خواص مکانیکی مواد خواص مکانیکی مواد

توضیحات

در این کتاب در بحث خواص مکانیکی ارتباط ساختار و خواص مواد، مفهوم تنش و کرنش و ارتباط این دو، آزمایش‏های مکانیکی (شامل آزمون کشش، فشار، سختی، پیچش، ضربه، خزش، خستگی) و رفتار مواد تحت شرایط بارگذاری متفاوت مطالعه می‏شود. ساختار بلوری مواد و عیوب بلوری و تاثیر آن‏ها بر رفتار مکانیکی و تغییر شکل مواد از جنبه‏های میکرو و ماکرو بحث می‏شوند. تغییر شکل‏های کشسان (الاستیک) و مومسان (پلاستیک) و مکانیزم‏های عامل آن‏ها در بلورهای مختلف بررسی می‏گردند. پدیده شکست و مفاهیم مربوط به آن و مکانیزم‏های استحکام بخشی از دیدگاه طراحی و مهندسی که شامل آلیاژ سازی مناسب، ریز ساختار بهینه و مواد مرکب مهندسی می‏باشند، بررسی می‏گردند.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3797937","title":"خواص مکانیکی مواد","price":"۸۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۲۸‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۸۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/b849f92a0fe1999c/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/b849f92a0fe1999c/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/b849f92a0fe1999c/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/b849f92a0fe1999c/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/b849f92a0fe1999c/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"1","isbn":"978-964-462-546-6","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۴۰۰","nobat_chap":"1","description":["در این کتاب در بحث خواص مکانیکی ارتباط ساختار و خواص مواد، مفهوم تنش و کرنش و ارتباط این دو، آزمایش‏های مکانیکی (شامل آزمون کشش، فشار، سختی، پیچش، ضربه، خزش، خستگی) و رفتار مواد تحت شرایط بارگذاری متفاوت مطالعه می‏شود. ساختار بلوری مواد و عیوب بلوری و تاثیر آن‏ها بر رفتار مکانیکی و تغییر شکل مواد از جنبه‏های میکرو و ماکرو بحث می‏شوند. تغییر شکل‏های کشسان (الاستیک) و مومسان (پلاستیک) و مکانیزم‏های عامل آن‏ها در بلورهای مختلف بررسی می‏گردند. پدیده شکست و مفاهیم مربوط به آن و مکانیزم‏های استحکام بخشی از دیدگاه طراحی و مهندسی که شامل آلیاژ سازی مناسب، ریز ساختار بهینه و مواد مرکب مهندسی می‏باشند، بررسی می‏گردند."],"pages_count":"1","keywords":"مهندسی مواد","token":"b849f92a0fe1999c","created_at":"2021-09-26 16:08:10","updated_at":"2021-09-26 16:31:56","publisher_id":"186","deleted_at":null,"published_at":"2021-09-26 16:31:56","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شیراز","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"1920942","title":"دکتر کمال جانقربان","firstname":"دکتر کمال","lastname":"جانقربان","token":"4da3e70ffbf54632","created_at":"2021-09-26 16:08:03","updated_at":"2021-09-26 16:08:03","role":"writer"},{"id":"1920943","title":"مهندس سحر زیرکی","firstname":"مهندس سحر","lastname":"زیرکی","token":"d6d30e1f4a5cb88e","created_at":"2021-09-26 16:08:03","updated_at":"2021-09-26 16:08:03","role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1920942","title":"دکتر کمال جانقربان","firstname":"دکتر کمال","lastname":"جانقربان","token":"4da3e70ffbf54632","created_at":"2021-09-26 16:08:03","updated_at":"2021-09-26 16:08:03","role":"writer"},{"id":"1920943","title":"مهندس سحر زیرکی","firstname":"مهندس سحر","lastname":"زیرکی","token":"d6d30e1f4a5cb88e","created_at":"2021-09-26 16:08:03","updated_at":"2021-09-26 16:08:03","role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"786590","file":"615069b2a35e52.94205980.pdf","book_id":"3797937","toc":null,"created_at":"2021-09-26 16:08:11","updated_at":"2021-09-26 16:08:39","process_started_at":"2021-09-26 16:08:32","process_done_at":"2021-09-26 16:08:39","process_failed_at":null,"pages_count":"462","version":"ocr.1.2.2","dir":"ltr","password":"b9e4710ffc97422b0e4ef53bc568c994baba945f3147a42a187934182ebfd59738510251014d50ceba33792914183c6d607ccf901513e1f9e12e7fd90744190b","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۶۲"},"publisher":{"id":186,"title":"دانشگاه شیراز","manager":"دکتر سید مجتبی زبرجد","shaba":"5298274193","bank_name":"ملت","description":null,"ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":"/storage/publisher/logo/186.png","token":"e1b8c5d2339382f2","slug":"su","rent_1_week_profit":70,"account":{"title":"دانشگاه شیراز","email":"markaz.nashr.2@gmail.com","role":"publisher","confirmed":1,"phone":"9173399194","token":"3d2c915862bdbc89","oauth_provider":null,"address":"شیراز ابتدای بلوار جمهوری جام جم ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز","postal_code":"7194684471","invite_code":"rzcv6e","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2021-06-02 12:05:59","updated_at":"2021-06-02 12:09:39","bazaar_credit":0,"description":"markaz.nashr.2@gmail.com"},"city":{"title":"شیراز","token":"0ae6b5d3dfc02177"}},"study_subjects":[{"id":"6028","title":"آزمایشگاه عملیات حرارتی","token":"1b7673ebb475703c","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:25:05","updated_at":"2021-09-26 17:21:48","study_fields":[{"id":"28","title":"متالوژی","degree_id":"4","token":"e32f94d1e4999df8","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2021-10-26 14:01:47","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"6031","title":"آزمایشگاه عملیات حرارتی","token":"d8cdca20459b57fa","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:25:05","updated_at":"2021-09-26 17:21:48","study_fields":[{"id":"892","title":"مهندسی مواد","degree_id":"7","token":"e34d6258cc09d659","books_count":"49","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-04-23 15:05:01","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"26992","title":"علم و مهندسی مواد لایه های نازک","token":"04232720c36c8f1f","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:40:06","updated_at":"2022-03-04 22:18:04","study_fields":[{"id":"55","title":"فیزیک گرایش لایه های نازک","degree_id":"10","token":"800a4814bcd4e4f2","books_count":"9","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-04-10 15:56:48","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"27109","title":"عملیات حرارتی","token":"989df562c4ccd21f","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:40:14","updated_at":"2021-09-26 17:21:48","study_fields":[{"id":"28","title":"متالوژی","degree_id":"4","token":"e32f94d1e4999df8","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2021-10-26 14:01:47","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]}],"titleLink":"خواص-مکانیکی-مواد","urlify":"خواص-مکانیکی-مواد","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"دکتر کمال جانقربان, مهندس سحر زیرکی","tocStr":"","url":"/preview/b849f92a0fe1999c/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF"}
{"toc":null,"pages_count":462,"version":"ocr.1.2.2","dir":"ltr","state":"converting","token":"b849f92a0fe1999c","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/b849f92a0fe1999c/pages/TRkoFbtiLApTNXur-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b849f92a0fe1999c/pages/rvBCmntneGsmXTJO.jpg","blurred":"/storage/books/b849f92a0fe1999c/pages/mosFEicXzLBtcsSy.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/b849f92a0fe1999c/pages/QThqHFLYmZdhksta-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b849f92a0fe1999c/pages/XUDdcgbmvQrUEhRp.jpg","blurred":"/storage/books/b849f92a0fe1999c/pages/RksEtCoBsHxUaTpk.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/b849f92a0fe1999c/pages/QbPvUXXiqWwTOnuB-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b849f92a0fe1999c/pages/SUyoXlBmNhucKaHk.jpg","blurred":"/storage/books/b849f92a0fe1999c/pages/HxlUXkTGTsYDegqX.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.00029216247264164154,0.0002413355827659041,0.9986237740962768,0.9991186602174581]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18918919563293457,"y":0.18269230425357819},{"x":0.2494802474975586,"y":0.18131868541240692},{"x":0.2494802474975586,"y":0.1964285671710968},{"x":0.18918919563293457,"y":0.19780220091342926}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"دازیز","boundary":[0.18918919563293457,0.18269230425357819,0.2494802474975586,0.1964285671710968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2432432472705841,"y":0.2032967060804367},{"x":0.29729729890823364,"y":0.2032967060804367},{"x":0.29729729890823364,"y":0.21565933525562286},{"x":0.2432432472705841,"y":0.21565933525562286}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.2432432472705841,0.2032967060804367,0.29729729890823364,0.21565933525562286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18918919563293457,"y":0.2032967060804367},{"x":0.23700623214244843,"y":0.2032967060804367},{"x":0.23700623214244843,"y":0.21565933525562286},{"x":0.18918919563293457,"y":0.21565933525562286}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.18918919563293457,0.2032967060804367,0.23700623214244843,0.21565933525562286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.2032967060804367},{"x":0.1829521805047989,"y":0.2032967060804367},{"x":0.1829521805047989,"y":0.21565933525562286},{"x":0.147609144449234,"y":0.21565933525562286}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.147609144449234,0.2032967060804367,0.1829521805047989,0.21565933525562286]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.18269230425357819},{"x":0.29729729890823364,"y":0.18131868541240692},{"x":0.29729729890823364,"y":0.21565933525562286},{"x":0.147609144449234,"y":0.21703296899795532}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.14053014934062957,0.17569230425357818,0.30229729890823365,0.22265933525562287],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2058212012052536,"y":0.22390109300613403},{"x":0.23700623214244843,"y":0.22390109300613403},{"x":0.23700623214244843,"y":0.23489010334014893},{"x":0.2058212012052536,"y":0.23489010334014893}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵۴۶","boundary":[0.2058212012052536,0.22390109300613403,0.23700623214244843,0.23489010334014893]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2058212012052536,"y":0.22390109300613403},{"x":0.23700623214244843,"y":0.22390109300613403},{"x":0.23700623214244843,"y":0.23489010334014893},{"x":0.2058212012052536,"y":0.23489010334014893}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2008212012052536,0.21690109300613403,0.24200623214244843,0.24189010334014893],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.38461539149284363},{"x":0.6569646596908569,"y":0.38461539149284363},{"x":0.6569646596908569,"y":0.42032966017723083},{"x":0.5530145764350891,"y":0.42032966017723083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.5530145764350891,0.38461539149284363,0.6569646596908569,0.42032966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40748441219329834,"y":0.38461539149284363},{"x":0.5405405163764954,"y":0.38461539149284363},{"x":0.5405405163764954,"y":0.42032966017723083},{"x":0.40748441219329834,"y":0.42032966017723083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مکانیکی","boundary":[0.40748441219329834,0.38461539149284363,0.5405405163764954,0.42032966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.38461539149284363},{"x":0.395010381937027,"y":0.38461539149284363},{"x":0.395010381937027,"y":0.42032966017723083},{"x":0.32640331983566284,"y":0.42032966017723083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.32640331983566284,0.38461539149284363,0.395010381937027,0.42032966017723083]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.38461539149284363},{"x":0.6569646596908569,"y":0.38461539149284363},{"x":0.6569646596908569,"y":0.42032966017723083},{"x":0.32640331983566284,"y":0.42032966017723083}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.32140331983566284,0.3776153914928436,0.6619646596908569,0.42732966017723084],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.5192307829856873},{"x":0.5779625773429871,"y":0.5178571343421936},{"x":0.5779625773429871,"y":0.541208803653717},{"x":0.4906444847583771,"y":0.541208803653717}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گردآوری","boundary":[0.4906444847583771,0.5192307829856873,0.5779625773429871,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.5192307829856873},{"x":0.4802494943141937,"y":0.5192307829856873},{"x":0.48232847452163696,"y":0.5425823926925659},{"x":0.47401246428489685,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.47401246428489685,0.5192307829856873,0.48232847452163696,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.5192307829856873},{"x":0.4636174738407135,"y":0.5192307829856873},{"x":0.4636174738407135,"y":0.541208803653717},{"x":0.4054054021835327,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.4033263921737671,0.5192307829856873,0.4636174738407135,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.5535714030265808},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5535714030265808},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5741758346557617},{"x":0.5446985363960266,"y":0.5741758346557617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5446985363960266,0.5535714030265808,0.5945945978164673,0.5741758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.5535714030265808},{"x":0.5363825559616089,"y":0.5535714030265808},{"x":0.5363825559616089,"y":0.5741758346557617},{"x":0.4864864945411682,"y":0.5741758346557617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کمال","boundary":[0.4864864945411682,0.5535714030265808,0.5363825559616089,0.5741758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3887733817100525,"y":0.5535714030265808},{"x":0.4760914742946625,"y":0.5535714030265808},{"x":0.4760914742946625,"y":0.5741758346557617},{"x":0.3887733817100525,"y":0.5741758346557617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جانقربان","boundary":[0.3887733817100525,0.5535714030265808,0.4760914742946625,0.5741758346557617]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3887733817100525,"y":0.5192307829856873},{"x":0.5925155878067017,"y":0.5178571343421936},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5728021860122681},{"x":0.3887733817100525,"y":0.5755494236946106}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3837733817100525,0.5122307829856872,0.5995945978164673,0.5798021860122681],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.5851648449897766},{"x":0.5966736078262329,"y":0.5851648449897766},{"x":0.5966736078262329,"y":0.6071428656578064},{"x":0.517671525478363,"y":0.6071428656578064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.517671525478363,0.5851648449897766,0.5966736078262329,0.6071428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.5851648449897766},{"x":0.5093554854393005,"y":0.5851648449897766},{"x":0.5093554854393005,"y":0.6071428656578064},{"x":0.45945945382118225,"y":0.6071428656578064}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سحر","boundary":[0.45945945382118225,0.5851648449897766,0.5093554854393005,0.6071428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.5851648449897766},{"x":0.4490644633769989,"y":0.5851648449897766},{"x":0.4490644633769989,"y":0.6071428656578064},{"x":0.38669440150260925,"y":0.6071428656578064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیرکی","boundary":[0.38669440150260925,0.5851648449897766,0.4490644633769989,0.6071428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.6167582273483276},{"x":0.6361746191978455,"y":0.6181318759918213},{"x":0.6361746191978455,"y":0.6346153616905212},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6346153616905212}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.5945945978164673,0.6167582273483276,0.6361746191978455,0.6346153616905212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.6167582273483276},{"x":0.5862785577774048,"y":0.6181318759918213},{"x":0.5862785577774048,"y":0.6346153616905212},{"x":0.5135135054588318,"y":0.6332417726516724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.5135135054588318,0.6167582273483276,0.5862785577774048,0.6346153616905212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.6167582273483276},{"x":0.5072765350341797,"y":0.6167582273483276},{"x":0.5051975250244141,"y":0.6332417726516724},{"x":0.47401246428489685,"y":0.6332417726516724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.47401246428489685,0.6167582273483276,0.5051975250244141,0.6332417726516724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.6153846383094788},{"x":0.46569645404815674,"y":0.6167582273483276},{"x":0.46569645404815674,"y":0.6332417726516724},{"x":0.40124741196632385,"y":0.6318681240081787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.40124741196632385,0.6153846383094788,0.46569645404815674,0.6332417726516724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3451143503189087,"y":0.6153846383094788},{"x":0.39293140172958374,"y":0.6153846383094788},{"x":0.39293140172958374,"y":0.6318681240081787},{"x":0.3451143503189087,"y":0.6318681240081787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.3451143503189087,0.6153846383094788,0.39293140172958374,0.6318681240081787]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3451143503189087,"y":0.5851648449897766},{"x":0.6361746191978455,"y":0.5851648449897766},{"x":0.6361746191978455,"y":0.6346153616905212},{"x":0.3451143503189087,"y":0.6346153616905212}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3401143503189087,0.5781648449897766,0.6411746191978455,0.6416153616905212],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/b849f92a0fe1999c/pages/XLACxMRBwvRCmldz-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b849f92a0fe1999c/pages/wnjnePvpqeNHSrKx.jpg","blurred":"/storage/books/b849f92a0fe1999c/pages/lXOoGjpRumNOYgxw.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.0004866637050981581,0.00022058025067979163,0.9981872268278237,0.9989658253933048]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.1675824224948883},{"x":0.866943895816803,"y":0.1717032939195633},{"x":0.8648648858070374,"y":0.1854395568370819},{"x":0.8045738339424133,"y":0.17994505167007446}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اسرشناسه","boundary":[0.8066527843475342,0.1675824224948883,0.8648648858070374,0.1854395568370819]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.1675824224948883},{"x":0.866943895816803,"y":0.1717032939195633},{"x":0.8648648858070374,"y":0.1854395568370819},{"x":0.8045738339424133,"y":0.17994505167007446}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.8016527843475342,0.1605824224948883,0.8698648858070374,0.19243955683708192],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.19230769574642181},{"x":0.8627858757972717,"y":0.19230769574642181},{"x":0.8607068657875061,"y":0.20879121124744415},{"x":0.8316008448600769,"y":0.20879121124744415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8316008448600769,0.19230769574642181,0.8607068657875061,0.20879121124744415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.19230769574642181},{"x":0.8232848048210144,"y":0.19230769574642181},{"x":0.8212057948112488,"y":0.20879121124744415},{"x":0.8170478343963623,"y":0.20879121124744415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8170478343963623,0.19230769574642181,0.8212057948112488,0.20879121124744415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.19230769574642181},{"x":0.8108108043670654,"y":0.19230769574642181},{"x":0.8108108043670654,"y":0.20879121124744415},{"x":0.7962577939033508,"y":0.2074175775051117}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7962577939033508,0.19230769574642181,0.8108108043670654,0.20879121124744415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.19093406200408936},{"x":0.790020763874054,"y":0.19230769574642181},{"x":0.7879418134689331,"y":0.20879121124744415},{"x":0.7422037124633789,"y":0.2074175775051117}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.7422037124633789,0.19093406200408936,0.7879418134689331,0.20879121124744415]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.19093406200408936},{"x":0.8627858757972717,"y":0.19230769574642181},{"x":0.8607068657875061,"y":0.21016483008861542},{"x":0.7422037124633789,"y":0.2074175775051117}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7372037124633789,0.18393406200408935,0.8657068657875061,0.21716483008861542],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.19780220091342926},{"x":0.6985446810722351,"y":0.19780220091342926},{"x":0.6985446810722351,"y":0.2032967060804367},{"x":0.6985446810722351,"y":0.2032967060804367}]},"confidence":0.4399999976158142,"str":":","boundary":[0.6985446810722351,0.19780220091342926,0.6985446810722351,0.2032967060804367]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.19780220091342926},{"x":0.6985446810722351,"y":0.19780220091342926},{"x":0.6985446810722351,"y":0.2032967060804367},{"x":0.6985446810722351,"y":0.2032967060804367}]},"confidence":0.4399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.6935446810722351,0.19080220091342925,0.7035446810722351,0.2102967060804367],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.19780220091342926},{"x":0.5446985363960266,"y":0.19780220091342926},{"x":0.5446985363960266,"y":0.20192307233810425},{"x":0.542619526386261,"y":0.20192307233810425}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":":","boundary":[0.542619526386261,0.19780220091342926,0.5446985363960266,0.20192307233810425]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.19780220091342926},{"x":0.5446985363960266,"y":0.19780220091342926},{"x":0.5446985363960266,"y":0.20192307233810425},{"x":0.542619526386261,"y":0.20192307233810425}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.537619526386261,0.19080220091342925,0.5496985363960266,0.20892307233810425],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.17032967507839203},{"x":0.6756756901741028,"y":0.1717032939195633},{"x":0.6756756901741028,"y":0.1854395568370819},{"x":0.6278586387634277,"y":0.1854395568370819}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جانقربان","boundary":[0.6299376487731934,0.17032967507839203,0.6756756901741028,0.1854395568370819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.17032967507839203},{"x":0.6257796287536621,"y":0.17032967507839203},{"x":0.6257796287536621,"y":0.18406593799591064},{"x":0.6216216087341309,"y":0.18406593799591064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6216216087341309,0.17032967507839203,0.6257796287536621,0.18406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.17032967507839203},{"x":0.6153846383094788,"y":0.17032967507839203},{"x":0.6153846383094788,"y":0.1854395568370819},{"x":0.590436577796936,"y":0.18406593799591064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کمال","boundary":[0.590436577796936,0.17032967507839203,0.6153846383094788,0.1854395568370819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.17032967507839203},{"x":0.5841996073722839,"y":0.17032967507839203},{"x":0.5841996073722839,"y":0.18406593799591064},{"x":0.5779625773429871,"y":0.18406593799591064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5800415873527527,0.17032967507839203,0.5841996073722839,0.18406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.17032967507839203},{"x":0.5717255473136902,"y":0.17032967507839203},{"x":0.5717255473136902,"y":0.18406593799591064},{"x":0.5363825559616089,"y":0.18406593799591064}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۳۲۷","boundary":[0.5363825559616089,0.17032967507839203,0.5717255473136902,0.18406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.17032967507839203},{"x":0.5322245359420776,"y":0.17032967507839203},{"x":0.5322245359420776,"y":0.18406593799591064},{"x":0.5259875059127808,"y":0.18406593799591064}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5259875059127808,0.17032967507839203,0.5322245359420776,0.18406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.19230769574642181},{"x":0.6756756901741028,"y":0.19230769574642181},{"x":0.6756756901741028,"y":0.2074175775051117},{"x":0.6382536292076111,"y":0.2074175775051117}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.6382536292076111,0.19230769574642181,0.6756756901741028,0.2074175775051117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.19230769574642181},{"x":0.632016658782959,"y":0.19230769574642181},{"x":0.632016658782959,"y":0.2074175775051117},{"x":0.5821205973625183,"y":0.2074175775051117}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مکانیکی","boundary":[0.5821205973625183,0.19230769574642181,0.632016658782959,0.2074175775051117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.19230769574642181},{"x":0.5738045573234558,"y":0.19230769574642181},{"x":0.5738045573234558,"y":0.2074175775051117},{"x":0.5509355664253235,"y":0.2074175775051117}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.5509355664253235,0.19230769574642181,0.5738045573234558,0.2074175775051117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.19230769574642181},{"x":0.5446985363960266,"y":0.19230769574642181},{"x":0.5446985363960266,"y":0.2074175775051117},{"x":0.542619526386261,"y":0.2074175775051117}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.542619526386261,0.19230769574642181,0.5446985363960266,0.2074175775051117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.19230769574642181},{"x":0.5343035459518433,"y":0.19230769574642181},{"x":0.5343035459518433,"y":0.2074175775051117},{"x":0.48232847452163696,"y":0.2074175775051117}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گردآوری","boundary":[0.48232847452163696,0.19230769574642181,0.5343035459518433,0.2074175775051117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.19230769574642181},{"x":0.47401246428489685,"y":0.19230769574642181},{"x":0.47401246428489685,"y":0.2074175775051117},{"x":0.469854474067688,"y":0.2074175775051117}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.469854474067688,0.19230769574642181,0.47401246428489685,0.2074175775051117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.19230769574642181},{"x":0.4636174738407135,"y":0.19230769574642181},{"x":0.4636174738407135,"y":0.2074175775051117},{"x":0.4261954128742218,"y":0.2074175775051117}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.4261954128742218,0.19230769574642181,0.4636174738407135,0.2074175775051117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3887733817100525,"y":0.19230769574642181},{"x":0.4199584126472473,"y":0.19230769574642181},{"x":0.4199584126472473,"y":0.2074175775051117},{"x":0.3887733817100525,"y":0.2074175775051117}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کمال","boundary":[0.3887733817100525,0.19230769574642181,0.4199584126472473,0.2074175775051117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33264032006263733,"y":0.19230769574642181},{"x":0.3804573714733124,"y":0.19230769574642181},{"x":0.3804573714733124,"y":0.2074175775051117},{"x":0.33264032006263733,"y":0.2074175775051117}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جانقربان","boundary":[0.33264032006263733,0.19230769574642181,0.3804573714733124,0.2074175775051117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.19230769574642181},{"x":0.3305613398551941,"y":0.19230769574642181},{"x":0.3305613398551941,"y":0.2074175775051117},{"x":0.32640331983566284,"y":0.2074175775051117}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.32640331983566284,0.19230769574642181,0.3305613398551941,0.2074175775051117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29106029868125916,"y":0.19230769574642181},{"x":0.32016631960868835,"y":0.19230769574642181},{"x":0.32016631960868835,"y":0.2074175775051117},{"x":0.29106029868125916,"y":0.2074175775051117}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سحر","boundary":[0.29106029868125916,0.19230769574642181,0.32016631960868835,0.2074175775051117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25363826751708984,"y":0.19230769574642181},{"x":0.28482329845428467,"y":0.19230769574642181},{"x":0.28482329845428467,"y":0.2074175775051117},{"x":0.25363826751708984,"y":0.2074175775051117}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"زیرکی","boundary":[0.25363826751708984,0.19230769574642181,0.28482329845428467,0.2074175775051117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2432432472705841,"y":0.19230769574642181},{"x":0.24740125238895416,"y":0.19230769574642181},{"x":0.24740125238895416,"y":0.2074175775051117},{"x":0.2432432472705841,"y":0.2074175775051117}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2432432472705841,0.19230769574642181,0.24740125238895416,0.2074175775051117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.21703296899795532},{"x":0.6756756901741028,"y":0.21703296899795532},{"x":0.6756756901741028,"y":0.23076923191547394},{"x":0.644490659236908,"y":0.23076923191547394}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.644490659236908,0.21703296899795532,0.6756756901741028,0.23076923191547394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361746191978455,"y":0.21703296899795532},{"x":0.6382536292076111,"y":0.21703296899795532},{"x":0.6382536292076111,"y":0.23076923191547394},{"x":0.6361746191978455,"y":0.23076923191547394}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6361746191978455,0.21703296899795532,0.6382536292076111,0.23076923191547394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.21703296899795532},{"x":0.6299376487731934,"y":0.21703296899795532},{"x":0.6299376487731934,"y":0.23076923191547394},{"x":0.5841996073722839,"y":0.23076923191547394}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5841996073722839,0.21703296899795532,0.6299376487731934,0.23076923191547394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.21703296899795532},{"x":0.5779625773429871,"y":0.21703296899795532},{"x":0.5779625773429871,"y":0.23076923191547394},{"x":0.5446985363960266,"y":0.23076923191547394}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.5446985363960266,0.21703296899795532,0.5779625773429871,0.23076923191547394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.21703296899795532},{"x":0.5384615659713745,"y":0.21703296899795532},{"x":0.5384615659713745,"y":0.23076923191547394},{"x":0.5363825559616089,"y":0.23076923191547394}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5363825559616089,0.21703296899795532,0.5384615659713745,0.23076923191547394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.21703296899795532},{"x":0.5280665159225464,"y":0.21703296899795532},{"x":0.5280665159225464,"y":0.23076923191547394},{"x":0.5010395050048828,"y":0.23076923191547394}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5010395050048828,0.21703296899795532,0.5280665159225464,0.23076923191547394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4719334840774536,"y":0.21703296899795532},{"x":0.4948025047779083,"y":0.21703296899795532},{"x":0.4948025047779083,"y":0.23076923191547394},{"x":0.4719334840774536,"y":0.23076923191547394}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.4719334840774536,0.21703296899795532,0.4948025047779083,0.23076923191547394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.21703296899795532},{"x":0.46569645404815674,"y":0.21703296899795532},{"x":0.46569645404815674,"y":0.23076923191547394},{"x":0.4636174738407135,"y":0.23076923191547394}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4636174738407135,0.21703296899795532,0.46569645404815674,0.23076923191547394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.21703296899795532},{"x":0.4553014636039734,"y":0.21703296899795532},{"x":0.4553014636039734,"y":0.23076923191547394},{"x":0.4199584126472473,"y":0.23076923191547394}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.4199584126472473,0.21703296899795532,0.4553014636039734,0.23076923191547394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41580042243003845,"y":0.21703296899795532},{"x":0.4178794324398041,"y":0.21703296899795532},{"x":0.4178794324398041,"y":0.23076923191547394},{"x":0.41580042243003845,"y":0.23076923191547394}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.41580042243003845,0.21703296899795532,0.4178794324398041,0.23076923191547394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.24038460850715637},{"x":0.6756756901741028,"y":0.24038460850715637},{"x":0.6756756901741028,"y":0.2541208863258362},{"x":0.6486486196517944,"y":0.2541208863258362}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴۵۰","boundary":[0.6486486196517944,0.24038460850715637,0.6756756901741028,0.2541208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.24038460850715637},{"x":0.644490659236908,"y":0.24038460850715637},{"x":0.644490659236908,"y":0.2541208863258362},{"x":0.6403326392173767,"y":0.2541208863258362}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.6403326392173767,0.24038460850715637,0.644490659236908,0.2541208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.24038460850715637},{"x":0.632016658782959,"y":0.24038460850715637},{"x":0.632016658782959,"y":0.2541208863258362},{"x":0.6174635887145996,"y":0.2541208863258362}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.6174635887145996,0.24038460850715637,0.632016658782959,0.2541208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.24038460850715637},{"x":0.6112266182899475,"y":0.24038460850715637},{"x":0.6112266182899475,"y":0.2541208863258362},{"x":0.5821205973625183,"y":0.2541208863258362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.5821205973625183,0.24038460850715637,0.6112266182899475,0.2541208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.24038460850715637},{"x":0.5779625773429871,"y":0.24038460850715637},{"x":0.5779625773429871,"y":0.2541208863258362},{"x":0.5758835673332214,"y":0.2541208863258362}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5758835673332214,0.24038460850715637,0.5779625773429871,0.2541208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.24038460850715637},{"x":0.5696465969085693,"y":0.24038460850715637},{"x":0.5696465969085693,"y":0.2541208863258362},{"x":0.5384615659713745,"y":0.2541208863258362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.5384615659713745,0.24038460850715637,0.5696465969085693,0.2541208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.24038460850715637},{"x":0.5343035459518433,"y":0.24038460850715637},{"x":0.5343035459518433,"y":0.2541208863258362},{"x":0.5280665159225464,"y":0.2541208863258362}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5280665159225464,0.24038460850715637,0.5343035459518433,0.2541208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.24038460850715637},{"x":0.5218295454978943,"y":0.24038460850715637},{"x":0.5218295454978943,"y":0.2541208863258362},{"x":0.4864864945411682,"y":0.2541208863258362}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.4864864945411682,0.24038460850715637,0.5218295454978943,0.2541208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.24038460850715637},{"x":0.4864864945411682,"y":0.24038460850715637},{"x":0.4864864945411682,"y":0.2541208863258362},{"x":0.48232847452163696,"y":0.2541208863258362}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48232847452163696,0.24038460850715637,0.4864864945411682,0.2541208863258362]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2432432472705841,"y":0.1675824224948883},{"x":0.6777547001838684,"y":0.1717032939195633},{"x":0.6756756901741028,"y":0.25549450516700745},{"x":0.24116423726081848,"y":0.25137361884117126}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2382432472705841,0.1605824224948883,0.6806756901741028,0.26249450516700745],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.21565933525562286},{"x":0.8627858757972717,"y":0.2142857164144516},{"x":0.8627858757972717,"y":0.2252747267484665},{"x":0.8066527843475342,"y":0.22802197933197021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.8045738339424133,0.21565933525562286,0.8627858757972717,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.21703296899795532},{"x":0.7962577939033508,"y":0.21565933525562286},{"x":0.7962577939033508,"y":0.22802197933197021},{"x":0.7754677534103394,"y":0.22939559817314148}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7733888030052185,0.21703296899795532,0.7962577939033508,0.22802197933197021]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.21703296899795532},{"x":0.8627858757972717,"y":0.2142857164144516},{"x":0.8627858757972717,"y":0.22664834558963776},{"x":0.7754677534103394,"y":0.22939559817314148}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7683888030052185,0.21003296899795532,0.8677858757972717,0.23364834558963776],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.21978022158145905},{"x":0.6985446810722351,"y":0.21978022158145905},{"x":0.6985446810722351,"y":0.2252747267484665},{"x":0.6964656710624695,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":":","boundary":[0.6964656710624695,0.21978022158145905,0.6985446810722351,0.2252747267484665]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.21978022158145905},{"x":0.6985446810722351,"y":0.21978022158145905},{"x":0.6985446810722351,"y":0.2252747267484665},{"x":0.6964656710624695,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.6914656710624695,0.21278022158145904,0.7035446810722351,0.2322747267484665],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.23763735592365265},{"x":0.8627858757972717,"y":0.23626373708248138},{"x":0.8648648858070374,"y":0.25},{"x":0.8066527843475342,"y":0.25137361884117126}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.8066527843475342,0.23763735592365265,0.8648648858070374,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.2390109896659851},{"x":0.7962577939033508,"y":0.23763735592365265},{"x":0.7962577939033508,"y":0.25},{"x":0.752598762512207,"y":0.25137361884117126}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.752598762512207,0.2390109896659851,0.7962577939033508,0.25]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.2390109896659851},{"x":0.8627858757972717,"y":0.23626373708248138},{"x":0.8648648858070374,"y":0.25},{"x":0.752598762512207,"y":0.2527472674846649}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.747598762512207,0.2320109896659851,0.8698648858070374,0.257],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.2431318610906601},{"x":0.6985446810722351,"y":0.2431318610906601},{"x":0.6985446810722351,"y":0.24862636625766754},{"x":0.6964656710624695,"y":0.24862636625766754}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":":","boundary":[0.6964656710624695,0.2431318610906601,0.6985446810722351,0.24862636625766754]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.2431318610906601},{"x":0.6985446810722351,"y":0.2431318610906601},{"x":0.6985446810722351,"y":0.24862636625766754},{"x":0.6964656710624695,"y":0.24862636625766754}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.6914656710624695,0.2361318610906601,0.7035446810722351,0.25562636625766755],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357588648796082,"y":0.2609890103340149},{"x":0.8627858757972717,"y":0.2609890103340149},{"x":0.8627858757972717,"y":0.27335163950920105},{"x":0.8357588648796082,"y":0.27335163950920105}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"شابک","boundary":[0.8357588648796082,0.2609890103340149,0.8627858757972717,0.27335163950920105]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357588648796082,"y":0.2609890103340149},{"x":0.8627858757972717,"y":0.2609890103340149},{"x":0.8627858757972717,"y":0.27335163950920105},{"x":0.8357588648796082,"y":0.27335163950920105}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.8307588648796081,0.2539890103340149,0.8677858757972717,0.28035163950920106],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.26648351550102234},{"x":0.6985446810722351,"y":0.26648351550102234},{"x":0.6985446810722351,"y":0.2719780206680298},{"x":0.6985446810722351,"y":0.2719780206680298}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":":","boundary":[0.6985446810722351,0.26648351550102234,0.6985446810722351,0.2719780206680298]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.26648351550102234},{"x":0.6985446810722351,"y":0.26648351550102234},{"x":0.6985446810722351,"y":0.2719780206680298},{"x":0.6985446810722351,"y":0.2719780206680298}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.6935446810722351,0.25948351550102233,0.7035446810722351,0.2789780206680298],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.26236262917518616},{"x":0.6756756901741028,"y":0.26236262917518616},{"x":0.6756756901741028,"y":0.2719780206680298},{"x":0.5239084959030151,"y":0.2719780206680298}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۷۸-۹۶۴-۴۶۲-۵۴۶-۶","boundary":[0.5239084959030151,0.26236262917518616,0.6756756901741028,0.2719780206680298]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.26236262917518616},{"x":0.6756756901741028,"y":0.26236262917518616},{"x":0.6756756901741028,"y":0.2719780206680298},{"x":0.5239084959030151,"y":0.2719780206680298}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.5189084959030151,0.25536262917518615,0.6806756901741028,0.2789780206680298],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.2898351550102234},{"x":0.6985446810722351,"y":0.2898351550102234},{"x":0.6985446810722351,"y":0.29395604133605957},{"x":0.6985446810722351,"y":0.29395604133605957}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":":","boundary":[0.6985446810722351,0.2898351550102234,0.6985446810722351,0.29395604133605957]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.2898351550102234},{"x":0.6985446810722351,"y":0.2898351550102234},{"x":0.6985446810722351,"y":0.29395604133605957},{"x":0.6985446810722351,"y":0.29395604133605957}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.6935446810722351,0.2828351550102234,0.7035446810722351,0.3009560413360596],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.28434064984321594},{"x":0.6777547001838684,"y":0.28434064984321594},{"x":0.6756756901741028,"y":0.29807692766189575},{"x":0.6548856496810913,"y":0.2967033088207245}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"فیپا","boundary":[0.6569646596908569,0.28434064984321594,0.6756756901741028,0.29807692766189575]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.28434064984321594},{"x":0.6777547001838684,"y":0.28434064984321594},{"x":0.6756756901741028,"y":0.29807692766189575},{"x":0.6548856496810913,"y":0.2967033088207245}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.6519646596908569,0.27734064984321594,0.6806756901741028,0.30507692766189576],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.28434064984321594},{"x":0.8627858757972717,"y":0.28434064984321594},{"x":0.8627858757972717,"y":0.29807692766189575},{"x":0.8191268444061279,"y":0.29807692766189575}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.8191268444061279,0.28434064984321594,0.8627858757972717,0.29807692766189575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.28434064984321594},{"x":0.8108108043670654,"y":0.28434064984321594},{"x":0.8108108043670654,"y":0.29807692766189575},{"x":0.765072762966156,"y":0.29807692766189575}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.765072762966156,0.28434064984321594,0.8108108043670654,0.29807692766189575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.2857142984867096},{"x":0.7588357329368591,"y":0.28434064984321594},{"x":0.7588357329368591,"y":0.29807692766189575},{"x":0.7193347215652466,"y":0.29807692766189575}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.7193347215652466,0.2857142984867096,0.7588357329368591,0.29807692766189575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.3063186705112457},{"x":0.8607068657875061,"y":0.3063186705112457},{"x":0.8607068657875061,"y":0.32005494832992554},{"x":0.812889814376831,"y":0.32005494832992554}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.812889814376831,0.3063186705112457,0.8607068657875061,0.32005494832992554]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.2857142984867096},{"x":0.8627858757972717,"y":0.28434064984321594},{"x":0.8627858757972717,"y":0.32005494832992554},{"x":0.7193347215652466,"y":0.32005494832992554}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7143347215652466,0.2787142984867096,0.8677858757972717,0.32705494832992554],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.3118131756782532},{"x":0.6985446810722351,"y":0.3118131756782532},{"x":0.6985446810722351,"y":0.31593406200408936},{"x":0.6964656710624695,"y":0.31593406200408936}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":":","boundary":[0.6964656710624695,0.3118131756782532,0.6985446810722351,0.31593406200408936]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.3118131756782532},{"x":0.6985446810722351,"y":0.3118131756782532},{"x":0.6985446810722351,"y":0.31593406200408936},{"x":0.6964656710624695,"y":0.31593406200408936}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.6914656710624695,0.30481317567825317,0.7035446810722351,0.32293406200408936],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.3063186705112457},{"x":0.6777547001838684,"y":0.3063186705112457},{"x":0.6777547001838684,"y":0.3186813294887543},{"x":0.6299376487731934,"y":0.3186813294887543}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"کتابنامه","boundary":[0.6299376487731934,0.3063186705112457,0.6777547001838684,0.3186813294887543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.3063186705112457},{"x":0.6299376487731934,"y":0.3063186705112457},{"x":0.6299376487731934,"y":0.3186813294887543},{"x":0.6257796287536621,"y":0.3186813294887543}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.6257796287536621,0.3063186705112457,0.6299376487731934,0.3186813294887543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.3063186705112457},{"x":0.6195425987243652,"y":0.3063186705112457},{"x":0.6195425987243652,"y":0.3186813294887543},{"x":0.6195425987243652,"y":0.3186813294887543}]},"confidence":0.36000001430511475,"dir":"ltr","str":"د","boundary":[0.6195425987243652,0.3063186705112457,0.6195425987243652,0.3186813294887543]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.3063186705112457},{"x":0.6777547001838684,"y":0.3063186705112457},{"x":0.6777547001838684,"y":0.3186813294887543},{"x":0.6195425987243652,"y":0.3186813294887543}]},"confidence":0.8600000143051147,"boundary":[0.6145425987243652,0.2993186705112457,0.6827547001838684,0.3256813294887543],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.3118131756782532},{"x":0.6174635887145996,"y":0.3118131756782532},{"x":0.6174635887145996,"y":0.3186813294887543},{"x":0.6133056282997131,"y":0.3186813294887543}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"ص","boundary":[0.6133056282997131,0.3118131756782532,0.6174635887145996,0.3186813294887543]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.3118131756782532},{"x":0.6174635887145996,"y":0.3118131756782532},{"x":0.6174635887145996,"y":0.3186813294887543},{"x":0.6133056282997131,"y":0.3186813294887543}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.6083056282997131,0.30481317567825317,0.6224635887145996,0.3256813294887543],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.3063186705112457},{"x":0.590436577796936,"y":0.3063186705112457},{"x":0.590436577796936,"y":0.3173076808452606},{"x":0.5239084959030151,"y":0.3173076808452606}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":".۴۳۱-۴۲۷","boundary":[0.5239084959030151,0.3063186705112457,0.590436577796936,0.3173076808452606]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.3063186705112457},{"x":0.590436577796936,"y":0.3063186705112457},{"x":0.590436577796936,"y":0.3173076808452606},{"x":0.5239084959030151,"y":0.3173076808452606}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.5189084959030151,0.2993186705112457,0.595436577796936,0.3243076808452606],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.33104395866394043},{"x":0.8627858757972717,"y":0.33104395866394043},{"x":0.8627858757972717,"y":0.3434065878391266},{"x":0.8212057948112488,"y":0.3434065878391266}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8212057948112488,0.33104395866394043,0.8627858757972717,0.3434065878391266]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.33104395866394043},{"x":0.8627858757972717,"y":0.33104395866394043},{"x":0.8627858757972717,"y":0.3434065878391266},{"x":0.8212057948112488,"y":0.3434065878391266}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.8162057948112488,0.3240439586639404,0.8677858757972717,0.3504065878391266],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.33379119634628296},{"x":0.6985446810722351,"y":0.33379119634628296},{"x":0.6985446810722351,"y":0.3392857015132904},{"x":0.6985446810722351,"y":0.3392857015132904}]},"confidence":0.5099999904632568,"str":":","boundary":[0.6985446810722351,0.33379119634628296,0.6985446810722351,0.3392857015132904]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.33379119634628296},{"x":0.6985446810722351,"y":0.33379119634628296},{"x":0.6985446810722351,"y":0.3392857015132904},{"x":0.6985446810722351,"y":0.3392857015132904}]},"confidence":0.5099999904632568,"dir":"ltr","boundary":[0.6935446810722351,0.32679119634628295,0.7035446810722351,0.3462857015132904],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.32967033982276917},{"x":0.6777547001838684,"y":0.32967033982276917},{"x":0.6777547001838684,"y":0.3434065878391266},{"x":0.6528066396713257,"y":0.3434065878391266}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.6528066396713257,0.32967033982276917,0.6777547001838684,0.3434065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.32967033982276917},{"x":0.644490659236908,"y":0.32967033982276917},{"x":0.644490659236908,"y":0.3434065878391266},{"x":0.632016658782959,"y":0.3434065878391266}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.632016658782959,0.32967033982276917,0.644490659236908,0.3434065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.32967033982276917},{"x":0.6257796287536621,"y":0.32967033982276917},{"x":0.6257796287536621,"y":0.3434065878391266},{"x":0.5883575677871704,"y":0.3434065878391266}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.5883575677871704,0.32967033982276917,0.6257796287536621,0.3434065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.32967033982276917},{"x":0.5800415873527527,"y":0.32967033982276917},{"x":0.5800415873527527,"y":0.3434065878391266},{"x":0.530145525932312,"y":0.3434065878391266}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مکانیکی","boundary":[0.530145525932312,0.32967033982276917,0.5800415873527527,0.3434065878391266]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.3282966911792755},{"x":0.6777547001838684,"y":0.32967033982276917},{"x":0.6777547001838684,"y":0.3434065878391266},{"x":0.530145525932312,"y":0.3434065878391266}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.525145525932312,0.3212966911792755,0.6827547001838684,0.3504065878391266],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3887733817100525,"y":0.34752747416496277},{"x":0.46569645404815674,"y":0.34752747416496277},{"x":0.46569645404815674,"y":0.36263737082481384},{"x":0.3887733817100525,"y":0.3612637221813202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Materials","boundary":[0.3887733817100525,0.34752747416496277,0.46569645404815674,0.36263737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.34890109300613403},{"x":0.4844074845314026,"y":0.34890109300613403},{"x":0.4844074845314026,"y":0.36263737082481384},{"x":0.47401246428489685,"y":0.36263737082481384}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.47401246428489685,0.34890109300613403,0.4844074845314026,0.36263737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.34890109300613403},{"x":0.5862785577774048,"y":0.34890109300613403},{"x":0.5862785577774048,"y":0.36263737082481384},{"x":0.4906444847583771,"y":0.36263737082481384}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Mechanical","boundary":[0.4906444847583771,0.34890109300613403,0.5862785577774048,0.36263737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.34890109300613403},{"x":0.6756756901741028,"y":0.34890109300613403},{"x":0.6756756901741028,"y":0.36263737082481384},{"x":0.5945945978164673,"y":0.36263737082481384}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Properties","boundary":[0.5945945978164673,0.34890109300613403,0.6756756901741028,0.36263737082481384]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3887733817100525,"y":0.34752747416496277},{"x":0.6756756901741028,"y":0.34890109300613403},{"x":0.6756756901741028,"y":0.3640109896659851},{"x":0.3887733817100525,"y":0.3612637221813202}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3837733817100525,0.34052747416496276,0.6806756901741028,0.3710109896659851],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.35576921701431274},{"x":0.6985446810722351,"y":0.35576921701431274},{"x":0.6985446810722351,"y":0.3612637221813202},{"x":0.6985446810722351,"y":0.3612637221813202}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":":","boundary":[0.6985446810722351,0.35576921701431274,0.6985446810722351,0.3612637221813202]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.35576921701431274},{"x":0.6985446810722351,"y":0.35576921701431274},{"x":0.6985446810722351,"y":0.3612637221813202},{"x":0.6985446810722351,"y":0.3612637221813202}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.6935446810722351,0.34876921701431274,0.7035446810722351,0.3682637221813202],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.3543955981731415},{"x":0.8627858757972717,"y":0.3530219793319702},{"x":0.8627858757972717,"y":0.36538460850715637},{"x":0.8232848048210144,"y":0.36538460850715637}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8232848048210144,0.3543955981731415,0.8627858757972717,0.36538460850715637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.3722527325153351},{"x":0.8627858757972717,"y":0.3708791136741638},{"x":0.8648648858070374,"y":0.38461539149284363},{"x":0.8232848048210144,"y":0.3859890103340149}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.8232848048210144,0.3722527325153351,0.8648648858070374,0.38461539149284363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.37362638115882874},{"x":0.8170478343963623,"y":0.37362638115882874},{"x":0.8170478343963623,"y":0.38736262917518616},{"x":0.7817047834396362,"y":0.3887362778186798}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7796257734298706,0.37362638115882874,0.8170478343963623,0.38736262917518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.3956044018268585},{"x":0.8627858757972717,"y":0.39423078298568726},{"x":0.8648648858070374,"y":0.4079670310020447},{"x":0.82536381483078,"y":0.40934064984321594}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.8232848048210144,0.3956044018268585,0.8648648858070374,0.4079670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.3969780206680298},{"x":0.8170478343963623,"y":0.3956044018268585},{"x":0.8170478343963623,"y":0.40934064984321594},{"x":0.7817047834396362,"y":0.4107142984867096}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7796257734298706,0.3969780206680298,0.8170478343963623,0.40934064984321594]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.35576921701431274},{"x":0.8627858757972717,"y":0.3530219793319702},{"x":0.866943895816803,"y":0.4079670310020447},{"x":0.7817047834396362,"y":0.4107142984867096}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.772546763420105,0.34876921701431274,0.871943895816803,0.4149670310020447],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.3791208863258362},{"x":0.6985446810722351,"y":0.3791208863258362},{"x":0.6985446810722351,"y":0.38461539149284363},{"x":0.6985446810722351,"y":0.38461539149284363}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":":","boundary":[0.6985446810722351,0.3791208863258362,0.6985446810722351,0.38461539149284363]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.3791208863258362},{"x":0.6985446810722351,"y":0.3791208863258362},{"x":0.6985446810722351,"y":0.38461539149284363},{"x":0.6985446810722351,"y":0.38461539149284363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.6935446810722351,0.3721208863258362,0.7035446810722351,0.39161539149284363],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.375},{"x":0.6777547001838684,"y":0.37637361884117126},{"x":0.6756756901741028,"y":0.3887362778186798},{"x":0.6424116492271423,"y":0.3887362778186798}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"زیرکی","boundary":[0.644490659236908,0.375,0.6756756901741028,0.3887362778186798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361746191978455,"y":0.375},{"x":0.6403326392173767,"y":0.375},{"x":0.6403326392173767,"y":0.3887362778186798},{"x":0.6340956091880798,"y":0.3887362778186798}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6361746191978455,0.375,0.6403326392173767,0.3887362778186798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.375},{"x":0.6278586387634277,"y":0.375},{"x":0.6278586387634277,"y":0.3887362778186798},{"x":0.6008316278457642,"y":0.3887362778186798}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سحر","boundary":[0.6008316278457642,0.375,0.6278586387634277,0.3887362778186798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.375},{"x":0.5987526178359985,"y":0.375},{"x":0.5987526178359985,"y":0.38736262917518616},{"x":0.5945945978164673,"y":0.38736262917518616}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5966736078262329,0.375,0.5987526178359985,0.38736262917518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.37362638115882874},{"x":0.5883575677871704,"y":0.375},{"x":0.5883575677871704,"y":0.3887362778186798},{"x":0.542619526386261,"y":0.38736262917518616}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۹","boundary":[0.5446985363960266,0.37362638115882874,0.5883575677871704,0.3887362778186798]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.37362638115882874},{"x":0.6777547001838684,"y":0.37637361884117126},{"x":0.6756756901741028,"y":0.3901098966598511},{"x":0.542619526386261,"y":0.38736262917518616}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5396985363960266,0.36662638115882873,0.6806756901741028,0.3971098966598511],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.40109890699386597},{"x":0.6985446810722351,"y":0.40109890699386597},{"x":0.6985446810722351,"y":0.4065934121608734},{"x":0.6964656710624695,"y":0.4065934121608734}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":":","boundary":[0.6964656710624695,0.40109890699386597,0.6985446810722351,0.4065934121608734]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.40109890699386597},{"x":0.6985446810722351,"y":0.40109890699386597},{"x":0.6985446810722351,"y":0.4065934121608734},{"x":0.6964656710624695,"y":0.4065934121608734}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.6914656710624695,0.39409890699386596,0.7035446810722351,0.4135934121608734],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.3956044018268585},{"x":0.6756756901741028,"y":0.3956044018268585},{"x":0.6756756901741028,"y":0.4079670310020447},{"x":0.632016658782959,"y":0.40934064984321594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.632016658782959,0.3956044018268585,0.6756756901741028,0.4079670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925155878067017,"y":0.3969780206680298},{"x":0.6237006187438965,"y":0.3956044018268585},{"x":0.6257796287536621,"y":0.40934064984321594},{"x":0.5925155878067017,"y":0.4107142984867096}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.5925155878067017,0.3969780206680298,0.6257796287536621,0.40934064984321594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.3969780206680298},{"x":0.5925155878067017,"y":0.3969780206680298},{"x":0.5945945978164673,"y":0.4107142984867096},{"x":0.5883575677871704,"y":0.4107142984867096}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5883575677871704,0.3969780206680298,0.5945945978164673,0.4107142984867096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.3969780206680298},{"x":0.5821205973625183,"y":0.3969780206680298},{"x":0.5821205973625183,"y":0.4107142984867096},{"x":0.5530145764350891,"y":0.4107142984867096}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5530145764350891,0.3969780206680298,0.5821205973625183,0.4107142984867096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.39835163950920105},{"x":0.5467775464057922,"y":0.39835163950920105},{"x":0.5467775464057922,"y":0.4107142984867096},{"x":0.5259875059127808,"y":0.41208791732788086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.5239084959030151,0.39835163950920105,0.5467775464057922,0.4107142984867096]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.39835163950920105},{"x":0.6756756901741028,"y":0.3956044018268585},{"x":0.6756756901741028,"y":0.40934064984321594},{"x":0.5259875059127808,"y":0.41208791732788086}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5189084959030151,0.39135163950920104,0.6806756901741028,0.41634064984321595],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8461538553237915,"y":0.4217033088207245},{"x":0.8648648858070374,"y":0.4217033088207245},{"x":0.8648648858070374,"y":0.4354395568370819},{"x":0.8461538553237915,"y":0.4354395568370819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8461538553237915,0.4217033088207245,0.8648648858070374,0.4354395568370819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.42032966017723083},{"x":0.837837815284729,"y":0.4217033088207245},{"x":0.8357588648796082,"y":0.4354395568370819},{"x":0.8066527843475342,"y":0.43406593799591064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.8066527843475342,0.42032966017723083,0.8357588648796082,0.4354395568370819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.41895604133605957},{"x":0.7983368039131165,"y":0.42032966017723083},{"x":0.7983368039131165,"y":0.43406593799591064},{"x":0.7629937529563904,"y":0.4326923191547394}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.7629937529563904,0.41895604133605957,0.7983368039131165,0.43406593799591064]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.41895604133605957},{"x":0.8648648858070374,"y":0.4217033088207245},{"x":0.8648648858070374,"y":0.4354395568370819},{"x":0.7629937529563904,"y":0.4326923191547394}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7579937529563904,0.41195604133605956,0.8698648858070374,0.4424395568370819],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.424450546503067},{"x":0.6985446810722351,"y":0.424450546503067},{"x":0.6985446810722351,"y":0.42994505167007446},{"x":0.6985446810722351,"y":0.42994505167007446}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":":","boundary":[0.6985446810722351,0.424450546503067,0.6985446810722351,0.42994505167007446]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.424450546503067},{"x":0.6985446810722351,"y":0.424450546503067},{"x":0.6985446810722351,"y":0.42994505167007446},{"x":0.6985446810722351,"y":0.42994505167007446}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.6935446810722351,0.417450546503067,0.7035446810722351,0.43694505167007447],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.41895604133605957},{"x":0.6756756901741028,"y":0.41895604133605957},{"x":0.6756756901741028,"y":0.4326923191547394},{"x":0.6216216087341309,"y":0.4326923191547394}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"TA۴۰۵","boundary":[0.6216216087341309,0.41895604133605957,0.6756756901741028,0.4326923191547394]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.41895604133605957},{"x":0.6756756901741028,"y":0.41895604133605957},{"x":0.6756756901741028,"y":0.4326923191547394},{"x":0.6216216087341309,"y":0.4326923191547394}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.6166216087341309,0.41195604133605956,0.6806756901741028,0.4396923191547394],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8440748453140259,"y":0.44505494832992554},{"x":0.8627858757972717,"y":0.44505494832992554},{"x":0.8627858757972717,"y":0.45604395866394043},{"x":0.8440748453140259,"y":0.45604395866394043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8440748453140259,0.44505494832992554,0.8627858757972717,0.45604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.4464285671710968},{"x":0.8357588648796082,"y":0.44505494832992554},{"x":0.8357588648796082,"y":0.45604395866394043},{"x":0.8045738339424133,"y":0.45604395866394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.8045738339424133,0.4464285671710968,0.8357588648796082,0.45604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.4464285671710968},{"x":0.7983368039131165,"y":0.4464285671710968},{"x":0.7983368039131165,"y":0.45604395866394043},{"x":0.7629937529563904,"y":0.4574175775051117}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.7629937529563904,0.4464285671710968,0.7983368039131165,0.45604395866394043]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.4464285671710968},{"x":0.8627858757972717,"y":0.44505494832992554},{"x":0.8627858757972717,"y":0.45604395866394043},{"x":0.7629937529563904,"y":0.4574175775051117}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7579937529563904,0.4394285671710968,0.8677858757972717,0.46304395866394044],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.44780218601226807},{"x":0.6985446810722351,"y":0.44780218601226807},{"x":0.6985446810722351,"y":0.45192307233810425},{"x":0.6985446810722351,"y":0.45192307233810425}]},"confidence":0.44999998807907104,"str":":","boundary":[0.6985446810722351,0.44780218601226807,0.6985446810722351,0.45192307233810425]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.44780218601226807},{"x":0.6985446810722351,"y":0.44780218601226807},{"x":0.6985446810722351,"y":0.45192307233810425},{"x":0.6985446810722351,"y":0.45192307233810425}]},"confidence":0.44999998807907104,"dir":"ltr","boundary":[0.6935446810722351,0.44080218601226806,0.7035446810722351,0.45892307233810425],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.44505494832992554},{"x":0.6735966801643372,"y":0.44505494832992554},{"x":0.6735966801643372,"y":0.4532966911792755},{"x":0.5987526178359985,"y":0.4532966911792755}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۲۹۲/۶۲۰","boundary":[0.5987526178359985,0.44505494832992554,0.6735966801643372,0.4532966911792755]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.44505494832992554},{"x":0.6735966801643372,"y":0.44505494832992554},{"x":0.6735966801643372,"y":0.4532966911792755},{"x":0.5987526178359985,"y":0.4532966911792755}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5937526178359985,0.43805494832992553,0.6785966801643372,0.4602966911792755],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.46565935015678406},{"x":0.8627858757972717,"y":0.46565935015678406},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4793955981731415},{"x":0.8274428248405457,"y":0.4793955981731415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.8274428248405457,0.46565935015678406,0.8627858757972717,0.4793955981731415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.46565935015678406},{"x":0.8212057948112488,"y":0.46565935015678406},{"x":0.8212057948112488,"y":0.4793955981731415},{"x":0.752598762512207,"y":0.4793955981731415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.752598762512207,0.46565935015678406,0.8212057948112488,0.4793955981731415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.46565935015678406},{"x":0.7463617324829102,"y":0.46565935015678406},{"x":0.7463617324829102,"y":0.4793955981731415},{"x":0.7234927415847778,"y":0.4793955981731415}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.7234927415847778,0.46565935015678406,0.7463617324829102,0.4793955981731415]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.46565935015678406},{"x":0.8627858757972717,"y":0.46565935015678406},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4793955981731415},{"x":0.7234927415847778,"y":0.4793955981731415}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7184927415847778,0.45865935015678405,0.8677858757972717,0.4863955981731415],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.46978020668029785},{"x":0.6985446810722351,"y":0.46978020668029785},{"x":0.6985446810722351,"y":0.4752747118473053},{"x":0.6985446810722351,"y":0.4752747118473053}]},"confidence":0.3799999952316284,"str":":","boundary":[0.6985446810722351,0.46978020668029785,0.6985446810722351,0.4752747118473053]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.46978020668029785},{"x":0.6985446810722351,"y":0.46978020668029785},{"x":0.6985446810722351,"y":0.4752747118473053},{"x":0.6985446810722351,"y":0.4752747118473053}]},"confidence":0.3799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.6935446810722351,0.46278020668029785,0.7035446810722351,0.4822747118473053],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.4670329689979553},{"x":0.6756756901741028,"y":0.4670329689979553},{"x":0.6756756901741028,"y":0.47664836049079895},{"x":0.6112266182899475,"y":0.47664836049079895}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۷۴۱۵۵۴۵","boundary":[0.6112266182899475,0.4670329689979553,0.6756756901741028,0.47664836049079895]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.4670329689979553},{"x":0.6756756901741028,"y":0.4670329689979553},{"x":0.6756756901741028,"y":0.47664836049079895},{"x":0.6112266182899475,"y":0.47664836049079895}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.6062266182899475,0.4600329689979553,0.6806756901741028,0.48364836049079896],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.5288461446762085},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5302197933197021},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5439560413360596},{"x":0.8149688243865967,"y":0.5439560413360596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.8149688243865967,0.5288461446762085,0.8627858757972717,0.5439560413360596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.5288461446762085},{"x":0.8108108043670654,"y":0.5288461446762085},{"x":0.8108108043670654,"y":0.5439560413360596},{"x":0.7505197525024414,"y":0.5439560413360596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مکانیکی","boundary":[0.7505197525024414,0.5288461446762085,0.8108108043670654,0.5439560413360596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.5288461446762085},{"x":0.7442827224731445,"y":0.5288461446762085},{"x":0.7442827224731445,"y":0.5425823926925659},{"x":0.7130976915359497,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.7130976915359497,0.5288461446762085,0.7442827224731445,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.5521978139877319},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5521978139877319},{"x":0.8627858757972717,"y":0.567307710647583},{"x":0.8316008448600769,"y":0.567307710647583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.8316008448600769,0.5521978139877319,0.8627858757972717,0.567307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.5521978139877319},{"x":0.82536381483078,"y":0.5521978139877319},{"x":0.82536381483078,"y":0.567307710647583},{"x":0.7920997738838196,"y":0.567307710647583}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کمال","boundary":[0.7920997738838196,0.5521978139877319,0.82536381483078,0.567307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.5521978139877319},{"x":0.7858628034591675,"y":0.5521978139877319},{"x":0.7858628034591675,"y":0.567307710647583},{"x":0.7276507019996643,"y":0.567307710647583}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جانقربان","boundary":[0.7276507019996643,0.5521978139877319,0.7858628034591675,0.567307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.5521978139877319},{"x":0.7193347215652466,"y":0.5521978139877319},{"x":0.7193347215652466,"y":0.567307710647583},{"x":0.7151767015457153,"y":0.567307710647583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7151767015457153,0.5521978139877319,0.7193347215652466,0.567307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.5521978139877319},{"x":0.7089397311210632,"y":0.5521978139877319},{"x":0.7089397311210632,"y":0.567307710647583},{"x":0.6548856496810913,"y":0.567307710647583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.6548856496810913,0.5521978139877319,0.7089397311210632,0.567307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.5521978139877319},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5521978139877319},{"x":0.6486486196517944,"y":0.567307710647583},{"x":0.6174635887145996,"y":0.567307710647583}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سحر","boundary":[0.6174635887145996,0.5521978139877319,0.6486486196517944,0.567307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925155878067017,"y":0.5521978139877319},{"x":0.6112266182899475,"y":0.5521978139877319},{"x":0.6112266182899475,"y":0.567307710647583},{"x":0.5925155878067017,"y":0.567307710647583}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زیر","boundary":[0.5925155878067017,0.5521978139877319,0.6112266182899475,0.567307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.5521978139877319},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5521978139877319},{"x":0.5883575677871704,"y":0.567307710647583},{"x":0.5717255473136902,"y":0.567307710647583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کی","boundary":[0.5717255473136902,0.5521978139877319,0.5883575677871704,0.567307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.5714285969734192},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5700549483299255},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5879120826721191},{"x":0.8232848048210144,"y":0.5879120826721191}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.8212057948112488,0.5714285969734192,0.8627858757972717,0.5879120826721191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.5728021860122681},{"x":0.8212057948112488,"y":0.5714285969734192},{"x":0.8212057948112488,"y":0.5879120826721191},{"x":0.8045738339424133,"y":0.5879120826721191}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.8024948239326477,0.5728021860122681,0.8212057948112488,0.5879120826721191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.5728021860122681},{"x":0.8045738339424133,"y":0.5728021860122681},{"x":0.8045738339424133,"y":0.5892857313156128},{"x":0.7983368039131165,"y":0.5892857313156128}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7962577939033508,0.5728021860122681,0.8045738339424133,0.5892857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.5728021860122681},{"x":0.7920997738838196,"y":0.5728021860122681},{"x":0.7920997738838196,"y":0.5892857313156128},{"x":0.7609147429466248,"y":0.5892857313156128}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"زینب","boundary":[0.7609147429466248,0.5728021860122681,0.7920997738838196,0.5892857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.5741758346557617},{"x":0.7546777725219727,"y":0.5728021860122681},{"x":0.7546777725219727,"y":0.5892857313156128},{"x":0.7130976915359497,"y":0.5906593203544617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهقانی","boundary":[0.7110186815261841,0.5741758346557617,0.7546777725219727,0.5892857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.5961538553237915},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5961538553237915},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6098901033401489},{"x":0.8295218348503113,"y":0.6098901033401489}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.8295218348503113,0.5961538553237915,0.8627858757972717,0.6098901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.5961538553237915},{"x":0.8212057948112488,"y":0.5961538553237915},{"x":0.8212057948112488,"y":0.6098901033401489},{"x":0.7983368039131165,"y":0.6098901033401489}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.7983368039131165,0.5961538553237915,0.8212057948112488,0.6098901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.5961538553237915},{"x":0.7962577939033508,"y":0.5961538553237915},{"x":0.7962577939033508,"y":0.6098901033401489},{"x":0.7920997738838196,"y":0.6098901033401489}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7920997738838196,0.5961538553237915,0.7962577939033508,0.6098901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.5961538553237915},{"x":0.7837837934494019,"y":0.5961538553237915},{"x":0.7837837934494019,"y":0.6098901033401489},{"x":0.752598762512207,"y":0.6098901033401489}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کمال","boundary":[0.752598762512207,0.5961538553237915,0.7837837934494019,0.6098901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.5961538553237915},{"x":0.7463617324829102,"y":0.5961538553237915},{"x":0.7463617324829102,"y":0.6098901033401489},{"x":0.6943867206573486,"y":0.6098901033401489}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جانقربان","boundary":[0.6943867206573486,0.5961538553237915,0.7463617324829102,0.6098901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.5961538553237915},{"x":0.6881496906280518,"y":0.5961538553237915},{"x":0.6881496906280518,"y":0.6098901033401489},{"x":0.6819126605987549,"y":0.6098901033401489}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6819126605987549,0.5961538553237915,0.6881496906280518,0.6098901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.5961538553237915},{"x":0.6756756901741028,"y":0.5961538553237915},{"x":0.6756756901741028,"y":0.6098901033401489},{"x":0.6486486196517944,"y":0.6098901033401489}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سحر","boundary":[0.6486486196517944,0.5961538553237915,0.6756756901741028,0.6098901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.5961538553237915},{"x":0.6424116492271423,"y":0.5961538553237915},{"x":0.6424116492271423,"y":0.6098901033401489},{"x":0.6237006187438965,"y":0.6098901033401489}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زیر","boundary":[0.6237006187438965,0.5961538553237915,0.6424116492271423,0.6098901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.5961538553237915},{"x":0.6216216087341309,"y":0.5961538553237915},{"x":0.6216216087341309,"y":0.6098901033401489},{"x":0.6091476082801819,"y":0.6098901033401489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کی","boundary":[0.6091476082801819,0.5961538553237915,0.6216216087341309,0.6098901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.6181318759918213},{"x":0.8607068657875061,"y":0.6181318759918213},{"x":0.8607068657875061,"y":0.6318681240081787},{"x":0.837837815284729,"y":0.6318681240081787}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.837837815284729,0.6181318759918213,0.8607068657875061,0.6318681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.6167582273483276},{"x":0.8295218348503113,"y":0.6181318759918213},{"x":0.8295218348503113,"y":0.6318681240081787},{"x":0.8087317943572998,"y":0.6304945349693298}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.8108108043670654,0.6167582273483276,0.8295218348503113,0.6318681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.6167582273483276},{"x":0.8045738339424133,"y":0.6167582273483276},{"x":0.8045738339424133,"y":0.6304945349693298},{"x":0.7983368039131165,"y":0.6304945349693298}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7983368039131165,0.6167582273483276,0.8045738339424133,0.6304945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.6153846383094788},{"x":0.790020763874054,"y":0.6167582273483276},{"x":0.790020763874054,"y":0.6304945349693298},{"x":0.7567567825317383,"y":0.6291208863258362}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.7588357329368591,0.6153846383094788,0.790020763874054,0.6304945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.6387362480163574},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6387362480163574},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6524725556373596},{"x":0.8045738339424133,"y":0.6524725556373596}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.8045738339424133,0.6387362480163574,0.8627858757972717,0.6524725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.6387362480163574},{"x":0.8045738339424133,"y":0.6387362480163574},{"x":0.8045738339424133,"y":0.6524725556373596},{"x":0.7983368039131165,"y":0.6524725556373596}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7983368039131165,0.6387362480163574,0.8045738339424133,0.6524725556373596]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.5288461446762085},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5274725556373596},{"x":0.8648648858070374,"y":0.6524725556373596},{"x":0.5717255473136902,"y":0.6524725556373596}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5667255473136902,0.5218461446762085,0.8698648858070374,0.6594725556373596],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.6401098966598511},{"x":0.790020763874054,"y":0.6401098966598511},{"x":0.790020763874054,"y":0.6497252583503723},{"x":0.7588357329368591,"y":0.6497252583503723}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۰","boundary":[0.7588357329368591,0.6401098966598511,0.790020763874054,0.6497252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.6401098966598511},{"x":0.7484407424926758,"y":0.6401098966598511},{"x":0.7484407424926758,"y":0.6497252583503723},{"x":0.7151767015457153,"y":0.6497252583503723}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.7151767015457153,0.6401098966598511,0.7484407424926758,0.6497252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.6607142686843872},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6607142686843872},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6758241653442383},{"x":0.8295218348503113,"y":0.6758241653442383}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.8295218348503113,0.6607142686843872,0.8627858757972717,0.6758241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.6607142686843872},{"x":0.82536381483078,"y":0.6607142686843872},{"x":0.82536381483078,"y":0.6758241653442383},{"x":0.8212057948112488,"y":0.6758241653442383}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8212057948112488,0.6607142686843872,0.82536381483078,0.6758241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.6607142686843872},{"x":0.8170478343963623,"y":0.6607142686843872},{"x":0.8170478343963623,"y":0.6758241653442383},{"x":0.7754677534103394,"y":0.6758241653442383}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۸۰,۰۰۰","boundary":[0.7754677534103394,0.6607142686843872,0.8170478343963623,0.6758241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.6607142686843872},{"x":0.7671517729759216,"y":0.6607142686843872},{"x":0.7671517729759216,"y":0.6758241653442383},{"x":0.7359667420387268,"y":0.6758241653442383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.7359667420387268,0.6607142686843872,0.7671517729759216,0.6758241653442383]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.6401098966598511},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6401098966598511},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6758241653442383},{"x":0.7151767015457153,"y":0.6758241653442383}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.7101767015457153,0.6331098966598511,0.8677858757972717,0.6828241653442383],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.6936812996864319},{"x":0.6548856496810913,"y":0.6936812996864319},{"x":0.6548856496810913,"y":0.7074176073074341},{"x":0.6340956091880798,"y":0.7074176073074341}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.6340956091880798,0.6936812996864319,0.6548856496810913,0.7074176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.6936812996864319},{"x":0.6278586387634277,"y":0.6936812996864319},{"x":0.6278586387634277,"y":0.7060439586639404},{"x":0.6008316278457642,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6008316278457642,0.6936812996864319,0.6278586387634277,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.6936812996864319},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6936812996864319},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7060439586639404},{"x":0.5675675868988037,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5675675868988037,0.6936812996864319,0.5945945978164673,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.6936812996864319},{"x":0.5613305568695068,"y":0.6936812996864319},{"x":0.5613305568695068,"y":0.7060439586639404},{"x":0.5343035459518433,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5343035459518433,0.6936812996864319,0.5613305568695068,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.6936812996864319},{"x":0.5280665159225464,"y":0.6936812996864319},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7060439586639404},{"x":0.5051975250244141,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.5051975250244141,0.6936812996864319,0.5280665159225464,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.6936812996864319},{"x":0.4989604949951172,"y":0.6936812996864319},{"x":0.4989604949951172,"y":0.7060439586639404},{"x":0.45114344358444214,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.45114344358444214,0.6936812996864319,0.4989604949951172,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.692307710647583},{"x":0.44490644335746765,"y":0.692307710647583},{"x":0.44490644335746765,"y":0.7060439586639404},{"x":0.40956342220306396,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.40956342220306396,0.692307710647583,0.44490644335746765,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.692307710647583},{"x":0.4033263921737671,"y":0.692307710647583},{"x":0.4033263921737671,"y":0.7060439586639404},{"x":0.3596673607826233,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.3596673607826233,0.692307710647583,0.4033263921737671,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.692307710647583},{"x":0.3534303605556488,"y":0.692307710647583},{"x":0.3534303605556488,"y":0.7060439586639404},{"x":0.32640331983566284,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.32640331983566284,0.692307710647583,0.3534303605556488,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.7142857313156128},{"x":0.7442827224731445,"y":0.7142857313156128},{"x":0.7442827224731445,"y":0.7266483306884766},{"x":0.7151767015457153,"y":0.7266483306884766}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.7151767015457153,0.7142857313156128,0.7442827224731445,0.7266483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.7142857313156128},{"x":0.7151767015457153,"y":0.7142857313156128},{"x":0.7151767015457153,"y":0.7266483306884766},{"x":0.7110186815261841,"y":0.7266483306884766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7110186815261841,0.7142857313156128,0.7151767015457153,0.7266483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.7142857313156128},{"x":0.704781711101532,"y":0.7142857313156128},{"x":0.704781711101532,"y":0.7266483306884766},{"x":0.6735966801643372,"y":0.7266483306884766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میدان","boundary":[0.6735966801643372,0.7142857313156128,0.704781711101532,0.7266483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.7142857313156128},{"x":0.6673596501350403,"y":0.7142857313156128},{"x":0.6673596501350403,"y":0.7266483306884766},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7266483306884766}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ارم","boundary":[0.6528066396713257,0.7142857313156128,0.6673596501350403,0.7266483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.7142857313156128},{"x":0.6507276296615601,"y":0.7142857313156128},{"x":0.6507276296615601,"y":0.7266483306884766},{"x":0.6486486196517944,"y":0.7266483306884766}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6486486196517944,0.7142857313156128,0.6507276296615601,0.7266483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.7142857313156128},{"x":0.6424116492271423,"y":0.7142857313156128},{"x":0.6424116492271423,"y":0.7266483306884766},{"x":0.6174635887145996,"y":0.7266483306884766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کوی","boundary":[0.6174635887145996,0.7142857313156128,0.6424116492271423,0.7266483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.7142857313156128},{"x":0.6112266182899475,"y":0.7142857313156128},{"x":0.6112266182899475,"y":0.7266483306884766},{"x":0.5717255473136902,"y":0.7266483306884766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5717255473136902,0.7142857313156128,0.6112266182899475,0.7266483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.7142857313156128},{"x":0.5654885768890381,"y":0.7142857313156128},{"x":0.5654885768890381,"y":0.7266483306884766},{"x":0.5363825559616089,"y":0.7266483306884766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.5363825559616089,0.7142857313156128,0.5654885768890381,0.7266483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.7142857313156128},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7142857313156128},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7266483306884766},{"x":0.5239084959030151,"y":0.7266483306884766}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5239084959030151,0.7142857313156128,0.5280665159225464,0.7266483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.7142857313156128},{"x":0.5155925154685974,"y":0.7142857313156128},{"x":0.5155925154685974,"y":0.7266483306884766},{"x":0.5051975250244141,"y":0.7266483306884766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.5051975250244141,0.7142857313156128,0.5155925154685974,0.7266483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.7142857313156128},{"x":0.49688148498535156,"y":0.7142857313156128},{"x":0.49688148498535156,"y":0.7266483306884766},{"x":0.46777546405792236,"y":0.7266483306884766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پستی","boundary":[0.46777546405792236,0.7142857313156128,0.49688148498535156,0.7266483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.7142857313156128},{"x":0.45945945382118225,"y":0.7142857313156128},{"x":0.45945945382118225,"y":0.7266483306884766},{"x":0.4178794324398041,"y":0.7266483306884766}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۸۵۱۱۵","boundary":[0.4178794324398041,0.7142857313156128,0.45945945382118225,0.7266483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054054021835327,"y":0.7142857313156128},{"x":0.4116424024105072,"y":0.7142857313156128},{"x":0.4116424024105072,"y":0.7266483306884766},{"x":0.4054054021835327,"y":0.7266483306884766}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4054054021835327,0.7142857313156128,0.4116424024105072,0.7266483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.7142857313156128},{"x":0.3991684019565582,"y":0.7142857313156128},{"x":0.3991684019565582,"y":0.7266483306884766},{"x":0.3596673607826233,"y":0.7266483306884766}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۷۱۹۴۶","boundary":[0.3596673607826233,0.7142857313156128,0.3991684019565582,0.7266483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31392931938171387,"y":0.7142857313156128},{"x":0.3534303605556488,"y":0.7142857313156128},{"x":0.3534303605556488,"y":0.7266483306884766},{"x":0.31392931938171387,"y":0.7266483306884766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صندوق","boundary":[0.31392931938171387,0.7142857313156128,0.3534303605556488,0.7266483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27650728821754456,"y":0.7142857313156128},{"x":0.3076923191547394,"y":0.7142857313156128},{"x":0.3076923191547394,"y":0.7266483306884766},{"x":0.27650728821754456,"y":0.7266483306884766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پستی","boundary":[0.27650728821754456,0.7142857313156128,0.3076923191547394,0.7266483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23908524215221405,"y":0.7142857313156128},{"x":0.26819127798080444,"y":0.7142857313156128},{"x":0.26819127798080444,"y":0.7266483306884766},{"x":0.23908524215221405,"y":0.7266483306884766}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۱۶۱","boundary":[0.23908524215221405,0.7142857313156128,0.26819127798080444,0.7266483306884766]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23908524215221405,"y":0.692307710647583},{"x":0.7442827224731445,"y":0.6950549483299255},{"x":0.7422037124633789,"y":0.7293956279754639},{"x":0.23908524215221405,"y":0.7266483306884766}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.23408524215221405,0.685307710647583,0.7472037124633789,0.7363956279754639],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.7335164546966553},{"x":0.5821205973625183,"y":0.7335164546966553},{"x":0.5821205973625183,"y":0.7458791136741638},{"x":0.5571725368499756,"y":0.7445054650306702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.5571725368499756,0.7335164546966553,0.5821205973625183,0.7458791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.7335164546966553},{"x":0.5509355664253235,"y":0.7335164546966553},{"x":0.5509355664253235,"y":0.7445054650306702},{"x":0.5467775464057922,"y":0.7445054650306702}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5467775464057922,0.7335164546966553,0.5509355664253235,0.7445054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.7321428656578064},{"x":0.5405405163764954,"y":0.7335164546966553},{"x":0.5405405163764954,"y":0.7445054650306702},{"x":0.5114344954490662,"y":0.7445054650306702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تلفکس","boundary":[0.5114344954490662,0.7321428656578064,0.5405405163764954,0.7445054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.7321428656578064},{"x":0.5031185150146484,"y":0.7321428656578064},{"x":0.5031185150146484,"y":0.7445054650306702},{"x":0.4989604949951172,"y":0.7445054650306702}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4989604949951172,0.7321428656578064,0.5031185150146484,0.7445054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.7321428656578064},{"x":0.4906444847583771,"y":0.7321428656578064},{"x":0.4906444847583771,"y":0.7445054650306702},{"x":0.40124741196632385,"y":0.7445054650306702}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۰۷۱۳۶۲۷۳۰۵۰","boundary":[0.40124741196632385,0.7321428656578064,0.4906444847583771,0.7445054650306702]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.7321428656578064},{"x":0.5821205973625183,"y":0.7335164546966553},{"x":0.5821205973625183,"y":0.7458791136741638},{"x":0.40124741196632385,"y":0.7445054650306702}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.39624741196632385,0.7251428656578064,0.5871205973625183,0.7528791136741638],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/b849f92a0fe1999c/pages/LFxzxXOUjyhDULyl-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b849f92a0fe1999c/pages/DmMOBWcRicdsIHxI.jpg","blurred":"/storage/books/b849f92a0fe1999c/pages/avyFBjfPwFxlafcH.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.000720065177850069,0.0005602131250140431,0.9981872268278237,0.9989431831607453]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.41620880365371704},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4175824224948883},{"x":0.8627858757972717,"y":0.42994505167007446},{"x":0.8191268444061279,"y":0.42994505167007446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.8191268444061279,0.41620880365371704,0.8627858757972717,0.42994505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.41620880365371704},{"x":0.8108108043670654,"y":0.41620880365371704},{"x":0.8108108043670654,"y":0.42994505167007446},{"x":0.7505197525024414,"y":0.42994505167007446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7505197525024414,0.41620880365371704,0.8108108043670654,0.42994505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.41620880365371704},{"x":0.7442827224731445,"y":0.41620880365371704},{"x":0.7442827224731445,"y":0.42994505167007446},{"x":0.6902287006378174,"y":0.42994505167007446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6902287006378174,0.41620880365371704,0.7442827224731445,0.42994505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.41620880365371704},{"x":0.6839916706085205,"y":0.41620880365371704},{"x":0.6839916706085205,"y":0.42994505167007446},{"x":0.644490659236908,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.644490659236908,0.41620880365371704,0.6839916706085205,0.42994505167007446]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.4148351550102234},{"x":0.8627858757972717,"y":0.41620880365371704},{"x":0.8627858757972717,"y":0.42994505167007446},{"x":0.644490659236908,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.639490659236908,0.4078351550102234,0.8677858757972717,0.43694505167007447],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.4574175775051117},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4574175775051117},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4684065878391266},{"x":0.837837815284729,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.4574175775051117,0.8627858757972717,0.4684065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.45879119634628296},{"x":0.8316008448600769,"y":0.4574175775051117},{"x":0.8316008448600769,"y":0.4684065878391266},{"x":0.8087317943572998,"y":0.46978020668029785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.8087317943572998,0.45879119634628296,0.8316008448600769,0.4684065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.45879119634628296},{"x":0.8024948239326477,"y":0.4574175775051117},{"x":0.8024948239326477,"y":0.46978020668029785},{"x":0.765072762966156,"y":0.46978020668029785}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجتبی","boundary":[0.765072762966156,0.45879119634628296,0.8024948239326477,0.46978020668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.45879119634628296},{"x":0.7588357329368591,"y":0.45879119634628296},{"x":0.7588357329368591,"y":0.46978020668029785},{"x":0.7255717515945435,"y":0.46978020668029785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زبرجد","boundary":[0.7255717515945435,0.45879119634628296,0.7588357329368591,0.46978020668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.4752747118473053},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4752747118473053},{"x":0.8627858757972717,"y":0.48763737082481384},{"x":0.837837815284729,"y":0.48763737082481384}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.4752747118473053,0.8627858757972717,0.48763737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.4752747118473053},{"x":0.8316008448600769,"y":0.4752747118473053},{"x":0.8316008448600769,"y":0.48763737082481384},{"x":0.7962577939033508,"y":0.48763737082481384}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علیرضا","boundary":[0.7962577939033508,0.4752747118473053,0.8316008448600769,0.48763737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.4752747118473053},{"x":0.790020763874054,"y":0.4752747118473053},{"x":0.790020763874054,"y":0.48763737082481384},{"x":0.7401247620582581,"y":0.48763737082481384}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرداریان","boundary":[0.7401247620582581,0.4752747118473053,0.790020763874054,0.48763737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.49450549483299255},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4931318759918213},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5054945349693298},{"x":0.837837815284729,"y":0.5068681240081787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.49450549483299255,0.8627858757972717,0.5054945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.49450549483299255},{"x":0.8316008448600769,"y":0.49450549483299255},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5068681240081787},{"x":0.8045738339424133,"y":0.5068681240081787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هاجر","boundary":[0.8045738339424133,0.49450549483299255,0.8316008448600769,0.5068681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.49450549483299255},{"x":0.7983368039131165,"y":0.49450549483299255},{"x":0.7983368039131165,"y":0.5068681240081787},{"x":0.765072762966156,"y":0.5068681240081787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ستوده","boundary":[0.765072762966156,0.49450549483299255,0.7983368039131165,0.5068681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.5123626589775085},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5123626589775085},{"x":0.8627858757972717,"y":0.526098906993866},{"x":0.837837815284729,"y":0.526098906993866}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.5123626589775085,0.8627858757972717,0.526098906993866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.5123626589775085},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5123626589775085},{"x":0.8316008448600769,"y":0.526098906993866},{"x":0.7671517729759216,"y":0.526098906993866}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمدصادق","boundary":[0.7671517729759216,0.5123626589775085,0.8316008448600769,0.526098906993866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.5123626589775085},{"x":0.7609147429466248,"y":0.5123626589775085},{"x":0.7609147429466248,"y":0.526098906993866},{"x":0.704781711101532,"y":0.526098906993866}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ابوالقاسمی","boundary":[0.704781711101532,0.5123626589775085,0.7609147429466248,0.526098906993866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.5302197933197021},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5302197933197021},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5425823926925659},{"x":0.837837815284729,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.5302197933197021,0.8627858757972717,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.5302197933197021},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5302197933197021},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5425823926925659},{"x":0.8004158139228821,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.8004158139228821,0.5302197933197021,0.8316008448600769,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.5302197933197021},{"x":0.7941787838935852,"y":0.5302197933197021},{"x":0.7941787838935852,"y":0.5425823926925659},{"x":0.7567567825317383,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ابراهیم","boundary":[0.7567567825317383,0.5302197933197021,0.7941787838935852,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.5302197933197021},{"x":0.7505197525024414,"y":0.5302197933197021},{"x":0.7505197525024414,"y":0.5425823926925659},{"x":0.7006236910820007,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بحرالعلوم","boundary":[0.7006236910820007,0.5302197933197021,0.7505197525024414,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.5494505763053894},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5494505763053894},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5618131756782532},{"x":0.837837815284729,"y":0.5618131756782532}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.5494505763053894,0.8627858757972717,0.5618131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.5494505763053894},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5494505763053894},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5618131756782532},{"x":0.7983368039131165,"y":0.5618131756782532}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مهرزاد","boundary":[0.7983368039131165,0.5494505763053894,0.8316008448600769,0.5618131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.5494505763053894},{"x":0.7920997738838196,"y":0.5494505763053894},{"x":0.7920997738838196,"y":0.5618131756782532},{"x":0.7609147429466248,"y":0.5618131756782532}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بیغش","boundary":[0.7609147429466248,0.5494505763053894,0.7920997738838196,0.5618131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.5659340620040894},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5659340620040894},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5796703100204468},{"x":0.837837815284729,"y":0.5796703100204468}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.5659340620040894,0.8627858757972717,0.5796703100204468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.5659340620040894},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5659340620040894},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5796703100204468},{"x":0.8087317943572998,"y":0.5796703100204468}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فریبا","boundary":[0.8087317943572998,0.5659340620040894,0.8316008448600769,0.5796703100204468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.5659340620040894},{"x":0.8024948239326477,"y":0.5659340620040894},{"x":0.8024948239326477,"y":0.5796703100204468},{"x":0.7484407424926758,"y":0.5796703100204468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خوشبخت","boundary":[0.7484407424926758,0.5659340620040894,0.8024948239326477,0.5796703100204468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.5851648449897766},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5851648449897766},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5975274443626404},{"x":0.837837815284729,"y":0.5975274443626404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.5851648449897766,0.8627858757972717,0.5975274443626404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.5851648449897766},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5851648449897766},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5975274443626404},{"x":0.7879418134689331,"y":0.5975274443626404}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.7879418134689331,0.5851648449897766,0.8316008448600769,0.5975274443626404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.5865384340286255},{"x":0.7817047834396362,"y":0.5851648449897766},{"x":0.7817047834396362,"y":0.5975274443626404},{"x":0.7484407424926758,"y":0.5975274443626404}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رضوی","boundary":[0.7484407424926758,0.5865384340286255,0.7817047834396362,0.5975274443626404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.6043956279754639},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6043956279754639},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6167582273483276},{"x":0.837837815284729,"y":0.6167582273483276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.6043956279754639,0.8627858757972717,0.6167582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.6043956279754639},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6043956279754639},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6167582273483276},{"x":0.7983368039131165,"y":0.6167582273483276}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حبیب","boundary":[0.7983368039131165,0.6043956279754639,0.8316008448600769,0.6167582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.6043956279754639},{"x":0.7920997738838196,"y":0.6043956279754639},{"x":0.7920997738838196,"y":0.6167582273483276},{"x":0.7588357329368591,"y":0.6167582273483276}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.7588357329368591,0.6043956279754639,0.7920997738838196,0.6167582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.6222527623176575},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6222527623176575},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6346153616905212},{"x":0.837837815284729,"y":0.6346153616905212}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.6222527623176575,0.8627858757972717,0.6346153616905212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.6222527623176575},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6222527623176575},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6346153616905212},{"x":0.7941787838935852,"y":0.6346153616905212}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"علیرضا","boundary":[0.7941787838935852,0.6222527623176575,0.8316008448600769,0.6346153616905212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.6222527623176575},{"x":0.7879418134689331,"y":0.6222527623176575},{"x":0.7879418134689331,"y":0.6346153616905212},{"x":0.7463617324829102,"y":0.6346153616905212}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شریعتی","boundary":[0.7463617324829102,0.6222527623176575,0.7879418134689331,0.6346153616905212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.6401098966598511},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6401098966598511},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6524725556373596},{"x":0.837837815284729,"y":0.6524725556373596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.6401098966598511,0.8627858757972717,0.6524725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.6401098966598511},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6401098966598511},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6524725556373596},{"x":0.7858628034591675,"y":0.6524725556373596}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عبدالعلی","boundary":[0.7858628034591675,0.6401098966598511,0.8316008448600769,0.6524725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.6401098966598511},{"x":0.777546763420105,"y":0.6401098966598511},{"x":0.777546763420105,"y":0.6524725556373596},{"x":0.7546777725219727,"y":0.6524725556373596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شکر","boundary":[0.7546777725219727,0.6401098966598511,0.777546763420105,0.6524725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.6579670310020447},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6579670310020447},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6703296899795532},{"x":0.837837815284729,"y":0.6717032790184021}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.6579670310020447,0.8627858757972717,0.6703296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.6579670310020447},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6579670310020447},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6703296899795532},{"x":0.8024948239326477,"y":0.6717032790184021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"احمد","boundary":[0.8024948239326477,0.6579670310020447,0.8316008448600769,0.6703296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.6579670310020447},{"x":0.7962577939033508,"y":0.6579670310020447},{"x":0.7962577939033508,"y":0.6717032790184021},{"x":0.7546777725219727,"y":0.6717032790184021}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صدرایی","boundary":[0.7546777725219727,0.6579670310020447,0.7962577939033508,0.6717032790184021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.6593406796455383},{"x":0.7484407424926758,"y":0.6579670310020447},{"x":0.7484407424926758,"y":0.6717032790184021},{"x":0.704781711101532,"y":0.6717032790184021}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جواهری","boundary":[0.704781711101532,0.6593406796455383,0.7484407424926758,0.6717032790184021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.6771978139877319},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6771978139877319},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6895604133605957},{"x":0.837837815284729,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.6771978139877319,0.8627858757972717,0.6895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.6771978139877319},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6771978139877319},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6895604133605957},{"x":0.765072762966156,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمدمهدی","boundary":[0.765072762966156,0.6771978139877319,0.8316008448600769,0.6895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.6771978139877319},{"x":0.7588357329368591,"y":0.6771978139877319},{"x":0.7588357329368591,"y":0.6895604133605957},{"x":0.7234927415847778,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ظرافت","boundary":[0.7234927415847778,0.6771978139877319,0.7588357329368591,0.6895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.6950549483299255},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6950549483299255},{"x":0.8627858757972717,"y":0.708791196346283},{"x":0.837837815284729,"y":0.708791196346283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.6950549483299255,0.8627858757972717,0.708791196346283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.6950549483299255},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6950549483299255},{"x":0.8316008448600769,"y":0.708791196346283},{"x":0.8024948239326477,"y":0.708791196346283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"احمد","boundary":[0.8024948239326477,0.6950549483299255,0.8316008448600769,0.708791196346283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.6950549483299255},{"x":0.7962577939033508,"y":0.6950549483299255},{"x":0.7962577939033508,"y":0.708791196346283},{"x":0.7692307829856873,"y":0.708791196346283}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فاضل","boundary":[0.7692307829856873,0.6950549483299255,0.7962577939033508,0.708791196346283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.6950549483299255},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6950549483299255},{"x":0.7609147429466248,"y":0.708791196346283},{"x":0.7422037124633789,"y":0.708791196346283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.7422037124633789,0.6950549483299255,0.7609147429466248,0.708791196346283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.7142857313156128},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7142857313156128},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7266483306884766},{"x":0.837837815284729,"y":0.7266483306884766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.7142857313156128,0.8627858757972717,0.7266483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.7142857313156128},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7142857313156128},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7266483306884766},{"x":0.7962577939033508,"y":0.7266483306884766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.7962577939033508,0.7142857313156128,0.8316008448600769,0.7266483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.7142857313156128},{"x":0.790020763874054,"y":0.7142857313156128},{"x":0.790020763874054,"y":0.7266483306884766},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7266483306884766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیانی","boundary":[0.7609147429466248,0.7142857313156128,0.790020763874054,0.7266483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.7335164546966553},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7335164546966553},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7445054650306702},{"x":0.837837815284729,"y":0.7445054650306702}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.7335164546966553,0.8627858757972717,0.7445054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.7335164546966553},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7335164546966553},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7445054650306702},{"x":0.7962577939033508,"y":0.7445054650306702}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مرضیه","boundary":[0.7962577939033508,0.7335164546966553,0.8316008448600769,0.7445054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.7335164546966553},{"x":0.790020763874054,"y":0.7335164546966553},{"x":0.790020763874054,"y":0.7445054650306702},{"x":0.7505197525024414,"y":0.7445054650306702}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موسوی","boundary":[0.7505197525024414,0.7335164546966553,0.790020763874054,0.7445054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.7335164546966553},{"x":0.7442827224731445,"y":0.7335164546966553},{"x":0.7442827224731445,"y":0.7445054650306702},{"x":0.7193347215652466,"y":0.7445054650306702}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نسب","boundary":[0.7193347215652466,0.7335164546966553,0.7442827224731445,0.7445054650306702]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.7513736486434937},{"x":0.8648648858070374,"y":0.75},{"x":0.8648648858070374,"y":0.7609890103340149},{"x":0.837837815284729,"y":0.7623626589775085}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.7513736486434937,0.8648648858070374,0.7609890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.75},{"x":0.7879418134689331,"y":0.75},{"x":0.7879418134689331,"y":0.7623626589775085},{"x":0.7588357329368591,"y":0.7623626589775085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واعظی","boundary":[0.7588357329368591,0.75,0.7879418134689331,0.7623626589775085]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9900000095367432}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.45879119634628296},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4574175775051117},{"x":0.866943895816803,"y":0.7623626589775085},{"x":0.704781711101532,"y":0.7637362480163574}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6956236910820007,0.45179119634628295,0.871943895816803,0.7693626589775086],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.4574175775051117},{"x":0.6382536292076111,"y":0.4574175775051117},{"x":0.6382536292076111,"y":0.4711538553237915},{"x":0.6070685982704163,"y":0.4711538553237915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معاون","boundary":[0.6070685982704163,0.4574175775051117,0.6382536292076111,0.4711538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.4574175775051117},{"x":0.6008316278457642,"y":0.4574175775051117},{"x":0.6008316278457642,"y":0.4711538553237915},{"x":0.5571725368499756,"y":0.4711538553237915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.5571725368499756,0.4574175775051117,0.6008316278457642,0.4711538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.4574175775051117},{"x":0.5509355664253235,"y":0.4574175775051117},{"x":0.5509355664253235,"y":0.4711538553237915},{"x":0.5093554854393005,"y":0.4711538553237915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5093554854393005,0.4574175775051117,0.5509355664253235,0.4711538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.4574175775051117},{"x":0.5031185150146484,"y":0.4574175775051117},{"x":0.5031185150146484,"y":0.46978020668029785},{"x":0.4989604949951172,"y":0.46978020668029785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4989604949951172,0.4574175775051117,0.5031185150146484,0.46978020668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.4574175775051117},{"x":0.4927234947681427,"y":0.4574175775051117},{"x":0.4927234947681427,"y":0.46978020668029785},{"x":0.4636174738407135,"y":0.46978020668029785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رئیس","boundary":[0.4636174738407135,0.4574175775051117,0.4927234947681427,0.46978020668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.4574175775051117},{"x":0.4573804438114166,"y":0.4574175775051117},{"x":0.4573804438114166,"y":0.46978020668029785},{"x":0.4199584126472473,"y":0.46978020668029785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.4199584126472473,0.4574175775051117,0.4573804438114166,0.46978020668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3679833710193634,"y":0.4574175775051117},{"x":0.4137214124202728,"y":0.4574175775051117},{"x":0.4137214124202728,"y":0.46978020668029785},{"x":0.3679833710193634,"y":0.46978020668029785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3679833710193634,0.4574175775051117,0.4137214124202728,0.46978020668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.4752747118473053},{"x":0.6382536292076111,"y":0.4752747118473053},{"x":0.6382536292076111,"y":0.4890109896659851},{"x":0.6008316278457642,"y":0.4890109896659851}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نماینده","boundary":[0.6008316278457642,0.4752747118473053,0.6382536292076111,0.4890109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.4752747118473053},{"x":0.5945945978164673,"y":0.4752747118473053},{"x":0.5945945978164673,"y":0.4890109896659851},{"x":0.5634095668792725,"y":0.4890109896659851}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معاون","boundary":[0.5634095668792725,0.4752747118473053,0.5945945978164673,0.4890109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.4752747118473053},{"x":0.5571725368499756,"y":0.4752747118473053},{"x":0.5571725368499756,"y":0.4890109896659851},{"x":0.5114344954490662,"y":0.4890109896659851}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.5114344954490662,0.4752747118473053,0.5571725368499756,0.4890109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46569645404815674,"y":0.4752747118473053},{"x":0.5051975250244141,"y":0.4752747118473053},{"x":0.5051975250244141,"y":0.4890109896659851},{"x":0.46569645404815674,"y":0.4890109896659851}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.46569645404815674,0.4752747118473053,0.5051975250244141,0.4890109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.4752747118473053},{"x":0.4573804438114166,"y":0.4752747118473053},{"x":0.4573804438114166,"y":0.4890109896659851},{"x":0.4469854533672333,"y":0.4890109896659851}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4469854533672333,0.4752747118473053,0.4573804438114166,0.4890109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054054021835327,"y":0.4752747118473053},{"x":0.4407484531402588,"y":0.4752747118473053},{"x":0.4407484531402588,"y":0.4890109896659851},{"x":0.4054054021835327,"y":0.4890109896659851}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.4054054021835327,0.4752747118473053,0.4407484531402588,0.4890109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.4752747118473053},{"x":0.3991684019565582,"y":0.4752747118473053},{"x":0.3991684019565582,"y":0.4890109896659851},{"x":0.3534303605556488,"y":0.4890109896659851}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3534303605556488,0.4752747118473053,0.3991684019565582,0.4890109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.49450549483299255},{"x":0.6382536292076111,"y":0.49450549483299255},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5068681240081787},{"x":0.6174635887145996,"y":0.5068681240081787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رئیس","boundary":[0.6174635887145996,0.49450549483299255,0.6382536292076111,0.5068681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.49450549483299255},{"x":0.602910578250885,"y":0.49450549483299255},{"x":0.602910578250885,"y":0.5068681240081787},{"x":0.5779625773429871,"y":0.5068681240081787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5779625773429871,0.49450549483299255,0.602910578250885,0.5068681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.49450549483299255},{"x":0.5738045573234558,"y":0.49450549483299255},{"x":0.5738045573234558,"y":0.5068681240081787},{"x":0.5509355664253235,"y":0.5068681240081787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.5509355664253235,0.49450549483299255,0.5738045573234558,0.5068681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.5109890103340149},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5096153616905212},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5233516693115234},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5247252583503723}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.5109890103340149,0.6382536292076111,0.5233516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5696465969085693,"y":0.5109890103340149},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5109890103340149},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5247252583503723},{"x":0.5696465969085693,"y":0.5247252583503723}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هنر","boundary":[0.5696465969085693,0.5109890103340149,0.5883575677871704,0.5247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.5123626589775085},{"x":0.5634095668792725,"y":0.5123626589775085},{"x":0.5634095668792725,"y":0.5247252583503723},{"x":0.5592515468597412,"y":0.5247252583503723}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5592515468597412,0.5123626589775085,0.5634095668792725,0.5247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.5123626589775085},{"x":0.5530145764350891,"y":0.5123626589775085},{"x":0.5530145764350891,"y":0.5247252583503723},{"x":0.5114344954490662,"y":0.526098906993866}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معماری","boundary":[0.5114344954490662,0.5123626589775085,0.5530145764350891,0.5247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.5288461446762085},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5288461446762085},{"x":0.6382536292076111,"y":0.541208803653717},{"x":0.5945945978164673,"y":0.541208803653717}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.5288461446762085,0.6382536292076111,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.5302197933197021},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5302197933197021},{"x":0.5883575677871704,"y":0.541208803653717},{"x":0.5675675868988037,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.5675675868988037,0.5302197933197021,0.5883575677871704,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.5302197933197021},{"x":0.5613305568695068,"y":0.5302197933197021},{"x":0.5613305568695068,"y":0.5425823926925659},{"x":0.5571725368499756,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5571725368499756,0.5302197933197021,0.5613305568695068,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.531593382358551},{"x":0.5488565564155579,"y":0.5302197933197021},{"x":0.5509355664253235,"y":0.5425823926925659},{"x":0.517671525478363,"y":0.5439560413360596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عمران","boundary":[0.5155925154685974,0.531593382358551,0.5509355664253235,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.5467032790184021},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5467032790184021},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5604395866394043},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5604395866394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.5467032790184021,0.6382536292076111,0.5604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.5480769276618958},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5480769276618958},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5618131756782532},{"x":0.5405405163764954,"y":0.5618131756782532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.5405405163764954,0.5480769276618958,0.5883575677871704,0.5618131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.5480769276618958},{"x":0.5343035459518433,"y":0.5480769276618958},{"x":0.5343035459518433,"y":0.5618131756782532},{"x":0.5155925154685974,"y":0.5618131756782532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برق","boundary":[0.5155925154685974,0.5480769276618958,0.5343035459518433,0.5618131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.5480769276618958},{"x":0.5093554854393005,"y":0.5480769276618958},{"x":0.5093554854393005,"y":0.5618131756782532},{"x":0.5051975250244141,"y":0.5618131756782532}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5051975250244141,0.5480769276618958,0.5093554854393005,0.5618131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.5480769276618958},{"x":0.4989604949951172,"y":0.5480769276618958},{"x":0.4989604949951172,"y":0.5618131756782532},{"x":0.45322245359420776,"y":0.5631868243217468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کامپیوتر","boundary":[0.45322245359420776,0.5480769276618958,0.4989604949951172,0.5618131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.5645604133605957},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5645604133605957},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5782967209815979},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5796703100204468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.5645604133605957,0.6382536292076111,0.5782967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.5645604133605957},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5645604133605957},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5796703100204468},{"x":0.5654885768890381,"y":0.5796703100204468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.5634095668792725,0.5645604133605957,0.5883575677871704,0.5796703100204468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.5659340620040894},{"x":0.5571725368499756,"y":0.5645604133605957},{"x":0.5592515468597412,"y":0.5796703100204468},{"x":0.5239084959030151,"y":0.5796703100204468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.5218295454978943,0.5659340620040894,0.5592515468597412,0.5796703100204468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.5659340620040894},{"x":0.5155925154685974,"y":0.5659340620040894},{"x":0.517671525478363,"y":0.5796703100204468},{"x":0.5135135054588318,"y":0.5796703100204468}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5114344954490662,0.5659340620040894,0.517671525478363,0.5796703100204468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.5659340620040894},{"x":0.5072765350341797,"y":0.5659340620040894},{"x":0.5072765350341797,"y":0.5796703100204468},{"x":0.4844074845314026,"y":0.5810439586639404}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روان","boundary":[0.4844074845314026,0.5659340620040894,0.5072765350341797,0.5796703100204468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.5659340620040894},{"x":0.4802494943141937,"y":0.5659340620040894},{"x":0.48232847452163696,"y":0.5810439586639404},{"x":0.4469854533672333,"y":0.5810439586639404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.4469854533672333,0.5659340620040894,0.48232847452163696,0.5810439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.5851648449897766},{"x":0.6382536292076111,"y":0.583791196346283},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5961538553237915},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5975274443626404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.5851648449897766,0.6382536292076111,0.5961538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.5865384340286255},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5851648449897766},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5975274443626404},{"x":0.5322245359420776,"y":0.598901093006134}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دامپزشکی","boundary":[0.530145525932312,0.5865384340286255,0.5883575677871704,0.5975274443626404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.6030219793319702},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6016483306884766},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6140109896659851},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6153846383094788}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.6030219793319702,0.6382536292076111,0.6140109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.6043956279754639},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6043956279754639},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6153846383094788},{"x":0.5654885768890381,"y":0.6167582273483276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.5634095668792725,0.6043956279754639,0.5883575677871704,0.6153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.6222527623176575},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6222527623176575},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6304945349693298},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6304945349693298}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.6222527623176575,0.6382536292076111,0.6304945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.625},{"x":0.5883575677871704,"y":0.625},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6346153616905212},{"x":0.5405405163764954,"y":0.6346153616905212}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.5405405163764954,0.625,0.5883575677871704,0.6346153616905212]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513513505458832,"y":0.4574175775051117},{"x":0.6382536292076111,"y":0.45467033982276917},{"x":0.644490659236908,"y":0.6332417726516724},{"x":0.35758835077285767,"y":0.6373626589775085}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3463513505458832,0.4504175775051117,0.649490659236908,0.6402417726516724],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.6222527623176575},{"x":0.5343035459518433,"y":0.6222527623176575},{"x":0.5343035459518433,"y":0.6346153616905212},{"x":0.5051975250244141,"y":0.6346153616905212}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"شیمی","boundary":[0.5051975250244141,0.6222527623176575,0.5343035459518433,0.6346153616905212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.6236263513565063},{"x":0.4989604949951172,"y":0.6236263513565063},{"x":0.5010395050048828,"y":0.6346153616905212},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6346153616905212}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4906444847583771,0.6236263513565063,0.5010395050048828,0.6346153616905212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.6208791136741638},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6208791136741638},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6332417726516724},{"x":0.469854474067688,"y":0.6346153616905212}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"نفت","boundary":[0.469854474067688,0.6208791136741638,0.4906444847583771,0.6332417726516724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.6208791136741638},{"x":0.4636174738407135,"y":0.6208791136741638},{"x":0.4636174738407135,"y":0.6346153616905212},{"x":0.45945945382118225,"y":0.6346153616905212}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4573804438114166,0.6208791136741638,0.4636174738407135,0.6346153616905212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.6222527623176575},{"x":0.45322245359420776,"y":0.6208791136741638},{"x":0.45322245359420776,"y":0.6346153616905212},{"x":0.43659043312072754,"y":0.6359890103340149}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گاز","boundary":[0.43659043312072754,0.6222527623176575,0.45322245359420776,0.6346153616905212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.6387362480163574},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6387362480163574},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6524725556373596},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6524725556373596}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.6387362480163574,0.6382536292076111,0.6524725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.6387362480163574},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6387362480163574},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6524725556373596},{"x":0.55509352684021,"y":0.6524725556373596}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الهیات","boundary":[0.5530145764350891,0.6387362480163574,0.5883575677871704,0.6524725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.6401098966598511},{"x":0.5467775464057922,"y":0.6401098966598511},{"x":0.5488565564155579,"y":0.6524725556373596},{"x":0.5446985363960266,"y":0.6524725556373596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.542619526386261,0.6401098966598511,0.5488565564155579,0.6524725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.6401098966598511},{"x":0.5363825559616089,"y":0.6401098966598511},{"x":0.5363825559616089,"y":0.6538461446762085},{"x":0.5031185150146484,"y":0.6538461446762085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معارف","boundary":[0.5031185150146484,0.6401098966598511,0.5363825559616089,0.6538461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.6401098966598511},{"x":0.49688148498535156,"y":0.6401098966598511},{"x":0.49688148498535156,"y":0.6538461446762085},{"x":0.4573804438114166,"y":0.6538461446762085}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.4573804438114166,0.6401098966598511,0.49688148498535156,0.6538461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.656593382358551},{"x":0.6382536292076111,"y":0.656593382358551},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6703296899795532},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6703296899795532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.656593382358551,0.6382536292076111,0.6703296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.656593382358551},{"x":0.5883575677871704,"y":0.656593382358551},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6703296899795532},{"x":0.55509352684021,"y":0.6717032790184021}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.55509352684021,0.656593382358551,0.5883575677871704,0.6703296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.6579670310020447},{"x":0.5530145764350891,"y":0.6579670310020447},{"x":0.5530145764350891,"y":0.6717032790184021},{"x":0.5509355664253235,"y":0.6717032790184021}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5509355664253235,0.6579670310020447,0.5530145764350891,0.6717032790184021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.6579670310020447},{"x":0.542619526386261,"y":0.656593382358551},{"x":0.542619526386261,"y":0.6717032790184021},{"x":0.5010395050048828,"y":0.6717032790184021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.5010395050048828,0.6579670310020447,0.542619526386261,0.6717032790184021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.6579670310020447},{"x":0.4948025047779083,"y":0.6579670310020447},{"x":0.4948025047779083,"y":0.6717032790184021},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6717032790184021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4906444847583771,0.6579670310020447,0.4948025047779083,0.6717032790184021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.6579670310020447},{"x":0.4844074845314026,"y":0.6579670310020447},{"x":0.4844074845314026,"y":0.6717032790184021},{"x":0.4615384638309479,"y":0.6717032790184021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.4615384638309479,0.6579670310020447,0.4844074845314026,0.6717032790184021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40748441219329834,"y":0.6579670310020447},{"x":0.4553014636039734,"y":0.6579670310020447},{"x":0.4553014636039734,"y":0.6717032790184021},{"x":0.40748441219329834,"y":0.6717032790184021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.40748441219329834,0.6579670310020447,0.4553014636039734,0.6717032790184021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.6758241653442383},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6758241653442383},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6881868243217468},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.6758241653442383,0.6382536292076111,0.6881868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.6771978139877319},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6758241653442383},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6895604133605957},{"x":0.5259875059127808,"y":0.6909340620040894}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فناوریهای","boundary":[0.5259875059127808,0.6771978139877319,0.5883575677871704,0.6895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.6785714030265808},{"x":0.5197505354881287,"y":0.6771978139877319},{"x":0.5197505354881287,"y":0.6909340620040894},{"x":0.49688148498535156,"y":0.6909340620040894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوین","boundary":[0.49688148498535156,0.6785714030265808,0.5197505354881287,0.6909340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.6936812996864319},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6936812996864319},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7060439586639404},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7074176073074341}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.6936812996864319,0.6382536292076111,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.6950549483299255},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6936812996864319},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7074176073074341},{"x":0.5405405163764954,"y":0.7074176073074341}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.5405405163764954,0.6950549483299255,0.5883575677871704,0.7074176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.6950549483299255},{"x":0.5343035459518433,"y":0.6950549483299255},{"x":0.5343035459518433,"y":0.7074176073074341},{"x":0.4927234947681427,"y":0.7074176073074341}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مکانیک","boundary":[0.4927234947681427,0.6950549483299255,0.5343035459518433,0.7074176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.7115384340286255},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7115384340286255},{"x":0.6382536292076111,"y":0.723901093006134},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7252747416496277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.7115384340286255,0.6382536292076111,0.723901093006134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.7129120826721191},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7115384340286255},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7252747416496277},{"x":0.55509352684021,"y":0.7252747416496277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ادبیات","boundary":[0.5530145764350891,0.7129120826721191,0.5883575677871704,0.7252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.7129120826721191},{"x":0.5467775464057922,"y":0.7129120826721191},{"x":0.5488565564155579,"y":0.7266483306884766},{"x":0.542619526386261,"y":0.7266483306884766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.542619526386261,0.7129120826721191,0.5488565564155579,0.7266483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.7129120826721191},{"x":0.5363825559616089,"y":0.7129120826721191},{"x":0.5384615659713745,"y":0.7266483306884766},{"x":0.5135135054588318,"y":0.7266483306884766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.5135135054588318,0.7129120826721191,0.5384615659713745,0.7266483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.7142857313156128},{"x":0.5072765350341797,"y":0.7129120826721191},{"x":0.5072765350341797,"y":0.7266483306884766},{"x":0.47401246428489685,"y":0.7266483306884766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.47401246428489685,0.7142857313156128,0.5072765350341797,0.7266483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.7307692170143127},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7293956279754639},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7417582273483276},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7431318759918213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.7307692170143127,0.6382536292076111,0.7417582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.7321428656578064},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7307692170143127},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7431318759918213},{"x":0.5363825559616089,"y":0.7445054650306702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.5363825559616089,0.7321428656578064,0.5883575677871704,0.7431318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.7486263513565063},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7486263513565063},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7609890103340149},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7623626589775085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.7486263513565063,0.6382536292076111,0.7609890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.7486263513565063},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7486263513565063},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7623626589775085},{"x":0.5571725368499756,"y":0.7623626589775085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.55509352684021,0.7486263513565063,0.5883575677871704,0.7623626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.75},{"x":0.5509355664253235,"y":0.75},{"x":0.5509355664253235,"y":0.7623626589775085},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7623626589775085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5446985363960266,0.75,0.5509355664253235,0.7623626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.75},{"x":0.5405405163764954,"y":0.7486263513565063},{"x":0.5405405163764954,"y":0.7623626589775085},{"x":0.5155925154685974,"y":0.7623626589775085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.5155925154685974,0.75,0.5405405163764954,0.7623626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.75},{"x":0.5093554854393005,"y":0.75},{"x":0.5093554854393005,"y":0.7623626589775085},{"x":0.469854474067688,"y":0.7637362480163574}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیاسی","boundary":[0.469854474067688,0.75,0.5093554854393005,0.7623626589775085]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054054021835327,"y":0.6222527623176575},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6181318759918213},{"x":0.6424116492271423,"y":0.7609890103340149},{"x":0.4116424024105072,"y":0.7651098966598511}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4004054021835327,0.6152527623176575,0.6474116492271423,0.7679890103340149],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/b849f92a0fe1999c/pages/JnRzIEIqxEQjvSJI-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b849f92a0fe1999c/pages/ovEzFAhjMQdeusUV.jpg","blurred":"/storage/books/b849f92a0fe1999c/pages/slnYvuaGjZrNddtQ.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/b849f92a0fe1999c/pages/fKDeHMLfkOIZHgEe-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b849f92a0fe1999c/pages/bGRrwWYNCpGzhCwP.jpg","blurred":"/storage/books/b849f92a0fe1999c/pages/acblaRDdBPfMJOiV.jpg"},"info":{"width":482,"height":728,"margin":[0.00023066923887897823,0.00015454051488048427,0.99819471948869,0.9987337429189421]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48962655663490295,"y":0.12087912112474442},{"x":0.5477178692817688,"y":0.12225274741649628},{"x":0.545643150806427,"y":0.13736264407634735},{"x":0.48962655663490295,"y":0.1359890103340149}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.48962655663490295,0.12087912112474442,0.545643150806427,0.13736264407634735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4356846511363983,"y":0.11950549483299255},{"x":0.4813278019428253,"y":0.12087912112474442},{"x":0.4813278019428253,"y":0.1359890103340149},{"x":0.4356846511363983,"y":0.13461539149284363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.4356846511363983,0.11950549483299255,0.4813278019428253,0.1359890103340149]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4356846511363983,"y":0.11950549483299255},{"x":0.5477178692817688,"y":0.12225274741649628},{"x":0.545643150806427,"y":0.13736264407634735},{"x":0.4356846511363983,"y":0.13461539149284363}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4306846511363983,0.11250549483299255,0.550643150806427,0.14436264407634736],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.21291208267211914},{"x":0.12240663915872574,"y":0.21291208267211914},{"x":0.12240663915872574,"y":0.22252747416496277},{"x":0.11825726181268692,"y":0.22252747416496277}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲","boundary":[0.11825726181268692,0.21291208267211914,0.12240663915872574,0.22252747416496277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12655602395534515,"y":0.21291208267211914},{"x":0.12863071262836456,"y":0.21291208267211914},{"x":0.12863071262836456,"y":0.22252747416496277},{"x":0.12655602395534515,"y":0.22252747416496277}]},"confidence":0.5600000023841858,"str":".","boundary":[0.12655602395534515,0.21291208267211914,0.12863071262836456,0.22252747416496277]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.21291208267211914},{"x":0.12863071262836456,"y":0.21291208267211914},{"x":0.12863071262836456,"y":0.22252747416496277},{"x":0.11825726181268692,"y":0.22252747416496277}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","boundary":[0.11325726181268692,0.20591208267211913,0.13363071262836457,0.22952747416496277],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.23626373708248138},{"x":0.12655602395534515,"y":0.23626373708248138},{"x":0.12655602395534515,"y":0.24587911367416382},{"x":0.11825726181268692,"y":0.24587911367416382}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۳","boundary":[0.11825726181268692,0.23626373708248138,0.12655602395534515,0.24587911367416382]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12863071262836456,"y":0.23626373708248138},{"x":0.13278008997440338,"y":0.23626373708248138},{"x":0.13278008997440338,"y":0.24587911367416382},{"x":0.12863071262836456,"y":0.24587911367416382}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"..","boundary":[0.12863071262836456,0.23626373708248138,0.13278008997440338,0.24587911367416382]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.23626373708248138},{"x":0.13278008997440338,"y":0.23626373708248138},{"x":0.13278008997440338,"y":0.24587911367416382},{"x":0.11825726181268692,"y":0.24587911367416382}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.11325726181268692,0.22926373708248138,0.13778008997440339,0.2528791136741638],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.25824177265167236},{"x":0.12655602395534515,"y":0.25824177265167236},{"x":0.12655602395534515,"y":0.2678571343421936},{"x":0.11618257313966751,"y":0.2678571343421936}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۳","boundary":[0.11618257313966751,0.25824177265167236,0.12655602395534515,0.2678571343421936]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12863071262836456,"y":0.25824177265167236},{"x":0.13070540130138397,"y":0.25824177265167236},{"x":0.13070540130138397,"y":0.2678571343421936},{"x":0.12863071262836456,"y":0.2678571343421936}]},"confidence":0.5099999904632568,"str":".","boundary":[0.12863071262836456,0.25824177265167236,0.13070540130138397,0.2678571343421936]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.25824177265167236},{"x":0.13070540130138397,"y":0.25824177265167236},{"x":0.13070540130138397,"y":0.2678571343421936},{"x":0.11618257313966751,"y":0.2678571343421936}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1111825731396675,0.25124177265167236,0.13570540130138398,0.2748571343421936],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.3035714328289032},{"x":0.12240663915872574,"y":0.3035714328289032},{"x":0.12240663915872574,"y":0.3131868243217468},{"x":0.11825726181268692,"y":0.3131868243217468}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۶","boundary":[0.11825726181268692,0.3035714328289032,0.12240663915872574,0.3131868243217468]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.3035714328289032},{"x":0.12240663915872574,"y":0.3035714328289032},{"x":0.12240663915872574,"y":0.3131868243217468},{"x":0.11825726181268692,"y":0.3131868243217468}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.11325726181268692,0.2965714328289032,0.12740663915872574,0.32018682432174683],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.325549453496933},{"x":0.12448132783174515,"y":0.325549453496933},{"x":0.12448132783174515,"y":0.3351648449897766},{"x":0.11618257313966751,"y":0.3351648449897766}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۶","boundary":[0.11618257313966751,0.325549453496933,0.12448132783174515,0.3351648449897766]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.325549453496933},{"x":0.12448132783174515,"y":0.325549453496933},{"x":0.12448132783174515,"y":0.3351648449897766},{"x":0.11618257313966751,"y":0.3351648449897766}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.1111825731396675,0.318549453496933,0.12948132783174515,0.3421648449897766],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12033195048570633,"y":0.34890109300613403},{"x":0.12240663915872574,"y":0.34890109300613403},{"x":0.12240663915872574,"y":0.3571428656578064},{"x":0.12033195048570633,"y":0.3571428656578064}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱","boundary":[0.12033195048570633,0.34890109300613403,0.12240663915872574,0.3571428656578064]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12033195048570633,"y":0.34890109300613403},{"x":0.12240663915872574,"y":0.34890109300613403},{"x":0.12240663915872574,"y":0.3571428656578064},{"x":0.12033195048570633,"y":0.3571428656578064}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.11533195048570632,0.341901093006134,0.12740663915872574,0.3641428656578064],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.3708791136741638},{"x":0.1369294673204422,"y":0.36950549483299255},{"x":0.1369294673204422,"y":0.38049450516700745},{"x":0.11825726181268692,"y":0.38049450516700745}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲","boundary":[0.11825726181268692,0.3708791136741638,0.1369294673204422,0.38049450516700745]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.3708791136741638},{"x":0.1369294673204422,"y":0.36950549483299255},{"x":0.1369294673204422,"y":0.38049450516700745},{"x":0.11825726181268692,"y":0.38049450516700745}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11325726181268692,0.3638791136741638,0.1419294673204422,0.38749450516700745],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.3928571343421936},{"x":0.1348547786474228,"y":0.3928571343421936},{"x":0.1348547786474228,"y":0.40109890699386597},{"x":0.11825726181268692,"y":0.40247252583503723}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳","boundary":[0.11825726181268692,0.3928571343421936,0.1348547786474228,0.40109890699386597]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.3928571343421936},{"x":0.1348547786474228,"y":0.3928571343421936},{"x":0.1348547786474228,"y":0.40109890699386597},{"x":0.11825726181268692,"y":0.40247252583503723}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.11325726181268692,0.3858571343421936,0.1398547786474228,0.408098906993866],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.4148351550102234},{"x":0.1369294673204422,"y":0.4148351550102234},{"x":0.1390041559934616,"y":0.4258241653442383},{"x":0.11825726181268692,"y":0.4258241653442383}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴","boundary":[0.11618257313966751,0.4148351550102234,0.1390041559934616,0.4258241653442383]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1369294673204422,"y":0.4148351550102234},{"x":0.1390041559934616,"y":0.4148351550102234},{"x":0.14107884466648102,"y":0.424450546503067},{"x":0.1369294673204422,"y":0.424450546503067}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":".","boundary":[0.1369294673204422,0.4148351550102234,0.14107884466648102,0.424450546503067]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.4148351550102234},{"x":0.1390041559934616,"y":0.4148351550102234},{"x":0.14107884466648102,"y":0.4258241653442383},{"x":0.11825726181268692,"y":0.4258241653442383}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.1111825731396675,0.4078351550102234,0.14607884466648102,0.4328241653442383],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12033195048570633,"y":0.4368131756782532},{"x":0.1369294673204422,"y":0.4368131756782532},{"x":0.1369294673204422,"y":0.44780218601226807},{"x":0.12033195048570633,"y":0.44780218601226807}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵","boundary":[0.12033195048570633,0.4368131756782532,0.1369294673204422,0.44780218601226807]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1390041559934616,"y":0.4368131756782532},{"x":0.14107884466648102,"y":0.4368131756782532},{"x":0.14107884466648102,"y":0.44780218601226807},{"x":0.1390041559934616,"y":0.44780218601226807}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":".","boundary":[0.1390041559934616,0.4368131756782532,0.14107884466648102,0.44780218601226807]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12033195048570633,"y":0.4368131756782532},{"x":0.14107884466648102,"y":0.4368131756782532},{"x":0.14107884466648102,"y":0.44780218601226807},{"x":0.12033195048570633,"y":0.44780218601226807}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.11533195048570632,0.42981317567825317,0.14607884466648102,0.4548021860122681],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12033195048570633,"y":0.4601648449897766},{"x":0.1369294673204422,"y":0.4601648449897766},{"x":0.1369294673204422,"y":0.46978020668029785},{"x":0.12033195048570633,"y":0.46978020668029785}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷","boundary":[0.12033195048570633,0.4601648449897766,0.1369294673204422,0.46978020668029785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1390041559934616,"y":0.4601648449897766},{"x":0.14107884466648102,"y":0.4601648449897766},{"x":0.14107884466648102,"y":0.46978020668029785},{"x":0.1390041559934616,"y":0.46978020668029785}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.1390041559934616,0.4601648449897766,0.14107884466648102,0.46978020668029785]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12033195048570633,"y":0.4601648449897766},{"x":0.14107884466648102,"y":0.4601648449897766},{"x":0.14107884466648102,"y":0.46978020668029785},{"x":0.12033195048570633,"y":0.46978020668029785}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11533195048570632,0.4531648449897766,0.14607884466648102,0.47678020668029786],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.4821428656578064},{"x":0.13278008997440338,"y":0.4821428656578064},{"x":0.13278008997440338,"y":0.49175822734832764},{"x":0.11825726181268692,"y":0.49175822734832764}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۰","boundary":[0.11825726181268692,0.4821428656578064,0.13278008997440338,0.49175822734832764]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.4821428656578064},{"x":0.13278008997440338,"y":0.4821428656578064},{"x":0.13278008997440338,"y":0.49175822734832764},{"x":0.11825726181268692,"y":0.49175822734832764}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.11325726181268692,0.4751428656578064,0.13778008997440339,0.49875822734832764],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.5041208863258362},{"x":0.13278008997440338,"y":0.5041208863258362},{"x":0.13278008997440338,"y":0.5151098966598511},{"x":0.11825726181268692,"y":0.5151098966598511}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۰","boundary":[0.11825726181268692,0.5041208863258362,0.13278008997440338,0.5151098966598511]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.5041208863258362},{"x":0.13278008997440338,"y":0.5041208863258362},{"x":0.13278008997440338,"y":0.5151098966598511},{"x":0.11825726181268692,"y":0.5151098966598511}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.11325726181268692,0.4971208863258362,0.13778008997440339,0.5221098966598511],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8278008103370667,"y":0.1675824224948883},{"x":0.863070547580719,"y":0.1675824224948883},{"x":0.863070547580719,"y":0.18406593799591064},{"x":0.8278008103370667,"y":0.18406593799591064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8278008103370667,0.1675824224948883,0.863070547580719,0.18406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966805100440979,"y":0.1675824224948883},{"x":0.8215767741203308,"y":0.1675824224948883},{"x":0.8215767741203308,"y":0.18406593799591064},{"x":0.7966805100440979,"y":0.18406593799591064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7966805100440979,0.1675824224948883,0.8215767741203308,0.18406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7925311326980591,"y":0.1675824224948883},{"x":0.7946057915687561,"y":0.1675824224948883},{"x":0.7946057915687561,"y":0.18406593799591064},{"x":0.7925311326980591,"y":0.18406593799591064}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7925311326980591,0.1675824224948883,0.7946057915687561,0.18406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385892271995544,"y":0.1675824224948883},{"x":0.7842323780059814,"y":0.1675824224948883},{"x":0.7842323780059814,"y":0.18406593799591064},{"x":0.7385892271995544,"y":0.18406593799591064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.7385892271995544,0.1675824224948883,0.7842323780059814,0.18406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6680498123168945,"y":0.1675824224948883},{"x":0.7323651313781738,"y":0.1675824224948883},{"x":0.7323651313781738,"y":0.18406593799591064},{"x":0.6680498123168945,"y":0.18406593799591064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مکانیکی","boundary":[0.6680498123168945,0.1675824224948883,0.7323651313781738,0.18406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6307054162025452,"y":0.1675824224948883},{"x":0.6597510576248169,"y":0.1675824224948883},{"x":0.6597510576248169,"y":0.18406593799591064},{"x":0.6307054162025452,"y":0.18406593799591064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.6307054162025452,0.1675824224948883,0.6597510576248169,0.18406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8257261514663696,"y":0.1895604431629181},{"x":0.8589211702346802,"y":0.1895604431629181},{"x":0.8589211702346802,"y":0.20467032492160797},{"x":0.8257261514663696,"y":0.20467032492160797}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱-۱-","boundary":[0.8257261514663696,0.1895604431629181,0.8589211702346802,0.20467032492160797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7759336233139038,"y":0.19093406200408936},{"x":0.817427396774292,"y":0.1895604431629181},{"x":0.819502055644989,"y":0.20467032492160797},{"x":0.7759336233139038,"y":0.20604395866394043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.7759336233139038,0.19093406200408936,0.819502055644989,0.20467032492160797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7427386045455933,"y":0.19093406200408936},{"x":0.7676348686218262,"y":0.19093406200408936},{"x":0.7697095274925232,"y":0.20467032492160797},{"x":0.7427386045455933,"y":0.20604395866394043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.7427386045455933,0.19093406200408936,0.7697095274925232,0.20467032492160797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8257261514663696,"y":0.20879121124744415},{"x":0.8589211702346802,"y":0.20879121124744415},{"x":0.8589211702346802,"y":0.22664834558963776},{"x":0.8257261514663696,"y":0.22664834558963776}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲-۱-","boundary":[0.8257261514663696,0.20879121124744415,0.8589211702346802,0.22664834558963776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7883817553520203,"y":0.21016483008861542},{"x":0.817427396774292,"y":0.20879121124744415},{"x":0.819502055644989,"y":0.22664834558963776},{"x":0.7883817553520203,"y":0.22802197933197021}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.7883817553520203,0.21016483008861542,0.819502055644989,0.22664834558963776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344398498535156,"y":0.21016483008861542},{"x":0.7821576595306396,"y":0.21016483008861542},{"x":0.7821576595306396,"y":0.22802197933197021},{"x":0.7365145087242126,"y":0.22802197933197021}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.7344398498535156,0.21016483008861542,0.7821576595306396,0.22802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7178423404693604,"y":0.21016483008861542},{"x":0.728215754032135,"y":0.21016483008861542},{"x":0.728215754032135,"y":0.22802197933197021},{"x":0.7178423404693604,"y":0.22802197933197021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7178423404693604,0.21016483008861542,0.728215754032135,0.22802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6680498123168945,"y":0.21153846383094788},{"x":0.7095435857772827,"y":0.21153846383094788},{"x":0.7116182446479797,"y":0.22802197933197021},{"x":0.6680498123168945,"y":0.22939559817314148}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.6680498123168945,0.21153846383094788,0.7116182446479797,0.22802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5995850563049316,"y":0.21153846383094788},{"x":0.6597510576248169,"y":0.21016483008861542},{"x":0.6618257164955139,"y":0.22939559817314148},{"x":0.5995850563049316,"y":0.22939559817314148}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مکانیکی","boundary":[0.5995850563049316,0.21153846383094788,0.6618257164955139,0.22939559817314148]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5995850563049316,"y":0.1675824224948883},{"x":0.863070547580719,"y":0.1675824224948883},{"x":0.863070547580719,"y":0.22939559817314148},{"x":0.5995850563049316,"y":0.22939559817314148}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5945850563049316,0.1605824224948883,0.868070547580719,0.23639559817314149],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7759336233139038,"y":0.23076923191547394},{"x":0.8298755288124084,"y":0.23076923191547394},{"x":0.8298755288124084,"y":0.24862636625766754},{"x":0.7780082821846008,"y":0.24862636625766754}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱-۲-۱-","boundary":[0.7759336233139038,0.23076923191547394,0.8298755288124084,0.24862636625766754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7406638860702515,"y":0.2321428507566452},{"x":0.771784245967865,"y":0.2321428507566452},{"x":0.771784245967865,"y":0.25},{"x":0.7427386045455933,"y":0.25}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.7406638860702515,0.2321428507566452,0.771784245967865,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6721991896629333,"y":0.23351648449897766},{"x":0.7344398498535156,"y":0.2321428507566452},{"x":0.7344398498535156,"y":0.25},{"x":0.6721991896629333,"y":0.25137361884117126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیوندهای","boundary":[0.6721991896629333,0.23351648449897766,0.7344398498535156,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.634854793548584,"y":0.23489010334014893},{"x":0.6659750938415527,"y":0.23351648449897766},{"x":0.6659750938415527,"y":0.25137361884117126},{"x":0.634854793548584,"y":0.25137361884117126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اتمی","boundary":[0.634854793548584,0.23489010334014893,0.6659750938415527,0.25137361884117126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7759336233139038,"y":0.2541208863258362},{"x":0.8298755288124084,"y":0.2527472674846649},{"x":0.8298755288124084,"y":0.2706044018268585},{"x":0.7780082821846008,"y":0.2719780206680298}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۲-۱-","boundary":[0.7759336233139038,0.2541208863258362,0.8298755288124084,0.2706044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7406638860702515,"y":0.2541208863258362},{"x":0.771784245967865,"y":0.2541208863258362},{"x":0.771784245967865,"y":0.2719780206680298},{"x":0.7427386045455933,"y":0.2719780206680298}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.7406638860702515,0.2541208863258362,0.771784245967865,0.2719780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991701126098633,"y":0.25549450516700745},{"x":0.7344398498535156,"y":0.2541208863258362},{"x":0.7365145087242126,"y":0.2719780206680298},{"x":0.7012448310852051,"y":0.2719780206680298}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شبکه","boundary":[0.6991701126098633,0.25549450516700745,0.7365145087242126,0.2719780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6763485670089722,"y":0.25549450516700745},{"x":0.6950207352638245,"y":0.25549450516700745},{"x":0.6950207352638245,"y":0.2719780206680298},{"x":0.6784232258796692,"y":0.27335163950920105}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6763485670089722,0.25549450516700745,0.6950207352638245,0.2719780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6265560388565063,"y":0.2568681240081787},{"x":0.6639004349708557,"y":0.2568681240081787},{"x":0.6639004349708557,"y":0.27335163950920105},{"x":0.6265560388565063,"y":0.27335163950920105}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بلوری","boundary":[0.6265560388565063,0.2568681240081787,0.6639004349708557,0.27335163950920105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6203319430351257,"y":0.2568681240081787},{"x":0.6224066615104675,"y":0.2568681240081787},{"x":0.6224066615104675,"y":0.27335163950920105},{"x":0.6203319430351257,"y":0.27335163950920105}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6203319430351257,0.2568681240081787,0.6224066615104675,0.27335163950920105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7759336233139038,"y":0.27609890699386597},{"x":0.8298755288124084,"y":0.27609890699386597},{"x":0.8298755288124084,"y":0.29395604133605957},{"x":0.7780082821846008,"y":0.29395604133605957}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳-۲-۱-","boundary":[0.7759336233139038,0.27609890699386597,0.8298755288124084,0.29395604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7406638860702515,"y":0.27747252583503723},{"x":0.771784245967865,"y":0.27609890699386597},{"x":0.771784245967865,"y":0.29395604133605957},{"x":0.7427386045455933,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.7406638860702515,0.27747252583503723,0.771784245967865,0.29395604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7074688673019409,"y":0.27747252583503723},{"x":0.7344398498535156,"y":0.27747252583503723},{"x":0.7344398498535156,"y":0.29532966017723083},{"x":0.7074688673019409,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.7074688673019409,0.27747252583503723,0.7344398498535156,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6639004349708557,"y":0.2788461446762085},{"x":0.7012448310852051,"y":0.27747252583503723},{"x":0.7012448310852051,"y":0.29532966017723083},{"x":0.6639004349708557,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بلوری","boundary":[0.6639004349708557,0.2788461446762085,0.7012448310852051,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6514523029327393,"y":0.2788461446762085},{"x":0.6556016802787781,"y":0.2788461446762085},{"x":0.6576763391494751,"y":0.29532966017723083},{"x":0.6514523029327393,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6514523029327393,0.2788461446762085,0.6576763391494751,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6161825656890869,"y":0.2788461446762085},{"x":0.6452282071113586,"y":0.2788461446762085},{"x":0.6452282071113586,"y":0.2967033088207245},{"x":0.6161825656890869,"y":0.2967033088207245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بافت","boundary":[0.6161825656890869,0.2788461446762085,0.6452282071113586,0.2967033088207245]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6141079068183899,"y":0.23351648449897766},{"x":0.8298755288124084,"y":0.22939559817314148},{"x":0.8319501876831055,"y":0.29395604133605957},{"x":0.6161825656890869,"y":0.2967033088207245}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6091079068183899,0.22651648449897765,0.8369501876831055,0.3009560413360596],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7780082821846008,"y":0.299450546503067},{"x":0.8298755288124084,"y":0.29807692766189575},{"x":0.8298755288124084,"y":0.3145604431629181},{"x":0.7780082821846008,"y":0.3145604431629181}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴-۲-۱-","boundary":[0.7780082821846008,0.299450546503067,0.8298755288124084,0.3145604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7448132634162903,"y":0.299450546503067},{"x":0.771784245967865,"y":0.299450546503067},{"x":0.771784245967865,"y":0.31593406200408936},{"x":0.7448132634162903,"y":0.31593406200408936}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.7448132634162903,0.299450546503067,0.771784245967865,0.31593406200408936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7053942084312439,"y":0.299450546503067},{"x":0.7344398498535156,"y":0.299450546503067},{"x":0.7344398498535156,"y":0.31593406200408936},{"x":0.7053942084312439,"y":0.31593406200408936}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فازها","boundary":[0.7053942084312439,0.299450546503067,0.7344398498535156,0.31593406200408936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6929460763931274,"y":0.299450546503067},{"x":0.6991701126098633,"y":0.299450546503067},{"x":0.6991701126098633,"y":0.31593406200408936},{"x":0.6929460763931274,"y":0.31593406200408936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6929460763931274,0.299450546503067,0.6991701126098633,0.31593406200408936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6514523029327393,"y":0.299450546503067},{"x":0.6867219805717468,"y":0.299450546503067},{"x":0.6867219805717468,"y":0.31593406200408936},{"x":0.6514523029327393,"y":0.31593406200408936}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.6514523029327393,0.299450546503067,0.6867219805717468,0.31593406200408936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6141079068183899,"y":0.299450546503067},{"x":0.6431535482406616,"y":0.299450546503067},{"x":0.6431535482406616,"y":0.31593406200408936},{"x":0.6141079068183899,"y":0.31593406200408936}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.6141079068183899,0.299450546503067,0.6431535482406616,0.31593406200408936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8257261514663696,"y":0.3241758346557617},{"x":0.8589211702346802,"y":0.3241758346557617},{"x":0.8589211702346802,"y":0.3392857015132904},{"x":0.8257261514663696,"y":0.34065935015678406}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳-۱-","boundary":[0.8257261514663696,0.3241758346557617,0.8589211702346802,0.3392857015132904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7780082821846008,"y":0.3241758346557617},{"x":0.817427396774292,"y":0.3241758346557617},{"x":0.817427396774292,"y":0.34065935015678406},{"x":0.7780082821846008,"y":0.34065935015678406}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.7780082821846008,0.3241758346557617,0.817427396774292,0.34065935015678406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7406638860702515,"y":0.3241758346557617},{"x":0.771784245967865,"y":0.3241758346557617},{"x":0.771784245967865,"y":0.34065935015678406},{"x":0.7406638860702515,"y":0.34065935015678406}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تنش","boundary":[0.7406638860702515,0.3241758346557617,0.771784245967865,0.34065935015678406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.726141095161438,"y":0.325549453496933},{"x":0.7323651313781738,"y":0.325549453496933},{"x":0.7323651313781738,"y":0.34065935015678406},{"x":0.726141095161438,"y":0.34065935015678406}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.726141095161438,0.325549453496933,0.7323651313781738,0.34065935015678406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6742738485336304,"y":0.325549453496933},{"x":0.7199169993400574,"y":0.3241758346557617},{"x":0.7199169993400574,"y":0.34065935015678406},{"x":0.6742738485336304,"y":0.3420329689979553}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کرنش","boundary":[0.6742738485336304,0.325549453496933,0.7199169993400574,0.34065935015678406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8257261514663696,"y":0.34752747416496277},{"x":0.8589211702346802,"y":0.34752747416496277},{"x":0.8589211702346802,"y":0.3612637221813202},{"x":0.8257261514663696,"y":0.3612637221813202}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴-۱-","boundary":[0.8257261514663696,0.34752747416496277,0.8589211702346802,0.3612637221813202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7863070368766785,"y":0.34752747416496277},{"x":0.819502055644989,"y":0.34752747416496277},{"x":0.819502055644989,"y":0.3612637221813202},{"x":0.7863070368766785,"y":0.3612637221813202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7863070368766785,0.34752747416496277,0.819502055644989,0.3612637221813202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7240663766860962,"y":0.34752747416496277},{"x":0.7780082821846008,"y":0.34752747416496277},{"x":0.7780082821846008,"y":0.3612637221813202},{"x":0.7240663766860962,"y":0.3612637221813202}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ترسیمی","boundary":[0.7240663766860962,0.34752747416496277,0.7780082821846008,0.3612637221813202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6970954537391663,"y":0.34752747416496277},{"x":0.7178423404693604,"y":0.34752747416496277},{"x":0.7178423404693604,"y":0.36263737082481384},{"x":0.6970954537391663,"y":0.36263737082481384}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تنش","boundary":[0.6970954537391663,0.34752747416496277,0.7178423404693604,0.36263737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6701244711875916,"y":0.34752747416496277},{"x":0.682572603225708,"y":0.34752747416496277},{"x":0.682572603225708,"y":0.36263737082481384},{"x":0.6701244711875916,"y":0.36263737082481384}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6701244711875916,0.34752747416496277,0.682572603225708,0.36263737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6576763391494751,"y":0.34752747416496277},{"x":0.6639004349708557,"y":0.34752747416496277},{"x":0.6639004349708557,"y":0.36263737082481384},{"x":0.6576763391494751,"y":0.36263737082481384}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6576763391494751,0.34752747416496277,0.6639004349708557,0.36263737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6265560388565063,"y":0.34752747416496277},{"x":0.6556016802787781,"y":0.34752747416496277},{"x":0.6556016802787781,"y":0.36263737082481384},{"x":0.6265560388565063,"y":0.36263737082481384}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دایره","boundary":[0.6265560388565063,0.34752747416496277,0.6556016802787781,0.36263737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5995850563049316,"y":0.34752747416496277},{"x":0.6182572841644287,"y":0.34752747416496277},{"x":0.6182572841644287,"y":0.36263737082481384},{"x":0.5995850563049316,"y":0.36263737082481384}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مور","boundary":[0.5995850563049316,0.34752747416496277,0.6182572841644287,0.36263737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.591286301612854,"y":0.34752747416496277},{"x":0.5954356789588928,"y":0.34752747416496277},{"x":0.5954356789588928,"y":0.36263737082481384},{"x":0.591286301612854,"y":0.36263737082481384}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.591286301612854,0.34752747416496277,0.5954356789588928,0.36263737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5809128880500793,"y":0.34752747416496277},{"x":0.589211642742157,"y":0.34752747416496277},{"x":0.589211642742157,"y":0.36263737082481384},{"x":0.5809128880500793,"y":0.36263737082481384}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5809128880500793,0.34752747416496277,0.589211642742157,0.36263737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394191145896912,"y":0.34752747416496277},{"x":0.5746887922286987,"y":0.34752747416496277},{"x":0.5746887922286987,"y":0.36263737082481384},{"x":0.5394191145896912,"y":0.36263737082481384}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.5394191145896912,0.34752747416496277,0.5746887922286987,0.36263737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.34752747416496277},{"x":0.5311203598976135,"y":0.34752747416496277},{"x":0.5311203598976135,"y":0.36263737082481384},{"x":0.5,"y":0.36263737082481384}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تنش","boundary":[0.5,0.34752747416496277,0.5311203598976135,0.36263737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4792531132698059,"y":0.34752747416496277},{"x":0.4937759339809418,"y":0.34752747416496277},{"x":0.4937759339809418,"y":0.36263737082481384},{"x":0.4792531132698059,"y":0.36263737082481384}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.4792531132698059,0.34752747416496277,0.4937759339809418,0.36263737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4356846511363983,"y":0.34752747416496277},{"x":0.47095435857772827,"y":0.34752747416496277},{"x":0.47095435857772827,"y":0.36263737082481384},{"x":0.4356846511363983,"y":0.36263737082481384}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بعدی","boundary":[0.4356846511363983,0.34752747416496277,0.47095435857772827,0.36263737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8257261514663696,"y":0.3681318759918213},{"x":0.8589211702346802,"y":0.3681318759918213},{"x":0.8589211702346802,"y":0.38324177265167236},{"x":0.8257261514663696,"y":0.38461539149284363}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵-۱-","boundary":[0.8257261514663696,0.3681318759918213,0.8589211702346802,0.38324177265167236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7780082821846008,"y":0.36950549483299255},{"x":0.817427396774292,"y":0.36950549483299255},{"x":0.819502055644989,"y":0.38461539149284363},{"x":0.7800830006599426,"y":0.38461539149284363}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.7780082821846008,0.36950549483299255,0.819502055644989,0.38461539149284363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7302904725074768,"y":0.3708791136741638},{"x":0.771784245967865,"y":0.36950549483299255},{"x":0.771784245967865,"y":0.3859890103340149},{"x":0.7323651313781738,"y":0.3859890103340149}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کرنش","boundary":[0.7302904725074768,0.3708791136741638,0.771784245967865,0.3859890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.726141095161438,"y":0.3708791136741638},{"x":0.726141095161438,"y":0.3708791136741638},{"x":0.726141095161438,"y":0.3859890103340149},{"x":0.726141095161438,"y":0.3859890103340149}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.726141095161438,0.3708791136741638,0.726141095161438,0.3859890103340149]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4356846511363983,"y":0.3008241653442383},{"x":0.8589211702346802,"y":0.29807692766189575},{"x":0.8609958291053772,"y":0.38461539149284363},{"x":0.4356846511363983,"y":0.38736262917518616}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4306846511363983,0.2938241653442383,0.8659958291053772,0.39161539149284363],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7759336233139038,"y":0.3901098966598511},{"x":0.8298755288124084,"y":0.3901098966598511},{"x":0.8298755288124084,"y":0.4065934121608734},{"x":0.7780082821846008,"y":0.4065934121608734}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱-۵-۱-","boundary":[0.7759336233139038,0.3901098966598511,0.8298755288124084,0.4065934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7365145087242126,"y":0.39148351550102234},{"x":0.771784245967865,"y":0.3901098966598511},{"x":0.771784245967865,"y":0.4065934121608734},{"x":0.7365145087242126,"y":0.4065934121608734}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روابط","boundary":[0.7365145087242126,0.39148351550102234,0.771784245967865,0.4065934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6680498123168945,"y":0.39148351550102234},{"x":0.728215754032135,"y":0.39148351550102234},{"x":0.7302904725074768,"y":0.4079670310020447},{"x":0.6680498123168945,"y":0.4079670310020447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الاستیکی","boundary":[0.6680498123168945,0.39148351550102234,0.7302904725074768,0.4079670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6410788297653198,"y":0.39148351550102234},{"x":0.6597510576248169,"y":0.39148351550102234},{"x":0.6618257164955139,"y":0.4079670310020447},{"x":0.6410788297653198,"y":0.4079670310020447}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.6410788297653198,0.39148351550102234,0.6618257164955139,0.4079670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6058091521263123,"y":0.3928571343421936},{"x":0.634854793548584,"y":0.39148351550102234},{"x":0.634854793548584,"y":0.4079670310020447},{"x":0.6058091521263123,"y":0.4079670310020447}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بعدی","boundary":[0.6058091521263123,0.3928571343421936,0.634854793548584,0.4079670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5954356789588928,"y":0.3928571343421936},{"x":0.5975103974342346,"y":0.3928571343421936},{"x":0.5975103974342346,"y":0.4079670310020447},{"x":0.5954356789588928,"y":0.4079670310020447}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5954356789588928,0.3928571343421936,0.5975103974342346,0.4079670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8278008103370667,"y":0.41208791732788086},{"x":0.8589211702346802,"y":0.41208791732788086},{"x":0.8589211702346802,"y":0.4285714328289032},{"x":0.8278008103370667,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۶-۱-","boundary":[0.8278008103370667,0.41208791732788086,0.8589211702346802,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7821576595306396,"y":0.4134615361690521},{"x":0.8215767741203308,"y":0.41208791732788086},{"x":0.8215767741203308,"y":0.4285714328289032},{"x":0.7821576595306396,"y":0.42994505167007446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.7821576595306396,0.4134615361690521,0.8215767741203308,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7593361139297485,"y":0.4134615361690521},{"x":0.7780082821846008,"y":0.4134615361690521},{"x":0.7780082821846008,"y":0.42994505167007446},{"x":0.7593361139297485,"y":0.42994505167007446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7593361139297485,0.4134615361690521,0.7780082821846008,0.42994505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6887966990470886,"y":0.4134615361690521},{"x":0.7448132634162903,"y":0.4134615361690521},{"x":0.7448132634162903,"y":0.42994505167007446},{"x":0.6887966990470886,"y":0.42994505167007446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مکانیکی","boundary":[0.6887966990470886,0.4134615361690521,0.7448132634162903,0.42994505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8257261514663696,"y":0.43406593799591064},{"x":0.8589211702346802,"y":0.43406593799591064},{"x":0.8589211702346802,"y":0.450549453496933},{"x":0.8257261514663696,"y":0.45192307233810425}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۷-۱-","boundary":[0.8257261514663696,0.43406593799591064,0.8589211702346802,0.450549453496933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7780082821846008,"y":0.43406593799591064},{"x":0.817427396774292,"y":0.43406593799591064},{"x":0.819502055644989,"y":0.45192307233810425},{"x":0.7800830006599426,"y":0.45192307233810425}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.7780082821846008,0.43406593799591064,0.819502055644989,0.45192307233810425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385892271995544,"y":0.4354395568370819},{"x":0.7697095274925232,"y":0.4354395568370819},{"x":0.7697095274925232,"y":0.45192307233810425},{"x":0.7385892271995544,"y":0.45192307233810425}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کشش","boundary":[0.7385892271995544,0.4354395568370819,0.7697095274925232,0.45192307233810425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7240663766860962,"y":0.4368131756782532},{"x":0.728215754032135,"y":0.4368131756782532},{"x":0.7302904725074768,"y":0.4532966911792755},{"x":0.726141095161438,"y":0.4532966911792755}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7240663766860962,0.4368131756782532,0.7302904725074768,0.4532966911792755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8257261514663696,"y":0.45879119634628296},{"x":0.8589211702346802,"y":0.45879119634628296},{"x":0.8589211702346802,"y":0.47390109300613403},{"x":0.8257261514663696,"y":0.47390109300613403}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۸-۱-","boundary":[0.8257261514663696,0.45879119634628296,0.8589211702346802,0.47390109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7780082821846008,"y":0.45879119634628296},{"x":0.819502055644989,"y":0.45879119634628296},{"x":0.819502055644989,"y":0.47390109300613403},{"x":0.7780082821846008,"y":0.47390109300613403}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.7780082821846008,0.45879119634628296,0.819502055644989,0.47390109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385892271995544,"y":0.45879119634628296},{"x":0.7697095274925232,"y":0.45879119634628296},{"x":0.7697095274925232,"y":0.4752747118473053},{"x":0.7385892271995544,"y":0.4752747118473053}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تنش","boundary":[0.7385892271995544,0.45879119634628296,0.7697095274925232,0.4752747118473053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.726141095161438,"y":0.4601648449897766},{"x":0.7302904725074768,"y":0.4601648449897766},{"x":0.7302904725074768,"y":0.4752747118473053},{"x":0.726141095161438,"y":0.4752747118473053}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.726141095161438,0.4601648449897766,0.7302904725074768,0.4752747118473053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6784232258796692,"y":0.4601648449897766},{"x":0.7178423404693604,"y":0.4601648449897766},{"x":0.7178423404693604,"y":0.4752747118473053},{"x":0.6784232258796692,"y":0.4752747118473053}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کرنش","boundary":[0.6784232258796692,0.4601648449897766,0.7178423404693604,0.4752747118473053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6721991896629333,"y":0.4601648449897766},{"x":0.6742738485336304,"y":0.4601648449897766},{"x":0.6742738485336304,"y":0.4752747118473053},{"x":0.6721991896629333,"y":0.4752747118473053}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6721991896629333,0.4601648449897766,0.6742738485336304,0.4752747118473053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8257261514663696,"y":0.48076921701431274},{"x":0.8589211702346802,"y":0.48076921701431274},{"x":0.8589211702346802,"y":0.4958791136741638},{"x":0.8257261514663696,"y":0.4958791136741638}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۹-۱-","boundary":[0.8257261514663696,0.48076921701431274,0.8589211702346802,0.4958791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7904564142227173,"y":0.4821428656578064},{"x":0.819502055644989,"y":0.4821428656578064},{"x":0.819502055644989,"y":0.4958791136741638},{"x":0.7904564142227173,"y":0.4958791136741638}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7904564142227173,0.4821428656578064,0.819502055644989,0.4958791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7157676219940186,"y":0.4821428656578064},{"x":0.7842323780059814,"y":0.48076921701431274},{"x":0.7842323780059814,"y":0.4958791136741638},{"x":0.7157676219940186,"y":0.4972527325153351}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمودارهای","boundary":[0.7157676219940186,0.4821428656578064,0.7842323780059814,0.4958791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6867219805717468,"y":0.4821428656578064},{"x":0.7074688673019409,"y":0.4821428656578064},{"x":0.7074688673019409,"y":0.4972527325153351},{"x":0.6867219805717468,"y":0.4972527325153351}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تنش","boundary":[0.6867219805717468,0.4821428656578064,0.7074688673019409,0.4972527325153351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6680498123168945,"y":0.4821428656578064},{"x":0.6721991896629333,"y":0.4821428656578064},{"x":0.6721991896629333,"y":0.4972527325153351},{"x":0.6680498123168945,"y":0.4972527325153351}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6680498123168945,0.4821428656578064,0.6721991896629333,0.4972527325153351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6244813203811646,"y":0.4821428656578064},{"x":0.6618257164955139,"y":0.4821428656578064},{"x":0.6618257164955139,"y":0.4972527325153351},{"x":0.6244813203811646,"y":0.4972527325153351}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرنش","boundary":[0.6244813203811646,0.4821428656578064,0.6618257164955139,0.4972527325153351]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5954356789588928,"y":0.39148351550102234},{"x":0.8589211702346802,"y":0.3901098966598511},{"x":0.8609958291053772,"y":0.4958791136741638},{"x":0.5954356789588928,"y":0.49862638115882874}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5904356789588928,0.38448351550102233,0.8659958291053772,0.5028791136741638],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7759336233139038,"y":0.5027472376823425},{"x":0.8298755288124084,"y":0.5027472376823425},{"x":0.8298755288124084,"y":0.5178571343421936},{"x":0.7759336233139038,"y":0.5178571343421936}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱-۹-۱-","boundary":[0.7759336233139038,0.5027472376823425,0.8298755288124084,0.5178571343421936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385892271995544,"y":0.5041208863258362},{"x":0.771784245967865,"y":0.5027472376823425},{"x":0.771784245967865,"y":0.5178571343421936},{"x":0.7385892271995544,"y":0.5192307829856873}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.7385892271995544,0.5041208863258362,0.771784245967865,0.5178571343421936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6867219805717468,"y":0.5041208863258362},{"x":0.7344398498535156,"y":0.5027472376823425},{"x":0.7344398498535156,"y":0.5192307829856873},{"x":0.6867219805717468,"y":0.5192307829856873}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کشسان","boundary":[0.6867219805717468,0.5041208863258362,0.7344398498535156,0.5192307829856873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6784232258796692,"y":0.5041208863258362},{"x":0.6846473217010498,"y":0.5041208863258362},{"x":0.6846473217010498,"y":0.5192307829856873},{"x":0.6784232258796692,"y":0.5192307829856873}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6784232258796692,0.5041208863258362,0.6846473217010498,0.5192307829856873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6514523029327393,"y":0.5041208863258362},{"x":0.6721991896629333,"y":0.5041208863258362},{"x":0.6721991896629333,"y":0.5192307829856873},{"x":0.6514523029327393,"y":0.5192307829856873}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نوع","boundary":[0.6514523029327393,0.5041208863258362,0.6721991896629333,0.5192307829856873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6390041708946228,"y":0.5041208863258362},{"x":0.6431535482406616,"y":0.5041208863258362},{"x":0.6431535482406616,"y":0.5192307829856873},{"x":0.6390041708946228,"y":0.5192307829856873}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.6390041708946228,0.5041208863258362,0.6431535482406616,0.5192307829856873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7759336233139038,"y":0.5247252583503723},{"x":0.8298755288124084,"y":0.5233516693115234},{"x":0.8298755288124084,"y":0.5398351550102234},{"x":0.7780082821846008,"y":0.541208803653717}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲-۹-۱-","boundary":[0.7759336233139038,0.5247252583503723,0.8298755288124084,0.5398351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.728215754032135,"y":0.5247252583503723},{"x":0.771784245967865,"y":0.5247252583503723},{"x":0.771784245967865,"y":0.541208803653717},{"x":0.7302904725074768,"y":0.541208803653717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قابلیت","boundary":[0.728215754032135,0.5247252583503723,0.771784245967865,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6680498123168945,"y":0.526098906993866},{"x":0.7219917178153992,"y":0.5247252583503723},{"x":0.7219917178153992,"y":0.5425823926925659},{"x":0.6701244711875916,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارتجاعی","boundary":[0.6680498123168945,0.526098906993866,0.7219917178153992,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7759336233139038,"y":0.5467032790184021},{"x":0.8298755288124084,"y":0.5467032790184021},{"x":0.8298755288124084,"y":0.5631868243217468},{"x":0.7759336233139038,"y":0.5631868243217468}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳-۹-۱-","boundary":[0.7759336233139038,0.5467032790184021,0.8298755288124084,0.5631868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7406638860702515,"y":0.5467032790184021},{"x":0.771784245967865,"y":0.5467032790184021},{"x":0.771784245967865,"y":0.5631868243217468},{"x":0.7406638860702515,"y":0.5631868243217468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.7406638860702515,0.5467032790184021,0.771784245967865,0.5631868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6784232258796692,"y":0.5480769276618958},{"x":0.7385892271995544,"y":0.5467032790184021},{"x":0.7385892271995544,"y":0.5631868243217468},{"x":0.6784232258796692,"y":0.5631868243217468}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"الاستیکی","boundary":[0.6784232258796692,0.5480769276618958,0.7385892271995544,0.5631868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6618257164955139,"y":0.5480769276618958},{"x":0.6701244711875916,"y":0.5480769276618958},{"x":0.6701244711875916,"y":0.5631868243217468},{"x":0.6618257164955139,"y":0.5631868243217468}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6618257164955139,0.5480769276618958,0.6701244711875916,0.5631868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.591286301612854,"y":0.5480769276618958},{"x":0.6556016802787781,"y":0.5480769276618958},{"x":0.6556016802787781,"y":0.5631868243217468},{"x":0.591286301612854,"y":0.5645604133605957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پلاستیکی","boundary":[0.591286301612854,0.5480769276618958,0.6556016802787781,0.5631868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.545643150806427,"y":0.5480769276618958},{"x":0.5850622653961182,"y":0.5480769276618958},{"x":0.5850622653961182,"y":0.5645604133605957},{"x":0.545643150806427,"y":0.5645604133605957}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"همگن","boundary":[0.545643150806427,0.5480769276618958,0.5850622653961182,0.5645604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394191145896912,"y":0.5480769276618958},{"x":0.545643150806427,"y":0.5480769276618958},{"x":0.545643150806427,"y":0.5645604133605957},{"x":0.5394191145896912,"y":0.5645604133605957}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5394191145896912,0.5480769276618958,0.545643150806427,0.5645604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5124481320381165,"y":0.5480769276618958},{"x":0.5331950187683105,"y":0.5480769276618958},{"x":0.5331950187683105,"y":0.5645604133605957},{"x":0.5124481320381165,"y":0.5645604133605957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوع","boundary":[0.5124481320381165,0.5480769276618958,0.5331950187683105,0.5645604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4958506226539612,"y":0.5480769276618958},{"x":0.5041493773460388,"y":0.5480769276618958},{"x":0.5041493773460388,"y":0.5645604133605957},{"x":0.4958506226539612,"y":0.5645604133605957}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.4958506226539612,0.5480769276618958,0.5041493773460388,0.5645604133605957]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4958506226539612,"y":0.5054945349693298},{"x":0.8298755288124084,"y":0.5027472376823425},{"x":0.8319501876831055,"y":0.5631868243217468},{"x":0.4979253113269806,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4908506226539612,0.49849453496932983,0.8369501876831055,0.5701868243217468],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344398498535156,"y":0.5700549483299255},{"x":0.8049792647361755,"y":0.5686812996864319},{"x":0.8049792647361755,"y":0.5851648449897766},{"x":0.7344398498535156,"y":0.5851648449897766}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱-۳-۹-۱-","boundary":[0.7344398498535156,0.5700549483299255,0.8049792647361755,0.5851648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6846473217010498,"y":0.5700549483299255},{"x":0.726141095161438,"y":0.5700549483299255},{"x":0.726141095161438,"y":0.5851648449897766},{"x":0.6846473217010498,"y":0.5865384340286255}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سطوح","boundary":[0.6846473217010498,0.5700549483299255,0.726141095161438,0.5851648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6203319430351257,"y":0.5714285969734192},{"x":0.6763485670089722,"y":0.5700549483299255},{"x":0.6763485670089722,"y":0.5865384340286255},{"x":0.6203319430351257,"y":0.5865384340286255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استحکام","boundary":[0.6203319430351257,0.5714285969734192,0.6763485670089722,0.5865384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5975103974342346,"y":0.5714285969734192},{"x":0.6120331883430481,"y":0.5714285969734192},{"x":0.6120331883430481,"y":0.5865384340286255},{"x":0.5975103974342346,"y":0.5865384340286255}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5975103974342346,0.5714285969734192,0.6120331883430481,0.5865384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5684647560119629,"y":0.5714285969734192},{"x":0.591286301612854,"y":0.5714285969734192},{"x":0.591286301612854,"y":0.5865384340286255},{"x":0.5684647560119629,"y":0.5865384340286255}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.5684647560119629,0.5714285969734192,0.591286301612854,0.5865384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5601660013198853,"y":0.5728021860122681},{"x":0.5643153786659241,"y":0.5728021860122681},{"x":0.5643153786659241,"y":0.5865384340286255},{"x":0.5601660013198853,"y":0.5865384340286255}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5601660013198853,0.5728021860122681,0.5643153786659241,0.5865384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344398498535156,"y":0.5920329689979553},{"x":0.8049792647361755,"y":0.5920329689979553},{"x":0.8049792647361755,"y":0.6071428656578064},{"x":0.7344398498535156,"y":0.6085164546966553}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۳-۹-۱-","boundary":[0.7344398498535156,0.5920329689979553,0.8049792647361755,0.6071428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6680498123168945,"y":0.5920329689979553},{"x":0.726141095161438,"y":0.5920329689979553},{"x":0.726141095161438,"y":0.6085164546966553},{"x":0.6680498123168945,"y":0.6085164546966553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناپایداری","boundary":[0.6680498123168945,0.5920329689979553,0.726141095161438,0.6085164546966553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5954356789588928,"y":0.593406617641449},{"x":0.6597510576248169,"y":0.593406617641449},{"x":0.6597510576248169,"y":0.6085164546966553},{"x":0.5954356789588928,"y":0.6085164546966553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پلاستیکی","boundary":[0.5954356789588928,0.593406617641449,0.6597510576248169,0.6085164546966553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5809128880500793,"y":0.593406617641449},{"x":0.5871369242668152,"y":0.593406617641449},{"x":0.5871369242668152,"y":0.6085164546966553},{"x":0.5809128880500793,"y":0.6085164546966553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5809128880500793,0.593406617641449,0.5871369242668152,0.6085164546966553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5352697372436523,"y":0.593406617641449},{"x":0.5746887922286987,"y":0.593406617641449},{"x":0.5746887922286987,"y":0.6085164546966553},{"x":0.5352697372436523,"y":0.6098901033401489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گلویی","boundary":[0.5352697372436523,0.593406617641449,0.5746887922286987,0.6085164546966553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4937759339809418,"y":0.5947802066802979},{"x":0.5269709825515747,"y":0.593406617641449},{"x":0.5269709825515747,"y":0.6085164546966553},{"x":0.4937759339809418,"y":0.6098901033401489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.4937759339809418,0.5947802066802979,0.5269709825515747,0.6085164546966553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344398498535156,"y":0.6140109896659851},{"x":0.8049792647361755,"y":0.6140109896659851},{"x":0.8049792647361755,"y":0.6304945349693298},{"x":0.7344398498535156,"y":0.6304945349693298}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳-۳-۹-۱-","boundary":[0.7344398498535156,0.6140109896659851,0.8049792647361755,0.6304945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6908713579177856,"y":0.6153846383094788},{"x":0.728215754032135,"y":0.6153846383094788},{"x":0.728215754032135,"y":0.6304945349693298},{"x":0.6908713579177856,"y":0.6304945349693298}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدار","boundary":[0.6908713579177856,0.6153846383094788,0.728215754032135,0.6304945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6452282071113586,"y":0.6153846383094788},{"x":0.6846473217010498,"y":0.6153846383094788},{"x":0.6846473217010498,"y":0.6304945349693298},{"x":0.6452282071113586,"y":0.6304945349693298}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کرنش","boundary":[0.6452282071113586,0.6153846383094788,0.6846473217010498,0.6304945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5767635107040405,"y":0.6153846383094788},{"x":0.636929452419281,"y":0.6153846383094788},{"x":0.636929452419281,"y":0.6304945349693298},{"x":0.5767635107040405,"y":0.6304945349693298}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یکنواخت","boundary":[0.5767635107040405,0.6153846383094788,0.636929452419281,0.6304945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5705394148826599,"y":0.6167582273483276},{"x":0.5726141333580017,"y":0.6167582273483276},{"x":0.5726141333580017,"y":0.6304945349693298},{"x":0.5705394148826599,"y":0.6304945349693298}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5705394148826599,0.6167582273483276,0.5726141333580017,0.6304945349693298]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4937759339809418,"y":0.5714285969734192},{"x":0.8049792647361755,"y":0.5686812996864319},{"x":0.8070539236068726,"y":0.6291208863258362},{"x":0.4958506226539612,"y":0.6318681240081787}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.48877593398094177,0.5644285969734192,0.8120539236068726,0.6361208863258362],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7095435857772827,"y":0.6373626589775085},{"x":0.8112033009529114,"y":0.6359890103340149},{"x":0.8112033009529114,"y":0.651098906993866},{"x":0.7116182446479797,"y":0.6524725556373596}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴-۳-۹-۱-","boundary":[0.7095435857772827,0.6373626589775085,0.8112033009529114,0.651098906993866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6763485670089722,"y":0.6373626589775085},{"x":0.726141095161438,"y":0.6373626589775085},{"x":0.726141095161438,"y":0.6524725556373596},{"x":0.6763485670089722,"y":0.6538461446762085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چقرمگی","boundary":[0.6763485670089722,0.6373626589775085,0.726141095161438,0.6524725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7780082821846008,"y":0.6593406796455383},{"x":0.8298755288124084,"y":0.6593406796455383},{"x":0.8298755288124084,"y":0.6771978139877319},{"x":0.7780082821846008,"y":0.6771978139877319}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴-۹-۱-","boundary":[0.7780082821846008,0.6593406796455383,0.8298755288124084,0.6771978139877319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7406638860702515,"y":0.6593406796455383},{"x":0.771784245967865,"y":0.6593406796455383},{"x":0.771784245967865,"y":0.6771978139877319},{"x":0.7406638860702515,"y":0.6771978139877319}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.7406638860702515,0.6593406796455383,0.771784245967865,0.6771978139877319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6639004349708557,"y":0.6593406796455383},{"x":0.7344398498535156,"y":0.6593406796455383},{"x":0.7344398498535156,"y":0.6771978139877319},{"x":0.6639004349708557,"y":0.6771978139877319}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"الاستیکی-","boundary":[0.6639004349708557,0.6593406796455383,0.7344398498535156,0.6771978139877319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.591286301612854,"y":0.6593406796455383},{"x":0.6576763391494751,"y":0.6593406796455383},{"x":0.6576763391494751,"y":0.6771978139877319},{"x":0.591286301612854,"y":0.6771978139877319}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پلاستیکی","boundary":[0.591286301612854,0.6593406796455383,0.6576763391494751,0.6771978139877319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5373443961143494,"y":0.6593406796455383},{"x":0.5850622653961182,"y":0.6593406796455383},{"x":0.5850622653961182,"y":0.6771978139877319},{"x":0.5373443961143494,"y":0.6771978139877319}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ناهمگن","boundary":[0.5373443961143494,0.6593406796455383,0.5850622653961182,0.6771978139877319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5311203598976135,"y":0.6593406796455383},{"x":0.5352697372436523,"y":0.6593406796455383},{"x":0.5352697372436523,"y":0.6771978139877319},{"x":0.5311203598976135,"y":0.6771978139877319}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5311203598976135,0.6593406796455383,0.5352697372436523,0.6771978139877319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5041493773460388,"y":0.6593406796455383},{"x":0.5248962640762329,"y":0.6593406796455383},{"x":0.5248962640762329,"y":0.6771978139877319},{"x":0.5041493773460388,"y":0.6771978139877319}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نوع","boundary":[0.5041493773460388,0.6593406796455383,0.5248962640762329,0.6771978139877319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48755186796188354,"y":0.6593406796455383},{"x":0.4958506226539612,"y":0.6593406796455383},{"x":0.4958506226539612,"y":0.6771978139877319},{"x":0.48755186796188354,"y":0.6771978139877319}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.48755186796188354,0.6593406796455383,0.4958506226539612,0.6771978139877319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4813278019428253,"y":0.6593406796455383},{"x":0.4834024906158447,"y":0.6593406796455383},{"x":0.4834024906158447,"y":0.6771978139877319},{"x":0.4813278019428253,"y":0.6771978139877319}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4813278019428253,0.6593406796455383,0.4834024906158447,0.6771978139877319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7614107728004456,"y":0.682692289352417},{"x":0.8360995650291443,"y":0.682692289352417},{"x":0.8360995650291443,"y":0.6978021860122681},{"x":0.7614107728004456,"y":0.6978021860122681}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵-۹-۱-","boundary":[0.7614107728004456,0.682692289352417,0.8360995650291443,0.6978021860122681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7448132634162903,"y":0.682692289352417},{"x":0.7759336233139038,"y":0.682692289352417},{"x":0.7759336233139038,"y":0.6978021860122681},{"x":0.7448132634162903,"y":0.6978021860122681}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.7448132634162903,0.682692289352417,0.7759336233139038,0.6978021860122681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6618257164955139,"y":0.682692289352417},{"x":0.7344398498535156,"y":0.682692289352417},{"x":0.7344398498535156,"y":0.6978021860122681},{"x":0.6618257164955139,"y":0.6978021860122681}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"الاستیکی","boundary":[0.6618257164955139,0.682692289352417,0.7344398498535156,0.6978021860122681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.591286301612854,"y":0.682692289352417},{"x":0.6556016802787781,"y":0.682692289352417},{"x":0.6556016802787781,"y":0.6978021860122681},{"x":0.591286301612854,"y":0.6978021860122681}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پلاستیکی","boundary":[0.591286301612854,0.682692289352417,0.6556016802787781,0.6978021860122681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5352697372436523,"y":0.682692289352417},{"x":0.5850622653961182,"y":0.682692289352417},{"x":0.5850622653961182,"y":0.6978021860122681},{"x":0.5352697372436523,"y":0.6978021860122681}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناهمگن","boundary":[0.5352697372436523,0.682692289352417,0.5850622653961182,0.6978021860122681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5207468867301941,"y":0.682692289352417},{"x":0.5269709825515747,"y":0.682692289352417},{"x":0.5269709825515747,"y":0.6978021860122681},{"x":0.5207468867301941,"y":0.6978021860122681}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5207468867301941,0.682692289352417,0.5269709825515747,0.6978021860122681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4502074718475342,"y":0.682692289352417},{"x":0.5145228505134583,"y":0.682692289352417},{"x":0.5145228505134583,"y":0.6978021860122681},{"x":0.4502074718475342,"y":0.6978021860122681}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پلاستیکی","boundary":[0.4502074718475342,0.682692289352417,0.5145228505134583,0.6978021860122681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4045643210411072,"y":0.682692289352417},{"x":0.44190871715545654,"y":0.682692289352417},{"x":0.44190871715545654,"y":0.6978021860122681},{"x":0.4045643210411072,"y":0.6978021860122681}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"همگن","boundary":[0.4045643210411072,0.682692289352417,0.44190871715545654,0.6978021860122681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39834025502204895,"y":0.682692289352417},{"x":0.40248963236808777,"y":0.682692289352417},{"x":0.40248963236808777,"y":0.6978021860122681},{"x":0.39834025502204895,"y":0.6978021860122681}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.39834025502204895,0.682692289352417,0.40248963236808777,0.6978021860122681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37136930227279663,"y":0.682692289352417},{"x":0.3921161890029907,"y":0.682692289352417},{"x":0.3921161890029907,"y":0.6978021860122681},{"x":0.37136930227279663,"y":0.6978021860122681}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"نوع","boundary":[0.37136930227279663,0.682692289352417,0.3921161890029907,0.6978021860122681]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3692946135997772,"y":0.6373626589775085},{"x":0.8360995650291443,"y":0.6346153616905212},{"x":0.8360995650291443,"y":0.6964285969734192},{"x":0.37136930227279663,"y":0.7005494236946106}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.3642946135997772,0.6303626589775085,0.8410995650291443,0.7034285969734192],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7614107728004456,"y":0.7032967209815979},{"x":0.8340249061584473,"y":0.7032967209815979},{"x":0.8340249061584473,"y":0.718406617641449},{"x":0.7614107728004456,"y":0.718406617641449}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۶-۹-۱-","boundary":[0.7614107728004456,0.7032967209815979,0.8340249061584473,0.718406617641449]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7427386045455933,"y":0.7032967209815979},{"x":0.771784245967865,"y":0.7032967209815979},{"x":0.771784245967865,"y":0.718406617641449},{"x":0.7427386045455933,"y":0.718406617641449}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.7427386045455933,0.7032967209815979,0.771784245967865,0.718406617641449]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6721991896629333,"y":0.7032967209815979},{"x":0.7344398498535156,"y":0.7032967209815979},{"x":0.7344398498535156,"y":0.718406617641449},{"x":0.6721991896629333,"y":0.7197802066802979}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الاستیکی","boundary":[0.6721991896629333,0.7032967209815979,0.7344398498535156,0.718406617641449]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6618257164955139,"y":0.7046703100204468},{"x":0.6680498123168945,"y":0.7046703100204468},{"x":0.6680498123168945,"y":0.7197802066802979},{"x":0.6618257164955139,"y":0.7197802066802979}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6618257164955139,0.7046703100204468,0.6680498123168945,0.7197802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.591286301612854,"y":0.7046703100204468},{"x":0.6576763391494751,"y":0.7032967209815979},{"x":0.6576763391494751,"y":0.7197802066802979},{"x":0.591286301612854,"y":0.7197802066802979}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پلاستیکی","boundary":[0.591286301612854,0.7046703100204468,0.6576763391494751,0.7197802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394191145896912,"y":0.7046703100204468},{"x":0.5850622653961182,"y":0.7046703100204468},{"x":0.5850622653961182,"y":0.7197802066802979},{"x":0.5394191145896912,"y":0.7197802066802979}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ناهمگن","boundary":[0.5394191145896912,0.7046703100204468,0.5850622653961182,0.7197802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5311203598976135,"y":0.7046703100204468},{"x":0.5373443961143494,"y":0.7046703100204468},{"x":0.5373443961143494,"y":0.7197802066802979},{"x":0.5311203598976135,"y":0.7197802066802979}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5311203598976135,0.7046703100204468,0.5373443961143494,0.7197802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5041493773460388,"y":0.7046703100204468},{"x":0.5248962640762329,"y":0.7046703100204468},{"x":0.5248962640762329,"y":0.7197802066802979},{"x":0.5041493773460388,"y":0.7197802066802979}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نوع","boundary":[0.5041493773460388,0.7046703100204468,0.5248962640762329,0.7197802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48962655663490295,"y":0.7046703100204468},{"x":0.4958506226539612,"y":0.7046703100204468},{"x":0.4958506226539612,"y":0.7197802066802979},{"x":0.48962655663490295,"y":0.7197802066802979}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.48962655663490295,0.7046703100204468,0.4958506226539612,0.7197802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4834024906158447,"y":0.7060439586639404},{"x":0.4834024906158447,"y":0.7060439586639404},{"x":0.4834024906158447,"y":0.7211538553237915},{"x":0.4834024906158447,"y":0.7211538553237915}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4834024906158447,0.7060439586639404,0.4834024906158447,0.7211538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8153526782989502,"y":0.7280219793319702},{"x":0.8609958291053772,"y":0.7280219793319702},{"x":0.8609958291053772,"y":0.7431318759918213},{"x":0.8153526782989502,"y":0.7431318759918213}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۰-۱-","boundary":[0.8153526782989502,0.7280219793319702,0.8609958291053772,0.7431318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.773858904838562,"y":0.7280219793319702},{"x":0.8112033009529114,"y":0.7280219793319702},{"x":0.8112033009529114,"y":0.7431318759918213},{"x":0.773858904838562,"y":0.7431318759918213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تئوری","boundary":[0.773858904838562,0.7280219793319702,0.8112033009529114,0.7431318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7448132634162903,"y":0.7280219793319702},{"x":0.7655601501464844,"y":0.7280219793319702},{"x":0.7655601501464844,"y":0.7431318759918213},{"x":0.7448132634162903,"y":0.7431318759918213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7448132634162903,0.7280219793319702,0.7655601501464844,0.7431318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.682572603225708,"y":0.7280219793319702},{"x":0.7323651313781738,"y":0.7280219793319702},{"x":0.7323651313781738,"y":0.7431318759918213},{"x":0.682572603225708,"y":0.7431318759918213}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شکست","boundary":[0.682572603225708,0.7280219793319702,0.7323651313781738,0.7431318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6680498123168945,"y":0.7280219793319702},{"x":0.6742738485336304,"y":0.7280219793319702},{"x":0.6742738485336304,"y":0.7431318759918213},{"x":0.6680498123168945,"y":0.7431318759918213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6680498123168945,0.7280219793319702,0.6742738485336304,0.7431318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6224066615104675,"y":0.7280219793319702},{"x":0.6618257164955139,"y":0.7280219793319702},{"x":0.6618257164955139,"y":0.7431318759918213},{"x":0.6224066615104675,"y":0.7431318759918213}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تسلیم","boundary":[0.6224066615104675,0.7280219793319702,0.6618257164955139,0.7431318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8153526782989502,"y":0.75},{"x":0.8589211702346802,"y":0.75},{"x":0.8589211702346802,"y":0.7651098966598511},{"x":0.8153526782989502,"y":0.7651098966598511}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۱-۱-","boundary":[0.8153526782989502,0.75,0.8589211702346802,0.7651098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7780082821846008,"y":0.75},{"x":0.8070539236068726,"y":0.75},{"x":0.8070539236068726,"y":0.7651098966598511},{"x":0.7780082821846008,"y":0.7651098966598511}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.7780082821846008,0.75,0.8070539236068726,0.7651098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7219917178153992,"y":0.75},{"x":0.7697095274925232,"y":0.75},{"x":0.7697095274925232,"y":0.7651098966598511},{"x":0.7219917178153992,"y":0.7651098966598511}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کششی","boundary":[0.7219917178153992,0.75,0.7697095274925232,0.7651098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6887966990470886,"y":0.75},{"x":0.7157676219940186,"y":0.75},{"x":0.7157676219940186,"y":0.7651098966598511},{"x":0.6887966990470886,"y":0.7651098966598511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.6887966990470886,0.75,0.7157676219940186,0.7651098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6431535482406616,"y":0.75},{"x":0.680497944355011,"y":0.75},{"x":0.680497944355011,"y":0.7651098966598511},{"x":0.6431535482406616,"y":0.7651098966598511}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکب","boundary":[0.6431535482406616,0.75,0.680497944355011,0.7651098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8029045462608337,"y":0.7706043720245361},{"x":0.865145206451416,"y":0.7692307829856873},{"x":0.865145206451416,"y":0.7857142686843872},{"x":0.8029045462608337,"y":0.7857142686843872}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۲-۱-","boundary":[0.8029045462608337,0.7706043720245361,0.865145206451416,0.7857142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7676348686218262,"y":0.7692307829856873},{"x":0.8112033009529114,"y":0.7692307829856873},{"x":0.8112033009529114,"y":0.7857142686843872},{"x":0.7676348686218262,"y":0.7870879173278809}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آزمایش","boundary":[0.7676348686218262,0.7692307829856873,0.8112033009529114,0.7857142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7219917178153992,"y":0.7706043720245361},{"x":0.7531120181083679,"y":0.7706043720245361},{"x":0.7531120181083679,"y":0.7870879173278809},{"x":0.7240663766860962,"y":0.7870879173278809}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"فشار","boundary":[0.7219917178153992,0.7706043720245361,0.7531120181083679,0.7870879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8153526782989502,"y":0.7925823926925659},{"x":0.8589211702346802,"y":0.791208803653717},{"x":0.8589211702346802,"y":0.807692289352417},{"x":0.8153526782989502,"y":0.8090659379959106}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱۳-۱-","boundary":[0.8153526782989502,0.7925823926925659,0.8589211702346802,0.807692289352417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7676348686218262,"y":0.7939560413360596},{"x":0.8070539236068726,"y":0.7925823926925659},{"x":0.8091286420822144,"y":0.8090659379959106},{"x":0.7676348686218262,"y":0.8104395866394043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.7676348686218262,0.7939560413360596,0.8091286420822144,0.8090659379959106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7178423404693604,"y":0.7953296899795532},{"x":0.7593361139297485,"y":0.7939560413360596},{"x":0.7614107728004456,"y":0.8104395866394043},{"x":0.7178423404693604,"y":0.8118131756782532}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیچش","boundary":[0.7178423404693604,0.7953296899795532,0.7614107728004456,0.8104395866394043]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4834024906158447,"y":0.7046703100204468},{"x":0.863070547580719,"y":0.7019230723381042},{"x":0.865145206451416,"y":0.8104395866394043},{"x":0.48547717928886414,"y":0.8131868243217468}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4784024906158447,0.6976703100204468,0.870145206451416,0.8174395866394043],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7676348686218262,"y":0.8159340620040894},{"x":0.8298755288124084,"y":0.8159340620040894},{"x":0.8298755288124084,"y":0.8324176073074341},{"x":0.7676348686218262,"y":0.8324176073074341}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱-۱۳-۱-","boundary":[0.7676348686218262,0.8159340620040894,0.8298755288124084,0.8324176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.728215754032135,"y":0.8159340620040894},{"x":0.7614107728004456,"y":0.8159340620040894},{"x":0.7614107728004456,"y":0.8324176073074341},{"x":0.728215754032135,"y":0.8324176073074341}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رابطه","boundary":[0.728215754032135,0.8159340620040894,0.7614107728004456,0.8324176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6970954537391663,"y":0.8159340620040894},{"x":0.7199169993400574,"y":0.8159340620040894},{"x":0.7199169993400574,"y":0.8324176073074341},{"x":0.6970954537391663,"y":0.8324176073074341}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6970954537391663,0.8159340620040894,0.7199169993400574,0.8324176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6597510576248169,"y":0.8159340620040894},{"x":0.6908713579177856,"y":0.8159340620040894},{"x":0.6908713579177856,"y":0.8324176073074341},{"x":0.6597510576248169,"y":0.8324176073074341}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تنش","boundary":[0.6597510576248169,0.8159340620040894,0.6908713579177856,0.8324176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6473029255867004,"y":0.8159340620040894},{"x":0.6535269618034363,"y":0.8159340620040894},{"x":0.6535269618034363,"y":0.8324176073074341},{"x":0.6473029255867004,"y":0.8324176073074341}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6473029255867004,0.8159340620040894,0.6535269618034363,0.8324176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016597747802734,"y":0.8159340620040894},{"x":0.6410788297653198,"y":0.8159340620040894},{"x":0.6410788297653198,"y":0.8324176073074341},{"x":0.6016597747802734,"y":0.8324176073074341}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرنش","boundary":[0.6016597747802734,0.8159340620040894,0.6410788297653198,0.8324176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5809128880500793,"y":0.8159340620040894},{"x":0.5954356789588928,"y":0.8159340620040894},{"x":0.5954356789588928,"y":0.8324176073074341},{"x":0.5809128880500793,"y":0.8324176073074341}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5809128880500793,0.8159340620040894,0.5954356789588928,0.8324176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394191145896912,"y":0.8159340620040894},{"x":0.5746887922286987,"y":0.8159340620040894},{"x":0.5746887922286987,"y":0.8324176073074341},{"x":0.5394191145896912,"y":0.8324176073074341}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ناحیه","boundary":[0.5394191145896912,0.8159340620040894,0.5746887922286987,0.8324176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47095435857772827,"y":0.8159340620040894},{"x":0.5311203598976135,"y":0.8159340620040894},{"x":0.5311203598976135,"y":0.8324176073074341},{"x":0.47095435857772827,"y":0.8324176073074341}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پلاستیک","boundary":[0.47095435857772827,0.8159340620040894,0.5311203598976135,0.8324176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42531120777130127,"y":0.8159340620040894},{"x":0.46473029255867004,"y":0.8159340620040894},{"x":0.46473029255867004,"y":0.8324176073074341},{"x":0.42531120777130127,"y":0.8324176073074341}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.42531120777130127,0.8159340620040894,0.46473029255867004,0.8324176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37551867961883545,"y":0.8159340620040894},{"x":0.41908714175224304,"y":0.8159340620040894},{"x":0.41908714175224304,"y":0.8324176073074341},{"x":0.37551867961883545,"y":0.8324176073074341}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیچش","boundary":[0.37551867961883545,0.8159340620040894,0.41908714175224304,0.8324176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7448132634162903,"y":0.8379120826721191},{"x":0.8340249061584473,"y":0.8365384340286255},{"x":0.8360995650291443,"y":0.8516483306884766},{"x":0.7448132634162903,"y":0.8530219793319702}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲-۱۳-۱-","boundary":[0.7448132634162903,0.8379120826721191,0.8360995650291443,0.8516483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7116182446479797,"y":0.8379120826721191},{"x":0.7614107728004456,"y":0.8379120826721191},{"x":0.7614107728004456,"y":0.8530219793319702},{"x":0.7136929631233215,"y":0.8543956279754639}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شکست","boundary":[0.7116182446479797,0.8379120826721191,0.7614107728004456,0.8530219793319702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6887966990470886,"y":0.8392857313156128},{"x":0.7033194899559021,"y":0.8392857313156128},{"x":0.7053942084312439,"y":0.8530219793319702},{"x":0.6908713579177856,"y":0.8543956279754639}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6887966990470886,0.8392857313156128,0.7053942084312439,0.8530219793319702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6452282071113586,"y":0.8392857313156128},{"x":0.682572603225708,"y":0.8379120826721191},{"x":0.6846473217010498,"y":0.8543956279754639},{"x":0.6452282071113586,"y":0.8543956279754639}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6452282071113586,0.8392857313156128,0.6846473217010498,0.8543956279754639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5933610200881958,"y":0.8392857313156128},{"x":0.636929452419281,"y":0.8392857313156128},{"x":0.636929452419281,"y":0.8543956279754639},{"x":0.5954356789588928,"y":0.8557692170143127}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"پیچش","boundary":[0.5933610200881958,0.8392857313156128,0.636929452419281,0.8543956279754639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7655601501464844,"y":0.8585164546966553},{"x":0.8298755288124084,"y":0.8585164546966553},{"x":0.8298755288124084,"y":0.875},{"x":0.7655601501464844,"y":0.875}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳-۱۳-۱-","boundary":[0.7655601501464844,0.8585164546966553,0.8298755288124084,0.875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7136929631233215,"y":0.8598901033401489},{"x":0.7614107728004456,"y":0.8585164546966553},{"x":0.7614107728004456,"y":0.875},{"x":0.7136929631233215,"y":0.8763736486434937}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقایسه","boundary":[0.7136929631233215,0.8598901033401489,0.7614107728004456,0.875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6763485670089722,"y":0.8598901033401489},{"x":0.7074688673019409,"y":0.8598901033401489},{"x":0.7074688673019409,"y":0.8763736486434937},{"x":0.6763485670089722,"y":0.8763736486434937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تنش","boundary":[0.6763485670089722,0.8598901033401489,0.7074688673019409,0.8763736486434937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6639004349708557,"y":0.8598901033401489},{"x":0.6701244711875916,"y":0.8598901033401489},{"x":0.6701244711875916,"y":0.8763736486434937},{"x":0.6639004349708557,"y":0.8763736486434937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6639004349708557,0.8598901033401489,0.6701244711875916,0.8763736486434937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6182572841644287,"y":0.8598901033401489},{"x":0.6576763391494751,"y":0.8598901033401489},{"x":0.6576763391494751,"y":0.8763736486434937},{"x":0.6182572841644287,"y":0.8763736486434937}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کرنش","boundary":[0.6182572841644287,0.8598901033401489,0.6576763391494751,0.8763736486434937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5954356789588928,"y":0.8598901033401489},{"x":0.6099585294723511,"y":0.8598901033401489},{"x":0.6099585294723511,"y":0.8763736486434937},{"x":0.5954356789588928,"y":0.8763736486434937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5954356789588928,0.8598901033401489,0.6099585294723511,0.8763736486434937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5518672466278076,"y":0.8598901033401489},{"x":0.589211642742157,"y":0.8598901033401489},{"x":0.589211642742157,"y":0.8763736486434937},{"x":0.5518672466278076,"y":0.8763736486434937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.5518672466278076,0.8598901033401489,0.589211642742157,0.8763736486434937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5041493773460388,"y":0.8612637519836426},{"x":0.545643150806427,"y":0.8598901033401489},{"x":0.545643150806427,"y":0.8763736486434937},{"x":0.5041493773460388,"y":0.8777472376823425}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشش","boundary":[0.5041493773460388,0.8612637519836426,0.545643150806427,0.8763736486434937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49170124530792236,"y":0.8612637519836426},{"x":0.4958506226539612,"y":0.8612637519836426},{"x":0.4958506226539612,"y":0.8777472376823425},{"x":0.49170124530792236,"y":0.8777472376823425}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.49170124530792236,0.8612637519836426,0.4958506226539612,0.8777472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44190871715545654,"y":0.8612637519836426},{"x":0.48547717928886414,"y":0.8612637519836426},{"x":0.48547717928886414,"y":0.8763736486434937},{"x":0.44190871715545654,"y":0.8777472376823425}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیچش","boundary":[0.44190871715545654,0.8612637519836426,0.48547717928886414,0.8763736486434937]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37551867961883545,"y":0.8159340620040894},{"x":0.8360995650291443,"y":0.8159340620040894},{"x":0.8360995650291443,"y":0.8777472376823425},{"x":0.37551867961883545,"y":0.8777472376823425}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.37051867961883544,0.8089340620040893,0.8410995650291443,0.8847472376823425],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.5274725556373596},{"x":0.1348547786474228,"y":0.5274725556373596},{"x":0.1348547786474228,"y":0.5370879173278809},{"x":0.11825726181268692,"y":0.5370879173278809}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۲","boundary":[0.11825726181268692,0.5274725556373596,0.1348547786474228,0.5370879173278809]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1390041559934616,"y":0.5274725556373596},{"x":0.14107884466648102,"y":0.5274725556373596},{"x":0.14107884466648102,"y":0.5370879173278809},{"x":0.1390041559934616,"y":0.5370879173278809}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":".","boundary":[0.1390041559934616,0.5274725556373596,0.14107884466648102,0.5370879173278809]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.5274725556373596},{"x":0.14107884466648102,"y":0.5274725556373596},{"x":0.14107884466648102,"y":0.5370879173278809},{"x":0.11825726181268692,"y":0.5370879173278809}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.11325726181268692,0.5204725556373596,0.14607884466648102,0.5440879173278809],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.5480769276618958},{"x":0.1369294673204422,"y":0.5480769276618958},{"x":0.1369294673204422,"y":0.5590659379959106},{"x":0.11618257313966751,"y":0.5590659379959106}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲","boundary":[0.11618257313966751,0.5480769276618958,0.1369294673204422,0.5590659379959106]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.5480769276618958},{"x":0.1369294673204422,"y":0.5480769276618958},{"x":0.1369294673204422,"y":0.5590659379959106},{"x":0.11618257313966751,"y":0.5590659379959106}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1111825731396675,0.5410769276618957,0.1419294673204422,0.5660659379959107],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.5714285969734192},{"x":0.13278008997440338,"y":0.5714285969734192},{"x":0.13278008997440338,"y":0.5824176073074341},{"x":0.11618257313966751,"y":0.5824176073074341}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶","boundary":[0.11618257313966751,0.5714285969734192,0.13278008997440338,0.5824176073074341]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.5714285969734192},{"x":0.13278008997440338,"y":0.5714285969734192},{"x":0.13278008997440338,"y":0.5824176073074341},{"x":0.11618257313966751,"y":0.5824176073074341}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1111825731396675,0.5644285969734192,0.13778008997440339,0.5894176073074341],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2800830006599426,"y":0.5824176073074341},{"x":0.44398340582847595,"y":0.583791196346283},{"x":0.44398340582847595,"y":0.6071428656578064},{"x":0.2800830006599426,"y":0.6057692170143127}]},"confidence":0.38999998569488525,"str":"..........","boundary":[0.2800830006599426,0.5824176073074341,0.44398340582847595,0.6071428656578064]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2800830006599426,"y":0.5824176073074341},{"x":0.44398340582847595,"y":0.583791196346283},{"x":0.44398340582847595,"y":0.6071428656578064},{"x":0.2800830006599426,"y":0.6057692170143127}]},"confidence":0.38999998569488525,"dir":"ltr","boundary":[0.2750830006599426,0.5754176073074341,0.44898340582847596,0.6141428656578064],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.5947802066802979},{"x":0.13278008997440338,"y":0.5947802066802979},{"x":0.13278008997440338,"y":0.6030219793319702},{"x":0.11618257313966751,"y":0.6030219793319702}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۰","boundary":[0.11618257313966751,0.5947802066802979,0.13278008997440338,0.6030219793319702]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.5947802066802979},{"x":0.13278008997440338,"y":0.5947802066802979},{"x":0.13278008997440338,"y":0.6030219793319702},{"x":0.11618257313966751,"y":0.6030219793319702}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1111825731396675,0.5877802066802978,0.13778008997440339,0.6100219793319702],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.6167582273483276},{"x":0.1369294673204422,"y":0.6167582273483276},{"x":0.1369294673204422,"y":0.6263736486434937},{"x":0.11618257313966751,"y":0.6263736486434937}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱","boundary":[0.11618257313966751,0.6167582273483276,0.1369294673204422,0.6263736486434937]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.6167582273483276},{"x":0.1369294673204422,"y":0.6167582273483276},{"x":0.1369294673204422,"y":0.6263736486434937},{"x":0.11618257313966751,"y":0.6263736486434937}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1111825731396675,0.6097582273483276,0.1419294673204422,0.6333736486434937],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.6387362480163574},{"x":0.1369294673204422,"y":0.6373626589775085},{"x":0.1369294673204422,"y":0.6483516693115234},{"x":0.11618257313966751,"y":0.6483516693115234}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۳۹","boundary":[0.11618257313966751,0.6387362480163574,0.1369294673204422,0.6483516693115234]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.6387362480163574},{"x":0.1369294673204422,"y":0.6373626589775085},{"x":0.1369294673204422,"y":0.6483516693115234},{"x":0.11618257313966751,"y":0.6483516693115234}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.1111825731396675,0.6317362480163574,0.1419294673204422,0.6553516693115234],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.6607142686843872},{"x":0.13278008997440338,"y":0.6607142686843872},{"x":0.13278008997440338,"y":0.6717032790184021},{"x":0.11825726181268692,"y":0.6717032790184021}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۰","boundary":[0.11825726181268692,0.6607142686843872,0.13278008997440338,0.6717032790184021]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.6607142686843872},{"x":0.13278008997440338,"y":0.6607142686843872},{"x":0.13278008997440338,"y":0.6717032790184021},{"x":0.11825726181268692,"y":0.6717032790184021}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11325726181268692,0.6537142686843872,0.13778008997440339,0.6787032790184021],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.6813187003135681},{"x":0.13278008997440338,"y":0.6813187003135681},{"x":0.13278008997440338,"y":0.6950549483299255},{"x":0.11618257313966751,"y":0.6950549483299255}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۱","boundary":[0.11618257313966751,0.6813187003135681,0.13278008997440338,0.6950549483299255]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.6813187003135681},{"x":0.13278008997440338,"y":0.6813187003135681},{"x":0.13278008997440338,"y":0.6950549483299255},{"x":0.11618257313966751,"y":0.6950549483299255}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1111825731396675,0.6743187003135681,0.13778008997440339,0.7020549483299255],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.7060439586639404},{"x":0.1369294673204422,"y":0.7060439586639404},{"x":0.1369294673204422,"y":0.7156593203544617},{"x":0.11825726181268692,"y":0.7156593203544617}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۳","boundary":[0.11825726181268692,0.7060439586639404,0.1369294673204422,0.7156593203544617]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1390041559934616,"y":0.7060439586639404},{"x":0.14107884466648102,"y":0.7060439586639404},{"x":0.14107884466648102,"y":0.7156593203544617},{"x":0.1390041559934616,"y":0.7156593203544617}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.1390041559934616,0.7060439586639404,0.14107884466648102,0.7156593203544617]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.7060439586639404},{"x":0.14107884466648102,"y":0.7060439586639404},{"x":0.14107884466648102,"y":0.7156593203544617},{"x":0.11825726181268692,"y":0.7156593203544617}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.11325726181268692,0.6990439586639404,0.14607884466648102,0.7226593203544617],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8360995650291443,"y":0.7321428656578064},{"x":0.8402489423751831,"y":0.7321428656578064},{"x":0.8402489423751831,"y":0.7362637519836426},{"x":0.8360995650291443,"y":0.7362637519836426}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":".","boundary":[0.8360995650291443,0.7321428656578064,0.8402489423751831,0.7362637519836426]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8360995650291443,"y":0.7321428656578064},{"x":0.8402489423751831,"y":0.7321428656578064},{"x":0.8402489423751831,"y":0.7362637519836426},{"x":0.8360995650291443,"y":0.7362637519836426}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.8310995650291443,0.7251428656578064,0.8452489423751831,0.7432637519836426],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.7280219793319702},{"x":0.1369294673204422,"y":0.7280219793319702},{"x":0.1369294673204422,"y":0.7390109896659851},{"x":0.11825726181268692,"y":0.7390109896659851}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۴۵","boundary":[0.11825726181268692,0.7280219793319702,0.1369294673204422,0.7390109896659851]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14107884466648102,"y":0.7280219793319702},{"x":0.14315353333950043,"y":0.7280219793319702},{"x":0.14315353333950043,"y":0.7390109896659851},{"x":0.14107884466648102,"y":0.7390109896659851}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":".","boundary":[0.14107884466648102,0.7280219793319702,0.14315353333950043,0.7390109896659851]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.7280219793319702},{"x":0.14315353333950043,"y":0.7280219793319702},{"x":0.14315353333950043,"y":0.7390109896659851},{"x":0.11825726181268692,"y":0.7390109896659851}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11325726181268692,0.7210219793319702,0.14815353333950043,0.7460109896659851],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.75},{"x":0.1369294673204422,"y":0.75},{"x":0.1369294673204422,"y":0.7609890103340149},{"x":0.11618257313966751,"y":0.7609890103340149}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۷","boundary":[0.11618257313966751,0.75,0.1369294673204422,0.7609890103340149]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.75},{"x":0.1369294673204422,"y":0.75},{"x":0.1369294673204422,"y":0.7609890103340149},{"x":0.11618257313966751,"y":0.7609890103340149}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1111825731396675,0.743,0.1419294673204422,0.7679890103340149],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.7733516693115234},{"x":0.1348547786474228,"y":0.7733516693115234},{"x":0.1348547786474228,"y":0.7829670310020447},{"x":0.11825726181268692,"y":0.7829670310020447}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۹","boundary":[0.11825726181268692,0.7733516693115234,0.1348547786474228,0.7829670310020447]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.7733516693115234},{"x":0.1348547786474228,"y":0.7733516693115234},{"x":0.1348547786474228,"y":0.7829670310020447},{"x":0.11825726181268692,"y":0.7829670310020447}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11325726181268692,0.7663516693115234,0.1398547786474228,0.7899670310020447],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.7953296899795532},{"x":0.1348547786474228,"y":0.7953296899795532},{"x":0.1348547786474228,"y":0.8049450516700745},{"x":0.11825726181268692,"y":0.8049450516700745}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۲","boundary":[0.11825726181268692,0.7953296899795532,0.1348547786474228,0.8049450516700745]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.7953296899795532},{"x":0.1348547786474228,"y":0.7953296899795532},{"x":0.1348547786474228,"y":0.8049450516700745},{"x":0.11825726181268692,"y":0.8049450516700745}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11325726181268692,0.7883296899795532,0.1398547786474228,0.8119450516700745],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.817307710647583},{"x":0.1348547786474228,"y":0.817307710647583},{"x":0.1348547786474228,"y":0.8282967209815979},{"x":0.11618257313966751,"y":0.8282967209815979}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۵","boundary":[0.11618257313966751,0.817307710647583,0.1348547786474228,0.8282967209815979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1390041559934616,"y":0.817307710647583},{"x":0.14107884466648102,"y":0.817307710647583},{"x":0.14107884466648102,"y":0.8282967209815979},{"x":0.1390041559934616,"y":0.8282967209815979}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":".","boundary":[0.1390041559934616,0.817307710647583,0.14107884466648102,0.8282967209815979]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.817307710647583},{"x":0.14107884466648102,"y":0.817307710647583},{"x":0.14107884466648102,"y":0.8282967209815979},{"x":0.11618257313966751,"y":0.8282967209815979}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.1111825731396675,0.810307710647583,0.14607884466648102,0.8352967209815979],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.8392857313156128},{"x":0.1348547786474228,"y":0.8392857313156128},{"x":0.1348547786474228,"y":0.8502747416496277},{"x":0.11825726181268692,"y":0.8502747416496277}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۷","boundary":[0.11825726181268692,0.8392857313156128,0.1348547786474228,0.8502747416496277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1390041559934616,"y":0.8392857313156128},{"x":0.14315353333950043,"y":0.8392857313156128},{"x":0.14315353333950043,"y":0.8502747416496277},{"x":0.1390041559934616,"y":0.8502747416496277}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":".","boundary":[0.1390041559934616,0.8392857313156128,0.14315353333950043,0.8502747416496277]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.8392857313156128},{"x":0.14315353333950043,"y":0.8392857313156128},{"x":0.14315353333950043,"y":0.8502747416496277},{"x":0.11825726181268692,"y":0.8502747416496277}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.11325726181268692,0.8322857313156128,0.14815353333950043,0.8572747416496277],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.8626373410224915},{"x":0.1369294673204422,"y":0.8612637519836426},{"x":0.1369294673204422,"y":0.8722527623176575},{"x":0.11618257313966751,"y":0.8722527623176575}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۸","boundary":[0.11618257313966751,0.8626373410224915,0.1369294673204422,0.8722527623176575]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1390041559934616,"y":0.8626373410224915},{"x":0.14107884466648102,"y":0.8626373410224915},{"x":0.14107884466648102,"y":0.8722527623176575},{"x":0.1390041559934616,"y":0.8722527623176575}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":".","boundary":[0.1390041559934616,0.8626373410224915,0.14107884466648102,0.8722527623176575]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.8626373410224915},{"x":0.14107884466648102,"y":0.8612637519836426},{"x":0.14107884466648102,"y":0.8722527623176575},{"x":0.11618257313966751,"y":0.8722527623176575}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1111825731396675,0.8556373410224914,0.14607884466648102,0.8792527623176575],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48547717928886414,"y":0.9024725556373596},{"x":0.49170124530792236,"y":0.9024725556373596},{"x":0.49170124530792236,"y":0.9148351550102234},{"x":0.48547717928886414,"y":0.9148351550102234}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"ط","boundary":[0.48547717928886414,0.9024725556373596,0.49170124530792236,0.9148351550102234]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48547717928886414,"y":0.9024725556373596},{"x":0.49170124530792236,"y":0.9024725556373596},{"x":0.49170124530792236,"y":0.9148351550102234},{"x":0.48547717928886414,"y":0.9148351550102234}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.48047717928886413,0.8954725556373596,0.49670124530792237,0.9218351550102234],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/b849f92a0fe1999c/pages/JxWacnogLTwGngWt-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b849f92a0fe1999c/pages/AwrUyarripJccurB.jpg","blurred":"/storage/books/b849f92a0fe1999c/pages/WuLyEjNkTHFqLXfB.jpg"},"info":{"width":482,"height":728,"margin":[0.00023066923887897823,0.00015454051488048427,0.998199023760206,0.9987280823608022]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.12087912112474442},{"x":0.1369294673204422,"y":0.12087912112474442},{"x":0.1369294673204422,"y":0.1318681389093399},{"x":0.11618257313966751,"y":0.1318681389093399}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۱","boundary":[0.11618257313966751,0.12087912112474442,0.1369294673204422,0.1318681389093399]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.12087912112474442},{"x":0.1369294673204422,"y":0.12087912112474442},{"x":0.1369294673204422,"y":0.1318681389093399},{"x":0.11618257313966751,"y":0.1318681389093399}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1111825731396675,0.11387912112474441,0.1419294673204422,0.1388681389093399],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17842324078083038,"y":0.1318681389093399},{"x":0.47095435857772827,"y":0.1318681389093399},{"x":0.47095435857772827,"y":0.1565934121608734},{"x":0.17842324078083038,"y":0.1565934121608734}]},"confidence":0.4000000059604645,"str":"........","boundary":[0.17842324078083038,0.1318681389093399,0.47095435857772827,0.1565934121608734]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17842324078083038,"y":0.1318681389093399},{"x":0.47095435857772827,"y":0.1318681389093399},{"x":0.47095435857772827,"y":0.1565934121608734},{"x":0.17842324078083038,"y":0.1565934121608734}]},"confidence":0.4000000059604645,"dir":"ltr","boundary":[0.17342324078083038,0.1248681389093399,0.4759543585777283,0.16359341216087342],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.1428571492433548},{"x":0.1348547786474228,"y":0.1428571492433548},{"x":0.1348547786474228,"y":0.1538461595773697},{"x":0.11825726181268692,"y":0.1538461595773697}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۱","boundary":[0.11825726181268692,0.1428571492433548,0.1348547786474228,0.1538461595773697]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.1428571492433548},{"x":0.1348547786474228,"y":0.1428571492433548},{"x":0.1348547786474228,"y":0.1538461595773697},{"x":0.11825726181268692,"y":0.1538461595773697}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11325726181268692,0.1358571492433548,0.1398547786474228,0.1608461595773697],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.16620878875255585},{"x":0.1348547786474228,"y":0.16620878875255585},{"x":0.1348547786474228,"y":0.17582418024539948},{"x":0.11618257313966751,"y":0.17582418024539948}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۶","boundary":[0.11618257313966751,0.16620878875255585,0.1348547786474228,0.17582418024539948]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.16620878875255585},{"x":0.1348547786474228,"y":0.16620878875255585},{"x":0.1348547786474228,"y":0.17582418024539948},{"x":0.11618257313966751,"y":0.17582418024539948}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1111825731396675,0.15920878875255584,0.1398547786474228,0.18282418024539948],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.18818680942058563},{"x":0.1348547786474228,"y":0.18818680942058563},{"x":0.1348547786474228,"y":0.19780220091342926},{"x":0.11618257313966751,"y":0.19780220091342926}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۷","boundary":[0.11618257313966751,0.18818680942058563,0.1348547786474228,0.19780220091342926]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.18818680942058563},{"x":0.1348547786474228,"y":0.18818680942058563},{"x":0.1348547786474228,"y":0.19780220091342926},{"x":0.11618257313966751,"y":0.19780220091342926}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1111825731396675,0.18118680942058563,0.1398547786474228,0.20480220091342927],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5560166239738464,"y":0.21153846383094788},{"x":0.5622406601905823,"y":0.21153846383094788},{"x":0.5622406601905823,"y":0.22664834558963776},{"x":0.5560166239738464,"y":0.22664834558963776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5560166239738464,0.21153846383094788,0.5622406601905823,0.22664834558963776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5124481320381165,"y":0.21016483008861542},{"x":0.5539419054985046,"y":0.21153846383094788},{"x":0.5518672466278076,"y":0.22664834558963776},{"x":0.5124481320381165,"y":0.22664834558963776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سختی","boundary":[0.5124481320381165,0.21016483008861542,0.5518672466278076,0.22664834558963776]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5124481320381165,"y":0.21016483008861542},{"x":0.5622406601905823,"y":0.21153846383094788},{"x":0.5622406601905823,"y":0.22802197933197021},{"x":0.5124481320381165,"y":0.22664834558963776}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5074481320381165,0.2031648300886154,0.5672406601905823,0.23502197933197022],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.21016483008861542},{"x":0.1369294673204422,"y":0.21016483008861542},{"x":0.1369294673204422,"y":0.21978022158145905},{"x":0.11618257313966751,"y":0.21978022158145905}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۸","boundary":[0.11618257313966751,0.21016483008861542,0.1369294673204422,0.21978022158145905]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.21016483008861542},{"x":0.1369294673204422,"y":0.21016483008861542},{"x":0.1369294673204422,"y":0.21978022158145905},{"x":0.11618257313966751,"y":0.21978022158145905}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1111825731396675,0.2031648300886154,0.1419294673204422,0.22678022158145905],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30912864208221436,"y":0.22252747416496277},{"x":0.3609958589076996,"y":0.22252747416496277},{"x":0.3609958589076996,"y":0.24587911367416382},{"x":0.30912864208221436,"y":0.24587911367416382}]},"confidence":0.5299999713897705,"str":"...","boundary":[0.30912864208221436,0.22252747416496277,0.3609958589076996,0.24587911367416382]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30912864208221436,"y":0.22252747416496277},{"x":0.3609958589076996,"y":0.22252747416496277},{"x":0.3609958589076996,"y":0.24587911367416382},{"x":0.30912864208221436,"y":0.24587911367416382}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"ltr","boundary":[0.30412864208221435,0.21552747416496276,0.3659958589076996,0.2528791136741638],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.23351648449897766},{"x":0.13278008997440338,"y":0.23351648449897766},{"x":0.13278008997440338,"y":0.24175824224948883},{"x":0.11618257313966751,"y":0.24175824224948883}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۱","boundary":[0.11618257313966751,0.23351648449897766,0.13278008997440338,0.24175824224948883]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.23351648449897766},{"x":0.13278008997440338,"y":0.23351648449897766},{"x":0.13278008997440338,"y":0.24175824224948883},{"x":0.11618257313966751,"y":0.24175824224948883}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1111825731396675,0.22651648449897765,0.13778008997440339,0.24875824224948884],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.2541208863258362},{"x":0.1369294673204422,"y":0.2541208863258362},{"x":0.1369294673204422,"y":0.2651098966598511},{"x":0.11618257313966751,"y":0.2651098966598511}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۲","boundary":[0.11618257313966751,0.2541208863258362,0.1369294673204422,0.2651098966598511]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.2541208863258362},{"x":0.1369294673204422,"y":0.2541208863258362},{"x":0.1369294673204422,"y":0.2651098966598511},{"x":0.11618257313966751,"y":0.2651098966598511}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1111825731396675,0.24712088632583618,0.1419294673204422,0.2721098966598511],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.817427396774292,"y":0.11813186854124069},{"x":0.8589211702346802,"y":0.11675824224948883},{"x":0.8609958291053772,"y":0.1318681389093399},{"x":0.817427396774292,"y":0.13324175775051117}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۴-۱-","boundary":[0.817427396774292,0.11813186854124069,0.8609958291053772,0.1318681389093399]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7572613954544067,"y":0.11950549483299255},{"x":0.8070539236068726,"y":0.11813186854124069},{"x":0.8091286420822144,"y":0.13324175775051117},{"x":0.7593361139297485,"y":0.13461539149284363}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمایش","boundary":[0.7572613954544067,0.11950549483299255,0.8091286420822144,0.13324175775051117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7053942084312439,"y":0.11950549483299255},{"x":0.7510373592376709,"y":0.11950549483299255},{"x":0.7510373592376709,"y":0.13461539149284363},{"x":0.7074688673019409,"y":0.1359890103340149}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سختی","boundary":[0.7053942084312439,0.11950549483299255,0.7510373592376709,0.13461539149284363]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7053942084312439,"y":0.11950549483299255},{"x":0.8589211702346802,"y":0.11675824224948883},{"x":0.8609958291053772,"y":0.13324175775051117},{"x":0.7074688673019409,"y":0.1359890103340149}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7003942084312439,0.11250549483299255,0.8659958291053772,0.14024175775051118],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7655601501464844,"y":0.14148351550102234},{"x":0.8298755288124084,"y":0.14148351550102234},{"x":0.8298755288124084,"y":0.1565934121608734},{"x":0.7655601501464844,"y":0.1565934121608734}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱-۱۴-۱-","boundary":[0.7655601501464844,0.14148351550102234,0.8298755288124084,0.1565934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991701126098633,"y":0.14148351550102234},{"x":0.7614107728004456,"y":0.14148351550102234},{"x":0.7614107728004456,"y":0.1565934121608734},{"x":0.6991701126098633,"y":0.15796703100204468}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.6991701126098633,0.14148351550102234,0.7614107728004456,0.1565934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6618257164955139,"y":0.1428571492433548},{"x":0.6950207352638245,"y":0.14148351550102234},{"x":0.6950207352638245,"y":0.15796703100204468},{"x":0.6618257164955139,"y":0.15796703100204468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.6618257164955139,0.1428571492433548,0.6950207352638245,0.15796703100204468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6244813203811646,"y":0.1428571492433548},{"x":0.6576763391494751,"y":0.1428571492433548},{"x":0.6576763391494751,"y":0.15796703100204468},{"x":0.6244813203811646,"y":0.15796703100204468}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6244813203811646,0.1428571492433548,0.6576763391494751,0.15796703100204468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5767635107040405,"y":0.1428571492433548},{"x":0.6141079068183899,"y":0.1428571492433548},{"x":0.6141079068183899,"y":0.15796703100204468},{"x":0.5767635107040405,"y":0.15796703100204468}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"سختی","boundary":[0.5767635107040405,0.1428571492433548,0.6141079068183899,0.15796703100204468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5643153786659241,"y":0.14423076808452606},{"x":0.5684647560119629,"y":0.14423076808452606},{"x":0.5684647560119629,"y":0.15934066474437714},{"x":0.5643153786659241,"y":0.15934066474437714}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5643153786659241,0.14423076808452606,0.5684647560119629,0.15934066474437714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7655601501464844,"y":0.16346153616905212},{"x":0.8298755288124084,"y":0.16346153616905212},{"x":0.8298755288124084,"y":0.1785714328289032},{"x":0.7676348686218262,"y":0.1785714328289032}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲-۱۴-۱-","boundary":[0.7655601501464844,0.16346153616905212,0.8298755288124084,0.1785714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7302904725074768,"y":0.16346153616905212},{"x":0.7614107728004456,"y":0.16346153616905212},{"x":0.7614107728004456,"y":0.1785714328289032},{"x":0.7323651313781738,"y":0.17994505167007446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دقت","boundary":[0.7302904725074768,0.16346153616905212,0.7614107728004456,0.1785714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7095435857772827,"y":0.16346153616905212},{"x":0.7240663766860962,"y":0.16346153616905212},{"x":0.7240663766860962,"y":0.17994505167007446},{"x":0.7116182446479797,"y":0.17994505167007446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7095435857772827,0.16346153616905212,0.7240663766860962,0.17994505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6721991896629333,"y":0.16483516991138458},{"x":0.7074688673019409,"y":0.16346153616905212},{"x":0.7074688673019409,"y":0.17994505167007446},{"x":0.6721991896629333,"y":0.17994505167007446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.6721991896629333,0.16483516991138458,0.7074688673019409,0.17994505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.636929452419281,"y":0.16483516991138458},{"x":0.6680498123168945,"y":0.16483516991138458},{"x":0.6701244711875916,"y":0.17994505167007446},{"x":0.636929452419281,"y":0.17994505167007446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.636929452419281,0.16483516991138458,0.6701244711875916,0.17994505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5995850563049316,"y":0.16483516991138458},{"x":0.6244813203811646,"y":0.16483516991138458},{"x":0.6244813203811646,"y":0.17994505167007446},{"x":0.5995850563049316,"y":0.18131868541240692}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عدد","boundary":[0.5995850563049316,0.16483516991138458,0.6244813203811646,0.17994505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5497925281524658,"y":0.16620878875255585},{"x":0.5933610200881958,"y":0.16483516991138458},{"x":0.5933610200881958,"y":0.18131868541240692},{"x":0.5497925281524658,"y":0.18131868541240692}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سختی","boundary":[0.5497925281524658,0.16620878875255585,0.5933610200881958,0.18131868541240692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7655601501464844,"y":0.1854395568370819},{"x":0.8298755288124084,"y":0.18406593799591064},{"x":0.8298755288124084,"y":0.20054945349693298},{"x":0.7676348686218262,"y":0.20192307233810425}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳-۱۴-۱-","boundary":[0.7655601501464844,0.1854395568370819,0.8298755288124084,0.20054945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7199169993400574,"y":0.18681319057941437},{"x":0.7593361139297485,"y":0.1854395568370819},{"x":0.7614107728004456,"y":0.20192307233810425},{"x":0.7219917178153992,"y":0.20192307233810425}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.7199169993400574,0.18681319057941437,0.7614107728004456,0.20192307233810425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6701244711875916,"y":0.18818680942058563},{"x":0.7136929631233215,"y":0.18681319057941437},{"x":0.7136929631233215,"y":0.2032967060804367},{"x":0.6721991896629333,"y":0.2032967060804367}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سختی","boundary":[0.6701244711875916,0.18818680942058563,0.7136929631233215,0.2032967060804367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6452282071113586,"y":0.18818680942058563},{"x":0.6639004349708557,"y":0.18681319057941437},{"x":0.6639004349708557,"y":0.2032967060804367},{"x":0.6452282071113586,"y":0.2032967060804367}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نانو","boundary":[0.6452282071113586,0.18818680942058563,0.6639004349708557,0.2032967060804367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6390041708946228,"y":0.18818680942058563},{"x":0.6390041708946228,"y":0.18818680942058563},{"x":0.6410788297653198,"y":0.2032967060804367},{"x":0.6390041708946228,"y":0.2032967060804367}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6390041708946228,0.18818680942058563,0.6410788297653198,0.2032967060804367]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5497925281524658,"y":0.1428571492433548},{"x":0.8298755288124084,"y":0.14010989665985107},{"x":0.8319501876831055,"y":0.20192307233810425},{"x":0.5518672466278076,"y":0.20467032492160797}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5447925281524658,0.1358571492433548,0.8369501876831055,0.20892307233810425],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7219917178153992,"y":0.20879121124744415},{"x":0.8049792647361755,"y":0.20879121124744415},{"x":0.8049792647361755,"y":0.22390109300613403},{"x":0.7219917178153992,"y":0.22390109300613403}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱-۳-۱۴-۱-","boundary":[0.7219917178153992,0.20879121124744415,0.8049792647361755,0.22390109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6784232258796692,"y":0.21016483008861542},{"x":0.7178423404693604,"y":0.20879121124744415},{"x":0.7178423404693604,"y":0.22390109300613403},{"x":0.6784232258796692,"y":0.22390109300613403}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.6784232258796692,0.21016483008861542,0.7178423404693604,0.22390109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.634854793548584,"y":0.21016483008861542},{"x":0.6701244711875916,"y":0.21016483008861542},{"x":0.6701244711875916,"y":0.22390109300613403},{"x":0.634854793548584,"y":0.22390109300613403}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدول","boundary":[0.634854793548584,0.21016483008861542,0.6701244711875916,0.22390109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5684647560119629,"y":0.21016483008861542},{"x":0.6265560388565063,"y":0.21016483008861542},{"x":0.6265560388565063,"y":0.22390109300613403},{"x":0.5684647560119629,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الاستیک","boundary":[0.5684647560119629,0.21016483008861542,0.6265560388565063,0.22390109300613403]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5684647560119629,"y":0.21016483008861542},{"x":0.8049792647361755,"y":0.20879121124744415},{"x":0.8049792647361755,"y":0.22390109300613403},{"x":0.5684647560119629,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5634647560119629,0.2031648300886154,0.8099792647361755,0.23090109300613404],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7219917178153992,"y":0.22939559817314148},{"x":0.8049792647361755,"y":0.22939559817314148},{"x":0.8049792647361755,"y":0.24725274741649628},{"x":0.7219917178153992,"y":0.24725274741649628}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲-۳-۱۴-۱-","boundary":[0.7219917178153992,0.22939559817314148,0.8049792647361755,0.24725274741649628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6784232258796692,"y":0.22939559817314148},{"x":0.7178423404693604,"y":0.22939559817314148},{"x":0.7178423404693604,"y":0.24725274741649628},{"x":0.6784232258796692,"y":0.24725274741649628}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.6784232258796692,0.22939559817314148,0.7178423404693604,0.24725274741649628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6120331883430481,"y":0.22939559817314148},{"x":0.6701244711875916,"y":0.22939559817314148},{"x":0.6701244711875916,"y":0.24725274741649628},{"x":0.6120331883430481,"y":0.24725274741649628}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چقرمگی","boundary":[0.6120331883430481,0.22939559817314148,0.6701244711875916,0.24725274741649628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5560166239738464,"y":0.22939559817314148},{"x":0.6058091521263123,"y":0.22939559817314148},{"x":0.6058091521263123,"y":0.24725274741649628},{"x":0.5560166239738464,"y":0.24725274741649628}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شکست","boundary":[0.5560166239738464,0.22939559817314148,0.6058091521263123,0.24725274741649628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5414937734603882,"y":0.22939559817314148},{"x":0.5477178692817688,"y":0.22939559817314148},{"x":0.5477178692817688,"y":0.24725274741649628},{"x":0.5414937734603882,"y":0.24725274741649628}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5414937734603882,0.22939559817314148,0.5477178692817688,0.24725274741649628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4937759339809418,"y":0.22939559817314148},{"x":0.5331950187683105,"y":0.22939559817314148},{"x":0.5331950187683105,"y":0.24725274741649628},{"x":0.4937759339809418,"y":0.24725274741649628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.4937759339809418,0.22939559817314148,0.5331950187683105,0.24725274741649628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44398340582847595,"y":0.22939559817314148},{"x":0.48755186796188354,"y":0.22939559817314148},{"x":0.48755186796188354,"y":0.24725274741649628},{"x":0.44398340582847595,"y":0.24725274741649628}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سختی","boundary":[0.44398340582847595,0.22939559817314148,0.48755186796188354,0.24725274741649628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4149377644062042,"y":0.22939559817314148},{"x":0.4377593398094177,"y":0.22939559817314148},{"x":0.4377593398094177,"y":0.24725274741649628},{"x":0.4149377644062042,"y":0.24725274741649628}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نانو","boundary":[0.4149377644062042,0.22939559817314148,0.4377593398094177,0.24725274741649628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4107883870601654,"y":0.23076923191547394},{"x":0.4149377644062042,"y":0.23076923191547394},{"x":0.4149377644062042,"y":0.24725274741649628},{"x":0.4107883870601654,"y":0.24725274741649628}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4107883870601654,0.23076923191547394,0.4149377644062042,0.24725274741649628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.817427396774292,"y":0.2527472674846649},{"x":0.8589211702346802,"y":0.25137361884117126},{"x":0.8609958291053772,"y":0.26923078298568726},{"x":0.817427396774292,"y":0.26923078298568726}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۵-۱-","boundary":[0.817427396774292,0.2527472674846649,0.8609958291053772,0.26923078298568726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7676348686218262,"y":0.2541208863258362},{"x":0.8070539236068726,"y":0.2541208863258362},{"x":0.8091286420822144,"y":0.26923078298568726},{"x":0.7676348686218262,"y":0.2706044018268585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.7676348686218262,0.2541208863258362,0.8091286420822144,0.26923078298568726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.728215754032135,"y":0.25549450516700745},{"x":0.7614107728004456,"y":0.2541208863258362},{"x":0.7614107728004456,"y":0.2706044018268585},{"x":0.728215754032135,"y":0.2719780206680298}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ضربه","boundary":[0.728215754032135,0.25549450516700745,0.7614107728004456,0.2706044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7219917178153992,"y":0.25549450516700745},{"x":0.7219917178153992,"y":0.25549450516700745},{"x":0.7219917178153992,"y":0.2706044018268585},{"x":0.7219917178153992,"y":0.2706044018268585}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7219917178153992,0.25549450516700745,0.7219917178153992,0.2706044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8278008103370667,"y":0.27335163950920105},{"x":0.8589211702346802,"y":0.27335163950920105},{"x":0.8609958291053772,"y":0.2884615361690521},{"x":0.8278008103370667,"y":0.2898351550102234}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱۶-۱","boundary":[0.8278008103370667,0.27335163950920105,0.8609958291053772,0.2884615361690521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.817427396774292,"y":0.2747252881526947},{"x":0.8215767741203308,"y":0.2747252881526947},{"x":0.8215767741203308,"y":0.2898351550102234},{"x":0.817427396774292,"y":0.2898351550102234}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.817427396774292,0.2747252881526947,0.8215767741203308,0.2898351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7572613954544067,"y":0.2747252881526947},{"x":0.8091286420822144,"y":0.2747252881526947},{"x":0.8091286420822144,"y":0.2898351550102234},{"x":0.7593361139297485,"y":0.29120880365371704}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزمایش","boundary":[0.7572613954544067,0.2747252881526947,0.8091286420822144,0.2898351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7116182446479797,"y":0.27609890699386597},{"x":0.7510373592376709,"y":0.27609890699386597},{"x":0.7510373592376709,"y":0.29120880365371704},{"x":0.7136929631233215,"y":0.29120880365371704}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"خزش","boundary":[0.7116182446479797,0.27609890699386597,0.7510373592376709,0.29120880365371704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7053942084312439,"y":0.27609890699386597},{"x":0.7074688673019409,"y":0.27609890699386597},{"x":0.7074688673019409,"y":0.29120880365371704},{"x":0.7053942084312439,"y":0.29120880365371704}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7053942084312439,0.27609890699386597,0.7074688673019409,0.29120880365371704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8257261514663696,"y":0.2967033088207245},{"x":0.8589211702346802,"y":0.2967033088207245},{"x":0.8589211702346802,"y":0.3145604431629181},{"x":0.8257261514663696,"y":0.3145604431629181}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۷-۱","boundary":[0.8257261514663696,0.2967033088207245,0.8589211702346802,0.3145604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8132780194282532,"y":0.29807692766189575},{"x":0.8215767741203308,"y":0.29807692766189575},{"x":0.8215767741203308,"y":0.3145604431629181},{"x":0.8153526782989502,"y":0.3145604431629181}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8132780194282532,0.29807692766189575,0.8215767741203308,0.3145604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7572613954544067,"y":0.29807692766189575},{"x":0.8070539236068726,"y":0.2967033088207245},{"x":0.8091286420822144,"y":0.3145604431629181},{"x":0.7572613954544067,"y":0.31593406200408936}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آزمایش","boundary":[0.7572613954544067,0.29807692766189575,0.8091286420822144,0.3145604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6929460763931274,"y":0.29807692766189575},{"x":0.7510373592376709,"y":0.29807692766189575},{"x":0.7510373592376709,"y":0.31593406200408936},{"x":0.6929460763931274,"y":0.31593406200408936}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خستگی","boundary":[0.6929460763931274,0.29807692766189575,0.7510373592376709,0.31593406200408936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.817427396774292,"y":0.32005494832992554},{"x":0.8589211702346802,"y":0.3186813294887543},{"x":0.8609958291053772,"y":0.3351648449897766},{"x":0.817427396774292,"y":0.3351648449897766}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱۸-۱-","boundary":[0.817427396774292,0.32005494832992554,0.8609958291053772,0.3351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7572613954544067,"y":0.32005494832992554},{"x":0.8070539236068726,"y":0.32005494832992554},{"x":0.8091286420822144,"y":0.3365384638309479},{"x":0.7593361139297485,"y":0.3365384638309479}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزمایش","boundary":[0.7572613954544067,0.32005494832992554,0.8091286420822144,0.3365384638309479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7012448310852051,"y":0.32005494832992554},{"x":0.7510373592376709,"y":0.32005494832992554},{"x":0.7510373592376709,"y":0.3365384638309479},{"x":0.7012448310852051,"y":0.33791208267211914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقاومت","boundary":[0.7012448310852051,0.32005494832992554,0.7510373592376709,0.3365384638309479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6452282071113586,"y":0.3214285671710968},{"x":0.6929460763931274,"y":0.3214285671710968},{"x":0.6950207352638245,"y":0.33791208267211914},{"x":0.6452282071113586,"y":0.33791208267211914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سایشی","boundary":[0.6452282071113586,0.3214285671710968,0.6950207352638245,0.33791208267211914]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.408713698387146,"y":0.22939559817314148},{"x":0.8589211702346802,"y":0.2252747267484665},{"x":0.863070547580719,"y":0.3351648449897766},{"x":0.4128630757331848,"y":0.34065935015678406}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.403713698387146,0.22239559817314147,0.868070547580719,0.3421648449897766],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7655601501464844,"y":0.3420329689979553},{"x":0.8298755288124084,"y":0.3420329689979553},{"x":0.8298755288124084,"y":0.35851648449897766},{"x":0.7655601501464844,"y":0.3598901033401489}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱-۱۸-۱-","boundary":[0.7655601501464844,0.3420329689979553,0.8298755288124084,0.35851648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7178423404693604,"y":0.3434065878391266},{"x":0.7614107728004456,"y":0.3420329689979553},{"x":0.7614107728004456,"y":0.3598901033401489},{"x":0.7178423404693604,"y":0.3598901033401489}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سایش","boundary":[0.7178423404693604,0.3434065878391266,0.7614107728004456,0.3598901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6701244711875916,"y":0.3434065878391266},{"x":0.7116182446479797,"y":0.3434065878391266},{"x":0.7116182446479797,"y":0.3598901033401489},{"x":0.6701244711875916,"y":0.3598901033401489}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مالشی","boundary":[0.6701244711875916,0.3434065878391266,0.7116182446479797,0.3598901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6597510576248169,"y":0.3434065878391266},{"x":0.6639004349708557,"y":0.3434065878391266},{"x":0.6639004349708557,"y":0.3598901033401489},{"x":0.6597510576248169,"y":0.3598901033401489}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6597510576248169,0.3434065878391266,0.6639004349708557,0.3598901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6286306977272034,"y":0.3434065878391266},{"x":0.6576763391494751,"y":0.3434065878391266},{"x":0.6576763391494751,"y":0.3598901033401489},{"x":0.6286306977272034,"y":0.3598901033401489}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"رفت","boundary":[0.6286306977272034,0.3434065878391266,0.6576763391494751,0.3598901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6182572841644287,"y":0.3434065878391266},{"x":0.6224066615104675,"y":0.3434065878391266},{"x":0.6224066615104675,"y":0.3598901033401489},{"x":0.6182572841644287,"y":0.3598901033401489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6182572841644287,0.3434065878391266,0.6224066615104675,0.3598901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5622406601905823,"y":0.3434065878391266},{"x":0.6120331883430481,"y":0.3434065878391266},{"x":0.6120331883430481,"y":0.3598901033401489},{"x":0.5622406601905823,"y":0.3612637221813202}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"برگشتی","boundary":[0.5622406601905823,0.3434065878391266,0.6120331883430481,0.3598901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5518672466278076,"y":0.34478020668029785},{"x":0.5560166239738464,"y":0.34478020668029785},{"x":0.5560166239738464,"y":0.3612637221813202},{"x":0.5518672466278076,"y":0.3612637221813202}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5518672466278076,0.34478020668029785,0.5560166239738464,0.3612637221813202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.545643150806427,"y":0.34478020668029785},{"x":0.5477178692817688,"y":0.34478020668029785},{"x":0.5477178692817688,"y":0.3612637221813202},{"x":0.545643150806427,"y":0.3612637221813202}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.545643150806427,0.34478020668029785,0.5477178692817688,0.3612637221813202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7655601501464844,"y":0.36675822734832764},{"x":0.8298755288124084,"y":0.36538460850715637},{"x":0.8298755288124084,"y":0.38049450516700745},{"x":0.7655601501464844,"y":0.3818681240081787}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۱۸-۱-","boundary":[0.7655601501464844,0.36675822734832764,0.8298755288124084,0.38049450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7178423404693604,"y":0.36675822734832764},{"x":0.7614107728004456,"y":0.36538460850715637},{"x":0.7614107728004456,"y":0.3818681240081787},{"x":0.7178423404693604,"y":0.3818681240081787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سایش","boundary":[0.7178423404693604,0.36675822734832764,0.7614107728004456,0.3818681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6887966990470886,"y":0.36675822734832764},{"x":0.7116182446479797,"y":0.36675822734832764},{"x":0.7116182446479797,"y":0.3818681240081787},{"x":0.6887966990470886,"y":0.3818681240081787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پین","boundary":[0.6887966990470886,0.36675822734832764,0.7116182446479797,0.3818681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535269618034363,"y":0.36675822734832764},{"x":0.680497944355011,"y":0.36675822734832764},{"x":0.680497944355011,"y":0.3818681240081787},{"x":0.6535269618034363,"y":0.3818681240081787}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.6535269618034363,0.36675822734832764,0.680497944355011,0.3818681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6037344336509705,"y":0.36675822734832764},{"x":0.6473029255867004,"y":0.36675822734832764},{"x":0.6473029255867004,"y":0.3818681240081787},{"x":0.6037344336509705,"y":0.3818681240081787}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"دیسک","boundary":[0.6037344336509705,0.36675822734832764,0.6473029255867004,0.3818681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5975103974342346,"y":0.3681318759918213},{"x":0.5995850563049316,"y":0.3681318759918213},{"x":0.5995850563049316,"y":0.3818681240081787},{"x":0.5975103974342346,"y":0.3818681240081787}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5975103974342346,0.3681318759918213,0.5995850563049316,0.3818681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7655601501464844,"y":0.38736262917518616},{"x":0.8298755288124084,"y":0.3859890103340149},{"x":0.8298755288124084,"y":0.4038461446762085},{"x":0.7676348686218262,"y":0.4038461446762085}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳-۱۸-۱-","boundary":[0.7655601501464844,0.38736262917518616,0.8298755288124084,0.4038461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7178423404693604,"y":0.3887362778186798},{"x":0.7593361139297485,"y":0.38736262917518616},{"x":0.7614107728004456,"y":0.4038461446762085},{"x":0.7199169993400574,"y":0.40521979331970215}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سایش","boundary":[0.7178423404693604,0.3887362778186798,0.7614107728004456,0.4038461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6659750938415527,"y":0.3887362778186798},{"x":0.7116182446479797,"y":0.3887362778186798},{"x":0.7116182446479797,"y":0.40521979331970215},{"x":0.6659750938415527,"y":0.40521979331970215}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رفتگی","boundary":[0.6659750938415527,0.3887362778186798,0.7116182446479797,0.40521979331970215]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.545643150806427,"y":0.3434065878391266},{"x":0.8298755288124084,"y":0.3420329689979553},{"x":0.8319501876831055,"y":0.4038461446762085},{"x":0.545643150806427,"y":0.4065934121608734}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.540643150806427,0.3364065878391266,0.8369501876831055,0.4108461446762085],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.27747252583503723},{"x":0.13278008997440338,"y":0.27747252583503723},{"x":0.13278008997440338,"y":0.28708791732788086},{"x":0.11618257313966751,"y":0.28708791732788086}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۶","boundary":[0.11618257313966751,0.27747252583503723,0.13278008997440338,0.28708791732788086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.27747252583503723},{"x":0.13278008997440338,"y":0.27747252583503723},{"x":0.13278008997440338,"y":0.28708791732788086},{"x":0.11618257313966751,"y":0.28708791732788086}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1111825731396675,0.2704725258350372,0.13778008997440339,0.29408791732788087],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.299450546503067},{"x":0.1348547786474228,"y":0.299450546503067},{"x":0.1348547786474228,"y":0.3076923191547394},{"x":0.11618257313966751,"y":0.30906593799591064}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۹","boundary":[0.11618257313966751,0.299450546503067,0.1348547786474228,0.3076923191547394]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.299450546503067},{"x":0.1348547786474228,"y":0.299450546503067},{"x":0.1348547786474228,"y":0.3076923191547394},{"x":0.11618257313966751,"y":0.30906593799591064}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1111825731396675,0.292450546503067,0.1398547786474228,0.3146923191547394],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.3214285671710968},{"x":0.1348547786474228,"y":0.3214285671710968},{"x":0.1348547786474228,"y":0.33379119634628296},{"x":0.11825726181268692,"y":0.33379119634628296}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۳","boundary":[0.11825726181268692,0.3214285671710968,0.1348547786474228,0.33379119634628296]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.3214285671710968},{"x":0.1348547786474228,"y":0.3214285671710968},{"x":0.1348547786474228,"y":0.33379119634628296},{"x":0.11825726181268692,"y":0.33379119634628296}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11325726181268692,0.3144285671710968,0.1398547786474228,0.34079119634628297],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.34478020668029785},{"x":0.1348547786474228,"y":0.34478020668029785},{"x":0.1348547786474228,"y":0.35576921701431274},{"x":0.11618257313966751,"y":0.35576921701431274}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۴","boundary":[0.11618257313966751,0.34478020668029785,0.1348547786474228,0.35576921701431274]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1390041559934616,"y":0.34478020668029785},{"x":0.14315353333950043,"y":0.34478020668029785},{"x":0.14315353333950043,"y":0.35576921701431274},{"x":0.1390041559934616,"y":0.35576921701431274}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"..","boundary":[0.1390041559934616,0.34478020668029785,0.14315353333950043,0.35576921701431274]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.34478020668029785},{"x":0.14315353333950043,"y":0.34478020668029785},{"x":0.14315353333950043,"y":0.35576921701431274},{"x":0.11618257313966751,"y":0.35576921701431274}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1111825731396675,0.33778020668029785,0.14815353333950043,0.36276921701431275],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.36675822734832764},{"x":0.1369294673204422,"y":0.36675822734832764},{"x":0.1369294673204422,"y":0.37637361884117126},{"x":0.11618257313966751,"y":0.37637361884117126}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۸۴","boundary":[0.11618257313966751,0.36675822734832764,0.1369294673204422,0.37637361884117126]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1369294673204422,"y":0.36675822734832764},{"x":0.14107884466648102,"y":0.36675822734832764},{"x":0.14107884466648102,"y":0.37637361884117126},{"x":0.1390041559934616,"y":0.37637361884117126}]},"confidence":0.5099999904632568,"str":".","boundary":[0.1369294673204422,0.36675822734832764,0.14107884466648102,0.37637361884117126]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.36675822734832764},{"x":0.14107884466648102,"y":0.36675822734832764},{"x":0.14107884466648102,"y":0.37637361884117126},{"x":0.11618257313966751,"y":0.37637361884117126}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.1111825731396675,0.35975822734832763,0.14607884466648102,0.38337361884117127],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.3901098966598511},{"x":0.1369294673204422,"y":0.3901098966598511},{"x":0.1369294673204422,"y":0.39835163950920105},{"x":0.11618257313966751,"y":0.39835163950920105}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۵","boundary":[0.11618257313966751,0.3901098966598511,0.1369294673204422,0.39835163950920105]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.3901098966598511},{"x":0.1369294673204422,"y":0.3901098966598511},{"x":0.1369294673204422,"y":0.39835163950920105},{"x":0.11618257313966751,"y":0.39835163950920105}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1111825731396675,0.38310989665985107,0.1419294673204422,0.40535163950920106],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.43406593799591064},{"x":0.1390041559934616,"y":0.43406593799591064},{"x":0.1390041559934616,"y":0.4464285671710968},{"x":0.11825726181268692,"y":0.4464285671710968}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۹","boundary":[0.11825726181268692,0.43406593799591064,0.1390041559934616,0.4464285671710968]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14315353333950043,"y":0.43406593799591064},{"x":0.14937759935855865,"y":0.43406593799591064},{"x":0.14937759935855865,"y":0.4464285671710968},{"x":0.14315353333950043,"y":0.4464285671710968}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"..","boundary":[0.14315353333950043,0.43406593799591064,0.14937759935855865,0.4464285671710968]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.43406593799591064},{"x":0.14937759935855865,"y":0.43406593799591064},{"x":0.14937759935855865,"y":0.4464285671710968},{"x":0.11825726181268692,"y":0.4464285671710968}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.11325726181268692,0.42706593799591064,0.15437759935855866,0.4534285671710968],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.4574175775051117},{"x":0.13278008997440338,"y":0.4574175775051117},{"x":0.13278008997440338,"y":0.4684065878391266},{"x":0.11825726181268692,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۰","boundary":[0.11825726181268692,0.4574175775051117,0.13278008997440338,0.4684065878391266]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.4574175775051117},{"x":0.13278008997440338,"y":0.4574175775051117},{"x":0.13278008997440338,"y":0.4684065878391266},{"x":0.11825726181268692,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11325726181268692,0.4504175775051117,0.13778008997440339,0.4754065878391266],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.48076921701431274},{"x":0.1348547786474228,"y":0.48076921701431274},{"x":0.1348547786474228,"y":0.49038460850715637},{"x":0.11618257313966751,"y":0.49038460850715637}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۲","boundary":[0.11618257313966751,0.48076921701431274,0.1348547786474228,0.49038460850715637]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.48076921701431274},{"x":0.1348547786474228,"y":0.48076921701431274},{"x":0.1348547786474228,"y":0.49038460850715637},{"x":0.11618257313966751,"y":0.49038460850715637}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1111825731396675,0.47376921701431274,0.1398547786474228,0.4973846085071564],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.5027472376823425},{"x":0.1348547786474228,"y":0.5027472376823425},{"x":0.1369294673204422,"y":0.5123626589775085},{"x":0.11825726181268692,"y":0.5123626589775085}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۴","boundary":[0.11825726181268692,0.5027472376823425,0.1369294673204422,0.5123626589775085]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14107884466648102,"y":0.5027472376823425},{"x":0.14107884466648102,"y":0.5027472376823425},{"x":0.14315353333950043,"y":0.5123626589775085},{"x":0.14107884466648102,"y":0.5123626589775085}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":".","boundary":[0.14107884466648102,0.5027472376823425,0.14315353333950043,0.5123626589775085]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.5027472376823425},{"x":0.14107884466648102,"y":0.5027472376823425},{"x":0.14315353333950043,"y":0.5123626589775085},{"x":0.11825726181268692,"y":0.5123626589775085}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.11325726181268692,0.4957472376823425,0.14815353333950043,0.5193626589775086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.5247252583503723},{"x":0.1369294673204422,"y":0.5247252583503723},{"x":0.1369294673204422,"y":0.5357142686843872},{"x":0.11825726181268692,"y":0.5357142686843872}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۸","boundary":[0.11825726181268692,0.5247252583503723,0.1369294673204422,0.5357142686843872]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1390041559934616,"y":0.5247252583503723},{"x":0.14107884466648102,"y":0.5247252583503723},{"x":0.14107884466648102,"y":0.5357142686843872},{"x":0.1390041559934616,"y":0.5357142686843872}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":".","boundary":[0.1390041559934616,0.5247252583503723,0.14107884466648102,0.5357142686843872]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.5247252583503723},{"x":0.14107884466648102,"y":0.5247252583503723},{"x":0.14107884466648102,"y":0.5357142686843872},{"x":0.11825726181268692,"y":0.5357142686843872}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.11325726181268692,0.5177252583503723,0.14607884466648102,0.5427142686843872],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12033195048570633,"y":0.5480769276618958},{"x":0.14730291068553925,"y":0.5480769276618958},{"x":0.14730291068553925,"y":0.557692289352417},{"x":0.12033195048570633,"y":0.557692289352417}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۳","boundary":[0.12033195048570633,0.5480769276618958,0.14730291068553925,0.557692289352417]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15145228803157806,"y":0.5480769276618958},{"x":0.15352697670459747,"y":0.5480769276618958},{"x":0.15352697670459747,"y":0.557692289352417},{"x":0.15145228803157806,"y":0.557692289352417}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":".","boundary":[0.15145228803157806,0.5480769276618958,0.15352697670459747,0.557692289352417]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12033195048570633,"y":0.5480769276618958},{"x":0.15352697670459747,"y":0.5480769276618958},{"x":0.15352697670459747,"y":0.557692289352417},{"x":0.12033195048570633,"y":0.557692289352417}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.11533195048570632,0.5410769276618957,0.15852697670459748,0.564692289352417],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8278008103370667,"y":0.43406593799591064},{"x":0.863070547580719,"y":0.43406593799591064},{"x":0.863070547580719,"y":0.450549453496933},{"x":0.8278008103370667,"y":0.450549453496933}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8278008103370667,0.43406593799591064,0.863070547580719,0.450549453496933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7946057915687561,"y":0.43406593799591064},{"x":0.8215767741203308,"y":0.43406593799591064},{"x":0.8215767741203308,"y":0.450549453496933},{"x":0.7946057915687561,"y":0.450549453496933}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7946057915687561,0.43406593799591064,0.8215767741203308,0.450549453496933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7883817553520203,"y":0.43406593799591064},{"x":0.7904564142227173,"y":0.43406593799591064},{"x":0.7904564142227173,"y":0.450549453496933},{"x":0.7883817553520203,"y":0.450549453496933}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7883817553520203,0.43406593799591064,0.7904564142227173,0.450549453496933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7448132634162903,"y":0.43406593799591064},{"x":0.7821576595306396,"y":0.43406593799591064},{"x":0.7821576595306396,"y":0.450549453496933},{"x":0.7448132634162903,"y":0.450549453496933}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.7448132634162903,0.43406593799591064,0.7821576595306396,0.450549453496933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6784232258796692,"y":0.43406593799591064},{"x":0.7385892271995544,"y":0.43406593799591064},{"x":0.7385892271995544,"y":0.450549453496933},{"x":0.6784232258796692,"y":0.450549453496933}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کشسان","boundary":[0.6784232258796692,0.43406593799591064,0.7385892271995544,0.450549453496933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6659750938415527,"y":0.43406593799591064},{"x":0.6721991896629333,"y":0.43406593799591064},{"x":0.6721991896629333,"y":0.450549453496933},{"x":0.6659750938415527,"y":0.450549453496933}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6659750938415527,0.43406593799591064,0.6721991896629333,0.450549453496933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.589211642742157,"y":0.43406593799591064},{"x":0.6576763391494751,"y":0.43406593799591064},{"x":0.6576763391494751,"y":0.450549453496933},{"x":0.589211642742157,"y":0.450549453496933}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ناکشسان","boundary":[0.589211642742157,0.43406593799591064,0.6576763391494751,0.450549453496933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5560166239738464,"y":0.43406593799591064},{"x":0.5809128880500793,"y":0.43406593799591064},{"x":0.5809128880500793,"y":0.450549453496933},{"x":0.5560166239738464,"y":0.450549453496933}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.5560166239738464,0.43406593799591064,0.5809128880500793,0.450549453496933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394191145896912,"y":0.43406593799591064},{"x":0.5539419054985046,"y":0.43406593799591064},{"x":0.5539419054985046,"y":0.450549453496933},{"x":0.5394191145896912,"y":0.450549453496933}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.5394191145896912,0.43406593799591064,0.5539419054985046,0.450549453496933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8257261514663696,"y":0.4574175775051117},{"x":0.8609958291053772,"y":0.45604395866394043},{"x":0.8609958291053772,"y":0.4711538553237915},{"x":0.8257261514663696,"y":0.47252747416496277}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱-۲-","boundary":[0.8257261514663696,0.4574175775051117,0.8609958291053772,0.4711538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7759336233139038,"y":0.4574175775051117},{"x":0.817427396774292,"y":0.4574175775051117},{"x":0.817427396774292,"y":0.47252747416496277},{"x":0.7759336233139038,"y":0.47252747416496277}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.7759336233139038,0.4574175775051117,0.817427396774292,0.47252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7178423404693604,"y":0.4574175775051117},{"x":0.7697095274925232,"y":0.4574175775051117},{"x":0.7697095274925232,"y":0.47252747416496277},{"x":0.7178423404693604,"y":0.47252747416496277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشسان","boundary":[0.7178423404693604,0.4574175775051117,0.7697095274925232,0.47252747416496277]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394191145896912,"y":0.43406593799591064},{"x":0.863070547580719,"y":0.43406593799591064},{"x":0.863070547580719,"y":0.47252747416496277},{"x":0.5394191145896912,"y":0.47252747416496277}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5344191145896912,0.42706593799591064,0.868070547580719,0.4795274741649628],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7759336233139038,"y":0.4780219793319702},{"x":0.8319501876831055,"y":0.4780219793319702},{"x":0.8319501876831055,"y":0.4958791136741638},{"x":0.7759336233139038,"y":0.4958791136741638}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱-۱-۲-","boundary":[0.7759336233139038,0.4780219793319702,0.8319501876831055,0.4958791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680497944355011,"y":0.4793955981731415},{"x":0.771784245967865,"y":0.4780219793319702},{"x":0.771784245967865,"y":0.4958791136741638},{"x":0.680497944355011,"y":0.4958791136741638}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناهمسانگردی","boundary":[0.680497944355011,0.4793955981731415,0.771784245967865,0.4958791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6307054162025452,"y":0.4793955981731415},{"x":0.6742738485336304,"y":0.4793955981731415},{"x":0.6742738485336304,"y":0.4958791136741638},{"x":0.6307054162025452,"y":0.4958791136741638}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.6307054162025452,0.4793955981731415,0.6742738485336304,0.4958791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5746887922286987,"y":0.4793955981731415},{"x":0.6244813203811646,"y":0.4793955981731415},{"x":0.6244813203811646,"y":0.4958791136741638},{"x":0.5746887922286987,"y":0.4958791136741638}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کشسان","boundary":[0.5746887922286987,0.4793955981731415,0.6244813203811646,0.4958791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5684647560119629,"y":0.48076921701431274},{"x":0.5684647560119629,"y":0.48076921701431274},{"x":0.5684647560119629,"y":0.4972527325153351},{"x":0.5684647560119629,"y":0.4972527325153351}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5684647560119629,0.48076921701431274,0.5684647560119629,0.4972527325153351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8257261514663696,"y":0.5027472376823425},{"x":0.8609958291053772,"y":0.5027472376823425},{"x":0.8609958291053772,"y":0.5178571343421936},{"x":0.8257261514663696,"y":0.5178571343421936}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲-۲-","boundary":[0.8257261514663696,0.5027472376823425,0.8609958291053772,0.5178571343421936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7883817553520203,"y":0.5027472376823425},{"x":0.819502055644989,"y":0.5027472376823425},{"x":0.819502055644989,"y":0.5178571343421936},{"x":0.7883817553520203,"y":0.5178571343421936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.7883817553520203,0.5027472376823425,0.819502055644989,0.5178571343421936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7510373592376709,"y":0.5027472376823425},{"x":0.7800830006599426,"y":0.5027472376823425},{"x":0.7800830006599426,"y":0.5178571343421936},{"x":0.7510373592376709,"y":0.5178571343421936}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اتمی","boundary":[0.7510373592376709,0.5027472376823425,0.7800830006599426,0.5178571343421936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7074688673019409,"y":0.5027472376823425},{"x":0.7427386045455933,"y":0.5027472376823425},{"x":0.7427386045455933,"y":0.5178571343421936},{"x":0.7074688673019409,"y":0.5178571343421936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.7074688673019409,0.5027472376823425,0.7427386045455933,0.5178571343421936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6680498123168945,"y":0.5027472376823425},{"x":0.7012448310852051,"y":0.5027472376823425},{"x":0.7012448310852051,"y":0.5178571343421936},{"x":0.6680498123168945,"y":0.5178571343421936}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.6680498123168945,0.5027472376823425,0.7012448310852051,0.5178571343421936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6099585294723511,"y":0.5027472376823425},{"x":0.6618257164955139,"y":0.5027472376823425},{"x":0.6618257164955139,"y":0.5178571343421936},{"x":0.6099585294723511,"y":0.5178571343421936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشسان","boundary":[0.6099585294723511,0.5027472376823425,0.6618257164955139,0.5178571343421936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8257261514663696,"y":0.5247252583503723},{"x":0.8609958291053772,"y":0.5247252583503723},{"x":0.8609958291053772,"y":0.5398351550102234},{"x":0.8257261514663696,"y":0.5398351550102234}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۳-۲-","boundary":[0.8257261514663696,0.5247252583503723,0.8609958291053772,0.5398351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8029045462608337,"y":0.5247252583503723},{"x":0.817427396774292,"y":0.5247252583503723},{"x":0.817427396774292,"y":0.5398351550102234},{"x":0.8029045462608337,"y":0.5398351550102234}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.8029045462608337,0.5247252583503723,0.817427396774292,0.5398351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7759336233139038,"y":0.5247252583503723},{"x":0.7966805100440979,"y":0.5247252583503723},{"x":0.7966805100440979,"y":0.5398351550102234},{"x":0.7759336233139038,"y":0.5398351550102234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دما","boundary":[0.7759336233139038,0.5247252583503723,0.7966805100440979,0.5398351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7572613954544067,"y":0.5247252583503723},{"x":0.7697095274925232,"y":0.5247252583503723},{"x":0.7697095274925232,"y":0.5398351550102234},{"x":0.7572613954544067,"y":0.5398351550102234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7572613954544067,0.5247252583503723,0.7697095274925232,0.5398351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7199169993400574,"y":0.5247252583503723},{"x":0.7510373592376709,"y":0.5247252583503723},{"x":0.7510373592376709,"y":0.5398351550102234},{"x":0.7199169993400574,"y":0.5398351550102234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.7199169993400574,0.5247252583503723,0.7510373592376709,0.5398351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6618257164955139,"y":0.5247252583503723},{"x":0.7136929631233215,"y":0.5247252583503723},{"x":0.7136929631233215,"y":0.5398351550102234},{"x":0.6618257164955139,"y":0.5398351550102234}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کشسان","boundary":[0.6618257164955139,0.5247252583503723,0.7136929631233215,0.5398351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6286306977272034,"y":0.5247252583503723},{"x":0.6556016802787781,"y":0.5247252583503723},{"x":0.6556016802787781,"y":0.5398351550102234},{"x":0.6286306977272034,"y":0.5398351550102234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.6286306977272034,0.5247252583503723,0.6556016802787781,0.5398351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8257261514663696,"y":0.5467032790184021},{"x":0.8609958291053772,"y":0.5467032790184021},{"x":0.8609958291053772,"y":0.5618131756782532},{"x":0.8257261514663696,"y":0.5618131756782532}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۴-۲-","boundary":[0.8257261514663696,0.5467032790184021,0.8609958291053772,0.5618131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8029045462608337,"y":0.5467032790184021},{"x":0.817427396774292,"y":0.5467032790184021},{"x":0.817427396774292,"y":0.5618131756782532},{"x":0.8029045462608337,"y":0.5618131756782532}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.8029045462608337,0.5467032790184021,0.817427396774292,0.5618131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7676348686218262,"y":0.5467032790184021},{"x":0.7946057915687561,"y":0.5467032790184021},{"x":0.7946057915687561,"y":0.5618131756782532},{"x":0.7676348686218262,"y":0.5618131756782532}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آلیاژ","boundary":[0.7676348686218262,0.5467032790184021,0.7946057915687561,0.5618131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7240663766860962,"y":0.5467032790184021},{"x":0.7614107728004456,"y":0.5467032790184021},{"x":0.7614107728004456,"y":0.5618131756782532},{"x":0.7240663766860962,"y":0.5618131756782532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.7240663766860962,0.5467032790184021,0.7614107728004456,0.5618131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7053942084312439,"y":0.5467032790184021},{"x":0.7178423404693604,"y":0.5467032790184021},{"x":0.7178423404693604,"y":0.5618131756782532},{"x":0.7053942084312439,"y":0.5618131756782532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7053942084312439,0.5467032790184021,0.7178423404693604,0.5618131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6639004349708557,"y":0.5467032790184021},{"x":0.6991701126098633,"y":0.5467032790184021},{"x":0.6991701126098633,"y":0.5618131756782532},{"x":0.6639004349708557,"y":0.5618131756782532}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدول","boundary":[0.6639004349708557,0.5467032790184021,0.6991701126098633,0.5618131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6244813203811646,"y":0.5467032790184021},{"x":0.6556016802787781,"y":0.5467032790184021},{"x":0.6556016802787781,"y":0.5618131756782532},{"x":0.6244813203811646,"y":0.5618131756782532}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یانگ","boundary":[0.6244813203811646,0.5467032790184021,0.6556016802787781,0.5618131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8257261514663696,"y":0.5686812996864319},{"x":0.8609958291053772,"y":0.5686812996864319},{"x":0.8609958291053772,"y":0.583791196346283},{"x":0.8257261514663696,"y":0.583791196346283}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵-۲-","boundary":[0.8257261514663696,0.5686812996864319,0.8609958291053772,0.583791196346283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.728215754032135,"y":0.5686812996864319},{"x":0.817427396774292,"y":0.5686812996864319},{"x":0.817427396774292,"y":0.583791196346283},{"x":0.728215754032135,"y":0.5851648449897766}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناهمسانگردی","boundary":[0.728215754032135,0.5686812996864319,0.817427396774292,0.583791196346283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6784232258796692,"y":0.5686812996864319},{"x":0.7199169993400574,"y":0.5686812996864319},{"x":0.7199169993400574,"y":0.5851648449897766},{"x":0.6784232258796692,"y":0.5851648449897766}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.6784232258796692,0.5686812996864319,0.7199169993400574,0.5851648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6203319430351257,"y":0.5686812996864319},{"x":0.6721991896629333,"y":0.5686812996864319},{"x":0.6721991896629333,"y":0.5851648449897766},{"x":0.6203319430351257,"y":0.5851648449897766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشسان","boundary":[0.6203319430351257,0.5686812996864319,0.6721991896629333,0.5851648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5995850563049316,"y":0.5686812996864319},{"x":0.6120331883430481,"y":0.5686812996864319},{"x":0.6120331883430481,"y":0.5851648449897766},{"x":0.5995850563049316,"y":0.5851648449897766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5995850563049316,0.5686812996864319,0.6120331883430481,0.5851648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5684647560119629,"y":0.5686812996864319},{"x":0.591286301612854,"y":0.5686812996864319},{"x":0.591286301612854,"y":0.5851648449897766},{"x":0.5684647560119629,"y":0.5851648449897766}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تک","boundary":[0.5684647560119629,0.5686812996864319,0.591286301612854,0.5851648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5248962640762329,"y":0.5686812996864319},{"x":0.5622406601905823,"y":0.5686812996864319},{"x":0.5622406601905823,"y":0.5851648449897766},{"x":0.5248962640762329,"y":0.5851648449897766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بلورها","boundary":[0.5248962640762329,0.5686812996864319,0.5622406601905823,0.5851648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8257261514663696,"y":0.5906593203544617},{"x":0.8609958291053772,"y":0.5892857313156128},{"x":0.8609958291053772,"y":0.6057692170143127},{"x":0.8278008103370667,"y":0.6071428656578064}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۶-۲-","boundary":[0.8257261514663696,0.5906593203544617,0.8609958291053772,0.6057692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7489626407623291,"y":0.5920329689979553},{"x":0.819502055644989,"y":0.5906593203544617},{"x":0.819502055644989,"y":0.6071428656578064},{"x":0.7489626407623291,"y":0.6085164546966553}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ناکشسانی","boundary":[0.7489626407623291,0.5920329689979553,0.819502055644989,0.6071428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8257261514663696,"y":0.6140109896659851},{"x":0.8609958291053772,"y":0.6140109896659851},{"x":0.8609958291053772,"y":0.6291208863258362},{"x":0.8257261514663696,"y":0.6291208863258362}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۷-۲-","boundary":[0.8257261514663696,0.6140109896659851,0.8609958291053772,0.6291208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7821576595306396,"y":0.6140109896659851},{"x":0.817427396774292,"y":0.6140109896659851},{"x":0.817427396774292,"y":0.6291208863258362},{"x":0.7821576595306396,"y":0.6291208863258362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پدیده","boundary":[0.7821576595306396,0.6140109896659851,0.817427396774292,0.6291208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7240663766860962,"y":0.6140109896659851},{"x":0.773858904838562,"y":0.6140109896659851},{"x":0.773858904838562,"y":0.6291208863258362},{"x":0.7240663766860962,"y":0.6291208863258362}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کشسان","boundary":[0.7240663766860962,0.6140109896659851,0.773858904838562,0.6291208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6680498123168945,"y":0.6140109896659851},{"x":0.7157676219940186,"y":0.6140109896659851},{"x":0.7157676219940186,"y":0.6291208863258362},{"x":0.6680498123168945,"y":0.6291208863258362}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حرارتی","boundary":[0.6680498123168945,0.6140109896659851,0.7157676219940186,0.6291208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6618257164955139,"y":0.6153846383094788},{"x":0.6618257164955139,"y":0.6153846383094788},{"x":0.6618257164955139,"y":0.6304945349693298},{"x":0.6618257164955139,"y":0.6304945349693298}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6618257164955139,0.6153846383094788,0.6618257164955139,0.6304945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8257261514663696,"y":0.6359890103340149},{"x":0.8609958291053772,"y":0.6359890103340149},{"x":0.8609958291053772,"y":0.6497252583503723},{"x":0.8257261514663696,"y":0.651098906993866}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۸-۲-","boundary":[0.8257261514663696,0.6359890103340149,0.8609958291053772,0.6497252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7925311326980591,"y":0.6373626589775085},{"x":0.817427396774292,"y":0.6359890103340149},{"x":0.819502055644989,"y":0.651098906993866},{"x":0.7925311326980591,"y":0.651098906993866}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نفوذ","boundary":[0.7925311326980591,0.6373626589775085,0.819502055644989,0.651098906993866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7531120181083679,"y":0.6373626589775085},{"x":0.7842323780059814,"y":0.6373626589775085},{"x":0.7842323780059814,"y":0.651098906993866},{"x":0.7551867365837097,"y":0.6524725556373596}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اتمی","boundary":[0.7531120181083679,0.6373626589775085,0.7842323780059814,0.651098906993866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7468879818916321,"y":0.6373626589775085},{"x":0.7489626407623291,"y":0.6373626589775085},{"x":0.7489626407623291,"y":0.6524725556373596},{"x":0.7489626407623291,"y":0.6524725556373596}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7468879818916321,0.6373626589775085,0.7489626407623291,0.6524725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8257261514663696,"y":0.6579670310020447},{"x":0.8609958291053772,"y":0.656593382358551},{"x":0.8609958291053772,"y":0.6730769276618958},{"x":0.8257261514663696,"y":0.6730769276618958}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۹-۲-","boundary":[0.8257261514663696,0.6579670310020447,0.8609958291053772,0.6730769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7821576595306396,"y":0.6579670310020447},{"x":0.817427396774292,"y":0.6579670310020447},{"x":0.819502055644989,"y":0.6730769276618958},{"x":0.7842323780059814,"y":0.6730769276618958}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.7821576595306396,0.6579670310020447,0.819502055644989,0.6730769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7489626407623291,"y":0.6579670310020447},{"x":0.7759336233139038,"y":0.6579670310020447},{"x":0.7780082821846008,"y":0.6730769276618958},{"x":0.7510373592376709,"y":0.6744505763053894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.7489626407623291,0.6579670310020447,0.7780082821846008,0.6730769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6763485670089722,"y":0.6593406796455383},{"x":0.7427386045455933,"y":0.6579670310020447},{"x":0.7427386045455933,"y":0.6744505763053894},{"x":0.6784232258796692,"y":0.6744505763053894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناکشسانی","boundary":[0.6763485670089722,0.6593406796455383,0.7427386045455933,0.6744505763053894]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228216052055359,"y":0.48076921701431274},{"x":0.8609958291053772,"y":0.4780219793319702},{"x":0.863070547580719,"y":0.6730769276618958},{"x":0.5269709825515747,"y":0.6758241653442383}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5178216052055359,0.47376921701431274,0.868070547580719,0.6800769276618958],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7614107728004456,"y":0.6799450516700745},{"x":0.8360995650291443,"y":0.6785714030265808},{"x":0.8360995650291443,"y":0.6950549483299255},{"x":0.7614107728004456,"y":0.6950549483299255}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱-۹-۲-","boundary":[0.7614107728004456,0.6799450516700745,0.8360995650291443,0.6950549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7448132634162903,"y":0.6799450516700745},{"x":0.7759336233139038,"y":0.6799450516700745},{"x":0.7759336233139038,"y":0.6950549483299255},{"x":0.7448132634162903,"y":0.6950549483299255}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.7448132634162903,0.6799450516700745,0.7759336233139038,0.6950549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6908713579177856,"y":0.6799450516700745},{"x":0.7344398498535156,"y":0.6799450516700745},{"x":0.7344398498535156,"y":0.6964285969734192},{"x":0.6908713579177856,"y":0.6964285969734192}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"واهلش","boundary":[0.6908713579177856,0.6799450516700745,0.7344398498535156,0.6964285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6763485670089722,"y":0.6799450516700745},{"x":0.6846473217010498,"y":0.6799450516700745},{"x":0.6846473217010498,"y":0.6964285969734192},{"x":0.6763485670089722,"y":0.6964285969734192}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6763485670089722,0.6799450516700745,0.6846473217010498,0.6964285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6244813203811646,"y":0.6799450516700745},{"x":0.6680498123168945,"y":0.6799450516700745},{"x":0.6680498123168945,"y":0.6964285969734192},{"x":0.6244813203811646,"y":0.6964285969734192}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آرامش","boundary":[0.6244813203811646,0.6799450516700745,0.6680498123168945,0.6964285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7759336233139038,"y":0.7032967209815979},{"x":0.8319501876831055,"y":0.7019230723381042},{"x":0.8319501876831055,"y":0.7170329689979553},{"x":0.7759336233139038,"y":0.718406617641449}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲-۹-۲-","boundary":[0.7759336233139038,0.7032967209815979,0.8319501876831055,0.7170329689979553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7365145087242126,"y":0.7032967209815979},{"x":0.773858904838562,"y":0.7032967209815979},{"x":0.773858904838562,"y":0.718406617641449},{"x":0.7365145087242126,"y":0.718406617641449}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.7365145087242126,0.7032967209815979,0.773858904838562,0.718406617641449]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7033194899559021,"y":0.7032967209815979},{"x":0.7365145087242126,"y":0.7032967209815979},{"x":0.7365145087242126,"y":0.718406617641449},{"x":0.7033194899559021,"y":0.718406617641449}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7033194899559021,0.7032967209815979,0.7365145087242126,0.718406617641449]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6452282071113586,"y":0.7032967209815979},{"x":0.6929460763931274,"y":0.7032967209815979},{"x":0.6929460763931274,"y":0.718406617641449},{"x":0.6452282071113586,"y":0.718406617641449}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ظرفیت","boundary":[0.6452282071113586,0.7032967209815979,0.6929460763931274,0.718406617641449]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5954356789588928,"y":0.7032967209815979},{"x":0.636929452419281,"y":0.7032967209815979},{"x":0.636929452419281,"y":0.718406617641449},{"x":0.5954356789588928,"y":0.718406617641449}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میرایی","boundary":[0.5954356789588928,0.7032967209815979,0.636929452419281,0.718406617641449]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5829875469207764,"y":0.7032967209815979},{"x":0.5871369242668152,"y":0.7032967209815979},{"x":0.5871369242668152,"y":0.718406617641449},{"x":0.5829875469207764,"y":0.718406617641449}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5829875469207764,0.7032967209815979,0.5871369242668152,0.718406617641449]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5414937734603882,"y":0.7032967209815979},{"x":0.5746887922286987,"y":0.7032967209815979},{"x":0.5746887922286987,"y":0.718406617641449},{"x":0.5414937734603882,"y":0.718406617641449}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اتلاف","boundary":[0.5414937734603882,0.7032967209815979,0.5746887922286987,0.718406617641449]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.7032967209815979},{"x":0.5352697372436523,"y":0.7032967209815979},{"x":0.5352697372436523,"y":0.718406617641449},{"x":0.5,"y":0.718406617641449}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.5,0.7032967209815979,0.5352697372436523,0.718406617641449]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4937759339809418,"y":0.7046703100204468},{"x":0.4937759339809418,"y":0.7046703100204468},{"x":0.4937759339809418,"y":0.7197802066802979},{"x":0.4937759339809418,"y":0.7197802066802979}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4937759339809418,0.7046703100204468,0.4937759339809418,0.7197802066802979]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4937759339809418,"y":0.6799450516700745},{"x":0.8360995650291443,"y":0.6785714030265808},{"x":0.8381742835044861,"y":0.718406617641449},{"x":0.4937759339809418,"y":0.7197802066802979}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.48877593398094177,0.6729450516700745,0.8431742835044861,0.725406617641449],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.5700549483299255},{"x":0.14937759935855865,"y":0.5686812996864319},{"x":0.14937759935855865,"y":0.5810439586639404},{"x":0.11825726181268692,"y":0.5810439586639404}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۴","boundary":[0.11825726181268692,0.5700549483299255,0.14937759935855865,0.5810439586639404]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.5700549483299255},{"x":0.14937759935855865,"y":0.5686812996864319},{"x":0.14937759935855865,"y":0.5810439586639404},{"x":0.11825726181268692,"y":0.5810439586639404}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.11325726181268692,0.5630549483299255,0.15437759935855866,0.5880439586639404],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12033195048570633,"y":0.5920329689979553},{"x":0.14730291068553925,"y":0.5920329689979553},{"x":0.14730291068553925,"y":0.6030219793319702},{"x":0.12033195048570633,"y":0.6016483306884766}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۴","boundary":[0.12033195048570633,0.5920329689979553,0.14730291068553925,0.6030219793319702]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15145228803157806,"y":0.593406617641449},{"x":0.15145228803157806,"y":0.593406617641449},{"x":0.15145228803157806,"y":0.6030219793319702},{"x":0.15145228803157806,"y":0.6030219793319702}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":".","boundary":[0.15145228803157806,0.593406617641449,0.15145228803157806,0.6030219793319702]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12033195048570633,"y":0.5920329689979553},{"x":0.15145228803157806,"y":0.5920329689979553},{"x":0.15145228803157806,"y":0.6030219793319702},{"x":0.12033195048570633,"y":0.6016483306884766}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11533195048570632,0.5850329689979553,0.15645228803157807,0.6100219793319702],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12033195048570633,"y":0.6153846383094788},{"x":0.14730291068553925,"y":0.6153846383094788},{"x":0.14730291068553925,"y":0.625},{"x":0.12033195048570633,"y":0.625}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۵","boundary":[0.12033195048570633,0.6153846383094788,0.14730291068553925,0.625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15145228803157806,"y":0.6153846383094788},{"x":0.15352697670459747,"y":0.6153846383094788},{"x":0.15352697670459747,"y":0.625},{"x":0.15145228803157806,"y":0.625}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":".","boundary":[0.15145228803157806,0.6153846383094788,0.15352697670459747,0.625]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12033195048570633,"y":0.6153846383094788},{"x":0.15352697670459747,"y":0.6153846383094788},{"x":0.15352697670459747,"y":0.625},{"x":0.12033195048570633,"y":0.625}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.11533195048570632,0.6083846383094788,0.15852697670459748,0.632],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.6373626589775085},{"x":0.1348547786474228,"y":0.6373626589775085},{"x":0.1348547786474228,"y":0.6469780206680298},{"x":0.11825726181268692,"y":0.6469780206680298}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱","boundary":[0.11825726181268692,0.6373626589775085,0.1348547786474228,0.6469780206680298]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.6373626589775085},{"x":0.1348547786474228,"y":0.6373626589775085},{"x":0.1348547786474228,"y":0.6469780206680298},{"x":0.11825726181268692,"y":0.6469780206680298}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.11325726181268692,0.6303626589775085,0.1398547786474228,0.6539780206680298],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12033195048570633,"y":0.6593406796455383},{"x":0.14522822201251984,"y":0.6593406796455383},{"x":0.14730291068553925,"y":0.6703296899795532},{"x":0.12033195048570633,"y":0.6703296899795532}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۲","boundary":[0.12033195048570633,0.6593406796455383,0.14730291068553925,0.6703296899795532]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15145228803157806,"y":0.6593406796455383},{"x":0.15352697670459747,"y":0.6593406796455383},{"x":0.15352697670459747,"y":0.6689560413360596},{"x":0.15145228803157806,"y":0.6689560413360596}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.15145228803157806,0.6593406796455383,0.15352697670459747,0.6689560413360596]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12033195048570633,"y":0.6593406796455383},{"x":0.15352697670459747,"y":0.6593406796455383},{"x":0.15352697670459747,"y":0.6703296899795532},{"x":0.12033195048570633,"y":0.6703296899795532}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.11533195048570632,0.6523406796455383,0.15852697670459748,0.6773296899795532],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12033195048570633,"y":0.6813187003135681},{"x":0.14730291068553925,"y":0.6813187003135681},{"x":0.14730291068553925,"y":0.692307710647583},{"x":0.12033195048570633,"y":0.692307710647583}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۳","boundary":[0.12033195048570633,0.6813187003135681,0.14730291068553925,0.692307710647583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15145228803157806,"y":0.6813187003135681},{"x":0.15352697670459747,"y":0.6813187003135681},{"x":0.15352697670459747,"y":0.692307710647583},{"x":0.15145228803157806,"y":0.692307710647583}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.15145228803157806,0.6813187003135681,0.15352697670459747,0.692307710647583]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12033195048570633,"y":0.6813187003135681},{"x":0.15352697670459747,"y":0.6813187003135681},{"x":0.15352697670459747,"y":0.692307710647583},{"x":0.12033195048570633,"y":0.692307710647583}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.11533195048570632,0.6743187003135681,0.15852697670459748,0.699307710647583],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12033195048570633,"y":0.7046703100204468},{"x":0.14522822201251984,"y":0.7046703100204468},{"x":0.14522822201251984,"y":0.7142857313156128},{"x":0.12033195048570633,"y":0.7142857313156128}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۶","boundary":[0.12033195048570633,0.7046703100204468,0.14522822201251984,0.7142857313156128]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15145228803157806,"y":0.7046703100204468},{"x":0.15352697670459747,"y":0.7046703100204468},{"x":0.15352697670459747,"y":0.7142857313156128},{"x":0.15145228803157806,"y":0.7142857313156128}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":".","boundary":[0.15145228803157806,0.7046703100204468,0.15352697670459747,0.7142857313156128]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12033195048570633,"y":0.7046703100204468},{"x":0.15352697670459747,"y":0.7046703100204468},{"x":0.15352697670459747,"y":0.7142857313156128},{"x":0.12033195048570633,"y":0.7142857313156128}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.11533195048570632,0.6976703100204468,0.15852697670459748,0.7212857313156128],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12033195048570633,"y":0.75},{"x":0.14730291068553925,"y":0.75},{"x":0.14730291068553925,"y":0.7609890103340149},{"x":0.12033195048570633,"y":0.7609890103340149}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۳","boundary":[0.12033195048570633,0.75,0.14730291068553925,0.7609890103340149]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15145228803157806,"y":0.7513736486434937},{"x":0.15352697670459747,"y":0.7513736486434937},{"x":0.15145228803157806,"y":0.7609890103340149},{"x":0.15145228803157806,"y":0.7609890103340149}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".","boundary":[0.15145228803157806,0.7513736486434937,0.15145228803157806,0.7609890103340149]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12033195048570633,"y":0.75},{"x":0.15352697670459747,"y":0.75},{"x":0.15145228803157806,"y":0.7609890103340149},{"x":0.12033195048570633,"y":0.7609890103340149}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.11533195048570632,0.743,0.15645228803157807,0.7679890103340149],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12033195048570633,"y":0.7733516693115234},{"x":0.14730291068553925,"y":0.7733516693115234},{"x":0.14730291068553925,"y":0.7829670310020447},{"x":0.12033195048570633,"y":0.7829670310020447}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۳","boundary":[0.12033195048570633,0.7733516693115234,0.14730291068553925,0.7829670310020447]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15145228803157806,"y":0.7733516693115234},{"x":0.15352697670459747,"y":0.7733516693115234},{"x":0.15352697670459747,"y":0.7829670310020447},{"x":0.15145228803157806,"y":0.7829670310020447}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":".","boundary":[0.15145228803157806,0.7733516693115234,0.15352697670459747,0.7829670310020447]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12033195048570633,"y":0.7733516693115234},{"x":0.15352697670459747,"y":0.7733516693115234},{"x":0.15352697670459747,"y":0.7829670310020447},{"x":0.12033195048570633,"y":0.7829670310020447}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.11533195048570632,0.7663516693115234,0.15852697670459748,0.7899670310020447],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12033195048570633,"y":0.7953296899795532},{"x":0.14730291068553925,"y":0.7953296899795532},{"x":0.14730291068553925,"y":0.8049450516700745},{"x":0.12033195048570633,"y":0.8049450516700745}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۴","boundary":[0.12033195048570633,0.7953296899795532,0.14730291068553925,0.8049450516700745]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15145228803157806,"y":0.7953296899795532},{"x":0.15352697670459747,"y":0.7953296899795532},{"x":0.15352697670459747,"y":0.8049450516700745},{"x":0.15145228803157806,"y":0.8049450516700745}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":".","boundary":[0.15145228803157806,0.7953296899795532,0.15352697670459747,0.8049450516700745]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12033195048570633,"y":0.7953296899795532},{"x":0.15352697670459747,"y":0.7953296899795532},{"x":0.15352697670459747,"y":0.8049450516700745},{"x":0.12033195048570633,"y":0.8049450516700745}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.11533195048570632,0.7883296899795532,0.15852697670459748,0.8119450516700745],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8278008103370667,"y":0.7486263513565063},{"x":0.863070547580719,"y":0.7486263513565063},{"x":0.863070547580719,"y":0.7651098966598511},{"x":0.8278008103370667,"y":0.7651098966598511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8278008103370667,0.7486263513565063,0.863070547580719,0.7651098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7883817553520203,"y":0.7486263513565063},{"x":0.8215767741203308,"y":0.7486263513565063},{"x":0.8215767741203308,"y":0.7651098966598511},{"x":0.7883817553520203,"y":0.7651098966598511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.7883817553520203,0.7486263513565063,0.8215767741203308,0.7651098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7842323780059814,"y":0.7486263513565063},{"x":0.7883817553520203,"y":0.7486263513565063},{"x":0.7883817553520203,"y":0.7651098966598511},{"x":0.7842323780059814,"y":0.7651098966598511}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7842323780059814,0.7486263513565063,0.7883817553520203,0.7651098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7365145087242126,"y":0.7486263513565063},{"x":0.7759336233139038,"y":0.7486263513565063},{"x":0.7759336233139038,"y":0.7651098966598511},{"x":0.7365145087242126,"y":0.7651098966598511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.7365145087242126,0.7486263513565063,0.7759336233139038,0.7651098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6846473217010498,"y":0.7486263513565063},{"x":0.728215754032135,"y":0.7486263513565063},{"x":0.728215754032135,"y":0.7651098966598511},{"x":0.6846473217010498,"y":0.7651098966598511}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تئوری","boundary":[0.6846473217010498,0.7486263513565063,0.728215754032135,0.7651098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6224066615104675,"y":0.7486263513565063},{"x":0.6763485670089722,"y":0.7486263513565063},{"x":0.6763485670089722,"y":0.7651098966598511},{"x":0.6224066615104675,"y":0.7651098966598511}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نابجایی","boundary":[0.6224066615104675,0.7486263513565063,0.6763485670089722,0.7651098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8257261514663696,"y":0.7719780206680298},{"x":0.8609958291053772,"y":0.7719780206680298},{"x":0.8609958291053772,"y":0.7870879173278809},{"x":0.8257261514663696,"y":0.7870879173278809}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱-۳-","boundary":[0.8257261514663696,0.7719780206680298,0.8609958291053772,0.7870879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987551689147949,"y":0.7719780206680298},{"x":0.8215767741203308,"y":0.7719780206680298},{"x":0.8215767741203308,"y":0.7870879173278809},{"x":0.7987551689147949,"y":0.7870879173278809}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نقص","boundary":[0.7987551689147949,0.7719780206680298,0.8215767741203308,0.7870879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7634854912757874,"y":0.7719780206680298},{"x":0.7842323780059814,"y":0.7719780206680298},{"x":0.7842323780059814,"y":0.7870879173278809},{"x":0.7634854912757874,"y":0.7870879173278809}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7634854912757874,0.7719780206680298,0.7842323780059814,0.7870879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7157676219940186,"y":0.7719780206680298},{"x":0.7531120181083679,"y":0.7719780206680298},{"x":0.7531120181083679,"y":0.7870879173278809},{"x":0.7157676219940186,"y":0.7870879173278809}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شبکه","boundary":[0.7157676219940186,0.7719780206680298,0.7531120181083679,0.7870879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7033194899559021,"y":0.7719780206680298},{"x":0.7157676219940186,"y":0.7719780206680298},{"x":0.7157676219940186,"y":0.7870879173278809},{"x":0.7033194899559021,"y":0.7870879173278809}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7033194899559021,0.7719780206680298,0.7157676219940186,0.7870879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6908713579177856,"y":0.7733516693115234},{"x":0.6929460763931274,"y":0.7733516693115234},{"x":0.6929460763931274,"y":0.7884615659713745},{"x":0.6908713579177856,"y":0.7884615659713745}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6908713579177856,0.7733516693115234,0.6929460763931274,0.7884615659713745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8257261514663696,"y":0.7939560413360596},{"x":0.8609958291053772,"y":0.7939560413360596},{"x":0.8609958291053772,"y":0.8090659379959106},{"x":0.8257261514663696,"y":0.8090659379959106}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲-۳-","boundary":[0.8257261514663696,0.7939560413360596,0.8609958291053772,0.8090659379959106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7614107728004456,"y":0.7939560413360596},{"x":0.817427396774292,"y":0.7939560413360596},{"x":0.817427396774292,"y":0.8090659379959106},{"x":0.7614107728004456,"y":0.8090659379959106}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استحکام","boundary":[0.7614107728004456,0.7939560413360596,0.817427396774292,0.8090659379959106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7012448310852051,"y":0.7953296899795532},{"x":0.7551867365837097,"y":0.7939560413360596},{"x":0.7551867365837097,"y":0.8090659379959106},{"x":0.7012448310852051,"y":0.8104395866394043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بلورهای","boundary":[0.7012448310852051,0.7953296899795532,0.7551867365837097,0.8090659379959106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6618257164955139,"y":0.7953296899795532},{"x":0.6950207352638245,"y":0.7953296899795532},{"x":0.6950207352638245,"y":0.8090659379959106},{"x":0.6618257164955139,"y":0.8104395866394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کامل","boundary":[0.6618257164955139,0.7953296899795532,0.6950207352638245,0.8090659379959106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8257261514663696,"y":0.817307710647583},{"x":0.863070547580719,"y":0.817307710647583},{"x":0.863070547580719,"y":0.8324176073074341},{"x":0.8257261514663696,"y":0.8324176073074341}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۳-۳-","boundary":[0.8257261514663696,0.817307710647583,0.863070547580719,0.8324176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7800830006599426,"y":0.817307710647583},{"x":0.819502055644989,"y":0.817307710647583},{"x":0.819502055644989,"y":0.8324176073074341},{"x":0.7800830006599426,"y":0.8324176073074341}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توجیه","boundary":[0.7800830006599426,0.817307710647583,0.819502055644989,0.8324176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7219917178153992,"y":0.817307710647583},{"x":0.771784245967865,"y":0.817307710647583},{"x":0.771784245967865,"y":0.8324176073074341},{"x":0.7219917178153992,"y":0.8324176073074341}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وجودی","boundary":[0.7219917178153992,0.817307710647583,0.771784245967865,0.8324176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6846473217010498,"y":0.817307710647583},{"x":0.7157676219940186,"y":0.817307710647583},{"x":0.7157676219940186,"y":0.8324176073074341},{"x":0.6846473217010498,"y":0.8324176073074341}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نقص","boundary":[0.6846473217010498,0.817307710647583,0.7157676219940186,0.8324176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6556016802787781,"y":0.817307710647583},{"x":0.682572603225708,"y":0.817307710647583},{"x":0.682572603225708,"y":0.8324176073074341},{"x":0.6556016802787781,"y":0.8324176073074341}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6556016802787781,0.817307710647583,0.682572603225708,0.8324176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6120331883430481,"y":0.817307710647583},{"x":0.6473029255867004,"y":0.817307710647583},{"x":0.6473029255867004,"y":0.8324176073074341},{"x":0.6120331883430481,"y":0.8324176073074341}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شبکه","boundary":[0.6120331883430481,0.817307710647583,0.6473029255867004,0.8324176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5933610200881958,"y":0.817307710647583},{"x":0.6099585294723511,"y":0.817307710647583},{"x":0.6099585294723511,"y":0.8324176073074341},{"x":0.5933610200881958,"y":0.8324176073074341}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5933610200881958,0.817307710647583,0.6099585294723511,0.8324176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.589211642742157,"y":0.817307710647583},{"x":0.591286301612854,"y":0.817307710647583},{"x":0.591286301612854,"y":0.8324176073074341},{"x":0.589211642742157,"y":0.8324176073074341}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.589211642742157,0.817307710647583,0.591286301612854,0.8324176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5207468867301941,"y":0.817307710647583},{"x":0.5829875469207764,"y":0.817307710647583},{"x":0.5829875469207764,"y":0.8324176073074341},{"x":0.5207468867301941,"y":0.8324176073074341}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نابجاییها","boundary":[0.5207468867301941,0.817307710647583,0.5829875469207764,0.8324176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8257261514663696,"y":0.8392857313156128},{"x":0.8609958291053772,"y":0.8392857313156128},{"x":0.8609958291053772,"y":0.8543956279754639},{"x":0.8257261514663696,"y":0.8543956279754639}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴-۳-","boundary":[0.8257261514663696,0.8392857313156128,0.8609958291053772,0.8543956279754639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7676348686218262,"y":0.8392857313156128},{"x":0.817427396774292,"y":0.8392857313156128},{"x":0.817427396774292,"y":0.8543956279754639},{"x":0.7676348686218262,"y":0.8543956279754639}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقاومت","boundary":[0.7676348686218262,0.8392857313156128,0.817427396774292,0.8543956279754639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.726141095161438,"y":0.8392857313156128},{"x":0.7614107728004456,"y":0.8392857313156128},{"x":0.7614107728004456,"y":0.8543956279754639},{"x":0.726141095161438,"y":0.8543956279754639}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شبکه","boundary":[0.726141095161438,0.8392857313156128,0.7614107728004456,0.8543956279754639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7033194899559021,"y":0.8392857313156128},{"x":0.7178423404693604,"y":0.8392857313156128},{"x":0.7178423404693604,"y":0.8543956279754639},{"x":0.7033194899559021,"y":0.8543956279754639}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7033194899559021,0.8392857313156128,0.7178423404693604,0.8543956279754639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6701244711875916,"y":0.8392857313156128},{"x":0.6950207352638245,"y":0.8392857313156128},{"x":0.6950207352638245,"y":0.8543956279754639},{"x":0.6701244711875916,"y":0.8543956279754639}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.6701244711875916,0.8392857313156128,0.6950207352638245,0.8543956279754639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6182572841644287,"y":0.8392857313156128},{"x":0.6618257164955139,"y":0.8392857313156128},{"x":0.6618257164955139,"y":0.8543956279754639},{"x":0.6182572841644287,"y":0.8543956279754639}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.6182572841644287,0.8392857313156128,0.6618257164955139,0.8543956279754639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5684647560119629,"y":0.8392857313156128},{"x":0.6120331883430481,"y":0.8392857313156128},{"x":0.6120331883430481,"y":0.8543956279754639},{"x":0.5684647560119629,"y":0.8543956279754639}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نابجایی","boundary":[0.5684647560119629,0.8392857313156128,0.6120331883430481,0.8543956279754639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5601660013198853,"y":0.8392857313156128},{"x":0.5643153786659241,"y":0.8392857313156128},{"x":0.5643153786659241,"y":0.8543956279754639},{"x":0.5601660013198853,"y":0.8543956279754639}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5601660013198853,0.8392857313156128,0.5643153786659241,0.8543956279754639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5207468867301941,"y":0.8392857313156128},{"x":0.5518672466278076,"y":0.8392857313156128},{"x":0.5518672466278076,"y":0.8557692170143127},{"x":0.5207468867301941,"y":0.8557692170143127}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تنش","boundary":[0.5207468867301941,0.8392857313156128,0.5518672466278076,0.8557692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4834024906158447,"y":0.8406593203544617},{"x":0.5145228505134583,"y":0.8406593203544617},{"x":0.5145228505134583,"y":0.8557692170143127},{"x":0.4834024906158447,"y":0.8557692170143127}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"پیرلز","boundary":[0.4834024906158447,0.8406593203544617,0.5145228505134583,0.8557692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4730290472507477,"y":0.8406593203544617},{"x":0.4792531132698059,"y":0.8406593203544617},{"x":0.4792531132698059,"y":0.8557692170143127},{"x":0.4730290472507477,"y":0.8557692170143127}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4730290472507477,0.8406593203544617,0.4792531132698059,0.8557692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4356846511363983,"y":0.8406593203544617},{"x":0.46680498123168945,"y":0.8406593203544617},{"x":0.46680498123168945,"y":0.8557692170143127},{"x":0.4356846511363983,"y":0.8557692170143127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نابارو","boundary":[0.4356846511363983,0.8406593203544617,0.46680498123168945,0.8557692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8257261514663696,"y":0.8612637519836426},{"x":0.8609958291053772,"y":0.8612637519836426},{"x":0.8609958291053772,"y":0.8777472376823425},{"x":0.8257261514663696,"y":0.8777472376823425}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵-۳-","boundary":[0.8257261514663696,0.8612637519836426,0.8609958291053772,0.8777472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7551867365837097,"y":0.8612637519836426},{"x":0.817427396774292,"y":0.8612637519836426},{"x":0.817427396774292,"y":0.8777472376823425},{"x":0.7551867365837097,"y":0.8791208863258362}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حساسیت","boundary":[0.7551867365837097,0.8612637519836426,0.817427396774292,0.8777472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7157676219940186,"y":0.8612637519836426},{"x":0.7468879818916321,"y":0.8612637519836426},{"x":0.7468879818916321,"y":0.8791208863258362},{"x":0.7157676219940186,"y":0.8791208863258362}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تنش","boundary":[0.7157676219940186,0.8612637519836426,0.7468879818916321,0.8791208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6763485670089722,"y":0.8626373410224915},{"x":0.7074688673019409,"y":0.8612637519836426},{"x":0.7074688673019409,"y":0.8791208863258362},{"x":0.6763485670089722,"y":0.8791208863258362}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پیرلز","boundary":[0.6763485670089722,0.8626373410224915,0.7074688673019409,0.8791208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6597510576248169,"y":0.8626373410224915},{"x":0.6701244711875916,"y":0.8626373410224915},{"x":0.6701244711875916,"y":0.8791208863258362},{"x":0.6597510576248169,"y":0.8791208863258362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6597510576248169,0.8626373410224915,0.6701244711875916,0.8791208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6327800750732422,"y":0.8626373410224915},{"x":0.6514523029327393,"y":0.8626373410224915},{"x":0.6514523029327393,"y":0.8791208863258362},{"x":0.6327800750732422,"y":0.8791208863258362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دما","boundary":[0.6327800750732422,0.8626373410224915,0.6514523029327393,0.8791208863258362]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4356846511363983,"y":0.7486263513565063},{"x":0.863070547580719,"y":0.7486263513565063},{"x":0.863070547580719,"y":0.8791208863258362},{"x":0.4356846511363983,"y":0.8791208863258362}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4306846511363983,0.7416263513565063,0.868070547580719,0.8861208863258362],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12033195048570633,"y":0.817307710647583},{"x":0.14522822201251984,"y":0.817307710647583},{"x":0.14522822201251984,"y":0.8282967209815979},{"x":0.12033195048570633,"y":0.8282967209815979}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۹","boundary":[0.12033195048570633,0.817307710647583,0.14522822201251984,0.8282967209815979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15145228803157806,"y":0.817307710647583},{"x":0.15352697670459747,"y":0.817307710647583},{"x":0.15352697670459747,"y":0.8282967209815979},{"x":0.15145228803157806,"y":0.8282967209815979}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".","boundary":[0.15145228803157806,0.817307710647583,0.15352697670459747,0.8282967209815979]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12033195048570633,"y":0.817307710647583},{"x":0.15352697670459747,"y":0.817307710647583},{"x":0.15352697670459747,"y":0.8282967209815979},{"x":0.12033195048570633,"y":0.8282967209815979}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.11533195048570632,0.810307710647583,0.15852697670459748,0.8352967209815979],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12033195048570633,"y":0.8406593203544617},{"x":0.14522822201251984,"y":0.8392857313156128},{"x":0.14730291068553925,"y":0.8502747416496277},{"x":0.12033195048570633,"y":0.8502747416496277}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۲","boundary":[0.12033195048570633,0.8406593203544617,0.14730291068553925,0.8502747416496277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15145228803157806,"y":0.8392857313156128},{"x":0.15352697670459747,"y":0.8392857313156128},{"x":0.15352697670459747,"y":0.8502747416496277},{"x":0.15145228803157806,"y":0.8502747416496277}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":".","boundary":[0.15145228803157806,0.8392857313156128,0.15352697670459747,0.8502747416496277]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12033195048570633,"y":0.8406593203544617},{"x":0.15352697670459747,"y":0.8392857313156128},{"x":0.15352697670459747,"y":0.8502747416496277},{"x":0.12033195048570633,"y":0.8502747416496277}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.11533195048570632,0.8336593203544617,0.15852697670459748,0.8572747416496277],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.8626373410224915},{"x":0.14522822201251984,"y":0.8626373410224915},{"x":0.14522822201251984,"y":0.8722527623176575},{"x":0.11825726181268692,"y":0.8722527623176575}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۳","boundary":[0.11825726181268692,0.8626373410224915,0.14522822201251984,0.8722527623176575]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.8626373410224915},{"x":0.14522822201251984,"y":0.8626373410224915},{"x":0.14522822201251984,"y":0.8722527623176575},{"x":0.11825726181268692,"y":0.8722527623176575}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.11325726181268692,0.8556373410224914,0.15022822201251984,0.8792527623176575],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49170124530792236,"y":0.9107142686843872},{"x":0.4958506226539612,"y":0.9107142686843872},{"x":0.4958506226539612,"y":0.9189560413360596},{"x":0.49170124530792236,"y":0.9189560413360596}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"ی","boundary":[0.49170124530792236,0.9107142686843872,0.4958506226539612,0.9189560413360596]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49170124530792236,"y":0.9107142686843872},{"x":0.4958506226539612,"y":0.9107142686843872},{"x":0.4958506226539612,"y":0.9189560413360596},{"x":0.49170124530792236,"y":0.9189560413360596}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.48670124530792236,0.9037142686843872,0.5008506226539612,0.9259560413360596],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/b849f92a0fe1999c/pages/LioixztUXfPRFNoP-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b849f92a0fe1999c/pages/TTBhBahxOOvwMIFT.jpg","blurred":"/storage/books/b849f92a0fe1999c/pages/FaMXQhXYYRTSrlPO.jpg"},"info":{"width":482,"height":728,"margin":[0.00023066923887897823,0.0001564273641823412,0.9981904150935129,0.9987412902752122]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12033195048570633,"y":0.12087912112474442},{"x":0.14730291068553925,"y":0.12087912112474442},{"x":0.14730291068553925,"y":0.1318681389093399},{"x":0.12033195048570633,"y":0.1318681389093399}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۴","boundary":[0.12033195048570633,0.12087912112474442,0.14730291068553925,0.1318681389093399]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15145228803157806,"y":0.12087912112474442},{"x":0.15352697670459747,"y":0.12087912112474442},{"x":0.15352697670459747,"y":0.1318681389093399},{"x":0.15145228803157806,"y":0.1318681389093399}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":".","boundary":[0.15145228803157806,0.12087912112474442,0.15352697670459747,0.1318681389093399]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12033195048570633,"y":0.12087912112474442},{"x":0.15352697670459747,"y":0.12087912112474442},{"x":0.15352697670459747,"y":0.1318681389093399},{"x":0.12033195048570633,"y":0.1318681389093399}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11533195048570632,0.11387912112474441,0.15852697670459748,0.1388681389093399],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228216052055359,"y":0.1318681389093399},{"x":0.6597510576248169,"y":0.1318681389093399},{"x":0.6597510576248169,"y":0.1565934121608734},{"x":0.5228216052055359,"y":0.1565934121608734}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":".","boundary":[0.5228216052055359,0.1318681389093399,0.6597510576248169,0.1565934121608734]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17427386343479156,"y":0.13049450516700745},{"x":0.4751037359237671,"y":0.13049450516700745},{"x":0.4751037359237671,"y":0.1565934121608734},{"x":0.17427386343479156,"y":0.1565934121608734}]},"confidence":0.47999998927116394,"str":".....","boundary":[0.17427386343479156,0.13049450516700745,0.4751037359237671,0.1565934121608734]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17427386343479156,"y":0.13049450516700745},{"x":0.6597510576248169,"y":0.13049450516700745},{"x":0.6597510576248169,"y":0.1565934121608734},{"x":0.17427386343479156,"y":0.1565934121608734}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.16927386343479156,0.12349450516700744,0.6647510576248169,0.16359341216087342],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12033195048570633,"y":0.1428571492433548},{"x":0.14730291068553925,"y":0.1428571492433548},{"x":0.14730291068553925,"y":0.15521977841854095},{"x":0.12033195048570633,"y":0.1538461595773697}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۳۷","boundary":[0.12033195048570633,0.1428571492433548,0.14730291068553925,0.15521977841854095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15145228803157806,"y":0.1428571492433548},{"x":0.15352697670459747,"y":0.1428571492433548},{"x":0.15352697670459747,"y":0.15521977841854095},{"x":0.15145228803157806,"y":0.15521977841854095}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":".","boundary":[0.15145228803157806,0.1428571492433548,0.15352697670459747,0.15521977841854095]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12033195048570633,"y":0.1428571492433548},{"x":0.15352697670459747,"y":0.1428571492433548},{"x":0.15352697670459747,"y":0.15521977841854095},{"x":0.12033195048570633,"y":0.1538461595773697}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.11533195048570632,0.1358571492433548,0.15852697670459748,0.16221977841854096],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.16620878875255585},{"x":0.14730291068553925,"y":0.16483516991138458},{"x":0.14730291068553925,"y":0.17582418024539948},{"x":0.12033195048570633,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۱","boundary":[0.11825726181268692,0.16620878875255585,0.14730291068553925,0.17582418024539948]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.16620878875255585},{"x":0.14730291068553925,"y":0.16483516991138458},{"x":0.14730291068553925,"y":0.17582418024539948},{"x":0.12033195048570633,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11325726181268692,0.15920878875255584,0.15230291068553925,0.18282418024539948],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.18681319057941437},{"x":0.14730291068553925,"y":0.18681319057941437},{"x":0.14730291068553925,"y":0.19917581975460052},{"x":0.11825726181268692,"y":0.19780220091342926}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۴","boundary":[0.11825726181268692,0.18681319057941437,0.14730291068553925,0.19917581975460052]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15145228803157806,"y":0.18681319057941437},{"x":0.15352697670459747,"y":0.18681319057941437},{"x":0.15352697670459747,"y":0.19780220091342926},{"x":0.15145228803157806,"y":0.19780220091342926}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".","boundary":[0.15145228803157806,0.18681319057941437,0.15352697670459747,0.19780220091342926]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.18681319057941437},{"x":0.15352697670459747,"y":0.18681319057941437},{"x":0.15352697670459747,"y":0.19917581975460052},{"x":0.11825726181268692,"y":0.19780220091342926}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.11325726181268692,0.17981319057941436,0.15852697670459748,0.20617581975460053],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.21016483008861542},{"x":0.14730291068553925,"y":0.21016483008861542},{"x":0.14730291068553925,"y":0.2211538404226303},{"x":0.11825726181268692,"y":0.2211538404226303}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۷","boundary":[0.11618257313966751,0.21016483008861542,0.14730291068553925,0.2211538404226303]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.21016483008861542},{"x":0.14730291068553925,"y":0.21016483008861542},{"x":0.14730291068553925,"y":0.2211538404226303},{"x":0.11825726181268692,"y":0.2211538404226303}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1111825731396675,0.2031648300886154,0.15230291068553925,0.22815384042263032],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12033195048570633,"y":0.2321428507566452},{"x":0.14730291068553925,"y":0.2321428507566452},{"x":0.14730291068553925,"y":0.24175824224948883},{"x":0.12033195048570633,"y":0.2431318610906601}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۸","boundary":[0.12033195048570633,0.2321428507566452,0.14730291068553925,0.24175824224948883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15145228803157806,"y":0.2321428507566452},{"x":0.15352697670459747,"y":0.2321428507566452},{"x":0.15352697670459747,"y":0.2431318610906601},{"x":0.15145228803157806,"y":0.2431318610906601}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":".","boundary":[0.15145228803157806,0.2321428507566452,0.15352697670459747,0.2431318610906601]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12033195048570633,"y":0.2321428507566452},{"x":0.15352697670459747,"y":0.2321428507566452},{"x":0.15352697670459747,"y":0.2431318610906601},{"x":0.12033195048570633,"y":0.2431318610906601}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.11533195048570632,0.2251428507566452,0.15852697670459748,0.2501318610906601],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.2541208863258362},{"x":0.14730291068553925,"y":0.2541208863258362},{"x":0.14730291068553925,"y":0.2651098966598511},{"x":0.11825726181268692,"y":0.2651098966598511}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۹","boundary":[0.11618257313966751,0.2541208863258362,0.14730291068553925,0.2651098966598511]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.2541208863258362},{"x":0.14730291068553925,"y":0.2541208863258362},{"x":0.14730291068553925,"y":0.2651098966598511},{"x":0.11825726181268692,"y":0.2651098966598511}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1111825731396675,0.24712088632583618,0.15230291068553925,0.2721098966598511],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.27747252583503723},{"x":0.14522822201251984,"y":0.27609890699386597},{"x":0.14730291068553925,"y":0.28708791732788086},{"x":0.11618257313966751,"y":0.2884615361690521}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۹","boundary":[0.11618257313966751,0.27747252583503723,0.14730291068553925,0.28708791732788086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.27747252583503723},{"x":0.14522822201251984,"y":0.27609890699386597},{"x":0.14730291068553925,"y":0.28708791732788086},{"x":0.11618257313966751,"y":0.2884615361690521}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1111825731396675,0.2704725258350372,0.15230291068553925,0.29408791732788087],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12033195048570633,"y":0.299450546503067},{"x":0.14315353333950043,"y":0.299450546503067},{"x":0.14315353333950043,"y":0.3104395568370819},{"x":0.12033195048570633,"y":0.3104395568370819}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۰","boundary":[0.12033195048570633,0.299450546503067,0.14315353333950043,0.3104395568370819]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12033195048570633,"y":0.299450546503067},{"x":0.14315353333950043,"y":0.299450546503067},{"x":0.14315353333950043,"y":0.3104395568370819},{"x":0.12033195048570633,"y":0.3104395568370819}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.11533195048570632,0.292450546503067,0.14815353333950043,0.3174395568370819],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12033195048570633,"y":0.3214285671710968},{"x":0.14730291068553925,"y":0.32280218601226807},{"x":0.14730291068553925,"y":0.33379119634628296},{"x":0.12033195048570633,"y":0.3324175775051117}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۲","boundary":[0.12033195048570633,0.3214285671710968,0.14730291068553925,0.33379119634628296]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15145228803157806,"y":0.32280218601226807},{"x":0.15352697670459747,"y":0.32280218601226807},{"x":0.15352697670459747,"y":0.3324175775051117},{"x":0.15145228803157806,"y":0.3324175775051117}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":".","boundary":[0.15145228803157806,0.32280218601226807,0.15352697670459747,0.3324175775051117]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12033195048570633,"y":0.3214285671710968},{"x":0.15352697670459747,"y":0.32280218601226807},{"x":0.15352697670459747,"y":0.33379119634628296},{"x":0.12033195048570633,"y":0.3324175775051117}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.11533195048570632,0.3144285671710968,0.15852697670459748,0.34079119634628297],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8257261514663696,"y":0.11950549483299255},{"x":0.8609958291053772,"y":0.11813186854124069},{"x":0.863070547580719,"y":0.13324175775051117},{"x":0.8278008103370667,"y":0.13324175775051117}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۶-۳-","boundary":[0.8257261514663696,0.11950549483299255,0.863070547580719,0.13324175775051117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.773858904838562,"y":0.11950549483299255},{"x":0.819502055644989,"y":0.11813186854124069},{"x":0.819502055644989,"y":0.13324175775051117},{"x":0.773858904838562,"y":0.13461539149284363}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"هندسه","boundary":[0.773858904838562,0.11950549483299255,0.819502055644989,0.13324175775051117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7033194899559021,"y":0.12087912112474442},{"x":0.7655601501464844,"y":0.11950549483299255},{"x":0.7676348686218262,"y":0.13461539149284363},{"x":0.7053942084312439,"y":0.1359890103340149}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نابجاییها","boundary":[0.7033194899559021,0.12087912112474442,0.7676348686218262,0.13461539149284363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8257261514663696,"y":0.14148351550102234},{"x":0.8609958291053772,"y":0.14148351550102234},{"x":0.8609958291053772,"y":0.1565934121608734},{"x":0.8257261514663696,"y":0.1565934121608734}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۷-۳-","boundary":[0.8257261514663696,0.14148351550102234,0.8609958291053772,0.1565934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.773858904838562,"y":0.1428571492433548},{"x":0.817427396774292,"y":0.14148351550102234},{"x":0.817427396774292,"y":0.1565934121608734},{"x":0.773858904838562,"y":0.15796703100204468}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.773858904838562,0.1428571492433548,0.817427396774292,0.1565934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7199169993400574,"y":0.1428571492433548},{"x":0.7676348686218262,"y":0.1428571492433548},{"x":0.7676348686218262,"y":0.15796703100204468},{"x":0.7199169993400574,"y":0.15796703100204468}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"نابجایی","boundary":[0.7199169993400574,0.1428571492433548,0.7676348686218262,0.15796703100204468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7053942084312439,"y":0.1428571492433548},{"x":0.7178423404693604,"y":0.1428571492433548},{"x":0.7178423404693604,"y":0.15796703100204468},{"x":0.7053942084312439,"y":0.15796703100204468}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7053942084312439,0.1428571492433548,0.7178423404693604,0.15796703100204468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991701126098633,"y":0.14423076808452606},{"x":0.7012448310852051,"y":0.14423076808452606},{"x":0.7012448310852051,"y":0.15796703100204468},{"x":0.6991701126098633,"y":0.15796703100204468}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6991701126098633,0.14423076808452606,0.7012448310852051,0.15796703100204468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8257261514663696,"y":0.16346153616905212},{"x":0.8609958291053772,"y":0.16208791732788086},{"x":0.863070547580719,"y":0.17719779908657074},{"x":0.8257261514663696,"y":0.1785714328289032}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۸-۳-","boundary":[0.8257261514663696,0.16346153616905212,0.863070547580719,0.17719779908657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7676348686218262,"y":0.16346153616905212},{"x":0.817427396774292,"y":0.16346153616905212},{"x":0.819502055644989,"y":0.1785714328289032},{"x":0.7676348686218262,"y":0.1785714328289032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشاهده","boundary":[0.7676348686218262,0.16346153616905212,0.819502055644989,0.1785714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6970954537391663,"y":0.16483516991138458},{"x":0.7593361139297485,"y":0.16346153616905212},{"x":0.7614107728004456,"y":0.1785714328289032},{"x":0.6970954537391663,"y":0.17994505167007446}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"نابجاییها","boundary":[0.6970954537391663,0.16483516991138458,0.7614107728004456,0.1785714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6929460763931274,"y":0.16620878875255585},{"x":0.6970954537391663,"y":0.16620878875255585},{"x":0.6970954537391663,"y":0.18131868541240692},{"x":0.6929460763931274,"y":0.18131868541240692}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6929460763931274,0.16620878875255585,0.6970954537391663,0.18131868541240692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8257261514663696,"y":0.18681319057941437},{"x":0.8609958291053772,"y":0.1854395568370819},{"x":0.8609958291053772,"y":0.20192307233810425},{"x":0.8257261514663696,"y":0.20192307233810425}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۹-۳-","boundary":[0.8257261514663696,0.18681319057941437,0.8609958291053772,0.20192307233810425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7759336233139038,"y":0.18681319057941437},{"x":0.817427396774292,"y":0.18681319057941437},{"x":0.817427396774292,"y":0.20192307233810425},{"x":0.7759336233139038,"y":0.20192307233810425}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.7759336233139038,0.18681319057941437,0.817427396774292,0.20192307233810425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7053942084312439,"y":0.18681319057941437},{"x":0.7676348686218262,"y":0.18681319057941437},{"x":0.7676348686218262,"y":0.20192307233810425},{"x":0.7053942084312439,"y":0.2032967060804367}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الاستیکی","boundary":[0.7053942084312439,0.18681319057941437,0.7676348686218262,0.20192307233810425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.634854793548584,"y":0.18681319057941437},{"x":0.6991701126098633,"y":0.18681319057941437},{"x":0.6991701126098633,"y":0.2032967060804367},{"x":0.634854793548584,"y":0.2032967060804367}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"نابجاییها","boundary":[0.634854793548584,0.18681319057941437,0.6991701126098633,0.2032967060804367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6307054162025452,"y":0.18818680942058563},{"x":0.634854793548584,"y":0.18818680942058563},{"x":0.634854793548584,"y":0.2032967060804367},{"x":0.6307054162025452,"y":0.2032967060804367}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6307054162025452,0.18818680942058563,0.634854793548584,0.2032967060804367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7759336233139038,"y":0.20879121124744415},{"x":0.8319501876831055,"y":0.20879121124744415},{"x":0.8319501876831055,"y":0.22390109300613403},{"x":0.7759336233139038,"y":0.22390109300613403}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱-۹-۳-","boundary":[0.7759336233139038,0.20879121124744415,0.8319501876831055,0.22390109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344398498535156,"y":0.20879121124744415},{"x":0.771784245967865,"y":0.20879121124744415},{"x":0.771784245967865,"y":0.22390109300613403},{"x":0.7344398498535156,"y":0.22390109300613403}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.7344398498535156,0.20879121124744415,0.771784245967865,0.22390109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6887966990470886,"y":0.20879121124744415},{"x":0.728215754032135,"y":0.20879121124744415},{"x":0.728215754032135,"y":0.22390109300613403},{"x":0.6887966990470886,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کرنش","boundary":[0.6887966990470886,0.20879121124744415,0.728215754032135,0.22390109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6203319430351257,"y":0.21016483008861542},{"x":0.682572603225708,"y":0.20879121124744415},{"x":0.682572603225708,"y":0.2252747267484665},{"x":0.6203319430351257,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الاستیکی","boundary":[0.6203319430351257,0.21016483008861542,0.682572603225708,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5643153786659241,"y":0.21016483008861542},{"x":0.6120331883430481,"y":0.21016483008861542},{"x":0.6120331883430481,"y":0.2252747267484665},{"x":0.5643153786659241,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نابجایی","boundary":[0.5643153786659241,0.21016483008861542,0.6120331883430481,0.2252747267484665]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3817427456378937,"y":0.2211538404226303},{"x":0.4771784245967865,"y":0.2211538404226303},{"x":0.4771784245967865,"y":0.24450549483299255},{"x":0.3838174343109131,"y":0.24450549483299255}]},"confidence":0.30000001192092896,"str":"۔۔۔","boundary":[0.3817427456378937,0.2211538404226303,0.4771784245967865,0.24450549483299255]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9700000286102295}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37966805696487427,"y":0.12225274741649628},{"x":0.8609958291053772,"y":0.11813186854124069},{"x":0.865145206451416,"y":0.24038460850715637},{"x":0.3838174343109131,"y":0.24450549483299255}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.37466805696487426,0.11525274741649627,0.870145206451416,0.24738460850715638],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7759336233139038,"y":0.23076923191547394},{"x":0.8319501876831055,"y":0.22939559817314148},{"x":0.8340249061584473,"y":0.24450549483299255},{"x":0.7780082821846008,"y":0.24587911367416382}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲-۹-۳-","boundary":[0.7759336233139038,0.23076923191547394,0.8340249061584473,0.24450549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7302904725074768,"y":0.2321428507566452},{"x":0.771784245967865,"y":0.23076923191547394},{"x":0.771784245967865,"y":0.24587911367416382},{"x":0.7302904725074768,"y":0.24725274741649628}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کشش","boundary":[0.7302904725074768,0.2321428507566452,0.771784245967865,0.24587911367416382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6867219805717468,"y":0.2321428507566452},{"x":0.7219917178153992,"y":0.2321428507566452},{"x":0.7240663766860962,"y":0.24725274741649628},{"x":0.6887966990470886,"y":0.24725274741649628}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.6867219805717468,0.2321428507566452,0.7240663766860962,0.24725274741649628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6327800750732422,"y":0.2321428507566452},{"x":0.680497944355011,"y":0.2321428507566452},{"x":0.680497944355011,"y":0.24725274741649628},{"x":0.634854793548584,"y":0.24725274741649628}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"نابجایی","boundary":[0.6327800750732422,0.2321428507566452,0.680497944355011,0.24725274741649628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6265560388565063,"y":0.23351648449897766},{"x":0.6286306977272034,"y":0.23351648449897766},{"x":0.6286306977272034,"y":0.24725274741649628},{"x":0.6286306977272034,"y":0.24725274741649628}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6265560388565063,0.23351648449897766,0.6286306977272034,0.24725274741649628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8153526782989502,"y":0.2541208863258362},{"x":0.8609958291053772,"y":0.2527472674846649},{"x":0.8609958291053772,"y":0.26923078298568726},{"x":0.8153526782989502,"y":0.26923078298568726}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۰-۳-","boundary":[0.8153526782989502,0.2541208863258362,0.8609958291053772,0.26923078298568726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7676348686218262,"y":0.2541208863258362},{"x":0.8070539236068726,"y":0.2541208863258362},{"x":0.8070539236068726,"y":0.26923078298568726},{"x":0.7676348686218262,"y":0.26923078298568726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیروی","boundary":[0.7676348686218262,0.2541208863258362,0.8070539236068726,0.26923078298568726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7178423404693604,"y":0.2541208863258362},{"x":0.7614107728004456,"y":0.2541208863258362},{"x":0.7614107728004456,"y":0.26923078298568726},{"x":0.7178423404693604,"y":0.26923078298568726}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"نابجایی","boundary":[0.7178423404693604,0.2541208863258362,0.7614107728004456,0.26923078298568726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6970954537391663,"y":0.2541208863258362},{"x":0.7095435857772827,"y":0.2541208863258362},{"x":0.7095435857772827,"y":0.26923078298568726},{"x":0.6970954537391663,"y":0.26923078298568726}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6970954537391663,0.2541208863258362,0.7095435857772827,0.26923078298568726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6929460763931274,"y":0.25549450516700745},{"x":0.6929460763931274,"y":0.25549450516700745},{"x":0.6929460763931274,"y":0.2706044018268585},{"x":0.6929460763931274,"y":0.2706044018268585}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6929460763931274,0.25549450516700745,0.6929460763931274,0.2706044018268585]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6265560388565063,"y":0.2321428507566452},{"x":0.8609958291053772,"y":0.22939559817314148},{"x":0.8609958291053772,"y":0.26923078298568726},{"x":0.6286306977272034,"y":0.2706044018268585}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.6215560388565063,0.2251428507566452,0.8659958291053772,0.27623078298568726],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7655601501464844,"y":0.27609890699386597},{"x":0.8319501876831055,"y":0.27609890699386597},{"x":0.8319501876831055,"y":0.29120880365371704},{"x":0.7655601501464844,"y":0.2925824224948883}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱-۱۰-۳-","boundary":[0.7655601501464844,0.27609890699386597,0.8319501876831055,0.29120880365371704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7199169993400574,"y":0.27609890699386597},{"x":0.7614107728004456,"y":0.27609890699386597},{"x":0.7614107728004456,"y":0.2925824224948883},{"x":0.7199169993400574,"y":0.2925824224948883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیروی","boundary":[0.7199169993400574,0.27609890699386597,0.7614107728004456,0.2925824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6887966990470886,"y":0.27609890699386597},{"x":0.7136929631233215,"y":0.27609890699386597},{"x":0.7136929631233215,"y":0.2925824224948883},{"x":0.6887966990470886,"y":0.2925824224948883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وارد","boundary":[0.6887966990470886,0.27609890699386597,0.7136929631233215,0.2925824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6721991896629333,"y":0.27609890699386597},{"x":0.682572603225708,"y":0.27609890699386597},{"x":0.682572603225708,"y":0.2925824224948883},{"x":0.6721991896629333,"y":0.2925824224948883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6721991896629333,0.27609890699386597,0.682572603225708,0.2925824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6037344336509705,"y":0.27609890699386597},{"x":0.6659750938415527,"y":0.27609890699386597},{"x":0.6659750938415527,"y":0.2925824224948883},{"x":0.6037344336509705,"y":0.2925824224948883}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نابجاییها","boundary":[0.6037344336509705,0.27609890699386597,0.6659750938415527,0.2925824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5995850563049316,"y":0.27747252583503723},{"x":0.6037344336509705,"y":0.27747252583503723},{"x":0.6037344336509705,"y":0.29395604133605957},{"x":0.5995850563049316,"y":0.29395604133605957}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5995850563049316,0.27747252583503723,0.6037344336509705,0.29395604133605957]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5995850563049316,"y":0.27609890699386597},{"x":0.8319501876831055,"y":0.2747252881526947},{"x":0.8319501876831055,"y":0.29120880365371704},{"x":0.5995850563049316,"y":0.29395604133605957}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5945850563049316,0.26909890699386596,0.8369501876831055,0.29820880365371705],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7468879818916321,"y":0.29807692766189575},{"x":0.8381742835044861,"y":0.29807692766189575},{"x":0.8381742835044861,"y":0.3145604431629181},{"x":0.7468879818916321,"y":0.3145604431629181}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۱۰-۳-","boundary":[0.7468879818916321,0.29807692766189575,0.8381742835044861,0.3145604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.728215754032135,"y":0.299450546503067},{"x":0.7634854912757874,"y":0.299450546503067},{"x":0.7634854912757874,"y":0.3145604431629181},{"x":0.728215754032135,"y":0.3145604431629181}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیروی","boundary":[0.728215754032135,0.299450546503067,0.7634854912757874,0.3145604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6908713579177856,"y":0.299450546503067},{"x":0.7136929631233215,"y":0.299450546503067},{"x":0.7136929631233215,"y":0.3145604431629181},{"x":0.6908713579177856,"y":0.3145604431629181}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6908713579177856,0.299450546503067,0.7136929631233215,0.3145604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6224066615104675,"y":0.299450546503067},{"x":0.6846473217010498,"y":0.299450546503067},{"x":0.6846473217010498,"y":0.3145604431629181},{"x":0.6224066615104675,"y":0.31593406200408936}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"نابجاییها","boundary":[0.6224066615104675,0.299450546503067,0.6846473217010498,0.3145604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6161825656890869,"y":0.299450546503067},{"x":0.6224066615104675,"y":0.299450546503067},{"x":0.6224066615104675,"y":0.31593406200408936},{"x":0.6161825656890869,"y":0.31593406200408936}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6161825656890869,0.299450546503067,0.6224066615104675,0.31593406200408936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8153526782989502,"y":0.32005494832992554},{"x":0.8609958291053772,"y":0.32005494832992554},{"x":0.863070547580719,"y":0.3365384638309479},{"x":0.8153526782989502,"y":0.33791208267211914}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۱-۳-","boundary":[0.8153526782989502,0.32005494832992554,0.863070547580719,0.3365384638309479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7655601501464844,"y":0.3214285671710968},{"x":0.8112033009529114,"y":0.32005494832992554},{"x":0.8112033009529114,"y":0.33791208267211914},{"x":0.7655601501464844,"y":0.33791208267211914}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نابجایی","boundary":[0.7655601501464844,0.3214285671710968,0.8112033009529114,0.33791208267211914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385892271995544,"y":0.3214285671710968},{"x":0.7572613954544067,"y":0.3214285671710968},{"x":0.7593361139297485,"y":0.33791208267211914},{"x":0.7385892271995544,"y":0.3392857015132904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7385892271995544,0.3214285671710968,0.7593361139297485,0.33791208267211914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6867219805717468,"y":0.32280218601226807},{"x":0.7219917178153992,"y":0.32280218601226807},{"x":0.7219917178153992,"y":0.3392857015132904},{"x":0.6887966990470886,"y":0.3392857015132904}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جزئی","boundary":[0.6867219805717468,0.32280218601226807,0.7219917178153992,0.3392857015132904]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6161825656890869,"y":0.299450546503067},{"x":0.8609958291053772,"y":0.2967033088207245},{"x":0.863070547580719,"y":0.33791208267211914},{"x":0.6182572841644287,"y":0.34065935015678406}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6111825656890869,0.292450546503067,0.868070547580719,0.34491208267211915],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7468879818916321,"y":0.3420329689979553},{"x":0.8381742835044861,"y":0.3420329689979553},{"x":0.8402489423751831,"y":0.35851648449897766},{"x":0.7489626407623291,"y":0.35851648449897766}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱-۱۱-۳-","boundary":[0.7468879818916321,0.3420329689979553,0.8402489423751831,0.35851648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7178423404693604,"y":0.3420329689979553},{"x":0.7634854912757874,"y":0.3420329689979553},{"x":0.7634854912757874,"y":0.35851648449897766},{"x":0.7199169993400574,"y":0.35851648449897766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نابجایی","boundary":[0.7178423404693604,0.3420329689979553,0.7634854912757874,0.35851648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6701244711875916,"y":0.3434065878391266},{"x":0.7053942084312439,"y":0.3420329689979553},{"x":0.7053942084312439,"y":0.35851648449897766},{"x":0.6701244711875916,"y":0.3598901033401489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جزئی","boundary":[0.6701244711875916,0.3434065878391266,0.7053942084312439,0.35851648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6203319430351257,"y":0.3434065878391266},{"x":0.6639004349708557,"y":0.3434065878391266},{"x":0.6639004349708557,"y":0.3598901033401489},{"x":0.6203319430351257,"y":0.3598901033401489}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شاکلی","boundary":[0.6203319430351257,0.3434065878391266,0.6639004349708557,0.3598901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7468879818916321,"y":0.36538460850715637},{"x":0.8381742835044861,"y":0.3640109896659851},{"x":0.8381742835044861,"y":0.3818681240081787},{"x":0.7468879818916321,"y":0.3818681240081787}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۱۱-۳-","boundary":[0.7468879818916321,0.36538460850715637,0.8381742835044861,0.3818681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7157676219940186,"y":0.36538460850715637},{"x":0.7614107728004456,"y":0.3640109896659851},{"x":0.7614107728004456,"y":0.3818681240081787},{"x":0.7178423404693604,"y":0.3818681240081787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نابجایی","boundary":[0.7157676219940186,0.36538460850715637,0.7614107728004456,0.3818681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6701244711875916,"y":0.36538460850715637},{"x":0.7053942084312439,"y":0.36538460850715637},{"x":0.7053942084312439,"y":0.3818681240081787},{"x":0.6701244711875916,"y":0.3818681240081787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جزئی","boundary":[0.6701244711875916,0.36538460850715637,0.7053942084312439,0.3818681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6244813203811646,"y":0.36538460850715637},{"x":0.6639004349708557,"y":0.36538460850715637},{"x":0.6639004349708557,"y":0.3818681240081787},{"x":0.6244813203811646,"y":0.38324177265167236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرانک","boundary":[0.6244813203811646,0.36538460850715637,0.6639004349708557,0.3818681240081787]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6203319430351257,"y":0.3434065878391266},{"x":0.8381742835044861,"y":0.3420329689979553},{"x":0.8402489423751831,"y":0.3818681240081787},{"x":0.6203319430351257,"y":0.38324177265167236}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6153319430351257,0.3364065878391266,0.8452489423751831,0.3888681240081787],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7655601501464844,"y":0.3887362778186798},{"x":0.8319501876831055,"y":0.38736262917518616},{"x":0.8319501876831055,"y":0.4038461446762085},{"x":0.7655601501464844,"y":0.4038461446762085}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳-۱۱-۳-","boundary":[0.7655601501464844,0.3887362778186798,0.8319501876831055,0.4038461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7116182446479797,"y":0.3887362778186798},{"x":0.7614107728004456,"y":0.38736262917518616},{"x":0.7614107728004456,"y":0.4038461446762085},{"x":0.7116182446479797,"y":0.40521979331970215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نابجایی","boundary":[0.7116182446479797,0.3887362778186798,0.7614107728004456,0.4038461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6701244711875916,"y":0.3887362778186798},{"x":0.7053942084312439,"y":0.3887362778186798},{"x":0.7053942084312439,"y":0.40521979331970215},{"x":0.6701244711875916,"y":0.40521979331970215}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جزئی","boundary":[0.6701244711875916,0.3887362778186798,0.7053942084312439,0.40521979331970215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6265560388565063,"y":0.3887362778186798},{"x":0.6659750938415527,"y":0.3887362778186798},{"x":0.6659750938415527,"y":0.40521979331970215},{"x":0.6265560388565063,"y":0.40521979331970215}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"لومر-","boundary":[0.6265560388565063,0.3887362778186798,0.6659750938415527,0.40521979331970215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.589211642742157,"y":0.3887362778186798},{"x":0.6203319430351257,"y":0.3887362778186798},{"x":0.6203319430351257,"y":0.40521979331970215},{"x":0.589211642742157,"y":0.40521979331970215}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"کاترل","boundary":[0.589211642742157,0.3887362778186798,0.6203319430351257,0.40521979331970215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5788381695747375,"y":0.3901098966598511},{"x":0.5850622653961182,"y":0.3901098966598511},{"x":0.5850622653961182,"y":0.40521979331970215},{"x":0.5788381695747375,"y":0.40521979331970215}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5788381695747375,0.3901098966598511,0.5850622653961182,0.40521979331970215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8153526782989502,"y":0.4107142984867096},{"x":0.8609958291053772,"y":0.40934064984321594},{"x":0.8609958291053772,"y":0.4258241653442383},{"x":0.8153526782989502,"y":0.4258241653442383}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۲-۳-","boundary":[0.8153526782989502,0.4107142984867096,0.8609958291053772,0.4258241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7634854912757874,"y":0.4107142984867096},{"x":0.8070539236068726,"y":0.4107142984867096},{"x":0.8070539236068726,"y":0.4258241653442383},{"x":0.7634854912757874,"y":0.4258241653442383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.7634854912757874,0.4107142984867096,0.8070539236068726,0.4258241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7136929631233215,"y":0.4107142984867096},{"x":0.7572613954544067,"y":0.4107142984867096},{"x":0.7572613954544067,"y":0.4258241653442383},{"x":0.7136929631233215,"y":0.42719781398773193}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نابجایی","boundary":[0.7136929631233215,0.4107142984867096,0.7572613954544067,0.4258241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6887966990470886,"y":0.4107142984867096},{"x":0.7033194899559021,"y":0.4107142984867096},{"x":0.7033194899559021,"y":0.42719781398773193},{"x":0.6887966990470886,"y":0.42719781398773193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6887966990470886,0.4107142984867096,0.7033194899559021,0.42719781398773193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.636929452419281,"y":0.41208791732788086},{"x":0.6721991896629333,"y":0.4107142984867096},{"x":0.6721991896629333,"y":0.42719781398773193},{"x":0.636929452419281,"y":0.42719781398773193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جزئی","boundary":[0.636929452419281,0.41208791732788086,0.6721991896629333,0.42719781398773193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8132780194282532,"y":0.4313186705112457},{"x":0.8609958291053772,"y":0.42994505167007446},{"x":0.863070547580719,"y":0.44780218601226807},{"x":0.8153526782989502,"y":0.4491758346557617}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱۳-۳-","boundary":[0.8132780194282532,0.4313186705112457,0.863070547580719,0.44780218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7655601501464844,"y":0.4326923191547394},{"x":0.8112033009529114,"y":0.4313186705112457},{"x":0.8132780194282532,"y":0.450549453496933},{"x":0.7655601501464844,"y":0.45192307233810425}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نابجایی","boundary":[0.7655601501464844,0.4326923191547394,0.8132780194282532,0.450549453496933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7365145087242126,"y":0.43406593799591064},{"x":0.7551867365837097,"y":0.43406593799591064},{"x":0.7572613954544067,"y":0.45192307233810425},{"x":0.7385892271995544,"y":0.45192307233810425}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7365145087242126,0.43406593799591064,0.7572613954544067,0.45192307233810425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6908713579177856,"y":0.4354395568370819},{"x":0.7240663766860962,"y":0.43406593799591064},{"x":0.7240663766860962,"y":0.45192307233810425},{"x":0.6929460763931274,"y":0.4532966911792755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سوپر","boundary":[0.6908713579177856,0.4354395568370819,0.7240663766860962,0.45192307233810425]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5788381695747375,"y":0.3887362778186798},{"x":0.8609958291053772,"y":0.3859890103340149},{"x":0.863070547580719,"y":0.45192307233810425},{"x":0.5809128880500793,"y":0.45467033982276917}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5738381695747375,0.3817362778186798,0.868070547580719,0.45892307233810425],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6493775844573975,"y":0.43406593799591064},{"x":0.6846473217010498,"y":0.4354395568370819},{"x":0.6846473217010498,"y":0.4464285671710968},{"x":0.6493775844573975,"y":0.4464285671710968}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شبکه","boundary":[0.6493775844573975,0.43406593799591064,0.6846473217010498,0.4464285671710968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6431535482406616,"y":0.43406593799591064},{"x":0.6452282071113586,"y":0.43406593799591064},{"x":0.6452282071113586,"y":0.4464285671710968},{"x":0.6431535482406616,"y":0.4464285671710968}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6431535482406616,0.43406593799591064,0.6452282071113586,0.4464285671710968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8153526782989502,"y":0.45467033982276917},{"x":0.8609958291053772,"y":0.45467033982276917},{"x":0.8609958291053772,"y":0.47252747416496277},{"x":0.8153526782989502,"y":0.47252747416496277}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۴-۳-","boundary":[0.8153526782989502,0.45467033982276917,0.8609958291053772,0.47252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7614107728004456,"y":0.45604395866394043},{"x":0.8070539236068726,"y":0.45604395866394043},{"x":0.8070539236068726,"y":0.47252747416496277},{"x":0.7614107728004456,"y":0.47252747416496277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برخورد","boundary":[0.7614107728004456,0.45604395866394043,0.8070539236068726,0.47252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7053942084312439,"y":0.45604395866394043},{"x":0.7531120181083679,"y":0.45604395866394043},{"x":0.7531120181083679,"y":0.47252747416496277},{"x":0.7053942084312439,"y":0.47252747416496277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نابجایی","boundary":[0.7053942084312439,0.45604395866394043,0.7531120181083679,0.47252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6908713579177856,"y":0.45604395866394043},{"x":0.6991701126098633,"y":0.45604395866394043},{"x":0.6991701126098633,"y":0.47252747416496277},{"x":0.6908713579177856,"y":0.47252747416496277}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6908713579177856,0.45604395866394043,0.6991701126098633,0.47252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.636929452419281,"y":0.45604395866394043},{"x":0.6846473217010498,"y":0.45604395866394043},{"x":0.6846473217010498,"y":0.47252747416496277},{"x":0.636929452419281,"y":0.47252747416496277}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یکدیگر","boundary":[0.636929452419281,0.45604395866394043,0.6846473217010498,0.47252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6286306977272034,"y":0.45604395866394043},{"x":0.634854793548584,"y":0.45604395866394043},{"x":0.634854793548584,"y":0.47252747416496277},{"x":0.6286306977272034,"y":0.47252747416496277}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6286306977272034,0.45604395866394043,0.634854793548584,0.47252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8132780194282532,"y":0.47664836049079895},{"x":0.8609958291053772,"y":0.47664836049079895},{"x":0.863070547580719,"y":0.49175822734832764},{"x":0.8153526782989502,"y":0.49175822734832764}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۵-۳-","boundary":[0.8132780194282532,0.47664836049079895,0.863070547580719,0.49175822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.771784245967865,"y":0.4780219793319702},{"x":0.8070539236068726,"y":0.4780219793319702},{"x":0.8091286420822144,"y":0.49175822734832764},{"x":0.771784245967865,"y":0.49175822734832764}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تکثیر","boundary":[0.771784245967865,0.4780219793319702,0.8091286420822144,0.49175822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7178423404693604,"y":0.4780219793319702},{"x":0.7655601501464844,"y":0.4780219793319702},{"x":0.7655601501464844,"y":0.49175822734832764},{"x":0.7178423404693604,"y":0.4931318759918213}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نابجایی","boundary":[0.7178423404693604,0.4780219793319702,0.7655601501464844,0.49175822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8153526782989502,"y":0.49862638115882874},{"x":0.8609958291053772,"y":0.49862638115882874},{"x":0.8609958291053772,"y":0.5137362480163574},{"x":0.8153526782989502,"y":0.5151098966598511}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۶-۳-","boundary":[0.8153526782989502,0.49862638115882874,0.8609958291053772,0.5137362480163574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7572613954544067,"y":0.5},{"x":0.8091286420822144,"y":0.49862638115882874},{"x":0.8091286420822144,"y":0.5151098966598511},{"x":0.7572613954544067,"y":0.5151098966598511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محاسبه","boundary":[0.7572613954544067,0.5,0.8091286420822144,0.5151098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7095435857772827,"y":0.5},{"x":0.7510373592376709,"y":0.5},{"x":0.7510373592376709,"y":0.5151098966598511},{"x":0.7095435857772827,"y":0.5151098966598511}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرنش","boundary":[0.7095435857772827,0.5,0.7510373592376709,0.5151098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6659750938415527,"y":0.5},{"x":0.7012448310852051,"y":0.5},{"x":0.7012448310852051,"y":0.5151098966598511},{"x":0.6659750938415527,"y":0.5151098966598511}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برشی","boundary":[0.6659750938415527,0.5,0.7012448310852051,0.5151098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6244813203811646,"y":0.5},{"x":0.6576763391494751,"y":0.5},{"x":0.6576763391494751,"y":0.5164835453033447},{"x":0.6244813203811646,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناشی","boundary":[0.6244813203811646,0.5,0.6576763391494751,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078838109970093,"y":0.5},{"x":0.6182572841644287,"y":0.5},{"x":0.6182572841644287,"y":0.5164835453033447},{"x":0.6078838109970093,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6078838109970093,0.5,0.6182572841644287,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5580912828445435,"y":0.5},{"x":0.6016597747802734,"y":0.5},{"x":0.6016597747802734,"y":0.5151098966598511},{"x":0.5580912828445435,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.5580912828445435,0.5,0.6016597747802734,0.5151098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48755186796188354,"y":0.5013736486434937},{"x":0.5497925281524658,"y":0.5},{"x":0.5497925281524658,"y":0.5164835453033447},{"x":0.48755186796188354,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"نابجاییها","boundary":[0.48755186796188354,0.5013736486434937,0.5497925281524658,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4834024906158447,"y":0.5013736486434937},{"x":0.48755186796188354,"y":0.5013736486434937},{"x":0.48755186796188354,"y":0.5164835453033447},{"x":0.4834024906158447,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4834024906158447,0.5013736486434937,0.48755186796188354,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8257261514663696,"y":0.5219780206680298},{"x":0.8609958291053772,"y":0.5219780206680298},{"x":0.8609958291053772,"y":0.5370879173278809},{"x":0.8257261514663696,"y":0.5370879173278809}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۷-۳","boundary":[0.8257261514663696,0.5219780206680298,0.8609958291053772,0.5370879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8153526782989502,"y":0.5219780206680298},{"x":0.8215767741203308,"y":0.5219780206680298},{"x":0.8215767741203308,"y":0.5370879173278809},{"x":0.8153526782989502,"y":0.5370879173278809}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8153526782989502,0.5219780206680298,0.8215767741203308,0.5370879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7925311326980591,"y":0.5219780206680298},{"x":0.8070539236068726,"y":0.5219780206680298},{"x":0.8070539236068726,"y":0.5370879173278809},{"x":0.7925311326980591,"y":0.5370879173278809}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.7925311326980591,0.5219780206680298,0.8070539236068726,0.5370879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344398498535156,"y":0.5219780206680298},{"x":0.7863070368766785,"y":0.5219780206680298},{"x":0.7863070368766785,"y":0.5370879173278809},{"x":0.7344398498535156,"y":0.5370879173278809}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"باشینگر","boundary":[0.7344398498535156,0.5219780206680298,0.7863070368766785,0.5370879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.728215754032135,"y":0.5233516693115234},{"x":0.728215754032135,"y":0.5233516693115234},{"x":0.728215754032135,"y":0.5370879173278809},{"x":0.728215754032135,"y":0.5370879173278809}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.728215754032135,0.5233516693115234,0.728215754032135,0.5370879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8153526782989502,"y":0.5453296899795532},{"x":0.8609958291053772,"y":0.5453296899795532},{"x":0.863070547580719,"y":0.5604395866394043},{"x":0.8153526782989502,"y":0.5604395866394043}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۸-۳-","boundary":[0.8153526782989502,0.5453296899795532,0.863070547580719,0.5604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7842323780059814,"y":0.5453296899795532},{"x":0.8070539236068726,"y":0.5453296899795532},{"x":0.8091286420822144,"y":0.5604395866394043},{"x":0.7842323780059814,"y":0.5604395866394043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هرم","boundary":[0.7842323780059814,0.5453296899795532,0.8091286420822144,0.5604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.726141095161438,"y":0.5467032790184021},{"x":0.7759336233139038,"y":0.5453296899795532},{"x":0.7759336233139038,"y":0.5604395866394043},{"x":0.726141095161438,"y":0.5618131756782532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تامسون","boundary":[0.726141095161438,0.5467032790184021,0.7759336233139038,0.5604395866394043]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4813278019428253,"y":0.4354395568370819},{"x":0.8609958291053772,"y":0.4326923191547394},{"x":0.863070547580719,"y":0.5604395866394043},{"x":0.4834024906158447,"y":0.5631868243217468}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4763278019428253,0.4284395568370819,0.868070547580719,0.5674395866394043],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12033195048570633,"y":0.34478020668029785},{"x":0.14730291068553925,"y":0.34478020668029785},{"x":0.14522822201251984,"y":0.35576921701431274},{"x":0.12033195048570633,"y":0.35576921701431274}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۲","boundary":[0.12033195048570633,0.34478020668029785,0.14522822201251984,0.35576921701431274]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15145228803157806,"y":0.3461538553237915},{"x":0.15352697670459747,"y":0.3461538553237915},{"x":0.15352697670459747,"y":0.35576921701431274},{"x":0.15145228803157806,"y":0.35576921701431274}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.15145228803157806,0.3461538553237915,0.15352697670459747,0.35576921701431274]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12033195048570633,"y":0.34478020668029785},{"x":0.15352697670459747,"y":0.34478020668029785},{"x":0.15352697670459747,"y":0.35576921701431274},{"x":0.12033195048570633,"y":0.35576921701431274}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.11533195048570632,0.33778020668029785,0.15852697670459748,0.36276921701431275],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12033195048570633,"y":0.36675822734832764},{"x":0.14730291068553925,"y":0.36675822734832764},{"x":0.14730291068553925,"y":0.3777472674846649},{"x":0.12033195048570633,"y":0.3777472674846649}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۶","boundary":[0.12033195048570633,0.36675822734832764,0.14730291068553925,0.3777472674846649]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12033195048570633,"y":0.36675822734832764},{"x":0.14730291068553925,"y":0.36675822734832764},{"x":0.14730291068553925,"y":0.3777472674846649},{"x":0.12033195048570633,"y":0.3777472674846649}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.11533195048570632,0.35975822734832763,0.15230291068553925,0.3847472674846649],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12033195048570633,"y":0.3901098966598511},{"x":0.14730291068553925,"y":0.3887362778186798},{"x":0.14730291068553925,"y":0.3997252881526947},{"x":0.12033195048570633,"y":0.40109890699386597}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۷","boundary":[0.12033195048570633,0.3901098966598511,0.14730291068553925,0.3997252881526947]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12033195048570633,"y":0.3901098966598511},{"x":0.14730291068553925,"y":0.3887362778186798},{"x":0.14730291068553925,"y":0.3997252881526947},{"x":0.12033195048570633,"y":0.40109890699386597}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.11533195048570632,0.38310989665985107,0.15230291068553925,0.4067252881526947],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12033195048570633,"y":0.41208791732788086},{"x":0.14730291068553925,"y":0.41208791732788086},{"x":0.14730291068553925,"y":0.4217033088207245},{"x":0.12033195048570633,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۸","boundary":[0.12033195048570633,0.41208791732788086,0.14730291068553925,0.4217033088207245]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12033195048570633,"y":0.41208791732788086},{"x":0.14730291068553925,"y":0.41208791732788086},{"x":0.14730291068553925,"y":0.4217033088207245},{"x":0.12033195048570633,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11533195048570632,0.40508791732788085,0.15230291068553925,0.4287033088207245],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.43406593799591064},{"x":0.14522822201251984,"y":0.43406593799591064},{"x":0.14522822201251984,"y":0.44505494832992554},{"x":0.11825726181268692,"y":0.44505494832992554}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۰","boundary":[0.11825726181268692,0.43406593799591064,0.14522822201251984,0.44505494832992554]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.43406593799591064},{"x":0.14522822201251984,"y":0.43406593799591064},{"x":0.14522822201251984,"y":0.44505494832992554},{"x":0.11825726181268692,"y":0.44505494832992554}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11325726181268692,0.42706593799591064,0.15022822201251984,0.45205494832992554],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.45604395866394043},{"x":0.14315353333950043,"y":0.45604395866394043},{"x":0.14315353333950043,"y":0.4670329689979553},{"x":0.11825726181268692,"y":0.4670329689979553}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۲","boundary":[0.11825726181268692,0.45604395866394043,0.14315353333950043,0.4670329689979553]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.45604395866394043},{"x":0.14315353333950043,"y":0.45604395866394043},{"x":0.14315353333950043,"y":0.4670329689979553},{"x":0.11825726181268692,"y":0.4670329689979553}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11325726181268692,0.4490439586639404,0.14815353333950043,0.47403296899795533],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.4780219793319702},{"x":0.14522822201251984,"y":0.4780219793319702},{"x":0.14522822201251984,"y":0.4890109896659851},{"x":0.11825726181268692,"y":0.4890109896659851}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۶۹","boundary":[0.11825726181268692,0.4780219793319702,0.14522822201251984,0.4890109896659851]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.4780219793319702},{"x":0.14522822201251984,"y":0.4780219793319702},{"x":0.14522822201251984,"y":0.4890109896659851},{"x":0.11825726181268692,"y":0.4890109896659851}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.11325726181268692,0.4710219793319702,0.15022822201251984,0.4960109896659851],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12033195048570633,"y":0.5013736486434937},{"x":0.14730291068553925,"y":0.5013736486434937},{"x":0.14522822201251984,"y":0.5137362480163574},{"x":0.12033195048570633,"y":0.5123626589775085}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۲","boundary":[0.12033195048570633,0.5013736486434937,0.14522822201251984,0.5137362480163574]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12033195048570633,"y":0.5013736486434937},{"x":0.14730291068553925,"y":0.5013736486434937},{"x":0.14522822201251984,"y":0.5137362480163574},{"x":0.12033195048570633,"y":0.5123626589775085}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.11533195048570632,0.49437364864349365,0.15022822201251984,0.5207362480163574],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12033195048570633,"y":0.5233516693115234},{"x":0.14730291068553925,"y":0.5233516693115234},{"x":0.14730291068553925,"y":0.5343406796455383},{"x":0.12033195048570633,"y":0.5343406796455383}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۳","boundary":[0.12033195048570633,0.5233516693115234,0.14730291068553925,0.5343406796455383]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15145228803157806,"y":0.5233516693115234},{"x":0.15352697670459747,"y":0.5233516693115234},{"x":0.15352697670459747,"y":0.5343406796455383},{"x":0.15145228803157806,"y":0.5343406796455383}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":".","boundary":[0.15145228803157806,0.5233516693115234,0.15352697670459747,0.5343406796455383]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12033195048570633,"y":0.5233516693115234},{"x":0.15352697670459747,"y":0.5233516693115234},{"x":0.15352697670459747,"y":0.5343406796455383},{"x":0.12033195048570633,"y":0.5343406796455383}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.11533195048570632,0.5163516693115234,0.15852697670459748,0.5413406796455383],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12033195048570633,"y":0.5453296899795532},{"x":0.14730291068553925,"y":0.5453296899795532},{"x":0.14730291068553925,"y":0.5563187003135681},{"x":0.12033195048570633,"y":0.5563187003135681}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۴","boundary":[0.12033195048570633,0.5453296899795532,0.14730291068553925,0.5563187003135681]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12033195048570633,"y":0.5453296899795532},{"x":0.14730291068553925,"y":0.5453296899795532},{"x":0.14730291068553925,"y":0.5563187003135681},{"x":0.12033195048570633,"y":0.5563187003135681}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11533195048570632,0.5383296899795532,0.15230291068553925,0.5633187003135681],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.5920329689979553},{"x":0.14522822201251984,"y":0.5920329689979553},{"x":0.14730291068553925,"y":0.6030219793319702},{"x":0.11825726181268692,"y":0.6030219793319702}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۹","boundary":[0.11825726181268692,0.5920329689979553,0.14730291068553925,0.6030219793319702]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15145228803157806,"y":0.5920329689979553},{"x":0.15352697670459747,"y":0.5920329689979553},{"x":0.15352697670459747,"y":0.6030219793319702},{"x":0.15145228803157806,"y":0.6030219793319702}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":".","boundary":[0.15145228803157806,0.5920329689979553,0.15352697670459747,0.6030219793319702]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.5920329689979553},{"x":0.15352697670459747,"y":0.5906593203544617},{"x":0.15352697670459747,"y":0.6030219793319702},{"x":0.11825726181268692,"y":0.6030219793319702}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.11325726181268692,0.5850329689979553,0.15852697670459748,0.6100219793319702],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12033195048570633,"y":0.6140109896659851},{"x":0.14522822201251984,"y":0.6140109896659851},{"x":0.14522822201251984,"y":0.625},{"x":0.12033195048570633,"y":0.625}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۹","boundary":[0.12033195048570633,0.6140109896659851,0.14522822201251984,0.625]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12033195048570633,"y":0.6140109896659851},{"x":0.14522822201251984,"y":0.6140109896659851},{"x":0.14522822201251984,"y":0.625},{"x":0.12033195048570633,"y":0.625}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11533195048570632,0.6070109896659851,0.15022822201251984,0.632],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.6373626589775085},{"x":0.14730291068553925,"y":0.6359890103340149},{"x":0.14730291068553925,"y":0.6469780206680298},{"x":0.11825726181268692,"y":0.6483516693115234}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۳","boundary":[0.11618257313966751,0.6373626589775085,0.14730291068553925,0.6469780206680298]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14937759935855865,"y":0.6359890103340149},{"x":0.15145228803157806,"y":0.6359890103340149},{"x":0.15352697670459747,"y":0.6469780206680298},{"x":0.14937759935855865,"y":0.6469780206680298}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":".","boundary":[0.14937759935855865,0.6359890103340149,0.15352697670459747,0.6469780206680298]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.6373626589775085},{"x":0.15145228803157806,"y":0.6359890103340149},{"x":0.15352697670459747,"y":0.6469780206680298},{"x":0.11825726181268692,"y":0.6483516693115234}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.1111825731396675,0.6303626589775085,0.15852697670459748,0.6539780206680298],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.6593406796455383},{"x":0.14730291068553925,"y":0.6593406796455383},{"x":0.14730291068553925,"y":0.6703296899795532},{"x":0.11825726181268692,"y":0.6703296899795532}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۶","boundary":[0.11825726181268692,0.6593406796455383,0.14730291068553925,0.6703296899795532]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.6593406796455383},{"x":0.14730291068553925,"y":0.6593406796455383},{"x":0.14730291068553925,"y":0.6703296899795532},{"x":0.11825726181268692,"y":0.6703296899795532}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11325726181268692,0.6523406796455383,0.15230291068553925,0.6773296899795532],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12033195048570633,"y":0.6813187003135681},{"x":0.14315353333950043,"y":0.6813187003135681},{"x":0.14315353333950043,"y":0.692307710647583},{"x":0.12033195048570633,"y":0.692307710647583}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۰","boundary":[0.12033195048570633,0.6813187003135681,0.14315353333950043,0.692307710647583]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12033195048570633,"y":0.6813187003135681},{"x":0.14315353333950043,"y":0.6813187003135681},{"x":0.14315353333950043,"y":0.692307710647583},{"x":0.12033195048570633,"y":0.692307710647583}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11533195048570632,0.6743187003135681,0.14815353333950043,0.699307710647583],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12033195048570633,"y":0.7046703100204468},{"x":0.14730291068553925,"y":0.7046703100204468},{"x":0.14730291068553925,"y":0.7142857313156128},{"x":0.12033195048570633,"y":0.7142857313156128}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۶","boundary":[0.12033195048570633,0.7046703100204468,0.14730291068553925,0.7142857313156128]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12033195048570633,"y":0.7046703100204468},{"x":0.14730291068553925,"y":0.7046703100204468},{"x":0.14730291068553925,"y":0.7142857313156128},{"x":0.12033195048570633,"y":0.7142857313156128}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11533195048570632,0.6976703100204468,0.15230291068553925,0.7212857313156128],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8278008103370667,"y":0.5906593203544617},{"x":0.863070547580719,"y":0.5906593203544617},{"x":0.863070547580719,"y":0.6085164546966553},{"x":0.8278008103370667,"y":0.6085164546966553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8278008103370667,0.5906593203544617,0.863070547580719,0.6085164546966553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.773858904838562,"y":0.5906593203544617},{"x":0.8215767741203308,"y":0.5906593203544617},{"x":0.8215767741203308,"y":0.6085164546966553},{"x":0.773858904838562,"y":0.6085164546966553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.773858904838562,0.5906593203544617,0.8215767741203308,0.6085164546966553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697095274925232,"y":0.5906593203544617},{"x":0.7759336233139038,"y":0.5906593203544617},{"x":0.7759336233139038,"y":0.6085164546966553},{"x":0.7697095274925232,"y":0.6085164546966553}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7697095274925232,0.5906593203544617,0.7759336233139038,0.6085164546966553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7074688673019409,"y":0.5906593203544617},{"x":0.7655601501464844,"y":0.5906593203544617},{"x":0.7655601501464844,"y":0.6085164546966553},{"x":0.7074688673019409,"y":0.6085164546966553}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مکانیزم","boundary":[0.7074688673019409,0.5906593203544617,0.7655601501464844,0.6085164546966553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.682572603225708,"y":0.5906593203544617},{"x":0.7012448310852051,"y":0.5906593203544617},{"x":0.7012448310852051,"y":0.6085164546966553},{"x":0.682572603225708,"y":0.6085164546966553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.682572603225708,0.5906593203544617,0.7012448310852051,0.6085164546966553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6286306977272034,"y":0.5906593203544617},{"x":0.6659750938415527,"y":0.5906593203544617},{"x":0.6659750938415527,"y":0.6085164546966553},{"x":0.6286306977272034,"y":0.6085164546966553}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.6286306977272034,0.5906593203544617,0.6659750938415527,0.6085164546966553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5829875469207764,"y":0.5906593203544617},{"x":0.6203319430351257,"y":0.5906593203544617},{"x":0.6203319430351257,"y":0.6085164546966553},{"x":0.5829875469207764,"y":0.6085164546966553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.5829875469207764,0.5906593203544617,0.6203319430351257,0.6085164546966553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5062240958213806,"y":0.5906593203544617},{"x":0.5746887922286987,"y":0.5906593203544617},{"x":0.5746887922286987,"y":0.6085164546966553},{"x":0.5062240958213806,"y":0.6085164546966553}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پلاستیک","boundary":[0.5062240958213806,0.5906593203544617,0.5746887922286987,0.6085164546966553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4813278019428253,"y":0.5906593203544617},{"x":0.4979253113269806,"y":0.5906593203544617},{"x":0.4979253113269806,"y":0.6085164546966553},{"x":0.4813278019428253,"y":0.6085164546966553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4813278019428253,0.5906593203544617,0.4979253113269806,0.6085164546966553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4149377644062042,"y":0.5906593203544617},{"x":0.4751037359237671,"y":0.5906593203544617},{"x":0.4751037359237671,"y":0.6085164546966553},{"x":0.4149377644062042,"y":0.6085164546966553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جامدات","boundary":[0.4149377644062042,0.5906593203544617,0.4751037359237671,0.6085164546966553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37344399094581604,"y":0.5906593203544617},{"x":0.408713698387146,"y":0.5906593203544617},{"x":0.408713698387146,"y":0.6085164546966553},{"x":0.37344399094581604,"y":0.6085164546966553}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بلوری","boundary":[0.37344399094581604,0.5906593203544617,0.408713698387146,0.6085164546966553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3609958589076996,"y":0.5906593203544617},{"x":0.3672199249267578,"y":0.5906593203544617},{"x":0.3672199249267578,"y":0.6085164546966553},{"x":0.3609958589076996,"y":0.6085164546966553}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3609958589076996,0.5906593203544617,0.3672199249267578,0.6085164546966553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8153526782989502,"y":0.6126373410224915},{"x":0.865145206451416,"y":0.6112637519836426},{"x":0.8672199249267578,"y":0.6263736486434937},{"x":0.817427396774292,"y":0.6291208863258362}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱-۴-","boundary":[0.8153526782989502,0.6126373410224915,0.8672199249267578,0.6263736486434937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7904564142227173,"y":0.6140109896659851},{"x":0.8215767741203308,"y":0.6126373410224915},{"x":0.8215767741203308,"y":0.6291208863258362},{"x":0.7925311326980591,"y":0.6304945349693298}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لغزش","boundary":[0.7904564142227173,0.6140109896659851,0.8215767741203308,0.6291208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8257261514663696,"y":0.6346153616905212},{"x":0.8609958291053772,"y":0.6346153616905212},{"x":0.8609958291053772,"y":0.6497252583503723},{"x":0.8257261514663696,"y":0.651098906993866}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲-۴-","boundary":[0.8257261514663696,0.6346153616905212,0.8609958291053772,0.6497252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7448132634162903,"y":0.6359890103340149},{"x":0.819502055644989,"y":0.6346153616905212},{"x":0.819502055644989,"y":0.651098906993866},{"x":0.7468879818916321,"y":0.651098906993866}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بلورشناسی","boundary":[0.7448132634162903,0.6359890103340149,0.819502055644989,0.651098906993866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7012448310852051,"y":0.6373626589775085},{"x":0.7385892271995544,"y":0.6359890103340149},{"x":0.7385892271995544,"y":0.6524725556373596},{"x":0.7012448310852051,"y":0.6524725556373596}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"لغزش","boundary":[0.7012448310852051,0.6373626589775085,0.7385892271995544,0.6524725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6929460763931274,"y":0.6373626589775085},{"x":0.6970954537391663,"y":0.6373626589775085},{"x":0.6970954537391663,"y":0.6524725556373596},{"x":0.6929460763931274,"y":0.6524725556373596}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6929460763931274,0.6373626589775085,0.6970954537391663,0.6524725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8257261514663696,"y":0.6579670310020447},{"x":0.8609958291053772,"y":0.6579670310020447},{"x":0.8609958291053772,"y":0.6703296899795532},{"x":0.8257261514663696,"y":0.6717032790184021}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳-۴-","boundary":[0.8257261514663696,0.6579670310020447,0.8609958291053772,0.6703296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.771784245967865,"y":0.6593406796455383},{"x":0.817427396774292,"y":0.6579670310020447},{"x":0.819502055644989,"y":0.6717032790184021},{"x":0.771784245967865,"y":0.6717032790184021}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"هندسه","boundary":[0.771784245967865,0.6593406796455383,0.819502055644989,0.6717032790184021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.726141095161438,"y":0.6593406796455383},{"x":0.7655601501464844,"y":0.6593406796455383},{"x":0.7655601501464844,"y":0.6717032790184021},{"x":0.728215754032135,"y":0.6730769276618958}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"لغزش","boundary":[0.726141095161438,0.6593406796455383,0.7655601501464844,0.6717032790184021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7199169993400574,"y":0.6607142686843872},{"x":0.7219917178153992,"y":0.6607142686843872},{"x":0.7219917178153992,"y":0.6730769276618958},{"x":0.7219917178153992,"y":0.6730769276618958}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7199169993400574,0.6607142686843872,0.7219917178153992,0.6730769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8257261514663696,"y":0.6799450516700745},{"x":0.8609958291053772,"y":0.6799450516700745},{"x":0.8609958291053772,"y":0.6950549483299255},{"x":0.8257261514663696,"y":0.6950549483299255}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۴-۴-","boundary":[0.8257261514663696,0.6799450516700745,0.8609958291053772,0.6950549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7593361139297485,"y":0.6813187003135681},{"x":0.819502055644989,"y":0.6799450516700745},{"x":0.819502055644989,"y":0.6964285969734192},{"x":0.7593361139297485,"y":0.6964285969734192}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بافتهای","boundary":[0.7593361139297485,0.6813187003135681,0.819502055644989,0.6964285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7136929631233215,"y":0.6813187003135681},{"x":0.7510373592376709,"y":0.6813187003135681},{"x":0.7510373592376709,"y":0.6964285969734192},{"x":0.7136929631233215,"y":0.6964285969734192}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بلوری","boundary":[0.7136929631233215,0.6813187003135681,0.7510373592376709,0.6964285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7012448310852051,"y":0.6813187003135681},{"x":0.7074688673019409,"y":0.6813187003135681},{"x":0.7074688673019409,"y":0.6964285969734192},{"x":0.7012448310852051,"y":0.6964285969734192}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7012448310852051,0.6813187003135681,0.7074688673019409,0.6964285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6618257164955139,"y":0.6813187003135681},{"x":0.6970954537391663,"y":0.6813187003135681},{"x":0.6970954537391663,"y":0.6964285969734192},{"x":0.6618257164955139,"y":0.6964285969734192}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جهات","boundary":[0.6618257164955139,0.6813187003135681,0.6970954537391663,0.6964285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016597747802734,"y":0.6813187003135681},{"x":0.6535269618034363,"y":0.6813187003135681},{"x":0.6535269618034363,"y":0.6964285969734192},{"x":0.6016597747802734,"y":0.6978021860122681}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ترجیحی","boundary":[0.6016597747802734,0.6813187003135681,0.6535269618034363,0.6964285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.591286301612854,"y":0.682692289352417},{"x":0.5954356789588928,"y":0.682692289352417},{"x":0.5954356789588928,"y":0.6978021860122681},{"x":0.591286301612854,"y":0.6978021860122681}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.591286301612854,0.682692289352417,0.5954356789588928,0.6978021860122681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5850622653961182,"y":0.682692289352417},{"x":0.5850622653961182,"y":0.682692289352417},{"x":0.5850622653961182,"y":0.6978021860122681},{"x":0.5850622653961182,"y":0.6978021860122681}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5850622653961182,0.682692289352417,0.5850622653961182,0.6978021860122681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8257261514663696,"y":0.7032967209815979},{"x":0.8609958291053772,"y":0.7032967209815979},{"x":0.8609958291053772,"y":0.7225274443626404},{"x":0.8257261514663696,"y":0.7225274443626404}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۵-۴-","boundary":[0.8257261514663696,0.7032967209815979,0.8609958291053772,0.7225274443626404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7759336233139038,"y":0.7032967209815979},{"x":0.819502055644989,"y":0.7032967209815979},{"x":0.819502055644989,"y":0.7225274443626404},{"x":0.7759336233139038,"y":0.7225274443626404}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ماهیت","boundary":[0.7759336233139038,0.7032967209815979,0.819502055644989,0.7225274443626404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.726141095161438,"y":0.7032967209815979},{"x":0.7697095274925232,"y":0.7032967209815979},{"x":0.7697095274925232,"y":0.7225274443626404},{"x":0.726141095161438,"y":0.7225274443626404}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نابجایی","boundary":[0.726141095161438,0.7032967209815979,0.7697095274925232,0.7225274443626404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7053942084312439,"y":0.7032967209815979},{"x":0.7178423404693604,"y":0.7032967209815979},{"x":0.7178423404693604,"y":0.7225274443626404},{"x":0.7053942084312439,"y":0.7225274443626404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7053942084312439,0.7032967209815979,0.7178423404693604,0.7225274443626404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6846473217010498,"y":0.7032967209815979},{"x":0.6991701126098633,"y":0.7032967209815979},{"x":0.6991701126098633,"y":0.7225274443626404},{"x":0.6846473217010498,"y":0.7225274443626404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6846473217010498,0.7032967209815979,0.6991701126098633,0.7225274443626404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.634854793548584,"y":0.7032967209815979},{"x":0.6763485670089722,"y":0.7032967209815979},{"x":0.6763485670089722,"y":0.7225274443626404},{"x":0.634854793548584,"y":0.7225274443626404}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراحل","boundary":[0.634854793548584,0.7032967209815979,0.6763485670089722,0.7225274443626404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5933610200881958,"y":0.7032967209815979},{"x":0.6265560388565063,"y":0.7032967209815979},{"x":0.6265560388565063,"y":0.7225274443626404},{"x":0.5933610200881958,"y":0.7225274443626404}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.5933610200881958,0.7032967209815979,0.6265560388565063,0.7225274443626404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5518672466278076,"y":0.7032967209815979},{"x":0.5850622653961182,"y":0.7032967209815979},{"x":0.5850622653961182,"y":0.7225274443626404},{"x":0.5518672466278076,"y":0.7225274443626404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.5518672466278076,0.7032967209815979,0.5850622653961182,0.7225274443626404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48547717928886414,"y":0.7032967209815979},{"x":0.54356849193573,"y":0.7032967209815979},{"x":0.54356849193573,"y":0.7225274443626404},{"x":0.48547717928886414,"y":0.7225274443626404}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پلاستیک","boundary":[0.48547717928886414,0.7032967209815979,0.54356849193573,0.7225274443626404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8257261514663696,"y":0.7252747416496277},{"x":0.8609958291053772,"y":0.7252747416496277},{"x":0.8609958291053772,"y":0.7403846383094788},{"x":0.8257261514663696,"y":0.7403846383094788}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۶-۴-","boundary":[0.8257261514663696,0.7252747416496277,0.8609958291053772,0.7403846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7863070368766785,"y":0.7252747416496277},{"x":0.819502055644989,"y":0.7252747416496277},{"x":0.819502055644989,"y":0.7403846383094788},{"x":0.7863070368766785,"y":0.7403846383094788}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.7863070368766785,0.7252747416496277,0.819502055644989,0.7403846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7448132634162903,"y":0.7252747416496277},{"x":0.7780082821846008,"y":0.7252747416496277},{"x":0.7780082821846008,"y":0.7403846383094788},{"x":0.7448132634162903,"y":0.7403846383094788}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7448132634162903,0.7252747416496277,0.7780082821846008,0.7403846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7095435857772827,"y":0.7252747416496277},{"x":0.7365145087242126,"y":0.7252747416496277},{"x":0.7365145087242126,"y":0.7403846383094788},{"x":0.7095435857772827,"y":0.7403846383094788}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.7095435857772827,0.7252747416496277,0.7365145087242126,0.7403846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6514523029327393,"y":0.7252747416496277},{"x":0.7033194899559021,"y":0.7252747416496277},{"x":0.7033194899559021,"y":0.7403846383094788},{"x":0.6514523029327393,"y":0.7403846383094788}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بلوریها","boundary":[0.6514523029327393,0.7252747416496277,0.7033194899559021,0.7403846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.636929452419281,"y":0.7252747416496277},{"x":0.6431535482406616,"y":0.7252747416496277},{"x":0.6431535482406616,"y":0.7403846383094788},{"x":0.636929452419281,"y":0.7403846383094788}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.636929452419281,0.7252747416496277,0.6431535482406616,0.7403846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.591286301612854,"y":0.7252747416496277},{"x":0.6286306977272034,"y":0.7252747416496277},{"x":0.6286306977272034,"y":0.7403846383094788},{"x":0.591286301612854,"y":0.7403846383094788}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لغزش","boundary":[0.591286301612854,0.7252747416496277,0.6286306977272034,0.7403846383094788]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3609958589076996,"y":0.5906593203544617},{"x":0.8672199249267578,"y":0.5906593203544617},{"x":0.8672199249267578,"y":0.7403846383094788},{"x":0.3609958589076996,"y":0.7403846383094788}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3559958589076996,0.5836593203544617,0.8722199249267578,0.7473846383094788],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7780082821846008,"y":0.7458791136741638},{"x":0.8319501876831055,"y":0.7458791136741638},{"x":0.8340249061584473,"y":0.7623626589775085},{"x":0.7780082821846008,"y":0.7623626589775085}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱-۶-۴-","boundary":[0.7780082821846008,0.7458791136741638,0.8340249061584473,0.7623626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.728215754032135,"y":0.7458791136741638},{"x":0.771784245967865,"y":0.7458791136741638},{"x":0.771784245967865,"y":0.7623626589775085},{"x":0.7302904725074768,"y":0.7637362480163574}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سلسله","boundary":[0.728215754032135,0.7458791136741638,0.771784245967865,0.7623626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.682572603225708,"y":0.7472527623176575},{"x":0.7219917178153992,"y":0.7458791136741638},{"x":0.7219917178153992,"y":0.7637362480163574},{"x":0.6846473217010498,"y":0.7637362480163574}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مراتب","boundary":[0.682572603225708,0.7472527623176575,0.7219917178153992,0.7637362480163574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6099585294723511,"y":0.7472527623176575},{"x":0.6763485670089722,"y":0.7472527623176575},{"x":0.6784232258796692,"y":0.7637362480163574},{"x":0.6099585294723511,"y":0.7637362480163574}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریزساختار","boundary":[0.6099585294723511,0.7472527623176575,0.6784232258796692,0.7637362480163574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.589211642742157,"y":0.7472527623176575},{"x":0.6037344336509705,"y":0.7472527623176575},{"x":0.6037344336509705,"y":0.7651098966598511},{"x":0.589211642742157,"y":0.7651098966598511}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.589211642742157,0.7472527623176575,0.6037344336509705,0.7651098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5518672466278076,"y":0.7472527623176575},{"x":0.5829875469207764,"y":0.7472527623176575},{"x":0.5829875469207764,"y":0.7651098966598511},{"x":0.5518672466278076,"y":0.7651098966598511}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حین","boundary":[0.5518672466278076,0.7472527623176575,0.5829875469207764,0.7651098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5124481320381165,"y":0.7486263513565063},{"x":0.545643150806427,"y":0.7472527623176575},{"x":0.545643150806427,"y":0.7651098966598511},{"x":0.5124481320381165,"y":0.7651098966598511}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.5124481320381165,0.7486263513565063,0.545643150806427,0.7651098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771784245967865,"y":0.7486263513565063},{"x":0.5062240958213806,"y":0.7486263513565063},{"x":0.5062240958213806,"y":0.7651098966598511},{"x":0.4792531132698059,"y":0.7651098966598511}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.4771784245967865,0.7486263513565063,0.5062240958213806,0.7651098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46887966990470886,"y":0.7486263513565063},{"x":0.4730290472507477,"y":0.7486263513565063},{"x":0.4730290472507477,"y":0.7651098966598511},{"x":0.46887966990470886,"y":0.7651098966598511}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46887966990470886,0.7486263513565063,0.4730290472507477,0.7651098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8257261514663696,"y":0.7706043720245361},{"x":0.8609958291053772,"y":0.7692307829856873},{"x":0.8609958291053772,"y":0.7843406796455383},{"x":0.8257261514663696,"y":0.7843406796455383}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۷-۴-","boundary":[0.8257261514663696,0.7706043720245361,0.8609958291053772,0.7843406796455383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7842323780059814,"y":0.7706043720245361},{"x":0.817427396774292,"y":0.7706043720245361},{"x":0.817427396774292,"y":0.7843406796455383},{"x":0.7842323780059814,"y":0.7843406796455383}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.7842323780059814,0.7706043720245361,0.817427396774292,0.7843406796455383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7448132634162903,"y":0.7706043720245361},{"x":0.7780082821846008,"y":0.7706043720245361},{"x":0.7780082821846008,"y":0.7843406796455383},{"x":0.7448132634162903,"y":0.7857142686843872}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7448132634162903,0.7706043720245361,0.7780082821846008,0.7843406796455383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6846473217010498,"y":0.7706043720245361},{"x":0.7365145087242126,"y":0.7706043720245361},{"x":0.7365145087242126,"y":0.7857142686843872},{"x":0.6846473217010498,"y":0.7857142686843872}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوقلویی","boundary":[0.6846473217010498,0.7706043720245361,0.7365145087242126,0.7857142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8257261514663696,"y":0.791208803653717},{"x":0.8609958291053772,"y":0.791208803653717},{"x":0.8609958291053772,"y":0.807692289352417},{"x":0.8257261514663696,"y":0.807692289352417}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۸-۴-","boundary":[0.8257261514663696,0.791208803653717,0.8609958291053772,0.807692289352417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.771784245967865,"y":0.7925823926925659},{"x":0.817427396774292,"y":0.791208803653717},{"x":0.817427396774292,"y":0.8063187003135681},{"x":0.771784245967865,"y":0.807692289352417}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقایسه","boundary":[0.771784245967865,0.7925823926925659,0.817427396774292,0.8063187003135681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323651313781738,"y":0.7925823926925659},{"x":0.7655601501464844,"y":0.7925823926925659},{"x":0.7655601501464844,"y":0.807692289352417},{"x":0.7323651313781738,"y":0.807692289352417}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.7323651313781738,0.7925823926925659,0.7655601501464844,0.807692289352417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6970954537391663,"y":0.7925823926925659},{"x":0.726141095161438,"y":0.7925823926925659},{"x":0.726141095161438,"y":0.807692289352417},{"x":0.6970954537391663,"y":0.807692289352417}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.6970954537391663,0.7925823926925659,0.726141095161438,0.807692289352417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6680498123168945,"y":0.7925823926925659},{"x":0.6867219805717468,"y":0.7925823926925659},{"x":0.6867219805717468,"y":0.807692289352417},{"x":0.6680498123168945,"y":0.807692289352417}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6680498123168945,0.7925823926925659,0.6867219805717468,0.807692289352417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6161825656890869,"y":0.7925823926925659},{"x":0.6535269618034363,"y":0.7925823926925659},{"x":0.6535269618034363,"y":0.807692289352417},{"x":0.6161825656890869,"y":0.807692289352417}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لغزش","boundary":[0.6161825656890869,0.7925823926925659,0.6535269618034363,0.807692289352417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016597747802734,"y":0.7939560413360596},{"x":0.6078838109970093,"y":0.7939560413360596},{"x":0.6078838109970093,"y":0.8090659379959106},{"x":0.6016597747802734,"y":0.8090659379959106}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6016597747802734,0.7939560413360596,0.6078838109970093,0.8090659379959106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.54356849193573,"y":0.7939560413360596},{"x":0.5954356789588928,"y":0.7925823926925659},{"x":0.5954356789588928,"y":0.807692289352417},{"x":0.54356849193573,"y":0.8090659379959106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوقلویی","boundary":[0.54356849193573,0.7939560413360596,0.5954356789588928,0.807692289352417]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46887966990470886,"y":0.7486263513565063},{"x":0.8609958291053772,"y":0.7458791136741638},{"x":0.8609958291053772,"y":0.8063187003135681},{"x":0.46887966990470886,"y":0.8090659379959106}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.46387966990470886,0.7416263513565063,0.8659958291053772,0.8133187003135681],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7759336233139038,"y":0.8145604133605957},{"x":0.8319501876831055,"y":0.8145604133605957},{"x":0.8319501876831055,"y":0.8296703100204468},{"x":0.7759336233139038,"y":0.8310439586639404}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱-۸-۴-","boundary":[0.7759336233139038,0.8145604133605957,0.8319501876831055,0.8296703100204468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7302904725074768,"y":0.8145604133605957},{"x":0.771784245967865,"y":0.8145604133605957},{"x":0.771784245967865,"y":0.8310439586639404},{"x":0.7302904725074768,"y":0.8310439586639404}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عناصر","boundary":[0.7302904725074768,0.8145604133605957,0.771784245967865,0.8310439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6908713579177856,"y":0.8159340620040894},{"x":0.7240663766860962,"y":0.8145604133605957},{"x":0.7240663766860962,"y":0.8310439586639404},{"x":0.6908713579177856,"y":0.8310439586639404}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.6908713579177856,0.8159340620040894,0.7240663766860962,0.8310439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6514523029327393,"y":0.8159340620040894},{"x":0.6846473217010498,"y":0.8159340620040894},{"x":0.6846473217010498,"y":0.8310439586639404},{"x":0.6514523029327393,"y":0.8310439586639404}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.6514523029327393,0.8159340620040894,0.6846473217010498,0.8310439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5933610200881958,"y":0.8159340620040894},{"x":0.6452282071113586,"y":0.8159340620040894},{"x":0.6452282071113586,"y":0.8310439586639404},{"x":0.5933610200881958,"y":0.8310439586639404}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوقلویی","boundary":[0.5933610200881958,0.8159340620040894,0.6452282071113586,0.8310439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5850622653961182,"y":0.8159340620040894},{"x":0.5871369242668152,"y":0.8159340620040894},{"x":0.5871369242668152,"y":0.8310439586639404},{"x":0.5850622653961182,"y":0.8310439586639404}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5850622653961182,0.8159340620040894,0.5871369242668152,0.8310439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8257261514663696,"y":0.8379120826721191},{"x":0.8609958291053772,"y":0.8365384340286255},{"x":0.8609958291053772,"y":0.8530219793319702},{"x":0.8257261514663696,"y":0.8530219793319702}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۹-۴-","boundary":[0.8257261514663696,0.8379120826721191,0.8609958291053772,0.8530219793319702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7800830006599426,"y":0.8379120826721191},{"x":0.817427396774292,"y":0.8379120826721191},{"x":0.817427396774292,"y":0.8530219793319702},{"x":0.7800830006599426,"y":0.8530219793319702}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لغزش","boundary":[0.7800830006599426,0.8379120826721191,0.817427396774292,0.8530219793319702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.726141095161438,"y":0.8379120826721191},{"x":0.773858904838562,"y":0.8379120826721191},{"x":0.773858904838562,"y":0.8530219793319702},{"x":0.726141095161438,"y":0.8530219793319702}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مرزدانه","boundary":[0.726141095161438,0.8379120826721191,0.773858904838562,0.8530219793319702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7157676219940186,"y":0.8379120826721191},{"x":0.728215754032135,"y":0.8379120826721191},{"x":0.728215754032135,"y":0.8543956279754639},{"x":0.7157676219940186,"y":0.8543956279754639}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7157676219940186,0.8379120826721191,0.728215754032135,0.8543956279754639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6950207352638245,"y":0.8392857313156128},{"x":0.7012448310852051,"y":0.8392857313156128},{"x":0.7012448310852051,"y":0.8543956279754639},{"x":0.6950207352638245,"y":0.8543956279754639}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6950207352638245,0.8392857313156128,0.7012448310852051,0.8543956279754639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6493775844573975,"y":0.8392857313156128},{"x":0.6887966990470886,"y":0.8379120826721191},{"x":0.6887966990470886,"y":0.8543956279754639},{"x":0.6493775844573975,"y":0.8543956279754639}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خزش","boundary":[0.6493775844573975,0.8392857313156128,0.6887966990470886,0.8543956279754639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016597747802734,"y":0.8392857313156128},{"x":0.6431535482406616,"y":0.8392857313156128},{"x":0.6431535482406616,"y":0.8543956279754639},{"x":0.6016597747802734,"y":0.8543956279754639}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نفوذی","boundary":[0.6016597747802734,0.8392857313156128,0.6431535482406616,0.8543956279754639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5954356789588928,"y":0.8392857313156128},{"x":0.5954356789588928,"y":0.8392857313156128},{"x":0.5954356789588928,"y":0.8543956279754639},{"x":0.5954356789588928,"y":0.8543956279754639}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5954356789588928,0.8392857313156128,0.5954356789588928,0.8543956279754639]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5850622653961182,"y":0.8159340620040894},{"x":0.8609958291053772,"y":0.8145604133605957},{"x":0.8609958291053772,"y":0.8530219793319702},{"x":0.5871369242668152,"y":0.8543956279754639}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5800622653961182,0.8089340620040893,0.8659958291053772,0.8600219793319702],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.7266483306884766},{"x":0.1369294673204422,"y":0.7266483306884766},{"x":0.1369294673204422,"y":0.7362637519836426},{"x":0.11618257313966751,"y":0.7362637519836426}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰","boundary":[0.11618257313966751,0.7266483306884766,0.1369294673204422,0.7362637519836426]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.7266483306884766},{"x":0.1369294673204422,"y":0.7266483306884766},{"x":0.1369294673204422,"y":0.7362637519836426},{"x":0.11618257313966751,"y":0.7362637519836426}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1111825731396675,0.7196483306884766,0.1419294673204422,0.7432637519836426],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.7486263513565063},{"x":0.14315353333950043,"y":0.7472527623176575},{"x":0.14522822201251984,"y":0.7582417726516724},{"x":0.11825726181268692,"y":0.7596153616905212}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰۰","boundary":[0.11825726181268692,0.7486263513565063,0.14522822201251984,0.7582417726516724]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.7486263513565063},{"x":0.14315353333950043,"y":0.7472527623176575},{"x":0.14522822201251984,"y":0.7582417726516724},{"x":0.11825726181268692,"y":0.7596153616905212}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11325726181268692,0.7416263513565063,0.15022822201251984,0.7652417726516724],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.7706043720245361},{"x":0.14730291068553925,"y":0.7706043720245361},{"x":0.14730291068553925,"y":0.781593382358551},{"x":0.11825726181268692,"y":0.781593382358551}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰۴","boundary":[0.11825726181268692,0.7706043720245361,0.14730291068553925,0.781593382358551]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.7706043720245361},{"x":0.14730291068553925,"y":0.7706043720245361},{"x":0.14730291068553925,"y":0.781593382358551},{"x":0.11825726181268692,"y":0.781593382358551}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11325726181268692,0.7636043720245361,0.15230291068553925,0.788593382358551],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3381742835044861,"y":0.7829670310020447},{"x":0.40248963236808777,"y":0.7829670310020447},{"x":0.40248963236808777,"y":0.8063187003135681},{"x":0.3381742835044861,"y":0.8063187003135681}]},"confidence":0.2199999988079071,"str":"..","boundary":[0.3381742835044861,0.7829670310020447,0.40248963236808777,0.8063187003135681]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3381742835044861,"y":0.7829670310020447},{"x":0.40248963236808777,"y":0.7829670310020447},{"x":0.40248963236808777,"y":0.8063187003135681},{"x":0.3381742835044861,"y":0.8063187003135681}]},"confidence":0.2199999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.3331742835044861,0.7759670310020447,0.4074896323680878,0.8133187003135681],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.7939560413360596},{"x":0.14730291068553925,"y":0.7925823926925659},{"x":0.14730291068553925,"y":0.8035714030265808},{"x":0.11825726181268692,"y":0.8049450516700745}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰۴","boundary":[0.11825726181268692,0.7939560413360596,0.14730291068553925,0.8035714030265808]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15145228803157806,"y":0.7925823926925659},{"x":0.15352697670459747,"y":0.7925823926925659},{"x":0.15352697670459747,"y":0.8035714030265808},{"x":0.15145228803157806,"y":0.8035714030265808}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":".","boundary":[0.15145228803157806,0.7925823926925659,0.15352697670459747,0.8035714030265808]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.7939560413360596},{"x":0.15352697670459747,"y":0.7925823926925659},{"x":0.15352697670459747,"y":0.8035714030265808},{"x":0.11825726181268692,"y":0.8049450516700745}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.11325726181268692,0.7869560413360596,0.15852697670459748,0.8105714030265808],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.8159340620040894},{"x":0.14522822201251984,"y":0.8159340620040894},{"x":0.14522822201251984,"y":0.8269230723381042},{"x":0.11825726181268692,"y":0.8269230723381042}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰۶","boundary":[0.11825726181268692,0.8159340620040894,0.14522822201251984,0.8269230723381042]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15145228803157806,"y":0.8159340620040894},{"x":0.15145228803157806,"y":0.8159340620040894},{"x":0.15145228803157806,"y":0.8269230723381042},{"x":0.15145228803157806,"y":0.8269230723381042}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":".","boundary":[0.15145228803157806,0.8159340620040894,0.15145228803157806,0.8269230723381042]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.8159340620040894},{"x":0.15145228803157806,"y":0.8159340620040894},{"x":0.15145228803157806,"y":0.8269230723381042},{"x":0.11825726181268692,"y":0.8269230723381042}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.11325726181268692,0.8089340620040893,0.15645228803157807,0.8339230723381043],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.8392857313156128},{"x":0.14730291068553925,"y":0.8392857313156128},{"x":0.14730291068553925,"y":0.848901093006134},{"x":0.11618257313966751,"y":0.848901093006134}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۱","boundary":[0.11618257313966751,0.8392857313156128,0.14730291068553925,0.848901093006134]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.8392857313156128},{"x":0.14730291068553925,"y":0.8392857313156128},{"x":0.14730291068553925,"y":0.848901093006134},{"x":0.11618257313966751,"y":0.848901093006134}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1111825731396675,0.8322857313156128,0.15230291068553925,0.855901093006134],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4813278019428253,"y":0.916208803653717},{"x":0.4813278019428253,"y":0.9093406796455383},{"x":0.5020747184753418,"y":0.9093406796455383},{"x":0.5020747184753418,"y":0.916208803653717}]},"confidence":0.6700000166893005,"str":"ما","boundary":[0.4813278019428253,0.916208803653717,0.5020747184753418,0.9093406796455383]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4813278019428253,"y":0.916208803653717},{"x":0.4813278019428253,"y":0.9093406796455383},{"x":0.5020747184753418,"y":0.9093406796455383},{"x":0.5020747184753418,"y":0.916208803653717}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.4763278019428253,0.909208803653717,0.5070747184753418,0.9163406796455383],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":9,"image":{"webpSec":"/storage/books/b849f92a0fe1999c/pages/bDsnKHYCoDjeztBZ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b849f92a0fe1999c/pages/kdNOMXPLhbrhxYgP.jpg","blurred":"/storage/books/b849f92a0fe1999c/pages/upJEKuBfqQBVzNhV.jpg"},"info":{"width":482,"height":728,"margin":[0.00023066923887897823,0.0001564273641823412,0.998199023760206,0.9987280823608022]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.12225274741649628},{"x":0.14730291068553925,"y":0.12225274741649628},{"x":0.14730291068553925,"y":0.13324175775051117},{"x":0.11825726181268692,"y":0.13324175775051117}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۷","boundary":[0.11825726181268692,0.12225274741649628,0.14730291068553925,0.13324175775051117]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15145228803157806,"y":0.12225274741649628},{"x":0.15352697670459747,"y":0.12225274741649628},{"x":0.15352697670459747,"y":0.13324175775051117},{"x":0.15145228803157806,"y":0.13324175775051117}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":".","boundary":[0.15145228803157806,0.12225274741649628,0.15352697670459747,0.13324175775051117]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.12087912112474442},{"x":0.15352697670459747,"y":0.12225274741649628},{"x":0.15352697670459747,"y":0.13324175775051117},{"x":0.11825726181268692,"y":0.13324175775051117}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.11325726181268692,0.11387912112474441,0.15852697670459748,0.14024175775051118],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.14423076808452606},{"x":0.14730291068553925,"y":0.14560440182685852},{"x":0.14730291068553925,"y":0.15521977841854095},{"x":0.11825726181268692,"y":0.15521977841854095}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۷","boundary":[0.11825726181268692,0.14423076808452606,0.14730291068553925,0.15521977841854095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15145228803157806,"y":0.14560440182685852},{"x":0.15352697670459747,"y":0.14560440182685852},{"x":0.15352697670459747,"y":0.15521977841854095},{"x":0.15145228803157806,"y":0.15521977841854095}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":".","boundary":[0.15145228803157806,0.14560440182685852,0.15352697670459747,0.15521977841854095]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.14423076808452606},{"x":0.15352697670459747,"y":0.14560440182685852},{"x":0.15352697670459747,"y":0.15521977841854095},{"x":0.11825726181268692,"y":0.15521977841854095}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.11325726181268692,0.13723076808452606,0.15852697670459748,0.16221977841854096],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.1675824224948883},{"x":0.14730291068553925,"y":0.1675824224948883},{"x":0.14730291068553925,"y":0.17719779908657074},{"x":0.11825726181268692,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲۰","boundary":[0.11825726181268692,0.1675824224948883,0.14730291068553925,0.17719779908657074]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.1675824224948883},{"x":0.14730291068553925,"y":0.1675824224948883},{"x":0.14730291068553925,"y":0.17719779908657074},{"x":0.11825726181268692,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11325726181268692,0.1605824224948883,0.15230291068553925,0.18419779908657075],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14107884466648102,"y":0.17032967507839203},{"x":0.14315353333950043,"y":0.17032967507839203},{"x":0.14315353333950043,"y":0.17445054650306702},{"x":0.14107884466648102,"y":0.17445054650306702}]},"confidence":0.699999988079071,"str":"و","boundary":[0.14107884466648102,0.17032967507839203,0.14315353333950043,0.17445054650306702]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14107884466648102,"y":0.17032967507839203},{"x":0.14315353333950043,"y":0.17032967507839203},{"x":0.14315353333950043,"y":0.17445054650306702},{"x":0.14107884466648102,"y":0.17445054650306702}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.136078844666481,0.16332967507839202,0.14815353333950043,0.18145054650306702],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8278008103370667,"y":0.12087912112474442},{"x":0.863070547580719,"y":0.12087912112474442},{"x":0.863070547580719,"y":0.13736264407634735},{"x":0.8278008103370667,"y":0.13736264407634735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8278008103370667,0.12087912112474442,0.863070547580719,0.13736264407634735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7821576595306396,"y":0.12087912112474442},{"x":0.8215767741203308,"y":0.12087912112474442},{"x":0.8215767741203308,"y":0.13736264407634735},{"x":0.7821576595306396,"y":0.13736264407634735}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.7821576595306396,0.12087912112474442,0.8215767741203308,0.13736264407634735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7780082821846008,"y":0.12087912112474442},{"x":0.7821576595306396,"y":0.12087912112474442},{"x":0.7821576595306396,"y":0.13736264407634735},{"x":0.7780082821846008,"y":0.13736264407634735}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7780082821846008,0.12087912112474442,0.7821576595306396,0.13736264407634735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7531120181083679,"y":0.12087912112474442},{"x":0.771784245967865,"y":0.12087912112474442},{"x":0.771784245967865,"y":0.13736264407634735},{"x":0.7531120181083679,"y":0.13736264407634735}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.7531120181083679,0.12087912112474442,0.771784245967865,0.13736264407634735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7240663766860962,"y":0.12087912112474442},{"x":0.7448132634162903,"y":0.12087912112474442},{"x":0.7448132634162903,"y":0.13736264407634735},{"x":0.7240663766860962,"y":0.13736264407634735}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دما","boundary":[0.7240663766860962,0.12087912112474442,0.7448132634162903,0.13736264407634735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7116182446479797,"y":0.12087912112474442},{"x":0.7157676219940186,"y":0.12087912112474442},{"x":0.7157676219940186,"y":0.13736264407634735},{"x":0.7116182446479797,"y":0.13736264407634735}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7116182446479797,0.12087912112474442,0.7157676219940186,0.13736264407634735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6784232258796692,"y":0.12087912112474442},{"x":0.7033194899559021,"y":0.12087912112474442},{"x":0.7033194899559021,"y":0.13736264407634735},{"x":0.6784232258796692,"y":0.13736264407634735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نرخ","boundary":[0.6784232258796692,0.12087912112474442,0.7033194899559021,0.13736264407634735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6265560388565063,"y":0.12087912112474442},{"x":0.6701244711875916,"y":0.12087912112474442},{"x":0.6701244711875916,"y":0.13736264407634735},{"x":0.6265560388565063,"y":0.13736264407634735}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کرنش","boundary":[0.6265560388565063,0.12087912112474442,0.6701244711875916,0.13736264407634735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6058091521263123,"y":0.12087912112474442},{"x":0.6182572841644287,"y":0.12087912112474442},{"x":0.6182572841644287,"y":0.13736264407634735},{"x":0.6058091521263123,"y":0.13736264407634735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6058091521263123,0.12087912112474442,0.6182572841644287,0.13736264407634735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5622406601905823,"y":0.12087912112474442},{"x":0.5995850563049316,"y":0.12087912112474442},{"x":0.5995850563049316,"y":0.13736264407634735},{"x":0.5622406601905823,"y":0.13736264407634735}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.5622406601905823,0.12087912112474442,0.5995850563049316,0.13736264407634735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4958506226539612,"y":0.12087912112474442},{"x":0.5560166239738464,"y":0.12087912112474442},{"x":0.5560166239738464,"y":0.13736264407634735},{"x":0.4958506226539612,"y":0.13736264407634735}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کششی","boundary":[0.4958506226539612,0.12087912112474442,0.5560166239738464,0.13736264407634735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8257261514663696,"y":0.14148351550102234},{"x":0.8609958291053772,"y":0.14010989665985107},{"x":0.8609958291053772,"y":0.15796703100204468},{"x":0.8257261514663696,"y":0.15796703100204468}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱-۵-","boundary":[0.8257261514663696,0.14148351550102234,0.8609958291053772,0.15796703100204468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7904564142227173,"y":0.14148351550102234},{"x":0.819502055644989,"y":0.14148351550102234},{"x":0.819502055644989,"y":0.15796703100204468},{"x":0.7904564142227173,"y":0.15796703100204468}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.7904564142227173,0.14148351550102234,0.819502055644989,0.15796703100204468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7634854912757874,"y":0.14148351550102234},{"x":0.7821576595306396,"y":0.14148351550102234},{"x":0.7821576595306396,"y":0.15796703100204468},{"x":0.7634854912757874,"y":0.15796703100204468}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دما","boundary":[0.7634854912757874,0.14148351550102234,0.7821576595306396,0.15796703100204468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7489626407623291,"y":0.14148351550102234},{"x":0.7551867365837097,"y":0.14148351550102234},{"x":0.7551867365837097,"y":0.15796703100204468},{"x":0.7489626407623291,"y":0.15796703100204468}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7489626407623291,0.14148351550102234,0.7551867365837097,0.15796703100204468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7199169993400574,"y":0.14148351550102234},{"x":0.7427386045455933,"y":0.14148351550102234},{"x":0.7427386045455933,"y":0.15796703100204468},{"x":0.7199169993400574,"y":0.15796703100204468}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نرخ","boundary":[0.7199169993400574,0.14148351550102234,0.7427386045455933,0.15796703100204468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6721991896629333,"y":0.14148351550102234},{"x":0.7136929631233215,"y":0.14148351550102234},{"x":0.7136929631233215,"y":0.15796703100204468},{"x":0.6721991896629333,"y":0.15934066474437714}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کرنش","boundary":[0.6721991896629333,0.14148351550102234,0.7136929631233215,0.15796703100204468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535269618034363,"y":0.14148351550102234},{"x":0.6639004349708557,"y":0.14148351550102234},{"x":0.6639004349708557,"y":0.15934066474437714},{"x":0.6535269618034363,"y":0.15934066474437714}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6535269618034363,0.14148351550102234,0.6639004349708557,0.15934066474437714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6120331883430481,"y":0.1428571492433548},{"x":0.6473029255867004,"y":0.1428571492433548},{"x":0.6473029255867004,"y":0.15934066474437714},{"x":0.6120331883430481,"y":0.15934066474437714}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.6120331883430481,0.1428571492433548,0.6473029255867004,0.15934066474437714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5726141333580017,"y":0.1428571492433548},{"x":0.6058091521263123,"y":0.1428571492433548},{"x":0.6058091521263123,"y":0.15934066474437714},{"x":0.5726141333580017,"y":0.15934066474437714}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.5726141333580017,0.1428571492433548,0.6058091521263123,0.15934066474437714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5518672466278076,"y":0.1428571492433548},{"x":0.5663900375366211,"y":0.1428571492433548},{"x":0.5663900375366211,"y":0.15934066474437714},{"x":0.5518672466278076,"y":0.15934066474437714}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تک","boundary":[0.5518672466278076,0.1428571492433548,0.5663900375366211,0.15934066474437714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5165975093841553,"y":0.1428571492433548},{"x":0.5414937734603882,"y":0.1428571492433548},{"x":0.5414937734603882,"y":0.15934066474437714},{"x":0.5165975093841553,"y":0.15934066474437714}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"بلور","boundary":[0.5165975093841553,0.1428571492433548,0.5414937734603882,0.15934066474437714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5124481320381165,"y":0.1428571492433548},{"x":0.5124481320381165,"y":0.1428571492433548},{"x":0.5124481320381165,"y":0.15934066474437714},{"x":0.5124481320381165,"y":0.15934066474437714}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5124481320381165,0.1428571492433548,0.5124481320381165,0.15934066474437714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8257261514663696,"y":0.16620878875255585},{"x":0.8609958291053772,"y":0.16620878875255585},{"x":0.8609958291053772,"y":0.17994505167007446},{"x":0.8257261514663696,"y":0.17994505167007446}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۵-","boundary":[0.8257261514663696,0.16620878875255585,0.8609958291053772,0.17994505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8029045462608337,"y":0.16620878875255585},{"x":0.817427396774292,"y":0.16620878875255585},{"x":0.817427396774292,"y":0.18131868541240692},{"x":0.8029045462608337,"y":0.18131868541240692}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.8029045462608337,0.16620878875255585,0.817427396774292,0.18131868541240692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7510373592376709,"y":0.16620878875255585},{"x":0.7966805100440979,"y":0.16620878875255585},{"x":0.7966805100440979,"y":0.18131868541240692},{"x":0.7510373592376709,"y":0.18131868541240692}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.7510373592376709,0.16620878875255585,0.7966805100440979,0.18131868541240692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7365145087242126,"y":0.16620878875255585},{"x":0.7427386045455933,"y":0.16620878875255585},{"x":0.7427386045455933,"y":0.18131868541240692},{"x":0.7365145087242126,"y":0.18131868541240692}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7365145087242126,0.16620878875255585,0.7427386045455933,0.18131868541240692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7095435857772827,"y":0.16620878875255585},{"x":0.7302904725074768,"y":0.16620878875255585},{"x":0.7302904725074768,"y":0.18131868541240692},{"x":0.7095435857772827,"y":0.18131868541240692}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دما","boundary":[0.7095435857772827,0.16620878875255585,0.7302904725074768,0.18131868541240692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6908713579177856,"y":0.1675824224948883},{"x":0.7033194899559021,"y":0.1675824224948883},{"x":0.7033194899559021,"y":0.18131868541240692},{"x":0.6908713579177856,"y":0.18131868541240692}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6908713579177856,0.1675824224948883,0.7033194899559021,0.18131868541240692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535269618034363,"y":0.1675824224948883},{"x":0.6846473217010498,"y":0.1675824224948883},{"x":0.6846473217010498,"y":0.18131868541240692},{"x":0.6535269618034363,"y":0.18131868541240692}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.6535269618034363,0.1675824224948883,0.6846473217010498,0.18131868541240692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6037344336509705,"y":0.1675824224948883},{"x":0.6473029255867004,"y":0.1675824224948883},{"x":0.6473029255867004,"y":0.18131868541240692},{"x":0.6037344336509705,"y":0.18131868541240692}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کششی","boundary":[0.6037344336509705,0.1675824224948883,0.6473029255867004,0.18131868541240692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5954356789588928,"y":0.1675824224948883},{"x":0.5995850563049316,"y":0.1675824224948883},{"x":0.5995850563049316,"y":0.18131868541240692},{"x":0.5954356789588928,"y":0.18131868541240692}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5954356789588928,0.1675824224948883,0.5995850563049316,0.18131868541240692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8257261514663696,"y":0.18818680942058563},{"x":0.8609958291053772,"y":0.18818680942058563},{"x":0.8609958291053772,"y":0.2032967060804367},{"x":0.8257261514663696,"y":0.2032967060804367}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳-۵-","boundary":[0.8257261514663696,0.18818680942058563,0.8609958291053772,0.2032967060804367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7780082821846008,"y":0.1895604431629181},{"x":0.819502055644989,"y":0.1895604431629181},{"x":0.819502055644989,"y":0.2032967060804367},{"x":0.7780082821846008,"y":0.2032967060804367}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.7780082821846008,0.1895604431629181,0.819502055644989,0.2032967060804367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7634854912757874,"y":0.1895604431629181},{"x":0.7697095274925232,"y":0.1895604431629181},{"x":0.7697095274925232,"y":0.2032967060804367},{"x":0.7634854912757874,"y":0.2032967060804367}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7634854912757874,0.1895604431629181,0.7697095274925232,0.2032967060804367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7219917178153992,"y":0.1895604431629181},{"x":0.7572613954544067,"y":0.1895604431629181},{"x":0.7572613954544067,"y":0.2032967060804367},{"x":0.7219917178153992,"y":0.2032967060804367}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روابط","boundary":[0.7219917178153992,0.1895604431629181,0.7572613954544067,0.2032967060804367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6929460763931274,"y":0.1895604431629181},{"x":0.7136929631233215,"y":0.1895604431629181},{"x":0.7136929631233215,"y":0.2032967060804367},{"x":0.6929460763931274,"y":0.2032967060804367}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نرخ","boundary":[0.6929460763931274,0.1895604431629181,0.7136929631233215,0.2032967060804367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6452282071113586,"y":0.1895604431629181},{"x":0.6846473217010498,"y":0.1895604431629181},{"x":0.6846473217010498,"y":0.2032967060804367},{"x":0.6452282071113586,"y":0.2032967060804367}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کرنش","boundary":[0.6452282071113586,0.1895604431629181,0.6846473217010498,0.2032967060804367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6390041708946228,"y":0.1895604431629181},{"x":0.6390041708946228,"y":0.1895604431629181},{"x":0.6390041708946228,"y":0.20467032492160797},{"x":0.6390041708946228,"y":0.20467032492160797}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6390041708946228,0.1895604431629181,0.6390041708946228,0.20467032492160797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8257261514663696,"y":0.21016483008861542},{"x":0.8609958291053772,"y":0.21016483008861542},{"x":0.8609958291053772,"y":0.22664834558963776},{"x":0.8257261514663696,"y":0.22664834558963776}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۴-۵-","boundary":[0.8257261514663696,0.21016483008861542,0.8609958291053772,0.22664834558963776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8029045462608337,"y":0.21016483008861542},{"x":0.819502055644989,"y":0.21016483008861542},{"x":0.819502055644989,"y":0.22664834558963776},{"x":0.8029045462608337,"y":0.22664834558963776}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.8029045462608337,0.21016483008861542,0.819502055644989,0.22664834558963776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7759336233139038,"y":0.21016483008861542},{"x":0.7966805100440979,"y":0.21016483008861542},{"x":0.7966805100440979,"y":0.22664834558963776},{"x":0.7759336233139038,"y":0.22664834558963776}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دما","boundary":[0.7759336233139038,0.21016483008861542,0.7966805100440979,0.22664834558963776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7593361139297485,"y":0.21016483008861542},{"x":0.7697095274925232,"y":0.21016483008861542},{"x":0.7697095274925232,"y":0.22664834558963776},{"x":0.7593361139297485,"y":0.22664834558963776}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7593361139297485,0.21016483008861542,0.7697095274925232,0.22664834558963776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7095435857772827,"y":0.21016483008861542},{"x":0.7510373592376709,"y":0.21016483008861542},{"x":0.7510373592376709,"y":0.22664834558963776},{"x":0.7095435857772827,"y":0.22664834558963776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ضریب","boundary":[0.7095435857772827,0.21016483008861542,0.7510373592376709,0.22664834558963776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6390041708946228,"y":0.21153846383094788},{"x":0.7033194899559021,"y":0.21016483008861542},{"x":0.7033194899559021,"y":0.22664834558963776},{"x":0.6390041708946228,"y":0.22664834558963776}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حساسیت","boundary":[0.6390041708946228,0.21153846383094788,0.7033194899559021,0.22664834558963776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6203319430351257,"y":0.21153846383094788},{"x":0.6307054162025452,"y":0.21153846383094788},{"x":0.6307054162025452,"y":0.22802197933197021},{"x":0.6203319430351257,"y":0.22802197933197021}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6203319430351257,0.21153846383094788,0.6307054162025452,0.22802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.591286301612854,"y":0.21153846383094788},{"x":0.6120331883430481,"y":0.21153846383094788},{"x":0.6120331883430481,"y":0.22802197933197021},{"x":0.591286301612854,"y":0.22802197933197021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نرخ","boundary":[0.591286301612854,0.21153846383094788,0.6120331883430481,0.22802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.54356849193573,"y":0.21153846383094788},{"x":0.5829875469207764,"y":0.21153846383094788},{"x":0.5829875469207764,"y":0.22802197933197021},{"x":0.54356849193573,"y":0.22802197933197021}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرنش","boundary":[0.54356849193573,0.21153846383094788,0.5829875469207764,0.22802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8257261514663696,"y":0.23351648449897766},{"x":0.863070547580719,"y":0.23351648449897766},{"x":0.863070547580719,"y":0.25},{"x":0.8257261514663696,"y":0.25}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵-۵-","boundary":[0.8257261514663696,0.23351648449897766,0.863070547580719,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7863070368766785,"y":0.23351648449897766},{"x":0.819502055644989,"y":0.23351648449897766},{"x":0.819502055644989,"y":0.25},{"x":0.7863070368766785,"y":0.25}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سوپر","boundary":[0.7863070368766785,0.23351648449897766,0.819502055644989,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7012448310852051,"y":0.23351648449897766},{"x":0.7800830006599426,"y":0.23351648449897766},{"x":0.7800830006599426,"y":0.25},{"x":0.7012448310852051,"y":0.25}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پلاستیسیته","boundary":[0.7012448310852051,0.23351648449897766,0.7800830006599426,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6887966990470886,"y":0.23351648449897766},{"x":0.6950207352638245,"y":0.23351648449897766},{"x":0.6950207352638245,"y":0.25},{"x":0.6887966990470886,"y":0.25}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6887966990470886,0.23351648449897766,0.6950207352638245,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6618257164955139,"y":0.23351648449897766},{"x":0.6867219805717468,"y":0.23351648449897766},{"x":0.6867219805717468,"y":0.25},{"x":0.6618257164955139,"y":0.25}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فوق","boundary":[0.6618257164955139,0.23351648449897766,0.6867219805717468,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6058091521263123,"y":0.23351648449897766},{"x":0.6556016802787781,"y":0.23351648449897766},{"x":0.6556016802787781,"y":0.25},{"x":0.6058091521263123,"y":0.25}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کشسانی","boundary":[0.6058091521263123,0.23351648449897766,0.6556016802787781,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.591286301612854,"y":0.23351648449897766},{"x":0.5975103974342346,"y":0.23351648449897766},{"x":0.5975103974342346,"y":0.25},{"x":0.591286301612854,"y":0.25}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.591286301612854,0.23351648449897766,0.5975103974342346,0.25]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4958506226539612,"y":0.12087912112474442},{"x":0.863070547580719,"y":0.12087912112474442},{"x":0.863070547580719,"y":0.25},{"x":0.4958506226539612,"y":0.25}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4908506226539612,0.11387912112474441,0.868070547580719,0.257],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.1895604431629181},{"x":0.14730291068553925,"y":0.1895604431629181},{"x":0.14730291068553925,"y":0.20054945349693298},{"x":0.11825726181268692,"y":0.20054945349693298}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲۳","boundary":[0.11825726181268692,0.1895604431629181,0.14730291068553925,0.20054945349693298]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15145228803157806,"y":0.1895604431629181},{"x":0.15352697670459747,"y":0.1895604431629181},{"x":0.15352697670459747,"y":0.20054945349693298},{"x":0.15145228803157806,"y":0.20054945349693298}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".","boundary":[0.15145228803157806,0.1895604431629181,0.15352697670459747,0.20054945349693298]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.1895604431629181},{"x":0.15352697670459747,"y":0.1895604431629181},{"x":0.15352697670459747,"y":0.20054945349693298},{"x":0.11825726181268692,"y":0.20054945349693298}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.11325726181268692,0.18256044316291808,0.15852697670459748,0.207549453496933],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.21153846383094788},{"x":0.14730291068553925,"y":0.21153846383094788},{"x":0.14730291068553925,"y":0.22252747416496277},{"x":0.11825726181268692,"y":0.22252747416496277}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲۸","boundary":[0.11825726181268692,0.21153846383094788,0.14730291068553925,0.22252747416496277]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.21153846383094788},{"x":0.14730291068553925,"y":0.21153846383094788},{"x":0.14730291068553925,"y":0.22252747416496277},{"x":0.11825726181268692,"y":0.22252747416496277}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11325726181268692,0.20453846383094787,0.15230291068553925,0.22952747416496277],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.23489010334014893},{"x":0.14730291068553925,"y":0.23489010334014893},{"x":0.14730291068553925,"y":0.24450549483299255},{"x":0.11618257313966751,"y":0.24450549483299255}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳۰","boundary":[0.11825726181268692,0.23489010334014893,0.14730291068553925,0.24450549483299255]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.23489010334014893},{"x":0.14730291068553925,"y":0.23489010334014893},{"x":0.14730291068553925,"y":0.24450549483299255},{"x":0.11618257313966751,"y":0.24450549483299255}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11325726181268692,0.22789010334014892,0.15230291068553925,0.25150549483299256],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.28021979331970215},{"x":0.14730291068553925,"y":0.28021979331970215},{"x":0.14730291068553925,"y":0.29120880365371704},{"x":0.11618257313966751,"y":0.29120880365371704}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴۱","boundary":[0.11618257313966751,0.28021979331970215,0.14730291068553925,0.29120880365371704]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.28021979331970215},{"x":0.14730291068553925,"y":0.28021979331970215},{"x":0.14730291068553925,"y":0.29120880365371704},{"x":0.11618257313966751,"y":0.29120880365371704}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1111825731396675,0.27321979331970214,0.15230291068553925,0.29820880365371705],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.30219781398773193},{"x":0.14730291068553925,"y":0.30219781398773193},{"x":0.14730291068553925,"y":0.3131868243217468},{"x":0.11618257313966751,"y":0.3131868243217468}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴۱","boundary":[0.11618257313966751,0.30219781398773193,0.14730291068553925,0.3131868243217468]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.30219781398773193},{"x":0.14730291068553925,"y":0.30219781398773193},{"x":0.14730291068553925,"y":0.3131868243217468},{"x":0.11618257313966751,"y":0.3131868243217468}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1111825731396675,0.2951978139877319,0.15230291068553925,0.32018682432174683],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.325549453496933},{"x":0.14730291068553925,"y":0.325549453496933},{"x":0.14730291068553925,"y":0.3351648449897766},{"x":0.11618257313966751,"y":0.3351648449897766}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۵۰","boundary":[0.11618257313966751,0.325549453496933,0.14730291068553925,0.3351648449897766]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11618257313966751,"y":0.325549453496933},{"x":0.14730291068553925,"y":0.325549453496933},{"x":0.14730291068553925,"y":0.3351648449897766},{"x":0.11618257313966751,"y":0.3351648449897766}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1111825731396675,0.318549453496933,0.15230291068553925,0.3421648449897766],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.34752747416496277},{"x":0.14522822201251984,"y":0.34752747416496277},{"x":0.14522822201251984,"y":0.35851648449897766},{"x":0.11825726181268692,"y":0.35851648449897766}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۵۲","boundary":[0.11825726181268692,0.34752747416496277,0.14522822201251984,0.35851648449897766]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.34752747416496277},{"x":0.14522822201251984,"y":0.34752747416496277},{"x":0.14522822201251984,"y":0.35851648449897766},{"x":0.11825726181268692,"y":0.35851648449897766}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11325726181268692,0.34052747416496276,0.15022822201251984,0.36551648449897767],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.36950549483299255},{"x":0.14730291068553925,"y":0.36950549483299255},{"x":0.14730291068553925,"y":0.38049450516700745},{"x":0.11825726181268692,"y":0.38049450516700745}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۵۴","boundary":[0.11825726181268692,0.36950549483299255,0.14730291068553925,0.38049450516700745]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.36950549483299255},{"x":0.14730291068553925,"y":0.36950549483299255},{"x":0.14730291068553925,"y":0.38049450516700745},{"x":0.11825726181268692,"y":0.38049450516700745}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11325726181268692,0.36250549483299255,0.15230291068553925,0.38749450516700745],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.3928571343421936},{"x":0.14730291068553925,"y":0.3928571343421936},{"x":0.14730291068553925,"y":0.4038461446762085},{"x":0.11825726181268692,"y":0.4038461446762085}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۵۵","boundary":[0.11825726181268692,0.3928571343421936,0.14730291068553925,0.4038461446762085]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15145228803157806,"y":0.3928571343421936},{"x":0.15145228803157806,"y":0.3928571343421936},{"x":0.15145228803157806,"y":0.4038461446762085},{"x":0.15145228803157806,"y":0.4038461446762085}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":".","boundary":[0.15145228803157806,0.3928571343421936,0.15145228803157806,0.4038461446762085]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.3928571343421936},{"x":0.15145228803157806,"y":0.3928571343421936},{"x":0.15145228803157806,"y":0.4038461446762085},{"x":0.11825726181268692,"y":0.4038461446762085}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.11325726181268692,0.3858571343421936,0.15645228803157807,0.4108461446762085],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.4148351550102234},{"x":0.14730291068553925,"y":0.4148351550102234},{"x":0.14730291068553925,"y":0.4258241653442383},{"x":0.11825726181268692,"y":0.4258241653442383}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۵۶","boundary":[0.11825726181268692,0.4148351550102234,0.14730291068553925,0.4258241653442383]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.4148351550102234},{"x":0.14730291068553925,"y":0.4148351550102234},{"x":0.14730291068553925,"y":0.4258241653442383},{"x":0.11825726181268692,"y":0.4258241653442383}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11325726181268692,0.4078351550102234,0.15230291068553925,0.4328241653442383],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.4368131756782532},{"x":0.14730291068553925,"y":0.4368131756782532},{"x":0.14730291068553925,"y":0.44780218601226807},{"x":0.11825726181268692,"y":0.44780218601226807}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۵۸","boundary":[0.11825726181268692,0.4368131756782532,0.14730291068553925,0.44780218601226807]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15145228803157806,"y":0.4368131756782532},{"x":0.15352697670459747,"y":0.4368131756782532},{"x":0.15352697670459747,"y":0.44780218601226807},{"x":0.15145228803157806,"y":0.44780218601226807}]},"confidence":0.949999988079071,"str":".","boundary":[0.15145228803157806,0.4368131756782532,0.15352697670459747,0.44780218601226807]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.4368131756782532},{"x":0.15352697670459747,"y":0.4368131756782532},{"x":0.15352697670459747,"y":0.44780218601226807},{"x":0.11825726181268692,"y":0.44780218601226807}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11325726181268692,0.42981317567825317,0.15852697670459748,0.4548021860122681],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.45879119634628296},{"x":0.14315353333950043,"y":0.45879119634628296},{"x":0.14315353333950043,"y":0.4711538553237915},{"x":0.11825726181268692,"y":0.46978020668029785}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶۰","boundary":[0.11825726181268692,0.45879119634628296,0.14315353333950043,0.4711538553237915]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.45879119634628296},{"x":0.14315353333950043,"y":0.45879119634628296},{"x":0.14315353333950043,"y":0.4711538553237915},{"x":0.11825726181268692,"y":0.46978020668029785}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11325726181268692,0.45179119634628295,0.14815353333950043,0.4781538553237915],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.48076921701431274},{"x":0.14730291068553925,"y":0.4821428656578064},{"x":0.14522822201251984,"y":0.49450549483299255},{"x":0.11825726181268692,"y":0.4931318759918213}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶۰","boundary":[0.11825726181268692,0.48076921701431274,0.14522822201251984,0.49450549483299255]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.48076921701431274},{"x":0.14730291068553925,"y":0.4821428656578064},{"x":0.14522822201251984,"y":0.49450549483299255},{"x":0.11825726181268692,"y":0.4931318759918213}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11325726181268692,0.47376921701431274,0.15022822201251984,0.5015054948329926],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.5041208863258362},{"x":0.14730291068553925,"y":0.5054945349693298},{"x":0.14730291068553925,"y":0.5164835453033447},{"x":0.11825726181268692,"y":0.5151098966598511}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶۵","boundary":[0.11825726181268692,0.5041208863258362,0.14730291068553925,0.5164835453033447]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.5041208863258362},{"x":0.14730291068553925,"y":0.5054945349693298},{"x":0.14730291068553925,"y":0.5164835453033447},{"x":0.11825726181268692,"y":0.5151098966598511}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11325726181268692,0.4971208863258362,0.15230291068553925,0.5234835453033447],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.526098906993866},{"x":0.14522822201251984,"y":0.526098906993866},{"x":0.14522822201251984,"y":0.5370879173278809},{"x":0.11825726181268692,"y":0.5370879173278809}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶۶","boundary":[0.11825726181268692,0.526098906993866,0.14522822201251984,0.5370879173278809]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.526098906993866},{"x":0.14522822201251984,"y":0.526098906993866},{"x":0.14522822201251984,"y":0.5370879173278809},{"x":0.11825726181268692,"y":0.5370879173278809}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11325726181268692,0.519098906993866,0.15022822201251984,0.5440879173278809],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.5480769276618958},{"x":0.14730291068553925,"y":0.5480769276618958},{"x":0.14730291068553925,"y":0.5604395866394043},{"x":0.11825726181268692,"y":0.5590659379959106}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶۸","boundary":[0.11825726181268692,0.5480769276618958,0.14730291068553925,0.5604395866394043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11825726181268692,"y":0.5480769276618958},{"x":0.14730291068553925,"y":0.5480769276618958},{"x":0.14730291068553925,"y":0.5604395866394043},{"x":0.11825726181268692,"y":0.5590659379959106}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11325726181268692,0.5410769276618957,0.15230291068553925,0.5674395866394043],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8278008103370667,"y":0.2788461446762085},{"x":0.863070547580719,"y":0.2788461446762085},{"x":0.863070547580719,"y":0.29532966017723083},{"x":0.8278008103370667,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8278008103370667,0.2788461446762085,0.863070547580719,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7780082821846008,"y":0.2788461446762085},{"x":0.8215767741203308,"y":0.2788461446762085},{"x":0.8215767741203308,"y":0.29532966017723083},{"x":0.7780082821846008,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ششم","boundary":[0.7780082821846008,0.2788461446762085,0.8215767741203308,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7759336233139038,"y":0.2788461446762085},{"x":0.7800830006599426,"y":0.2788461446762085},{"x":0.7800830006599426,"y":0.29532966017723083},{"x":0.7759336233139038,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7759336233139038,0.2788461446762085,0.7800830006599426,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7116182446479797,"y":0.2788461446762085},{"x":0.7676348686218262,"y":0.2788461446762085},{"x":0.7676348686218262,"y":0.29532966017723083},{"x":0.7116182446479797,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مکانیزم","boundary":[0.7116182446479797,0.2788461446762085,0.7676348686218262,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680497944355011,"y":0.2788461446762085},{"x":0.7095435857772827,"y":0.2788461446762085},{"x":0.7095435857772827,"y":0.29532966017723083},{"x":0.680497944355011,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.680497944355011,0.2788461446762085,0.7095435857772827,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6058091521263123,"y":0.2788461446762085},{"x":0.6721991896629333,"y":0.2788461446762085},{"x":0.6721991896629333,"y":0.29532966017723083},{"x":0.6058091521263123,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استحکام","boundary":[0.6058091521263123,0.2788461446762085,0.6721991896629333,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5560166239738464,"y":0.2788461446762085},{"x":0.6037344336509705,"y":0.2788461446762085},{"x":0.6037344336509705,"y":0.29532966017723083},{"x":0.5560166239738464,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخشی","boundary":[0.5560166239738464,0.2788461446762085,0.6037344336509705,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4937759339809418,"y":0.2788461446762085},{"x":0.5477178692817688,"y":0.2788461446762085},{"x":0.5477178692817688,"y":0.29532966017723083},{"x":0.4937759339809418,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جامدات","boundary":[0.4937759339809418,0.2788461446762085,0.5477178692817688,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771784245967865,"y":0.2788461446762085},{"x":0.49170124530792236,"y":0.2788461446762085},{"x":0.49170124530792236,"y":0.29532966017723083},{"x":0.4771784245967865,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.4771784245967865,0.2788461446762085,0.49170124530792236,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8257261514663696,"y":0.30219781398773193},{"x":0.8609958291053772,"y":0.30219781398773193},{"x":0.8609958291053772,"y":0.3173076808452606},{"x":0.8257261514663696,"y":0.3173076808452606}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱-۶-","boundary":[0.8257261514663696,0.30219781398773193,0.8609958291053772,0.3173076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7800830006599426,"y":0.30219781398773193},{"x":0.8215767741203308,"y":0.30219781398773193},{"x":0.8215767741203308,"y":0.3173076808452606},{"x":0.7800830006599426,"y":0.3173076808452606}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کرنش","boundary":[0.7800830006599426,0.30219781398773193,0.8215767741203308,0.3173076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7302904725074768,"y":0.30219781398773193},{"x":0.773858904838562,"y":0.30219781398773193},{"x":0.773858904838562,"y":0.3173076808452606},{"x":0.7302904725074768,"y":0.3173076808452606}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سختی","boundary":[0.7302904725074768,0.30219781398773193,0.773858904838562,0.3173076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6846473217010498,"y":0.30219781398773193},{"x":0.7240663766860962,"y":0.30219781398773193},{"x":0.7240663766860962,"y":0.3173076808452606},{"x":0.6846473217010498,"y":0.3173076808452606}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توسط","boundary":[0.6846473217010498,0.30219781398773193,0.7240663766860962,0.3173076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6307054162025452,"y":0.30219781398773193},{"x":0.6784232258796692,"y":0.30219781398773193},{"x":0.6784232258796692,"y":0.3173076808452606},{"x":0.6307054162025452,"y":0.3173076808452606}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کارسرد","boundary":[0.6307054162025452,0.30219781398773193,0.6784232258796692,0.3173076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6244813203811646,"y":0.3035714328289032},{"x":0.6244813203811646,"y":0.3035714328289032},{"x":0.6244813203811646,"y":0.3186813294887543},{"x":0.6244813203811646,"y":0.3186813294887543}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6244813203811646,0.3035714328289032,0.6244813203811646,0.3186813294887543]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771784245967865,"y":0.2788461446762085},{"x":0.863070547580719,"y":0.2788461446762085},{"x":0.863070547580719,"y":0.3186813294887543},{"x":0.4771784245967865,"y":0.3186813294887543}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4721784245967865,0.2718461446762085,0.868070547580719,0.3256813294887543],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7780082821846008,"y":0.3241758346557617},{"x":0.8319501876831055,"y":0.32280218601226807},{"x":0.8340249061584473,"y":0.34065935015678406},{"x":0.7780082821846008,"y":0.34065935015678406}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱-۱-۶-","boundary":[0.7780082821846008,0.3241758346557617,0.8340249061584473,0.34065935015678406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.728215754032135,"y":0.3241758346557617},{"x":0.771784245967865,"y":0.3241758346557617},{"x":0.771784245967865,"y":0.34065935015678406},{"x":0.728215754032135,"y":0.34065935015678406}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بازیابی","boundary":[0.728215754032135,0.3241758346557617,0.771784245967865,0.34065935015678406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7157676219940186,"y":0.3241758346557617},{"x":0.7199169993400574,"y":0.3241758346557617},{"x":0.7219917178153992,"y":0.3420329689979553},{"x":0.7157676219940186,"y":0.3420329689979553}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7157676219940186,0.3241758346557617,0.7219917178153992,0.3420329689979553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680497944355011,"y":0.3241758346557617},{"x":0.7074688673019409,"y":0.3241758346557617},{"x":0.7074688673019409,"y":0.34065935015678406},{"x":0.680497944355011,"y":0.3420329689979553}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تبلور","boundary":[0.680497944355011,0.3241758346557617,0.7074688673019409,0.34065935015678406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6390041708946228,"y":0.325549453496933},{"x":0.6763485670089722,"y":0.3241758346557617},{"x":0.6763485670089722,"y":0.3420329689979553},{"x":0.6390041708946228,"y":0.3420329689979553}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجدد","boundary":[0.6390041708946228,0.325549453496933,0.6763485670089722,0.3420329689979553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6327800750732422,"y":0.325549453496933},{"x":0.6327800750732422,"y":0.325549453496933},{"x":0.6327800750732422,"y":0.3420329689979553},{"x":0.6327800750732422,"y":0.3420329689979553}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6327800750732422,0.325549453496933,0.6327800750732422,0.3420329689979553]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6327800750732422,"y":0.3241758346557617},{"x":0.8319501876831055,"y":0.32280218601226807},{"x":0.8340249061584473,"y":0.34065935015678406},{"x":0.6327800750732422,"y":0.3420329689979553}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6277800750732422,0.3171758346557617,0.8390249061584473,0.34765935015678406],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7780082821846008,"y":0.3461538553237915},{"x":0.8319501876831055,"y":0.3461538553237915},{"x":0.8319501876831055,"y":0.3612637221813202},{"x":0.7780082821846008,"y":0.3612637221813202}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲-۱-۶-","boundary":[0.7780082821846008,0.3461538553237915,0.8319501876831055,0.3612637221813202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7240663766860962,"y":0.3461538553237915},{"x":0.771784245967865,"y":0.3461538553237915},{"x":0.771784245967865,"y":0.3612637221813202},{"x":0.7240663766860962,"y":0.36263737082481384}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقایسه","boundary":[0.7240663766860962,0.3461538553237915,0.771784245967865,0.3612637221813202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6950207352638245,"y":0.3461538553237915},{"x":0.7178423404693604,"y":0.3461538553237915},{"x":0.7178423404693604,"y":0.36263737082481384},{"x":0.6950207352638245,"y":0.36263737082481384}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نرخ","boundary":[0.6950207352638245,0.3461538553237915,0.7178423404693604,0.36263737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6224066615104675,"y":0.3461538553237915},{"x":0.6887966990470886,"y":0.3461538553237915},{"x":0.6887966990470886,"y":0.36263737082481384},{"x":0.6224066615104675,"y":0.36263737082481384}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارسختی","boundary":[0.6224066615104675,0.3461538553237915,0.6887966990470886,0.36263737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.589211642742157,"y":0.34752747416496277},{"x":0.6141079068183899,"y":0.34752747416496277},{"x":0.6141079068183899,"y":0.36263737082481384},{"x":0.589211642742157,"y":0.36263737082481384}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.589211642742157,0.34752747416496277,0.6141079068183899,0.36263737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5560166239738464,"y":0.34752747416496277},{"x":0.5809128880500793,"y":0.34752747416496277},{"x":0.5809128880500793,"y":0.36263737082481384},{"x":0.5560166239738464,"y":0.36263737082481384}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بلور","boundary":[0.5560166239738464,0.34752747416496277,0.5809128880500793,0.36263737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.54356849193573,"y":0.34752747416496277},{"x":0.5497925281524658,"y":0.34752747416496277},{"x":0.5497925281524658,"y":0.36263737082481384},{"x":0.54356849193573,"y":0.36263737082481384}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.54356849193573,0.34752747416496277,0.5497925281524658,0.36263737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5145228505134583,"y":0.34752747416496277},{"x":0.5373443961143494,"y":0.34752747416496277},{"x":0.5373443961143494,"y":0.36263737082481384},{"x":0.5145228505134583,"y":0.36263737082481384}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تک","boundary":[0.5145228505134583,0.34752747416496277,0.5373443961143494,0.36263737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4834024906158447,"y":0.34752747416496277},{"x":0.5062240958213806,"y":0.34752747416496277},{"x":0.5062240958213806,"y":0.36263737082481384},{"x":0.4834024906158447,"y":0.36263737082481384}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بلور","boundary":[0.4834024906158447,0.34752747416496277,0.5062240958213806,0.36263737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4792531132698059,"y":0.34752747416496277},{"x":0.4792531132698059,"y":0.34752747416496277},{"x":0.4792531132698059,"y":0.3640109896659851},{"x":0.4792531132698059,"y":0.3640109896659851}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4792531132698059,0.34752747416496277,0.4792531132698059,0.3640109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8257261514663696,"y":0.36950549483299255},{"x":0.8609958291053772,"y":0.36950549483299255},{"x":0.8609958291053772,"y":0.3859890103340149},{"x":0.8257261514663696,"y":0.3859890103340149}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲-۶-","boundary":[0.8257261514663696,0.36950549483299255,0.8609958291053772,0.3859890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7821576595306396,"y":0.36950549483299255},{"x":0.8215767741203308,"y":0.36950549483299255},{"x":0.8215767741203308,"y":0.3859890103340149},{"x":0.7821576595306396,"y":0.3859890103340149}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سخت","boundary":[0.7821576595306396,0.36950549483299255,0.8215767741203308,0.3859890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7302904725074768,"y":0.36950549483299255},{"x":0.7759336233139038,"y":0.36950549483299255},{"x":0.7759336233139038,"y":0.3859890103340149},{"x":0.7302904725074768,"y":0.3859890103340149}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گردانی","boundary":[0.7302904725074768,0.36950549483299255,0.7759336233139038,0.3859890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6784232258796692,"y":0.36950549483299255},{"x":0.7219917178153992,"y":0.36950549483299255},{"x":0.7219917178153992,"y":0.3859890103340149},{"x":0.6784232258796692,"y":0.3859890103340149}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محلول","boundary":[0.6784232258796692,0.36950549483299255,0.7219917178153992,0.3859890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6390041708946228,"y":0.36950549483299255},{"x":0.6721991896629333,"y":0.36950549483299255},{"x":0.6721991896629333,"y":0.3859890103340149},{"x":0.6390041708946228,"y":0.3859890103340149}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جامد","boundary":[0.6390041708946228,0.36950549483299255,0.6721991896629333,0.3859890103340149]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4792531132698059,"y":0.3461538553237915},{"x":0.8609958291053772,"y":0.34478020668029785},{"x":0.863070547580719,"y":0.3859890103340149},{"x":0.4792531132698059,"y":0.38736262917518616}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4742531132698059,0.3391538553237915,0.868070547580719,0.3929890103340149],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7780082821846008,"y":0.3901098966598511},{"x":0.8319501876831055,"y":0.3901098966598511},{"x":0.8319501876831055,"y":0.40521979331970215},{"x":0.7780082821846008,"y":0.4065934121608734}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱-۲-۶-","boundary":[0.7780082821846008,0.3901098966598511,0.8319501876831055,0.40521979331970215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7240663766860962,"y":0.3901098966598511},{"x":0.771784245967865,"y":0.3901098966598511},{"x":0.771784245967865,"y":0.4065934121608734},{"x":0.7240663766860962,"y":0.4065934121608734}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اختلاف","boundary":[0.7240663766860962,0.3901098966598511,0.771784245967865,0.4065934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.682572603225708,"y":0.3901098966598511},{"x":0.7178423404693604,"y":0.3901098966598511},{"x":0.7178423404693604,"y":0.4065934121608734},{"x":0.682572603225708,"y":0.4065934121608734}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.682572603225708,0.3901098966598511,0.7178423404693604,0.4065934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6286306977272034,"y":0.39148351550102234},{"x":0.6763485670089722,"y":0.3901098966598511},{"x":0.6763485670089722,"y":0.4065934121608734},{"x":0.6286306977272034,"y":0.4079670310020447}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اتمهای","boundary":[0.6286306977272034,0.39148351550102234,0.6763485670089722,0.4065934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5995850563049316,"y":0.39148351550102234},{"x":0.6224066615104675,"y":0.39148351550102234},{"x":0.6224066615104675,"y":0.4079670310020447},{"x":0.5995850563049316,"y":0.4079670310020447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حل","boundary":[0.5995850563049316,0.39148351550102234,0.6224066615104675,0.4079670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5539419054985046,"y":0.39148351550102234},{"x":0.5933610200881958,"y":0.39148351550102234},{"x":0.5933610200881958,"y":0.4079670310020447},{"x":0.5539419054985046,"y":0.4079670310020447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شونده","boundary":[0.5539419054985046,0.39148351550102234,0.5933610200881958,0.4079670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5414937734603882,"y":0.3928571343421936},{"x":0.5477178692817688,"y":0.3928571343421936},{"x":0.5477178692817688,"y":0.4079670310020447},{"x":0.5414937734603882,"y":0.4079670310020447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5414937734603882,0.3928571343421936,0.5477178692817688,0.4079670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.3928571343421936},{"x":0.5352697372436523,"y":0.39148351550102234},{"x":0.5352697372436523,"y":0.4079670310020447},{"x":0.5,"y":0.4079670310020447}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"حلال","boundary":[0.5,0.3928571343421936,0.5352697372436523,0.4079670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4937759339809418,"y":0.3928571343421936},{"x":0.4937759339809418,"y":0.3928571343421936},{"x":0.4937759339809418,"y":0.4079670310020447},{"x":0.4937759339809418,"y":0.4079670310020447}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4937759339809418,0.3928571343421936,0.4937759339809418,0.4079670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7780082821846008,"y":0.41208791732788086},{"x":0.8319501876831055,"y":0.41208791732788086},{"x":0.8319501876831055,"y":0.4285714328289032},{"x":0.7780082821846008,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲-۲-۶-","boundary":[0.7780082821846008,0.41208791732788086,0.8319501876831055,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7240663766860962,"y":0.4134615361690521},{"x":0.771784245967865,"y":0.41208791732788086},{"x":0.771784245967865,"y":0.4285714328289032},{"x":0.7240663766860962,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اختلاف","boundary":[0.7240663766860962,0.4134615361690521,0.771784245967865,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6950207352638245,"y":0.4134615361690521},{"x":0.7178423404693604,"y":0.4134615361690521},{"x":0.7178423404693604,"y":0.4285714328289032},{"x":0.6950207352638245,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6950207352638245,0.4134615361690521,0.7178423404693604,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6514523029327393,"y":0.4134615361690521},{"x":0.6867219805717468,"y":0.4134615361690521},{"x":0.6867219805717468,"y":0.4285714328289032},{"x":0.6514523029327393,"y":0.42994505167007446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدول","boundary":[0.6514523029327393,0.4134615361690521,0.6867219805717468,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078838109970093,"y":0.4134615361690521},{"x":0.6452282071113586,"y":0.4134615361690521},{"x":0.6452282071113586,"y":0.42994505167007446},{"x":0.6078838109970093,"y":0.42994505167007446}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برشی","boundary":[0.6078838109970093,0.4134615361690521,0.6452282071113586,0.42994505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5684647560119629,"y":0.4148351550102234},{"x":0.6016597747802734,"y":0.4134615361690521},{"x":0.6016597747802734,"y":0.42994505167007446},{"x":0.5684647560119629,"y":0.42994505167007446}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حلال","boundary":[0.5684647560119629,0.4148351550102234,0.6016597747802734,0.42994505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5560166239738464,"y":0.4148351550102234},{"x":0.5601660013198853,"y":0.4148351550102234},{"x":0.5601660013198853,"y":0.42994505167007446},{"x":0.5560166239738464,"y":0.42994505167007446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5560166239738464,0.4148351550102234,0.5601660013198853,0.42994505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5062240958213806,"y":0.4148351550102234},{"x":0.5497925281524658,"y":0.4148351550102234},{"x":0.5497925281524658,"y":0.42994505167007446},{"x":0.5062240958213806,"y":0.42994505167007446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محلول","boundary":[0.5062240958213806,0.4148351550102234,0.5497925281524658,0.42994505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7780082821846008,"y":0.4354395568370819},{"x":0.8319501876831055,"y":0.43406593799591064},{"x":0.8340249061584473,"y":0.45192307233810425},{"x":0.7780082821846008,"y":0.45192307233810425}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳-۲-۶-","boundary":[0.7780082821846008,0.4354395568370819,0.8340249061584473,0.45192307233810425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7365145087242126,"y":0.4368131756782532},{"x":0.771784245967865,"y":0.4354395568370819},{"x":0.771784245967865,"y":0.45192307233810425},{"x":0.7365145087242126,"y":0.4532966911792755}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"واکنش","boundary":[0.7365145087242126,0.4368131756782532,0.771784245967865,0.45192307233810425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7053942084312439,"y":0.4368131756782532},{"x":0.7219917178153992,"y":0.4368131756782532},{"x":0.7240663766860962,"y":0.4532966911792755},{"x":0.7053942084312439,"y":0.4532966911792755}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7053942084312439,0.4368131756782532,0.7240663766860962,0.4532966911792755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.634854793548584,"y":0.4368131756782532},{"x":0.6908713579177856,"y":0.4368131756782532},{"x":0.6908713579177856,"y":0.4532966911792755},{"x":0.634854793548584,"y":0.45467033982276917}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"الکترونی","boundary":[0.634854793548584,0.4368131756782532,0.6908713579177856,0.4532966911792755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7780082821846008,"y":0.4574175775051117},{"x":0.8319501876831055,"y":0.4574175775051117},{"x":0.8319501876831055,"y":0.4752747118473053},{"x":0.7780082821846008,"y":0.47664836049079895}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴-۲-۶-","boundary":[0.7780082821846008,0.4574175775051117,0.8319501876831055,0.4752747118473053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7365145087242126,"y":0.4574175775051117},{"x":0.773858904838562,"y":0.4574175775051117},{"x":0.773858904838562,"y":0.4752747118473053},{"x":0.7365145087242126,"y":0.47664836049079895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واکنش","boundary":[0.7365145087242126,0.4574175775051117,0.773858904838562,0.4752747118473053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7053942084312439,"y":0.4574175775051117},{"x":0.7240663766860962,"y":0.4574175775051117},{"x":0.7240663766860962,"y":0.47664836049079895},{"x":0.7053942084312439,"y":0.47664836049079895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7053942084312439,0.4574175775051117,0.7240663766860962,0.47664836049079895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6327800750732422,"y":0.45879119634628296},{"x":0.6908713579177856,"y":0.4574175775051117},{"x":0.6908713579177856,"y":0.47664836049079895},{"x":0.6327800750732422,"y":0.47664836049079895}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شیمیایی","boundary":[0.6327800750732422,0.45879119634628296,0.6908713579177856,0.47664836049079895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6203319430351257,"y":0.45879119634628296},{"x":0.6244813203811646,"y":0.45879119634628296},{"x":0.6244813203811646,"y":0.47664836049079895},{"x":0.6203319430351257,"y":0.47664836049079895}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6203319430351257,0.45879119634628296,0.6244813203811646,0.47664836049079895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5726141333580017,"y":0.45879119634628296},{"x":0.6224066615104675,"y":0.45879119634628296},{"x":0.6224066615104675,"y":0.47664836049079895},{"x":0.5726141333580017,"y":0.47664836049079895}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"واکنش","boundary":[0.5726141333580017,0.45879119634628296,0.6224066615104675,0.47664836049079895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5165975093841553,"y":0.45879119634628296},{"x":0.5663900375366211,"y":0.45879119634628296},{"x":0.5663900375366211,"y":0.47664836049079895},{"x":0.5165975093841553,"y":0.4780219793319702}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سوزوکی","boundary":[0.5165975093841553,0.45879119634628296,0.5663900375366211,0.47664836049079895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5041493773460388,"y":0.45879119634628296},{"x":0.5103734731674194,"y":0.45879119634628296},{"x":0.5103734731674194,"y":0.4780219793319702},{"x":0.5041493773460388,"y":0.4780219793319702}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5041493773460388,0.45879119634628296,0.5103734731674194,0.4780219793319702]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4937759339809418,"y":0.3928571343421936},{"x":0.8319501876831055,"y":0.3901098966598511},{"x":0.8340249061584473,"y":0.4752747118473053},{"x":0.4958506226539612,"y":0.4780219793319702}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.48877593398094177,0.3858571343421936,0.8390249061584473,0.4822747118473053],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7780082821846008,"y":0.48076921701431274},{"x":0.8319501876831055,"y":0.48076921701431274},{"x":0.8319501876831055,"y":0.4958791136741638},{"x":0.7780082821846008,"y":0.4958791136741638}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵-۲-۶-","boundary":[0.7780082821846008,0.48076921701431274,0.8319501876831055,0.4958791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7365145087242126,"y":0.48076921701431274},{"x":0.771784245967865,"y":0.48076921701431274},{"x":0.771784245967865,"y":0.4958791136741638},{"x":0.7365145087242126,"y":0.4958791136741638}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"واکنش","boundary":[0.7365145087242126,0.48076921701431274,0.771784245967865,0.4958791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7053942084312439,"y":0.48076921701431274},{"x":0.7240663766860962,"y":0.48076921701431274},{"x":0.7240663766860962,"y":0.4958791136741638},{"x":0.7053942084312439,"y":0.4958791136741638}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7053942084312439,0.48076921701431274,0.7240663766860962,0.4958791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6286306977272034,"y":0.48076921701431274},{"x":0.6908713579177856,"y":0.48076921701431274},{"x":0.6908713579177856,"y":0.4958791136741638},{"x":0.6286306977272034,"y":0.4958791136741638}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساختاری","boundary":[0.6286306977272034,0.48076921701431274,0.6908713579177856,0.4958791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6182572841644287,"y":0.4821428656578064},{"x":0.6224066615104675,"y":0.4821428656578064},{"x":0.6224066615104675,"y":0.4972527325153351},{"x":0.6182572841644287,"y":0.4972527325153351}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6182572841644287,0.4821428656578064,0.6224066615104675,0.4972527325153351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016597747802734,"y":0.4821428656578064},{"x":0.6182572841644287,"y":0.4821428656578064},{"x":0.6182572841644287,"y":0.4972527325153351},{"x":0.6016597747802734,"y":0.4972527325153351}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.6016597747802734,0.4821428656578064,0.6182572841644287,0.4972527325153351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5622406601905823,"y":0.4821428656578064},{"x":0.5954356789588928,"y":0.4821428656578064},{"x":0.5954356789588928,"y":0.4972527325153351},{"x":0.5622406601905823,"y":0.4972527325153351}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"فیشر","boundary":[0.5622406601905823,0.4821428656578064,0.5954356789588928,0.4972527325153351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5560166239738464,"y":0.4821428656578064},{"x":0.5622406601905823,"y":0.4821428656578064},{"x":0.5622406601905823,"y":0.4972527325153351},{"x":0.5560166239738464,"y":0.4972527325153351}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5560166239738464,0.4821428656578064,0.5622406601905823,0.4972527325153351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices