دستورالعمل‌های ACSM برای آزمون و تجویز ورزشی دستورالعمل‌های ACSM برای آزمون و تجویز ورزشی

توضیحات

کتاب دستورالعمل‌های ACSM برای آزمون و تجویز فعالیت ورزشی را گروهی از متخصصان انجمن امریکایی طب ورزش تالیف کرده‌اند که معتبرترین سازمان علمی در زمینه علوم ورزشی است و برجسته‌ترین محققان و دانشمندان علوم ورزشی دنیا در آن عضویت دارند. این کتاب نخستین‌بار در سال 1975 چاپ شد و تا به امروز، به‌طور متوسط، هر 4 تا 5 سال بازنگری شده است. ویرایش دهم این کتاب جدیدترین ویراست آن است که در سال 2018 به چاپ رسیده است. در این کتاب بر ارایۀ اطلاعات علمی در خصوص غربالگری و پایش اولیه پیش از شرکت در فعالیت ورزشی، آزمون‌های ورزشی معتبر برای تعیین سطح آمادگی و سلامت افراد و در نهایت ارایۀ دستورالعمل‌های علمی و اصول تجویز فعالیت ورزشی برای پیشگیری و درمان بیماری‌ها تمرکز شده است. این کتاب جامع‌ترین کتاب در زمینه تجویز فعالیت ورزشی است که در آن به سه موضوع مهم ارزیابی علمی اولیۀ مراجعه‌کننده، تجویز اصولی ورزش و ملاحظات ویژه برای طیف وسیعی از بیماران مختلف به‌طور تخصصی پرداخته شده است. کتاب دستورالعمل‌های ACSM برای آزمون و تجویز فعالیت ورزشی را گروهی از استادان بین‌المللی و دانشجویان گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه شهید بهشتی با دقت و کیفیت درخور توجه ترجمه کرده‌اند. این کتاب برای تمامی مربیان ورزشی باشگاه‌های بدنسازی، متخصصان طب ورزشی، دانشجویان و استادان علوم ورزشی و تمامی افرادی که در زمینۀ تجویز فعالیت ورزشی برای پیشگیری و درمان بیماری‌های گوناگون فعالیت دارند، مناسب‌ترین مرجع علمی به‌شمار می‌آید.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3797905","title":"دستورالعمل‌های ACSM برای آزمون و تجویز ورزشی","price":"۱۹۸‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۷۹‌,‌۲۰۰","rent_3_price":"۴۹‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۶۹‌,‌۳۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۹۸‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c7e455d07ac9dd18/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c7e455d07ac9dd18/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c7e455d07ac9dd18/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c7e455d07ac9dd18/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c7e455d07ac9dd18/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"1","isbn":"978-964-457-526-6","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۴۰۰","nobat_chap":"1","description":["کتاب دستورالعمل‌های ACSM برای آزمون و تجویز فعالیت ورزشی را گروهی از متخصصان انجمن امریکایی طب ورزش تالیف کرده‌اند که معتبرترین سازمان علمی در زمینه علوم ورزشی است و برجسته‌ترین محققان و دانشمندان علوم ورزشی دنیا در آن عضویت دارند. این کتاب نخستین‌بار در سال 1975 چاپ شد و تا به امروز، به‌طور متوسط، هر 4 تا 5 سال بازنگری شده است. ویرایش دهم این کتاب جدیدترین ویراست آن است که در سال 2018 به چاپ رسیده است. در این کتاب بر ارایۀ اطلاعات علمی در خصوص غربالگری و پایش اولیه پیش از شرکت در فعالیت ورزشی، آزمون‌های ورزشی معتبر برای تعیین سطح آمادگی و سلامت افراد و در نهایت ارایۀ دستورالعمل‌های علمی و اصول تجویز فعالیت ورزشی برای پیشگیری و درمان بیماری‌ها تمرکز شده است. این کتاب جامع‌ترین کتاب در زمینه تجویز فعالیت ورزشی است که در آن به سه موضوع مهم ارزیابی علمی اولیۀ مراجعه‌کننده، تجویز اصولی ورزش و ملاحظات ویژه برای طیف وسیعی از بیماران مختلف به‌طور تخصصی پرداخته شده است. کتاب دستورالعمل‌های ACSM برای آزمون و تجویز فعالیت ورزشی را گروهی از استادان بین‌المللی و دانشجویان گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه شهید بهشتی با دقت و کیفیت درخور توجه ترجمه کرده‌اند. این کتاب برای تمامی مربیان ورزشی باشگاه‌های بدنسازی، متخصصان طب ورزشی، دانشجویان و استادان علوم ورزشی و تمامی افرادی که در زمینۀ تجویز فعالیت ورزشی برای پیشگیری و درمان بیماری‌های گوناگون فعالیت دارند، مناسب‌ترین مرجع علمی به‌شمار می‌آید.",""],"pages_count":"1","keywords":"ورزشی","token":"c7e455d07ac9dd18","created_at":"2021-09-10 15:03:10","updated_at":"2022-08-30 12:11:43","publisher_id":"188","deleted_at":null,"published_at":"2021-09-10 17:53:55","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شهید بهشتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1920887","title":"انجمن پزشکی ورزشی امریکا","firstname":"انجمن پزشکی","lastname":"ورزشی امریکا","token":"c899bf5f36759a8b","created_at":"2021-09-10 03:07:52","updated_at":"2021-09-10 03:07:52","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1920888","title":"دکتر خسرو ابراهیم","firstname":"دکتر خسرو","lastname":"ابراهیم","token":"86dd13f96c29c1d3","created_at":"2021-09-10 03:07:53","updated_at":"2021-09-10 03:07:53","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1920891","title":"دکتر هیوا رحمانی","firstname":"دکتر هیوا","lastname":"رحمانی","token":"334061073a14eb04","created_at":"2021-09-10 03:07:53","updated_at":"2021-09-10 03:07:53","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1920892","title":"دکتر ایوب بابایی و دکتر محمودرضا نقی‌زاده","firstname":"دکتر ایوب بابایی و","lastname":"دکتر محمودرضا نقی‌زاده","token":"546c4dc4ed0d753e","created_at":"2021-09-10 03:07:53","updated_at":"2021-09-10 03:07:53","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1920924","title":"دکتر سجاد احمدی‌زاد","firstname":"دکتر سجاد","lastname":"احمدی‌زاد","token":"9d62c1b27b6d34fc","created_at":"2021-09-10 15:02:53","updated_at":"2021-09-10 15:02:53","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1920925","title":"دکتر افشار جعفری","firstname":"دکتر افشار","lastname":"جعفری","token":"fe376c959e73dac4","created_at":"2021-09-10 15:02:53","updated_at":"2021-09-10 15:02:53","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1920887","title":"انجمن پزشکی ورزشی امریکا","firstname":"انجمن پزشکی","lastname":"ورزشی امریکا","token":"c899bf5f36759a8b","created_at":"2021-09-10 03:07:52","updated_at":"2021-09-10 03:07:52","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1920888","title":"دکتر خسرو ابراهیم","firstname":"دکتر خسرو","lastname":"ابراهیم","token":"86dd13f96c29c1d3","created_at":"2021-09-10 03:07:53","updated_at":"2021-09-10 03:07:53","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1920891","title":"دکتر هیوا رحمانی","firstname":"دکتر هیوا","lastname":"رحمانی","token":"334061073a14eb04","created_at":"2021-09-10 03:07:53","updated_at":"2021-09-10 03:07:53","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1920892","title":"دکتر ایوب بابایی و دکتر محمودرضا نقی‌زاده","firstname":"دکتر ایوب بابایی و","lastname":"دکتر محمودرضا نقی‌زاده","token":"546c4dc4ed0d753e","created_at":"2021-09-10 03:07:53","updated_at":"2021-09-10 03:07:53","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1920924","title":"دکتر سجاد احمدی‌زاد","firstname":"دکتر سجاد","lastname":"احمدی‌زاد","token":"9d62c1b27b6d34fc","created_at":"2021-09-10 15:02:53","updated_at":"2021-09-10 15:02:53","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1920925","title":"دکتر افشار جعفری","firstname":"دکتر افشار","lastname":"جعفری","token":"fe376c959e73dac4","created_at":"2021-09-10 15:02:53","updated_at":"2021-09-10 15:02:53","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"786558","file":"613b3466c03e09.72768395.pdf","book_id":"3797905","toc":null,"created_at":"2021-09-10 15:03:10","updated_at":"2022-08-30 12:11:43","process_started_at":"2021-09-10 15:03:30","process_done_at":"2021-09-10 15:03:41","process_failed_at":null,"pages_count":"658","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"845ba48300be15b6dfcc221a3de3bb8728fb185b39146ab21f7a2d6f0433205951ea4b784855fda1c397f39fe08c69a834d6638b941bb9253710839d16ae3644","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۶۵۸"},"publisher":{"id":188,"title":"دانشگاه شهید بهشتی","description":null,"token":"72090a5e4340c63a","slug":"sbu"},"study_subjects":[{"id":"757","title":"ابعاد روانی فعالیت ورزشی","token":"cdd13586606802c6","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:24:02","updated_at":"2021-09-10 17:53:55","study_fields":[{"id":"181","title":"فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض","degree_id":"10","token":"620bf7130e9185c3","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2021-10-03 14:10:37","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"1870","title":"ارزیابی و مدیریت پیشرفته آسیب های ورزشی","token":"defffb8dc2f367fd","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:24:12","updated_at":"2021-09-10 17:53:55","study_fields":[{"id":"826","title":"آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش امداد گر ورزشی","degree_id":"10","token":"8fd54445f2e9c824","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2021-09-10 17:53:55","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"2062","title":"استرس محیطی در تمرین و فعالیت ورزشی اختیاری ","token":"775220fa15077f85","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:24:13","updated_at":"2021-09-10 17:53:55","study_fields":[{"id":"922","title":"فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی","degree_id":"10","token":"2ff66ce4849b1dcb","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2021-09-10 17:53:55","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"2392","title":"اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی تخصصی ","token":"4650aa4dd894a32a","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:24:16","updated_at":"2021-09-10 17:53:55","study_fields":[{"id":"922","title":"فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی","degree_id":"10","token":"2ff66ce4849b1dcb","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2021-09-10 17:53:55","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"2515","title":"اصول تغذیه در فعالیت ورزشی و تمرین","token":"2c53d3808dec6883","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:24:17","updated_at":"2021-09-10 17:53:55","study_fields":[{"id":"817","title":"فیزیولوژی ورزشی گرایش تغذیه ورزش","degree_id":"10","token":"e5d4148f77953d07","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2021-09-10 17:53:55","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"3364","title":"اصول و مبانی بازاریابی ورزشی ","token":"a7a0a4fa59487434","type":"","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:24:27","updated_at":"2021-09-10 17:53:55","study_fields":[{"id":"469","title":"مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش","degree_id":"10","token":"c062d2170e71b681","books_count":"23","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-07-17 13:01:11","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"4477","title":"امدادگری ورزشی پیشرفته","token":"f411b7dd9e25db1e","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:24:44","updated_at":"2021-09-10 17:53:55","study_fields":[{"id":"826","title":"آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش امداد گر ورزشی","degree_id":"10","token":"8fd54445f2e9c824","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2021-09-10 17:53:55","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"4630","title":"اندازه گیری و ارزشیابی در علوم ورزشی","token":"b3373fa6ae7b1ba2","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:24:46","updated_at":"2021-09-10 17:53:55","study_fields":[{"id":"1234","title":"مربیگری ورزشی","degree_id":"7","token":"d8b0a23eddb5badb","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2021-09-10 17:53:55","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"5194","title":"ایمونولوژی فعالیت ورزشی","token":"abc89ead2a2c19f7","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:24:53","updated_at":"2021-10-03 14:10:37","study_fields":[{"id":"181","title":"فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض","degree_id":"10","token":"620bf7130e9185c3","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2021-10-03 14:10:37","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"5704","title":"آزمایشگاه بیو مکانیک ورزشی ","token":"6023877fd204d58b","type":"","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:24:59","updated_at":"2022-08-10 13:31:09","study_fields":[{"id":"841","title":"بیومکانیک ورزشی","degree_id":"10","token":"b34717a0fb2fa2ae","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-08-10 13:31:09","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-ACSM-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C","ebook_price_en":"79200","urlify":"%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-ACSM-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"انجمن پزشکی ورزشی امریکا, دکتر خسرو ابراهیم, دکتر هیوا رحمانی, دکتر ایوب بابایی و دکتر محمودرضا نقی‌زاده, دکتر سجاد احمدی‌زاد, دکتر افشار جعفری","tocStr":"","url":"/preview/c7e455d07ac9dd18/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-ACSM-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C"}
{"toc":null,"pages_count":658,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"c7e455d07ac9dd18","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/c7e455d07ac9dd18/pages/wORSVpZiYtRQfQiu-sec.webp","jpeg":"/storage/books/c7e455d07ac9dd18/pages/PAltPXtalOAEJLOW.jpg","blurred":"/storage/books/c7e455d07ac9dd18/pages/uyHroBTLokUISIIF.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003588023476240014,0.00024839906454652617,0.9986696560763512,0.9995995649878033]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.21615201234817505},{"x":0.5815126299858093,"y":0.21615201234817505},{"x":0.5815126299858093,"y":0.26840853691101074},{"x":0.4924369752407074,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"پسند","boundary":[0.4924369752407074,0.21615201234817505,0.5815126299858093,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.21615201234817505},{"x":0.489075630903244,"y":0.21615201234817505},{"x":0.489075630903244,"y":0.26840853691101074},{"x":0.42352941632270813,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"امام","boundary":[0.42352941632270813,0.21615201234817505,0.489075630903244,0.26840853691101074]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.21615201234817505},{"x":0.5815126299858093,"y":0.21615201234817505},{"x":0.5815126299858093,"y":0.26840853691101074},{"x":0.42352941632270813,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.7200000286102295,"boundary":[0.4185294163227081,0.20915201234817504,0.5865126299858093,0.27540853691101075],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7865546345710754,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دستورالعمل","boundary":[0.6655462384223938,0.30403801798820496,0.7865546345710754,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6487395167350769,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6218487620353699,0.30403801798820496,0.6487395167350769,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6016806960105896,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ACSM","boundary":[0.5193277597427368,0.30403801798820496,0.6016806960105896,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5126050710678101,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3301662802696228},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.46722689270973206,0.30403801798820496,0.5126050710678101,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.30403801798820496},{"x":0.4571428596973419,"y":0.30403801798820496},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3301662802696228},{"x":0.3932773172855377,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.3932773172855377,0.30403801798820496,0.4571428596973419,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.30403801798820496},{"x":0.3831932842731476,"y":0.30403801798820496},{"x":0.3831932842731476,"y":0.3301662802696228},{"x":0.37310925126075745,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.37310925126075745,0.30403801798820496,0.3831932842731476,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.30403801798820496},{"x":0.3630252182483673,"y":0.30403801798820496},{"x":0.3630252182483673,"y":0.3301662802696228},{"x":0.3008403480052948,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تجویز","boundary":[0.3008403480052948,0.30403801798820496,0.3630252182483673,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.30403801798820496},{"x":0.29243698716163635,"y":0.30403801798820496},{"x":0.29243698716163635,"y":0.3301662802696228},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ورزشی","boundary":[0.21848739683628082,0.30403801798820496,0.29243698716163635,0.3301662802696228]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7865546345710754,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3301662802696228},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21348739683628082,0.29703801798820495,0.7915546345710754,0.3371662802696228],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/c7e455d07ac9dd18/pages/iegPiKLCFbRadmhp-sec.webp","jpeg":"/storage/books/c7e455d07ac9dd18/pages/CFgPbDQxPTXPtvcE.jpg","blurred":"/storage/books/c7e455d07ac9dd18/pages/rQtTARCoBfhNCkGi.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/c7e455d07ac9dd18/pages/eilndvnBlqwxSsWK-sec.webp","jpeg":"/storage/books/c7e455d07ac9dd18/pages/vGvBBfcZrACkhoAa.jpg","blurred":"/storage/books/c7e455d07ac9dd18/pages/eXuoAWsehRBkBwrL.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003588023476240014,0.0003344401036192289,0.9986696560763512,0.9990127932917761]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7865546345710754,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دستورالعمل","boundary":[0.6638655662536621,0.28859856724739075,0.7865546345710754,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6487395167350769,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6252101063728333,0.28859856724739075,0.6487395167350769,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6000000238418579,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ACSM","boundary":[0.5210084319114685,0.28859856724739075,0.6000000238418579,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5109243988990784,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3147268295288086},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.46722689270973206,0.28859856724739075,0.5109243988990784,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.28859856724739075},{"x":0.4571428596973419,"y":0.28859856724739075},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3147268295288086},{"x":0.3932773172855377,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.3932773172855377,0.28859856724739075,0.4571428596973419,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.28859856724739075},{"x":0.3831932842731476,"y":0.28859856724739075},{"x":0.3831932842731476,"y":0.3147268295288086},{"x":0.37310925126075745,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.37310925126075745,0.28859856724739075,0.3831932842731476,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.28859856724739075},{"x":0.3630252182483673,"y":0.28859856724739075},{"x":0.3630252182483673,"y":0.3147268295288086},{"x":0.3008403480052948,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تجویز","boundary":[0.3008403480052948,0.28859856724739075,0.3630252182483673,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.28859856724739075},{"x":0.29243698716163635,"y":0.28859856724739075},{"x":0.29243698716163635,"y":0.3147268295288086},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ورزشی","boundary":[0.21848739683628082,0.28859856724739075,0.29243698716163635,0.3147268295288086]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7865546345710754,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3147268295288086},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21348739683628082,0.28159856724739074,0.7915546345710754,0.3217268295288086],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6252101063728333,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6252101063728333,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5714285969734192,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انجمن","boundary":[0.5714285969734192,0.35391923785209656,0.6252101063728333,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5630252361297607,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5630252361297607,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5025210380554199,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.5025210380554199,0.35391923785209656,0.5630252361297607,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.35391923785209656},{"x":0.4941176474094391,"y":0.35391923785209656},{"x":0.4941176474094391,"y":0.37173396348953247},{"x":0.43529412150382996,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ورزشی","boundary":[0.43529412150382996,0.35391923785209656,0.4941176474094391,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.35391923785209656},{"x":0.4302521049976349,"y":0.35391923785209656},{"x":0.4302521049976349,"y":0.37173396348953247},{"x":0.3798319399356842,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امریکا","boundary":[0.3798319399356842,0.35391923785209656,0.4302521049976349,0.37173396348953247]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6252101063728333,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3729216158390045},{"x":0.3798319399356842,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3748319399356842,0.3457315855026245,0.6302101063728333,0.3799216158390045],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6223278045654297},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"ترجمة","boundary":[0.48067227005958557,0.6068883538246155,0.5210084319114685,0.6223278045654297]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6223278045654297},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.8299999833106995,"boundary":[0.47567227005958557,0.5998883538246155,0.5260084319114685,0.6293278045654297],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6472684144973755},{"x":0.680672287940979,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.680672287940979,0.6318289637565613,0.7126050591468811,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سجاد","boundary":[0.6386554837226868,0.6318289637565613,0.6756302714347839,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"احمدی","boundary":[0.5915966629981995,0.6318289637565613,0.6369748115539551,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6318289637565613},{"x":0.583193302154541,"y":0.6318289637565613},{"x":0.583193302154541,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زاد","boundary":[0.5680672526359558,0.6318289637565613,0.583193302154541,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5596638917922974,0.6318289637565613,0.5663865804672241,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5243697762489319,0.6318289637565613,0.5546218752861023,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6472684144973755},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خسرو","boundary":[0.4773109257221222,0.6318289637565613,0.5176470875740051,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.6318289637565613},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6318289637565613},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6472684144973755},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ابراهیم","boundary":[0.4268907606601715,0.6318289637565613,0.47058823704719543,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.6318289637565613},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6318289637565613},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6472684144973755},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.42016807198524475,0.6318289637565613,0.4252100884914398,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.6318289637565613},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6318289637565613},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6472684144973755},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.3831932842731476,0.6318289637565613,0.4151260554790497,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.6318289637565613},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6318289637565613},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6472684144973755},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افشار","boundary":[0.34117648005485535,0.6318289637565613,0.3781512677669525,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.6318289637565613},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6318289637565613},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6472684144973755},{"x":0.289075642824173,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جعفری","boundary":[0.289075642824173,0.6318289637565613,0.3344537913799286,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.6789916157722473,0.6555819511413574,0.7092437148094177,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هیوا","boundary":[0.6453781723976135,0.6555819511413574,0.6722689270973206,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رحمانی","boundary":[0.5949580073356628,0.6555819511413574,0.6386554837226868,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5865546464920044,0.6555819511413574,0.5899159908294678,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5478991866111755,0.6555819511413574,0.5798319578170776,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایوب","boundary":[0.5109243988990784,0.6555819511413574,0.5428571701049805,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6722090244293213},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بابایی","boundary":[0.4739495813846588,0.6555819511413574,0.5042017102241516,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.6555819511413574},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6555819511413574},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6722090244293213},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4638655483722687,0.6555819511413574,0.46890756487846375,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.6555819511413574},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6555819511413574},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6722090244293213},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.4268907606601715,0.6555819511413574,0.4571428596973419,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.6555819511413574},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6555819511413574},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6722090244293213},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمودرضا","boundary":[0.3512605130672455,0.6555819511413574,0.42016807198524475,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.6555819511413574},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6555819511413574},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6722090244293213},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تقی","boundary":[0.3193277418613434,0.6555819511413574,0.3445378243923187,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.6555819511413574},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6555819511413574},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6722090244293213},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.29243698716163635,0.6555819511413574,0.3176470696926117,0.6722090244293213]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6722090244293213},{"x":0.289075642824173,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.28407564282417297,0.6248289637565613,0.7176050591468811,0.6792090244293213],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5361344814300537,"y":0.783847987651825},{"x":0.4588235318660736,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"اشکان","boundary":[0.4588235318660736,0.7529691457748413,0.5361344814300537,0.783847987651825]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5361344814300537,"y":0.783847987651825},{"x":0.4588235318660736,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.7799999713897705,"boundary":[0.4538235318660736,0.7459691457748413,0.5411344814300537,0.790847987651825],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.786223292350769},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7826603055000305},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8004750609397888},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.75,"str":"نی","boundary":[0.4739495813846588,0.786223292350769,0.5025210380554199,0.8004750609397888]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.786223292350769},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7826603055000305},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8004750609397888},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.75,"dir":"ltr","boundary":[0.4689495813846588,0.779223292350769,0.5075210380554199,0.8074750609397888],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5126050710678101,"y":0.824228048324585},{"x":0.48571428656578064,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۰۰","boundary":[0.48571428656578064,0.8123515248298645,0.5126050710678101,0.824228048324585]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5126050710678101,"y":0.824228048324585},{"x":0.48571428656578064,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.48071428656578064,0.8053515248298645,0.5176050710678101,0.831228048324585],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/c7e455d07ac9dd18/pages/gIGvqXntRpQEEDri-sec.webp","jpeg":"/storage/books/c7e455d07ac9dd18/pages/jTmSqPKEsHAgmSPd.jpg","blurred":"/storage/books/c7e455d07ac9dd18/pages/EUuxAlEwapCIAyAt.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003672763249453376,0.00014684243029483422,0.9986866040309939,0.9990184353456928]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.13064132630825043},{"x":0.5361344814300537,"y":0.12945368885993958},{"x":0.5378151535987854,"y":0.15914489328861237},{"x":0.4756302535533905,"y":0.1603325456380844}]},"confidence":0.44999998807907104,"dir":"rtl","str":"دانشگا","boundary":[0.4756302535533905,0.13064132630825043,0.5378151535987854,0.15914489328861237]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.13064132630825043},{"x":0.5361344814300537,"y":0.12945368885993958},{"x":0.5378151535987854,"y":0.15914489328861237},{"x":0.4756302535533905,"y":0.1603325456380844}]},"confidence":0.44999998807907104,"boundary":[0.4706302535533905,0.12364132630825042,0.5428151535987854,0.16614489328861237],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.1674584299325943},{"x":0.5193277597427368,"y":0.15795724093914032},{"x":0.5243697762489319,"y":0.17339667677879333},{"x":0.46554622054100037,"y":0.18408551812171936}]},"confidence":0.5199999809265137,"str":"تی","boundary":[0.4588235318660736,0.1674584299325943,0.5243697762489319,0.17339667677879333]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.1674584299325943},{"x":0.5193277597427368,"y":0.15795724093914032},{"x":0.5243697762489319,"y":0.17339667677879333},{"x":0.46554622054100037,"y":0.18408551812171936}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.4538235318660736,0.1604584299325943,0.5293697762489319,0.18039667677879334],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.17339667677879333},{"x":0.507563054561615,"y":0.17339667677879333},{"x":0.5092437267303467,"y":0.18052256107330322},{"x":0.4941176474094391,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۸","boundary":[0.4941176474094391,0.17339667677879333,0.5092437267303467,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.17339667677879333},{"x":0.4907563030719757,"y":0.17339667677879333},{"x":0.4924369752407074,"y":0.18052256107330322},{"x":0.48739495873451233,"y":0.18171021342277527}]},"confidence":0.5400000214576721,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.48571428656578064,0.17339667677879333,0.4924369752407074,0.18052256107330322]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.17339667677879333},{"x":0.507563054561615,"y":0.1722090244293213},{"x":0.5092437267303467,"y":0.18052256107330322},{"x":0.48739495873451233,"y":0.18171021342277527}]},"confidence":0.7599999904632568,"boundary":[0.48071428656578064,0.16639667677879333,0.5142437267303467,0.18752256107330323],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.18646080791950226},{"x":0.5109243988990784,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5109243988990784,"y":0.1947743445634842},{"x":0.489075630903244,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۸۹","boundary":[0.489075630903244,0.18646080791950226,0.5109243988990784,0.1947743445634842]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.18646080791950226},{"x":0.5109243988990784,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5109243988990784,"y":0.1947743445634842},{"x":0.489075630903244,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.484075630903244,0.17946080791950225,0.5159243988990784,0.2017743445634842],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5529412031173706,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5529412031173706,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5495798587799072,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"9","boundary":[0.5495798587799072,0.20546318590641022,0.5529412031173706,0.21140141785144806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5529412031173706,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5529412031173706,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5495798587799072,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.5445798587799072,0.1984631859064102,0.5579412031173706,0.21840141785144807],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.20071259140968323},{"x":0.610084056854248,"y":0.20071259140968323},{"x":0.610084056854248,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5865546464920044,0.20071259140968323,0.610084056854248,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5815126299858093,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5815126299858093,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5596638917922974,0.20071259140968323,0.5815126299858093,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5529412031173706,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5529412031173706,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5495798587799072,0.20071259140968323,0.5529412031173706,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5445378422737122,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5445378422737122,"y":0.21377672255039215},{"x":0.5025210380554199,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5025210380554199,0.20071259140968323,0.5445378422737122,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.20071259140968323},{"x":0.4957983195781708,"y":0.20071259140968323},{"x":0.4957983195781708,"y":0.21377672255039215},{"x":0.4605042040348053,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4605042040348053,0.20071259140968323,0.4957983195781708,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.20071259140968323},{"x":0.45546218752861023,"y":0.20071259140968323},{"x":0.45546218752861023,"y":0.21377672255039215},{"x":0.4285714328289032,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.4285714328289032,0.20071259140968323,0.45546218752861023,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.20071259140968323},{"x":0.42352941632270813,"y":0.20071259140968323},{"x":0.42352941632270813,"y":0.21377672255039215},{"x":0.38991597294807434,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.38991597294807434,0.20071259140968323,0.42352941632270813,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6386554837226868,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5815126299858093,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دستورالعمل","boundary":[0.5815126299858093,0.2197149693965912,0.6386554837226868,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5747899413108826,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5596638917922974,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5596638917922974,0.2197149693965912,0.5747899413108826,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5445378422737122,"y":0.23396675288677216},{"x":0.507563054561615,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ACSM","boundary":[0.507563054561615,0.2197149693965912,0.5445378422737122,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5025210380554199,"y":0.23396675288677216},{"x":0.48403361439704895,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.48403361439704895,0.2197149693965912,0.5025210380554199,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.2197149693965912},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2197149693965912},{"x":0.4773109257221222,"y":0.235154390335083},{"x":0.4453781545162201,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.4453781545162201,0.2197149693965912,0.4773109257221222,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.22090260684490204},{"x":0.440336138010025,"y":0.22090260684490204},{"x":0.440336138010025,"y":0.235154390335083},{"x":0.43529412150382996,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43529412150382996,0.22090260684490204,0.440336138010025,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.22090260684490204},{"x":0.4319327771663666,"y":0.22090260684490204},{"x":0.4319327771663666,"y":0.235154390335083},{"x":0.40168067812919617,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تجویز","boundary":[0.40168067812919617,0.22090260684490204,0.4319327771663666,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.22090260684490204},{"x":0.3983193337917328,"y":0.22090260684490204},{"x":0.3983193337917328,"y":0.235154390335083},{"x":0.3630252182483673,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ورزشی","boundary":[0.3630252182483673,0.22090260684490204,0.3983193337917328,0.235154390335083]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6386554837226868,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6386554837226868,"y":0.23396675288677216},{"x":0.3630252182483673,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3580252182483673,0.19371259140968322,0.6436554837226868,0.24096675288677216],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.235154390335083},{"x":0.5714285969734192,"y":0.235154390335083},{"x":0.5714285969734192,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5411764979362488,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انجمن","boundary":[0.5411764979362488,0.235154390335083,0.5714285969734192,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.235154390335083},{"x":0.534453809261322,"y":0.235154390335083},{"x":0.534453809261322,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5008403658866882,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.5008403658866882,0.235154390335083,0.534453809261322,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.235154390335083},{"x":0.4957983195781708,"y":0.235154390335083},{"x":0.4957983195781708,"y":0.24821852147579193},{"x":0.462184876203537,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ورزشی","boundary":[0.462184876203537,0.235154390335083,0.4957983195781708,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.235154390335083},{"x":0.4571428596973419,"y":0.235154390335083},{"x":0.4571428596973419,"y":0.24821852147579193},{"x":0.4285714328289032,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امریکا","boundary":[0.4285714328289032,0.235154390335083,0.4571428596973419,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7764706015586853,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7764706015586853,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.7462185025215149,0.24940617382526398,0.7764706015586853,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7411764860153198,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.7176470756530762,0.24940617382526398,0.7411764860153198,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7126050591468811,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سجاد","boundary":[0.6857143044471741,0.24940617382526398,0.7126050591468811,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6840336322784424,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احمدی","boundary":[0.6470588445663452,0.24940617382526398,0.6840336322784424,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6453781723976135,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2624703049659729},{"x":0.63193279504776,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زاد","boundary":[0.63193279504776,0.24940617382526398,0.6453781723976135,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6302521228790283,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6252101063728333,0.24940617382526398,0.6302521228790283,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6201680898666382,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5983193516731262,0.24940617382526398,0.6201680898666382,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.24940617382526398},{"x":0.5915966629981995,"y":0.24940617382526398},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خسرو","boundary":[0.5630252361297607,0.24940617382526398,0.5915966629981995,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.24940617382526398},{"x":0.5579832196235657,"y":0.24940617382526398},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ابراهیم","boundary":[0.5260504484176636,0.24940617382526398,0.5579832196235657,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.24940617382526398},{"x":0.5260504484176636,"y":0.24940617382526398},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5226891040802002,0.24940617382526398,0.5260504484176636,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.24940617382526398},{"x":0.5159664154052734,"y":0.24940617382526398},{"x":0.5159664154052734,"y":0.2624703049659729},{"x":0.4941176474094391,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.4941176474094391,0.24940617382526398,0.5159664154052734,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.24940617382526398},{"x":0.489075630903244,"y":0.24940617382526398},{"x":0.489075630903244,"y":0.2624703049659729},{"x":0.4638655483722687,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افشار","boundary":[0.4638655483722687,0.24940617382526398,0.489075630903244,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.24940617382526398},{"x":0.4588235318660736,"y":0.24940617382526398},{"x":0.4588235318660736,"y":0.2624703049659729},{"x":0.4268907606601715,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جعفری","boundary":[0.4268907606601715,0.24940617382526398,0.4588235318660736,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.24940617382526398},{"x":0.42352941632270813,"y":0.24940617382526398},{"x":0.42352941632270813,"y":0.2624703049659729},{"x":0.42016807198524475,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.42016807198524475,0.24940617382526398,0.42352941632270813,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.24940617382526398},{"x":0.413445383310318,"y":0.24940617382526398},{"x":0.413445383310318,"y":0.2624703049659729},{"x":0.39159664511680603,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.39159664511680603,0.24940617382526398,0.413445383310318,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.24940617382526398},{"x":0.3848739564418793,"y":0.24940617382526398},{"x":0.3848739564418793,"y":0.2624703049659729},{"x":0.3663865625858307,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هیوا","boundary":[0.3663865625858307,0.24940617382526398,0.3848739564418793,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.24940617382526398},{"x":0.3613445460796356,"y":0.24940617382526398},{"x":0.3613445460796356,"y":0.2624703049659729},{"x":0.3294117748737335,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رحمانی","boundary":[0.3294117748737335,0.24940617382526398,0.3613445460796356,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.24940617382526398},{"x":0.32436975836753845,"y":0.24940617382526398},{"x":0.32436975836753845,"y":0.2624703049659729},{"x":0.3210084140300751,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3210084140300751,0.24940617382526398,0.32436975836753845,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.24940617382526398},{"x":0.3142857253551483,"y":0.24940617382526398},{"x":0.3142857253551483,"y":0.2624703049659729},{"x":0.29243698716163635,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.29243698716163635,0.24940617382526398,0.3142857253551483,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.24940617382526398},{"x":0.2857142984867096,"y":0.24940617382526398},{"x":0.2857142984867096,"y":0.2624703049659729},{"x":0.26386556029319763,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایوب","boundary":[0.26386556029319763,0.24940617382526398,0.2857142984867096,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.24940617382526398},{"x":0.25882354378700256,"y":0.24940617382526398},{"x":0.25882354378700256,"y":0.2624703049659729},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بابایی","boundary":[0.23193277418613434,0.24940617382526398,0.25882354378700256,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.24940617382526398},{"x":0.22689075767993927,"y":0.24940617382526398},{"x":0.22689075767993927,"y":0.2624703049659729},{"x":0.2235294133424759,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2235294133424759,0.24940617382526398,0.22689075767993927,0.2624703049659729]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.235154390335083},{"x":0.7764706015586853,"y":0.235154390335083},{"x":0.7764706015586853,"y":0.2624703049659729},{"x":0.2235294133424759,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2185294133424759,0.228154390335083,0.7814706015586853,0.2694703049659729],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.264845609664917},{"x":0.5630252361297607,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2779097259044647},{"x":0.5394958257675171,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5394958257675171,0.264845609664917,0.5630252361297607,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.264845609664917},{"x":0.534453809261322,"y":0.264845609664917},{"x":0.534453809261322,"y":0.2779097259044647},{"x":0.48235294222831726,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محمودرضا","boundary":[0.48235294222831726,0.264845609664917,0.534453809261322,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.26365795731544495},{"x":0.4773109257221222,"y":0.26365795731544495},{"x":0.4773109257221222,"y":0.27672210335731506},{"x":0.462184876203537,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقی","boundary":[0.462184876203537,0.26365795731544495,0.4773109257221222,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.26365795731544495},{"x":0.45546218752861023,"y":0.26365795731544495},{"x":0.45546218752861023,"y":0.27672210335731506},{"x":0.43865546584129333,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.43865546584129333,0.26365795731544495,0.45546218752861023,0.27672210335731506]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5630252361297607,"y":0.264845609664917},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2779097259044647},{"x":0.43865546584129333,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.43365546584129333,0.25665795731544494,0.5680252361297607,0.28490972590446473],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.275534451007843},{"x":0.2823529541492462,"y":0.275534451007843},{"x":0.2823529541492462,"y":0.28859856724739075},{"x":0.22689075767993927,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"American","boundary":[0.22689075767993927,0.275534451007843,0.2823529541492462,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.275534451007843},{"x":0.3310924470424652,"y":0.275534451007843},{"x":0.3310924470424652,"y":0.28859856724739075},{"x":0.2873949706554413,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"College","boundary":[0.2873949706554413,0.275534451007843,0.3310924470424652,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.275534451007843},{"x":0.3478991687297821,"y":0.275534451007843},{"x":0.3478991687297821,"y":0.28859856724739075},{"x":0.3344537913799286,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.3344537913799286,0.275534451007843,0.3478991687297821,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.275534451007843},{"x":0.38655462861061096,"y":0.275534451007843},{"x":0.38655462861061096,"y":0.28859856724739075},{"x":0.3512605130672455,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Spprts","boundary":[0.3512605130672455,0.275534451007843,0.38655462861061096,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.275534451007843},{"x":0.43529412150382996,"y":0.275534451007843},{"x":0.43529412150382996,"y":0.28859856724739075},{"x":0.38991597294807434,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Medicin","boundary":[0.38991597294807434,0.275534451007843,0.43529412150382996,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.275534451007843},{"x":0.440336138010025,"y":0.275534451007843},{"x":0.440336138010025,"y":0.28859856724739075},{"x":0.43697479367256165,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.43697479367256165,0.275534451007843,0.440336138010025,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.275534451007843},{"x":0.489075630903244,"y":0.275534451007843},{"x":0.489075630903244,"y":0.28859856724739075},{"x":0.4453781545162201,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"ACSMs","boundary":[0.4453781545162201,0.275534451007843,0.489075630903244,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.275534451007843},{"x":0.5529412031173706,"y":0.275534451007843},{"x":0.5529412031173706,"y":0.28859856724739075},{"x":0.4924369752407074,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Guidelines","boundary":[0.4924369752407074,0.275534451007843,0.5529412031173706,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.275534451007843},{"x":0.5747899413108826,"y":0.275534451007843},{"x":0.5747899413108826,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5546218752861023,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"for","boundary":[0.5546218752861023,0.275534451007843,0.5747899413108826,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.275534451007843},{"x":0.6268907785415649,"y":0.275534451007843},{"x":0.6268907785415649,"y":0.28859856724739075},{"x":0.578151285648346,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Exercise","boundary":[0.578151285648346,0.275534451007843,0.6268907785415649,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.275534451007843},{"x":0.6739495992660522,"y":0.275534451007843},{"x":0.6739495992660522,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6302521228790283,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Testing","boundary":[0.6302521228790283,0.275534451007843,0.6739495992660522,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.275534451007843},{"x":0.6974790096282959,"y":0.275534451007843},{"x":0.6974790096282959,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6773109436035156,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.6773109436035156,0.275534451007843,0.6974790096282959,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.275534451007843},{"x":0.7680672407150269,"y":0.275534451007843},{"x":0.7680672407150269,"y":0.28859856724739075},{"x":0.702521026134491,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Prescription","boundary":[0.702521026134491,0.275534451007843,0.7680672407150269,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.275534451007843},{"x":0.7731092572212219,"y":0.275534451007843},{"x":0.7731092572212219,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7697479128837585,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7697479128837585,0.275534451007843,0.7731092572212219,0.28859856724739075]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.275534451007843},{"x":0.7731092572212219,"y":0.275534451007843},{"x":0.7731092572212219,"y":0.28859856724739075},{"x":0.22689075767993927,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.22189075767993927,0.268534451007843,0.7781092572212219,0.29559856724739075],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.28622329235076904},{"x":0.4302521049976349,"y":0.28622329235076904},{"x":0.4302521049976349,"y":0.2969121038913727},{"x":0.40672269463539124,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"10th","boundary":[0.40672269463539124,0.28622329235076904,0.4302521049976349,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.28622329235076904},{"x":0.4453781545162201,"y":0.28622329235076904},{"x":0.4453781545162201,"y":0.2969121038913727},{"x":0.43529412150382996,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ed","boundary":[0.43529412150382996,0.28622329235076904,0.4453781545162201,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.28622329235076904},{"x":0.45210084319114685,"y":0.28622329235076904},{"x":0.45210084319114685,"y":0.2969121038913727},{"x":0.44873949885368347,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.44873949885368347,0.28622329235076904,0.45210084319114685,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.28622329235076904},{"x":0.49915966391563416,"y":0.28622329235076904},{"x":0.49915966391563416,"y":0.2969121038913727},{"x":0.45546218752861023,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Wolters","boundary":[0.45546218752861023,0.28622329235076904,0.49915966391563416,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5462185144424438,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5462185144424438,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5042017102241516,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Kluwer","boundary":[0.5042017102241516,0.28622329235076904,0.5462185144424438,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5495798587799072,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5462185144424438,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5462185144424438,0.28622329235076904,0.5495798587799072,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5815126299858093,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5815126299858093,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"2018","boundary":[0.5546218752861023,0.28622329235076904,0.5815126299858093,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5848739743232727,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5848739743232727,"y":0.2969121038913727},{"x":0.583193302154541,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.583193302154541,0.28622329235076904,0.5848739743232727,0.2969121038913727]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5848739743232727,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5848739743232727,"y":0.2969121038913727},{"x":0.40672269463539124,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.40172269463539123,0.27922329235076904,0.5898739743232727,0.3039121038913727],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6470588445663452,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6067227125167847,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.6067227125167847,0.2992874085903168,0.6470588445663452,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6016806960105896,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5798319578170776,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5798319578170776,0.2992874085903168,0.6016806960105896,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5764706134796143,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5764706134796143,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5731092691421509,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5731092691421509,0.2992874085903168,0.5764706134796143,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5680672526359558,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5445378422737122,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5445378422737122,0.2992874085903168,0.5680672526359558,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5394958257675171,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5394958257675171,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5126050710678101,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سجاد","boundary":[0.5126050710678101,0.2992874085903168,0.5394958257675171,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5058823823928833,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5058823823928833,"y":0.31116390228271484},{"x":0.47058823704719543,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"احمدی","boundary":[0.47058823704719543,0.2992874085903168,0.5058823823928833,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.2992874085903168},{"x":0.46890756487846375,"y":0.2992874085903168},{"x":0.46890756487846375,"y":0.31116390228271484},{"x":0.4571428596973419,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زاد","boundary":[0.4571428596973419,0.2992874085903168,0.46890756487846375,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.2992874085903168},{"x":0.45546218752861023,"y":0.2992874085903168},{"x":0.45546218752861023,"y":0.31116390228271484},{"x":0.45378151535987854,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45378151535987854,0.2992874085903168,0.45546218752861023,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.2992874085903168},{"x":0.4470588266849518,"y":0.2992874085903168},{"x":0.4470588266849518,"y":0.31116390228271484},{"x":0.4252100884914398,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.4252100884914398,0.2992874085903168,0.4470588266849518,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.2992874085903168},{"x":0.42016807198524475,"y":0.2992874085903168},{"x":0.42016807198524475,"y":0.31116390228271484},{"x":0.3949579894542694,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افشار","boundary":[0.3949579894542694,0.2992874085903168,0.42016807198524475,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.2992874085903168},{"x":0.38991597294807434,"y":0.2992874085903168},{"x":0.38991597294807434,"y":0.31116390228271484},{"x":0.3529411852359772,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جعفری","boundary":[0.3529411852359772,0.2992874085903168,0.38991597294807434,0.31116390228271484]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6470588445663452,"y":0.31116390228271484},{"x":0.3529411852359772,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.34794118523597717,0.29228740859031677,0.6520588445663452,0.31816390228271485],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5596638917922974,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.5210084319114685,0.31116390228271484,0.5596638917922974,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5210084319114685,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5176470875740051,0.31116390228271484,0.5210084319114685,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5109243988990784,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3242280185222626},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زهرا","boundary":[0.4924369752407074,0.31116390228271484,0.5109243988990784,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.31116390228271484},{"x":0.48739495873451233,"y":0.31116390228271484},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3242280185222626},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جلال","boundary":[0.4638655483722687,0.31116390228271484,0.48739495873451233,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.31116390228271484},{"x":0.4588235318660736,"y":0.31116390228271484},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3242280185222626},{"x":0.440336138010025,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.440336138010025,0.31116390228271484,0.4588235318660736,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.5647059082984924,0.3230403661727905,0.5882353186607361,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نگار","boundary":[0.5411764979362488,0.3230403661727905,0.5596638917922974,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.3230403661727905},{"x":0.534453809261322,"y":0.3230403661727905},{"x":0.534453809261322,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5310924649238586,0.3230403661727905,0.534453809261322,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3372921645641327},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.4957983195781708,0.3230403661727905,0.5243697762489319,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.3230403661727905},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3230403661727905},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3372921645641327},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.48403361439704895,0.3230403661727905,0.4941176474094391,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.3230403661727905},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3230403661727905},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3372921645641327},{"x":0.48067227005958557,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.48067227005958557,0.3230403661727905,0.48235294222831726,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.3230403661727905},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3230403661727905},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3372921645641327},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سمیرا","boundary":[0.4470588266849518,0.3230403661727905,0.4756302535533905,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.3230403661727905},{"x":0.440336138010025,"y":0.3230403661727905},{"x":0.440336138010025,"y":0.3372921645641327},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهقان","boundary":[0.4100840389728546,0.3230403661727905,0.440336138010025,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.33610451221466064},{"x":0.578151285648346,"y":0.33610451221466064},{"x":0.578151285648346,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5546218752861023,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.5546218752861023,0.33610451221466064,0.578151285648346,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5495798587799072,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5495798587799072,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5327731370925903,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.5327731370925903,0.33610451221466064,0.5495798587799072,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5310924649238586,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5310924649238586,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5277311205863953,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5277311205863953,0.33610451221466064,0.5310924649238586,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5226891040802002,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5226891040802002,"y":0.34916865825653076},{"x":0.46890756487846375,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امیرشاهرخ","boundary":[0.46890756487846375,0.33610451221466064,0.5226891040802002,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.3372921645641327},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3372921645641327},{"x":0.4638655483722687,"y":0.34916865825653076},{"x":0.42016807198524475,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فریوسفی","boundary":[0.42016807198524475,0.3372921645641327,0.4638655483722687,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.34916865825653076},{"x":0.556302547454834,"y":0.34916865825653076},{"x":0.556302547454834,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5361344814300537,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.5361344814300537,0.34916865825653076,0.556302547454834,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5310924649238586,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5310924649238586,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5109243988990784,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5109243988990784,0.34916865825653076,0.5310924649238586,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5092437267303467,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5092437267303467,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5058823823928833,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5058823823928833,0.34916865825653076,0.5092437267303467,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5008403658866882,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5008403658866882,"y":0.36104512214660645},{"x":0.48067227005958557,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نوید","boundary":[0.48067227005958557,0.34916865825653076,0.5008403658866882,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.34916865825653076},{"x":0.4756302535533905,"y":0.34916865825653076},{"x":0.4756302535533905,"y":0.36104512214660645},{"x":0.4436974823474884,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سیفان","boundary":[0.4436974823474884,0.34916865825653076,0.4756302535533905,0.36104512214660645]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5882353186607361,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5882353186607361,"y":0.36104512214660645},{"x":0.4100840389728546,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4050840389728546,0.30416390228271484,0.5932353186607361,0.36804512214660645],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5411764979362488,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5394958257675171,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5226891040802002,0.36104512214660645,0.5394958257675171,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5142857432365417,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.5025210380554199,0.3598574697971344,0.5142857432365417,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.3598574697971344},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3598574697971344},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3729216158390045},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4941176474094391,0.3598574697971344,0.49747899174690247,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.35866984724998474},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3598574697971344},{"x":0.48571428656578064,"y":0.37173396348953247},{"x":0.4605042040348053,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.4605042040348053,0.35866984724998474,0.48571428656578064,0.37173396348953247]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5411764979362488,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5394958257675171,"y":0.37410926818847656},{"x":0.4605042040348053,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4555042040348053,0.35166984724998473,0.5444958257675171,0.38110926818847657],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5378151535987854,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3871733844280243},{"x":0.4957983195781708,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.4957983195781708,0.3729216158390045,0.5361344814300537,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.3729216158390045},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3729216158390045},{"x":0.4941176474094391,"y":0.38598576188087463},{"x":0.4907563030719757,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4924369752407074,0.3729216158390045,0.4941176474094391,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.37173396348953247},{"x":0.48235294222831726,"y":0.37173396348953247},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3847981095314026},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۲۰۰","boundary":[0.4638655483722687,0.37173396348953247,0.48235294222831726,0.3847981095314026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.38598576188087463},{"x":0.561344563961029,"y":0.38598576188087463},{"x":0.561344563961029,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.5361344814300537,0.38598576188087463,0.561344563961029,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5327731370925903,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5310924649238586,0.38598576188087463,0.5327731370925903,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5226891040802002,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3978622257709503},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.۹۸۰.۰۰۰","boundary":[0.46722689270973206,0.38598576188087463,0.5226891040802002,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.38598576188087463},{"x":0.4605042040348053,"y":0.38598576188087463},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3978622257709503},{"x":0.440336138010025,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.440336138010025,0.38598576188087463,0.4605042040348053,0.3978622257709503]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.3705463111400604},{"x":0.561344563961029,"y":0.3729216158390045},{"x":0.561344563961029,"y":0.39904987812042236},{"x":0.440336138010025,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.435336138010025,0.3635463111400604,0.5663445639610291,0.40604987812042237],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5579832196235657,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۷۸۹۶۴","boundary":[0.5159664154052734,0.48812350630760193,0.5579832196235657,0.4952494204044342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5798319578170776,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۴۵۷","boundary":[0.5630252361297607,0.48812350630760193,0.5798319578170776,0.4952494204044342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6151260733604431,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۵۲۶۶","boundary":[0.5865546464920044,0.48812350630760193,0.6151260733604431,0.4952494204044342]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6151260733604431,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.5109664154052734,0.4811235063076019,0.6201260733604431,0.5022494204044342],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.5534442067146301},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5534442067146301},{"x":0.24033613502979279,"y":0.559382438659668},{"x":0.2369747906923294,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"9","boundary":[0.2369747906923294,0.5534442067146301,0.24033613502979279,0.559382438659668]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.5534442067146301},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5534442067146301},{"x":0.24033613502979279,"y":0.559382438659668},{"x":0.2369747906923294,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.5464442067146301,0.2453361350297928,0.566382438659668],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5629453659057617},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5629453659057617},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5653206706047058},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"11","boundary":[0.45378151535987854,0.5629453659057617,0.4571428596973419,0.5653206706047058]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5629453659057617},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5629453659057617},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5653206706047058},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.44878151535987854,0.5559453659057617,0.4621428596973419,0.5723206706047058],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6218487620353699,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6218487620353699,"y":0.41923990845680237},{"x":0.605042040348053,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.605042040348053,0.40855106711387634,0.6218487620353699,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6000000238418579,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6000000238418579,"y":0.41923990845680237},{"x":0.578151285648346,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.578151285648346,0.40855106711387634,0.6000000238418579,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5697479248046875,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5697479248046875,"y":0.41923990845680237},{"x":0.556302547454834,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.556302547454834,0.40855106711387634,0.5697479248046875,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5445378422737122,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5445378422737122,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5142857432365417,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5142857432365417,0.40855106711387634,0.5445378422737122,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.40855106711387634},{"x":0.507563054561615,"y":0.40855106711387634},{"x":0.507563054561615,"y":0.41923990845680237},{"x":0.48403361439704895,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.48403361439704895,0.40855106711387634,0.507563054561615,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.40855106711387634},{"x":0.48067227005958557,"y":0.40855106711387634},{"x":0.48067227005958557,"y":0.41923990845680237},{"x":0.45378151535987854,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.45378151535987854,0.40855106711387634,0.48067227005958557,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.40855106711387634},{"x":0.4436974823474884,"y":0.40855106711387634},{"x":0.4436974823474884,"y":0.41923990845680237},{"x":0.4117647111415863,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.4117647111415863,0.40855106711387634,0.4436974823474884,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.40855106711387634},{"x":0.4084033668041229,"y":0.40855106711387634},{"x":0.4084033668041229,"y":0.41923990845680237},{"x":0.38823530077934265,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.38823530077934265,0.40855106711387634,0.4084033668041229,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.40855106711387634},{"x":0.38655462861061096,"y":0.40855106711387634},{"x":0.38655462861061096,"y":0.41923990845680237},{"x":0.3831932842731476,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3831932842731476,0.40855106711387634,0.38655462861061096,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7193277478218079,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.6957983374595642,0.42399048805236816,0.7193277478218079,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6924369931221008,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6890756487846375,0.42399048805236816,0.6924369931221008,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6840336322784424,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.6739495992660522,0.42399048805236816,0.6840336322784424,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6689075827598572,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.6386554837226868,0.42399048805236816,0.6689075827598572,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6369748115539551,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6352941393852234,0.42399048805236816,0.6369748115539551,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6151260733604431,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دستورالعمل","boundary":[0.5663865804672241,0.42399048805236816,0.6151260733604431,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5647059082984924,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5495798587799072,0.42399048805236816,0.5647059082984924,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5428571701049805,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ACSM","boundary":[0.5126050710678101,0.42399048805236816,0.5428571701049805,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.42399048805236816},{"x":0.507563054561615,"y":0.42399048805236816},{"x":0.507563054561615,"y":0.4370546340942383},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.4907563030719757,0.42399048805236816,0.507563054561615,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.42399048805236816},{"x":0.48571428656578064,"y":0.42399048805236816},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4370546340942383},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.4588235318660736,0.42399048805236816,0.48571428656578064,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.42399048805236816},{"x":0.45378151535987854,"y":0.42399048805236816},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4370546340942383},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45042017102241516,0.42399048805236816,0.45378151535987854,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.42399048805236816},{"x":0.4453781545162201,"y":0.42399048805236816},{"x":0.4453781545162201,"y":0.4370546340942383},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تجویز","boundary":[0.41848739981651306,0.42399048805236816,0.4453781545162201,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.42399048805236816},{"x":0.413445383310318,"y":0.42399048805236816},{"x":0.413445383310318,"y":0.4370546340942383},{"x":0.3848739564418793,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ورزشی","boundary":[0.3848739564418793,0.42399048805236816,0.413445383310318,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.42399048805236816},{"x":0.3815126121044159,"y":0.42399048805236816},{"x":0.3815126121044159,"y":0.4370546340942383},{"x":0.3781512677669525,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.3781512677669525,0.42399048805236816,0.3815126121044159,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.42399048805236816},{"x":0.37478992342948914,"y":0.42399048805236816},{"x":0.37478992342948914,"y":0.4370546340942383},{"x":0.3462184965610504,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انجمن","boundary":[0.3462184965610504,0.42399048805236816,0.37478992342948914,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.42399048805236816},{"x":0.34117648005485535,"y":0.42399048805236816},{"x":0.34117648005485535,"y":0.4370546340942383},{"x":0.30756303668022156,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.30756303668022156,0.42399048805236816,0.34117648005485535,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.42399048805236816},{"x":0.3025210201740265,"y":0.42399048805236816},{"x":0.3025210201740265,"y":0.4370546340942383},{"x":0.2705882489681244,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ورزشی","boundary":[0.2705882489681244,0.42399048805236816,0.3025210201740265,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.42399048805236816},{"x":0.267226904630661,"y":0.42399048805236816},{"x":0.267226904630661,"y":0.4370546340942383},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"امریکا","boundary":[0.2386554628610611,0.42399048805236816,0.267226904630661,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.42399048805236816},{"x":0.24033613502979279,"y":0.42399048805236816},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4370546340942383},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.2369747906923294,0.42399048805236816,0.24033613502979279,0.4370546340942383]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7193277478218079,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4370546340942383},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2319747906923294,0.40155106711387634,0.7243277478218079,0.4440546340942383],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6134454011917114,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6134454011917114,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5663865804672241,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اسرویراستار","boundary":[0.5663865804672241,0.43586698174476624,0.6134454011917114,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.43586698174476624},{"x":0.561344563961029,"y":0.43586698174476624},{"x":0.561344563961029,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5445378422737122,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دبورا","boundary":[0.5445378422737122,0.43586698174476624,0.561344563961029,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5394958257675171,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5394958257675171,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5226891040802002,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ریب","boundary":[0.5226891040802002,0.43586698174476624,0.5394958257675171,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5210084319114685,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5210084319114685,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5193277597427368,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.4000000059604645,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5193277597427368,0.43586698174476624,0.5210084319114685,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5176470875740051,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5176470875740051,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5159664154052734,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5159664154052734,0.43586698174476624,0.5176470875740051,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5109243988990784,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5109243988990784,"y":0.44893112778663635},{"x":0.48571428656578064,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.48571428656578064,0.43586698174476624,0.5109243988990784,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.43586698174476624},{"x":0.48067227005958557,"y":0.43586698174476624},{"x":0.48067227005958557,"y":0.44893112778663635},{"x":0.4588235318660736,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سجاد","boundary":[0.4588235318660736,0.43586698174476624,0.48067227005958557,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.43586698174476624},{"x":0.45546218752861023,"y":0.43586698174476624},{"x":0.45546218752861023,"y":0.44893112778663635},{"x":0.4268907606601715,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احمدی","boundary":[0.4268907606601715,0.43586698174476624,0.45546218752861023,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.43586698174476624},{"x":0.42352941632270813,"y":0.43586698174476624},{"x":0.42352941632270813,"y":0.44893112778663635},{"x":0.4151260554790497,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زاد","boundary":[0.4151260554790497,0.43586698174476624,0.42352941632270813,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.43586698174476624},{"x":0.40672269463539124,"y":0.43586698174476624},{"x":0.40672269463539124,"y":0.44893112778663635},{"x":0.3966386616230011,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.3966386616230011,0.43586698174476624,0.40672269463539124,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.43586698174476624},{"x":0.38991597294807434,"y":0.43586698174476624},{"x":0.38991597294807434,"y":0.44893112778663635},{"x":0.38655462861061096,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":"[","boundary":[0.38655462861061096,0.43586698174476624,0.38991597294807434,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.43586698174476624},{"x":0.38655462861061096,"y":0.43586698174476624},{"x":0.38655462861061096,"y":0.44893112778663635},{"x":0.3831932842731476,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3831932842731476,0.43586698174476624,0.38655462861061096,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.43586698174476624},{"x":0.3781512677669525,"y":0.43586698174476624},{"x":0.3781512677669525,"y":0.44893112778663635},{"x":0.3529411852359772,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دیگران","boundary":[0.3529411852359772,0.43586698174476624,0.3781512677669525,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.43586698174476624},{"x":0.3495798408985138,"y":0.43586698174476624},{"x":0.3495798408985138,"y":0.44893112778663635},{"x":0.3462184965610504,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.3462184965610504,0.43586698174476624,0.3495798408985138,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.43586698174476624},{"x":0.3462184965610504,"y":0.43586698174476624},{"x":0.3462184965610504,"y":0.44893112778663635},{"x":0.34285715222358704,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.34285715222358704,0.43586698174476624,0.3462184965610504,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.43586698174476624},{"x":0.33949580788612366,"y":0.43586698174476624},{"x":0.33949580788612366,"y":0.44893112778663635},{"x":0.30588236451148987,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.30588236451148987,0.43586698174476624,0.33949580788612366,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.43586698174476624},{"x":0.3025210201740265,"y":0.43586698174476624},{"x":0.3025210201740265,"y":0.44893112778663635},{"x":0.2857142984867096,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زهرا","boundary":[0.2857142984867096,0.43586698174476624,0.3025210201740265,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.43586698174476624},{"x":0.2823529541492462,"y":0.43586698174476624},{"x":0.2823529541492462,"y":0.44893112778663635},{"x":0.26218488812446594,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جلال","boundary":[0.26218488812446594,0.43586698174476624,0.2823529541492462,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.43586698174476624},{"x":0.26050421595573425,"y":0.43586698174476624},{"x":0.26050421595573425,"y":0.44893112778663635},{"x":0.24537815153598785,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.24537815153598785,0.43586698174476624,0.26050421595573425,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.43586698174476624},{"x":0.24537815153598785,"y":0.43586698174476624},{"x":0.24537815153598785,"y":0.44893112778663635},{"x":0.24201680719852448,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.24201680719852448,0.43586698174476624,0.24537815153598785,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.450118750333786},{"x":0.6974790096282959,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6974790096282959,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6571428775787354,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6554622054100037,0.450118750333786,0.6974790096282959,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6521008610725403,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6521008610725403,"y":0.45961993932724},{"x":0.6369748115539551,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6352941393852234,0.45130640268325806,0.6521008610725403,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6369748115539551,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6369748115539551,"y":0.45961993932724},{"x":0.6352941393852234,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6336134672164917,0.45130640268325806,0.6369748115539551,0.45961993932724]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6974790096282959,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6974790096282959,"y":0.45961993932724},{"x":0.24201680719852448,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.23701680719852447,0.42886698174476623,0.7024790096282959,0.46661993932724],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.450118750333786},{"x":0.6134454011917114,"y":0.450118750333786},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.5949580073356628,0.450118750333786,0.6134454011917114,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.450118750333786},{"x":0.5932773351669312,"y":0.450118750333786},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5899159908294678,0.450118750333786,0.5932773351669312,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.450118750333786},{"x":0.5848739743232727,"y":0.450118750333786},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5546218752861023,0.450118750333786,0.5848739743232727,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.450118750333786},{"x":0.5495798587799072,"y":0.450118750333786},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5260504484176636,0.450118750333786,0.5495798587799072,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.450118750333786},{"x":0.5210084319114685,"y":0.450118750333786},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4619952440261841},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4957983195781708,0.450118750333786,0.5210084319114685,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.450118750333786},{"x":0.4924369752407074,"y":0.450118750333786},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4619952440261841},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4907563030719757,0.450118750333786,0.4924369752407074,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.450118750333786},{"x":0.48571428656578064,"y":0.450118750333786},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4619952440261841},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.46554622054100037,0.450118750333786,0.48571428656578064,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.450118750333786},{"x":0.462184876203537,"y":0.450118750333786},{"x":0.462184876203537,"y":0.4619952440261841},{"x":0.4420168101787567,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.4420168101787567,0.450118750333786,0.462184876203537,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.450118750333786},{"x":0.43865546584129333,"y":0.450118750333786},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4619952440261841},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43361344933509827,0.450118750333786,0.43865546584129333,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.450118750333786},{"x":0.4302521049976349,"y":0.450118750333786},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4619952440261841},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3983193337917328,0.450118750333786,0.4302521049976349,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.450118750333786},{"x":0.3949579894542694,"y":0.450118750333786},{"x":0.3949579894542694,"y":0.4619952440261841},{"x":0.38991597294807434,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.38991597294807434,0.450118750333786,0.3949579894542694,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.450118750333786},{"x":0.3848739564418793,"y":0.450118750333786},{"x":0.3848739564418793,"y":0.4619952440261841},{"x":0.3630252182483673,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.3630252182483673,0.450118750333786,0.3848739564418793,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.450118750333786},{"x":0.35966387391090393,"y":0.450118750333786},{"x":0.35966387391090393,"y":0.4619952440261841},{"x":0.35966387391090393,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.35966387391090393,0.450118750333786,0.35966387391090393,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7092437148094177,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7092437148094177,"y":0.470308780670166},{"x":0.6689075827598572,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6689075827598572,0.4619952440261841,0.7092437148094177,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6655462384223938,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6386554837226868,0.46318289637565613,0.6655462384223938,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6352941393852234,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6336134672164917,0.46318289637565613,0.6369748115539551,0.4726840853691101]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.450118750333786},{"x":0.7092437148094177,"y":0.450118750333786},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4726840853691101},{"x":0.35966387391090393,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3546638739109039,0.443118750333786,0.7142437148094177,0.4796840853691101],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6151260733604431,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6151260733604431,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6016806960105896,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سی","boundary":[0.6016806960105896,0.46318289637565613,0.6151260733604431,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5983193516731262,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5983193516731262,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5966386795043945,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5966386795043945,0.46318289637565613,0.5983193516731262,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5915966629981995,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5915966629981995,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5731092691421509,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۶۲۸","boundary":[0.5731092691421509,0.46318289637565613,0.5915966629981995,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5697479248046875,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5697479248046875,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5579832196235657,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5579832196235657,0.46318289637565613,0.5697479248046875,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.46318289637565613},{"x":0.556302547454834,"y":0.46318289637565613},{"x":0.556302547454834,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5529412031173706,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.5529412031173706,0.46318289637565613,0.556302547454834,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5478991866111755,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5478991866111755,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5260504484176636,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.5260504484176636,0.46318289637565613,0.5478991866111755,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5226891040802002,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5226891040802002,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5210084319114685,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5210084319114685,0.46318289637565613,0.5226891040802002,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5142857432365417,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5142857432365417,"y":0.47387173771858215},{"x":0.4907563030719757,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.4907563030719757,0.46318289637565613,0.5142857432365417,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.46318289637565613},{"x":0.4907563030719757,"y":0.46318289637565613},{"x":0.4907563030719757,"y":0.47387173771858215},{"x":0.48739495873451233,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48739495873451233,0.46318289637565613,0.4907563030719757,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.6369748115539551,0.4750593900680542,0.6672269105911255,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6336134672164917,0.4750593900680542,0.6369748115539551,0.4845605790615082]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6672269105911255,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4845605790615082},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4823949587345123,0.4561828963756561,0.6722269105911255,0.4915605790615082],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4869358539581299},{"x":0.583193302154541,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.583193302154541,0.4750593900680542,0.6151260733604431,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4869358539581299},{"x":0.556302547454834,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.556302547454834,0.4750593900680542,0.5798319578170776,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5260504484176636,0.4750593900680542,0.5512605309486389,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5210084319114685,0.4750593900680542,0.5226891040802002,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4869358539581299},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.4957983195781708,0.4750593900680542,0.5159664154052734,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.4750593900680542},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4750593900680542},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4869358539581299},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.4722689092159271,0.4750593900680542,0.4924369752407074,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.4750593900680542},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4750593900680542},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4869358539581299},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4638655483722687,0.4750593900680542,0.46722689270973206,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.4750593900680542},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4750593900680542},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4869358539581299},{"x":0.4268907606601715,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.4268907606601715,0.4750593900680542,0.4588235318660736,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.4750593900680542},{"x":0.4252100884914398,"y":0.4750593900680542},{"x":0.4252100884914398,"y":0.4869358539581299},{"x":0.42184874415397644,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.42184874415397644,0.4750593900680542,0.4252100884914398,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.4750593900680542},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4750593900680542},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4869358539581299},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۷۸۹","boundary":[0.3983193337917328,0.4750593900680542,0.41680672764778137,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.4750593900680542},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4750593900680542},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4869358539581299},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3966386616230011,0.4750593900680542,0.3966386616230011,0.4869358539581299]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4869358539581299},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3916386616230011,0.4680593900680542,0.6201260733604431,0.4939358539581299],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6605042219161987,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6420168280601501,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.6403361558914185,0.48812350630760193,0.6605042219161987,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6369748115539551,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6369748115539551,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6352941393852234,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6336134672164917,0.48812350630760193,0.6369748115539551,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7008403539657593,0.5011876225471497,0.7327731251716614,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.6655462384223938,0.5011876225471497,0.6974790096282959,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6336134672164917,0.5011876225471497,0.6638655662536621,0.5095011591911316]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5},{"x":0.6134454011917114,"y":0.510688841342926},{"x":0.5983193516731262,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"فیپا","boundary":[0.5983193516731262,0.5,0.6134454011917114,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6386554837226868,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6386554837226868,0.5130641460418701,0.6739495992660522,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6369748115539551,"y":0.521377682685852},{"x":0.6352941393852234,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6352941393852234,0.5130641460418701,0.6369748115539551,0.521377682685852]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8799999952316284}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7327731251716614,"y":0.521377682685852},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5933193516731262,0.4811235063076019,0.7377731251716614,0.5283776826858521],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"عنوان","boundary":[0.5966386795043945,0.5130641460418701,0.6151260733604431,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"اصلی","boundary":[0.5714285969734192,0.5130641460418701,0.5915966629981995,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.5663865804672241,0.5130641460418701,0.5697479248046875,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"[","boundary":[0.5596638917922974,0.5130641460418701,0.5630252361297607,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"2018","boundary":[0.5394958257675171,0.5130641460418701,0.5579832196235657,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":"]","boundary":[0.5327731370925903,0.5130641460418701,0.5378151535987854,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5277311205863953,0.5130641460418701,0.5327731370925903,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.5130641460418701},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5130641460418701},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5249406099319458},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"ACSM's","boundary":[0.24369747936725616,0.5130641460418701,0.2823529541492462,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.5130641460418701},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5130641460418701},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5249406099319458},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"guidelines","boundary":[0.2840336263179779,0.5130641460418701,0.3294117748737335,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.5130641460418701},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5130641460418701},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5249406099319458},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"for","boundary":[0.3344537913799286,0.5130641460418701,0.3462184965610504,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.5130641460418701},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5130641460418701},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5249406099319458},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"exercise","boundary":[0.3495798408985138,0.5130641460418701,0.3815126121044159,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.5130641460418701},{"x":0.413445383310318,"y":0.5130641460418701},{"x":0.413445383310318,"y":0.5249406099319458},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"testing","boundary":[0.3848739564418793,0.5130641460418701,0.413445383310318,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.5130641460418701},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5130641460418701},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5249406099319458},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.41848739981651306,0.5130641460418701,0.4319327771663666,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.5130641460418701},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5130641460418701},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5249406099319458},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"prescription","boundary":[0.43697479367256165,0.5130641460418701,0.48571428656578064,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.5130641460418701},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5130641460418701},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5249406099319458},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.48739495873451233,0.5130641460418701,0.4907563030719757,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5249406099319458},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"10th","boundary":[0.4924369752407074,0.5130641460418701,0.5109243988990784,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5130641460418701},{"x":0.529411792755127,"y":0.5130641460418701},{"x":0.529411792755127,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"ed","boundary":[0.5210084319114685,0.5130641460418701,0.529411792755127,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6386554837226868,0.5249406099319458,0.6739495992660522,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6336134672164917,0.5249406099319458,0.6369748115539551,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.5882353186607361,0.5249406099319458,0.6134454011917114,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5249406099319458},{"x":0.583193302154541,"y":0.5249406099319458},{"x":0.583193302154541,"y":0.5368170738220215},{"x":0.561344563961029,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سجاد","boundary":[0.561344563961029,0.5249406099319458,0.583193302154541,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احمدی","boundary":[0.5243697762489319,0.5249406099319458,0.5546218752861023,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زاد","boundary":[0.5126050710678101,0.5249406099319458,0.5226891040802002,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5109243988990784,0.5249406099319458,0.5109243988990784,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5368170738220215},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خسرو","boundary":[0.48067227005958557,0.5249406099319458,0.5042017102241516,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.5249406099319458},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5249406099319458},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5368170738220215},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ابراهیم","boundary":[0.4436974823474884,0.5249406099319458,0.4756302535533905,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.5249406099319458},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5249406099319458},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5368170738220215},{"x":0.440336138010025,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.440336138010025,0.5249406099319458,0.4436974823474884,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.5249406099319458},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5249406099319458},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5368170738220215},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افشار","boundary":[0.4100840389728546,0.5249406099319458,0.43529412150382996,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.5249406099319458},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5249406099319458},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5368170738220215},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جعفری","boundary":[0.3764705955982208,0.5249406099319458,0.40672269463539124,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.5249406099319458},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5249406099319458},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5368170738220215},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3680672347545624,0.5249406099319458,0.37142857909202576,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.5249406099319458},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5249406099319458},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5368170738220215},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هیوا","boundary":[0.34285715222358704,0.5249406099319458,0.3630252182483673,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.5249406099319458},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5249406099319458},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5368170738220215},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رحمانی","boundary":[0.30588236451148987,0.5249406099319458,0.33781513571739197,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.5249406099319458},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5249406099319458},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5368170738220215},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2991596758365631,0.5249406099319458,0.3025210201740265,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.5249406099319458},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5249406099319458},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5368170738220215},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ایوب","boundary":[0.2722689211368561,0.5249406099319458,0.29411765933036804,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.5249406099319458},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5249406099319458},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5368170738220215},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بابایی","boundary":[0.24201680719852448,0.5249406099319458,0.2655462324619293,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.5249406099319458},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5249406099319458},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5368170738220215},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2369747906923294,0.5249406099319458,0.24033613502979279,0.5368170738220215]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.5099999904632568},{"languageCode":"fa","confidence":0.49000000953674316}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5368170738220215},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2319747906923294,0.5060641460418701,0.6789495992660523,0.5438170738220215],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمودرضا","boundary":[0.5697479248046875,0.5380047559738159,0.6134454011917114,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نقی","boundary":[0.5546218752861023,0.5380047559738159,0.5663865804672241,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5486935973167419},{"x":0.534453809261322,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.534453809261322,0.5380047559738159,0.5495798587799072,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.5380047559738159},{"x":0.534453809261322,"y":0.5380047559738159},{"x":0.534453809261322,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5310924649238586,0.5380047559738159,0.534453809261322,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6336134672164917,0.5498812198638916,0.6705882549285889,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5932773351669312,0.5486935973167419,0.6151260733604431,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.5647059082984924,0.5486935973167419,0.5882353186607361,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5605700612068176},{"x":0.556302547454834,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.556302547454834,0.5486935973167419,0.5596638917922974,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.5277311205863953,0.5486935973167419,0.5512605309486389,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.5159664154052734,0.5486935973167419,0.5193277597427368,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5605700612068176},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دستورالعمل","boundary":[0.46722689270973206,0.5486935973167419,0.5159664154052734,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.5486935973167419},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5486935973167419},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5605700612068176},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4470588266849518,0.5486935973167419,0.46554622054100037,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.5486935973167419},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5486935973167419},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5605700612068176},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کالج","boundary":[0.4252100884914398,0.5486935973167419,0.4436974823474884,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.5486935973167419},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5486935973167419},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5605700612068176},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آمریکایی","boundary":[0.3831932842731476,0.5486935973167419,0.42016807198524475,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.5486935973167419},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5486935973167419},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5605700612068176},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طب","boundary":[0.35798320174217224,0.5486935973167419,0.3781512677669525,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.5486935973167419},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5486935973167419},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5605700612068176},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ورزشی","boundary":[0.3193277418613434,0.5486935973167419,0.3529411852359772,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.5486935973167419},{"x":0.3142857253551483,"y":0.5486935973167419},{"x":0.3142857253551483,"y":0.5605700612068176},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.29243698716163635,0.5486935973167419,0.3142857253551483,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.5486935973167419},{"x":0.2873949706554413,"y":0.5486935973167419},{"x":0.2873949706554413,"y":0.5605700612068176},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.25882354378700256,0.5486935973167419,0.2873949706554413,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.5486935973167419},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5486935973167419},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5605700612068176},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.24537815153598785,0.5486935973167419,0.2571428716182709,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.5486935973167419},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5486935973167419},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5605700612068176},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2369747906923294,0.5486935973167419,0.24033613502979279,0.5605700612068176]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5653206706047058},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2319747906923294,0.5274418287277222,0.6755882549285889,0.5723206706047058],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تجویز","boundary":[0.5915966629981995,0.5617577433586121,0.6134454011917114,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تمرینات","boundary":[0.5512605309486389,0.5617577433586121,0.5865546464920044,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ورزشی","boundary":[0.5176470875740051,0.5617577433586121,0.5462185144424438,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5736342072486877},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراست","boundary":[0.48235294222831726,0.5617577433586121,0.5126050710678101,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.5617577433586121},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5617577433586121},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5736342072486877},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دهم","boundary":[0.45546218752861023,0.5617577433586121,0.4773109257221222,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5617577433586121},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5617577433586121},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5736342072486877},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.45378151535987854,0.5617577433586121,0.45546218752861023,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.5617577433586121},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5617577433586121},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5736342072486877},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4453781545162201,0.5617577433586121,0.44873949885368347,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.5617577433586121},{"x":0.440336138010025,"y":0.5617577433586121},{"x":0.440336138010025,"y":0.5736342072486877},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.4100840389728546,0.5617577433586121,0.440336138010025,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.5617577433586121},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5617577433586121},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5736342072486877},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"وازگن","boundary":[0.3764705955982208,0.5617577433586121,0.40504202246665955,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.5617577433586121},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5617577433586121},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5736342072486877},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میناسیان","boundary":[0.3294117748737335,0.5617577433586121,0.37142857909202576,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.5617577433586121},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5617577433586121},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5736342072486877},{"x":0.32605043053627014,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.32605043053627014,0.5617577433586121,0.3294117748737335,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.5617577433586121},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5617577433586121},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5736342072486877},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"احمد","boundary":[0.29579833149909973,0.5617577433586121,0.3210084140300751,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.5617577433586121},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5617577433586121},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5736342072486877},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باقری","boundary":[0.2655462324619293,0.5617577433586121,0.29243698716163635,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.5617577433586121},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5617577433586121},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5736342072486877},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدم","boundary":[0.2369747906923294,0.5617577433586121,0.26218488812446594,0.5736342072486877]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5736342072486877},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2319747906923294,0.554757743358612,0.6184454011917114,0.5806342072486878],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توسط","boundary":[0.5899159908294678,0.5748218297958374,0.6134454011917114,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5855106711387634},{"x":0.561344563961029,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرهنگ","boundary":[0.561344563961029,0.5748218297958374,0.5865546464920044,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پژوهان","boundary":[0.5277311205863953,0.5748218297958374,0.5546218752861023,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.5058823823928833,0.5748218297958374,0.5210084319114685,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5748218297958374},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5748218297958374},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5855106711387634},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4957983195781708,0.5748218297958374,0.49915966391563416,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.5748218297958374},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5748218297958374},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5855106711387634},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۸","boundary":[0.46722689270973206,0.5748218297958374,0.4907563030719757,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.5748218297958374},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5748218297958374},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5855106711387634},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4588235318660736,0.5748218297958374,0.4605042040348053,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.5748218297958374},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5748218297958374},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5855106711387634},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۶۶۵","boundary":[0.43865546584129333,0.5748218297958374,0.4571428596973419,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.5748218297958374},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5748218297958374},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5855106711387634},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.4302521049976349,0.5748218297958374,0.43529412150382996,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.5748218297958374},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5748218297958374},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5855106711387634},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.41680672764778137,0.5748218297958374,0.41848739981651306,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.5748218297958374},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5748218297958374},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5855106711387634},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.3966386616230011,0.5748218297958374,0.4117647111415863,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.5748218297958374},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5748218297958374},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5855106711387634},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دریافت","boundary":[0.3630252182483673,0.5748218297958374,0.39159664511680603,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.5748218297958374},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5748218297958374},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5855106711387634},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.33949580788612366,0.5748218297958374,0.35798320174217224,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.5748218297958374},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5748218297958374},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5855106711387634},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3176470696926117,0.5748218297958374,0.3344537913799286,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.5748218297958374},{"x":0.3142857253551483,"y":0.5748218297958374},{"x":0.3142857253551483,"y":0.5855106711387634},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3126050531864166,0.5748218297958374,0.3142857253551483,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6386554837226868,0.5878859758377075,0.6739495992660522,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6352941393852234,0.5878859758377075,0.6369748115539551,0.5961995124816895]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5961995124816895},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3076050531864166,0.5678218297958374,0.6789495992660523,0.6031995124816895],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5950118899345398},{"x":0.583193302154541,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.583193302154541,0.5866983532905579,0.6151260733604431,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5798319578170776,0.5878859758377075,0.5815126299858093,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.599762499332428},{"x":0.6857143044471741,"y":0.599762499332428},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.6605042219161987,0.599762499332428,0.6857143044471741,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.599762499332428},{"x":0.6571428775787354,"y":0.599762499332428},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.6369748115539551,0.599762499332428,0.6571428775787354,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.599762499332428},{"x":0.6369748115539551,"y":0.599762499332428},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6352941393852234,0.599762499332428,0.6369748115539551,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دستورالعمل","boundary":[0.5647059082984924,0.5985748171806335,0.6151260733604431,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5462185144424438,0.5985748171806335,0.5630252361297607,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کالج","boundary":[0.5226891040802002,0.5985748171806335,0.5411764979362488,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6104512810707092},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آمریکایی","boundary":[0.48067227005958557,0.5985748171806335,0.5176470875740051,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.5985748171806335},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5985748171806335},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6104512810707092},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طب","boundary":[0.4588235318660736,0.5985748171806335,0.4756302535533905,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.5985748171806335},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5985748171806335},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6104512810707092},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ورزشی","boundary":[0.4252100884914398,0.5985748171806335,0.45378151535987854,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.5985748171806335},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5985748171806335},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6104512810707092},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.40168067812919617,0.5985748171806335,0.42016807198524475,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.5985748171806335},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5985748171806335},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6104512810707092},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.37310925126075745,0.5985748171806335,0.3966386616230011,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.5985748171806335},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5985748171806335},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6104512810707092},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.35966387391090393,0.5985748171806335,0.37142857909202576,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.5985748171806335},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5985748171806335},{"x":0.35462185740470886,"y":0.6104512810707092},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3512605130672455,0.5985748171806335,0.35462185740470886,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.5985748171806335},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5985748171806335},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6104512810707092},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تجویز","boundary":[0.3176470696926117,0.5985748171806335,0.3462184965610504,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.5985748171806335},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5985748171806335},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6104512810707092},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تمرینات","boundary":[0.27394959330558777,0.5985748171806335,0.3126050531864166,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.5985748171806335},{"x":0.2705882489681244,"y":0.5985748171806335},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6104512810707092},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ورزشی","boundary":[0.2369747906923294,0.5985748171806335,0.2705882489681244,0.6104512810707092]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6092636585235596},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2319747906923294,0.5808859758377075,0.6907143044471741,0.6162636585235596],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6223278045654297},{"x":0.583193302154541,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراست","boundary":[0.583193302154541,0.6128265857696533,0.6134454011917114,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6128265857696533},{"x":0.578151285648346,"y":0.6128265857696533},{"x":0.578151285648346,"y":0.6223278045654297},{"x":0.561344563961029,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دهم","boundary":[0.561344563961029,0.6128265857696533,0.578151285648346,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5579832196235657,0.6128265857696533,0.5596638917922974,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6369748115539551,0.6258907318115234,0.6672269105911255,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6352941393852234,0.6258907318115234,0.6369748115539551,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.5882353186607361,0.6247031092643738,0.6134454011917114,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5680672526359558,0.6247031092643738,0.5865546464920044,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6235154271125793},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ورزشی","boundary":[0.5327731370925903,0.6235154271125793,0.5630252361297607,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.6235154271125793},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6235154271125793},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5210084319114685,0.6235154271125793,0.5260504484176636,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.6235154271125793},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6235154271125793},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6365795731544495},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.4907563030719757,0.6235154271125793,0.5159664154052734,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.6235154271125793},{"x":0.489075630903244,"y":0.6235154271125793},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6353919506072998},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.4789915978908539,0.6235154271125793,0.48739495873451233,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.6235154271125793},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6235154271125793},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6353919506072998},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.46890756487846375,0.6235154271125793,0.4756302535533905,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.6223278045654297},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6235154271125793},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6353919506072998},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دستنامه","boundary":[0.4285714328289032,0.6223278045654297,0.4638655483722687,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.6223278045654297},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6223278045654297},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6353919506072998},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.41848739981651306,0.6223278045654297,0.4268907606601715,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6386554837226868,0.6377671957015991,0.6672269105911255,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6352941393852234,0.6377671957015991,0.6369748115539551,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6369748115539551,0.6508313417434692,0.6655462384223938,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6352941393852234,0.6508313417434692,0.6369748115539551,0.6591448783874512]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6603325605392456},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.41348739981651306,0.6034512810707092,0.6722269105911255,0.6673325605392456],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.5899159908294678,0.6496437191963196,0.6134454011917114,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6496437191963196},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6496437191963196},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5714285969734192,0.6496437191963196,0.5865546464920044,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6496437191963196},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6496437191963196},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ورزشی","boundary":[0.5411764979362488,0.6496437191963196,0.5647059082984924,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6496437191963196},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6496437191963196},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6603325605392456},{"x":0.534453809261322,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.534453809261322,0.6496437191963196,0.5378151535987854,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.6484560370445251},{"x":0.529411792755127,"y":0.6484560370445251},{"x":0.529411792755127,"y":0.6603325605392456},{"x":0.489075630903244,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Exercise","boundary":[0.489075630903244,0.6484560370445251,0.529411792755127,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6369748115539551,0.6627078652381897,0.6655462384223938,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6336134672164917,0.6627078652381897,0.6369748115539551,0.6710214018821716]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6722090244293213},{"x":0.489075630903244,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.484075630903244,0.6414560370445251,0.6705462384223938,0.6792090244293213],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ورزش","boundary":[0.5932773351669312,0.6615201830863953,0.6151260733604431,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6722090244293213},{"x":0.561344563961029,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درمانی","boundary":[0.561344563961029,0.6615201830863953,0.5865546464920044,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5462185144424438,0.6615201830863953,0.5512605309486389,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6722090244293213},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استانداردها","boundary":[0.4941176474094391,0.6615201830863953,0.5428571701049805,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.6603325605392456},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6603325605392456},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6710214018821716},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4907563030719757,0.6603325605392456,0.4957983195781708,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.6603325605392456},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6603325605392456},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6710214018821716},{"x":0.3478991687297821,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Exercise","boundary":[0.3478991687297821,0.6603325605392456,0.38655462861061096,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.6603325605392456},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6603325605392456},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6710214018821716},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Therapy","boundary":[0.3932773172855377,0.6603325605392456,0.4285714328289032,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.6603325605392456},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6603325605392456},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6710214018821716},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.43361344933509827,0.6603325605392456,0.43865546584129333,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.6603325605392456},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6603325605392456},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6722090244293213},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"standards","boundary":[0.4453781545162201,0.6603325605392456,0.48739495873451233,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.675771951675415},{"x":0.6672269105911255,"y":0.675771951675415},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6369748115539551,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6369748115539551,0.675771951675415,0.6672269105911255,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.675771951675415},{"x":0.6369748115539551,"y":0.675771951675415},{"x":0.6369748115539551,"y":0.684085488319397},{"x":0.6352941393852234,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6352941393852234,0.675771951675415,0.6369748115539551,0.684085488319397]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6655462384223938,"y":0.684085488319397},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3428991687297821,0.6521448783874512,0.6705462384223938,0.691085488319397],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تست","boundary":[0.5949580073356628,0.6745843291282654,0.6134454011917114,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ورزش","boundary":[0.5697479248046875,0.6745843291282654,0.5899159908294678,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5529412031173706,0.6745843291282654,0.5596638917922974,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استانداردها","boundary":[0.5008403658866882,0.6745843291282654,0.5512605309486389,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5025210380554199,"y":0.684085488319397},{"x":0.49747899174690247,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49747899174690247,0.6745843291282654,0.5025210380554199,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.6722090244293213},{"x":0.4100840389728546,"y":0.673396646976471},{"x":0.4100840389728546,"y":0.684085488319397},{"x":0.37142857909202576,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Exercise","boundary":[0.37142857909202576,0.6722090244293213,0.4100840389728546,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.673396646976471},{"x":0.43529412150382996,"y":0.673396646976471},{"x":0.43529412150382996,"y":0.684085488319397},{"x":0.4151260554790497,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"tests","boundary":[0.4151260554790497,0.673396646976471,0.43529412150382996,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.673396646976471},{"x":0.4453781545162201,"y":0.673396646976471},{"x":0.4453781545162201,"y":0.684085488319397},{"x":0.43865546584129333,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.43865546584129333,0.673396646976471,0.4453781545162201,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.673396646976471},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6745843291282654},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6852731704711914},{"x":0.45042017102241516,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Standards","boundary":[0.45042017102241516,0.673396646976471,0.4957983195781708,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6941176652908325,"y":0.694774329662323},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6655462384223938,0.6864607930183411,0.6941176652908325,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6352941393852234,0.6876484751701355,0.6621848940849304,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6336134672164917,0.6876484751701355,0.6369748115539551,0.6959620118141174]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6959620118141174},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.36642857909202575,0.6652090244293213,0.6991176652908325,0.7029620118141174],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ریب","boundary":[0.6000000238418579,0.6876484751701355,0.6134454011917114,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5949580073356628,0.6876484751701355,0.5966386795043945,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"دبورا","boundary":[0.5714285969734192,0.6876484751701355,0.5899159908294678,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.4699999988079071,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5697479248046875,0.6864607930183411,0.5714285969734192,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.684085488319397},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5159664154052734,"y":0.694774329662323},{"x":0.4907563030719757,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Riebe","boundary":[0.4907563030719757,0.684085488319397,0.5159664154052734,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5210084319114685,"y":0.694774329662323},{"x":0.5159664154052734,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.5176470875740051,0.6852731704711914,0.5210084319114685,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6852731704711914},{"x":0.561344563961029,"y":0.6864607930183411},{"x":0.561344563961029,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Deborah","boundary":[0.5260504484176636,0.6852731704711914,0.561344563961029,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6655462384223938,0.6983373165130615,0.6941176652908325,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6352941393852234,0.6983373165130615,0.6621848940849304,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6336134672164917,0.6983373165130615,0.6369748115539551,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احمدی","boundary":[0.5865546464920044,0.6995249390602112,0.6168067455291748,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6995249390602112},{"x":0.583193302154541,"y":0.6995249390602112},{"x":0.583193302154541,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زاد","boundary":[0.5731092691421509,0.6995249390602112,0.583193302154541,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5680672526359558,0.6995249390602112,0.5714285969734192,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سجاد","boundary":[0.5428571701049805,0.6995249390602112,0.5630252361297607,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5394958257675171,0.6995249390602112,0.5411764979362488,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱۳۴۹-","boundary":[0.5025210380554199,0.6995249390602112,0.5327731370925903,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.6995249390602112},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6995249390602112},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7102137804031372},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4957983195781708,0.6995249390602112,0.49747899174690247,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.6995249390602112},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6995249390602112},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7102137804031372},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.4638655483722687,0.6995249390602112,0.4924369752407074,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6655462384223938,0.7114014029502869,0.6941176652908325,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6369748115539551,0.7114014029502869,0.6621848940849304,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6336134672164917,0.7125890851020813,0.6369748115539551,0.7209026217460632]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.684085488319397},{"x":0.6941176652908325,"y":0.684085488319397},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7209026217460632},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4588655483722687,0.677085488319397,0.6991176652908325,0.7279026217460632],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کالج","boundary":[0.6000000238418579,0.7114014029502869,0.6117647290229797,0.7220902442932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.5663865804672241,0.7114014029502869,0.5915966629981995,0.7220902442932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ورزشی","boundary":[0.5327731370925903,0.7114014029502869,0.5579832196235657,0.7220902442932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7220902442932129},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آمریکا","boundary":[0.49915966391563416,0.7114014029502869,0.5243697762489319,0.7220902442932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.7114014029502869},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7114014029502869},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7209026217460632},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4957983195781708,0.7114014029502869,0.49915966391563416,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.7102137804031372},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7102137804031372},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7209026217460632},{"x":0.31596639752388,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"American","boundary":[0.31596639752388,0.7102137804031372,0.35630252957344055,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.7102137804031372},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7102137804031372},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7209026217460632},{"x":0.364705890417099,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"College","boundary":[0.364705890417099,0.7102137804031372,0.3966386616230011,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.7102137804031372},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7102137804031372},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7209026217460632},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"of","boundary":[0.40504202246665955,0.7102137804031372,0.4117647111415863,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.7114014029502869},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7114014029502869},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7209026217460632},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Sports","boundary":[0.4151260554790497,0.7114014029502869,0.4436974823474884,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.7114014029502869},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7114014029502869},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7209026217460632},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Medicine","boundary":[0.4453781545162201,0.7114014029502869,0.4924369752407074,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6655462384223938,0.7232779264450073,0.6941176652908325,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6352941393852234,0.7232779264450073,0.6621848940849304,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.724465548992157},{"x":0.6369748115539551,"y":0.724465548992157},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6336134672164917,0.724465548992157,0.6369748115539551,0.7327790856361389]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7327790856361389},{"x":0.31596639752388,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.31096639752388,0.7032137804031372,0.6991176652908325,0.7397790856361389],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7339667677879333},{"x":0.583193302154541,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.583193302154541,0.7232779264450073,0.6151260733604431,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7339667677879333},{"x":0.556302547454834,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.556302547454834,0.7232779264450073,0.5798319578170776,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5260504484176636,0.7232779264450073,0.5512605309486389,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5210084319114685,0.7232779264450073,0.5226891040802002,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7339667677879333},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.4957983195781708,0.7232779264450073,0.5159664154052734,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.7232779264450073},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7232779264450073},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7339667677879333},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.4722689092159271,0.7232779264450073,0.4907563030719757,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.7232779264450073},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7232779264450073},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7339667677879333},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4638655483722687,0.7232779264450073,0.46722689270973206,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.7232779264450073},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7232779264450073},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7339667677879333},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.42352941632270813,0.7232779264450073,0.4588235318660736,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6941176652908325,"y":0.735154390335083},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6655462384223938,0.7363420724868774,0.6941176652908325,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6352941393852234,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6352941393852234,0.7363420724868774,0.6621848940849304,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6369748115539551,"y":0.745843231678009},{"x":0.6352941393852234,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6336134672164917,0.7363420724868774,0.6369748115539551,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7482185363769531},{"x":0.702521026134491,"y":0.7494061589241028},{"x":0.702521026134491,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6873949766159058,0.7482185363769531,0.702521026134491,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6689075827598572,0.7482185363769531,0.6857143044471741,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.6369748115539551,0.7470308542251587,0.6605042219161987,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6352941393852234,0.7470308542251587,0.6369748115539551,0.7565320730209351]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.7232779264450073},{"x":0.702521026134491,"y":0.7232779264450073},{"x":0.702521026134491,"y":0.7577196955680847},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4185294163227081,0.7162779264450073,0.707521026134491,0.7647196955680847],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7612826824188232},{"x":0.702521026134491,"y":0.7612826824188232},{"x":0.702521026134491,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6890756487846375,0.7612826824188232,0.702521026134491,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6689075827598572,0.7612826824188232,0.6873949766159058,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.6403361558914185,0.7612826824188232,0.6605042219161987,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6336134672164917,0.7612826824188232,0.6352941393852234,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7814726829528809},{"x":0.707563042640686,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.707563042640686,0.7719715237617493,0.7310924530029297,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.6554622054100037,0.7731591463088989,0.7042016983032227,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6403361558914185,0.7731591463088989,0.6521008610725403,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6336134672164917,0.7731591463088989,0.6369748115539551,0.7814726829528809]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6286134672164917,0.7542826824188232,0.7377731251716614,0.7884726829528809],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.6353919506072998},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6353919506072998},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6448931097984314},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Exercise","boundary":[0.3949579894542694,0.6353919506072998,0.43361344933509827,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6353919506072998},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6353919506072998},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6448931097984314},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.43697479367256165,0.6353919506072998,0.4436974823474884,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.6353919506072998},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6353919506072998},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6448931097984314},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Testing","boundary":[0.44873949885368347,0.6353919506072998,0.48235294222831726,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.6353919506072998},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6353919506072998},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6448931097984314},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.48571428656578064,0.6353919506072998,0.4924369752407074,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6448931097984314},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Handbooks","boundary":[0.49747899174690247,0.6353919506072998,0.5495798587799072,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5495798587799072,0.6353919506072998,0.5512605309486389,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6448931097984314},{"x":0.556302547454834,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"manuals","boundary":[0.556302547454834,0.6353919506072998,0.5949580073356628,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5932773351669312,0.6353919506072998,0.5966386795043945,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"etc","boundary":[0.6016806960105896,0.6353919506072998,0.6134454011917114,0.6448931097984314]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6448931097984314},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3899579894542694,0.6283919506072998,0.6184454011917114,0.6518931097984314],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.7339667677879333},{"x":0.37310925126075745,"y":0.7339667677879333},{"x":0.37310925126075745,"y":0.7434679269790649},{"x":0.34285715222358704,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Shahid","boundary":[0.34285715222358704,0.7339667677879333,0.37310925126075745,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.7339667677879333},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7339667677879333},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7434679269790649},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Beheshti","boundary":[0.3798319399356842,0.7339667677879333,0.41848739981651306,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.7339667677879333},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7339667677879333},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7434679269790649},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"University","boundary":[0.42352941632270813,0.7339667677879333,0.47058823704719543,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.7339667677879333},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7339667677879333},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7434679269790649},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.47058823704719543,0.7339667677879333,0.4739495813846588,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7434679269790649},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Printing","boundary":[0.4789915978908539,0.7339667677879333,0.5142857432365417,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"&","boundary":[0.5193277597427368,0.7339667677879333,0.5260504484176636,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Publishing","boundary":[0.5310924649238586,0.7339667677879333,0.5798319578170776,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.735154390335083},{"x":0.6151260733604431,"y":0.735154390335083},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Center","boundary":[0.5848739743232727,0.735154390335083,0.6151260733604431,0.7446556091308594]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6151260733604431,"y":0.735154390335083},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7446556091308594},{"x":0.34285715222358704,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.33785715222358703,0.7257790856361389,0.6201260733604431,0.7516556091308594],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"RC۶۸۴","boundary":[0.5798319578170776,0.7470308542251587,0.6134454011917114,0.7565320730209351]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.5748319578170776,0.7400308542251587,0.6184454011917114,0.7635320730209351],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۶۱۵/۸۲","boundary":[0.5798319578170776,0.7600950002670288,0.6134454011917114,0.7672209143638611]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۶۲۱۷۱۰","boundary":[0.5697479248046875,0.7731591463088989,0.6117647290229797,0.7802850604057312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5647479248046875,0.7530950002670288,0.6184454011917114,0.7872850604057312],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7992874383926392},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.5327731370925903,0.7897862195968628,0.5445378422737122,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7992874383926392},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.5109243988990784,0.7897862195968628,0.5277311205863953,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7992874383926392},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۱۷۳۴","boundary":[0.4571428596973419,0.7897862195968628,0.5042017102241516,0.7992874383926392]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.7885985970497131},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7992874383926392},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4521428596973419,0.7815985970497131,0.5495378422737122,0.8062874383926392],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7992874383926392},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8111639022827148},{"x":0.44873949885368347,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"www.pub.sbu.ac.ir","boundary":[0.44873949885368347,0.8004750609397888,0.5495798587799072,0.8111639022827148]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.8087885975837708},{"x":0.5630252361297607,"y":0.8076009750366211},{"x":0.5630252361297607,"y":0.8194774389266968},{"x":0.43361344933509827,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"unipress@mail.sbu.ac.ir","boundary":[0.43361344933509827,0.8087885975837708,0.5630252361297607,0.8194774389266968]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7992874383926392},{"x":0.5630252361297607,"y":0.8194774389266968},{"x":0.43529412150382996,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.42861344933509826,0.7934750609397888,0.5680252361297607,0.8264774389266968],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/c7e455d07ac9dd18/pages/QPGiCilSITevqdno-sec.webp","jpeg":"/storage/books/c7e455d07ac9dd18/pages/PDthkcqfWVJwXvCa.jpg","blurred":"/storage/books/c7e455d07ac9dd18/pages/YZbIPCBSVuqMMxVI.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00027096720942408907,0.9986724807354582,0.9989859936418557]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.235154390335083},{"x":0.5495798587799072,"y":0.235154390335083},{"x":0.5495798587799072,"y":0.25059381127357483},{"x":0.49747899174690247,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.49915966391563416,0.235154390335083,0.5495798587799072,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.235154390335083},{"x":0.4924369752407074,"y":0.235154390335083},{"x":0.4924369752407074,"y":0.25059381127357483},{"x":0.45042017102241516,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.45042017102241516,0.235154390335083,0.4924369752407074,0.25059381127357483]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.235154390335083},{"x":0.5495798587799072,"y":0.23634204268455505},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2517814636230469},{"x":0.45042017102241516,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.44542017102241516,0.228154390335083,0.5545798587799072,0.2587814636230469],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.27434679865837097},{"x":0.2823529541492462,"y":0.27434679865837097},{"x":0.2823529541492462,"y":0.2874109148979187},{"x":0.24369747936725616,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بیست","boundary":[0.24369747936725616,0.27434679865837097,0.2823529541492462,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.27434679865837097},{"x":0.24369747936725616,"y":0.27434679865837097},{"x":0.24369747936725616,"y":0.2874109148979187},{"x":0.2218487411737442,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ویک","boundary":[0.2218487411737442,0.27434679865837097,0.24369747936725616,0.2874109148979187]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.27434679865837097},{"x":0.2823529541492462,"y":0.27434679865837097},{"x":0.2823529541492462,"y":0.2874109148979187},{"x":0.2218487411737442,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.2168487411737442,0.26734679865837097,0.2873529541492462,0.2944109148979187],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7848739624023438,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7260504364967346,0.27434679865837097,0.7848739624023438,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7193277478218079,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مترجمان","boundary":[0.6672269105911255,0.27434679865837097,0.7193277478218079,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.275534451007843},{"x":0.6638655662536621,"y":0.275534451007843},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6621848940849304,0.275534451007843,0.6638655662536621,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.294536828994751},{"x":0.7848739624023438,"y":0.294536828994751},{"x":0.7848739624023438,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7260504364967346,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7260504364967346,0.294536828994751,0.7848739624023438,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.294536828994751},{"x":0.7210084199905396,"y":0.294536828994751},{"x":0.7210084199905396,"y":0.30878859758377075},{"x":0.653781533241272,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نویسندگان","boundary":[0.653781533241272,0.294536828994751,0.7210084199905396,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.294536828994751},{"x":0.6487395167350769,"y":0.294536828994751},{"x":0.6487395167350769,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6470588445663452,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6470588445663452,0.294536828994751,0.6487395167350769,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7848739624023438,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7848739624023438,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7596638798713684,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوته","boundary":[0.7596638798713684,0.31591448187828064,0.7848739624023438,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.31591448187828064},{"x":0.756302535533905,"y":0.31591448187828064},{"x":0.756302535533905,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7210084199905396,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نوشت","boundary":[0.7210084199905396,0.31591448187828064,0.756302535533905,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7193277478218079,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7193277478218079,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7142857313156128,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7142857313156128,0.31591448187828064,0.7193277478218079,0.32897862792015076]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7848739624023438,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7848739624023438,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6470588445663452,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6420588445663452,0.26734679865837097,0.7898739624023438,0.33597862792015076],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.2969121038913727},{"x":0.27899160981178284,"y":0.2969121038913727},{"x":0.27899160981178284,"y":0.30878859758377075},{"x":0.24201680719852448,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"بیست","boundary":[0.24201680719852448,0.2969121038913727,0.27899160981178284,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2969121038913727},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2969121038913727},{"x":0.24033613502979279,"y":0.30878859758377075},{"x":0.21512605249881744,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وسه","boundary":[0.21512605249881744,0.2969121038913727,0.24033613502979279,0.30878859758377075]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2969121038913727},{"x":0.27899160981178284,"y":0.2969121038913727},{"x":0.27899160981178284,"y":0.30878859758377075},{"x":0.21512605249881744,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.21012605249881744,0.2899121038913727,0.28399160981178284,0.31578859758377076],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.3171021342277527},{"x":0.2823529541492462,"y":0.3171021342277527},{"x":0.2823529541492462,"y":0.3301662802696228},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیست","boundary":[0.24537815153598785,0.3171021342277527,0.2823529541492462,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.3171021342277527},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3171021342277527},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3301662802696228},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2386554628610611,0.3171021342277527,0.24369747936725616,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3171021342277527},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3171021342277527},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3301662802696228},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پنج","boundary":[0.21512605249881744,0.3171021342277527,0.2369747906923294,0.3301662802696228]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3171021342277527},{"x":0.2823529541492462,"y":0.3171021342277527},{"x":0.2823529541492462,"y":0.3301662802696228},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21012605249881744,0.3101021342277527,0.2873529541492462,0.3371662802696228],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3646080791950226},{"x":0.756302535533905,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.3503562808036804,0.7848739624023438,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"1.","boundary":[0.7428571581840515,0.3503562808036804,0.7495798468589783,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فواید","boundary":[0.7058823704719543,0.3503562808036804,0.7361344695091248,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6941176652908325,0.3503562808036804,0.6991596817970276,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خطرهای","boundary":[0.6369748115539551,0.3503562808036804,0.6890756487846375,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.5899159908294678,0.3503562808036804,0.6302521228790283,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.3503562808036804},{"x":0.583193302154541,"y":0.3503562808036804},{"x":0.583193302154541,"y":0.3646080791950226},{"x":0.556302547454834,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بدنی","boundary":[0.556302547454834,0.3503562808036804,0.583193302154541,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5495798587799072,0.3503562808036804,0.5495798587799072,0.3646080791950226]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5445798587799072,0.3433562808036804,0.7898739624023438,0.3716080791950226],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7613445520401001,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7277311086654663,0.37173396348953247,0.7613445520401001,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7260504364967346,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7260504364967346,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7243697643280029,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.37173396348953247,0.7260504364967346,0.38123515248298645]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7613445520401001,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7243697643280029,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.7193697643280029,0.36473396348953246,0.7663445520401001,0.3870475001335144],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4097387194633484},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4097387194633484},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4180522561073303},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴","boundary":[0.21512605249881744,0.4097387194633484,0.21848739683628082,0.4180522561073303]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4097387194633484},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4097387194633484},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4180522561073303},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4027387194633484,0.22348739683628083,0.42505225610733033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.42874109745025635},{"x":0.2201680690050125,"y":0.42874109745025635},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4370546340942383},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.20999999344348907,"str":"9","boundary":[0.21512605249881744,0.42874109745025635,0.2201680690050125,0.4370546340942383]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.42874109745025635},{"x":0.2201680690050125,"y":0.42874109745025635},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4370546340942383},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.20999999344348907,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.42174109745025634,0.22516806900501252,0.4440546340942383],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4477434754371643},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4477434754371643},{"x":0.2201680690050125,"y":0.45605701208114624},{"x":0.21512605249881744,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.5199999809265137,"str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.4477434754371643,0.2201680690050125,0.45605701208114624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4477434754371643},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4477434754371643},{"x":0.2201680690050125,"y":0.45605701208114624},{"x":0.21512605249881744,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4407434754371643,0.22516806900501252,0.46305701208114625],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4679335057735443},{"x":0.22857142984867096,"y":0.46674585342407227},{"x":0.22857142984867096,"y":0.47624704241752625},{"x":0.21512605249881744,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲","boundary":[0.21512605249881744,0.4679335057735443,0.22857142984867096,0.47624704241752625]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4679335057735443},{"x":0.22857142984867096,"y":0.46674585342407227},{"x":0.22857142984867096,"y":0.47624704241752625},{"x":0.21512605249881744,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4609335057735443,0.23357142984867096,0.48324704241752625],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.48812350630760193},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4869358539581299},{"x":0.22857142984867096,"y":0.49406176805496216},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳","boundary":[0.21512605249881744,0.48812350630760193,0.22857142984867096,0.49406176805496216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.48812350630760193},{"x":0.23361344635486603,"y":0.48812350630760193},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4952494204044342},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.6600000262260437,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.48812350630760193,0.23361344635486603,0.4952494204044342]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.48812350630760193},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4869358539581299},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4952494204044342},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4811235063076019,0.23861344635486603,0.5022494204044342],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5071259140968323},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5071259140968323},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5154394507408142},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴","boundary":[0.21344538033008575,0.5071259140968323,0.23025210201740265,0.5154394507408142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.5071259140968323},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5071259140968323},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5154394507408142},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.6100000143051147,"str":".","boundary":[0.23025210201740265,0.5071259140968323,0.23361344635486603,0.5154394507408142]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5071259140968323},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5071259140968323},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5154394507408142},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5001259140968323,0.23861344635486603,0.5224394507408142],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7613445520401001,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7428571581840515,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.7428571581840515,0.3895486891269684,0.7613445520401001,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7411764860153198,"y":0.40380048751831055},{"x":0.707563042640686,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.707563042640686,0.3895486891269684,0.7411764860153198,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6957983374595642,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6571428775787354,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آمادگی","boundary":[0.6571428775787354,0.3895486891269684,0.6957983374595642,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6504201889038086,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6067227125167847,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جسمانی","boundary":[0.6067227125167847,0.3895486891269684,0.6504201889038086,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6000000238418579,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5949580073356628,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5949580073356628,0.3895486891269684,0.6000000238418579,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5882353186607361,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5529412031173706,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.5529412031173706,0.3895486891269684,0.5882353186607361,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5462185144424438,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5260504484176636,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بدنی","boundary":[0.5260504484176636,0.3895486891269684,0.5462185144424438,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5210084319114685,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5176470875740051,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5176470875740051,0.3895486891269684,0.5210084319114685,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چشم","boundary":[0.7344537973403931,0.4097387194633484,0.7613445520401001,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انداز","boundary":[0.7126050591468811,0.4097387194633484,0.7327731251716614,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سلامت","boundary":[0.6655462384223938,0.4097387194633484,0.7042016983032227,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.4097387194633484},{"x":0.658823549747467,"y":0.4097387194633484},{"x":0.658823549747467,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.6218487620353699,0.4097387194633484,0.658823549747467,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4228028357028961},{"x":0.605042040348053,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.605042040348053,0.4097387194633484,0.6168067455291748,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توصیه","boundary":[0.5663865804672241,0.4097387194633484,0.5983193516731262,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5411764979362488,0.4097387194633484,0.5630252361297607,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.5058823823928833,0.4097387194633484,0.5361344814300537,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7613445520401001,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.7361344695091248,0.42874109745025635,0.7613445520401001,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7310924530029297,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.7159664034843445,0.42874109745025635,0.7310924530029297,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7142857313156128,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4418052136898041},{"x":0.680672287940979,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحرک","boundary":[0.680672287940979,0.42874109745025635,0.7142857313156128,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6739495992660522,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6689075827598572,0.42874109745025635,0.6739495992660522,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6638655662536621,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سلامت","boundary":[0.6252101063728333,0.42874109745025635,0.6638655662536621,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6218487620353699,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6201680898666382,0.42874109745025635,0.6218487620353699,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7613445520401001,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7344537973403931,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فواید","boundary":[0.7344537973403931,0.4477434754371643,0.7613445520401001,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4477434754371643},{"x":0.729411780834198,"y":0.4477434754371643},{"x":0.729411780834198,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6873949766159058,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سلامتی","boundary":[0.6873949766159058,0.4477434754371643,0.729411780834198,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.4477434754371643},{"x":0.680672287940979,"y":0.4477434754371643},{"x":0.680672287940979,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.6453781723976135,0.4477434754371643,0.680672287940979,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدنی","boundary":[0.6134454011917114,0.4477434754371643,0.6386554837226868,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6033613681793213,0.4477434754371643,0.6084033846855164,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4619952440261841},{"x":0.561344563961029,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ورزشی","boundary":[0.561344563961029,0.4477434754371643,0.5966386795043945,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"منظم","boundary":[0.5260504484176636,0.4477434754371643,0.5546218752861023,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5210084319114685,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5193277597427368,0.44893112778663635,0.5210084319114685,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7613445520401001,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7613445520401001,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7361344695091248,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فواید","boundary":[0.7361344695091248,0.46674585342407227,0.7613445520401001,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.46674585342407227},{"x":0.729411780834198,"y":0.46674585342407227},{"x":0.729411780834198,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6873949766159058,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سلامتی","boundary":[0.6873949766159058,0.46674585342407227,0.729411780834198,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.46674585342407227},{"x":0.680672287940979,"y":0.46674585342407227},{"x":0.680672287940979,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6453781723976135,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزایش","boundary":[0.6453781723976135,0.46674585342407227,0.680672287940979,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6386554837226868,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6386554837226868,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6000000238418579,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آمادگی","boundary":[0.6000000238418579,0.46674585342407227,0.6386554837226868,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5932773351669312,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5932773351669312,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5579832196235657,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"عضلانی","boundary":[0.5579832196235657,0.46674585342407227,0.5932773351669312,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5529412031173706,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5529412031173706,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5478991866111755,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5478991866111755,0.46674585342407227,0.5529412031173706,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خطرهای","boundary":[0.7126050591468811,0.4869358539581299,0.7596638798713684,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرتبط","boundary":[0.6739495992660522,0.4869358539581299,0.7058823704719543,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6605042219161987,0.4869358539581299,0.6672269105911255,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.6184874176979065,0.4869358539581299,0.6554622054100037,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بدنی","boundary":[0.5882353186607361,0.4869358539581299,0.6117647290229797,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5},{"x":0.578151285648346,"y":0.5}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.578151285648346,0.4869358539581299,0.5815126299858093,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5},{"x":0.534453809261322,"y":0.5}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ورزشی","boundary":[0.534453809261322,0.4869358539581299,0.5714285969734192,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5},{"x":0.529411792755127,"y":0.5}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.529411792755127,0.4869358539581299,0.5310924649238586,0.5]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5008823823928833,0.3825486891269684,0.7663445520401001,0.507],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آسیب","boundary":[0.7042016983032227,0.5059382319450378,0.7361344695091248,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اسکلتی-","boundary":[0.6521008610725403,0.5059382319450378,0.6991596817970276,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عضلانی","boundary":[0.6067227125167847,0.5059382319450378,0.6470588445663452,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرتبط","boundary":[0.5663865804672241,0.5059382319450378,0.6000000238418579,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5546218752861023,0.5059382319450378,0.5596638917922974,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.5126050710678101,0.5059382319450378,0.5478991866111755,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5201900005340576},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ورزشی","boundary":[0.4722689092159271,0.5059382319450378,0.5058823823928833,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.5071259140968323},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5071259140968323},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5201900005340576},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46554622054100037,0.5071259140968323,0.46890756487846375,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرگ","boundary":[0.7344537973403931,0.5261282920837402,0.7613445520401001,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناگهانی","boundary":[0.6890756487846375,0.5261282920837402,0.7277311086654663,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5391923785209656},{"x":0.658823549747467,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قلبی","boundary":[0.658823549747467,0.5261282920837402,0.6840336322784424,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6420168280601501,0.5261282920837402,0.6521008610725403,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"جوانان","boundary":[0.6033613681793213,0.5261282920837402,0.6352941393852234,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5966386795043945,0.5261282920837402,0.6000000238418579,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7613445520401001,"y":0.559382438659668},{"x":0.7042016983032227,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رویدادهای","boundary":[0.7042016983032227,0.5451306700706482,0.7613445520401001,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6974790096282959,"y":0.559382438659668},{"x":0.6739495992660522,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قلبی","boundary":[0.6739495992660522,0.5451306700706482,0.6974790096282959,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6672269105911255,"y":0.559382438659668},{"x":0.6352941393852234,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرتبط","boundary":[0.6352941393852234,0.5451306700706482,0.6672269105911255,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6285714507102966,"y":0.559382438659668},{"x":0.6218487620353699,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6218487620353699,0.5451306700706482,0.6285714507102966,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6168067455291748,"y":0.559382438659668},{"x":0.5798319578170776,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.5798319578170776,0.5451306700706482,0.6168067455291748,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5731092691421509,"y":0.559382438659668},{"x":0.5361344814300537,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ورزشی","boundary":[0.5361344814300537,0.5451306700706482,0.5731092691421509,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5310924649238586,"y":0.559382438659668},{"x":0.5193277597427368,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5193277597427368,0.5451306700706482,0.5310924649238586,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5126050710678101,"y":0.559382438659668},{"x":0.4605042040348053,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بزرگسالان","boundary":[0.4605042040348053,0.5451306700706482,0.5126050710678101,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5451306700706482},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5451306700706482},{"x":0.4571428596973419,"y":0.559382438659668},{"x":0.45378151535987854,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45378151535987854,0.5451306700706482,0.4571428596973419,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5783848166465759},{"x":0.729411780834198,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.729411780834198,0.5629453659057617,0.7613445520401001,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ورزشی","boundary":[0.6857143044471741,0.5629453659057617,0.7226890921592712,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6756302714347839,0.5629453659057617,0.6789916157722473,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خطر","boundary":[0.6453781723976135,0.5629453659057617,0.6689075827598572,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5783848166465759},{"x":0.583193302154541,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رویدادهای","boundary":[0.583193302154541,0.5629453659057617,0.6386554837226868,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"قلبی","boundary":[0.5546218752861023,0.5629453659057617,0.5764706134796143,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5478991866111755,0.5629453659057617,0.5529412031173706,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خطرهای","boundary":[0.7126050591468811,0.5831353664398193,0.7613445520401001,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5831353664398193},{"x":0.707563042640686,"y":0.5831353664398193},{"x":0.707563042640686,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رویدادهای","boundary":[0.6504201889038086,0.5831353664398193,0.707563042640686,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"قلبی","boundary":[0.6201680898666382,0.5831353664398193,0.6436975002288818,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"حین","boundary":[0.5882353186607361,0.5831353664398193,0.6134454011917114,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5831353664398193},{"x":0.583193302154541,"y":0.5831353664398193},{"x":0.583193302154541,"y":0.5973871946334839},{"x":0.529411792755127,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توانبخشی","boundary":[0.529411792755127,0.5831353664398193,0.583193302154541,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5973871946334839},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قلبی","boundary":[0.49915966391563416,0.5831353664398193,0.5243697762489319,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5831353664398193},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5831353664398193},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5973871946334839},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4941176474094391,0.5831353664398193,0.4941176474094391,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیشگیری","boundary":[0.7092437148094177,0.6021377444267273,0.7613445520401001,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6957983374595642,0.6021377444267273,0.7042016983032227,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رویدادهای","boundary":[0.6352941393852234,0.6021377444267273,0.6907563209533691,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قلبی","boundary":[0.6033613681793213,0.6021377444267273,0.6285714507102966,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وابسته","boundary":[0.5630252361297607,0.6021377444267273,0.5983193516731262,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5478991866111755,0.6021377444267273,0.5579832196235657,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.5058823823928833,0.6021377444267273,0.5428571701049805,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6163895726203918},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ورزشی","boundary":[0.4638655483722687,0.6021377444267273,0.5008403658866882,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6021377444267273},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6021377444267273},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6163895726203918},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4571428596973419,0.6021377444267273,0.4588235318660736,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7344537973403931,0.6223278045654297,0.7613445520401001,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"برخط","boundary":[0.6974790096282959,0.6211401224136353,0.7277311086654663,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6941176652908325,0.6223278045654297,0.6941176652908325,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7361344695091248,0.6425178050994873,0.7613445520401001,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6543943285942078},{"x":0.729411780834198,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.729411780834198,0.6425178050994873,0.7344537973403931,0.6543943285942078]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6543943285942078},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.44878151535987854,0.49893823194503784,0.7663445520401001,0.6613943285942078],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5261282920837402},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5261282920837402},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5344418287277222},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵","boundary":[0.21512605249881744,0.5261282920837402,0.22857142984867096,0.5344418287277222]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5261282920837402},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5261282920837402},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5344418287277222},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5191282920837402,0.23357142984867096,0.5414418287277222],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5463182926177979},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5463182926177979},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5534442067146301},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷","boundary":[0.21512605249881744,0.5463182926177979,0.22857142984867096,0.5534442067146301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5463182926177979},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5463182926177979},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5546318292617798},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.949999988079071,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.5463182926177979,0.23361344635486603,0.5546318292617798]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5463182926177979},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5463182926177979},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5546318292617798},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5393182926177978,0.23861344635486603,0.5616318292617798],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5653206706047058},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5653206706047058},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5736342072486877},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۹","boundary":[0.21512605249881744,0.5653206706047058,0.22857142984867096,0.5736342072486877]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5653206706047058},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5653206706047058},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5736342072486877},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5583206706047058,0.23357142984867096,0.5806342072486878],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6235154271125793},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6223278045654297},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6306413412094116},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲","boundary":[0.21344538033008575,0.6235154271125793,0.22857142984867096,0.6306413412094116]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6235154271125793},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6223278045654297},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6306413412094116},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6165154271125793,0.23357142984867096,0.6376413412094116],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6425178050994873},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6413301825523376},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6508313417434692},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۲","boundary":[0.21344538033008575,0.6425178050994873,0.23025210201740265,0.6508313417434692]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6425178050994873},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6413301825523376},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6508313417434692},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6355178050994873,0.23525210201740265,0.6578313417434692],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.675771951675415},{"x":0.7848739624023438,"y":0.675771951675415},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6900237798690796},{"x":0.756302535533905,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.675771951675415,0.7848739624023438,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.675771951675415},{"x":0.7529411911964417,"y":0.675771951675415},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7445378303527832,0.675771951675415,0.7529411911964417,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.675771951675415},{"x":0.7378151416778564,"y":0.675771951675415},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6900237798690796},{"x":0.680672287940979,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"غربالگری","boundary":[0.680672287940979,0.675771951675415,0.7378151416778564,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.675771951675415},{"x":0.6756302714347839,"y":0.675771951675415},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6900237798690796},{"x":0.63193279504776,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سلامت","boundary":[0.63193279504776,0.675771951675415,0.6756302714347839,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.675771951675415},{"x":0.6268907785415649,"y":0.675771951675415},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6900237798690796},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.5983193516731262,0.675771951675415,0.6268907785415649,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.675771951675415},{"x":0.5932773351669312,"y":0.675771951675415},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6900237798690796},{"x":0.583193302154541,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.583193302154541,0.675771951675415,0.5932773351669312,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.675771951675415},{"x":0.578151285648346,"y":0.675771951675415},{"x":0.578151285648346,"y":0.6900237798690796},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.5394958257675171,0.675771951675415,0.578151285648346,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.675771951675415},{"x":0.5327731370925903,"y":0.675771951675415},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6900237798690796},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5193277597427368,0.675771951675415,0.5327731370925903,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.675771951675415},{"x":0.5142857432365417,"y":0.675771951675415},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6900237798690796},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.4722689092159271,0.675771951675415,0.5142857432365417,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.675771951675415},{"x":0.46722689270973206,"y":0.675771951675415},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6900237798690796},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ورزشی","boundary":[0.42352941632270813,0.675771951675415,0.46722689270973206,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.675771951675415},{"x":0.42016807198524475,"y":0.675771951675415},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6900237798690796},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.41848739981651306,0.675771951675415,0.42016807198524475,0.6900237798690796]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.675771951675415},{"x":0.7848739624023438,"y":0.675771951675415},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6900237798690796},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.41348739981651306,0.668771951675415,0.7898739624023438,0.6970237798690796],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.675771951675415},{"x":0.22857142984867096,"y":0.675771951675415},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6852731704711914},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱","boundary":[0.21344538033008575,0.675771951675415,0.22857142984867096,0.6852731704711914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.675771951675415},{"x":0.22857142984867096,"y":0.675771951675415},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6852731704711914},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.668771951675415,0.23357142984867096,0.6922731704711914],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7613445520401001,"y":0.705463171005249},{"x":0.7277311086654663,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7277311086654663,0.6983373165130615,0.7613445520401001,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7260504364967346,"y":0.705463171005249},{"x":0.7243697643280029,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.6983373165130615,0.7260504364967346,0.705463171005249]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7613445520401001,"y":0.705463171005249},{"x":0.7243697643280029,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.7193697643280029,0.6913373165130615,0.7663445520401001,0.712463171005249],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6971496343612671},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6959620118141174},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7042755484580994},{"x":0.21344538033008575,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱","boundary":[0.21344538033008575,0.6971496343612671,0.22857142984867096,0.7042755484580994]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6971496343612671},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6959620118141174},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7042755484580994},{"x":0.21344538033008575,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6901496343612671,0.23357142984867096,0.7112755484580994],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.716152012348175},{"x":0.22857142984867096,"y":0.716152012348175},{"x":0.22857142984867096,"y":0.724465548992157},{"x":0.21344538033008575,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۸","boundary":[0.21344538033008575,0.716152012348175,0.22857142984867096,0.724465548992157]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.716152012348175},{"x":0.23529411852359772,"y":0.716152012348175},{"x":0.23529411852359772,"y":0.724465548992157},{"x":0.23193277418613434,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"..","boundary":[0.23193277418613434,0.716152012348175,0.23529411852359772,0.724465548992157]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.716152012348175},{"x":0.23529411852359772,"y":0.716152012348175},{"x":0.23529411852359772,"y":0.724465548992157},{"x":0.21344538033008575,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.709152012348175,0.24029411852359772,0.731465548992157],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.735154390335083},{"x":0.22857142984867096,"y":0.735154390335083},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7434679269790649},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۸","boundary":[0.21344538033008575,0.735154390335083,0.22857142984867096,0.7434679269790649]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.735154390335083},{"x":0.2369747906923294,"y":0.735154390335083},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7434679269790649},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.7400000095367432,"str":"..","boundary":[0.23193277418613434,0.735154390335083,0.2369747906923294,0.7434679269790649]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.735154390335083},{"x":0.2369747906923294,"y":0.735154390335083},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7434679269790649},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.728154390335083,0.2419747906923294,0.750467926979065],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7553443908691406},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7553443908691406},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7636579275131226},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۳۹","boundary":[0.21512605249881744,0.7553443908691406,0.22857142984867096,0.7636579275131226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7553443908691406},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7553443908691406},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7636579275131226},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7483443908691406,0.23357142984867096,0.7706579275131226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"غربالگری","boundary":[0.7126050591468811,0.7149643898010254,0.7613445520401001,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سلامت","boundary":[0.6689075827598572,0.7149643898010254,0.7058823704719543,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.6369748115539551,0.7149643898010254,0.6621848940849304,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6218487620353699,0.7149643898010254,0.6302521228790283,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7292161583900452},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.5815126299858093,0.7149643898010254,0.6168067455291748,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7292161583900452},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5647059082984924,0.7149643898010254,0.5747899413108826,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7292161583900452},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.5226891040802002,0.7149643898010254,0.5579832196235657,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7292161583900452},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ورزشی","boundary":[0.48403361439704895,0.7149643898010254,0.5159664154052734,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.7149643898010254},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7149643898010254},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7292161583900452},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4756302535533905,0.7149643898010254,0.4789915978908539,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.735154390335083},{"x":0.7613445520401001,"y":0.735154390335083},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7428571581840515,0.735154390335083,0.7613445520401001,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.735154390335083},{"x":0.7327731251716614,"y":0.735154390335083},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7159664034843445,0.735154390335083,0.7327731251716614,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.735154390335083},{"x":0.7058823704719543,"y":0.735154390335083},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"خودمراقبتی","boundary":[0.6453781723976135,0.735154390335083,0.7058823704719543,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.735154390335083},{"x":0.6386554837226868,"y":0.735154390335083},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7482185363769531},{"x":0.63193279504776,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.63193279504776,0.735154390335083,0.6386554837226868,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.754156768321991},{"x":0.7613445520401001,"y":0.754156768321991},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الگوریتم","boundary":[0.7193277478218079,0.754156768321991,0.7613445520401001,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.754156768321991},{"x":0.7142857313156128,"y":0.754156768321991},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"غربالگری","boundary":[0.6689075827598572,0.754156768321991,0.7142857313156128,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.754156768321991},{"x":0.6621848940849304,"y":0.754156768321991},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انجمن","boundary":[0.6302521228790283,0.754156768321991,0.6621848940849304,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.754156768321991},{"x":0.6252101063728333,"y":0.754156768321991},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.5882353186607361,0.754156768321991,0.6252101063728333,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.754156768321991},{"x":0.5815126299858093,"y":0.754156768321991},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ورزشی","boundary":[0.5462185144424438,0.754156768321991,0.5815126299858093,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.754156768321991},{"x":0.5411764979362488,"y":0.754156768321991},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امریکا","boundary":[0.5126050710678101,0.754156768321991,0.5411764979362488,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.754156768321991},{"x":0.507563054561615,"y":0.754156768321991},{"x":0.507563054561615,"y":0.7684085369110107},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.48571428656578064,0.754156768321991,0.507563054561615,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.754156768321991},{"x":0.4789915978908539,"y":0.754156768321991},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7684085369110107},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.45546218752861023,0.754156768321991,0.4789915978908539,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.754156768321991},{"x":0.44873949885368347,"y":0.754156768321991},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7684085369110107},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4420168101787567,0.754156768321991,0.44873949885368347,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.754156768321991},{"x":0.43697479367256165,"y":0.754156768321991},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7684085369110107},{"x":0.40336135029792786,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.40336135029792786,0.754156768321991,0.43697479367256165,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.754156768321991},{"x":0.3983193337917328,"y":0.754156768321991},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7684085369110107},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.38655462861061096,0.754156768321991,0.3983193337917328,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.754156768321991},{"x":0.3815126121044159,"y":0.754156768321991},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7684085369110107},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.3462184965610504,0.754156768321991,0.3815126121044159,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.754156768321991},{"x":0.34117648005485535,"y":0.754156768321991},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7684085369110107},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ورزشی","boundary":[0.30588236451148987,0.754156768321991,0.34117648005485535,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.754156768321991},{"x":0.3008403480052948,"y":0.754156768321991},{"x":0.3008403480052948,"y":0.7684085369110107},{"x":0.2974790036678314,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2974790036678314,0.754156768321991,0.3008403480052948,0.7684085369110107]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7684085369110107},{"x":0.2974790036678314,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2924790036678314,0.7079643898010254,0.7663445520401001,0.7754085369110107],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7361344695091248,"y":0.786223292350769},{"x":0.7042016983032227,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اجزای","boundary":[0.7042016983032227,0.7731591463088989,0.7361344695091248,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6991596817970276,"y":0.786223292350769},{"x":0.6554622054100037,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"الگوریتم","boundary":[0.6554622054100037,0.7731591463088989,0.6991596817970276,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6504201889038086,"y":0.786223292350769},{"x":0.6504201889038086,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6504201889038086,0.7731591463088989,0.6504201889038086,0.786223292350769]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7361344695091248,"y":0.786223292350769},{"x":0.6504201889038086,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6454201889038086,0.7661591463088989,0.7411344695091248,0.793223292350769],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7897862195968628},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7897862195968628},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8040379881858826},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.6974790096282959,0.7897862195968628,0.7378151416778564,0.8040379881858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6924369931221008,"y":0.805225670337677},{"x":0.6840336322784424,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6840336322784424,0.7909738421440125,0.6924369931221008,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6789916157722473,"y":0.805225670337677},{"x":0.6352941393852234,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"الگوریتم","boundary":[0.6336134672164917,0.7921615242958069,0.6789916157722473,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6302521228790283,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6302521228790283,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6285714507102966,0.7921615242958069,0.6302521228790283,0.8064132928848267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.8111639022827148},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8111639022827148},{"x":0.7613445520401001,"y":0.826603353023529},{"x":0.7344537973403931,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.7344537973403931,0.8111639022827148,0.7613445520401001,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.8111639022827148},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8111639022827148},{"x":0.7327731251716614,"y":0.826603353023529},{"x":0.7042016983032227,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7042016983032227,0.8111639022827148,0.7327731251716614,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6974790096282959,"y":0.826603353023529},{"x":0.6739495992660522,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خطر","boundary":[0.6739495992660522,0.8111639022827148,0.6974790096282959,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6672269105911255,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6672269105911255,"y":0.826603353023529},{"x":0.6554622054100037,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6554622054100037,0.8111639022827148,0.6672269105911255,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6504201889038086,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6504201889038086,"y":0.826603353023529},{"x":0.6117647290229797,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیماران","boundary":[0.6117647290229797,0.8111639022827148,0.6504201889038086,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6067227125167847,"y":0.826603353023529},{"x":0.578151285648346,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراکز","boundary":[0.578151285648346,0.8111639022827148,0.6067227125167847,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5714285969734192,"y":0.826603353023529},{"x":0.5142857432365417,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توانبخشی","boundary":[0.5142857432365417,0.8111639022827148,0.5714285969734192,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8111639022827148},{"x":0.507563054561615,"y":0.8111639022827148},{"x":0.507563054561615,"y":0.826603353023529},{"x":0.48403361439704895,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قلبی","boundary":[0.48403361439704895,0.8111639022827148,0.507563054561615,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.8111639022827148},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8111639022827148},{"x":0.4773109257221222,"y":0.826603353023529},{"x":0.4739495813846588,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4739495813846588,0.8111639022827148,0.4773109257221222,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.8111639022827148},{"x":0.46722689270973206,"y":0.8111639022827148},{"x":0.46722689270973206,"y":0.826603353023529},{"x":0.4285714328289032,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آمادگی","boundary":[0.4285714328289032,0.8111639022827148,0.46722689270973206,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.8111639022827148},{"x":0.42184874415397644,"y":0.8111639022827148},{"x":0.42184874415397644,"y":0.826603353023529},{"x":0.3764705955982208,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جسمانی","boundary":[0.3764705955982208,0.8111639022827148,0.42184874415397644,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.8111639022827148},{"x":0.36974790692329407,"y":0.8111639022827148},{"x":0.36974790692329407,"y":0.826603353023529},{"x":0.3327731192111969,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.3327731192111969,0.8111639022827148,0.36974790692329407,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.8111639022827148},{"x":0.32773110270500183,"y":0.8111639022827148},{"x":0.32773110270500183,"y":0.826603353023529},{"x":0.32773110270500183,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.32773110270500183,0.8111639022827148,0.32773110270500183,0.826603353023529]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7613445520401001,"y":0.826603353023529},{"x":0.32773110270500183,"y":0.8372921347618103}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.32105043053627014,0.7922874383926392,0.7663445520401001,0.8336033530235291],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7731591463088989},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7731591463088989},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7814726829528809},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۹","boundary":[0.21344538033008575,0.7731591463088989,0.22857142984867096,0.7814726829528809]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7731591463088989},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7731591463088989},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7814726829528809},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7661591463088989,0.23357142984867096,0.7884726829528809],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7933491468429565},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7933491468429565},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8016626834869385},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۸","boundary":[0.21512605249881744,0.7933491468429565,0.22689075767993927,0.8016626834869385]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7933491468429565},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7933491468429565},{"x":0.23529411852359772,"y":0.8016626834869385},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.7933491468429565,0.23529411852359772,0.8016626834869385]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7933491468429565},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7921615242958069},{"x":0.23529411852359772,"y":0.8004750609397888},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7863491468429565,0.24029411852359772,0.8074750609397888],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.8135392069816589},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8135392069816589},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8218527436256409},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۱","boundary":[0.21344538033008575,0.8135392069816589,0.22689075767993927,0.8218527436256409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.8135392069816589},{"x":0.23361344635486603,"y":0.8135392069816589},{"x":0.23361344635486603,"y":0.8218527436256409},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.8135392069816589,0.23361344635486603,0.8218527436256409]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.8135392069816589},{"x":0.23361344635486603,"y":0.8135392069816589},{"x":0.23361344635486603,"y":0.8218527436256409},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.8065392069816589,0.23861344635486603,0.8288527436256409],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.8372921347618103},{"x":0.507563054561615,"y":0.8372921347618103},{"x":0.507563054561615,"y":0.8467933535575867},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8467933535575867}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"پنج","boundary":[0.4907563030719757,0.8372921347618103,0.507563054561615,0.8467933535575867]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.8372921347618103},{"x":0.507563054561615,"y":0.8372921347618103},{"x":0.507563054561615,"y":0.8467933535575867},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8467933535575867}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4857563030719757,0.8302921347618103,0.512563054561615,0.8537933535575867],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/c7e455d07ac9dd18/pages/rXUdYraUvdKNYJsu-sec.webp","jpeg":"/storage/books/c7e455d07ac9dd18/pages/UEyIpqDwduOLnVKU.jpg","blurred":"/storage/books/c7e455d07ac9dd18/pages/ljDttxLQOfidRPBn.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00034750371119555306,0.0002159573607093648,0.9986724807354582,0.9989859936418557]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7596638798713684,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7596638798713684,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7243697643280029,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.7226890921592712,0.18883609771728516,0.7596638798713684,0.19833728671073914]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7596638798713684,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7596638798713684,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7243697643280029,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.7176890921592712,0.18183609771728515,0.7646638798713684,0.20533728671073914],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.18883609771728516},{"x":0.22857142984867096,"y":0.18883609771728516},{"x":0.22857142984867096,"y":0.19596199691295624},{"x":0.21344538033008575,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۴","boundary":[0.21344538033008575,0.18883609771728516,0.22857142984867096,0.19596199691295624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.18883609771728516},{"x":0.22857142984867096,"y":0.18883609771728516},{"x":0.22857142984867096,"y":0.19596199691295624},{"x":0.21344538033008575,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.18183609771728515,0.23357142984867096,0.20296199691295624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7613445520401001,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7613445520401001,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7344537973403931,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7344537973403931,0.20783847570419312,0.7613445520401001,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7277311086654663,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7277311086654663,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6974790096282959,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"برخط","boundary":[0.6974790096282959,0.20783847570419312,0.7277311086654663,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6941176652908325,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6941176652908325,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6941176652908325,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6941176652908325,0.20783847570419312,0.6941176652908325,0.22090260684490204]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7613445520401001,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7613445520401001,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6941176652908325,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6891176652908325,0.2008384757041931,0.7663445520401001,0.22790260684490204],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.20783847570419312},{"x":0.22857142984867096,"y":0.20783847570419312},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2173396646976471},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۵","boundary":[0.21344538033008575,0.20783847570419312,0.22857142984867096,0.2173396646976471]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.20783847570419312},{"x":0.23193277418613434,"y":0.20783847570419312},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2173396646976471},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.20783847570419312,0.23361344635486603,0.2173396646976471]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.20783847570419312},{"x":0.23193277418613434,"y":0.20783847570419312},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2173396646976471},{"x":0.21344538033008575,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.2008384757041931,0.23861344635486603,0.2243396646976471],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7596638798713684,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7613445520401001,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7361344695091248,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7344537973403931,0.22802850604057312,0.7613445520401001,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7327731251716614,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7344537973403931,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7310924530029297,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7277311086654663,0.22921615839004517,0.7344537973403931,0.24109263718128204]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7596638798713684,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7613445520401001,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7310924530029297,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.8500000238418579,"boundary":[0.7227311086654663,0.22102850604057311,0.7663445520401001,0.24571733248233796],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.22802850604057312},{"x":0.22857142984867096,"y":0.22802850604057312},{"x":0.22857142984867096,"y":0.23634204268455505},{"x":0.21344538033008575,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۵","boundary":[0.21344538033008575,0.22802850604057312,0.22857142984867096,0.23634204268455505]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.22802850604057312},{"x":0.22857142984867096,"y":0.22802850604057312},{"x":0.22857142984867096,"y":0.23634204268455505},{"x":0.21344538033008575,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.22102850604057311,0.23357142984867096,0.24334204268455506],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7848739624023438,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7848739624023438,"y":0.27434679865837097},{"x":0.756302535533905,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.26128265261650085,0.7848739624023438,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7478991746902466,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7478991746902466,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7378151416778564,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7378151416778564,0.26128265261650085,0.7478991746902466,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7327731251716614,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7327731251716614,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6890756487846375,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.6890756487846375,0.26128265261650085,0.7327731251716614,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6840336322784424,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6840336322784424,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6554622054100037,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.6554622054100037,0.26128265261650085,0.6840336322784424,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6504201889038086,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6504201889038086,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6403361558914185,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6403361558914185,0.26128265261650085,0.6504201889038086,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6352941393852234,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6352941393852234,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5949580073356628,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.5949580073356628,0.26128265261650085,0.6352941393852234,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5882353186607361,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5882353186607361,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5495798587799072,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ورزشی","boundary":[0.5495798587799072,0.26128265261650085,0.5882353186607361,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5462185144424438,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5462185144424438,"y":0.275534451007843},{"x":0.5411764979362488,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5411764979362488,0.2624703049659729,0.5462185144424438,0.275534451007843]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7848739624023438,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5411764979362488,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5361764979362488,0.25428265261650085,0.7898739624023438,0.281346798658371],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.26128265261650085},{"x":0.23025210201740265,"y":0.26128265261650085},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2695961892604828},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.5699999928474426,"str":"ܦܬ","boundary":[0.21344538033008575,0.26128265261650085,0.23025210201740265,0.2695961892604828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.26128265261650085},{"x":0.23025210201740265,"y":0.26128265261650085},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2695961892604828},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.25428265261650085,0.23525210201740265,0.2765961892604828],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7613445520401001,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7260504364967346,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7260504364967346,0.2826603353023529,0.7613445520401001,0.2897862195968628]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7613445520401001,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7260504364967346,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7210504364967346,0.2756603353023529,0.7663445520401001,0.2967862195968628],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.28147268295288086},{"x":0.22857142984867096,"y":0.28147268295288086},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2897862195968628},{"x":0.21344538033008575,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۹","boundary":[0.21344538033008575,0.28147268295288086,0.22857142984867096,0.2897862195968628]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.28147268295288086},{"x":0.22857142984867096,"y":0.28147268295288086},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2897862195968628},{"x":0.21344538033008575,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.27447268295288085,0.23357142984867096,0.2967862195968628],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7243697643280029,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رضایت","boundary":[0.7243697643280029,0.2992874085903168,0.7613445520401001,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7176470756530762,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6756302714347839,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"آگاهانه","boundary":[0.6773109436035156,0.29572445154190063,0.7176470756530762,0.31353920698165894]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6756302714347839,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.6723109436035156,0.28872445154190063,0.7646638798713684,0.3217268295288086],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.30166271328926086},{"x":0.22521008551120758,"y":0.30166271328926086},{"x":0.22521008551120758,"y":0.30878859758377075},{"x":0.21344538033008575,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۶۰","boundary":[0.21344538033008575,0.30166271328926086,0.22521008551120758,0.30878859758377075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.30166271328926086},{"x":0.22521008551120758,"y":0.30166271328926086},{"x":0.22521008551120758,"y":0.30878859758377075},{"x":0.21344538033008575,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.29466271328926086,0.23021008551120759,0.31578859758377076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3206650912761688},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3206650912761688},{"x":0.22857142984867096,"y":0.32897862792015076},{"x":0.21344538033008575,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۱","boundary":[0.21344538033008575,0.3206650912761688,0.22857142984867096,0.32897862792015076]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3206650912761688},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3206650912761688},{"x":0.22857142984867096,"y":0.32897862792015076},{"x":0.21344538033008575,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3136650912761688,0.23357142984867096,0.33597862792015076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3396674692630768},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3396674692630768},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3479810059070587},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۶۷","boundary":[0.21344538033008575,0.3396674692630768,0.22857142984867096,0.3479810059070587]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3396674692630768},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3396674692630768},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3479810059070587},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3326674692630768,0.23357142984867096,0.3549810059070587],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.35866984724998474},{"x":0.22689075767993927,"y":0.35866984724998474},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3669833838939667},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۰","boundary":[0.21344538033008575,0.35866984724998474,0.22689075767993927,0.3669833838939667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.35866984724998474},{"x":0.22689075767993927,"y":0.35866984724998474},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3669833838939667},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.35166984724998473,0.23189075767993927,0.3739833838939667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.37885984778404236},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3776721954345703},{"x":0.22857142984867096,"y":0.38598576188087463},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۳","boundary":[0.21344538033008575,0.37885984778404236,0.22857142984867096,0.38598576188087463]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.37885984778404236},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3776721954345703},{"x":0.22857142984867096,"y":0.38598576188087463},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.37185984778404235,0.23357142984867096,0.39298576188087464],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.7260504364967346,0.3206650912761688,0.7613445520401001,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سوابق","boundary":[0.6873949766159058,0.3206650912761688,0.7193277478218079,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.3206650912761688},{"x":0.680672287940979,"y":0.3206650912761688},{"x":0.680672287940979,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.6420168280601501,0.3206650912761688,0.680672287940979,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3349168598651886},{"x":0.63193279504776,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.63193279504776,0.3206650912761688,0.6369748115539551,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.5949580073356628,0.3206650912761688,0.6268907785415649,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خطر","boundary":[0.5630252361297607,0.3206650912761688,0.5882353186607361,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیماری","boundary":[0.5210084319114685,0.3206650912761688,0.5579832196235657,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3349168598651886},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"قلبی","boundary":[0.48235294222831726,0.3206650912761688,0.5142857432365417,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.3206650912761688},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3206650912761688},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3349168598651886},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"عروقی","boundary":[0.44873949885368347,0.3206650912761688,0.4773109257221222,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.3206650912761688},{"x":0.4420168101787567,"y":0.3206650912761688},{"x":0.4420168101787567,"y":0.3349168598651886},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43865546584129333,0.3206650912761688,0.4420168101787567,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7613445520401001,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.7260504364967346,0.33847981691360474,0.7613445520401001,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7193277478218079,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جسمانی","boundary":[0.6739495992660522,0.33847981691360474,0.7193277478218079,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6672269105911255,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6638655662536621,0.33847981691360474,0.6672269105911255,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6571428775787354,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6268907785415649,0.33847981691360474,0.6571428775787354,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6218487620353699,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6084033846855164,0.33847981691360474,0.6218487620353699,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5949580073356628,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آزمایشگاهی","boundary":[0.5327731370925903,0.33847981691360474,0.5949580073356628,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.33847981691360474},{"x":0.529411792755127,"y":0.33847981691360474},{"x":0.529411792755127,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5243697762489319,0.33847981691360474,0.529411792755127,0.3527315855026245]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3527315855026245},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.43365546584129333,0.3136650912761688,0.7663445520401001,0.3597315855026245],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7361344695091248,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6890756487846375,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فشارخون","boundary":[0.6873949766159058,0.3598574697971344,0.7378151416778564,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6857143044471741,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6823529601097107,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6823529601097107,0.3598574697971344,0.6857143044471741,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7361344695091248,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6974790096282959,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لیپیدها","boundary":[0.6974790096282959,0.3776721954345703,0.7361344695091248,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6924369931221008,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6873949766159058,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6873949766159058,0.3776721954345703,0.6924369931221008,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.3776721954345703},{"x":0.680672287940979,"y":0.3776721954345703},{"x":0.680672287940979,"y":0.39073634147644043},{"x":0.605042040348053,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لیپوپروتئینها","boundary":[0.605042040348053,0.3776721954345703,0.680672287940979,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.3776721954345703},{"x":0.605042040348053,"y":0.3776721954345703},{"x":0.605042040348053,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6000000238418579,0.3776721954345703,0.605042040348053,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.7092437148094177,0.39667457342147827,0.7378151416778564,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.39667457342147827},{"x":0.702521026134491,"y":0.39667457342147827},{"x":0.702521026134491,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6857143044471741,0.39667457342147827,0.702521026134491,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6739495992660522,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6420168280601501,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نیمرخ","boundary":[0.6420168280601501,0.39667457342147827,0.6739495992660522,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6369748115539551,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6117647290229797,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"خونی","boundary":[0.610084056854248,0.3978622257709503,0.6369748115539551,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.3978622257709503},{"x":0.605042040348053,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6067227125167847,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6000000238418579,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6000000238418579,0.3978622257709503,0.6067227125167847,0.41092637181282043]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6000000238418579,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5933193516731262,0.3528574697971344,0.7428151416778564,0.4167387194633484],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7361344695091248,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7378151416778564,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6974790096282959,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.6974790096282959,0.4168646037578583,0.7378151416778564,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6924369931221008,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6655462384223938,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریوی","boundary":[0.6638655662536621,0.4180522561073303,0.6924369931221008,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6621848940849304,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6605042219161987,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.658823549747467,0.4180522561073303,0.6621848940849304,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7613445520401001,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7613445520401001,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7176470756530762,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"راهنمایی","boundary":[0.7176470756530762,0.43586698174476624,0.7613445520401001,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7109243869781494,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7109243869781494,"y":0.450118750333786},{"x":0.6890756487846375,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.6890756487846375,0.43586698174476624,0.7109243869781494,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6789916157722473,"y":0.450118750333786},{"x":0.6571428775787354,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6571428775787354,0.4346793293952942,0.6789916157722473,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6504201889038086,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6504201889038086,"y":0.450118750333786},{"x":0.6067227125167847,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"آزمودنی","boundary":[0.6067227125167847,0.4346793293952942,0.6504201889038086,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6033613681793213,"y":0.450118750333786},{"x":0.6000000238418579,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6000000238418579,0.4346793293952942,0.6033613681793213,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7613445520401001,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7613445520401001,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7344537973403931,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7344537973403931,0.45605701208114624,0.7613445520401001,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"برخط","boundary":[0.6974790096282959,0.4548693597316742,0.7277311086654663,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6941176652908325,0.4548693597316742,0.6941176652908325,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7344537973403931,0.4750593900680542,0.7613445520401001,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4869358539581299},{"x":0.729411780834198,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.729411780834198,0.4750593900680542,0.7310924530029297,0.4869358539581299]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7613445520401001,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6016806960105896,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5950000238418579,0.4086769514083862,0.7663445520401001,0.4939358539581299],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3978622257709503},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3978622257709503},{"x":0.22857142984867096,"y":0.40617576241493225},{"x":0.21344538033008575,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۷","boundary":[0.21344538033008575,0.3978622257709503,0.22857142984867096,0.40617576241493225]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3978622257709503},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3978622257709503},{"x":0.22857142984867096,"y":0.40617576241493225},{"x":0.21344538033008575,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3908622257709503,0.23357142984867096,0.41317576241493226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4168646037578583},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4168646037578583},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4251781404018402},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۷","boundary":[0.21344538033008575,0.4168646037578583,0.22689075767993927,0.4251781404018402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.4168646037578583},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4168646037578583},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4251781404018402},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.4168646037578583,0.23529411852359772,0.4251781404018402]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4168646037578583},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4168646037578583},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4251781404018402},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.40986460375785827,0.24029411852359772,0.4321781404018402],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4370546340942383},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4370546340942383},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4453681707382202},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۱","boundary":[0.21344538033008575,0.4370546340942383,0.22689075767993927,0.4453681707382202]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4370546340942383},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4370546340942383},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4453681707382202},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4300546340942383,0.23189075767993927,0.4523681707382202],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.45605701208114624},{"x":0.22857142984867096,"y":0.45605701208114624},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4643705487251282},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۲","boundary":[0.21344538033008575,0.45605701208114624,0.22857142984867096,0.4643705487251282]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.45605701208114624},{"x":0.22857142984867096,"y":0.45605701208114624},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4643705487251282},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.44905701208114623,0.23357142984867096,0.4713705487251282],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.47624704241752625},{"x":0.22857142984867096,"y":0.47624704241752625},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4845605790615082},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۲","boundary":[0.21512605249881744,0.47624704241752625,0.22857142984867096,0.4845605790615082]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.47624704241752625},{"x":0.22857142984867096,"y":0.47624704241752625},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4845605790615082},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.46924704241752624,0.23357142984867096,0.4915605790615082],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5225653052330017},{"x":0.756302535533905,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.5071259140968323,0.7848739624023438,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7394958138465881,0.5071259140968323,0.7478991746902466,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6957983374595642,0.5071259140968323,0.7327731251716614,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آمادگی","boundary":[0.6453781723976135,0.5071259140968323,0.6890756487846375,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جسمانی","boundary":[0.5882353186607361,0.5071259140968323,0.6403361558914185,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5071259140968323},{"x":0.583193302154541,"y":0.5071259140968323},{"x":0.583193302154541,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5697479248046875,0.5071259140968323,0.583193302154541,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چارچوب","boundary":[0.5109243988990784,0.5071259140968323,0.5630252361297607,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5225653052330017},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سلامت","boundary":[0.4638655483722687,0.5071259140968323,0.5058823823928833,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.5071259140968323},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5071259140968323},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5225653052330017},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45210084319114685,0.5071259140968323,0.4571428596973419,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.5071259140968323},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5071259140968323},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5225653052330017},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"تفسیر","boundary":[0.4084033668041229,0.5071259140968323,0.4453781545162201,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.5071259140968323},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5071259140968323},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5225653052330017},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.38655462861061096,0.5071259140968323,0.40168067812919617,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.5083135366439819},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5083135366439819},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5237529873847961},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3815126121044159,0.5083135366439819,0.3831932842731476,0.5237529873847961]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5225653052330017},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3765126121044159,0.5001259140968323,0.7898739624023438,0.5295653052330017],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5095011591911316},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5095011591911316},{"x":0.23193277418613434,"y":0.519002377986908},{"x":0.21512605249881744,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۷","boundary":[0.21512605249881744,0.5095011591911316,0.23193277418613434,0.519002377986908]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5095011591911316},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5095011591911316},{"x":0.23529411852359772,"y":0.519002377986908},{"x":0.23529411852359772,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.5095011591911316,0.23529411852359772,0.519002377986908]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5095011591911316},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5095011591911316},{"x":0.23529411852359772,"y":0.519002377986908},{"x":0.21512605249881744,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5025011591911316,0.24029411852359772,0.526002377986908],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7277311086654663,0.5308788418769836,0.7613445520401001,0.5380047559738159]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7227311086654663,0.5238788418769836,0.7663445520401001,0.5450047559738159],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.5308788418769836},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5285035371780396},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5380047559738159},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۷","boundary":[0.21176470816135406,0.5308788418769836,0.22857142984867096,0.5380047559738159]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.5308788418769836},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5285035371780396},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5380047559738159},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.5238788418769836,0.23357142984867096,0.5450047559738159],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5486935973167419},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5486935973167419},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5570071339607239},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۷","boundary":[0.21344538033008575,0.5486935973167419,0.22857142984867096,0.5570071339607239]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5486935973167419},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5486935973167419},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5570071339607239},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5416935973167419,0.23357142984867096,0.5640071339607239],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5688835978507996},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5688835978507996},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5771971344947815},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۸","boundary":[0.21512605249881744,0.5688835978507996,0.23025210201740265,0.5771971344947815]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5688835978507996},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5688835978507996},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5771971344947815},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5618835978507996,0.23525210201740265,0.5841971344947815],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5878859758377075},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5878859758377075},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5950118899345398},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۸۸","boundary":[0.21344538033008575,0.5878859758377075,0.22857142984867096,0.5950118899345398]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5878859758377075},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5878859758377075},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5950118899345398},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5808859758377075,0.23357142984867096,0.6020118899345398],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6068883538246155},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6068883538246155},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6152018904685974},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۸","boundary":[0.21344538033008575,0.6068883538246155,0.22857142984867096,0.6152018904685974]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6068883538246155},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6068883538246155},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6152018904685974},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.6068883538246155,0.23361344635486603,0.6152018904685974]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6068883538246155},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6068883538246155},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6152018904685974},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5998883538246155,0.23861344635486603,0.6222018904685974],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6270784139633179},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6270784139633179},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6353919506072998},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۹","boundary":[0.21344538033008575,0.6270784139633179,0.22857142984867096,0.6353919506072998]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6270784139633179},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6270784139633179},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6353919506072998},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6200784139633179,0.23357142984867096,0.6423919506072998],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.646080732345581},{"x":0.22857142984867096,"y":0.646080732345581},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6543943285942078},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۹","boundary":[0.21344538033008575,0.646080732345581,0.22857142984867096,0.6543943285942078]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.646080732345581},{"x":0.22857142984867096,"y":0.646080732345581},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6543943285942078},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.639080732345581,0.23357142984867096,0.6613943285942078],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.665083110332489},{"x":0.22689075767993927,"y":0.665083110332489},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6722090244293213},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۰","boundary":[0.21512605249881744,0.665083110332489,0.22689075767993927,0.6722090244293213]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.665083110332489},{"x":0.22689075767993927,"y":0.665083110332489},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6722090244293213},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.658083110332489,0.23189075767993927,0.6792090244293213],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.7277311086654663,0.5475059151649475,0.7613445520401001,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6907563209533691,0.5475059151649475,0.7210084199905396,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آمادگی","boundary":[0.6453781723976135,0.5475059151649475,0.6840336322784424,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جسمانی","boundary":[0.5932773351669312,0.5475059151649475,0.6386554837226868,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5747899413108826,0.5475059151649475,0.5882353186607361,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چارچوب","boundary":[0.5226891040802002,0.5475059151649475,0.5697479248046875,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5629453659057617},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"سلامت","boundary":[0.48403361439704895,0.5475059151649475,0.5176470875740051,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.5486935973167419},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5486935973167419},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5629453659057617},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4756302535533905,0.5486935973167419,0.4773109257221222,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5819477438926697},{"x":0.702521026134491,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دستورالعمل","boundary":[0.702521026134491,0.5676959753036499,0.7630252242088318,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6924369931221008,"y":0.58076012134552},{"x":0.6823529601097107,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6823529601097107,0.5676959753036499,0.6924369931221008,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6789916157722473,"y":0.58076012134552},{"x":0.6739495992660522,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6739495992660522,0.5676959753036499,0.6789916157722473,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6672269105911255,"y":0.58076012134552},{"x":0.6403361558914185,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.6403361558914185,0.5676959753036499,0.6672269105911255,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6336134672164917,"y":0.58076012134552},{"x":0.610084056854248,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اولیه","boundary":[0.610084056854248,0.5676959753036499,0.6336134672164917,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6067227125167847,"y":0.58076012134552},{"x":0.605042040348053,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.605042040348053,0.5676959753036499,0.6067227125167847,0.58076012134552]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5819477438926697},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4706302535533905,0.5405059151649475,0.7680252242088318,0.5889477438926697],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5866983532905579},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دستورالعمل","boundary":[0.6773109436035156,0.5855106711387634,0.7378151416778564,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6554622054100037,0.5855106711387634,0.6705882549285889,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قبل","boundary":[0.6235294342041016,0.5855106711387634,0.6420168280601501,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6168067455291748,"y":0.599762499332428},{"x":0.610084056854248,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.610084056854248,0.5855106711387634,0.6168067455291748,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6033613681793213,"y":0.599762499332428},{"x":0.578151285648346,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.578151285648346,0.5855106711387634,0.6033613681793213,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5714285969734192,"y":0.599762499332428},{"x":0.5394958257675171,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.5394958257675171,0.5855106711387634,0.5714285969734192,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.6991596817970276,0.6057007312774658,0.7361344695091248,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6571428775787354,0.6057007312774658,0.6924369931221008,0.6199524998664856]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5344958257675171,0.5773230485916138,0.7428151416778564,0.6281401224136353],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.7042016983032227,0.6258907318115234,0.7361344695091248,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6672269105911255,0.6258907318115234,0.6974790096282959,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6621848940849304,0.6258907318115234,0.6655462384223938,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.7260504364967346,0.6437054872512817,0.7613445520401001,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جامع","boundary":[0.6924369931221008,0.6437054872512817,0.7193277478218079,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آمادگی","boundary":[0.6470588445663452,0.6437054872512817,0.6857143044471741,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جسمانی","boundary":[0.5949580073356628,0.6437054872512817,0.6403361558914185,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6591448783874512},{"x":0.578151285648346,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.578151285648346,0.6437054872512817,0.5882353186607361,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چارچوب","boundary":[0.5243697762489319,0.6437054872512817,0.5714285969734192,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6591448783874512},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سلامت","boundary":[0.48067227005958557,0.6437054872512817,0.5193277597427368,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.6437054872512817},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6437054872512817},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6591448783874512},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4756302535533905,0.6437054872512817,0.4756302535533905,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.7327731251716614,0.6638954877853394,0.7630252242088318,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7058823704719543,0.6638954877853394,0.7327731251716614,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ضربان","boundary":[0.6638655662536621,0.6638954877853394,0.6957983374595642,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قلب","boundary":[0.6369748115539551,0.6638954877853394,0.6571428775787354,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6252101063728333,0.6638954877853394,0.6302521228790283,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فشار","boundary":[0.5983193516731262,0.6638954877853394,0.6201680898666382,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خون","boundary":[0.5714285969734192,0.6638954877853394,0.5915966629981995,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"استراحتی","boundary":[0.5109243988990784,0.6638954877853394,0.5630252361297607,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.684085488319397},{"x":0.7613445520401001,"y":0.684085488319397},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترکیب","boundary":[0.7243697643280029,0.684085488319397,0.7613445520401001,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.684085488319397},{"x":0.7193277478218079,"y":0.684085488319397},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بدنی","boundary":[0.6974790096282959,0.684085488319397,0.7193277478218079,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6890756487846375,0.6852731704711914,0.6924369931221008,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.6873949766159058,0.7030878663063049,0.7378151416778564,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7185273170471191},{"x":0.653781533241272,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.653781533241272,0.7030878663063049,0.6823529601097107,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6268907785415649,0.7019002437591553,0.6521008610725403,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آنتروپومتری","boundary":[0.5512605309486389,0.7019002437591553,0.6168067455291748,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5428571701049805,0.7019002437591553,0.5462185144424438,0.7173396944999695]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7185273170471191},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4706302535533905,0.6188907318115234,0.7697058963775635,0.7255273170471191],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قد","boundary":[0.7042016983032227,0.7220902442932129,0.7126050591468811,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6974790096282959,0.7220902442932129,0.7008403539657593,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"وزن","boundary":[0.6705882549285889,0.7220902442932129,0.6924369931221008,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6605042219161987,0.7220902442932129,0.6655462384223938,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.7220902442932129},{"x":0.653781533241272,"y":0.7220902442932129},{"x":0.653781533241272,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شاخص","boundary":[0.6151260733604431,0.7220902442932129,0.653781533241272,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"توده","boundary":[0.5882353186607361,0.7220902442932129,0.6084033846855164,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7363420724868774},{"x":0.556302547454834,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بدنی","boundary":[0.556302547454834,0.7220902442932129,0.5815126299858093,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5462185144424438,0.7220902442932129,0.5495798587799072,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"BMI","boundary":[0.5210084319114685,0.7220902442932129,0.5495798587799072,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5126050710678101,0.7220902442932129,0.5159664154052734,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7363420724868774},{"x":0.507563054561615,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.507563054561615,0.7220902442932129,0.5092437267303467,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7529691457748413},{"x":0.680672287940979,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.680672287940979,0.7422803044319153,0.7159664034843445,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6756302714347839,0.7422803044319153,0.6789916157722473,0.7529691457748413]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7529691457748413},{"x":0.507563054561615,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.502563054561615,0.7150902442932129,0.7209664034843445,0.7599691457748413],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.6857143044471741,0.7600950002670288,0.7126050591468811,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7731591463088989},{"x":0.653781533241272,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.653781533241272,0.7612826824188232,0.6840336322784424,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چین","boundary":[0.6218487620353699,0.7624703049659729,0.6487395167350769,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7743467688560486},{"x":0.5815126299858093,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پوستی","boundary":[0.5798319578170776,0.7624703049659729,0.6168067455291748,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7933491468429565},{"x":0.707563042640686,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چگالی","boundary":[0.7058823704719543,0.7802850604057312,0.7361344695091248,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7008403539657593,"y":0.794536828994751},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سنجی","boundary":[0.6689075827598572,0.7826603055000305,0.7008403539657593,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7957244515419006},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6605042219161987,0.7826603055000305,0.6655462384223938,0.7957244515419006]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7933491468429565},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5748319578170776,0.7554703049659729,0.7411344695091248,0.8003491468429565],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8123515248298645},{"x":0.680672287940979,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تبدیل","boundary":[0.680672287940979,0.7992874383926392,0.7126050591468811,0.8123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8123515248298645},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چگالی","boundary":[0.6403361558914185,0.7992874383926392,0.6756302714347839,0.8123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6352941393852234,"y":0.8135392069816589},{"x":0.6134454011917114,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بدن","boundary":[0.6134454011917114,0.8004750609397888,0.6352941393852234,0.8135392069816589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6084033846855164,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6084033846855164,"y":0.8135392069816589},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5983193516731262,0.8004750609397888,0.6084033846855164,0.8135392069816589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5915966629981995,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5932773351669312,"y":0.8135392069816589},{"x":0.5630252361297607,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چربی","boundary":[0.5630252361297607,0.8004750609397888,0.5932773351669312,0.8135392069816589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.8016626834869385},{"x":0.5579832196235657,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5579832196235657,"y":0.8135392069816589},{"x":0.5394958257675171,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"بدن","boundary":[0.5394958257675171,0.8016626834869385,0.5579832196235657,0.8135392069816589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.8016626834869385},{"x":0.534453809261322,"y":0.8016626834869385},{"x":0.5361344814300537,"y":0.8147268295288086},{"x":0.5327731370925903,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5327731370925903,0.8016626834869385,0.5361344814300537,0.8147268295288086]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5327731370925903,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5277731370925903,0.7934750609397888,0.7176050591468811,0.8193515248298645],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.684085488319397},{"x":0.22857142984867096,"y":0.684085488319397},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6923990249633789},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۱","boundary":[0.21176470816135406,0.684085488319397,0.22857142984867096,0.6923990249633789]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.684085488319397},{"x":0.22857142984867096,"y":0.684085488319397},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6923990249633789},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.677085488319397,0.23357142984867096,0.6993990249633789],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7030878663063049},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7030878663063049},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7114014029502869},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۲","boundary":[0.21344538033008575,0.7030878663063049,0.22857142984867096,0.7114014029502869]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7030878663063049},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7030878663063049},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7114014029502869},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6960878663063049,0.23357142984867096,0.7184014029502869],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7232779264450073},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7232779264450073},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7315914630889893},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۲","boundary":[0.21344538033008575,0.7232779264450073,0.22857142984867096,0.7315914630889893]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7232779264450073},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7232779264450073},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7315914630889893},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7162779264450073,0.23357142984867096,0.7385914630889893],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7422803044319153},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7422803044319153},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7505938410758972},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۳","boundary":[0.21512605249881744,0.7422803044319153,0.22857142984867096,0.7505938410758972]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7422803044319153},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7422803044319153},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7505938410758972},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7352803044319153,0.23357142984867096,0.7575938410758972],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7612826824188232},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7612826824188232},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7695962190628052},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۷","boundary":[0.21512605249881744,0.7612826824188232,0.22857142984867096,0.7695962190628052]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7612826824188232},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7612826824188232},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7695962190628052},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7542826824188232,0.23357142984867096,0.7765962190628052],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7814726829528809},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7814726829528809},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7909738421440125},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۱","boundary":[0.21512605249881744,0.7814726829528809,0.23529411852359772,0.7909738421440125]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7814726829528809},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7814726829528809},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7909738421440125},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7744726829528809,0.24029411852359772,0.7979738421440125],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8004750609397888},{"x":0.23529411852359772,"y":0.8004750609397888},{"x":0.23529411852359772,"y":0.8087885975837708},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۱","boundary":[0.21512605249881744,0.8004750609397888,0.23529411852359772,0.8087885975837708]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8004750609397888},{"x":0.23529411852359772,"y":0.8004750609397888},{"x":0.23529411852359772,"y":0.8087885975837708},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7934750609397888,0.24029411852359772,0.8157885975837708],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.8372921347618103},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8361045122146606},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8467933535575867},{"x":0.4739495813846588,"y":0.8479809761047363}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"شش","boundary":[0.4722689092159271,0.8372921347618103,0.49747899174690247,0.8467933535575867]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.8372921347618103},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8361045122146606},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8467933535575867},{"x":0.4739495813846588,"y":0.8479809761047363}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4672689092159271,0.8302921347618103,0.5024789917469025,0.8537933535575867],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/c7e455d07ac9dd18/pages/AHABOABWSSEGBofS-sec.webp","jpeg":"/storage/books/c7e455d07ac9dd18/pages/XiHxQaXOgcwSuMyF.jpg","blurred":"/storage/books/c7e455d07ac9dd18/pages/tkMdNpTxdNOGIADb.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.0002159573607093648,0.9986724807354582,0.9989845831637711]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.18883609771728516},{"x":0.2369747906923294,"y":0.18883609771728516},{"x":0.2369747906923294,"y":0.19833728671073914},{"x":0.2235294133424759,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۰۳","boundary":[0.2235294133424759,0.18883609771728516,0.2369747906923294,0.19833728671073914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.18883609771728516},{"x":0.2369747906923294,"y":0.18883609771728516},{"x":0.2369747906923294,"y":0.19833728671073914},{"x":0.2235294133424759,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.18183609771728515,0.2419747906923294,0.20533728671073914],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20783847570419312},{"x":0.2369747906923294,"y":0.20665083825588226},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2149643748998642},{"x":0.21680672466754913,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۴","boundary":[0.21512605249881744,0.20783847570419312,0.2386554628610611,0.2149643748998642]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20783847570419312},{"x":0.2369747906923294,"y":0.20665083825588226},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2149643748998642},{"x":0.21680672466754913,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2008384757041931,0.2436554628610611,0.2219643748998642],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.22802850604057312},{"x":0.2386554628610611,"y":0.22684085369110107},{"x":0.2386554628610611,"y":0.23634204268455505},{"x":0.21344538033008575,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۴","boundary":[0.21344538033008575,0.22802850604057312,0.2386554628610611,0.23634204268455505]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.22802850604057312},{"x":0.2386554628610611,"y":0.22684085369110107},{"x":0.2386554628610611,"y":0.23634204268455505},{"x":0.21344538033008575,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.22102850604057311,0.2436554628610611,0.24334204268455506],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.24703088402748108},{"x":0.2369747906923294,"y":0.24703088402748108},{"x":0.2369747906923294,"y":0.25415676832199097},{"x":0.21512605249881744,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۷","boundary":[0.21512605249881744,0.24703088402748108,0.2369747906923294,0.25415676832199097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.24703088402748108},{"x":0.2369747906923294,"y":0.24703088402748108},{"x":0.2369747906923294,"y":0.25415676832199097},{"x":0.21512605249881744,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.24003088402748107,0.2419747906923294,0.261156768321991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2672209143638611},{"x":0.2369747906923294,"y":0.26603326201438904},{"x":0.2369747906923294,"y":0.27434679865837097},{"x":0.21512605249881744,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۸","boundary":[0.21512605249881744,0.2672209143638611,0.2369747906923294,0.27434679865837097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2672209143638611},{"x":0.2369747906923294,"y":0.26603326201438904},{"x":0.2369747906923294,"y":0.27434679865837097},{"x":0.21512605249881744,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2602209143638611,0.2419747906923294,0.281346798658371],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.28622329235076904},{"x":0.2369747906923294,"y":0.285035640001297},{"x":0.2369747906923294,"y":0.294536828994751},{"x":0.21512605249881744,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۹","boundary":[0.21512605249881744,0.28622329235076904,0.2369747906923294,0.294536828994751]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.28622329235076904},{"x":0.2369747906923294,"y":0.285035640001297},{"x":0.2369747906923294,"y":0.294536828994751},{"x":0.21512605249881744,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.27922329235076904,0.2419747906923294,0.301536828994751],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3052256405353546},{"x":0.2369747906923294,"y":0.30403801798820496},{"x":0.2369747906923294,"y":0.31353920698165894},{"x":0.21512605249881744,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۳","boundary":[0.21344538033008575,0.3052256405353546,0.2369747906923294,0.31353920698165894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3052256405353546},{"x":0.2369747906923294,"y":0.30403801798820496},{"x":0.2369747906923294,"y":0.31353920698165894},{"x":0.21512605249881744,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.2982256405353546,0.2419747906923294,0.32053920698165894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3242280185222626},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3230403661727905},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3325415551662445},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۴","boundary":[0.21344538033008575,0.3242280185222626,0.2386554628610611,0.3325415551662445]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3242280185222626},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3230403661727905},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3325415551662445},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.31722801852226257,0.2436554628610611,0.3395415551662445],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34323039650917053},{"x":0.2369747906923294,"y":0.34323039650917053},{"x":0.2369747906923294,"y":0.35154393315315247},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۶","boundary":[0.21512605249881744,0.34323039650917053,0.2369747906923294,0.35154393315315247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34323039650917053},{"x":0.2369747906923294,"y":0.34323039650917053},{"x":0.2369747906923294,"y":0.35154393315315247},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3362303965091705,0.2419747906923294,0.35854393315315247],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.36342042684555054},{"x":0.2386554628610611,"y":0.36342042684555054},{"x":0.2386554628610611,"y":0.37173396348953247},{"x":0.21680672466754913,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۷","boundary":[0.21680672466754913,0.36342042684555054,0.2386554628610611,0.37173396348953247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.36342042684555054},{"x":0.2386554628610611,"y":0.36342042684555054},{"x":0.2386554628610611,"y":0.37173396348953247},{"x":0.21680672466754913,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.35642042684555053,0.2436554628610611,0.3787339634895325],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3824228048324585},{"x":0.2369747906923294,"y":0.38123515248298645},{"x":0.2369747906923294,"y":0.39073634147644043},{"x":0.21344538033008575,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۸","boundary":[0.21344538033008575,0.3824228048324585,0.2369747906923294,0.39073634147644043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3824228048324585},{"x":0.2369747906923294,"y":0.38123515248298645},{"x":0.2369747906923294,"y":0.39073634147644043},{"x":0.21344538033008575,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3754228048324585,0.2419747906923294,0.39773634147644044],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7361344695091248,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7361344695091248,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7142857313156128,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سایر","boundary":[0.7142857313156128,0.18883609771728516,0.7361344695091248,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.18883609771728516},{"x":0.707563042640686,"y":0.18883609771728516},{"x":0.707563042640686,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6689075827598572,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روشها","boundary":[0.6689075827598572,0.18883609771728516,0.707563042640686,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6689075827598572,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6689075827598572,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6621848940849304,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6621848940849304,0.18883609771728516,0.6689075827598572,0.20071259140968323]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7361344695091248,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7361344695091248,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6621848940849304,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6571848940849304,0.18183609771728515,0.7411344695091248,0.20771259140968323],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7361344695091248,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2197149693965912},{"x":0.680672287940979,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هنجارهای","boundary":[0.680672287940979,0.20783847570419312,0.7361344695091248,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6756302714347839,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6403361558914185,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترکیب","boundary":[0.6403361558914185,0.20783847570419312,0.6756302714347839,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6336134672164917,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6336134672164917,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6134454011917114,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بدنی","boundary":[0.6134454011917114,0.20783847570419312,0.6336134672164917,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6084033846855164,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6084033846855164,"y":0.22090260684490204},{"x":0.605042040348053,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.605042040348053,0.20783847570419312,0.6084033846855164,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7596638798713684,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7613445520401001,"y":0.23990498483181},{"x":0.7226890921592712,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آمادگی","boundary":[0.7210084199905396,0.22565320134162903,0.7613445520401001,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7159664034843445,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7159664034843445,"y":0.23990498483181},{"x":0.6840336322784424,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"قلبی","boundary":[0.6840336322784424,0.22684085369110107,0.7159664034843445,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6789916157722473,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6789916157722473,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6470588445663452,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تنفسی","boundary":[0.6470588445663452,0.22684085369110107,0.6789916157722473,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6420168280601501,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6420168280601501,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6386554837226868,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6386554837226868,0.22802850604057312,0.6420168280601501,0.24109263718128204]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7596638798713684,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7596638798713684,"y":0.23990498483181},{"x":0.605042040348053,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.600042040348053,0.2008384757041931,0.7646638798713684,0.24690498483181],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7378151416778564,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.7058823704719543,0.24703088402748108,0.7378151416778564,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6991596817970276,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اکسیژن","boundary":[0.6571428775787354,0.24703088402748108,0.6991596817970276,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6504201889038086,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصرفی","boundary":[0.6134454011917114,0.24703088402748108,0.6504201889038086,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6067227125167847,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5697479248046875,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بیشینه","boundary":[0.5697479248046875,0.24703088402748108,0.6067227125167847,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5680672526359558,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5663865804672241,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5663865804672241,0.24703088402748108,0.5680672526359558,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.264845609664917},{"x":0.7361344695091248,"y":0.264845609664917},{"x":0.7361344695091248,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7042016983032227,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.7042016983032227,0.264845609664917,0.7361344695091248,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.264845609664917},{"x":0.6974790096282959,"y":0.264845609664917},{"x":0.6974790096282959,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6621848940849304,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ورزشی","boundary":[0.6621848940849304,0.264845609664917,0.6974790096282959,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.264845609664917},{"x":0.6554622054100037,"y":0.264845609664917},{"x":0.6554622054100037,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6184874176979065,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیشینه","boundary":[0.6184874176979065,0.264845609664917,0.6554622054100037,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6134454011917114,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6134454011917114,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6016806960105896,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6016806960105896,0.26603326201438904,0.6134454011917114,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5949580073356628,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5949580073356628,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5747899413108826,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.5747899413108826,0.26603326201438904,0.5949580073356628,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5714285969734192,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5714285969734192,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5529412031173706,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زیر","boundary":[0.5529412031173706,0.26603326201438904,0.5714285969734192,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5512605309486389,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5512605309486389,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5142857432365417,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بیشینه","boundary":[0.5142857432365417,0.26603326201438904,0.5512605309486389,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5142857432365417,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5142857432365417,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5109243988990784,0.26603326201438904,0.5142857432365417,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7378151416778564,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مقیاسها","boundary":[0.6890756487846375,0.28384798765182495,0.7378151416778564,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6823529601097107,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6789916157722473,0.28384798765182495,0.6823529601097107,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6722689270973206,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6722689270973206,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6403361558914185,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترتیب","boundary":[0.6403361558914185,0.28384798765182495,0.6722689270973206,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6336134672164917,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.6016806960105896,0.28384798765182495,0.6336134672164917,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5949580073356628,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5949580073356628,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.5630252361297607,0.28384798765182495,0.5949580073356628,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5579832196235657,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"قلبی","boundary":[0.5260504484176636,0.28384798765182495,0.5579832196235657,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5210084319114685,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5210084319114685,"y":0.2980997562408447},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تنفسی","boundary":[0.48739495873451233,0.28384798765182495,0.5210084319114685,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.28384798765182495},{"x":0.48571428656578064,"y":0.28384798765182495},{"x":0.48571428656578064,"y":0.2980997562408447},{"x":0.48235294222831726,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48235294222831726,0.28384798765182495,0.48571428656578064,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معیارهای","boundary":[0.6873949766159058,0.3028503656387329,0.7378151416778564,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.3028503656387329},{"x":0.680672287940979,"y":0.3028503656387329},{"x":0.680672287940979,"y":0.3171021342277527},{"x":0.653781533241272,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توقف","boundary":[0.653781533241272,0.3028503656387329,0.680672287940979,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6168067455291748,0.3028503656387329,0.6470588445663452,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6084033846855164,0.3028503656387329,0.6151260733604431,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7159664034843445,0.3230403661727905,0.7378151416778564,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سبک","boundary":[0.6873949766159058,0.3230403661727905,0.7092437148094177,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6605042219161987,0.3230403661727905,0.6773109436035156,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6134454011917114,0.3230403661727905,0.6487395167350769,0.3372921645641327]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7378151416778564,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3372921645641327},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.47735294222831726,0.24003088402748107,0.7428151416778564,0.3442921645641327],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7126050591468811,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7126050591468811,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6571428775787354,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آزمونهای","boundary":[0.6571428775787354,0.3420427441596985,0.7126050591468811,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6504201889038086,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6201680898666382,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"میدانی","boundary":[0.6201680898666382,0.3420427441596985,0.6504201889038086,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6134454011917114,"y":0.35629454255104065},{"x":0.610084056854248,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.610084056854248,0.3420427441596985,0.6134454011917114,0.35629454255104065]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7126050591468811,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7126050591468811,"y":0.35629454255104065},{"x":0.610084056854248,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.605084056854248,0.3350427441596985,0.7176050591468811,0.36329454255104066],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7126050591468811,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6823529601097107,0.36104512214660645,0.7142857313156128,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6789916157722473,"y":0.36104512214660645},{"x":0.680672287940979,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6621848940849304,0.36104512214660645,0.680672287940979,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6504201889038086,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6151260733604431,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ورزشی","boundary":[0.6134454011917114,0.3622327744960785,0.6504201889038086,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.3622327744960785},{"x":0.610084056854248,"y":0.3622327744960785},{"x":0.610084056854248,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5966386795043945,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"زیر","boundary":[0.5949580073356628,0.3622327744960785,0.610084056854248,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5932773351669312,"y":0.37648457288742065},{"x":0.556302547454834,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"بیشینه","boundary":[0.5546218752861023,0.3622327744960785,0.5932773351669312,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5546218752861023,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5495798587799072,0.36342042684555054,0.5546218752861023,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7361344695091248,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7361344695091248,"y":0.39429929852485657},{"x":0.680672287940979,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آزمونهای","boundary":[0.680672287940979,0.38123515248298645,0.7361344695091248,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6756302714347839,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"چرخ","boundary":[0.6504201889038086,0.38123515248298645,0.6756302714347839,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6453781723976135,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کارسنج","boundary":[0.6033613681793213,0.3824228048324585,0.6453781723976135,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5983193516731262,0.3824228048324585,0.6000000238418579,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.7058823704719543,0.4002375304698944,0.7361344695091248,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نوار","boundary":[0.6823529601097107,0.4002375304698944,0.6991596817970276,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.4002375304698944},{"x":0.680672287940979,"y":0.4002375304698944},{"x":0.680672287940979,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گردان","boundary":[0.6504201889038086,0.4002375304698944,0.680672287940979,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6436975002288818,0.4002375304698944,0.6470588445663452,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7361344695091248,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7361344695091248,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7042016983032227,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.7042016983032227,0.41923990845680237,0.7361344695091248,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6991596817970276,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6991596817970276,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6857143044471741,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پله","boundary":[0.6857143044471741,0.41923990845680237,0.6991596817970276,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6823529601097107,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6823529601097107,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6789916157722473,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6789916157722473,0.41923990845680237,0.6823529601097107,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تفسیر","boundary":[0.7058823704719543,0.4394299387931824,0.7378151416778564,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"نتایج","boundary":[0.6739495992660522,0.4394299387931824,0.6991596817970276,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6689075827598572,0.4394299387931824,0.6705882549285889,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7361344695091248,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7361344695091248,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6974790096282959,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آمادگی","boundary":[0.6974790096282959,0.45843231678009033,0.7361344695091248,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.45961993932724},{"x":0.6924369931221008,"y":0.45961993932724},{"x":0.6924369931221008,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"عضلانی","boundary":[0.6554622054100037,0.45961993932724,0.6924369931221008,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.45961993932724},{"x":0.6504201889038086,"y":0.45961993932724},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6470588445663452,0.45961993932724,0.6504201889038086,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7361344695091248,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7361344695091248,"y":0.490498811006546},{"x":0.7092437148094177,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منطق","boundary":[0.7092437148094177,0.47862231731414795,0.7361344695091248,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7042016983032227,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7058823704719543,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7008403539657593,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6991596817970276,0.47862231731414795,0.7058823704719543,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7378151416778564,"y":0.510688841342926},{"x":0.7058823704719543,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.7042016983032227,0.49881234765052795,0.7378151416778564,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7042016983032227,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7042016983032227,"y":0.510688841342926},{"x":0.7042016983032227,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7042016983032227,0.49881234765052795,0.7042016983032227,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5308788418769836},{"x":0.707563042640686,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قدرت","boundary":[0.707563042640686,0.5178147554397583,0.7378151416778564,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"عضلانی","boundary":[0.6655462384223938,0.5178147554397583,0.7008403539657593,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6554622054100037,0.5178147554397583,0.6605042219161987,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استقامت","boundary":[0.6890756487846375,0.5356294512748718,0.7378151416778564,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عضلانی","boundary":[0.6420168280601501,0.5380047559738159,0.6840336322784424,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6386554837226868,0.5380047559738159,0.6403361558914185,0.5498812198638916]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5546218752861023,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5445798587799072,0.3552327744960785,0.7461764860153198,0.555693597316742],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5688835978507996},{"x":0.707563042640686,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انعطاف","boundary":[0.707563042640686,0.5558194518089294,0.7394958138465881,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6672269105911255,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پذیری","boundary":[0.6672269105911255,0.5558194518089294,0.6991596817970276,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6638655662536621,"y":0.570071280002594},{"x":0.6571428775787354,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6571428775787354,0.5558194518089294,0.6638655662536621,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7613445520401001,"y":0.589073657989502},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7344537973403931,0.5748218297958374,0.7613445520401001,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"برخط","boundary":[0.6974790096282959,0.5748218297958374,0.7277311086654663,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6941176652908325,0.5748218297958374,0.6941176652908325,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7344537973403931,0.5950118899345398,0.7613445520401001,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6080760359764099},{"x":0.729411780834198,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.729411780834198,0.5950118899345398,0.7310924530029297,0.6080760359764099]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6521428775787353,0.5476318292617798,0.7663445520401001,0.6150760359764099],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.40142518281936646},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4002375304698944},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4097387194633484},{"x":0.21512605249881744,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۱","boundary":[0.21344538033008575,0.40142518281936646,0.2386554628610611,0.4097387194633484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.40142518281936646},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4002375304698944},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4097387194633484},{"x":0.21512605249881744,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.39442518281936645,0.2436554628610611,0.4167387194633484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4204275608062744},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4204275608062744},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4299287497997284},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۲","boundary":[0.21512605249881744,0.4204275608062744,0.2369747906923294,0.4299287497997284]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4204275608062744},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4204275608062744},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4299287497997284},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4134275608062744,0.2419747906923294,0.4369287497997284],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4406175911426544},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4406175911426544},{"x":0.2369747906923294,"y":0.44893112778663635},{"x":0.21344538033008575,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۳","boundary":[0.21344538033008575,0.4406175911426544,0.2369747906923294,0.44893112778663635]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4406175911426544},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4406175911426544},{"x":0.2369747906923294,"y":0.44893112778663635},{"x":0.21344538033008575,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4336175911426544,0.2419747906923294,0.45593112778663636],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.45961993932724},{"x":0.2386554628610611,"y":0.45961993932724},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4679335057735443},{"x":0.21344538033008575,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۵","boundary":[0.21344538033008575,0.45961993932724,0.2386554628610611,0.4679335057735443]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.45961993932724},{"x":0.2386554628610611,"y":0.45961993932724},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4679335057735443},{"x":0.21344538033008575,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.45261993932724,0.2436554628610611,0.4749335057735443],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.47862231731414795},{"x":0.2369747906923294,"y":0.47862231731414795},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4869358539581299},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۶","boundary":[0.21344538033008575,0.47862231731414795,0.2369747906923294,0.4869358539581299]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.47862231731414795},{"x":0.2369747906923294,"y":0.47862231731414795},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4869358539581299},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.47162231731414794,0.2419747906923294,0.4939358539581299],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.49881234765052795},{"x":0.2369747906923294,"y":0.49881234765052795},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5071259140968323},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۷","boundary":[0.21344538033008575,0.49881234765052795,0.2369747906923294,0.5071259140968323]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.49881234765052795},{"x":0.2369747906923294,"y":0.49881234765052795},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5071259140968323},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.49181234765052795,0.2419747906923294,0.5141259140968323],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5178147554397583},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5178147554397583},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5261282920837402},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۸","boundary":[0.21344538033008575,0.5178147554397583,0.2386554628610611,0.5261282920837402]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5178147554397583},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5178147554397583},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5261282920837402},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5108147554397583,0.2436554628610611,0.5331282920837402],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5380047559738159},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5368170738220215},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5463182926177979},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۳","boundary":[0.21344538033008575,0.5380047559738159,0.2369747906923294,0.5463182926177979]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5380047559738159},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5368170738220215},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5463182926177979},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5310047559738159,0.2419747906923294,0.5533182926177979],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5570071339607239},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5558194518089294},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5653206706047058},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۵","boundary":[0.21512605249881744,0.5570071339607239,0.2369747906923294,0.5653206706047058]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5570071339607239},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5558194518089294},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5653206706047058},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5500071339607239,0.2419747906923294,0.5723206706047058],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5760095119476318},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5748218297958374},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5843230485916138},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۹","boundary":[0.21512605249881744,0.5760095119476318,0.2369747906923294,0.5843230485916138]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5760095119476318},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5748218297958374},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5843230485916138},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5690095119476318,0.2419747906923294,0.5913230485916138],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5950118899345398},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5938242077827454},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6033254265785217},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۹","boundary":[0.21512605249881744,0.5950118899345398,0.2369747906923294,0.6033254265785217]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5950118899345398},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5938242077827454},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6033254265785217},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5880118899345398,0.2419747906923294,0.6103254265785217],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6413301825523376},{"x":0.756302535533905,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.6270784139633179,0.7848739624023438,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7378151416778564,0.6270784139633179,0.7478991746902466,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6957983374595642,0.6270784139633179,0.7327731251716614,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ورزشی","boundary":[0.6470588445663452,0.6282660365104675,0.6890756487846375,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6352941393852234,0.6282660365104675,0.6403361558914185,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تفسیر","boundary":[0.5915966629981995,0.6282660365104675,0.6285714507102966,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6282660365104675},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6282660365104675},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بالینی","boundary":[0.5529412031173706,0.6282660365104675,0.5865546464920044,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6282660365104675},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6282660365104675},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5428571701049805,0.6282660365104675,0.5478991866111755,0.6425178050994873]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5378571701049805,0.6212660365104675,0.7898739624023438,0.6483301825523377],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6294536590576172},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6282660365104675},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6377671957015991},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۹","boundary":[0.21512605249881744,0.6294536590576172,0.2369747906923294,0.6377671957015991]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6294536590576172},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6282660365104675},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6377671957015991},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6224536590576172,0.2419747906923294,0.6447671957015991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7277311086654663,0.6508313417434692,0.7613445520401001,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.6508313417434692,0.7260504364967346,0.6579572558403015]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.7193697643280029,0.6438313417434692,0.7663445520401001,0.6649572558403015],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6496437191963196},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6484560370445251},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6579572558403015},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۹","boundary":[0.21344538033008575,0.6496437191963196,0.2386554628610611,0.6579572558403015]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6496437191963196},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6484560370445251},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6579572558403015},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6426437191963196,0.2436554628610611,0.6649572558403015],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6686460971832275},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6686460971832275},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6781472563743591},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۰","boundary":[0.21680672466754913,0.6686460971832275,0.23529411852359772,0.6781472563743591]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6686460971832275},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6686460971832275},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6781472563743591},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6616460971832275,0.24029411852359772,0.6851472563743591],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6888360977172852},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6888360977172852},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6971496343612671},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۷","boundary":[0.21512605249881744,0.6888360977172852,0.2386554628610611,0.6971496343612671]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6888360977172852},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6888360977172852},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6971496343612671},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6818360977172852,0.2436554628610611,0.7041496343612671],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7078384757041931},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7078384757041931},{"x":0.2369747906923294,"y":0.716152012348175},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۹","boundary":[0.21512605249881744,0.7078384757041931,0.2369747906923294,0.716152012348175]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7078384757041931},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7078384757041931},{"x":0.2369747906923294,"y":0.716152012348175},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7008384757041931,0.2419747906923294,0.723152012348175],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7268408536911011},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7256532311439514},{"x":0.23529411852359772,"y":0.735154390335083},{"x":0.21680672466754913,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۱۶۰","boundary":[0.21512605249881744,0.7268408536911011,0.23529411852359772,0.735154390335083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7268408536911011},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7256532311439514},{"x":0.23529411852359772,"y":0.735154390335083},{"x":0.21680672466754913,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7198408536911011,0.24029411852359772,0.742154390335083],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشانه","boundary":[0.7361344695091248,0.6674584150314331,0.7630252242088318,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.7109243869781494,0.6674584150314331,0.7327731251716614,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6773109436035156,0.6674584150314331,0.7008403539657593,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6403361558914185,0.6674584150314331,0.6705882549285889,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ورزشی","boundary":[0.5966386795043945,0.6674584150314331,0.6336134672164917,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"بالینی","boundary":[0.5596638917922974,0.6674584150314331,0.5899159908294678,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.7277311086654663,0.6864607930183411,0.7613445520401001,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6907563209533691,0.6864607930183411,0.7210084199905396,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ورزشی","boundary":[0.6470588445663452,0.6876484751701355,0.6840336322784424,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7019002437591553},{"x":0.605042040348053,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بالینی","boundary":[0.605042040348053,0.6876484751701355,0.6403361558914185,0.7019002437591553]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5546638917922974,0.6604584150314331,0.7680252242088318,0.7089002437591553],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.705463171005249},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7220902442932129},{"x":0.702521026134491,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرسنل","boundary":[0.702521026134491,0.705463171005249,0.7361344695091248,0.7220902442932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.705463171005249},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6689075827598572,0.705463171005249,0.6941176652908325,0.7220902442932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.705463171005249},{"x":0.6638655662536621,"y":0.705463171005249},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6571428775787354,0.705463171005249,0.6638655662536621,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوع","boundary":[0.7210084199905396,0.7268408536911011,0.7361344695091248,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7109243869781494,0.7256532311439514,0.7142857313156128,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پروتکل","boundary":[0.6655462384223938,0.7256532311439514,0.7042016983032227,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.724465548992157},{"x":0.658823549747467,"y":0.7256532311439514},{"x":0.658823549747467,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6285714507102966,0.724465548992157,0.658823549747467,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.724465548992157},{"x":0.6252101063728333,"y":0.724465548992157},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6235294342041016,0.724465548992157,0.6235294342041016,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.745843231678009},{"x":0.7378151416778564,"y":0.745843231678009},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظارت","boundary":[0.7042016983032227,0.745843231678009,0.7378151416778564,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.745843231678009},{"x":0.6974790096282959,"y":0.745843231678009},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6924369931221008,0.745843231678009,0.6974790096282959,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"خاتمه","boundary":[0.6554622054100037,0.7446556091308594,0.6873949766159058,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6117647290229797,0.7446556091308594,0.6487395167350769,0.7589073777198792]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.705463171005249},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6084454011917114,0.698463171005249,0.7428151416778564,0.7682826824188232],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.764845609664917},{"x":0.7109243869781494,"y":0.764845609664917},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.702521026134491,0.764845609664917,0.7109243869781494,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.764845609664917},{"x":0.6974790096282959,"y":0.764845609664917},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.6605042219161987,0.764845609664917,0.6974790096282959,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6554622054100037,"y":0.764845609664917},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ورزشی","boundary":[0.6201680898666382,0.7660332322120667,0.6554622054100037,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6134454011917114,0.7660332322120667,0.6184874176979065,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ایمنی","boundary":[0.7109243869781494,0.7850356101989746,0.7361344695091248,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7969121336936951},{"x":0.702521026134491,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.702521026134491,0.7850356101989746,0.7058823704719543,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7613445520401001,"y":0.815914511680603},{"x":0.7277311086654663,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تفسیر","boundary":[0.7277311086654663,0.8028503656387329,0.7613445520401001,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.8040379881858826},{"x":0.7226890921592712,"y":0.8040379881858826},{"x":0.7226890921592712,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6907563209533691,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6907563209533691,0.8040379881858826,0.7226890921592712,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.8040379881858826},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8040379881858826},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ورزشی","boundary":[0.6470588445663452,0.8040379881858826,0.6840336322784424,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.8040379881858826},{"x":0.6420168280601501,"y":0.8040379881858826},{"x":0.6420168280601501,"y":0.8171021342277527},{"x":0.610084056854248,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بالینی","boundary":[0.610084056854248,0.8040379881858826,0.6420168280601501,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.8040379881858826},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8040379881858826},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8171021342277527},{"x":0.605042040348053,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.605042040348053,0.8040379881858826,0.6067227125167847,0.8171021342277527]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.764845609664917},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7613445520401001,"y":0.815914511680603},{"x":0.605042040348053,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5983613681793213,0.757845609664917,0.7663445520401001,0.822914511680603],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7470308542251587},{"x":0.2369747906923294,"y":0.745843231678009},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7553443908691406},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۳","boundary":[0.21344538033008575,0.7470308542251587,0.2369747906923294,0.7553443908691406]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7470308542251587},{"x":0.2369747906923294,"y":0.745843231678009},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7553443908691406},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7400308542251587,0.2419747906923294,0.7623443908691406],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":"پس","boundary":[0.7159664034843445,0.7707838416099548,0.7361344695091248,0.7779097557067871]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.7109664034843445,0.7637838416099548,0.7411344695091248,0.7849097557067871],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7660332322120667},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7660332322120667},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7743467688560486},{"x":0.21344538033008575,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶۸","boundary":[0.21344538033008575,0.7660332322120667,0.2369747906923294,0.7743467688560486]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7660332322120667},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7660332322120667},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7743467688560486},{"x":0.21344538033008575,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7590332322120666,0.2419747906923294,0.7813467688560486],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7850356101989746},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7850356101989746},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7933491468429565},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۸","boundary":[0.21680672466754913,0.7850356101989746,0.2369747906923294,0.7933491468429565]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7850356101989746},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7850356101989746},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7933491468429565},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7780356101989746,0.2419747906923294,0.8003491468429565],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8040379881858826},{"x":0.2369747906923294,"y":0.8040379881858826},{"x":0.2369747906923294,"y":0.8123515248298645},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۶۹","boundary":[0.21512605249881744,0.8040379881858826,0.2369747906923294,0.8123515248298645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8040379881858826},{"x":0.2369747906923294,"y":0.8040379881858826},{"x":0.2369747906923294,"y":0.8123515248298645},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7970379881858826,0.2419747906923294,0.8193515248298645],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8396674394607544},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8396674394607544},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8479809761047363},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8479809761047363}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"هفت","boundary":[0.48739495873451233,0.8396674394607544,0.5126050710678101,0.8479809761047363]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8396674394607544},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8396674394607544},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8479809761047363},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8479809761047363}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.8326674394607544,0.5176050710678101,0.8549809761047363],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/c7e455d07ac9dd18/pages/SkbcnCkqGokVQwKp-sec.webp","jpeg":"/storage/books/c7e455d07ac9dd18/pages/kKVGOZetyxfEfJrI.jpg","blurred":"/storage/books/c7e455d07ac9dd18/pages/dyjnOtiIfKnbIRtq.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.0002159573607093648,0.9986724807354582,0.9989859936418557]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18883609771728516},{"x":0.2369747906923294,"y":0.18883609771728516},{"x":0.2369747906923294,"y":0.19714964926242828},{"x":0.21680672466754913,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۹","boundary":[0.21512605249881744,0.18883609771728516,0.2369747906923294,0.19714964926242828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18883609771728516},{"x":0.2369747906923294,"y":0.18883609771728516},{"x":0.2369747906923294,"y":0.19714964926242828},{"x":0.21680672466754913,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.18183609771728515,0.2419747906923294,0.2041496492624283],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.20783847570419312},{"x":0.23529411852359772,"y":0.20783847570419312},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2173396646976471},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۰","boundary":[0.21680672466754913,0.20783847570419312,0.23529411852359772,0.2173396646976471]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.20783847570419312},{"x":0.23529411852359772,"y":0.20783847570419312},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2173396646976471},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.2008384757041931,0.24029411852359772,0.2243396646976471],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22802850604057312},{"x":0.23529411852359772,"y":0.22684085369110107},{"x":0.23529411852359772,"y":0.235154390335083},{"x":0.21680672466754913,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۱","boundary":[0.21512605249881744,0.22802850604057312,0.23529411852359772,0.235154390335083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22802850604057312},{"x":0.23529411852359772,"y":0.22684085369110107},{"x":0.23529411852359772,"y":0.235154390335083},{"x":0.21680672466754913,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.22102850604057311,0.24029411852359772,0.24215439033508301],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.24703088402748108},{"x":0.2369747906923294,"y":0.24703088402748108},{"x":0.2369747906923294,"y":0.255344420671463},{"x":0.21680672466754913,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۲","boundary":[0.21512605249881744,0.24703088402748108,0.2369747906923294,0.255344420671463]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.24703088402748108},{"x":0.2369747906923294,"y":0.24703088402748108},{"x":0.2369747906923294,"y":0.255344420671463},{"x":0.21680672466754913,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.24003088402748107,0.2419747906923294,0.262344420671463],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.26603326201438904},{"x":0.2369747906923294,"y":0.26603326201438904},{"x":0.2369747906923294,"y":0.27434679865837097},{"x":0.21512605249881744,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۴","boundary":[0.21512605249881744,0.26603326201438904,0.2369747906923294,0.27434679865837097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.26603326201438904},{"x":0.2369747906923294,"y":0.26603326201438904},{"x":0.2369747906923294,"y":0.27434679865837097},{"x":0.21512605249881744,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.25903326201438903,0.2419747906923294,0.281346798658371],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.285035640001297},{"x":0.2386554628610611,"y":0.285035640001297},{"x":0.2386554628610611,"y":0.294536828994751},{"x":0.21680672466754913,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۴","boundary":[0.21680672466754913,0.285035640001297,0.2386554628610611,0.294536828994751]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.285035640001297},{"x":0.24369747936725616,"y":0.285035640001297},{"x":0.24369747936725616,"y":0.294536828994751},{"x":0.24201680719852448,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":".","boundary":[0.24201680719852448,0.285035640001297,0.24369747936725616,0.294536828994751]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.285035640001297},{"x":0.24369747936725616,"y":0.285035640001297},{"x":0.24369747936725616,"y":0.294536828994751},{"x":0.21680672466754913,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.278035640001297,0.24869747936725617,0.301536828994751],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3052256405353546},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3052256405353546},{"x":0.2369747906923294,"y":0.31353920698165894},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۵","boundary":[0.21512605249881744,0.3052256405353546,0.2369747906923294,0.31353920698165894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3052256405353546},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3052256405353546},{"x":0.2369747906923294,"y":0.31353920698165894},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2982256405353546,0.2419747906923294,0.32053920698165894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7361344695091248,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7361344695091248,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7109243869781494,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.7109243869781494,0.18883609771728516,0.7361344695091248,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7042016983032227,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7042016983032227,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6705882549285889,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ضربان","boundary":[0.6705882549285889,0.18883609771728516,0.7042016983032227,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6655462384223938,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6655462384223938,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6453781723976135,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قلب","boundary":[0.6453781723976135,0.18883609771728516,0.6655462384223938,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6403361558914185,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6403361558914185,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6386554837226868,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6386554837226868,0.18883609771728516,0.6403361558914185,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7361344695091248,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7361344695091248,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7109243869781494,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.7109243869781494,0.20783847570419312,0.7361344695091248,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7042016983032227,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7042016983032227,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6571428775787354,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فشارخون","boundary":[0.6571428775787354,0.20783847570419312,0.7042016983032227,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.20783847570419312},{"x":0.653781533241272,"y":0.20783847570419312},{"x":0.653781533241272,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6470588445663452,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6470588445663452,0.20783847570419312,0.653781533241272,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7378151416778564,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7378151416778564,"y":0.23990498483181},{"x":0.707563042640686,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میزان","boundary":[0.707563042640686,0.22684085369110107,0.7378151416778564,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7008403539657593,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7008403539657593,"y":0.23990498483181},{"x":0.658823549747467,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محصول","boundary":[0.658823549747467,0.22684085369110107,0.7008403539657593,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6521008610725403,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6521008610725403,"y":0.23990498483181},{"x":0.6285714507102966,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فشار","boundary":[0.6285714507102966,0.22684085369110107,0.6521008610725403,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6252101063728333,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6252101063728333,"y":0.23990498483181},{"x":0.6235294342041016,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6235294342041016,0.22684085369110107,0.6252101063728333,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7378151416778564,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"الکتروکاردیوگرام","boundary":[0.6470588445663452,0.24584323167800903,0.7378151416778564,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6420168280601501,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6420168280601501,0.24584323167800903,0.6420168280601501,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7378151416778564,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7378151416778564,"y":0.275534451007843},{"x":0.7092437148094177,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشانه","boundary":[0.7092437148094177,0.26603326201438904,0.7378151416778564,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7058823704719543,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7058823704719543,"y":0.275534451007843},{"x":0.6957983374595642,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6957983374595642,0.26603326201438904,0.7058823704719543,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.285035640001297},{"x":0.7361344695091248,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2969121038913727},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ظرفیت","boundary":[0.6974790096282959,0.285035640001297,0.7361344695091248,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6924369931221008,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6924369931221008,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ورزشی","boundary":[0.6554622054100037,0.28622329235076904,0.6924369931221008,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6521008610725403,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6521008610725403,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6504201889038086,0.28622329235076904,0.6521008610725403,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7361344695091248,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.7042016983032227,0.30166271328926086,0.7361344695091248,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6974790096282959,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ورزشی","boundary":[0.6621848940849304,0.3028503656387329,0.6974790096282959,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6554622054100037,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6235294342041016,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"قلبی","boundary":[0.6235294342041016,0.3028503656387329,0.6554622054100037,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5848739743232727,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تنفسی","boundary":[0.5848739743232727,0.3028503656387329,0.6201680898666382,0.3171021342277527]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7378151416778564,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5848739743232727,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.578193302154541,0.18183609771728515,0.7444958138465881,0.3241021342277527],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"استرس","boundary":[0.6974790096282959,0.3242280185222626,0.7378151416778564,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قلبی","boundary":[0.6605042219161987,0.3242280185222626,0.6924369931221008,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تنفسی","boundary":[0.6201680898666382,0.3242280185222626,0.6554622054100037,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیشینه","boundary":[0.5764706134796143,0.3242280185222626,0.6134454011917114,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5579832196235657,0.3242280185222626,0.5697479248046875,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقابل","boundary":[0.5243697762489319,0.3242280185222626,0.5529412031173706,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"اوج","boundary":[0.5025210380554199,0.3242280185222626,0.5176470875740051,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.3242280185222626},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3242280185222626},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3372921645641327},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4941176474094391,0.3242280185222626,0.49915966391563416,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزش","boundary":[0.7327731251716614,0.3420427441596985,0.7613445520401001,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تشخیصی","boundary":[0.6756302714347839,0.3420427441596985,0.7260504364967346,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6369748115539551,0.3420427441596985,0.6689075827598572,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ورزشی","boundary":[0.5932773351669312,0.3420427441596985,0.6302521228790283,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5647059082984924,0.3420427441596985,0.5882353186607361,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسایی","boundary":[0.5126050710678101,0.3420427441596985,0.5579832196235657,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3574821949005127},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیماری","boundary":[0.46722689270973206,0.3420427441596985,0.5058823823928833,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.3420427441596985},{"x":0.462184876203537,"y":0.3420427441596985},{"x":0.462184876203537,"y":0.3574821949005127},{"x":0.41848739981651306,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ایسکمی","boundary":[0.41848739981651306,0.3420427441596985,0.462184876203537,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.3420427441596985},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3420427441596985},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3574821949005127},{"x":0.38823530077934265,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"قلبی","boundary":[0.38823530077934265,0.3420427441596985,0.4117647111415863,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.3420427441596985},{"x":0.3831932842731476,"y":0.3420427441596985},{"x":0.3831932842731476,"y":0.3574821949005127},{"x":0.3815126121044159,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3815126121044159,0.3420427441596985,0.3831932842731476,0.3574821949005127]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3574821949005127},{"x":0.3815126121044159,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3765126121044159,0.31722801852226257,0.7663445520401001,0.3644821949005127],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7361344695091248,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6907563209533691,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حساسیت","boundary":[0.6907563209533691,0.3622327744960785,0.7361344695091248,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6857143044471741,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6823529601097107,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6823529601097107,0.3622327744960785,0.6857143044471741,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6756302714347839,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6453781723976135,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.6453781723976135,0.3622327744960785,0.6756302714347839,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6420168280601501,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6386554837226868,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6386554837226868,0.3622327744960785,0.6420168280601501,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.3622327744960785},{"x":0.63193279504776,"y":0.3622327744960785},{"x":0.63193279504776,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6268907785415649,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6268907785415649,0.3622327744960785,0.63193279504776,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6218487620353699,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5932773351669312,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارزش","boundary":[0.5932773351669312,0.3622327744960785,0.6218487620353699,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5865546464920044,"y":0.37648457288742065},{"x":0.561344563961029,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.561344563961029,0.3622327744960785,0.5865546464920044,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5596638917922974,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5361344814300537,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بینی","boundary":[0.5361344814300537,0.3622327744960785,0.5596638917922974,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.3622327744960785},{"x":0.534453809261322,"y":0.3622327744960785},{"x":0.534453809261322,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5025210380554199,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.5025210380554199,0.3622327744960785,0.534453809261322,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.3622327744960785},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3622327744960785},{"x":0.49747899174690247,"y":0.37648457288742065},{"x":0.49747899174690247,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.49747899174690247,0.3622327744960785,0.49747899174690247,0.37648457288742065]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7361344695091248,"y":0.37648457288742065},{"x":0.49747899174690247,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.49247899174690246,0.3552327744960785,0.7411344695091248,0.38348457288742066],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7361344695091248,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7159664034843445,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.7159664034843445,0.3800475001335144,0.7361344695091248,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7142857313156128,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7142857313156128,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6974790096282959,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6974790096282959,0.38123515248298645,0.7142857313156128,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6857143044471741,"y":0.39429929852485657},{"x":0.653781533241272,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.653781533241272,0.38123515248298645,0.6857143044471741,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6470588445663452,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3954869210720062},{"x":0.610084056854248,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ورزشی","boundary":[0.610084056854248,0.38123515248298645,0.6470588445663452,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.38123515248298645},{"x":0.605042040348053,"y":0.38123515248298645},{"x":0.605042040348053,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بالینی","boundary":[0.5731092691421509,0.38123515248298645,0.605042040348053,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5630252361297607,0.3824228048324585,0.5680672526359558,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.3824228048324585},{"x":0.556302547454834,"y":0.3824228048324585},{"x":0.556302547454834,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.5310924649238586,0.3824228048324585,0.556302547454834,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.3824228048324585},{"x":0.529411792755127,"y":0.3824228048324585},{"x":0.529411792755127,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5058823823928833,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بینی","boundary":[0.5058823823928833,0.3824228048324585,0.529411792755127,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.3824228048324585},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3824228048324585},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3954869210720062},{"x":0.46890756487846375,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مرضی","boundary":[0.46890756487846375,0.3824228048324585,0.49915966391563416,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.3824228048324585},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3824228048324585},{"x":0.46722689270973206,"y":0.39667457342147827},{"x":0.4588235318660736,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.4588235318660736,0.3824228048324585,0.46722689270973206,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.7310924530029297,0.4002375304698944,0.7630252242088318,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7092437148094177,0.4002375304698944,0.7260504364967346,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ورزشی","boundary":[0.6621848940849304,0.4002375304698944,0.6991596817970276,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بالینی","boundary":[0.6252101063728333,0.4002375304698944,0.6554622054100037,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6117647290229797,0.4002375304698944,0.6184874176979065,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تصویربرداری","boundary":[0.5378151535987854,0.4002375304698944,0.6067227125167847,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.40142518281936646},{"x":0.534453809261322,"y":0.40142518281936646},{"x":0.534453809261322,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5327731370925903,0.40142518281936646,0.534453809261322,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7042016983032227,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آزمونهای","boundary":[0.7042016983032227,0.41923990845680237,0.7596638798713684,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6991596817970276,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6991596817970276,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6621848940849304,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میدانی","boundary":[0.6621848940849304,0.41923990845680237,0.6991596817970276,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6571428775787354,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6571428775787354,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6302521228790283,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیاده","boundary":[0.6302521228790283,0.41923990845680237,0.6571428775787354,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6336134672164917,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6117647290229797,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.6117647290229797,0.4204275608062744,0.6336134672164917,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6033613681793213,0.4204275608062744,0.6033613681793213,0.4346793293952942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7613445520401001,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7344537973403931,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7344537973403931,0.4406175911426544,0.7613445520401001,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7277311086654663,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6974790096282959,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"برخط","boundary":[0.6974790096282959,0.4406175911426544,0.7277311086654663,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6941176652908325,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6941176652908325,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6941176652908325,0.4406175911426544,0.6941176652908325,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.45961993932724},{"x":0.7613445520401001,"y":0.45961993932724},{"x":0.7613445520401001,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7344537973403931,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7344537973403931,0.45961993932724,0.7613445520401001,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.45961993932724},{"x":0.7310924530029297,"y":0.45961993932724},{"x":0.7310924530029297,"y":0.47149643301963806},{"x":0.729411780834198,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.729411780834198,0.45961993932724,0.7310924530029297,0.47149643301963806]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7630252242088318,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7647058963775635,"y":0.47149643301963806},{"x":0.4605042040348053,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4538235318660736,0.37423515248298644,0.7697058963775635,0.47849643301963807],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3242280185222626},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3242280185222626},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3325415551662445},{"x":0.21512605249881744,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۷","boundary":[0.21512605249881744,0.3242280185222626,0.2369747906923294,0.3325415551662445]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3242280185222626},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3242280185222626},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3325415551662445},{"x":0.21512605249881744,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.31722801852226257,0.2419747906923294,0.3395415551662445],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34323039650917053},{"x":0.2369747906923294,"y":0.34323039650917053},{"x":0.2369747906923294,"y":0.35154393315315247},{"x":0.21512605249881744,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۹","boundary":[0.21512605249881744,0.34323039650917053,0.2369747906923294,0.35154393315315247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34323039650917053},{"x":0.2369747906923294,"y":0.34323039650917053},{"x":0.2369747906923294,"y":0.35154393315315247},{"x":0.21512605249881744,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3362303965091705,0.2419747906923294,0.35854393315315247],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.36342042684555054},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3622327744960785},{"x":0.2369747906923294,"y":0.37173396348953247},{"x":0.21512605249881744,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۹","boundary":[0.21512605249881744,0.36342042684555054,0.2369747906923294,0.37173396348953247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.36342042684555054},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3622327744960785},{"x":0.2369747906923294,"y":0.37173396348953247},{"x":0.21512605249881744,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.35642042684555053,0.2419747906923294,0.3787339634895325],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3824228048324585},{"x":0.2386554628610611,"y":0.38123515248298645},{"x":0.2386554628610611,"y":0.39073634147644043},{"x":0.21344538033008575,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۲","boundary":[0.21344538033008575,0.3824228048324585,0.2386554628610611,0.39073634147644043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3824228048324585},{"x":0.2386554628610611,"y":0.38123515248298645},{"x":0.2386554628610611,"y":0.39073634147644043},{"x":0.21344538033008575,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3754228048324585,0.2436554628610611,0.39773634147644044],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.40142518281936646},{"x":0.2369747906923294,"y":0.40142518281936646},{"x":0.2369747906923294,"y":0.41092637181282043},{"x":0.21680672466754913,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۲","boundary":[0.21680672466754913,0.40142518281936646,0.2369747906923294,0.41092637181282043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.40142518281936646},{"x":0.2369747906923294,"y":0.40142518281936646},{"x":0.2369747906923294,"y":0.41092637181282043},{"x":0.21680672466754913,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.39442518281936645,0.2419747906923294,0.41792637181282044],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4204275608062744},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4204275608062744},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4299287497997284},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۸۴","boundary":[0.21512605249881744,0.4204275608062744,0.2386554628610611,0.4299287497997284]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4204275608062744},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4204275608062744},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4299287497997284},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4134275608062744,0.2436554628610611,0.4369287497997284],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4406175911426544},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4406175911426544},{"x":0.2386554628610611,"y":0.450118750333786},{"x":0.21680672466754913,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۵","boundary":[0.21512605249881744,0.4406175911426544,0.2386554628610611,0.450118750333786]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4406175911426544},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4406175911426544},{"x":0.2386554628610611,"y":0.450118750333786},{"x":0.21680672466754913,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4336175911426544,0.2436554628610611,0.457118750333786],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.45961993932724},{"x":0.2369747906923294,"y":0.45961993932724},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4679335057735443},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۵","boundary":[0.21512605249881744,0.45961993932724,0.2369747906923294,0.4679335057735443]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.45961993932724},{"x":0.2369747906923294,"y":0.45961993932724},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4679335057735443},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.45261993932724,0.2419747906923294,0.4749335057735443],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5071259140968323},{"x":0.756302535533905,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.4928741157054901,0.7848739624023438,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۶.","boundary":[0.7394958138465881,0.4928741157054901,0.7478991746902466,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.7008403539657593,0.4928741157054901,0.7327731251716614,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6957983374595642,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.6705882549285889,0.49406176805496216,0.695798337