1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. فیزیولوژی ورزشی
  4. ابعاد روانی فعالیت بدنی
  5. کتاب پیشرفت ناحیۀ مرکزی بدن

پیشرفت ناحیۀ مرکزی بدن


نویسنده : جفری اِم. ویلاردسون

مترجمان : دکتر امیرحسین براتی , دکتر هما نادری‌فر , دکتر مهدی روستایی , دکتر سپیده لطیفی


درباره کتاب پیشرفت ناحیۀ مرکزی بدن

تمرینات ثبات ناحیـه مرکـزی بـه کنتـرل موقعیـت و حرکـت فـرد، هنگـام انجـام‌دادن عملکردی مشخص، اشاره دارد. عملکرد ثبات ناحیه مرکز در عملکرد اندام‌های بدن تاثیر می‌گذارد و عکس این رابطه نیز صادق است. به همین علت، افزایش کنترل ثبات ناحیـه مرکزی به حفظ و ارتقای عملکرد مهارتی فرد کمک می‌کند. بیشتر متخصصان حوزه ورزش و توان‌بخشی قایل به این موضوع‌اند که حفظ وضعیت بدن، در زمان انجام‌دادن حرکات پیچیده، مرهون انقبـاض مناسـب، بـه‌موقـع و موثر عضلات ثبات مرکزی است. از منظر پیشگیری از آسـیب ورزشـی نیـز، ایـن نـوع از تمرینات مهم‌اند. ترجمه این کتاب، که به‌همت جمعی از متخصصان حوزه ورزش بـه طبـع مـی‌رسـد، تاکید موشکافانه‌ای بر جنبه‌های گونـاگون و البتـه مـوثر تمرینـات ثبـات مرکـزی است. ویژگی این کتاب دسته‌بندی تمرینات بـه تفکیـک ورزش‌هـای سـازمان‌یافتـه اسـت کـه امیدواریم مورد توجه دانش‌پژوهان قرار بگیرد.

سال
۱۳۹۹
تعداد صفحات
۲۷۶
شابک
978-964-457-470-2
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب پیشرفت ناحیۀ مرکزی بدنکتاب‌های مشابه کتاب پیشرفت ناحیۀ مرکزی بدن


خرید یا کرایه
cancel
19