آگار-آگار آگار-آگار

توضیحات

آگار ماده ژلاتینی است که از گونه های مختلف جلبک های قرمز استخراج می شود، جهت تهیه آگار جلبکها را با آب مجوشانند و ضمن گرم شدن، آنرا فیلتر می کنند و تا خشک شدن حرارت می دهند. کتاب حاضر با بررسی انواع جلبکها، تکثیر و تولید، رده بندی، کشت و تغذیه آنها به استخراج آگار و موارد استفاده آن اشاره می کند,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3796125","title":"آگار-آگار","price":"۱۸‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۲۳‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c020a588dadf42bf/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c020a588dadf42bf/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c020a588dadf42bf/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c020a588dadf42bf/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c020a588dadf42bf/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c020a588dadf42bf/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c020a588dadf42bf/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c020a588dadf42bf/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c020a588dadf42bf/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c020a588dadf42bf/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"1","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۷۵","nobat_chap":"1","description":["آگار ماده ژلاتینی است که از گونه های مختلف جلبک های قرمز استخراج می شود، جهت تهیه آگار جلبکها را با آب مجوشانند و ضمن گرم شدن، آنرا فیلتر می کنند و تا خشک شدن حرارت می دهند. کتاب حاضر با بررسی انواع جلبکها، تکثیر و تولید، رده بندی، کشت و تغذیه آنها به استخراج آگار و موارد استفاده آن اشاره می کند",""],"pages_count":"165","keywords":"null","token":"c020a588dadf42bf","created_at":"2020-08-10 14:21:40","updated_at":"2022-08-14 10:42:32","publisher_id":"175","deleted_at":null,"published_at":"2020-08-10 15:36:28","available_for_web":"1","publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1918164","title":"محمدباقر رضایی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"محمدباقر","lastname":"رضایی","token":"a83f281a762b585a","created_at":"2020-04-14 13:32:46","updated_at":"2020-04-14 13:32:46","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1918165","title":"کامکار جایمند","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"کامکار","lastname":"جایمند","token":"7d946836dfab88c0","created_at":"2020-04-14 13:32:57","updated_at":"2020-04-14 13:32:57","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1918164","title":"محمدباقر رضایی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"محمدباقر","lastname":"رضایی","token":"a83f281a762b585a","created_at":"2020-04-14 13:32:46","updated_at":"2020-04-14 13:32:46","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1918165","title":"کامکار جایمند","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"کامکار","lastname":"جایمند","token":"7d946836dfab88c0","created_at":"2020-04-14 13:32:57","updated_at":"2020-04-14 13:32:57","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784805","file":"5f3118ac85aa80.85196761.pdf","book_id":"3796125","toc":null,"created_at":"2020-08-10 14:21:40","updated_at":"2022-08-14 10:42:32","process_started_at":"2020-08-10 14:21:41","process_done_at":"2020-08-10 14:21:43","process_failed_at":null,"pages_count":"172","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"dace56b65ba666cdce408cc5094638259e41ec49a31e8c4d8debc2539684837c12b80ecd4878f9b0f540108f8a7fa862f48dd6ea785a49a713bba2bc2a426e4d","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۷۲"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[{"id":"19039","title":"دیرینه گیاه شناسی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"46607e5500c311e4","type":"","books_count":"164","created_at":"2017-10-07 11:32:18","updated_at":"2022-10-25 12:38:45","study_fields":[{"id":"2014","title":"علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی","degree_id":"10","token":"cfd9695b9d19dd27","books_count":"165","created_at":"2017-10-07 11:23:15","updated_at":"2022-09-06 13:49:35","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D8%B1","ebook_price_en":"23500","urlify":"%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D8%B1","pages_count_fa":"۱۶۵","authorTitle":"محمدباقر رضایی, کامکار جایمند","tocStr":"","url":"/preview/c020a588dadf42bf/%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D8%B1"}
{"toc":null,"pages_count":172,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"c020a588dadf42bf","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/c020a588dadf42bf/pages/kEkGoCJsBWfZYFnz.jpg","blurred":"/storage/books/c020a588dadf42bf/pages/DaHYyfmMbPdvdlFf.jpg","webpSec":"/storage/books/c020a588dadf42bf/pages/YBdUzEgOgQiupJZb-sec.webp"},"info":{"width":449,"height":669,"margin":[0.0007527492386195601,0.00020403253372831015,0.9984809351286007,0.998610953622513]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5857461094856262,"y":0.14200298488140106},{"x":0.6191536784172058,"y":0.14200298488140106},{"x":0.6191536784172058,"y":0.1763826608657837},{"x":0.5857461094856262,"y":0.1763826608657837}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"بسم","boundary":[0.5857461094856262,0.14200298488140106,0.6191536784172058,0.1763826608657837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5456570386886597,"y":0.14200298488140106},{"x":0.5746102333068848,"y":0.14200298488140106},{"x":0.5746102333068848,"y":0.1763826608657837},{"x":0.5478841662406921,"y":0.1763826608657837}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.5456570386886597,0.14200298488140106,0.5746102333068848,0.1763826608657837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.474387526512146,"y":0.14200298488140106},{"x":0.5434298515319824,"y":0.14200298488140106},{"x":0.5434298515319824,"y":0.1763826608657837},{"x":0.474387526512146,"y":0.1763826608657837}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"الرحمن","boundary":[0.474387526512146,0.14200298488140106,0.5434298515319824,0.1763826608657837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4075723886489868,"y":0.1434977650642395},{"x":0.4699331820011139,"y":0.14200298488140106},{"x":0.4699331820011139,"y":0.1763826608657837},{"x":0.4075723886489868,"y":0.17787742614746094}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"الرحيم","boundary":[0.4075723886489868,0.1434977650642395,0.4699331820011139,0.1763826608657837]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4075723886489868,"y":0.1434977650642395},{"x":0.6191536784172058,"y":0.14200298488140106},{"x":0.6191536784172058,"y":0.1763826608657837},{"x":0.4075723886489868,"y":0.17787742614746094}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.4025723886489868,0.1364977650642395,0.6241536784172058,0.1833826608657837],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5590200424194336,"y":0.22272047400474548},{"x":0.6169264912605286,"y":0.22421523928642273},{"x":0.6169264912605286,"y":0.24813154339790344},{"x":0.5590200424194336,"y":0.24813154339790344}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.5590200424194336,0.22272047400474548,0.6169264912605286,0.24813154339790344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4142538905143738,"y":0.22272047400474548},{"x":0.5434298515319824,"y":0.22272047400474548},{"x":0.5434298515319824,"y":0.24813154339790344},{"x":0.4142538905143738,"y":0.24813154339790344}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهادسازندگی","boundary":[0.4142538905143738,0.22272047400474548,0.5434298515319824,0.24813154339790344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5723830461502075,"y":0.25859493017196655},{"x":0.634743869304657,"y":0.25859493017196655},{"x":0.634743869304657,"y":0.2825112044811249},{"x":0.5723830461502075,"y":0.2825112044811249}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معاونت","boundary":[0.5723830461502075,0.25859493017196655,0.634743869304657,0.2825112044811249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5055679082870483,"y":0.25859493017196655},{"x":0.5612472295761108,"y":0.25859493017196655},{"x":0.5612472295761108,"y":0.2825112044811249},{"x":0.5055679082870483,"y":0.2825112044811249}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.5055679082870483,0.25859493017196655,0.5612472295761108,0.2825112044811249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47661471366882324,"y":0.25859493017196655},{"x":0.48552337288856506,"y":0.25859493017196655},{"x":0.48552337288856506,"y":0.2825112044811249},{"x":0.47661471366882324,"y":0.2825112044811249}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.47661471366882324,0.25859493017196655,0.48552337288856506,0.2825112044811249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3853006660938263,"y":0.25859493017196655},{"x":0.4699331820011139,"y":0.25859493017196655},{"x":0.4699331820011139,"y":0.2825112044811249},{"x":0.3853006660938263,"y":0.2825112044811249}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.3853006660938263,0.25859493017196655,0.4699331820011139,0.2825112044811249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5924276113510132,"y":0.2959641218185425},{"x":0.6592427492141724,"y":0.2974588871002197},{"x":0.6592427492141724,"y":0.32137519121170044},{"x":0.5924276113510132,"y":0.32137519121170044}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.5924276113510132,0.2959641218185425,0.6592427492141724,0.32137519121170044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5055679082870483,"y":0.2959641218185425},{"x":0.5879732966423035,"y":0.2959641218185425},{"x":0.5879732966423035,"y":0.32137519121170044},{"x":0.5055679082870483,"y":0.32137519121170044}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5055679082870483,0.2959641218185425,0.5879732966423035,0.32137519121170044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42538976669311523,"y":0.2959641218185425},{"x":0.48997771739959717,"y":0.2959641218185425},{"x":0.48997771739959717,"y":0.32137519121170044},{"x":0.42538976669311523,"y":0.32137519121170044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.42538976669311523,0.2959641218185425,0.48997771739959717,0.32137519121170044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4097995460033417,"y":0.2959641218185425},{"x":0.42093542218208313,"y":0.2959641218185425},{"x":0.42093542218208313,"y":0.32137519121170044},{"x":0.4097995460033417,"y":0.32137519121170044}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4097995460033417,0.2959641218185425,0.42093542218208313,0.32137519121170044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35857459902763367,"y":0.2959641218185425},{"x":0.40534520149230957,"y":0.2959641218185425},{"x":0.40534520149230957,"y":0.32137519121170044},{"x":0.35857459902763367,"y":0.32137519121170044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.35857459902763367,0.2959641218185425,0.40534520149230957,0.32137519121170044]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35857459902763367,"y":0.22272047400474548},{"x":0.6592427492141724,"y":0.22421523928642273},{"x":0.6592427492141724,"y":0.3228699564933777},{"x":0.35857459902763367,"y":0.32137519121170044}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.35357459902763366,0.21572047400474548,0.6642427492141724,0.3298699564933777],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5367483496665955,"y":0.5186846256256104},{"x":0.679287314414978,"y":0.5186846256256104},{"x":0.6770601272583008,"y":0.5814648866653442},{"x":0.5367483496665955,"y":0.5814648866653442}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آگار","boundary":[0.5367483496665955,0.5186846256256104,0.6770601272583008,0.5814648866653442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4877505600452423,"y":0.5186846256256104},{"x":0.5167037844657898,"y":0.5186846256256104},{"x":0.5144765973091125,"y":0.5814648866653442},{"x":0.4877505600452423,"y":0.5814648866653442}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4877505600452423,0.5186846256256104,0.5144765973091125,0.5814648866653442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3429844081401825,"y":0.5171898603439331},{"x":0.46770602464675903,"y":0.5186846256256104},{"x":0.4654788374900818,"y":0.5814648866653442},{"x":0.3429844081401825,"y":0.579970121383667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آگار","boundary":[0.3429844081401825,0.5171898603439331,0.4654788374900818,0.5814648866653442]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3429844081401825,"y":0.5171898603439331},{"x":0.679287314414978,"y":0.5186846256256104},{"x":0.6770601272583008,"y":0.5829596519470215},{"x":0.3429844081401825,"y":0.5814648866653442}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3379844081401825,0.5101898603439331,0.6820601272583008,0.5899596519470215],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48997771739959717,"y":0.8056800961494446},{"x":0.5100222826004028,"y":0.8041853308677673},{"x":0.5100222826004028,"y":0.8221225738525391},{"x":0.48997771739959717,"y":0.8221225738525391}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"از","boundary":[0.48997771739959717,0.8056800961494446,0.5100222826004028,0.8221225738525391]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48997771739959717,"y":0.8056800961494446},{"x":0.5100222826004028,"y":0.8041853308677673},{"x":0.5100222826004028,"y":0.8221225738525391},{"x":0.48997771739959717,"y":0.8221225738525391}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.48497771739959716,0.7986800961494446,0.5150222826004028,0.8291225738525391],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5434298515319824,"y":0.8370702266693115},{"x":0.6080178022384644,"y":0.8370702266693115},{"x":0.6080178022384644,"y":0.8609865307807922},{"x":0.5434298515319824,"y":0.8609865307807922}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.5434298515319824,0.8370702266693115,0.6080178022384644,0.8609865307807922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4966592490673065,"y":0.8370702266693115},{"x":0.532293975353241,"y":0.8370702266693115},{"x":0.532293975353241,"y":0.8609865307807922},{"x":0.4966592490673065,"y":0.8609865307807922}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باقر","boundary":[0.4966592490673065,0.8370702266693115,0.532293975353241,0.8609865307807922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39198216795921326,"y":0.8370702266693115},{"x":0.4877505600452423,"y":0.8370702266693115},{"x":0.4877505600452423,"y":0.8609865307807922},{"x":0.39198216795921326,"y":0.8609865307807922}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رضایی","boundary":[0.39198216795921326,0.8370702266693115,0.4877505600452423,0.8609865307807922]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39198216795921326,"y":0.8370702266693115},{"x":0.6080178022384644,"y":0.8370702266693115},{"x":0.6080178022384644,"y":0.8609865307807922},{"x":0.39198216795921326,"y":0.8609865307807922}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.38698216795921325,0.8300702266693115,0.6130178022384644,0.8679865307807922],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5144765973091125,"y":0.8714499473571777},{"x":0.583518922328949,"y":0.8699551820755005},{"x":0.583518922328949,"y":0.8908818960189819},{"x":0.5144765973091125,"y":0.8908818960189819}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کامکار","boundary":[0.5144765973091125,0.8714499473571777,0.583518922328949,0.8908818960189819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4097995460033417,"y":0.8714499473571777},{"x":0.4922049045562744,"y":0.8714499473571777},{"x":0.4922049045562744,"y":0.8908818960189819},{"x":0.4097995460033417,"y":0.8923766613006592}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"جایمند","boundary":[0.4097995460033417,0.8714499473571777,0.4922049045562744,0.8908818960189819]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4097995460033417,"y":0.8714499473571777},{"x":0.583518922328949,"y":0.8699551820755005},{"x":0.583518922328949,"y":0.8908818960189819},{"x":0.4097995460033417,"y":0.8923766613006592}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.40479954600334167,0.8644499473571777,0.588518922328949,0.8978818960189819],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4610244929790497,"y":0.9073243737220764},{"x":0.5300667881965637,"y":0.9073243737220764},{"x":0.5300667881965637,"y":0.9222720265388489},{"x":0.4610244929790497,"y":0.9222720265388489}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۳۷۶","boundary":[0.4610244929790497,0.9073243737220764,0.5300667881965637,0.9222720265388489]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4610244929790497,"y":0.9073243737220764},{"x":0.5300667881965637,"y":0.9073243737220764},{"x":0.5300667881965637,"y":0.9222720265388489},{"x":0.4610244929790497,"y":0.9222720265388489}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.4560244929790497,0.9003243737220764,0.5350667881965637,0.9292720265388489],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/c020a588dadf42bf/pages/ZQkOjphbTXiofFVM.jpg","blurred":"/storage/books/c020a588dadf42bf/pages/KZpYrAAlYvzRJenC.jpg","webpSec":"/storage/books/c020a588dadf42bf/pages/aUHzHVwREyFrUauu-sec.webp"},"info":{"width":456,"height":671,"margin":[0.0004603339483340581,0.0001517032025112658,0.9980797937460113,0.9986125274749166]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5131579041481018,"y":0.10879284888505936},{"x":0.5833333134651184,"y":0.10879284888505936},{"x":0.5833333134651184,"y":0.13859911262989044},{"x":0.5131579041481018,"y":0.13859911262989044}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.5131579041481018,0.10879284888505936,0.5833333134651184,0.13859911262989044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3969298303127289,"y":0.10879284888505936},{"x":0.5,"y":0.10879284888505936},{"x":0.5,"y":0.13859911262989044},{"x":0.3969298303127289,"y":0.13859911262989044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3969298303127289,0.10879284888505936,0.5,0.13859911262989044]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3969298303127289,"y":0.10879284888505936},{"x":0.5833333134651184,"y":0.10879284888505936},{"x":0.5833333134651184,"y":0.13859911262989044},{"x":0.3969298303127289,"y":0.13859911262989044}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3919298303127289,0.10179284888505935,0.5883333134651184,0.14559911262989045],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37719297409057617,"y":0.18628911674022675},{"x":0.41447368264198303,"y":0.18479880690574646},{"x":0.41885966062545776,"y":0.2086438089609146},{"x":0.37938597798347473,"y":0.2101341336965561}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عادل","boundary":[0.37719297409057617,0.18628911674022675,0.41885966062545776,0.2086438089609146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30921053886413574,"y":0.1892697513103485},{"x":0.359649121761322,"y":0.18777942657470703},{"x":0.3618420958518982,"y":0.2101341336965561},{"x":0.3114035129547119,"y":0.21311475336551666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلیلی","boundary":[0.30921053886413574,0.1892697513103485,0.3618420958518982,0.2101341336965561]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30921053886413574,"y":0.1892697513103485},{"x":0.41447368264198303,"y":0.18479880690574646},{"x":0.4166666567325592,"y":0.2086438089609146},{"x":0.3114035129547119,"y":0.21311475336551666}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.30421053886413574,0.1822697513103485,0.4216666567325592,0.21564380896091462],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6513158082962036,"y":0.18628911674022675},{"x":0.719298243522644,"y":0.18479880690574646},{"x":0.719298243522644,"y":0.2086438089609146},{"x":0.6513158082962036,"y":0.2086438089609146}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.6513158082962036,0.18628911674022675,0.719298243522644,0.2086438089609146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5723684430122375,"y":0.18628911674022675},{"x":0.6315789222717285,"y":0.18628911674022675},{"x":0.6315789222717285,"y":0.2086438089609146},{"x":0.5723684430122375,"y":0.2101341336965561}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جعفری","boundary":[0.5723684430122375,0.18628911674022675,0.6315789222717285,0.2086438089609146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7061403393745422,"y":0.22205662727355957},{"x":0.7302631735801697,"y":0.22056631743907928},{"x":0.7324561476707458,"y":0.24292100965976715},{"x":0.7061403393745422,"y":0.24441131949424744}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.7061403393745422,0.22205662727355957,0.7324561476707458,0.24292100965976715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6447368264198303,"y":0.22354695200920105},{"x":0.6973684430122375,"y":0.22205662727355957},{"x":0.6973684430122375,"y":0.24441131949424744},{"x":0.6469298005104065,"y":0.24590164422988892}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصغر","boundary":[0.6447368264198303,0.22354695200920105,0.6973684430122375,0.24441131949424744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592105388641357,"y":0.22652757167816162},{"x":0.6315789222717285,"y":0.22503726184368134},{"x":0.6337719559669495,"y":0.2473919540643692},{"x":0.5614035129547119,"y":0.2488822638988495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معصومی","boundary":[0.5592105388641357,0.22652757167816162,0.6337719559669495,0.2473919540643692]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5570175647735596,"y":0.18628911674022675},{"x":0.7302631735801697,"y":0.1818181872367859},{"x":0.7324561476707458,"y":0.24441131949424744},{"x":0.5614035129547119,"y":0.2488822638988495}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5520175647735596,0.17928911674022674,0.7374561476707459,0.25141131949424744],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3618420958518982,"y":0.22354695200920105},{"x":0.46710526943206787,"y":0.22354695200920105},{"x":0.46710526943206787,"y":0.2473919540643692},{"x":0.3618420958518982,"y":0.2488822638988495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عبدالرحمن","boundary":[0.3618420958518982,0.22354695200920105,0.46710526943206787,0.2473919540643692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29605263471603394,"y":0.22503726184368134},{"x":0.3486842215061188,"y":0.22503726184368134},{"x":0.3486842215061188,"y":0.2488822638988495},{"x":0.2982456088066101,"y":0.2488822638988495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.29605263471603394,0.22503726184368134,0.3486842215061188,0.2488822638988495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25438597798347473,"y":0.22503726184368134},{"x":0.28947368264198303,"y":0.22503726184368134},{"x":0.2916666567325592,"y":0.2488822638988495},{"x":0.25438597798347473,"y":0.2488822638988495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.25438597798347473,0.22503726184368134,0.2916666567325592,0.2488822638988495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6688596606254578,"y":0.26229506731033325},{"x":0.7149122953414917,"y":0.26378539204597473},{"x":0.7149122953414917,"y":0.2846497893333435},{"x":0.6688596606254578,"y":0.283159464597702}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پرویز","boundary":[0.6688596606254578,0.26229506731033325,0.7149122953414917,0.2846497893333435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5767543911933899,"y":0.2593144476413727},{"x":0.655701756477356,"y":0.26080477237701416},{"x":0.6535087823867798,"y":0.283159464597702},{"x":0.5767543911933899,"y":0.28017884492874146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باباخانلو","boundary":[0.5767543911933899,0.2593144476413727,0.6535087823867798,0.283159464597702]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25438597798347473,"y":0.22205662727355957},{"x":0.7171052694320679,"y":0.22503726184368134},{"x":0.7149122953414917,"y":0.2846497893333435},{"x":0.25219297409057617,"y":0.28166913986206055}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.24938597798347473,0.21505662727355956,0.7199122953414917,0.2916497893333435],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38596490025520325,"y":0.26080477237701416},{"x":0.4320175349712372,"y":0.26080477237701416},{"x":0.4320175349712372,"y":0.283159464597702},{"x":0.38596490025520325,"y":0.283159464597702}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حبیب","boundary":[0.38596490025520325,0.26080477237701416,0.4320175349712372,0.283159464597702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.359649121761322,"y":0.26080477237701416},{"x":0.37938597798347473,"y":0.26080477237701416},{"x":0.37938597798347473,"y":0.283159464597702},{"x":0.359649121761322,"y":0.283159464597702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اله","boundary":[0.359649121761322,0.26080477237701416,0.37938597798347473,0.283159464597702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3004385828971863,"y":0.26080477237701416},{"x":0.3486842215061188,"y":0.26080477237701416},{"x":0.3486842215061188,"y":0.283159464597702},{"x":0.3004385828971863,"y":0.283159464597702}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توکلی","boundary":[0.3004385828971863,0.26080477237701416,0.3486842215061188,0.283159464597702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5372806787490845,"y":0.29806259274482727},{"x":0.594298243522644,"y":0.29806259274482727},{"x":0.594298243522644,"y":0.32041728496551514},{"x":0.5372806787490845,"y":0.32041728496551514}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.5372806787490845,0.29806259274482727,0.594298243522644,0.32041728496551514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46710526943206787,"y":0.29806259274482727},{"x":0.5285087823867798,"y":0.29806259274482727},{"x":0.5285087823867798,"y":0.32041728496551514},{"x":0.46710526943206787,"y":0.32041728496551514}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میرزایی","boundary":[0.46710526943206787,0.29806259274482727,0.5285087823867798,0.32041728496551514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3837719261646271,"y":0.2965722680091858},{"x":0.4517543911933899,"y":0.29806259274482727},{"x":0.4517543911933899,"y":0.32041728496551514},{"x":0.3837719261646271,"y":0.31892696022987366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ندوشن","boundary":[0.3837719261646271,0.2965722680091858,0.4517543911933899,0.32041728496551514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6864035129547119,"y":0.32935917377471924},{"x":0.7565789222717285,"y":0.32935917377471924},{"x":0.7565789222717285,"y":0.3517138659954071},{"x":0.6864035129547119,"y":0.3532041609287262}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خدمات","boundary":[0.6864035129547119,0.32935917377471924,0.7565789222717285,0.3517138659954071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6491228342056274,"y":0.33084946870803833},{"x":0.6732456088066101,"y":0.32935917377471924},{"x":0.6732456088066101,"y":0.3532041609287262},{"x":0.6491228342056274,"y":0.3532041609287262}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.6491228342056274,0.33084946870803833,0.6732456088066101,0.3532041609287262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6206140518188477,"y":0.33084946870803833},{"x":0.6293859481811523,"y":0.33084946870803833},{"x":0.6293859481811523,"y":0.3532041609287262},{"x":0.6206140518188477,"y":0.3532041609287262}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6206140518188477,0.33084946870803833,0.6293859481811523,0.3532041609287262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5635964870452881,"y":0.33084946870803833},{"x":0.609649121761322,"y":0.33084946870803833},{"x":0.609649121761322,"y":0.3532041609287262},{"x":0.5635964870452881,"y":0.3532041609287262}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.5635964870452881,0.33084946870803833,0.609649121761322,0.3532041609287262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4780701696872711,"y":0.33084946870803833},{"x":0.5548245906829834,"y":0.33084946870803833},{"x":0.5570175647735596,"y":0.3532041609287262},{"x":0.4780701696872711,"y":0.3546944856643677}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سالارنیا","boundary":[0.4780701696872711,0.33084946870803833,0.5570175647735596,0.3532041609287262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4649122953414917,"y":0.3323397934436798},{"x":0.4736842215061188,"y":0.3323397934436798},{"x":0.4736842215061188,"y":0.3546944856643677},{"x":0.4649122953414917,"y":0.3546944856643677}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4649122953414917,0.3323397934436798,0.4736842215061188,0.3546944856643677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4013157784938812,"y":0.3323397934436798},{"x":0.4583333432674408,"y":0.3323397934436798},{"x":0.46052631735801697,"y":0.3546944856643677},{"x":0.4013157784938812,"y":0.35618481040000916}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مسئول","boundary":[0.4013157784938812,0.3323397934436798,0.46052631735801697,0.3546944856643677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3464912176132202,"y":0.3323397934436798},{"x":0.38596490025520325,"y":0.3323397934436798},{"x":0.38596490025520325,"y":0.35618481040000916},{"x":0.3486842215061188,"y":0.35618481040000916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.3464912176132202,0.3323397934436798,0.38596490025520325,0.35618481040000916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3245614171028137,"y":0.3338301181793213},{"x":0.3333333432674408,"y":0.3338301181793213},{"x":0.3333333432674408,"y":0.35618481040000916},{"x":0.3245614171028137,"y":0.35618481040000916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3245614171028137,0.3338301181793213,0.3333333432674408,0.35618481040000916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23464912176132202,"y":0.3338301181793213},{"x":0.31578946113586426,"y":0.3323397934436798},{"x":0.31578946113586426,"y":0.35618481040000916},{"x":0.23464912176132202,"y":0.35618481040000916}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.23464912176132202,0.3338301181793213,0.31578946113586426,0.35618481040000916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2149122804403305,"y":0.3338301181793213},{"x":0.22587719559669495,"y":0.3338301181793213},{"x":0.22587719559669495,"y":0.35767510533332825},{"x":0.21710526943206787,"y":0.35767510533332825}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.2149122804403305,0.3338301181793213,0.22587719559669495,0.35767510533332825]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2149122804403305,"y":0.26080477237701416},{"x":0.7543859481811523,"y":0.2578241527080536},{"x":0.7565789222717285,"y":0.3532041609287262},{"x":0.2149122804403305,"y":0.35767510533332825}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2099122804403305,0.25380477237701415,0.7615789222717285,0.3602041609287262],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7390350699424744,"y":0.6184799075126648},{"x":0.8618420958518982,"y":0.6154992580413818},{"x":0.8618420958518982,"y":0.63338303565979},{"x":0.7390350699424744,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شناسنامه","boundary":[0.7390350699424744,0.6184799075126648,0.8618420958518982,0.63338303565979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7324561476707458,"y":0.6184799075126648},{"x":0.7390350699424744,"y":0.6184799075126648},{"x":0.7390350699424744,"y":0.6363636255264282},{"x":0.7324561476707458,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7324561476707458,0.6184799075126648,0.7390350699424744,0.6363636255264282]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7324561476707458,"y":0.6184799075126648},{"x":0.8618420958518982,"y":0.6154992580413818},{"x":0.8618420958518982,"y":0.63338303565979},{"x":0.7324561476707458,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.7274561476707458,0.6114799075126648,0.8668420958518982,0.64038303565979],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8421052694320679,"y":0.6527571082115173},{"x":0.8640350699424744,"y":0.6527571082115173},{"x":0.8640350699424744,"y":0.6780924201011658},{"x":0.8421052694320679,"y":0.6780924201011658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.8421052694320679,0.6527571082115173,0.8640350699424744,0.6780924201011658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7938596606254578,"y":0.6527571082115173},{"x":0.8311403393745422,"y":0.6527571082115173},{"x":0.8311403393745422,"y":0.6780924201011658},{"x":0.7938596606254578,"y":0.6780924201011658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7938596606254578,0.6527571082115173,0.8311403393745422,0.6780924201011658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7675438523292542,"y":0.6527571082115173},{"x":0.7785087823867798,"y":0.6527571082115173},{"x":0.7785087823867798,"y":0.6766020655632019},{"x":0.7675438523292542,"y":0.6766020655632019}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7675438523292542,0.6527571082115173,0.7785087823867798,0.6766020655632019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7302631735801697,"y":0.6527571082115173},{"x":0.7675438523292542,"y":0.6527571082115173},{"x":0.765350878238678,"y":0.6766020655632019},{"x":0.7302631735801697,"y":0.6766020655632019}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آگار","boundary":[0.7302631735801697,0.6527571082115173,0.765350878238678,0.6766020655632019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7105262875556946,"y":0.6527571082115173},{"x":0.719298243522644,"y":0.6527571082115173},{"x":0.719298243522644,"y":0.6766020655632019},{"x":0.7083333134651184,"y":0.6766020655632019}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7105262875556946,0.6527571082115173,0.719298243522644,0.6766020655632019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6688596606254578,"y":0.6512667536735535},{"x":0.7017543911933899,"y":0.6527571082115173},{"x":0.6995614171028137,"y":0.6766020655632019},{"x":0.6688596606254578,"y":0.6766020655632019}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آگار","boundary":[0.6688596606254578,0.6512667536735535,0.6995614171028137,0.6766020655632019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8289473652839661,"y":0.685543954372406},{"x":0.8640350699424744,"y":0.685543954372406},{"x":0.8662280440330505,"y":0.7108792662620544},{"x":0.8289473652839661,"y":0.7108792662620544}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تأليف","boundary":[0.8289473652839661,0.685543954372406,0.8662280440330505,0.7108792662620544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7960526347160339,"y":0.6870342493057251},{"x":0.8048245906829834,"y":0.6870342493057251},{"x":0.8070175647735596,"y":0.7123696208000183},{"x":0.7960526347160339,"y":0.7123696208000183}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7960526347160339,0.6870342493057251,0.8070175647735596,0.7123696208000183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7061403393745422,"y":0.6870342493057251},{"x":0.7916666865348816,"y":0.685543954372406},{"x":0.7916666865348816,"y":0.7123696208000183},{"x":0.7061403393745422,"y":0.7138599157333374}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمدباقر","boundary":[0.7061403393745422,0.6870342493057251,0.7916666865348816,0.7123696208000183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6469298005104065,"y":0.688524603843689},{"x":0.6995614171028137,"y":0.688524603843689},{"x":0.7017543911933899,"y":0.7138599157333374},{"x":0.6469298005104065,"y":0.7153502106666565}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رضایی","boundary":[0.6469298005104065,0.688524603843689,0.7017543911933899,0.7138599157333374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6293859481811523,"y":0.6900148987770081},{"x":0.640350878238678,"y":0.6900148987770081},{"x":0.6425438523292542,"y":0.7153502106666565},{"x":0.6315789222717285,"y":0.7153502106666565}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6293859481811523,0.6900148987770081,0.6425438523292542,0.7153502106666565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5679824352264404,"y":0.6915051937103271},{"x":0.6228070259094238,"y":0.6900148987770081},{"x":0.625,"y":0.7153502106666565},{"x":0.5679824352264404,"y":0.7153502106666565}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کامکار","boundary":[0.5679824352264404,0.6915051937103271,0.625,0.7153502106666565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5043859481811523,"y":0.6915051937103271},{"x":0.5570175647735596,"y":0.6900148987770081},{"x":0.5570175647735596,"y":0.7168405652046204},{"x":0.5065789222717285,"y":0.7168405652046204}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"جایمند","boundary":[0.5043859481811523,0.6915051937103271,0.5570175647735596,0.7168405652046204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8486841917037964,"y":0.7242920994758606},{"x":0.8684210777282715,"y":0.7228018045425415},{"x":0.8684210777282715,"y":0.7466468214988708},{"x":0.8486841917037964,"y":0.7466468214988708}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8486841917037964,0.7242920994758606,0.8684210777282715,0.7466468214988708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7631579041481018,"y":0.7242920994758606},{"x":0.8421052694320679,"y":0.7228018045425415},{"x":0.844298243522644,"y":0.7466468214988708},{"x":0.7631579041481018,"y":0.7481371164321899}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7631579041481018,0.7242920994758606,0.844298243522644,0.7466468214988708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7390350699424744,"y":0.7242920994758606},{"x":0.75,"y":0.7242920994758606},{"x":0.75,"y":0.7481371164321899},{"x":0.7412280440330505,"y":0.7481371164321899}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7390350699424744,0.7242920994758606,0.75,0.7481371164321899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6710526347160339,"y":0.7242920994758606},{"x":0.7368420958518982,"y":0.7242920994758606},{"x":0.7390350699424744,"y":0.7481371164321899},{"x":0.6710526347160339,"y":0.749627411365509}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6710526347160339,0.7242920994758606,0.7390350699424744,0.7481371164321899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964912176132202,"y":0.7257823944091797},{"x":0.6688596606254578,"y":0.7242920994758606},{"x":0.6710526347160339,"y":0.749627411365509},{"x":0.5964912176132202,"y":0.749627411365509}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5964912176132202,0.7257823944091797,0.6710526347160339,0.749627411365509]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197368264198303,"y":0.7272727489471436},{"x":0.5745614171028137,"y":0.7272727489471436},{"x":0.5767543911933899,"y":0.7511177062988281},{"x":0.5219298005104065,"y":0.7511177062988281}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.5197368264198303,0.7272727489471436,0.5767543911933899,0.7511177062988281]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5043859481811523,"y":0.7272727489471436},{"x":0.5131579041481018,"y":0.7272727489471436},{"x":0.515350878238678,"y":0.7511177062988281},{"x":0.5043859481811523,"y":0.7511177062988281}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5043859481811523,0.7272727489471436,0.515350878238678,0.7511177062988281]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45614033937454224,"y":0.7272727489471436},{"x":0.5,"y":0.7272727489471436},{"x":0.5,"y":0.7511177062988281},{"x":0.45614033937454224,"y":0.7511177062988281}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.45614033937454224,0.7272727489471436,0.5,0.7511177062988281]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.7615499496459961},{"x":0.8684210777282715,"y":0.7615499496459961},{"x":0.8684210777282715,"y":0.7809240221977234},{"x":0.8333333134651184,"y":0.7809240221977234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.8333333134651184,0.7615499496459961,0.8684210777282715,0.7809240221977234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7631579041481018,"y":0.7630402445793152},{"x":0.8179824352264404,"y":0.7615499496459961},{"x":0.8179824352264404,"y":0.7809240221977234},{"x":0.765350878238678,"y":0.7824143171310425}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.7631579041481018,0.7630402445793152,0.8179824352264404,0.7809240221977234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478070259094238,"y":0.7645305395126343},{"x":0.7565789222717285,"y":0.7645305395126343},{"x":0.7565789222717285,"y":0.7824143171310425},{"x":0.7478070259094238,"y":0.7824143171310425}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7478070259094238,0.7645305395126343,0.7565789222717285,0.7824143171310425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6885964870452881,"y":0.7645305395126343},{"x":0.7412280440330505,"y":0.7645305395126343},{"x":0.7434210777282715,"y":0.7839046120643616},{"x":0.6885964870452881,"y":0.7839046120643616}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۳۷۶","boundary":[0.6885964870452881,0.7645305395126343,0.7434210777282715,0.7839046120643616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8223684430122375,"y":0.7988077402114868},{"x":0.8662280440330505,"y":0.7988077402114868},{"x":0.8662280440330505,"y":0.8226527571678162},{"x":0.8223684430122375,"y":0.8226527571678162}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوبت","boundary":[0.8223684430122375,0.7988077402114868,0.8662280440330505,0.8226527571678162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7675438523292542,"y":0.7988077402114868},{"x":0.8026315569877625,"y":0.7988077402114868},{"x":0.8026315569877625,"y":0.8226527571678162},{"x":0.7675438523292542,"y":0.8226527571678162}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7675438523292542,0.7988077402114868,0.8026315569877625,0.8226527571678162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7456140518188477,"y":0.7988077402114868},{"x":0.7565789222717285,"y":0.7988077402114868},{"x":0.7565789222717285,"y":0.8226527571678162},{"x":0.7456140518188477,"y":0.8226527571678162}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7456140518188477,0.7988077402114868,0.7565789222717285,0.8226527571678162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7171052694320679,"y":0.7988077402114868},{"x":0.7434210777282715,"y":0.7988077402114868},{"x":0.7434210777282715,"y":0.8226527571678162},{"x":0.7171052694320679,"y":0.8226527571678162}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7171052694320679,0.7988077402114868,0.7434210777282715,0.8226527571678162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8267543911933899,"y":0.8360655903816223},{"x":0.8662280440330505,"y":0.8360655903816223},{"x":0.8662280440330505,"y":0.8554396629333496},{"x":0.8267543911933899,"y":0.8554396629333496}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیراژ","boundary":[0.8267543911933899,0.8360655903816223,0.8662280440330505,0.8554396629333496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8092105388641357,"y":0.8360655903816223},{"x":0.8179824352264404,"y":0.8360655903816223},{"x":0.8179824352264404,"y":0.8554396629333496},{"x":0.8092105388641357,"y":0.8554396629333496}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8092105388641357,0.8360655903816223,0.8179824352264404,0.8554396629333496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7521929740905762,"y":0.8345752358436584},{"x":0.8048245906829834,"y":0.8345752358436584},{"x":0.8048245906829834,"y":0.8554396629333496},{"x":0.7521929740905762,"y":0.8539493083953857}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۰۰۰","boundary":[0.7521929740905762,0.8345752358436584,0.8048245906829834,0.8554396629333496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7127193212509155,"y":0.8345752358436584},{"x":0.7434210777282715,"y":0.8345752358436584},{"x":0.7434210777282715,"y":0.8539493083953857},{"x":0.7127193212509155,"y":0.8539493083953857}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.7127193212509155,0.8345752358436584,0.7434210777282715,0.8539493083953857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7894737124443054,"y":0.868852436542511},{"x":0.8640350699424744,"y":0.868852436542511},{"x":0.8640350699424744,"y":0.8897168636322021},{"x":0.7894737124443054,"y":0.8912071585655212}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپخانه","boundary":[0.7894737124443054,0.868852436542511,0.8640350699424744,0.8897168636322021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7675438523292542,"y":0.868852436542511},{"x":0.7785087823867798,"y":0.868852436542511},{"x":0.7785087823867798,"y":0.8912071585655212},{"x":0.7675438523292542,"y":0.8912071585655212}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7675438523292542,0.868852436542511,0.7785087823867798,0.8912071585655212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6973684430122375,"y":0.868852436542511},{"x":0.7434210777282715,"y":0.868852436542511},{"x":0.7434210777282715,"y":0.8912071585655212},{"x":0.6973684430122375,"y":0.8912071585655212}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژواک","boundary":[0.6973684430122375,0.868852436542511,0.7434210777282715,0.8912071585655212]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45394736528396606,"y":0.6527571082115173},{"x":0.8662280440330505,"y":0.6497764587402344},{"x":0.8706140518188477,"y":0.8897168636322021},{"x":0.4583333432674408,"y":0.8926974534988403}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.44894736528396606,0.6457571082115173,0.8756140518188477,0.8967168636322022],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8179824352264404,"y":0.9046199917793274},{"x":0.8662280440330505,"y":0.9046199917793274},{"x":0.8662280440330505,"y":0.9239940643310547},{"x":0.8201754093170166,"y":0.9254843592643738}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.8179824352264404,0.9046199917793274,0.8662280440330505,0.9239940643310547]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004385828971863,"y":0.9061102867126465},{"x":0.8092105388641357,"y":0.9061102867126465},{"x":0.8092105388641357,"y":0.9254843592643738},{"x":0.8026315569877625,"y":0.9254843592643738}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8004385828971863,0.9061102867126465,0.8092105388641357,0.9254843592643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7456140518188477,"y":0.9061102867126465},{"x":0.7938596606254578,"y":0.9046199917793274},{"x":0.7938596606254578,"y":0.9254843592643738},{"x":0.7456140518188477,"y":0.9254843592643738}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۰۰۰","boundary":[0.7456140518188477,0.9061102867126465,0.7938596606254578,0.9254843592643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7061403393745422,"y":0.9076005816459656},{"x":0.734649121761322,"y":0.9061102867126465},{"x":0.7368420958518982,"y":0.9254843592643738},{"x":0.7061403393745422,"y":0.9269746541976929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.7061403393745422,0.9076005816459656,0.7368420958518982,0.9254843592643738]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7061403393745422,"y":0.9076005816459656},{"x":0.8662280440330505,"y":0.9046199917793274},{"x":0.8662280440330505,"y":0.9239940643310547},{"x":0.7061403393745422,"y":0.9269746541976929}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7011403393745422,0.9006005816459656,0.8712280440330505,0.9309940643310547],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/c020a588dadf42bf/pages/DoAPZOsSYlPKNEHG.jpg","blurred":"/storage/books/c020a588dadf42bf/pages/pWmeHthoQcfjpSko.jpg","webpSec":"/storage/books/c020a588dadf42bf/pages/aGwerEJBdNgMhzpI-sec.webp"},"info":{"width":449,"height":669,"margin":[0.00027160083265240844,0.0005682286738636605,0.998009707311745,0.9986154222780637]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7706013321876526,"y":0.3871449828147888},{"x":0.8841871023178101,"y":0.3871449828147888},{"x":0.8841871023178101,"y":0.41106128692626953},{"x":0.7706013321876526,"y":0.41106128692626953}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سپاسگزاری","boundary":[0.7706013321876526,0.3871449828147888,0.8841871023178101,0.41106128692626953]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7706013321876526,"y":0.3871449828147888},{"x":0.8841871023178101,"y":0.3871449828147888},{"x":0.8841871023178101,"y":0.41106128692626953},{"x":0.7706013321876526,"y":0.41106128692626953}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7656013321876526,0.3801449828147888,0.8891871023178101,0.41806128692626954],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8440979719161987,"y":0.4230194389820099},{"x":0.8507795333862305,"y":0.4230194389820099},{"x":0.8507795333862305,"y":0.4469357132911682},{"x":0.8440979719161987,"y":0.4469357132911682}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.8440979719161987,0.4230194389820099,0.8507795333862305,0.4469357132911682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7861915230751038,"y":0.4230194389820099},{"x":0.8351892828941345,"y":0.4230194389820099},{"x":0.8351892828941345,"y":0.4469357132911682},{"x":0.7861915230751038,"y":0.4469357132911682}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تشکر","boundary":[0.7861915230751038,0.4230194389820099,0.8351892828941345,0.4469357132911682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7282850742340088,"y":0.4230194389820099},{"x":0.7750557065010071,"y":0.4230194389820099},{"x":0.7750557065010071,"y":0.4469357132911682},{"x":0.7282850742340088,"y":0.4469357132911682}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فراوان","boundary":[0.7282850742340088,0.4230194389820099,0.7750557065010071,0.4469357132911682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7015590071678162,"y":0.4230194389820099},{"x":0.7216035723686218,"y":0.4230194389820099},{"x":0.7216035723686218,"y":0.4469357132911682},{"x":0.7015590071678162,"y":0.4469357132911682}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7015590071678162,0.4230194389820099,0.7216035723686218,0.4469357132911682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6391982436180115,"y":0.4230194389820099},{"x":0.692650318145752,"y":0.4230194389820099},{"x":0.692650318145752,"y":0.4469357132911682},{"x":0.6391982436180115,"y":0.4469357132911682}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اعضاء","boundary":[0.6391982436180115,0.4230194389820099,0.692650318145752,0.4469357132911682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5812917351722717,"y":0.4230194389820099},{"x":0.634743869304657,"y":0.4230194389820099},{"x":0.634743869304657,"y":0.4469357132911682},{"x":0.5812917351722717,"y":0.4469357132911682}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محترم","boundary":[0.5812917351722717,0.4230194389820099,0.634743869304657,0.4469357132911682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5167037844657898,"y":0.4230194389820099},{"x":0.5723830461502075,"y":0.4230194389820099},{"x":0.5723830461502075,"y":0.4469357132911682},{"x":0.5167037844657898,"y":0.4469357132911682}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.5167037844657898,0.4230194389820099,0.5723830461502075,0.4469357132911682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42984411120414734,"y":0.4230194389820099},{"x":0.5011135935783386,"y":0.4230194389820099},{"x":0.5011135935783386,"y":0.4469357132911682},{"x":0.42984411120414734,"y":0.4469357132911682}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.42984411120414734,0.4230194389820099,0.5011135935783386,0.4469357132911682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4142538905143738,"y":0.4230194389820099},{"x":0.42538976669311523,"y":0.4230194389820099},{"x":0.42538976669311523,"y":0.4469357132911682},{"x":0.4142538905143738,"y":0.4469357132911682}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4142538905143738,0.4230194389820099,0.42538976669311523,0.4469357132911682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3340757191181183,"y":0.4230194389820099},{"x":0.4097995460033417,"y":0.4230194389820099},{"x":0.4097995460033417,"y":0.4469357132911682},{"x":0.3340757191181183,"y":0.4469357132911682}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همکاران","boundary":[0.3340757191181183,0.4230194389820099,0.4097995460033417,0.4469357132911682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31625834107398987,"y":0.4230194389820099},{"x":0.3273942172527313,"y":0.4230194389820099},{"x":0.3273942172527313,"y":0.4469357132911682},{"x":0.31625834107398987,"y":0.4469357132911682}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.31625834107398987,0.4230194389820099,0.3273942172527313,0.4469357132911682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25167039036750793,"y":0.4230194389820099},{"x":0.3095768392086029,"y":0.4230194389820099},{"x":0.3095768392086029,"y":0.4469357132911682},{"x":0.25167039036750793,"y":0.4469357132911682}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریاست","boundary":[0.25167039036750793,0.4230194389820099,0.3095768392086029,0.4469357132911682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18485523760318756,"y":0.4230194389820099},{"x":0.23830735683441162,"y":0.4230194389820099},{"x":0.23830735683441162,"y":0.4469357132911682},{"x":0.18485523760318756,"y":0.4469357132911682}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محترم","boundary":[0.18485523760318756,0.4230194389820099,0.23830735683441162,0.4469357132911682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14476615190505981,"y":0.4230194389820099},{"x":0.18040089309215546,"y":0.4230194389820099},{"x":0.18040089309215546,"y":0.4469357132911682},{"x":0.14476615190505981,"y":0.4469357132911682}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.14476615190505981,0.4230194389820099,0.18040089309215546,0.4469357132911682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.839643657207489,"y":0.4573991000652313},{"x":0.8886414170265198,"y":0.4573991000652313},{"x":0.8886414170265198,"y":0.47832587361335754},{"x":0.839643657207489,"y":0.47832587361335754}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ژنتیک","boundary":[0.839643657207489,0.4573991000652313,0.8886414170265198,0.47832587361335754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8129175901412964,"y":0.4573991000652313},{"x":0.8218262791633606,"y":0.4573991000652313},{"x":0.8218262791633606,"y":0.47832587361335754},{"x":0.8129175901412964,"y":0.47832587361335754}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8129175901412964,0.4573991000652313,0.8218262791633606,0.47832587361335754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7171491980552673,"y":0.4573991000652313},{"x":0.8040089011192322,"y":0.4573991000652313},{"x":0.8040089011192322,"y":0.47832587361335754},{"x":0.7171491980552673,"y":0.47832587361335754}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فیزیولوژی","boundary":[0.7171491980552673,0.4573991000652313,0.8040089011192322,0.47832587361335754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6391982436180115,"y":0.4573991000652313},{"x":0.7060133814811707,"y":0.4573991000652313},{"x":0.7060133814811707,"y":0.47832587361335754},{"x":0.6391982436180115,"y":0.47832587361335754}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6391982436180115,0.4573991000652313,0.7060133814811707,0.47832587361335754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6169264912605286,"y":0.4573991000652313},{"x":0.6325166821479797,"y":0.4573991000652313},{"x":0.6325166821479797,"y":0.47832587361335754},{"x":0.6169264912605286,"y":0.47832587361335754}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6169264912605286,0.4573991000652313,0.6325166821479797,0.47832587361335754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5879732966423035,"y":0.4573991000652313},{"x":0.6057906746864319,"y":0.4573991000652313},{"x":0.6057906746864319,"y":0.47832587361335754},{"x":0.5879732966423035,"y":0.47832587361335754}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5879732966423035,0.4573991000652313,0.6057906746864319,0.47832587361335754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5567928552627563,"y":0.4573991000652313},{"x":0.583518922328949,"y":0.4573991000652313},{"x":0.583518922328949,"y":0.47832587361335754},{"x":0.5567928552627563,"y":0.47832587361335754}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5567928552627563,0.4573991000652313,0.583518922328949,0.47832587361335754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5233852863311768,"y":0.4573991000652313},{"x":0.5501113533973694,"y":0.4573991000652313},{"x":0.5501113533973694,"y":0.47832587361335754},{"x":0.5233852863311768,"y":0.47832587361335754}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امر","boundary":[0.5233852863311768,0.4573991000652313,0.5501113533973694,0.47832587361335754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4988864064216614,"y":0.4573991000652313},{"x":0.5167037844657898,"y":0.4573991000652313},{"x":0.5167037844657898,"y":0.47832587361335754},{"x":0.4988864064216614,"y":0.47832587361335754}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.4988864064216614,0.4573991000652313,0.5167037844657898,0.47832587361335754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48106902837753296,"y":0.4573991000652313},{"x":0.4922049045562744,"y":0.4573991000652313},{"x":0.4922049045562744,"y":0.47832587361335754},{"x":0.48106902837753296,"y":0.47832587361335754}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.48106902837753296,0.4573991000652313,0.4922049045562744,0.47832587361335754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4365256130695343,"y":0.4573991000652313},{"x":0.474387526512146,"y":0.4573991000652313},{"x":0.474387526512146,"y":0.47832587361335754},{"x":0.4365256130695343,"y":0.47832587361335754}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یاری","boundary":[0.4365256130695343,0.4573991000652313,0.474387526512146,0.47832587361335754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3674832880496979,"y":0.4573991000652313},{"x":0.42538976669311523,"y":0.4573991000652313},{"x":0.42538976669311523,"y":0.47832587361335754},{"x":0.3674832880496979,"y":0.47832587361335754}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمودند","boundary":[0.3674832880496979,0.4573991000652313,0.42538976669311523,0.47832587361335754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35857459902763367,"y":0.4573991000652313},{"x":0.3674832880496979,"y":0.4573991000652313},{"x":0.3674832880496979,"y":0.47832587361335754},{"x":0.35857459902763367,"y":0.47832587361335754}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.35857459902763367,0.4573991000652313,0.3674832880496979,0.47832587361335754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34075725078582764,"y":0.4573991000652313},{"x":0.3518930971622467,"y":0.4573991000652313},{"x":0.3518930971622467,"y":0.47832587361335754},{"x":0.34075725078582764,"y":0.47832587361335754}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.34075725078582764,0.4573991000652313,0.3518930971622467,0.47832587361335754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29398664832115173,"y":0.4573991000652313},{"x":0.3340757191181183,"y":0.4573991000652313},{"x":0.3340757191181183,"y":0.47832587361335754},{"x":0.29398664832115173,"y":0.47832587361335754}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سپاس","boundary":[0.29398664832115173,0.4573991000652313,0.3340757191181183,0.47832587361335754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2204899787902832,"y":0.4573991000652313},{"x":0.2717149257659912,"y":0.4573991000652313},{"x":0.2717149257659912,"y":0.47832587361335754},{"x":0.2204899787902832,"y":0.47832587361335754}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فراوان","boundary":[0.2204899787902832,0.4573991000652313,0.2717149257659912,0.47832587361335754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20044542849063873,"y":0.4573991000652313},{"x":0.2160356342792511,"y":0.4573991000652313},{"x":0.2160356342792511,"y":0.47832587361335754},{"x":0.20044542849063873,"y":0.47832587361335754}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.20044542849063873,0.4573991000652313,0.2160356342792511,0.47832587361335754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12917594611644745,"y":0.4573991000652313},{"x":0.19153675436973572,"y":0.4573991000652313},{"x":0.19153675436973572,"y":0.47832587361335754},{"x":0.12917594611644745,"y":0.47832587361335754}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریاست","boundary":[0.12917594611644745,0.4573991000652313,0.19153675436973572,0.47832587361335754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.832962155342102,"y":0.4902839958667755},{"x":0.8841871023178101,"y":0.4902839958667755},{"x":0.8841871023178101,"y":0.5156950950622559},{"x":0.832962155342102,"y":0.5156950950622559}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محترم","boundary":[0.832962155342102,0.4902839958667755,0.8841871023178101,0.5156950950622559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7527839541435242,"y":0.4902839958667755},{"x":0.8195990920066833,"y":0.4902839958667755},{"x":0.8195990920066833,"y":0.5156950950622559},{"x":0.7527839541435242,"y":0.5156950950622559}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.7527839541435242,0.4902839958667755,0.8195990920066833,0.5156950950622559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7037861943244934,"y":0.4902839958667755},{"x":0.74387526512146,"y":0.4902839958667755},{"x":0.74387526512146,"y":0.5156950950622559},{"x":0.7037861943244934,"y":0.5156950950622559}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جناب","boundary":[0.7037861943244934,0.4902839958667755,0.74387526512146,0.5156950950622559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6525612473487854,"y":0.4902839958667755},{"x":0.6881960034370422,"y":0.4902839958667755},{"x":0.6881960034370422,"y":0.5156950950622559},{"x":0.6525612473487854,"y":0.5156950950622559}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آقای","boundary":[0.6525612473487854,0.4902839958667755,0.6881960034370422,0.5156950950622559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6013363003730774,"y":0.4902839958667755},{"x":0.6369710564613342,"y":0.4902839958667755},{"x":0.6369710564613342,"y":0.5156950950622559},{"x":0.6013363003730774,"y":0.5156950950622559}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.6013363003730774,0.4902839958667755,0.6369710564613342,0.5156950950622559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.532293975353241,"y":0.4902839958667755},{"x":0.5924276113510132,"y":0.4902839958667755},{"x":0.5924276113510132,"y":0.5156950950622559},{"x":0.532293975353241,"y":0.5156950950622559}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جعفری","boundary":[0.532293975353241,0.4902839958667755,0.5924276113510132,0.5156950950622559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5077950954437256,"y":0.4902839958667755},{"x":0.518930971622467,"y":0.4902839958667755},{"x":0.518930971622467,"y":0.5156950950622559},{"x":0.5077950954437256,"y":0.5156950950622559}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5077950954437256,0.4902839958667755,0.518930971622467,0.5156950950622559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4409799575805664,"y":0.4902839958667755},{"x":0.4966592490673065,"y":0.4902839958667755},{"x":0.4966592490673065,"y":0.5156950950622559},{"x":0.4409799575805664,"y":0.5156950950622559}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معاونت","boundary":[0.4409799575805664,0.4902839958667755,0.4966592490673065,0.5156950950622559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3741648197174072,"y":0.4902839958667755},{"x":0.42984411120414734,"y":0.4902839958667755},{"x":0.42984411120414734,"y":0.5156950950622559},{"x":0.3741648197174072,"y":0.5156950950622559}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محترم","boundary":[0.3741648197174072,0.4902839958667755,0.42984411120414734,0.5156950950622559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2917594611644745,"y":0.4902839958667755},{"x":0.365256130695343,"y":0.4902839958667755},{"x":0.365256130695343,"y":0.5156950950622559},{"x":0.2917594611644745,"y":0.5156950950622559}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.2917594611644745,0.4902839958667755,0.365256130695343,0.5156950950622559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23608018457889557,"y":0.4902839958667755},{"x":0.2761692702770233,"y":0.4902839958667755},{"x":0.2761692702770233,"y":0.5156950950622559},{"x":0.23608018457889557,"y":0.5156950950622559}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جناب","boundary":[0.23608018457889557,0.4902839958667755,0.2761692702770233,0.5156950950622559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18930958211421967,"y":0.4902839958667755},{"x":0.2204899787902832,"y":0.4902839958667755},{"x":0.2204899787902832,"y":0.5156950950622559},{"x":0.18930958211421967,"y":0.5156950950622559}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آقای","boundary":[0.18930958211421967,0.4902839958667755,0.2204899787902832,0.5156950950622559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12917594611644745,"y":0.4902839958667755},{"x":0.1737193763256073,"y":0.4902839958667755},{"x":0.1737193763256073,"y":0.5156950950622559},{"x":0.12917594611644745,"y":0.5156950950622559}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.12917594611644745,0.4902839958667755,0.1737193763256073,0.5156950950622559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.832962155342102,"y":0.5231689214706421},{"x":0.8775055408477783,"y":0.5231689214706421},{"x":0.8775055408477783,"y":0.5470852255821228},{"x":0.832962155342102,"y":0.5470852255821228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جلیلی","boundary":[0.832962155342102,0.5231689214706421,0.8775055408477783,0.5470852255821228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7995545864105225,"y":0.5231689214706421},{"x":0.8195990920066833,"y":0.5231689214706421},{"x":0.8195990920066833,"y":0.5470852255821228},{"x":0.7995545864105225,"y":0.5470852255821228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7995545864105225,0.5231689214706421,0.8195990920066833,0.5470852255821228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394209504127502,"y":0.5231689214706421},{"x":0.795100212097168,"y":0.5231689214706421},{"x":0.795100212097168,"y":0.5470852255821228},{"x":0.7394209504127502,"y":0.5470852255821228}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کمکها","boundary":[0.7394209504127502,0.5231689214706421,0.795100212097168,0.5470852255821228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7216035723686218,"y":0.5231689214706421},{"x":0.7327394485473633,"y":0.5231689214706421},{"x":0.7327394485473633,"y":0.5470852255821228},{"x":0.7216035723686218,"y":0.5470852255821228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7216035723686218,0.5231689214706421,0.7327394485473633,0.5470852255821228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6169264912605286,"y":0.5231689214706421},{"x":0.7126948833465576,"y":0.5231689214706421},{"x":0.7126948833465576,"y":0.5470852255821228},{"x":0.6169264912605286,"y":0.5470852255821228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راهنماییهای","boundary":[0.6169264912605286,0.5231689214706421,0.7126948833465576,0.5470852255821228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478841662406921,"y":0.5231689214706421},{"x":0.6013363003730774,"y":0.5231689214706421},{"x":0.6013363003730774,"y":0.5470852255821228},{"x":0.5478841662406921,"y":0.5470852255821228}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ارزنده","boundary":[0.5478841662406921,0.5231689214706421,0.6013363003730774,0.5470852255821228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4922049045562744,"y":0.5231689214706421},{"x":0.5389754772186279,"y":0.5231689214706421},{"x":0.5389754772186279,"y":0.5470852255821228},{"x":0.4922049045562744,"y":0.5470852255821228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایشان","boundary":[0.4922049045562744,0.5231689214706421,0.5389754772186279,0.5470852255821228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4320712685585022,"y":0.5231689214706421},{"x":0.4832962155342102,"y":0.5231689214706421},{"x":0.4832962155342102,"y":0.5470852255821228},{"x":0.4320712685585022,"y":0.5470852255821228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موجب","boundary":[0.4320712685585022,0.5231689214706421,0.4832962155342102,0.5470852255821228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36302894353866577,"y":0.5231689214706421},{"x":0.416481077671051,"y":0.5231689214706421},{"x":0.416481077671051,"y":0.5470852255821228},{"x":0.36302894353866577,"y":0.5470852255821228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گردید","boundary":[0.36302894353866577,0.5231689214706421,0.416481077671051,0.5470852255821228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33630290627479553,"y":0.5231689214706421},{"x":0.34966591000556946,"y":0.5231689214706421},{"x":0.34966591000556946,"y":0.5470852255821228},{"x":0.33630290627479553,"y":0.5470852255821228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.33630290627479553,0.5231689214706421,0.34966591000556946,0.5470852255821228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3051224946975708,"y":0.5231689214706421},{"x":0.3296213746070862,"y":0.5231689214706421},{"x":0.3296213746070862,"y":0.5470852255821228},{"x":0.3051224946975708,"y":0.5470852255821228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.3051224946975708,0.5231689214706421,0.3296213746070862,0.5470852255821228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25167039036750793,"y":0.5231689214706421},{"x":0.28953230381011963,"y":0.5231689214706421},{"x":0.28953230381011963,"y":0.5470852255821228},{"x":0.25167039036750793,"y":0.5470852255821228}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.25167039036750793,0.5231689214706421,0.28953230381011963,0.5470852255821228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16703785955905914,"y":0.5231689214706421},{"x":0.24721603095531464,"y":0.5231689214706421},{"x":0.24721603095531464,"y":0.5470852255821228},{"x":0.16703785955905914,"y":0.5470852255821228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقاتی","boundary":[0.16703785955905914,0.5231689214706421,0.24721603095531464,0.5470852255821228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12917594611644745,"y":0.5231689214706421},{"x":0.14922049641609192,"y":0.5231689214706421},{"x":0.14922049641609192,"y":0.5470852255821228},{"x":0.12917594611644745,"y":0.5470852255821228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.12917594611644745,0.5231689214706421,0.14922049641609192,0.5470852255821228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8240534663200378,"y":0.5620328783988953},{"x":0.8819599151611328,"y":0.5620328783988953},{"x":0.8797327280044556,"y":0.5844544172286987},{"x":0.8240534663200378,"y":0.5844544172286987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.8240534663200378,0.5620328783988953,0.8797327280044556,0.5844544172286987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394209504127502,"y":0.560538113117218},{"x":0.8151447772979736,"y":0.5620328783988953},{"x":0.8151447772979736,"y":0.5844544172286987},{"x":0.737193763256073,"y":0.5829596519470215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.7394209504127502,0.560538113117218,0.8151447772979736,0.5844544172286987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193763852119446,"y":0.560538113117218},{"x":0.737193763256073,"y":0.560538113117218},{"x":0.737193763256073,"y":0.5829596519470215},{"x":0.7193763852119446,"y":0.5829596519470215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7193763852119446,0.560538113117218,0.737193763256073,0.5829596519470215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.685968816280365,"y":0.560538113117218},{"x":0.7037861943244934,"y":0.560538113117218},{"x":0.7037861943244934,"y":0.5829596519470215},{"x":0.685968816280365,"y":0.5829596519470215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.685968816280365,0.560538113117218,0.7037861943244934,0.5829596519470215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6258351802825928,"y":0.560538113117218},{"x":0.6815145015716553,"y":0.560538113117218},{"x":0.6815145015716553,"y":0.5829596519470215},{"x":0.6258351802825928,"y":0.5829596519470215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اختیار","boundary":[0.6258351802825928,0.560538113117218,0.6815145015716553,0.5829596519470215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5612472295761108,"y":0.5590433478355408},{"x":0.6169264912605286,"y":0.560538113117218},{"x":0.6169264912605286,"y":0.5814648866653442},{"x":0.5590200424194336,"y":0.5814648866653442}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عزیزان","boundary":[0.5612472295761108,0.5590433478355408,0.6169264912605286,0.5814648866653442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5055679082870483,"y":0.5590433478355408},{"x":0.5567928552627563,"y":0.5590433478355408},{"x":0.5545657277107239,"y":0.5814648866653442},{"x":0.5033407807350159,"y":0.5814648866653442}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علاقه","boundary":[0.5055679082870483,0.5590433478355408,0.5545657277107239,0.5814648866653442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4788418710231781,"y":0.5590433478355408},{"x":0.5033407807350159,"y":0.5590433478355408},{"x":0.5011135935783386,"y":0.5814648866653442},{"x":0.4788418710231781,"y":0.5814648866653442}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مند","boundary":[0.4788418710231781,0.5590433478355408,0.5011135935783386,0.5814648866653442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4365256130695343,"y":0.5575485825538635},{"x":0.4654788374900818,"y":0.5590433478355408},{"x":0.46325168013572693,"y":0.5814648866653442},{"x":0.4365256130695343,"y":0.579970121383667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.4365256130695343,0.5575485825538635,0.46325168013572693,0.5814648866653442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39198216795921326,"y":0.5575485825538635},{"x":0.4276169240474701,"y":0.5575485825538635},{"x":0.42538976669311523,"y":0.579970121383667},{"x":0.39198216795921326,"y":0.579970121383667}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گیرد","boundary":[0.39198216795921326,0.5575485825538635,0.42538976669311523,0.579970121383667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3808463215827942,"y":0.5575485825538635},{"x":0.39198216795921326,"y":0.5575485825538635},{"x":0.3897550106048584,"y":0.579970121383667},{"x":0.3808463215827942,"y":0.579970121383667}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3808463215827942,0.5575485825538635,0.3897550106048584,0.579970121383667]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12917594611644745,"y":0.4230194389820099},{"x":0.8886414170265198,"y":0.4230194389820099},{"x":0.8886414170265198,"y":0.5844544172286987},{"x":0.12917594611644745,"y":0.5844544172286987}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.12417594611644744,0.4160194389820099,0.8936414170265198,0.5914544172286987],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8374164700508118,"y":0.591928243637085},{"x":0.8530066609382629,"y":0.591928243637085},{"x":0.8530066609382629,"y":0.6173393130302429},{"x":0.8374164700508118,"y":0.6173393130302429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8374164700508118,0.591928243637085,0.8530066609382629,0.6173393130302429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7861915230751038,"y":0.591928243637085},{"x":0.8351892828941345,"y":0.591928243637085},{"x":0.8351892828941345,"y":0.6173393130302429},{"x":0.7861915230751038,"y":0.6173393130302429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.7861915230751038,0.591928243637085,0.8351892828941345,0.6173393130302429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7238307595252991,"y":0.591928243637085},{"x":0.7795100212097168,"y":0.591928243637085},{"x":0.7795100212097168,"y":0.6173393130302429},{"x":0.7238307595252991,"y":0.6173393130302429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محترم","boundary":[0.7238307595252991,0.591928243637085,0.7795100212097168,0.6173393130302429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6748329401016235,"y":0.591928243637085},{"x":0.7126948833465576,"y":0.591928243637085},{"x":0.7126948833465576,"y":0.6173393130302429},{"x":0.6748329401016235,"y":0.6173393130302429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جناب","boundary":[0.6748329401016235,0.591928243637085,0.7126948833465576,0.6173393130302429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6258351802825928,"y":0.591928243637085},{"x":0.6614699363708496,"y":0.591928243637085},{"x":0.6614699363708496,"y":0.6173393130302429},{"x":0.6258351802825928,"y":0.6173393130302429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آقای","boundary":[0.6258351802825928,0.591928243637085,0.6614699363708496,0.6173393130302429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5723830461502075,"y":0.591928243637085},{"x":0.6124721765518188,"y":0.591928243637085},{"x":0.6124721765518188,"y":0.6173393130302429},{"x":0.5723830461502075,"y":0.6173393130302429}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5723830461502075,0.591928243637085,0.6124721765518188,0.6173393130302429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5077950954437256,"y":0.591928243637085},{"x":0.5634744167327881,"y":0.591928243637085},{"x":0.5634744167327881,"y":0.6173393130302429},{"x":0.5077950954437256,"y":0.6173393130302429}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"صالحی","boundary":[0.5077950954437256,0.591928243637085,0.5634744167327881,0.6173393130302429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.423162579536438,"y":0.591928243637085},{"x":0.4922049045562744,"y":0.591928243637085},{"x":0.4922049045562744,"y":0.6173393130302429},{"x":0.423162579536438,"y":0.6173393130302429}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سورمقی","boundary":[0.423162579536438,0.591928243637085,0.4922049045562744,0.6173393130302429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3897550106048584,"y":0.591928243637085},{"x":0.4097995460033417,"y":0.591928243637085},{"x":0.4097995460033417,"y":0.6173393130302429},{"x":0.3897550106048584,"y":0.6173393130302429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3897550106048584,0.591928243637085,0.4097995460033417,0.6173393130302429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3563474416732788,"y":0.591928243637085},{"x":0.38307350873947144,"y":0.591928243637085},{"x":0.38307350873947144,"y":0.6173393130302429},{"x":0.3563474416732788,"y":0.6173393130302429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متن","boundary":[0.3563474416732788,0.591928243637085,0.38307350873947144,0.6173393130302429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3095768392086029,"y":0.591928243637085},{"x":0.34521159529685974,"y":0.591928243637085},{"x":0.34521159529685974,"y":0.6173393130302429},{"x":0.3095768392086029,"y":0.6173393130302429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.3095768392086029,0.591928243637085,0.34521159529685974,0.6173393130302429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806236147880554,"y":0.591928243637085},{"x":0.2962138056755066,"y":0.591928243637085},{"x":0.2962138056755066,"y":0.6173393130302429},{"x":0.2806236147880554,"y":0.6173393130302429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.2806236147880554,0.591928243637085,0.2962138056755066,0.6173393130302429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2160356342792511,"y":0.591928243637085},{"x":0.2761692702770233,"y":0.591928243637085},{"x":0.2761692702770233,"y":0.6173393130302429},{"x":0.2160356342792511,"y":0.6173393130302429}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.2160356342792511,0.591928243637085,0.2761692702770233,0.6173393130302429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20044542849063873,"y":0.591928243637085},{"x":0.20935411751270294,"y":0.591928243637085},{"x":0.20935411751270294,"y":0.6173393130302429},{"x":0.20044542849063873,"y":0.6173393130302429}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.20044542849063873,0.591928243637085,0.20935411751270294,0.6173393130302429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1403118073940277,"y":0.591928243637085},{"x":0.19599108397960663,"y":0.591928243637085},{"x":0.19599108397960663,"y":0.6173393130302429},{"x":0.1403118073940277,"y":0.6173393130302429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ویرایش","boundary":[0.1403118073940277,0.591928243637085,0.19599108397960663,0.6173393130302429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.839643657207489,"y":0.6248131394386292},{"x":0.8797327280044556,"y":0.6248131394386292},{"x":0.8797327280044556,"y":0.6502242088317871},{"x":0.839643657207489,"y":0.6502242088317871}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.839643657207489,0.6248131394386292,0.8797327280044556,0.6502242088317871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7861915230751038,"y":0.6248131394386292},{"x":0.8262805938720703,"y":0.6248131394386292},{"x":0.8262805938720703,"y":0.6502242088317871},{"x":0.7861915230751038,"y":0.6502242088317871}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.7861915230751038,0.6248131394386292,0.8262805938720703,0.6502242088317871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7639198303222656,"y":0.6248131394386292},{"x":0.7861915230751038,"y":0.6248131394386292},{"x":0.7861915230751038,"y":0.6502242088317871},{"x":0.7639198303222656,"y":0.6502242088317871}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.7639198303222656,0.6248131394386292,0.7861915230751038,0.6502242088317871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7104676961898804,"y":0.6248131394386292},{"x":0.7572383284568787,"y":0.6248131394386292},{"x":0.7572383284568787,"y":0.6502242088317871},{"x":0.7104676961898804,"y":0.6502242088317871}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.7104676961898804,0.6248131394386292,0.7572383284568787,0.6502242088317871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6525612473487854,"y":0.6248131394386292},{"x":0.7037861943244934,"y":0.6248131394386292},{"x":0.7037861943244934,"y":0.6502242088317871},{"x":0.6525612473487854,"y":0.6502242088317871}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تشکر","boundary":[0.6525612473487854,0.6248131394386292,0.7037861943244934,0.6502242088317871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6258351802825928,"y":0.6248131394386292},{"x":0.6458797454833984,"y":0.6248131394386292},{"x":0.6458797454833984,"y":0.6502242088317871},{"x":0.6258351802825928,"y":0.6502242088317871}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6258351802825928,0.6248131394386292,0.6458797454833984,0.6502242088317871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5924276113510132,"y":0.6248131394386292},{"x":0.6191536784172058,"y":0.6248131394386292},{"x":0.6191536784172058,"y":0.6502242088317871},{"x":0.5924276113510132,"y":0.6502242088317871}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنم","boundary":[0.5924276113510132,0.6248131394386292,0.6191536784172058,0.6502242088317871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5790646076202393,"y":0.6248131394386292},{"x":0.5879732966423035,"y":0.6248131394386292},{"x":0.5879732966423035,"y":0.6502242088317871},{"x":0.5790646076202393,"y":0.6502242088317871}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5790646076202393,0.6248131394386292,0.5879732966423035,0.6502242088317871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5612472295761108,"y":0.6248131394386292},{"x":0.5746102333068848,"y":0.6248131394386292},{"x":0.5746102333068848,"y":0.6502242088317871},{"x":0.5612472295761108,"y":0.6502242088317871}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5612472295761108,0.6248131394386292,0.5746102333068848,0.6502242088317871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5233852863311768,"y":0.6248131394386292},{"x":0.5523385405540466,"y":0.6248131394386292},{"x":0.5523385405540466,"y":0.6502242088317871},{"x":0.5233852863311768,"y":0.6502242088317871}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آقای","boundary":[0.5233852863311768,0.6248131394386292,0.5523385405540466,0.6502242088317871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46770602464675903,"y":0.6248131394386292},{"x":0.5077950954437256,"y":0.6248131394386292},{"x":0.5077950954437256,"y":0.6502242088317871},{"x":0.46770602464675903,"y":0.6502242088317871}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.46770602464675903,0.6248131394386292,0.5077950954437256,0.6502242088317871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4187082350254059,"y":0.6248131394386292},{"x":0.4610244929790497,"y":0.6248131394386292},{"x":0.4610244929790497,"y":0.6502242088317871},{"x":0.4187082350254059,"y":0.6502242088317871}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سعید","boundary":[0.4187082350254059,0.6248131394386292,0.4610244929790497,0.6502242088317871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.320712685585022,"y":0.6248131394386292},{"x":0.4031180441379547,"y":0.6248131394386292},{"x":0.4031180441379547,"y":0.6502242088317871},{"x":0.320712685585022,"y":0.6502242088317871}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیرزادیان","boundary":[0.320712685585022,0.6248131394386292,0.4031180441379547,0.6502242088317871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29398664832115173,"y":0.6248131394386292},{"x":0.314031183719635,"y":0.6248131394386292},{"x":0.314031183719635,"y":0.6502242088317871},{"x":0.29398664832115173,"y":0.6502242088317871}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.29398664832115173,0.6248131394386292,0.314031183719635,0.6502242088317871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23385301232337952,"y":0.6248131394386292},{"x":0.28953230381011963,"y":0.6248131394386292},{"x":0.28953230381011963,"y":0.6502242088317871},{"x":0.23385301232337952,"y":0.6502242088317871}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطالبی","boundary":[0.23385301232337952,0.6248131394386292,0.28953230381011963,0.6502242088317871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20267260074615479,"y":0.6248131394386292},{"x":0.22271715104579926,"y":0.6248131394386292},{"x":0.22271715104579926,"y":0.6502242088317871},{"x":0.20267260074615479,"y":0.6502242088317871}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.20267260074615479,0.6248131394386292,0.22271715104579926,0.6502242088317871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1781737208366394,"y":0.6248131394386292},{"x":0.19821825623512268,"y":0.6248131394386292},{"x":0.19821825623512268,"y":0.6502242088317871},{"x":0.1781737208366394,"y":0.6502242088317871}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.1781737208366394,0.6248131394386292,0.19821825623512268,0.6502242088317871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12917594611644745,"y":0.6248131394386292},{"x":0.17149220407009125,"y":0.6248131394386292},{"x":0.17149220407009125,"y":0.6502242088317871},{"x":0.12917594611644745,"y":0.6502242088317871}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.12917594611644745,0.6248131394386292,0.17149220407009125,0.6502242088317871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7973273992538452,"y":0.6591928005218506},{"x":0.8819599151611328,"y":0.6591928005218506},{"x":0.8819599151611328,"y":0.6846038699150085},{"x":0.7973273992538452,"y":0.6846038699150085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7973273992538452,0.6591928005218506,0.8819599151611328,0.6846038699150085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.730512261390686,"y":0.6591928005218506},{"x":0.7839643359184265,"y":0.6591928005218506},{"x":0.7839643359184265,"y":0.6846038699150085},{"x":0.730512261390686,"y":0.6846038699150085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.730512261390686,0.6591928005218506,0.7839643359184265,0.6846038699150085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881960034370422,"y":0.6591928005218506},{"x":0.7216035723686218,"y":0.6591928005218506},{"x":0.7216035723686218,"y":0.6846038699150085},{"x":0.6881960034370422,"y":0.6846038699150085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.6881960034370422,0.6591928005218506,0.7216035723686218,0.6846038699150085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6681514382362366,"y":0.6591928005218506},{"x":0.679287314414978,"y":0.6591928005218506},{"x":0.679287314414978,"y":0.6846038699150085},{"x":0.6681514382362366,"y":0.6846038699150085}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6681514382362366,0.6591928005218506,0.679287314414978,0.6846038699150085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.641425371170044,"y":0.6591928005218506},{"x":0.6614699363708496,"y":0.6591928005218506},{"x":0.6614699363708496,"y":0.6846038699150085},{"x":0.641425371170044,"y":0.6846038699150085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.641425371170044,0.6591928005218506,0.6614699363708496,0.6846038699150085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5812917351722717,"y":0.6591928005218506},{"x":0.6369710564613342,"y":0.6591928005218506},{"x":0.6369710564613342,"y":0.6846038699150085},{"x":0.5812917351722717,"y":0.6846038699150085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اختیار","boundary":[0.5812917351722717,0.6591928005218506,0.6369710564613342,0.6846038699150085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478841662406921,"y":0.6591928005218506},{"x":0.5746102333068848,"y":0.6591928005218506},{"x":0.5746102333068848,"y":0.6846038699150085},{"x":0.5478841662406921,"y":0.6846038699150085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5478841662406921,0.6591928005218506,0.5746102333068848,0.6846038699150085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46325168013572693,"y":0.6591928005218506},{"x":0.5389754772186279,"y":0.6591928005218506},{"x":0.5389754772186279,"y":0.6846038699150085},{"x":0.46325168013572693,"y":0.6846038699150085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.46325168013572693,0.6591928005218506,0.5389754772186279,0.6846038699150085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.423162579536438,"y":0.6591928005218506},{"x":0.4587973356246948,"y":0.6591928005218506},{"x":0.4587973356246948,"y":0.6846038699150085},{"x":0.423162579536438,"y":0.6846038699150085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.423162579536438,0.6591928005218506,0.4587973356246948,0.6846038699150085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3741648197174072,"y":0.6591928005218506},{"x":0.4142538905143738,"y":0.6591928005218506},{"x":0.4142538905143738,"y":0.6846038699150085},{"x":0.3741648197174072,"y":0.6846038699150085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دادند","boundary":[0.3741648197174072,0.6591928005218506,0.4142538905143738,0.6846038699150085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873051166534424,"y":0.6591928005218506},{"x":0.3608017861843109,"y":0.6591928005218506},{"x":0.3608017861843109,"y":0.6846038699150085},{"x":0.2873051166534424,"y":0.6846038699150085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صمیمانه","boundary":[0.2873051166534424,0.6591928005218506,0.3608017861843109,0.6846038699150085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15590199828147888,"y":0.6591928005218506},{"x":0.2783964276313782,"y":0.6591928005218506},{"x":0.2783964276313782,"y":0.6846038699150085},{"x":0.15590199828147888,"y":0.6846038699150085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سپاسگزاریم","boundary":[0.15590199828147888,0.6591928005218506,0.2783964276313782,0.6846038699150085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14476615190505981,"y":0.6591928005218506},{"x":0.15590199828147888,"y":0.6591928005218506},{"x":0.15590199828147888,"y":0.6846038699150085},{"x":0.14476615190505981,"y":0.6846038699150085}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.14476615190505981,0.6591928005218506,0.15590199828147888,0.6846038699150085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1269487738609314,"y":0.6591928005218506},{"x":0.14253897964954376,"y":0.6591928005218506},{"x":0.14253897964954376,"y":0.6846038699150085},{"x":0.1269487738609314,"y":0.6846038699150085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.1269487738609314,0.6591928005218506,0.14253897964954376,0.6846038699150085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8374164700508118,"y":0.6935725212097168},{"x":0.8775055408477783,"y":0.6935725212097168},{"x":0.8775055408477783,"y":0.7159940004348755},{"x":0.8374164700508118,"y":0.7159940004348755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جناب","boundary":[0.8374164700508118,0.6935725212097168,0.8775055408477783,0.7159940004348755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7861915230751038,"y":0.6935725212097168},{"x":0.8195990920066833,"y":0.6935725212097168},{"x":0.8195990920066833,"y":0.7159940004348755},{"x":0.7861915230751038,"y":0.7159940004348755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.7861915230751038,0.6935725212097168,0.8195990920066833,0.7159940004348755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126948833465576,"y":0.6935725212097168},{"x":0.7728285193443298,"y":0.6935725212097168},{"x":0.7728285193443298,"y":0.7159940004348755},{"x":0.7126948833465576,"y":0.7159940004348755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هوشنگ","boundary":[0.7126948833465576,0.6935725212097168,0.7728285193443298,0.7159940004348755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6124721765518188,"y":0.6935725212097168},{"x":0.6948775053024292,"y":0.6935725212097168},{"x":0.6948775053024292,"y":0.7159940004348755},{"x":0.6124721765518188,"y":0.7159940004348755}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرخجسته","boundary":[0.6124721765518188,0.6935725212097168,0.6948775053024292,0.7159940004348755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583518922328949,"y":0.6935725212097168},{"x":0.6013363003730774,"y":0.6935725212097168},{"x":0.6013363003730774,"y":0.7159940004348755},{"x":0.583518922328949,"y":0.7159940004348755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.583518922328949,0.6935725212097168,0.6013363003730774,0.7159940004348755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5501113533973694,"y":0.6935725212097168},{"x":0.5746102333068848,"y":0.6935725212097168},{"x":0.5746102333068848,"y":0.7159940004348755},{"x":0.5501113533973694,"y":0.7159940004348755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5501113533973694,0.6935725212097168,0.5746102333068848,0.7159940004348755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4654788374900818,"y":0.695067286491394},{"x":0.5389754772186279,"y":0.695067286491394},{"x":0.5389754772186279,"y":0.7159940004348755},{"x":0.4654788374900818,"y":0.7159940004348755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.4654788374900818,0.695067286491394,0.5389754772186279,0.7159940004348755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44320711493492126,"y":0.695067286491394},{"x":0.4543429911136627,"y":0.695067286491394},{"x":0.4543429911136627,"y":0.7159940004348755},{"x":0.44320711493492126,"y":0.7159940004348755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.44320711493492126,0.695067286491394,0.4543429911136627,0.7159940004348755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3474387526512146,"y":0.695067286491394},{"x":0.43429845571517944,"y":0.695067286491394},{"x":0.43429845571517944,"y":0.7159940004348755},{"x":0.3474387526512146,"y":0.7159940004348755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ویراستاری","boundary":[0.3474387526512146,0.695067286491394,0.43429845571517944,0.7159940004348755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30289533734321594,"y":0.695067286491394},{"x":0.3340757191181183,"y":0.695067286491394},{"x":0.3340757191181183,"y":0.7159940004348755},{"x":0.30289533734321594,"y":0.7159940004348755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ادبی","boundary":[0.30289533734321594,0.695067286491394,0.3340757191181183,0.7159940004348755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24721603095531464,"y":0.695067286491394},{"x":0.2873051166534424,"y":0.695067286491394},{"x":0.2873051166534424,"y":0.7159940004348755},{"x":0.24721603095531464,"y":0.7159940004348755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.24721603095531464,0.695067286491394,0.2873051166534424,0.7159940004348755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22717149555683136,"y":0.695067286491394},{"x":0.24498885869979858,"y":0.695067286491394},{"x":0.24498885869979858,"y":0.7159940004348755},{"x":0.22717149555683136,"y":0.7159940004348755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.22717149555683136,0.695067286491394,0.24498885869979858,0.7159940004348755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13363029062747955,"y":0.695067286491394},{"x":0.211581289768219,"y":0.695067286491394},{"x":0.211581289768219,"y":0.7159940004348755},{"x":0.13363029062747955,"y":0.7159940004348755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قدردانی","boundary":[0.13363029062747955,0.695067286491394,0.211581289768219,0.7159940004348755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8619153499603271,"y":0.726457417011261},{"x":0.8841871023178101,"y":0.726457417011261},{"x":0.8841871023178101,"y":0.7533632516860962},{"x":0.8619153499603271,"y":0.7533632516860962}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.8619153499603271,0.726457417011261,0.8841871023178101,0.7533632516860962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8017817139625549,"y":0.726457417011261},{"x":0.8552338480949402,"y":0.726457417011261},{"x":0.8552338480949402,"y":0.7533632516860962},{"x":0.8017817139625549,"y":0.7533632516860962}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نمائیم","boundary":[0.8017817139625549,0.726457417011261,0.8552338480949402,0.7533632516860962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7906458973884583,"y":0.726457417011261},{"x":0.8017817139625549,"y":0.726457417011261},{"x":0.8017817139625549,"y":0.7533632516860962},{"x":0.7906458973884583,"y":0.7533632516860962}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7906458973884583,0.726457417011261,0.8017817139625549,0.7533632516860962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7728285193443298,"y":0.726457417011261},{"x":0.7861915230751038,"y":0.726457417011261},{"x":0.7861915230751038,"y":0.7533632516860962},{"x":0.7728285193443298,"y":0.7533632516860962}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7728285193443298,0.726457417011261,0.7861915230751038,0.7533632516860962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7082405090332031,"y":0.726457417011261},{"x":0.7616926431655884,"y":0.726457417011261},{"x":0.7616926431655884,"y":0.7533632516860962},{"x":0.7082405090332031,"y":0.7533632516860962}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرکار","boundary":[0.7082405090332031,0.726457417011261,0.7616926431655884,0.7533632516860962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6614699363708496,"y":0.726457417011261},{"x":0.6971046924591064,"y":0.726457417011261},{"x":0.6971046924591064,"y":0.7533632516860962},{"x":0.6614699363708496,"y":0.7533632516860962}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خانم","boundary":[0.6614699363708496,0.726457417011261,0.6971046924591064,0.7533632516860962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5946547985076904,"y":0.726457417011261},{"x":0.6481069326400757,"y":0.726457417011261},{"x":0.6481069326400757,"y":0.7533632516860962},{"x":0.5946547985076904,"y":0.7533632516860962}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.5946547985076904,0.726457417011261,0.6481069326400757,0.7533632516860962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.518930971622467,"y":0.726457417011261},{"x":0.5746102333068848,"y":0.726457417011261},{"x":0.5746102333068848,"y":0.7533632516860962},{"x":0.518930971622467,"y":0.7533632516860962}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سهرابی","boundary":[0.518930971622467,0.726457417011261,0.5746102333068848,0.7533632516860962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4922049045562744,"y":0.726457417011261},{"x":0.5033407807350159,"y":0.726457417011261},{"x":0.5033407807350159,"y":0.7533632516860962},{"x":0.4922049045562744,"y":0.7533632516860962}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4922049045562744,0.726457417011261,0.5033407807350159,0.7533632516860962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43429845571517944,"y":0.726457417011261},{"x":0.48106902837753296,"y":0.726457417011261},{"x":0.48106902837753296,"y":0.7533632516860962},{"x":0.43429845571517944,"y":0.7533632516860962}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جناب","boundary":[0.43429845571517944,0.726457417011261,0.48106902837753296,0.7533632516860962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37861916422843933,"y":0.726457417011261},{"x":0.4187082350254059,"y":0.726457417011261},{"x":0.4187082350254059,"y":0.7533632516860962},{"x":0.37861916422843933,"y":0.7533632516860962}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آقای","boundary":[0.37861916422843933,0.726457417011261,0.4187082350254059,0.7533632516860962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30289533734321594,"y":0.726457417011261},{"x":0.365256130695343,"y":0.726457417011261},{"x":0.365256130695343,"y":0.7533632516860962},{"x":0.30289533734321594,"y":0.7533632516860962}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.30289533734321594,0.726457417011261,0.365256130695343,0.7533632516860962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23162584006786346,"y":0.726457417011261},{"x":0.2850779592990875,"y":0.726457417011261},{"x":0.2850779592990875,"y":0.7533632516860962},{"x":0.23162584006786346,"y":0.7533632516860962}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ربیعی","boundary":[0.23162584006786346,0.726457417011261,0.2850779592990875,0.7533632516860962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1403118073940277,"y":0.726457417011261},{"x":0.21826280653476715,"y":0.726457417011261},{"x":0.21826280653476715,"y":0.7533632516860962},{"x":0.1403118073940277,"y":0.7533632516860962}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارشناس","boundary":[0.1403118073940277,0.726457417011261,0.21826280653476715,0.7533632516860962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.832962155342102,"y":0.7638266086578369},{"x":0.8841871023178101,"y":0.7638266086578369},{"x":0.8819599151611328,"y":0.7892376780509949},{"x":0.8307349681854248,"y":0.7892376780509949}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محترم","boundary":[0.832962155342102,0.7638266086578369,0.8819599151611328,0.7892376780509949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7795100212097168,"y":0.7623318433761597},{"x":0.8195990920066833,"y":0.7638266086578369},{"x":0.8195990920066833,"y":0.7892376780509949},{"x":0.7795100212097168,"y":0.7877429127693176}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.7795100212097168,0.7623318433761597,0.8195990920066833,0.7892376780509949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993318200111389,"y":0.7623318433761597},{"x":0.7750557065010071,"y":0.7623318433761597},{"x":0.7750557065010071,"y":0.7892376780509949},{"x":0.6971046924591064,"y":0.7877429127693176}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.6993318200111389,0.7623318433761597,0.7750557065010071,0.7892376780509949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6748329401016235,"y":0.7623318433761597},{"x":0.685968816280365,"y":0.7623318433761597},{"x":0.685968816280365,"y":0.7877429127693176},{"x":0.6748329401016235,"y":0.7877429127693176}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6748329401016235,0.7623318433761597,0.685968816280365,0.7877429127693176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302895545959473,"y":0.7608370780944824},{"x":0.6681514382362366,"y":0.7623318433761597},{"x":0.6681514382362366,"y":0.7877429127693176},{"x":0.6302895545959473,"y":0.7877429127693176}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امور","boundary":[0.6302895545959473,0.7608370780944824,0.6681514382362366,0.7877429127693176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5968819856643677,"y":0.7608370780944824},{"x":0.6236079931259155,"y":0.7608370780944824},{"x":0.6236079931259155,"y":0.7877429127693176},{"x":0.5968819856643677,"y":0.7862481474876404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دام","boundary":[0.5968819856643677,0.7608370780944824,0.6236079931259155,0.7877429127693176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5434298515319824,"y":0.7608370780944824},{"x":0.5924276113510132,"y":0.7608370780944824},{"x":0.5924276113510132,"y":0.7862481474876404},{"x":0.5434298515319824,"y":0.7862481474876404}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.5434298515319824,0.7608370780944824,0.5924276113510132,0.7862481474876404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4610244929790497,"y":0.7593423128128052},{"x":0.532293975353241,"y":0.7608370780944824},{"x":0.5300667881965637,"y":0.7862481474876404},{"x":0.4610244929790497,"y":0.7847533822059631}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هرمزگان","boundary":[0.4610244929790497,0.7593423128128052,0.5300667881965637,0.7862481474876404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42984411120414734,"y":0.7593423128128052},{"x":0.4498886466026306,"y":0.7593423128128052},{"x":0.4498886466026306,"y":0.7847533822059631},{"x":0.42984411120414734,"y":0.7847533822059631}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.42984411120414734,0.7593423128128052,0.4498886466026306,0.7847533822059631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38307350873947144,"y":0.7608370780944824},{"x":0.42093542218208313,"y":0.7623318433761597},{"x":0.42093542218208313,"y":0.7877429127693176},{"x":0.38307350873947144,"y":0.7862481474876404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.38307350873947144,0.7608370780944824,0.42093542218208313,0.7877429127693176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33630290627479553,"y":0.7608370780944824},{"x":0.3808463215827942,"y":0.7608370780944824},{"x":0.3808463215827942,"y":0.7862481474876404},{"x":0.33630290627479553,"y":0.7862481474876404}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آوری","boundary":[0.33630290627479553,0.7608370780944824,0.3808463215827942,0.7862481474876404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.314031183719635,"y":0.7608370780944824},{"x":0.3251670300960541,"y":0.7608370780944824},{"x":0.3229398727416992,"y":0.7862481474876404},{"x":0.314031183719635,"y":0.7862481474876404}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.314031183719635,0.7608370780944824,0.3229398727416992,0.7862481474876404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23385301232337952,"y":0.7593423128128052},{"x":0.3051224946975708,"y":0.7608370780944824},{"x":0.3051224946975708,"y":0.7862481474876404},{"x":0.23385301232337952,"y":0.7862481474876404}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسایی","boundary":[0.23385301232337952,0.7593423128128052,0.3051224946975708,0.7862481474876404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1648106873035431,"y":0.7593423128128052},{"x":0.2204899787902832,"y":0.7593423128128052},{"x":0.2204899787902832,"y":0.7847533822059631},{"x":0.1648106873035431,"y":0.7847533822059631}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.1648106873035431,0.7593423128128052,0.2204899787902832,0.7847533822059631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13363029062747955,"y":0.7593423128128052},{"x":0.160356342792511,"y":0.7593423128128052},{"x":0.160356342792511,"y":0.7847533822059631},{"x":0.13363029062747955,"y":0.7847533822059631}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.13363029062747955,0.7593423128128052,0.160356342792511,0.7847533822059631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8374164700508118,"y":0.7937219738960266},{"x":0.8775055408477783,"y":0.7937219738960266},{"x":0.8775055408477783,"y":0.8206278085708618},{"x":0.8374164700508118,"y":0.8206278085708618}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جلبک","boundary":[0.8374164700508118,0.7937219738960266,0.8775055408477783,0.8206278085708618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8062360882759094,"y":0.7937219738960266},{"x":0.8218262791633606,"y":0.7937219738960266},{"x":0.8218262791633606,"y":0.8206278085708618},{"x":0.8062360882759094,"y":0.8206278085708618}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.8062360882759094,0.7937219738960266,0.8218262791633606,0.8206278085708618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.781737208366394,"y":0.7937219738960266},{"x":0.8040089011192322,"y":0.7937219738960266},{"x":0.8040089011192322,"y":0.8206278085708618},{"x":0.781737208366394,"y":0.8206278085708618}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.781737208366394,0.7937219738960266,0.8040089011192322,0.8206278085708618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.730512261390686,"y":0.7937219738960266},{"x":0.7750557065010071,"y":0.7937219738960266},{"x":0.7750557065010071,"y":0.8206278085708618},{"x":0.730512261390686,"y":0.8206278085708618}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عهده","boundary":[0.730512261390686,0.7937219738960266,0.7750557065010071,0.8206278085708618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6703786253929138,"y":0.7937219738960266},{"x":0.7238307595252991,"y":0.7937219738960266},{"x":0.7238307595252991,"y":0.8206278085708618},{"x":0.6703786253929138,"y":0.8206278085708618}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داشتند","boundary":[0.6703786253929138,0.7937219738960266,0.7238307595252991,0.8206278085708618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583518922328949,"y":0.7937219738960266},{"x":0.6570155620574951,"y":0.7937219738960266},{"x":0.6570155620574951,"y":0.8206278085708618},{"x":0.583518922328949,"y":0.8206278085708618}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صمیمانه","boundary":[0.583518922328949,0.7937219738960266,0.6570155620574951,0.8206278085708618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5278396606445312,"y":0.7937219738960266},{"x":0.5746102333068848,"y":0.7937219738960266},{"x":0.5746102333068848,"y":0.8206278085708618},{"x":0.5278396606445312,"y":0.8206278085708618}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تشکر","boundary":[0.5278396606445312,0.7937219738960266,0.5746102333068848,0.8206278085708618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4988864064216614,"y":0.7937219738960266},{"x":0.5167037844657898,"y":0.7937219738960266},{"x":0.5167037844657898,"y":0.8206278085708618},{"x":0.4988864064216614,"y":0.8206278085708618}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.4988864064216614,0.7937219738960266,0.5167037844657898,0.8206278085708618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43875277042388916,"y":0.7937219738960266},{"x":0.4922049045562744,"y":0.7937219738960266},{"x":0.4922049045562744,"y":0.8206278085708618},{"x":0.43875277042388916,"y":0.8206278085708618}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نماییم","boundary":[0.43875277042388916,0.7937219738960266,0.4922049045562744,0.8206278085708618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42984411120414734,"y":0.7937219738960266},{"x":0.4409799575805664,"y":0.7937219738960266},{"x":0.4409799575805664,"y":0.8206278085708618},{"x":0.42984411120414734,"y":0.8206278085708618}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.42984411120414734,0.7937219738960266,0.4409799575805664,0.8206278085708618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4120267331600189,"y":0.7937219738960266},{"x":0.42538976669311523,"y":0.7937219738960266},{"x":0.42538976669311523,"y":0.8206278085708618},{"x":0.4120267331600189,"y":0.8206278085708618}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4120267331600189,0.7937219738960266,0.42538976669311523,0.8206278085708618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3608017861843109,"y":0.7937219738960266},{"x":0.40089085698127747,"y":0.7937219738960266},{"x":0.40089085698127747,"y":0.8206278085708618},{"x":0.3608017861843109,"y":0.8206278085708618}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جناب","boundary":[0.3608017861843109,0.7937219738960266,0.40089085698127747,0.8206278085708618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.314031183719635,"y":0.7937219738960266},{"x":0.3429844081401825,"y":0.7937219738960266},{"x":0.3429844081401825,"y":0.8206278085708618},{"x":0.314031183719635,"y":0.8206278085708618}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آقای","boundary":[0.314031183719635,0.7937219738960266,0.3429844081401825,0.8206278085708618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2494432032108307,"y":0.7937219738960266},{"x":0.29844099283218384,"y":0.7937219738960266},{"x":0.29844099283218384,"y":0.8206278085708618},{"x":0.2494432032108307,"y":0.8206278085708618}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یوسف","boundary":[0.2494432032108307,0.7937219738960266,0.29844099283218384,0.8206278085708618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18040089309215546,"y":0.7937219738960266},{"x":0.23830735683441162,"y":0.7937219738960266},{"x":0.23830735683441162,"y":0.8206278085708618},{"x":0.18040089309215546,"y":0.8206278085708618}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رضایی","boundary":[0.18040089309215546,0.7937219738960266,0.23830735683441162,0.8206278085708618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13363029062747955,"y":0.7937219738960266},{"x":0.16703785955905914,"y":0.7937219738960266},{"x":0.16703785955905914,"y":0.8206278085708618},{"x":0.13363029062747955,"y":0.8206278085708618}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.13363029062747955,0.7937219738960266,0.16703785955905914,0.8206278085708618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8262805938720703,"y":0.828101634979248},{"x":0.8730512261390686,"y":0.828101634979248},{"x":0.8730512261390686,"y":0.8520179390907288},{"x":0.8262805938720703,"y":0.8520179390907288}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.8262805938720703,0.828101634979248,0.8730512261390686,0.8520179390907288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7639198303222656,"y":0.828101634979248},{"x":0.8151447772979736,"y":0.828101634979248},{"x":0.8151447772979736,"y":0.8520179390907288},{"x":0.7639198303222656,"y":0.8520179390907288}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بعضی","boundary":[0.7639198303222656,0.828101634979248,0.8151447772979736,0.8520179390907288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.737193763256073,"y":0.828101634979248},{"x":0.7505567669868469,"y":0.828101634979248},{"x":0.7505567669868469,"y":0.8520179390907288},{"x":0.737193763256073,"y":0.8520179390907288}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.737193763256073,0.828101634979248,0.7505567669868469,0.8520179390907288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6904231905937195,"y":0.828101634979248},{"x":0.7260578870773315,"y":0.828101634979248},{"x":0.7260578870773315,"y":0.8520179390907288},{"x":0.6904231905937195,"y":0.8520179390907288}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.6904231905937195,0.828101634979248,0.7260578870773315,0.8520179390907288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6681514382362366,"y":0.828101634979248},{"x":0.6881960034370422,"y":0.828101634979248},{"x":0.6881960034370422,"y":0.8520179390907288},{"x":0.6681514382362366,"y":0.8520179390907288}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6681514382362366,0.828101634979248,0.6881960034370422,0.8520179390907288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6614699363708496,"y":0.828101634979248},{"x":0.6703786253929138,"y":0.828101634979248},{"x":0.6703786253929138,"y":0.8520179390907288},{"x":0.6614699363708496,"y":0.8520179390907288}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6614699363708496,0.828101634979248,0.6703786253929138,0.8520179390907288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6146993041038513,"y":0.828101634979248},{"x":0.6503340601921082,"y":0.828101634979248},{"x":0.6503340601921082,"y":0.8520179390907288},{"x":0.6146993041038513,"y":0.8520179390907288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جناب","boundary":[0.6146993041038513,0.828101634979248,0.6503340601921082,0.8520179390907288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634744167327881,"y":0.828101634979248},{"x":0.5968819856643677,"y":0.828101634979248},{"x":0.5968819856643677,"y":0.8520179390907288},{"x":0.5634744167327881,"y":0.8520179390907288}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آقای","boundary":[0.5634744167327881,0.828101634979248,0.5968819856643677,0.8520179390907288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5011135935783386,"y":0.828101634979248},{"x":0.5501113533973694,"y":0.828101634979248},{"x":0.5501113533973694,"y":0.8520179390907288},{"x":0.5011135935783386,"y":0.8520179390907288}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قائدی","boundary":[0.5011135935783386,0.828101634979248,0.5501113533973694,0.8520179390907288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44320711493492126,"y":0.828101634979248},{"x":0.4832962155342102,"y":0.828101634979248},{"x":0.4832962155342102,"y":0.8520179390907288},{"x":0.44320711493492126,"y":0.8520179390907288}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.44320711493492126,0.828101634979248,0.4832962155342102,0.8520179390907288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3986636996269226,"y":0.828101634979248},{"x":0.42984411120414734,"y":0.828101634979248},{"x":0.42984411120414734,"y":0.8520179390907288},{"x":0.3986636996269226,"y":0.8520179390907288}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.3986636996269226,0.828101634979248,0.42984411120414734,0.8520179390907288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34966591000556946,"y":0.828101634979248},{"x":0.3897550106048584,"y":0.828101634979248},{"x":0.3897550106048584,"y":0.8520179390907288},{"x":0.34966591000556946,"y":0.8520179390907288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عکس","boundary":[0.34966591000556946,0.828101634979248,0.3897550106048584,0.8520179390907288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3184855282306671,"y":0.828101634979248},{"x":0.3340757191181183,"y":0.828101634979248},{"x":0.3340757191181183,"y":0.8520179390907288},{"x":0.3184855282306671,"y":0.8520179390907288}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3184855282306671,0.828101634979248,0.3340757191181183,0.8520179390907288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26057907938957214,"y":0.828101634979248},{"x":0.30734965205192566,"y":0.828101634979248},{"x":0.30734965205192566,"y":0.8520179390907288},{"x":0.26057907938957214,"y":0.8520179390907288}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.26057907938957214,0.828101634979248,0.30734965205192566,0.8520179390907288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24053451418876648,"y":0.828101634979248},{"x":0.2583518922328949,"y":0.828101634979248},{"x":0.2583518922328949,"y":0.8520179390907288},{"x":0.24053451418876648,"y":0.8520179390907288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.24053451418876648,0.828101634979248,0.2583518922328949,0.8520179390907288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23162584006786346,"y":0.828101634979248},{"x":0.24053451418876648,"y":0.828101634979248},{"x":0.24053451418876648,"y":0.8520179390907288},{"x":0.23162584006786346,"y":0.8520179390907288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.23162584006786346,0.828101634979248,0.24053451418876648,0.8520179390907288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1826280653476715,"y":0.828101634979248},{"x":0.22271715104579926,"y":0.828101634979248},{"x":0.22271715104579926,"y":0.8520179390907288},{"x":0.1826280653476715,"y":0.8520179390907288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جناب","boundary":[0.1826280653476715,0.828101634979248,0.22271715104579926,0.8520179390907288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1358574628829956,"y":0.828101634979248},{"x":0.1692650318145752,"y":0.828101634979248},{"x":0.1692650318145752,"y":0.8520179390907288},{"x":0.1358574628829956,"y":0.8520179390907288}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آقای","boundary":[0.1358574628829956,0.828101634979248,0.1692650318145752,0.8520179390907288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.832962155342102,"y":0.8624812960624695},{"x":0.8775055408477783,"y":0.8624812960624695},{"x":0.8775055408477783,"y":0.8863976001739502},{"x":0.832962155342102,"y":0.8863976001739502}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.832962155342102,0.8624812960624695,0.8775055408477783,0.8863976001739502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7550111413002014,"y":0.8624812960624695},{"x":0.8262805938720703,"y":0.8624812960624695},{"x":0.8262805938720703,"y":0.8863976001739502},{"x":0.7550111413002014,"y":0.8863976001739502}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سالارنیا","boundary":[0.7550111413002014,0.8624812960624695,0.8262805938720703,0.8863976001739502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7238307595252991,"y":0.8624812960624695},{"x":0.7505567669868469,"y":0.8624812960624695},{"x":0.7505567669868469,"y":0.8863976001739502},{"x":0.7238307595252991,"y":0.8863976001739502}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7238307595252991,0.8624812960624695,0.7505567669868469,0.8863976001739502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6703786253929138,"y":0.8624812960624695},{"x":0.7015590071678162,"y":0.8624812960624695},{"x":0.7015590071678162,"y":0.8863976001739502},{"x":0.6703786253929138,"y":0.8863976001739502}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6703786253929138,0.8624812960624695,0.7015590071678162,0.8863976001739502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436525583267212,"y":0.8624812960624695},{"x":0.6547884345054626,"y":0.8624812960624695},{"x":0.6547884345054626,"y":0.8863976001739502},{"x":0.6436525583267212,"y":0.8863976001739502}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6436525583267212,0.8624812960624695,0.6547884345054626,0.8863976001739502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5879732966423035,"y":0.8624812960624695},{"x":0.6369710564613342,"y":0.8624812960624695},{"x":0.6369710564613342,"y":0.8863976001739502},{"x":0.5879732966423035,"y":0.8863976001739502}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سرکار","boundary":[0.5879732966423035,0.8624812960624695,0.6369710564613342,0.8863976001739502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5345211625099182,"y":0.8624812960624695},{"x":0.5723830461502075,"y":0.8624812960624695},{"x":0.5723830461502075,"y":0.8863976001739502},{"x":0.5345211625099182,"y":0.8863976001739502}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خانم","boundary":[0.5345211625099182,0.8624812960624695,0.5723830461502075,0.8863976001739502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4565701484680176,"y":0.8624812960624695},{"x":0.5300667881965637,"y":0.8624812960624695},{"x":0.5300667881965637,"y":0.8863976001739502},{"x":0.4565701484680176,"y":0.8863976001739502}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عباسپور","boundary":[0.4565701484680176,0.8624812960624695,0.5300667881965637,0.8863976001739502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4097995460033417,"y":0.8624812960624695},{"x":0.4454343020915985,"y":0.8624812960624695},{"x":0.4454343020915985,"y":0.8863976001739502},{"x":0.4097995460033417,"y":0.8863976001739502}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.4097995460033417,0.8624812960624695,0.4454343020915985,0.8863976001739502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3095768392086029,"y":0.8624812960624695},{"x":0.3897550106048584,"y":0.8624812960624695},{"x":0.3897550106048584,"y":0.8863976001739502},{"x":0.3095768392086029,"y":0.8863976001739502}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حروفچینی","boundary":[0.3095768392086029,0.8624812960624695,0.3897550106048584,0.8863976001739502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.262806236743927,"y":0.8624812960624695},{"x":0.29398664832115173,"y":0.8624812960624695},{"x":0.29398664832115173,"y":0.8863976001739502},{"x":0.262806236743927,"y":0.8863976001739502}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متن","boundary":[0.262806236743927,0.8624812960624695,0.29398664832115173,0.8863976001739502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2204899787902832,"y":0.8624812960624695},{"x":0.2583518922328949,"y":0.8624812960624695},{"x":0.2583518922328949,"y":0.8863976001739502},{"x":0.2204899787902832,"y":0.8863976001739502}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.2204899787902832,0.8624812960624695,0.2583518922328949,0.8863976001739502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1358574628829956,"y":0.8624812960624695},{"x":0.20489977300167084,"y":0.8624812960624695},{"x":0.20489977300167084,"y":0.8863976001739502},{"x":0.1358574628829956,"y":0.8863976001739502}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.1358574628829956,0.8624812960624695,0.20489977300167084,0.8863976001739502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218262791633606,"y":0.8953661918640137},{"x":0.8819599151611328,"y":0.8953661918640137},{"x":0.8819599151611328,"y":0.9162929654121399},{"x":0.8240534663200378,"y":0.9162929654121399}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نزدیکی","boundary":[0.8218262791633606,0.8953661918640137,0.8819599151611328,0.9162929654121399]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7572383284568787,"y":0.8953661918640137},{"x":0.8084632754325867,"y":0.8953661918640137},{"x":0.8084632754325867,"y":0.9162929654121399},{"x":0.7572383284568787,"y":0.9177877306938171}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.7572383284568787,0.8953661918640137,0.8084632754325867,0.9162929654121399]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.737193763256073,"y":0.8953661918640137},{"x":0.7550111413002014,"y":0.8953661918640137},{"x":0.7550111413002014,"y":0.9177877306938171},{"x":0.737193763256073,"y":0.9177877306938171}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.737193763256073,0.8953661918640137,0.7550111413002014,0.9177877306938171]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7216035723686218,"y":0.8968609571456909},{"x":0.730512261390686,"y":0.8968609571456909},{"x":0.730512261390686,"y":0.9177877306938171},{"x":0.7216035723686218,"y":0.9177877306938171}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7216035723686218,0.8968609571456909,0.730512261390686,0.9177877306938171]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6703786253929138,"y":0.8968609571456909},{"x":0.7171491980552673,"y":0.8953661918640137},{"x":0.7171491980552673,"y":0.9177877306938171},{"x":0.6703786253929138,"y":0.9177877306938171}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.6703786253929138,0.8968609571456909,0.7171491980552673,0.9177877306938171]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6146993041038513,"y":0.8968609571456909},{"x":0.6636971235275269,"y":0.8968609571456909},{"x":0.6659242510795593,"y":0.9177877306938171},{"x":0.6146993041038513,"y":0.9192824959754944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تشکر","boundary":[0.6146993041038513,0.8968609571456909,0.6659242510795593,0.9177877306938171]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5879732966423035,"y":0.8968609571456909},{"x":0.6057906746864319,"y":0.8968609571456909},{"x":0.6080178022384644,"y":0.9192824959754944},{"x":0.5902004241943359,"y":0.9192824959754944}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5879732966423035,0.8968609571456909,0.6080178022384644,0.9192824959754944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5278396606445312,"y":0.8983557820320129},{"x":0.576837420463562,"y":0.8968609571456909},{"x":0.576837420463562,"y":0.9192824959754944},{"x":0.5278396606445312,"y":0.9192824959754944}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نماییم","boundary":[0.5278396606445312,0.8983557820320129,0.576837420463562,0.9192824959754944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5167037844657898,"y":0.8983557820320129},{"x":0.525612473487854,"y":0.8983557820320129},{"x":0.525612473487854,"y":0.9192824959754944},{"x":0.518930971622467,"y":0.9192824959754944}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5167037844657898,0.8983557820320129,0.525612473487854,0.9192824959754944]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1269487738609314,"y":0.591928243637085},{"x":0.8841871023178101,"y":0.591928243637085},{"x":0.8841871023178101,"y":0.9192824959754944},{"x":0.1269487738609314,"y":0.9192824959754944}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.12194877386093139,0.584928243637085,0.8891871023178101,0.9262824959754944],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/c020a588dadf42bf/pages/IHvWahJWVorgeCOX.jpg","blurred":"/storage/books/c020a588dadf42bf/pages/dvoWhtbrZOxYxgCv.jpg","webpSec":"/storage/books/c020a588dadf42bf/pages/hTLoLzJJAHTTBLBz-sec.webp"},"info":{"width":449,"height":667,"margin":[0.0002368787873561239,0.0002255191767233601,0.9980444293404476,0.9988521429094775]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4966592490673065,"y":0.1574212908744812},{"x":0.570155918598175,"y":0.1574212908744812},{"x":0.570155918598175,"y":0.1829085499048233},{"x":0.4966592490673065,"y":0.1829085499048233}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.4966592490673065,0.1574212908744812,0.570155918598175,0.1829085499048233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.423162579536438,"y":0.1574212908744812},{"x":0.48552337288856506,"y":0.1574212908744812},{"x":0.48552337288856506,"y":0.1829085499048233},{"x":0.423162579536438,"y":0.1829085499048233}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.423162579536438,0.1574212908744812,0.48552337288856506,0.1829085499048233]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.423162579536438,"y":0.1574212908744812},{"x":0.570155918598175,"y":0.1574212908744812},{"x":0.570155918598175,"y":0.1829085499048233},{"x":0.423162579536438,"y":0.1829085499048233}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.418162579536438,0.1504212908744812,0.575155918598175,0.1899085499048233],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151447772979736,"y":0.22638680040836334},{"x":0.8708240389823914,"y":0.22638680040836334},{"x":0.8708240389823914,"y":0.24887555837631226},{"x":0.8151447772979736,"y":0.24887555837631226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8151447772979736,0.22638680040836334,0.8708240389823914,0.24887555837631226]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151447772979736,"y":0.22638680040836334},{"x":0.8708240389823914,"y":0.22638680040836334},{"x":0.8708240389823914,"y":0.24887555837631226},{"x":0.8151447772979736,"y":0.24887555837631226}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.8101447772979736,0.21938680040836334,0.8758240389823914,0.25587555837631226],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11581292003393173,"y":0.22638680040836334},{"x":0.17594654858112335,"y":0.22638680040836334},{"x":0.17594654858112335,"y":0.24437780678272247},{"x":0.11581292003393173,"y":0.24437780678272247}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"صفحه","boundary":[0.11581292003393173,0.22638680040836334,0.17594654858112335,0.24437780678272247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11581292003393173,"y":0.22638680040836334},{"x":0.17594654858112335,"y":0.22638680040836334},{"x":0.17594654858112335,"y":0.24437780678272247},{"x":0.11581292003393173,"y":0.24437780678272247}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.11081292003393173,0.21938680040836334,0.18094654858112336,0.2513778067827225],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4966592490673065,"y":0.29685157537460327},{"x":0.5367483496665955,"y":0.29685157537460327},{"x":0.5367483496665955,"y":0.3163418173789978},{"x":0.4966592490673065,"y":0.3163418173789978}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.4966592490673065,0.29685157537460327,0.5367483496665955,0.3163418173789978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4654788374900818,"y":0.29685157537460327},{"x":0.48552337288856506,"y":0.29685157537460327},{"x":0.48552337288856506,"y":0.3163418173789978},{"x":0.4654788374900818,"y":0.3163418173789978}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.4654788374900818,0.29685157537460327,0.48552337288856506,0.3163418173789978]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4654788374900818,"y":0.29685157537460327},{"x":0.5367483496665955,"y":0.29685157537460327},{"x":0.5367483496665955,"y":0.3163418173789978},{"x":0.4654788374900818,"y":0.3163418173789978}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4604788374900818,0.28985157537460327,0.5417483496665955,0.3233418173789978],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7973273992538452,"y":0.32983508706092834},{"x":0.8685969114303589,"y":0.32983508706092834},{"x":0.8685969114303589,"y":0.3463268280029297},{"x":0.7973273992538452,"y":0.3463268280029297}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7973273992538452,0.32983508706092834,0.8685969114303589,0.3463268280029297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.795100212097168,"y":0.32983508706092834},{"x":0.8017817139625549,"y":0.32983508706092834},{"x":0.8017817139625549,"y":0.3463268280029297},{"x":0.795100212097168,"y":0.3463268280029297}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.795100212097168,0.32983508706092834,0.8017817139625549,0.3463268280029297]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.795100212097168,"y":0.32983508706092834},{"x":0.8685969114303589,"y":0.32983508706092834},{"x":0.8685969114303589,"y":0.3463268280029297},{"x":0.795100212097168,"y":0.3463268280029297}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.790100212097168,0.32283508706092834,0.8735969114303589,0.3533268280029297],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11581292003393173,"y":0.33283358812332153},{"x":0.12249442934989929,"y":0.33283358812332153},{"x":0.12249442934989929,"y":0.3478260934352875},{"x":0.11581292003393173,"y":0.3478260934352875}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱","boundary":[0.11581292003393173,0.33283358812332153,0.12249442934989929,0.3478260934352875]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1314031183719635,"y":0.33283358812332153},{"x":0.15144766867160797,"y":0.33283358812332153},{"x":0.15144766867160797,"y":0.3478260934352875},{"x":0.1314031183719635,"y":0.3478260934352875}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"..","boundary":[0.1314031183719635,0.33283358812332153,0.15144766867160797,0.3478260934352875]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11581292003393173,"y":0.33283358812332153},{"x":0.15144766867160797,"y":0.33283358812332153},{"x":0.15144766867160797,"y":0.3478260934352875},{"x":0.11581292003393173,"y":0.3478260934352875}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.11081292003393173,0.3258335881233215,0.15644766867160798,0.3548260934352875],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7928730249404907,"y":0.3658170998096466},{"x":0.8663697242736816,"y":0.3643178343772888},{"x":0.8663697242736816,"y":0.38380810618400574},{"x":0.7928730249404907,"y":0.38380810618400574}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"جلبکها","boundary":[0.7928730249404907,0.3658170998096466,0.8663697242736816,0.38380810618400574]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7928730249404907,"y":0.3658170998096466},{"x":0.8663697242736816,"y":0.3643178343772888},{"x":0.8663697242736816,"y":0.38380810618400574},{"x":0.7928730249404907,"y":0.38380810618400574}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.7878730249404907,0.3588170998096466,0.8713697242736816,0.39080810618400574],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11581292003393173,"y":0.3658170998096466},{"x":0.12026725709438324,"y":0.3658170998096466},{"x":0.12026725709438324,"y":0.37931033968925476},{"x":0.11581292003393173,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۴","boundary":[0.11581292003393173,0.3658170998096466,0.12026725709438324,0.37931033968925476]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11581292003393173,"y":0.3658170998096466},{"x":0.12026725709438324,"y":0.3658170998096466},{"x":0.12026725709438324,"y":0.37931033968925476},{"x":0.11581292003393173,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.11081292003393173,0.3588170998096466,0.12526725709438324,0.38631033968925477],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8173719644546509,"y":0.3988006114959717},{"x":0.8730512261390686,"y":0.4002998471260071},{"x":0.8685969114303589,"y":0.4257871210575104},{"x":0.8151447772979736,"y":0.4227886199951172}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.8173719644546509,0.3988006114959717,0.8685969114303589,0.4257871210575104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7483296394348145,"y":0.3958021104335785},{"x":0.8084632754325867,"y":0.3973013460636139},{"x":0.8040089011192322,"y":0.4227886199951172},{"x":0.7461024522781372,"y":0.419790118932724}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"جلبکها","boundary":[0.7483296394348145,0.3958021104335785,0.8040089011192322,0.4227886199951172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394209504127502,"y":0.3943028450012207},{"x":0.7483296394348145,"y":0.3958021104335785},{"x":0.7461024522781372,"y":0.419790118932724},{"x":0.737193763256073,"y":0.419790118932724}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7394209504127502,0.3943028450012207,0.7461024522781372,0.419790118932724]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394209504127502,"y":0.3943028450012207},{"x":0.8708240389823914,"y":0.40179911255836487},{"x":0.8685969114303589,"y":0.4257871210575104},{"x":0.737193763256073,"y":0.419790118932724}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.7344209504127502,0.3873028450012207,0.8735969114303589,0.4327871210575104],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285077810287476,"y":0.43328335881233215},{"x":0.8730512261390686,"y":0.43328335881233215},{"x":0.8730512261390686,"y":0.4527736008167267},{"x":0.8285077810287476,"y":0.4527736008167267}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تکثیر","boundary":[0.8285077810287476,0.43328335881233215,0.8730512261390686,0.4527736008167267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7527839541435242,"y":0.43328335881233215},{"x":0.8129175901412964,"y":0.43328335881233215},{"x":0.8129175901412964,"y":0.4527736008167267},{"x":0.7527839541435242,"y":0.4527736008167267}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جلبکها","boundary":[0.7527839541435242,0.43328335881233215,0.8129175901412964,0.4527736008167267]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7527839541435242,"y":0.43328335881233215},{"x":0.8730512261390686,"y":0.43328335881233215},{"x":0.8730512261390686,"y":0.4527736008167267},{"x":0.7527839541435242,"y":0.4527736008167267}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7477839541435242,0.42628335881233215,0.8780512261390686,0.4597736008167267],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285077810287476,"y":0.4662668704986572},{"x":0.8708240389823914,"y":0.4662668704986572},{"x":0.8708240389823914,"y":0.48725637793540955},{"x":0.8285077810287476,"y":0.48725637793540955}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.8285077810287476,0.4662668704986572,0.8708240389823914,0.48725637793540955]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.795100212097168,"y":0.4662668704986572},{"x":0.8173719644546509,"y":0.4662668704986572},{"x":0.8173719644546509,"y":0.48725637793540955},{"x":0.795100212097168,"y":0.48725637793540955}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مثل","boundary":[0.795100212097168,0.4662668704986572,0.8173719644546509,0.48725637793540955]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7037861943244934,"y":0.4662668704986572},{"x":0.7728285193443298,"y":0.4662668704986572},{"x":0.7728285193443298,"y":0.48725637793540955},{"x":0.7037861943244934,"y":0.48725637793540955}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جلبکهای","boundary":[0.7037861943244934,0.4662668704986572,0.7728285193443298,0.48725637793540955]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6547884345054626,"y":0.4662668704986572},{"x":0.6881960034370422,"y":0.4662668704986572},{"x":0.6881960034370422,"y":0.48725637793540955},{"x":0.6547884345054626,"y":0.48725637793540955}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرمز","boundary":[0.6547884345054626,0.4662668704986572,0.6881960034370422,0.48725637793540955]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6547884345054626,"y":0.4662668704986572},{"x":0.8708240389823914,"y":0.4662668704986572},{"x":0.8708240389823914,"y":0.48725637793540955},{"x":0.6547884345054626,"y":0.48725637793540955}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6497884345054626,0.4592668704986572,0.8758240389823914,0.49425637793540955],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1314031183719635,"y":0.4677661061286926},{"x":0.160356342792511,"y":0.4692653715610504},{"x":0.15812917053699493,"y":0.48425787687301636},{"x":0.1314031183719635,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.46000000834465027,"str":"...","boundary":[0.1314031183719635,0.4677661061286926,0.15812917053699493,0.48425787687301636]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11581292003393173,"y":0.4677661061286926},{"x":0.12026725709438324,"y":0.4677661061286926},{"x":0.12026725709438324,"y":0.48275861144065857},{"x":0.11358574777841568,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.4399999976158142,"str":"ع","boundary":[0.11581292003393173,0.4677661061286926,0.12026725709438324,0.48275861144065857]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11581292003393173,"y":0.4677661061286926},{"x":0.160356342792511,"y":0.4677661061286926},{"x":0.15812917053699493,"y":0.48425787687301636},{"x":0.11358574777841568,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.44999998807907104,"dir":"ltr","boundary":[0.11081292003393173,0.4607661061286926,0.16312917053699494,0.49125787687301636],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8129175901412964,"y":0.5007496476173401},{"x":0.8730512261390686,"y":0.5022488832473755},{"x":0.8730512261390686,"y":0.5187406539916992},{"x":0.8129175901412964,"y":0.5187406539916992}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.8129175901412964,0.5007496476173401,0.8730512261390686,0.5187406539916992]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260578870773315,"y":0.4992503821849823},{"x":0.7995545864105225,"y":0.5007496476173401},{"x":0.7973273992538452,"y":0.5187406539916992},{"x":0.7238307595252991,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جلبکها","boundary":[0.7260578870773315,0.4992503821849823,0.7973273992538452,0.5187406539916992]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260578870773315,"y":0.4992503821849823},{"x":0.8730512261390686,"y":0.5022488832473755},{"x":0.8730512261390686,"y":0.5187406539916992},{"x":0.7238307595252991,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7210578870773315,0.4922503821849823,0.8780512261390686,0.5257406539916992],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12917594611644745,"y":0.5037481188774109},{"x":0.14922049641609192,"y":0.5037481188774109},{"x":0.14922049641609192,"y":0.517241358757019},{"x":0.12917594611644745,"y":0.5157421231269836}]},"confidence":0.6299999952316284,"str":".و","boundary":[0.12917594611644745,0.5037481188774109,0.14922049641609192,0.517241358757019]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11358574777841568,"y":0.5037481188774109},{"x":0.11804009228944778,"y":0.5037481188774109},{"x":0.11804009228944778,"y":0.5157421231269836},{"x":0.11135857552289963,"y":0.5157421231269836}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۸","boundary":[0.11358574777841568,0.5037481188774109,0.11804009228944778,0.5157421231269836]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11358574777841568,"y":0.5037481188774109},{"x":0.14922049641609192,"y":0.5037481188774109},{"x":0.14922049641609192,"y":0.517241358757019},{"x":0.11135857552289963,"y":0.5157421231269836}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.10858574777841568,0.4967481188774109,0.15422049641609192,0.524241358757019],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.781737208366394,"y":0.5322338938713074},{"x":0.8708240389823914,"y":0.530734658241272},{"x":0.8708240389823914,"y":0.5532233715057373},{"x":0.781737208366394,"y":0.5547226667404175}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.781737208366394,0.5322338938713074,0.8708240389823914,0.5532233715057373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7104676961898804,"y":0.5322338938713074},{"x":0.7683741450309753,"y":0.5322338938713074},{"x":0.7683741450309753,"y":0.5547226667404175},{"x":0.7126948833465576,"y":0.5547226667404175}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.7104676961898804,0.5322338938713074,0.7683741450309753,0.5547226667404175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.634743869304657,"y":0.5337331295013428},{"x":0.692650318145752,"y":0.5322338938713074},{"x":0.692650318145752,"y":0.5562219023704529},{"x":0.634743869304657,"y":0.5562219023704529}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"جلبکها","boundary":[0.634743869304657,0.5337331295013428,0.692650318145752,0.5562219023704529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6258351802825928,"y":0.5337331295013428},{"x":0.634743869304657,"y":0.5337331295013428},{"x":0.634743869304657,"y":0.5562219023704529},{"x":0.6258351802825928,"y":0.5562219023704529}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6258351802825928,0.5337331295013428,0.634743869304657,0.5562219023704529]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6258351802825928,"y":0.5337331295013428},{"x":0.8708240389823914,"y":0.530734658241272},{"x":0.8708240389823914,"y":0.5532233715057373},{"x":0.6258351802825928,"y":0.5562219023704529}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6208351802825928,0.5267331295013428,0.8758240389823914,0.5602233715057373],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8418708443641663,"y":0.5712143778800964},{"x":0.8685969114303589,"y":0.5712143778800964},{"x":0.8685969114303589,"y":0.590704619884491},{"x":0.839643657207489,"y":0.5892053842544556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8418708443641663,0.5712143778800964,0.8685969114303589,0.590704619884491]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7973273992538452,"y":0.569715142250061},{"x":0.839643657207489,"y":0.5712143778800964},{"x":0.8374164700508118,"y":0.5892053842544556},{"x":0.7973273992538452,"y":0.5892053842544556}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7973273992538452,0.569715142250061,0.8374164700508118,0.5892053842544556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7238307595252991,"y":0.5667166709899902},{"x":0.781737208366394,"y":0.5682159066200256},{"x":0.7795100212097168,"y":0.5877061486244202},{"x":0.7238307595252991,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"جلبکها","boundary":[0.7238307595252991,0.5667166709899902,0.7795100212097168,0.5877061486244202]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7238307595252991,"y":0.5667166709899902},{"x":0.8685969114303589,"y":0.5712143778800964},{"x":0.8685969114303589,"y":0.590704619884491},{"x":0.7238307595252991,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7188307595252991,0.5597166709899902,0.8735969114303589,0.597704619884491],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11135857552289963,"y":0.569715142250061},{"x":0.13808463513851166,"y":0.569715142250061},{"x":0.13808463513851166,"y":0.5847076177597046},{"x":0.11135857552289963,"y":0.5847076177597046}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۱۱","boundary":[0.11135857552289963,0.569715142250061,0.13808463513851166,0.5847076177597046]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14253897964954376,"y":0.569715142250061},{"x":0.18485523760318756,"y":0.569715142250061},{"x":0.18485523760318756,"y":0.5847076177597046},{"x":0.14253897964954376,"y":0.5847076177597046}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"....","boundary":[0.14253897964954376,0.569715142250061,0.18485523760318756,0.5847076177597046]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11135857552289963,"y":0.569715142250061},{"x":0.18485523760318756,"y":0.569715142250061},{"x":0.18485523760318756,"y":0.5847076177597046},{"x":0.11135857552289963,"y":0.5847076177597046}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.10635857552289962,0.562715142250061,0.18985523760318757,0.5917076177597046],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8374164700508118,"y":0.6026986241340637},{"x":0.8730512261390686,"y":0.6026986241340637},{"x":0.8708240389823914,"y":0.6236881613731384},{"x":0.8374164700508118,"y":0.6236881613731384}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8374164700508118,0.6026986241340637,0.8708240389823914,0.6236881613731384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7995545864105225,"y":0.6026986241340637},{"x":0.839643657207489,"y":0.6026986241340637},{"x":0.839643657207489,"y":0.6236881613731384},{"x":0.7995545864105225,"y":0.6236881613731384}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7995545864105225,0.6026986241340637,0.839643657207489,0.6236881613731384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7104676961898804,"y":0.6011993885040283},{"x":0.7795100212097168,"y":0.6026986241340637},{"x":0.7772828340530396,"y":0.622188925743103},{"x":0.7082405090332031,"y":0.622188925743103}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جلبکهای","boundary":[0.7104676961898804,0.6011993885040283,0.7772828340530396,0.622188925743103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6592427492141724,"y":0.6011993885040283},{"x":0.6971046924591064,"y":0.6011993885040283},{"x":0.6971046924591064,"y":0.622188925743103},{"x":0.6570155620574951,"y":0.622188925743103}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"قرمز","boundary":[0.6592427492141724,0.6011993885040283,0.6971046924591064,0.622188925743103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503340601921082,"y":0.6011993885040283},{"x":0.6570155620574951,"y":0.6011993885040283},{"x":0.6570155620574951,"y":0.622188925743103},{"x":0.6481069326400757,"y":0.622188925743103}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6503340601921082,0.6011993885040283,0.6570155620574951,0.622188925743103]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503340601921082,"y":0.6011993885040283},{"x":0.8730512261390686,"y":0.6026986241340637},{"x":0.8708240389823914,"y":0.6236881613731384},{"x":0.6481069326400757,"y":0.622188925743103}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6453340601921081,0.5941993885040283,0.8758240389823914,0.6306881613731384],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11358574777841568,"y":0.6026986241340637},{"x":0.1358574628829956,"y":0.6026986241340637},{"x":0.1358574628829956,"y":0.6191903948783875},{"x":0.11358574777841568,"y":0.6191903948783875}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲","boundary":[0.11358574777841568,0.6026986241340637,0.1358574628829956,0.6191903948783875]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14253897964954376,"y":0.6026986241340637},{"x":0.1826280653476715,"y":0.6041979193687439},{"x":0.1826280653476715,"y":0.6191903948783875},{"x":0.14253897964954376,"y":0.6191903948783875}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"....","boundary":[0.14253897964954376,0.6026986241340637,0.1826280653476715,0.6191903948783875]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11358574777841568,"y":0.6026986241340637},{"x":0.1826280653476715,"y":0.6026986241340637},{"x":0.1826280653476715,"y":0.6191903948783875},{"x":0.11358574777841568,"y":0.6191903948783875}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.10858574777841568,0.5956986241340637,0.1876280653476715,0.6261903948783875],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8195990920066833,"y":0.6356821656227112},{"x":0.8663697242736816,"y":0.6341829299926758},{"x":0.8685969114303589,"y":0.6521739363670349},{"x":0.8195990920066833,"y":0.6536731719970703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشت","boundary":[0.8195990920066833,0.6356821656227112,0.8685969114303589,0.6521739363670349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7483296394348145,"y":0.6371814012527466},{"x":0.8040089011192322,"y":0.6356821656227112},{"x":0.8062360882759094,"y":0.6551724076271057},{"x":0.7483296394348145,"y":0.6566716432571411}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"جلبکها","boundary":[0.7483296394348145,0.6371814012527466,0.8062360882759094,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394209504127502,"y":0.6371814012527466},{"x":0.7461024522781372,"y":0.6371814012527466},{"x":0.7483296394348145,"y":0.6566716432571411},{"x":0.7394209504127502,"y":0.6566716432571411}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7394209504127502,0.6371814012527466,0.7483296394348145,0.6566716432571411]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394209504127502,"y":0.6371814012527466},{"x":0.8663697242736816,"y":0.6341829299926758},{"x":0.8685969114303589,"y":0.6536731719970703},{"x":0.7394209504127502,"y":0.6566716432571411}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.7344209504127502,0.6301814012527466,0.8735969114303589,0.6606731719970703],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11135857552289963,"y":0.6716641783714294},{"x":0.13808463513851166,"y":0.6716641783714294},{"x":0.13808463513851166,"y":0.686656653881073},{"x":0.11135857552289963,"y":0.686656653881073}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱","boundary":[0.11135857552289963,0.6716641783714294,0.13808463513851166,0.686656653881073]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1403118073940277,"y":0.6716641783714294},{"x":0.2071269452571869,"y":0.6716641783714294},{"x":0.2071269452571869,"y":0.686656653881073},{"x":0.1403118073940277,"y":0.686656653881073}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"......","boundary":[0.1403118073940277,0.6716641783714294,0.2071269452571869,0.686656653881073]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11135857552289963,"y":0.6716641783714294},{"x":0.2071269452571869,"y":0.6716641783714294},{"x":0.2071269452571869,"y":0.686656653881073},{"x":0.11135857552289963,"y":0.686656653881073}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.10635857552289962,0.6646641783714294,0.2121269452571869,0.693656653881073],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218262791633606,"y":0.670164942741394},{"x":0.8685969114303589,"y":0.670164942741394},{"x":0.8685969114303589,"y":0.6896551847457886},{"x":0.8218262791633606,"y":0.6896551847457886}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تغذیه","boundary":[0.8218262791633606,0.670164942741394,0.8685969114303589,0.6896551847457886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7483296394348145,"y":0.670164942741394},{"x":0.8084632754325867,"y":0.670164942741394},{"x":0.8084632754325867,"y":0.6896551847457886},{"x":0.7483296394348145,"y":0.6896551847457886}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جلبکها","boundary":[0.7483296394348145,0.670164942741394,0.8084632754325867,0.6896551847457886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151447772979736,"y":0.7046476602554321},{"x":0.8685969114303589,"y":0.7046476602554321},{"x":0.8685969114303589,"y":0.7256371974945068},{"x":0.8151447772979736,"y":0.7256371974945068}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.8151447772979736,0.7046476602554321,0.8685969114303589,0.7256371974945068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394209504127502,"y":0.7046476602554321},{"x":0.7928730249404907,"y":0.7046476602554321},{"x":0.7906458973884583,"y":0.7256371974945068},{"x":0.737193763256073,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7394209504127502,0.7046476602554321,0.7906458973884583,0.7256371974945068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6614699363708496,"y":0.7031484246253967},{"x":0.7193763852119446,"y":0.7031484246253967},{"x":0.7193763852119446,"y":0.7241379022598267},{"x":0.6592427492141724,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جلبکها","boundary":[0.6614699363708496,0.7031484246253967,0.7193763852119446,0.7241379022598267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8351892828941345,"y":0.734632670879364},{"x":0.8685969114303589,"y":0.734632670879364},{"x":0.8685969114303589,"y":0.7571214437484741},{"x":0.8351892828941345,"y":0.7571214437484741}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آگار","boundary":[0.8351892828941345,0.734632670879364,0.8685969114303589,0.7571214437484741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151447772979736,"y":0.734632670879364},{"x":0.8240534663200378,"y":0.734632670879364},{"x":0.8240534663200378,"y":0.7571214437484741},{"x":0.8151447772979736,"y":0.7571214437484741}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8151447772979736,0.734632670879364,0.8240534663200378,0.7571214437484741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7216035723686218,"y":0.7361319065093994},{"x":0.8084632754325867,"y":0.734632670879364},{"x":0.8084632754325867,"y":0.7586206793785095},{"x":0.7216035723686218,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آگاروفيتها","boundary":[0.7216035723686218,0.7361319065093994,0.8084632754325867,0.7586206793785095]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6592427492141724,"y":0.670164942741394},{"x":0.8685969114303589,"y":0.670164942741394},{"x":0.8685969114303589,"y":0.7586206793785095},{"x":0.6592427492141724,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6542427492141724,0.663164942741394,0.8735969114303589,0.7656206793785095],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11135857552289963,"y":0.7061469554901123},{"x":0.1358574628829956,"y":0.7061469554901123},{"x":0.1358574628829956,"y":0.7181409001350403},{"x":0.11135857552289963,"y":0.7181409001350403}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶","boundary":[0.11135857552289963,0.7061469554901123,0.1358574628829956,0.7181409001350403]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11135857552289963,"y":0.7061469554901123},{"x":0.1358574628829956,"y":0.7061469554901123},{"x":0.1358574628829956,"y":0.7181409001350403},{"x":0.11135857552289963,"y":0.7181409001350403}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10635857552289962,0.6991469554901123,0.1408574628829956,0.7251409001350403],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11358574777841568,"y":0.739130437374115},{"x":0.1314031183719635,"y":0.739130437374115},{"x":0.1314031183719635,"y":0.7526236772537231},{"x":0.11358574777841568,"y":0.7526236772537231}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۹","boundary":[0.11358574777841568,0.739130437374115,0.1314031183719635,0.7526236772537231]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1403118073940277,"y":0.739130437374115},{"x":0.19376392662525177,"y":0.7376312017440796},{"x":0.19376392662525177,"y":0.7526236772537231},{"x":0.1403118073940277,"y":0.7526236772537231}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":".....","boundary":[0.1403118073940277,0.739130437374115,0.19376392662525177,0.7526236772537231]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11358574777841568,"y":0.739130437374115},{"x":0.19376392662525177,"y":0.739130437374115},{"x":0.19376392662525177,"y":0.7526236772537231},{"x":0.11358574777841568,"y":0.7541229128837585}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.10858574777841568,0.732130437374115,0.19876392662525177,0.7596236772537232],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/c020a588dadf42bf/pages/iXAYoTNXZargiFRh.jpg","blurred":"/storage/books/c020a588dadf42bf/pages/IlKYmqOTKtvSKwXX.jpg","webpSec":"/storage/books/c020a588dadf42bf/pages/mOctTsURtCWdoAAi-sec.webp"},"info":{"width":451,"height":670,"margin":[0.00025439894053994153,0.00032593005077162783,0.9980321876648525,0.9986106260043472]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8270509839057922,"y":0.22686567902565002},{"x":0.8802660703659058,"y":0.22686567902565002},{"x":0.8802660703659058,"y":0.24925373494625092},{"x":0.8270509839057922,"y":0.24925373494625092}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8270509839057922,0.22686567902565002,0.8802660703659058,0.24925373494625092]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8270509839057922,"y":0.22686567902565002},{"x":0.8802660703659058,"y":0.22686567902565002},{"x":0.8802660703659058,"y":0.24925373494625092},{"x":0.8270509839057922,"y":0.24925373494625092}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.8220509839057922,0.21986567902565002,0.8852660703659058,0.2562537349462509],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12860310077667236,"y":0.22537313401699066},{"x":0.18625277280807495,"y":0.22686567902565002},{"x":0.18625277280807495,"y":0.24328358471393585},{"x":0.12860310077667236,"y":0.24328358471393585}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"صفحه","boundary":[0.12860310077667236,0.22537313401699066,0.18625277280807495,0.24328358471393585]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12860310077667236,"y":0.22537313401699066},{"x":0.18625277280807495,"y":0.22686567902565002},{"x":0.18625277280807495,"y":0.24328358471393585},{"x":0.12860310077667236,"y":0.24328358471393585}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.12360310077667236,0.21837313401699066,0.19125277280807496,0.25028358471393586],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49223947525024414,"y":0.2373134344816208},{"x":0.5299334526062012,"y":0.23432835936546326},{"x":0.534368097782135,"y":0.2507462799549103},{"x":0.49445676803588867,"y":0.2552238702774048}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.49223947525024414,0.2373134344816208,0.534368097782135,0.2507462799549103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45011085271835327,"y":0.24029850959777832},{"x":0.47893568873405457,"y":0.2373134344816208},{"x":0.48337027430534363,"y":0.2552238702774048},{"x":0.4523281455039978,"y":0.2582089602947235}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.45011085271835327,0.24029850959777832,0.48337027430534363,0.2552238702774048]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45011085271835327,"y":0.24029850959777832},{"x":0.5299334526062012,"y":0.2328358143568039},{"x":0.534368097782135,"y":0.25223881006240845},{"x":0.4523281455039978,"y":0.2582089602947235}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.44511085271835327,0.23329850959777831,0.539368097782135,0.25923881006240845],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7339246273040771,"y":0.3328358232975006},{"x":0.7694013118743896,"y":0.3298507332801819},{"x":0.7716186046600342,"y":0.3477611839771271},{"x":0.7383592128753662,"y":0.3507462739944458}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"آگار","boundary":[0.7339246273040771,0.3328358232975006,0.7716186046600342,0.3477611839771271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7339246273040771,"y":0.3328358232975006},{"x":0.7694013118743896,"y":0.3298507332801819},{"x":0.7716186046600342,"y":0.3477611839771271},{"x":0.7383592128753662,"y":0.3507462739944458}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.7289246273040771,0.3258358232975006,0.7766186046600342,0.3547611839771271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1241685152053833,"y":0.3328358232975006},{"x":0.14855876564979553,"y":0.3328358232975006},{"x":0.14855876564979553,"y":0.3477611839771271},{"x":0.1241685152053833,"y":0.3477611839771271}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۷","boundary":[0.1241685152053833,0.3328358232975006,0.14855876564979553,0.3477611839771271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15521064400672913,"y":0.3328358232975006},{"x":0.20842571556568146,"y":0.3328358232975006},{"x":0.20842571556568146,"y":0.3477611839771271},{"x":0.15521064400672913,"y":0.3477611839771271}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".....","boundary":[0.15521064400672913,0.3328358232975006,0.20842571556568146,0.3477611839771271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1241685152053833,"y":0.3328358232975006},{"x":0.20842571556568146,"y":0.3328358232975006},{"x":0.20842571556568146,"y":0.3477611839771271},{"x":0.1241685152053833,"y":0.3477611839771271}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.1191685152053833,0.3258358232975006,0.21342571556568146,0.3547611839771271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1241685152053833,"y":0.36716416478157043},{"x":0.14855876564979553,"y":0.36716416478157043},{"x":0.14855876564979553,"y":0.3820895552635193},{"x":0.1241685152053833,"y":0.3820895552635193}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۱","boundary":[0.1241685152053833,0.36716416478157043,0.14855876564979553,0.3820895552635193]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15521064400672913,"y":0.36716416478157043},{"x":0.210643008351326,"y":0.36716416478157043},{"x":0.210643008351326,"y":0.3820895552635193},{"x":0.15521064400672913,"y":0.3820895552635193}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":".....","boundary":[0.15521064400672913,0.36716416478157043,0.210643008351326,0.3820895552635193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1241685152053833,"y":0.36716416478157043},{"x":0.210643008351326,"y":0.36716416478157043},{"x":0.210643008351326,"y":0.3820895552635193},{"x":0.1241685152053833,"y":0.3820895552635193}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1191685152053833,0.36016416478157043,0.215643008351326,0.3890895552635193],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1241685152053833,"y":0.40149253606796265},{"x":0.1463414579629898,"y":0.40149253606796265},{"x":0.1463414579629898,"y":0.41492536664009094},{"x":0.1241685152053833,"y":0.41492536664009094}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵۵","boundary":[0.1241685152053833,0.40149253606796265,0.1463414579629898,0.41492536664009094]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15742793679237366,"y":0.40149253606796265},{"x":0.18403548002243042,"y":0.40149253606796265},{"x":0.18403548002243042,"y":0.41492536664009094},{"x":0.15742793679237366,"y":0.41492536664009094}]},"confidence":0.75,"str":"...","boundary":[0.15742793679237366,0.40149253606796265,0.18403548002243042,0.41492536664009094]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1241685152053833,"y":0.40149253606796265},{"x":0.18403548002243042,"y":0.40149253606796265},{"x":0.18403548002243042,"y":0.41492536664009094},{"x":0.1241685152053833,"y":0.41492536664009094}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.1191685152053833,0.39449253606796264,0.18903548002243042,0.42192536664009095],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8026607632637024,"y":0.2940298616886139},{"x":0.8824833631515503,"y":0.2940298616886139},{"x":0.8824833631515503,"y":0.31791046261787415},{"x":0.8026607632637024,"y":0.31791046261787415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.8026607632637024,0.2940298616886139,0.8824833631515503,0.31791046261787415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7228381633758545,"y":0.2940298616886139},{"x":0.7937915921211243,"y":0.2940298616886139},{"x":0.7937915921211243,"y":0.31791046261787415},{"x":0.7228381633758545,"y":0.31791046261787415}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شیمیایی","boundary":[0.7228381633758545,0.2940298616886139,0.7937915921211243,0.31791046261787415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6784922480583191,"y":0.29552239179611206},{"x":0.7095343470573425,"y":0.29552239179611206},{"x":0.7095343470573425,"y":0.31791046261787415},{"x":0.6784922480583191,"y":0.31791046261787415}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آگار","boundary":[0.6784922480583191,0.29552239179611206,0.7095343470573425,0.31791046261787415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6629711985588074,"y":0.29552239179611206},{"x":0.67405766248703,"y":0.29552239179611206},{"x":0.67405766248703,"y":0.3194029927253723},{"x":0.6629711985588074,"y":0.3194029927253723}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6629711985588074,0.29552239179611206,0.67405766248703,0.3194029927253723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274944543838501,"y":0.29552239179611206},{"x":0.6585366129875183,"y":0.29552239179611206},{"x":0.6585366129875183,"y":0.3194029927253723},{"x":0.6274944543838501,"y":0.3194029927253723}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آگار","boundary":[0.6274944543838501,0.29552239179611206,0.6585366129875183,0.3194029927253723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.842572033405304,"y":0.3328358232975006},{"x":0.8802660703659058,"y":0.3328358232975006},{"x":0.8802660703659058,"y":0.35223880410194397},{"x":0.8447893857955933,"y":0.35223880410194397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.842572033405304,0.3328358232975006,0.8802660703659058,0.35223880410194397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7871397137641907,"y":0.3343283534049988},{"x":0.8337028622627258,"y":0.3328358232975006},{"x":0.8337028622627258,"y":0.35223880410194397},{"x":0.7871397137641907,"y":0.35373133420944214}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معدنی","boundary":[0.7871397137641907,0.3343283534049988,0.8337028622627258,0.35223880410194397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8048780560493469,"y":0.3641791045665741},{"x":0.8802660703659058,"y":0.3641791045665741},{"x":0.8780487775802612,"y":0.3865671753883362},{"x":0.8048780560493469,"y":0.3865671753883362}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ویژگیهای","boundary":[0.8048780560493469,0.3641791045665741,0.8780487775802612,0.3865671753883362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7050997614860535,"y":0.3626865744590759},{"x":0.7960088849067688,"y":0.3641791045665741},{"x":0.7937915921211243,"y":0.3865671753883362},{"x":0.7050997614860535,"y":0.3850746154785156}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آگارآگار","boundary":[0.7050997614860535,0.3626865744590759,0.7937915921211243,0.3865671753883362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6829268336296082,"y":0.3626865744590759},{"x":0.7006651759147644,"y":0.3626865744590759},{"x":0.7006651759147644,"y":0.3850746154785156},{"x":0.6829268336296082,"y":0.3850746154785156}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6829268336296082,0.3626865744590759,0.7006651759147644,0.3850746154785156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.809312641620636,"y":0.39701491594314575},{"x":0.8824833631515503,"y":0.3985074758529663},{"x":0.8824833631515503,"y":0.42388060688972473},{"x":0.8070953488349915,"y":0.4223880469799042}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"استخراج","boundary":[0.809312641620636,0.39701491594314575,0.8824833631515503,0.42388060688972473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7095343470573425,"y":0.3955223858356476},{"x":0.7960088849067688,"y":0.39701491594314575},{"x":0.7960088849067688,"y":0.4223880469799042},{"x":0.7095343470573425,"y":0.420895516872406}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آگارآگار","boundary":[0.7095343470573425,0.3955223858356476,0.7960088849067688,0.4223880469799042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6851441264152527,"y":0.3955223858356476},{"x":0.7006651759147644,"y":0.3955223858356476},{"x":0.7006651759147644,"y":0.420895516872406},{"x":0.6851441264152527,"y":0.420895516872406}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6851441264152527,0.3955223858356476,0.7006651759147644,0.420895516872406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6097561120986938,"y":0.3940298557281494},{"x":0.6784922480583191,"y":0.3955223858356476},{"x":0.6784922480583191,"y":0.420895516872406},{"x":0.6097561120986938,"y":0.420895516872406}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.6097561120986938,0.3940298557281494,0.6784922480583191,0.420895516872406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5476718544960022,"y":0.3940298557281494},{"x":0.5986696481704712,"y":0.3940298557281494},{"x":0.5986696481704712,"y":0.41940298676490784},{"x":0.5476718544960022,"y":0.41940298676490784}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.5476718544960022,0.3940298557281494,0.5986696481704712,0.41940298676490784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.809312641620636,"y":0.43283581733703613},{"x":0.8824833631515503,"y":0.4343283474445343},{"x":0.8824833631515503,"y":0.45820894837379456},{"x":0.809312641620636,"y":0.4567164182662964}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استخراج","boundary":[0.809312641620636,0.43283581733703613,0.8824833631515503,0.45820894837379456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758314847946167,"y":0.43134328722953796},{"x":0.8004434704780579,"y":0.43134328722953796},{"x":0.7982261776924133,"y":0.4567164182662964},{"x":0.758314847946167,"y":0.4552238881587982}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحت","boundary":[0.758314847946167,0.43134328722953796,0.7982261776924133,0.4567164182662964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7028824687004089,"y":0.4298507571220398},{"x":0.7450110912322998,"y":0.43134328722953796},{"x":0.7427937984466553,"y":0.4552238881587982},{"x":0.7028824687004089,"y":0.4552238881587982}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"فشار","boundary":[0.7028824687004089,0.4298507571220398,0.7427937984466553,0.4552238881587982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6940132975578308,"y":0.4298507571220398},{"x":0.7050997614860535,"y":0.4298507571220398},{"x":0.7028824687004089,"y":0.4552238881587982},{"x":0.6917960047721863,"y":0.45373135805130005}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6940132975578308,0.4298507571220398,0.7028824687004089,0.4552238881587982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8470066785812378,"y":0.46716418862342834},{"x":0.8780487775802612,"y":0.46716418862342834},{"x":0.8780487775802612,"y":0.48955222964286804},{"x":0.8470066785812378,"y":0.48955222964286804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.8470066785812378,0.46716418862342834,0.8780487775802612,0.48955222964286804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782704830169678,"y":0.46716418862342834},{"x":0.8226163983345032,"y":0.46716418862342834},{"x":0.8226163983345032,"y":0.48955222964286804},{"x":0.7782704830169678,"y":0.4880596995353699}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قلیایی","boundary":[0.7782704830169678,0.46716418862342834,0.8226163983345032,0.48955222964286804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7228381633758545,"y":0.46716418862342834},{"x":0.7649667263031006,"y":0.46716418862342834},{"x":0.7649667263031006,"y":0.4880596995353699},{"x":0.7228381633758545,"y":0.4880596995353699}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.7228381633758545,0.46716418862342834,0.7649667263031006,0.4880596995353699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6385809183120728,"y":0.46716418862342834},{"x":0.707317054271698,"y":0.46716418862342834},{"x":0.707317054271698,"y":0.4880596995353699},{"x":0.6385809183120728,"y":0.4880596995353699}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جلبکهای","boundary":[0.6385809183120728,0.46716418862342834,0.707317054271698,0.4880596995353699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.572062075138092,"y":0.4656716287136078},{"x":0.6252771615982056,"y":0.46716418862342834},{"x":0.6252771615982056,"y":0.4880596995353699},{"x":0.572062075138092,"y":0.4880596995353699}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دریایی","boundary":[0.572062075138092,0.4656716287136078,0.6252771615982056,0.4880596995353699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5587583184242249,"y":0.4656716287136078},{"x":0.567627489566803,"y":0.4656716287136078},{"x":0.567627489566803,"y":0.4865671694278717},{"x":0.5587583184242249,"y":0.4865671694278717}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5587583184242249,0.4656716287136078,0.567627489566803,0.4865671694278717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8048780560493469,"y":0.5},{"x":0.8824833631515503,"y":0.5014925599098206},{"x":0.8824833631515503,"y":0.5253731608390808},{"x":0.8048780560493469,"y":0.5253731608390808}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استخراج","boundary":[0.8048780560493469,0.5,0.8824833631515503,0.5253731608390808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7849224209785461,"y":0.5},{"x":0.7982261776924133,"y":0.5},{"x":0.7960088849067688,"y":0.5253731608390808},{"x":0.7827051281929016,"y":0.5253731608390808}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7849224209785461,0.5,0.7960088849067688,0.5253731608390808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7139689326286316,"y":0.5},{"x":0.7804877758026123,"y":0.5},{"x":0.7804877758026123,"y":0.5253731608390808},{"x":0.7139689326286316,"y":0.5238806009292603}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.7139689326286316,0.5,0.7804877758026123,0.5253731608390808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6917960047721863,"y":0.5},{"x":0.707317054271698,"y":0.5},{"x":0.7050997614860535,"y":0.5238806009292603},{"x":0.6917960047721863,"y":0.5238806009292603}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6917960047721863,0.5,0.7050997614860535,0.5238806009292603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6629711985588074,"y":0.5},{"x":0.6851441264152527,"y":0.5},{"x":0.6829268336296082,"y":0.5238806009292603},{"x":0.6629711985588074,"y":0.5238806009292603}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پلی","boundary":[0.6629711985588074,0.5,0.6829268336296082,0.5238806009292603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5831485390663147,"y":0.49850746989250183},{"x":0.6496673822402954,"y":0.5},{"x":0.6474500894546509,"y":0.5238806009292603},{"x":0.5831485390663147,"y":0.5238806009292603}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فسفاتها","boundary":[0.5831485390663147,0.49850746989250183,0.6474500894546509,0.5238806009292603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654101967811584,"y":0.49850746989250183},{"x":0.5764966607093811,"y":0.49850746989250183},{"x":0.5764966607093811,"y":0.5223880410194397},{"x":0.5654101967811584,"y":0.5223880410194397}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5654101967811584,0.49850746989250183,0.5764966607093811,0.5223880410194397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5144124031066895,"y":0.49850746989250183},{"x":0.5609756112098694,"y":0.49850746989250183},{"x":0.5609756112098694,"y":0.5238806009292603},{"x":0.5144124031066895,"y":0.5223880410194397}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.5144124031066895,0.49850746989250183,0.5609756112098694,0.5238806009292603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45011085271835327,"y":0.49850746989250183},{"x":0.5077605247497559,"y":0.49850746989250183},{"x":0.5077605247497559,"y":0.5223880410194397},{"x":0.44789355993270874,"y":0.5223880410194397}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ترکیبها","boundary":[0.45011085271835327,0.49850746989250183,0.5077605247497559,0.5223880410194397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8070953488349915,"y":0.532835841178894},{"x":0.8824833631515503,"y":0.532835841178894},{"x":0.8824833631515503,"y":0.5582089424133301},{"x":0.8070953488349915,"y":0.5582089424133301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استخراج","boundary":[0.8070953488349915,0.532835841178894,0.8824833631515503,0.5582089424133301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707317054271698,"y":0.5313432812690735},{"x":0.7960088849067688,"y":0.532835841178894},{"x":0.7960088849067688,"y":0.5597015023231506},{"x":0.707317054271698,"y":0.5582089424133301}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آگارآگار","boundary":[0.707317054271698,0.5313432812690735,0.7960088849067688,0.5597015023231506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6851441264152527,"y":0.5313432812690735},{"x":0.6984478831291199,"y":0.5313432812690735},{"x":0.6984478831291199,"y":0.5582089424133301},{"x":0.6851441264152527,"y":0.5582089424133301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6851441264152527,0.5313432812690735,0.6984478831291199,0.5582089424133301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5898004174232483,"y":0.5313432812690735},{"x":0.67405766248703,"y":0.5313432812690735},{"x":0.67405766248703,"y":0.5582089424133301},{"x":0.5898004174232483,"y":0.5582089424133301}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آگاروفیتها","boundary":[0.5898004174232483,0.5313432812690735,0.67405766248703,0.5582089424133301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5698447823524475,"y":0.5313432812690735},{"x":0.5831485390663147,"y":0.5313432812690735},{"x":0.5831485390663147,"y":0.5582089424133301},{"x":0.5698447823524475,"y":0.5582089424133301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5698447823524475,0.5313432812690735,0.5831485390663147,0.5582089424133301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277161598205566,"y":0.5313432812690735},{"x":0.5609756112098694,"y":0.5313432812690735},{"x":0.5609756112098694,"y":0.5582089424133301},{"x":0.5277161598205566,"y":0.5582089424133301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.5277161598205566,0.5313432812690735,0.5609756112098694,0.5582089424133301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4656319320201874,"y":0.5313432812690735},{"x":0.5055432319641113,"y":0.5313432812690735},{"x":0.5055432319641113,"y":0.5582089424133301},{"x":0.4656319320201874,"y":0.5582089424133301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.4656319320201874,0.5313432812690735,0.5055432319641113,0.5582089424133301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44789355993270874,"y":0.5313432812690735},{"x":0.4589800536632538,"y":0.5313432812690735},{"x":0.4589800536632538,"y":0.5582089424133301},{"x":0.44789355993270874,"y":0.5582089424133301}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.44789355993270874,0.5313432812690735,0.4589800536632538,0.5582089424133301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39024388790130615,"y":0.5313432812690735},{"x":0.4456762671470642,"y":0.5313432812690735},{"x":0.4456762671470642,"y":0.5582089424133301},{"x":0.39024388790130615,"y":0.5582089424133301}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اسیدی","boundary":[0.39024388790130615,0.5313432812690735,0.4456762671470642,0.5582089424133301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403547406196594,"y":0.5671641826629639},{"x":0.8780487775802612,"y":0.5671641826629639},{"x":0.8780487775802612,"y":0.5895522236824036},{"x":0.8381374478340149,"y":0.5895522236824036}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صاف","boundary":[0.8403547406196594,0.5671641826629639,0.8780487775802612,0.5895522236824036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782704830169678,"y":0.5656716227531433},{"x":0.8203991055488586,"y":0.5656716227531433},{"x":0.8203991055488586,"y":0.5895522236824036},{"x":0.7782704830169678,"y":0.5880597233772278}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.7782704830169678,0.5656716227531433,0.8203991055488586,0.5895522236824036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762749433517456,"y":0.5656716227531433},{"x":0.7716186046600342,"y":0.5656716227531433},{"x":0.7694013118743896,"y":0.5880597233772278},{"x":0.7605321407318115,"y":0.5880597233772278}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.762749433517456,0.5656716227531433,0.7694013118743896,0.5880597233772278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6962305903434753,"y":0.5641791224479675},{"x":0.7516629695892334,"y":0.5656716227531433},{"x":0.7516629695892334,"y":0.5880597233772278},{"x":0.6962305903434753,"y":0.5880597233772278}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آبگیری","boundary":[0.6962305903434753,0.5641791224479675,0.7516629695892334,0.5880597233772278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6629711985588074,"y":0.5641791224479675},{"x":0.6829268336296082,"y":0.5641791224479675},{"x":0.6807095408439636,"y":0.5880597233772278},{"x":0.6629711985588074,"y":0.5880597233772278}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"ژل","boundary":[0.6629711985588074,0.5641791224479675,0.6807095408439636,0.5880597233772278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6452327966690063,"y":0.5641791224479675},{"x":0.6541019678115845,"y":0.5641791224479675},{"x":0.6541019678115845,"y":0.5865671634674072},{"x":0.6452327966690063,"y":0.5865671634674072}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6452327966690063,0.5641791224479675,0.6541019678115845,0.5865671634674072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8070953488349915,"y":0.6014925241470337},{"x":0.8824833631515503,"y":0.6014925241470337},{"x":0.8824833631515503,"y":0.6268656849861145},{"x":0.8070953488349915,"y":0.6268656849861145}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استخراج","boundary":[0.8070953488349915,0.6014925241470337,0.8824833631515503,0.6268656849861145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7605321407318115,"y":0.6000000238418579},{"x":0.7960088849067688,"y":0.6000000238418579},{"x":0.7960088849067688,"y":0.6268656849861145},{"x":0.7605321407318115,"y":0.6268656849861145}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آگار","boundary":[0.7605321407318115,0.6000000238418579,0.7960088849067688,0.6268656849861145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7383592128753662,"y":0.6000000238418579},{"x":0.7494456768035889,"y":0.6000000238418579},{"x":0.7494456768035889,"y":0.6268656849861145},{"x":0.7383592128753662,"y":0.6268656849861145}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7383592128753662,0.6000000238418579,0.7494456768035889,0.6268656849861145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6940132975578308,"y":0.6000000238418579},{"x":0.7339246273040771,"y":0.6000000238418579},{"x":0.7339246273040771,"y":0.6268656849861145},{"x":0.6940132975578308,"y":0.6268656849861145}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آگار","boundary":[0.6940132975578308,0.6000000238418579,0.7339246273040771,0.6268656849861145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.67405766248703,"y":0.6000000238418579},{"x":0.6895787119865417,"y":0.6000000238418579},{"x":0.6895787119865417,"y":0.6268656849861145},{"x":0.67405766248703,"y":0.6268656849861145}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.67405766248703,0.6000000238418579,0.6895787119865417,0.6268656849861145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6319290399551392,"y":0.6000000238418579},{"x":0.6674057841300964,"y":0.6000000238418579},{"x":0.6674057841300964,"y":0.6268656849861145},{"x":0.6319290399551392,"y":0.6268656849861145}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.6319290399551392,0.6000000238418579,0.6674057841300964,0.6268656849861145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5942350625991821,"y":0.6000000238418579},{"x":0.6297117471694946,"y":0.6000000238418579},{"x":0.6297117471694946,"y":0.625373125076294},{"x":0.5942350625991821,"y":0.625373125076294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5942350625991821,0.6000000238418579,0.6297117471694946,0.625373125076294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5410199761390686,"y":0.6000000238418579},{"x":0.5764966607093811,"y":0.6000000238418579},{"x":0.5764966607093811,"y":0.625373125076294},{"x":0.5410199761390686,"y":0.625373125076294}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جلبک","boundary":[0.5410199761390686,0.6000000238418579,0.5764966607093811,0.625373125076294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47671839594841003,"y":0.6000000238418579},{"x":0.5188469886779785,"y":0.6000000238418579},{"x":0.5188469886779785,"y":0.625373125076294},{"x":0.47671839594841003,"y":0.625373125076294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خلیج","boundary":[0.47671839594841003,0.6000000238418579,0.5188469886779785,0.625373125076294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4301552176475525,"y":0.6000000238418579},{"x":0.47006651759147644,"y":0.6000000238418579},{"x":0.47006651759147644,"y":0.625373125076294},{"x":0.4301552176475525,"y":0.625373125076294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فارس","boundary":[0.4301552176475525,0.6000000238418579,0.47006651759147644,0.625373125076294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8314855694770813,"y":0.6343283653259277},{"x":0.8780487775802612,"y":0.6358209252357483},{"x":0.8780487775802612,"y":0.6597014665603638},{"x":0.8314855694770813,"y":0.658208966255188}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موارد","boundary":[0.8314855694770813,0.6343283653259277,0.8780487775802612,0.6597014665603638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7560975551605225,"y":0.6343283653259277},{"x":0.8248336911201477,"y":0.6343283653259277},{"x":0.8226163983345032,"y":0.658208966255188},{"x":0.7560975551605225,"y":0.658208966255188}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.7560975551605225,0.6343283653259277,0.8226163983345032,0.658208966255188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6607539057731628,"y":0.6328358054161072},{"x":0.7516629695892334,"y":0.6328358054161072},{"x":0.7516629695892334,"y":0.6567164063453674},{"x":0.6607539057731628,"y":0.6552239060401917}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"آگارآگار","boundary":[0.6607539057731628,0.6328358054161072,0.7516629695892334,0.6567164063453674]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39246121048927307,"y":0.29104477167129517},{"x":0.8869179487228394,"y":0.2940298616886139},{"x":0.8824833631515503,"y":0.6597014665603638},{"x":0.3880265951156616,"y":0.6567164063453674}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.38746121048927307,0.28404477167129516,0.8874833631515503,0.6667014665603638],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1241685152053833,"y":0.4686567187309265},{"x":0.1463414579629898,"y":0.4686567187309265},{"x":0.1463414579629898,"y":0.483582079410553},{"x":0.1241685152053833,"y":0.483582079410553}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۵","boundary":[0.1241685152053833,0.4686567187309265,0.1463414579629898,0.483582079410553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15521064400672913,"y":0.4686567187309265},{"x":0.18625277280807495,"y":0.4686567187309265},{"x":0.18625277280807495,"y":0.483582079410553},{"x":0.15521064400672913,"y":0.483582079410553}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"...","boundary":[0.15521064400672913,0.4686567187309265,0.18625277280807495,0.483582079410553]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1241685152053833,"y":0.4686567187309265},{"x":0.18625277280807495,"y":0.4686567187309265},{"x":0.18625277280807495,"y":0.483582079410553},{"x":0.1241685152053833,"y":0.483582079410553}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1191685152053833,0.4616567187309265,0.19125277280807496,0.490582079410553],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17738358676433563,"y":0.5029850602149963},{"x":0.1818181872367859,"y":0.5029850602149963},{"x":0.1818181872367859,"y":0.5179104208946228},{"x":0.17738358676433563,"y":0.5179104208946228}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.17738358676433563,0.5029850602149963,0.1818181872367859,0.5179104208946228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15521064400672913,"y":0.5029850602149963},{"x":0.17960087954998016,"y":0.5029850602149963},{"x":0.17960087954998016,"y":0.5179104208946228},{"x":0.15521064400672913,"y":0.5179104208946228}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.15521064400672913,0.5029850602149963,0.17960087954998016,0.5179104208946228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1241685152053833,"y":0.5029850602149963},{"x":0.1463414579629898,"y":0.5029850602149963},{"x":0.1463414579629898,"y":0.5179104208946228},{"x":0.1241685152053833,"y":0.5179104208946228}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵۸","boundary":[0.1241685152053833,0.5029850602149963,0.1463414579629898,0.5179104208946228]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1241685152053833,"y":0.5029850602149963},{"x":0.1818181872367859,"y":0.5029850602149963},{"x":0.1818181872367859,"y":0.5179104208946228},{"x":0.1241685152053833,"y":0.5179104208946228}]},"confidence":0.7799999713897705,"boundary":[0.1191685152053833,0.49598506021499633,0.1868181872367859,0.5249104208946228],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12195122241973877,"y":0.5358209013938904},{"x":0.1463414579629898,"y":0.5358209013938904},{"x":0.1463414579629898,"y":0.5507462620735168},{"x":0.12195122241973877,"y":0.5507462620735168}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۹","boundary":[0.12195122241973877,0.5358209013938904,0.1463414579629898,0.5507462620735168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15521064400672913,"y":0.5358209013938904},{"x":0.1973392516374588,"y":0.5358209013938904},{"x":0.1973392516374588,"y":0.5507462620735168},{"x":0.15521064400672913,"y":0.5507462620735168}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"....","boundary":[0.15521064400672913,0.5358209013938904,0.1973392516374588,0.5507462620735168]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12195122241973877,"y":0.5358209013938904},{"x":0.1973392516374588,"y":0.5358209013938904},{"x":0.1973392516374588,"y":0.5507462620735168},{"x":0.12195122241973877,"y":0.5507462620735168}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11695122241973877,0.5288209013938904,0.2023392516374588,0.5577462620735169],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12195122241973877,"y":0.5716418027877808},{"x":0.14855876564979553,"y":0.5716418027877808},{"x":0.14855876564979553,"y":0.5865671634674072},{"x":0.12195122241973877,"y":0.5850746035575867}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۶۰","boundary":[0.12195122241973877,0.5716418027877808,0.14855876564979553,0.5865671634674072]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12195122241973877,"y":0.5716418027877808},{"x":0.14855876564979553,"y":0.5716418027877808},{"x":0.14855876564979553,"y":0.5865671634674072},{"x":0.12195122241973877,"y":0.5850746035575867}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.11695122241973877,0.5646418027877808,0.15355876564979554,0.5935671634674072],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12195122241973877,"y":0.60447758436203},{"x":0.14855876564979553,"y":0.60447758436203},{"x":0.14855876564979553,"y":0.6194030046463013},{"x":0.12195122241973877,"y":0.6179104447364807}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۴","boundary":[0.12195122241973877,0.60447758436203,0.14855876564979553,0.6194030046463013]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12195122241973877,"y":0.60447758436203},{"x":0.14855876564979553,"y":0.60447758436203},{"x":0.14855876564979553,"y":0.6194030046463013},{"x":0.12195122241973877,"y":0.6179104447364807}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11695122241973877,0.59747758436203,0.15355876564979554,0.6264030046463013],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1241685152053833,"y":0.6373134255409241},{"x":0.1463414579629898,"y":0.6373134255409241},{"x":0.1463414579629898,"y":0.6522387862205505},{"x":0.1241685152053833,"y":0.6522387862205505}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۶۹","boundary":[0.1241685152053833,0.6373134255409241,0.1463414579629898,0.6522387862205505]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15521064400672913,"y":0.6373134255409241},{"x":0.19512194395065308,"y":0.6373134255409241},{"x":0.19512194395065308,"y":0.6522387862205505},{"x":0.15521064400672913,"y":0.6522387862205505}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"....","boundary":[0.15521064400672913,0.6373134255409241,0.19512194395065308,0.6522387862205505]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1241685152053833,"y":0.6373134255409241},{"x":0.19512194395065308,"y":0.6373134255409241},{"x":0.19512194395065308,"y":0.6522387862205505},{"x":0.1241685152053833,"y":0.6522387862205505}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1191685152053833,0.6303134255409241,0.20012194395065308,0.6592387862205505],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49445676803588867,"y":0.7059701681137085},{"x":0.5365853905677795,"y":0.7014925479888916},{"x":0.5388026833534241,"y":0.7194029688835144},{"x":0.49889135360717773,"y":0.7238805890083313}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.49445676803588867,0.7059701681137085,0.5388026833534241,0.7194029688835144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45011085271835327,"y":0.7089552283287048},{"x":0.4878048896789551,"y":0.7059701681137085},{"x":0.4900221824645996,"y":0.7238805890083313},{"x":0.4545454680919647,"y":0.7283582091331482}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.45011085271835327,0.7089552283287048,0.4900221824645996,0.7238805890083313]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45011085271835327,"y":0.7089552283287048},{"x":0.5365853905677795,"y":0.7014925479888916},{"x":0.5410199761390686,"y":0.7194029688835144},{"x":0.4545454680919647,"y":0.7283582091331482}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.44511085271835327,0.7019552283287048,0.5460199761390686,0.7264029688835144],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12195122241973877,"y":0.7402985095977783},{"x":0.14412416517734528,"y":0.7388059496879578},{"x":0.14412416517734528,"y":0.7567164301872253},{"x":0.12195122241973877,"y":0.7567164301872253}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۷","boundary":[0.12195122241973877,0.7402985095977783,0.14412416517734528,0.7567164301872253]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15077605843544006,"y":0.7388059496879578},{"x":0.19290465116500854,"y":0.7388059496879578},{"x":0.19512194395065308,"y":0.7552238702774048},{"x":0.1529933512210846,"y":0.7567164301872253}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":"....","boundary":[0.15077605843544006,0.7388059496879578,0.19512194395065308,0.7552238702774048]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12195122241973877,"y":0.7402985095977783},{"x":0.19290465116500854,"y":0.7388059496879578},{"x":0.19512194395065308,"y":0.7552238702774048},{"x":0.12195122241973877,"y":0.7567164301872253}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.11695122241973877,0.7332985095977783,0.20012194395065308,0.7622238702774048],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1241685152053833,"y":0.7731343507766724},{"x":0.14412416517734528,"y":0.7731343507766724},{"x":0.14190687239170074,"y":0.7880597114562988},{"x":0.12195122241973877,"y":0.7880597114562988}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۷۷","boundary":[0.1241685152053833,0.7731343507766724,0.14190687239170074,0.7880597114562988]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1529933512210846,"y":0.7746268510818481},{"x":0.1596452295780182,"y":0.7746268510818481},{"x":0.15742793679237366,"y":0.7895522117614746},{"x":0.1529933512210846,"y":0.7895522117614746}]},"confidence":0.5099999904632568,"str":".","boundary":[0.1529933512210846,0.7746268510818481,0.15742793679237366,0.7895522117614746]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1241685152053833,"y":0.7731343507766724},{"x":0.1596452295780182,"y":0.7746268510818481},{"x":0.15742793679237366,"y":0.7895522117614746},{"x":0.12195122241973877,"y":0.7880597114562988}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.1191685152053833,0.7661343507766724,0.16242793679237366,0.7965522117614746],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12195122241973877,"y":0.8074626922607422},{"x":0.14412416517734528,"y":0.8074626922607422},{"x":0.14412416517734528,"y":0.8194029927253723},{"x":0.12195122241973877,"y":0.8194029927253723}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۷","boundary":[0.12195122241973877,0.8074626922607422,0.14412416517734528,0.8194029927253723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15521064400672913,"y":0.8074626922607422},{"x":0.1596452295780182,"y":0.8074626922607422},{"x":0.1596452295780182,"y":0.8194029927253723},{"x":0.15521064400672913,"y":0.8194029927253723}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.15521064400672913,0.8074626922607422,0.1596452295780182,0.8194029927253723]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12195122241973877,"y":0.8074626922607422},{"x":0.1596452295780182,"y":0.8074626922607422},{"x":0.1596452295780182,"y":0.8194029927253723},{"x":0.12195122241973877,"y":0.8194029927253723}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.11695122241973877,0.8004626922607422,0.1646452295780182,0.8264029927253723],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8226163983345032,"y":0.7343283295631409},{"x":0.8780487775802612,"y":0.7358208894729614},{"x":0.8780487775802612,"y":0.7611940503120422},{"x":0.8226163983345032,"y":0.7597014904022217}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"صنعت","boundary":[0.8226163983345032,0.7343283295631409,0.8780487775802612,0.7611940503120422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7760531902313232,"y":0.7343283295631409},{"x":0.8115299344062805,"y":0.7343283295631409},{"x":0.809312641620636,"y":0.7597014904022217},{"x":0.7760531902313232,"y":0.7597014904022217}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آگار","boundary":[0.7760531902313232,0.7343283295631409,0.809312641620636,0.7597014904022217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7472283840179443,"y":0.7343283295631409},{"x":0.7694013118743896,"y":0.7343283295631409},{"x":0.7671840190887451,"y":0.7597014904022217},{"x":0.7472283840179443,"y":0.7597014904022217}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7472283840179443,0.7343283295631409,0.7671840190887451,0.7597014904022217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6585366129875183,"y":0.7328358292579651},{"x":0.7405765056610107,"y":0.7343283295631409},{"x":0.7405765056610107,"y":0.7597014904022217},{"x":0.6585366129875183,"y":0.7597014904022217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشورهای","boundary":[0.6585366129875183,0.7328358292579651,0.7405765056610107,0.7597014904022217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964523553848267,"y":0.7328358292579651},{"x":0.6474500894546509,"y":0.7328358292579651},{"x":0.6474500894546509,"y":0.7597014904022217},{"x":0.5942350625991821,"y":0.7582089304924011}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.5964523553848267,0.7328358292579651,0.6474500894546509,0.7597014904022217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8226163983345032,"y":0.7686567306518555},{"x":0.8780487775802612,"y":0.7671641707420349},{"x":0.8780487775802612,"y":0.7895522117614746},{"x":0.8248336911201477,"y":0.7910447716712952}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"صنعت","boundary":[0.8226163983345032,0.7686567306518555,0.8780487775802612,0.7895522117614746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7738358974456787,"y":0.7686567306518555},{"x":0.809312641620636,"y":0.7671641707420349},{"x":0.8115299344062805,"y":0.7910447716712952},{"x":0.7760531902313232,"y":0.7910447716712952}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آگار","boundary":[0.7738358974456787,0.7686567306518555,0.8115299344062805,0.7910447716712952]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7472283840179443,"y":0.7686567306518555},{"x":0.7649667263031006,"y":0.7686567306518555},{"x":0.7649667263031006,"y":0.7910447716712952},{"x":0.7472283840179443,"y":0.7925373315811157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7472283840179443,0.7686567306518555,0.7649667263031006,0.7910447716712952]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7050997614860535,"y":0.7701492309570312},{"x":0.7405765056610107,"y":0.7686567306518555},{"x":0.7405765056610107,"y":0.7925373315811157},{"x":0.7050997614860535,"y":0.7925373315811157}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ژاپن","boundary":[0.7050997614860535,0.7701492309570312,0.7405765056610107,0.7925373315811157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8203991055488586,"y":0.8014925122261047},{"x":0.8758314847946167,"y":0.8014925122261047},{"x":0.8758314847946167,"y":0.825373113155365},{"x":0.8203991055488586,"y":0.825373113155365}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"صنعت","boundary":[0.8203991055488586,0.8014925122261047,0.8758314847946167,0.825373113155365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7760531902313232,"y":0.8029850721359253},{"x":0.8115299344062805,"y":0.8014925122261047},{"x":0.8115299344062805,"y":0.825373113155365},{"x":0.7760531902313232,"y":0.825373113155365}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آگار","boundary":[0.7760531902313232,0.8029850721359253,0.8115299344062805,0.825373113155365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7472283840179443,"y":0.8029850721359253},{"x":0.7649667263031006,"y":0.8029850721359253},{"x":0.7671840190887451,"y":0.825373113155365},{"x":0.7472283840179443,"y":0.825373113155365}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7472283840179443,0.8029850721359253,0.7671840190887451,0.825373113155365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895787119865417,"y":0.8029850721359253},{"x":0.7427937984466553,"y":0.8029850721359253},{"x":0.7427937984466553,"y":0.825373113155365},{"x":0.6895787119865417,"y":0.8268656730651855}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.6895787119865417,0.8029850721359253,0.7427937984466553,0.825373113155365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5986696481704712,"y":0.8029850721359253},{"x":0.6829268336296082,"y":0.8029850721359253},{"x":0.6829268336296082,"y":0.8268656730651855},{"x":0.5986696481704712,"y":0.8268656730651855}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هندوستان","boundary":[0.5986696481704712,0.8029850721359253,0.6829268336296082,0.8268656730651855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8203991055488586,"y":0.8343283534049988},{"x":0.8780487775802612,"y":0.8343283534049988},{"x":0.8780487775802612,"y":0.8567163944244385},{"x":0.8203991055488586,"y":0.8567163944244385}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صنعت","boundary":[0.8203991055488586,0.8343283534049988,0.8780487775802612,0.8567163944244385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7738358974456787,"y":0.8358209133148193},{"x":0.809312641620636,"y":0.8343283534049988},{"x":0.809312641620636,"y":0.8567163944244385},{"x":0.7760531902313232,"y":0.8567163944244385}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آگار","boundary":[0.7738358974456787,0.8358209133148193,0.809312641620636,0.8567163944244385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7472283840179443,"y":0.8358209133148193},{"x":0.7649667263031006,"y":0.8358209133148193},{"x":0.7649667263031006,"y":0.8567163944244385},{"x":0.7472283840179443,"y":0.8567163944244385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7472283840179443,0.8358209133148193,0.7649667263031006,0.8567163944244385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.67405766248703,"y":0.8358209133148193},{"x":0.7405765056610107,"y":0.8358209133148193},{"x":0.7427937984466553,"y":0.8567163944244385},{"x":0.67405766248703,"y":0.858208954334259}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اندونزی","boundary":[0.67405766248703,0.8358209133148193,0.7427937984466553,0.8567163944244385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6585366129875183,"y":0.8358209133148193},{"x":0.6674057841300964,"y":0.8358209133148193},{"x":0.6674057841300964,"y":0.858208954334259},{"x":0.6585366129875183,"y":0.858208954334259}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6585366129875183,0.8358209133148193,0.6674057841300964,0.858208954334259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8226163983345032,"y":0.8686566948890686},{"x":0.8736141920089722,"y":0.8686566948890686},{"x":0.8736141920089722,"y":0.8895522356033325},{"x":0.8226163983345032,"y":0.8910447955131531}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صنعت","boundary":[0.8226163983345032,0.8686566948890686,0.8736141920089722,0.8895522356033325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7738358974456787,"y":0.8686566948890686},{"x":0.8115299344062805,"y":0.8686566948890686},{"x":0.8115299344062805,"y":0.8910447955131531},{"x":0.7738358974456787,"y":0.8910447955131531}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"آگار","boundary":[0.7738358974456787,0.8686566948890686,0.8115299344062805,0.8910447955131531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450110912322998,"y":0.8686566948890686},{"x":0.762749433517456,"y":0.8686566948890686},{"x":0.762749433517456,"y":0.8910447955131531},{"x":0.7450110912322998,"y":0.8910447955131531}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7450110912322998,0.8686566948890686,0.762749433517456,0.8910447955131531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6829268336296082,"y":0.8686566948890686},{"x":0.7361419200897217,"y":0.8686566948890686},{"x":0.7361419200897217,"y":0.8910447955131531},{"x":0.6829268336296082,"y":0.8910447955131531}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فیلیپین","boundary":[0.6829268336296082,0.8686566948890686,0.7361419200897217,0.8910447955131531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8203991055488586,"y":0.9029850959777832},{"x":0.8736141920089722,"y":0.9029850959777832},{"x":0.8736141920089722,"y":0.9238805770874023},{"x":0.8203991055488586,"y":0.9238805770874023}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"صنعت","boundary":[0.8203991055488586,0.9029850959777832,0.8736141920089722,0.9238805770874023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7760531902313232,"y":0.9029850959777832},{"x":0.809312641620636,"y":0.9029850959777832},{"x":0.809312641620636,"y":0.9238805770874023},{"x":0.7760531902313232,"y":0.9238805770874023}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آگار","boundary":[0.7760531902313232,0.9029850959777832,0.809312641620636,0.9238805770874023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450110912322998,"y":0.9029850959777832},{"x":0.762749433517456,"y":0.9029850959777832},{"x":0.762749433517456,"y":0.9253731369972229},{"x":0.7450110912322998,"y":0.9253731369972229}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7450110912322998,0.9029850959777832,0.762749433517456,0.9253731369972229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6784922480583191,"y":0.9029850959777832},{"x":0.7383592128753662,"y":0.9029850959777832},{"x":0.7383592128753662,"y":0.9253731369972229},{"x":0.6784922480583191,"y":0.9253731369972229}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"استرالیا","boundary":[0.6784922480583191,0.9029850959777832,0.7383592128753662,0.9253731369972229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6651884913444519,"y":0.9029850959777832},{"x":0.67405766248703,"y":0.9029850959777832},{"x":0.67405766248703,"y":0.9253731369972229},{"x":0.6651884913444519,"y":0.9253731369972229}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6651884913444519,0.9029850959777832,0.67405766248703,0.9253731369972229]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5942350625991821,"y":0.7328358292579651},{"x":0.8780487775802612,"y":0.7313432693481445},{"x":0.8802660703659058,"y":0.9238805770874023},{"x":0.5986696481704712,"y":0.9253731369972229}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5892350625991821,0.7258358292579651,0.8852660703659058,0.9308805770874023],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11973392218351364,"y":0.8402985334396362},{"x":0.1463414579629898,"y":0.8402985334396362},{"x":0.1463414579629898,"y":0.8537313342094421},{"x":0.11973392218351364,"y":0.8537313342094421}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۸","boundary":[0.11973392218351364,0.8402985334396362,0.1463414579629898,0.8537313342094421]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1529933512210846,"y":0.8402985334396362},{"x":0.19512194395065308,"y":0.8402985334396362},{"x":0.19512194395065308,"y":0.8537313342094421},{"x":0.1529933512210846,"y":0.8537313342094421}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"....","boundary":[0.1529933512210846,0.8402985334396362,0.19512194395065308,0.8537313342094421]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11973392218351364,"y":0.8402985334396362},{"x":0.19512194395065308,"y":0.8402985334396362},{"x":0.19512194395065308,"y":0.8552238941192627},{"x":0.11973392218351364,"y":0.8537313342094421}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.11473392218351364,0.8332985334396362,0.20012194395065308,0.8622238941192627],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12195122241973877,"y":0.8731343150138855},{"x":0.14412416517734528,"y":0.8731343150138855},{"x":0.14412416517734528,"y":0.888059675693512},{"x":0.12195122241973877,"y":0.888059675693512}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۸","boundary":[0.12195122241973877,0.8731343150138855,0.14412416517734528,0.888059675693512]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1529933512210846,"y":0.8731343150138855},{"x":0.20842571556568146,"y":0.8731343150138855},{"x":0.20842571556568146,"y":0.888059675693512},{"x":0.1529933512210846,"y":0.888059675693512}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":".....","boundary":[0.1529933512210846,0.8731343150138855,0.20842571556568146,0.888059675693512]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12195122241973877,"y":0.8731343150138855},{"x":0.20842571556568146,"y":0.8731343150138855},{"x":0.20842571556568146,"y":0.888059675693512},{"x":0.12195122241973877,"y":0.888059675693512}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.11695122241973877,0.8661343150138855,0.21342571556568146,0.895059675693512],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11973392218351364,"y":0.9059701561927795},{"x":0.1463414579629898,"y":0.9059701561927795},{"x":0.14412416517734528,"y":0.920895516872406},{"x":0.11973392218351364,"y":0.920895516872406}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۸۹","boundary":[0.11973392218351364,0.9059701561927795,0.14412416517734528,0.920895516872406]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1529933512210846,"y":0.9059701561927795},{"x":0.19512194395065308,"y":0.9059701561927795},{"x":0.19290465116500854,"y":0.9223880767822266},{"x":0.1529933512210846,"y":0.920895516872406}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"....","boundary":[0.1529933512210846,0.9059701561927795,0.19290465116500854,0.9223880767822266]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11973392218351364,"y":0.9059701561927795},{"x":0.19512194395065308,"y":0.9059701561927795},{"x":0.19290465116500854,"y":0.9223880767822266},{"x":0.11973392218351364,"y":0.920895516872406}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.11473392218351364,0.8989701561927795,0.19790465116500855,0.9293880767822266],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/c020a588dadf42bf/pages/ZxxAIOMMvRaUQElJ.jpg","blurred":"/storage/books/c020a588dadf42bf/pages/HzisXNCPVthThqxt.jpg","webpSec":"/storage/books/c020a588dadf42bf/pages/ZBTtQPptnzMTzOps-sec.webp"},"info":{"width":449,"height":669,"margin":[0.00020215674205983932,0.00024871917832949055,0.9980543498631841,0.999044414101873]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09576837718486786,"y":0.18086697161197662},{"x":0.12249442934989929,"y":0.18086697161197662},{"x":0.12249442934989929,"y":0.19581465423107147},{"x":0.09576837718486786,"y":0.19581465423107147}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۹۱","boundary":[0.09576837718486786,0.18086697161197662,0.12249442934989929,0.19581465423107147]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1269487738609314,"y":0.18086697161197662},{"x":0.15812917053699493,"y":0.18086697161197662},{"x":0.15812917053699493,"y":0.19581465423107147},{"x":0.1269487738609314,"y":0.19581465423107147}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"...","boundary":[0.1269487738609314,0.18086697161197662,0.15812917053699493,0.19581465423107147]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09576837718486786,"y":0.18086697161197662},{"x":0.15812917053699493,"y":0.18236173689365387},{"x":0.15812917053699493,"y":0.19581465423107147},{"x":0.09576837718486786,"y":0.19581465423107147}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.09076837718486785,0.17386697161197662,0.16312917053699494,0.20281465423107148],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09576837718486786,"y":0.21524663269519806},{"x":0.12249442934989929,"y":0.21524663269519806},{"x":0.12249442934989929,"y":0.22869955003261566},{"x":0.09576837718486786,"y":0.22869955003261566}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۴","boundary":[0.09576837718486786,0.21524663269519806,0.12249442934989929,0.22869955003261566]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09576837718486786,"y":0.21524663269519806},{"x":0.12249442934989929,"y":0.21524663269519806},{"x":0.12249442934989929,"y":0.22869955003261566},{"x":0.09576837718486786,"y":0.22869955003261566}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09076837718486785,0.20824663269519805,0.1274944293498993,0.23569955003261567],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09799554198980331,"y":0.24813154339790344},{"x":0.12249442934989929,"y":0.2496263086795807},{"x":0.12249442934989929,"y":0.26457399129867554},{"x":0.09799554198980331,"y":0.26457399129867554}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۹۷","boundary":[0.09799554198980331,0.24813154339790344,0.12249442934989929,0.26457399129867554]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12917594611644745,"y":0.2496263086795807},{"x":0.160356342792511,"y":0.25112107396125793},{"x":0.160356342792511,"y":0.2660687565803528},{"x":0.12917594611644745,"y":0.26457399129867554}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"...","boundary":[0.12917594611644745,0.2496263086795807,0.160356342792511,0.2660687565803528]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09799554198980331,"y":0.24813154339790344},{"x":0.160356342792511,"y":0.25112107396125793},{"x":0.160356342792511,"y":0.2660687565803528},{"x":0.09799554198980331,"y":0.26457399129867554}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.09299554198980331,0.24113154339790344,0.165356342792511,0.2730687565803528],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09799554198980331,"y":0.2840059697628021},{"x":0.12249442934989929,"y":0.2840059697628021},{"x":0.12249442934989929,"y":0.2974588871002197},{"x":0.09799554198980331,"y":0.2959641218185425}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۹۹","boundary":[0.09799554198980331,0.2840059697628021,0.12249442934989929,0.2974588871002197]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13363029062747955,"y":0.2840059697628021},{"x":0.13808463513851166,"y":0.2840059697628021},{"x":0.13808463513851166,"y":0.2959641218185425},{"x":0.13363029062747955,"y":0.2959641218185425}]},"confidence":0.46000000834465027,"str":",","boundary":[0.13363029062747955,0.2840059697628021,0.13808463513851166,0.2959641218185425]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09799554198980331,"y":0.2840059697628021},{"x":0.13808463513851166,"y":0.2840059697628021},{"x":0.13808463513851166,"y":0.2974588871002197},{"x":0.09799554198980331,"y":0.2959641218185425}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","boundary":[0.09299554198980331,0.2770059697628021,0.14308463513851166,0.30445888710021973],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7973273992538452,"y":0.16741405427455902},{"x":0.8530066609382629,"y":0.16591928899288177},{"x":0.8552338480949402,"y":0.1898355782032013},{"x":0.7973273992538452,"y":0.19133034348487854}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صنعت","boundary":[0.7973273992538452,0.16741405427455902,0.8552338480949402,0.1898355782032013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505567669868469,"y":0.16741405427455902},{"x":0.7861915230751038,"y":0.16741405427455902},{"x":0.7861915230751038,"y":0.19133034348487854},{"x":0.7527839541435242,"y":0.19133034348487854}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"آگار","boundary":[0.7505567669868469,0.16741405427455902,0.7861915230751038,0.19133034348487854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7238307595252991,"y":0.16890881955623627},{"x":0.7394209504127502,"y":0.16890881955623627},{"x":0.7416480779647827,"y":0.1928251087665558},{"x":0.7238307595252991,"y":0.1928251087665558}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7238307595252991,0.16890881955623627,0.7416480779647827,0.1928251087665558]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6592427492141724,"y":0.1704035848379135},{"x":0.7193763852119446,"y":0.16890881955623627},{"x":0.7216035723686218,"y":0.1928251087665558},{"x":0.6592427492141724,"y":0.19431987404823303}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امریکا","boundary":[0.6592427492141724,0.1704035848379135,0.7216035723686218,0.1928251087665558]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7973273992538452,"y":0.20179371535778046},{"x":0.8507795333862305,"y":0.2002989500761032},{"x":0.8530066609382629,"y":0.22272047400474548},{"x":0.7995545864105225,"y":0.22421523928642273}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صنعت","boundary":[0.7973273992538452,0.20179371535778046,0.8530066609382629,0.22272047400474548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7550111413002014,"y":0.2032884955406189},{"x":0.7861915230751038,"y":0.20179371535778046},{"x":0.7861915230751038,"y":0.22421523928642273},{"x":0.7550111413002014,"y":0.22571001946926117}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آگار","boundary":[0.7550111413002014,0.2032884955406189,0.7861915230751038,0.22421523928642273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260578870773315,"y":0.2032884955406189},{"x":0.74387526512146,"y":0.2032884955406189},{"x":0.74387526512146,"y":0.22571001946926117},{"x":0.7260578870773315,"y":0.22571001946926117}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7260578870773315,0.2032884955406189,0.74387526512146,0.22571001946926117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6770601272583008,"y":0.20478326082229614},{"x":0.7193763852119446,"y":0.2032884955406189},{"x":0.7216035723686218,"y":0.22571001946926117},{"x":0.679287314414978,"y":0.22720478475093842}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زلاند","boundary":[0.6770601272583008,0.20478326082229614,0.7216035723686218,0.22571001946926117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503340601921082,"y":0.20478326082229614},{"x":0.6636971235275269,"y":0.20478326082229614},{"x":0.6636971235275269,"y":0.22720478475093842},{"x":0.6525612473487854,"y":0.22720478475093842}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نو","boundary":[0.6503340601921082,0.20478326082229614,0.6636971235275269,0.22720478475093842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7995545864105225,"y":0.23617339134216309},{"x":0.8552338480949402,"y":0.23467862606048584},{"x":0.8552338480949402,"y":0.2571001350879669},{"x":0.7995545864105225,"y":0.25859493017196655}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صنعت","boundary":[0.7995545864105225,0.23617339134216309,0.8552338480949402,0.2571001350879669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505567669868469,"y":0.23766815662384033},{"x":0.788418710231781,"y":0.23617339134216309},{"x":0.788418710231781,"y":0.2600896954536438},{"x":0.7505567669868469,"y":0.2600896954536438}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"آگار","boundary":[0.7505567669868469,0.23766815662384033,0.788418710231781,0.2600896954536438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7238307595252991,"y":0.23766815662384033},{"x":0.7416480779647827,"y":0.23766815662384033},{"x":0.74387526512146,"y":0.2600896954536438},{"x":0.7260578870773315,"y":0.26158446073532104}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7238307595252991,0.23766815662384033,0.74387526512146,0.2600896954536438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6481069326400757,"y":0.24065770208835602},{"x":0.7171491980552673,"y":0.23916293680667877},{"x":0.7193763852119446,"y":0.26158446073532104},{"x":0.6481069326400757,"y":0.2630792260169983}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آمریکای","boundary":[0.6481069326400757,0.24065770208835602,0.7193763852119446,0.26158446073532104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583518922328949,"y":0.24215246737003326},{"x":0.6369710564613342,"y":0.24065770208835602},{"x":0.6369710564613342,"y":0.2630792260169983},{"x":0.583518922328949,"y":0.26457399129867554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.583518922328949,0.24215246737003326,0.6369710564613342,0.2630792260169983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5590200424194336,"y":0.24215246737003326},{"x":0.5679287314414978,"y":0.24215246737003326},{"x":0.570155918598175,"y":0.26457399129867554},{"x":0.5612472295761108,"y":0.26457399129867554}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5590200424194336,0.24215246737003326,0.570155918598175,0.26457399129867554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5033407807350159,"y":0.2436472326517105},{"x":0.5478841662406921,"y":0.24215246737003326},{"x":0.5501113533973694,"y":0.2660687565803528},{"x":0.5033407807350159,"y":0.2660687565803528}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنوبی","boundary":[0.5033407807350159,0.2436472326517105,0.5501113533973694,0.2660687565803528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8017817139625549,"y":0.2705530524253845},{"x":0.8530066609382629,"y":0.2690582871437073},{"x":0.8552338480949402,"y":0.2899850606918335},{"x":0.8040089011192322,"y":0.29147982597351074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صنعت","boundary":[0.8017817139625549,0.2705530524253845,0.8552338480949402,0.2899850606918335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7550111413002014,"y":0.27204781770706177},{"x":0.7861915230751038,"y":0.2705530524253845},{"x":0.788418710231781,"y":0.292974591255188},{"x":0.7572383284568787,"y":0.292974591255188}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آگار","boundary":[0.7550111413002014,0.27204781770706177,0.788418710231781,0.292974591255188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7238307595252991,"y":0.2735426127910614},{"x":0.7416480779647827,"y":0.2735426127910614},{"x":0.74387526512146,"y":0.29446935653686523},{"x":0.7260578870773315,"y":0.29446935653686523}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7238307595252991,0.2735426127910614,0.74387526512146,0.29446935653686523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6748329401016235,"y":0.27503737807273865},{"x":0.7193763852119446,"y":0.2735426127910614},{"x":0.7216035723686218,"y":0.29446935653686523},{"x":0.6770601272583008,"y":0.2959641218185425}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"برزیل","boundary":[0.6748329401016235,0.27503737807273865,0.7216035723686218,0.29446935653686523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6592427492141724,"y":0.27503737807273865},{"x":0.6659242510795593,"y":0.27503737807273865},{"x":0.6681514382362366,"y":0.2959641218185425},{"x":0.6592427492141724,"y":0.2959641218185425}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6592427492141724,0.27503737807273865,0.6681514382362366,0.2959641218185425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8040089011192322,"y":0.3034379780292511},{"x":0.8552338480949402,"y":0.3034379780292511},{"x":0.8552338480949402,"y":0.3273542523384094},{"x":0.8040089011192322,"y":0.3273542523384094}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صنعت","boundary":[0.8040089011192322,0.3034379780292511,0.8552338480949402,0.3273542523384094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7527839541435242,"y":0.3034379780292511},{"x":0.7906458973884583,"y":0.3034379780292511},{"x":0.7906458973884583,"y":0.3273542523384094},{"x":0.7527839541435242,"y":0.3273542523384094}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آگار","boundary":[0.7527839541435242,0.3034379780292511,0.7906458973884583,0.3273542523384094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7282850742340088,"y":0.3034379780292511},{"x":0.7483296394348145,"y":0.3034379780292511},{"x":0.7483296394348145,"y":0.3273542523384094},{"x":0.7282850742340088,"y":0.3273542523384094}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7282850742340088,0.3034379780292511,0.7483296394348145,0.3273542523384094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6547884345054626,"y":0.3034379780292511},{"x":0.7216035723686218,"y":0.3034379780292511},{"x":0.7216035723686218,"y":0.3273542523384094},{"x":0.6547884345054626,"y":0.32884901762008667}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آرژانتین","boundary":[0.6547884345054626,0.3034379780292511,0.7216035723686218,0.3273542523384094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6391982436180115,"y":0.3034379780292511},{"x":0.6481069326400757,"y":0.3034379780292511},{"x":0.6481069326400757,"y":0.32884901762008667},{"x":0.6391982436180115,"y":0.32884901762008667}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6391982436180115,0.3034379780292511,0.6481069326400757,0.32884901762008667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8017817139625549,"y":0.3393124043941498},{"x":0.8574610352516174,"y":0.33781763911247253},{"x":0.8596882224082947,"y":0.35874438285827637},{"x":0.8017817139625549,"y":0.3602391481399536}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"صنعت","boundary":[0.8017817139625549,0.3393124043941498,0.8596882224082947,0.35874438285827637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7572383284568787,"y":0.3393124043941498},{"x":0.788418710231781,"y":0.3393124043941498},{"x":0.7906458973884583,"y":0.3602391481399536},{"x":0.7572383284568787,"y":0.36173394322395325}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آگار","boundary":[0.7572383284568787,0.3393124043941498,0.7906458973884583,0.3602391481399536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7282850742340088,"y":0.340807169675827},{"x":0.74387526512146,"y":0.340807169675827},{"x":0.7461024522781372,"y":0.36173394322395325},{"x":0.7282850742340088,"y":0.36173394322395325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7282850742340088,0.340807169675827,0.7461024522781372,0.36173394322395325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.685968816280365,"y":0.340807169675827},{"x":0.7193763852119446,"y":0.340807169675827},{"x":0.7216035723686218,"y":0.36173394322395325},{"x":0.6881960034370422,"y":0.3632287085056305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قاره","boundary":[0.685968816280365,0.340807169675827,0.7216035723686218,0.36173394322395325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.641425371170044,"y":0.3423019349575043},{"x":0.679287314414978,"y":0.340807169675827},{"x":0.6815145015716553,"y":0.3632287085056305},{"x":0.641425371170044,"y":0.3632287085056305}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اروپا","boundary":[0.641425371170044,0.3423019349575043,0.6815145015716553,0.3632287085056305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8062360882759094,"y":0.3707025349140167},{"x":0.8574610352516174,"y":0.3707025349140167},{"x":0.8574610352516174,"y":0.39461883902549744},{"x":0.8062360882759094,"y":0.39461883902549744}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صنعت","boundary":[0.8062360882759094,0.3707025349140167,0.8574610352516174,0.39461883902549744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7550111413002014,"y":0.37219730019569397},{"x":0.7906458973884583,"y":0.3707025349140167},{"x":0.7928730249404907,"y":0.39461883902549744},{"x":0.7572383284568787,"y":0.3961136043071747}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آگار","boundary":[0.7550111413002014,0.37219730019569397,0.7928730249404907,0.39461883902549744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7282850742340088,"y":0.37219730019569397},{"x":0.7483296394348145,"y":0.37219730019569397},{"x":0.7505567669868469,"y":0.3961136043071747},{"x":0.730512261390686,"y":0.3961136043071747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7282850742340088,0.37219730019569397,0.7505567669868469,0.3961136043071747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6703786253929138,"y":0.37219730019569397},{"x":0.7238307595252991,"y":0.37219730019569397},{"x":0.7238307595252991,"y":0.3961136043071747},{"x":0.6703786253929138,"y":0.3961136043071747}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انگلیس","boundary":[0.6703786253929138,0.37219730019569397,0.7238307595252991,0.3961136043071747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8040089011192322,"y":0.40508222579956055},{"x":0.8574610352516174,"y":0.40209266543388367},{"x":0.8619153499603271,"y":0.4275037348270416},{"x":0.8062360882759094,"y":0.4304932653903961}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صنعت","boundary":[0.8040089011192322,0.40508222579956055,0.8619153499603271,0.4275037348270416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7550111413002014,"y":0.4065769910812378},{"x":0.795100212097168,"y":0.40508222579956055},{"x":0.7973273992538452,"y":0.4304932653903961},{"x":0.7594654560089111,"y":0.4334827959537506}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آگار","boundary":[0.7550111413002014,0.4065769910812378,0.7973273992538452,0.4304932653903961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327394485473633,"y":0.40807175636291504},{"x":0.7461024522781372,"y":0.40807175636291504},{"x":0.7483296394348145,"y":0.4334827959537506},{"x":0.7349665760993958,"y":0.43497759103775024}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7327394485473633,0.40807175636291504,0.7483296394348145,0.4334827959537506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6659242510795593,"y":0.41106128692626953},{"x":0.7193763852119446,"y":0.4095665216445923},{"x":0.7216035723686218,"y":0.43497759103775024},{"x":0.6681514382362366,"y":0.43796712160110474}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"روسیه","boundary":[0.6659242510795593,0.41106128692626953,0.7216035723686218,0.43497759103775024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8062360882759094,"y":0.43796712160110474},{"x":0.8596882224082947,"y":0.4364723563194275},{"x":0.8619153499603271,"y":0.4603886306285858},{"x":0.8084632754325867,"y":0.46188339591026306}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صنعت","boundary":[0.8062360882759094,0.43796712160110474,0.8619153499603271,0.4603886306285858]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7572383284568787,"y":0.44095665216445923},{"x":0.7928730249404907,"y":0.439461886882782},{"x":0.7928730249404907,"y":0.46188339591026306},{"x":0.7594654560089111,"y":0.4633781909942627}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آگار","boundary":[0.7572383284568787,0.44095665216445923,0.7928730249404907,0.46188339591026306]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7282850742340088,"y":0.44095665216445923},{"x":0.7483296394348145,"y":0.44095665216445923},{"x":0.7505567669868469,"y":0.4633781909942627},{"x":0.730512261390686,"y":0.46487295627593994}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7282850742340088,0.44095665216445923,0.7505567669868469,0.4633781909942627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6636971235275269,"y":0.4439461827278137},{"x":0.7238307595252991,"y":0.44095665216445923},{"x":0.7238307595252991,"y":0.46487295627593994},{"x":0.6659242510795593,"y":0.4663677215576172}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آفریقای","boundary":[0.6636971235275269,0.4439461827278137,0.7238307595252991,0.46487295627593994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6013363003730774,"y":0.4469357132911682},{"x":0.6458797454833984,"y":0.4439461827278137},{"x":0.6481069326400757,"y":0.4663677215576172},{"x":0.6035634875297546,"y":0.4693572521209717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنوبی","boundary":[0.6013363003730774,0.4469357132911682,0.6481069326400757,0.4663677215576172]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4988864064216614,"y":0.1733931303024292},{"x":0.8530066609382629,"y":0.16442450881004333},{"x":0.8685969114303589,"y":0.46188339591026306},{"x":0.5144765973091125,"y":0.4708520174026489}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4938864064216614,0.1663931303024292,0.8735969114303589,0.46888339591026307],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10467705875635147,"y":0.35127055644989014},{"x":0.14253897964954376,"y":0.35127055644989014},{"x":0.14253897964954376,"y":0.366218239068985},{"x":0.10467705875635147,"y":0.366218239068985}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۱","boundary":[0.10467705875635147,0.35127055644989014,0.14253897964954376,0.366218239068985]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14699332416057587,"y":0.35127055644989014},{"x":0.18930958211421967,"y":0.35127055644989014},{"x":0.18930958211421967,"y":0.366218239068985},{"x":0.14699332416057587,"y":0.366218239068985}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"....","boundary":[0.14699332416057587,0.35127055644989014,0.18930958211421967,0.366218239068985]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10467705875635147,"y":0.35127055644989014},{"x":0.18930958211421967,"y":0.35127055644989014},{"x":0.18930958211421967,"y":0.366218239068985},{"x":0.10467705875635147,"y":0.366218239068985}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09967705875635147,0.34427055644989013,0.19430958211421967,0.373218239068985],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10244988650083542,"y":0.3856502175331116},{"x":0.13808463513851166,"y":0.3841554522514343},{"x":0.13808463513851166,"y":0.4005979001522064},{"x":0.10467705875635147,"y":0.4005979001522064}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۳","boundary":[0.10244988650083542,0.3856502175331116,0.13808463513851166,0.4005979001522064]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14922049641609192,"y":0.3841554522514343},{"x":0.15367482602596283,"y":0.3841554522514343},{"x":0.15590199828147888,"y":0.3991031348705292},{"x":0.14922049641609192,"y":0.3991031348705292}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".","boundary":[0.14922049641609192,0.3841554522514343,0.15590199828147888,0.3991031348705292]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10244988650083542,"y":0.3856502175331116},{"x":0.15367482602596283,"y":0.3841554522514343},{"x":0.15590199828147888,"y":0.4005979001522064},{"x":0.10467705875635147,"y":0.4005979001522064}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.09744988650083541,0.37865021753311157,0.1609019982814789,0.4075979001522064],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48997771739959717,"y":0.5127055048942566},{"x":0.532293975353241,"y":0.5112107396125793},{"x":0.5345211625099182,"y":0.5336322784423828},{"x":0.4922049045562744,"y":0.5351270437240601}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.48997771739959717,0.5127055048942566,0.5345211625099182,0.5336322784423828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42538976669311523,"y":0.5156950950622559},{"x":0.47661471366882324,"y":0.5127055048942566},{"x":0.4788418710231781,"y":0.5366218090057373},{"x":0.4276169240474701,"y":0.5396113395690918}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.42538976669311523,0.5156950950622559,0.4788418710231781,0.5366218090057373]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42538976669311523,"y":0.5156950950622559},{"x":0.532293975353241,"y":0.5097159743309021},{"x":0.5345211625099182,"y":0.5336322784423828},{"x":0.4276169240474701,"y":0.5396113395690918}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.42038976669311523,0.5086950950622559,0.5395211625099182,0.5406322784423828],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10913140326738358,"y":0.554559051990509},{"x":0.14476615190505981,"y":0.554559051990509},{"x":0.14476615190505981,"y":0.5680119395256042},{"x":0.10913140326738358,"y":0.5680119395256042}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱۱۱","boundary":[0.10913140326738358,0.554559051990509,0.14476615190505981,0.5680119395256042]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15367482602596283,"y":0.554559051990509},{"x":0.1826280653476715,"y":0.554559051990509},{"x":0.1826280653476715,"y":0.5680119395256042},{"x":0.15367482602596283,"y":0.5680119395256042}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"...","boundary":[0.15367482602596283,0.554559051990509,0.1826280653476715,0.5680119395256042]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10913140326738358,"y":0.554559051990509},{"x":0.1826280653476715,"y":0.554559051990509},{"x":0.1826280653476715,"y":0.5680119395256042},{"x":0.10913140326738358,"y":0.5680119395256042}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.10413140326738357,0.547559051990509,0.1876280653476715,0.5750119395256043],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8129175901412964,"y":0.5426008701324463},{"x":0.8619153499603271,"y":0.541106104850769},{"x":0.8641425371170044,"y":0.566517174243927},{"x":0.8129175901412964,"y":0.566517174243927}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.8129175901412964,0.5426008701324463,0.8641425371170044,0.566517174243927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7238307595252991,"y":0.5440956354141235},{"x":0.7928730249404907,"y":0.5426008701324463},{"x":0.7928730249404907,"y":0.566517174243927},{"x":0.7238307595252991,"y":0.5680119395256042}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جلبکهای","boundary":[0.7238307595252991,0.5440956354141235,0.7928730249404907,0.566517174243927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6703786253929138,"y":0.5455904603004456},{"x":0.7060133814811707,"y":0.5440956354141235},{"x":0.7082405090332031,"y":0.5680119395256042},{"x":0.6726058125495911,"y":0.5680119395256042}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قرمز","boundary":[0.6703786253929138,0.5455904603004456,0.7082405090332031,0.5680119395256042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6213808655738831,"y":0.5455904603004456},{"x":0.6592427492141724,"y":0.5455904603004456},{"x":0.6592427492141724,"y":0.5695067048072815},{"x":0.6213808655738831,"y":0.5695067048072815}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خلیج","boundary":[0.6213808655738831,0.5455904603004456,0.6592427492141724,0.5695067048072815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.570155918598175,"y":0.5470852255821228},{"x":0.6080178022384644,"y":0.5470852255821228},{"x":0.6080178022384644,"y":0.5710014700889587},{"x":0.5723830461502075,"y":0.5710014700889587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فارس","boundary":[0.570155918598175,0.5470852255821228,0.6080178022384644,0.5710014700889587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8040089011192322,"y":0.5754858255386353},{"x":0.8641425371170044,"y":0.573991060256958},{"x":0.8663697242736816,"y":0.5994020700454712},{"x":0.8062360882759094,"y":0.6008968353271484}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ضمیمه","boundary":[0.8040089011192322,0.5754858255386353,0.8663697242736816,0.5994020700454712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7839643359184265,"y":0.5754858255386353},{"x":0.795100212097168,"y":0.5754858255386353},{"x":0.795100212097168,"y":0.6008968353271484},{"x":0.7861915230751038,"y":0.6008968353271484}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.7839643359184265,0.5754858255386353,0.795100212097168,0.6008968353271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6948775053024292,"y":0.5769805908203125},{"x":0.7594654560089111,"y":0.5754858255386353},{"x":0.7594654560089111,"y":0.6008968353271484},{"x":0.6971046924591064,"y":0.6023916006088257}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.6948775053024292,0.5769805908203125,0.7594654560089111,0.6008968353271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6080178022384644,"y":0.5784753561019897},{"x":0.6770601272583008,"y":0.5769805908203125},{"x":0.6770601272583008,"y":0.6023916006088257},{"x":0.6080178022384644,"y":0.6038864254951477}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جلبکهای","boundary":[0.6080178022384644,0.5784753561019897,0.6770601272583008,0.6023916006088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5545657277107239,"y":0.579970121383667},{"x":0.5924276113510132,"y":0.5784753561019897},{"x":0.5924276113510132,"y":0.6038864254951477},{"x":0.5545657277107239,"y":0.6038864254951477}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قرمز","boundary":[0.5545657277107239,0.579970121383667,0.5924276113510132,0.6038864254951477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5033407807350159,"y":0.579970121383667},{"x":0.5389754772186279,"y":0.579970121383667},{"x":0.5412026643753052,"y":0.605381190776825},{"x":0.5055679082870483,"y":0.605381190776825}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خلیج","boundary":[0.5033407807350159,0.579970121383667,0.5412026643753052,0.605381190776825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46325168013572693,"y":0.5814648866653442},{"x":0.4966592490673065,"y":0.5814648866653442},{"x":0.4988864064216614,"y":0.605381190776825},{"x":0.46325168013572693,"y":0.6068759560585022}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فارس","boundary":[0.46325168013572693,0.5814648866653442,0.4988864064216614,0.605381190776825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8240534663200378,"y":0.6128550171852112},{"x":0.8619153499603271,"y":0.6113602519035339},{"x":0.8641425371170044,"y":0.6322869658470154},{"x":0.8240534663200378,"y":0.6337817907333374}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.8240534663200378,0.6128550171852112,0.8641425371170044,0.6322869658470154]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4610244929790497,"y":0.5485799908638},{"x":0.8641425371170044,"y":0.541106104850769},{"x":0.8663697242736816,"y":0.6322869658470154},{"x":0.4654788374900818,"y":0.6397608518600464}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4560244929790497,0.5415799908638,0.8713697242736816,0.6392869658470154],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10913140326738358,"y":0.5874439477920532},{"x":0.14476615190505981,"y":0.5874439477920532},{"x":0.14476615190505981,"y":0.6023916006088257},{"x":0.10913140326738358,"y":0.6023916006088257}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۳","boundary":[0.10913140326738358,0.5874439477920532,0.14476615190505981,0.6023916006088257]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15367482602596283,"y":0.5874439477920532},{"x":0.18485523760318756,"y":0.5874439477920532},{"x":0.18485523760318756,"y":0.6023916006088257},{"x":0.15367482602596283,"y":0.6023916006088257}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"...","boundary":[0.15367482602596283,0.5874439477920532,0.18485523760318756,0.6023916006088257]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10913140326738358,"y":0.5874439477920532},{"x":0.18485523760318756,"y":0.5874439477920532},{"x":0.18485523760318756,"y":0.6023916006088257},{"x":0.10913140326738358,"y":0.6023916006088257}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.10413140326738357,0.5804439477920532,0.18985523760318757,0.6093916006088257],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/c020a588dadf42bf/pages/uZlFPollZmpiVZzh.jpg","blurred":"/storage/books/c020a588dadf42bf/pages/AnyXkeSKFkXyxtwM.jpg","webpSec":"/storage/books/c020a588dadf42bf/pages/kRUfntAhvZCECNpJ-sec.webp"},"info":{"width":449,"height":668,"margin":[0.00027160083265240844,0.00013742873527689608,0.9979948264612652,0.9985843970468659]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8307349681854248,"y":0.09880239516496658},{"x":0.8864142298698425,"y":0.09880239516496658},{"x":0.8864142298698425,"y":0.11676646769046783},{"x":0.8307349681854248,"y":0.11676646769046783}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"جلبکها","boundary":[0.8307349681854248,0.09880239516496658,0.8864142298698425,0.11676646769046783]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8307349681854248,"y":0.09880239516496658},{"x":0.8864142298698425,"y":0.09880239516496658},{"x":0.8864142298698425,"y":0.11676646769046783},{"x":0.8307349681854248,"y":0.11676646769046783}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.8257349681854248,0.09180239516496658,0.8914142298698425,0.12376646769046784],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13808463513851166,"y":0.10179640352725983},{"x":0.1403118073940277,"y":0.10179640352725983},{"x":0.1403118073940277,"y":0.11526945978403091},{"x":0.13808463513851166,"y":0.11526945978403091}]},"confidence":0.3700000047683716,"str":"ا","boundary":[0.13808463513851166,0.10179640352725983,0.1403118073940277,0.11526945978403091]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13808463513851166,"y":0.10179640352725983},{"x":0.1403118073940277,"y":0.10179640352725983},{"x":0.1403118073940277,"y":0.11526945978403091},{"x":0.13808463513851166,"y":0.11526945978403091}]},"confidence":0.3700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.13308463513851165,0.09479640352725982,0.14531180739402771,0.12226945978403092],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7973273992538452,"y":0.15419161319732666},{"x":0.890868604183197,"y":0.15419161319732666},{"x":0.890868604183197,"y":0.1721556931734085},{"x":0.7973273992538452,"y":0.1721556931734085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7973273992538452,0.15419161319732666,0.890868604183197,0.1721556931734085]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7973273992538452,"y":0.15419161319732666},{"x":0.890868604183197,"y":0.15419161319732666},{"x":0.890868604183197,"y":0.1721556931734085},{"x":0.7973273992538452,"y":0.1721556931734085}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7923273992538452,0.14719161319732665,0.895868604183197,0.17915569317340851],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8240534663200378,"y":0.18712574243545532},{"x":0.8619153499603271,"y":0.18712574243545532},{"x":0.8619153499603271,"y":0.21107783913612366},{"x":0.8240534663200378,"y":0.21107783913612366}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آگار","boundary":[0.8240534663200378,0.18712574243545532,0.8619153499603271,0.21107783913612366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7795100212097168,"y":0.18712574243545532},{"x":0.8173719644546509,"y":0.18712574243545532},{"x":0.8173719644546509,"y":0.21107783913612366},{"x":0.7795100212097168,"y":0.21107783913612366}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.7795100212097168,0.18712574243545532,0.8173719644546509,0.21107783913612366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7661470174789429,"y":0.18712574243545532},{"x":0.7795100212097168,"y":0.18712574243545532},{"x":0.7795100212097168,"y":0.21107783913612366},{"x":0.7661470174789429,"y":0.21107783913612366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7661470174789429,0.18712574243545532,0.7795100212097168,0.21107783913612366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6971046924591064,"y":0.18712574243545532},{"x":0.7550111413002014,"y":0.18712574243545532},{"x":0.7550111413002014,"y":0.21107783913612366},{"x":0.6971046924591064,"y":0.21107783913612366}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ژلاتینی","boundary":[0.6971046924591064,0.18712574243545532,0.7550111413002014,0.21107783913612366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6391982436180115,"y":0.18712574243545532},{"x":0.679287314414978,"y":0.18712574243545532},{"x":0.679287314414978,"y":0.21107783913612366},{"x":0.6391982436180115,"y":0.21107783913612366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6391982436180115,0.18712574243545532,0.679287314414978,0.21107783913612366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6102449893951416,"y":0.18712574243545532},{"x":0.6302895545959473,"y":0.18712574243545532},{"x":0.6302895545959473,"y":0.21107783913612366},{"x":0.6102449893951416,"y":0.21107783913612366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6102449893951416,0.18712574243545532,0.6302895545959473,0.21107783913612366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5946547985076904,"y":0.18712574243545532},{"x":0.6080178022384644,"y":0.18712574243545532},{"x":0.6080178022384644,"y":0.21107783913612366},{"x":0.5946547985076904,"y":0.21107783913612366}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5946547985076904,0.18712574243545532,0.6080178022384644,0.21107783913612366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5501113533973694,"y":0.18712574243545532},{"x":0.5879732966423035,"y":0.18712574243545532},{"x":0.5879732966423035,"y":0.21107783913612366},{"x":0.5501113533973694,"y":0.21107783913612366}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.5501113533973694,0.18712574243545532,0.5879732966423035,0.21107783913612366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5167037844657898,"y":0.18712574243545532},{"x":0.5412026643753052,"y":0.18712574243545532},{"x":0.5412026643753052,"y":0.21107783913612366},{"x":0.5167037844657898,"y":0.21107783913612366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5167037844657898,0.18712574243545532,0.5412026643753052,0.21107783913612366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4498886466026306,"y":0.18712574243545532},{"x":0.5055679082870483,"y":0.18712574243545532},{"x":0.5055679082870483,"y":0.21107783913612366},{"x":0.4498886466026306,"y":0.21107783913612366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.4498886466026306,0.18712574243545532,0.5055679082870483,0.21107783913612366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2850779592990875,"y":0.18712574243545532},{"x":0.42538976669311523,"y":0.18712574243545532},{"x":0.42538976669311523,"y":0.21107783913612366},{"x":0.2850779592990875,"y":0.21107783913612366}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Rodophyceae","boundary":[0.2850779592990875,0.18712574243545532,0.42538976669311523,0.21107783913612366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2672605812549591,"y":0.18712574243545532},{"x":0.2806236147880554,"y":0.18712574243545532},{"x":0.2806236147880554,"y":0.21107783913612366},{"x":0.2672605812549591,"y":0.21107783913612366}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.2672605812549591,0.18712574243545532,0.2806236147880554,0.21107783913612366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19153675436973572,"y":0.18712574243545532},{"x":0.2583518922328949,"y":0.18712574243545532},{"x":0.2583518922328949,"y":0.21107783913612366},{"x":0.19153675436973572,"y":0.21107783913612366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جلبکهای","boundary":[0.19153675436973572,0.18712574243545532,0.2583518922328949,0.21107783913612366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1358574628829956,"y":0.18712574243545532},{"x":0.17594654858112335,"y":0.18712574243545532},{"x":0.17594654858112335,"y":0.21107783913612366},{"x":0.1358574628829956,"y":0.21107783913612366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرمز","boundary":[0.1358574628829956,0.18712574243545532,0.17594654858112335,0.21107783913612366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151447772979736,"y":0.2215568870306015},{"x":0.8953229188919067,"y":0.2215568870306015},{"x":0.8953229188919067,"y":0.24850299954414368},{"x":0.8151447772979736,"y":0.24850299954414368}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استخراج","boundary":[0.8151447772979736,0.2215568870306015,0.8953229188919067,0.24850299954414368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7839643359184265,"y":0.2215568870306015},{"x":0.8062360882759094,"y":0.2215568870306015},{"x":0.8062360882759094,"y":0.24850299954414368},{"x":0.7839643359184265,"y":0.24850299954414368}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7839643359184265,0.2215568870306015,0.8062360882759094,0.24850299954414368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.737193763256073,"y":0.2215568870306015},{"x":0.7750557065010071,"y":0.2215568870306015},{"x":0.7750557065010071,"y":0.24850299954414368},{"x":0.737193763256073,"y":0.24850299954414368}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گردد","boundary":[0.737193763256073,0.2215568870306015,0.7750557065010071,0.24850299954414368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7171491980552673,"y":0.2215568870306015},{"x":0.7282850742340088,"y":0.2215568870306015},{"x":0.7282850742340088,"y":0.24850299954414368},{"x":0.7171491980552673,"y":0.24850299954414368}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7171491980552673,0.2215568870306015,0.7282850742340088,0.24850299954414368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6904231905937195,"y":0.2215568870306015},{"x":0.7104676961898804,"y":0.2215568870306015},{"x":0.7104676961898804,"y":0.24850299954414368},{"x":0.6904231905937195,"y":0.24850299954414368}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6904231905937195,0.2215568870306015,0.7104676961898804,0.24850299954414368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.641425371170044,"y":0.2215568870306015},{"x":0.6837416291236877,"y":0.2215568870306015},{"x":0.6837416291236877,"y":0.24850299954414368},{"x":0.641425371170044,"y":0.24850299954414368}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصل","boundary":[0.641425371170044,0.2215568870306015,0.6837416291236877,0.24850299954414368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6169264912605286,"y":0.2215568870306015},{"x":0.6325166821479797,"y":0.2215568870306015},{"x":0.6325166821479797,"y":0.24850299954414368},{"x":0.6169264912605286,"y":0.24850299954414368}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6169264912605286,0.2215568870306015,0.6325166821479797,0.24850299954414368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5723830461502075,"y":0.2215568870306015},{"x":0.5991091132164001,"y":0.2215568870306015},{"x":0.5991091132164001,"y":0.24850299954414368},{"x":0.5723830461502075,"y":0.24850299954414368}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنس","boundary":[0.5723830461502075,0.2215568870306015,0.5991091132164001,0.24850299954414368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.525612473487854,"y":0.2215568870306015},{"x":0.5545657277107239,"y":0.2215568870306015},{"x":0.5545657277107239,"y":0.24850299954414368},{"x":0.525612473487854,"y":0.24850299954414368}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.525612473487854,0.2215568870306015,0.5545657277107239,0.24850299954414368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4142538905143738,"y":0.2215568870306015},{"x":0.5011135935783386,"y":0.2215568870306015},{"x":0.5011135935783386,"y":0.24850299954414368},{"x":0.4142538905143738,"y":0.24850299954414368}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Gelidium","boundary":[0.4142538905143738,0.2215568870306015,0.5011135935783386,0.24850299954414368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3518930971622467,"y":0.2215568870306015},{"x":0.4097995460033417,"y":0.2215568870306015},{"x":0.4097995460033417,"y":0.24850299954414368},{"x":0.3518930971622467,"y":0.24850299954414368}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.3518930971622467,0.2215568870306015,0.4097995460033417,0.24850299954414368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29844099283218384,"y":0.2215568870306015},{"x":0.3474387526512146,"y":0.2215568870306015},{"x":0.3474387526512146,"y":0.24850299954414368},{"x":0.29844099283218384,"y":0.24850299954414368}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.29844099283218384,0.2215568870306015,0.3474387526512146,0.24850299954414368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23830735683441162,"y":0.2215568870306015},{"x":0.28953230381011963,"y":0.2215568870306015},{"x":0.28953230381011963,"y":0.24850299954414368},{"x":0.23830735683441162,"y":0.24850299954414368}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.23830735683441162,0.2215568870306015,0.28953230381011963,0.24850299954414368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1870824098587036,"y":0.2215568870306015},{"x":0.22717149555683136,"y":0.2215568870306015},{"x":0.22717149555683136,"y":0.24850299954414368},{"x":0.1870824098587036,"y":0.24850299954414368}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.1870824098587036,0.2215568870306015,0.22717149555683136,0.24850299954414368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13808463513851166,"y":0.2215568870306015},{"x":0.18040089309215546,"y":0.2215568870306015},{"x":0.18040089309215546,"y":0.24850299954414368},{"x":0.13808463513851166,"y":0.24850299954414368}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آگار","boundary":[0.13808463513851166,0.2215568870306015,0.18040089309215546,0.24850299954414368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285077810287476,"y":0.25449103116989136},{"x":0.8864142298698425,"y":0.25449103116989136},{"x":0.8864142298698425,"y":0.28143712878227234},{"x":0.8285077810287476,"y":0.28143712878227234}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جلبکها","boundary":[0.8285077810287476,0.25449103116989136,0.8864142298698425,0.28143712878227234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084632754325867,"y":0.25449103116989136},{"x":0.8218262791633606,"y":0.25449103116989136},{"x":0.8218262791633606,"y":0.28143712878227234},{"x":0.8084632754325867,"y":0.28143712878227234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.8084632754325867,0.25449103116989136,0.8218262791633606,0.28143712878227234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7861915230751038,"y":0.25449103116989136},{"x":0.8017817139625549,"y":0.25449103116989136},{"x":0.8017817139625549,"y":0.28143712878227234},{"x":0.7861915230751038,"y":0.28143712878227234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7861915230751038,0.25449103116989136,0.8017817139625549,0.28143712878227234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7550111413002014,"y":0.25449103116989136},{"x":0.7861915230751038,"y":0.25449103116989136},{"x":0.7861915230751038,"y":0.28143712878227234},{"x":0.7550111413002014,"y":0.28143712878227234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.7550111413002014,0.25449103116989136,0.7861915230751038,0.28143712878227234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7216035723686218,"y":0.25449103116989136},{"x":0.74387526512146,"y":0.25449103116989136},{"x":0.74387526512146,"y":0.28143712878227234},{"x":0.7216035723686218,"y":0.28143712878227234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7216035723686218,0.25449103116989136,0.74387526512146,0.28143712878227234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369710564613342,"y":0.25449103116989136},{"x":0.7104676961898804,"y":0.25449103116989136},{"x":0.7104676961898804,"y":0.279940128326416},{"x":0.6369710564613342,"y":0.279940128326416}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جوشانیم","boundary":[0.6369710564613342,0.25449103116989136,0.7104676961898804,0.279940128326416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6191536784172058,"y":0.25449103116989136},{"x":0.6302895545959473,"y":0.25449103116989136},{"x":0.6302895545959473,"y":0.279940128326416},{"x":0.6191536784172058,"y":0.279940128326416}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6191536784172058,0.25449103116989136,0.6302895545959473,0.279940128326416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5679287314414978,"y":0.25449103116989136},{"x":0.6146993041038513,"y":0.25449103116989136},{"x":0.6146993041038513,"y":0.279940128326416},{"x":0.5679287314414978,"y":0.279940128326416}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ضمن","boundary":[0.5679287314414978,0.25449103116989136,0.6146993041038513,0.279940128326416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5167037844657898,"y":0.25299400091171265},{"x":0.5567928552627563,"y":0.25299400091171265},{"x":0.5567928552627563,"y":0.279940128326416},{"x":0.5167037844657898,"y":0.279940128326416}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آنکه","boundary":[0.5167037844657898,0.25299400091171265,0.5567928552627563,0.279940128326416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48552337288856506,"y":0.25299400091171265},{"x":0.5122494697570801,"y":0.25299400091171265},{"x":0.5122494697570801,"y":0.279940128326416},{"x":0.48552337288856506,"y":0.279940128326416}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرم","boundary":[0.48552337288856506,0.25299400091171265,0.5122494697570801,0.279940128326416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4320712685585022,"y":0.25299400091171265},{"x":0.47661471366882324,"y":0.25299400091171265},{"x":0.47661471366882324,"y":0.279940128326416},{"x":0.4320712685585022,"y":0.279940128326416}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4320712685585022,0.25299400091171265,0.47661471366882324,0.279940128326416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39198216795921326,"y":0.25299400091171265},{"x":0.423162579536438,"y":0.25299400091171265},{"x":0.423162579536438,"y":0.279940128326416},{"x":0.39198216795921326,"y":0.279940128326416}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آنرا","boundary":[0.39198216795921326,0.25299400091171265,0.423162579536438,0.279940128326416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3474387526512146,"y":0.25299400091171265},{"x":0.38752785325050354,"y":0.25299400091171265},{"x":0.38752785325050354,"y":0.279940128326416},{"x":0.3474387526512146,"y":0.279940128326416}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیلتر","boundary":[0.3474387526512146,0.25299400091171265,0.38752785325050354,0.279940128326416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2917594611644745,"y":0.25299400091171265},{"x":0.3385300636291504,"y":0.25299400091171265},{"x":0.3385300636291504,"y":0.279940128326416},{"x":0.2917594611644745,"y":0.279940128326416}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نموده","boundary":[0.2917594611644745,0.25299400091171265,0.3385300636291504,0.279940128326416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394208312034607,"y":0.25299400091171265},{"x":0.2850779592990875,"y":0.25299400091171265},{"x":0.2850779592990875,"y":0.279940128326416},{"x":0.27394208312034607,"y":0.279940128326416}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.27394208312034607,0.25299400091171265,0.2850779592990875,0.279940128326416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25167039036750793,"y":0.25299400091171265},{"x":0.26503339409828186,"y":0.25299400091171265},{"x":0.26503339409828186,"y":0.279940128326416},{"x":0.25167039036750793,"y":0.279940128326416}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.25167039036750793,0.25299400091171265,0.26503339409828186,0.279940128326416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19376392662525177,"y":0.25299400091171265},{"x":0.24053451418876648,"y":0.25299400091171265},{"x":0.24053451418876648,"y":0.279940128326416},{"x":0.19376392662525177,"y":0.279940128326416}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خشک","boundary":[0.19376392662525177,0.25299400091171265,0.24053451418876648,0.279940128326416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1358574628829956,"y":0.25299400091171265},{"x":0.18040089309215546,"y":0.25299400091171265},{"x":0.18040089309215546,"y":0.2784431278705597},{"x":0.1358574628829956,"y":0.2784431278705597}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.1358574628829956,0.25299400091171265,0.18040089309215546,0.2784431278705597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285077810287476,"y":0.29041916131973267},{"x":0.8841871023178101,"y":0.29041916131973267},{"x":0.8841871023178101,"y":0.3158682584762573},{"x":0.8285077810287476,"y":0.3158682584762573}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حرارت","boundary":[0.8285077810287476,0.29041916131973267,0.8841871023178101,0.3158682584762573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7995545864105225,"y":0.29041916131973267},{"x":0.8195990920066833,"y":0.29041916131973267},{"x":0.8173719644546509,"y":0.314371258020401},{"x":0.7973273992538452,"y":0.314371258020401}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7995545864105225,0.29041916131973267,0.8173719644546509,0.314371258020401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7483296394348145,"y":0.29041916131973267},{"x":0.7906458973884583,"y":0.29041916131973267},{"x":0.788418710231781,"y":0.3158682584762573},{"x":0.7461024522781372,"y":0.314371258020401}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دهیم","boundary":[0.7483296394348145,0.29041916131973267,0.788418710231781,0.3158682584762573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7349665760993958,"y":0.29041916131973267},{"x":0.7461024522781372,"y":0.29041916131973267},{"x":0.7461024522781372,"y":0.314371258020401},{"x":0.7349665760993958,"y":0.314371258020401}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7349665760993958,0.29041916131973267,0.7461024522781372,0.314371258020401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7238307595252991,"y":0.29041916131973267},{"x":0.7349665760993958,"y":0.29041916131973267},{"x":0.7349665760993958,"y":0.314371258020401},{"x":0.7238307595252991,"y":0.314371258020401}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.7238307595252991,0.29041916131973267,0.7349665760993958,0.314371258020401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7060133814811707,"y":0.29041916131973267},{"x":0.7171491980552673,"y":0.29041916131973267},{"x":0.7171491980552673,"y":0.314371258020401},{"x":0.7060133814811707,"y":0.314371258020401}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7060133814811707,0.29041916131973267,0.7171491980552673,0.314371258020401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881960034370422,"y":0.29041916131973267},{"x":0.6993318200111389,"y":0.29041916131973267},{"x":0.6971046924591064,"y":0.314371258020401},{"x":0.6881960034370422,"y":0.314371258020401}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.6881960034370422,0.29041916131973267,0.6971046924591064,0.314371258020401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6703786253929138,"y":0.29041916131973267},{"x":0.679287314414978,"y":0.29041916131973267},{"x":0.679287314414978,"y":0.314371258020401},{"x":0.6703786253929138,"y":0.314371258020401}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6703786253929138,0.29041916131973267,0.679287314414978,0.314371258020401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6481069326400757,"y":0.29041916131973267},{"x":0.6592427492141724,"y":0.29041916131973267},{"x":0.6570155620574951,"y":0.314371258020401},{"x":0.6481069326400757,"y":0.314371258020401}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.6481069326400757,0.29041916131973267,0.6570155620574951,0.314371258020401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369710564613342,"y":0.29041916131973267},{"x":0.6481069326400757,"y":0.29041916131973267},{"x":0.6458797454833984,"y":0.314371258020401},{"x":0.6369710564613342,"y":0.314371258020401}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6369710564613342,0.29041916131973267,0.6458797454833984,0.314371258020401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6146993041038513,"y":0.28892216086387634},{"x":0.6258351802825928,"y":0.28892216086387634},{"x":0.6258351802825928,"y":0.3128742575645447},{"x":0.6146993041038513,"y":0.3128742575645447}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.6146993041038513,0.28892216086387634,0.6258351802825928,0.3128742575645447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6057906746864319,"y":0.28892216086387634},{"x":0.6169264912605286,"y":0.28892216086387634},{"x":0.6146993041038513,"y":0.3128742575645447},{"x":0.6057906746864319,"y":0.3128742575645447}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6057906746864319,0.28892216086387634,0.6146993041038513,0.3128742575645447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5968819856643677,"y":0.28892216086387634},{"x":0.6080178022384644,"y":0.28892216086387634},{"x":0.6057906746864319,"y":0.3128742575645447},{"x":0.5968819856643677,"y":0.3128742575645447}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5968819856643677,0.28892216086387634,0.6057906746864319,0.3128742575645447]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1358574628829956,"y":0.18712574243545532},{"x":0.8953229188919067,"y":0.18712574243545532},{"x":0.8953229188919067,"y":0.3158682584762573},{"x":0.1358574628829956,"y":0.3158682584762573}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.1308574628829956,0.18012574243545532,0.9003229188919067,0.32286825847625733],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7928730249404907,"y":0.321856290102005},{"x":0.8619153499603271,"y":0.321856290102005},{"x":0.8619153499603271,"y":0.34580838680267334},{"x":0.7928730249404907,"y":0.34580838680267334}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محققان","boundary":[0.7928730249404907,0.321856290102005,0.8619153499603271,0.34580838680267334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7683741450309753,"y":0.321856290102005},{"x":0.7861915230751038,"y":0.321856290102005},{"x":0.7861915230751038,"y":0.34580838680267334},{"x":0.7683741450309753,"y":0.34580838680267334}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پس","boundary":[0.7683741450309753,0.321856290102005,0.7861915230751038,0.34580838680267334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7349665760993958,"y":0.321856290102005},{"x":0.7483296394348145,"y":0.321856290102005},{"x":0.7483296394348145,"y":0.34580838680267334},{"x":0.7349665760993958,"y":0.34580838680267334}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7349665760993958,0.321856290102005,0.7483296394348145,0.34580838680267334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6391982436180115,"y":0.321856290102005},{"x":0.7260578870773315,"y":0.321856290102005},{"x":0.7260578870773315,"y":0.34580838680267334},{"x":0.6391982436180115,"y":0.34580838680267334}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمایشهای","boundary":[0.6391982436180115,0.321856290102005,0.7260578870773315,0.34580838680267334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5723830461502075,"y":0.321856290102005},{"x":0.6236079931259155,"y":0.321856290102005},{"x":0.6236079931259155,"y":0.34580838680267334},{"x":0.5723830461502075,"y":0.34580838680267334}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فراوان","boundary":[0.5723830461502075,0.321856290102005,0.6236079931259155,0.34580838680267334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5233852863311768,"y":0.321856290102005},{"x":0.5612472295761108,"y":0.321856290102005},{"x":0.5612472295761108,"y":0.34580838680267334},{"x":0.5233852863311768,"y":0.34580838680267334}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.5233852863311768,0.321856290102005,0.5612472295761108,0.34580838680267334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46770602464675903,"y":0.321856290102005},{"x":0.5122494697570801,"y":0.321856290102005},{"x":0.5122494697570801,"y":0.34580838680267334},{"x":0.46770602464675903,"y":0.34580838680267334}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.46770602464675903,0.321856290102005,0.5122494697570801,0.34580838680267334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37861916422843933,"y":0.321856290102005},{"x":0.4587973356246948,"y":0.321856290102005},{"x":0.4587973356246948,"y":0.34580838680267334},{"x":0.37861916422843933,"y":0.34580838680267334}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.37861916422843933,0.321856290102005,0.4587973356246948,0.34580838680267334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30289533734321594,"y":0.321856290102005},{"x":0.37193763256073,"y":0.321856290102005},{"x":0.37193763256073,"y":0.34580838680267334},{"x":0.30289533734321594,"y":0.34580838680267334}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیمیایی","boundary":[0.30289533734321594,0.321856290102005,0.37193763256073,0.34580838680267334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25612473487854004,"y":0.321856290102005},{"x":0.29398664832115173,"y":0.321856290102005},{"x":0.29398664832115173,"y":0.34580838680267334},{"x":0.25612473487854004,"y":0.34580838680267334}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آگار","boundary":[0.25612473487854004,0.321856290102005,0.29398664832115173,0.34580838680267334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19153675436973572,"y":0.321856290102005},{"x":0.2494432032108307,"y":0.321856290102005},{"x":0.2494432032108307,"y":0.34580838680267334},{"x":0.19153675436973572,"y":0.34580838680267334}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متوجه","boundary":[0.19153675436973572,0.321856290102005,0.2494432032108307,0.34580838680267334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13808463513851166,"y":0.321856290102005},{"x":0.18485523760318756,"y":0.321856290102005},{"x":0.18485523760318756,"y":0.34580838680267334},{"x":0.13808463513851166,"y":0.34580838680267334}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شدند","boundary":[0.13808463513851166,0.321856290102005,0.18485523760318756,0.34580838680267334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8708240389823914,"y":0.35628741979599},{"x":0.8864142298698425,"y":0.35628741979599},{"x":0.8864142298698425,"y":0.38173651695251465},{"x":0.8708240389823914,"y":0.38173651695251465}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.8708240389823914,0.35628741979599,0.8864142298698425,0.38173651695251465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8240534663200378,"y":0.35628741979599},{"x":0.8641425371170044,"y":0.35628741979599},{"x":0.8641425371170044,"y":0.38173651695251465},{"x":0.8240534663200378,"y":0.38173651695251465}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آگار","boundary":[0.8240534663200378,0.35628741979599,0.8641425371170044,0.38173651695251465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505567669868469,"y":0.35628741979599},{"x":0.8173719644546509,"y":0.35628741979599},{"x":0.8173719644546509,"y":0.38173651695251465},{"x":0.7505567669868469,"y":0.38173651695251465}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترکیبهای","boundary":[0.7505567669868469,0.35628741979599,0.8173719644546509,0.38173651695251465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7104676961898804,"y":0.35628741979599},{"x":0.7327394485473633,"y":0.35628741979599},{"x":0.7327394485473633,"y":0.38173651695251465},{"x":0.7104676961898804,"y":0.38173651695251465}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پلی","boundary":[0.7104676961898804,0.35628741979599,0.7327394485473633,0.38173651695251465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6146993041038513,"y":0.35628741979599},{"x":0.6993318200111389,"y":0.35628741979599},{"x":0.6993318200111389,"y":0.38173651695251465},{"x":0.6146993041038513,"y":0.38173651695251465}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساکاریدی","boundary":[0.6146993041038513,0.35628741979599,0.6993318200111389,0.38173651695251465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5567928552627563,"y":0.35628741979599},{"x":0.6035634875297546,"y":0.35628741979599},{"x":0.6035634875297546,"y":0.38173651695251465},{"x":0.5567928552627563,"y":0.38173651695251465}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.5567928552627563,0.35628741979599,0.6035634875297546,0.38173651695251465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4877505600452423,"y":0.35628741979599},{"x":0.5478841662406921,"y":0.35628741979599},{"x":0.5478841662406921,"y":0.38173651695251465},{"x":0.4877505600452423,"y":0.38173651695251465}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکراری","boundary":[0.4877505600452423,0.35628741979599,0.5478841662406921,0.38173651695251465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4610244929790497,"y":0.35628741979599},{"x":0.47661471366882324,"y":0.35628741979599},{"x":0.47661471366882324,"y":0.38173651695251465},{"x":0.4610244929790497,"y":0.38173651695251465}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4610244929790497,0.35628741979599,0.47661471366882324,0.38173651695251465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3763919770717621,"y":0.35628741979599},{"x":0.4543429911136627,"y":0.35628741979599},{"x":0.4543429911136627,"y":0.38173651695251465},{"x":0.3763919770717621,"y":0.38173651695251465}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واحدهای","boundary":[0.3763919770717621,0.35628741979599,0.4543429911136627,0.38173651695251465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2293986678123474,"y":0.35628741979599},{"x":0.23830735683441162,"y":0.35628741979599},{"x":0.23830735683441162,"y":0.38173651695251465},{"x":0.2293986678123474,"y":0.38173651695251465}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"D","boundary":[0.2293986678123474,0.35628741979599,0.23830735683441162,0.38173651695251465]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13808463513851166,"y":0.321856290102005},{"x":0.8864142298698425,"y":0.321856290102005},{"x":0.8864142298698425,"y":0.38173651695251465},{"x":0.13808463513851166,"y":0.38173651695251465}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.13308463513851165,0.314856290102005,0.8914142298698425,0.38873651695251465],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24721603095531464,"y":0.35628741979599},{"x":0.2583518922328949,"y":0.35628741979599},{"x":0.2583518922328949,"y":0.38173651695251465},{"x":0.24721603095531464,"y":0.38173651695251465}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.24721603095531464,0.35628741979599,0.2583518922328949,0.38173651695251465]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24721603095531464,"y":0.35628741979599},{"x":0.2583518922328949,"y":0.35628741979599},{"x":0.2583518922328949,"y":0.38173651695251465},{"x":0.24721603095531464,"y":0.38173651695251465}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.24221603095531463,0.34928741979599,0.2633518922328949,0.38873651695251465],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2583518922328949,"y":0.35628741979599},{"x":0.35412025451660156,"y":0.35628741979599},{"x":0.35412025451660156,"y":0.38173651695251465},{"x":0.2583518922328949,"y":0.38173651695251465}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Galactose","boundary":[0.2583518922328949,0.35628741979599,0.35412025451660156,0.38173651695251465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20935411751270294,"y":0.35628741979599},{"x":0.2204899787902832,"y":0.35628741979599},{"x":0.2204899787902832,"y":0.38173651695251465},{"x":0.20935411751270294,"y":0.38173651695251465}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.20935411751270294,0.35628741979599,0.2204899787902832,0.38173651695251465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19821825623512268,"y":0.35628741979599},{"x":0.2071269452571869,"y":0.35628741979599},{"x":0.2071269452571869,"y":0.38173651695251465},{"x":0.19821825623512268,"y":0.38173651695251465}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.19821825623512268,0.35628741979599,0.2071269452571869,0.38173651695251465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18485523760318756,"y":0.35628741979599},{"x":0.19599108397960663,"y":0.35628741979599},{"x":0.19599108397960663,"y":0.38173651695251465},{"x":0.18485523760318756,"y":0.38173651695251465}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.18485523760318756,0.35628741979599,0.19599108397960663,0.38173651695251465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1692650318145752,"y":0.35628741979599},{"x":0.18040089309215546,"y":0.35628741979599},{"x":0.18040089309215546,"y":0.38173651695251465},{"x":0.1692650318145752,"y":0.38173651695251465}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.1692650318145752,0.35628741979599,0.18040089309215546,0.38173651695251465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15812917053699493,"y":0.35628741979599},{"x":0.1692650318145752,"y":0.35628741979599},{"x":0.1692650318145752,"y":0.38173651695251465},{"x":0.15812917053699493,"y":0.38173651695251465}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.15812917053699493,0.35628741979599,0.1692650318145752,0.38173651695251465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13808463513851166,"y":0.35628741979599},{"x":0.14922049641609192,"y":0.35628741979599},{"x":0.14922049641609192,"y":0.38173651695251465},{"x":0.13808463513851166,"y":0.38173651695251465}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.13808463513851166,0.35628741979599,0.14922049641609192,0.38173651695251465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1314031183719635,"y":0.35628741979599},{"x":0.14253897964954376,"y":0.35628741979599},{"x":0.14253897964954376,"y":0.38173651695251465},{"x":0.1314031183719635,"y":0.38173651695251465}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.1314031183719635,0.35628741979599,0.14253897964954376,0.38173651695251465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8752784132957458,"y":0.39371258020401},{"x":0.8841871023178101,"y":0.39371258020401},{"x":0.8841871023178101,"y":0.413173645734787},{"x":0.8752784132957458,"y":0.413173645734787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.8752784132957458,0.39371258020401,0.8841871023178101,0.413173645734787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8663697242736816,"y":0.39371258020401},{"x":0.8752784132957458,"y":0.39371258020401},{"x":0.8752784132957458,"y":0.413173645734787},{"x":0.8663697242736816,"y":0.413173645734787}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8663697242736816,0.39371258020401,0.8752784132957458,0.413173645734787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8485523462295532,"y":0.39371258020401},{"x":0.8574610352516174,"y":0.39371258020401},{"x":0.8574610352516174,"y":0.413173645734787},{"x":0.8485523462295532,"y":0.413173645734787}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.8485523462295532,0.39371258020401,0.8574610352516174,0.413173645734787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.839643657207489,"y":0.39371258020401},{"x":0.8485523462295532,"y":0.39371258020401},{"x":0.8485523462295532,"y":0.413173645734787},{"x":0.839643657207489,"y":0.413173645734787}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.839643657207489,0.39371258020401,0.8485523462295532,0.413173645734787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8240534663200378,"y":0.39371258020401},{"x":0.832962155342102,"y":0.39371258020401},{"x":0.832962155342102,"y":0.413173645734787},{"x":0.8240534663200378,"y":0.413173645734787}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8240534663200378,0.39371258020401,0.832962155342102,0.413173645734787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5902004241943359,"y":0.39371258020401},{"x":0.6770601272583008,"y":0.39371258020401},{"x":0.6770601272583008,"y":0.413173645734787},{"x":0.5902004241943359,"y":0.413173645734787}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Anhydro","boundary":[0.5902004241943359,0.39371258020401,0.6770601272583008,0.413173645734787]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1314031183719635,"y":0.35628741979599},{"x":0.8841871023178101,"y":0.35628741979599},{"x":0.8841871023178101,"y":0.413173645734787},{"x":0.1314031183719635,"y":0.413173645734787}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.1264031183719635,0.34928741979599,0.8891871023178101,0.420173645734787],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6815145015716553,"y":0.39371258020401},{"x":0.6904231905937195,"y":0.39371258020401},{"x":0.6904231905937195,"y":0.413173645734787},{"x":0.6815145015716553,"y":0.413173645734787}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6815145015716553,0.39371258020401,0.6904231905937195,0.413173645734787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6904231905937195,"y":0.39371258020401},{"x":0.6993318200111389,"y":0.39371258020401},{"x":0.6993318200111389,"y":0.413173645734787},{"x":0.6904231905937195,"y":0.413173645734787}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"L","boundary":[0.6904231905937195,0.39371258020401,0.6993318200111389,0.413173645734787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7060133814811707,"y":0.39371258020401},{"x":0.7149220705032349,"y":0.39371258020401},{"x":0.7149220705032349,"y":0.413173645734787},{"x":0.7060133814811707,"y":0.413173645734787}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7060133814811707,0.39371258020401,0.7149220705032349,0.413173645734787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7149220705032349,"y":0.39371258020401},{"x":0.8106904029846191,"y":0.39371258020401},{"x":0.8106904029846191,"y":0.413173645734787},{"x":0.7149220705032349,"y":0.413173645734787}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Galactose","boundary":[0.7149220705032349,0.39371258020401,0.8106904029846191,0.413173645734787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5812917351722717,"y":0.39371258020401},{"x":0.5879732966423035,"y":0.39371258020401},{"x":0.5879732966423035,"y":0.413173645734787},{"x":0.5812917351722717,"y":0.413173645734787}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5812917351722717,0.39371258020401,0.5879732966423035,0.413173645734787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5545657277107239,"y":0.39371258020401},{"x":0.5790646076202393,"y":0.39371258020401},{"x":0.5790646076202393,"y":0.413173645734787},{"x":0.5545657277107239,"y":0.413173645734787}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"3,6","boundary":[0.5545657277107239,0.39371258020401,0.5790646076202393,0.413173645734787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5100222826004028,"y":0.39371258020401},{"x":0.5456570386886597,"y":0.39371258020401},{"x":0.5456570386886597,"y":0.413173645734787},{"x":0.5100222826004028,"y":0.413173645734787}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.5100222826004028,0.39371258020401,0.5456570386886597,0.413173645734787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5011135935783386,"y":0.39371258020401},{"x":0.5100222826004028,"y":0.39371258020401},{"x":0.5100222826004028,"y":0.413173645734787},{"x":0.5011135935783386,"y":0.413173645734787}]},"confidence":0.46000000834465027,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5011135935783386,0.39371258020401,0.5100222826004028,0.413173645734787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48552337288856506,"y":0.39371258020401},{"x":0.4944320619106293,"y":0.39371258020401},{"x":0.4944320619106293,"y":0.413173645734787},{"x":0.48552337288856506,"y":0.413173645734787}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.48552337288856506,0.39371258020401,0.4944320619106293,0.413173645734787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47661471366882324,"y":0.39371258020401},{"x":0.48552337288856506,"y":0.39371258020401},{"x":0.48552337288856506,"y":0.413173645734787},{"x":0.47661471366882324,"y":0.413173645734787}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.47661471366882324,0.39371258020401,0.48552337288856506,0.413173645734787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4587973356246948,"y":0.39371258020401},{"x":0.46770602464675903,"y":0.39371258020401},{"x":0.46770602464675903,"y":0.413173645734787},{"x":0.4587973356246948,"y":0.413173645734787}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.4587973356246948,0.39371258020401,0.46770602464675903,0.413173645734787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4521158039569855,"y":0.39371258020401},{"x":0.4610244929790497,"y":0.39371258020401},{"x":0.4610244929790497,"y":0.413173645734787},{"x":0.4521158039569855,"y":0.413173645734787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4521158039569855,0.39371258020401,0.4610244929790497,0.413173645734787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42984411120414734,"y":0.39371258020401},{"x":0.43875277042388916,"y":0.39371258020401},{"x":0.43875277042388916,"y":0.413173645734787},{"x":0.42984411120414734,"y":0.413173645734787}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۷","boundary":[0.42984411120414734,0.39371258020401,0.43875277042388916,0.413173645734787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42538976669311523,"y":0.39371258020401},{"x":0.43429845571517944,"y":0.39371258020401},{"x":0.43429845571517944,"y":0.413173645734787},{"x":0.42538976669311523,"y":0.413173645734787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.42538976669311523,0.39371258020401,0.43429845571517944,0.413173645734787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40534520149230957,"y":0.39371258020401},{"x":0.4142538905143738,"y":0.39371258020401},{"x":0.4142538905143738,"y":0.413173645734787},{"x":0.40534520149230957,"y":0.413173645734787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.40534520149230957,0.39371258020401,0.4142538905143738,0.413173645734787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39643651247024536,"y":0.39371258020401},{"x":0.40534520149230957,"y":0.39371258020401},{"x":0.40534520149230957,"y":0.413173645734787},{"x":0.39643651247024536,"y":0.413173645734787}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.39643651247024536,0.39371258020401,0.40534520149230957,0.413173645734787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37861916422843933,"y":0.39371258020401},{"x":0.38752785325050354,"y":0.39371258020401},{"x":0.38752785325050354,"y":0.413173645734787},{"x":0.37861916422843933,"y":0.413173645734787}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۹","boundary":[0.37861916422843933,0.39371258020401,0.38752785325050354,0.413173645734787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3697104752063751,"y":0.39371258020401},{"x":0.37861916422843933,"y":0.39371258020401},{"x":0.37861916422843933,"y":0.413173645734787},{"x":0.3697104752063751,"y":0.413173645734787}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3697104752063751,0.39371258020401,0.37861916422843933,0.413173645734787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3608017861843109,"y":0.39371258020401},{"x":0.3697104752063751,"y":0.39371258020401},{"x":0.3697104752063751,"y":0.413173645734787},{"x":0.3608017861843109,"y":0.413173645734787}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3608017861843109,0.39371258020401,0.3697104752063751,0.413173645734787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8040089011192322,"y":0.423652708530426},{"x":0.8574610352516174,"y":0.423652708530426},{"x":0.8574610352516174,"y":0.4491018056869507},{"x":0.8040089011192322,"y":0.4491018056869507}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"براساس","boundary":[0.8040089011192322,0.423652708530426,0.8574610352516174,0.4491018056869507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.730512261390686,"y":0.423652708530426},{"x":0.781737208366394,"y":0.423652708530426},{"x":0.781737208366394,"y":0.4491018056869507},{"x":0.730512261390686,"y":0.4491018056869507}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدارک","boundary":[0.730512261390686,0.423652708530426,0.781737208366394,0.4491018056869507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503340601921082,"y":0.423652708530426},{"x":0.7149220705032349,"y":0.423652708530426},{"x":0.7149220705032349,"y":0.4491018056869507},{"x":0.6503340601921082,"y":0.4491018056869507}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.6503340601921082,0.423652708530426,0.7149220705032349,0.4491018056869507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6391982436180115,"y":0.423652708530426},{"x":0.6503340601921082,"y":0.423652708530426},{"x":0.6503340601921082,"y":0.4491018056869507},{"x":0.6391982436180115,"y":0.4491018056869507}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6391982436180115,0.423652708530426,0.6503340601921082,0.4491018056869507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5991091132164001,"y":0.423652708530426},{"x":0.6325166821479797,"y":0.423652708530426},{"x":0.6325166821479797,"y":0.4491018056869507},{"x":0.5991091132164001,"y":0.4491018056869507}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.5991091132164001,0.423652708530426,0.6325166821479797,0.4491018056869507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5812917351722717,"y":0.423652708530426},{"x":0.5991091132164001,"y":0.423652708530426},{"x":0.5991091132164001,"y":0.4491018056869507},{"x":0.5812917351722717,"y":0.4491018056869507}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5812917351722717,0.423652708530426,0.5991091132164001,0.4491018056869507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5434298515319824,"y":0.423652708530426},{"x":0.5657015442848206,"y":0.423652708530426},{"x":0.5657015442848206,"y":0.4491018056869507},{"x":0.5434298515319824,"y":0.4491018056869507}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5434298515319824,0.423652708530426,0.5657015442848206,0.4491018056869507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5144765973091125,"y":0.423652708530426},{"x":0.5367483496665955,"y":0.423652708530426},{"x":0.5367483496665955,"y":0.4491018056869507},{"x":0.5144765973091125,"y":0.4491018056869507}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.5144765973091125,0.423652708530426,0.5367483496665955,0.4491018056869507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4565701484680176,"y":0.423652708530426},{"x":0.5100222826004028,"y":0.423652708530426},{"x":0.5100222826004028,"y":0.4491018056869507},{"x":0.4565701484680176,"y":0.4491018056869507}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اکنون","boundary":[0.4565701484680176,0.423652708530426,0.5100222826004028,0.4491018056869507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4142538905143738,"y":0.423652708530426},{"x":0.4498886466026306,"y":0.423652708530426},{"x":0.4498886466026306,"y":0.4491018056869507},{"x":0.4142538905143738,"y":0.4491018056869507}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آگار","boundary":[0.4142538905143738,0.423652708530426,0.4498886466026306,0.4491018056869507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3474387526512146,"y":0.423652708530426},{"x":0.40534520149230957,"y":0.423652708530426},{"x":0.40534520149230957,"y":0.4491018056869507},{"x":0.3474387526512146,"y":0.4491018056869507}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نامیده","boundary":[0.3474387526512146,0.423652708530426,0.40534520149230957,0.4491018056869507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.320712685585022,"y":0.423652708530426},{"x":0.3429844081401825,"y":0.423652708530426},{"x":0.3429844081401825,"y":0.4491018056869507},{"x":0.320712685585022,"y":0.4491018056869507}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.320712685585022,0.423652708530426,0.3429844081401825,0.4491018056869507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2761692702770233,"y":0.423652708530426},{"x":0.314031183719635,"y":0.423652708530426},{"x":0.314031183719635,"y":0.4491018056869507},{"x":0.2761692702770233,"y":0.4491018056869507}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.2761692702770233,0.423652708530426,0.314031183719635,0.4491018056869507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24498885869979858,"y":0.423652708530426},{"x":0.2672605812549591,"y":0.423652708530426},{"x":0.2672605812549591,"y":0.4491018056869507},{"x":0.24498885869979858,"y":0.4491018056869507}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.24498885869979858,0.423652708530426,0.2672605812549591,0.4491018056869507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18040089309215546,"y":0.423652708530426},{"x":0.23830735683441162,"y":0.423652708530426},{"x":0.23830735683441162,"y":0.4491018056869507},{"x":0.18040089309215546,"y":0.4491018056869507}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اواسط","boundary":[0.18040089309215546,0.423652708530426,0.23830735683441162,0.4491018056869507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1358574628829956,"y":0.423652708530426},{"x":0.1737193763256073,"y":0.423652708530426},{"x":0.1737193763256073,"y":0.4491018056869507},{"x":0.1358574628829956,"y":0.4491018056869507}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرن","boundary":[0.1358574628829956,0.423652708530426,0.1737193763256073,0.4491018056869507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8129175901412964,"y":0.455089807510376},{"x":0.890868604183197,"y":0.455089807510376},{"x":0.890868604183197,"y":0.485029935836792},{"x":0.8129175901412964,"y":0.485029935836792}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هفدهم","boundary":[0.8129175901412964,0.455089807510376,0.890868604183197,0.485029935836792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7995545864105225,"y":0.455089807510376},{"x":0.8106904029846191,"y":0.455089807510376},{"x":0.8106904029846191,"y":0.485029935836792},{"x":0.7995545864105225,"y":0.485029935836792}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7995545864105225,0.455089807510376,0.8106904029846191,0.485029935836792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7795100212097168,"y":0.455089807510376},{"x":0.7928730249404907,"y":0.455089807510376},{"x":0.7928730249404907,"y":0.485029935836792},{"x":0.7795100212097168,"y":0.485029935836792}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۷","boundary":[0.7795100212097168,0.455089807510376,0.7928730249404907,0.485029935836792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7706013321876526,"y":0.455089807510376},{"x":0.7839643359184265,"y":0.455089807510376},{"x":0.7839643359184265,"y":0.485029935836792},{"x":0.7706013321876526,"y":0.485029935836792}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7706013321876526,0.455089807510376,0.7839643359184265,0.485029935836792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7416480779647827,"y":0.455089807510376},{"x":0.7661470174789429,"y":0.455089807510376},{"x":0.7661470174789429,"y":0.485029935836792},{"x":0.7416480779647827,"y":0.485029935836792}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۰","boundary":[0.7416480779647827,0.455089807510376,0.7661470174789429,0.485029935836792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.730512261390686,"y":0.455089807510376},{"x":0.74387526512146,"y":0.455089807510376},{"x":0.74387526512146,"y":0.485029935836792},{"x":0.730512261390686,"y":0.485029935836792}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.730512261390686,0.455089807510376,0.74387526512146,0.485029935836792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993318200111389,"y":0.455089807510376},{"x":0.7238307595252991,"y":0.455089807510376},{"x":0.7238307595252991,"y":0.485029935836792},{"x":0.6993318200111389,"y":0.485029935836792}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۱","boundary":[0.6993318200111389,0.455089807510376,0.7238307595252991,0.485029935836792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6904231905937195,"y":0.455089807510376},{"x":0.7037861943244934,"y":0.455089807510376},{"x":0.7037861943244934,"y":0.485029935836792},{"x":0.6904231905937195,"y":0.485029935836792}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6904231905937195,0.455089807510376,0.7037861943244934,0.485029935836792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6525612473487854,"y":0.455089807510376},{"x":0.685968816280365,"y":0.455089807510376},{"x":0.685968816280365,"y":0.485029935836792},{"x":0.6525612473487854,"y":0.485029935836792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6525612473487854,0.455089807510376,0.685968816280365,0.485029935836792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5879732966423035,"y":0.455089807510376},{"x":0.6503340601921082,"y":0.455089807510376},{"x":0.6503340601921082,"y":0.485029935836792},{"x":0.5879732966423035,"y":0.485029935836792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.5879732966423035,0.455089807510376,0.6503340601921082,0.485029935836792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.518930971622467,"y":0.455089807510376},{"x":0.583518922328949,"y":0.455089807510376},{"x":0.583518922328949,"y":0.485029935836792},{"x":0.518930971622467,"y":0.485029935836792}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"کاملا","boundary":[0.518930971622467,0.455089807510376,0.583518922328949,0.485029935836792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43429845571517944,"y":0.455089807510376},{"x":0.5211581587791443,"y":0.455089807510376},{"x":0.5211581587791443,"y":0.485029935836792},{"x":0.43429845571517944,"y":0.485029935836792}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تصادفی","boundary":[0.43429845571517944,0.455089807510376,0.5211581587791443,0.485029935836792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.365256130695343,"y":0.455089807510376},{"x":0.4276169240474701,"y":0.455089807510376},{"x":0.4276169240474701,"y":0.485029935836792},{"x":0.365256130695343,"y":0.485029935836792}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توسط","boundary":[0.365256130695343,0.455089807510376,0.4276169240474701,0.485029935836792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394208312034607,"y":0.455089807510376},{"x":0.35412025451660156,"y":0.455089807510376},{"x":0.35412025451660156,"y":0.485029935836792},{"x":0.27394208312034607,"y":0.485029935836792}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهماندار","boundary":[0.27394208312034607,0.455089807510376,0.35412025451660156,0.485029935836792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22271715104579926,"y":0.455089807510376},{"x":0.262806236743927,"y":0.455089807510376},{"x":0.262806236743927,"y":0.485029935836792},{"x":0.22271715104579926,"y":0.485029935836792}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هتلی","boundary":[0.22271715104579926,0.455089807510376,0.262806236743927,0.485029935836792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18485523760318756,"y":0.455089807510376},{"x":0.211581289768219,"y":0.455089807510376},{"x":0.211581289768219,"y":0.485029935836792},{"x":0.18485523760318756,"y":0.485029935836792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.18485523760318756,0.455089807510376,0.211581289768219,0.485029935836792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12917594611644745,"y":0.455089807510376},{"x":0.1826280653476715,"y":0.455089807510376},{"x":0.1826280653476715,"y":0.485029935836792},{"x":0.12917594611644745,"y":0.485029935836792}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهر","boundary":[0.12917594611644745,0.455089807510376,0.1826280653476715,0.485029935836792]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12917594611644745,"y":0.39371258020401},{"x":0.890868604183197,"y":0.39371258020401},{"x":0.890868604183197,"y":0.485029935836792},{"x":0.12917594611644745,"y":0.485029935836792}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.12417594611644744,0.38671258020401,0.895868604183197,0.492029935836792],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6837416291236877,"y":0.4940119683742523},{"x":0.795100212097168,"y":0.4940119683742523},{"x":0.795100212097168,"y":0.514970064163208},{"x":0.6837416291236877,"y":0.514970064163208}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Trozaemon","boundary":[0.6837416291236877,0.4940119683742523,0.795100212097168,0.514970064163208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8017817139625549,"y":0.4940119683742523},{"x":0.8106904029846191,"y":0.4940119683742523},{"x":0.8106904029846191,"y":0.514970064163208},{"x":0.8017817139625549,"y":0.514970064163208}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8017817139625549,0.4940119683742523,0.8106904029846191,0.514970064163208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8062360882759094,"y":0.4940119683742523},{"x":0.8841871023178101,"y":0.4940119683742523},{"x":0.8841871023178101,"y":0.514970064163208},{"x":0.8062360882759094,"y":0.514970064163208}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Minoya","boundary":[0.8062360882759094,0.4940119683742523,0.8841871023178101,0.514970064163208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6391982436180115,"y":0.4940119683742523},{"x":0.679287314414978,"y":0.4940119683742523},{"x":0.679287314414978,"y":0.514970064163208},{"x":0.6391982436180115,"y":0.514970064163208}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کشف","boundary":[0.6391982436180115,0.4940119683742523,0.679287314414978,0.514970064163208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5924276113510132,"y":0.4940119683742523},{"x":0.6213808655738831,"y":0.4940119683742523},{"x":0.6213808655738831,"y":0.514970064163208},{"x":0.5924276113510132,"y":0.514970064163208}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.5924276113510132,0.4940119683742523,0.6213808655738831,0.514970064163208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5122494697570801,"y":0.4940119683742523},{"x":0.5790646076202393,"y":0.4940119683742523},{"x":0.5790646076202393,"y":0.514970064163208},{"x":0.5122494697570801,"y":0.514970064163208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هتلداران","boundary":[0.5122494697570801,0.4940119683742523,0.5790646076202393,0.514970064163208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.474387526512146,"y":0.4940119683742523},{"x":0.5033407807350159,"y":0.4940119683742523},{"x":0.5033407807350159,"y":0.514970064163208},{"x":0.474387526512146,"y":0.514970064163208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.474387526512146,0.4940119683742523,0.5033407807350159,0.514970064163208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4320712685585022,"y":0.4940119683742523},{"x":0.46325168013572693,"y":0.4940119683742523},{"x":0.46325168013572693,"y":0.514970064163208},{"x":0.4320712685585022,"y":0.514970064163208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.4320712685585022,0.4940119683742523,0.46325168013572693,0.514970064163208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3763919770717621,"y":0.4940119683742523},{"x":0.42093542218208313,"y":0.4940119683742523},{"x":0.42093542218208313,"y":0.514970064163208},{"x":0.3763919770717621,"y":0.514970064163208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غذایی","boundary":[0.3763919770717621,0.4940119683742523,0.42093542218208313,0.514970064163208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3474387526512146,"y":0.49550896883010864},{"x":0.35857459902763367,"y":0.49550896883010864},{"x":0.35857459902763367,"y":0.5164670944213867},{"x":0.3474387526512146,"y":0.5164670944213867}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.3474387526512146,0.49550896883010864,0.35857459902763367,0.5164670944213867]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3095768392086029,"y":0.49550896883010864},{"x":0.34075725078582764,"y":0.49550896883010864},{"x":0.34075725078582764,"y":0.5164670944213867},{"x":0.3095768392086029,"y":0.5164670944213867}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.3095768392086029,0.49550896883010864,0.34075725078582764,0.5164670944213867]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23608018457889557,"y":0.49550896883010864},{"x":0.2962138056755066,"y":0.49550896883010864},{"x":0.2962138056755066,"y":0.5164670944213867},{"x":0.23608018457889557,"y":0.5164670944213867}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پذیرایی","boundary":[0.23608018457889557,0.49550896883010864,0.2962138056755066,0.5164670944213867]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.211581289768219,"y":0.49550896883010864},{"x":0.22271715104579926,"y":0.49550896883010864},{"x":0.22271715104579926,"y":0.5164670944213867},{"x":0.211581289768219,"y":0.5164670944213867}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.211581289768219,0.49550896883010864,0.22271715104579926,0.5164670944213867]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13808463513851166,"y":0.49550896883010864},{"x":0.19821825623512268,"y":0.49550896883010864},{"x":0.19821825623512268,"y":0.5164670944213867},{"x":0.13808463513851166,"y":0.5164670944213867}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهمانان","boundary":[0.13808463513851166,0.49550896883010864,0.19821825623512268,0.5164670944213867]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8797327280044556,"y":0.5254490971565247},{"x":0.890868604183197,"y":0.5254490971565247},{"x":0.890868604183197,"y":0.5494012236595154},{"x":0.8797327280044556,"y":0.5494012236595154}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8797327280044556,0.5254490971565247,0.890868604183197,0.5494012236595154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7906458973884583,"y":0.5254490971565247},{"x":0.8730512261390686,"y":0.5254490971565247},{"x":0.8730512261390686,"y":0.5494012236595154},{"x":0.7906458973884583,"y":0.5494012236595154}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمینداران","boundary":[0.7906458973884583,0.5254490971565247,0.8730512261390686,0.5494012236595154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7461024522781372,"y":0.5254490971565247},{"x":0.781737208366394,"y":0.5254490971565247},{"x":0.781737208366394,"y":0.5494012236595154},{"x":0.7461024522781372,"y":0.5494012236595154}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بزرگ","boundary":[0.7461024522781372,0.5254490971565247,0.781737208366394,0.5494012236595154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7060133814811707,"y":0.5254490971565247},{"x":0.7260578870773315,"y":0.5254490971565247},{"x":0.7260578870773315,"y":0.5494012236595154},{"x":0.7060133814811707,"y":0.5494012236595154}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7060133814811707,0.5254490971565247,0.7260578870773315,0.5494012236595154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6592427492141724,"y":0.5254490971565247},{"x":0.6993318200111389,"y":0.5254490971565247},{"x":0.6993318200111389,"y":0.5494012236595154},{"x":0.6592427492141724,"y":0.5494012236595154}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6592427492141724,0.5254490971565247,0.6993318200111389,0.5494012236595154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583518922328949,"y":0.5254490971565247},{"x":0.6481069326400757,"y":0.5254490971565247},{"x":0.6481069326400757,"y":0.5494012236595154},{"x":0.583518922328949,"y":0.5494012236595154}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمستان","boundary":[0.583518922328949,0.5254490971565247,0.6481069326400757,0.5494012236595154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5612472295761108,"y":0.5254490971565247},{"x":0.5746102333068848,"y":0.5254490971565247},{"x":0.5746102333068848,"y":0.5494012236595154},{"x":0.5612472295761108,"y":0.5494012236595154}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5612472295761108,0.5254490971565247,0.5746102333068848,0.5494012236595154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4788418710231781,"y":0.5254490971565247},{"x":0.5456570386886597,"y":0.5254490971565247},{"x":0.5456570386886597,"y":0.5494012236595154},{"x":0.4788418710231781,"y":0.5494012236595154}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جلبکهای","boundary":[0.4788418710231781,0.5254490971565247,0.5456570386886597,0.5494012236595154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4097995460033417,"y":0.5254490971565247},{"x":0.4610244929790497,"y":0.5254490971565247},{"x":0.4610244929790497,"y":0.5494012236595154},{"x":0.4097995460033417,"y":0.5494012236595154}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دریایی","boundary":[0.4097995460033417,0.5254490971565247,0.4610244929790497,0.5494012236595154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3853006660938263,"y":0.5254490971565247},{"x":0.39643651247024536,"y":0.5254490971565247},{"x":0.39643651247024536,"y":0.5494012236595154},{"x":0.3853006660938263,"y":0.5494012236595154}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3853006660938263,0.5254490971565247,0.39643651247024536,0.5494012236595154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28953230381011963,"y":0.5254490971565247},{"x":0.37861916422843933,"y":0.5254490971565247},{"x":0.37861916422843933,"y":0.5494012236595154},{"x":0.28953230381011963,"y":0.5494012236595154}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"Gelidium","boundary":[0.28953230381011963,0.5254490971565247,0.37861916422843933,0.5494012236595154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806236147880554,"y":0.5254490971565247},{"x":0.28953230381011963,"y":0.5254490971565247},{"x":0.28953230381011963,"y":0.5494012236595154},{"x":0.2806236147880554,"y":0.5494012236595154}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.2806236147880554,0.5254490971565247,0.28953230381011963,0.5494012236595154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23385301232337952,"y":0.5254490971565247},{"x":0.2761692702770233,"y":0.5254490971565247},{"x":0.2761692702770233,"y":0.5494012236595154},{"x":0.23385301232337952,"y":0.5494012236595154}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.23385301232337952,0.5254490971565247,0.2761692702770233,0.5494012236595154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19821825623512268,"y":0.5254490971565247},{"x":0.2249443233013153,"y":0.5254490971565247},{"x":0.2249443233013153,"y":0.5494012236595154},{"x":0.19821825623512268,"y":0.5494012236595154}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.19821825623512268,0.5254490971565247,0.2249443233013153,0.5494012236595154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14253897964954376,"y":0.5254490971565247},{"x":0.19153675436973572,"y":0.5254490971565247},{"x":0.19153675436973572,"y":0.5494012236595154},{"x":0.14253897964954376,"y":0.5494012236595154}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کردند","boundary":[0.14253897964954376,0.5254490971565247,0.19153675436973572,0.5494012236595154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12917594611644745,"y":0.5254490971565247},{"x":0.1403118073940277,"y":0.5254490971565247},{"x":0.1403118073940277,"y":0.5494012236595154},{"x":0.12917594611644745,"y":0.5494012236595154}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.12917594611644745,0.5254490971565247,0.1403118073940277,0.5494012236595154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8552338480949402,"y":0.561377227306366},{"x":0.8886414170265198,"y":0.561377227306366},{"x":0.8886414170265198,"y":0.583832323551178},{"x":0.8552338480949402,"y":0.583832323551178}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وقتی","boundary":[0.8552338480949402,0.561377227306366,0.8886414170265198,0.583832323551178]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218262791633606,"y":0.561377227306366},{"x":0.8418708443641663,"y":0.561377227306366},{"x":0.8418708443641663,"y":0.583832323551178},{"x":0.8218262791633606,"y":0.583832323551178}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پس","boundary":[0.8218262791633606,0.561377227306366,0.8418708443641663,0.583832323551178]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7594654560089111,"y":0.561377227306366},{"x":0.8040089011192322,"y":0.561377227306366},{"x":0.8040089011192322,"y":0.583832323551178},{"x":0.7594654560089111,"y":0.583832323551178}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مانده","boundary":[0.7594654560089111,0.561377227306366,0.8040089011192322,0.583832323551178]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7282850742340088,"y":0.561377227306366},{"x":0.7572383284568787,"y":0.561377227306366},{"x":0.7572383284568787,"y":0.583832323551178},{"x":0.7282850742340088,"y":0.583832323551178}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7282850742340088,0.561377227306366,0.7572383284568787,0.583832323551178]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6592427492141724,"y":0.561377227306366},{"x":0.7104676961898804,"y":0.561377227306366},{"x":0.7104676961898804,"y":0.583832323551178},{"x":0.6592427492141724,"y":0.583832323551178}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غذاها","boundary":[0.6592427492141724,0.561377227306366,0.7104676961898804,0.583832323551178]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6124721765518188,"y":0.561377227306366},{"x":0.6525612473487854,"y":0.561377227306366},{"x":0.6525612473487854,"y":0.583832323551178},{"x":0.6124721765518188,"y":0.583832323551178}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدتی","boundary":[0.6124721765518188,0.561377227306366,0.6525612473487854,0.583832323551178]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5812917351722717,"y":0.561377227306366},{"x":0.5946547985076904,"y":0.561377227306366},{"x":0.5946547985076904,"y":0.583832323551178},{"x":0.5812917351722717,"y":0.583832323551178}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5812917351722717,0.561377227306366,0.5946547985076904,0.583832323551178]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5389754772186279,"y":0.561377227306366},{"x":0.570155918598175,"y":0.561377227306366},{"x":0.570155918598175,"y":0.583832323551178},{"x":0.5389754772186279,"y":0.583832323551178}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ماند","boundary":[0.5389754772186279,0.561377227306366,0.570155918598175,0.583832323551178]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4832962155342102,"y":0.561377227306366},{"x":0.5278396606445312,"y":0.561377227306366},{"x":0.5278396606445312,"y":0.583832323551178},{"x":0.4832962155342102,"y":0.583832323551178}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داخل","boundary":[0.4832962155342102,0.561377227306366,0.5278396606445312,0.583832323551178]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4409799575805664,"y":0.561377227306366},{"x":0.46770602464675903,"y":0.561377227306366},{"x":0.46770602464675903,"y":0.583832323551178},{"x":0.4409799575805664,"y":0.583832323551178}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.4409799575805664,0.561377227306366,0.46770602464675903,0.583832323551178]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4187082350254059,"y":0.561377227306366},{"x":0.4320712685585022,"y":0.561377227306366},{"x":0.4320712685585022,"y":0.583832323551178},{"x":0.4187082350254059,"y":0.583832323551178}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4187082350254059,0.561377227306366,0.4320712685585022,0.583832323551178]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36302894353866577,"y":0.561377227306366},{"x":0.4097995460033417,"y":0.561377227306366},{"x":0.4097995460033417,"y":0.583832323551178},{"x":0.36302894353866577,"y":0.583832323551178}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.36302894353866577,0.561377227306366,0.4097995460033417,0.583832323551178]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2828507721424103,"y":0.561377227306366},{"x":0.3563474416732788,"y":0.561377227306366},{"x":0.3563474416732788,"y":0.583832323551178},{"x":0.2828507721424103,"y":0.583832323551178}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اسفنجی","boundary":[0.2828507721424103,0.561377227306366,0.3563474416732788,0.583832323551178]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20489977300167084,"y":0.561377227306366},{"x":0.2717149257659912,"y":0.561377227306366},{"x":0.2717149257659912,"y":0.583832323551178},{"x":0.20489977300167084,"y":0.583832323551178}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سفیدی","boundary":[0.20489977300167084,0.561377227306366,0.2717149257659912,0.583832323551178]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13808463513851166,"y":0.561377227306366},{"x":0.18930958211421967,"y":0.561377227306366},{"x":0.18930958211421967,"y":0.583832323551178},{"x":0.13808463513851166,"y":0.583832323551178}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تبدیل","boundary":[0.13808463513851166,0.561377227306366,0.18930958211421967,0.583832323551178]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8708240389823914,"y":0.5928143858909607},{"x":0.8886414170265198,"y":0.5928143858909607},{"x":0.8886414170265198,"y":0.6182634830474854},{"x":0.8708240389823914,"y":0.6182634830474854}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.8708240389823914,0.5928143858909607,0.8886414170265198,0.6182634830474854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8173719644546509,"y":0.5928143858909607},{"x":0.8663697242736816,"y":0.5928143858909607},{"x":0.8663697242736816,"y":0.6182634830474854},{"x":0.8173719644546509,"y":0.6182634830474854}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گشت","boundary":[0.8173719644546509,0.5928143858909607,0.8663697242736816,0.6182634830474854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7906458973884583,"y":0.5928143858909607},{"x":0.8040089011192322,"y":0.5928143858909607},{"x":0.8040089011192322,"y":0.6182634830474854},{"x":0.7906458973884583,"y":0.6182634830474854}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7906458973884583,0.5928143858909607,0.8040089011192322,0.6182634830474854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.737193763256073,"y":0.5928143858909607},{"x":0.7772828340530396,"y":0.5928143858909607},{"x":0.7772828340530396,"y":0.6182634830474854},{"x":0.737193763256073,"y":0.6182634830474854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همان","boundary":[0.737193763256073,0.5928143858909607,0.7772828340530396,0.6182634830474854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6948775053024292,"y":0.5928143858909607},{"x":0.7327394485473633,"y":0.5928143858909607},{"x":0.7327394485473633,"y":0.6182634830474854},{"x":0.6948775053024292,"y":0.6182634830474854}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آگار","boundary":[0.6948775053024292,0.5928143858909607,0.7327394485473633,0.6182634830474854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436525583267212,"y":0.5928143858909607},{"x":0.6881960034370422,"y":0.5928143858909607},{"x":0.6881960034370422,"y":0.6182634830474854},{"x":0.6436525583267212,"y":0.6182634830474854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6436525583267212,0.5928143858909607,0.6881960034370422,0.6182634830474854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6013363003730774,"y":0.5928143858909607},{"x":0.6369710564613342,"y":0.5928143858909607},{"x":0.6369710564613342,"y":0.6182634830474854},{"x":0.6013363003730774,"y":0.6182634830474854}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"البته","boundary":[0.6013363003730774,0.5928143858909607,0.6369710564613342,0.6182634830474854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5545657277107239,"y":0.5928143858909607},{"x":0.5902004241943359,"y":0.5928143858909607},{"x":0.5902004241943359,"y":0.6182634830474854},{"x":0.5545657277107239,"y":0.6182634830474854}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خالص","boundary":[0.5545657277107239,0.5928143858909607,0.5902004241943359,0.6182634830474854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4922049045562744,"y":0.5928143858909607},{"x":0.5367483496665955,"y":0.5928143858909607},{"x":0.5367483496665955,"y":0.6197604537010193},{"x":0.4922049045562744,"y":0.6197604537010193}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.4922049045562744,0.5928143858909607,0.5367483496665955,0.6197604537010193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4409799575805664,"y":0.5928143858909607},{"x":0.47661471366882324,"y":0.5928143858909607},{"x":0.47661471366882324,"y":0.6197604537010193},{"x":0.4409799575805664,"y":0.6197604537010193}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آگار","boundary":[0.4409799575805664,0.5928143858909607,0.47661471366882324,0.6197604537010193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.416481077671051,"y":0.5928143858909607},{"x":0.43875277042388916,"y":0.5928143858909607},{"x":0.43875277042388916,"y":0.6197604537010193},{"x":0.416481077671051,"y":0.6197604537010193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.416481077671051,0.5928143858909607,0.43875277042388916,0.6197604537010193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35857459902763367,"y":0.5928143858909607},{"x":0.4097995460033417,"y":0.5928143858909607},{"x":0.4097995460033417,"y":0.6197604537010193},{"x":0.35857459902763367,"y":0.6197604537010193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراحل","boundary":[0.35857459902763367,0.5928143858909607,0.4097995460033417,0.6197604537010193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3006681501865387,"y":0.5943113565444946},{"x":0.3474387526512146,"y":0.5943113565444946},{"x":0.3474387526512146,"y":0.6197604537010193},{"x":0.3006681501865387,"y":0.6197604537010193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بعدی","boundary":[0.3006681501865387,0.5943113565444946,0.3474387526512146,0.6197604537010193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22717149555683136,"y":0.5943113565444946},{"x":0.2873051166534424,"y":0.5943113565444946},{"x":0.2873051166534424,"y":0.6197604537010193},{"x":0.22717149555683136,"y":0.6197604537010193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.22717149555683136,0.5943113565444946,0.2873051166534424,0.6197604537010193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19821825623512268,"y":0.5943113565444946},{"x":0.2204899787902832,"y":0.5943113565444946},{"x":0.2204899787902832,"y":0.6197604537010193},{"x":0.19821825623512268,"y":0.6197604537010193}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.19821825623512268,0.5943113565444946,0.2204899787902832,0.6197604537010193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14253897964954376,"y":0.5943113565444946},{"x":0.19153675436973572,"y":0.5943113565444946},{"x":0.19153675436973572,"y":0.6197604537010193},{"x":0.14253897964954376,"y":0.6197604537010193}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گرفت","boundary":[0.14253897964954376,0.5943113565444946,0.19153675436973572,0.6197604537010193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1269487738609314,"y":0.5943113565444946},{"x":0.13808463513851166,"y":0.5943113565444946},{"x":0.13808463513851166,"y":0.6197604537010193},{"x":0.1269487738609314,"y":0.6197604537010193}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.1269487738609314,0.5943113565444946,0.13808463513851166,0.6197604537010193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8307349681854248,"y":0.6272454857826233},{"x":0.890868604183197,"y":0.6272454857826233},{"x":0.890868604183197,"y":0.652694582939148},{"x":0.8307349681854248,"y":0.652694582939148}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بنابراین","boundary":[0.8307349681854248,0.6272454857826233,0.890868604183197,0.652694582939148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7995545864105225,"y":0.6272454857826233},{"x":0.8195990920066833,"y":0.6272454857826233},{"x":0.8195990920066833,"y":0.652694582939148},{"x":0.7995545864105225,"y":0.652694582939148}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7995545864105225,0.6272454857826233,0.8195990920066833,0.652694582939148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7550111413002014,"y":0.6272454857826233},{"x":0.7906458973884583,"y":0.6272454857826233},{"x":0.7906458973884583,"y":0.652694582939148},{"x":0.7550111413002014,"y":0.652694582939148}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.7550111413002014,0.6272454857826233,0.7906458973884583,0.652694582939148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7104676961898804,"y":0.6272454857826233},{"x":0.7483296394348145,"y":0.6272454857826233},{"x":0.7483296394348145,"y":0.652694582939148},{"x":0.7104676961898804,"y":0.652694582939148}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گفت","boundary":[0.7104676961898804,0.6272454857826233,0.7483296394348145,0.652694582939148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6837416291236877,"y":0.6272454857826233},{"x":0.6971046924591064,"y":0.6272454857826233},{"x":0.6971046924591064,"y":0.652694582939148},{"x":0.6837416291236877,"y":0.652694582939148}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6837416291236877,0.6272454857826233,0.6971046924591064,0.652694582939148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302895545959473,"y":0.6272454857826233},{"x":0.6748329401016235,"y":0.6272454857826233},{"x":0.6748329401016235,"y":0.652694582939148},{"x":0.6302895545959473,"y":0.652694582939148}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشف","boundary":[0.6302895545959473,0.6272454857826233,0.6748329401016235,0.652694582939148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5924276113510132,"y":0.6272454857826233},{"x":0.6146993041038513,"y":0.6272454857826233},{"x":0.6146993041038513,"y":0.652694582939148},{"x":0.5924276113510132,"y":0.652694582939148}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5924276113510132,0.6272454857826233,0.6146993041038513,0.652694582939148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5456570386886597,"y":0.6272454857826233},{"x":0.5790646076202393,"y":0.6272454857826233},{"x":0.5790646076202393,"y":0.652694582939148},{"x":0.5456570386886597,"y":0.652694582939148}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.5456570386886597,0.6272454857826233,0.5790646076202393,0.652694582939148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5077950954437256,"y":0.6272454857826233},{"x":0.5367483496665955,"y":0.6272454857826233},{"x":0.5367483496665955,"y":0.652694582939148},{"x":0.5077950954437256,"y":0.652694582939148}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5077950954437256,0.6272454857826233,0.5367483496665955,0.652694582939148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4521158039569855,"y":0.6272454857826233},{"x":0.4944320619106293,"y":0.6272454857826233},{"x":0.4944320619106293,"y":0.652694582939148},{"x":0.4521158039569855,"y":0.652694582939148}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اولین","boundary":[0.4521158039569855,0.6272454857826233,0.4944320619106293,0.652694582939148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42093542218208313,"y":0.6272454857826233},{"x":0.44320711493492126,"y":0.6272454857826233},{"x":0.44320711493492126,"y":0.652694582939148},{"x":0.42093542218208313,"y":0.652694582939148}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بار","boundary":[0.42093542218208313,0.6272454857826233,0.44320711493492126,0.652694582939148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39198216795921326,"y":0.6272454857826233},{"x":0.4142538905143738,"y":0.6272454857826233},{"x":0.4142538905143738,"y":0.652694582939148},{"x":0.39198216795921326,"y":0.652694582939148}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.39198216795921326,0.6272454857826233,0.4142538905143738,0.652694582939148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33630290627479553,"y":0.6272454857826233},{"x":0.37861916422843933,"y":0.6272454857826233},{"x":0.37861916422843933,"y":0.652694582939148},{"x":0.33630290627479553,"y":0.652694582939148}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.33630290627479553,0.6272454857826233,0.37861916422843933,0.652694582939148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31625834107398987,"y":0.6272454857826233},{"x":0.3296213746070862,"y":0.6272454857826233},{"x":0.3296213746070862,"y":0.652694582939148},{"x":0.31625834107398987,"y":0.652694582939148}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.31625834107398987,0.6272454857826233,0.3296213746070862,0.652694582939148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.262806236743927,"y":0.6272454857826233},{"x":0.30734965205192566,"y":0.6272454857826233},{"x":0.30734965205192566,"y":0.652694582939148},{"x":0.262806236743927,"y":0.652694582939148}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"قصد","boundary":[0.262806236743927,0.6272454857826233,0.30734965205192566,0.652694582939148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2160356342792511,"y":0.6272454857826233},{"x":0.26057907938957214,"y":0.6272454857826233},{"x":0.26057907938957214,"y":0.652694582939148},{"x":0.2160356342792511,"y":0.652694582939148}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.2160356342792511,0.6272454857826233,0.26057907938957214,0.652694582939148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18930958211421967,"y":0.6272454857826233},{"x":0.20935411751270294,"y":0.6272454857826233},{"x":0.20935411751270294,"y":0.652694582939148},{"x":0.18930958211421967,"y":0.652694582939148}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.18930958211421967,0.6272454857826233,0.20935411751270294,0.652694582939148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1358574628829956,"y":0.6272454857826233},{"x":0.1826280653476715,"y":0.6272454857826233},{"x":0.1826280653476715,"y":0.652694582939148},{"x":0.1358574628829956,"y":0.652694582939148}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.1358574628829956,0.6272454857826233,0.1826280653476715,0.652694582939148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8797327280044556,"y":0.6616766452789307},{"x":0.890868604183197,"y":0.6616766452789307},{"x":0.890868604183197,"y":0.6856287717819214},{"x":0.8797327280044556,"y":0.6856287717819214}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.8797327280044556,0.6616766452789307,0.890868604183197,0.6856287717819214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8307349681854248,"y":0.6616766452789307},{"x":0.8797327280044556,"y":0.6616766452789307},{"x":0.8797327280044556,"y":0.6856287717819214},{"x":0.8307349681854248,"y":0.6856287717819214}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"غذایی","boundary":[0.8307349681854248,0.6616766452789307,0.8797327280044556,0.6856287717819214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7483296394348145,"y":0.6616766452789307},{"x":0.8129175901412964,"y":0.6616766452789307},{"x":0.8129175901412964,"y":0.6856287717819214},{"x":0.7483296394348145,"y":0.6856287717819214}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"حاضری","boundary":[0.7483296394348145,0.6616766452789307,0.8129175901412964,0.6856287717819214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327394485473633,"y":0.6616766452789307},{"x":0.7416480779647827,"y":0.6616766452789307},{"x":0.7416480779647827,"y":0.6856287717819214},{"x":0.7327394485473633,"y":0.6856287717819214}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.7327394485473633,0.6616766452789307,0.7416480779647827,0.6856287717819214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6971046924591064,"y":0.6616766452789307},{"x":0.7260578870773315,"y":0.6616766452789307},{"x":0.7260578870773315,"y":0.6856287717819214},{"x":0.6971046924591064,"y":0.6856287717819214}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.6971046924591064,0.6616766452789307,0.7260578870773315,0.6856287717819214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.685968816280365,"y":0.6616766452789307},{"x":0.6971046924591064,"y":0.6616766452789307},{"x":0.6971046924591064,"y":0.6856287717819214},{"x":0.685968816280365,"y":0.6856287717819214}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.685968816280365,0.6616766452789307,0.6971046924591064,0.6856287717819214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6592427492141724,"y":0.6616766452789307},{"x":0.685968816280365,"y":0.6616766452789307},{"x":0.685968816280365,"y":0.6856287717819214},{"x":0.6592427492141724,"y":0.6856287717819214}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۲","boundary":[0.6592427492141724,0.6616766452789307,0.685968816280365,0.6856287717819214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6525612473487854,"y":0.6616766452789307},{"x":0.6636971235275269,"y":0.6616766452789307},{"x":0.6636971235275269,"y":0.6856287717819214},{"x":0.6525612473487854,"y":0.6856287717819214}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6525612473487854,0.6616766452789307,0.6636971235275269,0.6856287717819214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6213808655738831,"y":0.6616766452789307},{"x":0.641425371170044,"y":0.6616766452789307},{"x":0.641425371170044,"y":0.6856287717819214},{"x":0.6213808655738831,"y":0.6856287717819214}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۳","boundary":[0.6213808655738831,0.6616766452789307,0.641425371170044,0.6856287717819214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6080178022384644,"y":0.6616766452789307},{"x":0.6191536784172058,"y":0.6616766452789307},{"x":0.6191536784172058,"y":0.6856287717819214},{"x":0.6080178022384644,"y":0.6856287717819214}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6080178022384644,0.6616766452789307,0.6191536784172058,0.6856287717819214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5790646076202393,"y":0.6616766452789307},{"x":0.6057906746864319,"y":0.6616766452789307},{"x":0.6057906746864319,"y":0.6856287717819214},{"x":0.5790646076202393,"y":0.6856287717819214}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۴","boundary":[0.5790646076202393,0.6616766452789307,0.6057906746864319,0.6856287717819214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5679287314414978,"y":0.6616766452789307},{"x":0.5790646076202393,"y":0.6616766452789307},{"x":0.5790646076202393,"y":0.6856287717819214},{"x":0.5679287314414978,"y":0.6856287717819214}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5679287314414978,0.6616766452789307,0.5790646076202393,0.6856287717819214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5612472295761108,"y":0.6616766452789307},{"x":0.5723830461502075,"y":0.6616766452789307},{"x":0.5723830461502075,"y":0.6856287717819214},{"x":0.5612472295761108,"y":0.6856287717819214}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5612472295761108,0.6616766452789307,0.5723830461502075,0.6856287717819214]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1269487738609314,"y":0.4940119683742523},{"x":0.890868604183197,"y":0.492514967918396},{"x":0.8930957913398743,"y":0.6856287717819214},{"x":0.1269487738609314,"y":0.6871257424354553}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.12194877386093139,0.4870119683742523,0.8980957913398743,0.6926287717819214],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788418710231781,"y":0.696107804775238},{"x":0.8596882224082947,"y":0.696107804775238},{"x":0.8596882224082947,"y":0.7230538725852966},{"x":0.788418710231781,"y":0.7215569019317627}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اصطلاح","boundary":[0.788418710231781,0.696107804775238,0.8596882224082947,0.7230538725852966]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394209504127502,"y":0.696107804775238},{"x":0.7772828340530396,"y":0.696107804775238},{"x":0.7772828340530396,"y":0.7215569019317627},{"x":0.7394209504127502,"y":0.7215569019317627}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ژاپنی","boundary":[0.7394209504127502,0.696107804775238,0.7772828340530396,0.7215569019317627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6837416291236877,"y":0.696107804775238},{"x":0.7216035723686218,"y":0.696107804775238},{"x":0.7216035723686218,"y":0.7215569019317627},{"x":0.6837416291236877,"y":0.7215569019317627}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"کانتن","boundary":[0.6837416291236877,0.696107804775238,0.7216035723686218,0.7215569019317627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6547884345054626,"y":0.696107804775238},{"x":0.6659242510795593,"y":0.696107804775238},{"x":0.6659242510795593,"y":0.7215569019317627},{"x":0.6547884345054626,"y":0.7215569019317627}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6547884345054626,0.696107804775238,0.6659242510795593,0.7215569019317627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6325166821479797,"y":0.696107804775238},{"x":0.6481069326400757,"y":0.696107804775238},{"x":0.6481069326400757,"y":0.7215569019317627},{"x":0.6325166821479797,"y":0.7215569019317627}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6325166821479797,0.696107804775238,0.6481069326400757,0.7215569019317627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5812917351722717,"y":0.6946107745170593},{"x":0.62806236743927,"y":0.6946107745170593},{"x":0.62806236743927,"y":0.7215569019317627},{"x":0.5812917351722717,"y":0.7215569019317627}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاهنی","boundary":[0.5812917351722717,0.6946107745170593,0.62806236743927,0.7215569019317627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5167037844657898,"y":0.6946107745170593},{"x":0.570155918598175,"y":0.6946107745170593},{"x":0.570155918598175,"y":0.7215569019317627},{"x":0.5167037844657898,"y":0.7215569019317627}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بودایی","boundary":[0.5167037844657898,0.6946107745170593,0.570155918598175,0.7215569019317627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4944320619106293,"y":0.6946107745170593},{"x":0.5055679082870483,"y":0.6946107745170593},{"x":0.5055679082870483,"y":0.720059871673584},{"x":0.4944320619106293,"y":0.720059871673584}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4944320619106293,0.6946107745170593,0.5055679082870483,0.720059871673584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4543429911136627,"y":0.6946107745170593},{"x":0.4877505600452423,"y":0.6946107745170593},{"x":0.4877505600452423,"y":0.720059871673584},{"x":0.4543429911136627,"y":0.720059871673584}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"چینی","boundary":[0.4543429911136627,0.6946107745170593,0.4877505600452423,0.720059871673584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4365256130695343,"y":0.6946107745170593},{"x":0.44766145944595337,"y":0.6946107745170593},{"x":0.44766145944595337,"y":0.720059871673584},{"x":0.4365256130695343,"y":0.720059871673584}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4365256130695343,0.6946107745170593,0.44766145944595337,0.720059871673584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4142538905143738,"y":0.6946107745170593},{"x":0.4276169240474701,"y":0.6946107745170593},{"x":0.4276169240474701,"y":0.720059871673584},{"x":0.4142538905143738,"y":0.720059871673584}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4142538905143738,0.6946107745170593,0.4276169240474701,0.720059871673584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38307350873947144,"y":0.6946107745170593},{"x":0.40534520149230957,"y":0.6946107745170593},{"x":0.40534520149230957,"y":0.720059871673584},{"x":0.38307350873947144,"y":0.720059871673584}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.38307350873947144,0.6946107745170593,0.40534520149230957,0.720059871673584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34075725078582764,"y":0.6946107745170593},{"x":0.38307350873947144,"y":0.6946107745170593},{"x":0.38307350873947144,"y":0.720059871673584},{"x":0.34075725078582764,"y":0.720059871673584}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"انگن","boundary":[0.34075725078582764,0.6946107745170593,0.38307350873947144,0.720059871673584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3318485617637634,"y":0.6946107745170593},{"x":0.34075725078582764,"y":0.6946107745170593},{"x":0.34075725078582764,"y":0.720059871673584},{"x":0.3318485617637634,"y":0.720059871673584}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3318485617637634,0.6946107745170593,0.34075725078582764,0.720059871673584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3229398727416992,"y":0.6946107745170593},{"x":0.3340757191181183,"y":0.6946107745170593},{"x":0.3340757191181183,"y":0.720059871673584},{"x":0.3229398727416992,"y":0.720059871673584}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.3229398727416992,0.6946107745170593,0.3340757191181183,0.720059871673584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.314031183719635,"y":0.6946107745170593},{"x":0.3251670300960541,"y":0.6946107745170593},{"x":0.3251670300960541,"y":0.720059871673584},{"x":0.314031183719635,"y":0.720059871673584}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.314031183719635,0.6946107745170593,0.3251670300960541,0.720059871673584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873051166534424,"y":0.6946107745170593},{"x":0.3095768392086029,"y":0.6946107745170593},{"x":0.3095768392086029,"y":0.720059871673584},{"x":0.2873051166534424,"y":0.720059871673584}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2873051166534424,0.6946107745170593,0.3095768392086029,0.720059871673584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2204899787902832,"y":0.6946107745170593},{"x":0.2783964276313782,"y":0.6946107745170593},{"x":0.2783964276313782,"y":0.720059871673584},{"x":0.2204899787902832,"y":0.720059871673584}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سالهای","boundary":[0.2204899787902832,0.6946107745170593,0.2783964276313782,0.720059871673584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14922049641609192,"y":0.6931137442588806},{"x":0.20489977300167084,"y":0.6946107745170593},{"x":0.20489977300167084,"y":0.720059871673584},{"x":0.14922049641609192,"y":0.720059871673584}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۵۹۲","boundary":[0.14922049641609192,0.6931137442588806,0.20489977300167084,0.720059871673584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12917594611644745,"y":0.6931137442588806},{"x":0.14476615190505981,"y":0.6931137442588806},{"x":0.14476615190505981,"y":0.720059871673584},{"x":0.12917594611644745,"y":0.720059871673584}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.12917594611644745,0.6931137442588806,0.14476615190505981,0.720059871673584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.832962155342102,"y":0.7305389046669006},{"x":0.8841871023178101,"y":0.7305389046669006},{"x":0.8841871023178101,"y":0.7514970302581787},{"x":0.832962155342102,"y":0.7514970302581787}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۶۷۳","boundary":[0.832962155342102,0.7305389046669006,0.8841871023178101,0.7514970302581787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7683741450309753,"y":0.7305389046669006},{"x":0.8218262791633606,"y":0.7305389046669006},{"x":0.8218262791633606,"y":0.7514970302581787},{"x":0.7683741450309753,"y":0.7514970302581787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میلادی","boundary":[0.7683741450309753,0.7305389046669006,0.8218262791633606,0.7514970302581787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7416480779647827,"y":0.7305389046669006},{"x":0.7527839541435242,"y":0.7305389046669006},{"x":0.7527839541435242,"y":0.7514970302581787},{"x":0.7416480779647827,"y":0.7514970302581787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7416480779647827,0.7305389046669006,0.7527839541435242,0.7514970302581787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6948775053024292,"y":0.7305389046669006},{"x":0.7282850742340088,"y":0.7305389046669006},{"x":0.7282850742340088,"y":0.7514970302581787},{"x":0.6948775053024292,"y":0.7514970302581787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.6948775053024292,0.7305389046669006,0.7282850742340088,0.7514970302581787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436525583267212,"y":0.7305389046669006},{"x":0.6837416291236877,"y":0.7305389046669006},{"x":0.6837416291236877,"y":0.7514970302581787},{"x":0.6436525583267212,"y":0.7514970302581787}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آگار","boundary":[0.6436525583267212,0.7305389046669006,0.6837416291236877,0.7514970302581787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5902004241943359,"y":0.7305389046669006},{"x":0.634743869304657,"y":0.7305389046669006},{"x":0.634743869304657,"y":0.7514970302581787},{"x":0.5902004241943359,"y":0.7514970302581787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نهاده","boundary":[0.5902004241943359,0.7305389046669006,0.634743869304657,0.7514970302581787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5456570386886597,"y":0.7305389046669006},{"x":0.5857461094856262,"y":0.7305389046669006},{"x":0.5857461094856262,"y":0.7514970302581787},{"x":0.5456570386886597,"y":0.7514970302581787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5456570386886597,0.7305389046669006,0.5857461094856262,0.7514970302581787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.532293975353241,"y":0.7305389046669006},{"x":0.5412026643753052,"y":0.7305389046669006},{"x":0.5412026643753052,"y":0.7514970302581787},{"x":0.532293975353241,"y":0.7514970302581787}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.532293975353241,0.7305389046669006,0.5412026643753052,0.7514970302581787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5122494697570801,"y":0.7305389046669006},{"x":0.5300667881965637,"y":0.7305389046669006},{"x":0.5300667881965637,"y":0.7514970302581787},{"x":0.5122494697570801,"y":0.7514970302581787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.5122494697570801,0.7305389046669006,0.5300667881965637,0.7514970302581787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.474387526512146,"y":0.7305389046669006},{"x":0.5033407807350159,"y":0.7305389046669006},{"x":0.5033407807350159,"y":0.7514970302581787},{"x":0.474387526512146,"y":0.7514970302581787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بعد","boundary":[0.474387526512146,0.7305389046669006,0.5033407807350159,0.7514970302581787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4543429911136627,"y":0.7305389046669006},{"x":0.4654788374900818,"y":0.7305389046669006},{"x":0.4654788374900818,"y":0.7514970302581787},{"x":0.4543429911136627,"y":0.7514970302581787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4543429911136627,0.7305389046669006,0.4654788374900818,0.7514970302581787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4097995460033417,"y":0.7305389046669006},{"x":0.44320711493492126,"y":0.7305389046669006},{"x":0.44320711493492126,"y":0.7514970302581787},{"x":0.4097995460033417,"y":0.7514970302581787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.4097995460033417,0.7305389046669006,0.44320711493492126,0.7514970302581787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3429844081401825,"y":0.7305389046669006},{"x":0.3986636996269226,"y":0.7305389046669006},{"x":0.3986636996269226,"y":0.7514970302581787},{"x":0.3429844081401825,"y":0.7514970302581787}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۶۵۴","boundary":[0.3429844081401825,0.7305389046669006,0.3986636996269226,0.7514970302581787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3229398727416992,"y":0.7305389046669006},{"x":0.3340757191181183,"y":0.7305389046669006},{"x":0.3340757191181183,"y":0.7514970302581787},{"x":0.3229398727416992,"y":0.7514970302581787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3229398727416992,0.7305389046669006,0.3340757191181183,0.7514970302581787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2494432032108307,"y":0.7305389046669006},{"x":0.314031183719635,"y":0.7305389046669006},{"x":0.314031183719635,"y":0.7514970302581787},{"x":0.2494432032108307,"y":0.7514970302581787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تابعیت","boundary":[0.2494432032108307,0.7305389046669006,0.314031183719635,0.7514970302581787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1826280653476715,"y":0.7305389046669006},{"x":0.23608018457889557,"y":0.7305389046669006},{"x":0.23608018457889557,"y":0.7514970302581787},{"x":0.1826280653476715,"y":0.7514970302581787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.1826280653476715,0.7305389046669006,0.23608018457889557,0.7514970302581787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13363029062747955,"y":0.7305389046669006},{"x":0.1737193763256073,"y":0.7305389046669006},{"x":0.1737193763256073,"y":0.7514970302581787},{"x":0.13363029062747955,"y":0.7514970302581787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ژاپن","boundary":[0.13363029062747955,0.7305389046669006,0.1737193763256073,0.7514970302581787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.839643657207489,"y":0.7619760632514954},{"x":0.8864142298698425,"y":0.7619760632514954},{"x":0.8864142298698425,"y":0.7859281301498413},{"x":0.839643657207489,"y":0.7859281301498413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درآمد","boundary":[0.839643657207489,0.7619760632514954,0.8864142298698425,0.7859281301498413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285077810287476,"y":0.7619760632514954},{"x":0.839643657207489,"y":0.7619760632514954},{"x":0.839643657207489,"y":0.7859281301498413},{"x":0.8285077810287476,"y":0.7859281301498413}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8285077810287476,0.7619760632514954,0.839643657207489,0.7859281301498413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8062360882759094,"y":0.7619760632514954},{"x":0.8285077810287476,"y":0.7619760632514954},{"x":0.8285077810287476,"y":0.7859281301498413},{"x":0.8062360882759094,"y":0.7859281301498413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8062360882759094,0.7619760632514954,0.8285077810287476,0.7859281301498413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7527839541435242,"y":0.7619760632514954},{"x":0.8017817139625549,"y":0.7619760632514954},{"x":0.8017817139625549,"y":0.7859281301498413},{"x":0.7527839541435242,"y":0.7859281301498413}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ضمن","boundary":[0.7527839541435242,0.7619760632514954,0.8017817139625549,0.7859281301498413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6770601272583008,"y":0.7619760632514954},{"x":0.7461024522781372,"y":0.7619760632514954},{"x":0.7461024522781372,"y":0.7859281301498413},{"x":0.6770601272583008,"y":0.7859281301498413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بوداییان","boundary":[0.6770601272583008,0.7619760632514954,0.7461024522781372,0.7859281301498413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6570155620574951,"y":0.7619760632514954},{"x":0.6703786253929138,"y":0.7619760632514954},{"x":0.6703786253929138,"y":0.7859281301498413},{"x":0.6570155620574951,"y":0.7859281301498413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6570155620574951,0.7619760632514954,0.6703786253929138,0.7859281301498413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6124721765518188,"y":0.7619760632514954},{"x":0.6458797454833984,"y":0.7619760632514954},{"x":0.6458797454833984,"y":0.7859281301498413},{"x":0.6124721765518188,"y":0.7859281301498413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علت","boundary":[0.6124721765518188,0.7619760632514954,0.6458797454833984,0.7859281301498413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5679287314414978,"y":0.7619760632514954},{"x":0.6013363003730774,"y":0.7619760632514954},{"x":0.6013363003730774,"y":0.7859281301498413},{"x":0.5679287314414978,"y":0.7859281301498413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مزه","boundary":[0.5679287314414978,0.7619760632514954,0.6013363003730774,0.7859281301498413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5567928552627563,"y":0.7619760632514954},{"x":0.5679287314414978,"y":0.7619760632514954},{"x":0.5679287314414978,"y":0.7859281301498413},{"x":0.5567928552627563,"y":0.7859281301498413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5567928552627563,0.7619760632514954,0.5679287314414978,0.7859281301498413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5167037844657898,"y":0.7619760632514954},{"x":0.5478841662406921,"y":0.7619760632514954},{"x":0.5478841662406921,"y":0.7859281301498413},{"x":0.5167037844657898,"y":0.7859281301498413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بوی","boundary":[0.5167037844657898,0.7619760632514954,0.5478841662406921,0.7859281301498413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43875277042388916,"y":0.7619760632514954},{"x":0.5055679082870483,"y":0.7619760632514954},{"x":0.5055679082870483,"y":0.7859281301498413},{"x":0.43875277042388916,"y":0.7859281301498413}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطبوعی","boundary":[0.43875277042388916,0.7619760632514954,0.5055679082870483,0.7859281301498413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4097995460033417,"y":0.7619760632514954},{"x":0.42984411120414734,"y":0.7619760632514954},{"x":0.42984411120414734,"y":0.7859281301498413},{"x":0.4097995460033417,"y":0.7859281301498413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4097995460033417,0.7619760632514954,0.42984411120414734,0.7859281301498413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38307350873947144,"y":0.7619760632514954},{"x":0.4031180441379547,"y":0.7619760632514954},{"x":0.4031180441379547,"y":0.7859281301498413},{"x":0.38307350873947144,"y":0.7859281301498413}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ژل","boundary":[0.38307350873947144,0.7619760632514954,0.4031180441379547,0.7859281301498413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3385300636291504,"y":0.7619760632514954},{"x":0.37193763256073,"y":0.7619760632514954},{"x":0.37193763256073,"y":0.7859281301498413},{"x":0.3385300636291504,"y":0.7859281301498413}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.3385300636291504,0.7619760632514954,0.37193763256073,0.7859281301498413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2917594611644745,"y":0.7619760632514954},{"x":0.3340757191181183,"y":0.7619760632514954},{"x":0.3340757191181183,"y":0.7859281301498413},{"x":0.2917594611644745,"y":0.7859281301498413}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.2917594611644745,0.7619760632514954,0.3340757191181183,0.7859281301498413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394208312034607,"y":0.7619760632514954},{"x":0.2873051166534424,"y":0.7619760632514954},{"x":0.2873051166534424,"y":0.7859281301498413},{"x":0.27394208312034607,"y":0.7859281301498413}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.27394208312034607,0.7619760632514954,0.2873051166534424,0.7859281301498413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20267260074615479,"y":0.7619760632514954},{"x":0.262806236743927,"y":0.7619760632514954},{"x":0.262806236743927,"y":0.7859281301498413},{"x":0.20267260074615479,"y":0.7859281301498413}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"جلبکها","boundary":[0.20267260074615479,0.7619760632514954,0.262806236743927,0.7859281301498413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.160356342792511,"y":0.7619760632514954},{"x":0.19376392662525177,"y":0.7619760632514954},{"x":0.19376392662525177,"y":0.7859281301498413},{"x":0.160356342792511,"y":0.7859281301498413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.160356342792511,0.7619760632514954,0.19376392662525177,0.7859281301498413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1314031183719635,"y":0.7619760632514954},{"x":0.15367482602596283,"y":0.7619760632514954},{"x":0.15367482602596283,"y":0.7859281301498413},{"x":0.1314031183719635,"y":0.7859281301498413}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.1314031183719635,0.7619760632514954,0.15367482602596283,0.7859281301498413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8730512261390686,"y":0.796407163143158},{"x":0.8864142298698425,"y":0.796407163143158},{"x":0.8864142298698425,"y":0.8233532905578613},{"x":0.8730512261390686,"y":0.8233532905578613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.8730512261390686,0.796407163143158,0.8864142298698425,0.8233532905578613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.846325159072876,"y":0.794910192489624},{"x":0.8685969114303589,"y":0.794910192489624},{"x":0.8685969114303589,"y":0.8218562602996826},{"x":0.846325159072876,"y":0.8218562602996826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.846325159072876,0.794910192489624,0.8685969114303589,0.8218562602996826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7995545864105225,"y":0.794910192489624},{"x":0.8440979719161987,"y":0.794910192489624},{"x":0.8440979719161987,"y":0.8218562602996826},{"x":0.7995545864105225,"y":0.8218562602996826}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"زمره","boundary":[0.7995545864105225,0.794910192489624,0.8440979719161987,0.8218562602996826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7282850742340088,"y":0.794910192489624},{"x":0.7928730249404907,"y":0.794910192489624},{"x":0.7928730249404907,"y":0.8218562602996826},{"x":0.7282850742340088,"y":0.8218562602996826}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"غذاهای","boundary":[0.7282850742340088,0.794910192489624,0.7928730249404907,0.8218562602996826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6592427492141724,"y":0.794910192489624},{"x":0.7216035723686218,"y":0.794910192489624},{"x":0.7216035723686218,"y":0.8218562602996826},{"x":0.6592427492141724,"y":0.8218562602996826}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"مطبوع","boundary":[0.6592427492141724,0.794910192489624,0.7216035723686218,0.8218562602996826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6169264912605286,"y":0.794910192489624},{"x":0.6503340601921082,"y":0.794910192489624},{"x":0.6503340601921082,"y":0.8218562602996826},{"x":0.6169264912605286,"y":0.8218562602996826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.6169264912605286,0.794910192489624,0.6503340601921082,0.8218562602996826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.576837420463562,"y":0.794910192489624},{"x":0.6080178022384644,"y":0.794910192489624},{"x":0.6080178022384644,"y":0.8218562602996826},{"x":0.576837420463562,"y":0.8218562602996826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.576837420463562,0.794910192489624,0.6080178022384644,0.8218562602996826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.532293975353241,"y":0.794910192489624},{"x":0.5679287314414978,"y":0.794910192489624},{"x":0.5679287314414978,"y":0.8218562602996826},{"x":0.532293975353241,"y":0.8218562602996826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.532293975353241,0.794910192489624,0.5679287314414978,0.8218562602996826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.518930971622467,"y":0.794910192489624},{"x":0.5300667881965637,"y":0.794910192489624},{"x":0.5300667881965637,"y":0.8218562602996826},{"x":0.518930971622467,"y":0.8218562602996826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.518930971622467,0.794910192489624,0.5300667881965637,0.8218562602996826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4966592490673065,"y":0.794910192489624},{"x":0.5122494697570801,"y":0.794910192489624},{"x":0.5122494697570801,"y":0.8218562602996826},{"x":0.4966592490673065,"y":0.8218562602996826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4966592490673065,0.794910192489624,0.5122494697570801,0.8218562602996826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46770602464675903,"y":0.794910192489624},{"x":0.48997771739959717,"y":0.794910192489624},{"x":0.48997771739959717,"y":0.8218562602996826},{"x":0.46770602464675903,"y":0.8218562602996826}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.46770602464675903,0.794910192489624,0.48997771739959717,0.8218562602996826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43875277042388916,"y":0.794910192489624},{"x":0.46770602464675903,"y":0.794910192489624},{"x":0.46770602464675903,"y":0.8218562602996826},{"x":0.43875277042388916,"y":0.8218562602996826}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"زن","boundary":[0.43875277042388916,0.794910192489624,0.46770602464675903,0.8218562602996826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42538976669311523,"y":0.794910192489624},{"x":0.4365256130695343,"y":0.794910192489624},{"x":0.4365256130695343,"y":0.8218562602996826},{"x":0.42538976669311523,"y":0.8218562602996826}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.42538976669311523,0.794910192489624,0.4365256130695343,0.8218562602996826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4142538905143738,"y":0.794910192489624},{"x":0.42538976669311523,"y":0.794910192489624},{"x":0.42538976669311523,"y":0.8218562602996826},{"x":0.4142538905143738,"y":0.8218562602996826}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.4142538905143738,0.794910192489624,0.42538976669311523,0.8218562602996826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4075723886489868,"y":0.794910192489624},{"x":0.4187082350254059,"y":0.794910192489624},{"x":0.4187082350254059,"y":0.8218562602996826},{"x":0.4075723886489868,"y":0.8218562602996826}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4075723886489868,0.794910192489624,0.4187082350254059,0.8218562602996826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3251670300960541,"y":0.794910192489624},{"x":0.39643651247024536,"y":0.794910192489624},{"x":0.39643651247024536,"y":0.8218562602996826},{"x":0.3251670300960541,"y":0.8218562602996826}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میگویند","boundary":[0.3251670300960541,0.794910192489624,0.39643651247024536,0.8218562602996826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3095768392086029,"y":0.794910192489624},{"x":0.320712685585022,"y":0.794910192489624},{"x":0.320712685585022,"y":0.8203592896461487},{"x":0.3095768392086029,"y":0.8203592896461487}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3095768392086029,0.794910192489624,0.320712685585022,0.8203592896461487]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12917594611644745,"y":0.6931137442588806},{"x":0.8886414170265198,"y":0.696107804775238},{"x":0.8864142298698425,"y":0.8233532905578613},{"x":0.12917594611644745,"y":0.8203592896461487}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.12417594611644744,0.6861137442588806,0.8914142298698425,0.8303532905578613],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8418708443641663,"y":0.8293412923812866},{"x":0.8574610352516174,"y":0.8293412923812866},{"x":0.8574610352516174,"y":0.8577844500541687},{"x":0.8418708443641663,"y":0.8577844500541687}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8418708443641663,0.8293412923812866,0.8574610352516174,0.8577844500541687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7772828340530396,"y":0.8293412923812866},{"x":0.8374164700508118,"y":0.8293412923812866},{"x":0.8374164700508118,"y":0.8577844500541687},{"x":0.7772828340530396,"y":0.8577844500541687}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"احتمال","boundary":[0.7772828340530396,0.8293412923812866,0.8374164700508118,0.8577844500541687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.730512261390686,"y":0.8293412923812866},{"x":0.7616926431655884,"y":0.8293412923812866},{"x":0.7616926431655884,"y":0.8577844500541687},{"x":0.730512261390686,"y":0.8577844500541687}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیاد","boundary":[0.730512261390686,0.8293412923812866,0.7616926431655884,0.8577844500541687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6570155620574951,"y":0.8293412923812866},{"x":0.7260578870773315,"y":0.8293412923812866},{"x":0.7260578870773315,"y":0.8577844500541687},{"x":0.6570155620574951,"y":0.8577844500541687}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.6570155620574951,0.8293412923812866,0.7260578870773315,0.8577844500541687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583518922328949,"y":0.8293412923812866},{"x":0.6503340601921082,"y":0.8293412923812866},{"x":0.6503340601921082,"y":0.8577844500541687},{"x":0.583518922328949,"y":0.8577844500541687}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روزمره","boundary":[0.583518922328949,0.8293412923812866,0.6503340601921082,0.8577844500541687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5367483496665955,"y":0.8293412923812866},{"x":0.5812917351722717,"y":0.8293412923812866},{"x":0.5812917351722717,"y":0.8577844500541687},{"x":0.5367483496665955,"y":0.8577844500541687}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مردم","boundary":[0.5367483496665955,0.8293412923812866,0.5812917351722717,0.8577844500541687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5167037844657898,"y":0.8293412923812866},{"x":0.532293975353241,"y":0.8293412923812866},{"x":0.532293975353241,"y":0.8577844500541687},{"x":0.5167037844657898,"y":0.8577844500541687}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5167037844657898,0.8293412923812866,0.532293975353241,0.8577844500541687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46325168013572693,"y":0.8293412923812866},{"x":0.5100222826004028,"y":0.8293412923812866},{"x":0.5100222826004028,"y":0.8577844500541687},{"x":0.46325168013572693,"y":0.8577844500541687}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.46325168013572693,0.8293412923812866,0.5100222826004028,0.8577844500541687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40534520149230957,"y":0.8293412923812866},{"x":0.4610244929790497,"y":0.8293412923812866},{"x":0.4610244929790497,"y":0.8577844500541687},{"x":0.40534520149230957,"y":0.8577844500541687}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.40534520149230957,0.8293412923812866,0.4610244929790497,0.8577844500541687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3518930971622467,"y":0.8293412923812866},{"x":0.38307350873947144,"y":0.8293412923812866},{"x":0.38307350873947144,"y":0.8577844500541687},{"x":0.3518930971622467,"y":0.8577844500541687}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"آگار","boundary":[0.3518930971622467,0.8293412923812866,0.38307350873947144,0.8577844500541687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3296213746070862,"y":0.8293412923812866},{"x":0.3429844081401825,"y":0.8293412923812866},{"x":0.3429844081401825,"y":0.8577844500541687},{"x":0.3296213746070862,"y":0.8577844500541687}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3296213746070862,0.8293412923812866,0.3429844081401825,0.8577844500541687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3095768392086029,"y":0.8293412923812866},{"x":0.3340757191181183,"y":0.8293412923812866},{"x":0.3340757191181183,"y":0.8577844500541687},{"x":0.3095768392086029,"y":0.8577844500541687}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3095768392086029,0.8293412923812866,0.3340757191181183,0.8577844500541687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23608018457889557,"y":0.8293412923812866},{"x":0.30289533734321594,"y":0.8293412923812866},{"x":0.30289533734321594,"y":0.8577844500541687},{"x":0.23608018457889557,"y":0.8577844500541687}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.23608018457889557,0.8293412923812866,0.30289533734321594,0.8577844500541687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20489977300167084,"y":0.8293412923812866},{"x":0.2204899787902832,"y":0.8293412923812866},{"x":0.2204899787902832,"y":0.8577844500541687},{"x":0.20489977300167084,"y":0.8577844500541687}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ژل","boundary":[0.20489977300167084,0.8293412923812866,0.2204899787902832,0.8577844500541687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18485523760318756,"y":0.8293412923812866},{"x":0.19821825623512268,"y":0.8293412923812866},{"x":0.19821825623512268,"y":0.8577844500541687},{"x":0.18485523760318756,"y":0.8577844500541687}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.18485523760318756,0.8293412923812866,0.19821825623512268,0.8577844500541687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15367482602596283,"y":0.8293412923812866},{"x":0.18485523760318756,"y":0.8293412923812866},{"x":0.18485523760318756,"y":0.8577844500541687},{"x":0.15367482602596283,"y":0.8577844500541687}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.15367482602596283,0.8293412923812866,0.18485523760318756,0.8577844500541687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1314031183719635,"y":0.8293412923812866},{"x":0.14699332416057587,"y":0.8293412923812866},{"x":0.14699332416057587,"y":0.8577844500541687},{"x":0.1314031183719635,"y":0.8577844500541687}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.1314031183719635,0.8293412923812866,0.14699332416057587,0.8577844500541687]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1314031183719635,"y":0.8293412923812866},{"x":0.8574610352516174,"y":0.8293412923812866},{"x":0.8574610352516174,"y":0.8577844500541687},{"x":0.1314031183719635,"y":0.8577844500541687}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.1264031183719635,0.8223412923812866,0.8624610352516174,0.8647844500541687],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sv","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5100222826004028,"y":0.901197612285614},{"x":0.525612473487854,"y":0.902694582939148},{"x":0.525612473487854,"y":0.916167676448822},{"x":0.5100222826004028,"y":0.916167676448822}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"2-","boundary":[0.5100222826004028,0.901197612285614,0.525612473487854,0.916167676448822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sv","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5300667881965637,"y":0.902694582939148},{"x":0.570155918598175,"y":0.9041916131973267},{"x":0.5679287314414978,"y":0.917664647102356},{"x":0.5300667881965637,"y":0.916167676448822}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Ingen","boundary":[0.5300667881965637,0.902694582939148,0.5679287314414978,0.917664647102356]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sv","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5100222826004028,"y":0.901197612285614},{"x":0.570155918598175,"y":0.902694582939148},{"x":0.5679287314414978,"y":0.917664647102356},{"x":0.5100222826004028,"y":0.916167676448822}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5050222826004028,0.894197612285614,0.5729287314414978,0.924664647102356],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"nl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1314031183719635,"y":0.902694582939148},{"x":0.14476615190505981,"y":0.902694582939148},{"x":0.14476615190505981,"y":0.9146706461906433},{"x":0.1314031183719635,"y":0.9146706461906433}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"1-","boundary":[0.1314031183719635,0.902694582939148,0.14476615190505981,0.9146706461906433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"nl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15367482602596283,"y":0.902694582939148},{"x":0.20489977300167084,"y":0.902694582939148},{"x":0.20489977300167084,"y":0.9146706461906433},{"x":0.15367482602596283,"y":0.9146706461906433}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"Kanten","boundary":[0.15367482602596283,0.902694582939148,0.20489977300167084,0.9146706461906433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"eu","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1314031183719635,"y":0.923652708530426},{"x":0.14476615190505981,"y":0.923652708530426},{"x":0.14253897964954376,"y":0.9371257424354553},{"x":0.1314031183719635,"y":0.9371257424354553}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"3-","boundary":[0.1314031183719635,0.923652708530426,0.14253897964954376,0.9371257424354553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"eu","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15367482602596283,"y":0.923652708530426},{"x":0.160356342792511,"y":0.923652708530426},{"x":0.160356342792511,"y":0.9371257424354553},{"x":0.15367482602596283,"y":0.9371257424354553}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.15367482602596283,0.923652708530426,0.160356342792511,0.9371257424354553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"eu","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16258351504802704,"y":0.923652708530426},{"x":0.18930958211421967,"y":0.923652708530426},{"x":0.18930958211421967,"y":0.938622772693634},{"x":0.160356342792511,"y":0.9371257424354553}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"Zen","boundary":[0.16258351504802704,0.923652708530426,0.18930958211421967,0.938622772693634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"eu","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19153675436973572,"y":0.923652708530426},{"x":0.19821825623512268,"y":0.923652708530426},{"x":0.19599108397960663,"y":0.938622772693634},{"x":0.19153675436973572,"y":0.938622772693634}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.19153675436973572,0.923652708530426,0.19599108397960663,0.938622772693634]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"nl","confidence":0.5299999713897705},{"languageCode":"eu","confidence":0.4699999988079071}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1314031183719635,"y":0.902694582939148},{"x":0.20489977300167084,"y":0.902694582939148},{"x":0.20489977300167084,"y":0.938622772693634},{"x":0.1314031183719635,"y":0.938622772693634}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.1264031183719635,0.8956945829391479,0.20989977300167084,0.945622772693634],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/c020a588dadf42bf/pages/JcZKvVmvsQzVcmPQ.jpg","blurred":"/storage/books/c020a588dadf42bf/pages/YGcRVWYgBMNcqfBE.jpg","webpSec":"/storage/books/c020a588dadf42bf/pages/qkXRzSGJaqJUPcAj-sec.webp"},"info":{"width":449,"height":668,"margin":[0.0002616802435409784,0.0001351877054768408,0.9980146676394881,0.9985888790841588]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218262791633606,"y":0.09730538725852966},{"x":0.8775055408477783,"y":0.09730538725852966},{"x":0.8775055408477783,"y":0.11526945978403091},{"x":0.8218262791633606,"y":0.11526945978403091}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جلبکها","boundary":[0.8218262791633606,0.09730538725852966,0.8775055408477783,0.11526945978403091]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218262791633606,"y":0.09730538725852966},{"x":0.8775055408477783,"y":0.09730538725852966},{"x":0.8775055408477783,"y":0.11526945978403091},{"x":0.8218262791633606,"y":0.11526945978403091}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.8168262791633606,0.09030538725852966,0.8825055408477783,0.12226945978403092],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8106904029846191,"y":0.15269461274147034},{"x":0.8775055408477783,"y":0.15269461274147034},{"x":0.8775055408477783,"y":0.178143709897995},{"x":0.8106904029846191,"y":0.178143709897995}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جلبکهای","boundary":[0.8106904029846191,0.15269461274147034,0.8775055408477783,0.178143709897995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7416480779647827,"y":0.15269461274147034},{"x":0.7928730249404907,"y":0.15269461274147034},{"x":0.7928730249404907,"y":0.178143709897995},{"x":0.7416480779647827,"y":0.178143709897995}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دریایی","boundary":[0.7416480779647827,0.15269461274147034,0.7928730249404907,0.178143709897995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6525612473487854,"y":0.15419161319732666},{"x":0.7260578870773315,"y":0.15269461274147034},{"x":0.7260578870773315,"y":0.178143709897995},{"x":0.6525612473487854,"y":0.178143709897995}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استخراج","boundary":[0.6525612473487854,0.15419161319732666,0.7260578870773315,0.178143709897995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6191536784172058,"y":0.15419161319732666},{"x":0.6391982436180115,"y":0.15419161319732666},{"x":0.6391982436180115,"y":0.178143709897995},{"x":0.6191536784172058,"y":0.178143709897995}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6191536784172058,0.15419161319732666,0.6391982436180115,0.178143709897995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.570155918598175,"y":0.15419161319732666},{"x":0.6102449893951416,"y":0.15419161319732666},{"x":0.6102449893951416,"y":0.178143709897995},{"x":0.570155918598175,"y":0.178143709897995}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.570155918598175,0.15419161319732666,0.6102449893951416,0.178143709897995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.525612473487854,"y":0.15419161319732666},{"x":0.5634744167327881,"y":0.15419161319732666},{"x":0.5634744167327881,"y":0.178143709897995},{"x":0.525612473487854,"y":0.178143709897995}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.525612473487854,0.15419161319732666,0.5634744167327881,0.178143709897995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4944320619106293,"y":0.15419161319732666},{"x":0.5144765973091125,"y":0.15419161319732666},{"x":0.5144765973091125,"y":0.178143709897995},{"x":0.4944320619106293,"y":0.178143709897995}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4944320619106293,0.15419161319732666,0.5144765973091125,0.178143709897995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42538976669311523,"y":0.15419161319732666},{"x":0.4877505600452423,"y":0.15419161319732666},{"x":0.4877505600452423,"y":0.178143709897995},{"x":0.42538976669311523,"y":0.178143709897995}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زمانهای","boundary":[0.42538976669311523,0.15419161319732666,0.4877505600452423,0.178143709897995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37193763256073,"y":0.15419161319732666},{"x":0.4075723886489868,"y":0.15419161319732666},{"x":0.4075723886489868,"y":0.178143709897995},{"x":0.37193763256073,"y":0.178143709897995}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ماقبل","boundary":[0.37193763256073,0.15419161319732666,0.4075723886489868,0.178143709897995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3429844081401825,"y":0.15419161319732666},{"x":0.3563474416732788,"y":0.15419161319732666},{"x":0.3563474416732788,"y":0.178143709897995},{"x":0.3429844081401825,"y":0.178143709897995}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3429844081401825,0.15419161319732666,0.3563474416732788,0.178143709897995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28953230381011963,"y":0.15419161319732666},{"x":0.3273942172527313,"y":0.15419161319732666},{"x":0.3273942172527313,"y":0.1796407252550125},{"x":0.28953230381011963,"y":0.1796407252550125}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تاریخ","boundary":[0.28953230381011963,0.15419161319732666,0.3273942172527313,0.1796407252550125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2672605812549591,"y":0.15568862855434418},{"x":0.2761692702770233,"y":0.15568862855434418},{"x":0.2761692702770233,"y":0.1796407252550125},{"x":0.2672605812549591,"y":0.1796407252550125}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.2672605812549591,0.15568862855434418,0.2761692702770233,0.1796407252550125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2494432032108307,"y":0.15568862855434418},{"x":0.26948773860931396,"y":0.15568862855434418},{"x":0.26948773860931396,"y":0.1796407252550125},{"x":0.2494432032108307,"y":0.1796407252550125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2494432032108307,0.15568862855434418,0.26948773860931396,0.1796407252550125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19599108397960663,"y":0.15568862855434418},{"x":0.24276168644428253,"y":0.15568862855434418},{"x":0.24276168644428253,"y":0.1796407252550125},{"x":0.19599108397960663,"y":0.1796407252550125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.19599108397960663,0.15568862855434418,0.24276168644428253,0.1796407252550125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1314031183719635,"y":0.15568862855434418},{"x":0.18485523760318756,"y":0.15568862855434418},{"x":0.18485523760318756,"y":0.1796407252550125},{"x":0.1314031183719635,"y":0.1796407252550125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نواحی","boundary":[0.1314031183719635,0.15568862855434418,0.18485523760318756,0.1796407252550125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8262805938720703,"y":0.18413174152374268},{"x":0.8841871023178101,"y":0.18413174152374268},{"x":0.8841871023178101,"y":0.21107783913612366},{"x":0.8262805938720703,"y":0.21107783913612366}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ساحلی","boundary":[0.8262805938720703,0.18413174152374268,0.8841871023178101,0.21107783913612366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8062360882759094,"y":0.18413174152374268},{"x":0.8173719644546509,"y":0.18413174152374268},{"x":0.8173719644546509,"y":0.21107783913612366},{"x":0.8062360882759094,"y":0.21107783913612366}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.8062360882759094,0.18413174152374268,0.8173719644546509,0.21107783913612366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7616926431655884,"y":0.18413174152374268},{"x":0.8040089011192322,"y":0.18413174152374268},{"x":0.8040089011192322,"y":0.21107783913612366},{"x":0.7616926431655884,"y":0.21107783913612366}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برمی","boundary":[0.7616926431655884,0.18413174152374268,0.8040089011192322,0.21107783913612366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7149220705032349,"y":0.18413174152374268},{"x":0.7550111413002014,"y":0.18413174152374268},{"x":0.7550111413002014,"y":0.21107783913612366},{"x":0.7149220705032349,"y":0.21107783913612366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گردد","boundary":[0.7149220705032349,0.18413174152374268,0.7550111413002014,0.21107783913612366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7037861943244934,"y":0.18413174152374268},{"x":0.7171491980552673,"y":0.18413174152374268},{"x":0.7171491980552673,"y":0.21107783913612366},{"x":0.7037861943244934,"y":0.21107783913612366}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7037861943244934,0.18413174152374268,0.7171491980552673,0.21107783913612366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6815145015716553,"y":0.18413174152374268},{"x":0.7037861943244934,"y":0.18413174152374268},{"x":0.7037861943244934,"y":0.21107783913612366},{"x":0.6815145015716553,"y":0.21107783913612366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6815145015716553,0.18413174152374268,0.7037861943244934,0.21107783913612366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6325166821479797,"y":0.18413174152374268},{"x":0.6726058125495911,"y":0.18413174152374268},{"x":0.6726058125495911,"y":0.21107783913612366},{"x":0.6325166821479797,"y":0.21107783913612366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.6325166821479797,0.18413174152374268,0.6726058125495911,0.21107783913612366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5812917351722717,"y":0.18413174152374268},{"x":0.6213808655738831,"y":0.18413174152374268},{"x":0.6213808655738831,"y":0.21107783913612366},{"x":0.5812917351722717,"y":0.21107783913612366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.5812917351722717,0.18413174152374268,0.6213808655738831,0.21107783913612366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4988864064216614,"y":0.18413174152374268},{"x":0.5545657277107239,"y":0.18413174152374268},{"x":0.5545657277107239,"y":0.21107783913612366},{"x":0.4988864064216614,"y":0.21107783913612366}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فیزیکی","boundary":[0.4988864064216614,0.18413174152374268,0.5545657277107239,0.21107783913612366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46770602464675903,"y":0.18413174152374268},{"x":0.4788418710231781,"y":0.18413174152374268},{"x":0.4788418710231781,"y":0.21107783913612366},{"x":0.46770602464675903,"y":0.21107783913612366}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.46770602464675903,0.18413174152374268,0.4788418710231781,0.21107783913612366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39643651247024536,"y":0.18413174152374268},{"x":0.46325168013572693,"y":0.18413174152374268},{"x":0.46325168013572693,"y":0.21107783913612366},{"x":0.39643651247024536,"y":0.21107783913612366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیمیایی","boundary":[0.39643651247024536,0.18413174152374268,0.46325168013572693,0.21107783913612366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36302894353866577,"y":0.18413174152374268},{"x":0.3853006660938263,"y":0.18413174152374268},{"x":0.3853006660938263,"y":0.21107783913612366},{"x":0.36302894353866577,"y":0.21107783913612366}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.36302894353866577,0.18413174152374268,0.3853006660938263,0.21107783913612366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3006681501865387,"y":0.18413174152374268},{"x":0.35857459902763367,"y":0.18413174152374268},{"x":0.35857459902763367,"y":0.21107783913612366},{"x":0.3006681501865387,"y":0.21107783913612366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.3006681501865387,0.18413174152374268,0.35857459902763367,0.21107783913612366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23608018457889557,"y":0.18413174152374268},{"x":0.29398664832115173,"y":0.18413174152374268},{"x":0.29398664832115173,"y":0.21107783913612366},{"x":0.23608018457889557,"y":0.21107783913612366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.23608018457889557,0.18413174152374268,0.29398664832115173,0.21107783913612366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20489977300167084,"y":0.18413174152374268},{"x":0.21826280653476715,"y":0.18413174152374268},{"x":0.21826280653476715,"y":0.21107783913612366},{"x":0.20489977300167084,"y":0.21107783913612366}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.20489977300167084,0.18413174152374268,0.21826280653476715,0.21107783913612366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17594654858112335,"y":0.18413174152374268},{"x":0.19821825623512268,"y":0.18413174152374268},{"x":0.19821825623512268,"y":0.21107783913612366},{"x":0.17594654858112335,"y":0.21107783913612366}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گاه","boundary":[0.17594654858112335,0.18413174152374268,0.19821825623512268,0.21107783913612366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12249442934989929,"y":0.18413174152374268},{"x":0.16703785955905914,"y":0.18413174152374268},{"x":0.16703785955905914,"y":0.21107783913612366},{"x":0.12249442934989929,"y":0.21107783913612366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبهم","boundary":[0.12249442934989929,0.18413174152374268,0.16703785955905914,0.21107783913612366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8351892828941345,"y":0.21856287121772766},{"x":0.8797327280044556,"y":0.21856287121772766},{"x":0.8797327280044556,"y":0.24101796746253967},{"x":0.8351892828941345,"y":0.24101796746253967}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8351892828941345,0.21856287121772766,0.8797327280044556,0.24101796746253967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7839643359184265,"y":0.21856287121772766},{"x":0.8240534663200378,"y":0.21856287121772766},{"x":0.8240534663200378,"y":0.24101796746253967},{"x":0.7839643359184265,"y":0.24101796746253967}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.7839643359184265,0.21856287121772766,0.8240534663200378,0.24101796746253967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.737193763256073,"y":0.21856287121772766},{"x":0.781737208366394,"y":0.21856287121772766},{"x":0.781737208366394,"y":0.24101796746253967},{"x":0.737193763256073,"y":0.24101796746253967}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.737193763256073,0.21856287121772766,0.781737208366394,0.24101796746253967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7238307595252991,"y":0.21856287121772766},{"x":0.7327394485473633,"y":0.21856287121772766},{"x":0.7327394485473633,"y":0.24101796746253967},{"x":0.7238307595252991,"y":0.24101796746253967}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7238307595252991,0.21856287121772766,0.7327394485473633,0.24101796746253967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.679287314414978,"y":0.21856287121772766},{"x":0.7171491980552673,"y":0.21856287121772766},{"x":0.7171491980552673,"y":0.24101796746253967},{"x":0.679287314414978,"y":0.24101796746253967}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بدین","boundary":[0.679287314414978,0.21856287121772766,0.7171491980552673,0.24101796746253967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369710564613342,"y":0.22005988657474518},{"x":0.6659242510795593,"y":0.22005988657474518},{"x":0.6659242510795593,"y":0.242514967918396},{"x":0.6369710564613342,"y":0.242514967918396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دلیل","boundary":[0.6369710564613342,0.22005988657474518,0.6659242510795593,0.242514967918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.570155918598175,"y":0.22005988657474518},{"x":0.6191536784172058,"y":0.22005988657474518},{"x":0.6191536784172058,"y":0.242514967918396},{"x":0.570155918598175,"y":0.242514967918396}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مراحل","boundary":[0.570155918598175,0.22005988657474518,0.6191536784172058,0.242514967918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5233852863311768,"y":0.22005988657474518},{"x":0.5590200424194336,"y":0.22005988657474518},{"x":0.5590200424194336,"y":0.242514967918396},{"x":0.5233852863311768,"y":0.242514967918396}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"تهيه","boundary":[0.5233852863311768,0.22005988657474518,0.5590200424194336,0.242514967918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5167037844657898,"y":0.22005988657474518},{"x":0.525612473487854,"y":0.22005988657474518},{"x":0.525612473487854,"y":0.242514967918396},{"x":0.5167037844657898,"y":0.242514967918396}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5167037844657898,0.22005988657474518,0.525612473487854,0.242514967918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48106902837753296,"y":0.22005988657474518},{"x":0.5144765973091125,"y":0.22005988657474518},{"x":0.5144765973091125,"y":0.242514967918396},{"x":0.48106902837753296,"y":0.242514967918396}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آگار","boundary":[0.48106902837753296,0.22005988657474518,0.5144765973091125,0.242514967918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4565701484680176,"y":0.22005988657474518},{"x":0.46770602464675903,"y":0.22005988657474518},{"x":0.46770602464675903,"y":0.242514967918396},{"x":0.4565701484680176,"y":0.242514967918396}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4565701484680176,0.22005988657474518,0.46770602464675903,0.242514967918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4031180441379547,"y":0.22005988657474518},{"x":0.4365256130695343,"y":0.22005988657474518},{"x":0.4365256130695343,"y":0.242514967918396},{"x":0.4031180441379547,"y":0.242514967918396}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طریق","boundary":[0.4031180441379547,0.22005988657474518,0.4365256130695343,0.242514967918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35412025451660156,"y":0.22005988657474518},{"x":0.39198216795921326,"y":0.22005988657474518},{"x":0.39198216795921326,"y":0.242514967918396},{"x":0.35412025451660156,"y":0.242514967918396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سنتی","boundary":[0.35412025451660156,0.22005988657474518,0.39198216795921326,0.242514967918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3229398727416992,"y":0.22005988657474518},{"x":0.3340757191181183,"y":0.22005988657474518},{"x":0.3340757191181183,"y":0.242514967918396},{"x":0.3229398727416992,"y":0.242514967918396}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.3229398727416992,0.22005988657474518,0.3340757191181183,0.242514967918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2828507721424103,"y":0.22005988657474518},{"x":0.31625834107398987,"y":0.22005988657474518},{"x":0.31625834107398987,"y":0.242514967918396},{"x":0.2828507721424103,"y":0.242514967918396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرن","boundary":[0.2828507721424103,0.22005988657474518,0.31625834107398987,0.242514967918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23608018457889557,"y":0.22005988657474518},{"x":0.2806236147880554,"y":0.22005988657474518},{"x":0.2806236147880554,"y":0.242514967918396},{"x":0.23608018457889557,"y":0.242514967918396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اخیر","boundary":[0.23608018457889557,0.22005988657474518,0.2806236147880554,0.242514967918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2071269452571869,"y":0.22005988657474518},{"x":0.22717149555683136,"y":0.22005988657474518},{"x":0.22717149555683136,"y":0.242514967918396},{"x":0.2071269452571869,"y":0.242514967918396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.2071269452571869,0.22005988657474518,0.22717149555683136,0.242514967918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1737193763256073,"y":0.22005988657474518},{"x":0.19821825623512268,"y":0.22005988657474518},{"x":0.19821825623512268,"y":0.242514967918396},{"x":0.1737193763256073,"y":0.242514967918396}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.1737193763256073,0.22005988657474518,0.19821825623512268,0.242514967918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1269487738609314,"y":0.22005988657474518},{"x":0.16703785955905914,"y":0.22005988657474518},{"x":0.16703785955905914,"y":0.242514967918396},{"x":0.1269487738609314,"y":0.242514967918396}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"زمره","boundary":[0.1269487738609314,0.22005988657474518,0.16703785955905914,0.242514967918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.839643657207489,"y":0.257485032081604},{"x":0.8841871023178101,"y":0.257485032081604},{"x":0.8841871023178101,"y":0.276946097612381},{"x":0.839643657207489,"y":0.276946097612381}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسرار","boundary":[0.839643657207489,0.257485032081604,0.8841871023178101,0.276946097612381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8017817139625549,"y":0.257485032081604},{"x":0.8262805938720703,"y":0.257485032081604},{"x":0.8262805938720703,"y":0.276946097612381},{"x":0.8017817139625549,"y":0.276946097612381}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.8017817139625549,0.257485032081604,0.8262805938720703,0.276946097612381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7861915230751038,"y":0.257485032081604},{"x":0.795100212097168,"y":0.257485032081604},{"x":0.795100212097168,"y":0.276946097612381},{"x":0.7861915230751038,"y":0.276946097612381}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7861915230751038,0.257485032081604,0.795100212097168,0.276946097612381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7594654560089111,"y":0.257485032081604},{"x":0.781737208366394,"y":0.257485032081604},{"x":0.781737208366394,"y":0.276946097612381},{"x":0.7594654560089111,"y":0.276946097612381}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۱","boundary":[0.7594654560089111,0.257485032081604,0.781737208366394,0.276946097612381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505567669868469,"y":0.257485032081604},{"x":0.7594654560089111,"y":0.257485032081604},{"x":0.7594654560089111,"y":0.276946097612381},{"x":0.7505567669868469,"y":0.276946097612381}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7505567669868469,0.257485032081604,0.7594654560089111,0.276946097612381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7416480779647827,"y":0.257485032081604},{"x":0.7505567669868469,"y":0.257485032081604},{"x":0.7505567669868469,"y":0.276946097612381},{"x":0.7416480779647827,"y":0.276946097612381}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7416480779647827,0.257485032081604,0.7505567669868469,0.276946097612381]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12249442934989929,"y":0.15269461274147034},{"x":0.8841871023178101,"y":0.15119759738445282},{"x":0.8864142298698425,"y":0.276946097612381},{"x":0.12249442934989929,"y":0.2784431278705597}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.11749442934989929,0.14569461274147033,0.8914142298698425,0.283946097612381],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8173719644546509,"y":0.28742516040802},{"x":0.8485523462295532,"y":0.28742516040802},{"x":0.8485523462295532,"y":0.30988022685050964},{"x":0.8173719644546509,"y":0.30988022685050964}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ژاپن","boundary":[0.8173719644546509,0.28742516040802,0.8485523462295532,0.30988022685050964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7928730249404907,"y":0.28742516040802},{"x":0.8106904029846191,"y":0.28742516040802},{"x":0.8106904029846191,"y":0.30988022685050964},{"x":0.7928730249404907,"y":0.30988022685050964}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7928730249404907,0.28742516040802,0.8106904029846191,0.30988022685050964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7550111413002014,"y":0.28742516040802},{"x":0.7861915230751038,"y":0.28742516040802},{"x":0.7861915230751038,"y":0.30988022685050964},{"x":0.7550111413002014,"y":0.30988022685050964}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.7550111413002014,0.28742516040802,0.7861915230751038,0.30988022685050964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7171491980552673,"y":0.28742516040802},{"x":0.7527839541435242,"y":0.28742516040802},{"x":0.7527839541435242,"y":0.30988022685050964},{"x":0.7171491980552673,"y":0.30988022685050964}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرن","boundary":[0.7171491980552673,0.28742516040802,0.7527839541435242,0.30988022685050964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6570155620574951,"y":0.28742516040802},{"x":0.7126948833465576,"y":0.28742516040802},{"x":0.7126948833465576,"y":0.30988022685050964},{"x":0.6570155620574951,"y":0.30988022685050964}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذشته","boundary":[0.6570155620574951,0.28742516040802,0.7126948833465576,0.30988022685050964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302895545959473,"y":0.28742516040802},{"x":0.6436525583267212,"y":0.28742516040802},{"x":0.6436525583267212,"y":0.30988022685050964},{"x":0.6302895545959473,"y":0.30988022685050964}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6302895545959473,0.28742516040802,0.6436525583267212,0.30988022685050964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583518922328949,"y":0.28742516040802},{"x":0.6213808655738831,"y":0.28742516040802},{"x":0.6213808655738831,"y":0.30988022685050964},{"x":0.583518922328949,"y":0.30988022685050964}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.583518922328949,0.28742516040802,0.6213808655738831,0.30988022685050964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5567928552627563,"y":0.28742516040802},{"x":0.5746102333068848,"y":0.28742516040802},{"x":0.5746102333068848,"y":0.30988022685050964},{"x":0.5567928552627563,"y":0.30988022685050964}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5567928552627563,0.28742516040802,0.5746102333068848,0.30988022685050964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4944320619106293,"y":0.28742516040802},{"x":0.5434298515319824,"y":0.28742516040802},{"x":0.5434298515319824,"y":0.30988022685050964},{"x":0.4944320619106293,"y":0.30988022685050964}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۹۴۰","boundary":[0.4944320619106293,0.28742516040802,0.5434298515319824,0.30988022685050964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47216036915779114,"y":0.28742516040802},{"x":0.48552337288856506,"y":0.28742516040802},{"x":0.48552337288856506,"y":0.30988022685050964},{"x":0.47216036915779114,"y":0.30988022685050964}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.47216036915779114,0.28742516040802,0.48552337288856506,0.30988022685050964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4142538905143738,"y":0.28742516040802},{"x":0.46325168013572693,"y":0.28742516040802},{"x":0.46325168013572693,"y":0.30988022685050964},{"x":0.4142538905143738,"y":0.30988022685050964}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۹۶۰","boundary":[0.4142538905143738,0.28742516040802,0.46325168013572693,0.30988022685050964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.365256130695343,"y":0.28742516040802},{"x":0.4031180441379547,"y":0.28742516040802},{"x":0.4031180441379547,"y":0.30988022685050964},{"x":0.365256130695343,"y":0.30988022685050964}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.365256130695343,0.28742516040802,0.4031180441379547,0.30988022685050964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31625834107398987,"y":0.28742516040802},{"x":0.3518930971622467,"y":0.28742516040802},{"x":0.3518930971622467,"y":0.30988022685050964},{"x":0.31625834107398987,"y":0.30988022685050964}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آگار","boundary":[0.31625834107398987,0.28742516040802,0.3518930971622467,0.30988022685050964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29398664832115173,"y":0.28742516040802},{"x":0.30734965205192566,"y":0.28742516040802},{"x":0.30734965205192566,"y":0.30988022685050964},{"x":0.29398664832115173,"y":0.30988022685050964}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.29398664832115173,0.28742516040802,0.30734965205192566,0.30988022685050964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2717149257659912,"y":0.28742516040802},{"x":0.2828507721424103,"y":0.28742516040802},{"x":0.2828507721424103,"y":0.30988022685050964},{"x":0.2717149257659912,"y":0.30988022685050964}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2717149257659912,0.28742516040802,0.2828507721424103,0.30988022685050964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20489977300167084,"y":0.28742516040802},{"x":0.25612473487854004,"y":0.28742516040802},{"x":0.25612473487854004,"y":0.30988022685050964},{"x":0.20489977300167084,"y":0.30988022685050964}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.20489977300167084,0.28742516040802,0.25612473487854004,0.30988022685050964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1737193763256073,"y":0.28742516040802},{"x":0.19599108397960663,"y":0.28742516040802},{"x":0.19599108397960663,"y":0.30988022685050964},{"x":0.1737193763256073,"y":0.30988022685050964}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.1737193763256073,0.28742516040802,0.19599108397960663,0.30988022685050964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12917594611644745,"y":0.28742516040802},{"x":0.17149220407009125,"y":0.28742516040802},{"x":0.17149220407009125,"y":0.30988022685050964},{"x":0.12917594611644745,"y":0.30988022685050964}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نحو","boundary":[0.12917594611644745,0.28742516040802,0.17149220407009125,0.30988022685050964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084632754325867,"y":0.31736525893211365},{"x":0.8864142298698425,"y":0.31736525893211365},{"x":0.8864142298698425,"y":0.348802387714386},{"x":0.8084632754325867,"y":0.348802387714386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انحصاری","boundary":[0.8084632754325867,0.31736525893211365,0.8864142298698425,0.348802387714386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7683741450309753,"y":0.31736525893211365},{"x":0.795100212097168,"y":0.31736525893211365},{"x":0.795100212097168,"y":0.348802387714386},{"x":0.7683741450309753,"y":0.348802387714386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7683741450309753,0.31736525893211365,0.795100212097168,0.348802387714386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193763852119446,"y":0.31736525893211365},{"x":0.7661470174789429,"y":0.31736525893211365},{"x":0.7661470174789429,"y":0.348802387714386},{"x":0.7193763852119446,"y":0.348802387714386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دست","boundary":[0.7193763852119446,0.31736525893211365,0.7661470174789429,0.348802387714386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6525612473487854,"y":0.31736525893211365},{"x":0.7082405090332031,"y":0.31736525893211365},{"x":0.7082405090332031,"y":0.348802387714386},{"x":0.6525612473487854,"y":0.348802387714386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داشت","boundary":[0.6525612473487854,0.31736525893211365,0.7082405090332031,0.348802387714386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369710564613342,"y":0.31736525893211365},{"x":0.6503340601921082,"y":0.31736525893211365},{"x":0.6503340601921082,"y":0.348802387714386},{"x":0.6369710564613342,"y":0.348802387714386}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6369710564613342,0.31736525893211365,0.6503340601921082,0.348802387714386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6080178022384644,"y":0.31736525893211365},{"x":0.634743869304657,"y":0.31736525893211365},{"x":0.634743869304657,"y":0.348802387714386},{"x":0.6080178022384644,"y":0.348802387714386}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۲","boundary":[0.6080178022384644,0.31736525893211365,0.634743869304657,0.348802387714386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5991091132164001,"y":0.31736525893211365},{"x":0.6124721765518188,"y":0.31736525893211365},{"x":0.6124721765518188,"y":0.348802387714386},{"x":0.5991091132164001,"y":0.348802387714386}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5991091132164001,0.31736525893211365,0.6124721765518188,0.348802387714386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5679287314414978,"y":0.31736525893211365},{"x":0.5924276113510132,"y":0.31736525893211365},{"x":0.5924276113510132,"y":0.348802387714386},{"x":0.5679287314414978,"y":0.348802387714386}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۳","boundary":[0.5679287314414978,0.31736525893211365,0.5924276113510132,0.348802387714386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5567928552627563,"y":0.31736525893211365},{"x":0.570155918598175,"y":0.31736525893211365},{"x":0.570155918598175,"y":0.348802387714386},{"x":0.5567928552627563,"y":0.348802387714386}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5567928552627563,0.31736525893211365,0.570155918598175,0.348802387714386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478841662406921,"y":0.31736525893211365},{"x":0.5612472295761108,"y":0.31736525893211365},{"x":0.5612472295761108,"y":0.348802387714386},{"x":0.5478841662406921,"y":0.348802387714386}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5478841662406921,0.31736525893211365,0.5612472295761108,0.348802387714386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5077950954437256,"y":0.31736525893211365},{"x":0.5434298515319824,"y":0.31736525893211365},{"x":0.5434298515319824,"y":0.348802387714386},{"x":0.5077950954437256,"y":0.348802387714386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مردم","boundary":[0.5077950954437256,0.31736525893211365,0.5434298515319824,0.348802387714386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.474387526512146,"y":0.31736525893211365},{"x":0.5011135935783386,"y":0.31736525893211365},{"x":0.5011135935783386,"y":0.348802387714386},{"x":0.474387526512146,"y":0.348802387714386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.474387526512146,0.31736525893211365,0.5011135935783386,0.348802387714386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4187082350254059,"y":0.31736525893211365},{"x":0.46325168013572693,"y":0.31736525893211365},{"x":0.46325168013572693,"y":0.348802387714386},{"x":0.4187082350254059,"y":0.348802387714386}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.4187082350254059,0.31736525893211365,0.46325168013572693,0.348802387714386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3518930971622467,"y":0.31736525893211365},{"x":0.4075723886489868,"y":0.31736525893211365},{"x":0.4075723886489868,"y":0.348802387714386},{"x":0.3518930971622467,"y":0.348802387714386}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"معمولا","boundary":[0.3518930971622467,0.31736525893211365,0.4075723886489868,0.348802387714386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3318485617637634,"y":0.31736525893211365},{"x":0.34521159529685974,"y":0.31736525893211365},{"x":0.34521159529685974,"y":0.348802387714386},{"x":0.3318485617637634,"y":0.348802387714386}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3318485617637634,0.31736525893211365,0.34521159529685974,0.348802387714386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28953230381011963,"y":0.31736525893211365},{"x":0.3184855282306671,"y":0.31736525893211365},{"x":0.3184855282306671,"y":0.348802387714386},{"x":0.28953230381011963,"y":0.348802387714386}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آگار","boundary":[0.28953230381011963,0.31736525893211365,0.3184855282306671,0.348802387714386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.262806236743927,"y":0.31736525893211365},{"x":0.2806236147880554,"y":0.31736525893211365},{"x":0.2806236147880554,"y":0.348802387714386},{"x":0.262806236743927,"y":0.348802387714386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.262806236743927,0.31736525893211365,0.2806236147880554,0.348802387714386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2071269452571869,"y":0.31736525893211365},{"x":0.25167039036750793,"y":0.31736525893211365},{"x":0.25167039036750793,"y":0.348802387714386},{"x":0.2071269452571869,"y":0.348802387714386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.2071269452571869,0.31736525893211365,0.25167039036750793,0.348802387714386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1648106873035431,"y":0.31736525893211365},{"x":0.19821825623512268,"y":0.31736525893211365},{"x":0.19821825623512268,"y":0.348802387714386},{"x":0.1648106873035431,"y":0.348802387714386}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"غذا","boundary":[0.1648106873035431,0.31736525893211365,0.19821825623512268,0.348802387714386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15367482602596283,"y":0.31736525893211365},{"x":0.16703785955905914,"y":0.31736525893211365},{"x":0.16703785955905914,"y":0.348802387714386},{"x":0.15367482602596283,"y":0.348802387714386}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.15367482602596283,0.31736525893211365,0.16703785955905914,0.348802387714386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14253897964954376,"y":0.31736525893211365},{"x":0.15590199828147888,"y":0.31736525893211365},{"x":0.15590199828147888,"y":0.348802387714386},{"x":0.14253897964954376,"y":0.348802387714386}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.14253897964954376,0.31736525893211365,0.15590199828147888,0.348802387714386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1269487738609314,"y":0.31736525893211365},{"x":0.14476615190505981,"y":0.31736525893211365},{"x":0.14476615190505981,"y":0.348802387714386},{"x":0.1269487738609314,"y":0.348802387714386}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.1269487738609314,0.31736525893211365,0.14476615190505981,0.348802387714386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218262791633606,"y":0.3577844202518463},{"x":0.8797327280044556,"y":0.3577844202518463},{"x":0.8797327280044556,"y":0.38173651695251465},{"x":0.8218262791633606,"y":0.38173651695251465}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.8218262791633606,0.3577844202518463,0.8797327280044556,0.38173651695251465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7906458973884583,"y":0.3577844202518463},{"x":0.8084632754325867,"y":0.3577844202518463},{"x":0.8084632754325867,"y":0.38173651695251465},{"x":0.7906458973884583,"y":0.38173651695251465}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ژل","boundary":[0.7906458973884583,0.3577844202518463,0.8084632754325867,0.38173651695251465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260578870773315,"y":0.3577844202518463},{"x":0.7795100212097168,"y":0.3577844202518463},{"x":0.7795100212097168,"y":0.38173651695251465},{"x":0.7260578870773315,"y":0.38173651695251465}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیرین","boundary":[0.7260578870773315,0.3577844202518463,0.7795100212097168,0.38173651695251465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6592427492141724,"y":0.3577844202518463},{"x":0.7082405090332031,"y":0.3577844202518463},{"x":0.7082405090332031,"y":0.38173651695251465},{"x":0.6592427492141724,"y":0.38173651695251465}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"غلیظی","boundary":[0.6592427492141724,0.3577844202518463,0.7082405090332031,0.38173651695251465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.62806236743927,"y":0.3577844202518463},{"x":0.6481069326400757,"y":0.3577844202518463},{"x":0.6481069326400757,"y":0.38173651695251465},{"x":0.62806236743927,"y":0.38173651695251465}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.62806236743927,0.3577844202518463,0.6481069326400757,0.38173651695251465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6080178022384644,"y":0.3577844202518463},{"x":0.6213808655738831,"y":0.3577844202518463},{"x":0.6213808655738831,"y":0.38173651695251465},{"x":0.6080178022384644,"y":0.38173651695251465}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6080178022384644,0.3577844202518463,0.6213808655738831,0.38173651695251465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.532293975353241,"y":0.3577844202518463},{"x":0.5946547985076904,"y":0.3577844202518463},{"x":0.5946547985076904,"y":0.38173651695251465},{"x":0.532293975353241,"y":0.38173651695251465}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جلبکها","boundary":[0.532293975353241,0.3577844202518463,0.5946547985076904,0.38173651695251465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4521158039569855,"y":0.3577844202518463},{"x":0.5300667881965637,"y":0.3577844202518463},{"x":0.5300667881965637,"y":0.38173651695251465},{"x":0.4521158039569855,"y":0.38173651695251465}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استخراج","boundary":[0.4521158039569855,0.3577844202518463,0.5300667881965637,0.38173651695251465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.423162579536438,"y":0.3577844202518463},{"x":0.44320711493492126,"y":0.3577844202518463},{"x":0.44320711493492126,"y":0.38173651695251465},{"x":0.423162579536438,"y":0.38173651695251465}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.423162579536438,0.3577844202518463,0.44320711493492126,0.38173651695251465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37193763256073,"y":0.3577844202518463},{"x":0.416481077671051,"y":0.3577844202518463},{"x":0.416481077671051,"y":0.38173651695251465},{"x":0.37193763256073,"y":0.38173651695251465}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.37193763256073,0.3577844202518463,0.416481077671051,0.38173651695251465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3184855282306671,"y":0.3577844202518463},{"x":0.36302894353866577,"y":0.3577844202518463},{"x":0.36302894353866577,"y":0.38173651695251465},{"x":0.3184855282306671,"y":0.38173651695251465}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همراه","boundary":[0.3184855282306671,0.3577844202518463,0.36302894353866577,0.38173651695251465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26057907938957214,"y":0.3577844202518463},{"x":0.31180399656295776,"y":0.3577844202518463},{"x":0.31180399656295776,"y":0.38173651695251465},{"x":0.26057907938957214,"y":0.38173651695251465}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لوبیای","boundary":[0.26057907938957214,0.3577844202518463,0.31180399656295776,0.38173651695251465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2071269452571869,"y":0.3577844202518463},{"x":0.2494432032108307,"y":0.3577844202518463},{"x":0.2494432032108307,"y":0.38173651695251465},{"x":0.2071269452571869,"y":0.38173651695251465}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قرمز","boundary":[0.2071269452571869,0.3577844202518463,0.2494432032108307,0.38173651695251465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13363029062747955,"y":0.3577844202518463},{"x":0.19821825623512268,"y":0.3577844202518463},{"x":0.19821825623512268,"y":0.38173651695251465},{"x":0.13363029062747955,"y":0.38173651695251465}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کوبیده","boundary":[0.13363029062747955,0.3577844202518463,0.19821825623512268,0.38173651695251465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1269487738609314,"y":0.3577844202518463},{"x":0.1358574628829956,"y":0.3577844202518463},{"x":0.1358574628829956,"y":0.38173651695251465},{"x":0.1269487738609314,"y":0.38173651695251465}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.1269487738609314,0.3577844202518463,0.1358574628829956,0.38173651695251465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8173719644546509,"y":0.38922154903411865},{"x":0.8819599151611328,"y":0.38922154903411865},{"x":0.8819599151611328,"y":0.4146706461906433},{"x":0.8173719644546509,"y":0.4146706461906433}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.8173719644546509,0.38922154903411865,0.8819599151611328,0.4146706461906433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7906458973884583,"y":0.38922154903411865},{"x":0.8106904029846191,"y":0.38922154903411865},{"x":0.8106904029846191,"y":0.4146706461906433},{"x":0.7906458973884583,"y":0.4146706461906433}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7906458973884583,0.38922154903411865,0.8106904029846191,0.4146706461906433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7349665760993958,"y":0.38922154903411865},{"x":0.7795100212097168,"y":0.38922154903411865},{"x":0.7795100212097168,"y":0.4146706461906433},{"x":0.7349665760993958,"y":0.4146706461906433}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کردند","boundary":[0.7349665760993958,0.38922154903411865,0.7795100212097168,0.4146706461906433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7216035723686218,"y":0.38922154903411865},{"x":0.730512261390686,"y":0.38922154903411865},{"x":0.730512261390686,"y":0.4146706461906433},{"x":0.7216035723686218,"y":0.4146706461906433}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7216035723686218,0.38922154903411865,0.730512261390686,0.4146706461906433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6703786253929138,"y":0.38922154903411865},{"x":0.7193763852119446,"y":0.38922154903411865},{"x":0.7193763852119446,"y":0.4146706461906433},{"x":0.6703786253929138,"y":0.4146706461906433}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.6703786253929138,0.38922154903411865,0.7193763852119446,0.4146706461906433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6258351802825928,"y":0.38922154903411865},{"x":0.6570155620574951,"y":0.38922154903411865},{"x":0.6570155620574951,"y":0.4146706461906433},{"x":0.6258351802825928,"y":0.4146706461906433}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چین","boundary":[0.6258351802825928,0.38922154903411865,0.6570155620574951,0.4146706461906433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6124721765518188,"y":0.38922154903411865},{"x":0.6236079931259155,"y":0.38922154903411865},{"x":0.6236079931259155,"y":0.4146706461906433},{"x":0.6124721765518188,"y":0.4146706461906433}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6124721765518188,0.38922154903411865,0.6236079931259155,0.4146706461906433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5924276113510132,"y":0.38922154903411865},{"x":0.6057906746864319,"y":0.38922154903411865},{"x":0.6057906746864319,"y":0.4146706461906433},{"x":0.5924276113510132,"y":0.4146706461906433}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.5924276113510132,0.38922154903411865,0.6057906746864319,0.4146706461906433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5657015442848206,"y":0.38922154903411865},{"x":0.5857461094856262,"y":0.38922154903411865},{"x":0.5857461094856262,"y":0.4146706461906433},{"x":0.5657015442848206,"y":0.4146706461906433}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قبل","boundary":[0.5657015442848206,0.38922154903411865,0.5857461094856262,0.4146706461906433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5345211625099182,"y":0.38922154903411865},{"x":0.5523385405540466,"y":0.38922154903411865},{"x":0.5523385405540466,"y":0.4146706461906433},{"x":0.5345211625099182,"y":0.4146706461906433}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5345211625099182,0.38922154903411865,0.5523385405540466,0.4146706461906433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48997771739959717,"y":0.38922154903411865},{"x":0.5233852863311768,"y":0.38922154903411865},{"x":0.5233852863311768,"y":0.4146706461906433},{"x":0.48997771739959717,"y":0.4146706461906433}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جنگ","boundary":[0.48997771739959717,0.38922154903411865,0.5233852863311768,0.4146706461906433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46770602464675903,"y":0.38922154903411865},{"x":0.4788418710231781,"y":0.38922154903411865},{"x":0.4788418710231781,"y":0.4146706461906433},{"x":0.46770602464675903,"y":0.4146706461906433}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.46770602464675903,0.38922154903411865,0.4788418710231781,0.4146706461906433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40534520149230957,"y":0.38922154903411865},{"x":0.4610244929790497,"y":0.38922154903411865},{"x":0.4610244929790497,"y":0.4146706461906433},{"x":0.40534520149230957,"y":0.4146706461906433}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشتری","boundary":[0.40534520149230957,0.38922154903411865,0.4610244929790497,0.4146706461906433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34521159529685974,"y":0.38922154903411865},{"x":0.3897550106048584,"y":0.38922154903411865},{"x":0.3897550106048584,"y":0.4146706461906433},{"x":0.34521159529685974,"y":0.4146706461906433}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خوبی","boundary":[0.34521159529685974,0.38922154903411865,0.3897550106048584,0.4146706461906433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2962138056755066,"y":0.38922154903411865},{"x":0.3251670300960541,"y":0.38922154903411865},{"x":0.3251670300960541,"y":0.4146706461906433},{"x":0.2962138056755066,"y":0.4146706461906433}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.2962138056755066,0.38922154903411865,0.3251670300960541,0.4146706461906433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24276168644428253,"y":0.38922154903411865},{"x":0.2761692702770233,"y":0.38922154903411865},{"x":0.2761692702770233,"y":0.4146706461906433},{"x":0.24276168644428253,"y":0.4146706461906433}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آگار","boundary":[0.24276168644428253,0.38922154903411865,0.2761692702770233,0.4146706461906433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1737193763256073,"y":0.38922154903411865},{"x":0.23385301232337952,"y":0.38922154903411865},{"x":0.23385301232337952,"y":0.4146706461906433},{"x":0.1737193763256073,"y":0.4146706461906433}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تولیدی","boundary":[0.1737193763256073,0.38922154903411865,0.23385301232337952,0.4146706461906433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1314031183719635,"y":0.38922154903411865},{"x":0.160356342792511,"y":0.38922154903411865},{"x":0.160356342792511,"y":0.4146706461906433},{"x":0.1314031183719635,"y":0.4146706461906433}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ژاپن","boundary":[0.1314031183719635,0.38922154903411865,0.160356342792511,0.4146706461906433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8552338480949402,"y":0.42514970898628235},{"x":0.8819599151611328,"y":0.42514970898628235},{"x":0.8819599151611328,"y":0.44610777497291565},{"x":0.8552338480949402,"y":0.44610777497291565}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.8552338480949402,0.42514970898628235,0.8819599151611328,0.44610777497291565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8374164700508118,"y":0.42514970898628235},{"x":0.846325159072876,"y":0.42514970898628235},{"x":0.846325159072876,"y":0.44610777497291565},{"x":0.8374164700508118,"y":0.44610777497291565}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8374164700508118,0.42514970898628235,0.846325159072876,0.44610777497291565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8173719644546509,"y":0.42514970898628235},{"x":0.8285077810287476,"y":0.42514970898628235},{"x":0.8285077810287476,"y":0.44610777497291565},{"x":0.8173719644546509,"y":0.44610777497291565}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8173719644546509,0.42514970898628235,0.8285077810287476,0.44610777497291565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7839643359184265,"y":0.42514970898628235},{"x":0.8106904029846191,"y":0.42514970898628235},{"x":0.8106904029846191,"y":0.44610777497291565},{"x":0.7839643359184265,"y":0.44610777497291565}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7839643359184265,0.42514970898628235,0.8106904029846191,0.44610777497291565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.730512261390686,"y":0.42514970898628235},{"x":0.7661470174789429,"y":0.42514970898628235},{"x":0.7661470174789429,"y":0.44610777497291565},{"x":0.730512261390686,"y":0.44610777497291565}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طریق","boundary":[0.730512261390686,0.42514970898628235,0.7661470174789429,0.44610777497291565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6614699363708496,"y":0.42514970898628235},{"x":0.7193763852119446,"y":0.42514970898628235},{"x":0.7193763852119446,"y":0.44610777497291565},{"x":0.6614699363708496,"y":0.44610777497291565}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجارت","boundary":[0.6614699363708496,0.42514970898628235,0.7193763852119446,0.44610777497291565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6213808655738831,"y":0.42514970898628235},{"x":0.6481069326400757,"y":0.42514970898628235},{"x":0.6481069326400757,"y":0.44610777497291565},{"x":0.6213808655738831,"y":0.44610777497291565}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6213808655738831,0.42514970898628235,0.6481069326400757,0.44610777497291565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5723830461502075,"y":0.42514970898628235},{"x":0.6191536784172058,"y":0.42514970898628235},{"x":0.6191536784172058,"y":0.44610777497291565},{"x":0.5723830461502075,"y":0.44610777497291565}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.5723830461502075,0.42514970898628235,0.6191536784172058,0.44610777497291565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4988864064216614,"y":0.42514970898628235},{"x":0.5545657277107239,"y":0.42514970898628235},{"x":0.5545657277107239,"y":0.44610777497291565},{"x":0.4988864064216614,"y":0.44610777497291565}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مناسبی","boundary":[0.4988864064216614,0.42514970898628235,0.5545657277107239,0.44610777497291565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4699331820011139,"y":0.42514970898628235},{"x":0.4832962155342102,"y":0.42514970898628235},{"x":0.4832962155342102,"y":0.44610777497291565},{"x":0.4699331820011139,"y":0.44610777497291565}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4699331820011139,0.42514970898628235,0.4832962155342102,0.44610777497291565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42538976669311523,"y":0.42514970898628235},{"x":0.46325168013572693,"y":0.42514970898628235},{"x":0.46325168013572693,"y":0.44610777497291565},{"x":0.42538976669311523,"y":0.44610777497291565}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اروپا","boundary":[0.42538976669311523,0.42514970898628235,0.46325168013572693,0.44610777497291565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37193763256073,"y":0.42514970898628235},{"x":0.42093542218208313,"y":0.42514970898628235},{"x":0.42093542218208313,"y":0.44610777497291565},{"x":0.37193763256073,"y":0.44610777497291565}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.37193763256073,0.42514970898628235,0.42093542218208313,0.44610777497291565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3229398727416992,"y":0.42514970898628235},{"x":0.36302894353866577,"y":0.42514970898628235},{"x":0.36302894353866577,"y":0.44610777497291565},{"x":0.3229398727416992,"y":0.44610777497291565}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.3229398727416992,0.42514970898628235,0.36302894353866577,0.44610777497291565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873051166534424,"y":0.42514970898628235},{"x":0.314031183719635,"y":0.42514970898628235},{"x":0.314031183719635,"y":0.44610777497291565},{"x":0.2873051166534424,"y":0.44610777497291565}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.2873051166534424,0.42514970898628235,0.314031183719635,0.44610777497291565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2783964276313782,"y":0.42514970898628235},{"x":0.2873051166534424,"y":0.42514970898628235},{"x":0.2873051166534424,"y":0.44610777497291565},{"x":0.2783964276313782,"y":0.44610777497291565}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2783964276313782,0.42514970898628235,0.2873051166534424,0.44610777497291565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23162584006786346,"y":0.42514970898628235},{"x":0.2672605812549591,"y":0.42514970898628235},{"x":0.2672605812549591,"y":0.44610777497291565},{"x":0.23162584006786346,"y":0.44610777497291565}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چون","boundary":[0.23162584006786346,0.42514970898628235,0.2672605812549591,0.44610777497291565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1737193763256073,"y":0.42514970898628235},{"x":0.2249443233013153,"y":0.42514970898628235},{"x":0.2249443233013153,"y":0.44610777497291565},{"x":0.1737193763256073,"y":0.44610777497291565}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.1737193763256073,0.42514970898628235,0.2249443233013153,0.44610777497291565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1314031183719635,"y":0.42514970898628235},{"x":0.15367482602596283,"y":0.42514970898628235},{"x":0.15367482602596283,"y":0.44610777497291565},{"x":0.1314031183719635,"y":0.44610777497291565}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.1314031183719635,0.42514970898628235,0.15367482602596283,0.44610777497291565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.846325159072876,"y":0.458083838224411},{"x":0.8819599151611328,"y":0.458083838224411},{"x":0.8819599151611328,"y":0.48203593492507935},{"x":0.846325159072876,"y":0.48203593492507935}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.846325159072876,0.458083838224411,0.8819599151611328,0.48203593492507935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8062360882759094,"y":0.458083838224411},{"x":0.839643657207489,"y":0.458083838224411},{"x":0.839643657207489,"y":0.48203593492507935},{"x":0.8062360882759094,"y":0.48203593492507935}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.8062360882759094,0.458083838224411,0.839643657207489,0.48203593492507935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7861915230751038,"y":0.458083838224411},{"x":0.7995545864105225,"y":0.458083838224411},{"x":0.7995545864105225,"y":0.48203593492507935},{"x":0.7861915230751038,"y":0.48203593492507935}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7861915230751038,0.458083838224411,0.7995545864105225,0.48203593492507935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7282850742340088,"y":0.458083838224411},{"x":0.7795100212097168,"y":0.458083838224411},{"x":0.7795100212097168,"y":0.48203593492507935},{"x":0.7282850742340088,"y":0.48203593492507935}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تدریج","boundary":[0.7282850742340088,0.458083838224411,0.7795100212097168,0.48203593492507935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7015590071678162,"y":0.458083838224411},{"x":0.7193763852119446,"y":0.458083838224411},{"x":0.7193763852119446,"y":0.48203593492507935},{"x":0.7015590071678162,"y":0.48203593492507935}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7015590071678162,0.458083838224411,0.7193763852119446,0.48203593492507935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6213808655738831,"y":0.458083838224411},{"x":0.6971046924591064,"y":0.458083838224411},{"x":0.6971046924591064,"y":0.48203593492507935},{"x":0.6213808655738831,"y":0.48203593492507935}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشورها","boundary":[0.6213808655738831,0.458083838224411,0.6971046924591064,0.48203593492507935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5746102333068848,"y":0.458083838224411},{"x":0.6191536784172058,"y":0.458083838224411},{"x":0.6191536784172058,"y":0.48203593492507935},{"x":0.5746102333068848,"y":0.48203593492507935}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزایش","boundary":[0.5746102333068848,0.458083838224411,0.6191536784172058,0.48203593492507935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5100222826004028,"y":0.458083838224411},{"x":0.5523385405540466,"y":0.458083838224411},{"x":0.5523385405540466,"y":0.48203593492507935},{"x":0.5100222826004028,"y":0.48203593492507935}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یافت","boundary":[0.5100222826004028,0.458083838224411,0.5523385405540466,0.48203593492507935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4988864064216614,"y":0.458083838224411},{"x":0.5077950954437256,"y":0.458083838224411},{"x":0.5077950954437256,"y":0.480538934469223},{"x":0.4988864064216614,"y":0.480538934469223}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4988864064216614,0.458083838224411,0.5077950954437256,0.480538934469223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44766145944595337,"y":0.458083838224411},{"x":0.4966592490673065,"y":0.458083838224411},{"x":0.4966592490673065,"y":0.480538934469223},{"x":0.44766145944595337,"y":0.480538934469223}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بعضی","boundary":[0.44766145944595337,0.458083838224411,0.4966592490673065,0.480538934469223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42093542218208313,"y":0.458083838224411},{"x":0.4409799575805664,"y":0.458083838224411},{"x":0.4409799575805664,"y":0.480538934469223},{"x":0.42093542218208313,"y":0.480538934469223}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.42093542218208313,0.458083838224411,0.4409799575805664,0.480538934469223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3518930971622467,"y":0.458083838224411},{"x":0.416481077671051,"y":0.458083838224411},{"x":0.416481077671051,"y":0.480538934469223},{"x":0.3518930971622467,"y":0.480538934469223}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محققان","boundary":[0.3518930971622467,0.458083838224411,0.416481077671051,0.480538934469223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33630290627479553,"y":0.458083838224411},{"x":0.34521159529685974,"y":0.458083838224411},{"x":0.34521159529685974,"y":0.480538934469223},{"x":0.33630290627479553,"y":0.480538934469223}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.33630290627479553,0.458083838224411,0.34521159529685974,0.480538934469223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2917594611644745,"y":0.458083838224411},{"x":0.3318485617637634,"y":0.458083838224411},{"x":0.3318485617637634,"y":0.480538934469223},{"x":0.2917594611644745,"y":0.480538934469223}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افراد","boundary":[0.2917594611644745,0.458083838224411,0.3318485617637634,0.480538934469223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22717149555683136,"y":0.458083838224411},{"x":0.2783964276313782,"y":0.458083838224411},{"x":0.2783964276313782,"y":0.480538934469223},{"x":0.22717149555683136,"y":0.480538934469223}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خاصی","boundary":[0.22717149555683136,0.458083838224411,0.2783964276313782,0.480538934469223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20267260074615479,"y":0.458083838224411},{"x":0.2160356342792511,"y":0.458083838224411},{"x":0.2160356342792511,"y":0.480538934469223},{"x":0.20267260074615479,"y":0.480538934469223}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.20267260074615479,0.458083838224411,0.2160356342792511,0.480538934469223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1692650318145752,"y":0.4565868377685547},{"x":0.19599108397960663,"y":0.4565868377685547},{"x":0.19599108397960663,"y":0.480538934469223},{"x":0.1692650318145752,"y":0.480538934469223}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.1692650318145752,0.4565868377685547,0.19599108397960663,0.480538934469223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1269487738609314,"y":0.4565868377685547},{"x":0.16258351504802704,"y":0.4565868377685547},{"x":0.16258351504802704,"y":0.480538934469223},{"x":0.1269487738609314,"y":0.480538934469223}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فکر","boundary":[0.1269487738609314,0.4565868377685547,0.16258351504802704,0.480538934469223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8307349681854248,"y":0.48952096700668335},{"x":0.8819599151611328,"y":0.48952096700668335},{"x":0.8819599151611328,"y":0.514970064163208},{"x":0.8307349681854248,"y":0.514970064163208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افتادند","boundary":[0.8307349681854248,0.48952096700668335,0.8819599151611328,0.514970064163208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8017817139625549,"y":0.48952096700668335},{"x":0.8173719644546509,"y":0.48952096700668335},{"x":0.8173719644546509,"y":0.514970064163208},{"x":0.8017817139625549,"y":0.514970064163208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.8017817139625549,0.48952096700668335,0.8173719644546509,0.514970064163208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.781737208366394,"y":0.48952096700668335},{"x":0.8040089011192322,"y":0.48952096700668335},{"x":0.8040089011192322,"y":0.514970064163208},{"x":0.781737208366394,"y":0.514970064163208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.781737208366394,0.48952096700668335,0.8040089011192322,0.514970064163208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7550111413002014,"y":0.48952096700668335},{"x":0.7772828340530396,"y":0.48952096700668335},{"x":0.7772828340530396,"y":0.514970064163208},{"x":0.7550111413002014,"y":0.514970064163208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.7550111413002014,0.48952096700668335,0.7772828340530396,0.514970064163208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327394485473633,"y":0.48952096700668335},{"x":0.7483296394348145,"y":0.48952096700668335},{"x":0.7483296394348145,"y":0.514970064163208},{"x":0.7327394485473633,"y":0.514970064163208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7327394485473633,0.48952096700668335,0.7483296394348145,0.514970064163208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6948775053024292,"y":0.48952096700668335},{"x":0.7260578870773315,"y":0.48952096700668335},{"x":0.7260578870773315,"y":0.514970064163208},{"x":0.6948775053024292,"y":0.514970064163208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نحو","boundary":[0.6948775053024292,0.48952096700668335,0.7260578870773315,0.514970064163208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6391982436180115,"y":0.48952096700668335},{"x":0.685968816280365,"y":0.48952096700668335},{"x":0.685968816280365,"y":0.514970064163208},{"x":0.6391982436180115,"y":0.514970064163208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهتری","boundary":[0.6391982436180115,0.48952096700668335,0.685968816280365,0.514970064163208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5612472295761108,"y":0.48952096700668335},{"x":0.6236079931259155,"y":0.48952096700668335},{"x":0.6236079931259155,"y":0.514970064163208},{"x":0.5612472295761108,"y":0.514970064163208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.5612472295761108,0.48952096700668335,0.6236079931259155,0.514970064163208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5233852863311768,"y":0.48952096700668335},{"x":0.5523385405540466,"y":0.48952096700668335},{"x":0.5523385405540466,"y":0.514970064163208},{"x":0.5233852863311768,"y":0.514970064163208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.5233852863311768,0.48952096700668335,0.5523385405540466,0.514970064163208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5100222826004028,"y":0.48952096700668335},{"x":0.518930971622467,"y":0.48952096700668335},{"x":0.518930971622467,"y":0.514970064163208},{"x":0.5100222826004028,"y":0.514970064163208}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5100222826004028,0.48952096700668335,0.518930971622467,0.514970064163208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48552337288856506,"y":0.48952096700668335},{"x":0.5077950954437256,"y":0.48952096700668335},{"x":0.5077950954437256,"y":0.514970064163208},{"x":0.48552337288856506,"y":0.514970064163208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.48552337288856506,0.48952096700668335,0.5077950954437256,0.514970064163208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44320711493492126,"y":0.48952096700668335},{"x":0.47661471366882324,"y":0.48952096700668335},{"x":0.47661471366882324,"y":0.514970064163208},{"x":0.44320711493492126,"y":0.514970064163208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طور","boundary":[0.44320711493492126,0.48952096700668335,0.47661471366882324,0.514970064163208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40534520149230957,"y":0.48952096700668335},{"x":0.4365256130695343,"y":0.48952096700668335},{"x":0.4365256130695343,"y":0.514970064163208},{"x":0.40534520149230957,"y":0.514970064163208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مثال","boundary":[0.40534520149230957,0.48952096700668335,0.4365256130695343,0.514970064163208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34075725078582764,"y":0.48952096700668335},{"x":0.3853006660938263,"y":0.48952096700668335},{"x":0.3853006660938263,"y":0.514970064163208},{"x":0.34075725078582764,"y":0.514970064163208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خانمی","boundary":[0.34075725078582764,0.48952096700668335,0.3853006660938263,0.514970064163208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31625834107398987,"y":0.48952096700668335},{"x":0.3273942172527313,"y":0.48952096700668335},{"x":0.3273942172527313,"y":0.514970064163208},{"x":0.31625834107398987,"y":0.514970064163208}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.31625834107398987,0.48952096700668335,0.3273942172527313,0.514970064163208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806236147880554,"y":0.48952096700668335},{"x":0.314031183719635,"y":0.48952096700668335},{"x":0.314031183719635,"y":0.514970064163208},{"x":0.2806236147880554,"y":0.514970064163208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خانه","boundary":[0.2806236147880554,0.48952096700668335,0.314031183719635,0.514970064163208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25167039036750793,"y":0.48952096700668335},{"x":0.2761692702770233,"y":0.48952096700668335},{"x":0.2761692702770233,"y":0.514970064163208},{"x":0.25167039036750793,"y":0.514970064163208}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.25167039036750793,0.48952096700668335,0.2761692702770233,0.514970064163208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24276168644428253,"y":0.48952096700668335},{"x":0.2538975477218628,"y":0.48952096700668335},{"x":0.2538975477218628,"y":0.514970064163208},{"x":0.24276168644428253,"y":0.514970064163208}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.24276168644428253,0.48952096700668335,0.2538975477218628,0.514970064163208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1870824098587036,"y":0.48952096700668335},{"x":0.23162584006786346,"y":0.48952096700668335},{"x":0.23162584006786346,"y":0.514970064163208},{"x":0.1870824098587036,"y":0.514970064163208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آلمانی","boundary":[0.1870824098587036,0.48952096700668335,0.23162584006786346,0.514970064163208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15590199828147888,"y":0.48952096700668335},{"x":0.17149220407009125,"y":0.48952096700668335},{"x":0.17149220407009125,"y":0.514970064163208},{"x":0.15590199828147888,"y":0.514970064163208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.15590199828147888,0.48952096700668335,0.17149220407009125,0.514970064163208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1269487738609314,"y":0.48952096700668335},{"x":0.14922049641609192,"y":0.48952096700668335},{"x":0.14922049641609192,"y":0.514970064163208},{"x":0.1269487738609314,"y":0.514970064163208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.1269487738609314,0.48952096700668335,0.14922049641609192,0.514970064163208]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1269487738609314,"y":0.28742516040802},{"x":0.8864142298698425,"y":0.28742516040802},{"x":0.8864142298698425,"y":0.514970064163208},{"x":0.1269487738609314,"y":0.514970064163208}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.12194877386093139,0.28042516040802,0.8914142298698425,0.521970064163208],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6815145015716553,"y":0.5254490971565247},{"x":0.6993318200111389,"y":0.5254490971565247},{"x":0.6993318200111389,"y":0.546407163143158},{"x":0.6815145015716553,"y":0.546407163143158}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6815145015716553,0.5254490971565247,0.6993318200111389,0.546407163143158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6481069326400757,"y":0.5254490971565247},{"x":0.6703786253929138,"y":0.5254490971565247},{"x":0.6703786253929138,"y":0.546407163143158},{"x":0.6481069326400757,"y":0.546407163143158}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.6481069326400757,0.5254490971565247,0.6703786253929138,0.546407163143158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.576837420463562,"y":0.5254490971565247},{"x":0.62806236743927,"y":0.5254490971565247},{"x":0.62806236743927,"y":0.546407163143158},{"x":0.576837420463562,"y":0.546407163143158}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۸۸۱","boundary":[0.576837420463562,0.5254490971565247,0.62806236743927,0.546407163143158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5545657277107239,"y":0.5254490971565247},{"x":0.5657015442848206,"y":0.5254490971565247},{"x":0.5657015442848206,"y":0.544910192489624},{"x":0.5545657277107239,"y":0.544910192489624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5545657277107239,0.5254490971565247,0.5657015442848206,0.544910192489624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5077950954437256,"y":0.5254490971565247},{"x":0.5456570386886597,"y":0.5254490971565247},{"x":0.5456570386886597,"y":0.544910192489624},{"x":0.5077950954437256,"y":0.544910192489624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اتفاق","boundary":[0.5077950954437256,0.5254490971565247,0.5456570386886597,0.544910192489624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42538976669311523,"y":0.5254490971565247},{"x":0.4922049045562744,"y":0.5254490971565247},{"x":0.4922049045562744,"y":0.544910192489624},{"x":0.42538976669311523,"y":0.544910192489624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همسرش","boundary":[0.42538976669311523,0.5254490971565247,0.4922049045562744,0.544910192489624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3942093551158905,"y":0.523952066898346},{"x":0.40534520149230957,"y":0.523952066898346},{"x":0.40534520149230957,"y":0.544910192489624},{"x":0.3942093551158905,"y":0.544910192489624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3942093551158905,0.523952066898346,0.40534520149230957,0.544910192489624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3518930971622467,"y":0.523952066898346},{"x":0.38307350873947144,"y":0.523952066898346},{"x":0.38307350873947144,"y":0.544910192489624},{"x":0.3518930971622467,"y":0.544910192489624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فکر","boundary":[0.3518930971622467,0.523952066898346,0.38307350873947144,0.544910192489624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2761692702770233,"y":0.523952066898346},{"x":0.34075725078582764,"y":0.523952066898346},{"x":0.34075725078582764,"y":0.544910192489624},{"x":0.2761692702770233,"y":0.544910192489624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.2761692702770233,0.523952066898346,0.34075725078582764,0.544910192489624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25612473487854004,"y":0.523952066898346},{"x":0.2717149257659912,"y":0.523952066898346},{"x":0.2717149257659912,"y":0.544910192489624},{"x":0.25612473487854004,"y":0.544910192489624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.25612473487854004,0.523952066898346,0.2717149257659912,0.544910192489624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20935411751270294,"y":0.523952066898346},{"x":0.24276168644428253,"y":0.523952066898346},{"x":0.24276168644428253,"y":0.544910192489624},{"x":0.20935411751270294,"y":0.544910192489624}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آگار","boundary":[0.20935411751270294,0.523952066898346,0.24276168644428253,0.544910192489624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18485523760318756,"y":0.523952066898346},{"x":0.20044542849063873,"y":0.523952066898346},{"x":0.20044542849063873,"y":0.544910192489624},{"x":0.18485523760318756,"y":0.544910192489624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.18485523760318756,0.523952066898346,0.20044542849063873,0.544910192489624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12917594611644745,"y":0.523952066898346},{"x":0.1737193763256073,"y":0.523952066898346},{"x":0.1737193763256073,"y":0.5434131622314453},{"x":0.12917594611644745,"y":0.5434131622314453}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.12917594611644745,0.523952066898346,0.1737193763256073,0.5434131622314453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8307349681854248,"y":0.5583832263946533},{"x":0.8841871023178101,"y":0.5583832263946533},{"x":0.8841871023178101,"y":0.5808383226394653},{"x":0.8307349681854248,"y":0.5808383226394653}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.8307349681854248,0.5583832263946533,0.8841871023178101,0.5808383226394653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7750557065010071,"y":0.5583832263946533},{"x":0.8240534663200378,"y":0.5583832263946533},{"x":0.8240534663200378,"y":0.5808383226394653},{"x":0.7750557065010071,"y":0.5808383226394653}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کشت","boundary":[0.7750557065010071,0.5583832263946533,0.8240534663200378,0.5808383226394653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7594654560089111,"y":0.5583832263946533},{"x":0.7683741450309753,"y":0.5583832263946533},{"x":0.7683741450309753,"y":0.5808383226394653},{"x":0.7594654560089111,"y":0.5808383226394653}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7594654560089111,0.5583832263946533,0.7683741450309753,0.5808383226394653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.679287314414978,"y":0.5583832263946533},{"x":0.7572383284568787,"y":0.5583832263946533},{"x":0.7572383284568787,"y":0.5808383226394653},{"x":0.679287314414978,"y":0.5808383226394653}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حدواسط","boundary":[0.679287314414978,0.5583832263946533,0.7572383284568787,0.5808383226394653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6525612473487854,"y":0.5583832263946533},{"x":0.6703786253929138,"y":0.5583832263946533},{"x":0.6703786253929138,"y":0.5808383226394653},{"x":0.6525612473487854,"y":0.5808383226394653}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6525612473487854,0.5583832263946533,0.6703786253929138,0.5808383226394653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5991091132164001,"y":0.5583832263946533},{"x":0.6458797454833984,"y":0.5583832263946533},{"x":0.6458797454833984,"y":0.5808383226394653},{"x":0.5991091132164001,"y":0.5808383226394653}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشت","boundary":[0.5991091132164001,0.5583832263946533,0.6458797454833984,0.5808383226394653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5122494697570801,"y":0.5583832263946533},{"x":0.5902004241943359,"y":0.5583832263946533},{"x":0.5902004241943359,"y":0.5808383226394653},{"x":0.5122494697570801,"y":0.5808383226394653}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باکتریهای","boundary":[0.5122494697570801,0.5583832263946533,0.5902004241943359,0.5808383226394653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4565701484680176,"y":0.5583832263946533},{"x":0.4922049045562744,"y":0.5583832263946533},{"x":0.4922049045562744,"y":0.5808383226394653},{"x":0.4565701484680176,"y":0.5808383226394653}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جامد","boundary":[0.4565701484680176,0.5583832263946533,0.4922049045562744,0.5808383226394653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44320711493492126,"y":0.5583832263946533},{"x":0.4521158039569855,"y":0.5583832263946533},{"x":0.4521158039569855,"y":0.5808383226394653},{"x":0.44320711493492126,"y":0.5808383226394653}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.44320711493492126,0.5583832263946533,0.4521158039569855,0.5808383226394653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3808463215827942,"y":0.5583832263946533},{"x":0.4365256130695343,"y":0.5583832263946533},{"x":0.4365256130695343,"y":0.5808383226394653},{"x":0.3808463215827942,"y":0.5808383226394653}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افتادند","boundary":[0.3808463215827942,0.5583832263946533,0.4365256130695343,0.5808383226394653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.365256130695343,"y":0.5583832263946533},{"x":0.3741648197174072,"y":0.5583832263946533},{"x":0.3741648197174072,"y":0.5808383226394653},{"x":0.365256130695343,"y":0.5808383226394653}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.365256130695343,0.5583832263946533,0.3741648197174072,0.5808383226394653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34966591000556946,"y":0.5583832263946533},{"x":0.35857459902763367,"y":0.5583832263946533},{"x":0.35857459902763367,"y":0.5808383226394653},{"x":0.34966591000556946,"y":0.5808383226394653}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۹","boundary":[0.34966591000556946,0.5583832263946533,0.35857459902763367,0.5808383226394653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3429844081401825,"y":0.5583832263946533},{"x":0.3518930971622467,"y":0.5583832263946533},{"x":0.3518930971622467,"y":0.5808383226394653},{"x":0.3429844081401825,"y":0.5808383226394653}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3429844081401825,0.5583832263946533,0.3518930971622467,0.5808383226394653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31180399656295776,"y":0.5583832263946533},{"x":0.33630290627479553,"y":0.5583832263946533},{"x":0.33630290627479553,"y":0.5808383226394653},{"x":0.31180399656295776,"y":0.5808383226394653}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۱","boundary":[0.31180399656295776,0.5583832263946533,0.33630290627479553,0.5808383226394653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30289533734321594,"y":0.5583832263946533},{"x":0.31180399656295776,"y":0.5583832263946533},{"x":0.31180399656295776,"y":0.5808383226394653},{"x":0.30289533734321594,"y":0.5808383226394653}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.30289533734321594,0.5583832263946533,0.31180399656295776,0.5808383226394653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2717149257659912,"y":0.5583832263946533},{"x":0.2962138056755066,"y":0.5583832263946533},{"x":0.2962138056755066,"y":0.5808383226394653},{"x":0.2717149257659912,"y":0.5808383226394653}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۵","boundary":[0.2717149257659912,0.5583832263946533,0.2962138056755066,0.5808383226394653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.262806236743927,"y":0.5583832263946533},{"x":0.2717149257659912,"y":0.5583832263946533},{"x":0.2717149257659912,"y":0.5808383226394653},{"x":0.262806236743927,"y":0.5808383226394653}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.262806236743927,0.5583832263946533,0.2717149257659912,0.5808383226394653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25612473487854004,"y":0.5583832263946533},{"x":0.26503339409828186,"y":0.5583832263946533},{"x":0.26503339409828186,"y":0.5808383226394653},{"x":0.25612473487854004,"y":0.5808383226394653}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.25612473487854004,0.5583832263946533,0.26503339409828186,0.5808383226394653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23608018457889557,"y":0.5583832263946533},{"x":0.2494432032108307,"y":0.5583832263946533},{"x":0.2494432032108307,"y":0.5808383226394653},{"x":0.23608018457889557,"y":0.5808383226394653}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.23608018457889557,0.5583832263946533,0.2494432032108307,0.5808383226394653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1826280653476715,"y":0.5583832263946533},{"x":0.22717149555683136,"y":0.5583832263946533},{"x":0.22717149555683136,"y":0.5808383226394653},{"x":0.1826280653476715,"y":0.5808383226394653}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همین","boundary":[0.1826280653476715,0.5583832263946533,0.22717149555683136,0.5808383226394653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13363029062747955,"y":0.5583832263946533},{"x":0.1737193763256073,"y":0.5583832263946533},{"x":0.1737193763256073,"y":0.5808383226394653},{"x":0.13363029062747955,"y":0.5808383226394653}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منوال","boundary":[0.13363029062747955,0.5583832263946533,0.1737193763256073,0.5808383226394653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8106904029846191,"y":0.591317355632782},{"x":0.8841871023178101,"y":0.591317355632782},{"x":0.8841871023178101,"y":0.6182634830474854},{"x":0.8106904029846191,"y":0.6182634830474854}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.8106904029846191,0.591317355632782,0.8841871023178101,0.6182634830474854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7416480779647827,"y":0.591317355632782},{"x":0.7973273992538452,"y":0.591317355632782},{"x":0.7973273992538452,"y":0.6182634830474854},{"x":0.7416480779647827,"y":0.6182634830474854}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توسط","boundary":[0.7416480779647827,0.591317355632782,0.7973273992538452,0.6182634830474854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6904231905937195,"y":0.591317355632782},{"x":0.7394209504127502,"y":0.591317355632782},{"x":0.7394209504127502,"y":0.6182634830474854},{"x":0.6904231905937195,"y":0.6182634830474854}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ربرت","boundary":[0.6904231905937195,0.591317355632782,0.7394209504127502,0.6182634830474854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6614699363708496,"y":0.591317355632782},{"x":0.6837416291236877,"y":0.591317355632782},{"x":0.6837416291236877,"y":0.6182634830474854},{"x":0.6614699363708496,"y":0.6182634830474854}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"كخ","boundary":[0.6614699363708496,0.591317355632782,0.6837416291236877,0.6182634830474854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6481069326400757,"y":0.591317355632782},{"x":0.6592427492141724,"y":0.591317355632782},{"x":0.6592427492141724,"y":0.6182634830474854},{"x":0.6481069326400757,"y":0.6182634830474854}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6481069326400757,0.591317355632782,0.6592427492141724,0.6182634830474854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6391982436180115,"y":0.591317355632782},{"x":0.6503340601921082,"y":0.591317355632782},{"x":0.6503340601921082,"y":0.6182634830474854},{"x":0.6391982436180115,"y":0.6182634830474854}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.6391982436180115,0.591317355632782,0.6503340601921082,0.6182634830474854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6325166821479797,"y":0.591317355632782},{"x":0.6436525583267212,"y":0.591317355632782},{"x":0.6436525583267212,"y":0.6182634830474854},{"x":0.6325166821479797,"y":0.6182634830474854}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6325166821479797,0.591317355632782,0.6436525583267212,0.6182634830474854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6102449893951416,"y":0.591317355632782},{"x":0.6236079931259155,"y":0.591317355632782},{"x":0.6236079931259155,"y":0.6182634830474854},{"x":0.6102449893951416,"y":0.6182634830474854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6102449893951416,0.591317355632782,0.6236079931259155,0.6182634830474854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5456570386886597,"y":0.591317355632782},{"x":0.6057906746864319,"y":0.591317355632782},{"x":0.6057906746864319,"y":0.6182634830474854},{"x":0.5456570386886597,"y":0.6182634830474854}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سالهای","boundary":[0.5456570386886597,0.591317355632782,0.6057906746864319,0.6182634830474854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.474387526512146,"y":0.591317355632782},{"x":0.525612473487854,"y":0.591317355632782},{"x":0.525612473487854,"y":0.6182634830474854},{"x":0.474387526512146,"y":0.6182634830474854}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۸۴۳","boundary":[0.474387526512146,0.591317355632782,0.525612473487854,0.6182634830474854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4565701484680176,"y":0.591317355632782},{"x":0.47216036915779114,"y":0.591317355632782},{"x":0.47216036915779114,"y":0.6182634830474854},{"x":0.4565701484680176,"y":0.6182634830474854}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.4565701484680176,0.591317355632782,0.47216036915779114,0.6182634830474854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3986636996269226,"y":0.591317355632782},{"x":0.4498886466026306,"y":0.591317355632782},{"x":0.4498886466026306,"y":0.6182634830474854},{"x":0.3986636996269226,"y":0.6182634830474854}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۹۱۰","boundary":[0.3986636996269226,0.591317355632782,0.4498886466026306,0.6182634830474854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3608017861843109,"y":0.591317355632782},{"x":0.39198216795921326,"y":0.591317355632782},{"x":0.39198216795921326,"y":0.6182634830474854},{"x":0.3608017861843109,"y":0.6182634830474854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یعنی","boundary":[0.3608017861843109,0.591317355632782,0.39198216795921326,0.6182634830474854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3318485617637634,"y":0.591317355632782},{"x":0.3474387526512146,"y":0.591317355632782},{"x":0.3474387526512146,"y":0.6182634830474854},{"x":0.3318485617637634,"y":0.6182634830474854}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.3318485617637634,0.591317355632782,0.3474387526512146,0.6182634830474854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2917594611644745,"y":0.591317355632782},{"x":0.3318485617637634,"y":0.591317355632782},{"x":0.3318485617637634,"y":0.6182634830474854},{"x":0.2917594611644745,"y":0.6182634830474854}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اوائل","boundary":[0.2917594611644745,0.591317355632782,0.3318485617637634,0.6182634830474854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24498885869979858,"y":0.591317355632782},{"x":0.2783964276313782,"y":0.591317355632782},{"x":0.2783964276313782,"y":0.6182634830474854},{"x":0.24498885869979858,"y":0.6182634830474854}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرن","boundary":[0.24498885869979858,0.591317355632782,0.2783964276313782,0.6182634830474854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1737193763256073,"y":0.591317355632782},{"x":0.24276168644428253,"y":0.591317355632782},{"x":0.24276168644428253,"y":0.6182634830474854},{"x":0.1737193763256073,"y":0.6182634830474854}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوزدهم","boundary":[0.1737193763256073,0.591317355632782,0.24276168644428253,0.6182634830474854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1269487738609314,"y":0.591317355632782},{"x":0.1692650318145752,"y":0.591317355632782},{"x":0.1692650318145752,"y":0.6182634830474854},{"x":0.1269487738609314,"y":0.6182634830474854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ادامه","boundary":[0.1269487738609314,0.591317355632782,0.1692650318145752,0.6182634830474854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8418708443641663,"y":0.6257485151290894},{"x":0.8775055408477783,"y":0.6257485151290894},{"x":0.8775055408477783,"y":0.6482036113739014},{"x":0.8418708443641663,"y":0.6482036113739014}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یافت","boundary":[0.8418708443641663,0.6257485151290894,0.8775055408477783,0.6482036113739014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8307349681854248,"y":0.6257485151290894},{"x":0.839643657207489,"y":0.6257485151290894},{"x":0.839643657207489,"y":0.6482036113739014},{"x":0.8307349681854248,"y":0.6482036113739014}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8307349681854248,0.6257485151290894,0.839643657207489,0.6482036113739014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7839643359184265,"y":0.6257485151290894},{"x":0.8240534663200378,"y":0.6257485151290894},{"x":0.8240534663200378,"y":0.6482036113739014},{"x":0.7839643359184265,"y":0.6482036113739014}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدین","boundary":[0.7839643359184265,0.6257485151290894,0.8240534663200378,0.6482036113739014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7416480779647827,"y":0.6257485151290894},{"x":0.7706013321876526,"y":0.6257485151290894},{"x":0.7706013321876526,"y":0.6482036113739014},{"x":0.7416480779647827,"y":0.6482036113739014}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دلیل","boundary":[0.7416480779647827,0.6257485151290894,0.7706013321876526,0.6482036113739014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7060133814811707,"y":0.6257485151290894},{"x":0.7260578870773315,"y":0.6257485151290894},{"x":0.7260578870773315,"y":0.6482036113739014},{"x":0.7060133814811707,"y":0.6482036113739014}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7060133814811707,0.6257485151290894,0.7260578870773315,0.6482036113739014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6391982436180115,"y":0.6257485151290894},{"x":0.6993318200111389,"y":0.6257485151290894},{"x":0.6993318200111389,"y":0.6482036113739014},{"x":0.6391982436180115,"y":0.6482036113739014}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سالهای","boundary":[0.6391982436180115,0.6257485151290894,0.6993318200111389,0.6482036113739014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5968819856643677,"y":0.6257485151290894},{"x":0.62806236743927,"y":0.6257485151290894},{"x":0.62806236743927,"y":0.6482036113739014},{"x":0.5968819856643677,"y":0.6482036113739014}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بعد","boundary":[0.5968819856643677,0.6257485151290894,0.62806236743927,0.6482036113739014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5211581587791443,"y":0.6257485151290894},{"x":0.5902004241943359,"y":0.6257485151290894},{"x":0.5902004241943359,"y":0.6482036113739014},{"x":0.5211581587791443,"y":0.6482036113739014}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محققان","boundary":[0.5211581587791443,0.6257485151290894,0.5902004241943359,0.6482036113739014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4699331820011139,"y":0.6257485151290894},{"x":0.5144765973091125,"y":0.6257485151290894},{"x":0.5144765973091125,"y":0.6482036113739014},{"x":0.4699331820011139,"y":0.6482036113739014}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آگار","boundary":[0.4699331820011139,0.6257485151290894,0.5144765973091125,0.6482036113739014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4498886466026306,"y":0.6257485151290894},{"x":0.4610244929790497,"y":0.6257485151290894},{"x":0.4610244929790497,"y":0.6482036113739014},{"x":0.4498886466026306,"y":0.6482036113739014}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.4498886466026306,0.6257485151290894,0.4610244929790497,0.6482036113739014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3986636996269226,"y":0.6257485151290894},{"x":0.4409799575805664,"y":0.6257485151290894},{"x":0.4409799575805664,"y":0.6482036113739014},{"x":0.3986636996269226,"y":0.6482036113739014}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.3986636996269226,0.6257485151290894,0.4409799575805664,0.6482036113739014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3808463215827942,"y":0.6257485151290894},{"x":0.40089085698127747,"y":0.6257485151290894},{"x":0.40089085698127747,"y":0.6482036113739014},{"x":0.3808463215827942,"y":0.6482036113739014}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.3808463215827942,0.6257485151290894,0.40089085698127747,0.6482036113739014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2962138056755066,"y":0.6257485151290894},{"x":0.3697104752063751,"y":0.6257485151290894},{"x":0.3697104752063751,"y":0.6482036113739014},{"x":0.2962138056755066,"y":0.6482036113739014}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ضروری","boundary":[0.2962138056755066,0.6257485151290894,0.3697104752063751,0.6482036113739014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26057907938957214,"y":0.6257485151290894},{"x":0.2806236147880554,"y":0.6257485151290894},{"x":0.2806236147880554,"y":0.6482036113739014},{"x":0.26057907938957214,"y":0.6482036113739014}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.26057907938957214,0.6257485151290894,0.2806236147880554,0.6482036113739014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2204899787902832,"y":0.6257485151290894},{"x":0.25612473487854004,"y":0.6257485151290894},{"x":0.25612473487854004,"y":0.6482036113739014},{"x":0.2204899787902832,"y":0.6482036113739014}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امر","boundary":[0.2204899787902832,0.6257485151290894,0.25612473487854004,0.6482036113739014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1314031183719635,"y":0.6257485151290894},{"x":0.2160356342792511,"y":0.6257485151290894},{"x":0.2160356342792511,"y":0.6482036113739014},{"x":0.1314031183719635,"y":0.6482036113739014}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.1314031183719635,0.6257485151290894,0.2160356342792511,0.6482036113739014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7616926431655884,"y":0.660179615020752},{"x":0.8819599151611328,"y":0.660179615020752},{"x":0.8819599151611328,"y":0.6871257424354553},{"x":0.7616926431655884,"y":0.6871257424354553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میکروبیولوژی","boundary":[0.7616926431655884,0.660179615020752,0.8819599151611328,0.6871257424354553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.737193763256073,"y":0.660179615020752},{"x":0.7483296394348145,"y":0.660179615020752},{"x":0.7483296394348145,"y":0.6871257424354553},{"x":0.737193763256073,"y":0.6871257424354553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.737193763256073,0.660179615020752,0.7483296394348145,0.6871257424354553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.641425371170044,"y":0.660179615020752},{"x":0.730512261390686,"y":0.660179615020752},{"x":0.730512261390686,"y":0.6871257424354553},{"x":0.641425371170044,"y":0.6871257424354553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزمایشهای","boundary":[0.641425371170044,0.660179615020752,0.730512261390686,0.6871257424354553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5167037844657898,"y":0.660179615020752},{"x":0.62806236743927,"y":0.660179615020752},{"x":0.62806236743927,"y":0.6871257424354553},{"x":0.5167037844657898,"y":0.6871257424354553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیوتکنولوژی","boundary":[0.5167037844657898,0.660179615020752,0.62806236743927,0.6871257424354553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4498886466026306,"y":0.660179615020752},{"x":0.5077950954437256,"y":0.660179615020752},{"x":0.5077950954437256,"y":0.6871257424354553},{"x":0.4498886466026306,"y":0.6871257424354553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانسته","boundary":[0.4498886466026306,0.660179615020752,0.5077950954437256,0.6871257424354553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42984411120414734,"y":0.660179615020752},{"x":0.44320711493492126,"y":0.660179615020752},{"x":0.44320711493492126,"y":0.6871257424354553},{"x":0.42984411120414734,"y":0.6871257424354553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.42984411120414734,0.660179615020752,0.44320711493492126,0.6871257424354553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35857459902763367,"y":0.660179615020752},{"x":0.416481077671051,"y":0.660179615020752},{"x":0.416481077671051,"y":0.6871257424354553},{"x":0.35857459902763367,"y":0.6871257424354553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حداکثر","boundary":[0.35857459902763367,0.660179615020752,0.416481077671051,0.6871257424354553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30734965205192566,"y":0.660179615020752},{"x":0.3474387526512146,"y":0.660179615020752},{"x":0.3474387526512146,"y":0.6871257424354553},{"x":0.30734965205192566,"y":0.6871257424354553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میزان","boundary":[0.30734965205192566,0.660179615020752,0.3474387526512146,0.6871257424354553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2538975477218628,"y":0.660179615020752},{"x":0.2962138056755066,"y":0.660179615020752},{"x":0.2962138056755066,"y":0.6871257424354553},{"x":0.2538975477218628,"y":0.6871257424354553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.2538975477218628,0.660179615020752,0.2962138056755066,0.6871257424354553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2293986678123474,"y":0.660179615020752},{"x":0.24276168644428253,"y":0.660179615020752},{"x":0.24276168644428253,"y":0.6871257424354553},{"x":0.2293986678123474,"y":0.6871257424354553}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.2293986678123474,0.660179615020752,0.24276168644428253,0.6871257424354553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20267260074615479,"y":0.660179615020752},{"x":0.2249443233013153,"y":0.660179615020752},{"x":0.2249443233013153,"y":0.6871257424354553},{"x":0.20267260074615479,"y":0.6871257424354553}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.20267260074615479,0.660179615020752,0.2249443233013153,0.6871257424354553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15812917053699493,"y":0.660179615020752},{"x":0.19153675436973572,"y":0.660179615020752},{"x":0.19153675436973572,"y":0.6871257424354553},{"x":0.15812917053699493,"y":0.6871257424354553}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.15812917053699493,0.660179615020752,0.19153675436973572,0.6871257424354553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1403118073940277,"y":0.660179615020752},{"x":0.15144766867160797,"y":0.660179615020752},{"x":0.15144766867160797,"y":0.6871257424354553},{"x":0.1403118073940277,"y":0.6871257424354553}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.1403118073940277,0.660179615020752,0.15144766867160797,0.6871257424354553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1269487738609314,"y":0.660179615020752},{"x":0.14253897964954376,"y":0.660179615020752},{"x":0.14253897964954376,"y":0.6871257424354553},{"x":0.1269487738609314,"y":0.6871257424354553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.1269487738609314,0.660179615020752,0.14253897964954376,0.6871257424354553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8507795333862305,"y":0.6916167736053467},{"x":0.8775055408477783,"y":0.6916167736053467},{"x":0.8775055408477783,"y":0.7170658707618713},{"x":0.8507795333862305,"y":0.7170658707618713}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جای","boundary":[0.8507795333862305,0.6916167736053467,0.8775055408477783,0.7170658707618713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7995545864105225,"y":0.6916167736053467},{"x":0.832962155342102,"y":0.6916167736053467},{"x":0.832962155342102,"y":0.7170658707618713},{"x":0.7995545864105225,"y":0.7170658707618713}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"غذا","boundary":[0.7995545864105225,0.6916167736053467,0.832962155342102,0.7170658707618713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7928730249404907,"y":0.6916167736053467},{"x":0.8017817139625549,"y":0.6916167736053467},{"x":0.8017817139625549,"y":0.7170658707618713},{"x":0.7928730249404907,"y":0.7170658707618713}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7928730249404907,0.6916167736053467,0.8017817139625549,0.7170658707618713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7216035723686218,"y":0.6916167736053467},{"x":0.7906458973884583,"y":0.6916167736053467},{"x":0.7906458973884583,"y":0.7170658707618713},{"x":0.7216035723686218,"y":0.7170658707618713}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اختصاص","boundary":[0.7216035723686218,0.6916167736053467,0.7906458973884583,0.7170658707618713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6592427492141724,"y":0.6916167736053467},{"x":0.6948775053024292,"y":0.6916167736053467},{"x":0.6948775053024292,"y":0.7170658707618713},{"x":0.6592427492141724,"y":0.7170658707618713}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.6592427492141724,0.6916167736053467,0.6948775053024292,0.7170658707618713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6102449893951416,"y":0.6916167736053467},{"x":0.6570155620574951,"y":0.6916167736053467},{"x":0.6570155620574951,"y":0.7170658707618713},{"x":0.6102449893951416,"y":0.7170658707618713}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6102449893951416,0.6916167736053467,0.6570155620574951,0.7170658707618713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5991091132164001,"y":0.6916167736053467},{"x":0.6102449893951416,"y":0.6916167736053467},{"x":0.6102449893951416,"y":0.7170658707618713},{"x":0.5991091132164001,"y":0.7170658707618713}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5991091132164001,0.6916167736053467,0.6102449893951416,0.7170658707618713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.576837420463562,"y":0.6916167736053467},{"x":0.5991091132164001,"y":0.6916167736053467},{"x":0.5991091132164001,"y":0.7170658707618713},{"x":0.576837420463562,"y":0.7170658707618713}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.576837420463562,0.6916167736053467,0.5991091132164001,0.7170658707618713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5278396606445312,"y":0.6916167736053467},{"x":0.570155918598175,"y":0.6916167736053467},{"x":0.570155918598175,"y":0.7170658707618713},{"x":0.5278396606445312,"y":0.7170658707618713}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ضمن","boundary":[0.5278396606445312,0.6916167736053467,0.570155918598175,0.7170658707618713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48552337288856506,"y":0.6916167736053467},{"x":0.5167037844657898,"y":0.6916167736053467},{"x":0.5167037844657898,"y":0.7170658707618713},{"x":0.48552337288856506,"y":0.7170658707618713}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اکثر","boundary":[0.48552337288856506,0.6916167736053467,0.5167037844657898,0.7170658707618713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4075723886489868,"y":0.6931137442588806},{"x":0.47661471366882324,"y":0.6931137442588806},{"x":0.47661471366882324,"y":0.7170658707618713},{"x":0.4075723886489868,"y":0.7170658707618713}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشورها","boundary":[0.4075723886489868,0.6931137442588806,0.47661471366882324,0.7170658707618713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3674832880496979,"y":0.6931137442588806},{"x":0.40534520149230957,"y":0.6931137442588806},{"x":0.40534520149230957,"y":0.7170658707618713},{"x":0.3674832880496979,"y":0.7170658707618713}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آگار","boundary":[0.3674832880496979,0.6931137442588806,0.40534520149230957,0.7170658707618713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.320712685585022,"y":0.6931137442588806},{"x":0.35857459902763367,"y":0.6931137442588806},{"x":0.35857459902763367,"y":0.71856290102005},{"x":0.320712685585022,"y":0.71856290102005}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.320712685585022,0.6931137442588806,0.35857459902763367,0.71856290102005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25612473487854004,"y":0.6931137442588806},{"x":0.314031183719635,"y":0.6931137442588806},{"x":0.314031183719635,"y":0.71856290102005},{"x":0.25612473487854004,"y":0.71856290102005}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احتیاج","boundary":[0.25612473487854004,0.6931137442588806,0.314031183719635,0.71856290102005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.211581289768219,"y":0.6931137442588806},{"x":0.24276168644428253,"y":0.6931137442588806},{"x":0.24276168644428253,"y":0.71856290102005},{"x":0.211581289768219,"y":0.71856290102005}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.211581289768219,0.6931137442588806,0.24276168644428253,0.71856290102005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18930958211421967,"y":0.6931137442588806},{"x":0.20267260074615479,"y":0.6931137442588806},{"x":0.20267260074615479,"y":0.71856290102005},{"x":0.18930958211421967,"y":0.71856290102005}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.18930958211421967,0.6931137442588806,0.20267260074615479,0.71856290102005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1692650318145752,"y":0.6931137442588806},{"x":0.18485523760318756,"y":0.6931137442588806},{"x":0.18485523760318756,"y":0.71856290102005},{"x":0.1692650318145752,"y":0.71856290102005}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.1692650318145752,0.6931137442588806,0.18485523760318756,0.71856290102005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1269487738609314,"y":0.6931137442588806},{"x":0.160356342792511,"y":0.6931137442588806},{"x":0.160356342792511,"y":0.71856290102005},{"x":0.1269487738609314,"y":0.71856290102005}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ژاپن","boundary":[0.1269487738609314,0.6931137442588806,0.160356342792511,0.71856290102005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8440979719161987,"y":0.726047933101654},{"x":0.8797327280044556,"y":0.726047933101654},{"x":0.8797327280044556,"y":0.7514970302581787},{"x":0.8440979719161987,"y":0.7514970302581787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وارد","boundary":[0.8440979719161987,0.726047933101654,0.8797327280044556,0.7514970302581787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8173719644546509,"y":0.726047933101654},{"x":0.8374164700508118,"y":0.726047933101654},{"x":0.8374164700508118,"y":0.7514970302581787},{"x":0.8173719644546509,"y":0.7514970302581787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.8173719644546509,0.726047933101654,0.8374164700508118,0.7514970302581787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7750557065010071,"y":0.726047933101654},{"x":0.8084632754325867,"y":0.726047933101654},{"x":0.8084632754325867,"y":0.7514970302581787},{"x":0.7750557065010071,"y":0.7514970302581787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.7750557065010071,0.726047933101654,0.8084632754325867,0.7514970302581787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7527839541435242,"y":0.726047933101654},{"x":0.7639198303222656,"y":0.726047933101654},{"x":0.7639198303222656,"y":0.7514970302581787},{"x":0.7527839541435242,"y":0.7514970302581787}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7527839541435242,0.726047933101654,0.7639198303222656,0.7514970302581787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327394485473633,"y":0.726047933101654},{"x":0.7527839541435242,"y":0.726047933101654},{"x":0.7527839541435242,"y":0.7514970302581787},{"x":0.7327394485473633,"y":0.7514970302581787}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۲","boundary":[0.7327394485473633,0.726047933101654,0.7527839541435242,0.7514970302581787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7171491980552673,"y":0.726047933101654},{"x":0.7282850742340088,"y":0.726047933101654},{"x":0.7282850742340088,"y":0.7514970302581787},{"x":0.7171491980552673,"y":0.7514970302581787}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7171491980552673,0.726047933101654,0.7282850742340088,0.7514970302581787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881960034370422,"y":0.726047933101654},{"x":0.7082405090332031,"y":0.726047933101654},{"x":0.7082405090332031,"y":0.7514970302581787},{"x":0.6881960034370422,"y":0.7514970302581787}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳","boundary":[0.6881960034370422,0.726047933101654,0.7082405090332031,0.7514970302581787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6748329401016235,"y":0.726047933101654},{"x":0.685968816280365,"y":0.726047933101654},{"x":0.685968816280365,"y":0.7514970302581787},{"x":0.6748329401016235,"y":0.7514970302581787}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6748329401016235,0.726047933101654,0.685968816280365,0.7514970302581787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6592427492141724,"y":0.726047933101654},{"x":0.6703786253929138,"y":0.726047933101654},{"x":0.6703786253929138,"y":0.7514970302581787},{"x":0.6592427492141724,"y":0.7514970302581787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6592427492141724,0.726047933101654,0.6703786253929138,0.7514970302581787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6258351802825928,"y":0.726047933101654},{"x":0.6525612473487854,"y":0.726047933101654},{"x":0.6525612473487854,"y":0.7514970302581787},{"x":0.6258351802825928,"y":0.7514970302581787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6258351802825928,0.726047933101654,0.6525612473487854,0.7514970302581787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5991091132164001,"y":0.726047933101654},{"x":0.6124721765518188,"y":0.726047933101654},{"x":0.6124721765518188,"y":0.7514970302581787},{"x":0.5991091132164001,"y":0.7514970302581787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5991091132164001,0.726047933101654,0.6124721765518188,0.7514970302581787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478841662406921,"y":0.726047933101654},{"x":0.583518922328949,"y":0.726047933101654},{"x":0.583518922328949,"y":0.7514970302581787},{"x":0.5478841662406921,"y":0.7514970302581787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حالی","boundary":[0.5478841662406921,0.726047933101654,0.583518922328949,0.7514970302581787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4944320619106293,"y":0.726047933101654},{"x":0.5345211625099182,"y":0.726047933101654},{"x":0.5345211625099182,"y":0.7514970302581787},{"x":0.4944320619106293,"y":0.7514970302581787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4944320619106293,0.726047933101654,0.5345211625099182,0.7514970302581787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4610244929790497,"y":0.726047933101654},{"x":0.4832962155342102,"y":0.726047933101654},{"x":0.4832962155342102,"y":0.7514970302581787},{"x":0.4610244929790497,"y":0.7514970302581787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4610244929790497,0.726047933101654,0.4832962155342102,0.7514970302581787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4031180441379547,"y":0.726047933101654},{"x":0.4565701484680176,"y":0.726047933101654},{"x":0.4565701484680176,"y":0.7514970302581787},{"x":0.4031180441379547,"y":0.7514970302581787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بعضی","boundary":[0.4031180441379547,0.726047933101654,0.4565701484680176,0.7514970302581787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3808463215827942,"y":0.726047933101654},{"x":0.3942093551158905,"y":0.726047933101654},{"x":0.3942093551158905,"y":0.7514970302581787},{"x":0.3808463215827942,"y":0.7514970302581787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3808463215827942,0.726047933101654,0.3942093551158905,0.7514970302581787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2917594611644745,"y":0.726047933101654},{"x":0.3741648197174072,"y":0.726047933101654},{"x":0.3741648197174072,"y":0.7514970302581787},{"x":0.2917594611644745,"y":0.7514970302581787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشورهای","boundary":[0.2917594611644745,0.726047933101654,0.3741648197174072,0.7514970302581787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23608018457889557,"y":0.726047933101654},{"x":0.27394208312034607,"y":0.726047933101654},{"x":0.27394208312034607,"y":0.7514970302581787},{"x":0.23608018457889557,"y":0.7514970302581787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.23608018457889557,0.726047933101654,0.27394208312034607,0.7514970302581787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20044542849063873,"y":0.726047933101654},{"x":0.22271715104579926,"y":0.726047933101654},{"x":0.22271715104579926,"y":0.7514970302581787},{"x":0.20044542849063873,"y":0.7514970302581787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.20044542849063873,0.726047933101654,0.22271715104579926,0.7514970302581787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1781737208366394,"y":0.726047933101654},{"x":0.19376392662525177,"y":0.726047933101654},{"x":0.19376392662525177,"y":0.7514970302581787},{"x":0.1781737208366394,"y":0.7514970302581787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.1781737208366394,0.726047933101654,0.19376392662525177,0.7514970302581787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1314031183719635,"y":0.726047933101654},{"x":0.1692650318145752,"y":0.726047933101654},{"x":0.1692650318145752,"y":0.7514970302581787},{"x":0.1314031183719635,"y":0.7514970302581787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.1314031183719635,0.726047933101654,0.1692650318145752,0.7514970302581787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8485523462295532,"y":0.7619760632514954},{"x":0.8819599151611328,"y":0.7619760632514954},{"x":0.8819599151611328,"y":0.78143709897995},{"x":0.8485523462295532,"y":0.7829341292381287}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آگار","boundary":[0.8485523462295532,0.7619760632514954,0.8819599151611328,0.78143709897995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7839643359184265,"y":0.7634730339050293},{"x":0.839643657207489,"y":0.7619760632514954},{"x":0.839643657207489,"y":0.7829341292381287},{"x":0.7861915230751038,"y":0.7829341292381287}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اشتغال","boundary":[0.7839643359184265,0.7634730339050293,0.839643657207489,0.7829341292381287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260578870773315,"y":0.7634730339050293},{"x":0.7706013321876526,"y":0.7634730339050293},{"x":0.7706013321876526,"y":0.7829341292381287},{"x":0.7282850742340088,"y":0.7844311594963074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دارند","boundary":[0.7260578870773315,0.7634730339050293,0.7706013321876526,0.7829341292381287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7149220705032349,"y":0.764970064163208},{"x":0.7238307595252991,"y":0.764970064163208},{"x":0.7238307595252991,"y":0.7844311594963074},{"x":0.7149220705032349,"y":0.7844311594963074}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7149220705032349,0.764970064163208,0.7238307595252991,0.7844311594963074]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12472160160541534,"y":0.523952066898346},{"x":0.8841871023178101,"y":0.522455096244812},{"x":0.8864142298698425,"y":0.7844311594963074},{"x":0.1269487738609314,"y":0.7859281301498413}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.11972160160541534,0.5169520668983459,0.8914142298698425,0.7914311594963074],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8106904029846191,"y":0.7934131622314453},{"x":0.8507795333862305,"y":0.7934131622314453},{"x":0.8507795333862305,"y":0.817365288734436},{"x":0.8106904029846191,"y":0.817365288734436}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.8106904029846191,0.7934131622314453,0.8507795333862305,0.817365288734436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7639198303222656,"y":0.7934131622314453},{"x":0.8040089011192322,"y":0.7934131622314453},{"x":0.8040089011192322,"y":0.817365288734436},{"x":0.7639198303222656,"y":0.817365288734436}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اراکی","boundary":[0.7639198303222656,0.7934131622314453,0.8040089011192322,0.817365288734436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7461024522781372,"y":0.7934131622314453},{"x":0.7550111413002014,"y":0.7934131622314453},{"x":0.7550111413002014,"y":0.817365288734436},{"x":0.7461024522781372,"y":0.817365288734436}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7461024522781372,0.7934131622314453,0.7550111413002014,0.817365288734436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.737193763256073,"y":0.7934131622314453},{"x":0.7461024522781372,"y":0.7934131622314453},{"x":0.7461024522781372,"y":0.817365288734436},{"x":0.737193763256073,"y":0.817365288734436}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.737193763256073,0.7934131622314453,0.7461024522781372,0.817365288734436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260578870773315,"y":0.7934131622314453},{"x":0.737193763256073,"y":0.7934131622314453},{"x":0.737193763256073,"y":0.817365288734436},{"x":0.7260578870773315,"y":0.817365288734436}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7260578870773315,0.7934131622314453,0.737193763256073,0.817365288734436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7037861943244934,"y":0.7934131622314453},{"x":0.7238307595252991,"y":0.7934131622314453},{"x":0.7238307595252991,"y":0.817365288734436},{"x":0.7037861943244934,"y":0.817365288734436}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7037861943244934,0.7934131622314453,0.7238307595252991,0.817365288734436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503340601921082,"y":0.7934131622314453},{"x":0.6948775053024292,"y":0.7934131622314453},{"x":0.6948775053024292,"y":0.817365288734436},{"x":0.6503340601921082,"y":0.817365288734436}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.6503340601921082,0.7934131622314453,0.6948775053024292,0.817365288734436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5657015442848206,"y":0.7934131622314453},{"x":0.6436525583267212,"y":0.7934131622314453},{"x":0.6436525583267212,"y":0.817365288734436},{"x":0.5657015442848206,"y":0.817365288734436}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.5657015442848206,0.7934131622314453,0.6436525583267212,0.817365288734436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4877505600452423,"y":0.7934131622314453},{"x":0.5523385405540466,"y":0.7934131622314453},{"x":0.5523385405540466,"y":0.817365288734436},{"x":0.4877505600452423,"y":0.817365288734436}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیمیایی","boundary":[0.4877505600452423,0.7934131622314453,0.5523385405540466,0.817365288734436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4365256130695343,"y":0.7934131622314453},{"x":0.474387526512146,"y":0.7934131622314453},{"x":0.474387526512146,"y":0.817365288734436},{"x":0.4365256130695343,"y":0.817365288734436}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"آگار","boundary":[0.4365256130695343,0.7934131622314453,0.474387526512146,0.817365288734436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42093542218208313,"y":0.7934131622314453},{"x":0.42984411120414734,"y":0.7934131622314453},{"x":0.42984411120414734,"y":0.817365288734436},{"x":0.42093542218208313,"y":0.817365288734436}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.42093542218208313,0.7934131622314453,0.42984411120414734,0.817365288734436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4097995460033417,"y":0.7934131622314453},{"x":0.4187082350254059,"y":0.7934131622314453},{"x":0.4187082350254059,"y":0.817365288734436},{"x":0.4097995460033417,"y":0.817365288734436}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.4097995460033417,0.7934131622314453,0.4187082350254059,0.817365288734436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3986636996269226,"y":0.7934131622314453},{"x":0.4075723886489868,"y":0.7934131622314453},{"x":0.4075723886489868,"y":0.817365288734436},{"x":0.3986636996269226,"y":0.817365288734436}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3986636996269226,0.7934131622314453,0.4075723886489868,0.817365288734436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37861916422843933,"y":0.7934131622314453},{"x":0.3897550106048584,"y":0.7934131622314453},{"x":0.3897550106048584,"y":0.817365288734436},{"x":0.37861916422843933,"y":0.817365288734436}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.37861916422843933,0.7934131622314453,0.3897550106048584,0.817365288734436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3674832880496979,"y":0.7934131622314453},{"x":0.37861916422843933,"y":0.7934131622314453},{"x":0.37861916422843933,"y":0.817365288734436},{"x":0.3674832880496979,"y":0.817365288734436}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3674832880496979,0.7934131622314453,0.37861916422843933,0.817365288734436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2783964276313782,"y":0.7934131622314453},{"x":0.36302894353866577,"y":0.7934131622314453},{"x":0.36302894353866577,"y":0.817365288734436},{"x":0.2783964276313782,"y":0.817365288734436}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موفقیتهای","boundary":[0.2783964276313782,0.7934131622314453,0.36302894353866577,0.817365288734436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20267260074615479,"y":0.7934131622314453},{"x":0.26503339409828186,"y":0.7934131622314453},{"x":0.26503339409828186,"y":0.817365288734436},{"x":0.20267260074615479,"y":0.817365288734436}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسیاری","boundary":[0.20267260074615479,0.7934131622314453,0.26503339409828186,0.817365288734436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12472160160541534,"y":0.7934131622314453},{"x":0.19153675436973572,"y":0.7934131622314453},{"x":0.19153675436973572,"y":0.817365288734436},{"x":0.12472160160541534,"y":0.817365288734436}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بدست","boundary":[0.12472160160541534,0.7934131622314453,0.19153675436973572,0.817365288734436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8418708443641663,"y":0.826347291469574},{"x":0.8841871023178101,"y":0.826347291469574},{"x":0.8841871023178101,"y":0.8517963886260986},{"x":0.8418708443641663,"y":0.8517963886260986}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آورد","boundary":[0.8418708443641663,0.826347291469574,0.8841871023178101,0.8517963886260986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8307349681854248,"y":0.826347291469574},{"x":0.8418708443641663,"y":0.826347291469574},{"x":0.8418708443641663,"y":0.8517963886260986},{"x":0.8307349681854248,"y":0.8517963886260986}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8307349681854248,0.826347291469574,0.8418708443641663,0.8517963886260986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8173719644546509,"y":0.826347291469574},{"x":0.8307349681854248,"y":0.826347291469574},{"x":0.8307349681854248,"y":0.8517963886260986},{"x":0.8173719644546509,"y":0.8517963886260986}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8173719644546509,0.826347291469574,0.8307349681854248,0.8517963886260986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7616926431655884,"y":0.826347291469574},{"x":0.8062360882759094,"y":0.826347291469574},{"x":0.8062360882759094,"y":0.8517963886260986},{"x":0.7616926431655884,"y":0.8517963886260986}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمله","boundary":[0.7616926431655884,0.826347291469574,0.8062360882759094,0.8517963886260986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993318200111389,"y":0.826347291469574},{"x":0.7527839541435242,"y":0.826347291469574},{"x":0.7527839541435242,"y":0.8517963886260986},{"x":0.6993318200111389,"y":0.8517963886260986}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارهای","boundary":[0.6993318200111389,0.826347291469574,0.7527839541435242,0.8517963886260986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.641425371170044,"y":0.826347291469574},{"x":0.679287314414978,"y":0.826347291469574},{"x":0.679287314414978,"y":0.8517963886260986},{"x":0.641425371170044,"y":0.8517963886260986}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جالب","boundary":[0.641425371170044,0.826347291469574,0.679287314414978,0.8517963886260986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6057906746864319,"y":0.826347291469574},{"x":0.6258351802825928,"y":0.826347291469574},{"x":0.6258351802825928,"y":0.8517963886260986},{"x":0.6057906746864319,"y":0.8517963886260986}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وی","boundary":[0.6057906746864319,0.826347291469574,0.6258351802825928,0.8517963886260986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5523385405540466,"y":0.826347291469574},{"x":0.5902004241943359,"y":0.826347291469574},{"x":0.5902004241943359,"y":0.8517963886260986},{"x":0.5523385405540466,"y":0.8517963886260986}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کشف","boundary":[0.5523385405540466,0.826347291469574,0.5902004241943359,0.8517963886260986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4877505600452423,"y":0.826347291469574},{"x":0.5345211625099182,"y":0.826347291469574},{"x":0.5345211625099182,"y":0.8517963886260986},{"x":0.4877505600452423,"y":0.8517963886260986}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ترکیب","boundary":[0.4877505600452423,0.826347291469574,0.5345211625099182,0.8517963886260986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42984411120414734,"y":0.826347291469574},{"x":0.4654788374900818,"y":0.826347291469574},{"x":0.4654788374900818,"y":0.8517963886260986},{"x":0.42984411120414734,"y":0.8517963886260986}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خنثی","boundary":[0.42984411120414734,0.826347291469574,0.4654788374900818,0.8517963886260986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3942093551158905,"y":0.826347291469574},{"x":0.416481077671051,"y":0.826347291469574},{"x":0.416481077671051,"y":0.8517963886260986},{"x":0.3942093551158905,"y":0.8517963886260986}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پلی","boundary":[0.3942093551158905,0.826347291469574,0.416481077671051,0.8517963886260986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29844099283218384,"y":0.826347291469574},{"x":0.38307350873947144,"y":0.826347291469574},{"x":0.38307350873947144,"y":0.8517963886260986},{"x":0.29844099283218384,"y":0.8517963886260986}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ساکاریدی","boundary":[0.29844099283218384,0.826347291469574,0.38307350873947144,0.8517963886260986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2761692702770233,"y":0.826347291469574},{"x":0.2873051166534424,"y":0.826347291469574},{"x":0.2873051166534424,"y":0.8517963886260986},{"x":0.2761692702770233,"y":0.8517963886260986}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.2761692702770233,0.826347291469574,0.2873051166534424,0.8517963886260986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21826280653476715,"y":0.826347291469574},{"x":0.2783964276313782,"y":0.826347291469574},{"x":0.2783964276313782,"y":0.8517963886260986},{"x":0.21826280653476715,"y":0.8517963886260986}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"آگاروز","boundary":[0.21826280653476715,0.826347291469574,0.2783964276313782,0.8517963886260986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20489977300167084,"y":0.826347291469574},{"x":0.2160356342792511,"y":0.826347291469574},{"x":0.2160356342792511,"y":0.8517963886260986},{"x":0.20489977300167084,"y":0.8517963886260986}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.20489977300167084,0.826347291469574,0.2160356342792511,0.8517963886260986]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12472160160541534,"y":0.7934131622314453},{"x":0.8841871023178101,"y":0.7934131622314453},{"x":0.8841871023178101,"y":0.8517963886260986},{"x":0.12472160160541534,"y":0.8517963886260986}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.11972160160541534,0.7864131622314453,0.8891871023178101,0.8587963886260986],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14922049641609192,"y":0.8308383226394653},{"x":0.1781737208366394,"y":0.832335352897644},{"x":0.17594654858112335,"y":0.8502994179725647},{"x":0.14922049641609192,"y":0.8502994179725647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.14922049641609192,0.8308383226394653,0.17594654858112335,0.8502994179725647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12472160160541534,"y":0.8293412923812866},{"x":0.14699332416057587,"y":0.8308383226394653},{"x":0.14476615190505981,"y":0.8502994179725647},{"x":0.12472160160541534,"y":0.848802387714386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.12472160160541534,0.8293412923812866,0.14476615190505981,0.8502994179725647]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12472160160541534,"y":0.8293412923812866},{"x":0.1781737208366394,"y":0.832335352897644},{"x":0.17594654858112335,"y":0.8502994179725647},{"x":0.12472160160541534,"y":0.848802387714386}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.11972160160541534,0.8223412923812866,0.18094654858112336,0.8572994179725647],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7060133814811707,"y":0.523952066898346},{"x":0.7104676961898804,"y":0.523952066898346},{"x":0.7126948833465576,"y":0.53742516040802},{"x":0.7082405090332031,"y":0.53742516040802}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"(","boundary":[0.7060133814811707,0.523952066898346,0.7126948833465576,0.53742516040802]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126948833465576,"y":0.523952066898346},{"x":0.7171491980552673,"y":0.523952066898346},{"x":0.7193763852119446,"y":0.5359281301498413},{"x":0.7149220705032349,"y":0.53742516040802}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱","boundary":[0.7126948833465576,0.523952066898346,0.7193763852119446,0.5359281301498413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7216035723686218,"y":0.523952066898346},{"x":0.7282850742340088,"y":0.522455096244812},{"x":0.7282850742340088,"y":0.5359281301498413},{"x":0.7238307595252991,"y":0.5359281301498413}]},"confidence":0.949999988079071,"str":")","boundary":[0.7216035723686218,0.523952066898346,0.7282850742340088,0.5359281301498413]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7060133814811707,"y":0.523952066898346},{"x":0.7282850742340088,"y":0.522455096244812},{"x":0.7282850742340088,"y":0.5359281301498413},{"x":0.7082405090332031,"y":0.53742516040802}]},"confidence":0.9399999976