تکسچرایزینگ تکسچرایزینگ

توضیحات

در این کتاب در ابتدا، مبانی ریزساختاری الیاف ترموپلاستیک، رابطه بین ریزساختار و خواص گرمایی، تقسیم بندی روش های تکسچرایزینگ و انواع نخ های تکسچره مورد بحث قرار گرفته و سپس روش های تاب مجازی، بی سی اف و بت هوا که سه راس اصلی صنعت تکسچرایزینگ را در سطح جهانی تشکیل میدهند مورد بررسی قرار میگیرند تبدیل نوار الیاف بشرساخته به تاپس و همچنین عدل نیز شرح داده شده است,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
-2222
-3232
-3636
-4040
-4646
-6262
-7474
-7878
-8686
-112112
-122122
-136136
-142142
-148148
-154154
-158158
-168168
-176176
-200200
-214214
-226226
-238238
-266266
-284284
-290290

{"toc":[{"page":2,"title":"پیش گفتار"},{"page":4,"title":"فهرست"},{"page":10,"title":"1 - مقدمه"},{"page":18,"title":"2 - عایق‌بندی (ایزولاسیون) گرمایی سازه های لیفی"},{"page":22,"title":"3 - رابطه بین زیرساختار و خواص گرمایی الیاف"},{"page":32,"title":"4 - رفتار الیاف در گرما"},{"page":36,"title":"5 - تثبیت"},{"page":40,"title":"6 - جعبه تراکمی"},{"page":46,"title":"7 - تولید نخ بی‌سی‌اف"},{"page":62,"title":"8 - تثبیت گرمایی نخ های فرش ماشینی"},{"page":74,"title":"9 - پارچه های چروک"},{"page":78,"title":"10 - تولید نخ های استرچ و ست توسط تاب مجازی"},{"page":86,"title":"11 - واحد های تاب دهنده مجازی"},{"page":112,"title":"12 - واحد های تاب دهنده مجازی اصطکاکی تسمه، رینگ و سیلندری"},{"page":122,"title":"13 - گرمایش و سرمایش در ماشین تکسچرایزینگ تاب مجازی"},{"page":136,"title":"14 - دیگر بخش های ماشین تکسچرایزینگ تاب مجازی"},{"page":142,"title":"15 - کشش - تکسچرایزینگ هم‌زمان و جداگانه"},{"page":148,"title":"16 - ساختار نخ های تکسچره شده توسط تاب"},{"page":154,"title":"17 - متغیر ها در تکسچرایزینگ"},{"page":158,"title":"18 - پایداری نخ روی ماشین های تکسچرایزینگ تاب مجازی"},{"page":168,"title":"19 - گشتاور باقیمانده نخ های تکسچره تاب مجازی"},{"page":176,"title":"20 - کنترل کیفی نخ های تکسچره تاب مجازی"},{"page":200,"title":"21 - نخ های تکسچره (جت) هوا"},{"page":214,"title":"22 - مینگل (گیرش)"},{"page":226,"title":"23 - نخ های پفکی (هایبالک)"},{"page":238,"title":"24 - تبدیل نوار فلامنتی به تاپس و عدل"},{"page":266,"title":"واژه نامه"},{"page":284,"title":"واژه یاب نهایی"},{"page":290,"title":"مراجع"}],"pages_count":293,"version":"6.15.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"b4cde32e18350ad1","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/b4cde32e18350ad1/pages/1d0efb6b7264bf5eb70ed092e777068c.jpg","blurred":"/storage/books/b4cde32e18350ad1/pages/9d5e7ca2f2b26a1f913b11f897bf1219.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.14713,0.1932,0.14612,0.11236]},"elements":[{"words":[{"str":"ا\u0000رات","boundary":[0.7973492137063851,0.19662299083001572,0.8326730201542295,0.21461271531586643],"dir":"rtl"},{"str":"دا","boundary":[0.7893773242179901,0.19730100973242354,0.7964787200266178,0.21461271531586643],"dir":"rtl"},{"str":"\u0000","boundary":[0.7774194899853974,0.1988462621146551,0.7894460474032349,0.21461271531586643],"dir":"ltr"},{"str":"ه","boundary":[0.7731931033248679,0.19886202999610642,0.7775684794521193,0.21462848319731775],"dir":"rtl"},{"str":"\u0000\u0000\u0000\u0000","boundary":[0.7562528381620285,0.1932013605550744,0.7722653403240634,0.21067074495303073],"dir":"ltr"},{"str":"ی","boundary":[0.7495362921907716,0.1988462621146551,0.756431518443665,0.21461271531586643],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7453029439796928,0.1988462621146551,0.7486375925705426,0.21461271531586643],"dir":"rtl"},{"str":"\u0000\u0000","boundary":[0.7355900671317632,0.1959292040461566,0.7453945748933525,0.21169565724736794],"dir":"ltr"},{"str":"ھان","boundary":[0.7191652964138141,0.1988462621146551,0.7355671594033482,0.21461271531586643],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.71917,0.1932,0.83267,0.21463],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"شماره","boundary":[0.7757808247811926,0.2597467048951907,0.8237380037685008,0.27688427822260575],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.726454096075843,0.2597467048951906,0.7692321549610148,0.27688427822260575],"dir":"rtl"},{"str":"٥٦١","boundary":[0.6865396360529926,0.2597467048951907,0.7200299817113155,0.27688427822260575],"dir":"rtl"},{"str":"7","boundary":[0.1768140851447954,0.2588345217057607,0.18789453408007692,0.2759720950331758],"dir":"ltr"},{"str":"تکسچرايزينگ","boundary":[0.7229115888413411,0.2999995943055502,0.8531371710730917,0.32005082646615074],"dir":"rtl"},{"str":"دآ","boundary":[0.7915997038252136,0.33237593217619177,0.8045225533538043,0.34454319504611836],"dir":"rtl"},{"str":".......................","boundary":[0.5647515062111581,0.3323759321761919,0.6448059956848514,0.34454319504611847],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6484229792875185,0.3323759321761919,0.7598511774594197,0.34454319504611847],"dir":"ltr"},{"str":"دکتر","boundary":[0.5074207105342354,0.33237593217619177,0.5308268164090165,0.34454319504611847],"dir":"rtl"},{"str":"توانايي","boundary":[0.4280450829490631,0.3323759321761919,0.4642414364508269,0.34454319504611847],"dir":"rtl"},{"str":"...................","boundary":[0.5647515062111582,0.3507141496941193,0.6308613394493491,0.3628814125640459],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6344747873886704,0.3507141496941193,0.7459029855605716,0.3628814125640459],"dir":"ltr"},{"str":"پيرزاده","boundary":[0.46490437332814855,0.3507141496941193,0.4761425824533426,0.3628814125640459],"dir":"rtl"},{"str":"صفحه","boundary":[0.786106764863375,0.36905236721204676,0.820063524236957,0.38121963008197335],"dir":"rtl"},{"str":"آرا","boundary":[0.7680720323885447,0.36905236721204676,0.781632631500701,0.38121963008197335],"dir":"rtl"},{"str":".........................................................","boundary":[0.5647515062111583,0.36905236721204676,0.7633338058549498,0.38121963008197335],"dir":"ltr"},{"str":"امير","boundary":[0.5118827322026721,0.36905236721204676,0.5308869226858937,0.38121963008197335],"dir":"rtl"},{"str":"شاهين","boundary":[0.4726086990322551,0.36905236721204676,0.5074631530205277,0.38121963008197335],"dir":"rtl"},{"str":"شمس","boundary":[0.4350103397401229,0.36905236721204676,0.4681688568788221,0.38121963008197335],"dir":"rtl"},{"str":"باد","boundary":[0.4170845265773446,0.36905236721204676,0.4306084388747069,0.38121963008197335],"dir":"rtl"},{"str":"جلد","boundary":[0.765205939596506,0.38722022305429343,0.787610247159301,0.39938748592422],"dir":"rtl"},{"str":".........................................................","boundary":[0.5647515062111582,0.38722022305429343,0.7633338058549497,0.39938748592422],"dir":"ltr"},{"str":"فاطمه","boundary":[0.4998788517943009,0.38722022305429343,0.5309682429428452,0.39938748592422],"dir":"rtl"},{"str":"اسماعيليون","boundary":[0.43601800379365185,0.38722022305429343,0.49543980084300604,0.39938748592422],"dir":"rtl"},{"str":"ليتوگرافي","boundary":[0.7699419606480921,0.4055584405722209,0.8201024165337596,0.4177257034421475],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7660536427235101,0.4055584405722209,0.769766945312479,0.4177257034421475],"dir":"ltr"},{"str":"چاپ","boundary":[0.7337930323629378,0.4055584405722209,0.7616149236315216,0.4177257034421475],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7221695193010105,0.4055584405722209,0.7291616196186079,0.4177257034421475],"dir":"rtl"},{"str":"صحافي","boundary":[0.6770618523878151,0.4055584405722209,0.7177124510814454,0.4177257034421475],"dir":"rtl"},{"str":"................................","boundary":[0.5647515062111582,0.4055584405722209,0.6761797043830593,0.4177257034421475],"dir":"ltr"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.44417477913221776,0.4055584405722209,0.48428687978936164,0.4177257034421475],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتي","boundary":[0.4033497691966917,0.4055584405722209,0.43959963076286174,0.4177257034421475],"dir":"rtl"},{"str":"اصفهان","boundary":[0.36007195512768003,0.4055584405722209,0.39894086393293743,0.4177257034421475],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5647515062111581,0.4238966580901483,0.5681103863895879,0.4360639209600749],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.5717167630022179,0.4238966580901483,0.7947128180481758,0.4360639209600749],"dir":"ltr"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.4391894938147587,0.4238966580901483,0.4793015944719025,0.4360639209600749],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتي","boundary":[0.39836448387923257,0.4238966580901483,0.43461434544540267,0.4360639209600749],"dir":"rtl"},{"str":"اصفهان","boundary":[0.35508666981022097,0.4238966580901483,0.39395557861547836,0.4360639209600749],"dir":"rtl"},{"str":"..........................................................","boundary":[0.5647515062111581,0.4422348756080758,0.7668164342504795,0.45440213847800237],"dir":"ltr"},{"str":"تان","boundary":[0.49251340732924415,0.4422348756080758,0.5093299832670654,0.45440213847800237],"dir":"rtl"},{"str":"...........................................................","boundary":[0.564751506211158,0.4605730931260032,0.7702990626460093,0.4727403559959298],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.564751506211158,0.4787409489682499,0.7877298829403873,0.4909082118381765],"dir":"ltr"},{"str":"يمت","boundary":[0.7896020166819436,0.49707916648617734,0.8155891422729534,0.509246429356104],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5590237315910986,0.49707916648617734,0.5622235069189713,0.509246429356104],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.564751506211158,0.49707916648617734,0.7877298829403873,0.509246429356104],"dir":"ltr"},{"str":"٠٢٠٠٠٠","boundary":[0.4833252623658617,0.4982838669070633,0.5309682429428452,0.5104511583419924],"dir":"rtl"},{"str":"ريال","boundary":[0.4554464801038493,0.4982838954720658,0.4789409630361297,0.5104511583419924],"dir":"rtl"},{"str":"سرشناسه","boundary":[0.7756597514496734,0.5234404371852371,0.8271077100742195,0.5362932601182656],"dir":"rtl"},{"str":"۱۳","boundary":[0.5249046467101706,0.5238260066980703,0.5401079990967478,0.535993269567997],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6478707907663805,0.5234404371852371,0.6512508562876302,0.5362932601182656],"dir":"ltr"},{"str":"عنوان","boundary":[0.7956058376670245,0.5427989394670759,0.8271692608723169,0.5556517624001044],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7833808980496878,0.5427989394670759,0.7909255391917808,0.5556517624001044],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.7639857411682778,0.5427989394670759,0.7787005995744442,0.5556517624001044],"dir":"rtl"},{"str":"پديدآور","boundary":[0.7146690399452368,0.5427989394670759,0.759305442693034,0.5556517624001044],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6478707907663805,0.5427989394670759,0.6512508562876302,0.5556517624001044],"dir":"ltr"},{"str":"را","boundary":[0.6006031200857344,0.54318636570508,0.610715117254481,0.5553536285750066],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.39939913852207504,0.5431863371400774,0.40662169197804815,0.555353600010004],"dir":"rtl"},{"str":"دب","boundary":[0.3456216990337403,0.5431863371400774,0.3546729971987723,0.555353600010004],"dir":"rtl"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7689368944915829,0.5621702960000979,0.8272234166182375,0.5750231189331264],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.7425498973706167,0.5621702960000979,0.7638760566262363,0.5750231189331265],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6478707907663807,0.5621702960000979,0.6512508562876304,0.5750231189331264],"dir":"ltr"},{"str":"اصفهان","boundary":[0.6043508651276186,0.5625588648382073,0.6433138751974048,0.5747261277081338],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6010097338214718,0.5625588934032099,0.6042095091493446,0.5747261562731365],"dir":"ltr"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.5564780539821834,0.5625588934032099,0.5965901546393273,0.5747261562731365],"dir":"rtl"},{"str":"صنعت","boundary":[0.5264071666713175,0.5625588648382073,0.5518992993939272,0.5747261277081338],"dir":"rtl"},{"str":"۱۳","boundary":[0.3775027754220582,0.5625588934032099,0.39270612780863534,0.5747261562731365],"dir":"ltr"},{"str":"صات","boundary":[0.768936844687662,0.58154165253312,0.8010194555468163,0.5943944754661484],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6478745256454096,0.58154165253312,0.6512545911666593,0.5943944754661484],"dir":"ltr"},{"str":"ت،","boundary":[0.6075860448177058,0.5819192238452169,0.6260422074823414,0.5940864867151435],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5532888856443479,0.5819192809752222,0.5566477658227778,0.5940865438451488],"dir":"ltr"},{"str":"۲۸","boundary":[0.5799301089543152,0.5819192809752222,0.5951334613408925,0.5940865438451488],"dir":"ltr"},{"str":"ور،:","boundary":[0.5249114137331725,0.5819192809752222,0.5282210325232242,0.5940865438451488],"dir":"rtl"},{"str":"ول،","boundary":[0.4676374410943867,0.5819192809752222,0.4873841208802085,0.5940865438451488],"dir":"rtl"},{"str":"ودار","boundary":[0.429027997359172,0.5819192809752222,0.45227675168892517,0.5940865438451488],"dir":"rtl"},{"str":"فروست","boundary":[0.7828867153936746,0.6009001548149587,0.827238403863111,0.6137529777479872],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6478707907663805,0.6009001548149587,0.6512508562876302,0.6137529777479872],"dir":"ltr"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.5959248418725155,0.6012918372383546,0.6432025723575695,0.6134591001082812],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.5514837756499631,0.6012918372383546,0.5915142557051323,0.6134591001082812],"dir":"rtl"},{"str":"صنعت","boundary":[0.5214219415335961,0.6012918658033573,0.5469140742562058,0.6134591286732838],"dir":"rtl"},{"str":"؛","boundary":[0.46343237135969556,0.6012918372383546,0.4672379111363209,0.6134591001082812],"dir":"rtl"},{"str":"شابک","boundary":[0.793848558366681,0.6233565316319392,0.8272944000714222,0.6362093545649676],"dir":"rtl"},{"str":"978-600-8257-30-1","boundary":[0.5052357606486734,0.6228732419146035,0.6432582151655591,0.635726064847632],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6478707907663805,0.6233565316319392,0.6512508562876302,0.6362093545649676],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6478707907663808,0.6428949934303422,0.6512508562876305,0.6557478163633707],"dir":"ltr"},{"str":"يادداشت","boundary":[0.7779005128540071,0.6622663499633642,0.8272382648271652,0.6751191728963927],"dir":"rtl"},{"str":"Tex","boundary":[0.47733488827261283,0.6605862848280598,0.4997907394884296,0.6705254774929053],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5475152158811853,0.6626463493006847,0.550714991209058,0.6748136121706112],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6478707907663807,0.6622663499633642,0.6512508562876304,0.6751191728963927],"dir":"ltr"},{"str":"ادداشتي","boundary":[0.8232233259003956,0.6816248522452031,0.8232793490858307,0.6944776751782316],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6478707907663807,0.6816248522452031,0.6512508562876304,0.6944776751782316],"dir":"ltr"},{"str":"اژه","boundary":[0.6217818223827789,0.6820189912588249,0.6361719721998415,0.6941862541287516],"dir":"rtl"},{"str":"تابنامه","boundary":[0.5560378638956419,0.6820189341288198,0.5877368536216554,0.6941861969987464],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5520845889531936,0.6820189341288198,0.5558628485600289,0.6941861969987464],"dir":"ltr"},{"str":"نما","boundary":[0.5323825082811314,0.6820189341288198,0.54744443413388,0.6941861969987464],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7851276843143451,0.700996208778225,0.8273318173421034,0.7138490317112535],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6478707907663807,0.700996208778225,0.6512508562876304,0.7138490317112535],"dir":"ltr"},{"str":"صنوع","boundary":[0.53337259155061,0.7013793502658348,0.5640444710746931,0.7135466131357613],"dir":"rtl"},{"str":"Textile","boundary":[0.37549645352401556,0.6993248559687224,0.41580901890468186,0.7092641057635732],"dir":"ltr"},{"str":"fibers,","boundary":[0.4195763881445825,0.6993249130987277,0.4554624269042639,0.7092641057635732],"dir":"ltr"},{"str":"Synthetic","boundary":[0.4599146062803644,0.6993249130987277,0.5136368005620107,0.7092641057635732],"dir":"ltr"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7851276843143451,0.720367565311247,0.8273318173421034,0.7332203882442755],"dir":"rtl"},{"str":"Spinning","boundary":[0.533120675018437,0.7186892140761003,0.5844384387233652,0.7286284353059485],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6478707907663807,0.720367565311247,0.6512508562876304,0.7332203882442755],"dir":"ltr"},{"str":"شناسه","boundary":[0.7925786787451855,0.7397260675930858,0.8271449841586284,0.7525788905261143],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.7535119478599598,0.7397260675930858,0.787910079958929,0.7525788905261143],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6478707907663805,0.7397260675930858,0.6512508562876302,0.7525788905261143],"dir":"ltr"},{"str":"صنعت","boundary":[0.5729719048134766,0.7401122084059716,0.5984640375360863,0.7522794712758981],"dir":"rtl"},{"str":"اصفهان","boundary":[0.5189452197357391,0.740112265535977,0.5579082298055255,0.7522795284059036],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5155046576984248,0.740112265535977,0.5187560617467434,0.7522795284059036],"dir":"ltr"},{"str":"کنگره","boundary":[0.7430541765950869,0.7590974241261077,0.7756036473328668,0.7719502470591362],"dir":"rtl"},{"str":"۱۳۹۷TS۱۵۴۸/۵","boundary":[0.5525535423743203,0.757427785216763,0.6430665032730067,0.7716521132340386],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6478707907663807,0.7590974241261079,0.6512508562876304,0.7719502470591364],"dir":"ltr"},{"str":"۸ت۹ت","boundary":[0.5059887440524236,0.759484850364112,0.5486995572686685,0.7716521132340386],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.5019857539163246,0.757427785216763,0.5060003691176089,0.7673669778816085],"dir":"ltr"},{"str":"۶۷۷","boundary":[0.6078336118074604,0.7788452093711217,0.6308684585047978,0.7910124722410483],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6478707907663805,0.7784687806591297,0.6512508562876302,0.7913216035921582],"dir":"ltr"},{"str":"شماره","boundary":[0.7929895361900098,0.800912303224927,0.8272943793197886,0.8137651261579555],"dir":"rtl"},{"str":"کتابشناس","boundary":[0.7415602519606087,0.800912303224927,0.7883209374037533,0.8137651261579555],"dir":"rtl"},{"str":"۵۵۸۳۹۵۲","boundary":[0.589147595747576,0.8012964444876287,0.6430664617697394,0.8134637073575554],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6478707907663807,0.800912303224927,0.6512508562876304,0.8137651261579555],"dir":"ltr"},{"str":"حق","boundary":[0.6653705664567843,0.8229949527311406,0.6872382831716094,0.8358477756641691],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.6300012620521054,0.8229949527311406,0.6604592005336424,0.8358477756641691],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5983088962475611,0.8229949527311406,0.6250561394028703,0.8358477756641691],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.49129345723339707,0.8229949527311406,0.536007428968647,0.8358477756641691],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتي","boundary":[0.44641943700220993,0.8229949527311406,0.48640263314491483,0.8358477756641691],"dir":"rtl"},{"str":"اصفهان","boundary":[0.3981983474929533,0.8229949527311406,0.44149071282112773,0.8358477756641691],"dir":"rtl"},{"str":"محفوظ","boundary":[0.3503334875621392,0.8229949527311406,0.3932621331516149,0.8358477756641691],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.31300153702577765,0.8229949527311406,0.3453736010096799,0.8358477756641691],"dir":"rtl"},{"str":"اصفهان:","boundary":[0.8137703823557608,0.8403362916036783,0.8538811156877617,0.8531891145367069],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.7726848455971895,0.8403362916036783,0.8097871338713268,0.8531891145367069],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتي","boundary":[0.7340867382719356,0.8403362916036783,0.768699729673241,0.8531891145367069],"dir":"rtl"},{"str":"اصفهان","boundary":[0.6934998078637366,0.8403362916036783,0.7301034897875016,0.8531891145367069],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4950302037019166,0.8403362916036783,0.4991198962386772,0.8531891145367069],"dir":"ltr"},{"str":"تلفن:","boundary":[0.4651493040303607,0.8403362916036783,0.491045087777968,0.8531891145367069],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.36728613627285317,0.8403362916036783,0.372944478001796,0.8531891145367069],"dir":"ltr"},{"str":"دورنگار:","boundary":[0.3207215319787312,0.8403362916036783,0.3633010203489046,0.8531891145367069],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.22930663286480085,0.8403362916036783,0.2550026005843564,0.8531891145367069],"dir":"rtl"},{"str":"خريد","boundary":[0.193974677250412,0.8403362916036783,0.2246380340785444,0.8531891145367069],"dir":"rtl"},{"str":"اينترنتي","boundary":[0.1471345821990751,0.8403362916036783,0.18925966872474193,0.8531891145367069],"dir":"rtl"},{"str":"کليه","boundary":[0.8307080587522991,0.8576509679473948,0.8531173329263301,0.8705037908804233],"dir":"rtl"},{"str":"کتابهاي","boundary":[0.7719416046704174,0.8576509679473948,0.8259714608098081,0.8705037908804233],"dir":"rtl"},{"str":"منتشره","boundary":[0.7296086183161585,0.8576509679473948,0.7672021301569536,0.8705037908804233],"dir":"rtl"},{"str":"نتشارات","boundary":[0.674313734291737,0.8576509679473948,0.7211565870735197,0.8705037908804233],"dir":"rtl"},{"str":"ميتوانيد","boundary":[0.6207779782899768,0.8576509679473948,0.6690475548608397,0.8705037908804233],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6053398558235841,0.8576509679473948,0.6159715889791448,0.8705037908804233],"dir":"rtl"},{"str":"وبگاه","boundary":[0.57047849496685,0.8576509679473948,0.6001110251829769,0.8705037908804233],"dir":"rtl"},{"str":"http","boundary":[0.39368422285933935,0.8545992937333808,0.41996200371723597,0.8660810536702108],"dir":"ltr"},{"str":"://","boundary":[0.4200871205045769,0.8545992937333808,0.433844962440591,0.8660809965402055],"dir":"ltr"},{"str":"publication.iut.ac.ir","boundary":[0.4340318035096868,0.8545992937333808,0.5655845983914857,0.8660809965402055],"dir":"ltr"},{"str":"مراجعه","boundary":[0.3488769175388868,0.8576509679473948,0.3887224744598284,0.8705037908804233],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.33642669829569805,0.8576509679473948,0.3441103711211269,0.8705037908804233],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.3227308968963361,0.8576509679473948,0.3316379565476694,0.8705037908804233],"dir":"rtl"},{"str":"مستقيما","boundary":[0.276497364011172,0.8576509679473948,0.31800254004561546,0.8705037908804233],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.262272949620363,0.8576509679473948,0.27191786770672083,0.8705037908804233],"dir":"rtl"},{"str":"کتابفروشي","boundary":[0.19982309478519397,0.8576509679473948,0.25772345995698676,0.8705037908804233],"dir":"rtl"},{"str":"واقع","boundary":[0.8295422697528688,0.8747856847745469,0.8534179906881652,0.8876385077075754],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8120261938492155,0.8747856847745469,0.8249750194427763,0.8876385077075754],"dir":"rtl"},{"str":"کتابخانه","boundary":[0.7653010772930735,0.8747856847745469,0.8075443390144093,0.8876385077075754],"dir":"rtl"},{"str":"مرکزي","boundary":[0.7230093406748034,0.8747856847745469,0.7607294978253439,0.8876385077075754],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.6776245646678404,0.8747856847745469,0.7183983789105993,0.8876385077075754],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتي","boundary":[0.6358475593244939,0.8747856847745469,0.6730774893331363,0.8876385077075754],"dir":"rtl"},{"str":"اصفهان","boundary":[0.5915373692464637,0.8747856847745469,0.6312449767687639,0.8876385077075754],"dir":"rtl"},{"str":")تلفن","boundary":[0.556291556975174,0.8747856847745469,0.5869194324525308,0.8876385077075754],"dir":"rtl"},{"str":"٣٣٩١٣٩٥٢","boundary":[0.4900534773957673,0.8747856847745469,0.5521178296602606,0.8876385077075754],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.4845762772997313,0.8747856847745469,0.4902346190286741,0.8876385077075754],"dir":"ltr"},{"str":"خريداري","boundary":[0.4284300944595937,0.8747856847745469,0.47934744665912404,0.8876385077075754],"dir":"rtl"},{"str":"فرمائيد.","boundary":[0.38347870430310504,0.8747856847745469,0.42381913269538984,0.8876385077075754],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14713,0.25883,0.85388,0.88764],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/b4cde32e18350ad1/pages/a5e50b57f9ee45052adcfc581489e936.jpg","blurred":"/storage/books/b4cde32e18350ad1/pages/fb04f90d4c84337cd5680016842ce1c6.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.4084,0.27872,0.34996,0.27693]},"elements":[{"words":[{"str":"را","boundary":[0.4907960580055558,0.278721292425872,0.5242873893664782,0.31008280881251926],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.4908,0.27872,0.52429,0.31008],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ن","boundary":[0.4320472878433437,0.27872123529586673,0.4448970231410037,0.310082751682514],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.43205,0.27872,0.4449,0.31008],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"یین","boundary":[0.43497417165774804,0.631876973367681,0.4559356890769113,0.6546704172156865],"dir":"rtl"},{"str":"تاد","boundary":[0.6280299504427539,0.6702826782878156,0.65004144900183,0.6874202516152308],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.583782835680901,0.6702826782878156,0.6215808614870971,0.6874202516152308],"dir":"rtl"},{"str":"ال","boundary":[0.5682702071715068,0.6702826782878156,0.5772341658607233,0.6874202516152308],"dir":"rtl"},{"str":"اف","boundary":[0.5356364362421796,0.6702826782878156,0.5624785125393336,0.6874202516152308],"dir":"rtl"},{"str":"دانشکده","boundary":[0.46434810778264374,0.6702826782878156,0.529104096225262,0.6874202516152308],"dir":"rtl"},{"str":"مهندس","boundary":[0.4101310546390494,0.6702826782878156,0.4578254516767777,0.6874202516152308],"dir":"rtl"},{"str":"صنعت","boundary":[0.4888291517605175,0.7059318015691124,0.5263340110220187,0.7230693748965276],"dir":"rtl"},{"str":"اصفهان","boundary":[0.40840252241004726,0.7059318015691124,0.4664242350145259,0.7230693748965276],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.4084,0.63188,0.65004,0.72307],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/b4cde32e18350ad1/pages/4b3c7d926efb566e71fc9d44433e843a.jpg","blurred":"/storage/books/b4cde32e18350ad1/pages/64a3cd4c5ef65a5106df0a50a1d32cb2.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.12963,0.23179,0.12862,0.05168]},"elements":[{"words":[{"str":"فتار","boundary":[0.7866552120692348,0.2317885802524701,0.8261307231607538,0.2518397838480681],"dir":"rtl"},{"str":"یاز","boundary":[0.8459736469484014,0.2864574371584474,0.8669891500975645,0.3035950104858625],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8259790390943991,0.2864574371584474,0.8397486756364455,0.3035950104858625],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.7173798871163702,0.2864574371584474,0.7179249631980967,0.3035950104858625],"dir":"rtl"},{"str":"فیلامنتی","boundary":[0.5961796824960054,0.2864574371584474,0.6538897062818974,0.3035950104858625],"dir":"rtl"},{"str":"مناسب","boundary":[0.4737823824851276,0.2864574371584474,0.5255668579028626,0.3035950104858625],"dir":"rtl"},{"str":"ساختن","boundary":[0.415092989168394,0.2864574371584474,0.4675679189827204,0.3035950104858625],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.34268500090620313,0.2864574371584474,0.37709382214713993,0.3035950104858625],"dir":"rtl"},{"str":"کاربردهاي","boundary":[0.2579755003760748,0.2864574371584474,0.33642981954891915,0.3035950104858625],"dir":"rtl"},{"str":"نسا","boundary":[0.22711185334539916,0.2864574371584474,0.2516133404292576,0.3035950104858625],"dir":"rtl"},{"str":"باعث","boundary":[0.7657237611295965,0.31216593952476723,0.8059644656786042,0.32930351285218235],"dir":"rtl"},{"str":"شکلگیري","boundary":[0.67833263387531,0.31216593952476723,0.7585027944077276,0.32930351285218235],"dir":"rtl"},{"str":"صنعت","boundary":[0.6203134112593562,0.31216593952476723,0.6719801988650617,0.32930351285218235],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرایزینگ","boundary":[0.505505020358691,0.31216593952476723,0.6140132422939518,0.32930351285218235],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4806026451223427,0.31216593952476723,0.4990736217955846,0.32930351285218235],"dir":"rtl"},{"str":"اواسط","boundary":[0.42706540185099706,0.31216593952476723,0.4742180591613622,0.32930351285218235],"dir":"rtl"},{"str":"قرن","boundary":[0.39195407366304097,0.31216593952476723,0.4207138591252453,0.32930351285218235],"dir":"rtl"},{"str":"بیستم","boundary":[0.3433943174527354,0.31216593952476723,0.3853206357105185,0.32930351285218235],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.3120204620404776,0.31216593952476723,0.33649704923908824,0.32930351285218235],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.30729944379749025,0.31216593952476723,0.31203042199457676,0.32930351285218235],"dir":"ltr"},{"str":"تکسچرایزینگ","boundary":[0.19250101285092427,0.31216593952476723,0.30086369022908527,0.32930351285218235],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.12972840214116096,0.31216593952476723,0.17193619762474677,0.32930351285218235],"dir":"rtl"},{"str":"جوانترین","boundary":[0.7951205656531772,0.33804583190686255,0.8712718847065961,0.3551834052342776],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.7514990178972965,0.33804583190686255,0.789022453946157,0.3551834052342776],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادة","boundary":[0.690782576499222,0.33804583190686255,0.7453191257103823,0.3551834052342776],"dir":"rtl"},{"str":"نساجی","boundary":[0.6317463925425804,0.33804583190686255,0.6845760811295163,0.3551834052342776],"dir":"rtl"},{"str":"سنتی،","boundary":[0.5817111191596553,0.33804583190686255,0.6255398971728745,0.3551834052342776],"dir":"rtl"},{"str":"بهتدریج","boundary":[0.5152134856168176,0.33804583190686255,0.5756820912546133,0.3551834052342776],"dir":"rtl"},{"str":"اهمیت","boundary":[0.45868825611573316,0.33804583190686255,0.5090101022211762,0.3551834052342776],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتري","boundary":[0.3974295584290375,0.33804583190686255,0.45265772095371487,0.3551834052342776],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.37819432455115615,0.33804583190686255,0.391264419365614,0.3551834052342776],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.28015358890031317,0.33804583190686255,0.2901882426551861,0.3551834052342776],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.26371966463674956,0.33804583190686255,0.27392861758835724,0.3551834052342776],"dir":"rtl"},{"str":"بخشیدن","boundary":[0.19546907917246495,0.33804583190686255,0.2575631617277203,0.3551834052342776],"dir":"rtl"},{"str":"حجم","boundary":[0.1494018014754665,0.33804583190686255,0.18935526806250827,0.3551834052342776],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.12965214180884935,0.33804583190686255,0.14325309049582233,0.3551834052342776],"dir":"rtl"},{"str":"نخهاي","boundary":[0.8200229408895258,0.3639257242889578,0.8711224853951093,0.3810632976163729],"dir":"rtl"},{"str":"فیلامنتی","boundary":[0.7562742546780477,0.3639257242889578,0.8137535676842957,0.3810632976163729],"dir":"rtl"},{"str":"صاف،","boundary":[0.7029835202706556,0.3639257242889578,0.7500253411687381,0.3810632976163729],"dir":"rtl"},{"str":"راحتی","boundary":[0.64944627699931,0.3639257242889578,0.6966787416341874,0.3810632976163729],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.6033765093137867,0.3639257242889578,0.6431142904420395,0.3810632976163729],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5627872063713094,0.3639257242889578,0.5969025391493525,0.3810632976163729],"dir":"rtl"},{"str":"پوشاك","boundary":[0.503518009515915,0.3639257242889578,0.5562584564593301,0.3810632976163729],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.48708159526382655,0.3639257242889578,0.4972253547486529,0.3810632976163729],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش","boundary":[0.42781488839695675,0.3639257242889578,0.4806076250993924,0.3810632976163729],"dir":"rtl"},{"str":"پوشش","boundary":[0.3695466669285247,0.3639257242889578,0.42142317678200203,0.3810632976163729],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.34987326759421933,0.3639257242889578,0.36324109021881146,0.3810632976163729],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.309283964651742,0.3639257242889578,0.34339929742978514,0.3810632976163729],"dir":"rtl"},{"str":"نخ","boundary":[0.28363459285795894,0.3639257242889578,0.30300965648300837,0.3810632976163729],"dir":"rtl"},{"str":"خا","boundary":[0.22586685908300813,0.3639257242889578,0.24529125956483533,0.3810632976163729],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.12972840214116116,0.3639257242889578,0.16167495491411882,0.3810632976163729],"dir":"rtl"},{"str":"ماشینی","boundary":[0.8192610044009422,0.3898056166710531,0.8711573452344562,0.40694318999846824],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7988430984977268,0.3898056166710531,0.8114440419571384,0.40694318999846824],"dir":"rtl"},{"str":"موکتهاي","boundary":[0.7092060015940865,0.3898056166710531,0.7921104539636068,0.40694318999846824],"dir":"rtl"},{"str":"تافتینگ","boundary":[0.642718328005348,0.3898056166710531,0.702327024036887,0.40694318999846824],"dir":"rtl"},{"str":"بههمراه","boundary":[0.5767162021789418,0.3898056166710531,0.6351979734975916,0.40694318999846824],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.5259154562963321,0.3898056166710531,0.5690979839983495,0.40694318999846824],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.473872206139856,0.3898056166710531,0.5191354601842326,0.40694318999846824],"dir":"rtl"},{"str":"ازاینرو","boundary":[0.4064009870838284,0.3898056166710531,0.4662897122379466,0.40694318999846824],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرایزینگ","boundary":[0.2878700633386136,0.3898056166710531,0.3957886559912059,0.40694318999846824],"dir":"rtl"},{"str":"بهعنوان","boundary":[0.2213649598302015,0.3898056166710531,0.2802721873948427,0.40694318999846824],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.18351464426498482,0.3898056166710531,0.21287636258662523,0.40694318999846824],"dir":"rtl"},{"str":"فرایند","boundary":[0.12977159581965214,0.3898056166710531,0.17614590333475913,0.40694318999846824],"dir":"rtl"},{"str":"تکمیلی،","boundary":[0.8105485345527287,0.41551411903737295,0.8711299553606835,0.43265169236478807],"dir":"rtl"},{"str":"بخشی","boundary":[0.7565108035879018,0.41551411903737295,0.8043057282952394,0.43265169236478807],"dir":"rtl"},{"str":"جدانشدنی","boundary":[0.6708452383812895,0.41551411903737295,0.7502418656953511,0.43265169236478807],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6544113141177259,0.41551411903737295,0.6645535369021304,0.43265169236478807],"dir":"rtl"},{"str":"الزامی","boundary":[0.6036105682351162,0.41551411903737295,0.6481307036816544,0.43265169236478807],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5630212652926389,0.41551411903737295,0.597136598070682,0.43265169236478807],"dir":"rtl"},{"str":"صنعت","boundary":[0.5057465492455949,0.41551411903737295,0.5567821894705207,0.43265169236478807],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.4614222635159442,0.41551411903737295,0.49907089001065347,0.43265169236478807],"dir":"rtl"},{"str":"نخ","boundary":[0.43577289172216105,0.41551411903737295,0.45514795534721053,0.43265169236478807],"dir":"rtl"},{"str":"ژه","boundary":[0.2806490966167447,0.41551411903737295,0.2979545168639821,0.43265169236478807],"dir":"rtl"},{"str":"آمید","boundary":[0.14641381524572758,0.41551411903737295,0.17726477306778107,0.43265169236478807],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.129728402141161,0.41551411903737295,0.1397630558960339,0.43265169236478807],"dir":"rtl"},{"str":"پروپیلن","boundary":[0.7876356601476813,0.4413940114194682,0.8446090875832265,0.4585315847468833],"dir":"rtl"},{"str":"حساب","boundary":[0.712438006699254,0.4413940114194682,0.7653278529541561,0.4585315847468833],"dir":"rtl"},{"str":"میآید.","boundary":[0.6531712998323841,0.4413940114194682,0.7056723739876356,0.4585315847468833],"dir":"rtl"},{"str":"روشن","boundary":[0.5978885746051661,0.4413940114194682,0.6460311873420954,0.4585315847468833],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5525682934656024,0.4413940114194682,0.5910714046949489,0.4585315847468833],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5259229262619063,0.4413940114194682,0.5454377750448474,0.4585315847468833],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5069990134735604,0.4413940114194682,0.5183866413806039,0.4585315847468833],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.45918625382068945,0.4413940114194682,0.4995222520790037,0.4585315847468833],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.43702286596160167,0.4413940114194682,0.45228607080104816,0.4585315847468833],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.3909555882646032,0.4413940114194682,0.43036674687245763,0.4585315847468833],"dir":"rtl"},{"str":"حد","boundary":[0.35684025548656007,0.4413940114194682,0.38396758156606703,0.4585315847468833],"dir":"rtl"},{"str":"میلیون","boundary":[0.25249479636703037,0.4413940114194682,0.2998294782231431,0.4585315847468833],"dir":"rtl"},{"str":"تن","boundary":[0.2236084394910302,0.4413940114194682,0.24572667151323466,0.4585315847468833],"dir":"rtl"},{"str":"نخ","boundary":[0.19571807802494298,0.4413940114194682,0.21494078943626282,0.4585315847468833],"dir":"rtl"},{"str":"فیلامنتی","boundary":[0.12975752202229804,0.4413940114194682,0.1883945823638184,0.4585315847468833],"dir":"rtl"},{"str":"پلیاستر","boundary":[0.8127870342365079,0.46727390380156353,0.871097585509861,0.48441147712897864],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7888806544100724,0.46727390380156353,0.8066128658929037,0.48441147712897864],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.7520263342547686,0.46727390380156353,0.7829046819505947,0.48441147712897864],"dir":"rtl"},{"str":"20","boundary":[0.7027245614640779,0.46727390380156353,0.7247609599084018,0.48441147712897864],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.6788281415917415,0.46727390380156353,0.6967062591996788,0.48441147712897864],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.63250937505374,0.46727390380156353,0.6728496791437392,0.48441147712897864],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.616573448495133,0.46727390380156353,0.6264083311951615,0.48441147712897864],"dir":"rtl"},{"str":"بهطورکلی","boundary":[0.5361268992364643,0.46727390380156353,0.6104484798356357,0.48441147712897864],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.49254961006424824,0.46727390380156353,0.5299601646844238,0.48441147712897864],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.4424958607390732,0.46727390380156353,0.48635790430903114,0.48441147712897864],"dir":"rtl"},{"str":"میلیون","boundary":[0.3620841713197516,0.46727390380156353,0.40922214408240654,0.48441147712897864],"dir":"rtl"},{"str":"تن","boundary":[0.33568780296853384,0.46727390380156353,0.3558994552112189,0.48441147712897864],"dir":"rtl"},{"str":"نخ","boundary":[0.3107854277321854,0.46727390380156353,0.3295819698635053,0.48441147712897864],"dir":"rtl"},{"str":"فیلامنتی","boundary":[0.24778373807814208,0.46727390380156353,0.30480945527270775,0.48441147712897864],"dir":"rtl"},{"str":"صاف","boundary":[0.2004714661187524,0.46727390380156353,0.2416007438335799,0.48441147712897864],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.176565086292317,0.46727390380156353,0.19429729777514826,0.48441147712897864],"dir":"rtl"},{"str":"همین","boundary":[0.12966390593082733,0.46727390380156353,0.17061650370661188,0.48441147712897864],"dir":"rtl"},{"str":"سال،","boundary":[0.834820942692307,0.4931537961836588,0.8711747751541293,0.5102913695110739],"dir":"rtl"},{"str":"چنانچه","boundary":[0.7751857175237693,0.4931537961836588,0.828595971380351,0.5102913695110739],"dir":"rtl"},{"str":"حتی","boundary":[0.735071684977622,0.4931537961836588,0.7689607462118134,0.5102913695110739],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.6547109766142695,0.4931537961836588,0.6667442272809728,0.5102913695110739],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.578508993916785,0.4931537961836588,0.6007694913283393,0.5102913695110739],"dir":"rtl"},{"str":"فیلامنتی","boundary":[0.5148939554754616,0.4931537961836588,0.5722840226048291,0.5102913695110739],"dir":"rtl"},{"str":"صاف","boundary":[0.46731323359817134,0.4931537961836588,0.5086758789102119,0.5102913695110739],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچره","boundary":[0.3981143052733525,0.4931537961836588,0.46109515703292175,0.5102913695110739],"dir":"rtl"},{"str":"شوند،","boundary":[0.3467925763384953,0.4931537961836588,0.3918893339613966,0.5102913695110739],"dir":"rtl"},{"str":"صنعت","boundary":[0.28957373829638966,0.4931537961836588,0.3405595874450197,0.5102913695110739],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرایزینگ","boundary":[0.17548090925716853,0.4931537961836588,0.28334074940291415,0.5102913695110739],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.15612228050385388,0.4931537961836588,0.16927622055418307,0.5102913695110739],"dir":"rtl"},{"str":"ظر","boundary":[0.12972840214116085,0.4931537961836588,0.1518146003559804,0.5102913695110739],"dir":"rtl"},{"str":"تولید،","boundary":[0.8279784542262051,0.519033688565754,0.8711075454639603,0.5361712618931692],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.8065620629245519,0.519033688565754,0.8214807626905093,0.5361712618931692],"dir":"rtl"},{"str":"صنعت","boundary":[0.7485428403085982,0.519033688565754,0.8002418861690015,0.5361712618931692],"dir":"rtl"},{"str":"ریسندگی","boundary":[0.6705987295173359,0.519033688565754,0.7419045469919227,0.5361712618931692],"dir":"rtl"},{"str":"پنبه","boundary":[0.6377283910016839,0.519033688565754,0.6641887571078873,0.5361712618931692],"dir":"rtl"},{"str":"پیشی","boundary":[0.5906651178947725,0.519033688565754,0.6309198286292322,0.5361712618931692],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.5426033593894234,0.519033688565754,0.5840960576173841,0.5361712618931692],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5251734397159469,0.519033688565754,0.5359303426691031,0.5361712618931692],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5077410300539454,0.519033688565754,0.5179524729940779,0.5361712618931692],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.46117575465199057,0.519033688565754,0.5013692080230266,0.5361712618931692],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4402573610552939,0.519033688565754,0.45466317881242124,0.5361712618931692],"dir":"rtl"},{"str":"پیشبینی","boundary":[0.36855067151861154,0.519033688565754,0.43386941008398894,0.5361712618931692],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش","boundary":[0.308536968094307,0.519033688565754,0.36132970479674265,0.5361712618931692],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.26371717464822453,0.519033688565754,0.3021255412737147,0.5361712618931692],"dir":"rtl"},{"str":"پلیاستر","boundary":[0.19820806654972534,0.519033688565754,0.2573065462971401,0.5361712618931692],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.1772921629415535,0.519033688565754,0.1916962659245162,0.5361712618931692],"dir":"rtl"},{"str":"مقدار","boundary":[0.12972840214116083,0.519033688565754,0.17075043098786763,0.5361712618931692],"dir":"rtl"},{"str":"متوسط","boundary":[0.8187654966845103,0.5447421909320739,0.8711324453492081,0.561879764259489],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.767466753096944,0.5447421909320739,0.8124197837221689,0.561879764259489],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.7383313973684656,0.5447421909320739,0.7610379455663884,0.561879764259489],"dir":"rtl"},{"str":"درصد","boundary":[0.6852946417906012,0.5447421909320739,0.7311104306465966,0.561879764259489],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6601432677017746,0.5447421909320739,0.6787989356726191,0.561879764259489],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.6220439532840796,0.5447421909320739,0.6529223009799057,0.561879764259489],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6163169796770803,0.5447421909320739,0.6217700545463537,0.561879764259489],"dir":"ltr"},{"str":"صنعت","boundary":[0.5582952670726017,0.5447421909320739,0.6099965316809498,0.561879764259489],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرایزینگ","boundary":[0.443001328409604,0.5447421909320739,0.5519701982219496,0.561879764259489],"dir":"rtl"},{"str":"آیندة","boundary":[0.3994215492488631,0.5447421909320739,0.4365079470443047,0.561879764259489],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.35311772264201036,0.5447421909320739,0.3922005825269943,0.561879764259489],"dir":"rtl"},{"str":"درخشانی","boundary":[0.27517610183927277,0.5447421909320739,0.34662265959957694,0.561879764259489],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.25475570594753266,0.5447421909320739,0.26863110315602273,0.561879764259489],"dir":"rtl"},{"str":"پیش","boundary":[0.21366840530009895,0.5447421909320739,0.24836775497622768,0.561879764259489],"dir":"rtl"},{"str":"رو","boundary":[0.18727203694888112,0.5447421909320739,0.2072113680321885,0.561879764259489],"dir":"rtl"},{"str":"واهد","boundary":[0.12977159581965186,0.5447421909320739,0.16670722172270355,0.561879764259489],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.810543554575679,0.5706220833141692,0.8205782083305518,0.5877596566415844],"dir":"rtl"},{"str":"بخشهایی","boundary":[0.7271289389954698,0.5706220833141692,0.8044441153446121,0.5877596566415844],"dir":"rtl"},{"str":"قابلتوجه","boundary":[0.6519337755355673,0.5706220833141692,0.7210787842371138,0.5877596566415844],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6335078604521778,0.5706220833141692,0.6460280335216604,0.5877596566415844],"dir":"rtl"},{"str":"سرمایهگذاري","boundary":[0.5266649428422915,0.5706220833141692,0.6274657544153305,0.5877596566415844],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5035055595732907,0.5706220833141692,0.520683697163314,0.5877596566415844],"dir":"rtl"},{"str":"صنعت","boundary":[0.44747832777716284,0.5706220833141692,0.49740237528177356,0.5877596566415844],"dir":"rtl"},{"str":"نساجی","boundary":[0.38946408513825853,0.5706220833141692,0.4415128889082844,0.5877596566415844],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3707866812138661,0.5706220833141692,0.3839836203952126,0.5877596566415844],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3476297879333901,0.5706220833141692,0.36480607861043735,0.5877596566415844],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.3032955422496401,0.5706220833141692,0.34176423959489705,0.5877596566415844],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.2502538066947263,0.5706220833141692,0.2980640763590724,0.5877596566415844],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.23132740391785556,0.5706220833141692,0.24436140234327214,0.5877596566415844],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.19322808950016065,0.5706220833141692,0.22609842801581262,0.5877596566415844],"dir":"rtl"},{"str":"معطوف","boundary":[0.129680564326604,0.5706220833141692,0.1871295361526578,0.5877596566415844],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7702032504856798,0.6223818680783598,0.7834001896670264,0.6395194414057749],"dir":"rtl"},{"str":"درك","boundary":[0.6887856057023463,0.6223818680783598,0.7245941306772413,0.6395194414057749],"dir":"rtl"},{"str":"بهتر","boundary":[0.6559152671866942,0.6223818680783598,0.6833594805878084,0.6395194414057749],"dir":"rtl"},{"str":"فرایندهاي","boundary":[0.5774756486790003,0.6223818680783598,0.6506862912846513,0.6395194414057749],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرایزینگ","boundary":[0.4669126882130891,0.6223818680783598,0.5724956716294356,0.6395194414057749],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.4176059354453488,0.6223818680783598,0.4613387564772089,0.6395194414057749],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسین","boundary":[0.3473832790694366,0.6223818680783598,0.4119788427339762,0.6395194414057749],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3324408579322177,0.6223818680783598,0.3421543031673937,0.6395194414057749],"dir":"rtl"},{"str":"دستاندرکاران","boundary":[0.2193928889185737,0.6223818680783598,0.32746088088265296,0.6395194414057749],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.20544895317979248,0.6223818680783598,0.21416391301653073,0.6395194414057749],"dir":"rtl"},{"str":"صنعت","boundary":[0.13520637689568205,0.6223818680783598,0.1852601262208571,0.6395194414057749],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8578632965006429,0.6480903704446797,0.8713839341902112,0.6652279437720947],"dir":"rtl"},{"str":"ارتقاي","boundary":[0.8033275678308597,0.6480903704446797,0.8506423297787742,0.6652279437720947],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.7490433280020794,0.6480903704446797,0.7958576022565125,0.6652279437720947],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7321089160450345,0.6480903704446797,0.7418198712916858,0.6652279437720947],"dir":"rtl"},{"str":"بهرهوري","boundary":[0.6606337954411569,0.6480903704446797,0.7246389504706875,0.6652279437720947],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6357314202048084,0.6480903704446797,0.6539827409509201,0.6652279437720947],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.604355074804026,0.6480903704446797,0.6291367475468777,0.6652279437720947],"dir":"rtl"},{"str":"صنعت","boundary":[0.5470828487455068,0.6480903704446797,0.5971341080821571,0.6652279437720947],"dir":"rtl"},{"str":"کمک","boundary":[0.49927008909263587,0.6480903704446797,0.5396103931826349,0.6652279437720947],"dir":"rtl"},{"str":"شایان","boundary":[0.4586807861501586,0.6480903704446797,0.4927351259387657,0.6652279437720947],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.4146079892615109,0.6480903704446797,0.4370611723952344,0.6652279437720947],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3720366554533069,0.6480903704446797,0.3820713092081798,0.6652279437720947],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.32970187055495714,0.6480903704446797,0.364564199890435,0.6652279437720947],"dir":"rtl"},{"str":"کتابهاي","boundary":[0.2524923063785057,0.6480903704446797,0.32248090383308825,0.6652279437720947],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشی","boundary":[0.1855066350848106,0.6480903704446797,0.24527133965663683,0.6652279437720947],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.16085574868946523,0.6480903704446797,0.17828566836294177,0.6652279437720947],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.1297284021411609,0.6480903704446797,0.15338329312659338,0.6652279437720947],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.80830007491485,0.6739702628267749,0.8277244753966773,0.69110783615419],"dir":"rtl"},{"str":"مشخص","boundary":[0.7388343750504718,0.6739702628267749,0.80086496917985,0.69110783615419],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6950080870257773,0.6739702628267749,0.7317157947180647,0.69110783615419],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6773266785112978,0.6739702628267749,0.6870401237464738,0.69110783615419],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.6135829722768693,0.6739702628267749,0.6528315958084049,0.69110783615419],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5926645786801727,0.6739702628267749,0.606185216369741,0.69110783615419],"dir":"rtl"},{"str":"غالب","boundary":[0.5458503044257396,0.6739702628267749,0.5849456142533473,0.69110783615419],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.5025195241174769,0.6739702628267749,0.5381288500103895,0.69110783615419],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.4733841683889985,0.6739702628267749,0.49480055969065156,0.69110783615419],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.42482690216721763,0.6739702628267749,0.4665457507926657,0.69110783615419],"dir":"rtl"},{"str":"تاب","boundary":[0.38697658660200096,0.6739702628267749,0.41710793774039234,0.69110783615419],"dir":"rtl"},{"str":"مجازي،","boundary":[0.32198290612813174,0.6739702628267749,0.37994154840180366,0.69110783615419],"dir":"rtl"},{"str":"بیسیاف","boundary":[0.24552282849763976,0.6739702628267749,0.31426394170130645,0.69110783615419],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.22784141998316018,0.6739702628267749,0.2375548652183362,0.69110783615419],"dir":"rtl"},{"str":"جت","boundary":[0.18675411933572647,0.6739702628267749,0.22117180786320748,0.69110783615419],"dir":"rtl"},{"str":"هوا","boundary":[0.15512877508246564,0.6739702628267749,0.17903515490890112,0.69110783615419],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.12967759917280908,0.6739702628267749,0.14740981065564035,0.69110783615419],"dir":"rtl"},{"str":"صنعت","boundary":[0.8212704251404415,0.6998501552088702,0.8713714842475874,0.7169877285362853],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرایزینگ","boundary":[0.7074679896037883,0.6998501552088702,0.8133024618611379,0.7169877285362853],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6820701066510082,0.6998501552088702,0.6995000263244847,0.7169877285362853],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.6357513401130067,0.6998501552088702,0.6740996533831798,0.7169877285362853],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی،","boundary":[0.5754886378362242,0.6998501552088702,0.6275343779812251,0.7169877285362853],"dir":"rtl"},{"str":"نویسنده","boundary":[0.5097479608049202,0.6998501552088702,0.5675206745569206,0.7169877285362853],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.4880850606393136,0.6998501552088702,0.5017799975256166,0.7169877285362853],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.4624356888455305,0.6998501552088702,0.48011460737148526,0.7169877285362853],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.43056134573979143,0.6998501552088702,0.4544677255662269,0.7169877285362853],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.4116349429629207,0.6998501552088702,0.42259338246048783,0.7169877285362853],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.3645716698560092,0.6998501552088702,0.40341798083113883,0.7169877285362853],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر","boundary":[0.31202793200605183,0.6998501552088702,0.3566037065767057,0.7169877285362853],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.2913610272503583,0.6998501552088702,0.30405996872674834,0.7169877285362853],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.27343061988340045,0.6998501552088702,0.2841246865073316,0.7169877285362853],"dir":"rtl"},{"str":"هدف","boundary":[0.22487335366161965,0.6998501552088702,0.2654626566040969,0.7169877285362853],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.20370596121244477,0.6998501552088702,0.2169029003937913,0.7169877285362853],"dir":"rtl"},{"str":"انی","boundary":[0.1297284021411608,0.6998501552088702,0.1551536749677135,0.7169877285362853],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.8100530268362968,0.7257300475909655,0.8713366244082403,0.7428676209183807],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.7547703016090789,0.7257300475909655,0.8048240509342539,0.7428676209183807],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7321114060335595,0.7257300475909655,0.7495413257070359,0.7428676209183807],"dir":"rtl"},{"str":"ویرایش","boundary":[0.6698567129369508,0.7257300475909655,0.7266334312790382,0.7428676209183807],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.6374843721262553,0.7257300475909655,0.6646277370349079,0.7428676209183807],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6188069682018628,0.7257300475909655,0.6322553962242123,0.7428676209183807],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.5754786778821249,0.7257300475909655,0.6135779922998198,0.7428676209183807],"dir":"rtl"},{"str":"رساند.","boundary":[0.5226859411796891,0.7257300475909655,0.5702497019800818,0.7428676209183807],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5000270456041697,0.7257300475909655,0.5174569652776463,0.7428676209183807],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.47114068872816955,0.7257300475909655,0.4947980697021268,0.7428676209183807],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.4270629118624722,0.7257300475909655,0.4656627139736484,0.7428676209183807],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.4081389990741262,0.7257300475909655,0.42183393596042923,0.7428676209183807],"dir":"rtl"},{"str":"نوآوريها","boundary":[0.3319304102846373,0.7257300475909655,0.40247993424507544,0.7428676209183807],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.2833731440628564,0.7257300475909655,0.3267014343825943,0.7428676209183807],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2646957401384639,0.7257300475909655,0.27779629325069255,0.7428676209183807],"dir":"rtl"},{"str":"محتویات","boundary":[0.19198309523776944,0.7257300475909655,0.259466764236421,0.7428676209183807],"dir":"rtl"},{"str":"ویرایش","boundary":[0.12968438270116914,0.7257300475909655,0.18675411933572647,0.7428676209183807],"dir":"rtl"},{"str":"تأکید","boundary":[0.7998366039191147,0.7516099399730608,0.8367108439826166,0.7687475133004759],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.761986288353898,0.7516099399730608,0.7926156371972458,0.7687475133004759],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7186679579882592,0.7516099399730608,0.7548001814713762,0.7687475133004759],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7014870371672609,0.7516099399730608,0.7111979924139122,0.7687475133004759],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.6611467330772619,0.7516099399730608,0.6942660704453921,0.7687475133004759],"dir":"rtl"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.5819451780809848,0.7516099399730608,0.6539232763668683,0.7687475133004759],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرایزینگ","boundary":[0.46889222909029116,0.7516099399730608,0.5747242113591159,0.7687475133004759],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.44423885270642094,0.7516099399730608,0.4616687723798975,0.7687475133004759],"dir":"rtl"},{"str":"امروزه","boundary":[0.39069911944655056,0.7516099399730608,0.43742167609447113,0.7687475133004759],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.36579674421020214,0.7516099399730608,0.38322915387220347,0.7687475133004759],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.3202274642181601,0.7516099399730608,0.3585757774883333,0.7687475133004759],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.26618973325333334,0.7516099399730608,0.3137158583853349,0.7687475133004759],"dir":"rtl"},{"str":"اهمیت","boundary":[0.20941550489977073,0.7516099399730608,0.25896876653146456,0.7687475133004759],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.1698197073786816,0.7516099399730608,0.20290389906694542,0.7687475133004759],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.14989979918042273,0.7516099399730608,0.16259874065681276,0.7687475133004759],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.1297284021411608,0.7516099399730608,0.14267883245855384,0.7687475133004759],"dir":"rtl"},{"str":"دادهاند،","boundary":[0.7712017358841177,0.7773184423393806,0.824124176462931,0.7944560156667957],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.6967411190390257,0.7773184423393806,0.7515756463317829,0.7944560156667957],"dir":"rtl"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.6399668906854631,0.7773184423393806,0.6904685076404987,0.7944560156667957],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.6031125705301593,0.7773184423393806,0.633492920521029,0.7944560156667957],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5869251551305493,0.7773184423393806,0.5966361103772005,0.7944560156667957],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.5692462366045946,0.7773184423393806,0.5805923921075639,0.7944560156667957],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5498218361227674,0.7773184423393806,0.5628834374606708,0.7944560156667957],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.5184454907219849,0.7773184423393806,0.5433478659583333,0.7944560156667957],"dir":"rtl"},{"str":"فقط","boundary":[0.4820891682716376,0.7773184423393806,0.5119715205575508,0.7944560156667957],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.45668879533033274,0.7773184423393806,0.4756151981072035,0.7944560156667957],"dir":"rtl"},{"str":"برده","boundary":[0.42107946943742014,0.7773184423393806,0.4503583160300385,0.7944560156667957],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.38372715157716,0.7773184423393806,0.41435650042050776,0.7944560156667957],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.336165880765292,0.7773184423393806,0.37721440786878757,0.7944560156667957],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین","boundary":[0.2699247160405069,0.7773184423393806,0.3296894206123331,0.7944560156667957],"dir":"rtl"},{"str":"سعی","boundary":[0.22759242113068195,0.7773184423393806,0.26345074587607276,0.7944560156667957],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.19024010327042176,0.7773184423393806,0.2208694521137696,0.7944560156667957],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.14740981065564035,0.7773184423393806,0.18351713425350938,0.7944560156667957],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.12963297009151198,0.7773184423393806,0.1409358404912062,0.7944560156667957],"dir":"rtl"},{"str":"مبانی","boundary":[0.8341984455611117,0.8031983347214758,0.8713266644541415,0.820335908048891],"dir":"rtl"},{"str":"ریزساختاري","boundary":[0.7368324242765469,0.8031983347214758,0.8281635420323479,0.820335908048891],"dir":"rtl"},{"str":"الیاف","boundary":[0.693504133956809,0.8031983347214758,0.7311054506695475,0.820335908048891],"dir":"rtl"},{"str":"ترموپلاستیک","boundary":[0.5936481241474619,0.8031983347214758,0.6875224530083552,0.820335908048891],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5704887408784611,0.8031983347214758,0.5879186605519376,0.820335908048891],"dir":"rtl"},{"str":"درك","boundary":[0.5291524413785491,0.8031983347214758,0.5647617672714618,0.820335908048891],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.49852309253520133,0.8031983347214758,0.5234229777830249,0.820335908048891],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.4594252927190687,0.8031983347214758,0.49279611892820185,0.820335908048891],"dir":"rtl"},{"str":"فهم","boundary":[0.42680644304441967,0.8031983347214758,0.45349073589022626,0.820335908048891],"dir":"rtl"},{"str":"بهتر","boundary":[0.39318910797133305,0.8031983347214758,0.4210769794488955,0.820335908048891],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرایزینگ","boundary":[0.281627662106984,0.8031983347214758,0.3874596443758087,0.820335908048891],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.23506238670502907,0.8031983347214758,0.2759006884999846,0.820335908048891],"dir":"rtl"},{"str":"اهمیت","boundary":[0.1800286603302893,0.8031983347214758,0.22933541309802966,0.820335908048891],"dir":"rtl"},{"str":"زیاد","boundary":[0.14566432869976792,0.8031983347214758,0.17430168672328988,0.820335908048891],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6200544524527789,0.8290782271035712,0.6247854306498654,0.8462158004309863],"dir":"ltr"},{"str":"البته","boundary":[0.5876821116420834,0.8290782271035712,0.6148254765507359,0.8462158004309863],"dir":"rtl"},{"str":"ذکر","boundary":[0.5558077685363443,0.8290782271035712,0.5818624389631262,0.8462158004309863],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5266749027963907,0.8290782271035712,0.550203779764024,0.8462158004309863],"dir":"rtl"},{"str":"نکته","boundary":[0.4908140880624752,0.8290782271035712,0.521443436905823,0.8462158004309863],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.4639222119948256,0.8290782271035712,0.48558511216043215,0.8462158004309863],"dir":"rtl"},{"str":"ضروري","boundary":[0.3984305338159999,0.8290782271035712,0.4584417472517796,0.8462158004309863],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.35709174432756313,0.8290782271035712,0.3931990679254322,0.8462158004309863],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3344328487520436,0.8290782271035712,0.35186276842552017,0.8462158004309863],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.31924142876234646,0.8290782271035712,0.32895487399752243,0.8462158004309863],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.12965276656315727,0.8290782271035712,0.1613288465091739,0.8462158004309863],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.8346989332545927,0.8549581194856665,0.8712544547869225,0.8720956928130816],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.8157750204662467,0.8549581194856665,0.8276312802366514,0.8720956928130816],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.7644762768786806,0.8549581194856665,0.8078045671984184,0.8720956928130816],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.657406770313039,0.8549581194856665,0.6750856888389938,0.8720956928130816],"dir":"rtl"},{"str":"دقیقه","boundary":[0.6128409556964842,0.8549581194856665,0.6499940744747618,0.8720956928130816],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5715046561965723,0.8549581194856665,0.605121991269659,0.8720956928130816],"dir":"rtl"},{"str":"بی","boundary":[0.5451082878453545,0.8549581194856665,0.563785691769747,0.8720956928130816],"dir":"rtl"},{"str":"اف،","boundary":[0.4895616238345096,0.8549581194856665,0.5182238817432794,0.8720956928130816],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.4385118790994216,0.8549581194856665,0.4818426594076843,0.8720956928130816],"dir":"rtl"},{"str":"متر","boundary":[0.35683278552098585,0.8549581194856665,0.3790210732653215,0.8720956928130816],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3314324125796809,0.8549581194856665,0.3491138210941605,0.8720956928130816],"dir":"rtl"},{"str":"دقیقه","boundary":[0.28685912799755187,0.8549581194856665,0.3245735126366243,0.8720956928130816],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.2455228284976399,0.8549581194856665,0.2788911647182484,0.8720956928130816],"dir":"rtl"},{"str":"تاب","boundary":[0.20742351407994494,0.8549581194856665,0.23845381631565676,0.8720956928130816],"dir":"rtl"},{"str":"مجازي","boundary":[0.1476588095081187,0.8549581194856665,0.1994530608121166,0.8720956928130816],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1301909664545964,0.8549581194856665,0.14097127388272732,0.8720956928130816],"dir":"rtl"},{"str":"متر","boundary":[0.7606377015280706,0.8806666218519863,0.7829270918473179,0.8978041951794015],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7369934046493631,0.8806666218519863,0.7545163227795513,0.8978041951794015],"dir":"rtl"},{"str":"دقیقه","boundary":[0.6939073564735408,0.8806666218519863,0.7308589418055939,0.8978041951794015],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6543326712815015,0.8806666218519863,0.6877796503383343,0.8978041951794015],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرة","boundary":[0.5860735316768568,0.8806666218519863,0.6481838528172452,0.8978041951794015],"dir":"rtl"},{"str":"هوا","boundary":[0.555881716954674,0.8806666218519863,0.579953187261159,0.8978041951794015],"dir":"rtl"},{"str":")تا","boundary":[0.5314540457715078,0.8806666218519863,0.5498218361227676,0.8978041951794015],"dir":"rtl"},{"str":"اواسط","boundary":[0.47951122560674125,0.8806666218519863,0.5253603238546836,0.8978041951794015],"dir":"rtl"},{"str":"دهۀ","boundary":[0.4458855521487869,0.8806666218519863,0.4733742084348995,0.8978041951794015],"dir":"rtl"},{"str":"میلادي(،","boundary":[0.35049964570966124,0.8806666218519863,0.4122001703580464,0.8978041951794015],"dir":"rtl"},{"str":"شکلگیري","boundary":[0.2656155827006775,0.8806666218519863,0.3443928028511732,0.8978041951794015],"dir":"rtl"},{"str":"تحولات","boundary":[0.20062415781915854,0.8806666218519863,0.2594667642364212,0.8978041951794015],"dir":"rtl"},{"str":"چشمگیر","boundary":[0.12962575132830118,0.8806666218519863,0.1944545107407296,0.8978041951794015],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8536253360314636,0.9065465142340816,0.8712818446606954,0.9236840875614967],"dir":"rtl"},{"str":"صنعت","boundary":[0.7975981042353355,0.9065465142340816,0.8476493635719857,0.9236840875614967],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرایزینگ","boundary":[0.6857951294840829,0.9065465142340816,0.7916196417873331,0.9236840875614967],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6622972445440638,0.9065465142340816,0.6798191570246053,0.9236840875614967],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.6259204959517843,0.9065465142340816,0.6561617760506481,0.9236840875614967],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.5896741024619093,0.9065465142340816,0.6198054536003007,0.9236840875614967],"dir":"rtl"},{"str":"اخیر","boundary":[0.5514711954807779,0.9065465142340816,0.583615736221563,0.9236840875614967],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5353898626331292,0.9065465142340816,0.5453498167322586,0.9236840875614967],"dir":"rtl"},{"str":"محدودیت","boundary":[0.45296377249725855,0.9065465142340816,0.5294114001851266,0.9236840875614967],"dir":"rtl"},{"str":"همراه","boundary":[0.4061494982428253,0.9065465142340816,0.4469878000377809,0.9236840875614967],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.3700421746449563,0.9065465142340816,0.400118963080807,0.9236840875614967],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.3233329326337503,0.9065465142340816,0.3640637121969539,0.9236840875614967],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.48706408420526526,0.9325501109306882,0.5121251390911968,0.9483165641318995],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.12963,0.23179,0.87138,0.94832],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/b4cde32e18350ad1/pages/042796e76ab1d1d6cb88a5bcfbc21ecf.jpg","blurred":"/storage/books/b4cde32e18350ad1/pages/ec221b72a6162ffcf110308edbf281ec.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.12973,0.12244,0.12876,0.04672]},"elements":[{"words":[{"str":"یادآوري","boundary":[0.8095450691772413,0.12243719206132693,0.8711224853951092,0.139574765388742],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.7495388357185112,0.12243719206132693,0.8038429788541828,0.139574765388742],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7256349458806005,0.12243719206132693,0.7435798888215962,0.139574765388742],"dir":"rtl"},{"str":"بهمنظور","boundary":[0.6616422407936938,0.12243719206132693,0.7195874986571176,0.139574765388742],"dir":"rtl"},{"str":"آسانتر","boundary":[0.6033740193252617,0.12243719206132693,0.6556180750079299,0.139574765388742],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.561290723267915,0.12243719206132693,0.597341745644766,0.139574765388742],"dir":"rtl"},{"str":"درك","boundary":[0.5194564260630465,0.12243719206132693,0.5551494582642643,0.139574765388742],"dir":"rtl"},{"str":"مباحث","boundary":[0.4609367157536115,0.12243719206132693,0.5133118943154464,0.139574765388742],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.39992701691939403,0.12243719206132693,0.45477162896761536,0.139574765388742],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3692976680760462,0.12243719206132693,0.3940257441156599,0.139574765388742],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.3239773869364825,0.12243719206132693,0.36357069446904683,0.139574765388742],"dir":"rtl"},{"str":"سعی","boundary":[0.2816426020381328,0.12243719206132693,0.31782049559000924,0.139574765388742],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.24427534424672387,0.12243719206132693,0.27561032835763716,0.139574765388742],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.20169405048442068,0.12243719206132693,0.23821563765986414,0.139574765388742],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.18451063967489761,0.12243719206132693,0.19565206356124099,0.139574765388742],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.16085574868946517,0.12243719206132693,0.17840142196171777,0.139574765388742],"dir":"rtl"},{"str":"حد","boundary":[0.12972840214116088,0.12243719206132693,0.15474114357806562,0.139574765388742],"dir":"rtl"},{"str":"امکان،","boundary":[0.8242409814505068,0.14831708444342223,0.8711025654869108,0.1654546577708373],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.7667197565395095,0.14831708444342223,0.8177953040736583,0.1654546577708373],"dir":"rtl"},{"str":"بهصورت","boundary":[0.6895375822368306,0.14831708444342223,0.7598970949558826,0.1654546577708373],"dir":"rtl"},{"str":"ساده","boundary":[0.6469562884745275,0.14831708444342223,0.6811438309197894,0.1654546577708373],"dir":"rtl"},{"str":"بیان","boundary":[0.6105999660241802,0.14831708444342223,0.6386123369279818,0.1654546577708373],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.5627872063713093,0.14831708444342223,0.6023805139038736,0.1654546577708373],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5445903702321997,0.14831708444342223,0.5546250239870727,0.1654546577708373],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.49702909942033185,0.14831708444342223,0.5363734081004179,0.1654546577708373],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.454467725566227,0.14831708444342223,0.4886602479885384,0.1654546577708373],"dir":"rtl"},{"str":"خوانندگان","boundary":[0.36806014377922947,0.14831708444342223,0.44610136412295825,0.1654546577708373],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3419127742804899,0.14831708444342223,0.36130720744174505,0.1654546577708373],"dir":"rtl"},{"str":"سطوح","boundary":[0.2841400605284895,0.14831708444342223,0.33547067863463786,0.1654546577708373],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.22064037316948976,0.14831708444342223,0.2777233580872001,0.1654546577708373],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.1815450633418819,0.14831708444342223,0.2140895504771962,0.1654546577708373],"dir":"rtl"},{"str":"فاده","boundary":[0.12972840214116094,0.14831708444342223,0.15980746352053188,0.1654546577708373],"dir":"rtl"},{"str":"باشد.","boundary":[0.8317233969674779,0.17419697682551752,0.8711424053033074,0.1913345501529326],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.7893911020576528,0.17419697682551752,0.8235064348356961,0.1913345501529326],"dir":"rtl"},{"str":"آشنایی","boundary":[0.7306223928957396,0.17419697682551752,0.7826556705097014,0.1913345501529326],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7119474789598719,0.17419697682551752,0.7236122900669605,0.1913345501529326],"dir":"rtl"},{"str":"مباحث","boundary":[0.6511867789781327,0.17419697682551752,0.705524571985058,0.1913345501529326],"dir":"rtl"},{"str":"پیشرفتهتر","boundary":[0.5715071461850971,0.17419697682551752,0.6442175984093296,0.1913345501529326],"dir":"rtl"},{"str":"دررابطهبا","boundary":[0.4963045127596203,0.17419697682551752,0.5649857298215002,0.1913345501529326],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرایزینگ،","boundary":[0.37478311279614185,0.17419697682551752,0.48954043791948754,0.1913345501529326],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعۀ","boundary":[0.3185043921590109,0.17419697682551752,0.368107708691081,0.1913345501529326],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.270943121347143,0.17419697682551752,0.31028743002722914,0.1913345501529326],"dir":"rtl"},{"str":"تکنولوژي","boundary":[0.18901502891622896,0.17419697682551752,0.26429197892229167,0.1913345501529326],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.17656508629231715,0.17419697682551752,0.18156889098326734,0.1913345501529326],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.12972840214116094,0.17419697682551752,0.16167495491411862,0.1913345501529326],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچره،","boundary":[0.8025805712734251,0.19990547919183732,0.8711299553606835,0.2170430525192524],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7809151811192937,0.19990547919183732,0.7956365359676137,0.2170430525192524],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.7059615465462951,0.19990547919183732,0.7739985463282316,0.2170430525192524],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.6412118849478545,0.19990547919183732,0.6975379153669563,0.2170430525192524],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتی","boundary":[0.5814496703645531,0.19990547919183732,0.6325442348930871,0.2170430525192524],"dir":"rtl"},{"str":"اصفهان","boundary":[0.5181989818580316,0.19990547919183732,0.5750060386911097,0.2170430525192524],"dir":"rtl"},{"str":"توصیه","boundary":[0.4626672577783353,0.19990547919183732,0.5107222204634749,0.2170430525192524],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.4320379089349875,0.19990547919183732,0.4559561822210724,0.2170430525192524],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3951885687567333,0.19990547919183732,0.39991954695381976,0.2170430525192524],"dir":"ltr"},{"str":"امید","boundary":[0.3578362508964731,0.19990547919183732,0.38817198259585817,0.2170430525192524],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3127550086552884,0.19990547919183732,0.3493852298433617,0.2170430525192524],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.27988467013963647,0.19990547919183732,0.30608489126169025,0.2170430525192524],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.23207440047529035,0.19990547919183732,0.2714187091553764,0.2170430525192524],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.18924161787198415,0.19990547919183732,0.22453660833701153,0.2170430525192524],"dir":"rtl"},{"str":"صنعت","boundary":[0.12972840214116094,0.19990547919183732,0.18263510240002334,0.2170430525192524],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرایزینگ","boundary":[0.763070073163436,0.22578537157393264,0.8710826455787126,0.2429229449013477],"dir":"rtl"},{"str":"مفید","boundary":[0.7244383183061144,0.22578537157393264,0.7568551833858745,0.2429229449013477],"dir":"rtl"},{"str":"واقع","boundary":[0.6857926394955579,0.22578537157393264,0.718223428528553,0.2429229449013477],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.7507888099579519,0.2516652639560279,0.7791522692437478,0.268802837283443],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7092035116055617,0.2516652639560279,0.7453362803416401,0.268802837283443],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6910265953746504,0.2516652639560279,0.7033775769161671,0.268802837283443],"dir":"rtl"},{"str":"همکاري","boundary":[0.6220414632955551,0.2516652639560279,0.6849494029416859,0.268802837283443],"dir":"rtl"},{"str":"خانم","boundary":[0.5809516726595965,0.2516652639560279,0.6170589962574655,0.268802837283443],"dir":"rtl"},{"str":"مهندس","boundary":[0.5201909726778574,0.2516652639560279,0.5748609850110662,0.268802837283443],"dir":"rtl"},{"str":"گلچین","boundary":[0.46441273973420766,0.2516652639560279,0.5152109956282925,0.268802837283443],"dir":"rtl"},{"str":"قادري،","boundary":[0.4078850202445985,0.2516652639560279,0.4583318749009881,0.268802837283443],"dir":"rtl"},{"str":"آقاي","boundary":[0.36855814148418586,0.2516652639560279,0.40282287357371593,0.268802837283443],"dir":"rtl"},{"str":"مهندس","boundary":[0.30754844264996845,0.2516652639560279,0.36271501478119794,0.268802837283443],"dir":"rtl"},{"str":"امیر","boundary":[0.27592309839670764,0.2516652639560279,0.3015813965644475,0.268802837283443],"dir":"rtl"},{"str":"شاهین","boundary":[0.22213685627288385,0.2516652639560279,0.2709431213471429,0.268802837283443],"dir":"rtl"},{"str":"شمس","boundary":[0.17083811268531762,0.2516652639560279,0.21606456181412836,0.268802837283443],"dir":"rtl"},{"str":"خانم","boundary":[0.8190070255714141,0.2775451563381232,0.8551143491692832,0.29468272966553827],"dir":"rtl"},{"str":"مهندس","boundary":[0.7570210956649184,0.2775451563381232,0.8128218940758548,0.29468272966553827],"dir":"rtl"},{"str":"فاطمه","boundary":[0.7072140107742605,0.2775451563381232,0.7508107359528663,0.29468272966553827],"dir":"rtl"},{"str":"اسماعیلیون","boundary":[0.6178159527689994,0.2775451563381232,0.7010038002282937,0.29468272966553827],"dir":"rtl"},{"str":"تشکر","boundary":[0.5702397420259828,0.2775451563381232,0.6118723501603439,0.29468272966553827],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5540523266263727,0.2775451563381232,0.5640869803812456,0.29468272966553827],"dir":"rtl"},{"str":"قدردانی","boundary":[0.48856064844754704,0.2775451563381232,0.5479915026309593,0.29468272966553827],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.45046382401837687,0.2775451563381232,0.48250997633232584,0.29468272966553827],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4457328458212904,0.2775451563381232,0.45046382401837687,0.29468272966553827],"dir":"ltr"},{"str":"همچنین","boundary":[0.37849817567511707,0.2775451563381232,0.43954298668021446,0.29468272966553827],"dir":"rtl"},{"str":"نویسنده","boundary":[0.3130064974962914,0.2775451563381232,0.3723454140303798,0.29468272966553827],"dir":"rtl"},{"str":"مراتب","boundary":[0.25996476194137746,0.2775451563381232,0.3068332822387216,0.29468272966553827],"dir":"rtl"},{"str":"سپاس","boundary":[0.2074235140799449,0.2775451563381232,0.2538054505884766,0.29468272966553827],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.16832571426381226,0.2775451563381232,0.20144505163194243,0.29468272966553827],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.14915280262298805,0.2775451563381232,0.1621805502763686,0.29468272966553827],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.12972840214116085,0.2775451563381232,0.1430944363826417,0.29468272966553827],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.8107950434166821,0.30325365870444304,0.8710303558196921,0.3203912320318581],"dir":"rtl"},{"str":"محترم","boundary":[0.7572553101568117,0.30325365870444304,0.8044339231914163,0.3203912320318581],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.6788206716261672,0.30325365870444304,0.708034644449232,0.3203912320318581],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.615086925345838,0.30325365870444304,0.6715847649731497,0.3203912320318581],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتی","boundary":[0.5568162138888811,0.30325365870444304,0.6087586552049868,0.3203912320318581],"dir":"rtl"},{"str":"اصفهان","boundary":[0.4948105196447507,0.30325365870444304,0.550499415371753,0.3203912320318581],"dir":"rtl"},{"str":"آقاي","boundary":[0.45321028136121183,0.30325365870444304,0.48753975315238623,0.3203912320318581],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.41311897612369103,0.30325365870444304,0.4457154159016169,0.3203912320318581],"dir":"rtl"},{"str":"شریفنبی","boundary":[0.3306953759763453,0.30325365870444304,0.4065831751540318,0.3203912320318581],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.31350200521272303,0.30325365870444304,0.323536658967596,0.3203912320318581],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین","boundary":[0.24527133965663675,0.30325365870444304,0.30718669000020116,0.3203912320318581],"dir":"rtl"},{"str":"خانم","boundary":[0.2019405593483741,0.30325365870444304,0.2380478829462431,0.3203912320318581],"dir":"rtl"},{"str":"رضویان،","boundary":[0.12972840214116085,0.30325365870444304,0.1953032716813452,0.3203912320318581],"dir":"rtl"},{"str":"خانم","boundary":[0.835001927263046,0.3291335510865383,0.8712420048442987,0.3462711244139534],"dir":"rtl"},{"str":"خردمند","boundary":[0.7720018860741427,0.3291335510865383,0.8287354107377388,0.3462711244139534],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7557483669337128,0.3291335510865383,0.7657337210836955,0.3462711244139534],"dir":"rtl"},{"str":"خانم","boundary":[0.7134625736724088,0.3291335510865383,0.7495539785032026,0.3462711244139534],"dir":"rtl"},{"str":"پیرزاده","boundary":[0.6576431025963256,0.3291335510865383,0.7071980368648261,0.3462711244139534],"dir":"rtl"},{"str":"اعلام","boundary":[0.6160281452549172,0.3291335510865383,0.6512116788633804,0.3462711244139534],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.5874380927666546,0.3291335510865383,0.6097638918613452,0.3462711244139534],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.552080255714745,0.3291335510865383,0.5568112339118314,0.3462711244139534],"dir":"ltr"},{"str":"حسین","boundary":[0.2131275524841882,0.3550134434686336,0.2610578669037569,0.37215101679604873],"dir":"rtl"},{"str":"توانایی","boundary":[0.15537528394641914,0.3550134434686336,0.20691633015685124,0.37215101679604873],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.12973,0.12244,0.87124,0.37215],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"دو","boundary":[0.48905707110350766,0.937516993587861,0.5062836828715338,0.9532834467890724],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.48906,0.93752,0.50628,0.95328],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/b4cde32e18350ad1/pages/3e259767d9179b714884c80b2f125b0d.jpg","blurred":"/storage/books/b4cde32e18350ad1/pages/65befb05befdd10f47bbf9f33568c284.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.15612,0.23179,0.14069,0.05151]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.5015108768515446,0.23178860881747265,0.5745944688251123,0.25183981241307063],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.4265685066803379,0.2317885802524701,0.49585101098170975,0.25183981241307063],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.26297727950735034,0.290074288695264,0.7890286498735415,0.30858298214888286],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.21540890727892203,0.3181645900769086,0.7577632678158676,0.33530216340432367],"dir":"ltr"},{"str":"بندي","boundary":[0.7348454134337705,0.3440444824590039,0.7712764355398612,0.361182055786419],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.21117592678679203,0.3440444824590039,0.6180500116903292,0.361182055786419],"dir":"ltr"},{"str":"–","boundary":[0.8279958841458787,0.36487807701333524,0.8404458267697905,0.38201565034075036],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8404458267697905,0.3699243748410992,0.8511527774263546,0.3870619481685143],"dir":"ltr"},{"str":"تعریف","boundary":[0.7624867760473796,0.3699243748410992,0.8127372344660124,0.3870619481685143],"dir":"rtl"},{"str":"نخهاي","boundary":[0.7074505596841151,0.3699243748410992,0.7567598024403801,0.3870619481685143],"dir":"rtl"},{"str":"استرچ،","boundary":[0.6521703244454218,0.3699243748410992,0.7017235860771155,0.3870619481685143],"dir":"rtl"},{"str":"ست","boundary":[0.6145665177441586,0.3699243748410992,0.6464408608498976,0.3870619481685143],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5988795900380297,0.3699243748410992,0.6085905452846809,0.3870619481685143],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرة","boundary":[0.5326409153017692,0.3699243748410992,0.5931526164310301,0.3870619481685143],"dir":"rtl"},{"str":"هوا","boundary":[0.5032565607208126,0.3699243748410992,0.5269139416947698,0.3870619481685143],"dir":"rtl"},{"str":")حجیم(","boundary":[0.43925887565685634,0.3699243748410992,0.49752958711381323,0.3870619481685143],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.16035526099598404,0.3699243748410992,0.43179887003660855,0.3870619481685143],"dir":"ltr"},{"str":"اهمیت","boundary":[0.7654897022082671,0.39580426722319445,0.8143233571562988,0.4129418405506096],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرایزینگ","boundary":[0.6561717360047471,0.39580426722319445,0.7595137297487895,0.4129418405506096],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6332613515882245,0.39580426722319445,0.6501957635452693,0.4129418405506096],"dir":"rtl"},{"str":"صنعت","boundary":[0.5782301152020095,0.39580426722319445,0.6272853791287468,0.4129418405506096],"dir":"rtl"},{"str":"نساجی","boundary":[0.5214533968599222,0.39580426722319445,0.5725031415950101,0.4129418405506096],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.24080679023170218,0.39580426722319445,0.5122254993870788,0.4129418405506096],"dir":"ltr"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.7470463572052041,0.4215127695895143,0.784149676212986,0.4386503429169294],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.1984769853104019,0.4215127695895143,0.7408313458473474,0.4386503429169294],"dir":"ltr"},{"str":"عایق:","boundary":[0.8235401789789117,0.44894666327855265,0.84659106594732,0.4674553852971741],"dir":"rtl"},{"str":"بندي","boundary":[0.7633839623556866,0.44894666327855265,0.805214970001926,0.4674553567321715],"dir":"rtl"},{"str":")ایزولاسیون(","boundary":[0.647077561438948,0.44894666327855265,0.7560912767330767,0.4674553567321715],"dir":"rtl"},{"str":"گرمایی","boundary":[0.5787194347812791,0.44894666327855265,0.6395895720309864,0.4674553567321715],"dir":"rtl"},{"str":"سازه","boundary":[0.5316556719358129,0.44894666327855265,0.5716918291075451,0.4674553567321715],"dir":"rtl"},{"str":"لیفی","boundary":[0.45245860800809573,0.44894666327855265,0.4890640556883703,0.4674553567321715],"dir":"rtl"},{"str":"................................","boundary":[0.2684363640497362,0.44894666327855265,0.44386928976751416,0.4674553567321715],"dir":"ltr"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.7470463613555309,0.47704313470076504,0.784149676212986,0.49418070802818015],"dir":"rtl"},{"str":"..........","boundary":[0.15612228050385402,0.47704313470076504,0.17173450855423944,0.49418070802818015],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.198476985310402,0.47704313470076504,0.7408313458473476,0.49418070802818015],"dir":"ltr"},{"str":"طۀ","boundary":[0.8022111289015097,0.5044770283898035,0.8261988304375111,0.5229857218434223],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.7678138433985228,0.5044770283898035,0.7949529667439236,0.5229857218434223],"dir":"rtl"},{"str":"ریزساختار","boundary":[0.672126616474318,0.5044770283898035,0.760439719937529,0.5229857218434223],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6536971373065315,0.5044770283898035,0.6649987443844241,0.5229857218434223],"dir":"rtl"},{"str":"خواص","boundary":[0.5850958618061135,0.5044770283898035,0.6465817453323525,0.5229857218434223],"dir":"rtl"},{"str":"گرمایی","boundary":[0.5172319045050253,0.5044770283898035,0.5780132345163571,0.5229857218434223],"dir":"rtl"},{"str":"الیاف","boundary":[0.46517859994168664,0.5044770283898035,0.5101492772152689,0.5229857504084249],"dir":"rtl"},{"str":"................................","boundary":[0.27940831721866943,0.5044770283898035,0.4548412429364474,0.5229857218434223],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.198476985310402,0.5325734998120158,0.7408313458473476,0.549711073139431],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8537417159659942,0.5600074220660569,0.859308368676703,0.5785161155196757],"dir":"ltr"},{"str":"رفتار","boundary":[0.8046691781240275,0.5600073935010542,0.8464915653916215,0.578516086954673],"dir":"rtl"},{"str":"الیاف","boundary":[0.752706066445817,0.5600073935010542,0.7975714859479885,0.578516086954673],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7247661584963878,0.5600073935010542,0.7456132133659908,0.578516086954673],"dir":"rtl"},{"str":"گرما","boundary":[0.6800729082087115,0.5600073935010542,0.717533466797742,0.5785161155196757],"dir":"rtl"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.1643641611973541,0.5600073935010542,0.6684985172677594,0.578516086954673],"dir":"ltr"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.7470463613555309,0.5881038649232666,0.784149676212986,0.6052414382506818],"dir":"rtl"},{"str":"..........","boundary":[0.15612228050385402,0.5881038649232667,0.17173450855423944,0.6052414382506818],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.198476985310402,0.5881038649232667,0.7408313458473476,0.6052414382506818],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.26297727950735034,0.6155377586123051,0.7890286498735415,0.6340464520659239],"dir":"ltr"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.7470463613555309,0.6436342300345175,0.784149676212986,0.6607718033619326],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.198476985310402,0.6436342300345175,0.7408313458473476,0.6607718033619325],"dir":"ltr"},{"str":"ۀ","boundary":[0.8047957085296487,0.6710681237235558,0.8155280681398818,0.6895768171771747],"dir":"rtl"},{"str":"تراک","boundary":[0.7642476330961588,0.6710681237235558,0.797617968114123,0.6895768171771747],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.19722623661999264,0.6710681237235558,0.7232776069861837,0.6895768171771747],"dir":"ltr"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.7470463613555309,0.6991645951457683,0.784149676212986,0.7163021684731834],"dir":"rtl"},{"str":"..........","boundary":[0.15612228050385402,0.6991645951457683,0.17173450855423944,0.7163021684731834],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.198476985310402,0.6991645951457683,0.7408313458473476,0.7163021684731834],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.8036801422648517,0.7265984888348067,0.8171657935025974,0.7451071822884254],"dir":"rtl"},{"str":"نخ","boundary":[0.7749721794779496,0.7265984888348067,0.7965840950722246,0.7451071822884254],"dir":"rtl"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.16436416119735398,0.7265984888348067,0.6794435783946119,0.7451071822884254],"dir":"ltr"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.7470463613555309,0.7546949602570191,0.784149676212986,0.7718325335844343],"dir":"rtl"},{"str":"..........","boundary":[0.15612228050385402,0.7546949602570191,0.17173450855423944,0.7718325335844343],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.198476985310402,0.7546949602570191,0.7408313458473476,0.7718325335844343],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8536609838103412,0.7821288539460575,0.8592276365210499,0.8006375473996762],"dir":"ltr"},{"str":"تثبیت","boundary":[0.7997096314939317,0.7821288539460575,0.846550727884199,0.8006375473996762],"dir":"rtl"},{"str":"گرمایی","boundary":[0.7317280256951293,0.7821288539460575,0.7924009119504636,0.8006375473996762],"dir":"rtl"},{"str":"نخهاي","boundary":[0.6674766196686919,0.7821288539460575,0.7245253977387289,0.8006375473996762],"dir":"rtl"},{"str":"فرش","boundary":[0.6175649895668774,0.7821288539460575,0.6604040126014628,0.8006375473996762],"dir":"rtl"},{"str":"ماشینی","boundary":[0.551824703496352,0.7821288539460575,0.6105906840780196,0.8006375473996762],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.19174026003552588,0.7821288539460575,0.5424824080775105,0.8006375473996762],"dir":"ltr"},{"str":"..............","boundary":[0.156122280503854,0.81022532536827,0.1717345085542394,0.827362898695685],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.21540890727892203,0.81022532536827,0.7577632678158676,0.827362898695685],"dir":"ltr"},{"str":"ماشینهاي","boundary":[0.7388368650389967,0.8361052177503652,0.8140544383956222,0.8532427910777803],"dir":"rtl"},{"str":"تثبیت","boundary":[0.6927695873419982,0.8361052177503652,0.7331098914319972,0.8532427910777803],"dir":"rtl"},{"str":"گرمایی","boundary":[0.6359928689999107,0.8361052177503652,0.6867936148825206,0.8532427910777803],"dir":"rtl"},{"str":"...............","boundary":[0.15612228050385402,0.8361052177503652,0.17173450855423944,0.8532427910777803],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.2196418877710521,0.8361052177503652,0.6265159726745892,0.8532427910777803],"dir":"ltr"},{"str":"ماشینهاي","boundary":[0.7029810302821307,0.861813720116685,0.7781986036387561,0.8789512934441002],"dir":"rtl"},{"str":"تثبیت","boundary":[0.6569137525851321,0.861813720116685,0.6972540566751312,0.8789512934441002],"dir":"rtl"},{"str":"گرمایی","boundary":[0.6001370342430447,0.861813720116685,0.6509377801256544,0.8789512934441002],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.5759767413697603,0.8635405124635169,0.5812053790201743,0.877764455522749],"dir":"rtl"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.15612228050385402,0.861813720116685,0.554555304308379,0.8789512934441002],"dir":"ltr"},{"str":"گرمایی","boundary":[0.6307638930978678,0.8876936124987803,0.6818136378329558,0.9048311858261955],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6028640105747337,0.8894306882465587,0.6104899682545866,0.9036546313057908],"dir":"rtl"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.15612228050385418,0.8876936124987803,0.5672542457847691,0.9048311858261955],"dir":"ltr"},{"str":"سه","boundary":[0.4855751544890128,0.9327235004966477,0.5058026786793944,0.948489953697859],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.15612,0.23179,0.85931,0.94849],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/b4cde32e18350ad1/pages/ac86eed950300db3ae58048c6dae742e.jpg","blurred":"/storage/books/b4cde32e18350ad1/pages/bab28b0dd616396834ee19936baa17a9.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.1357,0.12244,0.15266,0.05186]},"elements":[{"words":[{"str":".....","boundary":[0.15612228050385396,0.12243719206132693,0.17173450855423936,0.139574765388742],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.17731208284975186,0.12243719206132693,0.7196664433866974,0.139574765388742],"dir":"ltr"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.747046357205204,0.14831708444342223,0.7841496762129859,0.1654546577708373],"dir":"rtl"},{"str":"..........","boundary":[0.1561222805038538,0.14831708444342223,0.1717345085542392,0.1654546577708373],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.19847698531040178,0.14831708444342223,0.7408313458473473,0.1654546577708373],"dir":"ltr"},{"str":"پا","boundary":[0.8329917602671005,0.17575577705290238,0.8465991335599443,0.1942644705065212],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7611565693788674,0.17575577705290238,0.7784708341526511,0.1942644705065212],"dir":"rtl"},{"str":"چروك","boundary":[0.6955088843336332,0.17575577705290238,0.7540660801932837,0.1942644705065212],"dir":"rtl"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.164364161197354,0.17575577705290238,0.6849295549790785,0.1942644705065212],"dir":"ltr"},{"str":"تولید","boundary":[0.791376325147188,0.20540899202231036,0.834282578286975,0.2239176854759292],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.7272441831930896,0.20540899202231036,0.7625534344450735,0.2239176854759292],"dir":"rtl"},{"str":"استرچ","boundary":[0.6671582424806355,0.20540899202231036,0.7199591289934227,0.2239176854759292],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6488219927966309,0.20540899202231036,0.6600664282646161,0.2239176854759292],"dir":"rtl"},{"str":"ست","boundary":[0.6051247309003369,0.20540899202231036,0.6414747041808447,0.2239176854759292],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.5474084215773246,0.20540899202231036,0.598251124944505,0.2239176854759292],"dir":"rtl"},{"str":"تاب","boundary":[0.5050164150506526,0.20540899202231036,0.540191206092233,0.2239176854759292],"dir":"rtl"},{"str":"مجازي","boundary":[0.4385285302102832,0.20540899202231036,0.49792074088464156,0.2239176854759292],"dir":"rtl"},{"str":"................................","boundary":[0.2520053263384168,0.20540899202231036,0.42743825205619485,0.2239176854759292],"dir":"ltr"},{"str":"شنا","boundary":[0.7614883155509021,0.2334979222838287,0.7855914044707953,0.25063549561124376],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.2791526135133505,0.2334979222838287,0.7333514203189012,0.25063549561124376],"dir":"ltr"},{"str":"طقه","boundary":[0.3488722922072566,0.25937781466592397,0.3782790566849363,0.2765153879933391],"dir":"rtl"},{"str":"................................","boundary":[0.1608532587009405,0.25937781466592397,0.31224456100770814,0.2765153879933391],"dir":"ltr"},{"str":"منطقه","boundary":[0.38796511204633966,0.2850863170322438,0.4301231077594298,0.3022238903596589],"dir":"rtl"},{"str":"...........................","boundary":[0.1608532587009404,0.2850863170322438,0.2885896700222756,0.3022238903596589],"dir":"ltr"},{"str":"طالعات","boundary":[0.7779222149125053,0.3109662094143391,0.8345445539660562,0.32810378274175417],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.26969065711917745,0.3109662094143391,0.7238894639247281,0.32810378274175417],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8416940250844211,0.33840421646375596,0.84726067779513,0.3569129099173748],"dir":"ltr"},{"str":"واحدهاي","boundary":[0.754313961035383,0.33840421646375596,0.8344654441731238,0.3569129099173748],"dir":"rtl"},{"str":"تاب","boundary":[0.7119399220449524,0.33840421646375596,0.7472201531076406,0.3569129099173748],"dir":"rtl"},{"str":"دة","boundary":[0.6635115151030033,0.33840421646375596,0.6851527589283483,0.3569129099173748],"dir":"rtl"},{"str":"مجازي","boundary":[0.5971377944023634,0.33840421646375596,0.6562626381210319,0.3569129099173748],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.23557428862709756,0.33840421646375596,0.5863164366690821,0.3569129099173748],"dir":"ltr"},{"str":"شنا","boundary":[0.762235374363238,0.3664965745255898,0.7863384632831312,0.3836341478530049],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.2791526135133505,0.3664965745255898,0.7333514203189012,0.3836341478530049],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.7530223296646816,0.39237646690768513,0.7650987740098761,0.40951404023510024],"dir":"rtl"},{"str":"زن","boundary":[0.5864420973567417,0.39237646690768513,0.599813335734823,0.40951404023510024],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.26022870072500454,0.39237646690768513,0.5630113053385398,0.40951404023510024],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.7530223296646816,0.4182563592897804,0.7650987740098761,0.4353939326171955],"dir":"rtl"},{"str":"طکاک","boundary":[0.6081049975223481,0.4182563592897804,0.6465753202302356,0.4353939326171955],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.2791526135133504,0.4182563592897804,0.5819352181268858,0.4353939326171955],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.7104435258909033,0.4439648616561002,0.7225199702360978,0.46110243498351533],"dir":"rtl"},{"str":"طکاک","boundary":[0.565775192601048,0.4439648616561002,0.6039965164564574,0.46110243498351533],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.19399500596579367,0.4439648616561002,0.4967776105793289,0.46110243498351533],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.7104435258909033,0.46984475403819553,0.7225199702360978,0.48698232736561065],"dir":"rtl"},{"str":"طکاک","boundary":[0.565775192601048,0.46984475403819553,0.6039965164564574,0.48698232736561065],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.1845330495716207,0.46984475403819553,0.48731565418515593,0.48698232736561065],"dir":"ltr"},{"str":"خروج","boundary":[0.48283367484054773,0.4957246464202908,0.5308157537131039,0.512862219747706],"dir":"rtl"},{"str":"...............................................................","boundary":[0.16085325870094053,0.49572464642029074,0.4589297850026372,0.5128622197477058],"dir":"ltr"},{"str":"...","boundary":[0.4694021612672911,0.49653659590815113,0.48272768856925996,0.512303077674365],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................","boundary":[0.16085325870094053,0.5216045388023861,0.4541988068055507,0.5387421121298012],"dir":"ltr"},{"str":"...","boundary":[0.46491233780515334,0.5224116608048021,0.4772344152953602,0.538178142571016],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.13570437460063872,0.5474844311844814,0.15774077304496262,0.5646220045118965],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.29334554810461,0.5474844311844814,0.4447368504113777,0.5646220045118965],"dir":"ltr"},{"str":"طالعات","boundary":[0.7779222149125053,0.5731929335508013,0.8345445539660562,0.5903305068782163],"dir":"rtl"},{"str":"101","boundary":[0.13570437460063853,0.5731929335508013,0.16857471311629046,0.5903305068782163],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.26969065711917745,0.5731929335508013,0.7238894639247281,0.5903305068782163],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8416940250844211,0.6006371106407861,0.84726067779513,0.6191458040944049],"dir":"ltr"},{"str":"واحدهاي","boundary":[0.754313961035383,0.6006371106407861,0.8344654441731238,0.6191458040944049],"dir":"rtl"},{"str":"تاب","boundary":[0.7119399220449524,0.6006371106407861,0.7472201531076406,0.6191458040944049],"dir":"rtl"},{"str":"دة","boundary":[0.6635115151030033,0.6006371106407861,0.6851527589283483,0.6191458040944049],"dir":"rtl"},{"str":"مجازي","boundary":[0.5971377944023634,0.6006371106407861,0.6562626381210319,0.6191458040944049],"dir":"rtl"},{"str":"اصطکاکی،","boundary":[0.4972795745440298,0.6006371106407861,0.5900517413140939,0.6191458040944049],"dir":"rtl"},{"str":"تسمه،","boundary":[0.4394476755958405,0.6006371106407861,0.4901760122032429,0.6191458040944049],"dir":"rtl"},{"str":"رینگ","boundary":[0.38522312439788214,0.6006371106407861,0.43235615050132875,0.6191458040944049],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3667940079599655,0.6006371106407861,0.3780953925990997,0.6191458040944049],"dir":"rtl"},{"str":"سیلندري","boundary":[0.2848674017610553,0.6006371106407861,0.35974708487267115,0.6191458040944049],"dir":"rtl"},{"str":"شنا","boundary":[0.762235374363238,0.6287232986620519,0.7863384632831312,0.6458608719894671],"dir":"rtl"},{"str":"10","boundary":[0.13570437460063867,0.628723298662052,0.15774077304496256,0.6458608719894672],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.2791526135133505,0.628723298662052,0.7333514203189012,0.6458608719894672],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.7530223296646816,0.6546031910441473,0.7650987740098761,0.6717407643715624],"dir":"rtl"},{"str":"طکاک","boundary":[0.5490922694850063,0.6546031910441473,0.5875625921928939,0.6717407643715624],"dir":"rtl"},{"str":"10","boundary":[0.13570437460063867,0.6546031910441473,0.15774077304496256,0.6717407643715624],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.1750710931774478,0.6546031910441473,0.4778536977909831,0.6717407643715624],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8202520198338055,0.6804830834262426,0.8309589704903696,0.6976206567536577],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.7530223296646816,0.6804830834262426,0.7650987740098761,0.6976206567536577],"dir":"rtl"},{"str":"طکاک","boundary":[0.5490922694850063,0.6804830834262426,0.5875625921928939,0.6976206567536577],"dir":"rtl"},{"str":"10","boundary":[0.13570437460063867,0.6804830834262426,0.15774077304496256,0.6976206567536577],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.1750710931774478,0.6804830834262426,0.4778536977909831,0.6976206567536577],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.7530223296646816,0.7063629758083378,0.7650987740098761,0.723500549135753],"dir":"rtl"},{"str":"طکاک","boundary":[0.5490922694850063,0.7063629758083378,0.5875625921928939,0.723500549135753],"dir":"rtl"},{"str":"10","boundary":[0.13570437460063856,0.7063629758083378,0.15774077304496242,0.723500549135753],"dir":"ltr"},{"str":"طالعات","boundary":[0.7779222149125053,0.7320714781746577,0.8345445539660562,0.7492090515020727],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.26969065711917745,0.7320714781746577,0.7238894639247281,0.7492090515020727],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8417746638577228,0.7617307569585299,0.8473413165684316,0.7802394504121487],"dir":"ltr"},{"str":"گرمایش","boundary":[0.7655367389967562,0.7617306998285247,0.8344035924763383,0.7802393932821434],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7472064465877246,0.7617306998285247,0.7583663434931055,0.7802393932821434],"dir":"rtl"},{"str":"سرمایش","boundary":[0.6681080800184132,0.7617306998285247,0.739861929337363,0.7802393932821434],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6402538621448627,0.7617306998285247,0.6610599533406553,0.7802393932821434],"dir":"rtl"},{"str":"ماشین","boundary":[0.5812042594695374,0.7617306998285247,0.6331454821441008,0.7802393932821434],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرایزینگ","boundary":[0.4534589919734984,0.7617306998285247,0.5739837461708645,0.7802393932821434],"dir":"rtl"},{"str":"تاب","boundary":[0.41103604059392657,0.7617306998285247,0.44623578947061737,0.7802393932821434],"dir":"rtl"},{"str":"مجازي","boundary":[0.34464837395355297,0.7617306998285247,0.4037598090041218,0.7802394504121487],"dir":"rtl"},{"str":".............................","boundary":[0.17530922232420657,0.7617306998285247,0.3343057319222491,0.7802393932821434],"dir":"ltr"},{"str":"شنا","boundary":[0.762235374363238,0.7898299134909895,0.7863384632831312,0.8069674868184047],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.2791526135133505,0.7898299134909895,0.7333514203189012,0.8069674868184047],"dir":"ltr"},{"str":"طق","boundary":[0.7599942975340723,0.8157098058730847,0.7796901067651009,0.8328473792004998],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.1845330495716207,0.8157098058730847,0.6387069564919237,0.8328473792004998],"dir":"ltr"},{"str":"طق","boundary":[0.7599942975340722,0.8414183082394046,0.7796901067651008,0.8585558815668196],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6484428116238224,0.8414183082394046,0.6575312697392781,0.8585558815668196],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.18453304957162056,0.8414183082394046,0.6387069564919234,0.8585558815668196],"dir":"ltr"},{"str":"طق","boundary":[0.7599942975340722,0.8672982006215,0.7796901067651008,0.884435773948915],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.17980207137453408,0.8672982006215,0.633975978294837,0.884435773948915],"dir":"ltr"},{"str":"طق","boundary":[0.7599942975340722,0.8931780930035951,0.7796901067651008,0.9103156663310102],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6457038242465619,0.8931780930035951,0.6547922823620176,0.9103156663310102],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.18453304957162056,0.8931780930035951,0.6387069564919234,0.9103156663310102],"dir":"ltr"},{"str":"چهار","boundary":[0.4766181268454441,0.9323765785397156,0.5112088673075403,0.9481430603059294],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.1357,0.12244,0.84734,0.94814],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/b4cde32e18350ad1/pages/01fe86f28b38adff7058b90efa304e14.jpg","blurred":"/storage/books/b4cde32e18350ad1/pages/4b4e63704f35f68086e35406aefa2276.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.1357,0.12244,0.15274,0.05134]},"elements":[{"words":[{"str":"طالعات","boundary":[0.7779222169876687,0.12243719206132693,0.8345445560412196,0.139574765388742],"dir":"rtl"},{"str":"125","boundary":[0.13570437460063864,0.12243719206132693,0.1678252265703311,0.139574765388742],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.26969065711917756,0.12243719206132693,0.7238894639247282,0.139574765388742],"dir":"ltr"},{"str":"دیگر","boundary":[0.7935034483228323,0.14987862691105958,0.8344869578067886,0.16838737749468366],"dir":"rtl"},{"str":"بخش:","boundary":[0.7821691391911391,0.14987868404106483,0.7864308412556033,0.16838737749468366],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.7053325473057199,0.14987862691105958,0.740641798557704,0.16838732036467838],"dir":"rtl"},{"str":"ماشین","boundary":[0.6463366059448823,0.14987862691105958,0.6980824527607582,0.16838732036467838],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرایزینگ","boundary":[0.5184678144994284,0.14987862691105958,0.6390678664146203,0.16838732036467838],"dir":"rtl"},{"str":"تاب","boundary":[0.47604688822950436,0.14987862691105958,0.5112473012007553,0.16838732036467838],"dir":"rtl"},{"str":"مجازي","boundary":[0.40964647701559126,0.14987862691105958,0.46876863153005177,0.16838732036467838],"dir":"rtl"},{"str":"................................","boundary":[0.22460233545816444,0.14987862691105958,0.4000352611759424,0.16838732036467838],"dir":"ltr"},{"str":"شنا","boundary":[0.762235374363238,0.17796755717257773,0.7863384632831312,0.1951051304999928],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.2791526135133505,0.17796755717257773,0.7333514203189012,0.1951051304999928],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.17034011498036128,0.20384744955467302,0.7475443549101607,0.2209850228820881],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.2886145699075234,0.22955595192099285,0.742813376713074,0.24669352524840793],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.7345964145812921,0.25543584430308813,0.7466728589264866,0.2725734176305032],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.22711185334539896,0.25543584430308813,0.6813106601509497,0.2725734176305032],"dir":"ltr"},{"str":"تغذیه","boundary":[0.710194527038425,0.28131573668518345,0.7516996802170473,0.2984533100125985],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.2460357661337449,0.28131573668518345,0.7002345729392956,0.2984533100125985],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.2649596789220907,0.3071956290672787,0.7191584857276414,0.3243332023946938],"dir":"ltr"},{"str":"اگزوز","boundary":[0.7495854793193413,0.333075521449374,0.7925284875988783,0.3502130947767891],"dir":"rtl"},{"str":"بخار","boundary":[0.7092776459148175,0.333075521449374,0.7433835201193782,0.3502130947767891],"dir":"rtl"},{"str":"روغن","boundary":[0.6590761678782431,0.333075521449374,0.7030146882468622,0.3502130947767891],"dir":"rtl"},{"str":"تبخیر","boundary":[0.6120796774321784,0.333075521449374,0.6528629882846332,0.3502130947767891],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5742411535853078,0.333075521449374,0.6056648087680613,0.3502130947767891],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.26495967892209066,0.333075521449374,0.567742283535626,0.3502130947767891],"dir":"ltr"},{"str":"پیچش","boundary":[0.7440882508377623,0.35878402381569385,0.7922944286775488,0.37592159714310897],"dir":"rtl"},{"str":"نخ","boundary":[0.7186405681144866,0.35878402381569385,0.7378632795258065,0.37592159714310897],"dir":"rtl"},{"str":"روي","boundary":[0.6772841217184721,0.35878402381569385,0.7124155968025307,0.37592159714310897],"dir":"rtl"},{"str":"بوبین","boundary":[0.6312618908028239,0.35878402381569385,0.6710716175451934,0.37592159714310897],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.17034011498036095,0.35878402381569385,0.6245140219006639,0.37592159714310897],"dir":"ltr"},{"str":"طالعات","boundary":[0.777922214912505,0.3846639161977891,0.8345445539660559,0.4018014895252042],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.26969065711917706,0.3846639161977891,0.7238894639247277,0.4018014895252042],"dir":"ltr"},{"str":"کشش","boundary":[0.7826928847593239,0.41209301096638584,0.834583769158279,0.43060170442000467],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7617439839784438,0.4064893608412271,0.7751900050188032,0.42499805429484594],"dir":"ltr"},{"str":"تکسچرایزینگ","boundary":[0.6342622584947958,0.41209301096638584,0.7549671893741027,0.43060170442000467],"dir":"rtl"},{"str":"همزمان","boundary":[0.5639598197348732,0.41209301096638584,0.6271373301394279,0.43060170442000467],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5455534544549302,0.41209301096638584,0.5566061085783037,0.43060170442000467],"dir":"rtl"},{"str":"جداگانه","boundary":[0.47090654887546873,0.41209301096638584,0.5384486064206896,0.43060170442000467],"dir":"rtl"},{"str":"................................","boundary":[0.2848674017610553,0.41209301096638584,0.46030032747883337,0.43060170442000467],"dir":"ltr"},{"str":"طالعات","boundary":[0.7779223020693667,0.44019428130904,0.8345446411229177,0.45733185463645515],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.26969065711917756,0.4401942813090399,0.7238894639247282,0.45733185463645504],"dir":"ltr"},{"str":"ساختار","boundary":[0.774205756278649,0.46762337607763665,0.834546120299366,0.4861320695312555],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.7099902489941002,0.46762337607763665,0.7452995002460843,0.4861320695312555],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچره","boundary":[0.633259185325185,0.46762337607763665,0.7029176419268712,0.4861320695312555],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5906305120610984,0.46762337607763665,0.6261334420908706,0.4861320695312555],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.5327676482625934,0.46762337607763665,0.5835458131881902,0.4861320695312555],"dir":"rtl"},{"str":"تاب","boundary":[0.49032260325774785,0.46762337607763665,0.5254973942993282,0.4861320695312555],"dir":"rtl"},{"str":"........................................................","boundary":[0.17530922232420648,0.46762337607763665,0.4822173417746192,0.4861320695312555],"dir":"ltr"},{"str":"طالعات","boundary":[0.7779223020693667,0.4957246464202908,0.8345446411229177,0.512862219747706],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.26969065711917756,0.49572464642029074,0.7238894639247282,0.5128622197477058],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8416940250844211,0.5231537411888875,0.84726067779513,0.5416624346425063],"dir":"ltr"},{"str":"متغیرها","boundary":[0.7755753132017342,0.5231537411888875,0.834575701545655,0.5416624346425063],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7475611209850727,0.5231537411888875,0.7683486695134685,0.5416624346425063],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرایزینگ","boundary":[0.619565757497683,0.5231537411888875,0.7403406076863996,0.5416624346425063],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.2574913029228836,0.5231537411888875,0.6082334509648681,0.5416624346425063],"dir":"ltr"},{"str":"طالعات","boundary":[0.7779223020693667,0.5512550115315417,0.8345446411229177,0.5683925848589567],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.26969065711917756,0.5512550115315417,0.7238894639247282,0.5683925848589567],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8416940250844211,0.5786841063001382,0.84726067779513,0.597192799753757],"dir":"ltr"},{"str":"پایداري","boundary":[0.7677167065245715,0.5786841063001382,0.8345299850741176,0.597192799753757],"dir":"rtl"},{"str":"نخ","boundary":[0.739223886477053,0.5786841063001382,0.7607600706124865,0.597192799753757],"dir":"rtl"},{"str":"روي","boundary":[0.6926604506451047,0.5786841063001382,0.7321218447614198,0.597192799753757],"dir":"rtl"},{"str":"ماشینهاي","boundary":[0.59813279995935,0.5786841063001382,0.6855658525228021,0.597192799753757],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرایزینگ","boundary":[0.4703887429490926,0.5786841063001382,0.590909597456469,0.597192799753757],"dir":"rtl"},{"str":"تاب","boundary":[0.42793759414425236,0.5786841063001382,0.4632820261218023,0.597192799753757],"dir":"rtl"},{"str":"مجازي","boundary":[0.3615635057752657,0.5786841063001382,0.42061843018452444,0.597192799753757],"dir":"rtl"},{"str":"................................","boundary":[0.17530922232420657,0.5786841063001382,0.3507421480419845,0.597192799753757],"dir":"ltr"},{"str":"شنا","boundary":[0.762235374363238,0.6067853766427924,0.7863384632831312,0.6239229499702076],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.2791526135133505,0.6067853766427924,0.7333514203189012,0.6239229499702076],"dir":"ltr"},{"str":"پا","boundary":[0.7109415235958598,0.6326652690248877,0.7221713718426283,0.6498028423523028],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.1987259841628802,0.6326652690248877,0.5015085887764155,0.6498028423523028],"dir":"ltr"},{"str":"پا","boundary":[0.59092407670135,0.6583737713912076,0.6021539249481185,0.6755113447186226],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.2318428315424857,0.6583737713912076,0.534625436156021,0.6755113447186226],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.24130478793665872,0.6842536637733028,0.544087392550194,0.7013912371007179],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.18926402776870735,0.7101335561553981,0.6434379346890102,0.7272711294828133],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.24603576613374525,0.7360134485374933,0.5488183707472806,0.7531510218649085],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.2886145699075236,0.7618933409195888,0.5913971745210589,0.7790309142470039],"dir":"ltr"},{"str":"مل","boundary":[0.7462993606477695,0.7876018432859085,0.7678128615018891,0.8047394166133237],"dir":"rtl"},{"str":"ثر","boundary":[0.7077045385136429,0.7876018432859085,0.7219970726458936,0.8047394166133237],"dir":"rtl"},{"str":"اب","boundary":[0.3202374241722596,0.7876018432859085,0.3459590056332614,0.8047394166133237],"dir":"rtl"},{"str":"غذ","boundary":[0.6439608322792145,0.8134817356680037,0.6651755345103602,0.8306193089954188],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5712531673555694,0.8134817356680037,0.5809641226022207,0.8306193089954188],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.20818794055705334,0.8134817356680037,0.5109705451705886,0.8306193089954188],"dir":"ltr"},{"str":"طعات","boundary":[0.6210529378512167,0.8393616280500992,0.6677153228056383,0.8564992013775143],"dir":"rtl"},{"str":"................................","boundary":[0.19872598416288043,0.8393616280500992,0.35011728646964807,0.8564992013775143],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.17034011498036153,0.8652415204321943,0.6245140219006644,0.8823790937596094],"dir":"ltr"},{"str":"حدود","boundary":[0.7400743893358137,0.8909500227985141,0.7852676810606136,0.9080875961259293],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5889320858815243,0.8909500227985141,0.600834231029984,0.9080875961259293],"dir":"rtl"},{"str":"پنج","boundary":[0.47886324609284975,0.9328968900626071,0.5023207599897364,0.9486633432638185],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.1357,0.12244,0.84726,0.94866],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/b4cde32e18350ad1/pages/763b8f24832ca59b9c4e6376e79a8202.jpg","blurred":"/storage/books/b4cde32e18350ad1/pages/4566fc5ca53c264268992dc632487d45.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.17034,0.12244,0.15266,0.05099]},"elements":[{"words":[{"str":"طالعات","boundary":[0.7779222169876687,0.12243719206132693,0.8345445560412196,0.139574765388742],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.26969065711917756,0.12243719206132693,0.7238894639247282,0.139574765388742],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8417746638577228,0.14987868404106483,0.8473413165684316,0.16838737749468366],"dir":"ltr"},{"str":"گشتاور","boundary":[0.7728766804463251,0.14987862691105958,0.8345972151793195,0.16838732036467838],"dir":"rtl"},{"str":"باقیماندة","boundary":[0.6947289777603517,0.14987862691105958,0.76571056018535,0.16838737749468366],"dir":"rtl"},{"str":"نخهاي","boundary":[0.6306291436096908,0.14987862691105958,0.6876563706931227,0.16838737749468366],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرة","boundary":[0.5539455095279942,0.14987862691105958,0.6233924950857693,0.16838732036467838],"dir":"rtl"},{"str":"تاب","boundary":[0.5114973971921061,0.14987862691105958,0.5466721882336865,0.16838732036467838],"dir":"rtl"},{"str":"مجازي","boundary":[0.4450095123517366,0.14987862691105958,0.504401723026095,0.16838732036467838],"dir":"rtl"},{"str":"................................","boundary":[0.25749130292288364,0.14987862691105958,0.4329242286406616,0.16838732036467838],"dir":"ltr"},{"str":"شنا","boundary":[0.762235374363238,0.17796755717257773,0.7863384632831312,0.1951051304999928],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.2791526135133505,0.17796755717257773,0.7333514203189012,0.1951051304999928],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.2176498969512262,0.20384744955467302,0.5204325015647614,0.2209850228820881],"dir":"ltr"},{"str":"ق","boundary":[0.5677671834208741,0.22955595192099285,0.5738178555360952,0.24669352524840793],"dir":"rtl"},{"str":"اق","boundary":[0.5710041685030911,0.25543584430308813,0.5835288107827465,0.2725734176305032],"dir":"rtl"},{"str":"رسنج","boundary":[0.29633353433434895,0.25543584430308813,0.33839193050644784,0.2725734176305032],"dir":"rtl"},{"str":"طالعات","boundary":[0.7779222149125055,0.28131573668518345,0.8345445539660564,0.2984533100125985],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.26969065711917756,0.28131573668518345,0.7238894639247282,0.2984533100125985],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8414519967056947,0.30875100149434803,0.8470186494164036,0.32725969494796686],"dir":"ltr"},{"str":"کنترل","boundary":[0.7863292155280605,0.30875100149434803,0.834322916350096,0.32725969494796686],"dir":"rtl"},{"str":"کیفی","boundary":[0.7361131786713107,0.30875100149434803,0.779032877832138,0.32725969494796686],"dir":"rtl"},{"str":"نخهاي","boundary":[0.6719957110592977,0.30875100149434803,0.7288926653726376,0.32725969494796686],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرة","boundary":[0.5951639185136386,0.30875100149434803,0.6648963986547867,0.32725969494796686],"dir":"rtl"},{"str":"تاب","boundary":[0.5527429922437145,0.30875100149434803,0.5879434052149656,0.32725969494796686],"dir":"rtl"},{"str":"مجازي","boundary":[0.4863425810298015,0.30875100149434803,0.545464735544262,0.32725969494796686],"dir":"rtl"},{"str":"................................","boundary":[0.3013253315144554,0.30875100149434803,0.4767582572322334,0.32725969494796686],"dir":"ltr"},{"str":"شنا","boundary":[0.7614883155509021,0.3368461017964343,0.7855914044707953,0.3539836751238494],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.2791526135133505,0.33684610179643437,0.7333514203189012,0.3539836751238495],"dir":"ltr"},{"str":"ر","boundary":[0.5896790824389588,0.3627259941785297,0.5999129352758144,0.3798635675059448],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.17507109317744785,0.3627259941785297,0.4778536977909831,0.3798635675059448],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.20818794055705322,0.388605886560625,0.5109705451705885,0.4057434598880401],"dir":"ltr"},{"str":"–","boundary":[0.5904260789963935,0.383559588732861,0.6028760216203054,0.40069716206027617],"dir":"ltr"},{"str":"زساختاري","boundary":[0.5702571719456564,0.4143143889269448,0.6495433865517762,0.4314519622543599],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.26022870072500454,0.4143143889269448,0.5630113053385398,0.4314519622543599],"dir":"ltr"},{"str":"جعد","boundary":[0.5485942717800497,0.4401942813090401,0.5843007072254289,0.4573318546364552],"dir":"rtl"},{"str":"................................","boundary":[0.1987259841628802,0.4401942813090401,0.35011728646964785,0.4573318546364552],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21291891875413976,0.46607417369113535,0.36431022106090744,0.4832117470185505],"dir":"ltr"},{"str":"دار","boundary":[0.5311643521065734,0.49195406607323067,0.5564377356331144,0.5090916394006458],"dir":"rtl"},{"str":"..........................","boundary":[0.17034011498036142,0.49195406607323067,0.2933455481046101,0.5090916394006458],"dir":"ltr"},{"str":"دار","boundary":[0.5553172407969622,0.5176625684395505,0.5805906243235033,0.5348001417669656],"dir":"rtl"},{"str":"................................","boundary":[0.20818794055705317,0.5176625684395505,0.3595792428638208,0.5348001417669656],"dir":"ltr"},{"str":"تجعد","boundary":[0.37501717171747134,0.569422353203741,0.41530767603697477,0.5865599265311562],"dir":"rtl"},{"str":"................................","boundary":[0.20345696235996677,0.5694223532037409,0.35484826466673447,0.5865599265311561],"dir":"ltr"},{"str":"...","boundary":[0.36230858280658546,0.5702356166817222,0.37513696052286616,0.5860021270129389],"dir":"ltr"},{"str":"جم","boundary":[0.6434628345742579,0.5953022455858362,0.6702053113304205,0.6124398189132513],"dir":"rtl"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.1703401149803614,0.5953022455858362,0.6103210873094048,0.6124398189132513],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.23657380973957223,0.6211821379679315,0.5393564143531074,0.6383197112953466],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.23657380973957223,0.6468906403342514,0.5393564143531074,0.6640282136616664],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.19872598416288031,0.6727705327163466,0.35011728646964796,0.6899081060437617],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.19399500596579383,0.6986504250984419,0.3453863082725615,0.715787998425857],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.17034011498036142,0.7245303174805372,0.3122694608929561,0.7416678908079523],"dir":"ltr"},{"str":"داد","boundary":[0.6442098311316926,0.750238819846857,0.6689852169532771,0.7673763931742721],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.17980207137453427,0.750238819846857,0.4825846759880696,0.7673763931742721],"dir":"ltr"},{"str":"داد","boundary":[0.5045214748914021,0.7761187122289523,0.5292968607129866,0.7932562855563674],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.32098691071821894,0.7761187122289523,0.3265146852432358,0.7932562855563674],"dir":"rtl"},{"str":"...","boundary":[0.28064260363808385,0.7769368317573806,0.29396800643025056,0.7927032849585919],"dir":"ltr"},{"str":"داد","boundary":[0.5045214748914022,0.8019986046110475,0.5292968607129868,0.8191361779384627],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.27979208783903337,0.8019986046110475,0.2843815894153936,0.8191361779384627],"dir":"ltr"},{"str":"دار","boundary":[0.6432138357217797,0.8278784969931429,0.6684872192483208,0.845016070320558],"dir":"rtl"},{"str":"................................","boundary":[0.2696906571191776,0.8278784969931429,0.42108195942594534,0.845016070320558],"dir":"ltr"},{"str":"اور","boundary":[0.6175669539165214,0.8537583893752382,0.6430893362955405,0.8708959627026532],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.5949080583410018,0.8537583893752382,0.600958730456223,0.8708959627026532],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.23657380973957223,0.8537583893752382,0.5393564143531074,0.8708959627026532],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.1845330495716208,0.879466891741558,0.48731565418515604,0.8966044650689731],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.6536717875258656,0.9053467841236533,0.6577304688212608,0.9224843574510684],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.22711185334539927,0.9053467841236533,0.5298944579589345,0.9224843574510684],"dir":"ltr"},{"str":"شش","boundary":[0.47238022821613285,0.9332438120195393,0.5051611875778953,0.9490102652207506],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.17034,0.12244,0.84734,0.94901],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/b4cde32e18350ad1/pages/5b9ad06cc9bd2f00d8553d48717c5e1e.jpg","blurred":"/storage/books/b4cde32e18350ad1/pages/43740763d0da18b2b7d576874f7c3de1.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.1357,0.12244,0.15274,0.05134]},"elements":[{"words":[{"str":"20","boundary":[0.13570437460063858,0.28131573668518345,0.15774077304496248,0.2984533100125985],"dir":"ltr"},{"str":"20","boundary":[0.13570437460063875,0.3071956290672787,0.15774077304496267,0.3243332023946938],"dir":"ltr"},{"str":"20","boundary":[0.13570437460063875,0.333075521449374,0.15774077304496267,0.3502130947767891],"dir":"ltr"},{"str":"20","boundary":[0.13570437460063864,0.35878402381569385,0.15774077304496256,0.37592159714310897],"dir":"ltr"},{"str":"20","boundary":[0.13570437460063867,0.3846639161977891,0.15774077304496256,0.4018014895252042],"dir":"ltr"},{"str":"20","boundary":[0.13570437460063867,0.41054380857988443,0.15774077304496256,0.42768138190729954],"dir":"ltr"},{"str":"20","boundary":[0.13570437460063867,0.4364237009619797,0.15774077304496256,0.4535612742893948],"dir":"ltr"},{"str":"20","boundary":[0.13570437460063872,0.4621322033282995,0.15774077304496262,0.47926977665571463],"dir":"ltr"},{"str":"20","boundary":[0.13570437460063875,0.48801209571039483,0.15774077304496267,0.5051496690378099],"dir":"ltr"},{"str":"20","boundary":[0.13570437460063864,0.5138919880924901,0.15774077304496256,0.5310295614199052],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1357,0.28132,0.15774,0.53103],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"20","boundary":[0.13570437460063867,0.5694223532037409,0.15774077304496256,0.5865599265311561],"dir":"ltr"},{"str":"20","boundary":[0.13570437460063867,0.5953022455858362,0.15774077304496256,0.6124398189132513],"dir":"ltr"},{"str":"20","boundary":[0.1357043746006386,0.6211821379679315,0.15774077304496248,0.6383197112953466],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1357,0.56942,0.15774,0.63832],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"20","boundary":[0.13570437460063867,0.7283008978275974,0.15774077304496256,0.7454384711550125],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1357,0.7283,0.15774,0.74544],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"طالعات","boundary":[0.7779222169876687,0.12243719206132693,0.8345445560412196,0.139574765388742],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.26969065711917756,0.12243719206132693,0.7238894639247282,0.139574765388742],"dir":"ltr"},{"str":"هاي","boundary":[0.7774812070040805,0.14987862691105958,0.8127904582560644,0.16838732036467838],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچره","boundary":[0.7007152423097581,0.14987862691105958,0.7704085999368515,0.16838732036467838],"dir":"rtl"},{"str":")جت(","boundary":[0.638495065918301,0.14987862691105958,0.6936568910116073,0.16838732036467838],"dir":"rtl"},{"str":"هوا","boundary":[0.6031347197863637,0.14987862691105958,0.6309948753819884,0.16838732036467838],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.2410602652115642,0.14987862691105958,0.5918024132535488,0.16838732036467838],"dir":"ltr"},{"str":"شنا","boundary":[0.762235374363238,0.17796755717257773,0.7863384632831312,0.1951051304999928],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.2791526135133505,0.17796755717257773,0.7333514203189012,0.1951051304999928],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.22711185334539916,0.20384744955467302,0.5298944579589344,0.2209850228820881],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.19399500596579367,0.22955595192099285,0.6481938127713444,0.24669352524840793],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.2554977225279179,0.25543584430308813,0.5582803271414531,0.2725734176305032],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23657380973957204,0.28131573668518345,0.3879651120463397,0.2984533100125985],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.1703401149803614,0.3071956290672787,0.6103210873094048,0.3243332023946938],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.1703401149803614,0.333075521449374,0.6103210873094048,0.3502130947767891],"dir":"ltr"},{"str":"غذ","boundary":[0.6574067703130391,0.35878402381569385,0.6786214725441847,0.37592159714310897],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.26495967892209105,0.35878402381569385,0.5677422835356264,0.37592159714310897],"dir":"ltr"},{"str":"طق","boundary":[0.6516797967060396,0.3846639161977891,0.6713756059370681,0.4018014895252042],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.2176498969512262,0.3846639161977891,0.5204325015647614,0.4018014895252042],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.2507667443308316,0.41054380857988443,0.5535493489443669,0.42768138190729954],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.5635342029287441,0.4364237009619797,0.5726226610441997,0.4535612742893948],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.2507667443308316,0.4364237009619797,0.5535493489443669,0.4535612742893948],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.17034011498036136,0.4621322033282995,0.6008591309152318,0.47926977665571463],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.1703401149803614,0.48801209571039483,0.6103210873094048,0.5051496690378099],"dir":"ltr"},{"str":"طالعات","boundary":[0.7779222149125055,0.5138919880924901,0.8345445539660564,0.5310295614199052],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.26969065711917756,0.5138919880924901,0.7238894639247282,0.5310295614199052],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8416940250844211,0.5413306807019702,0.84726067779513,0.559839374155589],"dir":"ltr"},{"str":"مینگل","boundary":[0.7844967018949933,0.5413306807019702,0.8344762009899562,0.559839374155589],"dir":"rtl"},{"str":")گیرش","boundary":[0.7159360794981472,0.5413306807019702,0.7774144380731667,0.559839374155589],"dir":"rtl"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.17530922232420648,0.5413306807019702,0.6958746161059309,0.559839374155589],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.706722865881293,0.5413306807019702,0.7155703477258494,0.559839374155589],"dir":"ltr"},{"str":"شنا","boundary":[0.762235374363238,0.5694223532037409,0.7863384632831312,0.5865599265311561],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.2791526135133505,0.5694223532037409,0.7333514203189012,0.5865599265311561],"dir":"ltr"},{"str":"ل","boundary":[0.5533252499771364,0.5953022455858362,0.565650693174809,0.6124398189132513],"dir":"rtl"},{"str":"................................","boundary":[0.2507667443308316,0.5953022455858362,0.4021580466375993,0.6124398189132513],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.17034011498036125,0.6211821379679315,0.6245140219006642,0.6383197112953466],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.17034011498036128,0.6468906403342514,0.6150520655064912,0.6640282136616664],"dir":"ltr"},{"str":"طالعات","boundary":[0.7779222149125053,0.6727705327163466,0.8345445539660562,0.6899081060437617],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.26969065711917745,0.6727705327163466,0.7238894639247281,0.6899081060437617],"dir":"ltr"},{"str":"هاي","boundary":[0.7774731393914562,0.7002030552852588,0.8127823906434403,0.7187117487388777],"dir":"rtl"},{"str":"پفکی","boundary":[0.7247961834280975,0.7002030552852588,0.7704005323242272,0.7187117487388777],"dir":"rtl"},{"str":")هایبالک(","boundary":[0.6332538069167688,0.7002030552852588,0.7176486764800433,0.7187117487388777],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.2739223406342028,0.7002030552852588,0.6246644886761873,0.7187117487388777],"dir":"ltr"},{"str":"شنا","boundary":[0.762235374363238,0.7283008978275974,0.7863384632831312,0.7454384711550125],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.2791526135133505,0.7283008978275974,0.7333514203189012,0.7454384711550125],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.17980207137453422,0.7541807902096926,0.6339759782948371,0.7713183635371078],"dir":"ltr"},{"str":"طالعات","boundary":[0.7779222149125053,0.780060682591788,0.8345445539660562,0.7971982559192031],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.26969065711917745,0.780060682591788,0.7238894639247281,0.7971982559192031],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8416940250844211,0.8073211295848616,0.84726067779513,0.8258298230384803],"dir":"ltr"},{"str":"تبدیل","boundary":[0.7862189060415546,0.8073211295848616,0.8344977146236208,0.8258298230384803],"dir":"rtl"},{"str":"نوار","boundary":[0.7462300294429781,0.8073211295848616,0.7791185632603365,0.8258298230384803],"dir":"rtl"},{"str":"فیلامنتی","boundary":[0.6740557486785903,0.8073211295848616,0.739139316501657,0.8258298230384803],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6514355165675428,0.8073211295848616,0.6669310528160687,0.8258298230384803],"dir":"rtl"},{"str":"تاپس","boundary":[0.5992013911148856,0.8073211295848616,0.6442150032688698,0.8258298230384803],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5808668511699735,0.8073211295848616,0.5919368734639523,0.8258298230384803],"dir":"rtl"},{"str":"عدل","boundary":[0.5353936657850328,0.8073211295848616,0.5737374805589391,0.8258298230384803],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.17530922232420654,0.8073211295848616,0.5260513703661911,0.8258298230384803],"dir":"ltr"},{"str":"شنا","boundary":[0.762235374363238,0.8354196576872633,0.7863384632831312,0.8525572310146784],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.2791526135133505,0.8354196576872633,0.7333514203189012,0.8525572310146784],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.7694562539282453,0.8612995500693587,0.7815326982734399,0.8784371233967737],"dir":"rtl"},{"str":"پس","boundary":[0.5851971030943506,0.8612995500693587,0.6134833727358782,0.8784371233967737],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.17034011498036125,0.8612995500693587,0.4731227195938965,0.8784371233967737],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.6427158380168231,0.8871794424514539,0.6547922823620176,0.904317015778869],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.5802171260447858,0.8871794424514539,0.5942357614393106,0.904317015778869],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.4880626507425906,0.8871794424514539,0.49207153226749023,0.904317015778869],"dir":"rtl"},{"str":"...........................................................","boundary":[0.1703401149803613,0.8871794424514539,0.44946782860846407,0.904317015778869],"dir":"ltr"},{"str":"هفت","boundary":[0.47412129028154865,0.9328968900626071,0.5089410021944625,0.9486634003938238],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.17034,0.12244,0.84726,0.94866],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/b4cde32e18350ad1/pages/e01bc88f1c52bea6be86fc5fcb876edf.jpg","blurred":"/storage/books/b4cde32e18350ad1/pages/812ecf08ab91573723cade998ceecd8a.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.17034,0.12244,0.14033,0.05168]},"elements":[{"words":[{"str":"رکت","boundary":[0.5498392660424413,0.12243719206132693,0.5889569857667721,0.139574765388742],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.18926402776870735,0.12243719206132693,0.49204663238224267,0.139574765388742],"dir":"ltr"},{"str":"ل","boundary":[0.6541697852308221,0.14831708444342223,0.6664952284284948,0.1654546577708373],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.4880626507425908,0.14831708444342223,0.5001390950877852,0.1654546577708373],"dir":"rtl"},{"str":"................................","boundary":[0.25076674433083174,0.14831708444342223,0.4021580466375994,0.1654546577708373],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.7694562539282455,0.17419697682551752,0.78153269827344,0.1913345501529326],"dir":"rtl"},{"str":"پس","boundary":[0.5851971030943507,0.17419697682551752,0.6134833727358784,0.1913345501529326],"dir":"rtl"},{"str":"...........................................................","boundary":[0.17034011498036142,0.17419697682551752,0.44946782860846424,0.1913345501529326],"dir":"ltr"},{"str":"غذ","boundary":[0.7231424673672935,0.19990547919183732,0.7443571695984391,0.2170430525192524],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.27442163531626407,0.19990547919183732,0.5772042399297993,0.2170430525192524],"dir":"ltr"},{"str":"جداسازي","boundary":[0.6767914318619829,0.22578537157393264,0.7497928145480391,0.2429229449013477],"dir":"rtl"},{"str":"فیلامنت","boundary":[0.6135829722768698,0.22578537157393264,0.6705813637962619,0.2429229449013477],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.28388359171043714,0.22578537157393264,0.5866661963239724,0.2429229449013477],"dir":"ltr"},{"str":"استراحت","boundary":[0.6803121747525122,0.2516652639560279,0.7498127344562374,0.268802837283443],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6639796975989734,0.2516652639560279,0.6740593121363028,0.268802837283443],"dir":"rtl"},{"str":"تنظیم","boundary":[0.6171070854170109,0.2516652639560279,0.657726834982764,0.268802837283443],"dir":"rtl"},{"str":"زاویۀ","boundary":[0.5727372005163398,0.2516652639560279,0.6108536411421035,0.268802837283443],"dir":"rtl"},{"str":"تغذیۀ","boundary":[0.5246706775137173,0.2516652639560279,0.5663477703553126,0.268802837283443],"dir":"rtl"},{"str":"نوار","boundary":[0.4899812086104641,0.2516652639560279,0.5184187712297386,0.268802837283443],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4700204556648827,0.2516652639560279,0.48376677743188956,0.268802837283443],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.42206990469100164,0.2516652639560279,0.4638060244863082,0.268802837283443],"dir":"rtl"},{"str":"برش","boundary":[0.3794991510620799,0.2516652639560279,0.41585547351242713,0.268802837283443],"dir":"rtl"},{"str":"................................","boundary":[0.21764989695122636,0.2516652639560279,0.369041199257994,0.268802837283443],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.25076674433083174,0.2775451563381232,0.7049655511363824,0.29468272966553827],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.21291891875413982,0.30325365870444304,0.6671177255596906,0.3203912320318581],"dir":"ltr"},{"str":"جعبۀ","boundary":[0.7121939878238255,0.3291335510865383,0.7498426143185348,0.3462711244139534],"dir":"rtl"},{"str":"تراکمی","boundary":[0.6524252538099882,0.3291335510865383,0.7059690165118696,0.3462711244139534],"dir":"rtl"},{"str":")کریمپر(","boundary":[0.5807151237497425,0.3291335510865383,0.6462257893825575,0.3462711244139534],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.2696906571191778,0.3291335510865383,0.5724732617327131,0.3462711244139534],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.17034011498036156,0.3550134434686336,0.6150520655064914,0.37215101679604873],"dir":"ltr"},{"str":"محاسبۀ","boundary":[0.6985040309145722,0.3808933358507289,0.7505721809562963,0.39803090917814404],"dir":"rtl"},{"str":"طول","boundary":[0.6604022265083528,0.3808933358507289,0.6930235661715265,0.39803090917814404],"dir":"rtl"},{"str":"بیشینه","boundary":[0.6143349488113542,0.3808933358507289,0.6549242517538315,0.39803090917814404],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5991460188101817,0.3808933358507289,0.6086079752043547,0.39803090917814404],"dir":"rtl"},{"str":"کمینه","boundary":[0.5568112339118321,0.3808933358507289,0.5934165552146576,0.39803090917814404],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5346503360412691,0.3808933358507289,0.5513332591573109,0.39803090917814404],"dir":"rtl"},{"str":"سیستم","boundary":[0.48235559704378983,0.3808933358507289,0.5289208724457447,0.39803090917814404],"dir":"rtl"},{"str":"تبدیل","boundary":[0.4372843147567044,0.3808933358507289,0.4768776222892687,0.39803090917814404],"dir":"rtl"},{"str":"نوار","boundary":[0.4056589705034436,0.3808933358507289,0.43180385001365845,0.39803090917814404],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3877285631364858,0.3808933358507289,0.40017850576039765,0.39803090917814404],"dir":"rtl"},{"str":"تاپس","boundary":[0.3446492716692261,0.3808933358507289,0.3820015895294863,0.39803090917814404],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3267188643022683,0.3808933358507289,0.3391712969147049,0.39803090917814404],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.28164758201518275,0.3808933358507289,0.3209918906952689,0.39803090917814404],"dir":"rtl"},{"str":"له","boundary":[0.26371717464822503,0.3808933358507289,0.2759206084081834,0.39803090917814404],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.2216338785908783,0.3808933358507289,0.25799020104122555,0.39803090917814404],"dir":"rtl"},{"str":"عیوب","boundary":[0.7470210464791864,0.4067732282328242,0.7924413380005116,0.4239108015602393],"dir":"rtl"},{"str":"ممکن","boundary":[0.6955946091737685,0.4067732282328242,0.740564917075196,0.4239108015602393],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6714203850630802,0.4067732282328242,0.6893512661699751,0.4239108015602393],"dir":"rtl"},{"str":"تاپس","boundary":[0.6252698005882662,0.4067732282328242,0.6651770420592866,0.4239108015602393],"dir":"rtl"},{"str":"تهیه","boundary":[0.5895889554036194,0.4067732282328242,0.6190210072405493,0.4239108015602393],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5520475821180624,0.4067732282328242,0.5833817177571979,0.4239108015602393],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.532088608185883,0.4067732282328242,0.5458403444716409,0.4239108015602393],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.4844921827773108,0.4067732282328242,0.5258717292140215,0.4239108015602393],"dir":"rtl"},{"str":"له","boundary":[0.4649214477738906,0.4067732282328242,0.47827530380544925,0.4239108015602393],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.419587966311076,0.4067732282328242,0.45870456880202903,0.4239108015602393],"dir":"rtl"},{"str":"................................","boundary":[0.26022870072500487,0.4067732282328242,0.41162000303177254,0.4239108015602393],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.19872598416288054,0.432481730599144,0.6529247909684313,0.44961930392655913],"dir":"ltr"},{"str":"دة","boundary":[0.7177852972830331,0.4583616229812393,0.7334759197451406,0.4754991963086544],"dir":"rtl"},{"str":"الیاف","boundary":[0.6725957003142118,0.4583616229812393,0.7115470867682869,0.4754991963086544],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.20818794055705356,0.4583616229812393,0.6623867473626043,0.4754991963086544],"dir":"ltr"},{"str":"بلند","boundary":[0.6768286808063418,0.4842415153633346,0.7047190422724292,0.5013790886907498],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.21291891875414004,0.4842415153633346,0.6671177255596908,0.5013790886907498],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.20345696235996708,0.5101214077454299,0.6576557691655178,0.527258981072845],"dir":"ltr"},{"str":"زدانۀ","boundary":[0.6987453848293096,0.5358299101117497,0.7344744051435783,0.5529674834391648],"dir":"rtl"},{"str":"درشت","boundary":[0.6419688414593888,0.5358299101117497,0.6925069541199225,0.5529674834391648],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.1798020713745346,0.5358299101117497,0.6339759782948374,0.5529674834391648],"dir":"ltr"},{"str":"الیاف","boundary":[0.7109598182294474,0.561709802493845,0.749740524789019,0.5788473758212601],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6910216153976014,0.561709802493845,0.7047524076342278,0.5788473758212601],"dir":"rtl"},{"str":"چسبیده","boundary":[0.6053660101450882,0.561709802493845,0.6332679577411235,0.5788473758212601],"dir":"rtl"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.1703401149803617,0.561709802493845,0.5961281527181457,0.5788473758212601],"dir":"ltr"},{"str":"تبدیل","boundary":[0.7497305648349198,0.5875896948759403,0.7923093686086982,0.6047272682033554],"dir":"rtl"},{"str":"نوار","boundary":[0.7151756727542665,0.5875896948759403,0.7435055935229639,0.6047272682033554],"dir":"rtl"},{"str":"فیلامنتی","boundary":[0.651667346763416,0.5875896948759403,0.7089842009473273,0.6047272682033554],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6314922399351799,0.5875896948759403,0.6451933765989818,0.6047272682033554],"dir":"rtl"},{"str":"عدل","boundary":[0.5912466568248956,0.5875896948759403,0.6252982360184522,0.6047272682033554],"dir":"rtl"},{"str":"ازطریق","boundary":[0.5308578311864923,0.5875896948759403,0.5850035146927259,0.6047272682033554],"dir":"rtl"},{"str":"بریدن","boundary":[0.48109068287320034,0.5875896948759403,0.5246679720454165,0.6047272682033554],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.17034011498036158,0.5875896948759403,0.47312271959389685,0.6047272682033554],"dir":"ltr"},{"str":"تبدیل","boundary":[0.7497636008624008,0.6134695872580356,0.7923018986431236,0.6306071605854507],"dir":"rtl"},{"str":"مستقیم","boundary":[0.6912952580533562,0.6134695872580356,0.7435559991872612,0.6306071605854507],"dir":"rtl"},{"str":"نوار","boundary":[0.6566252251648231,0.6134695872580356,0.6850287415280493,0.6306071605854507],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6367005984383097,0.6134695872580356,0.6504220412524591,0.6306071605854507],"dir":"rtl"},{"str":"نخ","boundary":[0.6113419826045655,0.6134695872580356,0.6304974145259457,0.6306071605854507],"dir":"rtl"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.17034011498036147,0.6134695872580356,0.6008591309152319,0.6306071605854507],"dir":"ltr"},{"str":"طالعات","boundary":[0.7779222149125055,0.6393494796401309,0.8345445539660564,0.656487052967546],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.26969065711917756,0.6393494796401309,0.7238894639247282,0.656487052967546],"dir":"ltr"},{"str":"اژه","boundary":[0.8359660740754756,0.6666071558279494,0.8596579091943415,0.6851158778465709],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.2684363640497363,0.6666071843929521,0.7944877344159273,0.6851158778465709],"dir":"ltr"},{"str":"اژه","boundary":[0.8359660201212281,0.69626039936236,0.8596659768069658,0.7147690928159788],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.26297727950735034,0.69626039936236,0.7890286498735415,0.7147690928159788],"dir":"ltr"},{"str":"ع","boundary":[0.8187820052316488,0.7260802054271016,0.8322549183140889,0.7445888988807203],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.2848674017610556,0.7260802054271016,0.8109187721272467,0.7445888988807203],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17034,0.12244,0.85967,0.74459],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"هشت","boundary":[0.4783591889108599,0.9325500538006829,0.5188371408697114,0.9483165641318995],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.47836,0.93255,0.51884,0.94832],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/b4cde32e18350ad1/pages/d66c87bad912bc207ab3d1f7c5c6e5a1.jpg","blurred":"/storage/books/b4cde32e18350ad1/pages/55b077181d6541e186bae96f9983a14b.jpg"},"info":{"width":481.68,"height":700.56,"margin":[0.1296,0.17947,0.12867,0.06347]},"elements":[{"words":[{"str":"1","boundary":[0.1295964125560538,0.17946697329636288,0.15563029397110115,0.22228985784586613],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.1295964125560538,0.2471123268795677,0.2185881913303438,0.27571801375863586],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.1296,0.17947,0.21859,0.27572],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"آشنایی","boundary":[0.7610446769639594,0.3771113968200439,0.824266737502076,0.3971525067892115],"dir":"rtl"},{"str":"الیاف","boundary":[0.8322703869789072,0.4072882319144684,0.8711343630626142,0.4244173857342697],"dir":"rtl"},{"str":"طبیعی","boundary":[0.7809749211094502,0.4072882319144684,0.8264767113552179,0.4244173857342697],"dir":"rtl"},{"str":"مثل","boundary":[0.7500830426839395,0.4072882319144684,0.7770636106958977,0.4244173857342697],"dir":"rtl"},{"str":"پنبه","boundary":[0.7194402923102475,0.4072882319144684,0.7445221486701307,0.4244173857342697],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7044926092011293,0.4072882319144684,0.7137175958672466,0.4244173857342697],"dir":"rtl"},{"str":"بهویژه","boundary":[0.653267729613021,0.4072882319144684,0.6995847865803022,0.4244173857342697],"dir":"rtl"},{"str":"پشم","boundary":[0.6166708188008636,0.4072882319144684,0.6477068355992123,0.4244173857342697],"dir":"rtl"},{"str":"ظریف،","boundary":[0.5576274705198471,0.4072882319144684,0.6105712993503453,0.4244173857342697],"dir":"rtl"},{"str":"معمولاً","boundary":[0.5025950838731107,0.4072882319144684,0.551624384933856,0.4244173857342697],"dir":"rtl"},{"str":"دارای","boundary":[0.45575901013120745,0.4072882319144684,0.4965313767599695,0.4244173857342697],"dir":"rtl"},{"str":"پیچخوردگی","boundary":[0.3585990699219399,0.4072882319144684,0.45008855820548477,0.4244173857342697],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.34215661850191,0.4072882319144684,0.3536165088855672,0.4244173857342697],"dir":"rtl"},{"str":"فر","boundary":[0.320980734097326,0.4072882319144684,0.33717405746553736,0.4244173857342697],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.26909981730609533,0.4072882319144684,0.315886065437635,0.4244173857342697],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.26361900016608536,0.4072882319144684,0.2690749045009135,0.4244173857342697],"dir":"ltr"},{"str":"درنتیجه","boundary":[0.2013452914798206,0.4072882319144684,0.2575293316149116,0.4244173857342697],"dir":"rtl"},{"str":"سازههای","boundary":[0.1298237636802659,0.4072882319144684,0.19636273044344793,0.4244173857342697],"dir":"rtl"},{"str":"متشکل","boundary":[0.8180451752200631,0.4329819626441703,0.8711841886729779,0.45011111646397167],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7971433316724796,0.4329819626441703,0.8113458663907095,0.45011111646397167],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.7637850855339644,0.4329819626441703,0.7892957980401927,0.45011111646397167],"dir":"rtl"},{"str":"حجیم","boundary":[0.7104467696395947,0.4329819626441703,0.7561119415379505,0.45011111646397167],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند","boundary":[0.6409026739744228,0.4329819626441703,0.7027736256435808,0.45011111646397167],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6360695897691413,0.4329819626441703,0.6408030227536954,0.45011111646397167],"dir":"ltr"},{"str":"حجیم","boundary":[0.5830551403421359,0.4329819626441703,0.6286206610197641,0.45011111646397167],"dir":"rtl"},{"str":"بودن","boundary":[0.5397317721308753,0.4329819626441703,0.5753570835409401,0.45011111646397167],"dir":"rtl"},{"str":"سازههای","boundary":[0.4653504401262249,0.4329819626441703,0.5320337153296794,0.45011111646397167],"dir":"rtl"},{"str":"لیفی","boundary":[0.42529064939378836,0.4329819626441703,0.45851853595882375,0.45011111646397167],"dir":"rtl"},{"str":"مثل","boundary":[0.39068676299618005,0.4329819626441703,0.4175925925925926,0.45011111646397167],"dir":"rtl"},{"str":"نخ","boundary":[0.3638058462049493,0.4329819626441703,0.3835496615116629,0.45011111646397167],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3461426673310081,0.4329819626441703,0.3561825278192991,0.45011111646397167],"dir":"rtl"},{"str":"درنهایت","boundary":[0.27539030061451586,0.4329819626441703,0.3383698721142667,0.45011111646397167],"dir":"rtl"},{"str":"پارچه","boundary":[0.22414050822122566,0.4329819626441703,0.26748878923766817,0.45011111646397167],"dir":"rtl"},{"str":"باعث","boundary":[0.17610861983059292,0.4329819626441703,0.21706780505518816,0.45011111646397167],"dir":"rtl"},{"str":"بهبود","boundary":[0.12984554060787243,0.4329819626441703,0.16903591666455536,0.45011111646397167],"dir":"rtl"},{"str":"عایقبندی","boundary":[0.7978907158279355,0.4588469849120703,0.8712755356253115,0.4759761387318716],"dir":"rtl"},{"str":"گرمایی","boundary":[0.7391214084039196,0.4588469849120703,0.7926590267397442,0.4759761387318716],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7236754691911642,0.4588469849120703,0.7327188174721806,0.4759761387318716],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین","boundary":[0.6571582793555888,0.4588469849120703,0.7184437801029729,0.4759761387318716],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.6110903504401262,0.4588469849120703,0.6516483972762,0.4759761387318716],"dir":"rtl"},{"str":"بهتر","boundary":[0.5772089353927918,0.4588469849120703,0.605510605938135,0.4759761387318716],"dir":"rtl"},{"str":"بخار","boundary":[0.5378467032054476,0.4588469849120703,0.5717281182527819,0.4759761387318716],"dir":"rtl"},{"str":"عرق","boundary":[0.49826025577146654,0.4588469849120703,0.5326150141172563,0.4759761387318716],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4798247799368876,0.4588469849120703,0.4923514494142297,0.4759761387318716],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.43525577146653377,0.4588469849120703,0.47434396279687757,0.4759761387318716],"dir":"rtl"},{"str":"پوست","boundary":[0.38099568178043514,0.4588469849120703,0.4295558551023798,0.4759761387318716],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.36183773459558216,0.4588469849120703,0.3756145158611527,0.4759761387318716],"dir":"rtl"},{"str":"بیرون","boundary":[0.31500166085367876,0.4588469849120703,0.3562579900935909,0.4759761387318716],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.27802690582959644,0.4588469849120703,0.3097201461551237,0.4759761387318716],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2626058794220229,0.4588469849120703,0.2726457399103139,0.4759761387318716],"dir":"rtl"},{"str":"راحتی","boundary":[0.21006477329347284,0.4588469849120703,0.25669707306478606,0.4759761387318716],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.18684603886397608,0.4588469849120703,0.20424208093043297,0.4759761387318716],"dir":"rtl"},{"str":"پوشش","boundary":[0.12982062780269057,0.4588469849120703,0.18134030891878425,0.4759761387318716],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتری","boundary":[0.8158279355588771,0.4847120071799703,0.871325361235675,0.5018411609997716],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7968942036206609,0.4847120071799703,0.8097594317325258,0.5018411609997716],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.7568095000830426,0.4847120071799703,0.7910128513077512,0.5018411609997716],"dir":"rtl"},{"str":"مصرفکننده","boundary":[0.6586530476665006,0.4847120071799703,0.7510795548912141,0.5018411609997716],"dir":"rtl"},{"str":"باعث","boundary":[0.6122529480152797,0.4847120071799703,0.6527362564358079,0.5018411609997716],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.5522130875269888,0.4847120071799703,0.6065479156286332,0.5018411609997716],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5472097658196312,0.4847120071799703,0.5519431988041853,0.5018411609997716],"dir":"ltr"},{"str":"حجم","boundary":[0.5011459890383657,0.4847120071799703,0.5410364385443898,0.5018411609997716],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.45607872446437475,0.4847120071799703,0.49541604384653715,0.5018411609997716],"dir":"rtl"},{"str":"نخ","boundary":[0.43116591928251125,0.4847120071799703,0.4501187232246945,0.5018411609997716],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.42546088689586453,0.4847120071799703,0.4309167912306926,0.5018411609997716],"dir":"ltr"},{"str":"افزایش","boundary":[0.36669157947184855,0.4847120071799703,0.4195509148636706,0.5018411609997716],"dir":"rtl"},{"str":"پوشش","boundary":[0.3093921275535625,0.4847120071799703,0.36071361840700406,0.5018411609997716],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.2693074240159442,0.4847120071799703,0.30351270553064275,0.5018411609997716],"dir":"rtl"},{"str":"منسوجات","boundary":[0.1868958644743398,0.4847120071799703,0.2634280019930244,0.5018411609997716],"dir":"rtl"},{"str":"پردهای","boundary":[0.12984554060787243,0.4847120071799703,0.1811160936721475,0.5018411609997716],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8611692409898688,0.5106055780375699,0.8712091014781598,0.5277347318573712],"dir":"rtl"},{"str":"نخ","boundary":[0.8359781358531634,0.5106055780375699,0.8550602397191965,0.5277347318573712],"dir":"rtl"},{"str":"خاب","boundary":[0.7909005671627609,0.5106055780375699,0.8297791064607207,0.5277347318573712],"dir":"rtl"},{"str":"فرش","boundary":[0.7463212091014781,0.5106055780375699,0.7846869290815479,0.5277347318573712],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7269141338648066,0.5106055780375699,0.7401835632368026,0.5277347318573712],"dir":"rtl"},{"str":"بههمراه","boundary":[0.6652673974422854,0.5106055780375699,0.7207867627272997,0.5277347318573712],"dir":"rtl"},{"str":"دارد.","boundary":[0.6239192328068305,0.5106055780375699,0.6590888452271199,0.5277347318573712],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5997716326191662,0.5106055780375699,0.6176827658162147,0.5277347318573712],"dir":"rtl"},{"str":"مقابل","boundary":[0.5542061119415379,0.5106055780375699,0.5936724524428155,0.5277347318573712],"dir":"rtl"},{"str":"پارچههای","boundary":[0.4727412389968444,0.5106055780375699,0.5482270386978907,0.5277347318573712],"dir":"rtl"},{"str":"تهیهشده","boundary":[0.40568427171566185,0.5106055780375699,0.4663220395283175,0.5277347318573712],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3862522836738083,0.5106055780375699,0.39945607042019593,0.5277347318573712],"dir":"rtl"},{"str":"نخهای","boundary":[0.32879920279023417,0.5106055780375699,0.3798746055472513,0.5277347318573712],"dir":"rtl"},{"str":"فیلامنتی","boundary":[0.26233183856502246,0.5106055780375699,0.3227204783258595,0.5277347318573712],"dir":"rtl"},{"str":"صاف","boundary":[0.21477329347284507,0.5106055780375699,0.256203288490284,0.5277347318573712],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.19860488290981565,0.5106055780375699,0.20864474339810662,0.5277347318573712],"dir":"rtl"},{"str":"بهویژه","boundary":[0.14628799202790232,0.5106055780375699,0.192700548081714,0.5277347318573712],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.12982062780269057,0.5106055780375699,0.14018435475834579,0.5277347318573712],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.8320169998292472,0.5362993087672718,0.8712091014781597,0.5534284625870731],"dir":"rtl"},{"str":"مقطع","boundary":[0.7864557382494602,0.5362993087672718,0.8257930576316227,0.5534284625870731],"dir":"rtl"},{"str":"گرد،","boundary":[0.7462340142833417,0.5362993087672718,0.7802150805514034,0.5534284625870731],"dir":"rtl"},{"str":"دارای","boundary":[0.6981273874771633,0.5362993087672718,0.7400058129878758,0.5534284625870731],"dir":"rtl"},{"str":"پوشش","boundary":[0.640155289818967,0.5362993087672718,0.6918991861816974,0.5534284625870731],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.6326814482644079,0.5340194919956892,0.6398588274373027,0.5454960250549561],"dir":"ltr"},{"str":"کم","boundary":[0.6056344461052982,0.5362993087672718,0.6264117256269723,0.5534284625870731],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5894411227370869,0.5362993087672718,0.5994348582920472,0.5534284625870731],"dir":"rtl"},{"str":"عدم","boundary":[0.552438753300856,0.5362993087672718,0.5832424389833057,0.5534284625870731],"dir":"rtl"},{"str":"راحتی","boundary":[0.4990343410275258,0.5362993087672718,0.5461887940969344,0.5534284625870731],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.47489584766638665,0.5362993087672718,0.49275452582627477,0.5534284625870731],"dir":"rtl"},{"str":"پوشاک","boundary":[0.4158985218402259,0.5362993087672718,0.46865162183928577,0.5534284625870731],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.40867380833748546,0.5340194919956892,0.4158511875103803,0.5454960250549561],"dir":"ltr"},{"str":"است","boundary":[0.365325527321043,0.5362993087672718,0.40242069423683774,0.5534284625870731],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.36047998671317055,0.5362993087672718,0.36521341969772464,0.5534284625870731],"dir":"ltr"},{"str":"چون","boundary":[0.3181012851416439,0.5362993087672718,0.3542517854177047,0.5534284625870731],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.2874725190868689,0.5362993087672718,0.3118860322896197,0.5534284625870731],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.25458130585503924,0.5362993087672718,0.2809832253778442,0.5534284625870731],"dir":"rtl"},{"str":"نخ،","boundary":[0.22349197039934632,0.5362993087672718,0.2481232353429663,0.5534284625870731],"dir":"rtl"},{"str":"هوای","boundary":[0.17660687593423022,0.5362993087672718,0.21718983557548582,0.5534284625870731],"dir":"rtl"},{"str":"خیلی","boundary":[0.12982062780269057,0.5362993087672718,0.17015445939212756,0.5534284625870731],"dir":"rtl"},{"str":"کمی","boundary":[0.8370038199634612,0.5621643310351718,0.8712838398937054,0.5792934848549731],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8185683441288822,0.5621643310351718,0.8310950136062243,0.5792934848549731],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.7886729779106461,0.5621643310351718,0.8133366550406909,0.5792934848549731],"dir":"rtl"},{"str":"فیلامنتها","boundary":[0.7074821458229529,0.5621643310351718,0.7834412888224546,0.5792934848549731],"dir":"rtl"},{"str":"بهصورت","boundary":[0.6329305763162265,0.5621643310351718,0.7023251951503073,0.5792934848549731],"dir":"rtl"},{"str":"حبسشده","boundary":[0.5539569838897193,0.5621643310351718,0.6275494103969439,0.5792934848549731],"dir":"rtl"},{"str":"دارد.","boundary":[0.5133491114432819,0.5621643310351718,0.5478706720722077,0.5792934848549731],"dir":"rtl"},{"str":"پارچهها","boundary":[0.44878342468028565,0.5621643310351718,0.5081174223550905,0.5792934848549731],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.4328392293638931,0.5621643310351718,0.44781182527819297,0.5792934848549731],"dir":"rtl"},{"str":"تهیهشده","boundary":[0.3665711675801362,0.5621643310351718,0.4274580634446105,0.5792934848549731],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3481356917455572,0.5621643310351718,0.36133947849194487,0.5792934848549731],"dir":"rtl"},{"str":"نخهای","boundary":[0.29175386148480315,0.5621643310351718,0.34275452582627475,0.5792934848549731],"dir":"rtl"},{"str":"فیلامنتی","boundary":[0.22625809666168412,0.5621643310351718,0.28652217239661193,0.5792934848549731],"dir":"rtl"},{"str":"صاف،","boundary":[0.17419033383158947,0.5621643310351718,0.22015258976322086,0.5792934848549731],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.12982062780269057,0.5621643310351718,0.1689586447433981,0.5792934848549731],"dir":"rtl"},{"str":"تماس","boundary":[0.8263619000166086,0.5880293533030718,0.8706817804351438,0.6051585071228731],"dir":"rtl"},{"str":"بالایی","boundary":[0.7755646902507889,0.5880293533030718,0.8184147151635941,0.6051585071228731],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7574032552732105,0.5880293533030718,0.7676175053977745,0.6051585071228731],"dir":"rtl"},{"str":"بدن","boundary":[0.7213295133698722,0.5880293533030718,0.7501797482017138,0.6051585071228731],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.693452084371367,0.5880293533030718,0.714043411854363,0.6051585071228731],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.6471890051486464,0.5880293533030718,0.6866584279582864,0.6051585071228731],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6215537286165088,0.5880293533030718,0.6392418202956319,0.6051585071228731],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.5807216409234346,0.5880293533030718,0.6136065437634943,0.6051585071228731],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5595706693240325,0.5880293533030718,0.5739424833595237,0.6051585071228731],"dir":"rtl"},{"str":"راحتی","boundary":[0.5045382826772962,0.5880293533030718,0.5527915117601216,0.6051585071228731],"dir":"rtl"},{"str":"پوشش","boundary":[0.4450215910978243,0.5880293533030718,0.49732302269437917,0.6051585071228731],"dir":"rtl"},{"str":"میکاهد","boundary":[0.37828018601561203,0.5880293533030718,0.4370993190499917,0.6051585071228731],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.373546753031058,0.5880293533030718,0.3800240823783425,0.6051585071228731],"dir":"ltr"},{"str":"بههرحال","boundary":[0.3000539777445607,0.5880293533030718,0.3656493937884073,0.6051585071228731],"dir":"rtl"},{"str":"الیاف","boundary":[0.2530642750373692,0.5880293533030718,0.2919282511210762,0.6051585071228731],"dir":"rtl"},{"str":"مصنوعی","boundary":[0.17984554060787245,0.5880293533030718,0.24652856171688384,0.6051585071228731],"dir":"rtl"},{"str":"دارای","boundary":[0.12982062780269057,0.5880293533030718,0.17328420296404445,0.6051585071228731],"dir":"rtl"},{"str":"برتریهایی","boundary":[0.7888349111443282,0.6138943755709718,0.8712755356253113,0.6310235293907731],"dir":"rtl"},{"str":"مثل","boundary":[0.755476665005813,0.6138943755709718,0.7823824946022255,0.6310235293907731],"dir":"rtl"},{"str":"دوام","boundary":[0.7169365553894702,0.6138943755709718,0.7491444870610071,0.6310235293907731],"dir":"rtl"},{"str":"بالاتر،","boundary":[0.6671607706361069,0.6138943755709718,0.7104841388473675,0.6310235293907731],"dir":"rtl"},{"str":"شستشو","boundary":[0.6039320710845374,0.6138943755709718,0.6607083540940043,0.6310235293907731],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5875145324696893,0.6138943755709718,0.5976466428246415,0.6310235293907731],"dir":"rtl"},{"str":"نگهداری","boundary":[0.5143207108453746,0.6138943755709718,0.5812178141082669,0.6310235293907731],"dir":"rtl"},{"str":"راحتتر","boundary":[0.4452956319548248,0.6138943755709718,0.50784338149809,0.6310235293907731],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4287535293140674,0.6138943755709718,0.43879338980235844,0.6310235293907731],"dir":"rtl"},{"str":"اتوکشی","boundary":[0.3643041023085866,0.6138943755709718,0.422424710873279,0.6310235293907731],"dir":"rtl"},{"str":"آسانتر","boundary":[0.3057839229363893,0.6138943755709718,0.3577520345457565,0.6310235293907731],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.2524082378342468,0.6138943755709718,0.2991944859657864,0.6310235293907731],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.24767480484969276,0.6138943755709718,0.25265736588606547,0.6310235293907731],"dir":"ltr"},{"str":"گفتنی","boundary":[0.19758345789735926,0.6138943755709718,0.24127221391795384,0.6310235293907731],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.15450921773791731,0.6138943755709718,0.1912340264063612,0.6310235293907731],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.12984554060787243,0.6138943755709718,0.14790732436472345,0.6310235293907731],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.819328184686929,0.6397593978388717,0.8709973426341139,0.656888551658673],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7996719813984388,0.6397593978388717,0.8130281195303617,0.656888551658673],"dir":"rtl"},{"str":"الیاف","boundary":[0.754380501577811,0.6397593978388717,0.7933225499074407,0.656888551658673],"dir":"rtl"},{"str":"مصنوعی","boundary":[0.682656535459226,0.6397593978388717,0.7481046575742435,0.656888551658673],"dir":"rtl"},{"str":"استیپل","boundary":[0.628645573824946,0.6397593978388717,0.6761555662238128,0.656888551658673],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.604006809500083,0.6397593978388717,0.6222822565922851,0.656888551658673],"dir":"rtl"},{"str":"سازههای","boundary":[0.5309624647068594,0.6397593978388717,0.5975543929579804,0.656888551658673],"dir":"rtl"},{"str":"لیفی،","boundary":[0.48666749709350604,0.6397593978388717,0.5246336462660709,0.656888551658673],"dir":"rtl"},{"str":"بهعلت","boundary":[0.42977080219232683,0.6397593978388717,0.4803927588020591,0.656888551658673],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.3802441454907823,0.6397593978388717,0.423485373932431,0.656888551658673],"dir":"rtl"},{"str":"فاصلۀ","boundary":[0.3297209765819631,0.6397593978388717,0.37364225211758845,0.656888551658673],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.2986048829098156,0.6397593978388717,0.3232685600398605,0.656888551658673],"dir":"rtl"},{"str":"انتهای","boundary":[0.24708520179372195,0.6397593978388717,0.2922691133709048,0.656888551658673],"dir":"rtl"},{"str":"الیاف،","boundary":[0.19628799202790234,0.6397593978388717,0.24082938778315305,0.656888551658673],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.17663178873941207,0.6397593978388717,0.18998792687133495,0.656888551658673],"dir":"rtl"},{"str":"مقدار","boundary":[0.12984554060787243,0.6397593978388717,0.1703097539027716,0.656888551658673],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتری","boundary":[0.8160272380003321,0.6654531285685736,0.871325361235675,0.6825822823883749],"dir":"rtl"},{"str":"هوای","boundary":[0.7677213087526988,0.6654531285685736,0.8092142290714892,0.6825822823883749],"dir":"rtl"},{"str":"حبسشده","boundary":[0.6859284172064439,0.6654531285685736,0.7598986879255937,0.6825822823883749],"dir":"rtl"},{"str":"برخوردارند","boundary":[0.5921067928915462,0.6654531285685736,0.6782303604052482,0.6825822823883749],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.574443614017605,0.6654531285685736,0.5853444732614003,0.6825822823883749],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5530435143663843,0.6654531285685736,0.5677810674263158,0.6825822823883749],"dir":"rtl"},{"str":"همین","boundary":[0.5044884570669323,0.6654531285685736,0.5466580518072769,0.6825822823883749],"dir":"rtl"},{"str":"ترتیب","boundary":[0.45020345457565186,0.6654531285685736,0.49797257903726483,0.6825822823883749],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.432291147649892,0.6654531285685736,0.442505397774456,0.6825822823883749],"dir":"rtl"},{"str":"مشکل","boundary":[0.37700963295133694,0.6654531285685736,0.42538265318091006,0.6825822823883749],"dir":"rtl"},{"str":"کمتری","boundary":[0.31871366882577645,0.6654531285685736,0.3694610529812324,0.6825822823883749],"dir":"rtl"},{"str":"روبهرو","boundary":[0.2587942202291978,0.6654531285685736,0.3118817646583753,0.6825822823883749],"dir":"rtl"},{"str":"هستند.","boundary":[0.19955156950672645,0.6654531285685736,0.2519812113003549,0.6825822823883749],"dir":"rtl"},{"str":"هدف","boundary":[0.15052316890881914,0.6654531285685736,0.19273856057788352,0.6825822823883749],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.12984554060787246,0.6654531285685736,0.14282511210762333,0.6825822823883749],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.8330842052815146,0.6913181508364736,0.8711758844045839,0.7084473046562749],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرایزینگ","boundary":[0.717696395947517,0.6913181508364736,0.825519016774622,0.7084473046562749],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.7104716824447767,0.6890383340648909,0.7176490616176715,0.7005148671241578],"dir":"ltr"},{"str":"بهطور","boundary":[0.6580675967447268,0.6913181508364736,0.7030725793057632,0.7084473046562749],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.611505563859824,0.6913181508364736,0.6506186679953496,0.7084473046562749],"dir":"rtl"},{"str":"حجیمکردن","boundary":[0.5193032718817472,0.6913181508364736,0.6041064607208104,0.7084473046562749],"dir":"rtl"},{"str":"نخهای","boundary":[0.4605048995183524,0.6913181508364736,0.5117048663012789,0.7084473046562749],"dir":"rtl"},{"str":"فیلامنتی","boundary":[0.3927918950340475,0.6913181508364736,0.45305597076897525,0.7084473046562749],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.37537784421192494,0.6913181508364736,0.3861249536779516,0.7084473046562749],"dir":"rtl"},{"str":"بهبود","boundary":[0.3298123235342966,0.6913181508364736,0.36845594495134665,0.7084473046562749],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگی","boundary":[0.2720644411227371,0.6913181508364736,0.32236339478491943,0.7084473046562749],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.2389553230360405,0.6913181508364736,0.2644660355422687,0.7084473046562749],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.21827769473509384,0.6913181508364736,0.23153130709184522,0.7084473046562749],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.18440458395615345,0.6913181508364736,0.21068759342301943,0.7084473046562749],"dir":"rtl"},{"str":"راحتی","boundary":[0.12984554060787243,0.6913181508364736,0.1769307424015944,0.7084473046562749],"dir":"rtl"},{"str":"پوشاک","boundary":[0.8181406743065935,0.7172259959889231,0.8706568676299618,0.7343551498087244],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7989827271217406,0.7172259959889231,0.8108060850321475,0.7343551498087244],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین","boundary":[0.729002657365886,0.7172259959889231,0.7923350292584368,0.7343551498087244],"dir":"rtl"},{"str":"پوشش","boundary":[0.6684894535791397,0.7172259959889231,0.7212313079815882,0.7343551498087244],"dir":"rtl"},{"str":"بالاتر","boundary":[0.6214540773957814,0.7172259959889231,0.6592966284670321,0.7343551498087244],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5783798372363395,0.7172259959889231,0.6136273547024478,0.7343551498087244],"dir":"rtl"},{"str":"کاربردهایی","boundary":[0.48625228367380835,0.7172259959889231,0.5694361401760505,0.7343551498087244],"dir":"rtl"},{"str":"مثل","boundary":[0.45017854177047,0.7172259959889231,0.478757329572485,0.7343551498087244],"dir":"rtl"},{"str":"منسوجات","boundary":[0.3645532303604052,0.7172259959889231,0.441234844710181,0.7343551498087244],"dir":"rtl"},{"str":"پردهای","boundary":[0.3046088689586447,0.7172259959889231,0.35555970768975254,0.7343551498087244],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2857000498256103,0.7172259959889231,0.2973696579582487,0.7343551498087244],"dir":"rtl"},{"str":"نخ","boundary":[0.2575734927752865,0.7172259959889231,0.27781794818613326,0.7343551498087244],"dir":"rtl"},{"str":"خاب","boundary":[0.2095416043846537,0.7172259959889231,0.24850523168908817,0.7343551498087244],"dir":"rtl"},{"str":"فرشهای","boundary":[0.12984554060787243,0.7172259959889231,0.20067264573991034,0.7343551498087244],"dir":"rtl"},{"str":"ماشینی","boundary":[0.8195706642293893,0.7430910182568232,0.8712589270885235,0.7602201720766245],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7764906161767148,0.7430910182568232,0.8131373525992359,0.7602201720766245],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7717571831921608,0.7430910182568232,0.7767397442285334,0.7602201720766245],"dir":"ltr"},{"str":"تکسچرایزینگ","boundary":[0.7338149809001827,0.7687847489865252,0.8416376017272877,0.7859139028063264],"dir":"rtl"},{"str":"یکی","boundary":[0.6904916126889221,0.7687847489865252,0.7268810231198913,0.7859139028063264],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6668493605713337,0.7687847489865252,0.6829139677794387,0.7859139028063264],"dir":"rtl"},{"str":"جوانترین","boundary":[0.5798663012788573,0.7687847489865252,0.656199136356087,0.7859139028063264],"dir":"rtl"},{"str":"اعضای","boundary":[0.516068759342302,0.7687847489865252,0.5689586447433982,0.7859139028063264],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادۀ","boundary":[0.4508719481813652,0.7687847489865252,0.5055306427503737,0.7859139028063264],"dir":"rtl"},{"str":"نساجی","boundary":[0.3873941205779771,0.7687847489865252,0.4420958463559361,0.7859139028063264],"dir":"rtl"},{"str":"سنتی","boundary":[0.33814150473343296,0.7687847489865252,0.3768560039860489,0.7859139028063264],"dir":"rtl"},{"str":"(پوشاک،","boundary":[0.2619581464872945,0.7687847489865252,0.33050988207938886,0.7859139028063264],"dir":"rtl"},{"str":"فرش","boundary":[0.21290483308420527,0.7687847489865252,0.25127055306427504,0.7859139028063264],"dir":"rtl"},{"str":"ماشینی","boundary":[0.15044843049327355,0.7687847489865252,0.20234180368709517,0.7859139028063264],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.12982062780269057,0.7687847489865252,0.13986048829098155,0.7859139028063264],"dir":"rtl"},{"str":"منسوجات","boundary":[0.7946769639594751,0.7946497712544249,0.8712091014781598,0.8117789250742262],"dir":"rtl"},{"str":"خانگی)","boundary":[0.7304019265902674,0.7946497712544249,0.7889470187676465,0.8117789250742262],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6878010297292808,0.7946497712544249,0.7244477661518021,0.8117789250742262],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6721059624647069,0.7946497712544249,0.6816475668493606,0.8117789250742262],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6559832253778441,0.7946497712544249,0.6663469523334994,0.8117789250742262],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.6106917455572164,0.7946497712544249,0.6499998005525057,0.8117789250742262],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5912597575153629,0.7946497712544249,0.604641936079678,0.8117789250742262],"dir":"rtl"},{"str":"ناکارایی","boundary":[0.526984720146155,0.7946497712544249,0.585226477571916,0.8117789250742262],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5112896528815811,0.7946497712544249,0.5209758888810043,0.8117789250742262],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.49409981730609537,0.7946497712544249,0.5055597076897526,0.8117789250742262],"dir":"rtl"},{"str":"مشکلات","boundary":[0.42013369872114265,0.7946497712544249,0.48811792905621293,0.8117789250742262],"dir":"rtl"},{"str":"نخهای","boundary":[0.36299618003653883,0.7946497712544249,0.4142542766982229,0.8117789250742262],"dir":"rtl"},{"str":"فیلامنتی","boundary":[0.29700215910978245,0.7946497712544249,0.35726623484471015,0.8117789250742262],"dir":"rtl"},{"str":"مصنوعی","boundary":[0.2260006643414715,0.7946497712544249,0.2908519186093919,0.8117789250742262],"dir":"rtl"},{"str":"پس","boundary":[0.19187842551071252,0.7946497712544249,0.2202790234180369,0.8117789250742262],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.17294469357249626,0.7946497712544249,0.18617339312406578,0.8117789250742262],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.12980317189157675,0.7946497712544249,0.1669612687471579,0.8117789250742262],"dir":"rtl"},{"str":"انبوه","boundary":[0.8395366218236174,0.8205147935223249,0.8712007972097658,0.8376439473421262],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.8071333665504068,0.8205147935223249,0.8326939046669988,0.8376439473421262],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7822081049659525,0.8205147935223249,0.8000954990865304,0.8376439473421262],"dir":"rtl"},{"str":"اواخر","boundary":[0.733927088523501,0.8205147935223249,0.7755065603720314,0.8376439473421262],"dir":"rtl"},{"str":"دهۀ","boundary":[0.6990740740740741,0.8205147935223249,0.7276039726945049,0.8376439473421262],"dir":"rtl"},{"str":"چهل","boundary":[0.6557507058628134,0.8205147935223249,0.6923725294801527,0.8376439473421262],"dir":"rtl"},{"str":"قرن","boundary":[0.6206485633615678,0.8205147935223249,0.6494008248025303,0.8376439473421262],"dir":"rtl"},{"str":"بیستم،","boundary":[0.5671358578309251,0.8205147935223249,0.6139470187676466,0.8376439473421262],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5424721807008802,0.8205147935223249,0.5603595748214582,0.8376439473421262],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.5011418369041687,0.8205147935223249,0.535770636106959,0.8376439473421262],"dir":"rtl"},{"str":"صنعت","boundary":[0.443248629795715,0.8205147935223249,0.49414549078226205,0.8376439473421262],"dir":"rtl"},{"str":"نساجی،","boundary":[0.3780269058295964,0.8205147935223249,0.4367075284351659,0.8376439473421262],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3578973592426507,0.8205147935223249,0.3711011459890384,0.8376439473421262],"dir":"rtl"},{"str":"طریق","boundary":[0.3103388141504734,0.8205147935223249,0.3514790529657826,0.8376439473421262],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرایزینگ","boundary":[0.19576482311908322,0.8205147935223249,0.3039726463706143,0.8376439473421262],"dir":"rtl"},{"str":"توانست","boundary":[0.12982062780269057,0.8205147935223249,0.18925104927513525,0.8376439473421262],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.8566226540441786,0.8463798157902249,0.8709226042185682,0.8635089696100262],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.824260920112938,0.8463798157902249,0.85005574374969,0.8635089696100262],"dir":"rtl"},{"str":"مشکلات","boundary":[0.7480775618667994,0.8463798157902249,0.8172351337174878,0.8635089696100262],"dir":"rtl"},{"str":"فائق","boundary":[0.7087651552898189,0.8463798157902249,0.740130377013785,0.8635089696100262],"dir":"rtl"},{"str":"آمده","boundary":[0.6684562365055637,0.8463798157902249,0.7019598233723794,0.8635089696100262],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.650543929579804,0.8463798157902249,0.661598538601368,0.8635089696100262],"dir":"rtl"},{"str":"کاربرد","boundary":[0.5955364557382493,0.8463798157902249,0.6437880405850802,0.8635089696100262],"dir":"rtl"},{"str":"نخهای","boundary":[0.5363021092841721,0.8463798157902249,0.5874397940541439,0.8635089696100262],"dir":"rtl"},{"str":"فیلامنتی","boundary":[0.46786663344959306,0.8463798157902249,0.5283549244311576,0.8635089696100262],"dir":"rtl"},{"str":"مصنوعی","boundary":[0.39464789902009634,0.8463798157902249,0.4613309201291077,0.8635089696100262],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.37349692742069424,0.8463798157902249,0.38786874145618544,0.8635089696100262],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.34736339478491945,0.8463798157902249,0.3667475646531904,0.8635089696100262],"dir":"rtl"},{"str":"محدودهای","boundary":[0.2600896860986547,0.8463798157902249,0.33936638432154126,0.8635089696100262],"dir":"rtl"},{"str":"وسیع","boundary":[0.21203288490284006,0.8463798157902249,0.2532319881944588,0.8635089696100262],"dir":"rtl"},{"str":"امکانپذیر","boundary":[0.12984554060787243,0.8463798157902249,0.20411061285500748,0.8635089696100262],"dir":"rtl"},{"str":"سازد.","boundary":[0.8300946686596911,0.8722391283401849,0.8713004484304933,0.8893682821599862],"dir":"rtl"},{"str":"بنابراین","boundary":[0.7689171234014284,0.8722391283401849,0.8235259923600731,0.8893682821599862],"dir":"rtl"},{"str":"برخلاف","boundary":[0.6999584786580302,0.8722391283401849,0.7624647068593257,0.8893682821599862],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.6596246470685933,0.8722391283401849,0.6935060621159276,0.8893682821599862],"dir":"rtl"},{"str":"بخشهای","boundary":[0.5786995515695068,0.8722391283401849,0.6531597741238997,0.8893682821599862],"dir":"rtl"},{"str":"صنعت","boundary":[0.5214499252615845,0.8722391283401849,0.5722471350274042,0.8893682821599862],"dir":"rtl"},{"str":"نساجی","boundary":[0.4621823617339313,0.8722391283401849,0.5150578239320275,0.8893682821599862],"dir":"rtl"},{"str":"مثل","boundary":[0.4288241155954161,0.8722391283401849,0.4557299451918287,0.8893682821599862],"dir":"rtl"},{"str":"ریسندگی،","boundary":[0.3459392127553563,0.8722391283401849,0.4225359556833874,0.8893682821599862],"dir":"rtl"},{"str":"بافندگی،","boundary":[0.27548579970104636,0.8722391283401849,0.3394867962132536,0.8893682821599862],"dir":"rtl"},{"str":"رنگرزی","boundary":[0.20799701046337815,0.8722391283401849,0.2692345224467236,0.8893682821599862],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.19157947184853014,0.8722391283401849,0.2017115822034823,0.8893682821599862],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.14626307922272047,0.8722391283401849,0.1851270553064275,0.8893682821599862],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.12981692712565743,0.8722391283401849,0.13981066268061781,0.8893682821599862],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.13408071748878925,0.9000539300702296,0.8673538535127051,0.9158127515844467],"dir":"rtl"},{"str":"Cover","boundary":[0.14778276033881416,0.9205726276121959,0.18822655754857998,0.9320491606714628],"dir":"ltr"},{"str":"Clothing","boundary":[0.38376100315562195,0.9205726276121959,0.4422482642418203,0.9320491606714628],"dir":"ltr"},{"str":"comfort","boundary":[0.446471200465039,0.9205726276121959,0.4989329015113768,0.9320491606714628],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.6897940541438299,0.9223151055048817,0.698685434313237,0.9365323031753169],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6987626640093008,0.9223151055048817,0.7079228533466201,0.9365323031753169],"dir":"ltr"},{"str":"Texturizing,","boundary":[0.7079804019265902,0.9205726276121959,0.7895688924597243,0.9320491606714628],"dir":"ltr"},{"str":"Texturising","boundary":[0.7938418700381995,0.9205726276121959,0.8706232190666001,0.9320491606714628],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1298,0.37711,0.87133,0.93653],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/b4cde32e18350ad1/pages/d0c80fa3866df527f00782b1f453c0f6.jpg","blurred":"/storage/books/b4cde32e18350ad1/pages/92c7ee1ae173e6a1ed99f8275cb63d70.jpg"},"info":{"width":481.68,"height":700.56,"margin":[0.12982,0.1057,0.12875,0.06347]},"elements":[{"words":[{"str":"_________","boundary":[0.25614515861152637,0.10569635809209761,0.368252781929912,0.12282551191189892],"dir":"ltr"},{"str":"____________________________________","boundary":[0.4056842717156619,0.10569635809209761,0.8542185683441289,0.12282551191189892],"dir":"ltr"},{"str":"تکسچرایزینگ","boundary":[0.1355754857997011,0.11502204486410857,0.24362232187344304,0.13215119868390987],"dir":"rtl"},{"str":"تکمیل","boundary":[0.8225502408237835,0.15167843403848344,0.8705821292144162,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7979114764989205,0.15167843403848344,0.8158486962298621,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"قدمت","boundary":[0.7456444112273709,0.15167843403848344,0.7912099319049992,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"هریک","boundary":[0.6918576648397277,0.15167843403848344,0.7393035091465584,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6714540773957814,0.15167843403848344,0.6855053648883122,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"بیش","boundary":[0.6318676299618002,0.15167843403848344,0.66475253280186,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6117380833748546,0.15167843403848344,0.6249418701212422,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5778815811327022,0.15167843403848344,0.6050365387809333,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.5597201461551237,0.15167843403848344,0.5711800365387809,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"حتی","boundary":[0.5191371865138681,0.15167843403848344,0.5530186015612024,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.48156867629961797,0.15167843403848344,0.5124356419199468,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"هزار","boundary":[0.4417331008138183,0.15167843403848344,0.4752655789126244,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.40416459059956816,0.15167843403848344,0.43503155621989703,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"رس","boundary":[0.3538407241322039,0.15167843403848344,0.37524082378342466,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3360239162929745,0.15167843403848344,0.34147982062780263,0.16880758785828476],"dir":"ltr"},{"str":"تاریخچۀ","boundary":[0.2648231190832087,0.15167843403848344,0.3295101424490266,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرایزینگ","boundary":[0.1502491280518186,0.15167843403848344,0.2584569513033496,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.12984554060787237,0.15167843403848344,0.1438968281004032,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"دود","boundary":[0.8270636106958976,0.17754345630638343,0.8578807507058628,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.7630377013785086,0.17754345630638343,0.775369539943531,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":"برم","boundary":[0.697267895698389,0.17754345630638343,0.7184936057133366,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6209226042185684,0.17754345630638343,0.6392086032220562,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5975045673476167,0.17754345630638343,0.6148745575060293,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":"مقایسه","boundary":[0.541973924597243,0.17754345630638343,0.5916399710242025,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.526278857332669,0.17754345630638343,0.536493107457233,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.48669240989868795,0.17754345630638343,0.5207980401926591,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":"بخشها","boundary":[0.4233723633947849,0.17754345630638343,0.4812946354426175,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4178915462547749,0.17754345630638343,0.4226000664341471,0.19467261012618473],"dir":"ltr"},{"str":"سن","boundary":[0.38498173060953333,0.17754345630638343,0.41243564191994686,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.34041272213917956,0.17754345630638343,0.3793514366384321,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":"کمی","boundary":[0.30080136190001655,0.17754345630638343,0.3349319049991695,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.16694069921939875,0.17754345630638343,0.1716741322039528,0.19467261012618473],"dir":"ltr"},{"str":"نکتۀ","boundary":[0.12982061949842216,0.17754345630638343,0.1608354229495013,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.8347865803022753,0.20323718703608537,0.871134363062614,0.2203663408558867],"dir":"rtl"},{"str":"اینکه،","boundary":[0.786679953496097,0.20323718703608537,0.8287250705256662,0.2203663408558867],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.7465952499584787,0.20323718703608537,0.7807008802524498,0.2203663408558867],"dir":"rtl"},{"str":"بخشها","boundary":[0.6828184686929081,0.20323718703608537,0.7407407407407406,0.2203663408558867],"dir":"rtl"},{"str":"نساجی","boundary":[0.6075195150307257,0.20323718703608537,0.6606531644825248,0.2203663408558867],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5928209599734262,0.20323718703608537,0.6013848927196659,0.2203663408558867],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.5302898189669489,0.20323718703608537,0.5461343630626141,0.2203663408558867],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.4530186015612023,0.20323718703608537,0.5081273737510997,0.2203663408558867],"dir":"rtl"},{"str":"واژههای","boundary":[0.37912306925759826,0.20323718703608537,0.44163344959309075,0.2203663408558867],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.32705530642750363,0.20323718703608537,0.3728948679621324,0.2203663408558867],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3073741903338315,0.20323718703608537,0.32092793528999675,0.2203663408558867],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.2682859990034877,0.20323718703608537,0.30127055306427497,0.2203663408558867],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.24910313901345285,0.20323718703608537,0.26213764644257914,0.2203663408558867],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.20480817140009958,0.20323718703608537,0.24295688773503257,0.2203663408558867],"dir":"rtl"},{"str":"ولی","boundary":[0.16993024414549068,0.20323718703608537,0.19862414174502704,0.2203663408558867],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.12982062780269046,0.20323718703608537,0.1638980879271218,0.2203663408558867],"dir":"rtl"},{"str":"بیان","boundary":[0.8432943032718817,0.22910220930398537,0.8710969938548413,0.24623136312378666],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8114308254442784,0.22910220930398537,0.8368285001412805,0.24623136312378666],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.7621532967945523,0.22910220930398537,0.8045089261837001,0.24623136312378666],"dir":"rtl"},{"str":"صنعت","boundary":[0.7039071582793556,0.22910220930398537,0.7547043680451752,0.24623136312378666],"dir":"rtl"},{"str":"نساجی","boundary":[0.6436430825444278,0.22910220930398537,0.6969190568258304,0.24623136312378666],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6174597242982893,0.22910220930398537,0.630663511044677,0.24623136312378666],"dir":"rtl"},{"str":"واژهها","boundary":[0.5639221059624647,0.22910220930398537,0.6109893444232871,0.24623136312378666],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.4844253446271383,0.22910220930398537,0.5359948513535957,0.24623136312378666],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.37823035210097994,0.22910220930398537,0.3845332918119914,0.24623136312378666],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.3625601976415878,0.22910220930398537,0.371464309588289,0.24623136312378666],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.3102682278691247,0.22910220930398537,0.3301984720146155,0.24623136312378666],"dir":"rtl"},{"str":"مشابه","boundary":[0.2617339312406577,0.22910220930398537,0.3026158445440957,0.24623136312378666],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.22364225211758842,0.22910220930398537,0.2548120319800794,0.24623136312378666],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.20622820129546587,0.22910220930398537,0.2169753107614925,0.24623136312378666],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.1873193821624315,0.22910220930398537,0.1987792725460887,0.24623136312378666],"dir":"rtl"},{"str":"حداقل","boundary":[0.12984554060787243,0.22910220930398537,0.1798704534130543,0.24623136312378666],"dir":"rtl"},{"str":"پیشوند","boundary":[0.81934064108952,0.25496723157188533,0.8711343630626142,0.2720963853916866],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچر","boundary":[0.7583042683939545,0.25496723157188533,0.8132370038199633,0.2720963853916866],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7401179206111942,0.25496723157188533,0.7524753107712748,0.2720963853916866],"dir":"rtl"},{"str":"بههمراه","boundary":[0.6796919116425842,0.25496723157188533,0.734300796113561,0.2720963853916866],"dir":"rtl"},{"str":"دارند.","boundary":[0.6314358080053146,0.25496723157188533,0.6744851353595749,0.2720963853916866],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.612751204118917,0.25496723157188533,0.6256186835076816,0.2720963853916866],"dir":"rtl"},{"str":"همین","boundary":[0.5663428001993025,0.25496723157188533,0.6074738415545592,0.2720963853916866],"dir":"rtl"},{"str":"ترتیب","boundary":[0.5147732934728451,0.25496723157188533,0.5603495349034346,0.2720963853916866],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4993522670652716,0.25496723157188533,0.5097159940209268,0.2720963853916866],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.45503238664673645,0.25496723157188533,0.493776803023479,0.2720963853916866],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4363477827603388,0.25496723157188533,0.4492152621491033,0.2720963853916866],"dir":"rtl"},{"str":"آسان","boundary":[0.3947683109118087,0.25496723157188533,0.43129048330842057,0.2720963853916866],"dir":"rtl"},{"str":"نبودن","boundary":[0.3479820627802691,0.25496723157188533,0.3892553097651045,0.2720963853916866],"dir":"rtl"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.2891878425510712,0.25496723157188533,0.3419751681298197,0.2720963853916866],"dir":"rtl"},{"str":"معادل","boundary":[0.24063278525161932,0.25496723157188533,0.2831632315581256,0.2720963853916866],"dir":"rtl"},{"str":"فارسی","boundary":[0.18682112605879422,0.25496723157188533,0.23565022421524665,0.2720963853916866],"dir":"rtl"},{"str":"مناسبی","boundary":[0.1298206278026906,0.25496723157188533,0.1811911135883166,0.2720963853916866],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.8370038199634613,0.28083225383978533,0.8712091014781599,0.2979614076595866],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرایزینگ،","boundary":[0.7103097492110946,0.28083225383978533,0.8238623152300284,0.2979614076595866],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6729654542434812,0.28083225383978533,0.7027317672777316,0.2979614076595866],"dir":"rtl"},{"str":"واژه","boundary":[0.6298912140840394,0.28083225383978533,0.6653368289880881,0.2979614076595866],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5987751204118918,0.28083225383978533,0.6218550328670591,0.2979614076595866],"dir":"rtl"},{"str":"فارسی","boundary":[0.5369415379505067,0.28083225383978533,0.5858453745225046,0.2979614076595866],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.501864308254443,0.28083225383978533,0.528081702304844,0.2979614076595866],"dir":"rtl"},{"str":"بهکار","boundary":[0.451295465869457,0.28083225383978533,0.49357296680381657,0.2979614076595866],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.39725959142999506,0.28083225383978533,0.4381165919282512,0.2979614076595866],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.3527404085700051,0.28083225383978533,0.3841803687095168,0.2979614076595866],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.2984554060787246,0.28083225383978533,0.3424509957242111,0.2979614076595866],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرینگ","boundary":[0.19686098654708534,0.28083225383978533,0.29155705032386664,0.2979614076595866],"dir":"rtl"},{"str":"،1","boundary":[0.18415545590433482,0.27855243706820254,0.19656452416542103,0.2979614076595865],"dir":"ltr"},{"str":"مشابه","boundary":[0.12984554060787243,0.2808322538397852,0.17117588440458395,0.2979614076595865],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرایزینگ","boundary":[0.7632619166251452,0.30674009899223476,0.8710845374522503,0.32386925281203605],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7181946520511543,0.30674009899223476,0.7548413884736754,0.32386925281203605],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7130086364391297,0.30674009899223476,0.7177420694236837,0.32386925281203605],"dir":"ltr"},{"str":"شاید","boundary":[0.6687136688257764,0.30674009899223476,0.7045631954824779,0.32386925281203605],"dir":"rtl"},{"str":"بهترین","boundary":[0.6109906992193989,0.30674009899223476,0.6603678790898522,0.32386925281203605],"dir":"rtl"},{"str":"واژه","boundary":[0.5726498920445108,0.30674009899223476,0.604362376792525,0.32386925281203605],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5300988207938879,0.30674009899223476,0.5644535791396778,0.32386925281203605],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمۀ","boundary":[0.47282428168078394,0.30674009899223476,0.5232972522905542,0.32386925281203605],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرایزینگ","boundary":[0.3563070918452084,0.30674009899223476,0.4663992692243813,0.32386925281203605],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.33440873609035043,0.30674009899223476,0.3494894219339824,0.32386925281203605],"dir":"rtl"},{"str":"فارسی","boundary":[0.27713419697724634,0.30674009899223476,0.32608785915960803,0.32386925281203605],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.26187510380335494,0.30674009899223476,0.268800863643913,0.32386925281203605],"dir":"ltr"},{"str":"حالتدادن","boundary":[0.1846537120079721,0.30674009899223476,0.26177545258262747,0.32386925281203605],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.1776781265570503,0.30674009899223476,0.18659691081215743,0.32386925281203605],"dir":"ltr"},{"str":"باشد","boundary":[0.13477827603388143,0.30674009899223476,0.16953163926258097,0.32386925281203605],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.12982062780269057,0.30674009899223476,0.13455406078724463,0.32386925281203605],"dir":"ltr"},{"str":"ولی","boundary":[0.8421109450257434,0.3324338297219367,0.871009799036705,0.349562983541738],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8172230526490617,0.3324338297219367,0.8356832868706086,0.349562983541738],"dir":"rtl"},{"str":"نساجی،","boundary":[0.7517522006311245,0.3324338297219367,0.8105329512575207,0.349562983541738],"dir":"rtl"},{"str":"واژۀ","boundary":[0.714432818468693,0.3324338297219367,0.7453871157907032,0.349562983541738],"dir":"rtl"},{"str":"حالتدادن","boundary":[0.6301901677462216,0.3324338297219367,0.7073824946022256,0.349562983541738],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.6227163261916625,0.3301540129503539,0.6298937053645574,0.3416305460096208],"dir":"ltr"},{"str":"برای","boundary":[0.5812946354426175,0.3324338297219367,0.615499916957316,0.349562983541738],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5603927918950341,0.3324338297219367,0.5747872121712653,0.349562983541738],"dir":"rtl"},{"str":"تعادل","boundary":[0.5116384321541273,0.3324338297219367,0.5533673808337486,0.349562983541738],"dir":"rtl"},{"str":"رساندن","boundary":[0.4486588606543764,0.3324338297219367,0.5051083794226937,0.349562983541738],"dir":"rtl"},{"str":"الیاف","boundary":[0.40264490948347453,0.3324338297219367,0.4420063536745479,0.349562983541738],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3857291147649892,0.3324338297219367,0.3961687246754786,0.349562983541738],"dir":"rtl"},{"str":"سازههای","boundary":[0.3114349775784753,0.3324338297219367,0.37865387809334,0.349562983541738],"dir":"rtl"},{"str":"لیفی","boundary":[0.27212257100149473,0.3324338297219367,0.3049049248470418,0.349562983541738],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.25473343298455403,0.3324338297219367,0.2655022795518349,0.349562983541738],"dir":"rtl"},{"str":"رطوبت","boundary":[0.19200298953662184,0.3324338297219367,0.24831667687219613,0.349562983541738],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17486297957149977,0.3324338297219367,0.18490284005979074,0.349562983541738],"dir":"rtl"},{"str":"دمای","boundary":[0.12982062780269057,0.3324338297219367,0.16832284832801386,0.349562983541738],"dir":"rtl"},{"str":"محیط","boundary":[0.8277835578412415,0.3582988519898367,0.8711343630626142,0.375428005809638],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7699384610005333,0.3582988519898367,0.8216824447766152,0.375428005809638],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.7094751702375021,0.3582988519898367,0.7637321130429463,0.375428005809638],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7046047168244478,0.3582988519898367,0.7093381498090018,0.375428005809638],"dir":"ltr"},{"str":"واژۀ","boundary":[0.6678571384956572,0.3582988519898367,0.6982270386978907,0.375428005809638],"dir":"rtl"},{"str":"مناسب","boundary":[0.6099818271707936,0.3582988519898367,0.661606039401311,0.375428005809638],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5937888586984857,0.3582988519898367,0.6037825942534462,0.375428005809638],"dir":"rtl"},{"str":"نزدیکتر","boundary":[0.5218194652051155,0.3582988519898367,0.5875394452748713,0.375428005809638],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.4812572662348447,0.3582988519898367,0.5155372861650889,0.375428005809638],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرایزینگ","boundary":[0.36669154989297625,0.3582988519898367,0.47502906493937885,0.375428005809638],"dir":"rtl"},{"str":"حجیم","boundary":[0.31493951242144896,0.3582988519898367,0.36047998671317055,0.375428005809638],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.2695831146048354,0.3582988519898367,0.30868626474007643,0.375428005809638],"dir":"rtl"},{"str":"نخ","boundary":[0.24415784022120862,0.3582988519898367,0.2633340599568178,0.375428005809638],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.201096163428002,0.3582988519898367,0.23796711509715995,0.375428005809638],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.19611360239162928,0.3582988519898367,0.20084703537618334,0.375428005809638],"dir":"ltr"},{"str":"تکسچر","boundary":[0.7857083540940043,0.3841638742577366,0.8417621657531971,0.40129302807753797],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.7784836405912638,0.38188405748615395,0.7856610197641587,0.39336059054542083],"dir":"ltr"},{"str":"ۀ","boundary":[0.706734761667497,0.3841638742577366,0.7164507556884238,0.40129302807753797],"dir":"rtl"},{"str":"واژۀ","boundary":[0.6684811493107455,0.3841638742577366,0.6989245972429828,0.40129302807753797],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرایزینگ","boundary":[0.5526864308254442,0.3841638742577366,0.6618521882272803,0.40129302807753797],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5081174223550904,0.3841638742577366,0.5447641587776115,0.40129302807753797],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5026366052150804,0.3841638742577366,0.5095872778608204,0.40129302807753797],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.4762580966616839,0.3841638742577366,0.4943946188340805,0.40129302807753797],"dir":"rtl"},{"str":"موارد","boundary":[0.42869955156950657,0.3841638742577366,0.469349602192702,0.40129302807753797],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.3844045839561533,0.3841638742577366,0.42075236671649213,0.40129302807753797],"dir":"rtl"},{"str":"مثل","boundary":[0.3495764823119082,0.3841638742577366,0.3774960894871714,0.40129302807753797],"dir":"rtl"},{"str":"آشپزی،","boundary":[0.2858495266567014,0.3841638742577366,0.34157947184853,0.40129302807753797],"dir":"rtl"},{"str":"معماری،","boundary":[0.21439960139511688,0.3841638742577366,0.2789410321877195,0.40129302807753797],"dir":"rtl"},{"str":"موسیقی","boundary":[0.1477080219232684,0.3841638742577366,0.207491106926135,0.40129302807753797],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1298206278026904,0.3841638742577366,0.1398604882909814,0.40129302807753797],"dir":"rtl"},{"str":"نقاشی","boundary":[0.8252948015279853,0.4100288965256366,0.8710596246470684,0.4271580503454379],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.8003819963461218,0.4100288965256366,0.8197818003812811,0.4271580503454379],"dir":"rtl"},{"str":"کاربرد","boundary":[0.7483391463212089,0.4100288965256366,0.7951503072579306,0.4271580503454379],"dir":"rtl"},{"str":"دارد.","boundary":[0.7079804019265901,0.4100288965256366,0.7422901738400011,0.4271580503454379],"dir":"rtl"},{"str":"حا","boundary":[0.649597242982893,0.4100288965256366,0.6692036206610196,0.4271580503454379],"dir":"rtl"},{"str":"تجمیع","boundary":[0.5783715329679453,0.4100288965256366,0.6266276366052149,0.4271580503454379],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.5048787576814482,0.4100288965256366,0.5207233017771133,0.4271580503454379],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.4886854343132369,0.4100288965256366,0.5034089021757182,0.4271580503454379],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.43082129214416204,0.4100288965256366,0.4429040026573658,0.4271580503454379],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.38414715163594076,0.4100288965256366,0.4186264740076398,0.4271580503454379],"dir":"rtl"},{"str":"واژۀ","boundary":[0.3485716658362397,0.4100288965256366,0.3790151137684769,0.4271580503454379],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچر","boundary":[0.2875352931406742,0.4100288965256366,0.34246802856668324,0.4271580503454379],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.26934894535791387,0.4100288965256366,0.2817063355179946,0.4271580503454379],"dir":"rtl"},{"str":"طو","boundary":[0.1691828516857664,0.4100288965256366,0.19105629463544255,0.4271580503454379],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.12984554060787237,0.4100288965256366,0.14529147982062773,0.4271580503454379],"dir":"rtl"},{"str":"موعه","boundary":[0.7321458146487294,0.43572262725533856,0.7730277279521673,0.4528517810751399],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6912639013452914,0.43572262725533856,0.7052971567462598,0.4528517810751399],"dir":"rtl"},{"str":"ژگیها","boundary":[0.6172355090516525,0.43572262725533856,0.6682693904666999,0.4528517810751399],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.611464042517854,0.43572262725533856,0.616919946852682,0.4528517810751399],"dir":"ltr"},{"str":"شامل","boundary":[0.5639304102308584,0.43572262725533856,0.6040151137684767,0.4528517810751399],"dir":"rtl"},{"str":"ظاهر","boundary":[0.5193614017605047,0.43572262725533856,0.5572405254091299,0.4528517810751399],"dir":"rtl"},{"str":"(صاف","boundary":[0.4628342468028565,0.43572262725533856,0.5124900709834419,0.4528517810751399],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.44367629961800353,0.43572262725533856,0.4551361900016608,0.4528517810751399],"dir":"rtl"},{"str":"ناصاف","boundary":[0.3841845208437136,0.43572262725533856,0.4366881981644784,0.4528517810751399],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.37648646404251773,0.43572262725533856,0.38403504401262234,0.4528517810751399],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.35882328516857653,0.43572262725533856,0.3697241444123718,0.4528517810751399],"dir":"rtl"},{"str":"م،","boundary":[0.24088190499916945,0.43572262725533856,0.2554309832253777,0.4528517810751399],"dir":"rtl"},{"str":"زبر","boundary":[0.20979072413220384,0.43572262725533856,0.23427937446983288,0.4528517810751399],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1923766733100813,0.43572262725533856,0.20312378277610793,0.4528517810751399],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.8245879259988413,0.46158764952323855,0.8336405912639095,0.47871680334303984],"dir":"rtl"},{"str":"بیان","boundary":[0.790666002325195,0.46158764952323855,0.8183192160770635,0.47871680334303984],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7521383491114432,0.46158764952323855,0.7568717820959971,0.47871680334303984],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7280227536953994,0.46158764952323855,0.7459101478159773,0.47871680334303984],"dir":"rtl"},{"str":"صنعت","boundary":[0.6709223837512658,0.46158764952323855,0.7217945523999334,0.47871680334303984],"dir":"rtl"},{"str":"نساجی،","boundary":[0.6060566773684286,0.46158764952323855,0.6647092143173335,0.47871680334303984],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرایزینگ","boundary":[0.49188364677037255,0.46158764952323855,0.5998069158780844,0.47871680334303984],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.47248229244587353,0.46158764952323855,0.4856652639740588,0.47871680334303984],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.30512373359906975,0.46158764952323855,0.3298372363394783,0.47871680334303984],"dir":"rtl"},{"str":"تعریف","boundary":[0.24689190970193833,0.46158764952323855,0.29889553230360394,0.47871680334303984],"dir":"rtl"},{"str":"کرد","boundary":[0.21351934894535776,0.46158764952323855,0.24067430659358896,0.47871680334303984],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.20881082876598556,0.46158764952323855,0.21332004650390285,0.47871680334303984],"dir":"ltr"},{"str":"فراین","boundary":[0.8332668908819132,0.5003280857456891,0.8642833333333332,0.5174572395654905],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.8050406909151302,0.5003280857456891,0.8210097990367047,0.5174572395654905],"dir":"rtl"},{"str":"تکمیلی","boundary":[0.7407905663511044,0.5003280857456891,0.7980175398762558,0.5174572395654905],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.697242982893207,0.5003280857456891,0.7315977412389968,0.5174572395654905],"dir":"rtl"},{"str":"نخهای","boundary":[0.6366758013618998,0.5003280857456891,0.6879006809500082,0.5174572395654905],"dir":"rtl"},{"str":"فیلامنتی","boundary":[0.566745557216409,0.5003280857456891,0.6271341969772461,0.5174572395654905],"dir":"rtl"},{"str":"صاف","boundary":[0.5161974755024081,0.5003280857456891,0.5575527321043016,0.5174572395654905],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.48884321541272197,0.5003280857456891,0.5070046503903005,0.5174572395654905],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.46644660355422674,0.5003280857456891,0.4816648141760248,0.5174572395654905],"dir":"rtl"},{"str":"طریق","boundary":[0.416396777943863,0.5003280857456891,0.4591230354611571,0.5174572395654905],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.3675635276532136,0.5003280857456891,0.40672645739910296,0.5174572395654905],"dir":"rtl"},{"str":"دادن","boundary":[0.32501245640259074,0.5003280857456891,0.3583208769307422,0.5174572395654905],"dir":"rtl"},{"str":"مارپیچ","boundary":[0.26798704534130524,0.5003280857456891,0.3158196312904831,0.5174572395654905],"dir":"rtl"},{"str":"(تاب","boundary":[0.2204285002491279,0.5003280857456891,0.2607836388429967,0.5174572395654905],"dir":"rtl"},{"str":"مجازی)","boundary":[0.1507224713502739,0.5003280857456891,0.21281625422133627,0.5174572395654905],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.1298455406078723,0.5003280857456891,0.1414299950174388,0.5174572395654905],"dir":"rtl"},{"str":"زیگ","boundary":[0.8350107955489121,0.5261931080135891,0.871159275867796,0.5433222618333904],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.8143580800531472,0.5211497096965285,0.826814482644079,0.5382788635163298],"dir":"ltr"},{"str":"زاگ","boundary":[0.7732644079056634,0.5261931080135891,0.8058752698887227,0.5433222618333904],"dir":"rtl"},{"str":"(جعبۀ","boundary":[0.7197517023750207,0.5261931080135891,0.7649435309749211,0.5433222618333904],"dir":"rtl"},{"str":"تراکمی)","boundary":[0.6502948015279854,0.5261931080135891,0.71304580408699,0.5433222618333904],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.6304143829928582,0.5261931080135891,0.6419988374024247,0.5433222618333904],"dir":"rtl"},{"str":"حلقههایی","boundary":[0.5484761667497093,0.5261931080135891,0.6221184188672977,0.5433222618333904],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.521902507889055,0.5261931080135891,0.5400390300614515,0.5433222618333904],"dir":"rtl"},{"str":"طول","boundary":[0.47935143663843216,0.5261931080135891,0.5149410445224659,0.5433222618333904],"dir":"rtl"},{"str":"فیلامنتهای","boundary":[0.37854177047002163,0.5261931080135891,0.47115512373359913,0.5433222618333904],"dir":"rtl"},{"str":"نخ","boundary":[0.35091346952333496,0.5261931080135891,0.3709576688925284,0.5433222618333904],"dir":"rtl"},{"str":"فیلامنتی","boundary":[0.28222886563693733,0.5261931080135891,0.34271715661850194,0.5433222618333904],"dir":"rtl"},{"str":"ممتد","boundary":[0.23868128217904,0.5261931080135891,0.2750857873150189,0.5433222618333904],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.22276199966782925,0.5261931080135891,0.230285666832752,0.5433222618333904],"dir":"ltr"},{"str":"جت","boundary":[0.1887643248629796,0.5261931080135891,0.22272047832585948,0.5433222618333904],"dir":"rtl"},{"str":"هوا)","boundary":[0.14820627802690584,0.5261931080135891,0.18175638005634423,0.5433222618333904],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.12982062780269057,0.5261931080135891,0.13986048829098155,0.5433222618333904],"dir":"rtl"},{"str":"درنتیجه","boundary":[0.81385982394951,0.5520581302814891,0.871150971599402,0.5691872841012904],"dir":"rtl"},{"str":"حجیم","boundary":[0.7605215080551404,0.5520581302814891,0.8061866799534961,0.5691872841012904],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.713710347118419,0.5520581302814891,0.7529480152798539,0.5691872841012904],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.6805763162265405,0.5520581302814891,0.7060870287327686,0.5691872841012904],"dir":"rtl"},{"str":"(ضمن","boundary":[0.623521840225876,0.5520581302814891,0.6726498920445108,0.5691872841012904],"dir":"rtl"},{"str":"حفظ","boundary":[0.5784545756518851,0.5520581302814891,0.6160729114764989,0.5691872841012904],"dir":"rtl"},{"str":"حالت","boundary":[0.52718402258761,0.5520581302814891,0.5707565188506893,0.5691872841012904],"dir":"rtl"},{"str":"فیلامنتی","boundary":[0.45922189005148645,0.5520581302814891,0.5194859657864143,0.5691872841012904],"dir":"rtl"},{"str":"نخ)","boundary":[0.42486713170569673,0.5520581302814891,0.4520847885669694,0.5691872841012904],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.41938631456568676,0.5520581302814891,0.4248422189005148,0.5691872841012904],"dir":"ltr"},{"str":"کمبودهای","boundary":[0.33513120744062447,0.5520581302814891,0.4117131705696728,0.5691872841012904],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.30301860156120247,0.5520581302814891,0.3286148507280794,0.5691872841012904],"dir":"rtl"},{"str":"نخها","boundary":[0.26013120744062446,0.5520581302814891,0.29517106792891545,0.5691872841012904],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.23915462547749544,0.5520581302814891,0.2523584122238831,0.5691872841012904],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.21825278192991196,0.5520581302814891,0.23245531664814176,0.5691872841012904],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.1846287992027902,0.5520581302814891,0.21086198305929246,0.5691872841012904],"dir":"rtl"},{"str":"راحتی","boundary":[0.12984554060787243,0.5520581302814891,0.17792949037343656,0.5691872841012904],"dir":"rtl"},{"str":"پوشاک","boundary":[0.8182901511376848,0.5779231525493891,0.870806344461053,0.5950523063691904],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8019921376357569,0.5779231525493891,0.8120504828750784,0.5950523063691904],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین","boundary":[0.7345787617265573,0.5779231525493891,0.7957524693731504,0.5950523063691904],"dir":"rtl"},{"str":"پوشش","boundary":[0.6768233750951768,0.5779231525493891,0.7283390934639511,0.5950523063691904],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6526698222886564,0.5779231525493891,0.6705853707546499,0.5950523063691904],"dir":"rtl"},{"str":"کاربردهایی","boundary":[0.5630100465979136,0.5779231525493891,0.6462174057465537,0.5950523063691904],"dir":"rtl"},{"str":"مثل","boundary":[0.5298219971235428,0.5779231525493891,0.5568053479488457,0.5950523063691904],"dir":"rtl"},{"str":"نخ","boundary":[0.5044884570669325,0.5779231525493891,0.5236103601932245,0.5950523063691904],"dir":"rtl"},{"str":"خاب","boundary":[0.45915750122686994,0.5779231525493891,0.4980360405248298,0.5950523063691904],"dir":"rtl"},{"str":"فرش","boundary":[0.41457814316558717,0.5779231525493891,0.4529438631456569,0.5950523063691904],"dir":"rtl"},{"str":"ماشینی","boundary":[0.3562520847330773,0.5779231525493891,0.4081257266234845,0.5950523063691904],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.3384135667330104,0.5779231525493891,0.3500148406771098,0.5950523063691904],"dir":"rtl"},{"str":"پرده،","boundary":[0.295793987312666,0.5779231525493891,0.33217632267704295,0.5950523063691904],"dir":"rtl"},{"str":"مرتفع","boundary":[0.2466782926424182,0.5779231525493891,0.28955323036040526,0.5950523063691904],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.1923766816143498,0.5779231525493891,0.2404750041521342,0.5950523063691904],"dir":"rtl"},{"str":"».","boundary":[0.1804185351270553,0.5779231525493891,0.19267563527653211,0.5950523063691904],"dir":"ltr"},{"str":"ا","boundary":[0.835978242816808,0.6166350401821399,0.839989204451088,0.6337641940019413],"dir":"rtl"},{"str":"لبته","boundary":[0.8106668327520345,0.6166350401821399,0.8356792891546256,0.6337641940019413],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7768850689254277,0.6166350401821399,0.8017729613021095,0.6337641940019413],"dir":"rtl"},{"str":"تعریف","boundary":[0.7152258761003155,0.6166350401821399,0.7692833996586911,0.6337641940019413],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.709520843713669,0.6166350401821399,0.714976748048497,0.6337641940019413],"dir":"ltr"},{"str":"برداشت","boundary":[0.640163594087361,0.6166350401821399,0.7007017106792892,0.6337641940019413],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.6011501411725627,0.6166350401821399,0.6313693738581632,0.6337641940019413],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5822662348447102,0.6166350401821399,0.5923060953330012,0.6337641940019413],"dir":"rtl"},{"str":"عام","boundary":[0.5479862149144662,0.6166350401821399,0.5734221890051486,0.6337641940019413],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5256394286663345,0.6166350401821399,0.5390923434645409,0.6337641940019413],"dir":"rtl"},{"str":"واژۀ","boundary":[0.48565437634944364,0.6166350401821399,0.5167953828267731,0.6337641940019413],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرایزینگ","boundary":[0.36687012124231855,0.6166350401821399,0.4769348945357914,0.6337641940019413],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.34474755024082376,0.6166350401821399,0.35795133698721143,0.6337641940019413],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.2987834246802856,0.6166350401821399,0.3357789403753529,0.6337641940019413],"dir":"rtl"},{"str":"ده","boundary":[0.2486464042517854,0.6166350401821399,0.2672811825278193,0.6337641940019413],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.23101644245142003,0.6166350401821399,0.2357498754359741,0.6337641940019413],"dir":"ltr"},{"str":"ولی","boundary":[0.1927503736920777,0.6166350401821399,0.22217239661185847,0.6337641940019413],"dir":"rtl"},{"str":"چنانچه","boundary":[0.1299017887312305,0.6166350401821399,0.18393124065769803,0.6337641940019413],"dir":"rtl"},{"str":"عم","boundary":[0.8505231689088192,0.6425000624500399,0.8712506228201295,0.6596292162698412],"dir":"rtl"},{"str":"تر","boundary":[0.8138598239495101,0.6425000624500399,0.8297292808503571,0.6596292162698412],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7979156286331175,0.6425000624500399,0.8074572330177712,0.6596292162698412],"dir":"rtl"},{"str":"ور","boundary":[0.7413386480651055,0.6425000624500399,0.761866799534961,0.6596292162698412],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.6690375352931408,0.6425000624500399,0.7152009632951338,0.6596292162698412],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6491571167580137,0.6425000624500399,0.663158113270221,0.6596292162698412],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرایزینگ","boundary":[0.5335617007141671,0.6425000624500399,0.6434022587610031,0.6596292162698412],"dir":"rtl"},{"str":"نگاه","boundary":[0.4972886563693739,0.6425000624500399,0.527557714665338,0.6596292162698412],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.45922189005148656,0.6425000624500399,0.4914092343464541,0.6596292162698412],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.45351685766483973,0.6425000624500399,0.4589727619996679,0.6596292162698412],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.4296005646902509,0.6425000624500399,0.4480360405248298,0.6596292162698412],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.4113893041023087,0.6425000624500399,0.4174431157615015,0.6596292162698412],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.338893041023086,0.6425000624500399,0.34997923932901526,0.6596292162698412],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3054808171400101,0.6425000624500399,0.32376681614349795,0.6596292162698412],"dir":"rtl"},{"str":"حتی","boundary":[0.26519681116093685,0.6425000624500399,0.29962630792227213,0.6596292162698412],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.2554808171400101,0.6425000624500399,0.25928683912874295,0.6596292162698412],"dir":"rtl"},{"str":"لیاف","boundary":[0.21970602889885413,0.6425000624500399,0.25518186347782773,0.6596292162698412],"dir":"rtl"},{"str":"بشرساخته","boundary":[0.13707025411061297,0.6425000624500399,0.21382660687593433,0.6596292162698412],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.12984554060787257,0.6402202456784573,0.13702291978076742,0.6516967787377241],"dir":"ltr"},{"str":"درصورت","boundary":[0.796371034711842,0.6681937931797418,0.8712007972097658,0.6853229469995432],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7742484637103472,0.6681937931797418,0.7880252449759177,0.6853229469995432],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.7491986380999835,0.6681937931797418,0.7734387975419367,0.6853229469995432],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.6990242484637105,0.6681937931797418,0.7409026739744229,0.6853229469995432],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.6537825942534463,0.6681937931797418,0.6906784587277862,0.6853229469995432],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6274248463710349,0.6681937931797418,0.6467225797632606,0.6853229469995432],"dir":"rtl"},{"str":"فرم","boundary":[0.5933939544926093,0.6681937931797418,0.6193281846869292,0.6853229469995432],"dir":"rtl"},{"str":"استیپل","boundary":[0.536518020262415,0.6681937931797418,0.5849983391463214,0.6853229469995432],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5128840724132205,0.6681937931797418,0.5204077395781433,0.6853229469995432],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.5292933067596746,0.6659139764081592,0.5364706859325694,0.6773905094674261],"dir":"ltr"},{"str":"کوتاه","boundary":[0.47414466035542285,0.6681937931797418,0.5127844211924931,0.6853229469995432],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.454040026573659,0.6681937931797418,0.4657739578143167,0.6853229469995432],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4316932403255274,0.6681937931797418,0.4456942368377347,0.6853229469995432],"dir":"rtl"},{"str":"اصطلاح","boundary":[0.36109035044012633,0.6681937931797418,0.4232976249792394,0.6853229469995432],"dir":"rtl"},{"str":"بریده","boundary":[0.31325776449094844,0.6681937931797418,0.3529189503404751,0.6853229469995432],"dir":"rtl"},{"str":"ده","boundary":[0.2728990200963296,0.6681937931797418,0.2921815313070919,0.6853229469995432],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.25935891047998677,0.6681937931797418,0.2648148148148149,0.6853229469995432],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.26506394286663354,0.6681937931797418,0.27261252283673815,0.6853229469995432],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.23696229862149154,0.6681937931797418,0.2512373359906993,0.6853229469995432],"dir":"rtl"},{"str":"وع","boundary":[0.20333830759010144,0.6681937931797418,0.22411558711177557,0.6853229469995432],"dir":"rtl"},{"str":"راین","boundary":[0.14202789403753538,0.6681937931797418,0.16763825776449107,0.6853229469995432],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرایزینگ","boundary":[0.7603969440292311,0.6940588154476418,0.870461717322704,0.7111879692674431],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.740886883741455,0.6940588154476418,0.7541687427337652,0.7111879692674431],"dir":"rtl"},{"str":"پشت","boundary":[0.694525749025697,0.6940588154476418,0.7342634113934564,0.7111879692674431],"dir":"rtl"},{"str":"سر","boundary":[0.6656556183916662,0.6940588154476418,0.6881498090018271,0.7111879692674431],"dir":"rtl"},{"str":"ذارن","boundary":[0.5967820959973427,0.6940588154476418,0.6267771134363063,0.7111879692674431],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5793680451752201,0.6940588154476418,0.5841014781597742,0.7111879692674431],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.5591886729779106,0.6940588154476418,0.5734637103471184,0.7111879692674431],"dir":"rtl"},{"str":"طورکل","boundary":[0.5121034711841888,0.6940588154476418,0.5585409400431822,0.7111879692674431],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.49578973592426523,0.6940588154476418,0.510986547085202,0.7111879692674431],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4714250124564027,0.6940588154476418,0.4895615346287993,0.7111879692674431],"dir":"rtl"},{"str":"آخرین","boundary":[0.4143226298177568,0.6940588154476418,0.4651220727453913,0.7111879692674431],"dir":"rtl"},{"str":"مراحل","boundary":[0.35834082511928556,0.6940588154476418,0.40784753363228715,0.7111879692674431],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.31361137379715226,0.6940588154476418,0.35179372197309433,0.7111879692674431],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.3031390134529149,0.6940588154476418,0.3071499750871949,0.7111879692674431],"dir":"rtl"},{"str":"لیاف","boundary":[0.26762733632909336,0.6940588154476418,0.3028400597907326,0.7111879692674431],"dir":"rtl"},{"str":"بشر","boundary":[0.23261150270573422,0.6940588154476418,0.26121076233183865,0.7111879692674431],"dir":"rtl"},{"str":"ساخته،","boundary":[0.17294246041068137,0.6940588154476418,0.2261584454409567,0.7111879692674431],"dir":"rtl"},{"str":"دستۀ","boundary":[0.1298961176485549,0.6940588154476418,0.16639262580966618,0.7111879692674431],"dir":"rtl"},{"str":"یلام","boundary":[0.8360737419033384,0.7199666606000914,0.8647234678624813,0.7370958144198927],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.7930327105132038,0.7199666606000914,0.8091762082710513,0.7370958144198927],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.776390956651719,0.7199666606000914,0.7839146238166418,0.7370958144198927],"dir":"ltr"},{"str":"نوا","boundary":[0.7565354509217739,0.7199666606000914,0.7761169157947185,0.7370958144198927],"dir":"rtl"},{"str":"6","boundary":[0.739619664507557,0.7176868438285086,0.7467970436804519,0.7291633768877754],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.7094502574323204,0.7199666606000914,0.7239571475504833,0.7370958144198927],"dir":"rtl"},{"str":"جع","boundary":[0.677561866799535,0.7199666606000914,0.7003072579305765,0.7370958144198927],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.6454492609201131,0.7199666606000914,0.6617920611194156,0.7370958144198927],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6285791396777947,0.7199666606000914,0.6445482477993691,0.7370958144198927],"dir":"rtl"},{"str":"تراکمی","boundary":[0.5649767480484971,0.7199666606000914,0.6196105298123237,0.7370958144198927],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5376474007639928,0.7199666606000914,0.5559333997674806,0.7370958144198927],"dir":"rtl"},{"str":"کریمپر","boundary":[0.4772587610031558,0.7199666606000914,0.5286040524829764,0.7370958144198927],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.45640674306593604,0.7199666606000914,0.4681406743065938,0.7370958144198927],"dir":"rtl"},{"str":"موج","boundary":[0.4144037535293142,0.7199666606000914,0.44726374356419213,0.7370958144198927],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.3762124231855175,0.7199666606000914,0.3851944823552351,0.7370958144198927],"dir":"ltr"},{"str":"چینزن","boundary":[0.3199593090848698,0.7199666606000914,0.37608785915960813,0.7370958144198927],"dir":"rtl"},{"str":"0","boundary":[0.3047874107291149,0.7176868438285086,0.3119647899020098,0.7291633768877754],"dir":"ltr"},{"str":"امیده","boundary":[0.25238332502906513,0.7199666606000914,0.2912223883075903,0.7370958144198927],"dir":"rtl"},{"str":"ون","boundary":[0.19285001660853698,0.7199666606000914,0.2083956070420198,0.7370958144198927],"dir":"rtl"},{"str":"عبور","boundary":[0.12987480016683478,0.7199666606000914,0.16549575651885087,0.7370958144198927],"dir":"rtl"},{"str":"میکن","boundary":[0.8340807174887895,0.7458316828679913,0.871225710014948,0.7629608366877927],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچره","boundary":[0.726889221059625,0.7458316828679913,0.790765653545923,0.7629608366877927],"dir":"rtl"},{"str":"شون","boundary":[0.6690915130377018,0.7458316828679913,0.6970187676465707,0.7629608366877927],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6512414881248966,0.7458316828679913,0.6559749211094505,0.7629608366877927],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.6256560372031227,0.7458316828679913,0.6437925593755193,0.7629608366877927],"dir":"rtl"},{"str":"مواردی","boundary":[0.561555389470188,0.7458316828679913,0.618506062115928,0.7629608366877927],"dir":"rtl"},{"str":"حتی","boundary":[0.5198015279853848,0.7458316828679913,0.5542310247467203,0.7629608366877927],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5018892210596251,0.7458316828679913,0.5126017272878264,0.7629608366877927],"dir":"rtl"},{"str":"جود","boundary":[0.4507764407905668,0.7458316828679913,0.4842094253446275,0.7629608366877927],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرایزینگ","boundary":[0.33256103637269613,0.7458316828679913,0.44240159441953225,0.7629608366877927],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه","boundary":[0.29135525660189393,0.7458316828679913,0.3251619332336826,0.7629608366877927],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2657698056801201,0.7458316828679913,0.2839063278525167,0.7629608366877927],"dir":"rtl"},{"str":"انتهای","boundary":[0.21260587942202336,0.7458316828679913,0.2589657609558763,0.7629608366877927],"dir":"rtl"},{"str":"خط","boundary":[0.17531141006477374,0.7458316828679913,0.2052815146985555,0.7629608366877927],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.12987943558090945,0.7458316828679913,0.16783756851021467,0.7629608366877927],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.8667247965454248,0.7716967051358913,0.8707357581797048,0.7888258589556926],"dir":"rtl"},{"str":"لیاف","boundary":[0.8309500083042688,0.7716967051358913,0.8664258428832424,0.7888258589556926],"dir":"rtl"},{"str":"بشرساخته،","boundary":[0.7415877761169245,0.7716967051358913,0.8238498588274378,0.7888258589556926],"dir":"rtl"},{"str":"پس","boundary":[0.7059873775120415,0.7716967051358913,0.734387975419366,0.7888258589556926],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6853720312240495,0.7716967051358913,0.6985758179704372,0.7888258589556926],"dir":"rtl"},{"str":"تبدیل","boundary":[0.6349236007307759,0.7716967051358913,0.6781971433316729,0.7888258589556926],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.612825942534463,0.7716967051358913,0.6203496096993858,0.7888258589556926],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.6276988872280355,0.7694168883643085,0.6348762664009303,0.7808934214235754],"dir":"ltr"},{"str":"کوتاه","boundary":[0.5740865304766652,0.7716967051358913,0.6127262913137356,0.7888258589556926],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.5271258927088526,0.7716967051358913,0.5670362066101978,0.7888258589556926],"dir":"rtl"},{"str":"فیلامنت","boundary":[0.45879006809500106,0.7716967051358913,0.5200257432320216,0.7888258589556926],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.4420818800863646,0.7716967051358913,0.458075901013121,0.7888258589556926],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.421204949343963,0.7716967051358913,0.4349817306095335,0.7888258589556926],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.3724505896030562,0.7716967051358913,0.4140051486464045,0.7888258589556926],"dir":"rtl"},{"str":"کشش","boundary":[0.3192368377345958,0.7716967051358913,0.3654002657365889,0.7888258589556926],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.3120121242318554,0.7694168883643085,0.31918950340475033,0.7808934214235754],"dir":"ltr"},{"str":"یا","boundary":[0.2930783922936392,0.7716967051358913,0.30501162597575177,0.7888258589556926],"dir":"rtl"},{"str":"له","boundary":[0.2722388307590104,0.7716967051358913,0.2858412223883079,0.7888258589556926],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.2255024082378345,0.7716967051358913,0.26518850689254303,0.7888258589556926],"dir":"rtl"},{"str":"17","boundary":[0.21030559707689778,0.7694168883643085,0.22567140009965148,0.7808934214235754],"dir":"ltr"},{"str":"ا","boundary":[0.1857747882411562,0.7716967051358913,0.18978574987543623,0.7888258589556926],"dir":"rtl"},{"str":"لیاف","boundary":[0.15022421524663704,0.7716967051358913,0.18547583457897387,0.7888258589556926],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.12991740446897426,0.7716967051358913,0.14304932735426037,0.7888258589556926],"dir":"rtl"},{"str":"جعبۀ","boundary":[0.8321209101478163,0.7973904358655932,0.8705115429330679,0.8145195896853946],"dir":"rtl"},{"str":"تراکمی","boundary":[0.7707606709848865,0.7973904358655932,0.8253944527487131,0.8145195896853946],"dir":"rtl"},{"str":"عبور","boundary":[0.7282843381498094,0.7973904358655932,0.7641587776116927,0.8145195896853946],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.692758677960472,0.7973904358655932,0.72160770636107,0.8145195896853946],"dir":"rtl"},{"str":"ون","boundary":[0.6356460720810498,0.7973904358655932,0.6511916625145326,0.8145195896853946],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.12982,0.1057,0.87125,0.81452],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"","boundary":[0.13408071748878925,0.8570597539825283,0.8673538535127051,0.8728185754967455],"dir":"rtl"},{"str":"Texturing","boundary":[0.14778276033881416,0.877372901678657,0.213363976083707,0.8888494347379239],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.36557465537286166,0.8791153795713428,0.37446603554226876,0.893332577241778],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.3745432652383325,0.8791153795713428,0.3837034545756519,0.893332577241778],"dir":"ltr"},{"str":"Conditioning","boundary":[0.38376100315562195,0.877372901678657,0.47244344834745056,0.8888494347379239],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.5718942036206611,0.8791153795713428,0.5807855837900682,0.893332577241778],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5808628134861319,0.8791153795713428,0.5900230028234513,0.893332577241778],"dir":"ltr"},{"str":"Texture","boundary":[0.5900805514034214,0.877372901678657,0.6415574659524996,0.8888494347379239],"dir":"ltr"},{"str":"Man","boundary":[0.7376266400930078,0.877372901678657,0.76837261293805,0.8888494347379239],"dir":"ltr"},{"str":"made","boundary":[0.7726956151802026,0.877372901678657,0.8087995516525495,0.8888494347379239],"dir":"ltr"},{"str":"fibers","boundary":[0.8130224878757681,0.877372901678657,0.8509582295299785,0.8888494347379239],"dir":"ltr"},{"str":"Staple","boundary":[0.14778276033881416,0.8989556354916067,0.18952831714000992,0.9104321685508735],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.36557465537286166,0.9006981133842924,0.37446603554226876,0.9149153110547276],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.3745432652383325,0.9006981133842924,0.3837034545756519,0.9149153110547276],"dir":"ltr"},{"str":"Tow","boundary":[0.38376100315562195,0.8989556354916067,0.4140062286165089,0.9104321685508735],"dir":"ltr"},{"str":"Crimper","boundary":[0.5900805514034214,0.8989556354916067,0.6456801692409899,0.9104321685508735],"dir":"ltr"},{"str":"Conversion","boundary":[0.7376266400930078,0.8989556354916067,0.8142076734761667,0.9104321685508735],"dir":"ltr"},{"str":"Stretch","boundary":[0.14778276033881416,0.9205726276121959,0.19495313054309912,0.9320491606714628],"dir":"ltr"},{"str":"breaking","boundary":[0.19927633308420528,0.9205726276121959,0.2578470854509218,0.9320491606714628],"dir":"ltr"},{"str":"17","boundary":[0.36557465537286166,0.9223151055048817,0.38402881581132703,0.9365323031753169],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.3840101312074406,0.9223151055048817,0.39317032054476003,0.9365323031753169],"dir":"ltr"},{"str":"Crush","boundary":[0.3932278691247301,0.9205726276121959,0.4331875103803355,0.9320491606714628],"dir":"ltr"},{"str":"cutting","boundary":[0.4375107129214416,0.9205726276121959,0.4843806680783923,0.9320491606714628],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13408,0.85706,0.86735,0.93653],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/b4cde32e18350ad1/pages/b297cb7ed0ba8680ebf8381a2dcdc08a.jpg","blurred":"/storage/books/b4cde32e18350ad1/pages/0e4150d943e96973b104da70d4184ad7.jpg"},"info":{"width":481.68,"height":700.56,"margin":[0.12972,0.1057,0.12862,0.06347]},"elements":[{"words":[{"str":"______________________________________________________","boundary":[0.14853014449427007,0.10569635809209761,0.8210845374522504,0.12282551191189892],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.8273260279396697,0.11502204486410857,0.8711343630626142,0.13215119868390987],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.1315894369706029,0.11502204486410857,0.1423019431988042,0.13215119868390987],"dir":"ltr"},{"str":"آوری","boundary":[0.8096246470685932,0.15167843403848344,0.8508802524497591,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7261667497093506,0.15167843403848344,0.7358827437302773,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6582668991861816,0.15167843403848344,0.6901926590267398,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"دیگری","boundary":[0.6002449759176216,0.15167843403848344,0.6523402301738018,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"مثل","boundary":[0.5678583291811992,0.15167843403848344,0.5947641587776117,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"حجیم","boundary":[0.5165628633117422,0.15167843403848344,0.5621283839893705,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.4717447267895698,0.15167843403848344,0.5110820461717323,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.46427088523501076,0.14939861726690065,0.47144826440790566,0.16087515032616753],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.44900763992692244,0.15167843403848344,0.4590475004152134,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"چین","boundary":[0.40939627968775943,0.15167843403848344,0.44327769473509376,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"زدن","boundary":[0.3740450091346952,0.15167843403848344,0.40384072413220395,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"،2","boundary":[0.36123567513702043,0.14939861726690065,0.3739976748048497,0.16880758785828476],"dir":"ltr"},{"str":"مترادف","boundary":[0.300722471350274,0.15167843403848344,0.355253786887138,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرایزینگ","boundary":[0.18714499252615846,0.15167843403848344,0.2945807314418683,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.13457897359242652,0.15167843403848344,0.1815894369706029,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.12984554060787243,0.15167843403848344,0.13457897359242652,0.16880758785828476],"dir":"ltr"},{"str":"بهطورکلی","boundary":[0.7963087526988871,0.17754345630638343,0.8712755356253115,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":"خواص","boundary":[0.7348239495100481,0.17754345630638343,0.7894826440790566,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":"بخشیده","boundary":[0.6710969938548413,0.17754345630638343,0.7284826224594677,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.633030227536954,0.17754345630638343,0.66439544926092,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6126266400930078,0.17754345630638343,0.6266779275855386,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":"نخ","boundary":[0.5867422355090517,0.17754345630638343,0.6060855387324587,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":"فیلامنتی","boundary":[0.5197766151802027,0.17754345630638343,0.5800406909151303,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":"صاف","boundary":[0.471719813984388,0.17754345630638343,0.5130750705862813,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":"براثر","boundary":[0.4325901013120744,0.17754345630638343,0.46510131207440625,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرایزینگ","boundary":[0.3179413718651387,0.17754345630638343,0.42576399269224385,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.2980360405248298,0.17754345630638343,0.3115614579740141,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":"میتوان","boundary":[0.23696229862149146,0.17754345630638343,0.2913594087360904,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":"بهصورت","boundary":[0.16123567513702042,0.17754345630638343,0.23031057963793392,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.12982062780269057,0.17754345630638343,0.15445939212755358,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.8168493605713336,0.20323718703608537,0.8712091014781598,0.2203663408558867],"dir":"rtl"},{"str":"کرد","boundary":[0.7834662016276366,0.20323718703608537,0.8107457233017771,0.2203663408558867],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7787327686430826,0.20323718703608537,0.783241986381,0.2203663408558867],"dir":"ltr"},{"str":"ازدیاد","boundary":[0.8019016691579471,0.24212036620703437,0.8439793971101146,0.25924952002683566],"dir":"rtl"},{"str":"توان","boundary":[0.7642833333333333,0.24212036620703437,0.7960542312604574,0.25924952002683566],"dir":"rtl"},{"str":"عا","boundary":[0.7428583291811992,0.24212036620703437,0.7585533964457732,0.25924952002683566],"dir":"rtl"},{"str":"بن","boundary":[0.7134363062614185,0.24212036620703437,0.723027736256436,0.25924952002683566],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6851312074406245,0.24212036620703437,0.701100315562199,0.25924952002683566],"dir":"rtl"},{"str":"گرمایی","boundary":[0.6263369872114268,0.24212036620703437,0.6796503903006147,0.25924952002683566],"dir":"rtl"},{"str":"نخ","boundary":[0.6014490948347452,0.24212036620703437,0.6205821292144164,0.25924952002683566],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5827644909483476,0.24212036620703437,0.5954604397429512,0.25924952002683566],"dir":"rtl"},{"str":"طریق","boundary":[0.5364266733100815,0.24212036620703437,0.5767897629614182,0.25924952002683566],"dir":"rtl"},{"str":"حجیم","boundary":[0.4853803354924433,0.24212036620703437,0.5309458561700716,0.25924952002683566],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.4407864142169077,0.24212036620703437,0.47989951835243333,0.25924952002683566],"dir":"rtl"},{"str":"نخ","boundary":[0.41612273708686287,0.24212036620703437,0.43497541300821946,0.25924952002683566],"dir":"rtl"},{"str":"(محبوس","boundary":[0.3426548746055474,0.24212036620703437,0.41003137083048946,0.25924952002683566],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.2979571499750873,0.24212036620703437,0.3372986214914468,0.25924952002683566],"dir":"rtl"},{"str":"هوای","boundary":[0.2518684603886399,0.24212036620703437,0.2920116057024204,0.25924952002683566],"dir":"rtl"},{"str":"ساکن","boundary":[0.2043099152964625,0.24212036620703437,0.24631290483308432,0.25924952002683566],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.18089187842551083,0.24212036620703437,0.19826186858392333,0.25924952002683566],"dir":"rtl"},{"str":"فضای","boundary":[0.1298455406078726,0.24212036620703437,0.1747985997297371,0.25924952002683566],"dir":"rtl"},{"str":"فیلامنتها","boundary":[0.7640093007806014,0.2678140969367363,0.8402424846371036,0.2849432507565376],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش","boundary":[0.7876723135691748,0.29372194208918573,0.8405123733599072,0.3108510959089871],"dir":"rtl"},{"str":"توان","boundary":[0.7470893539279191,0.29372194208918573,0.7802066312302866,0.3108510959089871],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.6983100813818304,0.29372194208918573,0.7404565468548646,0.3108510959089871],"dir":"rtl"},{"str":"رطوبت","boundary":[0.6343090848696232,0.29372194208918573,0.6915397849877999,0.3108510959089871],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6124356419199469,0.29372194208918573,0.6256394286663346,0.3108510959089871],"dir":"rtl"},{"str":"طریق","boundary":[0.563133200465039,0.29372194208918573,0.6053836523717376,0.3108510959089871],"dir":"rtl"},{"str":"هوای","boundary":[0.5140798870619498,0.29372194208918573,0.5560277877195076,0.3108510959089871],"dir":"rtl"},{"str":"حبس","boundary":[0.4635318053479489,0.29372194208918573,0.5056344461052982,0.3108510959089871],"dir":"rtl"},{"str":"شدۀ","boundary":[0.42349692742069434,0.29372194208918573,0.4550863643912972,0.3108510959089871],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.39038780933399775,0.29372194208918573,0.41505148646404255,0.3108510959089871],"dir":"rtl"},{"str":"الیاف","boundary":[0.34310330509882087,0.29372194208918573,0.38282607588767786,0.3108510959089871],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3246927420694238,0.29372194208918573,0.3360548506465249,0.3108510959089871],"dir":"rtl"},{"str":"احتی","boundary":[0.1564274954326525,0.29372194208918573,0.1943946105298124,0.3108510959089871],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1298206194984223,0.29372194208918573,0.14926350429312663,0.3108510959089871],"dir":"rtl"},{"str":"پوشاک","boundary":[0.8185683441288822,0.3195869643570857,0.8710845374522505,0.336716118176887],"dir":"rtl"},{"str":"ته","boundary":[0.7961717322703871,0.3195869643570857,0.8107208104965953,0.336716118176887],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7277279521674141,0.3195869643570857,0.7409317389138018,0.336716118176887],"dir":"rtl"},{"str":"نخ","boundary":[0.7005979073243648,0.3195869643570857,0.720441850651905,0.336716118176887],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچره","boundary":[0.6296213253612358,0.3195869643570857,0.6941978076731442,0.336716118176887],"dir":"rtl"},{"str":"شده،","boundary":[0.5848281016442454,0.3195869643570857,0.6216741405082215,0.336716118176887],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5666666666666669,0.3195869643570857,0.576880916791231,0.336716118176887],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.5196063776781268,0.3195869643570857,0.559472958183476,0.336716118176887],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4979571499750874,0.3195869643570857,0.5128662694268692,0.336716118176887],"dir":"rtl"},{"str":"توان","boundary":[0.45787244643746905,0.3195869643570857,0.49076344149189643,0.336716118176887],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.40959142999501763,0.3195869643570857,0.45133056201106364,0.336716118176887],"dir":"rtl"},{"str":"تعریق","boundary":[0.3575734927752867,0.3195869643570857,0.4015445939212758,0.336716118176887],"dir":"rtl"},{"str":"بدن","boundary":[0.3214997508719484,0.3195869643570857,0.35034998570379,0.336716118176887],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.29985052316890903,0.3195869643570857,0.31475964262069084,0.336716118176887],"dir":"rtl"},{"str":"محیط","boundary":[0.2485550572994521,0.3195869643570857,0.2932291982569575,0.336716118176887],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.23064275037369225,0.3195869643570857,0.24169735939525613,0.336716118176887],"dir":"rtl"},{"str":"جلوگیری","boundary":[0.15119581464872964,0.3195869643570857,0.2226955655206778,0.336716118176887],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.12982062780269077,0.3195869643570857,0.14393715669124024,0.336716118176887],"dir":"rtl"},{"str":"میعان","boundary":[0.8311866799534963,0.3454519866249857,0.8710471682444778,0.362581140444787],"dir":"rtl"},{"str":"بخار","boundary":[0.7910023251951506,0.3454519866249857,0.8249584786580304,0.362581140444787],"dir":"rtl"},{"str":"تعریق","boundary":[0.7404314105947676,0.3454519866249857,0.7847741238996846,0.362581140444787],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.699078280132092,0.3454519866249857,0.734214764403746,0.362581140444787],"dir":"rtl"},{"str":"پوست","boundary":[0.6438922105962467,0.3454519866249857,0.6928616339410703,0.362581140444787],"dir":"rtl"},{"str":"نرمتر","boundary":[0.8041438299285834,0.37131700889288566,0.8432071001494769,0.38844616271268695],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7877387477163262,0.37131700889288566,0.7977786082046173,0.38844616271268695],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین","boundary":[0.720535928060091,0.37131700889288566,0.7815105464208604,0.38844616271268695],"dir":"rtl"},{"str":"پُرتر","boundary":[0.683683290554092,0.37131700889288566,0.7143023966822156,0.38844616271268695],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.6411300913227285,0.37131700889288566,0.6774497591762166,0.38844616271268695],"dir":"rtl"},{"str":"زیردست","boundary":[0.5689046669988375,0.37131700889288566,0.6348905350568059,0.38844616271268695],"dir":"rtl"},{"str":"کاهش","boundary":[0.7956983889719317,0.39701073962258765,0.8434064108952003,0.41413989344238894],"dir":"rtl"},{"str":"جلا","boundary":[0.7605713336655041,0.39701073962258765,0.7894701876764658,0.41413989344238894],"dir":"rtl"},{"str":"(مات","boundary":[0.7141587776116924,0.39701073962258765,0.7543431323700382,0.41413989344238894],"dir":"rtl"},{"str":"شدن)","boundary":[0.6638970616912925,0.39701073962258765,0.7077063610695898,0.41413989344238894],"dir":"rtl"},{"str":"نایکنواخت","boundary":[0.5363229665164174,0.39701073962258765,0.6185641919946854,0.41413989344238894],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.4938731216420823,0.39701073962258765,0.5301237335990701,0.41413989344238894],"dir":"rtl"},{"str":"برگشت","boundary":[0.4292477298447682,0.39701073962258765,0.4876313414193734,0.41413989344238894],"dir":"rtl"},{"str":"نور","boundary":[0.39835407058664174,0.39701073962258765,0.4227744560704203,0.41413989344238894],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3789642343626664,0.39701073962258765,0.39213937948921374,0.41413989344238894],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.33363582551382154,0.39701073962258765,0.3727495432652384,0.41413989344238894],"dir":"rtl"},{"str":"الیاف","boundary":[0.2885940873609036,0.39701073962258765,0.3274383050129147,0.41413989344238894],"dir":"rtl"},{"str":"شکلده","boundary":[0.7859574821458231,0.4228757618904876,0.8433316641753862,0.4400049157102889],"dir":"rtl"},{"str":"خاصیت","boundary":[0.7032469689420362,0.4228757618904876,0.7644577312738747,0.4400049157102889],"dir":"rtl"},{"str":"فنریت","boundary":[0.648957543525198,0.4228757618904876,0.6966409234346453,0.4400049157102889],"dir":"rtl"},{"str":"زیاد","boundary":[0.6132092839381413,0.4228757618904876,0.6427519081764548,0.4400049157102889],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5727263246419028,0.4228757618904876,0.606929911974755,0.4400049157102889],"dir":"rtl"},{"str":"نخ","boundary":[0.5473591356870781,0.4228757618904876,0.5665120100828815,0.4400049157102889],"dir":"rtl"},{"str":"فیلامنتی","boundary":[0.4808960305597077,0.4228757618904876,0.5411601062946354,0.4400049157102889],"dir":"rtl"},{"str":"(نخ","boundary":[0.4477613860519381,0.4228757618904876,0.47458997674804854,0.4400049157102889],"dir":"rtl"},{"str":"استرچ","boundary":[0.3952208935392792,0.4228757618904876,0.44156386555103116,0.4400049157102889],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.38027321043016116,0.4228757618904876,0.38782179040026576,0.4400049157102889],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.3879961800365388,0.4205959451189049,0.3951735592094337,0.4320724781781718],"dir":"ltr"},{"str":"شتر","boundary":[0.7570586281348614,0.4487407841583876,0.7867796047168244,0.4658699379781889],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7327312738747717,0.4487407841583876,0.7506186679953496,0.4658699379781889],"dir":"rtl"},{"str":"کاربرد","boundary":[0.6796759827390153,0.4487407841583876,0.7265030725793057,0.4658699379781889],"dir":"rtl"},{"str":"منسوجات","boundary":[0.5968112224258483,0.4487407841583876,0.6734637103471184,0.4658699379781889],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5563490502539358,0.4487407841583876,0.5905538947018767,0.4658699379781889],"dir":"rtl"},{"str":"پوشاک","boundary":[0.4974049161268892,0.4487407841583876,0.5501345072946442,0.4658699379781889],"dir":"rtl"},{"str":"یت","boundary":[0.3869706994511458,0.4487407841583876,0.412958810828766,0.4658699379781889],"dir":"rtl"},{"str":"کاهش","boundary":[0.7920777279521675,0.47460580642628747,0.8397857498754361,0.49173496024608876],"dir":"rtl"},{"str":"وزن","boundary":[0.7517688091679123,0.47460580642628747,0.7847431386777214,0.49173496024608876],"dir":"rtl"},{"str":"مخصوص","boundary":[0.6666168410563029,0.47460580642628747,0.7448666816727567,0.49173496024608876],"dir":"rtl"},{"str":"ظاهری","boundary":[0.6046088689586447,0.47460580642628747,0.6598313796449269,0.49173496024608876],"dir":"rtl"},{"str":"(افزایش","boundary":[0.5351270553064275,0.47460580642628747,0.597367383861953,0.49173496024608876],"dir":"rtl"},{"str":"حجم","boundary":[0.48584952665670156,0.47460580642628747,0.528363832313774,0.49173496024608876],"dir":"rtl"},{"str":"مخصوص)","boundary":[0.39322371699053316,0.47460580642628747,0.47894739916154594,0.49173496024608876],"dir":"rtl"},{"str":"نخ،","boundary":[0.35961634280019933,0.47460580642628747,0.38403089187842554,0.49173496024608876],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.33721973094170404,0.47460580642628747,0.3524379415635021,0.49173496024608876],"dir":"rtl"},{"str":"طریق","boundary":[0.2871699053313404,0.47460580642628747,0.3298961628486345,0.49173496024608876],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش","boundary":[0.2251619332336822,0.47460580642628747,0.2791535586517748,0.49173496024608876],"dir":"rtl"},{"str":"حجم","boundary":[0.17588440458395624,0.47460580642628747,0.21839871024102875,0.49173496024608876],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.14875435974090692,0.47460580642628747,0.16669157947184862,0.49173496024608876],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1297215488516075,0.47460580642628747,0.1395615346287993,0.49173496024608876],"dir":"rtl"},{"str":"ازدیاد","boundary":[0.7649559873775121,0.5003280857456891,0.8070337153296796,0.5174572395654904],"dir":"rtl"},{"str":"توان","boundary":[0.726116924098987,0.5003280857456891,0.7584422135335641,0.5174572395654904],"dir":"rtl"},{"str":"پوششدهی","boundary":[0.6337526988872282,0.5003280857456891,0.7191413386480653,0.5174572395654904],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6088897193157284,0.5003280857456891,0.6269515030725794,0.5174572395654904],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5884861318717822,0.5003280857456891,0.6025374193643129,0.5174572395654904],"dir":"rtl"},{"str":"کاهش","boundary":[0.5339769141338649,0.5003280857456891,0.5816849360571336,0.5174572395654904],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف","boundary":[0.4734886231523004,0.5003280857456891,0.5275375873707562,0.5174572395654904],"dir":"rtl"},{"str":"الیاف","boundary":[0.42755356253114113,0.5003280857456891,0.46641753861484814,0.5174572395654904],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4029147982062782,0.5003280857456891,0.42119024529848026,0.5174572395654904],"dir":"rtl"},{"str":"کاربردهایی","boundary":[0.31280518186347794,0.5003280857456891,0.39616342800199317,0.5174572395654904],"dir":"rtl"},{"str":"مثل","boundary":[0.27897359242650727,0.5003280857456891,0.30610363726955664,0.5174572395654904],"dir":"rtl"},{"str":"نخ","boundary":[0.25308918784255113,0.5003280857456891,0.27243249106595824,0.5174572395654904],"dir":"rtl"},{"str":"خاب","boundary":[0.20729945191828608,0.5003280857456891,0.24626307922272056,0.5174572395654904],"dir":"rtl"},{"str":"فرشهای","boundary":[0.12984554060787254,0.5003280857456891,0.20064773293472857,0.5174572395654904],"dir":"rtl"},{"str":"ماشینی","boundary":[0.8195648563361568,0.526193108013589,0.8712340142833417,0.5433222618333904],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.803098477484151,0.526193108013589,0.8131124397940543,0.5433222618333904],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.7853317701601289,0.526193108013589,0.7968863420561713,0.5433222618333904],"dir":"rtl"},{"str":"پرده","boundary":[0.7482924931279847,0.526193108013589,0.7791196347321492,0.5433222618333904],"dir":"rtl"},{"str":"نجام","boundary":[0.6840391961468194,0.526193108013589,0.7158279355588772,0.5433222618333904],"dir":"rtl"},{"str":"تقسیمبندی","boundary":[0.7257921204824709,0.566759678194944,0.8241755869456899,0.5868007881641116],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرایزینگ","boundary":[0.5880875269888722,0.566759678194944,0.7181391156238436,0.5868007881641116],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7965080551403422,0.5969365132893685,0.8117048663012789,0.6140656671091698],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرایزینگ","boundary":[0.6821867651171131,0.5969365132893685,0.7902798538448763,0.6140656671091698],"dir":"rtl"},{"str":"دارای","boundary":[0.6341431463355661,0.5969365132893685,0.6759667212562188,0.6140656671091698],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.6089856698594226,0.5969365132893685,0.6276739744228533,0.6140656671091698],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.468240146459539,0.5969365132893685,0.5094378010297294,0.6140656671091698],"dir":"rtl"},{"str":"یر","boundary":[0.36163140374668046,0.5969365132893685,0.377109275867796,0.6140656671091698],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرایزینگ","boundary":[0.7490865221723966,0.6228015355572685,0.8549161185849526,0.6399306893770698],"dir":"rtl"},{"str":"نخهای","boundary":[0.6934686929081548,0.6228015355572685,0.7434562365055638,0.6399306893770698],"dir":"rtl"},{"str":"فیلامنتی","boundary":[0.6294427835907658,0.6228015355572685,0.6882370038199636,0.6399306893770698],"dir":"rtl"},{"str":"ساده","boundary":[0.5905788075070587,0.6228015355572685,0.6239619664507557,0.6399306893770698],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5676590267397442,0.6228015355572685,0.5853471184188672,0.6399306893770698],"dir":"rtl"},{"str":"فیلامنت","boundary":[0.5033839893705365,0.6228015355572685,0.562427337651553,0.6399306893770698],"dir":"rtl"},{"str":"نخ","boundary":[0.35012870785583794,0.6228015355572685,0.36881331174223553,0.6399306893770698],"dir":"rtl"},{"str":"دارای","boundary":[0.2494186929081548,0.6228015355572685,0.29074903670486635,0.6399306893770698],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.20682610861983058,0.6228015355572685,0.24551569506726456,0.6399306893770698],"dir":"rtl"},{"str":"مقطع","boundary":[0.1632286995515695,0.6228015355572685,0.20159441953163926,0.6399306893770698],"dir":"rtl"},{"str":"گرد","boundary":[0.1297838752485114,0.6228015355572685,0.15774788241155951,0.6399306893770698],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.825568842384986,0.6484952662869703,0.8713834911144328,0.6656244201067717],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8210845374522504,0.6484952662869703,0.8258179704368045,0.6656244201067717],"dir":"ltr"},{"str":"یادآوری","boundary":[0.7545673476166749,0.6484952662869703,0.8149061617671483,0.6656244201067717],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.695249958478658,0.6484952662869703,0.7483640591263909,0.6656244201067717],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6712713834911144,0.6484952662869703,0.6890840391961467,0.6656244201067717],"dir":"rtl"},{"str":"واژۀ","boundary":[0.6353259609759739,0.6484952662869703,0.6648189669490118,0.6656244201067717],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرایزینگ","boundary":[0.523242135014833,0.6484952662869703,0.6291229071958329,0.6656244201067717],"dir":"rtl"},{"str":"بهصورت","boundary":[0.4490325527321043,0.6484952662869703,0.517160770636107,0.6656244201067717],"dir":"rtl"},{"str":"عام،","boundary":[0.4130136827429512,0.6484952662869703,0.4428541770470022,0.6656244201067717],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.38323783424680286,0.6484952662869703,0.4069049991695732,0.6656244201067717],"dir":"rtl"},{"str":"زیرمجموعه","boundary":[0.29183275203454573,0.6484952662869703,0.37700963295133694,0.6656244201067717],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.2723960057075176,0.6484952662869703,0.2854924431157615,0.6656244201067717],"dir":"rtl"},{"str":"متصور","boundary":[0.21743975514884764,0.6484952662869703,0.2663344959309085,0.6656244201067717],"dir":"rtl"},{"str":"میسازد","boundary":[0.15401096163428002,0.6484952662869703,0.2115844544095665,0.6656244201067717],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.12984554060787243,0.6484952662869703,0.14790732436472345,0.6656244201067717],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8537203122404916,0.6743602885548703,0.8713834911144328,0.6914894423746716],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.8300531473177213,0.6743602885548703,0.8477412389968443,0.6914894423746716],"dir":"rtl"},{"str":"ابتدا","boundary":[0.7956734761667497,0.6743602885548703,0.8243481149310745,0.6914894423746716],"dir":"rtl"},{"str":"نخ","boundary":[0.7706585693243049,0.6743602885548703,0.7896445773127387,0.6914894423746716],"dir":"rtl"},{"str":"فیلامنتی","boundary":[0.7057382494602226,0.6743602885548703,0.7645324696894203,0.6914894423746716],"dir":"rtl"},{"str":"تولیدشده","boundary":[0.6321831921607706,0.6743602885548703,0.6997093506062115,0.6914894423746716],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6162389968443781,0.6743602885548703,0.6262788573326691,0.6914894423746716],"dir":"rtl"},{"str":"سپس","boundary":[0.5696520511542933,0.6743602885548703,0.6102599236007308,0.6914894423746716],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچره","boundary":[0.5018892210596246,0.6743602885548703,0.5636729779106461,0.6914894423746716],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.4425552233848198,0.6743602885548703,0.4959350606211593,0.6914894423746716],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4378217904002657,0.6743602885548703,0.4425552233848198,0.6914894423746716],"dir":"ltr"},{"str":"شکلدهی","boundary":[0.7826399269224383,0.7002253108227703,0.8555389387144993,0.7173544646425716],"dir":"rtl"},{"str":"عدم","boundary":[0.7470644411227372,0.7002253108227703,0.7770315940023504,0.7173544646425716],"dir":"rtl"},{"str":"تقارن","boundary":[0.7017729613021094,0.7002253108227703,0.7422811825278195,0.7173544646425716],"dir":"rtl"},{"str":"شیمیایی","boundary":[0.6362771964789904,0.7002253108227703,0.6970395283175553,0.7173544646425716],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6215786414216908,0.7002253108227703,0.6306498783100395,0.7173544646425716],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.605136190001661,0.7002253108227703,0.6165960803853182,0.7173544646425716],"dir":"rtl"},{"str":"فیزیکی","boundary":[0.5458686264740078,0.7002253108227703,0.6004027570171069,0.7173544646425716],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.523197973758512,0.7002253108227703,0.5400136025288901,0.7173544646425716],"dir":"rtl"},{"str":"مقطع","boundary":[0.4791521341969774,0.7002253108227703,0.5176852532145026,0.7173544646425716],"dir":"rtl"},{"str":"فیلامنت","boundary":[0.41440375352931413,0.7002253108227703,0.4744187012124233,0.7173544646425716],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3757889054974258,0.7002253108227703,0.39260453426780384,0.7173544646425716],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.28560455073908,0.7002253108227703,0.2976872612522838,0.7173544646425716],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24045009134695244,0.7002253108227703,0.24899518352433161,0.7173544646425716],"dir":"rtl"},{"str":"گر","boundary":[0.13557548579970116,0.7002253108227703,0.1579970104633783,0.7173544646425716],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.8322205613685435,0.7261331559752198,0.8711592758677961,0.7432623097950211],"dir":"rtl"},{"str":"دادن","boundary":[0.7931323700381997,0.7261331559752198,0.8264407905663512,0.7432623097950211],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.7600232519515031,0.7261331559752198,0.7872778608204617,0.7432623097950211],"dir":"rtl"},{"str":"ظرفیت","boundary":[0.7010048164756686,0.7261331559752198,0.7539027265656041,0.7432623097950211],"dir":"rtl"},{"str":"نهان","boundary":[0.5885359574821458,0.7261331559752198,0.6198762664009301,0.7432623097950211],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5648687925593755,0.7261331559752198,0.5824235698471328,0.7432623097950211],"dir":"rtl"},{"str":"فیلامنت","boundary":[0.498899684437801,0.7261331559752198,0.5591388473675468,0.7432623097950211],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4589976748048497,0.7261331559752198,0.47693489453579135,0.7432623097950211],"dir":"rtl"},{"str":"اعمال","boundary":[0.3716492277030394,0.7261331559752198,0.41457399103139014,0.7432623097950211],"dir":"rtl"},{"str":"نیروی","boundary":[0.31983059292476335,0.7261331559752198,0.3655402264323671,0.7432623097950211],"dir":"rtl"},{"str":"کششی","boundary":[0.2625560538116592,0.7261331559752198,0.31400099651220725,0.7432623097950211],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2466118584952666,0.7261331559752198,0.2564518442724584,0.7432623097950211],"dir":"rtl"},{"str":"رها","boundary":[0.21571998006975587,0.7261331559752198,0.24048737823644212,0.7432623097950211],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.17062780269058297,0.7261331559752198,0.20974090682610863,0.7432623097950211],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.1298206278026906,0.7261331559752198,0.16462590254803292,0.7432623097950211],"dir":"rtl"},{"str":"کرده","boundary":[0.8367422355090517,0.7518268867049217,0.8713253612356752,0.768956040524723],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8195773127387478,0.7518268867049217,0.8301706724270059,0.768956040524723],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.7735135359574823,0.7518268867049217,0.8123775120411892,0.768956040524723],"dir":"rtl"},{"str":"مارپیچی","boundary":[0.7038075070586283,0.7518268867049217,0.7663137352599237,0.768956040524723],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.678670486630128,0.7518268867049217,0.6973155079810197,0.768956040524723],"dir":"rtl"},{"str":"طول","boundary":[0.6371159275867798,0.7518268867049217,0.6720711279900194,0.768956040524723],"dir":"rtl"},{"str":"فیلامنت","boundary":[0.569901179206112,0.7518268867049217,0.629916126889221,0.768956040524723],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5330302275369541,0.7518268867049217,0.5474246478131853,0.768956040524723],"dir":"rtl"},{"str":"جود","boundary":[0.48990616176714846,0.7518268867049217,0.5228907158279357,0.768956040524723],"dir":"rtl"},{"str":"آید","boundary":[0.4368003570835411,0.7518268867049217,0.4603927835907658,0.768956040524723],"dir":"rtl"},{"str":"درنتیجه","boundary":[0.34838481979737584,0.7518268867049217,0.4056344461052981,0.768956040524723],"dir":"rtl"},{"str":"نخ","boundary":[0.3219523334994187,0.7518268867049217,0.3410853678790899,0.768956040524723],"dir":"rtl"},{"str":"حجیم","boundary":[0.26898355754858,0.7518268867049217,0.3146487294469358,0.768956040524723],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.2304185351270553,0.7518268867049217,0.26178375685102145,0.768956040524723],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21325361235675136,0.7518268867049217,0.2238469720450094,0.768956040524723],"dir":"rtl"},{"str":"فنریت","boundary":[0.15871948181365222,0.7518268867049217,0.20605381165919284,0.768956040524723],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.12984554060787246,0.7518268867049217,0.15151968111609368,0.768956040524723],"dir":"rtl"},{"str":"پیدا","boundary":[0.8445440956651717,0.7776919089728217,0.8711758844045839,0.794821062792623],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.791438299285833,0.7776919089728217,0.8395864474339811,0.794821062792623],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7865180202624149,0.7776919089728217,0.7912514532469689,0.794821062792623],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.7678334163760173,0.7776919089728217,0.7807008957647817,0.794821062792623],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7384363062614183,0.7776919089728217,0.7618680937066586,0.794821062792623],"dir":"rtl"},{"str":"ظرفیت،","boundary":[0.6746844378010297,0.7776919089728217,0.7324857954695719,0.794821062792623],"dir":"rtl"},{"str":"خاصیت","boundary":[0.608217073575818,0.7776919089728217,0.6695773127387477,0.794821062792623],"dir":"rtl"},{"str":"خودپیچخوری","boundary":[0.4951627636605215,0.7776919089728217,0.6032345125394453,0.794821062792623],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.4879380501577811,0.7754120922012391,0.495115429330676,0.786888625260506],"dir":"ltr"},{"str":"گفته","boundary":[0.4502781929911975,0.7776919089728217,0.48298870619498424,0.794821062792623],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.3909857166583624,0.7776919089728217,0.44532054476000665,0.794821062792623],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3860488290981565,0.7776919089728217,0.39078226208271055,0.794821062792623],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.3564275037369208,0.7776919089728217,0.3808918784255107,0.794821062792623],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.31258096661684104,0.7776919089728217,0.35051982541427906,0.794821062792623],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.29389636273044345,0.7776919089728217,0.30676384211920793,0.794821062792623],"dir":"rtl"},{"str":"الیاف","boundary":[0.24985052316890882,0.7776919089728217,0.28844100393149524,0.794821062792623],"dir":"rtl"},{"str":"دوجزئی","boundary":[0.1830842052815147,0.7776919089728217,0.24394554190075257,0.794821062792623],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.12982062780269057,0.7776919089728217,0.1779023418036871,0.794821062792623],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.8345789735924265,0.8035569312407217,0.8712257100149476,0.820686085060523],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8298040192659027,0.8035569312407217,0.8417621657531972,0.820686085060523],"dir":"ltr"},{"str":"بهطورکلی","boundary":[0.7415628633117421,0.8035569312407217,0.816425842883242,0.820686085060523],"dir":"rtl"},{"str":"الیاف","boundary":[0.6895449260920112,0.8035569312407217,0.7311219127215329,0.820686085060523],"dir":"rtl"},{"str":"دوجزئی","boundary":[0.6139470187676466,0.8035569312407217,0.6761542933067597,0.820686085060523],"dir":"rtl"},{"str":"کنار","boundary":[0.5713959475170238,0.8035569312407217,0.6007681448264409,0.820686085060523],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.5358785915960804,0.8035569312407217,0.5580011625975752,0.820686085060523],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5127345955821292,0.8035569312407217,0.5270179499368342,0.820686085060523],"dir":"rtl"},{"str":"غلاف","boundary":[0.4549867131705697,0.8035569312407217,0.49955572164092343,0.820686085060523],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.4305970768975253,0.8035569312407217,0.44163344959309087,0.820686085060523],"dir":"ltr"},{"str":"مغزی","boundary":[0.3747425676797874,0.8035569312407217,0.4172687261252283,0.820686085060523],"dir":"rtl"},{"str":"غیر","boundary":[0.33640176050489956,0.8035569312407217,0.36156369373858166,0.820686085060523],"dir":"rtl"},{"str":"هممرکز","boundary":[0.2653628965288158,0.8035569312407217,0.3232976249792393,0.820686085060523],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2596329513369872,0.8035569312407217,0.26508885567181534,0.820686085060523],"dir":"ltr"},{"str":"دارای","boundary":[0.2045092177379173,0.8035569312407217,0.2463876432486298,0.820686085060523],"dir":"rtl"},{"str":"خاصیت","boundary":[0.12982062780269057,0.8035569312407217,0.1910812157448929,0.820686085060523],"dir":"rtl"},{"str":"خودپیچخوری","boundary":[0.7632685649103992,0.8294219535086216,0.8713004484304933,0.8465511073284229],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.7099734263411394,0.8294219535086216,0.7569838897193157,0.8465511073284229],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7052898189669491,0.8294219535086216,0.7100232519515031,0.8465511073284229],"dir":"ltr"},{"str":"علاوهبراین","boundary":[0.6180547449392882,0.8294219535086216,0.6990616176714832,0.8465511073284229],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.5853029467784739,0.8294219535086216,0.611753770113593,0.8465511073284229],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5659151303770137,0.8294219535086216,0.5791189171234014,0.8465511073284229],"dir":"rtl"},{"str":"فیلامنتهای","boundary":[0.4672262842498231,0.8294219535086216,0.5597616674970934,0.8465511073284229],"dir":"rtl"},{"str":"دوجزئی،","boundary":[0.3935570104478923,0.8294219535086216,0.46101059775937153,0.8465511073284229],"dir":"rtl"},{"str":"تولیدات","boundary":[0.32612979263934255,0.8294219535086216,0.3873191305179347,0.8465511073284229],"dir":"rtl"},{"str":"دیگری","boundary":[0.26756460451594816,0.8294219535086216,0.3198892887240338,0.8465511073284229],"dir":"rtl"},{"str":"مثل","boundary":[0.23444610529812324,0.8294219535086216,0.2613519348945358,0.8465511073284229],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.22973758511875103,0.8294219535086216,0.23424680285666832,0.8465511073284229],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8619830592924763,0.8630051093054127,0.871325361235675,0.880134263125214],"dir":"ltr"},{"str":"الیاف","boundary":[0.7966474733755401,0.8640171345066803,0.8355090516525494,0.8811462883264816],"dir":"rtl"},{"str":"پروفیلی","boundary":[0.7323949510048164,0.8640171345066803,0.7904040317832665,0.8811462883264816],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.7251702375020761,0.8617373177350978,0.732347616674971,0.8732138507943645],"dir":"ltr"},{"str":"(الیاف","boundary":[0.6723220959218933,0.8640171345066803,0.7188299285832918,0.8811462883264816],"dir":"rtl"},{"str":"دارای","boundary":[0.624145424522229,0.8640171345066803,0.6660848261912273,0.8811462883264816],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.5787866000569227,0.8640171345066803,0.6179081547915629,0.8811462883264816],"dir":"rtl"},{"str":"مقطع","boundary":[0.5332895075061247,0.8640171345066803,0.572585835771569,0.8811462883264816],"dir":"rtl"},{"str":"غیردایرهای","boundary":[0.4465163594087361,0.8640171345066803,0.5270511542933067,0.8811462883264816],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.4388183026075403,0.8640171345066803,0.4463668825776449,0.8811462883264816],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.13408071748878925,0.9000539300702296,0.8673538535127051,0.9158127515844467],"dir":"rtl"},{"str":"Bulking","boundary":[0.14778276033881416,0.9205726276121959,0.20188011933233682,0.9320491606714628],"dir":"ltr"},{"str":"Crimping","boundary":[0.29532054476000663,0.9205726276121959,0.3596498920445109,0.9320491606714628],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.42436887560205944,0.9223151055048817,0.43326025577146654,0.9365323031753169],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.43333748546753026,0.9223151055048817,0.4424976748048497,0.9365323031753169],"dir":"ltr"},{"str":"Strectch","boundary":[0.4425552233848198,0.9205726276121959,0.4971866962298621,0.9320491606714628],"dir":"ltr"},{"str":"Self","boundary":[0.5900805514034214,0.9205726276121959,0.6164865466699884,0.9320491606714628],"dir":"ltr"},{"str":"crimping","boundary":[0.6209600568842385,0.9205726276121959,0.6815503735259922,0.9320491606714628],"dir":"ltr"},{"str":"Profile","boundary":[0.7670237502076066,0.9205726276121959,0.8118574161268891,0.9320491606714628],"dir":"ltr"},{"str":"fibers","boundary":[0.8163307260421856,0.9205726276121959,0.8541705367048662,0.9320491606714628],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12972,0.1057,0.87138,0.93653],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/b4cde32e18350ad1/pages/47dd65dd321608c0192c1ed099648d69.jpg","blurred":"/storage/books/b4cde32e18350ad1/pages/7a5e69cf6e8c3196291c1ce22caed3cc.jpg"},"info":{"width":481.68,"height":700.56,"margin":[0.12982,0.1057,0.12867,0.06347]},"elements":[{"words":[{"str":"_________","boundary":[0.25614515861152637,0.10569635809209761,0.368252781929912,0.12282551191189892],"dir":"ltr"},{"str":"____________________________________","boundary":[0.4056842717156619,0.10569635809209761,0.8542185683441289,0.12282551191189892],"dir":"ltr"},{"str":"تکسچرایزینگ","boundary":[0.1355754857997011,0.11502204486410857,0.24362232187344304,0.13215119868390987],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8619830592924763,0.15066640883721588,0.871325361235675,0.1677955626570172],"dir":"ltr"},{"str":"الیاف","boundary":[0.8028857581299782,0.15167843403848344,0.8417621657531972,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"میانتهی","boundary":[0.7363809998339146,0.15167843403848344,0.7966949011792062,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.7291562863311742,0.15008378341969275,0.7363336655040691,0.1615603164789596],"dir":"ltr"},{"str":"بهصورت","boundary":[0.6549026166911831,0.15167843403848344,0.7239993356585286,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"تک","boundary":[0.621371034711842,0.15167843403848344,0.6485259923600731,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"منفذ","boundary":[0.5826273259835302,0.15167843403848344,0.615142833416376,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.5648067334243996,0.15167843403848344,0.5763744878158513,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.5277826078114355,0.15167843403848344,0.5586156784587278,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"منفذ","boundary":[0.48895994905511864,0.15167843403848344,0.521520511542933,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8619830592924763,0.17653143110511588,0.871325361235675,0.19366058492491717],"dir":"ltr"},{"str":"الیاف","boundary":[0.802875674671006,0.17754345630638343,0.8417372529480153,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":"پروفیلی","boundary":[0.7386063646957123,0.17754345630638343,0.7966322330787322,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":"میانتهی","boundary":[0.6721059624647069,0.17754345630638343,0.7321707357581797,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.6646321209101478,0.17526363953480065,0.6718095000830426,0.1867401725940675],"dir":"ltr"},{"str":"حدودی","boundary":[0.7692545304257173,0.20323718703608537,0.8292808503570837,0.2203663408558867],"dir":"rtl"},{"str":"ژگیهای","boundary":[0.6810745723301777,0.20323718703608537,0.7477412389968444,0.2203663408558867],"dir":"rtl"},{"str":"نخهای","boundary":[0.6236879255937552,0.20323718703608537,0.6746968942036207,0.2203663408558867],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچره","boundary":[0.5541279987319875,0.20323718703608537,0.6174373027736256,0.2203663408558867],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5347551643828033,0.20323718703608537,0.5479187569534029,0.2203663408558867],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.49434233527136634,0.20323718703608537,0.5285459226042186,0.2203663408558867],"dir":"rtl"},{"str":"نخ","boundary":[0.46897514631654164,0.20323718703608537,0.4881280207123452,0.2203663408558867],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.2596090884967748,0.20323718703608537,0.3025115897320075,0.2203663408558867],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.16001493937884073,0.20323718703608537,0.1779023334994187,0.2203663408558867],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.12984554060787254,0.20323718703608537,0.15378673808337487,0.2203663408558867],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7630999833914632,0.22910220930398537,0.7763037701378509,0.24623136312378666],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرایزینگ","boundary":[0.6473052649061618,0.22910220930398537,0.7564710223079979,0.24623136312378666],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.6099858827437303,0.22910220930398537,0.639607208104966,0.24623136312378666],"dir":"rtl"},{"str":"دارند.","boundary":[0.5589727619996678,0.22910220930398537,0.6022380003321708,0.24623136312378666],"dir":"rtl"},{"str":"انواع","boundary":[0.5168950340475005,0.22910220930398537,0.5520991512435319,0.24623136312378666],"dir":"rtl"},{"str":"الیاف","boundary":[0.4703579139677795,0.22910220930398537,0.5097879138344263,0.24623136312378666],"dir":"rtl"},{"str":"دوجزئی","boundary":[0.4008761003155622,0.22910220930398537,0.46377541379622417,0.24623136312378666],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3752408237834247,0.22910220930398537,0.39425541939300607,0.24623136312378666],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.3284296628467032,0.22910220930398537,0.3672936389304102,0.24623136312378666],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.27040358744394616,0.22910220930398537,0.2804434479322372,0.24623136312378666],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.23158943697060286,0.22910220930398537,0.2624564025909317,0.24623136312378666],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.19748380667663182,0.22910220930398537,0.22445233548608579,0.24623136312378666],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.17658196312904836,0.22910220930398537,0.19078449784727813,0.24623136312378666],"dir":"rtl"},{"str":"الیاف","boundary":[0.1298206278026906,0.22910220930398537,0.16947484291597417,0.24623136312378666],"dir":"rtl"},{"str":"میان","boundary":[0.8405580468360737,0.25496723157188533,0.8713004484304933,0.2720963853916866],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.741839386477062,0.25496723157188533,0.7807257930576315,0.2720963853916866],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.6602698290702138,0.25496723157188533,0.6965578807507057,0.2720963853916866],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.6256311243979403,0.25496723157188533,0.6540337787498008,0.2720963853916866],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5877647358943935,0.25496723157188533,0.6191787078558378,0.2720963853916866],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5449634612190665,0.25496723157188533,0.5815813418024921,0.2720963853916866],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5400058129878756,0.25496723157188533,0.5447392459724296,0.2720963853916866],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12982,0.1057,0.87133,0.2721],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"انواع","boundary":[0.49785493204840614,0.5985701394241749,0.5320121242318551,0.6143289609383922],"dir":"rtl"},{"str":"الیاف","boundary":[0.45368747769778417,0.5985701394241749,0.4916962757017106,0.6143289609383922],"dir":"rtl"},{"str":"دوجزئی","boundary":[0.3889926922438133,0.5985701394241749,0.4476721425682341,0.6143289609383922],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.38899,0.59857,0.53201,0.61433],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"چند","boundary":[0.5251241741898148,0.8800392498501199,0.5543560126224879,0.8957980713643371],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.49332054476000664,0.8800392498501199,0.5190825158611526,0.8957980713643371],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4741505048798304,0.8800392498501199,0.4874759548247799,0.8957980713643371],"dir":"rtl"},{"str":"الیاف","boundary":[0.4300566695895724,0.8800392498501199,0.46806301511376847,0.8957980713643371],"dir":"rtl"},{"str":"میانتهی","boundary":[0.3665711675801362,0.8800392498501199,0.424042143747562,0.8957980713643371],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.13408071748878925,0.9000539300702296,0.8673538535127051,0.9158127515844467],"dir":"rtl"},{"str":"Hollow","boundary":[0.14778276033881416,0.9205726276121959,0.19687262879920278,0.9320491606714628],"dir":"ltr"},{"str":"fibers","boundary":[0.2015965127055306,0.9205726276121959,0.23943632336821125,0.9320491606714628],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.42436887560205944,0.9223151055048817,0.43326025577146654,0.9365323031753169],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.43333748546753026,0.9223151055048817,0.4424976748048497,0.9365323031753169],"dir":"ltr"},{"str":"Profile","boundary":[0.4425552233848198,0.9205726276121959,0.4873888893041023,0.9320491606714628],"dir":"ltr"},{"str":"hollow","boundary":[0.4918621992193987,0.9205726276121959,0.5374468693738581,0.9320491606714628],"dir":"ltr"},{"str":"fibers","boundary":[0.5421705529812323,0.9205726276121959,0.580010363643913,0.9320491606714628],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13408,0.88004,0.86735,0.93653],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/b4cde32e18350ad1/pages/b864fd8ea07122976cca81fe3e8e609d.jpg","blurred":"/storage/books/b4cde32e18350ad1/pages/2cf91339ade57251ebeb0870b5689435.jpg"},"info":{"width":481.68,"height":700.56,"margin":[0.1296,0.1057,0.12827,0.06347]},"elements":[{"words":[{"str":"______________________________________________________","boundary":[0.14853014449427007,0.10569635809209761,0.8210845374522504,0.12282551191189892],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.8273260279396697,0.11502204486410857,0.8711343630626142,0.13215119868390987],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.1315894369706029,0.11502204486410857,0.1423019431988042,0.13215119868390987],"dir":"ltr"},{"str":"ی","boundary":[0.7964333167247964,0.15167843403848344,0.8116301278857332,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"واژۀ","boundary":[0.7581174223550905,0.15167843403848344,0.7898576418152135,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرایزینگ","boundary":[0.6420735758179704,0.15167843403848344,0.7516805211598245,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6161891712340144,0.15167843403848344,0.6353885539729406,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5838274373027736,0.15167843403848344,0.6096222609395255,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.5365180202624149,0.15167843403848344,0.5758802524497592,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5210720810496595,0.15167843403848344,0.5285957482145823,0.16880758785828476],"dir":"ltr"},{"str":"مشابه","boundary":[0.479750041521342,0.15167843403848344,0.5208561700714167,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"تلقی","boundary":[0.4371989702707191,0.15167843403848344,0.47292617540436876,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"عام","boundary":[0.4043638930410231,0.15167843403848344,0.4292517854177047,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.38321292144162095,0.15167843403848344,0.39758473547711215,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.357104301611028,0.15167843403848344,0.3751411725626972,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.2626224879588108,0.15167843403848344,0.278467032054476,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24459391297126726,0.15167843403848344,0.25463377345955823,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"تولیدات","boundary":[0.17563526822786912,0.15167843403848344,0.2374002044880763,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.12984554060787243,0.15167843403848344,0.16875768101534044,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"زیرمجموعۀ","boundary":[0.7841388473675468,0.17754345630638343,0.8710596246470684,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":"یکم","boundary":[0.7478159774123899,0.17754345630638343,0.7778648504743202,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.643202956319548,0.17754345630638343,0.6479363893041021,0.19467261012618473],"dir":"ltr"},{"str":"تکسچرایزینگ","boundary":[0.5288780933399766,0.17754345630638343,0.6369024868655906,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5092218900514863,0.17754345630638343,0.5225780281834093,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4925552233848197,0.17754345630638343,0.5027694735093837,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.4469897027071914,0.17754345630638343,0.48617743646872036,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.42683524331506384,0.17754345630638343,0.4407149644157444,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":"روشها","boundary":[0.36283424680285653,0.17754345630638343,0.42035791396777933,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":"تولید،","boundary":[0.2972886563693737,0.17754345630638343,0.340437526154819,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.12982061949842202,0.17754345630638343,0.1547334246802855,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":"قس","boundary":[0.8440458395615345,0.20323718703608537,0.8658694569008469,0.2203663408558867],"dir":"rtl"},{"str":"جعبۀ","boundary":[0.8163261833582461,0.22910220930398537,0.8539943447932237,0.24623136312378666],"dir":"rtl"},{"str":"تراکمی","boundary":[0.756311235675137,0.22910220930398537,0.8100979820627804,0.24623136312378666],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.7488374024248463,0.22682239253240258,0.7560147815977412,0.23829892559166943],"dir":"ltr"},{"str":"لبهای","boundary":[0.8151054642086032,0.25496723157188533,0.8539860488290981,0.2720963853916866],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.8078807507058627,0.25268741480030255,0.8150581298787576,0.2641639478595694],"dir":"ltr"},{"str":"فت","boundary":[0.8170695119407655,0.2808322538397852,0.8435807922272048,0.2979614076595865],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8008765434684577,0.2808322538397852,0.810870279023418,0.2979614076595865],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.7824447683109118,0.2808322538397852,0.7947267812655705,0.2979614076595865],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.7299036704866302,0.27855243706820254,0.737081049659525,0.29002897012746937],"dir":"ltr"},{"str":"دن","boundary":[0.8031223966118586,0.30674009899223476,0.816002316890882,0.32386925281203605],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.7767397442285334,0.304460282220652,0.7839171234014283,0.3159368152799189],"dir":"ltr"},{"str":"جت","boundary":[0.8202832638092259,0.3324338297219367,0.8540441704035875,0.349562983541738],"dir":"rtl"},{"str":"هوای","boundary":[0.7731859062662843,0.3324338297219367,0.8138349028400598,0.349562983541738],"dir":"rtl"},{"str":"داغ","boundary":[0.7431074489287494,0.3324338297219367,0.7669794276459894,0.349562983541738],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.7356336156784588,0.330154012950354,0.7428109948513536,0.34163054600962084],"dir":"ltr"},{"str":"جت","boundary":[0.8202832638092259,0.3582988519898367,0.8540441704035875,0.375428005809638],"dir":"rtl"},{"str":"هوا","boundary":[0.7891509598529499,0.3582988519898367,0.8138349028400598,0.375428005809638],"dir":"rtl"},{"str":"(سرد)","boundary":[0.7368792476332835,0.3582988519898367,0.7829657858548621,0.375428005809638],"dir":"rtl"},{"str":"6","boundary":[0.7294054143829929,0.35601903521825395,0.7365827935558877,0.3674955682775209],"dir":"ltr"},{"str":"تاب","boundary":[0.8230325412542302,0.3841638742577366,0.8538946935724964,0.40129302807753797],"dir":"rtl"},{"str":"حقیقی","boundary":[0.7670237419033383,0.3841638742577366,0.8168175633160795,0.40129302807753797],"dir":"rtl"},{"str":"0","boundary":[0.7597990367048664,0.38188405748615395,0.7669764158777612,0.39336059054542083],"dir":"ltr"},{"str":"تاب","boundary":[0.8230526407573493,0.4100288965256366,0.8539694319880418,0.4271580503454379],"dir":"rtl"},{"str":"مجازی","boundary":[0.7640342052815147,0.4100288965256366,0.8168244394618833,0.4271580503454379],"dir":"rtl"},{"str":"8","boundary":[0.7568095000830427,0.4077490797540539,0.7639868792559376,0.4192256128133208],"dir":"ltr"},{"str":"فتنی","boundary":[0.8275618667995349,0.43572262725533856,0.8615927586779605,0.4528517810751399],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7836281348613187,0.43572262725533856,0.8204990865304765,0.4528517810751399],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7589893705364557,0.43572262725533856,0.7769265902673973,0.4528517810751399],"dir":"rtl"},{"str":"امروزه","boundary":[0.7047292808503571,0.43572262725533856,0.7524884013010424,0.4528517810751399],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6800905165254941,0.43572262725533856,0.6983659636176962,0.4528517810751399],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.6340765653545923,0.43572262725533856,0.6733889719315729,0.4528517810751399],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی،","boundary":[0.5738374024248464,0.43572262725533856,0.6271258927088523,0.4528517810751399],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.5277985384487627,0.43572262725533856,0.5670362066101976,0.4528517810751399],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.49857166583623985,0.43572262725533856,0.5205696728118253,0.4528517810751399],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.4505148646404252,0.43572262725533856,0.4921422302501289,0.4528517810751399],"dir":"rtl"},{"str":"تاب","boundary":[0.4129214416209932,0.43572262725533856,0.44400109079647726,0.4528517810751399],"dir":"rtl"},{"str":"مجازی،","boundary":[0.3474755024082379,0.43572262725533856,0.40648211485788444,0.4528517810751399],"dir":"rtl"},{"str":"جت","boundary":[0.3071416708188009,0.43572262725533856,0.3407739578143166,0.4528517810751399],"dir":"rtl"},{"str":"هوای","boundary":[0.25960803853180536,0.43572262725533856,0.30071853364554263,0.4528517810751399],"dir":"rtl"},{"str":"داغ","boundary":[0.22899020096329514,0.43572262725533856,0.25322413220395285,0.4528517810751399],"dir":"rtl"},{"str":"اف","boundary":[0.14454409566517193,0.43572262725533856,0.1680368709516692,0.4528517810751399],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.12984554060787246,0.43572262725533856,0.13764324862979574,0.4528517810751399],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.1373193821624315,0.4334428104837559,0.14449676133532638,0.44491934354302276],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.8609823949510047,0.46158764952323855,0.8710222554392957,0.47871680334303984],"dir":"rtl"},{"str":"جت","boundary":[0.8199011792061118,0.46158764952323855,0.8535334662016275,0.47871680334303984],"dir":"rtl"},{"str":"هوا","boundary":[0.7877885733266897,0.46158764952323855,0.8131856382161651,0.47871680334303984],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.767135857830925,0.46158764952323855,0.7811691132318934,0.47871680334303984],"dir":"rtl"},{"str":"اهمیت","boundary":[0.7093630626141836,0.46158764952323855,0.7605261792061119,0.47871680334303984],"dir":"rtl"},{"str":"برخوردار","boundary":[0.6324074074074074,0.46158764952323855,0.7019141338648065,0.47871680334303984],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5778732768643082,0.46158764952323855,0.589955987377512,0.47871680334303984],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5603097492110944,0.46158764952323855,0.5703496096993855,0.47871680334303984],"dir":"rtl"},{"str":"بعضی","boundary":[0.5075693406410895,0.46158764952323855,0.5533878499505162,0.47871680334303984],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.48691662514532463,0.46158764952323855,0.5009498805462931,0.47871680334303984],"dir":"rtl"},{"str":"روشها","boundary":[0.4223758511875103,0.46158764952323855,0.47947600066434143,0.47871680334303984],"dir":"rtl"},{"str":"مثل","boundary":[0.3878591596080384,0.46158764952323855,0.4148397276199966,0.47871680334303984],"dir":"rtl"},{"str":"جعبۀ","boundary":[0.34279189503404744,0.46158764952323855,0.381464825814907,0.47871680334303984],"dir":"rtl"},{"str":"تراکمی،","boundary":[0.2762996180036538,0.46158764952323855,0.33626740066724387,0.47871680334303984],"dir":"rtl"},{"str":"لبهای،","boundary":[0.22448928749377176,0.46158764952323855,0.2697627843347754,0.47871680334303984],"dir":"rtl"},{"str":"چرخدنده","boundary":[0.1470104633781763,0.46158764952323855,0.2170403587443946,0.47871680334303984],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.12972154885160736,0.46158764952323855,0.13956153462879914,0.47871680334303984],"dir":"rtl"},{"str":"حقیقی","boundary":[0.7829679455239993,0.48745267179113855,0.8337679443179331,0.5045818256109398],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6953869789071582,0.48745267179113855,0.7105837900680949,0.5045818256109398],"dir":"rtl"},{"str":"منسوخ","boundary":[0.6358952001328683,0.48745267179113855,0.6885957763646446,0.5045818256109398],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.6037825942534463,0.48745267179113855,0.6283964457731274,0.5045818256109398],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.5885608702873276,0.48745267179113855,0.5967571831921606,0.5045818256109398],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5711758844045838,0.48745267179113855,0.5759093173891378,0.5045818256109398],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.5223716990533133,0.48745267179113855,0.5644445973825052,0.5045818256109398],"dir":"rtl"},{"str":"بافت","boundary":[0.47830094668659684,0.48745267179113855,0.5149227703039362,0.5045818256109398],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.46063776781265564,0.48745267179113855,0.4715386270564509,0.5045818256109398],"dir":"rtl"},{"str":"شکافت،","boundary":[0.3904334828101644,0.48745267179113855,0.45318883906327845,0.5045818256109398],"dir":"rtl"},{"str":"ممکن","boundary":[0.3376681614349775,0.48745267179113855,0.38278525161933225,0.5045818256109398],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.29359740906826104,0.48745267179113855,0.33071257896631856,0.5045818256109398],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.2520179372197309,0.48745267179113855,0.28667550980768275,0.5045818256109398],"dir":"rtl"},{"str":"تولیدات","boundary":[0.1833333333333333,0.48745267179113855,0.24429496761335326,0.5045818256109398],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.12982062780269052,0.48745267179113855,0.1758844045839561,0.5045818256109398],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.7812240491612688,0.5133462426487382,0.8131871782095996,0.5304753964685395],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.7144577312738747,0.5133462426487382,0.7535210097990367,0.5304753964685395],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.694509742965149,0.5133462426487382,0.7082472741416438,0.5304753964685395],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.5893331672479654,0.5133462426487382,0.6051777113436305,0.5304753964685395],"dir":"rtl"},{"str":"انواع","boundary":[0.4983572566937703,0.5133462426487382,0.5329804019265901,0.5304753964685395],"dir":"rtl"},{"str":"نخها","boundary":[0.45700465039030047,0.5133462426487382,0.4920237502076066,0.5304753964685395],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.37161204510803936,0.5133462426487382,0.378628965288158,0.5304753964685395],"dir":"rtl"},{"str":"ده","boundary":[0.33388873959867044,0.5133462426487382,0.3529936887560205,0.5304753964685395],"dir":"rtl"},{"str":"عم","boundary":[0.256369373858163,0.5133462426487382,0.27654874605547236,0.5304753964685395],"dir":"rtl"},{"str":"بار","boundary":[0.20034877096827755,0.5133462426487382,0.22137517854177033,0.5304753964685395],"dir":"rtl"},{"str":"ند","boundary":[0.16056286603388822,0.5133462426487382,0.17685599568178034,0.5304753964685395],"dir":"rtl"},{"str":"استرچ","boundary":[0.8076316143497757,0.5392112649166381,0.8539943447932237,0.5563404187364395],"dir":"rtl"},{"str":"17","boundary":[0.7926839395449261,0.5369314481450554,0.8075506560372031,0.5484079812043223],"dir":"ltr"},{"str":"ست","boundary":[0.821333665504069,0.5649049956463401,0.8539196146819465,0.5820341494661414],"dir":"rtl"},{"str":"11","boundary":[0.8068842384985884,0.5626251788747574,0.821333665504069,0.5741017119340243],"dir":"ltr"},{"str":"سیبی","boundary":[0.8348281016442451,0.59077001791424,0.8348613104135525,0.6078991717340414],"dir":"rtl"},{"str":"اف","boundary":[0.7839644577312739,0.59077001791424,0.8074572330177711,0.6078991717340414],"dir":"rtl"},{"str":"12","boundary":[0.7695150307257931,0.5884902011426574,0.7839644577312739,0.5999667342019243],"dir":"ltr"},{"str":"تکسچرۀ","boundary":[0.7907521373245588,0.6166350401821399,0.85394451918286,0.6337641940019413],"dir":"rtl"},{"str":"هوا","boundary":[0.759799028400598,0.6166350401821399,0.7844902336411306,0.6337641940019413],"dir":"rtl"},{"str":"13","boundary":[0.7453496096993855,0.6143552234105573,0.7597990367048663,0.6258317564698241],"dir":"ltr"},{"str":"علاوه","boundary":[0.8308005314731772,0.64250006245004,0.871732270386979,0.6596292162698413],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.8123650556385983,0.64250006245004,0.8258179704368046,0.6596292162698413],"dir":"rtl"},{"str":"نخهای","boundary":[0.7583042683939545,0.64250006245004,0.8073824946022254,0.6596292162698413],"dir":"rtl"},{"str":"مذکور،","boundary":[0.7027487128383988,0.64250006245004,0.7533217073575817,0.6596292162698413],"dir":"rtl"},{"str":"نخهای","boundary":[0.6486256435808004,0.64250006245004,0.6977661518020262,0.6596292162698413],"dir":"rtl"},{"str":"پفکی","boundary":[0.6050282345125393,0.64250006245004,0.6436430825444278,0.6596292162698413],"dir":"rtl"},{"str":"14","boundary":[0.591575319714333,0.6402202456784573,0.6050290649393787,0.6516967787377241],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.5771258927088523,0.64250006245004,0.5871657531971433,0.6596292162698413],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین","boundary":[0.5135982394951004,0.64250006245004,0.5721433316724795,0.6596292162698413],"dir":"rtl"},{"str":"نخهای","boundary":[0.45949593090848684,0.64250006245004,0.5084662016276364,0.6596292162698413],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.44504650390300604,0.64250006245004,0.45451336987211416,0.6596292162698413],"dir":"rtl"},{"str":"جمعشدگی","boundary":[0.3571043016110279,0.64250006245004,0.4398148148148147,0.6596292162698413],"dir":"rtl"},{"str":"مضاعف","boundary":[0.2923310081381829,0.64250006245004,0.3521217405746553,0.6596292162698413],"dir":"rtl"},{"str":"15","boundary":[0.27887809333997665,0.6402202456784573,0.2923318385650223,0.6516967787377241],"dir":"ltr"},{"str":"پوست","boundary":[0.1961135940873608,0.64250006245004,0.2434479239329014,0.6596292162698413],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.12984554060787235,0.64250006245004,0.13714499252615833,0.6596292162698413],"dir":"ltr"},{"str":"16","boundary":[0.13707025411061274,0.6402202456784573,0.1505239993356584,0.6516967787377241],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7782345042351768,0.6681937931797419,0.795897683109118,0.6853229469995432],"dir":"rtl"},{"str":"زمرۀ","boundary":[0.740616168410563,0.6681937931797419,0.7725045590433482,0.6853229469995432],"dir":"rtl"},{"str":"نخهای","boundary":[0.685745723301777,0.6681937931797419,0.7348862232187342,0.6853229469995432],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچره","boundary":[0.6189794054143829,0.6681937931797419,0.6800157781099484,0.6853229469995432],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.5855962464706858,0.6681937931797419,0.6132494602225542,0.6853229469995432],"dir":"rtl"},{"str":"داد.","boundary":[0.5549534960969937,0.6681937931797419,0.5796171732270385,0.6853229469995432],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.8435475834578974,0.7029073448830221,0.8581215744892874,0.7229484548521897],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8582461385151967,0.7089744777838444,0.871216990533134,0.7290155877530119],"dir":"ltr"},{"str":"تعریف","boundary":[0.7604929461381339,0.7089744777838444,0.8227982005480817,0.7290155877530119],"dir":"rtl"},{"str":"نخهای","boundary":[0.6913077809333997,0.7089744777838444,0.7528139830592925,0.7290155877530119],"dir":"rtl"},{"str":"استرچ،","boundary":[0.6191924710740597,0.7089744777838444,0.6836418616508884,0.7290155877530119],"dir":"rtl"},{"str":"ست","boundary":[0.5723258638930409,0.7089744777838444,0.6115881957316059,0.7290155877530119],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.552564508302679,0.7089744777838444,0.564682869010298,0.7290155877530119],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرۀ","boundary":[0.46992897375851184,0.7089744777838444,0.5449215134199361,0.7290155877530119],"dir":"rtl"},{"str":"هوا","boundary":[0.4320657450589602,0.7089744777838444,0.46221547823586434,0.7290155877530119],"dir":"rtl"},{"str":"(حجیم","boundary":[0.36109035044012616,0.7089744777838444,0.42445815088855665,0.7290155877530119],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.35162348447101804,0.7089744777838444,0.3612131705696727,0.7290155877530119],"dir":"ltr"},{"str":"نخها","boundary":[0.8360737419033383,0.7389800213400707,0.8710513203786746,0.756109175159872],"dir":"rtl"},{"str":"استرچ","boundary":[0.7655040690915129,0.7389800213400707,0.8127546288719409,0.756109175159872],"dir":"rtl"},{"str":"صو","boundary":[0.726640093007806,0.7389800213400707,0.7533466201627635,0.756109175159872],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.6688423849858827,0.7389800213400707,0.7063859823949509,0.756109175159872],"dir":"rtl"},{"str":"ماش","boundary":[0.6354218568344129,0.7389800213400707,0.6607830925095499,0.756109175159872],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.5824157116758014,0.7389800213400707,0.6143954492609202,0.756109175159872],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرایزینگ","boundary":[0.4663718651386813,0.7389800213400707,0.5759788104805353,0.756109175159872],"dir":"rtl"},{"str":"تاب","boundary":[0.4275328018601562,0.7389800213400707,0.45917815665549044,0.756109175159872],"dir":"rtl"},{"str":"مجازی","boundary":[0.3665462547749543,0.7389800213400707,0.42099822061843756,0.756109175159872],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.3314441122737087,0.7389800213400707,0.3585990699219399,0.756109175159872],"dir":"rtl"},{"str":"طقه","boundary":[0.2893414715163594,0.7389800213400707,0.3188382328516858,0.756109175159872],"dir":"rtl"},{"str":"(منط","boundary":[0.22946354426175056,0.7389800213400707,0.262290046431692,0.756109175159872],"dir":"rtl"},{"str":"چ)","boundary":[0.14972595083873108,0.7389800213400707,0.17169904500913466,0.756109175159872],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.13004364606250554,0.7389800213400707,0.14259452554587082,0.756109175159872],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8532635774788241,0.7648450436079709,0.8712007972097657,0.7819741974277722],"dir":"rtl"},{"str":"طلاح","boundary":[0.791438299285833,0.7648450436079709,0.833391463212091,0.7819741974277722],"dir":"rtl"},{"str":"تک","boundary":[0.7515778109948514,0.7648450436079709,0.7781348613187178,0.7819741974277722],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6379131373525994,0.7648450436079709,0.6549285832918121,0.7819741974277722],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5239204451087859,0.7648450436079709,0.541982228865637,0.7819741974277722],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4977869124730111,0.7648450436079709,0.5155443128537299,0.7819741974277722],"dir":"rtl"},{"str":"نامشان","boundary":[0.4350564690250789,0.7648450436079709,0.4890711434470164,0.7819741974277722],"dir":"rtl"},{"str":"مش","boundary":[0.4011999667829264,0.7648450436079709,0.425684844100263,0.7819741974277722],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.30952084371366884,0.7648450436079709,0.34878300037460136,0.7819741974277722],"dir":"rtl"},{"str":"دارای","boundary":[0.24905331340308917,0.7648450436079709,0.2909317389138017,0.7819741974277722],"dir":"rtl"},{"str":"فنریت","boundary":[0.18834080717488788,0.7648450436079709,0.2360239162929746,0.7819741974277722],"dir":"rtl"},{"str":"زیادی","boundary":[0.12984554060787243,0.7648450436079709,0.17939594295571315,0.7819741974277722],"dir":"rtl"},{"str":"درصد","boundary":[0.7600481564524165,0.7907100658758707,0.8058628051818634,0.807839219695672],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.7523874771632618,0.7907100658758707,0.7599360571333665,0.807839219695672],"dir":"ltr"},{"str":"هستند.","boundary":[0.6943978060624351,0.7907100658758707,0.7460618079288998,0.807839219695672],"dir":"rtl"},{"str":"نخ","boundary":[0.6689794054143829,0.7907100658758707,0.6881354151898668,0.807839219695672],"dir":"rtl"},{"str":"استرچ","boundary":[0.6161891712340143,0.7907100658758707,0.662629973923385,0.807839219695672],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5917995349609699,0.7907100658758707,0.6098901949238272,0.807839219695672],"dir":"rtl"},{"str":"موارد","boundary":[0.49984637103471186,0.7907100658758707,0.5397317721308753,0.807839219695672],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.48019016774622164,0.7907100658758707,0.4935463058781445,0.807839219695672],"dir":"rtl"},{"str":"نخها","boundary":[0.4388183026075403,0.7907100658758707,0.47329762497923933,0.807839219695672],"dir":"rtl"},{"str":"پلی","boundary":[0.38998920445108787,0.7907100658758707,0.41646806860512015,0.807839219695672],"dir":"rtl"},{"str":"(نایلونی)","boundary":[0.26932403255273213,0.7907100658758707,0.3366633449593091,0.807839219695672],"dir":"rtl"},{"str":"حدودی","boundary":[0.1849028400597907,0.7907100658758707,0.24491778774289982,0.807839219695672],"dir":"rtl"},{"str":"ریف","boundary":[0.12984554060787243,0.7907100658758707,0.16753861484803187,0.807839219695672],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.13408071748878925,0.814071287612767,0.8673538535127051,0.8298301091269842],"dir":"rtl"},{"str":"Stuffer","boundary":[0.14778276033881416,0.8343844353088957,0.19381805306427505,0.8458609683681626],"dir":"ltr"},{"str":"box","boundary":[0.19804118958644742,0.8343844353088957,0.22306175037369205,0.8458609683681626],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.39497176548746055,0.8361269132015815,0.40386314565686765,0.8503441108720167],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.40394037535293137,0.8361269132015815,0.4131005646902508,0.8503441108720167],"dir":"ltr"},{"str":"Edge","boundary":[0.4131581132702209,0.8343844353088957,0.4474593090848696,0.8458609683681626],"dir":"ltr"},{"str":"Knit","boundary":[0.6509300780601229,0.8343844353088957,0.6804407905663511,0.8458609683681626],"dir":"ltr"},{"str":"–","boundary":[0.6805763162265405,0.8343831352328851,0.6889221059624646,0.8458596682921519],"dir":"ltr"},{"str":"deknit","boundary":[0.6890466699883739,0.8343844353088957,0.7309759510048164,0.8458609683681626],"dir":"ltr"},{"str":"Gear","boundary":[0.7774871283839894,0.8343844353088957,0.8093512868294302,0.8458609683681626],"dir":"ltr"},{"str":"wheel","boundary":[0.8138247970436805,0.8343844353088957,0.8530666669988374,0.8458609683681626],"dir":"ltr"},{"str":"Hot","boundary":[0.14778276033881416,0.8559614594039054,0.17260318908819133,0.8674379924631722],"dir":"ltr"},{"str":"air","boundary":[0.17690958320876932,0.8559614594039054,0.19456924090682606,0.8674379924631722],"dir":"ltr"},{"str":"jet","boundary":[0.19879217713004485,0.8559614594039054,0.21538369058295964,0.8674379924631722],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.21546714848031887,0.8559614594039054,0.219640043348281,0.8674379924631722],"dir":"ltr"},{"str":"Hot","boundary":[0.22391302092675633,0.8559614594039054,0.2487334496761335,0.8674379924631722],"dir":"ltr"},{"str":"fluid","boundary":[0.2530398437967115,0.8559614594039054,0.28452019606377676,0.8674379924631722],"dir":"ltr"},{"str":"texturing","boundary":[0.2888433986048829,0.8559614594039054,0.349183341554559,0.8674379924631722],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.39497176548746055,0.8577039372965912,0.40386314565686765,0.8719211349670263],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.40394037535293137,0.8577039372965912,0.4131005646902508,0.8719211349670263],"dir":"ltr"},{"str":"Air","boundary":[0.4131581132702209,0.8559614594039054,0.4350575489951835,0.8674379924631722],"dir":"ltr"},{"str":"jet","boundary":[0.43928048521840224,0.8559614594039054,0.45587179837236336,0.8674379924631722],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.4559552562697226,0.8559614594039054,0.46012815113768474,0.8674379924631722],"dir":"ltr"},{"str":"Cold","boundary":[0.4644013290151138,0.8559614594039054,0.496666118751038,0.8674379924631722],"dir":"ltr"},{"str":"fluid","boundary":[0.5009893212921441,0.8559614594039054,0.5324694732602557,0.8674379924631722],"dir":"ltr"},{"str":"texturing","boundary":[0.5367926758013619,0.8559614594039054,0.5971328190499916,0.8674379924631722],"dir":"ltr"},{"str":"Real","boundary":[0.6491861816973924,0.8559614594039054,0.6795649064108952,0.8674379924631722],"dir":"ltr"},{"str":"twist","boundary":[0.683787842634114,0.8559614594039054,0.7160694407905663,0.8674379924631722],"dir":"ltr"},{"str":"False","boundary":[0.7774871283839894,0.8559614594039054,0.8121054141338648,0.8674379924631722],"dir":"ltr"},{"str":"twist","boundary":[0.8165787240491612,0.8559614594039054,0.8488603222056136,0.8674379924631722],"dir":"ltr"},{"str":"Bulked","boundary":[0.14778276033881416,0.877372901678657,0.19593788365719977,0.8888494347379239],"dir":"ltr"},{"str":"continuous","boundary":[0.20026108619830593,0.877372901678657,0.2739944489392579,0.8888494347379239],"dir":"ltr"},{"str":"filament","boundary":[0.27822527921487755,0.877372901678657,0.3338019843049327,0.8888494347379239],"dir":"ltr"},{"str":"(BCF)","boundary":[0.3381705639428666,0.877372901678657,0.38056725925925927,0.8888494347379239],"dir":"ltr"},{"str":"17","boundary":[0.6309375519016774,0.8791153795713428,0.6493917123401428,0.893332577241778],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.649435309749211,0.8791153795713428,0.6585954990865305,0.893332577241778],"dir":"ltr"},{"str":"Stretch","boundary":[0.6586530476665006,0.877372901678657,0.7058234178707855,0.8888494347379239],"dir":"ltr"},{"str":"yarn","boundary":[0.7101466204118917,0.877372901678657,0.7394068757681448,0.8888494347379239],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7553147317721308,0.8791153795713428,0.7732519515030726,0.893332577241778],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7732519515030726,0.8791153795713428,0.7824121408403919,0.893332577241778],"dir":"ltr"},{"str":"Set","boundary":[0.782469689420362,0.877372901678657,0.8035511542933067,0.8888494347379239],"dir":"ltr"},{"str":"yarn","boundary":[0.8078575484138847,0.877372901678657,0.8371180040690915,0.8888494347379239],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.12959641255605378,0.9006981133842924,0.1475336322869955,0.9149153110547276],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.1475336322869955,0.9006981133842924,0.15669382162431486,0.9149153110547276],"dir":"ltr"},{"str":"BCF","boundary":[0.156751370204285,0.8989556354916067,0.18811493148978575,0.9104321685508735],"dir":"ltr"},{"str":"yarn","boundary":[0.19233786771300448,0.8989556354916067,0.22159812306925758,0.9104321685508735],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.3932278691247301,0.9006981133842924,0.4111650888556718,0.9149153110547276],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4111650888556718,0.9006981133842924,0.42032527819299126,0.9149153110547276],"dir":"ltr"},{"str":"Air","boundary":[0.4203828267729613,0.8989556354916067,0.44228226249792396,0.9104321685508735],"dir":"ltr"},{"str":"(jet","boundary":[0.44650519872114264,0.8989556354916067,0.46857134994187016,0.9104321685508735],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4686548078392293,0.8989556354916067,0.47412964590599566,0.9104321685508735],"dir":"ltr"},{"str":"textured","boundary":[0.4783527824281681,0.8989556354916067,0.5327504897027072,0.9104321685508735],"dir":"ltr"},{"str":"yarn","boundary":[0.5382619166251453,0.8989556354916067,0.5675221719813984,0.9104321685508735],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.6356709848862315,0.9006981133842924,0.6536082046171732,0.9149153110547276],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.653670486630128,0.9006981133842924,0.6628306759674473,0.9149153110547276],"dir":"ltr"},{"str":"Hi","boundary":[0.6628882245474174,0.8989556354916067,0.6794048391006478,0.9104321685508735],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.679579804019266,0.8989556354916067,0.685282222776117,0.9104321685508735],"dir":"ltr"},{"str":"bulk","boundary":[0.6850606211592759,0.8989556354916067,0.7147882741238996,0.9104321685508735],"dir":"ltr"},{"str":"15-Bi-shrinkage","boundary":[0.12959641255605375,0.9205726276121959,0.24312333158943691,0.9365323031753169],"dir":"ltr"},{"str":"yarn","boundary":[0.24734626781265565,0.9205726276121959,0.2766067234678624,0.9320491606714628],"dir":"ltr"},{"str":"16","boundary":[0.39198222886563694,0.9223151055048817,0.40991944859657864,0.9365323031753169],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.40991944859657864,0.9223151055048817,0.419079637933898,0.9365323031753169],"dir":"ltr"},{"str":"Peach","boundary":[0.4191371865138681,0.9205726276121959,0.4588463873110779,0.9320491606714628],"dir":"ltr"},{"str":"skin","boundary":[0.463169589852184,0.9205726276121959,0.4911779767480485,0.9320491606714628],"dir":"ltr"},{"str":"yarn","boundary":[0.4955011792891546,0.9205726276121959,0.5247614346454077,0.9320491606714628],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1296,0.1057,0.87173,0.93653],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/b4cde32e18350ad1/pages/985d290a4fbf84013ce9b478494fc388.jpg","blurred":"/storage/books/b4cde32e18350ad1/pages/5c5f63e92ae030e15ec9e3bef2314559.jpg"},"info":{"width":481.68,"height":700.56,"margin":[0.1298,0.1057,0.12839,0.0645]},"elements":[{"words":[{"str":"_________","boundary":[0.25614515861152637,0.10569635809209761,0.368252781929912,0.12282551191189892],"dir":"ltr"},{"str":"____________________________________","boundary":[0.4056842717156619,0.10569635809209761,0.8542185683441289,0.12282551191189892],"dir":"ltr"},{"str":"تکسچرایزینگ","boundary":[0.1355754857997011,0.11502204486410857,0.24362232187344304,0.13215119868390987],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8068593256934063,0.15167843403848344,0.8219082569979431,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"تکس","boundary":[0.6897691413386481,0.15167843403848344,0.7305264906161767,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6465578807507057,0.15167843403848344,0.6808752698887227,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"جوراب","boundary":[0.5808129878757681,0.15167843403848344,0.6376141836904168,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5619041687427336,0.15167843403848344,0.573573776875372,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"تهیه","boundary":[0.39120992360073065,0.15167843403848344,0.4218130745810332,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"کارگیری","boundary":[0.2353263577478823,0.15167843403848344,0.3002740408570004,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"تک","boundary":[0.19922770303936213,0.15167843403848344,0.22859153410823302,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"فیلامنت","boundary":[0.12982062780269046,0.15167843403848344,0.19018435475834566,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"الاستومری","boundary":[0.7928956983889719,0.17754345630638343,0.8708727786082046,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.7774746719813984,0.17754345630638343,0.7859115378782954,0.19467261012618473],"dir":"ltr"},{"str":"لایکرا)","boundary":[0.7259549908653048,0.17754345630638343,0.7773999335658528,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":"درکنار","boundary":[0.6706983889719315,0.17754345630638343,0.7192699690202746,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":"نخ","boundary":[0.6435683441288822,0.17754345630638343,0.6634122874564223,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":"استرچ","boundary":[0.5890591263909648,0.17754345630638343,0.6363096861713927,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":"زایش","boundary":[0.4617131622654043,0.17754345630638343,0.5046130127885733,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.4395407656535458,0.17754345630638343,0.45384071582793545,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":"پذ","boundary":[0.3782801860156119,0.17754345630638343,0.39551984720146144,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.372799368875602,0.17754345630638343,0.37282428168078385,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":"ی،","boundary":[0.3409068261086198,0.17754345630638343,0.3623318385650223,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":"امروزه","boundary":[0.28562531141006475,0.17754345630638343,0.33407560532356406,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.2385899352267065,0.17754345630638343,0.2775286497259591,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":"متداول","boundary":[0.17939711011459883,0.17754345630638343,0.23049327354260082,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.12984554060787237,0.17754345630638343,0.1721384521571094,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":"نخها","boundary":[0.8360737419033383,0.20323718703608537,0.8710513203786746,0.2203663408558867],"dir":"rtl"},{"str":"استرچ","boundary":[0.767506077407675,0.20323718703608537,0.8003420221872369,0.2203663408558867],"dir":"rtl"},{"str":"ژه","boundary":[0.714955987377512,0.20323718703608537,0.7320710845374523,0.2203663408558867],"dir":"rtl"},{"str":"همراه","boundary":[0.6667086586235598,0.20323718703608537,0.708590765653546,0.2203663408558867],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6502576551981912,0.20323718703608537,0.6605430074128403,0.2203663408558867],"dir":"rtl"},{"str":"لایکرا","boundary":[0.6000411944022691,0.20323718703608537,0.6439918618169739,0.2203663408558867],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.559587305028547,0.20323718703608537,0.5937925593755191,0.2203663408558867],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.5158742869345048,0.20323718703608537,0.5533726875963209,0.2203663408558867],"dir":"rtl"},{"str":"جامههای","boundary":[0.4412597575153629,0.20323718703608537,0.5097118418867298,0.2203663408558867],"dir":"rtl"},{"str":"چسبان","boundary":[0.38376100315562195,0.20323718703608537,0.4350315562198971,0.2203663408558867],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.37628716160106296,0.20095737026450258,0.3834645407739578,0.21243390332376946],"dir":"ltr"},{"str":"استفاده","boundary":[0.3187385816309583,0.20323718703608537,0.37040773957814316,0.2203663408558867],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند","boundary":[0.25041521341969775,0.20323718703608537,0.3125352931406743,0.2203663408558867],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.24568178043514366,0.20323718703608537,0.25041521341969775,0.2203663408558867],"dir":"ltr"},{"str":"نخهای","boundary":[0.7905912639096496,0.22910220930398537,0.8416126889221061,0.24623136312378666],"dir":"rtl"},{"str":"ست","boundary":[0.7510297292808503,0.22910220930398537,0.7838897193157283,0.24623136312378666],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7341139345623651,0.22910220930398537,0.7443281846869291,0.24623136312378666],"dir":"rtl"},{"str":"ماش","boundary":[0.7017522006311243,0.22910220930398537,0.7271134363062614,0.24623136312378666],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6487335990699219,0.22910220930398537,0.6809749211094502,0.24623136312378666],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرایزینگ","boundary":[0.5341596080385319,0.22910220930398537,0.6423674312900629,0.24623136312378666],"dir":"rtl"},{"str":"تاب","boundary":[0.4965661850190998,0.22910220930398537,0.5276458341945839,0.24623136312378666],"dir":"rtl"},{"str":"مجازی","boundary":[0.43680036538780936,0.22910220930398537,0.4901695021737116,0.24623136312378666],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.41141421690749047,0.22910220930398537,0.4304664960064923,0.24623136312378666],"dir":"rtl"},{"str":"طقه","boundary":[0.3693115761501412,0.22910220930398537,0.39880833748546757,0.24623136312378666],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.3493315063942867,0.22910220930398537,0.3653006145158612,0.24623136312378666],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.3309209433648896,0.22910220930398537,0.34238083374854683,0.24623136312378666],"dir":"rtl"},{"str":"اصطلاح","boundary":[0.23770968277694737,0.22910220930398537,0.2994436140176051,0.24623136312378666],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.21229862149144665,0.22910220930398537,0.2308835741571168,0.24623136312378666],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.12982062780269063,0.22910220930398537,0.16787586242909647,0.24623136312378666],"dir":"rtl"},{"str":"شون","boundary":[0.8215578724464375,0.25496723157188533,0.8490366965620328,0.2720963853916866],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8046420860322206,0.25496723157188533,0.8098737751204119,0.2720963853916866],"dir":"ltr"},{"str":"که","boundary":[0.6875685102142505,0.25496723157188533,0.7056302939711014,0.2720963853916866],"dir":"rtl"},{"str":"ابتدا","boundary":[0.6509965122072747,0.25496723157188533,0.6809160032344219,0.2720963853916866],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6263577478824117,0.25496723157188533,0.6446331949746138,0.2720963853916866],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.577578475336323,0.25496723157188533,0.6197374564327519,0.2720963853916866],"dir":"rtl"},{"str":"یکم","boundary":[0.5410064773293475,0.25496723157188533,0.5712390561605809,0.2720963853916866],"dir":"rtl"},{"str":"ماشین","boundary":[0.4882162431489787,0.25496723157188533,0.5343049327354262,0.2720963853916866],"dir":"rtl"},{"str":"تاب","boundary":[0.45039860488290995,0.25496723157188533,0.4812406576980569,0.2720963853916866],"dir":"rtl"},{"str":"مجازی","boundary":[0.3908819133034381,0.25496723157188533,0.44405808255416246,0.2720963853916866],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.37645739910313913,0.25496723157188533,0.3843490717272157,0.2720963853916866],"dir":"ltr"},{"str":"استرچ)،","boundary":[0.31694070752366726,0.25496723157188533,0.3762580966616842,0.2720963853916866],"dir":"rtl"},{"str":"نخ","boundary":[0.2908320876930743,0.25496723157188533,0.3103996061631181,0.2720963853916866],"dir":"rtl"},{"str":"استرچ","boundary":[0.23756851021425018,0.25496723157188533,0.284331118457661,0.2720963853916866],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.2206527154957649,0.25496723157188533,0.23086696562032893,0.2720963853916866],"dir":"rtl"},{"str":"فنریت","boundary":[0.1661434977578476,0.25496723157188533,0.21370204285002498,0.2720963853916866],"dir":"rtl"},{"str":"زیاد","boundary":[0.12982062780269066,0.25496723157188533,0.15971406217173661,0.2720963853916866],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.851270553064275,0.28083225383978533,0.854932735426009,0.2979614076595866],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7851727287825944,0.28083225383978533,0.7952125892708853,0.2979614076595866],"dir":"rtl"},{"str":"سپس","boundary":[0.7371408403919615,0.28083225383978533,0.7784711841886731,0.2979614076595866],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7200008304268395,0.28083225383978533,0.7303645573824947,0.2979614076595866],"dir":"rtl"},{"str":"تغذیۀ","boundary":[0.6717198139843881,0.28083225383978533,0.7134870565828916,0.2979614076595866],"dir":"rtl"},{"str":"اضافه","boundary":[0.6229654542434813,0.28083225383978533,0.6652188447489749,0.2979614076595866],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.6157407407407408,0.2785524370682026,0.6229181199136357,0.2900289701274695],"dir":"ltr"},{"str":"محدوۀ","boundary":[0.5335035708354094,0.28083225383978533,0.5845380856268597,0.2979614076595866],"dir":"rtl"},{"str":"درصد","boundary":[0.41604384653712007,0.28083225383978533,0.461858495266567,0.2979614076595866],"dir":"rtl"},{"str":"(وابسته","boundary":[0.35433482810164424,0.28083225383978533,0.40962383469451125,0.2979614076595866],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3339312406576981,0.28083225383978533,0.3479825281502289,0.2979614076595866],"dir":"rtl"},{"str":"خصوصیات","boundary":[0.2385899352267066,0.28083225383978533,0.3269805680119582,0.2979614076595866],"dir":"rtl"},{"str":"پارچه","boundary":[0.18854010961634285,0.28083225383978533,0.23225113970262964,0.2979614076595866],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.18084205281514706,0.28083225383978533,0.18839063278525167,0.2979614076595866],"dir":"ltr"},{"str":"نسبت","boundary":[0.12982062780269066,0.28083225383978533,0.17430095145459795,0.2979614076595866],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8571707357581797,0.30674009899223476,0.8709475170237503,0.32386925281203605],"dir":"rtl"},{"str":"حالت","boundary":[0.8083665504069092,0.30674009899223476,0.8519390466699884,0.32386925281203605],"dir":"rtl"},{"str":"کشیده","boundary":[0.7560745723301777,0.30674009899223476,0.8028857332668992,0.32386925281203605],"dir":"rtl"},{"str":"شدۀ","boundary":[0.7190043182195649,0.30674009899223476,0.7505937551901678,0.32386925281203605],"dir":"rtl"},{"str":"آن،","boundary":[0.690155289818967,0.30674009899223476,0.7136978907158279,0.32386925281203605],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6507930576316228,0.30674009899223476,0.6845755453169758,0.32386925281203605],"dir":"rtl"},{"str":"بار","boundary":[0.626129380501578,0.30674009899223476,0.6455613685434315,0.32386925281203605],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.5927711343630626,0.30674009899223476,0.6201000838383024,0.32386925281203605],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5696022255439297,0.30674009899223476,0.5867874285729974,0.32386925281203605],"dir":"rtl"},{"str":"منطقۀ","boundary":[0.5223177213087528,0.30674009899223476,0.5643705364557382,0.32386925281203605],"dir":"rtl"},{"str":"ست","boundary":[0.4842468028566683,0.30674009899223476,0.5170860322205614,0.32386925281203605],"dir":"rtl"},{"str":"(منطقۀ","boundary":[0.42948845706693245,0.30674009899223476,0.47849248644237924,0.32386925281203605],"dir":"rtl"},{"str":"دوم)","boundary":[0.388880584620495,0.30674009899223476,0.42340943424560945,0.32386925281203605],"dir":"rtl"},{"str":"ماشین","boundary":[0.33733599069921943,0.30674009899223476,0.38313328022354914,0.32386925281203605],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرایزینگ","boundary":[0.22400763992692252,0.30674009899223476,0.33122406506221375,0.32386925281203605],"dir":"rtl"},{"str":"مجازی","boundary":[0.12982061949842225,0.30674009899223476,0.18261085367879096,0.32386925281203605],"dir":"rtl"},{"str":"گرمایی","boundary":[0.767746221557881,0.3324338297219367,0.8212838398937056,0.349562983541738],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7012539445274873,0.3324338297219367,0.7074821458229532,0.349562983541738],"dir":"ltr"},{"str":"ضمن","boundary":[0.5438008636439129,0.3324338297219367,0.5855048995183525,0.349562983541738],"dir":"rtl"},{"str":"حفظ","boundary":[0.49848447101810334,0.3324338297219367,0.5361028068427172,0.349562983541738],"dir":"rtl"},{"str":"حجم","boundary":[0.4507017106792892,0.3324338297219367,0.4919956181265717,0.349562983541738],"dir":"rtl"},{"str":"نخ","boundary":[0.4238207938880585,0.3324338297219367,0.4435646091947721,0.349562983541738],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه","boundary":[0.3832378342468029,0.3324338297219367,0.41612273708686276,0.349562983541738],"dir":"rtl"},{"str":"(استرچ)","boundary":[0.3142542766982229,0.3324338297219367,0.3765204614610901,0.349562983541738],"dir":"rtl"},{"str":"فنریت","boundary":[0.23266067928915474,0.3324338297219367,0.2799950091346954,0.349562983541738],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.20680118751038043,0.3324338297219367,0.2248380584620496,0.349562983541738],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6727453911310414,0.3582988519898367,0.6774788241155953,0.375428005809638],"dir":"ltr"},{"str":"نخ","boundary":[0.6461136023916292,0.3582988519898367,0.6657572896775161,0.375428005809638],"dir":"rtl"},{"str":"ست","boundary":[0.6058046836073742,0.3582988519898367,0.6385151968111609,0.375428005809638],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.564225211758844,0.3582988519898367,0.5988827843467958,0.375428005809638],"dir":"rtl"},{"str":"منسوجاتی","boundary":[0.4793223716990533,0.3582988519898367,0.5567762830094668,0.375428005809638],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.45393622321873445,0.3582988519898367,0.47187344294967615,0.375428005809638],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4327852516193324,0.3582988519898367,0.4473512382874138,0.375428005809638],"dir":"rtl"},{"str":"فنریت","boundary":[0.37755356253114103,0.3582988519898367,0.4253363228699552,0.375428005809638],"dir":"rtl"},{"str":"نیاز","boundary":[0.3449427005480818,0.3582988519898367,0.370565461077616,0.375428005809638],"dir":"rtl"},{"str":"نداشته","boundary":[0.28968609865470857,0.3582988519898367,0.33795459909455666,0.375428005809638],"dir":"rtl"},{"str":"ولی","boundary":[0.2533383158943698,0.3582988519898367,0.2832414563213152,0.375428005809638],"dir":"rtl"},{"str":"حجم","boundary":[0.20602889885401104,0.3582988519898367,0.24689519135302512,0.375428005809638],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.18861484803188847,0.3582988519898367,0.1993619574979151,0.375428005809638],"dir":"rtl"},{"str":"پوشش","boundary":[0.12980359985840811,0.3582988519898367,0.18167763274966198,0.375428005809638],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7697392376681615,0.3841638742577366,0.7820959890383657,0.40129302807753797],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7208561700714168,0.3841638742577366,0.7263120744062449,0.40129302807753797],"dir":"ltr"},{"str":"کاربرد","boundary":[0.6675676797874108,0.3841638742577366,0.7141546254774955,0.40129302807753797],"dir":"rtl"},{"str":"فراوان","boundary":[0.6145532303604053,0.3841638742577366,0.6608661351934895,0.40129302807753797],"dir":"rtl"},{"str":"دارد.","boundary":[0.5727246304600566,0.3841638742577366,0.6082839557950054,0.40129302807753797],"dir":"rtl"},{"str":"انواع","boundary":[0.5318925427669824,0.3841638742577366,0.5663888609211457,0.40129302807753797],"dir":"rtl"},{"str":"زیادی","boundary":[0.47987460554725136,0.3841638742577366,0.5255637243261939,0.40129302807753797],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4602184022587611,0.3841638742577366,0.47357454039068403,0.40129302807753797],"dir":"rtl"},{"str":"پارچههای","boundary":[0.3780310579637935,0.3841638742577366,0.45376598571665844,0.40129302807753797],"dir":"rtl"},{"str":"اپرده","boundary":[0.3406618501909983,0.3841638742577366,0.34068676299618017,0.40129302807753797],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.32040358744394637,0.3841638742577366,0.33637269556552085,0.40129302807753797],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.30398604882909835,0.3841638742577366,0.3141181591840505,0.40129302807753797],"dir":"rtl"},{"str":"پوشاکی","boundary":[0.23928749377179886,0.3841638742577366,0.29760492294825264,0.40129302807753797],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.21963129048330857,0.3841638742577366,0.23298742861523145,0.40129302807753797],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.1887643248629797,0.3841638742577366,0.21336770168048208,0.40129302807753797],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.155680119581465,0.3841638742577366,0.18203786746387654,0.40129302807753797],"dir":"rtl"},{"str":"نخ","boundary":[0.1298206278026907,0.3841638742577366,0.1492880182519079,0.40129302807753797],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.8335160272380006,0.4100288965256366,0.8455987377512043,0.4271580503454379],"dir":"rtl"},{"str":"شون","boundary":[0.7764657033715332,0.4100288965256366,0.8039445274871285,0.4271580503454379],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.759549908653048,0.4100288965256366,0.7655289818966952,0.4271580503454379],"dir":"ltr"},{"str":"فتنی","boundary":[0.7081797043680453,0.4100288965256366,0.7424348114931076,0.4271580503454379],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6638847367546921,0.4100288965256366,0.7012241218993863,0.4271580503454379],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6377345955821294,0.4100288965256366,0.6557963793389804,0.4271580503454379],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.5854675303105797,0.4100288965256366,0.6300863643912973,0.4271580503454379],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرایزینگ","boundary":[0.46969772463046017,0.4100288965256366,0.578904267553016,0.4271580503454379],"dir":"rtl"},{"str":"تاب","boundary":[0.4313569174555723,0.4100288965256366,0.46277599000296643,0.4271580503454379],"dir":"rtl"},{"str":"مجازی","boundary":[0.37086862647400776,0.4100288965256366,0.42491379291422765,0.4271580503454379],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.3492193987709684,0.4100288965256366,0.3634196977246306,0.4271580503454379],"dir":"rtl"},{"str":"خاصیت","boundary":[0.28026075402757034,0.4100288965256366,0.34152134196977263,0.4271580503454379],"dir":"rtl"},{"str":"ترمو","boundary":[0.23920445108785934,0.4100288965256366,0.273674198227187,0.4271580503454379],"dir":"rtl"},{"str":"لاستیک","boundary":[0.17339312406577,0.4100288965256366,0.23413054309915313,0.4271580503454379],"dir":"rtl"},{"str":"بودن","boundary":[0.12991493560837922,0.4100288965256366,0.16632042089973245,0.4271580503454379],"dir":"rtl"},{"str":"نخ","boundary":[0.8518269390466702,0.43572262725533856,0.8709599734263413,0.4528517810751399],"dir":"rtl"},{"str":"استوار","boundary":[0.7990367048663015,0.43572262725533856,0.8451744320668416,0.4528517810751399],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7552399933565855,0.43572262725533856,0.792384197886473,0.4528517810751399],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7303521009799039,0.43572262725533856,0.7482893207108455,0.4528517810751399],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7054642086032222,0.43572262725533856,0.7239244428247691,0.4528517810751399],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.6566600232519516,0.43572262725533856,0.6986380999833917,0.4528517810751399],"dir":"rtl"},{"str":"بعدی","boundary":[0.5763785085533966,0.43572262725533856,0.6180143207410063,0.4528517810751399],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.461439121408404,0.43572262725533856,0.5115885982394952,0.4528517810751399],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.4300988124896198,0.43572262725533856,0.4544884487626641,0.4528517810751399],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.42536538780933414,0.43572262725533856,0.43084620494934406,0.4528517810751399],"dir":"ltr"},{"str":"نخها","boundary":[0.38351187510380347,0.43572262725533856,0.4179911974755025,0.4528517810751399],"dir":"rtl"},{"str":"ست","boundary":[0.3276822786912474,0.43572262725533856,0.36031805347948853,0.4528517810751399],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.26133531805347954,0.43572262725533856,0.27453910479986715,0.4528517810751399],"dir":"rtl"},{"str":"جنس","boundary":[0.21228200465039038,0.43572262725533856,0.25438464540773964,0.4528517810751399],"dir":"rtl"},{"str":"پلیاستر","boundary":[0.1467862481315397,0.43572262725533856,0.20520677628300957,0.4528517810751399],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.12984554060787254,0.43572262725533856,0.14013452914798216,0.4528517810751399],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8531224049161269,0.46158764952323855,0.8710097990367048,0.47871680334303984],"dir":"rtl"},{"str":"محدودۀ","boundary":[0.7849360571333666,0.46158764952323855,0.846332598454253,0.47871680334303984],"dir":"rtl"},{"str":"17","boundary":[0.7426092011293806,0.46158764952323855,0.7646570337153298,0.47871680334303984],"dir":"ltr"},{"str":"دسیتکس","boundary":[0.5939752532801861,0.46158764952323855,0.6712713834911145,0.47871680334303984],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5511501411725628,0.46158764952323855,0.5862993344923118,0.47871680334303984],"dir":"rtl"},{"str":"تولیدات","boundary":[0.4812198970270721,0.46158764952323855,0.542181531307092,0.47871680334303984],"dir":"rtl"},{"str":"پوشاک","boundary":[0.4195108785915962,0.46158764952323855,0.47358756999311946,0.47871680334303984],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.40085118751038046,0.46158764952323855,0.4123670458652502,0.47871680334303984],"dir":"rtl"},{"str":"پرده","boundary":[0.3610405248297626,0.46158764952323855,0.3938979336776078,0.47871680334303984],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3421566185019101,0.46158764952323855,0.3521964789902011,0.47871680334303984],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.24232685600398618,0.46158764952323855,0.27423185517355936,0.47871680334303984],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.19407075236671661,0.46158764952323855,0.23353263577478836,0.47871680334303984],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.17217239661185862,0.46158764952323855,0.18705204859913394,0.47871680334303984],"dir":"rtl"},{"str":"27","boundary":[0.12984554060787257,0.46158764952323855,0.15189337319382173,0.47871680334303984],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.7757183109118089,0.48745267179113855,0.7876553988957077,0.5045818256109398],"dir":"rtl"},{"str":"دسیتکس","boundary":[0.651490616176715,0.48745267179113855,0.7283839810662682,0.5045818256109398],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6345748214582296,0.48745267179113855,0.645014431368719,0.5045818256109398],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6099360571333666,0.48745267179113855,0.6276241488124896,0.5045818256109398],"dir":"rtl"},{"str":"مواردی","boundary":[0.5471807008802526,0.48745267179113855,0.6033794384437897,0.5045818256109398],"dir":"rtl"},{"str":"حتی","boundary":[0.5063486131871784,0.48745267179113855,0.5402300282345127,0.5045818256109398],"dir":"rtl"},{"str":"67","boundary":[0.46576565354592275,0.48745267179113855,0.487813486131872,0.5045818256109398],"dir":"ltr"},{"str":"برای","boundary":[0.33552566018933744,0.48745267179113855,0.36973094170403603,0.5045818256109398],"dir":"rtl"},{"str":"منسوجات","boundary":[0.25211758844045856,0.48745267179113855,0.3285749875435976,0.5045818256109398],"dir":"rtl"},{"str":"سنگین","boundary":[0.19459392127553576,0.48745267179113855,0.24516691579471864,0.5045818256109398],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.18016940707523682,0.48745267179113855,0.18806107969931343,0.5045818256109398],"dir":"ltr"},{"str":"معمولاً","boundary":[0.1300697558545094,0.48745267179113855,0.18006975585450938,0.5045818256109398],"dir":"rtl"},{"str":"غیر","boundary":[0.8458727786082049,0.5133462426487382,0.87120910147816,0.5304753964685395],"dir":"rtl"},{"str":"پوشاکی)","boundary":[0.7739911767602599,0.5133462426487382,0.839644577312739,0.5304753964685395],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.7301866935114855,0.5133462426487382,0.7677266329335294,0.5304753964685395],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار","boundary":[0.7889470187676465,0.5392112649166381,0.8418867297791064,0.5563404187364395],"dir":"rtl"},{"str":"نخها","boundary":[0.7480900182693904,0.5392112649166381,0.7830675967447267,0.5563404187364395],"dir":"rtl"},{"str":"بی","boundary":[0.7072330177711343,0.5392112649166381,0.7260576496436469,0.5563404187364395],"dir":"rtl"},{"str":"اف","boundary":[0.6560994851353595,0.5392112649166381,0.6794926092011294,0.5563404187364395],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6404044178707855,0.5392112649166381,0.6500906538702086,0.5563404187364395],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.5829887061949841,0.5392112649166381,0.6150763992692243,0.5563404187364395],"dir":"rtl"},{"str":"ست","boundary":[0.5446229862149143,0.5392112649166381,0.5772587610031555,0.5563404187364395],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5314191994685268,0.5392112649166381,0.5386430103333983,0.5563404187364395],"dir":"ltr"},{"str":"برخلاف","boundary":[0.46868875602059457,0.5392112649166381,0.5312946354426175,0.5563404187364395],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.42160355422687257,0.5392112649166381,0.4626517273012415,0.5563404187364395],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.378280186015612,0.5392112649166381,0.41562012940153414,0.5563404187364395],"dir":"rtl"},{"str":"فاوت)","boundary":[0.3087734595582129,0.5392112649166381,0.35996927420694236,0.5563404187364395],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.28724464374688585,0.5392112649166381,0.29760837070254104,0.5563404187364395],"dir":"rtl"},{"str":"یکدیگر","boundary":[0.22424015944195314,0.5392112649166381,0.28116037147295386,0.5563404187364395],"dir":"rtl"},{"str":"مشابه","boundary":[0.17742899850523167,0.5392112649166381,0.2183109118086696,0.5563404187364395],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.1348281016442451,0.5392112649166381,0.1714748380667663,0.5563404187364395],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.8608204617173226,0.5649049956463401,0.8711841886729779,0.5820341494661414],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8282095997342634,0.5649049956463401,0.8542029978408903,0.5820341494661414],"dir":"rtl"},{"str":"تفاوت","boundary":[0.7712091014781598,0.5649049956463401,0.8199634612190665,0.5820341494661414],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7450755688423849,0.5649049956463401,0.7630127885733266,0.5820341494661414],"dir":"rtl"},{"str":"نخها","boundary":[0.7017522006311243,0.5649049956463401,0.7367297791064606,0.5820341494661414],"dir":"rtl"},{"str":"بی","boundary":[0.6584039196146819,0.5649049956463401,0.6790921900425734,0.5820341494661414],"dir":"rtl"},{"str":"اف،","boundary":[0.6014407905663511,0.5649049956463401,0.630289818966949,0.5820341494661414],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.5541313735259923,0.5649049956463401,0.593244477661518,0.5820341494661414],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5327312738747716,0.5649049956463401,0.5472723672275241,0.5820341494661414],"dir":"rtl"},{"str":"جنس","boundary":[0.4824323202125893,0.5649049956463401,0.5245349609699386,0.5820341494661414],"dir":"rtl"},{"str":"پل","boundary":[0.4630252449759176,0.5649049956463401,0.47411144328184684,0.5820341494661414],"dir":"rtl"},{"str":"لن","boundary":[0.39073658860654376,0.5649049956463401,0.41226125228367383,0.5820341494661414],"dir":"rtl"},{"str":"نایلون","boundary":[0.31774206942368377,0.5649049956463401,0.36382923676719164,0.5820341494661414],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.22067761999667826,0.5649049956463401,0.230393614017605,0.5820341494661414],"dir":"rtl"},{"str":"مقدار","boundary":[0.17217238830759007,0.5649049956463401,0.21353454167475977,0.5820341494661414],"dir":"rtl"},{"str":"کمی","boundary":[0.12982255001100082,0.5649049956463401,0.163976075402757,0.5820341494661414],"dir":"rtl"},{"str":"پل","boundary":[0.8599900348779272,0.59077001791424,0.8710762331838564,0.6078991717340414],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7802026158445441,0.59077001791424,0.7987745922243766,0.6078991717340414],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6538324115595416,0.59077001791424,0.6661891629297458,0.6078991717340414],"dir":"rtl"},{"str":"7","boundary":[0.6164632037867463,0.59077001791424,0.6277985301444942,0.6078991717340414],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6394078973592426,0.59077001791424,0.6472995699833193,0.6078991717340414],"dir":"ltr"},{"str":"دسیتکس)،","boundary":[0.4270345457565189,0.59077001791424,0.5170611111111112,0.6078991717340414],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.382490450091347,0.59077001791424,0.42038478498472237,0.6078991717340414],"dir":"rtl"},{"str":"شون","boundary":[0.3259383823285169,0.59077001791424,0.3534172064441123,0.6078991717340414],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.30884404583956154,0.59077001791424,0.31357747882411563,0.6078991717340414],"dir":"ltr"},{"str":"بیشترین","boundary":[0.24212755356253116,0.59077001791424,0.30189337319382165,0.6078991717340414],"dir":"rtl"},{"str":"کاربرد","boundary":[0.1883657199800698,0.59077001791424,0.2350772296960638,0.6078991717340414],"dir":"rtl"},{"str":"نخهای","boundary":[0.12984554060787248,0.59077001791424,0.1812655705032387,0.6078991717340414],"dir":"rtl"},{"str":"سیبی","boundary":[0.852017937219731,0.61663504018214,0.8520511459890385,0.6337641940019413],"dir":"rtl"},{"str":"اف","boundary":[0.8011542933067597,0.61663504018214,0.824647068593257,0.6337641940019413],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7714597806449136,0.61663504018214,0.7893705364557383,0.6337641940019413],"dir":"rtl"},{"str":"نخ","boundary":[0.7460429091466364,0.61663504018214,0.7652157516460286,0.6337641940019413],"dir":"rtl"},{"str":"خاب","boundary":[0.7009799036704867,0.61663504018214,0.7398438797541937,0.6337641940019413],"dir":"rtl"},{"str":"فرشها","boundary":[0.6401552898189671,0.61663504018214,0.6946022255439297,0.6337641940019413],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.5481898923680969,0.61663504018214,0.5597367546919119,0.6337641940019413],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5349983391463214,0.61663504018214,0.541998837402425,0.6337641940019413],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.4789694402923104,0.61663504018214,0.49481398438797564,0.6337641940019413],"dir":"rtl"},{"str":"تینگ","boundary":[0.40093420061544777,0.61663504018214,0.4391172562697228,0.6337641940019413],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.3904625477495435,0.61663504018214,0.3944735093838235,0.6337641940019413],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3527902341803689,0.61663504018214,0.35752366716492295,0.6337641940019413],"dir":"ltr"},{"str":"اساس","boundary":[0.30177453279631394,0.61663504018214,0.3465620328849031,0.6337641940019413],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرایزینگ","boundary":[0.1873774824623171,0.61663504018214,0.2955367022471445,0.6337641940019413],"dir":"rtl"},{"str":"خن","boundary":[0.17693074240159462,0.61663504018214,0.1770303936223221,0.6337641940019413],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.12984554060787265,0.61663504018214,0.1618834080717491,0.6337641940019413],"dir":"rtl"},{"str":"سیبی","boundary":[0.8520179372197311,0.64250006245004,0.8520511459890385,0.6596292162698413],"dir":"rtl"},{"str":"اف","boundary":[0.8008761003155623,0.64250006245004,0.8242692243813322,0.6596292162698413],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.7747109936967496,0.64250006245004,0.7946478990200965,0.6596292162698413],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7542194342972502,0.64250006245004,0.7684938943643772,0.6596292162698413],"dir":"rtl"},{"str":"پایۀ","boundary":[0.7219025078890552,0.64250006245004,0.748002334964878,0.6596292162698413],"dir":"rtl"},{"str":"خاصیت","boundary":[0.6541134708175068,0.64250006245004,0.7154500913469526,0.6596292162698413],"dir":"rtl"},{"str":"ترموپلاستیکی","boundary":[0.5431354056723761,0.64250006245004,0.6478999760186064,0.6596292162698413],"dir":"rtl"},{"str":"استوار","boundary":[0.490816827251805,0.64250006245004,0.5369179860294702,0.6596292162698413],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4477619996678294,0.64250006245004,0.48461558786670916,0.6596292162698413],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4428043514366386,0.64250006245004,0.44753778442119263,0.6596292162698413],"dir":"ltr"},{"str":"نخهای","boundary":[0.7926216575319714,0.6681937931797419,0.841612688922106,0.6853229469995432],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرۀ","boundary":[0.7268518518518519,0.6681937931797419,0.7876390964955987,0.6853229469995432],"dir":"rtl"},{"str":"هوا","boundary":[0.6982021258927088,0.6681937931797419,0.7218692908154791,0.6853229469995432],"dir":"rtl"},{"str":"(حجیم)","boundary":[0.6349236007307756,0.6681937931797419,0.6932195648563361,0.6853229469995432],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5673143996013948,0.6681937931797419,0.5771051320378673,0.6853229469995432],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.5244643746885898,0.6681937931797419,0.5623318385650222,0.6853229469995432],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5065271549576481,0.6681937931797419,0.5194818136522171,0.6853229469995432],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.4761335326357746,0.6681937931797419,0.5015445939212754,0.6853229469995432],"dir":"rtl"},{"str":"کاربرد","boundary":[0.4265570503238665,0.6681937931797419,0.47090184354758347,0.6853229469995432],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4086198305929248,0.6681937931797419,0.4215744892874938,0.6853229469995432],"dir":"rtl"},{"str":"فنریت","boundary":[0.358046836073742,0.6681937931797419,0.40338814150473357,0.6853229469995432],"dir":"rtl"},{"str":"نیاز","boundary":[0.329397110114599,0.6681937931797419,0.35281514698555067,0.6853229469995432],"dir":"rtl"},{"str":"ندارند","boundary":[0.28081714000996516,0.6681937931797419,0.3241654210264076,0.6853229469995432],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.26611858495266566,0.6681937931797419,0.2758345789735924,0.6853229469995432],"dir":"rtl"},{"str":"هدف","boundary":[0.22127553562531135,0.6681937931797419,0.2611360239162929,0.6853229469995432],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2035874439461883,0.6681937931797419,0.21604384653712003,0.6853229469995432],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.1754359740906826,0.6681937931797419,0.19860488290981562,0.6853229469995432],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.12984554060787243,0.6681937931797419,0.1704534130543099,0.6853229469995432],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرایزینگ،","boundary":[0.7627885733266898,0.6940588154476419,0.8716077063610694,0.7111879692674432],"dir":"rtl"},{"str":"بهنوعی","boundary":[0.7059873775120411,0.6940588154476419,0.7571333665504069,0.7111879692674432],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.687551901677462,0.6940588154476419,0.700332170735758,0.7111879692674432],"dir":"rtl"},{"str":"آوردن","boundary":[0.5978035210097988,0.6940588154476419,0.6418991861816973,0.7111879692674432],"dir":"rtl"},{"str":"خواص","boundary":[0.5391629297458888,0.6940588154476419,0.5925759840558041,0.7111879692674432],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرایزینگ","boundary":[0.4302939711011457,0.6940588154476419,0.533682112605879,0.7111879692674432],"dir":"rtl"},{"str":"منهای","boundary":[0.3829596412556053,0.6940588154476419,0.4245640259093173,0.7111879692674432],"dir":"rtl"},{"str":"فنریت","boundary":[0.3318883906327851,0.6940588154476419,0.3772296960637766,0.7111879692674432],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.28654708520179356,0.6940588154476419,0.3264075734927751,0.7111879692674432],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرایزینگ","boundary":[0.17742899850523153,0.6940588154476419,0.2810662680617836,0.7111879692674432],"dir":"rtl"},{"str":"هوا","boundary":[0.1485301444942699,0.6940588154476419,0.17194818136522158,0.7111879692674432],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.12984554060787232,0.6940588154476419,0.1428001993024413,0.7111879692674432],"dir":"rtl"},{"str":"نخ","boundary":[0.8529729280850356,0.7199666606000914,0.8716077063610694,0.7370958144198927],"dir":"rtl"},{"str":"فیلامنتی","boundary":[0.789943530974921,0.7199666606000914,0.8474921109450256,0.7370958144198927],"dir":"rtl"},{"str":"صاف،","boundary":[0.7393705364557381,0.7199666606000914,0.7844627138349111,0.7370958144198927],"dir":"rtl"},{"str":"یو","boundary":[0.7241737252948014,0.7199666606000914,0.7244726789569838,0.7370958144198927],"dir":"rtl"},{"str":"ژگیهای","boundary":[0.654916126889221,0.7199666606000914,0.7188423849858826,0.7370958144198927],"dir":"rtl"},{"str":"نخها","boundary":[0.6157407407407407,0.7199666606000914,0.6489744228533465,0.7370958144198927],"dir":"rtl"},{"str":"استیپل","boundary":[0.5497218070088025,0.7199666606000914,0.5948139843879754,0.7370958144198927],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5320337153296794,0.7199666606000914,0.5442409898687925,0.7370958144198927],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4469772463046006,0.7199666606000914,0.45701710679289165,0.7370958144198927],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4245557216409235,0.7199666606000914,0.44149642916459064,0.7370958144198927],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاری","boundary":[0.36625975751536294,0.7199666606000914,0.41882577644909486,0.7370958144198927],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.34857166583623983,0.7199666606000914,0.3607789403753529,0.7370958144198927],"dir":"rtl"},{"str":"کاربردها،","boundary":[0.27856668327520345,0.7199666606000914,0.34284172064441126,0.7370958144198927],"dir":"rtl"},{"str":"خصوص","boundary":[0.21753031057963793,0.7199666606000914,0.2728367380833749,0.7370958144198927],"dir":"rtl"},{"str":"ات","boundary":[0.18764324032552734,0.7199666606000914,0.21287991197475503,0.7370958144198927],"dir":"rtl"},{"str":"سطحی","boundary":[0.12984553230360407,0.7199666606000914,0.18191329513369872,0.7370958144198927],"dir":"rtl"},{"str":"نخهای","boundary":[0.8221433316724797,0.7458316828679913,0.8710513203786746,0.7629608366877927],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرۀ","boundary":[0.7546545424348113,0.7458316828679913,0.8151926590267395,0.7629608366877927],"dir":"rtl"},{"str":"هوا","boundary":[0.7242858329181199,0.7458316828679913,0.7479529978408901,0.7629608366877927],"dir":"rtl"},{"str":"اهمیت","boundary":[0.6692534462713835,0.7458316828679913,0.7175842883241985,0.7629608366877927],"dir":"rtl"},{"str":"زیادی","boundary":[0.6187053645573825,0.7458316828679913,0.6623027736256435,0.7629608366877927],"dir":"rtl"},{"str":"دارد.","boundary":[0.5788697890715827,0.7458316828679913,0.6120038199634611,0.7629608366877927],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5610156120245805,0.7458316828679913,0.5713793389802357,0.7629608366877927],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.5144784919448596,0.7458316828679913,0.5542298643249354,0.7629608366877927],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4935766483972761,0.7458316828679913,0.5079710686735073,0.7629608366877927],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگی","boundary":[0.4360778940375352,0.7458316828679913,0.4870050853152302,0.7629608366877927],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.4039403753529313,0.7458316828679913,0.41990948347450585,0.7629608366877927],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.3575776449094834,0.7458316828679913,0.39674057465537277,0.7629608366877927],"dir":"rtl"},{"str":"نخهای","boundary":[0.29907822620827096,0.7458316828679913,0.3502283673808337,0.7629608366877927],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرۀ","boundary":[0.22862481315396102,0.7458316828679913,0.29275286497259584,0.7629608366877927],"dir":"rtl"},{"str":"هوا","boundary":[0.1965371200797209,0.7458316828679913,0.22200674010291047,0.7629608366877927],"dir":"rtl"},{"str":"(ناصاف","boundary":[0.1298206278026905,0.7458316828679913,0.19007848173735187,0.7629608366877927],"dir":"rtl"},{"str":"بودن","boundary":[0.8353222056136854,0.7716967051358913,0.8710720810496596,0.7888258589556926],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8174098986879256,0.7716967051358913,0.8284645077094895,0.7888258589556926],"dir":"rtl"},{"str":"اصطکاک","boundary":[0.741226540441787,0.7716967051358913,0.8094627138349111,0.7888258589556926],"dir":"rtl"},{"str":"بالا)،","boundary":[0.6976540441787078,0.7716967051358913,0.733030227536954,0.7888258589556926],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6652923102474672,0.7716967051358913,0.691087133884219,0.7888258589556926],"dir":"rtl"},{"str":"نخ","boundary":[0.6381622654044178,0.7716967051358913,0.658006208731958,0.7888258589556926],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6219440292310247,0.7716967051358913,0.6282469689420361,0.7888258589556926],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5325651885068926,0.7716967051358913,0.5667704700215911,0.7888258589556926],"dir":"rtl"},{"str":"کاربردهایی","boundary":[0.4411850190998173,0.7716967051358913,0.5243688756020595,0.7888258589556926],"dir":"rtl"},{"str":"مثل","boundary":[0.4063320046503903,0.7716967051358913,0.4332378342468029,0.7888258589556926],"dir":"rtl"},{"str":"روکش","boundary":[0.3471142667331008,0.7716967051358913,0.3982104301611028,0.7888258589556926],"dir":"rtl"},{"str":"دل","boundary":[0.3020470021591098,0.7716967051358913,0.31784172064441124,0.7888258589556926],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.2550074738415546,0.7716967051358913,0.2869373858163096,0.7888258589556926],"dir":"rtl"},{"str":"خودرو،","boundary":[0.18928749377179874,0.7716967051358913,0.24693572496263083,0.7888258589556926],"dir":"rtl"},{"str":"قطار","boundary":[0.1479820627802691,0.7716967051358913,0.18134030891878428,0.7888258589556926],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.12984554060787246,0.7716967051358913,0.13988540109616346,0.7888258589556926],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7994103969440294,0.7973904358655932,0.8129641419001946,0.8145195896853946],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7754941039694404,0.7973904358655932,0.784686929081548,0.8145195896853946],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.7164258428832422,0.7973904358655932,0.7287078558379009,0.8145195896853946],"dir":"rtl"},{"str":"اند؛","boundary":[0.6711717322703872,0.7973904358655932,0.6970312240491613,0.8145195896853946],"dir":"rtl"},{"str":"ولی","boundary":[0.636343630626142,0.7973904358655932,0.6651629010052361,0.8145195896853946],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6059749211094504,0.7973904358655932,0.6304336585939481,0.8145195896853946],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.5736131871782097,0.7973904358655932,0.6000149198697701,0.8145195896853946],"dir":"rtl"},{"str":"نخ","boundary":[0.5487003819963462,0.7973904358655932,0.5676531859385294,0.8145195896853946],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5248090018269391,0.7973904358655932,0.5426697363346265,0.8145195896853946],"dir":"rtl"},{"str":"زم","boundary":[0.5028857332668992,0.7973904358655932,0.5190292310247469,0.8145195896853946],"dir":"rtl"},{"str":"نهی","boundary":[0.49740491612688936,0.7973904358655932,0.49745474173725307,0.8145195896853946],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.4497508719481815,0.7973904358655932,0.48210845374522515,0.8145195896853946],"dir":"rtl"},{"str":"دیگری","boundary":[0.39147982062780284,0.7973904358655932,0.4437202262864616,0.8145195896853946],"dir":"rtl"},{"str":"مثل","boundary":[0.3586198305929249,0.7973904358655932,0.3854979323779204,0.8145195896853946],"dir":"rtl"},{"str":"پوشاک","boundary":[0.29987543597409083,0.7973904358655932,0.35264186952808046,0.8145195896853946],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.28395615346288006,0.7973904358655932,0.2939960139511711,0.8145195896853946],"dir":"rtl"},{"str":"حتی","boundary":[0.2441205779770803,0.7973904358655932,0.2782262082710515,0.8145195896853946],"dir":"rtl"},{"str":"نخ","boundary":[0.21920777279521686,0.7973904358655932,0.2381605767374001,0.8145195896853946],"dir":"rtl"},{"str":"خاب","boundary":[0.17414050822122584,0.7973904358655932,0.21322869955156964,0.8145195896853946],"dir":"rtl"},{"str":"فرش","boundary":[0.1298206278026907,0.7973904358655932,0.16841056302939725,0.8145195896853946],"dir":"rtl"},{"str":"ماشینی","boundary":[0.8194554392957981,0.8232554581334932,0.8712340142833417,0.8403846119532945],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.7931910197887843,0.8232554581334932,0.8131823949510048,0.8403846119532945],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7732519515030727,0.8232554581334932,0.7869833397496463,0.8403846119532945],"dir":"rtl"},{"str":"میشود.","boundary":[0.6363483547723433,0.8232554581334932,0.6955489121408405,0.8403846119532945],"dir":"rtl"},{"str":"نمرۀ","boundary":[0.5976460077899396,0.8232554581334932,0.6299161268892212,0.8403846119532945],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5669186920481203,0.8232554581334932,0.5914107570306418,0.8403846119532945],"dir":"rtl"},{"str":"نخها","boundary":[0.5255563859823951,0.8232554581334932,0.5605339644577314,0.8403846119532945],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5012248795881084,0.8232554581334932,0.5191122737086864,0.8403846119532945],"dir":"rtl"},{"str":"محدودۀ","boundary":[0.4355856805053503,0.8232554581334932,0.4949966782926425,0.8403846119532945],"dir":"rtl"},{"str":"ظریف","boundary":[0.38072164092343475,0.8232554581334932,0.4293190730354005,0.8403846119532945],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.3627721876678809,0.8232554581334932,0.3743438540073354,0.8403846119532945],"dir":"rtl"},{"str":"متوسط","boundary":[0.3042625762415709,0.8232554581334932,0.35658113270220904,0.8403846119532945],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.26112771964789916,0.8232554581334932,0.29777445607042036,0.8403846119532945],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2563942866633451,0.8232554581334932,0.2613768476997178,0.8403846119532945],"dir":"ltr"},{"str":"لاف","boundary":[0.1873941205779772,0.8232554581334932,0.2223716990533135,0.8403846119532945],"dir":"rtl"},{"str":"خن","boundary":[0.1769307424015945,0.8232554581334932,0.17703039362232198,0.8403846119532945],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.12984554060787254,0.8232554581334932,0.161883408071749,0.8403846119532945],"dir":"rtl"},{"str":"استرچ،","boundary":[0.8192409898687926,0.8491147706834532,0.8710845374522505,0.8662439245032546],"dir":"rtl"},{"str":"ست","boundary":[0.7794303271881747,0.8491147706834532,0.8121408403919614,0.8662439245032546],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7622654044178709,0.8491147706834532,0.772858764106129,0.8662439245032546],"dir":"rtl"},{"str":"بیسیاف،","boundary":[0.6793680451752202,0.8491147706834532,0.7558789106163618,0.8662439245032546],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرایزینگ","boundary":[0.5640964955987379,0.8491147706834532,0.6730504010655541,0.8662439245032546],"dir":"rtl"},{"str":"جت","boundary":[0.5232893207108454,0.8491147706834532,0.557145822952998,0.8662439245032546],"dir":"rtl"},{"str":"هوا","boundary":[0.4916749709350607,0.8491147706834532,0.5167687155986911,0.8662439245032546],"dir":"rtl"},{"str":"براساس","boundary":[0.4193323368211262,0.8491147706834532,0.478674638764325,0.8662439245032546],"dir":"rtl"},{"str":"خاصیت","boundary":[0.35089686098654715,0.8491147706834532,0.4123816641753863,0.8662439245032546],"dir":"rtl"},{"str":"ترموپلاستیکی","boundary":[0.23911310413552578,0.8491147706834532,0.34451160070189135,0.8662439245032546],"dir":"rtl"},{"str":"استوار","boundary":[0.18587443946188353,0.8491147706834532,0.23196312904833097,0.8662439245032546],"dir":"rtl"},{"str":"نیست","boundary":[0.13457897359242665,0.8491147706834532,0.17918433807034245,0.8662439245032546],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1298455406078726,0.8491147706834532,0.1348281016442453,0.8662439245032546],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8530601229031723,0.8749797929513532,0.8709475170237503,0.8921089467711545],"dir":"rtl"},{"str":"نخ","boundary":[0.8278981896694901,0.8749797929513532,0.8469511216325001,0.8921089467711545],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرۀ","boundary":[0.7586655040690917,0.8749797929513532,0.8216949011792062,0.8921089467711545],"dir":"rtl"},{"str":"هوا","boundary":[0.7280227536953996,0.8749797929513532,0.7525250239186324,0.8921089467711545],"dir":"rtl"},{"str":"درگیری","boundary":[0.6630003321707358,0.8749797929513532,0.7218460251379127,0.8921089467711545],"dir":"rtl"},{"str":"فیزیکی","boundary":[0.6024871283839895,0.8749797929513532,0.6570212589270886,0.8921089467711545],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.5718443780102974,0.8749797929513532,0.5965080551403423,0.8921089467711545],"dir":"rtl"},{"str":"فیلامنتی،","boundary":[0.5001204118917125,0.8749797929513532,0.5658653047666501,0.8921089467711545],"dir":"rtl"},{"str":"پایداری","boundary":[0.4361733931240659,0.8749797929513532,0.4940034284765228,0.8921089467711545],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.40577977080219246,0.8749797929513532,0.4300058561269325,0.8921089467711545],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.3731689088191331,0.8749797929513532,0.39967076953152014,0.8921089467711545],"dir":"rtl"},{"str":"نخ","boundary":[0.3477827603388142,0.8749797929513532,0.3669157947184854,0.8921089467711545],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3285999003487794,0.8749797929513532,0.3416344077779056,0.8921089467711545],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3046836073741904,0.8749797929513532,0.32242317179129254,0.8921089467711545],"dir":"rtl"},{"str":"مقابل","boundary":[0.25911808669656217,0.8749797929513532,0.29858442719783973,0.8921089467711545],"dir":"rtl"},{"str":"برگشت","boundary":[0.19484439596547232,0.8749797929513532,0.2530859304781933,0.8921089467711545],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.17493771798704547,0.8749797929513532,0.18864680008177778,0.8921089467711545],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.1298206278026907,0.8749797929513532,0.1689835575485801,0.8921089467711545],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.13408071748878925,0.8976558485354574,0.8673538535127051,0.9134146700496746],"dir":"rtl"},{"str":"Stretch","boundary":[0.14778276033881416,0.9195448783830078,0.19483625610363725,0.9310214114422747],"dir":"ltr"},{"str":"to","boundary":[0.19905939262580966,0.9195448783830078,0.21201202491280519,0.9310214114422747],"dir":"ltr"},{"str":"fit","boundary":[0.21623496113602392,0.9195448783830078,0.230840009715994,0.9310214114422747],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.454015113768477,0.9212873562756936,0.4629064939378841,0.9355045539461287],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4630252449759176,0.9212873562756936,0.472185434313237,0.9355045539461287],"dir":"ltr"},{"str":"Overfeed","boundary":[0.4722429828932071,0.9195448783830078,0.5336345954990864,0.9310214114422747],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1298,0.1057,0.87161,0.9355],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/b4cde32e18350ad1/pages/2822c5e653d85f77592085eec6ab4e67.jpg","blurred":"/storage/books/b4cde32e18350ad1/pages/68027680b4d86e5d1759268a3cd2ad21.jpg"},"info":{"width":481.68,"height":700.56,"margin":[0.1297,0.1057,0.12877,0.08888]},"elements":[{"words":[{"str":"______________________________________________________","boundary":[0.14853014449427007,0.10569635809209761,0.8210845374522504,0.12282551191189892],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.8273260279396697,0.11502204486410857,0.8711343630626142,0.13215119868390987],"dir":"rtl"},{"str":"0","boundary":[0.1315894369706029,0.11502204486410857,0.1423019431988042,0.13215119868390987],"dir":"ltr"},{"str":"صاف","boundary":[0.8297043680451752,0.15167843403848344,0.8711343630626142,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه","boundary":[0.7878757681448264,0.15167843403848344,0.8207606709848861,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"تعیین","boundary":[0.7383491114432817,0.15167843403848344,0.7801381119502411,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.675705862813486,0.15167843403848344,0.681161767148314,0.16880758785828476],"dir":"ltr"},{"str":"انواع","boundary":[0.6321582793555887,0.15167843403848344,0.668294410840125,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"نخهای","boundary":[0.5713751868460387,0.15167843403848344,0.6228159774123899,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"فیلامنتی","boundary":[0.5019431988041853,0.15167843403848344,0.5624314897857497,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"بدون","boundary":[0.4549078226208271,0.15167843403848344,0.49411647611085163,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.4068510214250124,0.15167843403848344,0.44717016642624174,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3842052815146985,0.15167843403848344,0.39980066653388113,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"ترموپلاستیک","boundary":[0.275909317389138,0.15167843403848344,0.37503736920777286,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.255281514698555,0.15167843403848344,0.26686596910812155,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"ترموست","boundary":[0.18009466865969107,0.15167843403848344,0.24846298823682325,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"بودن،","boundary":[0.1298599577405008,0.15167843403848344,0.17100149476831086,0.16880758785828476],"dir":"rtl"},{"str":"قابلیت","boundary":[0.8221825428044449,0.17754345630638343,0.8709807340973259,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچره","boundary":[0.7530186015612024,0.17754345630638343,0.8159637072252128,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.7102492095199092,0.17754345630638343,0.7465661850190998,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6936765403214353,0.17754345630638343,0.703990200963295,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.6461231406942027,0.17754345630638343,0.687478426954933,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرۀ","boundary":[0.5765476945409681,0.17754345630638343,0.6399055980432811,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":"هوا","boundary":[0.5455737338597167,0.17754345630638343,0.5702857908575396,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":"(تکسچرۀ","boundary":[0.468685496401225,0.17754345630638343,0.539351838539238,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":"جت","boundary":[0.4287100340066597,0.17754345630638343,0.46241072911476494,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":"هوا)","boundary":[0.39030707097584283,0.17754345630638343,0.4224988496546241,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.37092098123451733,0.17754345630638343,0.3841114780641228,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":"دارند.","boundary":[0.32172811825278186,0.17754345630638343,0.364638680470687,0.19467261012618473],"dir":"rtl"},{"str":"اهمیت","boundary":[0.7558379626063036,0.2181100264877383,0.8161722844211923,0.23815113645690583],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرایزینگ","boundary":[0.6182894642760486,0.2181100264877383,0.7481869760123024,0.23815113645690583],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5881533935056757,0.2181100264877383,0.6106498628965287,0.23815113645690583],"dir":"rtl"},{"str":"صنعت","boundary":[0.5192418202956318,0.2181100264877383,0.5804993554076237,0.23815113645690583],"dir":"rtl"},{"str":"نساجی","boundary":[0.4475377844211924,0.2181100264877383,0.511563303702475,0.23815113645690583],"dir":"rtl"},{"str":"مراجعه","boundary":[0.8174846371034712,0.2481155700439647,0.8708478658030228,0.265244723863766],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7955862813486132,0.2481155700439647,0.8106669671922452,0.265244723863766],"dir":"rtl"},{"str":"آمار","boundary":[0.7587651552898189,0.2481155700439647,0.7873152300282344,0.265244723863766],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.7129754193655539,0.2481155700439647,0.7514354598787794,0.265244723863766],"dir":"rtl"},{"str":"سالیانۀ","boundary":[0.6569714333167249,0.2481155700439647,0.7047791064607208,0.265244723863766],"dir":"rtl"},{"str":"الیاف","boundary":[0.6099360571333665,0.2481155700439647,0.6495612376148201,0.265244723863766],"dir":"rtl"},{"str":"نساجی","boundary":[0.5489245972429829,0.2481155700439647,0.6025009555868654,0.265244723863766],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.5043555887726292,0.2481155700439647,0.5414894956964819,0.265244723863766],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.41679123069257595,0.2481155700439647,0.434853014449427,0.265244723863766],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.3712755356253113,0.2481155700439647,0.4094615352815364,0.265244723863766],"dir":"rtl"},{"str":"الیاف","boundary":[0.32424015944195306,0.2481155700439647,0.36386533992340664,0.265244723863766],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.29810662680617833,0.2481155700439647,0.3174907966744493,0.265244723863766],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.2510712506228201,0.2481155700439647,0.28991031390134525,0.265244723863766],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.19504235176880913,0.2481155700439647,0.24287493771798702,0.265244723863766],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.16890881913303435,0.2481155700439647,0.1882929890013053,0.265244723863766],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.12987898061482794,0.2481155700439647,0.16071250622820124,0.265244723863766],"dir":"rtl"},{"str":"27","boundary":[0.8275618667995349,0.27398059231186467,0.8496096993854841,0.291109746131666],"dir":"ltr"},{"str":"میلادی،","boundary":[0.7627387477163262,0.27398059231186467,0.8210845374522504,0.291109746131666],"dir":"rtl"},{"str":"مرز","boundary":[0.7298787576814482,0.27398059231186467,0.7564725406158537,0.291109746131666],"dir":"rtl"},{"str":"17","boundary":[0.6897940541438299,0.27398059231186467,0.7118418867297791,0.291109746131666],"dir":"ltr"},{"str":"میلیون","boundary":[0.6360446769639595,0.27398059231186467,0.683204617173227,0.291109746131666],"dir":"rtl"},{"str":"تن","boundary":[0.608939544926092,0.27398059231186467,0.6292933067596744,0.291109746131666],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5892833416376018,0.27398059231186467,0.6026394797695246,0.291109746131666],"dir":"rtl"},{"str":"پشت","boundary":[0.5434686929081548,0.27398059231186467,0.582902215756756,0.291109746131666],"dir":"rtl"},{"str":"گذاشته","boundary":[0.45451336987211427,0.27398059231186467,0.507968398955191,0.291109746131666],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4108785915960803,0.27398059231186467,0.44752532801860145,0.291109746131666],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.39421192492941376,0.27398059231186467,0.4044977850621345,0.291109746131666],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.37732104301611025,0.27398059231186467,0.38768476997176543,0.291109746131666],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.33150639428666334,0.27398059231186467,0.37080726917216233,0.291109746131666],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.31112771964789904,0.27398059231186467,0.32518771064792196,0.291109746131666],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.26708188008636435,0.27398059231186467,0.30474993273179973,0.291109746131666],"dir":"rtl"},{"str":"میلیون","boundary":[0.15692575153628965,0.27398059231186467,0.20426008138183027,0.291109746131666],"dir":"rtl"},{"str":"تن","boundary":[0.1298206194984222,0.27398059231186467,0.15054796462019032,0.291109746131666],"dir":"rtl"},{"str":"الیاف","boundary":[0.8321956485633615,0.29988843746431415,0.8710596246470685,0.31701759128411544],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8087776116924099,0.29988843746431415,0.8261476018508224,0.31701759128411544],"dir":"rtl"},{"str":"جهان،","boundary":[0.7572579305763162,0.29988843746431415,0.8031722305264907,0.31701759128411544],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.7206859325693405,0.29988843746431415,0.7517023750207606,0.31701759128411544],"dir":"rtl"},{"str":"27","boundary":[0.6770885235010795,0.29988843746431415,0.6991363560870287,0.31701759128411544],"dir":"ltr"},{"str":"یک","boundary":[0.5830302275369539,0.29988843746431415,0.6102848364059125,0.31701759128411544],"dir":"rtl"},{"str":"نقطۀ","boundary":[0.5437178209599733,0.29988843746431415,0.5772192263282657,0.31701759128411544],"dir":"rtl"},{"str":"عطف","boundary":[0.4946645075568841,0.29988843746431415,0.5378143126230389,0.31701759128411544],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.47124647068593245,0.29988843746431415,0.48861646084434496,0.31701759128411544],"dir":"rtl"},{"str":"یتار","boundary":[0.4450465039030061,0.29988843746431415,0.4450963295133698,0.31701759128411544],"dir":"rtl"},{"str":"خچ","boundary":[0.4109159608038531,0.29988843746431415,0.4398148148148147,0.31701759128411544],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.3580759010131207,0.29988843746431415,0.3953027032750729,0.31701759128411544],"dir":"rtl"},{"str":"الیاف","boundary":[0.31375602059458557,0.29988843746431415,0.35231746672534203,0.31701759128411544],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.19461882577644907,0.29988843746431415,0.2016940624480983,0.31701759128411544],"dir":"rtl"},{"str":"ود","boundary":[0.13482810164424508,0.29988843746431415,0.15515695067264568,0.31701759128411544],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1298455406078724,0.29988843746431415,0.13482810164424508,0.31701759128411544],"dir":"ltr"},{"str":"ی","boundary":[0.7963834911144327,0.3257534597322141,0.8115803022753695,0.3428826135520154],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.7520885235010795,0.3257534597322141,0.7898697172704849,0.3428826135520154],"dir":"rtl"},{"str":"الیاف","boundary":[0.7065479156286331,0.3257534597322141,0.7455875542656663,0.3428826135520154],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6819091513037701,0.3257534597322141,0.7001845983959722,0.3428826135520154],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.6441164258428832,0.3257534597322141,0.6751328682943032,0.3428826135520154],"dir":"rtl"},{"str":"27","boundary":[0.5938174721807008,0.3257534597322141,0.61586530476665,0.3428826135520154],"dir":"ltr"},{"str":"نسبت","boundary":[0.5428956983889718,0.3257534597322141,0.5869415379505065,0.3428826135520154],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5224921109450257,0.3257534597322141,0.5365433984375565,0.3428826135520154],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.48492360073077556,0.3257534597322141,0.5157905663511044,0.3428826135520154],"dir":"rtl"},{"str":"،2715","boundary":[0.42884902840059785,0.3257534597322141,0.4782220644411227,0.3428826135520154],"dir":"ltr"},{"str":"رشدِ","boundary":[0.3885401096163428,0.3257534597322141,0.42241959281448693,0.3428826135520154],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.35991529646238163,0.3257534597322141,0.38183856502242147,0.3428826135520154],"dir":"rtl"},{"str":"درصدی","boundary":[0.2914549078226208,0.3257534597322141,0.3536131352765321,0.3428826135520154],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.24838066766317884,0.3257534597322141,0.2849138064620717,0.3428826135520154],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.21327852516193316,0.3257534597322141,0.2420401453344313,0.3428826135520154],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.16522172396611853,0.3257534597322141,0.2067775559265199,0.3428826135520154],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.1298705869937791,0.3257534597322141,0.15824613851519678,0.3428826135520154],"dir":"rtl"},{"str":"آنکه","boundary":[0.838672977910646,0.351447190461916,0.871150971599402,0.36857634428171737],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8140342135857831,0.351447190461916,0.8323096606779852,0.36857634428171737],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.7764657033715329,0.351447190461916,0.8073326689918617,0.36857634428171737],"dir":"rtl"},{"str":"،2716","boundary":[0.7204741737252947,0.351447190461916,0.7697392459724297,0.36857634428171737],"dir":"ltr"},{"str":"الیاف","boundary":[0.6749335658528482,0.351447190461916,0.7139732044898814,0.36857634428171737],"dir":"rtl"},{"str":"بشر","boundary":[0.6398563361567845,0.351447190461916,0.6684640783086475,0.36857634428171737],"dir":"rtl"},{"str":"ساخته","boundary":[0.586094502574323,0.351447190461916,0.6330800531473176,0.36857634428171737],"dir":"rtl"},{"str":"درصد","boundary":[0.4987958810828765,0.351447190461916,0.5446105298123234,0.36857634428171737],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.47889054974256756,0.351447190461916,0.49241596719175185,0.36857634428171737],"dir":"rtl"},{"str":"کل","boundary":[0.4492692243813319,0.351447190461916,0.4719398770968276,0.36857634428171737],"dir":"rtl"},{"str":"الیاف","boundary":[0.4034794884570668,0.351447190461916,0.44261671740150343,0.36857634428171737],"dir":"rtl"},{"str":"نساجی","boundary":[0.3437385816309582,0.351447190461916,0.3969383870965178,0.36857634428171737],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3238332502906493,0.351447190461916,0.3373586677398336,0.36857634428171737],"dir":"rtl"},{"str":"تشکیل","boundary":[0.26558711177545247,0.351447190461916,0.3173194764467014,0.36857634428171737],"dir":"rtl"},{"str":"دادند","boundary":[0.22101810330509875,0.351447190461916,0.25878591596080375,0.36857634428171737],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2161185849526656,0.351447190461916,0.22085201793721965,0.36857634428171737],"dir":"ltr"},{"str":"سهم","boundary":[0.17558545092177372,0.351447190461916,0.20926756352765313,0.36857634428171737],"dir":"rtl"},{"str":"الیاف","boundary":[0.1298206278026905,0.351447190461916,0.16908448168636042,0.36857634428171737],"dir":"rtl"},{"str":"عی","boundary":[0.8247716326191662,0.377312212729816,0.8490865304766648,0.3944413665496173],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8048663012788573,0.377312212729816,0.8183917187280416,0.3944413665496173],"dir":"rtl"},{"str":"تن،","boundary":[0.661866799534961,0.377312212729816,0.6876764657033715,0.3944413665496173],"dir":"rtl"},{"str":"میلیون","boundary":[0.5795507390798871,0.377312212729816,0.6267106792891547,0.3944413665496173],"dir":"rtl"},{"str":"تن","boundary":[0.5524206942368377,0.377312212729816,0.5731941212628652,0.3944413665496173],"dir":"rtl"},{"str":"پنبه،","boundary":[0.514578143165587,0.377312212729816,0.5459005460056469,0.3944413665496173],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.4638058462049493,0.377312212729816,0.5078765985716658,0.3944413665496173],"dir":"rtl"},{"str":"پنج","boundary":[0.4316932403255273,0.377312212729816,0.4574010242757314,0.3944413665496173],"dir":"rtl"},{"str":"میلیون","boundary":[0.3776822786912472,0.377312212729816,0.4252539135624185,0.3944413665496173],"dir":"rtl"},{"str":"تن","boundary":[0.35055223384819795,0.377312212729816,0.37132566087422536,0.3944413665496173],"dir":"rtl"},{"str":"جوت","boundary":[0.30025328018601555,0.377312212729816,0.34385068925427664,0.3944413665496173],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2835866135193489,0.377312212729816,0.2938724736520697,0.3944413665496173],"dir":"rtl"},{"str":"میلیون","boundary":[0.19504235176880913,0.377312212729816,0.24237668161434975,0.3944413665496173],"dir":"rtl"},{"str":"تن","boundary":[0.16791230692575979,0.377312212729816,0.18868573395178728,0.3944413665496173],"dir":"rtl"},{"str":"پشم","boundary":[0.1298705869937791,0.377312212729816,0.16139215869456897,0.3944413665496173],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.8402300282345123,0.403177234997716,0.8709475170237501,0.4203063888175173],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.7909524995847864,0.403177234997716,0.8331229080214382,0.4203063888175173],"dir":"rtl"},{"str":"ویسکوز","boundary":[0.7217198139843879,0.403177234997716,0.7832544427835907,0.4203063888175173],"dir":"rtl"},{"str":"ریون","boundary":[0.6766525494103969,0.403177234997716,0.7150569127188413,0.4203063888175173],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6552524497591761,0.403177234997716,0.6699900028191077,0.4203063888175173],"dir":"rtl"},{"str":"مقدار","boundary":[0.6072454741737253,0.403177234997716,0.6483439552901943,0.4203063888175173],"dir":"rtl"},{"str":"میلیون","boundary":[0.516919946852682,0.403177234997716,0.5640798870619497,0.4203063888175173],"dir":"rtl"},{"str":"تن","boundary":[0.48879338980235826,0.403177234997716,0.5103298444510129,0.4203063888175173],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.471130210928417,0.403177234997716,0.48203107017221225,0.4203063888175173],"dir":"rtl"},{"str":"نوار","boundary":[0.43503155621989686,0.403177234997716,0.4639931094439,0.4203063888175173],"dir":"rtl"},{"str":"استات","boundary":[0.37999916957316043,0.403177234997716,0.4279244360068227,0.4203063888175173],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.3648272712174056,0.403177234997716,0.37312783879609757,0.4203063888175173],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.307639926922438,0.403177234997716,0.3180036538780932,0.4203063888175173],"dir":"rtl"},{"str":"کاربرد","boundary":[0.2531307091845207,0.403177234997716,0.2998422189005147,0.4203063888175173],"dir":"rtl"},{"str":"سیگار)","boundary":[0.15122072745391113,0.403177234997716,0.20430991529646222,0.4203063888175173],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.12982062780269044,0.403177234997716,0.144558180862622,0.4203063888175173],"dir":"rtl"},{"str":"قدار","boundary":[0.8308202253903169,0.42904225726561596,0.8640591263909648,0.4461714110854173],"dir":"rtl"},{"str":"میلیون","boundary":[0.7428631609486149,0.42904225726561596,0.7900390300614515,0.4461714110854173],"dir":"rtl"},{"str":"تن،","boundary":[0.710781013213731,0.42904225726561596,0.7365761501411724,0.4461714110854173],"dir":"rtl"},{"str":"کل","boundary":[0.681768051162018,0.42904225726561596,0.7045382826772959,0.4461714110854173],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.6381052013636793,0.42904225726561596,0.6755670077210383,0.4461714110854173],"dir":"rtl"},{"str":"الیاف","boundary":[0.5931739991201783,0.42904225726561596,0.6318561467156617,0.4461714110854173],"dir":"rtl"},{"str":"سلولوزیک","boundary":[0.5064481528342419,0.42904225726561596,0.5869996678292642,0.4461714110854173],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.48237884454951485,0.42904225726561596,0.5002319058598805,0.4461714110854173],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.4453290719617802,0.42904225726561596,0.4761625975751535,0.4461714110854173],"dir":"rtl"},{"str":"27","boundary":[0.39547002159109773,0.42904225726561596,0.4175178541770469,0.4461714110854173],"dir":"ltr"},{"str":"را","boundary":[0.37593423019431976,0.42904225726561596,0.3891380169407074,0.4461714110854173],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.35600689454862877,0.42904225726561596,0.36970602889885384,0.4461714110854173],"dir":"rtl"},{"str":"شش","boundary":[0.3143644988113261,0.42904225726561596,0.3498137958369538,0.4461714110854173],"dir":"rtl"},{"str":"میلیون","boundary":[0.26107026940236017,0.42904225726561596,0.30817140009965116,0.4461714110854173],"dir":"rtl"},{"str":"تن","boundary":[0.2344617133903204,0.42904225726561596,0.2547832585949177,0.4461714110854173],"dir":"rtl"},{"str":"رسانده","boundary":[0.17713112021593477,0.42904225726561596,0.22822050053225956,0.4461714110854173],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.12970399057842993,0.42904225726561596,0.1709477261240334,0.4461714110854173],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.8334911144328183,0.45490727953351595,0.8710347118418866,0.47203643335331724],"dir":"rtl"},{"str":"آکریلیک","boundary":[0.7645075568842383,0.45490727953351595,0.8279355588772628,0.47203643335331724],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7410895200132868,0.45490727953351595,0.7584595101716992,0.47203643335331724],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.7044926092011292,0.45490727953351595,0.7353595748214581,0.47203643335331724],"dir":"rtl"},{"str":"،2716","boundary":[0.6497550240823783,0.45490727953351595,0.6989868792559374,0.47203643335331724],"dir":"ltr"},{"str":"دو","boundary":[0.6255896030559707,0.45490727953351595,0.6437257274191028,0.47203643335331724],"dir":"rtl"},{"str":"میلیون","boundary":[0.5727744560704201,0.45490727953351595,0.6198596578641421,0.47203643335331724],"dir":"rtl"},{"str":"تن","boundary":[0.5468651386812822,0.45490727953351595,0.5667038568695911,0.47203643335331724],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.5102682278691246,0.45490727953351595,0.5409837863683724,0.47203643335331724],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4681655871117753,0.45490727953351595,0.504509793581346,0.47203643335331724],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4632079388805845,0.45490727953351595,0.46794137186513857,0.47203643335331724],"dir":"ltr"},{"str":"تولید","boundary":[0.42013369872114253,0.45490727953351595,0.4573605009830947,0.47203643335331724],"dir":"rtl"},{"str":"نخهای","boundary":[0.36333250290649377,0.45490727953351595,0.4143226975124543,0.47203643335331724],"dir":"rtl"},{"str":"لامنتی","boundary":[0.2975004152134196,0.45490727953351595,0.34625477495432644,0.47203643335331724],"dir":"rtl"},{"str":"پلی","boundary":[0.2656120245806343,0.45490727953351595,0.2916614764989203,0.47203643335331724],"dir":"rtl"},{"str":"پلیپروپیلن","boundary":[0.12991803755733464,0.45490727953351595,0.21319443614017594,0.47203643335331724],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8530352100979901,0.4806010102632179,0.870922604218568,0.49773016408301923],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.8029853844876265,0.4806010102632179,0.8470561368543429,0.49773016408301923],"dir":"rtl"},{"str":"هشت","boundary":[0.7529106460720809,0.4806010102632179,0.7968449043371673,0.49773016408301923],"dir":"rtl"},{"str":"میلیون","boundary":[0.6998463710347117,0.4806010102632179,0.7469315728284337,0.49773016408301923],"dir":"rtl"},{"str":"تن","boundary":[0.6734387975419365,0.4806010102632179,0.6936590295415591,0.49773016408301923],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6574946022255438,0.4806010102632179,0.6673345880027355,0.49773016408301923],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.6137228035210096,0.4806010102632179,0.6513751904723568,0.49773016408301923],"dir":"rtl"},{"str":"کل","boundary":[0.5850730775618667,0.4806010102632179,0.6077437302773624,0.49773016408301923],"dir":"rtl"},{"str":"الیاف","boundary":[0.5402549410396942,0.4806010102632179,0.5790115677852575,0.49773016408301923],"dir":"rtl"},{"str":"پل","boundary":[0.5230651054642084,0.4806010102632179,0.5341513037701376,0.49773016408301923],"dir":"rtl"},{"str":"میلیون","boundary":[0.30223383989370517,0.4806010102632179,0.34939378010297273,0.49773016408301923],"dir":"rtl"},{"str":"تن","boundary":[0.2758262664009299,0.4806010102632179,0.2960464984005526,0.49773016408301923],"dir":"rtl"},{"str":"ده","boundary":[0.22375851187510362,0.4806010102632179,0.2428168078392292,0.49773016408301923],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.15724961800365372,0.4806010102632179,0.17028412543278,0.49773016408301923],"dir":"rtl"},{"str":"میلیون","boundary":[0.824074074074074,0.5064945811208175,0.8712340142833416,0.5236237349406189],"dir":"rtl"},{"str":"تن","boundary":[0.7981647566849359,0.5064945811208175,0.8180034748732449,0.5236237349406189],"dir":"rtl"},{"str":"پل","boundary":[0.7814731772130874,0.5064945811208175,0.7925593755190167,0.5236237349406189],"dir":"rtl"},{"str":"یلیون","boundary":[0.6491238996844377,0.5064945811208175,0.6892833416376016,0.5236237349406189],"dir":"rtl"},{"str":"تن","boundary":[0.6232145822952997,0.5064945811208175,0.6430533004836086,0.5236237349406189],"dir":"rtl"},{"str":"پل","boundary":[0.4959101478159773,0.5064945811208175,0.5160147815977412,0.5236237349406189],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.48021508055140333,0.5064945811208175,0.48990131655082647,0.5236237349406189],"dir":"rtl"},{"str":"میلیون","boundary":[0.4004276698222886,0.5064945811208175,0.4477619996678292,0.5236237349406189],"dir":"rtl"},{"str":"تن","boundary":[0.37451835243315057,0.5064945811208175,0.3943570706214596,0.5236237349406189],"dir":"rtl"},{"str":"باقیمانده","boundary":[0.3070295631954824,0.5064945811208175,0.36903753529314065,0.5236237349406189],"dir":"rtl"},{"str":"لامنتی","boundary":[0.16644244311576145,0.5064945811208175,0.2151968028566683,0.5236237349406189],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.12982061949842214,0.5064945811208175,0.1608121491446603,0.5236237349406189],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.8297791064607207,0.5323596033887175,0.8711592758677961,0.5494887572085188],"dir":"rtl"},{"str":"مقایسۀ","boundary":[0.7719066600232518,0.5323596033887175,0.8219813984387975,0.5494887572085188],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7397940541438298,0.5323596033887175,0.7653903033107068,0.5494887572085188],"dir":"rtl"},{"str":"ارقام","boundary":[0.6972678956983889,0.5323596033887175,0.7330947453144762,0.5494887572085188],"dir":"rtl"},{"str":"اهمیت","boundary":[0.6336281348613186,0.5323596033887175,0.6839520013286828,0.5494887572085188],"dir":"rtl"},{"str":"چشمگیر","boundary":[0.5599111443281847,0.5323596033887175,0.6256809500083043,0.5494887572085188],"dir":"rtl"},{"str":"پل","boundary":[0.5410023251951502,0.5323596033887175,0.5520885235010794,0.5494887572085188],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.428579131373526,0.5323596033887175,0.4655127822557254,0.5494887572085188],"dir":"rtl"},{"str":"بیش","boundary":[0.30174804019265905,0.5323596033887175,0.33463294303271884,0.5494887572085188],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.28084619664507554,0.5323596033887175,0.29504873136330534,0.5494887572085188],"dir":"rtl"},{"str":"درصد","boundary":[0.1980568011958146,0.5323596033887175,0.24387144992526152,0.5494887572085188],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.17715495764823114,0.5323596033887175,0.19135749236646094,0.5494887572085188],"dir":"rtl"},{"str":"حجم","boundary":[0.129795447836059,0.5323596033887175,0.16945690084703535,0.5494887572085188],"dir":"rtl"},{"str":"تولیدی","boundary":[0.8175854108488507,0.5582246256566175,0.8710596246470685,0.5753537794764187],"dir":"rtl"},{"str":"کالای","boundary":[0.768744781613866,0.5582246256566175,0.8113436306261418,0.5753537794764187],"dir":"rtl"},{"str":"نساجی","boundary":[0.7094970531069186,0.5582246256566175,0.7625004555254021,0.5753537794764187],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6901054642086033,0.5582246256566175,0.7032818002548945,0.5753537794764187],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6699864931429457,0.5582246256566175,0.6838417745866675,0.5753537794764187],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.6308140378407375,0.5582246256566175,0.6637228035210099,0.5753537794764187],"dir":"rtl"},{"str":"اختصاص","boundary":[0.5519159064758642,0.5582246256566175,0.6244103969440292,0.5753537794764187],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.5172365844245381,0.5582246256566175,0.5456816895320125,0.5753537794764187],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4742110945025743,0.5582246256566175,0.5110531903326367,0.5753537794764187],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4692534462713835,0.5582246256566175,0.4739868792559376,0.5753537794764187],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.8301154293306758,0.5839183563863195,0.8416002325195149,0.6010475102061208],"dir":"rtl"},{"str":"جایی","boundary":[0.7820586281348613,0.5839183563863195,0.8219191164258428,0.6010475102061208],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7559250954990865,0.5839183563863195,0.7738623152300281,0.6010475102061208],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7337776116924098,0.5839183563863195,0.749029863927892,0.6010475102061208],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرایزینگ","boundary":[0.6177088523501079,0.5839183563863195,0.7270172539571415,0.6010475102061208],"dir":"rtl"},{"str":"نخهای","boundary":[0.558026075402757,0.5839183563863195,0.6093630626141836,0.6010475102061208],"dir":"rtl"},{"str":"فیلامنتی","boundary":[0.4895656867629961,0.5839183563863195,0.5498297624979238,0.6010475102061208],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.43331257266234835,0.5839183563863195,0.48282838621089447,0.6010475102061208],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.29919448596578624,0.5839183563863195,0.3392873487190755,0.6010475102061208],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.27729613021092825,0.5839183563863195,0.29237681605456023,0.6010475102061208],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.18963627304434466,0.5839183563863195,0.20759840558046824,0.6010475102061208],"dir":"rtl"},{"str":"نخهای","boundary":[0.12984554060787232,0.5839183563863195,0.18101644245141993,0.6010475102061208],"dir":"rtl"},{"str":"فیلامنتی","boundary":[0.810558877262913,0.6097833786542195,0.8709475170237501,0.6269125324740208],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.7697267895698388,0.6097833786542195,0.8040893897187124,0.6269125324740208],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاری","boundary":[0.7079928583291811,0.6097833786542195,0.7632573020256381,0.6269125324740208],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6880875269888721,0.6097833786542195,0.7016129444380564,0.6269125324740208],"dir":"rtl"},{"str":"کاربردها","boundary":[0.6184064108952,0.6097833786542195,0.6813859823949509,0.6269125324740208],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6017397442285334,0.6097833786542195,0.6120256043612542,0.6269125324740208],"dir":"rtl"},{"str":"نیاز","boundary":[0.5698762664009299,0.6097833786542195,0.5951986428679842,0.6269125324740208],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچره","boundary":[0.47962546919116406,0.6097833786542195,0.5426548663012787,0.6269125324740208],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.4338108204617171,0.6097833786542195,0.47292392459724275,0.6269125324740208],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.37668576648397256,0.6097833786542195,0.39474755024082353,0.6269125324740208],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.35204700215910956,0.6097833786542195,0.37032244925131164,0.6269125324740208],"dir":"rtl"},{"str":"بالا","boundary":[0.32294884570669297,0.6097833786542195,0.34534545756518825,0.6269125324740208],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.24618003653878068,0.6097833786542195,0.27056967281182503,0.6269125324740208],"dir":"rtl"},{"str":"نچه","boundary":[0.1806178292642416,0.6097833786542195,0.20891877595083852,0.6269125324740208],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.1298539091715197,0.6097833786542195,0.1739162846703203,0.6269125324740208],"dir":"rtl"},{"str":"درصد","boundary":[0.7976664922770301,0.6356484009221195,0.8432569257598402,0.6527775547419208],"dir":"rtl"},{"str":"نخهای","boundary":[0.7407531971433313,0.6356484009221195,0.7917870785583787,0.6527775547419208],"dir":"rtl"},{"str":"فیلامنتی","boundary":[0.6747591762165749,0.6356484009221195,0.7350232519515026,0.6527775547419208],"dir":"rtl"},{"str":"مصنوعی","boundary":[0.6035334662016272,0.6356484009221195,0.6686089357161844,0.6527775547419208],"dir":"rtl"},{"str":"پل","boundary":[0.5865927586779601,0.6356484009221195,0.5976789569838893,0.6527775547419208],"dir":"rtl"},{"str":"آمید","boundary":[0.4709558129878755,0.6356484009221195,0.5017231273874768,0.6527775547419208],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4552607457233015,0.6356484009221195,0.46494698172272464,0.6527775547419208],"dir":"rtl"},{"str":"پل","boundary":[0.4383200465039027,0.6356484009221195,0.44940624480983193,0.6527775547419208],"dir":"rtl"},{"str":"لن","boundary":[0.3660729114764986,0.6356484009221195,0.3875975751536287,0.6527775547419208],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.2519099817306093,0.6356484009221195,0.29149642916459034,0.6527775547419208],"dir":"rtl"},{"str":"واضح","boundary":[0.19606376847699694,0.6356484009221195,0.24075734097326001,0.6527775547419208],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.15371199966782903,0.6356484009221195,0.19015379644480307,0.6527775547419208],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.12982061949842197,0.6356484009221195,0.1479820544760004,0.6527775547419208],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.8335160272380001,0.6615134231900194,0.8710596246470683,0.6786425770098208],"dir":"rtl"},{"str":"نخهای","boundary":[0.7744851353595745,0.6615134231900194,0.825668493605713,0.6786425770098208],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچره،","boundary":[0.6982768643082542,0.6615134231900194,0.7681099485135358,0.6786425770098208],"dir":"rtl"},{"str":"بیش","boundary":[0.6576939046669986,0.6615134231900194,0.6905788075070584,0.6786425770098208],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6367920611194151,0.6615134231900194,0.6509945958376449,0.6786425770098208],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.5912763660521505,0.6615134231900194,0.6288199634612188,0.6786425770098208],"dir":"rtl"},{"str":"نخ","boundary":[0.5643954492609199,0.6615134231900194,0.5841392645676334,0.6786425770098208],"dir":"rtl"},{"str":"اپنبه","boundary":[0.5310372031224045,0.6615134231900194,0.5310621159275865,0.6786425770098208],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5111069589769138,0.6615134231900194,0.5285708354094001,0.6786425770098208],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4665130377013782,0.6615134231900194,0.5033839893705362,0.6786425770098208],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4615636937385813,0.6615134231900194,0.4662971267231354,0.6786425770098208],"dir":"ltr"},{"str":"همچنین","boundary":[0.39282926424182,0.6615134231900194,0.4551049582932227,0.6786425770098208],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3744685268227866,0.6615134231900194,0.384981730609533,0.6786425770098208],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.32765736588606514,0.6615134231900194,0.36741080526744424,0.6786425770098208],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3062572662348444,0.6615134231900194,0.32099481929477597,0.6786425770098208],"dir":"rtl"},{"str":"هایی","boundary":[0.19775784753363196,0.6615134231900194,0.2341222388307587,0.6786425770098208],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.1718734429496758,0.6615134231900194,0.1898106626806175,0.6786425770098208],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.12982062780269024,0.6615134231900194,0.16417538614848,0.6786425770098208],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.8374522504567345,0.6873784454579194,0.8710347118418865,0.7045075992777207],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.7934064108951999,0.6873784454579194,0.8310744635406352,0.7045075992777207],"dir":"rtl"},{"str":"پل","boundary":[0.7757432320212587,0.6873784454579194,0.7868294303271879,0.7045075992777207],"dir":"rtl"},{"str":"سا","boundary":[0.6790566351104466,0.6873784454579194,0.6976415877761167,0.7045075992777207],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6346744726789568,0.6873784454579194,0.6665254941039692,0.7045075992777207],"dir":"rtl"},{"str":"ده","boundary":[0.5920735758179703,0.6873784454579194,0.6111318717820958,0.7045075992777207],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.526054642086032,0.6873784454579194,0.5317596744726788,0.7045075992777207],"dir":"ltr"},{"str":"احتمال","boundary":[0.46714416209931886,0.6873784454579194,0.5192119249294136,0.7045075992777207],"dir":"rtl"},{"str":"زیاد","boundary":[0.4310704201959806,0.6873784454579194,0.4608153436585305,0.7045075992777207],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.39397525328018584,0.6873784454579194,0.4247958655755823,0.7045075992777207],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرایزینگ","boundary":[0.2548746055472511,0.6873784454579194,0.36269722637435625,0.7045075992777207],"dir":"rtl"},{"str":"نخها","boundary":[0.21304600564690235,0.6873784454579194,0.24827271217405728,0.7045075992777207],"dir":"rtl"},{"str":"فیلامنتی","boundary":[0.1298206278026904,0.6873784454579194,0.19063278525161914,0.7045075992777207],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.8608204617173225,0.7131149990721709,0.8711841886729778,0.7302441528919722],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.8177711343630624,0.7131149990721709,0.8532842375326636,0.7302441528919722],"dir":"rtl"},{"str":"متوسط","boundary":[0.7562614183690415,0.7131149990721709,0.8083291811991361,0.7302441528919722],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.7248961966450753,0.7131149990721709,0.7468194652051152,0.7302441528919722],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.7039943530974919,0.7131149990721709,0.7175467439208899,0.7302441528919722],"dir":"rtl"},{"str":"درصدی","boundary":[0.5854716824447763,0.7131149990721709,0.6473550905165253,0.7302441528919722],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5580925095499084,0.7131149990721709,0.5784006150649035,0.7302441528919722],"dir":"rtl"},{"str":"سال،","boundary":[0.512551901677462,0.7131149990721709,0.5486505563859821,0.7302441528919722],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.4689794054143828,0.7131149990721709,0.5044235711732099,0.7302441528919722],"dir":"rtl"},{"str":"سالهای","boundary":[0.39643746885899334,0.7131149990721709,0.45962049493439605,0.7302441528919722],"dir":"rtl"},{"str":"آینده،","boundary":[0.3456900847035374,0.7131149990721709,0.38692077727952146,0.7302441528919722],"dir":"rtl"},{"str":"اهمیت","boundary":[0.28592426507224694,0.7131149990721709,0.3384575859491777,0.7302441528919722],"dir":"rtl"},{"str":"روزافزون","boundary":[0.205979073243647,0.7131149990721709,0.2791864107068557,0.7302441528919722],"dir":"rtl"},{"str":"پیدا","boundary":[0.1699053313403087,0.7131149990721709,0.19855171080323325,0.7302441528919722],"dir":"rtl"},{"str":"کند.","boundary":[0.129872473370231,0.7131149990721709,0.16046337817638243,0.7302441528919722],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7712713834911141,0.7389800213400709,0.7891587776116921,0.7561091751598722],"dir":"rtl"},{"str":"آینده","boundary":[0.7279978408902172,0.7389800213400709,0.7639968443780101,0.7561091751598722],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7222928085035706,0.7389800213400709,0.7277487128383986,0.7561091751598722],"dir":"ltr"},{"str":"تکسچرایزینگ","boundary":[0.6069963461219063,0.7389800213400709,0.7159453501225046,0.7561091751598722],"dir":"rtl"},{"str":"تکمیلی","boundary":[0.39614265902673945,0.7389800213400709,0.4513992609201126,0.7561091751598722],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.35458809998339114,0.7389800213400709,0.3893715636716203,0.7561091751598722],"dir":"rtl"},{"str":"نخهای","boundary":[0.2958893871449922,0.7389800213400709,0.3472388307590098,0.7561091751598722],"dir":"rtl"},{"str":"فیلامنتی","boundary":[0.2282012954658691,0.7389800213400709,0.28868958644743364,0.7561091751598722],"dir":"rtl"},{"str":"مصنوعی","boundary":[0.15540607872446402,0.7389800213400709,0.22152738484982376,0.7561091751598722],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.1298206278026902,0.7389800213400709,0.148106626806178,0.7561091751598722],"dir":"rtl"},{"str":"بیش","boundary":[0.7041936472346783,0.7648450436079709,0.737078550074738,0.7819741974277722],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.683790059790732,0.7648450436079709,0.6976540358744391,0.7819741974277722],"dir":"rtl"},{"str":"درصد","boundary":[0.6010754027570167,0.7648450436079709,0.6468900514864635,0.7819741974277722],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5806718153130704,0.7648450436079709,0.5945357913967774,0.7819741974277722],"dir":"rtl"},{"str":"کل","boundary":[0.5508013619000162,0.7648450436079709,0.5734720146155119,0.7819741974277722],"dir":"rtl"},{"str":"تولیدات","boundary":[0.4825901013120739,0.7648450436079709,0.5440156142003711,0.7819741974277722],"dir":"rtl"},{"str":"نخ","boundary":[0.45620744062448054,0.7648450436079709,0.47575099988954084,0.7819741974277722],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.43107042019598024,0.7648450436079709,0.449715441546872,0.7819741974277722],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.3833499418701208,0.7648450436079709,0.4238083374854671,0.7819741974277722],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.362697226374356,0.7648450436079709,0.37673048177532437,0.7819741974277722],"dir":"rtl"},{"str":"پوشش","boundary":[0.30392791895034005,0.7648450436079709,0.3558990334424747,0.7819741974277722],"dir":"rtl"},{"str":"دهد","boundary":[0.2661102806842712,0.7648450436079709,0.29744125990880727,0.7819741974277722],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.24010961634279973,0.7648450436079709,0.2533134030891874,0.7819741974277722],"dir":"rtl"},{"str":"اهمیت","boundary":[0.18258594917787696,0.7648450436079709,0.23357779023417988,0.7819741974277722],"dir":"rtl"},{"str":"زیادی","boundary":[0.1298206278026901,0.7648450436079709,0.1759552793011209,0.7819741974277722],"dir":"rtl"},{"str":"برخوردار","boundary":[0.8012913137352594,0.7907100658758708,0.870897691413386,0.8078392196956722],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.7430451752200625,0.7907100658758708,0.7930950008304264,0.8078392196956722],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.7114308254442779,0.7907100658758708,0.7358216681485659,0.8078392196956722],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.706473177213087,0.7907100658758708,0.711206610197641,0.8078392196956722],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.6741114432818464,0.7907100658758708,0.6999062669185983,0.8078392196956722],"dir":"rtl"},{"str":"نکته","boundary":[0.6345249958478653,0.7907100658758708,0.6676005144275731,0.8078392196956722],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.5987252948015274,0.7907100658758708,0.6264283341637595,0.8078392196956722],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.5643954492609196,0.7907100658758708,0.5906784587277856,0.8078392196956722],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4286746387643243,0.7907100658758708,0.4465620328849023,0.8078392196956722],"dir":"rtl"},{"str":"صنعت","boundary":[0.3697060288988535,0.7907100658758708,0.4207274539113099,0.8078392196956722],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3485550572994514,0.7907100658758708,0.3629268713349426,0.8078392196956722],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.32690582959641207,0.7907100658758708,0.3418149490481939,0.8078392196956722],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.28584952665670105,0.7907100658758708,0.3188340807174883,0.8078392196956722],"dir":"rtl"},{"str":"جلب","boundary":[0.23781763826606828,0.7907100658758708,0.2779023418036866,0.8078392196956722],"dir":"rtl"},{"str":"کند.","boundary":[0.19900348779272498,0.7907100658758708,0.23103376101859055,0.8078392196956722],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.17311908320876881,0.7907100658758708,0.19231846594769497,0.8078392196956722],"dir":"rtl"},{"str":"آخر","boundary":[0.13555057299451867,0.7907100658758708,0.16509715994020877,0.8078392196956722],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.12997833807685844,0.7907100658758708,0.13530144494270005,0.8078392196956722],"dir":"ltr"},{"str":"توجه","boundary":[0.8319714333167243,0.8164037966055728,0.8710347118418861,0.8335329504253741],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.810845374522504,0.8164037966055728,0.8252003379616053,0.8335329504253741],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7889470187676461,0.8164037966055728,0.8040413297982603,0.8335329504253741],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7667247965454238,0.8164037966055728,0.7764407905663506,0.8335329504253741],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7463212091014777,0.8164037966055728,0.7601851851851847,0.8335329504253741],"dir":"rtl"},{"str":"میلیون","boundary":[0.6627262913137347,0.8164037966055728,0.7101104467696391,0.8335329504253741],"dir":"rtl"},{"str":"تن","boundary":[0.6348737751204113,0.8164037966055728,0.6559405436140896,0.8335329504253741],"dir":"rtl"},{"str":"نخ","boundary":[0.6084911144328179,0.8164037966055728,0.6280346736978782,0.8335329504253741],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.5813610695897686,0.8164037966055728,0.5850232519515025,0.8335329504253741],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5066309583125722,0.8164037966055728,0.5247674804849688,0.8335329504253741],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.4603429662846698,0.8164037966055728,0.4994311576150136,0.8335329504253741],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.404837236339478,0.8164037966055728,0.4528940375352926,0.8335329504253741],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.37970021591097775,0.8164037966055728,0.39834523726186943,0.8335329504253741],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.34138432154127163,0.8164037966055728,0.3722512871616005,0.8335329504253741],"dir":"rtl"},{"str":"،2716","boundary":[0.28510629463544207,0.8164037966055728,0.3341596080385313,0.8335329504253741],"dir":"ltr"},{"str":"نخها","boundary":[0.24269224381331952,0.8164037966055728,0.27766982228865583,0.8335329504253741],"dir":"rtl"},{"str":"فیلامنتی","boundary":[0.1587194818136517,0.8164037966055728,0.21920777279521622,0.8335329504253741],"dir":"rtl"},{"str":"درصد،","boundary":[0.8198139843879749,0.8422688188734727,0.8711094502574317,0.859397972693274],"dir":"rtl"},{"str":"نخهای","boundary":[0.7621657531971427,0.8422688188734727,0.8132120910147811,0.859397972693274],"dir":"rtl"},{"str":"استیپل","boundary":[0.7084039196146814,0.8422688188734727,0.7558163217061448,0.859397972693274],"dir":"rtl"},{"str":"کوتاه","boundary":[0.6641089520013281,0.8422688188734727,0.7018518518518513,0.859397972693274],"dir":"rtl"},{"str":"42","boundary":[0.6359201129380495,0.8422688188734727,0.6573451253944521,0.859397972693274],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.5845499086530477,0.8422688188734726,0.6303645573824946,0.8593979726932739],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5681323700381996,0.8422688188734726,0.5782644803931518,0.8593979726932739],"dir":"rtl"},{"str":"نخهای","boundary":[0.5105173559209434,0.8422688188734726,0.5615304766650058,0.8593979726932739],"dir":"rtl"},{"str":"استیپل","boundary":[0.45675552233848193,0.8422688188734726,0.5041679244299453,0.8593979726932739],"dir":"rtl"},{"str":"بلند","boundary":[0.42179870453413054,0.8422688188734726,0.44975087194818136,0.8593979726932739],"dir":"rtl"},{"str":"فقط","boundary":[0.38495266567015446,0.8422688188734726,0.41554088543359113,0.8593979726932739],"dir":"rtl"},{"str":"چهار","boundary":[0.34063278525161933,0.8422688188734726,0.37825112107623315,0.8593979726932739],"dir":"rtl"},{"str":"درصد","boundary":[0.28836571998006977,0.8422688188734726,0.33436955032386645,0.8593979726932739],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.26870951669157944,0.8422688188734726,0.2820656548235023,0.8593979726932739],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2485550572994519,0.8422688188734726,0.2624347784001325,0.8593979726932739],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.2089935226706527,0.8422688188734726,0.24197807673143995,0.8593979726932739],"dir":"rtl"},{"str":"اختصاص","boundary":[0.12982062780269057,0.8422688188734726,0.20264409117965468,0.8593979726932739],"dir":"rtl"},{"str":"دادهاند","boundary":[0.8223301777113436,0.8681281314234326,0.8711758844045839,0.8852572852432339],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.8168493605713336,0.8681281314234326,0.8242982893207108,0.8852572852432339],"dir":"ltr"},{"str":"تأییدی","boundary":[0.7573949510048165,0.8681281314234326,0.8085035708354094,0.8852572852432339],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7349983391463212,0.8681281314234326,0.7491986380999833,0.8852572852432339],"dir":"rtl"},{"str":"اهمیت","boundary":[0.6764781597741238,0.8681281314234326,0.7281551029729281,0.8852572852432339],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرایزینگ","boundary":[0.5606585284836406,0.8681281314234326,0.6697178020388556,0.8852572852432339],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5155912639096495,0.8681281314234326,0.5524622155788075,0.8852572852432339],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5107166583623983,0.8681281314234326,0.5154500913469523,0.8852572852432339],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.4845831257266235,0.8681281314234326,0.5039672955948945,0.8852572852432339],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.4455198472014616,0.8681281314234326,0.4763868128217904,0.8852572852432339],"dir":"rtl"},{"str":"86","boundary":[0.3588481979737585,0.8681281314234326,0.37977495432652386,0.8852572852432339],"dir":"ltr"},{"str":"،2716","boundary":[0.38824530808835744,0.8681281314234326,0.4372986214914466,0.8852572852432339],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.30473758511875104,0.8681281314234326,0.3506269722637435,0.8852572852432339],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.283586613519349,0.8681281314234326,0.2973273894168464,0.8852572852432339],"dir":"rtl"},{"str":"نخهای","boundary":[0.22419033383158943,0.8681281314234326,0.27517854177047,0.8852572852432339],"dir":"rtl"},{"str":"فیلامنتی","boundary":[0.1557299451918286,0.8681281314234326,0.21599402092675632,0.8852572852432339],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.12975498517708214,0.8681281314234326,0.14866993070164272,0.8852572852432339],"dir":"rtl"},{"str":"پوشاک،","boundary":[0.8130917480953982,0.8939931536913326,0.8711094502574324,0.9111223075111339],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.796171732270387,0.8939931536913326,0.8068842384985884,0.9111223075111339],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.7441610509234511,0.8939931536913326,0.7899186181697391,0.9111223075111339],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7199604915775798,0.8939931536913326,0.7379109064642903,0.9111223075111339],"dir":"rtl"},{"str":"فرشهای","boundary":[0.6431448264407905,0.8939931536913326,0.7137850855339645,0.9111223075111339],"dir":"rtl"},{"str":"ماشینی","boundary":[0.5850788854550993,0.8939931536913326,0.6369166251453248,0.9111223075111339],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5688760535166223,0.8939931536913326,0.5788697890715826,0.9111223075111339],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.5519639594751702,0.8939931536913326,0.5626764657033716,0.9111223075111339],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.49991556407501764,0.8939931536913326,0.5457108453745225,0.9111223075111339],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.47371659083731665,0.8939931536913326,0.4936459793822397,0.9111223075111339],"dir":"rtl"},{"str":"کاربردهای","boundary":[0.3886065437634944,0.8939931536913326,0.46739329015113773,0.9111223075111339],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتی","boundary":[0.33112616076694773,0.8939931536913326,0.382364104254747,0.9111223075111339],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.2847399448947257,0.8939931536913326,0.32488372125820025,0.9111223075111339],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.24167081880086363,0.8939931536913326,0.27853000811918793,0.9111223075111339],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2367131705696728,0.8939931536913326,0.24144660355422687,0.9111223075111339],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1297,0.1057,0.87123,0.91112],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/b4cde32e18350ad1/pages/d4b54ed3dd5310963d64b37e0a1e26a3.jpg","blurred":"/storage/books/b4cde32e18350ad1/pages/50bd5034d141a9710c7b2b5bf9a2d16a.jpg"},"info":{"width":481.68,"height":700.56,"margin":[0.1296,0.1057,0.12886,0.57717]},"elements":[{"words":[{"str":"_________","boundary":[0.25614515861152637,0.10569635809209761,0.368252781929912,0.12282551191189892],"dir":"ltr"},{"str":"____________________________________","boundary":[0.4056842717156619,0.10569635809209761,0.8542185683441289,0.12282551191189892],"dir":"ltr"},{"str":"تکسچرایزینگ","boundary":[0.1355754857997011,0.11502204486410857,0.24362232187344304,0.13215119868390987],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.7929285832918119,0.15353311658708738,0.8711325317223052,0.1735742265562549],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.7391214084039196,0.15353311658708738,0.7852094462039112,0.1735742265562549],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.1295964125560538,0.1786936736325225,0.13981066268061781,0.1929108713029576],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.14005979073243646,0.1786936736325225,0.14522919780767313,0.1929108713029576],"dir":"ltr"},{"str":"Fitzgerald","boundary":[0.15899352267065273,0.1786936736325225,0.2427792311908321,0.1929108713029576],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.24290337967115097,0.1786936736325225,0.24807278674638764,0.1929108713029576],"dir":"ltr"},{"str":"W","boundary":[0.254317389138017,0.1786936736325225,0.27383707025411064,0.1929108713029576],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.27414466035542273,0.1786936736325225,0.2793140674306594,0.1929108713029576],"dir":"ltr"},{"str":"E","boundary":[0.28555866982228867,0.1786936736325225,0.29819270071416704,0.1929108713029576],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.29823401461551236,0.1786936736325225,0.30321740574655376,0.1929108713029576],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.30942069423683777,0.1786936736325225,0.33919656170071416,0.1929108713029576],"dir":"ltr"},{"str":"Hughey","boundary":[0.3456444112273709,0.1786936736325225,0.4110271546254775,0.1929108713029576],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.41113054276698224,0.1786936736325225,0.4162999498422189,0.1929108713029576],"dir":"ltr"},{"str":"G","boundary":[0.42254455223384824,0.1786936736325225,0.43747379986713175,0.1929108713029576],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4375726623484471,0.1786936736325225,0.4428592410321994,0.1929108713029576],"dir":"ltr"},{"str":"B","boundary":[0.4487834246802857,0.1786936736325225,0.4625754027570171,0.1929108713029576],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4627201047998672,0.1786936736325225,0.46788951187510386,0.1929108713029576],"dir":"ltr"},{"str":"1966","boundary":[0.4738860240823784,0.1786936736325225,0.5153241152632453,0.1929108713029576],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5154275034047501,0.1786936736325225,0.5205969104799868,0.1929108713029576],"dir":"ltr"},{"str":"Texturing","boundary":[0.5268020262414881,0.1786936736325225,0.608230443780103,0.1929108713029576],"dir":"ltr"},{"str":"synthetic","boundary":[0.6144951004816476,0.1786936736325225,0.6903720312240492,0.1929108713029576],"dir":"ltr"},{"str":"fibers","boundary":[0.6957482145822953,0.1786936736325225,0.7427898603222056,0.1929108713029576],"dir":"ltr"},{"str":"for","boundary":[0.7489931488124897,0.1786936736325225,0.7730411891712341,0.1929108713029576],"dir":"ltr"},{"str":"stretch","boundary":[0.7793065519016774,0.1786936736325225,0.8343502743730278,0.1929108713029576],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.8405535628633117,0.1786936736325225,0.8703294303271881,0.1929108713029576],"dir":"ltr"},{"str":"bulk.","boundary":[0.15899352267065273,0.19513766129953172,0.20078346636771302,0.2093548589699668],"dir":"ltr"},{"str":"American","boundary":[0.2060787244643747,0.19513766129953172,0.2868455819631291,0.2093548589699668],"dir":"ltr"},{"str":"Dyestuff","boundary":[0.29215969108121576,0.19513766129953172,0.36116085401096165,0.2093548589699668],"dir":"ltr"},{"str":"Reporter","boundary":[0.3663302610861983,0.19513766129953172,0.4401103220395283,0.2093548589699668],"dir":"ltr"},{"str":"55:","boundary":[0.4452956319548248,0.19513766129953172,0.47209533300116263,0.2093548589699668],"dir":"ltr"},{"str":"37.","boundary":[0.4772255439295799,0.19513766129953172,0.5034462713834912,0.2093548589699668],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.1295964125560538,0.21158164896654094,0.13981066268061781,0.22579884663697602],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.14005979073243646,0.21158164896654094,0.14522919780767313,0.22579884663697602],"dir":"ltr"},{"str":"Heijnis,","boundary":[0.15899352267065273,0.21158164896654094,0.22394191180866968,0.22579884663697602],"dir":"ltr"},{"str":"J","boundary":[0.22969033383158943,0.21158164896654094,0.23773393124065773,0.22579884663697602],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.237958810828766,0.21158164896654094,0.2432428168078392,0.22579884663697602],"dir":"ltr"},{"str":"W","boundary":[0.24892044510878591,0.21158164896654094,0.26847388805846206,0.22579884663697602],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.26860156120245804,0.21158164896654094,0.2739472263743564,0.22579884663697602],"dir":"ltr"},{"str":"1967","boundary":[0.279376349443614,0.21158164896654094,0.32081423384819796,0.22579884663697602],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.32091762198970275,0.21158164896654094,0.3259010131207441,0.22579884663697602],"dir":"ltr"},{"str":"Yarn","boundary":[0.33169324032552727,0.21158164896654094,0.3730278192991197,0.22579884663697602],"dir":"ltr"},{"str":"texturizing","boundary":[0.3787349274206942,0.21158164896654094,0.4683930410230858,0.22579884663697602],"dir":"ltr"},{"str":"method","boundary":[0.4743482393290151,0.21158164896654094,0.5362364221890052,0.22579884663697602],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.5420467116758013,0.21158164896654094,0.5718225791396777,0.22579884663697602],"dir":"ltr"},{"str":"apparatus","boundary":[0.577632868626474,0.21158164896654094,0.6571178372363395,0.22579884663697602],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6574074074074073,0.21158164896654094,0.6625145324696893,0.22579884663697602],"dir":"ltr"},{"str":"United","boundary":[0.6683690416874272,0.21158164896654094,0.724777694402923,0.22579884663697602],"dir":"ltr"},{"str":"States","boundary":[0.7305879838897192,0.21158164896654094,0.7805780983798926,0.22579884663697602],"dir":"ltr"},{"str":"Patent","boundary":[0.7858386480651054,0.21158164896654094,0.8402688550754178,0.22579884663697602],"dir":"ltr"},{"str":"US","boundary":[0.845683025743232,0.21158164896654094,0.8709510875269888,0.22579884663697602],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.15899352267065273,0.22802563663355016,0.1693111609367215,0.24224283430398527],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.16945690084703538,0.22802563663355016,0.1752812007972098,0.24224283430398527],"dir":"ltr"},{"str":"353","boundary":[0.1804185351270553,0.22802563663355016,0.21164175386148482,0.24224283430398527],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.21174514200298955,0.22802563663355016,0.21672853313403093,0.24224283430398527],"dir":"ltr"},{"str":"239","boundary":[0.22193925411061288,0.22802563663355016,0.2529349362232187,0.24224283430398527],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2531556219897027,0.22802563663355016,0.25832502906493937,0.24224283430398527],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.1295964125560538,0.24446962430055955,0.13981066268061781,0.25868682197099463],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.14005979073243646,0.24446962430055955,0.14522919780767313,0.25868682197099463],"dir":"ltr"},{"str":"Satterwhite,","boundary":[0.15899352267065273,0.24446962430055955,0.2585149890383658,0.25868682197099463],"dir":"ltr"},{"str":"F","boundary":[0.2642839646238167,0.24446962430055955,0.27578072595914305,0.25868682197099463],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2758885567181531,0.24446962430055955,0.28117256269722635,0.25868682197099463],"dir":"ltr"},{"str":"B","boundary":[0.28685019099817305,0.24446962430055955,0.3006208960305597,0.25868682197099463],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.30080136190001655,0.24446962430055955,0.305960181033051,0.25868682197099463],"dir":"ltr"},{"str":"1970","boundary":[0.31151386812821785,0.24446962430055955,0.35295175253280187,0.25868682197099463],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3530551406743066,0.24446962430055955,0.35822454774954327,0.25868682197099463],"dir":"ltr"},{"str":"Yarn","boundary":[0.36407988706194977,0.24446962430055955,0.4054144660355422,0.25868682197099463],"dir":"ltr"},{"str":"processing","boundary":[0.4108732771964789,0.24446962430055955,0.49931327869124725,0.25868682197099463],"dir":"ltr"},{"str":"method","boundary":[0.5052684769971765,0.24446962430055955,0.5673839897027072,0.25868682197099463],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.5731944859657864,0.24446962430055955,0.6029703534296628,0.25868682197099463],"dir":"ltr"},{"str":"apparatus.","boundary":[0.6087806429164591,0.24446962430055955,0.6931246474007641,0.25868682197099463],"dir":"ltr"},{"str":"United","boundary":[0.699260920112938,0.24446962430055955,0.7556695728284337,0.25868682197099463],"dir":"ltr"},{"str":"States","boundary":[0.7615429330675966,0.24446962430055955,0.8115330095753521,0.25868682197099463],"dir":"ltr"},{"str":"Patent","boundary":[0.8167935972429827,0.24446962430055955,0.871137684437801,0.25868682197099463],"dir":"ltr"},{"str":"US","boundary":[0.15899352267065273,0.2607423204293708,0.18429853844876265,0.27495951809980584],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.18963627304434477,0.2607423204293708,0.19997508719481813,0.27495951809980584],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.20007847533632286,0.2607423204293708,0.20586598749028207,0.27495951809980584],"dir":"ltr"},{"str":"501","boundary":[0.21107058475103674,0.2607423204293708,0.2420334658694569,0.27495951809980584],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.24213685401096163,0.2607423204293708,0.2473062610861983,0.27495951809980584],"dir":"ltr"},{"str":"819","boundary":[0.2473475749875436,0.2607423204293708,0.27834325710014945,0.27495951809980584],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.27862896528815806,0.2607423204293708,0.2837983723633948,0.27495951809980584],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.1295964125560538,0.27718630809638,0.13981066268061781,0.29140350576681506],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.14005979073243646,0.27718630809638,0.14522919780767313,0.29140350576681506],"dir":"ltr"},{"str":"Greenwood","boundary":[0.15899352267065273,0.27718630809638,0.2554338983557549,0.29140350576681506],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.2555372864972596,0.27718630809638,0.26070669357249626,0.29140350576681506],"dir":"ltr"},{"str":"k.","boundary":[0.2659589352267065,0.27718630809638,0.2813430079720976,0.29140350576681506],"dir":"ltr"},{"str":"1976","boundary":[0.28659524962630795,0.27718630809638,0.3282606706527155,0.29140350576681506],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3283640587942203,0.27718630809638,0.33353346586945704,0.29140350576681506],"dir":"ltr"},{"str":"The","boundary":[0.3385579641255606,0.27718630809638,0.3709507615980955,0.29140350576681506],"dir":"ltr"},{"str":"future","boundary":[0.3761499337319383,0.27718630809638,0.4256638074376571,0.29140350576681506],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.4308629795714999,0.27718630809638,0.448025369706029,0.29140350576681506],"dir":"ltr"},{"str":"false","boundary":[0.453236090682611,0.27718630809638,0.4921101973094172,0.29140350576681506],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4929206111941538,0.27718630809638,0.4998605100674877,0.29140350576681506],"dir":"ltr"},{"str":"twisting.","boundary":[0.49964706859325697,0.27718630809638,0.5715464622155789,0.29140350576681506],"dir":"ltr"},{"str":"Textile","boundary":[0.5771258927088524,0.27718630809638,0.6334973721094915,0.29140350576681506],"dir":"ltr"},{"str":"Asia","boundary":[0.6386788628852312,0.27718630809638,0.6756386809500082,0.29140350576681506],"dir":"ltr"},{"str":"52","boundary":[0.6810745723301775,0.27718630809638,0.7020013286829428,0.29140350576681506],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.702001328682943,0.27718630809638,0.7090461717322702,0.29140350576681506],"dir":"ltr"},{"str":"57.","boundary":[0.7087277860820461,0.27718630809638,0.7349485135359575,0.29140350576681506],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.1295964125560538,0.29367311864793877,0.14005979073243646,0.3078903163183738],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.13981066268061781,0.29367311864793877,0.14498006975585448,0.3078903163183738],"dir":"ltr"},{"str":"Lünenschloß,","boundary":[0.15899352267065273,0.29367311864793877,0.2688537204783259,0.3078903163183738],"dir":"ltr"},{"str":"J.","boundary":[0.28229417887394126,0.29367311864793877,0.2952590931738915,0.3078903163183738],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.3086995515695068,0.29367311864793877,0.33797903188839074,0.3078903163183738],"dir":"ltr"},{"str":"Fischer","boundary":[0.35137435641919945,0.29367311864793877,0.4110912642418203,0.3078903163183738],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.41115333848197977,0.29367311864793877,0.4161367296130211,0.3078903163183738],"dir":"ltr"},{"str":"K.","boundary":[0.4295771880086364,0.29367311864793877,0.4492622901511377,0.3078903163183738],"dir":"ltr"},{"str":"1978.","boundary":[0.4627027485467531,0.29367311864793877,0.5085450091346952,0.3078903163183738],"dir":"ltr"},{"str":"Texturierverfahren","boundary":[0.5218194652051155,0.29367311864793877,0.675040732270387,0.3078903163183738],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6750954990865304,0.29367311864793877,0.6819811493107457,0.3078903163183738],"dir":"ltr"},{"str":"ihre","boundary":[0.681572828433815,0.29367311864793877,0.7129615095499087,0.3078903163183738],"dir":"ltr"},{"str":"entwicklung","boundary":[0.726401967945524,0.29367311864793877,0.8267917292808503,0.3078903163183738],"dir":"ltr"},{"str":"und","boundary":[0.8402321876764657,0.29367311864793877,0.8707524497591762,0.3078903163183738],"dir":"ltr"},{"str":"bedeutung","boundary":[0.15899352267065273,0.3101154957730244,0.2434611360239163,0.3243343039853831],"dir":"ltr"},{"str":"(III)”,","boundary":[0.24844452715495768,0.3101154957730244,0.2960029481813653,0.32433269344345944],"dir":"ltr"},{"str":"Chemiefasern","boundary":[0.3010504899518352,0.310117106314948,0.4137643245308088,0.3243343039853831],"dir":"ltr"},{"str":"701-704","boundary":[0.4188880584620495,0.310117106314948,0.4866508885567181,0.3243343039853831],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.48669240989868795,0.310117106314948,0.4918618169739246,0.3243343039853831],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.1295964125560538,0.3265610939819572,0.13981066268061781,0.3407782916523923],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.14005979073243646,0.3265610939819572,0.14522919780767313,0.3407782916523923],"dir":"ltr"},{"str":"Wilson,","boundary":[0.15899352267065273,0.3265610939819572,0.2239213582461385,0.3407782916523923],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.22917339312406576,0.3265610939819572,0.24410264075734925,0.3407782916523923],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.24418701212423186,0.3265610939819572,0.24935641919946852,0.3407782916523923],"dir":"ltr"},{"str":"K.","boundary":[0.2546084540773958,0.3265610939819572,0.274707108785916,0.3407782916523923],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.2799799040026574,0.3265610939819572,0.30998330808835745,0.3407782916523923],"dir":"ltr"},{"str":"Kollu,","boundary":[0.31549991695731605,0.3265610939819572,0.3679589772463046,0.3407782916523923],"dir":"ltr"},{"str":"T","boundary":[0.37321121890051484,0.3265610939819572,0.38584524979239326,0.3407782916523923],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.38615541421690747,0.3265610939819572,0.3913248212921442,0.3407782916523923],"dir":"ltr"},{"str":"1991","boundary":[0.3965768561700714,0.3265610939819572,0.4380149473509383,0.3407782916523923],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.43811833549244306,0.3265610939819572,0.4432877425676798,0.3407782916523923],"dir":"ltr"},{"str":"The","boundary":[0.44853429662846706,0.3265610939819572,0.48087402458063444,0.3407782916523923],"dir":"ltr"},{"str":"production","boundary":[0.48619415379505065,0.3265610939819572,0.5760178538448762,0.3407782916523923],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.5812285748214582,0.3265610939819572,0.5983909649559874,0.3407782916523923],"dir":"ltr"},{"str":"textured","boundary":[0.6036016859325694,0.3265610939819572,0.6716724382992858,0.3407782916523923],"dir":"ltr"},{"str":"yarns","boundary":[0.6772348443780103,0.3265610939819572,0.7220030725793057,0.3407782916523923],"dir":"ltr"},{"str":"by","boundary":[0.7273792559375518,0.3265610939819572,0.7480361238996844,0.3407782916523923],"dir":"ltr"},{"str":"the","boundary":[0.7532470516525493,0.3265610939819572,0.7788094567936333,0.3407782916523923],"dir":"ltr"},{"str":"false","boundary":[0.7840980730775617,0.3265610939819572,0.8231579888722802,0.3407782916523923],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8233266899186181,0.3265610939819572,0.8302123401428334,0.3407782916523923],"dir":"ltr"},{"str":"twist","boundary":[0.8300946686596911,0.3265610939819572,0.870684894369706,0.3407782916523923],"dir":"ltr"},{"str":"technique.","boundary":[0.15899352267065273,0.34300508164896654,0.2445575485799701,0.3572222793194016],"dir":"ltr"},{"str":"Textile","boundary":[0.24991695731606045,0.34300508164896654,0.30625831420322724,0.3572222793194016],"dir":"ltr"},{"str":"Progress","boundary":[0.3114329428666334,0.34300508164896654,0.38649265088855667,0.3572222793194016],"dir":"ltr"},{"str":"21","boundary":[0.3917331008138183,0.34300508164896654,0.4125141172562697,0.3572222793194016],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.4126175053977744,0.34300508164896654,0.4183658860654376,0.3572222793194016],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.42362149144660355,0.34300508164896654,0.43383574157116755,0.3572222793194016],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4340848696229862,0.34300508164896654,0.44112971267231355,0.3572222793194016],"dir":"ltr"},{"str":"42.","boundary":[0.44081132702208936,0.34300508164896654,0.46703205447600066,0.3572222793194016],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.1295964125560538,0.3592777777777777,0.13981066268061781,0.3734949754482128],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.14005979073243646,0.3592777777777777,0.14522919780767313,0.3734949754482128],"dir":"ltr"},{"str":"Demir","boundary":[0.15899352267065273,0.3592777777777777,0.21172147483806678,0.3734949754482128],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.2117627887394121,0.3592777777777777,0.21693219581464873,0.3734949754482128],"dir":"ltr"},{"str":"A.","boundary":[0.2249343966118585,0.3592777777777777,0.2448057214748381,0.3734949754482128],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.25253907174887896,0.3592777777777777,0.28231493921275536,0.3734949754482128],"dir":"ltr"},{"str":"Behery,","boundary":[0.29033798372363395,0.3592777777777777,0.3555137854177047,0.3734949754482128],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.3632473424680286,0.3592777777777777,0.3781765901013121,0.3734949754482128],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.378280186015612,0.3592777777777777,0.38359424036868334,0.3734949754482128],"dir":"ltr"},{"str":"M","boundary":[0.391234844710181,0.3592777777777777,0.4096172562697226,0.3734949754482128],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4099066603554226,0.3592777777777777,0.41507606743065933,0.3734949754482128],"dir":"ltr"},{"str":"1997.","boundary":[0.42280962448098314,0.3592777777777777,0.4695203041023085,0.3734949754482128],"dir":"ltr"},{"str":"Synthetic","boundary":[0.47747467198139837,0.3592777777777777,0.5577851860393385,0.3734949754482128],"dir":"ltr"},{"str":"filament","boundary":[0.5633696226540441,0.3592777777777777,0.633808959903595,0.3734949754482128],"dir":"ltr"},{"str":"yarn:","boundary":[0.6402903585783092,0.3592777777777777,0.6841937150862134,0.3734949754482128],"dir":"ltr"},{"str":"texturing","boundary":[0.6905575489121409,0.3592777777777777,0.7655061034711841,0.3734949754482128],"dir":"ltr"},{"str":"technology","boundary":[0.7734669903670487,0.3592777777777777,0.8656890885235011,0.3734949754482128],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8657199800697558,0.3592777777777777,0.8708893871449925,0.3734949754482128],"dir":"ltr"},{"str":"Prentice","boundary":[0.15899352267065273,0.3757217654447869,0.22699000661145263,0.38993896311522197],"dir":"ltr"},{"str":"Hall","boundary":[0.23217160787244645,0.3757217654447869,0.2677784838066766,0.38993896311522197],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.26785417704700215,0.3757217654447869,0.2731115707679967,0.38993896311522197],"dir":"ltr"},{"str":"Upper","boundary":[0.27837983723633947,0.3757217654447869,0.3302807669822289,0.38993896311522197],"dir":"ltr"},{"str":"Saddle","boundary":[0.3355948761003156,0.3757217654447869,0.3921322652619126,0.38993896311522197],"dir":"ltr"},{"str":"River","boundary":[0.397317637933898,0.3757217654447869,0.44278770121242317,0.38993896311522197],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4430534794884571,0.3757217654447869,0.44822288656369375,0.38993896311522197],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.1295964125560538,0.3921657531117962,0.13981066268061781,0.40638295078223124],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.14005979073243646,0.3921657531117962,0.14522919780767313,0.40638295078223124],"dir":"ltr"},{"str":"Gries,","boundary":[0.15899352267065273,0.3921657531117962,0.20992427960858287,0.40638295078223124],"dir":"ltr"},{"str":"T","boundary":[0.21525734927752868,0.3921657531117962,0.2278913801694071,0.40638295078223124],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.22820154459392128,0.3921657531117962,0.23318493572496263,0.40638295078223124],"dir":"ltr"},{"str":"2006","boundary":[0.23938822421524664,0.3921657531117962,0.28082610861983054,0.40638295078223124],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.28092949676133533,0.3921657531117962,0.286098903836572,0.40638295078223124],"dir":"ltr"},{"str":"Trends","boundary":[0.2920818800863644,0.3921657531117962,0.3498345786414217,0.40638295078223124],"dir":"ltr"},{"str":"in","boundary":[0.3560378671317057,0.3921657531117962,0.3719801531307092,0.40638295078223124],"dir":"ltr"},{"str":"textured","boundary":[0.3781834416209932,0.3921657531117962,0.4457580136190002,0.40638295078223124],"dir":"ltr"},{"str":"yarn","boundary":[0.45227121740574655,0.3921657531117962,0.48887066085367875,0.40638295078223124],"dir":"ltr"},{"str":"production","boundary":[0.49507394934396276,0.3921657531117962,0.5848974426175053,0.40638295078223124],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.5911007311077895,0.3921657531117962,0.6208765985716659,0.40638295078223124],"dir":"ltr"},{"str":"technology.","boundary":[0.6274497591762166,0.3921657531117962,0.7242416958976915,0.40638295078223124],"dir":"ltr"},{"str":"Chemical","boundary":[0.730651054642086,0.3921657531117962,0.810627952331612,0.40638295078223124],"dir":"ltr"},{"str":"Fibers","boundary":[0.8162771547915628,0.3921657531117962,0.8705766067098488,0.40638295078223124],"dir":"ltr"},{"str":"International","boundary":[0.15899352267065273,0.40860974077880546,0.26870905979073245,0.42282693844924046],"dir":"ltr"},{"str":"56:","boundary":[0.2738955323036041,0.40860974077880546,0.3006952333499419,0.42282693844924046],"dir":"ltr"},{"str":"264","boundary":[0.30578392293638934,0.40860974077880546,0.3367796050489952,0.42282693844924046],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.3369249294137187,0.40860974077880546,0.34396977246304605,0.42282693844924046],"dir":"ltr"},{"str":"266.","boundary":[0.34365138681282187,0.40860974077880546,0.3803354924431159,0.42282693844924046],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1296,0.1057,0.87114,0.42283],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":18,"image":{"jpeg":"/storage/books/b4cde32e18350ad1/pages/b77adcaa96a10b2098ffc661207a037c.jpg","blurred":"/storage/books/b4cde32e18350ad1/pages/9d2abaeec1932b728164d5e352eeea43.jpg"},"info":{"width":481.68,"height":700.56,"margin":[0.1296,0.17947,0.1287,0.0645]},"elements":[{"words":[{"str":"2","boundary":[0.1295964125560538,0.17946697329636288,0.16316641753861483,0.22228985784586613],"dir":"ltr"},{"str":"عایقبندی","boundary":[0.6676932901033251,0.2471123268795677,0.8120870703371533,0.27571801375863586],"dir":"rtl"},{"str":"(ایزولاسیون","boundary":[0.48099090674306594,0.2471123268795677,0.6595986548746056,0.27571801375863586],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.4643491112771965,0.2471123268795677,0.4809076563693739,0.27571801375863586],"dir":"ltr"},{"str":"گرمایی","boundary":[0.34727449767480484,0.2471123268795677,0.45618274623430205,0.27571801375863586],"dir":"rtl"},{"str":"سازههای","boundary":[0.20698056801195816,0.2471123268795677,0.33915299385386805,0.27571801375863586],"dir":"rtl"},{"str":"لیفی","boundary":[0.12959641255605384,0.2471123268795677,0.19886771300448433,0.27571801375863586],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.1296,0.17947,0.81209,0.27572],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"در","boundary":[0.755040682610862,0.3735437988894598,0.7722258856399297,0.39067295270926117],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7122155705032387,0.3735437988894598,0.7498089935226707,0.39067295270926117],"dir":"rtl"},{"str":"وضیح","boundary":[0.6149933482810165,0.3735437988894598,0.6624273293472844,0.39067295270926117],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.5638971848530144,0.3735437988894598,0.5761044593921275,0.39067295270926117],"dir":"rtl"},{"str":"براثر","boundary":[0.5083001162597576,0.3735437988894598,0.5410106294635443,0.39067295270926117],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرایزینگ،","boundary":[0.3894909483474506,0.3735437988894598,0.5023215686027175,0.39067295270926117],"dir":"rtl"},{"str":"هوا","boundary":[0.3593464540773958,0.3735437988894598,0.3835454040747836,0.39067295270926117],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.33617754525826277,0.3735437988894598,0.35336274828733044,0.39067295270926117],"dir":"rtl"},{"str":"لابهلای","boundary":[0.2767978741072912,0.3735437988894598,0.33013778449850145,0.39067295270926117],"dir":"rtl"},{"str":"فیلامنتها","boundary":[0.19559043348281016,0.3735437988894598,0.27156618501909985,0.39067295270926117],"dir":"rtl"},{"str":"محبوس","boundary":[0.1298837169730811,0.3735437988894598,0.18950729172164893,0.39067295270926117],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.8395324696894204,0.3994088211573598,0.8709724298289321,0.4165379749771611],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8221184188672978,0.3994088211573598,0.8328655283333245,0.4165379749771611],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7902549410396943,0.3994088211573598,0.8156526157366965,0.4165379749771611],"dir":"rtl"},{"str":"امر","boundary":[0.7616301278857333,0.3994088211573598,0.7828060122903172,0.4165379749771611],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7404791562863312,0.3994088211573598,0.7550451429544126,0.4165379749771611],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش","boundary":[0.6802150805514035,0.3994088211573598,0.7335235738176722,0.4165379749771611],"dir":"rtl"},{"str":"توان","boundary":[0.6406286331174225,0.3994088211573598,0.6732933459239098,0.4165379749771611],"dir":"rtl"},{"str":"عا","boundary":[0.6172355090516526,0.3994088211573598,0.6334288324198638,0.4165379749771611],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5598613187178211,0.3994088211573598,0.5758304268393956,0.4165379749771611],"dir":"rtl"},{"str":"گرمایی","boundary":[0.49887477163261923,0.3994088211573598,0.5524123899684438,0.4165379749771611],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.47822205613685437,0.3994088211573598,0.49147566849360574,0.4165379749771611],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3777528649725958,0.3994088211573598,0.38779272546088683,0.4165379749771611],"dir":"rtl"},{"str":"ارتقای","boundary":[0.3217488789237668,0.3994088211573598,0.3712031674564127,0.4165379749771611],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.2739661185849527,0.3994088211573598,0.31529791714401056,0.4165379749771611],"dir":"rtl"},{"str":"تعریق","boundary":[0.22219730941704038,0.3994088211573598,0.26704438395745894,0.4165379749771611],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.20104633781763828,0.3994088211573598,0.21561232448571965,0.4165379749771611],"dir":"rtl"},{"str":"خارج","boundary":[0.15049825610363732,0.3994088211573598,0.19359740906826114,0.4165379749771611],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.12984554060787248,0.3994088211573598,0.14387879600884088,0.4165379749771611],"dir":"rtl"},{"str":"پوست،","boundary":[0.8169988374024248,0.4252738434252598,0.8710097990367048,0.4424029972450611],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7946022255439297,0.4252738434252598,0.8098204361657277,0.4424029972450611],"dir":"rtl"},{"str":"طرف","boundary":[0.7448015279853845,0.4252738434252598,0.7879692077550983,0.4424029972450611],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.6992360073077561,0.4252738434252598,0.7373256068978387,0.4424029972450611],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.6319091513037701,0.4252738434252598,0.6677835907656535,0.4424029972450611],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.5653670486630128,0.4252738434252598,0.6073995979529334,0.4424029972450611],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5429704368045175,0.4252738434252598,0.5581886474263157,0.4424029972450611],"dir":"rtl"},{"str":"سا","boundary":[0.515317223052649,0.4252738434252598,0.5339021757183192,0.4424029972450611],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.4709973426341139,0.4252738434252598,0.5027860820461718,0.4424029972450611],"dir":"rtl"},{"str":"پیش","boundary":[0.42785666832752034,0.4252738434252598,0.4616882577644909,0.4424029972450611],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.42237585118751036,0.4252738434252598,0.4308212921441621,0.4424029972450611],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.39917787742899846,0.4252738434252598,0.41295465869456893,0.4424029972450611],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.35460886895864474,0.4252738434252598,0.39114677575852935,0.4424029972450611],"dir":"rtl"},{"str":"هوای","boundary":[0.30480817140009964,0.4252738434252598,0.3472110523964247,0.4424029972450611],"dir":"rtl"},{"str":"محبوس","boundary":[0.235575485799701,0.4252738434252598,0.29802780800631296,0.4424029972450611],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.19225211758844044,0.4252738434252598,0.22759795920090817,0.4424029972450611],"dir":"rtl"},{"str":"پوشاک","boundary":[0.12982062780269052,0.4252738434252598,0.18434174585379737,0.4424029972450611],"dir":"rtl"},{"str":"ط","boundary":[0.8257930493273542,0.45096757415496175,0.8376266317887393,0.46809672797476304],"dir":"rtl"},{"str":"گرم","boundary":[0.7589229363893039,0.45096757415496175,0.7879463544261748,0.46809672797476304],"dir":"rtl"},{"str":"پی","boundary":[0.731543763494436,0.45096757415496175,0.7519857211070774,0.46809672797476304],"dir":"rtl"},{"str":"برده","boundary":[0.6941994685268227,0.45096757415496175,0.7250713190109127,0.46809672797476304],"dir":"rtl"},{"str":"بود.","boundary":[0.6583499418701212,0.45096757415496175,0.6872775692662445,0.46809672797476304],"dir":"rtl"},{"str":"واضح","boundary":[0.6060828765985716,0.45096757415496175,0.6509010131207441,0.46809672797476304],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5620121242318551,0.45096757415496175,0.5991272941299127,0.46809672797476304],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5366259757515363,0.45096757415496175,0.5545631954824779,0.46809672797476304],"dir":"rtl"},{"str":"الیاف","boundary":[0.4903379837236339,0.45096757415496175,0.5296703932828772,0.46809672797476304],"dir":"rtl"},{"str":"نساجی","boundary":[0.4300739079887061,0.45096757415496175,0.4833498822701087,0.46809672797476304],"dir":"rtl"},{"str":"بهجز","boundary":[0.3855048995183524,0.45096757415496175,0.4226997176548745,0.46809672797476304],"dir":"rtl"},{"str":"گرمای","boundary":[0.3285666832752034,0.45096757415496175,0.3775701710679289,0.46809672797476304],"dir":"rtl"},{"str":"جذب","boundary":[0.2762996180036538,0.45096757415496175,0.32111775452582625,0.46809672797476304],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.12976864092958587,0.45096757415496175,0.16385151137684761,0.46809672797476304],"dir":"rtl"},{"str":"الیاف","boundary":[0.8319589769141338,0.47683259642286174,0.8708229529978408,0.49396175024266303],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.8142957980401927,0.47683259642286174,0.8245100481647567,0.49396175024266303],"dir":"rtl"},{"str":"توان","boundary":[0.7747093506062115,0.47683259642286174,0.8073740634126989,0.49396175024266303],"dir":"rtl"},{"str":"جذب","boundary":[0.722442285334662,0.47683259642286174,0.7672604218568344,0.49396175024266303],"dir":"rtl"},{"str":"رطوبت","boundary":[0.6594378010297293,0.47683259642286174,0.7159076824617465,0.49396175024266303],"dir":"rtl"},{"str":"بالا","boundary":[0.6295922604218568,0.47683259642286174,0.6519888722803521,0.49396175024266303],"dir":"rtl"},{"str":"مطرح","boundary":[0.5785708354094004,0.47683259642286174,0.6228010578793431,0.49396175024266303],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5345000830426838,0.47683259642286174,0.5716152529407414,0.49396175024266303],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5170860322205614,0.47683259642286174,0.527833141686588,0.49396175024266303],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.4980111277196479,0.47683259642286174,0.5095955821292144,0.49396175024266303],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.472624979239329,0.47683259642286174,0.4914547877195655,0.49396175024266303],"dir":"rtl"},{"str":"مواردی","boundary":[0.40937136688257764,0.47683259642286174,0.4658337766968154,0.49396175024266303],"dir":"rtl"},{"str":"مثل","boundary":[0.375016608536788,0.47683259642286174,0.40192243813320055,0.49396175024266303],"dir":"rtl"},{"str":"وصلکردن","boundary":[0.2880916791230693,0.47683259642286174,0.36756767978741073,0.49396175024266303],"dir":"rtl"},{"str":"جریان","boundary":[0.23358246138515198,0.47683259642286174,0.2806427503736921,0.49396175024266303],"dir":"rtl"},{"str":"برق","boundary":[0.19748380667663185,0.47683259642286174,0.22613353263577482,0.49396175024266303],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.17633283507722974,0.47683259642286174,0.19089882174531114,0.49396175024266303],"dir":"rtl"},{"str":"الیاف","boundary":[0.12982062780269063,0.47683259642286174,0.16937725260857078,0.49396175024266303],"dir":"rtl"},{"str":"کاریپوشش","boundary":[0.8195897691413387,0.5027261672804614,0.8197143331672481,0.5198553211002627],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.7482644079056636,0.5027261672804614,0.7797043680451753,0.5198553211002627],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.731597741238997,0.5027261672804614,0.741811991363561,0.5198553211002627],"dir":"rtl"},{"str":"پلیمرهای","boundary":[0.6556385982394952,0.5027261672804614,0.7252984620400166,0.5198553211002627],"dir":"rtl"},{"str":"هادی","boundary":[0.5172438050157782,0.5027261672804614,0.5578267646570337,0.5198553211002627],"dir":"rtl"},{"str":"مثل","boundary":[0.483885558877263,0.5027261672804614,0.5107913884736756,0.5198553211002627],"dir":"rtl"},{"str":"پلیپیرول،","boundary":[0.4021923268560041,0.5027261672804614,0.47750443299641737,0.5198553211002627],"dir":"rtl"},{"str":"قادر","boundary":[0.36559541604384665,0.5027261672804614,0.3957399103139015,0.5198553211002627],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3454409566517191,0.5027261672804614,0.3593206777523997,0.5198553211002627],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.30139511709018446,0.5027261672804614,0.33906316973561973,0.5198553211002627],"dir":"rtl"},{"str":"گرما","boundary":[0.26205779770802207,0.5027261672804614,0.29494270054808186,0.5198553211002627],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24564025909317402,0.5027261672804614,0.25577236944812615,0.5198553211002627],"dir":"rtl"},{"str":"گرم","boundary":[0.21035440997160357,0.5027261672804614,0.23918784255107137,0.5198553211002627],"dir":"rtl"},{"str":"نگه","boundary":[0.17867463876432496,0.5027261672804614,0.204035874439462,0.5198553211002627],"dir":"rtl"},{"str":"ستن","boundary":[0.7909151303770138,0.5285911895483613,0.8159026739744228,0.5457203433681627],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7739993356585284,0.5285911895483613,0.777736256435808,0.5457203433681627],"dir":"ltr"},{"str":"ی","boundary":[0.6936929081547915,0.5285911895483613,0.7088897193157282,0.5457203433681627],"dir":"rtl"},{"str":"پوشاک","boundary":[0.6356709848862315,0.5285911895483613,0.6879929917906374,0.5457203433681627],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6164881248961966,0.5285911895483613,0.6296987370686614,0.5457203433681627],"dir":"rtl"},{"str":"طلاح","boundary":[0.5544303271881748,0.5285911895483613,0.5963834911144328,0.5457203433681627],"dir":"rtl"},{"str":"گرم","boundary":[0.5203246968942036,0.5285911895483613,0.5491986380999834,0.5457203433681627],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.49634196146819465,0.5285911895483613,0.5095457482145823,0.5457203433681627],"dir":"rtl"},{"str":"خاصیت","boundary":[0.429849684437801,0.5285911895483613,0.4911102723800033,0.5457203433681627],"dir":"rtl"},{"str":"عا","boundary":[0.40867380833748546,0.5285911895483613,0.42436887560205944,0.5457203433681627],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.35110031556219895,0.5285911895483613,0.36706942368377343,0.5457203433681627],"dir":"rtl"},{"str":"گرمایی","boundary":[0.29233100813818297,0.5285911895483613,0.3458686264740076,0.5457203433681627],"dir":"rtl"},{"str":"برخوردار","boundary":[0.12985056112984178,0.5285911895483613,0.19967612522836736,0.5457203433681627],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.8243232021258927,0.5542849202780633,0.8364059126390965,0.5714140740978646],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8068842384985884,0.5542849202780633,0.8181697392459725,0.5714140740978646],"dir":"rtl"},{"str":"گر","boundary":[0.6992609201129381,0.5542849202780633,0.7216824447766151,0.5714140740978646],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.68119498422189,0.5542849202780633,0.6915587111775452,0.5714140740978646],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.6344087360903503,0.5542849202780633,0.6742732495943963,0.5714140740978646],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6130335492443114,0.5542849202780633,0.626810330509882,0.5714140740978646],"dir":"rtl"},{"str":"پایین","boundary":[0.5684645407739578,0.5542849202780633,0.6063788805277581,0.5714140740978646],"dir":"rtl"},{"str":"بودن","boundary":[0.5253903006145157,0.5542849202780633,0.5610156120245805,0.5714140740978646],"dir":"rtl"},{"str":"ضریب","boundary":[0.46614764989204444,0.5542849202780633,0.5179413718651386,0.5714140740978646],"dir":"rtl"},{"str":"هدایت","boundary":[0.4071541272213917,0.5542849202780633,0.45864889553230354,0.5714140740978646],"dir":"rtl"},{"str":"گرمایی","boundary":[0.3456402590931738,0.5542849202780633,0.3995266567015446,0.5714140740978646],"dir":"rtl"},{"str":"کل،","boundary":[0.3100398604882909,0.5542849202780633,0.33819133034379667,0.5714140740978646],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.28938714499252616,0.5542849202780633,0.30342040039349455,0.5714140740978646],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.268236173393124,0.5542849202780633,0.2828021600612054,0.5714140740978646],"dir":"rtl"},{"str":"هدر","boundary":[0.22967115097159937,0.5542849202780633,0.26152063240317724,0.5714140740978646],"dir":"rtl"},{"str":"رفتن","boundary":[0.18634778276033878,0.5542849202780633,0.22293986394952078,0.5714140740978646],"dir":"rtl"},{"str":"گرمای","boundary":[0.1298455406078724,0.5542849202780633,0.1788988540109616,0.5714140740978646],"dir":"rtl"},{"str":"دن","boundary":[0.8430137004682567,0.5801499425459632,0.8669739245972431,0.5972790963657646],"dir":"rtl"},{"str":"جلوگیری","boundary":[0.7650143788080301,0.5801499425459632,0.8367546919116425,0.5972790963657646],"dir":"rtl"},{"str":"بهکارگیری","boundary":[0.7629505065603721,0.6060149648138631,0.8418369041687428,0.6231441186336645],"dir":"rtl"},{"str":"موارد","boundary":[0.7178583291811992,0.6060149648138631,0.7572032021634262,0.6231441186336645],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.687962962962963,0.6060149648138631,0.7120225347524913,0.6231441186336645],"dir":"rtl"},{"str":"بهبود","boundary":[0.6443904666998839,0.6060149648138631,0.6823832184609718,0.6231441186336645],"dir":"rtl"},{"str":"عایقبندی","boundary":[0.5656660023251951,0.6060149648138631,0.6385853501685649,0.6231441186336645],"dir":"rtl"},{"str":"گرمایی","boundary":[0.507120910147816,0.6060149648138631,0.5604343132370039,0.6231441186336645],"dir":"rtl"},{"str":"سازههای","boundary":[0.435226706527155,0.6060149648138631,0.5018892210596247,0.6231441186336645],"dir":"rtl"},{"str":"لیفی","boundary":[0.397633283507723,0.6060149648138631,0.42939091209844704,0.6231441186336645],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.37919780767314404,0.6060149648138631,0.39172447715048614,0.6231441186336645],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.36076233183856504,0.6060149648138631,0.3732890013159072,0.6231441186336645],"dir":"rtl"},{"str":"طریق","boundary":[0.3149227703039363,0.6060149648138631,0.35553064275037377,0.6231441186336645],"dir":"rtl"},{"str":"حبس","boundary":[0.26758844045839575,0.6060149648138631,0.309691081215745,0.6231441186336645],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.2232436472346787,0.6060149648138631,0.26235675137020437,0.6231441186336645],"dir":"rtl"},{"str":"هوای","boundary":[0.1774040857000499,0.6060149648138631,0.21739557090090794,0.6231441186336645],"dir":"rtl"},{"str":"ساکن","boundary":[0.1298455406078725,0.6060149648138631,0.17209765819631298,0.6231441186336645],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8531722305264906,0.6318799870817631,0.8710596246470685,0.6490091409015644],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار","boundary":[0.7943552380804904,0.6318799870817631,0.8469440292310247,0.6490091409015644],"dir":"rtl"},{"str":"نخ","boundary":[0.7687135618621321,0.6318799870817631,0.7878757681448265,0.6490091409015644],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.752520796914729,0.6318799870817631,0.7625145324696894,0.6490091409015644],"dir":"rtl"},{"str":"منسوج،","boundary":[0.6888136147140921,0.6318799870817631,0.7463212091014781,0.6490091409015644],"dir":"rtl"},{"str":"بههمراه","boundary":[0.6271258927088523,0.6318799870817631,0.6826036779385543,0.6490091409015644],"dir":"rtl"},{"str":"دارند:","boundary":[0.578122404916127,0.6318799870817631,0.6208239363980455,0.6490091409015644],"dir":"rtl"},{"str":"نخهای","boundary":[0.8026807665789256,0.6577450093496631,0.8538614848031888,0.6748741631694644],"dir":"rtl"},{"str":"رسیده","boundary":[0.7504442783590766,0.6577450093496631,0.796464914658137,0.6748741631694644],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.7126523893865389,0.6577450093496631,0.7441956194681146,0.6748741631694644],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6931565736467376,0.6577450093496631,0.7064037304955769,0.6748741631694644],"dir":"rtl"},{"str":"پشم","boundary":[0.6556013626124471,0.6577450093496631,0.6869079147557756,0.6748741631694644],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6390318192200677,0.6577450093496631,0.6493481149310746,0.6748741631694644],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.5935683441288822,0.6577450093496631,0.6328321222783567,0.6748741631694644],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5736203558201566,0.6577450093496631,0.5873578869966514,0.6748741631694644],"dir":"rtl"},{"str":"فر","boundary":[0.5511890169069025,0.6577450093496631,0.5674098986879256,0.6748741631694644],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5374397940541438,0.6577450093496631,0.5449634612190666,0.6748741631694644],"dir":"ltr"},{"str":"موج)","boundary":[0.49732744472764256,0.6577450093496631,0.5372404916126888,0.6748741631694644],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.4652673974422853,0.6577450093496631,0.4910023251951503,0.6748741631694644],"dir":"rtl"},{"str":"نخهای","boundary":[0.8028234512539445,0.683438740079365,0.8538614848031888,0.7005678938991663],"dir":"rtl"},{"str":"پشمی","boundary":[0.7515778109948513,0.683438740079365,0.7965952499584785,0.7005678938991663],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.7441039694402923,0.6811589233077824,0.7512813486131872,0.6926354563670493],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7201253944527487,0.683438740079365,0.7380127885733266,0.7005678938991663],"dir":"rtl"},{"str":"مقایسه","boundary":[0.6638069230676837,0.683438740079365,0.7138971931572828,0.7005678938991663],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6472802326151037,0.683438740079365,0.6575942534462714,0.7005678938991663],"dir":"rtl"},{"str":"نخهای","boundary":[0.5897847336188142,0.683438740079365,0.6410819027886808,0.7005678938991663],"dir":"rtl"},{"str":"فاستونی","boundary":[0.5230651054642086,0.683438740079365,0.5835783092509549,0.7005678938991663],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.5155912639096495,0.6811589233077824,0.5227686430825444,0.6926354563670493],"dir":"ltr"},{"str":"بافندگی","boundary":[0.7953496096993854,0.7093465852318145,0.854019265902674,0.7264757390516158],"dir":"rtl"},{"str":"حلقوی","boundary":[0.7345842197021006,0.7093465852318145,0.7888971931572829,0.7264757390516158],"dir":"rtl"},{"str":"پودی","boundary":[0.6875519016774623,0.7093465852318145,0.7281099485135359,0.7264757390516158],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.6803271881747218,0.7070239455756823,0.6875045673476167,0.7185004786349491],"dir":"ltr"},{"str":"بهجای","boundary":[0.6246595249958478,0.7093465852318145,0.6741737252948015,0.7264757390516158],"dir":"rtl"},{"str":"بافندگی","boundary":[0.5596135451819069,0.7093465852318145,0.6182071084537452,0.7264757390516158],"dir":"rtl"},{"str":"تاری","boundary":[0.5168245547940656,0.7093465852318145,0.5533982032146492,0.7264757390516158],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.4981523002823451,0.7043031869147538,0.5106087028732769,0.7214323407345551],"dir":"ltr"},{"str":"پودی","boundary":[0.4507764407905663,0.7093465852318145,0.4915587028732768,0.7264757390516158],"dir":"rtl"},{"str":"خارزنی","boundary":[0.7966290793009482,0.7352116074997145,0.8540441787078559,0.7523407613195158],"dir":"rtl"},{"str":"منسوجات","boundary":[0.7139345623650557,0.7352116074997145,0.7903919614681947,0.7523407613195158],"dir":"rtl"},{"str":"(پارچهها","boundary":[0.6405538947018768,0.7352116074997145,0.7076745845323681,0.7523407613195158],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6241363560870288,0.7352116074997145,0.634268466441981,0.7523407613195158],"dir":"rtl"},{"str":"انواعی","boundary":[0.5697958642447287,0.7352116074997145,0.617800586548118,0.7523407613195158],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.550393725646872,0.7352116074997145,0.5635772300787489,0.7523407613195158],"dir":"rtl"},{"str":"پتوها","boundary":[0.5065977412389968,0.7352116074997145,0.5441750914808922,0.7523407613195158],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.498899684437801,0.7352116074997145,0.5064482644079057,0.7523407613195158],"dir":"ltr"},{"str":"ضریب","boundary":[0.8189378840724134,0.7610766297676145,0.8706070420195983,0.7782057835874158],"dir":"rtl"},{"str":"هدایت","boundary":[0.7602184022587611,0.7610766297676145,0.8119373858163098,0.7782057835874158],"dir":"rtl"},{"str":"گرمایی","boundary":[0.6997301112771965,0.7610766297676145,0.7532677296130212,0.7782057835874158],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.6728491944859659,0.7610766297676145,0.6933298929935703,0.7782057835874158],"dir":"rtl"},{"str":"منسوج،","boundary":[0.6081506394286664,0.7610766297676145,0.6658985218402259,0.7782057835874158],"dir":"rtl"},{"str":"ترکیبی","boundary":[0.5513743564191995,0.7610766297676145,0.60170742543025,0.7782057835874158],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5312198970270718,0.7610766297676145,0.5449145937935175,0.7782057835874158],"dir":"rtl"},{"str":"ضریب","boundary":[0.4724755024082378,0.7610766297676145,0.5242692243813319,0.7782057835874158],"dir":"rtl"},{"str":"هدایت","boundary":[0.4137560205945856,0.7610766297676145,0.46547500415213416,0.7782057835874158],"dir":"rtl"},{"str":"گرمایی","boundary":[0.3530435143663843,0.7610766297676145,0.40680534794884565,0.7782057835874158],"dir":"rtl"},{"str":"الیاف","boundary":[0.30725377844211926,0.7610766297676145,0.3463910073865558,0.7782057835874158],"dir":"rtl"},{"str":"ضریب","boundary":[0.12982061949842216,0.7610766297676145,0.18166416708188007,0.7782057835874158],"dir":"rtl"},{"str":"هدایت","boundary":[0.8194112273708686,0.7867703604973164,0.8709059956817803,0.8038995143171177],"dir":"rtl"},{"str":"گرمایی","boundary":[0.7603678790898523,0.7867703604973164,0.8136812821790401,0.8038995143171177],"dir":"rtl"},{"str":"هوای","boundary":[0.7140300614515861,0.7867703604973164,0.7543248668782889,0.8038995143171177],"dir":"rtl"},{"str":"ساکن","boundary":[0.6662223883075901,0.7867703604973164,0.7083001162597574,0.8038995143171177],"dir":"rtl"},{"str":"محبوس","boundary":[0.6002034545756518,0.7867703604973164,0.660036206361194,0.8038995143171177],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5765362896528816,0.7867703604973164,0.594091066940639,0.8038995143171177],"dir":"rtl"},{"str":"فضای","boundary":[0.5254899518352433,0.7867703604973164,0.570806344461053,0.8038995143171177],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.4950963295133699,0.7867703604973164,0.5197600066434147,0.8038995143171177],"dir":"rtl"},{"str":"الیاف","boundary":[0.4507764490948347,0.7867703604973164,0.489186357481176,0.8038995143171177],"dir":"rtl"},{"str":"تشکیلدهندۀ","boundary":[0.3503238664673643,0.7867703604973164,0.4447930242694964,0.8038995143171177],"dir":"rtl"},{"str":"نخ","boundary":[0.32566018933731944,0.7867703604973164,0.344512865258676,0.8038995143171177],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3099651220727454,0.7867703604973164,0.31965135807216855,0.8038995143171177],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین","boundary":[0.24319880418535128,0.7867703604973164,0.3038049472477397,0.8038995143171177],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.21280518186347783,0.7867703604973164,0.23746885899352266,0.8038995143171177],"dir":"rtl"},{"str":"نخ","boundary":[0.188141504733433,0.7867703604973164,0.20699418065478958,0.8038995143171177],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.8532386646736424,0.8126353827652163,0.8713004484304934,0.8297645365850177],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8285583790068095,0.8126353827652163,0.8464955987377513,0.8297645365850177],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7660396944029231,0.8126353827652163,0.7764034213585783,0.8297645365850177],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.720225045673476,0.8126353827652163,0.759525920558975,0.8297645365850177],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6998214582295299,0.8126353827652163,0.7138727457220607,0.8297645365850177],"dir":"rtl"},{"str":"ضخامت","boundary":[0.6291189171234014,0.8126353827652163,0.6931199136356087,0.8297645365850177],"dir":"rtl"},{"str":"منسوج،","boundary":[0.565117920611194,0.8126353827652163,0.6224173725294802,0.8297645365850177],"dir":"rtl"},{"str":"توان","boundary":[0.526278857332669,0.8126353827652163,0.5586041467672461,0.8297645365850177],"dir":"rtl"},{"str":"عا","boundary":[0.5038822454741737,0.8126353827652163,0.5195773127387476,0.8297645365850177],"dir":"rtl"},{"str":"بن","boundary":[0.4744602225543929,0.8126353827652163,0.48405165254941035,0.8297645365850177],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.4459890383657199,0.8126353827652163,0.4619581464872944,0.8297645365850177],"dir":"rtl"},{"str":"گرمایی","boundary":[0.38574987543597405,0.8126353827652163,0.43928749377179865,0.8297645365850177],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.3591180866965619,0.8126353827652163,0.3794089733551616,0.8297645365850177],"dir":"rtl"},{"str":"سازۀ","boundary":[0.3175635276532137,0.8126353827652163,0.35241654210264073,0.8297645365850177],"dir":"rtl"},{"str":"لیفی","boundary":[0.27850024912805177,0.8126353827652163,0.3111340920671028,0.8297645365850177],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.25859491778774285,0.8126353827652163,0.27212033523692714,0.8297645365850177],"dir":"rtl"},{"str":"مشخص","boundary":[0.18936223218734424,0.8126353827652163,0.2521555910246341,0.8297645365850177],"dir":"rtl"},{"str":"کن","boundary":[0.14701046337817636,0.8126353827652163,0.1608868958644743,0.8297645365850177],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1298455406078724,0.8126353827652163,0.13482810164424508,0.8297645365850177],"dir":"ltr"},{"str":"ل","boundary":[0.7211592675635276,0.8385004050331163,0.73349110612855,0.8556295588529176],"dir":"rtl"},{"str":"ضریب","boundary":[0.5133823285168576,0.8385004050331163,0.5650514864640425,0.8556295588529176],"dir":"rtl"},{"str":"هدایت","boundary":[0.45463793389802354,0.8385004050331163,0.5061327022089354,0.8556295588529176],"dir":"rtl"},{"str":"گرمایی","boundary":[0.39412473011127713,0.8385004050331163,0.447438133200465,0.8556295588529176],"dir":"rtl"},{"str":"الیاف","boundary":[0.34786165088855664,0.8385004050331163,0.3873206853870334,0.8556295588529176],"dir":"rtl"},{"str":"گیر","boundary":[0.19835574655372856,0.8385004050331163,0.22628300116259753,0.8556295588529176],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.17785250788905493,0.8385004050331163,0.19105629463544258,0.8556295588529176],"dir":"rtl"},{"str":"هوای","boundary":[0.12982061949842214,0.8385004050331163,0.17123443483800432,0.8556295588529176],"dir":"rtl"},{"str":"ساکن","boundary":[0.829210159750755,0.8643597175830764,0.8712340142833416,0.8814888714028777],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.7836443437022892,0.8643597175830764,0.8229031722305264,0.8814888714028777],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7405912639096496,0.8643597175830764,0.7772380003321707,0.8814888714028777],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7243979405414382,0.8643597175830764,0.7343916760963987,0.8814888714028777],"dir":"rtl"},{"str":"گر","boundary":[0.6174846371034711,0.8643597175830764,0.6404044178707855,0.8814888714028777],"dir":"rtl"},{"str":"توان","boundary":[0.5736194247171381,0.8643597175830764,0.6057257930576315,0.8814888714028777],"dir":"rtl"},{"str":"عا","boundary":[0.5517148314233514,0.8643597175830764,0.5674098986879255,0.8814888714028777],"dir":"rtl"},{"str":"بن","boundary":[0.5222928085035707,0.8643597175830764,0.5318842384985881,0.8814888714028777],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.4939627968775949,0.8643597175830764,0.5099319049991694,0.8814888714028777],"dir":"rtl"},{"str":"گرمایی","boundary":[0.4341349132567324,0.8643597175830764,0.48773459558212906,0.8814888714028777],"dir":"rtl"},{"str":"هوای","boundary":[0.38736090350440117,0.8643597175830764,0.42792124685343796,0.8814888714028777],"dir":"rtl"},{"str":"ساکن","boundary":[0.3387686759812434,0.8643597175830764,0.3808337485467529,0.8814888714028777],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.31936772945383374,0.8643597175830764,0.3325504238891249,0.8814888714028777],"dir":"rtl"},{"str":"الیاف","boundary":[0.2743528306513536,0.8643597175830764,0.3131494773617153,0.8814888714028777],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.22871991254467414,0.8643597175830764,0.2681418819910552,0.8814888714028777],"dir":"rtl"},{"str":"است؛","boundary":[0.17992027902341792,0.8643597175830764,0.22253778442119238,0.8814888714028777],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.13408071748878925,0.8976558485354574,0.8673538535127051,0.9134146700496746],"dir":"rtl"},{"str":"Woolen","boundary":[0.14778276033881416,0.9195448783830078,0.19996063776781264,0.9310214114422747],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.4535168576648397,0.9212873562756936,0.4624082378342468,0.9355045539461287],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.46252698887228033,0.9212873562756936,0.4716871782095997,0.9355045539461287],"dir":"ltr"},{"str":"Worsted","boundary":[0.4717447267895698,0.9195448783830078,0.5278785085533965,0.9310214114422747],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7563112439794054,0.9212873562756936,0.7652026241488126,0.9355045539461287],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7652798538448763,0.9212873562756936,0.7744400431821956,0.9355045539461287],"dir":"ltr"},{"str":"Weft","boundary":[0.7744975917621657,0.9195448783830078,0.807530227536954,0.9310214114422747],"dir":"ltr"},{"str":"knitting","boundary":[0.8118366216575319,0.9195448783830078,0.863730775618668,0.9310214114422747],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12977,0.37354,0.8713,0.9355],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":19,"image":{"jpeg":"/storage/books/b4cde32e18350ad1/pages/6dedf4b393620e838e5a1adf7d02ef24.jpg","blurred":"/storage/books/b4cde32e18350ad1/pages/cec9d89e2b0bd2dc6ff7974367120de3.jpg"},"info":{"width":481.68,"height":700.56,"margin":[0.12982,0.1057,0.12867,0.06795]},"elements":[{"words":[{"str":"________________________________________________","boundary":[0.2446852682278691,0.10569635809209761,0.8427586779604717,0.12282551191189892],"dir":"ltr"},{"str":"تکسچرایزینگ","boundary":[0.1303437967115097,0.11502204486410857,0.2383906327852516,0.13215119868390987],"dir":"rtl"},{"str":"ضریب","boundary":[0.660342989204451,0.15211301940590377,0.7096433917953827,0.16787184092012097],"dir":"rtl"},{"str":"هدایت","boundary":[0.605364941072278,0.15211301940590377,0.6543524224748265,0.16787184092012097],"dir":"rtl"},{"str":"گرمایی","boundary":[0.5482669438368062,0.15211301940590377,0.5993534525826275,0.16787184092012097],"dir":"rtl"},{"str":"الیاف","boundary":[0.5040647179980132,0.15211301940590377,0.5422373130709185,0.16787184092012097],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.48860498023584126,0.15211301940590377,0.498070964291646,0.16787184092012097],"dir":"rtl"},{"str":"هوای","boundary":[0.444099308756915,0.15211301940590377,0.4826144976164818,0.16787184092012097],"dir":"rtl"},{"str":"ساکن","boundary":[0.39646753031057963,0.15211301940590377,0.43804408138183026,0.16787184092012097],"dir":"rtl"},{"str":"22","boundary":[0.3623359906992194,0.15211301940590377,0.3829936887560206,0.16787184092012097],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.3830136190001661,0.15211301940590377,0.39049053930612226,0.16787184092012097],"dir":"ltr"},{"str":"ن","boundary":[0.2890634226872613,0.15211301940590377,0.29295978541770473,0.16787184092012097],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.6707522923102475,0.18504147574797294,0.6952306181697393,0.20080029726219012],"dir":"rtl"},{"str":"لیف","boundary":[0.6364183690416875,0.18504147574797294,0.6649305763162265,0.20080029726219012],"dir":"rtl"},{"str":"ضریب","boundary":[0.394412798468339,0.17853239729644851,0.44204292443115767,0.19429121881066572],"dir":"rtl"},{"str":"هدایت","boundary":[0.3411323089063956,0.17853239729644851,0.38867505287981136,0.19429121881066572],"dir":"rtl"},{"str":"گرمایی","boundary":[0.28660106294635446,0.17853239729644851,0.33542015014117255,0.19429121881066572],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.29681531307091846,0.20133876158002165,0.30247674804849695,0.21418562694487264],"dir":"ltr"},{"str":"KCal.m","boundary":[0.30254525826274703,0.19755766815119327,0.36115886065437636,0.21040453351604427],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.36084122238830757,0.1970908987096037,0.36498920445108785,0.20565547561950434],"dir":"ltr"},{"str":"1h","boundary":[0.36507639926922436,0.1970908987096037,0.380646902507889,0.21040453351604427],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.38077146653379834,0.1970908987096037,0.3849194485965786,0.20565547561950434],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.38500664341471513,0.1970908987096037,0.391234844710181,0.20565547561950434],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.391234844710181,0.19755766815119327,0.3959059956817804,0.21040453351604427],"dir":"ltr"},{"str":"°C","boundary":[0.39594336488955323,0.19755766815119327,0.41563693738581625,0.21040453351604427],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.41564939378840726,0.1970908987096037,0.4197973758511875,0.20565547561950434],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.41988457066932405,0.1970908987096037,0.4261127719647899,0.20565547561950434],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4261127719647899,0.20133876158002165,0.43175552233848197,0.21418562694487264],"dir":"ltr"},{"str":"پلیپروپیلن","boundary":[0.6274497591762166,0.22221173953694187,0.7042286165088856,0.23797056105115907],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.3199842218900515,0.22221173953694187,0.33041272213917955,0.23797056105115907],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.33019847201461555,0.22221173953694187,0.3360430161102807,0.23797056105115907],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.3359284172064441,0.22221173953694187,0.3558586613519349,0.23797056105115907],"dir":"ltr"},{"str":"–","boundary":[0.3558586613519349,0.2175718130852461,0.3673185517355921,0.2333306345994633],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.37279936887560206,0.22221173953694187,0.3832278691247301,0.23797056105115907],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.38326274705198476,0.22221173953694187,0.3891072911476499,0.23797056105115907],"dir":"ltr"},{"str":"22","boundary":[0.38899269224381333,0.22221173953694187,0.4089229363893041,0.23797056105115907],"dir":"ltr"},{"str":"پلیآمید","boundary":[0.6471542472095962,0.24602126334646562,0.699819871782096,0.2617800848606828],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.3199842218900515,0.24602126334646562,0.33041272213917955,0.2617800848606828],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.33019847201461555,0.24602126334646562,0.3360430161102807,0.2617800848606828],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.3359284172064441,0.24602126334646562,0.3558586613519349,0.2617800848606828],"dir":"ltr"},{"str":"–","boundary":[0.3558586613519349,0.24138133689476984,0.3673185517355921,0.257140158408987],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.37279936887560206,0.24602126334646562,0.3832278691247301,0.2617800848606828],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.38326274705198476,0.24602126334646562,0.3891072911476499,0.2617800848606828],"dir":"ltr"},{"str":"21","boundary":[0.38899269224381333,0.24602126334646562,0.4089229363893041,0.2617800848606828],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.6316849360571333,0.24602126334646562,0.6415404417870786,0.2617800848606828],"dir":"ltr"},{"str":"پلیاستر","boundary":[0.6389096495598737,0.2696594956177914,0.6925195980734098,0.2854183171320086],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.34116010629463545,0.2696594956177914,0.3515886065437635,0.2854183171320086],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.35137435641919945,0.2696594956177914,0.35721890051486466,0.2854183171320086],"dir":"ltr"},{"str":"172","boundary":[0.357104301611028,0.2696594956177914,0.38735841222388306,0.2854183171320086],"dir":"ltr"},{"str":"پنبه","boundary":[0.6539196146819466,0.29334055077366666,0.6775956565354593,0.30909937228788387],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.30952084371366884,0.29334055077366666,0.3199493439627969,0.30909937228788387],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.31973509383823284,0.29334055077366666,0.325579637933898,0.30909937228788387],"dir":"ltr"},{"str":"121","boundary":[0.32546503903006146,0.29334055077366666,0.35548995183524335,0.30909937228788387],"dir":"ltr"},{"str":"–","boundary":[0.35560953330011624,0.2887006243219709,0.36706942368377343,0.3044594458361881],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.3725502408237834,0.29334055077366666,0.38297874107291147,0.30909937228788387],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.3830136190001661,0.29334055077366666,0.38885816309583127,0.30909937228788387],"dir":"ltr"},{"str":"123","boundary":[0.3887435641919947,0.29334055077366666,0.4189976748048497,0.30909937228788387],"dir":"ltr"},{"str":"ویسکوز","boundary":[0.6573306816005873,0.3169787830449925,0.7141372838398937,0.3327376045592097],"dir":"rtl"},{"str":"ریون","boundary":[0.6174846371034712,0.3169787830449925,0.6515961427720863,0.3327376045592097],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.30952084371366884,0.3169787830449925,0.3199493439627969,0.3327376045592097],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.31973509383823284,0.3169787830449925,0.325579637933898,0.3327376045592097],"dir":"ltr"},{"str":"107","boundary":[0.32546503903006146,0.3169787830449925,0.35548995183524335,0.3327376045592097],"dir":"ltr"},{"str":"–","boundary":[0.35560953330011624,0.3123388565932967,0.36706942368377343,0.3280976781075139],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.3725502408237834,0.3169787830449925,0.38297874107291147,0.3327376045592097],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.3830136190001661,0.3169787830449925,0.38885816309583127,0.3327376045592097],"dir":"ltr"},{"str":"150","boundary":[0.3887435641919947,0.3169787830449925,0.4189976748048497,0.3327376045592097],"dir":"ltr"},{"str":"اسبست","boundary":[0.6399061617671483,0.3406170153163183,0.6916360611194154,0.3563758368305355],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.3461426673310081,0.3406170153163183,0.3565711675801362,0.3563758368305355],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.3563569174555722,0.3406170153163183,0.36220146155123734,0.3563758368305355],"dir":"ltr"},{"str":"15","boundary":[0.36208686264740075,0.3406170153163183,0.3824406244809832,0.3563758368305355],"dir":"ltr"},{"str":"پشم","boundary":[0.6514283341637601,0.3644265391258421,0.6800780142833416,0.3801853606400593],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.30952084371366884,0.3644265391258421,0.3199493439627969,0.3801853606400593],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.31973509383823284,0.3644265391258421,0.325579637933898,0.3801853606400593],"dir":"ltr"},{"str":"105","boundary":[0.32546503903006146,0.3644265391258421,0.35548995183524335,0.3801853606400593],"dir":"ltr"},{"str":"–","boundary":[0.35560953330011624,0.3597866126741463,0.36706942368377343,0.37554543418836356],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.3725502408237834,0.3644265391258421,0.38297874107291147,0.3801853606400593],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.3830136190001661,0.3644265391258421,0.38885816309583127,0.3801853606400593],"dir":"ltr"},{"str":"107","boundary":[0.3887435641919947,0.3644265391258421,0.4189976748048497,0.3801853606400593],"dir":"ltr"},{"str":"ابریشم","boundary":[0.642895698388972,0.3880647713971679,0.6886435808005316,0.40382359291138514],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.30952084371366884,0.3880647713971679,0.3199493439627969,0.40382359291138514],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.31973509383823284,0.3880647713971679,0.325579637933898,0.40382359291138514],"dir":"ltr"},{"str":"103","boundary":[0.32546503903006146,0.3880647713971679,0.35548995183524335,0.40382359291138514],"dir":"ltr"},{"str":"–","boundary":[0.35560953330011624,0.38342484494547213,0.36706942368377343,0.39918366645968933],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.3725502408237834,0.3880647713971679,0.38297874107291147,0.40382359291138514],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.3830136190001661,0.3880647713971679,0.38885816309583127,0.40382359291138514],"dir":"ltr"},{"str":"107","boundary":[0.3887435641919947,0.3880647713971679,0.4189976748048497,0.40382359291138514],"dir":"ltr"},{"str":"آکریلیک","boundary":[0.6364183690416875,0.4117030036684937,0.6948639016774623,0.4274618251827109],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.34116010629463545,0.4117030036684937,0.3515886065437635,0.4274618251827109],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.35137435641919945,0.4117030036684937,0.35721890051486466,0.4274618251827109],"dir":"ltr"},{"str":"100","boundary":[0.357104301611028,0.4117030036684937,0.38735841222388306,0.4274618251827109],"dir":"ltr"},{"str":"استات","boundary":[0.6438922105962465,0.4396235243947698,0.6874397023750207,0.4553823459089871],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.34116010629463545,0.4396235243947698,0.3515886065437635,0.4553823459089871],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.35137435641919945,0.4396235243947698,0.35721890051486466,0.4553823459089871],"dir":"ltr"},{"str":"103","boundary":[0.357104301611028,0.4396235243947698,0.38735841222388306,0.4553823459089871],"dir":"ltr"},{"str":"پشم","boundary":[0.6731024746719815,0.46326175666609565,0.701981352599236,0.47902057818031285],"dir":"rtl"},{"str":"شیشه","boundary":[0.6294427835907657,0.46326175666609565,0.6677103471184189,0.47902057818031285],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.34116010629463545,0.46326175666609565,0.3515886065437635,0.47902057818031285],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.35137435641919945,0.46326175666609565,0.35721890051486466,0.47902057818031285],"dir":"ltr"},{"str":"132","boundary":[0.357104301611028,0.46326175666609565,0.38735841222388306,0.47902057818031285],"dir":"ltr"},{"str":"هوای","boundary":[0.6690638569775325,0.4868999889374214,0.7065986689918617,0.5026588104516386],"dir":"rtl"},{"str":"ساکن","boundary":[0.6249584786580301,0.4868999889374214,0.6633262833416376,0.5026588104516386],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.34116010629463545,0.4868999889374214,0.3515886065437635,0.5026588104516386],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.35137435641919945,0.4868999889374214,0.35721890051486466,0.5026588104516386],"dir":"ltr"},{"str":"122","boundary":[0.357104301611028,0.4868999889374214,0.38735841222388306,0.5026588104516386],"dir":"ltr"},{"str":"بر","boundary":[0.8410313901345291,0.5260218164753911,0.8555306427503736,0.5431509702951924],"dir":"rtl"},{"str":"نچه","boundary":[0.799086530476665,0.5260218164753911,0.8273874771632619,0.5431509702951924],"dir":"rtl"},{"str":"گفته","boundary":[0.7592509549908653,0.5260218164753911,0.7918867297791066,0.5431509702951924],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.7276615180202624,0.5260218164753911,0.7520511542933067,0.5431509702951924],"dir":"rtl"},{"str":"الیاف","boundary":[0.6811866799534961,0.5260218164753911,0.7202748712838399,0.5431509702951924],"dir":"rtl"},{"str":"پشم","boundary":[0.6426216575319714,0.5260218164753911,0.6743884870216148,0.5431509702951924],"dir":"rtl"},{"str":"ظر","boundary":[0.6139968443780103,0.5260218164753911,0.6350979903670486,0.5431509702951924],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5718942036206611,0.5260218164753911,0.5794178707855839,0.5431509702951924],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.5608121574489286,0.5260218164753911,0.5713253612356752,0.5431509702951924],"dir":"rtl"},{"str":"فر","boundary":[0.5371948181365221,0.5260218164753911,0.5536123567513702,0.5431509702951924],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.5183109118086696,0.5260218164753911,0.5304678214992116,0.5431509702951924],"dir":"rtl"},{"str":"تجعد","boundary":[0.470079720976582,0.5260218164753911,0.5110363726955656,0.5431509702951924],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.4237668161434978,0.5260218164753911,0.46287992027902347,0.5431509702951924],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.37202291978076735,0.5260218164753911,0.41692771472096474,0.5431509702951924],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.35112107623318395,0.5260218164753911,0.36551549650941517,0.5431509702951924],"dir":"rtl"},{"str":"الیاف","boundary":[0.30485799701046346,0.5260218164753911,0.3443170315089402,0.5431509702951924],"dir":"rtl"},{"str":"ضخیم)","boundary":[0.24210264075734933,0.5260218164753911,0.2976581963129049,0.5431509702951924],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.22468858993522678,0.5260218164753911,0.23543569940125342,0.5431509702951924],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین","boundary":[0.1562282012954659,0.5260218164753911,0.218305439457046,0.5431509702951924],"dir":"rtl"},{"str":"نخ","boundary":[0.12984554060787248,0.5260218164753911,0.14938909987293283,0.5431509702951924],"dir":"rtl"},{"str":"ریسیده","boundary":[0.817314399601395,0.551886838743291,0.8703786746387642,0.5690159925630923],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.7777528649725958,0.551886838743291,0.8091180866965619,0.5690159925630923],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.751619332336821,0.551886838743291,0.7710035022050921,0.5690159925630923],"dir":"rtl"},{"str":"سیستم","boundary":[0.6938714499252615,0.551886838743291,0.743423019431988,0.5690159925630923],"dir":"rtl"},{"str":"پشمی","boundary":[0.6408320876930742,0.551886838743291,0.6865171675919994,0.5690159925630923],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.6251619332336821,0.551886838743291,0.6337350974487843,0.5690159925630923],"dir":"ltr"},{"str":"نسبت","boundary":[0.580842052815147,0.551886838743291,0.6248878923766816,0.5690159925630923],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.558943697060289,0.551886838743291,0.5740243829039211,0.5690159925630923],"dir":"rtl"},{"str":"نخ","boundary":[0.5315645241654211,0.551886838743291,0.551508595513788,0.5690159925630923],"dir":"rtl"},{"str":"فاستونی)،","boundary":[0.44967613353263586,0.551886838743291,0.5232934728450425,0.5690159925630923],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.43126557050323877,0.551886838743291,0.4414798206278028,0.5690159925630923],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.3837319382162432,0.551886838743291,0.4239358750921992,0.5690159925630923],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.36160936721474846,0.551886838743291,0.3753861484803189,0.5690159925630923],"dir":"rtl"},{"str":"هوای","boundary":[0.3128051818634779,0.551886838743291,0.35460142240811315,0.5690159925630923],"dir":"rtl"},{"str":"محبوس","boundary":[0.24456900847035382,0.551886838743291,0.3062119920623424,0.5690159925630923],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر،","boundary":[0.19155455904334834,0.551886838743291,0.2371946974933979,0.5690159925630923],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.17015445939212762,0.551886838743291,0.18469555274488017,0.5690159925630923],"dir":"rtl"},{"str":"توان","boundary":[0.12982062780269063,0.551886838743291,0.16282476398108808,0.5690159925630923],"dir":"rtl"},{"str":"عا","boundary":[0.8555057299451919,0.577751861011191,0.8712007972097658,0.5948810148309923],"dir":"rtl"},{"str":"بن","boundary":[0.826042177379173,0.577751861011191,0.8356336073741905,0.5948810148309923],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.797654044178708,0.577751861011191,0.8136231523002825,0.5948810148309923],"dir":"rtl"},{"str":"گرمایی","boundary":[0.7356709848862316,0.577751861011191,0.7892086032220563,0.5948810148309923],"dir":"rtl"},{"str":"بالاتری","boundary":[0.673189669490118,0.577751861011191,0.7269764158777613,0.5948810148309923],"dir":"rtl"},{"str":"برخوردار","boundary":[0.5947890715827936,0.577751861011191,0.6656645546077029,0.5948810148309923],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5395075568842386,0.577751861011191,0.5515902673974424,0.5948810148309923],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5121616010629464,0.577751861011191,0.5261625975751537,0.5948810148309923],"dir":"rtl"},{"str":"همین","boundary":[0.46261003155622,0.577751861011191,0.5056450874508046,0.5948810148309923],"dir":"rtl"},{"str":"ترتیب","boundary":[0.4073534296628468,0.577751861011191,0.45584980192353697,0.5948810148309923],"dir":"rtl"},{"str":"خار","boundary":[0.36980983225377856,0.577751861011191,0.39885816309583133,0.5948810148309923],"dir":"rtl"},{"str":"زدن","boundary":[0.33133200465039037,0.577751861011191,0.3611277196478991,0.5948810148309923],"dir":"rtl"},{"str":"پارچه،","boundary":[0.2740574655372862,0.577751861011191,0.32458575670511475,0.5948810148309923],"dir":"rtl"},{"str":"عا","boundary":[0.24966782926424191,0.577751861011191,0.2653628965288159,0.5948810148309923],"dir":"rtl"},{"str":"رمایی","boundary":[0.1298206194984223,0.577751861011191,0.1739411974755025,0.5948810148309923],"dir":"rtl"},{"str":"بالاتری","boundary":[0.8172230526490617,0.603445591740893,0.8711592758677962,0.6205747455606943],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7973177213087529,0.603445591740893,0.8108431387579371,0.6205747455606943],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.7562614183690418,0.603445591740893,0.7908482337645523,0.6205747455606943],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.7311617671483143,0.603445591740893,0.749485135359575,0.6205747455606943],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7065230028234514,0.603445591740893,0.7247984499156535,0.6205747455606943],"dir":"rtl"},{"str":"مقایسه","boundary":[0.6495474173725295,0.603445591740893,0.7000836760603425,0.6205747455606943],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6324074074074075,0.603445591740893,0.6427711343630628,0.6205747455606943],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.571545424348115,0.603445591740893,0.5847492110945026,0.6205747455606943],"dir":"rtl"},{"str":"خارزدن","boundary":[0.5060994851353596,0.603445591740893,0.5647691413386482,0.6205747455606943],"dir":"rtl"},{"str":"بههمراه","boundary":[0.4437510380335493,0.603445591740893,0.4997471851839443,0.6205747455606943],"dir":"rtl"},{"str":"دارد.","boundary":[0.40167331008138196,0.603445591740893,0.4374444241318456,0.6205747455606943],"dir":"rtl"},{"str":"نی","boundary":[0.35082627470519856,0.603445591740893,0.371553728616509,0.6205747455606943],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3072786912473012,0.603445591740893,0.3443253054697853,0.6205747455606943],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.28222886563693755,0.603445591740893,0.2919448596578643,0.6205747455606943],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.23145656867629974,0.603445591740893,0.27552732104301625,0.6205747455606943],"dir":"rtl"},{"str":"درصد","boundary":[0.14995016608536801,0.603445591740893,0.19576481481481497,0.6205747455606943],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.12982061949842233,0.603445591740893,0.14344919684995472,0.6205747455606943],"dir":"rtl"},{"str":"حجم","boundary":[0.8309998339146323,0.629310614008793,0.8711343630626142,0.6464397678285942],"dir":"rtl"},{"str":"پتوها","boundary":[0.7876515528981898,0.629310614008793,0.8248645908474569,0.6464397678285942],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7682444776615182,0.629310614008793,0.7815139070335141,0.6464397678285942],"dir":"rtl"},{"str":"هوا","boundary":[0.737601727287826,0.629310614008793,0.7621039975110588,0.6464397678285942],"dir":"rtl"},{"str":"تشکیل","boundary":[0.6800780601229033,0.629310614008793,0.7313486131871784,0.6464397678285942],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5997923932901512,0.629310614008793,0.6101561202458065,0.6464397678285942],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.5544696534528302,0.629310614008793,0.5935392791895033,0.6464397678285942],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5345457565188507,0.629310614008793,0.5482666967486024,0.6464397678285942],"dir":"rtl"},{"str":"اهمیت","boundary":[0.47801860156120246,0.629310614008793,0.5283732093373168,0.6464397678285942],"dir":"rtl"},{"str":"تخلخل","boundary":[0.4172562697226375,0.629310614008793,0.4719897027071916,0.6464397678285942],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.4038033549244312,0.629310614008793,0.41116346410750776,0.6464397678285942],"dir":"ltr"},{"str":"هوای","boundary":[0.3627470519847202,0.629310614008793,0.40355422687261255,0.6464397678285942],"dir":"rtl"},{"str":"محبوس","boundary":[0.296728118252782,0.629310614008793,0.3565703234272334,0.6464397678285942],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.28903006145158616,0.629310614008793,0.29657864142169077,0.6464397678285942],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.2651137684769972,0.629310614008793,0.28285333289409936,0.6464397678285942],"dir":"rtl"},{"str":"سازهها","boundary":[0.2083125726623485,0.629310614008793,0.25901013120744065,0.6464397678285942],"dir":"rtl"},{"str":"لیفی","boundary":[0.15376183358246145,0.629310614008793,0.1859649948926738,0.6464397678285942],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1298455406078725,0.629310614008793,0.14758510502497463,0.6464397678285942],"dir":"rtl"},{"str":"تعیین","boundary":[0.8305015778109949,0.655175636276693,0.8710347118418867,0.6723047900964942],"dir":"rtl"},{"str":"توان","boundary":[0.7914133864806511,0.655175636276693,0.8238518170391983,0.6723047900964942],"dir":"rtl"},{"str":"عا","boundary":[0.7687676465703371,0.655175636276693,0.7844627138349112,0.6723047900964942],"dir":"rtl"},{"str":"بن","boundary":[0.7395947517023751,0.655175636276693,0.7491861816973926,0.6723047900964942],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7112813486131871,0.655175636276693,0.7272504567347617,0.6723047900964942],"dir":"rtl"},{"str":"گرمایی","boundary":[0.6507930576316228,0.655175636276693,0.7043306759674474,0.6723047900964942],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6192036206610199,0.655175636276693,0.6443049314024777,0.6723047900964942],"dir":"rtl"},{"str":"سازهها،","boundary":[0.5561493107457234,0.655175636276693,0.6122529480152799,0.6723047900964942],"dir":"rtl"},{"str":"تخلخل","boundary":[0.49441537950506564,0.655175636276693,0.5491488124896197,0.6723047900964942],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.4869415379505066,0.6528958195051101,0.49411891712340145,0.6643723525643771],"dir":"ltr"},{"str":"برای","boundary":[0.44601810330509883,0.655175636276693,0.4802233848197974,0.6723047900964942],"dir":"rtl"},{"str":"سازههای","boundary":[0.37222637435641914,0.655175636276693,0.43919199468526826,0.6723047900964942],"dir":"rtl"},{"str":"لیفی","boundary":[0.33291396777943866,0.655175636276693,0.36569632162498567,0.6723047900964942],"dir":"rtl"},{"str":"تعریف","boundary":[0.2738955323036041,0.655175636276693,0.3258387311077894,0.6723047900964942],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.23571665836239827,0.655175636276693,0.26715661850190997,0.6723047900964942],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.19205281514698555,0.655175636276693,0.22869955156950672,0.6723047900964942],"dir":"rtl"},{"str":"(بخشی","boundary":[0.12982062780269057,0.655175636276693,0.18510214250124565,0.6723047900964942],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8579305763162264,0.681040658544593,0.871134363062614,0.6981698123643942],"dir":"rtl"},{"str":"حجم","boundary":[0.8115928922586853,0.681040658544593,0.8517023750207606,0.6981698123643942],"dir":"rtl"},{"str":"سازه","boundary":[0.770664192181298,0.681040658544593,0.8053396445773128,0.6981698123643942],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.746513484854292,0.681040658544593,0.7644826440790566,0.6981698123643942],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.6952233800947514,0.681040658544593,0.7400431821956486,0.6981698123643942],"dir":"rtl"},{"str":"هوا","boundary":[0.6640902091899534,0.681040658544593,0.6887726291313735,0.6981698123643942],"dir":"rtl"},{"str":"اشغال","boundary":[0.613498588274373,0.681040658544593,0.6577935558877263,0.6981698123643942],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5758802524497592,0.681040658544593,0.6073202125892708,0.6981698123643942],"dir":"rtl"},{"str":"است)","boundary":[0.5254953152596777,0.681040658544593,0.5696520511542933,0.6981698123643942],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5013660521508055,0.681040658544593,0.5193032718817472,0.6981698123643942],"dir":"rtl"},{"str":"بهصورت","boundary":[0.42586364391297127,0.681040658544593,0.49498837402424845,0.6981698123643942],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.39495036273386785,0.681040658544593,0.4196105298123235,0.6981698123643942],"dir":"rtl"},{"str":"محاسبه","boundary":[0.33318800863643916,0.681040658544593,0.3882951336987212,0.6981698123643942],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.2725626972263744,0.681040658544593,0.32698472014615515,0.6981698123643942],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.26785417704700215,0.681040658544593,0.27236339478491944,0.6981698123643942],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.2586901877957198,0.7132746886810039,0.27039351909353854,0.7279318690505083],"dir":"ltr"},{"str":"W","boundary":[0.13385398591439038,0.7243285084275366,0.15397774683450133,0.738985688797041],"dir":"ltr"},{"str":"100","boundary":[0.18725438936497946,0.7243285084275366,0.21867646957684855,0.738985688797041],"dir":"ltr"},{"str":"(1","boundary":[0.22527648758497457,0.7243285084275366,0.24112542022005293,0.738985688797041],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.2701802057991921,0.7210237267361782,0.27872298812898055,0.7327711499193816],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.28267947297450435,0.7243285084275366,0.2897782149092468,0.738985688797041],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.16605756249084153,0.7227263285567818,0.31914662958469364,0.7373835089262861],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.26418337334089137,0.7337319391167624,0.2758867046387101,0.7483891194862667],"dir":"ltr"},{"str":"ρ0","boundary":[0.8540109616342799,0.7689056065415525,0.8709516691579471,0.7839532945072514],"dir":"ltr"},{"str":"وزن","boundary":[0.8174846371034711,0.7713541220594953,0.8486754691911642,0.7884832758792966],"dir":"rtl"},{"str":"مخصوص","boundary":[0.736293805015778,0.7713541220594953,0.8114754618229044,0.7884832758792966],"dir":"rtl"},{"str":"ظاهری","boundary":[0.6779978408902175,0.7713541220594953,0.7304096032104687,0.7884832758792966],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.6528359076565354,0.7713541220594953,0.6720069044060074,0.7884832758792966],"dir":"rtl"},{"str":"سازۀ","boundary":[0.612751204118917,0.7713541220594953,0.647604218568344,0.7884832758792966],"dir":"rtl"},{"str":"لیفی","boundary":[0.5751328682943032,0.7713541220594953,0.6074696894203621,0.7884832758792966],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5599360571333665,0.7713541220594953,0.5687302773625643,0.7884832758792966],"dir":"rtl"},{"str":"ρ","boundary":[0.5444901179206112,0.7689056065415525,0.5548082544427835,0.7831228042119877],"dir":"ltr"},{"str":"وزن","boundary":[0.5097948845706693,0.7713541220594953,0.5409857166583624,0.7884832758792966],"dir":"rtl"},{"str":"مخصوص","boundary":[0.4286040524829762,0.7713541220594953,0.5037857092901026,0.7884832758792966],"dir":"rtl"},{"str":"لیف","boundary":[0.39198222886563694,0.7713541220594953,0.42253681861661785,0.7884832758792966],"dir":"rtl"},{"str":"تشکیلدهندۀ","boundary":[0.29199468526822786,0.7713541220594953,0.38670071416708185,0.7884832758792966],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.26860156120245804,0.7713541220594953,0.2866384321541272,0.7884832758792966],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.22674804849692742,0.7713541220594953,0.26339478491944857,0.7884832758792966],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.22201461551237336,0.7713541220594953,0.22575153628965286,0.7884832758792966],"dir":"ltr"},{"str":"بهعنوانمثال","boundary":[0.12984554060787243,0.7713541220594953,0.21686596910812156,0.7884832758792966],"dir":"rtl"},{"str":"چنانچه","boundary":[0.8177462215578809,0.7970478527891972,0.8711343630626142,0.8141770066089985],"dir":"rtl"},{"str":"فضای","boundary":[0.7659774123899684,0.7970478527891972,0.8112938050157782,0.8141770066089985],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.7323700381996346,0.7970478527891972,0.7595249958478658,0.8141770066089985],"dir":"rtl"},{"str":"سانتیمترمکعب","boundary":[0.6106585284836406,0.7970478527891972,0.7259923600730777,0.8141770066089985],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5939918618169738,0.7970478527891972,0.604206111941538,0.8141770066089985],"dir":"rtl"},{"str":"الیاف","boundary":[0.5487003819963461,0.7970478527891972,0.5876424303259759,0.8141770066089985],"dir":"rtl"},{"str":"پلیاستر","boundary":[0.483952001328683,0.7970478527891972,0.5421234014283342,0.8141770066089985],"dir":"rtl"},{"str":"بهصورتی","boundary":[0.40715412722139177,0.7970478527891972,0.477549410396944,0.8141770066089985],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.38550489951835243,0.7970478527891972,0.4008534206721952,0.8141770066089985],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.3471391795382827,0.7970478527891972,0.3791023085866135,0.8141770066089985],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3225876100315562,0.7970478527891972,0.34064939378840725,0.8141770066089985],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.2797624979239329,0.7970478527891972,0.31625543208675033,0.8141770066089985],"dir":"rtl"},{"str":"هوایی","boundary":[0.22821790400265737,0.7970478527891972,0.27343682868957087,0.8141770066089985],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2037618335824614,0.7970478527891972,0.2218857260578515,0.8141770066089985],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.17914798206278026,0.7970478527891972,0.19718485301444943,0.8141770066089985],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.12982167776765993,0.7970478527891972,0.17286255380288437,0.8141770066089985],"dir":"rtl"},{"str":"نداشته","boundary":[0.8233017771134362,0.8229128750570972,0.8710596246470685,0.8400420288768985],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.7832170735758179,0.8229128750570972,0.8178209599734263,0.8400420288768985],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.777736256435808,0.8229128750570972,0.783192160770636,0.8400420288768985],"dir":"ltr"},{"str":"وزن","boundary":[0.7408154791562863,0.8229128750570972,0.7722305264906162,0.8400420288768985],"dir":"rtl"},{"str":"تودۀ","boundary":[0.7032220561368544,0.8229128750570972,0.7349680412587967,0.8400420288768985],"dir":"rtl"},{"str":"الیاف","boundary":[0.6589021757183192,0.8229128750570972,0.6974636218490756,0.8400420288768985],"dir":"rtl"},{"str":"پلیاستر","boundary":[0.5945648563361567,0.8229128750570972,0.6534836405912638,0.8400420288768985],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5711219066600233,0.8229128750570972,0.5890093007806012,0.8400420288768985],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.5213212091014782,0.8229128750570972,0.5653919614681947,0.8400420288768985],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.4879380501577811,0.8229128750570972,0.4986505563859824,0.8400420288768985],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.498899684437801,0.8229128750570972,0.5052524497591763,0.8400420288768985],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.505127885733267,0.8229128750570972,0.5158403919614681,0.8400420288768985],"dir":"ltr"},{"str":"گرم","boundary":[0.4534421192492941,0.8229128750570972,0.48246553728616504,0.8400420288768985],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.3976623484471018,0.8229128750570972,0.44771217405746555,0.8400420288768985],"dir":"rtl"},{"str":"بود.","boundary":[0.36333250290649394,0.8229128750570972,0.39203205447600065,0.8400420288768985],"dir":"rtl"},{"str":"گفتنی","boundary":[0.31416708188008635,0.8229128750570972,0.3578641421690749,0.8400420288768985],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.27159109782428165,0.8229128750570972,0.30825710984789245,0.8400420288768985],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.24785749875435975,0.8229128750570972,0.26614349775784757,0.8400420288768985],"dir":"rtl"},{"str":"وزن","boundary":[0.21126058794220226,0.8229128750570972,0.24194404576325892,0.8400420288768985],"dir":"rtl"},{"str":"مخصوص","boundary":[0.12982062780269057,0.8229128750570972,0.20519525214499476,0.8400420288768985],"dir":"rtl"},{"str":"پلیاستر","boundary":[0.8128633117422356,0.8487721876070572,0.8710762331838564,0.8659013414268585],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7881248961966452,0.8487721876070572,0.8060122903172231,0.8659013414268585],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.7373525992360073,0.8487721876070572,0.7814233516027238,0.8659013414268585],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.7029978408902176,0.8487721876070572,0.713710347118419,0.8659013414268585],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7137103471184189,0.8487721876070572,0.720063112439794,0.8659013414268585],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7199385484138847,0.8487721876070572,0.730651054642086,0.8659013414268585],"dir":"ltr"},{"str":"گرم","boundary":[0.6672604218568344,0.8487721876070572,0.6962838398937055,0.8659013414268585],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.646358578309251,0.8487721876070572,0.6605588772629131,0.8659013414268585],"dir":"rtl"},{"str":"سانتیمترمکعب","boundary":[0.5247840890217572,0.8487721876070572,0.6397317721308753,0.8659013414268585],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.48146072081049657,0.8487721876070572,0.5181074572330178,0.8659013414268585],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.476461551237336,0.8487721876070572,0.48119498422189005,0.8659013414268585],"dir":"ltr"},{"str":"چنانچه","boundary":[0.4162473011127719,0.8487721876070572,0.4696354426175054,0.8659013414268585],"dir":"rtl"},{"str":"همین","boundary":[0.368439627968776,0.8487721876070572,0.4099601268434406,0.8659013414268585],"dir":"rtl"},{"str":"تودۀ","boundary":[0.32962547749543264,0.8487721876070572,0.36192585412482803,0.8659013414268585],"dir":"rtl"},{"str":"الیاف","boundary":[0.28408486962298624,0.8487721876070572,0.32312450826001937,0.8659013414268585],"dir":"rtl"},{"str":"بهصورت","boundary":[0.20856170071416708,0.8487721876070572,0.2771466533798372,0.8659013414268585],"dir":"rtl"},{"str":"یکنواخت","boundary":[0.12984554060787243,0.8487721876070572,0.20191828599900352,0.8659013414268585],"dir":"rtl"},{"str":"باز","boundary":[0.8517688091679122,0.8746372098749572,0.871325361235675,0.8917663636947585],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.8123650556385983,0.8746372098749572,0.84380501577811,0.8917663636947585],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7942783590765654,0.8746372098749572,0.8043182195648564,0.8917663636947585],"dir":"rtl"},{"str":"حجم","boundary":[0.7462464706859325,0.8746372098749572,0.7877437778348467,0.8917663636947585],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.7203869789071582,0.8746372098749572,0.7382245474173724,0.8917663636947585],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6987377512041189,0.8746372098749572,0.7136468706559007,0.8917663636947585],"dir":"rtl"},{"str":"11","boundary":[0.6686181697392459,0.8746372098749572,0.6906660023251951,0.8917663636947585],"dir":"ltr"},{"str":"سانتیمترمکعب","boundary":[0.5459599734263411,0.8746372098749572,0.6606585284836406,0.8917663636947585],"dir":"rtl"},{"str":"رسانده","boundary":[0.48685019099817306,0.8746372098749572,0.5378716160106295,0.8917663636947585],"dir":"rtl"},{"str":"شود،","boundary":[0.4415337983723634,0.8746372098749572,0.47890300614515857,0.8917663636947585],"dir":"rtl"},{"str":"وزن","boundary":[0.4024456070420196,0.8746372098749572,0.43363643912971267,0.8917663636947585],"dir":"rtl"},{"str":"مخصوص","boundary":[0.31835243315063944,0.8746372098749572,0.39428666334495927,0.8917663636947585],"dir":"rtl"},{"str":"ظاهری","boundary":[0.2573409732602558,0.8746372098749572,0.3114814959656706,0.8917663636947585],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.23569174555721642,0.8746372098749572,0.2506008650089982,0.8917663636947585],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.18863976083707026,0.8746372098749572,0.19997508719481813,0.8917663636947585],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.20009965122072745,0.8746372098749572,0.20645241654210264,0.8917663636947585],"dir":"ltr"},{"str":"15","boundary":[0.20632785251619332,0.8746372098749572,0.22775286497259592,0.8917663636947585],"dir":"ltr"},{"str":"گرم","boundary":[0.15174389636273045,0.8746372098749572,0.1807673143996014,0.8917663636947585],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.12984554060787246,0.8746372098749572,0.1445203892912337,0.8917663636947585],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.13408071748878925,0.9000539300702296,0.8673538535127051,0.9158127515844467],"dir":"rtl"},{"str":"Porosity","boundary":[0.14778276033881416,0.9205726276121959,0.20319873741903335,0.9320491606714628],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12982,0.1057,0.87133,0.93205],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":22,"image":{"jpeg":"/storage/books/b4cde32e18350ad1/pages/ff205d201c37048fc98a8290c43b590f.jpg","blurred":"/storage/books/b4cde32e18350ad1/pages/c5fdd2c325fe5a7d9c65ee839cdc3dbf.jpg"},"info":{"width":481.68,"height":700.56,"margin":[0.1296,0.17947,0.12827,0.06795]},"elements":[{"words":[{"str":"3","boundary":[0.1295964125560538,0.17946697329636288,0.17026656701544593,0.22228985784586613],"dir":"ltr"},{"str":"رابطۀ","boundary":[0.6802429862023615,0.2471123268795677,0.7642296128550075,0.27571801375863586],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.6224233150205623,0.2471123268795677,0.6721175468360736,0.27571801375863586],"dir":"rtl"},{"str":"ریزساختار","boundary":[0.4645948345789736,0.2471123268795677,0.6143209946158594,0.27571801375863586],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.43847686938536906,0.2471123268795677,0.45645904669917664,0.27571801375863586],"dir":"rtl"},{"str":"خواص","boundary":[0.3321264738415545,0.2471123268795677,0.430341081505572,0.27571801375863586],"dir":"rtl"},{"str":"گرمایی","boundary":[0.21495834599374447,0.2471123268795677,0.3239601087986601,0.27571801375863586],"dir":"rtl"},{"str":"الیاف","boundary":[0.1295964125560538,0.2471123268795677,0.20685559917874718,0.27571801375863586],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.1296,0.17947,0.76423,0.27572],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"با","boundary":[0.8612564358080053,0.3735437988894598,0.8712962962962962,0.39067295270926117],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.8159400431821956,0.3735437988894598,0.8540566351104467,0.39067295270926117],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.795785583790068,0.3735437988894598,0.808740242484637,0.39067295270926117],"dir":"rtl"},{"str":"اهمیت","boundary":[0.7397566849360572,0.3735437988894598,0.7885857830925096,0.39067295270926117],"dir":"rtl"},{"str":"خاصیت","boundary":[0.6727661518020263,0.3735437988894598,0.7325568842384986,0.39067295270926117],"dir":"rtl"},{"str":"ترموپلاستیکی","boundary":[0.564420362066102,0.3735437988894598,0.6658154791562864,0.39067295270926117],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.5569465205115429,0.37126398211787703,0.5641238996844378,0.38274051517714397],"dir":"ltr"},{"str":"(گرما","boundary":[0.5108329181199137,0.3735437988894598,0.5502449759176217,0.39067295270926117],"dir":"rtl"},{"str":"نرمی)","boundary":[0.46102806842717153,0.3735437988894598,0.503828267729613,0.39067295270926117],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4366384321541272,0.3735437988894598,0.453828267729613,0.39067295270926117],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرایزینگ","boundary":[0.32480484969274204,0.3735437988894598,0.4294386314565687,0.39067295270926117],"dir":"rtl"},{"str":"نخ","boundary":[0.29916957316060455,0.3735437988894598,0.31760504899518355,0.39067295270926117],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.28225377844211924,0.3735437988894598,0.291969772463046,0.39067295270926117],"dir":"rtl"},{"str":"عمدۀ","boundary":[0.23693738581630958,0.3735437988894598,0.2750539777445607,0.39067295270926117],"dir":"rtl"},{"str":"روشهایی","boundary":[0.15398604882909814,0.3735437988894598,0.22997010463378179,0.39067295270926117],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.12984554060787243,0.3735437988894598,0.1467862481315396,0.39067295270926117],"dir":"rtl"},{"str":"تاکنون","boundary":[0.8245474173725295,0.3994088211573598,0.8713336655040691,0.4165379749771611],"dir":"rtl"},{"str":"بهکار","boundary":[0.781946520511543,0.3994088211573598,0.8178458727786082,0.4165379749771611],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.7356336156784586,0.3994088211573598,0.7756186679953495,0.4165379749771611],"dir":"rtl"},{"str":"شدهاند","boundary":[0.6790566351104468,0.3994088211573598,0.7294801527985384,0.4165379749771611],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.6651303770137851,0.3994088211573598,0.6723550905165255,0.4165379749771611],"dir":"ltr"},{"str":"بهویژه","boundary":[0.6209724298289321,0.3994088211573598,0.6652051154293307,0.4165379749771611],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.5960097990367049,0.3994088211573598,0.614420362066102,0.4165379749771611],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.5489495100481647,0.3994088211573598,0.5895573824946022,0.4165379749771611],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.5047874107291148,0.3994088211573598,0.5424804849692743,0.4165379749771611],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.4706817804351437,0.3994088211573598,0.4980858661351935,0.4165379749771611],"dir":"rtl"},{"str":"تابمجازی","boundary":[0.3827146653379837,0.3994088211573598,0.4639802358412224,0.4165379749771611],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3665462547749543,0.3994088211573598,0.37601312074406246,0.4165379749771611],"dir":"rtl"},{"str":"بیسیاف)،","boundary":[0.27904002657365884,0.3994088211573598,0.35984471018103303,0.4165379749771611],"dir":"rtl"},{"str":"میتوان","boundary":[0.21998006975585452,0.3994088211573598,0.2723384819797376,0.4165379749771611],"dir":"rtl"},{"str":"بیان","boundary":[0.1866218236173393,0.3994088211573598,0.21327852516193324,0.4165379749771611],"dir":"rtl"},{"str":"کرد","boundary":[0.15376183358246137,0.3994088211573598,0.18029397110114598,0.4165379749771611],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.12984554060787243,0.3994088211573598,0.14691081215744892,0.4165379749771611],"dir":"rtl"},{"str":"گرما","boundary":[0.8391099178059034,0.4252738434252597,0.871532967945524,0.442402997245061],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.7983719439872903,0.4252738434252597,0.833042683939545,0.442402997245061],"dir":"rtl"},{"str":"اساسی","boundary":[0.7435332923913589,0.4252738434252597,0.7921856834412889,0.442402997245061],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7275375262639974,0.4252738434252597,0.7373775120411891,0.442402997245061],"dir":"rtl"},{"str":"تعیینکنندهای","boundary":[0.6261625975751535,0.4252738434252597,0.721732270386979,0.442402997245061],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6070621741180805,0.4252738434252597,0.6199343962796877,0.442402997245061],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5835617007141669,0.4252738434252597,0.6010006643414713,0.442402997245061],"dir":"rtl"},{"str":"پایدارسازی","boundary":[0.4948721142667331,0.4252738434252597,0.5775826274705198,0.442402997245061],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.45465885160887975,0.4252738434252597,0.4888930410230859,0.442402997245061],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.41032050588047875,0.4252738434252597,0.44853429662846706,0.442402997245061],"dir":"rtl"},{"str":"دارد.","boundary":[0.3702741163503495,0.4252738434252597,0.40418950340475,0.442402997245061],"dir":"rtl"},{"str":"بهاینترتیب","boundary":[0.28231190832087694,0.4252738434252597,0.3643290151137685,0.442402997245061],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.2466359611279222,0.4252738434252597,0.2763328350772297,0.442402997245061],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.20449705101910753,0.4252738434252597,0.2404583956153463,0.442402997245061],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.18739412057797708,0.4252738434252597,0.19835575485799703,0.442402997245061],"dir":"rtl"},{"str":"پیش","boundary":[0.14828101644245142,0.4252738434252597,0.18136522172396616,0.442402997245061],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.12984554060787243,0.4252738434252597,0.14232685600398604,0.442402997245061],"dir":"rtl"},{"str":"شروع","boundary":[0.8285583790068095,0.45096757415496164,0.8714831423351603,0.468096727974763],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.7844627138349112,0.45096757415496164,0.8225793057631623,0.468096727974763],"dir":"rtl"},{"str":"روشهای","boundary":[0.7068800863643911,0.45096757415496164,0.7787078558379007,0.468096727974763],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرایزینگ،","boundary":[0.5910355422687261,0.45096757415496164,0.700901013120744,0.468096727974763],"dir":"rtl"},{"str":"رابطۀ","boundary":[0.5476872612522836,0.45096757415496164,0.5850564690250789,0.468096727974763],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.5180410230858662,0.45096757415496164,0.5417081880086364,0.468096727974763],"dir":"rtl"},{"str":"ریزساختار","boundary":[0.43732353429662846,0.45096757415496164,0.5120619498422189,0.468096727974763],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.43034794884570665,0.44868775738337896,0.43752532801860156,0.46016429044264584],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.41465288158113267,0.45096757415496164,0.4246927420694237,0.468096727974763],"dir":"rtl"},{"str":"خواص","boundary":[0.3553604052482976,0.45096757415496164,0.40867380833748546,0.468096727974763],"dir":"rtl"},{"str":"گرمایی","boundary":[0.2975626972263743,0.45096757415496164,0.3493813320046504,0.468096727974763],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.26710679289154626,0.45096757415496164,0.29191994685268224,0.468096727974763],"dir":"rtl"},{"str":"مشخص","boundary":[0.1998505231689088,0.45096757415496164,0.2614100647732935,0.468096727974763],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.16273044344793225,0.45096757415496164,0.19419531639262583,0.468096727974763],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1582461385151968,0.45096757415496164,0.16248131539611363,0.468096727974763],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.7792061119415379,0.47683259642286163,0.791413386480651,0.4939617502426629],"dir":"rtl"},{"str":"نحوۀ","boundary":[0.6059333997674804,0.47683259642286163,0.6410106294635443,0.4939617502426629],"dir":"rtl"},{"str":"قرارگیری","boundary":[0.531219897027072,0.47683259642286163,0.5977370868626474,0.4939617502426629],"dir":"rtl"},{"str":"ماکرومولکولهای","boundary":[0.3991571167580136,0.47683259642286163,0.5230235841222388,0.4939617502426629],"dir":"rtl"},{"str":"پلیمری","boundary":[0.34038780933399765,0.47683259642286163,0.39096080385318055,0.4939617502426629],"dir":"rtl"},{"str":"ۀ","boundary":[0.24262580966616837,0.47683259642286163,0.24972595914299947,0.4939617502426629],"dir":"rtl"},{"str":"الیاف","boundary":[0.19830592924763324,0.47683259642286163,0.2344294967613353,0.4939617502426629],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.15498256103637267,0.47683259642286163,0.1901096163428002,0.4939617502426629],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.1298455406078724,0.47683259642286163,0.14678624813153957,0.4939617502426629],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.792123401428334,0.5027261672804613,0.8019141338648064,0.5198553211002626],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.7502698887228035,0.5027261672804613,0.7873899684437801,0.5198553211002626],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7328309250954991,0.5027261672804613,0.7455364557382494,0.5198553211002626],"dir":"rtl"},{"str":"نمرۀ","boundary":[0.6977038697890717,0.5027261672804613,0.7280974921109451,0.5198553211002626],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.666811991363561,0.5027261672804613,0.6929704368045176,0.5198553211002626],"dir":"rtl"},{"str":"فیلامنت","boundary":[0.6050282345125394,0.5027261672804613,0.6620785583790069,0.5198553211002626],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5875892708852349,0.5027261672804613,0.6002948015279853,0.5198553211002626],"dir":"rtl"},{"str":"بیش","boundary":[0.551465703371533,0.5027261672804613,0.582855837900681,0.5198553211002626],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5345249958478657,0.5027261672804613,0.5467322703869788,0.5198553211002626],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.5003944527487127,0.5027261672804613,0.5297915628633116,0.5198553211002626],"dir":"rtl"},{"str":"هزار","boundary":[0.46452001328682935,0.5027261672804613,0.4956610197641587,0.5198553211002626],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.40214250124564027,0.5027261672804613,0.40687593423019436,0.5198553211002626],"dir":"ltr"},{"str":"ممکن","boundary":[0.35430991529646233,0.5027261672804613,0.39740906826108613,0.5198553211002626],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3144494270054808,0.5027261672804613,0.34957648231190835,0.5198553211002626],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2970104633781763,0.5027261672804613,0.3097159940209267,0.5198553211002626],"dir":"rtl"},{"str":"ریزساختار،","boundary":[0.21429995017438958,0.5027261672804613,0.29227703039362224,0.5198553211002626],"dir":"rtl"},{"str":"مورفولوژی","boundary":[0.1298455406078724,0.5027261672804613,0.20956651718983552,0.5198553211002626],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.8499086530476664,0.5285911895483613,0.8715578807507057,0.5457203433681626],"dir":"rtl"},{"str":"گفته","boundary":[0.8113187178209599,0.5285911895483613,0.8419614681946519,0.5457203433681626],"dir":"rtl"},{"str":"شود،","boundary":[0.7679953496096993,0.5285911895483613,0.8033715329679454,0.5457203433681626],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6917870785583788,0.5285911895483613,0.7035459226042183,0.5457203433681626],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6606668327520345,0.5285911895483613,0.6841097824281682,0.5457203433681626],"dir":"rtl"},{"str":"واژه","boundary":[0.6245681780435143,0.5285911895483613,0.65271964789902,0.5457203433681626],"dir":"rtl"},{"str":"امروزه","boundary":[0.5725253280186015,0.5285911895483613,0.6168701212423184,0.5457203433681626],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5324406244809832,0.5285911895483613,0.5645781431655871,0.5457203433681626],"dir":"rtl"},{"str":"بیان","boundary":[0.4988332502906493,0.5285911895483613,0.5244934396279687,0.5457203433681626],"dir":"rtl"},{"str":"درشتساختار","boundary":[0.3924804849692741,0.5285911895483613,0.49088606543763486,0.5457203433681626],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.38575402757017097,0.5263113727767785,0.3929314067430658,0.5377879058360454],"dir":"ltr"},{"str":"استفاده","boundary":[0.300527321043016,0.5285911895483613,0.3486090350440125,0.5457203433681626],"dir":"rtl"},{"str":"ژگیهای","boundary":[0.12984554060787235,0.5285911895483613,0.193771798704534,0.5457203433681626],"dir":"rtl"},{"str":"سطحی","boundary":[0.81934064108952,0.5542849202780632,0.8717322703869788,0.5714140740978645],"dir":"rtl"},{"str":"الیاف","boundary":[0.7777362564358079,0.5542849202780632,0.8141089520013285,0.5714140740978645],"dir":"rtl"},{"str":"مثل","boundary":[0.7470935060621158,0.5542849202780632,0.7725045673476166,0.5714140740978645],"dir":"rtl"},{"str":"قطر","boundary":[0.7152051154293305,0.5542849202780632,0.7418618169739244,0.5714140740978645],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7005065603720312,0.5542849202780632,0.7099734263411392,0.5714140740978645],"dir":"rtl"},{"str":"صاف","boundary":[0.6553521009799036,0.5542849202780632,0.6952748712838397,0.5714140740978645],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.6396570337153296,0.5542849202780632,0.6501204118917123,0.5714140740978645],"dir":"rtl"},{"str":"ناصاف","boundary":[0.5848488623152298,0.5542849202780632,0.6344253446271382,0.5714140740978645],"dir":"rtl"},{"str":"بودن","boundary":[0.5459848862315229,0.5542849202780632,0.5796171732270385,0.5714140740978645],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5285459226042184,0.5542849202780632,0.5407531971433316,0.5714140740978645],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.4889345623650555,0.5542849202780632,0.5233142335160271,0.5714140740978645],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.4625269888722802,0.5542849202780632,0.4837028732768641,0.5714140740978645],"dir":"rtl"},{"str":"اصل","boundary":[0.36906244809832245,0.5542849202780632,0.4016982228865636,0.5714140740978645],"dir":"rtl"},{"str":"الیاف","boundary":[0.3274040857000497,0.5542849202780632,0.3642999501743895,0.5714140740978645],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3052316890881912,0.5542849202780632,0.32217239661185837,0.5714140740978645],"dir":"rtl"},{"str":"مقایسه","boundary":[0.2529147982062779,0.5542849202780632,0.2999999999999999,0.5714140740978645],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.2384653712007971,0.5542849202780632,0.24768310911808658,0.5714140740978645],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاری","boundary":[0.1811659192825111,0.5542849202780632,0.23323368211260578,0.5714140740978645],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.16372695565520667,0.5542849202780632,0.17593423019431975,0.5714140740978645],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.12984554060787235,0.5542849202780632,0.15849526656701535,0.5714140740978645],"dir":"rtl"},{"str":"معدنی،","boundary":[0.8208104965952498,0.5801499425459632,0.8716575319714333,0.5972790963657645],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8014034213585781,0.5801499425459632,0.8136854343132368,0.5972790963657645],"dir":"rtl"},{"str":"کامل","boundary":[0.7072330177711341,0.5801499425459632,0.7411144328184684,0.5972790963657645],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5845000830426837,0.5801499425459632,0.5945399435309747,0.5972790963657645],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5606087028732766,0.5801499425459632,0.5775494103969439,0.5972790963657645],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.5170362066101974,0.5801499425459632,0.5536580302275368,0.5972790963657645],"dir":"rtl"},{"str":"موارد","boundary":[0.4727163261916624,0.5801499425459632,0.5100855339644575,0.5972790963657645],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.45301860156120227,0.5801499425459632,0.46579887061949826,0.5972790963657645],"dir":"rtl"},{"str":"بلورهای","boundary":[0.33325859491778764,0.5801499425459632,0.3928749377179869,0.5972790963657645],"dir":"rtl"},{"str":"پراکنده","boundary":[0.2777279521674138,0.5801499425459632,0.32630792227204763,0.5972790963657645],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.25383657199800674,0.5801499425459632,0.27077727952167396,0.5972790963657645],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.2207274539113102,0.5801499425459632,0.24688589935226685,0.5972790963657645],"dir":"rtl"},{"str":"بستر","boundary":[0.1821375186846037,0.5801499425459632,0.21377678126557034,0.5972790963657645],"dir":"rtl"},{"str":"یب","boundary":[0.1716990533134029,0.5801499425459632,0.17219730941704015,0.5972790963657645],"dir":"rtl"},{"str":"نظم","boundary":[0.12984554060787226,0.5801499425459632,0.15705032386646717,0.5972790963657645],"dir":"rtl"},{"str":"(آمورف)","boundary":[0.8067845872778607,0.6060149648138631,0.8716077063610694,0.6231441186336645],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7831423351602722,0.6060149648138631,0.8000830426839395,0.6231441186336645],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.7515279853844875,0.6060149648138631,0.776440790566351,0.6231441186336645],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.7064607208104965,0.6060149648138631,0.7448264407905663,0.6231441186336645],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6247093506062115,0.6060149648138631,0.6354965952499585,0.6231441186336645],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6050282345125393,0.6060149648138631,0.6178085035708353,0.6231441186336645],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.4577520345457564,0.6037351480422805,0.46492941371865126,0.6152116811015473],"dir":"ltr"},{"str":"بلور","boundary":[0.2985592094336488,0.6060149648138631,0.327532801860156,0.6231441186336645],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.2918327520345456,0.6037351480422805,0.29901013120744047,0.6152116811015473],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.27231356917455557,0.6060149648138631,0.28559209433648874,0.6231441186336645],"dir":"rtl"},{"str":"بخشهایی","boundary":[0.19083208769307408,0.6060149648138631,0.2657365886065436,0.6231441186336645],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.1719232685600397,0.6060149648138631,0.1841305430991528,0.6231441186336645],"dir":"rtl"},{"str":"پلیمر","boundary":[0.1298455406078723,0.6060149648138631,0.16522172396611842,0.6231441186336645],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.8148563361567844,0.6318799870817631,0.835558877262913,0.6490091409015644],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7627885733266898,0.6318799870817631,0.7803521009799035,0.6490091409015644],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7411144328184686,0.6318799870817631,0.7580551403421358,0.6490091409015644],"dir":"rtl"},{"str":"آن،","boundary":[0.7144577312738746,0.6318799870817631,0.7363809998339145,0.6490091409015644],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیرههای","boundary":[0.6321831921607706,0.6318799870817631,0.7099983391463212,0.6490091409015644],"dir":"rtl"},{"str":"مولکولی","boundary":[0.5671607706361068,0.6318799870817631,0.6274497591762165,0.6490091409015644],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5532095997342633,0.6318799870817631,0.5624273376515528,0.6490091409015644],"dir":"rtl"},{"str":"نظم","boundary":[0.5217779438631456,0.6318799870817631,0.5491322039528317,0.6490091409015644],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.4726997176548746,0.6318799870817631,0.5170445108785916,0.6490091409015644],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4584994187012124,0.6318799870817631,0.46796628467032053,0.6490091409015644],"dir":"rtl"},{"str":"بالایی","boundary":[0.41365636937385813,0.6318799870817631,0.4537659857166583,0.6490091409015644],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3922313569174556,0.6318799870817631,0.4089229363893041,0.6490091409015644],"dir":"rtl"},{"str":"کنار","boundary":[0.3603429662846703,0.6318799870817631,0.3874979239329015,0.6490091409015644],"dir":"rtl"},{"str":"یکدیگر","boundary":[0.3015487460554725,0.6318799870817631,0.35615761501411725,0.6490091409015644],"dir":"rtl"},{"str":"اشند.","boundary":[0.18440457565188506,0.6318799870817631,0.22334329015113766,0.6490091409015644],"dir":"rtl"},{"str":"پل","boundary":[0.16945690084703535,0.6318799870817631,0.17954658694569006,0.6490091409015644],"dir":"rtl"},{"str":"دارای","boundary":[0.8317970436804518,0.6577450093496631,0.8716326191662515,0.6748741631694644],"dir":"rtl"},{"str":"واحد","boundary":[0.7884487626640093,0.6577450093496631,0.8258179704368046,0.6748741631694644],"dir":"rtl"},{"str":"بلورین","boundary":[0.7346371034711842,0.6577450093496631,0.7824696894203621,0.6748741631694644],"dir":"rtl"},{"str":"مختص","boundary":[0.6717945523999336,0.6577450093496631,0.7243854841388474,0.6748741631694644],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.653109948513536,0.6577450093496631,0.6658154791562864,0.6748741631694644],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.6157407407407408,0.6577450093496631,0.6471308752698888,0.6748741631694644],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5424555721640925,0.6577450093496631,0.5600190998173062,0.6748741631694644],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5272587610031557,0.6577450093496631,0.5364764989204451,0.6748741631694644],"dir":"rtl"},{"str":"طول،","boundary":[0.4834122238830759,0.6577450093496631,0.5212796877595084,0.6748741631694644],"dir":"rtl"},{"str":"عرض","boundary":[0.43283922936389313,0.6577450093496631,0.4774331506394287,0.6748741631694644],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.41739329015113774,0.6577450093496631,0.4268601561202459,0.6748741631694644],"dir":"rtl"},{"str":"عمق","boundary":[0.3782801860156121,0.6577450093496631,0.4114142169074905,0.6748741631694644],"dir":"rtl"},{"str":"(a,","boundary":[0.28460803853180533,0.6552981043736439,0.30454123085866136,0.6695153020440789],"dir":"ltr"},{"str":"b","boundary":[0.309276531805348,0.6552981043736439,0.3192431072911477,0.6695153020440789],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.324226291645906,0.6552981043736439,0.3526373529314068,0.6695153020440789],"dir":"ltr"},{"str":"c)","boundary":[0.3576207440624481,0.6552981043736439,0.3729843046005647,0.6695153020440789],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.26909981730609533,0.6577450093496631,0.2788905497425677,0.6748741631694644],"dir":"rtl"},{"str":"زاویههای","boundary":[0.19711011459890385,0.6577450093496631,0.2635940873609035,0.6748741631694644],"dir":"rtl"},{"str":"β","boundary":[0.15999003487792723,0.6552964938317203,0.17051494768310912,0.6695136915021553],"dir":"ltr"},{"str":"،α","boundary":[0.1759342301943199,0.6552964938317203,0.19175186846038866,0.6748741631694644],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.14454409566517187,0.6577450093496631,0.15433482810164423,0.6748741631694644],"dir":"rtl"},{"str":"γ","boundary":[0.12984554060787243,0.6552964938317203,0.13898505231689087,0.6695136915021553],"dir":"ltr"},{"str":"مشخص","boundary":[0.8103720312240491,0.683438740079365,0.871682444776615,0.7005678938991663],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند","boundary":[0.7460969938548414,0.683438740079365,0.8051652549410396,0.7005678938991663],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.74179953496097,0.683438740079365,0.7465329679455239,0.7005678938991663],"dir":"ltr"},{"str":"واحد","boundary":[0.698700381996346,0.683438740079365,0.7360695897691413,0.7005678938991663],"dir":"rtl"},{"str":"سلولی","boundary":[0.6471308752698887,0.683438740079365,0.6929704368045174,0.7005678938991663],"dir":"rtl"},{"str":"پلیآمید","boundary":[0.5875892708852349,0.683438740079365,0.6414009300780601,0.7005678938991663],"dir":"rtl"},{"str":"66","boundary":[0.5614308254442784,0.683438740079365,0.5818593256934064,0.7005678938991663],"dir":"ltr"},{"str":"برای","boundary":[0.5235218402258761,0.683438740079365,0.5562323534296628,0.7005678938991663],"dir":"rtl"},{"str":"مثال","boundary":[0.48864391297126725,0.683438740079365,0.5177918950340474,0.7005678938991663],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.46622238830759016,0.683438740079365,0.4829139677794387,0.7005678938991663],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.4231232353429663,0.683438740079365,0.4604924431157615,0.7005678938991663],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.38650141172562696,0.683438740079365,0.3972139179538282,0.7005678938991663],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.396715661850191,0.683438740079365,0.40775203454575654,0.7005678938991663],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.4071790400265736,0.683438740079365,0.4178915462547749,0.7005678938991663],"dir":"ltr"},{"str":"نشان","boundary":[0.34657864142169076,0.683438740079365,0.38115761501411727,0.7005678938991663],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.3144411227370868,0.683438740079365,0.3408486962298621,0.7005678938991663],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.2788158113270221,0.683438740079365,0.3087111775452583,0.7005678938991663],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.23372363394784917,0.683438740079365,0.2730858661351935,0.7005678938991663],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.6349236007307756,0.7093465852318145,0.6497716326191662,0.7264757390516158],"dir":"rtl"},{"str":"متفاوتی","boundary":[0.5606834412888223,0.7093465852318145,0.6142459724298288,0.7264757390516158],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.44703952001328673,0.7093465852318145,0.4869249211094502,0.7264757390516158],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4291023085866134,0.7093465852318145,0.44188257764490935,0.7264757390516158],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.32322288656369363,0.7093465852318145,0.35593339976748034,0.7264757390516158],"dir":"rtl"},{"str":"پل","boundary":[0.30777694735093825,0.7093465852318145,0.317866633449593,0.7264757390516158],"dir":"rtl"},{"str":"استری","boundary":[0.2930783922936388,0.7093465852318145,0.2935392791895033,0.7264757390516158],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2581381830260753,0.7093465852318145,0.2625975751536288,0.7264757390516158],"dir":"ltr"},{"str":"سادهتر","boundary":[0.20632785251619318,0.7093465852318145,0.2534794884570668,0.7264757390516158],"dir":"rtl"},{"str":"مدل","boundary":[0.15176880916791216,0.7093465852318145,0.18218734429496747,0.7264757390516158],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1298455406078723,0.7093465852318145,0.14653712007972083,0.7264757390516158],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.7615429247633282,0.7352116074997145,0.7920112855007473,0.7523407613195158],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7565603720312238,0.7352116074997145,0.764009300780601,0.7523407613195158],"dir":"ltr"},{"str":"دوفازی","boundary":[0.6951129380501575,0.7352116074997145,0.7488124896196644,0.7523407613195158],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.6687302773625642,0.7352116074997145,0.6869166251453245,0.7523407613195158],"dir":"rtl"},{"str":"دارد.","boundary":[0.6276490616176713,0.7352116074997145,0.660533964457731,0.7523407613195158],"dir":"rtl"},{"str":"مدل","boundary":[0.589557382494602,0.7352116074997145,0.6197018767646568,0.7523407613195158],"dir":"rtl"},{"str":"کمی","boundary":[0.48093755190167725,0.7352116074997145,0.5135733266899184,0.7523407613195158],"dir":"rtl"},{"str":"تر","boundary":[0.40593339976748033,0.7352116074997145,0.42030808835741557,0.7523407613195158],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3625352931406741,0.7352116074997145,0.3981855173559208,0.7523407613195158],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.34163344959309067,0.7352116074997145,0.35433898023584104,0.7523407613195158],"dir":"rtl"},{"str":"سهفازی","boundary":[0.27700548081713977,0.7352116074997145,0.3334371366882576,0.7523407613195158],"dir":"rtl"},{"str":"معروف","boundary":[0.21549576482311886,0.7352116074997145,0.26880916791230675,0.7523407613195158],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.16793721973094153,0.7352116074997145,0.20729945191828583,0.7523407613195158],"dir":"rtl"},{"str":"مدل","boundary":[0.12984554060787223,0.7352116074997145,0.15974090682610842,0.7523407613195158],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.8502740408570004,0.7610766297676145,0.8712755356253112,0.7782057835874158],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7908902175718319,0.7610766297676145,0.807830925095499,0.7782057835874158],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.7465703371532967,0.7610766297676145,0.7839395449260919,0.7782057835874158],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.5503944527487127,0.7610766297676145,0.590279853844876,0.7782057835874158],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5265030725793056,0.7610766297676145,0.5434437801029729,0.7782057835874158],"dir":"rtl"},{"str":"مدل","boundary":[0.48940790566351094,0.7610766297676145,0.5195523999335657,0.7782057835874158],"dir":"rtl"},{"str":"دوفازی","boundary":[0.42912306925759824,0.7610766297676145,0.48288905497425666,0.7782057835874158],"dir":"rtl"},{"str":"ریزساختار","boundary":[0.34942700548081707,0.7610766297676145,0.42217239661185846,0.7782057835874158],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.33026905829596404,0.7610766297676145,0.3424763328350771,0.7782057835874158],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.305630293971101,0.7610766297676145,0.3233183856502241,0.7782057835874158],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.25832087693074224,0.7610766297676145,0.298679621325361,0.7782057835874158],"dir":"rtl"},{"str":"بلورین","boundary":[0.20353761833582448,0.7610766297676145,0.25137020428500234,0.7782057835874158],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.18712007972097644,0.7610766297676145,0.19658694569008456,0.7782057835874158],"dir":"rtl"},{"str":"آمورف","boundary":[0.12984554060787232,0.7610766297676145,0.18016940707523654,0.7782057835874158],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7573451253944526,0.7867703604973164,0.7620785583790066,0.8038995143171177],"dir":"ltr"},{"str":"منطقۀ","boundary":[0.7087900680950007,0.7867703604973164,0.7484014283341636,0.8038995143171177],"dir":"rtl"},{"str":"آمورف","boundary":[0.6495225045673474,0.7867703604973164,0.6998463710347117,0.8038995143171177],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6283715329679453,0.7867703604973164,0.6405788075070584,0.8038995143171177],"dir":"rtl"},{"str":"بخشی","boundary":[0.5735882743730275,0.7867703604973164,0.6191787078558376,0.8038995143171177],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5524373027736255,0.7867703604973164,0.5646445773127385,0.8038995143171177],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیرهها","boundary":[0.4809624647068591,0.7867703604973164,0.5435185185185183,0.8038995143171177],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3359990034877926,0.7867703604973164,0.35356253114100633,0.8038995143171177],"dir":"rtl"},{"str":"بدون","boundary":[0.2909317389138016,0.7867703604973164,0.32705530642750363,0.8038995143171177],"dir":"rtl"},{"str":"نظم","boundary":[0.25483308420528133,0.7867703604973164,0.2819880418535125,0.8038995143171177],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.22894867962132517,0.7867703604973164,0.24588938714499234,0.8038995143171177],"dir":"rtl"},{"str":"کنار","boundary":[0.192850024912805,0.7867703604973164,0.22000498256103618,0.8038995143171177],"dir":"rtl"},{"str":"یکدیگر","boundary":[0.12984554060787223,0.7867703604973164,0.18390632785251598,0.8038995143171177],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7822205613685432,0.8126353827652163,0.7869539943530972,0.8297645365850177],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.7535708354094002,0.8126353827652163,0.7764906161767147,0.8297645365850177],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.7074821458229528,0.8126353827652163,0.7478408902175716,0.8297645365850177],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6895449260920111,0.8126353827652163,0.7017522006311242,0.8297645365850177],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیرهها","boundary":[0.6214706859325694,0.8126353827652163,0.6838398937053645,0.8297645365850177],"dir":"rtl"},{"str":"ممکن","boundary":[0.5726000664341472,0.8126353827652163,0.6162223883075901,0.8297645365850177],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.531743065935891,0.8126353827652163,0.5668701212423186,0.8297645365850177],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5138058462049494,0.8126353827652163,0.5260131207440625,0.8297645365850177],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.48191745557216414,0.8126353827652163,0.5080759010131207,0.8297645365850177],"dir":"rtl"},{"str":"بلور","boundary":[0.4475377844211925,0.8126353827652163,0.4761875103803355,0.8297645365850177],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.355306427503737,0.8126353827652163,0.365346287992028,0.8297645365850177],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.336870951669158,0.8126353827652163,0.34957648231190835,0.8297645365850177],"dir":"rtl"},{"str":"بلور","boundary":[0.302740408570005,0.8126353827652163,0.33114100647732936,0.8297645365850177],"dir":"rtl"},{"str":"دیگری","boundary":[0.24718485301444948,0.8126353827652163,0.29701046337817644,0.8297645365850177],"dir":"rtl"},{"str":"وارد","boundary":[0.2115595416043847,0.8126353827652163,0.24145490782262088,0.8297645365850177],"dir":"rtl"},{"str":"شو","boundary":[0.18340807174887896,0.8126353827652163,0.2058295964125561,0.8297645365850177],"dir":"rtl"},{"str":"دن","boundary":[0.17967115097159944,0.8126353827652163,0.1800448430493274,0.8297645365850177],"dir":"rtl"},{"str":"7","boundary":[0.1612356751370205,0.8103555659936338,0.16841305430991535,0.8218320990529007],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.14603886397608376,0.8126353827652163,0.15607872446437474,0.8297645365850177],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.12984554060787248,0.8126353827652163,0.14030891878425517,0.8297645365850177],"dir":"rtl"},{"str":"اینکه","boundary":[0.8370287327686432,0.8385004050331163,0.8716824447766153,0.8556295588529176],"dir":"rtl"},{"str":"دوباره","boundary":[0.7891961468194651,0.8385004050331163,0.8312987875768144,0.8556295588529176],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7707606709848862,0.8385004050331163,0.7834662016276366,0.8556295588529176],"dir":"rtl"},{"str":"بلور","boundary":[0.7366301278857332,0.8385004050331163,0.7650307257930576,0.8556295588529176],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه","boundary":[0.7005065603720313,0.8385004050331163,0.7309001826939047,0.8556295588529176],"dir":"rtl"},{"str":"برگردد","boundary":[0.6464457731273875,0.8385004050331163,0.6947766151802026,0.8556295588529176],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6353180534794883,0.8385004050331163,0.6400514864640423,0.8556295588529176],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.6396570337153297,0.8362205882615337,0.6468344128882245,0.8476971213208004],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.6126474007639926,0.8385004050331163,0.6295881082876599,0.8556295588529176],"dir":"rtl"},{"str":"مواردی","boundary":[0.5541023085866136,0.8385004050331163,0.6069174555721641,0.8556295588529176],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.5271964789902011,0.8385004050331163,0.548372363394785,0.8556295588529176],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیرۀ","boundary":[0.4738830759010133,0.8385004050331163,0.5214665337983726,0.8556295588529176],"dir":"rtl"},{"str":"مولکولی","boundary":[0.40786414216907496,0.8385004050331163,0.4681531307091846,0.8556295588529176],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3854426175053978,0.8385004050331163,0.402383325029065,0.8556295588529176],"dir":"rtl"},{"str":"همین","boundary":[0.3408486962298622,0.8385004050331163,0.37971267231356925,0.8556295588529176],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.29476000664341473,0.8385004050331163,0.33511875103803357,0.8556295588529176],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2763245308088358,0.8385004050331163,0.28903006145158616,0.8556295588529176],"dir":"rtl"},{"str":"پایان","boundary":[0.23845706693240332,0.8385004050331163,0.2705945856170072,0.8556295588529176],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.16895864474339814,0.8385004050331163,0.1736920777279522,0.8556295588529176],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.17294469357249628,0.8362205882615337,0.18012207274539116,0.8476971213208004],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.13408071748878925,0.8786424877954779,0.8673538535127051,0.8944013093096951],"dir":"rtl"},{"str":"Thermoplastic","boundary":[0.14778276033881416,0.8989556354916067,0.24380933358246137,0.9104321685508735],"dir":"ltr"},{"str":"Microstructure","boundary":[0.29532054476000663,0.8989556354916067,0.39410132876598575,0.9104321685508735],"dir":"ltr"},{"str":"Macrostructure","boundary":[0.4425552233848198,0.8989556354916067,0.5440733930410231,0.9104321685508735],"dir":"ltr"},{"str":"Semi","boundary":[0.5900805514034214,0.8989556354916067,0.6241480651054642,0.9104321685508735],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6242110945025744,0.8989556354916067,0.6298844003072579,0.9104321685508735],"dir":"ltr"},{"str":"crystalline","boundary":[0.6296919116425843,0.8989556354916067,0.6988283503570835,0.9104321685508735],"dir":"ltr"},{"str":"Crystallite","boundary":[0.7376266400930078,0.8989556354916067,0.8067797703869789,0.9104321685508735],"dir":"ltr"},{"str":"Unit","boundary":[0.14778276033881416,0.9205726276121959,0.17731008096661682,0.9320491606714628],"dir":"ltr"},{"str":"cell","boundary":[0.18161667538614845,0.9205726276121959,0.20543552590931738,0.9320491606714628],"dir":"ltr"},{"str":"Tie","boundary":[0.29532054476000663,0.9205726276121959,0.31742011252283675,0.9320491606714628],"dir":"ltr"},{"str":"Fold","boundary":[0.4425552233848198,0.9205726276121959,0.4728003153130709,0.9320491606714628],"dir":"ltr"},{"str":"Terminal","boundary":[0.5900805514034214,0.9205726276121959,0.6509714833914633,0.9320491606714628],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12985,0.37126,0.87173,0.93205],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":32,"image":{"jpeg":"/storage/books/b4cde32e18350ad1/pages/e1fa0fe619ff97f58cb846980938d149.jpg","blurred":"/storage/books/b4cde32e18350ad1/pages/254ae6195f4d779a433ac314b2c66b84.jpg"},"info":{"width":481.68,"height":700.56,"margin":[0.1296,0.17947,0.12872,0.06347]},"elements":[{"words":[{"str":"4","boundary":[0.1295964125560538,0.17946697329636288,0.16814897857498753,0.22228985784586613],"dir":"ltr"},{"str":"رفتار","boundary":[0.3339986711509716,0.2471123268795677,0.40830410214250124,0.27571801375863586],"dir":"rtl"},{"str":"الیاف","boundary":[0.24853158364513703,0.2471123268795677,0.3258858161434977,0.27571801375863586],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.20282021275535622,0.2471123268795677,0.24043057648231192,0.27571801375863586],"dir":"rtl"},{"str":"گرما","boundary":[0.1295964125560538,0.2471123268795677,0.19465378077471424,0.27571801375863586],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.1296,0.17947,0.4083,0.27572],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"دات","boundary":[0.809101478159774,0.3735437988894598,0.8446271383491114,0.39067295270926117],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.7104716824447765,0.3735437988894598,0.7286829430327187,0.39067295270926117],"dir":"rtl"},{"str":"گرمایش","boundary":[0.6405788075070585,0.3735437988894598,0.7024871283839894,0.39067295270926117],"dir":"rtl"},{"str":"منبسط","boundary":[0.5840765653545922,0.3735437988894598,0.6335530211116084,0.39067295270926117],"dir":"rtl"},{"str":"شون","boundary":[0.526278857332669,0.3735437988894598,0.5537576814482643,0.39067295270926117],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5089852184022587,0.3735437988894598,0.5137186513868127,0.39067295270926117],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.47662348447101804,0.3735437988894598,0.50241830810777,0.39067295270926117],"dir":"rtl"},{"str":"امر","boundary":[0.44727619996678286,0.3735437988894598,0.4697922636859623,0.39067295270926117],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.42562697226374346,0.3735437988894598,0.44053609171552527,0.39067295270926117],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش","boundary":[0.3644162099319049,0.3735437988894598,0.4183683143062541,0.39067295270926117],"dir":"rtl"},{"str":"دامنۀ","boundary":[0.3215910978242815,0.3735437988894598,0.3576225535188243,0.39067295270926117],"dir":"rtl"},{"str":"نوسانات","boundary":[0.2498920445108785,0.3735437988894598,0.3143049963087725,0.39067295270926117],"dir":"rtl"},{"str":"اتمها","boundary":[0.20433482810164416,0.3735437988894598,0.24189503404750035,0.39067295270926117],"dir":"rtl"},{"str":"ط","boundary":[0.16641753861484795,0.3735437988894598,0.18293472845042347,0.39067295270926117],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.12984554060787237,0.3735437988894598,0.15962388220176743,0.39067295270926117],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8123650556385982,0.3994088211573598,0.8173476166749708,0.4165379749771611],"dir":"ltr"},{"str":"برای","boundary":[0.6777196478990198,0.3994088211573598,0.7119249294137184,0.4165379749771611],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6441122737086861,0.3994088211573598,0.6712672313569172,0.4165379749771611],"dir":"rtl"},{"str":"فلز","boundary":[0.6150141172562695,0.3994088211573598,0.6376598571665835,0.4165379749771611],"dir":"rtl"},{"str":"خالص،","boundary":[0.5525577146653379,0.3994088211573598,0.6085617007141669,0.4165379749771611],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5358910479986712,0.3994088211573598,0.5461052981232353,0.4165379749771611],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.49032552732104284,0.3994088211573598,0.5295132610825718,0.4165379749771611],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4701710679289153,0.3994088211573598,0.4840507890295959,0.4165379749771611],"dir":"rtl"},{"str":"گرمای","boundary":[0.41488955323036025,0.3994088211573598,0.46371865138681273,0.4165379749771611],"dir":"rtl"},{"str":"ویژۀ","boundary":[0.3755771466533796,0.3994088211573598,0.40860412497046433,0.4165379749771611],"dir":"rtl"},{"str":"آن،","boundary":[0.34550739079887044,0.3994088211573598,0.3690499916957314,0.4165379749771611],"dir":"rtl"},{"str":"گرمایش","boundary":[0.277520345457565,0.3994088211573598,0.3390549742567678,0.4165379749771611],"dir":"rtl"},{"str":"دمای","boundary":[0.23320046503902989,0.3994088211573598,0.2712284466488501,0.4165379749771611],"dir":"rtl"},{"str":"ایش","boundary":[0.12984554060787226,0.3994088211573598,0.1625062282012953,0.4165379749771611],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8017438963627302,0.4252738434252598,0.8117837568510212,0.4424029972450611],"dir":"rtl"},{"str":"حالت","boundary":[0.7518503035984223,0.4252738434252598,0.7955156950672644,0.4424029972450611],"dir":"rtl"},{"str":"همگن","boundary":[0.6978728149473757,0.4252738434252598,0.7456316989151219,0.4424029972450611],"dir":"rtl"},{"str":"(متجانس)","boundary":[0.6157284848436239,0.4252738434252598,0.6916542102640756,0.4424029972450611],"dir":"rtl"},{"str":"جامد","boundary":[0.5708997036353674,0.4252738434252598,0.609466865969108,0.4424029972450611],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.5531516927334843,0.4252738434252598,0.5646318743359005,0.4424029972450611],"dir":"rtl"},{"str":"فرارسیدن","boundary":[0.475582085057156,0.4252738434252598,0.5469606377678125,0.4424029972450611],"dir":"rtl"},{"str":"دمای","boundary":[0.43136014905633346,0.4252738434252598,0.46933360746881286,0.4424029972450611],"dir":"rtl"},{"str":"ذوب","boundary":[0.38705721530817977,0.4252738434252598,0.42514446256588195,0.4424029972450611],"dir":"rtl"},{"str":"برقرار","boundary":[0.3370132436159959,0.4252738434252598,0.3807174887892375,0.4424029972450611],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.289412353206465,0.4252738434252598,0.33080456646252215,0.4424029972450611],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.26529421133852304,0.4252738434252598,0.2831589436970601,0.4424029972450611],"dir":"rtl"},{"str":"دمای","boundary":[0.2209073986600931,0.4252738434252598,0.2590565518785994,0.4424029972450611],"dir":"rtl"},{"str":"ذوب،","boundary":[0.17112507046131956,0.4252738434252598,0.21468771747583854,0.4424029972450611],"dir":"rtl"},{"str":"دامنۀ","boundary":[0.1298206278026904,0.4252738434252598,0.164905389277065,0.4424029972450611],"dir":"rtl"},{"str":"عاش","boundary":[0.8150805514034212,0.45096757415496175,0.8525992360073075,0.46809672797476304],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.7697641587776115,0.45096757415496175,0.7856087028732767,0.46809672797476304],"dir":"rtl"},{"str":"حدی","boundary":[0.6987377512041187,0.45096757415496175,0.7400680950008303,0.46809672797476304],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6086156784587275,0.45096757415496175,0.6266774622155785,0.46809672797476304],"dir":"rtl"},{"str":"قادر","boundary":[0.5705239993356584,0.45096757415496175,0.6006684936057132,0.46809672797476304],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.548874771632619,0.45096757415496175,0.5637838910844009,0.46809672797476304],"dir":"rtl"},{"str":"ترک","boundary":[0.5072952997840888,0.45096757415496175,0.5421448740302687,0.46809672797476304],"dir":"rtl"},{"str":"بلور","boundary":[0.46873027736256423,0.45096757415496175,0.49927337651552883,0.46809672797476304],"dir":"rtl"},{"str":"تند","boundary":[0.413656369373858,0.45096757415496175,0.43690001660853667,0.46809672797476304],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3829887061949841,0.45096757415496175,0.4021880889339103,0.46809672797476304],"dir":"rtl"},{"str":"ذوب،","boundary":[0.28046836073741893,0.45096757415496175,0.3240906826108619,0.46809672797476304],"dir":"rtl"},{"str":"دما","boundary":[0.2505979073243646,0.45096757415496175,0.27351232289657307,0.46809672797476304],"dir":"rtl"},{"str":"ثابت","boundary":[0.20779770802192316,0.45096757415496175,0.24265072247135014,0.46809672797476304],"dir":"rtl"},{"str":"سیستم","boundary":[0.8215829271366124,0.47683259642286174,0.8712340142833414,0.49396175024266303],"dir":"rtl"},{"str":"غیر","boundary":[0.7901064875033391,0.47683259642286174,0.8153296794552397,0.49396175024266303],"dir":"rtl"},{"str":"همگ","boundary":[0.7510795548912139,0.47683259642286174,0.7838561779882647,0.49396175024266303],"dir":"rtl"},{"str":"نامتجا","boundary":[0.6785583790068093,0.47683259642286174,0.7221059624647066,0.49396175024266303],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6433192160770634,0.47683259642286174,0.650867796047168,0.49396175024266303],"dir":"ltr"},{"str":"جامد","boundary":[0.5980865440346539,0.47683259642286174,0.6368667995349607,0.49396175024266303],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.5793680451752198,0.47178919810580106,0.5918244477661515,0.4889183519256024],"dir":"ltr"},{"str":"است","boundary":[0.4251099689370264,0.47683259642286174,0.46205779770802163,0.49396175024266303],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.40743806191092174,0.47683259642286174,0.41889621822461265,0.49396175024266303],"dir":"rtl"},{"str":"زمانی","boundary":[0.35925946928939345,0.47683259642286174,0.40122431119850804,0.49396175024266303],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3349954645918769,0.47683259642286174,0.3529646238166415,0.49396175024266303],"dir":"rtl"},{"str":"سیستم","boundary":[0.2791034483494257,0.47683259642286174,0.32879920279023395,0.49396175024266303],"dir":"rtl"},{"str":"همگن","boundary":[0.2249783642598192,0.47683259642286174,0.272867839583342,0.49396175024266303],"dir":"rtl"},{"str":"مایع","boundary":[0.18772777734071078,0.47683259642286174,0.2187427554937355,0.49396175024266303],"dir":"rtl"},{"str":"تشکیل","boundary":[0.12982062780269035,0.47683259642286174,0.18152142938312377,0.49396175024266303],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.8393124065769803,0.5027261672804614,0.8712755356253111,0.5198553211002627],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8342260421856831,0.5027261672804614,0.8389594751702371,0.5198553211002627],"dir":"ltr"},{"str":"رفتار","boundary":[0.790429330675967,0.5027261672804614,0.8274947551636044,0.5198553211002627],"dir":"rtl"},{"str":"الیاف","boundary":[0.7441413386480648,0.5027261672804614,0.7834737482073081,0.5198553211002627],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7187551901677458,0.5027261672804614,0.7375849986479823,0.5198553211002627],"dir":"rtl"},{"str":"مقابل","boundary":[0.6714955987377509,0.5027261672804614,0.7119639876252323,0.5198553211002627],"dir":"rtl"},{"str":"گرما","boundary":[0.6309126390964953,0.5027261672804614,0.663797541936555,0.5198553211002627],"dir":"rtl"},{"str":"دهتر","boundary":[0.5581921607706357,0.5027261672804614,0.5925967447267892,0.5198553211002627],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.49640840391961427,0.5027261672804614,0.5076939046669985,0.5198553211002627],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.393352433150639,0.5027261672804614,0.41141421690749,0.5198553211002627],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.36774206942368337,0.5027261672804614,0.3866043486084731,0.5198553211002627],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.3226997176548742,0.5027261672804614,0.36029314067430623,0.5198553211002627],"dir":"rtl"},{"str":"ضیح","boundary":[0.22120078890549705,0.5027261672804614,0.2574738332502903,0.5198553211002627],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.1851270470021587,0.5027261672804614,0.21469178502682706,0.5198553211002627],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.16547084371366838,0.5027261672804614,0.1776781182527815,0.5198553211002627],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.12982061949842183,0.5027261672804614,0.14033382328516822,0.5198553211002627],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.8313942866633445,0.5285911895483613,0.8704575651885065,0.5457203433681627],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8097699717654869,0.5285911895483613,0.8243215834973069,0.5457203433681627],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.7589976748048491,0.5285911895483613,0.8019224381332,0.5457203433681627],"dir":"rtl"},{"str":"طیفی","boundary":[0.7114889553230357,0.5285911895483613,0.7523656670517652,0.5457203433681627],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6905871117754522,0.5285911895483613,0.7047896464936819,0.5457203433681627],"dir":"rtl"},{"str":"نظم","boundary":[0.6542891546254771,0.5285911895483613,0.683450010290935,0.5457203433681627],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6286538780933396,0.5285911895483613,0.6476684737029209,0.5457203433681627],"dir":"rtl"},{"str":"ریزساختار","boundary":[0.5432527819299116,0.5285911895483613,0.6217213567806159,0.5457203433681627],"dir":"rtl"},{"str":"الیاف","boundary":[0.4964914466035538,0.5285911895483613,0.5361456617168374,0.5457203433681627],"dir":"rtl"},{"str":"مصنوعی","boundary":[0.4232976249792389,0.5285911895483613,0.4899990448358881,0.5457203433681627],"dir":"rtl"},{"str":"مثل","boundary":[0.38846952333499374,0.5285911895483613,0.416389130510257,0.5457203433681627],"dir":"rtl"},{"str":"پل","boundary":[0.3693115761501407,0.5285911895483613,0.3808960305597073,0.5457203433681627],"dir":"rtl"},{"str":"استری","boundary":[0.354114764989204,0.5285911895483613,0.3541396777943859,0.5457203433681627],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3167455572164088,0.5285911895483613,0.32369622986214874,0.5457203433681627],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.29108536787908945,0.5285911895483613,0.30902258761003115,0.5457203433681627],"dir":"rtl"},{"str":"ملیم","boundary":[0.24144660355422648,0.5285911895483613,0.2813320046503899,0.5457203433681627],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.21578641421690709,0.5285911895483613,0.22600066434147112,0.5457203433681627],"dir":"rtl"},{"str":"یفی","boundary":[0.15094667829264202,0.5285911895483613,0.17962131705696688,0.5457203433681627],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.1298206194984218,0.5285911895483613,0.14383955807956783,0.5457203433681627],"dir":"rtl"},{"str":"دمای","boundary":[0.8331672479654538,0.5542849202780633,0.8710347118418864,0.5714140740978646],"dir":"rtl"},{"str":"ذوب","boundary":[0.7876017272878256,0.5542849202780633,0.8264191634232881,0.5714140740978646],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7669490117920609,0.5542849202780633,0.7809822671930292,0.5714140740978646],"dir":"rtl"},{"str":"تعریف","boundary":[0.7074572330177709,0.5542849202780633,0.7600272771645671,0.5714140740978646],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.628952831755522,0.5542849202780633,0.6476872612522834,0.5714140740978646],"dir":"rtl"},{"str":"دمای","boundary":[0.5833873110778938,0.5542849202780633,0.6223070578732011,0.5714140740978646],"dir":"rtl"},{"str":"گذار","boundary":[0.5410853678790895,0.5542849202780633,0.5759383823285165,0.5714140740978646],"dir":"rtl"},{"str":"ثانویه","boundary":[0.4930534794884567,0.5542849202780633,0.5336364391297123,0.5714140740978646],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.47563942866633413,0.5542849202780633,0.48638653813236077,0.5714140740978646],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه","boundary":[0.43530559707689714,0.5542849202780633,0.46819049991695694,0.5714140740978646],"dir":"rtl"},{"str":"بهترتیب","boundary":[0.36684105630293934,0.5542849202780633,0.4287206121455765,0.5714140740978646],"dir":"rtl"},{"str":"بیانگر","boundary":[0.31704035874439424,0.5542849202780633,0.35939212755356215,0.5714140740978646],"dir":"rtl"},{"str":"دمای","boundary":[0.2717239661185846,0.5542849202780633,0.3104653598767946,0.5714140740978646],"dir":"rtl"},{"str":"ذوب","boundary":[0.2261584454409563,0.5542849202780633,0.26497588157641877,0.5714140740978646],"dir":"rtl"},{"str":"آمورفترین","boundary":[0.12984554060787212,0.5542849202780633,0.21863477827603356,0.5714140740978646],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8095997342634111,0.5801499425459632,0.8203468437294379,0.5972790963657646],"dir":"rtl"},{"str":"تر","boundary":[0.7087277860820459,0.5801499425459632,0.7240989868792557,0.5972790963657646],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5848779272546086,0.5801499425459632,0.5896113602391626,0.5972790963657646],"dir":"ltr"},{"str":"البته","boundary":[0.5490533134030888,0.5801499425459632,0.5779223447859496,0.5972790963657646],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.52366716492277,0.5801499425459632,0.5424969734030065,0.5972790963657646],"dir":"rtl"},{"str":"مواردی","boundary":[0.4604135525660187,0.5801499425459632,0.5168759623802565,0.5972790963657646],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.43081714000996485,0.5801499425459632,0.45369801157607187,0.5972790963657646],"dir":"rtl"},{"str":"مثل","boundary":[0.39646238166417513,0.5801499425459632,0.4233682112605877,0.5972790963657646],"dir":"rtl"},{"str":"الیاف","boundary":[0.35039860488290964,0.5801499425459632,0.3898429215693788,0.5972790963657646],"dir":"rtl"},{"str":"آکریلیک،","boundary":[0.27396611858495246,0.5801499425459632,0.3428749377179869,0.5972790963657646],"dir":"rtl"},{"str":"ویسکوز","boundary":[0.20498256103637255,0.5801499425459632,0.2665171898355754,0.5972790963657646],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.18607374190333817,0.5801499425459632,0.19753363228699536,0.5972790963657646],"dir":"rtl"},{"str":"پشم","boundary":[0.14725959142999487,0.5801499425459632,0.17913652662111165,0.5972790963657646],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1298169271256573,0.5801499425459632,0.13981066268061768,0.5972790963657646],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.8215578724464373,0.6060149648138632,0.8294303188839061,0.6231441186336645],"dir":"rtl"},{"str":"ذوبی","boundary":[0.7557008802524495,0.6060149648138632,0.7935434313237002,0.6231441186336645],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.7066248952222196,0.6060149648138632,0.7495012924391987,0.6231441186336645],"dir":"rtl"},{"str":"نداشته","boundary":[0.6525887101172954,0.6060149648138632,0.7003804535061658,0.6231441186336645],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6363897555594722,0.6060149648138632,0.6463834911144325,0.6231441186336645],"dir":"rtl"},{"str":"اکرو","boundary":[0.5883366550406907,0.6060149648138632,0.6230401926590264,0.6231441186336645],"dir":"rtl"},{"str":"لکو","boundary":[0.5432195648563358,0.6060149648138632,0.5702748712838397,0.6231441186336645],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.40394037535293115,0.6060149648138632,0.4089229363893039,0.6231441186336645],"dir":"ltr"},{"str":"بههرحال","boundary":[0.7767397442285334,0.6318799870817631,0.8415877761169241,0.6490091409015644],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.7577022089353926,0.6318799870817631,0.7688631456568674,0.6490091409015644],"dir":"rtl"},{"str":"جایی","boundary":[0.7103927918950339,0.6318799870817631,0.7500041521341968,0.6490091409015644],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6850066434147151,0.6318799870817631,0.7026947350938381,0.6490091409015644],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6641047998671317,0.6318799870817631,0.6780847441541369,0.6490091409015644],"dir":"rtl"},{"str":"رفتار","boundary":[0.6207814316558712,0.6318799870817631,0.6572728956997306,0.6490091409015644],"dir":"rtl"},{"str":"جامدات","boundary":[0.5515736588606543,0.6318799870817631,0.6130833748546755,0.6490091409015644],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5264366384321542,0.6318799870817631,0.5448255743184885,0.6490091409015644],"dir":"rtl"},{"str":"گرما","boundary":[0.4863519348945358,0.6318799870817631,0.5187385816309583,0.6490091409015644],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.4313195482477994,0.6318799870817631,0.4794434404255539,0.6490091409015644],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.3700589603055971,0.6318799870817631,0.42364640425178546,0.6490091409015644],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3645781431655871,0.6318799870817631,0.3700340475004152,0.6490091409015644],"dir":"ltr"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.318240325527321,0.6318799870817631,0.35722886563693734,0.6490091409015644],"dir":"rtl"},{"str":"الیاف","boundary":[0.27224713502740405,0.6318799870817631,0.3106377678126557,0.6490091409015644],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2471101145989038,0.6318799870817631,0.2654990504852382,0.6490091409015644],"dir":"rtl"},{"str":"گرما","boundary":[0.20677628300946685,0.6318799870817631,0.239412057797708,0.6490091409015644],"dir":"rtl"},{"str":"انبساط","boundary":[0.15024912805181864,0.6318799870817631,0.20001024049677596,0.6490091409015644],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.12984554060787243,0.6318799870817631,0.14255107125062283,0.6490091409015644],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.8378217904002656,0.6577450093496631,0.8708063444610529,0.6748741631694644],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.7949966782926423,0.6577450093496631,0.8311202458063444,0.6748741631694644],"dir":"rtl"},{"str":"نداده","boundary":[0.7529438631456569,0.6577450093496631,0.7885442617505397,0.6748741631694644],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7365263245308088,0.6577450093496631,0.7462423185517355,0.6748741631694644],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7196105298123234,0.6577450093496631,0.7298247799368875,0.6748741631694644],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.6740450091346952,0.6577450093496631,0.7132327428962242,0.6748741631694644],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6538905497425677,0.6577450093496631,0.667343464540774,0.6748741631694644],"dir":"rtl"},{"str":"وضعیت","boundary":[0.5866508885567181,0.6577450093496631,0.6475097432086216,0.6748741631694644],"dir":"rtl"},{"str":"پیشینۀ","boundary":[0.5353554226872612,0.6577450093496631,0.5803390248557908,0.6748741631694644],"dir":"rtl"},{"str":"اعمال","boundary":[0.4863270220893539,0.6577450093496631,0.5290059911962631,0.6748741631694644],"dir":"rtl"},{"str":"نیروهای","boundary":[0.41858910479986716,0.6577450093496631,0.4800112367131706,0.6748741631694644],"dir":"rtl"},{"str":"مکانیکی","boundary":[0.34985467530310577,0.6577450093496631,0.41214977803675834,0.6748741631694644],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.3359284172064441,0.6577450093496631,0.3431531307091845,0.6748741631694644],"dir":"ltr"},{"str":"تنشهای","boundary":[0.27027902341803683,0.6577450093496631,0.33587859159608036,0.6748741631694644],"dir":"rtl"},{"str":"داخلی)","boundary":[0.20926756352765324,0.6577450093496631,0.2635774788241156,0.6748741631694644],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.19260089686098655,0.6577450093496631,0.2028867569937073,0.6748741631694644],"dir":"rtl"},{"str":"درنتیجه","boundary":[0.12984554060787246,0.6577450093496631,0.1862687189161807,0.6748741631694644],"dir":"rtl"},{"str":"وضعیت","boundary":[0.8103720312240492,0.683438740079365,0.8712838398937055,0.7005678938991663],"dir":"rtl"},{"str":"ریزساختاری","boundary":[0.7127138349111444,0.683438740079365,0.8045260661091715,0.7005678938991663],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6897940541438299,0.683438740079365,0.7074821458229529,0.7005678938991663],"dir":"rtl"},{"str":"محدودهای","boundary":[0.6062738747716326,0.683438740079365,0.6847492110945025,0.7005678938991663],"dir":"rtl"},{"str":"جمعشدگی","boundary":[0.5160895200132868,0.683438740079365,0.6010421856834413,0.7005678938991663],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.5086156784587278,0.6811589233077824,0.5157930576316226,0.6926354563670493],"dir":"ltr"},{"str":"پیدا","boundary":[0.4774746719813984,0.683438740079365,0.5038822454741737,0.7005678938991663],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.4191371865138681,0.683438740079365,0.4725170237502076,0.7005678938991663],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.41451586115263245,0.683438740079365,0.4192492941371865,0.7005678938991663],"dir":"ltr"},{"str":"هرچند","boundary":[0.3589852184022588,0.683438740079365,0.40852492466842244,0.7005678938991663],"dir":"rtl"},{"str":"پدیدۀ","boundary":[0.3129463544261751,0.683438740079365,0.35400265736588604,0.7005678938991663],"dir":"rtl"},{"str":"جمعشدگی","boundary":[0.22276199966782925,0.683438740079365,0.3077146653379837,0.7005678938991663],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.21030559707689753,0.683438740079365,0.21753031057963793,0.7005678938991663],"dir":"ltr"},{"str":"آبرفتگی)","boundary":[0.12984554060787243,0.683438740079365,0.21021425012456402,0.7005678938991663],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.8366758013619,0.7093465852318145,0.8708810828765985,0.7264757390516158],"dir":"rtl"},{"str":"مواردی","boundary":[0.7749169573160605,0.7093465852318145,0.8303537665252595,0.7264757390516158],"dir":"rtl"},{"str":"مثل","boundary":[0.7415587111775451,0.7093465852318145,0.768215412722139,0.7264757390516158],"dir":"rtl"},{"str":"پوشاک،","boundary":[0.6770594585617007,0.7093465852318145,0.7350385629463543,0.7264757390516158],"dir":"rtl"},{"str":"نامطلوب","boundary":[0.605086364391297,0.7093465852318145,0.6707570015130846,0.7264757390516158],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5884196977246304,0.7093465852318145,0.5987055578573512,0.7264757390516158],"dir":"rtl"},{"str":"حتی","boundary":[0.5480858661351935,0.7093465852318145,0.5817181531307092,0.7264757390516158],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5236962298621491,0.7093465852318145,0.5417868898250064,0.7264757390516158],"dir":"rtl"},{"str":"مواردی","boundary":[0.46193738581630955,0.7093465852318145,0.5173741950255086,0.7264757390516158],"dir":"rtl"},{"str":"مثل","boundary":[0.42857913967779443,0.7093465852318145,0.45523584122238836,0.7264757390516158],"dir":"rtl"},{"str":"جمعشدگی","boundary":[0.3367629961800366,0.7093465852318145,0.4218775950838731,0.7264757390516158],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.31237335990699217,0.7093465852318145,0.3300614515861153,0.7264757390516158],"dir":"rtl"},{"str":"نخ","boundary":[0.2867380833748547,0.7093465852318145,0.30583225854644314,0.7264757390516158],"dir":"rtl"},{"str":"تایر","boundary":[0.2533798372363395,0.7093465852318145,0.28003653878093343,0.7264757390516158],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.2394535791396778,0.7093465852318145,0.24707265512734414,0.7264757390516158],"dir":"ltr"},{"str":"براثر","boundary":[0.20732436472346788,0.7093465852318145,0.23956153462879923,0.7264757390516158],"dir":"rtl"},{"str":"گرم","boundary":[0.17217239661185849,0.7093465852318145,0.20097159940209267,0.7264757390516158],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.12984554060787246,0.7093465852318145,0.16547085201793724,0.7264757390516158],"dir":"rtl"},{"str":"لاستیکهای","boundary":[0.7823700381996346,0.7352116074997145,0.8711011459890383,0.7523407613195158],"dir":"rtl"},{"str":"ماشین)","boundary":[0.722604218568344,0.7352116074997145,0.7756684936057132,0.7523407613195158],"dir":"rtl"},{"str":"خطرناک","boundary":[0.6523999335658528,0.7352116074997145,0.7159026739744229,0.7523407613195158],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6092634113934563,0.7352116074997145,0.6456610197641588,0.7523407613195158],"dir":"rtl"},{"str":"ولی","boundary":[0.5738872280352101,0.7352116074997145,0.6026116924098988,0.7523407613195158],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5493065935891047,0.7352116074997145,0.5671939877096827,0.7523407613195158],"dir":"rtl"},{"str":"مواردی","boundary":[0.4875477495432652,0.7352116074997145,0.5429845587524642,0.7523407613195158],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4678915462547749,0.7352116074997145,0.4810467803078519,0.7523407613195158],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.44352682278691247,0.7352116074997145,0.46136439129712675,0.7523407613195158],"dir":"rtl"},{"str":"بهصورت","boundary":[0.3683150639428666,0.7352116074997145,0.43665088855671813,0.7523407613195158],"dir":"rtl"},{"str":"مثبت","boundary":[0.3233349941870121,0.7352116074997145,0.3614764989204451,0.7523407613195158],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.2655871117754526,0.7352116074997145,0.31683402495159885,0.7523407613195158],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.20533134030891878,0.7352116074997145,0.2591596080385318,0.7523407613195158],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.200548081714001,0.7352116074997145,0.20528151469855505,0.7523407613195158],"dir":"ltr"},{"str":"دو","boundary":[0.1754110612855007,0.7352116074997145,0.19427637003024342,0.7523407613195158],"dir":"rtl"},{"str":"نمونه","boundary":[0.12984554060787243,0.7352116074997145,0.1691095007286042,0.7523407613195158],"dir":"rtl"},{"str":"استفادۀ","boundary":[0.8197641587776117,0.7610766297676145,0.8710596246470685,0.7782057835874158],"dir":"rtl"},{"str":"مثبت","boundary":[0.7727038697890715,0.7610766297676145,0.8122692046762883,0.7782057835874158],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7505563859823949,0.7610766297676145,0.763511044676964,0.7782057835874158],"dir":"rtl"},{"str":"جمعشدگی،","boundary":[0.6510172728782594,0.7610766297676145,0.7413635608702873,0.7782057835874158],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.6049784089021757,0.7610766297676145,0.6432796166836742,0.7782057835874158],"dir":"rtl"},{"str":"نخ","boundary":[0.5771009799036705,0.7610766297676145,0.5970963072626986,0.7782057835874158],"dir":"rtl"},{"str":"پفکی","boundary":[0.5282967945524,0.7610766297676145,0.5679081547915629,0.7782057835874158],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.5210720810496595,0.7587968129960317,0.5282494602225544,0.7702733460552985],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.5021383491114433,0.7610766297676145,0.5151677462215579,0.7782057835874158],"dir":"rtl"},{"str":"بهدست","boundary":[0.43829513369872114,0.7610766297676145,0.4929953496096993,0.7782057835874158],"dir":"rtl"},{"str":"آوردن","boundary":[0.38376100315562195,0.7610766297676145,0.4313048610545331,0.7782057835874158],"dir":"rtl"},{"str":"اثرات","boundary":[0.3333001162597575,0.7610766297676145,0.3744311576150141,0.7782057835874158],"dir":"rtl"},{"str":"سطحی","boundary":[0.2708188008636439,0.7610766297676145,0.32410729114764986,0.7782057835874158],"dir":"rtl"},{"str":"بهاصطلاح","boundary":[0.18714499252615846,0.7610766297676145,0.26170071416708185,0.7782057835874158],"dir":"rtl"},{"str":"پوست","boundary":[0.12984554060787246,0.7610766297676145,0.17812655705032387,0.7782057835874158],"dir":"rtl"},{"str":"هلویی","boundary":[0.8240740740740741,0.7867703604973164,0.8712091014781598,0.8038995143171177],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.8168493605713336,0.7844905437257337,0.8240267397442285,0.7959670767850004],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.7961468194652052,0.7867703604973164,0.8093506062115928,0.8038995143171177],"dir":"rtl"},{"str":"نخهای","boundary":[0.7377387477163262,0.7867703604973164,0.7882992858329181,0.8038995143171177],"dir":"rtl"},{"str":"مرکب","boundary":[0.6842011293805015,0.7867703604973164,0.7311336807373766,0.8038995143171177],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6665379505065604,0.7867703604973164,0.6774388097503556,0.8038995143171177],"dir":"rtl"},{"str":"جمعشدگی","boundary":[0.5738623152300283,0.7867703604973164,0.6588398937053646,0.8038995143171177],"dir":"rtl"},{"str":"دوگانه","boundary":[0.5185808005314732,0.7867703604973164,0.5673419727560325,0.8038995143171177],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.5113560870287328,0.7844905437257337,0.5185334662016277,0.7959670767850004],"dir":"ltr"},{"str":"است","boundary":[0.4672604218568344,0.7867703604973164,0.503658030227537,0.8038995143171177],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.46246055472512865,0.7867703604973164,0.46719398770968273,0.8038995143171177],"dir":"ltr"},{"str":"علاوهبر","boundary":[0.3989578143165587,0.7867703604973164,0.45476249792393286,0.8038995143171177],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.36706942368377343,0.7867703604973164,0.39125975751536285,0.8038995143171177],"dir":"rtl"},{"str":"همانطور","boundary":[0.2898854010961634,0.7867703604973164,0.3595706693240325,0.8038995143171177],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.26449925261584456,0.7867703604973164,0.2821873442949676,0.8038995143171177],"dir":"rtl"},{"str":"دیده","boundary":[0.2241903338315894,0.7867703604973164,0.2568011958146487,0.8038995143171177],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.16669157947184854,0.7867703604973164,0.21649227703039362,0.8038995143171177],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.13507722969606376,0.7867703604973164,0.1589935226706527,0.8038995143171177],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.12984554060787243,0.7867703604973164,0.13530144494270055,0.8038995143171177],"dir":"ltr"},{"str":"گرمایش","boundary":[0.8098488623152299,0.8126353827652163,0.8712838398937053,0.8297645365850177],"dir":"rtl"},{"str":"نخهای","boundary":[0.7506684936057133,0.8126353827652163,0.8012539445274871,0.8297645365850177],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرۀ","boundary":[0.6799659524995848,0.8126353827652163,0.7439738341963466,0.8297645365850177],"dir":"rtl"},{"str":"هوا","boundary":[0.6473550905165254,0.8126353827652163,0.6730554756318456,0.8297645365850177],"dir":"rtl"},{"str":"پس","boundary":[0.6112564358080054,0.8126353827652163,0.6396570337153297,0.8297645365850177],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5899809001826939,0.8126353827652163,0.6031846869290816,0.8297645365850177],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.5447143331672479,0.8126353827652163,0.5826512047716544,0.8297645365850177],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.5113560870287328,0.8126353827652163,0.536667497093506,0.8297645365850177],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4892916459059957,0.8126353827652163,0.5030684271715662,0.8297645365850177],"dir":"rtl"},{"str":"کاهش","boundary":[0.43401013120744064,0.8126353827652163,0.4810953330011626,0.8297645365850177],"dir":"rtl"},{"str":"طول","boundary":[0.39170818800863644,0.8126353827652163,0.42704866784085155,0.8297645365850177],"dir":"rtl"},{"str":"حلقههای","boundary":[0.31500166085367876,0.8126353827652163,0.3839104799867132,0.8297645365850177],"dir":"rtl"},{"str":"احاطهکنندۀ","boundary":[0.22493771798704537,0.8126353827652163,0.30699219398770966,0.8297645365850177],"dir":"rtl"},{"str":"مغزی","boundary":[0.1748878923766816,0.8126353827652163,0.21674140508221224,0.8297645365850177],"dir":"rtl"},{"str":"نخ","boundary":[0.14775784753363227,0.8126353827652163,0.1676017908611725,0.8297645365850177],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.12972154885160742,0.8126353827652163,0.13956153462879922,0.8297645365850177],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین","boundary":[0.8103720312240491,0.8385004050331163,0.871134363062614,0.8556295588529176],"dir":"rtl"},{"str":"درهمرفتگی","boundary":[0.7174472678956983,0.8385004050331163,0.8048663012788573,0.8556295588529176],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.6728533466201628,0.8385004050331163,0.7120910147815978,0.8556295588529176],"dir":"rtl"},{"str":"مغزی","boundary":[0.6252076067098488,0.8385004050331163,0.6675344627138348,0.8556295588529176],"dir":"rtl"},{"str":"میانجامد","boundary":[0.5502200631124398,0.8385004050331163,0.6197517023750208,0.8556295588529176],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5454866301278857,0.8385004050331163,0.5502200631124398,0.8556295588529176],"dir":"ltr"},{"str":"جمعشدگی","boundary":[0.4547624979239329,0.8385004050331163,0.5397566849360571,0.8556295588529176],"dir":"rtl"},{"str":"الیاف","boundary":[0.4106668327520345,0.8385004050331163,0.4490325527321043,0.8556295588529176],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3869996678292642,0.8385004050331163,0.4049368875602059,0.8556295588529176],"dir":"rtl"},{"str":"بهنوعی","boundary":[0.3282054476000664,0.8385004050331163,0.3813444610529812,0.8556295588529176],"dir":"rtl"},{"str":"جمعشدگی","boundary":[0.23746885899352266,0.8385004050331163,0.32247550240823786,0.8556295588529176],"dir":"rtl"},{"str":"نخ","boundary":[0.21255605381165918,0.8385004050331163,0.23150885775384242,0.8556295588529176],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.19711011459890385,0.8385004050331163,0.20714997508719482,0.8556295588529176],"dir":"rtl"},{"str":"پارچه","boundary":[0.14828101644245142,0.8385004050331163,0.19113215353405938,0.8556295588529176],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.12984554060787246,0.8385004050331163,0.14234460486842093,0.8556295588529176],"dir":"rtl"},{"str":"تحت","boundary":[0.8313403089187842,0.8643597175830764,0.8711011459890383,0.8814888714028777],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.7936804517522006,0.8643597175830764,0.8252948015279854,0.8814888714028777],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.7547228966840877,0.8643597175830764,0.7875519016774623,0.8814888714028777],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.7195988649312758,0.8643597175830764,0.7485882743730278,0.8814888714028777],"dir":"rtl"},{"str":"میدهد","boundary":[0.6613934562365055,0.8643597175830764,0.7134861318717821,0.8814888714028777],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6559126390964956,0.8643597175830764,0.6613685434313237,0.8814888714028777],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.6361692409898688,0.8643597175830764,0.6499460222554394,0.8814888714028777],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.6117190191011098,0.8643597175830764,0.6301901677462216,0.8814888714028777],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.550429124108033,0.8643597175830764,0.6055150520519297,0.8814888714028777],"dir":"rtl"},{"str":"قابلتوضیح","boundary":[0.4616359817142733,0.8643597175830764,0.5442409898687925,0.8814888714028777],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4188880584620495,0.8643597175830764,0.4555347948845707,0.8814888714028777],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.414403753529314,0.8643597175830764,0.41888805846204946,0.8814888714028777],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.13408071748878925,0.9000539300702296,0.8673538535127051,0.9158127515844467],"dir":"rtl"},{"str":"Shrinkage","boundary":[0.14778276033881416,0.9205726276121959,0.21518332486297956,0.9320491606714628],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.30653130709184523,0.9223151055048817,0.31542268726125233,0.9365323031753169],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.31549991695731605,0.9223151055048817,0.32466010629463543,0.9365323031753169],"dir":"ltr"},{"str":"High","boundary":[0.3247176548746055,0.9205726276121959,0.35796733125726626,0.9320491606714628],"dir":"ltr"},{"str":"bulk","boundary":[0.36205676822786914,0.9205726276121959,0.3915674807340973,0.9320491606714628],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.4834537452250457,0.9223151055048817,0.49234512539445274,0.9365323031753169],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4924223550905165,0.9223151055048817,0.5015825444278359,0.9365323031753169],"dir":"ltr"},{"str":"Peach","boundary":[0.501640093007806,0.9205726276121959,0.5413492938050156,0.9320491606714628],"dir":"ltr"},{"str":"skin","boundary":[0.5456724963461219,0.9205726276121959,0.5730800865304766,0.9320491606714628],"dir":"ltr"},{"str":"effect","boundary":[0.5773030227536954,0.9205726276121959,0.6148091353595748,0.9320491606714628],"dir":"ltr"},{"str":"Bi","boundary":[0.7376266400930078,0.9205726276121959,0.7528843305179943,0.9320491606714628],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7535708354094005,0.9205726276121959,0.7589780627838981,0.9320491606714628],"dir":"ltr"},{"str":"shrinkage","boundary":[0.7590516525494104,0.9205726276121959,0.823280867048663,0.9320491606714628],"dir":"ltr"},{"str":"yarn","boundary":[0.8275038032718817,0.9205726276121959,0.8567642589270886,0.9320491606714628],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12972,0.37354,0.87128,0.93653],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":36,"image":{"jpeg":"/storage/books/b4cde32e18350ad1/pages/41f6d333b5a78682c18a898db3fd1904.jpg","blurred":"/storage/books/b4cde32e18350ad1/pages/a0c8081351fcd4c23523bb955765c4b0.jpg"},"info":{"width":481.68,"height":700.56,"margin":[0.1296,0.17947,0.12867,0.06795]},"elements":[{"words":[{"str":"5","boundary":[0.1295964125560538,0.17946697329636288,0.16634280019930242,0.22228985784586613],"dir":"ltr"},{"str":"تثبیت","boundary":[0.1295964125560538,0.2471123268795677,0.2079375104633782,0.27571801375863586],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.1296,0.17947,0.20794,0.27572],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"تر","boundary":[0.7191911642584289,0.37868254503540016,0.7345623650556387,0.3958116988552015],"dir":"rtl"},{"str":"اشاره","boundary":[0.6730775618667995,0.37868254503540016,0.7117173227038698,0.3958116988552015],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.6411518020262414,0.37868254503540016,0.6657656535459225,0.3958116988552015],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرایزینگ","boundary":[0.5202997840890218,0.37868254503540016,0.6281224049161268,0.3958116988552015],"dir":"rtl"},{"str":"کلی،","boundary":[0.43254026739744234,0.37868254503540016,0.4678417123401428,0.3958116988552015],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.3864764906161767,0.37868254503540016,0.4250913386480651,0.3958116988552015],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.28938714499252627,0.37868254503540016,0.3322371699053314,0.3958116988552015],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2719730941704036,0.37868254503540016,0.28272020363643025,0.3958116988552015],"dir":"rtl"},{"str":"تثبیت","boundary":[0.22242152466367718,0.37868254503540016,0.26529609601688214,0.3958116988552015],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.19681116093672152,0.37868254503540016,0.2148480318883907,0.3958116988552015],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.17142501245640263,0.37868254503540016,0.19025482093663915,0.3958116988552015],"dir":"rtl"},{"str":"طول","boundary":[0.12984554060787248,0.37868254503540016,0.16473512763467404,0.3958116988552015],"dir":"rtl"},{"str":"لامنت","boundary":[0.8111194153795052,0.40454756730330016,0.8595997342634114,0.42167672112310145],"dir":"rtl"},{"str":"نخ","boundary":[0.7532967945524001,0.40454756730330016,0.7724298289320712,0.42167672112310145],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7428334163760174,0.40454756730330016,0.7468443780102975,0.42167672112310145],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7052399933565854,0.40454756730330016,0.710222554392958,0.42167672112310145],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.6438922105962466,0.40454756730330016,0.6683565852848364,0.42167672112310145],"dir":"rtl"},{"str":"پایداری","boundary":[0.5790275701710681,0.40454756730330016,0.637049493439628,0.42167672112310145],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.5337111775452583,0.40454756730330016,0.5725751536289653,0.42167672112310145],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.48443364889553236,0.40454756730330016,0.5274493330287501,0.42167672112310145],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.460044012622488,0.40454756730330016,0.47813467258534526,0.42167672112310145],"dir":"rtl"},{"str":"مقابل","boundary":[0.4137809333997675,0.40454756730330016,0.4537219777858475,0.42167672112310145],"dir":"rtl"},{"str":"عواملی","boundary":[0.35406493937884076,0.40454756730330016,0.4071790400265737,0.42167672112310145],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.32967530310579646,0.40454756730330016,0.3476125228367381,0.42167672112310145],"dir":"rtl"},{"str":"وانن","boundary":[0.2708188008636439,0.40454756730330016,0.29563195482477994,0.42167672112310145],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.213253604052483,0.40454756730330016,0.25219231855173563,0.42167672112310145],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.16786248131539613,0.40454756730330016,0.20660188506892546,0.42167672112310145],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.1298206278026906,0.40454756730330016,0.16141006477329348,0.42167672112310145],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8382494602225543,0.43041258957120015,0.8518032051787195,0.44754174339100145],"dir":"rtl"},{"str":"حالت","boundary":[0.7886978907158279,0.43041258957120015,0.8322703869789071,0.44754174339100145],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.729542434811493,0.43041258957120015,0.7427462215578806,0.44754174339100145],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرایزینگ","boundary":[0.6154666998837401,0.43041258957120015,0.7233410663602872,0.44754174339100145],"dir":"rtl"},{"str":"(صاف)","boundary":[0.5531846869290815,0.43041258957120015,0.6094876266400929,0.44754174339100145],"dir":"rtl"},{"str":"برگردانند،","boundary":[0.47292393290151125,0.43041258957120015,0.5471525307107126,0.44754174339100145],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4537410729114764,0.43041258957120015,0.4667755803406027,0.44754174339100145],"dir":"rtl"},{"str":"اهمیت","boundary":[0.397438133200465,0.43041258957120015,0.4475907241322039,0.44754174339100145],"dir":"rtl"},{"str":"برخوردار","boundary":[0.32172811825278186,0.43041258957120015,0.39133449593090847,0.44754174339100145],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.278824115595416,0.43041258957120015,0.3156950672645739,0.44754174339100145],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.26287992027902335,0.43041258957120015,0.27271990605621516,0.44754174339100145],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.24319880418535123,0.43041258957120015,0.25675254914151646,0.44754174339100145],"dir":"rtl"},{"str":"همین","boundary":[0.19611360239162923,0.43041258957120015,0.23700664192946985,0.44754174339100145],"dir":"rtl"},{"str":"لت","boundary":[0.15376183358246132,0.43041258957120015,0.18049327354260084,0.44754174339100145],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.12980463288179378,0.43041258957120015,0.14757454001307405,0.44754174339100145],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8466490931119794,0.4562776118391001,0.8710471682444776,0.4734067656589014],"dir":"rtl"},{"str":"بخش،","boundary":[0.7930981471681412,0.4562776118391001,0.840441080475494,0.4734067656589014],"dir":"rtl"},{"str":"تثبیت","boundary":[0.7447102775943113,0.4562776118391001,0.7868596300113164,0.4734067656589014],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7205418854521992,0.4562776118391001,0.7385110446769638,0.4734067656589014],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.6694438096222068,0.4562776118391001,0.7141463212091014,0.4734067656589014],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرایزینگ","boundary":[0.5551859860331522,0.4562776118391001,0.6632245355144555,0.4734067656589014],"dir":"rtl"},{"str":"جداگانه","boundary":[0.3710305514034213,0.4562776118391001,0.4303728533466201,0.4734067656589014],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.3256851903994932,0.4562776118391001,0.3647520719945712,0.4734067656589014],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8238000332170735,0.4819713425688021,0.8416874273376515,0.4991004963886034],"dir":"rtl"},{"str":"اصل","boundary":[0.7809749211094502,0.4819713425688021,0.8151054642086032,0.4991004963886034],"dir":"rtl"},{"str":"تثبیت","boundary":[0.7294261750539778,0.4819713425688021,0.7717032054476001,0.4991004963886034],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7027943863145657,0.4819713425688021,0.7225481304415263,0.4991004963886034],"dir":"rtl"},{"str":"صنعت","boundary":[0.643078392293639,0.4819713425688021,0.6940998173060954,0.4991004963886034],"dir":"rtl"},{"str":"نساجی","boundary":[0.5813444610529813,0.4819713425688021,0.6353452906851539,0.4991004963886034],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5624356419199468,0.4819713425688021,0.5726498920445109,0.4991004963886034],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.5350564690250789,0.4819713425688021,0.5556045109581534,0.4991004963886034],"dir":"rtl"},{"str":"هدف","boundary":[0.485031556219897,0.4819713425688021,0.5278535883406512,0.4991004963886034],"dir":"rtl"},{"str":"پایدارسازی","boundary":[0.39068676299618005,0.4819713425688021,0.4773992291859444,0.4991004963886034],"dir":"rtl"},{"str":"ابعاد","boundary":[0.34963046005646903,0.4819713425688021,0.3839573820491092,0.4991004963886034],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.34240574655372863,0.48037669195001137,0.3495831257266235,0.49185322500927825],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.3234927752864972,0.4819713425688021,0.33353263577478826,0.4991004963886034],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.27618335824613854,0.4819713425688021,0.3147982062780269,0.4991004963886034],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.22840059790732437,0.4819713425688021,0.26733931240657693,0.4991004963886034],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.1768809167912307,0.4819713425688021,0.22176026715408964,0.4991004963886034],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.12998732079996433,0.4819713425688021,0.1702154162558704,0.4991004963886034],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.8170984886231523,0.5078649134264017,0.8712257100149476,0.524994067246203],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8123650556385983,0.5078649134264017,0.8175967447267896,0.524994067246203],"dir":"ltr"},{"str":"هدف","boundary":[0.7642584288324199,0.5078649134264017,0.8055638598239495,0.524994067246203],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.744353097492111,0.5078649134264017,0.7578785149412952,0.524994067246203],"dir":"rtl"},{"str":"پایدارسازی","boundary":[0.6520386978907159,0.5078649134264017,0.737414881248962,0.524994067246203],"dir":"rtl"},{"str":"ابعادی،","boundary":[0.5920486630127886,0.5078649134264017,0.6453371532967945,0.524994067246203],"dir":"rtl"},{"str":"بهطور","boundary":[0.5404542434811493,0.5078649134264017,0.5856963630613732,0.524994067246203],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.4944153795050656,0.5078649134264017,0.5337526988872281,0.524994067246203],"dir":"rtl"},{"str":"جلوگیری","boundary":[0.41589436970602883,0.5078649134264017,0.4875685102142501,0.524994067246203],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.39598903836571997,0.5078649134264017,0.40951445581490425,0.524994067246203],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.35368709516691577,0.5078649134264017,0.38921275535625305,0.524994067246203],"dir":"rtl"},{"str":"ابعاد","boundary":[0.31484803188839067,0.5078649134264017,0.34739023017364,0.524994067246203],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.29020926756352766,0.5078649134264017,0.30848471465572974,0.524994067246203],"dir":"rtl"},{"str":"مراحل","boundary":[0.23467862481315394,0.5078649134264017,0.28350772296960636,0.524994067246203],"dir":"rtl"},{"str":"تکمیل","boundary":[0.17989536621823618,0.5078649134264017,0.22831245703329486,0.524994067246203],"dir":"rtl"},{"str":"پارچه","boundary":[0.12982432016052844,0.5078649134264017,0.17355657069415922,0.524994067246203],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.8597409068261086,0.5337299356943016,0.871325361235675,0.550859089514103],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8368211260587942,0.5337299356943016,0.8538215419585171,0.550859089514103],"dir":"rtl"},{"str":"هنگام","boundary":[0.7889470187676465,0.5337299356943016,0.8317970436804517,0.550859089514103],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7321209101478159,0.5337299356943016,0.783939544926092,0.550859089514103],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7139345623650556,0.5337299356943016,0.7262919525251362,0.550859089514103],"dir":"rtl"},{"str":"منسوج،","boundary":[0.6514283341637601,0.5337299356943016,0.7088025244975917,0.550859089514103],"dir":"rtl"},{"str":"بهصورت","boundary":[0.5768767646570337,0.5337299356943016,0.6462091014781598,0.550859089514103],"dir":"rtl"},{"str":"پوشاک","boundary":[0.5190541438299285,0.5337299356943016,0.5717945523999336,0.550859089514103],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5038573326689919,0.5337299356943016,0.5132360691128778,0.550859089514103],"dir":"rtl"},{"str":"غیره","boundary":[0.46651303770137853,0.5337299356943016,0.4988747716326192,0.550859089514103],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4246180036538781,0.5337299356943016,0.461488955323036,0.550859089514103],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.41988457066932405,0.5337299356943016,0.4233723633947849,0.550859089514103],"dir":"ltr"},{"str":"معمولا","boundary":[0.36482727121740577,0.5337299356943016,0.41482727121740576,0.550859089514103],"dir":"rtl"},{"str":"هنگام","boundary":[0.31661684105630294,0.5337299356943016,0.3594668659691081,0.550859089514103],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.27354260089686094,0.5337299356943016,0.3106094979628039,0.550859089514103],"dir":"rtl"},{"str":"پایدارسازی","boundary":[0.1831340308918784,0.5337299356943016,0.2679817068830522,0.550859089514103],"dir":"rtl"},{"str":"ابعادی","boundary":[0.12984554060787243,0.5337299356943016,0.17711585973089,0.550859089514103],"dir":"rtl"},{"str":"پارچه","boundary":[0.8278109948513536,0.5595949579622016,0.8711592758677961,0.5767241117820029],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8012248795881083,0.5595949579622016,0.8191122737086862,0.5767241117820029],"dir":"rtl"},{"str":"آخرین","boundary":[0.7429787410729115,0.5595949579622016,0.7929538282677296,0.5767241117820029],"dir":"rtl"},{"str":"مراحل","boundary":[0.6859533300116261,0.5595949579622016,0.7347824281680784,0.5767241117820029],"dir":"rtl"},{"str":"تکمیلی","boundary":[0.6226997176548746,0.5595949579622016,0.6791929722763576,0.5767241117820029],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6169946852682279,0.5595949579622016,0.622450589603056,0.5767241117820029],"dir":"ltr"},{"str":"پارچه","boundary":[0.5654500913469523,0.5595949579622016,0.6103066448116948,0.5767241117820029],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5435517355920942,0.5595949579622016,0.5586324214357263,0.5767241117820029],"dir":"rtl"},{"str":"عرض","boundary":[0.48926673310081387,0.5595949579622016,0.5353554226872612,0.5767241117820029],"dir":"rtl"},{"str":"مطلوب","boundary":[0.42551486464042515,0.5595949579622016,0.48264277636163283,0.5767241117820029],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.39738830759010135,0.5595949579622016,0.4180797630939241,0.5767241117820029],"dir":"rtl"},{"str":"رسانده","boundary":[0.33814565686763,0.5595949579622016,0.39035516913205504,0.5767241117820029],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.2758885567181531,0.5595949579622016,0.32997425676797876,0.5767241117820029],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.270976581963129,0.5595949579622016,0.27571001494768305,0.5767241117820029],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.2495764823119083,0.5595949579622016,0.2641175756646608,0.5767241117820029],"dir":"rtl"},{"str":"تثبیت","boundary":[0.19927752864972595,0.5595949579622016,0.24262471057182214,0.5767241117820029],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین","boundary":[0.12982062780269057,0.5595949579622016,0.19274320823718927,0.5767241117820029],"dir":"rtl"},{"str":"بهعنوان","boundary":[0.8153545922604218,0.5852886886919035,0.8712755356253115,0.6024178425117049],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.7695523999335658,0.5852886886919035,0.8082419863809999,0.6024178425117049],"dir":"rtl"},{"str":"کنندۀ","boundary":[0.7240367048663012,0.5852886886919035,0.7626017272878259,0.6024178425117049],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.6782469689420362,0.5852886886919035,0.7173351602723799,0.6024178425117049],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6613560870287328,0.5852886886919035,0.6713959475170238,0.6024178425117049],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.6429704368045176,0.5852886886919035,0.654898709495122,0.6024178425117049],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.6178583291811992,0.5852886886919035,0.6362688922105961,0.6024178425117049],"dir":"rtl"},{"str":"خاصی","boundary":[0.5606087028732768,0.5852886886919035,0.6111567845872778,0.6024178425117049],"dir":"rtl"},{"str":"مثل","boundary":[0.5267771134363063,0.5852886886919035,0.5539071582793555,0.6024178425117049],"dir":"rtl"},{"str":"پلیس","boundary":[0.4894328184686929,0.5852886886919035,0.5199510048164757,0.6024178425117049],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.4790483308420528,0.5852886886919035,0.48876432486297955,0.6024178425117049],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.4332336821126058,0.5852886886919035,0.4723467862481315,0.6024178425117049],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.42752864972595905,0.5852886886919035,0.4329845540607871,0.6024178425117049],"dir":"ltr"},{"str":"یا","boundary":[0.4091429995017438,0.5852886886919035,0.42107127219234836,0.6024178425117049],"dir":"rtl"},{"str":"چروک","boundary":[0.3506477329347284,0.5852886886919035,0.40244145490782257,0.6024178425117049],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.3046088689586447,0.5852886886919035,0.34379671150971597,0.6024178425117049],"dir":"rtl"},{"str":"پارچه","boundary":[0.25433482810164426,0.5852886886919035,0.29827007343456774,0.6024178425117049],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.19583956153462878,0.5852886886919035,0.24763328350772296,0.6024178425117049],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.13482810164424514,0.5852886886919035,0.18916292974588939,0.6024178425117049],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.12984554060787243,0.5852886886919035,0.13482810164424514,0.6024178425117049],"dir":"ltr"},{"str":"اتوکشی","boundary":[0.8134072413220395,0.6111537109598035,0.8709309084869623,0.6282828647796048],"dir":"rtl"},{"str":"لباس","boundary":[0.7703080883574156,0.6111537109598035,0.807470829748009,0.6282828647796048],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.744897027071915,0.6111537109598035,0.7644970871487275,0.6282828647796048],"dir":"rtl"},{"str":"نوعی","boundary":[0.6993315063942868,0.6111537109598035,0.7391421690749046,0.6282828647796048],"dir":"rtl"},{"str":"تثبیت","boundary":[0.6515238332502907,0.6111537109598035,0.6934840684967969,0.6282828647796048],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6091969772463046,0.6111537109598035,0.645765398962512,0.6282828647796048],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5857789403753529,0.6111537109598035,0.6037161601062946,0.6282828647796048],"dir":"rtl"},{"str":"نقشی","boundary":[0.5389677794386315,0.6111537109598035,0.5799679391666647,0.6282828647796048],"dir":"rtl"},{"str":"برعکس","boundary":[0.47419448596578645,0.6111537109598035,0.5334869622986216,0.6282828647796048],"dir":"rtl"},{"str":"پلیسهکردن","boundary":[0.38899269224381333,0.6111537109598035,0.4683555472512872,0.6282828647796048],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.37030808835741574,0.6111537109598035,0.3830040371520192,0.6282828647796048],"dir":"rtl"},{"str":"بازی","boundary":[0.3294510878591596,0.6111537109598035,0.3645775399499652,0.6282828647796048],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.2758885567181531,0.6111537109598035,0.32399518352433154,0.6282828647796048],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2603803354924431,0.6111537109598035,0.2704201959807341,0.6282828647796048],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.24459392127553561,0.6111537109598035,0.2549576482311908,0.6282828647796048],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.2010214250124564,0.6111537109598035,0.23849823490124988,0.6282828647796048],"dir":"rtl"},{"str":"آن،","boundary":[0.17192326856003987,0.6111537109598035,0.19546586945690084,0.6282828647796048],"dir":"rtl"},{"str":"سعی","boundary":[0.12986078090468026,0.6111537109598035,0.1664424514200299,0.6282828647796048],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.8170984886231523,0.6370187332277035,0.8712257100149476,0.6541478870475048],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.7992985121986895,0.6370187332277035,0.8107457233017771,0.6541478870475048],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.7540192659026739,0.6370187332277035,0.7931074572330178,0.6541478870475048],"dir":"rtl"},{"str":"چروک،","boundary":[0.6905165254941038,0.6370187332277035,0.7475668493605713,0.6541478870475048],"dir":"rtl"},{"str":"بهصورت","boundary":[0.6146475749221303,0.6370187332277035,0.684241787202657,0.6541478870475048],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.569257491441936,0.6370187332277035,0.6083748546753032,0.6541478870475048],"dir":"rtl"},{"str":"صاف","boundary":[0.5217248797690291,0.6370187332277035,0.5630584620494934,0.6541478870475048],"dir":"rtl"},{"str":"درآورده","boundary":[0.456434828288257,0.6370187332277035,0.5154876324295611,0.6541478870475048],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.41836488955323037,0.6370187332277035,0.4502532801860156,0.6541478870475048],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4134072413220395,0.6370187332277035,0.4181406743065936,0.6541478870475048],"dir":"ltr"},{"str":"چنانچه","boundary":[0.7884238498588275,0.6628837554956035,0.8418119913635609,0.6800129093154048],"dir":"rtl"},{"str":"مثال","boundary":[0.7505190167746221,0.6628837554956035,0.782101815022187,0.6800129093154048],"dir":"rtl"},{"str":"سادۀ","boundary":[0.7094876266400929,0.6628837554956035,0.7439669490117921,0.6800129093154048],"dir":"rtl"},{"str":"اتوکشی","boundary":[0.6454866301278858,0.6628837554956035,0.7031588081993047,0.6800129093154048],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6210969938548414,0.6628837554956035,0.6391876538176987,0.6800129093154048],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.5880377013785085,0.6628837554956035,0.6147048925252843,0.6800129093154048],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.5407282843381499,0.6628837554956035,0.5815852848364059,0.6800129093154048],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.5021383491114433,0.6628837554956035,0.5340267397442285,0.6800129093154048],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4966575319714333,0.6628837554956035,0.5021134363062614,0.6800129093154048],"dir":"ltr"},{"str":"عوامل","boundary":[0.4437759508387311,0.6628837554956035,0.4899144660355423,0.6800129093154048],"dir":"rtl"},{"str":"مؤثر","boundary":[0.40493688756020596,0.6628837554956035,0.43732353429662846,0.6800129093154048],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3852308586613519,0.6628837554956035,0.3984346454077396,0.6800129093154048],"dir":"rtl"},{"str":"میتوان","boundary":[0.3242193987709682,0.6628837554956035,0.3788033549244312,0.6800129093154048],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.29957648231190837,0.6628837554956035,0.3174638764324863,0.6800129093154048],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.2712007972097658,0.6628837554956035,0.2931240657698057,0.6800129093154048],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.22790234180368704,0.6628837554956035,0.26474838066766315,0.6800129093154048],"dir":"rtl"},{"str":"نیروی","boundary":[0.17561036372695563,0.6628837554956035,0.22151024047413,0.6800129093154048],"dir":"rtl"},{"str":"وارده","boundary":[0.12982062780269057,0.6628837554956035,0.16931305053721896,0.6800129093154048],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.8260048164756685,0.6887487777635035,0.870798040192659,0.7058779315833048],"dir":"rtl"},{"str":"اتو","boundary":[0.7969066600232521,0.6887487777635035,0.8182915452849334,0.7058779315833048],"dir":"rtl"},{"str":"(جهت","boundary":[0.7376889221059625,0.6887487777635035,0.7880377013785085,0.7058779315833048],"dir":"rtl"},{"str":"صاف","boundary":[0.687414881248962,0.6887487777635035,0.728844876266401,0.7058779315833048],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.6393829928583292,0.6887487777635035,0.6787203122404916,0.7058779315833048],"dir":"rtl"},{"str":"چروکها","boundary":[0.5629255937551901,0.6887487777635035,0.6305389470187676,0.7058779315833048],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5460886895864472,0.6887487777635035,0.5620577977080218,0.7058779315833048],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.4863477827603387,0.6887487777635035,0.5387110274115922,0.7058779315833048],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.4423019431988041,0.6887487777635035,0.4774040857000497,0.7058779315833048],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.39429496761335325,0.6887487777635035,0.4336073741903338,0.7058779315833048],"dir":"rtl"},{"str":"پارچه","boundary":[0.34202790234180364,0.6887487777635035,0.3871960619998337,0.7058779315833048],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.32164922770303933,0.6887487777635035,0.33449204839339364,0.7058779315833048],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.2738664673642252,0.6887487777635035,0.312954658694569,0.7058779315833048],"dir":"rtl"},{"str":"دادن","boundary":[0.23181365221723965,0.6887487777635035,0.2651220727453911,0.7058779315833048],"dir":"rtl"},{"str":"خط","boundary":[0.193248629795715,0.6887487777635035,0.2230692575984056,0.7058779315833048],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.17286995515695067,0.6887487777635035,0.1856469605289783,0.7058779315833048],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.12982062780269057,0.6887487777635035,0.16417538614848032,0.7058779315833048],"dir":"rtl"},{"str":"شلوار)","boundary":[0.8208976914133864,0.7144853313777549,0.8711219066600232,0.7316144851975562],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.8151926590267397,0.7144853313777549,0.8206485633615678,0.7316144851975562],"dir":"ltr"},{"str":"گرما","boundary":[0.776104467696396,0.7144853313777549,0.8092135857830925,0.7316144851975562],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7601602723800033,0.7144853313777549,0.7700002581571951,0.7316144851975562],"dir":"rtl"},{"str":"رطوبت","boundary":[0.6984014283341637,0.7144853313777549,0.7540226265153278,0.7316144851975562],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6822330177711343,0.7144853313777549,0.6922728782594254,0.7316144851975562],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6583167247965455,0.7144853313777549,0.6760562892136476,0.7316144851975562],"dir":"rtl"},{"str":"آخر","boundary":[0.6226902667720161,0.7144853313777549,0.6522629131373525,0.7316144851975562],"dir":"rtl"},{"str":"سرمایش","boundary":[0.5522130875269888,0.7144853313777549,0.6164881248961966,0.7316144851975562],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5387601727287825,0.7144853313777549,0.5461202819118591,0.7316144851975562],"dir":"ltr"},{"str":"پس","boundary":[0.5103595748214582,0.7144853313777549,0.5387601727287825,0.7316144851975562],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.49117671483142333,0.7144853313777549,0.504380501577811,0.7316144851975562],"dir":"rtl"},{"str":"جدا","boundary":[0.45548496927420695,0.7144853313777549,0.48495681780435135,0.7316144851975562],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.4131581132702209,0.7144853313777549,0.4495058960305596,0.7316144851975562],"dir":"rtl"},{"str":"اتو","boundary":[0.3868958644743398,0.7144853313777549,0.4070503238664674,0.7316144851975562],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3675689142056855,0.7144853313777549,0.3807013291318224,0.7316144851975562],"dir":"rtl"},{"str":"پارچه)","boundary":[0.3106626806178375,0.7144853313777549,0.3613743788631681,0.7316144851975562],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2867463876432486,0.7144853313777549,0.3044859520603508,0.7316144851975562],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.2543846537120079,0.7144853313777549,0.28066766317887387,0.7316144851975562],"dir":"rtl"},{"str":"گرفت.","boundary":[0.19735924265072247,0.7144853313777549,0.24840558046836073,0.7316144851975562],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.15575485799701047,0.7144853313777549,0.19130543099152966,0.7316144851975562],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.12984554060787243,0.7144853313777549,0.14975087194818137,0.7316144851975562],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.8439824481997488,0.7403503536456548,0.8712091014781598,0.7574795074654562],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8245751827889917,0.7403503536456548,0.8377621708245061,0.7574795074654562],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.793921655883796,0.7403503536456548,0.8183549054137491,0.7574795074654562],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.7657781099485136,0.7403503536456548,0.7877013785085534,0.7574795074654562],"dir":"rtl"},{"str":"عامل،","boundary":[0.7166998837402425,0.7403503536456548,0.7594502574323202,0.7574795074654562],"dir":"rtl"},{"str":"بهصورت","boundary":[0.6411518020262414,0.7403503536456548,0.7105464208603223,0.7574795074654562],"dir":"rtl"},{"str":"عمیقتر","boundary":[0.5791189171234014,0.7403503536456548,0.6347242982893208,0.7574795074654562],"dir":"rtl"},{"str":"درک","boundary":[0.5366192733217158,0.7403503536456548,0.5727246304600565,0.7574795074654562],"dir":"rtl"},{"str":"بالتری","boundary":[0.4766716318943155,0.7403503536456548,0.5304226872612523,0.7574795074654562],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.4360577819045668,0.7403503536456548,0.47046706703640356,0.7574795074654562],"dir":"rtl"},{"str":"تثبیت","boundary":[0.3874287590020732,0.7403503536456548,0.42979976276926624,0.7574795074654562],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.368049148286478,0.7403503536456548,0.3812173453111773,0.7574795074654562],"dir":"rtl"},{"str":"امکانپذیر","boundary":[0.28774487705728363,0.7403503536456548,0.3618377345955821,0.7574795074654562],"dir":"rtl"},{"str":"میسازد","boundary":[0.22298621491446605,0.7403503536456548,0.28153079866724967,0.7574795074654562],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2180285666832752,0.7403503536456548,0.22276199966782925,0.7574795074654562],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.831344461052981,0.7662153759135548,0.8417081880086362,0.7833445297333561],"dir":"rtl"},{"str":"اعمال","boundary":[0.7830385318053479,0.7662153759135548,0.8258636439129711,0.7833445297333561],"dir":"rtl"},{"str":"نیرو","boundary":[0.7476623484471017,0.7662153759135548,0.777102277445607,0.7833445297333561],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.6971142667331007,0.7662153759135548,0.7418149105496119,0.7833445297333561],"dir":"rtl"},{"str":"اتو","boundary":[0.6714540773957814,0.7662153759135548,0.6911778551590704,0.7833445297333561],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6520220893539278,0.7662153759135548,0.6654042679182429,0.7833445297333561],"dir":"rtl"},{"str":"پارچۀ","boundary":[0.6031929911974755,0.7662153759135548,0.6459685105246901,0.7833445297333561],"dir":"rtl"},{"str":"چروک،","boundary":[0.5404127221391795,0.7662153759135548,0.5974630460056469,0.7833445297333561],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.49584371366882574,0.7662153759135548,0.5349319049991695,0.7833445297333561],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.4722014615512373,0.7662153759135548,0.49023833250290644,0.7833445297333561],"dir":"rtl"},{"str":"صاف","boundary":[0.425365387809334,0.7662153759135548,0.4667206444112273,0.7833445297333561],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.36557465537286166,0.7662153759135548,0.4199094834745059,0.7833445297333561],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3608163095831257,0.7662153759135548,0.3655497425676798,0.7833445297333561],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.33717405746553725,0.7662153759135548,0.3550614515861153,0.7833445297333561],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3072786912473011,0.7662153759135548,0.3311076276322913,0.7833445297333561],"dir":"rtl"},{"str":"حالت","boundary":[0.25807174887892376,0.7662153759135548,0.30181863477827603,0.7833445297333561],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.2346537120079721,0.7662153759135548,0.25259093173891384,0.7833445297333561],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.18709516691579473,0.7662153759135548,0.22877235969506246,0.7833445297333561],"dir":"rtl"},{"str":"چروک","boundary":[0.12982062780269057,0.7662153759135548,0.18161434977578475,0.7833445297333561],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8572205613685433,0.7920803981814548,0.8709973426341139,0.8092095520012561],"dir":"rtl"},{"str":"حالت","boundary":[0.8074447766151801,0.7920803981814548,0.8512414881248962,0.8092095520012561],"dir":"rtl"},{"str":"صاف","boundary":[0.7601104467696396,0.7920803981814548,0.801465703371533,0.8092095520012561],"dir":"rtl"},{"str":"درآورده","boundary":[0.6950662848569333,0.7920803981814548,0.7539758244585797,0.8092095520012561],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6575195150307258,0.7920803981814548,0.6888847367546919,0.8092095520012561],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.6092135857830925,0.7920803981814548,0.6514580052541167,0.8092095520012561],"dir":"rtl"},{"str":"پیوندهای","boundary":[0.5335035708354094,0.7920803981814548,0.6030783427159172,0.8092095520012561],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.5026366052150805,0.7920803981814548,0.5273999335658528,0.8092095520012561],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیرهای","boundary":[0.42593423019431986,0.7920803981814548,0.49668244477661516,0.8092095520012561],"dir":"rtl"},{"str":"تحت","boundary":[0.37962132536123566,0.7920803981814548,0.4198148184411329,0.8092095520012561],"dir":"rtl"},{"str":"تنش","boundary":[0.33951170901843547,0.7920803981814548,0.3734239186333617,0.8092095520012561],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.30413552566018937,0.7920803981814548,0.33353263577478826,0.8092095520012561],"dir":"rtl"},{"str":"دارند.","boundary":[0.255107125062282,0.7920803981814548,0.2979892743817691,0.8092095520012561],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.23542600896860988,0.7920803981814548,0.24897975392477512,0.8092095520012561],"dir":"rtl"},{"str":"همین","boundary":[0.18811659192825111,0.7920803981814548,0.22928552881815056,0.8092095520012561],"dir":"rtl"},{"str":"ترتیب،","boundary":[0.12982628805363608,0.7920803981814548,0.18192887104974742,0.8092095520012561],"dir":"rtl"},{"str":"سعی","boundary":[0.834487626640093,0.8177741289111568,0.8711592758677961,0.834903282730958],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.7919116425842883,0.8177741289111568,0.8269625117576778,0.834903282730958],"dir":"rtl"},{"str":"شکلدهی","boundary":[0.7107332668991861,0.8177741289111568,0.7835409400431823,0.834903282730958],"dir":"rtl"},{"str":"خط","boundary":[0.6726415877761169,0.8177741289111568,0.7022878259425345,0.834903282730958],"dir":"rtl"},{"str":"تای","boundary":[0.6367920611194154,0.8177741289111568,0.6651759054372288,0.834903282730958],"dir":"rtl"},{"str":"شلوار،","boundary":[0.5802649061617672,0.8177741289111568,0.6283466201627638,0.834903282730958],"dir":"rtl"},{"str":"پیوندهای","boundary":[0.5020885235010796,0.8177741289111568,0.5732093766345155,0.834903282730958],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.46897940541438304,0.8177741289111568,0.49364308254442785,0.834903282730958],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیرهای","boundary":[0.3897110114598904,0.8177741289111568,0.46051735592094334,0.834903282730958],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.36307922272047827,0.8177741289111568,0.38283296684743884,0.834903282730958],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3302192326856004,0.8177741289111568,0.3564112052621021,0.834903282730958],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.2799451918285999,0.8177741289111568,0.3226941178031852,0.834903282730958],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.25829596412556055,0.8177741289111568,0.27300633679557446,0.834903282730958],"dir":"rtl"},{"str":"تحت","boundary":[0.2100149476831091,0.8177741289111568,0.25002491280518185,0.834903282730958],"dir":"rtl"},{"str":"تنش","boundary":[0.16743896362730443,0.8177741289111568,0.20343645818128517,0.834903282730958],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.12975498517708214,0.8177741289111568,0.15899352267065273,0.834903282730958],"dir":"rtl"},{"str":"میدهد","boundary":[0.8183441288822455,0.8436391511790567,0.8712257100149476,0.860768304998858],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8136106958976915,0.8436391511790567,0.8193406410895201,0.860768304998858],"dir":"ltr"},{"str":"بهطور","boundary":[0.7617422355090516,0.8436391511790567,0.8062115927586779,0.860768304998858],"dir":"rtl"},{"str":"طبیعی","boundary":[0.7082295299784088,0.8436391511790567,0.7551428768689431,0.860768304998858],"dir":"rtl"},{"str":"درصورت","boundary":[0.6271051320378672,0.8436391511790567,0.7010048164756684,0.860768304998858],"dir":"rtl"},{"str":"داغ","boundary":[0.5959890383657198,0.8436391511790567,0.6205573256759236,0.860768304998858],"dir":"rtl"},{"str":"نبودن","boundary":[0.547433981066268,0.8436391511790567,0.5891499369431867,0.860768304998858],"dir":"rtl"},{"str":"اتو","boundary":[0.5200548081714,0.8436391511790567,0.540803311189512,0.860768304998858],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5028898854010961,0.8436391511790567,0.5134832450893541,0.860768304998858],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.48423019431988035,0.8436391511790567,0.4956900847035376,0.860768304998858],"dir":"rtl"},{"str":"عدم","boundary":[0.44618834080717484,0.8436391511790567,0.4776477825241984,0.860768304998858],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.3961385151968112,0.8436391511790567,0.43961677772512897,0.860768304998858],"dir":"rtl"},{"str":"رطوبت","boundary":[0.3333831589436971,0.8436391511790567,0.3896628357041745,0.860768304998858],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3124813153961136,0.8436391511790567,0.32687573567234485,0.860768304998858],"dir":"rtl"},{"str":"مقدار","boundary":[0.26497259591429995,0.8436391511790567,0.3058074047800683,0.860768304998858],"dir":"rtl"},{"str":"کافی","boundary":[0.22214748380667662,0.8436391511790567,0.2577727952167414,0.860768304998858],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.18081714000996513,0.8436391511790567,0.21537638845155757,0.860768304998858],"dir":"rtl"},{"str":"پارچۀ","boundary":[0.12982062780269057,0.8436391511790567,0.17425131867280497,0.860768304998858],"dir":"rtl"},{"str":"پنبهای","boundary":[0.8254442783590766,0.8694984637290167,0.871150971599402,0.886627617548818],"dir":"rtl"},{"str":"چروک،","boundary":[0.7614681946520512,0.8694984637290167,0.8187427337651552,0.886627617548818],"dir":"rtl"},{"str":"پس","boundary":[0.7263909649559874,0.8694984637290167,0.7546919116425843,0.886627617548818],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7061077894037535,0.8694984637290167,0.7198899957205741,0.886627617548818],"dir":"rtl"},{"str":"جدا","boundary":[0.6700340475004152,0.8694984637290167,0.6994062448098323,0.886627617548818],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.626984720146155,0.8694984637290167,0.6633325029064939,0.886627617548818],"dir":"rtl"},{"str":"اتو","boundary":[0.6003529314067431,0.8694984637290167,0.6202831755522339,0.886627617548818],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5804476000664343,0.8694984637290167,0.5939730175156185,0.886627617548818],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.5346578641421691,0.8694984637290167,0.5737460554725129,0.886627617548818],"dir":"rtl"},{"str":"پارچه","boundary":[0.48460803853180534,0.8694984637290167,0.5283190686180921,0.886627617548818],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4679413718651387,0.8694984637290167,0.47822723199785944,0.886627617548818],"dir":"rtl"},{"str":"ازمیانرفتن","boundary":[0.38094170403587435,0.8694984637290167,0.46156145797401404,0.886627617548818],"dir":"rtl"},{"str":"نیرو،","boundary":[0.338863976083707,0.8694984637290167,0.3745286030144494,0.886627617548818],"dir":"rtl"},{"str":"چروک","boundary":[0.28059292476332837,0.8694984637290167,0.33216243148978575,0.886627617548818],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2599402092675635,0.8694984637290167,0.2741630631519445,0.886627617548818],"dir":"rtl"},{"str":"حالت","boundary":[0.20966616841056304,0.8694984637290167,0.25323866467364226,0.886627617548818],"dir":"rtl"},{"str":"اولیۀ","boundary":[0.1698555057299452,0.8694984637290167,0.2028151469855506,0.886627617548818],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.12982062780269057,0.8694984637290167,0.1631539611360239,0.886627617548818],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.13408071748878925,0.9000539300702296,0.8673538535127051,0.9158127515844467],"dir":"rtl"},{"str":"Dimensional","boundary":[0.14778276033881416,0.9205726276121959,0.2326595254110613,0.9320491606714628],"dir":"ltr"},{"str":"stability","boundary":[0.23688246163428,0.9205726276121959,0.2905459397110115,0.9320491606714628],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12975,0.37868,0.87133,0.93205],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":40,"image":{"jpeg":"/storage/books/b4cde32e18350ad1/pages/48dce1cd874f34625ab1ca27a950ac08.jpg","blurred":"/storage/books/b4cde32e18350ad1/pages/384da67278edfc9c6852db8b5dd74bd6.jpg"},"info":{"width":481.68,"height":700.56,"margin":[0.1296,0.17947,0.12872,0.06795]},"elements":[{"words":[{"str":"6","boundary":[0.1295964125560538,0.17946697329636288,0.16646736422521174,0.22228985784586613],"dir":"ltr"},{"str":"جعبۀ","boundary":[0.2469207772795217,0.2471123268795677,0.31918759342301944,0.27571801375863586],"dir":"rtl"},{"str":"تراکمی","boundary":[0.1295964125560538,0.2471123268795677,0.23880792227204783,0.27571801375863586],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.1296,0.17947,0.31919,0.27572],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"تر","boundary":[0.7186929081547916,0.3735437988894598,0.7340641089520014,0.39067295270926117],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.6461094502574323,0.3735437988894598,0.6705738249460221,0.39067295270926117],"dir":"rtl"},{"str":"امروزه","boundary":[0.5909109782428168,0.3735437988894598,0.6382951336987212,0.39067295270926117],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5652757017106792,0.3735437988894598,0.5842902973202605,0.39067295270926117],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.5184894535791397,0.3735437988894598,0.5575776449094834,0.39067295270926117],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.46295881082876594,0.3735437988894598,0.5107913967779438,0.39067295270926117],"dir":"rtl"},{"str":"نخهای","boundary":[0.40402757017106783,0.3735437988894598,0.45582170934424887,0.39067295270926117],"dir":"rtl"},{"str":"تاب","boundary":[0.36521341969772464,0.3735437988894598,0.3972913018219635,0.39067295270926117],"dir":"rtl"},{"str":"مجازی،","boundary":[0.29921939877096826,0.3735437988894598,0.3588457989985007,0.39067295270926117],"dir":"rtl"},{"str":"بیسیاف","boundary":[0.22151635940873604,0.3735437988894598,0.29265025977017867,0.39067295270926117],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.20373691247301107,0.3735437988894598,0.21377677296130207,0.39067295270926117],"dir":"rtl"},{"str":"جت","boundary":[0.16240656867629955,0.3735437988894598,0.19603885567181523,0.39067295270926117],"dir":"rtl"},{"str":"هوا","boundary":[0.12982061949842214,0.3735437988894598,0.15559355974745662,0.39067295270926117],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.8428001993024414,0.3994088211573598,0.8551569506726456,0.4165379749771611],"dir":"rtl"},{"str":"تولیدات","boundary":[0.7375975751536289,0.3994088211573598,0.7985592094336489,0.4165379749771611],"dir":"rtl"},{"str":"صنعت","boundary":[0.6788531805347948,0.3994088211573598,0.7296503903006144,0.4165379749771611],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرایزینگ","boundary":[0.5630335492443116,0.3994088211573598,0.6721585211254282,0.4165379749771611],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5418825776449093,0.3994088211573598,0.5562543916804005,0.4165379749771611],"dir":"rtl"},{"str":"تشکیل","boundary":[0.4823907988706194,0.3994088211573598,0.5346888691617184,0.4165379749771611],"dir":"rtl"},{"str":"میدهند","boundary":[0.4160978242816807,0.3994088211573598,0.47579141642871037,0.4165379749771611],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3981855173559209,0.3994088211573598,0.40924012637748475,0.4165379749771611],"dir":"rtl"},{"str":"نخهای","boundary":[0.3387144992526158,0.3994088211573598,0.39089941584041177,0.4165379749771611],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچره","boundary":[0.2677379172894867,0.3994088211573598,0.332314399601395,0.4165379749771611],"dir":"rtl"},{"str":"شدۀ","boundary":[0.22820129546586937,0.3994088211573598,0.25979073243647227,0.4165379749771611],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.18388141504733424,0.3994088211573598,0.22124525762502353,0.4165379749771611],"dir":"rtl"},{"str":"سرعت","boundary":[0.8185434313237002,0.4252738434252598,0.8711592758677961,0.4424029972450611],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.775718319216077,0.4252738434252598,0.8128319803540591,0.4424029972450611],"dir":"rtl"},{"str":"کم،","boundary":[0.7443530974921109,0.4252738434252598,0.7704866301278857,0.4424029972450611],"dir":"rtl"},{"str":"جایگاه","boundary":[0.6227163261916624,0.4252738434252598,0.6731149310745722,0.4424029972450611],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.5843506062115927,0.4252738434252598,0.6172355090516525,0.4424029972450611],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5659151303770137,0.4252738434252598,0.5784417998543558,0.4424029972450611],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5472305264906161,0.4252738434252598,0.5604841388473675,0.4424029972450611],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.46180866965620315,0.4252738434252598,0.4718485301444941,0.4424029972450611],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4461136023916292,0.4252738434252598,0.4563278525161932,0.4424029972450611],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.4015445939212754,0.4252738434252598,0.44060787244643734,0.4424029972450611],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3823617339312405,0.4252738434252598,0.3955723461037054,0.4424029972450611],"dir":"rtl"},{"str":"نوع،","boundary":[0.34501743896362713,0.4252738434252598,0.3768560039860487,0.4424029972450611],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.2947184853014448,0.4252738434252598,0.339305987993986,0.4424029972450611],"dir":"rtl"},{"str":"یکی","boundary":[0.25660189337319367,0.4252738434252598,0.2886178783987158,0.4424029972450611],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.23816641753861473,0.4252738434252598,0.25069308701595683,0.4424029972450611],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.2107623318385649,0.4252738434252598,0.23268560039860478,0.4424029972450611],"dir":"rtl"},{"str":"نخ","boundary":[0.1863477827603387,0.4252738434252598,0.20510033066086866,0.4424029972450611],"dir":"rtl"},{"str":"متداول","boundary":[0.1298789806148279,0.4252738434252598,0.18086696562032875,0.4424029972450611],"dir":"rtl"},{"str":"جایگز","boundary":[0.8240740740740741,0.45096757415496175,0.8712257100149476,0.46809672797476304],"dir":"rtl"},{"str":"دهان","boundary":[0.7575319714333167,0.45096757415496175,0.7848364059126391,0.46809672797476304],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7404791562863311,0.45096757415496175,0.7452125892708851,0.46809672797476304],"dir":"ltr"},{"str":"جعبۀ","boundary":[0.6964084039196147,0.45096757415496175,0.7342262118529151,0.46809672797476304],"dir":"rtl"},{"str":"تراکمی","boundary":[0.6361692409898688,0.45096757415496175,0.6901257814477807,0.46809672797476304],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.6286953994353097,0.44868775738337896,0.6358727786082046,0.46016429044264584],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.6044552399933566,0.45096757415496164,0.6223426341139345,0.468096727974763],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.5671358578309251,0.45096757415496164,0.5980028234512539,0.468096727974763],"dir":"rtl"},{"str":"1491","boundary":[0.5178334163760173,0.45096757415496164,0.5606834412888224,0.468096727974763],"dir":"ltr"},{"str":"توسط","boundary":[0.46651303770137853,0.45096757415496164,0.511306261418369,0.468096727974763],"dir":"rtl"},{"str":"بُنکرافت","boundary":[0.39746304600564686,0.45096757415496164,0.4600689254276698,0.468096727974763],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.39023833250290646,0.44868775738337896,0.39741571167580136,0.46016429044264584],"dir":"ltr"},{"str":"بر","boundary":[0.36951087859159604,0.45096757415496164,0.3838108287659857,0.468096727974763],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.318240325527321,0.45096757415496164,0.3628591596080385,0.468096727974763],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.2844294967613353,0.45096757415496164,0.311684105630294,0.468096727974763],"dir":"rtl"},{"str":"حق","boundary":[0.25009965122072747,0.45096757415496164,0.2778525161933234,0.468096727974763],"dir":"rtl"},{"str":"ثبت","boundary":[0.21352765321375186,0.45096757415496164,0.24378096758198603,0.468096727974763],"dir":"rtl"},{"str":"پایهگذاری","boundary":[0.12984554060787243,0.45096757415496164,0.2069506726457399,0.468096727974763],"dir":"rtl"},{"str":"شد.","boundary":[0.8418618169739246,0.47683259642286163,0.8710596246470685,0.4939617502426629],"dir":"rtl"},{"str":"هرچند","boundary":[0.7833665504069092,0.47683259642286163,0.8352836500818563,0.4939617502426629],"dir":"rtl"},{"str":"مطابق","boundary":[0.7318717820959973,0.47683259642286163,0.7764580559379273,0.4939617502426629],"dir":"rtl"},{"str":"آنچه","boundary":[0.6895449260920112,0.47683259642286163,0.7240491612688922,0.4939617502426629],"dir":"rtl"},{"str":"پیشتر","boundary":[0.6324323202125892,0.47683259642286163,0.6817721308752699,0.4939617502426629],"dir":"rtl"},{"str":"گفته","boundary":[0.5913967779438631,0.47683259642286163,0.6241072911476498,0.4939617502426629],"dir":"rtl"},{"str":"شد،","boundary":[0.5538282677296129,0.47683259642286163,0.5836987211426673,0.4939617502426629],"dir":"rtl"},{"str":"امروزه","boundary":[0.4985716658362398,0.47683259642286163,0.5470870498534512,0.4939617502426629],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.466234844710181,0.47683259642286163,0.49178362622208044,0.4939617502426629],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.416957316060455,0.47683259642286163,0.4596592779804279,0.4939617502426629],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.37490450091346955,0.47683259642286163,0.40925925925925927,0.4939617502426629],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچره","boundary":[0.3041770470021591,0.47683259642286163,0.3685293140674306,0.4939617502426629],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.257116758013619,0.47683259642286163,0.29622986214914465,0.4939617502426629],"dir":"rtl"},{"str":"نخهای","boundary":[0.19805680119581462,0.47683259642286163,0.24926922438133203,0.4939617502426629],"dir":"rtl"},{"str":"فیلامنتی","boundary":[0.12982062780269057,0.47683259642286163,0.1903587443946188,0.4939617502426629],"dir":"rtl"},{"str":"کاربردی","boundary":[0.808578309250955,0.5027261672804614,0.8712838398937054,0.5198553211002627],"dir":"rtl"},{"str":"ندارد","boundary":[0.760048164756685,0.5027261672804614,0.7999512074565178,0.5198553211002627],"dir":"rtl"},{"str":"ولی","boundary":[0.7204285002491279,0.5027261672804614,0.7493273542600896,0.5198553211002627],"dir":"rtl"},{"str":"تنها","boundary":[0.6843298455406076,0.5027261672804614,0.7127439989448692,0.5198553211002627],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.6327852516193321,0.5027261672804614,0.6764917699199811,0.5198553211002627],"dir":"rtl"},{"str":"مناسب","boundary":[0.5712755356253113,0.5027261672804614,0.6247038378856675,0.5198553211002627],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5267314399601394,0.5027261672804614,0.560936721474838,0.5198553211002627],"dir":"rtl"},{"str":"تکسچرایزینگ","boundary":[0.40844544095665175,0.5027261672804614,0.5200262103222733,0.5198553211002627],"dir":"rtl"},{"str":"نوارهای","boundary":[0.3377428998505231,0.5027261672804614,0.39981833916221454,0.5198553211002627],"dir":"rtl"},{"str":"فیلامنتی","boundary":[0.2672894867962132,0.5027261672804614,0.327553562531141,0.5198553211002627],"dir":"rtl"},{"str":"بشرساخته","boundary":[0.18188839063278525,0.5027261672804614,0.2587087445755835,0.5198553211002627],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.13482810164424514,0.5027261672804614,0.17147483806676633,0.5198553211002627],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.12984554060787243,0.5027261672804614,0.13482810164424514,0.5198553211002627],"dir":"ltr"},{"str":"بهطورکلی","boundary":[0.7961177545258263,0.5285911895483613,0.8712755356253115,0.5457203433681627],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7704824779936889,0.5285911895483613,0.7894970736032701,0.5457203433681627],"dir":"rtl"},{"str":"انتهای","boundary":[0.717717156618502,0.5285911895483613,0.7636088672375528,0.5457203433681627],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.6898646404251786,0.5285911895483613,0.7109041476896589,0.5457203433681627],"dir":"rtl"},{"str":"خط","boundary":[0.6525203454575652,0.5285911895483613,0.6821665836239827,0.5457203433681627],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.6068053479488457,0.5285911895483613,0.644548247799369,0.5457203433681627],"dir":"rtl"},{"str":"الیاف","boundary":[0.5602682278691248,0.5285911895483613,0.5996982277357715,0.5457203433681627],"dir":"rtl"},{"str":"بشرساخته","boundary":[0.47735841222388314,0.5285911895483613,0.5531955247030873,0.5457203433681627],"dir":"rtl"},{"str