رفتار مصرف‌کننده در بازار ایران رفتار مصرف‌کننده در بازار ایران

توضیحات

از ضروری ترین مطالبی که هر متخصص بازاریابی باید به آن اشراف داشته باشد، بحث رفتار مصرف کننده است. در این زمینه، کتاب های خوبی ترجمه شده است که خواندن آنها را توصیه می کنیم؛ اما در این کتاب ها که برای مخاطب غربی و اگر دقیق تر بگوییم مخاطب آمریکایی نوشته شده است، سراسر بحث هایی از اقوام مختلف آمریکایی است که برای مخاطب ایرانی که به آمریکا اشراف ندارد، بی مفهوم به نظر می رسد و اگر هم اشراف داشته باشد، بی ربط به نظر می رسد. برای مثال، در این کتاب ها از هیسپانیکها یا به عبارتی اسپانیایی تبارهای مقیم آمریکا با آمریکایی - آفریقایی ها با آمریکایی - آسیایی ها یا مانند این ها یاد شده است و از رفتار مصرفی آنها گفته می شود که استفاده عملی از آنها برای ما ممکن نیست. در این کتاب، ما از ایران بیشتر می گوییم و به جای هیسپانیکها و ... از مازنی ها، کرمانی ها و ... یاد می کنیم.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":3797943,"title":"رفتار مصرف‌کننده در بازار ایران","price":"۶۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۲۱‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/bac3d92fc962d40d/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/bac3d92fc962d40d/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/bac3d92fc962d40d/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/bac3d92fc962d40d/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/bac3d92fc962d40d/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/bac3d92fc962d40d/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/bac3d92fc962d40d/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/bac3d92fc962d40d/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/bac3d92fc962d40d/back.png","large":"/storage/files/styles/large/books/bac3d92fc962d40d/back.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/bac3d92fc962d40d/back.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/bac3d92fc962d40d/back.png"},"file":null,"print_book":false,"isbn":"9789642174270","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۴۰۰","nobat_chap":1,"description":["از ضروری ترین مطالبی که هر متخصص بازاریابی باید به آن اشراف داشته باشد، بحث رفتار مصرف کننده است. در این زمینه، کتاب های خوبی ترجمه شده است که خواندن آنها را توصیه می کنیم؛ اما در این کتاب ها که برای مخاطب غربی و اگر دقیق تر بگوییم مخاطب آمریکایی نوشته شده است، سراسر بحث هایی از اقوام مختلف آمریکایی است که برای مخاطب ایرانی که به آمریکا اشراف ندارد، بی مفهوم به نظر می رسد و اگر هم اشراف داشته باشد، بی ربط به نظر می رسد. برای مثال، در این کتاب ها از هیسپانیکها یا به عبارتی اسپانیایی تبارهای مقیم آمریکا با آمریکایی - آفریقایی ها با آمریکایی - آسیایی ها یا مانند این ها یاد شده است و از رفتار مصرفی آنها گفته می شود که استفاده عملی از آنها برای ما ممکن نیست. در این کتاب، ما از ایران بیشتر می گوییم و به جای هیسپانیکها و ... از مازنی ها، کرمانی ها و ... یاد می کنیم."],"pages_count":252,"keywords":null,"token":"bac3d92fc962d40d","created_at":"2021-09-29 19:06:39","updated_at":"2022-09-14 12:13:25","publisher_id":177,"deleted_at":null,"published_at":"2021-09-29 19:20:29","available_for_web":true,"publisher_title":"دانشگاه علامه طباطبایی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":"null","meta_title":"null","stock":100,"authors":[{"id":1920949,"title":"دکتر محمود محمدیان","meta_title":"دکتر محمود محمدیان","meta_description":"دکتر محمود محمدیان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر محمود","lastname":"محمدیان","token":"9b7b1e182cfa45d1","created_at":"2021-10-02 10:29:29","updated_at":"2021-10-02 10:29:29","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1920950,"title":"امیر اصلانی افراشته","meta_title":"امیر اصلانی افراشته","meta_description":"امیر اصلانی افراشته - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"امیر اصلانی","lastname":"افراشته","token":"df151900bd7e1049","created_at":"2021-10-02 10:30:02","updated_at":"2021-10-02 10:30:02","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1920949,"title":"دکتر محمود محمدیان","meta_title":"دکتر محمود محمدیان","meta_description":"دکتر محمود محمدیان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر محمود","lastname":"محمدیان","token":"9b7b1e182cfa45d1","created_at":"2021-10-02 10:29:29","updated_at":"2021-10-02 10:29:29","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1920950,"title":"امیر اصلانی افراشته","meta_title":"امیر اصلانی افراشته","meta_description":"امیر اصلانی افراشته - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"امیر اصلانی","lastname":"افراشته","token":"df151900bd7e1049","created_at":"2021-10-02 10:30:02","updated_at":"2021-10-02 10:30:02","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":786596,"file":"61548807f10180.12214329.pdf","book_id":3797943,"toc":null,"created_at":"2021-09-29 19:06:40","updated_at":"2022-09-14 12:13:25","process_started_at":"2021-09-29 19:06:42","process_done_at":"2021-09-29 19:06:49","process_failed_at":null,"pages_count":252,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"2fd063c33ffd2e9f00c57c1df340fd6933dccebf08d1aa6b60f9e59261c93a10c8ec39a1e99579eb3e8736e65524ecac5a706492b16ee860330a9df78ef92257","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۵۲"},"publisher":{"id":177,"title":"دانشگاه علامه طباطبایی","description":null,"token":"1e102f813f5d9b3b","slug":"atu"},"study_subjects":[{"id":19468,"title":"رفتار مصرف کننده","meta_title":"رفتار مصرف کننده","meta_description":"رفتار مصرف کننده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"842fabd642745ecd","type":"","books_count":0,"created_at":"2017-10-07 11:32:34","updated_at":"2017-10-07 11:32:34","study_fields":[{"id":343,"title":"مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی","meta_title":"مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی","meta_description":"مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"5ba4bfceed7f605b","books_count":129,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-12-03 16:11:16","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]},{"id":19471,"title":"رفتار مصرف کننده درجهانگردی","meta_title":"رفتار مصرف کننده درجهانگردی","meta_description":"رفتار مصرف کننده درجهانگردی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"6a525794c741e6e0","type":"","books_count":0,"created_at":"2017-10-07 11:32:34","updated_at":"2017-10-07 11:32:34","study_fields":[{"id":781,"title":"مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی جهانگردی","meta_title":"مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی جهانگردی","meta_description":"مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی جهانگردی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"3de77bf1d87cd893","books_count":25,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-11-12 12:07:38","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]},{"id":19837,"title":"روان شناسی مصرف کننده","meta_title":"روان شناسی مصرف کننده","meta_description":"روان شناسی مصرف کننده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"2b0946658f515fb5","type":"","books_count":0,"created_at":"2017-10-07 11:32:57","updated_at":"2017-10-07 11:32:57","study_fields":[{"id":1756,"title":"روانشناسی صنعتی و سازمانی","meta_title":"روانشناسی صنعتی و سازمانی","meta_description":"روانشناسی صنعتی و سازمانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"b56f2d26e6999e0c","books_count":19,"created_at":"2017-10-07 11:23:04","updated_at":"2022-01-05 07:28:34","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]},{"id":35116,"title":"مدیریت رفتار مصرف کننده","meta_title":"مدیریت رفتار مصرف کننده","meta_description":"مدیریت رفتار مصرف کننده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"873e42230d00ca6f","type":"","books_count":0,"created_at":"2017-10-07 11:52:07","updated_at":"2017-10-07 11:52:07","study_fields":[{"id":262,"title":"مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک","meta_title":"مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک","meta_description":"مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"9dd277b96365ab67","books_count":10,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2021-12-03 16:51:17","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]},{"id":394,"title":"مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی","meta_title":"مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی","meta_description":"مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"ef19b1b00e11f1b1","books_count":14,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-10-16 09:16:19","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]},{"id":397,"title":"مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی","meta_title":"مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی","meta_description":"مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"49f796a509a264ca","books_count":25,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-10-31 15:08:48","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]},{"id":487,"title":"مدیریت بازرگانی گرایش کار آفرینی","meta_title":"مدیریت بازرگانی گرایش کار آفرینی","meta_description":"مدیریت بازرگانی گرایش کار آفرینی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"7fe73bb130555730","books_count":25,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-11-24 16:34:33","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]},{"id":490,"title":"مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی","meta_title":"مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی","meta_description":"مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"50666d27006593c1","books_count":24,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-10-31 15:08:48","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]}],"titleLink":"%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86","ebook_price_en":30000,"urlify":"%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۲۵۲","authorTitle":"دکتر محمود محمدیان, امیر اصلانی افراشته","tocStr":"","url":"/preview/bac3d92fc962d40d/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86"}
{"toc":null,"pages_count":252,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"bac3d92fc962d40d","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/bac3d92fc962d40d/pages/eBaGTLOoIDYxmraN-sec.webp","jpeg":"/storage/books/bac3d92fc962d40d/pages/rkmuQcZvPYChlRru.jpg","blurred":"/storage/books/bac3d92fc962d40d/pages/BQAvmUEcrZofThOr.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.0009621111518875725,0.0004196986760461021,0.9991078660443519,0.9995476708707618]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.2982708811759949},{"x":0.46777546405792236,"y":0.30691641569137573},{"x":0.42411643266677856,"y":0.30691641569137573},{"x":0.42411643266677856,"y":0.2982708811759949}]},"confidence":0.17000000178813934,"str":"8","boundary":[0.46777546405792236,0.2982708811759949,0.42411643266677856,0.30691641569137573]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.2982708811759949},{"x":0.46777546405792236,"y":0.30691641569137573},{"x":0.42411643266677856,"y":0.30691641569137573},{"x":0.42411643266677856,"y":0.2982708811759949}]},"confidence":0.17000000178813934,"dir":"ltr","boundary":[0.46277546405792236,0.29127088117599487,0.42911643266677857,0.31391641569137574],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/bac3d92fc962d40d/pages/RPwmcfacjSytlZgC-sec.webp","jpeg":"/storage/books/bac3d92fc962d40d/pages/oqnQYMbNwcnimlke.jpg","blurred":"/storage/books/bac3d92fc962d40d/pages/wAXUOwrbEzOcuykW.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.00025326223234624725,0.0006169430707991982,0.9986799633081639,0.9987441594635033]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513513505458832,"y":0.43515849113464355},{"x":0.35758835077285767,"y":0.43515849113464355},{"x":0.35758835077285767,"y":0.4438040256500244},{"x":0.3513513505458832,"y":0.4438040256500244}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"-","boundary":[0.3513513505458832,0.43515849113464355,0.35758835077285767,0.4438040256500244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3659043610095978,"y":0.43515849113464355},{"x":0.3908523917198181,"y":0.43515849113464355},{"x":0.3908523917198181,"y":0.4438040256500244},{"x":0.3659043610095978,"y":0.4438040256500244}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۴۹","boundary":[0.3659043610095978,0.43515849113464355,0.3908523917198181,0.4438040256500244]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513513505458832,"y":0.43515849113464355},{"x":0.3908523917198181,"y":0.43515849113464355},{"x":0.3908523917198181,"y":0.4438040256500244},{"x":0.3513513505458832,"y":0.4438040256500244}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.3463513505458832,0.42815849113464355,0.3958523917198181,0.4508040256500244],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.4337175786495209},{"x":0.55509352684021,"y":0.4337175786495209},{"x":0.55509352684021,"y":0.4452449679374695},{"x":0.5093554854393005,"y":0.44668588042259216}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.5093554854393005,0.4337175786495209,0.55509352684021,0.4452449679374695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.4337175786495209},{"x":0.5093554854393005,"y":0.4337175786495209},{"x":0.5093554854393005,"y":0.44668588042259216},{"x":0.5051975250244141,"y":0.44668588042259216}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5051975250244141,0.4337175786495209,0.5093554854393005,0.44668588042259216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.43515849113464355},{"x":0.4989604949951172,"y":0.43515849113464355},{"x":0.4989604949951172,"y":0.44668588042259216},{"x":0.4989604949951172,"y":0.44668588042259216}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.4989604949951172,0.43515849113464355,0.4989604949951172,0.44668588042259216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.43515849113464355},{"x":0.4906444847583771,"y":0.4337175786495209},{"x":0.4906444847583771,"y":0.44668588042259216},{"x":0.4469854533672333,"y":0.44668588042259216}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمدیان","boundary":[0.4469854533672333,0.43515849113464355,0.4906444847583771,0.44668588042259216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.43515849113464355},{"x":0.44490644335746765,"y":0.43515849113464355},{"x":0.44490644335746765,"y":0.44668588042259216},{"x":0.4407484531402588,"y":0.44668588042259216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4407484531402588,0.43515849113464355,0.44490644335746765,0.44668588042259216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.43515849113464355},{"x":0.4345114231109619,"y":0.43515849113464355},{"x":0.4345114231109619,"y":0.44668588042259216},{"x":0.4033263921737671,"y":0.44812679290771484}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمود","boundary":[0.4033263921737671,0.43515849113464355,0.4345114231109619,0.44668588042259216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.43515849113464355},{"x":0.40124741196632385,"y":0.43515849113464355},{"x":0.40124741196632385,"y":0.44812679290771484},{"x":0.3991684019565582,"y":0.44812679290771484}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3991684019565582,0.43515849113464355,0.40124741196632385,0.44812679290771484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.4510086476802826},{"x":0.6112266182899475,"y":0.4510086476802826},{"x":0.6112266182899475,"y":0.46541786193847656},{"x":0.5821205973625183,"y":0.46541786193847656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.5821205973625183,0.4510086476802826,0.6112266182899475,0.46541786193847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.4510086476802826},{"x":0.5779625773429871,"y":0.4510086476802826},{"x":0.5779625773429871,"y":0.46541786193847656},{"x":0.5738045573234558,"y":0.46541786193847656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5738045573234558,0.4510086476802826,0.5779625773429871,0.46541786193847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.4510086476802826},{"x":0.5675675868988037,"y":0.4510086476802826},{"x":0.5675675868988037,"y":0.46541786193847656},{"x":0.55509352684021,"y":0.46541786193847656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.55509352684021,0.4510086476802826,0.5675675868988037,0.46541786193847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.4510086476802826},{"x":0.5488565564155579,"y":0.4510086476802826},{"x":0.5488565564155579,"y":0.46541786193847656},{"x":0.5280665159225464,"y":0.46541786193847656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پدید","boundary":[0.5280665159225464,0.4510086476802826,0.5488565564155579,0.46541786193847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.4510086476802826},{"x":0.5239084959030151,"y":0.4510086476802826},{"x":0.5239084959030151,"y":0.46541786193847656},{"x":0.5072765350341797,"y":0.46541786193847656}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آور","boundary":[0.5072765350341797,0.4510086476802826,0.5239084959030151,0.46541786193847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.4510086476802826},{"x":0.4989604949951172,"y":0.4510086476802826},{"x":0.4989604949951172,"y":0.46541786193847656},{"x":0.4989604949951172,"y":0.46541786193847656}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4989604949951172,0.4510086476802826,0.4989604949951172,0.46541786193847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.4510086476802826},{"x":0.4906444847583771,"y":0.4510086476802826},{"x":0.4906444847583771,"y":0.46541786193847656},{"x":0.469854474067688,"y":0.46541786193847656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.469854474067688,0.4510086476802826,0.4906444847583771,0.46541786193847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.4510086476802826},{"x":0.46777546405792236,"y":0.4510086476802826},{"x":0.46777546405792236,"y":0.46541786193847656},{"x":0.43866944313049316,"y":0.46541786193847656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.43866944313049316,0.4510086476802826,0.46777546405792236,0.46541786193847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054054021835327,"y":0.4510086476802826},{"x":0.43035343289375305,"y":0.4510086476802826},{"x":0.43035343289375305,"y":0.46541786193847656},{"x":0.4054054021835327,"y":0.46541786193847656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.4054054021835327,0.4510086476802826,0.43035343289375305,0.46541786193847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.4510086476802826},{"x":0.4054054021835327,"y":0.4510086476802826},{"x":0.4054054021835327,"y":0.46541786193847656},{"x":0.395010381937027,"y":0.46541786193847656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.395010381937027,0.4510086476802826,0.4054054021835327,0.46541786193847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3762993812561035,"y":0.4510086476802826},{"x":0.39293140172958374,"y":0.4510086476802826},{"x":0.39293140172958374,"y":0.46541786193847656},{"x":0.3762993812561035,"y":0.46541786193847656}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بازار","boundary":[0.3762993812561035,0.4510086476802826,0.39293140172958374,0.46541786193847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.4510086476802826},{"x":0.3742203712463379,"y":0.4510086476802826},{"x":0.3742203712463379,"y":0.46541786193847656},{"x":0.3534303605556488,"y":0.46541786193847656}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.3534303605556488,0.4510086476802826,0.3742203712463379,0.46541786193847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3160083293914795,"y":0.4510086476802826},{"x":0.34927234053611755,"y":0.4510086476802826},{"x":0.34927234053611755,"y":0.46541786193847656},{"x":0.3160083293914795,"y":0.46541786193847656}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"امولفان","boundary":[0.3160083293914795,0.4510086476802826,0.34927234053611755,0.46541786193847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27650728821754456,"y":0.4510086476802826},{"x":0.3097712993621826,"y":0.4510086476802826},{"x":0.3097712993621826,"y":0.46541786193847656},{"x":0.27650728821754456,"y":0.46541786193847656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمود","boundary":[0.27650728821754456,0.4510086476802826,0.3097712993621826,0.46541786193847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23284822702407837,"y":0.4510086476802826},{"x":0.27442827820777893,"y":0.4510086476802826},{"x":0.27442827820777893,"y":0.46541786193847656},{"x":0.23284822702407837,"y":0.46541786193847656}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محمدیان","boundary":[0.23284822702407837,0.4510086476802826,0.27442827820777893,0.46541786193847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22661122679710388,"y":0.4510086476802826},{"x":0.2286902219057083,"y":0.4510086476802826},{"x":0.2286902219057083,"y":0.46541786193847656},{"x":0.22661122679710388,"y":0.46541786193847656}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.22661122679710388,0.4510086476802826,0.2286902219057083,0.46541786193847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17047816514968872,"y":0.4510086476802826},{"x":0.22453223168849945,"y":0.4510086476802826},{"x":0.22453223168849945,"y":0.46541786193847656},{"x":0.17047816514968872,"y":0.46541786193847656}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"امیراصلانی","boundary":[0.17047816514968872,0.4510086476802826,0.22453223168849945,0.46541786193847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.4510086476802826},{"x":0.1683991700410843,"y":0.4510086476802826},{"x":0.1683991700410843,"y":0.46541786193847656},{"x":0.13513512909412384,"y":0.46541786193847656}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"افراشته","boundary":[0.13513512909412384,0.4510086476802826,0.1683991700410843,0.46541786193847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12889812886714935,"y":0.4510086476802826},{"x":0.1330561339855194,"y":0.4510086476802826},{"x":0.1330561339855194,"y":0.46541786193847656},{"x":0.12889812886714935,"y":0.46541786193847656}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.12889812886714935,0.4510086476802826,0.1330561339855194,0.46541786193847656]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12681913375854492,"y":0.4380403459072113},{"x":0.6112266182899475,"y":0.4322766661643982},{"x":0.6112266182899475,"y":0.46541786193847656},{"x":0.12889812886714935,"y":0.4711815416812897}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.12181913375854492,0.4310403459072113,0.6162266182899475,0.47241786193847657],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.469740629196167},{"x":0.5841996073722839,"y":0.469740629196167},{"x":0.5841996073722839,"y":0.4827089309692383},{"x":0.5343035459518433,"y":0.4827089309692383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.5343035459518433,0.469740629196167,0.5841996073722839,0.4827089309692383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.469740629196167},{"x":0.5280665159225464,"y":0.469740629196167},{"x":0.5280665159225464,"y":0.4827089309692383},{"x":0.5093554854393005,"y":0.4827089309692383}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.5093554854393005,0.469740629196167,0.5280665159225464,0.4827089309692383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.469740629196167},{"x":0.5093554854393005,"y":0.469740629196167},{"x":0.5093554854393005,"y":0.4827089309692383},{"x":0.4989604949951172,"y":0.4827089309692383}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4989604949951172,0.469740629196167,0.5093554854393005,0.4827089309692383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.469740629196167},{"x":0.4906444847583771,"y":0.469740629196167},{"x":0.4906444847583771,"y":0.4827089309692383},{"x":0.46777546405792236,"y":0.4827089309692383}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.46777546405792236,0.469740629196167,0.4906444847583771,0.4827089309692383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.469740629196167},{"x":0.4636174738407135,"y":0.469740629196167},{"x":0.4636174738407135,"y":0.4827089309692383},{"x":0.45945945382118225,"y":0.4827089309692383}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.45945945382118225,0.469740629196167,0.4636174738407135,0.4827089309692383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.469740629196167},{"x":0.45322245359420776,"y":0.469740629196167},{"x":0.45322245359420776,"y":0.4827089309692383},{"x":0.4178794324398041,"y":0.4827089309692383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4178794324398041,0.469740629196167,0.45322245359420776,0.4827089309692383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.469740629196167},{"x":0.4116424024105072,"y":0.469740629196167},{"x":0.4116424024105072,"y":0.4827089309692383},{"x":0.382536381483078,"y":0.4827089309692383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.382536381483078,0.469740629196167,0.4116424024105072,0.4827089309692383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3367983400821686,"y":0.469740629196167},{"x":0.3762993812561035,"y":0.469740629196167},{"x":0.3762993812561035,"y":0.4827089309692383},{"x":0.3367983400821686,"y":0.4827089309692383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.3367983400821686,0.469740629196167,0.3762993812561035,0.4827089309692383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32848232984542847,"y":0.469740629196167},{"x":0.33264032006263733,"y":0.469740629196167},{"x":0.33264032006263733,"y":0.4827089309692383},{"x":0.32848232984542847,"y":0.4827089309692383}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.32848232984542847,0.469740629196167,0.33264032006263733,0.4827089309692383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.295218288898468,"y":0.469740629196167},{"x":0.32016631960868835,"y":0.469740629196167},{"x":0.32016631960868835,"y":0.4827089309692383},{"x":0.295218288898468,"y":0.4827089309692383}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.295218288898468,0.469740629196167,0.32016631960868835,0.4827089309692383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29106029868125916,"y":0.469740629196167},{"x":0.29106029868125916,"y":0.469740629196167},{"x":0.29106029868125916,"y":0.4827089309692383},{"x":0.29106029868125916,"y":0.4827089309692383}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.29106029868125916,0.469740629196167,0.29106029868125916,0.4827089309692383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.48559078574180603},{"x":0.602910578250885,"y":0.48414984345436096},{"x":0.602910578250885,"y":0.49711814522743225},{"x":0.55509352684021,"y":0.4985590875148773}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.55509352684021,0.48559078574180603,0.602910578250885,0.49711814522743225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.4870316982269287},{"x":0.5405405163764954,"y":0.48559078574180603},{"x":0.5405405163764954,"y":0.4985590875148773},{"x":0.5155925154685974,"y":0.4985590875148773}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.5155925154685974,0.4870316982269287,0.5405405163764954,0.4985590875148773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.4870316982269287},{"x":0.5093554854393005,"y":0.4870316982269287},{"x":0.5114344954490662,"y":0.4985590875148773},{"x":0.5051975250244141,"y":0.4985590875148773}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5051975250244141,0.4870316982269287,0.5114344954490662,0.4985590875148773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.4870316982269287},{"x":0.4906444847583771,"y":0.4870316982269287},{"x":0.4906444847583771,"y":0.5},{"x":0.469854474067688,"y":0.5}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲۴۴","boundary":[0.469854474067688,0.4870316982269287,0.4906444847583771,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.4870316982269287},{"x":0.46777546405792236,"y":0.4870316982269287},{"x":0.46777546405792236,"y":0.5},{"x":0.45322245359420776,"y":0.5}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.45114344358444214,0.4870316982269287,0.46777546405792236,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.4884726107120514},{"x":0.4490644633769989,"y":0.4884726107120514},{"x":0.45114344358444214,"y":0.5},{"x":0.4490644633769989,"y":0.5}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4490644633769989,0.4884726107120514,0.45114344358444214,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41580042243003845,"y":0.4884726107120514},{"x":0.442827433347702,"y":0.4870316982269287},{"x":0.442827433347702,"y":0.5},{"x":0.41580042243003845,"y":0.5}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"وزیری","boundary":[0.41580042243003845,0.4884726107120514,0.442827433347702,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40748441219329834,"y":0.4884726107120514},{"x":0.4116424024105072,"y":0.4884726107120514},{"x":0.4116424024105072,"y":0.5},{"x":0.40956342220306396,"y":0.5}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.40748441219329834,0.4884726107120514,0.4116424024105072,0.5]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29106029868125916,"y":0.469740629196167},{"x":0.602910578250885,"y":0.469740629196167},{"x":0.602910578250885,"y":0.5},{"x":0.29106029868125916,"y":0.5}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.28606029868125915,0.462740629196167,0.607910578250885,0.507],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.5043227672576904},{"x":0.5467775464057922,"y":0.5043227672576904},{"x":0.5467775464057922,"y":0.5158501267433167},{"x":0.5135135054588318,"y":0.5158501267433167}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.5135135054588318,0.5043227672576904,0.5467775464057922,0.5158501267433167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.5043227672576904},{"x":0.5114344954490662,"y":0.5043227672576904},{"x":0.5114344954490662,"y":0.5158501267433167},{"x":0.5072765350341797,"y":0.5158501267433167}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5072765350341797,0.5043227672576904,0.5114344954490662,0.5158501267433167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.5043227672576904},{"x":0.4989604949951172,"y":0.5043227672576904},{"x":0.4989604949951172,"y":0.5158501267433167},{"x":0.4989604949951172,"y":0.5158501267433167}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.4989604949951172,0.5043227672576904,0.4989604949951172,0.5158501267433167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.5028818249702454},{"x":0.4906444847583771,"y":0.5028818249702454},{"x":0.4906444847583771,"y":0.5158501267433167},{"x":0.4490644633769989,"y":0.5158501267433167}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.4490644633769989,0.5028818249702454,0.4906444847583771,0.5158501267433167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40748441219329834,"y":0.5028818249702454},{"x":0.442827433347702,"y":0.5028818249702454},{"x":0.442827433347702,"y":0.5158501267433167},{"x":0.40748441219329834,"y":0.5158501267433167}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.40748441219329834,0.5028818249702454,0.442827433347702,0.5158501267433167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37214136123657227,"y":0.5028818249702454},{"x":0.40124741196632385,"y":0.5028818249702454},{"x":0.40124741196632385,"y":0.5158501267433167},{"x":0.37214136123657227,"y":0.5158501267433167}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.37214136123657227,0.5028818249702454,0.40124741196632385,0.5158501267433167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.5028818249702454},{"x":0.3659043610095978,"y":0.5028818249702454},{"x":0.3659043610095978,"y":0.5158501267433167},{"x":0.32640331983566284,"y":0.5158501267433167}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.32640331983566284,0.5028818249702454,0.3659043610095978,0.5158501267433167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31808730959892273,"y":0.5028818249702454},{"x":0.322245329618454,"y":0.5028818249702454},{"x":0.322245329618454,"y":0.5158501267433167},{"x":0.31808730959892273,"y":0.5158501267433167}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.31808730959892273,0.5028818249702454,0.322245329618454,0.5158501267433167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29106029868125916,"y":0.5028818249702454},{"x":0.3097712993621826,"y":0.5028818249702454},{"x":0.3097712993621826,"y":0.5158501267433167},{"x":0.29106029868125916,"y":0.5158501267433167}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵۹۲","boundary":[0.29106029868125916,0.5028818249702454,0.3097712993621826,0.5158501267433167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869022786617279,"y":0.5028818249702454},{"x":0.29106029868125916,"y":0.5028818249702454},{"x":0.29106029868125916,"y":0.5158501267433167},{"x":0.2869022786617279,"y":0.5158501267433167}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2869022786617279,0.5028818249702454,0.29106029868125916,0.5158501267433167]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869022786617279,"y":0.5028818249702454},{"x":0.5467775464057922,"y":0.5043227672576904},{"x":0.5467775464057922,"y":0.5172910690307617},{"x":0.2869022786617279,"y":0.5158501267433167}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2819022786617279,0.49588182497024536,0.5517775464057922,0.5242910690307617],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.5201728940010071},{"x":0.5384615659713745,"y":0.5201728940010071},{"x":0.5384615659713745,"y":0.5331411957740784},{"x":0.5155925154685974,"y":0.5331411957740784}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.5155925154685974,0.5201728940010071,0.5384615659713745,0.5331411957740784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.5201728940010071},{"x":0.5072765350341797,"y":0.5201728940010071},{"x":0.5072765350341797,"y":0.5331411957740784},{"x":0.4989604949951172,"y":0.5331411957740784}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4989604949951172,0.5201728940010071,0.5072765350341797,0.5331411957740784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.5216138362884521},{"x":0.48856547474861145,"y":0.5201728940010071},{"x":0.48856547474861145,"y":0.5331411957740784},{"x":0.3596673607826233,"y":0.5331411957740784}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۰-۴۲۷-۲۱۷-۹۶۴-۹۷۸","boundary":[0.3596673607826233,0.5216138362884521,0.48856547474861145,0.5331411957740784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.5216138362884521},{"x":0.3617463707923889,"y":0.5216138362884521},{"x":0.3617463707923889,"y":0.5331411957740784},{"x":0.3596673607826233,"y":0.5331411957740784}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3596673607826233,0.5216138362884521,0.3617463707923889,0.5331411957740784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3160083293914795,"y":0.5216138362884521},{"x":0.35550934076309204,"y":0.5216138362884521},{"x":0.35550934076309204,"y":0.5331411957740784},{"x":0.3160083293914795,"y":0.5331411957740784}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۶۰۰۰۰","boundary":[0.3160083293914795,0.5216138362884521,0.35550934076309204,0.5331411957740784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869022786617279,"y":0.5216138362884521},{"x":0.31392931938171387,"y":0.5216138362884521},{"x":0.31392931938171387,"y":0.5331411957740784},{"x":0.2869022786617279,"y":0.5331411957740784}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.2869022786617279,0.5216138362884521,0.31392931938171387,0.5331411957740784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925155878067017,"y":0.5389049053192139},{"x":0.6299376487731934,"y":0.5389049053192139},{"x":0.6299376487731934,"y":0.5518732070922852},{"x":0.5925155878067017,"y":0.5518732070922852}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.5925155878067017,0.5389049053192139,0.6299376487731934,0.5518732070922852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.5389049053192139},{"x":0.5862785577774048,"y":0.5389049053192139},{"x":0.5862785577774048,"y":0.5518732070922852},{"x":0.5488565564155579,"y":0.5518732070922852}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5488565564155579,0.5389049053192139,0.5862785577774048,0.5518732070922852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.5389049053192139},{"x":0.542619526386261,"y":0.5389049053192139},{"x":0.542619526386261,"y":0.5518732070922852},{"x":0.5135135054588318,"y":0.5518732070922852}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.5135135054588318,0.5389049053192139,0.542619526386261,0.5518732070922852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.5389049053192139},{"x":0.5072765350341797,"y":0.5389049053192139},{"x":0.5072765350341797,"y":0.5518732070922852},{"x":0.4989604949951172,"y":0.5518732070922852}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4989604949951172,0.5389049053192139,0.5072765350341797,0.5518732070922852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.5389049053192139},{"x":0.4906444847583771,"y":0.5389049053192139},{"x":0.4906444847583771,"y":0.5518732070922852},{"x":0.4760914742946625,"y":0.5518732070922852}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.4760914742946625,0.5389049053192139,0.4906444847583771,0.5518732070922852]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869022786617279,"y":0.5216138362884521},{"x":0.6299376487731934,"y":0.5201728940010071},{"x":0.6299376487731934,"y":0.5518732070922852},{"x":0.2869022786617279,"y":0.5533141493797302}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2819022786617279,0.5146138362884521,0.6349376487731934,0.5588732070922852],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.5547550320625305},{"x":0.5509355664253235,"y":0.5561959743499756},{"x":0.5509355664253235,"y":0.5677233338356018},{"x":0.5093554854393005,"y":0.5677233338356018}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.5093554854393005,0.5547550320625305,0.5509355664253235,0.5677233338356018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.5547550320625305},{"x":0.5072765350341797,"y":0.5547550320625305},{"x":0.5072765350341797,"y":0.5677233338356018},{"x":0.4989604949951172,"y":0.5677233338356018}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4989604949951172,0.5547550320625305,0.5072765350341797,0.5677233338356018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553014636039734,"y":0.5547550320625305},{"x":0.4906444847583771,"y":0.5561959743499756},{"x":0.4906444847583771,"y":0.5677233338356018},{"x":0.4553014636039734,"y":0.5677233338356018}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.4553014636039734,0.5547550320625305,0.4906444847583771,0.5677233338356018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.5547550320625305},{"x":0.4553014636039734,"y":0.5547550320625305},{"x":0.4553014636039734,"y":0.5677233338356018},{"x":0.45114344358444214,"y":0.5677233338356018}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45114344358444214,0.5547550320625305,0.4553014636039734,0.5677233338356018]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.5547550320625305},{"x":0.5509355664253235,"y":0.5547550320625305},{"x":0.5509355664253235,"y":0.5677233338356018},{"x":0.45114344358444214,"y":0.5677233338356018}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.44614344358444213,0.5477550320625305,0.5559355664253235,0.5747233338356018],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.5734870433807373},{"x":0.5446985363960266,"y":0.5734870433807373},{"x":0.5446985363960266,"y":0.5864553451538086},{"x":0.5114344954490662,"y":0.5864553451538086}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.5114344954490662,0.5734870433807373,0.5446985363960266,0.5864553451538086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.5734870433807373},{"x":0.5093554854393005,"y":0.5734870433807373},{"x":0.5093554854393005,"y":0.5864553451538086},{"x":0.5072765350341797,"y":0.5864553451538086}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5072765350341797,0.5734870433807373,0.5093554854393005,0.5864553451538086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.5734870433807373},{"x":0.4989604949951172,"y":0.5734870433807373},{"x":0.4989604949951172,"y":0.5864553451538086},{"x":0.4989604949951172,"y":0.5864553451538086}]},"confidence":0.38999998569488525,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.4989604949951172,0.5734870433807373,0.4989604949951172,0.5864553451538086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.5734870433807373},{"x":0.4906444847583771,"y":0.5734870433807373},{"x":0.4906444847583771,"y":0.5864553451538086},{"x":0.4573804438114166,"y":0.5864553451538086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.4573804438114166,0.5734870433807373,0.4906444847583771,0.5864553451538086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.5720461010932922},{"x":0.4553014636039734,"y":0.5734870433807373},{"x":0.4553014636039734,"y":0.5864553451538086},{"x":0.4137214124202728,"y":0.5850144028663635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنندگان","boundary":[0.4137214124202728,0.5720461010932922,0.4553014636039734,0.5864553451538086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.5720461010932922},{"x":0.40956342220306396,"y":0.5720461010932922},{"x":0.40956342220306396,"y":0.5850144028663635},{"x":0.395010381937027,"y":0.5850144028663635}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.395010381937027,0.5720461010932922,0.40956342220306396,0.5850144028663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3679833710193634,"y":0.5720461010932922},{"x":0.3887733817100525,"y":0.5720461010932922},{"x":0.3887733817100525,"y":0.5850144028663635},{"x":0.3679833710193634,"y":0.5850144028663635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.3679833710193634,0.5720461010932922,0.3887733817100525,0.5850144028663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.590778112411499},{"x":0.5446985363960266,"y":0.5922189950942993},{"x":0.5446985363960266,"y":0.6051872968673706},{"x":0.5093554854393005,"y":0.6037464141845703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.5093554854393005,0.590778112411499,0.5446985363960266,0.6051872968673706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.590778112411499},{"x":0.5093554854393005,"y":0.590778112411499},{"x":0.5093554854393005,"y":0.6037464141845703},{"x":0.5051975250244141,"y":0.6037464141845703}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5051975250244141,0.590778112411499,0.5093554854393005,0.6037464141845703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.590778112411499},{"x":0.5031185150146484,"y":0.590778112411499},{"x":0.5031185150146484,"y":0.6037464141845703},{"x":0.49688148498535156,"y":0.6037464141845703}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.4989604949951172,0.590778112411499,0.5031185150146484,0.6037464141845703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.5878962278366089},{"x":0.4261954128742218,"y":0.589337170124054},{"x":0.4261954128742218,"y":0.6023054718971252},{"x":0.3596673607826233,"y":0.6008645296096802}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Consumer","boundary":[0.3596673607826233,0.5878962278366089,0.4261954128742218,0.6023054718971252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4324324429035187,"y":0.589337170124054},{"x":0.4906444847583771,"y":0.590778112411499},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6037464141845703},{"x":0.43035343289375305,"y":0.6023054718971252}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Behavior","boundary":[0.4324324429035187,0.589337170124054,0.4906444847583771,0.6037464141845703]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3617463707923889,"y":0.5720461010932922},{"x":0.5467775464057922,"y":0.5734870433807373},{"x":0.5446985363960266,"y":0.6051872968673706},{"x":0.3596673607826233,"y":0.6023054718971252}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3567463707923889,0.5650461010932922,0.5496985363960266,0.6121872968673706],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.6066282391548157},{"x":0.5446985363960266,"y":0.6080691814422607},{"x":0.5446985363960266,"y":0.621037483215332},{"x":0.5114344954490662,"y":0.621037483215332}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.5114344954490662,0.6066282391548157,0.5446985363960266,0.621037483215332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.6066282391548157},{"x":0.5072765350341797,"y":0.6066282391548157},{"x":0.5072765350341797,"y":0.621037483215332},{"x":0.4989604949951172,"y":0.621037483215332}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4989604949951172,0.6066282391548157,0.5072765350341797,0.621037483215332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.6066282391548157},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6066282391548157},{"x":0.4906444847583771,"y":0.621037483215332},{"x":0.4636174738407135,"y":0.621037483215332}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.4636174738407135,0.6066282391548157,0.4906444847583771,0.621037483215332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.6066282391548157},{"x":0.45322245359420776,"y":0.6066282391548157},{"x":0.45322245359420776,"y":0.621037483215332},{"x":0.4178794324398041,"y":0.621037483215332}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کنندگان","boundary":[0.4178794324398041,0.6066282391548157,0.45322245359420776,0.621037483215332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.6066282391548157},{"x":0.3991684019565582,"y":0.6066282391548157},{"x":0.3991684019565582,"y":0.619596540927887},{"x":0.395010381937027,"y":0.619596540927887}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.395010381937027,0.6066282391548157,0.3991684019565582,0.619596540927887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3659043610095978,"y":0.6066282391548157},{"x":0.3887733817100525,"y":0.6066282391548157},{"x":0.3887733817100525,"y":0.619596540927887},{"x":0.3659043610095978,"y":0.619596540927887}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.3659043610095978,0.6066282391548157,0.3887733817100525,0.619596540927887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3451143503189087,"y":0.6066282391548157},{"x":0.3596673607826233,"y":0.6066282391548157},{"x":0.3596673607826233,"y":0.619596540927887},{"x":0.3451143503189087,"y":0.619596540927887}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.3451143503189087,0.6066282391548157,0.3596673607826233,0.619596540927887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31808730959892273,"y":0.6066282391548157},{"x":0.3388773500919342,"y":0.6066282391548157},{"x":0.3388773500919342,"y":0.619596540927887},{"x":0.31808730959892273,"y":0.619596540927887}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.31808730959892273,0.6066282391548157,0.3388773500919342,0.619596540927887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.6253602504730225},{"x":0.5446985363960266,"y":0.6253602504730225},{"x":0.5446985363960266,"y":0.6383285522460938},{"x":0.5114344954490662,"y":0.6368876099586487}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.5114344954490662,0.6253602504730225,0.5446985363960266,0.6383285522460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.6253602504730225},{"x":0.5093554854393005,"y":0.6253602504730225},{"x":0.5093554854393005,"y":0.6368876099586487},{"x":0.5051975250244141,"y":0.6368876099586487}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5051975250244141,0.6253602504730225,0.5093554854393005,0.6368876099586487]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.6253602504730225},{"x":0.5010395050048828,"y":0.6253602504730225},{"x":0.5010395050048828,"y":0.6368876099586487},{"x":0.49688148498535156,"y":0.6368876099586487}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.49688148498535156,0.6253602504730225,0.5010395050048828,0.6368876099586487]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31185030937194824,"y":0.6224783658981323},{"x":0.38461539149284363,"y":0.6239193081855774},{"x":0.38461539149284363,"y":0.6354466676712036},{"x":0.31185030937194824,"y":0.6354466676712036}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Consumers","boundary":[0.31185030937194824,0.6224783658981323,0.38461539149284363,0.6354466676712036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3908523917198181,"y":0.6239193081855774},{"x":0.4615384638309479,"y":0.6253602504730225},{"x":0.4615384638309479,"y":0.6368876099586487},{"x":0.3908523917198181,"y":0.6354466676712036}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Behavior--","boundary":[0.3908523917198181,0.6239193081855774,0.4615384638309479,0.6368876099586487]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46569645404815674,"y":0.6253602504730225},{"x":0.48856547474861145,"y":0.6253602504730225},{"x":0.48856547474861145,"y":0.6368876099586487},{"x":0.46569645404815674,"y":0.6368876099586487}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Iran","boundary":[0.46569645404815674,0.6253602504730225,0.48856547474861145,0.6368876099586487]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31185030937194824,"y":0.6066282391548157},{"x":0.5446985363960266,"y":0.6080691814422607},{"x":0.5446985363960266,"y":0.6368876099586487},{"x":0.3097712993621826,"y":0.6354466676712036}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.30685030937194824,0.5996282391548157,0.5496985363960266,0.6438876099586487],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.6426513195037842},{"x":0.5446985363960266,"y":0.6426513195037842},{"x":0.5446985363960266,"y":0.6570605039596558},{"x":0.5114344954490662,"y":0.6556196212768555}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.5114344954490662,0.6426513195037842,0.5446985363960266,0.6570605039596558]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.6426513195037842},{"x":0.5093554854393005,"y":0.6426513195037842},{"x":0.5093554854393005,"y":0.6556196212768555},{"x":0.5072765350341797,"y":0.6556196212768555}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5072765350341797,0.6426513195037842,0.5093554854393005,0.6556196212768555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.6426513195037842},{"x":0.4989604949951172,"y":0.6426513195037842},{"x":0.4989604949951172,"y":0.6556196212768555},{"x":0.4989604949951172,"y":0.6556196212768555}]},"confidence":0.44999998807907104,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.4989604949951172,0.6426513195037842,0.4989604949951172,0.6556196212768555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.6426513195037842},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6426513195037842},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6556196212768555},{"x":0.45114344358444214,"y":0.6556196212768555}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بازاریابی","boundary":[0.45114344358444214,0.6426513195037842,0.4906444847583771,0.6556196212768555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.6412103772163391},{"x":0.44490644335746765,"y":0.6412103772163391},{"x":0.44490644335746765,"y":0.6541786789894104},{"x":0.43035343289375305,"y":0.6541786789894104}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.43035343289375305,0.6412103772163391,0.44490644335746765,0.6541786789894104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.6412103772163391},{"x":0.4261954128742218,"y":0.6426513195037842},{"x":0.4261954128742218,"y":0.6556196212768555},{"x":0.40124741196632385,"y":0.6541786789894104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.40124741196632385,0.6412103772163391,0.4261954128742218,0.6556196212768555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.6599423885345459},{"x":0.5446985363960266,"y":0.6599423885345459},{"x":0.5446985363960266,"y":0.6729106903076172},{"x":0.5114344954490662,"y":0.6714697480201721}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.5114344954490662,0.6599423885345459,0.5446985363960266,0.6729106903076172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.6599423885345459},{"x":0.5114344954490662,"y":0.6599423885345459},{"x":0.5114344954490662,"y":0.6714697480201721},{"x":0.5072765350341797,"y":0.6714697480201721}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5072765350341797,0.6599423885345459,0.5114344954490662,0.6714697480201721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.6599423885345459},{"x":0.4989604949951172,"y":0.6599423885345459},{"x":0.4989604949951172,"y":0.6714697480201721},{"x":0.4989604949951172,"y":0.6714697480201721}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.4989604949951172,0.6599423885345459,0.4989604949951172,0.6714697480201721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3742203712463379,"y":0.6585014462471008},{"x":0.44490644335746765,"y":0.6585014462471008},{"x":0.44490644335746765,"y":0.6714697480201721},{"x":0.3742203712463379,"y":0.6714697480201721}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Marketing","boundary":[0.3742203712463379,0.6585014462471008,0.44490644335746765,0.6714697480201721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.6585014462471008},{"x":0.45945945382118225,"y":0.6585014462471008},{"x":0.45945945382118225,"y":0.6714697480201721},{"x":0.4490644633769989,"y":0.6714697480201721}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.4490644633769989,0.6585014462471008,0.45945945382118225,0.6714697480201721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46569645404815674,"y":0.6585014462471008},{"x":0.48856547474861145,"y":0.6585014462471008},{"x":0.48856547474861145,"y":0.6714697480201721},{"x":0.46569645404815674,"y":0.6714697480201721}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Iran","boundary":[0.46569645404815674,0.6585014462471008,0.48856547474861145,0.6714697480201721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.6772334575653076},{"x":0.5446985363960266,"y":0.6786743402481079},{"x":0.5446985363960266,"y":0.6916426420211792},{"x":0.5114344954490662,"y":0.6902016997337341}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.5114344954490662,0.6772334575653076,0.5446985363960266,0.6916426420211792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.6772334575653076},{"x":0.5114344954490662,"y":0.6772334575653076},{"x":0.5114344954490662,"y":0.6902016997337341},{"x":0.5072765350341797,"y":0.6902016997337341}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5072765350341797,0.6772334575653076,0.5114344954490662,0.6902016997337341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.6772334575653076},{"x":0.4989604949951172,"y":0.6772334575653076},{"x":0.4989604949951172,"y":0.6902016997337341},{"x":0.4989604949951172,"y":0.6902016997337341}]},"confidence":0.30000001192092896,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.4989604949951172,0.6772334575653076,0.4989604949951172,0.6902016997337341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553014636039734,"y":0.6772334575653076},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6772334575653076},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6902016997337341},{"x":0.4553014636039734,"y":0.6902016997337341}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشتری","boundary":[0.4553014636039734,0.6772334575653076,0.4906444847583771,0.6902016997337341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.6772334575653076},{"x":0.45322245359420776,"y":0.6772334575653076},{"x":0.45322245359420776,"y":0.6902016997337341},{"x":0.4199584126472473,"y":0.6902016997337341}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.4199584126472473,0.6772334575653076,0.45322245359420776,0.6902016997337341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.6757925152778625},{"x":0.4137214124202728,"y":0.6757925152778625},{"x":0.4137214124202728,"y":0.6887608170509338},{"x":0.3991684019565582,"y":0.6887608170509338}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.3991684019565582,0.6757925152778625,0.4137214124202728,0.6887608170509338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37006238102912903,"y":0.6757925152778625},{"x":0.39293140172958374,"y":0.6772334575653076},{"x":0.39293140172958374,"y":0.6902016997337341},{"x":0.37006238102912903,"y":0.6887608170509338}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.37006238102912903,0.6757925152778625,0.39293140172958374,0.6902016997337341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.6945244669914246},{"x":0.5446985363960266,"y":0.6959654092788696},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7089337110519409},{"x":0.5093554854393005,"y":0.7074927687644958}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.5114344954490662,0.6945244669914246,0.5446985363960266,0.7089337110519409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.6945244669914246},{"x":0.5114344954490662,"y":0.6945244669914246},{"x":0.5093554854393005,"y":0.7060518860816956},{"x":0.5072765350341797,"y":0.7060518860816956}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5072765350341797,0.6945244669914246,0.5093554854393005,0.7060518860816956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.6930835843086243},{"x":0.4989604949951172,"y":0.6930835843086243},{"x":0.4989604949951172,"y":0.7060518860816956},{"x":0.49688148498535156,"y":0.7060518860816956}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.4989604949951172,0.6930835843086243,0.4989604949951172,0.7060518860816956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46569645404815674,"y":0.6916426420211792},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6930835843086243},{"x":0.4906444847583771,"y":0.7060518860816956},{"x":0.46569645404815674,"y":0.7046109437942505}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Iran","boundary":[0.46569645404815674,0.6916426420211792,0.4906444847583771,0.7060518860816956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.7118155360221863},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7118155360221863},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7247838377952576},{"x":0.5093554854393005,"y":0.7247838377952576}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.5114344954490662,0.7118155360221863,0.5446985363960266,0.7247838377952576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.7118155360221863},{"x":0.5093554854393005,"y":0.7118155360221863},{"x":0.5093554854393005,"y":0.7247838377952576},{"x":0.5072765350341797,"y":0.7247838377952576}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5072765350341797,0.7118155360221863,0.5093554854393005,0.7247838377952576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.7118155360221863},{"x":0.4989604949951172,"y":0.7118155360221863},{"x":0.4989604949951172,"y":0.7247838377952576},{"x":0.49688148498535156,"y":0.7247838377952576}]},"confidence":0.38999998569488525,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.4989604949951172,0.7118155360221863,0.4989604949951172,0.7247838377952576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.710374653339386},{"x":0.4906444847583771,"y":0.7118155360221863},{"x":0.4906444847583771,"y":0.7247838377952576},{"x":0.45114344358444214,"y":0.7233429551124573}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بازاریابی","boundary":[0.45114344358444214,0.710374653339386,0.4906444847583771,0.7247838377952576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.729106605052948},{"x":0.5467775464057922,"y":0.729106605052948},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7420749068260193},{"x":0.5114344954490662,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.5114344954490662,0.729106605052948,0.5446985363960266,0.7420749068260193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.729106605052948},{"x":0.5114344954490662,"y":0.729106605052948},{"x":0.5093554854393005,"y":0.7420749068260193},{"x":0.5072765350341797,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5072765350341797,0.729106605052948,0.5093554854393005,0.7420749068260193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.729106605052948},{"x":0.4989604949951172,"y":0.729106605052948},{"x":0.4989604949951172,"y":0.740634024143219},{"x":0.4989604949951172,"y":0.740634024143219}]},"confidence":0.46000000834465027,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.4989604949951172,0.729106605052948,0.4989604949951172,0.740634024143219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42411643266677856,"y":0.7262247800827026},{"x":0.4906444847583771,"y":0.729106605052948},{"x":0.4906444847583771,"y":0.7420749068260193},{"x":0.42203742265701294,"y":0.740634024143219}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Marketing","boundary":[0.42411643266677856,0.7262247800827026,0.4906444847583771,0.7420749068260193]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37006238102912903,"y":0.639769434928894},{"x":0.5488565564155579,"y":0.6426513195037842},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7420749068260193},{"x":0.3679833710193634,"y":0.7391930818557739}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.365062381029129,0.632769434928894,0.5496985363960266,0.7490749068260193],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.7463976740837097},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7463976740837097},{"x":0.5446985363960266,"y":0.759365975856781},{"x":0.5114344954490662,"y":0.759365975856781}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.5114344954490662,0.7463976740837097,0.5446985363960266,0.759365975856781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.7463976740837097},{"x":0.5114344954490662,"y":0.7463976740837097},{"x":0.5114344954490662,"y":0.759365975856781},{"x":0.5072765350341797,"y":0.759365975856781}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5072765350341797,0.7463976740837097,0.5114344954490662,0.759365975856781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.7463976740837097},{"x":0.4989604949951172,"y":0.7463976740837097},{"x":0.4989604949951172,"y":0.759365975856781},{"x":0.4989604949951172,"y":0.759365975856781}]},"confidence":0.36000001430511475,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.4989604949951172,0.7463976740837097,0.4989604949951172,0.759365975856781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553014636039734,"y":0.7463976740837097},{"x":0.4906444847583771,"y":0.7463976740837097},{"x":0.4906444847583771,"y":0.759365975856781},{"x":0.4553014636039734,"y":0.759365975856781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشتری","boundary":[0.4553014636039734,0.7463976740837097,0.4906444847583771,0.759365975856781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.7463976740837097},{"x":0.45322245359420776,"y":0.7463976740837097},{"x":0.45322245359420776,"y":0.759365975856781},{"x":0.4199584126472473,"y":0.759365975856781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.4199584126472473,0.7463976740837097,0.45322245359420776,0.759365975856781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.7636887431144714},{"x":0.542619526386261,"y":0.7636887431144714},{"x":0.542619526386261,"y":0.7766570448875427},{"x":0.5114344954490662,"y":0.7766570448875427}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.5135135054588318,0.7636887431144714,0.542619526386261,0.7766570448875427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.7636887431144714},{"x":0.5114344954490662,"y":0.7636887431144714},{"x":0.5114344954490662,"y":0.7766570448875427},{"x":0.5051975250244141,"y":0.7766570448875427}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5072765350341797,0.7636887431144714,0.5114344954490662,0.7766570448875427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.7636887431144714},{"x":0.5010395050048828,"y":0.7636887431144714},{"x":0.5010395050048828,"y":0.7766570448875427},{"x":0.49688148498535156,"y":0.7766570448875427}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.49688148498535156,0.7636887431144714,0.5010395050048828,0.7766570448875427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.7608069181442261},{"x":0.42411643266677856,"y":0.7622478604316711},{"x":0.42411643266677856,"y":0.7752161622047424},{"x":0.3617463707923889,"y":0.7737752199172974}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Customer","boundary":[0.36382535099983215,0.7608069181442261,0.42411643266677856,0.7752161622047424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282744228839874,"y":0.7622478604316711},{"x":0.4927234947681427,"y":0.7636887431144714},{"x":0.4906444847583771,"y":0.7766570448875427},{"x":0.4261954128742218,"y":0.7752161622047424}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Relations","boundary":[0.4282744228839874,0.7622478604316711,0.4906444847583771,0.7766570448875427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.7809798121452332},{"x":0.5758835673332214,"y":0.7809798121452332},{"x":0.5758835673332214,"y":0.7939481139183044},{"x":0.5467775464057922,"y":0.7939481139183044}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.5467775464057922,0.7809798121452332,0.5758835673332214,0.7939481139183044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.7809798121452332},{"x":0.5405405163764954,"y":0.7809798121452332},{"x":0.5405405163764954,"y":0.7939481139183044},{"x":0.5093554854393005,"y":0.7939481139183044}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.5093554854393005,0.7809798121452332,0.5405405163764954,0.7939481139183044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.7809798121452332},{"x":0.5114344954490662,"y":0.7809798121452332},{"x":0.5114344954490662,"y":0.7939481139183044},{"x":0.5051975250244141,"y":0.7939481139183044}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5051975250244141,0.7809798121452332,0.5114344954490662,0.7939481139183044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553014636039734,"y":0.7809798121452332},{"x":0.4906444847583771,"y":0.7809798121452332},{"x":0.4906444847583771,"y":0.7939481139183044},{"x":0.4553014636039734,"y":0.7939481139183044}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصلانی","boundary":[0.4553014636039734,0.7809798121452332,0.4906444847583771,0.7939481139183044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.7809798121452332},{"x":0.4490644633769989,"y":0.7809798121452332},{"x":0.4490644633769989,"y":0.7939481139183044},{"x":0.4137214124202728,"y":0.7939481139183044}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افراشته","boundary":[0.4137214124202728,0.7809798121452332,0.4490644633769989,0.7939481139183044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4116424024105072,"y":0.7809798121452332},{"x":0.4137214124202728,"y":0.7809798121452332},{"x":0.4137214124202728,"y":0.7939481139183044},{"x":0.4116424024105072,"y":0.7939481139183044}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4116424024105072,0.7809798121452332,0.4137214124202728,0.7939481139183044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3887733817100525,"y":0.7809798121452332},{"x":0.4054054021835327,"y":0.7809798121452332},{"x":0.4054054021835327,"y":0.7939481139183044},{"x":0.3887733817100525,"y":0.7939481139183044}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"امیر","boundary":[0.3887733817100525,0.7809798121452332,0.4054054021835327,0.7939481139183044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38461539149284363,"y":0.7809798121452332},{"x":0.38669440150260925,"y":0.7809798121452332},{"x":0.38669440150260925,"y":0.7939481139183044},{"x":0.38461539149284363,"y":0.7939481139183044}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.38461539149284363,0.7809798121452332,0.38669440150260925,0.7939481139183044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34095633029937744,"y":0.7809798121452332},{"x":0.3762993812561035,"y":0.7809798121452332},{"x":0.3762993812561035,"y":0.7939481139183044},{"x":0.34095633029937744,"y":0.7939481139183044}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۳۷۱","boundary":[0.34095633029937744,0.7809798121452332,0.3762993812561035,0.7939481139183044]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34303534030914307,"y":0.7435158491134644},{"x":0.5779625773429871,"y":0.7463976740837097},{"x":0.5758835673332214,"y":0.7968299984931946},{"x":0.34095633029937744,"y":0.7939481139183044}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.33803534030914306,0.7365158491134643,0.5808835673332214,0.8038299984931946],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.7968299984931946},{"x":0.5758835673332214,"y":0.7968299984931946},{"x":0.5758835673332214,"y":0.8097983002662659},{"x":0.5446985363960266,"y":0.8097983002662659}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.5446985363960266,0.7968299984931946,0.5758835673332214,0.8097983002662659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.7968299984931946},{"x":0.5405405163764954,"y":0.7968299984931946},{"x":0.5405405163764954,"y":0.8097983002662659},{"x":0.5072765350341797,"y":0.8097983002662659}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.5072765350341797,0.7968299984931946,0.5405405163764954,0.8097983002662659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.7968299984931946},{"x":0.4989604949951172,"y":0.7968299984931946},{"x":0.4989604949951172,"y":0.8097983002662659},{"x":0.4989604949951172,"y":0.8097983002662659}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4989604949951172,0.7968299984931946,0.4989604949951172,0.8097983002662659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.7968299984931946},{"x":0.4906444847583771,"y":0.7968299984931946},{"x":0.4906444847583771,"y":0.8097983002662659},{"x":0.45322245359420776,"y":0.8097983002662659}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.45322245359420776,0.7968299984931946,0.4906444847583771,0.8097983002662659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.7968299984931946},{"x":0.4490644633769989,"y":0.7968299984931946},{"x":0.4490644633769989,"y":0.8097983002662659},{"x":0.4199584126472473,"y":0.8097983002662659}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.4199584126472473,0.7968299984931946,0.4490644633769989,0.8097983002662659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3659043610095978,"y":0.7968299984931946},{"x":0.4137214124202728,"y":0.7968299984931946},{"x":0.4137214124202728,"y":0.8097983002662659},{"x":0.3659043610095978,"y":0.8097983002662659}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.3659043610095978,0.7968299984931946,0.4137214124202728,0.8097983002662659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.8170028924942017},{"x":0.5883575677871704,"y":0.8170028924942017},{"x":0.5883575677871704,"y":0.8285302519798279},{"x":0.5717255473136902,"y":0.8285302519798279}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.5717255473136902,0.8170028924942017,0.5883575677871704,0.8285302519798279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.8155619502067566},{"x":0.5717255473136902,"y":0.8155619502067566},{"x":0.5717255473136902,"y":0.8285302519798279},{"x":0.5488565564155579,"y":0.8285302519798279}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.5488565564155579,0.8155619502067566,0.5717255473136902,0.8285302519798279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.8141210079193115},{"x":0.5384615659713745,"y":0.8155619502067566},{"x":0.5363825559616089,"y":0.8285302519798279},{"x":0.5093554854393005,"y":0.8270893096923828}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.5114344954490662,0.8141210079193115,0.5363825559616089,0.8285302519798279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.8141210079193115},{"x":0.5114344954490662,"y":0.8141210079193115},{"x":0.5114344954490662,"y":0.8270893096923828},{"x":0.5051975250244141,"y":0.8270893096923828}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5072765350341797,0.8141210079193115,0.5114344954490662,0.8270893096923828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.8141210079193115},{"x":0.5010395050048828,"y":0.8141210079193115},{"x":0.5010395050048828,"y":0.8270893096923828},{"x":0.49688148498535156,"y":0.8270893096923828}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.49688148498535156,0.8141210079193115,0.5010395050048828,0.8270893096923828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.442827433347702,"y":0.8141210079193115},{"x":0.4906444847583771,"y":0.8141210079193115},{"x":0.4906444847583771,"y":0.8270893096923828},{"x":0.442827433347702,"y":0.8256484270095825}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۵۴۱۵/۳۲","boundary":[0.442827433347702,0.8141210079193115,0.4906444847583771,0.8270893096923828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41580042243003845,"y":0.8126801252365112},{"x":0.43866944313049316,"y":0.8126801252365112},{"x":0.43659043312072754,"y":0.8256484270095825},{"x":0.4137214124202728,"y":0.8256484270095825}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"HF","boundary":[0.41580042243003845,0.8126801252365112,0.43659043312072754,0.8256484270095825]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3659043610095978,"y":0.7968299984931946},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7968299984931946},{"x":0.5883575677871704,"y":0.8285302519798279},{"x":0.3659043610095978,"y":0.8285302519798279}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3609043610095978,0.7898299984931946,0.5933575677871704,0.8355302519798279],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.8342939615249634},{"x":0.5925155878067017,"y":0.8342939615249634},{"x":0.5925155878067017,"y":0.8472622632980347},{"x":0.5758835673332214,"y":0.8458213210105896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.5758835673332214,0.8342939615249634,0.5925155878067017,0.8472622632980347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.8342939615249634},{"x":0.5717255473136902,"y":0.8342939615249634},{"x":0.5717255473136902,"y":0.8458213210105896},{"x":0.5488565564155579,"y":0.8458213210105896}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.5488565564155579,0.8342939615249634,0.5717255473136902,0.8458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.8328530192375183},{"x":0.5384615659713745,"y":0.8328530192375183},{"x":0.5384615659713745,"y":0.8458213210105896},{"x":0.5135135054588318,"y":0.8458213210105896}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"دیوئی","boundary":[0.5135135054588318,0.8328530192375183,0.5384615659713745,0.8458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.8328530192375183},{"x":0.5072765350341797,"y":0.8328530192375183},{"x":0.5072765350341797,"y":0.8443803787231445},{"x":0.4989604949951172,"y":0.8443803787231445}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4989604949951172,0.8328530192375183,0.5072765350341797,0.8443803787231445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4345114231109619,"y":0.8314120769500732},{"x":0.4906444847583771,"y":0.8328530192375183},{"x":0.4906444847583771,"y":0.8443803787231445},{"x":0.4345114231109619,"y":0.8429394960403442}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۶۵۸/۸۳۴۲","boundary":[0.4345114231109619,0.8314120769500732,0.4906444847583771,0.8443803787231445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.848703145980835},{"x":0.6216216087341309,"y":0.85014408826828},{"x":0.6216216087341309,"y":0.8631123900413513},{"x":0.5945945978164673,"y":0.8631123900413513}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.5945945978164673,0.848703145980835,0.6216216087341309,0.8631123900413513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.848703145980835},{"x":0.5883575677871704,"y":0.848703145980835},{"x":0.5883575677871704,"y":0.8631123900413513},{"x":0.5343035459518433,"y":0.8616714477539062}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.5343035459518433,0.848703145980835,0.5883575677871704,0.8631123900413513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.848703145980835},{"x":0.5280665159225464,"y":0.848703145980835},{"x":0.5280665159225464,"y":0.8616714477539062},{"x":0.5155925154685974,"y":0.8616714477539062}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.5155925154685974,0.848703145980835,0.5280665159225464,0.8616714477539062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.848703145980835},{"x":0.5072765350341797,"y":0.848703145980835},{"x":0.5072765350341797,"y":0.8616714477539062},{"x":0.4989604949951172,"y":0.8616714477539062}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4989604949951172,0.848703145980835,0.5072765350341797,0.8616714477539062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.848703145980835},{"x":0.48856547474861145,"y":0.848703145980835},{"x":0.48856547474861145,"y":0.8616714477539062},{"x":0.43866944313049316,"y":0.8616714477539062}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۷۵۴۹۰۷۰","boundary":[0.43866944313049316,0.848703145980835,0.48856547474861145,0.8616714477539062]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4345114231109619,"y":0.8314120769500732},{"x":0.6216216087341309,"y":0.8342939615249634},{"x":0.6216216087341309,"y":0.8645533323287964},{"x":0.4345114231109619,"y":0.8616714477539062}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4295114231109619,0.8244120769500732,0.6266216087341309,0.8715533323287964],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31392931938171387,"y":0.6930835843086243},{"x":0.37837839126586914,"y":0.6930835843086243},{"x":0.37837839126586914,"y":0.7031700015068054},{"x":0.31392931938171387,"y":0.7031700015068054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Customer","boundary":[0.31392931938171387,0.6930835843086243,0.37837839126586914,0.7031700015068054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.6930835843086243},{"x":0.44490644335746765,"y":0.6930835843086243},{"x":0.44490644335746765,"y":0.7031700015068054},{"x":0.382536381483078,"y":0.7031700015068054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Relations","boundary":[0.382536381483078,0.6930835843086243,0.44490644335746765,0.7031700015068054]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31392931938171387,"y":0.6930835843086243},{"x":0.44490644335746765,"y":0.6930835843086243},{"x":0.44490644335746765,"y":0.7031700015068054},{"x":0.31392931938171387,"y":0.7031700015068054}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.30892931938171386,0.6860835843086243,0.44990644335746766,0.7101700015068054],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/bac3d92fc962d40d/pages/NGqnqKtQWTsPbJcD-sec.webp","jpeg":"/storage/books/bac3d92fc962d40d/pages/DNyWuYPEeWlzcDZs.jpg","blurred":"/storage/books/bac3d92fc962d40d/pages/kEwhptpnCFQGuusn.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.00045640796608835643,0.0002847419939398422,0.9983817280602802,0.9993026725486651]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.2046109437942505},{"x":0.7733888030052185,"y":0.2046109437942505},{"x":0.7733888030052185,"y":0.24783861637115479},{"x":0.6902287006378174,"y":0.24783861637115479}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.6902287006378174,0.2046109437942505,0.7733888030052185,0.24783861637115479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.2046109437942505},{"x":0.6798336505889893,"y":0.2046109437942505},{"x":0.6798336505889893,"y":0.24783861637115479},{"x":0.5758835673332214,"y":0.24783861637115479}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.5758835673332214,0.2046109437942505,0.6798336505889893,0.24783861637115479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.2046109437942505},{"x":0.5509355664253235,"y":0.2046109437942505},{"x":0.5509355664253235,"y":0.24783861637115479},{"x":0.45945945382118225,"y":0.24783861637115479}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.45945945382118225,0.2046109437942505,0.5509355664253235,0.24783861637115479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4116424024105072,"y":0.2046109437942505},{"x":0.4490644633769989,"y":0.2046109437942505},{"x":0.4490644633769989,"y":0.24783861637115479},{"x":0.4116424024105072,"y":0.24783861637115479}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4116424024105072,0.2046109437942505,0.4490644633769989,0.24783861637115479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32848232984542847,"y":0.2046109437942505},{"x":0.40124741196632385,"y":0.2046109437942505},{"x":0.40124741196632385,"y":0.24783861637115479},{"x":0.32848232984542847,"y":0.24783861637115479}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازار","boundary":[0.32848232984542847,0.2046109437942505,0.40124741196632385,0.24783861637115479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22453223168849945,"y":0.2046109437942505},{"x":0.31808730959892273,"y":0.2046109437942505},{"x":0.31808730959892273,"y":0.24783861637115479},{"x":0.22453223168849945,"y":0.24783861637115479}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.22453223168849945,0.2046109437942505,0.31808730959892273,0.24783861637115479]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22453223168849945,"y":0.2046109437942505},{"x":0.7733888030052185,"y":0.2046109437942505},{"x":0.7733888030052185,"y":0.24783861637115479},{"x":0.22453223168849945,"y":0.24783861637115479}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.21953223168849945,0.19761094379425048,0.7783888030052185,0.2548386163711548],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.3760806918144226},{"x":0.5218295454978943,"y":0.3746397793292999},{"x":0.5218295454978943,"y":0.3904899060726166},{"x":0.4844074845314026,"y":0.3904899060726166}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤلفان","boundary":[0.4844074845314026,0.3760806918144226,0.5218295454978943,0.3904899060726166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.3760806918144226},{"x":0.48232847452163696,"y":0.3760806918144226},{"x":0.48232847452163696,"y":0.3904899060726166},{"x":0.4760914742946625,"y":0.3904899060726166}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4760914742946625,0.3760806918144226,0.48232847452163696,0.3904899060726166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.39913544058799744},{"x":0.5841996073722839,"y":0.39913544058799744},{"x":0.5841996073722839,"y":0.41786742210388184},{"x":0.5488565564155579,"y":0.41786742210388184}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5509355664253235,0.39913544058799744,0.5841996073722839,0.41786742210388184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.39913544058799744},{"x":0.5446985363960266,"y":0.39913544058799744},{"x":0.5446985363960266,"y":0.41786742210388184},{"x":0.4927234947681427,"y":0.41786742210388184}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمود","boundary":[0.4927234947681427,0.39913544058799744,0.5446985363960266,0.41786742210388184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.39913544058799744},{"x":0.48856547474861145,"y":0.39913544058799744},{"x":0.48856547474861145,"y":0.41786742210388184},{"x":0.4137214124202728,"y":0.41642650961875916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمدیان","boundary":[0.4137214124202728,0.39913544058799744,0.48856547474861145,0.41786742210388184]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.3746397793292999},{"x":0.5841996073722839,"y":0.3760806918144226},{"x":0.5841996073722839,"y":0.41786742210388184},{"x":0.4137214124202728,"y":0.41786742210388184}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4087214124202728,0.3676397793292999,0.5891996073722839,0.42486742210388184],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.42939481139183044},{"x":0.6112266182899475,"y":0.42939481139183044},{"x":0.6112266182899475,"y":0.4438040256500244},{"x":0.5862785577774048,"y":0.44236311316490173}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.5862785577774048,0.42939481139183044,0.6112266182899475,0.4438040256500244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.42939481139183044},{"x":0.5821205973625183,"y":0.42939481139183044},{"x":0.5821205973625183,"y":0.44236311316490173},{"x":0.5530145764350891,"y":0.44236311316490173}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.5530145764350891,0.42939481139183044,0.5821205973625183,0.44236311316490173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.42795389890670776},{"x":0.5488565564155579,"y":0.42939481139183044},{"x":0.5488565564155579,"y":0.44236311316490173},{"x":0.5197505354881287,"y":0.44236311316490173}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5197505354881287,0.42795389890670776,0.5488565564155579,0.44236311316490173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.42795389890670776},{"x":0.5155925154685974,"y":0.42795389890670776},{"x":0.5155925154685974,"y":0.44236311316490173},{"x":0.4760914742946625,"y":0.44236311316490173}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4760914742946625,0.42795389890670776,0.5155925154685974,0.44236311316490173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.42795389890670776},{"x":0.4719334840774536,"y":0.42795389890670776},{"x":0.4719334840774536,"y":0.44236311316490173},{"x":0.43866944313049316,"y":0.44236311316490173}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.43866944313049316,0.42795389890670776,0.4719334840774536,0.44236311316490173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.42795389890670776},{"x":0.4345114231109619,"y":0.42795389890670776},{"x":0.4345114231109619,"y":0.44236311316490173},{"x":0.38669440150260925,"y":0.44092220067977905}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.38669440150260925,0.42795389890670776,0.4345114231109619,0.44236311316490173]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.4265129566192627},{"x":0.6112266182899475,"y":0.42939481139183044},{"x":0.6112266182899475,"y":0.4438040256500244},{"x":0.38669440150260925,"y":0.44092220067977905}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.38169440150260925,0.4195129566192627,0.6162266182899475,0.4508040256500244],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.45821326971054077},{"x":0.5738045573234558,"y":0.45965418219566345},{"x":0.5738045573234558,"y":0.47694525122642517},{"x":0.4864864945411682,"y":0.47694525122642517}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امیراصلانی","boundary":[0.4864864945411682,0.45821326971054077,0.5738045573234558,0.47694525122642517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42411643266677856,"y":0.45821326971054077},{"x":0.4844074845314026,"y":0.45821326971054077},{"x":0.4844074845314026,"y":0.4755043089389801},{"x":0.42411643266677856,"y":0.4755043089389801}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افراشته","boundary":[0.42411643266677856,0.45821326971054077,0.4844074845314026,0.4755043089389801]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42411643266677856,"y":0.45821326971054077},{"x":0.5738045573234558,"y":0.45965418219566345},{"x":0.5738045573234558,"y":0.47694525122642517},{"x":0.42411643266677856,"y":0.4755043089389801}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.41911643266677856,0.45121326971054077,0.5788045573234558,0.4839452512264252],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/bac3d92fc962d40d/pages/BragDjozuwbCsntv-sec.webp","jpeg":"/storage/books/bac3d92fc962d40d/pages/arnOOwqYNnNtrtHo.jpg","blurred":"/storage/books/bac3d92fc962d40d/pages/CpsFhoJgebOZpteu.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.00048234143896558926,0.0005795704432110965,0.9984076616570756,0.9987441594635033]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.41066282987594604},{"x":0.6611226797103882,"y":0.41066282987594604},{"x":0.6611226797103882,"y":0.4365994334220886},{"x":0.6133056282997131,"y":0.4365994334220886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.6133056282997131,0.41066282987594604,0.6611226797103882,0.4365994334220886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.409221887588501},{"x":0.6070685982704163,"y":0.41066282987594604},{"x":0.6070685982704163,"y":0.4365994334220886},{"x":0.5467775464057922,"y":0.4365994334220886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.5467775464057922,0.409221887588501,0.6070685982704163,0.4365994334220886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.409221887588501},{"x":0.5280665159225464,"y":0.409221887588501},{"x":0.5280665159225464,"y":0.4365994334220886},{"x":0.4760914742946625,"y":0.4365994334220886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.4760914742946625,0.409221887588501,0.5280665159225464,0.4365994334220886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.409221887588501},{"x":0.469854474067688,"y":0.409221887588501},{"x":0.469854474067688,"y":0.4365994334220886},{"x":0.4490644633769989,"y":0.4365994334220886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4490644633769989,0.409221887588501,0.469854474067688,0.4365994334220886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.409221887588501},{"x":0.4407484531402588,"y":0.409221887588501},{"x":0.4407484531402588,"y":0.43515849113464355},{"x":0.3991684019565582,"y":0.43515849113464355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بازار","boundary":[0.3991684019565582,0.409221887588501,0.4407484531402588,0.43515849113464355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3367983400821686,"y":0.409221887588501},{"x":0.3908523917198181,"y":0.409221887588501},{"x":0.3908523917198181,"y":0.43515849113464355},{"x":0.3367983400821686,"y":0.43515849113464355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.3367983400821686,0.409221887588501,0.3908523917198181,0.43515849113464355]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3367983400821686,"y":0.409221887588501},{"x":0.6611226797103882,"y":0.41066282987594604},{"x":0.6611226797103882,"y":0.4365994334220886},{"x":0.3367983400821686,"y":0.43515849113464355}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3317983400821686,0.40222188758850097,0.6661226797103882,0.44359943342208863],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.47982707619667053},{"x":0.5155925154685974,"y":0.47982707619667053},{"x":0.5155925154685974,"y":0.4927953779697418},{"x":0.4864864945411682,"y":0.4927953779697418}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤلفان","boundary":[0.4864864945411682,0.47982707619667053,0.5155925154685974,0.4927953779697418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.4812680184841156},{"x":0.4844074845314026,"y":0.4812680184841156},{"x":0.4864864945411682,"y":0.4927953779697418},{"x":0.4802494943141937,"y":0.4927953779697418}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4802494943141937,0.4812680184841156,0.4864864945411682,0.4927953779697418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.5028818249702454},{"x":0.5675675868988037,"y":0.5028818249702454},{"x":0.5675675868988037,"y":0.5172910690307617},{"x":0.5405405163764954,"y":0.5172910690307617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5405405163764954,0.5028818249702454,0.5675675868988037,0.5172910690307617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.5028818249702454},{"x":0.5363825559616089,"y":0.5028818249702454},{"x":0.5363825559616089,"y":0.5172910690307617},{"x":0.4948025047779083,"y":0.5172910690307617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمود","boundary":[0.4948025047779083,0.5028818249702454,0.5363825559616089,0.5172910690307617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4324324429035187,"y":0.5028818249702454},{"x":0.4906444847583771,"y":0.5028818249702454},{"x":0.4906444847583771,"y":0.5172910690307617},{"x":0.4324324429035187,"y":0.5172910690307617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمدیان","boundary":[0.4324324429035187,0.5028818249702454,0.4906444847583771,0.5172910690307617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.5230547785758972},{"x":0.5613305568695068,"y":0.5230547785758972},{"x":0.5613305568695068,"y":0.5389049053192139},{"x":0.4948025047779083,"y":0.5374639630317688}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"امیراصلانی","boundary":[0.4948025047779083,0.5230547785758972,0.5613305568695068,0.5389049053192139]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.5230547785758972},{"x":0.4906444847583771,"y":0.5230547785758972},{"x":0.4906444847583771,"y":0.5374639630317688},{"x":0.4407484531402588,"y":0.5374639630317688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افراشته","boundary":[0.4407484531402588,0.5230547785758972,0.4906444847583771,0.5374639630317688]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4324324429035187,"y":0.47982707619667053},{"x":0.5654885768890381,"y":0.47838616371154785},{"x":0.5675675868988037,"y":0.5374639630317688},{"x":0.4324324429035187,"y":0.5389049053192139}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4274324429035187,0.4728270761966705,0.5725675868988037,0.5444639630317688],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.5619596838951111},{"x":0.602910578250885,"y":0.5619596838951111},{"x":0.602910578250885,"y":0.579250693321228},{"x":0.5841996073722839,"y":0.579250693321228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیر","boundary":[0.5841996073722839,0.5619596838951111,0.602910578250885,0.579250693321228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.5619596838951111},{"x":0.5800415873527527,"y":0.5619596838951111},{"x":0.5800415873527527,"y":0.579250693321228},{"x":0.5571725368499756,"y":0.579250693321228}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.5571725368499756,0.5619596838951111,0.5800415873527527,0.579250693321228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.5619596838951111},{"x":0.5530145764350891,"y":0.5619596838951111},{"x":0.5530145764350891,"y":0.579250693321228},{"x":0.5072765350341797,"y":0.579250693321228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معاونت","boundary":[0.5072765350341797,0.5619596838951111,0.5530145764350891,0.579250693321228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.560518741607666},{"x":0.5031185150146484,"y":0.5619596838951111},{"x":0.5031185150146484,"y":0.579250693321228},{"x":0.4469854533672333,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.4490644633769989,0.560518741607666,0.5031185150146484,0.579250693321228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.560518741607666},{"x":0.442827433347702,"y":0.560518741607666},{"x":0.442827433347702,"y":0.5778098106384277},{"x":0.395010381937027,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.395010381937027,0.560518741607666,0.442827433347702,0.5778098106384277]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.560518741607666},{"x":0.602910578250885,"y":0.5619596838951111},{"x":0.602910578250885,"y":0.5806916356086731},{"x":0.395010381937027,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.390010381937027,0.553518741607666,0.607910578250885,0.5876916356086731],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.589337170124054},{"x":0.6070685982704163,"y":0.589337170124054},{"x":0.6070685982704163,"y":0.6037464141845703},{"x":0.5675675868988037,"y":0.6037464141845703}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.5675675868988037,0.589337170124054,0.6070685982704163,0.6037464141845703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.589337170124054},{"x":0.5613305568695068,"y":0.589337170124054},{"x":0.5613305568695068,"y":0.6037464141845703},{"x":0.5592515468597412,"y":0.6037464141845703}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5592515468597412,0.589337170124054,0.5613305568695068,0.6037464141845703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.589337170124054},{"x":0.5509355664253235,"y":0.589337170124054},{"x":0.5509355664253235,"y":0.6037464141845703},{"x":0.38669440150260925,"y":0.6037464141845703}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۰-۴۲۷-۲۱۷-۹۶۴-۹۷۸","boundary":[0.38669440150260925,0.589337170124054,0.5509355664253235,0.6037464141845703]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.589337170124054},{"x":0.6070685982704163,"y":0.589337170124054},{"x":0.6070685982704163,"y":0.6037464141845703},{"x":0.38669440150260925,"y":0.6037464141845703}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.38169440150260925,0.582337170124054,0.6120685982704163,0.6107464141845703],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.6167147159576416},{"x":0.7505197525024414,"y":0.6167147159576416},{"x":0.7505197525024414,"y":0.6340057849884033},{"x":0.6943867206573486,"y":0.6340057849884033}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"لیتوگرافی","boundary":[0.6943867206573486,0.6167147159576416,0.7505197525024414,0.6340057849884033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.6167147159576416},{"x":0.6881496906280518,"y":0.6167147159576416},{"x":0.6881496906280518,"y":0.6340057849884033},{"x":0.6839916706085205,"y":0.6340057849884033}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6839916706085205,0.6167147159576416,0.6881496906280518,0.6340057849884033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.6167147159576416},{"x":0.6756756901741028,"y":0.6167147159576416},{"x":0.6756756901741028,"y":0.6340057849884033},{"x":0.6486486196517944,"y":0.6340057849884033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6486486196517944,0.6167147159576416,0.6756756901741028,0.6340057849884033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.6167147159576416},{"x":0.6403326392173767,"y":0.6167147159576416},{"x":0.6403326392173767,"y":0.6340057849884033},{"x":0.6340956091880798,"y":0.6340057849884033}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6340956091880798,0.6167147159576416,0.6403326392173767,0.6340057849884033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.6167147159576416},{"x":0.6257796287536621,"y":0.6167147159576416},{"x":0.6257796287536621,"y":0.6340057849884033},{"x":0.5800415873527527,"y":0.6340057849884033}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"صحافی","boundary":[0.5800415873527527,0.6167147159576416,0.6257796287536621,0.6340057849884033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.6167147159576416},{"x":0.5758835673332214,"y":0.6167147159576416},{"x":0.5758835673332214,"y":0.6340057849884033},{"x":0.5717255473136902,"y":0.6340057849884033}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5717255473136902,0.6167147159576416,0.5758835673332214,0.6340057849884033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.6167147159576416},{"x":0.5634095668792725,"y":0.6167147159576416},{"x":0.5634095668792725,"y":0.6340057849884033},{"x":0.5322245359420776,"y":0.6340057849884033}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5322245359420776,0.6167147159576416,0.5634095668792725,0.6340057849884033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.6167147159576416},{"x":0.5239084959030151,"y":0.6167147159576416},{"x":0.5239084959030151,"y":0.6340057849884033},{"x":0.4948025047779083,"y":0.6340057849884033}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.4948025047779083,0.6167147159576416,0.5239084959030151,0.6340057849884033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.6167147159576416},{"x":0.4864864945411682,"y":0.6167147159576416},{"x":0.4864864945411682,"y":0.6340057849884033},{"x":0.48232847452163696,"y":0.6340057849884033}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48232847452163696,0.6167147159576416,0.4864864945411682,0.6340057849884033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.6167147159576416},{"x":0.47401246428489685,"y":0.6167147159576416},{"x":0.47401246428489685,"y":0.6340057849884033},{"x":0.4178794324398041,"y":0.6340057849884033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.4178794324398041,0.6167147159576416,0.47401246428489685,0.6340057849884033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3617463707923889,"y":0.6167147159576416},{"x":0.40956342220306396,"y":0.6167147159576416},{"x":0.40956342220306396,"y":0.6340057849884033},{"x":0.3617463707923889,"y":0.6340057849884033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.3617463707923889,0.6167147159576416,0.40956342220306396,0.6340057849884033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31392931938171387,"y":0.6152737736701965},{"x":0.3534303605556488,"y":0.6152737736701965},{"x":0.3534303605556488,"y":0.6325648427009583},{"x":0.31392931938171387,"y":0.6325648427009583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.31392931938171387,0.6152737736701965,0.3534303605556488,0.6325648427009583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24740125238895416,"y":0.6152737736701965},{"x":0.3076923191547394,"y":0.6167147159576416},{"x":0.3076923191547394,"y":0.6340057849884033},{"x":0.24740125238895416,"y":0.6325648427009583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.24740125238895416,0.6152737736701965,0.3076923191547394,0.6340057849884033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.6455331444740295},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6455331444740295},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6613832712173462},{"x":0.7130976915359497,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.7130976915359497,0.6455331444740295,0.7609147429466248,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.6455331444740295},{"x":0.7110186815261841,"y":0.6455331444740295},{"x":0.7110186815261841,"y":0.6613832712173462},{"x":0.7068607211112976,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7068607211112976,0.6455331444740295,0.7110186815261841,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.6455331444740295},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6455331444740295},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6613832712173462},{"x":0.6777547001838684,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زهرا","boundary":[0.6777547001838684,0.6455331444740295,0.7027027010917664,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.6455331444740295},{"x":0.6756756901741028,"y":0.6455331444740295},{"x":0.6756756901741028,"y":0.6613832712173462},{"x":0.6091476082801819,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میررمضانی","boundary":[0.6091476082801819,0.6455331444740295,0.6756756901741028,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.6455331444740295},{"x":0.6008316278457642,"y":0.6455331444740295},{"x":0.6008316278457642,"y":0.6613832712173462},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیا","boundary":[0.5883575677871704,0.6455331444740295,0.6008316278457642,0.6613832712173462]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24740125238895416,"y":0.6152737736701965},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6167147159576416},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6613832712173462},{"x":0.24740125238895416,"y":0.6599423885345459}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.24240125238895416,0.6082737736701965,0.7659147429466248,0.6683832712173462],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.6455331444740295},{"x":0.46777546405792236,"y":0.6455331444740295},{"x":0.46777546405792236,"y":0.6613832712173462},{"x":0.3991684019565582,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سرویراستار","boundary":[0.3991684019565582,0.6455331444740295,0.46777546405792236,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.6455331444740295},{"x":0.40124741196632385,"y":0.6455331444740295},{"x":0.40124741196632385,"y":0.6613832712173462},{"x":0.395010381937027,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.395010381937027,0.6455331444740295,0.40124741196632385,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3617463707923889,"y":0.6455331444740295},{"x":0.3908523917198181,"y":0.6455331444740295},{"x":0.3908523917198181,"y":0.6613832712173462},{"x":0.3617463707923889,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.3617463707923889,0.6455331444740295,0.3908523917198181,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3243243098258972,"y":0.6455331444740295},{"x":0.35758835077285767,"y":0.6455331444740295},{"x":0.35758835077285767,"y":0.6613832712173462},{"x":0.3243243098258972,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نازیلا","boundary":[0.3243243098258972,0.6455331444740295,0.35758835077285767,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27650728821754456,"y":0.6455331444740295},{"x":0.31808730959892273,"y":0.6455331444740295},{"x":0.31808730959892273,"y":0.6613832712173462},{"x":0.27650728821754456,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرمانی","boundary":[0.27650728821754456,0.6455331444740295,0.31808730959892273,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.6455331444740295},{"x":0.2702702581882477,"y":0.6455331444740295},{"x":0.2702702581882477,"y":0.6613832712173462},{"x":0.23700623214244843,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انوشه","boundary":[0.23700623214244843,0.6455331444740295,0.2702702581882477,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.6729106903076172},{"x":0.7588357329368591,"y":0.6714697480201721},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6887608170509338},{"x":0.7193347215652466,"y":0.6887608170509338}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.717255711555481,0.6729106903076172,0.7609147429466248,0.6887608170509338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.6729106903076172},{"x":0.7151767015457153,"y":0.6714697480201721},{"x":0.717255711555481,"y":0.6887608170509338},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6887608170509338}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.7027027010917664,0.6729106903076172,0.717255711555481,0.6887608170509338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.6729106903076172},{"x":0.7068607211112976,"y":0.6729106903076172},{"x":0.7068607211112976,"y":0.6887608170509338},{"x":0.7006236910820007,"y":0.6887608170509338}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7006236910820007,0.6729106903076172,0.7068607211112976,0.6887608170509338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.6729106903076172},{"x":0.6964656710624695,"y":0.6714697480201721},{"x":0.6964656710624695,"y":0.6887608170509338},{"x":0.6611226797103882,"y":0.6902016997337341}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"فریده","boundary":[0.6611226797103882,0.6729106903076172,0.6964656710624695,0.6887608170509338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.6729106903076172},{"x":0.6569646596908569,"y":0.6729106903076172},{"x":0.6569646596908569,"y":0.6902016997337341},{"x":0.6216216087341309,"y":0.6916426420211792}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دیوباد","boundary":[0.6216216087341309,0.6729106903076172,0.6569646596908569,0.6902016997337341]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.6455331444740295},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6455331444740295},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6916426420211792},{"x":0.23700623214244843,"y":0.6916426420211792}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.23200623214244842,0.6385331444740295,0.7659147429466248,0.6986426420211792],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3887733817100525,"y":0.6729106903076172},{"x":0.42203742265701294,"y":0.6729106903076172},{"x":0.42203742265701294,"y":0.6902016997337341},{"x":0.3887733817100525,"y":0.6902016997337341}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.3887733817100525,0.6729106903076172,0.42203742265701294,0.6902016997337341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3617463707923889,"y":0.6729106903076172},{"x":0.38461539149284363,"y":0.6729106903076172},{"x":0.38461539149284363,"y":0.6902016997337341},{"x":0.3617463707923889,"y":0.6902016997337341}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.3617463707923889,0.6729106903076172,0.38461539149284363,0.6902016997337341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35758835077285767,"y":0.6729106903076172},{"x":0.36382535099983215,"y":0.6729106903076172},{"x":0.36382535099983215,"y":0.6902016997337341},{"x":0.35758835077285767,"y":0.6902016997337341}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.35758835077285767,0.6729106903076172,0.36382535099983215,0.6902016997337341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31808730959892273,"y":0.6729106903076172},{"x":0.3534303605556488,"y":0.6729106903076172},{"x":0.3534303605556488,"y":0.6902016997337341},{"x":0.31808730959892273,"y":0.6902016997337341}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سمیرا","boundary":[0.31808730959892273,0.6729106903076172,0.3534303605556488,0.6902016997337341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27442827820777893,"y":0.6729106903076172},{"x":0.31185030937194824,"y":0.6729106903076172},{"x":0.31185030937194824,"y":0.6902016997337341},{"x":0.27442827820777893,"y":0.6902016997337341}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاجی","boundary":[0.27442827820777893,0.6729106903076172,0.31185030937194824,0.6902016997337341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.6729106903076172},{"x":0.27442827820777893,"y":0.6729106903076172},{"x":0.27442827820777893,"y":0.6902016997337341},{"x":0.23700623214244843,"y":0.6902016997337341}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گلدی","boundary":[0.23700623214244843,0.6729106903076172,0.27442827820777893,0.6902016997337341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.7002881765365601},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7017291188240051},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7175792455673218},{"x":0.7110186815261841,"y":0.7175792455673218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.7110186815261841,0.7002881765365601,0.7609147429466248,0.7175792455673218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.7002881765365601},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7002881765365601},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7175792455673218},{"x":0.7027027010917664,"y":0.7175792455673218}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7027027010917664,0.7002881765365601,0.7068607211112976,0.7175792455673218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.7002881765365601},{"x":0.6943867206573486,"y":0.7002881765365601},{"x":0.6943867206573486,"y":0.7175792455673218},{"x":0.6694386601448059,"y":0.7175792455673218}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۲۰۰","boundary":[0.6694386601448059,0.7002881765365601,0.6943867206573486,0.7175792455673218]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.6729106903076172},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6729106903076172},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7175792455673218},{"x":0.23700623214244843,"y":0.7175792455673218}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.23200623214244842,0.6659106903076172,0.7659147429466248,0.7245792455673218],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34303534030914307,"y":0.7002881765365601},{"x":0.37006238102912903,"y":0.7002881765365601},{"x":0.37006238102912903,"y":0.7175792455673218},{"x":0.34303534030914307,"y":0.7175792455673218}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.34303534030914307,0.7002881765365601,0.37006238102912903,0.7175792455673218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31808730959892273,"y":0.7017291188240051},{"x":0.3388773500919342,"y":0.7017291188240051},{"x":0.3388773500919342,"y":0.7190201878547668},{"x":0.31808730959892273,"y":0.7190201878547668}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.31808730959892273,0.7017291188240051,0.3388773500919342,0.7190201878547668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3097712993621826,"y":0.7017291188240051},{"x":0.3160083293914795,"y":0.7017291188240051},{"x":0.3160083293914795,"y":0.7190201878547668},{"x":0.3097712993621826,"y":0.7190201878547668}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3097712993621826,0.7017291188240051,0.3160083293914795,0.7190201878547668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28274428844451904,"y":0.7017291188240051},{"x":0.30561330914497375,"y":0.7017291188240051},{"x":0.30561330914497375,"y":0.7190201878547668},{"x":0.28274428844451904,"y":0.7190201878547668}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رضا","boundary":[0.28274428844451904,0.7017291188240051,0.30561330914497375,0.7190201878547668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.7017291188240051},{"x":0.27650728821754456,"y":0.7017291188240051},{"x":0.27650728821754456,"y":0.7190201878547668},{"x":0.23700623214244843,"y":0.7190201878547668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دنیوی","boundary":[0.23700623214244843,0.7017291188240051,0.27650728821754456,0.7190201878547668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.7262247800827026},{"x":0.7463617324829102,"y":0.7262247800827026},{"x":0.7463617324829102,"y":0.7435158491134644},{"x":0.7151767015457153,"y":0.7435158491134644}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.7151767015457153,0.7262247800827026,0.7463617324829102,0.7435158491134644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.7262247800827026},{"x":0.7089397311210632,"y":0.7262247800827026},{"x":0.7089397311210632,"y":0.7435158491134644},{"x":0.6798336505889893,"y":0.7435158491134644}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6798336505889893,0.7262247800827026,0.7089397311210632,0.7435158491134644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.7262247800827026},{"x":0.6735966801643372,"y":0.7262247800827026},{"x":0.6735966801643372,"y":0.7435158491134644},{"x":0.6673596501350403,"y":0.7435158491134644}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6673596501350403,0.7262247800827026,0.6735966801643372,0.7435158491134644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.7262247800827026},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7262247800827026},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7435158491134644},{"x":0.6070685982704163,"y":0.7435158491134644}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6070685982704163,0.7262247800827026,0.6611226797103882,0.7435158491134644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.7262247800827026},{"x":0.6008316278457642,"y":0.7262247800827026},{"x":0.6008316278457642,"y":0.7435158491134644},{"x":0.5509355664253235,"y":0.7435158491134644}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5509355664253235,0.7262247800827026,0.6008316278457642,0.7435158491134644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.7262247800827026},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7262247800827026},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7435158491134644},{"x":0.5072765350341797,"y":0.7435158491134644}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.5072765350341797,0.7262247800827026,0.5446985363960266,0.7435158491134644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.7262247800827026},{"x":0.4989604949951172,"y":0.7262247800827026},{"x":0.4989604949951172,"y":0.7435158491134644},{"x":0.4469854533672333,"y":0.7435158491134644}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.4469854533672333,0.7262247800827026,0.4989604949951172,0.7435158491134644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.7262247800827026},{"x":0.4407484531402588,"y":0.7262247800827026},{"x":0.4407484531402588,"y":0.7435158491134644},{"x":0.43659043312072754,"y":0.7435158491134644}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.43659043312072754,0.7262247800827026,0.4407484531402588,0.7435158491134644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.7262247800827026},{"x":0.43035343289375305,"y":0.7262247800827026},{"x":0.43035343289375305,"y":0.7435158491134644},{"x":0.395010381937027,"y":0.7435158491134644}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.395010381937027,0.7262247800827026,0.43035343289375305,0.7435158491134644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3887733817100525,"y":0.7262247800827026},{"x":0.39293140172958374,"y":0.7262247800827026},{"x":0.39293140172958374,"y":0.7435158491134644},{"x":0.3887733817100525,"y":0.7435158491134644}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3887733817100525,0.7262247800827026,0.39293140172958374,0.7435158491134644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3367983400821686,"y":0.7262247800827026},{"x":0.382536381483078,"y":0.7262247800827026},{"x":0.382536381483078,"y":0.7435158491134644},{"x":0.3367983400821686,"y":0.7435158491134644}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بزرگراه","boundary":[0.3367983400821686,0.7262247800827026,0.382536381483078,0.7435158491134644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29729729890823364,"y":0.7262247800827026},{"x":0.3305613398551941,"y":0.7262247800827026},{"x":0.3305613398551941,"y":0.7435158491134644},{"x":0.29729729890823364,"y":0.7435158491134644}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.29729729890823364,0.7262247800827026,0.3305613398551941,0.7435158491134644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2577962577342987,"y":0.7262247800827026},{"x":0.29106029868125916,"y":0.7262247800827026},{"x":0.29106029868125916,"y":0.7435158491134644},{"x":0.2577962577342987,"y":0.7435158491134644}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همت","boundary":[0.2577962577342987,0.7262247800827026,0.29106029868125916,0.7435158491134644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2515592575073242,"y":0.7262247800827026},{"x":0.2557172477245331,"y":0.7262247800827026},{"x":0.2557172477245331,"y":0.7435158491134644},{"x":0.2515592575073242,"y":0.7435158491134644}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2515592575073242,0.7262247800827026,0.2557172477245331,0.7435158491134644]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.7017291188240051},{"x":0.7463617324829102,"y":0.6974063515663147},{"x":0.7463617324829102,"y":0.7435158491134644},{"x":0.23700623214244843,"y":0.7478386163711548}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.23200623214244842,0.6947291188240051,0.7513617324829102,0.7505158491134644],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.7478386163711548},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7478386163711548},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7636887431144714},{"x":0.5509355664253235,"y":0.7636887431144714}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دهکده","boundary":[0.5488565564155579,0.7478386163711548,0.5945945978164673,0.7636887431144714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.7492795586585999},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7478386163711548},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7636887431144714},{"x":0.5093554854393005,"y":0.7651296854019165}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"المپیک","boundary":[0.5072765350341797,0.7492795586585999,0.5446985363960266,0.7636887431144714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.7492795586585999},{"x":0.4989604949951172,"y":0.7492795586585999},{"x":0.4989604949951172,"y":0.7651296854019165},{"x":0.4948025047779083,"y":0.7651296854019165}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4927234947681427,0.7492795586585999,0.4989604949951172,0.7651296854019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.7492795586585999},{"x":0.4864864945411682,"y":0.7492795586585999},{"x":0.4864864945411682,"y":0.7651296854019165},{"x":0.45114344358444214,"y":0.7651296854019165}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میدان","boundary":[0.4490644633769989,0.7492795586585999,0.4864864945411682,0.7651296854019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.7507204413414001},{"x":0.442827433347702,"y":0.7507204413414001},{"x":0.44490644335746765,"y":0.7665706276893616},{"x":0.4033263921737671,"y":0.7665706276893616}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ورزش","boundary":[0.4033263921737671,0.7507204413414001,0.44490644335746765,0.7665706276893616]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.7507204413414001},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7478386163711548},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7636887431144714},{"x":0.4033263921737671,"y":0.7665706276893616}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3983263921737671,0.7437204413414001,0.5995945978164673,0.7706887431144714],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.7795389294624329},{"x":0.43659043312072754,"y":0.7809798121452332},{"x":0.43659043312072754,"y":0.7953890562057495},{"x":0.38669440150260925,"y":0.7939481139183044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صندوق","boundary":[0.38669440150260925,0.7795389294624329,0.43659043312072754,0.7953890562057495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513513505458832,"y":0.7795389294624329},{"x":0.3804573714733124,"y":0.7795389294624329},{"x":0.37837839126586914,"y":0.7953890562057495},{"x":0.3513513505458832,"y":0.7939481139183044}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پستی","boundary":[0.3513513505458832,0.7795389294624329,0.37837839126586914,0.7953890562057495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3388773500919342,"y":0.7795389294624329},{"x":0.34303534030914307,"y":0.7795389294624329},{"x":0.34303534030914307,"y":0.7939481139183044},{"x":0.3388773500919342,"y":0.7939481139183044}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3388773500919342,0.7795389294624329,0.34303534030914307,0.7939481139183044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23908524215221405,"y":0.7766570448875427},{"x":0.33264032006263733,"y":0.7780979871749878},{"x":0.3305613398551941,"y":0.7939481139183044},{"x":0.23908524215221405,"y":0.7910662889480591}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۵۸۱۵/۳۴۸۷","boundary":[0.23908524215221405,0.7766570448875427,0.3305613398551941,0.7939481139183044]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23908524215221405,"y":0.7766570448875427},{"x":0.43659043312072754,"y":0.7809798121452332},{"x":0.43659043312072754,"y":0.7953890562057495},{"x":0.23908524215221405,"y":0.7910662889480591}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.23408524215221405,0.7696570448875427,0.44159043312072754,0.8023890562057495],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.7780979871749878},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7780979871749878},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7953890562057495},{"x":0.7318087220191956,"y":0.7953890562057495}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.7318087220191956,0.7780979871749878,0.7609147429466248,0.7953890562057495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.7766570448875427},{"x":0.7234927415847778,"y":0.7780979871749878},{"x":0.7234927415847778,"y":0.7953890562057495},{"x":0.692307710647583,"y":0.7953890562057495}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.692307710647583,0.7766570448875427,0.7234927415847778,0.7953890562057495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.7766570448875427},{"x":0.6860706806182861,"y":0.7766570448875427},{"x":0.6860706806182861,"y":0.7953890562057495},{"x":0.6340956091880798,"y":0.7939481139183044}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6340956091880798,0.7766570448875427,0.6860706806182861,0.7953890562057495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.7766570448875427},{"x":0.632016658782959,"y":0.7766570448875427},{"x":0.6299376487731934,"y":0.7939481139183044},{"x":0.6257796287536621,"y":0.7939481139183044}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6257796287536621,0.7766570448875427,0.6299376487731934,0.7939481139183044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.7752161622047424},{"x":0.6153846383094788,"y":0.7766570448875427},{"x":0.6153846383094788,"y":0.7939481139183044},{"x":0.5384615659713745,"y":0.7925072312355042}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴۴۷۳۷۵۶۰","boundary":[0.5405405163764954,0.7752161622047424,0.6153846383094788,0.7939481139183044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.8054755330085754},{"x":0.7609147429466248,"y":0.8069164156913757},{"x":0.7609147429466248,"y":0.8227665424346924},{"x":0.7318087220191956,"y":0.8227665424346924}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7338877320289612,0.8054755330085754,0.7609147429466248,0.8227665424346924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.8054755330085754},{"x":0.7255717515945435,"y":0.8054755330085754},{"x":0.7255717515945435,"y":0.8227665424346924},{"x":0.704781711101532,"y":0.8213256597518921}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7068607211112976,0.8054755330085754,0.7255717515945435,0.8227665424346924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.8040345907211304},{"x":0.6964656710624695,"y":0.8040345907211304},{"x":0.6964656710624695,"y":0.8213256597518921},{"x":0.6632016897201538,"y":0.8213256597518921}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.6632016897201538,0.8040345907211304,0.6964656710624695,0.8213256597518921]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.7752161622047424},{"x":0.7629937529563904,"y":0.7780979871749878},{"x":0.7609147429466248,"y":0.8227665424346924},{"x":0.5384615659713745,"y":0.819884717464447}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5355405163764954,0.7682161622047424,0.7659147429466248,0.8297665424346924],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3367983400821686,"y":0.8040345907211304},{"x":0.37006238102912903,"y":0.8040345907211304},{"x":0.37006238102912903,"y":0.819884717464447},{"x":0.3388773500919342,"y":0.8213256597518921}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.3367983400821686,0.8040345907211304,0.37006238102912903,0.819884717464447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32848232984542847,"y":0.8040345907211304},{"x":0.33264032006263733,"y":0.8040345907211304},{"x":0.33471933007240295,"y":0.8213256597518921},{"x":0.3305613398551941,"y":0.8213256597518921}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.32848232984542847,0.8040345907211304,0.33471933007240295,0.8213256597518921]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2785862684249878,"y":0.8054755330085754},{"x":0.3243243098258972,"y":0.8040345907211304},{"x":0.3243243098258972,"y":0.8213256597518921},{"x":0.2785862684249878,"y":0.8213256597518921}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۶۰۰۰۰","boundary":[0.2785862684249878,0.8054755330085754,0.3243243098258972,0.8213256597518921]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24116423726081848,"y":0.8054755330085754},{"x":0.27442827820777893,"y":0.8040345907211304},{"x":0.27442827820777893,"y":0.8213256597518921},{"x":0.24116423726081848,"y":0.8213256597518921}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.24116423726081848,0.8054755330085754,0.27442827820777893,0.8213256597518921]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24116423726081848,"y":0.8054755330085754},{"x":0.37006238102912903,"y":0.8040345907211304},{"x":0.37006238102912903,"y":0.8213256597518921},{"x":0.24116423726081848,"y":0.8227665424346924}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.23616423726081848,0.7984755330085754,0.37506238102912903,0.8283256597518921],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.8544668555259705},{"x":0.5093554854393005,"y":0.8544668555259705},{"x":0.5093554854393005,"y":0.8645533323287964},{"x":0.4864864945411682,"y":0.8631123900413513}]},"confidence":0.7799999713897705,"str":"۵۹۲","boundary":[0.48856547474861145,0.8544668555259705,0.5093554854393005,0.8645533323287964]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.8544668555259705},{"x":0.5093554854393005,"y":0.8544668555259705},{"x":0.5093554854393005,"y":0.8645533323287964},{"x":0.4864864945411682,"y":0.8631123900413513}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","boundary":[0.48356547474861145,0.8474668555259705,0.5143554854393005,0.8715533323287964],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/bac3d92fc962d40d/pages/msTHCOPjZtEjlamj-sec.webp","jpeg":"/storage/books/bac3d92fc962d40d/pages/TQaQIUEFbznIQZiG.jpg","blurred":"/storage/books/bac3d92fc962d40d/pages/xsbGINaBpEsgTWAG.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.0002964847077946653,0.0004944439312223055,0.9982131604246192,0.998787760862356]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.34870317578315735},{"x":0.8503118753433228,"y":0.3472622334957123},{"x":0.8523908257484436,"y":0.36599424481391907},{"x":0.8066527843475342,"y":0.36743515729904175}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گفتار","boundary":[0.8045738339424133,0.34870317578315735,0.8523908257484436,0.36599424481391907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.35014408826828003},{"x":0.7962577939033508,"y":0.34870317578315735},{"x":0.7962577939033508,"y":0.36887606978416443},{"x":0.7588357329368591,"y":0.3703170120716095}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.7567567825317383,0.35014408826828003,0.7962577939033508,0.36887606978416443]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.35014408826828003},{"x":0.8503118753433228,"y":0.3472622334957123},{"x":0.8523908257484436,"y":0.36743515729904175},{"x":0.7588357329368591,"y":0.3703170120716095}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7517567825317383,0.34314408826828,0.8573908257484436,0.37443515729904175],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.38616713881492615},{"x":0.8503118753433228,"y":0.38616713881492615},{"x":0.8503118753433228,"y":0.409221887588501},{"x":0.8024948239326477,"y":0.409221887588501}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ماهیت","boundary":[0.8024948239326477,0.38616713881492615,0.8503118753433228,0.409221887588501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.38616713881492615},{"x":0.7941787838935852,"y":0.38616713881492615},{"x":0.7941787838935852,"y":0.409221887588501},{"x":0.717255711555481,"y":0.409221887588501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.717255711555481,0.38616713881492615,0.7941787838935852,0.409221887588501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361746191978455,"y":0.38616713881492615},{"x":0.7089397311210632,"y":0.38616713881492615},{"x":0.7089397311210632,"y":0.409221887588501},{"x":0.6361746191978455,"y":0.409221887588501}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6361746191978455,0.38616713881492615,0.7089397311210632,0.409221887588501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.38616713881492615},{"x":0.6299376487731934,"y":0.38616713881492615},{"x":0.6299376487731934,"y":0.409221887588501},{"x":0.6112266182899475,"y":0.409221887588501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6112266182899475,0.38616713881492615,0.6299376487731934,0.409221887588501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.38616713881492615},{"x":0.602910578250885,"y":0.38616713881492615},{"x":0.602910578250885,"y":0.409221887588501},{"x":0.5675675868988037,"y":0.409221887588501}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.5675675868988037,0.38616713881492615,0.602910578250885,0.409221887588501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.38616713881492615},{"x":0.5571725368499756,"y":0.38616713881492615},{"x":0.5571725368499756,"y":0.409221887588501},{"x":0.5135135054588318,"y":0.409221887588501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.5135135054588318,0.38616713881492615,0.5571725368499756,0.409221887588501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.38616713881492615},{"x":0.5072765350341797,"y":0.38616713881492615},{"x":0.5072765350341797,"y":0.409221887588501},{"x":0.47401246428489685,"y":0.409221887588501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.47401246428489685,0.38616713881492615,0.5072765350341797,0.409221887588501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.38616713881492615},{"x":0.46777546405792236,"y":0.38616713881492615},{"x":0.46777546405792236,"y":0.409221887588501},{"x":0.45322245359420776,"y":0.409221887588501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.45322245359420776,0.38616713881492615,0.46777546405792236,0.409221887588501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.38616713881492615},{"x":0.4469854533672333,"y":0.38616713881492615},{"x":0.4469854533672333,"y":0.409221887588501},{"x":0.40956342220306396,"y":0.409221887588501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.40956342220306396,0.38616713881492615,0.4469854533672333,0.409221887588501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.38616713881492615},{"x":0.4054054021835327,"y":0.38616713881492615},{"x":0.4054054021835327,"y":0.409221887588501},{"x":0.382536381483078,"y":0.409221887588501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.382536381483078,0.38616713881492615,0.4054054021835327,0.409221887588501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3451143503189087,"y":0.38616713881492615},{"x":0.37006238102912903,"y":0.38616713881492615},{"x":0.37006238102912903,"y":0.409221887588501},{"x":0.3451143503189087,"y":0.409221887588501}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قبل","boundary":[0.3451143503189087,0.38616713881492615,0.37006238102912903,0.409221887588501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2640332579612732,"y":0.38616713881492615},{"x":0.3367983400821686,"y":0.38616713881492615},{"x":0.3367983400821686,"y":0.409221887588501},{"x":0.2640332579612732,"y":0.409221887588501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رسمیت","boundary":[0.2640332579612732,0.38616713881492615,0.3367983400821686,0.409221887588501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.234927237033844,"y":0.38616713881492615},{"x":0.2557172477245331,"y":0.38616713881492615},{"x":0.2557172477245331,"y":0.409221887588501},{"x":0.234927237033844,"y":0.409221887588501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.234927237033844,0.38616713881492615,0.2557172477245331,0.409221887588501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20790021121501923,"y":0.38616713881492615},{"x":0.23076923191547394,"y":0.38616713881492615},{"x":0.23076923191547394,"y":0.409221887588501},{"x":0.20790021121501923,"y":0.409221887588501}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یابد","boundary":[0.20790021121501923,0.38616713881492615,0.23076923191547394,0.409221887588501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1995842009782791,"y":0.38616713881492615},{"x":0.2058212012052536,"y":0.38616713881492615},{"x":0.2058212012052536,"y":0.409221887588501},{"x":0.1995842009782791,"y":0.409221887588501}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.1995842009782791,0.38616713881492615,0.2058212012052536,0.409221887588501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17879417538642883,"y":0.38616713881492615},{"x":0.191268190741539,"y":0.38616713881492615},{"x":0.191268190741539,"y":0.409221887588501},{"x":0.17879417538642883,"y":0.409221887588501}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.17879417538642883,0.38616713881492615,0.191268190741539,0.409221887588501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.38616713881492615},{"x":0.17047816514968872,"y":0.38616713881492615},{"x":0.17047816514968872,"y":0.409221887588501},{"x":0.14968815445899963,"y":0.409221887588501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بعد","boundary":[0.14968815445899963,0.38616713881492615,0.17047816514968872,0.409221887588501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.41642650961875916},{"x":0.8523908257484436,"y":0.41642650961875916},{"x":0.8523908257484436,"y":0.439481258392334},{"x":0.8004158139228821,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تاریخی","boundary":[0.8004158139228821,0.41642650961875916,0.8523908257484436,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.41642650961875916},{"x":0.7941787838935852,"y":0.41642650961875916},{"x":0.7941787838935852,"y":0.439481258392334},{"x":0.7879418134689331,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7879418134689331,0.41642650961875916,0.7941787838935852,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.41642650961875916},{"x":0.7796257734298706,"y":0.41642650961875916},{"x":0.7796257734298706,"y":0.439481258392334},{"x":0.7463617324829102,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.7463617324829102,0.41642650961875916,0.7796257734298706,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.41642650961875916},{"x":0.7401247620582581,"y":0.41642650961875916},{"x":0.7401247620582581,"y":0.439481258392334},{"x":0.7276507019996643,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7276507019996643,0.41642650961875916,0.7401247620582581,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.41642650961875916},{"x":0.7193347215652466,"y":0.41642650961875916},{"x":0.7193347215652466,"y":0.439481258392334},{"x":0.6611226797103882,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تأسیس","boundary":[0.6611226797103882,0.41642650961875916,0.7193347215652466,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.41642650961875916},{"x":0.6528066396713257,"y":0.41642650961875916},{"x":0.6528066396713257,"y":0.439481258392334},{"x":0.6257796287536621,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نهاد","boundary":[0.6257796287536621,0.41642650961875916,0.6528066396713257,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.41642650961875916},{"x":0.6153846383094788,"y":0.41642650961875916},{"x":0.6153846383094788,"y":0.439481258392334},{"x":0.5530145764350891,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5530145764350891,0.41642650961875916,0.6153846383094788,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.41642650961875916},{"x":0.5509355664253235,"y":0.41642650961875916},{"x":0.5509355664253235,"y":0.439481258392334},{"x":0.5446985363960266,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5446985363960266,0.41642650961875916,0.5509355664253235,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.41642650961875916},{"x":0.5363825559616089,"y":0.41642650961875916},{"x":0.5363825559616089,"y":0.439481258392334},{"x":0.4948025047779083,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.4948025047779083,0.41642650961875916,0.5363825559616089,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.41642650961875916},{"x":0.4864864945411682,"y":0.41642650961875916},{"x":0.4864864945411682,"y":0.439481258392334},{"x":0.4781704843044281,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4781704843044281,0.41642650961875916,0.4864864945411682,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.41642650961875916},{"x":0.469854474067688,"y":0.41642650961875916},{"x":0.469854474067688,"y":0.439481258392334},{"x":0.4261954128742218,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پدیده","boundary":[0.4261954128742218,0.41642650961875916,0.469854474067688,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.41642650961875916},{"x":0.4199584126472473,"y":0.41642650961875916},{"x":0.4199584126472473,"y":0.439481258392334},{"x":0.3596673607826233,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.3596673607826233,0.41642650961875916,0.4199584126472473,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29937630891799927,"y":0.41642650961875916},{"x":0.3513513505458832,"y":0.41642650961875916},{"x":0.3513513505458832,"y":0.439481258392334},{"x":0.29937630891799927,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رسمی","boundary":[0.29937630891799927,0.41642650961875916,0.3513513505458832,0.439481258392334]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.38616713881492615},{"x":0.8523908257484436,"y":0.38616713881492615},{"x":0.8523908257484436,"y":0.439481258392334},{"x":0.14968815445899963,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.14468815445899963,0.37916713881492614,0.8573908257484436,0.446481258392334],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2515592575073242,"y":0.41786742210388184},{"x":0.29106029868125916,"y":0.41642650961875916},{"x":0.29106029868125916,"y":0.4337175786495209},{"x":0.2515592575073242,"y":0.43515849113464355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آشنا","boundary":[0.2515592575073242,0.41786742210388184,0.29106029868125916,0.4337175786495209]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2141372114419937,"y":0.4193083643913269},{"x":0.2432432472705841,"y":0.41786742210388184},{"x":0.2432432472705841,"y":0.4365994334220886},{"x":0.21621622145175934,"y":0.4365994334220886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.2141372114419937,0.4193083643913269,0.2432432472705841,0.4365994334220886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2058212012052536,"y":0.4193083643913269},{"x":0.20997920632362366,"y":0.4193083643913269},{"x":0.21205821633338928,"y":0.4365994334220886},{"x":0.20790021121501923,"y":0.4365994334220886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2058212012052536,0.4193083643913269,0.21205821633338928,0.4365994334220886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.42219018936157227},{"x":0.1975051909685135,"y":0.4207492768764496},{"x":0.1975051909685135,"y":0.4365994334220886},{"x":0.147609144449234,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هرچند","boundary":[0.147609144449234,0.42219018936157227,0.1975051909685135,0.4365994334220886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.4438040256500244},{"x":0.8523908257484436,"y":0.4438040256500244},{"x":0.8523908257484436,"y":0.46685880422592163},{"x":0.8316008448600769,"y":0.46685880422592163}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.8316008448600769,0.4438040256500244,0.8523908257484436,0.46685880422592163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.4438040256500244},{"x":0.8232848048210144,"y":0.4438040256500244},{"x":0.8232848048210144,"y":0.46685880422592163},{"x":0.8024948239326477,"y":0.46685880422592163}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.8024948239326477,0.4438040256500244,0.8232848048210144,0.46685880422592163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.4438040256500244},{"x":0.7941787838935852,"y":0.4438040256500244},{"x":0.7941787838935852,"y":0.46685880422592163},{"x":0.7338877320289612,"y":0.46685880422592163}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.7338877320289612,0.4438040256500244,0.7941787838935852,0.46685880422592163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.4438040256500244},{"x":0.7255717515945435,"y":0.4438040256500244},{"x":0.7255717515945435,"y":0.46541786193847656},{"x":0.6881496906280518,"y":0.46541786193847656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبتنی","boundary":[0.6881496906280518,0.4438040256500244,0.7255717515945435,0.46541786193847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.4438040256500244},{"x":0.6798336505889893,"y":0.4438040256500244},{"x":0.6798336505889893,"y":0.46541786193847656},{"x":0.6694386601448059,"y":0.46541786193847656}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6694386601448059,0.4438040256500244,0.6798336505889893,0.46541786193847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.4438040256500244},{"x":0.6611226797103882,"y":0.4438040256500244},{"x":0.6611226797103882,"y":0.46685880422592163},{"x":0.5821205973625183,"y":0.46541786193847656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محفوظات","boundary":[0.5821205973625183,0.4438040256500244,0.6611226797103882,0.46685880422592163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.4438040256500244},{"x":0.5738045573234558,"y":0.4438040256500244},{"x":0.5738045573234558,"y":0.46541786193847656},{"x":0.5446985363960266,"y":0.46541786193847656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.5446985363960266,0.4438040256500244,0.5738045573234558,0.46541786193847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.4438040256500244},{"x":0.5363825559616089,"y":0.4438040256500244},{"x":0.5363825559616089,"y":0.46541786193847656},{"x":0.5031185150146484,"y":0.46541786193847656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5031185150146484,0.4438040256500244,0.5363825559616089,0.46541786193847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.4438040256500244},{"x":0.4989604949951172,"y":0.4438040256500244},{"x":0.4989604949951172,"y":0.46541786193847656},{"x":0.4948025047779083,"y":0.46541786193847656}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4948025047779083,0.4438040256500244,0.4989604949951172,0.46541786193847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4719334840774536,"y":0.4438040256500244},{"x":0.4864864945411682,"y":0.4438040256500244},{"x":0.4864864945411682,"y":0.46541786193847656},{"x":0.4719334840774536,"y":0.46541786193847656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.4719334840774536,0.4438040256500244,0.4864864945411682,0.46541786193847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42203742265701294,"y":0.44236311316490173},{"x":0.4636174738407135,"y":0.44236311316490173},{"x":0.4636174738407135,"y":0.46541786193847656},{"x":0.42203742265701294,"y":0.46541786193847656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحول","boundary":[0.42203742265701294,0.44236311316490173,0.4636174738407135,0.46541786193847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37006238102912903,"y":0.44236311316490173},{"x":0.4116424024105072,"y":0.44236311316490173},{"x":0.4116424024105072,"y":0.46541786193847656},{"x":0.37006238102912903,"y":0.46541786193847656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهمی","boundary":[0.37006238102912903,0.44236311316490173,0.4116424024105072,0.46541786193847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34303534030914307,"y":0.44236311316490173},{"x":0.36382535099983215,"y":0.44236311316490173},{"x":0.36382535099983215,"y":0.46541786193847656},{"x":0.34303534030914307,"y":0.46541786193847656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.34303534030914307,0.44236311316490173,0.36382535099983215,0.46541786193847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.295218288898468,"y":0.44236311316490173},{"x":0.33471933007240295,"y":0.44236311316490173},{"x":0.33471933007240295,"y":0.46541786193847656},{"x":0.295218288898468,"y":0.46541786193847656}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ظهور","boundary":[0.295218288898468,0.44236311316490173,0.33471933007240295,0.46541786193847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23076923191547394,"y":0.44236311316490173},{"x":0.2869022786617279,"y":0.44236311316490173},{"x":0.2869022786617279,"y":0.4639769494533539},{"x":0.23076923191547394,"y":0.4639769494533539}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.23076923191547394,0.44236311316490173,0.2869022786617279,0.4639769494533539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20374220609664917,"y":0.44236311316490173},{"x":0.22245322167873383,"y":0.44236311316490173},{"x":0.22245322167873383,"y":0.4639769494533539},{"x":0.20374220609664917,"y":0.4639769494533539}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.20374220609664917,0.44236311316490173,0.22245322167873383,0.4639769494533539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.44236311316490173},{"x":0.1975051909685135,"y":0.44236311316490173},{"x":0.1975051909685135,"y":0.4639769494533539},{"x":0.147609144449234,"y":0.4639769494533539}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ماهیت","boundary":[0.147609144449234,0.44236311316490173,0.1975051909685135,0.4639769494533539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8419958353042603,"y":0.4711815416812897},{"x":0.8523908257484436,"y":0.4711815416812897},{"x":0.8523908257484436,"y":0.4942363202571869},{"x":0.8419958353042603,"y":0.4942363202571869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8419958353042603,0.4711815416812897,0.8523908257484436,0.4942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.4711815416812897},{"x":0.8357588648796082,"y":0.4711815416812897},{"x":0.8357588648796082,"y":0.4942363202571869},{"x":0.8045738339424133,"y":0.4942363202571869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنیان","boundary":[0.8045738339424133,0.4711815416812897,0.8357588648796082,0.4942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.4711815416812897},{"x":0.7962577939033508,"y":0.4711815416812897},{"x":0.7962577939033508,"y":0.4942363202571869},{"x":0.7380457520484924,"y":0.4942363202571869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.7380457520484924,0.4711815416812897,0.7962577939033508,0.4942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.4711815416812897},{"x":0.7297297120094299,"y":0.4711815416812897},{"x":0.7297297120094299,"y":0.4942363202571869},{"x":0.6902287006378174,"y":0.4942363202571869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.6902287006378174,0.4711815416812897,0.7297297120094299,0.4942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.4711815416812897},{"x":0.6819126605987549,"y":0.4711815416812897},{"x":0.6819126605987549,"y":0.4942363202571869},{"x":0.6507276296615601,"y":0.4942363202571869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.6507276296615601,0.4711815416812897,0.6819126605987549,0.4942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.4711815416812897},{"x":0.6507276296615601,"y":0.4711815416812897},{"x":0.6507276296615601,"y":0.4942363202571869},{"x":0.644490659236908,"y":0.4942363202571869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.644490659236908,0.4711815416812897,0.6507276296615601,0.4942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925155878067017,"y":0.4711815416812897},{"x":0.6340956091880798,"y":0.4711815416812897},{"x":0.6340956091880798,"y":0.4942363202571869},{"x":0.5925155878067017,"y":0.4942363202571869}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ظهور","boundary":[0.5925155878067017,0.4711815416812897,0.6340956091880798,0.4942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.4711815416812897},{"x":0.5862785577774048,"y":0.4711815416812897},{"x":0.5862785577774048,"y":0.4942363202571869},{"x":0.5259875059127808,"y":0.4942363202571869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.5259875059127808,0.4711815416812897,0.5862785577774048,0.4942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.4711815416812897},{"x":0.517671525478363,"y":0.4711815416812897},{"x":0.517671525478363,"y":0.4942363202571869},{"x":0.4802494943141937,"y":0.4942363202571869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبتنی","boundary":[0.4802494943141937,0.4711815416812897,0.517671525478363,0.4942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.4711815416812897},{"x":0.4719334840774536,"y":0.4711815416812897},{"x":0.4719334840774536,"y":0.4942363202571869},{"x":0.45945945382118225,"y":0.4942363202571869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.45945945382118225,0.4711815416812897,0.4719334840774536,0.4942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39293140172958374,"y":0.4711815416812897},{"x":0.45114344358444214,"y":0.4711815416812897},{"x":0.45114344358444214,"y":0.4942363202571869},{"x":0.39293140172958374,"y":0.4942363202571869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.39293140172958374,0.4711815416812897,0.45114344358444214,0.4942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.4711815416812897},{"x":0.38461539149284363,"y":0.4711815416812897},{"x":0.38461539149284363,"y":0.4942363202571869},{"x":0.36382535099983215,"y":0.4942363202571869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.36382535099983215,0.4711815416812897,0.38461539149284363,0.4942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35758835077285767,"y":0.4711815416812897},{"x":0.3596673607826233,"y":0.4711815416812897},{"x":0.3596673607826233,"y":0.4942363202571869},{"x":0.35758835077285767,"y":0.4942363202571869}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.35758835077285767,0.4711815416812897,0.3596673607826233,0.4942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3367983400821686,"y":0.4711815416812897},{"x":0.34927234053611755,"y":0.4711815416812897},{"x":0.34927234053611755,"y":0.4942363202571869},{"x":0.3367983400821686,"y":0.4942363202571869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3367983400821686,0.4711815416812897,0.34927234053611755,0.4942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2785862684249878,"y":0.4711815416812897},{"x":0.32848232984542847,"y":0.4711815416812897},{"x":0.32848232984542847,"y":0.4942363202571869},{"x":0.2785862684249878,"y":0.4942363202571869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عبارت","boundary":[0.2785862684249878,0.4711815416812897,0.32848232984542847,0.4942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.4711815416812897},{"x":0.2702702581882477,"y":0.4711815416812897},{"x":0.2702702581882477,"y":0.4942363202571869},{"x":0.23700623214244843,"y":0.4942363202571869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دقیق","boundary":[0.23700623214244843,0.4711815416812897,0.2702702581882477,0.4942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21621622145175934,"y":0.4711815416812897},{"x":0.23076923191547394,"y":0.4711815416812897},{"x":0.23076923191547394,"y":0.4942363202571869},{"x":0.21621622145175934,"y":0.4942363202571869}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.21621622145175934,0.4711815416812897,0.23076923191547394,0.4942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17463617026805878,"y":0.4711815416812897},{"x":0.20997920632362366,"y":0.4711815416812897},{"x":0.20997920632362366,"y":0.4942363202571869},{"x":0.17463617026805878,"y":0.4942363202571869}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آنچه","boundary":[0.17463617026805878,0.4711815416812897,0.20997920632362366,0.4942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.4711815416812897},{"x":0.16632016003131866,"y":0.4711815416812897},{"x":0.16632016003131866,"y":0.4942363202571869},{"x":0.147609144449234,"y":0.4942363202571869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.147609144449234,0.4711815416812897,0.16632016003131866,0.4942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.4985590875148773},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4985590875148773},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5201728940010071},{"x":0.7837837934494019,"y":0.5201728940010071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7837837934494019,0.4985590875148773,0.8503118753433228,0.5201728940010071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.5},{"x":0.7754677534103394,"y":0.5},{"x":0.7754677534103394,"y":0.5201728940010071},{"x":0.7505197525024414,"y":0.5201728940010071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باید","boundary":[0.7505197525024414,0.5,0.7754677534103394,0.5201728940010071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.5},{"x":0.7422037124633789,"y":0.5},{"x":0.7422037124633789,"y":0.5216138362884521},{"x":0.6839916706085205,"y":0.5216138362884521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.6839916706085205,0.5,0.7422037124633789,0.5216138362884521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.5},{"x":0.6756756901741028,"y":0.5},{"x":0.6756756901741028,"y":0.5216138362884521},{"x":0.6465696692466736,"y":0.5216138362884521}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.6465696692466736,0.5,0.6756756901741028,0.5216138362884521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.5},{"x":0.6361746191978455,"y":0.5},{"x":0.6361746191978455,"y":0.5216138362884521},{"x":0.6153846383094788,"y":0.5216138362884521}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6153846383094788,0.5,0.6361746191978455,0.5216138362884521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.5},{"x":0.6133056282997131,"y":0.5},{"x":0.6133056282997131,"y":0.5216138362884521},{"x":0.5800415873527527,"y":0.5216138362884521}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.5800415873527527,0.5,0.6133056282997131,0.5216138362884521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.5},{"x":0.5738045573234558,"y":0.5},{"x":0.5738045573234558,"y":0.5216138362884521},{"x":0.5613305568695068,"y":0.5216138362884521}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نه","boundary":[0.5613305568695068,0.5,0.5738045573234558,0.5216138362884521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.5},{"x":0.5530145764350891,"y":0.5},{"x":0.5530145764350891,"y":0.5216138362884521},{"x":0.4802494943141937,"y":0.5216138362884521}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ترجیحات","boundary":[0.4802494943141937,0.5,0.5530145764350891,0.5216138362884521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.5},{"x":0.4719334840774536,"y":0.5},{"x":0.4719334840774536,"y":0.5216138362884521},{"x":0.395010381937027,"y":0.5216138362884521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شخصی","boundary":[0.395010381937027,0.5,0.4719334840774536,0.5216138362884521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35550934076309204,"y":0.5},{"x":0.38669440150260925,"y":0.5},{"x":0.38669440150260925,"y":0.5216138362884521},{"x":0.35550934076309204,"y":0.5216138362884521}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بلکه","boundary":[0.35550934076309204,0.5,0.38669440150260925,0.5216138362884521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31185030937194824,"y":0.5014409422874451},{"x":0.34927234053611755,"y":0.5014409422874451},{"x":0.34927234053611755,"y":0.5216138362884521},{"x":0.31185030937194824,"y":0.5216138362884521}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.31185030937194824,0.5014409422874451,0.34927234053611755,0.5216138362884521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24532224237918854,"y":0.5014409422874451},{"x":0.30353429913520813,"y":0.5014409422874451},{"x":0.30353429913520813,"y":0.5230547785758972},{"x":0.24532224237918854,"y":0.5230547785758972}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.24532224237918854,0.5014409422874451,0.30353429913520813,0.5230547785758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20997920632362366,"y":0.5014409422874451},{"x":0.24116423726081848,"y":0.5014409422874451},{"x":0.24116423726081848,"y":0.5230547785758972},{"x":0.20997920632362366,"y":0.5230547785758972}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.20997920632362366,0.5014409422874451,0.24116423726081848,0.5230547785758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1621621549129486,"y":0.5014409422874451},{"x":0.20166319608688354,"y":0.5014409422874451},{"x":0.20166319608688354,"y":0.5230547785758972},{"x":0.1621621549129486,"y":0.5230547785758972}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عمیق","boundary":[0.1621621549129486,0.5014409422874451,0.20166319608688354,0.5230547785758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.5014409422874451},{"x":0.15592515468597412,"y":0.5014409422874451},{"x":0.15592515468597412,"y":0.5230547785758972},{"x":0.147609144449234,"y":0.5230547785758972}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.147609144449234,0.5014409422874451,0.15592515468597412,0.5230547785758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.5288184285163879},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5288184285163879},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5518732070922852},{"x":0.8004158139228821,"y":0.5518732070922852}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پردامنه","boundary":[0.8004158139228821,0.5288184285163879,0.8523908257484436,0.5518732070922852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.5288184285163879},{"x":0.7920997738838196,"y":0.5288184285163879},{"x":0.7920997738838196,"y":0.5504322648048401},{"x":0.7754677534103394,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7754677534103394,0.5288184285163879,0.7920997738838196,0.5504322648048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.5288184285163879},{"x":0.765072762966156,"y":0.5288184285163879},{"x":0.765072762966156,"y":0.5504322648048401},{"x":0.7234927415847778,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.7234927415847778,0.5288184285163879,0.765072762966156,0.5504322648048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.5288184285163879},{"x":0.7214137315750122,"y":0.5288184285163879},{"x":0.7214137315750122,"y":0.5504322648048401},{"x":0.7006236910820007,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7006236910820007,0.5288184285163879,0.7214137315750122,0.5504322648048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.5288184285163879},{"x":0.6860706806182861,"y":0.5288184285163879},{"x":0.6860706806182861,"y":0.5504322648048401},{"x":0.6299376487731934,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.6299376487731934,0.5288184285163879,0.6860706806182861,0.5504322648048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.5288184285163879},{"x":0.6216216087341309,"y":0.5288184285163879},{"x":0.6216216087341309,"y":0.5504322648048401},{"x":0.5675675868988037,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.5675675868988037,0.5288184285163879,0.6216216087341309,0.5504322648048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.5288184285163879},{"x":0.5592515468597412,"y":0.5288184285163879},{"x":0.5592515468597412,"y":0.5504322648048401},{"x":0.5197505354881287,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"فردی","boundary":[0.5197505354881287,0.5288184285163879,0.5592515468597412,0.5504322648048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.5288184285163879},{"x":0.5114344954490662,"y":0.5288184285163879},{"x":0.5114344954490662,"y":0.5504322648048401},{"x":0.5031185150146484,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5031185150146484,0.5288184285163879,0.5114344954490662,0.5504322648048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.5288184285163879},{"x":0.4948025047779083,"y":0.5288184285163879},{"x":0.4948025047779083,"y":0.5504322648048401},{"x":0.43035343289375305,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.43035343289375305,0.5288184285163879,0.4948025047779083,0.5504322648048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.5288184285163879},{"x":0.42203742265701294,"y":0.5288184285163879},{"x":0.42203742265701294,"y":0.5504322648048401},{"x":0.40124741196632385,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.40124741196632385,0.5288184285163879,0.42203742265701294,0.5504322648048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.5288184285163879},{"x":0.3991684019565582,"y":0.5288184285163879},{"x":0.3991684019565582,"y":0.5504322648048401},{"x":0.395010381937027,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.395010381937027,0.5288184285163879,0.3991684019565582,0.5504322648048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513513505458832,"y":0.5288184285163879},{"x":0.38669440150260925,"y":0.5288184285163879},{"x":0.38669440150260925,"y":0.5504322648048401},{"x":0.3513513505458832,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدین","boundary":[0.3513513505458832,0.5288184285163879,0.38669440150260925,0.5504322648048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31185030937194824,"y":0.5288184285163879},{"x":0.3471933603286743,"y":0.5288184285163879},{"x":0.3471933603286743,"y":0.5504322648048401},{"x":0.31185030937194824,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سان","boundary":[0.31185030937194824,0.5288184285163879,0.3471933603286743,0.5504322648048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24116423726081848,"y":0.5273775458335876},{"x":0.30353429913520813,"y":0.5273775458335876},{"x":0.30353429913520813,"y":0.5489913821220398},{"x":0.24116423726081848,"y":0.5489913821220398}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.24116423726081848,0.5273775458335876,0.30353429913520813,0.5489913821220398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18918919563293457,"y":0.5273775458335876},{"x":0.23284822702407837,"y":0.5273775458335876},{"x":0.23284822702407837,"y":0.5489913821220398},{"x":0.18918919563293457,"y":0.5489913821220398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فضای","boundary":[0.18918919563293457,0.5273775458335876,0.23284822702407837,0.5489913821220398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.5273775458335876},{"x":0.17879417538642883,"y":0.5273775458335876},{"x":0.17879417538642883,"y":0.5489913821220398},{"x":0.147609144449234,"y":0.5489913821220398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امنی","boundary":[0.147609144449234,0.5273775458335876,0.17879417538642883,0.5489913821220398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.5561959743499756},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5561959743499756},{"x":0.8523908257484436,"y":0.579250693321228},{"x":0.8191268444061279,"y":0.579250693321228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.8191268444061279,0.5561959743499756,0.8523908257484436,0.579250693321228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.5561959743499756},{"x":0.8108108043670654,"y":0.5561959743499756},{"x":0.8108108043670654,"y":0.579250693321228},{"x":0.7817047834396362,"y":0.579250693321228}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تأمل","boundary":[0.7817047834396362,0.5561959743499756,0.8108108043670654,0.579250693321228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.5561959743499756},{"x":0.777546763420105,"y":0.5561959743499756},{"x":0.777546763420105,"y":0.579250693321228},{"x":0.7692307829856873,"y":0.579250693321228}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7692307829856873,0.5561959743499756,0.777546763420105,0.579250693321228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.5561959743499756},{"x":0.7609147429466248,"y":0.5561959743499756},{"x":0.7609147429466248,"y":0.579250693321228},{"x":0.7297297120094299,"y":0.579250693321228}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تفکر","boundary":[0.7297297120094299,0.5561959743499756,0.7609147429466248,0.579250693321228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.5561959743499756},{"x":0.7255717515945435,"y":0.5561959743499756},{"x":0.7255717515945435,"y":0.579250693321228},{"x":0.7193347215652466,"y":0.579250693321228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7193347215652466,0.5561959743499756,0.7255717515945435,0.579250693321228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.5561959743499756},{"x":0.7110186815261841,"y":0.5561959743499756},{"x":0.7110186815261841,"y":0.579250693321228},{"x":0.6528066396713257,"y":0.579250693321228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.6528066396713257,0.5561959743499756,0.7110186815261841,0.579250693321228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361746191978455,"y":0.5561959743499756},{"x":0.644490659236908,"y":0.5561959743499756},{"x":0.644490659236908,"y":0.579250693321228},{"x":0.6361746191978455,"y":0.579250693321228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6361746191978455,0.5561959743499756,0.644490659236908,0.579250693321228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.5561959743499756},{"x":0.6299376487731934,"y":0.5561959743499756},{"x":0.6299376487731934,"y":0.579250693321228},{"x":0.5758835673332214,"y":0.579250693321228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.5758835673332214,0.5561959743499756,0.6299376487731934,0.579250693321228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.5561959743499756},{"x":0.5696465969085693,"y":0.5561959743499756},{"x":0.5696465969085693,"y":0.579250693321228},{"x":0.5467775464057922,"y":0.579250693321228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5467775464057922,0.5561959743499756,0.5696465969085693,0.579250693321228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.5561959743499756},{"x":0.5363825559616089,"y":0.5561959743499756},{"x":0.5363825559616089,"y":0.579250693321228},{"x":0.5093554854393005,"y":0.579250693321228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.5093554854393005,0.5561959743499756,0.5363825559616089,0.579250693321228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.5561959743499756},{"x":0.4989604949951172,"y":0.5561959743499756},{"x":0.4989604949951172,"y":0.579250693321228},{"x":0.4407484531402588,"y":0.579250693321228}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.4407484531402588,0.5561959743499756,0.4989604949951172,0.579250693321228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42203742265701294,"y":0.5561959743499756},{"x":0.4345114231109619,"y":0.5561959743499756},{"x":0.4345114231109619,"y":0.579250693321228},{"x":0.42203742265701294,"y":0.579250693321228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.42203742265701294,0.5561959743499756,0.4345114231109619,0.579250693321228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3659043610095978,"y":0.5561959743499756},{"x":0.4137214124202728,"y":0.5561959743499756},{"x":0.4137214124202728,"y":0.579250693321228},{"x":0.3659043610095978,"y":0.579250693321228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گردید","boundary":[0.3659043610095978,0.5561959743499756,0.4137214124202728,0.579250693321228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.5561959743499756},{"x":0.3659043610095978,"y":0.5561959743499756},{"x":0.3659043610095978,"y":0.579250693321228},{"x":0.3596673607826233,"y":0.579250693321228}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3596673607826233,0.5561959743499756,0.3659043610095978,0.579250693321228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.322245329618454,"y":0.5561959743499756},{"x":0.34927234053611755,"y":0.5561959743499756},{"x":0.34927234053611755,"y":0.579250693321228},{"x":0.322245329618454,"y":0.579250693321228}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"البته","boundary":[0.322245329618454,0.5561959743499756,0.34927234053611755,0.579250693321228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26819127798080444,"y":0.5561959743499756},{"x":0.31392931938171387,"y":0.5561959743499756},{"x":0.31392931938171387,"y":0.579250693321228},{"x":0.26819127798080444,"y":0.579250693321228}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.26819127798080444,0.5561959743499756,0.31392931938171387,0.579250693321228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20997920632362366,"y":0.5561959743499756},{"x":0.25987526774406433,"y":0.5561959743499756},{"x":0.25987526774406433,"y":0.579250693321228},{"x":0.20997920632362366,"y":0.579250693321228}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سنتی","boundary":[0.20997920632362366,0.5561959743499756,0.25987526774406433,0.579250693321228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.5561959743499756},{"x":0.20374220609664917,"y":0.5561959743499756},{"x":0.20374220609664917,"y":0.579250693321228},{"x":0.147609144449234,"y":0.579250693321228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.147609144449234,0.5561959743499756,0.20374220609664917,0.579250693321228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.5864553451538086},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5864553451538086},{"x":0.8523908257484436,"y":0.6066282391548157},{"x":0.7920997738838196,"y":0.6066282391548157}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.7920997738838196,0.5864553451538086,0.8523908257484436,0.6066282391548157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.5864553451538086},{"x":0.7879418134689331,"y":0.5864553451538086},{"x":0.7879418134689331,"y":0.6066282391548157},{"x":0.7629937529563904,"y":0.6066282391548157}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7629937529563904,0.5864553451538086,0.7879418134689331,0.6066282391548157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.5864553451538086},{"x":0.765072762966156,"y":0.5864553451538086},{"x":0.765072762966156,"y":0.6066282391548157},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6066282391548157}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7609147429466248,0.5864553451538086,0.765072762966156,0.6066282391548157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.5864553451538086},{"x":0.752598762512207,"y":0.5864553451538086},{"x":0.752598762512207,"y":0.6066282391548157},{"x":0.6943867206573486,"y":0.6066282391548157}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.6943867206573486,0.5864553451538086,0.752598762512207,0.6066282391548157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.5864553451538086},{"x":0.6881496906280518,"y":0.5864553451538086},{"x":0.6881496906280518,"y":0.6066282391548157},{"x":0.6216216087341309,"y":0.6066282391548157}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شفاهی","boundary":[0.6216216087341309,0.5864553451538086,0.6881496906280518,0.6066282391548157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.5864553451538086},{"x":0.6133056282997131,"y":0.5864553451538086},{"x":0.6133056282997131,"y":0.6066282391548157},{"x":0.602910578250885,"y":0.6066282391548157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.602910578250885,0.5864553451538086,0.6133056282997131,0.6066282391548157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.5864553451538086},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5864553451538086},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6066282391548157},{"x":0.5571725368499756,"y":0.6066282391548157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همان","boundary":[0.5571725368499756,0.5864553451538086,0.5945945978164673,0.6066282391548157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.5864553451538086},{"x":0.5488565564155579,"y":0.5864553451538086},{"x":0.5488565564155579,"y":0.6066282391548157},{"x":0.5051975250244141,"y":0.6066282391548157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چیزی","boundary":[0.5051975250244141,0.5864553451538086,0.5488565564155579,0.6066282391548157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.5864553451538086},{"x":0.49688148498535156,"y":0.5864553451538086},{"x":0.49688148498535156,"y":0.6066282391548157},{"x":0.47401246428489685,"y":0.6066282391548157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.47401246428489685,0.5864553451538086,0.49688148498535156,0.6066282391548157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.5864553451538086},{"x":0.46777546405792236,"y":0.5864553451538086},{"x":0.46777546405792236,"y":0.6066282391548157},{"x":0.4469854533672333,"y":0.6066282391548157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4469854533672333,0.5864553451538086,0.46777546405792236,0.6066282391548157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.5864553451538086},{"x":0.43866944313049316,"y":0.5864553451538086},{"x":0.43866944313049316,"y":0.6066282391548157},{"x":0.4261954128742218,"y":0.6066282391548157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4261954128742218,0.5864553451538086,0.43866944313049316,0.6066282391548157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3742203712463379,"y":0.5864553451538086},{"x":0.4178794324398041,"y":0.5864553451538086},{"x":0.4178794324398041,"y":0.6066282391548157},{"x":0.3742203712463379,"y":0.6066282391548157}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیرباز","boundary":[0.3742203712463379,0.5864553451538086,0.4178794324398041,0.6066282391548157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3076923191547394,"y":0.5864553451538086},{"x":0.3659043610095978,"y":0.5864553451538086},{"x":0.3659043610095978,"y":0.6066282391548157},{"x":0.3076923191547394,"y":0.6066282391548157}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.3076923191547394,0.5864553451538086,0.3659043610095978,0.6066282391548157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25363826751708984,"y":0.5864553451538086},{"x":0.29729729890823364,"y":0.5864553451538086},{"x":0.29729729890823364,"y":0.6066282391548157},{"x":0.25363826751708984,"y":0.6066282391548157}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نامیده","boundary":[0.25363826751708984,0.5864553451538086,0.29729729890823364,0.6066282391548157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22453223168849945,"y":0.5864553451538086},{"x":0.24532224237918854,"y":0.5864553451538086},{"x":0.24532224237918854,"y":0.6066282391548157},{"x":0.22453223168849945,"y":0.6066282391548157}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.22453223168849945,0.5864553451538086,0.24532224237918854,0.6066282391548157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17463617026805878,"y":0.5878962278366089},{"x":0.21829521656036377,"y":0.5878962278366089},{"x":0.21829521656036377,"y":0.6008645296096802},{"x":0.17463617026805878,"y":0.6008645296096802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.17463617026805878,0.5878962278366089,0.21829521656036377,0.6008645296096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17463617026805878,"y":0.5878962278366089},{"x":0.17879417538642883,"y":0.5878962278366089},{"x":0.17879417538642883,"y":0.6008645296096802},{"x":0.17463617026805878,"y":0.6008645296096802}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.17463617026805878,0.5878962278366089,0.17879417538642883,0.6008645296096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.5878962278366089},{"x":0.16424116492271423,"y":0.5878962278366089},{"x":0.16424116492271423,"y":0.6008645296096802},{"x":0.147609144449234,"y":0.6008645296096802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.147609144449234,0.5878962278366089,0.16424116492271423,0.6008645296096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.6123919486999512},{"x":0.8503118753433228,"y":0.6123919486999512},{"x":0.8503118753433228,"y":0.6325648427009583},{"x":0.7713097929954529,"y":0.6325648427009583}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اكتشافات","boundary":[0.7713097929954529,0.6123919486999512,0.8503118753433228,0.6325648427009583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.6123919486999512},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6123919486999512},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6325648427009583},{"x":0.7193347215652466,"y":0.6325648427009583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.7193347215652466,0.6123919486999512,0.7609147429466248,0.6325648427009583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.6138328313827515},{"x":0.7110186815261841,"y":0.6138328313827515},{"x":0.7110186815261841,"y":0.6325648427009583},{"x":0.6694386601448059,"y":0.6325648427009583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6694386601448059,0.6138328313827515,0.7110186815261841,0.6325648427009583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.6138328313827515},{"x":0.6611226797103882,"y":0.6138328313827515},{"x":0.6611226797103882,"y":0.6325648427009583},{"x":0.6403326392173767,"y":0.6325648427009583}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"جز","boundary":[0.6403326392173767,0.6138328313827515,0.6611226797103882,0.6325648427009583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.6138328313827515},{"x":0.632016658782959,"y":0.6138328313827515},{"x":0.632016658782959,"y":0.6325648427009583},{"x":0.6257796287536621,"y":0.6325648427009583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6257796287536621,0.6138328313827515,0.632016658782959,0.6325648427009583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.6138328313827515},{"x":0.6153846383094788,"y":0.6138328313827515},{"x":0.6153846383094788,"y":0.6340057849884033},{"x":0.5571725368499756,"y":0.6340057849884033}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انباشت","boundary":[0.5571725368499756,0.6138328313827515,0.6153846383094788,0.6340057849884033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.6138328313827515},{"x":0.5488565564155579,"y":0.6138328313827515},{"x":0.5488565564155579,"y":0.6340057849884033},{"x":0.5405405163764954,"y":0.6340057849884033}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5405405163764954,0.6138328313827515,0.5488565564155579,0.6340057849884033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.6138328313827515},{"x":0.5343035459518433,"y":0.6138328313827515},{"x":0.5343035459518433,"y":0.6340057849884033},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6340057849884033}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نقادی","boundary":[0.4906444847583771,0.6138328313827515,0.5343035459518433,0.6340057849884033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.6138328313827515},{"x":0.48232847452163696,"y":0.6138328313827515},{"x":0.48232847452163696,"y":0.6340057849884033},{"x":0.4573804438114166,"y":0.6340057849884033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.4573804438114166,0.6138328313827515,0.48232847452163696,0.6340057849884033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.6138328313827515},{"x":0.43659043312072754,"y":0.6138328313827515},{"x":0.43659043312072754,"y":0.6340057849884033},{"x":0.4178794324398041,"y":0.6340057849884033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4178794324398041,0.6138328313827515,0.43659043312072754,0.6340057849884033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3679833710193634,"y":0.6138328313827515},{"x":0.3991684019565582,"y":0.6138328313827515},{"x":0.3991684019565582,"y":0.6340057849884033},{"x":0.3679833710193634,"y":0.6340057849884033}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قبلی","boundary":[0.3679833710193634,0.6138328313827515,0.3991684019565582,0.6340057849884033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.322245329618454,"y":0.6138328313827515},{"x":0.3596673607826233,"y":0.6138328313827515},{"x":0.3596673607826233,"y":0.6340057849884033},{"x":0.322245329618454,"y":0.6340057849884033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اتفاق","boundary":[0.322245329618454,0.6138328313827515,0.3596673607826233,0.6340057849884033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869022786617279,"y":0.6138328313827515},{"x":0.31392931938171387,"y":0.6138328313827515},{"x":0.31392931938171387,"y":0.6340057849884033},{"x":0.2869022786617279,"y":0.6340057849884033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمی","boundary":[0.2869022786617279,0.6138328313827515,0.31392931938171387,0.6340057849884033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2557172477245331,"y":0.6152737736701965},{"x":0.28274428844451904,"y":0.6152737736701965},{"x":0.28274428844451904,"y":0.6340057849884033},{"x":0.2557172477245331,"y":0.6340057849884033}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افتد","boundary":[0.2557172477245331,0.6152737736701965,0.28274428844451904,0.6340057849884033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23908524215221405,"y":0.6152737736701965},{"x":0.24740125238895416,"y":0.6152737736701965},{"x":0.24740125238895416,"y":0.6340057849884033},{"x":0.23908524215221405,"y":0.6340057849884033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.23908524215221405,0.6152737736701965,0.24740125238895416,0.6340057849884033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1975051909685135,"y":0.6152737736701965},{"x":0.23284822702407837,"y":0.6152737736701965},{"x":0.23284822702407837,"y":0.6340057849884033},{"x":0.1975051909685135,"y":0.6340057849884033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدین","boundary":[0.1975051909685135,0.6152737736701965,0.23284822702407837,0.6340057849884033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.6152737736701965},{"x":0.19334720075130463,"y":0.6152737736701965},{"x":0.19334720075130463,"y":0.6340057849884033},{"x":0.147609144449234,"y":0.6340057849884033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترتیب","boundary":[0.147609144449234,0.6152737736701965,0.19334720075130463,0.6340057849884033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.6412103772163391},{"x":0.8523908257484436,"y":0.6412103772163391},{"x":0.8523908257484436,"y":0.6642651557922363},{"x":0.8295218348503113,"y":0.6642651557922363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.8295218348503113,0.6412103772163391,0.8523908257484436,0.6642651557922363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.6412103772163391},{"x":0.8212057948112488,"y":0.6412103772163391},{"x":0.8212057948112488,"y":0.6628242135047913},{"x":0.8024948239326477,"y":0.6628242135047913}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.8024948239326477,0.6412103772163391,0.8212057948112488,0.6628242135047913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.6412103772163391},{"x":0.7941787838935852,"y":0.6412103772163391},{"x":0.7941787838935852,"y":0.6628242135047913},{"x":0.7733888030052185,"y":0.6628242135047913}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.7733888030052185,0.6412103772163391,0.7941787838935852,0.6628242135047913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.6412103772163391},{"x":0.765072762966156,"y":0.6412103772163391},{"x":0.765072762966156,"y":0.6628242135047913},{"x":0.7338877320289612,"y":0.6628242135047913}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7338877320289612,0.6412103772163391,0.765072762966156,0.6628242135047913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.639769434928894},{"x":0.7255717515945435,"y":0.639769434928894},{"x":0.7255717515945435,"y":0.6628242135047913},{"x":0.6673596501350403,"y":0.6628242135047913}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جدیدی","boundary":[0.6673596501350403,0.639769434928894,0.7255717515945435,0.6628242135047913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.639769434928894},{"x":0.6590436697006226,"y":0.639769434928894},{"x":0.6590436697006226,"y":0.6628242135047913},{"x":0.6257796287536621,"y":0.6628242135047913}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6257796287536621,0.639769434928894,0.6590436697006226,0.6628242135047913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.639769434928894},{"x":0.6174635887145996,"y":0.639769434928894},{"x":0.6174635887145996,"y":0.6628242135047913},{"x":0.5758835673332214,"y":0.6628242135047913}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.5758835673332214,0.639769434928894,0.6174635887145996,0.6628242135047913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.639769434928894},{"x":0.5675675868988037,"y":0.639769434928894},{"x":0.5675675868988037,"y":0.6628242135047913},{"x":0.5592515468597412,"y":0.6628242135047913}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5592515468597412,0.639769434928894,0.5675675868988037,0.6628242135047913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.639769434928894},{"x":0.5530145764350891,"y":0.639769434928894},{"x":0.5530145764350891,"y":0.6628242135047913},{"x":0.5010395050048828,"y":0.6628242135047913}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انباشت","boundary":[0.5010395050048828,0.639769434928894,0.5530145764350891,0.6628242135047913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.639769434928894},{"x":0.4927234947681427,"y":0.639769434928894},{"x":0.4927234947681427,"y":0.6628242135047913},{"x":0.45114344358444214,"y":0.6628242135047913}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.45114344358444214,0.639769434928894,0.4927234947681427,0.6628242135047913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.639769434928894},{"x":0.44490644335746765,"y":0.639769434928894},{"x":0.44490644335746765,"y":0.6628242135047913},{"x":0.43659043312072754,"y":0.6628242135047913}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43659043312072754,0.639769434928894,0.44490644335746765,0.6628242135047913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.639769434928894},{"x":0.4282744228839874,"y":0.639769434928894},{"x":0.4282744228839874,"y":0.6628242135047913},{"x":0.36382535099983215,"y":0.6628242135047913}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"خصوصا","boundary":[0.36382535099983215,0.639769434928894,0.4282744228839874,0.6628242135047913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3160083293914795,"y":0.639769434928894},{"x":0.35758835077285767,"y":0.639769434928894},{"x":0.35758835077285767,"y":0.6628242135047913},{"x":0.3160083293914795,"y":0.6628242135047913}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.3160083293914795,0.639769434928894,0.35758835077285767,0.6628242135047913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2785862684249878,"y":0.6383285522460938},{"x":0.3097712993621826,"y":0.6383285522460938},{"x":0.3097712993621826,"y":0.6628242135047913},{"x":0.2785862684249878,"y":0.6628242135047913}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.2785862684249878,0.6383285522460938,0.3097712993621826,0.6628242135047913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25987526774406433,"y":0.6383285522460938},{"x":0.2702702581882477,"y":0.6383285522460938},{"x":0.2702702581882477,"y":0.6613832712173462},{"x":0.25987526774406433,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.25987526774406433,0.6383285522460938,0.2702702581882477,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2141372114419937,"y":0.6383285522460938},{"x":0.2515592575073242,"y":0.6383285522460938},{"x":0.2515592575073242,"y":0.6613832712173462},{"x":0.2141372114419937,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.2141372114419937,0.6383285522460938,0.2515592575073242,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.6383285522460938},{"x":0.2058212012052536,"y":0.6383285522460938},{"x":0.2058212012052536,"y":0.6613832712173462},{"x":0.147609144449234,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مکتوب","boundary":[0.147609144449234,0.6383285522460938,0.2058212012052536,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8440748453140259,"y":0.6685879230499268},{"x":0.8503118753433228,"y":0.6685879230499268},{"x":0.8503118753433228,"y":0.6887608170509338},{"x":0.8440748453140259,"y":0.6887608170509338}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.8440748453140259,0.6685879230499268,0.8503118753433228,0.6887608170509338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.6685879230499268},{"x":0.8399168252944946,"y":0.6685879230499268},{"x":0.8399168252944946,"y":0.6887608170509338},{"x":0.8087317943572998,"y":0.6887608170509338}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.8087317943572998,0.6685879230499268,0.8399168252944946,0.6887608170509338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.6685879230499268},{"x":0.8004158139228821,"y":0.6685879230499268},{"x":0.8004158139228821,"y":0.6887608170509338},{"x":0.7941787838935852,"y":0.6887608170509338}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7941787838935852,0.6685879230499268,0.8004158139228821,0.6887608170509338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.6685879230499268},{"x":0.7858628034591675,"y":0.6685879230499268},{"x":0.7858628034591675,"y":0.6887608170509338},{"x":0.7505197525024414,"y":0.6887608170509338}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجله","boundary":[0.7505197525024414,0.6685879230499268,0.7858628034591675,0.6887608170509338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.6685879230499268},{"x":0.7484407424926758,"y":0.6685879230499268},{"x":0.7484407424926758,"y":0.6887608170509338},{"x":0.7422037124633789,"y":0.6887608170509338}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7422037124633789,0.6685879230499268,0.7484407424926758,0.6887608170509338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.6685879230499268},{"x":0.7297297120094299,"y":0.6685879230499268},{"x":0.7297297120094299,"y":0.6887608170509338},{"x":0.6569646596908569,"y":0.6887608170509338}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بانکهای","boundary":[0.6569646596908569,0.6685879230499268,0.7297297120094299,0.6887608170509338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.6685879230499268},{"x":0.6486486196517944,"y":0.6685879230499268},{"x":0.6486486196517944,"y":0.6887608170509338},{"x":0.5800415873527527,"y":0.6887608170509338}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اطلاعاتی","boundary":[0.5800415873527527,0.6685879230499268,0.6486486196517944,0.6887608170509338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.6685879230499268},{"x":0.5758835673332214,"y":0.6685879230499268},{"x":0.5758835673332214,"y":0.6887608170509338},{"x":0.5675675868988037,"y":0.6887608170509338}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5675675868988037,0.6685879230499268,0.5758835673332214,0.6887608170509338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.6685879230499268},{"x":0.5675675868988037,"y":0.6685879230499268},{"x":0.5675675868988037,"y":0.6887608170509338},{"x":0.5467775464057922,"y":0.6887608170509338}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.5467775464057922,0.6685879230499268,0.5675675868988037,0.6887608170509338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.6685879230499268},{"x":0.5488565564155579,"y":0.6685879230499268},{"x":0.5488565564155579,"y":0.6887608170509338},{"x":0.5405405163764954,"y":0.6887608170509338}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5405405163764954,0.6685879230499268,0.5488565564155579,0.6887608170509338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.6685879230499268},{"x":0.5322245359420776,"y":0.6685879230499268},{"x":0.5322245359420776,"y":0.6887608170509338},{"x":0.5072765350341797,"y":0.6887608170509338}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیدا","boundary":[0.5072765350341797,0.6685879230499268,0.5322245359420776,0.6887608170509338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.6685879230499268},{"x":0.4989604949951172,"y":0.6685879230499268},{"x":0.4989604949951172,"y":0.6887608170509338},{"x":0.4781704843044281,"y":0.6887608170509338}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.4781704843044281,0.6685879230499268,0.4989604949951172,0.6887608170509338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4719334840774536,"y":0.6685879230499268},{"x":0.4760914742946625,"y":0.6685879230499268},{"x":0.4760914742946625,"y":0.6887608170509338},{"x":0.4719334840774536,"y":0.6887608170509338}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4719334840774536,0.6685879230499268,0.4760914742946625,0.6887608170509338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.6945244669914246},{"x":0.8503118753433228,"y":0.6945244669914246},{"x":0.8503118753433228,"y":0.7161383032798767},{"x":0.7983368039131165,"y":0.7161383032798767}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تأسیس","boundary":[0.7983368039131165,0.6945244669914246,0.8503118753433228,0.7161383032798767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.6945244669914246},{"x":0.790020763874054,"y":0.6945244669914246},{"x":0.790020763874054,"y":0.7161383032798767},{"x":0.7629937529563904,"y":0.7161383032798767}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نهاد","boundary":[0.7629937529563904,0.6945244669914246,0.790020763874054,0.7161383032798767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.6945244669914246},{"x":0.7546777725219727,"y":0.6945244669914246},{"x":0.7546777725219727,"y":0.7161383032798767},{"x":0.6881496906280518,"y":0.7161383032798767}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشاراتی","boundary":[0.6881496906280518,0.6945244669914246,0.7546777725219727,0.7161383032798767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.6945244669914246},{"x":0.6798336505889893,"y":0.6945244669914246},{"x":0.6798336505889893,"y":0.7175792455673218},{"x":0.6216216087341309,"y":0.7175792455673218}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6216216087341309,0.6945244669914246,0.6798336505889893,0.7175792455673218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.6959654092788696},{"x":0.6195425987243652,"y":0.6959654092788696},{"x":0.6195425987243652,"y":0.7175792455673218},{"x":0.6049895882606506,"y":0.7175792455673218}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6049895882606506,0.6959654092788696,0.6195425987243652,0.7175792455673218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.6959654092788696},{"x":0.602910578250885,"y":0.6959654092788696},{"x":0.602910578250885,"y":0.7175792455673218},{"x":0.5987526178359985,"y":0.7175792455673218}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5987526178359985,0.6959654092788696,0.602910578250885,0.7175792455673218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.6959654092788696},{"x":0.590436577796936,"y":0.6959654092788696},{"x":0.590436577796936,"y":0.7175792455673218},{"x":0.5717255473136902,"y":0.7175792455673218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5717255473136902,0.6959654092788696,0.590436577796936,0.7175792455673218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.6959654092788696},{"x":0.5654885768890381,"y":0.6959654092788696},{"x":0.5654885768890381,"y":0.7175792455673218},{"x":0.5135135054588318,"y":0.7175792455673218}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.5135135054588318,0.6959654092788696,0.5654885768890381,0.7175792455673218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.6959654092788696},{"x":0.5051975250244141,"y":0.6959654092788696},{"x":0.5051975250244141,"y":0.7175792455673218},{"x":0.4636174738407135,"y":0.7175792455673218}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.4636174738407135,0.6959654092788696,0.5051975250244141,0.7175792455673218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.6959654092788696},{"x":0.4573804438114166,"y":0.6959654092788696},{"x":0.4573804438114166,"y":0.7175792455673218},{"x":0.4033263921737671,"y":0.7175792455673218}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اجتناب","boundary":[0.4033263921737671,0.6959654092788696,0.4573804438114166,0.7175792455673218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35550934076309204,"y":0.6959654092788696},{"x":0.3991684019565582,"y":0.6959654092788696},{"x":0.3991684019565582,"y":0.7175792455673218},{"x":0.35550934076309204,"y":0.7175792455673218}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناپذیر","boundary":[0.35550934076309204,0.6959654092788696,0.3991684019565582,0.7175792455673218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30353429913520813,"y":0.6959654092788696},{"x":0.34927234053611755,"y":0.6959654092788696},{"x":0.34927234053611755,"y":0.7175792455673218},{"x":0.30353429913520813,"y":0.7175792455673218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.30353429913520813,0.6959654092788696,0.34927234053611755,0.7175792455673218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2557172477245331,"y":0.6959654092788696},{"x":0.295218288898468,"y":0.6959654092788696},{"x":0.295218288898468,"y":0.7190201878547668},{"x":0.2557172477245331,"y":0.7190201878547668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.2557172477245331,0.6959654092788696,0.295218288898468,0.7190201878547668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2058212012052536,"y":0.6974063515663147},{"x":0.24740125238895416,"y":0.6974063515663147},{"x":0.24740125238895416,"y":0.7190201878547668},{"x":0.2058212012052536,"y":0.7190201878547668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شایان","boundary":[0.2058212012052536,0.6974063515663147,0.24740125238895416,0.7190201878547668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.6974063515663147},{"x":0.1975051909685135,"y":0.6974063515663147},{"x":0.1975051909685135,"y":0.7190201878547668},{"x":0.147609144449234,"y":0.7190201878547668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.147609144449234,0.6974063515663147,0.1975051909685135,0.7190201878547668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.7219020128250122},{"x":0.8523908257484436,"y":0.7219020128250122},{"x":0.8523908257484436,"y":0.7492795586585999},{"x":0.8087317943572998,"y":0.7492795586585999}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.8087317943572998,0.7219020128250122,0.8523908257484436,0.7492795586585999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.7219020128250122},{"x":0.8087317943572998,"y":0.7219020128250122},{"x":0.8087317943572998,"y":0.7492795586585999},{"x":0.8045738339424133,"y":0.7492795586585999}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8045738339424133,0.7219020128250122,0.8087317943572998,0.7492795586585999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.7219020128250122},{"x":0.7962577939033508,"y":0.7219020128250122},{"x":0.7962577939033508,"y":0.7492795586585999},{"x":0.7567567825317383,"y":0.7492795586585999}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.7567567825317383,0.7219020128250122,0.7962577939033508,0.7492795586585999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.7219020128250122},{"x":0.7484407424926758,"y":0.7219020128250122},{"x":0.7484407424926758,"y":0.7492795586585999},{"x":0.7110186815261841,"y":0.7492795586585999}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7110186815261841,0.7219020128250122,0.7484407424926758,0.7492795586585999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.7219020128250122},{"x":0.7027027010917664,"y":0.7219020128250122},{"x":0.7027027010917664,"y":0.7492795586585999},{"x":0.6943867206573486,"y":0.7492795586585999}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6943867206573486,0.7219020128250122,0.7027027010917664,0.7492795586585999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.7219020128250122},{"x":0.6860706806182861,"y":0.7219020128250122},{"x":0.6860706806182861,"y":0.7492795586585999},{"x":0.6153846383094788,"y":0.7492795586585999}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6153846383094788,0.7219020128250122,0.6860706806182861,0.7492795586585999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.7219020128250122},{"x":0.6070685982704163,"y":0.7219020128250122},{"x":0.6070685982704163,"y":0.7492795586585999},{"x":0.542619526386261,"y":0.7492795586585999}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.542619526386261,0.7219020128250122,0.6070685982704163,0.7492795586585999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.7219020128250122},{"x":0.5343035459518433,"y":0.7219020128250122},{"x":0.5343035459518433,"y":0.7492795586585999},{"x":0.4948025047779083,"y":0.7492795586585999}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.4948025047779083,0.7219020128250122,0.5343035459518433,0.7492795586585999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.7219020128250122},{"x":0.4844074845314026,"y":0.7219020128250122},{"x":0.4844074845314026,"y":0.7492795586585999},{"x":0.4199584126472473,"y":0.7492795586585999}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.4199584126472473,0.7219020128250122,0.4844074845314026,0.7492795586585999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.7219020128250122},{"x":0.4116424024105072,"y":0.7219020128250122},{"x":0.4116424024105072,"y":0.7492795586585999},{"x":0.395010381937027,"y":0.7492795586585999}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.395010381937027,0.7219020128250122,0.4116424024105072,0.7492795586585999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35758835077285767,"y":0.7219020128250122},{"x":0.38669440150260925,"y":0.7219020128250122},{"x":0.38669440150260925,"y":0.7492795586585999},{"x":0.35758835077285767,"y":0.7492795586585999}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقام","boundary":[0.35758835077285767,0.7219020128250122,0.38669440150260925,0.7492795586585999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3014552891254425,"y":0.7219020128250122},{"x":0.34927234053611755,"y":0.7219020128250122},{"x":0.34927234053611755,"y":0.7492795586585999},{"x":0.3014552891254425,"y":0.7492795586585999}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بزرگ","boundary":[0.3014552891254425,0.7219020128250122,0.34927234053611755,0.7492795586585999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2640332579612732,"y":0.7219020128250122},{"x":0.29729729890823364,"y":0.7219020128250122},{"x":0.29729729890823364,"y":0.7492795586585999},{"x":0.2640332579612732,"y":0.7492795586585999}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترین","boundary":[0.2640332579612732,0.7219020128250122,0.29729729890823364,0.7492795586585999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.191268190741539,"y":0.7219020128250122},{"x":0.2557172477245331,"y":0.7219020128250122},{"x":0.2557172477245331,"y":0.7492795586585999},{"x":0.191268190741539,"y":0.7492795586585999}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.191268190741539,0.7219020128250122,0.2557172477245331,0.7492795586585999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.7219020128250122},{"x":0.1829521805047989,"y":0.7219020128250122},{"x":0.1829521805047989,"y":0.7492795586585999},{"x":0.147609144449234,"y":0.7492795586585999}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.147609144449234,0.7219020128250122,0.1829521805047989,0.7492795586585999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.7521613836288452},{"x":0.8503118753433228,"y":0.7521613836288452},{"x":0.8503118753433228,"y":0.7737752199172974},{"x":0.7962577939033508,"y":0.7737752199172974}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.7962577939033508,0.7521613836288452,0.8503118753433228,0.7737752199172974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.7521613836288452},{"x":0.7879418134689331,"y":0.7521613836288452},{"x":0.7879418134689331,"y":0.7737752199172974},{"x":0.7359667420387268,"y":0.7737752199172974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.7359667420387268,0.7521613836288452,0.7879418134689331,0.7737752199172974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.7521613836288452},{"x":0.7276507019996643,"y":0.7521613836288452},{"x":0.7276507019996643,"y":0.7737752199172974},{"x":0.7110186815261841,"y":0.7737752199172974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.7110186815261841,0.7521613836288452,0.7276507019996643,0.7737752199172974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.7521613836288452},{"x":0.7027027010917664,"y":0.7521613836288452},{"x":0.7027027010917664,"y":0.7737752199172974},{"x":0.6902287006378174,"y":0.7737752199172974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6902287006378174,0.7521613836288452,0.7027027010917664,0.7737752199172974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.7521613836288452},{"x":0.6839916706085205,"y":0.7521613836288452},{"x":0.6839916706085205,"y":0.7737752199172974},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7737752199172974}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6611226797103882,0.7521613836288452,0.6839916706085205,0.7737752199172974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.7521613836288452},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7521613836288452},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7737752199172974},{"x":0.6112266182899475,"y":0.7737752199172974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.6112266182899475,0.7521613836288452,0.6528066396713257,0.7737752199172974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.7521613836288452},{"x":0.602910578250885,"y":0.7521613836288452},{"x":0.602910578250885,"y":0.7737752199172974},{"x":0.542619526386261,"y":0.7737752199172974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مستثنی","boundary":[0.542619526386261,0.7521613836288452,0.602910578250885,0.7737752199172974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.7521613836288452},{"x":0.5343035459518433,"y":0.7521613836288452},{"x":0.5343035459518433,"y":0.7737752199172974},{"x":0.4844074845314026,"y":0.7737752199172974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیست","boundary":[0.4844074845314026,0.7521613836288452,0.5343035459518433,0.7737752199172974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.7521613836288452},{"x":0.48232847452163696,"y":0.7521613836288452},{"x":0.48232847452163696,"y":0.7737752199172974},{"x":0.4781704843044281,"y":0.7737752199172974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4781704843044281,0.7521613836288452,0.48232847452163696,0.7737752199172974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.7521613836288452},{"x":0.469854474067688,"y":0.7521613836288452},{"x":0.469854474067688,"y":0.7737752199172974},{"x":0.45945945382118225,"y":0.7737752199172974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.45945945382118225,0.7521613836288452,0.469854474067688,0.7737752199172974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.7521613836288452},{"x":0.45114344358444214,"y":0.7521613836288452},{"x":0.45114344358444214,"y":0.7737752199172974},{"x":0.4033263921737671,"y":0.7737752199172974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طوری","boundary":[0.4033263921737671,0.7521613836288452,0.45114344358444214,0.7737752199172974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.7521613836288452},{"x":0.40124741196632385,"y":0.7521613836288452},{"x":0.40124741196632385,"y":0.7737752199172974},{"x":0.382536381483078,"y":0.7737752199172974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.382536381483078,0.7521613836288452,0.40124741196632385,0.7737752199172974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.7521613836288452},{"x":0.37214136123657227,"y":0.7521613836288452},{"x":0.37214136123657227,"y":0.7737752199172974},{"x":0.3534303605556488,"y":0.7737752199172974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.3534303605556488,0.7521613836288452,0.37214136123657227,0.7737752199172974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3243243098258972,"y":0.7521613836288452},{"x":0.3451143503189087,"y":0.7521613836288452},{"x":0.3451143503189087,"y":0.7737752199172974},{"x":0.3243243098258972,"y":0.7737752199172974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3243243098258972,0.7521613836288452,0.3451143503189087,0.7737752199172974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28274428844451904,"y":0.7521613836288452},{"x":0.31808730959892273,"y":0.7521613836288452},{"x":0.31808730959892273,"y":0.7737752199172974},{"x":0.28274428844451904,"y":0.7737752199172974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تواند","boundary":[0.28274428844451904,0.7521613836288452,0.31808730959892273,0.7737752199172974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2577962577342987,"y":0.7521613836288452},{"x":0.27650728821754456,"y":0.7521613836288452},{"x":0.27650728821754456,"y":0.7737752199172974},{"x":0.2577962577342987,"y":0.7737752199172974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2577962577342987,0.7521613836288452,0.27650728821754456,0.7737752199172974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20166319608688354,"y":0.7521613836288452},{"x":0.2515592575073242,"y":0.7521613836288452},{"x":0.2515592575073242,"y":0.7737752199172974},{"x":0.20166319608688354,"y":0.7737752199172974}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.20166319608688354,0.7521613836288452,0.2515592575073242,0.7737752199172974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.7521613836288452},{"x":0.19334720075130463,"y":0.7521613836288452},{"x":0.19334720075130463,"y":0.7737752199172974},{"x":0.15592515468597412,"y":0.7737752199172974}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افکار","boundary":[0.15592515468597412,0.7521613836288452,0.19334720075130463,0.7737752199172974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.7521613836288452},{"x":0.1538461595773697,"y":0.7521613836288452},{"x":0.1538461595773697,"y":0.7737752199172974},{"x":0.147609144449234,"y":0.7737752199172974}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.147609144449234,0.7521613836288452,0.1538461595773697,0.7737752199172974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.7824207544326782},{"x":0.8503118753433228,"y":0.7824207544326782},{"x":0.8503118753433228,"y":0.8025936484336853},{"x":0.7983368039131165,"y":0.8025936484336853}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اندیشه","boundary":[0.7983368039131165,0.7824207544326782,0.8503118753433228,0.8025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.7824207544326782},{"x":0.7920997738838196,"y":0.7824207544326782},{"x":0.7920997738838196,"y":0.8025936484336853},{"x":0.7754677534103394,"y":0.8025936484336853}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7754677534103394,0.7824207544326782,0.7920997738838196,0.8025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.7824207544326782},{"x":0.7754677534103394,"y":0.7824207544326782},{"x":0.7754677534103394,"y":0.8025936484336853},{"x":0.7733888030052185,"y":0.8025936484336853}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7733888030052185,0.7824207544326782,0.7754677534103394,0.8025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.7824207544326782},{"x":0.765072762966156,"y":0.7824207544326782},{"x":0.765072762966156,"y":0.8025936484336853},{"x":0.7068607211112976,"y":0.8025936484336853}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظریات","boundary":[0.7068607211112976,0.7824207544326782,0.765072762966156,0.8025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.7824207544326782},{"x":0.7006236910820007,"y":0.7824207544326782},{"x":0.7006236910820007,"y":0.8025936484336853},{"x":0.6902287006378174,"y":0.8025936484336853}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6902287006378174,0.7824207544326782,0.7006236910820007,0.8025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.7824207544326782},{"x":0.6839916706085205,"y":0.7824207544326782},{"x":0.6839916706085205,"y":0.8025936484336853},{"x":0.6216216087341309,"y":0.8025936484336853}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تولیدات","boundary":[0.6216216087341309,0.7824207544326782,0.6839916706085205,0.8025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.7824207544326782},{"x":0.6133056282997131,"y":0.7824207544326782},{"x":0.6133056282997131,"y":0.8025936484336853},{"x":0.5717255473136902,"y":0.8025936484336853}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5717255473136902,0.7824207544326782,0.6133056282997131,0.8025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.7824207544326782},{"x":0.5634095668792725,"y":0.7824207544326782},{"x":0.5634095668792725,"y":0.8025936484336853},{"x":0.5135135054588318,"y":0.8025936484336853}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.5135135054588318,0.7824207544326782,0.5634095668792725,0.8025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.7824207544326782},{"x":0.5093554854393005,"y":0.7824207544326782},{"x":0.5093554854393005,"y":0.8025936484336853},{"x":0.5051975250244141,"y":0.8025936484336853}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5051975250244141,0.7824207544326782,0.5093554854393005,0.8025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41580042243003845,"y":0.7824207544326782},{"x":0.49688148498535156,"y":0.7824207544326782},{"x":0.49688148498535156,"y":0.8025936484336853},{"x":0.41580042243003845,"y":0.8025936484336853}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.41580042243003845,0.7824207544326782,0.49688148498535156,0.8025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.7824207544326782},{"x":0.40748441219329834,"y":0.7824207544326782},{"x":0.40748441219329834,"y":0.8025936484336853},{"x":0.3991684019565582,"y":0.8025936484336853}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3991684019565582,0.7824207544326782,0.40748441219329834,0.8025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3305613398551941,"y":0.7824207544326782},{"x":0.3908523917198181,"y":0.7824207544326782},{"x":0.3908523917198181,"y":0.8025936484336853},{"x":0.3305613398551941,"y":0.8025936484336853}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصحاب","boundary":[0.3305613398551941,0.7824207544326782,0.3908523917198181,0.8025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806652784347534,"y":0.7824207544326782},{"x":0.322245329618454,"y":0.7824207544326782},{"x":0.322245329618454,"y":0.8025936484336853},{"x":0.2806652784347534,"y":0.8025936484336853}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.2806652784347534,0.7824207544326782,0.322245329618454,0.8025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23284822702407837,"y":0.7824207544326782},{"x":0.27442827820777893,"y":0.7824207544326782},{"x":0.27442827820777893,"y":0.8025936484336853},{"x":0.23284822702407837,"y":0.8025936484336853}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوشا","boundary":[0.23284822702407837,0.7824207544326782,0.27442827820777893,0.8025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19334720075130463,"y":0.7824207544326782},{"x":0.22453223168849945,"y":0.7824207544326782},{"x":0.22453223168849945,"y":0.8025936484336853},{"x":0.19334720075130463,"y":0.8025936484336853}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.19334720075130463,0.7824207544326782,0.22453223168849945,0.8025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17463617026805878,"y":0.7824207544326782},{"x":0.18503119051456451,"y":0.7824207544326782},{"x":0.18503119051456451,"y":0.8025936484336853},{"x":0.17463617026805878,"y":0.8025936484336853}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.17463617026805878,0.7824207544326782,0.18503119051456451,0.8025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.7824207544326782},{"x":0.1683991700410843,"y":0.7824207544326782},{"x":0.1683991700410843,"y":0.8025936484336853},{"x":0.147609144449234,"y":0.8025936484336853}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.147609144449234,0.7824207544326782,0.1683991700410843,0.8025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8419958353042603,"y":0.8097983002662659},{"x":0.8503118753433228,"y":0.8097983002662659},{"x":0.8503118753433228,"y":0.8328530192375183},{"x":0.8419958353042603,"y":0.8328530192375183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8419958353042603,0.8097983002662659,0.8503118753433228,0.8328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.8097983002662659},{"x":0.8316008448600769,"y":0.8112391829490662},{"x":0.8316008448600769,"y":0.8342939615249634},{"x":0.7754677534103394,"y":0.8328530192375183}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نیازهای","boundary":[0.7754677534103394,0.8097983002662659,0.8316008448600769,0.8342939615249634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.8097983002662659},{"x":0.7671517729759216,"y":0.8097983002662659},{"x":0.7671517729759216,"y":0.8328530192375183},{"x":0.7276507019996643,"y":0.8328530192375183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.7276507019996643,0.8097983002662659,0.7671517729759216,0.8328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.8097983002662659},{"x":0.7193347215652466,"y":0.8097983002662659},{"x":0.7193347215652466,"y":0.8328530192375183},{"x":0.6756756901741028,"y":0.8328530192375183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.6756756901741028,0.8097983002662659,0.7193347215652466,0.8328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.8097983002662659},{"x":0.6673596501350403,"y":0.8097983002662659},{"x":0.6673596501350403,"y":0.8328530192375183},{"x":0.6299376487731934,"y":0.8328530192375183}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.6299376487731934,0.8097983002662659,0.6673596501350403,0.8328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.8097983002662659},{"x":0.6216216087341309,"y":0.8097983002662659},{"x":0.6216216087341309,"y":0.8328530192375183},{"x":0.5841996073722839,"y":0.8328530192375183}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گوید","boundary":[0.5841996073722839,0.8097983002662659,0.6216216087341309,0.8328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.8097983002662659},{"x":0.5821205973625183,"y":0.8097983002662659},{"x":0.5821205973625183,"y":0.8328530192375183},{"x":0.5758835673332214,"y":0.8328530192375183}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5758835673332214,0.8097983002662659,0.5821205973625183,0.8328530192375183]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.41642650961875916},{"x":0.8523908257484436,"y":0.41642650961875916},{"x":0.8544698357582092,"y":0.8342939615249634},{"x":0.147609144449234,"y":0.8342939615249634}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.142609144449234,0.40942650961875915,0.8594698357582092,0.8412939615249634],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/bac3d92fc962d40d/pages/heeOUaKSRrfLrLme-sec.webp","jpeg":"/storage/books/bac3d92fc962d40d/pages/ZewlRKpeBoQdeEBB.jpg","blurred":"/storage/books/bac3d92fc962d40d/pages/uoPqFlUSAusFqAJa.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.0002964847077946653,0.00014563280481426447,0.9982174826907517,0.9992403848789612]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.10806916654109955},{"x":0.8503118753433228,"y":0.10806916654109955},{"x":0.8503118753433228,"y":0.13112391531467438},{"x":0.8004158139228821,"y":0.13112391531467438}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.8004158139228821,0.10806916654109955,0.8503118753433228,0.13112391531467438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.10806916654109955},{"x":0.7920997738838196,"y":0.10806916654109955},{"x":0.7920997738838196,"y":0.13112391531467438},{"x":0.752598762512207,"y":0.13112391531467438}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.752598762512207,0.10806916654109955,0.7920997738838196,0.13112391531467438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.10806916654109955},{"x":0.7422037124633789,"y":0.10806916654109955},{"x":0.7422037124633789,"y":0.13112391531467438},{"x":0.704781711101532,"y":0.13112391531467438}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.704781711101532,0.10806916654109955,0.7422037124633789,0.13112391531467438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.10806916654109955},{"x":0.6943867206573486,"y":0.10806916654109955},{"x":0.6943867206573486,"y":0.13112391531467438},{"x":0.6860706806182861,"y":0.13112391531467438}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6860706806182861,0.10806916654109955,0.6943867206573486,0.13112391531467438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.10806916654109955},{"x":0.6756756901741028,"y":0.10806916654109955},{"x":0.6756756901741028,"y":0.13112391531467438},{"x":0.6112266182899475,"y":0.13112391531467438}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6112266182899475,0.10806916654109955,0.6756756901741028,0.13112391531467438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.10806916654109955},{"x":0.5987526178359985,"y":0.10806916654109955},{"x":0.5987526178359985,"y":0.13112391531467438},{"x":0.542619526386261,"y":0.13112391531467438}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.542619526386261,0.10806916654109955,0.5987526178359985,0.13112391531467438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.10806916654109955},{"x":0.5322245359420776,"y":0.10806916654109955},{"x":0.5322245359420776,"y":0.13112391531467438},{"x":0.5197505354881287,"y":0.13112391531467438}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5197505354881287,0.10806916654109955,0.5322245359420776,0.13112391531467438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.10806916654109955},{"x":0.5093554854393005,"y":0.10806916654109955},{"x":0.5093554854393005,"y":0.13112391531467438},{"x":0.4802494943141937,"y":0.13112391531467438}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.4802494943141937,0.10806916654109955,0.5093554854393005,0.13112391531467438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282744228839874,"y":0.10806916654109955},{"x":0.46777546405792236,"y":0.10806916654109955},{"x":0.46777546405792236,"y":0.13112391531467438},{"x":0.4282744228839874,"y":0.13112391531467438}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۲","boundary":[0.4282744228839874,0.10806916654109955,0.46777546405792236,0.13112391531467438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4116424024105072,"y":0.10806916654109955},{"x":0.4178794324398041,"y":0.10806916654109955},{"x":0.4178794324398041,"y":0.13112391531467438},{"x":0.4116424024105072,"y":0.13112391531467438}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4116424024105072,0.10806916654109955,0.4178794324398041,0.13112391531467438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35550934076309204,"y":0.10806916654109955},{"x":0.40124741196632385,"y":0.10806916654109955},{"x":0.40124741196632385,"y":0.13112391531467438},{"x":0.35550934076309204,"y":0.13112391531467438}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"احیای","boundary":[0.35550934076309204,0.10806916654109955,0.40124741196632385,0.13112391531467438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2931392788887024,"y":0.10806916654109955},{"x":0.3451143503189087,"y":0.10806916654109955},{"x":0.3451143503189087,"y":0.13112391531467438},{"x":0.2931392788887024,"y":0.13112391531467438}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.2931392788887024,0.10806916654109955,0.3451143503189087,0.13112391531467438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21621622145175934,"y":0.10806916654109955},{"x":0.28274428844451904,"y":0.10806916654109955},{"x":0.28274428844451904,"y":0.13112391531467438},{"x":0.21621622145175934,"y":0.13112391531467438}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.21621622145175934,0.10806916654109955,0.28274428844451904,0.13112391531467438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.10806916654109955},{"x":0.2058212012052536,"y":0.10806916654109955},{"x":0.2058212012052536,"y":0.13112391531467438},{"x":0.14968815445899963,"y":0.13112391531467438}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.14968815445899963,0.10806916654109955,0.2058212012052536,0.13112391531467438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.13832853734493256},{"x":0.8503118753433228,"y":0.13832853734493256},{"x":0.8503118753433228,"y":0.1599423587322235},{"x":0.7983368039131165,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متشکل","boundary":[0.7983368039131165,0.13832853734493256,0.8503118753433228,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.13832853734493256},{"x":0.790020763874054,"y":0.13832853734493256},{"x":0.790020763874054,"y":0.1599423587322235},{"x":0.777546763420105,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.777546763420105,0.13832853734493256,0.790020763874054,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.13832853734493256},{"x":0.7692307829856873,"y":0.13832853734493256},{"x":0.7692307829856873,"y":0.1599423587322235},{"x":0.717255711555481,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.717255711555481,0.13832853734493256,0.7692307829856873,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.13832853734493256},{"x":0.7089397311210632,"y":0.13832853734493256},{"x":0.7089397311210632,"y":0.1599423587322235},{"x":0.6777547001838684,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فعال","boundary":[0.6777547001838684,0.13832853734493256,0.7089397311210632,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.13832853734493256},{"x":0.6694386601448059,"y":0.13832853734493256},{"x":0.6694386601448059,"y":0.1599423587322235},{"x":0.6611226797103882,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6611226797103882,0.13832853734493256,0.6694386601448059,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.13832853734493256},{"x":0.6548856496810913,"y":0.13832853734493256},{"x":0.6548856496810913,"y":0.1599423587322235},{"x":0.6424116492271423,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پر","boundary":[0.6424116492271423,0.13832853734493256,0.6548856496810913,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.13832853734493256},{"x":0.632016658782959,"y":0.13832853734493256},{"x":0.632016658782959,"y":0.1599423587322235},{"x":0.6153846383094788,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6153846383094788,0.13832853734493256,0.632016658782959,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.13832853734493256},{"x":0.602910578250885,"y":0.13832853734493256},{"x":0.602910578250885,"y":0.1599423587322235},{"x":0.5862785577774048,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5862785577774048,0.13832853734493256,0.602910578250885,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.13832853734493256},{"x":0.5779625773429871,"y":0.13832853734493256},{"x":0.5779625773429871,"y":0.1599423587322235},{"x":0.5343035459518433,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عرصه","boundary":[0.5343035459518433,0.13832853734493256,0.5779625773429871,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.13832853734493256},{"x":0.5259875059127808,"y":0.13832853734493256},{"x":0.5259875059127808,"y":0.1599423587322235},{"x":0.46777546405792236,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.46777546405792236,0.13832853734493256,0.5259875059127808,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.13832853734493256},{"x":0.45945945382118225,"y":0.13832853734493256},{"x":0.45945945382118225,"y":0.1599423587322235},{"x":0.45114344358444214,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45114344358444214,0.13832853734493256,0.45945945382118225,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.13832853734493256},{"x":0.44490644335746765,"y":0.13832853734493256},{"x":0.44490644335746765,"y":0.1599423587322235},{"x":0.40124741196632385,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.40124741196632385,0.13832853734493256,0.44490644335746765,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.13832853734493256},{"x":0.395010381937027,"y":0.13832853734493256},{"x":0.395010381937027,"y":0.1599423587322235},{"x":0.38669440150260925,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.38669440150260925,0.13832853734493256,0.395010381937027,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30353429913520813,"y":0.13832853734493256},{"x":0.37837839126586914,"y":0.13832853734493256},{"x":0.37837839126586914,"y":0.1599423587322235},{"x":0.30353429913520813,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمایندگان","boundary":[0.30353429913520813,0.13832853734493256,0.37837839126586914,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23284822702407837,"y":0.13832853734493256},{"x":0.295218288898468,"y":0.13832853734493256},{"x":0.295218288898468,"y":0.1599423587322235},{"x":0.23284822702407837,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.23284822702407837,0.13832853734493256,0.295218288898468,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21621622145175934,"y":0.13832853734493256},{"x":0.2286902219057083,"y":0.13832853734493256},{"x":0.2286902219057083,"y":0.1599423587322235},{"x":0.21621622145175934,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.21621622145175934,0.13832853734493256,0.2286902219057083,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1975051909685135,"y":0.13832853734493256},{"x":0.2058212012052536,"y":0.13832853734493256},{"x":0.2058212012052536,"y":0.1599423587322235},{"x":0.1975051909685135,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.1975051909685135,0.13832853734493256,0.2058212012052536,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.13832853734493256},{"x":0.191268190741539,"y":0.13832853734493256},{"x":0.191268190741539,"y":0.1599423587322235},{"x":0.147609144449234,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مراکز","boundary":[0.147609144449234,0.13832853734493256,0.191268190741539,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.16570605337619781},{"x":0.8503118753433228,"y":0.16570605337619781},{"x":0.8503118753433228,"y":0.19020172953605652},{"x":0.7879418134689331,"y":0.19020172953605652}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.7879418134689331,0.16570605337619781,0.8503118753433228,0.19020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.16570605337619781},{"x":0.7796257734298706,"y":0.16570605337619781},{"x":0.7796257734298706,"y":0.19020172953605652},{"x":0.7463617324829102,"y":0.19020172953605652}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وارد","boundary":[0.7463617324829102,0.16570605337619781,0.7796257734298706,0.19020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.16570605337619781},{"x":0.7380457520484924,"y":0.16570605337619781},{"x":0.7380457520484924,"y":0.19020172953605652},{"x":0.6943867206573486,"y":0.19020172953605652}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.6943867206573486,0.16570605337619781,0.7380457520484924,0.19020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.16570605337619781},{"x":0.6860706806182861,"y":0.16570605337619781},{"x":0.6860706806182861,"y":0.19020172953605652},{"x":0.6257796287536621,"y":0.19020172953605652}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جدیدی","boundary":[0.6257796287536621,0.16570605337619781,0.6860706806182861,0.19020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.16570605337619781},{"x":0.6174635887145996,"y":0.16570605337619781},{"x":0.6174635887145996,"y":0.19020172953605652},{"x":0.5987526178359985,"y":0.19020172953605652}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.5987526178359985,0.16570605337619781,0.6174635887145996,0.19020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.16570605337619781},{"x":0.5925155878067017,"y":0.16570605337619781},{"x":0.5925155878067017,"y":0.19020172953605652},{"x":0.5883575677871704,"y":0.19020172953605652}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5883575677871704,0.16570605337619781,0.5925155878067017,0.19020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.16570605337619781},{"x":0.5800415873527527,"y":0.16570605337619781},{"x":0.5800415873527527,"y":0.19020172953605652},{"x":0.5613305568695068,"y":0.19020172953605652}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5613305568695068,0.16570605337619781,0.5800415873527527,0.19020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.16570605337619781},{"x":0.55509352684021,"y":0.16570605337619781},{"x":0.55509352684021,"y":0.19020172953605652},{"x":0.5322245359420776,"y":0.19020172953605652}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5322245359420776,0.16570605337619781,0.55509352684021,0.19020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.16570605337619781},{"x":0.5239084959030151,"y":0.16570605337619781},{"x":0.5239084959030151,"y":0.19020172953605652},{"x":0.48856547474861145,"y":0.19020172953605652}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.48856547474861145,0.16570605337619781,0.5239084959030151,0.19020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4324324429035187,"y":0.16570605337619781},{"x":0.4802494943141937,"y":0.16570605337619781},{"x":0.4802494943141937,"y":0.19020172953605652},{"x":0.4324324429035187,"y":0.19020172953605652}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همگام","boundary":[0.4324324429035187,0.16570605337619781,0.4802494943141937,0.19020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41580042243003845,"y":0.16570605337619781},{"x":0.42203742265701294,"y":0.16570605337619781},{"x":0.42203742265701294,"y":0.19020172953605652},{"x":0.41580042243003845,"y":0.19020172953605652}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.41580042243003845,0.16570605337619781,0.42203742265701294,0.19020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.16570605337619781},{"x":0.40748441219329834,"y":0.16570605337619781},{"x":0.40748441219329834,"y":0.19020172953605652},{"x":0.36382535099983215,"y":0.19020172953605652}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحول","boundary":[0.36382535099983215,0.16570605337619781,0.40748441219329834,0.19020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30561330914497375,"y":0.16570605337619781},{"x":0.35550934076309204,"y":0.16570605337619781},{"x":0.35550934076309204,"y":0.19020172953605652},{"x":0.30561330914497375,"y":0.19020172953605652}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اساسی","boundary":[0.30561330914497375,0.16570605337619781,0.35550934076309204,0.19020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806652784347534,"y":0.16570605337619781},{"x":0.29729729890823364,"y":0.16570605337619781},{"x":0.29729729890823364,"y":0.19020172953605652},{"x":0.2806652784347534,"y":0.19020172953605652}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2806652784347534,0.16570605337619781,0.29729729890823364,0.19020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2203742265701294,"y":0.16570605337619781},{"x":0.2723492681980133,"y":0.16570605337619781},{"x":0.2723492681980133,"y":0.19020172953605652},{"x":0.2203742265701294,"y":0.19020172953605652}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.2203742265701294,0.16570605337619781,0.2723492681980133,0.19020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20374220609664917,"y":0.16570605337619781},{"x":0.21205821633338928,"y":0.16570605337619781},{"x":0.21205821633338928,"y":0.19020172953605652},{"x":0.20374220609664917,"y":0.19020172953605652}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.20374220609664917,0.16570605337619781,0.21205821633338928,0.19020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.16570605337619781},{"x":0.1975051909685135,"y":0.16570605337619781},{"x":0.1975051909685135,"y":0.19020172953605652},{"x":0.147609144449234,"y":0.19020172953605652}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کمیت","boundary":[0.147609144449234,0.16570605337619781,0.1975051909685135,0.19020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.19452449679374695},{"x":0.8523908257484436,"y":0.19452449679374695},{"x":0.8523908257484436,"y":0.2161383330821991},{"x":0.8212057948112488,"y":0.2161383330821991}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.8212057948112488,0.19452449679374695,0.8523908257484436,0.2161383330821991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.19452449679374695},{"x":0.812889814376831,"y":0.19452449679374695},{"x":0.812889814376831,"y":0.2161383330821991},{"x":0.7754677534103394,"y":0.2161383330821991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منتشر","boundary":[0.7754677534103394,0.19452449679374695,0.812889814376831,0.2161383330821991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.19452449679374695},{"x":0.7692307829856873,"y":0.19452449679374695},{"x":0.7692307829856873,"y":0.2161383330821991},{"x":0.7380457520484924,"y":0.2161383330821991}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.7380457520484924,0.19452449679374695,0.7692307829856873,0.2161383330821991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.19452449679374695},{"x":0.7422037124633789,"y":0.19452449679374695},{"x":0.7422037124633789,"y":0.2161383330821991},{"x":0.7338877320289612,"y":0.2161383330821991}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7338877320289612,0.19452449679374695,0.7422037124633789,0.2161383330821991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.19452449679374695},{"x":0.7255717515945435,"y":0.19452449679374695},{"x":0.7255717515945435,"y":0.2161383330821991},{"x":0.6673596501350403,"y":0.2161383330821991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.6673596501350403,0.19452449679374695,0.7255717515945435,0.2161383330821991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.19452449679374695},{"x":0.6590436697006226,"y":0.19452449679374695},{"x":0.6590436697006226,"y":0.2161383330821991},{"x":0.6195425987243652,"y":0.2161383330821991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوینی","boundary":[0.6195425987243652,0.19452449679374695,0.6590436697006226,0.2161383330821991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925155878067017,"y":0.19452449679374695},{"x":0.6091476082801819,"y":0.19452449679374695},{"x":0.6091476082801819,"y":0.2161383330821991},{"x":0.5925155878067017,"y":0.2161383330821991}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.5925155878067017,0.19452449679374695,0.6091476082801819,0.2161383330821991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.19452449679374695},{"x":0.5841996073722839,"y":0.19452449679374695},{"x":0.5841996073722839,"y":0.2161383330821991},{"x":0.5467775464057922,"y":0.2161383330821991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبتنی","boundary":[0.5467775464057922,0.19452449679374695,0.5841996073722839,0.2161383330821991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.19452449679374695},{"x":0.5363825559616089,"y":0.19452449679374695},{"x":0.5363825559616089,"y":0.2161383330821991},{"x":0.5239084959030151,"y":0.2161383330821991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5239084959030151,0.19452449679374695,0.5363825559616089,0.2161383330821991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.19452449679374695},{"x":0.517671525478363,"y":0.19452449679374695},{"x":0.517671525478363,"y":0.2161383330821991},{"x":0.4615384638309479,"y":0.2161383330821991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اولویت","boundary":[0.4615384638309479,0.19452449679374695,0.517671525478363,0.2161383330821991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42411643266677856,"y":0.19452449679374695},{"x":0.45322245359420776,"y":0.19452449679374695},{"x":0.45322245359420776,"y":0.2161383330821991},{"x":0.42411643266677856,"y":0.2161383330821991}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.42411643266677856,0.19452449679374695,0.45322245359420776,0.2161383330821991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3679833710193634,"y":0.19452449679374695},{"x":0.41580042243003845,"y":0.19452449679374695},{"x":0.41580042243003845,"y":0.2161383330821991},{"x":0.3679833710193634,"y":0.2161383330821991}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بنیادین","boundary":[0.3679833710193634,0.19452449679374695,0.41580042243003845,0.2161383330821991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.19452449679374695},{"x":0.36382535099983215,"y":0.19452449679374695},{"x":0.36382535099983215,"y":0.2161383330821991},{"x":0.3596673607826233,"y":0.2161383330821991}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3596673607826233,0.19452449679374695,0.36382535099983215,0.2161383330821991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31392931938171387,"y":0.19452449679374695},{"x":0.3513513505458832,"y":0.19452449679374695},{"x":0.3513513505458832,"y":0.2161383330821991},{"x":0.31392931938171387,"y":0.2161383330821991}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بومی","boundary":[0.31392931938171387,0.19452449679374695,0.3513513505458832,0.2161383330821991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29729729890823364,"y":0.19452449679374695},{"x":0.30561330914497375,"y":0.19452449679374695},{"x":0.30561330914497375,"y":0.2161383330821991},{"x":0.29729729890823364,"y":0.2161383330821991}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.29729729890823364,0.19452449679374695,0.30561330914497375,0.2161383330821991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23284822702407837,"y":0.19452449679374695},{"x":0.28898128867149353,"y":0.19452449679374695},{"x":0.28898128867149353,"y":0.2161383330821991},{"x":0.23284822702407837,"y":0.2161383330821991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برگرفته","boundary":[0.23284822702407837,0.19452449679374695,0.28898128867149353,0.2161383330821991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20997920632362366,"y":0.19452449679374695},{"x":0.22453223168849945,"y":0.19452449679374695},{"x":0.22453223168849945,"y":0.2161383330821991},{"x":0.20997920632362366,"y":0.2161383330821991}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.20997920632362366,0.19452449679374695,0.22453223168849945,0.2161383330821991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.19452449679374695},{"x":0.20374220609664917,"y":0.19452449679374695},{"x":0.20374220609664917,"y":0.2161383330821991},{"x":0.147609144449234,"y":0.2161383330821991}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأملات","boundary":[0.147609144449234,0.19452449679374695,0.20374220609664917,0.2161383330821991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.22334294021129608},{"x":0.8523908257484436,"y":0.22334294021129608},{"x":0.8523908257484436,"y":0.24783861637115479},{"x":0.8108108043670654,"y":0.24783861637115479}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظری","boundary":[0.8108108043670654,0.22334294021129608,0.8523908257484436,0.24783861637115479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.22334294021129608},{"x":0.8004158139228821,"y":0.22334294021129608},{"x":0.8004158139228821,"y":0.24783861637115479},{"x":0.7920997738838196,"y":0.24783861637115479}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7920997738838196,0.22334294021129608,0.8004158139228821,0.24783861637115479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.22334294021129608},{"x":0.7837837934494019,"y":0.22334294021129608},{"x":0.7837837934494019,"y":0.24783861637115479},{"x":0.7442827224731445,"y":0.24783861637115479}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عملی","boundary":[0.7442827224731445,0.22334294021129608,0.7837837934494019,0.24783861637115479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.22334294021129608},{"x":0.7338877320289612,"y":0.22334294021129608},{"x":0.7338877320289612,"y":0.24783861637115479},{"x":0.6819126605987549,"y":0.24783861637115479}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.6819126605987549,0.22334294021129608,0.7338877320289612,0.24783861637115479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.22334294021129608},{"x":0.6715176701545715,"y":0.22334294021129608},{"x":0.6715176701545715,"y":0.24783861637115479},{"x":0.6548856496810913,"y":0.24783861637115479}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6548856496810913,0.22334294021129608,0.6715176701545715,0.24783861637115479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.22334294021129608},{"x":0.6465696692466736,"y":0.22334294021129608},{"x":0.6465696692466736,"y":0.24783861637115479},{"x":0.6133056282997131,"y":0.24783861637115479}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.6133056282997131,0.22334294021129608,0.6465696692466736,0.24783861637115479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.22334294021129608},{"x":0.6049895882606506,"y":0.22334294021129608},{"x":0.6049895882606506,"y":0.24783861637115479},{"x":0.5613305568695068,"y":0.24783861637115479}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.5613305568695068,0.22334294021129608,0.6049895882606506,0.24783861637115479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.22334294021129608},{"x":0.5530145764350891,"y":0.22334294021129608},{"x":0.5530145764350891,"y":0.24783861637115479},{"x":0.5322245359420776,"y":0.24783861637115479}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.5322245359420776,0.22334294021129608,0.5530145764350891,0.24783861637115479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.22334294021129608},{"x":0.5280665159225464,"y":0.22334294021129608},{"x":0.5280665159225464,"y":0.24783861637115479},{"x":0.5259875059127808,"y":0.24783861637115479}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5259875059127808,0.22334294021129608,0.5280665159225464,0.24783861637115479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.22334294021129608},{"x":0.5155925154685974,"y":0.22334294021129608},{"x":0.5155925154685974,"y":0.24783861637115479},{"x":0.48856547474861145,"y":0.24783861637115479}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"البته","boundary":[0.48856547474861145,0.22334294021129608,0.5155925154685974,0.24783861637115479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.22334294021129608},{"x":0.4802494943141937,"y":0.22334294021129608},{"x":0.4802494943141937,"y":0.24783861637115479},{"x":0.4615384638309479,"y":0.24783861637115479}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4615384638309479,0.22334294021129608,0.4802494943141937,0.24783861637115479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.22334294021129608},{"x":0.45322245359420776,"y":0.22334294021129608},{"x":0.45322245359420776,"y":0.24783861637115479},{"x":0.43035343289375305,"y":0.24783861637115479}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.43035343289375305,0.22334294021129608,0.45322245359420776,0.24783861637115479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.22334294021129608},{"x":0.42203742265701294,"y":0.22334294021129608},{"x":0.42203742265701294,"y":0.24783861637115479},{"x":0.395010381937027,"y":0.24783861637115479}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.395010381937027,0.22334294021129608,0.42203742265701294,0.24783861637115479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38461539149284363,"y":0.22334294021129608},{"x":0.3908523917198181,"y":0.22334294021129608},{"x":0.3908523917198181,"y":0.24783861637115479},{"x":0.38461539149284363,"y":0.24783861637115479}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.38461539149284363,0.22334294021129608,0.3908523917198181,0.24783861637115479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32848232984542847,"y":0.22334294021129608},{"x":0.3762993812561035,"y":0.22334294021129608},{"x":0.3762993812561035,"y":0.24783861637115479},{"x":0.32848232984542847,"y":0.24783861637115479}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.32848232984542847,0.22334294021129608,0.3762993812561035,0.24783861637115479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28898128867149353,"y":0.22334294021129608},{"x":0.32016631960868835,"y":0.22334294021129608},{"x":0.32016631960868835,"y":0.24783861637115479},{"x":0.28898128867149353,"y":0.24783861637115479}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.28898128867149353,0.22334294021129608,0.32016631960868835,0.24783861637115479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2577962577342987,"y":0.22334294021129608},{"x":0.27650728821754456,"y":0.22334294021129608},{"x":0.27650728821754456,"y":0.24783861637115479},{"x":0.2577962577342987,"y":0.24783861637115479}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.2577962577342987,0.22334294021129608,0.27650728821754456,0.24783861637115479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2286902219057083,"y":0.22334294021129608},{"x":0.25987526774406433,"y":0.22334294021129608},{"x":0.25987526774406433,"y":0.24783861637115479},{"x":0.2286902219057083,"y":0.24783861637115479}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نظیر","boundary":[0.2286902219057083,0.22334294021129608,0.25987526774406433,0.24783861637115479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20997920632362366,"y":0.22334294021129608},{"x":0.21829521656036377,"y":0.22334294021129608},{"x":0.21829521656036377,"y":0.24783861637115479},{"x":0.20997920632362366,"y":0.24783861637115479}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.20997920632362366,0.22334294021129608,0.21829521656036377,0.24783861637115479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18918919563293457,"y":0.22334294021129608},{"x":0.20166319608688354,"y":0.22334294021129608},{"x":0.20166319608688354,"y":0.24783861637115479},{"x":0.18918919563293457,"y":0.24783861637115479}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.18918919563293457,0.22334294021129608,0.20166319608688354,0.24783861637115479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.22334294021129608},{"x":0.18087318539619446,"y":0.22334294021129608},{"x":0.18087318539619446,"y":0.24783861637115479},{"x":0.15176714956760406,"y":0.24783861637115479}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.15176714956760406,0.22334294021129608,0.18087318539619446,0.24783861637115479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.24927954375743866},{"x":0.8503118753433228,"y":0.24927954375743866},{"x":0.8503118753433228,"y":0.2723343074321747},{"x":0.8336798548698425,"y":0.2723343074321747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8336798548698425,0.24927954375743866,0.8503118753433228,0.2723343074321747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.24927954375743866},{"x":0.8274428248405457,"y":0.24927954375743866},{"x":0.8274428248405457,"y":0.2723343074321747},{"x":0.7817047834396362,"y":0.2723343074321747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.7817047834396362,0.24927954375743866,0.8274428248405457,0.2723343074321747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.24927954375743866},{"x":0.7754677534103394,"y":0.24927954375743866},{"x":0.7754677534103394,"y":0.2723343074321747},{"x":0.7671517729759216,"y":0.2723343074321747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7671517729759216,0.24927954375743866,0.7754677534103394,0.2723343074321747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.24927954375743866},{"x":0.7609147429466248,"y":0.24927954375743866},{"x":0.7609147429466248,"y":0.2723343074321747},{"x":0.704781711101532,"y":0.2723343074321747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موافقت","boundary":[0.704781711101532,0.24927954375743866,0.7609147429466248,0.2723343074321747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.24927954375743866},{"x":0.6964656710624695,"y":0.24927954375743866},{"x":0.6964656710624695,"y":0.2723343074321747},{"x":0.644490659236908,"y":0.2723343074321747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.644490659236908,0.24927954375743866,0.6964656710624695,0.2723343074321747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.24927954375743866},{"x":0.6382536292076111,"y":0.24927954375743866},{"x":0.6382536292076111,"y":0.2723343074321747},{"x":0.5717255473136902,"y":0.2723343074321747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5717255473136902,0.24927954375743866,0.6382536292076111,0.2723343074321747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.24927954375743866},{"x":0.5634095668792725,"y":0.24927954375743866},{"x":0.5634095668792725,"y":0.2723343074321747},{"x":0.5072765350341797,"y":0.2723343074321747}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5072765350341797,0.24927954375743866,0.5634095668792725,0.2723343074321747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.24927954375743866},{"x":0.5010395050048828,"y":0.24927954375743866},{"x":0.5010395050048828,"y":0.2723343074321747},{"x":0.48232847452163696,"y":0.2723343074321747}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.48232847452163696,0.24927954375743866,0.5010395050048828,0.2723343074321747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.24927954375743866},{"x":0.4760914742946625,"y":0.24927954375743866},{"x":0.4760914742946625,"y":0.2723343074321747},{"x":0.4407484531402588,"y":0.2723343074321747}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.4407484531402588,0.24927954375743866,0.4760914742946625,0.2723343074321747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3887733817100525,"y":0.24927954375743866},{"x":0.4324324429035187,"y":0.24927954375743866},{"x":0.4324324429035187,"y":0.2723343074321747},{"x":0.3887733817100525,"y":0.2723343074321747}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غفلت","boundary":[0.3887733817100525,0.24927954375743866,0.4324324429035187,0.2723343074321747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513513505458832,"y":0.24927954375743866},{"x":0.382536381483078,"y":0.24927954375743866},{"x":0.382536381483078,"y":0.2723343074321747},{"x":0.3513513505458832,"y":0.2723343074321747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.3513513505458832,0.24927954375743866,0.382536381483078,0.2723343074321747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29937630891799927,"y":0.24927954375743866},{"x":0.3471933603286743,"y":0.24927954375743866},{"x":0.3471933603286743,"y":0.2723343074321747},{"x":0.29937630891799927,"y":0.2723343074321747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگرفته","boundary":[0.29937630891799927,0.24927954375743866,0.3471933603286743,0.2723343074321747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26195424795150757,"y":0.24927954375743866},{"x":0.29106029868125916,"y":0.24927954375743866},{"x":0.29106029868125916,"y":0.2723343074321747},{"x":0.26195424795150757,"y":0.2723343074321747}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.26195424795150757,0.24927954375743866,0.29106029868125916,0.2723343074321747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2515592575073242,"y":0.24927954375743866},{"x":0.2557172477245331,"y":0.24927954375743866},{"x":0.2557172477245331,"y":0.2723343074321747},{"x":0.2515592575073242,"y":0.2723343074321747}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2515592575073242,0.24927954375743866,0.2557172477245331,0.2723343074321747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22453223168849945,"y":0.24927954375743866},{"x":0.24532224237918854,"y":0.24927954375743866},{"x":0.24532224237918854,"y":0.2723343074321747},{"x":0.22453223168849945,"y":0.2723343074321747}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.22453223168849945,0.24927954375743866,0.24532224237918854,0.2723343074321747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1995842009782791,"y":0.24927954375743866},{"x":0.2203742265701294,"y":0.24927954375743866},{"x":0.2203742265701294,"y":0.2723343074321747},{"x":0.1995842009782791,"y":0.2723343074321747}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.1995842009782791,0.24927954375743866,0.2203742265701294,0.2723343074321747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17879417538642883,"y":0.24927954375743866},{"x":0.18711018562316895,"y":0.24927954375743866},{"x":0.18711018562316895,"y":0.2723343074321747},{"x":0.17879417538642883,"y":0.2723343074321747}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.17879417538642883,0.24927954375743866,0.18711018562316895,0.2723343074321747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.24927954375743866},{"x":0.17047816514968872,"y":0.24927954375743866},{"x":0.17047816514968872,"y":0.2723343074321747},{"x":0.147609144449234,"y":0.2723343074321747}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیل","boundary":[0.147609144449234,0.24927954375743866,0.17047816514968872,0.2723343074321747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8419958353042603,"y":0.2795388996601105},{"x":0.8523908257484436,"y":0.2795388996601105},{"x":0.8523908257484436,"y":0.3011527359485626},{"x":0.8419958353042603,"y":0.3011527359485626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8419958353042603,0.2795388996601105,0.8523908257484436,0.3011527359485626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.2795388996601105},{"x":0.8336798548698425,"y":0.2795388996601105},{"x":0.8336798548698425,"y":0.3011527359485626},{"x":0.777546763420105,"y":0.3011527359485626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطلوب","boundary":[0.777546763420105,0.2795388996601105,0.8336798548698425,0.3011527359485626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.2795388996601105},{"x":0.7692307829856873,"y":0.2795388996601105},{"x":0.7692307829856873,"y":0.3011527359485626},{"x":0.7297297120094299,"y":0.3011527359485626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فاصله","boundary":[0.7297297120094299,0.2795388996601105,0.7692307829856873,0.3011527359485626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.2795388996601105},{"x":0.7214137315750122,"y":0.2795388996601105},{"x":0.7214137315750122,"y":0.29971182346343994},{"x":0.6756756901741028,"y":0.29971182346343994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیادی","boundary":[0.6756756901741028,0.2795388996601105,0.7214137315750122,0.29971182346343994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.2795388996601105},{"x":0.6673596501350403,"y":0.2795388996601105},{"x":0.6673596501350403,"y":0.29971182346343994},{"x":0.6257796287536621,"y":0.29971182346343994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.6257796287536621,0.2795388996601105,0.6673596501350403,0.29971182346343994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.2795388996601105},{"x":0.6153846383094788,"y":0.2795388996601105},{"x":0.6153846383094788,"y":0.29971182346343994},{"x":0.5841996073722839,"y":0.29971182346343994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.5841996073722839,0.2795388996601105,0.6153846383094788,0.29971182346343994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.2795388996601105},{"x":0.5758835673332214,"y":0.2795388996601105},{"x":0.5758835673332214,"y":0.29971182346343994},{"x":0.5675675868988037,"y":0.29971182346343994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5675675868988037,0.2795388996601105,0.5758835673332214,0.29971182346343994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.2795388996601105},{"x":0.5613305568695068,"y":0.2795388996601105},{"x":0.5613305568695068,"y":0.29971182346343994},{"x":0.49688148498535156,"y":0.29971182346343994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.49688148498535156,0.2795388996601105,0.5613305568695068,0.29971182346343994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.2795388996601105},{"x":0.48856547474861145,"y":0.2795388996601105},{"x":0.48856547474861145,"y":0.29971182346343994},{"x":0.45945945382118225,"y":0.29971182346343994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همه","boundary":[0.45945945382118225,0.2795388996601105,0.48856547474861145,0.29971182346343994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.2795388996601105},{"x":0.45114344358444214,"y":0.2795388996601105},{"x":0.45114344358444214,"y":0.29971182346343994},{"x":0.3991684019565582,"y":0.29971182346343994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.3991684019565582,0.2795388996601105,0.45114344358444214,0.29971182346343994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.2795388996601105},{"x":0.3908523917198181,"y":0.2795388996601105},{"x":0.3908523917198181,"y":0.29971182346343994},{"x":0.382536381483078,"y":0.29971182346343994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.382536381483078,0.2795388996601105,0.3908523917198181,0.29971182346343994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28898128867149353,"y":0.2780979871749878},{"x":0.3762993812561035,"y":0.2795388996601105},{"x":0.3762993812561035,"y":0.29971182346343994},{"x":0.28898128867149353,"y":0.29971182346343994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشگران","boundary":[0.28898128867149353,0.2780979871749878,0.3762993812561035,0.29971182346343994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26819127798080444,"y":0.2780979871749878},{"x":0.2806652784347534,"y":0.2780979871749878},{"x":0.2806652784347534,"y":0.2982708811759949},{"x":0.26819127798080444,"y":0.2982708811759949}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.26819127798080444,0.2780979871749878,0.2806652784347534,0.2982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24532224237918854,"y":0.2780979871749878},{"x":0.25987526774406433,"y":0.2780979871749878},{"x":0.25987526774406433,"y":0.2982708811759949},{"x":0.24532224237918854,"y":0.2982708811759949}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.24532224237918854,0.2780979871749878,0.25987526774406433,0.2982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20997920632362366,"y":0.2780979871749878},{"x":0.23284822702407837,"y":0.2780979871749878},{"x":0.23284822702407837,"y":0.2982708811759949},{"x":0.20997920632362366,"y":0.2982708811759949}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طلبد","boundary":[0.20997920632362366,0.2780979871749878,0.23284822702407837,0.2982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19542619585990906,"y":0.2780979871749878},{"x":0.20374220609664917,"y":0.2780979871749878},{"x":0.20374220609664917,"y":0.2982708811759949},{"x":0.19542619585990906,"y":0.2982708811759949}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.19542619585990906,0.2780979871749878,0.20374220609664917,0.2982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17463617026805878,"y":0.2780979871749878},{"x":0.18918919563293457,"y":0.2780979871749878},{"x":0.18918919563293457,"y":0.2982708811759949},{"x":0.17463617026805878,"y":0.2982708811759949}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.17463617026805878,0.2780979871749878,0.18918919563293457,0.2982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.2780979871749878},{"x":0.16632016003131866,"y":0.2780979871749878},{"x":0.16632016003131866,"y":0.2982708811759949},{"x":0.147609144449234,"y":0.2982708811759949}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.147609144449234,0.2780979871749878,0.16632016003131866,0.2982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.30691641569137573},{"x":0.8523908257484436,"y":0.30691641569137573},{"x":0.8523908257484436,"y":0.3328530192375183},{"x":0.812889814376831,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"همین","boundary":[0.812889814376831,0.30691641569137573,0.8523908257484436,0.3328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.30691641569137573},{"x":0.8087317943572998,"y":0.30691641569137573},{"x":0.8087317943572998,"y":0.3328530192375183},{"x":0.7713097929954529,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدت","boundary":[0.7713097929954529,0.30691641569137573,0.8087317943572998,0.3328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.30691641569137573},{"x":0.7609147429466248,"y":0.30691641569137573},{"x":0.7609147429466248,"y":0.3328530192375183},{"x":0.7255717515945435,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.7255717515945435,0.30691641569137573,0.7609147429466248,0.3328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.30691641569137573},{"x":0.7151767015457153,"y":0.30691641569137573},{"x":0.7151767015457153,"y":0.3328530192375183},{"x":0.6985446810722351,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.6985446810722351,0.30691641569137573,0.7151767015457153,0.3328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.30691641569137573},{"x":0.6902287006378174,"y":0.30691641569137573},{"x":0.6902287006378174,"y":0.3328530192375183},{"x":0.6486486196517944,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سالانه","boundary":[0.6486486196517944,0.30691641569137573,0.6902287006378174,0.3328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.30691641569137573},{"x":0.6403326392173767,"y":0.30691641569137573},{"x":0.6403326392173767,"y":0.3328530192375183},{"x":0.6174635887145996,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بالغ","boundary":[0.6174635887145996,0.30691641569137573,0.6403326392173767,0.3328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.30691641569137573},{"x":0.6091476082801819,"y":0.30691641569137573},{"x":0.6091476082801819,"y":0.3328530192375183},{"x":0.5966736078262329,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5966736078262329,0.30691641569137573,0.6091476082801819,0.3328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.30691641569137573},{"x":0.5883575677871704,"y":0.30691641569137573},{"x":0.5883575677871704,"y":0.3328530192375183},{"x":0.530145525932312,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یکصد","boundary":[0.530145525932312,0.30691641569137573,0.5883575677871704,0.3328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.30691641569137573},{"x":0.5218295454978943,"y":0.30691641569137573},{"x":0.5218295454978943,"y":0.3328530192375183},{"x":0.4802494943141937,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.4802494943141937,0.30691641569137573,0.5218295454978943,0.3328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.30691641569137573},{"x":0.4719334840774536,"y":0.30691641569137573},{"x":0.4719334840774536,"y":0.3328530192375183},{"x":0.45945945382118225,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.45945945382118225,0.30691641569137573,0.4719334840774536,0.3328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42411643266677856,"y":0.30691641569137573},{"x":0.45322245359420776,"y":0.30691641569137573},{"x":0.45322245359420776,"y":0.3328530192375183},{"x":0.42411643266677856,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.42411643266677856,0.30691641569137573,0.45322245359420776,0.3328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.30691641569137573},{"x":0.41580042243003845,"y":0.30691641569137573},{"x":0.41580042243003845,"y":0.3328530192375183},{"x":0.36382535099983215,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.36382535099983215,0.30691641569137573,0.41580042243003845,0.3328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29937630891799927,"y":0.30691641569137573},{"x":0.35550934076309204,"y":0.30691641569137573},{"x":0.35550934076309204,"y":0.3328530192375183},{"x":0.29937630891799927,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.29937630891799927,0.30691641569137573,0.35550934076309204,0.3328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806652784347534,"y":0.30691641569137573},{"x":0.29106029868125916,"y":0.30691641569137573},{"x":0.29106029868125916,"y":0.3328530192375183},{"x":0.2806652784347534,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2806652784347534,0.30691641569137573,0.29106029868125916,0.3328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23908524215221405,"y":0.30691641569137573},{"x":0.2723492681980133,"y":0.30691641569137573},{"x":0.2723492681980133,"y":0.3328530192375183},{"x":0.23908524215221405,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیور","boundary":[0.23908524215221405,0.30691641569137573,0.2723492681980133,0.3328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2058212012052536,"y":0.30691641569137573},{"x":0.23076923191547394,"y":0.30691641569137573},{"x":0.23076923191547394,"y":0.3328530192375183},{"x":0.2058212012052536,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبع","boundary":[0.2058212012052536,0.30691641569137573,0.23076923191547394,0.3328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.30691641569137573},{"x":0.1975051909685135,"y":0.30691641569137573},{"x":0.1975051909685135,"y":0.3328530192375183},{"x":0.147609144449234,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آراسته","boundary":[0.147609144449234,0.30691641569137573,0.1975051909685135,0.3328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.33717578649520874},{"x":0.8523908257484436,"y":0.33717578649520874},{"x":0.8523908257484436,"y":0.3573487102985382},{"x":0.8212057948112488,"y":0.3573487102985382}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.8212057948112488,0.33717578649520874,0.8523908257484436,0.3573487102985382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.33717578649520874},{"x":0.8149688243865967,"y":0.33717578649520874},{"x":0.8149688243865967,"y":0.3573487102985382},{"x":0.7796257734298706,"y":0.3573487102985382}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7796257734298706,0.33717578649520874,0.8149688243865967,0.3573487102985382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.33717578649520874},{"x":0.7713097929954529,"y":0.33717578649520874},{"x":0.7713097929954529,"y":0.3573487102985382},{"x":0.7629937529563904,"y":0.3573487102985382}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7629937529563904,0.33717578649520874,0.7713097929954529,0.3573487102985382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.33717578649520874},{"x":0.7567567825317383,"y":0.33717578649520874},{"x":0.7567567825317383,"y":0.3573487102985382},{"x":0.7297297120094299,"y":0.3573487102985382}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امید","boundary":[0.7297297120094299,0.33717578649520874,0.7567567825317383,0.3573487102985382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.33717578649520874},{"x":0.7214137315750122,"y":0.33717578649520874},{"x":0.7214137315750122,"y":0.3573487102985382},{"x":0.7006236910820007,"y":0.3573487102985382}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7006236910820007,0.33717578649520874,0.7214137315750122,0.3573487102985382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.33717578649520874},{"x":0.6964656710624695,"y":0.33717578649520874},{"x":0.6964656710624695,"y":0.3573487102985382},{"x":0.6694386601448059,"y":0.3573487102985382}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رود","boundary":[0.6694386601448059,0.33717578649520874,0.6964656710624695,0.3573487102985382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.33717578649520874},{"x":0.6611226797103882,"y":0.33717578649520874},{"x":0.6611226797103882,"y":0.3573487102985382},{"x":0.6403326392173767,"y":0.3573487102985382}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6403326392173767,0.33717578649520874,0.6611226797103882,0.3573487102985382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.33717578649520874},{"x":0.632016658782959,"y":0.33717578649520874},{"x":0.632016658782959,"y":0.3573487102985382},{"x":0.5987526178359985,"y":0.3573487102985382}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روند","boundary":[0.5987526178359985,0.33717578649520874,0.632016658782959,0.3573487102985382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.33717578649520874},{"x":0.590436577796936,"y":0.33717578649520874},{"x":0.590436577796936,"y":0.3573487102985382},{"x":0.5821205973625183,"y":0.3573487102985382}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5821205973625183,0.33717578649520874,0.590436577796936,0.3573487102985382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.33717578649520874},{"x":0.5758835673332214,"y":0.33717578649520874},{"x":0.5758835673332214,"y":0.3573487102985382},{"x":0.5239084959030151,"y":0.3573487102985382}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفیتی","boundary":[0.5239084959030151,0.33717578649520874,0.5758835673332214,0.3573487102985382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.33717578649520874},{"x":0.517671525478363,"y":0.33717578649520874},{"x":0.517671525478363,"y":0.3573487102985382},{"x":0.4781704843044281,"y":0.3573487102985382}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بالاتر","boundary":[0.4781704843044281,0.33717578649520874,0.517671525478363,0.3573487102985382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41580042243003845,"y":0.33717578649520874},{"x":0.4719334840774536,"y":0.33717578649520874},{"x":0.4719334840774536,"y":0.3573487102985382},{"x":0.41580042243003845,"y":0.3573487102985382}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همچنان","boundary":[0.41580042243003845,0.33717578649520874,0.4719334840774536,0.3573487102985382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3887733817100525,"y":0.33717578649520874},{"x":0.40748441219329834,"y":0.33717578649520874},{"x":0.40748441219329834,"y":0.3573487102985382},{"x":0.3887733817100525,"y":0.3573487102985382}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3887733817100525,0.33717578649520874,0.40748441219329834,0.3573487102985382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3471933603286743,"y":0.33717578649520874},{"x":0.382536381483078,"y":0.33717578649520874},{"x":0.382536381483078,"y":0.3573487102985382},{"x":0.3471933603286743,"y":0.3573487102985382}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مسیر","boundary":[0.3471933603286743,0.33717578649520874,0.382536381483078,0.3573487102985382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3097712993621826,"y":0.33717578649520874},{"x":0.34095633029937744,"y":0.33717578649520874},{"x":0.34095633029937744,"y":0.3573487102985382},{"x":0.3097712993621826,"y":0.3573487102985382}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.3097712993621826,0.33717578649520874,0.34095633029937744,0.3573487102985382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2931392788887024,"y":0.33717578649520874},{"x":0.3014552891254425,"y":0.33717578649520874},{"x":0.3014552891254425,"y":0.3573487102985382},{"x":0.2931392788887024,"y":0.3573487102985382}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2931392788887024,0.33717578649520874,0.3014552891254425,0.3573487102985382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2515592575073242,"y":0.33717578649520874},{"x":0.2869022786617279,"y":0.33717578649520874},{"x":0.2869022786617279,"y":0.3573487102985382},{"x":0.2515592575073242,"y":0.3573487102985382}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترقی","boundary":[0.2515592575073242,0.33717578649520874,0.2869022786617279,0.3573487102985382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21829521656036377,"y":0.33717578649520874},{"x":0.2432432472705841,"y":0.33717578649520874},{"x":0.2432432472705841,"y":0.3573487102985382},{"x":0.21829521656036377,"y":0.3573487102985382}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"طی","boundary":[0.21829521656036377,0.33717578649520874,0.2432432472705841,0.3573487102985382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17879417538642883,"y":0.33717578649520874},{"x":0.20997920632362366,"y":0.33717578649520874},{"x":0.20997920632362366,"y":0.3573487102985382},{"x":0.17879417538642883,"y":0.3573487102985382}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.17879417538642883,0.33717578649520874,0.20997920632362366,0.3573487102985382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17463617026805878,"y":0.33717578649520874},{"x":0.17879417538642883,"y":0.33717578649520874},{"x":0.17879417538642883,"y":0.3573487102985382},{"x":0.17463617026805878,"y":0.3573487102985382}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.17463617026805878,0.33717578649520874,0.17879417538642883,0.3573487102985382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.36167147755622864},{"x":0.8503118753433228,"y":0.36167147755622864},{"x":0.8503118753433228,"y":0.3832853138446808},{"x":0.8087317943572998,"y":0.3832853138446808}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.8087317943572998,0.36167147755622864,0.8503118753433228,0.3832853138446808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.36167147755622864},{"x":0.7983368039131165,"y":0.36167147755622864},{"x":0.7983368039131165,"y":0.3832853138446808},{"x":0.7546777725219727,"y":0.3832853138446808}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.7546777725219727,0.36167147755622864,0.7983368039131165,0.3832853138446808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.36167147755622864},{"x":0.7463617324829102,"y":0.36167147755622864},{"x":0.7463617324829102,"y":0.3832853138446808},{"x":0.7338877320289612,"y":0.3832853138446808}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7338877320289612,0.36167147755622864,0.7463617324829102,0.3832853138446808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.36167147755622864},{"x":0.7276507019996643,"y":0.36167147755622864},{"x":0.7276507019996643,"y":0.3832853138446808},{"x":0.6902287006378174,"y":0.3832853138446808}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جمله","boundary":[0.6902287006378174,0.36167147755622864,0.7276507019996643,0.3832853138446808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.36167147755622864},{"x":0.6819126605987549,"y":0.36167147755622864},{"x":0.6819126605987549,"y":0.3832853138446808},{"x":0.6528066396713257,"y":0.3832853138446808}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.6528066396713257,0.36167147755622864,0.6819126605987549,0.3832853138446808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.36167147755622864},{"x":0.644490659236908,"y":0.36167147755622864},{"x":0.644490659236908,"y":0.3832853138446808},{"x":0.5862785577774048,"y":0.3832853138446808}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5862785577774048,0.36167147755622864,0.644490659236908,0.3832853138446808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.3631123900413513},{"x":0.5800415873527527,"y":0.3631123900413513},{"x":0.5800415873527527,"y":0.3832853138446808},{"x":0.5446985363960266,"y":0.3832853138446808}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5446985363960266,0.3631123900413513,0.5800415873527527,0.3832853138446808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.3631123900413513},{"x":0.5363825559616089,"y":0.3631123900413513},{"x":0.5363825559616089,"y":0.3832853138446808},{"x":0.5155925154685974,"y":0.3832853138446808}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5155925154685974,0.3631123900413513,0.5363825559616089,0.3832853138446808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.3631123900413513},{"x":0.5072765350341797,"y":0.3631123900413513},{"x":0.5072765350341797,"y":0.3832853138446808},{"x":0.4802494943141937,"y":0.3832853138446808}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پس","boundary":[0.4802494943141937,0.3631123900413513,0.5072765350341797,0.3832853138446808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.3631123900413513},{"x":0.4719334840774536,"y":0.3631123900413513},{"x":0.4719334840774536,"y":0.38472622632980347},{"x":0.4615384638309479,"y":0.38472622632980347}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4615384638309479,0.3631123900413513,0.4719334840774536,0.38472622632980347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282744228839874,"y":0.3631123900413513},{"x":0.45322245359420776,"y":0.3631123900413513},{"x":0.45322245359420776,"y":0.38472622632980347},{"x":0.4282744228839874,"y":0.38472622632980347}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طی","boundary":[0.4282744228839874,0.3631123900413513,0.45322245359420776,0.38472622632980347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.3631123900413513},{"x":0.4199584126472473,"y":0.3631123900413513},{"x":0.4199584126472473,"y":0.38472622632980347},{"x":0.37837839126586914,"y":0.38472622632980347}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.37837839126586914,0.3631123900413513,0.4199584126472473,0.38472622632980347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31808730959892273,"y":0.3631123900413513},{"x":0.3679833710193634,"y":0.3631123900413513},{"x":0.3679833710193634,"y":0.38472622632980347},{"x":0.31808730959892273,"y":0.38472622632980347}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.31808730959892273,0.3631123900413513,0.3679833710193634,0.38472622632980347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3014552891254425,"y":0.3631123900413513},{"x":0.3097712993621826,"y":0.3631123900413513},{"x":0.3097712993621826,"y":0.38472622632980347},{"x":0.3014552891254425,"y":0.38472622632980347}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3014552891254425,0.3631123900413513,0.3097712993621826,0.38472622632980347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2515592575073242,"y":0.3631123900413513},{"x":0.29729729890823364,"y":0.3631123900413513},{"x":0.29729729890823364,"y":0.38472622632980347},{"x":0.2515592575073242,"y":0.38472622632980347}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داوری","boundary":[0.2515592575073242,0.3631123900413513,0.29729729890823364,0.38472622632980347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21829521656036377,"y":0.364553302526474},{"x":0.24532224237918854,"y":0.364553302526474},{"x":0.24532224237918854,"y":0.38472622632980347},{"x":0.21829521656036377,"y":0.38472622632980347}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.21829521656036377,0.364553302526474,0.24532224237918854,0.38472622632980347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16424116492271423,"y":0.364553302526474},{"x":0.20374220609664917,"y":0.364553302526474},{"x":0.20374220609664917,"y":0.38472622632980347},{"x":0.16424116492271423,"y":0.38472622632980347}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.16424116492271423,0.364553302526474,0.20374220609664917,0.38472622632980347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.364553302526474},{"x":0.15592515468597412,"y":0.364553302526474},{"x":0.15592515468597412,"y":0.38472622632980347},{"x":0.147609144449234,"y":0.38472622632980347}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.147609144449234,0.364553302526474,0.15592515468597412,0.38472622632980347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.39193084836006165},{"x":0.8523908257484436,"y":0.39193084836006165},{"x":0.8523908257484436,"y":0.4149855971336365},{"x":0.82536381483078,"y":0.4149855971336365}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ادبی","boundary":[0.82536381483078,0.39193084836006165,0.8523908257484436,0.4149855971336365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.39193084836006165},{"x":0.8191268444061279,"y":0.39193084836006165},{"x":0.8191268444061279,"y":0.4149855971336365},{"x":0.812889814376831,"y":0.4149855971336365}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.812889814376831,0.39193084836006165,0.8191268444061279,0.4149855971336365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.39193084836006165},{"x":0.8045738339424133,"y":0.39193084836006165},{"x":0.8045738339424133,"y":0.4149855971336365},{"x":0.765072762966156,"y":0.4149855971336365}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اینک","boundary":[0.765072762966156,0.39193084836006165,0.8045738339424133,0.4149855971336365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.39193084836006165},{"x":0.7567567825317383,"y":0.39193084836006165},{"x":0.7567567825317383,"y":0.4149855971336365},{"x":0.7401247620582581,"y":0.4149855971336365}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7401247620582581,0.39193084836006165,0.7567567825317383,0.4149855971336365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.39193084836006165},{"x":0.7338877320289612,"y":0.39193084836006165},{"x":0.7338877320289612,"y":0.4149855971336365},{"x":0.6881496906280518,"y":0.4149855971336365}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اختیار","boundary":[0.6881496906280518,0.39193084836006165,0.7338877320289612,0.4149855971336365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.39193084836006165},{"x":0.6819126605987549,"y":0.39193084836006165},{"x":0.6819126605987549,"y":0.4149855971336365},{"x":0.6008316278457642,"y":0.4149855971336365}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خوانندگان","boundary":[0.6008316278457642,0.39193084836006165,0.6819126605987549,0.4149855971336365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.39193084836006165},{"x":0.5925155878067017,"y":0.39193084836006165},{"x":0.5925155878067017,"y":0.4149855971336365},{"x":0.5467775464057922,"y":0.4149855971336365}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محترم","boundary":[0.5467775464057922,0.39193084836006165,0.5925155878067017,0.4149855971336365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.39193084836006165},{"x":0.5405405163764954,"y":0.39193084836006165},{"x":0.5405405163764954,"y":0.4149855971336365},{"x":0.5114344954490662,"y":0.4149855971336365}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.5114344954490662,0.39193084836006165,0.5405405163764954,0.4149855971336365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.39193084836006165},{"x":0.5072765350341797,"y":0.39193084836006165},{"x":0.5072765350341797,"y":0.4149855971336365},{"x":0.48856547474861145,"y":0.4149855971336365}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.48856547474861145,0.39193084836006165,0.5072765350341797,0.4149855971336365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.442827433347702,"y":0.39193084836006165},{"x":0.47401246428489685,"y":0.39193084836006165},{"x":0.47401246428489685,"y":0.4149855971336365},{"x":0.442827433347702,"y":0.4149855971336365}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیرد","boundary":[0.442827433347702,0.39193084836006165,0.47401246428489685,0.4149855971336365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.39193084836006165},{"x":0.44490644335746765,"y":0.39193084836006165},{"x":0.44490644335746765,"y":0.4149855971336365},{"x":0.43659043312072754,"y":0.4149855971336365}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43659043312072754,0.39193084836006165,0.44490644335746765,0.4149855971336365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.39193084836006165},{"x":0.43035343289375305,"y":0.39193084836006165},{"x":0.43035343289375305,"y":0.4149855971336365},{"x":0.4033263921737671,"y":0.4149855971336365}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امید","boundary":[0.4033263921737671,0.39193084836006165,0.43035343289375305,0.4149855971336365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3742203712463379,"y":0.39193084836006165},{"x":0.395010381937027,"y":0.39193084836006165},{"x":0.395010381937027,"y":0.4149855971336365},{"x":0.3742203712463379,"y":0.4149855971336365}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3742203712463379,0.39193084836006165,0.395010381937027,0.4149855971336365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3451143503189087,"y":0.39193084836006165},{"x":0.37214136123657227,"y":0.39193084836006165},{"x":0.37214136123657227,"y":0.4149855971336365},{"x":0.3451143503189087,"y":0.4149855971336365}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رود","boundary":[0.3451143503189087,0.39193084836006165,0.37214136123657227,0.4149855971336365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29729729890823364,"y":0.39193084836006165},{"x":0.3367983400821686,"y":0.39193084836006165},{"x":0.3367983400821686,"y":0.4149855971336365},{"x":0.29729729890823364,"y":0.4149855971336365}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علاقه","boundary":[0.29729729890823364,0.39193084836006165,0.3367983400821686,0.4149855971336365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25363826751708984,"y":0.39193084836006165},{"x":0.2931392788887024,"y":0.39193084836006165},{"x":0.2931392788887024,"y":0.4149855971336365},{"x":0.25363826751708984,"y":0.4149855971336365}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مندان","boundary":[0.25363826751708984,0.39193084836006165,0.2931392788887024,0.4149855971336365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.39193084836006165},{"x":0.24532224237918854,"y":0.39193084836006165},{"x":0.24532224237918854,"y":0.4149855971336365},{"x":0.23700623214244843,"y":0.4149855971336365}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.23700623214244843,0.39193084836006165,0.24532224237918854,0.4149855971336365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.39193084836006165},{"x":0.23076923191547394,"y":0.39193084836006165},{"x":0.23076923191547394,"y":0.4149855971336365},{"x":0.147609144449234,"y":0.4149855971336365}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خوانندگان","boundary":[0.147609144449234,0.39193084836006165,0.23076923191547394,0.4149855971336365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.41786742210388184},{"x":0.8503118753433228,"y":0.41786742210388184},{"x":0.8503118753433228,"y":0.439481258392334},{"x":0.8295218348503113,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.8295218348503113,0.41786742210388184,0.8503118753433228,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.41786742210388184},{"x":0.8191268444061279,"y":0.41786742210388184},{"x":0.8191268444061279,"y":0.439481258392334},{"x":0.8024948239326477,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.8024948239326477,0.41786742210388184,0.8191268444061279,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.41786742210388184},{"x":0.7941787838935852,"y":0.41786742210388184},{"x":0.7941787838935852,"y":0.439481258392334},{"x":0.777546763420105,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.777546763420105,0.41786742210388184,0.7941787838935852,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.41786742210388184},{"x":0.7692307829856873,"y":0.41786742210388184},{"x":0.7692307829856873,"y":0.439481258392334},{"x":0.7359667420387268,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.7359667420387268,0.41786742210388184,0.7692307829856873,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.41786742210388184},{"x":0.7276507019996643,"y":0.41786742210388184},{"x":0.7276507019996643,"y":0.439481258392334},{"x":0.6943867206573486,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سایر","boundary":[0.6943867206573486,0.41786742210388184,0.7276507019996643,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.41786742210388184},{"x":0.6860706806182861,"y":0.41786742210388184},{"x":0.6860706806182861,"y":0.439481258392334},{"x":0.6569646596908569,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.6569646596908569,0.41786742210388184,0.6860706806182861,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925155878067017,"y":0.41786742210388184},{"x":0.6486486196517944,"y":0.41786742210388184},{"x":0.6486486196517944,"y":0.439481258392334},{"x":0.5925155878067017,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5925155878067017,0.41786742210388184,0.6486486196517944,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.41786742210388184},{"x":0.590436577796936,"y":0.41786742210388184},{"x":0.590436577796936,"y":0.439481258392334},{"x":0.5841996073722839,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5841996073722839,0.41786742210388184,0.590436577796936,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.41786742210388184},{"x":0.5779625773429871,"y":0.41786742210388184},{"x":0.5779625773429871,"y":0.439481258392334},{"x":0.5197505354881287,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صاحبان","boundary":[0.5197505354881287,0.41786742210388184,0.5779625773429871,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.41786742210388184},{"x":0.5093554854393005,"y":0.41786742210388184},{"x":0.5093554854393005,"y":0.439481258392334},{"x":0.4927234947681427,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.4927234947681427,0.41786742210388184,0.5093554854393005,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.41786742210388184},{"x":0.4844074845314026,"y":0.41786742210388184},{"x":0.4844074845314026,"y":0.439481258392334},{"x":0.47401246428489685,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.47401246428489685,0.41786742210388184,0.4844074845314026,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.41786742210388184},{"x":0.4636174738407135,"y":0.41786742210388184},{"x":0.4636174738407135,"y":0.439481258392334},{"x":0.45114344358444214,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.45114344358444214,0.41786742210388184,0.4636174738407135,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3887733817100525,"y":0.41786742210388184},{"x":0.44490644335746765,"y":0.41786742210388184},{"x":0.44490644335746765,"y":0.439481258392334},{"x":0.3887733817100525,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقدهای","boundary":[0.3887733817100525,0.41786742210388184,0.44490644335746765,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.41786742210388184},{"x":0.3804573714733124,"y":0.41786742210388184},{"x":0.3804573714733124,"y":0.439481258392334},{"x":0.32640331983566284,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشفقانه","boundary":[0.32640331983566284,0.41786742210388184,0.3804573714733124,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28482329845428467,"y":0.41786742210388184},{"x":0.3160083293914795,"y":0.41786742210388184},{"x":0.3160083293914795,"y":0.439481258392334},{"x":0.28482329845428467,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.28482329845428467,0.41786742210388184,0.3160083293914795,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24740125238895416,"y":0.41786742210388184},{"x":0.2785862684249878,"y":0.41786742210388184},{"x":0.2785862684249878,"y":0.439481258392334},{"x":0.24740125238895416,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.24740125238895416,0.41786742210388184,0.2785862684249878,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22453223168849945,"y":0.41786742210388184},{"x":0.24532224237918854,"y":0.41786742210388184},{"x":0.24532224237918854,"y":0.439481258392334},{"x":0.22453223168849945,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مند","boundary":[0.22453223168849945,0.41786742210388184,0.24532224237918854,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17463617026805878,"y":0.41786742210388184},{"x":0.21205821633338928,"y":0.41786742210388184},{"x":0.21205821633338928,"y":0.439481258392334},{"x":0.17463617026805878,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سازند","boundary":[0.17463617026805878,0.41786742210388184,0.21205821633338928,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16424116492271423,"y":0.41786742210388184},{"x":0.17047816514968872,"y":0.41786742210388184},{"x":0.17047816514968872,"y":0.439481258392334},{"x":0.16424116492271423,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.16424116492271423,0.41786742210388184,0.17047816514968872,0.439481258392334]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.10806916654109955},{"x":0.8523908257484436,"y":0.10806916654109955},{"x":0.8523908257484436,"y":0.439481258392334},{"x":0.147609144449234,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.142609144449234,0.10106916654109954,0.8573908257484436,0.446481258392334],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.47262248396873474},{"x":0.41580042243003845,"y":0.47262248396873474},{"x":0.41580042243003845,"y":0.4927953779697418},{"x":0.3762993812561035,"y":0.49135446548461914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.37837839126586914,0.47262248396873474,0.41580042243003845,0.4927953779697418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.4711815416812897},{"x":0.3679833710193634,"y":0.47262248396873474},{"x":0.3659043610095978,"y":0.49135446548461914},{"x":0.32640331983566284,"y":0.49135446548461914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.32640331983566284,0.4711815416812897,0.3659043610095978,0.49135446548461914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3076923191547394,"y":0.4711815416812897},{"x":0.3160083293914795,"y":0.4711815416812897},{"x":0.3160083293914795,"y":0.48991355299949646},{"x":0.3076923191547394,"y":0.48991355299949646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3076923191547394,0.4711815416812897,0.3160083293914795,0.48991355299949646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22661122679710388,"y":0.4711815416812897},{"x":0.29937630891799927,"y":0.4711815416812897},{"x":0.29729729890823364,"y":0.49135446548461914},{"x":0.22453223168849945,"y":0.48991355299949646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.22661122679710388,0.4711815416812897,0.29729729890823364,0.49135446548461914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35550934076309204,"y":0.5},{"x":0.4178794324398041,"y":0.4985590875148773},{"x":0.4178794324398041,"y":0.5172910690307617},{"x":0.35758835077285767,"y":0.5187320113182068}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.35550934076309204,0.5,0.4178794324398041,0.5172910690307617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3014552891254425,"y":0.5014409422874451},{"x":0.3451143503189087,"y":0.5},{"x":0.3471933603286743,"y":0.5187320113182068},{"x":0.30353429913520813,"y":0.5187320113182068}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.3014552891254425,0.5014409422874451,0.3471933603286743,0.5187320113182068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22245322167873383,"y":0.5028818249702454},{"x":0.2931392788887024,"y":0.5014409422874451},{"x":0.2931392788887024,"y":0.5201728940010071},{"x":0.22245322167873383,"y":0.5216138362884521}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.22245322167873383,0.5028818249702454,0.2931392788887024,0.5201728940010071]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22245322167873383,"y":0.4711815416812897},{"x":0.4178794324398041,"y":0.469740629196167},{"x":0.4178794324398041,"y":0.5201728940010071},{"x":0.22245322167873383,"y":0.5216138362884521}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.21745322167873382,0.46418154168128967,0.4228794324398041,0.5271728940010071],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/bac3d92fc962d40d/pages/BjOBPAKHmxbSjKVR-sec.webp","jpeg":"/storage/books/bac3d92fc962d40d/pages/VtsBLlNUsrSKGukO.jpg","blurred":"/storage/books/bac3d92fc962d40d/pages/mOeaLKAZWKwMDLuH.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.00029216247264164154,0.0005712654291724609,0.9982174826907517,0.9987213206641613]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.40345820784568787},{"x":0.590436577796936,"y":0.40345820784568787},{"x":0.590436577796936,"y":0.42939481139183044},{"x":0.5010395050048828,"y":0.42939481139183044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5010395050048828,0.40345820784568787,0.590436577796936,0.42939481139183044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4116424024105072,"y":0.40345820784568787},{"x":0.4906444847583771,"y":0.40345820784568787},{"x":0.4906444847583771,"y":0.42939481139183044},{"x":0.4116424024105072,"y":0.42939481139183044}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.4116424024105072,0.40345820784568787,0.4906444847583771,0.42939481139183044]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4116424024105072,"y":0.40345820784568787},{"x":0.590436577796936,"y":0.40345820784568787},{"x":0.590436577796936,"y":0.42939481139183044},{"x":0.4116424024105072,"y":0.42939481139183044}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4066424024105072,0.39645820784568786,0.595436577796936,0.43639481139183045],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.455331414937973},{"x":0.8503118753433228,"y":0.455331414937973},{"x":0.8503118753433228,"y":0.46685880422592163},{"x":0.8087317943572998,"y":0.46685880422592163}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8087317943572998,0.455331414937973,0.8503118753433228,0.46685880422592163]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.455331414937973},{"x":0.8503118753433228,"y":0.455331414937973},{"x":0.8503118753433228,"y":0.46685880422592163},{"x":0.8087317943572998,"y":0.46685880422592163}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.8037317943572998,0.448331414937973,0.8553118753433228,0.47385880422592164],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.49567723274230957},{"x":0.8503118753433228,"y":0.49567723274230957},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5158501267433167},{"x":0.8024948239326477,"y":0.5158501267433167}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.8024948239326477,0.49567723274230957,0.8503118753433228,0.5158501267433167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.49567723274230957},{"x":0.7941787838935852,"y":0.49567723274230957},{"x":0.7941787838935852,"y":0.5158501267433167},{"x":0.7588357329368591,"y":0.5158501267433167}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7588357329368591,0.49567723274230957,0.7941787838935852,0.5158501267433167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.4942363202571869},{"x":0.7505197525024414,"y":0.49567723274230957},{"x":0.7505197525024414,"y":0.5158501267433167},{"x":0.6943867206573486,"y":0.5158501267433167}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کلیات","boundary":[0.6943867206573486,0.4942363202571869,0.7505197525024414,0.5158501267433167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.4942363202571869},{"x":0.6860706806182861,"y":0.4942363202571869},{"x":0.6860706806182861,"y":0.5144092440605164},{"x":0.6548856496810913,"y":0.5144092440605164}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.6548856496810913,0.4942363202571869,0.6860706806182861,0.5144092440605164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.4942363202571869},{"x":0.644490659236908,"y":0.4942363202571869},{"x":0.644490659236908,"y":0.5158501267433167},{"x":0.602910578250885,"y":0.5144092440605164}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.602910578250885,0.4942363202571869,0.644490659236908,0.5158501267433167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.4942363202571869},{"x":0.5945945978164673,"y":0.4942363202571869},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5144092440605164},{"x":0.5343035459518433,"y":0.5144092440605164}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.5343035459518433,0.4942363202571869,0.5945945978164673,0.5144092440605164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.4942363202571869},{"x":0.5322245359420776,"y":0.4942363202571869},{"x":0.5322245359420776,"y":0.5144092440605164},{"x":0.4781704843044281,"y":0.5144092440605164}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.4781704843044281,0.4942363202571869,0.5322245359420776,0.5144092440605164]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.4927953779697418},{"x":0.8503118753433228,"y":0.49567723274230957},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5158501267433167},{"x":0.4781704843044281,"y":0.5144092440605164}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4731704843044281,0.4857953779697418,0.8553118753433228,0.5228501267433167],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.4927953779697418},{"x":0.15176714956760406,"y":0.4927953779697418},{"x":0.1538461595773697,"y":0.5100864768028259},{"x":0.14968815445899963,"y":0.5100864768028259}]},"confidence":0.27000001072883606,"str":"1","boundary":[0.147609144449234,0.4927953779697418,0.1538461595773697,0.5100864768028259]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16632016003131866,"y":0.4927953779697418},{"x":0.2494802474975586,"y":0.49135446548461914},{"x":0.2494802474975586,"y":0.5086455345153809},{"x":0.16632016003131866,"y":0.5100864768028259}]},"confidence":0.800000011920929,"str":"..............","boundary":[0.16632016003131866,0.4927953779697418,0.2494802474975586,0.5086455345153809]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.4927953779697418},{"x":0.2494802474975586,"y":0.49135446548461914},{"x":0.2494802474975586,"y":0.5086455345153809},{"x":0.14968815445899963,"y":0.5115273594856262}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.4857953779697418,0.2544802474975586,0.5156455345153809],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.5360230803489685},{"x":0.15592515468597412,"y":0.5360230803489685},{"x":0.15592515468597412,"y":0.5475504398345947},{"x":0.14553014934062958,"y":0.5475504398345947}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۳","boundary":[0.14553014934062958,0.5360230803489685,0.15592515468597412,0.5475504398345947]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16424116492271423,"y":0.5360230803489685},{"x":0.16632016003131866,"y":0.5360230803489685},{"x":0.16632016003131866,"y":0.5475504398345947},{"x":0.16424116492271423,"y":0.5475504398345947}]},"confidence":0.5299999713897705,"str":".","boundary":[0.16424116492271423,0.5360230803489685,0.16632016003131866,0.5475504398345947]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.5360230803489685},{"x":0.16632016003131866,"y":0.5360230803489685},{"x":0.16632016003131866,"y":0.5475504398345947},{"x":0.14553014934062958,"y":0.5475504398345947}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.14053014934062957,0.5290230803489685,0.17132016003131867,0.5545504398345947],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.5662823915481567},{"x":0.16424116492271423,"y":0.5662823915481567},{"x":0.16424116492271423,"y":0.5778098106384277},{"x":0.14968815445899963,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰","boundary":[0.14968815445899963,0.5662823915481567,0.16424116492271423,0.5778098106384277]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.5662823915481567},{"x":0.16424116492271423,"y":0.5662823915481567},{"x":0.16424116492271423,"y":0.5778098106384277},{"x":0.14968815445899963,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.14468815445899963,0.5592823915481567,0.16924116492271424,0.5848098106384277],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.590778112411499},{"x":0.16632016003131866,"y":0.590778112411499},{"x":0.16632016003131866,"y":0.6037464141845703},{"x":0.147609144449234,"y":0.6037464141845703}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۱","boundary":[0.147609144449234,0.590778112411499,0.16632016003131866,0.6037464141845703]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.590778112411499},{"x":0.16632016003131866,"y":0.590778112411499},{"x":0.16632016003131866,"y":0.6037464141845703},{"x":0.147609144449234,"y":0.6037464141845703}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.583778112411499,0.17132016003131867,0.6107464141845703],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.6181555986404419},{"x":0.16424116492271423,"y":0.6181555986404419},{"x":0.16424116492271423,"y":0.6282420754432678},{"x":0.147609144449234,"y":0.6282420754432678}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳","boundary":[0.147609144449234,0.6181555986404419,0.16424116492271423,0.6282420754432678]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.6181555986404419},{"x":0.16424116492271423,"y":0.6181555986404419},{"x":0.16424116492271423,"y":0.6282420754432678},{"x":0.147609144449234,"y":0.6282420754432678}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.6111555986404419,0.16924116492271424,0.6352420754432678],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.6440922021865845},{"x":0.16632016003131866,"y":0.6440922021865845},{"x":0.16632016003131866,"y":0.6556196212768555},{"x":0.14968815445899963,"y":0.6556196212768555}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵","boundary":[0.14968815445899963,0.6440922021865845,0.16632016003131866,0.6556196212768555]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.6440922021865845},{"x":0.16632016003131866,"y":0.6440922021865845},{"x":0.16632016003131866,"y":0.6556196212768555},{"x":0.14968815445899963,"y":0.6556196212768555}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.14468815445899963,0.6370922021865845,0.17132016003131867,0.6626196212768555],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.670028805732727},{"x":0.16632016003131866,"y":0.670028805732727},{"x":0.16632016003131866,"y":0.681556224822998},{"x":0.147609144449234,"y":0.681556224822998}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷","boundary":[0.147609144449234,0.670028805732727,0.16632016003131866,0.681556224822998]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.670028805732727},{"x":0.16632016003131866,"y":0.670028805732727},{"x":0.16632016003131866,"y":0.681556224822998},{"x":0.147609144449234,"y":0.681556224822998}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.663028805732727,0.17132016003131867,0.688556224822998],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.5345821380615234},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5345821380615234},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5533141493797302},{"x":0.8108108043670654,"y":0.5533141493797302}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8108108043670654,0.5345821380615234,0.8523908257484436,0.5533141493797302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.5345821380615234},{"x":0.8024948239326477,"y":0.5345821380615234},{"x":0.8024948239326477,"y":0.5533141493797302},{"x":0.7713097929954529,"y":0.5533141493797302}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7713097929954529,0.5345821380615234,0.8024948239326477,0.5533141493797302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.5345821380615234},{"x":0.7671517729759216,"y":0.5345821380615234},{"x":0.7671517729759216,"y":0.5533141493797302},{"x":0.765072762966156,"y":0.5533141493797302}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.765072762966156,0.5345821380615234,0.7671517729759216,0.5533141493797302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.5331411957740784},{"x":0.7609147429466248,"y":0.5345821380615234},{"x":0.7609147429466248,"y":0.5533141493797302},{"x":0.7110186815261841,"y":0.5533141493797302}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلیات","boundary":[0.7110186815261841,0.5331411957740784,0.7609147429466248,0.5533141493797302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.5331411957740784},{"x":0.7027027010917664,"y":0.5331411957740784},{"x":0.7027027010917664,"y":0.5533141493797302},{"x":0.6632016897201538,"y":0.5518732070922852}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.6632016897201538,0.5331411957740784,0.7027027010917664,0.5533141493797302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.5331411957740784},{"x":0.6548856496810913,"y":0.5331411957740784},{"x":0.6548856496810913,"y":0.5518732070922852},{"x":0.6008316278457642,"y":0.5518732070922852}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.6008316278457642,0.5331411957740784,0.6548856496810913,0.5518732070922852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.5331411957740784},{"x":0.5966736078262329,"y":0.5331411957740784},{"x":0.5966736078262329,"y":0.5518732070922852},{"x":0.5405405163764954,"y":0.5518732070922852}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.5405405163764954,0.5331411957740784,0.5966736078262329,0.5518732070922852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.5648415088653564},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5648415088653564},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5835734605789185},{"x":0.7858628034591675,"y":0.5835734605789185}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تاریخچه","boundary":[0.7858628034591675,0.5648415088653564,0.8503118753433228,0.5835734605789185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214137315750122,"y":0.5634005665779114},{"x":0.777546763420105,"y":0.5648415088653564},{"x":0.777546763420105,"y":0.5835734605789185},{"x":0.7214137315750122,"y":0.5835734605789185}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیدایش","boundary":[0.7214137315750122,0.5634005665779114,0.777546763420105,0.5835734605789185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.5634005665779114},{"x":0.7130976915359497,"y":0.5634005665779114},{"x":0.7130976915359497,"y":0.5821325778961182},{"x":0.6860706806182861,"y":0.5821325778961182}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.6860706806182861,0.5634005665779114,0.7130976915359497,0.5821325778961182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.5634005665779114},{"x":0.6777547001838684,"y":0.5634005665779114},{"x":0.6777547001838684,"y":0.5821325778961182},{"x":0.644490659236908,"y":0.5821325778961182}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.644490659236908,0.5634005665779114,0.6777547001838684,0.5821325778961182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.5634005665779114},{"x":0.6361746191978455,"y":0.5634005665779114},{"x":0.6361746191978455,"y":0.5821325778961182},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5821325778961182}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.5883575677871704,0.5634005665779114,0.6361746191978455,0.5821325778961182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.5634005665779114},{"x":0.5696465969085693,"y":0.5634005665779114},{"x":0.5696465969085693,"y":0.5821325778961182},{"x":0.5322245359420776,"y":0.5821325778961182}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.5322245359420776,0.5634005665779114,0.5696465969085693,0.5821325778961182]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.5317003130912781},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5345821380615234},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5835734605789185},{"x":0.5322245359420776,"y":0.5821325778961182}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5293035459518433,0.5247003130912781,0.8553118753433228,0.5905734605789185],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.590778112411499},{"x":0.8336798548698425,"y":0.590778112411499},{"x":0.8336798548698425,"y":0.6066282391548157},{"x":0.7837837934494019,"y":0.6066282391548157}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.7837837934494019,0.590778112411499,0.8336798548698425,0.6066282391548157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.590778112411499},{"x":0.7754677534103394,"y":0.590778112411499},{"x":0.7754677534103394,"y":0.6066282391548157},{"x":0.7297297120094299,"y":0.6066282391548157}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.7297297120094299,0.590778112411499,0.7754677534103394,0.6066282391548157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.590778112411499},{"x":0.7214137315750122,"y":0.590778112411499},{"x":0.7214137315750122,"y":0.6066282391548157},{"x":0.6839916706085205,"y":0.6066282391548157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.6839916706085205,0.590778112411499,0.7214137315750122,0.6066282391548157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.590778112411499},{"x":0.6777547001838684,"y":0.590778112411499},{"x":0.6777547001838684,"y":0.6066282391548157},{"x":0.6216216087341309,"y":0.6066282391548157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.6216216087341309,0.590778112411499,0.6777547001838684,0.6066282391548157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.590778112411499},{"x":0.6195425987243652,"y":0.590778112411499},{"x":0.6195425987243652,"y":0.6066282391548157},{"x":0.5779625773429871,"y":0.6066282391548157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.5779625773429871,0.590778112411499,0.6195425987243652,0.6066282391548157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.6138328313827515},{"x":0.8503118753433228,"y":0.6123919486999512},{"x":0.8503118753433228,"y":0.6325648427009583},{"x":0.7983368039131165,"y":0.6340057849884033}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.7983368039131165,0.6138328313827515,0.8503118753433228,0.6325648427009583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.6138328313827515},{"x":0.790020763874054,"y":0.6123919486999512},{"x":0.790020763874054,"y":0.6340057849884033},{"x":0.7546777725219727,"y":0.6340057849884033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.7546777725219727,0.6138328313827515,0.790020763874054,0.6340057849884033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.6138328313827515},{"x":0.7505197525024414,"y":0.6138328313827515},{"x":0.7505197525024414,"y":0.6340057849884033},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6340057849884033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.7027027010917664,0.6138328313827515,0.7505197525024414,0.6340057849884033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.6138328313827515},{"x":0.6839916706085205,"y":0.6138328313827515},{"x":0.6839916706085205,"y":0.6340057849884033},{"x":0.644490659236908,"y":0.6340057849884033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.644490659236908,0.6138328313827515,0.6839916706085205,0.6340057849884033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.6152737736701965},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6152737736701965},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6340057849884033},{"x":0.6216216087341309,"y":0.6340057849884033}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6216216087341309,0.6152737736701965,0.6382536292076111,0.6340057849884033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.6152737736701965},{"x":0.6133056282997131,"y":0.6138328313827515},{"x":0.6133056282997131,"y":0.6340057849884033},{"x":0.5488565564155579,"y":0.6354466676712036}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بازاریابی","boundary":[0.5488565564155579,0.6152737736701965,0.6133056282997131,0.6340057849884033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.6152737736701965},{"x":0.5446985363960266,"y":0.6152737736701965},{"x":0.5446985363960266,"y":0.6354466676712036},{"x":0.542619526386261,"y":0.6354466676712036}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.542619526386261,0.6152737736701965,0.5446985363960266,0.6354466676712036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.6412103772163391},{"x":0.8523908257484436,"y":0.6412103772163391},{"x":0.8523908257484436,"y":0.6613832712173462},{"x":0.8004158139228821,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.8004158139228821,0.6412103772163391,0.8523908257484436,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.6412103772163391},{"x":0.7920997738838196,"y":0.6412103772163391},{"x":0.7920997738838196,"y":0.6613832712173462},{"x":0.7567567825317383,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.7567567825317383,0.6412103772163391,0.7920997738838196,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.6412103772163391},{"x":0.7505197525024414,"y":0.6412103772163391},{"x":0.7505197525024414,"y":0.6613832712173462},{"x":0.704781711101532,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.704781711101532,0.6412103772163391,0.7505197525024414,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.6412103772163391},{"x":0.6881496906280518,"y":0.6412103772163391},{"x":0.6881496906280518,"y":0.6613832712173462},{"x":0.6465696692466736,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.6465696692466736,0.6412103772163391,0.6881496906280518,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.6412103772163391},{"x":0.6403326392173767,"y":0.6412103772163391},{"x":0.6403326392173767,"y":0.6613832712173462},{"x":0.6216216087341309,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6216216087341309,0.6412103772163391,0.6403326392173767,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.6412103772163391},{"x":0.6153846383094788,"y":0.6412103772163391},{"x":0.6153846383094788,"y":0.6613832712173462},{"x":0.5758835673332214,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واحد","boundary":[0.5758835673332214,0.6412103772163391,0.6153846383094788,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.6412103772163391},{"x":0.5675675868988037,"y":0.6412103772163391},{"x":0.5675675868988037,"y":0.6613832712173462},{"x":0.5031185150146484,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بازاریابی","boundary":[0.5031185150146484,0.6412103772163391,0.5675675868988037,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.6685879230499268},{"x":0.8503118753433228,"y":0.6685879230499268},{"x":0.8503118753433228,"y":0.6873198747634888},{"x":0.8024948239326477,"y":0.6873198747634888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراحل","boundary":[0.8024948239326477,0.6685879230499268,0.8503118753433228,0.6873198747634888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.6671469807624817},{"x":0.7941787838935852,"y":0.6685879230499268},{"x":0.7920997738838196,"y":0.6873198747634888},{"x":0.7567567825317383,"y":0.6873198747634888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.7588357329368591,0.6671469807624817,0.7920997738838196,0.6873198747634888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.6671469807624817},{"x":0.7505197525024414,"y":0.6671469807624817},{"x":0.7505197525024414,"y":0.6873198747634888},{"x":0.6943867206573486,"y":0.6858789920806885}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.6943867206573486,0.6671469807624817,0.7505197525024414,0.6873198747634888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.6671469807624817},{"x":0.692307710647583,"y":0.6671469807624817},{"x":0.692307710647583,"y":0.6858789920806885},{"x":0.6486486196517944,"y":0.6858789920806885}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.6507276296615601,0.6671469807624817,0.692307710647583,0.6858789920806885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.6959654092788696},{"x":0.8503118753433228,"y":0.6959654092788696},{"x":0.8503118753433228,"y":0.7161383032798767},{"x":0.812889814376831,"y":0.7161383032798767}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.812889814376831,0.6959654092788696,0.8503118753433228,0.7161383032798767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.729106605052948},{"x":0.8503118753433228,"y":0.729106605052948},{"x":0.8503118753433228,"y":0.7478386163711548},{"x":0.8108108043670654,"y":0.7478386163711548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8108108043670654,0.729106605052948,0.8503118753433228,0.7478386163711548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.7276657223701477},{"x":0.8024948239326477,"y":0.7276657223701477},{"x":0.8024948239326477,"y":0.7478386163711548},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7478386163711548}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7692307829856873,0.7276657223701477,0.8024948239326477,0.7478386163711548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.7276657223701477},{"x":0.7671517729759216,"y":0.7276657223701477},{"x":0.7671517729759216,"y":0.7478386163711548},{"x":0.765072762966156,"y":0.7478386163711548}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.765072762966156,0.7276657223701477,0.7671517729759216,0.7478386163711548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.7276657223701477},{"x":0.7567567825317383,"y":0.7276657223701477},{"x":0.7567567825317383,"y":0.7478386163711548},{"x":0.6777547001838684,"y":0.7478386163711548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویکردها","boundary":[0.6777547001838684,0.7276657223701477,0.7567567825317383,0.7478386163711548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.7276657223701477},{"x":0.6694386601448059,"y":0.7276657223701477},{"x":0.6694386601448059,"y":0.7478386163711548},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7478386163711548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6611226797103882,0.7276657223701477,0.6694386601448059,0.7478386163711548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.7276657223701477},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7276657223701477},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7478386163711548},{"x":0.6133056282997131,"y":0.7478386163711548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.6133056282997131,0.7276657223701477,0.6528066396713257,0.7478386163711548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.7276657223701477},{"x":0.6091476082801819,"y":0.7276657223701477},{"x":0.6091476082801819,"y":0.7463976740837097},{"x":0.5738045573234558,"y":0.7463976740837097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5738045573234558,0.7276657223701477,0.6091476082801819,0.7463976740837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.7262247800827026},{"x":0.5634095668792725,"y":0.7262247800827026},{"x":0.5634095668792725,"y":0.7463976740837097},{"x":0.5239084959030151,"y":0.7463976740837097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.5239084959030151,0.7262247800827026,0.5634095668792725,0.7463976740837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.7262247800827026},{"x":0.517671525478363,"y":0.7262247800827026},{"x":0.517671525478363,"y":0.7463976740837097},{"x":0.4615384638309479,"y":0.7463976740837097}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.4615384638309479,0.7262247800827026,0.517671525478363,0.7463976740837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40748441219329834,"y":0.7262247800827026},{"x":0.45945945382118225,"y":0.7262247800827026},{"x":0.45945945382118225,"y":0.7463976740837097},{"x":0.40748441219329834,"y":0.7463976740837097}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.40748441219329834,0.7262247800827026,0.45945945382118225,0.7463976740837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.7262247800827026},{"x":0.4054054021835327,"y":0.7262247800827026},{"x":0.4054054021835327,"y":0.7463976740837097},{"x":0.40124741196632385,"y":0.7463976740837097}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.40124741196632385,0.7262247800827026,0.4054054021835327,0.7463976740837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.7564841508865356},{"x":0.8503118753433228,"y":0.7564841508865356},{"x":0.8503118753433228,"y":0.7766570448875427},{"x":0.7588357329368591,"y":0.7766570448875427}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویکردهای","boundary":[0.7588357329368591,0.7564841508865356,0.8503118753433228,0.7766570448875427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214137315750122,"y":0.7564841508865356},{"x":0.752598762512207,"y":0.7564841508865356},{"x":0.752598762512207,"y":0.7766570448875427},{"x":0.7214137315750122,"y":0.7766570448875427}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.7214137315750122,0.7564841508865356,0.752598762512207,0.7766570448875427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.7564841508865356},{"x":0.7151767015457153,"y":0.7564841508865356},{"x":0.7151767015457153,"y":0.7766570448875427},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7766570448875427}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.6715176701545715,0.7564841508865356,0.7151767015457153,0.7766570448875427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.7564841508865356},{"x":0.6507276296615601,"y":0.7564841508865356},{"x":0.6507276296615601,"y":0.7766570448875427},{"x":0.6091476082801819,"y":0.7766570448875427}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.6091476082801819,0.7564841508865356,0.6507276296615601,0.7766570448875427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.7564841508865356},{"x":0.6070685982704163,"y":0.7564841508865356},{"x":0.6070685982704163,"y":0.7766570448875427},{"x":0.590436577796936,"y":0.7766570448875427}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"....","boundary":[0.590436577796936,0.7564841508865356,0.6070685982704163,0.7766570448875427]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.590778112411499},{"x":0.8523908257484436,"y":0.590778112411499},{"x":0.8523908257484436,"y":0.7766570448875427},{"x":0.40124741196632385,"y":0.7766570448875427}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.39624741196632385,0.583778112411499,0.8573908257484436,0.7836570448875427],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.7795389294624329},{"x":0.8336798548698425,"y":0.7795389294624329},{"x":0.8336798548698425,"y":0.8025936484336853},{"x":0.7754677534103394,"y":0.8025936484336853}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.7754677534103394,0.7795389294624329,0.8336798548698425,0.8025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.7795389294624329},{"x":0.7671517729759216,"y":0.7795389294624329},{"x":0.7671517729759216,"y":0.8025936484336853},{"x":0.692307710647583,"y":0.8025936484336853}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بیولوژیکی","boundary":[0.692307710647583,0.7795389294624329,0.7671517729759216,0.8025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.7795389294624329},{"x":0.6902287006378174,"y":0.7795389294624329},{"x":0.6902287006378174,"y":0.8025936484336853},{"x":0.6819126605987549,"y":0.8025936484336853}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6819126605987549,0.7795389294624329,0.6902287006378174,0.8025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.8069164156913757},{"x":0.8336798548698425,"y":0.8069164156913757},{"x":0.8336798548698425,"y":0.8270893096923828},{"x":0.7754677534103394,"y":0.8285302519798279}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.7754677534103394,0.8069164156913757,0.8336798548698425,0.8270893096923828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.8083573579788208},{"x":0.7671517729759216,"y":0.8069164156913757},{"x":0.7671517729759216,"y":0.8285302519798279},{"x":0.7151767015457153,"y":0.8285302519798279}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"رفتاری","boundary":[0.7130976915359497,0.8083573579788208,0.7671517729759216,0.8285302519798279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.8083573579788208},{"x":0.7089397311210632,"y":0.8083573579788208},{"x":0.7089397311210632,"y":0.8285302519798279},{"x":0.6798336505889893,"y":0.829971194267273}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".....","boundary":[0.6777547001838684,0.8083573579788208,0.7089397311210632,0.8285302519798279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.8342939615249634},{"x":0.8336798548698425,"y":0.8328530192375183},{"x":0.8336798548698425,"y":0.8530259132385254},{"x":0.7754677534103394,"y":0.8544668555259705}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.7754677534103394,0.8342939615249634,0.8336798548698425,0.8530259132385254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.8342939615249634},{"x":0.7671517729759216,"y":0.8342939615249634},{"x":0.7671517729759216,"y":0.8544668555259705},{"x":0.7359667420387268,"y":0.8544668555259705}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روان","boundary":[0.7359667420387268,0.8342939615249634,0.7671517729759216,0.8544668555259705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.8342939615249634},{"x":0.7234927415847778,"y":0.8342939615249634},{"x":0.7234927415847778,"y":0.8544668555259705},{"x":0.6902287006378174,"y":0.8544668555259705}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاوی","boundary":[0.6902287006378174,0.8342939615249634,0.7234927415847778,0.8544668555259705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.8587896227836609},{"x":0.8336798548698425,"y":0.8587896227836609},{"x":0.8336798548698425,"y":0.880403459072113},{"x":0.7754677534103394,"y":0.878962516784668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.7754677534103394,0.8587896227836609,0.8336798548698425,0.880403459072113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.8587896227836609},{"x":0.7692307829856873,"y":0.8587896227836609},{"x":0.7692307829856873,"y":0.878962516784668},{"x":0.7318087220191956,"y":0.878962516784668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.7318087220191956,0.8587896227836609,0.7692307829856873,0.878962516784668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.8587896227836609},{"x":0.7234927415847778,"y":0.8587896227836609},{"x":0.7234927415847778,"y":0.878962516784668},{"x":0.6756756901741028,"y":0.878962516784668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرایانه","boundary":[0.6756756901741028,0.8587896227836609,0.7234927415847778,0.878962516784668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.8587896227836609},{"x":0.6673596501350403,"y":0.8587896227836609},{"x":0.6673596501350403,"y":0.878962516784668},{"x":0.6673596501350403,"y":0.878962516784668}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6673596501350403,0.8587896227836609,0.6673596501350403,0.878962516784668]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.7795389294624329},{"x":0.8336798548698425,"y":0.7795389294624329},{"x":0.8336798548698425,"y":0.880403459072113},{"x":0.6673596501350403,"y":0.880403459072113}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6623596501350403,0.7725389294624329,0.8386798548698425,0.887403459072113],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.6945244669914246},{"x":0.16424116492271423,"y":0.6945244669914246},{"x":0.16424116492271423,"y":0.7060518860816956},{"x":0.147609144449234,"y":0.7060518860816956}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱۹","boundary":[0.147609144449234,0.6945244669914246,0.16424116492271423,0.7060518860816956]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.6945244669914246},{"x":0.16424116492271423,"y":0.6945244669914246},{"x":0.16424116492271423,"y":0.7060518860816956},{"x":0.147609144449234,"y":0.7060518860816956}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.6875244669914246,0.16924116492271424,0.7130518860816956],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.729106605052948},{"x":0.1683991700410843,"y":0.729106605052948},{"x":0.1683991700410843,"y":0.7420749068260193},{"x":0.14553014934062958,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۱","boundary":[0.14553014934062958,0.729106605052948,0.1683991700410843,0.7420749068260193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.729106605052948},{"x":0.1683991700410843,"y":0.729106605052948},{"x":0.1683991700410843,"y":0.7420749068260193},{"x":0.14553014934062958,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.14053014934062957,0.722106605052948,0.1733991700410843,0.7490749068260193],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.759365975856781},{"x":0.16632016003131866,"y":0.759365975856781},{"x":0.16632016003131866,"y":0.770893394947052},{"x":0.147609144449234,"y":0.770893394947052}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱","boundary":[0.147609144449234,0.759365975856781,0.16632016003131866,0.770893394947052]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.759365975856781},{"x":0.16632016003131866,"y":0.759365975856781},{"x":0.16632016003131866,"y":0.770893394947052},{"x":0.147609144449234,"y":0.770893394947052}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.752365975856781,0.17132016003131867,0.777893394947052],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.7853025794029236},{"x":0.16632016003131866,"y":0.7853025794029236},{"x":0.16632016003131866,"y":0.7968299984931946},{"x":0.147609144449234,"y":0.7968299984931946}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۲","boundary":[0.147609144449234,0.7853025794029236,0.16632016003131866,0.7968299984931946]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.7853025794029236},{"x":0.16632016003131866,"y":0.7853025794029236},{"x":0.16632016003131866,"y":0.7968299984931946},{"x":0.147609144449234,"y":0.7968299984931946}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.7783025794029236,0.17132016003131867,0.8038299984931946],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.8112391829490662},{"x":0.16632016003131866,"y":0.8112391829490662},{"x":0.16632016003131866,"y":0.8227665424346924},{"x":0.147609144449234,"y":0.8227665424346924}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴","boundary":[0.147609144449234,0.8112391829490662,0.16632016003131866,0.8227665424346924]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.8112391829490662},{"x":0.16632016003131866,"y":0.8112391829490662},{"x":0.16632016003131866,"y":0.8227665424346924},{"x":0.147609144449234,"y":0.8227665424346924}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.8042391829490662,0.17132016003131867,0.8297665424346924],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.8386167287826538},{"x":0.16632016003131866,"y":0.8386167287826538},{"x":0.16632016003131866,"y":0.85014408826828},{"x":0.147609144449234,"y":0.85014408826828}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۵","boundary":[0.147609144449234,0.8386167287826538,0.16632016003131866,0.85014408826828]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17463617026805878,"y":0.8386167287826538},{"x":0.17463617026805878,"y":0.8386167287826538},{"x":0.17463617026805878,"y":0.85014408826828},{"x":0.17463617026805878,"y":0.85014408826828}]},"confidence":0.7099999785423279,"str":".","boundary":[0.17463617026805878,0.8386167287826538,0.17463617026805878,0.85014408826828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.8386167287826538},{"x":0.17463617026805878,"y":0.8386167287826538},{"x":0.17463617026805878,"y":0.85014408826828},{"x":0.147609144449234,"y":0.85014408826828}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.8316167287826538,0.17963617026805878,0.85714408826828],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.8631123900413513},{"x":0.1683991700410843,"y":0.8631123900413513},{"x":0.1683991700410843,"y":0.8746397495269775},{"x":0.147609144449234,"y":0.8746397495269775}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷","boundary":[0.147609144449234,0.8631123900413513,0.1683991700410843,0.8746397495269775]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.8631123900413513},{"x":0.1683991700410843,"y":0.8631123900413513},{"x":0.1683991700410843,"y":0.8746397495269775},{"x":0.147609144449234,"y":0.8746397495269775}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.8561123900413513,0.1733991700410843,0.8816397495269775],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/bac3d92fc962d40d/pages/uobAvKKzqzxKMZDf-sec.webp","jpeg":"/storage/books/bac3d92fc962d40d/pages/WzADRzuJbiSxLuyp.jpg","blurred":"/storage/books/bac3d92fc962d40d/pages/CKcZcsPTxHcWtuto.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.00029216247264164154,0.00021414926725437042,0.9982174826907517,0.9987026343503672]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.15561959147453308},{"x":0.1683991700410843,"y":0.1599423587322235},{"x":0.16424116492271423,"y":0.17146974802017212},{"x":0.14553014934062958,"y":0.1671469807624817}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۲۸","boundary":[0.14968815445899963,0.15561959147453308,0.16424116492271423,0.17146974802017212]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1767151802778244,"y":0.16138328611850739},{"x":0.19334720075130463,"y":0.16426512598991394},{"x":0.18918919563293457,"y":0.17579250037670135},{"x":0.17255717515945435,"y":0.1729106605052948}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"....","boundary":[0.1767151802778244,0.16138328611850739,0.18918919563293457,0.17579250037670135]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.15561959147453308},{"x":0.19334720075130463,"y":0.16426512598991394},{"x":0.18918919563293457,"y":0.17579250037670135},{"x":0.14553014934062958,"y":0.1671469807624817}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.14468815445899963,0.14861959147453307,0.19418919563293457,0.18279250037670136],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.18443803489208221},{"x":0.16424116492271423,"y":0.18443803489208221},{"x":0.16424116492271423,"y":0.19596542418003082},{"x":0.14553014934062958,"y":0.19596542418003082}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۰","boundary":[0.14553014934062958,0.18443803489208221,0.16424116492271423,0.19596542418003082]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.18443803489208221},{"x":0.16424116492271423,"y":0.18443803489208221},{"x":0.16424116492271423,"y":0.19596542418003082},{"x":0.14553014934062958,"y":0.19596542418003082}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14053014934062957,0.1774380348920822,0.16924116492271424,0.20296542418003083],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.2348703145980835},{"x":0.16632016003131866,"y":0.2348703145980835},{"x":0.16632016003131866,"y":0.24783861637115479},{"x":0.14553014934062958,"y":0.24783861637115479}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱","boundary":[0.14553014934062958,0.2348703145980835,0.16632016003131866,0.24783861637115479]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.2348703145980835},{"x":0.16632016003131866,"y":0.2348703145980835},{"x":0.16632016003131866,"y":0.24783861637115479},{"x":0.14553014934062958,"y":0.24783861637115479}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14053014934062957,0.2278703145980835,0.17132016003131867,0.2548386163711548],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.1541786789894104},{"x":0.8336798548698425,"y":0.15273775160312653},{"x":0.8336798548698425,"y":0.17435158789157867},{"x":0.7754677534103394,"y":0.17579250037670135}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.7754677534103394,0.1541786789894104,0.8336798548698425,0.17435158789157867]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.15561959147453308},{"x":0.765072762966156,"y":0.1541786789894104},{"x":0.7671517729759216,"y":0.17579250037670135},{"x":0.704781711101532,"y":0.17579250037670135}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شناختی","boundary":[0.7027027010917664,0.15561959147453308,0.7671517729759216,0.17579250037670135]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.15561959147453308},{"x":0.8336798548698425,"y":0.15273775160312653},{"x":0.8336798548698425,"y":0.17435158789157867},{"x":0.704781711101532,"y":0.17579250037670135}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6977027010917664,0.14861959147453307,0.8386798548698425,0.18135158789157868],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.17723342776298523},{"x":0.8336798548698425,"y":0.17723342776298523},{"x":0.8336798548698425,"y":0.20172910392284393},{"x":0.7754677534103394,"y":0.20172910392284393}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.7754677534103394,0.17723342776298523,0.8336798548698425,0.20172910392284393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.17723342776298523},{"x":0.7713097929954529,"y":0.17723342776298523},{"x":0.7713097929954529,"y":0.20172910392284393},{"x":0.7484407424926758,"y":0.20172910392284393}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.7484407424926758,0.17723342776298523,0.7713097929954529,0.20172910392284393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.17723342776298523},{"x":0.7442827224731445,"y":0.17723342776298523},{"x":0.7442827224731445,"y":0.20172910392284393},{"x":0.6860706806182861,"y":0.20172910392284393}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فرهنگی","boundary":[0.6860706806182861,0.17723342776298523,0.7442827224731445,0.20172910392284393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.20893371105194092},{"x":0.8503118753433228,"y":0.20893371105194092},{"x":0.8503118753433228,"y":0.2276657074689865},{"x":0.8212057948112488,"y":0.2276657074689865}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.8212057948112488,0.20893371105194092,0.8503118753433228,0.2276657074689865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.20893371105194092},{"x":0.8170478343963623,"y":0.20893371105194092},{"x":0.8170478343963623,"y":0.2276657074689865},{"x":0.7879418134689331,"y":0.2276657074689865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7879418134689331,0.20893371105194092,0.8170478343963623,0.2276657074689865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.20749279856681824},{"x":0.7796257734298706,"y":0.20893371105194092},{"x":0.7796257734298706,"y":0.2276657074689865},{"x":0.7276507019996643,"y":0.2276657074689865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.7276507019996643,0.20749279856681824,0.7796257734298706,0.2276657074689865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.20749279856681824},{"x":0.7193347215652466,"y":0.20749279856681824},{"x":0.7193347215652466,"y":0.22622478008270264},{"x":0.6839916706085205,"y":0.22622478008270264}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.6839916706085205,0.20749279856681824,0.7193347215652466,0.22622478008270264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.20749279856681824},{"x":0.6777547001838684,"y":0.20749279856681824},{"x":0.6777547001838684,"y":0.2276657074689865},{"x":0.6340956091880798,"y":0.22622478008270264}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.6340956091880798,0.20749279856681824,0.6777547001838684,0.2276657074689865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.20749279856681824},{"x":0.6112266182899475,"y":0.20749279856681824},{"x":0.6112266182899475,"y":0.22622478008270264},{"x":0.5758835673332214,"y":0.22622478008270264}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.5758835673332214,0.20749279856681824,0.6112266182899475,0.22622478008270264]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.17579250037670135},{"x":0.8503118753433228,"y":0.17723342776298523},{"x":0.8503118753433228,"y":0.2276657074689865},{"x":0.5738045573234558,"y":0.22622478008270264}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5708835673332214,0.16879250037670135,0.8553118753433228,0.23466570746898652],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.2348703145980835},{"x":0.8336798548698425,"y":0.2348703145980835},{"x":0.8336798548698425,"y":0.2521613836288452},{"x":0.8024948239326477,"y":0.2521613836288452}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.8024948239326477,0.2348703145980835,0.8336798548698425,0.2521613836288452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.2348703145980835},{"x":0.7941787838935852,"y":0.2348703145980835},{"x":0.7941787838935852,"y":0.2521613836288452},{"x":0.7588357329368591,"y":0.2521613836288452}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.7588357329368591,0.2348703145980835,0.7941787838935852,0.2521613836288452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.23342940211296082},{"x":0.7546777725219727,"y":0.2348703145980835},{"x":0.7546777725219727,"y":0.2521613836288452},{"x":0.7027027010917664,"y":0.2521613836288452}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.7027027010917664,0.23342940211296082,0.7546777725219727,0.2521613836288452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.23342940211296082},{"x":0.6881496906280518,"y":0.23342940211296082},{"x":0.6881496906280518,"y":0.2521613836288452},{"x":0.6507276296615601,"y":0.2521613836288452}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.6507276296615601,0.23342940211296082,0.6881496906280518,0.2521613836288452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.23342940211296082},{"x":0.6424116492271423,"y":0.23342940211296082},{"x":0.6424116492271423,"y":0.2521613836288452},{"x":0.6008316278457642,"y":0.25072047114372253}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کاتلر","boundary":[0.6008316278457642,0.23342940211296082,0.6424116492271423,0.2521613836288452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.2608069181442261},{"x":0.8336798548698425,"y":0.2608069181442261},{"x":0.8336798548698425,"y":0.2795388996601105},{"x":0.8024948239326477,"y":0.2795388996601105}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.8024948239326477,0.2608069181442261,0.8336798548698425,0.2795388996601105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.2608069181442261},{"x":0.7941787838935852,"y":0.2608069181442261},{"x":0.7941787838935852,"y":0.2795388996601105},{"x":0.7588357329368591,"y":0.2795388996601105}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.7588357329368591,0.2608069181442261,0.7941787838935852,0.2795388996601105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.2608069181442261},{"x":0.752598762512207,"y":0.2608069181442261},{"x":0.752598762512207,"y":0.2795388996601105},{"x":0.7068607211112976,"y":0.2795388996601105}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.7068607211112976,0.2608069181442261,0.752598762512207,0.2795388996601105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.2608069181442261},{"x":0.6860706806182861,"y":0.2608069181442261},{"x":0.6860706806182861,"y":0.2795388996601105},{"x":0.6486486196517944,"y":0.2795388996601105}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.6486486196517944,0.2608069181442261,0.6860706806182861,0.2795388996601105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.2608069181442261},{"x":0.6424116492271423,"y":0.2608069181442261},{"x":0.6424116492271423,"y":0.2795388996601105},{"x":0.5758835673332214,"y":0.2795388996601105}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سولومون","boundary":[0.5758835673332214,0.2608069181442261,0.6424116492271423,0.2795388996601105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.2608069181442261},{"x":0.5738045573234558,"y":0.2608069181442261},{"x":0.5738045573234558,"y":0.2795388996601105},{"x":0.5675675868988037,"y":0.2795388996601105}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5675675868988037,0.2608069181442261,0.5738045573234558,0.2795388996601105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.2853025794029236},{"x":0.8336798548698425,"y":0.2853025794029236},{"x":0.8336798548698425,"y":0.30403459072113037},{"x":0.8024948239326477,"y":0.30403459072113037}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.8024948239326477,0.2853025794029236,0.8336798548698425,0.30403459072113037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.2853025794029236},{"x":0.7941787838935852,"y":0.2853025794029236},{"x":0.7941787838935852,"y":0.30403459072113037},{"x":0.7588357329368591,"y":0.30403459072113037}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.7588357329368591,0.2853025794029236,0.7941787838935852,0.30403459072113037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.2853025794029236},{"x":0.752598762512207,"y":0.2853025794029236},{"x":0.752598762512207,"y":0.30403459072113037},{"x":0.7068607211112976,"y":0.30403459072113037}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.7068607211112976,0.2853025794029236,0.752598762512207,0.30403459072113037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.2853025794029236},{"x":0.6860706806182861,"y":0.2853025794029236},{"x":0.6860706806182861,"y":0.30403459072113037},{"x":0.6486486196517944,"y":0.30403459072113037}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.6486486196517944,0.2853025794029236,0.6860706806182861,0.30403459072113037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.2853025794029236},{"x":0.6424116492271423,"y":0.2853025794029236},{"x":0.6424116492271423,"y":0.30403459072113037},{"x":0.5883575677871704,"y":0.30403459072113037}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"هاوکینز","boundary":[0.5883575677871704,0.2853025794029236,0.6424116492271423,0.30403459072113037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.2853025794029236},{"x":0.5841996073722839,"y":0.2853025794029236},{"x":0.5841996073722839,"y":0.30403459072113037},{"x":0.5779625773429871,"y":0.30403459072113037}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5779625773429871,0.2853025794029236,0.5841996073722839,0.30403459072113037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.31123918294906616},{"x":0.8336798548698425,"y":0.31123918294906616},{"x":0.8336798548698425,"y":0.32997119426727295},{"x":0.8024948239326477,"y":0.32997119426727295}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.8024948239326477,0.31123918294906616,0.8336798548698425,0.32997119426727295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.31123918294906616},{"x":0.7941787838935852,"y":0.31123918294906616},{"x":0.7941787838935852,"y":0.32997119426727295},{"x":0.7588357329368591,"y":0.32997119426727295}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.7588357329368591,0.31123918294906616,0.7941787838935852,0.32997119426727295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.31123918294906616},{"x":0.7546777725219727,"y":0.31123918294906616},{"x":0.7546777725219727,"y":0.32997119426727295},{"x":0.7068607211112976,"y":0.32997119426727295}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.7068607211112976,0.31123918294906616,0.7546777725219727,0.32997119426727295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.31123918294906616},{"x":0.6881496906280518,"y":0.31123918294906616},{"x":0.6881496906280518,"y":0.32997119426727295},{"x":0.6465696692466736,"y":0.32997119426727295}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.6465696692466736,0.31123918294906616,0.6881496906280518,0.32997119426727295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.31123918294906616},{"x":0.6424116492271423,"y":0.31123918294906616},{"x":0.6424116492271423,"y":0.32997119426727295},{"x":0.5841996073722839,"y":0.32997119426727295}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاردس","boundary":[0.5841996073722839,0.31123918294906616,0.6424116492271423,0.32997119426727295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.3386167287826538},{"x":0.8336798548698425,"y":0.3386167287826538},{"x":0.8336798548698425,"y":0.3573487102985382},{"x":0.7817047834396362,"y":0.3573487102985382}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.7817047834396362,0.3386167287826538,0.8336798548698425,0.3573487102985382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.3386167287826538},{"x":0.7733888030052185,"y":0.3386167287826538},{"x":0.7733888030052185,"y":0.3573487102985382},{"x":0.765072762966156,"y":0.3573487102985382}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.765072762966156,0.3386167287826538,0.7733888030052185,0.3573487102985382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.3386167287826538},{"x":0.7567567825317383,"y":0.3386167287826538},{"x":0.7567567825317383,"y":0.3573487102985382},{"x":0.7276507019996643,"y":0.3573487102985382}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.7276507019996643,0.3386167287826538,0.7567567825317383,0.3573487102985382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.3386167287826538},{"x":0.7193347215652466,"y":0.3386167287826538},{"x":0.7193347215652466,"y":0.3573487102985382},{"x":0.6860706806182861,"y":0.3573487102985382}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.6860706806182861,0.3386167287826538,0.7193347215652466,0.3573487102985382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.3386167287826538},{"x":0.6777547001838684,"y":0.3386167287826538},{"x":0.6777547001838684,"y":0.3573487102985382},{"x":0.6424116492271423,"y":0.3573487102985382}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.6424116492271423,0.3386167287826538,0.6777547001838684,0.3573487102985382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.3386167287826538},{"x":0.6361746191978455,"y":0.3386167287826538},{"x":0.6361746191978455,"y":0.3573487102985382},{"x":0.5862785577774048,"y":0.3573487102985382}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5862785577774048,0.3386167287826538,0.6361746191978455,0.3573487102985382]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.23198847472667694},{"x":0.8336798548698425,"y":0.23342940211296082},{"x":0.8336798548698425,"y":0.3587896227836609},{"x":0.5675675868988037,"y":0.3573487102985382}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5625675868988037,0.22498847472667693,0.8386798548698425,0.3657896227836609],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.3141210377216339},{"x":0.16632016003131866,"y":0.3141210377216339},{"x":0.16632016003131866,"y":0.32420748472213745},{"x":0.14553014934062958,"y":0.32420748472213745}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۵","boundary":[0.14553014934062958,0.3141210377216339,0.16632016003131866,0.32420748472213745]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.3141210377216339},{"x":0.16632016003131866,"y":0.3141210377216339},{"x":0.16632016003131866,"y":0.32420748472213745},{"x":0.14553014934062958,"y":0.32420748472213745}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14053014934062957,0.3071210377216339,0.17132016003131867,0.33120748472213746],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.36743515729904175},{"x":0.8503118753433228,"y":0.36599424481391907},{"x":0.8523908257484436,"y":0.3818443715572357},{"x":0.8149688243865967,"y":0.3832853138446808}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.812889814376831,0.36743515729904175,0.8523908257484436,0.3818443715572357]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.36743515729904175},{"x":0.8503118753433228,"y":0.36599424481391907},{"x":0.8523908257484436,"y":0.3818443715572357},{"x":0.8149688243865967,"y":0.3832853138446808}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.807889814376831,0.36043515729904174,0.8573908257484436,0.3888443715572357],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.364553302526474},{"x":0.16632016003131866,"y":0.364553302526474},{"x":0.16632016003131866,"y":0.3760806918144226},{"x":0.14553014934062958,"y":0.3775216042995453}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷","boundary":[0.14553014934062958,0.364553302526474,0.16632016003131866,0.3760806918144226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17463617026805878,"y":0.364553302526474},{"x":0.18087318539619446,"y":0.364553302526474},{"x":0.18087318539619446,"y":0.3775216042995453},{"x":0.17463617026805878,"y":0.3775216042995453}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"..","boundary":[0.17463617026805878,0.364553302526474,0.18087318539619446,0.3775216042995453]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.364553302526474},{"x":0.18087318539619446,"y":0.364553302526474},{"x":0.18087318539619446,"y":0.3775216042995453},{"x":0.14553014934062958,"y":0.3775216042995453}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.14053014934062957,0.357553302526474,0.18587318539619446,0.3845216042995453],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.4063400626182556},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4063400626182556},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4265129566192627},{"x":0.8024948239326477,"y":0.4265129566192627}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.8024948239326477,0.4063400626182556,0.8503118753433228,0.4265129566192627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.40489915013313293},{"x":0.7941787838935852,"y":0.40489915013313293},{"x":0.7941787838935852,"y":0.4265129566192627},{"x":0.7588357329368591,"y":0.4265129566192627}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7588357329368591,0.40489915013313293,0.7941787838935852,0.4265129566192627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.40489915013313293},{"x":0.7567567825317383,"y":0.40489915013313293},{"x":0.7567567825317383,"y":0.4265129566192627},{"x":0.752598762512207,"y":0.4265129566192627}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.752598762512207,0.40489915013313293,0.7567567825317383,0.4265129566192627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.40489915013313293},{"x":0.7442827224731445,"y":0.40489915013313293},{"x":0.7442827224731445,"y":0.4265129566192627},{"x":0.6860706806182861,"y":0.4265129566192627}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.6860706806182861,0.40489915013313293,0.7442827224731445,0.4265129566192627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.40489915013313293},{"x":0.6777547001838684,"y":0.40489915013313293},{"x":0.6777547001838684,"y":0.4265129566192627},{"x":0.6174635887145996,"y":0.4265129566192627}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیرونی","boundary":[0.6174635887145996,0.40489915013313293,0.6777547001838684,0.4265129566192627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.40489915013313293},{"x":0.6091476082801819,"y":0.40489915013313293},{"x":0.6091476082801819,"y":0.42507204413414},{"x":0.5675675868988037,"y":0.42507204413414}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤثر","boundary":[0.5675675868988037,0.40489915013313293,0.6091476082801819,0.42507204413414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.40489915013313293},{"x":0.5592515468597412,"y":0.40489915013313293},{"x":0.5592515468597412,"y":0.42507204413414},{"x":0.5446985363960266,"y":0.42507204413414}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5446985363960266,0.40489915013313293,0.5592515468597412,0.42507204413414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.40489915013313293},{"x":0.5363825559616089,"y":0.40489915013313293},{"x":0.5363825559616089,"y":0.4265129566192627},{"x":0.4927234947681427,"y":0.42507204413414}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.4927234947681427,0.40489915013313293,0.5363825559616089,0.4265129566192627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.40345820784568787},{"x":0.4864864945411682,"y":0.40489915013313293},{"x":0.4864864945411682,"y":0.42507204413414},{"x":0.43659043312072754,"y":0.42507204413414}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.43659043312072754,0.40345820784568787,0.4864864945411682,0.42507204413414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3659043610095978,"y":0.40345820784568787},{"x":0.42203742265701294,"y":0.40489915013313293},{"x":0.42203742265701294,"y":0.42507204413414},{"x":0.3659043610095978,"y":0.42507204413414}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.3659043610095978,0.40345820784568787,0.42203742265701294,0.42507204413414]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3659043610095978,"y":0.40345820784568787},{"x":0.8503118753433228,"y":0.40489915013313293},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4265129566192627},{"x":0.3659043610095978,"y":0.42507204413414}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3609043610095978,0.39645820784568786,0.8553118753433228,0.4335129566192627],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.40489915013313293},{"x":0.1683991700410843,"y":0.4063400626182556},{"x":0.1683991700410843,"y":0.4193083643913269},{"x":0.14553014934062958,"y":0.4193083643913269}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۹","boundary":[0.147609144449234,0.40489915013313293,0.1683991700410843,0.4193083643913269]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.40489915013313293},{"x":0.1683991700410843,"y":0.4063400626182556},{"x":0.1683991700410843,"y":0.4193083643913269},{"x":0.14553014934062958,"y":0.4193083643913269}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.39789915013313293,0.1733991700410843,0.4263083643913269],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.4452449679374695},{"x":0.1683991700410843,"y":0.4452449679374695},{"x":0.1683991700410843,"y":0.45821326971054077},{"x":0.14553014934062958,"y":0.45821326971054077}]},"confidence":0.6299999952316284,"str":"۶۱","boundary":[0.14553014934062958,0.4452449679374695,0.1683991700410843,0.45821326971054077]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.4452449679374695},{"x":0.1683991700410843,"y":0.4452449679374695},{"x":0.1683991700410843,"y":0.45821326971054077},{"x":0.14553014934062958,"y":0.45821326971054077}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.14053014934062957,0.4382449679374695,0.1733991700410843,0.4652132697105408],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.4755043089389801},{"x":0.16424116492271423,"y":0.4755043089389801},{"x":0.16424116492271423,"y":0.4870316982269287},{"x":0.14553014934062958,"y":0.4870316982269287}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۳","boundary":[0.14553014934062958,0.4755043089389801,0.16424116492271423,0.4870316982269287]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.4755043089389801},{"x":0.16424116492271423,"y":0.4755043089389801},{"x":0.16424116492271423,"y":0.4870316982269287},{"x":0.14553014934062958,"y":0.4870316982269287}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14053014934062957,0.4685043089389801,0.16924116492271424,0.4940316982269287],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.5014409422874451},{"x":0.16424116492271423,"y":0.5014409422874451},{"x":0.16424116492271423,"y":0.5129683017730713},{"x":0.14553014934062958,"y":0.5129683017730713}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۶","boundary":[0.14553014934062958,0.5014409422874451,0.16424116492271423,0.5129683017730713]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.5014409422874451},{"x":0.16424116492271423,"y":0.5014409422874451},{"x":0.16424116492271423,"y":0.5129683017730713},{"x":0.14553014934062958,"y":0.5129683017730713}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14053014934062957,0.49444094228744506,0.16924116492271424,0.5199683017730713],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.5273775458335876},{"x":0.16632016003131866,"y":0.5273775458335876},{"x":0.16632016003131866,"y":0.5389049053192139},{"x":0.147609144449234,"y":0.5389049053192139}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۹","boundary":[0.147609144449234,0.5273775458335876,0.16632016003131866,0.5389049053192139]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17463617026805878,"y":0.5273775458335876},{"x":0.1767151802778244,"y":0.5273775458335876},{"x":0.1767151802778244,"y":0.5389049053192139},{"x":0.17463617026805878,"y":0.5389049053192139}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":".","boundary":[0.17463617026805878,0.5273775458335876,0.1767151802778244,0.5389049053192139]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.5273775458335876},{"x":0.1767151802778244,"y":0.5273775458335876},{"x":0.1767151802778244,"y":0.5389049053192139},{"x":0.147609144449234,"y":0.5389049053192139}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.5203775458335876,0.1817151802778244,0.5459049053192139],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.5533141493797302},{"x":0.16424116492271423,"y":0.5533141493797302},{"x":0.16424116492271423,"y":0.5648415088653564},{"x":0.147609144449234,"y":0.5648415088653564}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۱","boundary":[0.147609144449234,0.5533141493797302,0.16424116492271423,0.5648415088653564]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.5533141493797302},{"x":0.16424116492271423,"y":0.5533141493797302},{"x":0.16424116492271423,"y":0.5648415088653564},{"x":0.147609144449234,"y":0.5648415088653564}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.5463141493797302,0.16924116492271424,0.5718415088653565],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.579250693321228},{"x":0.1683991700410843,"y":0.579250693321228},{"x":0.1683991700410843,"y":0.5922189950942993},{"x":0.14553014934062958,"y":0.5922189950942993}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۱","boundary":[0.14553014934062958,0.579250693321228,0.1683991700410843,0.5922189950942993]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.579250693321228},{"x":0.1683991700410843,"y":0.579250693321228},{"x":0.1683991700410843,"y":0.5922189950942993},{"x":0.14553014934062958,"y":0.5922189950942993}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14053014934062957,0.572250693321228,0.1733991700410843,0.5992189950942993],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.6051872968673706},{"x":0.16632016003131866,"y":0.6051872968673706},{"x":0.16632016003131866,"y":0.6181555986404419},{"x":0.14553014934062958,"y":0.6181555986404419}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۵","boundary":[0.147609144449234,0.6051872968673706,0.16632016003131866,0.6181555986404419]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17463617026805878,"y":0.6051872968673706},{"x":0.1767151802778244,"y":0.6051872968673706},{"x":0.17463617026805878,"y":0.6181555986404419},{"x":0.17463617026805878,"y":0.6181555986404419}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".","boundary":[0.17463617026805878,0.6051872968673706,0.17463617026805878,0.6181555986404419]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.6051872968673706},{"x":0.1767151802778244,"y":0.6051872968673706},{"x":0.17463617026805878,"y":0.6181555986404419},{"x":0.14553014934062958,"y":0.6181555986404419}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.5981872968673706,0.17963617026805878,0.6251555986404419],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.6311239004135132},{"x":0.16632016003131866,"y":0.6311239004135132},{"x":0.16632016003131866,"y":0.6440922021865845},{"x":0.147609144449234,"y":0.6440922021865845}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۵","boundary":[0.147609144449234,0.6311239004135132,0.16632016003131866,0.6440922021865845]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.6311239004135132},{"x":0.16632016003131866,"y":0.6311239004135132},{"x":0.16632016003131866,"y":0.6440922021865845},{"x":0.147609144449234,"y":0.6440922021865845}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.6241239004135132,0.17132016003131867,0.6510922021865845],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.4438040256500244},{"x":0.8523908257484436,"y":0.4438040256500244},{"x":0.8523908257484436,"y":0.4625360369682312},{"x":0.8108108043670654,"y":0.4625360369682312}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8108108043670654,0.4438040256500244,0.8523908257484436,0.4625360369682312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.4438040256500244},{"x":0.8024948239326477,"y":0.4438040256500244},{"x":0.8024948239326477,"y":0.4625360369682312},{"x":0.7671517729759216,"y":0.4625360369682312}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.7671517729759216,0.4438040256500244,0.8024948239326477,0.4625360369682312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.4438040256500244},{"x":0.7671517729759216,"y":0.4438040256500244},{"x":0.7671517729759216,"y":0.4625360369682312},{"x":0.7629937529563904,"y":0.4625360369682312}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7629937529563904,0.4438040256500244,0.7671517729759216,0.4625360369682312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.4438040256500244},{"x":0.7588357329368591,"y":0.4438040256500244},{"x":0.7588357329368591,"y":0.4625360369682312},{"x":0.6985446810722351,"y":0.4625360369682312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرهنگ","boundary":[0.6985446810722351,0.4438040256500244,0.7588357329368591,0.4625360369682312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.4438040256500244},{"x":0.6881496906280518,"y":0.4438040256500244},{"x":0.6881496906280518,"y":0.46109509468078613},{"x":0.6798336505889893,"y":0.46109509468078613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6798336505889893,0.4438040256500244,0.6881496906280518,0.46109509468078613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.4438040256500244},{"x":0.6735966801643372,"y":0.4438040256500244},{"x":0.6735966801643372,"y":0.46109509468078613},{"x":0.632016658782959,"y":0.46109509468078613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.632016658782959,0.4438040256500244,0.6735966801643372,0.46109509468078613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5696465969085693,"y":0.4438040256500244},{"x":0.6257796287536621,"y":0.4438040256500244},{"x":0.6257796287536621,"y":0.4625360369682312},{"x":0.5696465969085693,"y":0.46109509468078613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.5696465969085693,0.4438040256500244,0.6257796287536621,0.4625360369682312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.4438040256500244},{"x":0.5675675868988037,"y":0.4438040256500244},{"x":0.5675675868988037,"y":0.46109509468078613},{"x":0.517671525478363,"y":0.46109509468078613}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.517671525478363,0.4438040256500244,0.5675675868988037,0.46109509468078613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.4438040256500244},{"x":0.5155925154685974,"y":0.4438040256500244},{"x":0.5155925154685974,"y":0.46109509468078613},{"x":0.5093554854393005,"y":0.46109509468078613}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5093554854393005,0.4438040256500244,0.5155925154685974,0.46109509468078613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.4711815416812897},{"x":0.8523908257484436,"y":0.47262248396873474},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4927953779697418},{"x":0.7941787838935852,"y":0.49135446548461914}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"فرهنگی","boundary":[0.7941787838935852,0.4711815416812897,0.8503118753433228,0.4927953779697418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.4711815416812897},{"x":0.7837837934494019,"y":0.4711815416812897},{"x":0.7817047834396362,"y":0.49135446548461914},{"x":0.7588357329368591,"y":0.49135446548461914}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"..........","boundary":[0.7609147429466248,0.4711815416812897,0.7817047834396362,0.49135446548461914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.49711814522743225},{"x":0.8523908257484436,"y":0.49711814522743225},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5201728940010071},{"x":0.8066527843475342,"y":0.5187320113182068}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.8066527843475342,0.49711814522743225,0.8523908257484436,0.5201728940010071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.49567723274230957},{"x":0.7962577939033508,"y":0.49711814522743225},{"x":0.7962577939033508,"y":0.5187320113182068},{"x":0.7713097929954529,"y":0.5187320113182068}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7713097929954529,0.49567723274230957,0.7962577939033508,0.5187320113182068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.49567723274230957},{"x":0.7567567825317383,"y":0.49567723274230957},{"x":0.7567567825317383,"y":0.5187320113182068},{"x":0.6985446810722351,"y":0.5187320113182068}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فرهنگ","boundary":[0.7006236910820007,0.49567723274230957,0.7567567825317383,0.5187320113182068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.5230547785758972},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5230547785758972},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5446686148643494},{"x":0.7983368039131165,"y":0.5446686148643494}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"فرهنگی","boundary":[0.7983368039131165,0.5230547785758972,0.8503118753433228,0.5446686148643494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.5230547785758972},{"x":0.7941787838935852,"y":0.5230547785758972},{"x":0.7941787838935852,"y":0.5446686148643494},{"x":0.7879418134689331,"y":0.5446686148643494}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7879418134689331,0.5230547785758972,0.7941787838935852,0.5446686148643494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.5230547785758972},{"x":0.7796257734298706,"y":0.5230547785758972},{"x":0.7796257734298706,"y":0.5446686148643494},{"x":0.7297297120094299,"y":0.5446686148643494}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الگوی","boundary":[0.7297297120094299,0.5230547785758972,0.7796257734298706,0.5446686148643494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.5230547785758972},{"x":0.7214137315750122,"y":0.5230547785758972},{"x":0.7214137315750122,"y":0.5446686148643494},{"x":0.6673596501350403,"y":0.5446686148643494}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.6673596501350403,0.5230547785758972,0.7214137315750122,0.5446686148643494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.5230547785758972},{"x":0.6590436697006226,"y":0.5230547785758972},{"x":0.6590436697006226,"y":0.5446686148643494},{"x":0.6507276296615601,"y":0.5446686148643494}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6507276296615601,0.5230547785758972,0.6590436697006226,0.5446686148643494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.5230547785758972},{"x":0.6424116492271423,"y":0.5230547785758972},{"x":0.6424116492271423,"y":0.5446686148643494},{"x":0.6070685982704163,"y":0.5446686148643494}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.6070685982704163,0.5230547785758972,0.6424116492271423,0.5446686148643494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.5230547785758972},{"x":0.602910578250885,"y":0.5230547785758972},{"x":0.602910578250885,"y":0.5446686148643494},{"x":0.5571725368499756,"y":0.5446686148643494}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.5571725368499756,0.5230547785758972,0.602910578250885,0.5446686148643494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.5230547785758972},{"x":0.5384615659713745,"y":0.5230547785758972},{"x":0.5384615659713745,"y":0.5446686148643494},{"x":0.4989604949951172,"y":0.5446686148643494}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.4989604949951172,0.5230547785758972,0.5384615659713745,0.5446686148643494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.5504322648048401},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5518732070922852},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5749279260635376},{"x":0.8149688243865967,"y":0.5734870433807373}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.8170478343963623,0.5504322648048401,0.8503118753433228,0.5749279260635376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.5475504398345947},{"x":0.8108108043670654,"y":0.5504322648048401},{"x":0.8066527843475342,"y":0.5734870433807373},{"x":0.7505197525024414,"y":0.5706051588058472}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرهنگ","boundary":[0.752598762512207,0.5475504398345947,0.8066527843475342,0.5734870433807373]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.439481258392334},{"x":0.8544698357582092,"y":0.4438040256500244},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5749279260635376},{"x":0.49688148498535156,"y":0.5706051588058472}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.4960395050048828,0.432481258392334,0.8573908257484436,0.5819279260635376],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.5749279260635376},{"x":0.8274428248405457,"y":0.5749279260635376},{"x":0.8274428248405457,"y":0.5965417623519897},{"x":0.8024948239326477,"y":0.5965417623519897}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.8024948239326477,0.5749279260635376,0.8274428248405457,0.5965417623519897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.5749279260635376},{"x":0.7983368039131165,"y":0.5749279260635376},{"x":0.7983368039131165,"y":0.5965417623519897},{"x":0.765072762966156,"y":0.5965417623519897}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.765072762966156,0.5749279260635376,0.7983368039131165,0.5965417623519897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.5749279260635376},{"x":0.7546777725219727,"y":0.5749279260635376},{"x":0.7546777725219727,"y":0.5965417623519897},{"x":0.7089397311210632,"y":0.5965417623519897}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فرهنگ","boundary":[0.7089397311210632,0.5749279260635376,0.7546777725219727,0.5965417623519897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.5749279260635376},{"x":0.6902287006378174,"y":0.5749279260635376},{"x":0.6902287006378174,"y":0.5965417623519897},{"x":0.6798336505889893,"y":0.5965417623519897}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6798336505889893,0.5749279260635376,0.6902287006378174,0.5965417623519897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.5749279260635376},{"x":0.6715176701545715,"y":0.5749279260635376},{"x":0.6715176701545715,"y":0.5965417623519897},{"x":0.6590436697006226,"y":0.5965417623519897}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6590436697006226,0.5749279260635376,0.6715176701545715,0.5965417623519897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.5749279260635376},{"x":0.6507276296615601,"y":0.5749279260635376},{"x":0.6507276296615601,"y":0.5965417623519897},{"x":0.6257796287536621,"y":0.5965417623519897}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.6257796287536621,0.5749279260635376,0.6507276296615601,0.5965417623519897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.5734870433807373},{"x":0.6195425987243652,"y":0.5749279260635376},{"x":0.6195425987243652,"y":0.5965417623519897},{"x":0.5717255473136902,"y":0.5951008796691895}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"هافستد","boundary":[0.5717255473136902,0.5734870433807373,0.6195425987243652,0.5965417623519897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.5734870433807373},{"x":0.5696465969085693,"y":0.5734870433807373},{"x":0.5696465969085693,"y":0.5951008796691895},{"x":0.5446985363960266,"y":0.5951008796691895}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":".........","boundary":[0.5446985363960266,0.5734870433807373,0.5696465969085693,0.5951008796691895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.6023054718971252},{"x":0.8336798548698425,"y":0.6023054718971252},{"x":0.8336798548698425,"y":0.6224783658981323},{"x":0.8045738339424133,"y":0.6224783658981323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.8045738339424133,0.6023054718971252,0.8336798548698425,0.6224783658981323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.6008645296096802},{"x":0.7962577939033508,"y":0.6023054718971252},{"x":0.7962577939033508,"y":0.6224783658981323},{"x":0.7629937529563904,"y":0.6224783658981323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.7629937529563904,0.6008645296096802,0.7962577939033508,0.6224783658981323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.6008645296096802},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6008645296096802},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6224783658981323},{"x":0.7234927415847778,"y":0.6224783658981323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7234927415847778,0.6008645296096802,0.7609147429466248,0.6224783658981323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.6008645296096802},{"x":0.7151767015457153,"y":0.6008645296096802},{"x":0.7151767015457153,"y":0.6224783658981323},{"x":0.6590436697006226,"y":0.6224783658981323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متفاوت","boundary":[0.6590436697006226,0.6008645296096802,0.7151767015457153,0.6224783658981323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.6008645296096802},{"x":0.6548856496810913,"y":0.6008645296096802},{"x":0.6548856496810913,"y":0.6224783658981323},{"x":0.6424116492271423,"y":0.6224783658981323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.6424116492271423,0.6008645296096802,0.6548856496810913,0.6224783658981323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.6008645296096802},{"x":0.6340956091880798,"y":0.6008645296096802},{"x":0.6340956091880798,"y":0.6224783658981323},{"x":0.6216216087341309,"y":0.6224783658981323}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6216216087341309,0.6008645296096802,0.6340956091880798,0.6224783658981323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.5994236469268799},{"x":0.6133056282997131,"y":0.6008645296096802},{"x":0.6133056282997131,"y":0.6224783658981323},{"x":0.5530145764350891,"y":0.621037483215332}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فرهنگ","boundary":[0.5530145764350891,0.5994236469268799,0.6133056282997131,0.6224783658981323]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.5734870433807373},{"x":0.8336798548698425,"y":0.5749279260635376},{"x":0.8336798548698425,"y":0.6224783658981323},{"x":0.542619526386261,"y":0.621037483215332}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5396985363960266,0.5664870433807373,0.8386798548698425,0.6294783658981323],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.6296830177307129},{"x":0.8149688243865967,"y":0.6282420754432678},{"x":0.8149688243865967,"y":0.6469740867614746},{"x":0.7692307829856873,"y":0.6484149694442749}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ضمنی","boundary":[0.7671517729759216,0.6296830177307129,0.8149688243865967,0.6469740867614746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.6311239004135132},{"x":0.7588357329368591,"y":0.6296830177307129},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6484149694442749},{"x":0.7442827224731445,"y":0.64985591173172}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7422037124633789,0.6311239004135132,0.7609147429466248,0.6484149694442749]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.6311239004135132},{"x":0.7338877320289612,"y":0.6311239004135132},{"x":0.7359667420387268,"y":0.64985591173172},{"x":0.7027027010917664,"y":0.64985591173172}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.7027027010917664,0.6311239004135132,0.7359667420387268,0.64985591173172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.6325648427009583},{"x":0.6943867206573486,"y":0.6311239004135132},{"x":0.6964656710624695,"y":0.651296854019165},{"x":0.6486486196517944,"y":0.6527377367019653}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صریح","boundary":[0.6486486196517944,0.6325648427009583,0.6964656710624695,0.651296854019165]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.6325648427009583},{"x":0.8149688243865967,"y":0.6282420754432678},{"x":0.8149688243865967,"y":0.6469740867614746},{"x":0.6486486196517944,"y":0.6527377367019653}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6436486196517944,0.6255648427009582,0.8199688243865967,0.6539740867614746],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.6527377367019653},{"x":0.8149688243865967,"y":0.6527377367019653},{"x":0.8149688243865967,"y":0.6729106903076172},{"x":0.7588357329368591,"y":0.6743515729904175}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فرهنگی","boundary":[0.7588357329368591,0.6527377367019653,0.8149688243865967,0.6729106903076172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.6527377367019653},{"x":0.7546777725219727,"y":0.6527377367019653},{"x":0.7567567825317383,"y":0.6743515729904175},{"x":0.7338877320289612,"y":0.6743515729904175}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تک","boundary":[0.7318087220191956,0.6527377367019653,0.7567567825317383,0.6743515729904175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.6527377367019653},{"x":0.7214137315750122,"y":0.6527377367019653},{"x":0.7214137315750122,"y":0.6743515729904175},{"x":0.6839916706085205,"y":0.6743515729904175}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمانه","boundary":[0.6839916706085205,0.6527377367019653,0.7214137315750122,0.6743515729904175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.6541786789894104},{"x":0.6735966801643372,"y":0.6541786789894104},{"x":0.6735966801643372,"y":0.6757925152778625},{"x":0.6548856496810913,"y":0.6757925152778625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6548856496810913,0.6541786789894104,0.6735966801643372,0.6757925152778625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.6541786789894104},{"x":0.6486486196517944,"y":0.6541786789894104},{"x":0.6486486196517944,"y":0.6743515729904175},{"x":0.6174635887145996,"y":0.6757925152778625}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.6153846383094788,0.6541786789894104,0.6486486196517944,0.6743515729904175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.6541786789894104},{"x":0.6091476082801819,"y":0.6541786789894104},{"x":0.6091476082801819,"y":0.6757925152778625},{"x":0.542619526386261,"y":0.6757925152778625}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"چندزمانه","boundary":[0.5405405163764954,0.6541786789894104,0.6091476082801819,0.6757925152778625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.6556196212768555},{"x":0.5405405163764954,"y":0.6541786789894104},{"x":0.5405405163764954,"y":0.6757925152778625},{"x":0.5114344954490662,"y":0.6757925152778625}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"........","boundary":[0.5093554854393005,0.6556196212768555,0.5405405163764954,0.6757925152778625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.680115282535553},{"x":0.8336798548698425,"y":0.6786743402481079},{"x":0.8336798548698425,"y":0.7002881765365601},{"x":0.7671517729759216,"y":0.7002881765365601}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.7671517729759216,0.680115282535553,0.8336798548698425,0.7002881765365601]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.680115282535553},{"x":0.7588357329368591,"y":0.680115282535553},{"x":0.7588357329368591,"y":0.7002881765365601},{"x":0.7401247620582581,"y":0.7002881765365601}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7401247620582581,0.680115282535553,0.7588357329368591,0.7002881765365601]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.680115282535553},{"x":0.7338877320289612,"y":0.680115282535553},{"x":0.7338877320289612,"y":0.7002881765365601},{"x":0.7027027010917664,"y":0.7002881765365601}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.7006236910820007,0.680115282535553,0.7338877320289612,0.7002881765365601]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.681556224822998},{"x":0.6964656710624695,"y":0.680115282535553},{"x":0.6964656710624695,"y":0.7002881765365601},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7002881765365601}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رقابت","boundary":[0.6528066396713257,0.681556224822998,0.6964656710624695,0.7002881765365601]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.681556224822998},{"x":0.644490659236908,"y":0.681556224822998},{"x":0.6465696692466736,"y":0.7002881765365601},{"x":0.6070685982704163,"y":0.7017291188240051}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پذیری","boundary":[0.6049895882606506,0.681556224822998,0.6465696692466736,0.7002881765365601]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.7089337110519409},{"x":0.8336798548698425,"y":0.710374653339386},{"x":0.8336798548698425,"y":0.7305475473403931},{"x":0.7920997738838196,"y":0.7305475473403931}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وجهه","boundary":[0.7920997738838196,0.7089337110519409,0.8336798548698425,0.7305475473403931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.7089337110519409},{"x":0.7837837934494019,"y":0.7089337110519409},{"x":0.7837837934494019,"y":0.729106605052948},{"x":0.7754677534103394,"y":0.729106605052948}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7754677534103394,0.7089337110519409,0.7837837934494019,0.729106605052948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.7074927687644958},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7089337110519409},{"x":0.7692307829856873,"y":0.729106605052948},{"x":0.7380457520484924,"y":0.729106605052948}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقام","boundary":[0.7401247620582581,0.7074927687644958,0.7692307829856873,0.729106605052948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.7074927687644958},{"x":0.7318087220191956,"y":0.7074927687644958},{"x":0.7297297120094299,"y":0.729106605052948},{"x":0.7110186815261841,"y":0.729106605052948}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7130976915359497,0.7074927687644958,0.7297297120094299,0.729106605052948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.7074927687644958},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7074927687644958},{"x":0.704781711101532,"y":0.729106605052948},{"x":0.6735966801643372,"y":0.7276657223701477}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.6735966801643372,0.7074927687644958,0.704781711101532,0.729106605052948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.7046109437942505},{"x":0.6673596501350403,"y":0.7060518860816956},{"x":0.6673596501350403,"y":0.7276657223701477},{"x":0.6008316278457642,"y":0.7262247800827026}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.6008316278457642,0.7046109437942505,0.6673596501350403,0.7276657223701477]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.6527377367019653},{"x":0.8336798548698425,"y":0.6527377367019653},{"x":0.8336798548698425,"y":0.7305475473403931},{"x":0.5093554854393005,"y":0.7305475473403931}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5043554854393005,0.6457377367019653,0.8386798548698425,0.7375475473403931],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.7319884896278381},{"x":0.8336798548698425,"y":0.7319884896278381},{"x":0.8336798548698425,"y":0.7492795586585999},{"x":0.7879418134689331,"y":0.7492795586585999}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سخت","boundary":[0.7879418134689331,0.7319884896278381,0.8336798548698425,0.7492795586585999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.7319884896278381},{"x":0.7837837934494019,"y":0.7319884896278381},{"x":0.7837837934494019,"y":0.7507204413414001},{"x":0.7338877320289612,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کوشی","boundary":[0.7338877320289612,0.7319884896278381,0.7837837934494019,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.7334293723106384},{"x":0.7255717515945435,"y":0.7334293723106384},{"x":0.7255717515945435,"y":0.7507204413414001},{"x":0.717255711555481,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.717255711555481,0.7334293723106384,0.7255717515945435,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.7334293723106384},{"x":0.7089397311210632,"y":0.7334293723106384},{"x":0.7089397311210632,"y":0.7507204413414001},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راحت","boundary":[0.6611226797103882,0.7334293723106384,0.7089397311210632,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.7334293723106384},{"x":0.6590436697006226,"y":0.7334293723106384},{"x":0.6590436697006226,"y":0.7507204413414001},{"x":0.6216216087341309,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طلبی","boundary":[0.6216216087341309,0.7334293723106384,0.6590436697006226,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.7550432085990906},{"x":0.8523908257484436,"y":0.7550432085990906},{"x":0.8523908257484436,"y":0.7780979871749878},{"x":0.8024948239326477,"y":0.7780979871749878}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"فرهنگی","boundary":[0.8024948239326477,0.7550432085990906,0.8523908257484436,0.7780979871749878]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.7550432085990906},{"x":0.790020763874054,"y":0.7550432085990906},{"x":0.790020763874054,"y":0.7780979871749878},{"x":0.7463617324829102,"y":0.7780979871749878}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزی","boundary":[0.7463617324829102,0.7550432085990906,0.790020763874054,0.7780979871749878]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214137315750122,"y":0.7550432085990906},{"x":0.7297297120094299,"y":0.7550432085990906},{"x":0.7297297120094299,"y":0.7780979871749878},{"x":0.7214137315750122,"y":0.7780979871749878}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7214137315750122,0.7550432085990906,0.7297297120094299,0.7780979871749878]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.7550432085990906},{"x":0.7151767015457153,"y":0.7550432085990906},{"x":0.7151767015457153,"y":0.7780979871749878},{"x":0.6694386601448059,"y":0.7780979871749878}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرهنگ","boundary":[0.6694386601448059,0.7550432085990906,0.7151767015457153,0.7780979871749878]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.7550432085990906},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7550432085990906},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7780979871749878},{"x":0.6133056282997131,"y":0.7780979871749878}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پذیری","boundary":[0.6133056282997131,0.7550432085990906,0.6528066396713257,0.7780979871749878]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.7550432085990906},{"x":0.6049895882606506,"y":0.7550432085990906},{"x":0.6049895882606506,"y":0.7780979871749878},{"x":0.5987526178359985,"y":0.7780979871749878}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5987526178359985,0.7550432085990906,0.6049895882606506,0.7780979871749878]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.7824207544326782},{"x":0.8523908257484436,"y":0.7838616967201233},{"x":0.8503118753433228,"y":0.8069164156913757},{"x":0.8024948239326477,"y":0.8054755330085754}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عناصر","boundary":[0.8045738339424133,0.7824207544326782,0.8503118753433228,0.8069164156913757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.7809798121452332},{"x":0.7962577939033508,"y":0.7824207544326782},{"x":0.7962577939033508,"y":0.8054755330085754},{"x":0.7359667420387268,"y":0.8040345907211304}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرهنگی","boundary":[0.7380457520484924,0.7809798121452332,0.7962577939033508,0.8054755330085754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.8126801252365112},{"x":0.8503118753433228,"y":0.8112391829490662},{"x":0.8523908257484436,"y":0.8328530192375183},{"x":0.812889814376831,"y":0.8342939615249634}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.8108108043670654,0.8126801252365112,0.8523908257484436,0.8328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.8458213210105896},{"x":0.8523908257484436,"y":0.8458213210105896},{"x":0.8523908257484436,"y":0.8645533323287964},{"x":0.8108108043670654,"y":0.8645533323287964}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8108108043670654,0.8458213210105896,0.8523908257484436,0.8645533323287964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.8458213210105896},{"x":0.8024948239326477,"y":0.8458213210105896},{"x":0.8024948239326477,"y":0.8645533323287964},{"x":0.752598762512207,"y":0.8645533323287964}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.752598762512207,0.8458213210105896,0.8024948239326477,0.8645533323287964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.8458213210105896},{"x":0.752598762512207,"y":0.8458213210105896},{"x":0.752598762512207,"y":0.8631123900413513},{"x":0.7463617324829102,"y":0.8631123900413513}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7463617324829102,0.8458213210105896,0.752598762512207,0.8631123900413513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.8458213210105896},{"x":0.7338877320289612,"y":0.8458213210105896},{"x":0.7338877320289612,"y":0.8645533323287964},{"x":0.6881496906280518,"y":0.8631123900413513}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خرده","boundary":[0.6881496906280518,0.8458213210105896,0.7338877320289612,0.8645533323287964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361746191978455,"y":0.8458213210105896},{"x":0.6860706806182861,"y":0.8458213210105896},{"x":0.6860706806182861,"y":0.8645533323287964},{"x":0.6361746191978455,"y":0.8631123900413513}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرهنگ","boundary":[0.6361746191978455,0.8458213210105896,0.6860706806182861,0.8645533323287964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.8458213210105896},{"x":0.6216216087341309,"y":0.8458213210105896},{"x":0.6216216087341309,"y":0.8631123900413513},{"x":0.6049895882606506,"y":0.8631123900413513}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6049895882606506,0.8458213210105896,0.6216216087341309,0.8631123900413513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.8443803787231445},{"x":0.5966736078262329,"y":0.8443803787231445},{"x":0.5966736078262329,"y":0.8631123900413513},{"x":0.5862785577774048,"y":0.8631123900413513}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5862785577774048,0.8443803787231445,0.5966736078262329,0.8631123900413513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.8443803787231445},{"x":0.5800415873527527,"y":0.8443803787231445},{"x":0.5800415873527527,"y":0.8631123900413513},{"x":0.5405405163764954,"y":0.8631123900413513}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.5405405163764954,0.8443803787231445,0.5800415873527527,0.8631123900413513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.8443803787231445},{"x":0.5322245359420776,"y":0.8443803787231445},{"x":0.5322245359420776,"y":0.8631123900413513},{"x":0.4781704843044281,"y":0.8631123900413513}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.4781704843044281,0.8443803787231445,0.5322245359420776,0.8631123900413513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.8443803787231445},{"x":0.47401246428489685,"y":0.8443803787231445},{"x":0.47401246428489685,"y":0.8631123900413513},{"x":0.4199584126472473,"y":0.8616714477539062}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.4199584126472473,0.8443803787231445,0.47401246428489685,0.8631123900413513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.8443803787231445},{"x":0.42203742265701294,"y":0.8443803787231445},{"x":0.42203742265701294,"y":0.8616714477539062},{"x":0.4137214124202728,"y":0.8616714477539062}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.4137214124202728,0.8443803787231445,0.42203742265701294,0.8616714477539062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.8717579245567322},{"x":0.8503118753433228,"y":0.8717579245567322},{"x":0.8503118753433228,"y":0.8933717608451843},{"x":0.8108108043670654,"y":0.8933717608451843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خرده","boundary":[0.8108108043670654,0.8717579245567322,0.8503118753433228,0.8933717608451843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.8717579245567322},{"x":0.8087317943572998,"y":0.8717579245567322},{"x":0.8087317943572998,"y":0.8933717608451843},{"x":0.752598762512207,"y":0.8933717608451843}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرهنگ","boundary":[0.752598762512207,0.8717579245567322,0.8087317943572998,0.8933717608451843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.8717579245567322},{"x":0.7484407424926758,"y":0.8717579245567322},{"x":0.7484407424926758,"y":0.8933717608451843},{"x":0.7338877320289612,"y":0.8933717608451843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7338877320289612,0.8717579245567322,0.7484407424926758,0.8933717608451843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.8717579245567322},{"x":0.7276507019996643,"y":0.8717579245567322},{"x":0.7276507019996643,"y":0.8933717608451843},{"x":0.7193347215652466,"y":0.8933717608451843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7193347215652466,0.8717579245567322,0.7276507019996643,0.8933717608451843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.8717579245567322},{"x":0.7110186815261841,"y":0.8717579245567322},{"x":0.7110186815261841,"y":0.8933717608451843},{"x":0.6611226797103882,"y":0.8933717608451843}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.6611226797103882,0.8717579245567322,0.7110186815261841,0.8933717608451843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.8717579245567322},{"x":0.6528066396713257,"y":0.8717579245567322},{"x":0.6528066396713257,"y":0.8933717608451843},{"x":0.6340956091880798,"y":0.8933717608451843}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.6340956091880798,0.8717579245567322,0.6528066396713257,0.8933717608451843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.8717579245567322},{"x":0.6257796287536621,"y":0.8717579245567322},{"x":0.6257796287536621,"y":0.8933717608451843},{"x":0.6070685982704163,"y":0.8933717608451843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6070685982704163,0.8717579245567322,0.6257796287536621,0.8933717608451843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.8717579245567322},{"x":0.6008316278457642,"y":0.8717579245567322},{"x":0.6008316278457642,"y":0.8933717608451843},{"x":0.5634095668792725,"y":0.8933717608451843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.5634095668792725,0.8717579245567322,0.6008316278457642,0.8933717608451843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.8717579245567322},{"x":0.5592515468597412,"y":0.8717579245567322},{"x":0.5592515468597412,"y":0.8933717608451843},{"x":0.5135135054588318,"y":0.8933717608451843}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.5135135054588318,0.8717579245567322,0.5592515468597412,0.8933717608451843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.8717579245567322},{"x":0.4948025047779083,"y":0.8717579245567322},{"x":0.4948025047779083,"y":0.8933717608451843},{"x":0.45114344358444214,"y":0.8933717608451843}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.45114344358444214,0.8717579245567322,0.4948025047779083,0.8933717608451843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.8717579245567322},{"x":0.45114344358444214,"y":0.8717579245567322},{"x":0.45114344358444214,"y":0.8933717608451843},{"x":0.45114344358444214,"y":0.8933717608451843}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45114344358444214,0.8717579245567322,0.45114344358444214,0.8933717608451843]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.7319884896278381},{"x":0.8523908257484436,"y":0.7334293723106384},{"x":0.8523908257484436,"y":0.8933717608451843},{"x":0.4137214124202728,"y":0.8933717608451843}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4087214124202728,0.7249884896278381,0.8573908257484436,0.9003717608451843],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.6570605039596558},{"x":0.16632016003131866,"y":0.6570605039596558},{"x":0.16632016003131866,"y":0.6685879230499268},{"x":0.147609144449234,"y":0.6685879230499268}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۶","boundary":[0.147609144449234,0.6570605039596558,0.16632016003131866,0.6685879230499268]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.6570605039596558},{"x":0.16632016003131866,"y":0.6570605039596558},{"x":0.16632016003131866,"y":0.6685879230499268},{"x":0.147609144449234,"y":0.6685879230499268}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.6500605039596558,0.17132016003131867,0.6755879230499268],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.6829971075057983},{"x":0.1683991700410843,"y":0.6829971075057983},{"x":0.1683991700410843,"y":0.6945244669914246},{"x":0.147609144449234,"y":0.6945244669914246}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۷","boundary":[0.147609144449234,0.6829971075057983,0.1683991700410843,0.6945244669914246]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17463617026805878,"y":0.6829971075057983},{"x":0.17463617026805878,"y":0.6829971075057983},{"x":0.17463617026805878,"y":0.6945244669914246},{"x":0.17463617026805878,"y":0.6945244669914246}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":".","boundary":[0.17463617026805878,0.6829971075057983,0.17463617026805878,0.6945244669914246]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.6829971075057983},{"x":0.17463617026805878,"y":0.6829971075057983},{"x":0.17463617026805878,"y":0.6945244669914246},{"x":0.147609144449234,"y":0.6945244669914246}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.6759971075057983,0.17963617026805878,0.7015244669914246],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.7089337110519409},{"x":0.1683991700410843,"y":0.7089337110519409},{"x":0.1683991700410843,"y":0.7204610705375671},{"x":0.147609144449234,"y":0.7204610705375671}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۷","boundary":[0.147609144449234,0.7089337110519409,0.1683991700410843,0.7204610705375671]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17463617026805878,"y":0.7089337110519409},{"x":0.17463617026805878,"y":0.7089337110519409},{"x":0.17463617026805878,"y":0.7204610705375671},{"x":0.17463617026805878,"y":0.7204610705375671}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":".","boundary":[0.17463617026805878,0.7089337110519409,0.17463617026805878,0.7204610705375671]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.7089337110519409},{"x":0.17463617026805878,"y":0.7089337110519409},{"x":0.17463617026805878,"y":0.7204610705375671},{"x":0.147609144449234,"y":0.7204610705375671}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.7019337110519409,0.17963617026805878,0.7274610705375671],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1683991700410843,"y":0.7391930818557739},{"x":0.1683991700410843,"y":0.7435158491134644},{"x":0.14553014934062958,"y":0.7435158491134644},{"x":0.14553014934062958,"y":0.7391930818557739}]},"confidence":0.3499999940395355,"str":"4","boundary":[0.1683991700410843,0.7391930818557739,0.14553014934062958,0.7435158491134644]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1683991700410843,"y":0.7651296854019165},{"x":0.1683991700410843,"y":0.7694524526596069},{"x":0.14553014934062958,"y":0.7694524526596069},{"x":0.14553014934062958,"y":0.7651296854019165}]},"confidence":0.36000001430511475,"str":"4","boundary":[0.1683991700410843,0.7651296854019165,0.14553014934062958,0.7694524526596069]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1683991700410843,"y":0.7910662889480591},{"x":0.1683991700410843,"y":0.7953890562057495},{"x":0.14553014934062958,"y":0.7953890562057495},{"x":0.14553014934062958,"y":0.7910662889480591}]},"confidence":0.5400000214576721,"str":"4","boundary":[0.1683991700410843,0.7910662889480591,0.14553014934062958,0.7953890562057495]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1683991700410843,"y":0.8141210079193115},{"x":0.1683991700410843,"y":0.818443775177002},{"x":0.14553014934062958,"y":0.818443775177002},{"x":0.14553014934062958,"y":0.8141210079193115}]},"confidence":0.5799999833106995,"str":"3","boundary":[0.1683991700410843,0.8141210079193115,0.14553014934062958,0.818443775177002]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1683991700410843,"y":0.85014408826828},{"x":0.1683991700410843,"y":0.8544668555259705},{"x":0.14553014934062958,"y":0.8544668555259705},{"x":0.14553014934062958,"y":0.85014408826828}]},"confidence":0.4399999976158142,"str":">","boundary":[0.1683991700410843,0.85014408826828,0.14553014934062958,0.8544668555259705]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1683991700410843,"y":0.878962516784668},{"x":0.1683991700410843,"y":0.8832852840423584},{"x":0.14553014934062958,"y":0.8832852840423584},{"x":0.14553014934062958,"y":0.878962516784668}]},"confidence":0.4300000071525574,"str":"<","boundary":[0.1683991700410843,0.878962516784668,0.14553014934062958,0.8832852840423584]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1683991700410843,"y":0.7391930818557739},{"x":0.1683991700410843,"y":0.8832852840423584},{"x":0.14553014934062958,"y":0.8832852840423584},{"x":0.14553014934062958,"y":0.7391930818557739}]},"confidence":0.44999998807907104,"dir":"ltr","boundary":[0.16339917004108429,0.7321930818557739,0.15053014934062958,0.8902852840423584],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1767151802778244,"y":0.8544668555259705},{"x":0.25987526774406433,"y":0.8544668555259705},{"x":0.25987526774406433,"y":0.8587896227836609},{"x":0.1767151802778244,"y":0.8587896227836609}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"...............","boundary":[0.1767151802778244,0.8544668555259705,0.25987526774406433,0.8587896227836609]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1767151802778244,"y":0.8544668555259705},{"x":0.25987526774406433,"y":0.8544668555259705},{"x":0.25987526774406433,"y":0.8587896227836609},{"x":0.1767151802778244,"y":0.8587896227836609}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1717151802778244,0.8474668555259705,0.26487526774406434,0.8657896227836609],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/bac3d92fc962d40d/pages/gjGOjvyFDRuaLnIq-sec.webp","jpeg":"/storage/books/bac3d92fc962d40d/pages/bLpcTEfRRUuYJtbv.jpg","blurred":"/storage/books/bac3d92fc962d40d/pages/qOklYtALLYMLlioW.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.00029216247264164154,0.00021622553149973624,0.9982174826907517,0.9987026343503672]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.16282421350479126},{"x":0.1621621549129486,"y":0.16282421350479126},{"x":0.1621621549129486,"y":0.17579250037670135},{"x":0.14553014934062958,"y":0.17579250037670135}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۰","boundary":[0.14553014934062958,0.16282421350479126,0.1621621549129486,0.17579250037670135]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.16282421350479126},{"x":0.1621621549129486,"y":0.16282421350479126},{"x":0.1621621549129486,"y":0.17579250037670135},{"x":0.14553014934062958,"y":0.17579250037670135}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14053014934062957,0.15582421350479125,0.1671621549129486,0.18279250037670136],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.21469740569591522},{"x":0.16632016003131866,"y":0.21469740569591522},{"x":0.16632016003131866,"y":0.22622478008270264},{"x":0.14553014934062958,"y":0.22622478008270264}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۵","boundary":[0.14553014934062958,0.21469740569591522,0.16632016003131866,0.22622478008270264]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.21469740569591522},{"x":0.16632016003131866,"y":0.21469740569591522},{"x":0.16632016003131866,"y":0.22622478008270264},{"x":0.14553014934062958,"y":0.22622478008270264}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.14053014934062957,0.20769740569591522,0.17132016003131867,0.23322478008270264],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.2406340092420578},{"x":0.16632016003131866,"y":0.2406340092420578},{"x":0.16632016003131866,"y":0.25072047114372253},{"x":0.14553014934062958,"y":0.25072047114372253}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۶","boundary":[0.14553014934062958,0.2406340092420578,0.16632016003131866,0.25072047114372253]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.2406340092420578},{"x":0.16632016003131866,"y":0.2406340092420578},{"x":0.16632016003131866,"y":0.25072047114372253},{"x":0.14553014934062958,"y":0.25072047114372253}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.14053014934062957,0.2336340092420578,0.17132016003131867,0.25772047114372254],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.2665705978870392},{"x":0.1621621549129486,"y":0.2665705978870392},{"x":0.1621621549129486,"y":0.2780979871749878},{"x":0.14553014934062958,"y":0.2780979871749878}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۰","boundary":[0.14553014934062958,0.2665705978870392,0.1621621549129486,0.2780979871749878]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.2665705978870392},{"x":0.1621621549129486,"y":0.2665705978870392},{"x":0.1621621549129486,"y":0.2780979871749878},{"x":0.14553014934062958,"y":0.2780979871749878}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14053014934062957,0.2595705978870392,0.1671621549129486,0.2850979871749878],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.29250720143318176},{"x":0.16632016003131866,"y":0.29250720143318176},{"x":0.16632016003131866,"y":0.30403459072113037},{"x":0.14553014934062958,"y":0.30403459072113037}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۲","boundary":[0.14553014934062958,0.29250720143318176,0.16632016003131866,0.30403459072113037]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.29250720143318176},{"x":0.16632016003131866,"y":0.29250720143318176},{"x":0.16632016003131866,"y":0.30403459072113037},{"x":0.14553014934062958,"y":0.30403459072113037}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14053014934062957,0.28550720143318176,0.17132016003131867,0.3110345907211304],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.3256484270095825},{"x":0.1683991700410843,"y":0.3256484270095825},{"x":0.1683991700410843,"y":0.3386167287826538},{"x":0.14553014934062958,"y":0.3386167287826538}]},"confidence":0.6600000262260437,"str":"۸۵","boundary":[0.14553014934062958,0.3256484270095825,0.1683991700410843,0.3386167287826538]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.3256484270095825},{"x":0.1683991700410843,"y":0.3256484270095825},{"x":0.1683991700410843,"y":0.3386167287826538},{"x":0.14553014934062958,"y":0.3386167287826538}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.14053014934062957,0.3186484270095825,0.1733991700410843,0.3456167287826538],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.35590776801109314},{"x":0.16632016003131866,"y":0.35590776801109314},{"x":0.16632016003131866,"y":0.36743515729904175},{"x":0.14553014934062958,"y":0.36743515729904175}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۴","boundary":[0.14553014934062958,0.35590776801109314,0.16632016003131866,0.36743515729904175]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.35590776801109314},{"x":0.16632016003131866,"y":0.35590776801109314},{"x":0.16632016003131866,"y":0.36743515729904175},{"x":0.14553014934062958,"y":0.36743515729904175}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.14053014934062957,0.34890776801109313,0.17132016003131867,0.37443515729904175],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.3832853138446808},{"x":0.16632016003131866,"y":0.3832853138446808},{"x":0.16632016003131866,"y":0.394812673330307},{"x":0.14553014934062958,"y":0.394812673330307}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۵","boundary":[0.14553014934062958,0.3832853138446808,0.16632016003131866,0.394812673330307]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.3832853138446808},{"x":0.16632016003131866,"y":0.3832853138446808},{"x":0.16632016003131866,"y":0.394812673330307},{"x":0.14553014934062958,"y":0.394812673330307}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.14053014934062957,0.3762853138446808,0.17132016003131867,0.401812673330307],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.15706051886081696},{"x":0.8503118753433228,"y":0.15706051886081696},{"x":0.8503118753433228,"y":0.18011526763439178},{"x":0.8108108043670654,"y":0.18011526763439178}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خرده","boundary":[0.8108108043670654,0.15706051886081696,0.8503118753433228,0.18011526763439178]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.15706051886081696},{"x":0.8087317943572998,"y":0.15706051886081696},{"x":0.8087317943572998,"y":0.18011526763439178},{"x":0.7505197525024414,"y":0.18011526763439178}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرهنگ","boundary":[0.7505197525024414,0.15706051886081696,0.8087317943572998,0.18011526763439178]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.15706051886081696},{"x":0.7484407424926758,"y":0.15706051886081696},{"x":0.7484407424926758,"y":0.18011526763439178},{"x":0.717255711555481,"y":0.18011526763439178}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.717255711555481,0.15706051886081696,0.7484407424926758,0.18011526763439178]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.15850144624710083},{"x":0.7089397311210632,"y":0.15850144624710083},{"x":0.7089397311210632,"y":0.18155619502067566},{"x":0.6715176701545715,"y":0.18155619502067566}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قومی","boundary":[0.6715176701545715,0.15850144624710083,0.7089397311210632,0.18155619502067566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.15850144624710083},{"x":0.6632016897201538,"y":0.15850144624710083},{"x":0.6632016897201538,"y":0.18155619502067566},{"x":0.6528066396713257,"y":0.18155619502067566}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6528066396713257,0.15850144624710083,0.6632016897201538,0.18155619502067566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.15850144624710083},{"x":0.6465696692466736,"y":0.15850144624710083},{"x":0.6465696692466736,"y":0.18155619502067566},{"x":0.6091476082801819,"y":0.18155619502067566}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نژادی","boundary":[0.6091476082801819,0.15850144624710083,0.6465696692466736,0.18155619502067566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.15850144624710083},{"x":0.6049895882606506,"y":0.15850144624710083},{"x":0.6049895882606506,"y":0.18155619502067566},{"x":0.5987526178359985,"y":0.18155619502067566}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5987526178359985,0.15850144624710083,0.6049895882606506,0.18155619502067566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.18299712240695953},{"x":0.8503118753433228,"y":0.18299712240695953},{"x":0.8503118753433228,"y":0.20605187118053436},{"x":0.8108108043670654,"y":0.20605187118053436}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خرده","boundary":[0.8108108043670654,0.18299712240695953,0.8503118753433228,0.20605187118053436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.18299712240695953},{"x":0.8087317943572998,"y":0.18299712240695953},{"x":0.8087317943572998,"y":0.20605187118053436},{"x":0.7505197525024414,"y":0.20605187118053436}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرهنگ","boundary":[0.7505197525024414,0.18299712240695953,0.8087317943572998,0.20605187118053436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.18443803489208221},{"x":0.7484407424926758,"y":0.18443803489208221},{"x":0.7484407424926758,"y":0.20605187118053436},{"x":0.717255711555481,"y":0.20605187118053436}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.717255711555481,0.18443803489208221,0.7484407424926758,0.20605187118053436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.18443803489208221},{"x":0.7089397311210632,"y":0.18443803489208221},{"x":0.7089397311210632,"y":0.20605187118053436},{"x":0.6590436697006226,"y":0.20605187118053436}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مذهبی","boundary":[0.6590436697006226,0.18443803489208221,0.7089397311210632,0.20605187118053436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.20893371105194092},{"x":0.8503118753433228,"y":0.20893371105194092},{"x":0.8503118753433228,"y":0.23198847472667694},{"x":0.8108108043670654,"y":0.23198847472667694}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خرده","boundary":[0.8108108043670654,0.20893371105194092,0.8503118753433228,0.23198847472667694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.20893371105194092},{"x":0.8087317943572998,"y":0.20893371105194092},{"x":0.8087317943572998,"y":0.23198847472667694},{"x":0.7505197525024414,"y":0.23198847472667694}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرهنگ","boundary":[0.7505197525024414,0.20893371105194092,0.8087317943572998,0.23198847472667694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.2103746384382248},{"x":0.7484407424926758,"y":0.2103746384382248},{"x":0.7484407424926758,"y":0.23198847472667694},{"x":0.717255711555481,"y":0.23198847472667694}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.717255711555481,0.2103746384382248,0.7484407424926758,0.23198847472667694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.2103746384382248},{"x":0.7089397311210632,"y":0.2103746384382248},{"x":0.7089397311210632,"y":0.23198847472667694},{"x":0.6777547001838684,"y":0.23198847472667694}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سنی","boundary":[0.6777547001838684,0.2103746384382248,0.7089397311210632,0.23198847472667694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.23775215446949005},{"x":0.8523908257484436,"y":0.23775215446949005},{"x":0.8503118753433228,"y":0.2608069181442261},{"x":0.8191268444061279,"y":0.2593660056591034}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سایر","boundary":[0.8191268444061279,0.23775215446949005,0.8503118753433228,0.2608069181442261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.23775215446949005},{"x":0.8108108043670654,"y":0.23775215446949005},{"x":0.8108108043670654,"y":0.2593660056591034},{"x":0.777546763420105,"y":0.2593660056591034}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دسته","boundary":[0.777546763420105,0.23775215446949005,0.8108108043670654,0.2593660056591034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.23631124198436737},{"x":0.777546763420105,"y":0.23775215446949005},{"x":0.7754677534103394,"y":0.2579250633716583},{"x":0.7380457520484924,"y":0.2579250633716583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7380457520484924,0.23631124198436737,0.7754677534103394,0.2579250633716583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.23631124198436737},{"x":0.7318087220191956,"y":0.23631124198436737},{"x":0.7318087220191956,"y":0.2579250633716583},{"x":0.717255711555481,"y":0.2579250633716583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.717255711555481,0.23631124198436737,0.7318087220191956,0.2579250633716583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.23631124198436737},{"x":0.7130976915359497,"y":0.23631124198436737},{"x":0.7110186815261841,"y":0.2579250633716583},{"x":0.6985446810722351,"y":0.2579250633716583}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7006236910820007,0.23631124198436737,0.7110186815261841,0.2579250633716583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.2348703145980835},{"x":0.6902287006378174,"y":0.23631124198436737},{"x":0.6881496906280518,"y":0.2579250633716583},{"x":0.6486486196517944,"y":0.25648415088653564}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خرده","boundary":[0.6507276296615601,0.2348703145980835,0.6881496906280518,0.2579250633716583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.2348703145980835},{"x":0.6528066396713257,"y":0.2348703145980835},{"x":0.6528066396713257,"y":0.25648415088653564},{"x":0.6008316278457642,"y":0.25648415088653564}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فرهنگ","boundary":[0.602910578250885,0.2348703145980835,0.6528066396713257,0.25648415088653564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.2348703145980835},{"x":0.590436577796936,"y":0.2348703145980835},{"x":0.590436577796936,"y":0.25648415088653564},{"x":0.5758835673332214,"y":0.25504323840141296}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5758835673332214,0.2348703145980835,0.590436577796936,0.25648415088653564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5696465969085693,"y":0.2348703145980835},{"x":0.5717255473136902,"y":0.2348703145980835},{"x":0.5696465969085693,"y":0.25504323840141296},{"x":0.5675675868988037,"y":0.25504323840141296}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5696465969085693,0.2348703145980835,0.5696465969085693,0.25504323840141296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.26224783062934875},{"x":0.8503118753433228,"y":0.26224783062934875},{"x":0.8503118753433228,"y":0.2838616669178009},{"x":0.812889814376831,"y":0.2838616669178009}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خرده","boundary":[0.812889814376831,0.26224783062934875,0.8503118753433228,0.2838616669178009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.26224783062934875},{"x":0.8087317943572998,"y":0.26224783062934875},{"x":0.8087317943572998,"y":0.2838616669178009},{"x":0.752598762512207,"y":0.2838616669178009}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فرهنگ","boundary":[0.752598762512207,0.26224783062934875,0.8087317943572998,0.2838616669178009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.26224783062934875},{"x":0.7484407424926758,"y":0.26224783062934875},{"x":0.7484407424926758,"y":0.2838616669178009},{"x":0.7193347215652466,"y":0.2838616669178009}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7193347215652466,0.26224783062934875,0.7484407424926758,0.2838616669178009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.26224783062934875},{"x":0.7110186815261841,"y":0.26224783062934875},{"x":0.7110186815261841,"y":0.2838616669178009},{"x":0.6465696692466736,"y":0.2838616669178009}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"نوظهور","boundary":[0.6465696692466736,0.26224783062934875,0.7110186815261841,0.2838616669178009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.29250720143318176},{"x":0.8503118753433228,"y":0.29250720143318176},{"x":0.8523908257484436,"y":0.31268012523651123},{"x":0.812889814376831,"y":0.3141210377216339}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.812889814376831,0.29250720143318176,0.8523908257484436,0.31268012523651123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.3256484270095825},{"x":0.8503118753433228,"y":0.3256484270095825},{"x":0.8503118753433228,"y":0.3443804085254669},{"x":0.8108108043670654,"y":0.3443804085254669}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8108108043670654,0.3256484270095825,0.8503118753433228,0.3443804085254669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.32420748472213745},{"x":0.8024948239326477,"y":0.32420748472213745},{"x":0.8024948239326477,"y":0.3443804085254669},{"x":0.7629937529563904,"y":0.3443804085254669}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.7629937529563904,0.32420748472213745,0.8024948239326477,0.3443804085254669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.32420748472213745},{"x":0.7609147429466248,"y":0.32420748472213745},{"x":0.7609147429466248,"y":0.34293949604034424},{"x":0.7567567825317383,"y":0.34293949604034424}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7567567825317383,0.32420748472213745,0.7609147429466248,0.34293949604034424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.32420748472213745},{"x":0.7484407424926758,"y":0.32420748472213745},{"x":0.7484407424926758,"y":0.34293949604034424},{"x":0.7089397311210632,"y":0.34293949604034424}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.7089397311210632,0.32420748472213745,0.7484407424926758,0.34293949604034424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.32420748472213745},{"x":0.7027027010917664,"y":0.32420748472213745},{"x":0.7027027010917664,"y":0.34293949604034424},{"x":0.6257796287536621,"y":0.34293949604034424}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.6257796287536621,0.32420748472213745,0.7027027010917664,0.34293949604034424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.32420748472213745},{"x":0.6195425987243652,"y":0.32420748472213745},{"x":0.6195425987243652,"y":0.34293949604034424},{"x":0.6091476082801819,"y":0.34293949604034424}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6091476082801819,0.32420748472213745,0.6195425987243652,0.34293949604034424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.32420748472213745},{"x":0.602910578250885,"y":0.32420748472213745},{"x":0.602910578250885,"y":0.34293949604034424},{"x":0.5634095668792725,"y":0.34293949604034424}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.5634095668792725,0.32420748472213745,0.602910578250885,0.34293949604034424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.32276657223701477},{"x":0.55509352684021,"y":0.32420748472213745},{"x":0.55509352684021,"y":0.34293949604034424},{"x":0.5010395050048828,"y":0.34293949604034424}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.5010395050048828,0.32276657223701477,0.55509352684021,0.34293949604034424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.442827433347702,"y":0.32276657223701477},{"x":0.49688148498535156,"y":0.32420748472213745},{"x":0.49688148498535156,"y":0.34293949604034424},{"x":0.442827433347702,"y":0.34149855375289917}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.442827433347702,0.32276657223701477,0.49688148498535156,0.34293949604034424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.35446685552597046},{"x":0.8503118753433228,"y":0.3530259430408478},{"x":0.8503118753433228,"y":0.3775216042995453},{"x":0.8191268444061279,"y":0.37896254658699036}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.8170478343963623,0.35446685552597046,0.8503118753433228,0.3775216042995453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.35590776801109314},{"x":0.8087317943572998,"y":0.35446685552597046},{"x":0.8108108043670654,"y":0.3775216042995453},{"x":0.7442827224731445,"y":0.38040345907211304}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.7442827224731445,0.35590776801109314,0.8108108043670654,0.3775216042995453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.38040345907211304},{"x":0.8503118753433228,"y":0.38040345907211304},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4005763828754425},{"x":0.8191268444061279,"y":0.4005763828754425}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.8191268444061279,0.38040345907211304,0.8503118753433228,0.4005763828754425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.38040345907211304},{"x":0.8108108043670654,"y":0.38040345907211304},{"x":0.8108108043670654,"y":0.4005763828754425},{"x":0.7442827224731445,"y":0.4005763828754425}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.7442827224731445,0.38040345907211304,0.8108108043670654,0.4005763828754425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.38040345907211304},{"x":0.7359667420387268,"y":0.38040345907211304},{"x":0.7359667420387268,"y":0.4005763828754425},{"x":0.7276507019996643,"y":0.4005763828754425}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7276507019996643,0.38040345907211304,0.7359667420387268,0.4005763828754425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.38040345907211304},{"x":0.7214137315750122,"y":0.38040345907211304},{"x":0.7214137315750122,"y":0.4005763828754425},{"x":0.6860706806182861,"y":0.4005763828754425}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.6860706806182861,0.38040345907211304,0.7214137315750122,0.4005763828754425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.38040345907211304},{"x":0.6819126605987549,"y":0.38040345907211304},{"x":0.6819126605987549,"y":0.4005763828754425},{"x":0.6340956091880798,"y":0.4005763828754425}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.6340956091880798,0.38040345907211304,0.6819126605987549,0.4005763828754425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.38040345907211304},{"x":0.6133056282997131,"y":0.38040345907211304},{"x":0.6133056282997131,"y":0.4005763828754425},{"x":0.5758835673332214,"y":0.4005763828754425}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.5758835673332214,0.38040345907211304,0.6133056282997131,0.4005763828754425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.4077809751033783},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4077809751033783},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4265129566192627},{"x":0.8045738339424133,"y":0.4265129566192627}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.8045738339424133,0.4077809751033783,0.8503118753433228,0.4265129566192627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.4077809751033783},{"x":0.7962577939033508,"y":0.4077809751033783},{"x":0.7962577939033508,"y":0.4265129566192627},{"x":0.7629937529563904,"y":0.4265129566192627}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤثر","boundary":[0.7629937529563904,0.4077809751033783,0.7962577939033508,0.4265129566192627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.4077809751033783},{"x":0.7567567825317383,"y":0.4077809751033783},{"x":0.7567567825317383,"y":0.4265129566192627},{"x":0.7380457520484924,"y":0.4265129566192627}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7380457520484924,0.4077809751033783,0.7567567825317383,0.4265129566192627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.4077809751033783},{"x":0.7297297120094299,"y":0.4077809751033783},{"x":0.7297297120094299,"y":0.4265129566192627},{"x":0.692307710647583,"y":0.4265129566192627}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تعيين","boundary":[0.692307710647583,0.4077809751033783,0.7297297120094299,0.4265129566192627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.4077809751033783},{"x":0.6839916706085205,"y":0.4077809751033783},{"x":0.6839916706085205,"y":0.4265129566192627},{"x":0.6528066396713257,"y":0.4265129566192627}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.6528066396713257,0.4077809751033783,0.6839916706085205,0.4265129566192627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.4077809751033783},{"x":0.644490659236908,"y":0.4077809751033783},{"x":0.644490659236908,"y":0.4265129566192627},{"x":0.5821205973625183,"y":0.4265129566192627}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.5821205973625183,0.4077809751033783,0.644490659236908,0.4265129566192627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5696465969085693,"y":0.4077809751033783},{"x":0.5779625773429871,"y":0.4077809751033783},{"x":0.5779625773429871,"y":0.4265129566192627},{"x":0.5696465969085693,"y":0.4265129566192627}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5696465969085693,0.4077809751033783,0.5779625773429871,0.4265129566192627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.4337175786495209},{"x":0.8503118753433228,"y":0.43515849113464355},{"x":0.8503118753433228,"y":0.455331414937973},{"x":0.8066527843475342,"y":0.455331414937973}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تقسیم","boundary":[0.8087317943572998,0.4337175786495209,0.8503118753433228,0.455331414937973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.4337175786495209},{"x":0.8045738339424133,"y":0.4337175786495209},{"x":0.8045738339424133,"y":0.455331414937973},{"x":0.7671517729759216,"y":0.455331414937973}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7671517729759216,0.4337175786495209,0.8045738339424133,0.455331414937973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.4337175786495209},{"x":0.7588357329368591,"y":0.4337175786495209},{"x":0.7588357329368591,"y":0.455331414937973},{"x":0.7255717515945435,"y":0.45389050245285034}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7255717515945435,0.4337175786495209,0.7588357329368591,0.455331414937973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.4337175786495209},{"x":0.717255711555481,"y":0.4337175786495209},{"x":0.717255711555481,"y":0.45389050245285034},{"x":0.6839916706085205,"y":0.45389050245285034}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.6839916706085205,0.4337175786495209,0.717255711555481,0.45389050245285034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.4322766661643982},{"x":0.6819126605987549,"y":0.4337175786495209},{"x":0.6798336505889893,"y":0.45389050245285034},{"x":0.6507276296615601,"y":0.45389050245285034}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6507276296615601,0.4322766661643982,0.6798336505889893,0.45389050245285034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.4322766661643982},{"x":0.6424116492271423,"y":0.4322766661643982},{"x":0.6424116492271423,"y":0.45389050245285034},{"x":0.5779625773429871,"y":0.4524495601654053}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.5779625773429871,0.4322766661643982,0.6424116492271423,0.45389050245285034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.4322766661643982},{"x":0.5675675868988037,"y":0.4322766661643982},{"x":0.5675675868988037,"y":0.4524495601654053},{"x":0.5509355664253235,"y":0.4524495601654053}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5509355664253235,0.4322766661643982,0.5675675868988037,0.4524495601654053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.4322766661643982},{"x":0.542619526386261,"y":0.4322766661643982},{"x":0.542619526386261,"y":0.4524495601654053},{"x":0.5197505354881287,"y":0.4524495601654053}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دنیا","boundary":[0.5197505354881287,0.4322766661643982,0.542619526386261,0.4524495601654053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.45965418219566345},{"x":0.8523908257484436,"y":0.45965418219566345},{"x":0.8523908257484436,"y":0.4812680184841156},{"x":0.8087317943572998,"y":0.47982707619667053}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تقسیم","boundary":[0.8087317943572998,0.45965418219566345,0.8523908257484436,0.4812680184841156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.45965418219566345},{"x":0.8066527843475342,"y":0.45965418219566345},{"x":0.8066527843475342,"y":0.47982707619667053},{"x":0.7754677534103394,"y":0.47982707619667053}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7754677534103394,0.45965418219566345,0.8066527843475342,0.47982707619667053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.45965418219566345},{"x":0.7588357329368591,"y":0.45965418219566345},{"x":0.7588357329368591,"y":0.47982707619667053},{"x":0.7255717515945435,"y":0.47982707619667053}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7255717515945435,0.45965418219566345,0.7588357329368591,0.47982707619667053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.45821326971054077},{"x":0.7110186815261841,"y":0.45821326971054077},{"x":0.7110186815261841,"y":0.47982707619667053},{"x":0.6839916706085205,"y":0.47982707619667053}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.6839916706085205,0.45821326971054077,0.7110186815261841,0.47982707619667053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.45821326971054077},{"x":0.6819126605987549,"y":0.45821326971054077},{"x":0.6819126605987549,"y":0.47982707619667053},{"x":0.6548856496810913,"y":0.47982707619667053}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6548856496810913,0.45821326971054077,0.6819126605987549,0.47982707619667053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.45821326971054077},{"x":0.6424116492271423,"y":0.45821326971054077},{"x":0.6424116492271423,"y":0.47982707619667053},{"x":0.5779625773429871,"y":0.47982707619667053}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.5779625773429871,0.45821326971054077,0.6424116492271423,0.47982707619667053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.45821326971054077},{"x":0.5675675868988037,"y":0.45821326971054077},{"x":0.5675675868988037,"y":0.47838616371154785},{"x":0.5509355664253235,"y":0.47838616371154785}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5509355664253235,0.45821326971054077,0.5675675868988037,0.47838616371154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.45821326971054077},{"x":0.542619526386261,"y":0.45821326971054077},{"x":0.542619526386261,"y":0.47838616371154785},{"x":0.5093554854393005,"y":0.47838616371154785}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.5093554854393005,0.45821326971054077,0.542619526386261,0.47838616371154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.45821326971054077},{"x":0.5072765350341797,"y":0.45821326971054077},{"x":0.5072765350341797,"y":0.47838616371154785},{"x":0.5031185150146484,"y":0.47838616371154785}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5031185150146484,0.45821326971054077,0.5072765350341797,0.47838616371154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.4812680184841156},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4812680184841156},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5043227672576904},{"x":0.8004158139228821,"y":0.5043227672576904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چگونه","boundary":[0.8004158139228821,0.4812680184841156,0.8503118753433228,0.5043227672576904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.4812680184841156},{"x":0.7920997738838196,"y":0.4812680184841156},{"x":0.7920997738838196,"y":0.5043227672576904},{"x":0.7713097929954529,"y":0.5043227672576904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7713097929954529,0.4812680184841156,0.7920997738838196,0.5043227672576904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.4812680184841156},{"x":0.7671517729759216,"y":0.4812680184841156},{"x":0.7671517729759216,"y":0.5043227672576904},{"x":0.7359667420387268,"y":0.5043227672576904}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.7359667420387268,0.4812680184841156,0.7671517729759216,0.5043227672576904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.4812680184841156},{"x":0.7276507019996643,"y":0.4812680184841156},{"x":0.7276507019996643,"y":0.5043227672576904},{"x":0.6964656710624695,"y":0.5043227672576904}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.6964656710624695,0.4812680184841156,0.7276507019996643,0.5043227672576904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.4812680184841156},{"x":0.6881496906280518,"y":0.4812680184841156},{"x":0.6881496906280518,"y":0.5043227672576904},{"x":0.6216216087341309,"y":0.5043227672576904}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.6216216087341309,0.4812680184841156,0.6881496906280518,0.5043227672576904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.4812680184841156},{"x":0.6133056282997131,"y":0.4812680184841156},{"x":0.6133056282997131,"y":0.5043227672576904},{"x":0.602910578250885,"y":0.5043227672576904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.602910578250885,0.4812680184841156,0.6133056282997131,0.5043227672576904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.4812680184841156},{"x":0.5945945978164673,"y":0.4812680184841156},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5043227672576904},{"x":0.5509355664253235,"y":0.5043227672576904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.5509355664253235,0.4812680184841156,0.5945945978164673,0.5043227672576904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.4812680184841156},{"x":0.5446985363960266,"y":0.4812680184841156},{"x":0.5446985363960266,"y":0.5043227672576904},{"x":0.5093554854393005,"y":0.5043227672576904}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.5093554854393005,0.4812680184841156,0.5446985363960266,0.5043227672576904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.4812680184841156},{"x":0.4989604949951172,"y":0.4812680184841156},{"x":0.4989604949951172,"y":0.5043227672576904},{"x":0.46777546405792236,"y":0.5043227672576904}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.46777546405792236,0.4812680184841156,0.4989604949951172,0.5043227672576904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.4812680184841156},{"x":0.4636174738407135,"y":0.4812680184841156},{"x":0.4636174738407135,"y":0.5043227672576904},{"x":0.4573804438114166,"y":0.5043227672576904}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.4573804438114166,0.4812680184841156,0.4636174738407135,0.5043227672576904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.4812680184841156},{"x":0.45114344358444214,"y":0.4812680184841156},{"x":0.45114344358444214,"y":0.5043227672576904},{"x":0.4490644633769989,"y":0.5043227672576904}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4490644633769989,0.4812680184841156,0.45114344358444214,0.5043227672576904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.5115273594856262},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5115273594856262},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5331411957740784},{"x":0.812889814376831,"y":0.5331411957740784}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.812889814376831,0.5115273594856262,0.8503118753433228,0.5331411957740784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.5432276725769043},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5432276725769043},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5634005665779114},{"x":0.8108108043670654,"y":0.5634005665779114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8108108043670654,0.5432276725769043,0.8503118753433228,0.5634005665779114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.5432276725769043},{"x":0.8024948239326477,"y":0.5432276725769043},{"x":0.8024948239326477,"y":0.5634005665779114},{"x":0.765072762966156,"y":0.5634005665779114}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ششم","boundary":[0.765072762966156,0.5432276725769043,0.8024948239326477,0.5634005665779114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.5432276725769043},{"x":0.7671517729759216,"y":0.5432276725769043},{"x":0.7671517729759216,"y":0.5634005665779114},{"x":0.7609147429466248,"y":0.5634005665779114}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7609147429466248,0.5432276725769043,0.7671517729759216,0.5634005665779114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.5432276725769043},{"x":0.752598762512207,"y":0.5432276725769043},{"x":0.752598762512207,"y":0.5634005665779114},{"x":0.7089397311210632,"y":0.5634005665779114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.7089397311210632,0.5432276725769043,0.752598762512207,0.5634005665779114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.5432276725769043},{"x":0.7068607211112976,"y":0.5432276725769043},{"x":0.7068607211112976,"y":0.5634005665779114},{"x":0.6694386601448059,"y":0.5634005665779114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6694386601448059,0.5432276725769043,0.7068607211112976,0.5634005665779114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.5432276725769043},{"x":0.6611226797103882,"y":0.5432276725769043},{"x":0.6611226797103882,"y":0.5634005665779114},{"x":0.6133056282997131,"y":0.5634005665779114}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرجع","boundary":[0.6133056282997131,0.5432276725769043,0.6611226797103882,0.5634005665779114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.5432276725769043},{"x":0.602910578250885,"y":0.5432276725769043},{"x":0.602910578250885,"y":0.5634005665779114},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5634005665779114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5945945978164673,0.5432276725769043,0.602910578250885,0.5634005665779114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.5432276725769043},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5432276725769043},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5634005665779114},{"x":0.5467775464057922,"y":0.5634005665779114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.5467775464057922,0.5432276725769043,0.5883575677871704,0.5634005665779114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.5432276725769043},{"x":0.5405405163764954,"y":0.5432276725769043},{"x":0.5405405163764954,"y":0.5634005665779114},{"x":0.4844074845314026,"y":0.5634005665779114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.4844074845314026,0.5432276725769043,0.5405405163764954,0.5634005665779114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.5432276725769043},{"x":0.48232847452163696,"y":0.5432276725769043},{"x":0.48232847452163696,"y":0.5634005665779114},{"x":0.43035343289375305,"y":0.5634005665779114}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.43035343289375305,0.5432276725769043,0.48232847452163696,0.5634005665779114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42411643266677856,"y":0.5432276725769043},{"x":0.4261954128742218,"y":0.5432276725769043},{"x":0.4261954128742218,"y":0.5634005665779114},{"x":0.42411643266677856,"y":0.5634005665779114}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.42411643266677856,0.5432276725769043,0.4261954128742218,0.5634005665779114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.5720461010932922},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5706051588058472},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5951008796691895},{"x":0.812889814376831,"y":0.5965417623519897}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.8108108043670654,0.5720461010932922,0.8523908257484436,0.5951008796691895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.5734870433807373},{"x":0.8045738339424133,"y":0.5720461010932922},{"x":0.8045738339424133,"y":0.5965417623519897},{"x":0.7567567825317383,"y":0.5965417623519897}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرجع","boundary":[0.7546777725219727,0.5734870433807373,0.8045738339424133,0.5965417623519897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.5994236469268799},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5994236469268799},{"x":0.8503118753433228,"y":0.6239193081855774},{"x":0.8108108043670654,"y":0.6224783658981323}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.812889814376831,0.5994236469268799,0.8503118753433228,0.6239193081855774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.5994236469268799},{"x":0.8087317943572998,"y":0.5994236469268799},{"x":0.8087317943572998,"y":0.6224783658981323},{"x":0.777546763420105,"y":0.6224783658981323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7796257734298706,0.5994236469268799,0.8087317943572998,0.6224783658981323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.5979827046394348},{"x":0.7713097929954529,"y":0.5994236469268799},{"x":0.7692307829856873,"y":0.6224783658981323},{"x":0.7297297120094299,"y":0.6224783658981323}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرجع","boundary":[0.7297297120094299,0.5979827046394348,0.7692307829856873,0.6224783658981323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.5979827046394348},{"x":0.7214137315750122,"y":0.5979827046394348},{"x":0.7214137315750122,"y":0.6224783658981323},{"x":0.7110186815261841,"y":0.6224783658981323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7110186815261841,0.5979827046394348,0.7214137315750122,0.6224783658981323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.5979827046394348},{"x":0.7068607211112976,"y":0.5979827046394348},{"x":0.704781711101532,"y":0.6224783658981323},{"x":0.6528066396713257,"y":0.6224783658981323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.6548856496810913,0.5979827046394348,0.704781711101532,0.6224783658981323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.5979827046394348},{"x":0.6465696692466736,"y":0.5979827046394348},{"x":0.6465696692466736,"y":0.621037483215332},{"x":0.6257796287536621,"y":0.621037483215332}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.6257796287536621,0.5979827046394348,0.6465696692466736,0.621037483215332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.5965417623519897},{"x":0.6174635887145996,"y":0.5965417623519897},{"x":0.6174635887145996,"y":0.621037483215332},{"x":0.6008316278457642,"y":0.621037483215332}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6008316278457642,0.5965417623519897,0.6174635887145996,0.621037483215332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.5965417623519897},{"x":0.5925155878067017,"y":0.5979827046394348},{"x":0.5925155878067017,"y":0.621037483215332},{"x":0.55509352684021,"y":0.621037483215332}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.5571725368499756,0.5965417623519897,0.5925155878067017,0.621037483215332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.5965417623519897},{"x":0.5509355664253235,"y":0.5965417623519897},{"x":0.5509355664253235,"y":0.621037483215332},{"x":0.5051975250244141,"y":0.621037483215332}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.5072765350341797,0.5965417623519897,0.5509355664253235,0.621037483215332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.5965417623519897},{"x":0.4864864945411682,"y":0.5965417623519897},{"x":0.4844074845314026,"y":0.621037483215332},{"x":0.4469854533672333,"y":0.619596540927887}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.4469854533672333,0.5965417623519897,0.4844074845314026,0.621037483215332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.5965417623519897},{"x":0.4469854533672333,"y":0.5965417623519897},{"x":0.4469854533672333,"y":0.619596540927887},{"x":0.43659043312072754,"y":0.619596540927887}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.43659043312072754,0.5965417623519897,0.4469854533672333,0.619596540927887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.6224783658981323},{"x":0.8503118753433228,"y":0.6224783658981323},{"x":0.8503118753433228,"y":0.6469740867614746},{"x":0.8149688243865967,"y":0.6469740867614746}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.8149688243865967,0.6224783658981323,0.8503118753433228,0.6469740867614746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.6239193081855774},{"x":0.8024948239326477,"y":0.6239193081855774},{"x":0.8045738339424133,"y":0.6469740867614746},{"x":0.7692307829856873,"y":0.6484149694442749}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.7671517729759216,0.6239193081855774,0.8045738339424133,0.6469740867614746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.6253602504730225},{"x":0.765072762966156,"y":0.6239193081855774},{"x":0.7671517729759216,"y":0.6484149694442749},{"x":0.7422037124633789,"y":0.6484149694442749}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7401247620582581,0.6253602504730225,0.7671517729759216,0.6484149694442749]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.6268011331558228},{"x":0.7276507019996643,"y":0.6253602504730225},{"x":0.7297297120094299,"y":0.64985591173172},{"x":0.6860706806182861,"y":0.64985591173172}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرجع","boundary":[0.6860706806182861,0.6268011331558228,0.7297297120094299,0.64985591173172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.64985591173172},{"x":0.8523908257484436,"y":0.64985591173172},{"x":0.8523908257484436,"y":0.6729106903076172},{"x":0.8149688243865967,"y":0.6729106903076172}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"نحوه","boundary":[0.8149688243865967,0.64985591173172,0.8523908257484436,0.6729106903076172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.64985591173172},{"x":0.8066527843475342,"y":0.64985591173172},{"x":0.8066527843475342,"y":0.6729106903076172},{"x":0.7754677534103394,"y":0.6729106903076172}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.7754677534103394,0.64985591173172,0.8066527843475342,0.6729106903076172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.6484149694442749},{"x":0.7692307829856873,"y":0.6484149694442749},{"x":0.7692307829856873,"y":0.6729106903076172},{"x":0.7297297120094299,"y":0.6729106903076172}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.7297297120094299,0.6484149694442749,0.7692307829856873,0.6729106903076172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.6484149694442749},{"x":0.7255717515945435,"y":0.6484149694442749},{"x":0.7255717515945435,"y":0.6729106903076172},{"x":0.6943867206573486,"y":0.6729106903076172}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6943867206573486,0.6484149694442749,0.7255717515945435,0.6729106903076172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.6484149694442749},{"x":0.6881496906280518,"y":0.6484149694442749},{"x":0.6881496906280518,"y":0.6729106903076172},{"x":0.6465696692466736,"y":0.6729106903076172}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مرجع","boundary":[0.6465696692466736,0.6484149694442749,0.6881496906280518,0.6729106903076172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.6484149694442749},{"x":0.6361746191978455,"y":0.6484149694442749},{"x":0.6361746191978455,"y":0.6729106903076172},{"x":0.6257796287536621,"y":0.6729106903076172}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6257796287536621,0.6484149694442749,0.6361746191978455,0.6729106903076172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.6484149694442749},{"x":0.6174635887145996,"y":0.6484149694442749},{"x":0.6174635887145996,"y":0.6729106903076172},{"x":0.5613305568695068,"y":0.6729106903076172}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.5613305568695068,0.6484149694442749,0.6174635887145996,0.6729106903076172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.6484149694442749},{"x":0.5592515468597412,"y":0.6484149694442749},{"x":0.5592515468597412,"y":0.6729106903076172},{"x":0.4927234947681427,"y":0.6729106903076172}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنندگان","boundary":[0.4927234947681427,0.6484149694442749,0.5592515468597412,0.6729106903076172]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.15706051886081696},{"x":0.8544698357582092,"y":0.15706051886081696},{"x":0.8523908257484436,"y":0.6729106903076172},{"x":0.42411643266677856,"y":0.6729106903076172}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4211954128742218,0.15006051886081695,0.8573908257484436,0.6799106903076172],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.409221887588501},{"x":0.1683991700410843,"y":0.409221887588501},{"x":0.1683991700410843,"y":0.4207492768764496},{"x":0.14553014934062958,"y":0.4207492768764496}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۷","boundary":[0.14553014934062958,0.409221887588501,0.1683991700410843,0.4207492768764496]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17463617026805878,"y":0.409221887588501},{"x":0.17463617026805878,"y":0.409221887588501},{"x":0.17463617026805878,"y":0.4207492768764496},{"x":0.17463617026805878,"y":0.4207492768764496}]},"confidence":0.44999998807907104,"str":".","boundary":[0.17463617026805878,0.409221887588501,0.17463617026805878,0.4207492768764496]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.409221887588501},{"x":0.17463617026805878,"y":0.409221887588501},{"x":0.17463617026805878,"y":0.4207492768764496},{"x":0.14553014934062958,"y":0.4207492768764496}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","boundary":[0.14053014934062957,0.40222188758850097,0.17963617026805878,0.4277492768764496],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.4337175786495209},{"x":0.16632016003131866,"y":0.4337175786495209},{"x":0.16632016003131866,"y":0.44668588042259216},{"x":0.14553014934062958,"y":0.44668588042259216}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۸۹","boundary":[0.14553014934062958,0.4337175786495209,0.16632016003131866,0.44668588042259216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17463617026805878,"y":0.4337175786495209},{"x":0.20166319608688354,"y":0.4337175786495209},{"x":0.20166319608688354,"y":0.44668588042259216},{"x":0.17463617026805878,"y":0.44668588042259216}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"......","boundary":[0.17463617026805878,0.4337175786495209,0.20166319608688354,0.44668588042259216]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.4337175786495209},{"x":0.20166319608688354,"y":0.4337175786495209},{"x":0.20166319608688354,"y":0.44668588042259216},{"x":0.14553014934062958,"y":0.44668588042259216}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.14053014934062957,0.42671757864952087,0.20666319608688355,0.45368588042259217],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.46109509468078613},{"x":0.1683991700410843,"y":0.46109509468078613},{"x":0.1683991700410843,"y":0.47262248396873474},{"x":0.14553014934062958,"y":0.47262248396873474}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۱","boundary":[0.14553014934062958,0.46109509468078613,0.1683991700410843,0.47262248396873474]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.46109509468078613},{"x":0.1683991700410843,"y":0.46109509468078613},{"x":0.1683991700410843,"y":0.47262248396873474},{"x":0.14553014934062958,"y":0.47262248396873474}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.14053014934062957,0.4540950946807861,0.1733991700410843,0.47962248396873475],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.4870316982269287},{"x":0.16632016003131866,"y":0.4870316982269287},{"x":0.16632016003131866,"y":0.49711814522743225},{"x":0.14553014934062958,"y":0.49711814522743225}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۹۲","boundary":[0.14553014934062958,0.4870316982269287,0.16632016003131866,0.49711814522743225]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.4870316982269287},{"x":0.16632016003131866,"y":0.4870316982269287},{"x":0.16632016003131866,"y":0.49711814522743225},{"x":0.14553014934062958,"y":0.49711814522743225}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.14053014934062957,0.4800316982269287,0.17132016003131867,0.5041181452274323],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.5115273594856262},{"x":0.16632016003131866,"y":0.5115273594856262},{"x":0.16632016003131866,"y":0.5244956612586975},{"x":0.147609144449234,"y":0.5244956612586975}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۵","boundary":[0.147609144449234,0.5115273594856262,0.16632016003131866,0.5244956612586975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17463617026805878,"y":0.5115273594856262},{"x":0.1767151802778244,"y":0.5115273594856262},{"x":0.1767151802778244,"y":0.5244956612586975},{"x":0.17463617026805878,"y":0.5244956612586975}]},"confidence":0.5799999833106995,"str":".","boundary":[0.17463617026805878,0.5115273594856262,0.1767151802778244,0.5244956612586975]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.5115273594856262},{"x":0.1767151802778244,"y":0.5115273594856262},{"x":0.1767151802778244,"y":0.5244956612586975},{"x":0.147609144449234,"y":0.5244956612586975}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.5045273594856262,0.1817151802778244,0.5314956612586975],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.5461094975471497},{"x":0.1767151802778244,"y":0.5446686148643494},{"x":0.1767151802778244,"y":0.559077799320221},{"x":0.14968815445899963,"y":0.559077799320221}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۰۱","boundary":[0.147609144449234,0.5461094975471497,0.1767151802778244,0.559077799320221]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.5461094975471497},{"x":0.1767151802778244,"y":0.5446686148643494},{"x":0.1767151802778244,"y":0.559077799320221},{"x":0.14968815445899963,"y":0.559077799320221}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.5391094975471497,0.1817151802778244,0.566077799320221],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.5763688683509827},{"x":0.1683991700410843,"y":0.5763688683509827},{"x":0.1683991700410843,"y":0.5878962278366089},{"x":0.147609144449234,"y":0.5878962278366089}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۸","boundary":[0.147609144449234,0.5763688683509827,0.1683991700410843,0.5878962278366089]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17463617026805878,"y":0.5763688683509827},{"x":0.17463617026805878,"y":0.5763688683509827},{"x":0.17463617026805878,"y":0.5878962278366089},{"x":0.17463617026805878,"y":0.5878962278366089}]},"confidence":0.5799999833106995,"str":".","boundary":[0.17463617026805878,0.5763688683509827,0.17463617026805878,0.5878962278366089]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.5763688683509827},{"x":0.17463617026805878,"y":0.5763688683509827},{"x":0.17463617026805878,"y":0.5878962278366089},{"x":0.147609144449234,"y":0.5878962278366089}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.5693688683509827,0.17963617026805878,0.5948962278366089],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.6282420754432678},{"x":0.17463617026805878,"y":0.6268011331558228},{"x":0.1767151802778244,"y":0.639769434928894},{"x":0.147609144449234,"y":0.6412103772163391}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۳","boundary":[0.147609144449234,0.6282420754432678,0.1767151802778244,0.639769434928894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.6282420754432678},{"x":0.17463617026805878,"y":0.6268011331558228},{"x":0.1767151802778244,"y":0.639769434928894},{"x":0.147609144449234,"y":0.6412103772163391}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.6212420754432678,0.1817151802778244,0.646769434928894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.6527377367019653},{"x":0.17879417538642883,"y":0.6527377367019653},{"x":0.17879417538642883,"y":0.6657060384750366},{"x":0.14553014934062958,"y":0.6657060384750366}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۲","boundary":[0.14553014934062958,0.6527377367019653,0.17879417538642883,0.6657060384750366]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.6527377367019653},{"x":0.17879417538642883,"y":0.6527377367019653},{"x":0.17879417538642883,"y":0.6657060384750366},{"x":0.14553014934062958,"y":0.6657060384750366}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14053014934062957,0.6457377367019653,0.18379417538642884,0.6727060384750366],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.681556224822998},{"x":0.8503118753433228,"y":0.6786743402481079},{"x":0.8523908257484436,"y":0.7002881765365601},{"x":0.8149688243865967,"y":0.7017291188240051}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.8108108043670654,0.681556224822998,0.8523908257484436,0.7002881765365601]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.681556224822998},{"x":0.8503118753433228,"y":0.6786743402481079},{"x":0.8523908257484436,"y":0.7002881765365601},{"x":0.8149688243865967,"y":0.7017291188240051}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.8058108043670654,0.674556224822998,0.8573908257484436,0.7072881765365601],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.6786743402481079},{"x":0.1767151802778244,"y":0.6786743402481079},{"x":0.1767151802778244,"y":0.6930835843086243},{"x":0.147609144449234,"y":0.6930835843086243}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۴","boundary":[0.147609144449234,0.6786743402481079,0.1767151802778244,0.6930835843086243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1829521805047989,"y":0.6772334575653076},{"x":0.2432432472705841,"y":0.6772334575653076},{"x":0.2432432472705841,"y":0.6930835843086243},{"x":0.1829521805047989,"y":0.6930835843086243}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":"...............","boundary":[0.1829521805047989,0.6772334575653076,0.2432432472705841,0.6930835843086243]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.6772334575653076},{"x":0.2432432472705841,"y":0.6772334575653076},{"x":0.2432432472705841,"y":0.6930835843086243},{"x":0.147609144449234,"y":0.6930835843086243}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.6702334575653076,0.2482432472705841,0.7000835843086243],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.7118155360221863},{"x":0.17879417538642883,"y":0.7132564783096313},{"x":0.17879417538642883,"y":0.7262247800827026},{"x":0.147609144449234,"y":0.7262247800827026}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۳","boundary":[0.147609144449234,0.7118155360221863,0.17879417538642883,0.7262247800827026]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.7118155360221863},{"x":0.17879417538642883,"y":0.7132564783096313},{"x":0.17879417538642883,"y":0.7262247800827026},{"x":0.147609144449234,"y":0.7262247800827026}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.7048155360221863,0.18379417538642884,0.7332247800827026],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18711018562316895,"y":0.7219020128250122},{"x":0.25987526774406433,"y":0.7219020128250122},{"x":0.25987526774406433,"y":0.7247838377952576},{"x":0.18711018562316895,"y":0.7262247800827026}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":".............","boundary":[0.18711018562316895,0.7219020128250122,0.25987526774406433,0.7247838377952576]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18711018562316895,"y":0.7219020128250122},{"x":0.25987526774406433,"y":0.7219020128250122},{"x":0.25987526774406433,"y":0.7247838377952576},{"x":0.18711018562316895,"y":0.7262247800827026}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.18211018562316894,0.7149020128250122,0.26487526774406434,0.7317838377952576],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.7449567914009094},{"x":0.17879417538642883,"y":0.7449567914009094},{"x":0.17879417538642883,"y":0.7550432085990906},{"x":0.147609144449234,"y":0.7550432085990906}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۸","boundary":[0.147609144449234,0.7449567914009094,0.17879417538642883,0.7550432085990906]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.7449567914009094},{"x":0.17879417538642883,"y":0.7449567914009094},{"x":0.17879417538642883,"y":0.7550432085990906},{"x":0.147609144449234,"y":0.7550432085990906}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.7379567914009094,0.18379417538642884,0.7620432085990906],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.7694524526596069},{"x":0.17463617026805878,"y":0.7694524526596069},{"x":0.17463617026805878,"y":0.7809798121452332},{"x":0.14553014934062958,"y":0.7809798121452332}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۹","boundary":[0.14553014934062958,0.7694524526596069,0.17463617026805878,0.7809798121452332]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.7694524526596069},{"x":0.17463617026805878,"y":0.7694524526596069},{"x":0.17463617026805878,"y":0.7809798121452332},{"x":0.14553014934062958,"y":0.7809798121452332}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14053014934062957,0.7624524526596069,0.17963617026805878,0.7879798121452332],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.7132564783096313},{"x":0.8503118753433228,"y":0.7132564783096313},{"x":0.8503118753433228,"y":0.7319884896278381},{"x":0.8108108043670654,"y":0.7319884896278381}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8108108043670654,0.7132564783096313,0.8503118753433228,0.7319884896278381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.7118155360221863},{"x":0.8024948239326477,"y":0.7132564783096313},{"x":0.8024948239326477,"y":0.7319884896278381},{"x":0.765072762966156,"y":0.7319884896278381}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هفتم","boundary":[0.765072762966156,0.7118155360221863,0.8024948239326477,0.7319884896278381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.7118155360221863},{"x":0.765072762966156,"y":0.7118155360221863},{"x":0.765072762966156,"y":0.7305475473403931},{"x":0.7588357329368591,"y":0.7305475473403931}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7588357329368591,0.7118155360221863,0.765072762966156,0.7305475473403931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.7118155360221863},{"x":0.7484407424926758,"y":0.7118155360221863},{"x":0.7484407424926758,"y":0.7319884896278381},{"x":0.6839916706085205,"y":0.7305475473403931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خانواده","boundary":[0.6839916706085205,0.7118155360221863,0.7484407424926758,0.7319884896278381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.7118155360221863},{"x":0.6756756901741028,"y":0.7118155360221863},{"x":0.6756756901741028,"y":0.7305475473403931},{"x":0.6673596501350403,"y":0.7305475473403931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6673596501350403,0.7118155360221863,0.6756756901741028,0.7305475473403931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.7118155360221863},{"x":0.6590436697006226,"y":0.7118155360221863},{"x":0.6590436697006226,"y":0.7305475473403931},{"x":0.6195425987243652,"y":0.7305475473403931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.6195425987243652,0.7118155360221863,0.6590436697006226,0.7305475473403931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.710374653339386},{"x":0.6112266182899475,"y":0.7118155360221863},{"x":0.6112266182899475,"y":0.7305475473403931},{"x":0.5571725368499756,"y":0.7305475473403931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.5571725368499756,0.710374653339386,0.6112266182899475,0.7305475473403931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.710374653339386},{"x":0.5530145764350891,"y":0.7118155360221863},{"x":0.5530145764350891,"y":0.7305475473403931},{"x":0.5031185150146484,"y":0.729106605052948}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.5031185150146484,0.710374653339386,0.5530145764350891,0.7305475473403931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.7420749068260193},{"x":0.8503118753433228,"y":0.7435158491134644},{"x":0.8503118753433228,"y":0.759365975856781},{"x":0.7962577939033508,"y":0.7579250931739807}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خانواده","boundary":[0.7962577939033508,0.7420749068260193,0.8503118753433228,0.759365975856781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.7420749068260193},{"x":0.7879418134689331,"y":0.7420749068260193},{"x":0.7879418134689331,"y":0.7579250931739807},{"x":0.777546763420105,"y":0.7579250931739807}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.777546763420105,0.7420749068260193,0.7879418134689331,0.7579250931739807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.7420749068260193},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7420749068260193},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7579250931739807},{"x":0.7255717515945435,"y":0.7579250931739807}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"خانوار","boundary":[0.7255717515945435,0.7420749068260193,0.7692307829856873,0.7579250931739807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.7420749068260193},{"x":0.7234927415847778,"y":0.7420749068260193},{"x":0.7234927415847778,"y":0.7579250931739807},{"x":0.717255711555481,"y":0.7579250931739807}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.717255711555481,0.7420749068260193,0.7234927415847778,0.7579250931739807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.7665706276893616},{"x":0.8503118753433228,"y":0.7665706276893616},{"x":0.8503118753433228,"y":0.7867435216903687},{"x":0.7962577939033508,"y":0.7867435216903687}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خانواده","boundary":[0.7962577939033508,0.7665706276893616,0.8503118753433228,0.7867435216903687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.7665706276893616},{"x":0.7879418134689331,"y":0.7665706276893616},{"x":0.7879418134689331,"y":0.7867435216903687},{"x":0.7796257734298706,"y":0.7867435216903687}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7796257734298706,0.7665706276893616,0.7879418134689331,0.7867435216903687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214137315750122,"y":0.7665706276893616},{"x":0.7733888030052185,"y":0.7665706276893616},{"x":0.7733888030052185,"y":0.7867435216903687},{"x":0.7214137315750122,"y":0.7867435216903687}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.7214137315750122,0.7665706276893616,0.7733888030052185,0.7867435216903687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.7665706276893616},{"x":0.7151767015457153,"y":0.7665706276893616},{"x":0.7151767015457153,"y":0.7867435216903687},{"x":0.6943867206573486,"y":0.7867435216903687}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.6943867206573486,0.7665706276893616,0.7151767015457153,0.7867435216903687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.7665706276893616},{"x":0.6860706806182861,"y":0.7665706276893616},{"x":0.6860706806182861,"y":0.7867435216903687},{"x":0.6673596501350403,"y":0.7867435216903687}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6673596501350403,0.7665706276893616,0.6860706806182861,0.7867435216903687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.7665706276893616},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7665706276893616},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7867435216903687},{"x":0.6237006187438965,"y":0.7867435216903687}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.6237006187438965,0.7665706276893616,0.6611226797103882,0.7867435216903687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.7665706276893616},{"x":0.6174635887145996,"y":0.7665706276893616},{"x":0.6174635887145996,"y":0.7867435216903687},{"x":0.5613305568695068,"y":0.7867435216903687}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.5613305568695068,0.7665706276893616,0.6174635887145996,0.7867435216903687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.7665706276893616},{"x":0.5592515468597412,"y":0.7665706276893616},{"x":0.5592515468597412,"y":0.7867435216903687},{"x":0.5155925154685974,"y":0.7867435216903687}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.5155925154685974,0.7665706276893616,0.5592515468597412,0.7867435216903687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.7665706276893616},{"x":0.5135135054588318,"y":0.7665706276893616},{"x":0.5135135054588318,"y":0.7867435216903687},{"x":0.5093554854393005,"y":0.7867435216903687}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5093554854393005,0.7665706276893616,0.5135135054588318,0.7867435216903687]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":&qu