طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور، تیپ‌های گیاهی منطقه خور و نای‌بند طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور، تیپ‌های گیاهی منطقه خور و نای‌بند

توضیحات

طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور در منطقه خور و نای بند، از سال 1380 به مدت سه سال در غرب استان خراسان جنوبی و شرق استان یزد به مورد اجرا گذاشته شد. منطقه مورد بررسی در طرح حاضر شامل محدوده یک برگ نقشه کامل توپوگرافی سازمان جغرافیایی کشور به شماره NI 40-15 با مقیاس 250000: 1 به وسعت حدود 1562200 هکتار به نام خور می‌باشد که به عنوان بررسی تیپ‌های گیاهی منطقه خور و نای بند، انتشار یافته است.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":100,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"c8551ea20bb507a9","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/c8551ea20bb507a9/pages/MTVRUvXMkhsabXTp-sec.webp","jpeg":"/storage/books/c8551ea20bb507a9/pages/zZiqNWaSIfCvnaoe.jpg","blurred":"/storage/books/c8551ea20bb507a9/pages/vqCKRctITaImNFrt.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0002712379153035268,0.00007913801335948663,0.9987120259629578,0.9989859936418557]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.0748218521475792},{"x":0.29579833149909973,"y":0.0748218521475792},{"x":0.29579833149909973,"y":0.09026128053665161},{"x":0.2554621994495392,"y":0.08907363563776016}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.2554621994495392,0.0748218521475792,0.29579833149909973,0.09026128053665161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.0748218521475792},{"x":0.24705882370471954,"y":0.0748218521475792},{"x":0.24705882370471954,"y":0.08907363563776016},{"x":0.21008403599262238,"y":0.08907363563776016}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.21008403599262238,0.0748218521475792,0.24705882370471954,0.08907363563776016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.0748218521475792},{"x":0.20840336382389069,"y":0.0748218521475792},{"x":0.20840336382389069,"y":0.08907363563776016},{"x":0.2050420194864273,"y":0.08907363563776016}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.2050420194864273,0.0748218521475792,0.20840336382389069,0.08907363563776016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16638655960559845,"y":0.0748218521475792},{"x":0.19495798647403717,"y":0.0748218521475792},{"x":0.19495798647403717,"y":0.08907363563776016},{"x":0.16638655960559845,"y":0.08907363563776016}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳۷۸","boundary":[0.16638655960559845,0.0748218521475792,0.19495798647403717,0.08907363563776016]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16638655960559845,"y":0.07363420724868774},{"x":0.29579833149909973,"y":0.0748218521475792},{"x":0.29579833149909973,"y":0.08907363563776016},{"x":0.16638655960559845,"y":0.08907363563776016}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.16138655960559845,0.06663420724868774,0.30079833149909974,0.09607363563776017],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7613445520401001,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7159664034843445,0.31116390228271484,0.7613445520401001,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6974790096282959,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6605042219161987,0.31116390228271484,0.6974790096282959,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6285714507102966,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.5394958257675171,0.31116390228271484,0.6285714507102966,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5260504484176636,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3420427441596985},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.44873949885368347,0.31116390228271484,0.5260504484176636,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.31116390228271484},{"x":0.43697479367256165,"y":0.31116390228271484},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3420427441596985},{"x":0.3764705955982208,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خور","boundary":[0.3764705955982208,0.31116390228271484,0.43697479367256165,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.31116390228271484},{"x":0.3630252182483673,"y":0.31116390228271484},{"x":0.3630252182483673,"y":0.3420427441596985},{"x":0.3495798408985138,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3495798408985138,0.31116390228271484,0.3630252182483673,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.31116390228271484},{"x":0.33781513571739197,"y":0.31116390228271484},{"x":0.33781513571739197,"y":0.3420427441596985},{"x":0.29075631499290466,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نای","boundary":[0.29075631499290466,0.31116390228271484,0.33781513571739197,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.31116390228271484},{"x":0.27731093764305115,"y":0.31116390228271484},{"x":0.27731093764305115,"y":0.3420427441596985},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بند","boundary":[0.2386554628610611,0.31116390228271484,0.27731093764305115,0.3420427441596985]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7613445520401001,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3420427441596985},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2336554628610611,0.30416390228271484,0.7663445520401001,0.3490427441596985],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محدوده","boundary":[0.6420168280601501,0.3527315855026245,0.6924369931221008,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.6067227125167847,0.3527315855026245,0.6386554837226868,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چهار","boundary":[0.5731092691421509,0.3527315855026245,0.5983193516731262,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گوش","boundary":[0.5445378422737122,0.3527315855026245,0.5697479248046875,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خور","boundary":[0.5042017102241516,0.3527315855026245,0.5277311205863953,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.3527315855026245},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3527315855026245},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3693586587905884},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4907563030719757,0.3527315855026245,0.49747899174690247,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.3527315855026245},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3527315855026245},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3693586587905884},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نای","boundary":[0.46722689270973206,0.3527315855026245,0.48235294222831726,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.3527315855026245},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3527315855026245},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3693586587905884},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بند","boundary":[0.43865546584129333,0.3527315855026245,0.4571428596973419,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.3527315855026245},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3527315855026245},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3693586587905884},{"x":0.42184874415397644,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.42184874415397644,0.3527315855026245,0.4302521049976349,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.3527315855026245},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3527315855026245},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3693586587905884},{"x":0.3764705955982208,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.3764705955982208,0.3527315855026245,0.4117647111415863,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.3527315855026245},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3527315855026245},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3693586587905884},{"x":0.3294117748737335,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"15-40","boundary":[0.3294117748737335,0.3527315855026245,0.3680672347545624,0.3693586587905884]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3693586587905884},{"x":0.3294117748737335,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3244117748737335,0.3457315855026245,0.6974369931221008,0.3763586587905884],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.3527315855026245},{"x":0.32436975836753845,"y":0.3527315855026245},{"x":0.32436975836753845,"y":0.3693586587905884},{"x":0.30756303668022156,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"NI","boundary":[0.30756303668022156,0.3527315855026245,0.32436975836753845,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.3527315855026245},{"x":0.30756303668022156,"y":0.3527315855026245},{"x":0.30756303668022156,"y":0.3693586587905884},{"x":0.3008403480052948,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3008403480052948,0.3527315855026245,0.30756303668022156,0.3693586587905884]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.3527315855026245},{"x":0.32436975836753845,"y":0.3527315855026245},{"x":0.32436975836753845,"y":0.3693586587905884},{"x":0.3008403480052948,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.2958403480052948,0.3457315855026245,0.32936975836753846,0.3763586587905884],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.5126050710678101,0.6817102432250977,0.5596638917922974,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.684085488319397},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6983373165130615},{"x":0.440336138010025,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمدی","boundary":[0.440336138010025,0.684085488319397,0.5042017102241516,0.6983373165130615]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.684085488319397},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6971496343612671},{"x":0.440336138010025,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.435336138010025,0.677085488319397,0.5646638917922974,0.7041496343612671],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5361344814300537,0.7078384757041931,0.5462185144424438,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7280284762382507},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.46554622054100037,0.7078384757041931,0.5260504484176636,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7090261578559875},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7090261578559875},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7280284762382507},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.45378151535987854,0.7090261578559875,0.4588235318660736,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.6000000238418579,0.7387173175811768,0.6453781723976135,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7577196955680847},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تقی","boundary":[0.5680672526359558,0.7387173175811768,0.5949580073356628,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7565320730209351},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاشکی","boundary":[0.49747899174690247,0.7387173175811768,0.5579832196235657,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.7399049997329712},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7399049997329712},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7577196955680847},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4773109257221222,0.7399049997329712,0.48739495873451233,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.7399049997329712},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7387173175811768},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7577196955680847},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسعود","boundary":[0.41680672764778137,0.7399049997329712,0.46890756487846375,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.7399049997329712},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7399049997329712},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7577196955680847},{"x":0.35462185740470886,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عباسی","boundary":[0.35462185740470886,0.7399049997329712,0.40672269463539124,0.7577196955680847]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7565320730209351},{"x":0.35462185740470886,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.34794118523597717,0.7020261578559875,0.6503781723976135,0.7635320730209351],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هماهنگ","boundary":[0.5243697762489319,0.7684085369110107,0.5815126299858093,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7684085369110107},{"x":0.507563054561615,"y":0.7874109148979187},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.46554622054100037,0.7707838416099548,0.507563054561615,0.7874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.7707838416099548},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7707838416099548},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7885985970497131},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.43361344933509827,0.7707838416099548,0.4571428596973419,0.7885985970497131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.7719715237617493},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7719715237617493},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7897862195968628},{"x":0.42184874415397644,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.42016807198524475,0.7719715237617493,0.4285714328289032,0.7897862195968628]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.7719715237617493},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5815126299858093,"y":0.786223292350769},{"x":0.42184874415397644,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.41516807198524475,0.7649715237617493,0.5865126299858093,0.793223292350769],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7992874383926392},{"x":0.5529412031173706,"y":0.815914511680603},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.5058823823928833,0.8004750609397888,0.5529412031173706,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.8004750609397888},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8004750609397888},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8171021342277527},{"x":0.46554622054100037,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فیاض","boundary":[0.46554622054100037,0.8004750609397888,0.4941176474094391,0.8171021342277527]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7992874383926392},{"x":0.5529412031173706,"y":0.815914511680603},{"x":0.46554622054100037,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.46054622054100036,0.7934750609397888,0.5579412031173706,0.822914511680603],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.8337292075157166},{"x":0.5226891040802002,"y":0.8337292075157166},{"x":0.5226891040802002,"y":0.8467933535575867},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8467933535575867}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۸۵","boundary":[0.4773109257221222,0.8337292075157166,0.5226891040802002,0.8467933535575867]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.8337292075157166},{"x":0.5226891040802002,"y":0.8337292075157166},{"x":0.5226891040802002,"y":0.8467933535575867},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8467933535575867}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4723109257221222,0.8267292075157165,0.5276891040802002,0.8537933535575867],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/c8551ea20bb507a9/pages/kWCWEokYAWaFHDNE-sec.webp","jpeg":"/storage/books/c8551ea20bb507a9/pages/kXOEjahPQYTXteEq.jpg","blurred":"/storage/books/c8551ea20bb507a9/pages/dlZiMLhhKvNvqpYT.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00039269825690934636,0.00007772749988030368,0.9987092013038507,0.9991778228379202]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.0724465548992157},{"x":0.5714285969734192,"y":0.0724465548992157},{"x":0.5714285969734192,"y":0.08669833838939667},{"x":0.5512605309486389,"y":0.08669833838939667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسم","boundary":[0.5512605309486389,0.0724465548992157,0.5714285969734192,0.08669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.0724465548992157},{"x":0.5478991866111755,"y":0.0724465548992157},{"x":0.5478991866111755,"y":0.08669833838939667},{"x":0.5310924649238586,"y":0.08669833838939667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.5310924649238586,0.0724465548992157,0.5478991866111755,0.08669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.0724465548992157},{"x":0.5243697762489319,"y":0.0724465548992157},{"x":0.5243697762489319,"y":0.08669833838939667},{"x":0.4756302535533905,"y":0.08788598328828812}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الرحمن","boundary":[0.4756302535533905,0.0724465548992157,0.5243697762489319,0.08669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.0724465548992157},{"x":0.46890756487846375,"y":0.0724465548992157},{"x":0.46890756487846375,"y":0.08669833838939667},{"x":0.4268907606601715,"y":0.08788598328828812}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"الرحيم","boundary":[0.4268907606601715,0.0724465548992157,0.46890756487846375,0.08669833838939667]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.0724465548992157},{"x":0.5714285969734192,"y":0.0724465548992157},{"x":0.5714285969734192,"y":0.08669833838939667},{"x":0.4268907606601715,"y":0.08788598328828812}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4218907606601715,0.06544655489921569,0.5764285969734192,0.09369833838939667],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.0950118750333786},{"x":0.5798319578170776,"y":0.0950118750333786},{"x":0.5798319578170776,"y":0.11045130342245102},{"x":0.534453809261322,"y":0.11045130342245102}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.534453809261322,0.0950118750333786,0.5798319578170776,0.11045130342245102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.0950118750333786},{"x":0.5260504484176636,"y":0.0950118750333786},{"x":0.5260504484176636,"y":0.11045130342245102},{"x":0.4941176474094391,"y":0.11045130342245102}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهاد","boundary":[0.4941176474094391,0.0950118750333786,0.5260504484176636,0.11045130342245102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.09619952738285065},{"x":0.48571428656578064,"y":0.0950118750333786},{"x":0.48571428656578064,"y":0.11045130342245102},{"x":0.41848739981651306,"y":0.11045130342245102}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.41848739981651306,0.09619952738285065,0.48571428656578064,0.11045130342245102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.119952492415905},{"x":0.6386554837226868,"y":0.119952492415905},{"x":0.6386554837226868,"y":0.13895486295223236},{"x":0.5882353186607361,"y":0.13895486295223236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.5882353186607361,0.119952492415905,0.6386554837226868,0.13895486295223236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.119952492415905},{"x":0.5798319578170776,"y":0.119952492415905},{"x":0.5798319578170776,"y":0.13895486295223236},{"x":0.5176470875740051,"y":0.13895486295223236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5176470875740051,0.119952492415905,0.5798319578170776,0.13895486295223236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.119952492415905},{"x":0.5092437267303467,"y":0.119952492415905},{"x":0.5092437267303467,"y":0.13895486295223236},{"x":0.5008403658866882,"y":0.13895486295223236}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5008403658866882,0.119952492415905,0.5092437267303467,0.13895486295223236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.119952492415905},{"x":0.4941176474094391,"y":0.119952492415905},{"x":0.4941176474094391,"y":0.13895486295223236},{"x":0.440336138010025,"y":0.13895486295223236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.440336138010025,0.119952492415905,0.4941176474094391,0.13895486295223236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.119952492415905},{"x":0.4319327771663666,"y":0.119952492415905},{"x":0.4319327771663666,"y":0.13895486295223236},{"x":0.3613445460796356,"y":0.13895486295223236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.3613445460796356,0.119952492415905,0.4319327771663666,0.13895486295223236]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.09619952738285065},{"x":0.6386554837226868,"y":0.0950118750333786},{"x":0.6386554837226868,"y":0.13895486295223236},{"x":0.3613445460796356,"y":0.1401425153017044}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3546638739109039,0.08919952738285064,0.6436554837226868,0.14595486295223237],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.15320664644241333},{"x":0.6773109436035156,"y":0.15320664644241333},{"x":0.6773109436035156,"y":0.1722090244293213},{"x":0.610084056854248,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.610084056854248,0.15320664644241333,0.6773109436035156,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.15320664644241333},{"x":0.6016806960105896,"y":0.15320664644241333},{"x":0.6016806960105896,"y":0.1722090244293213},{"x":0.5243697762489319,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5243697762489319,0.15320664644241333,0.6016806960105896,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.15320664644241333},{"x":0.5142857432365417,"y":0.15320664644241333},{"x":0.5142857432365417,"y":0.1722090244293213},{"x":0.45210084319114685,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.45210084319114685,0.15320664644241333,0.5142857432365417,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.15320664644241333},{"x":0.4436974823474884,"y":0.15320664644241333},{"x":0.4436974823474884,"y":0.1722090244293213},{"x":0.43529412150382996,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43529412150382996,0.15320664644241333,0.4436974823474884,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.15320664644241333},{"x":0.4268907606601715,"y":0.15320664644241333},{"x":0.4268907606601715,"y":0.1722090244293213},{"x":0.3798319399356842,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.3798319399356842,0.15320664644241333,0.4268907606601715,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.15320664644241333},{"x":0.37142857909202576,"y":0.15320664644241333},{"x":0.37142857909202576,"y":0.1722090244293213},{"x":0.32268908619880676,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.32268908619880676,0.15320664644241333,0.37142857909202576,0.1722090244293213]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.15320664644241333},{"x":0.6773109436035156,"y":0.15320664644241333},{"x":0.6773109436035156,"y":0.1722090244293213},{"x":0.32268908619880676,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.31768908619880676,0.14620664644241332,0.6823109436035156,0.1792090244293213],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6773109436035156,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6352941393852234,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.6352941393852234,0.2695961892604828,0.6773109436035156,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6252101063728333,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5546218752861023,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.5546218752861023,0.2695961892604828,0.6252101063728333,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5445378422737122,"y":0.29572445154190063},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مناطق","boundary":[0.4907563030719757,0.27078384160995483,0.5445378422737122,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.27078384160995483},{"x":0.4789915978908539,"y":0.27078384160995483},{"x":0.4789915978908539,"y":0.2969121038913727},{"x":0.38655462861061096,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اکولوژیک","boundary":[0.38655462861061096,0.27078384160995483,0.4789915978908539,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.27078384160995483},{"x":0.37310925126075745,"y":0.27078384160995483},{"x":0.37310925126075745,"y":0.2969121038913727},{"x":0.3210084140300751,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.3210084140300751,0.27078384160995483,0.37310925126075745,0.2969121038913727]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6773109436035156,"y":0.29572445154190063},{"x":0.3210084140300751,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.31600841403007507,0.26378384160995483,0.6823109436035156,0.30272445154190064],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7058823704719543,0.3456057012081146,0.7630252242088318,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.3456057012081146},{"x":0.702521026134491,"y":0.3456057012081146},{"x":0.702521026134491,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6420168280601501,0.3456057012081146,0.702521026134491,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.5394958257675171,0.3456057012081146,0.6285714507102966,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3752969205379486},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.44873949885368347,0.3456057012081146,0.5260504484176636,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.3456057012081146},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3456057012081146},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3752969205379486},{"x":0.3764705955982208,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خور","boundary":[0.3764705955982208,0.3456057012081146,0.43697479367256165,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.3456057012081146},{"x":0.3630252182483673,"y":0.3456057012081146},{"x":0.3630252182483673,"y":0.3752969205379486},{"x":0.3495798408985138,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3495798408985138,0.3456057012081146,0.3630252182483673,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.3456057012081146},{"x":0.33781513571739197,"y":0.3456057012081146},{"x":0.33781513571739197,"y":0.3752969205379486},{"x":0.29075631499290466,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نای","boundary":[0.29075631499290466,0.3456057012081146,0.33781513571739197,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.3456057012081146},{"x":0.27731093764305115,"y":0.3456057012081146},{"x":0.27731093764305115,"y":0.3752969205379486},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بند","boundary":[0.2386554628610611,0.3456057012081146,0.27731093764305115,0.3752969205379486]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3752969205379486},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2336554628610611,0.3386057012081146,0.7680252242088318,0.3822969205379486],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6941176652908325,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محدوده","boundary":[0.6420168280601501,0.38598576188087463,0.6941176652908325,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6386554837226868,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.6084033846855164,0.38598576188087463,0.6386554837226868,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6000000238418579,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چهار","boundary":[0.5731092691421509,0.38598576188087463,0.6000000238418579,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5680672526359558,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گوش","boundary":[0.5445378422737122,0.38598576188087463,0.5680672526359558,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5277311205863953,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خور","boundary":[0.5042017102241516,0.38598576188087463,0.5277311205863953,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.38598576188087463},{"x":0.4957983195781708,"y":0.38598576188087463},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4026128351688385},{"x":0.489075630903244,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.489075630903244,0.38598576188087463,0.4957983195781708,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.38598576188087463},{"x":0.48235294222831726,"y":0.38598576188087463},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4026128351688385},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نای","boundary":[0.46554622054100037,0.38598576188087463,0.48235294222831726,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.38598576188087463},{"x":0.45378151535987854,"y":0.38598576188087463},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4026128351688385},{"x":0.440336138010025,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بند","boundary":[0.440336138010025,0.38598576188087463,0.45378151535987854,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.38598576188087463},{"x":0.4302521049976349,"y":0.38598576188087463},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4026128351688385},{"x":0.42184874415397644,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.42184874415397644,0.38598576188087463,0.4302521049976349,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.38598576188087463},{"x":0.413445383310318,"y":0.38598576188087463},{"x":0.413445383310318,"y":0.4026128351688385},{"x":0.3764705955982208,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.3764705955982208,0.38598576188087463,0.413445383310318,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.38598576188087463},{"x":0.36974790692329407,"y":0.38598576188087463},{"x":0.36974790692329407,"y":0.4026128351688385},{"x":0.32773110270500183,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"15-40","boundary":[0.32773110270500183,0.38598576188087463,0.36974790692329407,0.4026128351688385]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6941176652908325,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4026128351688385},{"x":0.32773110270500183,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3227311027050018,0.3789857618808746,0.6991176652908325,0.4096128351688385],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.38598576188087463},{"x":0.32773110270500183,"y":0.38598576188087463},{"x":0.32773110270500183,"y":0.4026128351688385},{"x":0.30588236451148987,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"NI","boundary":[0.30588236451148987,0.38598576188087463,0.32773110270500183,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.38598576188087463},{"x":0.30756303668022156,"y":0.38598576188087463},{"x":0.30756303668022156,"y":0.4026128351688385},{"x":0.3008403480052948,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3008403480052948,0.38598576188087463,0.30756303668022156,0.4026128351688385]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.38598576188087463},{"x":0.32773110270500183,"y":0.38598576188087463},{"x":0.32773110270500183,"y":0.4026128351688385},{"x":0.3008403480052948,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.8500000238418579,"boundary":[0.2958403480052948,0.3789857618808746,0.33273110270500184,0.4096128351688385],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.4453681707382202},{"x":0.507563054561615,"y":0.4453681707382202},{"x":0.507563054561615,"y":0.46080759167671204},{"x":0.4941176474094391,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"از","boundary":[0.4941176474094391,0.4453681707382202,0.507563054561615,0.46080759167671204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.4453681707382202},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4453681707382202},{"x":0.4924369752407074,"y":0.46080759167671204},{"x":0.4907563030719757,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":":","boundary":[0.4907563030719757,0.4453681707382202,0.4924369752407074,0.46080759167671204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.4453681707382202},{"x":0.507563054561615,"y":0.4453681707382202},{"x":0.507563054561615,"y":0.46080759167671204},{"x":0.4907563030719757,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.4857563030719757,0.4383681707382202,0.512563054561615,0.46780759167671204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.48099762201309204},{"x":0.561344563961029,"y":0.47980996966362},{"x":0.5630252361297607,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.5159664154052734,0.48099762201309204,0.5630252361297607,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5042017102241516,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4952494204044342},{"x":0.4470588266849518,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمدی","boundary":[0.4453781545162201,0.4821852743625641,0.5042017102241516,0.4952494204044342]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.4821852743625641},{"x":0.561344563961029,"y":0.47980996966362},{"x":0.5630252361297607,"y":0.49406176805496216},{"x":0.4470588266849518,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4403781545162201,0.4751852743625641,0.5680252361297607,0.5010617680549622],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5361344814300537,0.5332541465759277,0.5462185144424438,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5522565245628357},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.46554622054100037,0.5332541465759277,0.5277311205863953,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5344418287277222},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5344418287277222},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5522565245628357},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.45378151535987854,0.5344418287277222,0.4588235318660736,0.5522565245628357]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5462185144424438,"y":0.551068902015686},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.44878151535987854,0.5262541465759277,0.5512185144424439,0.558068902015686],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.6000000238418579,0.5676959753036499,0.6453781723976135,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تقی","boundary":[0.5680672526359558,0.5676959753036499,0.5966386795043945,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5866983532905579},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاشکی","boundary":[0.49747899174690247,0.5676959753036499,0.5579832196235657,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5676959753036499},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5676959753036499},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5878859758377075},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4773109257221222,0.5676959753036499,0.48739495873451233,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.5676959753036499},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5676959753036499},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5878859758377075},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسعود","boundary":[0.41680672764778137,0.5676959753036499,0.46890756487846375,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5676959753036499},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5676959753036499},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5878859758377075},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عباسی","boundary":[0.3529411852359772,0.5676959753036499,0.40672269463539124,0.5878859758377075]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5866983532905579},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.34794118523597717,0.5606959753036499,0.6503781723976135,0.5936983532905579],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.6330166459083557},{"x":0.578151285648346,"y":0.6306413412094116},{"x":0.578151285648346,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هماهنگ","boundary":[0.5109243988990784,0.6330166459083557,0.578151285648346,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6342042684555054},{"x":0.507563054561615,"y":0.6330166459083557},{"x":0.507563054561615,"y":0.6508313417434692},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.46554622054100037,0.6342042684555054,0.507563054561615,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.6353919506072998},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6342042684555054},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6520190238952637},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.43361344933509827,0.6353919506072998,0.4571428596973419,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.6353919506072998},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6353919506072998},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6520190238952637},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.42016807198524475,0.6353919506072998,0.4268907606601715,0.6520190238952637]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.6353919506072998},{"x":0.578151285648346,"y":0.6306413412094116},{"x":0.578151285648346,"y":0.6484560370445251},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.41516807198524475,0.6283919506072998,0.583151285648346,0.6554560370445252],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6852731704711914},{"x":0.507563054561615,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.507563054561615,0.6698337197303772,0.5529412031173706,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6698337197303772},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6698337197303772},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6864607930183411},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"فیاض","boundary":[0.46554622054100037,0.6698337197303772,0.4941176474094391,0.6864607930183411]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6852731704711914},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.46054622054100036,0.6628337197303772,0.5579412031173706,0.6922731704711914],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/c8551ea20bb507a9/pages/BHPLkUZWPOZEAWof-sec.webp","jpeg":"/storage/books/c8551ea20bb507a9/pages/RcUbgmDAYruuXcZG.jpg","blurred":"/storage/books/c8551ea20bb507a9/pages/mRgAOJvqihOJmhHM.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00022604336958973346,0.00007631699524979126,0.9985510203938525,0.9990663926624063]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.1401425153017044},{"x":0.702521026134491,"y":0.1401425153017044},{"x":0.702521026134491,"y":0.14845605194568634},{"x":0.7008403539657593,"y":0.14845605194568634}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7008403539657593,0.1401425153017044,0.702521026134491,0.14845605194568634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.1425178200006485},{"x":0.6941176652908325,"y":0.1401425153017044},{"x":0.6941176652908325,"y":0.1496437042951584},{"x":0.6638655662536621,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.6638655662536621,0.1425178200006485,0.6941176652908325,0.1496437042951584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.1425178200006485},{"x":0.6605042219161987,"y":0.1425178200006485},{"x":0.6605042219161987,"y":0.15083135664463043},{"x":0.658823549747467,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.658823549747467,0.1425178200006485,0.6605042219161987,0.15083135664463043]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.1425178200006485},{"x":0.702521026134491,"y":0.1401425153017044},{"x":0.702521026134491,"y":0.14845605194568634},{"x":0.658823549747467,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.653823549747467,0.1355178200006485,0.707521026134491,0.15545605194568635],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8521008491516113,"y":0.20071259140968323},{"x":0.8571428656578064,"y":0.20071259140968323},{"x":0.8571428656578064,"y":0.2125890702009201},{"x":0.8521008491516113,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.8521008491516113,0.20071259140968323,0.8571428656578064,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.20071259140968323},{"x":0.8218487501144409,"y":0.20071259140968323},{"x":0.8218487501144409,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7630252242088318,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Nayband","boundary":[0.7630252242088318,0.20071259140968323,0.8218487501144409,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.20071259140968323},{"x":0.8504201769828796,"y":0.20071259140968323},{"x":0.8504201769828796,"y":0.2125890702009201},{"x":0.8285714387893677,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"area","boundary":[0.8285714387893677,0.20071259140968323,0.8504201769828796,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.853781521320343,"y":0.20071259140968323},{"x":0.8554621934890747,"y":0.20071259140968323},{"x":0.8554621934890747,"y":0.2125890702009201},{"x":0.853781521320343,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.853781521320343,0.20071259140968323,0.8554621934890747,0.2125890702009201]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.20071259140968323},{"x":0.8571428656578064,"y":0.20071259140968323},{"x":0.8571428656578064,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7630252242088318,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7580252242088318,0.19371259140968322,0.8621428656578064,0.2195890702009201],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7226890921592712,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7226890921592712,"y":0.23634204268455505},{"x":0.707563042640686,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.6000000238418579,"str":"۸۶","boundary":[0.707563042640686,0.22802850604057312,0.7226890921592712,0.23634204268455505]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7226890921592712,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7226890921592712,"y":0.23634204268455505},{"x":0.707563042640686,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.702563042640686,0.22102850604057311,0.7276890921592712,0.24334204268455506],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.0724465548992157},{"x":0.8571428656578064,"y":0.0724465548992157},{"x":0.8571428656578064,"y":0.08551068603992462},{"x":0.805042028427124,"y":0.08432304114103317}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.805042028427124,0.0724465548992157,0.8571428656578064,0.08551068603992462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.0724465548992157},{"x":0.8084033727645874,"y":0.0724465548992157},{"x":0.8084033727645874,"y":0.08432304114103317},{"x":0.8033613562583923,"y":0.08432304114103317}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8033613562583923,0.0724465548992157,0.8084033727645874,0.08432304114103317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.07125891000032425},{"x":0.7983193397521973,"y":0.0724465548992157},{"x":0.7983193397521973,"y":0.08432304114103317},{"x":0.756302535533905,"y":0.08432304114103317}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمدی","boundary":[0.756302535533905,0.07125891000032425,0.7983193397521973,0.08432304114103317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.07125891000032425},{"x":0.7546218633651733,"y":0.07125891000032425},{"x":0.7546218633651733,"y":0.08432304114103317},{"x":0.75126051902771,"y":0.08432304114103317}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.75126051902771,0.07125891000032425,0.7546218633651733,0.08432304114103317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.07125891000032425},{"x":0.7445378303527832,"y":0.07125891000032425},{"x":0.7445378303527832,"y":0.08432304114103317},{"x":0.7159664034843445,"y":0.08313538879156113}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.7159664034843445,0.07125891000032425,0.7445378303527832,0.08432304114103317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.07125891000032425},{"x":0.7126050591468811,"y":0.07125891000032425},{"x":0.7126050591468811,"y":0.08313538879156113},{"x":0.7092437148094177,"y":0.08313538879156113}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7092437148094177,0.07125891000032425,0.7126050591468811,0.08313538879156113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.07125891000032425},{"x":0.702521026134491,"y":0.07125891000032425},{"x":0.702521026134491,"y":0.08313538879156113},{"x":0.6739495992660522,"y":0.08313538879156113}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۹","boundary":[0.6739495992660522,0.07125891000032425,0.702521026134491,0.08313538879156113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8252100944519043,"y":0.08551068603992462},{"x":0.8554621934890747,"y":0.08551068603992462},{"x":0.8554621934890747,"y":0.11045130342245102},{"x":0.8252100944519043,"y":0.11045130342245102}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8252100944519043,0.08551068603992462,0.8554621934890747,0.11045130342245102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.08551068603992462},{"x":0.8235294222831726,"y":0.08551068603992462},{"x":0.8235294222831726,"y":0.11045130342245102},{"x":0.8134453892707825,"y":0.11045130342245102}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8134453892707825,0.08551068603992462,0.8235294222831726,0.11045130342245102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.08551068603992462},{"x":0.8084033727645874,"y":0.08551068603992462},{"x":0.8084033727645874,"y":0.11045130342245102},{"x":0.7663865685462952,"y":0.11045130342245102}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پديدآور","boundary":[0.7663865685462952,0.08551068603992462,0.8084033727645874,0.11045130342245102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.08551068603992462},{"x":0.7714285850524902,"y":0.08551068603992462},{"x":0.7714285850524902,"y":0.11045130342245102},{"x":0.7630252242088318,"y":0.11045130342245102}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7630252242088318,0.08551068603992462,0.7714285850524902,0.11045130342245102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.08551068603992462},{"x":0.756302535533905,"y":0.08551068603992462},{"x":0.756302535533905,"y":0.11045130342245102},{"x":0.7310924530029297,"y":0.11045130342245102}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.7310924530029297,0.08551068603992462,0.756302535533905,0.11045130342245102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.08551068603992462},{"x":0.7277311086654663,"y":0.08551068603992462},{"x":0.7277311086654663,"y":0.11045130342245102},{"x":0.6789916157722473,"y":0.11045130342245102}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.6789916157722473,0.08551068603992462,0.7277311086654663,0.11045130342245102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.08551068603992462},{"x":0.6756302714347839,"y":0.08551068603992462},{"x":0.6756302714347839,"y":0.11045130342245102},{"x":0.6420168280601501,"y":0.11045130342245102}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مناطق","boundary":[0.6420168280601501,0.08551068603992462,0.6756302714347839,0.11045130342245102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.08551068603992462},{"x":0.6386554837226868,"y":0.08551068603992462},{"x":0.6386554837226868,"y":0.11045130342245102},{"x":0.5848739743232727,"y":0.11045130342245102}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اکولوژیک","boundary":[0.5848739743232727,0.08551068603992462,0.6386554837226868,0.11045130342245102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.08551068603992462},{"x":0.578151285648346,"y":0.08551068603992462},{"x":0.578151285648346,"y":0.11045130342245102},{"x":0.5495798587799072,"y":0.11045130342245102}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.5495798587799072,0.08551068603992462,0.578151285648346,0.11045130342245102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.08551068603992462},{"x":0.5529412031173706,"y":0.08551068603992462},{"x":0.5529412031173706,"y":0.11045130342245102},{"x":0.5445378422737122,"y":0.11045130342245102}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5445378422737122,0.08551068603992462,0.5529412031173706,0.11045130342245102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.08551068603992462},{"x":0.5411764979362488,"y":0.08551068603992462},{"x":0.5411764979362488,"y":0.11045130342245102},{"x":0.507563054561615,"y":0.11045130342245102}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپهای","boundary":[0.507563054561615,0.08551068603992462,0.5411764979362488,0.11045130342245102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.08551068603992462},{"x":0.5008403658866882,"y":0.08551068603992462},{"x":0.5008403658866882,"y":0.11045130342245102},{"x":0.46554622054100037,"y":0.11045130342245102}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.46554622054100037,0.08551068603992462,0.5008403658866882,0.11045130342245102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.08551068603992462},{"x":0.4605042040348053,"y":0.08551068603992462},{"x":0.4605042040348053,"y":0.11045130342245102},{"x":0.4302521049976349,"y":0.11045130342245102}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.4302521049976349,0.08551068603992462,0.4605042040348053,0.11045130342245102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.08551068603992462},{"x":0.42352941632270813,"y":0.08551068603992462},{"x":0.42352941632270813,"y":0.11045130342245102},{"x":0.4000000059604645,"y":0.11045130342245102}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خور","boundary":[0.4000000059604645,0.08551068603992462,0.42352941632270813,0.11045130342245102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.08551068603992462},{"x":0.3932773172855377,"y":0.08551068603992462},{"x":0.3932773172855377,"y":0.11045130342245102},{"x":0.38655462861061096,"y":0.11045130342245102}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.38655462861061096,0.08551068603992462,0.3932773172855377,0.11045130342245102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.08551068603992462},{"x":0.3798319399356842,"y":0.08551068603992462},{"x":0.3798319399356842,"y":0.11045130342245102},{"x":0.3630252182483673,"y":0.11045130342245102}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نای","boundary":[0.3630252182483673,0.08551068603992462,0.3798319399356842,0.11045130342245102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.08551068603992462},{"x":0.35630252957344055,"y":0.08551068603992462},{"x":0.35630252957344055,"y":0.11045130342245102},{"x":0.34285715222358704,"y":0.11045130342245102}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بند","boundary":[0.34285715222358704,0.08551068603992462,0.35630252957344055,0.11045130342245102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.08551068603992462},{"x":0.3361344635486603,"y":0.08551068603992462},{"x":0.3361344635486603,"y":0.11045130342245102},{"x":0.32773110270500183,"y":0.11045130342245102}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.32773110270500183,0.08551068603992462,0.3361344635486603,0.11045130342245102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.08551068603992462},{"x":0.3310924470424652,"y":0.08551068603992462},{"x":0.3310924470424652,"y":0.11045130342245102},{"x":0.2873949706554413,"y":0.11045130342245102}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محدوده","boundary":[0.2873949706554413,0.08551068603992462,0.3310924470424652,0.11045130342245102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.08551068603992462},{"x":0.2857142984867096,"y":0.08551068603992462},{"x":0.2857142984867096,"y":0.11045130342245102},{"x":0.2554621994495392,"y":0.11045130342245102}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.2554621994495392,0.08551068603992462,0.2857142984867096,0.11045130342245102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.08551068603992462},{"x":0.24873949587345123,"y":0.08551068603992462},{"x":0.24873949587345123,"y":0.11045130342245102},{"x":0.2218487411737442,"y":0.11045130342245102}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چهار","boundary":[0.2218487411737442,0.08551068603992462,0.24873949587345123,0.11045130342245102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.08551068603992462},{"x":0.2201680690050125,"y":0.08551068603992462},{"x":0.2201680690050125,"y":0.11045130342245102},{"x":0.20000000298023224,"y":0.11045130342245102}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گوش","boundary":[0.20000000298023224,0.08551068603992462,0.2201680690050125,0.11045130342245102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1563025265932083,"y":0.08551068603992462},{"x":0.18487395346164703,"y":0.08551068603992462},{"x":0.18487395346164703,"y":0.11045130342245102},{"x":0.1563025265932083,"y":0.11045130342245102}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خور","boundary":[0.1563025265932083,0.08551068603992462,0.18487395346164703,0.11045130342245102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.08551068603992462},{"x":0.14957983791828156,"y":0.08551068603992462},{"x":0.14957983791828156,"y":0.11045130342245102},{"x":0.1428571492433548,"y":0.11045130342245102}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.1428571492433548,0.08551068603992462,0.14957983791828156,0.11045130342245102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8386554718017578,"y":0.10332541912794113},{"x":0.8554621934890747,"y":0.10332541912794113},{"x":0.8554621934890747,"y":0.11876484751701355},{"x":0.8386554718017578,"y":0.11876484751701355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نای","boundary":[0.8386554718017578,0.10332541912794113,0.8554621934890747,0.11876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.10332541912794113},{"x":0.831932783126831,"y":0.10332541912794113},{"x":0.831932783126831,"y":0.11876484751701355},{"x":0.8184874057769775,"y":0.11876484751701355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بند","boundary":[0.8184874057769775,0.10332541912794113,0.831932783126831,0.11876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.10332541912794113},{"x":0.8100840449333191,"y":0.10332541912794113},{"x":0.8100840449333191,"y":0.11876484751701355},{"x":0.8033613562583923,"y":0.11876484751701355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8033613562583923,0.10332541912794113,0.8100840449333191,0.11876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.10332541912794113},{"x":0.7966386675834656,"y":0.10332541912794113},{"x":0.7966386675834656,"y":0.11876484751701355},{"x":0.7647058963775635,"y":0.11876484751701355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7647058963775635,0.10332541912794113,0.7966386675834656,0.11876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.10332541912794113},{"x":0.756302535533905,"y":0.10332541912794113},{"x":0.756302535533905,"y":0.11876484751701355},{"x":0.7226890921592712,"y":0.11876484751701355}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"15-40","boundary":[0.7226890921592712,0.10332541912794113,0.756302535533905,0.11876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.10332541912794113},{"x":0.7176470756530762,"y":0.10332541912794113},{"x":0.7176470756530762,"y":0.11876484751701355},{"x":0.7142857313156128,"y":0.11876484751701355}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.7142857313156128,0.10332541912794113,0.7176470756530762,0.11876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.10332541912794113},{"x":0.707563042640686,"y":0.10332541912794113},{"x":0.707563042640686,"y":0.11876484751701355},{"x":0.6991596817970276,"y":0.11876484751701355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6991596817970276,0.10332541912794113,0.707563042640686,0.11876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.10332541912794113},{"x":0.6941176652908325,"y":0.10332541912794113},{"x":0.6941176652908325,"y":0.11876484751701355},{"x":0.6638655662536621,"y":0.11876484751701355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.6638655662536621,0.10332541912794113,0.6941176652908325,0.11876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.10332541912794113},{"x":0.6571428775787354,"y":0.10332541912794113},{"x":0.6571428775787354,"y":0.11876484751701355},{"x":0.6184874176979065,"y":0.11876484751701355}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمدی","boundary":[0.6184874176979065,0.10332541912794113,0.6571428775787354,0.11876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.10332541912794113},{"x":0.6117647290229797,"y":0.10332541912794113},{"x":0.6117647290229797,"y":0.11876484751701355},{"x":0.610084056854248,"y":0.11876484751701355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.610084056854248,0.10332541912794113,0.6117647290229797,0.11876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.10332541912794113},{"x":0.6033613681793213,"y":0.10332541912794113},{"x":0.6033613681793213,"y":0.11876484751701355},{"x":0.5983193516731262,"y":0.11876484751701355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5983193516731262,0.10332541912794113,0.6033613681793213,0.11876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.10332541912794113},{"x":0.5915966629981995,"y":0.10332541912794113},{"x":0.5915966629981995,"y":0.11876484751701355},{"x":0.5462185144424438,"y":0.11876484751701355}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.5462185144424438,0.10332541912794113,0.5915966629981995,0.11876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.10332541912794113},{"x":0.5394958257675171,"y":0.10332541912794113},{"x":0.5394958257675171,"y":0.11876484751701355},{"x":0.5109243988990784,"y":0.11876484751701355}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.5109243988990784,0.10332541912794113,0.5394958257675171,0.11876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.10332541912794113},{"x":0.5058823823928833,"y":0.10332541912794113},{"x":0.5058823823928833,"y":0.11876484751701355},{"x":0.4907563030719757,"y":0.11876484751701355}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تقی","boundary":[0.4907563030719757,0.10332541912794113,0.5058823823928833,0.11876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.10332541912794113},{"x":0.48067227005958557,"y":0.10332541912794113},{"x":0.48067227005958557,"y":0.11876484751701355},{"x":0.4420168101787567,"y":0.11876484751701355}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاشکی","boundary":[0.4420168101787567,0.10332541912794113,0.48067227005958557,0.11876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.10332541912794113},{"x":0.43529412150382996,"y":0.10332541912794113},{"x":0.43529412150382996,"y":0.11876484751701355},{"x":0.4302521049976349,"y":0.11876484751701355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4302521049976349,0.10332541912794113,0.43529412150382996,0.11876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.10332541912794113},{"x":0.42352941632270813,"y":0.10332541912794113},{"x":0.42352941632270813,"y":0.11876484751701355},{"x":0.38823530077934265,"y":0.11876484751701355}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسعود","boundary":[0.38823530077934265,0.10332541912794113,0.42352941632270813,0.11876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.10332541912794113},{"x":0.3815126121044159,"y":0.10332541912794113},{"x":0.3815126121044159,"y":0.11876484751701355},{"x":0.3512605130672455,"y":0.11876484751701355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عباسی","boundary":[0.3512605130672455,0.10332541912794113,0.3815126121044159,0.11876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.10332541912794113},{"x":0.3478991687297821,"y":0.10332541912794113},{"x":0.3478991687297821,"y":0.11876484751701355},{"x":0.3445378243923187,"y":0.11876484751701355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3445378243923187,0.10332541912794113,0.3478991687297821,0.11876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.10332541912794113},{"x":0.33781513571739197,"y":0.10332541912794113},{"x":0.33781513571739197,"y":0.11876484751701355},{"x":0.29243698716163635,"y":0.11876484751701355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هماهنگ","boundary":[0.29243698716163635,0.10332541912794113,0.33781513571739197,0.11876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.10332541912794113},{"x":0.2857142984867096,"y":0.10332541912794113},{"x":0.2857142984867096,"y":0.11876484751701355},{"x":0.25882354378700256,"y":0.11876484751701355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.25882354378700256,0.10332541912794113,0.2857142984867096,0.11876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.10332541912794113},{"x":0.2521008551120758,"y":0.10332541912794113},{"x":0.2521008551120758,"y":0.11876484751701355},{"x":0.23361344635486603,"y":0.11876484751701355}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.23361344635486603,0.10332541912794113,0.2521008551120758,0.11876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19495798647403717,"y":0.10332541912794113},{"x":0.22521008551120758,"y":0.10332541912794113},{"x":0.22521008551120758,"y":0.11876484751701355},{"x":0.19495798647403717,"y":0.11876484751701355}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.19495798647403717,0.10332541912794113,0.22521008551120758,0.11876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.10332541912794113},{"x":0.1882352977991104,"y":0.10332541912794113},{"x":0.1882352977991104,"y":0.11876484751701355},{"x":0.16974790394306183,"y":0.11876484751701355}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"فیاض","boundary":[0.16974790394306183,0.10332541912794113,0.1882352977991104,0.11876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15462185442447662,"y":0.10332541912794113},{"x":0.15798319876194,"y":0.10332541912794113},{"x":0.15798319876194,"y":0.11876484751701355},{"x":0.15462185442447662,"y":0.11876484751701355}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.15462185442447662,0.10332541912794113,0.15798319876194,0.11876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.11876484751701355},{"x":0.8554621934890747,"y":0.11876484751701355},{"x":0.8554621934890747,"y":0.13657957315444946},{"x":0.800000011920929,"y":0.13657957315444946}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.800000011920929,0.11876484751701355,0.8554621934890747,0.13657957315444946]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.11876484751701355},{"x":0.7949579954147339,"y":0.11876484751701355},{"x":0.7949579954147339,"y":0.13657957315444946},{"x":0.7747899293899536,"y":0.13657957315444946}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7747899293899536,0.11876484751701355,0.7949579954147339,0.13657957315444946]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.11876484751701355},{"x":0.7764706015586853,"y":0.11876484751701355},{"x":0.7764706015586853,"y":0.13657957315444946},{"x":0.7697479128837585,"y":0.13657957315444946}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7697479128837585,0.11876484751701355,0.7764706015586853,0.13657957315444946]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.11876484751701355},{"x":0.7647058963775635,"y":0.11876484751701355},{"x":0.7647058963775635,"y":0.13657957315444946},{"x":0.7394958138465881,"y":0.13657957315444946}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.7394958138465881,0.11876484751701355,0.7647058963775635,0.13657957315444946]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.11876484751701355},{"x":0.7361344695091248,"y":0.11876484751701355},{"x":0.7361344695091248,"y":0.13657957315444946},{"x":0.7327731251716614,"y":0.13657957315444946}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7327731251716614,0.11876484751701355,0.7361344695091248,0.13657957315444946]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.11876484751701355},{"x":0.7260504364967346,"y":0.11876484751701355},{"x":0.7260504364967346,"y":0.13657957315444946},{"x":0.6873949766159058,"y":0.13657957315444946}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6873949766159058,0.11876484751701355,0.7260504364967346,0.13657957315444946]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.11876484751701355},{"x":0.680672287940979,"y":0.11876484751701355},{"x":0.680672287940979,"y":0.13657957315444946},{"x":0.6336134672164917,"y":0.13657957315444946}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.6336134672164917,0.11876484751701355,0.680672287940979,0.13657957315444946]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.11876484751701355},{"x":0.6268907785415649,"y":0.11876484751701355},{"x":0.6268907785415649,"y":0.13657957315444946},{"x":0.5899159908294678,"y":0.13657957315444946}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.5899159908294678,0.11876484751701355,0.6268907785415649,0.13657957315444946]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.11876484751701355},{"x":0.583193302154541,"y":0.11876484751701355},{"x":0.583193302154541,"y":0.13657957315444946},{"x":0.578151285648346,"y":0.13657957315444946}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.578151285648346,0.11876484751701355,0.583193302154541,0.13657957315444946]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.11876484751701355},{"x":0.5714285969734192,"y":0.11876484751701355},{"x":0.5714285969734192,"y":0.13657957315444946},{"x":0.5445378422737122,"y":0.13657957315444946}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.5445378422737122,0.11876484751701355,0.5714285969734192,0.13657957315444946]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.11876484751701355},{"x":0.5378151535987854,"y":0.11876484751701355},{"x":0.5378151535987854,"y":0.13657957315444946},{"x":0.5092437267303467,"y":0.13657957315444946}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.5092437267303467,0.11876484751701355,0.5378151535987854,0.13657957315444946]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.11876484751701355},{"x":0.507563054561615,"y":0.11876484751701355},{"x":0.507563054561615,"y":0.13657957315444946},{"x":0.5042017102241516,"y":0.13657957315444946}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5042017102241516,0.11876484751701355,0.507563054561615,0.13657957315444946]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.11876484751701355},{"x":0.4957983195781708,"y":0.11876484751701355},{"x":0.4957983195781708,"y":0.13657957315444946},{"x":0.46722689270973206,"y":0.13657957315444946}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۳۸۵","boundary":[0.46722689270973206,0.11876484751701355,0.4957983195781708,0.13657957315444946]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.11876484751701355},{"x":0.46554622054100037,"y":0.11876484751701355},{"x":0.46554622054100037,"y":0.13657957315444946},{"x":0.4638655483722687,"y":0.13657957315444946}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4638655483722687,0.11876484751701355,0.46554622054100037,0.13657957315444946]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.13657957315444946},{"x":0.8554621934890747,"y":0.13539192080497742},{"x":0.8554621934890747,"y":0.1496437042951584},{"x":0.800000011920929,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.800000011920929,0.13657957315444946,0.8554621934890747,0.1496437042951584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.13657957315444946},{"x":0.7932773232460022,"y":0.13657957315444946},{"x":0.7932773232460022,"y":0.15083135664463043},{"x":0.7596638798713684,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.7596638798713684,0.13657957315444946,0.7932773232460022,0.15083135664463043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.13657957315444946},{"x":0.756302535533905,"y":0.13657957315444946},{"x":0.756302535533905,"y":0.15083135664463043},{"x":0.7529411911964417,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7529411911964417,0.13657957315444946,0.756302535533905,0.15083135664463043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.1377672255039215},{"x":0.7445378303527832,"y":0.13657957315444946},{"x":0.7462185025215149,"y":0.15083135664463043},{"x":0.7327731251716614,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۸۸","boundary":[0.7327731251716614,0.1377672255039215,0.7462185025215149,0.15083135664463043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.1377672255039215},{"x":0.7260504364967346,"y":0.1377672255039215},{"x":0.7260504364967346,"y":0.15201900899410248},{"x":0.7226890921592712,"y":0.15201900899410248}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.7226890921592712,0.1377672255039215,0.7260504364967346,0.15201900899410248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.1377672255039215},{"x":0.7092437148094177,"y":0.1377672255039215},{"x":0.7092437148094177,"y":0.15201900899410248},{"x":0.702521026134491,"y":0.15201900899410248}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.702521026134491,0.1377672255039215,0.7092437148094177,0.15201900899410248]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.07125891000032425},{"x":0.8571428656578064,"y":0.06888361275196075},{"x":0.8571428656578064,"y":0.15201900899410248},{"x":0.1445378214120865,"y":0.15320664644241333}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.1378571492433548,0.06425891000032424,0.8621428656578064,0.15901900899410248],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.13657957315444946},{"x":0.6521008610725403,"y":0.13539192080497742},{"x":0.6521008610725403,"y":0.14845605194568634},{"x":0.6285714507102966,"y":0.1496437042951584}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.6285714507102966,0.13657957315444946,0.6521008610725403,0.14845605194568634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.13657957315444946},{"x":0.6268907785415649,"y":0.13657957315444946},{"x":0.6268907785415649,"y":0.1496437042951584},{"x":0.6252101063728333,"y":0.1496437042951584}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6235294342041016,0.13657957315444946,0.6268907785415649,0.1496437042951584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.13657957315444946},{"x":0.6168067455291748,"y":0.13657957315444946},{"x":0.6168067455291748,"y":0.1496437042951584},{"x":0.5865546464920044,"y":0.1496437042951584}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.5865546464920044,0.13657957315444946,0.6168067455291748,0.1496437042951584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.13657957315444946},{"x":0.583193302154541,"y":0.13657957315444946},{"x":0.583193302154541,"y":0.1496437042951584},{"x":0.5798319578170776,"y":0.1496437042951584}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5798319578170776,0.13657957315444946,0.583193302154541,0.1496437042951584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.13657957315444946},{"x":0.5731092691421509,"y":0.13657957315444946},{"x":0.5731092691421509,"y":0.1496437042951584},{"x":0.5394958257675171,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.5394958257675171,0.13657957315444946,0.5731092691421509,0.1496437042951584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.1377672255039215},{"x":0.5394958257675171,"y":0.1377672255039215},{"x":0.5394958257675171,"y":0.15083135664463043},{"x":0.5361344814300537,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5361344814300537,0.1377672255039215,0.5394958257675171,0.15083135664463043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.15320664644241333},{"x":0.8554621934890747,"y":0.15320664644241333},{"x":0.8554621934890747,"y":0.1698337346315384},{"x":0.8168067336082458,"y":0.1698337346315384}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.8168067336082458,0.15320664644241333,0.8554621934890747,0.1698337346315384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.15320664644241333},{"x":0.8151260614395142,"y":0.15320664644241333},{"x":0.8151260614395142,"y":0.1698337346315384},{"x":0.8117647171020508,"y":0.1698337346315384}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8117647171020508,0.15320664644241333,0.8151260614395142,0.1698337346315384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.15320664644241333},{"x":0.8033613562583923,"y":0.15320664644241333},{"x":0.8033613562583923,"y":0.1698337346315384},{"x":0.756302535533905,"y":0.1698337346315384}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.756302535533905,0.15320664644241333,0.8033613562583923,0.1698337346315384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.15320664644241333},{"x":0.7495798468589783,"y":0.15320664644241333},{"x":0.7495798468589783,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7126050591468811,"y":0.1698337346315384}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.7126050591468811,0.15320664644241333,0.7495798468589783,0.1698337346315384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.15320664644241333},{"x":0.7042016983032227,"y":0.15320664644241333},{"x":0.7042016983032227,"y":0.1698337346315384},{"x":0.658823549747467,"y":0.1698337346315384}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.658823549747467,0.15320664644241333,0.7042016983032227,0.1698337346315384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.15320664644241333},{"x":0.6504201889038086,"y":0.15320664644241333},{"x":0.6504201889038086,"y":0.1698337346315384},{"x":0.6134454011917114,"y":0.1698337346315384}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.6134454011917114,0.15320664644241333,0.6504201889038086,0.1698337346315384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.15320664644241333},{"x":0.6084033846855164,"y":0.15320664644241333},{"x":0.6084033846855164,"y":0.1698337346315384},{"x":0.6016806960105896,"y":0.1698337346315384}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6016806960105896,0.15320664644241333,0.6084033846855164,0.1698337346315384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.15320664644241333},{"x":0.5949580073356628,"y":0.15320664644241333},{"x":0.5949580073356628,"y":0.1698337346315384},{"x":0.5697479248046875,"y":0.1698337346315384}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.5697479248046875,0.15320664644241333,0.5949580073356628,0.1698337346315384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.15320664644241333},{"x":0.5630252361297607,"y":0.15320664644241333},{"x":0.5630252361297607,"y":0.1698337346315384},{"x":0.5327731370925903,"y":0.1698337346315384}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.5327731370925903,0.15320664644241333,0.5630252361297607,0.1698337346315384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.15320664644241333},{"x":0.5327731370925903,"y":0.15320664644241333},{"x":0.5327731370925903,"y":0.1698337346315384},{"x":0.529411792755127,"y":0.1698337346315384}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.529411792755127,0.15320664644241333,0.5327731370925903,0.1698337346315384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.15320664644241333},{"x":0.5210084319114685,"y":0.15320664644241333},{"x":0.5210084319114685,"y":0.1698337346315384},{"x":0.5025210380554199,"y":0.1698337346315384}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳۷۸","boundary":[0.5025210380554199,0.15320664644241333,0.5210084319114685,0.1698337346315384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.15320664644241333},{"x":0.49915966391563416,"y":0.15320664644241333},{"x":0.49915966391563416,"y":0.1698337346315384},{"x":0.4957983195781708,"y":0.1698337346315384}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4957983195781708,0.15320664644241333,0.49915966391563416,0.1698337346315384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.831932783126831,"y":0.1698337346315384},{"x":0.8571428656578064,"y":0.1698337346315384},{"x":0.8571428656578064,"y":0.18289786577224731},{"x":0.831932783126831,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.831932783126831,0.1698337346315384,0.8571428656578064,0.18289786577224731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.1698337346315384},{"x":0.8252100944519043,"y":0.1698337346315384},{"x":0.8252100944519043,"y":0.18289786577224731},{"x":0.8218487501144409,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8218487501144409,0.1698337346315384,0.8252100944519043,0.18289786577224731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.1698337346315384},{"x":0.8117647171020508,"y":0.1698337346315384},{"x":0.8117647171020508,"y":0.18289786577224731},{"x":0.778151273727417,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۷۰۰۰","boundary":[0.778151273727417,0.1698337346315384,0.8117647171020508,0.18289786577224731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7714285850524902,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7714285850524902,"y":0.18289786577224731},{"x":0.7478991746902466,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.7478991746902466,0.1698337346315384,0.7714285850524902,0.18289786577224731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.1698337346315384},{"x":0.729411780834198,"y":0.1698337346315384},{"x":0.729411780834198,"y":0.18289786577224731},{"x":0.6252101063728333,"y":0.18171021342277527}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۰-۲۶۸-۷۳-964","boundary":[0.6252101063728333,0.1698337346315384,0.729411780834198,0.18289786577224731]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.13657957315444946},{"x":0.8554621934890747,"y":0.13420426845550537},{"x":0.8571428656578064,"y":0.18289786577224731},{"x":0.4957983195781708,"y":0.18408551812171936}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.49079831957817077,0.12957957315444946,0.8621428656578064,0.18989786577224732],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.1698337346315384},{"x":0.4084033668041229,"y":0.1698337346315384},{"x":0.4084033668041229,"y":0.18289786577224731},{"x":0.3613445460796356,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.3613445460796356,0.1698337346315384,0.4084033668041229,0.18289786577224731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.1698337346315384},{"x":0.3613445460796356,"y":0.1698337346315384},{"x":0.3613445460796356,"y":0.18289786577224731},{"x":0.35798320174217224,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.35798320174217224,0.1698337346315384,0.3613445460796356,0.18289786577224731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.1698337346315384},{"x":0.3512605130672455,"y":0.1698337346315384},{"x":0.3512605130672455,"y":0.18289786577224731},{"x":0.3361344635486603,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.3361344635486603,0.1698337346315384,0.3512605130672455,0.18289786577224731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.18646080791950226},{"x":0.8571428656578064,"y":0.18646080791950226},{"x":0.8571428656578064,"y":0.20071259140968323},{"x":0.8016806840896606,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.8016806840896606,0.18646080791950226,0.8571428656578064,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.18646080791950226},{"x":0.8033613562583923,"y":0.18646080791950226},{"x":0.8033613562583923,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7983193397521973,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7983193397521973,0.18646080791950226,0.8033613562583923,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7915966510772705,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7915966510772705,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.7848739624023438,0.18646080791950226,0.7915966510772705,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7764706015586853,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7764706015586853,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7714285850524902,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7714285850524902,0.18646080791950226,0.7764706015586853,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7647058963775635,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7647058963775635,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7596638798713684,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.7596638798713684,0.18646080791950226,0.7647058963775635,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7596638798713684,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7596638798713684,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7546218633651733,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7546218633651733,0.18646080791950226,0.7596638798713684,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7529411911964417,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7529411911964417,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7310924530029297,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7310924530029297,0.18646080791950226,0.7529411911964417,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7310924530029297,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7310924530029297,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6823529601097107,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.6823529601097107,0.1852731555700302,0.7310924530029297,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.1852731555700302},{"x":0.6789916157722473,"y":0.1852731555700302},{"x":0.6789916157722473,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6739495992660522,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6739495992660522,0.1852731555700302,0.6789916157722473,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.1852731555700302},{"x":0.658823549747467,"y":0.1852731555700302},{"x":0.658823549747467,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6521008610725403,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"&","boundary":[0.6521008610725403,0.1852731555700302,0.658823549747467,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13949580490589142,"y":0.18408551812171936},{"x":0.21176470816135406,"y":0.18408551812171936},{"x":0.21176470816135406,"y":0.19833728671073914},{"x":0.13949580490589142,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Mohammad","boundary":[0.13949580490589142,0.18408551812171936,0.21176470816135406,0.19833728671073914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2974790036678314,"y":0.1852731555700302},{"x":0.2974790036678314,"y":0.19952493906021118},{"x":0.2201680690050125,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Mohammadi","boundary":[0.2201680690050125,0.18408551812171936,0.2974790036678314,0.19952493906021118]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13949580490589142,"y":0.1698337346315384},{"x":0.8571428656578064,"y":0.17102137207984924},{"x":0.8571428656578064,"y":0.20071259140968323},{"x":0.13949580490589142,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.13449580490589141,0.16283373463153838,0.8621428656578064,0.20771259140968323],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.1852731555700302},{"x":0.3042016923427582,"y":0.1852731555700302},{"x":0.3042016923427582,"y":0.19952493906021118},{"x":0.2991596758365631,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.2991596758365631,0.1852731555700302,0.3042016923427582,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.1852731555700302},{"x":0.37142857909202576,"y":0.1852731555700302},{"x":0.37142857909202576,"y":0.19952493906021118},{"x":0.30924370884895325,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Ecological","boundary":[0.30924370884895325,0.1852731555700302,0.37142857909202576,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.1852731555700302},{"x":0.42352941632270813,"y":0.1852731555700302},{"x":0.42352941632270813,"y":0.19952493906021118},{"x":0.3815126121044159,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"regions","boundary":[0.3815126121044159,0.1852731555700302,0.42352941632270813,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.1852731555700302},{"x":0.4420168101787567,"y":0.1852731555700302},{"x":0.4420168101787567,"y":0.19952493906021118},{"x":0.4319327771663666,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"of","boundary":[0.4319327771663666,0.1852731555700302,0.4420168101787567,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.1852731555700302},{"x":0.47058823704719543,"y":0.1852731555700302},{"x":0.47058823704719543,"y":0.19952493906021118},{"x":0.44873949885368347,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Iran","boundary":[0.44873949885368347,0.1852731555700302,0.47058823704719543,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.1852731555700302},{"x":0.4789915978908539,"y":0.1852731555700302},{"x":0.4789915978908539,"y":0.19952493906021118},{"x":0.4739495813846588,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4739495813846588,0.1852731555700302,0.4789915978908539,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.1852731555700302},{"x":0.5462185144424438,"y":0.1852731555700302},{"x":0.5462185144424438,"y":0.19952493906021118},{"x":0.48403361439704895,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"vegetation","boundary":[0.48403361439704895,0.1852731555700302,0.5462185144424438,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.1852731555700302},{"x":0.5848739743232727,"y":0.1852731555700302},{"x":0.5848739743232727,"y":0.19952493906021118},{"x":0.5546218752861023,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"types","boundary":[0.5546218752861023,0.1852731555700302,0.5848739743232727,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.1852731555700302},{"x":0.6033613681793213,"y":0.1852731555700302},{"x":0.6033613681793213,"y":0.19952493906021118},{"x":0.5915966629981995,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"of","boundary":[0.5915966629981995,0.1852731555700302,0.6033613681793213,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.1852731555700302},{"x":0.6453781723976135,"y":0.1852731555700302},{"x":0.6453781723976135,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6084033846855164,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"khoor","boundary":[0.6084033846855164,0.1852731555700302,0.6453781723976135,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.2102137804031372},{"x":0.8554621934890747,"y":0.2102137804031372},{"x":0.8554621934890747,"y":0.22565320134162903},{"x":0.8134453892707825,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.8134453892707825,0.2102137804031372,0.8554621934890747,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8067227005958557,"y":0.2102137804031372},{"x":0.8100840449333191,"y":0.2102137804031372},{"x":0.8100840449333191,"y":0.22565320134162903},{"x":0.8067227005958557,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8067227005958557,0.2102137804031372,0.8100840449333191,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.2102137804031372},{"x":0.800000011920929,"y":0.2102137804031372},{"x":0.800000011920929,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7714285850524902,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7714285850524902,0.2102137804031372,0.800000011920929,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7630252242088318,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7630252242088318,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7394958138465881,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.7394958138465881,0.2102137804031372,0.7630252242088318,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7394958138465881,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7394958138465881,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7344537973403931,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7344537973403931,0.2102137804031372,0.7394958138465881,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7277311086654663,"y":0.22565320134162903},{"x":0.707563042640686,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.707563042640686,0.2102137804031372,0.7277311086654663,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7058823704719543,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6840336322784424,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6840336322784424,0.2102137804031372,0.7058823704719543,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6773109436035156,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6453781723976135,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6453781723976135,0.2102137804031372,0.6773109436035156,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6386554837226868,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6084033846855164,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.6084033846855164,0.2102137804031372,0.6386554837226868,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6016806960105896,"y":0.22565320134162903},{"x":0.578151285648346,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خور","boundary":[0.578151285648346,0.2102137804031372,0.6016806960105896,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.2102137804031372},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2102137804031372},{"x":0.5731092691421509,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5663865804672241,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5663865804672241,0.2102137804031372,0.5731092691421509,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.2102137804031372},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2102137804031372},{"x":0.5596638917922974,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5428571701049805,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نای","boundary":[0.5428571701049805,0.2102137804031372,0.5596638917922974,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.2102137804031372},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2102137804031372},{"x":0.5411764979362488,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5260504484176636,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بند","boundary":[0.5260504484176636,0.2102137804031372,0.5411764979362488,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.2102137804031372},{"x":0.5210084319114685,"y":0.2102137804031372},{"x":0.5210084319114685,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5159664154052734,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5159664154052734,0.2102137804031372,0.5210084319114685,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.2102137804031372},{"x":0.5159664154052734,"y":0.2102137804031372},{"x":0.5159664154052734,"y":0.22565320134162903},{"x":0.4722689092159271,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محدوده","boundary":[0.4722689092159271,0.2102137804031372,0.5159664154052734,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.2102137804031372},{"x":0.46554622054100037,"y":0.2102137804031372},{"x":0.46554622054100037,"y":0.22565320134162903},{"x":0.4420168101787567,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.4420168101787567,0.2102137804031372,0.46554622054100037,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.2102137804031372},{"x":0.4319327771663666,"y":0.2102137804031372},{"x":0.4319327771663666,"y":0.22565320134162903},{"x":0.4100840389728546,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چهار","boundary":[0.4100840389728546,0.2102137804031372,0.4319327771663666,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.2102137804031372},{"x":0.40672269463539124,"y":0.2102137804031372},{"x":0.40672269463539124,"y":0.22565320134162903},{"x":0.3848739564418793,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گوش","boundary":[0.3848739564418793,0.2102137804031372,0.40672269463539124,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.2102137804031372},{"x":0.36974790692329407,"y":0.2102137804031372},{"x":0.36974790692329407,"y":0.22565320134162903},{"x":0.3478991687297821,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خور","boundary":[0.3478991687297821,0.2102137804031372,0.36974790692329407,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.2102137804031372},{"x":0.34117648005485535,"y":0.2102137804031372},{"x":0.34117648005485535,"y":0.22565320134162903},{"x":0.3344537913799286,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3344537913799286,0.2102137804031372,0.34117648005485535,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.2102137804031372},{"x":0.3294117748737335,"y":0.2102137804031372},{"x":0.3294117748737335,"y":0.22565320134162903},{"x":0.31092438101768494,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نای","boundary":[0.31092438101768494,0.2102137804031372,0.3294117748737335,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.2102137804031372},{"x":0.3042016923427582,"y":0.2102137804031372},{"x":0.3042016923427582,"y":0.22565320134162903},{"x":0.29075631499290466,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بند","boundary":[0.29075631499290466,0.2102137804031372,0.3042016923427582,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.2102137804031372},{"x":0.2840336263179779,"y":0.2102137804031372},{"x":0.2840336263179779,"y":0.22565320134162903},{"x":0.27563026547431946,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.27563026547431946,0.2102137804031372,0.2840336263179779,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.2102137804031372},{"x":0.2689075767993927,"y":0.2102137804031372},{"x":0.2689075767993927,"y":0.22565320134162903},{"x":0.2369747906923294,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.2369747906923294,0.2102137804031372,0.2689075767993927,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2102137804031372},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2102137804031372},{"x":0.22857142984867096,"y":0.22565320134162903},{"x":0.21680672466754913,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"15","boundary":[0.21680672466754913,0.2102137804031372,0.22857142984867096,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2102137804031372},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2102137804031372},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22565320134162903},{"x":0.21344538033008575,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.21344538033008575,0.2102137804031372,0.21512605249881744,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.2102137804031372},{"x":0.21176470816135406,"y":0.2102137804031372},{"x":0.21176470816135406,"y":0.22565320134162903},{"x":0.17983193695545197,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"NI40","boundary":[0.17983193695545197,0.2102137804031372,0.21176470816135406,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.2102137804031372},{"x":0.17983193695545197,"y":0.2102137804031372},{"x":0.17983193695545197,"y":0.22565320134162903},{"x":0.1764705926179886,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.1764705926179886,0.2102137804031372,0.17983193695545197,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8100840449333191,"y":0.22684085369110107},{"x":0.853781521320343,"y":0.22565320134162903},{"x":0.8554621934890747,"y":0.23871733248233795},{"x":0.8117647171020508,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.8100840449333191,0.22684085369110107,0.8554621934890747,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.22802850604057312},{"x":0.8084033727645874,"y":0.22802850604057312},{"x":0.8100840449333191,"y":0.23990498483181},{"x":0.805042028427124,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.805042028427124,0.22802850604057312,0.8100840449333191,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7983193397521973,"y":0.22684085369110107},{"x":0.800000011920929,"y":0.23990498483181},{"x":0.7630252242088318,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.7613445520401001,0.22802850604057312,0.800000011920929,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7613445520401001,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7630252242088318,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7596638798713684,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7579832077026367,0.22921615839004517,0.7630252242088318,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.22921615839004517},{"x":0.75126051902771,"y":0.22921615839004517},{"x":0.75126051902771,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.7344537973403931,0.22921615839004517,0.75126051902771,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7327731251716614,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7310924530029297,0.22921615839004517,0.7327731251716614,0.2422802895307541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.826890766620636,"y":0.24346792697906494},{"x":0.8554621934890747,"y":0.24346792697906494},{"x":0.8554621934890747,"y":0.25890737771987915},{"x":0.826890766620636,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.826890766620636,0.24346792697906494,0.8554621934890747,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.24346792697906494},{"x":0.8201680779457092,"y":0.24346792697906494},{"x":0.8201680779457092,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7966386675834656,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.7966386675834656,0.24346792697906494,0.8201680779457092,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7966386675834656,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7966386675834656,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7915966510772705,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7915966510772705,0.24346792697906494,0.7966386675834656,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7848739624023438,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7848739624023438,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7647058963775635,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7647058963775635,0.24346792697906494,0.7848739624023438,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7613445520401001,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7613445520401001,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7411764860153198,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7411764860153198,0.24346792697906494,0.7613445520401001,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7344537973403931,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7344537973403931,"y":0.25890737771987915},{"x":0.702521026134491,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.702521026134491,0.24346792697906494,0.7344537973403931,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6941176652908325,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6941176652908325,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6655462384223938,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.6655462384223938,0.24346792697906494,0.6941176652908325,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.24346792697906494},{"x":0.658823549747467,"y":0.24346792697906494},{"x":0.658823549747467,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6352941393852234,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خور","boundary":[0.6352941393852234,0.24346792697906494,0.658823549747467,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6285714507102966,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6285714507102966,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6235294342041016,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6235294342041016,0.24346792697906494,0.6285714507102966,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6168067455291748,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6168067455291748,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6000000238418579,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نای","boundary":[0.6000000238418579,0.24346792697906494,0.6168067455291748,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5983193516731262,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5983193516731262,"y":0.25890737771987915},{"x":0.583193302154541,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بند","boundary":[0.583193302154541,0.24346792697906494,0.5983193516731262,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5764706134796143,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5764706134796143,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5731092691421509,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5731092691421509,0.24346792697906494,0.5764706134796143,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5747899413108826,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5747899413108826,"y":0.25890737771987915},{"x":0.529411792755127,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محدوده","boundary":[0.529411792755127,0.24346792697906494,0.5747899413108826,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5226891040802002,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5226891040802002,"y":0.25890737771987915},{"x":0.49915966391563416,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.49915966391563416,0.24346792697906494,0.5226891040802002,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.24346792697906494},{"x":0.4907563030719757,"y":0.24346792697906494},{"x":0.4907563030719757,"y":0.25890737771987915},{"x":0.46722689270973206,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چهار","boundary":[0.46722689270973206,0.24346792697906494,0.4907563030719757,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.24346792697906494},{"x":0.462184876203537,"y":0.24346792697906494},{"x":0.462184876203537,"y":0.25890737771987915},{"x":0.4436974823474884,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گوش","boundary":[0.4436974823474884,0.24346792697906494,0.462184876203537,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.24346792697906494},{"x":0.4268907606601715,"y":0.24346792697906494},{"x":0.4268907606601715,"y":0.25890737771987915},{"x":0.40336135029792786,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خور","boundary":[0.40336135029792786,0.24346792697906494,0.4268907606601715,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.24346792697906494},{"x":0.3983193337917328,"y":0.24346792697906494},{"x":0.3983193337917328,"y":0.25890737771987915},{"x":0.39159664511680603,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.39159664511680603,0.24346792697906494,0.3983193337917328,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.24346792697906494},{"x":0.3848739564418793,"y":0.24346792697906494},{"x":0.3848739564418793,"y":0.25890737771987915},{"x":0.3680672347545624,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نای","boundary":[0.3680672347545624,0.24346792697906494,0.3848739564418793,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.24346792697906494},{"x":0.3613445460796356,"y":0.24346792697906494},{"x":0.3613445460796356,"y":0.25890737771987915},{"x":0.3478991687297821,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بند","boundary":[0.3478991687297821,0.24346792697906494,0.3613445460796356,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.24346792697906494},{"x":0.34117648005485535,"y":0.24346792697906494},{"x":0.34117648005485535,"y":0.25890737771987915},{"x":0.3327731192111969,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3327731192111969,0.24346792697906494,0.34117648005485535,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.24346792697906494},{"x":0.32605043053627014,"y":0.24346792697906494},{"x":0.32605043053627014,"y":0.25890737771987915},{"x":0.29411765933036804,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.29411765933036804,0.24346792697906494,0.32605043053627014,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.24346792697906494},{"x":0.2857142984867096,"y":0.24346792697906494},{"x":0.2857142984867096,"y":0.25890737771987915},{"x":0.27563026547431946,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"15","boundary":[0.27563026547431946,0.24346792697906494,0.2857142984867096,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.24346792697906494},{"x":0.2722689211368561,"y":0.24346792697906494},{"x":0.2722689211368561,"y":0.25890737771987915},{"x":0.2689075767993927,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.2689075767993927,0.24346792697906494,0.2722689211368561,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.24346792697906494},{"x":0.2655462324619293,"y":0.24346792697906494},{"x":0.2655462324619293,"y":0.25890737771987915},{"x":0.2386554628610611,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"NI40","boundary":[0.2386554628610611,0.24346792697906494,0.2655462324619293,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.24346792697906494},{"x":0.23529411852359772,"y":0.24346792697906494},{"x":0.23529411852359772,"y":0.25890737771987915},{"x":0.23193277418613434,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.23193277418613434,0.24346792697906494,0.23529411852359772,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.26128265261650085},{"x":0.8571428656578064,"y":0.26128265261650085},{"x":0.8571428656578064,"y":0.275534451007843},{"x":0.8168067336082458,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8168067336082458,0.26128265261650085,0.8571428656578064,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.26128265261650085},{"x":0.8184874057769775,"y":0.26128265261650085},{"x":0.8184874057769775,"y":0.275534451007843},{"x":0.8134453892707825,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8134453892707825,0.26128265261650085,0.8184874057769775,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.26128265261650085},{"x":0.805042028427124,"y":0.26128265261650085},{"x":0.805042028427124,"y":0.275534451007843},{"x":0.7697479128837585,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پوشش","boundary":[0.7697479128837585,0.26128265261650085,0.805042028427124,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7630252242088318,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7630252242088318,"y":0.275534451007843},{"x":0.7310924530029297,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7310924530029297,0.26128265261650085,0.7630252242088318,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7243697643280029,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7243697643280029,"y":0.275534451007843},{"x":0.7176470756530762,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7176470756530762,0.26128265261650085,0.7243697643280029,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7109243869781494,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7109243869781494,"y":0.275534451007843},{"x":0.7042016983032227,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7042016983032227,0.26128265261650085,0.7109243869781494,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6991596817970276,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6991596817970276,"y":0.275534451007843},{"x":0.6756302714347839,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.6756302714347839,0.26128265261650085,0.6991596817970276,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6672269105911255,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6672269105911255,"y":0.275534451007843},{"x":0.6605042219161987,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6605042219161987,0.26128265261650085,0.6672269105911255,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.26128265261650085},{"x":0.653781533241272,"y":0.26128265261650085},{"x":0.653781533241272,"y":0.275534451007843},{"x":0.6470588445663452,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6470588445663452,0.26128265261650085,0.653781533241272,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6420168280601501,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6420168280601501,"y":0.275534451007843},{"x":0.6184874176979065,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خور","boundary":[0.6184874176979065,0.26128265261650085,0.6420168280601501,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6184874176979065,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6184874176979065,"y":0.275534451007843},{"x":0.6168067455291748,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6168067455291748,0.26128265261650085,0.6184874176979065,0.275534451007843]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.1852731555700302},{"x":0.8554621934890747,"y":0.18289786577224731},{"x":0.8571428656578064,"y":0.27672210335731506},{"x":0.1764705926179886,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.17147059261798858,0.1782731555700302,0.8621428656578064,0.28372210335731507],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.26128265261650085},{"x":0.529411792755127,"y":0.26128265261650085},{"x":0.529411792755127,"y":0.27672210335731506},{"x":0.489075630903244,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.489075630903244,0.26128265261650085,0.529411792755127,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.26128265261650085},{"x":0.4924369752407074,"y":0.26128265261650085},{"x":0.4924369752407074,"y":0.275534451007843},{"x":0.48739495873451233,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.48739495873451233,0.26128265261650085,0.4924369752407074,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.26128265261650085},{"x":0.4789915978908539,"y":0.26128265261650085},{"x":0.4789915978908539,"y":0.275534451007843},{"x":0.4436974823474884,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پوشش","boundary":[0.4436974823474884,0.26128265261650085,0.4789915978908539,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.26128265261650085},{"x":0.43697479367256165,"y":0.26128265261650085},{"x":0.43697479367256165,"y":0.275534451007843},{"x":0.40504202246665955,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.40504202246665955,0.26128265261650085,0.43697479367256165,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.2600950002670288},{"x":0.3983193337917328,"y":0.2600950002670288},{"x":0.3983193337917328,"y":0.27434679865837097},{"x":0.38823530077934265,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.38823530077934265,0.2600950002670288,0.3983193337917328,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.2600950002670288},{"x":0.3848739564418793,"y":0.26128265261650085},{"x":0.3848739564418793,"y":0.275534451007843},{"x":0.35966387391090393,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.35966387391090393,0.2600950002670288,0.3848739564418793,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.2600950002670288},{"x":0.3529411852359772,"y":0.2600950002670288},{"x":0.3529411852359772,"y":0.27434679865837097},{"x":0.3445378243923187,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.3445378243923187,0.2600950002670288,0.3529411852359772,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.2600950002670288},{"x":0.33949580788612366,"y":0.2600950002670288},{"x":0.33949580788612366,"y":0.27434679865837097},{"x":0.32268908619880676,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نای","boundary":[0.32268908619880676,0.2600950002670288,0.33949580788612366,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.2600950002670288},{"x":0.3193277418613434,"y":0.2600950002670288},{"x":0.3193277418613434,"y":0.27434679865837097},{"x":0.30588236451148987,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بند","boundary":[0.30588236451148987,0.2600950002670288,0.3193277418613434,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.27672210335731506},{"x":0.8571428656578064,"y":0.27672210335731506},{"x":0.8571428656578064,"y":0.29097387194633484},{"x":0.8235294222831726,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.8235294222831726,0.27672210335731506,0.8571428656578064,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.27672210335731506},{"x":0.8168067336082458,"y":0.27672210335731506},{"x":0.8168067336082458,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7831932902336121,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7831932902336121,0.27672210335731506,0.8168067336082458,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.27672210335731506},{"x":0.7848739624023438,"y":0.27672210335731506},{"x":0.7848739624023438,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7815126180648804,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7815126180648804,0.27672210335731506,0.7848739624023438,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.27672210335731506},{"x":0.7747899293899536,"y":0.27672210335731506},{"x":0.7747899293899536,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7394958138465881,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاشکی","boundary":[0.7394958138465881,0.27672210335731506,0.7747899293899536,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.27672210335731506},{"x":0.7361344695091248,"y":0.27672210335731506},{"x":0.7361344695091248,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7327731251716614,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7327731251716614,0.27672210335731506,0.7361344695091248,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.27672210335731506},{"x":0.7277311086654663,"y":0.27672210335731506},{"x":0.7277311086654663,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6957983374595642,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.6957983374595642,0.27672210335731506,0.7277311086654663,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6957983374595642,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6957983374595642,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6773109436035156,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تقی","boundary":[0.6773109436035156,0.27672210335731506,0.6957983374595642,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6739495992660522,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6739495992660522,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6689075827598572,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6689075827598572,0.27672210335731506,0.6739495992660522,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6621848940849304,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6621848940849304,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6352941393852234,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۵","boundary":[0.6352941393852234,0.27672210335731506,0.6621848940849304,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.27672210335731506},{"x":0.63193279504776,"y":0.27672210335731506},{"x":0.63193279504776,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6302521228790283,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6302521228790283,0.27672210335731506,0.63193279504776,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.2779097259044647},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2779097259044647},{"x":0.5680672526359558,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5361344814300537,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.5361344814300537,0.2779097259044647,0.5680672526359558,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.2779097259044647},{"x":0.529411792755127,"y":0.2779097259044647},{"x":0.529411792755127,"y":0.29097387194633484},{"x":0.49747899174690247,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.49747899174690247,0.2779097259044647,0.529411792755127,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.2779097259044647},{"x":0.49747899174690247,"y":0.2779097259044647},{"x":0.49747899174690247,"y":0.29097387194633484},{"x":0.4941176474094391,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4941176474094391,0.2779097259044647,0.49747899174690247,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.2779097259044647},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2779097259044647},{"x":0.48739495873451233,"y":0.29097387194633484},{"x":0.45546218752861023,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عباسی","boundary":[0.45546218752861023,0.2779097259044647,0.48739495873451233,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.2779097259044647},{"x":0.45378151535987854,"y":0.2779097259044647},{"x":0.45378151535987854,"y":0.29097387194633484},{"x":0.44873949885368347,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.44873949885368347,0.2779097259044647,0.45378151535987854,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.2779097259044647},{"x":0.4420168101787567,"y":0.2779097259044647},{"x":0.4420168101787567,"y":0.29097387194633484},{"x":0.40672269463539124,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مسعود","boundary":[0.40672269463539124,0.2779097259044647,0.4420168101787567,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.2779097259044647},{"x":0.40672269463539124,"y":0.2779097259044647},{"x":0.40672269463539124,"y":0.29097387194633484},{"x":0.40336135029792786,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.40336135029792786,0.2779097259044647,0.40672269463539124,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.2779097259044647},{"x":0.3932773172855377,"y":0.2779097259044647},{"x":0.3932773172855377,"y":0.29097387194633484},{"x":0.3680672347545624,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۱","boundary":[0.3680672347545624,0.2779097259044647,0.3932773172855377,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.294536828994751},{"x":0.8554621934890747,"y":0.294536828994751},{"x":0.8554621934890747,"y":0.3076009452342987},{"x":0.8235294222831726,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.8235294222831726,0.294536828994751,0.8554621934890747,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.294536828994751},{"x":0.8168067336082458,"y":0.294536828994751},{"x":0.8168067336082458,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7848739624023438,0.294536828994751,0.8168067336082458,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.294536828994751},{"x":0.7848739624023438,"y":0.294536828994751},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7815126180648804,0.294536828994751,0.7848739624023438,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.294536828994751},{"x":0.7747899293899536,"y":0.294536828994751},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"فیاض","boundary":[0.7546218633651733,0.294536828994751,0.7747899293899536,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.294536828994751},{"x":0.7445378303527832,"y":0.294536828994751},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7411764860153198,0.294536828994751,0.7445378303527832,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.294536828994751},{"x":0.7327731251716614,"y":0.294536828994751},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.7042016983032227,0.294536828994751,0.7327731251716614,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.294536828994751},{"x":0.702521026134491,"y":0.294536828994751},{"x":0.702521026134491,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6991596817970276,0.294536828994751,0.702521026134491,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.294536828994751},{"x":0.6907563209533691,"y":0.294536828994751},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۵","boundary":[0.6638655662536621,0.294536828994751,0.6907563209533691,0.3076009452342987]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.2600950002670288},{"x":0.8571428656578064,"y":0.264845609664917},{"x":0.8571428656578064,"y":0.30878859758377075},{"x":0.30588236451148987,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.30088236451148986,0.2530950002670288,0.8621428656578064,0.31578859758377076],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5714285969734192,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5411764979362488,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.5411764979362488,0.2921615242958069,0.5714285969734192,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5327731370925903,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5008403658866882,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.5008403658866882,0.2921615242958069,0.5327731370925903,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5025210380554199,"y":0.30878859758377075},{"x":0.49747899174690247,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.49747899174690247,0.2921615242958069,0.5025210380554199,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.2921615242958069},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2921615242958069},{"x":0.4907563030719757,"y":0.30878859758377075},{"x":0.45378151535987854,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موسسه","boundary":[0.45378151535987854,0.2921615242958069,0.4907563030719757,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.2921615242958069},{"x":0.4470588266849518,"y":0.2921615242958069},{"x":0.4470588266849518,"y":0.30878859758377075},{"x":0.4000000059604645,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.4000000059604645,0.2921615242958069,0.4470588266849518,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.2921615242958069},{"x":0.39159664511680603,"y":0.2921615242958069},{"x":0.39159664511680603,"y":0.30878859758377075},{"x":0.35630252957344055,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.35630252957344055,0.2921615242958069,0.39159664511680603,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.2921615242958069},{"x":0.3495798408985138,"y":0.2921615242958069},{"x":0.3495798408985138,"y":0.30878859758377075},{"x":0.34285715222358704,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.34285715222358704,0.2921615242958069,0.3495798408985138,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.2921615242958069},{"x":0.3361344635486603,"y":0.2921615242958069},{"x":0.3361344635486603,"y":0.30878859758377075},{"x":0.31092438101768494,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.31092438101768494,0.2921615242958069,0.3361344635486603,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.2921615242958069},{"x":0.3042016923427582,"y":0.2921615242958069},{"x":0.3042016923427582,"y":0.30878859758377075},{"x":0.27394959330558777,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.27394959330558777,0.2921615242958069,0.3042016923427582,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.3099762499332428},{"x":0.8554621934890747,"y":0.31116390228271484},{"x":0.8554621934890747,"y":0.32660332322120667},{"x":0.8386554718017578,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8403361439704895,0.3099762499332428,0.8554621934890747,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8067227005958557,"y":0.30878859758377075},{"x":0.8336134552955627,"y":0.3099762499332428},{"x":0.831932783126831,"y":0.3254156708717346},{"x":0.8067227005958557,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.8067227005958557,0.30878859758377075,0.831932783126831,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.30878859758377075},{"x":0.800000011920929,"y":0.30878859758377075},{"x":0.800000011920929,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.7714285850524902,0.30878859758377075,0.800000011920929,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7714285850524902,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7663865685462952,0.30878859758377075,0.7714285850524902,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7596638798713684,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":"عط","boundary":[0.7445378303527832,0.30878859758377075,0.7579832077026367,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7378151416778564,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.41999998688697815,"dir":"rtl","str":"3","boundary":[0.7327731251716614,0.30878859758377075,0.7378151416778564,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"م","boundary":[0.7277311086654663,0.3076009452342987,0.7327731251716614,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.7226890921592712,0.3076009452342987,0.7243697643280029,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"SB۶۳۲","boundary":[0.680672287940979,0.3076009452342987,0.7193277478218079,0.3242280185222626]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.2921615242958069},{"x":0.8554621934890747,"y":0.2921615242958069},{"x":0.8554621934890747,"y":0.32660332322120667},{"x":0.27394959330558777,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.26894959330558776,0.2851615242958069,0.8604621934890747,0.33360332322120667],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.5546218752861023,0.3123515546321869,0.5714285969734192,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.5226891040802002,0.3123515546321869,0.5478991866111755,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3230403661727905},{"x":0.489075630903244,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.489075630903244,0.31353920698165894,0.5159664154052734,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.31353920698165894},{"x":0.48403361439704895,"y":0.31353920698165894},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3230403661727905},{"x":0.48067227005958557,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.48067227005958557,0.31353920698165894,0.48403361439704895,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.32660332322120667},{"x":0.8554621934890747,"y":0.32660332322120667},{"x":0.8554621934890747,"y":0.34085512161254883},{"x":0.8235294222831726,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.8235294222831726,0.32660332322120667,0.8554621934890747,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.32660332322120667},{"x":0.8168067336082458,"y":0.32660332322120667},{"x":0.8168067336082458,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7747899293899536,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابخانه","boundary":[0.7747899293899536,0.32660332322120667,0.8168067336082458,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7680672407150269,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7680672407150269,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7546218633651733,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.7546218633651733,0.32660332322120667,0.7680672407150269,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.32660332322120667},{"x":0.75126051902771,"y":0.32660332322120667},{"x":0.75126051902771,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7462185025215149,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7462185025215149,0.32660332322120667,0.75126051902771,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7445378303527832,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7445378303527832,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۳۲۳۰۰-۸۵","boundary":[0.6739495992660522,0.3277909755706787,0.7445378303527832,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"م","boundary":[0.6672269105911255,0.3277909755706787,0.6705882549285889,0.3420427441596985]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.3123515546321869},{"x":0.8554621934890747,"y":0.3099762499332428},{"x":0.8554621934890747,"y":0.34085512161254883},{"x":0.48235294222831726,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.47567227005958557,0.3053515546321869,0.8604621934890747,0.34785512161254883],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کمیته","boundary":[0.5142857432365417,0.3479810059070587,0.5495798587799072,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.3479810059070587},{"x":0.507563054561615,"y":0.3479810059070587},{"x":0.507563054561615,"y":0.3622327744960785},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.44873949885368347,0.3479810059070587,0.507563054561615,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7798319458961487,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7798319458961487,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"محمدحسن","boundary":[0.7159664034843445,0.3693586587905884,0.7798319458961487,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عصاره","boundary":[0.6756302714347839,0.3693586587905884,0.7109243869781494,0.3824228048324585]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7798319458961487,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7798319458961487,"y":0.3824228048324585},{"x":0.44873949885368347,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.44373949885368347,0.3409810059070587,0.7848319458961487,0.3894228048324585],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.3693586587905884},{"x":0.31092438101768494,"y":0.3693586587905884},{"x":0.31092438101768494,"y":0.38361045718193054},{"x":0.27731093764305115,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهدی","boundary":[0.27899160981178284,0.3693586587905884,0.31092438101768494,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.3681710362434387},{"x":0.2722689211368561,"y":0.3681710362434387},{"x":0.2722689211368561,"y":0.3824228048324585},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرح","boundary":[0.2504201829433441,0.3681710362434387,0.2722689211368561,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.3681710362434387},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3681710362434387},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3824228048324585},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پور","boundary":[0.23361344635486603,0.3681710362434387,0.24873949587345123,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.3871733844280243},{"x":0.778151273727417,"y":0.3871733844280243},{"x":0.778151273727417,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خسرو","boundary":[0.7462185025215149,0.3871733844280243,0.778151273727417,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ثاقب","boundary":[0.7126050591468811,0.3871733844280243,0.7394958138465881,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.38598576188087463},{"x":0.707563042640686,"y":0.3871733844280243},{"x":0.707563042640686,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6773109436035156,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طالبی","boundary":[0.6773109436035156,0.38598576188087463,0.707563042640686,0.4002375304698944]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7798319458961487,"y":0.3776721954345703},{"x":0.778151273727417,"y":0.40142518281936646},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.22861344635486602,0.3611710362434387,0.783151273727417,0.40842518281936646],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.3871733844280243},{"x":0.31092438101768494,"y":0.38836103677749634},{"x":0.30924370884895325,"y":0.40142518281936646},{"x":0.2806722819805145,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پرویز","boundary":[0.2806722819805145,0.3871733844280243,0.30924370884895325,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.38598576188087463},{"x":0.27563026547431946,"y":0.3871733844280243},{"x":0.27394959330558777,"y":0.40142518281936646},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باباخانلو","boundary":[0.23361344635486603,0.38598576188087463,0.27394959330558777,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7680672407150269,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7680672407150269,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.7243697643280029,0.4049881100654602,0.7680672407150269,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4168646037578583},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسدی","boundary":[0.6873949766159058,0.4049881100654602,0.7193277478218079,0.4168646037578583]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7680672407150269,"y":0.4180522561073303},{"x":0.23193277418613434,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.22861344635486602,0.3789857618808746,0.7730672407150269,0.42505225610733033],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.40380048751831055},{"x":0.3126050531864166,"y":0.4026128351688385},{"x":0.3126050531864166,"y":0.4144892990589142},{"x":0.2806722819805145,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فاطمه","boundary":[0.2806722819805145,0.40380048751831055,0.3126050531864166,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.40380048751831055},{"x":0.27563026547431946,"y":0.40380048751831055},{"x":0.27731093764305115,"y":0.41567695140838623},{"x":0.24873949587345123,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سفید","boundary":[0.24873949587345123,0.40380048751831055,0.27731093764305115,0.41567695140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4049881100654602},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4049881100654602},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4168646037578583},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کن","boundary":[0.23193277418613434,0.4049881100654602,0.24537815153598785,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4370546340942383},{"x":0.729411780834198,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمود","boundary":[0.7310924530029297,0.42399048805236816,0.7647058963775635,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7243697643280029,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7243697643280029,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6957983374595642,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معلمی","boundary":[0.6974790096282959,0.4228028357028961,0.7243697643280029,0.43586698174476624]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7647058963775635,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4370546340942383},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.22693277418613433,0.39680048751831054,0.7713865685462952,0.4440546340942383],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.42399048805236816},{"x":0.3478991687297821,"y":0.42399048805236816},{"x":0.3478991687297821,"y":0.4370546340942383},{"x":0.32605043053627014,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.32605043053627014,0.42399048805236816,0.3478991687297821,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.4228028357028961},{"x":0.3210084140300751,"y":0.42399048805236816},{"x":0.3210084140300751,"y":0.4370546340942383},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محسن","boundary":[0.2823529541492462,0.4228028357028961,0.3210084140300751,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.4228028357028961},{"x":0.27563026547431946,"y":0.4228028357028961},{"x":0.27563026547431946,"y":0.4370546340942383},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صادقیان","boundary":[0.23025210201740265,0.4228028357028961,0.27563026547431946,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19495798647403717,"y":0.4228028357028961},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4228028357028961},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4370546340942383},{"x":0.19495798647403717,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطهر","boundary":[0.19495798647403717,0.4228028357028961,0.22521008551120758,0.4370546340942383]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19495798647403717,"y":0.4228028357028961},{"x":0.3478991687297821,"y":0.42399048805236816},{"x":0.3478991687297821,"y":0.4370546340942383},{"x":0.19495798647403717,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.18995798647403717,0.4158028357028961,0.3528991687297821,0.4440546340942383],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.2992874085903168},{"x":0.3495798408985138,"y":0.2992874085903168},{"x":0.3495798408985138,"y":0.3052256405353546},{"x":0.34285715222358704,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"9","boundary":[0.34285715222358704,0.2992874085903168,0.3495798408985138,0.3052256405353546]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.2992874085903168},{"x":0.3495798408985138,"y":0.2992874085903168},{"x":0.3495798408985138,"y":0.3052256405353546},{"x":0.34285715222358704,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.33785715222358703,0.29228740859031677,0.3545798408985138,0.3122256405353546],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.31116390228271484},{"x":0.4739495813846588,"y":0.31116390228271484},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3194774389266968},{"x":0.39159664511680603,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.6000000238418579,"str":"۹۳۰/۹۹۰۹۵۵","boundary":[0.39159664511680603,0.31116390228271484,0.4739495813846588,0.3194774389266968]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.31116390228271484},{"x":0.4739495813846588,"y":0.31116390228271484},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3194774389266968},{"x":0.39159664511680603,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.386596645116806,0.30416390228271484,0.4789495813846588,0.3264774389266968],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.4406175911426544},{"x":0.831932783126831,"y":0.4406175911426544},{"x":0.831932783126831,"y":0.450118750333786},{"x":0.7798319458961487,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسنامه","boundary":[0.7798319458961487,0.4406175911426544,0.831932783126831,0.450118750333786]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.4406175911426544},{"x":0.831932783126831,"y":0.4406175911426544},{"x":0.831932783126831,"y":0.450118750333786},{"x":0.7798319458961487,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7748319458961487,0.4336175911426544,0.8369327831268311,0.457118750333786],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.48812350630760193},{"x":0.8302521109580994,"y":0.48812350630760193},{"x":0.831932783126831,"y":0.5023753046989441},{"x":0.8151260614395142,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.8151260614395142,0.48812350630760193,0.831932783126831,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.489311158657074},{"x":0.8134453892707825,"y":0.48812350630760193},{"x":0.8134453892707825,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7764706015586853,0.489311158657074,0.8134453892707825,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.5095011591911316},{"x":0.8302521109580994,"y":0.5095011591911316},{"x":0.831932783126831,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأليف","boundary":[0.7915966510772705,0.5095011591911316,0.831932783126831,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.5368170738220215},{"x":0.8336134552955627,"y":0.5380047559738159},{"x":0.8336134552955627,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.7764706015586853,0.5368170738220215,0.8336134552955627,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.7344537973403931,0.5368170738220215,0.7630252242088318,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8067227005958557,"y":0.5605700612068176},{"x":0.831932783126831,"y":0.5605700612068176},{"x":0.8336134552955627,"y":0.5771971344947815},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.8067227005958557,0.5605700612068176,0.8336134552955627,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7966386675834656,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7966386675834656,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.7798319458961487,0.5617577433586121,0.7966386675834656,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.5843230485916138},{"x":0.8302521109580994,"y":0.5843230485916138},{"x":0.8302521109580994,"y":0.599762499332428},{"x":0.8201680779457092,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8201680779457092,0.5843230485916138,0.8302521109580994,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.5843230485916138},{"x":0.8134453892707825,"y":0.5831353664398193},{"x":0.8134453892707825,"y":0.599762499332428},{"x":0.75126051902771,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.75126051902771,0.5843230485916138,0.8134453892707825,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.6080760359764099},{"x":0.8302521109580994,"y":0.6080760359764099},{"x":0.8302521109580994,"y":0.6235154271125793},{"x":0.805042028427124,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.805042028427124,0.6080760359764099,0.8302521109580994,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7966386675834656,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7966386675834656,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.756302535533905,0.6092636585235596,0.7966386675834656,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.6306413412094116},{"x":0.831932783126831,"y":0.6306413412094116},{"x":0.831932783126831,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7966386675834656,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوبت","boundary":[0.7966386675834656,0.6306413412094116,0.831932783126831,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7529411911964417,0.6306413412094116,0.7882353067398071,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.6555819511413574},{"x":0.831932783126831,"y":0.6555819511413574},{"x":0.831932783126831,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.7714285850524902,0.6555819511413574,0.831932783126831,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.6805225610733032},{"x":0.831932783126831,"y":0.6805225610733032},{"x":0.831932783126831,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چاپخانه","boundary":[0.7798319458961487,0.6805225610733032,0.831932783126831,0.6959620118141174]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9300000071525574},{"languageCode":"ar","confidence":0.07000000029802322}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.48812350630760193},{"x":0.8336134552955627,"y":0.48812350630760193},{"x":0.8369747996330261,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7277731251716614,0.4811235063076019,0.8419747996330261,0.7029620118141174],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7042016983032227,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5071259140968323},{"x":0.702521026134491,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.702521026134491,0.48812350630760193,0.7042016983032227,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6941176652908325,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.6638655662536621,0.48812350630760193,0.6941176652908325,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6554622054100037,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5071259140968323},{"x":0.605042040348053,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.605042040348053,0.48812350630760193,0.6554622054100037,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5966386795043945,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مناطق","boundary":[0.5579832196235657,0.48812350630760193,0.5966386795043945,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5495798587799072,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5071259140968323},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اکولوژیک","boundary":[0.48235294222831726,0.48812350630760193,0.5495798587799072,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.48812350630760193},{"x":0.4739495813846588,"y":0.48812350630760193},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5071259140968323},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.43529412150382996,0.48812350630760193,0.4739495813846588,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.48812350630760193},{"x":0.43529412150382996,"y":0.48812350630760193},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5071259140968323},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4302521049976349,0.48812350630760193,0.43529412150382996,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.48812350630760193},{"x":0.42352941632270813,"y":0.48812350630760193},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5071259140968323},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.40336135029792786,0.48812350630760193,0.42352941632270813,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.48812350630760193},{"x":0.39159664511680603,"y":0.48812350630760193},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5071259140968323},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.37310925126075745,0.48812350630760193,0.39159664511680603,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.48812350630760193},{"x":0.35966387391090393,"y":0.48812350630760193},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5071259140968323},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.3210084140300751,0.48812350630760193,0.35966387391090393,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.48812350630760193},{"x":0.3126050531864166,"y":0.48812350630760193},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5071259140968323},{"x":0.27731093764305115,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.27731093764305115,0.48812350630760193,0.3126050531864166,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.48812350630760193},{"x":0.2689075767993927,"y":0.48812350630760193},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5071259140968323},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خور","boundary":[0.2386554628610611,0.48812350630760193,0.2689075767993927,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.48812350630760193},{"x":0.23193277418613434,"y":0.48812350630760193},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5071259140968323},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.22521008551120758,0.48812350630760193,0.23193277418613434,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19663865864276886,"y":0.48812350630760193},{"x":0.21680672466754913,"y":0.48812350630760193},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5071259140968323},{"x":0.19663865864276886,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نای","boundary":[0.19663865864276886,0.48812350630760193,0.21680672466754913,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.48812350630760193},{"x":0.1882352977991104,"y":0.48812350630760193},{"x":0.1882352977991104,"y":0.5071259140968323},{"x":0.16974790394306183,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بند","boundary":[0.16974790394306183,0.48812350630760193,0.1882352977991104,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5273159146308899},{"x":0.702521026134491,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.702521026134491,0.5142517685890198,0.7042016983032227,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.653781533241272,0.5154394507408142,0.6941176652908325,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمدی","boundary":[0.5915966629981995,0.5166270732879639,0.6470588445663452,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5522565245628357},{"x":0.702521026134491,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.702521026134491,0.5368170738220215,0.7042016983032227,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.653781533241272,0.5380047559738159,0.6941176652908325,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیاض","boundary":[0.6067227125167847,0.5380047559738159,0.6470588445663452,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5783848166465759},{"x":0.702521026134491,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.702521026134491,0.5629453659057617,0.7042016983032227,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.6689075827598572,0.5617577433586121,0.6941176652908325,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5617577433586121},{"x":0.658823549747467,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محسن","boundary":[0.6151260733604431,0.5617577433586121,0.658823549747467,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صادقیان","boundary":[0.5512605309486389,0.5617577433586121,0.6067227125167847,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5771971344947815},{"x":0.507563054561615,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطهر","boundary":[0.5092437267303467,0.5605700612068176,0.5428571701049805,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6033254265785217},{"x":0.702521026134491,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.702521026134491,0.5819477438926697,0.7042016983032227,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6453781723976135,0.5819477438926697,0.6941176652908325,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5764706134796143,0.5819477438926697,0.6369748115539551,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.5210084319114685,0.5819477438926697,0.5680672526359558,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5042017102241516,0.5819477438926697,0.5126050710678101,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.5819477438926697},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5819477438926697},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6033254265785217},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.4638655483722687,0.5819477438926697,0.49747899174690247,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.5819477438926697},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5819477438926697},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6033254265785217},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.4151260554790497,0.5819477438926697,0.45546218752861023,0.6033254265785217]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7042016983032227,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6033254265785217},{"x":0.16974790394306183,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.16474790394306182,0.4811235063076019,0.7092016983032227,0.6103254265785217],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۸۵","boundary":[0.6571428775787354,0.6092636585235596,0.6924369931221008,0.6211401224136353]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6211401224136353},{"x":0.702521026134491,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.949999988079071,"str":":","boundary":[0.702521026134491,0.6104512810707092,0.7042016983032227,0.6211401224136353]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.6521428775787353,0.6022636585235596,0.7092016983032227,0.6281401224136353],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6318289637565613},{"x":0.702521026134491,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7042016983032227,"y":0.646080732345581},{"x":0.702521026134491,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.702521026134491,0.6318289637565613,0.7042016983032227,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6941176652908325,"y":0.646080732345581},{"x":0.6705882549285889,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6705882549285889,0.6318289637565613,0.6941176652908325,0.646080732345581]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6318289637565613},{"x":0.702521026134491,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7042016983032227,"y":0.646080732345581},{"x":0.6705882549285889,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6655882549285889,0.6248289637565613,0.7092016983032227,0.6530807323455811],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.4099999964237213,"dir":"ltr","str":"T","boundary":[0.6571428775787354,0.6567695736885071,0.6605042219161987,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.18000000715255737,"dir":"ltr","str":"...","boundary":[0.6672269105911255,0.6567695736885071,0.6907563209533691,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6686460971832275},{"x":0.702521026134491,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.702521026134491,0.6567695736885071,0.7042016983032227,0.6686460971832275]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.3400000035762787,"boundary":[0.6521428775787353,0.6497695736885071,0.7092016983032227,0.6756460971832275],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دفتر","boundary":[0.6705882549285889,0.6769596338272095,0.6974790096282959,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خدمات","boundary":[0.6067227125167847,0.6769596338272095,0.6621848940849304,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6971496343612671},{"x":0.529411792755127,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تکنولوژی","boundary":[0.529411792755127,0.6769596338272095,0.5983193516731262,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6971496343612671},{"x":0.462184876203537,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آموزشی","boundary":[0.462184876203537,0.6769596338272095,0.5193277597427368,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.6769596338272095},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6769596338272095},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6971496343612671},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.44873949885368347,0.6769596338272095,0.4571428596973419,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.6769596338272095},{"x":0.440336138010025,"y":0.6769596338272095},{"x":0.440336138010025,"y":0.6971496343612671},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.41680672764778137,0.6769596338272095,0.440336138010025,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.6769596338272095},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6769596338272095},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6971496343612671},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.35630252957344055,0.6769596338272095,0.4084033668041229,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.6769596338272095},{"x":0.3478991687297821,"y":0.6769596338272095},{"x":0.3478991687297821,"y":0.6971496343612671},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.27563026547431946,0.6769596338272095,0.3478991687297821,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7197149395942688},{"x":0.680672287940979,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"کرج","boundary":[0.680672287940979,0.7019002437591553,0.7042016983032227,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6722689270973206,0.7019002437591553,0.6773109436035156,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ماهدشت","boundary":[0.6252101063728333,0.7019002437591553,0.6705882549285889,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6201680898666382,0.7019002437591553,0.6252101063728333,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کیلومتر","boundary":[0.5747899413108826,0.7019002437591553,0.6134454011917114,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۷-","boundary":[0.5529412031173706,0.7019002437591553,0.5680672526359558,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7197149395942688},{"x":0.507563054561615,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معاونت","boundary":[0.507563054561615,0.7019002437591553,0.5478991866111755,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7197149395942688},{"x":0.462184876203537,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.462184876203537,0.7019002437591553,0.5008403658866882,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.7019002437591553},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7019002437591553},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7197149395942688},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.44873949885368347,0.7019002437591553,0.45546218752861023,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.7019002437591553},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7019002437591553},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7197149395942688},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تجهیز","boundary":[0.4117647111415863,0.7019002437591553,0.4420168101787567,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.7019002437591553},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7019002437591553},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7197149395942688},{"x":0.37310925126075745,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیروی","boundary":[0.37310925126075745,0.7019002437591553,0.40504202246665955,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.7019002437591553},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7019002437591553},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7197149395942688},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.33781513571739197,0.7019002437591553,0.3663865625858307,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.7019002437591553},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7019002437591553},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7197149395942688},{"x":0.3294117748737335,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3294117748737335,0.7019002437591553,0.3327731192111969,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.7019002437591553},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7019002437591553},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7197149395942688},{"x":0.3008403480052948,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دفتر","boundary":[0.3008403480052948,0.7019002437591553,0.32268908619880676,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.7019002437591553},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7019002437591553},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7197149395942688},{"x":0.2537815272808075,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خدمات","boundary":[0.2537815272808075,0.7019002437591553,0.29411765933036804,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19495798647403717,"y":0.7019002437591553},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7019002437591553},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7197149395942688},{"x":0.19495798647403717,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تکنولوژی","boundary":[0.19495798647403717,0.7019002437591553,0.24705882370471954,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آموزشی","boundary":[0.6638655662536621,0.7197149395942688,0.7042016983032227,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6571428775787354,0.7197149395942688,0.6605042219161987,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6504201889038086,"y":0.735154390335083},{"x":0.6302521228790283,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6302521228790283,0.7209026217460632,0.6504201889038086,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6252101063728333,"y":0.735154390335083},{"x":0.5848739743232727,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.5848739743232727,0.7209026217460632,0.6252101063728333,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.7209026217460632},{"x":0.578151285648346,"y":0.7209026217460632},{"x":0.578151285648346,"y":0.735154390335083},{"x":0.5260504484176636,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.5260504484176636,0.7209026217460632,0.578151285648346,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7553443908691406},{"x":0.702521026134491,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.702521026134491,0.7410926222801208,0.7042016983032227,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۷۰۰۰","boundary":[0.6470588445663452,0.7410926222801208,0.6890756487846375,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.6084033846855164,0.7410926222801208,0.6369748115539551,0.7553443908691406]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19495798647403717,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7553443908691406},{"x":0.19495798647403717,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.18995798647403717,0.6699596338272095,0.7092016983032227,0.7623443908691406],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.7410926222801208},{"x":0.831932783126831,"y":0.7422803044319153},{"x":0.831932783126831,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"قیمت","boundary":[0.7949579954147339,0.7410926222801208,0.831932783126831,0.7577196955680847]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.7636579275131226},{"x":0.831932783126831,"y":0.7636579275131226},{"x":0.831932783126831,"y":0.7779097557067871},{"x":0.800000011920929,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"شایک","boundary":[0.7983193397521973,0.7636579275131226,0.831932783126831,0.7779097557067871]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.7410926222801208},{"x":0.831932783126831,"y":0.7422803044319153},{"x":0.831932783126831,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.7882773232460022,0.7340926222801208,0.8369327831268311,0.7860973782539368],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.764845609664917},{"x":0.5899159908294678,"y":0.764845609664917},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7779097557067871},{"x":0.561344563961029,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.699999988079071,"str":"۹۹۶","boundary":[0.561344563961029,0.764845609664917,0.5899159908294678,0.7779097557067871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.764845609664917},{"x":0.6000000238418579,"y":0.764845609664917},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"-","boundary":[0.5949580073356628,0.764845609664917,0.6000000238418579,0.7779097557067871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.764845609664917},{"x":0.6941176652908325,"y":0.764845609664917},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"۷۳-۲۸-۰","boundary":[0.6134454011917114,0.764845609664917,0.6941176652908325,0.7779097557067871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.764845609664917},{"x":0.7042016983032227,"y":0.764845609664917},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7779097557067871},{"x":0.702521026134491,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":":","boundary":[0.702521026134491,0.764845609664917,0.7042016983032227,0.7779097557067871]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.764845609664917},{"x":0.7042016983032227,"y":0.764845609664917},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7779097557067871},{"x":0.561344563961029,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.556344563961029,0.757845609664917,0.7092016983032227,0.7849097557067871],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/c8551ea20bb507a9/pages/hbNozdTQkoraUlNd-sec.webp","jpeg":"/storage/books/c8551ea20bb507a9/pages/wCjayoVjbGVkmEiR.jpg","blurred":"/storage/books/c8551ea20bb507a9/pages/oYFlPPfVXycBgKGd.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0002740625744106389,0.00016658956591137232,0.9985820916440307,0.9989098261971372]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.1472684144973755},{"x":0.5630252361297607,"y":0.14845605194568634},{"x":0.561344563961029,"y":0.1650831401348114},{"x":0.49915966391563416,"y":0.1650831401348114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5008403658866882,0.1472684144973755,0.561344563961029,0.1650831401348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.1472684144973755},{"x":0.4907563030719757,"y":0.1472684144973755},{"x":0.4907563030719757,"y":0.1650831401348114},{"x":0.43697479367256165,"y":0.1650831401348114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.43865546584129333,0.1472684144973755,0.4907563030719757,0.1650831401348114]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.1472684144973755},{"x":0.5630252361297607,"y":0.14845605194568634},{"x":0.561344563961029,"y":0.16627077758312225},{"x":0.43697479367256165,"y":0.1650831401348114}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.43365546584129333,0.14026841449737548,0.5663445639610291,0.17327077758312226],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.18883609771728516},{"x":0.831932783126831,"y":0.18883609771728516},{"x":0.831932783126831,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7932773232460022,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7932773232460022,0.18883609771728516,0.831932783126831,0.20427553355693817]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.18883609771728516},{"x":0.831932783126831,"y":0.18883609771728516},{"x":0.831932783126831,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7932773232460022,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7882773232460022,0.18183609771728515,0.8369327831268311,0.21127553355693818],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16806723177433014,"y":0.1876484602689743},{"x":0.21176470816135406,"y":0.18883609771728516},{"x":0.21176470816135406,"y":0.20071259140968323},{"x":0.16806723177433014,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"صفحه","boundary":[0.16806723177433014,0.1876484602689743,0.21176470816135406,0.20071259140968323]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16806723177433014,"y":0.1876484602689743},{"x":0.21176470816135406,"y":0.18883609771728516},{"x":0.21176470816135406,"y":0.20071259140968323},{"x":0.16806723177433014,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.16306723177433013,0.1806484602689743,0.21676470816135407,0.20771259140968323],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.21852731704711914},{"x":0.831932783126831,"y":0.21852731704711914},{"x":0.831932783126831,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7932773232460022,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7932773232460022,0.21852731704711914,0.831932783126831,0.22921615839004517]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.21852731704711914},{"x":0.831932783126831,"y":0.21852731704711914},{"x":0.831932783126831,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7932773232460022,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7882773232460022,0.21152731704711913,0.8369327831268311,0.23621615839004517],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18655462563037872,"y":0.21852731704711914},{"x":0.1882352977991104,"y":0.21852731704711914},{"x":0.1899159699678421,"y":0.22802850604057312},{"x":0.18655462563037872,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱","boundary":[0.18655462563037872,0.21852731704711914,0.1899159699678421,0.22802850604057312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18655462563037872,"y":0.21852731704711914},{"x":0.1882352977991104,"y":0.21852731704711914},{"x":0.1899159699678421,"y":0.22802850604057312},{"x":0.18655462563037872,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.18155462563037872,0.21152731704711913,0.1949159699678421,0.23502850604057313],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18655462563037872,"y":0.24703088402748108},{"x":0.1899159699678421,"y":0.24584323167800903},{"x":0.1915966421365738,"y":0.25653207302093506},{"x":0.1882352977991104,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲","boundary":[0.18655462563037872,0.24703088402748108,0.1915966421365738,0.25653207302093506]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18655462563037872,"y":0.24703088402748108},{"x":0.1899159699678421,"y":0.24584323167800903},{"x":0.1915966421365738,"y":0.25653207302093506},{"x":0.1882352977991104,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.18155462563037872,0.24003088402748107,0.1965966421365738,0.26353207302093506],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18319328129291534,"y":0.27434679865837097},{"x":0.19327731430530548,"y":0.27434679865837097},{"x":0.19327731430530548,"y":0.28384798765182495},{"x":0.18319328129291534,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"۸","boundary":[0.18319328129291534,0.27434679865837097,0.19327731430530548,0.28384798765182495]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18319328129291534,"y":0.27434679865837097},{"x":0.19327731430530548,"y":0.27434679865837097},{"x":0.19327731430530548,"y":0.28384798765182495},{"x":0.18319328129291534,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.17819328129291534,0.26734679865837097,0.19827731430530549,0.29084798765182496],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.244655579328537},{"x":0.8302521109580994,"y":0.244655579328537},{"x":0.831932783126831,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7865546345710754,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"چکیده","boundary":[0.7865546345710754,0.244655579328537,0.831932783126831,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.27078384160995483},{"x":0.8285714387893677,"y":0.27078384160995483},{"x":0.8285714387893677,"y":0.29097387194633484},{"x":0.8117647171020508,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"1-","boundary":[0.8117647171020508,0.27078384160995483,0.8285714387893677,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.27078384160995483},{"x":0.805042028427124,"y":0.27078384160995483},{"x":0.805042028427124,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7613445520401001,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.7613445520401001,0.27078384160995483,0.805042028427124,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7529411911964417,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7529411911964417,"y":0.29097387194633484},{"x":0.707563042640686,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اساسی","boundary":[0.707563042640686,0.27078384160995483,0.7529411911964417,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6991596817970276,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6991596817970276,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6689075827598572,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.6689075827598572,0.27078384160995483,0.6991596817970276,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6605042219161987,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6605042219161987,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6084033846855164,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.6084033846855164,0.27078384160995483,0.6605042219161987,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6000000238418579,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6000000238418579,"y":0.29097387194633484},{"x":0.561344563961029,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مناطق","boundary":[0.561344563961029,0.27078384160995483,0.6000000238418579,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5512605309486389,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5512605309486389,"y":0.29097387194633484},{"x":0.48403361439704895,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اکولوژیک","boundary":[0.48403361439704895,0.27078384160995483,0.5512605309486389,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.27078384160995483},{"x":0.4773109257221222,"y":0.27078384160995483},{"x":0.4773109257221222,"y":0.29097387194633484},{"x":0.43865546584129333,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.43865546584129333,0.27078384160995483,0.4773109257221222,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.2992874085903168},{"x":0.8302521109580994,"y":0.2992874085903168},{"x":0.8302521109580994,"y":0.31591448187828064},{"x":0.8134453892707825,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.8117647171020508,0.2992874085903168,0.8302521109580994,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.3004750609397888},{"x":0.805042028427124,"y":0.2992874085903168},{"x":0.805042028427124,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7680672407150269,0.3004750609397888,0.805042028427124,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7613445520401001,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7159664034843445,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.7142857313156128,0.30166271328926086,0.7613445520401001,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.3277909755706787},{"x":0.8285714387893677,"y":0.32660332322120667},{"x":0.8285714387893677,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7915966510772705,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۱-","boundary":[0.7915966510772705,0.3277909755706787,0.8285714387893677,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.7428571581840515,0.3277909755706787,0.7848739624023438,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3456057012081146},{"x":0.680672287940979,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدماتی","boundary":[0.680672287940979,0.32897862792015076,0.7344537973403931,0.3456057012081146]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.25059381127357483},{"x":0.8302521109580994,"y":0.244655579328537},{"x":0.8336134552955627,"y":0.3444180488586426},{"x":0.440336138010025,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.43197479367256164,0.24359381127357482,0.8386134552955627,0.3514180488586426],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18487395346164703,"y":0.30166271328926086},{"x":0.1899159699678421,"y":0.30166271328926086},{"x":0.1915966421365738,"y":0.3123515546321869},{"x":0.18655462563037872,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"۹","boundary":[0.18487395346164703,0.30166271328926086,0.1915966421365738,0.3123515546321869]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18487395346164703,"y":0.30166271328926086},{"x":0.1899159699678421,"y":0.30166271328926086},{"x":0.1915966421365738,"y":0.3123515546321869},{"x":0.18655462563037872,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.17987395346164703,0.29466271328926086,0.1965966421365738,0.3193515546321869],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18319328129291534,"y":0.3301662802696228},{"x":0.1899159699678421,"y":0.32897862792015076},{"x":0.1915966421365738,"y":0.3396674692630768},{"x":0.18655462563037872,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"۹","boundary":[0.18319328129291534,0.3301662802696228,0.1915966421365738,0.3396674692630768]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18319328129291534,"y":0.3301662802696228},{"x":0.1899159699678421,"y":0.32897862792015076},{"x":0.1915966421365738,"y":0.3396674692630768},{"x":0.18655462563037872,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.17819328129291534,0.3231662802696228,0.1965966421365738,0.3466674692630768],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18319328129291534,"y":0.35866984724998474},{"x":0.1882352977991104,"y":0.3574821949005127},{"x":0.19327731430530548,"y":0.3681710362434387},{"x":0.18655462563037872,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۹","boundary":[0.18319328129291534,0.35866984724998474,0.19327731430530548,0.3681710362434387]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18319328129291534,"y":0.35866984724998474},{"x":0.1882352977991104,"y":0.3574821949005127},{"x":0.19327731430530548,"y":0.3681710362434387},{"x":0.18655462563037872,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.17819328129291534,0.35166984724998473,0.19827731430530549,0.3751710362434387],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18319328129291534,"y":0.38598576188087463},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3847981095314026},{"x":0.1915966421365738,"y":0.39429929852485657},{"x":0.18655462563037872,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.47999998927116394,"str":"۹","boundary":[0.18319328129291534,0.38598576188087463,0.1915966421365738,0.39429929852485657]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18319328129291534,"y":0.38598576188087463},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3847981095314026},{"x":0.1915966421365738,"y":0.39429929852485657},{"x":0.18655462563037872,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"ltr","boundary":[0.17819328129291534,0.3789857618808746,0.1965966421365738,0.4012992985248566],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18151260912418365,"y":0.4133016765117645},{"x":0.19327731430530548,"y":0.4121140241622925},{"x":0.19495798647403717,"y":0.4228028357028961},{"x":0.18319328129291534,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۰","boundary":[0.18151260912418365,0.4133016765117645,0.19495798647403717,0.4228028357028961]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18151260912418365,"y":0.4133016765117645},{"x":0.19327731430530548,"y":0.4121140241622925},{"x":0.19495798647403717,"y":0.4228028357028961},{"x":0.18319328129291534,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.17651260912418365,0.4063016765117645,0.19995798647403717,0.4298028357028961],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.35629454255104065},{"x":0.8302521109580994,"y":0.35629454255104065},{"x":0.8302521109580994,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7915966510772705,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۲-","boundary":[0.7915966510772705,0.35629454255104065,0.8302521109580994,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.7428571581840515,0.3574821949005127,0.7848739624023438,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7344537973403931,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6773109436035156,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالعات","boundary":[0.6773109436035156,0.3574821949005127,0.7344537973403931,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3729216158390045},{"x":0.610084056854248,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صحرایی","boundary":[0.610084056854248,0.3574821949005127,0.6689075827598572,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.3824228048324585},{"x":0.831932783126831,"y":0.3824228048324585},{"x":0.831932783126831,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7915966510772705,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۲-۳-","boundary":[0.7915966510772705,0.3824228048324585,0.831932783126831,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.7428571581840515,0.3824228048324585,0.7848739624023438,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تلفیق","boundary":[0.6991596817970276,0.3824228048324585,0.7344537973403931,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4002375304698944},{"x":0.63193279504776,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.63193279504776,0.38361045718193054,0.6924369931221008,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6235294342041016,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6235294342041016,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6168067455291748,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6168067455291748,0.38361045718193054,0.6235294342041016,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6084033846855164,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5647059082984924,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.5647059082984924,0.38361045718193054,0.6084033846855164,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5579832196235657,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5579832196235657,"y":0.40142518281936646},{"x":0.507563054561615,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گزارش","boundary":[0.507563054561615,0.38361045718193054,0.5579832196235657,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.38361045718193054},{"x":0.49915966391563416,"y":0.38361045718193054},{"x":0.49915966391563416,"y":0.40142518281936646},{"x":0.4638655483722687,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نهایی","boundary":[0.4638655483722687,0.38361045718193054,0.49915966391563416,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.4133016765117645},{"x":0.831932783126831,"y":0.4133016765117645},{"x":0.831932783126831,"y":0.43111640214920044},{"x":0.8134453892707825,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"٣-","boundary":[0.8134453892707825,0.4133016765117645,0.831932783126831,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.4133016765117645},{"x":0.805042028427124,"y":0.4133016765117645},{"x":0.805042028427124,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7613445520401001,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تشریح","boundary":[0.7613445520401001,0.4133016765117645,0.805042028427124,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7529411911964417,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7193277478218079,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشانه","boundary":[0.7193277478218079,0.4121140241622925,0.7529411911964417,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7159664034843445,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6890756487846375,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6890756487846375,0.4121140241622925,0.7159664034843445,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.4121140241622925},{"x":0.680672287940979,"y":0.4121140241622925},{"x":0.680672287940979,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6504201889038086,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.6504201889038086,0.4121140241622925,0.680672287940979,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6403361558914185,"y":0.43111640214920044},{"x":0.610084056854248,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.610084056854248,0.4121140241622925,0.6403361558914185,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.4406175911426544},{"x":0.8218487501144409,"y":0.4406175911426544},{"x":0.8218487501144409,"y":0.45961993932724},{"x":0.8134453892707825,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8151260614395142,0.4406175911426544,0.8218487501144409,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.4394299387931824},{"x":0.805042028427124,"y":0.4406175911426544},{"x":0.805042028427124,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7613445520401001,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تشريح","boundary":[0.7613445520401001,0.4394299387931824,0.805042028427124,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7529411911964417,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خصوصیات","boundary":[0.6722689270973206,0.4370546340942383,0.7529411911964417,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.6268907785415649,0.4370546340942383,0.6638655662536621,0.4572446644306183]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.35629454255104065},{"x":0.831932783126831,"y":0.3574821949005127},{"x":0.831932783126831,"y":0.46080759167671204},{"x":0.4638655483722687,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4588655483722687,0.34929454255104064,0.8369327831268311,0.46780759167671204],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6168067455291748,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"مورد","boundary":[0.5865546464920044,0.4418052136898041,0.6168067455291748,0.45605701208114624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6168067455291748,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.5815546464920044,0.43480521368980407,0.6218067455291748,0.46305701208114625],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4382422864437103},{"x":0.578151285648346,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.534453809261322,0.4394299387931824,0.578151285648346,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.4406175911426544},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4548693597316742},{"x":0.49747899174690247,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خور","boundary":[0.4957983195781708,0.4406175911426544,0.5260504484176636,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.4406175911426544},{"x":0.489075630903244,"y":0.4406175911426544},{"x":0.489075630903244,"y":0.45605701208114624},{"x":0.48235294222831726,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48067227005958557,0.4406175911426544,0.489075630903244,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.4406175911426544},{"x":0.4739495813846588,"y":0.4406175911426544},{"x":0.4739495813846588,"y":0.45605701208114624},{"x":0.45210084319114685,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نای","boundary":[0.45042017102241516,0.4406175911426544,0.4739495813846588,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.4418052136898041},{"x":0.4420168101787567,"y":0.4406175911426544},{"x":0.4436974823474884,"y":0.45605701208114624},{"x":0.4252100884914398,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بند","boundary":[0.4252100884914398,0.4418052136898041,0.4436974823474884,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.4679335057735443},{"x":0.826890766620636,"y":0.4679335057735443},{"x":0.8285714387893677,"y":0.4821852743625641},{"x":0.8117647171020508,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"1-","boundary":[0.8117647171020508,0.4679335057735443,0.8285714387893677,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.4679335057735443},{"x":0.8016806840896606,"y":0.4679335057735443},{"x":0.8033613562583923,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7983193397521973,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.10999999940395355,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.7966386675834656,0.4679335057735443,0.8033613562583923,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7932773232460022,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7932773232460022,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7848739624023438,0.4679335057735443,0.7932773232460022,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.4679335057735443},{"x":0.778151273727417,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7798319458961487,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7260504364967346,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موقعیت","boundary":[0.7260504364967346,0.4679335057735443,0.7798319458961487,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7159664034843445,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7176470756530762,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7092437148094177,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7092437148094177,0.46912112832069397,0.7176470756530762,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4679335057735443},{"x":0.702521026134491,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6554622054100037,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وسعت","boundary":[0.653781533241272,0.46912112832069397,0.702521026134491,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8100840449333191,"y":0.49168646335601807},{"x":0.831932783126831,"y":0.49168646335601807},{"x":0.8336134552955627,"y":0.5083135366439819},{"x":0.8100840449333191,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.4699999988079071,"dir":"rtl","str":"٢-","boundary":[0.8100840449333191,0.49168646335601807,0.8336134552955627,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7932773232460022,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7865546345710754,0.49168646335601807,0.7949579954147339,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7647058963775635,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.7630252242088318,0.4928741157054901,0.7815126180648804,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7478991746902466,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7495798468589783,"y":0.510688841342926},{"x":0.7428571581840515,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7411764860153198,0.49406176805496216,0.7495798468589783,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7327731251716614,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7344537973403931,"y":0.510688841342926},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هوا","boundary":[0.707563042640686,0.49406176805496216,0.7344537973403931,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.521377682685852},{"x":0.826890766620636,"y":0.5201900005340576},{"x":0.8285714387893677,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7915966510772705,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۲-۱-","boundary":[0.7915966510772705,0.521377682685852,0.8285714387893677,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.521377682685852},{"x":0.7815126180648804,"y":0.521377682685852},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.23999999463558197,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.7747899293899536,0.521377682685852,0.7815126180648804,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.521377682685852},{"x":0.7731092572212219,"y":0.521377682685852},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7663865685462952,0.521377682685852,0.7747899293899536,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5225653052330017},{"x":0.756302535533905,"y":0.521377682685852},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5380047559738159},{"x":0.702521026134491,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بارندگی","boundary":[0.702521026134491,0.5225653052330017,0.7579832077026367,0.5380047559738159]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.4406175911426544},{"x":0.8302521109580994,"y":0.43349167704582214},{"x":0.8336134552955627,"y":0.5368170738220215},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.4202100884914398,0.4336175911426544,0.8386134552955627,0.5438170738220215],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.4406175911426544},{"x":0.19663865864276886,"y":0.4394299387931824},{"x":0.19831933081150055,"y":0.450118750333786},{"x":0.17983193695545197,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲","boundary":[0.17815126478672028,0.4406175911426544,0.19831933081150055,0.450118750333786]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.4406175911426544},{"x":0.19663865864276886,"y":0.4394299387931824},{"x":0.19831933081150055,"y":0.450118750333786},{"x":0.17983193695545197,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17315126478672027,0.4336175911426544,0.20331933081150055,0.457118750333786],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.4679335057735443},{"x":0.19663865864276886,"y":0.4679335057735443},{"x":0.19663865864276886,"y":0.47862231731414795},{"x":0.17983193695545197,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲","boundary":[0.17983193695545197,0.4679335057735443,0.19663865864276886,0.47862231731414795]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.4679335057735443},{"x":0.19663865864276886,"y":0.4679335057735443},{"x":0.19663865864276886,"y":0.47862231731414795},{"x":0.17983193695545197,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.4609335057735443,0.20163865864276886,0.48562231731414796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18151260912418365,"y":0.49643704295158386},{"x":0.19663865864276886,"y":0.49643704295158386},{"x":0.19663865864276886,"y":0.5071259140968323},{"x":0.18151260912418365,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.6499999761581421,"str":"۱۵","boundary":[0.18151260912418365,0.49643704295158386,0.19663865864276886,0.5071259140968323]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18151260912418365,"y":0.49643704295158386},{"x":0.19663865864276886,"y":0.49643704295158386},{"x":0.19663865864276886,"y":0.5071259140968323},{"x":0.18151260912418365,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.17651260912418365,0.48943704295158386,0.20163865864276886,0.5141259140968323],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18151260912418365,"y":0.5249406099319458},{"x":0.19663865864276886,"y":0.5249406099319458},{"x":0.19663865864276886,"y":0.5356294512748718},{"x":0.18151260912418365,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.6499999761581421,"str":"۱۵","boundary":[0.18151260912418365,0.5249406099319458,0.19663865864276886,0.5356294512748718]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18151260912418365,"y":0.5249406099319458},{"x":0.19663865864276886,"y":0.5249406099319458},{"x":0.19663865864276886,"y":0.5356294512748718},{"x":0.18151260912418365,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.17651260912418365,0.5179406099319458,0.20163865864276886,0.5426294512748718],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.551068902015686},{"x":0.8285714387893677,"y":0.551068902015686},{"x":0.8285714387893677,"y":0.5629453659057617},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.8235294222831726,0.551068902015686,0.8285714387893677,0.5629453659057617]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.551068902015686},{"x":0.8285714387893677,"y":0.551068902015686},{"x":0.8285714387893677,"y":0.5629453659057617},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.8185294222831726,0.544068902015686,0.8335714387893677,0.5699453659057617],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.5522565245628357},{"x":0.8151260614395142,"y":0.551068902015686},{"x":0.8151260614395142,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"-۲-","boundary":[0.7865546345710754,0.5522565245628357,0.8151260614395142,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.10000000149011612,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.7714285850524902,0.5522565245628357,0.7747899293899536,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7546218633651733,0.5522565245628357,0.7579832077026367,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دما","boundary":[0.7260504364967346,0.5522565245628357,0.7462185025215149,0.5641329884529114]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5522565245628357},{"x":0.8151260614395142,"y":0.551068902015686},{"x":0.8151260614395142,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.8100000023841858,"boundary":[0.7210504364967346,0.5452565245628357,0.8201260614395142,0.5711329884529114],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.551068902015686},{"x":0.19495798647403717,"y":0.551068902015686},{"x":0.19495798647403717,"y":0.5617577433586121},{"x":0.17983193695545197,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۱۹","boundary":[0.17983193695545197,0.551068902015686,0.19495798647403717,0.5617577433586121]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.551068902015686},{"x":0.19495798647403717,"y":0.551068902015686},{"x":0.19495798647403717,"y":0.5617577433586121},{"x":0.17983193695545197,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.544068902015686,0.19995798647403717,0.5687577433586121],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.5795724391937256},{"x":0.19831933081150055,"y":0.5795724391937256},{"x":0.19831933081150055,"y":0.5914489030838013},{"x":0.17983193695545197,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۳","boundary":[0.17983193695545197,0.5795724391937256,0.19831933081150055,0.5914489030838013]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.5795724391937256},{"x":0.19831933081150055,"y":0.5795724391937256},{"x":0.19831933081150055,"y":0.5914489030838013},{"x":0.17983193695545197,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.5725724391937256,0.20331933081150055,0.5984489030838013],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.6057007312774658},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6057007312774658},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6187648177146912},{"x":0.17983193695545197,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۳","boundary":[0.17983193695545197,0.6057007312774658,0.19831933081150055,0.6187648177146912]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.6057007312774658},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6057007312774658},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6187648177146912},{"x":0.17983193695545197,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.5987007312774658,0.20331933081150055,0.6257648177146912],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.6353919506072998},{"x":0.19495798647403717,"y":0.6353919506072998},{"x":0.19495798647403717,"y":0.646080732345581},{"x":0.17983193695545197,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۸","boundary":[0.17983193695545197,0.6353919506072998,0.19495798647403717,0.646080732345581]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.6353919506072998},{"x":0.19495798647403717,"y":0.6353919506072998},{"x":0.19495798647403717,"y":0.646080732345581},{"x":0.17983193695545197,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.6283919506072998,0.19995798647403717,0.6530807323455811],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.5771971344947815},{"x":0.8302521109580994,"y":0.5771971344947815},{"x":0.831932783126831,"y":0.5950118899345398},{"x":0.8134453892707825,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۳-","boundary":[0.8134453892707825,0.5771971344947815,0.831932783126831,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.5783848166465759},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5771971344947815},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.7848739624023438,0.5783848166465759,0.8084033727645874,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.5099999904632568,"dir":"rtl","str":"4-","boundary":[0.7613445520401001,0.5783848166465759,0.7798319458961487,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5783848166465759},{"x":0.756302535533905,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تبخیر","boundary":[0.7176470756530762,0.5783848166465759,0.756302535533905,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7042016983032227,0.5795724391937256,0.7109243869781494,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تعرق","boundary":[0.6638655662536621,0.5795724391937256,0.6957983374595642,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پتانسیل","boundary":[0.6067227125167847,0.5795724391937256,0.6521008610725403,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.6045130491256714},{"x":0.8285714387893677,"y":0.6045130491256714},{"x":0.8302521109580994,"y":0.6223278045654297},{"x":0.8235294222831726,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.41999998688697815,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.8218487501144409,0.6045130491256714,0.8302521109580994,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.6057007312774658},{"x":0.8134453892707825,"y":0.6045130491256714},{"x":0.8151260614395142,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"-۲-","boundary":[0.7865546345710754,0.6057007312774658,0.8151260614395142,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6057007312774658},{"x":0.778151273727417,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.1899999976158142,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.7714285850524902,0.6057007312774658,0.778151273727417,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7529411911964417,0.6068883538246155,0.7613445520401001,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6068883538246155},{"x":0.75126051902771,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اقليم","boundary":[0.7159664034843445,0.6080760359764099,0.75126051902771,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.6342042684555054},{"x":0.8302521109580994,"y":0.6342042684555054},{"x":0.831932783126831,"y":0.6508313417434692},{"x":0.8117647171020508,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"٣-","boundary":[0.8117647171020508,0.6342042684555054,0.831932783126831,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.6353919506072998},{"x":0.805042028427124,"y":0.6353919506072998},{"x":0.805042028427124,"y":0.6508313417434692},{"x":0.800000011920929,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.20999999344348907,"dir":"rtl","str":"4","boundary":[0.7983193397521973,0.6353919506072998,0.805042028427124,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7831932902336121,0.6353919506072998,0.7899159789085388,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.7428571581840515,0.6353919506072998,0.7764706015586853,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.6890756487846375,0.6353919506072998,0.7344537973403931,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.6603325605392456},{"x":0.8302521109580994,"y":0.6591448783874512},{"x":0.831932783126831,"y":0.675771951675415},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"۳-۱--","boundary":[0.7714285850524902,0.6603325605392456,0.831932783126831,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوران","boundary":[0.7243697643280029,0.6615201830863953,0.7647058963775635,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرکامبرین","boundary":[0.6487395167350769,0.6638954877853394,0.7159664034843445,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.6900237798690796},{"x":0.826890766620636,"y":0.6876484751701355},{"x":0.8285714387893677,"y":0.7042755484580994},{"x":0.75126051902771,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۳-۱-۱--","boundary":[0.75126051902771,0.6900237798690796,0.8285714387893677,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7428571581840515,"y":0.705463171005249},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"سرى","boundary":[0.7092437148094177,0.6912114024162292,0.7428571581840515,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6900237798690796},{"x":0.702521026134491,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراد","boundary":[0.6756302714347839,0.6912114024162292,0.702521026134491,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.7173396944999695},{"x":0.831932783126831,"y":0.716152012348175},{"x":0.831932783126831,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۳-۲--","boundary":[0.7714285850524902,0.7173396944999695,0.831932783126831,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوران","boundary":[0.7243697643280029,0.7173396944999695,0.7647058963775635,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پالئوزوئیک","boundary":[0.6403361558914185,0.7173396944999695,0.7159664034843445,0.7339667677879333]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.75},{"languageCode":"ar","confidence":0.25}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5795724391937256},{"x":0.8302521109580994,"y":0.5760095119476318},{"x":0.8369747996330261,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.6017227125167847,0.5725724391937256,0.8419747996330261,0.7397790856361389],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.6638954877853394},{"x":0.19663865864276886,"y":0.6638954877853394},{"x":0.19663865864276886,"y":0.673396646976471},{"x":0.17983193695545197,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۸","boundary":[0.17983193695545197,0.6638954877853394,0.19663865864276886,0.673396646976471]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.6638954877853394},{"x":0.19663865864276886,"y":0.6638954877853394},{"x":0.19663865864276886,"y":0.673396646976471},{"x":0.17983193695545197,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.6568954877853393,0.20163865864276886,0.680396646976471],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.6912114024162292},{"x":0.19495798647403717,"y":0.6912114024162292},{"x":0.19495798647403717,"y":0.7030878663063049},{"x":0.17983193695545197,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۸","boundary":[0.17983193695545197,0.6912114024162292,0.19495798647403717,0.7030878663063049]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.6912114024162292},{"x":0.19495798647403717,"y":0.6912114024162292},{"x":0.19495798647403717,"y":0.7030878663063049},{"x":0.17983193695545197,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.6842114024162292,0.19995798647403717,0.7100878663063049],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.7197149395942688},{"x":0.19663865864276886,"y":0.7197149395942688},{"x":0.19831933081150055,"y":0.7304037809371948},{"x":0.17815126478672028,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۸","boundary":[0.17815126478672028,0.7197149395942688,0.19831933081150055,0.7304037809371948]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.7197149395942688},{"x":0.19663865864276886,"y":0.7197149395942688},{"x":0.19831933081150055,"y":0.7304037809371948},{"x":0.17815126478672028,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17315126478672027,0.7127149395942688,0.20331933081150055,0.7374037809371948],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.745843231678009},{"x":0.8285714387893677,"y":0.7446556091308594},{"x":0.8285714387893677,"y":0.7589073777198792},{"x":0.75126051902771,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳-۲-۱--","boundary":[0.75126051902771,0.745843231678009,0.8285714387893677,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7428571581840515,"y":0.745843231678009},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازند","boundary":[0.7042016983032227,0.7470308542251587,0.7445378303527832,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شیستو","boundary":[0.6504201889038086,0.7482185363769531,0.6957983374595642,0.7612826824188232]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7482185363769531},{"x":0.8285714387893677,"y":0.7446556091308594},{"x":0.8285714387893677,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6454201889038086,0.7412185363769531,0.8335714387893677,0.7659073777198792],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.745843231678009},{"x":0.19663865864276886,"y":0.745843231678009},{"x":0.19663865864276886,"y":0.7577196955680847},{"x":0.17983193695545197,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۹","boundary":[0.17983193695545197,0.745843231678009,0.19663865864276886,0.7577196955680847]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.745843231678009},{"x":0.19663865864276886,"y":0.745843231678009},{"x":0.19663865864276886,"y":0.7577196955680847},{"x":0.17983193695545197,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.738843231678009,0.20163865864276886,0.7647196955680847],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.775534451007843},{"x":0.19663865864276886,"y":0.775534451007843},{"x":0.19663865864276886,"y":0.786223292350769},{"x":0.17983193695545197,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۹","boundary":[0.17983193695545197,0.775534451007843,0.19663865864276886,0.786223292350769]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.775534451007843},{"x":0.19663865864276886,"y":0.775534451007843},{"x":0.19663865864276886,"y":0.786223292350769},{"x":0.17983193695545197,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.768534451007843,0.20163865864276886,0.793223292350769],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18151260912418365,"y":0.8040379881858826},{"x":0.19495798647403717,"y":0.8028503656387329},{"x":0.19663865864276886,"y":0.8147268295288086},{"x":0.18151260912418365,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۹","boundary":[0.18151260912418365,0.8040379881858826,0.19663865864276886,0.8147268295288086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18151260912418365,"y":0.8040379881858826},{"x":0.19495798647403717,"y":0.8028503656387329},{"x":0.19663865864276886,"y":0.8147268295288086},{"x":0.18151260912418365,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.17651260912418365,0.7970379881858826,0.20163865864276886,0.8217268295288086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7731591463088989},{"x":0.8352941274642944,"y":0.7731591463088989},{"x":0.8369747996330261,"y":0.7874109148979187},{"x":0.75126051902771,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳-۲-۲--","boundary":[0.75126051902771,0.7731591463088989,0.8369747996330261,0.7874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازند","boundary":[0.7042016983032227,0.7743467688560486,0.7445378303527832,0.7885985970497131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7885985970497131},{"x":0.658823549747467,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمال","boundary":[0.658823549747467,0.7743467688560486,0.6957983374595642,0.7885985970497131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.8004750609397888},{"x":0.8302521109580994,"y":0.7992874383926392},{"x":0.831932783126831,"y":0.815914511680603},{"x":0.7697479128837585,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۳-۳--","boundary":[0.7697479128837585,0.8004750609397888,0.831932783126831,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8171021342277527},{"x":0.7243697643280029,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوران","boundary":[0.7243697643280029,0.8004750609397888,0.7647058963775635,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.8016626834869385},{"x":0.7159664034843445,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7176470756530762,"y":0.8182897567749023},{"x":0.6453781723976135,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مزوزوئیک","boundary":[0.6453781723976135,0.8016626834869385,0.7176470756530762,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.8277909755706787},{"x":0.831932783126831,"y":0.826603353023529},{"x":0.831932783126831,"y":0.8444180488586426},{"x":0.75126051902771,"y":0.8467933535575867}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳-۳-۱--","boundary":[0.75126051902771,0.8277909755706787,0.831932783126831,0.8444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.8289785981178284},{"x":0.7428571581840515,"y":0.8277909755706787},{"x":0.7428571581840515,"y":0.8467933535575867},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8479809761047363}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سازند","boundary":[0.702521026134491,0.8289785981178284,0.7428571581840515,0.8467933535575867]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.8301662802696228},{"x":0.6957983374595642,"y":0.8289785981178284},{"x":0.6957983374595642,"y":0.8479809761047363},{"x":0.6638655662536621,"y":0.8479809761047363}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سرخ","boundary":[0.6621848940849304,0.8301662802696228,0.6957983374595642,0.8479809761047363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.8313539028167725},{"x":0.6554622054100037,"y":0.8301662802696228},{"x":0.6554622054100037,"y":0.8479809761047363},{"x":0.6268907785415649,"y":0.8491686582565308}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"شیل","boundary":[0.6252101063728333,0.8313539028167725,0.6554622054100037,0.8479809761047363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.8586698174476624},{"x":0.8352941274642944,"y":0.8562945127487183},{"x":0.8369747996330261,"y":0.8717339634895325},{"x":0.75126051902771,"y":0.8729215860366821}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳-۱-۲--","boundary":[0.75126051902771,0.8586698174476624,0.8369747996330261,0.8717339634895325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.8586698174476624},{"x":0.7428571581840515,"y":0.8574821949005127},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8729215860366821},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8741092681884766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازند","boundary":[0.7042016983032227,0.8586698174476624,0.7445378303527832,0.8729215860366821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.8598574995994568},{"x":0.6957983374595642,"y":0.8586698174476624},{"x":0.6957983374595642,"y":0.8741092681884766},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8741092681884766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شتری","boundary":[0.6571428775787354,0.8598574995994568,0.6957983374595642,0.8741092681884766]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.775534451007843},{"x":0.8352941274642944,"y":0.7719715237617493},{"x":0.8386554718017578,"y":0.8717339634895325},{"x":0.6268907785415649,"y":0.8752968907356262}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6185294342041016,0.768534451007843,0.8436554718017578,0.8787339634895325],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.8313539028167725},{"x":0.19663865864276886,"y":0.8301662802696228},{"x":0.19663865864276886,"y":0.8420427441596985},{"x":0.17983193695545197,"y":0.8420427441596985}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۹","boundary":[0.17983193695545197,0.8313539028167725,0.19663865864276886,0.8420427441596985]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.8313539028167725},{"x":0.19663865864276886,"y":0.8301662802696228},{"x":0.19663865864276886,"y":0.8420427441596985},{"x":0.17983193695545197,"y":0.8420427441596985}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.8243539028167725,0.20163865864276886,0.8490427441596985],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.8586698174476624},{"x":0.19495798647403717,"y":0.8574821949005127},{"x":0.19495798647403717,"y":0.8693586587905884},{"x":0.17983193695545197,"y":0.8705463409423828}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۰","boundary":[0.17815126478672028,0.8586698174476624,0.19495798647403717,0.8693586587905884]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.8586698174476624},{"x":0.19495798647403717,"y":0.8574821949005127},{"x":0.19495798647403717,"y":0.8693586587905884},{"x":0.17983193695545197,"y":0.8705463409423828}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17315126478672027,0.8516698174476623,0.19995798647403717,0.8763586587905884],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.8978622555732727},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8978622555732727},{"x":0.48067227005958557,"y":0.910926342010498},{"x":0.4773109257221222,"y":0.910926342010498}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"أ","boundary":[0.4789915978908539,0.8978622555732727,0.48067227005958557,0.910926342010498]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.8978622555732727},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8978622555732727},{"x":0.48067227005958557,"y":0.910926342010498},{"x":0.4773109257221222,"y":0.910926342010498}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.4739915978908539,0.8908622555732727,0.4856722700595856,0.917926342010498],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/c8551ea20bb507a9/pages/FpVErAimidUQTKsX-sec.webp","jpeg":"/storage/books/c8551ea20bb507a9/pages/CyBJiODXmaBmbZBr.jpg","blurred":"/storage/books/c8551ea20bb507a9/pages/dMHAkXWBvqKRpRJd.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0002740625744106389,0.00016517905243218937,0.9985820916440307,0.9989041841432205]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.1472684144973755},{"x":0.5630252361297607,"y":0.1472684144973755},{"x":0.5630252361297607,"y":0.16627077758312225},{"x":0.5008403658866882,"y":0.1650831401348114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5008403658866882,0.1472684144973755,0.5630252361297607,0.16627077758312225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.14608076214790344},{"x":0.4907563030719757,"y":0.1472684144973755},{"x":0.4907563030719757,"y":0.1650831401348114},{"x":0.43865546584129333,"y":0.1650831401348114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.43865546584129333,0.14608076214790344,0.4907563030719757,0.1650831401348114]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.14608076214790344},{"x":0.5630252361297607,"y":0.1472684144973755},{"x":0.5630252361297607,"y":0.16627077758312225},{"x":0.43865546584129333,"y":0.1650831401348114}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.43365546584129333,0.13908076214790344,0.5680252361297607,0.17327077758312226],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.18646080791950226},{"x":0.831932783126831,"y":0.18646080791950226},{"x":0.831932783126831,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7949579954147339,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7949579954147339,0.18646080791950226,0.831932783126831,0.20190024375915527]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.18646080791950226},{"x":0.831932783126831,"y":0.18646080791950226},{"x":0.831932783126831,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7949579954147339,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7899579954147339,0.17946080791950225,0.8369327831268311,0.20890024375915528],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16806723177433014,"y":0.18883609771728516},{"x":0.21344538033008575,"y":0.18883609771728516},{"x":0.21344538033008575,"y":0.19952493906021118},{"x":0.16806723177433014,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"صفحه","boundary":[0.16806723177433014,0.18883609771728516,0.21344538033008575,0.19952493906021118]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16806723177433014,"y":0.18883609771728516},{"x":0.21344538033008575,"y":0.18883609771728516},{"x":0.21344538033008575,"y":0.19952493906021118},{"x":0.16806723177433014,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.16306723177433013,0.18183609771728515,0.21844538033008576,0.2065249390602112],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.21615201234817505},{"x":0.8369747996330261,"y":0.2149643748998642},{"x":0.8369747996330261,"y":0.22921615839004517},{"x":0.75126051902771,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳-۳-۳--","boundary":[0.75126051902771,0.21615201234817505,0.8369747996330261,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.21615201234817505},{"x":0.7428571581840515,"y":0.21615201234817505},{"x":0.7445378303527832,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7042016983032227,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازند","boundary":[0.7042016983032227,0.21615201234817505,0.7445378303527832,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6957983374595642,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6739495992660522,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نای","boundary":[0.6739495992660522,0.2173396646976471,0.6957983374595642,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6655462384223938,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6470588445663452,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بند","boundary":[0.6470588445663452,0.2173396646976471,0.6655462384223938,0.23159144818782806]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.2173396646976471},{"x":0.8369747996330261,"y":0.21377672255039215},{"x":0.8369747996330261,"y":0.22921615839004517},{"x":0.6470588445663452,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6420588445663452,0.2103396646976471,0.8419747996330261,0.23621615839004517],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.2173396646976471},{"x":0.19495798647403717,"y":0.21615201234817505},{"x":0.19495798647403717,"y":0.22684085369110107},{"x":0.17983193695545197,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۰","boundary":[0.17815126478672028,0.2173396646976471,0.19495798647403717,0.22684085369110107]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.2173396646976471},{"x":0.19495798647403717,"y":0.21615201234817505},{"x":0.19495798647403717,"y":0.22684085369110107},{"x":0.17983193695545197,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17315126478672027,0.2103396646976471,0.19995798647403717,0.23384085369110108],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.24346792697906494},{"x":0.8285714387893677,"y":0.24346792697906494},{"x":0.8285714387893677,"y":0.2577197253704071},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-۳-۳--","boundary":[0.7462185025215149,0.24346792697906494,0.8285714387893677,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7445378303527832,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2577197253704071},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازند","boundary":[0.7058823704719543,0.24346792697906494,0.7445378303527832,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6957983374595642,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6436975002288818,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمشک","boundary":[0.6436975002288818,0.24346792697906494,0.6957983374595642,0.2577197253704071]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.24346792697906494},{"x":0.8285714387893677,"y":0.24346792697906494},{"x":0.8285714387893677,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6436975002288818,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6386975002288818,0.23646792697906494,0.8335714387893677,0.2647197253704071],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.244655579328537},{"x":0.19831933081150055,"y":0.24346792697906494},{"x":0.19831933081150055,"y":0.255344420671463},{"x":0.1764705926179886,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱","boundary":[0.1764705926179886,0.244655579328537,0.19831933081150055,0.255344420671463]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.244655579328537},{"x":0.19831933081150055,"y":0.24346792697906494},{"x":0.19831933081150055,"y":0.255344420671463},{"x":0.1764705926179886,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17147059261798858,0.23765557932853698,0.20331933081150055,0.262344420671463],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.2719714939594269},{"x":0.8336134552955627,"y":0.27078384160995483},{"x":0.8336134552955627,"y":0.285035640001297},{"x":0.75126051902771,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"۳-۳-۵--","boundary":[0.75126051902771,0.2719714939594269,0.8336134552955627,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7445378303527832,"y":0.28622329235076904},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"سازند","boundary":[0.7042016983032227,0.2719714939594269,0.7445378303527832,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2874109148979187},{"x":0.658823549747467,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"بادامو","boundary":[0.658823549747467,0.2719714939594269,0.6957983374595642,0.2874109148979187]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.2719714939594269},{"x":0.8336134552955627,"y":0.2695961892604828},{"x":0.8336134552955627,"y":0.285035640001297},{"x":0.658823549747467,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.653823549747467,0.2649714939594269,0.8386134552955627,0.292035640001297],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.2719714939594269},{"x":0.19663865864276886,"y":0.27078384160995483},{"x":0.19663865864276886,"y":0.2826603353023529},{"x":0.1764705926179886,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱","boundary":[0.1764705926179886,0.2719714939594269,0.19663865864276886,0.2826603353023529]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.2719714939594269},{"x":0.19663865864276886,"y":0.27078384160995483},{"x":0.19663865864276886,"y":0.2826603353023529},{"x":0.1764705926179886,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17147059261798858,0.2649714939594269,0.20163865864276886,0.2896603353023529],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8252100944519043,"y":0.2980997562408447},{"x":0.8302521109580994,"y":0.2980997562408447},{"x":0.8302521109580994,"y":0.31353920698165894},{"x":0.8252100944519043,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.25,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.8252100944519043,0.2980997562408447,0.8302521109580994,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.2980997562408447},{"x":0.8168067336082458,"y":0.2980997562408447},{"x":0.8168067336082458,"y":0.31353920698165894},{"x":0.8134453892707825,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8134453892707825,0.2980997562408447,0.8168067336082458,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.2992874085903168},{"x":0.8067227005958557,"y":0.2980997562408447},{"x":0.8067227005958557,"y":0.31353920698165894},{"x":0.75126051902771,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳-۳--","boundary":[0.75126051902771,0.2992874085903168,0.8067227005958557,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7428571581840515,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7042016983032227,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازند","boundary":[0.7042016983032227,0.2992874085903168,0.7428571581840515,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6957983374595642,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هجدک","boundary":[0.6470588445663452,0.2992874085903168,0.6957983374595642,0.31353920698165894]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.2992874085903168},{"x":0.8302521109580994,"y":0.2980997562408447},{"x":0.8302521109580994,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.6420588445663452,0.29228740859031677,0.8352521109580994,0.32053920698165894],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.2992874085903168},{"x":0.19663865864276886,"y":0.2992874085903168},{"x":0.19831933081150055,"y":0.3099762499332428},{"x":0.17815126478672028,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱","boundary":[0.17815126478672028,0.2992874085903168,0.19831933081150055,0.3099762499332428]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.2992874085903168},{"x":0.19663865864276886,"y":0.2992874085903168},{"x":0.19831933081150055,"y":0.3099762499332428},{"x":0.17815126478672028,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17315126478672027,0.29228740859031677,0.20331933081150055,0.3169762499332428],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.32660332322120667},{"x":0.8352941274642944,"y":0.3254156708717346},{"x":0.8369747996330261,"y":0.3396674692630768},{"x":0.75126051902771,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳-۳-۷--","boundary":[0.75126051902771,0.32660332322120667,0.8369747996330261,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7428571581840515,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازند","boundary":[0.7042016983032227,0.32660332322120667,0.7445378303527832,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6957983374595642,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بغمشاه","boundary":[0.6504201889038086,0.3277909755706787,0.6957983374595642,0.3420427441596985]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.3277909755706787},{"x":0.8352941274642944,"y":0.3254156708717346},{"x":0.8369747996330261,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6504201889038086,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6454201889038086,0.3207909755706787,0.8419747996330261,0.34785512161254883],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.3277909755706787},{"x":0.19663865864276886,"y":0.3277909755706787},{"x":0.19831933081150055,"y":0.33847981691360474},{"x":0.17815126478672028,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۲","boundary":[0.17815126478672028,0.3277909755706787,0.19831933081150055,0.33847981691360474]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.3277909755706787},{"x":0.19663865864276886,"y":0.3277909755706787},{"x":0.19831933081150055,"y":0.33847981691360474},{"x":0.17815126478672028,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17315126478672027,0.3207909755706787,0.20331933081150055,0.34547981691360474],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.35391923785209656},{"x":0.19663865864276886,"y":0.35391923785209656},{"x":0.19663865864276886,"y":0.3669833838939667},{"x":0.17815126478672028,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۲","boundary":[0.17815126478672028,0.35391923785209656,0.19663865864276886,0.3669833838939667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.35391923785209656},{"x":0.19663865864276886,"y":0.35391923785209656},{"x":0.19663865864276886,"y":0.3669833838939667},{"x":0.17815126478672028,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17315126478672027,0.34691923785209655,0.20163865864276886,0.3739833838939667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.38361045718193054},{"x":0.19831933081150055,"y":0.38361045718193054},{"x":0.19831933081150055,"y":0.3954869210720062},{"x":0.1764705926179886,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۲","boundary":[0.1764705926179886,0.38361045718193054,0.19831933081150055,0.3954869210720062]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.38361045718193054},{"x":0.19831933081150055,"y":0.38361045718193054},{"x":0.19831933081150055,"y":0.3954869210720062},{"x":0.1764705926179886,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.17147059261798858,0.37661045718193054,0.20331933081150055,0.40248692107200623],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.41092637181282043},{"x":0.19831933081150055,"y":0.41092637181282043},{"x":0.19831933081150055,"y":0.4228028357028961},{"x":0.17815126478672028,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۲","boundary":[0.17815126478672028,0.41092637181282043,0.19831933081150055,0.4228028357028961]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.41092637181282043},{"x":0.19831933081150055,"y":0.41092637181282043},{"x":0.19831933081150055,"y":0.4228028357028961},{"x":0.17815126478672028,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17315126478672027,0.40392637181282043,0.20331933081150055,0.4298028357028961],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.35391923785209656},{"x":0.8352941274642944,"y":0.35391923785209656},{"x":0.8369747996330261,"y":0.3705463111400604},{"x":0.75126051902771,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳-۳-۸--","boundary":[0.75126051902771,0.35391923785209656,0.8369747996330261,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7445378303527832,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6873949766159058,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رسوبات","boundary":[0.6873949766159058,0.3551068902015686,0.7445378303527832,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6789916157722473,"y":0.37173396348953247},{"x":0.63193279504776,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرتاسه","boundary":[0.63193279504776,0.3551068902015686,0.6789916157722473,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.3824228048324585},{"x":0.831932783126831,"y":0.38123515248298645},{"x":0.831932783126831,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"4-3-2-","boundary":[0.7714285850524902,0.3824228048324585,0.831932783126831,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوران","boundary":[0.7243697643280029,0.3824228048324585,0.7647058963775635,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سنوزوئیک","boundary":[0.6436975002288818,0.3824228048324585,0.7159664034843445,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.4097387194633484},{"x":0.8336134552955627,"y":0.4073634147644043},{"x":0.8336134552955627,"y":0.42399048805236816},{"x":0.75126051902771,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":"4-3-4-1-","boundary":[0.75126051902771,0.4097387194633484,0.8336134552955627,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7428571581840515,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7126050591468811,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.7126050591468811,0.4097387194633484,0.7428571581840515,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ائوسن","boundary":[0.6605042219161987,0.41092637181282043,0.7058823704719543,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.43586698174476624},{"x":0.8336134552955627,"y":0.43586698174476624},{"x":0.8336134552955627,"y":0.45368170738220215},{"x":0.75126051902771,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۳-۶-۲--","boundary":[0.75126051902771,0.43586698174476624,0.8336134552955627,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7428571581840515,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7428571581840515,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7126050591468811,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.7126050591468811,0.43586698174476624,0.7428571581840515,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7042016983032227,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7042016983032227,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"الیگوسن","boundary":[0.6470588445663452,0.43586698174476624,0.7042016983032227,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.4655582010746002},{"x":0.8302521109580994,"y":0.4643705487251282},{"x":0.831932783126831,"y":0.48099762201309204},{"x":0.75126051902771,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"4-3-2-3-","boundary":[0.75126051902771,0.4655582010746002,0.831932783126831,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7142857313156128,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.7126050591468811,0.46674585342407227,0.7445378303527832,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7042016983032227,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7042016983032227,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نئوژن","boundary":[0.6672269105911255,0.4679335057735443,0.7042016983032227,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.4928741157054901},{"x":0.8302521109580994,"y":0.4928741157054901},{"x":0.8302521109580994,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"4-3-2","boundary":[0.7831932902336121,0.4928741157054901,0.8302521109580994,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7764706015586853,"y":0.4928741157054901},{"x":0.778151273727417,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7731092572212219,0.4928741157054901,0.778151273727417,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7714285850524902,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"رسوبات","boundary":[0.7142857313156128,0.4928741157054901,0.7714285850524902,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7058823704719543,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کواترنری","boundary":[0.6420168280601501,0.49406176805496216,0.7058823704719543,0.5095011591911316]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.3551068902015686},{"x":0.8352941274642944,"y":0.3527315855026245},{"x":0.8386554718017578,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6352941393852234,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.62693279504776,0.3481068902015686,0.8436554718017578,0.5153135366439819],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.4394299387931824},{"x":0.19663865864276886,"y":0.4394299387931824},{"x":0.19663865864276886,"y":0.450118750333786},{"x":0.17815126478672028,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۳","boundary":[0.17815126478672028,0.4394299387931824,0.19663865864276886,0.450118750333786]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.4394299387931824},{"x":0.19663865864276886,"y":0.4394299387931824},{"x":0.19663865864276886,"y":0.450118750333786},{"x":0.17815126478672028,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17315126478672027,0.43242993879318237,0.20163865864276886,0.457118750333786],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.46674585342407227},{"x":0.19831933081150055,"y":0.46674585342407227},{"x":0.19831933081150055,"y":0.4774346649646759},{"x":0.17815126478672028,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.7799999713897705,"str":"۳۶","boundary":[0.17815126478672028,0.46674585342407227,0.19831933081150055,0.4774346649646759]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.46674585342407227},{"x":0.19831933081150055,"y":0.46674585342407227},{"x":0.19831933081150055,"y":0.4774346649646759},{"x":0.17815126478672028,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","boundary":[0.17315126478672027,0.45974585342407226,0.20331933081150055,0.4844346649646759],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.49406176805496216},{"x":0.19495798647403717,"y":0.49406176805496216},{"x":0.19495798647403717,"y":0.5059382319450378},{"x":0.1764705926179886,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۳۶","boundary":[0.1764705926179886,0.49406176805496216,0.19495798647403717,0.5059382319450378]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.49406176805496216},{"x":0.19495798647403717,"y":0.49406176805496216},{"x":0.19495798647403717,"y":0.5059382319450378},{"x":0.1764705926179886,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.17147059261798858,0.48706176805496215,0.19995798647403717,0.5129382319450378],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.5237529873847961},{"x":0.19831933081150055,"y":0.5237529873847961},{"x":0.19831933081150055,"y":0.5332541465759277},{"x":0.17983193695545197,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۷","boundary":[0.17983193695545197,0.5237529873847961,0.19831933081150055,0.5332541465759277]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.5237529873847961},{"x":0.19831933081150055,"y":0.5237529873847961},{"x":0.19831933081150055,"y":0.5332541465759277},{"x":0.17983193695545197,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.5167529873847961,0.20331933081150055,0.5402541465759277],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.551068902015686},{"x":0.19831933081150055,"y":0.551068902015686},{"x":0.19831933081150055,"y":0.5617577433586121},{"x":0.17815126478672028,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷","boundary":[0.17983193695545197,0.551068902015686,0.19831933081150055,0.5617577433586121]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.551068902015686},{"x":0.19831933081150055,"y":0.551068902015686},{"x":0.19831933081150055,"y":0.5617577433586121},{"x":0.17815126478672028,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.544068902015686,0.20331933081150055,0.5687577433586121],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.5783848166465759},{"x":0.19663865864276886,"y":0.5783848166465759},{"x":0.19663865864276886,"y":0.589073657989502},{"x":0.17815126478672028,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۸","boundary":[0.17815126478672028,0.5783848166465759,0.19663865864276886,0.589073657989502]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.5783848166465759},{"x":0.19663865864276886,"y":0.5783848166465759},{"x":0.19663865864276886,"y":0.589073657989502},{"x":0.17815126478672028,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17315126478672027,0.5713848166465759,0.20163865864276886,0.596073657989502],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.6068883538246155},{"x":0.19663865864276886,"y":0.6068883538246155},{"x":0.19663865864276886,"y":0.6163895726203918},{"x":0.17815126478672028,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۸","boundary":[0.17815126478672028,0.6068883538246155,0.19663865864276886,0.6163895726203918]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.6068883538246155},{"x":0.19663865864276886,"y":0.6068883538246155},{"x":0.19663865864276886,"y":0.6163895726203918},{"x":0.17815126478672028,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17315126478672027,0.5998883538246155,0.20163865864276886,0.6233895726203919],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.6342042684555054},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6342042684555054},{"x":0.19831933081150055,"y":0.646080732345581},{"x":0.17815126478672028,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۳۹","boundary":[0.17815126478672028,0.6342042684555054,0.19831933081150055,0.646080732345581]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.6342042684555054},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6342042684555054},{"x":0.19831933081150055,"y":0.646080732345581},{"x":0.17815126478672028,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.17315126478672027,0.6272042684555054,0.20331933081150055,0.6530807323455811],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.6603325605392456},{"x":0.19663865864276886,"y":0.6591448783874512},{"x":0.19663865864276886,"y":0.6722090244293213},{"x":0.17815126478672028,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۳۹","boundary":[0.17815126478672028,0.6603325605392456,0.19663865864276886,0.6722090244293213]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.6603325605392456},{"x":0.19663865864276886,"y":0.6591448783874512},{"x":0.19663865864276886,"y":0.6722090244293213},{"x":0.17815126478672028,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.17315126478672027,0.6533325605392456,0.20163865864276886,0.6792090244293213],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.521377682685852},{"x":0.826890766620636,"y":0.521377682685852},{"x":0.826890766620636,"y":0.54038006067276},{"x":0.7865546345710754,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.7865546345710754,0.521377682685852,0.826890766620636,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.521377682685852},{"x":0.7848739624023438,"y":0.521377682685852},{"x":0.7848739624023438,"y":0.54038006067276},{"x":0.7529411911964417,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7529411911964417,0.521377682685852,0.7848739624023438,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.521377682685852},{"x":0.7462185025215149,"y":0.521377682685852},{"x":0.7462185025215149,"y":0.54038006067276},{"x":0.702521026134491,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اراضی","boundary":[0.702521026134491,0.521377682685852,0.7462185025215149,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.521377682685852},{"x":0.6941176652908325,"y":0.521377682685852},{"x":0.6941176652908325,"y":0.54038006067276},{"x":0.6873949766159058,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6873949766159058,0.521377682685852,0.6941176652908325,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.521377682685852},{"x":0.6773109436035156,"y":0.521377682685852},{"x":0.6773109436035156,"y":0.54038006067276},{"x":0.6453781723976135,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خاک","boundary":[0.6453781723976135,0.521377682685852,0.6773109436035156,0.54038006067276]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.521377682685852},{"x":0.826890766620636,"y":0.521377682685852},{"x":0.826890766620636,"y":0.54038006067276},{"x":0.6453781723976135,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6403781723976135,0.514377682685852,0.831890766620636,0.54738006067276],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.5486935973167419},{"x":0.8201680779457092,"y":0.5486935973167419},{"x":0.8201680779457092,"y":0.5653206706047058},{"x":0.8134453892707825,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8134453892707825,0.5486935973167419,0.8201680779457092,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.5486935973167419},{"x":0.800000011920929,"y":0.5486935973167419},{"x":0.800000011920929,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7932773232460022,0.5486935973167419,0.800000011920929,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7714285850524902,0.5486935973167419,0.7798319458961487,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7361344695091248,0.5486935973167419,0.7630252242088318,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5486935973167419},{"x":0.729411780834198,"y":0.5486935973167419},{"x":0.729411780834198,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اراضی","boundary":[0.6857143044471741,0.5486935973167419,0.729411780834198,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کوهها","boundary":[0.6386554837226868,0.5486935973167419,0.6773109436035156,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6252101063728333,0.5486935973167419,0.6285714507102966,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"1","boundary":[0.6151260733604431,0.5486935973167419,0.6184874176979065,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6084033846855164,0.5486935973167419,0.6117647290229797,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.5760095119476318},{"x":0.8302521109580994,"y":0.5760095119476318},{"x":0.8302521109580994,"y":0.5938242077827454},{"x":0.8033613562583923,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"٢-","boundary":[0.8033613562583923,0.5760095119476318,0.8302521109580994,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7966386675834656,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7966386675834656,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7831932902336121,0.5760095119476318,0.7966386675834656,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7714285850524902,0.5760095119476318,0.7798319458961487,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7378151416778564,0.5760095119476318,0.7630252242088318,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5760095119476318},{"x":0.729411780834198,"y":0.5760095119476318},{"x":0.729411780834198,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اراضی","boundary":[0.6857143044471741,0.5760095119476318,0.729411780834198,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تپه","boundary":[0.6605042219161987,0.5760095119476318,0.6773109436035156,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6386554837226868,0.5760095119476318,0.6521008610725403,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5760095119476318},{"x":0.63193279504776,"y":0.5760095119476318},{"x":0.63193279504776,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6268907785415649,0.5760095119476318,0.63193279504776,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"2","boundary":[0.6151260733604431,0.5760095119476318,0.6235294342041016,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5938242077827454},{"x":0.610084056854248,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.610084056854248,0.5760095119476318,0.6134454011917114,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.6045130491256714},{"x":0.831932783126831,"y":0.6045130491256714},{"x":0.831932783126831,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"4-4-3-","boundary":[0.7714285850524902,0.6045130491256714,0.831932783126831,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7378151416778564,0.6045130491256714,0.7647058963775635,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"اراضی","boundary":[0.6857143044471741,0.6057007312774658,0.7277311086654663,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فلاتها","boundary":[0.6403361558914185,0.6057007312774658,0.6773109436035156,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6057007312774658},{"x":0.63193279504776,"y":0.6057007312774658},{"x":0.63193279504776,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6235294342041016,0.6057007312774658,0.63193279504776,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6235154271125793},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تراسهای","boundary":[0.5596638917922974,0.6057007312774658,0.6168067455291748,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6235154271125793},{"x":0.507563054561615,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فوقانی","boundary":[0.507563054561615,0.6057007312774658,0.5512605309486389,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6057007312774658},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6057007312774658},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6235154271125793},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4941176474094391,0.6057007312774658,0.49915966391563416,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.6057007312774658},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6057007312774658},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6235154271125793},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"3","boundary":[0.48235294222831726,0.6057007312774658,0.4907563030719757,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6057007312774658},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6057007312774658},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6235154271125793},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4773109257221222,0.6057007312774658,0.48067227005958557,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.6318289637565613},{"x":0.8302521109580994,"y":0.6318289637565613},{"x":0.8302521109580994,"y":0.6508313417434692},{"x":0.8235294222831726,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.1899999976158142,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.8235294222831726,0.6318289637565613,0.8302521109580994,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.6318289637565613},{"x":0.8201680779457092,"y":0.6318289637565613},{"x":0.8201680779457092,"y":0.6508313417434692},{"x":0.8117647171020508,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8117647171020508,0.6318289637565613,0.8201680779457092,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.6318289637565613},{"x":0.8100840449333191,"y":0.6318289637565613},{"x":0.8100840449333191,"y":0.6508313417434692},{"x":0.8033613562583923,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.20999999344348907,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.8033613562583923,0.6318289637565613,0.8100840449333191,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.6318289637565613},{"x":0.800000011920929,"y":0.6318289637565613},{"x":0.800000011920929,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7915966510772705,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7915966510772705,0.6318289637565613,0.800000011920929,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":"4-","boundary":[0.7714285850524902,0.6318289637565613,0.7882353067398071,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7361344695091248,0.6318289637565613,0.7647058963775635,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اراضی","boundary":[0.6857143044471741,0.6330166459083557,0.7277311086654663,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پست","boundary":[0.6420168280601501,0.6330166459083557,0.6773109436035156,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6268907785415649,0.6330166459083557,0.6336134672164917,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شور","boundary":[0.5899159908294678,0.6330166459083557,0.6184874176979065,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6520190238952637},{"x":0.578151285648346,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.578151285648346,0.6330166459083557,0.5815126299858093,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"6","boundary":[0.5663865804672241,0.6330166459083557,0.5731092691421509,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5596638917922974,0.6330166459083557,0.5630252361297607,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.6615201830863953},{"x":0.8302521109580994,"y":0.6615201830863953},{"x":0.8302521109580994,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"4-4-5-","boundary":[0.7714285850524902,0.6615201830863953,0.8302521109580994,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7378151416778564,0.6615201830863953,0.7647058963775635,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6615201830863953},{"x":0.729411780834198,"y":0.6615201830863953},{"x":0.729411780834198,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اراضی","boundary":[0.6857143044471741,0.6615201830863953,0.729411780834198,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دشتهای","boundary":[0.6268907785415649,0.6615201830863953,0.6773109436035156,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیلابی","boundary":[0.5697479248046875,0.6615201830863953,0.6168067455291748,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6615201830863953},{"x":0.561344563961029,"y":0.6615201830863953},{"x":0.561344563961029,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5579832196235657,0.6615201830863953,0.561344563961029,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"7","boundary":[0.5462185144424438,0.6615201830863953,0.5529412031173706,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5394958257675171,0.6615201830863953,0.5428571701049805,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.6876484751701355},{"x":0.831932783126831,"y":0.6888360977172852},{"x":0.831932783126831,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"rtl","str":"4-4-6-","boundary":[0.7714285850524902,0.6876484751701355,0.831932783126831,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7378151416778564,0.6876484751701355,0.7630252242088318,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6876484751701355},{"x":0.729411780834198,"y":0.6876484751701355},{"x":0.729411780834198,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اراضی","boundary":[0.6857143044471741,0.6876484751701355,0.729411780834198,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"واریزه","boundary":[0.6369748115539551,0.6876484751701355,0.6773109436035156,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6016806960105896,0.6876484751701355,0.6285714507102966,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7066508531570435},{"x":0.578151285648346,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باد","boundary":[0.578151285648346,0.6876484751701355,0.5915966629981995,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بزنی","boundary":[0.5394958257675171,0.6876484751701355,0.5680672526359558,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5310924649238586,"y":0.705463171005249},{"x":0.4957983195781708,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.4957983195781708,0.6864607930183411,0.5310924649238586,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.6864607930183411},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6864607930183411},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7066508531570435},{"x":0.4302521049976349,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سنگریزه","boundary":[0.4302521049976349,0.6864607930183411,0.48739495873451233,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.6864607930183411},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6864607930183411},{"x":0.42352941632270813,"y":0.705463171005249},{"x":0.40504202246665955,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.40504202246665955,0.6864607930183411,0.42352941632270813,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.6864607930183411},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6864607930183411},{"x":0.3966386616230011,"y":0.705463171005249},{"x":0.39159664511680603,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.39159664511680603,0.6864607930183411,0.3966386616230011,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.6864607930183411},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6864607930183411},{"x":0.38655462861061096,"y":0.705463171005249},{"x":0.3815126121044159,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"8","boundary":[0.3815126121044159,0.6864607930183411,0.38655462861061096,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.6864607930183411},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6864607930183411},{"x":0.3781512677669525,"y":0.705463171005249},{"x":0.37478992342948914,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.37478992342948914,0.6864607930183411,0.3781512677669525,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.7173396944999695},{"x":0.831932783126831,"y":0.7173396944999695},{"x":0.831932783126831,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"4-4-۷-","boundary":[0.7714285850524902,0.7173396944999695,0.831932783126831,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7361344695091248,0.7173396944999695,0.7647058963775635,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7173396944999695},{"x":0.729411780834198,"y":0.7173396944999695},{"x":0.729411780834198,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اراضی","boundary":[0.6857143044471741,0.7173396944999695,0.729411780834198,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مخلوط","boundary":[0.6302521228790283,0.7173396944999695,0.6773109436035156,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6151260733604431,0.7173396944999695,0.6201680898666382,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"C","boundary":[0.6016806960105896,0.7173396944999695,0.6117647290229797,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5949580073356628,0.7173396944999695,0.6000000238418579,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.7446556091308594},{"x":0.8302521109580994,"y":0.7446556091308594},{"x":0.8302521109580994,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"rtl","str":"4-4-8","boundary":[0.7831932902336121,0.7446556091308594,0.8302521109580994,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7647058963775635,0.7446556091308594,0.7747899293899536,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7310924530029297,0.7446556091308594,0.7579832077026367,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7624703049659729},{"x":0.680672287940979,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اراضی","boundary":[0.680672287940979,0.7446556091308594,0.7226890921592712,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متفرقه","boundary":[0.6302521228790283,0.7446556091308594,0.6722689270973206,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6184874176979065,0.7446556091308594,0.6218487620353699,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"X","boundary":[0.6033613681793213,0.7446556091308594,0.6084033846855164,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7624703049659729},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5966386795043945,0.7446556091308594,0.6000000238418579,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.7695962190628052},{"x":0.831932783126831,"y":0.7695962190628052},{"x":0.831932783126831,"y":0.7885985970497131},{"x":0.8134453892707825,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"rtl","str":"5-","boundary":[0.8134453892707825,0.7695962190628052,0.831932783126831,0.7885985970497131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.7707838416099548},{"x":0.805042028427124,"y":0.7707838416099548},{"x":0.805042028427124,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7983193397521973,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.18000000715255737,"dir":"rtl","str":"4","boundary":[0.7983193397521973,0.7707838416099548,0.805042028427124,0.7885985970497131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7831932902336121,0.7707838416099548,0.7899159789085388,0.7885985970497131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.7126050591468811,0.7707838416099548,0.7731092572212219,0.7885985970497131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6890756487846375,0.7707838416099548,0.6957983374595642,0.7885985970497131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.6487395167350769,0.7707838416099548,0.6789916157722473,0.7885985970497131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7885985970497131},{"x":0.578151285648346,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربریهای","boundary":[0.578151285648346,0.7707838416099548,0.6352941393852234,0.7885985970497131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اراضی","boundary":[0.5210084319114685,0.7707838416099548,0.5630252361297607,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.8004750609397888},{"x":0.8302521109580994,"y":0.8004750609397888},{"x":0.8302521109580994,"y":0.8194774389266968},{"x":0.8235294222831726,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.8235294222831726,0.8004750609397888,0.8302521109580994,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.8004750609397888},{"x":0.8184874057769775,"y":0.8004750609397888},{"x":0.8184874057769775,"y":0.8194774389266968},{"x":0.8117647171020508,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8117647171020508,0.8004750609397888,0.8184874057769775,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.7992874383926392},{"x":0.8117647171020508,"y":0.8004750609397888},{"x":0.8117647171020508,"y":0.8194774389266968},{"x":0.7663865685462952,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تشریح","boundary":[0.7663865685462952,0.7992874383926392,0.8117647171020508,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7579832077026367,"y":0.8182897567749023},{"x":0.7310924530029297,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7327731251716614,0.7980997562408447,0.7579832077026367,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7226890921592712,"y":0.8182897567749023},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6957983374595642,0.7980997562408447,0.7226890921592712,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6453781723976135,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6470588445663452,0.7980997562408447,0.6873949766159058,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.8289785981178284},{"x":0.831932783126831,"y":0.8289785981178284},{"x":0.831932783126831,"y":0.8456056714057922},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8456056714057922}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۵-۱-","boundary":[0.7831932902336121,0.8289785981178284,0.831932783126831,0.8456056714057922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.8289785981178284},{"x":0.7865546345710754,"y":0.8289785981178284},{"x":0.7865546345710754,"y":0.8456056714057922},{"x":0.7495798468589783,"y":0.8456056714057922}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیپهای","boundary":[0.7495798468589783,0.8289785981178284,0.7865546345710754,0.8456056714057922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.8289785981178284},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8289785981178284},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8456056714057922},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8456056714057922}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6974790096282959,0.8289785981178284,0.7327731251716614,0.8456056714057922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.8289785981178284},{"x":0.680672287940979,"y":0.8289785981178284},{"x":0.680672287940979,"y":0.8456056714057922},{"x":0.6504201889038086,"y":0.8456056714057922}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6504201889038086,0.8289785981178284,0.680672287940979,0.8456056714057922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.8277909755706787},{"x":0.5915966629981995,"y":0.8277909755706787},{"x":0.5915966629981995,"y":0.8456056714057922},{"x":0.529411792755127,"y":0.8456056714057922}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Artemisia","boundary":[0.529411792755127,0.8277909755706787,0.5915966629981995,0.8456056714057922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.8277909755706787},{"x":0.6453781723976135,"y":0.8277909755706787},{"x":0.6453781723976135,"y":0.8456056714057922},{"x":0.5983193516731262,"y":0.8456056714057922}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"sieberi","boundary":[0.5983193516731262,0.8277909755706787,0.6453781723976135,0.8456056714057922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.8586698174476624},{"x":0.8336134552955627,"y":0.8598574995994568},{"x":0.8336134552955627,"y":0.8776721954345703},{"x":0.756302535533905,"y":0.8776721954345703}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۵-۱-۱-","boundary":[0.756302535533905,0.8586698174476624,0.8336134552955627,0.8776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.8586698174476624},{"x":0.7663865685462952,"y":0.8586698174476624},{"x":0.7663865685462952,"y":0.8776721954345703},{"x":0.7428571581840515,"y":0.8776721954345703}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7428571581840515,0.8586698174476624,0.7663865685462952,0.8776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.8586698174476624},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8586698174476624},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8764845728874207},{"x":0.6957983374595642,"y":0.8764845728874207}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درمنه","boundary":[0.6957983374595642,0.8586698174476624,0.7344537973403931,0.8764845728874207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.8586698174476624},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8586698174476624},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8764845728874207},{"x":0.6823529601097107,"y":0.8764845728874207}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6823529601097107,0.8586698174476624,0.6890756487846375,0.8764845728874207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.8586698174476624},{"x":0.6773109436035156,"y":0.8586698174476624},{"x":0.6773109436035156,"y":0.8764845728874207},{"x":0.6487395167350769,"y":0.8764845728874207}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بادام","boundary":[0.6487395167350769,0.8586698174476624,0.6773109436035156,0.8764845728874207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.8586698174476624},{"x":0.6386554837226868,"y":0.8586698174476624},{"x":0.6386554837226868,"y":0.8764845728874207},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8764845728874207}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کوهی","boundary":[0.6067227125167847,0.8586698174476624,0.6386554837226868,0.8764845728874207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.8562945127487183},{"x":0.39159664511680603,"y":0.8574821949005127},{"x":0.39159664511680603,"y":0.8764845728874207},{"x":0.3294117748737335,"y":0.8752968907356262}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Artemisia","boundary":[0.3294117748737335,0.8562945127487183,0.39159664511680603,0.8764845728874207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.8574821949005127},{"x":0.44873949885368347,"y":0.8574821949005127},{"x":0.44873949885368347,"y":0.8764845728874207},{"x":0.4000000059604645,"y":0.8764845728874207}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"sieberi","boundary":[0.4000000059604645,0.8574821949005127,0.44873949885368347,0.8764845728874207]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.5486935973167419},{"x":0.8336134552955627,"y":0.5486935973167419},{"x":0.8336134552955627,"y":0.8776721954345703},{"x":0.3294117748737335,"y":0.8776721954345703}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.3244117748737335,0.5416935973167419,0.8386134552955627,0.8846721954345703],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.8574821949005127},{"x":0.4571428596973419,"y":0.8574821949005127},{"x":0.4571428596973419,"y":0.8764845728874207},{"x":0.44873949885368347,"y":0.8764845728874207}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.44873949885368347,0.8574821949005127,0.4571428596973419,0.8764845728874207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.8574821949005127},{"x":0.534453809261322,"y":0.8574821949005127},{"x":0.534453809261322,"y":0.8764845728874207},{"x":0.4605042040348053,"y":0.8764845728874207}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Amygdalus","boundary":[0.4605042040348053,0.8574821949005127,0.534453809261322,0.8764845728874207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.8574821949005127},{"x":0.5949580073356628,"y":0.8586698174476624},{"x":0.5949580073356628,"y":0.8764845728874207},{"x":0.5394958257675171,"y":0.8764845728874207}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"scoparia","boundary":[0.5394958257675171,0.8574821949005127,0.5949580073356628,0.8764845728874207]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.8574821949005127},{"x":0.5949580073356628,"y":0.8574821949005127},{"x":0.5949580073356628,"y":0.8764845728874207},{"x":0.44873949885368347,"y":0.8764845728874207}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.44373949885368347,0.8504821949005127,0.5999580073356628,0.8834845728874207],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19831933081150055,"y":0.7232779264450073},{"x":0.19831933081150055,"y":0.7268408536911011},{"x":0.17983193695545197,"y":0.7268408536911011},{"x":0.17983193695545197,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.4099999964237213,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.19831933081150055,0.7232779264450073,0.17983193695545197,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19831933081150055,"y":0.6959620118141174},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6995249390602112},{"x":0.17983193695545197,"y":0.6995249390602112},{"x":0.17983193695545197,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.19831933081150055,0.6959620118141174,0.17983193695545197,0.6995249390602112]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19831933081150055,"y":0.6959620118141174},{"x":0.19831933081150055,"y":0.7268408536911011},{"x":0.17983193695545197,"y":0.7268408536911011},{"x":0.17983193695545197,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.5099999904632568,"boundary":[0.19331933081150054,0.6889620118141174,0.18483193695545197,0.7338408536911011],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.745843231678009},{"x":0.19831933081150055,"y":0.745843231678009},{"x":0.19831933081150055,"y":0.7565320730209351},{"x":0.17815126478672028,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.5799999833106995,"str":"۶۱","boundary":[0.17815126478672028,0.745843231678009,0.19831933081150055,0.7565320730209351]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.745843231678009},{"x":0.19831933081150055,"y":0.745843231678009},{"x":0.19831933081150055,"y":0.7565320730209351},{"x":0.17815126478672028,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.17315126478672027,0.738843231678009,0.20331933081150055,0.7635320730209351],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.8004750609397888},{"x":0.19495798647403717,"y":0.8004750609397888},{"x":0.19495798647403717,"y":0.8111639022827148},{"x":0.17815126478672028,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.5899999737739563,"str":"۶۸","boundary":[0.17815126478672028,0.8004750609397888,0.19495798647403717,0.8111639022827148]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.8004750609397888},{"x":0.19495798647403717,"y":0.8004750609397888},{"x":0.19495798647403717,"y":0.8111639022827148},{"x":0.17815126478672028,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.17315126478672027,0.7934750609397888,0.19995798647403717,0.8181639022827148],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18151260912418365,"y":0.8277909755706787},{"x":0.19831933081150055,"y":0.8277909755706787},{"x":0.19831933081150055,"y":0.8420427441596985},{"x":0.18151260912418365,"y":0.8420427441596985}]},"confidence":0.44999998807907104,"str":"20","boundary":[0.18151260912418365,0.8277909755706787,0.19831933081150055,0.8420427441596985]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18151260912418365,"y":0.8277909755706787},{"x":0.19831933081150055,"y":0.8277909755706787},{"x":0.19831933081150055,"y":0.8420427441596985},{"x":0.18151260912418365,"y":0.8420427441596985}]},"confidence":0.44999998807907104,"dir":"ltr","boundary":[0.17651260912418365,0.8207909755706787,0.20331933081150055,0.8490427441596985],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.9049881100654602},{"x":0.48739495873451233,"y":0.9049881100654602},{"x":0.48739495873451233,"y":0.9156769514083862},{"x":0.4739495813846588,"y":0.9156769514083862}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"ب","boundary":[0.4739495813846588,0.9049881100654602,0.48739495873451233,0.9156769514083862]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.9049881100654602},{"x":0.48739495873451233,"y":0.9049881100654602},{"x":0.48739495873451233,"y":0.9156769514083862},{"x":0.4739495813846588,"y":0.9156769514083862}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4689495813846588,0.8979881100654602,0.49239495873451233,0.9226769514083862],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/c8551ea20bb507a9/pages/ROlMtkojrrGijbsO-sec.webp","jpeg":"/storage/books/c8551ea20bb507a9/pages/uQlYFSbuszIWHfac.jpg","blurred":"/storage/books/c8551ea20bb507a9/pages/jNMxXoGaoIHgMnQd.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0002740625744106389,0.00016941057517239712,0.9985849163031377,0.9989013631162621]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.15083135664463043},{"x":0.5630252361297607,"y":0.15083135664463043},{"x":0.561344563961029,"y":0.1698337346315384},{"x":0.5008403658866882,"y":0.1698337346315384}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5008403658866882,0.15083135664463043,0.561344563961029,0.1698337346315384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.15083135664463043},{"x":0.4907563030719757,"y":0.15083135664463043},{"x":0.4907563030719757,"y":0.1698337346315384},{"x":0.43865546584129333,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.43865546584129333,0.15083135664463043,0.4907563030719757,0.1698337346315384]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.1496437042951584},{"x":0.5630252361297607,"y":0.15083135664463043},{"x":0.561344563961029,"y":0.1698337346315384},{"x":0.43865546584129333,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.43365546584129333,0.14264370429515838,0.5663445639610291,0.1768337346315384],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16806723177433014,"y":0.18289786577224731},{"x":0.21344538033008575,"y":0.18408551812171936},{"x":0.21344538033008575,"y":0.1947743445634842},{"x":0.16806723177433014,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"صفحه","boundary":[0.16806723177433014,0.18289786577224731,0.21344538033008575,0.1947743445634842]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16806723177433014,"y":0.18289786577224731},{"x":0.21344538033008575,"y":0.18408551812171936},{"x":0.21344538033008575,"y":0.1947743445634842},{"x":0.16806723177433014,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.16306723177433013,0.1758978657722473,0.21844538033008576,0.2017743445634842],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.18289786577224731},{"x":0.831932783126831,"y":0.18408551812171936},{"x":0.831932783126831,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7949579954147339,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7949579954147339,0.18289786577224731,0.831932783126831,0.19833728671073914]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.18289786577224731},{"x":0.831932783126831,"y":0.18408551812171936},{"x":0.831932783126831,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7949579954147339,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7899579954147339,0.1758978657722473,0.8369327831268311,0.20533728671073914],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.21140141785144806},{"x":0.19663865864276886,"y":0.21140141785144806},{"x":0.19663865864276886,"y":0.22209025919437408},{"x":0.17983193695545197,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.10999999940395355,"str":"۰۹","boundary":[0.17983193695545197,0.21140141785144806,0.19663865864276886,0.22209025919437408]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.21140141785144806},{"x":0.19663865864276886,"y":0.21140141785144806},{"x":0.19663865864276886,"y":0.22209025919437408},{"x":0.17983193695545197,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.10999999940395355,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.20440141785144805,0.20163865864276886,0.2290902591943741],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.20783847570419312},{"x":0.8302521109580994,"y":0.20783847570419312},{"x":0.8302521109580994,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7714285850524902,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵-۱-۲-","boundary":[0.7714285850524902,0.20783847570419312,0.8302521109580994,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7647058963775635,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7647058963775635,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7378151416778564,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7378151416778564,0.20902612805366516,0.7647058963775635,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7344537973403931,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7344537973403931,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6924369931221008,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"درمنه","boundary":[0.6924369931221008,0.20902612805366516,0.7344537973403931,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6907563209533691,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6907563209533691,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6504201889038086,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-ارمک","boundary":[0.6504201889038086,0.20902612805366516,0.6907563209533691,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6369748115539551,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6369748115539551,"y":0.22921615839004517},{"x":0.610084056854248,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"میانه","boundary":[0.610084056854248,0.2102137804031372,0.6369748115539551,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.2102137804031372},{"x":0.605042040348053,"y":0.2102137804031372},{"x":0.605042040348053,"y":0.22802850604057312},{"x":0.556302547454834,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-کروج","boundary":[0.556302547454834,0.2102137804031372,0.605042040348053,0.22802850604057312]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.2102137804031372},{"x":0.8302521109580994,"y":0.20783847570419312},{"x":0.8302521109580994,"y":0.22802850604057312},{"x":0.556302547454834,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.551302547454834,0.2032137804031372,0.8352521109580994,0.23502850604057313],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.23396675288677216},{"x":0.29411765933036804,"y":0.23396675288677216},{"x":0.29411765933036804,"y":0.24821852147579193},{"x":0.23025210201740265,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.23025210201740265,0.23396675288677216,0.29411765933036804,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.23396675288677216},{"x":0.3462184965610504,"y":0.23396675288677216},{"x":0.3462184965610504,"y":0.24821852147579193},{"x":0.3008403480052948,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.3008403480052948,0.23396675288677216,0.3462184965610504,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.23396675288677216},{"x":0.35462185740470886,"y":0.23396675288677216},{"x":0.35462185740470886,"y":0.24821852147579193},{"x":0.3512605130672455,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.3512605130672455,0.23396675288677216,0.35462185740470886,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.23396675288677216},{"x":0.41680672764778137,"y":0.23396675288677216},{"x":0.41680672764778137,"y":0.24821852147579193},{"x":0.35966387391090393,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Ephedra","boundary":[0.35966387391090393,0.23396675288677216,0.41680672764778137,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.23396675288677216},{"x":0.4941176474094391,"y":0.23396675288677216},{"x":0.4941176474094391,"y":0.24821852147579193},{"x":0.42352941632270813,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"intermedia","boundary":[0.42352941632270813,0.23396675288677216,0.4941176474094391,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5025210380554199,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5025210380554199,"y":0.24821852147579193},{"x":0.49915966391563416,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.49915966391563416,0.23396675288677216,0.5025210380554199,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6016806960105896,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6016806960105896,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5092437267303467,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Gymnocarpus","boundary":[0.5092437267303467,0.23396675288677216,0.6016806960105896,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6689075827598572,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6689075827598572,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6067227125167847,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"decander","boundary":[0.6067227125167847,0.23396675288677216,0.6689075827598572,0.24821852147579193]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6689075827598572,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6689075827598572,"y":0.24821852147579193},{"x":0.23025210201740265,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.22525210201740264,0.22696675288677215,0.6739075827598572,0.25521852147579194],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.2529691159725189},{"x":0.19831933081150055,"y":0.2529691159725189},{"x":0.19831933081150055,"y":0.26365795731544495},{"x":0.17983193695545197,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۵۷","boundary":[0.17983193695545197,0.2529691159725189,0.19831933081150055,0.26365795731544495]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.2529691159725189},{"x":0.19831933081150055,"y":0.2529691159725189},{"x":0.19831933081150055,"y":0.26365795731544495},{"x":0.17983193695545197,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.24596911597251891,0.20331933081150055,0.27065795731544495],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.2529691159725189},{"x":0.8369747996330261,"y":0.2529691159725189},{"x":0.8369747996330261,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7546218633651733,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"۵-۱-۳-","boundary":[0.7546218633651733,0.2529691159725189,0.8369747996330261,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7647058963775635,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7647058963775635,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7428571581840515,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"تیپ","boundary":[0.7428571581840515,0.2529691159725189,0.7647058963775635,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7310924530029297,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6924369931221008,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"درمنه","boundary":[0.6924369931221008,0.2529691159725189,0.7310924530029297,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6907563209533691,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6840336322784424,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6840336322784424,0.2529691159725189,0.6907563209533691,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6739495992660522,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6369748115539551,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"کروج","boundary":[0.6369748115539551,0.2529691159725189,0.6739495992660522,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.2529691159725189},{"x":0.40168067812919617,"y":0.2529691159725189},{"x":0.40168067812919617,"y":0.27078384160995483},{"x":0.33949580788612366,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.33949580788612366,0.2529691159725189,0.40168067812919617,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.2529691159725189},{"x":0.45546218752861023,"y":0.2529691159725189},{"x":0.45546218752861023,"y":0.27078384160995483},{"x":0.40672269463539124,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.40672269463539124,0.2529691159725189,0.45546218752861023,0.27078384160995483]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.2529691159725189},{"x":0.8369747996330261,"y":0.2529691159725189},{"x":0.8369747996330261,"y":0.27078384160995483},{"x":0.33949580788612366,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.33449580788612365,0.24596911597251891,0.8419747996330261,0.27778384160995484],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.2529691159725189},{"x":0.4638655483722687,"y":0.2529691159725189},{"x":0.4638655483722687,"y":0.27078384160995483},{"x":0.4571428596973419,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"–","boundary":[0.4571428596973419,0.2529691159725189,0.4638655483722687,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5663865804672241,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5663865804672241,"y":0.27078384160995483},{"x":0.46890756487846375,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Gymnocarpus","boundary":[0.46890756487846375,0.2529691159725189,0.5663865804672241,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6285714507102966,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5697479248046875,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"decander","boundary":[0.5697479248046875,0.2529691159725189,0.6285714507102966,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.2779097259044647},{"x":0.8302521109580994,"y":0.2779097259044647},{"x":0.8302521109580994,"y":0.294536828994751},{"x":0.7798319458961487,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"-2-1","boundary":[0.7798319458961487,0.2779097259044647,0.8302521109580994,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7798319458961487,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7798319458961487,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7731092572212219,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7731092572212219,0.2779097259044647,0.7798319458961487,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7731092572212219,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7731092572212219,"y":0.29572445154190063},{"x":0.75126051902771,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.75126051902771,0.27909737825393677,0.7731092572212219,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7344537973403931,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2969121038913727},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6924369931221008,0.27909737825393677,0.7344537973403931,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6890756487846375,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2969121038913727},{"x":0.6521008610725403,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درمنه","boundary":[0.6521008610725403,0.27909737825393677,0.6890756487846375,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6436975002288818,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.5099999904632568,"dir":"rtl","str":"-رمس","boundary":[0.6134454011917114,0.2802850306034088,0.6453781723976135,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.36000001430511475,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5915966629981995,0.2802850306034088,0.5983193516731262,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5697479248046875,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قیچ","boundary":[0.5697479248046875,0.28147268295288086,0.5915966629981995,0.2980997562408447]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.5699999928474426},{"languageCode":"co","confidence":0.4300000071525574}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.2529691159725189},{"x":0.8302521109580994,"y":0.2529691159725189},{"x":0.8302521109580994,"y":0.2992874085903168},{"x":0.4571428596973419,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.4521428596973419,0.24596911597251891,0.8352521109580994,0.3062874085903168],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.2802850306034088},{"x":0.19663865864276886,"y":0.2802850306034088},{"x":0.19663865864276886,"y":0.29097387194633484},{"x":0.17983193695545197,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۹","boundary":[0.17983193695545197,0.2802850306034088,0.19663865864276886,0.29097387194633484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.2802850306034088},{"x":0.19663865864276886,"y":0.2802850306034088},{"x":0.19663865864276886,"y":0.29097387194633484},{"x":0.17983193695545197,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.2732850306034088,0.20163865864276886,0.29797387194633485],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"uz","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.30166271328926086},{"x":0.29411765933036804,"y":0.3028503656387329},{"x":0.29411765933036804,"y":0.31591448187828064},{"x":0.23025210201740265,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.23025210201740265,0.30166271328926086,0.29411765933036804,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"uz","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.3028503656387329},{"x":0.3462184965610504,"y":0.3028503656387329},{"x":0.3462184965610504,"y":0.31591448187828064},{"x":0.3008403480052948,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.3008403480052948,0.3028503656387329,0.3462184965610504,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"uz","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.3028503656387329},{"x":0.3495798408985138,"y":0.3028503656387329},{"x":0.3495798408985138,"y":0.31591448187828064},{"x":0.3478991687297821,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.3478991687297821,0.3028503656387329,0.3495798408985138,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"uz","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.3028503656387329},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3028503656387329},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3171021342277527},{"x":0.3512605130672455,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Hammada","boundary":[0.3512605130672455,0.3028503656387329,0.42016807198524475,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"uz","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.3028503656387329},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3028503656387329},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3171021342277527},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"salicornica","boundary":[0.4252100884914398,0.3028503656387329,0.49747899174690247,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"uz","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5025210380554199,0.3028503656387329,0.5058823823928833,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"uz","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Zygophyllum","boundary":[0.5092437267303467,0.3028503656387329,0.5932773351669312,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"uz","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6823529601097107,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6823529601097107,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"atriplicoides","boundary":[0.5983193516731262,0.3028503656387329,0.6823529601097107,0.31828978657722473]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"uz","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6823529601097107,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6823529601097107,"y":0.31828978657722473},{"x":0.23025210201740265,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.22525210201740264,0.29466271328926086,0.6873529601097107,0.32528978657722474],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.3206650912761688},{"x":0.19495798647403717,"y":0.3206650912761688},{"x":0.19495798647403717,"y":0.3325415551662445},{"x":0.17815126478672028,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.4300000071525574,"str":"9","boundary":[0.17815126478672028,0.3206650912761688,0.19495798647403717,0.3325415551662445]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.3206650912761688},{"x":0.19495798647403717,"y":0.3206650912761688},{"x":0.19495798647403717,"y":0.3325415551662445},{"x":0.17815126478672028,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.699999988079071,"str":".","boundary":[0.17815126478672028,0.3206650912761688,0.19495798647403717,0.3325415551662445]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.3206650912761688},{"x":0.19495798647403717,"y":0.3206650912761688},{"x":0.19495798647403717,"y":0.3325415551662445},{"x":0.17815126478672028,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.17315126478672027,0.3136650912761688,0.19995798647403717,0.3395415551662445],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.32185274362564087},{"x":0.8336134552955627,"y":0.3230403661727905},{"x":0.8336134552955627,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7546218633651733,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"۵-۱-۵-","boundary":[0.7546218633651733,0.32185274362564087,0.8336134552955627,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7697479128837585,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7697479128837585,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7495798468589783,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7495798468589783,0.32185274362564087,0.7697479128837585,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7378151416778564,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7378151416778564,"y":0.33847981691360474},{"x":0.702521026134491,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درمنه","boundary":[0.702521026134491,0.32185274362564087,0.7378151416778564,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6957983374595642,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6957983374595642,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6890756487846375,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6890756487846375,0.32185274362564087,0.6957983374595642,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6823529601097107,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6823529601097107,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6554622054100037,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرند","boundary":[0.6554622054100037,0.32185274362564087,0.6823529601097107,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.3206650912761688},{"x":0.45210084319114685,"y":0.32185274362564087},{"x":0.45210084319114685,"y":0.33847981691360474},{"x":0.39159664511680603,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Artemisia","boundary":[0.39159664511680603,0.3206650912761688,0.45210084319114685,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3372921645641327},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"sieberi","boundary":[0.4588235318660736,0.3206650912761688,0.5042017102241516,0.3372921645641327]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.3206650912761688},{"x":0.8336134552955627,"y":0.32185274362564087},{"x":0.8336134552955627,"y":0.3396674692630768},{"x":0.39159664511680603,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.386596645116806,0.3136650912761688,0.8386134552955627,0.3466674692630768],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5109243988990784,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5109243988990784,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5042017102241516,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5042017102241516,0.32185274362564087,0.5109243988990784,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.3206650912761688},{"x":0.583193302154541,"y":0.32185274362564087},{"x":0.583193302154541,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5126050710678101,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Pteropyrum","boundary":[0.5126050710678101,0.3206650912761688,0.583193302154541,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6487395167350769,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6487395167350769,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5966386795043945,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Aucheri","boundary":[0.5966386795043945,0.32185274362564087,0.6487395167350769,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.34916865825653076},{"x":0.8302521109580994,"y":0.3479810059070587},{"x":0.8302521109580994,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7714285850524902,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۵-۱-6-","boundary":[0.7714285850524902,0.34916865825653076,0.8302521109580994,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7647058963775635,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7647058963775635,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7378151416778564,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7378151416778564,0.34916865825653076,0.7647058963775635,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7277311086654663,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7277311086654663,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6941176652908325,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درمنه","boundary":[0.6941176652908325,0.34916865825653076,0.7277311086654663,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6840336322784424,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6756302714347839,0.34916865825653076,0.6840336322784424,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6689075827598572,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6689075827598572,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاهوی","boundary":[0.6218487620353699,0.34916865825653076,0.6689075827598572,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6134454011917114,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وحشی","boundary":[0.5680672526359558,0.34916865825653076,0.6134454011917114,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5495798587799072,0.3503562808036804,0.5579832196235657,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرند","boundary":[0.5159664154052734,0.3503562808036804,0.5428571701049805,0.3669833838939667]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.3206650912761688},{"x":0.8302521109580994,"y":0.3206650912761688},{"x":0.8302521109580994,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4992017102241516,0.3136650912761688,0.8352521109580994,0.37279573154449464],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.3503562808036804},{"x":0.19663865864276886,"y":0.3503562808036804},{"x":0.19663865864276886,"y":0.3598574697971344},{"x":0.17983193695545197,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۱","boundary":[0.17983193695545197,0.3503562808036804,0.19663865864276886,0.3598574697971344]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.3503562808036804},{"x":0.19663865864276886,"y":0.3503562808036804},{"x":0.19663865864276886,"y":0.3598574697971344},{"x":0.17983193695545197,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.3433562808036804,0.20163865864276886,0.3668574697971344],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.3729216158390045},{"x":0.29411765933036804,"y":0.3729216158390045},{"x":0.29411765933036804,"y":0.38598576188087463},{"x":0.23025210201740265,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.23025210201740265,0.3729216158390045,0.29411765933036804,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.3729216158390045},{"x":0.3462184965610504,"y":0.3729216158390045},{"x":0.3462184965610504,"y":0.38598576188087463},{"x":0.2991596758365631,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.2991596758365631,0.3729216158390045,0.3462184965610504,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.3729216158390045},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3729216158390045},{"x":0.4117647111415863,"y":0.38598576188087463},{"x":0.3495798408985138,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"-Scariola","boundary":[0.3495798408985138,0.3729216158390045,0.4117647111415863,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.3729216158390045},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3729216158390045},{"x":0.4789915978908539,"y":0.38598576188087463},{"x":0.41680672764778137,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"orientalis","boundary":[0.41680672764778137,0.3729216158390045,0.4789915978908539,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.3729216158390045},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3729216158390045},{"x":0.4907563030719757,"y":0.38598576188087463},{"x":0.48571428656578064,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.48571428656578064,0.3729216158390045,0.4907563030719757,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5647059082984924,"y":0.38598576188087463},{"x":0.4924369752407074,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Pteropyrum","boundary":[0.4924369752407074,0.3729216158390045,0.5647059082984924,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6285714507102966,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5747899413108826,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Aucheri","boundary":[0.5747899413108826,0.3729216158390045,0.6285714507102966,0.38598576188087463]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6285714507102966,"y":0.38598576188087463},{"x":0.23025210201740265,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.22525210201740264,0.36473396348953246,0.6335714507102966,0.39298576188087464],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.3919239938259125},{"x":0.19663865864276886,"y":0.3919239938259125},{"x":0.19663865864276886,"y":0.4026128351688385},{"x":0.17983193695545197,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۲","boundary":[0.17983193695545197,0.3919239938259125,0.19663865864276886,0.4026128351688385]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.3919239938259125},{"x":0.19663865864276886,"y":0.3919239938259125},{"x":0.19663865864276886,"y":0.4026128351688385},{"x":0.17983193695545197,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.38492399382591247,0.20163865864276886,0.4096128351688385],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.3919239938259125},{"x":0.8369747996330261,"y":0.3919239938259125},{"x":0.8369747996330261,"y":0.41092637181282043},{"x":0.756302535533905,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵-۱-۷-","boundary":[0.756302535533905,0.3919239938259125,0.8369747996330261,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7428571581840515,0.3919239938259125,0.7647058963775635,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"درمنه","boundary":[0.6941176652908325,0.3919239938259125,0.7310924530029297,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6823529601097107,0.3919239938259125,0.6890756487846375,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"قیچ","boundary":[0.6554622054100037,0.3919239938259125,0.6739495992660522,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.39073634147644043},{"x":0.40672269463539124,"y":0.39073634147644043},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4097387194633484},{"x":0.34285715222358704,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Artemisia","boundary":[0.34285715222358704,0.39073634147644043,0.40672269463539124,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.39073634147644043},{"x":0.4638655483722687,"y":0.39073634147644043},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4097387194633484},{"x":0.4151260554790497,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"sieberi-","boundary":[0.4151260554790497,0.39073634147644043,0.4638655483722687,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5478991866111755,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4097387194633484},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Zygophyllum","boundary":[0.46890756487846375,0.39073634147644043,0.5478991866111755,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"atriplicoides","boundary":[0.5596638917922974,0.39073634147644043,0.6487395167350769,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.41567695140838623},{"x":0.8302521109580994,"y":0.41567695140838623},{"x":0.831932783126831,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7714285850524902,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۵-۱-۸-","boundary":[0.7714285850524902,0.41567695140838623,0.831932783126831,0.4346793293952942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7647058963775635,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7378151416778564,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7361344695091248,0.4168646037578583,0.7647058963775635,0.43586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7310924530029297,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درمنه","boundary":[0.6941176652908325,0.4168646037578583,0.7310924530029297,0.43586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6823529601097107,0.4180522561073303,0.6907563209533691,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"قیچ-","boundary":[0.6403361558914185,0.41923990845680237,0.6756302714347839,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6336134672164917,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4382422864437103},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کروج","boundary":[0.5949580073356628,0.41923990845680237,0.6352941393852234,0.4382422864437103]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.39073634147644043},{"x":0.8369747996330261,"y":0.38836103677749634},{"x":0.8369747996330261,"y":0.4370546340942383},{"x":0.34285715222358704,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.33617648005485534,0.3837363414764404,0.8419747996330261,0.4440546340942383],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.41923990845680237},{"x":0.19663865864276886,"y":0.41923990845680237},{"x":0.19663865864276886,"y":0.4299287497997284},{"x":0.17983193695545197,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۴","boundary":[0.17983193695545197,0.41923990845680237,0.19663865864276886,0.4299287497997284]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.41923990845680237},{"x":0.19663865864276886,"y":0.41923990845680237},{"x":0.19663865864276886,"y":0.4299287497997284},{"x":0.17983193695545197,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.41223990845680236,0.20163865864276886,0.4369287497997284],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.4418052136898041},{"x":0.29411765933036804,"y":0.4418052136898041},{"x":0.29411765933036804,"y":0.45605701208114624},{"x":0.23025210201740265,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.23025210201740265,0.4418052136898041,0.29411765933036804,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.4418052136898041},{"x":0.3495798408985138,"y":0.4418052136898041},{"x":0.3495798408985138,"y":0.45605701208114624},{"x":0.3008403480052948,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sieberi-","boundary":[0.3008403480052948,0.4418052136898041,0.3495798408985138,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.4418052136898041},{"x":0.4420168101787567,"y":0.4418052136898041},{"x":0.4420168101787567,"y":0.45605701208114624},{"x":0.35630252957344055,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Zygophyllum","boundary":[0.35630252957344055,0.4418052136898041,0.4420168101787567,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5361344814300537,"y":0.45605701208114624},{"x":0.4470588266849518,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"atriplicoides-","boundary":[0.4470588266849518,0.4418052136898041,0.5361344814300537,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6352941393852234,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5428571701049805,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Gymnocarpus","boundary":[0.5428571701049805,0.4418052136898041,0.6352941393852234,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.4418052136898041},{"x":0.702521026134491,"y":0.4418052136898041},{"x":0.702521026134491,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6403361558914185,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"decander","boundary":[0.6403361558914185,0.4418052136898041,0.702521026134491,0.45605701208114624]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.4418052136898041},{"x":0.702521026134491,"y":0.4418052136898041},{"x":0.702521026134491,"y":0.45605701208114624},{"x":0.23025210201740265,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.22525210201740264,0.43480521368980407,0.707521026134491,0.46305701208114625],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.46080759167671204},{"x":0.19831933081150055,"y":0.46080759167671204},{"x":0.19831933081150055,"y":0.47149643301963806},{"x":0.17983193695545197,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۵","boundary":[0.17983193695545197,0.46080759167671204,0.19831933081150055,0.47149643301963806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.46080759167671204},{"x":0.19831933081150055,"y":0.46080759167671204},{"x":0.19831933081150055,"y":0.47149643301963806},{"x":0.17983193695545197,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.45380759167671203,0.20331933081150055,0.47849643301963807],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.4572446644306183},{"x":0.8302521109580994,"y":0.4572446644306183},{"x":0.8302521109580994,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7714285850524902,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵-۱-۹-","boundary":[0.7714285850524902,0.4572446644306183,0.8302521109580994,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.45961993932724},{"x":0.7630252242088318,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7361344695091248,0.45961993932724,0.7630252242088318,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.45961993932724},{"x":0.7310924530029297,"y":0.45961993932724},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درمنه","boundary":[0.6941176652908325,0.45961993932724,0.7310924530029297,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.45961993932724},{"x":0.6890756487846375,"y":0.45961993932724},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6823529601097107,0.45961993932724,0.6890756487846375,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.45961993932724},{"x":0.6739495992660522,"y":0.45961993932724},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4774346649646759},{"x":0.653781533241272,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"قیچ","boundary":[0.653781533241272,0.45961993932724,0.6739495992660522,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6470588445663452,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6470588445663452,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6420168280601501,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6403361558914185,0.46080759167671204,0.6470588445663452,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6369748115539551,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6386554837226868,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6117647290229797,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرند","boundary":[0.6117647290229797,0.46080759167671204,0.6386554837226868,0.47862231731414795]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.45961993932724},{"x":0.8302521109580994,"y":0.45605701208114624},{"x":0.8302521109580994,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6117647290229797,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6067647290229797,0.45261993932724,0.8352521109580994,0.48324704241752625],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.48337292671203613},{"x":0.29411765933036804,"y":0.48337292671203613},{"x":0.29411765933036804,"y":0.4976246953010559},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.23025210201740265,0.48337292671203613,0.29411765933036804,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.48337292671203613},{"x":0.3445378243923187,"y":0.48337292671203613},{"x":0.3445378243923187,"y":0.4976246953010559},{"x":0.2991596758365631,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.2991596758365631,0.48337292671203613,0.3445378243923187,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.48337292671203613},{"x":0.35462185740470886,"y":0.48337292671203613},{"x":0.35462185740470886,"y":0.4976246953010559},{"x":0.3495798408985138,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.3495798408985138,0.48337292671203613,0.35462185740470886,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.48337292671203613},{"x":0.4453781545162201,"y":0.48337292671203613},{"x":0.4453781545162201,"y":0.4976246953010559},{"x":0.35966387391090393,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Zygophyllum","boundary":[0.35966387391090393,0.48337292671203613,0.4453781545162201,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5361344814300537,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4976246953010559},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"atriplicoides","boundary":[0.45210084319114685,0.48337292671203613,0.5361344814300537,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6252101063728333,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"-Pteropyrum","boundary":[0.5411764979362488,0.48337292671203613,0.6252101063728333,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6840336322784424,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Aucheri","boundary":[0.6302521228790283,0.48337292671203613,0.6840336322784424,0.4976246953010559]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6840336322784424,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4976246953010559},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.22525210201740264,0.4763729267120361,0.6890336322784424,0.5046246953010559],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.5023753046989441},{"x":0.19831933081150055,"y":0.5023753046989441},{"x":0.19831933081150055,"y":0.5130641460418701},{"x":0.17983193695545197,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۷","boundary":[0.17983193695545197,0.5023753046989441,0.19831933081150055,0.5130641460418701]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.5023753046989441},{"x":0.19831933081150055,"y":0.5023753046989441},{"x":0.19831933081150055,"y":0.5130641460418701},{"x":0.17983193695545197,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.4953753046989441,0.20331933081150055,0.5200641460418701],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5},{"x":0.8285714387893677,"y":0.5},{"x":0.8285714387893677,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵-۱-۱۰-","boundary":[0.7613445520401001,0.5,0.8285714387893677,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7260504364967346,0.5,0.7529411911964417,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6773109436035156,0.5011876225471497,0.7176470756530762,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6369748115539551,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درمنه","boundary":[0.6369748115539551,0.5011876225471497,0.6705882549285889,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6302521228790283,"y":0.519002377986908},{"x":0.6000000238418579,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"-رمس","boundary":[0.6000000238418579,0.5011876225471497,0.6302521228790283,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5815126299858093,"y":0.519002377986908},{"x":0.534453809261322,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-اشنیان","boundary":[0.534453809261322,0.5011876225471497,0.5815126299858093,0.519002377986908]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5011876225471497},{"x":0.8285714387893677,"y":0.5},{"x":0.8285714387893677,"y":0.5178147554397583},{"x":0.534453809261322,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.529453809261322,0.49418762254714965,0.8335714387893677,0.5248147554397583],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"uz","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.5249406099319458},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5249406099319458},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5368170738220215},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.23025210201740265,0.5249406099319458,0.29411765933036804,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"uz","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.5249406099319458},{"x":0.3445378243923187,"y":0.5249406099319458},{"x":0.3445378243923187,"y":0.5368170738220215},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.2991596758365631,0.5249406099319458,0.3445378243923187,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"uz","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.5249406099319458},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5249406099319458},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5368170738220215},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.3512605130672455,0.5249406099319458,0.35462185740470886,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"uz","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.5249406099319458},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5249406099319458},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5368170738220215},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Hammada","boundary":[0.35798320174217224,0.5249406099319458,0.4252100884914398,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"uz","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5368170738220215},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"salicornica","boundary":[0.4285714328289032,0.5249406099319458,0.5042017102241516,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"uz","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"-Seidlitzia","boundary":[0.5092437267303467,0.5249406099319458,0.5764706134796143,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"uz","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"rosmarinus","boundary":[0.5815126299858093,0.5249406099319458,0.6571428775787354,0.5368170738220215]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"uz","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5368170738220215},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.22525210201740264,0.5179406099319458,0.6621428775787354,0.5438170738220215],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.5427553653717041},{"x":0.19663865864276886,"y":0.5427553653717041},{"x":0.19663865864276886,"y":0.5546318292617798},{"x":0.17815126478672028,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۸","boundary":[0.17815126478672028,0.5427553653717041,0.19663865864276886,0.5546318292617798]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.5427553653717041},{"x":0.19663865864276886,"y":0.5427553653717041},{"x":0.19663865864276886,"y":0.5546318292617798},{"x":0.17815126478672028,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.17315126478672027,0.5357553653717041,0.20163865864276886,0.5616318292617798],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.5724465847015381},{"x":0.19831933081150055,"y":0.5724465847015381},{"x":0.19831933081150055,"y":0.5831353664398193},{"x":0.17983193695545197,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۸","boundary":[0.17983193695545197,0.5724465847015381,0.19831933081150055,0.5831353664398193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.5724465847015381},{"x":0.19831933081150055,"y":0.5724465847015381},{"x":0.19831933081150055,"y":0.5831353664398193},{"x":0.17983193695545197,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.5654465847015381,0.20331933081150055,0.5901353664398193],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.5427553653717041},{"x":0.8352941274642944,"y":0.5427553653717041},{"x":0.8352941274642944,"y":0.559382438659668},{"x":0.7831932902336121,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۵-۲-","boundary":[0.7831932902336121,0.5427553653717041,0.8352941274642944,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7848739624023438,"y":0.559382438659668},{"x":0.75126051902771,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیپهای","boundary":[0.75126051902771,0.5427553653717041,0.7848739624023438,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7327731251716614,"y":0.559382438659668},{"x":0.6974790096282959,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6974790096282959,0.5427553653717041,0.7327731251716614,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6840336322784424,"y":0.559382438659668},{"x":0.6521008610725403,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6521008610725403,0.5427553653717041,0.6840336322784424,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5310924649238586,"y":0.559382438659668},{"x":0.4605042040348053,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"Haloxylon","boundary":[0.4605042040348053,0.5427553653717041,0.5310924649238586,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5427553653717041},{"x":0.63193279504776,"y":0.5427553653717041},{"x":0.63193279504776,"y":0.559382438659668},{"x":0.5361344814300537,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ammodendron","boundary":[0.5361344814300537,0.5427553653717041,0.63193279504776,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.570071280002594},{"x":0.8336134552955627,"y":0.570071280002594},{"x":0.8336134552955627,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵-۲-۱-","boundary":[0.7546218633651733,0.570071280002594,0.8336134552955627,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.570071280002594},{"x":0.7663865685462952,"y":0.570071280002594},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7462185025215149,0.570071280002594,0.7663865685462952,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.570071280002594},{"x":0.7277311086654663,"y":0.570071280002594},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6924369931221008,0.570071280002594,0.7277311086654663,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.570071280002594},{"x":0.680672287940979,"y":0.570071280002594},{"x":0.680672287940979,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تاغ","boundary":[0.6605042219161987,0.570071280002594,0.680672287940979,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.570071280002594},{"x":0.5512605309486389,"y":0.570071280002594},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5902612805366516},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"Halonylon","boundary":[0.48235294222831726,0.570071280002594,0.5512605309486389,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.570071280002594},{"x":0.653781533241272,"y":0.570071280002594},{"x":0.653781533241272,"y":0.5902612805366516},{"x":0.556302547454834,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ammodendron","boundary":[0.556302547454834,0.570071280002594,0.653781533241272,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.5973871946334839},{"x":0.8302521109580994,"y":0.5973871946334839},{"x":0.8302521109580994,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵-۲-۲-","boundary":[0.7714285850524902,0.5973871946334839,0.8302521109580994,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7361344695091248,0.5985748171806335,0.7647058963775635,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5985748171806335},{"x":0.729411780834198,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"تاغ","boundary":[0.7092437148094177,0.5985748171806335,0.729411780834198,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.4699999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6974790096282959,0.5985748171806335,0.7058823704719543,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6175771951675415},{"x":0.653781533241272,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"اشنیان","boundary":[0.6521008610725403,0.5985748171806335,0.6924369931221008,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.599762499332428},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-رمس","boundary":[0.6151260733604431,0.599762499332428,0.6453781723976135,0.6175771951675415]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.5427553653717041},{"x":0.8352941274642944,"y":0.5427553653717041},{"x":0.8352941274642944,"y":0.6187648177146912},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.4555042040348053,0.5357553653717041,0.8402941274642944,0.6257648177146912],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.599762499332428},{"x":0.19327731430530548,"y":0.599762499332428},{"x":0.19495798647403717,"y":0.6104512810707092},{"x":0.17983193695545197,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۰","boundary":[0.17815126478672028,0.599762499332428,0.19495798647403717,0.6104512810707092]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.599762499332428},{"x":0.19327731430530548,"y":0.599762499332428},{"x":0.19495798647403717,"y":0.6104512810707092},{"x":0.17983193695545197,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.17315126478672027,0.592762499332428,0.19995798647403717,0.6174512810707092],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.6223278045654297},{"x":0.2991596758365631,"y":0.6223278045654297},{"x":0.2991596758365631,"y":0.6342042684555054},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Haloxylon","boundary":[0.22857142984867096,0.6223278045654297,0.2991596758365631,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.6223278045654297},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6223278045654297},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6342042684555054},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ammodendron","boundary":[0.3042016923427582,0.6223278045654297,0.4000000059604645,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.6223278045654297},{"x":0.413445383310318,"y":0.6223278045654297},{"x":0.413445383310318,"y":0.6342042684555054},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.4100840389728546,0.6223278045654297,0.413445383310318,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.6223278045654297},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6223278045654297},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6342042684555054},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Seidlitzia","boundary":[0.41848739981651306,0.6223278045654297,0.48067227005958557,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.6211401224136353},{"x":0.561344563961029,"y":0.6211401224136353},{"x":0.561344563961029,"y":0.6342042684555054},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"rosmarinus","boundary":[0.48571428656578064,0.6211401224136353,0.561344563961029,0.6342042684555054]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.6223278045654297},{"x":0.561344563961029,"y":0.6211401224136353},{"x":0.561344563961029,"y":0.6342042684555054},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.22357142984867096,0.6153278045654297,0.5663445639610291,0.6412042684555054],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"uz","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Hammada","boundary":[0.5815126299858093,0.6223278045654297,0.6504201889038086,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"uz","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"salicornica","boundary":[0.6554622054100037,0.6223278045654297,0.7310924530029297,0.6342042684555054]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"uz","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5765126299858093,0.6153278045654297,0.7360924530029297,0.6412042684555054],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.6389548778533936},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6389548778533936},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6532066464424133},{"x":0.17815126478672028,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۲","boundary":[0.17815126478672028,0.6389548778533936,0.19831933081150055,0.6532066464424133]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.665083110332489},{"x":0.19663865864276886,"y":0.665083110332489},{"x":0.19663865864276886,"y":0.6805225610733032},{"x":0.17815126478672028,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۲","boundary":[0.17815126478672028,0.665083110332489,0.19663865864276886,0.6805225610733032]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.6389548778533936},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6389548778533936},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6805225610733032},{"x":0.17815126478672028,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17315126478672027,0.6319548778533935,0.20331933081150055,0.6875225610733032],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.6389548778533936},{"x":0.831932783126831,"y":0.6389548778533936},{"x":0.831932783126831,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"۵-۳-","boundary":[0.7848739624023438,0.6389548778533936,0.831932783126831,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیپهای","boundary":[0.7478991746902466,0.6389548778533936,0.7848739624023438,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6957983374595642,0.6389548778533936,0.7327731251716614,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6521008610725403,0.6389548778533936,0.6840336322784424,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6555819511413574},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Hammada","boundary":[0.4924369752407074,0.6389548778533936,0.5579832196235657,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"salicornica","boundary":[0.5663865804672241,0.6389548778533936,0.6386554837226868,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"uz","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6686460971832275},{"x":0.831932783126831,"y":0.6698337197303772},{"x":0.831932783126831,"y":0.6864607930183411},{"x":0.756302535533905,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":"۵-۳-۱-","boundary":[0.756302535533905,0.6686460971832275,0.831932783126831,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"uz","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"تیپ","boundary":[0.7445378303527832,0.6686460971832275,0.7647058963775635,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"uz","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6686460971832275},{"x":0.729411780834198,"y":0.6686460971832275},{"x":0.729411780834198,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"رمس","boundary":[0.7058823704719543,0.6686460971832275,0.729411780834198,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"uz","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6674584150314331},{"x":0.605042040348053,"y":0.6674584150314331},{"x":0.605042040348053,"y":0.684085488319397},{"x":0.5394958257675171,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Hammada","boundary":[0.5394958257675171,0.6674584150314331,0.605042040348053,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"uz","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6117647290229797,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"salicornica","boundary":[0.6117647290229797,0.6674584150314331,0.6857143044471741,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6971496343612671},{"x":0.8352941274642944,"y":0.6971496343612671},{"x":0.8352941274642944,"y":0.713776707649231},{"x":0.756302535533905,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵-۳-۲-","boundary":[0.756302535533905,0.6971496343612671,0.8352941274642944,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7445378303527832,0.6971496343612671,0.7647058963775635,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7125890851020813},{"x":0.707563042640686,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"رمس","boundary":[0.707563042640686,0.6971496343612671,0.7310924530029297,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6840336322784424,0.6959620118141174,0.6890756487846375,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"درمنه","boundary":[0.6453781723976135,0.6959620118141174,0.6823529601097107,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.694774329662323},{"x":0.4319327771663666,"y":0.694774329662323},{"x":0.4319327771663666,"y":0.7114014029502869},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Hammada","boundary":[0.3663865625858307,0.694774329662323,0.4319327771663666,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.694774329662323},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7125890851020813},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"salicornica","boundary":[0.43865546584129333,0.694774329662323,0.5126050710678101,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-Artemisia","boundary":[0.5193277597427368,0.6959620118141174,0.5865546464920044,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"sieberi","boundary":[0.5966386795043945,0.6959620118141174,0.6403361558914185,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.7220902442932129},{"x":0.831932783126831,"y":0.7209026217460632},{"x":0.831932783126831,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۵-۳-۳-","boundary":[0.7714285850524902,0.7220902442932129,0.831932783126831,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7361344695091248,0.7232779264450073,0.7647058963775635,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7232779264450073},{"x":0.729411780834198,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6873949766159058,0.7232779264450073,0.729411780834198,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.724465548992157},{"x":0.6789916157722473,"y":0.724465548992157},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"رمس","boundary":[0.6436975002288818,0.724465548992157,0.6789916157722473,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.724465548992157},{"x":0.6403361558914185,"y":0.724465548992157},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درمنه","boundary":[0.5966386795043945,0.724465548992157,0.6403361558914185,0.7422803044319153]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.7900000214576721},{"languageCode":"uz","confidence":0.20999999344348907}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.6389548778533936},{"x":0.8352941274642944,"y":0.6389548778533936},{"x":0.8352941274642944,"y":0.7434679269790649},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.3613865625858307,0.6319548778533935,0.8402941274642944,0.750467926979065],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.6971496343612671},{"x":0.19663865864276886,"y":0.6971496343612671},{"x":0.19663865864276886,"y":0.7066508531570435},{"x":0.17983193695545197,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۵","boundary":[0.17815126478672028,0.6971496343612671,0.19663865864276886,0.7066508531570435]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.6971496343612671},{"x":0.19663865864276886,"y":0.6971496343612671},{"x":0.19663865864276886,"y":0.7066508531570435},{"x":0.17983193695545197,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.17315126478672027,0.6901496343612671,0.20163865864276886,0.7136508531570435],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.7220902442932129},{"x":0.19663865864276886,"y":0.7209026217460632},{"x":0.19831933081150055,"y":0.7339667677879333},{"x":0.17983193695545197,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۶","boundary":[0.17815126478672028,0.7220902442932129,0.19831933081150055,0.7339667677879333]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.7220902442932129},{"x":0.19663865864276886,"y":0.7209026217460632},{"x":0.19831933081150055,"y":0.7339667677879333},{"x":0.17983193695545197,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.17315126478672027,0.7150902442932129,0.20331933081150055,0.7409667677879334],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"uz","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.7482185363769531},{"x":0.2991596758365631,"y":0.7482185363769531},{"x":0.2991596758365631,"y":0.7600950002670288},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Hammada","boundary":[0.23025210201740265,0.7482185363769531,0.2991596758365631,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"uz","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.7482185363769531},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7482185363769531},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7600950002670288},{"x":0.3042016923427582,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"salicornica","boundary":[0.3042016923427582,0.7482185363769531,0.3781512677669525,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"uz","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.7482185363769531},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7482185363769531},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7600950002670288},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.3848739564418793,0.7482185363769531,0.38823530077934265,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"uz","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.7482185363769531},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7482185363769531},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7600950002670288},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Seidlitzia","boundary":[0.3949579894542694,0.7482185363769531,0.45546218752861023,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"uz","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7600950002670288},{"x":0.462184876203537,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"rosmarinus","boundary":[0.462184876203537,0.7482185363769531,0.5361344814300537,0.7600950002670288]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"uz","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7600950002670288},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.22525210201740264,0.7412185363769531,0.5411344814300537,0.7670950002670288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.7660332322120667},{"x":0.19663865864276886,"y":0.7660332322120667},{"x":0.19663865864276886,"y":0.7767220735549927},{"x":0.17815126478672028,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۷۷","boundary":[0.17815126478672028,0.7660332322120667,0.19663865864276886,0.7767220735549927]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.7660332322120667},{"x":0.19663865864276886,"y":0.7660332322120667},{"x":0.19663865864276886,"y":0.7767220735549927},{"x":0.17815126478672028,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.17315126478672027,0.7590332322120666,0.20163865864276886,0.7837220735549927],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.764845609664917},{"x":0.8218487501144409,"y":0.764845609664917},{"x":0.8218487501144409,"y":0.783847987651825},{"x":0.7915966510772705,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"-۵-","boundary":[0.7915966510772705,0.764845609664917,0.8218487501144409,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.764845609664917},{"x":0.7848739624023438,"y":0.764845609664917},{"x":0.7848739624023438,"y":0.783847987651825},{"x":0.7478991746902466,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیپهای","boundary":[0.7478991746902466,0.764845609664917,0.7848739624023438,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.764845609664917},{"x":0.7344537973403931,"y":0.764845609664917},{"x":0.7344537973403931,"y":0.783847987651825},{"x":0.6991596817970276,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6991596817970276,0.764845609664917,0.7344537973403931,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.764845609664917},{"x":0.6840336322784424,"y":0.764845609664917},{"x":0.6840336322784424,"y":0.783847987651825},{"x":0.6521008610725403,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6521008610725403,0.764845609664917,0.6840336322784424,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.764845609664917},{"x":0.5579832196235657,"y":0.764845609664917},{"x":0.5579832196235657,"y":0.783847987651825},{"x":0.5008403658866882,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Seidlitzia","boundary":[0.5008403658866882,0.764845609664917,0.5579832196235657,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.764845609664917},{"x":0.6436975002288818,"y":0.764845609664917},{"x":0.6436975002288818,"y":0.783847987651825},{"x":0.5647059082984924,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"rosmarinus","boundary":[0.5647059082984924,0.764845609664917,0.6436975002288818,0.783847987651825]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.764845609664917},{"x":0.8218487501144409,"y":0.764845609664917},{"x":0.8218487501144409,"y":0.783847987651825},{"x":0.5008403658866882,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.49584036588668823,0.757845609664917,0.8268487501144409,0.790847987651825],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7957244515419006},{"x":0.831932783126831,"y":0.7957244515419006},{"x":0.831932783126831,"y":0.8123515248298645},{"x":0.756302535533905,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"6-4-1-","boundary":[0.756302535533905,0.7957244515419006,0.831932783126831,0.8123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8111639022827148},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7445378303527832,0.7957244515419006,0.7647058963775635,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اشنیان","boundary":[0.6890756487846375,0.7957244515419006,0.7327731251716614,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.794536828994751},{"x":0.5949580073356628,"y":0.794536828994751},{"x":0.5949580073356628,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5361344814300537,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Seidlitzia","boundary":[0.5361344814300537,0.794536828994751,0.5949580073356628,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.794536828994751},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7957244515419006},{"x":0.6773109436035156,"y":0.8123515248298645},{"x":0.6016806960105896,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"rosmarinus","boundary":[0.6016806960105896,0.794536828994751,0.6773109436035156,0.8123515248298645]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.794536828994751},{"x":0.831932783126831,"y":0.7957244515419006},{"x":0.831932783126831,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5361344814300537,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.5311344814300537,0.787536828994751,0.8369327831268311,0.8193515248298645],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.9073634147644043},{"x":0.48571428656578064,"y":0.9073634147644043},{"x":0.48571428656578064,"y":0.9180522561073303},{"x":0.4756302535533905,"y":0.9180522561073303}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"ج","boundary":[0.4756302535533905,0.9073634147644043,0.48571428656578064,0.9180522561073303]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.9073634147644043},{"x":0.48571428656578064,"y":0.9073634147644043},{"x":0.48571428656578064,"y":0.9180522561073303},{"x":0.4756302535533905,"y":0.9180522561073303}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4706302535533905,0.9003634147644043,0.49071428656578064,0.9250522561073303],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/c8551ea20bb507a9/pages/upncxRtWdMWGhErq-sec.webp","jpeg":"/storage/books/c8551ea20bb507a9/pages/PCZvTjCfsCzKkazE.jpg","blurred":"/storage/books/c8551ea20bb507a9/pages/nKCqYJSbKmkBCiGG.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00018367347046106803,0.00016941057517239712,0.998590565621352,0.9989070051701788]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.15083135664463043},{"x":0.5630252361297607,"y":0.15083135664463043},{"x":0.561344563961029,"y":0.1698337346315384},{"x":0.5008403658866882,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5008403658866882,0.15083135664463043,0.561344563961029,0.1698337346315384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.1496437042951584},{"x":0.4907563030719757,"y":0.1496437042951584},{"x":0.4907563030719757,"y":0.16864608228206635},{"x":0.43865546584129333,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.43865546584129333,0.1496437042951584,0.4907563030719757,0.16864608228206635]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.1496437042951584},{"x":0.5630252361297607,"y":0.15083135664463043},{"x":0.561344563961029,"y":0.1698337346315384},{"x":0.43865546584129333,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.43365546584129333,0.14264370429515838,0.5663445639610291,0.1768337346315384],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16638655960559845,"y":0.18289786577224731},{"x":0.21176470816135406,"y":0.18408551812171936},{"x":0.21176470816135406,"y":0.19596199691295624},{"x":0.16638655960559845,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"صفحه","boundary":[0.16638655960559845,0.18289786577224731,0.21176470816135406,0.19596199691295624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16638655960559845,"y":0.18289786577224731},{"x":0.21176470816135406,"y":0.18408551812171936},{"x":0.21176470816135406,"y":0.19596199691295624},{"x":0.16638655960559845,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.16138655960559845,0.1758978657722473,0.21676470816135407,0.20296199691295624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.18289786577224731},{"x":0.831932783126831,"y":0.18408551812171936},{"x":0.831932783126831,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7932773232460022,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7932773232460022,0.18289786577224731,0.831932783126831,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.2102137804031372},{"x":0.8336134552955627,"y":0.2102137804031372},{"x":0.8336134552955627,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7546218633651733,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۵-۶-۲-","boundary":[0.7546218633651733,0.2102137804031372,0.8336134552955627,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7663865685462952,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7663865685462952,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7428571581840515,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7428571581840515,0.2102137804031372,0.7663865685462952,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7344537973403931,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6907563209533691,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اشنیان","boundary":[0.6907563209533691,0.2102137804031372,0.7344537973403931,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6840336322784424,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6756302714347839,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6756302714347839,0.2102137804031372,0.6840336322784424,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6672269105911255,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6470588445663452,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.6470588445663452,0.2102137804031372,0.6672269105911255,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6420168280601501,"y":0.23040379583835602},{"x":0.610084056854248,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.610084056854248,0.2102137804031372,0.6420168280601501,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6016806960105896,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5882353186607361,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گز","boundary":[0.5882353186607361,0.2102137804031372,0.6016806960105896,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6722689270973206,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6722689270973206,"y":0.23040379583835602},{"x":0.3294117748737335,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".Seidlitzia","boundary":[0.3294117748737335,0.2102137804031372,0.6722689270973206,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.2102137804031372},{"x":0.48067227005958557,"y":0.2102137804031372},{"x":0.48067227005958557,"y":0.23040379583835602},{"x":0.4000000059604645,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"rosmarinus","boundary":[0.4000000059604645,0.2102137804031372,0.48067227005958557,0.23040379583835602]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.18052256107330322},{"x":0.8352941274642944,"y":0.18289786577224731},{"x":0.8336134552955627,"y":0.2327791005373001},{"x":0.3294117748737335,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.3260924470424652,0.17352256107330322,0.8386134552955627,0.23977910053730012],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.2102137804031372},{"x":0.489075630903244,"y":0.2102137804031372},{"x":0.489075630903244,"y":0.23040379583835602},{"x":0.48067227005958557,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.48067227005958557,0.2102137804031372,0.489075630903244,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.2102137804031372},{"x":0.5428571701049805,"y":0.2102137804031372},{"x":0.5428571701049805,"y":0.23040379583835602},{"x":0.4907563030719757,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"Tamarix","boundary":[0.4907563030719757,0.2102137804031372,0.5428571701049805,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.2102137804031372},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2102137804031372},{"x":0.5714285969734192,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5529412031173706,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"spp","boundary":[0.5529412031173706,0.2102137804031372,0.5714285969734192,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.23990498483181},{"x":0.8302521109580994,"y":0.23990498483181},{"x":0.8302521109580994,"y":0.2577197253704071},{"x":0.7899159789085388,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"5-5-","boundary":[0.7899159789085388,0.23990498483181,0.8302521109580994,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.23990498483181},{"x":0.7831932902336121,"y":0.23990498483181},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2577197253704071},{"x":0.756302535533905,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.756302535533905,0.23990498483181,0.7831932902336121,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7478991746902466,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7478991746902466,"y":0.2577197253704071},{"x":0.707563042640686,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.707563042640686,0.23871733248233795,0.7478991746902466,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6974790096282959,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6974790096282959,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6638655662536621,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منفرد","boundary":[0.6638655662536621,0.23871733248233795,0.6974790096282959,0.25653207302093506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6554622054100037,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6554622054100037,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6386554837226868,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"گز","boundary":[0.6386554837226868,0.23871733248233795,0.6554622054100037,0.25653207302093506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6285714507102966,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6285714507102966,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6218487620353699,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6218487620353699,0.23871733248233795,0.6285714507102966,0.25653207302093506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6134454011917114,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6134454011917114,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5731092691421509,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"اشنیان","boundary":[0.5731092691421509,0.23871733248233795,0.6134454011917114,0.25653207302093506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5697479248046875,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5697479248046875,"y":0.25653207302093506},{"x":0.561344563961029,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.561344563961029,0.23871733248233795,0.5697479248046875,0.25653207302093506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5546218752861023,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5546218752861023,"y":0.255344420671463},{"x":0.5176470875740051,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ارمک","boundary":[0.5176470875740051,0.23871733248233795,0.5546218752861023,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5092437267303467,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5092437267303467,"y":0.255344420671463},{"x":0.48067227005958557,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میانه","boundary":[0.48067227005958557,0.23871733248233795,0.5092437267303467,0.255344420671463]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.2102137804031372},{"x":0.8302521109580994,"y":0.2102137804031372},{"x":0.8302521109580994,"y":0.2577197253704071},{"x":0.48067227005958557,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.47567227005958557,0.2032137804031372,0.8352521109580994,0.2647197253704071],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.2125890702009201},{"x":0.19663865864276886,"y":0.2125890702009201},{"x":0.19663865864276886,"y":0.22327791154384613},{"x":0.17983193695545197,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۹","boundary":[0.17815126478672028,0.2125890702009201,0.19663865864276886,0.22327791154384613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.2125890702009201},{"x":0.19663865864276886,"y":0.2125890702009201},{"x":0.19663865864276886,"y":0.22327791154384613},{"x":0.17983193695545197,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.17315126478672027,0.2055890702009201,0.20163865864276886,0.23027791154384614],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.24109263718128204},{"x":0.18655462563037872,"y":0.23990498483181},{"x":0.1882352977991104,"y":0.25059381127357483},{"x":0.17815126478672028,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۸","boundary":[0.17815126478672028,0.24109263718128204,0.1882352977991104,0.25059381127357483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.23990498483181},{"x":0.19327731430530548,"y":0.23990498483181},{"x":0.19495798647403717,"y":0.24940617382526398},{"x":0.1915966421365738,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.1899159699678421,0.23990498483181,0.19495798647403717,0.24940617382526398]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.24109263718128204},{"x":0.19327731430530548,"y":0.23990498483181},{"x":0.19495798647403717,"y":0.24940617382526398},{"x":0.17815126478672028,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.17315126478672027,0.23409263718128204,0.19995798647403717,0.256406173825264],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.2624703049659729},{"x":0.2857142984867096,"y":0.2624703049659729},{"x":0.2857142984867096,"y":0.2779097259044647},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Tamarix","boundary":[0.23193277418613434,0.2624703049659729,0.2857142984867096,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.2624703049659729},{"x":0.31092438101768494,"y":0.2624703049659729},{"x":0.31092438101768494,"y":0.2779097259044647},{"x":0.29075631499290466,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"spp","boundary":[0.29075631499290466,0.2624703049659729,0.31092438101768494,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.2624703049659729},{"x":0.3176470696926117,"y":0.2624703049659729},{"x":0.3176470696926117,"y":0.2779097259044647},{"x":0.31596639752388,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.31596639752388,0.2624703049659729,0.3176470696926117,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.2624703049659729},{"x":0.38991597294807434,"y":0.2624703049659729},{"x":0.38991597294807434,"y":0.2779097259044647},{"x":0.32436975836753845,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"-Seidlitzia","boundary":[0.32436975836753845,0.2624703049659729,0.38991597294807434,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.2624703049659729},{"x":0.4722689092159271,"y":0.2624703049659729},{"x":0.4722689092159271,"y":0.2779097259044647},{"x":0.3966386616230011,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"rosmarinus","boundary":[0.3966386616230011,0.2624703049659729,0.4722689092159271,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5394958257675171,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5394958257675171,"y":0.2779097259044647},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"-Ephedra","boundary":[0.4773109257221222,0.2624703049659729,0.5394958257675171,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2779097259044647},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"intermedia","boundary":[0.5445378422737122,0.2624703049659729,0.6168067455291748,0.2779097259044647]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2779097259044647},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.22693277418613433,0.2554703049659729,0.6218067455291748,0.28490972590446473],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.2826603353023529},{"x":0.8168067336082458,"y":0.2826603353023529},{"x":0.8184874057769775,"y":0.29334917664527893},{"x":0.8134453892707825,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"-","boundary":[0.8134453892707825,0.2826603353023529,0.8184874057769775,0.29334917664527893]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.2826603353023529},{"x":0.8168067336082458,"y":0.2826603353023529},{"x":0.8184874057769775,"y":0.29334917664527893},{"x":0.8134453892707825,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.8084453892707825,0.2756603353023529,0.8234874057769775,0.30034917664527894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.28147268295288086},{"x":0.19663865864276886,"y":0.28147268295288086},{"x":0.19663865864276886,"y":0.2921615242958069},{"x":0.17815126478672028,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۸۲","boundary":[0.17815126478672028,0.28147268295288086,0.19663865864276886,0.2921615242958069]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.28147268295288086},{"x":0.19663865864276886,"y":0.28147268295288086},{"x":0.19663865864276886,"y":0.2921615242958069},{"x":0.17815126478672028,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.17315126478672027,0.27447268295288085,0.20163865864276886,0.2991615242958069],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.2874109148979187},{"x":0.8033613562583923,"y":0.2874109148979187},{"x":0.8033613562583923,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7764706015586853,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"جمع","boundary":[0.7764706015586853,0.2874109148979187,0.8033613562583923,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7647058963775635,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7647058963775635,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7327731251716614,0.28384798765182495,0.7647058963775635,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7243697643280029,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7176470756530762,0.28384798765182495,0.7243697643280029,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7092437148094177,"y":0.28384798765182495},{"x":0.707563042640686,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیشنهادها","boundary":[0.6453781723976135,0.28147268295288086,0.707563042640686,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.30878859758377075},{"x":0.8302521109580994,"y":0.30878859758377075},{"x":0.831932783126831,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7798319458961487,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7798319458961487,0.30878859758377075,0.831932783126831,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7714285850524902,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7394958138465881,0.3099762499332428,0.7714285850524902,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.3349168598651886},{"x":0.831932783126831,"y":0.3349168598651886},{"x":0.831932783126831,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7798319458961487,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.7798319458961487,0.3349168598651886,0.831932783126831,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7764706015586853,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7764706015586853,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.7226890921592712,0.3349168598651886,0.7764706015586853,0.3527315855026245]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9200000166893005}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.28147268295288086},{"x":0.831932783126831,"y":0.28147268295288086},{"x":0.831932783126831,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6403781723976135,0.27447268295288085,0.8369327831268311,0.3597315855026245],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.31116390228271484},{"x":0.19663865864276886,"y":0.31116390228271484},{"x":0.19663865864276886,"y":0.32185274362564087},{"x":0.17815126478672028,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۴","boundary":[0.17815126478672028,0.31116390228271484,0.19663865864276886,0.32185274362564087]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.31116390228271484},{"x":0.19663865864276886,"y":0.31116390228271484},{"x":0.19663865864276886,"y":0.32185274362564087},{"x":0.17815126478672028,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.17315126478672027,0.30416390228271484,0.20163865864276886,0.3288527436256409],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.33847981691360474},{"x":0.19663865864276886,"y":0.33847981691360474},{"x":0.19663865864276886,"y":0.3479810059070587},{"x":0.17815126478672028,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۵","boundary":[0.17815126478672028,0.33847981691360474,0.19663865864276886,0.3479810059070587]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.33847981691360474},{"x":0.19663865864276886,"y":0.33847981691360474},{"x":0.19663865864276886,"y":0.3479810059070587},{"x":0.17815126478672028,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.17315126478672027,0.33147981691360473,0.20163865864276886,0.3549810059070587],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.3669833838939667},{"x":0.831932783126831,"y":0.3669833838939667},{"x":0.831932783126831,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7798319458961487,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7798319458961487,0.3669833838939667,0.831932783126831,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7714285850524902,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7109243869781494,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7109243869781494,0.36579573154449463,0.7714285850524902,0.38123515248298645]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.36579573154449463},{"x":0.831932783126831,"y":0.3669833838939667},{"x":0.831932783126831,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7109243869781494,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7059243869781494,0.3587957315444946,0.8369327831268311,0.3894228048324585],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.36579573154449463},{"x":0.19663865864276886,"y":0.36579573154449463},{"x":0.19663865864276886,"y":0.3752969205379486},{"x":0.17815126478672028,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۷","boundary":[0.17815126478672028,0.36579573154449463,0.19663865864276886,0.3752969205379486]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.36579573154449463},{"x":0.19663865864276886,"y":0.36579573154449463},{"x":0.19663865864276886,"y":0.3752969205379486},{"x":0.17815126478672028,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.17315126478672027,0.3587957315444946,0.20163865864276886,0.3822969205379486],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5630252361297607,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5025210380554199,0.42399048805236816,0.5630252361297607,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.42399048805236816},{"x":0.4924369752407074,"y":0.42399048805236816},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4429928660392761},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جداول","boundary":[0.43697479367256165,0.42399048805236816,0.4924369752407074,0.4429928660392761]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5630252361297607,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4429928660392761},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.43197479367256164,0.4158028357028961,0.5680252361297607,0.44999286603927613],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.46080759167671204},{"x":0.831932783126831,"y":0.46080759167671204},{"x":0.831932783126831,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7932773232460022,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7932773232460022,0.46080759167671204,0.831932783126831,0.47624704241752625]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.46080759167671204},{"x":0.831932783126831,"y":0.46080759167671204},{"x":0.831932783126831,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7932773232460022,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7882773232460022,0.45380759167671203,0.8369327831268311,0.48324704241752625],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11428571492433548,"y":0.4619952440261841},{"x":0.1596638709306717,"y":0.4619952440261841},{"x":0.1596638709306717,"y":0.47387173771858215},{"x":0.11428571492433548,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"صفحه","boundary":[0.11428571492433548,0.4619952440261841,0.1596638709306717,0.47387173771858215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11428571492433548,"y":0.4619952440261841},{"x":0.1596638709306717,"y":0.4619952440261841},{"x":0.1596638709306717,"y":0.47387173771858215},{"x":0.11428571492433548,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.10928571492433548,0.4549952440261841,0.1646638709306717,0.48087173771858216],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.48812350630760193},{"x":0.831932783126831,"y":0.48812350630760193},{"x":0.831932783126831,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.7899159789085388,0.48812350630760193,0.831932783126831,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7764706015586853,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.7747899293899536,0.48812350630760193,0.7764706015586853,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7647058963775635,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7630252242088318,0.48812350630760193,0.7647058963775635,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7546218633651733,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.7058823704719543,0.48812350630760193,0.7546218633651733,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6974790096282959,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6268907785415649,0.48812350630760193,0.6974790096282959,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6184874176979065,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.5949580073356628,0.48812350630760193,0.6184874176979065,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5899159908294678,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5663865804672241,0.48812350630760193,0.5899159908294678,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5529412031173706,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.5109243988990784,0.48812350630760193,0.5529412031173706,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5025210380554199,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5071259140968323},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.46554622054100037,0.48812350630760193,0.5025210380554199,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.48812350630760193},{"x":0.4571428596973419,"y":0.48812350630760193},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5071259140968323},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.4268907606601715,0.48812350630760193,0.4571428596973419,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.48812350630760193},{"x":0.41848739981651306,"y":0.48812350630760193},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5071259140968323},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.37478992342948914,0.48812350630760193,0.41848739981651306,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.48812350630760193},{"x":0.3663865625858307,"y":0.48812350630760193},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5071259140968323},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خور","boundary":[0.3361344635486603,0.48812350630760193,0.3663865625858307,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.48812350630760193},{"x":0.3294117748737335,"y":0.48812350630760193},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5071259140968323},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3210084140300751,0.48812350630760193,0.3294117748737335,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.48812350630760193},{"x":0.3142857253551483,"y":0.48812350630760193},{"x":0.3142857253551483,"y":0.5071259140968323},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نای","boundary":[0.29243698716163635,0.48812350630760193,0.3142857253551483,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.48812350630760193},{"x":0.2823529541492462,"y":0.48812350630760193},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5071259140968323},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بند","boundary":[0.2655462324619293,0.48812350630760193,0.2823529541492462,0.5071259140968323]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.48812350630760193},{"x":0.831932783126831,"y":0.48812350630760193},{"x":0.831932783126831,"y":0.5071259140968323},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2605462324619293,0.4811235063076019,0.8369327831268311,0.5141259140968323],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13445378839969635,"y":0.490498811006546},{"x":0.1428571492433548,"y":0.490498811006546},{"x":0.1428571492433548,"y":0.49881234765052795},{"x":0.13613446056842804,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.6899999976158142,"str":"។","boundary":[0.13445378839969635,0.490498811006546,0.1428571492433548,0.49881234765052795]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13445378839969635,"y":0.490498811006546},{"x":0.1428571492433548,"y":0.490498811006546},{"x":0.1428571492433548,"y":0.49881234765052795},{"x":0.13613446056842804,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.12945378839969635,0.483498811006546,0.1478571492433548,0.505812347650528],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.521377682685852},{"x":0.831932783126831,"y":0.521377682685852},{"x":0.831932783126831,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.7899159789085388,0.521377682685852,0.831932783126831,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.521377682685852},{"x":0.7798319458961487,"y":0.521377682685852},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.7731092572212219,0.521377682685852,0.7798319458961487,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.521377682685852},{"x":0.7647058963775635,"y":0.521377682685852},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7630252242088318,0.521377682685852,0.7647058963775635,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.521377682685852},{"x":0.7546218633651733,"y":0.521377682685852},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشانه","boundary":[0.7210084199905396,0.521377682685852,0.7546218633651733,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.521377682685852},{"x":0.7176470756530762,"y":0.521377682685852},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6924369931221008,0.521377682685852,0.7176470756530762,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.521377682685852},{"x":0.6823529601097107,"y":0.521377682685852},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.6521008610725403,0.521377682685852,0.6823529601097107,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.521377682685852},{"x":0.6420168280601501,"y":0.521377682685852},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.5966386795043945,0.521377682685852,0.6420168280601501,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.521377682685852},{"x":0.5882353186607361,"y":0.521377682685852},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5579832196235657,0.521377682685852,0.5882353186607361,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.521377682685852},{"x":0.5495798587799072,"y":0.521377682685852},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5391923785209656},{"x":0.507563054561615,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.507563054561615,0.521377682685852,0.5495798587799072,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.521377682685852},{"x":0.49915966391563416,"y":0.521377682685852},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5391923785209656},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.4722689092159271,0.521377682685852,0.49915966391563416,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.521377682685852},{"x":0.46890756487846375,"y":0.521377682685852},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5391923785209656},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4420168101787567,0.521377682685852,0.46890756487846375,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.521377682685852},{"x":0.43361344933509827,"y":0.521377682685852},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5391923785209656},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.39159664511680603,0.521377682685852,0.43361344933509827,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.521377682685852},{"x":0.3848739564418793,"y":0.521377682685852},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5391923785209656},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.3478991687297821,0.521377682685852,0.3848739564418793,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.521377682685852},{"x":0.33781513571739197,"y":0.521377682685852},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5391923785209656},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خور","boundary":[0.30756303668022156,0.521377682685852,0.33781513571739197,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.521377682685852},{"x":0.3008403480052948,"y":0.521377682685852},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5391923785209656},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.29243698716163635,0.521377682685852,0.3008403480052948,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.521377682685852},{"x":0.2857142984867096,"y":0.521377682685852},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5391923785209656},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نای","boundary":[0.26386556029319763,0.521377682685852,0.2857142984867096,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.521377682685852},{"x":0.2537815272808075,"y":0.521377682685852},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5391923785209656},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بند","boundary":[0.2369747906923294,0.521377682685852,0.2537815272808075,0.5391923785209656]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.521377682685852},{"x":0.831932783126831,"y":0.521377682685852},{"x":0.831932783126831,"y":0.5391923785209656},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2319747906923294,0.514377682685852,0.8369327831268311,0.5461923785209656],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.5225653052330017},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5225653052330017},{"x":0.14789916574954987,"y":0.5332541465759277},{"x":0.13109244406223297,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱","boundary":[0.12941177189350128,0.5225653052330017,0.14789916574954987,0.5332541465759277]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.5225653052330017},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5225653052330017},{"x":0.14789916574954987,"y":0.5332541465759277},{"x":0.13109244406223297,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.5155653052330017,0.15289916574954987,0.5402541465759277],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.5534442067146301},{"x":0.831932783126831,"y":0.5534442067146301},{"x":0.831932783126831,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.7899159789085388,0.5534442067146301,0.831932783126831,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.7714285850524902,0.5534442067146301,0.7815126180648804,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7630252242088318,0.5534442067146301,0.7647058963775635,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6840336322784424,0.5534442067146301,0.7546218633651733,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایستگاههای","boundary":[0.5949580073356628,0.5534442067146301,0.6756302714347839,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هوا","boundary":[0.5647059082984924,0.5534442067146301,0.5865546464920044,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5534442067146301},{"x":0.556302547454834,"y":0.5534442067146301},{"x":0.556302547454834,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.5109243988990784,0.5534442067146301,0.556302547454834,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5724465847015381},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.47058823704719543,0.5534442067146301,0.5025210380554199,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.5534442067146301},{"x":0.462184876203537,"y":0.5534442067146301},{"x":0.462184876203537,"y":0.5724465847015381},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.41680672764778137,0.5534442067146301,0.462184876203537,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.5534442067146301},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5534442067146301},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5724465847015381},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.39159664511680603,0.5534442067146301,0.40672269463539124,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.5534442067146301},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5534442067146301},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5724465847015381},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.3478991687297821,0.5534442067146301,0.3848739564418793,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.5534442067146301},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5534442067146301},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5724465847015381},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خور","boundary":[0.30924370884895325,0.5534442067146301,0.33949580788612366,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.5534442067146301},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5534442067146301},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5724465847015381},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.29411765933036804,0.5534442067146301,0.3008403480052948,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.5534442067146301},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5534442067146301},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5724465847015381},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نای","boundary":[0.26386556029319763,0.5534442067146301,0.2857142984867096,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.5534442067146301},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5534442067146301},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5724465847015381},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بند","boundary":[0.2369747906923294,0.5534442067146301,0.2554621994495392,0.5724465847015381]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.5534442067146301},{"x":0.831932783126831,"y":0.5534442067146301},{"x":0.831932783126831,"y":0.5724465847015381},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2319747906923294,0.5464442067146301,0.8369327831268311,0.5794465847015381],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.5558194518089294},{"x":0.14789916574954987,"y":0.5558194518089294},{"x":0.14789916574954987,"y":0.5688835978507996},{"x":0.13109244406223297,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.7300000190734863,"str":"۱۵","boundary":[0.13109244406223297,0.5558194518089294,0.14789916574954987,0.5688835978507996]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.5558194518089294},{"x":0.14789916574954987,"y":0.5558194518089294},{"x":0.14789916574954987,"y":0.5688835978507996},{"x":0.13109244406223297,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.5488194518089294,0.15289916574954987,0.5758835978507996],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.5902612805366516},{"x":0.14789916574954987,"y":0.589073657989502},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6009501218795776},{"x":0.13277311623096466,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.7799999713897705,"str":"۱۹","boundary":[0.13109244406223297,0.5902612805366516,0.14789916574954987,0.6009501218795776]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.5902612805366516},{"x":0.14789916574954987,"y":0.589073657989502},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6009501218795776},{"x":0.13277311623096466,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.5832612805366516,0.15289916574954987,0.6079501218795776],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.6223278045654297},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6223278045654297},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6330166459083557},{"x":0.13109244406223297,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱","boundary":[0.12941177189350128,0.6223278045654297,0.14789916574954987,0.6330166459083557]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.6223278045654297},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6223278045654297},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6330166459083557},{"x":0.13109244406223297,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.6153278045654297,0.15289916574954987,0.6400166459083557],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.6627078652381897},{"x":0.14957983791828156,"y":0.6627078652381897},{"x":0.14957983791828156,"y":0.6662707924842834},{"x":0.12941177189350128,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.6499999761581421,"str":"은","boundary":[0.12941177189350128,0.6627078652381897,0.14957983791828156,0.6662707924842834]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.6627078652381897},{"x":0.14957983791828156,"y":0.6627078652381897},{"x":0.14957983791828156,"y":0.6662707924842834},{"x":0.12941177189350128,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.6557078652381897,0.15457983791828156,0.6732707924842835],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.589073657989502},{"x":0.831932783126831,"y":0.589073657989502},{"x":0.831932783126831,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.7899159789085388,0.589073657989502,0.831932783126831,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.589073657989502},{"x":0.7798319458961487,"y":0.589073657989502},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.5400000214576721,"dir":"rtl","str":"4","boundary":[0.7731092572212219,0.589073657989502,0.7798319458961487,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.589073657989502},{"x":0.7647058963775635,"y":0.589073657989502},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7630252242088318,0.589073657989502,0.7647058963775635,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.589073657989502},{"x":0.7546218633651733,"y":0.589073657989502},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.7176470756530762,0.589073657989502,0.7546218633651733,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.589073657989502},{"x":0.707563042640686,"y":0.589073657989502},{"x":0.707563042640686,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فراوانی","boundary":[0.6605042219161987,0.589073657989502,0.707563042640686,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.589073657989502},{"x":0.6521008610725403,"y":0.589073657989502},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقاط","boundary":[0.6218487620353699,0.589073657989502,0.6521008610725403,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.589073657989502},{"x":0.6134454011917114,"y":0.589073657989502},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.5949580073356628,0.589073657989502,0.6134454011917114,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.589073657989502},{"x":0.5865546464920044,"y":0.589073657989502},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6080760359764099},{"x":0.556302547454834,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باران","boundary":[0.556302547454834,0.589073657989502,0.5865546464920044,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.5109243988990784,0.5878859758377075,0.5462185144424438,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6080760359764099},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خور","boundary":[0.4722689092159271,0.5878859758377075,0.5025210380554199,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.5878859758377075},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5878859758377075},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6080760359764099},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4571428596973419,0.5878859758377075,0.4638655483722687,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.5878859758377075},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5878859758377075},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6080760359764099},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نای","boundary":[0.4268907606601715,0.5878859758377075,0.44873949885368347,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.5878859758377075},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5878859758377075},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6080760359764099},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بند","boundary":[0.4000000059604645,0.5878859758377075,0.41848739981651306,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.6223278045654297},{"x":0.831932783126831,"y":0.6223278045654297},{"x":0.831932783126831,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.7899159789085388,0.6223278045654297,0.831932783126831,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.7731092572212219,0.6223278045654297,0.7798319458961487,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7630252242088318,0.6223278045654297,0.7647058963775635,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.7176470756530762,0.6223278045654297,0.7546218633651733,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6223278045654297},{"x":0.707563042640686,"y":0.6223278045654297},{"x":0.707563042640686,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فراوانی","boundary":[0.6605042219161987,0.6223278045654297,0.707563042640686,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقاط","boundary":[0.6218487620353699,0.6223278045654297,0.6504201889038086,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.5949580073356628,0.6223278045654297,0.6134454011917114,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دمای","boundary":[0.5546218752861023,0.6223278045654297,0.5865546464920044,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6425178050994873},{"x":0.507563054561615,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.507563054561615,0.6223278045654297,0.5445378422737122,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.6223278045654297},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6223278045654297},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6425178050994873},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خور","boundary":[0.4722689092159271,0.6223278045654297,0.49747899174690247,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6223278045654297},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6223278045654297},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6425178050994873},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4571428596973419,0.6223278045654297,0.46554622054100037,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.6223278045654297},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6223278045654297},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6425178050994873},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نای","boundary":[0.4252100884914398,0.6223278045654297,0.4470588266849518,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.6223278045654297},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6223278045654297},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6425178050994873},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بند","boundary":[0.3983193337917328,0.6223278045654297,0.4151260554790497,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.6555819511413574},{"x":0.831932783126831,"y":0.6555819511413574},{"x":0.831932783126831,"y":0.675771951675415},{"x":0.7899159789085388,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.7899159789085388,0.6555819511413574,0.831932783126831,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7815126180648804,"y":0.675771951675415},{"x":0.7731092572212219,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"6","boundary":[0.7731092572212219,0.6555819511413574,0.7815126180648804,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7647058963775635,"y":0.675771951675415},{"x":0.7630252242088318,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7630252242088318,0.6555819511413574,0.7647058963775635,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7546218633651733,"y":0.675771951675415},{"x":0.7176470756530762,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.7176470756530762,0.6555819511413574,0.7546218633651733,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6555819511413574},{"x":0.707563042640686,"y":0.6555819511413574},{"x":0.707563042640686,"y":0.675771951675415},{"x":0.6605042219161987,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فراوانی","boundary":[0.6605042219161987,0.6555819511413574,0.707563042640686,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6554622054100037,"y":0.675771951675415},{"x":0.6184874176979065,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تبخیر","boundary":[0.6184874176979065,0.6555819511413574,0.6554622054100037,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6084033846855164,"y":0.675771951675415},{"x":0.6016806960105896,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6016806960105896,0.6555819511413574,0.6084033846855164,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5915966629981995,"y":0.675771951675415},{"x":0.5579832196235657,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعرق","boundary":[0.5579832196235657,0.6555819511413574,0.5915966629981995,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5495798587799072,"y":0.675771951675415},{"x":0.5008403658866882,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پتانسیل","boundary":[0.5008403658866882,0.6555819511413574,0.5495798587799072,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.6555819511413574},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6555819511413574},{"x":0.4907563030719757,"y":0.675771951675415},{"x":0.4756302535533905,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4756302535533905,0.6555819511413574,0.4907563030719757,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.6555819511413574},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6555819511413574},{"x":0.46890756487846375,"y":0.675771951675415},{"x":0.4319327771663666,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.4319327771663666,0.6555819511413574,0.46890756487846375,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.6555819511413574},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6555819511413574},{"x":0.42352941632270813,"y":0.675771951675415},{"x":0.3932773172855377,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خور","boundary":[0.3932773172855377,0.6555819511413574,0.42352941632270813,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.6555819511413574},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6555819511413574},{"x":0.3848739564418793,"y":0.675771951675415},{"x":0.3781512677669525,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3781512677669525,0.6555819511413574,0.3848739564418793,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.6555819511413574},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6555819511413574},{"x":0.36974790692329407,"y":0.675771951675415},{"x":0.3478991687297821,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نای","boundary":[0.3478991687297821,0.6555819511413574,0.36974790692329407,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.6555819511413574},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6555819511413574},{"x":0.33949580788612366,"y":0.675771951675415},{"x":0.3210084140300751,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بند","boundary":[0.3210084140300751,0.6555819511413574,0.33949580788612366,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.6900237798690796},{"x":0.831932783126831,"y":0.6900237798690796},{"x":0.831932783126831,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.7899159789085388,0.6900237798690796,0.831932783126831,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۷","boundary":[0.7714285850524902,0.6900237798690796,0.7815126180648804,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7630252242088318,0.6900237798690796,0.7647058963775635,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.7176470756530762,0.6888360977172852,0.7546218633651733,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6888360977172852},{"x":0.707563042640686,"y":0.6888360977172852},{"x":0.707563042640686,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فراوانی","boundary":[0.6605042219161987,0.6888360977172852,0.707563042640686,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اقلیم","boundary":[0.6218487620353699,0.6888360977172852,0.6521008610725403,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5865546464920044,0.6888360977172852,0.6134454011917114,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.5411764979362488,0.6888360977172852,0.5764706134796143,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خور","boundary":[0.5025210380554199,0.6888360977172852,0.5310924649238586,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6888360977172852},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6888360977172852},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7066508531570435},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48739495873451233,0.6888360977172852,0.4941176474094391,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6888360977172852},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6888360977172852},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7066508531570435},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نای","boundary":[0.4571428596973419,0.6888360977172852,0.4789915978908539,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.6888360977172852},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6888360977172852},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7066508531570435},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بند","boundary":[0.4302521049976349,0.6888360977172852,0.44873949885368347,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBre