رفتار مصرف‌کننده در بازار ایران رفتار مصرف‌کننده در بازار ایران

{"id":"3797943","title":"رفتار مصرف‌کننده در بازار ایران","price":"۶۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۲۱‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/bac3d92fc962d40d/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/bac3d92fc962d40d/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/bac3d92fc962d40d/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/bac3d92fc962d40d/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/bac3d92fc962d40d/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/bac3d92fc962d40d/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/bac3d92fc962d40d/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/bac3d92fc962d40d/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/bac3d92fc962d40d/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/bac3d92fc962d40d/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789642174270","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۴۰۰","nobat_chap":"1","description":["از ضروری ترین مطالبی که هر متخصص بازاریابی باید به آن اشراف داشته باشد، بحث رفتار مصرف کننده است. در این زمینه، کتاب های خوبی ترجمه شده است که خواندن آنها را توصیه می کنیم؛ اما در این کتاب ها که برای مخاطب غربی و اگر دقیق تر بگوییم مخاطب آمریکایی نوشته شده است، سراسر بحث هایی از اقوام مختلف آمریکایی است که برای مخاطب ایرانی که به آمریکا اشراف ندارد، بی مفهوم به نظر می رسد و اگر هم اشراف داشته باشد، بی ربط به نظر می رسد. برای مثال، در این کتاب ها از هیسپانیکها یا به عبارتی اسپانیایی تبارهای مقیم آمریکا با آمریکایی - آفریقایی ها با آمریکایی - آسیایی ها یا مانند این ها یاد شده است و از رفتار مصرفی آنها گفته می شود که استفاده عملی از آنها برای ما ممکن نیست. در این کتاب، ما از ایران بیشتر می گوییم و به جای هیسپانیکها و ... از مازنی ها، کرمانی ها و ... یاد می کنیم."],"pages_count":"252","keywords":null,"token":"bac3d92fc962d40d","created_at":"2021-09-29 19:06:39","updated_at":"2021-10-02 10:34:30","publisher_id":"177","deleted_at":null,"published_at":"2021-09-29 19:20:29","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه علامه طباطبایی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"1920949","title":"دکتر محمود محمدیان","firstname":"دکتر محمود","lastname":"محمدیان","token":"9b7b1e182cfa45d1","created_at":"2021-10-02 10:29:29","updated_at":"2021-10-02 10:29:29","role":"writer"},{"id":"1920950","title":"امیر اصلانی افراشته","firstname":"امیر اصلانی","lastname":"افراشته","token":"df151900bd7e1049","created_at":"2021-10-02 10:30:02","updated_at":"2021-10-02 10:30:02","role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1920949","title":"دکتر محمود محمدیان","firstname":"دکتر محمود","lastname":"محمدیان","token":"9b7b1e182cfa45d1","created_at":"2021-10-02 10:29:29","updated_at":"2021-10-02 10:29:29","role":"writer"},{"id":"1920950","title":"امیر اصلانی افراشته","firstname":"امیر اصلانی","lastname":"افراشته","token":"df151900bd7e1049","created_at":"2021-10-02 10:30:02","updated_at":"2021-10-02 10:30:02","role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"786596","file":"61548807f10180.12214329.pdf","book_id":"3797943","toc":null,"created_at":"2021-09-29 19:06:40","updated_at":"2021-10-02 10:34:31","process_started_at":"2021-09-29 19:06:42","process_done_at":"2021-09-29 19:06:49","process_failed_at":null,"pages_count":"252","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"2fd063c33ffd2e9f00c57c1df340fd6933dccebf08d1aa6b60f9e59261c93a10c8ec39a1e99579eb3e8736e65524ecac5a706492b16ee860330a9df78ef92257","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۵۲"},"publisher":{"id":177,"title":"دانشگاه علامه طباطبایی","manager":"آقای خسرویان","shaba":"12345678912345678912345678","bank_name":"ملی","description":"اکانت آزمایشی","ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"1e102f813f5d9b3b","slug":"atu","rent_1_week_profit":70,"account":{"title":"دانشگاه علامه طباطبایی","email":"Press@atu.ac.ir","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"47cf522e5b42871c","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"e4ubwy","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2020-05-11 14:14:42","updated_at":"2020-05-11 14:14:42","bazaar_credit":0,"description":"Press@atu.ac.ir"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}},"study_subjects":[{"id":"19468","title":"رفتار مصرف کننده","token":"842fabd642745ecd","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:32:34","updated_at":"2017-10-07 11:32:34","study_fields":[{"id":"343","title":"مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی","degree_id":"10","token":"5ba4bfceed7f605b","books_count":"106","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-04-03 14:11:01","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"19471","title":"رفتار مصرف کننده درجهانگردی","token":"6a525794c741e6e0","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:32:34","updated_at":"2017-10-07 11:32:34","study_fields":[{"id":"781","title":"مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی جهانگردی","degree_id":"10","token":"3de77bf1d87cd893","books_count":"24","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2021-12-23 17:06:41","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"19837","title":"روان شناسی مصرف کننده","token":"2b0946658f515fb5","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:32:57","updated_at":"2017-10-07 11:32:57","study_fields":[{"id":"1756","title":"روانشناسی صنعتی و سازمانی","degree_id":"10","token":"b56f2d26e6999e0c","books_count":"19","created_at":"2017-10-07 11:23:04","updated_at":"2022-01-05 07:28:34","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"35116","title":"مدیریت رفتار مصرف کننده","token":"873e42230d00ca6f","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:52:07","updated_at":"2017-10-07 11:52:07","study_fields":[{"id":"262","title":"مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک","degree_id":"10","token":"9dd277b96365ab67","books_count":"10","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2021-12-03 16:51:17","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"394","title":"مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی","degree_id":"10","token":"ef19b1b00e11f1b1","books_count":"13","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-12-04 14:35:56","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"397","title":"مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی","degree_id":"10","token":"49f796a509a264ca","books_count":"23","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-12-23 18:52:58","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"487","title":"مدیریت بازرگانی گرایش کار آفرینی","degree_id":"10","token":"7fe73bb130555730","books_count":"19","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-12-26 15:41:41","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"490","title":"مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی","degree_id":"10","token":"50666d27006593c1","books_count":"22","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-12-26 15:41:41","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"رفتار-مصرف-کننده-در-بازار-ایران","urlify":"رفتار-مصرف-کننده-در-بازار-ایران","pages_count_fa":"۲۵۲","authorTitle":"دکتر محمود محمدیان, امیر اصلانی افراشته","tocStr":"","url":"/preview/bac3d92fc962d40d/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19