پیشرفت ناحیۀ مرکزی بدن پیشرفت ناحیۀ مرکزی بدن

توضیحات

تمرینات ثبات ناحیـه مرکـزی بـه کنتـرل موقعیـت و حرکـت فـرد، هنگـام انجـام‌دادن عملکردی مشخص، اشاره دارد. عملکرد ثبات ناحیه مرکز در عملکرد اندام‌های بدن تاثیر می‌گذارد و عکس این رابطه نیز صادق است. به همین علت، افزایش کنترل ثبات ناحیـه مرکزی به حفظ و ارتقای عملکرد مهارتی فرد کمک می‌کند.,بیشتر متخصصان حوزه ورزش و توان‌بخشی قایل به این موضوع‌اند که حفظ وضعیت بدن، در زمان انجام‌دادن حرکات پیچیده، مرهون انقبـاض مناسـب، بـه‌موقـع و موثر عضلات ثبات مرکزی است. از منظر پیشگیری از آسـیب ورزشـی نیـز، ایـن نـوع از تمرینات مهم‌اند.,ترجمه این کتاب، که به‌همت جمعی از متخصصان حوزه ورزش بـه طبـع مـی‌رسـد، تاکید موشکافانه‌ای بر جنبه‌های گونـاگون و البتـه مـوثر تمرینـات ثبـات مرکـزی است.,ویژگی این کتاب دسته‌بندی تمرینات بـه تفکیـک ورزش‌هـای سـازمان‌یافتـه اسـت کـه امیدواریم مورد توجه دانش‌پژوهان قرار بگیرد.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":276,"version":"ocr.1.2.2","dir":"ltr","state":"converting","token":"bb95d86a6793aeeb","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/bb95d86a6793aeeb/pages/arHyObjqHePJgVtO-sec.webp","jpeg":"/storage/books/bb95d86a6793aeeb/pages/vxTwCojIOLOwogEO.jpg","blurred":"/storage/books/bb95d86a6793aeeb/pages/rHXNOMyUFjzSiBnx.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0005791257830227122,0.0002306197959659499,0.9988984534640272,0.9995661031326698]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.20214031636714935},{"x":0.5798319578170776,"y":0.20332936942577362},{"x":0.578151285648346,"y":0.24970273673534393},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":0.4699999988079071,"dir":"rtl","str":"پانسه","boundary":[0.4924369752407074,0.20214031636714935,0.578151285648346,0.24970273673534393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.2009512484073639},{"x":0.489075630903244,"y":0.20214031636714935},{"x":0.48739495873451233,"y":0.24851366877555847},{"x":0.42016807198524475,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"امام","boundary":[0.42352941632270813,0.2009512484073639,0.48739495873451233,0.24851366877555847]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.2009512484073639},{"x":0.5798319578170776,"y":0.20332936942577362},{"x":0.578151285648346,"y":0.24970273673534393},{"x":0.42016807198524475,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.6100000143051147,"boundary":[0.4185294163227081,0.19395124840736389,0.583151285648346,0.25670273673534394],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.33293697237968445},{"x":0.6504201889038086,"y":0.33293697237968445},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3579072654247284},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3579072654247284}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پیشرفت","boundary":[0.5546218752861023,0.33293697237968445,0.6504201889038086,0.3579072654247284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.33293697237968445},{"x":0.5445378422737122,"y":0.33293697237968445},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3579072654247284},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3579072654247284}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"ناحیه","boundary":[0.48571428656578064,0.33293697237968445,0.5445378422737122,0.3579072654247284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.33293697237968445},{"x":0.4756302535533905,"y":0.33293697237968445},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3579072654247284},{"x":0.40168067812919617,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.40168067812919617,0.33293697237968445,0.4756302535533905,0.3579072654247284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.3341260552406311},{"x":0.38991597294807434,"y":0.3341260552406311},{"x":0.38991597294807434,"y":0.35909631848335266},{"x":0.3495798408985138,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدن","boundary":[0.3495798408985138,0.3341260552406311,0.38991597294807434,0.35909631848335266]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.33293697237968445},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3317479193210602},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3579072654247284},{"x":0.3495798408985138,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.3445798408985138,0.32593697237968444,0.6554201889038086,0.3649072654247284],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/bb95d86a6793aeeb/pages/ipmDqCsuFvnqjkri-sec.webp","jpeg":"/storage/books/bb95d86a6793aeeb/pages/AuxQneNMtyudfFQB.jpg","blurred":"/storage/books/bb95d86a6793aeeb/pages/uiPeztuLWQCDlUaH.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/bb95d86a6793aeeb/pages/IiClSaeUbjgqroEG-sec.webp","jpeg":"/storage/books/bb95d86a6793aeeb/pages/qUVRyDdBkBCHaHKA.jpg","blurred":"/storage/books/bb95d86a6793aeeb/pages/JkOfZcbvEbPljiMG.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0005791257830227122,0.00030131306631244744,0.9988984534640272,0.9990330759812763]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.25921520590782166},{"x":0.6504201889038086,"y":0.25921520590782166},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیشرفت","boundary":[0.5546218752861023,0.25921520590782166,0.6504201889038086,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.25921520590782166},{"x":0.5445378422737122,"y":0.25921520590782166},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2841854989528656},{"x":0.48571428656578064,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ناحیه","boundary":[0.48571428656578064,0.25921520590782166,0.5445378422737122,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.2604042887687683},{"x":0.4756302535533905,"y":0.25921520590782166},{"x":0.4756302535533905,"y":0.28537455201148987},{"x":0.40168067812919617,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.40168067812919617,0.2604042887687683,0.4756302535533905,0.28537455201148987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.2604042887687683},{"x":0.38991597294807434,"y":0.2604042887687683},{"x":0.38991597294807434,"y":0.28537455201148987},{"x":0.3495798408985138,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدن","boundary":[0.3495798408985138,0.2604042887687683,0.38991597294807434,0.28537455201148987]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.2604042887687683},{"x":0.6504201889038086,"y":0.25921520590782166},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2841854989528656},{"x":0.3495798408985138,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3445798408985138,0.2534042887687683,0.6554201889038086,0.2911854989528656],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.3448275923728943},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3448275923728943},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3614744246006012},{"x":0.534453809261322,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"جفری","boundary":[0.534453809261322,0.3448275923728943,0.5815126299858093,0.3614744246006012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.34601664543151855},{"x":0.5277311205863953,"y":0.34601664543151855},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3614744246006012},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"ام","boundary":[0.5142857432365417,0.34601664543151855,0.5277311205863953,0.3614744246006012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.34601664543151855},{"x":0.5126050710678101,"y":0.34601664543151855},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3614744246006012},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5109243988990784,0.34601664543151855,0.5126050710678101,0.3614744246006012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.34601664543151855},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3448275923728943},{"x":0.5025210380554199,"y":0.36028537154197693},{"x":0.41680672764778137,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ويلاردسون","boundary":[0.41680672764778137,0.34601664543151855,0.5025210380554199,0.36028537154197693]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.34601664543151855},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3448275923728943},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3614744246006012},{"x":0.41680672764778137,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.41180672764778137,0.33901664543151855,0.5865126299858093,0.3684744246006012],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.44233056902885437},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4447086751461029},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4589774012565613},{"x":0.4773109257221222,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ترجمة","boundary":[0.4789915978908539,0.44233056902885437,0.5210084319114685,0.4589774012565613]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.44233056902885437},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4447086751461029},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4589774012565613},{"x":0.4773109257221222,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.4739915978908539,0.43533056902885436,0.5260084319114685,0.4659774012565613],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5798319578170776,"y":0.487514853477478},{"x":0.5462185144424438,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5462185144424438,0.4708680212497711,0.5798319578170776,0.487514853477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.4720570743083954},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4720570743083954},{"x":0.5394958257675171,"y":0.487514853477478},{"x":0.4638655483722687,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امیرحسین","boundary":[0.4638655483722687,0.4720570743083954,0.5394958257675171,0.487514853477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.4720570743083954},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4720570743083954},{"x":0.45546218752861023,"y":0.487514853477478},{"x":0.41848739981651306,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"براتی","boundary":[0.41848739981651306,0.4720570743083954,0.45546218752861023,0.487514853477478]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.4720570743083954},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5798319578170776,"y":0.487514853477478},{"x":0.41848739981651306,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.41348739981651306,0.4650570743083954,0.5848319578170776,0.49451485347747803],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.49940547347068787},{"x":0.5630252361297607,"y":0.49940547347068787},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5148632526397705},{"x":0.529411792755127,"y":0.5148632526397705}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.529411792755127,0.49940547347068787,0.5630252361297607,0.5148632526397705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.49940547347068787},{"x":0.5226891040802002,"y":0.49940547347068787},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5148632526397705},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5148632526397705}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هما","boundary":[0.5008403658866882,0.49940547347068787,0.5226891040802002,0.5148632526397705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.49940547347068787},{"x":0.4924369752407074,"y":0.49940547347068787},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5148632526397705},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5148632526397705}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نادری","boundary":[0.45210084319114685,0.49940547347068787,0.4924369752407074,0.5148632526397705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.49940547347068787},{"x":0.45042017102241516,"y":0.49940547347068787},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5148632526397705},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5148632526397705}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فر","boundary":[0.43529412150382996,0.49940547347068787,0.45042017102241516,0.5148632526397705]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.49940547347068787},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4982164204120636},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5148632526397705},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5148632526397705}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.43029412150382995,0.49240547347068786,0.5680252361297607,0.5218632526397705],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5279428958892822},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5279428958892822},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5434007048606873},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5428571701049805,0.5279428958892822,0.5747899413108826,0.5434007048606873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5279428958892822},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5279428958892822},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5434007048606873},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهدی","boundary":[0.4941176474094391,0.5279428958892822,0.5361344814300537,0.5434007048606873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.5279428958892822},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5279428958892822},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5434007048606873},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روستایی","boundary":[0.4252100884914398,0.5279428958892822,0.48571428656578064,0.5434007048606873]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.5279428958892822},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5279428958892822},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5434007048606873},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4202100884914398,0.5209428958892822,0.5797899413108826,0.5504007048606873],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5552912950515747},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5552912950515747},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5707491040229797},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5361344814300537,0.5552912950515747,0.5697479248046875,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.5552912950515747},{"x":0.529411792755127,"y":0.5552912950515747},{"x":0.529411792755127,"y":0.5707491040229797},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سپیده","boundary":[0.48235294222831726,0.5552912950515747,0.529411792755127,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.5552912950515747},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5552912950515747},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5707491040229797},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لطیفی","boundary":[0.4302521049976349,0.5552912950515747,0.4756302535533905,0.5707491040229797]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.5552912950515747},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5552912950515747},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5707491040229797},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4252521049976349,0.5482912950515747,0.5747479248046875,0.5777491040229797],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.7681331634521484},{"x":0.507563054561615,"y":0.7586206793785095},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7740784883499146},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":"نی","boundary":[0.4588235318660736,0.7681331634521484,0.5142857432365417,0.7740784883499146]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.7681331634521484},{"x":0.507563054561615,"y":0.7586206793785095},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7740784883499146},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.4538235318660736,0.7611331634521484,0.5192857432365418,0.7810784883499146],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7752675414085388},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7800237536430359},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"۱۳۳۸","boundary":[0.4924369752407074,0.7764565944671631,0.5092437267303467,0.7800237536430359]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7752675414085388},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7800237536430359},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.4874369752407074,0.7694565944671631,0.5142437267303467,0.7870237536430359],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.7942925095558167},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7942925095558167},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8061830997467041},{"x":0.48067227005958557,"y":0.8061830997467041}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۳۹۹","boundary":[0.48067227005958557,0.7942925095558167,0.5193277597427368,0.8061830997467041]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.7942925095558167},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7942925095558167},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8061830997467041},{"x":0.48067227005958557,"y":0.8061830997467041}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.47567227005958557,0.7872925095558166,0.5243277597427368,0.8131830997467041],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/bb95d86a6793aeeb/pages/pxtpcTQlYVdrGbDw-sec.webp","jpeg":"/storage/books/bb95d86a6793aeeb/pages/GpENzpIzORfJrSNo.jpg","blurred":"/storage/books/bb95d86a6793aeeb/pages/WiUpnBJKjhidkbit.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00046613941873822895,0.0001966870347044556,0.9987459218722432,0.9989878322995943]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.17241379618644714},{"x":0.5361344814300537,"y":0.1736028492450714},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2068965584039688},{"x":0.4588235318660736,"y":0.20570749044418335}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"اشکان","boundary":[0.4588235318660736,0.17241379618644714,0.5361344814300537,0.2068965584039688]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.17241379618644714},{"x":0.5361344814300537,"y":0.1736028492450714},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2068965584039688},{"x":0.4588235318660736,"y":0.20570749044418335}]},"confidence":0.7400000095367432,"boundary":[0.4538235318660736,0.16541379618644714,0.5411344814300537,0.21389655840396882],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.20927467942237854},{"x":0.5193277597427368,"y":0.20451843738555908},{"x":0.5210084319114685,"y":0.22116528451442719},{"x":0.46722689270973206,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.6200000047683716,"str":"فنی","boundary":[0.46554622054100037,0.20927467942237854,0.5210084319114685,0.22116528451442719]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.20927467942237854},{"x":0.5193277597427368,"y":0.20451843738555908},{"x":0.5210084319114685,"y":0.22116528451442719},{"x":0.46722689270973206,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.46054622054100036,0.20227467942237853,0.5260084319114685,0.2281652845144272],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.217598095536232},{"x":0.5193277597427368,"y":0.21640904247760773},{"x":0.5193277597427368,"y":0.22354340553283691},{"x":0.48235294222831726,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"۱۳۳۸","boundary":[0.48235294222831726,0.217598095536232,0.5193277597427368,0.22354340553283691]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.217598095536232},{"x":0.5193277597427368,"y":0.21640904247760773},{"x":0.5193277597427368,"y":0.22354340553283691},{"x":0.48235294222831726,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.210598095536232,0.5243277597427368,0.23054340553283692],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.2342449426651001},{"x":0.5092437267303467,"y":0.23305588960647583},{"x":0.5092437267303467,"y":0.24137930572032928},{"x":0.48739495873451233,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۷۳۵","boundary":[0.48739495873451233,0.2342449426651001,0.5092437267303467,0.24137930572032928]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.2342449426651001},{"x":0.5092437267303467,"y":0.23305588960647583},{"x":0.5092437267303467,"y":0.24137930572032928},{"x":0.48739495873451233,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.2272449426651001,0.5142437267303467,0.2483793057203293],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6201680898666382,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6201680898666382,"y":0.26516053080558777},{"x":0.5966386795043945,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5966386795043945,0.25208085775375366,0.6201680898666382,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5915966629981995,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5915966629981995,"y":0.26516053080558777},{"x":0.5663865804672241,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5663865804672241,0.25208085775375366,0.5915966629981995,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.25208085775375366},{"x":0.561344563961029,"y":0.25208085775375366},{"x":0.561344563961029,"y":0.26516053080558777},{"x":0.5579832196235657,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5579832196235657,0.25208085775375366,0.561344563961029,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5529412031173706,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5529412031173706,"y":0.26516053080558777},{"x":0.5058823823928833,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5058823823928833,0.25208085775375366,0.5529412031173706,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5008403658866882,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5008403658866882,"y":0.26516053080558777},{"x":0.4571428596973419,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4571428596973419,0.25208085775375366,0.5008403658866882,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.25208085775375366},{"x":0.45210084319114685,"y":0.25208085775375366},{"x":0.45210084319114685,"y":0.26516053080558777},{"x":0.42184874415397644,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.42184874415397644,0.25208085775375366,0.45210084319114685,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.25208085775375366},{"x":0.41680672764778137,"y":0.25208085775375366},{"x":0.41680672764778137,"y":0.26516053080558777},{"x":0.3781512677669525,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.3781512677669525,0.25208085775375366,0.41680672764778137,0.26516053080558777]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6201680898666382,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6201680898666382,"y":0.26516053080558777},{"x":0.3781512677669525,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3731512677669525,0.24508085775375366,0.6251680898666382,0.2721605308055878],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.27942925691604614},{"x":0.6168067455291748,"y":0.27942925691604614},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2936979830265045},{"x":0.578151285648346,"y":0.2936979830265045}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشرفت","boundary":[0.578151285648346,0.27942925691604614,0.6168067455291748,0.2936979830265045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.27942925691604614},{"x":0.5731092691421509,"y":0.27942925691604614},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2936979830265045},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2936979830265045}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"ناحیه","boundary":[0.5495798587799072,0.27942925691604614,0.5731092691421509,0.2936979830265045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.27942925691604614},{"x":0.5445378422737122,"y":0.27942925691604614},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2936979830265045},{"x":0.5142857432365417,"y":0.2936979830265045}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.5142857432365417,0.27942925691604614,0.5445378422737122,0.2936979830265045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.27942925691604614},{"x":0.5109243988990784,"y":0.27942925691604614},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2936979830265045},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2936979830265045}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بدن","boundary":[0.4924369752407074,0.27942925691604614,0.5109243988990784,0.2936979830265045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.27942925691604614},{"x":0.489075630903244,"y":0.27942925691604614},{"x":0.489075630903244,"y":0.2936979830265045},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2936979830265045}]},"confidence":0.5099999904632568,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.48739495873451233,0.27942925691604614,0.489075630903244,0.2936979830265045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.27942925691604614},{"x":0.48235294222831726,"y":0.27942925691604614},{"x":0.48235294222831726,"y":0.2936979830265045},{"x":0.45378151535987854,"y":0.2936979830265045}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جفری","boundary":[0.45378151535987854,0.27942925691604614,0.48235294222831726,0.2936979830265045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.27942925691604614},{"x":0.44873949885368347,"y":0.27942925691604614},{"x":0.44873949885368347,"y":0.2936979830265045},{"x":0.440336138010025,"y":0.2936979830265045}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"ام","boundary":[0.440336138010025,0.27942925691604614,0.44873949885368347,0.2936979830265045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.27942925691604614},{"x":0.43865546584129333,"y":0.27942925691604614},{"x":0.43865546584129333,"y":0.2936979830265045},{"x":0.43697479367256165,"y":0.2936979830265045}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43697479367256165,0.27942925691604614,0.43865546584129333,0.2936979830265045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.27942925691604614},{"x":0.4319327771663666,"y":0.27942925691604614},{"x":0.4319327771663666,"y":0.2936979830265045},{"x":0.3831932842731476,"y":0.2936979830265045}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ويلاردسون","boundary":[0.3831932842731476,0.27942925691604614,0.4319327771663666,0.2936979830265045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.2972651720046997},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2972651720046997},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3103448152542114},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.6873949766159058,0.2972651720046997,0.7159664034843445,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.2972651720046997},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2972651720046997},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3103448152542114},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.6605042219161987,0.2972651720046997,0.6823529601097107,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.2972651720046997},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2972651720046997},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3103448152542114},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امیرحسین","boundary":[0.6067227125167847,0.2972651720046997,0.6571428775787354,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.2972651720046997},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2972651720046997},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3103448152542114},{"x":0.583193302154541,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"براتی","boundary":[0.583193302154541,0.2972651720046997,0.6016806960105896,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3103448152542114},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5747899413108826,0.2972651720046997,0.5798319578170776,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5697479248046875,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3103448152542114},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5495798587799072,0.2972651720046997,0.5697479248046875,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5462185144424438,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3103448152542114},{"x":0.529411792755127,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هما","boundary":[0.529411792755127,0.2972651720046997,0.5462185144424438,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3103448152542114},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نادری","boundary":[0.49747899174690247,0.2972651720046997,0.5243697762489319,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.2972651720046997},{"x":0.4957983195781708,"y":0.2972651720046997},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3103448152542114},{"x":0.489075630903244,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فر","boundary":[0.489075630903244,0.2972651720046997,0.4957983195781708,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.2972651720046997},{"x":0.48571428656578064,"y":0.2972651720046997},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3103448152542114},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48403361439704895,0.2972651720046997,0.48571428656578064,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.2972651720046997},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2972651720046997},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3103448152542114},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.4571428596973419,0.2972651720046997,0.4773109257221222,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.2972651720046997},{"x":0.45378151535987854,"y":0.2972651720046997},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3103448152542114},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهدی","boundary":[0.4252100884914398,0.2972651720046997,0.45378151535987854,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.2972651720046997},{"x":0.42016807198524475,"y":0.2972651720046997},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3103448152542114},{"x":0.3848739564418793,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روستایی","boundary":[0.3848739564418793,0.2972651720046997,0.42016807198524475,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.2972651720046997},{"x":0.3815126121044159,"y":0.2972651720046997},{"x":0.3815126121044159,"y":0.3103448152542114},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3781512677669525,0.2972651720046997,0.3815126121044159,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.2972651720046997},{"x":0.37310925126075745,"y":0.2972651720046997},{"x":0.37310925126075745,"y":0.3103448152542114},{"x":0.3512605130672455,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.3512605130672455,0.2972651720046997,0.37310925126075745,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.2972651720046997},{"x":0.3478991687297821,"y":0.2972651720046997},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3103448152542114},{"x":0.3193277418613434,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سپیده","boundary":[0.3193277418613434,0.2972651720046997,0.3478991687297821,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.2972651720046997},{"x":0.3126050531864166,"y":0.2972651720046997},{"x":0.3126050531864166,"y":0.3103448152542114},{"x":0.2823529541492462,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لطیفی","boundary":[0.2823529541492462,0.2972651720046997,0.3126050531864166,0.3103448152542114]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.27942925691604614},{"x":0.7159664034843445,"y":0.27942925691604614},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3103448152542114},{"x":0.2823529541492462,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2773529541492462,0.27242925691604614,0.7209664034843445,0.31734481525421143],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.3139120042324066},{"x":0.3344537913799286,"y":0.3139120042324066},{"x":0.3344537913799286,"y":0.3246135413646698},{"x":0.2974790036678314,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Jeffrey","boundary":[0.2974790036678314,0.3139120042324066,0.3344537913799286,0.3246135413646698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.3139120042324066},{"x":0.3512605130672455,"y":0.3139120042324066},{"x":0.3512605130672455,"y":0.3246135413646698},{"x":0.33781513571739197,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"M.","boundary":[0.33781513571739197,0.3139120042324066,0.3512605130672455,0.3246135413646698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.3139120042324066},{"x":0.413445383310318,"y":0.3139120042324066},{"x":0.413445383310318,"y":0.3246135413646698},{"x":0.35798320174217224,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Willardson","boundary":[0.35798320174217224,0.3139120042324066,0.413445383310318,0.3246135413646698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.3139120042324066},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3139120042324066},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3246135413646698},{"x":0.41680672764778137,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.41680672764778137,0.3139120042324066,0.42016807198524475,0.3246135413646698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.3139120042324066},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3139120042324066},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3246135413646698},{"x":0.42352941632270813,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"editor","boundary":[0.42352941632270813,0.3139120042324066,0.45546218752861023,0.3246135413646698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.3139120042324066},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3139120042324066},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3246135413646698},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.45378151535987854,0.3139120042324066,0.4571428596973419,0.3246135413646698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.3139120042324066},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3139120042324066},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3246135413646698},{"x":0.462184876203537,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Developing","boundary":[0.462184876203537,0.3139120042324066,0.5226891040802002,0.3246135413646698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.3139120042324066},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3139120042324066},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3246135413646698},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"the","boundary":[0.5277311205863953,0.3139120042324066,0.5428571701049805,0.3246135413646698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.3139120042324066},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3139120042324066},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3246135413646698},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Core","boundary":[0.5478991866111755,0.3139120042324066,0.5731092691421509,0.3246135413646698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.3139120042324066},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3139120042324066},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3246135413646698},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5714285969734192,0.3139120042324066,0.5747899413108826,0.3246135413646698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.3139120042324066},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3139120042324066},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3246135413646698},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"National","boundary":[0.5815126299858093,0.3139120042324066,0.6252101063728333,0.3246135413646698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.3139120042324066},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3139120042324066},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3246135413646698},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Strength","boundary":[0.6302521228790283,0.3139120042324066,0.6739495992660522,0.3246135413646698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.3139120042324066},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3139120042324066},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3246135413646698},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.6789916157722473,0.3139120042324066,0.6974790096282959,0.3246135413646698]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.3139120042324066},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3139120042324066},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3246135413646698},{"x":0.2974790036678314,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.2924790036678314,0.3069120042324066,0.7024790096282959,0.3316135413646698],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.3305588662624359},{"x":0.48403361439704895,"y":0.32936978340148926},{"x":0.48403361439704895,"y":0.34007135033607483},{"x":0.413445383310318,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Conditioning","boundary":[0.413445383310318,0.3305588662624359,0.48403361439704895,0.34007135033607483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.32936978340148926},{"x":0.5495798587799072,"y":0.32936978340148926},{"x":0.5495798587799072,"y":0.34007135033607483},{"x":0.48739495873451233,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Association","boundary":[0.48739495873451233,0.32936978340148926,0.5495798587799072,0.34007135033607483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.32936978340148926},{"x":0.5529412031173706,"y":0.32936978340148926},{"x":0.5529412031173706,"y":0.34007135033607483},{"x":0.5495798587799072,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5495798587799072,0.32936978340148926,0.5529412031173706,0.34007135033607483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.32936978340148926},{"x":0.583193302154541,"y":0.32936978340148926},{"x":0.583193302154541,"y":0.34007135033607483},{"x":0.5579832196235657,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"2014","boundary":[0.5579832196235657,0.32936978340148926,0.583193302154541,0.34007135033607483]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.3305588662624359},{"x":0.583193302154541,"y":0.32936978340148926},{"x":0.583193302154541,"y":0.34007135033607483},{"x":0.413445383310318,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.408445383310318,0.3235588662624359,0.588193302154541,0.34707135033607484],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.3472056984901428},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3472056984901428},{"x":0.5428571701049805,"y":0.35909631848335266},{"x":0.507563054561615,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.507563054561615,0.3472056984901428,0.5428571701049805,0.35909631848335266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.3472056984901428},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3472056984901428},{"x":0.5058823823928833,"y":0.35909631848335266},{"x":0.5025210380554199,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5025210380554199,0.3472056984901428,0.5058823823928833,0.35909631848335266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.3472056984901428},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3472056984901428},{"x":0.4957983195781708,"y":0.35909631848335266},{"x":0.48403361439704895,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ندا","boundary":[0.48403361439704895,0.3472056984901428,0.4957983195781708,0.35909631848335266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.3472056984901428},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3472056984901428},{"x":0.4789915978908539,"y":0.35909631848335266},{"x":0.4571428596973419,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوری","boundary":[0.4571428596973419,0.3472056984901428,0.4789915978908539,0.35909631848335266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.36266350746154785},{"x":0.5848739743232727,"y":0.36266350746154785},{"x":0.5848739743232727,"y":0.37574315071105957},{"x":0.556302547454834,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.556302547454834,0.36266350746154785,0.5848739743232727,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.36266350746154785},{"x":0.5546218752861023,"y":0.36266350746154785},{"x":0.5546218752861023,"y":0.37574315071105957},{"x":0.5361344814300537,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نگار","boundary":[0.5361344814300537,0.36266350746154785,0.5546218752861023,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.36266350746154785},{"x":0.5327731370925903,"y":0.36266350746154785},{"x":0.5327731370925903,"y":0.37574315071105957},{"x":0.529411792755127,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.529411792755127,0.36266350746154785,0.5327731370925903,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.36266350746154785},{"x":0.5260504484176636,"y":0.36266350746154785},{"x":0.5260504484176636,"y":0.37574315071105957},{"x":0.49747899174690247,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.49747899174690247,0.36266350746154785,0.5260504484176636,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.36266350746154785},{"x":0.4957983195781708,"y":0.36266350746154785},{"x":0.4957983195781708,"y":0.37574315071105957},{"x":0.48571428656578064,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.48571428656578064,0.36266350746154785,0.4957983195781708,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.36266350746154785},{"x":0.48403361439704895,"y":0.36266350746154785},{"x":0.48403361439704895,"y":0.37574315071105957},{"x":0.48403361439704895,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.48403361439704895,0.36266350746154785,0.48403361439704895,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.36266350746154785},{"x":0.4773109257221222,"y":0.36266350746154785},{"x":0.4773109257221222,"y":0.37574315071105957},{"x":0.45546218752861023,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فریبا","boundary":[0.45546218752861023,0.36266350746154785,0.4773109257221222,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.36266350746154785},{"x":0.45210084319114685,"y":0.36266350746154785},{"x":0.45210084319114685,"y":0.37574315071105957},{"x":0.413445383310318,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باباخانی","boundary":[0.413445383310318,0.36266350746154785,0.45210084319114685,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.37931033968925476},{"x":0.5747899413108826,"y":0.37931033968925476},{"x":0.5747899413108826,"y":0.39239001274108887},{"x":0.5529412031173706,"y":0.39239001274108887}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.5529412031173706,0.37931033968925476,0.5747899413108826,0.39239001274108887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.37931033968925476},{"x":0.5478991866111755,"y":0.37931033968925476},{"x":0.5478991866111755,"y":0.39239001274108887},{"x":0.5310924649238586,"y":0.39239001274108887}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.5310924649238586,0.37931033968925476,0.5478991866111755,0.39239001274108887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.37931033968925476},{"x":0.529411792755127,"y":0.37931033968925476},{"x":0.529411792755127,"y":0.39239001274108887},{"x":0.5260504484176636,"y":0.39239001274108887}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5260504484176636,0.37931033968925476,0.529411792755127,0.39239001274108887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.37931033968925476},{"x":0.5193277597427368,"y":0.37931033968925476},{"x":0.5193277597427368,"y":0.39239001274108887},{"x":0.46890756487846375,"y":0.39239001274108887}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امیرشاهرخ","boundary":[0.46890756487846375,0.37931033968925476,0.5193277597427368,0.39239001274108887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.38049939274787903},{"x":0.4638655483722687,"y":0.38049939274787903},{"x":0.4638655483722687,"y":0.39239001274108887},{"x":0.42184874415397644,"y":0.39239001274108887}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فریوسفی","boundary":[0.42184874415397644,0.38049939274787903,0.4638655483722687,0.39239001274108887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.3971462547779083},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3971462547779083},{"x":0.5546218752861023,"y":0.40903687477111816},{"x":0.534453809261322,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.534453809261322,0.3971462547779083,0.5546218752861023,0.40903687477111816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.3971462547779083},{"x":0.529411792755127,"y":0.3971462547779083},{"x":0.529411792755127,"y":0.40903687477111816},{"x":0.5109243988990784,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5109243988990784,0.3971462547779083,0.529411792755127,0.40903687477111816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.3971462547779083},{"x":0.507563054561615,"y":0.3971462547779083},{"x":0.507563054561615,"y":0.40903687477111816},{"x":0.5042017102241516,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5042017102241516,0.3971462547779083,0.507563054561615,0.40903687477111816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.3971462547779083},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3971462547779083},{"x":0.49915966391563416,"y":0.40903687477111816},{"x":0.4773109257221222,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صفر","boundary":[0.4773109257221222,0.3971462547779083,0.49915966391563416,0.40903687477111816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.3971462547779083},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3971462547779083},{"x":0.4739495813846588,"y":0.40903687477111816},{"x":0.4436974823474884,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مميزاد","boundary":[0.4436974823474884,0.3971462547779083,0.4739495813846588,0.40903687477111816]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.3472056984901428},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3472056984901428},{"x":0.5848739743232727,"y":0.40903687477111816},{"x":0.413445383310318,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.408445383310318,0.3402056984901428,0.5898739743232727,0.41603687477111817],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4137931168079376},{"x":0.529411792755127,"y":0.42687276005744934},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5126050710678101,0.4137931168079376,0.529411792755127,0.42687276005744934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4137931168079376},{"x":0.507563054561615,"y":0.4256837069988251},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5058823823928833,0.4137931168079376,0.507563054561615,0.4256837069988251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.4114149808883667},{"x":0.49747899174690247,"y":0.41260403394699097},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4256837069988251},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.47058823704719543,0.4114149808883667,0.49747899174690247,0.4256837069988251]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.4114149808883667},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4137931168079376},{"x":0.529411792755127,"y":0.42687276005744934},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.46558823704719543,0.4044149808883667,0.534411792755127,0.43387276005744935],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.42925089597702026},{"x":0.5361344814300537,"y":0.43043994903564453},{"x":0.534453809261322,"y":0.4447086751461029},{"x":0.4957983195781708,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.49747899174690247,0.42925089597702026,0.534453809261322,0.4447086751461029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.42925089597702026},{"x":0.4957983195781708,"y":0.42925089597702026},{"x":0.4941176474094391,"y":0.44351962208747864},{"x":0.4907563030719757,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4924369752407074,0.42925089597702026,0.4941176474094391,0.44351962208747864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.428061842918396},{"x":0.48403361439704895,"y":0.428061842918396},{"x":0.48235294222831726,"y":0.44233056902885437},{"x":0.4638655483722687,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۵۰۰","boundary":[0.4638655483722687,0.428061842918396,0.48235294222831726,0.44233056902885437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5546218752861023,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4589774012565613},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.5310924649238586,0.44708681106567383,0.5546218752861023,0.4589774012565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5277311205863953,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4589774012565613},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5243697762489319,0.44708681106567383,0.5277311205863953,0.4589774012565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.4458977282047272},{"x":0.5159664154052734,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4589774012565613},{"x":0.46722689270973206,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴۲۰،۰۰۰","boundary":[0.46722689270973206,0.4458977282047272,0.5159664154052734,0.4589774012565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.4458977282047272},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4458977282047272},{"x":0.4638655483722687,"y":0.457788348197937},{"x":0.4470588266849518,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.4470588266849518,0.4458977282047272,0.4638655483722687,0.457788348197937]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.428061842918396},{"x":0.556302547454834,"y":0.42925089597702026},{"x":0.5546218752861023,"y":0.46016645431518555},{"x":0.4470588266849518,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.44373949885368347,0.421061842918396,0.5596218752861023,0.46716645431518555],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.4708680212497711},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4708680212497711},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.6134454011917114,0.4708680212497711,0.6352941393852234,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.4708680212497711},{"x":0.610084056854248,"y":0.4708680212497711},{"x":0.610084056854248,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.5815126299858093,0.4708680212497711,0.610084056854248,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5546218752861023,0.4708680212497711,0.5764706134796143,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5126050710678101,0.4708680212497711,0.5512605309486389,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4839476943016052},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.4789915978908539,0.4708680212497711,0.5058823823928833,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.4708680212497711},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4708680212497711},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4839476943016052},{"x":0.440336138010025,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.440336138010025,0.4708680212497711,0.4756302535533905,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.4708680212497711},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4708680212497711},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4839476943016052},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.3983193337917328,0.4708680212497711,0.43529412150382996,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.4708680212497711},{"x":0.3932773172855377,"y":0.4708680212497711},{"x":0.3932773172855377,"y":0.4839476943016052},{"x":0.37310925126075745,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.37310925126075745,0.4708680212497711,0.3932773172855377,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.4708680212497711},{"x":0.36974790692329407,"y":0.4708680212497711},{"x":0.36974790692329407,"y":0.4839476943016052},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3680672347545624,0.4708680212497711,0.36974790692329407,0.4839476943016052]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.4708680212497711},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4708680212497711},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4839476943016052},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3630672347545624,0.4638680212497711,0.6402941393852234,0.49094769430160523],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"9","boundary":[0.6857143044471741,0.5017836093902588,0.6890756487846375,0.5077288746833801]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.6807143044471741,0.4947836093902588,0.6940756487846375,0.5147288746833801],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4958382844924927},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4958382844924927},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.6924369931221008,0.4958382844924927,0.7226890921592712,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.4958382844924927},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4958382844924927},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6840336322784424,0.4958382844924927,0.6890756487846375,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.4958382844924927},{"x":0.680672287940979,"y":0.4958382844924927},{"x":0.680672287940979,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.6689075827598572,0.4958382844924927,0.680672287940979,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.4958382844924927},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4958382844924927},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5112960934638977},{"x":0.63193279504776,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.63193279504776,0.4958382844924927,0.6655462384223938,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.4958382844924927},{"x":0.63193279504776,"y":0.4958382844924927},{"x":0.63193279504776,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.4958382844924927,0.63193279504776,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.4958382844924927},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4958382844924927},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشرفت","boundary":[0.5731092691421509,0.4958382844924927,0.6084033846855164,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.4958382844924927},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4958382844924927},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناحیه","boundary":[0.5478991866111755,0.4958382844924927,0.5697479248046875,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.4958382844924927},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4958382844924927},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.5176470875740051,0.4958382844924927,0.5445378422737122,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.4958382844924927},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4958382844924927},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5112960934638977},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بدن","boundary":[0.49747899174690247,0.4958382844924927,0.5142857432365417,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.4958382844924927},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4958382844924927},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5112960934638977},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.4924369752407074,0.4958382844924927,0.4957983195781708,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.4958382844924927},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4958382844924927},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5112960934638977},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"[","boundary":[0.48571428656578064,0.4958382844924927,0.48739495873451233,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.4958382844924927},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4958382844924927},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5112960934638977},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انجمن","boundary":[0.45378151535987854,0.4958382844924927,0.48235294222831726,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.4958382844924927},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4958382844924927},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5112960934638977},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.4319327771663666,0.4958382844924927,0.45042017102241516,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.4958382844924927},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4958382844924927},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5112960934638977},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قدرت","boundary":[0.40336135029792786,0.4958382844924927,0.4285714328289032,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.4958382844924927},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4958382844924927},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5112960934638977},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3966386616230011,0.4958382844924927,0.4000000059604645,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.4958382844924927},{"x":0.39159664511680603,"y":0.4958382844924927},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5112960934638977},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بدنسازی","boundary":[0.3529411852359772,0.4958382844924927,0.39159664511680603,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.4958382844924927},{"x":0.3478991687297821,"y":0.4958382844924927},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5112960934638977},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ایالات","boundary":[0.32268908619880676,0.4958382844924927,0.3478991687297821,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.4958382844924927},{"x":0.3193277418613434,"y":0.4958382844924927},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5112960934638977},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"متحده","boundary":[0.29075631499290466,0.4958382844924927,0.3193277418613434,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.4958382844924927},{"x":0.2873949706554413,"y":0.4958382844924927},{"x":0.2873949706554413,"y":0.5112960934638977},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.23000000417232513,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.2857142984867096,0.4958382844924927,0.2873949706554413,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.4958382844924927},{"x":0.2840336263179779,"y":0.4958382844924927},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5112960934638977},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.2823529541492462,0.4958382844924927,0.2840336263179779,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5243757367134094},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.5663865804672241,0.5089179277420044,0.6016806960105896,0.5243757367134094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5101070404052734},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5101070404052734},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5243757367134094},{"x":0.561344563961029,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.5,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.561344563961029,0.5101070404052734,0.5663865804672241,0.5243757367134094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5101070404052734},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5089179277420044},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5243757367134094},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جفری","boundary":[0.529411792755127,0.5101070404052734,0.5579832196235657,0.5243757367134094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.5101070404052734},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5101070404052734},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5255647897720337},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"ام","boundary":[0.5176470875740051,0.5101070404052734,0.5260504484176636,0.5255647897720337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.5101070404052734},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5101070404052734},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5255647897720337},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5142857432365417,0.5101070404052734,0.5159664154052734,0.5255647897720337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5101070404052734},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5255647897720337},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ويلاردسون","boundary":[0.4638655483722687,0.5112960934638977,0.5109243988990784,0.5255647897720337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.5112960934638977},{"x":0.462184876203537,"y":0.5112960934638977},{"x":0.462184876203537,"y":0.5255647897720337},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4588235318660736,0.5112960934638977,0.462184876203537,0.5255647897720337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.5112960934638977},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5112960934638977},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5255647897720337},{"x":0.4268907606601715,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.4252100884914398,0.5112960934638977,0.45378151535987854,0.5255647897720337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.5112960934638977},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5112960934638977},{"x":0.42184874415397644,"y":0.526753842830658},{"x":0.37310925126075745,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"امیرحسین","boundary":[0.37310925126075745,0.5112960934638977,0.42184874415397644,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.512485146522522},{"x":0.36974790692329407,"y":0.512485146522522},{"x":0.36974790692329407,"y":0.526753842830658},{"x":0.35966387391090393,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"برا","boundary":[0.35966387391090393,0.512485146522522,0.36974790692329407,0.526753842830658]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.4958382844924927},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4958382844924927},{"x":0.7226890921592712,"y":0.526753842830658},{"x":0.2823529541492462,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.2773529541492462,0.48883828449249267,0.7276890921592712,0.533753842830658],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.5101070404052734},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5101070404052734},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5243757367134094},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.37478992342948914,0.5101070404052734,0.3764705955982208,0.5243757367134094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.5101070404052734},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5101070404052734},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5243757367134094},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"براتی","boundary":[0.3512605130672455,0.5101070404052734,0.37142857909202576,0.5243757367134094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.5101070404052734},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5101070404052734},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5243757367134094},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.33781513571739197,0.5101070404052734,0.3478991687297821,0.5243757367134094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.5101070404052734},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5101070404052734},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5243757367134094},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"[","boundary":[0.3310924470424652,0.5101070404052734,0.3361344635486603,0.5243757367134094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.5101070404052734},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5101070404052734},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5243757367134094},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.32436975836753845,0.5101070404052734,0.3310924470424652,0.5243757367134094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.5101070404052734},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5101070404052734},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5243757367134094},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیگران","boundary":[0.29579833149909973,0.5101070404052734,0.32268908619880676,0.5243757367134094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.5101070404052734},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5101070404052734},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5243757367134094},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.2857142984867096,0.5101070404052734,0.29075631499290466,0.5243757367134094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.5101070404052734},{"x":0.289075642824173,"y":0.5101070404052734},{"x":0.289075642824173,"y":0.5243757367134094},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.2840336263179779,0.5101070404052734,0.289075642824173,0.5243757367134094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.526753842830658},{"x":0.6067227125167847,"y":0.526753842830658},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5386444926261902},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.5714285969734192,0.526753842830658,0.6067227125167847,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.526753842830658},{"x":0.5680672526359558,"y":0.526753842830658},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5386444926261902},{"x":0.556302547454834,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ندا","boundary":[0.556302547454834,0.526753842830658,0.5680672526359558,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.526753842830658},{"x":0.5529412031173706,"y":0.526753842830658},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5386444926261902},{"x":0.534453809261322,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نوری","boundary":[0.534453809261322,0.526753842830658,0.5529412031173706,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.526753842830658},{"x":0.529411792755127,"y":0.526753842830658},{"x":0.529411792755127,"y":0.5386444926261902},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5260504484176636,0.526753842830658,0.529411792755127,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5410225987434387},{"x":0.702521026134491,"y":0.5410225987434387},{"x":0.702521026134491,"y":0.5529131889343262},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6521008610725403,0.5410225987434387,0.702521026134491,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5529131889343262},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6285714507102966,0.5410225987434387,0.6487395167350769,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5529131889343262},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.5410225987434387,0.6302521228790283,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5529131889343262},{"x":0.583193302154541,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.583193302154541,0.5410225987434387,0.6067227125167847,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5410225987434387},{"x":0.583193302154541,"y":0.5410225987434387},{"x":0.583193302154541,"y":0.5529131889343262},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5798319578170776,0.5410225987434387,0.583193302154541,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5529131889343262},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5394958257675171,0.5410225987434387,0.5731092691421509,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5529131889343262},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5109243988990784,0.5410225987434387,0.5327731370925903,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5529131889343262},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4773109257221222,0.5410225987434387,0.5058823823928833,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.5410225987434387},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5410225987434387},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5529131889343262},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.46890756487846375,0.5410225987434387,0.4739495813846588,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.5410225987434387},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5410225987434387},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5529131889343262},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.4470588266849518,0.5410225987434387,0.46554622054100037,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.5410225987434387},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5410225987434387},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5529131889343262},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.42352941632270813,0.5410225987434387,0.4436974823474884,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.5410225987434387},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5410225987434387},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5529131889343262},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4151260554790497,0.5410225987434387,0.41848739981651306,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.5410225987434387},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5410225987434387},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5529131889343262},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.37478992342948914,0.5410225987434387,0.4100840389728546,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.5410225987434387},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5410225987434387},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5529131889343262},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.36974790692329407,0.5410225987434387,0.37142857909202576,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.5410225987434387},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5410225987434387},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5529131889343262},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.33949580788612366,0.5410225987434387,0.3630252182483673,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.5410225987434387},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5410225987434387},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5529131889343262},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3327731192111969,0.5410225987434387,0.3344537913799286,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5541022419929504},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5529131889343262},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6672269105911255,0.5541022419929504,0.7159664034843445,0.5659928917884827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5541022419929504},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5541022419929504},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5671819448471069},{"x":0.63193279504776,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.63193279504776,0.5541022419929504,0.6638655662536621,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5541022419929504},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5541022419929504},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.5541022419929504,0.6302521228790283,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5541022419929504},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5541022419929504},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5671819448471069},{"x":0.578151285648346,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شانزده","boundary":[0.578151285648346,0.5541022419929504,0.6067227125167847,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5552912950515747},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5552912950515747},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5671819448471069},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5731092691421509,0.5552912950515747,0.5764706134796143,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.5552912950515747},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5552912950515747},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5671819448471069},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲۶۰","boundary":[0.5478991866111755,0.5552912950515747,0.5663865804672241,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5552912950515747},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5552912950515747},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5683709979057312},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5327731370925903,0.5552912950515747,0.5462185144424438,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5552912950515747},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5552912950515747},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5683709979057312},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.5260504484176636,0.5552912950515747,0.5310924649238586,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5552912950515747},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5552912950515747},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5683709979057312},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.4957983195781708,0.5552912950515747,0.5210084319114685,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5552912950515747},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5552912950515747},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5683709979057312},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4941176474094391,0.5552912950515747,0.4957983195781708,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.5552912950515747},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5552912950515747},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5683709979057312},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.46554622054100037,0.5552912950515747,0.48739495873451233,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.5552912950515747},{"x":0.462184876203537,"y":0.5552912950515747},{"x":0.462184876203537,"y":0.5683709979057312},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4588235318660736,0.5552912950515747,0.462184876203537,0.5683709979057312]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.5101070404052734},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5089179277420044},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5671819448471069},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.2790336263179779,0.5031070404052734,0.7226470756530762,0.5741819448471069],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5826396942138672},{"x":0.63193279504776,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.63193279504776,0.5695600509643555,0.6672269105911255,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.5695600509643555,0.6302521228790283,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5882353186607361,0.5695600509643555,0.6067227125167847,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5695600509643555},{"x":0.583193302154541,"y":0.5695600509643555},{"x":0.583193302154541,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5630252361297607,0.5695600509643555,0.583193302154541,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.5695600509643555},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5695600509643555},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5826396942138672},{"x":0.556302547454834,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.556302547454834,0.5695600509643555,0.5596638917922974,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5695600509643555},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5695600509643555},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.5243697762489319,0.5695600509643555,0.5512605309486389,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.5695600509643555},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5695600509643555},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5826396942138672},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.48571428656578064,0.5695600509643555,0.5210084319114685,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.5695600509643555},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5695600509643555},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5826396942138672},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.4571428596973419,0.5695600509643555,0.48235294222831726,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.5695600509643555},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5695600509643555},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5826396942138672},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4252100884914398,0.5695600509643555,0.45378151535987854,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.5695600509643555},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5695600509643555},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5826396942138672},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.41848739981651306,0.5695600509643555,0.42184874415397644,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.5695600509643555},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5695600509643555},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5826396942138672},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۷۳۵","boundary":[0.39159664511680603,0.5695600509643555,0.4117647111415863,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.5695600509643555},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5695600509643555},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5826396942138672},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.38991597294807434,0.5695600509643555,0.38991597294807434,0.5826396942138672]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5826396942138672},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.38491597294807434,0.5625600509643555,0.6722269105911255,0.5896396942138672],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5838287472724915},{"x":0.658823549747467,"y":0.5838287472724915},{"x":0.658823549747467,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.6369748115539551,0.5838287472724915,0.658823549747467,0.5945303440093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5838287472724915},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5838287472724915},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.5838287472724915,0.6302521228790283,0.5945303440093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5945303440093994},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"4۷۰۲","boundary":[0.5764706134796143,0.5826396942138672,0.6067227125167847,0.5945303440093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5933412313461304},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"457","boundary":[0.5512605309486389,0.5826396942138672,0.5731092691421509,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5933412313461304},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۹۷۸۹۹4","boundary":[0.5008403658866882,0.5826396942138672,0.5462185144424438,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5980975031852722},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5980975031852722},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6099880933761597},{"x":0.702521026134491,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.702521026134491,0.5980975031852722,0.7394958138465881,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5980975031852722},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5980975031852722},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6099880933761597},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.6655462384223938,0.5980975031852722,0.6991596817970276,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5980975031852722},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5980975031852722},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6099880933761597},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6336134672164917,0.5980975031852722,0.6605042219161987,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5980975031852722},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5980975031852722},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6099880933761597},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.5980975031852722,0.6302521228790283,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5980975031852722},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5980975031852722},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6099880933761597},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.5915966629981995,0.5980975031852722,0.6067227125167847,0.6099880933761597]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5838287472724915},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6099880933761597},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.49584036588668823,0.5756396942138672,0.7444958138465881,0.6169880933761597],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.612366259098053},{"x":0.6739495992660522,"y":0.612366259098053},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6242568492889404},{"x":0.63193279504776,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.63193279504776,0.612366259098053,0.6739495992660522,0.6242568492889404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.612366259098053},{"x":0.6302521228790283,"y":0.612366259098053},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6242568492889404},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.612366259098053,0.6302521228790283,0.6242568492889404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.612366259098053},{"x":0.6084033846855164,"y":0.612366259098053},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6242568492889404},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.5882353186607361,0.612366259098053,0.6084033846855164,0.6242568492889404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.612366259098053},{"x":0.5815126299858093,"y":0.612366259098053},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6242568492889404},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.5596638917922974,0.612366259098053,0.5815126299858093,0.6242568492889404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.612366259098053},{"x":0.5579832196235657,"y":0.612366259098053},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6242568492889404},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5529412031173706,0.612366259098053,0.5579832196235657,0.6242568492889404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.612366259098053},{"x":0.5512605309486389,"y":0.612366259098053},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6242568492889404},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"[","boundary":[0.5462185144424438,0.612366259098053,0.5512605309486389,0.6242568492889404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.612366259098053},{"x":0.5445378422737122,"y":0.612366259098053},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6242568492889404},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"2014","boundary":[0.5193277597427368,0.612366259098053,0.5445378422737122,0.6242568492889404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.612366259098053},{"x":0.5176470875740051,"y":0.612366259098053},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6242568492889404},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.5142857432365417,0.612366259098053,0.5176470875740051,0.6242568492889404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.612366259098053},{"x":0.5109243988990784,"y":0.612366259098053},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6242568492889404},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.5058823823928833,0.612366259098053,0.5109243988990784,0.6242568492889404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.612366259098053},{"x":0.4588235318660736,"y":0.612366259098053},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6242568492889404},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Developing","boundary":[0.3983193337917328,0.612366259098053,0.4588235318660736,0.6242568492889404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.612366259098053},{"x":0.48067227005958557,"y":0.612366259098053},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6242568492889404},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"the","boundary":[0.4638655483722687,0.612366259098053,0.48067227005958557,0.6242568492889404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.612366259098053},{"x":0.5058823823928833,"y":0.612366259098053},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6242568492889404},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"core","boundary":[0.48403361439704895,0.612366259098053,0.5058823823928833,0.6242568492889404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.626634955406189},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6278240084648132},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6361474394798279},{"x":0.63193279504776,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.63193279504776,0.626634955406189,0.6739495992660522,0.6361474394798279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.626634955406189},{"x":0.6302521228790283,"y":0.626634955406189},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.626634955406189,0.6302521228790283,0.6361474394798279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.626634955406189},{"x":0.6084033846855164,"y":0.626634955406189},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6385255455970764},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.5815126299858093,0.626634955406189,0.6084033846855164,0.6385255455970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.626634955406189},{"x":0.578151285648346,"y":0.626634955406189},{"x":0.578151285648346,"y":0.6385255455970764},{"x":0.534453809261322,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امیرحسین","boundary":[0.534453809261322,0.626634955406189,0.578151285648346,0.6385255455970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.626634955406189},{"x":0.5310924649238586,"y":0.626634955406189},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6385255455970764},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"براتی","boundary":[0.5159664154052734,0.626634955406189,0.5310924649238586,0.6385255455970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.626634955406189},{"x":0.5109243988990784,"y":0.626634955406189},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6385255455970764},{"x":0.507563054561615,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.507563054561615,0.626634955406189,0.5109243988990784,0.6385255455970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.626634955406189},{"x":0.5042017102241516,"y":0.626634955406189},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6385255455970764},{"x":0.489075630903244,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"هما","boundary":[0.489075630903244,0.626634955406189,0.5042017102241516,0.6385255455970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.626634955406189},{"x":0.48571428656578064,"y":0.626634955406189},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6385255455970764},{"x":0.462184876203537,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نادری","boundary":[0.462184876203537,0.626634955406189,0.48571428656578064,0.6385255455970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.626634955406189},{"x":0.462184876203537,"y":0.626634955406189},{"x":0.462184876203537,"y":0.6385255455970764},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فر","boundary":[0.45546218752861023,0.626634955406189,0.462184876203537,0.6385255455970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.626634955406189},{"x":0.45378151535987854,"y":0.626634955406189},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6385255455970764},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45042017102241516,0.626634955406189,0.45378151535987854,0.6385255455970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.626634955406189},{"x":0.4470588266849518,"y":0.626634955406189},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6385255455970764},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهدی","boundary":[0.42184874415397644,0.626634955406189,0.4470588266849518,0.6385255455970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.626634955406189},{"x":0.41848739981651306,"y":0.626634955406189},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6385255455970764},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روستایی","boundary":[0.38655462861061096,0.626634955406189,0.41848739981651306,0.6385255455970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.626634955406189},{"x":0.3848739564418793,"y":0.626634955406189},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6385255455970764},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3815126121044159,0.626634955406189,0.3848739564418793,0.6385255455970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.626634955406189},{"x":0.3781512677669525,"y":0.626634955406189},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6385255455970764},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سپیده","boundary":[0.3512605130672455,0.626634955406189,0.3781512677669525,0.6385255455970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.626634955406189},{"x":0.3478991687297821,"y":0.626634955406189},{"x":0.3478991687297821,"y":0.6385255455970764},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"لطیفی","boundary":[0.3193277418613434,0.626634955406189,0.3478991687297821,0.6385255455970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6655462384223938,"y":0.642092764377594},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6551724076271057},{"x":0.63193279504776,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.63193279504776,0.6409037113189697,0.6655462384223938,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6539833545684814},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.6409037113189697,0.6302521228790283,0.6539833545684814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6539833545684814},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.5848739743232727,0.6409037113189697,0.6084033846855164,0.6539833545684814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6409037113189697},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6409037113189697},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6539833545684814},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5647059082984924,0.6409037113189697,0.5815126299858093,0.6539833545684814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6527943015098572},{"x":0.534453809261322,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ورزشی","boundary":[0.534453809261322,0.6397145986557007,0.5596638917922974,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6527943015098572},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5260504484176636,0.6397145986557007,0.5310924649238586,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6539833545684814},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Exercise","boundary":[0.4789915978908539,0.6397145986557007,0.5210084319114685,0.6539833545684814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.6397145986557007},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6397145986557007},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6527943015098572},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4756302535533905,0.6397145986557007,0.48067227005958557,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.6397145986557007},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6397145986557007},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6527943015098572},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ورزشهای","boundary":[0.43361344933509827,0.6397145986557007,0.4722689092159271,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.6397145986557007},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6397145986557007},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6527943015098572},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شکم","boundary":[0.40504202246665955,0.6397145986557007,0.42352941632270813,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.6397145986557007},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6397145986557007},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6527943015098572},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3983193337917328,0.6397145986557007,0.40336135029792786,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.6385255455970764},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6385255455970764},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6516052484512329},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Abdominal","boundary":[0.2840336263179779,0.6385255455970764,0.3445378243923187,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.6385255455970764},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6385255455970764},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6527943015098572},{"x":0.3478991687297821,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"exercises","boundary":[0.3478991687297821,0.6385255455970764,0.3966386616230011,0.6527943015098572]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.612366259098053},{"x":0.6739495992660522,"y":0.612366259098053},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6551724076271057},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.2790336263179779,0.605366259098053,0.6789495992660523,0.6621724076271057],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6670629978179932},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شکم","boundary":[0.5865546464920044,0.6551724076271057,0.6067227125167847,0.6670629978179932]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6670629978179932},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5697479248046875,0.6551724076271057,0.5815126299858093,0.6670629978179932]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6670629978179932},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ماهیچه","boundary":[0.5327731370925903,0.6551724076271057,0.5663865804672241,0.6670629978179932]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6658739447593689},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5210084319114685,0.6551724076271057,0.5310924649238586,0.6658739447593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6658739447593689},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5176470875740051,0.6551724076271057,0.5210084319114685,0.6658739447593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.6527943015098572},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6539833545684814},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6658739447593689},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Abdomen","boundary":[0.40672269463539124,0.6527943015098572,0.4571428596973419,0.6658739447593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.6539833545684814},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6539833545684814},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6658739447593689},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.4605042040348053,0.6539833545684814,0.46722689270973206,0.6658739447593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6539833545684814},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6539833545684814},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6658739447593689},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Muscles","boundary":[0.46554622054100037,0.6539833545684814,0.5126050710678101,0.6658739447593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.671819269657135},{"x":0.6957983374595642,"y":0.671819269657135},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6825208067893982},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6638655662536621,0.671819269657135,0.6957983374595642,0.6825208067893982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6706302165985107},{"x":0.658823549747467,"y":0.6706302165985107},{"x":0.658823549747467,"y":0.6825208067893982},{"x":0.63193279504776,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.63193279504776,0.6706302165985107,0.658823549747467,0.6825208067893982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6825208067893982},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.6706302165985107,0.6302521228790283,0.6825208067893982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6825208067893982},{"x":0.561344563961029,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ویلاردسون","boundary":[0.561344563961029,0.6706302165985107,0.6067227125167847,0.6825208067893982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6706302165985107},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6706302165985107},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6825208067893982},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5546218752861023,0.6706302165985107,0.5596638917922974,0.6825208067893982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.6706302165985107},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6706302165985107},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6825208067893982},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جفری","boundary":[0.5277311205863953,0.6706302165985107,0.5478991866111755,0.6825208067893982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6706302165985107},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6706302165985107},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6825208067893982},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ام","boundary":[0.5126050710678101,0.6706302165985107,0.5210084319114685,0.6825208067893982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.6706302165985107},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6706302165985107},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6813317537307739},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6813317537307739}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":".؛","boundary":[0.5042017102241516,0.6706302165985107,0.5126050710678101,0.6813317537307739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.6706302165985107},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6706302165985107},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6813317537307739},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6813317537307739}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Willardson","boundary":[0.3815126121044159,0.6706302165985107,0.43697479367256165,0.6813317537307739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.6706302165985107},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6706302165985107},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6813317537307739},{"x":0.440336138010025,"y":0.6813317537307739}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.440336138010025,0.6706302165985107,0.4436974823474884,0.6813317537307739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.6706302165985107},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6706302165985107},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6813317537307739},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6813317537307739}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Jeffrey","boundary":[0.44873949885368347,0.6706302165985107,0.48235294222831726,0.6813317537307739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.6706302165985107},{"x":0.534453809261322,"y":0.6706302165985107},{"x":0.534453809261322,"y":0.6825208067893982},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6813317537307739}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"M.","boundary":[0.37310925126075745,0.6706302165985107,0.534453809261322,0.6825208067893982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6837098598480225},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6956004500389099},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6956004500389099}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6621848940849304,0.6848989129066467,0.6974790096282959,0.6956004500389099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6848989129066467},{"x":0.658823549747467,"y":0.6848989129066467},{"x":0.658823549747467,"y":0.696789562702179},{"x":0.6302521228790283,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6302521228790283,0.6848989129066467,0.658823549747467,0.696789562702179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6848989129066467},{"x":0.63193279504776,"y":0.6848989129066467},{"x":0.63193279504776,"y":0.696789562702179},{"x":0.6268907785415649,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.6848989129066467,0.63193279504776,0.696789562702179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6067227125167847,"y":0.696789562702179},{"x":0.5882353186607361,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"براتی","boundary":[0.5882353186607361,0.6848989129066467,0.6067227125167847,0.696789562702179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6848989129066467},{"x":0.583193302154541,"y":0.6848989129066467},{"x":0.583193302154541,"y":0.696789562702179},{"x":0.5798319578170776,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5798319578170776,0.6848989129066467,0.583193302154541,0.696789562702179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5747899413108826,"y":0.696789562702179},{"x":0.529411792755127,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امیرحسین","boundary":[0.529411792755127,0.6848989129066467,0.5747899413108826,0.696789562702179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5277311205863953,"y":0.696789562702179},{"x":0.5243697762489319,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5243697762489319,0.6848989129066467,0.5277311205863953,0.696789562702179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5193277597427368,"y":0.696789562702179},{"x":0.4941176474094391,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱۳۴۵","boundary":[0.4941176474094391,0.6848989129066467,0.5193277597427368,0.696789562702179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.686087965965271},{"x":0.48739495873451233,"y":0.686087965965271},{"x":0.48739495873451233,"y":0.696789562702179},{"x":0.48403361439704895,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.48403361439704895,0.686087965965271,0.48739495873451233,0.696789562702179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.686087965965271},{"x":0.4789915978908539,"y":0.686087965965271},{"x":0.4789915978908539,"y":0.696789562702179},{"x":0.4773109257221222,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4773109257221222,0.686087965965271,0.4789915978908539,0.696789562702179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.686087965965271},{"x":0.4722689092159271,"y":0.686087965965271},{"x":0.4722689092159271,"y":0.696789562702179},{"x":0.4436974823474884,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.4436974823474884,0.686087965965271,0.4722689092159271,0.696789562702179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6991676688194275},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6991676688194275},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7110582590103149},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6638655662536621,0.6991676688194275,0.6957983374595642,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6991676688194275},{"x":0.658823549747467,"y":0.6991676688194275},{"x":0.658823549747467,"y":0.7110582590103149},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6302521228790283,0.6991676688194275,0.658823549747467,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6991676688194275},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6991676688194275},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7110582590103149},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.6991676688194275,0.6302521228790283,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6991676688194275},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6991676688194275},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7110582590103149},{"x":0.578151285648346,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انجمن","boundary":[0.578151285648346,0.6991676688194275,0.6067227125167847,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.6991676688194275},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6991676688194275},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7110582590103149},{"x":0.556302547454834,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.556302547454834,0.6991676688194275,0.5731092691421509,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6991676688194275},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6991676688194275},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7110582590103149},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قدرت","boundary":[0.5260504484176636,0.6991676688194275,0.5512605309486389,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6991676688194275},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6991676688194275},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7110582590103149},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5193277597427368,0.6991676688194275,0.5226891040802002,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.6991676688194275},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6991676688194275},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7110582590103149},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بدنسازی","boundary":[0.4756302535533905,0.6991676688194275,0.5159664154052734,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.6991676688194275},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6991676688194275},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7110582590103149},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایالات","boundary":[0.4470588266849518,0.6991676688194275,0.4722689092159271,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.6991676688194275},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6991676688194275},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7110582590103149},{"x":0.413445383310318,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متحده","boundary":[0.413445383310318,0.6991676688194275,0.4420168101787567,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7110582590103149},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7229488492012024},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6638655662536621,0.7122473120689392,0.6957983374595642,0.7229488492012024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7134363651275635},{"x":0.658823549747467,"y":0.7122473120689392},{"x":0.658823549747467,"y":0.7241379022598267},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6302521228790283,0.7134363651275635,0.658823549747467,0.7241379022598267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7253270149230957},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.7134363651275635,0.6302521228790283,0.7253270149230957]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.6527943015098572},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6527943015098572},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7253270149230957},{"x":0.37310925126075745,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.36810925126075744,0.6457943015098572,0.7024790096282959,0.7323270149230957],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7253270149230957},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5714285969734192,0.7122473120689392,0.6067227125167847,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7134363651275635},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7134363651275635},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7253270149230957},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5411764979362488,0.7134363651275635,0.5663865804672241,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.7134363651275635},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7134363651275635},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7253270149230957},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5109243988990784,0.7134363651275635,0.5378151535987854,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.7134363651275635},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7134363651275635},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7253270149230957},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5025210380554199,0.7134363651275635,0.5058823823928833,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7134363651275635},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7134363651275635},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7253270149230957},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.4789915978908539,0.7134363651275635,0.49747899174690247,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7134363651275635},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7134363651275635},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7253270149230957},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.45546218752861023,0.7134363651275635,0.4756302535533905,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.7134363651275635},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7134363651275635},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7253270149230957},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4470588266849518,0.7134363651275635,0.45210084319114685,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.7134363651275635},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7134363651275635},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7253270149230957},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.40504202246665955,0.7134363651275635,0.4436974823474884,0.7253270149230957]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7253270149230957},{"x":0.40504202246665955,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.40004202246665954,0.7064363651275635,0.6117227125167847,0.7323270149230957],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.72651606798172},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7253270149230957},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7360285520553589},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6638655662536621,0.72651606798172,0.6957983374595642,0.7360285520553589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7277051210403442},{"x":0.658823549747467,"y":0.72651606798172},{"x":0.658823549747467,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7395957112312317}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6285714507102966,0.7277051210403442,0.658823549747467,0.7384066581726074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7277051210403442},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7277051210403442},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7395957112312317}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.7277051210403442,0.6302521228790283,0.7395957112312317]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7277051210403442},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7253270149230957},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7360285520553589},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7395957112312317}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6218907785415649,0.7207051210403442,0.7007983374595642,0.7430285520553589],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7419738173484802},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7431629300117493},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6890756487846375,0.7419738173484802,0.7042016983032227,0.7538644671440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6655462384223938,0.7419738173484802,0.6890756487846375,0.7538644671440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7419738173484802},{"x":0.658823549747467,"y":0.7419738173484802},{"x":0.658823549747467,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.6268907785415649,0.7419738173484802,0.658823549747467,0.7538644671440125]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.740784764289856},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7419738173484802},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6218907785415649,0.733784764289856,0.7092016983032227,0.7608644671440125],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7586206793785095},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7586206793785095},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7681331634521484},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6890756487846375,0.7586206793785095,0.7042016983032227,0.7681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7586206793785095},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7586206793785095},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7681331634521484},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6621848940849304,0.7586206793785095,0.6873949766159058,0.7681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7586206793785095},{"x":0.658823549747467,"y":0.7586206793785095},{"x":0.658823549747467,"y":0.7681331634521484},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.6352941393852234,0.7586206793785095,0.658823549747467,0.7681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7586206793785095},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7586206793785095},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7681331634521484},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.7586206793785095,0.6285714507102966,0.7681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.770511269569397},{"x":0.7411764860153198,"y":0.770511269569397},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7824019193649292},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7126050591468811,0.770511269569397,0.7411764860153198,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.770511269569397},{"x":0.7092437148094177,"y":0.770511269569397},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7824019193649292},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.6521008610725403,0.770511269569397,0.7092437148094177,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.770511269569397},{"x":0.6487395167350769,"y":0.770511269569397},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7824019193649292},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6352941393852234,0.770511269569397,0.6487395167350769,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.770511269569397},{"x":0.6302521228790283,"y":0.770511269569397},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7824019193649292},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.770511269569397,0.6302521228790283,0.7824019193649292]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7586206793785095},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7574316263198853},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7824019193649292},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6218907785415649,0.7516206793785095,0.7461764860153198,0.7894019193649292],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.72651606798172},{"x":0.3327731192111969,"y":0.72651606798172},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7384066581726074},{"x":0.29579833149909973,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Shahid","boundary":[0.29579833149909973,0.72651606798172,0.3327731192111969,0.7384066581726074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.72651606798172},{"x":0.3831932842731476,"y":0.72651606798172},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7384066581726074},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Beheshti","boundary":[0.33781513571739197,0.72651606798172,0.3831932842731476,0.7384066581726074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.72651606798172},{"x":0.4436974823474884,"y":0.72651606798172},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7384066581726074},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"University","boundary":[0.38823530077934265,0.72651606798172,0.4436974823474884,0.7384066581726074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.72651606798172},{"x":0.4470588266849518,"y":0.72651606798172},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7384066581726074},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4436974823474884,0.72651606798172,0.4470588266849518,0.7384066581726074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.72651606798172},{"x":0.4941176474094391,"y":0.72651606798172},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7384066581726074},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Printing","boundary":[0.45210084319114685,0.72651606798172,0.4941176474094391,0.7384066581726074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.72651606798172},{"x":0.507563054561615,"y":0.72651606798172},{"x":0.507563054561615,"y":0.7384066581726074},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"&","boundary":[0.49747899174690247,0.72651606798172,0.507563054561615,0.7384066581726074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.72651606798172},{"x":0.5680672526359558,"y":0.72651606798172},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7384066581726074},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Publishing","boundary":[0.5126050710678101,0.72651606798172,0.5680672526359558,0.7384066581726074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7277051210403442},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7277051210403442},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7384066581726074},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Center","boundary":[0.5731092691421509,0.7277051210403442,0.6084033846855164,0.7384066581726074]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.72651606798172},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7277051210403442},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7395957112312317},{"x":0.29579833149909973,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.2907983314990997,0.71951606798172,0.6134033846855164,0.7465957112312317],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7431629300117493},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7502972483634949},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"G۷۵۰۸","boundary":[0.5697479248046875,0.7419738173484802,0.6067227125167847,0.7502972483634949]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.756242573261261},{"x":0.6067227125167847,"y":0.756242573261261},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7645660042762756},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7657550573348999}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۶۱۳/۷۱","boundary":[0.5647059082984924,0.756242573261261,0.6067227125167847,0.7645660042762756]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7657550573348999},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7657550573348999}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.5597059082984924,0.7349738173484802,0.6117227125167847,0.7727550573348999],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.770511269569397},{"x":0.6067227125167847,"y":0.771700382232666},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7800237536430359},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۷۰۸۱۱۱۳","boundary":[0.5579832196235657,0.770511269569397,0.6067227125167847,0.7800237536430359]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.770511269569397},{"x":0.6067227125167847,"y":0.771700382232666},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7800237536430359},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.5529832196235657,0.763511269569397,0.6117227125167847,0.7870237536430359],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.8049940466880798},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8049940466880798},{"x":0.5495798587799072,"y":0.815695583820343},{"x":0.5361344814300537,"y":0.815695583820343}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.5361344814300537,0.8049940466880798,0.5495798587799072,0.815695583820343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5310924649238586,"y":0.8049940466880798},{"x":0.5310924649238586,"y":0.815695583820343},{"x":0.5109243988990784,"y":0.815695583820343}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.5109243988990784,0.8038049936294556,0.5310924649238586,0.815695583820343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5042017102241516,"y":0.815695583820343},{"x":0.45210084319114685,"y":0.8145065307617188}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۱۷۳۴","boundary":[0.45210084319114685,0.8038049936294556,0.5042017102241516,0.815695583820343]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8049940466880798},{"x":0.5495798587799072,"y":0.815695583820343},{"x":0.45210084319114685,"y":0.8145065307617188}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.44710084319114685,0.7968049936294556,0.5545798587799072,0.822695583820343],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.8168846368789673},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8168846368789673},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8287752866744995},{"x":0.4420168101787567,"y":0.8299643397331238}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"www.pub.sbu.ac.ir","boundary":[0.4420168101787567,0.8168846368789673,0.5546218752861023,0.8287752866744995]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.8323424458503723},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8299643397331238},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8430439829826355},{"x":0.4268907606601715,"y":0.845422089099884}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"unipress@mail.sbu.ac.ir","boundary":[0.4268907606601715,0.8323424458503723,0.5714285969734192,0.8430439829826355]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.8168846368789673},{"x":0.5714285969734192,"y":0.815695583820343},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8442330360412598},{"x":0.4268907606601715,"y":0.845422089099884}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4218907606601715,0.8098846368789673,0.5764285969734192,0.8512330360412598],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/bb95d86a6793aeeb/pages/oDzakJtQMFRxrjJe-sec.webp","jpeg":"/storage/books/bb95d86a6793aeeb/pages/EnZqIVEhhNygTBWj.jpg","blurred":"/storage/books/bb95d86a6793aeeb/pages/ItvGqzHtdwsICwXh.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003503283703026651,0.00035221220820468897,0.9986724807354582,0.9989708658835268]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.30321046710014343},{"x":0.5243697762489319,"y":0.30321046710014343},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3174791932106018},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.4739495813846588,0.30321046710014343,0.5243697762489319,0.3174791932106018]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.30321046710014343},{"x":0.5243697762489319,"y":0.30321046710014343},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3174791932106018},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4689495813846588,0.2962104671001434,0.5293697762489319,0.3244791932106018],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.3781212866306305},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3781212866306305},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7260504364967346,0.3781212866306305,0.7831932902336121,0.3912009596824646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.37931033968925476},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3781212866306305},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6605042219161987,"y":0.39239001274108887}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مترجمان","boundary":[0.6605042219161987,0.37931033968925476,0.7193277478218079,0.3912009596824646]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.37931033968925476},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3781212866306305},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6605042219161987,"y":0.39239001274108887}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6555042219161987,0.37231033968925475,0.7881932902336121,0.3982009596824646],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.3781212866306305},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3781212866306305},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3912009596824646},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.2504201829433441,0.3781212866306305,0.26050421595573425,0.3912009596824646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.37931033968925476},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3781212866306305},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3912009596824646},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یازده","boundary":[0.21512605249881744,0.37931033968925476,0.24537815153598785,0.3912009596824646]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.37931033968925476},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3781212866306305},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3912009596824646},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21012605249881744,0.37231033968925475,0.26550421595573426,0.3982009596824646],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7848739624023438,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7445378303527832,"y":0.41617122292518616}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7445378303527832,0.4078477919101715,0.7848739624023438,0.41617122292518616]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7848739624023438,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7445378303527832,"y":0.41617122292518616}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7395378303527832,0.4008477919101715,0.7898739624023438,0.42317122292518616],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.40665873885154724},{"x":0.2554621994495392,"y":0.40903687477111816},{"x":0.2537815272808075,"y":0.41973841190338135},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیزده","boundary":[0.21680672466754913,0.40665873885154724,0.2537815272808075,0.41973841190338135]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.40665873885154724},{"x":0.2554621994495392,"y":0.40903687477111816},{"x":0.2537815272808075,"y":0.41973841190338135},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21180672466754913,0.39965873885154723,0.2587815272808075,0.42673841190338135],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7831932902336121,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7495798468589783,0.43281808495521545,0.7831932902336121,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7428571581840515,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7226890921592712,0.43281808495521545,0.7428571581840515,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7193277478218079,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7176470756530762,0.43281808495521545,0.7193277478218079,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7109243869781494,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7109243869781494,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6756302714347839,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.6756302714347839,0.43281808495521545,0.7109243869781494,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.4340071380138397},{"x":0.6689075827598572,"y":0.43281808495521545},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6134454011917114,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیشرفت","boundary":[0.6134454011917114,0.4340071380138397,0.6689075827598572,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.4340071380138397},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4340071380138397},{"x":0.6067227125167847,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5714285969734192,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ناحیه","boundary":[0.5714285969734192,0.4340071380138397,0.6067227125167847,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.4340071380138397},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4340071380138397},{"x":0.5647059082984924,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5210084319114685,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.5210084319114685,0.4340071380138397,0.5647059082984924,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.4340071380138397},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4340071380138397},{"x":0.5142857432365417,"y":0.44946491718292236},{"x":0.4924369752407074,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بدن","boundary":[0.4924369752407074,0.4340071380138397,0.5142857432365417,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.4340071380138397},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4340071380138397},{"x":0.48739495873451233,"y":0.44946491718292236},{"x":0.48403361439704895,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48403361439704895,0.4340071380138397,0.48739495873451233,0.44946491718292236]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.4340071380138397},{"x":0.7831932902336121,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4482758641242981},{"x":0.48403361439704895,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.47903361439704895,0.4270071380138397,0.7881932902336121,0.4552758641242981],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.46373364329338074},{"x":0.2201680690050125,"y":0.46373364329338074},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4720570743083954},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۳","boundary":[0.21680672466754913,0.46373364329338074,0.2201680690050125,0.4720570743083954]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.46373364329338074},{"x":0.2201680690050125,"y":0.46373364329338074},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4720570743083954},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.45673364329338073,0.22516806900501252,0.4790570743083954],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.4613555371761322},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4613555371761322},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4780023694038391},{"x":0.756302535533905,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.4613555371761322,0.7848739624023438,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.4613555371761322},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4613555371761322},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4780023694038391},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7310924530029297,0.4613555371761322,0.7495798468589783,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.4613555371761322},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4613555371761322},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4780023694038391},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7277311086654663,0.4613555371761322,0.7277311086654663,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.4613555371761322},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4613555371761322},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آناتومی","boundary":[0.6756302714347839,0.4613555371761322,0.7210084199905396,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.4613555371761322},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4613555371761322},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6655462384223938,0.4613555371761322,0.6705882549285889,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.4613555371761322},{"x":0.658823549747467,"y":0.4613555371761322},{"x":0.658823549747467,"y":0.4780023694038391},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیومکانیک","boundary":[0.5932773351669312,0.4613555371761322,0.658823549747467,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.4613555371761322},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4613555371761322},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4780023694038391},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"ناحیه","boundary":[0.5546218752861023,0.4613555371761322,0.5865546464920044,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.4613555371761322},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4613555371761322},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4780023694038391},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.5008403658866882,0.4613555371761322,0.5495798587799072,0.4780023694038391]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.4613555371761322},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4613555371761322},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4780023694038391},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.49584036588668823,0.4543555371761322,0.7898739624023438,0.4850023694038391],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.4839476943016052},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4839476943016052},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4982164204120636},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.7008403539657593,0.4839476943016052,0.7361344695091248,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6941176652908325,"y":0.49940547347068787},{"x":0.6369748115539551,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آناتومیکی","boundary":[0.6369748115539551,0.4839476943016052,0.6941176652908325,0.49940547347068787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6302521228790283,"y":0.49940547347068787},{"x":0.5983193516731262,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"ناحیه","boundary":[0.5983193516731262,0.4839476943016052,0.6302521228790283,0.49940547347068787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5915966629981995,"y":0.49940547347068787},{"x":0.5512605309486389,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.5512605309486389,0.4839476943016052,0.5915966629981995,0.49940547347068787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5445378422737122,"y":0.49940547347068787},{"x":0.5193277597427368,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"بدن","boundary":[0.5193277597427368,0.4839476943016052,0.5445378422737122,0.49940547347068787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5176470875740051,"y":0.49940547347068787},{"x":0.5176470875740051,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5176470875740051,0.4839476943016052,0.5176470875740051,0.49940547347068787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5041617155075073},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5041617155075073},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیومکانیک","boundary":[0.6756302714347839,0.5041617155075073,0.7361344695091248,0.5184304118156433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5041617155075073},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5041617155075073},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آناتومی","boundary":[0.6268907785415649,0.5041617155075073,0.6672269105911255,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5196195244789124},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ناحیه","boundary":[0.5882353186607361,0.5053507685661316,0.6201680898666382,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5053507685661316},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5041617155075073},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5196195244789124},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.5411764979362488,0.5053507685661316,0.5815126299858093,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5053507685661316},{"x":0.534453809261322,"y":0.5053507685661316},{"x":0.534453809261322,"y":0.5196195244789124},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5226891040802002,0.5053507685661316,0.534453809261322,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5053507685661316},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5053507685661316},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5196195244789124},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.4722689092159271,0.5053507685661316,0.5159664154052734,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.5053507685661316},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5053507685661316},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5196195244789124},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ورزشی","boundary":[0.42352941632270813,0.5053507685661316,0.46554622054100037,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.5065398216247559},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5065398216247559},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5208085775375366},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.42016807198524475,0.5065398216247559,0.42016807198524475,0.5208085775375366]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.4839476943016052},{"x":0.7361344695091248,"y":0.48275861144065857},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5196195244789124},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.41516807198524475,0.4769476943016052,0.7428151416778564,0.5266195244789124],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5053507685661316},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5053507685661316},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5148632526397705},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5148632526397705}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۰","boundary":[0.21512605249881744,0.5053507685661316,0.22857142984867096,0.5148632526397705]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5053507685661316},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5053507685661316},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5148632526397705},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5148632526397705}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4983507685661316,0.23357142984867096,0.5218632526397705],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5350772738456726},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5350772738456726},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5434007048606873},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۵","boundary":[0.21512605249881744,0.5350772738456726,0.23193277418613434,0.5434007048606873]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5350772738456726},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5350772738456726},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5434007048606873},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5280772738456726,0.23693277418613434,0.5504007048606873],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5552912950515747},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5552912950515747},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5648037791252136},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷","boundary":[0.21512605249881744,0.5552912950515747,0.23193277418613434,0.5648037791252136]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5552912950515747},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5552912950515747},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5648037791252136},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5482912950515747,0.23693277418613434,0.5718037791252136],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5766944289207458},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5766944289207458},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5850178599357605},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷","boundary":[0.21512605249881744,0.5766944289207458,0.23193277418613434,0.5850178599357605]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5766944289207458},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5766944289207458},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5850178599357605},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5696944289207458,0.23693277418613434,0.5920178599357605],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.596908450126648},{"x":0.23193277418613434,"y":0.596908450126648},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6064209342002869},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۹","boundary":[0.21512605249881744,0.596908450126648,0.23193277418613434,0.6064209342002869]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.596908450126648},{"x":0.23193277418613434,"y":0.596908450126648},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6064209342002869},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5899084501266479,0.23693277418613434,0.6134209342002869],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.5326991677284241},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5326991677284241},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5469679236412048}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7546218633651733,0.5326991677284241,0.7831932902336121,0.5469679236412048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5338882207870483},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5338882207870483},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5469679236412048}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7277311086654663,0.5338882207870483,0.7495798468589783,0.5469679236412048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5338882207870483},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5338882207870483},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5469679236412048}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7243697643280029,0.5338882207870483,0.7260504364967346,0.5469679236412048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5338882207870483},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5326991677284241},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5469679236412048},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.6756302714347839,0.5338882207870483,0.7176470756530762,0.5469679236412048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5338882207870483},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5338882207870483},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5481569766998291},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"ناحیه","boundary":[0.6386554837226868,0.5338882207870483,0.6705882549285889,0.5481569766998291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5338882207870483},{"x":0.63193279504776,"y":0.5338882207870483},{"x":0.63193279504776,"y":0.5481569766998291},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.5966386795043945,0.5338882207870483,0.63193279504776,0.5481569766998291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.5338882207870483},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5338882207870483},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5481569766998291},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5848739743232727,0.5338882207870483,0.5899159908294678,0.5481569766998291]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.5338882207870483},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5326991677284241},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5469679236412048},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5798739743232727,0.5268882207870483,0.7881932902336121,0.5539679236412048],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5541022419929504},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5541022419929504},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5683709979057312},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قدرت","boundary":[0.7042016983032227,0.5541022419929504,0.7378151416778564,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5541022419929504},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5541022419929504},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5683709979057312},{"x":0.653781533241272,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عضلانی","boundary":[0.653781533241272,0.5541022419929504,0.6974790096282959,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5541022419929504},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5541022419929504},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5683709979057312},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ایستا","boundary":[0.6184874176979065,0.5541022419929504,0.6470588445663452,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5541022419929504},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5541022419929504},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5683709979057312},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6134454011917114,0.5541022419929504,0.6168067455291748,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5743162631988525},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5743162631988525},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5885850191116333},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استقامت","boundary":[0.6857143044471741,0.5743162631988525,0.7361344695091248,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5743162631988525},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5885850191116333},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عضلانی","boundary":[0.6352941393852234,0.5755053758621216,0.6789916157722473,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5897740721702576},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ایستا","boundary":[0.5983193516731262,0.5755053758621216,0.6285714507102966,0.5897740721702576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.5766944289207458},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5766944289207458},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5909631252288818},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5949580073356628,0.5766944289207458,0.5983193516731262,0.5909631252288818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5957193970680237},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5957193970680237},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6111771464347839},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قدرت","boundary":[0.7042016983032227,0.5957193970680237,0.7378151416778564,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5957193970680237},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5957193970680237},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6111771464347839},{"x":0.653781533241272,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عضلانی","boundary":[0.653781533241272,0.5957193970680237,0.6974790096282959,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5957193970680237},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5957193970680237},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6111771464347839},{"x":0.578151285648346,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایزوکینتیک","boundary":[0.578151285648346,0.5957193970680237,0.6470588445663452,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5957193970680237},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5957193970680237},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6099880933761597},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5714285969734192,0.5957193970680237,0.5731092691421509,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6183115243911743},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6183115243911743},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6325802803039551},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قدرت","boundary":[0.7042016983032227,0.6183115243911743,0.7378151416778564,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6183115243911743},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6183115243911743},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6325802803039551},{"x":0.653781533241272,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عضلانی","boundary":[0.653781533241272,0.6183115243911743,0.6974790096282959,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6183115243911743},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6183115243911743},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6325802803039551},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ایزواینرشیال","boundary":[0.5731092691421509,0.6183115243911743,0.6470588445663452,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.6183115243911743},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6183115243911743},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6325802803039551},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5663865804672241,0.6183115243911743,0.5697479248046875,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6385255455970764},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6385255455970764},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6539833545684814},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.6974790096282959,0.6385255455970764,0.7361344695091248,0.6539833545684814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6539833545684814},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عملکردی","boundary":[0.6352941393852234,0.6385255455970764,0.6907563209533691,0.6539833545684814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6539833545684814},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ناحیه","boundary":[0.5983193516731262,0.6397145986557007,0.6285714507102966,0.6539833545684814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6539833545684814},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.5495798587799072,0.6397145986557007,0.5899159908294678,0.6539833545684814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6539833545684814},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"بدن","boundary":[0.5210084319114685,0.6397145986557007,0.5428571701049805,0.6539833545684814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5176470875740051,0.6397145986557007,0.5210084319114685,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6599286794662476},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6599286794662476},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6753864288330078},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سایر","boundary":[0.7126050591468811,0.6599286794662476,0.7378151416778564,0.6753864288330078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6599286794662476},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6599286794662476},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6753864288330078},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.6672269105911255,0.6599286794662476,0.7058823704719543,0.6753864288330078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6599286794662476},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6599286794662476},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6753864288330078},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6403361558914185,0.6599286794662476,0.6638655662536621,0.6753864288330078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6599286794662476},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6599286794662476},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6753864288330078},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"ناحیه","boundary":[0.6033613681793213,0.6599286794662476,0.6336134672164917,0.6753864288330078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6599286794662476},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6599286794662476},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6753864288330078},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.5630252361297607,0.6599286794662476,0.5966386795043945,0.6753864288330078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6599286794662476},{"x":0.556302547454834,"y":0.6599286794662476},{"x":0.556302547454834,"y":0.6753864288330078},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5512605309486389,0.6599286794662476,0.556302547454834,0.6753864288330078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6813317537307739},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6813317537307739},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6956004500389099},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6956004500389099}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.7126050591468811,0.6813317537307739,0.7361344695091248,0.6956004500389099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6813317537307739},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6813317537307739},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6956004500389099},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6956004500389099}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عضلانی","boundary":[0.6621848940849304,0.6813317537307739,0.7058823704719543,0.6956004500389099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6813317537307739},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6813317537307739},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6956004500389099},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6956004500389099}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"ناحیه","boundary":[0.6252101063728333,0.6813317537307739,0.6554622054100037,0.6956004500389099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6813317537307739},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6813317537307739},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6956004500389099},{"x":0.578151285648346,"y":0.6956004500389099}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.578151285648346,0.6813317537307739,0.6184874176979065,0.6956004500389099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6813317537307739},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6813317537307739},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6956004500389099},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6956004500389099}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5714285969734192,0.6813317537307739,0.5731092691421509,0.6956004500389099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7027348279953003},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7027348279953003},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7181926369667053},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.6974790096282959,0.7027348279953003,0.7361344695091248,0.7181926369667053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7027348279953003},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7027348279953003},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7181926369667053},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"ناحیه","boundary":[0.6605042219161987,0.7027348279953003,0.6907563209533691,0.7181926369667053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7027348279953003},{"x":0.653781533241272,"y":0.7027348279953003},{"x":0.653781533241272,"y":0.7181926369667053},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.6134454011917114,0.7027348279953003,0.653781533241272,0.7181926369667053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.7039238810539246},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7039238810539246},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7181926369667053},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خاص","boundary":[0.5747899413108826,0.7039238810539246,0.6067227125167847,0.7181926369667053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7039238810539246},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7039238810539246},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7181926369667053},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.5546218752861023,0.7039238810539246,0.5680672526359558,0.7181926369667053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.7039238810539246},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7039238810539246},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7181926369667053},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.5176470875740051,0.7039238810539246,0.5462185144424438,0.7181926369667053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.7039238810539246},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7039238810539246},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7181926369667053},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ورزشی","boundary":[0.46722689270973206,0.7039238810539246,0.5109243988990784,0.7181926369667053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.7039238810539246},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7039238810539246},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7181926369667053},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.4638655483722687,0.7039238810539246,0.46554622054100037,0.7181926369667053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7241379022598267},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7241379022598267},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7372176051139832},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7372176051139832}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.7042016983032227,0.7241379022598267,0.7378151416778564,0.7372176051139832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7241379022598267},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7241379022598267},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7372176051139832},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7372176051139832}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6739495992660522,0.7241379022598267,0.7008403539657593,0.7372176051139832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7241379022598267},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7241379022598267},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6605042219161987,0.7241379022598267,0.6672269105911255,0.7384066581726074]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.5541022419929504},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5541022419929504},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7384066581726074},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.457184876203537,0.5471022419929504,0.7428151416778564,0.7454066581726074],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.6599286794662476},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6599286794662476},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6694411635398865},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.6600000262260437,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.6599286794662476,0.2369747906923294,0.6694411635398865]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.6599286794662476},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6599286794662476},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6694411635398865},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.22861344635486602,0.6529286794662476,0.2419747906923294,0.6764411635398865],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7098692059516907},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7074910998344421},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7074910998344421},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":0.3799999952316284,"str":"4","boundary":[0.21344538033008575,0.7098692059516907,0.23025210201740265,0.7074910998344421]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.68727707862854},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6848989129066467},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6848989129066467},{"x":0.23025210201740265,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"4","boundary":[0.21344538033008575,0.68727707862854,0.23025210201740265,0.6848989129066467]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6670629978179932},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6646848917007446},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6646848917007446},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"4","boundary":[0.21344538033008575,0.6670629978179932,0.23025210201740265,0.6646848917007446]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6468489766120911},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6432818174362183},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6432818174362183},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.6100000143051147,"str":"4","boundary":[0.21344538033008575,0.6468489766120911,0.23025210201740265,0.6432818174362183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6242568492889404},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6218787431716919},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6218787431716919},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.3100000023841858,"str":"1","boundary":[0.21344538033008575,0.6242568492889404,0.23025210201740265,0.6218787431716919]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7098692059516907},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6218787431716919},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6218787431716919},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7028692059516907,0.23525210201740265,0.6288787431716919],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.6825208067893982},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6825208067893982},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6908442378044128},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.6825208067893982,0.23529411852359772,0.6908442378044128]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.6825208067893982},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6825208067893982},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6908442378044128},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.22861344635486602,0.6755208067893982,0.24029411852359772,0.6978442378044128],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7241379022598267},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7253270149230957},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7336504459381104},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۳۸","boundary":[0.21344538033008575,0.7241379022598267,0.23361344635486603,0.7336504459381104]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7241379022598267},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7253270149230957},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7336504459381104},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7171379022598267,0.23861344635486603,0.7406504459381104],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7514863014221191},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7514863014221191},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7621878981590271},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۹","boundary":[0.21512605249881744,0.7514863014221191,0.23193277418613434,0.7621878981590271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.7514863014221191},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7514863014221191},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7621878981590271},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.949999988079071,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.7514863014221191,0.23529411852359772,0.7621878981590271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7514863014221191},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7514863014221191},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7621878981590271},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7444863014221191,0.24029411852359772,0.7691878981590271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7728894352912903},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7728894352912903},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7812128663063049},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۴۵","boundary":[0.21512605249881744,0.7728894352912903,0.23193277418613434,0.7812128663063049]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7728894352912903},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7728894352912903},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7812128663063049},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7658894352912903,0.23693277418613434,0.7882128663063049],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7514863014221191},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7514863014221191},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7669441103935242},{"x":0.756302535533905,"y":0.7669441103935242}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.7514863014221191,0.7848739624023438,0.7669441103935242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7514863014221191},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7514863014221191},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7669441103935242},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7669441103935242}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.7243697643280029,0.7514863014221191,0.7495798468589783,0.7669441103935242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7514863014221191},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7514863014221191},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7669441103935242},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7669441103935242}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7210084199905396,0.7514863014221191,0.7243697643280029,0.7669441103935242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7514863014221191},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7514863014221191},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7669441103935242}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.6739495992660522,0.7514863014221191,0.7142857313156128,0.7669441103935242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.7514863014221191},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7514863014221191},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7669441103935242}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عضلات","boundary":[0.6235294342041016,0.7514863014221191,0.6672269105911255,0.7669441103935242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7514863014221191},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7514863014221191},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7669441103935242},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7669441103935242}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"ناحیه","boundary":[0.5865546464920044,0.7514863014221191,0.6184874176979065,0.7669441103935242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.7514863014221191},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7514863014221191},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7669441103935242},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7669441103935242}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.5394958257675171,0.7514863014221191,0.5798319578170776,0.7669441103935242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.7514863014221191},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7514863014221191},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7669441103935242},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7669441103935242}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدن","boundary":[0.5109243988990784,0.7514863014221191,0.5327731370925903,0.7669441103935242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.7514863014221191},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7514863014221191},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7669441103935242},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7669441103935242}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هنگام","boundary":[0.46890756487846375,0.7514863014221191,0.5042017102241516,0.7669441103935242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.7514863014221191},{"x":0.462184876203537,"y":0.7514863014221191},{"x":0.462184876203537,"y":0.7669441103935242},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7669441103935242}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.42016807198524475,0.7514863014221191,0.462184876203537,0.7669441103935242]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.7514863014221191},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7514863014221191},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7669441103935242},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7669441103935242}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.41516807198524475,0.7444863014221191,0.7898739624023438,0.7739441103935242],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.770511269569397},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7847800254821777},{"x":0.6941176652908325,"y":0.785969078540802}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأثیرات","boundary":[0.6941176652908325,0.770511269569397,0.7361344695091248,0.7847800254821777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.770511269569397},{"x":0.6873949766159058,"y":0.770511269569397},{"x":0.6873949766159058,"y":0.785969078540802},{"x":0.6352941393852234,"y":0.785969078540802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناپایداری","boundary":[0.6352941393852234,0.770511269569397,0.6873949766159058,0.785969078540802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.770511269569397},{"x":0.6285714507102966,"y":0.770511269569397},{"x":0.6285714507102966,"y":0.785969078540802},{"x":0.6168067455291748,"y":0.785969078540802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6168067455291748,0.770511269569397,0.6285714507102966,0.785969078540802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.770511269569397},{"x":0.610084056854248,"y":0.770511269569397},{"x":0.610084056854248,"y":0.785969078540802},{"x":0.5714285969734192,"y":0.785969078540802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.5714285969734192,0.770511269569397,0.610084056854248,0.785969078540802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.770511269569397},{"x":0.5630252361297607,"y":0.770511269569397},{"x":0.5630252361297607,"y":0.785969078540802},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عضلانی","boundary":[0.5193277597427368,0.770511269569397,0.5630252361297607,0.785969078540802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.771700382232666},{"x":0.5126050710678101,"y":0.771700382232666},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7871581315994263},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اندامها","boundary":[0.4739495813846588,0.771700382232666,0.5126050710678101,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.771700382232666},{"x":0.4739495813846588,"y":0.771700382232666},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7871581315994263},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46890756487846375,0.771700382232666,0.4739495813846588,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7907253503799438},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8085612654685974},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تأثیرات","boundary":[0.6941176652908325,0.7907253503799438,0.7361344695091248,0.8085612654685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7919144034385681},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8097503185272217},{"x":0.6352941393852234,"y":0.8097503185272217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناپایداری","boundary":[0.6352941393852234,0.7919144034385681,0.6873949766159058,0.8097503185272217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6285714507102966,"y":0.8097503185272217},{"x":0.6168067455291748,"y":0.8097503185272217}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6168067455291748,0.7931034564971924,0.6285714507102966,0.8097503185272217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7931034564971924},{"x":0.610084056854248,"y":0.7931034564971924},{"x":0.610084056854248,"y":0.8097503185272217},{"x":0.5882353186607361,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نیرو","boundary":[0.5882353186607361,0.7931034564971924,0.610084056854248,0.8097503185272217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.7942925095558167},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7942925095558167},{"x":0.5815126299858093,"y":0.810939371585846},{"x":0.5764706134796143,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5764706134796143,0.7942925095558167,0.5815126299858093,0.810939371585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.7942925095558167},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5697479248046875,"y":0.810939371585846},{"x":0.5310924649238586,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سرعت","boundary":[0.529411792755127,0.7942925095558167,0.5697479248046875,0.810939371585846]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.771700382232666},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7681331634521484},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8097503185272217},{"x":0.46890756487846375,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.46390756487846374,0.764700382232666,0.7428151416778564,0.8167503185272217],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7942925095558167},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7942925095558167},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8026159405708313},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۷","boundary":[0.21512605249881744,0.7942925095558167,0.23193277418613434,0.8026159405708313]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.7942925095558167},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7942925095558167},{"x":0.2369747906923294,"y":0.8026159405708313},{"x":0.23529411852359772,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.7942925095558167,0.2369747906923294,0.8026159405708313]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7942925095558167},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7942925095558167},{"x":0.2369747906923294,"y":0.8026159405708313},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7872925095558166,0.2419747906923294,0.8096159405708313],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8489893078804016},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8478002548217773},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8585017919540405},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8596908450126648}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"پنج","boundary":[0.48403361439704895,0.8489893078804016,0.5042017102241516,0.8585017919540405]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8489893078804016},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8478002548217773},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8585017919540405},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8596908450126648}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.47903361439704895,0.8419893078804016,0.5092017102241516,0.8655017919540405],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/bb95d86a6793aeeb/pages/ZqxbFRXbQdelVvdK-sec.webp","jpeg":"/storage/books/bb95d86a6793aeeb/pages/xEYdvgxjVreJRsjC.jpg","blurred":"/storage/books/bb95d86a6793aeeb/pages/tCzHsNITJyEmwRKo.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003503283703026651,0.00021648114544032727,0.9986724807354582,0.9989666243149466]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.19024969637393951},{"x":0.22857142984867096,"y":0.19024969637393951},{"x":0.22857142984867096,"y":0.19857312738895416},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۵۰","boundary":[0.21512605249881744,0.19024969637393951,0.22857142984867096,0.19857312738895416]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.19024969637393951},{"x":0.22857142984867096,"y":0.19024969637393951},{"x":0.22857142984867096,"y":0.19857312738895416},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.1832496963739395,0.23357142984867096,0.20557312738895417],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7361344695091248,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7361344695091248,"y":0.20332936942577362},{"x":0.6756302714347839,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تمرینهای","boundary":[0.6756302714347839,0.18906064331531525,0.7361344695091248,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.18906064331531525},{"x":0.6689075827598572,"y":0.18906064331531525},{"x":0.6689075827598572,"y":0.20332936942577362},{"x":0.6016806960105896,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چندمفصلی","boundary":[0.6016806960105896,0.18906064331531525,0.6689075827598572,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.18906064331531525},{"x":0.5949580073356628,"y":0.18906064331531525},{"x":0.5949580073356628,"y":0.20332936942577362},{"x":0.583193302154541,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.583193302154541,0.18906064331531525,0.5949580073356628,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.18906064331531525},{"x":0.5764706134796143,"y":0.18906064331531525},{"x":0.5764706134796143,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5529412031173706,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.5529412031173706,0.18906064331531525,0.5764706134796143,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.18906064331531525},{"x":0.5462185144424438,"y":0.18906064331531525},{"x":0.5462185144424438,"y":0.20332936942577362},{"x":0.48571428656578064,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تمرینهای","boundary":[0.48571428656578064,0.18906064331531525,0.5462185144424438,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.18906064331531525},{"x":0.48067227005958557,"y":0.18906064331531525},{"x":0.48067227005958557,"y":0.20332936942577362},{"x":0.46554622054100037,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تک","boundary":[0.46554622054100037,0.18906064331531525,0.48067227005958557,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.18906064331531525},{"x":0.4588235318660736,"y":0.18906064331531525},{"x":0.4588235318660736,"y":0.20332936942577362},{"x":0.42016807198524475,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفصلی","boundary":[0.42016807198524475,0.18906064331531525,0.4588235318660736,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.18906064331531525},{"x":0.4100840389728546,"y":0.18906064331531525},{"x":0.4100840389728546,"y":0.20332936942577362},{"x":0.40504202246665955,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.40504202246665955,0.18906064331531525,0.4100840389728546,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.18906064331531525},{"x":0.40672269463539124,"y":0.18906064331531525},{"x":0.40672269463539124,"y":0.20332936942577362},{"x":0.37478992342948914,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ایزوله","boundary":[0.37478992342948914,0.18906064331531525,0.40672269463539124,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.18906064331531525},{"x":0.37142857909202576,"y":0.18906064331531525},{"x":0.37142857909202576,"y":0.20332936942577362},{"x":0.3680672347545624,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3680672347545624,0.18906064331531525,0.37142857909202576,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.18906064331531525},{"x":0.364705890417099,"y":0.18906064331531525},{"x":0.364705890417099,"y":0.20332936942577362},{"x":0.35798320174217224,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.35798320174217224,0.18906064331531525,0.364705890417099,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7361344695091248,"y":0.21165280044078827},{"x":0.7361344695091248,"y":0.22473245859146118},{"x":0.7008403539657593,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توصیه","boundary":[0.702521026134491,0.2104637324810028,0.7361344695091248,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.2104637324810028},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2104637324810028},{"x":0.6991596817970276,"y":0.22235433757305145},{"x":0.6890756487846375,"y":0.22235433757305145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6890756487846375,0.2104637324810028,0.6991596817970276,0.22235433757305145]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7361344695091248,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7361344695091248,"y":0.22473245859146118},{"x":0.35798320174217224,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.35298320174217224,0.18206064331531524,0.7411344695091248,0.2317324585914612],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2104637324810028},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2104637324810028},{"x":0.22857142984867096,"y":0.21997621655464172},{"x":0.21512605249881744,"y":0.21997621655464172}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۱","boundary":[0.21512605249881744,0.2104637324810028,0.22857142984867096,0.21997621655464172]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2104637324810028},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2104637324810028},{"x":0.22857142984867096,"y":0.21997621655464172},{"x":0.21512605249881744,"y":0.21997621655464172}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2034637324810028,0.23357142984867096,0.22697621655464173],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.23900118470191956},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2378121316432953},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2473246157169342},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24851366877555847}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۳","boundary":[0.21512605249881744,0.23900118470191956,0.23361344635486603,0.2473246157169342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.23900118470191956},{"x":0.2369747906923294,"y":0.23900118470191956},{"x":0.2369747906923294,"y":0.24851366877555847},{"x":0.23529411852359772,"y":0.24851366877555847}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.23900118470191956,0.2369747906923294,0.24851366877555847]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.23900118470191956},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2378121316432953},{"x":0.2369747906923294,"y":0.24851366877555847},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24851366877555847}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.23200118470191955,0.2419747906923294,0.2555136687755585],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.25921520590782166},{"x":0.23193277418613434,"y":0.25921520590782166},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2675386369228363},{"x":0.21512605249881744,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۳","boundary":[0.21512605249881744,0.25921520590782166,0.23193277418613434,0.2675386369228363]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.25921520590782166},{"x":0.23529411852359772,"y":0.25921520590782166},{"x":0.23529411852359772,"y":0.26872771978378296},{"x":0.23529411852359772,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.25921520590782166,0.23529411852359772,0.26872771978378296]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.25921520590782166},{"x":0.23529411852359772,"y":0.25921520590782166},{"x":0.23529411852359772,"y":0.26872771978378296},{"x":0.21512605249881744,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.25221520590782165,0.24029411852359772,0.27572771978378297],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2806183099746704},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2806183099746704},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2901307940483093},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۴","boundary":[0.21512605249881744,0.2806183099746704,0.23193277418613434,0.2901307940483093]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.2806183099746704},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2806183099746704},{"x":0.2369747906923294,"y":0.28894174098968506},{"x":0.23529411852359772,"y":0.28894174098968506}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.2806183099746704,0.2369747906923294,0.28894174098968506]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2806183099746704},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2806183099746704},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2901307940483093},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2736183099746704,0.2419747906923294,0.29713079404830933],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.30202141404151917},{"x":0.23193277418613434,"y":0.30202141404151917},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3115338981151581},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۵","boundary":[0.21512605249881744,0.30202141404151917,0.23193277418613434,0.3115338981151581]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.30202141404151917},{"x":0.23193277418613434,"y":0.30202141404151917},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3115338981151581},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.29502141404151916,0.23693277418613434,0.3185338981151581],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.32223543524742126},{"x":0.23193277418613434,"y":0.32223543524742126},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3317479193210602},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۶","boundary":[0.21512605249881744,0.32223543524742126,0.23193277418613434,0.3317479193210602]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.32223543524742126},{"x":0.23193277418613434,"y":0.32223543524742126},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3317479193210602},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.31523543524742126,0.23693277418613434,0.3387479193210602],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3448275923728943},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3448275923728943},{"x":0.23193277418613434,"y":0.35315102338790894},{"x":0.21512605249881744,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۸","boundary":[0.21512605249881744,0.3448275923728943,0.23193277418613434,0.35315102338790894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.3448275923728943},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3448275923728943},{"x":0.23529411852359772,"y":0.35315102338790894},{"x":0.23529411852359772,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.3448275923728943,0.23529411852359772,0.35315102338790894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3448275923728943},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3448275923728943},{"x":0.23529411852359772,"y":0.35315102338790894},{"x":0.21512605249881744,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3378275923728943,0.24029411852359772,0.36015102338790894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.36623066663742065},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3650416135787964},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3745540976524353},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۹","boundary":[0.21512605249881744,0.36623066663742065,0.23193277418613434,0.3745540976524353]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.36623066663742065},{"x":0.23529411852359772,"y":0.36623066663742065},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3745540976524353},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.36623066663742065,0.23529411852359772,0.3745540976524353]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.36623066663742065},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3650416135787964},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3745540976524353},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.35923066663742065,0.24029411852359772,0.3815540976524353],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3852556347846985},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3852556347846985},{"x":0.22857142984867096,"y":0.39595720171928406},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39595720171928406}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۰","boundary":[0.21512605249881744,0.3852556347846985,0.22857142984867096,0.39595720171928406]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3852556347846985},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3852556347846985},{"x":0.22857142984867096,"y":0.39595720171928406},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39595720171928406}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3782556347846985,0.23357142984867096,0.40295720171928406],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4078477919101715},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4078477919101715},{"x":0.23193277418613434,"y":0.41617122292518616},{"x":0.21344538033008575,"y":0.41617122292518616}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۲","boundary":[0.21344538033008575,0.4078477919101715,0.23193277418613434,0.41617122292518616]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4078477919101715},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4078477919101715},{"x":0.23193277418613434,"y":0.41617122292518616},{"x":0.21344538033008575,"y":0.41617122292518616}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4008477919101715,0.23693277418613434,0.42317122292518616],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.428061842918396},{"x":0.23025210201740265,"y":0.428061842918396},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4375743269920349},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۲","boundary":[0.21344538033008575,0.428061842918396,0.23025210201740265,0.4375743269920349]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.428061842918396},{"x":0.23025210201740265,"y":0.428061842918396},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4375743269920349},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.421061842918396,0.23525210201740265,0.4445743269920349],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.44946491718292236},{"x":0.23193277418613434,"y":0.44946491718292236},{"x":0.23193277418613434,"y":0.457788348197937},{"x":0.21344538033008575,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۴","boundary":[0.21344538033008575,0.44946491718292236,0.23193277418613434,0.457788348197937]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.44946491718292236},{"x":0.23193277418613434,"y":0.44946491718292236},{"x":0.23193277418613434,"y":0.457788348197937},{"x":0.21344538033008575,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.44246491718292236,0.23693277418613434,0.464788348197937],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4708680212497711},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4708680212497711},{"x":0.23025210201740265,"y":0.47919145226478577},{"x":0.21512605249881744,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۵","boundary":[0.21512605249881744,0.4708680212497711,0.23025210201740265,0.47919145226478577]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4708680212497711},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4708680212497711},{"x":0.23025210201740265,"y":0.47919145226478577},{"x":0.21512605249881744,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4638680212497711,0.23525210201740265,0.4861914522647858],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4922710955142975},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4922710955142975},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5005945563316345},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۶","boundary":[0.21512605249881744,0.4922710955142975,0.23025210201740265,0.5005945563316345]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4922710955142975},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4922710955142975},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5005945563316345},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4852710955142975,0.23525210201740265,0.5075945563316345],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5136741995811462},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5136741995811462},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5219976305961609},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۷","boundary":[0.21512605249881744,0.5136741995811462,0.23025210201740265,0.5219976305961609]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5136741995811462},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5136741995811462},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5219976305961609},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5066741995811462,0.23525210201740265,0.5289976305961609],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7848739624023438,"y":0.25208085775375366},{"x":0.756302535533905,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.2378121316432953,0.7848739624023438,0.25208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7495798468589783,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7142857313156128,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.7142857313156128,0.2378121316432953,0.7495798468589783,0.25208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7126050591468811,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7092437148094177,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7092437148094177,0.2378121316432953,0.7126050591468811,0.25208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.2378121316432953},{"x":0.702521026134491,"y":0.2378121316432953},{"x":0.702521026134491,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6672269105911255,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.6672269105911255,0.2378121316432953,0.702521026134491,0.25208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.2378121316432953},{"x":0.658823549747467,"y":0.2378121316432953},{"x":0.658823549747467,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6470588445663452,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6470588445663452,0.2378121316432953,0.658823549747467,0.25208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.2378121316432953},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2378121316432953},{"x":0.6420168280601501,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6386554837226868,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6386554837226868,0.2378121316432953,0.6420168280601501,0.25208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.2378121316432953},{"x":0.63193279504776,"y":0.2378121316432953},{"x":0.63193279504776,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5966386795043945,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.5966386795043945,0.2378121316432953,0.63193279504776,0.25208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.2378121316432953},{"x":0.5932773351669312,"y":0.2378121316432953},{"x":0.5932773351669312,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5647059082984924,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.5647059082984924,0.2378121316432953,0.5932773351669312,0.25208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.2378121316432953},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2378121316432953},{"x":0.5579832196235657,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5512605309486389,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5512605309486389,0.2378121316432953,0.5579832196235657,0.25208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.2378121316432953},{"x":0.5462185144424438,"y":0.2378121316432953},{"x":0.5462185144424438,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5159664154052734,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.5159664154052734,0.2378121316432953,0.5462185144424438,0.25208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.2378121316432953},{"x":0.5092437267303467,"y":0.2378121316432953},{"x":0.5092437267303467,"y":0.25208085775375366},{"x":0.4722689092159271,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تقویت","boundary":[0.4722689092159271,0.2378121316432953,0.5092437267303467,0.25208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.2378121316432953},{"x":0.46554622054100037,"y":0.2378121316432953},{"x":0.46554622054100037,"y":0.25208085775375366},{"x":0.43361344933509827,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ناحیه","boundary":[0.43361344933509827,0.2378121316432953,0.46554622054100037,0.25208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.2378121316432953},{"x":0.4268907606601715,"y":0.2378121316432953},{"x":0.4268907606601715,"y":0.25208085775375366},{"x":0.38655462861061096,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.38655462861061096,0.2378121316432953,0.4268907606601715,0.25208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.2378121316432953},{"x":0.3815126121044159,"y":0.2378121316432953},{"x":0.3815126121044159,"y":0.25208085775375366},{"x":0.35966387391090393,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بدن","boundary":[0.35966387391090393,0.2378121316432953,0.3815126121044159,0.25208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.2378121316432953},{"x":0.35798320174217224,"y":0.2378121316432953},{"x":0.35798320174217224,"y":0.25208085775375366},{"x":0.35462185740470886,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.35462185740470886,0.2378121316432953,0.35798320174217224,0.25208085775375366]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7848739624023438,"y":0.25208085775375366},{"x":0.35462185740470886,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.34962185740470886,0.23081213164329528,0.7898739624023438,0.25908085775375367],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.25921520590782166},{"x":0.7378151416778564,"y":0.25921520590782166},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2734839618206024},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2734839618206024}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کرانچ","boundary":[0.7058823704719543,0.25921520590782166,0.7378151416778564,0.2734839618206024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.25921520590782166},{"x":0.6991596817970276,"y":0.25921520590782166},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2734839618206024},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2734839618206024}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دوچرخه","boundary":[0.6504201889038086,0.25921520590782166,0.6991596817970276,0.2734839618206024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.25921520590782166},{"x":0.6470588445663452,"y":0.25921520590782166},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2734839618206024},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2734839618206024}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6453781723976135,0.25921520590782166,0.6470588445663452,0.2734839618206024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.27942925691604614},{"x":0.7361344695091248,"y":0.27942925691604614},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2936979830265045},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2936979830265045}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کرانچ","boundary":[0.7058823704719543,0.27942925691604614,0.7361344695091248,0.2936979830265045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.27942925691604614},{"x":0.6991596817970276,"y":0.27942925691604614},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2936979830265045},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2936979830265045}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"معکوس","boundary":[0.6638655662536621,0.27942925691604614,0.6991596817970276,0.2936979830265045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.2806183099746704},{"x":0.653781533241272,"y":0.2806183099746704},{"x":0.653781533241272,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2948870360851288}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6487395167350769,0.2806183099746704,0.653781533241272,0.2948870360851288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.29964327812194824},{"x":0.7361344695091248,"y":0.29964327812194824},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3151010572910309}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بالا","boundary":[0.7210084199905396,0.29964327812194824,0.7361344695091248,0.3151010572910309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.29964327812194824},{"x":0.7193277478218079,"y":0.29964327812194824},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3151010572910309}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آوردن","boundary":[0.6857143044471741,0.29964327812194824,0.7193277478218079,0.3151010572910309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.29964327812194824},{"x":0.6773109436035156,"y":0.29964327812194824},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3151010572910309}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دست","boundary":[0.6470588445663452,0.29964327812194824,0.6773109436035156,0.3151010572910309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.29964327812194824},{"x":0.6403361558914185,"y":0.29964327812194824},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3151010572910309}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6369748115539551,0.29964327812194824,0.6403361558914185,0.3151010572910309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.29964327812194824},{"x":0.6285714507102966,"y":0.29964327812194824},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3151010572910309}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پای","boundary":[0.6084033846855164,0.29964327812194824,0.6285714507102966,0.3151010572910309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.29964327812194824},{"x":0.6016806960105896,"y":0.29964327812194824},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3151010572910309},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3151010572910309}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مخالف","boundary":[0.5697479248046875,0.29964327812194824,0.6016806960105896,0.3151010572910309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.29964327812194824},{"x":0.561344563961029,"y":0.29964327812194824},{"x":0.561344563961029,"y":0.3151010572910309},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3151010572910309}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5596638917922974,0.29964327812194824,0.561344563961029,0.3151010572910309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.32223543524742126},{"x":0.7361344695091248,"y":0.32223543524742126},{"x":0.7361344695091248,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6991596817970276,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پاندول","boundary":[0.6991596817970276,0.32223543524742126,0.7361344695091248,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.32223543524742126},{"x":0.6924369931221008,"y":0.32223543524742126},{"x":0.6924369931221008,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6571428775787354,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"معکوس","boundary":[0.6571428775787354,0.32223543524742126,0.6924369931221008,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.32223543524742126},{"x":0.6453781723976135,"y":0.32223543524742126},{"x":0.6453781723976135,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6403361558914185,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6403361558914185,0.32223543524742126,0.6453781723976135,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.34363853931427},{"x":0.7361344695091248,"y":0.34363853931427},{"x":0.7361344695091248,"y":0.35671818256378174},{"x":0.702521026134491,"y":0.3579072654247284}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پلانک","boundary":[0.702521026134491,0.34363853931427,0.7361344695091248,0.35671818256378174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.3448275923728943},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3448275923728943},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3579072654247284},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3579072654247284}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6823529601097107,0.3448275923728943,0.6957983374595642,0.3579072654247284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.3448275923728943},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3448275923728943},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3579072654247284},{"x":0.63193279504776,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.63193279504776,0.3448275923728943,0.6773109436035156,0.3579072654247284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.3448275923728943},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3448275923728943},{"x":0.6252101063728333,"y":0.35909631848335266},{"x":0.605042040348053,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دمر","boundary":[0.605042040348053,0.3448275923728943,0.6252101063728333,0.35909631848335266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.3448275923728943},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3448275923728943},{"x":0.6016806960105896,"y":0.35909631848335266},{"x":0.6000000238418579,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6000000238418579,0.3448275923728943,0.6016806960105896,0.35909631848335266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.3638525605201721},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3638525605201721},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3781212866306305},{"x":0.702521026134491,"y":0.3781212866306305}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پلانک","boundary":[0.702521026134491,0.3638525605201721,0.7361344695091248,0.3781212866306305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3781212866306305},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3781212866306305}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6890756487846375,0.3638525605201721,0.6957983374595642,0.3781212866306305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3781212866306305},{"x":0.658823549747467,"y":0.3781212866306305}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توپ","boundary":[0.658823549747467,0.3638525605201721,0.6823529601097107,0.3781212866306305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3781212866306305},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3781212866306305}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعادل","boundary":[0.6201680898666382,0.3638525605201721,0.6521008610725403,0.3781212866306305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3781212866306305},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3781212866306305}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6084033846855164,0.3638525605201721,0.6117647290229797,0.3781212866306305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6000000238418579,"y":0.37931033968925476},{"x":0.583193302154541,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خم","boundary":[0.583193302154541,0.3638525605201721,0.6000000238418579,0.37931033968925476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.3650416135787964},{"x":0.578151285648346,"y":0.3650416135787964},{"x":0.578151285648346,"y":0.37931033968925476},{"x":0.5512605309486389,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.5512605309486389,0.3650416135787964,0.578151285648346,0.37931033968925476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.3650416135787964},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3650416135787964},{"x":0.5411764979362488,"y":0.37931033968925476},{"x":0.5210084319114685,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدن","boundary":[0.5210084319114685,0.3650416135787964,0.5411764979362488,0.37931033968925476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.3650416135787964},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3650416135787964},{"x":0.5126050710678101,"y":0.37931033968925476},{"x":0.5042017102241516,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5042017102241516,0.3650416135787964,0.5126050710678101,0.37931033968925476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.3650416135787964},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3650416135787964},{"x":0.4957983195781708,"y":0.37931033968925476},{"x":0.48067227005958557,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بالا","boundary":[0.48067227005958557,0.3650416135787964,0.4957983195781708,0.37931033968925476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.3650416135787964},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3650416135787964},{"x":0.4739495813846588,"y":0.37931033968925476},{"x":0.45042017102241516,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.45042017102241516,0.3650416135787964,0.4739495813846588,0.37931033968925476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.3650416135787964},{"x":0.4436974823474884,"y":0.3650416135787964},{"x":0.4436974823474884,"y":0.37931033968925476},{"x":0.42184874415397644,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توپ","boundary":[0.42184874415397644,0.3650416135787964,0.4436974823474884,0.37931033968925476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.3650416135787964},{"x":0.41848739981651306,"y":0.3650416135787964},{"x":0.41848739981651306,"y":0.37931033968925476},{"x":0.413445383310318,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.413445383310318,0.3650416135787964,0.41848739981651306,0.37931033968925476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.3852556347846985},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3852556347846985},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3983353078365326},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پل","boundary":[0.7226890921592712,0.3852556347846985,0.7361344695091248,0.3983353078365326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3852556347846985},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3852556347846985},{"x":0.7159664034843445,"y":0.39952436089515686},{"x":0.707563042640686,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.707563042640686,0.3852556347846985,0.7159664034843445,0.39952436089515686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.3852556347846985},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3852556347846985},{"x":0.7008403539657593,"y":0.39952436089515686},{"x":0.6789916157722473,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پهلو","boundary":[0.6789916157722473,0.3852556347846985,0.7008403539657593,0.39952436089515686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3852556347846985},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3852556347846985},{"x":0.6756302714347839,"y":0.39952436089515686},{"x":0.6705882549285889,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6705882549285889,0.3852556347846985,0.6756302714347839,0.39952436089515686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.40665873885154724},{"x":0.7361344695091248,"y":0.40665873885154724},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4209274649620056},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.6991596817970276,0.40665873885154724,0.7361344695091248,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.40665873885154724},{"x":0.6924369931221008,"y":0.40665873885154724},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4209274649620056},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کبرا","boundary":[0.6672269105911255,0.40665873885154724,0.6924369931221008,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.40665873885154724},{"x":0.6672269105911255,"y":0.40665873885154724},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4209274649620056},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6621848940849304,0.40665873885154724,0.6672269105911255,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.4256837069988251},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4256837069988251},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4411414861679077},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بالا","boundary":[0.7210084199905396,0.4256837069988251,0.7394958138465881,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.4256837069988251},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4256837069988251},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4411414861679077},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آوردن","boundary":[0.6857143044471741,0.4256837069988251,0.7226890921592712,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4411414861679077},{"x":0.6352941393852234,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عضلات","boundary":[0.6352941393852234,0.4256837069988251,0.6773109436035156,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6285714507102966,"y":0.44233056902885437},{"x":0.5899159908294678,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سرینی","boundary":[0.5899159908294678,0.4256837069988251,0.6285714507102966,0.44233056902885437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.42687276005744934},{"x":0.5815126299858093,"y":0.42687276005744934},{"x":0.5815126299858093,"y":0.44233056902885437},{"x":0.578151285648346,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.578151285648346,0.42687276005744934,0.5815126299858093,0.44233056902885437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.42687276005744934},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4256837069988251},{"x":0.5714285969734192,"y":0.44233056902885437},{"x":0.5025210380554199,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"همسترینگ","boundary":[0.5025210380554199,0.42687276005744934,0.5714285969734192,0.44233056902885437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.428061842918396},{"x":0.49747899174690247,"y":0.428061842918396},{"x":0.49747899174690247,"y":0.44351962208747864},{"x":0.49747899174690247,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.49747899174690247,0.428061842918396,0.49747899174690247,0.44351962208747864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7361344695091248,"y":0.46254459023475647},{"x":0.707563042640686,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هایپر","boundary":[0.707563042640686,0.4482758641242981,0.7361344695091248,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7092437148094177,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6504201889038086,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اکستنشن","boundary":[0.6504201889038086,0.4482758641242981,0.7092437148094177,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6420168280601501,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6420168280601501,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6369748115539551,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6369748115539551,0.44946491718292236,0.6420168280601501,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6369748115539551,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6369748115539551,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6268907785415649,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"باز","boundary":[0.6268907785415649,0.44946491718292236,0.6369748115539551,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6218487620353699,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6218487620353699,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5915966629981995,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.5915966629981995,0.44946491718292236,0.6218487620353699,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.44946491718292236},{"x":0.578151285648346,"y":0.44946491718292236},{"x":0.578151285648346,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5546218752861023,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کمر","boundary":[0.5546218752861023,0.44946491718292236,0.578151285648346,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5495798587799072,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5495798587799072,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5243697762489319,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.5243697762489319,0.44946491718292236,0.5495798587799072,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5176470875740051,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5176470875740051,"y":0.46373364329338074},{"x":0.49747899174690247,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"توپ","boundary":[0.49747899174690247,0.44946491718292236,0.5176470875740051,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.44946491718292236},{"x":0.4924369752407074,"y":0.44946491718292236},{"x":0.4924369752407074,"y":0.46373364329338074},{"x":0.48739495873451233,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.48739495873451233,0.44946491718292236,0.4924369752407074,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.46967896819114685},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4684898853302002},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هایپراکستنشن","boundary":[0.6487395167350769,0.46967896819114685,0.7361344695091248,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.46967896819114685},{"x":0.6420168280601501,"y":0.46967896819114685},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معکوس","boundary":[0.5966386795043945,0.46967896819114685,0.6420168280601501,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.46967896819114685},{"x":0.5899159908294678,"y":0.46967896819114685},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.5647059082984924,0.46967896819114685,0.5899159908294678,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.46967896819114685},{"x":0.5596638917922974,"y":0.46967896819114685},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توپ","boundary":[0.5394958257675171,0.46967896819114685,0.5596638917922974,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.46967896819114685},{"x":0.5361344814300537,"y":0.46967896819114685},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4839476943016052},{"x":0.529411792755127,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.529411792755127,0.46967896819114685,0.5361344814300537,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4910820424556732},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4910820424556732},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کرانچ","boundary":[0.7058823704719543,0.4910820424556732,0.7378151416778564,0.5053507685661316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.4910820424556732},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4910820424556732},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.6739495992660522,0.4910820424556732,0.6991596817970276,0.5053507685661316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.4922710955142975},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4910820424556732},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"توپ","boundary":[0.6453781723976135,0.4922710955142975,0.6689075827598572,0.5053507685661316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.4922710955142975},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4922710955142975},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5065398216247559},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6386554837226868,0.4922710955142975,0.6403361558914185,0.5065398216247559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.512485146522522},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5112960934638977},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7058823704719543,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کرانچ","boundary":[0.7058823704719543,0.512485146522522,0.7378151416778564,0.5255647897720337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.512485146522522},{"x":0.6991596817970276,"y":0.512485146522522},{"x":0.6991596817970276,"y":0.526753842830658},{"x":0.6924369931221008,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6907563209533691,0.512485146522522,0.6991596817970276,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.512485146522522},{"x":0.6840336322784424,"y":0.512485146522522},{"x":0.6857143044471741,"y":0.526753842830658},{"x":0.6621848940849304,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پهلو","boundary":[0.6605042219161987,0.512485146522522,0.6857143044471741,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5136741995811462},{"x":0.6554622054100037,"y":0.512485146522522},{"x":0.6554622054100037,"y":0.526753842830658},{"x":0.63193279504776,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.6302521228790283,0.5136741995811462,0.6554622054100037,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5136741995811462},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5136741995811462},{"x":0.6252101063728333,"y":0.526753842830658},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"توپ","boundary":[0.6033613681793213,0.5136741995811462,0.6252101063728333,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.5136741995811462},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5136741995811462},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5279428958892822},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5949580073356628,0.5136741995811462,0.6000000238418579,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5338882207870483},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5326991677284241},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرانچ","boundary":[0.7058823704719543,0.5338882207870483,0.7361344695091248,0.5469679236412048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5338882207870483},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5338882207870483},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5481569766998291},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چرخشی","boundary":[0.6487395167350769,0.5338882207870483,0.6991596817970276,0.5481569766998291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5338882207870483},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5338882207870483},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5481569766998291},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.6184874176979065,0.5338882207870483,0.6420168280601501,0.5481569766998291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5350772738456726},{"x":0.610084056854248,"y":0.5338882207870483},{"x":0.610084056854248,"y":0.5481569766998291},{"x":0.583193302154541,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"توپ","boundary":[0.583193302154541,0.5350772738456726,0.610084056854248,0.5481569766998291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5350772738456726},{"x":0.583193302154541,"y":0.5350772738456726},{"x":0.583193302154541,"y":0.5493460297584534},{"x":0.583193302154541,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.583193302154541,0.5350772738456726,0.583193302154541,0.5493460297584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5695600509643555},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پل","boundary":[0.7226890921592712,0.5552912950515747,0.7378151416778564,0.5695600509643555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5541022419929504},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5541022419929504},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.6924369931221008,0.5541022419929504,0.7159664034843445,0.5695600509643555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5541022419929504},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5541022419929504},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5683709979057312},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توپ","boundary":[0.6605042219161987,0.5541022419929504,0.6857143044471741,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5541022419929504},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5541022419929504},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5683709979057312},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6436975002288818,0.5541022419929504,0.6554622054100037,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5541022419929504},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5541022419929504},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5695600509643555},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.5932773351669312,0.5541022419929504,0.6369748115539551,0.5695600509643555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5541022419929504},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5541022419929504},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5683709979057312},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"طاق","boundary":[0.5630252361297607,0.5541022419929504,0.5865546464920044,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.5541022419929504},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5541022419929504},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5683709979057312},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باز","boundary":[0.5478991866111755,0.5541022419929504,0.5596638917922974,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5541022419929504},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5541022419929504},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5683709979057312},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5428571701049805,0.5541022419929504,0.5428571701049805,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5766944289207458},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5755053758621216},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5885850191116333},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"چرخش","boundary":[0.6907563209533691,0.5766944289207458,0.7361344695091248,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5778834819793701},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5897740721702576},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"روسی","boundary":[0.6554622054100037,0.5778834819793701,0.6840336322784424,0.5897740721702576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5790725350379944},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5790725350379944},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6453781723976135,0.5790725350379944,0.6487395167350769,0.5909631252288818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5980975031852722},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5980975031852722},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6111771464347839},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خم","boundary":[0.7193277478218079,0.5980975031852722,0.7361344695091248,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.596908450126648},{"x":0.7159664034843445,"y":0.596908450126648},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.6873949766159058,0.596908450126648,0.7159664034843445,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.596908450126648},{"x":0.680672287940979,"y":0.596908450126648},{"x":0.680672287940979,"y":0.6099880933761597},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6739495992660522,0.596908450126648,0.680672287940979,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.596908450126648},{"x":0.6672269105911255,"y":0.596908450126648},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6099880933761597},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پهلو","boundary":[0.6436975002288818,0.596908450126648,0.6672269105911255,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.596908450126648},{"x":0.6369748115539551,"y":0.596908450126648},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6099880933761597},{"x":0.63193279504776,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.63193279504776,0.596908450126648,0.6369748115539551,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.596908450126648},{"x":0.6252101063728333,"y":0.596908450126648},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6099880933761597},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دمبل","boundary":[0.5932773351669312,0.596908450126648,0.6252101063728333,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.596908450126648},{"x":0.5882353186607361,"y":0.596908450126648},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6099880933761597},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5882353186607361,0.596908450126648,0.5882353186607361,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.61712247133255},{"x":0.7361344695091248,"y":0.61712247133255},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6313912272453308},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6313912272453308}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.6974790096282959,0.61712247133255,0.7361344695091248,0.6313912272453308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6183115243911743},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6183115243911743},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6313912272453308},{"x":0.680672287940979,"y":0.6313912272453308}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"رو","boundary":[0.680672287940979,0.6183115243911743,0.6907563209533691,0.6313912272453308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6183115243911743},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6183115243911743},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6313912272453308},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6313912272453308}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6638655662536621,0.6183115243911743,0.6739495992660522,0.6313912272453308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6183115243911743},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6183115243911743},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6313912272453308},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6313912272453308}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"جلو","boundary":[0.6369748115539551,0.6183115243911743,0.6571428775787354,0.6313912272453308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6183115243911743},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6183115243911743},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6325802803039551},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6252101063728333,0.6183115243911743,0.6302521228790283,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6183115243911743},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6183115243911743},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6325802803039551},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عقب","boundary":[0.5915966629981995,0.6183115243911743,0.6184874176979065,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.6183115243911743},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6183115243911743},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6325802803039551},{"x":0.556302547454834,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هالتر","boundary":[0.556302547454834,0.6183115243911743,0.5848739743232727,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6183115243911743},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6183115243911743},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6325802803039551},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.5260504484176636,0.6183115243911743,0.5495798587799072,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6183115243911743},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6183115243911743},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6325802803039551},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.4924369752407074,0.6183115243911743,0.5193277597427368,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.6183115243911743},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6183115243911743},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6325802803039551},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48403361439704895,0.6183115243911743,0.48739495873451233,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6385255455970764},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6385255455970764},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قدم","boundary":[0.7159664034843445,0.6385255455970764,0.7378151416778564,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6385255455970764},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6385255455970764},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برداشتن","boundary":[0.6689075827598572,0.6385255455970764,0.7159664034843445,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6397145986557007},{"x":0.658823549747467,"y":0.6397145986557007},{"x":0.658823549747467,"y":0.6527943015098572},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6403361558914185,0.6397145986557007,0.658823549747467,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6527943015098572},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"همه","boundary":[0.6168067455291748,0.6385255455970764,0.6403361558914185,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6385255455970764},{"x":0.610084056854248,"y":0.6385255455970764},{"x":0.610084056854248,"y":0.6527943015098572},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جهات","boundary":[0.5747899413108826,0.6385255455970764,0.610084056854248,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6385255455970764},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6385255455970764},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6527943015098572},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5647059082984924,0.6385255455970764,0.5680672526359558,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6385255455970764},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6385255455970764},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6527943015098572},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلو","boundary":[0.5428571701049805,0.6385255455970764,0.5596638917922974,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6385255455970764},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6385255455970764},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6527943015098572},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5394958257675171,0.6385255455970764,0.5428571701049805,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6385255455970764},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6385255455970764},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6527943015098572},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عقب","boundary":[0.5058823823928833,0.6385255455970764,0.5310924649238586,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.6385255455970764},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6385255455970764},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6527943015098572},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5008403658866882,0.6385255455970764,0.5042017102241516,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.6385255455970764},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6385255455970764},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6527943015098572},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پهلو","boundary":[0.4739495813846588,0.6385255455970764,0.4941176474094391,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6385255455970764},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6385255455970764},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6527943015098572},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.46554622054100037,0.6385255455970764,0.46890756487846375,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.6385255455970764},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6385255455970764},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6527943015098572},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.45378151535987854,0.6385255455970764,0.4588235318660736,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.6385255455970764},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6385255455970764},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6527943015098572},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.40336135029792786,0.6385255455970764,0.4453781545162201,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.6385255455970764},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6385255455970764},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6527943015098572},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.38823530077934265,0.6385255455970764,0.3966386616230011,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.6385255455970764},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6385255455970764},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6527943015098572},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوار","boundary":[0.3630252182483673,0.6385255455970764,0.3815126121044159,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.6385255455970764},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6385255455970764},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6527943015098572},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مقاومتی","boundary":[0.3142857253551483,0.6385255455970764,0.35630252957344055,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.6385255455970764},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6385255455970764},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6527943015098572},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3042016923427582,0.6385255455970764,0.30756303668022156,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6587395668029785},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6587395668029785},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6741973757743835},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6741973757743835}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کرانچ","boundary":[0.7058823704719543,0.6587395668029785,0.7361344695091248,0.6741973757743835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6587395668029785},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6587395668029785},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6741973757743835},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6741973757743835}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6857143044471741,0.6587395668029785,0.6991596817970276,0.6741973757743835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6587395668029785},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6587395668029785},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6741973757743835},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6741973757743835}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.6487395167350769,0.6587395668029785,0.6789916157722473,0.6741973757743835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6599286794662476},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6587395668029785},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6741973757743835},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6741973757743835}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زانوزده","boundary":[0.6033613681793213,0.6599286794662476,0.6420168280601501,0.6741973757743835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6599286794662476},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6599286794662476},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6753864288330078},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5915966629981995,0.6599286794662476,0.5966386795043945,0.6753864288330078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6599286794662476},{"x":0.583193302154541,"y":0.6599286794662476},{"x":0.583193302154541,"y":0.6741973757743835},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.5411764979362488,0.6599286794662476,0.583193302154541,0.6741973757743835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6599286794662476},{"x":0.534453809261322,"y":0.6599286794662476},{"x":0.534453809261322,"y":0.6753864288330078},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5260504484176636,0.6599286794662476,0.534453809261322,0.6753864288330078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.6599286794662476},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6599286794662476},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6753864288330078},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سیم","boundary":[0.4957983195781708,0.6599286794662476,0.5210084319114685,0.6753864288330078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6599286794662476},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6599286794662476},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6753864288330078},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کش","boundary":[0.4773109257221222,0.6599286794662476,0.4941176474094391,0.6753864288330078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.6611177325248718},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6611177325248718},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6765754818916321},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4638655483722687,0.6611177325248718,0.46890756487846375,0.6765754818916321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6813317537307739},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6813317537307739},{"x":0.7378151416778564,"y":0.696789562702179},{"x":0.7058823704719543,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کرانچ","boundary":[0.7058823704719543,0.6813317537307739,0.7378151416778564,0.696789562702179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6813317537307739},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6813317537307739},{"x":0.6991596817970276,"y":0.696789562702179},{"x":0.6487395167350769,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چرخشی","boundary":[0.6487395167350769,0.6813317537307739,0.6991596817970276,0.696789562702179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6813317537307739},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6813317537307739},{"x":0.6420168280601501,"y":0.696789562702179},{"x":0.6302521228790283,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6302521228790283,0.6813317537307739,0.6420168280601501,0.696789562702179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6813317537307739},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6813317537307739},{"x":0.6235294342041016,"y":0.696789562702179},{"x":0.5915966629981995,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.5915966629981995,0.6813317537307739,0.6235294342041016,0.696789562702179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6813317537307739},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6813317537307739},{"x":0.5865546464920044,"y":0.696789562702179},{"x":0.5462185144424438,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زانوزده","boundary":[0.5462185144424438,0.6813317537307739,0.5865546464920044,0.696789562702179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6813317537307739},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6813317537307739},{"x":0.5411764979362488,"y":0.696789562702179},{"x":0.534453809261322,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.534453809261322,0.6813317537307739,0.5411764979362488,0.696789562702179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.6813317537307739},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6813317537307739},{"x":0.5277311205863953,"y":0.696789562702179},{"x":0.48403361439704895,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.48403361439704895,0.6813317537307739,0.5277311205863953,0.696789562702179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.6813317537307739},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6813317537307739},{"x":0.4773109257221222,"y":0.696789562702179},{"x":0.46890756487846375,"y":0.696789562702179}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.46890756487846375,0.6813317537307739,0.4773109257221222,0.696789562702179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.6813317537307739},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6813317537307739},{"x":0.4638655483722687,"y":0.696789562702179},{"x":0.43865546584129333,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سیم","boundary":[0.43865546584129333,0.6813317537307739,0.4638655483722687,0.696789562702179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.6813317537307739},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6813317537307739},{"x":0.43697479367256165,"y":0.696789562702179},{"x":0.42016807198524475,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"کش","boundary":[0.42016807198524475,0.6813317537307739,0.43697479367256165,0.696789562702179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.6813317537307739},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6813317537307739},{"x":0.4100840389728546,"y":0.696789562702179},{"x":0.40672269463539124,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.40672269463539124,0.6813317537307739,0.4100840389728546,0.696789562702179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7027348279953003},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7027348279953003},{"x":0.7361344695091248,"y":0.717003583908081},{"x":0.7193277478218079,"y":0.717003583908081}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خم","boundary":[0.7193277478218079,0.7027348279953003,0.7361344695091248,0.717003583908081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7027348279953003},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7027348279953003},{"x":0.7159664034843445,"y":0.717003583908081},{"x":0.6873949766159058,"y":0.717003583908081}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.6873949766159058,0.7027348279953003,0.7159664034843445,0.717003583908081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7027348279953003},{"x":0.680672287940979,"y":0.7027348279953003},{"x":0.680672287940979,"y":0.717003583908081},{"x":0.6705882549285889,"y":0.717003583908081}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6705882549285889,0.7027348279953003,0.680672287940979,0.717003583908081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7027348279953003},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7027348279953003},{"x":0.6638655662536621,"y":0.717003583908081},{"x":0.6420168280601501,"y":0.717003583908081}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پهلو","boundary":[0.6420168280601501,0.7027348279953003,0.6638655662536621,0.717003583908081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7027348279953003},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7027348279953003},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6285714507102966,0.7027348279953003,0.6352941393852234,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7027348279953003},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7027348279953003},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7158145308494568},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.5798319578170776,0.7027348279953003,0.6218487620353699,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7027348279953003},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7027348279953003},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7158145308494568},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5647059082984924,0.7027348279953003,0.5731092691421509,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.7027348279953003},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7027348279953003},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7158145308494568},{"x":0.534453809261322,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سیم","boundary":[0.534453809261322,0.7027348279953003,0.5579832196235657,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7027348279953003},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7027348279953003},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7158145308494568},{"x":0.507563054561615,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کش","boundary":[0.507563054561615,0.7027348279953003,0.5310924649238586,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.7241379022598267},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7241379022598267},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7384066581726074},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برش","boundary":[0.7109243869781494,0.7241379022598267,0.7378151416778564,0.7384066581726074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7241379022598267},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7241379022598267},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چوب","boundary":[0.6739495992660522,0.7241379022598267,0.7042016983032227,0.7384066581726074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7241379022598267},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7241379022598267},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6605042219161987,0.7241379022598267,0.6672269105911255,0.7384066581726074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7241379022598267},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7241379022598267},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.6117647290229797,0.7241379022598267,0.6554622054100037,0.7384066581726074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7241379022598267},{"x":0.605042040348053,"y":0.7241379022598267},{"x":0.605042040348053,"y":0.7384066581726074},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5966386795043945,0.7241379022598267,0.605042040348053,0.7384066581726074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7241379022598267},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7241379022598267},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7384066581726074},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیم","boundary":[0.5647059082984924,0.7241379022598267,0.5915966629981995,0.7384066581726074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7241379022598267},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7241379022598267},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7384066581726074},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کش","boundary":[0.5462185144424438,0.7241379022598267,0.5647059082984924,0.7384066581726074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.7241379022598267},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7241379022598267},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7384066581726074},{"x":0.529411792755127,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.529411792755127,0.7241379022598267,0.5327731370925903,0.7384066581726074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.7229488492012024},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7229488492012024},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7372176051139832},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7372176051139832}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5193277597427368,0.7229488492012024,0.5260504484176636,0.7372176051139832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7229488492012024},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7229488492012024},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7372176051139832},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7372176051139832}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایین","boundary":[0.48235294222831726,0.7229488492012024,0.5126050710678101,0.7372176051139832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.7229488492012024},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7229488492012024},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7372176051139832},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7372176051139832}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.46554622054100037,0.7229488492012024,0.4756302535533905,0.7372176051139832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.7229488492012024},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7229488492012024},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7372176051139832},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7372176051139832}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بالا","boundary":[0.43697479367256165,0.7229488492012024,0.4588235318660736,0.7372176051139832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.7229488492012024},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7229488492012024},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7372176051139832},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7372176051139832}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.43361344933509827,0.7229488492012024,0.43361344933509827,0.7372176051139832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.7229488492012024},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7229488492012024},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7372176051139832},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7372176051139832}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4302521049976349,0.7229488492012024,0.4302521049976349,0.7372176051139832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.7455410361289978},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7455410361289978},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7609987854957581},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برش","boundary":[0.7109243869781494,0.7455410361289978,0.7378151416778564,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7455410361289978},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7455410361289978},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7609987854957581},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چوب","boundary":[0.6739495992660522,0.7455410361289978,0.7042016983032227,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7609987854957581},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6621848940849304,0.7455410361289978,0.6672269105911255,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7609987854957581},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.6117647290229797,0.7455410361289978,0.6554622054100037,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7455410361289978},{"x":0.605042040348053,"y":0.7455410361289978},{"x":0.605042040348053,"y":0.7609987854957581},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5966386795043945,0.7455410361289978,0.605042040348053,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7455410361289978},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7455410361289978},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7609987854957581},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیم","boundary":[0.5680672526359558,0.7455410361289978,0.5915966629981995,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.7455410361289978},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7455410361289978},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7609987854957581},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کش","boundary":[0.5478991866111755,0.7455410361289978,0.5647059082984924,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.7455410361289978},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7455410361289978},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7609987854957581},{"x":0.529411792755127,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.529411792755127,0.7455410361289978,0.5327731370925903,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.7455410361289978},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7455410361289978},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7609987854957581},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5193277597427368,0.7455410361289978,0.5260504484176636,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.7455410361289978},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7455410361289978},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7609987854957581},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بالا","boundary":[0.4957983195781708,0.7455410361289978,0.5126050710678101,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.7455410361289978},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7455410361289978},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7609987854957581},{"x":0.48067227005958557,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.48067227005958557,0.7455410361289978,0.4907563030719757,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.7455410361289978},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7455410361289978},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7609987854957581},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پایین","boundary":[0.4453781545162201,0.7455410361289978,0.4722689092159271,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.7455410361289978},{"x":0.440336138010025,"y":0.7455410361289978},{"x":0.440336138010025,"y":0.7609987854957581},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.43697479367256165,0.7455410361289978,0.440336138010025,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.7455410361289978},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7455410361289978},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7609987854957581},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.4302521049976349,0.7455410361289978,0.43529412150382996,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7657550573348999},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7657550573348999},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چرخش","boundary":[0.6924369931221008,0.7657550573348999,0.7361344695091248,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7657550573348999},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7657550573348999},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تنه","boundary":[0.6672269105911255,0.7657550573348999,0.6840336322784424,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7657550573348999},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7657550573348999},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6554622054100037,0.7657550573348999,0.6605042219161987,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.7657550573348999},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7657550573348999},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7800237536430359},{"x":0.605042040348053,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.605042040348053,0.7657550573348999,0.6487395167350769,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7657550573348999},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7657550573348999},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7800237536430359},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5899159908294678,0.7657550573348999,0.5983193516731262,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7657550573348999},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7657550573348999},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7800237536430359},{"x":0.561344563961029,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"سیم","boundary":[0.561344563961029,0.7657550573348999,0.5848739743232727,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7657550573348999},{"x":0.556302547454834,"y":0.7657550573348999},{"x":0.556302547454834,"y":0.7800237536430359},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"کش","boundary":[0.5411764979362488,0.7657550573348999,0.556302547454834,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.7669441103935242},{"x":0.534453809261322,"y":0.7669441103935242},{"x":0.534453809261322,"y":0.7812128663063049},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":0.49000000953674316,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5310924649238586,0.7669441103935242,0.534453809261322,0.7812128663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.785969078540802},{"x":0.7378151416778564,"y":0.785969078540802},{"x":0.7378151416778564,"y":0.801426887512207},{"x":0.7193277478218079,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.7193277478218079,0.785969078540802,0.7378151416778564,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.785969078540802},{"x":0.7126050591468811,"y":0.785969078540802},{"x":0.7126050591468811,"y":0.801426887512207},{"x":0.6840336322784424,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.6840336322784424,0.785969078540802,0.7126050591468811,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.785969078540802},{"x":0.6756302714347839,"y":0.785969078540802},{"x":0.6756302714347839,"y":0.801426887512207},{"x":0.6605042219161987,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.6605042219161987,0.785969078540802,0.6756302714347839,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.785969078540802},{"x":0.653781533241272,"y":0.785969078540802},{"x":0.653781533241272,"y":0.801426887512207},{"x":0.6420168280601501,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.6420168280601501,0.785969078540802,0.653781533241272,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.785969078540802},{"x":0.6352941393852234,"y":0.785969078540802},{"x":0.6352941393852234,"y":0.801426887512207},{"x":0.6285714507102966,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پا","boundary":[0.6285714507102966,0.785969078540802,0.6352941393852234,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.785969078540802},{"x":0.6218487620353699,"y":0.785969078540802},{"x":0.6218487620353699,"y":0.801426887512207},{"x":0.6134454011917114,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6134454011917114,0.785969078540802,0.6218487620353699,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.785969078540802},{"x":0.6067227125167847,"y":0.785969078540802},{"x":0.6067227125167847,"y":0.801426887512207},{"x":0.583193302154541,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پهلو","boundary":[0.583193302154541,0.785969078540802,0.6067227125167847,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.785969078540802},{"x":0.578151285648346,"y":0.785969078540802},{"x":0.578151285648346,"y":0.801426887512207},{"x":0.5731092691421509,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5731092691421509,0.785969078540802,0.578151285648346,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.785969078540802},{"x":0.5714285969734192,"y":0.785969078540802},{"x":0.5714285969734192,"y":0.801426887512207},{"x":0.5596638917922974,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5596638917922974,0.785969078540802,0.5714285969734192,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.785969078540802},{"x":0.5529412031173706,"y":0.785969078540802},{"x":0.5529412031173706,"y":0.801426887512207},{"x":0.5210084319114685,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.5210084319114685,0.785969078540802,0.5529412031173706,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.785969078540802},{"x":0.5142857432365417,"y":0.785969078540802},{"x":0.5142857432365417,"y":0.801426887512207},{"x":0.46890756487846375,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خوابیده","boundary":[0.46890756487846375,0.785969078540802,0.5142857432365417,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.785969078540802},{"x":0.46890756487846375,"y":0.785969078540802},{"x":0.46890756487846375,"y":0.801426887512207},{"x":0.46554622054100037,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.46554622054100037,0.785969078540802,0.46890756487846375,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.785969078540802},{"x":0.4588235318660736,"y":0.785969078540802},{"x":0.4588235318660736,"y":0.801426887512207},{"x":0.4588235318660736,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4588235318660736,0.785969078540802,0.4588235318660736,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.8061830997467041},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8061830997467041},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8216409087181091},{"x":0.6991596817970276,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.6991596817970276,0.8061830997467041,0.7344537973403931,0.8216409087181091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.8061830997467041},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8061830997467041},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8228299617767334},{"x":0.6722689270973206,"y":0.8228299617767334}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دادن","boundary":[0.6722689270973206,0.8061830997467041,0.6974790096282959,0.8228299617767334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.8073721528053284},{"x":0.6621848940849304,"y":0.8061830997467041},{"x":0.6621848940849304,"y":0.8216409087181091},{"x":0.6268907785415649,"y":0.8228299617767334}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.6268907785415649,0.8073721528053284,0.6621848940849304,0.8216409087181091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.8073721528053284},{"x":0.6201680898666382,"y":0.8073721528053284},{"x":0.6201680898666382,"y":0.8228299617767334},{"x":0.5915966629981995,"y":0.8228299617767334}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلزی","boundary":[0.5915966629981995,0.8073721528053284,0.6201680898666382,0.8228299617767334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.8073721528053284},{"x":0.5848739743232727,"y":0.8073721528053284},{"x":0.5848739743232727,"y":0.8228299617767334},{"x":0.5747899413108826,"y":0.8228299617767334}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5747899413108826,0.8073721528053284,0.5848739743232727,0.8228299617767334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.8073721528053284},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8073721528053284},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8228299617767334},{"x":0.5361344814300537,"y":0.8228299617767334}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.5361344814300537,0.8073721528053284,0.5680672526359558,0.8228299617767334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.8073721528053284},{"x":0.529411792755127,"y":0.8073721528053284},{"x":0.529411792755127,"y":0.8228299617767334},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8228299617767334}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مورب","boundary":[0.5008403658866882,0.8073721528053284,0.529411792755127,0.8228299617767334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.8073721528053284},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8073721528053284},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8228299617767334},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8228299617767334}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4941176474094391,0.8073721528053284,0.4957983195781708,0.8228299617767334]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.25921520590782166},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2580261528491974},{"x":0.7428571581840515,"y":0.8228299617767334},{"x":0.30588236451148987,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2958403480052948,0.25221520590782165,0.7478571581840515,0.8298299617767334],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5338882207870483},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5338882207870483},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5434007048606873},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۸","boundary":[0.21512605249881744,0.5338882207870483,0.23025210201740265,0.5434007048606873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5338882207870483},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5338882207870483},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5434007048606873},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.5338882207870483,0.23529411852359772,0.5434007048606873]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5338882207870483},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5338882207870483},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5434007048606873},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5268882207870483,0.24029411852359772,0.5504007048606873],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5541022419929504},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5541022419929504},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5636147260665894},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۶۹","boundary":[0.21512605249881744,0.5541022419929504,0.23025210201740265,0.5636147260665894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5541022419929504},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5541022419929504},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5636147260665894},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5471022419929504,0.23525210201740265,0.5706147260665894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5766944289207458},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5766944289207458},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5850178599357605},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۰","boundary":[0.21512605249881744,0.5766944289207458,0.22857142984867096,0.5850178599357605]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5766944289207458},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5766944289207458},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5850178599357605},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5696944289207458,0.23357142984867096,0.5920178599357605],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.596908450126648},{"x":0.22857142984867096,"y":0.596908450126648},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6064209342002869},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۱","boundary":[0.21512605249881744,0.596908450126648,0.22857142984867096,0.6064209342002869]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.596908450126648},{"x":0.22857142984867096,"y":0.596908450126648},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6064209342002869},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5899084501266479,0.23357142984867096,0.6134209342002869],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6183115243911743},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6183115243911743},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6278240084648132},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۲","boundary":[0.21512605249881744,0.6183115243911743,0.23193277418613434,0.6278240084648132]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6183115243911743},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6183115243911743},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6278240084648132},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6113115243911743,0.23693277418613434,0.6348240084648132],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6397145986557007},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6397145986557007},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6480380296707153},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۳","boundary":[0.21512605249881744,0.6397145986557007,0.23193277418613434,0.6480380296707153]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.6397145986557007},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6397145986557007},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6480380296707153},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.6397145986557007,0.2369747906923294,0.6480380296707153]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6397145986557007},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6385255455970764},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6480380296707153},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6327145986557007,0.2419747906923294,0.6550380296707153],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6611177325248718},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6611177325248718},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6694411635398865},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۵","boundary":[0.21512605249881744,0.6611177325248718,0.23193277418613434,0.6694411635398865]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.6611177325248718},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6611177325248718},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6706302165985107},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.6611177325248718,0.23529411852359772,0.6706302165985107]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6611177325248718},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6611177325248718},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6706302165985107},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6541177325248718,0.24029411852359772,0.6776302165985107],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6825208067893982},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6825208067893982},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6908442378044128},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۵","boundary":[0.21512605249881744,0.6825208067893982,0.23193277418613434,0.6908442378044128]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6825208067893982},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6825208067893982},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6908442378044128},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6755208067893982,0.23693277418613434,0.6978442378044128],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7027348279953003},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7027348279953003},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7122473120689392},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۶","boundary":[0.21512605249881744,0.7027348279953003,0.23025210201740265,0.7122473120689392]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7027348279953003},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7027348279953003},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7122473120689392},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6957348279953003,0.23525210201740265,0.7192473120689392],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7241379022598267},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7241379022598267},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7336504459381104},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۷","boundary":[0.21512605249881744,0.7241379022598267,0.23193277418613434,0.7336504459381104]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7241379022598267},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7241379022598267},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7336504459381104},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7171379022598267,0.23693277418613434,0.7406504459381104],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7455410361289978},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7455410361289978},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7538644671440125},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۸","boundary":[0.21512605249881744,0.7455410361289978,0.23193277418613434,0.7538644671440125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.7455410361289978},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7455410361289978},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7538644671440125},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.7455410361289978,0.23529411852359772,0.7538644671440125]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7455410361289978},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7455410361289978},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7538644671440125},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7385410361289978,0.24029411852359772,0.7608644671440125],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7669441103935242},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7657550573348999},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7752675414085388},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۹","boundary":[0.21512605249881744,0.7669441103935242,0.23025210201740265,0.7752675414085388]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7669441103935242},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7657550573348999},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7752675414085388},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7599441103935242,0.23525210201740265,0.7822675414085388],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7871581315994263},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7871581315994263},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7966706156730652},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7966706156730652}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۰","boundary":[0.21512605249881744,0.7871581315994263,0.22857142984867096,0.7966706156730652]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7871581315994263},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7871581315994263},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7966706156730652},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7966706156730652}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7801581315994263,0.23357142984867096,0.8036706156730652],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8085612654685974},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8085612654685974},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8168846368789673},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8168846368789673}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۸۱","boundary":[0.21512605249881744,0.8085612654685974,0.23193277418613434,0.8168846368789673]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8085612654685974},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8085612654685974},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8168846368789673},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8168846368789673}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.8015612654685974,0.23693277418613434,0.8238846368789673],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8513674139976501},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8501783609390259},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8620689511299133},{"x":0.489075630903244,"y":0.8632580041885376}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"شش","boundary":[0.48739495873451233,0.8513674139976501,0.5109243988990784,0.8620689511299133]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8513674139976501},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8501783609390259},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8620689511299133},{"x":0.489075630903244,"y":0.8632580041885376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.8443674139976501,0.5159243988990784,0.8690689511299133],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/bb95d86a6793aeeb/pages/wsnQzZilAruSPHvr-sec.webp","jpeg":"/storage/books/bb95d86a6793aeeb/pages/fkxQLHsiiSmRXBeh.jpg","blurred":"/storage/books/bb95d86a6793aeeb/pages/ncXwIduMBgTHTvIf.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003503283703026651,0.00021506727152857287,0.9987515711904574,0.9989708658835268]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.19024969637393951},{"x":0.23025210201740265,"y":0.19024969637393951},{"x":0.23025210201740265,"y":0.19857312738895416},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۳","boundary":[0.21512605249881744,0.19024969637393951,0.23025210201740265,0.19857312738895416]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.19024969637393951},{"x":0.23025210201740265,"y":0.19024969637393951},{"x":0.23025210201740265,"y":0.19857312738895416},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.1832496963739395,0.23525210201740265,0.20557312738895417],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2104637324810028},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2104637324810028},{"x":0.23361344635486603,"y":0.21878716349601746},{"x":0.21344538033008575,"y":0.21997621655464172}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۴","boundary":[0.21344538033008575,0.2104637324810028,0.23361344635486603,0.21878716349601746]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2104637324810028},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2104637324810028},{"x":0.23361344635486603,"y":0.21878716349601746},{"x":0.21344538033008575,"y":0.21997621655464172}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.2034637324810028,0.23861344635486603,0.22578716349601746],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.23186682164669037},{"x":0.23193277418613434,"y":0.23186682164669037},{"x":0.23193277418613434,"y":0.24137930572032928},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۸۵","boundary":[0.21512605249881744,0.23186682164669037,0.23193277418613434,0.24137930572032928]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.23186682164669037},{"x":0.23529411852359772,"y":0.23186682164669037},{"x":0.23529411852359772,"y":0.24137930572032928},{"x":0.23529411852359772,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.23186682164669037,0.23529411852359772,0.24137930572032928]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.23186682164669037},{"x":0.23529411852359772,"y":0.23186682164669037},{"x":0.23529411852359772,"y":0.24137930572032928},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.22486682164669036,0.24029411852359772,0.2483793057203293],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.25326991081237793},{"x":0.23193277418613434,"y":0.25326991081237793},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2615933418273926},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۶","boundary":[0.21512605249881744,0.25326991081237793,0.23193277418613434,0.2615933418273926]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.25326991081237793},{"x":0.23193277418613434,"y":0.25326991081237793},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2615933418273926},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.24626991081237792,0.23693277418613434,0.2685933418273926],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2734839618206024},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2734839618206024},{"x":0.23193277418613434,"y":0.28299644589424133},{"x":0.21512605249881744,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۷","boundary":[0.21512605249881744,0.2734839618206024,0.23193277418613434,0.28299644589424133]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.2734839618206024},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2734839618206024},{"x":0.23529411852359772,"y":0.28299644589424133},{"x":0.23529411852359772,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.2734839618206024,0.23529411852359772,0.28299644589424133]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2734839618206024},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2734839618206024},{"x":0.23529411852359772,"y":0.28299644589424133},{"x":0.21512605249881744,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2664839618206024,0.24029411852359772,0.28999644589424134],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5008403658866882,"y":0.29607608914375305},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3103448152542114},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"دمر","boundary":[0.48067227005958557,0.2948870360851288,0.49915966391563416,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.2948870360851288},{"x":0.4739495813846588,"y":0.2948870360851288},{"x":0.4722689092159271,"y":0.30915576219558716},{"x":0.46890756487846375,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.46890756487846375,0.2948870360851288,0.4722689092159271,0.30915576219558716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.2936979830265045},{"x":0.46722689270973206,"y":0.2948870360851288},{"x":0.46554622054100037,"y":0.30915576219558716},{"x":0.43361344933509827,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شناگر","boundary":[0.43529412150382996,0.2936979830265045,0.46554622054100037,0.30915576219558716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.2936979830265045},{"x":0.43361344933509827,"y":0.2936979830265045},{"x":0.4319327771663666,"y":0.3079667091369629},{"x":0.4268907606601715,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4285714328289032,0.2936979830265045,0.4319327771663666,0.3079667091369629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.2936979830265045},{"x":0.4268907606601715,"y":0.2936979830265045},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3079667091369629},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.42184874415397644,0.2936979830265045,0.4252100884914398,0.3079667091369629]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5008403658866882,"y":0.29607608914375305},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3115338981151581},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.41684874415397644,0.28550892996788024,0.5041596639156342,0.3185338981151581],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2948870360851288},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2948870360851288},{"x":0.23193277418613434,"y":0.30321046710014343},{"x":0.21512605249881744,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۸۸","boundary":[0.21512605249881744,0.2948870360851288,0.23193277418613434,0.30321046710014343]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2948870360851288},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2948870360851288},{"x":0.23193277418613434,"y":0.30321046710014343},{"x":0.21512605249881744,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2878870360851288,0.23693277418613434,0.31021046710014344],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3151010572910309},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3151010572910309},{"x":0.23193277418613434,"y":0.32580262422561646},{"x":0.21512605249881744,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۹","boundary":[0.21512605249881744,0.3151010572910309,0.23193277418613434,0.32580262422561646]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3151010572910309},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3151010572910309},{"x":0.23193277418613434,"y":0.32580262422561646},{"x":0.21512605249881744,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3081010572910309,0.23693277418613434,0.33280262422561646],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.33650416135787964},{"x":0.23193277418613434,"y":0.33650416135787964},{"x":0.23193277418613434,"y":0.34601664543151855},{"x":0.21512605249881744,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۱","boundary":[0.21512605249881744,0.33650416135787964,0.23193277418613434,0.34601664543151855]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.33650416135787964},{"x":0.23193277418613434,"y":0.33650416135787964},{"x":0.23193277418613434,"y":0.34601664543151855},{"x":0.21512605249881744,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.32950416135787963,0.23693277418613434,0.35301664543151856],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3579072654247284},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3579072654247284},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3674197494983673},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۲","boundary":[0.21512605249881744,0.3579072654247284,0.23025210201740265,0.3674197494983673]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3579072654247284},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3579072654247284},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3674197494983673},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3509072654247284,0.23525210201740265,0.3744197494983673],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.37931033968925476},{"x":0.23193277418613434,"y":0.37931033968925476},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3876337707042694},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۳","boundary":[0.21512605249881744,0.37931033968925476,0.23193277418613434,0.3876337707042694]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.37931033968925476},{"x":0.2369747906923294,"y":0.37931033968925476},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3876337707042694},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.37931033968925476,0.2369747906923294,0.3876337707042694]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.37931033968925476},{"x":0.2369747906923294,"y":0.37931033968925476},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3876337707042694},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.37231033968925475,0.2419747906923294,0.3946337707042694],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4007134437561035},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4007134437561035},{"x":0.23361344635486603,"y":0.40903687477111816},{"x":0.21512605249881744,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۴","boundary":[0.21344538033008575,0.4007134437561035,0.23361344635486603,0.40903687477111816]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.4007134437561035},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4007134437561035},{"x":0.23529411852359772,"y":0.40903687477111816},{"x":0.23361344635486603,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.6100000143051147,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.4007134437561035,0.23529411852359772,0.40903687477111816]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4007134437561035},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4007134437561035},{"x":0.23529411852359772,"y":0.40903687477111816},{"x":0.21512605249881744,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3937134437561035,0.24029411852359772,0.41603687477111817],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4209274649620056},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4221165180206299},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4316290020942688},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۵","boundary":[0.21680672466754913,0.4209274649620056,0.23193277418613434,0.4316290020942688]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4209274649620056},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4221165180206299},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4316290020942688},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4139274649620056,0.23693277418613434,0.4386290020942688],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.44233056902885437},{"x":0.23193277418613434,"y":0.44233056902885437},{"x":0.23193277418613434,"y":0.45065397024154663},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۶","boundary":[0.21512605249881744,0.44233056902885437,0.23193277418613434,0.45065397024154663]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.44233056902885437},{"x":0.23193277418613434,"y":0.44233056902885437},{"x":0.23193277418613434,"y":0.45065397024154663},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.43533056902885436,0.23693277418613434,0.45765397024154664],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.46373364329338074},{"x":0.23193277418613434,"y":0.46373364329338074},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4720570743083954},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۷","boundary":[0.21512605249881744,0.46373364329338074,0.23193277418613434,0.4720570743083954]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.46373364329338074},{"x":0.23529411852359772,"y":0.46373364329338074},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4720570743083954},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.46373364329338074,0.23529411852359772,0.4720570743083954]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.46373364329338074},{"x":0.23529411852359772,"y":0.46373364329338074},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4720570743083954},{"x":0.21512605249881744,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.45673364329338073,0.24029411852359772,0.4790570743083954],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4851367473602295},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4839476943016052},{"x":0.23025210201740265,"y":0.49346017837524414},{"x":0.21512605249881744,"y":0.49346017837524414}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۹","boundary":[0.21512605249881744,0.4851367473602295,0.23025210201740265,0.49346017837524414]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4851367473602295},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4839476943016052},{"x":0.23025210201740265,"y":0.49346017837524414},{"x":0.21512605249881744,"y":0.49346017837524414}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4781367473602295,0.23525210201740265,0.5004601783752441],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7361344695091248,"y":0.18787157535552979},{"x":0.7378151416778564,"y":0.20214031636714935},{"x":0.7109243869781494,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برش","boundary":[0.7092437148094177,0.18906064331531525,0.7378151416778564,0.20214031636714935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7042016983032227,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7042016983032227,"y":0.20332936942577362},{"x":0.6739495992660522,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کامل","boundary":[0.6739495992660522,0.18906064331531525,0.7042016983032227,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.19024969637393951},{"x":0.6672269105911255,"y":0.18906064331531525},{"x":0.6672269105911255,"y":0.20451843738555908},{"x":0.6386554837226868,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چوب","boundary":[0.6386554837226868,0.19024969637393951,0.6672269105911255,0.20451843738555908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.19024969637393951},{"x":0.6336134672164917,"y":0.19024969637393951},{"x":0.6352941393852234,"y":0.20451843738555908},{"x":0.6336134672164917,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6336134672164917,0.19024969637393951,0.6352941393852234,0.20451843738555908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.20927467942237854},{"x":0.7378151416778564,"y":0.20927467942237854},{"x":0.7378151416778564,"y":0.22473245859146118},{"x":0.7210084199905396,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بالا","boundary":[0.7210084199905396,0.20927467942237854,0.7378151416778564,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.20927467942237854},{"x":0.7142857313156128,"y":0.20927467942237854},{"x":0.7142857313156128,"y":0.22473245859146118},{"x":0.7092437148094177,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7092437148094177,0.20927467942237854,0.7142857313156128,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.20927467942237854},{"x":0.702521026134491,"y":0.20927467942237854},{"x":0.702521026134491,"y":0.22473245859146118},{"x":0.6739495992660522,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایین","boundary":[0.6739495992660522,0.20927467942237854,0.702521026134491,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.20808561146259308},{"x":0.6655462384223938,"y":0.20808561146259308},{"x":0.6655462384223938,"y":0.22473245859146118},{"x":0.63193279504776,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آوردن","boundary":[0.63193279504776,0.20808561146259308,0.6655462384223938,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.20808561146259308},{"x":0.6235294342041016,"y":0.20808561146259308},{"x":0.6235294342041016,"y":0.22354340553283691},{"x":0.6168067455291748,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پا","boundary":[0.6168067455291748,0.20808561146259308,0.6235294342041016,0.22354340553283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.20808561146259308},{"x":0.610084056854248,"y":0.20808561146259308},{"x":0.610084056854248,"y":0.22354340553283691},{"x":0.5983193516731262,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5983193516731262,0.20808561146259308,0.610084056854248,0.22354340553283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.20808561146259308},{"x":0.5915966629981995,"y":0.20808561146259308},{"x":0.5915966629981995,"y":0.22354340553283691},{"x":0.5596638917922974,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.5596638917922974,0.20808561146259308,0.5915966629981995,0.22354340553283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.20808561146259308},{"x":0.5495798587799072,"y":0.20808561146259308},{"x":0.5495798587799072,"y":0.22354340553283691},{"x":0.534453809261322,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"طاق","boundary":[0.534453809261322,0.20808561146259308,0.5495798587799072,0.22354340553283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.20808561146259308},{"x":0.5277311205863953,"y":0.20808561146259308},{"x":0.5277311205863953,"y":0.22354340553283691},{"x":0.5159664154052734,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"باز","boundary":[0.5159664154052734,0.20808561146259308,0.5277311205863953,0.22354340553283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.20808561146259308},{"x":0.5109243988990784,"y":0.20808561146259308},{"x":0.5109243988990784,"y":0.22354340553283691},{"x":0.507563054561615,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.507563054561615,0.20808561146259308,0.5109243988990784,0.22354340553283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.2306777685880661},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2306777685880661},{"x":0.7378151416778564,"y":0.24494649469852448},{"x":0.7008403539657593,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشش","boundary":[0.7008403539657593,0.2306777685880661,0.7378151416778564,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.2306777685880661},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2306777685880661},{"x":0.6941176652908325,"y":0.24494649469852448},{"x":0.6521008610725403,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عضلات","boundary":[0.6521008610725403,0.2306777685880661,0.6941176652908325,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.2306777685880661},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2306777685880661},{"x":0.6453781723976135,"y":0.24494649469852448},{"x":0.6252101063728333,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خم","boundary":[0.6252101063728333,0.2306777685880661,0.6453781723976135,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.2306777685880661},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2306777685880661},{"x":0.6252101063728333,"y":0.24494649469852448},{"x":0.5899159908294678,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.5899159908294678,0.2306777685880661,0.6252101063728333,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.2306777685880661},{"x":0.583193302154541,"y":0.2306777685880661},{"x":0.583193302154541,"y":0.24494649469852448},{"x":0.5647059082984924,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ران","boundary":[0.5647059082984924,0.2306777685880661,0.583193302154541,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.2306777685880661},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2306777685880661},{"x":0.5596638917922974,"y":0.24494649469852448},{"x":0.5529412031173706,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5529412031173706,0.2306777685880661,0.5596638917922974,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.2306777685880661},{"x":0.5462185144424438,"y":0.2306777685880661},{"x":0.5462185144424438,"y":0.24494649469852448},{"x":0.5008403658866882,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چرخش","boundary":[0.5008403658866882,0.2306777685880661,0.5462185144424438,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.2306777685880661},{"x":0.4941176474094391,"y":0.2306777685880661},{"x":0.4941176474094391,"y":0.24494649469852448},{"x":0.46890756487846375,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فعال","boundary":[0.46890756487846375,0.2306777685880661,0.4941176474094391,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.2306777685880661},{"x":0.462184876203537,"y":0.2306777685880661},{"x":0.462184876203537,"y":0.24494649469852448},{"x":0.4453781545162201,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تنه","boundary":[0.4453781545162201,0.2306777685880661,0.462184876203537,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.2306777685880661},{"x":0.440336138010025,"y":0.2306777685880661},{"x":0.440336138010025,"y":0.24494649469852448},{"x":0.43865546584129333,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43865546584129333,0.2306777685880661,0.440336138010025,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7361344695091248,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7361344695091248,"y":0.26634958386421204},{"x":0.6991596817970276,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.6991596817970276,0.25208085775375366,0.7361344695091248,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6924369931221008,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6924369931221008,"y":0.26634958386421204},{"x":0.6605042219161987,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ستاره","boundary":[0.6605042219161987,0.25208085775375366,0.6924369931221008,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.25208085775375366},{"x":0.653781533241272,"y":0.25208085775375366},{"x":0.653781533241272,"y":0.26634958386421204},{"x":0.6151260733604431,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دریایی","boundary":[0.6151260733604431,0.25208085775375366,0.653781533241272,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6084033846855164,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6084033846855164,"y":0.26634958386421204},{"x":0.6016806960105896,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6016806960105896,0.25208085775375366,0.6084033846855164,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5949580073356628,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5949580073356628,"y":0.26634958386421204},{"x":0.5529412031173706,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.5529412031173706,0.25208085775375366,0.5949580073356628,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5462185144424438,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5462185144424438,"y":0.26634958386421204},{"x":0.5378151535987854,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5378151535987854,0.25208085775375366,0.5462185144424438,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5310924649238586,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5310924649238586,"y":0.26634958386421204},{"x":0.5126050710678101,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوار","boundary":[0.5126050710678101,0.25208085775375366,0.5310924649238586,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5058823823928833,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5058823823928833,"y":0.26634958386421204},{"x":0.4571428596973419,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مقاومتی","boundary":[0.4571428596973419,0.25208085775375366,0.5058823823928833,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.25208085775375366},{"x":0.45378151535987854,"y":0.25208085775375366},{"x":0.45378151535987854,"y":0.26634958386421204},{"x":0.45210084319114685,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45210084319114685,0.25208085775375366,0.45378151535987854,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.2734839618206024},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2734839618206024},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2877526879310608},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باز","boundary":[0.7260504364967346,0.2734839618206024,0.7378151416778564,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.2734839618206024},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2734839618206024},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2877526879310608},{"x":0.6924369931221008,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.6924369931221008,0.2734839618206024,0.7226890921592712,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.2734839618206024},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2734839618206024},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2877526879310608},{"x":0.6521008610725403,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابی","boundary":[0.6521008610725403,0.2734839618206024,0.6840336322784424,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.2734839618206024},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2734839618206024},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2877526879310608},{"x":0.6151260733604431,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"قفسه","boundary":[0.6151260733604431,0.2734839618206024,0.6453781723976135,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.2734839618206024},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2734839618206024},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2877526879310608},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سینه","boundary":[0.5798319578170776,0.2734839618206024,0.6084033846855164,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.2734839618206024},{"x":0.5764706134796143,"y":0.2734839618206024},{"x":0.5764706134796143,"y":0.2877526879310608},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5747899413108826,0.2734839618206024,0.5764706134796143,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.29250892996788025},{"x":0.7378151416778564,"y":0.29250892996788025},{"x":0.7378151416778564,"y":0.30915576219558716},{"x":0.7226890921592712,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بالا","boundary":[0.7226890921592712,0.29250892996788025,0.7378151416778564,0.30915576219558716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.29250892996788025},{"x":0.7210084199905396,"y":0.29250892996788025},{"x":0.7210084199905396,"y":0.30915576219558716},{"x":0.6873949766159058,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آوردن","boundary":[0.6873949766159058,0.29250892996788025,0.7210084199905396,0.30915576219558716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6773109436035156,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6773109436035156,"y":0.30915576219558716},{"x":0.6470588445663452,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دست","boundary":[0.6470588445663452,0.29250892996788025,0.6773109436035156,0.30915576219558716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6403361558914185,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6403361558914185,"y":0.30915576219558716},{"x":0.6352941393852234,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6352941393852234,0.29250892996788025,0.6403361558914185,0.30915576219558716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6285714507102966,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6285714507102966,"y":0.30915576219558716},{"x":0.6084033846855164,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پای","boundary":[0.6084033846855164,0.29250892996788025,0.6285714507102966,0.30915576219558716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6016806960105896,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6016806960105896,"y":0.30915576219558716},{"x":0.5630252361297607,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مخالف","boundary":[0.5630252361297607,0.29250892996788025,0.6016806960105896,0.30915576219558716]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3079667091369629},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"در","boundary":[0.5445378422737122,0.2972651720046997,0.5579832196235657,0.3079667091369629]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9900000095367432}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.18787157535552979},{"x":0.7378151416778564,"y":0.18668252229690552},{"x":0.7378151416778564,"y":0.30915576219558716},{"x":0.440336138010025,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.43365546584129333,0.18087157535552978,0.7428151416778564,0.31615576219558716],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.2936979830265045},{"x":0.5378151535987854,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3067776560783386},{"x":0.5058823823928833,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"حالت","boundary":[0.5058823823928833,0.2936979830265045,0.5378151535987854,0.3067776560783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.3139120042324066},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3139120042324066},{"x":0.7378151416778564,"y":0.32936978340148926},{"x":0.7226890921592712,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بالا","boundary":[0.7226890921592712,0.3139120042324066,0.7378151416778564,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.3139120042324066},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3139120042324066},{"x":0.7193277478218079,"y":0.32936978340148926},{"x":0.6873949766159058,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آوردن","boundary":[0.6873949766159058,0.3139120042324066,0.7193277478218079,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.3139120042324066},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3139120042324066},{"x":0.6773109436035156,"y":0.32936978340148926},{"x":0.658823549747467,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زانو","boundary":[0.658823549747467,0.3139120042324066,0.6773109436035156,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.3139120042324066},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3139120042324066},{"x":0.6521008610725403,"y":0.32936978340148926},{"x":0.6403361558914185,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6403361558914185,0.3139120042324066,0.6521008610725403,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.3139120042324066},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3139120042324066},{"x":0.6336134672164917,"y":0.32936978340148926},{"x":0.6033613681793213,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.6033613681793213,0.3139120042324066,0.6336134672164917,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.3139120042324066},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3139120042324066},{"x":0.5966386795043945,"y":0.32936978340148926},{"x":0.5596638917922974,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آویزان","boundary":[0.5596638917922974,0.3139120042324066,0.5966386795043945,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.3139120042324066},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3139120042324066},{"x":0.5529412031173706,"y":0.32936978340148926},{"x":0.5495798587799072,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5495798587799072,0.3139120042324066,0.5529412031173706,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.3139120042324066},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3139120042324066},{"x":0.5445378422737122,"y":0.32936978340148926},{"x":0.5092437267303467,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.5092437267303467,0.3139120042324066,0.5445378422737122,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.3139120042324066},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3139120042324066},{"x":0.5025210380554199,"y":0.32936978340148926},{"x":0.46722689270973206,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"خلبانی","boundary":[0.46722689270973206,0.3139120042324066,0.5025210380554199,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.3139120042324066},{"x":0.462184876203537,"y":0.3139120042324066},{"x":0.462184876203537,"y":0.32936978340148926},{"x":0.4571428596973419,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4571428596973419,0.3139120042324066,0.462184876203537,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.3139120042324066},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3139120042324066},{"x":0.4571428596973419,"y":0.32936978340148926},{"x":0.45210084319114685,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45210084319114685,0.3139120042324066,0.4571428596973419,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.33531510829925537},{"x":0.7378151416778564,"y":0.33531510829925537},{"x":0.7378151416778564,"y":0.350772887468338},{"x":0.7226890921592712,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بالا","boundary":[0.7226890921592712,0.33531510829925537,0.7378151416778564,0.350772887468338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.33531510829925537},{"x":0.7193277478218079,"y":0.33531510829925537},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3519619405269623},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آوردن","boundary":[0.6857143044471741,0.33531510829925537,0.7193277478218079,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.33531510829925537},{"x":0.6773109436035156,"y":0.33531510829925537},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3519619405269623},{"x":0.658823549747467,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زانو","boundary":[0.658823549747467,0.33531510829925537,0.6773109436035156,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.33531510829925537},{"x":0.6521008610725403,"y":0.33531510829925537},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3519619405269623},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6420168280601501,0.33531510829925537,0.6521008610725403,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.33531510829925537},{"x":0.6352941393852234,"y":0.33531510829925537},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3519619405269623},{"x":0.605042040348053,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.605042040348053,0.33531510829925537,0.6352941393852234,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.33531510829925537},{"x":0.5983193516731262,"y":0.33531510829925537},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آویزان","boundary":[0.5630252361297607,0.33531510829925537,0.5983193516731262,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.33531510829925537},{"x":0.5630252361297607,"y":0.33531510829925537},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5579832196235657,0.33531510829925537,0.5630252361297607,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.33531510829925537},{"x":0.5512605309486389,"y":0.33531510829925537},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5394958257675171,0.33531510829925537,0.5512605309486389,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.33650416135787964},{"x":0.5327731370925903,"y":0.33650416135787964},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.5159664154052734,0.33650416135787964,0.5327731370925903,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.33650416135787964},{"x":0.507563054561615,"y":0.33650416135787964},{"x":0.507563054561615,"y":0.3519619405269623},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.46722689270973206,0.33650416135787964,0.507563054561615,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.33650416135787964},{"x":0.4638655483722687,"y":0.33650416135787964},{"x":0.4638655483722687,"y":0.35315102338790894},{"x":0.4588235318660736,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4588235318660736,0.33650416135787964,0.4638655483722687,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.35671818256378174},{"x":0.7361344695091248,"y":0.35671818256378174},{"x":0.7361344695091248,"y":0.37217599153518677},{"x":0.6991596817970276,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.6991596817970276,0.35671818256378174,0.7361344695091248,0.37217599153518677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6924369931221008,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6924369931221008,"y":0.37217599153518677},{"x":0.6386554837226868,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سامورایی","boundary":[0.6386554837226868,0.35671818256378174,0.6924369931221008,0.37217599153518677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.35671818256378174},{"x":0.63193279504776,"y":0.35671818256378174},{"x":0.63193279504776,"y":0.3709869086742401},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.6151260733604431,0.35671818256378174,0.63193279504776,0.3709869086742401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6134454011917114,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3709869086742401},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"نقطه","boundary":[0.5865546464920044,0.35671818256378174,0.6134454011917114,0.3709869086742401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.35671818256378174},{"x":0.583193302154541,"y":0.35671818256378174},{"x":0.583193302154541,"y":0.3709869086742401},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5697479248046875,0.35671818256378174,0.583193302154541,0.3709869086742401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.35671818256378174},{"x":0.5663865804672241,"y":0.35671818256378174},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3709869086742401},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5647059082984924,0.35671818256378174,0.5663865804672241,0.3709869086742401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.37931033968925476},{"x":0.7361344695091248,"y":0.37931033968925476},{"x":0.7361344695091248,"y":0.39357906579971313},{"x":0.6991596817970276,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.6991596817970276,0.37931033968925476,0.7361344695091248,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.37931033968925476},{"x":0.6924369931221008,"y":0.37931033968925476},{"x":0.6924369931221008,"y":0.39357906579971313},{"x":0.6722689270973206,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پای","boundary":[0.6722689270973206,0.37931033968925476,0.6924369931221008,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.3781212866306305},{"x":0.6655462384223938,"y":0.37931033968925476},{"x":0.6655462384223938,"y":0.39357906579971313},{"x":0.63193279504776,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قیچی","boundary":[0.63193279504776,0.3781212866306305,0.6655462384223938,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.3781212866306305},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3781212866306305},{"x":0.6252101063728333,"y":0.39239001274108887},{"x":0.6151260733604431,"y":0.39239001274108887}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6151260733604431,0.3781212866306305,0.6252101063728333,0.39239001274108887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.3781212866306305},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3781212866306305},{"x":0.6084033846855164,"y":0.39357906579971313},{"x":0.578151285648346,"y":0.39239001274108887}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.578151285648346,0.3781212866306305,0.6084033846855164,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.3781212866306305},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3781212866306305},{"x":0.5663865804672241,"y":0.39239001274108887},{"x":0.5512605309486389,"y":0.39239001274108887}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"طاق","boundary":[0.5512605309486389,0.3781212866306305,0.5663865804672241,0.39239001274108887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.3781212866306305},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3781212866306305},{"x":0.5445378422737122,"y":0.39239001274108887},{"x":0.5327731370925903,"y":0.39239001274108887}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باز","boundary":[0.5327731370925903,0.3781212866306305,0.5445378422737122,0.39239001274108887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.3781212866306305},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3781212866306305},{"x":0.5277311205863953,"y":0.39239001274108887},{"x":0.5260504484176636,"y":0.39239001274108887}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5260504484176636,0.3781212866306305,0.5277311205863953,0.39239001274108887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.4007134437561035},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4007134437561035},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4149821698665619},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.6991596817970276,0.4007134437561035,0.7361344695091248,0.4149821698665619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4149821698665619},{"x":0.680672287940979,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"V","boundary":[0.680672287940979,0.4007134437561035,0.6924369931221008,0.4149821698665619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4149821698665619},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6689075827598572,0.4007134437561035,0.6756302714347839,0.4149821698665619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.39952436089515686},{"x":0.6621848940849304,"y":0.39952436089515686},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4149821698665619},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.6184874176979065,0.39952436089515686,0.6621848940849304,0.4149821698665619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.39952436089515686},{"x":0.6117647290229797,"y":0.39952436089515686},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4137931168079376},{"x":0.605042040348053,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.605042040348053,0.39952436089515686,0.6117647290229797,0.4137931168079376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.39952436089515686},{"x":0.5983193516731262,"y":0.39952436089515686},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.5630252361297607,0.39952436089515686,0.5983193516731262,0.4137931168079376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.39952436089515686},{"x":0.5546218752861023,"y":0.39952436089515686},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فلزی","boundary":[0.5310924649238586,0.39952436089515686,0.5546218752861023,0.4137931168079376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.39952436089515686},{"x":0.5277311205863953,"y":0.39952436089515686},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5226891040802002,0.39952436089515686,0.5277311205863953,0.4137931168079376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.4221165180206299},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4209274649620056},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4340071380138397},{"x":0.6974790096282959,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.6974790096282959,0.4221165180206299,0.7361344695091248,0.4340071380138397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.42330560088157654},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4221165180206299},{"x":0.6924369931221008,"y":0.43638524413108826},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سوپرمن","boundary":[0.6436975002288818,0.42330560088157654,0.6924369931221008,0.43638524413108826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.42330560088157654},{"x":0.6403361558914185,"y":0.42330560088157654},{"x":0.6403361558914185,"y":0.43638524413108826},{"x":0.6403361558914185,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6386554837226868,0.42330560088157654,0.6403361558914185,0.43638524413108826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.44233056902885437},{"x":0.7361344695091248,"y":0.44233056902885437},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4554102122783661},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.6974790096282959,0.44233056902885437,0.7361344695091248,0.4554102122783661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.44233056902885437},{"x":0.6907563209533691,"y":0.44233056902885437},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4554102122783661},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تاشو","boundary":[0.6655462384223938,0.44233056902885437,0.6907563209533691,0.4554102122783661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.44233056902885437},{"x":0.6655462384223938,"y":0.44233056902885437},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4554102122783661},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6605042219161987,0.44233056902885437,0.6655462384223938,0.4554102122783661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.4613555371761322},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4613555371761322},{"x":0.7378151416778564,"y":0.47681331634521484},{"x":0.707563042640686,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پایین","boundary":[0.707563042640686,0.4613555371761322,0.7378151416778564,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.4613555371761322},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4613555371761322},{"x":0.7058823704719543,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6705882549285889,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آوردن","boundary":[0.6705882549285889,0.4613555371761322,0.7058823704719543,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.4613555371761322},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4613555371761322},{"x":0.6621848940849304,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6521008610725403,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"پا","boundary":[0.6521008610725403,0.4613555371761322,0.6621848940849304,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.4613555371761322},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4613555371761322},{"x":0.6487395167350769,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6470588445663452,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.38999998569488525,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6470588445663452,0.4613555371761322,0.6487395167350769,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.4839476943016052},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4839476943016052},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.6991596817970276,0.4839476943016052,0.7361344695091248,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6823529601097107,0.4839476943016052,0.6924369931221008,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.6470588445663452,0.4839476943016052,0.6756302714347839,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عدد","boundary":[0.6184874176979065,0.4839476943016052,0.6386554837226868,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.4839476943016052},{"x":0.610084056854248,"y":0.4839476943016052},{"x":0.610084056854248,"y":0.4982164204120636},{"x":0.578151285648346,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هشت","boundary":[0.578151285648346,0.4839476943016052,0.610084056854248,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4982164204120636},{"x":0.534453809261322,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لاتینی","boundary":[0.534453809261322,0.4839476943016052,0.5714285969734192,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4982164204120636},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5243697762489319,0.4839476943016052,0.5277311205863953,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4982164204120636},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"8","boundary":[0.5142857432365417,0.4839476943016052,0.5210084319114685,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4982164204120636},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5092437267303467,0.4839476943016052,0.5126050710678101,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4982164204120636},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5042017102241516,0.4839476943016052,0.5042017102241516,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.6974790096282959,0.5053507685661316,0.7361344695091248,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5065398216247559},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سوسک","boundary":[0.6470588445663452,0.5065398216247559,0.6924369931221008,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.5065398216247559},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5065398216247559},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرده","boundary":[0.6151260733604431,0.5065398216247559,0.6420168280601501,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5065398216247559},{"x":0.610084056854248,"y":0.5065398216247559},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5208085775375366},{"x":0.610084056854248,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.610084056854248,0.5065398216247559,0.6117647290229797,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.526753842830658},{"x":0.7361344695091248,"y":0.526753842830658},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.6991596817970276,0.526753842830658,0.7361344695091248,0.5410225987434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.526753842830658},{"x":0.6924369931221008,"y":0.526753842830658},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5410225987434387},{"x":0.680672287940979,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باز","boundary":[0.680672287940979,0.526753842830658,0.6924369931221008,0.5410225987434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.526753842830658},{"x":0.6773109436035156,"y":0.526753842830658},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.6470588445663452,0.526753842830658,0.6773109436035156,0.5410225987434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.526753842830658},{"x":0.6386554837226868,"y":0.526753842830658},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کمر","boundary":[0.6168067455291748,0.526753842830658,0.6386554837226868,0.5410225987434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.526753842830658},{"x":0.610084056854248,"y":0.526753842830658},{"x":0.610084056854248,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6067227125167847,0.526753842830658,0.610084056854248,0.5410225987434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.526753842830658},{"x":0.6016806960105896,"y":0.526753842830658},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.5663865804672241,0.526753842830658,0.6016806960105896,0.5410225987434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.526753842830658},{"x":0.5596638917922974,"y":0.526753842830658},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"فیله","boundary":[0.5361344814300537,0.526753842830658,0.5596638917922974,0.5410225987434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.526753842830658},{"x":0.5310924649238586,"y":0.526753842830658},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کمر","boundary":[0.5092437267303467,0.526753842830658,0.5310924649238586,0.5410225987434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.526753842830658},{"x":0.507563054561615,"y":0.526753842830658},{"x":0.507563054561615,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5025210380554199,0.526753842830658,0.507563054561615,0.5410225987434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.526753842830658},{"x":0.5008403658866882,"y":0.526753842830658},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5410225987434387},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.49747899174690247,0.526753842830658,0.5008403658866882,0.5410225987434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5481569766998291},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5481569766998291},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5624256730079651},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"درازونشست","boundary":[0.6672269105911255,0.5481569766998291,0.7378151416778564,0.5624256730079651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.5481569766998291},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5481569766998291},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5624256730079651},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6621848940849304,0.5481569766998291,0.6638655662536621,0.5624256730079651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5683709979057312},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5683709979057312},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسکوات","boundary":[0.6924369931221008,0.5683709979057312,0.7361344695091248,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5838287472724915},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بالای","boundary":[0.6571428775787354,0.5695600509643555,0.6857143044471741,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5838287472724915},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سر","boundary":[0.6336134672164917,0.5695600509643555,0.6504201889038086,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5707491040229797},{"x":0.63193279504776,"y":0.5850178599357605},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6285714507102966,0.5707491040229797,0.63193279504776,0.5850178599357605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5897740721702576},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5897740721702576},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسکوات","boundary":[0.6924369931221008,0.5897740721702576,0.7361344695091248,0.6040428280830383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5897740721702576},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5897740721702576},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تک","boundary":[0.6655462384223938,0.5897740721702576,0.6857143044471741,0.6040428280830383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5897740721702576},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5897740721702576},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"پا","boundary":[0.6571428775787354,0.5897740721702576,0.6638655662536621,0.6040428280830383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5897740721702576},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5897740721702576},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6470588445663452,0.5897740721702576,0.6504201889038086,0.6040428280830383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5897740721702576},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5897740721702576},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6040428280830383},{"x":0.63193279504776,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.63193279504776,0.5897740721702576,0.6453781723976135,0.6040428280830383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.5897740721702576},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5897740721702576},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6040428280830383},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.5949580073356628,0.5897740721702576,0.6252101063728333,0.6040428280830383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5897740721702576},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5897740721702576},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6040428280830383},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"لانچ","boundary":[0.5647059082984924,0.5897740721702576,0.5882353186607361,0.6040428280830383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5897740721702576},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5897740721702576},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6040428280830383},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5596638917922974,0.5897740721702576,0.5630252361297607,0.6040428280830383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5897740721702576},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5897740721702576},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6040428280830383},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5445378422737122,0.5897740721702576,0.5529412031173706,0.6040428280830383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.5897740721702576},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5897740721702576},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6040428280830383},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"بالای","boundary":[0.5092437267303467,0.5897740721702576,0.5394958257675171,0.6040428280830383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.5897740721702576},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5897740721702576},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6040428280830383},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سر","boundary":[0.48571428656578064,0.5897740721702576,0.5025210380554199,0.6040428280830383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6111771464347839},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6111771464347839},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6254459023475647},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پرتاب","boundary":[0.7042016983032227,0.6111771464347839,0.7361344695091248,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6254459023475647},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توپ","boundary":[0.6739495992660522,0.6111771464347839,0.6974790096282959,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6254459023475647},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طبی","boundary":[0.6403361558914185,0.6111771464347839,0.6672269105911255,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6254459023475647},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6252101063728333,0.6111771464347839,0.6336134672164917,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6254459023475647},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6000000238418579,0.6111771464347839,0.6201680898666382,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6111771464347839},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6111771464347839},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6254459023475647},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پاها","boundary":[0.5714285969734192,0.6111771464347839,0.5915966629981995,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.6111771464347839},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6111771464347839},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6254459023475647},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5663865804672241,0.6111771464347839,0.5697479248046875,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6325802803039551},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6325802803039551},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6468489766120911},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پرتاب","boundary":[0.7042016983032227,0.6325802803039551,0.7361344695091248,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6325802803039551},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6325802803039551},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"چندمرحله","boundary":[0.6352941393852234,0.6325802803039551,0.6957983374595642,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6325802803039551},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6325802803039551},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6252101063728333,0.6325802803039551,0.6369748115539551,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6325802803039551},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6325802803039551},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6468489766120911},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توپ","boundary":[0.5899159908294678,0.6325802803039551,0.6134454011917114,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.6325802803039551},{"x":0.583193302154541,"y":0.6325802803039551},{"x":0.583193302154541,"y":0.6468489766120911},{"x":0.556302547454834,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طبی","boundary":[0.556302547454834,0.6325802803039551,0.583193302154541,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6325802803039551},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6325802803039551},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6468489766120911},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5411764979362488,0.6325802803039551,0.5495798587799072,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6325802803039551},{"x":0.534453809261322,"y":0.6325802803039551},{"x":0.534453809261322,"y":0.6468489766120911},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.5142857432365417,0.6325802803039551,0.534453809261322,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.6325802803039551},{"x":0.507563054561615,"y":0.6325802803039551},{"x":0.507563054561615,"y":0.6468489766120911},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پاها","boundary":[0.48571428656578064,0.6325802803039551,0.507563054561615,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.6325802803039551},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6325802803039551},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6468489766120911},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.48235294222831726,0.6325802803039551,0.48739495873451233,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6539833545684814},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6539833545684814},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6670629978179932},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پرتاب","boundary":[0.7042016983032227,0.6539833545684814,0.7361344695091248,0.6670629978179932]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6539833545684814},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6539833545684814},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توپ","boundary":[0.6739495992660522,0.6539833545684814,0.6974790096282959,0.6670629978179932]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6539833545684814},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6539833545684814},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طبی","boundary":[0.6403361558914185,0.6539833545684814,0.6672269105911255,0.6670629978179932]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6539833545684814},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6539833545684814},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6252101063728333,0.6539833545684814,0.6336134672164917,0.6670629978179932]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6539833545684814},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6539833545684814},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بالا","boundary":[0.6000000238418579,0.6539833545684814,0.6168067455291748,0.6670629978179932]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6539833545684814},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6539833545684814},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6670629978179932},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5899159908294678,0.6539833545684814,0.5949580073356628,0.6670629978179932]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.6539833545684814},{"x":0.583193302154541,"y":0.6539833545684814},{"x":0.583193302154541,"y":0.6670629978179932},{"x":0.556302547454834,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پشت","boundary":[0.556302547454834,0.6539833545684814,0.583193302154541,0.6670629978179932]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6539833545684814},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6539833545684814},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6670629978179932},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5495798587799072,0.6539833545684814,0.5529412031173706,0.6670629978179932]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6741973757743835},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6753864288330078},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6908442378044128},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عبوردادن","boundary":[0.6823529601097107,0.6741973757743835,0.7361344695091248,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6741973757743835},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6741973757743835},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6896551847457886},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6896551847457886}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توپ","boundary":[0.6521008610725403,0.6741973757743835,0.6756302714347839,0.6896551847457886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6741973757743835},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6896551847457886},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6896551847457886}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طبی","boundary":[0.6184874176979065,0.6730083227157593,0.6453781723976135,0.6896551847457886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6884661316871643},{"x":0.605042040348053,"y":0.6884661316871643}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6067227125167847,0.6730083227157593,0.6117647290229797,0.6884661316871643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6896551847457886},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6884661316871643}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بدن","boundary":[0.578151285648346,0.6730083227157593,0.5983193516731262,0.6896551847457886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.671819269657135},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6884661316871643},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6884661316871643}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"کاملا","boundary":[0.5411764979362488,0.671819269657135,0.5697479248046875,0.6884661316871643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.671819269657135},{"x":0.534453809261322,"y":0.671819269657135},{"x":0.534453809261322,"y":0.6884661316871643},{"x":0.4957983195781708,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کشیده","boundary":[0.4957983195781708,0.671819269657135,0.534453809261322,0.6884661316871643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.671819269657135},{"x":0.4924369752407074,"y":0.671819269657135},{"x":0.4907563030719757,"y":0.68727707862854},{"x":0.4907563030719757,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4907563030719757,0.671819269657135,0.4907563030719757,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.696789562702179},{"x":0.7361344695091248,"y":0.696789562702179},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7110582590103149},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرتاب","boundary":[0.7042016983032227,0.696789562702179,0.7361344695091248,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.696789562702179},{"x":0.6974790096282959,"y":0.696789562702179},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7110582590103149},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چرخشی","boundary":[0.6470588445663452,0.696789562702179,0.6974790096282959,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.696789562702179},{"x":0.6403361558914185,"y":0.696789562702179},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7110582590103149},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"توپ","boundary":[0.6168067455291748,0.696789562702179,0.6403361558914185,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.696789562702179},{"x":0.610084056854248,"y":0.696789562702179},{"x":0.610084056854248,"y":0.7110582590103149},{"x":0.583193302154541,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"طبی","boundary":[0.583193302154541,0.696789562702179,0.610084056854248,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.696789562702179},{"x":0.5798319578170776,"y":0.696789562702179},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7110582590103149},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5747899413108826,0.696789562702179,0.5798319578170776,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.717003583908081},{"x":0.7361344695091248,"y":0.717003583908081},{"x":0.7361344695091248,"y":0.731272280216217},{"x":0.7042016983032227,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پرتاب","boundary":[0.7042016983032227,0.717003583908081,0.7361344695091248,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.717003583908081},{"x":0.6974790096282959,"y":0.717003583908081},{"x":0.6974790096282959,"y":0.731272280216217},{"x":0.6739495992660522,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توپ","boundary":[0.6739495992660522,0.717003583908081,0.6974790096282959,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6672269105911255,"y":0.731272280216217},{"x":0.6403361558914185,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طبی","boundary":[0.6403361558914185,0.7158145308494568,0.6672269105911255,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6235294342041016,0.7158145308494568,0.6336134672164917,0.7300832271575928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7300832271575928},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جلو","boundary":[0.5966386795043945,0.7158145308494568,0.6168067455291748,0.7300832271575928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.7158145308494568},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7158145308494568},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7300832271575928},{"x":0.583193302154541,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.583193302154541,0.7158145308494568,0.5899159908294678,0.7300832271575928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7158145308494568},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7158145308494568},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7300832271575928},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.5579832196235657,0.7158145308494568,0.5764706134796143,0.7300832271575928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.7158145308494568},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7158145308494568},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7300832271575928},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دست","boundary":[0.5193277597427368,0.7158145308494568,0.5512605309486389,0.7300832271575928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.7158145308494568},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7158145308494568},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7300832271575928},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5142857432365417,0.7158145308494568,0.5142857432365417,0.7300832271575928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7372176051139832},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7372176051139832},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7526754140853882},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"لانچ","boundary":[0.7142857313156128,0.7372176051139832,0.7361344695091248,0.7526754140853882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7384066581726074},{"x":0.707563042640686,"y":0.7384066581726074},{"x":0.707563042640686,"y":0.7526754140853882},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همراه","boundary":[0.6756302714347839,0.7384066581726074,0.707563042640686,0.7526754140853882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7526754140853882},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6621848940849304,0.7384066581726074,0.6689075827598572,0.7526754140853882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7526754140853882},{"x":0.610084056854248,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چرخش","boundary":[0.610084056854248,0.7384066581726074,0.6554622054100037,0.7526754140853882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7526754140853882},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تنه","boundary":[0.5865546464920044,0.7384066581726074,0.6033613681793213,0.7526754140853882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.7384066581726074},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7384066581726074},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7526754140853882},{"x":0.583193302154541,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.583193302154541,0.7384066581726074,0.5865546464920044,0.7526754140853882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.7384066581726074},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7384066581726074},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7526754140853882},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5697479248046875,0.7384066581726074,0.5764706134796143,0.7526754140853882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.7384066581726074},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7384066581726074},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7526754140853882},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.5210084319114685,0.7384066581726074,0.5630252361297607,0.7526754140853882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.7384066581726074},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7384066581726074},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7526754140853882},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5058823823928833,0.7384066581726074,0.5126050710678101,0.7526754140853882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.7384066581726074},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7384066581726074},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7526754140853882},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"توپ","boundary":[0.4756302535533905,0.7384066581726074,0.49915966391563416,0.7526754140853882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.7384066581726074},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7384066581726074},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7526754140853882},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبی","boundary":[0.43697479367256165,0.7384066581726074,0.46890756487846375,0.7526754140853882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7598097324371338},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7598097324371338},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7740784883499146},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پرتاب","boundary":[0.7042016983032227,0.7598097324371338,0.7361344695091248,0.7740784883499146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7740784883499146},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توپ","boundary":[0.6739495992660522,0.7598097324371338,0.6974790096282959,0.7740784883499146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7740784883499146},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طبی","boundary":[0.6403361558914185,0.7598097324371338,0.6672269105911255,0.7740784883499146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7740784883499146},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6252101063728333,0.7598097324371338,0.6336134672164917,0.7740784883499146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7740784883499146},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بالای","boundary":[0.5899159908294678,0.7598097324371338,0.6201680898666382,0.7740784883499146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7598097324371338},{"x":0.583193302154541,"y":0.7598097324371338},{"x":0.583193302154541,"y":0.7740784883499146},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سر","boundary":[0.5680672526359558,0.7598097324371338,0.583193302154541,0.7740784883499146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پرتاب","boundary":[0.7042016983032227,0.7800237536430359,0.7361344695091248,0.7954815626144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7954815626144409},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توپ","boundary":[0.6739495992660522,0.7800237536430359,0.6974790096282959,0.7954815626144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7954815626144409},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طبی","boundary":[0.6403361558914185,0.7800237536430359,0.6672269105911255,0.7954815626144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7954815626144409},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6268907785415649,0.7800237536430359,0.6336134672164917,0.7954815626144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7954815626144409},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بالای","boundary":[0.5899159908294678,0.7800237536430359,0.6201680898666382,0.7954815626144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.7800237536430359},{"x":0.583193302154541,"y":0.7800237536430359},{"x":0.583193302154541,"y":0.7954815626144409},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سر","boundary":[0.5697479248046875,0.7800237536430359,0.583193302154541,0.7954815626144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7800237536430359},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7800237536430359},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7954815626144409},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5630252361297607,0.7800237536430359,0.5663865804672241,0.7954815626144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.7800237536430359},{"x":0.556302547454834,"y":0.7800237536430359},{"x":0.556302547454834,"y":0.7954815626144409},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همراه","boundary":[0.5243697762489319,0.7800237536430359,0.556302547454834,0.7954815626144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.7800237536430359},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7800237536430359},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7954815626144409},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5126050710678101,0.7800237536430359,0.5176470875740051,0.7954815626144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.7800237536430359},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7800237536430359},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7954815626144409},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گام","boundary":[0.48739495873451233,0.7800237536430359,0.5025210380554199,0.7954815626144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.7800237536430359},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7800237536430359},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7954815626144409},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برداشتن","boundary":[0.43697479367256165,0.7800237536430359,0.48571428656578064,0.7954815626144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.7800237536430359},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7800237536430359},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7954815626144409},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"متقاطع","boundary":[0.38655462861061096,0.7800237536430359,0.4285714328289032,0.7954815626144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.7800237536430359},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7800237536430359},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7954815626144409},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3815126121044159,0.7800237536430359,0.38655462861061096,0.7954815626144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.801426887512207},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8026159405708313},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8168846368789673},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8168846368789673}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرتاب","boundary":[0.7042016983032227,0.801426887512207,0.7361344695091248,0.8168846368789673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.801426887512207},{"x":0.6974790096282959,"y":0.801426887512207},{"x":0.6974790096282959,"y":0.815695583820343},{"x":0.6739495992660522,"y":0.815695583820343}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توپ","boundary":[0.6739495992660522,0.801426887512207,0.6974790096282959,0.815695583820343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.801426887512207},{"x":0.6672269105911255,"y":0.801426887512207},{"x":0.6672269105911255,"y":0.815695583820343},{"x":0.6403361558914185,"y":0.815695583820343}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طبی","boundary":[0.6403361558914185,0.801426887512207,0.6672269105911255,0.815695583820343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.801426887512207},{"x":0.6336134672164917,"y":0.801426887512207},{"x":0.6336134672164917,"y":0.815695583820343},{"x":0.6268907785415649,"y":0.815695583820343}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6268907785415649,0.801426887512207,0.6336134672164917,0.815695583820343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.801426887512207},{"x":0.6201680898666382,"y":0.801426887512207},{"x":0.6201680898666382,"y":0.815695583820343},{"x":0.5899159908294678,"y":0.815695583820343}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"داخل","boundary":[0.5899159908294678,0.801426887512207,0.6201680898666382,0.815695583820343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.801426887512207},{"x":0.583193302154541,"y":0.801426887512207},{"x":0.583193302154541,"y":0.815695583820343},{"x":0.5546218752861023,"y":0.815695583820343}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سینه","boundary":[0.5546218752861023,0.801426887512207,0.583193302154541,0.815695583820343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.8002378344535828},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8002378344535828},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8145065307617188},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8145065307617188}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5495798587799072,0.8002378344535828,0.5529412031173706,0.8145065307617188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.8002378344535828},{"x":0.5428571701049805,"y":0.8002378344535828},{"x":0.5428571701049805,"y":0.8145065307617188},{"x":0.5310924649238586,"y":0.8145065307617188}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5310924649238586,0.8002378344535828,0.5428571701049805,0.8145065307617188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.8002378344535828},{"x":0.5243697762489319,"y":0.8002378344535828},{"x":0.5243697762489319,"y":0.815695583820343},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8145065307617188}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.4924369752407074,0.8002378344535828,0.5243697762489319,0.815695583820343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.8002378344535828},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8002378344535828},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8145065307617188},{"x":0.4470588266849518,"y":0.8145065307617188}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"نشسته","boundary":[0.4470588266849518,0.8002378344535828,0.48571428656578064,0.8145065307617188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.8002378344535828},{"x":0.4436974823474884,"y":0.8002378344535828},{"x":0.4436974823474884,"y":0.8145065307617188},{"x":0.4420168101787567,"y":0.8145065307617188}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4420168101787567,0.8002378344535828,0.4436974823474884,0.8145065307617188]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9900000095367432}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.2936979830265045},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2936979830265045},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8168846368789673},{"x":0.3815126121044159,"y":0.8168846368789673}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3765126121044159,0.2866979830265045,0.7428151416778564,0.8238846368789673],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5065398216247559},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5065398216247559},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5148632526397705},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۰۰","boundary":[0.21680672466754913,0.5065398216247559,0.2386554628610611,0.5148632526397705]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5065398216247559},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5065398216247559},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5148632526397705},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.49953982162475585,0.2436554628610611,0.5218632526397705],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5279428958892822},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5279428958892822},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5362663269042969},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۰۱","boundary":[0.21680672466754913,0.5279428958892822,0.2386554628610611,0.5362663269042969]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5279428958892822},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5279428958892822},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5362663269042969},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5209428958892822,0.2436554628610611,0.5432663269042969],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5481569766998291},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5481569766998291},{"x":0.2386554628610611,"y":0.557669460773468},{"x":0.21680672466754913,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۲","boundary":[0.21680672466754913,0.5481569766998291,0.2386554628610611,0.557669460773468]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5481569766998291},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5481569766998291},{"x":0.2386554628610611,"y":0.557669460773468},{"x":0.21680672466754913,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5411569766998291,0.2436554628610611,0.564669460773468],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5695600509643555},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5707491040229797},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5790725350379944},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5778834819793701}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۳","boundary":[0.21512605249881744,0.5695600509643555,0.24033613502979279,0.5790725350379944]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5695600509643555},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5707491040229797},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5790725350379944},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5778834819793701}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5625600509643555,0.2453361350297928,0.5860725350379944],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5909631252288818},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5897740721702576},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5992865562438965},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6004756093025208}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۰۴","boundary":[0.21344538033008575,0.5909631252288818,0.24201680719852448,0.5992865562438965]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5909631252288818},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5897740721702576},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5992865562438965},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6004756093025208}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5839631252288818,0.24701680719852448,0.6062865562438965],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.612366259098053},{"x":0.24201680719852448,"y":0.612366259098053},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6218787431716919},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۵","boundary":[0.21680672466754913,0.612366259098053,0.24201680719852448,0.6218787431716919]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.612366259098053},{"x":0.24705882370471954,"y":0.612366259098053},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6218787431716919},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.612366259098053,0.24705882370471954,0.6218787431716919]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.612366259098053},{"x":0.24705882370471954,"y":0.612366259098053},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6218787431716919},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.605366259098053,0.25205882370471955,0.6288787431716919],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6325802803039551},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6325802803039551},{"x":0.24033613502979279,"y":0.642092764377594},{"x":0.21680672466754913,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۶","boundary":[0.21680672466754913,0.6325802803039551,0.24033613502979279,0.642092764377594]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6325802803039551},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6325802803039551},{"x":0.24033613502979279,"y":0.642092764377594},{"x":0.21680672466754913,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6255802803039551,0.2453361350297928,0.649092764377594],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6551724076271057},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6539833545684814},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6623067855834961},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۷","boundary":[0.21680672466754913,0.6551724076271057,0.24201680719852448,0.6623067855834961]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6551724076271057},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6539833545684814},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6623067855834961},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6481724076271057,0.24701680719852448,0.6693067855834961],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6753864288330078},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6741973757743835},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6837098598480225},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۸","boundary":[0.21680672466754913,0.6753864288330078,0.24033613502979279,0.6837098598480225]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6753864288330078},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6741973757743835},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6837098598480225},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6683864288330078,0.2453361350297928,0.6907098598480225],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6956004500389099},{"x":0.24201680719852448,"y":0.696789562702179},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7063020467758179},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۹","boundary":[0.21680672466754913,0.6956004500389099,0.24033613502979279,0.7063020467758179]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6956004500389099},{"x":0.24201680719852448,"y":0.696789562702179},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7063020467758179},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6886004500389099,0.2453361350297928,0.7133020467758179],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7181926369667053},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7181926369667053},{"x":0.24201680719852448,"y":0.72651606798172},{"x":0.21512605249881744,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۲","boundary":[0.21512605249881744,0.7181926369667053,0.24201680719852448,0.72651606798172]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7181926369667053},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7181926369667053},{"x":0.24201680719852448,"y":0.72651606798172},{"x":0.21512605249881744,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7111926369667053,0.24701680719852448,0.73351606798172],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7395957112312317},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7395957112312317},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7479191422462463},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۳","boundary":[0.21512605249881744,0.7395957112312317,0.24201680719852448,0.7479191422462463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.7395957112312317},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7395957112312317},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7479191422462463},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":".","boundary":[0.24369747936725616,0.7395957112312317,0.24537815153598785,0.7479191422462463]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7395957112312317},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7395957112312317},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7479191422462463},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7325957112312317,0.25037815153598786,0.7549191422462463],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7812128663063049},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7800237536430359},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7895362377166748},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۱۴","boundary":[0.21512605249881744,0.7812128663063049,0.24201680719852448,0.7895362377166748]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7812128663063049},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7800237536430359},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7895362377166748},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7742128663063049,0.24701680719852448,0.7965362377166748],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.801426887512207},{"x":0.2386554628610611,"y":0.801426887512207},{"x":0.24033613502979279,"y":0.810939371585846},{"x":0.21512605249881744,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۶","boundary":[0.21512605249881744,0.801426887512207,0.24033613502979279,0.810939371585846]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.801426887512207},{"x":0.2386554628610611,"y":0.801426887512207},{"x":0.24033613502979279,"y":0.810939371585846},{"x":0.21512605249881744,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.794426887512207,0.2453361350297928,0.817939371585846],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.8489893078804016},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8489893078804016},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8585017919540405},{"x":0.48067227005958557,"y":0.8585017919540405}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"هفت","boundary":[0.48067227005958557,0.8489893078804016,0.5092437267303467,0.8585017919540405]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.8489893078804016},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8489893078804016},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8585017919540405},{"x":0.48067227005958557,"y":0.8585017919540405}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.47567227005958557,0.8419893078804016,0.5142437267303467,0.8655017919540405],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/bb95d86a6793aeeb/pages/WOGeIzOZLvSbYDCt-sec.webp","jpeg":"/storage/books/bb95d86a6793aeeb/pages/msxslWTMTtzfICfc.jpg","blurred":"/storage/books/bb95d86a6793aeeb/pages/GzsTzwquCfkASOWD.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003531530294097772,0.00021365341533520274,0.9986724807354582,0.9989708658835268]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18906064331531525},{"x":0.24033613502979279,"y":0.18906064331531525},{"x":0.24033613502979279,"y":0.19857312738895416},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۱۶","boundary":[0.21512605249881744,0.18906064331531525,0.24033613502979279,0.19857312738895416]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18906064331531525},{"x":0.24033613502979279,"y":0.18906064331531525},{"x":0.24033613502979279,"y":0.19857312738895416},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.18206064331531524,0.2453361350297928,0.20557312738895417],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2104637324810028},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2104637324810028},{"x":0.24033613502979279,"y":0.21997621655464172},{"x":0.21680672466754913,"y":0.21997621655464172}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۷","boundary":[0.21680672466754913,0.2104637324810028,0.24033613502979279,0.21997621655464172]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.2104637324810028},{"x":0.24537815153598785,"y":0.2104637324810028},{"x":0.24537815153598785,"y":0.21997621655464172},{"x":0.24537815153598785,"y":0.21997621655464172}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.2104637324810028,0.24537815153598785,0.21997621655464172]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2104637324810028},{"x":0.24537815153598785,"y":0.2104637324810028},{"x":0.24537815153598785,"y":0.21997621655464172},{"x":0.21680672466754913,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.2034637324810028,0.25037815153598786,0.22697621655464173],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.23186682164669037},{"x":0.24033613502979279,"y":0.23186682164669037},{"x":0.24033613502979279,"y":0.24137930572032928},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۹","boundary":[0.21512605249881744,0.23186682164669037,0.24033613502979279,0.24137930572032928]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.23186682164669037},{"x":0.24033613502979279,"y":0.23186682164669037},{"x":0.24033613502979279,"y":0.24137930572032928},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.22486682164669036,0.2453361350297928,0.2483793057203293],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.25208085775375366},{"x":0.24201680719852448,"y":0.25208085775375366},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2615933418273926},{"x":0.21512605249881744,"y":0.26278239488601685}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۰","boundary":[0.21512605249881744,0.25208085775375366,0.24201680719852448,0.2615933418273926]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.25208085775375366},{"x":0.24201680719852448,"y":0.25208085775375366},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2615933418273926},{"x":0.21512605249881744,"y":0.26278239488601685}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.24508085775375366,0.24701680719852448,0.2685933418273926],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2734839618206024},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2734839618206024},{"x":0.24201680719852448,"y":0.28299644589424133},{"x":0.21512605249881744,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۰","boundary":[0.21512605249881744,0.2734839618206024,0.24201680719852448,0.28299644589424133]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2734839618206024},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2734839618206024},{"x":0.24201680719852448,"y":0.28299644589424133},{"x":0.21512605249881744,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2664839618206024,0.24701680719852448,0.28999644589424134],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2948870360851288},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2948870360851288},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3043995201587677},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۲","boundary":[0.21512605249881744,0.2948870360851288,0.24201680719852448,0.3043995201587677]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2948870360851288},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2948870360851288},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3043995201587677},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2878870360851288,0.24701680719852448,0.3113995201587677],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.31629014015197754},{"x":0.24033613502979279,"y":0.31629014015197754},{"x":0.24033613502979279,"y":0.32580262422561646},{"x":0.21512605249881744,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۳","boundary":[0.21512605249881744,0.31629014015197754,0.24033613502979279,0.32580262422561646]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.31629014015197754},{"x":0.24033613502979279,"y":0.31629014015197754},{"x":0.24033613502979279,"y":0.32580262422561646},{"x":0.21512605249881744,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.30929014015197753,0.2453361350297928,0.33280262422561646],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3376932144165039},{"x":0.24033613502979279,"y":0.33650416135787964},{"x":0.24033613502979279,"y":0.34601664543151855},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۳","boundary":[0.21512605249881744,0.3376932144165039,0.24033613502979279,0.34601664543151855]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3376932144165039},{"x":0.24033613502979279,"y":0.33650416135787964},{"x":0.24033613502979279,"y":0.34601664543151855},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3306932144165039,0.2453361350297928,0.35301664543151856],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.18787157535552979},{"x":0.7361344695091248,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7361344695091248,"y":0.20451843738555908},{"x":0.6924369931221008,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چرخش","boundary":[0.6924369931221008,0.18787157535552979,0.7361344695091248,0.20451843738555908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6857143044471741,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6857143044471741,"y":0.20451843738555908},{"x":0.6789916157722473,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6789916157722473,0.18787157535552979,0.6857143044471741,0.20451843738555908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6722689270973206,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6722689270973206,"y":0.20332936942577362},{"x":0.6487395167350769,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"توپ","boundary":[0.6487395167350769,0.18787157535552979,0.6722689270973206,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6420168280601501,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6420168280601501,"y":0.20332936942577362},{"x":0.6201680898666382,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"طبی","boundary":[0.6201680898666382,0.18787157535552979,0.6420168280601501,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6168067455291748,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6168067455291748,"y":0.20332936942577362},{"x":0.6117647290229797,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6117647290229797,0.18787157535552979,0.6168067455291748,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6033613681793213,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6033613681793213,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5932773351669312,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5932773351669312,0.18787157535552979,0.6033613681793213,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.18668252229690552},{"x":0.5848739743232727,"y":0.18787157535552979},{"x":0.5848739743232727,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5546218752861023,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.5546218752861023,0.18668252229690552,0.5848739743232727,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.18668252229690552},{"x":0.5478991866111755,"y":0.18787157535552979},{"x":0.5478991866111755,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5092437267303467,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نشسته","boundary":[0.5092437267303467,0.18668252229690552,0.5478991866111755,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.18668252229690552},{"x":0.5058823823928833,"y":0.18668252229690552},{"x":0.5058823823928833,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5042017102241516,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5042017102241516,0.18668252229690552,0.5058823823928833,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7361344695091248,"y":0.22473245859146118},{"x":0.6924369931221008,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چرخش","boundary":[0.6924369931221008,0.2104637324810028,0.7361344695091248,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.20927467942237854},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2104637324810028},{"x":0.6873949766159058,"y":0.22473245859146118},{"x":0.6504201889038086,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پهلوبه","boundary":[0.6521008610725403,0.20927467942237854,0.6873949766159058,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.20927467942237854},{"x":0.6521008610725403,"y":0.2104637324810028},{"x":0.6504201889038086,"y":0.22354340553283691},{"x":0.6268907785415649,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پهلو","boundary":[0.6285714507102966,0.20927467942237854,0.6504201889038086,0.22354340553283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.20927467942237854},{"x":0.6285714507102966,"y":0.20927467942237854},{"x":0.6268907785415649,"y":0.22354340553283691},{"x":0.6184874176979065,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6184874176979065,0.20927467942237854,0.6268907785415649,0.22354340553283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.2306777685880661},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2306777685880661},{"x":0.7344537973403931,"y":0.24613554775714874},{"x":0.702521026134491,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.702521026134491,0.2306777685880661,0.7344537973403931,0.24613554775714874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.2306777685880661},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2306777685880661},{"x":0.6974790096282959,"y":0.24613554775714874},{"x":0.6739495992660522,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دادن","boundary":[0.6739495992660522,0.2306777685880661,0.6974790096282959,0.24613554775714874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.2306777685880661},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2306777685880661},{"x":0.6621848940849304,"y":0.24613554775714874},{"x":0.6386554837226868,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توپ","boundary":[0.6386554837226868,0.2306777685880661,0.6621848940849304,0.24613554775714874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.2306777685880661},{"x":0.63193279504776,"y":0.2306777685880661},{"x":0.63193279504776,"y":0.24613554775714874},{"x":0.6218487620353699,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6218487620353699,0.2306777685880661,0.63193279504776,0.24613554775714874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.2306777685880661},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2306777685880661},{"x":0.6168067455291748,"y":0.24494649469852448},{"x":0.5865546464920044,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.5865546464920044,0.2306777685880661,0.6168067455291748,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.2306777685880661},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2306777685880661},{"x":0.5798319578170776,"y":0.24494649469852448},{"x":0.5731092691421509,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"8","boundary":[0.5731092691421509,0.2306777685880661,0.5798319578170776,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.2306777685880661},{"x":0.5663865804672241,"y":0.2306777685880661},{"x":0.5663865804672241,"y":0.24494649469852448},{"x":0.5529412031173706,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5529412031173706,0.2306777685880661,0.5663865804672241,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.2306777685880661},{"x":0.5478991866111755,"y":0.2306777685880661},{"x":0.5478991866111755,"y":0.24494649469852448},{"x":0.5159664154052734,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.5159664154052734,0.2306777685880661,0.5478991866111755,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.2306777685880661},{"x":0.5092437267303467,"y":0.2306777685880661},{"x":0.5092437267303467,"y":0.24494649469852448},{"x":0.47058823704719543,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نشسته","boundary":[0.47058823704719543,0.2306777685880661,0.5092437267303467,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.2306777685880661},{"x":0.46722689270973206,"y":0.2306777685880661},{"x":0.46722689270973206,"y":0.24494649469852448},{"x":0.46554622054100037,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46554622054100037,0.2306777685880661,0.46722689270973206,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7361344695091248,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7361344695091248,"y":0.26634958386421204},{"x":0.6924369931221008,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چرخش","boundary":[0.6924369931221008,0.25208085775375366,0.7361344695091248,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6857143044471741,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6857143044471741,"y":0.26634958386421204},{"x":0.6689075827598572,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تنه","boundary":[0.6689075827598572,0.25208085775375366,0.6857143044471741,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6605042219161987,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6605042219161987,"y":0.26634958386421204},{"x":0.6487395167350769,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6487395167350769,0.25208085775375366,0.6605042219161987,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6420168280601501,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6420168280601501,"y":0.26634958386421204},{"x":0.6117647290229797,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.6117647290229797,0.25208085775375366,0.6420168280601501,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.25208085775375366},{"x":0.605042040348053,"y":0.25208085775375366},{"x":0.605042040348053,"y":0.26634958386421204},{"x":0.5647059082984924,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشسته","boundary":[0.5647059082984924,0.25208085775375366,0.605042040348053,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5630252361297607,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5630252361297607,"y":0.26634958386421204},{"x":0.561344563961029,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.561344563961029,0.25208085775375366,0.5630252361297607,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5546218752861023,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5546218752861023,"y":0.26634958386421204},{"x":0.5495798587799072,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5495798587799072,0.25208085775375366,0.5546218752861023,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5411764979362488,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5411764979362488,"y":0.26634958386421204},{"x":0.5176470875740051,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توپ","boundary":[0.5176470875740051,0.25208085775375366,0.5411764979362488,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5109243988990784,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5109243988990784,"y":0.26634958386421204},{"x":0.48403361439704895,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"طبی","boundary":[0.48403361439704895,0.25208085775375366,0.5109243988990784,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.25208085775375366},{"x":0.4789915978908539,"y":0.25208085775375366},{"x":0.4789915978908539,"y":0.26634958386421204},{"x":0.4773109257221222,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4773109257221222,0.25208085775375366,0.4789915978908539,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.27229487895965576},{"x":0.7361344695091248,"y":0.27229487895965576},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2877526879310608},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.6991596817970276,0.27229487895965576,0.7361344695091248,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.27229487895965576},{"x":0.6924369931221008,"y":0.27229487895965576},{"x":0.6924369931221008,"y":0.2877526879310608},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لانچ","boundary":[0.6689075827598572,0.27229487895965576,0.6924369931221008,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.27229487895965576},{"x":0.6638655662536621,"y":0.27229487895965576},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2877526879310608},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همراه","boundary":[0.6302521228790283,0.27229487895965576,0.6638655662536621,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.27229487895965576},{"x":0.6252101063728333,"y":0.27229487895965576},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2877526879310608},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6184874176979065,0.27229487895965576,0.6252101063728333,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.27229487895965576},{"x":0.610084056854248,"y":0.27229487895965576},{"x":0.610084056854248,"y":0.2877526879310608},{"x":0.5764706134796143,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.5764706134796143,0.27229487895965576,0.610084056854248,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.27229487895965576},{"x":0.5731092691421509,"y":0.27229487895965576},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2877526879310608},{"x":0.5462185144424438,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دادن","boundary":[0.5462185144424438,0.27229487895965576,0.5731092691421509,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.27229487895965576},{"x":0.5361344814300537,"y":0.27229487895965576},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2877526879310608},{"x":0.5126050710678101,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توپ","boundary":[0.5126050710678101,0.27229487895965576,0.5361344814300537,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.27229487895965576},{"x":0.5058823823928833,"y":0.27229487895965576},{"x":0.5058823823928833,"y":0.2877526879310608},{"x":0.4789915978908539,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طبی","boundary":[0.4789915978908539,0.27229487895965576,0.5058823823928833,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.27229487895965576},{"x":0.4722689092159271,"y":0.27229487895965576},{"x":0.4722689092159271,"y":0.2877526879310608},{"x":0.4638655483722687,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4638655483722687,0.27229487895965576,0.4722689092159271,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.27229487895965576},{"x":0.45546218752861023,"y":0.27229487895965576},{"x":0.45546218752861023,"y":0.2877526879310608},{"x":0.41848739981651306,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.41848739981651306,0.27229487895965576,0.45546218752861023,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.27229487895965576},{"x":0.4117647111415863,"y":0.27229487895965576},{"x":0.4117647111415863,"y":0.2877526879310608},{"x":0.40504202246665955,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"8","boundary":[0.40504202246665955,0.27229487895965576,0.4117647111415863,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.27229487895965576},{"x":0.40168067812919617,"y":0.27229487895965576},{"x":0.40168067812919617,"y":0.2877526879310608},{"x":0.4000000059604645,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4000000059604645,0.27229487895965576,0.40168067812919617,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.2936979830265045},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2936979830265045},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3079667091369629},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایستادن","boundary":[0.6907563209533691,0.2936979830265045,0.7378151416778564,0.3079667091369629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.2936979830265045},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2936979830265045},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3079667091369629},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6789916157722473,0.2936979830265045,0.6840336322784424,0.3079667091369629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.2936979830265045},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2936979830265045},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3079667091369629},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.6369748115539551,0.2936979830265045,0.6705882549285889,0.3079667091369629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.2936979830265045},{"x":0.63193279504776,"y":0.2936979830265045},{"x":0.63193279504776,"y":0.3079667091369629},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دادن","boundary":[0.6067227125167847,0.2936979830265045,0.63193279504776,0.3079667091369629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.2936979830265045},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2936979830265045},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3079667091369629},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توپ","boundary":[0.5731092691421509,0.2936979830265045,0.5983193516731262,0.3079667091369629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.2936979830265045},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2936979830265045},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3079667091369629},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"طبی","boundary":[0.5411764979362488,0.2936979830265045,0.5680672526359558,0.3079667091369629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.2936979830265045},{"x":0.534453809261322,"y":0.2936979830265045},{"x":0.534453809261322,"y":0.3079667091369629},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5243697762489319,0.2936979830265045,0.534453809261322,0.3079667091369629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.2936979830265045},{"x":0.5176470875740051,"y":0.2936979830265045},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3079667091369629},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.48739495873451233,0.2936979830265045,0.5176470875740051,0.3079667091369629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.2936979830265045},{"x":0.48067227005958557,"y":0.2936979830265045},{"x":0.48067227005958557,"y":0.3079667091369629},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"8","boundary":[0.4739495813846588,0.2936979830265045,0.48067227005958557,0.3079667091369629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.2936979830265045},{"x":0.46890756487846375,"y":0.2936979830265045},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3079667091369629},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46890756487846375,0.2936979830265045,0.46890756487846375,0.3079667091369629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3317479193210602},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چرخش","boundary":[0.6924369931221008,0.3151010572910309,0.7361344695091248,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3317479193210602},{"x":0.653781533241272,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سریع","boundary":[0.653781533241272,0.3151010572910309,0.6857143044471741,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3317479193210602},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدن","boundary":[0.6252101063728333,0.3151010572910309,0.6470588445663452,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3317479193210602},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6134454011917114,0.3151010572910309,0.6184874176979065,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3317479193210602},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توپ","boundary":[0.5815126299858093,0.3151010572910309,0.6067227125167847,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.3151010572910309},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3151010572910309},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3317479193210602},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبی","boundary":[0.5495798587799072,0.3151010572910309,0.5747899413108826,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.3151010572910309},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3151010572910309},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3317479193210602},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5361344814300537,0.3151010572910309,0.5411764979362488,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.3151010572910309},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3151010572910309},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3317479193210602},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5243697762489319,0.3151010572910309,0.5310924649238586,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.3151010572910309},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3151010572910309},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3317479193210602},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کمک","boundary":[0.48571428656578064,0.3151010572910309,0.5176470875740051,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.3151010572910309},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3151010572910309},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3317479193210602},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یار","boundary":[0.46554622054100037,0.3151010572910309,0.4789915978908539,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.3151010572910309},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3151010572910309},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3317479193210602},{"x":0.41680672764778137,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تمرینی","boundary":[0.41680672764778137,0.3151010572910309,0.4588235318660736,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.3151010572910309},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3151010572910309},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3317479193210602},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4100840389728546,0.3151010572910309,0.4117647111415863,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.33650416135787964},{"x":0.7361344695091248,"y":0.33650416135787964},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3519619405269623},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پرتاب","boundary":[0.7042016983032227,0.33650416135787964,0.7361344695091248,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6974790096282959,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3519619405269623},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توپ","boundary":[0.6739495992660522,0.33650416135787964,0.6974790096282959,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6672269105911255,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3519619405269623},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طبی","boundary":[0.6403361558914185,0.33650416135787964,0.6672269105911255,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6336134672164917,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3519619405269623},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6235294342041016,0.33650416135787964,0.6336134672164917,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6168067455291748,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیوار","boundary":[0.5899159908294678,0.33650416135787964,0.6168067455291748,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.33650416135787964},{"x":0.5899159908294678,"y":0.33650416135787964},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5865546464920044,0.33650416135787964,0.5899159908294678,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.33650416135787964},{"x":0.5798319578170776,"y":0.33650416135787964},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همراه","boundary":[0.5462185144424438,0.33650416135787964,0.5798319578170776,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.33650416135787964},{"x":0.5411764979362488,"y":0.33650416135787964},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3519619405269623},{"x":0.534453809261322,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.534453809261322,0.33650416135787964,0.5411764979362488,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.33650416135787964},{"x":0.5277311205863953,"y":0.33650416135787964},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3519619405269623},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چرخش","boundary":[0.48235294222831726,0.33650416135787964,0.5277311205863953,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.33650416135787964},{"x":0.4756302535533905,"y":0.33650416135787964},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3519619405269623},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تنه","boundary":[0.4588235318660736,0.33650416135787964,0.4756302535533905,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.33650416135787964},{"x":0.45378151535987854,"y":0.33650416135787964},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3519619405269623},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45210084319114685,0.33650416135787964,0.45378151535987854,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.3579072654247284},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3579072654247284},{"x":0.7361344695091248,"y":0.37217599153518677},{"x":0.7042016983032227,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پرتاب","boundary":[0.7042016983032227,0.3579072654247284,0.7361344695091248,0.37217599153518677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3579072654247284},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3579072654247284},{"x":0.6974790096282959,"y":0.37217599153518677},{"x":0.6739495992660522,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توپ","boundary":[0.6739495992660522,0.3579072654247284,0.6974790096282959,0.37217599153518677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.3579072654247284},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3579072654247284},{"x":0.6672269105911255,"y":0.37217599153518677},{"x":0.6403361558914185,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طبی","boundary":[0.6403361558914185,0.3579072654247284,0.6672269105911255,0.37217599153518677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.3579072654247284},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3579072654247284},{"x":0.6336134672164917,"y":0.37217599153518677},{"x":0.6252101063728333,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6252101063728333,0.3579072654247284,0.6336134672164917,0.37217599153518677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.3579072654247284},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3579072654247284},{"x":0.6168067455291748,"y":0.37217599153518677},{"x":0.5848739743232727,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سمت","boundary":[0.5848739743232727,0.3579072654247284,0.6168067455291748,0.37217599153518677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.3579072654247284},{"x":0.578151285648346,"y":0.3579072654247284},{"x":0.578151285648346,"y":0.37217599153518677},{"x":0.5529412031173706,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.5529412031173706,0.3579072654247284,0.578151285648346,0.37217599153518677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.3579072654247284},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3579072654247284},{"x":0.5462185144424438,"y":0.37217599153518677},{"x":0.5428571701049805,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5428571701049805,0.3579072654247284,0.5462185144424438,0.37217599153518677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.37931033968925476},{"x":0.7361344695091248,"y":0.37931033968925476},{"x":0.7361344695091248,"y":0.39239001274108887},{"x":0.6924369931221008,"y":0.39239001274108887}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چرخش","boundary":[0.6924369931221008,0.37931033968925476,0.7361344695091248,0.39239001274108887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.37931033968925476},{"x":0.6840336322784424,"y":0.37931033968925476},{"x":0.6840336322784424,"y":0.39239001274108887},{"x":0.6672269105911255,"y":0.39239001274108887}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تنه","boundary":[0.6672269105911255,0.37931033968925476,0.6840336322784424,0.39239001274108887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.37931033968925476},{"x":0.6605042219161987,"y":0.37931033968925476},{"x":0.6605042219161987,"y":0.39357906579971313},{"x":0.6554622054100037,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6554622054100037,0.37931033968925476,0.6605042219161987,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.37931033968925476},{"x":0.6487395167350769,"y":0.37931033968925476},{"x":0.6487395167350769,"y":0.39357906579971313},{"x":0.6168067455291748,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پرتاب","boundary":[0.6168067455291748,0.37931033968925476,0.6487395167350769,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.37931033968925476},{"x":0.610084056854248,"y":0.37931033968925476},{"x":0.610084056854248,"y":0.39357906579971313},{"x":0.5865546464920044,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توپ","boundary":[0.5865546464920044,0.37931033968925476,0.610084056854248,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.37931033968925476},{"x":0.5798319578170776,"y":0.37931033968925476},{"x":0.5798319578170776,"y":0.39357906579971313},{"x":0.5529412031173706,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طبی","boundary":[0.5529412031173706,0.37931033968925476,0.5798319578170776,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.37931033968925476},{"x":0.5462185144424438,"y":0.37931033968925476},{"x":0.5462185144424438,"y":0.39357906579971313},{"x":0.5361344814300537,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5361344814300537,0.37931033968925476,0.5462185144424438,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.37931033968925476},{"x":0.529411792755127,"y":0.37931033968925476},{"x":0.529411792755127,"y":0.39357906579971313},{"x":0.4957983195781708,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.4957983195781708,0.37931033968925476,0.529411792755127,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4007134437561035},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4007134437561035},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4149821698665619},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چرخش","boundary":[0.6924369931221008,0.4007134437561035,0.7361344695091248,0.4149821698665619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4149821698665619},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هالتر","boundary":[0.6571428775787354,0.4007134437561035,0.6857143044471741,0.4149821698665619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4149821698665619},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6403361558914185,0.4007134437561035,0.6504201889038086,0.4149821698665619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4149821698665619},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.5966386795043945,0.4007134437561035,0.6336134672164917,0.4149821698665619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.4007134437561035},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4007134437561035},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4149821698665619},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"زاویه","boundary":[0.5647059082984924,0.4007134437561035,0.5915966629981995,0.4149821698665619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.4007134437561035},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4007134437561035},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4149821698665619},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.5478991866111755,0.4007134437561035,0.5630252361297607,0.4149821698665619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.4007134437561035},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4007134437561035},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4149821698665619},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5411764979362488,0.4007134437561035,0.5462185144424438,0.4149821698665619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.4209274649620056},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4209274649620056},{"x":0.7394958138465881,"y":0.435196191072464},{"x":0.7176470756530762,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.7176470756530762,0.4209274649620056,0.7394958138465881,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.4209274649620056},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4209274649620056},{"x":0.7126050591468811,"y":0.435196191072464},{"x":0.6840336322784424,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.6840336322784424,0.4209274649620056,0.7126050591468811,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.4209274649620056},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4209274649620056},{"x":0.6756302714347839,"y":0.435196191072464},{"x":0.6470588445663452,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هالتر","boundary":[0.6470588445663452,0.4209274649620056,0.6756302714347839,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.4209274649620056},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4209274649620056},{"x":0.6403361558914185,"y":0.435196191072464},{"x":0.6302521228790283,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6302521228790283,0.4209274649620056,0.6403361558914185,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.4209274649620056},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4209274649620056},{"x":0.6235294342041016,"y":0.435196191072464},{"x":0.5865546464920044,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.5865546464920044,0.4209274649620056,0.6235294342041016,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.4209274649620056},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4209274649620056},{"x":0.5798319578170776,"y":0.435196191072464},{"x":0.5529412031173706,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"زاویه","boundary":[0.5529412031173706,0.4209274649620056,0.5798319578170776,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.4209274649620056},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4209274649620056},{"x":0.5512605309486389,"y":0.435196191072464},{"x":0.5361344814300537,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.5361344814300537,0.4209274649620056,0.5512605309486389,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.4209274649620056},{"x":0.534453809261322,"y":0.4209274649620056},{"x":0.534453809261322,"y":0.435196191072464},{"x":0.529411792755127,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.529411792755127,0.4209274649620056,0.534453809261322,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.4411414861679077},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4411414861679077},{"x":0.7378151416778564,"y":0.45659929513931274},{"x":0.7008403539657593,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کشش","boundary":[0.7008403539657593,0.4411414861679077,0.7378151416778564,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.4411414861679077},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4411414861679077},{"x":0.6941176652908325,"y":0.45659929513931274},{"x":0.6840336322784424,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6840336322784424,0.4411414861679077,0.6941176652908325,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.4411414861679077},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4411414861679077},{"x":0.6773109436035156,"y":0.45659929513931274},{"x":0.6504201889038086,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عقب","boundary":[0.6504201889038086,0.4411414861679077,0.6773109436035156,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.4411414861679077},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4411414861679077},{"x":0.6436975002288818,"y":0.45659929513931274},{"x":0.6386554837226868,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6386554837226868,0.4411414861679077,0.6436975002288818,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.4411414861679077},{"x":0.63193279504776,"y":0.4411414861679077},{"x":0.63193279504776,"y":0.45659929513931274},{"x":0.5882353186607361,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.5882353186607361,0.4411414861679077,0.63193279504776,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.4411414861679077},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4411414861679077},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4554102122783661},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5731092691421509,0.4411414861679077,0.5815126299858093,0.4554102122783661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.4411414861679077},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4411414861679077},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4554102122783661},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کابل","boundary":[0.5411764979362488,0.4411414861679077,0.5680672526359558,0.4554102122783661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.4411414861679077},{"x":0.534453809261322,"y":0.4411414861679077},{"x":0.534453809261322,"y":0.4554102122783661},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آویزان","boundary":[0.49915966391563416,0.4411414861679077,0.534453809261322,0.4554102122783661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7394958138465881,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4780023694038391},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگه","boundary":[0.7176470756530762,0.46254459023475647,0.7394958138465881,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7176470756530762,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4780023694038391},{"x":0.680672287940979,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داشتن","boundary":[0.680672287940979,0.46254459023475647,0.7176470756530762,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6722689270973206,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توپ","boundary":[0.6487395167350769,0.46254459023475647,0.6722689270973206,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6420168280601501,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جلوی","boundary":[0.6084033846855164,0.46254459023475647,0.6420168280601501,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6016806960105896,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4780023694038391},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدن","boundary":[0.5798319578170776,0.46254459023475647,0.6016806960105896,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5731092691421509,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4780023694038391},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5596638917922974,0.46254459023475647,0.5731092691421509,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5546218752861023,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4780023694038391},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.5310924649238586,0.46254459023475647,0.5546218752861023,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5243697762489319,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4780023694038391},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقاومت","boundary":[0.48067227005958557,0.46254459023475647,0.5243697762489319,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.46254459023475647},{"x":0.4756302535533905,"y":0.46254459023475647},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4780023694038391},{"x":0.4739495813846588,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4739495813846588,0.46254459023475647,0.4756302535533905,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.4851367473602295},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4851367473602295},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4982164204120636},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرتاب","boundary":[0.7042016983032227,0.4851367473602295,0.7361344695091248,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.4851367473602295},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4851367473602295},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشویی","boundary":[0.6554622054100037,0.4851367473602295,0.6974790096282959,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.4851367473602295},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4851367473602295},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پاها","boundary":[0.6285714507102966,0.4851367473602295,0.6487395167350769,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.4851367473602295},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4851367473602295},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6117647290229797,0.4851367473602295,0.6218487620353699,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.4851367473602295},{"x":0.605042040348053,"y":0.4851367473602295},{"x":0.605042040348053,"y":0.4982164204120636},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلو","boundary":[0.5848739743232727,0.4851367473602295,0.605042040348053,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.4851367473602295},{"x":0.578151285648346,"y":0.4851367473602295},{"x":0.578151285648346,"y":0.4982164204120636},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5731092691421509,0.4851367473602295,0.578151285648346,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.4851367473602295},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4851367473602295},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4982164204120636},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عقب","boundary":[0.5428571701049805,0.4851367473602295,0.5663865804672241,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.4851367473602295},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4851367473602295},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4982164204120636},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5327731370925903,0.4851367473602295,0.5394958257675171,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5208085775375366},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرتاب","boundary":[0.7042016983032227,0.5053507685661316,0.7361344695091248,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پاها","boundary":[0.6773109436035156,0.5053507685661316,0.6974790096282959,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6605042219161987,0.5053507685661316,0.6705882549285889,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5053507685661316},{"x":0.653781533241272,"y":0.5053507685661316},{"x":0.653781533241272,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"جلو","boundary":[0.6336134672164917,0.5053507685661316,0.653781533241272,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6218487620353699,0.5053507685661316,0.6268907785415649,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5208085775375366},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عقب","boundary":[0.5882353186607361,0.5053507685661316,0.6151260733604431,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5053507685661316},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5053507685661316},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5208085775375366},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5714285969734192,0.5053507685661316,0.5815126299858093,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.5053507685661316},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5053507685661316},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5208085775375366},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.5277311205863953,0.5053507685661316,0.5647059082984924,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.5053507685661316},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5053507685661316},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5208085775375366},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تک","boundary":[0.5092437267303467,0.5053507685661316,0.5210084319114685,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5053507685661316},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5053507685661316},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5208085775375366},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پا","boundary":[0.4924369752407074,0.5053507685661316,0.5008403658866882,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.5053507685661316},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5053507685661316},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5208085775375366},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.48235294222831726,0.5053507685661316,0.48571428656578064,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.5053507685661316},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5053507685661316},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5208085775375366},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.45210084319114685,0.5053507685661316,0.4789915978908539,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.5053507685661316},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5053507685661316},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5208085775375366},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بالارفتن","boundary":[0.4000000059604645,0.5053507685661316,0.4453781545162201,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.5053507685661316},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5053507685661316},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5208085775375366},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3848739564418793,0.5053507685661316,0.39159664511680603,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.5053507685661316},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5053507685661316},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5208085775375366},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کوه","boundary":[0.35798320174217224,0.5053507685661316,0.3781512677669525,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5053507685661316},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5053507685661316},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5208085775375366},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3529411852359772,0.5053507685661316,0.35798320174217224,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.5053507685661316},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5053507685661316},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5208085775375366},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.3462184965610504,0.5053507685661316,0.3529411852359772,0.5208085775375366]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.18668252229690552},{"x":0.7411764860153198,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5219976305961609},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3428991687297821,0.1796825222969055,0.7444958138465881,0.5289976305961609],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3579072654247284},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3579072654247284},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3674197494983673},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۴","boundary":[0.21512605249881744,0.3579072654247284,0.24369747936725616,0.3674197494983673]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3579072654247284},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3579072654247284},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3674197494983673},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3509072654247284,0.24869747936725617,0.3744197494983673],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.37931033968925476},{"x":0.24033613502979279,"y":0.37931033968925476},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3888228237628937},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۵","boundary":[0.21680672466754913,0.37931033968925476,0.24033613502979279,0.3888228237628937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.37931033968925476},{"x":0.24537815153598785,"y":0.37931033968925476},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3888228237628937},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.37931033968925476,0.24537815153598785,0.3888228237628937]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.37931033968925476},{"x":0.24537815153598785,"y":0.37931033968925476},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3888228237628937},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.37231033968925475,0.25037815153598786,0.3958228237628937],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4007134437561035},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4007134437561035},{"x":0.24033613502979279,"y":0.40903687477111816},{"x":0.21512605249881744,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۶","boundary":[0.21512605249881744,0.4007134437561035,0.24033613502979279,0.40903687477111816]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4007134437561035},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4007134437561035},{"x":0.24033613502979279,"y":0.40903687477111816},{"x":0.21512605249881744,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3937134437561035,0.2453361350297928,0.41603687477111817],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4221165180206299},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4221165180206299},{"x":0.24033613502979279,"y":0.43043994903564453},{"x":0.21680672466754913,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۷","boundary":[0.21680672466754913,0.4221165180206299,0.24033613502979279,0.43043994903564453]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4221165180206299},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4221165180206299},{"x":0.24033613502979279,"y":0.43043994903564453},{"x":0.21680672466754913,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4151165180206299,0.2453361350297928,0.43743994903564454],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.44233056902885437},{"x":0.24201680719852448,"y":0.44233056902885437},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4518430531024933},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۸","boundary":[0.21680672466754913,0.44233056902885437,0.24201680719852448,0.4518430531024933]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.44233056902885437},{"x":0.24537815153598785,"y":0.44233056902885437},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4518430531024933},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.44233056902885437,0.24537815153598785,0.4518430531024933]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.44233056902885437},{"x":0.24537815153598785,"y":0.44233056902885437},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4518430531024933},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.43533056902885436,0.25037815153598786,0.4588430531024933],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.46373364329338074},{"x":0.24201680719852448,"y":0.464922696352005},{"x":0.24201680719852448,"y":0.47324612736701965},{"x":0.21680672466754913,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۸","boundary":[0.21680672466754913,0.46373364329338074,0.24201680719852448,0.47324612736701965]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.46373364329338074},{"x":0.24705882370471954,"y":0.46373364329338074},{"x":0.24705882370471954,"y":0.47324612736701965},{"x":0.24537815153598785,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.46373364329338074,0.24705882370471954,0.47324612736701965]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.46373364329338074},{"x":0.24705882370471954,"y":0.46373364329338074},{"x":0.24705882370471954,"y":0.47324612736701965},{"x":0.21680672466754913,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.45673364329338073,0.25205882370471955,0.48024612736701966],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4851367473602295},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4851367473602295},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4946492314338684},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۹","boundary":[0.21512605249881744,0.4851367473602295,0.24201680719852448,0.4946492314338684]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4851367473602295},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4851367473602295},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4946492314338684},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4781367473602295,0.24701680719852448,0.5016492314338684],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5065398216247559},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5065398216247559},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5160523056983948},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۰","boundary":[0.21512605249881744,0.5065398216247559,0.24201680719852448,0.5160523056983948]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5065398216247559},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5065398216247559},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5160523056983948},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.49953982162475585,0.24701680719852448,0.5230523056983948],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5350772738456726},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5338882207870483},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5434007048606873},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۳","boundary":[0.21512605249881744,0.5350772738456726,0.24033613502979279,0.5434007048606873]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5350772738456726},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5338882207870483},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5434007048606873},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5280772738456726,0.2453361350297928,0.5504007048606873],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5552912950515747},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5552912950515747},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5648037791252136},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۳","boundary":[0.21680672466754913,0.5552912950515747,0.24201680719852448,0.5648037791252136]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.5552912950515747},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5552912950515747},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5648037791252136},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.5552912950515747,0.24705882370471954,0.5648037791252136]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5552912950515747},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5552912950515747},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5648037791252136},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5482912950515747,0.25205882370471955,0.5718037791252136],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5766944289207458},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5766944289207458},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5850178599357605},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"۱۳۵","boundary":[0.21680672466754913,0.5766944289207458,0.24033613502979279,0.5850178599357605]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5766944289207458},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5766944289207458},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5850178599357605},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5696944289207458,0.2453361350297928,0.5920178599357605],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.596908450126648},{"x":0.2386554628610611,"y":0.596908450126648},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6064209342002869},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۶","boundary":[0.21680672466754913,0.596908450126648,0.2386554628610611,0.6064209342002869]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.596908450126648},{"x":0.2386554628610611,"y":0.596908450126648},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6064209342002869},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5899084501266479,0.2436554628610611,0.6134209342002869],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6183115243911743},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6183115243911743},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6278240084648132},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۶","boundary":[0.21512605249881744,0.6183115243911743,0.2386554628610611,0.6278240084648132]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6183115243911743},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6183115243911743},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6278240084648132},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6113115243911743,0.2436554628610611,0.6348240084648132],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6397145986557007},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6397145986557007},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6492270827293396},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۸","boundary":[0.21680672466754913,0.6397145986557007,0.24201680719852448,0.6492270827293396]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6397145986557007},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6397145986557007},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6492270827293396},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.6397145986557007,0.24705882370471954,0.6492270827293396]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6397145986557007},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6397145986557007},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6492270827293396},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6327145986557007,0.25205882370471955,0.6562270827293396],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5338882207870483},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5338882207870483},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5481569766998291},{"x":0.756302535533905,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.5338882207870483,0.7848739624023438,0.5481569766998291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5338882207870483},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5338882207870483},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5481569766998291},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.7176470756530762,0.5338882207870483,0.7495798468589783,0.5481569766998291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5338882207870483},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5338882207870483},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5481569766998291},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7159664034843445,0.5338882207870483,0.7193277478218079,0.5481569766998291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5338882207870483},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5338882207870483},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5481569766998291},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.6756302714347839,0.5338882207870483,0.7092437148094177,0.5481569766998291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5338882207870483},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5338882207870483},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5481569766998291},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.6487395167350769,0.5338882207870483,0.6756302714347839,0.5481569766998291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5338882207870483},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5338882207870483},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5481569766998291},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"ناحیه","boundary":[0.6067227125167847,0.5338882207870483,0.6369748115539551,0.5481569766998291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5338882207870483},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5338882207870483},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5481569766998291},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.5630252361297607,0.5338882207870483,0.6000000238418579,0.5481569766998291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5338882207870483},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5338882207870483},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5481569766998291},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5512605309486389,0.5338882207870483,0.5579832196235657,0.5481569766998291]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5338882207870483},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5338882207870483},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5481569766998291},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5462605309486389,0.5268882207870483,0.7898739624023438,0.5551569766998291],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5541022419929504},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5683709979057312},{"x":0.702521026134491,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.702521026134491,0.5541022419929504,0.7378151416778564,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5541022419929504},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5541022419929504},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5683709979057312},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6756302714347839,0.5541022419929504,0.6957983374595642,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5541022419929504},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5541022419929504},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5683709979057312},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.6369748115539551,0.5541022419929504,0.6689075827598572,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5541022419929504},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5541022419929504},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5683709979057312},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.6033613681793213,0.5541022419929504,0.6302521228790283,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5541022419929504},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5541022419929504},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5671819448471069},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5983193516731262,0.5541022419929504,0.5983193516731262,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5755053758621216},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5755053758621216},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"