جلبک های آب شیرین، شناسایی و استفاده به عنوان شاخص زیستی جلبک های آب شیرین، شناسایی و استفاده به عنوان شاخص زیستی

توضیحات

این کتاب در زمانی که نگرانی های فزاینده ای در زمینه اثر های گسترده فعالیت انسانی روی محیط زیست زمین وجود دارد، تدوین شده است. نظارت جوامع جلبکی دیدگاه مناسبی از این تغییرات را نشان می دهد. ما نیازمند ارزیابی سلامت سیستم های آبی مانند دریاچه ها و رودخانه ها هستیم، زیرا آب ماده ای حیاتی برای بقای انسان و همچنین سلامت اکوسیستم است. دانش پویابی جمعیت جلبکی، می تواند برای گسترش برنامه های دراز مدت، مدیریتی کارا برای این سیستم ها به ما ارایه دهد. این کتاب مشتمل بر بخش هایی مربوط به ویژگی های عمومی و کلی گروههای اصلی جلبک های آب شیرین با توضیحاتی شامل بوم شناسی آنها، روش های جمع آوری نمونه و شمارش استفاده از جلبکها به عنوان شاخص های شرایط محیطی و در نهایت، کلید شناسایی جنس های با پراکنش گسترده است. نویسندگان تلاش کرده اند تا با تلفیق ویژگی های توصیفی و عکس های رنگی واقعی و نقاشی، هر جا که ممکن باشد، به خوانندگان کتاب یاری رسانند. امید است که این کتاب برای تمام کسانی که از آن استفاده می کنند، مفید بوده و از عکس های رنگی فراوان این موجودات بسیار زیبا لذت ببرند.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
-8484
-172172
-234234
-368368
-380380
-386386
{"id":"3795929","title":"جلبک های آب شیرین، شناسایی و استفاده به عنوان شاخص زیستی","price":"۹۹‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۴۹‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۲۴‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۲۹‌,‌۷۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۹۹‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c8eb1d81daff1047/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c8eb1d81daff1047/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c8eb1d81daff1047/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c8eb1d81daff1047/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c8eb1d81daff1047/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c8eb1d81daff1047/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c8eb1d81daff1047/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c8eb1d81daff1047/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c8eb1d81daff1047/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c8eb1d81daff1047/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786008257349","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۸","nobat_chap":"1","description":["این کتاب در زمانی که نگرانی های فزاینده ای در زمینه اثر های گسترده فعالیت انسانی روی محیط زیست زمین وجود دارد، تدوین شده است. نظارت جوامع جلبکی دیدگاه مناسبی از این تغییرات را نشان می دهد. ما نیازمند ارزیابی سلامت سیستم های آبی مانند دریاچه ها و رودخانه ها هستیم، زیرا آب ماده ای حیاتی برای بقای انسان و همچنین سلامت اکوسیستم است. دانش پویابی جمعیت جلبکی، می تواند برای گسترش برنامه های دراز مدت، مدیریتی کارا برای این سیستم ها به ما ارایه دهد. این کتاب مشتمل بر بخش هایی مربوط به ویژگی های عمومی و کلی گروههای اصلی جلبک های آب شیرین با توضیحاتی شامل بوم شناسی آنها، روش های جمع آوری نمونه و شمارش استفاده از جلبکها به عنوان شاخص های شرایط محیطی و در نهایت، کلید شناسایی جنس های با پراکنش گسترده است. نویسندگان تلاش کرده اند تا با تلفیق ویژگی های توصیفی و عکس های رنگی واقعی و نقاشی، هر جا که ممکن باشد، به خوانندگان کتاب یاری رسانند. امید است که این کتاب برای تمام کسانی که از آن استفاده می کنند، مفید بوده و از عکس های رنگی فراوان این موجودات بسیار زیبا لذت ببرند.",""],"pages_count":"403","keywords":"null","token":"c8eb1d81daff1047","created_at":"2020-06-07 18:45:10","updated_at":"2022-09-04 11:24:05","publisher_id":"178","deleted_at":null,"published_at":"2020-06-07 18:51:03","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه صنعتی اصفهان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1918230","title":"ادوارد جی. بلینگر","firstname":"ادوارد جی.","lastname":"بلینگر","token":"6651d48581a306be","created_at":"2020-06-07 18:28:13","updated_at":"2020-06-07 18:28:13","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1918231","title":"دیوید سی. سیجی","firstname":"دیوید سی.","lastname":"سیجی","token":"2fe5346410b88b83","created_at":"2020-06-07 18:28:29","updated_at":"2020-06-07 18:28:29","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1918232","title":"امیدوار فرهادیان","firstname":"امیدوار","lastname":"فرهادیان","token":"da9fc1b4c9122d4e","created_at":"2020-06-07 18:28:40","updated_at":"2020-06-07 18:28:40","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1918233","title":"سجاد کریمی","firstname":"سجاد","lastname":"کریمی","token":"6cf4e7372876f56b","created_at":"2020-06-07 18:28:56","updated_at":"2020-06-07 18:28:56","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1918234","title":"الهام کتیرایی","firstname":"الهام","lastname":"کتیرایی","token":"5c438942781cec8a","created_at":"2020-06-07 18:29:12","updated_at":"2020-06-07 18:29:12","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1918230","title":"ادوارد جی. بلینگر","firstname":"ادوارد جی.","lastname":"بلینگر","token":"6651d48581a306be","created_at":"2020-06-07 18:28:13","updated_at":"2020-06-07 18:28:13","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1918231","title":"دیوید سی. سیجی","firstname":"دیوید سی.","lastname":"سیجی","token":"2fe5346410b88b83","created_at":"2020-06-07 18:28:29","updated_at":"2020-06-07 18:28:29","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1918232","title":"امیدوار فرهادیان","firstname":"امیدوار","lastname":"فرهادیان","token":"da9fc1b4c9122d4e","created_at":"2020-06-07 18:28:40","updated_at":"2020-06-07 18:28:40","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1918233","title":"سجاد کریمی","firstname":"سجاد","lastname":"کریمی","token":"6cf4e7372876f56b","created_at":"2020-06-07 18:28:56","updated_at":"2020-06-07 18:28:56","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1918234","title":"الهام کتیرایی","firstname":"الهام","lastname":"کتیرایی","token":"5c438942781cec8a","created_at":"2020-06-07 18:29:12","updated_at":"2020-06-07 18:29:12","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"784611","file":"5edcf66e826913.99818099.pdf","book_id":"3795929","toc":[{"page":2,"title":"پیشگفتار"},{"page":6,"title":"فهرست"},{"page":16,"title":"فصل اول مقدمه ای بر جلبک های آب شیرین"},{"page":84,"title":"فصل دوم نمونه برداری، تخمین زی‌توده و شمارش جلبک‌های آب شیرین"},{"page":172,"title":"فصل سوم جلبک ها به عنوان شاخص هاي زیستی"},{"page":234,"title":"فصل چهارم کلیدی برای جلبک های فراوان آب شیرین"},{"page":368,"title":"واژه نامه"},{"page":380,"title":"واژه یاب "},{"page":386,"title":"منابع"}],"created_at":"2020-06-07 18:45:11","updated_at":"2022-09-04 11:24:05","process_started_at":"2020-06-07 18:45:11","process_done_at":"2020-06-07 18:54:39","process_failed_at":null,"pages_count":"402","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"7314c23e5fca5d0210520c923eb451be7430229c6eb350a2689cc20afde7f6f37081dc113460b97c6ea7cb222513d168c131380d72034f3b633845e8cd64359d","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۰۲"},"publisher":{"id":178,"title":"دانشگاه صنعتی اصفهان","description":null,"token":"29b567d11fde731d","slug":"iut"},"study_subjects":[{"id":"5797","title":"آزمایشگاه جلبک شناسی","token":"71730e7bf0fe7b71","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:25:01","updated_at":"2020-11-20 23:02:30","study_fields":[{"id":"235","title":"زیست شناسی عمومی","degree_id":"7","token":"8a61e47f50869002","books_count":"223","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-09-12 15:33:08","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"15982","title":"جلبک شناسی","token":"770174d7ef47ae5e","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:29:40","updated_at":"2020-11-20 23:02:30","study_fields":[{"id":"235","title":"زیست شناسی عمومی","degree_id":"7","token":"8a61e47f50869002","books_count":"223","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-09-12 15:33:08","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"32656","title":"مبانی پرورش ریز جلبک‌ها","token":"f50648dcac6598f4","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:47:07","updated_at":"2020-06-07 18:51:03","study_fields":[{"id":"25","title":"مهندسی مکانیک بیوسیستم","degree_id":"7","token":"46e42fb715907a5b","books_count":"68","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-08-29 09:26:45","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]}],"titleLink":"%D8%AC%D9%84%D8%A8%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C","ebook_price_en":"49500","urlify":"%D8%AC%D9%84%D8%A8%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C","pages_count_fa":"۴۰۳","authorTitle":"ادوارد جی. بلینگر, دیوید سی. سیجی, امیدوار فرهادیان, سجاد کریمی, الهام کتیرایی","tocStr":"پیشگفتار, فهرست, فصل اول مقدمه ای بر جلبک های آب شیرین, فصل دوم نمونه برداری، تخمین زی‌توده و شمارش جلبک‌های آب شیرین, فصل سوم جلبک ها به عنوان شاخص هاي زیستی, فصل چهارم کلیدی برای جلبک های فراوان آب شیرین, واژه نامه, واژه یاب , منابع","url":"/preview/c8eb1d81daff1047/%D8%AC%D9%84%D8%A8%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C"}
{"toc":[{"page":2,"title":"پیشگفتار"},{"page":6,"title":"فهرست"},{"page":16,"title":"فصل اول مقدمه ای بر جلبک های آب شیرین"},{"page":84,"title":"فصل دوم نمونه برداری، تخمین زی‌توده و شمارش جلبک‌های آب شیرین"},{"page":172,"title":"فصل سوم جلبک ها به عنوان شاخص هاي زیستی"},{"page":234,"title":"فصل چهارم کلیدی برای جلبک های فراوان آب شیرین"},{"page":368,"title":"واژه نامه"},{"page":380,"title":"واژه یاب "},{"page":386,"title":"منابع"}],"pages_count":402,"version":"6.15.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"c8eb1d81daff1047","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/c8eb1d81daff1047/pages/2fe94b9e523aa135055fc7b75ae6905b.jpg","blurred":"/storage/books/c8eb1d81daff1047/pages/c1bf7cddac66f908c53692afd6895981.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.34141,0.1645,0.33024,0.11188]},"elements":[{"words":[{"str":"ک","boundary":[0.6078639091926274,0.16450447308552682,0.6697605913697637,0.21026275079731316],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.610818712730053,0.23144771407609535,0.6233751299111929,0.25149891767169336],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.529800007038103,0.23144771407609535,0.6051377351190963,0.25149891767169336],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5040250220722217,0.23144771407609535,0.5241271830331968,0.25149891767169336],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.4380761196941862,0.2314476569460901,0.4983521980673155,0.25149891767169336],"dir":"rtl"},{"str":"شاخص","boundary":[0.3598242947555738,0.2314476569460901,0.4323951420832296,0.2514988605416881],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.34141210065237093,0.2314476569460901,0.3541433171446172,0.2514988605416881],"dir":"rtl"},{"str":"گا","boundary":[0.43954410686173295,0.3063510471882117,0.46376482226679183,0.3306870011781964],"dir":"rtl"},{"str":"وارد","boundary":[0.5302030700259692,0.35371114915411644,0.5758476496069886,0.37650459300212186],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.5032871365929035,0.35371114915411644,0.5214744750902155,0.37650459300212186],"dir":"rtl"},{"str":"نگ","boundary":[0.4200992075011279,0.35371114915411644,0.44424188846291157,0.37650459300212186],"dir":"rtl"},{"str":"دانشکده","boundary":[0.5627902444104794,0.38200467175348274,0.6278063347810717,0.3991422450808979],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.5185432064296712,0.3820046717534827,0.5563412322358675,0.3991422450808978],"dir":"rtl"},{"str":"مح","boundary":[0.49033163644388705,0.3820046717534827,0.5119945366094937,0.3991422450808978],"dir":"rtl"},{"str":"اروپا","boundary":[0.5314135252727743,0.4150829447981476,0.5692393702611095,0.4322205181255627],"dir":"rtl"},{"str":"مجارس","boundary":[0.3904826647586175,0.4150829447981476,0.4417243076616684,0.4322205181255627],"dir":"rtl"},{"str":"دانشکده","boundary":[0.5959031884077904,0.4762691804299888,0.6609192787783827,0.4934067537574039],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.5516561732537792,0.47626918042998867,0.5894541990599754,0.4934067537574038],"dir":"rtl"},{"str":"مح","boundary":[0.5234446032679951,0.47626918042998867,0.5451075034336017,0.4934067537574038],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.3454850424704283,0.4762691804299888,0.3608980714388312,0.4934067537574039],"dir":"rtl"},{"str":"منچس","boundary":[0.4948067905761792,0.5093474534746536,0.5359974410665759,0.5264850268020688],"dir":"rtl"},{"str":"تان","boundary":[0.3989422323720583,0.5093474534746536,0.4239915169313689,0.5264850268020688],"dir":"rtl"},{"str":"برگردانندگان","boundary":[0.4288304347510211,0.5737214999131246,0.5713578367281841,0.5980574824681119],"dir":"rtl"},{"str":"وار","boundary":[0.5130549077582707,0.6210722039931642,0.546177652523776,0.6438656478411696],"dir":"rtl"},{"str":"فره","boundary":[0.4694079011691659,0.6210722039931642,0.5043140740331858,0.6438656478411696],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.4307961703964038,0.6210722039931642,0.44010219693997193,0.6438656478411696],"dir":"rtl"},{"str":"ار","boundary":[0.5568081805164525,0.6493730963632088,0.5737650023702204,0.666510669690624],"dir":"rtl"},{"str":"دانشکده","boundary":[0.4855895287306275,0.6493730963632088,0.550275840499535,0.666510669690624],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.4425077472748431,0.6493730963632088,0.47908695965467135,0.666510669690624],"dir":"rtl"},{"str":"طب","boundary":[0.4191019464490771,0.6493730963632088,0.4359957646805488,0.666510669690624],"dir":"rtl"},{"str":"صنعت","boundary":[0.48881867011034763,0.6824513694078738,0.5263235293718489,0.6995889427352888],"dir":"rtl"},{"str":"صفهان","boundary":[0.4083920407598774,0.6824513694078738,0.46157819564922864,0.6995889427352888],"dir":"rtl"},{"str":"کر","boundary":[0.47513729026632523,0.7153290001189604,0.502359901721176,0.7381224439669657],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5926749584398213,0.7436376050397147,0.6042285051948114,0.7607751783671298],"dir":"rtl"},{"str":"تر","boundary":[0.5344093203422657,0.7436376050397147,0.5502456473598816,0.7607751783671298],"dir":"rtl"},{"str":"دانشکده","boundary":[0.44674180436172833,0.7436376050397147,0.5117578947323206,0.7607751783671298],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.4036625128944687,0.7436376050397147,0.44024041735613684,0.7607751783671298],"dir":"rtl"},{"str":"طب","boundary":[0.38000513192051144,0.7436376050397147,0.397057895054819,0.7607751783671298],"dir":"rtl"},{"str":"صنعت","boundary":[0.4888147667280534,0.7767158780843795,0.5263196259895546,0.7938534514117946],"dir":"rtl"},{"str":"صفهان","boundary":[0.40838813737758317,0.7767158780843795,0.4615742922669344,0.7938534514117946],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.45569724284519,0.8096085911168546,0.46314868758648126,0.8324020349648599],"dir":"rtl"},{"str":"کارشناس","boundary":[0.5276258610981506,0.8379021137162207,0.6028776114029614,0.8550396870436359],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.45764506639431596,0.8379021137162207,0.5210945834092027,0.8550396870436359],"dir":"rtl"},{"str":"شیلات","boundary":[0.39693309862765275,0.8379021137162207,0.4511282849451752,0.8550396870436359],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.5562392404156813,0.8709803867608855,0.6155761791424289,0.8881179600883006],"dir":"rtl"},{"str":"خلیج","boundary":[0.5080405635654501,0.8709803867608855,0.5497109488401972,0.8881179600883006],"dir":"rtl"},{"str":"فارس","boundary":[0.45541946462844984,0.8709803867608855,0.5014756802511525,0.8881179600883006],"dir":"rtl"},{"str":")بوشهر(","boundary":[0.3844803441573779,0.8709803867608855,0.4488899521110297,0.8881179600883006],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.34141,0.1645,0.66976,0.88812],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/c8eb1d81daff1047/pages/a6067ec6ea02f3ce1730eda09ff8f520.jpg","blurred":"/storage/books/c8eb1d81daff1047/pages/6e5d27c51eb85391ddf00ddc11c1266c.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.12673,0.17486,0.12546,0.0666]},"elements":[{"words":[{"str":"ا\u0000رات","boundary":[0.7956083155788753,0.17830071258355534,0.8309205789304874,0.19629043706940605],"dir":"rtl"},{"str":"دا\u0000ه","boundary":[0.7714521159653334,0.17897873148596316,0.794737821899108,0.19629043706940605],"dir":"rtl"},{"str":"\u0000\u0000\u0000\u0000","boundary":[0.754511850802494,0.17486331442716269,0.7705243529645288,0.19233269882511905],"dir":"ltr"},{"str":"ی","boundary":[0.747795304831237,0.1805082159867434,0.7546905310841305,0.19627466918795475],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7435619566201583,0.1805082159867434,0.7468966052110081,0.19627466918795475],"dir":"rtl"},{"str":"\u0000\u0000","boundary":[0.7338490797722287,0.17759115791824492,0.743653587533818,0.19335761111945626],"dir":"ltr"},{"str":"ھان","boundary":[0.7174242343483983,0.1805082159867434,0.7338261720438136,0.1962746977529573],"dir":"rtl"},{"str":"شماره","boundary":[0.7964502195254111,0.21809893106175263,0.8444073985127193,0.2352365043891677],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.7470923516960598,0.21809893106175263,0.7899015497052333,0.2352365043891677],"dir":"rtl"},{"str":"٦١","boundary":[0.7069575419562082,0.21809893106175263,0.7292429392530103,0.2352365043891677],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.25226073744570116,0.21809893106175263,0.2620961921185915,0.2352365043891677],"dir":"rtl"},{"str":"49","boundary":[0.19748098990048923,0.21718674787232267,0.21976638719729139,0.23432432119973773],"dir":"ltr"},{"str":"ش","boundary":[0.7166772440164536,0.2497877755988409,0.7315060522419762,0.2698389791944389],"dir":"rtl"},{"str":"ناسائ","boundary":[0.6230443517756263,0.25170238506960096,0.6551380792849408,0.2674688382708123],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5941119364411658,0.2517023565045984,0.6033437509923819,0.2674688097058097],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.5410364120454615,0.2517023565045984,0.5883850043374338,0.2674688097058097],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5226804020097904,0.2517023565045984,0.5353215894938826,0.2674688097058097],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.4783562382997456,0.2517023565045984,0.5169655794582116,0.2674688097058097],"dir":"rtl"},{"str":"شاخص","boundary":[0.4183049779825716,0.2517023565045984,0.4726414157481669,0.2674688097058097],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.40416105242458017,0.2517023565045984,0.4125925686295864,0.2674688097058097],"dir":"rtl"},{"str":"پديدآورندگان","boundary":[0.7746823495035341,0.279504913465031,0.8568458636155611,0.293043325026164],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5958775580650372,0.27950494203003373,0.5994379137796638,0.293043325026164],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................","boundary":[0.601365742623327,0.27950494203003373,0.7732463779564228,0.293043325026164],"dir":"ltr"},{"str":"ادوارد","boundary":[0.5105593038317194,0.279504913465031,0.5460130051193802,0.2930432964611613],"dir":"rtl"},{"str":"جي.","boundary":[0.4792957751858868,0.279504913465031,0.5056250347903949,0.2930432964611613],"dir":"rtl"},{"str":"بلينگر","boundary":[0.43949739700949164,0.279504913465031,0.4743615061445622,0.293043325026164],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.43054742492137277,0.27950494203003373,0.43920243328842107,0.293043325026164],"dir":"ltr"},{"str":"ديويد","boundary":[0.3920915495008504,0.279504913465031,0.42559036597603966,0.2930432964611613],"dir":"rtl"},{"str":"سي.","boundary":[0.3617400087954969,0.279504913465031,0.3871739311104821,0.2930432964611613],"dir":"rtl"},{"str":"سيجي","boundary":[0.31923213410562307,0.279504913465031,0.35682239040512853,0.293043325026164],"dir":"rtl"},{"str":"دانندگان","boundary":[0.7806621402636081,0.2976752830275091,0.8299956319263726,0.3112137231536446],"dir":"rtl"},{"str":"................................","boundary":[0.657387226424443,0.29767534015751435,0.7769837056782019,0.3112137231536446],"dir":"ltr"},{"str":"اميدوار","boundary":[0.504964253514626,0.29767534015751435,0.5460267744508733,0.3112137231536446],"dir":"rtl"},{"str":"فرهاديان","boundary":[0.4489786109197159,0.2976752830275091,0.5000175367905869,0.3112137231536446],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.4021645888430153,0.29767534015751435,0.40895898057981395,0.3112137231536446],"dir":"rtl"},{"str":"کريمي","boundary":[0.3580813007130629,0.29767534015751435,0.39717636691649144,0.3112137231536446],"dir":"rtl"},{"str":"لهام","boundary":[0.3188353238759172,0.29767534015751435,0.3409915932828547,0.3112137231536446],"dir":"rtl"},{"str":"کتيرايي","boundary":[0.270921432362174,0.29767534015751435,0.3138956135009479,0.3112137231536446],"dir":"rtl"},{"str":"تار","boundary":[0.8070144414573359,0.3158457668499976,0.8235830575453322,0.3293841498461279],"dir":"rtl"},{"str":"................................","boundary":[0.6461947269679646,0.3158457668499976,0.7657912062217234,0.3293841498461279],"dir":"ltr"},{"str":"عيسي","boundary":[0.5112159373891338,0.3158457668499976,0.5460248074035172,0.3293841498461279],"dir":"rtl"},{"str":"ابراهيمي","boundary":[0.4556861905250942,0.3158457668499976,0.5062185042500212,0.3293841498461279],"dir":"rtl"},{"str":"تار","boundary":[0.8070144414573359,0.33401619354248085,0.8235830575453322,0.34755457653861116],"dir":"rtl"},{"str":"................................","boundary":[0.6536498364477631,0.33401619354248085,0.7732463157015218,0.34755457653861116],"dir":"ltr"},{"str":"يه","boundary":[0.5100102002468313,0.33401619354248085,0.5217475089339466,0.34755457653861116],"dir":"rtl"},{"str":"شمس","boundary":[0.47586809639916594,0.33401619354248085,0.5050574821266878,0.34755457653861116],"dir":"rtl"},{"str":"حه","boundary":[0.81896899429056,0.35217308042371787,0.8379700419081939,0.36571146341984817],"dir":"rtl"},{"str":"آرا","boundary":[0.7988402819668464,0.35217308042371787,0.8140114051103193,0.36571146341984817],"dir":"rtl"},{"str":"................................","boundary":[0.6723367863311628,0.35217308042371787,0.7919332655849215,0.36571146341984817],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6723367863311627,0.3703435071162011,0.7919332655849214,0.3838818901123314],"dir":"ltr"},{"str":"يه","boundary":[0.5081182957798762,0.3703435071162011,0.5200283095446739,0.3838818901123314],"dir":"rtl"},{"str":"خردمند","boundary":[0.4581843406674013,0.3703435071162011,0.5031880079528152,0.3838818901123314],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.8307037689745856,0.3885139338086844,0.8387883336083513,0.4020523168048147],"dir":"rtl"},{"str":".............................................................","boundary":[0.6013657177213666,0.3885139338086844,0.8292874948781597,0.4020523168048147],"dir":"ltr"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.493259583269392,0.3885139338086844,0.5460366096876542,0.4020523168048147],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.44359596372490384,0.3885139338086844,0.4881247684753201,0.4020523168048147],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتي","boundary":[0.39815989059456514,0.3885139338086844,0.4386930553630414,0.4020523168048147],"dir":"rtl"},{"str":"اصفهان","boundary":[0.34960332660806787,0.3885139338086844,0.39321296189590976,0.4020523168048147],"dir":"rtl"},{"str":"ليتوگرافي،","boundary":[0.7963833931274871,0.40668436050116763,0.8567592782541135,0.42022274349729793],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.7607378615637808,0.40668436050116763,0.7914789446459645,0.42022274349729793],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7478567304750648,0.40668436050116763,0.7558063412388513,0.42022274349729793],"dir":"rtl"},{"str":"صحافي","boundary":[0.6972396058599882,0.40668436050116763,0.7429252101501354,0.42022274349729793],"dir":"rtl"},{"str":"پخانه","boundary":[0.4992759599373194,0.40668436050116763,0.5304930014793777,0.42022274349729793],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.4495757876875918,0.40668436050116763,0.4941045924380081,0.42022274349729793],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتي","boundary":[0.404139714557253,0.40668436050116763,0.4446728793257293,0.42022274349729793],"dir":"rtl"},{"str":"اصفهان","boundary":[0.3555831505707558,0.40668436050116763,0.39919278585859763,0.42022274349729793],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.825942845958559,0.42484124738240464,0.8412471428035355,0.43837963037853495],"dir":"rtl"},{"str":"................................","boundary":[0.6798115662845229,0.42484124738240464,0.7994080455382817,0.43837963037853495],"dir":"ltr"},{"str":"تان","boundary":[0.503996873592073,0.42484124738240464,0.5227428348961572,0.43837963037853495],"dir":"rtl"},{"str":"٩","boundary":[0.4820839660445915,0.42484124738240464,0.49054226967602516,0.43837963037853495],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.8043059934550885,0.4430116740748879,0.8137084798174727,0.4565500570710182],"dir":"rtl"},{"str":"................................","boundary":[0.6835292857876415,0.4430116740748879,0.8031257650414002,0.4565500570710182],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................","boundary":[0.6013657177213669,0.4613581183135726,0.8180753249481202,0.47489650130970285],"dir":"ltr"},{"str":"قيمت","boundary":[0.822992982766592,0.4795149480648047,0.8568458677658879,0.493053331060935],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5958775580650372,0.4795149480648047,0.5994379137796638,0.493053331060935],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................","boundary":[0.601365742623327,0.4795149480648047,0.8218126713463692,0.493053331060935],"dir":"ltr"},{"str":"٣٠٠٠٠٠","boundary":[0.49280440111271834,0.4795149480648047,0.5460130320965041,0.493053331060935],"dir":"rtl"},{"str":"ريال","boundary":[0.4616659522328811,0.4795149480648047,0.48780801159607934,0.493053331060935],"dir":"rtl"},{"str":"سرشناسه","boundary":[0.8112890613733322,0.5041980810967452,0.865658200493324,0.5177364926578781],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6862240493583749,0.5041981096617478,0.6897844050730015,0.5177364926578781],"dir":"ltr"},{"str":"بلينجر،","boundary":[0.6404510296193857,0.5041980810967452,0.6812671356744777,0.5177364926578781],"dir":"rtl"},{"str":"ادوارد","boundary":[0.5998707949333085,0.5041980810967452,0.6352973406443193,0.5177364926578781],"dir":"rtl"},{"str":"جي","boundary":[0.5724697152785175,0.5041981096617478,0.5949335371968292,0.5177364926578781],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4245674266449619,0.5041981096617478,0.4283048166216418,0.5177364926578781],"dir":"ltr"},{"str":"Bellinger,","boundary":[0.4282948350858437,0.5021443734530258,0.4905940624334191,0.5129405447617512],"dir":"ltr"},{"str":"Edward","boundary":[0.49451560240733977,0.5021443734530258,0.5432995596829135,0.5129405161967486],"dir":"ltr"},{"str":"G","boundary":[0.5472210996568342,0.5021443734530258,0.5585465071015173,0.5129405161967486],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5687520601054634,0.5041981096617478,0.5724894500821435,0.5177364926578781],"dir":"ltr"},{"str":"عنوان","boundary":[0.832204626107326,0.5225445253354298,0.8655578810781605,0.5360829083315601],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8193042904830395,0.5225445253354298,0.8272657533568335,0.5360829083315601],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.7988376018049986,0.5225445253354298,0.8143654177325471,0.5360829083315601],"dir":"rtl"},{"str":"پديدآور","boundary":[0.7467894561306221,0.5225445253354298,0.7938899193720691,0.5360829368965628],"dir":"rtl"},{"str":"بک:","boundary":[0.6596393359102075,0.5225445253354298,0.6656684957938234,0.5360829083315601],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5871807763053343,0.5225445253354298,0.6024082528201247,0.5360829083315601],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.5662539224141365,0.5225445253354298,0.5822358675408735,0.5360829083315601],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4599350128143724,0.5225445253354298,0.4678622136596462,0.5360829083315601],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.40757588547795026,0.5225445253354298,0.4549810871512286,0.5360829083315601],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.38549766829354937,0.5225445253354298,0.4026387672377068,0.5360829083315601],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.34090701024654035,0.5225445253354298,0.3805609190186698,0.5360829083315601],"dir":"rtl"},{"str":"شاخص","boundary":[0.2828884144694524,0.5225445253354298,0.33597848529096036,0.5360829083315601],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.27068538667943626,0.5225445253354298,0.27795988951387235,0.5360829083315601],"dir":"rtl"},{"str":"دوادج","boundary":[0.6509156406227182,0.5407014122166669,0.6863756033119864,0.5542397952127972],"dir":"rtl"},{"str":"برگردانندگان","boundary":[0.39119851000115957,0.5407014122166669,0.4734564963405292,0.5542397952127972],"dir":"rtl"},{"str":"ام","boundary":[0.3770042962792003,0.5407014122166669,0.38607054261605867,0.5542397952127972],"dir":"rtl"},{"str":"هاد","boundary":[0.30056483601931444,0.5407014122166669,0.3200582753187346,0.5542397952127972],"dir":"rtl"},{"str":"جاد","boundary":[0.2268418681582681,0.5407014122166669,0.2500530269608068,0.5542397952127972],"dir":"rtl"},{"str":"کر","boundary":[0.20716942754943846,0.5407014122166669,0.22161148923827229,0.5542397952127972],"dir":"rtl"},{"str":"الهام","boundary":[0.13492920601825578,0.5407014122166669,0.1667662748541719,0.5542397952127972],"dir":"rtl"},{"str":"اه","boundary":[0.479605486375846,0.5588718389091502,0.4904242468346564,0.5724102219052805],"dir":"rtl"},{"str":"ويراستار","boundary":[0.3956458278662416,0.5588718389091502,0.4454064010418682,0.5724102219052805],"dir":"rtl"},{"str":"ادبي","boundary":[0.3653121667942606,0.5588718389091502,0.3905179116159327,0.5724102219052805],"dir":"rtl"},{"str":"فخريه","boundary":[0.324259558415096,0.5588718389091502,0.36039454840389223,0.5724102219052805],"dir":"rtl"},{"str":"شمسي","boundary":[0.2781404961592348,0.5588718389091502,0.31931729655419033,0.5724102219052805],"dir":"rtl"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.8038395263665046,0.5770422656016334,0.8657329482928576,0.5905806485977637],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.7766689781012182,0.5770422656016334,0.7989079560005997,0.5905806485977637],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6862241406655633,0.5770422656016334,0.6897844963801899,0.5905806485977637],"dir":"ltr"},{"str":"اصفهان","boundary":[0.6377445407295904,0.5770422656016334,0.6812062028600313,0.5905806485977637],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.629224081281389,0.5770422656016334,0.6328022788686847,0.5905806485977637],"dir":"ltr"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.5796240402265174,0.5770422656016334,0.62410478515843,0.5905806485977637],"dir":"rtl"},{"str":"صنعت","boundary":[0.5460916870136263,0.5770422656016334,0.5745942032042013,0.5905806485977637],"dir":"rtl"},{"str":"اصفهان،","boundary":[0.48129157171312964,0.5770422656016334,0.5290806614776641,0.5905806485977637],"dir":"rtl"},{"str":"ات","boundary":[0.4235643071992082,0.5770422656016334,0.44207422282055464,0.5905806485977637],"dir":"rtl"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.8038429203892333,0.5952126922941167,0.8656739368721734,0.608751075290247],"dir":"rtl"},{"str":"ظاهر","boundary":[0.7694499143041575,0.5952126922941167,0.7989042348514567,0.608751075290247],"dir":"rtl"},{"str":"هارده،","boundary":[0.6347229067869135,0.5952126922941167,0.67069430178878,0.608751075290247],"dir":"rtl"},{"str":"ص.:","boundary":[0.5709925394950958,0.5952126922941167,0.5991213166880028,0.608751075290247],"dir":"rtl"},{"str":"مصور،","boundary":[0.5269031400544091,0.5952126922941167,0.5660749211047273,0.608751075290247],"dir":"rtl"},{"str":"جدول،","boundary":[0.4798395650112277,0.5952126922941167,0.5219008432861454,0.608751075290247],"dir":"rtl"},{"str":"نمودار.","boundary":[0.433025804982277,0.5952126922941167,0.47488432341988196,0.608751075290247],"dir":"rtl"},{"str":"فروست","boundary":[0.8189998372055092,0.6133695791753536,0.8657172119140087,0.6269079621714839],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6862241406655634,0.6133695791753536,0.68978449638019,0.6269079621714839],"dir":"ltr"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.6284901549098099,0.6133695791753536,0.6812671813280722,0.6269079621714839],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.5788765622311814,0.6133695791753536,0.6233573071630941,0.6269079621714839],"dir":"rtl"},{"str":"صنعت","boundary":[0.5453442090182904,0.6133695791753536,0.5738467252088654,0.6269079621714839],"dir":"rtl"},{"str":"هان","boundary":[0.48481816186963655,0.6133695791753536,0.50635733041945,0.6269079621714839],"dir":"rtl"},{"str":"شابک","boundary":[0.830212007135549,0.6315400058678369,0.8654418252841479,0.6450783888639672],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.8493828506685608,0.6678808592528036,0.856247845941515,0.6814192422489339],"dir":"rtl"},{"str":"Freshwater","boundary":[0.13496364503657413,0.6658247235838608,0.2046729396129888,0.6766208663275837],"dir":"ltr"},{"str":"algae","boundary":[0.20791997471139517,0.6658247235838608,0.24082262179656075,0.6766208663275837],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.24476676430635422,0.6658247235838608,0.24900202747818861,0.6766208663275837],"dir":"ltr"},{"str":"identification","boundary":[0.25298631209169203,0.6658247235838608,0.3365307996960989,0.6766208663275837],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.33665628897526445,0.6658247235838608,0.34057782894918515,0.6766208663275837],"dir":"ltr"},{"str":"enumeration","boundary":[0.34064057358876787,0.6658247235838608,0.4182086342729197,0.6766208663275837],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.4215654724905958,0.6658247235838608,0.44435746281902305,0.6766208663275837],"dir":"ltr"},{"str":"use","boundary":[0.4477143010366992,0.6658247235838608,0.4685939360100053,0.6766208663275837],"dir":"ltr"},{"str":"as","boundary":[0.47235725823281693,0.6658247235838608,0.4854395155858164,0.6766208663275837],"dir":"ltr"},{"str":"bioindicators,2nd","boundary":[0.48929831092015436,0.6658247235838608,0.5984896699540028,0.6766208663275837],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6067750979507718,0.6678808592528036,0.6103354536653984,0.6814192422489339],"dir":"ltr"},{"str":"edition","boundary":[0.5988504516316036,0.6807361691263736,0.642803071659307,0.6915323118700964],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.6429285609384724,0.6807361691263736,0.646850100912393,0.6915323118700964],"dir":"ltr"},{"str":"c2015","boundary":[0.6469128455519758,0.6807361691263736,0.6856419743344168,0.6915323118700964],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6857674636135822,0.6807361691263736,0.689689003587503,0.6915323118700964],"dir":"ltr"},{"str":"موضوع","boundary":[0.8212421674333485,0.6959895359650458,0.8656974376822787,0.7095279189611761],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.5784496160222501,0.6959895074000432,0.5938889707206506,0.7095278903961735],"dir":"rtl"},{"str":"Freshwater","boundary":[0.44471830052603467,0.6939308294458661,0.5094598069399568,0.7047269721895891],"dir":"ltr"},{"str":"algae","boundary":[0.5136935014958016,0.6939308294458661,0.544562295554516,0.7047269721895891],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5485681996350157,0.6959895074000432,0.5523055896116957,0.7095278903961735],"dir":"ltr"},{"str":"ي(.","boundary":[0.2609681727400684,0.6959895074000432,0.2816831484476561,0.7095278903961735],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.13495907967716542,0.6959895359650458,0.13869646965384538,0.7095279189611761],"dir":"ltr"},{"str":"Indicators","boundary":[0.13819508943259973,0.6939308294458661,0.19621817413509698,0.7047269721895891],"dir":"ltr"},{"str":"(Biology)","boundary":[0.2006997100172936,0.6939308294458661,0.25696910279508717,0.7047269721895891],"dir":"ltr"},{"str":"ي.","boundary":[0.5679259334184955,0.7141598769625213,0.5836623122676742,0.7276982599586516],"dir":"rtl"},{"str":"Environmental","boundary":[0.39417748919181766,0.7156882724225763,0.4882750241194777,0.7264844437313017],"dir":"ltr"},{"str":"monitoring","boundary":[0.49228346185418415,0.7156882724225763,0.562871181384757,0.7264844151662991],"dir":"ltr"},{"str":"شناسه","boundary":[0.829067796331386,0.7323168209737635,0.865551979936092,0.7458552039698938],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.7876254318749588,0.7323168209737635,0.8241365297373323,0.7458552039698938],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4616659522328811,0.7278211519559005,0.4665835706232495,0.7413595349520308],"dir":"ltr"},{"str":"Sigee,","boundary":[0.46663181817154614,0.730264655840186,0.5054080054336741,0.7410607985839087],"dir":"ltr"},{"str":"David","boundary":[0.5094551010919881,0.730264655840186,0.5475552148626122,0.7410607985839087],"dir":"ltr"},{"str":"C","boundary":[0.5517230275468952,0.730264655840186,0.5621856961973156,0.7410607985839087],"dir":"ltr"},{"str":"شناسه","boundary":[0.829067796331386,0.7504872476662466,0.865551979936092,0.7640256306623769],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.7876254318749588,0.7504872476662466,0.8241365297373323,0.7640256306623769],"dir":"rtl"},{"str":"هاد","boundary":[0.6436965768256575,0.7504872476662466,0.6631900161250777,0.7640256306623769],"dir":"rtl"},{"str":"جاد،","boundary":[0.3647776237627549,0.7504872476662466,0.3922685837629037,0.7640256306623769],"dir":"rtl"},{"str":"لهام","boundary":[0.13918827092098623,0.7504872476662466,0.16139623557188976,0.7640256306623769],"dir":"rtl"},{"str":"اه","boundary":[0.5542942744887607,0.76865767435873,0.5651130349475711,0.7821960573548603],"dir":"rtl"},{"str":"١٣٦،","boundary":[0.23593990675831694,0.76865767435873,0.24550718052075035,0.7821960573548603],"dir":"rtl"},{"str":"شناسه","boundary":[0.829067796331386,0.7868281010512133,0.865551979936092,0.8003664840473437],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.7876254318749588,0.7868281010512133,0.8241365297373323,0.8003664840473437],"dir":"rtl"},{"str":"صنعت","boundary":[0.6028606737120386,0.7868281010512133,0.6313631899026136,0.8003664840473437],"dir":"rtl"},{"str":"اصفهان.","boundary":[0.53858801004536,0.7868281010512133,0.5858339117972272,0.8003664840473437],"dir":"rtl"},{"str":"ات","boundary":[0.48084472621021873,0.7868281010512133,0.49935464183156525,0.8003664840473437],"dir":"rtl"},{"str":"کنگره","boundary":[0.7769246942575173,0.8087625952701575,0.8111552523491933,0.8223009782662878],"dir":"rtl"},{"str":"QK۵۷۰","boundary":[0.6110542653539746,0.8087625952701575,0.6593739546299688,0.8223009782662878],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6862241406655631,0.8087625952701575,0.6897844963801898,0.8223009782662878],"dir":"ltr"},{"str":"۷۹/۸۱","boundary":[0.6255210592548559,0.8293295685532289,0.6643505740652046,0.8428679515493593],"dir":"ltr"},{"str":"شماره","boundary":[0.8297123771070875,0.8526315837080456,0.865563782220229,0.8661699667041759],"dir":"rtl"},{"str":"کتابشناسي","boundary":[0.7632143741851702,0.8526315837080456,0.8247628189780134,0.8661699667041759],"dir":"rtl"},{"str":"ملي","boundary":[0.7358330085823714,0.8526315837080456,0.7582968305006831,0.8661699667041759],"dir":"rtl"},{"str":"۵۷۳۷۲۳۰","boundary":[0.6215280299029214,0.8526315837080456,0.681286810298366,0.8661699667041759],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6862240493583749,0.8526315837080456,0.6897844050730015,0.8661699667041759],"dir":"ltr"},{"str":"حق","boundary":[0.6656133335936697,0.8742319979472161,0.6874810503084948,0.8870848208802445],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.6302440291889908,0.8742319979472161,0.6607019676705279,0.8870848208802445],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5985516903615703,0.8742319979472161,0.6252989065397557,0.8870848208802445],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.4915548987654274,0.8742319979472161,0.5362688705006773,0.8870848208802445],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتي","boundary":[0.4466808785342403,0.8742319979472161,0.4866640746769452,0.8870848208802445],"dir":"rtl"},{"str":"اصفهان","boundary":[0.3984597890249837,0.8742319979472161,0.4417521543531581,0.8870848208802445],"dir":"rtl"},{"str":"محفوظ","boundary":[0.3505949290941696,0.8742319979472161,0.3935235746836453,0.8870848208802445],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.31326297855780805,0.8742319979472161,0.34563504254171024,0.8870848208802445],"dir":"rtl"},{"str":"اصفهان:","boundary":[0.8344317331442175,0.8903778914597199,0.8745405990367039,0.9032307143927484],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.7930959594907028,0.8903778914597199,0.8301982477648401,0.9032307143927484],"dir":"rtl"},{"str":"اصفهان","boundary":[0.7134123154068777,0.8903778914597199,0.7500159973306428,0.9032307143927484],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5142013377578002,0.8903778914597199,0.5182910302945608,0.9032307143927484],"dir":"ltr"},{"str":"تلفن:","boundary":[0.4840720686308156,0.8903778914597199,0.5099678523784228,0.9032307143927484],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.385960531417879,0.8903778914597199,0.3916188731468218,0.9032307143927484],"dir":"ltr"},{"str":"دورنگار:","boundary":[0.33939592712375716,0.8903778914597199,0.3819754154939305,0.9032307143927484],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.24799036520739934,0.8903778914597199,0.2736863329269548,0.9032307143927484],"dir":"rtl"},{"str":"خريد","boundary":[0.21265840959301052,0.8903778914597199,0.24332176642114292,0.9032307143927484],"dir":"rtl"},{"str":"اينترنتي","boundary":[0.15992272802179489,0.8903778914597199,0.2079434010673404,0.9032307143927484],"dir":"rtl"},{"str":"کليه","boundary":[0.1267259685993737,0.8903778914597199,0.15522658900446806,0.9032307143927484],"dir":"rtl"},{"str":"کتابهاي","boundary":[0.8202447951525412,0.9054687823487497,0.8738309720211929,0.9183216052817782],"dir":"rtl"},{"str":"منتشره","boundary":[0.7779136762377968,0.9054687823487497,0.8155055297120191,0.9183216052817782],"dir":"rtl"},{"str":"نتشارات","boundary":[0.7228858360639492,0.9054687823487497,0.7697286888457319,0.9183216052817782],"dir":"rtl"},{"str":"ميتوانيد","boundary":[0.6695816425619875,0.9054687823487497,0.7178624237699371,0.9183216052817782],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6543918895510236,0.9054687823487497,0.6648525787354109,0.9183216052817782],"dir":"rtl"},{"str":"وبگاه","boundary":[0.6197788981497182,0.9054687823487497,0.6494114283658451,0.9183216052817782],"dir":"rtl"},{"str":"http","boundary":[0.44298014368933347,0.9024150228895437,0.4692580179295817,0.9138967542613711],"dir":"ltr"},{"str":"://","boundary":[0.46938313471692267,0.9024150514545464,0.4831409766529367,0.9138967542613711],"dir":"ltr"},{"str":"publication.iut.ac.ir","boundary":[0.48332781772203254,0.9024150514545464,0.6148806126038313,0.9138967542613711],"dir":"ltr"},{"str":"مراجعه","boundary":[0.39817732072175493,0.9054687823487497,0.43802287764269654,0.9183216052817782],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3857271014785662,0.9054687823487497,0.39341077430399507,0.9183216052817782],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.37203130007920426,0.9054687823487497,0.3809383597305376,0.9183216052817782],"dir":"rtl"},{"str":"مستقيما","boundary":[0.3198219607476319,0.9054687823487497,0.3673048106679982,0.9183216052817782],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.30559754635682296,0.9054687823487497,0.31524246444318077,0.9183216052817782],"dir":"rtl"},{"str":"کتابفروشي","boundary":[0.2371989315804411,0.9054687823487497,0.30104805669344664,0.9183216052817782],"dir":"rtl"},{"str":"واقع","boundary":[0.1443013848857092,0.9054687823487497,0.1741107231346482,0.9183216052817782],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.12674311984929024,0.9054687823487497,0.13969194544285113,0.9183216052817782],"dir":"rtl"},{"str":"کتابخانه","boundary":[0.8315372894329657,0.9205468189865963,0.8740606670814767,0.9333996419196248],"dir":"rtl"},{"str":"مرکزي","boundary":[0.7892460767876234,0.9205468189865963,0.8269657099652362,0.9333996419196248],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.7438607768077327,0.9205468189865963,0.7846345910504916,0.9333996419196248],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتي","boundary":[0.7020856389039005,0.9205468189865963,0.7393137014730284,0.9333996419196248],"dir":"rtl"},{"str":"اصفهان","boundary":[0.6577754488258704,0.9205468189865963,0.6974830563481706,0.9333996419196248],"dir":"rtl"},{"str":")تلفن","boundary":[0.6225296365545805,0.9205468189865963,0.6531575120319374,0.9333996419196248],"dir":"rtl"},{"str":"٣٣٩١٣٩٥٢","boundary":[0.556291556975174,0.9205468189865963,0.6183559092396672,0.9333996419196248],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5508143568791378,0.9205468189865963,0.5564726986080807,0.9333996419196248],"dir":"ltr"},{"str":"خريداري","boundary":[0.49466817403900026,0.9205468189865963,0.5455855262385306,0.9333996419196248],"dir":"rtl"},{"str":"فرمائيد.","boundary":[0.44971678388251163,0.9205468189865963,0.49005721227479637,0.9333996419196248],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.12673,0.17486,0.87454,0.9334],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/c8eb1d81daff1047/pages/4918b4a585aed0d1e5219a2bc84b484b.jpg","blurred":"/storage/books/c8eb1d81daff1047/pages/521486e004d4e427d0be28faf6490e31.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.1297,0.21375,0.1288,0.04088]},"elements":[{"words":[{"str":"پیشگفتار","boundary":[0.7915349805173599,0.21374875989325837,0.8711560667263053,0.23379996348885634],"dir":"rtl"},{"str":"ویرایش","boundary":[0.7135987315977383,0.21374875989325837,0.783872944047198,0.23379996348885634],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.6738514065699063,0.21374875989325837,0.7059513835906598,0.23380002061886163],"dir":"rtl"},{"str":"یباً","boundary":[0.8307347947420947,0.2696612156124518,0.8478410159073495,0.2867987889398669],"dir":"rtl"},{"str":"شیرین","boundary":[0.7179696458098227,0.2696612156124518,0.7665479473312996,0.2867987889398669],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.7001179260454318,0.2696612156124518,0.7117277857523433,0.2867987889398669],"dir":"rtl"},{"str":"لب","boundary":[0.6696077140844727,0.2696612156124518,0.6938760659879524,0.2867987889398669],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5979533143068108,0.2696612156124518,0.6251937887679297,0.2867987889398669],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.5801498963546168,0.2696612156124518,0.5917283429948548,0.2867987889398669],"dir":"rtl"},{"str":"تعدادي","boundary":[0.5187492460510877,0.2696612156124518,0.5739249250426609,0.2867987889398669],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.49927008909263615,0.2696612156124518,0.5125059265131224,0.2867987889398669],"dir":"rtl"},{"str":"گونههاي","boundary":[0.42647438692617895,0.2696612156124518,0.49279611892820196,0.2867987889398669],"dir":"rtl"},{"str":"جلبکی","boundary":[0.367371314511868,0.2696612156124518,0.42022284879105065,0.2867987889398669],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.30629597842200307,0.2696612156124518,0.3110269566190896,0.2867987889398669],"dir":"ltr"},{"str":"جلبکرا","boundary":[0.26832091542372216,0.2696612156124518,0.29992160779856025,0.2867987889398669],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.23690248822484342,0.2696612156124518,0.25288821455394617,0.2867987889398669],"dir":"rtl"},{"str":"میکروسکوپی","boundary":[0.12972840214116102,0.2696612156124518,0.23067751691288757,0.2867987889398669],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.8242609013587051,0.29554110799454714,0.8363373457038996,0.3126786813219622],"dir":"rtl"},{"str":"بنابراین","boundary":[0.7627357748998578,0.29554110799454714,0.8172192138106206,0.3126786813219622],"dir":"rtl"},{"str":"نمی","boundary":[0.7253834570395975,0.29554110799454714,0.756335446274042,0.3126786813219622],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.6603947565427779,0.29554110799454714,0.6858947290250741,0.3126786813219622],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.6178159527689996,0.29554110799454714,0.6532758793504252,0.3126786813219622],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.5767211821559916,0.29554110799454714,0.6106597257487751,0.3126786813219622],"dir":"rtl"},{"str":"موجودات","boundary":[0.4950420885775557,0.29554110799454714,0.570428493898793,0.3126786813219622],"dir":"rtl"},{"str":"آبزي","boundary":[0.45146479940533957,0.29554110799454714,0.48867486339166794,0.3126786813219622],"dir":"rtl"},{"str":"درشت","boundary":[0.3936920856533392,0.29554110799454714,0.4449690932873575,0.3126786813219622],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.3304463771238672,0.29554110799454714,0.36565730485281456,0.3126786813219622],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2679526451288795,0.29554110799454714,0.2785558780398478,0.3126786813219622],"dir":"rtl"},{"str":"گیاهان","boundary":[0.21167392449174857,0.29554110799454714,0.26073167840701067,0.3126786813219622],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.12972840214116105,0.29554110799454714,0.18540703554381943,0.3126786813219622],"dir":"rtl"},{"str":"دی","boundary":[0.7973441254058078,0.3214210003766424,0.8113129610298369,0.3385585737040575],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7796801468110017,0.3214210003766424,0.7851332216802752,0.3385585737040575],"dir":"ltr"},{"str":"اما","boundary":[0.7557737669845662,0.3214210003766424,0.7733557077034791,0.3385585737040575],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.7134414720747413,0.3214210003766424,0.74922116560356,0.3385585737040575],"dir":"rtl"},{"str":"مهمی","boundary":[0.6648817158644357,0.3214210003766424,0.7067185030578288,0.3385585737040575],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6449618076661767,0.3214210003766424,0.6584971299034552,0.3385585737040575],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6205574301347849,0.3214210003766424,0.6385175594014959,0.3385585737040575],"dir":"rtl"},{"str":"بومشناسی","boundary":[0.5383678889087686,0.3214210003766424,0.6138344611178724,0.3385585737040575],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5072405423604643,0.3214210003766424,0.5320514630669861,0.3385585737040575],"dir":"rtl"},{"str":"محیطهاي","boundary":[0.4250734110311712,0.3214210003766424,0.5009649970589128,0.3385585737040575],"dir":"rtl"},{"str":"آبی","boundary":[0.39295006907295393,0.3214210003766424,0.41874493546808667,0.3385585737040575],"dir":"rtl"},{"str":"بازي","boundary":[0.35061777416312906,0.3214210003766424,0.38622710005604155,0.3385585737040575],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند.","boundary":[0.2856141337351607,0.3214210003766424,0.3442885986863542,0.3385585737040575],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.23979336490211567,0.3214210003766424,0.2792411355463378,0.3385585737040575],"dir":"rtl"},{"str":"اوقات","boundary":[0.18725211704068306,0.3214210003766424,0.23292099657371634,0.3385585737040575],"dir":"rtl"},{"str":"حضور","boundary":[0.12972840214116094,0.3214210003766424,0.1809747831173779,0.3385585737040575],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.8454133538767313,0.3471295027429622,0.8709108363705027,0.3642670760703773],"dir":"rtl"},{"str":"هنگامی","boundary":[0.7816646676652533,0.3471295027429622,0.8384957449117549,0.3642670760703773],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7555172981665137,0.3471295027429622,0.7749602139476277,0.3642670760703773],"dir":"rtl"},{"str":"جمعیت","boundary":[0.6882826280203403,0.3471295027429622,0.7489587913546332,0.3642670760703773],"dir":"rtl"},{"str":"متراکم","boundary":[0.6165709585066084,0.3471295027429622,0.6653178155495671,0.3642670760703773],"dir":"rtl"},{"str":"شون","boundary":[0.5590522235841358,0.3471295027429622,0.5865914966682287,0.3642670760703773],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5413658350926068,0.3471295027429622,0.5468189099618802,0.3642670760703773],"dir":"ltr"},{"str":"باعث","boundary":[0.4930575677233041,0.3471295027429622,0.5341310016065564,0.3642670760703773],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.4462432934688709,0.3471295027429622,0.48491281525874097,0.3642670760703773],"dir":"rtl"},{"str":"رنگ","boundary":[0.40316151201308653,0.3471295027429622,0.43975507337010816,0.3642670760703773],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3849845957821753,0.3471295027429622,0.39501924953704826,0.3642670760703773],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.36531119644786986,0.3471295027429622,0.37784204753008044,0.3642670760703773],"dir":"rtl"},{"str":"کف","boundary":[0.3269628831776967,0.3471295027429622,0.3588114823342812,0.3642670760703773],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.2968315320393053,0.3471295027429622,0.3203609219291446,0.3642670760703773],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.19920406195963844,0.3471295027429622,0.23874756972170713,0.3642670760703773],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.1775411617940319,0.3471295027429622,0.19245969702638607,0.3642670760703773],"dir":"rtl"},{"str":"چشم","boundary":[0.12995800930087575,0.3471295027429622,0.17108658332236124,0.3642670760703773],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.6272803991516973,0.3988892875071528,0.6675211037007052,0.4160268608345679],"dir":"rtl"},{"str":"گروههاي","boundary":[0.5505738126572519,0.3988892875071528,0.6208144032724984,0.4160268608345679],"dir":"rtl"},{"str":"متنوعی","boundary":[0.48881711726559973,0.3988892875071528,0.5437949594357329,0.4160268608345679],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4676522148049496,0.3988892875071528,0.48203349468205803,0.4160268608345679],"dir":"rtl"},{"str":"موجودات","boundary":[0.3852261246690791,0.3988892875071528,0.4606171766047523,0.4160268608345679],"dir":"rtl"},{"str":"ستند","boundary":[0.3299483794189107,0.3988892875071528,0.36742519670541,0.4160268608345679],"dir":"rtl"},{"str":"متنوع","boundary":[0.19820806654972548,0.3988892875071528,0.23867038007743882,0.4160268608345679],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.18028014917129245,0.3988892875071528,0.19134439220882463,0.4160268608345679],"dir":"rtl"},{"str":"زیباي","boundary":[0.12972840214116096,0.3988892875071528,0.17353755389103795,0.4160268608345679],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.8454208238423057,0.4247691798892481,0.8709207963246018,0.44190675321666323],"dir":"rtl"},{"str":"هنگام","boundary":[0.7913855828660036,0.4247691798892481,0.837236788788825,0.44190675321666323],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.7241509127198302,0.4247691798892481,0.7846755359452279,0.44190675321666323],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.6882900979859147,0.4247691798892481,0.7169325522661435,0.44190675321666323],"dir":"rtl"},{"str":"میکروسکوپ","boundary":[0.5769801409625688,0.4247691798892481,0.6813270874513019,0.44190675321666323],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.39967303808986643,0.4247691798892481,0.4339352801908717,0.44190675321666323],"dir":"rtl"},{"str":"زیستشناسان","boundary":[0.2848671371777261,0.4247691798892481,0.3914257053387597,0.44190675321666323],"dir":"rtl"},{"str":"جذاب","boundary":[0.22485343375342162,0.4247691798892481,0.27808132720211504,0.44190675321666323],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.18277013769607492,0.4247691798892481,0.2134741861951662,0.44190675321666323],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.13470837919072576,0.4247691798892481,0.17133860037879908,0.44190675321666323],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.12972840214116102,0.4247691798892481,0.13445938033824753,0.44190675321666323],"dir":"ltr"},{"str":"جلبکها","boundary":[0.8083175048345237,0.4504776822555679,0.8711747751541297,0.46761525558298306],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7829171318932188,0.4504776822555679,0.8001763596610285,0.46761525558298306],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.7443198197705675,0.4504776822555679,0.7705891987070214,0.46761525558298306],"dir":"rtl"},{"str":"اندازه","boundary":[0.6915270830681318,0.4504776822555679,0.7372920326696043,0.46761525558298306],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.6404798283215686,0.4504776822555679,0.6817299127224384,0.46761525558298306],"dir":"rtl"},{"str":"متنوع","boundary":[0.5881850893240894,0.4504776822555679,0.6327538408501862,0.46761525558298306],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5675231645454454,0.4504776822555679,0.5795996088906399,0.46761525558298306],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5453597766863576,0.4504776822555679,0.5590379471415068,0.46761525558298306],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5199594037450528,0.4504776822555679,0.5372186315128625,0.46761525558298306],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.44772483664111645,0.4504776822555679,0.4649840644089262,0.46761525558298306],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.4083979578807039,0.4504776822555679,0.43563843234182287,0.46761525558298306],"dir":"rtl"},{"str":"میکرومتر","boundary":[0.32871334511061867,0.4504776822555679,0.4012844039044476,0.46761525558298306],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.30505596413666153,0.4504776822555679,0.32039499737012744,0.46761525558298306],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.2619766726694019,0.4504776822555679,0.292855020365228,0.46761525558298306],"dir":"rtl"},{"str":"سانتی","boundary":[0.20644494858970566,0.4504776822555679,0.24977323890944353,0.46761525558298306],"dir":"rtl"},{"str":")براي","boundary":[0.1297284021411611,0.4504776822555679,0.17171209865751652,0.46761525558298306],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.818509027866458,0.4763575746376632,0.8318055665887958,0.4934951479650783],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.7851606115540479,0.4763575746376632,0.8011463378831507,0.4934951479650783],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.7774416471272226,0.4763575746376632,0.7849863123573131,0.4934951479650783],"dir":"ltr"},{"str":"معادل","boundary":[0.7234039161623957,0.4763575746376632,0.7705057251224002,0.4934951479650783],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7024855225656991,0.4763575746376632,0.7146618257000847,0.4934951479650783],"dir":"rtl"},{"str":"تفاوت","boundary":[0.643221305687354,0.4763575746376632,0.6918781714501262,0.4934951479650783],"dir":"rtl"},{"str":"اندازه","boundary":[0.5919225620997879,0.4763575746376632,0.6344351600472917,0.4934951479650783],"dir":"rtl"},{"str":")ده","boundary":[0.5583052270267013,0.4763575746376632,0.5848302973164363,0.4934951479650783],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5174694152202706,0.4763575746376632,0.525014080450361,0.4934951479650783],"dir":"ltr"},{"str":"براي","boundary":[0.47263219185451455,0.4763575746376632,0.5071185329227502,0.4934951479650783],"dir":"rtl"},{"str":"گیاهان","boundary":[0.4128674872826883,0.4763575746376632,0.4647887280014501,0.4934951479650783],"dir":"rtl"},{"str":"عالی","boundary":[0.36729073732507195,0.4763575746376632,0.4021605366261241,0.4934951479650783],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.3057855307744227,0.4763575746376632,0.3590845604543203,0.4934951479650783],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.27714817275090087,0.4763575746376632,0.2977824416135927,0.4934951479650783],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.2392978571856842,0.4763575746376632,0.2686582281109367,0.4934951479650783],"dir":"rtl"},{"str":"جنگل","boundary":[0.18326813540103148,0.4763575746376632,0.22883741539307348,0.4934951479650783],"dir":"rtl"},{"str":"بارانی","boundary":[0.12974795372278938,0.4763575746376632,0.17265580430840907,0.4934951479650783],"dir":"rtl"},{"str":"استوایی","boundary":[0.8137780496693715,0.5022374670197585,0.8711996750393776,0.5193750403471736],"dir":"rtl"},{"str":"دیده","boundary":[0.7729447278514656,0.5022374670197585,0.806061575231071,0.5193750403471736],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند.","boundary":[0.6984965609489977,0.5022374670197585,0.766397323757269,0.5193750403471736],"dir":"rtl"},{"str":"ریختشناسی","boundary":[0.5896840624160086,0.5022374670197585,0.692114990090161,0.5193750403471736],"dir":"rtl"},{"str":"جلبکها","boundary":[0.5189534483810408,0.5022374670197585,0.5819626080006585,0.5193750403471736],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.4721391741266076,0.5022374670197585,0.5110601847574807,0.5193750403471736],"dir":"rtl"},{"str":"متنوع","boundary":[0.42382841676878025,0.5022374670197585,0.46429073029649365,0.5193750403471736],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.37925513218665113,0.5022374670197585,0.4173834652676048,0.5193750403471736],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.36132472481969335,0.5022374670197585,0.3723905045576474,0.5193750403471736],"dir":"rtl"},{"str":"دامنهاي","boundary":[0.29882850283618084,0.5022374670197585,0.3548847227382803,0.5193750403471736],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.27791259922800904,0.5022374670197585,0.29212468757715143,0.5193750403471736],"dir":"rtl"},{"str":"سلولهاي","boundary":[0.19596707687742151,0.5022374670197585,0.2711254535216625,0.5193750403471736],"dir":"rtl"},{"str":"منفرد","boundary":[0.1489038037705101,0.5022374670197585,0.18953415272393445,0.5193750403471736],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.12972840214116113,0.5022374670197585,0.14216139813431145,0.5193750403471736],"dir":"rtl"},{"str":"کلونیهاي","boundary":[0.7941171002776901,0.5281173594018538,0.8711996750393776,0.545254932729269],"dir":"rtl"},{"str":"پیچیده","boundary":[0.7370913830831244,0.5281173594018538,0.7877497803586898,0.545254932729269],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7194099745686449,0.5281173594018538,0.7303220842644109,0.545254932729269],"dir":"rtl"},{"str":"رشتهاي","boundary":[0.6551757405948343,0.5281173594018538,0.7130185466572219,0.545254932729269],"dir":"rtl"},{"str":"دارند.","boundary":[0.6043774847007493,0.5281173594018538,0.648669019031292,0.545254932729269],"dir":"rtl"},{"str":"برخی","boundary":[0.5543237353755742,0.5281173594018538,0.5969075191264022,0.545254932729269],"dir":"rtl"},{"str":"گونه","boundary":[0.5122404393182276,0.5281173594018538,0.5466047709487489,0.545254932729269],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.4960306140218944,0.5281173594018538,0.5023302849895938,0.545254932729269],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.44672884123120365,0.5281173594018538,0.48858554833279516,0.545254932729269],"dir":"rtl"},{"str":"قابلیت","boundary":[0.3902110816956936,0.5281173594018538,0.43909204642569616,0.545254932729269],"dir":"rtl"},{"str":"تحرك","boundary":[0.3346793576159974,0.5281173594018538,0.3836610419011346,0.545254932729269],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.28039760777574185,0.5281173594018538,0.32718698214492725,0.545254932729269],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2756541796360315,0.5281173594018538,0.28038515783311796,0.545254932729269],"dir":"ltr"},{"str":"واژه","boundary":[0.23755486521833657,0.5281173594018538,0.26912874690234045,0.545254932729269],"dir":"rtl"},{"str":"جلبک،","boundary":[0.1775411617940321,0.5281173594018538,0.2300824096554647,0.545254932729269],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.1297284021411612,0.5281173594018538,0.17105734476816478,0.545254932729269],"dir":"rtl"},{"str":"تعدادي","boundary":[0.815775020466247,0.5539972517839491,0.8710079459229693,0.5711348251113642],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7951081157105534,0.5539972517839491,0.8091510125317298,0.5711348251113642],"dir":"rtl"},{"str":"شاخه","boundary":[0.7462993606477695,0.5539972517839491,0.7884885331619984,0.5711348251113642],"dir":"rtl"},{"str":"سیانوفیت،","boundary":[0.5632702641451174,0.5539972517839491,0.6402109095608923,0.5711348251113642],"dir":"rtl"},{"str":"باسیلاریوفیت","boundary":[0.45445029564655376,0.5539972517839491,0.556336882054319,0.5711348251113642],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4370203759730772,0.5539972517839491,0.4477772789262335,0.5711348251113642],"dir":"rtl"},{"str":"کلروفیت(","boundary":[0.3550897935536384,0.5539972517839491,0.4303154966163876,0.5711348251113642],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3296894206123336,0.5539972517839491,0.34857687741484233,0.5711348251113642],"dir":"rtl"},{"str":"موجودات","boundary":[0.24776381816994428,0.5539972517839491,0.322890016919425,0.5711348251113642],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.19845706540220398,0.5539972517839491,0.2413802406495222,0.5711348251113642],"dir":"rtl"},{"str":"کلروفیل","boundary":[0.12978146011993058,0.5539972517839491,0.19073810097537866,0.5711348251113642],"dir":"rtl"},{"str":"دي","boundary":[0.7276294266889514,0.5797057541502689,0.7556666974780007,0.596843327477684],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7111955024253879,0.5797057541502689,0.7213377252097923,0.596843327477684],"dir":"rtl"},{"str":"سلو","boundary":[0.6753346876914723,0.5797057541502689,0.704911046192416,0.596843327477684],"dir":"rtl"},{"str":"شناسی","boundary":[0.6111004537176616,0.5797057541502689,0.6629694046774031,0.596843327477684],"dir":"rtl"},{"str":"متنوع","boundary":[0.564532688327182,0.5797057541502689,0.6048429210173049,0.596843327477684],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5448617789814013,0.5797057541502689,0.5582279096907138,0.596843327477684],"dir":"rtl"},{"str":"دربر","boundary":[0.5062470369390765,0.5797057541502689,0.538558995528046,0.596843327477684],"dir":"rtl"},{"str":"دارد.","boundary":[0.46441273973420794,0.5797057541502689,0.49997690846112847,0.596843327477684],"dir":"rtl"},{"str":"جلبکها","boundary":[0.3951885687567335,0.5797057541502689,0.45813933433423815,0.596843327477684],"dir":"rtl"},{"str":"تولیدکنندگان","boundary":[0.2918366150585921,0.5797057541502689,0.3888004977597482,0.596843327477684],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه","boundary":[0.25249230637850595,0.5797057541502689,0.28558354629189053,0.596843327477684],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.2176299770430281,0.5797057541502689,0.24622661095516343,0.596843327477684],"dir":"rtl"},{"str":"سیستمهاي","boundary":[0.1297284021411612,0.5797057541502689,0.21115600687859395,0.596843327477684],"dir":"rtl"},{"str":"شیرین","boundary":[0.7587468132831566,0.6055856465323642,0.8072268898606693,0.6227232198597793],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.742312889019593,0.6055856465323642,0.7524551118039975,0.6227232198597793],"dir":"rtl"},{"str":"دریایی","boundary":[0.686034168382462,0.6055856465323642,0.7360101055662377,0.6227232198597793],"dir":"rtl"},{"str":"هستند.","boundary":[0.6280124557779835,0.6055856465323642,0.6797010637660262,0.6227232198597793],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6033590793941133,0.6055856465323642,0.6216453647697525,0.6227232198597793],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاري","boundary":[0.5421003817074177,0.6055856465323642,0.5970286000938192,0.6227232198597793],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.522429472361637,0.6055856465323642,0.5357956030709495,0.6227232198597793],"dir":"rtl"},{"str":"دریاچه","boundary":[0.4636607631997237,0.6055856465323642,0.5161512195155703,0.6227232198597793],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4312934023660778,0.6055856465323642,0.4414371618509042,0.6227232198597793],"dir":"rtl"},{"str":"رود","boundary":[0.3966800718830782,0.6055856465323642,0.4250190941973441,0.6227232198597793],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.25824168988222845,0.6055856465323642,0.278211397850983,0.6227232198597793],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.21416640300505585,0.6055856465323642,0.2519770784227672,0.6227232198597793],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.15413277967255315,0.6055856465323642,0.1857307340520413,0.6227232198597793],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.12972840214116121,0.6055856465323642,0.14787524697219626,0.6227232198597793],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.8264559238381902,0.6314655389144594,0.871080155590188,0.6486031122418746],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیرههاي","boundary":[0.7378458496061335,0.6314655389144594,0.8201300103960913,0.6486031122418746],"dir":"rtl"},{"str":"غذایی","boundary":[0.6853946674573894,0.6314655389144594,0.7316105687991026,0.6486031122418746],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.665940591339453,0.6314655389144594,0.6791593866503586,0.6486031122418746],"dir":"rtl"},{"str":"تشکیل","boundary":[0.6081769499431187,0.6314655389144594,0.6597053105324221,0.6486031122418746],"dir":"rtl"},{"str":"میدهد.","boundary":[0.5444384809321883,0.6314655389144594,0.6019416691360877,0.6486031122418746],"dir":"rtl"},{"str":"جلبک","boundary":[0.4912996358248079,0.6314655389144594,0.5382135096202324,0.6486031122418746],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.4507128228708554,0.6314655389144594,0.4690142385280058,0.6486031122418746],"dir":"rtl"},{"str":"مفیدي","boundary":[0.36416580172647006,0.6314655389144594,0.412596078533487,0.6486031122418746],"dir":"rtl"},{"str":"روي","boundary":[0.3227572925593394,0.6314655389144594,0.35794083041451413,0.6486031122418746],"dir":"rtl"},{"str":"اکوسیستم","boundary":[0.24329677875648467,0.6314655389144594,0.31653232124738345,0.6486031122418746],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.13520637689568235,0.6314655389144594,0.1472828212408768,0.6486031122418746],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.8247588990636617,0.6573454312965548,0.8475105221610099,0.6744830046239699],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.7826556830981167,0.6573454312965548,0.7947321274433112,0.6744830046239699],"dir":"rtl"},{"str":"نامطلوبی","boundary":[0.6524168333093754,0.6573454312965548,0.7184538189751284,0.6744830046239699],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.625273468400723,0.6573454312965548,0.6458990938154041,0.6744830046239699],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.5794526995676778,0.6573454312965548,0.6189200617405668,0.6744830046239699],"dir":"rtl"},{"str":"کنند.","boundary":[0.5361244092479399,0.6573454312965548,0.572961703840681,0.6744830046239699],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5112220340115915,0.6573454312965548,0.5296930106848334,0.6744830046239699],"dir":"rtl"},{"str":"زمانهایی","boundary":[0.43353688202690666,0.6573454312965548,0.5048859979141188,0.6744830046239699],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.40838799792660474,0.6573454312965548,0.4270884502063164,0.6744830046239699],"dir":"rtl"},{"str":"جلبکها","boundary":[0.33815538159659353,0.6573454312965548,0.40116454121621115,0.6744830046239699],"dir":"rtl"},{"str":"جمعیت","boundary":[0.2719167068603331,0.6573454312965548,0.3318368458239865,0.6744830046239699],"dir":"rtl"},{"str":"زیادي","boundary":[0.2193754589989005,0.6573454312965548,0.26557401278316156,0.6744830046239699],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.17380368901833373,0.6573454312965548,0.2130565779699811,0.6744830046239699],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.13520637689568232,0.6573454312965548,0.16658272229646484,0.6744830046239699],"dir":"rtl"},{"str":"میتوانند","boundary":[0.8068060817999808,0.6830539336628746,0.8710975855098614,0.7001915069902898],"dir":"rtl"},{"str":"شکوفایی","boundary":[0.7303584541121129,0.6830539336628746,0.7985891196681991,0.7001915069902898],"dir":"rtl"},{"str":"جلبکی","boundary":[0.6695977541303736,0.6830539336628746,0.723919210790606,0.7001915069902898],"dir":"rtl"},{"str":"تشکیل","boundary":[0.6098330495585474,0.6830539336628746,0.6630469090720407,0.7001915069902898],"dir":"rtl"},{"str":"دهند","boundary":[0.5655087638288966,0.6830539336628746,0.6031959954349488,0.7001915069902898],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5393613943301571,0.6830539336628746,0.5588043101112711,0.7001915069902898],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5209329892582427,0.6830539336628746,0.5311444321983751,0.7001915069902898],"dir":"rtl"},{"str":"تجزیه","boundary":[0.4679111736115271,0.6830539336628746,0.5144037110304341,0.7001915069902898],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4494827685396129,0.6830539336628746,0.4608558883619428,0.7001915069902898],"dir":"rtl"},{"str":"کمبود","boundary":[0.3969415206781803,0.6830539336628746,0.44301854021020437,0.7001915069902898],"dir":"rtl"},{"str":"اکسیژن","boundary":[0.33443782872909344,0.6830539336628746,0.38847057971687066,0.7001915069902898],"dir":"rtl"},{"str":"سبب","boundary":[0.2878700633386137,0.6830539336628746,0.32772840628187544,0.7001915069902898],"dir":"rtl"},{"str":"مرگ","boundary":[0.24329677875648462,0.6830539336628746,0.28136111407136355,0.7001915069902898],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.14815680721307536,0.6830539336628746,0.16414253354217812,0.7001915069902898],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1297284021411611,0.6830539336628746,0.13976305589603402,0.7001915069902898],"dir":"rtl"},{"str":"مشکلات","boundary":[0.8028245901488539,0.7089338260449699,0.8710502757278906,0.726071399372385],"dir":"rtl"},{"str":"بوم","boundary":[0.7702032504856802,0.7089338260449699,0.7943586291645939,0.726071399372385],"dir":"rtl"},{"str":"شود.","boundary":[0.6001445042086193,0.7089338260449699,0.6369216347196548,0.726071399372385],"dir":"rtl"},{"str":"برخی","boundary":[0.5490972494620561,0.7089338260449699,0.5916785432243593,0.726071399372385],"dir":"rtl"},{"str":"جلبک","boundary":[0.4935655253823598,0.7089338260449699,0.5406287984892713,0.726071399372385],"dir":"rtl"},{"str":"سم","boundary":[0.4444878515588994,0.7089338260449699,0.4709245139132826,0.726071399372385],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.3618227225246498,0.7089338260449699,0.3996705481013417,0.726071399372385],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.3000560671788985,0.7089338260449699,0.3545543944391269,0.726071399372385],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.2736621888162055,0.7089338260449699,0.2932884060602593,0.726071399372385],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.2430328399728577,0.7089338260449699,0.2650692384171816,0.726071399372385],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.20044905622202974,0.7089338260449699,0.23456438900007287,0.726071399372385],"dir":"rtl"},{"str":"آبزیان","boundary":[0.14815680721307534,0.7089338260449699,0.19304435244369508,0.726071399372385],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.13032883957335528,0.7089338260449699,0.14133139846892526,0.726071399372385],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.8489018277999515,0.7348137184270652,0.8709382262442754,0.7519512917544803],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.8063180440491236,0.7348137184270652,0.8404358668156915,0.7519512917544803],"dir":"rtl"},{"str":"موجودات","boundary":[0.7236454450492995,0.7348137184270652,0.7978520830648633,0.7519512917544803],"dir":"rtl"},{"str":"خشکی","boundary":[0.6603947565427779,0.7348137184270652,0.7149304852125613,0.7519512917544803],"dir":"rtl"},{"str":"هستن","boundary":[0.5366423268610945,0.7348137184270652,0.5712307574588463,0.7519512917544803],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5197004449384754,0.7348137184270652,0.5244314231355619,0.7519512917544803],"dir":"ltr"},{"str":"مهم","boundary":[0.4828461247831717,0.7348137184270652,0.5130767353490966,0.7519512917544803],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4377723525075613,0.7348137184270652,0.4752716523911785,0.7519512917544803],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4111294752923901,0.7348137184270652,0.43094084552931233,0.7519512917544803],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3894640851382587,0.7348137184270652,0.4041854399865787,0.7519512917544803],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.35634474777012853,0.7348137184270652,0.38188961274626565,0.7519512917544803],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.3296993805664325,0.7348137184270652,0.349581964215891,0.7519512917544803],"dir":"rtl"},{"str":"آگاه","boundary":[0.27639868620494124,0.7348137184270652,0.3053074529776645,0.7519512917544803],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.23705188753633039,0.7348137184270652,0.2677559360354217,0.7519512917544803],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2186259724529409,0.7348137184270652,0.22999755557484897,0.7519512917544803],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.19596458688889665,0.7348137184270652,0.2117505520755003,0.7519512917544803],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.1618492541108535,0.7348137184270652,0.18928054833520477,0.7519512917544803],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.8292284284656459,0.7606936108091604,0.8710851355672374,0.7778311841365756],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7981010819173416,0.7606936108091604,0.8229120026238634,0.7778311841365756],"dir":"rtl"},{"str":"موجودات","boundary":[0.716922476032387,0.7606936108091604,0.7913781129004293,0.7778311841365756],"dir":"rtl"},{"str":"بالقوه","boundary":[0.6703547106419074,0.7606936108091604,0.7101970170269499,0.7778311841365756],"dir":"rtl"},{"str":"مضر","boundary":[0.6292698999829984,0.7606936108091604,0.6635570419692516,0.7778311841365756],"dir":"rtl"},{"str":"کرد.","boundary":[0.5329073440739212,0.7606936108091604,0.565218449010473,0.7778311841365756],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.34140232663290965,0.7606936108091604,0.37566456873391496,0.7778311841365756],"dir":"rtl"},{"str":"تشخیص","boundary":[0.26818172407315954,0.7606936108091604,0.33463951779960077,0.7778311841365756],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2514988009571178,0.7606936108091604,0.2617946937837102,0.7778311841365756],"dir":"rtl"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.19173409638529154,0.7606936108091604,0.24518646965099705,0.7778311841365756],"dir":"rtl"},{"str":"گسترده","boundary":[0.12972840214116116,0.7606936108091604,0.18501112736837916,0.7778311841365756],"dir":"rtl"},{"str":"انسانی","boundary":[0.7662317187886525,0.7865735031912557,0.8141141981202172,0.8037110765186709],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7492973068316077,0.7865735031912557,0.7597484064008099,0.8037110765186709],"dir":"rtl"},{"str":"طبیعی","boundary":[0.6960090624127404,0.7865735031912557,0.7429775434991993,0.8037110765186709],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6711066871763919,0.7865735031912557,0.6895776638496338,0.8037110765186709],"dir":"rtl"},{"str":"سیستم","boundary":[0.6145789676867828,0.7865735031912557,0.6641347193070013,0.8037110765186709],"dir":"rtl"},{"str":"آبی","boundary":[0.5503372637473979,0.7865735031912557,0.5763320748475543,0.8037110765186709],"dir":"rtl"},{"str":"لحاظ","boundary":[0.4833341625340292,0.7865735031912557,0.5233482781272818,0.8037110765186709],"dir":"rtl"},{"str":"پاسخ","boundary":[0.43801388139446545,0.7865735031912557,0.47685077943151993,0.8037110765186709],"dir":"rtl"},{"str":"سریع","boundary":[0.3909481182990293,0.7865735031912557,0.4310394235365501,0.8037110765186709],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.37028121354333565,0.7865735031912557,0.38451383910983444,0.8037110765186709],"dir":"rtl"},{"str":"تغییرات","boundary":[0.3042915376595535,0.7865735031912557,0.36315735637393337,0.8037110765186709],"dir":"rtl"},{"str":"شرایط","boundary":[0.2492578112848138,0.7865735031912557,0.2979257762685318,0.8037110765186709],"dir":"rtl"},{"str":"محیطی","boundary":[0.18824811245059636,0.7865735031912557,0.2428967418021758,0.8037110765186709],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.1296960717443827,0.7865735031912557,0.18190183621917727,0.8037110765186709],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8175130324565453,0.8122820055575756,0.8322343873048652,0.8294195788849907],"dir":"rtl"},{"str":"میان","boundary":[0.778171213764984,0.8122820055575756,0.8090744613460578,0.8294195788849907],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7453133251919559,0.8122820055575756,0.7697650125053188,0.8294195788849907],"dir":"rtl"},{"str":"قبیل","boundary":[0.7049730211019569,0.8122820055575756,0.7365983653552176,0.8294195788849907],"dir":"rtl"},{"str":"تغییرات","boundary":[0.6374893521033054,0.8122820055575756,0.6963551708176852,0.8294195788849907],"dir":"rtl"},{"str":"میتوان","boundary":[0.5744951324148364,0.8122820055575756,0.62879680216329,0.8294195788849907],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5523317445557485,0.8122820055575756,0.5675949493951951,0.8294195788849907],"dir":"rtl"},{"str":"غنیشدن","boundary":[0.4771067012335487,0.8122820055575756,0.5457072031206991,0.8294195788849907],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4554413110794174,0.8122820055575756,0.47016266592773737,0.8294195788849907],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.4160970023993313,0.8122820055575756,0.4481729829938944,0.8294195788849907],"dir":"rtl"},{"str":"مغذي","boundary":[0.36330426569689556,0.8122820055575756,0.4088275020028267,0.8294195788849907],"dir":"rtl"},{"str":")یوتریفیکاسیون(،","boundary":[0.2246019449124189,0.8122820055575756,0.35608690765404816,0.8294195788849907],"dir":"rtl"},{"str":"آلودگیهاي","boundary":[0.12979197928924083,0.8122820055575756,0.21595919474289935,0.8294195788849907],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتی","boundary":[0.8200229408895259,0.8381618979396709,0.8711175054180599,0.8552994712670859],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8028395300800028,0.8381618979396709,0.8128741838348756,0.8552994712670859],"dir":"rtl"},{"str":"تغییرات","boundary":[0.7368498541962206,0.8381618979396709,0.7957181628991253,0.8552994712670859],"dir":"rtl"},{"str":"هیدرولوژیکی","boundary":[0.6265358925827876,0.8381618979396709,0.7304152148609817,0.8552994712670859],"dir":"rtl"},{"str":"محیط","boundary":[0.5759841455526562,0.8381618979396709,0.620197910257044,0.8552994712670859],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.5433553359239081,0.8381618979396709,0.569332462497542,0.8552994712670859],"dir":"rtl"},{"str":"اشاره","boundary":[0.4972855682383848,0.8381618979396709,0.5366896184679669,0.8552994712670859],"dir":"rtl"},{"str":"کرد","boundary":[0.4631702354603417,0.8381618979396709,0.4909444283168155,0.8552994712670859],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.458190258410777,0.8381618979396709,0.46292123660786344,0.8552994712670859],"dir":"ltr"},{"str":"برخی","boundary":[0.40838799792660496,0.8381618979396709,0.45121829054138635,0.8552994712670859],"dir":"rtl"},{"str":"جلبکها","boundary":[0.3381678315392176,0.8381618979396709,0.40196433177335134,0.8552994712670859],"dir":"rtl"},{"str":"میتوانند","boundary":[0.2669591397074916,0.8381618979396709,0.33178409890808735,0.8552994712670859],"dir":"rtl"},{"str":"همانند","boundary":[0.21117841677531718,0.8381618979396709,0.26043120030820893,0.8552994712670859],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.17681408514479577,0.8381618979396709,0.2045761744747579,0.8552994712670859],"dir":"rtl"},{"str":"فسیل","boundary":[0.12972840214116133,0.8381618979396709,0.16996910669016904,0.8552994712670859],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.7719487324415529,0.8640417903217662,0.8038952852145106,0.8811793636491813],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6499243547960684,0.8640417903217662,0.6631212939774149,0.8811793636491813],"dir":"rtl"},{"str":"جمله","boundary":[0.6031100805416353,0.8640417903217662,0.6429523869266778,0.8811793636491813],"dir":"rtl"},{"str":"رسوبات","boundary":[0.5341324184281143,0.8640417903217662,0.5965723521896118,0.8811793636491813],"dir":"rtl"},{"str":"دریاچهها","boundary":[0.458693236092783,0.8640417903217662,0.5278197640242801,0.8811793636491813],"dir":"rtl"},{"str":"حفظ","boundary":[0.414119951510654,0.8640417903217662,0.4523725774736496,0.8811793636491813],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.36755218612017426,0.8640417903217662,0.4071454936527386,0.8811793636491813],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.34265230087235066,0.8640417903217662,0.3611676001591939,0.8811793636491813],"dir":"rtl"},{"str":"تجزیهوتحلیل","boundary":[0.23531138555750786,0.8640417903217662,0.3363102595755044,0.8811793636491813],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.20269004589433412,0.8640417903217662,0.22819001837663028,0.8811793636491813],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.12972840214116135,0.8640417903217662,0.1960258430299531,0.8811793636491813],"dir":"rtl"},{"str":"مناسبی","boundary":[0.8194507285419281,0.8899216827038614,0.8711498752688821,0.9070592560312766],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.800086905050868,0.8899216827038614,0.8132443748588961,0.9070592560312766],"dir":"rtl"},{"str":"تغییرات","boundary":[0.7347768280432269,0.8899216827038614,0.7937286620678242,0.9070592560312766],"dir":"rtl"},{"str":"محیطی","boundary":[0.6747006206156605,0.8899216827038614,0.7285603330693479,0.9070592560312766],"dir":"rtl"},{"str":"گذشته","boundary":[0.6192021097923343,0.8899216827038614,0.6684841256417815,0.9070592560312766],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5991606159441205,0.8899216827038614,0.6129625413464396,0.9070592560312766],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.5796487146530347,0.8899216827038614,0.5929210474982258,0.9070592560312766],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.5420934807034398,0.8899216827038614,0.573435075680567,0.9070592560312766],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.5137344324330971,0.8899216827038614,0.535879841730972,0.9070592560312766],"dir":"rtl"},{"str":"د.","boundary":[0.47835169549593975,0.8899216827038614,0.49515911803822066,0.9070592560312766],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8172814635237404,0.9156301850701812,0.8417331508371033,0.9327677583975964],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7684727084609566,0.9156301850701812,0.8078170171410427,0.9327677583975964],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.741080344699826,0.9156301850701812,0.7613982343490944,0.9327677583975964],"dir":"rtl"},{"str":"زمانی","boundary":[0.6895350922483062,0.9156301850701812,0.7335379723509293,0.9327677583975964],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6621427284871755,0.9156301850701812,0.6825114092326316,0.9327677583975964],"dir":"rtl"},{"str":"نگرانیهاي","boundary":[0.5705111507751846,0.9156301850701812,0.6555562183367386,0.9327677583975964],"dir":"rtl"},{"str":"فزایندهاي","boundary":[0.490809108085426,0.9156301850701812,0.5610491943810115,0.9327677583975964],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.46341674432429525,0.9156301850701812,0.48373463397356375,0.9327677583975964],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.4171004677748185,0.9156301850701812,0.4567390804619139,0.9327677583975964],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.38921010630873126,0.9156301850701812,0.40751152196588164,0.9327677583975964],"dir":"rtl"},{"str":"گسترده","boundary":[0.29258610160455173,0.9156301850701812,0.3475675382202711,0.9327677583975964],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیت","boundary":[0.23182540162281254,0.9156301850701812,0.2856440270326484,0.9327677583975964],"dir":"rtl"},{"str":"انسانی","boundary":[0.17455317556429342,0.9156301850701812,0.22523632821525166,0.9327677583975964],"dir":"rtl"},{"str":"روي","boundary":[0.12972840214116135,0.9156301850701812,0.16754795099885264,0.9327677583975964],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.4878200662200817,0.943351109724858,0.5128811211060132,0.9591175629260693],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.1297,0.21375,0.8712,0.95912],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/c8eb1d81daff1047/pages/90d0d4abdce9d71a73a4c4da09561a28.jpg","blurred":"/storage/books/c8eb1d81daff1047/pages/1bd49986e495894e0b8aec417574186c.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.12973,0.12244,0.12847,0.04071]},"elements":[{"words":[{"str":"محیط","boundary":[0.8277344353507765,0.12243719206132693,0.8711598352229809,0.139574765388742],"dir":"rtl"},{"str":"زیست","boundary":[0.7702107204512544,0.12243719206132693,0.8207671118643143,0.139574765388742],"dir":"rtl"},{"str":"زمین","boundary":[0.7243924416067341,0.12243719206132693,0.7629690373466673,0.139574765388742],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.6725957003142115,0.12243719206132693,0.7178557503785007,0.139574765388742],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.6332539480278779,0.12243719206132693,0.6638310071122053,0.139574765388742],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.4808441740092466,0.12243719206132693,0.5222053733944064,0.139574765388742],"dir":"rtl"},{"str":"نظارت","boundary":[0.4210794694374203,0.12243719206132693,0.4743366931107463,0.139574765388742],"dir":"rtl"},{"str":"جوامع","boundary":[0.36430275109533283,0.12243719206132693,0.41221262030067035,0.139574765388742],"dir":"rtl"},{"str":"جلبکی","boundary":[0.3032955422496402,0.12243719206132693,0.3555877912585946,0.139574765388742],"dir":"rtl"},{"str":"دیدگاه","boundary":[0.2455228284976399,0.12243719206132693,0.29630991168119253,0.139574765388742],"dir":"rtl"},{"str":"مناسبی","boundary":[0.18501112736837896,0.12243719206132693,0.23813609700298188,0.139574765388742],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.1630967383617694,0.12243719206132693,0.17798728473805542,0.139574765388742],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.12972840214116096,0.12243719206132693,0.156325566239081,0.139574765388742],"dir":"rtl"},{"str":"تغییرات","boundary":[0.8120350577020238,0.14831708444342223,0.8709033664049284,0.1654546577708373],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.7460503617952912,0.14831708444342223,0.7841146971101701,0.1654546577708373],"dir":"rtl"},{"str":"میدهد.","boundary":[0.6805586836164654,0.14831708444342223,0.7378607895372821,0.1654546577708373],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.6591422923148125,0.14831708444342223,0.6737294772064997,0.1654546577708373],"dir":"rtl"},{"str":"نیازمند","boundary":[0.6011230696988586,0.14831708444342223,0.6516961543818508,0.1654546577708373],"dir":"rtl"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.539864372012163,0.14831708444342223,0.594535851709528,0.1654546577708373],"dir":"rtl"},{"str":"سلامت","boundary":[0.4763646846531632,0.14831708444342223,0.5332706313989656,0.1654546577708373],"dir":"rtl"},{"str":"سیستم","boundary":[0.4185919709011628,0.14831708444342223,0.46814772252138137,0.1654546577708373],"dir":"rtl"},{"str":"آبی","boundary":[0.3531052726993867,0.14831708444342223,0.38009980732466275,0.1654546577708373],"dir":"rtl"},{"str":"دریاچهها","boundary":[0.23331939473768162,0.14831708444342223,0.30156500022491656,0.1654546577708373],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2151399885182456,0.14831708444342223,0.2263594382983876,0.1654546577708373],"dir":"rtl"},{"str":"رودخانهها","boundary":[0.12972840214116105,0.14831708444342223,0.2081004409926089,0.1654546577708373],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.7497853445824647,0.17419697682551752,0.7762155697525736,0.1913345501529326],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6935165838994329,0.17419697682551752,0.7094774103432878,0.1913345501529326],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.6730961880076928,0.17419697682551752,0.6870049780666075,0.1913345501529326],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5991260989019832,0.17419697682551752,0.633565130188248,0.1913345501529326],"dir":"rtl"},{"str":"بقاي","boundary":[0.5577897994020712,0.17419697682551752,0.5927588315729764,0.1913345501529326],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.5102260386016785,0.17419697682551752,0.5514411927816236,0.1913345501529326],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.49279611892820196,0.17419697682551752,0.5035530218813582,0.1913345501529326],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.46515475631459297,0.17419697682551752,0.48633785663530266,0.1913345501529326],"dir":"rtl"},{"str":"مت","boundary":[0.36182023253612494,0.17419697682551752,0.38923500619397877,0.1913345501529326],"dir":"rtl"},{"str":"اکوسیستم","boundary":[0.28138115324303087,0.17419697682551752,0.35461669573392973,0.1913345501529326],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.23755486521833652,0.17419697682551752,0.2745654912226412,0.1913345501529326],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.23257239818024697,0.17419697682551752,0.23730337637733345,0.1913345501529326],"dir":"ltr"},{"str":"دانش","boundary":[0.1850111273683791,0.17419697682551752,0.2262003093790857,0.1913345501529326],"dir":"rtl"},{"str":"پویایی","boundary":[0.1298015093623829,0.17419697682551752,0.1785275374274494,0.1913345501529326],"dir":"rtl"},{"str":"جلبکی","boundary":[0.7532713285171602,0.19990547919183732,0.8056973036538133,0.2170430525192524],"dir":"rtl"},{"str":"تواند","boundary":[0.6829316426805833,0.19990547919183732,0.7194597743391405,0.2170430525192524],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6422814174599464,0.19990547919183732,0.6767066713686275,0.2170430525192524],"dir":"rtl"},{"str":"دتهاي","boundary":[0.4366464917953832,0.19990547919183732,0.4503393245921381,0.2170430525192524],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریتی","boundary":[0.3466213464775492,0.19990547919183732,0.4071803534920854,0.2170430525192524],"dir":"rtl"},{"str":"کارا","boundary":[0.31266473293994124,0.19990547919183732,0.3404187811656207,0.2170430525192524],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.27214367771616876,0.19990547919183732,0.30630344838757756,0.2170430525192524],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.2415587667661866,0.19990547919183732,0.2659373240331367,0.2170430525192524],"dir":"rtl"},{"str":"سیستمها","boundary":[0.1695707085262037,0.19990547919183732,0.23508479660175244,0.2170430525192524],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.14948467105607735,0.19990547919183732,0.16331727220300124,0.2170430525192524],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.12972840214116116,0.19990547919183732,0.14323123473287486,0.2170430525192524],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.8396764203156328,0.22578537157393264,0.8710751756131384,0.2429229449013477],"dir":"rtl"},{"str":"دهد","boundary":[0.800581110488025,0.22578537157393264,0.8328711657467628,0.2429229449013477],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7958675622106121,0.22578537157393264,0.8005985404076985,0.2429229449013477],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.76299722369496,0.22578537157393264,0.7891974448170138,0.2429229449013477],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7151844640420891,0.22578537157393264,0.7545287727221752,0.2429229449013477],"dir":"rtl"},{"str":"مشتمل","boundary":[0.6549217617653065,0.22578537157393264,0.7079161359565662,0.2429229449013477],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6320138673373087,0.22578537157393264,0.6473854768840038,0.2429229449013477],"dir":"rtl"},{"str":"بخشهایی","boundary":[0.5450908579256812,0.22578537157393264,0.6232690276382731,0.2429229449013477],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.4888121372885503,0.22578537157393264,0.538283699806312,0.2429229449013477],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.46664874942946244,0.22578537157393264,0.481911954268909,0.2429229449013477],"dir":"rtl"},{"str":"عمومی","boundary":[0.3137709239733999,0.22578537157393264,0.3671587679332585,0.2429229449013477],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.29534500889001036,0.22578537157393264,0.3067165920119184,0.2429229449013477],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.2569942056313124,0.22578537157393264,0.2866275590647473,0.2429229449013477],"dir":"rtl"},{"str":"گروههاي","boundary":[0.17953315261385794,0.22578537157393264,0.25042044914082745,0.2429229449013477],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.12972840214116116,0.22578537157393264,0.17195868022186486,0.2429229449013477],"dir":"rtl"},{"str":"جلبکهاي","boundary":[0.7921350694119632,0.2516652639560279,0.8711747751541298,0.268802837283443],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.7595137297487895,0.2516652639560279,0.7857437411080499,0.268802837283443],"dir":"rtl"},{"str":"شیرین","boundary":[0.7039820056690932,0.2516652639560279,0.7531268446752479,0.268802837283443],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6865520859956167,0.2516652639560279,0.6974392430288994,0.268802837283443],"dir":"rtl"},{"str":"توضیحاتی","boundary":[0.6006400119250509,0.2516652639560279,0.6802386812016082,0.268802837283443],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.5535767388181395,0.2516652639560279,0.5936680440556602,0.268802837283443],"dir":"rtl"},{"str":"بومشناسی","boundary":[0.47064020103468857,0.2516652639560279,0.5466047709487489,0.268802837283443],"dir":"rtl"},{"str":"آنها،","boundary":[0.43254088661699364,0.2516652639560279,0.4635163438652863,0.268802837283443],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.3839811304066881,0.2516652639560279,0.4260031582649702,0.268802837283443],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.3518627684255204,0.2516652639560279,0.3741232658370747,0.268802837283443],"dir":"rtl"},{"str":"جمع","boundary":[0.30853447810578255,0.2516652639560279,0.34489080055612975,0.268802837283443],"dir":"rtl"},{"str":"وري","boundary":[0.26693672981076844,0.2516652639560279,0.3023468566216984,0.268802837283443],"dir":"rtl"},{"str":"نمونه","boundary":[0.22012245555633522,0.2516652639560279,0.2606173083401376,0.268802837283443],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.20293904474681218,0.2516652639560279,0.2129736985016851,0.268802837283443],"dir":"rtl"},{"str":"شمارش،","boundary":[0.12972840214116116,0.2516652639560279,0.1964878631718377,0.268802837283443],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.8195100032534206,0.2775451563381232,0.8711050554754359,0.29468272966553827],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7975981042353358,0.2775451563381232,0.8124869586963421,0.29468272966553827],"dir":"rtl"},{"str":"جلبکها","boundary":[0.7256349458806007,0.2775451563381232,0.7886316555575945,0.29468272966553827],"dir":"rtl"},{"str":"بهعنوان","boundary":[0.6611467330772623,0.2775451563381232,0.7186572414249451,0.29468272966553827],"dir":"rtl"},{"str":"شاخصهاي","boundary":[0.5607827656088598,0.2775451563381232,0.6540244610553327,0.29468272966553827],"dir":"rtl"},{"str":"شرایط","boundary":[0.5037570484142941,0.2775451563381232,0.5520678057721216,0.29468272966553827],"dir":"rtl"},{"str":"محیطی","boundary":[0.4410043576127291,0.2775451563381232,0.49706859501592593,0.29468272966553827],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4223294436768613,0.2775451563381232,0.43385469684095734,0.29468272966553827],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3956840764731653,0.2775451563381232,0.4154478922296258,0.29468272966553827],"dir":"rtl"},{"str":"ایت","boundary":[0.35011728646964807,0.2775451563381232,0.38223813843934057,0.29468272966553827],"dir":"rtl"},{"str":"کلید","boundary":[0.3035644610103171,0.2775451563381232,0.3360613012472517,0.29468272966553827],"dir":"rtl"},{"str":"شناسایی","boundary":[0.23184781151953548,0.2775451563381232,0.29672602361362854,0.29468272966553827],"dir":"rtl"},{"str":"جنسهاي","boundary":[0.14865480491803204,0.2775451563381232,0.22528277233035235,0.29468272966553827],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.12972840214116127,0.2775451563381232,0.13993735509276897,0.29468272966553827],"dir":"rtl"},{"str":"پراکنش","boundary":[0.8147964549760077,0.30325365870444304,0.8710502757278908,0.3203912320318581],"dir":"rtl"},{"str":"گسترده","boundary":[0.7498027745021385,0.30325365870444304,0.8082021286292271,0.3203912320318581],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.6982575220506189,0.30325365870444304,0.7430876556314351,0.3203912320318581],"dir":"rtl"},{"str":"نویسندگان","boundary":[0.6081124674879229,0.30325365870444304,0.6916900633060418,0.3203912320318581],"dir":"rtl"},{"str":"تلاش","boundary":[0.555070731933009,0.30325365870444304,0.6014017215928175,0.3203912320318581],"dir":"rtl"},{"str":"کردهاند","boundary":[0.4905601092329476,0.30325365870444304,0.5451107778338796,0.3203912320318581],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.46914371793129456,0.30325365870444304,0.4830297325446027,0.3203912320318581],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.44897481088055735,0.30325365870444304,0.459183763832165,0.3203912320318581],"dir":"rtl"},{"str":"تلفیق","boundary":[0.3996680581128171,0.30325365870444304,0.4418218521218045,0.3203912320318581],"dir":"rtl"},{"str":"یژگی","boundary":[0.33941033581308394,0.30325365870444304,0.3795514408211004,0.3203912320318581],"dir":"rtl"},{"str":"توصیفی","boundary":[0.23680288868385238,0.30325365870444304,0.29763828832133504,0.3203912320318581],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21688298048559349,0.30325365870444304,0.2291765838606292,0.3203912320318581],"dir":"rtl"},{"str":"عکسهاي","boundary":[0.12972840214116127,0.30325365870444304,0.2102073707846304,0.3203912320318581],"dir":"rtl"},{"str":"رنگی","boundary":[0.8302244238755591,0.3291335510865383,0.8710104359114941,0.3462711244139534],"dir":"rtl"},{"str":"واقعی","boundary":[0.779174679140471,0.3291335510865383,0.823946786795494,0.3462711244139534],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7624917560244292,0.3291335510865383,0.7727876488510216,0.3462711244139534],"dir":"rtl"},{"str":"نقاشی،","boundary":[0.7044700434199507,0.3291335510865383,0.7562096303634852,0.3462711244139534],"dir":"rtl"},{"str":"هرجا","boundary":[0.658163726824573,0.3291335510865383,0.6981259083714515,0.3462711244139534],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6332613515882246,0.3291335510865383,0.6517780767659324,0.3462711244139534],"dir":"rtl"},{"str":"ممکن","boundary":[0.5812156114432236,0.3291335510865383,0.6263093036270323,0.3462711244139534],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.5398793119433116,0.3291335510865383,0.5747344064453034,0.3462711244139534],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5139684913544265,0.3291335510865383,0.5277381278964729,0.3462711244139534],"dir":"rtl"},{"str":"خوانندگان","boundary":[0.4293039015347766,0.3291335510865383,0.5070961230260271,0.3462711244139534],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.3829876249852999,0.3291335510865383,0.422331933665386,0.3462711244139534],"dir":"rtl"},{"str":"یاري","boundary":[0.3391712969147047,0.3291335510865383,0.3758886677011454,0.3462711244139534],"dir":"rtl"},{"str":"رسانند.","boundary":[0.27816159808048724,0.3291335510865383,0.3327351391769796,0.3462711244139534],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین","boundary":[0.21042893022935746,0.3291335510865383,0.2718923766947847,0.3462711244139534],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.17305669246089897,0.3291335510865383,0.1821451505763546,0.3462711244139534],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.12972840214116113,0.3291335510865383,0.16654394875252662,0.3462711244139534],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8578583165235936,0.3550134434686336,0.8710552557049401,0.37215101679604873],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجویان","boundary":[0.7709527370316396,0.3550134434686336,0.8515096882174755,0.37215101679604873],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7537693262221166,0.3550134434686336,0.7643740958335067,0.37215101679604873],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.6354973612834791,0.3550134434686336,0.648221202645117,0.37215101679604873],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.616072960801652,0.3550134434686336,0.6285253934140885,0.37215101679604873],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5924105998506451,0.3550134434686336,0.6098181096273986,0.37215101679604873],"dir":"rtl"},{"str":"تدوین","boundary":[0.5398693519892125,0.3550134434686336,0.5856876308337328,0.37215101679604873],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5099869997032995,0.3550134434686336,0.5331463829723002,0.37215101679604873],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.46541371512117036,0.3550134434686336,0.5030150318339088,0.37215101679604873],"dir":"rtl"},{"str":"تشویق","boundary":[0.4106289875989088,0.3550134434686336,0.45868825611573316,0.37215101679604873],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.39419257334682045,0.3550134434686336,0.40365701972951823,0.37215101679604873],"dir":"rtl"},{"str":"یاري","boundary":[0.35235827614195203,0.3550134434686336,0.3874696043299081,0.37215101679604873],"dir":"rtl"},{"str":"کردند","boundary":[0.3043014976136524,0.3550134434686336,0.34601129539228176,0.37215101679604873],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.299306580632939,0.3550134434686336,0.3047596555022124,0.37215101679604873],"dir":"ltr"},{"str":"تقدیر","boundary":[0.25398629949337526,0.3550134434686336,0.29258361161602664,0.37215101679604873],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.23755237522981165,0.3550134434686336,0.24701433162398462,0.37215101679604873],"dir":"rtl"},{"str":"تشکر","boundary":[0.19073561098685368,0.3550134434686336,0.23082691622437448,0.37215101679604873],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.15313429427411523,0.3550134434686336,0.18401264196994133,0.37215101679604873],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.12972840214116105,0.3550134434686336,0.14270124235527715,0.37215101679604873],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجویان","boundary":[0.7951056257220286,0.3808933358507289,0.8715283535246489,0.39803090917814404],"dir":"rtl"},{"str":"پسا","boundary":[0.763729280321246,0.3808933358507289,0.7878846590001597,0.39803090917814404],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6999930440523918,0.3808933358507289,0.7100276978072648,0.39803090917814404],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجویان","boundary":[0.6163219596541302,0.3808933358507289,0.692772077330523,0.39803090917814404],"dir":"rtl"},{"str":"تقدیر","boundary":[0.3120304219945769,0.3808933358507289,0.35107593205168913,0.39803090917814404],"dir":"rtl"},{"str":"آورده","boundary":[0.2657141454451002,0.3808933358507289,0.30480945527270803,0.39803090917814404],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.2281103387438369,0.3808933358507289,0.2582416898822283,0.39803090917814404],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.1850310472765773,0.3808933358507289,0.22064037316948984,0.39803090917814404],"dir":"rtl"},{"str":"بهطور","boundary":[0.12972840214116105,0.3808933358507289,0.17255620476741765,0.39803090917814404],"dir":"rtl"},{"str":"قدردانی","boundary":[0.7756812252402013,0.4067732282328242,0.8319599458773324,0.4239108015602393],"dir":"rtl"},{"str":"شودمی","boundary":[0.7460503617952912,0.4067732282328242,0.7461275514395596,0.4239108015602393],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.710953973538484,0.4067732282328242,0.7156849517355705,0.4239108015602393],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.6855536005971792,0.4067732282328242,0.7024855225656992,0.4239108015602393],"dir":"rtl"},{"str":"پایان","boundary":[0.6447152988022236,0.4067732282328242,0.6773366384653973,0.4239108015602393],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.623796905205527,0.4067732282328242,0.6362468478294389,0.4239108015602393],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.5640322006337006,0.4067732282328242,0.6155799430737452,0.4239108015602393],"dir":"rtl"},{"str":"درك","boundary":[0.41312644608926563,0.4067732282328242,0.44821287439197394,0.4239108015602393],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3951960387223079,0.4067732282328242,0.4046604851050057,0.4239108015602393],"dir":"rtl"},{"str":"صبر","boundary":[0.3565987265996565,0.4067732282328242,0.3867300777380479,0.4239108015602393],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.32422638578896107,0.4067732282328242,0.3483817644678748,0.4239108015602393],"dir":"rtl"},{"str":"طی","boundary":[0.2908580495683526,0.4067732282328242,0.31600942365717927,0.4239108015602393],"dir":"rtl"},{"str":"آمادهسازي","boundary":[0.20742351407994522,0.4067732282328242,0.2826410874365708,0.4239108015602393],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.17604716867916267,0.4067732282328242,0.19895506310716038,0.4239108015602393],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.12972840214116116,0.4067732282328242,0.16757871770637783,0.4239108015602393],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.7876331701591568,0.432481730599144,0.8088005626083317,0.44961930392655913],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.8130335431004617,0.4583616229812393,0.8251099874456562,0.4754991963086544],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7689582562232891,0.4583616229812393,0.8060664219240633,0.4754991963086544],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7435603732705091,0.4583616229812393,0.7616127900751811,0.4754991963086544],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7114469912663909,0.4583616229812393,0.7358986785797537,0.4754991963086544],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.6646327170119577,0.4583616229812393,0.7039770256920438,0.4754991963086544],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6227959298185644,0.4583616229812393,0.6569112625966075,0.4754991963086544],"dir":"rtl"},{"str":"تمام","boundary":[0.5836856800598079,0.4583616229812393,0.6152861244278208,0.4754991963086544],"dir":"rtl"},{"str":"کسانی","boundary":[0.5284054448211146,0.4583616229812393,0.5762157144854608,0.4754991963086544],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5030050718798098,0.4583616229812393,0.5218925286823185,0.4754991963086544],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4823356771355914,0.4583616229812393,0.4963802658720475,0.4754991963086544],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.368045203848081,0.4583616229812393,0.39118571034167476,0.4754991963086544],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.34837429450230034,0.4583616229812393,0.3539020690273172,0.4754991963086544],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.2906065607273496,0.4583616229812393,0.302683005072544,0.4754991963086544],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2143929919608111,0.4583616229812393,0.22843588878198753,0.4754991963086544],"dir":"rtl"},{"str":"عکسهاي","boundary":[0.12972840214116127,0.4583616229812393,0.20801941871360616,0.4754991963086544],"dir":"rtl"},{"str":"رنگی","boundary":[0.8303364733591743,0.4842415153633346,0.8711224853951094,0.5013790886907498],"dir":"rtl"},{"str":"فراوان","boundary":[0.7779299812253319,0.4842415153633346,0.8241115020472184,0.5013790886907498],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7473122763944045,0.4842415153633346,0.7717169729398353,0.5013790886907498],"dir":"rtl"},{"str":"موجودات","boundary":[0.6666104311726874,0.4842415153633346,0.7410992681089077,0.5013790886907498],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.621320043274468,0.4842415153633346,0.6602329072886672,0.5013790886907498],"dir":"rtl"},{"str":"زیبا","boundary":[0.5887414983745298,0.4842415153633346,0.6150837215095488,0.5013790886907498],"dir":"rtl"},{"str":"لذت","boundary":[0.5472574859942868,0.4842415153633346,0.5825051766096104,0.5013790886907498],"dir":"rtl"},{"str":"ببرند.","boundary":[0.5000738170102438,0.4842415153633346,0.5410211642293676,0.5013790886907498],"dir":"rtl"},{"str":"پیشگفتار","boundary":[0.7915349805173597,0.5248252377160595,0.8711560667263052,0.5448764413116575],"dir":"rtl"},{"str":"ویرایش","boundary":[0.7135918657240055,0.5248252377160595,0.7838729440471977,0.5448764413116575],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.6718702481028592,0.5248252377160595,0.7059436144028739,0.54487646987666],"dir":"rtl"},{"str":"ویرایش","boundary":[0.8130410130660358,0.5550255918786018,0.8712320448901997,0.572163165206017],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.7801706745503839,0.5550255918786018,0.8067693927061648,0.572163165206017],"dir":"rtl"},{"str":"تجدید","boundary":[0.7243899516182094,0.5550255918786018,0.7737812443893566,0.572163165206017],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.6915196131025574,0.5550255918786018,0.7177889920390114,0.572163165206017],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.610602456012705,0.5550255918786018,0.6472326772007785,0.572163165206017],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.5926720486457473,0.5550255918786018,0.6042978120721433,0.572163165206017],"dir":"rtl"},{"str":"موارد","boundary":[0.5463557720962706,0.5550255918786018,0.5864299628574082,0.572163165206017],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5259353762045305,0.5550255918786018,0.53999823912873,0.572163165206017],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.4596867415141709,0.5550255918786018,0.4911103966969243,0.572163165206017],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4430038183981291,0.5550255918786018,0.453038472153002,0.572163165206017],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.41859944086673717,0.5550255918786018,0.4367010349447737,0.572163165206017],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.3730276708861704,0.5550255918786018,0.412346453767318,0.572163165206017],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.32596439777925895,0.5550255918786018,0.3667550594876434,0.572163165206017],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.2796531012068318,0.5550255918786018,0.2919785444045045,0.572163165206017],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.24180278564161511,0.5550255918786018,0.27339063999485025,0.572163165206017],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.19845706540220379,0.5550255918786018,0.20318804359929027,0.572163165206017],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.17405517785933663,0.5550255918786018,0.19215492502439718,0.572163165206017],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.12977802147770562,0.5550255918786018,0.16774055685911524,0.572163165206017],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.8242609013587051,0.5807340942449216,0.8333493594741608,0.5978716675723368],"dir":"rtl"},{"str":"طور","boundary":[0.767217754244466,0.5807340942449216,0.7983924105747412,0.5978716675723368],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.7079610073316954,0.5807340942449216,0.72793071530045,0.5978716675723368],"dir":"rtl"},{"str":"تعدادي","boundary":[0.6459578030760897,0.5807340942449216,0.7014370199305189,0.5978716675723368],"dir":"rtl"},{"str":"عکسهاي","boundary":[0.5622717787466793,0.5807340942449216,0.6396748407650124,0.5978716675723368],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.5127185171149855,0.5807340942449216,0.5559665259005855,0.5978716675723368],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.49603310401041895,0.5807340942449216,0.5063305335374333,0.5978716675723368],"dir":"rtl"},{"str":"قابهایی","boundary":[0.42132846828989856,0.5807340942449216,0.48931013499350656,0.5978716675723368],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.40140856009163967,0.5807340942449216,0.41494388232891816,0.5978716675723368],"dir":"rtl"},{"str":"تصاویر","boundary":[0.3406478601099005,0.5807340942449216,0.39507567738588056,0.5978716675723368],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3159944837260304,0.5807340942449216,0.33432648154993383,0.5978716675723368],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.26145875505624705,0.5807340942449216,0.3096499030926876,0.5978716675723368],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.24104084915303167,0.5807340942449216,0.25510199730306665,0.5978716675723368],"dir":"rtl"},{"str":"چین","boundary":[0.20020005736955138,0.5807340942449216,0.23471874516178085,0.5978716675723368],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.18351713425350955,0.5807340942449216,0.19381302708010195,0.5978716675723368],"dir":"rtl"},{"str":"ایالات","boundary":[0.12972840214116096,0.5807340942449216,0.17723927102844553,0.5978716675723368],"dir":"rtl"},{"str":"زي","boundary":[0.6935140939109081,0.6066139866270169,0.7186629780112099,0.6237515599544321],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.654169785230822,0.6066139866270169,0.6870087518672431,0.6237515599544321],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.614332458822829,0.6066139866270169,0.6258113059220758,0.6237515599544321],"dir":"rtl"},{"str":"جزئیات","boundary":[0.5470977886766557,0.6066139866270169,0.6078123106893899,0.6237515599544321],"dir":"rtl"},{"str":"بهتري","boundary":[0.49430505197422014,0.6066139866270169,0.5406627890786018,0.6237515599544321],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4731376595250452,0.6066139866270169,0.4875206313174333,0.6237515599544321],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4514747593594387,0.6066139866270169,0.4663932945917929,0.6237515599544321],"dir":"rtl"},{"str":"نمایش","boundary":[0.39345304675496007,0.6066139866270169,0.4441760549575497,0.6237515599544321],"dir":"rtl"},{"str":"بگذارد.","boundary":[0.3302023582484385,0.6066139866270169,0.38621670601193336,0.6237515599544321],"dir":"rtl"},{"str":"کلید","boundary":[0.2901110530109177,0.6066139866270169,0.32223439496913503,0.6237515599544321],"dir":"rtl"},{"str":"بهصورت","boundary":[0.21314799769841972,0.6066139866270169,0.2833659128633052,0.6237515599544321],"dir":"rtl"},{"str":"گستردهاي","boundary":[0.12972840214116102,0.6066139866270169,0.20618681324390023,0.6237515599544321],"dir":"rtl"},{"str":"اصلاح","boundary":[0.8213276948765116,0.6324938790091122,0.8710776656016631,0.6496314523365273],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.7836790683818022,0.6324938790091122,0.8151027235645557,0.6496314523365273],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7407361907115495,0.6324938790091122,0.7774540970698464,0.6496314523365273],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.7231054547253678,0.6324938790091122,0.7345318992029385,0.6496314523365273],"dir":"rtl"},{"str":"بهصورت","boundary":[0.6477191732257499,0.6324938790091122,0.7169152630826738,0.6496314523365273],"dir":"rtl"},{"str":"شفافتر","boundary":[0.5799033874906634,0.6324938790091122,0.6415123147956601,0.6496314523365273],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.5080227689837556,0.6324938790091122,0.5736784161787074,0.6496314523365273],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتري","boundary":[0.4466024411202643,0.6324938790091122,0.5018231969323396,0.6496314523365273],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4272147115569081,0.6324938790091122,0.4403884252345732,0.6496314523365273],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.40315404204751215,0.6324938790091122,0.42100069567121706,0.6496314523365273],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.3392858363868446,0.6324938790091122,0.37018659397939374,0.6496314523365273],"dir":"rtl"},{"str":"جنس","boundary":[0.2908804594650755,0.6324938790091122,0.3330608650748887,0.6496314523365273],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.253256732855614,0.6324938790091122,0.2846554881531196,0.6496314523365273],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.21640490268883505,0.6324938790091122,0.22848134703402947,0.6496314523365273],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.12973,0.12244,0.87153,0.64963],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"دو","boundary":[0.4915541151837398,0.9435244992908175,0.5087807269517659,0.9592909524920289],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.49155,0.94352,0.50878,0.95929],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/c8eb1d81daff1047/pages/f112723a9c8f35ebdb5d07f2aa46ba4d.jpg","blurred":"/storage/books/c8eb1d81daff1047/pages/ad41b64d914b6566b19bf79a870563fb.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.12973,0.21375,0.12847,0.03797]},"elements":[{"words":[{"str":"انی","boundary":[0.797376128575263,0.21374881702326365,0.8266550131855778,0.23380002061886163],"dir":"rtl"},{"str":"دریو","boundary":[0.8018260072177378,0.24378132323035653,0.8392755321631428,0.2609188965577716],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.7651976078155849,0.24149691078923008,0.7723709702898011,0.2529786135960548],"dir":"ltr"},{"str":"ل","boundary":[0.6999880640753423,0.24378132323035653,0.712313507273015,0.2609188965577716],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.6576557691655174,0.24378132323035653,0.6921946727614696,0.2609188965577716],"dir":"rtl"},{"str":"استیک","boundary":[0.4126159984416852,0.24378132323035653,0.4619451611061485,0.2609188965577716],"dir":"rtl"},{"str":"22","boundary":[0.40169497600728277,0.24149691078923008,0.4123014887568552,0.25336474548237725],"dir":"ltr"},{"str":"کواريهودا","boundary":[0.30903247581073895,0.2696612156124518,0.30915946522550286,0.2867987889398669],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.15413277967255296,0.2696612156124518,0.1616774449026435,0.2867987889398669],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.25348660077700635,0.26736837649554984,0.2606599632512225,0.27885007930237454],"dir":"ltr"},{"str":"که","boundary":[0.12972840214116102,0.2696612156124518,0.14787524697219606,0.2867987889398669],"dir":"rtl"},{"str":"بهما","boundary":[0.8441160698553197,0.29554110799454714,0.871147385280357,0.3126786813219622],"dir":"rtl"},{"str":"اجازه","boundary":[0.7980263822615982,0.29554110799454714,0.8378910985433637,0.3126786813219622],"dir":"rtl"},{"str":"دادند","boundary":[0.7541156737424766,0.29554110799454714,0.7918014109496423,0.3126786813219622],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.6820729075395562,0.29554110799454714,0.7478715731972957,0.3126786813219622],"dir":"rtl"},{"str":"منتشرنشده","boundary":[0.5961381126722443,0.29554110799454714,0.6758685002425726,0.3126786813219622],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.5641381641141276,0.29554110799454714,0.5897612520602767,0.3126786813219622],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5447778113527516,0.29554110799454714,0.557932922844456,0.3126786813219622],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.5072624379244514,0.29554110799454714,0.5385725700830799,0.3126786813219622],"dir":"rtl"},{"str":"کنیم","boundary":[0.46938773680672297,0.29554110799454714,0.5010534705281025,0.3126786813219622],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.41852785552983435,0.29554110799454714,0.4575204514976103,0.3126786813219622],"dir":"rtl"},{"str":"سپاسگزاریم.","boundary":[0.31749843679499895,0.29554110799454714,0.4123206922973573,0.3126786813219622],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین","boundary":[0.8100455568707227,0.3214210003766424,0.8710751756131383,0.3385585737040575],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7881311678641132,0.3214210003766424,0.8030217142403991,0.3385585737040575],"dir":"rtl"},{"str":"اکادمیک","boundary":[0.7176669826012971,0.3214210003766424,0.7794485778781972,0.3385585737040575],"dir":"rtl"},{"str":"پرس","boundary":[0.6715997049042987,0.3214210003766424,0.7110897013767113,0.3385585737040575],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.6643533838364044,0.31913444556031884,0.6715267463106205,0.33061614836714354],"dir":"ltr"},{"str":"انجمن","boundary":[0.5926496387490242,0.3214210003766424,0.6414310039380355,0.3385585737040575],"dir":"rtl"},{"str":"سلامت","boundary":[0.528651953685068,0.3214210003766424,0.5859645015519187,0.3385585737040575],"dir":"rtl"},{"str":"آمریکا","boundary":[0.472873787146646,0.3214210003766424,0.5216009919712297,0.3385585737040575],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.46565130348035544,0.31913444556031884,0.47282466595457157,0.33061614836714354],"dir":"ltr"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.38473310694117224,0.3214210003766424,0.45139009974959604,0.3385585737040575],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.3194904276148248,0.3214210003766424,0.37581396804540185,0.3385585737040575],"dir":"rtl"},{"str":"کمبریچ","boundary":[0.25549768309981413,0.3214210003766424,0.3106509289237434,0.3385585737040575],"dir":"rtl"},{"str":"6","boundary":[0.24826507471145304,0.31913444556031884,0.25543843718566916,0.33061614836714354],"dir":"ltr"},{"str":"مجله","boundary":[0.19671407343485614,0.3214210003766424,0.2341137010770872,0.3385585737040575],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.12972840214116105,0.3214210003766424,0.19024577763592845,0.3385585737040575],"dir":"rtl"},{"str":"پلانکتون","boundary":[0.8055610875375896,0.3471295027429622,0.8709730860836221,0.3642670760703773],"dir":"rtl"},{"str":"7","boundary":[0.7983118197377135,0.3448450903018358,0.8054851822119296,0.3563267931086605],"dir":"ltr"},{"str":"گریو","boundary":[0.7104460158794282,0.3471295027429622,0.746625549144516,0.3642670760703773],"dir":"rtl"},{"str":"8","boundary":[0.6648539132406693,0.3448450903018358,0.6720272757148854,0.3563267931086605],"dir":"ltr"},{"str":"فیکولوجیا","boundary":[0.5757351093472369,0.3471295027429622,0.6505642818469372,0.3642670760703773],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.5684806287369815,0.3448450903018358,0.5756539912111975,0.3563267931086605],"dir":"ltr"},{"str":"پرنتیس","boundary":[0.4870691453212026,0.3471295027429622,0.5411267961942277,0.3642670760703773],"dir":"rtl"},{"str":"هال","boundary":[0.44996578896047995,0.3471295027429622,0.48015956673827936,0.3642670760703773],"dir":"rtl"},{"str":"10","boundary":[0.4352729869420698,0.3448450903018358,0.4500367678483053,0.3563267931086605],"dir":"ltr"},{"str":"که","boundary":[0.4083830179495551,0.3471295027429622,0.4266844336067055,0.3642670760703773],"dir":"rtl"},{"str":"بهما","boundary":[0.3725197132271148,0.3471295027429622,0.3997428220986247,0.3642670760703773],"dir":"rtl"},{"str":"اجازه","boundary":[0.323962447005334,0.3471295027429622,0.3647952962706732,0.3642670760703773],"dir":"rtl"},{"str":"دادند","boundary":[0.277397171603379,0.3471295027429622,0.3172348957855764,0.3642670760703773],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.25548278259676943,0.3471295027429622,0.27037332897305544,0.3642670760703773],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.18102714572872727,0.3471295027429622,0.2477568510487677,0.3642670760703773],"dir":"rtl"},{"str":"منتشر","boundary":[0.12972840214116105,0.3471295027429622,0.1720855969362338,0.3642670760703773],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.8396838902812072,0.37300939512505754,0.8711075454639606,0.39014696845247265],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.8077033991702409,0.37300939512505754,0.8333095196577642,0.39014696845247265],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7500368334234677,0.37300939512505754,0.8015050328838048,0.39014696845247265],"dir":"rtl"},{"str":"کنیم","boundary":[0.7119554048388382,0.37300939512505754,0.7437939762784466,0.39014696845247265],"dir":"rtl"},{"str":"دردانی","boundary":[0.6462018219515185,0.37300939512505754,0.6995373761523567,0.39014696845247265],"dir":"rtl"},{"str":"میزان","boundary":[0.7582513055667247,0.3988892875071528,0.7969208273565949,0.4160268608345679],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.6138245011637734,0.3988892875071528,0.6633528629102194,0.4160268608345679],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.564520238384558,0.3988892875071528,0.6075612805345058,0.4160268608345679],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.544348841345296,0.3988892875071528,0.5582402268530319,0.4160268608345679],"dir":"rtl"},{"str":"ویرایش","boundary":[0.4796041597239051,0.3988892875071528,0.5380878875402074,0.4160268608345679],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.4452398280933837,0.3988892875071528,0.473329488042193,0.4160268608345679],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب،","boundary":[0.39369457564186394,0.3988892875071528,0.43896165189841957,0.4160268608345679],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.3727761820451674,0.3988892875071528,0.3870687161774181,0.4160268608345679],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.3334393433306556,0.3988892875071528,0.3665063909397654,0.4160268608345679],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.29633602432287365,0.3988892875071528,0.3268383837514575,0.4160268608345679],"dir":"rtl"},{"str":"میدانم","boundary":[0.23830186177577117,0.3988892875071528,0.29006140600045427,0.4160268608345679],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.21862846244146575,0.3988892875071528,0.23199628506605793,0.4160268608345679],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.1934770883526391,0.3988892875071528,0.21235316950513175,0.4160268608345679],"dir":"rtl"},{"str":"همکارم","boundary":[0.12978002385447973,0.3988892875071528,0.1872290087603776,0.4160268608345679],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.857910606282614,0.4247691798892481,0.8711075454639605,0.44190675321666323],"dir":"rtl"},{"str":"ایالات","boundary":[0.8045750520817757,0.4247691798892481,0.8516856349706581,0.44190675321666323],"dir":"rtl"},{"str":"متحده","boundary":[0.7522852930613462,0.4247691798892481,0.7983500807698198,0.44190675321666323],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7360746629046926,0.4247691798892481,0.7460603217493903,0.44190675321666323],"dir":"rtl"},{"str":"جمهوري","boundary":[0.6605927542603856,0.4247691798892481,0.7298800854576096,0.44190675321666323],"dir":"rtl"},{"str":"چین","boundary":[0.6201373815350903,0.4247691798892481,0.6543563245941563,0.44190675321666323],"dir":"rtl"},{"str":"همکاریشان","boundary":[0.47611070582363535,0.4247691798892481,0.5615696019826908,0.44190675321666323],"dir":"rtl"},{"str":"دردانی","boundary":[0.4101260099169028,0.4247691798892481,0.46346156411774103,0.44190675321666323],"dir":"rtl"},{"str":"ویژهاي","boundary":[0.35136726070908864,0.4247691798892481,0.40397822824921514,0.44190675321666323],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.30507216546515903,0.4247691798892481,0.3451422893971327,0.44190675321666323],"dir":"rtl"},{"str":"باشم.","boundary":[0.25898370646261343,0.4247691798892481,0.2988795902489636,0.44190675321666323],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.8401818879861636,0.4504776822555679,0.8715308435131734,0.46761525558298306],"dir":"rtl"},{"str":"روبین","boundary":[0.7918711306283363,0.4504776822555679,0.8337079178217295,0.46761525558298306],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.7662217588345531,0.4504776822555679,0.7851481616114239,0.46761525558298306],"dir":"rtl"},{"str":"ماتیوز","boundary":[0.7179134914652505,0.4504776822555679,0.7594987898176407,0.46761525558298306],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6907726621987168,0.4504776822555679,0.6982924275435596,0.46761525558298306],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7044409747390135,0.44819326981444146,0.7183371817203399,0.4596750011862689],"dir":"ltr"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.6372303932967278,0.4504776822555679,0.6909917355353038,0.46761525558298306],"dir":"rtl"},{"str":"واشینگتون،","boundary":[0.5513183192261618,0.4504776822555679,0.6305049342912905,0.46761525558298306],"dir":"rtl"},{"str":"بلیگهام،","boundary":[0.4900596215394661,0.4504776822555679,0.5445953502092493,0.46761525558298306],"dir":"rtl"},{"str":"واشینگتون","boundary":[0.4091300601605839,0.4504776822555679,0.483585651375032,0.46761525558298306],"dir":"rtl"},{"str":"12","boundary":[0.39566932413678485,0.44819326981444146,0.40956563280111624,0.4596750011862689],"dir":"ltr"},{"str":"ل","boundary":[0.34040633329816,0.4504776822555679,0.3549229663976412,0.46761525558298306],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.12972840214116105,0.4504776822555679,0.13518147701043445,0.46761525558298306],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.2813936031856547,0.4504776822555679,0.2924242523504406,0.46761525558298306],"dir":"ltr"},{"str":"لف","boundary":[0.23582681318213727,0.4763575746376632,0.26189948302513344,0.4934951479650783],"dir":"rtl"},{"str":"لف","boundary":[0.7769262195025924,0.5022374670197585,0.8032478881980668,0.5193750403471736],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.8384339160417664,0.5281173594018538,0.8710303558196922,0.545254932729269],"dir":"rtl"},{"str":"گااواجی","boundary":[0.7687092573708106,0.5281173594018538,0.8310884498936584,0.545254932729269],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.7395763957811838,0.5281173594018537,0.7470961611260265,0.5452549327292688],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.7542374249732725,0.5258308045855301,0.7685841499217048,0.5373125073923548],"dir":"ltr"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.683058632095347,0.5281173594018538,0.7395340618259357,0.545254932729269],"dir":"rtl"},{"str":"اقیانوسی","boundary":[0.6110929837520872,0.5281173594018538,0.6764910018120908,0.545254932729269],"dir":"rtl"},{"str":"شانگهاي","boundary":[0.5276584482636798,0.5281173594018537,0.6040463203772798,0.545254932729269],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5219314746566804,0.5281173594018538,0.5273845495259538,0.545254932729269],"dir":"ltr"},{"str":"شانگهاي،","boundary":[0.4327873954809471,0.5281173594018538,0.5147080179462867,0.545254932729269],"dir":"rtl"},{"str":"چین","boundary":[0.39145109598103506,0.5281173594018538,0.4254394393443143,0.545254932729269],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.12972840214116105,0.5281173594018538,0.13518147701043445,0.545254932729269],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.3770019845472088,0.5258308045855301,0.39134870949564105,0.5373125073923548],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12973,0.21375,0.87153,0.54525],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"","boundary":[0.38448053299724433,0.814030553947699,0.8678980502783904,0.8282545541369364],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.13621944405207145,0.814030553947699,0.37786930301950744,0.8282544970069311],"dir":"rtl"},{"str":"-1","boundary":[0.13819716459596731,0.8361282505153758,0.1383831635637686,0.8503521935746079],"dir":"ltr"},{"str":"Andrew","boundary":[0.15189180265874536,0.8343774713770783,0.20493796121686092,0.8458592027489056],"dir":"ltr"},{"str":"Dean","boundary":[0.20916472895381558,0.8343774999420809,0.2443414081101132,0.8458592027489056],"dir":"ltr"},{"str":"-2","boundary":[0.35261270984728993,0.8361282790803783,0.35302810754204617,0.8503522221396105],"dir":"ltr"},{"str":"Matt","boundary":[0.3662918713416725,0.8343774713770783,0.39767286510839844,0.8458592027489056],"dir":"ltr"},{"str":"Capstick","boundary":[0.40182303528404956,0.8343774999420809,0.4599176326986198,0.8458592027489056],"dir":"ltr"},{"str":"-3","boundary":[0.6262791911389213,0.8361282790803783,0.6266945888336773,0.8503522221396105],"dir":"ltr"},{"str":"Huda","boundary":[0.6399473999210495,0.8343774713770783,0.676069365663526,0.8458592027489056],"dir":"ltr"},{"str":"Qari","boundary":[0.6802849961303703,0.8343774999420809,0.7095890159494587,0.8458592027489056],"dir":"ltr"},{"str":"-4","boundary":[0.13819716459596731,0.8575517168372826,0.1383831635637686,0.8717756598965147],"dir":"ltr"},{"str":"Academic","boundary":[0.15189180265874536,0.8558050224943612,0.21914087250176584,0.8672867824311912],"dir":"ltr"},{"str":"Press","boundary":[0.2232924678073709,0.8558050224943612,0.2582327079526243,0.8672867253011859],"dir":"ltr"},{"str":"-5","boundary":[0.35833734474517404,0.85755168827228,0.35875274243993027,0.8717756313315121],"dir":"ltr"},{"str":"American","boundary":[0.3720139268114907,0.8558050224943612,0.43733280141569963,0.8672867824311912],"dir":"ltr"},{"str":"Health","boundary":[0.44147729499636956,0.8558050224943612,0.4856916908908614,0.8672867253011859],"dir":"ltr"},{"str":"Association","boundary":[0.4899173808041885,0.8558050224943612,0.5682370742831143,0.8672867253011859],"dir":"ltr"},{"str":"-6","boundary":[0.6556463614995471,0.85755168827228,0.6560824257462813,0.8717756313315121],"dir":"ltr"},{"str":"Cambridge","boundary":[0.6693247842357707,0.8558050224943612,0.7430352355414492,0.8672867824311912],"dir":"ltr"},{"str":"University","boundary":[0.7471797291221192,0.8558050224943612,0.8169909344267862,0.8672867253011859],"dir":"ltr"},{"str":"Press","boundary":[0.8211198674468069,0.8558050224943612,0.8561141197163947,0.8672867253011859],"dir":"ltr"},{"str":"-7","boundary":[0.13819716459596731,0.8791458590498993,0.1383831635637686,0.8933698021091314],"dir":"ltr"},{"str":"Journal","boundary":[0.15189180265874536,0.8773933088814387,0.20072048284357544,0.8888750688182687],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.20486497642424537,0.8773933088814387,0.21865426355537285,0.8888750116882634],"dir":"ltr"},{"str":"Plankton","boundary":[0.22278361788704523,0.8773933088814387,0.2818797807600693,0.8888750116882634],"dir":"ltr"},{"str":"Research","boundary":[0.28608854393729005,0.8773933088814387,0.3468787858956235,0.8888750116882634],"dir":"ltr"},{"str":"-8","boundary":[0.4053950835989004,0.879145801919894,0.40581048129365666,0.8933697449791261],"dir":"ltr"},{"str":"McGraw-Hill","boundary":[0.4190746082468723,0.8773933088814387,0.5089800955745956,0.8888750688182687],"dir":"ltr"},{"str":"-9","boundary":[0.629999170494947,0.879145801919894,0.6304352347416812,0.8933697449791261],"dir":"ltr"},{"str":"Phycologia","boundary":[0.6436841465970855,0.8773933088814387,0.7179735089251355,0.8888750688182687],"dir":"ltr"},{"str":"-10","boundary":[0.14766260726459787,0.9007398584375027,0.1477866065764654,0.9149638014967348],"dir":"ltr"},{"str":"Prentice","boundary":[0.16135052387322826,0.8989930783995733,0.21563961709409266,0.910474781206398],"dir":"ltr"},{"str":"Hall","boundary":[0.21977633846053882,0.8989930783995733,0.24827007523261996,0.910474781206398],"dir":"ltr"},{"str":"-11","boundary":[0.29906567367249637,0.900739915567508,0.2996670703350539,0.9149638586267401],"dir":"ltr"},{"str":"Dr","boundary":[0.31275867443137745,0.8989930783995733,0.3303584358506751,0.910474781206398],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.33019154291199926,0.8989930783995733,0.3344246608837024,0.910474781206398],"dir":"ltr"},{"str":"Robin","boundary":[0.3386577788554055,0.8989930783995733,0.37911156413913405,0.910474781206398],"dir":"ltr"},{"str":"A.","boundary":[0.38322938317775584,0.8989930783995733,0.39916675954924974,0.910474781206398],"dir":"ltr"},{"str":"Matthews","boundary":[0.40339987752095285,0.8989930783995733,0.4688910086867148,0.910474781206398],"dir":"ltr"},{"str":"-12","boundary":[0.5197017825887821,0.900739915567508,0.5202825126993617,0.9149638586267401],"dir":"ltr"},{"str":"Western","boundary":[0.5333811204720509,0.8989930783995733,0.5885310171898211,0.910474781206398],"dir":"ltr"},{"str":"Washington","boundary":[0.5927749981768405,0.8989930783995733,0.6731950448477148,0.910474781206398],"dir":"ltr"},{"str":"University,","boundary":[0.6774173983133794,0.8989930783995733,0.7515073102682647,0.910474781206398],"dir":"ltr"},{"str":"Bellingham,","boundary":[0.7557404282399677,0.8989930783995733,0.8372837406589293,0.910474781206398],"dir":"ltr"},{"str":"WA","boundary":[0.8414300877173594,0.8989930783995733,0.8687909526097826,0.910474781206398],"dir":"ltr"},{"str":"-13","boundary":[0.1471664357034049,0.9221633247594098,0.1472697684632945,0.9363872678186418],"dir":"ltr"},{"str":"Dr","boundary":[0.1608668842236122,0.9204205438218483,0.1784666456429099,0.931902246628673],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.17829976308005094,0.9204206009518536,0.18253288105175405,0.9319023037586783],"dir":"ltr"},{"str":"Gaohua","boundary":[0.18676599902345717,0.9204206009518536,0.23815047901820147,0.9319023037586783],"dir":"ltr"},{"str":"Ji","boundary":[0.24230478071614794,0.9204206009518536,0.2534065364089249,0.9319023037586783],"dir":"ltr"},{"str":"-14","boundary":[0.3207242201453577,0.9221633247594095,0.3210776181841801,0.9363872678186417],"dir":"ltr"},{"str":"Shanghai","boundary":[0.33441209317555737,0.9204205438218483,0.39625320662803604,0.9319023037586783],"dir":"ltr"},{"str":"Ocean","boundary":[0.400560174895579,0.9204206009518536,0.44284836645764775,0.9319023037586783],"dir":"ltr"},{"str":"University,","boundary":[0.44707362730105943,0.9204206009518536,0.5211623001020289,0.9319023037586783],"dir":"ltr"},{"str":"Shanghai,","boundary":[0.525395418073732,0.9204206009518536,0.5912408652375305,0.9319023037586783],"dir":"ltr"},{"str":"China","boundary":[0.5953673984501322,0.9204206009518536,0.635221265777812,0.9319023037586783],"dir":"ltr"},{"str":"سه","boundary":[0.489813053118324,0.9462681677933563,0.5100405773087057,0.9620346209945677],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13622,0.81403,0.86879,0.96203],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/c8eb1d81daff1047/pages/fb1694adef27cde9fe99db4bd5f6e35d.jpg","blurred":"/storage/books/c8eb1d81daff1047/pages/1c6443f383d4978ee1873fd0ee5e6668.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/c8eb1d81daff1047/pages/614f1cdcd4097b03220daabc7123aea1.jpg","blurred":"/storage/books/c8eb1d81daff1047/pages/ac81649d7bf8581f55b8a4e6fc3447c1.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.15139,0.25218,0.19539,0.05031]},"elements":[{"words":[{"str":"قدمه","boundary":[0.7679623085421333,0.350385913042696,0.8046149396269298,0.3675234863701111],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.76796,0.35039,0.80461,0.36752],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.5015108768515446,0.2521821354045797,0.5745944688251123,0.27223333900017765],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.4265685066803379,0.2521821354045795,0.49585101098170975,0.27223333900017765],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.42657,0.25218,0.57459,0.27223],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"لبک","boundary":[0.6927793420624403,0.3209121514537121,0.7302399566808817,0.3394208449073309],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.20817129774684506,0.3209121514537121,0.5589134457888296,0.3394208449073309],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.15139130230676767,0.3503859130426961,0.7286204421218149,0.36752348637011123],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.1561222805038542,0.3762658054247914,0.6103210873094049,0.39340337875220655],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.18453304957162092,0.4021456978068867,0.4873156541851562,0.4192832711343018],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.15139130230676764,0.428025590188982,0.5913971745210589,0.4451631635163971],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.22711185334539932,0.45390548257107727,0.5298944579589346,0.4710430558984924],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.1513913023067678,0.4796139849373971,0.5961281527181455,0.4967515582648122],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.16085325870094075,0.5054938773194924,0.6150520655064914,0.5226314506469075],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.19399500596579394,0.5313737697015877,0.6481938127713447,0.5485113430290028],"dir":"ltr"},{"str":"اندازه","boundary":[0.6768286808063417,0.557253662083683,0.7173656939897985,0.574391235411098],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.22238087514831284,0.557253662083683,0.6765796819538635,0.574391235411098],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.22238087514831284,0.5829621644500028,0.6765796819538635,0.6000997377774179],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.6088420568320981,0.4683917413968101,0.6259796301595132],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.15612228050385416,0.6347219492141933,0.6103210873094048,0.6518595225416085],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.6364908667048672,0.6606018415962887,0.6455793248203229,0.6777394149237038],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.17980207137453427,0.6606018415962887,0.6339759782948371,0.6777394149237038],"dir":"ltr"},{"str":"ل","boundary":[0.5667711880109612,0.686481733978384,0.5790966312086339,0.703619307305799],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.2602287007250046,0.686481733978384,0.5630113053385399,0.703619307305799],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.2129189187541397,0.7121902363447038,0.5157015233676749,0.7293278096721189],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.2696906571191775,0.738070128726799,0.5724732617327127,0.7552077020542141],"dir":"ltr"},{"str":"DNA/RNA","boundary":[0.5759767413697603,0.7356056373763238,0.6699269489162907,0.7498295804355559],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.19872598416288012,0.7639500211088943,0.6529247909684309,0.7810875944363094],"dir":"ltr"},{"str":"ل","boundary":[0.7126845155632074,0.7898299134909895,0.7250099587608801,0.8069674868184047],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.20345696235996655,0.7898299134909895,0.6576557691655173,0.8069674868184047],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.15612228050385377,0.8155384158573094,0.6008591309152315,0.8326759891847245],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.170340114980361,0.8414183082394047,0.624514021900664,0.8585558815668198],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.19399500596579336,0.8672982006215,0.4967776105793287,0.884435773948915],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.7303634340891619,0.8931780930035953,0.7394518922046176,0.9103156663310104],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.2223808751483123,0.8931780930035953,0.6765796819538631,0.9103156663310104],"dir":"ltr"},{"str":"پنج","boundary":[0.48209323787451797,0.9339218023569443,0.5055507517714045,0.9496882555581557],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.15139,0.32091,0.73945,0.94969],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/c8eb1d81daff1047/pages/8eb0805a6e1fbedb34b6dea86ff22765.jpg","blurred":"/storage/books/c8eb1d81daff1047/pages/ba0e40bf80a96f1224e2772cdff2ed7b.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.13122,0.12244,0.14935,0.05031]},"elements":[{"words":[{"str":"شکوفاییهاي","boundary":[0.6574067703130392,0.12243719206132693,0.7574554305345484,0.139574765388742],"dir":"rtl"},{"str":"جلبکی","boundary":[0.5983940422756971,0.12243719206132693,0.650907900263357,0.139574765388742],"dir":"rtl"},{"str":"23","boundary":[0.13196939181346518,0.12243719206132693,0.1533832931265935,0.139574765388742],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.12243719206132693,0.5961281527181452,0.139574765388742],"dir":"ltr"},{"str":"ارجحیتهاي","boundary":[0.6586517645754303,0.14831708444342237,0.7573051099273075,0.16545465777083745],"dir":"rtl"},{"str":"گونهاي","boundary":[0.5978960445707407,0.14831708444342237,0.6523769934929787,0.16545465777083745],"dir":"rtl"},{"str":"24","boundary":[0.13196939181346518,0.14831708444342237,0.1533832931265935,0.16545465777083745],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.14831708444342237,0.5961281527181452,0.16545465777083745],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7609902929439855,0.17419697682551769,0.7716972436005496,0.19133455015293274],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7714482447480713,0.17419697682551769,0.7824788939128571,0.19133455015293274],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7826531931095918,0.17419697682551769,0.7933601437661559,0.19133455015293274],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7931111449136778,0.17419697682551769,0.8041417940784638,0.19133455015293274],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8043160932751985,0.17419697682551769,0.8150230439317625,0.19133455015293274],"dir":"ltr"},{"str":"جلبکهاي","boundary":[0.6758326853964285,0.17419697682551769,0.7546184621088379,0.19133455015293274],"dir":"rtl"},{"str":"سبز","boundary":[0.641470843754432,0.17419697682551769,0.6695081145434814,0.19133455015293274],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6302658953929114,0.17419697682551769,0.6412965445576974,0.19133455015293274],"dir":"ltr"},{"str":"آبی","boundary":[0.5986430411281753,0.17419697682551769,0.6240160241957077,0.19133455015293274],"dir":"rtl"},{"str":"بهعنوان","boundary":[0.5368913257135728,0.17419697682551769,0.5924927694719629,0.19133455015293274],"dir":"rtl"},{"str":"شاخصهاي","boundary":[0.43950787450933465,0.17419697682551769,0.5305916547458734,0.19133455015293274],"dir":"rtl"},{"str":"زیستی","boundary":[0.38398113040668796,0.17419697682551769,0.4330090044596527,0.19133455015293274],"dir":"rtl"},{"str":"25","boundary":[0.13196939181346518,0.17419697682551769,0.1533832931265935,0.19133455015293274],"dir":"ltr"},{"str":"................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.17419697682551769,0.38323413384925337,0.19133455015293274],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8182600290139797,0.1999054791918375,0.8289669796705438,0.21704305251925257],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8287428807033135,0.1999054791918375,0.8397735298680993,0.21704305251925257],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.839947829064834,0.1999054791918375,0.8506547797213981,0.21704305251925257],"dir":"ltr"},{"str":"جلبکهاي","boundary":[0.7333514203189012,0.1999054791918375,0.8121371970313104,0.21704305251925257],"dir":"rtl"},{"str":"سبز","boundary":[0.6987405798244264,0.1999054791918375,0.7267778506134758,0.21704305251925257],"dir":"rtl"},{"str":"25","boundary":[0.13196939181346518,0.1999054791918375,0.1533832931265935,0.21704305251925257],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.1999054791918375,0.6955035947422094,0.21704305251925257],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7609902929439855,0.22578537157393264,0.7716972436005496,0.2429229449013477],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7714482447480713,0.22578537157393264,0.7824788939128571,0.2429229449013477],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7826531931095918,0.22578537157393264,0.7933601437661559,0.2429229449013477],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7931111449136778,0.22578537157393264,0.8041417940784638,0.2429229449013477],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8043160932751985,0.22578537157393264,0.8150230439317625,0.2429229449013477],"dir":"ltr"},{"str":"سلولشناسی","boundary":[0.6613907519526909,0.22578537157393264,0.754593263424967,0.2429229449013477],"dir":"rtl"},{"str":"27","boundary":[0.13196939181346518,0.22578537157393264,0.1533832931265935,0.2429229449013477],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.22578537157393264,0.6576557691655175,0.2429229449013477],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7609902929439855,0.2516652639560279,0.7716972436005496,0.268802837283443],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7714482447480713,0.2516652639560279,0.7824788939128571,0.268802837283443],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7826531931095918,0.2516652639560279,0.7933601437661559,0.268802837283443],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7931111449136778,0.2516652639560279,0.8041417940784638,0.268802837283443],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8043160932751985,0.2516652639560279,0.8150230439317625,0.268802837283443],"dir":"ltr"},{"str":"تنوع","boundary":[0.7216484742524241,0.2516652639560279,0.7545179910718628,0.268802837283443],"dir":"rtl"},{"str":"ریختشناسی","boundary":[0.6145789676867824,0.2516652639560279,0.7151496042027421,0.268802837283443],"dir":"rtl"},{"str":"28","boundary":[0.13196939181346518,0.2516652639560279,0.1533832931265935,0.268802837283443],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.2516652639560279,0.6103210873094048,0.268802837283443],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7609902929439855,0.27754515633812327,0.7716972436005496,0.2946827296655384],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7714482447480713,0.27754515633812327,0.7824788939128571,0.2946827296655384],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7826531931095918,0.27754515633812327,0.7933601437661559,0.2946827296655384],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7931111449136778,0.27754515633812327,0.8041417940784638,0.2946827296655384],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8043160932751985,0.27754515633812327,0.8150230439317625,0.2946827296655384],"dir":"ltr"},{"str":"بومشناسی","boundary":[0.6790696704786455,0.27754515633812327,0.7547162190583208,0.2946827296655384],"dir":"rtl"},{"str":"28","boundary":[0.13196939181346518,0.27754515633812327,0.1533832931265935,0.2946827296655384],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.27754515633812327,0.6765796819538634,0.2946827296655384],"dir":"ltr"},{"str":"شکوفاییهاي","boundary":[0.6574067703130392,0.3032536587044431,0.7574554305345484,0.3203912320318582],"dir":"rtl"},{"str":"جلبکی","boundary":[0.5983940422756971,0.3032536587044431,0.650907900263357,0.3203912320318582],"dir":"rtl"},{"str":"28","boundary":[0.13196939181346518,0.3032536587044431,0.1533832931265935,0.3203912320318582],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.3032536587044431,0.5961281527181452,0.3203912320318582],"dir":"ltr"},{"str":"ارجحیت","boundary":[0.6905236176926446,0.3291335510865383,0.7573051099273075,0.3462711244139534],"dir":"rtl"},{"str":"گونهاي","boundary":[0.6297678976879549,0.3291335510865383,0.6842488466101929,0.3462711244139534],"dir":"rtl"},{"str":"30","boundary":[0.13122239525603044,0.3291335510865383,0.15325879370035436,0.3462711244139534],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.3291335510865383,0.6292450000977506,0.3462711244139534],"dir":"ltr"},{"str":"وضعیت","boundary":[0.6964995901521221,0.3550134434686336,0.7573300098125554,0.37215101679604873],"dir":"rtl"},{"str":"ماده","boundary":[0.6611417531002126,0.3550134434686336,0.6900521881652474,0.37215101679604873],"dir":"rtl"},{"str":"مغذي","boundary":[0.6103459871946525,0.3550134434686336,0.6546943013135674,0.37215101679604873],"dir":"rtl"},{"str":"32","boundary":[0.13196939181346518,0.3550134434686336,0.1533832931265935,0.37215101679604873],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.3550134434686336,0.6055901091123183,0.37215101679604873],"dir":"ltr"},{"str":"دریاچههاي","boundary":[0.673093698019168,0.3808933358507289,0.7572055103863161,0.39803090917814404],"dir":"rtl"},{"str":"اسیدي","boundary":[0.6168199573590866,0.3808933358507289,0.6667193273957251,0.39803090917814404],"dir":"rtl"},{"str":"32","boundary":[0.13196939181346518,0.3808933358507289,0.1533832931265935,0.39803090917814404],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.3808933358507289,0.6150520655064912,0.39803090917814404],"dir":"ltr"},{"str":"آبهاي","boundary":[0.6997365752343392,0.4067732282328242,0.7571557106158205,0.4239108015602393],"dir":"rtl"},{"str":"قلیایی","boundary":[0.6491898081812573,0.4067732282328242,0.6936610032338703,0.4239108015602393],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6327558839176937,0.4067732282328242,0.6427905376725667,0.4239108015602393],"dir":"rtl"},{"str":"غنی","boundary":[0.596153052603393,0.4067732282328242,0.6264313130647464,0.4239108015602393],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5767311421100906,0.4067732282328242,0.589928081291437,0.4239108015602393],"dir":"rtl"},{"str":"کلسیم","boundary":[0.5241923842371827,0.4067732282328242,0.5706321891173739,0.4239108015602393],"dir":"rtl"},{"str":"33","boundary":[0.13196939181346518,0.4067732282328242,0.1533832931265935,0.4239108015602393],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.4067732282328242,0.5204325015647614,0.4239108015602393],"dir":"ltr"},{"str":"آبهاي","boundary":[0.6997365752343392,0.432481730599144,0.7571557106158205,0.44961930392655913],"dir":"rtl"},{"str":"شور","boundary":[0.6611417531002126,0.432481730599144,0.693685903119118,0.44961930392655913],"dir":"rtl"},{"str":"33","boundary":[0.13196939181346518,0.432481730599144,0.1533832931265935,0.44961930392655913],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.432481730599144,0.6576557691655175,0.44961930392655913],"dir":"ltr"},{"str":"محیطهاي","boundary":[0.6820576567083845,0.4583616229812393,0.757230410271564,0.4754991963086544],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.6297678976879549,0.4583616229812393,0.6757330858554373,0.4754991963086544],"dir":"rtl"},{"str":"34","boundary":[0.13196939181346518,0.4583616229812393,0.1533832931265935,0.4754991963086544],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.4583616229812393,0.6292450000977506,0.4754991963086544],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7609902929439855,0.4842415153633346,0.7716972436005496,0.5013790886907498],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7714482447480713,0.4842415153633346,0.7824788939128571,0.5013790886907498],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7826531931095918,0.4842415153633346,0.7933601437661559,0.5013790886907498],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7931111449136778,0.4842415153633346,0.8041417940784638,0.5013790886907498],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8043160932751985,0.4842415153633346,0.8150230439317625,0.5013790886907498],"dir":"ltr"},{"str":"جلبکهاي","boundary":[0.6758326853964285,0.4842415153633346,0.7546184621088379,0.5013790886907498],"dir":"rtl"},{"str":"سبز","boundary":[0.641470843754432,0.4842415153633346,0.6695081145434814,0.5013790886907498],"dir":"rtl"},{"str":"بهعنوان","boundary":[0.5794701294873511,0.4842415153633346,0.6350715732457414,0.5013790886907498],"dir":"rtl"},{"str":"شاخصهاي","boundary":[0.482086678283113,0.4842415153633346,0.5731953584048995,0.5013790886907498],"dir":"rtl"},{"str":"زیستی","boundary":[0.4265599341804664,0.4842415153633346,0.47558780823343105,0.5013790886907498],"dir":"rtl"},{"str":"34","boundary":[0.13196939181346518,0.4842415153633346,0.1533832931265935,0.5013790886907498],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.4842415153633346,0.4258129376230318,0.5013790886907498],"dir":"ltr"},{"str":"جلبکهاي","boundary":[0.6785716727736892,0.5101214077454299,0.7573574494860985,0.527258981072845],"dir":"rtl"},{"str":"همزمان","boundary":[0.6163219596541302,0.5101214077454299,0.6720977026092552,0.527258981072845],"dir":"rtl"},{"str":"34","boundary":[0.13196939181346518,0.5101214077454299,0.1533832931265935,0.527258981072845],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.5101214077454299,0.6150520655064912,0.527258981072845],"dir":"ltr"},{"str":"جلبکهاي","boundary":[0.6785716727736892,0.5358299101117497,0.7573574494860985,0.5529674834391648],"dir":"rtl"},{"str":"فسیل","boundary":[0.6322578862127373,0.5358299101117497,0.672247101920742,0.5529674834391648],"dir":"rtl"},{"str":"35","boundary":[0.13196939181346518,0.5358299101117497,0.1533832931265935,0.5529674834391648],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.5358299101117497,0.6292450000977506,0.5529674834391648],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8182600290139797,0.561709802493845,0.8289669796705438,0.5788473758212601],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8287428807033135,0.561709802493845,0.8397735298680993,0.5788473758212601],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.839947829064834,0.561709802493845,0.8506547797213981,0.5788473758212601],"dir":"ltr"},{"str":"اوگلناها","boundary":[0.7547653216320295,0.561709802493845,0.8121379440278679,0.5788473758212601],"dir":"rtl"},{"str":"35","boundary":[0.13196939181346518,0.561709802493845,0.1533832931265935,0.5788473758212601],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.561709802493845,0.7522753331072473,0.5788473758212601],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7609902929439855,0.5875896948759403,0.7716972436005496,0.6047272682033554],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7714482447480713,0.5875896948759403,0.7824788939128571,0.6047272682033554],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7826531931095918,0.5875896948759403,0.7933601437661559,0.6047272682033554],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7931111449136778,0.5875896948759403,0.8041417940784638,0.6047272682033554],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8043160932751985,0.5875896948759403,0.8150230439317625,0.6047272682033554],"dir":"ltr"},{"str":"سلولشناسی","boundary":[0.6613907519526909,0.5875896948759403,0.754593263424967,0.6047272682033554],"dir":"rtl"},{"str":"35","boundary":[0.13196939181346518,0.5875896948759403,0.1533832931265935,0.6047272682033554],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.5875896948759403,0.6576557691655175,0.6047272682033554],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7609902929439855,0.6134695872580356,0.7716972436005496,0.6306071605854507],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7714482447480713,0.6134695872580356,0.7824788939128571,0.6306071605854507],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7826531931095918,0.6134695872580356,0.7933601437661559,0.6306071605854507],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7931111449136778,0.6134695872580356,0.8041417940784638,0.6306071605854507],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8043160932751985,0.6134695872580356,0.8150230439317625,0.6306071605854507],"dir":"ltr"},{"str":"تنوع","boundary":[0.7216484742524241,0.6134695872580356,0.7545179910718628,0.6306071605854507],"dir":"rtl"},{"str":"ریختشناسی","boundary":[0.6145789676867824,0.6134695872580356,0.7151496042027421,0.6306071605854507],"dir":"rtl"},{"str":"37","boundary":[0.13196939181346518,0.6134695872580356,0.1533832931265935,0.6306071605854507],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.6134695872580356,0.6103210873094048,0.6306071605854507],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7609902929439855,0.6393494796401308,0.7716972436005496,0.656487052967546],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7714482447480713,0.6393494796401308,0.7824788939128571,0.656487052967546],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7826531931095918,0.6393494796401308,0.7933601437661559,0.656487052967546],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7931111449136778,0.6393494796401308,0.8041417940784638,0.656487052967546],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8043160932751985,0.6393494796401308,0.8150230439317625,0.656487052967546],"dir":"ltr"},{"str":"بومشناسی","boundary":[0.6790696704786455,0.6393494796401308,0.7547162190583208,0.656487052967546],"dir":"rtl"},{"str":"37","boundary":[0.13196939181346518,0.6393494796401308,0.1533832931265935,0.656487052967546],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.6393494796401308,0.6765796819538634,0.656487052967546],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7609902929439855,0.6650579820064506,0.7716972436005496,0.6821955553338658],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7714482447480713,0.6650579820064506,0.7824788939128571,0.6821955553338658],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7826531931095918,0.6650579820064506,0.7933601437661559,0.6821955553338658],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7931111449136778,0.6650579820064506,0.8041417940784638,0.6821955553338658],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8043160932751985,0.6650579820064506,0.8150230439317625,0.6821955553338658],"dir":"ltr"},{"str":"اوگلناها","boundary":[0.6972465867095569,0.6650579820064506,0.7546192091053952,0.6821955553338658],"dir":"rtl"},{"str":"بهعنوان","boundary":[0.6349968735899978,0.6650579820064506,0.690598317348388,0.6821955553338658],"dir":"rtl"},{"str":"شاخصهاي","boundary":[0.5376383222710075,0.6650579820064506,0.6287221025075462,0.6821955553338658],"dir":"rtl"},{"str":"زیستی","boundary":[0.482086678283113,0.6650579820064506,0.5311394522213255,0.6821955553338658],"dir":"rtl"},{"str":"38","boundary":[0.13196939181346518,0.6650579820064506,0.1533832931265935,0.6821955553338658],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.6650579820064506,0.4778536977909831,0.6821955553338658],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8182600290139797,0.6909378743885459,0.8289669796705438,0.7080754477159611],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8287428807033135,0.6909378743885459,0.8397735298680993,0.7080754477159611],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.839947829064834,0.6909378743885459,0.8506547797213981,0.7080754477159611],"dir":"ltr"},{"str":"جلبکهاي","boundary":[0.7333514203189012,0.6909378743885459,0.8121371970313104,0.7080754477159611],"dir":"rtl"},{"str":"سبز","boundary":[0.6987405798244264,0.6909378743885459,0.7267778506134758,0.7080754477159611],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6875356314629057,0.6909378743885459,0.6985662806276915,0.7080754477159611],"dir":"ltr"},{"str":"زرد","boundary":[0.654169785230822,0.6909378743885459,0.6812359604952063,0.7080754477159611],"dir":"rtl"},{"str":"38","boundary":[0.13196939181346518,0.6909378743885459,0.1533832931265935,0.7080754477159611],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.6909378743885459,0.652924790968431,0.7080754477159611],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7609902929439855,0.7168177667706412,0.7716972436005496,0.7339553400980564],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7714482447480713,0.7168177667706412,0.7824788939128571,0.7339553400980564],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7826531931095918,0.7168177667706412,0.7933601437661559,0.7339553400980564],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7931111449136778,0.7168177667706412,0.8041417940784638,0.7339553400980564],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8043160932751985,0.7168177667706412,0.8150230439317625,0.7339553400980564],"dir":"ltr"},{"str":"سلولشناسی","boundary":[0.6613907519526909,0.7168177667706412,0.754593263424967,0.7339553400980564],"dir":"rtl"},{"str":"38","boundary":[0.13196939181346518,0.7168177667706412,0.1533832931265935,0.7339553400980564],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.7168177667706412,0.6576557691655175,0.7339553400980564],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7609902929439855,0.7426976591527366,0.7716972436005496,0.7598352324801517],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7714482447480713,0.7426976591527366,0.7824788939128571,0.7598352324801517],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7826531931095918,0.7426976591527366,0.7933601437661559,0.7598352324801517],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7931111449136778,0.7426976591527366,0.8041417940784638,0.7598352324801517],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8043160932751985,0.7426976591527366,0.8150230439317625,0.7598352324801517],"dir":"ltr"},{"str":"تنوع","boundary":[0.7216484742524241,0.7426976591527366,0.7545179910718628,0.7598352324801517],"dir":"rtl"},{"str":"ریختشناسی","boundary":[0.6145789676867824,0.7426976591527366,0.7151496042027421,0.7598352324801517],"dir":"rtl"},{"str":"40","boundary":[0.13122239525603044,0.7426976591527366,0.15325879370035436,0.7598352324801517],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.7426976591527366,0.6103210873094048,0.7598352324801517],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7609902929439855,0.7684061615190564,0.7716972436005496,0.7855437348464716],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7714482447480713,0.7684061615190564,0.7824788939128571,0.7855437348464716],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7826531931095918,0.7684061615190564,0.7933601437661559,0.7855437348464716],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7931111449136778,0.7684061615190564,0.8041417940784638,0.7855437348464716],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8043160932751985,0.7684061615190564,0.8150230439317625,0.7855437348464716],"dir":"ltr"},{"str":"بومشناسی","boundary":[0.6790696704786455,0.7684061615190564,0.7547162190583208,0.7855437348464716],"dir":"rtl"},{"str":"41","boundary":[0.13196939181346518,0.7684061615190564,0.1533832931265935,0.7855437348464716],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.7684061615190564,0.6765796819538634,0.7855437348464716],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7609902929439855,0.7942860539011515,0.7716972436005496,0.8114236272285666],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7714482447480713,0.7942860539011515,0.7824788939128571,0.8114236272285666],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7826531931095918,0.7942860539011515,0.7933601437661559,0.8114236272285666],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7931111449136778,0.7942860539011515,0.8041417940784638,0.8114236272285666],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8043160932751985,0.7942860539011515,0.8150230439317625,0.8114236272285666],"dir":"ltr"},{"str":"جلبکهاي","boundary":[0.6758326853964285,0.7942860539011515,0.7546184621088379,0.8114236272285666],"dir":"rtl"},{"str":"سبز","boundary":[0.641470843754432,0.7942860539011515,0.6695081145434814,0.8114236272285666],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6302658953929114,0.7942860539011515,0.6412965445576974,0.8114236272285666],"dir":"ltr"},{"str":"زرد","boundary":[0.5969000491608277,0.7942860539011515,0.623966224425212,0.8114236272285666],"dir":"rtl"},{"str":"بهعنوان","boundary":[0.5351483337462252,0.7942860539011515,0.5907497775046153,0.8114236272285666],"dir":"rtl"},{"str":"شاخصهاي","boundary":[0.437764882541987,0.7942860539011515,0.5288486627785258,0.8114236272285666],"dir":"rtl"},{"str":"زیستی","boundary":[0.38223813843934035,0.7942860539011515,0.43126601249230506,0.8114236272285666],"dir":"rtl"},{"str":"41","boundary":[0.13196939181346518,0.7942860539011515,0.1533832931265935,0.8114236272285666],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................","boundary":[0.15612228050385404,0.7942860539011515,0.37850315565216686,0.8114236272285666],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8182600290139797,0.820165946283247,0.8289669796705438,0.8373035196106621],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8287428807033135,0.820165946283247,0.8397735298680993,0.8373035196106621],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.839947829064834,0.820165946283247,0.8506547797213981,0.8373035196106621],"dir":"ltr"},{"str":"دینوفلاژلات","boundary":[0.7191584857276417,0.820165946283247,0.812010157816776,0.8373035196106621],"dir":"rtl"},{"str":"42","boundary":[0.13196939181346518,0.820165946283247,0.1533832931265935,0.8373035196106621],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.820165946283247,0.7144275075305553,0.8373035196106621],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7609902929439855,0.8460458386653422,0.7716972436005496,0.8631834119927574],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7714482447480713,0.8460458386653422,0.7824788939128571,0.8631834119927574],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7826531931095918,0.8460458386653422,0.7933601437661559,0.8631834119927574],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7931111449136778,0.8460458386653422,0.8041417940784638,0.8631834119927574],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8043160932751985,0.8460458386653422,0.8150230439317625,0.8631834119927574],"dir":"ltr"},{"str":"سلولشناسی","boundary":[0.6613907519526909,0.8460458386653422,0.754593263424967,0.8631834119927574],"dir":"rtl"},{"str":"42","boundary":[0.13196939181346518,0.8460458386653422,0.1533832931265935,0.8631834119927574],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.8460458386653422,0.6576557691655175,0.8631834119927574],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7609902929439855,0.8719257310474375,0.7716972436005496,0.8890633043748527],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7714482447480713,0.8719257310474375,0.7824788939128571,0.8890633043748527],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7826531931095918,0.8719257310474375,0.7933601437661559,0.8890633043748527],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7931111449136778,0.8719257310474375,0.8041417940784638,0.8890633043748527],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8043160932751985,0.8719257310474375,0.8150230439317625,0.8890633043748527],"dir":"ltr"},{"str":"تنوع","boundary":[0.7216484742524241,0.8719257310474375,0.7545179910718628,0.8890633043748527],"dir":"rtl"},{"str":"ریختشناسی","boundary":[0.6145789676867824,0.8719257310474375,0.7151496042027421,0.8890633043748527],"dir":"rtl"},{"str":"43","boundary":[0.13196939181346518,0.8719257310474375,0.1533832931265935,0.8890633043748527],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.8719257310474375,0.6103210873094048,0.8890633043748527],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7609902929439855,0.8976342334137574,0.7716972436005496,0.9147718067411725],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7714482447480713,0.8976342334137574,0.7824788939128571,0.9147718067411725],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7826531931095918,0.8976342334137574,0.7933601437661559,0.9147718067411725],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7931111449136778,0.8976342334137574,0.8041417940784638,0.9147718067411725],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8043160932751985,0.8976342334137574,0.8150230439317625,0.9147718067411725],"dir":"ltr"},{"str":"بومشناسی","boundary":[0.6790696704786455,0.8976342334137574,0.7547162190583208,0.9147718067411725],"dir":"rtl"},{"str":"45","boundary":[0.13196939181346518,0.8976342334137574,0.1533832931265935,0.9147718067411725],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.8976342334137574,0.6765796819538634,0.9147718067411725],"dir":"ltr"},{"str":"شش","boundary":[0.48383413185170093,0.9339218594869496,0.5166150912134634,0.949688312688161],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13122,0.12244,0.85065,0.94969],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/c8eb1d81daff1047/pages/5163957cecabce8d6c9d90d716992a5f.jpg","blurred":"/storage/books/c8eb1d81daff1047/pages/6abb45b852e51e202a8a251d55216ad0.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.13122,0.12244,0.14935,0.05031]},"elements":[{"words":[{"str":"8","boundary":[0.8182600290139797,0.12243719206132693,0.8289669796705438,0.139574765388742],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8287428807033135,0.12243719206132693,0.8397735298680993,0.139574765388742],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.839947829064834,0.12243719206132693,0.8506547797213981,0.139574765388742],"dir":"ltr"},{"str":"کریپتومونادها","boundary":[0.7131825132681641,0.12243719206132693,0.8121844570135107,0.139574765388742],"dir":"rtl"},{"str":"46","boundary":[0.13196939181346518,0.12243719206132693,0.1533832931265935,0.139574765388742],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.12243719206132693,0.7096965293334688,0.139574765388742],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7609902929439855,0.14831708444342237,0.7716972436005496,0.16545465777083745],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7714482447480713,0.14831708444342237,0.7824788939128571,0.16545465777083745],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7826531931095918,0.14831708444342237,0.7933601437661559,0.16545465777083745],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7931111449136778,0.14831708444342237,0.8041417940784638,0.16545465777083745],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8043160932751985,0.14831708444342237,0.8150230439317625,0.16545465777083745],"dir":"ltr"},{"str":"سلولشناسی","boundary":[0.6613907519526909,0.14831708444342237,0.754593263424967,0.16545465777083745],"dir":"rtl"},{"str":"46","boundary":[0.13196939181346518,0.14831708444342237,0.1533832931265935,0.16545465777083745],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.14831708444342237,0.6576557691655175,0.16545465777083745],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7609902929439855,0.17419697682551769,0.7716972436005496,0.19133455015293274],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7714482447480713,0.17419697682551769,0.7824788939128571,0.19133455015293274],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7826531931095918,0.17419697682551769,0.7933601437661559,0.19133455015293274],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7931111449136778,0.17419697682551769,0.8041417940784638,0.19133455015293274],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8043160932751985,0.17419697682551769,0.8150230439317625,0.19133455015293274],"dir":"ltr"},{"str":"مقایسه","boundary":[0.7044675534314259,0.17419697682551769,0.7545163227795513,0.19133455015293274],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6880336291678621,0.17419697682551769,0.6983919814309568,0.19133455015293274],"dir":"rtl"},{"str":"جلبکهاي","boundary":[0.6028760216203054,0.17419697682551769,0.6816617983327147,0.19133455015293274],"dir":"rtl"},{"str":"اوگلنویید","boundary":[0.5274293693193998,0.17419697682551769,0.5965040911856169,0.19133455015293274],"dir":"rtl"},{"str":"48","boundary":[0.13196939181346518,0.17419697682551769,0.1533832931265935,0.19133455015293274],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.17419697682551769,0.525163479761848,0.19133455015293274],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7609902929439855,0.1999054791918375,0.7716972436005496,0.21704305251925257],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7714482447480713,0.1999054791918375,0.7824788939128571,0.21704305251925257],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7826531931095918,0.1999054791918375,0.7933601437661559,0.21704305251925257],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7931111449136778,0.1999054791918375,0.8041417940784638,0.21704305251925257],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8043160932751985,0.1999054791918375,0.8150230439317625,0.21704305251925257],"dir":"ltr"},{"str":"تنوع","boundary":[0.7216484742524241,0.1999054791918375,0.7545179910718628,0.21704305251925257],"dir":"rtl"},{"str":"زیستی","boundary":[0.6661217301497774,0.1999054791918375,0.7151496042027421,0.21704305251925257],"dir":"rtl"},{"str":"48","boundary":[0.13196939181346518,0.1999054791918375,0.1533832931265935,0.21704305251925257],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.1999054791918375,0.6623867473626038,0.21704305251925257],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7609902929439855,0.22578537157393264,0.7716972436005496,0.2429229449013477],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7714482447480713,0.22578537157393264,0.7824788939128571,0.2429229449013477],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7826531931095918,0.22578537157393264,0.7933601437661559,0.2429229449013477],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7931111449136778,0.22578537157393264,0.8041417940784638,0.2429229449013477],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8043160932751985,0.22578537157393264,0.8150230439317625,0.2429229449013477],"dir":"ltr"},{"str":"بومشناسی","boundary":[0.6790696704786455,0.22578537157393264,0.7547162190583208,0.2429229449013477],"dir":"rtl"},{"str":"49","boundary":[0.13196939181346518,0.22578537157393264,0.1533832931265935,0.2429229449013477],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.22578537157393264,0.6765796819538634,0.2429229449013477],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7609902929439855,0.2516652639560279,0.7716972436005496,0.268802837283443],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7714482447480713,0.2516652639560279,0.7824788939128571,0.268802837283443],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7826531931095918,0.2516652639560279,0.7933601437661559,0.268802837283443],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7931111449136778,0.2516652639560279,0.8041417940784638,0.268802837283443],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8043160932751985,0.2516652639560279,0.8150230439317625,0.268802837283443],"dir":"ltr"},{"str":"کریپتومونادها","boundary":[0.6556637783456915,0.2516652639560279,0.7546657220910382,0.268802837283443],"dir":"rtl"},{"str":"بهعنوان","boundary":[0.5934140652261324,0.2516652639560279,0.6490155089845225,0.268802837283443],"dir":"rtl"},{"str":"شاخصهاي","boundary":[0.4960555139071421,0.2516652639560279,0.5871392941436808,0.268802837283443],"dir":"rtl"},{"str":"زیستی","boundary":[0.44050386991924756,0.2516652639560279,0.4895317439722123,0.268802837283443],"dir":"rtl"},{"str":"50","boundary":[0.13122239525603044,0.2516652639560279,0.15325879370035436,0.268802837283443],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.2516652639560279,0.44000587221429127,0.268802837283443],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.8182600290139797,0.27754515633812327,0.8289669796705438,0.2946827296655384],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8287428807033135,0.27754515633812327,0.8397735298680993,0.2946827296655384],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.839947829064834,0.27754515633812327,0.8506547797213981,0.2946827296655384],"dir":"ltr"},{"str":"کریزوفیتها","boundary":[0.7204034799900327,0.27754515633812327,0.8121844570135107,0.2946827296655384],"dir":"rtl"},{"str":"51","boundary":[0.13196939181346518,0.27754515633812327,0.1533832931265935,0.2946827296655384],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.27754515633812327,0.7191584857276417,0.2946827296655384],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7609902929439855,0.3032536587044431,0.7716972436005496,0.3203912320318582],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7714482447480713,0.3032536587044431,0.7824788939128571,0.3203912320318582],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7826531931095918,0.3032536587044431,0.7933601437661559,0.3203912320318582],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7931111449136778,0.3032536587044431,0.8041417940784638,0.3203912320318582],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8043160932751985,0.3032536587044431,0.8150230439317625,0.3203912320318582],"dir":"ltr"},{"str":"سلولشناسی","boundary":[0.6613907519526909,0.3032536587044431,0.754593263424967,0.3203912320318582],"dir":"rtl"},{"str":"51","boundary":[0.13196939181346518,0.3032536587044431,0.1533832931265935,0.3203912320318582],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.3032536587044431,0.6576557691655175,0.3203912320318582],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7609902929439855,0.3291335510865383,0.7716972436005496,0.3462711244139534],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7714482447480713,0.3291335510865383,0.7824788939128571,0.3462711244139534],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7826531931095918,0.3291335510865383,0.7933601437661559,0.3462711244139534],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7931111449136778,0.3291335510865383,0.8041417940784638,0.3462711244139534],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8043160932751985,0.3291335510865383,0.8150230439317625,0.3462711244139534],"dir":"ltr"},{"str":"تنوع","boundary":[0.7216484742524241,0.3291335510865383,0.7545179910718628,0.3462711244139534],"dir":"rtl"},{"str":"ریختشناختی","boundary":[0.6081049975223484,0.3291335510865383,0.7151496042027421,0.3462711244139534],"dir":"rtl"},{"str":"51","boundary":[0.13196939181346518,0.3291335510865383,0.1533832931265935,0.3462711244139534],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.3291335510865383,0.6055901091123183,0.3462711244139534],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7609902929439855,0.3550134434686336,0.7716972436005496,0.37215101679604873],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7714482447480713,0.3550134434686336,0.7824788939128571,0.37215101679604873],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7826531931095918,0.3550134434686336,0.7933601437661559,0.37215101679604873],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7931111449136778,0.3550134434686336,0.8041417940784638,0.37215101679604873],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8043160932751985,0.3550134434686336,0.8150230439317625,0.37215101679604873],"dir":"ltr"},{"str":"بومشناسی","boundary":[0.6790696704786455,0.3550134434686336,0.7547162190583208,0.37215101679604873],"dir":"rtl"},{"str":"52","boundary":[0.13196939181346518,0.3550134434686336,0.1533832931265935,0.37215101679604873],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.3550134434686336,0.6765796819538634,0.37215101679604873],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7609902929439855,0.3808933358507289,0.7716972436005496,0.39803090917814404],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7714482447480713,0.3808933358507289,0.7824788939128571,0.39803090917814404],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7826531931095918,0.3808933358507289,0.7933601437661559,0.39803090917814404],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7931111449136778,0.3808933358507289,0.8041417940784638,0.39803090917814404],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8043160932751985,0.3808933358507289,0.8150230439317625,0.39803090917814404],"dir":"ltr"},{"str":"کریزوفیتها","boundary":[0.6628847450675603,0.3808933358507289,0.7546657220910382,0.39803090917814404],"dir":"rtl"},{"str":"بهعنوان","boundary":[0.6006350319480013,0.3808933358507289,0.6562364757063914,0.39803090917814404],"dir":"rtl"},{"str":"شاخصهاي","boundary":[0.5032764806290109,0.3808933358507289,0.5943602608655497,0.39803090917814404],"dir":"rtl"},{"str":"زیستی","boundary":[0.44772483664111645,0.3808933358507289,0.4967527106940811,0.39803090917814404],"dir":"rtl"},{"str":"52","boundary":[0.13196939181346518,0.3808933358507289,0.1533832931265935,0.39803090917814404],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.3808933358507289,0.4447368504113777,0.39803090917814404],"dir":"ltr"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.7096965293334687,0.4067732282328242,0.757379809583051,0.4239108015602393],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.6775756773637762,0.4067732282328242,0.7031229596280433,0.4239108015602393],"dir":"rtl"},{"str":"53","boundary":[0.13196939181346518,0.4067732282328242,0.1533832931265935,0.4239108015602393],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.4067732282328242,0.6765796819538634,0.4239108015602393],"dir":"ltr"},{"str":"تجزیهوتحلیل","boundary":[0.6566597737556044,0.432481730599144,0.7571806105010683,0.44961930392655913],"dir":"rtl"},{"str":"رسوبات","boundary":[0.5884340881765677,0.432481730599144,0.6504138865400404,0.44961930392655913],"dir":"rtl"},{"str":"53","boundary":[0.13196939181346518,0.432481730599144,0.1533832931265935,0.44961930392655913],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.432481730599144,0.5866661963239723,0.44961930392655913],"dir":"ltr"},{"str":"نسبتهاي","boundary":[0.6813106601509498,0.4583616229812393,0.7572821771329943,0.4754991963086544],"dir":"rtl"},{"str":"گونهها","boundary":[0.624538921785912,0.4583616229812393,0.6750358890684982,0.4754991963086544],"dir":"rtl"},{"str":"54","boundary":[0.13196939181346518,0.4583616229812393,0.1533832931265935,0.4754991963086544],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.4583616229812393,0.6197830437035777,0.4754991963086544],"dir":"ltr"},{"str":"توابع","boundary":[0.720652478842511,0.4842415153633346,0.7573315536054406,0.5013790886907498],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.6738406945766027,0.4842415153633346,0.7141794548737164,0.5013790886907498],"dir":"rtl"},{"str":"54","boundary":[0.13196939181346518,0.4842415153633346,0.1533832931265935,0.5013790886907498],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.4842415153633346,0.671848703756777,0.5013790886907498],"dir":"ltr"},{"str":"تجزیه","boundary":[0.7124355167107292,0.5101214077454299,0.7571806105010683,0.527258981072845],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.696250591299644,0.5101214077454299,0.706285245054517,0.527258981072845],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیلهاي","boundary":[0.6123379780144783,0.5101214077454299,0.6900007201024403,0.527258981072845],"dir":"rtl"},{"str":"گروهی","boundary":[0.5513332591573106,0.5101214077454299,0.6060632069320268,0.527258981072845],"dir":"rtl"},{"str":"54","boundary":[0.13196939181346518,0.5101214077454299,0.1533832931265935,0.527258981072845],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.5101214077454299,0.5488183707472805,0.527258981072845],"dir":"ltr"},{"str":"جمعیت","boundary":[0.6982425821194699,0.5358299101117497,0.7572802100420596,0.5529674834391648],"dir":"rtl"},{"str":"کل","boundary":[0.6691097163795162,0.5358299101117497,0.6919678110370183,0.5529674834391648],"dir":"rtl"},{"str":"کریزوفیت","boundary":[0.5869400950616983,0.5358299101117497,0.662785145526569,0.5529674834391648],"dir":"rtl"},{"str":"55","boundary":[0.13196939181346518,0.5358299101117497,0.1533832931265935,0.5529674834391648],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.5358299101117497,0.5866661963239723,0.5529674834391648],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.8068060817999808,0.561709802493845,0.8288424802443047,0.5788473758212601],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8287428807033135,0.561709802493845,0.8397735298680993,0.5788473758212601],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.839947829064834,0.561709802493845,0.8506547797213981,0.5788473758212601],"dir":"ltr"},{"str":"دیاتومهها","boundary":[0.7316084283515536,0.561709802493845,0.800556210602777,0.5788473758212601],"dir":"rtl"},{"str":"55","boundary":[0.13196939181346518,0.561709802493845,0.1533832931265935,0.5788473758212601],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.561709802493845,0.7286204421218148,0.5788473758212601],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7495363457299865,0.5875896948759403,0.7602432963865506,0.6047272682033554],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7599942975340723,0.5875896948759403,0.7710249466988582,0.6047272682033554],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7711992458955931,0.5875896948759403,0.793235644339917,0.6047272682033554],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7931111449136778,0.5875896948759403,0.8041417940784638,0.6047272682033554],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8043160932751985,0.5875896948759403,0.8150230439317625,0.6047272682033554],"dir":"ltr"},{"str":"سلولشناسی","boundary":[0.6501858035911702,0.5875896948759403,0.7433883150634464,0.6047272682033554],"dir":"rtl"},{"str":"55","boundary":[0.13196939181346518,0.5875896948759403,0.1533832931265935,0.6047272682033554],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.5875896948759403,0.6481938127713445,0.6047272682033554],"dir":"ltr"},{"str":"دیواره","boundary":[0.712186517858251,0.6134695872580356,0.7572304102715641,0.6306071605854507],"dir":"rtl"},{"str":"سلولی","boundary":[0.6574067703130392,0.6134695872580356,0.7059117467757995,0.6306071605854507],"dir":"rtl"},{"str":"سیلیسی","boundary":[0.5924180698162195,0.6134695872580356,0.6510074998043485,0.6306071605854507],"dir":"rtl"},{"str":"56","boundary":[0.13196939181346518,0.6134695872580356,0.1533832931265935,0.6306071605854507],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.6134695872580356,0.5913971745210588,0.6306071605854507],"dir":"ltr"},{"str":"ساختار","boundary":[0.7047165522839041,0.6393494796401308,0.7574072990563645,0.656487052967546],"dir":"rtl"},{"str":"دیواره","boundary":[0.6529247909684309,0.6393494796401308,0.6979686833817438,0.656487052967546],"dir":"rtl"},{"str":"سلولی","boundary":[0.598145043423219,0.6393494796401308,0.6466500198859794,0.656487052967546],"dir":"rtl"},{"str":"56","boundary":[0.13196939181346518,0.6393494796401308,0.1533832931265935,0.656487052967546],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.6393494796401308,0.5961281527181452,0.656487052967546],"dir":"ltr"},{"str":"نشانهگذاري","boundary":[0.6681137209696033,0.6650579820064506,0.7573051099273075,0.6821955553338658],"dir":"rtl"},{"str":"پوسته","boundary":[0.6185629493264343,0.6650579820064506,0.6618418631737257,0.6821955553338658],"dir":"rtl"},{"str":"59","boundary":[0.13196939181346518,0.6650579820064506,0.1533832931265935,0.6821955553338658],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.6650579820064506,0.6150520655064912,0.6821955553338658],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7495363457299865,0.6909378743885459,0.7602432963865506,0.7080754477159611],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7599942975340723,0.6909378743885459,0.7710249466988582,0.7080754477159611],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7711992458955931,0.6909378743885459,0.793235644339917,0.7080754477159611],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7931111449136778,0.6909378743885459,0.8041417940784638,0.7080754477159611],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8043160932751985,0.6909378743885459,0.8150230439317625,0.7080754477159611],"dir":"ltr"},{"str":"تنوع","boundary":[0.7104435258909034,0.6909378743885459,0.7433130427103423,0.7080754477159611],"dir":"rtl"},{"str":"ریختشناختی","boundary":[0.5969000491608277,0.6909378743885459,0.7039446558412216,0.7080754477159611],"dir":"rtl"},{"str":"59","boundary":[0.13196939181346518,0.6909378743885459,0.1533832931265935,0.7080754477159611],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.6909378743885459,0.5961281527181452,0.7080754477159611],"dir":"ltr"},{"str":"دیاتومههاي","boundary":[0.6723467014617333,0.7168177667706412,0.7572304102715641,0.7339553400980564],"dir":"rtl"},{"str":"مرکزي","boundary":[0.6143299688343042,0.7168177667706412,0.6659239254613687,0.7339553400980564],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.600386033095523,0.7168177667706412,0.6079057984403657,0.7339553400980564],"dir":"ltr"},{"str":"محوري","boundary":[0.5428672981730505,0.7168177667706412,0.6004607327512664,0.7339553400980564],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5353978305964083,0.7168177667706412,0.5429424958264989,0.7339553400980564],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.5189634083351398,0.7168177667706412,0.5289980620900127,0.7339553400980564],"dir":"rtl"},{"str":"قلابدار","boundary":[0.4497168274609423,0.7168177667706412,0.5126886372526882,0.7339553400980564],"dir":"rtl"},{"str":"59","boundary":[0.13196939181346518,0.7168177667706412,0.1533832931265935,0.7339553400980564],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.7168177667706412,0.44946782860846424,0.7339553400980564],"dir":"ltr"},{"str":"دیاتومههاي","boundary":[0.6723467014617333,0.7426976591527366,0.7572304102715641,0.7598352324801517],"dir":"rtl"},{"str":"تک","boundary":[0.6387318563771714,0.7426976591527366,0.6658727312972992,0.7598352324801517],"dir":"rtl"},{"str":"سلولی","boundary":[0.5842011076844377,0.7426976591527366,0.6327060841471981,0.7598352324801517],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5677671834208741,0.7426976591527366,0.5778018371757471,0.7598352324801517],"dir":"rtl"},{"str":"کلونیدار","boundary":[0.49481051964475087,0.7426976591527366,0.5616683300276983,0.7598352324801517],"dir":"rtl"},{"str":"62","boundary":[0.13196939181346518,0.7426976591527366,0.1533832931265935,0.7598352324801517],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.7426976591527366,0.49204663238224255,0.7598352324801517],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7495363457299865,0.7684061615190564,0.7602432963865506,0.7855437348464716],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7599942975340723,0.7684061615190564,0.7710249466988582,0.7855437348464716],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7711992458955931,0.7684061615190564,0.793235644339917,0.7855437348464716],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7931111449136778,0.7684061615190564,0.8041417940784638,0.7855437348464716],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8043160932751985,0.7684061615190564,0.8150230439317625,0.7855437348464716],"dir":"ltr"},{"str":"بومشناسی","boundary":[0.667864722117125,0.7684061615190564,0.7435112706968001,0.7855437348464716],"dir":"rtl"},{"str":"64","boundary":[0.13196939181346518,0.7684061615190564,0.1533832931265935,0.7855437348464716],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.7684061615190564,0.6671177255596904,0.7855437348464716],"dir":"ltr"},{"str":"دیاتومههاي","boundary":[0.6723467014617333,0.7942860539011515,0.7572304102715641,0.8114236272285666],"dir":"rtl"},{"str":"پلانکتونی","boundary":[0.592916067521176,0.7942860539011515,0.6657980316415557,0.8114236272285666],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5884340881765677,0.7942860539011515,0.5929409674064239,0.8114236272285666],"dir":"ltr"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.5436142947304852,0.7942860539011515,0.5822340167498596,0.8114236272285666],"dir":"rtl"},{"str":"شکوفایی","boundary":[0.46938773680672297,0.7942860539011515,0.5375645439110182,0.8114236272285666],"dir":"rtl"},{"str":"64","boundary":[0.13196939181346518,0.7942860539011515,0.1533832931265935,0.8114236272285666],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.7942860539011515,0.4683917413968101,0.8114236272285666],"dir":"ltr"},{"str":"دیاتومههاي","boundary":[0.6723467014617333,0.820165946283247,0.7572304102715641,0.8373035196106621],"dir":"rtl"},{"str":"چسبنده","boundary":[0.6086029952273048,0.820165946283247,0.6659756674229137,0.8373035196106621],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6041215138804015,0.820165946283247,0.6086283931102576,0.8373035196106621],"dir":"ltr"},{"str":"تشکیل","boundary":[0.5463532821077458,0.820165946283247,0.5976719456035102,0.8373035196106621],"dir":"rtl"},{"str":"بیوفیلم","boundary":[0.48930764500498186,0.820165946283247,0.5399540115990551,0.8373035196106621],"dir":"rtl"},{"str":"64","boundary":[0.13196939181346518,0.820165946283247,0.1533832931265935,0.8373035196106621],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.820165946283247,0.48731565418515604,0.8373035196106621],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7495363457299865,0.8460458386653422,0.7602432963865506,0.8631834119927574],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7599942975340723,0.8460458386653422,0.7710249466988582,0.8631834119927574],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7711992458955931,0.8460458386653422,0.793235644339917,0.8631834119927574],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7931111449136778,0.8460458386653422,0.8041417940784638,0.8631834119927574],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8043160932751985,0.8460458386653422,0.8150230439317625,0.8631834119927574],"dir":"ltr"},{"str":"دیاتومهها","boundary":[0.6743386922815592,0.8460458386653422,0.7432864745327828,0.8631834119927574],"dir":"rtl"},{"str":"بهعنوان","boundary":[0.6123379780144783,0.8460458386653422,0.6679394217728685,0.8631834119927574],"dir":"rtl"},{"str":"شاخصهاي","boundary":[0.514979426695488,0.8460458386653422,0.6060632069320268,0.8631834119927574],"dir":"rtl"},{"str":"زیستی","boundary":[0.45942778270759355,0.8460458386653422,0.508480556645806,0.8631834119927574],"dir":"rtl"},{"str":"64","boundary":[0.13196939181346518,0.8460458386653422,0.1533832931265935,0.8631834119927574],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.8460458386653422,0.4589297850026372,0.8631834119927574],"dir":"ltr"},{"str":"آنالیزهاي","boundary":[0.6892786234302533,0.8719257310474375,0.7571059108453249,0.8890633043748527],"dir":"rtl"},{"str":"همزمانی","boundary":[0.6198079435888254,0.8719257310474375,0.6830287522330497,0.8890633043748527],"dir":"rtl"},{"str":"65","boundary":[0.13196939181346518,0.8719257310474375,0.1533832931265935,0.8890633043748527],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.8719257310474375,0.6150520655064912,0.8890633043748527],"dir":"ltr"},{"str":"رسوبات","boundary":[0.695254595889731,0.8976342334137574,0.7572343942532037,0.9147718067411725],"dir":"rtl"},{"str":"دریاچه","boundary":[0.6364908667048673,0.8976342334137574,0.6887308259548012,0.9147718067411725],"dir":"rtl"},{"str":"65","boundary":[0.13196939181346518,0.8976342334137574,0.1533832931265935,0.9147718067411725],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.8976342334137574,0.6339759782948372,0.9147718067411725],"dir":"ltr"},{"str":"هفت","boundary":[0.48259711451729487,0.9339218594869496,0.5174232529642137,0.949688312688161],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13122,0.12244,0.85065,0.94969],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/c8eb1d81daff1047/pages/65c10937f27fd1860dcbc732bd6e4f57.jpg","blurred":"/storage/books/c8eb1d81daff1047/pages/986753ac08fc8f14b6a35b60f1351460.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.15612,0.12244,0.20597,0.05031]},"elements":[{"words":[{"str":"لبک","boundary":[0.7545163248547145,0.12243719206132693,0.7883054691360113,0.139574765388742],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.22711185334539916,0.12243719206132693,0.6813106601509499,0.139574765388742],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.23657380973957204,0.14831708444342223,0.6907726165451228,0.1654546577708373],"dir":"ltr"},{"str":"رش","boundary":[0.5065250586113811,0.1862139958155213,0.5417267416950421,0.20472268926914014],"dir":"rtl"},{"str":"لبک","boundary":[0.4470129694867502,0.1862139958155213,0.4844735841051916,0.20472268926914014],"dir":"rtl"},{"str":"............................","boundary":[0.15887818461288739,0.1862139958155213,0.31233493354230185,0.20472268926914014],"dir":"ltr"},{"str":"لبک(","boundary":[0.7858923506814643,0.21567336064318027,0.7940323618116394,0.23281093397059535],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.19399500596579378,0.21567336064318027,0.6481938127713445,0.23281093397059535],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.1703401149803613,0.24155325302527555,0.6245140219006642,0.25869082635269064],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.2129189187541397,0.26726175539159536,0.5157015233676749,0.28439932871901047],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.19399500596579383,0.2931416477736907,0.4967776105793292,0.31027922110110573],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.16560913678327494,0.31902154015578593,0.6197830437035778,0.33615911348320104],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.19872598416288043,0.34490143253788125,0.35011728646964807,0.3620390058652963],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.25549772252791814,0.37078132491997656,0.5582803271414534,0.3879188982473917],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.23657380973957204,0.39648982728629634,0.5393564143531073,0.4136274006137115],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.1561222805038539,0.42236971966839165,0.5913971745210587,0.43950729299580676],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.23657380973957182,0.44824961205048697,0.6907726165451225,0.4653871853779021],"dir":"ltr"},{"str":"ل","boundary":[0.6910216153976005,0.4741295044325822,0.7033470585952732,0.49126707775999734],"dir":"rtl"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.15612228050385374,0.4741295044325822,0.586666196323972,0.49126707775999734],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.17507109317744754,0.49983800679890206,0.6292450000977504,0.5169755801263172],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.1561222805038537,0.5257178991809973,0.6055901091123179,0.5428554725084125],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.19872598416287995,0.5515977915630926,0.6529247909684307,0.5687353648905078],"dir":"ltr"},{"str":"یحجم","boundary":[0.6021290250628702,0.577477683945188,0.6623419275691573,0.594615257272603],"dir":"rtl"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.15612228050385374,0.577477683945188,0.586666196323972,0.594615257272603],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.24603576613374484,0.6033575763272833,0.5488183707472801,0.6204951496546983],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.1845330495716205,0.6290660786936031,0.6387069564919233,0.6462036520210181],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.19872598416288,0.6549459710756983,0.6529247909684308,0.6720835444031135],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.23657380973957182,0.6808258634577936,0.6907726165451225,0.6979634367852088],"dir":"ltr"},{"str":"فحه","boundary":[0.7094475304809902,0.7067057558398889,0.7414189831391957,0.723843329167304],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.19399500596579347,0.7067057558398889,0.6481938127713441,0.723843329167304],"dir":"ltr"},{"str":"نفلومتر","boundary":[0.7052145499888601,0.7324142582062088,0.7571831004895928,0.7495518315336238],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.25076674433083124,0.7324142582062088,0.7049655511363819,0.7495518315336238],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................","boundary":[0.1561222805038537,0.7582941505883041,0.44946782860846385,0.7754317239157191],"dir":"ltr"},{"str":"دانه","boundary":[0.612337978014478,0.7841740429703993,0.6423174398528576,0.8013116162978144],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.15612228050385368,0.7841740429703993,0.6103210873094044,0.8013116162978144],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................","boundary":[0.1561222805038537,0.8100539353524946,0.45419880680555036,0.8271915086799098],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.1561222805038536,0.8359338277345899,0.5913971745210583,0.853071401062005],"dir":"ltr"},{"str":"کل","boundary":[0.6673667244121682,0.8616423301009097,0.6902248190696703,0.8787799034283248],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.2129189187541393,0.8616423301009097,0.66711772555969,0.8787799034283248],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.17507109317744743,0.887522222483005,0.6292450000977503,0.9046597958104201],"dir":"ltr"},{"str":"هشت","boundary":[0.47984811862711235,0.9339218023569443,0.5203261432166818,0.949688312688161],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.15612,0.12244,0.79403,0.94969],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/c8eb1d81daff1047/pages/212377422030f0110e1bd01678aebb2f.jpg","blurred":"/storage/books/c8eb1d81daff1047/pages/f96e4699ed23321d4472baf309ef6c48.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.13147,0.12244,0.14935,0.05031]},"elements":[{"words":[{"str":"آنالیز","boundary":[0.7211504765474676,0.12243719206132693,0.7571059108453249,0.139574765388742],"dir":"rtl"},{"str":"رنگسنجی","boundary":[0.6325068850652156,0.12243719206132693,0.7149255052355117,0.139574765388742],"dir":"rtl"},{"str":"91","boundary":[0.13196939181346518,0.12243719206132693,0.1533832931265935,0.139574765388742],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.12243719206132693,0.6292450000977506,0.139574765388742],"dir":"ltr"},{"str":"اندازهگیري","boundary":[0.6755836865439503,0.14831708444342237,0.7572055103863162,0.16545465777083745],"dir":"rtl"},{"str":"آزمایشگاهی","boundary":[0.5779761363724817,0.14831708444342237,0.6690848164942684,0.16545465777083745],"dir":"rtl"},{"str":"رنگدانه","boundary":[0.515975422105401,0.14831708444342237,0.571703656079473,0.16545465777083745],"dir":"rtl"},{"str":"92","boundary":[0.13196939181346518,0.14831708444342237,0.1533832931265935,0.16545465777083745],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.14831708444342237,0.515701523367675,0.16545465777083745],"dir":"ltr"},{"str":"استخراج","boundary":[0.6925156085124705,0.17419697682551769,0.7573798095830511,0.19133455015293274],"dir":"rtl"},{"str":"رنگدانه","boundary":[0.6302658953929114,0.17419697682551769,0.6859941293669836,0.19133455015293274],"dir":"rtl"},{"str":"92","boundary":[0.13196939181346518,0.17419697682551769,0.1533832931265935,0.19133455015293274],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.17419697682551769,0.6292450000977506,0.19133455015293274],"dir":"ltr"},{"str":"اسپکتروفتومتري","boundary":[0.6364908667048673,0.1999054791918375,0.7573590679786395,0.21704305251925257],"dir":"rtl"},{"str":"93","boundary":[0.13196939181346518,0.1999054791918375,0.1533832931265935,0.21704305251925257],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.1999054791918375,0.6339759782948372,0.21704305251925257],"dir":"ltr"},{"str":"جبران","boundary":[0.7124355167107292,0.22578537157393264,0.7574047094682986,0.2429229449013477],"dir":"rtl"},{"str":"کاهش","boundary":[0.658402765722952,0.22578537157393264,0.7060860459725343,0.2429229449013477],"dir":"rtl"},{"str":"فراوردهها","boundary":[0.5812131214546987,0.22578537157393264,0.6522773939519876,0.2429229449013477],"dir":"rtl"},{"str":"93","boundary":[0.13196939181346518,0.22578537157393264,0.1533832931265935,0.2429229449013477],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.22578537157393264,0.5772042399297993,0.2429229449013477],"dir":"ltr"},{"str":"آنالیز","boundary":[0.7211504765474676,0.2516652639560279,0.7571059108453249,0.268802837283443],"dir":"rtl"},{"str":"اسپکتروفتومتري","boundary":[0.5941610617835671,0.2516652639560279,0.7150292630573394,0.268802837283443],"dir":"rtl"},{"str":"کلروفیلهاي","boundary":[0.4950595184972292,0.2516652639560279,0.587663386928377,0.268802837283443],"dir":"rtl"},{"str":"b","boundary":[0.45693746423183573,0.24921174156656248,0.4672707402207963,0.26343568462579464],"dir":"ltr"},{"str":"،a","boundary":[0.473620717298853,0.24921174156656248,0.4882679570303641,0.268802837283443],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.44075286877172587,0.2516652639560279,0.45078752252659876,0.268802837283443],"dir":"rtl"},{"str":"94","boundary":[0.13196939181346518,0.2516652639560279,0.1533832931265935,0.268802837283443],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.2516652639560279,0.42108195942594534,0.268802837283443],"dir":"ltr"},{"str":"c","boundary":[0.42531763970561637,0.24921174156656248,0.43449358878381333,0.26343568462579464],"dir":"ltr"},{"str":"کروماتوگرافی","boundary":[0.6546677829357785,0.27754515633812327,0.7575082431911592,0.2946827296655384],"dir":"rtl"},{"str":"مایع","boundary":[0.6168199573590866,0.27754515633812327,0.6477954146073791,0.2946827296655384],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.600386033095523,0.27754515633812327,0.6107443853586176,0.2946827296655384],"dir":"rtl"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.5363933280086163,0.27754515633812327,0.5940863621278237,0.2946827296655384],"dir":"rtl"},{"str":"زیاد","boundary":[0.5005374932517503,0.27754515633812327,0.5298944579589343,0.2946827296655384],"dir":"rtl"},{"str":"94","boundary":[0.13196939181346518,0.27754515633812327,0.1533832931265935,0.2946827296655384],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.27754515633812327,0.4258129376230318,0.2946827296655384],"dir":"ltr"},{"str":"(HPLC)","boundary":[0.42754962731923185,0.27508769197829497,0.4942836596463052,0.28931163503752716],"dir":"ltr"},{"str":"کاروتنوئیدهاي","boundary":[0.6479448139188662,0.3032536587044431,0.7574557542330569,0.3203912320318582],"dir":"rtl"},{"str":"طبقهبنديشده","boundary":[0.5381363199759639,0.3032536587044431,0.6411222453609625,0.3203912320318582],"dir":"rtl"},{"str":"94","boundary":[0.13196939181346518,0.3032536587044431,0.1533832931265935,0.3203912320318582],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.3032536587044431,0.534625436156021,0.3203912320318582],"dir":"ltr"},{"str":"کمیسازي","boundary":[0.6795676681836021,0.3291335510865383,0.7574047094682987,0.3462711244139534],"dir":"rtl"},{"str":"95","boundary":[0.13196939181346518,0.3291335510865383,0.1533832931265935,0.3462711244139534],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.3291335510865383,0.6765796819538634,0.3462711244139534],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8182600290139797,0.3550134434686336,0.8289669796705438,0.37215101679604873],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8287428807033135,0.3550134434686336,0.8397735298680993,0.37215101679604873],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.839947829064834,0.3550134434686336,0.8506547797213981,0.37215101679604873],"dir":"ltr"},{"str":"فلوسیتومتري","boundary":[0.7161704994979029,0.3550134434686336,0.8121862000054779,0.37215101679604873],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7116890430508849,0.3550134434686336,0.716195922280741,0.37215101679604873],"dir":"ltr"},{"str":"آنالیز","boundary":[0.6686117186745598,0.3550134434686336,0.704567152972417,0.37215101679604873],"dir":"rtl"},{"str":"خودکار","boundary":[0.6058640078500442,0.3550134434686336,0.6625877392363243,0.37215101679604873],"dir":"rtl"},{"str":"جمعیتهاي","boundary":[0.5082564576785756,0.3550134434686336,0.5991659387183796,0.37215101679604873],"dir":"rtl"},{"str":"فیتوپلانکتونی","boundary":[0.400913052375208,0.3550134434686336,0.501857187169885,0.37215101679604873],"dir":"rtl"},{"str":"96","boundary":[0.13196939181346518,0.3550134434686336,0.1533832931265935,0.37215101679604873],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.3550134434686336,0.39742706844051284,0.37215101679604873],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8182600290139797,0.3808933358507289,0.8289669796705438,0.39803090917814404],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8287428807033135,0.3808933358507289,0.8397735298680993,0.39803090917814404],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.839947829064834,0.3808933358507289,0.8506547797213981,0.39803090917814404],"dir":"ltr"},{"str":"تنوع","boundary":[0.7791672091748966,0.3808933358507289,0.8120367259943354,0.39803090917814404],"dir":"rtl"},{"str":"زیستی","boundary":[0.7236404650722499,0.3808933358507289,0.7726683391252147,0.39803090917814404],"dir":"rtl"},{"str":"جمعیتهاي","boundary":[0.6262819137532596,0.3808933358507289,0.7171913947930637,0.39803090917814404],"dir":"rtl"},{"str":"چندگونهاي","boundary":[0.5346503360412688,0.3808933358507289,0.6199608537841322,0.39803090917814404],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5301688546943655,0.3808933358507289,0.5346757339242215,0.39803090917814404],"dir":"ltr"},{"str":"شمارشهاي","boundary":[0.4312909123775529,0.3808933358507289,0.5238686857289611,0.39803090917814404],"dir":"rtl"},{"str":"میکروسکوپی","boundary":[0.32447040466438953,0.3808933358507289,0.42484184209836656,0.39803090917814404],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.30778748154834773,0.3808933358507289,0.3178221353032207,0.39803090917814404],"dir":"rtl"},{"str":"98","boundary":[0.13196939181346518,0.3808933358507289,0.1533832931265935,0.39803090917814404],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.15612228050385404,0.3808933358507289,0.26493477903684326,0.39803090917814404],"dir":"ltr"},{"str":"...","boundary":[0.2873695756451323,0.3808933358507289,0.3015625102363918,0.39803090917814404],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7609902929439855,0.4067732282328242,0.7716972436005496,0.4239108015602393],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7714482447480713,0.4067732282328242,0.7824788939128571,0.4239108015602393],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7826531931095918,0.4067732282328242,0.7933601437661559,0.4239108015602393],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7931111449136778,0.4067732282328242,0.8041417940784638,0.4239108015602393],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8043160932751985,0.4067732282328242,0.8150230439317625,0.4239108015602393],"dir":"ltr"},{"str":"نگهداري","boundary":[0.6877846303153838,0.4067732282328242,0.7545929397264587,0.4239108015602393],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6715997049042987,0.4067732282328242,0.6816343586591715,0.4239108015602393],"dir":"rtl"},{"str":"آمادهسازي","boundary":[0.58669109620922,0.4067732282328242,0.6653017022289108,0.4239108015602393],"dir":"rtl"},{"str":"نمونه","boundary":[0.5403773096482681,0.4067732282328242,0.5802669258152816,0.4239108015602393],"dir":"rtl"},{"str":"99","boundary":[0.13196939181346518,0.4067732282328242,0.1533832931265935,0.4239108015602393],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.4067732282328242,0.5393564143531074,0.4239108015602393],"dir":"ltr"},{"str":"فیتوپلانکتونهاي","boundary":[0.6320088873602591,0.432481730599144,0.7573300098125553,0.44961930392655913],"dir":"rtl"},{"str":"زنده","boundary":[0.592916067521176,0.432481730599144,0.6254353176548336,0.44961930392655913],"dir":"rtl"},{"str":"99","boundary":[0.13196939181346518,0.432481730599144,0.1533832931265935,0.44961930392655913],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.432481730599144,0.5913971745210588,0.44961930392655913],"dir":"ltr"},{"str":"تثبیت","boundary":[0.7151745040879899,0.4583616229812393,0.7573051099273075,0.4754991963086544],"dir":"rtl"},{"str":"شیمیایی","boundary":[0.6481938127713444,0.4583616229812393,0.7087752335792992,0.4754991963086544],"dir":"rtl"},{"str":"99","boundary":[0.13196939181346518,0.4583616229812393,0.1533832931265935,0.4754991963086544],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................","boundary":[0.15612228050385404,0.4583616229812393,0.6434379346890101,0.4754991963086544],"dir":"ltr"},{"str":"تغلیظ","boundary":[0.7144275075305552,0.4842415153633346,0.7569316116485901,0.5013790886907498],"dir":"rtl"},{"str":"نمونه","boundary":[0.6683627198220815,0.4842415153633346,0.7082523359890949,0.5013790886907498],"dir":"rtl"},{"str":"100","boundary":[0.1314713941085087,0.4842415153633346,0.16496340805914309,0.5013790886907498],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.4842415153633346,0.6671177255596904,0.5013790886907498],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7609902929439855,0.5101214077454299,0.7716972436005496,0.527258981072845],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7714482447480713,0.5101214077454299,0.7824788939128571,0.527258981072845],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7826531931095918,0.5101214077454299,0.7933601437661559,0.527258981072845],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7931111449136778,0.5101214077454299,0.8041417940784638,0.527258981072845],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8043160932751985,0.5101214077454299,0.8150230439317625,0.527258981072845],"dir":"ltr"},{"str":"تمیز","boundary":[0.7228934685148153,0.5101214077454299,0.7544914228943034,0.527258981072845],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.6775756773637762,0.5101214077454299,0.7167431968586029,0.527258981072845],"dir":"rtl"},{"str":"شیمیایی","boundary":[0.6108439848996089,0.5101214077454299,0.6714254057075638,0.527258981072845],"dir":"rtl"},{"str":"دیاتومهها","boundary":[0.5351483337462252,0.5101214077454299,0.6040961159974488,0.527258981072845],"dir":"rtl"},{"str":"101","boundary":[0.1322183906659434,0.5101214077454299,0.16508790748538218,0.527258981072845],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.5101214077454299,0.534625436156021,0.527258981072845],"dir":"ltr"},{"str":"تیمار","boundary":[0.7201544811375545,0.5358299101117497,0.7569565115338379,0.5529674834391648],"dir":"rtl"},{"str":"پراکسید","boundary":[0.6549167817882569,0.5358299101117497,0.7139311781179103,0.5529674834391648],"dir":"rtl"},{"str":"هیدروژن","boundary":[0.5807151237497424,0.5358299101117497,0.6484179117385749,0.5529674834391648],"dir":"rtl"},{"str":"گرم","boundary":[0.545606285550311,0.5358299101117497,0.5746402489460603,0.5529674834391648],"dir":"rtl"},{"str":"101","boundary":[0.1322183906659434,0.5358299101117497,0.16508790748538218,0.5529674834391648],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.5358299101117497,0.544087392550194,0.5529674834391648],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7609902929439855,0.561709802493845,0.7716972436005496,0.5788473758212601],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7714482447480713,0.561709802493845,0.7824788939128571,0.5788473758212601],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7826531931095918,0.561709802493845,0.7933601437661559,0.5788473758212601],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7931111449136778,0.561709802493845,0.8041417940784638,0.5788473758212601],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8043160932751985,0.561709802493845,0.8150230439317625,0.5788473758212601],"dir":"ltr"},{"str":"شمارشهاي","boundary":[0.6628847450675603,0.561709802493845,0.7554625184189685,0.5788473758212601],"dir":"rtl"},{"str":"گونهها","boundary":[0.6061130067025224,0.561709802493845,0.6566099739851088,0.5788473758212601],"dir":"rtl"},{"str":"103","boundary":[0.1322183906659434,0.561709802493845,0.16508790748538218,0.5788473758212601],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.561709802493845,0.6055901091123183,0.5788473758212601],"dir":"ltr"},{"str":"ظرف","boundary":[0.7164194983503811,0.5875896948759403,0.7569316116485901,0.6047272682033554],"dir":"rtl"},{"str":"تهنشینی","boundary":[0.650932800148605,0.5875896948759403,0.7101447272679297,0.6047272682033554],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.6320088873602591,0.5825433970481764,0.6444588299841709,0.5996809703755914],"dir":"ltr"},{"str":"استفاده","boundary":[0.5744901524377864,0.5875896948759403,0.6260843829635887,0.6047272682033554],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5548192430920058,0.5875896948759403,0.5680161822733523,0.6047272682033554],"dir":"rtl"},{"str":"میکروسکوپ","boundary":[0.4489698309035076,0.5875896948759403,0.5486191716652977,0.6047272682033554],"dir":"rtl"},{"str":"معکوس","boundary":[0.38099314417694913,0.5875896948759403,0.44242367597174004,0.6047272682033554],"dir":"rtl"},{"str":"104","boundary":[0.1322183906659434,0.5875896948759403,0.16508790748538218,0.6047272682033554],"dir":"ltr"},{"str":".............................................","boundary":[0.16560913678327488,0.5875896948759403,0.37850315565216686,0.6047272682033554],"dir":"ltr"},{"str":"ظروف","boundary":[0.7064595442512516,0.6134695872580356,0.7570063113043336,0.6306071605854507],"dir":"rtl"},{"str":"شمارش","boundary":[0.6397278517870844,0.6134695872580356,0.7004337720212783,0.6306071605854507],"dir":"rtl"},{"str":"حجمی","boundary":[0.5797191283398294,0.6134695872580356,0.6333285812783936,0.6306071605854507],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5752371489952212,0.6134695872580356,0.5797440282250773,0.6306071605854507],"dir":"ltr"},{"str":"اسلاید","boundary":[0.5197104048925745,0.6134695872580356,0.5690121776832652,0.6306071605854507],"dir":"rtl"},{"str":"سدویک","boundary":[0.4519578171332464,0.6134695872580356,0.5134854335806186,0.6306071605854507],"dir":"rtl"},{"str":"رافتر","boundary":[0.4108730064743375,0.6134695872580356,0.44573448921371694,0.6306071605854507],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.39443908221077384,0.6134695872580356,0.4044737359656468,0.6306071605854507],"dir":"rtl"},{"str":"104","boundary":[0.1322183906659434,0.6134695872580356,0.16508790748538218,0.6306071605854507],"dir":"ltr"},{"str":"........................................","boundary":[0.16560913678327488,0.6134695872580356,0.35484826466673447,0.6306071605854507],"dir":"ltr"},{"str":"...","boundary":[0.37402117630755854,0.6134695872580356,0.388214110898818,0.6306071605854507],"dir":"ltr"},{"str":"جلبکهاي","boundary":[0.678322673921211,0.6393494796401308,0.7571084506336202,0.656487052967546],"dir":"rtl"},{"str":"رشتهاي","boundary":[0.6153259642442173,0.6393494796401308,0.6719483032977681,0.656487052967546],"dir":"rtl"},{"str":"107","boundary":[0.1322183906659434,0.6393494796401308,0.16508790748538218,0.656487052967546],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.6393494796401308,0.6150520655064912,0.656487052967546],"dir":"ltr"},{"str":"جلبکهاي","boundary":[0.678322673921211,0.6650579820064506,0.7571084506336202,0.6821955553338658],"dir":"rtl"},{"str":"گلبولی","boundary":[0.6208039389987383,0.6650579820064506,0.6719751951738359,0.6821955553338658],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.5715021662080477,0.6650579820064506,0.6141556696375695,0.6821955553338658],"dir":"rtl"},{"str":"108","boundary":[0.1322183906659434,0.6650579820064506,0.16508790748538218,0.6821955553338658],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.6650579820064506,0.5677422835356264,0.6821955553338658],"dir":"ltr"},{"str":"ظرف","boundary":[0.7164194983503811,0.6909378743885459,0.7569316116485901,0.7080754477159611],"dir":"rtl"},{"str":"شمارش","boundary":[0.6496878058862138,0.6909378743885459,0.7103937261204076,0.7080754477159611],"dir":"rtl"},{"str":"نانوپلانکتون","boundary":[0.5520802557147452,0.6909378743885459,0.6432387356070275,0.7080754477159611],"dir":"rtl"},{"str":"لوند","boundary":[0.5147304278430098,0.6909378743885459,0.5458562056985435,0.7080754477159611],"dir":"rtl"},{"str":"109","boundary":[0.1322183906659434,0.6909378743885459,0.16508790748538218,0.7080754477159611],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.6909378743885459,0.5109705451705886,0.7080754477159611],"dir":"ltr"},{"str":"شمارش","boundary":[0.6964995901521221,0.7168177667706412,0.7572055103863161,0.7339553400980564],"dir":"rtl"},{"str":"جلبک","boundary":[0.6432138357217796,0.7168177667706412,0.6901277593169747,0.7339553400980564],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6265309126057378,0.7168177667706412,0.6368892648688323,0.7339553400980564],"dir":"rtl"},{"str":"فیلترهاي","boundary":[0.5548192430920058,0.7168177667706412,0.6201316420970471,0.7339553400980564],"dir":"rtl"},{"str":"غشایی","boundary":[0.4982965035794462,0.7168177667706412,0.5484463913615631,0.7339553400980564],"dir":"rtl"},{"str":"110","boundary":[0.1322183906659434,0.7168177667706412,0.16496173976683146,0.7339553400980564],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.7168177667706412,0.496777610579329,0.7339553400980564],"dir":"ltr"},{"str":"آمادهسازي","boundary":[0.678322673921211,0.7426976591527366,0.7569332799409018,0.7598352324801517],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6377358609672583,0.7426976591527366,0.6719732031830159,0.7598352324801517],"dir":"rtl"},{"str":"شمارش","boundary":[0.570755169650613,0.7426976591527366,0.6314610898848069,0.7598352324801517],"dir":"rtl"},{"str":"111","boundary":[0.13296538722337808,0.7426976591527366,0.16508623919307058,0.7598352324801517],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.7426976591527366,0.5677422835356264,0.7598352324801517],"dir":"ltr"},{"str":"شمارشهاي","boundary":[0.664627737034908,0.7684061615190564,0.7572055103863161,0.7855437348464716],"dir":"rtl"},{"str":"جلبکی","boundary":[0.6058640078500442,0.7684061615190564,0.6583778658377042,0.7855437348464716],"dir":"rtl"},{"str":"111","boundary":[0.13296538722337808,0.7684061615190564,0.16508623919307058,0.7855437348464716],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.7684061615190564,0.6055901091123183,0.7855437348464716],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7350944122862488,0.7942860539011515,0.7461250614510347,0.8114236272285666],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7462993606477695,0.7942860539011515,0.7570063113043336,0.8114236272285666],"dir":"ltr"},{"str":"تخمین","boundary":[0.6780736750687327,0.7942860539011515,0.7290437401710277,0.8114236272285666],"dir":"rtl"},{"str":"بیشترین","boundary":[0.6123379780144783,0.7942860539011515,0.6719234034125202,0.8114236272285666],"dir":"rtl"},{"str":"تعداد","boundary":[0.5665221891584828,0.7942860539011515,0.6057165009298361,0.8114236272285666],"dir":"rtl"},{"str":"احتمالی","boundary":[0.5017824875141416,0.7942860539011515,0.5603251057180045,0.8114236272285666],"dir":"rtl"},{"str":"112","boundary":[0.13296538722337808,0.7942860539011515,0.16508623919307058,0.8114236272285666],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................(","boundary":[0.16560913678327488,0.7942860539011515,0.4430685580997734,0.8114236272285666],"dir":"ltr"},{"str":"MPN","boundary":[0.4429875416467389,0.7918243047909288,0.4880394262985922,0.8060482478501609],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.48806265074259064,0.7942860539011515,0.49558241608743336,0.8114236272285666],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7350944122862488,0.820165946283247,0.7461250614510347,0.8373035196106621],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7462993606477695,0.820165946283247,0.7570063113043336,0.8373035196106621],"dir":"ltr"},{"str":"شمارشهاي","boundary":[0.6367398655573455,0.820165946283247,0.7293176389087537,0.8373035196106621],"dir":"rtl"},{"str":"تک","boundary":[0.6031250204727837,0.820165946283247,0.6302658953929114,0.8373035196106621],"dir":"rtl"},{"str":"میدانی","boundary":[0.5488432706325281,0.820165946283247,0.5969249490460755,0.8373035196106621],"dir":"rtl"},{"str":"113","boundary":[0.13296538722337808,0.820165946283247,0.16508623919307058,0.8373035196106621],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.820165946283247,0.544087392550194,0.8373035196106621],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7609902929439855,0.8460458386653422,0.7716972436005496,0.8631834119927574],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7714482447480713,0.8460458386653422,0.7824788939128571,0.8631834119927574],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7826531931095918,0.8460458386653422,0.7933601437661559,0.8631834119927574],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7931111449136778,0.8460458386653422,0.8041417940784638,0.8631834119927574],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8043160932751985,0.8460458386653422,0.8150230439317625,0.8631834119927574],"dir":"ltr"},{"str":"تبدیل","boundary":[0.7119375190057727,0.8460458386653422,0.7545172440753054,0.8631834119927574],"dir":"rtl"},{"str":"شمارش","boundary":[0.6452058265416055,0.8460458386653422,0.7059117467757995,0.8631834119927574],"dir":"rtl"},{"str":"گونهها","boundary":[0.5884340881765677,0.8460458386653422,0.638931055459154,0.8631834119927574],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5685141799783089,0.8460458386653422,0.5822838165203553,0.8631834119927574],"dir":"rtl"},{"str":"حجمهاي","boundary":[0.4900546415624166,0.8460458386653422,0.5621418511454562,0.8631834119927574],"dir":"rtl"},{"str":"زیستی","boundary":[0.4347768963122481,0.8460458386653422,0.48380477036521286,0.8631834119927574],"dir":"rtl"},{"str":"114","boundary":[0.13296538722337808,0.8460458386653422,0.16508623919307058,0.8631834119927574],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.8460458386653422,0.4305439158201183,0.8631834119927574],"dir":"ltr"},{"str":"شمارش","boundary":[0.6964995901521221,0.8719257310474375,0.7572055103863161,0.8890633043748527],"dir":"rtl"},{"str":"گونه","boundary":[0.6556637783456915,0.8719257310474375,0.6902248190696706,0.8890633043748527],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.639229854082128,0.8719257310474375,0.6492645078370008,0.8890633043748527],"dir":"rtl"},{"str":"حجم","boundary":[0.592916067521176,0.8719257310474375,0.6331065241017536,0.8890633043748527],"dir":"rtl"},{"str":"زیستی","boundary":[0.5376383222710075,0.8719257310474375,0.5866661963239723,0.8890633043748527],"dir":"rtl"},{"str":"درون","boundary":[0.491548634677286,0.8719257310474375,0.531363551188556,0.8890633043748527],"dir":"rtl"},{"str":"جمعیتهاي","boundary":[0.39443908221077384,0.8719257310474375,0.485348563250578,0.8890633043748527],"dir":"rtl"},{"str":"فیتوپلانکتونی","boundary":[0.2871205767926542,0.8719257310474375,0.38803981170208324,0.8890633043748527],"dir":"rtl"},{"str":"114","boundary":[0.13296538722337808,0.8719257310474375,0.16508623919307058,0.8890633043748527],"dir":"ltr"},{"str":".........................","boundary":[0.16560913678327488,0.8719257310474375,0.2838835917104371,0.8890633043748527],"dir":"ltr"},{"str":"محاسبه","boundary":[0.7019775649066434,0.8976342334137574,0.7569839512073812,0.9147718067411725],"dir":"rtl"},{"str":"حجمهاي","boundary":[0.6235429263759991,0.8976342334137574,0.6956052360737908,0.9147718067411725],"dir":"rtl"},{"str":"زیستی","boundary":[0.5682651811258306,0.8976342334137574,0.6172930551787953,0.9147718067411725],"dir":"rtl"},{"str":"115","boundary":[0.13296538722337808,0.8976342334137574,0.16508623919307058,0.9147718067411725],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.8976342334137574,0.5677422835356264,0.9147718067411725],"dir":"ltr"},{"str":"نه","boundary":[0.4937989937121948,0.9339218594869496,0.5065815061677248,0.949688312688161],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13147,0.12244,0.85065,0.94969],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/c8eb1d81daff1047/pages/6ec957fd7a6d42fd906e47ab923eab80.jpg","blurred":"/storage/books/c8eb1d81daff1047/pages/10587274d6fe2202efa557f18adb103b.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.13222,0.12244,0.14935,0.05031]},"elements":[{"words":[{"str":"حجم","boundary":[0.7169174960553375,0.12243719206132693,0.7571079526359152,0.139574765388742],"dir":"rtl"},{"str":"زیستی","boundary":[0.6616397508051691,0.12243719206132693,0.710667624858134,0.139574765388742],"dir":"rtl"},{"str":"کل","boundary":[0.6327558839176937,0.12243719206132693,0.6556139785751958,0.139574765388742],"dir":"rtl"},{"str":"فیتوپلانکتون","boundary":[0.5329073440739212,0.12243719206132693,0.626356613409003,0.139574765388742],"dir":"rtl"},{"str":"120","boundary":[0.1322183906659434,0.12243719206132693,0.16496173976683146,0.139574765388742],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.12243719206132693,0.5298944579589345,0.139574765388742],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7609902929439855,0.14831708444342237,0.7716972436005496,0.16545465777083745],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7714482447480713,0.14831708444342237,0.7824788939128571,0.16545465777083745],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7826531931095918,0.14831708444342237,0.7933601437661559,0.16545465777083745],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7931111449136778,0.14831708444342237,0.8041417940784638,0.16545465777083745],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8043160932751985,0.14831708444342237,0.8150230439317625,0.16545465777083745],"dir":"ltr"},{"str":"شاخصهاي","boundary":[0.6636317416249949,0.14831708444342237,0.7547155218615338,0.16545465777083745],"dir":"rtl"},{"str":"تنوع","boundary":[0.6242899229334337,0.14831708444342237,0.6571594397528725,0.16545465777083745],"dir":"rtl"},{"str":"زیستی","boundary":[0.5687631788307871,0.14831708444342237,0.6177910528837518,0.16545465777083745],"dir":"rtl"},{"str":"121","boundary":[0.13296538722337808,0.14831708444342237,0.16508623919307058,0.16545465777083745],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.14831708444342237,0.5677422835356264,0.16545465777083745],"dir":"ltr"},{"str":"غناي","boundary":[0.7199054822850764,0.17419697682551769,0.757230410271564,0.19133455015293274],"dir":"rtl"},{"str":"گونهاي","boundary":[0.6591497622803868,0.17419697682551769,0.7136307112026247,0.19133455015293274],"dir":"rtl"},{"str":"121","boundary":[0.13296538722337808,0.17419697682551769,0.16508623919307058,0.19133455015293274],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.17419697682551769,0.6576557691655175,0.19133455015293274],"dir":"ltr"},{"str":"یکنواختی","boundary":[0.6852946417906015,0.1999054791918375,0.7570561110748293,0.21704305251925257],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.6790701684763506,0.1999054791918375,0.6854196392145457,0.21704305251925257],"dir":"ltr"},{"str":"غالبیت","boundary":[0.6215509355561731,0.1999054791918375,0.6724961007732202,0.21704305251925257],"dir":"rtl"},{"str":"گونهاي","boundary":[0.5605462166990052,0.1999054791918375,0.6150271656212434,0.21704305251925257],"dir":"rtl"},{"str":"122","boundary":[0.13296538722337808,0.1999054791918375,0.16508623919307058,0.21704305251925257],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.1999054791918375,0.5582803271414534,0.21704305251925257],"dir":"ltr"},{"str":"شاخص","boundary":[0.6979935832669916,0.22578537157393264,0.7572055103863161,0.2429229449013477],"dir":"rtl"},{"str":"ترکیبی","boundary":[0.6417198426069102,0.22578537157393264,0.6914712077256356,0.2429229449013477],"dir":"rtl"},{"str":"تنوع","boundary":[0.6023780239153489,0.22578537157393264,0.6352475407347876,0.2429229449013477],"dir":"rtl"},{"str":"زیستی","boundary":[0.5468512798127022,0.22578537157393264,0.5958791538656669,0.2429229449013477],"dir":"rtl"},{"str":"122","boundary":[0.13296538722337808,0.22578537157393264,0.16508623919307058,0.2429229449013477],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.22578537157393264,0.544087392550194,0.2429229449013477],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8182600290139797,0.2516652639560279,0.8289669796705438,0.268802837283443],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8287428807033135,0.2516652639560279,0.8397735298680993,0.268802837283443],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.839947829064834,0.2516652639560279,0.8506547797213981,0.268802837283443],"dir":"ltr"},{"str":"تنوع","boundary":[0.7791672091748966,0.2516652639560279,0.8120367259943354,0.268802837283443],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7547653216320295,0.2516652639560279,0.7726434392399668,0.268802837283443],"dir":"rtl"},{"str":"جمعیتهاي","boundary":[0.6576557691655174,0.2516652639560279,0.7485652502053213,0.268802837283443],"dir":"rtl"},{"str":"تکگونهاي","boundary":[0.5697591742407,0.2516652639560279,0.6511817990010833,0.268802837283443],"dir":"rtl"},{"str":"123","boundary":[0.13296538722337808,0.2516652639560279,0.16508623919307058,0.268802837283443],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.2516652639560279,0.5677422835356264,0.268802837283443],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7609902929439855,0.27754515633812327,0.7716972436005496,0.2946827296655384],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7714482447480713,0.27754515633812327,0.7824788939128571,0.2946827296655384],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7826531931095918,0.27754515633812327,0.7933601437661559,0.2946827296655384],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7931111449136778,0.27754515633812327,0.8041417940784638,0.2946827296655384],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8043160932751985,0.27754515633812327,0.8150230439317625,0.2946827296655384],"dir":"ltr"},{"str":"آنالیز","boundary":[0.718411489170207,0.27754515633812327,0.7543669234680642,0.2946827296655384],"dir":"rtl"},{"str":"مولکولی","boundary":[0.6484428116238227,0.27754515633812327,0.7123110172844902,0.2946827296655384],"dir":"rtl"},{"str":"123","boundary":[0.13296538722337808,0.27754515633812327,0.16508623919307058,0.2946827296655384],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.27754515633812327,0.6481938127713445,0.2946827296655384],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7609902929439855,0.3032536587044431,0.7716972436005496,0.3203912320318582],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7714482447480713,0.3032536587044431,0.7824788939128571,0.3203912320318582],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7826531931095918,0.3032536587044431,0.7933601437661559,0.3203912320318582],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7931111449136778,0.3032536587044431,0.8041417940784638,0.3203912320318582],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8043160932751985,0.3032536587044431,0.8150230439317625,0.3203912320318582],"dir":"ltr"},{"str":"تکنیکهاي","boundary":[0.6723467014617333,0.3032536587044431,0.7545163227795514,0.3203912320318582],"dir":"rtl"},{"str":"تجزیهاي","boundary":[0.6013820285054361,0.3032536587044431,0.6660470304940339,0.3203912320318582],"dir":"rtl"},{"str":"میکروسکوپی","boundary":[0.49481051964475087,0.3032536587044431,0.5951819570787279,0.3203912320318582],"dir":"rtl"},{"str":"124","boundary":[0.13296538722337808,0.3032536587044431,0.16508623919307058,0.3203912320318582],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.3032536587044431,0.49204663238224255,0.3203912320318582],"dir":"ltr"},{"str":"تشخیص","boundary":[0.6905236176926446,0.3291335510865383,0.7569814114190857,0.3462711244139534],"dir":"rtl"},{"str":"پیري","boundary":[0.647695815066388,0.3291335510865383,0.684248846610193,0.3462711244139534],"dir":"rtl"},{"str":"جلبک","boundary":[0.5946590594885237,0.3291335510865383,0.6415729830837187,0.3462711244139534],"dir":"rtl"},{"str":"124","boundary":[0.13296538722337808,0.3291335510865383,0.16508623919307058,0.3462711244139534],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.3291335510865383,0.5913971745210588,0.3462711244139534],"dir":"ltr"},{"str":"زندهمانی","boundary":[0.6917686119550357,0.3550134434686336,0.7569067117633423,0.37215101679604873],"dir":"rtl"},{"str":"سلولی","boundary":[0.637237863262302,0.3550134434686336,0.6857428397250624,0.37215101679604873],"dir":"rtl"},{"str":"124","boundary":[0.13296538722337808,0.3550134434686336,0.16508623919307058,0.37215101679604873],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.3550134434686336,0.6339759782948372,0.37215101679604873],"dir":"ltr"},{"str":"مرگ","boundary":[0.720652478842511,0.3808933358507289,0.7570561110748292,0.39803090917814404],"dir":"rtl"},{"str":"سلولی","boundary":[0.6661217301497774,0.3808933358507289,0.7146267066125378,0.39803090917814404],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهریزيشده","boundary":[0.5463532821077458,0.3808933358507289,0.6597971592968302,0.39803090917814404],"dir":"rtl"},{"str":"125","boundary":[0.13296538722337808,0.3808933358507289,0.16508623919307058,0.39803090917814404],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.3808933358507289,0.4825846759880696,0.39803090917814404],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4845766668078954,0.3808933358507289,0.4921213320379859,0.39803090917814404],"dir":"ltr"},{"str":"PCD","boundary":[0.49204993604232367,0.37843501454082173,0.5324594104571686,0.3926589576000539],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5324093463689646,0.3808933358507289,0.5399291117138073,0.39803090917814404],"dir":"ltr"},{"str":"سلولهاي","boundary":[0.6833026509707757,0.4067732282328242,0.7570832519497493,0.4239108015602393],"dir":"rtl"},{"str":"مرده","boundary":[0.6439608322792143,0.4067732282328242,0.6769531802325807,0.4239108015602393],"dir":"rtl"},{"str":"126","boundary":[0.13296538722337808,0.4067732282328242,0.16508623919307058,0.4239108015602393],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.4067732282328242,0.6434379346890101,0.4239108015602393],"dir":"ltr"},{"str":"تکنیکهاي","boundary":[0.6748366899865157,0.432481730599144,0.7570063113043336,0.44961930392655913],"dir":"rtl"},{"str":"ریزسنجشی","boundary":[0.58245811571709,0.432481730599144,0.6683378199368337,0.44961930392655913],"dir":"rtl"},{"str":"اختصاصی","boundary":[0.499043500136881,0.432481730599144,0.5760134278177074,0.44961930392655913],"dir":"rtl"},{"str":"127","boundary":[0.13296538722337808,0.432481730599144,0.16508623919307058,0.44961930392655913],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.432481730599144,0.496777610579329,0.44961930392655913],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.8312328692280958,0.4583616229812393,0.8506547797213982,0.4754991963086544],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.8237380037685009,0.4583616229812393,0.8312826689985915,0.4754991963086544],"dir":"ltr"},{"str":"جلبکهاي","boundary":[0.7388293950734224,0.4583616229812393,0.8176151717858315,0.4754991963086544],"dir":"rtl"},{"str":"غیرپلانکتونی","boundary":[0.634000878180085,0.4583616229812393,0.7322060255975013,0.4754991963086544],"dir":"rtl"},{"str":"130","boundary":[0.1322183906659434,0.4583616229812393,0.16496173976683146,0.4754991963086544],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.4583616229812393,0.6292450000977506,0.4754991963086544],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8182600290139797,0.4842415153633346,0.8289669796705438,0.5013790886907498],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8287428807033135,0.4842415153633346,0.8397735298680993,0.5013790886907498],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.839947829064834,0.4842415153633346,0.8506547797213981,0.5013790886907498],"dir":"ltr"},{"str":"جلبکهاي","boundary":[0.7333514203189012,0.4842415153633346,0.8121371970313104,0.5013790886907498],"dir":"rtl"},{"str":"کفزي","boundary":[0.6711017071993421,0.4842415153633346,0.726752950728228,0.5013790886907498],"dir":"rtl"},{"str":"آبهاي","boundary":[0.6073580009649137,0.4842415153633346,0.6647771363463949,0.5013790886907498],"dir":"rtl"},{"str":"عمیق","boundary":[0.5610442144039617,0.4842415153633346,0.6012326291939489,0.5013790886907498],"dir":"rtl"},{"str":"132","boundary":[0.13296538722337808,0.4842415153633346,0.16508623919307058,0.5013790886907498],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.4842415153633346,0.5582803271414534,0.5013790886907498],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7609902929439855,0.5101214077454299,0.7716972436005496,0.527258981072845],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7714482447480713,0.5101214077454299,0.7824788939128571,0.527258981072845],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7826531931095918,0.5101214077454299,0.7933601437661559,0.527258981072845],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7931111449136778,0.5101214077454299,0.8041417940784638,0.527258981072845],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8043160932751985,0.5101214077454299,0.8150230439317625,0.527258981072845],"dir":"ltr"},{"str":"اتصال","boundary":[0.7094475304809905,0.5101214077454299,0.7544425693194472,0.527258981072845],"dir":"rtl"},{"str":"پلاژیک","boundary":[0.6462018219515185,0.5101214077454299,0.7031746517898179,0.527258981072845],"dir":"rtl"},{"str":"کفزي","boundary":[0.5705061707981347,0.5101214077454299,0.6261574143270204,0.527258981072845],"dir":"rtl"},{"str":"132","boundary":[0.13296538722337808,0.5101214077454299,0.16508623919307058,0.527258981072845],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.5101214077454299,0.5677422835356264,0.527258981072845],"dir":"ltr"},{"str":"نمونههاي","boundary":[0.6852946417906015,0.5358299101117497,0.7570561110748293,0.5529674834391648],"dir":"rtl"},{"str":"تودهاي","boundary":[0.6272779091631726,0.5358299101117497,0.6790218875988551,0.5529674834391648],"dir":"rtl"},{"str":"134","boundary":[0.13296538722337808,0.5358299101117497,0.16508623919307058,0.5529674834391648],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.5358299101117497,0.6245140219006643,0.5529674834391648],"dir":"ltr"},{"str":"تلههاي","boundary":[0.7039695557264692,0.561709802493845,0.7570312111895813,0.5788473758212601],"dir":"rtl"},{"str":"جمعآوري","boundary":[0.6200569424413037,0.561709802493845,0.6979188836112481,0.5788473758212601],"dir":"rtl"},{"str":"جلبک","boundary":[0.5667711880109612,0.561709802493845,0.6136851116061561,0.5788473758212601],"dir":"rtl"},{"str":"کفزي","boundary":[0.5047704737438803,0.561709802493845,0.560421717272766,0.5788473758212601],"dir":"rtl"},{"str":"134","boundary":[0.13296538722337808,0.561709802493845,0.16508623919307058,0.5788473758212601],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.561709802493845,0.5015085887764155,0.5788473758212601],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7609902929439855,0.5875896948759403,0.7716972436005496,0.6047272682033554],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7714482447480713,0.5875896948759403,0.7824788939128571,0.6047272682033554],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7826531931095918,0.5875896948759403,0.7933601437661559,0.6047272682033554],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7931111449136778,0.5875896948759403,0.8041417940784638,0.6047272682033554],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8043160932751985,0.5875896948759403,0.8150230439317625,0.6047272682033554],"dir":"ltr"},{"str":"جلبک","boundary":[0.7077045385136429,0.5875896948759403,0.7546184621088379,0.6047272682033554],"dir":"rtl"},{"str":"کفزي","boundary":[0.645703824246562,0.5875896948759403,0.7013550677754478,0.6047272682033554],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6295188988354766,0.5875896948759403,0.6395535525903496,0.6047272682033554],"dir":"rtl"},{"str":"ماندگاري","boundary":[0.5525782534197017,0.5875896948759403,0.6230975421285712,0.6047272682033554],"dir":"rtl"},{"str":"رسوب","boundary":[0.49456152079227267,0.5875896948759403,0.546331594307695,0.6047272682033554],"dir":"rtl"},{"str":"135","boundary":[0.13296538722337808,0.5875896948759403,0.16508623919307058,0.6047272682033554],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.5875896948759403,0.49204663238224255,0.6047272682033554],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7609902929439855,0.6134695872580356,0.7716972436005496,0.6306071605854507],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7714482447480713,0.6134695872580356,0.7824788939128571,0.6306071605854507],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7826531931095918,0.6134695872580356,0.7933601437661559,0.6306071605854507],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7931111449136778,0.6134695872580356,0.8041417940784638,0.6306071605854507],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8043160932751985,0.6134695872580356,0.8150230439317625,0.6306071605854507],"dir":"ltr"},{"str":"بیمهرگان","boundary":[0.6815596590034281,0.6134695872580356,0.7545910224352946,0.6306071605854507],"dir":"rtl"},{"str":"چراکننده","boundary":[0.6093499917847396,0.6134695872580356,0.6752380014370549,0.6306071605854507],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5894300835864807,0.6134695872580356,0.6026270227678272,0.6306071605854507],"dir":"rtl"},{"str":"جلبکهاي","boundary":[0.5045214748914021,0.6134695872580356,0.5833072516038114,0.6306071605854507],"dir":"rtl"},{"str":"کفزي","boundary":[0.44249586073907354,0.6134695872580356,0.4981471042679593,0.6306071605854507],"dir":"rtl"},{"str":"136","boundary":[0.13296538722337808,0.6134695872580356,0.16508623919307058,0.6306071605854507],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.6134695872580356,0.44000587221429127,0.6306071605854507],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.8182600290139797,0.6393494796401308,0.8289669796705438,0.656487052967546],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8287428807033135,0.6393494796401308,0.8397735298680993,0.656487052967546],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.839947829064834,0.6393494796401308,0.8506547797213981,0.656487052967546],"dir":"ltr"},{"str":"جوامع","boundary":[0.7644762768786807,0.6393494796401308,0.8121372468310809,0.656487052967546],"dir":"rtl"},{"str":"کمعمق","boundary":[0.7024755626115998,0.6393494796401308,0.7577782077470161,0.656487052967546],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.6703547106419074,0.6393494796401308,0.6959019929061744,0.656487052967546],"dir":"rtl"},{"str":"136","boundary":[0.13296538722337808,0.6393494796401308,0.16508623919307058,0.656487052967546],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.6393494796401308,0.6671177255596904,0.656487052967546],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7609902929439855,0.6650579820064506,0.7716972436005496,0.6821955553338658],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7714482447480713,0.6650579820064506,0.7824788939128571,0.6821955553338658],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7826531931095918,0.6650579820064506,0.7933601437661559,0.6821955553338658],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7931111449136778,0.6650579820064506,0.8041417940784638,0.6821955553338658],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8043160932751985,0.6650579820064506,0.8150230439317625,0.6821955553338658],"dir":"ltr"},{"str":"بستر","boundary":[0.7209014776949894,0.6650579820064506,0.754593263424967,0.6821955553338658],"dir":"rtl"},{"str":"136","boundary":[0.13296538722337808,0.6650579820064506,0.16508623919307058,0.6821955553338658],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.6650579820064506,0.7191584857276417,0.6821955553338658],"dir":"ltr"},{"str":"صخرهها","boundary":[0.6937606027748616,0.6909378743885459,0.7571308107305726,0.7080754477159611],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.677326678511298,0.6909378743885459,0.687361332266171,0.7080754477159611],"dir":"rtl"},{"str":"سنگها","boundary":[0.6158239619491737,0.6909378743885459,0.6713009062813247,0.7080754477159611],"dir":"rtl"},{"str":"137","boundary":[0.13296538722337808,0.6909378743885459,0.16508623919307058,0.7080754477159611],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.6909378743885459,0.6150520655064912,0.7080754477159611],"dir":"ltr"},{"str":"دستور","boundary":[0.7104435258909034,0.7168177667706412,0.7570580532658786,0.7339553400980564],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.6803146647410369,0.7168177667706412,0.7041438549232041,0.7339553400980564],"dir":"rtl"},{"str":"استاندارد","boundary":[0.6076069998173919,0.7168177667706412,0.6738703254400475,0.7339553400980564],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5672691857159177,0.7168177667706412,0.6015065279316753,0.7339553400980564],"dir":"rtl"},{"str":"جلبکهاي","boundary":[0.4823356771355912,0.7168177667706412,0.5611463537332484,0.7339553400980564],"dir":"rtl"},{"str":"اپیلیتیک","boundary":[0.409379013359468,0.7168177667706412,0.47558780823343105,0.7339553400980564],"dir":"rtl"},{"str":"139","boundary":[0.13296538722337808,0.7168177667706412,0.16508623919307058,0.7339553400980564],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.7168177667706412,0.40688902483468575,0.7339553400980564],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7609902929439855,0.7426976591527366,0.7716972436005496,0.7598352324801517],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7714482447480713,0.7426976591527366,0.7824788939128571,0.7598352324801517],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7826531931095918,0.7426976591527366,0.7933601437661559,0.7598352324801517],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7931111449136778,0.7426976591527366,0.8041417940784638,0.7598352324801517],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8043160932751985,0.7426976591527366,0.8150230439317625,0.7598352324801517],"dir":"ltr"},{"str":"اجتماعات","boundary":[0.6798166670360803,0.7426976591527366,0.7546451796857087,0.7598352324801517],"dir":"rtl"},{"str":"جلبکی","boundary":[0.6210529378512166,0.7426976591527366,0.6735667958388766,0.7598352324801517],"dir":"rtl"},{"str":"140","boundary":[0.1322183906659434,0.7426976591527366,0.16496173976683146,0.7598352324801517],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.7426976591527366,0.6197830437035777,0.7598352324801517],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8182600290139797,0.7684061615190564,0.8289669796705438,0.7855437348464716],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8287428807033135,0.7684061615190564,0.8397735298680993,0.7855437348464716],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.839947829064834,0.7684061615190564,0.8506547797213981,0.7855437348464716],"dir":"ltr"},{"str":"بیوفیلمهاي","boundary":[0.7296164375317276,0.7684061615190564,0.8121097573577671,0.7855437348464716],"dir":"rtl"},{"str":"جلبکی","boundary":[0.6706037094943855,0.7684061615190564,0.7231175674820456,0.7855437348464716],"dir":"rtl"},{"str":"143","boundary":[0.13296538722337808,0.7684061615190564,0.16508623919307058,0.7855437348464716],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.7684061615190564,0.6671177255596904,0.7855437348464716],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7609902929439855,0.7942860539011515,0.7716972436005496,0.8114236272285666],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7714482447480713,0.7942860539011515,0.7824788939128571,0.8114236272285666],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7826531931095918,0.7942860539011515,0.7933601437661559,0.8114236272285666],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7931111449136778,0.7942860539011515,0.8041417940784638,0.8114236272285666],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8043160932751985,0.7942860539011515,0.8150230439317625,0.8114236272285666],"dir":"ltr"},{"str":"بیوفیلم","boundary":[0.7039695557264692,0.7942860539011515,0.7545910224352946,0.8114236272285666],"dir":"rtl"},{"str":"موسیلاژدار","boundary":[0.6150769653917391,0.7942860539011515,0.6975222284392503,0.8114236272285666],"dir":"rtl"},{"str":"143","boundary":[0.13296538722337808,0.7942860539011515,0.16508623919307058,0.8114236272285666],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.7942860539011515,0.6103210873094048,0.8114236272285666],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7609902929439855,0.820165946283247,0.7716972436005496,0.8373035196106621],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7714482447480713,0.820165946283247,0.7824788939128571,0.8373035196106621],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7826531931095918,0.820165946283247,0.7933601437661559,0.8373035196106621],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7931111449136778,0.820165946283247,0.8041417940784638,0.8373035196106621],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8043160932751985,0.820165946283247,0.8150230439317625,0.8373035196106621],"dir":"ltr"},{"str":"زيتوده","boundary":[0.6974955855620352,0.820165946283247,0.7544914228943034,0.8373035196106621],"dir":"rtl"},{"str":"143","boundary":[0.13296538722337808,0.820165946283247,0.16508623919307058,0.8373035196106621],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.820165946283247,0.6955035947422094,0.8373035196106621],"dir":"ltr"},{"str":"زيتوده","boundary":[0.6999855740868174,0.8460458386653422,0.7569814114190858,0.8631834119927574],"dir":"rtl"},{"str":"جلبکی","boundary":[0.6412218449019537,0.8460458386653422,0.6937357028896136,0.8631834119927574],"dir":"rtl"},{"str":"145","boundary":[0.13296538722337808,0.8460458386653422,0.16508623919307058,0.8631834119927574],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.8460458386653422,0.6387069564919238,0.8631834119927574],"dir":"ltr"},{"str":"زيتوده","boundary":[0.6999855740868174,0.8719257310474375,0.7569814114190858,0.8890633043748527],"dir":"rtl"},{"str":"ماتریکس","boundary":[0.6240409240809555,0.8719257310474375,0.6935863035781269,0.8890633043748527],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6195589447363472,0.8719257310474375,0.6240658239662034,0.8890633043748527],"dir":"ltr"},{"str":"آنالیزهاي","boundary":[0.5453572866978328,0.8719257310474375,0.6131845741129043,0.8890633043748527],"dir":"rtl"},{"str":"کربوهیدرات","boundary":[0.4457328458212906,0.8719257310474375,0.5392835821887575,0.8890633043748527],"dir":"rtl"},{"str":"145","boundary":[0.13296538722337808,0.8719257310474375,0.16508623919307058,0.8890633043748527],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.8719257310474375,0.4447368504113777,0.8890633043748527],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7609902929439855,0.8976342334137574,0.7716972436005496,0.9147718067411725],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7714482447480713,0.8976342334137574,0.7824788939128571,0.9147718067411725],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7826531931095918,0.8976342334137574,0.7933601437661559,0.9147718067411725],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7931111449136778,0.8976342334137574,0.8041417940784638,0.9147718067411725],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8043160932751985,0.8976342334137574,0.8150230439317625,0.9147718067411725],"dir":"ltr"},{"str":"ترکیب","boundary":[0.7049655511363823,0.8976342334137574,0.7544679174026295,0.9147718067411725],"dir":"rtl"},{"str":"تاکسونومیک","boundary":[0.6043700147351748,0.8976342334137574,0.6984464374799938,0.9147718067411725],"dir":"rtl"},{"str":"146","boundary":[0.13296538722337808,0.8976342334137574,0.16508623919307058,0.9147718067411725],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.8976342334137574,0.6008591309152318,0.9147718067411725],"dir":"ltr"},{"str":"ده","boundary":[0.492791053661938,0.9339218594869496,0.5072916457485875,0.949688312688161],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13222,0.12244,0.85065,0.94969],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/c8eb1d81daff1047/pages/886cab245d8c7ff10329760161b4227d.jpg","blurred":"/storage/books/c8eb1d81daff1047/pages/b377870eaef0558607bfcce82eba60db.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.16561,0.12244,0.24543,0.05031]},"elements":[{"words":[{"str":"ل","boundary":[0.6163219617292935,0.12243719206132693,0.6286474049269662,0.139574765388742],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.255497722527918,0.12243719206132693,0.5582803271414533,0.139574765388742],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.16560913678327485,0.14831708444342223,0.6103210873094047,0.1654546577708373],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.1703401149803613,0.17419697682551752,0.6245140219006642,0.1913345501529326],"dir":"ltr"},{"str":"ص","boundary":[0.6842986463806886,0.19990547919183732,0.7013550677754478,0.2170430525192524],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.274421635316264,0.19990547919183732,0.5772042399297993,0.2170430525192524],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.19399500596579378,0.22578537157393264,0.6481938127713445,0.2429229449013477],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.19872598416288031,0.2516652639560279,0.652924790968431,0.268802837283443],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.18453304957162087,0.2775451563381232,0.6387069564919238,0.29468272966553827],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.18453304957162087,0.30325365870444304,0.6387069564919238,0.3203912320318581],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.16560913678327496,0.3291335510865383,0.6055901091123184,0.3462711244139534],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.16560913678327485,0.3550134434686336,0.6103210873094047,0.37215101679604873],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.18079519890867327,0.39289801475959674,0.5315373469506579,0.41140670821321557],"dir":"ltr"},{"str":"آب","boundary":[0.5632852725566568,0.4223697196683916,0.5888325548209239,0.4395072929958067],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.2602287692053956,0.4223697196683916,0.5630113738189308,0.4395072929958067],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................","boundary":[0.165609136783275,0.4482496120504868,0.44473685041137784,0.4653871853779019],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.20818794055705334,0.47412950443258206,0.5109705451705886,0.4912670777599972],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.1892640277687073,0.4998380067989019,0.6434379346890102,0.5169755801263171],"dir":"ltr"},{"str":"پایش","boundary":[0.714703896256806,0.5257178991809972,0.7545686125385715,0.5428554725084123],"dir":"rtl"},{"str":"زیستشناختی","boundary":[0.6018650862792437,0.5257178991809972,0.7084789249448502,0.5428554725084123],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5772057386960551,0.5257178991809972,0.5950151278475675,0.5428554725084123],"dir":"rtl"},{"str":"مقایسه","boundary":[0.5207998307760353,0.5257178991809972,0.5709604815350953,0.5428554725084123],"dir":"rtl"},{"str":"اندازهگیري","boundary":[0.4330339043449005,0.5257178991809972,0.5145856247360692,0.5428554725084123],"dir":"rtl"},{"str":"شیمیایی","boundary":[0.33418135991104075,0.5257178991809972,0.39469306104030166,0.5428554725084123],"dir":"rtl"},{"str":"................................","boundary":[0.17980207137453433,0.5257178991809972,0.33119337368130203,0.5428554725084123],"dir":"ltr"},{"str":"پایش","boundary":[0.714696960564304,0.5515977915630925,0.7544814629402044,0.5687353648905076],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.6609002242133089,0.5515977915630925,0.7084862825356456,0.5687353648905076],"dir":"rtl"},{"str":"آب:","boundary":[0.6244089139357898,0.5515977915630925,0.6546388463345307,0.5687353648905076],"dir":"rtl"},{"str":"اهداف","boundary":[0.5687631788307872,0.5515977915630925,0.6181475360570117,0.5687353648905076],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.26495967892209116,0.5515977915630925,0.5677422835356265,0.5687353648905076],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.17980207137453444,0.5774776839451877,0.4825846759880697,0.5946152572726029],"dir":"ltr"},{"str":"–","boundary":[0.6422178403118668,0.5724313861174238,0.6546677829357787,0.5895689594448389],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.2034569623599669,0.603357576327283,0.6576557691655176,0.6204951496546982],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22238087514831295,0.6549459710756982,0.3737721774550806,0.6720835444031132],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.2034569623599669,0.6808258634577935,0.6576557691655176,0.6979634367852086],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.17507109317744796,0.7067057558398887,0.47785369779098325,0.7238433291673039],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.16560913678327505,0.7324142582062085,0.619783043703578,0.7495518315336237],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.1798020713745345,0.7582941505883039,0.6339759782948373,0.775431723915719],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.2886145699075237,0.7841740429703992,0.7428133767130743,0.8013116162978142],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.16560913678327505,0.8100539353524945,0.5961281527181455,0.8271915086799095],"dir":"ltr"},{"str":"طقه","boundary":[0.6290209011305203,0.8616423301009095,0.6584276656082,0.8787799034283247],"dir":"rtl"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.16560913678327496,0.8616423301009095,0.6055901091123184,0.8787799034283247],"dir":"ltr"},{"str":"طقه","boundary":[0.5891810847340025,0.8875222224830048,0.6185878492116822,0.90465979581042],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.2649596789220912,0.8875222224830048,0.5677422835356265,0.90465979581042],"dir":"ltr"},{"str":"یازده","boundary":[0.4833302427579439,0.9339218023569443,0.5171648766954217,0.949688312688161],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.16561,0.12244,0.75457,0.94969],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/c8eb1d81daff1047/pages/7742f33459f84fc2c991cff0a67b1c25.jpg","blurred":"/storage/books/c8eb1d81daff1047/pages/ab5679c06b01dca71b8feebb8009e9ef.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.13222,0.12244,0.14935,0.05031]},"elements":[{"words":[{"str":"2","boundary":[0.7609902929439855,0.12243719206132693,0.7716972436005496,0.139574765388742],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7714482447480713,0.12243719206132693,0.7824788939128571,0.139574765388742],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7826531931095918,0.12243719206132693,0.7933601437661559,0.139574765388742],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7931111449136778,0.12243719206132693,0.8041417940784638,0.139574765388742],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8043160932751985,0.12243719206132693,0.8150230439317625,0.139574765388742],"dir":"ltr"},{"str":"جلبکهاي","boundary":[0.6758326853964285,0.12243719206132693,0.7546184621088379,0.139574765388742],"dir":"rtl"},{"str":"فسیلی","boundary":[0.622546930966086,0.12243719206132693,0.6695081145434814,0.139574765388742],"dir":"rtl"},{"str":"بهعنوان","boundary":[0.5605462166990052,0.12243719206132693,0.6161476604573953,0.139574765388742],"dir":"rtl"},{"str":"شاخصهاي","boundary":[0.46316276549476704,0.12243719206132693,0.5542714456165537,0.139574765388742],"dir":"rtl"},{"str":"زیستی","boundary":[0.40738702253964215,0.12243719206132693,0.4564148965926068,0.139574765388742],"dir":"rtl"},{"str":"168","boundary":[0.13296538722337808,0.12243719206132693,0.16508623919307058,0.139574765388742],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.12243719206132693,0.40688902483468575,0.139574765388742],"dir":"ltr"},{"str":"آنالیز","boundary":[0.7209014776949894,0.14831708444342237,0.7568569119928467,0.16545465777083745],"dir":"rtl"},{"str":"رسوبات","boundary":[0.6526757921159526,0.14831708444342237,0.7146555904794252,0.16545465777083745],"dir":"rtl"},{"str":"دریاچه","boundary":[0.5939120629310889,0.14831708444342237,0.6461520221810229,0.16545465777083745],"dir":"rtl"},{"str":"168","boundary":[0.13296538722337808,0.14831708444342237,0.16508623919307058,0.16545465777083745],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.14831708444342237,0.5913971745210588,0.16545465777083745],"dir":"ltr"},{"str":"رسوبات","boundary":[0.6950055970372527,0.17419697682551769,0.7569853954007254,0.19133455015293274],"dir":"rtl"},{"str":"دریاچه","boundary":[0.636241867852389,0.17419697682551769,0.6884818271023229,0.19133455015293274],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.6170689562115649,0.16915067899775374,0.6295188988354766,0.1862882523251688],"dir":"ltr"},{"str":"تجمع","boundary":[0.5682651811258306,0.17419697682551769,0.6110680838668394,0.19133455015293274],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5520802557147452,0.17419697682551769,0.5621149094696182,0.19133455015293274],"dir":"rtl"},{"str":"نگهداري","boundary":[0.4790986920533742,0.17419697682551769,0.5459319013496969,0.19133455015293274],"dir":"rtl"},{"str":"جلبکها","boundary":[0.4101260099169028,0.17419697682551769,0.47297586007070486,0.19133455015293274],"dir":"rtl"},{"str":"168","boundary":[0.13296538722337808,0.17419697682551769,0.16508623919307058,0.19133455015293274],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.17419697682551769,0.40688902483468575,0.19133455015293274],"dir":"ltr"},{"str":"شاخصهاي","boundary":[0.6661217301497774,0.1999054791918375,0.7572055103863161,0.21704305251925257],"dir":"rtl"},{"str":"زیستی","boundary":[0.6105949860471307,0.1999054791918375,0.6596228601000954,0.21704305251925257],"dir":"rtl"},{"str":"دیاتومه","boundary":[0.5510842603048323,0.1999054791918375,0.6040961159974488,0.21704305251925257],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5266823727619652,0.1999054791918375,0.5445604903699025,0.21704305251925257],"dir":"rtl"},{"str":"رسوبات","boundary":[0.45843178729768064,0.1999054791918375,0.5204115856611533,0.21704305251925257],"dir":"rtl"},{"str":"169","boundary":[0.13296538722337808,0.1999054791918375,0.16508623919307058,0.21704305251925257],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.1999054791918375,0.4541988068055507,0.21704305251925257],"dir":"ltr"},{"str":"توابع","boundary":[0.7204034799900327,0.22578537157393264,0.7570825547529623,0.2429229449013477],"dir":"rtl"},{"str":"انتقالی","boundary":[0.6671177255596903,0.22578537157393264,0.7138548101698553,0.2429229449013477],"dir":"rtl"},{"str":"170","boundary":[0.1322183906659434,0.22578537157393264,0.16496173976683146,0.2429229449013477],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.22578537157393264,0.6623867473626038,0.2429229449013477],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7609902929439855,0.2516652639560279,0.7716972436005496,0.268802837283443],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7714482447480713,0.2516652639560279,0.7824788939128571,0.268802837283443],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7826531931095918,0.2516652639560279,0.7933601437661559,0.268802837283443],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7931111449136778,0.2516652639560279,0.8041417940784638,0.268802837283443],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8043160932751985,0.2516652639560279,0.8150230439317625,0.268802837283443],"dir":"ltr"},{"str":"عوامل","boundary":[0.7087005339235557,0.2516652639560279,0.7545937863225571,0.268802837283443],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.6546677829357785,0.2516652639560279,0.7023510631853607,0.268802837283443],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.622546930966086,0.2516652639560279,0.6480942132303531,0.268802837283443],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6180649516214778,0.2516652639560279,0.6225718308513339,0.268802837283443],"dir":"ltr"},{"str":"مواد","boundary":[0.5812131214546987,0.2516652639560279,0.6119893796210087,0.268802837283443],"dir":"rtl"},{"str":"غذایی","boundary":[0.5289233624342693,0.2516652639560279,0.5750130500279907,0.268802837283443],"dir":"rtl"},{"str":"آلی","boundary":[0.4973005081695333,0.2516652639560279,0.5222750930731004,0.268802837283443],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.48109068287320017,0.2516652639560279,0.49112533662807306,0.268802837283443],"dir":"rtl"},{"str":"غیرآلی","boundary":[0.4245679433606404,0.2516652639560279,0.4749653111022355,0.268802837283443],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4190899686061193,0.2516652639560279,0.4245430434753927,0.268802837283443],"dir":"ltr"},{"str":"اسیدیته","boundary":[0.3585832474539079,0.2516652639560279,0.41296459683515463,0.268802837283443],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3423983220428225,0.2516652639560279,0.35243297579769545,0.268802837283443],"dir":"rtl"},{"str":"فلزهاي","boundary":[0.28189160089061116,0.2516652639560279,0.3362504905753644,0.268802837283443],"dir":"rtl"},{"str":"سنگین","boundary":[0.22487086367309508,0.2516652639560279,0.275567030037664,0.268802837283443],"dir":"rtl"},{"str":"173","boundary":[0.13296538722337808,0.2516652639560279,0.16508623919307058,0.268802837283443],"dir":"ltr"},{"str":"............","boundary":[0.16560913678327488,0.2516652639560279,0.22238087514831273,0.268802837283443],"dir":"ltr"},{"str":"جلبکها","boundary":[0.6942586004798181,0.27754515633812327,0.7571084506336202,0.2946827296655384],"dir":"rtl"},{"str":"بهعنوان","boundary":[0.6322578862127373,0.27754515633812327,0.6878593299711273,0.2946827296655384],"dir":"rtl"},{"str":"شاخصهاي","boundary":[0.5346503360412688,0.27754515633812327,0.6257341162778074,0.2946827296655384],"dir":"rtl"},{"str":"زیستی","boundary":[0.4790986920533742,0.27754515633812327,0.5281514659915867,0.2946827296655384],"dir":"rtl"},{"str":"وضعیت","boundary":[0.41211800073672866,0.27754515633812327,0.47294842039716184,0.2946827296655384],"dir":"rtl"},{"str":"تروفی","boundary":[0.35908124515886436,0.27754515633812327,0.4056203258815386,0.2946827296655384],"dir":"rtl"},{"str":"غیرآلی","boundary":[0.3023095067938265,0.27754515633812327,0.35270687453542154,0.2946827296655384],"dir":"rtl"},{"str":"174","boundary":[0.13296538722337808,0.27754515633812327,0.16508623919307058,0.2946827296655384],"dir":"ltr"},{"str":"............................","boundary":[0.16560913678327488,0.27754515633812327,0.29807652630169656,0.2946827296655384],"dir":"ltr"},{"str":"توالی","boundary":[0.7179134914652505,0.3032536587044431,0.7570312111895814,0.3203912320318582],"dir":"rtl"},{"str":"فصلی","boundary":[0.6671177255596903,0.3032536587044431,0.7117134200385424,0.3203912320318582],"dir":"rtl"},{"str":"175","boundary":[0.13296538722337808,0.3032536587044431,0.16508623919307058,0.3203912320318582],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.3032536587044431,0.6623867473626038,0.3203912320318582],"dir":"ltr"},{"str":"دریاچههاي","boundary":[0.6728446991666898,0.3291335510865383,0.7569565115338378,0.3462711244139534],"dir":"rtl"},{"str":"الیگوتروف","boundary":[0.5851971030943506,0.3291335510865383,0.66632092923176,0.3462711244139534],"dir":"rtl"},{"str":"175","boundary":[0.13296538722337808,0.3291335510865383,0.16508623919307058,0.3462711244139534],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.3291335510865383,0.5819352181268859,0.3462711244139534],"dir":"ltr"},{"str":"دریاچههاي","boundary":[0.6728446991666898,0.3550134434686336,0.7569565115338378,0.37215101679604873],"dir":"rtl"},{"str":"مزوتروف","boundary":[0.5944100606360454,0.3550134434686336,0.6664952284284947,0.37215101679604873],"dir":"rtl"},{"str":"175","boundary":[0.13296538722337808,0.3550134434686336,0.16508623919307058,0.37215101679604873],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.3550134434686336,0.5913971745210588,0.37215101679604873],"dir":"ltr"},{"str":"دریاچههاي","boundary":[0.6728446991666898,0.3808933358507289,0.7569565115338378,0.39803090917814404],"dir":"rtl"},{"str":"یوتروف","boundary":[0.6053660101450877,0.3808933358507289,0.6664205287727513,0.39803090917814404],"dir":"rtl"},{"str":"175","boundary":[0.13296538722337808,0.3808933358507289,0.16508623919307058,0.39803090917814404],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.3808933358507289,0.6008591309152318,0.39803090917814404],"dir":"ltr"},{"str":"دریاچههاي","boundary":[0.6728446991666898,0.4067732282328242,0.7569565115338378,0.4239108015602393],"dir":"rtl"},{"str":"هایپرتروف","boundary":[0.584450106536916,0.4067732282328242,0.6664205287727513,0.4239108015602393],"dir":"rtl"},{"str":"175","boundary":[0.13296538722337808,0.4067732282328242,0.16508623919307058,0.4239108015602393],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.4067732282328242,0.5819352181268859,0.4239108015602393],"dir":"ltr"},{"str":"تنوع","boundary":[0.7241384627772064,0.432481730599144,0.7570079795966452,0.44961930392655913],"dir":"rtl"},{"str":"گونهاي","boundary":[0.6633827427725169,0.432481730599144,0.7178636916947548,0.44961930392655913],"dir":"rtl"},{"str":"175","boundary":[0.13296538722337808,0.432481730599144,0.16508623919307058,0.44961930392655913],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.432481730599144,0.6623867473626038,0.44961930392655913],"dir":"ltr"},{"str":"آلودگی","boundary":[0.7027245614640781,0.4583616229812393,0.7568342281973859,0.4754991963086544],"dir":"rtl"},{"str":"آلی","boundary":[0.6713507060518203,0.4583616229812393,0.6963252909553874,0.4754991963086544],"dir":"rtl"},{"str":"181","boundary":[0.13296538722337808,0.4583616229812393,0.16508623919307058,0.4754991963086544],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.4583616229812393,0.6671177255596904,0.4754991963086544],"dir":"ltr"},{"str":"اسیدیته","boundary":[0.7027245614640781,0.4842415153633346,0.757105910845325,0.5013790886907498],"dir":"rtl"},{"str":"183","boundary":[0.13296538722337808,0.4842415153633346,0.16508623919307058,0.5013790886907498],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.4842415153633346,0.7002345729392958,0.5013790886907498],"dir":"ltr"},{"str":"آلودگی","boundary":[0.7027245614640781,0.5101214077454299,0.7568342281973859,0.527258981072845],"dir":"rtl"},{"str":"فلزهاي","boundary":[0.6422178403118668,0.5101214077454299,0.6965767299966199,0.527258981072845],"dir":"rtl"},{"str":"سنگین","boundary":[0.5851971030943506,0.5101214077454299,0.6358932694589196,0.527258981072845],"dir":"rtl"},{"str":"186","boundary":[0.13296538722337808,0.5101214077454299,0.16508623919307058,0.527258981072845],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.5101214077454299,0.5819352181268859,0.527258981072845],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8182600290139797,0.5358299101117497,0.8289669796705438,0.5529674834391648],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8287428807033135,0.5358299101117497,0.8397735298680993,0.5529674834391648],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.839947829064834,0.5358299101117497,0.8506547797213981,0.5529674834391648],"dir":"ltr"},{"str":"تالابها","boundary":[0.7530223296646817,0.5358299101117497,0.8119603580462803,0.5529674834391648],"dir":"rtl"},{"str":"187","boundary":[0.13296538722337808,0.5358299101117497,0.16508623919307058,0.5529674834391648],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.5358299101117497,0.7522753331072473,0.5529674834391648],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7609902929439855,0.561709802493845,0.7716972436005496,0.5788473758212601],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7714482447480713,0.561709802493845,0.7824788939128571,0.5788473758212601],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7826531931095918,0.561709802493845,0.7933601437661559,0.5788473758212601],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7931111449136778,0.561709802493845,0.8041417940784638,0.5788473758212601],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8043160932751985,0.561709802493845,0.8150230439317625,0.5788473758212601],"dir":"ltr"},{"str":"مردابها","boundary":[0.6892786234302533,0.561709802493845,0.7545661225500468,0.5788473758212601],"dir":"rtl"},{"str":"188","boundary":[0.13296538722337808,0.561709802493845,0.16508623919307058,0.5788473758212601],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.561709802493845,0.6860416383480363,0.5788473758212601],"dir":"ltr"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.7091985316285122,0.5875896948759403,0.7569831295111678,0.6047272682033554],"dir":"rtl"},{"str":"موردي","boundary":[0.6511817990010833,0.5875896948759403,0.7030731598575476,0.6047272682033554],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.6125869768669566,0.5875896948759403,0.6232939275235208,0.6047272682033554],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6230449286710424,0.5875896948759403,0.6340755778358284,0.6047272682033554],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.6342498770325632,0.5875896948759403,0.6449568276891272,0.6047272682033554],"dir":"ltr"},{"str":"تغییرات","boundary":[0.5473492775176587,0.5875896948759403,0.6062126062435137,0.6047272682033554],"dir":"rtl"},{"str":"شوري","boundary":[0.4927936289396772,0.5875896948759403,0.5412986054024376,0.6047272682033554],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.46839174139681,0.5875896948759403,0.4862698590047474,0.6047272682033554],"dir":"rtl"},{"str":"تالابهاي","boundary":[0.38721811548890506,0.5875896948759403,0.46209207042911066,0.6047272682033554],"dir":"rtl"},{"str":"فلوریدا","boundary":[0.32720939204165017,0.5875896948759403,0.38106983582351245,0.6047272682033554],"dir":"rtl"},{"str":"188","boundary":[0.13296538722337808,0.5875896948759403,0.16508623919307058,0.6047272682033554],"dir":"ltr"},{"str":"..................................","boundary":[0.16560913678327488,0.5875896948759403,0.3264623954842156,0.6047272682033554],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7609902929439855,0.6134695872580356,0.7716972436005496,0.6306071605854507],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7714482447480713,0.6134695872580356,0.7824788939128571,0.6306071605854507],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7826531931095918,0.6134695872580356,0.7933601437661559,0.6306071605854507],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7931111449136778,0.6134695872580356,0.8041417940784638,0.6306071605854507],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8043160932751985,0.6134695872580356,0.8150230439317625,0.6306071605854507],"dir":"ltr"},{"str":"پیتلندها","boundary":[0.6862906372005145,0.6134695872580356,0.7544665230090557,0.6306071605854507],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.6686117186745598,0.6134695872580356,0.6801154656590543,0.6306071605854507],"dir":"rtl"},{"str":"مناطق","boundary":[0.6183139504739561,0.6134695872580356,0.6624144609348847,0.6306071605854507],"dir":"rtl"},{"str":"توربی","boundary":[0.5672691857159177,0.6134695872580356,0.6117919982306493,0.6306071605854507],"dir":"rtl"},{"str":"191","boundary":[0.13296538722337808,0.6134695872580356,0.16508623919307058,0.6306071605854507],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.6134695872580356,0.5630113053385399,0.6306071605854507],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8182600290139797,0.6393494796401308,0.8289669796705438,0.656487052967546],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8287428807033135,0.6393494796401308,0.8397735298680993,0.656487052967546],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.839947829064834,0.6393494796401308,0.8506547797213981,0.656487052967546],"dir":"ltr"},{"str":"رودخانهها","boundary":[0.7348454134337705,0.6393494796401308,0.8120140919986452,0.656487052967546],"dir":"rtl"},{"str":"191","boundary":[0.13296538722337808,0.6393494796401308,0.16508623919307058,0.656487052967546],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.6393494796401308,0.7333514203189012,0.656487052967546],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7609902929439855,0.6650579820064506,0.7716972436005496,0.6821955553338658],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7714482447480713,0.6650579820064506,0.7824788939128571,0.6821955553338658],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7826531931095918,0.6650579820064506,0.7933601437661559,0.6821955553338658],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7931111449136778,0.6650579820064506,0.8041417940784638,0.6821955553338658],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8043160932751985,0.6650579820064506,0.8150230439317625,0.6821955553338658],"dir":"ltr"},{"str":"جامعه","boundary":[0.7091985316285122,0.6650579820064506,0.7546159223205424,0.6821955553338658],"dir":"rtl"},{"str":"پریفیتونها","boundary":[0.6247879206383902,0.6650579820064506,0.7029486604313084,0.6821955553338658],"dir":"rtl"},{"str":"192","boundary":[0.13296538722337808,0.6650579820064506,0.16508623919307058,0.6821955553338658],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.6650579820064506,0.6245140219006643,0.6821955553338658],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7609902929439855,0.6909378743885459,0.7716972436005496,0.7080754477159611],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7714482447480713,0.6909378743885459,0.7824788939128571,0.7080754477159611],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7826531931095918,0.6909378743885459,0.7933601437661559,0.7080754477159611],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7931111449136778,0.6909378743885459,0.8041417940784638,0.7080754477159611],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8043160932751985,0.6909378743885459,0.8150230439317625,0.7080754477159611],"dir":"ltr"},{"str":"دیاتومههاي","boundary":[0.6696077140844727,0.6909378743885459,0.7544914228943035,0.7080754477159611],"dir":"rtl"},{"str":"رودخانه","boundary":[0.6018800262103924,0.6909378743885459,0.6631127782166598,0.7080754477159611],"dir":"rtl"},{"str":"192","boundary":[0.13296538722337808,0.6909378743885459,0.16508623919307058,0.7080754477159611],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.6909378743885459,0.6008591309152318,0.7080754477159611],"dir":"ltr"},{"str":"جمعآوري","boundary":[0.6793186693311238,0.7168177667706412,0.7571806105010683,0.7339553400980564],"dir":"rtl"},{"str":"نمونه","boundary":[0.633004882770172,0.7168177667706412,0.6728944989371854,0.7339553400980564],"dir":"rtl"},{"str":"193","boundary":[0.13296538722337808,0.7168177667706412,0.16508623919307058,0.7339553400980564],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.7168177667706412,0.6292450000977506,0.7339553400980564],"dir":"ltr"},{"str":"آمادهسازي","boundary":[0.678322673921211,0.7426976591527366,0.7569332799409018,0.7598352324801517],"dir":"rtl"},{"str":"نمونهها","boundary":[0.616072960801652,0.7426976591527366,0.6718985035272724,0.7598352324801517],"dir":"rtl"},{"str":"193","boundary":[0.13296538722337808,0.7426976591527366,0.16508623919307058,0.7598352324801517],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.7426976591527366,0.6150520655064912,0.7598352324801517],"dir":"ltr"},{"str":"آنالیز","boundary":[0.7209014776949894,0.7684061615190564,0.7568569119928467,0.7855437348464716],"dir":"rtl"},{"str":"کمی","boundary":[0.6805636635935152,0.7684061615190564,0.7148259056945204,0.7855437348464716],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6668687267072121,0.7684061615190564,0.6743884920520548,0.7855437348464716],"dir":"ltr"},{"str":"عددي","boundary":[0.6205549401462602,0.7684061615190564,0.6669450199556115,0.7855437348464716],"dir":"rtl"},{"str":"193","boundary":[0.13296538722337808,0.7684061615190564,0.16508623919307058,0.7855437348464716],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.7684061615190564,0.6103210873094048,0.7855437348464716],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6130849745719131,0.7684061615190564,0.6206296398020037,0.7855437348464716],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7609902929439855,0.7942860539011515,0.7716972436005496,0.8114236272285666],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7714482447480713,0.7942860539011515,0.7824788939128571,0.8114236272285666],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7826531931095918,0.7942860539011515,0.7933601437661559,0.8114236272285666],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7931111449136778,0.7942860539011515,0.8041417940784638,0.8114236272285666],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8043160932751985,0.7942860539011515,0.8150230439317625,0.8114236272285666],"dir":"ltr"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.7014795672016869,0.7942860539011515,0.7544914228943034,0.8114236272285666],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.649936804738692,0.7942860539011515,0.6953541954307223,0.8114236272285666],"dir":"rtl"},{"str":"دیاتومهاي","boundary":[0.5705061707981347,0.7942860539011515,0.6434379346890101,0.8114236272285666],"dir":"rtl"},{"str":"194","boundary":[0.13296538722337808,0.7942860539011515,0.16508623919307058,0.8114236272285666],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.7942860539011515,0.5677422835356264,0.8114236272285666],"dir":"ltr"},{"str":"گونههاي","boundary":[0.6907726165451228,0.820165946283247,0.7572055103863161,0.8373035196106621],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.6432138357217796,0.820165946283247,0.6844480456921755,0.8373035196106621],"dir":"rtl"},{"str":"194","boundary":[0.13296538722337808,0.820165946283247,0.16508623919307058,0.8373035196106621],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.820165946283247,0.6387069564919238,0.8373035196106621],"dir":"ltr"},{"str":"آنالیز","boundary":[0.7209014776949894,0.8460458386653422,0.7568569119928467,0.8631834119927574],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.6838006486757322,0.8460458386653422,0.7148268269902746,0.8631834119927574],"dir":"rtl"},{"str":"متغیره","boundary":[0.6332538816226502,0.8460458386653422,0.6775507774785283,0.8631834119927574],"dir":"rtl"},{"str":"195","boundary":[0.13296538722337808,0.8460458386653422,0.16508623919307058,0.8631834119927574],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.8460458386653422,0.6292450000977506,0.8631834119927574],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7609902929439855,0.8719257310474375,0.7716972436005496,0.8890633043748527],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7714482447480713,0.8719257310474375,0.7824788939128571,0.8890633043748527],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7826531931095918,0.8719257310474375,0.7933601437661559,0.8890633043748527],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7931111449136778,0.8719257310474375,0.8041417940784638,0.8890633043748527],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8043160932751985,0.8719257310474375,0.8150230439317625,0.8890633043748527],"dir":"ltr"},{"str":"اثرهاي","boundary":[0.7044675534314259,0.8719257310474375,0.7545435134542418,0.8890633043748527],"dir":"rtl"},{"str":"انسانی","boundary":[0.6504348024436485,0.8719257310474375,0.6983172817752132,0.8890633043748527],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.634000878180085,0.8719257310474375,0.6440355319349579,0.8890633043748527],"dir":"rtl"},{"str":"شاخصهاي","boundary":[0.5368913257135728,0.8719257310474375,0.6279751059501115,0.8890633043748527],"dir":"rtl"},{"str":"دیاتومهاي","boundary":[0.4574357918877676,0.8719257310474375,0.5303924556638909,0.8890633043748527],"dir":"rtl"},{"str":"197","boundary":[0.13296538722337808,0.8719257310474375,0.16508623919307058,0.8890633043748527],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.8719257310474375,0.4541988068055507,0.8890633043748527],"dir":"ltr"},{"str":"تغییر","boundary":[0.7213994753999459,0.8976342334137574,0.7568569119928467,0.9147718067411725],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7019775649066434,0.8976342334137574,0.7151745040879899,0.9147718067411725],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6686117186745598,0.8976342334137574,0.6958023933651832,0.9147718067411725],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.6170689562115649,0.8976342334137574,0.6624863469035951,0.9147718067411725],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.6071090021124355,0.8925879355859934,0.6172681552935476,0.9097255089134085],"dir":"ltr"},{"str":"طبیعی","boundary":[0.5607952155514834,0.8976342334137574,0.6071090021124353,0.9147718067411725],"dir":"rtl"},{"str":"197","boundary":[0.13296538722337808,0.8976342334137574,0.16508623919307058,0.9147718067411725],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................","boundary":[0.16560913678327488,0.8976342334137574,0.5488183707472805,0.9147718067411725],"dir":"ltr"},{"str":"\"","boundary":[0.5508352614523541,0.8925879355859934,0.5609944146334661,0.9097255089134085],"dir":"ltr"},{"str":"دوازده","boundary":[0.4781071997479689,0.9339218594869496,0.5219754996625566,0.949688312688161],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13222,0.12244,0.85065,0.94969],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/c8eb1d81daff1047/pages/0983252712ff4261e5467d838c342b46.jpg","blurred":"/storage/books/c8eb1d81daff1047/pages/d9d896be5be41aa976e031e36a04e8ff.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.13147,0.12244,0.19514,0.05031]},"elements":[{"words":[{"str":"قدمه","boundary":[0.7682113281462453,0.7582941505883039,0.8048639592310416,0.775431723915719],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.76821,0.75829,0.80486,0.77543],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"20","boundary":[0.1314713941085087,0.17419697682551752,0.15350779255283262,0.1913345501529326],"dir":"ltr"},{"str":"20","boundary":[0.1314713941085088,0.19990547919183732,0.15350779255283273,0.2170430525192524],"dir":"ltr"},{"str":"20","boundary":[0.13221839066594349,0.22578537157393264,0.15425478911026738,0.2429229449013477],"dir":"ltr"},{"str":"20","boundary":[0.1322183906659434,0.2516652639560279,0.15425478911026733,0.268802837283443],"dir":"ltr"},{"str":"20","boundary":[0.1322183906659435,0.2775451563381232,0.15425478911026744,0.29468272966553827],"dir":"ltr"},{"str":"20","boundary":[0.1322183906659434,0.3032536587044431,0.15425478911026733,0.3203912320318582],"dir":"ltr"},{"str":"20","boundary":[0.13221839066594335,0.3291335510865384,0.15425478911026727,0.34627112441395347],"dir":"ltr"},{"str":"20","boundary":[0.13221839066594324,0.35501344346863367,0.15425478911026713,0.3721510167960488],"dir":"ltr"},{"str":"20","boundary":[0.13221839066594324,0.380893335850729,0.15425478911026713,0.3980309091781441],"dir":"ltr"},{"str":"20","boundary":[0.13221839066594332,0.40677322823282425,0.15425478911026722,0.4239108015602394],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13147,0.1742,0.15425,0.42391],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"اده","boundary":[0.705463550916502,0.12243719206132693,0.7275248492460739,0.139574765388742],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.2271118533453992,0.12243719206132693,0.5298944579589345,0.139574765388742],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.2176498969512263,0.14831708444342223,0.5204325015647615,0.1654546577708373],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.23657380973957218,0.17419697682551752,0.5393564143531074,0.1913345501529326],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.6287719022780421,0.19990547919183732,0.6408483466232366,0.2170430525192524],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.2649596789220912,0.19990547919183732,0.5677422835356265,0.2170430525192524],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.25076674433083174,0.22578537157393264,0.4021580466375994,0.2429229449013477],"dir":"ltr"},{"str":"هاشاخص","boundary":[0.5555662396494405,0.2516652639560279,0.5556160394199362,0.268802837283443],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.23657380973957218,0.2516652639560279,0.5393564143531074,0.268802837283443],"dir":"ltr"},{"str":"لعه","boundary":[0.7091985316285123,0.2775451563381232,0.7316831280072971,0.29468272966553827],"dir":"rtl"},{"str":"طالعات:","boundary":[0.5649057186498191,0.2775451563381232,0.5947586590295149,0.29468272966553827],"dir":"rtl"},{"str":"................................","boundary":[0.17980207137453444,0.2775451563381232,0.33119337368130214,0.29468272966553827],"dir":"ltr"},{"str":"3مطالعه","boundary":[0.638802176266575,0.30325365870444304,0.6449568276891274,0.3203912320318581],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6097508799372294,0.3032536587044431,0.6142577591670856,0.3203912320318582],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.61432991072973,0.30325365870444304,0.6250368613862941,0.3203912320318581],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6250184546872235,0.30498130800135387,0.6341737372134425,0.31920525106058606],"dir":"ltr"},{"str":"مقایسه","boundary":[0.5535198661665703,0.3032536587044431,0.6035259086252736,0.3203912320318582],"dir":"rtl"},{"str":"شاخص","boundary":[0.48831159149049463,0.30325365870444304,0.5475235186098192,0.3203912320318581],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.36032872940978034,0.3032536587044431,0.370537682361388,0.3203912320318582],"dir":"rtl"},{"str":"................................","boundary":[0.16560913678327488,0.3032536587044431,0.3170004390900426,0.3203912320318582],"dir":"ltr"},{"str":"...","boundary":[0.3397794726469328,0.3032536587044431,0.3540637121040342,0.3203912320318582],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................","boundary":[0.16560913678327482,0.3291335510865384,0.4447368504113776,0.34627112441395347],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.21764989695122605,0.35501344346863367,0.5204325015647613,0.3721510167960488],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.1656091367832747,0.380893335850729,0.5961281527181451,0.3980309091781441],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.19399500596579372,0.40677322823282425,0.6481938127713444,0.4239108015602394],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28861456990752354,0.4324817305991441,0.44000587221429127,0.4496193039265592],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................","boundary":[0.16560913678327482,0.4583616229812394,0.7475443549101607,0.4754991963086545],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.16560913678327474,0.48424151536333465,0.6055901091123181,0.5013790886907498],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.22711185334539902,0.5101214077454299,0.6813106601509498,0.5272589810728451],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.2129189187541395,0.5358299101117497,0.6671177255596902,0.5529674834391649],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.2413047879366583,0.5617098024938451,0.695503594742209,0.5788473758212602],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.28861456990752316,0.5875896948759404,0.5913971745210584,0.6047272682033555],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.19399500596579336,0.6134695872580357,0.648193812771344,0.6306071605854507],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.25549772252791775,0.639349479640131,0.4068890248346854,0.6564870529675461],"dir":"ltr"},{"str":"دانه","boundary":[0.48407866910293856,0.6650579820064507,0.5140581309413182,0.6821955553338659],"dir":"rtl"},{"str":"...............................................................","boundary":[0.16560913678327444,0.6650579820064507,0.4636607631997232,0.6821955553338659],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.19399500596579336,0.690937874388546,0.345386308272561,0.7080754477159612],"dir":"ltr"},{"str":"لبک","boundary":[0.6860563315422606,0.7288197034392567,0.7235169461607021,0.7473283968928754],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.5906971503240313,0.7288197034392567,0.6089568468968395,0.7473283968928754],"dir":"rtl"},{"str":"..........................................................","boundary":[0.17530922232420657,0.7288197034392567,0.49318929494355257,0.7473283968928754],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.2318428315424858,0.7582941505883039,0.6860416383480364,0.775431723915719],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.18926402776870735,0.7841740429703992,0.6434379346890102,0.8013116162978142],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.2602287007250047,0.8100539353524945,0.56301130533854,0.8271915086799095],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.21764989695122636,0.8359338277345897,0.5204325015647617,0.8530714010620049],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.21764989695122636,0.8616423301009095,0.5204325015647617,0.8787799034283247],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.1750710931774479,0.8875222224830048,0.6292450000977508,0.90465979581042],"dir":"ltr"},{"str":"سیزده","boundary":[0.4801002509762757,0.9339218023569443,0.5203949452581346,0.9496882555581557],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.16561,0.12244,0.74754,0.94969],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/c8eb1d81daff1047/pages/2c85c5b4ffa70ee9ac762ed5700331a5.jpg","blurred":"/storage/books/c8eb1d81daff1047/pages/a9963b45158ddaff5dcbc385580cc87e.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.13521,0.12587,0.14559,0.05083]},"elements":[{"words":[{"str":"371","boundary":[0.13521318758185497,0.20899995563283771,0.17111406375961472,0.22750864908645654],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13521,0.209,0.17111,0.22751],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ژه","boundary":[0.8356971329030348,0.12587094193129017,0.8544139941912152,0.144379635384909],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.2739223406342029,0.12587099906129529,0.7999737110003939,0.14437969251491412],"dir":"ltr"},{"str":"ژه","boundary":[0.8356970997004209,0.16735218179939965,0.8544139609886012,0.18586087525301848],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.2739223406342029,0.16735218179939965,0.7999737110003939,0.18586087525301848],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.3013253315144557,0.20899995563283771,0.8273767018806467,0.22750864908645654],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27392,0.12587,0.85441,0.22751],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"چهارده","boundary":[0.47538112196201815,0.9334014908340528,0.5244266266029539,0.9491679726002668],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.47538,0.9334,0.52443,0.94917],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/c8eb1d81daff1047/pages/1612f97a59a23925258a30aeccc496d7.jpg","blurred":"/storage/books/c8eb1d81daff1047/pages/c41fcade0fcfd97882de47025524c8ac.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.12948,0.17952,0.12885,0.08333]},"elements":[{"words":[{"str":"جلبک","boundary":[0.3503709980181339,0.2472163333078967,0.4366199442615629,0.27583563800713906],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.35037,0.24722,0.43662,0.27584],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1","boundary":[0.1294814784520504,0.17952369148182667,0.1553777907437674,0.22236833892543012],"dir":"ltr"},{"str":"یرینآب","boundary":[0.17413861224608446,0.2472163333078967,0.20024287421531514,0.27583560944213653],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.12948,0.17952,0.20024,0.27584],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مقدمه","boundary":[0.7716544722008635,0.3806869200089562,0.8242399316253591,0.4007381236045542],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.725871619300257,0.3806869200089562,0.7639924357307015,0.4007381236045542],"dir":"rtl"},{"str":"لبک","boundary":[0.8242609075841952,0.41088658861143534,0.8580500518654919,0.42802416193885046],"dir":"rtl"},{"str":"ده","boundary":[0.6945051093437715,0.41088658861143534,0.7102667367056439,0.42802416193885046],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.53537990267903,0.41088658861143534,0.5548018131723325,0.42802416193885046],"dir":"rtl"},{"str":"شیرین","boundary":[0.480097177451812,0.41088658861143534,0.5290891965767066,0.42802416193885046],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.4382628802469436,0.41088658861143534,0.4737873683706983,0.42802416193885046],"dir":"rtl"},{"str":"یاچه","boundary":[0.37900115335712337,0.41088658861143534,0.4134152847581404,0.42802416193885046],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.21192292334422694,0.41088658861143534,0.2206129832957174,0.42802416193885046],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.1668541310456662,0.41088658861143534,0.17893057539086066,0.42802416193885046],"dir":"rtl"},{"str":"مرئی","boundary":[0.7268824301315167,0.4365950909777552,0.7637840600687912,0.4537326643051703],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.6718511937453017,0.4365950909777552,0.7198683779490312,0.4537326643051703],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6457038242465621,0.4365950909777552,0.6651467400276762,0.4537326643051703],"dir":"rtl"},{"str":"فقط","boundary":[0.6068525332943829,0.4365950909777552,0.6375565817934742,0.4537326643051703],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5884266182109934,0.4365950909777552,0.5986355711626011,0.4537326643051703],"dir":"rtl"},{"str":"کمک","boundary":[0.5393688642957314,0.4365950909777552,0.5802071660906869,0.4537326643051703],"dir":"rtl"},{"str":"میکروسکوپ","boundary":[0.4310468935021243,0.4365950909777552,0.5327577744896871,0.4537326643051703],"dir":"rtl"},{"str":"نوري","boundary":[0.3824871372918186,0.4365950909777552,0.4245653456897503,0.4537326643051703],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.3107754677780866,0.4365950909777552,0.3344992993660488,0.4537326643051703],"dir":"rtl"},{"str":"شان","boundary":[0.1297284021411611,0.4365950909777552,0.1602058616844972,0.4537326643051703],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.5702397420259832,0.4624749833598505,0.586200568469838,0.4796125566872656],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.5376184023628094,0.4624749833598505,0.5638484137220698,0.4796125566872656],"dir":"rtl"},{"str":"شیرین","boundary":[0.48233567713559145,0.4624749833598505,0.5306464344934189,0.4796125566872656],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.4534567902251656,0.4624749833598505,0.47534627934652735,0.4796125566872656],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4332878831744285,0.4624749833598505,0.4469923969396729,0.4796125566872656],"dir":"rtl"},{"str":"لحاظ","boundary":[0.38647111893147057,0.4624749833598505,0.42690019070684254,0.4796125566872656],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.3102774700731303,0.4624749833598505,0.3193659281885859,0.4796125566872656],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.2129214087426647,0.4624749833598505,0.23495780718698858,0.4796125566872656],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1880190335063163,0.4624749833598505,0.20649001017955818,0.4796125566872656],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.1295652006460912,0.4624749833598505,0.18112176529266916,0.4796125566872656],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8113702307659071,0.48835487574194575,0.8245671699472535,0.5054924490693609],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.7698450735435768,0.48835487574194575,0.8051452594539511,0.5054924490693609],"dir":"rtl"},{"str":"طبیعی","boundary":[0.7172041429379062,0.48835487574194575,0.7636425834480651,0.5054924490693609],"dir":"rtl"},{"str":"اهمیت","boundary":[0.6605717415194524,0.48835487574194575,0.7109763834352072,0.5054924490693609],"dir":"rtl"},{"str":"زیادي","boundary":[0.6088746962244328,0.48835487574194575,0.6543688154240274,0.5054924490693609],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.5642811994861789,0.48835487574194575,0.6026309504713834,0.5054924490693609],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.770950247043115,0.514234768124041,0.8108833635224759,0.5313723414514562],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7502833422874213,0.514234768124041,0.7599942975340725,0.5313723414514562],"dir":"rtl"},{"str":"حیط","boundary":[0.5655261937485702,0.514234768124041,0.6019547258661361,0.5313723414514562],"dir":"rtl"},{"str":"شیرین","boundary":[0.44573284582129075,0.514234768124041,0.4942901120430715,0.5313723414514562],"dir":"rtl"},{"str":"میپردازد","boundary":[0.3710406600433942,0.514234768124041,0.43903477668962615,0.5313723414514562],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.35410873807487414,0.514234768124041,0.3641433918297471,0.5313723414514562],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.31999340529683107,0.514234768124041,0.34723387975795006,0.5313723414514562],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.2622206915448307,0.514234768124041,0.3132679462913938,0.5313723414514562],"dir":"rtl"},{"str":"لی","boundary":[0.22562035021905477,0.514234768124041,0.24710895118792653,0.5313723414514562],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.20569795203227106,0.514234768124041,0.2192349661848292,0.5313723414514562],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.12972840214116121,0.514234768124041,0.14568922858501615,0.5313723414514562],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.8426644065453718,0.5401146605061363,0.8710751756131385,0.5572522338335515],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8112880611445893,0.5401146605061363,0.8362974533390442,0.5572522338335515],"dir":"rtl"},{"str":"وش","boundary":[0.5983940422756975,0.5401146605061363,0.630639393671629,0.5572522338335515],"dir":"rtl"},{"str":"شمارش","boundary":[0.3538572492338712,0.5401146605061363,0.4149391577353074,0.5572522338335515],"dir":"rtl"},{"str":")فصل","boundary":[0.30181150908887033,0.5401146605061363,0.347550203651588,0.5572522338335515],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.23184283154248592,0.5401146605061363,0.24391927588768036,0.5572522338335515],"dir":"rtl"},{"str":"ناسایی","boundary":[0.12972840214116124,0.5401146605061363,0.18057645780574186,0.5572522338335515],"dir":"rtl"},{"str":"صلی","boundary":[0.5986430411281756,0.5658231628724562,0.635868369573672,0.5829607361998713],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.4778536977909833,0.5658231628724562,0.4869421559064389,0.5829607361998713],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.18476212851590096,0.5658231628724562,0.20072295495975592,0.5829607361998713],"dir":"rtl"},{"str":"شرایط","boundary":[0.12984499251294043,0.5658231628724562,0.17828815835146677,0.5829607361998713],"dir":"rtl"},{"str":"محیط","boundary":[0.8322288646380089,0.5917030552545515,0.8710975855098616,0.6088406285819665],"dir":"rtl"},{"str":")شاخص","boundary":[0.7413193835982048,0.5917030552545515,0.8094643430275322,0.6088406285819665],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.27216570571281123,0.5917030552545515,0.2994061801739303,0.6088406285819665],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماع","boundary":[0.21165400458355033,0.5917030552545515,0.2656054605773754,0.6088406285819665],"dir":"rtl"},{"str":")فصل","boundary":[0.1573672747662453,0.5917030552545515,0.20507538972444891,0.6088406285819665],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.12972840214116108,0.5917030552545515,0.1372730673712516,0.6088406285819665],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12957,0.38069,0.8711,0.60884],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مروري","boundary":[0.7449365137074055,0.6578704069487818,0.8033190810352353,0.6763791004024008],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7222665222333594,0.657870406948782,0.7378639066401763,0.6763791004024008],"dir":"rtl"},{"str":"لبکه","boundary":[0.6524305221245297,0.6578704069487818,0.7003494519081627,0.6763791004024007],"dir":"rtl"},{"str":"واژه","boundary":[0.8406947488412242,0.6859675639310575,0.871147385280357,0.7031051372584726],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.8307348715231392,0.6809212661032935,0.8408940247042513,0.6980588394307087],"dir":"ltr"},{"str":"الگ","boundary":[0.8013281070454595,0.6859675639310575,0.8307348715231392,0.7031051372584726],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.7940911449643533,0.6836778669644447,0.8012645074385694,0.6951595697712694],"dir":"ltr"},{"str":"\"","boundary":[0.7834001108108186,0.6809212661032935,0.7935592639919307,0.6980588394307087],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.793187203801427,0.6953676546572193,0.794043831239572,0.6967387747834229],"dir":"ltr"},{"str":"لاتین","boundary":[0.6753346088352641,0.6859675639310575,0.713306933838195,0.7031051372584726],"dir":"rtl"},{"str":"فته","boundary":[0.4843276679554172,0.6859675639310575,0.5056170698423064,0.7031051372584726],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.44050137993072286,0.6859675639310575,0.4775120059350275,0.7031051372584726],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.36829171271203437,0.6859675639310575,0.37536328012241627,0.7031051372584726],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.27117220029142314,0.6859675639310575,0.29841267475254213,0.7031051372584726],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماع","boundary":[0.21265248998198807,0.6859675639310575,0.2648279125302095,0.7031051372584726],"dir":"rtl"},{"str":"گسترده","boundary":[0.15039779688537946,0.6859675639310575,0.20608342970459967,0.7031051372584726],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.12972840214116108,0.6859675639310575,0.14358213486498983,0.7031051372584726],"dir":"rtl"},{"str":"دات","boundary":[0.7965971288483732,0.7118474563131527,0.8287179808180656,0.7289850296405679],"dir":"rtl"},{"str":"لحاظ","boundary":[0.4452348481163341,0.7118474563131527,0.4861776704312179,0.7289850296405679],"dir":"rtl"},{"str":"فیزیولوژي","boundary":[0.35983322169334864,0.7118474563131527,0.43814834077480347,0.7289850296405679],"dir":"rtl"},{"str":"عمومی","boundary":[0.29932152056408773,0.7118474563131527,0.3533970459975943,0.7289850296405679],"dir":"rtl"},{"str":"اخته","boundary":[0.2393127971168328,0.7118474563131527,0.27400082725557584,0.7289850296405679],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.12972840214116105,0.7118474563131527,0.15383149106105432,0.7289850296405679],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.811039062292111,0.737727348695248,0.8345684521819503,0.7548649220226632],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.6227959298185644,0.737727348695248,0.6314859897700549,0.7548649220226632],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.541124306205703,0.737727348695248,0.5532007505508975,0.7548649220226632],"dir":"rtl"},{"str":"تمایز","boundary":[0.46963673565920133,0.737727348695248,0.5084838869004248,0.7548649220226632],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3160069336686543,0.737727348695248,0.3270727134066083,0.7548649220226632],"dir":"rtl"},{"str":"برگ","boundary":[0.2746706341687423,0.737727348695248,0.3095238252150922,0.7548649220226632],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.220637883180965,0.737727348695248,0.2622953912005739,0.7548649220226632],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.8334564289807266,0.7636072410773433,0.8711050554754358,0.7807448144047584],"dir":"rtl"},{"str":"مثل","boundary":[0.7946101180055969,0.7636072410773433,0.8215019940732464,0.7807448144047584],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.7570063113043337,0.7636072410773433,0.7825062837866299,0.7807448144047584],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7271438789266189,0.7636072410773433,0.7450219965345563,0.7807448144047584],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6880485690990111,0.7636072410773433,0.7198716858783288,0.7807448144047584],"dir":"rtl"},{"str":"محفظه","boundary":[0.6255448771499242,0.7636072410773433,0.6760941341915309,0.7807448144047584],"dir":"rtl"},{"str":"پوشیده","boundary":[0.5608001955285332,0.7636072410773433,0.6160948704774662,0.7807448144047584],"dir":"rtl"},{"str":"نیست","boundary":[0.5047704737438805,0.7636072410773433,0.5523371524995757,0.7807448144047584],"dir":"rtl"},{"str":"لحاظ","boundary":[0.422824951393293,0.7636072410773433,0.4678639952344435,0.7807448144047584],"dir":"rtl"},{"str":"اتوتروف)","boundary":[0.8636027200502666,0.7893157434436632,0.8636774197060102,0.8064533167710782],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.7913386482735697,0.7870260464770504,0.7985120107477858,0.7985077492838751],"dir":"ltr"},{"str":"آوردن","boundary":[0.6559127771981698,0.7893157434436632,0.7018530654804043,0.8064533167710782],"dir":"rtl"},{"str":"همه","boundary":[0.6183164404624808,0.7893157434436632,0.6486967904533504,0.8064533167710782],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.5802171260447859,0.7893157434436632,0.6116342678677259,0.8064533167710782],"dir":"rtl"},{"str":"لازمشان","boundary":[0.5124894381707057,0.7893157434436632,0.572996159322917,0.8064533167710782],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.4537032990891189,0.7893157434436632,0.48525220866638347,0.8064533167710782],"dir":"rtl"},{"str":"غیر","boundary":[0.4213309582784234,0.7893157434436632,0.44648233236725005,0.8064533167710782],"dir":"rtl"},{"str":"تند","boundary":[0.21491090957396564,0.7893157434436632,0.2381698923839577,0.8064533167710782],"dir":"rtl"},{"str":"ترکیبات","boundary":[0.129728402141161,0.7893157434436632,0.19043930235240458,0.8064533167710782],"dir":"rtl"},{"str":"پیچیده","boundary":[0.8215019940732463,0.8151956358257585,0.8710278658311674,0.8323332091531735],"dir":"rtl"},{"str":"کربنی","boundary":[0.7719487324415525,0.8151956358257585,0.8152238178782822,0.8323332091531735],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.752275333107247,0.8151956358257585,0.7656431557318392,0.8323332091531735],"dir":"rtl"},{"str":"دي","boundary":[0.7014795672016868,0.8151956358257585,0.7263312390426717,0.8323332091531735],"dir":"rtl"},{"str":"کربن","boundary":[0.6130725246292892,0.8151956358257585,0.6510722395059927,0.8323332091531735],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5966386003657255,0.8151956358257585,0.6067808231501299,0.8323332091531735],"dir":"rtl"},{"str":"انرژي","boundary":[0.5465848510405504,0.8151956358257585,0.5903818817000787,0.8323332091531735],"dir":"rtl"},{"str":"نوري","boundary":[0.4997705767861173,0.8151956358257585,0.5403362826670276,0.8323332091531735],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.45569279992041994,0.8151956358257585,0.493505965326656,0.8323332091531735],"dir":"rtl"},{"str":"ضی","boundary":[0.33891233810812715,0.8151956358257585,0.37115768950405875,0.8323332091531735],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.1297919792892404,0.8151956358257585,0.16190154386987385,0.8323332091531735],"dir":"rtl"},{"str":"پیچیده","boundary":[0.5876920715961825,0.8410755282078537,0.6374470222983837,0.8582131015352689],"dir":"rtl"},{"str":"آلی","boundary":[0.5540747365230958,0.8410755282078537,0.5790493214266629,0.8582131015352689],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5326608352099675,0.8410755282078537,0.5469346240328071,0.8582131015352689],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5104974473508798,0.8410755282078537,0.5257606521903262,0.8582131015352689],"dir":"rtl"},{"str":"ارگانوتروفی","boundary":[0.36978819581542843,0.8410755282078537,0.46067775694703417,0.8582131015352689],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.36255511221465625,0.8387919727168062,0.3697284746888724,0.8502736755236309],"dir":"ltr"},{"str":"هترو","boundary":[0.2988235664375619,0.8410755282078537,0.3355358513213918,0.8582131015352689],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.24502864992334525,0.8387919727168062,0.2522020123975614,0.8502736755236309],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.13621324408647803,0.8799993241984557,0.867802984139292,0.8942232672576879],"dir":"rtl"},{"str":"-1","boundary":[0.13819723307635845,0.9024469601246317,0.13838323204415973,0.9166709031838638],"dir":"ltr"},{"str":"Algae","boundary":[0.15189180265874536,0.9007040649270598,0.19124184356260177,0.9121858248638898],"dir":"ltr"},{"str":"-2","boundary":[0.295572943381693,0.9024469029946264,0.2957589423494943,0.9166708460538585],"dir":"ltr"},{"str":"Autotroph","boundary":[0.3102562224754092,0.9007040649270598,0.37841655742470615,0.9121858248638898],"dir":"ltr"},{"str":"-3","boundary":[0.4908099429236483,0.9024469601246317,0.49122534061840456,0.9166709031838638],"dir":"ltr"},{"str":"Organotrophy","boundary":[0.5044875833232825,0.9007040649270598,0.597369267047588,0.9121858248638898],"dir":"ltr"},{"str":"-4","boundary":[0.7014641072345982,0.9024469601246317,0.7019001714813324,0.9166709031838638],"dir":"ltr"},{"str":"Heterotrophy","boundary":[0.7151509053301734,0.9007040649270598,0.8035450503472089,0.9121858248638898],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12973,0.65787,0.87115,0.91667],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/c8eb1d81daff1047/pages/2e86d63f86594083d0d1a0e488622973.jpg","blurred":"/storage/books/c8eb1d81daff1047/pages/941923ea988496fb690b1ce3e388f85b.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.12966,0.10419,0.12866,0.08333]},"elements":[{"words":[{"str":"___________________________________________","boundary":[0.31874333352471185,0.10419386301885229,0.8541157662381673,0.12133143634626736],"dir":"ltr"},{"str":"جلبکهاي","boundary":[0.23381490245411332,0.11352491124100288,0.3126180592864255,0.13066248456841795],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.20198303203710538,0.11352491124100288,0.2274380418421457,0.13066248456841795],"dir":"rtl"},{"str":"شیرین","boundary":[0.14690932296215933,0.11352491124100288,0.19574353420449037,0.13066248456841795],"dir":"rtl"},{"str":"Tuchman,","boundary":[0.7331045837866519,0.1463764752411676,0.8167829506075985,0.16060047543040487],"dir":"ltr"},{"str":"1996","boundary":[0.8220121049218122,0.1463765323711727,0.8637213401236524,0.16060047543040487],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.8636027200502665,0.1488312544907488,0.8711224853951093,0.16596882781816388],"dir":"ltr"},{"str":"ا","boundary":[0.6962530812881689,0.14883125449074863,0.7025527522558682,0.16596882781816372],"dir":"rtl"},{"str":"هنوز","boundary":[0.6544187840833003,0.14883125449074863,0.6899209508456471,0.16596882781816372],"dir":"rtl"},{"str":"مبانی","boundary":[0.6093499917847396,0.14883125449074863,0.6478477043663996,0.16596882781816372],"dir":"rtl"},{"str":"نزدیکی","boundary":[0.5470952986881309,0.14883125449074863,0.6028710416432559,0.16596882781816372],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیکی","boundary":[0.4888245872311741,0.14883125449074863,0.5408457586348323,0.16596882781816372],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.47189017527412924,0.14883125449074863,0.4824678259860371,0.16596882781816372],"dir":"rtl"},{"str":"خویشاوندان","boundary":[0.37303016087469515,0.14883125449074863,0.4652668057982082,0.16596882781816372],"dir":"rtl"},{"str":"فتوسنتزي","boundary":[0.2945905423670012,0.14883125449074863,0.36677845193641445,0.16596882781816372],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.2350847966017523,0.14883125449074863,0.23909367812665192,0.16596882781816372],"dir":"rtl"},{"str":"حفظ","boundary":[0.19100701973605497,0.14883125449074863,0.22883440283180093,0.16596882781816372],"dir":"rtl"},{"str":"Pfandl","boundary":[0.7119213161301986,0.1722524827829052,0.7660271976292116,0.1864764544071401],"dir":"ltr"},{"str":"et","boundary":[0.7712080508980653,0.1722524827829052,0.7861703551385147,0.1864764258421374],"dir":"ltr"},{"str":"al.,","boundary":[0.7913512084073683,0.1722524827829052,0.8166057349243879,0.1864764258421374],"dir":"ltr"},{"str":"2009","boundary":[0.8219852384042408,0.1722524827829052,0.8636944736060811,0.1864764258421374],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.8636027200502664,0.17471114687284392,0.8711224853951092,0.191848720200259],"dir":"ltr"},{"str":"\"","boundary":[0.7383312977606242,0.19554474142717526,0.7484904509417363,0.21268231475459035],"dir":"ltr"},{"str":"algae","boundary":[0.7482945721211418,0.19812840462963516,0.7919009967945554,0.21235234768886732],"dir":"ltr"},{"str":"\"","boundary":[0.7921151536540916,0.19554474142717526,0.8022743068352037,0.21268231475459035],"dir":"ltr"},{"str":"آن","boundary":[0.6608927542477344,0.2005910392549392,0.6789202711671587,0.2177286125823543],"dir":"rtl"},{"str":"alga","boundary":[0.6173098453256025,0.19812840462963516,0.6517403209208191,0.21235234768886732],"dir":"ltr"},{"str":"آرایه","boundary":[0.44672884123120354,0.2005910392549392,0.4810408831027045,0.2177286125823543],"dir":"rtl"},{"str":"ناسی","boundary":[0.39519105874525823,0.2005910392549392,0.4343361683433617,0.2177286125823543],"dir":"rtl"},{"str":"نیست","boundary":[0.3416513254853879,0.2005910392549392,0.3872966633087323,0.2177286125823543],"dir":"rtl"},{"str":"عا","boundary":[0.1446683332898553,0.2005910392549392,0.16035775098450897,0.2177286125823543],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.8312179292969472,0.22629954162125904,0.8711349353377332,0.24343711494867412],"dir":"rtl"},{"str":"تعدادي","boundary":[0.7659752499705997,0.22629954162125904,0.8229256694772434,0.24343711494867412],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7428158667015989,0.22629954162125904,0.7585523707177149,0.24343711494867412],"dir":"rtl"},{"str":"شاخ","boundary":[0.7012305683492088,0.22629954162125904,0.7353593061798752,0.24343711494867412],"dir":"rtl"},{"str":"هاه","boundary":[0.6915196131025575,0.22629954162125904,0.6915694128730532,0.24343711494867412],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6596577199394423,0.22629954162125904,0.6756185463832972,0.24343711494867412],"dir":"rtl"},{"str":"متنوع","boundary":[0.6093549717617891,0.22629954162125904,0.6529506868490886,0.24343711494867412],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5814646102957018,0.22629954162125904,0.6021518825401757,0.24343711494867412],"dir":"rtl"},{"str":"دامن","boundary":[0.5463532821077458,0.22629954162125904,0.574514624510279,0.24343711494867412],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.40564652056081923,0.22629954162125904,0.42633379280529304,0.24343711494867412],"dir":"rtl"},{"str":"بالا","boundary":[0.3732741797501238,0.22629954162125904,0.39862127298905375,0.24343711494867412],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.17953315261385777,0.22629954162125904,0.20156955105818167,0.24343711494867412],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.12972840214116094,0.22629954162125904,0.172075754276345,0.24343711494867412],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.6006350319480012,0.25217943400335435,0.6129604751456739,0.2693170073307694],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3242214058119111,0.25217943400335435,0.338667926478,0.2693170073307694],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.23532881547718068,0.25217943400335435,0.27524582151796667,0.2693170073307694],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.12972840214116094,0.25217943400335435,0.14571412847026372,0.2693170073307694],"dir":"rtl"},{"str":"سته","boundary":[0.6965218689968176,0.2780593263854496,0.7257569553183149,0.2951968997128647],"dir":"rtl"},{"str":"ندام","boundary":[0.6427158380168232,0.2780593263854496,0.6699812123631901,0.2951968997128647],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.504521474891402,0.2780593263854496,0.5108211458591013,0.2951968997128647],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.44398985385394285,0.2780593263854496,0.4560662981991373,0.2951968997128647],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7677157519494224,0.3039392187675449,0.7749629784372777,0.32107679209496],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.5807176137382671,0.3039392187675449,0.596678440182122,0.32107679209496],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5216849657927268,0.3039392187675449,0.5368738957938993,0.32107679209496],"dir":"rtl"},{"str":"زنده","boundary":[0.48234065711264074,0.3039392187675449,0.5153635794366719,0.32107679209496],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4654062451555959,0.3039392187675449,0.4758573447247982,0.32107679209496],"dir":"rtl"},{"str":"غیر","boundary":[0.4335319020498569,0.3039392187675449,0.4586832761386836,0.32107679209496],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.342151813178869,0.3039392187675449,0.3940456640238582,0.32107679209496],"dir":"rtl"},{"str":"کرده","boundary":[0.3013135113839135,0.3039392187675449,0.3354288441619566,0.32107679209496],"dir":"rtl"},{"str":"رسوبات","boundary":[0.18376613310598774,0.3039392187675449,0.24609054588129026,0.32107679209496],"dir":"rtl"},{"str":"فسیلی","boundary":[0.12972840214116094,0.3039392187675449,0.177463502125803,0.32107679209496],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.524177444306034,0.3298191111496402,0.5561239970789917,0.3469566844770553],"dir":"rtl"},{"str":"روشن","boundary":[0.4693927167837725,0.3298191111496402,0.516055101738194,0.3469566844770553],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.45146479940533946,0.3298191111496402,0.46252904244287163,0.3469566844770553],"dir":"rtl"},{"str":"سخت","boundary":[0.39618207417812146,0.3298191111496402,0.4432453472850329,0.3469566844770553],"dir":"rtl"},{"str":"موادي","boundary":[0.2721881156095342,0.3298191111496402,0.318778290896737,0.3469566844770553],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.24628974496327288,0.3298191111496402,0.2654994868269254,0.3469566844770553],"dir":"rtl"},{"str":"ساخت","boundary":[0.18577804383401195,0.3298191111496402,0.23819230228068067,0.3469566844770553],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.14790780836059703,0.3298191111496402,0.15709586601704395,0.3469566844770553],"dir":"rtl"},{"str":"کننده","boundary":[0.5991485087987061,0.35552761351596,0.6379176301295675,0.37266518684337513],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5722541427425318,0.35552761351596,0.592202649796595,0.37266518684337513],"dir":"rtl"},{"str":"خالص","boundary":[0.5127384370231838,0.35552761351596,0.5632901840533153,0.37266518684337513],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.43453038744829464,0.35552761351596,0.4623621092943429,0.37266518684337513],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4156039846714239,0.35552761351596,0.42728444457812975,0.37266518684337513],"dir":"rtl"},{"str":"خر","boundary":[0.3600772405687772,0.35552761351596,0.3847032270788748,0.37266518684337513],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.23060032726861923,0.35552761351596,0.24143600107993787,0.37266518684337513],"dir":"rtl"},{"str":"بعضی","boundary":[0.12972840214116094,0.35552761351596,0.17502378339547692,0.37266518684337513],"dir":"rtl"},{"str":"فسیلی","boundary":[0.736588405401118,0.38140750589805533,0.7836541684965543,0.39854507922547044],"dir":"rtl"},{"str":"Batryococcus","boundary":[0.5712441237936133,0.37894712790795876,0.6843749354040554,0.3931710995321937],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.43054391582011814,0.38140750589805533,0.44526357875315853,0.39854507922547044],"dir":"rtl"},{"str":"رسوبات","boundary":[0.35958671282939514,0.38140750589805533,0.42208791478995733,0.39854507922547044],"dir":"rtl"},{"str":"غنی","boundary":[0.3209894007067438,0.38140750589805533,0.3511207518451352,0.39854507922547044],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.29932650054113724,0.38140750589805533,0.31404616347417763,0.39854507922547044],"dir":"rtl"},{"str":"نفت","boundary":[0.2582367099051787,0.38140750589805533,0.2927373743968206,0.39854507922547044],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.20943293481944442,0.38140750589805533,0.22150937916463886,0.39854507922547044],"dir":"rtl"},{"str":"سبز","boundary":[0.6738406945766026,0.4072873982801506,0.7038572224099652,0.4244249716075657],"dir":"rtl"},{"str":"هدف","boundary":[0.6046065636450292,0.4072873982801506,0.6459179632596933,0.4244249716075657],"dir":"rtl"},{"str":"استخراج","boundary":[0.5311444321983751,0.4072873982801506,0.5981738025726426,0.4244249716075657],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.49155112466581086,0.4072873982801506,0.5244833777682668,0.4244249716075657],"dir":"rtl"},{"str":"بیوشیمیایی","boundary":[0.40115707125063665,0.4072873982801506,0.4842968273888858,0.4244249716075657],"dir":"rtl"},{"str":"کلیدي","boundary":[0.34388484519211754,0.4072873982801506,0.39219311256142014,0.4244249716075657],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.30105206258881134,0.4072873982801506,0.33516739536685447,0.4244249716075657],"dir":"rtl"},{"str":"مصارف","boundary":[0.23331939473768157,0.4072873982801506,0.29366650340513484,0.4244249716075657],"dir":"rtl"},{"str":"داروسازي","boundary":[0.1486548049180317,0.4072873982801506,0.22685172715092633,0.4244249716075657],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.12972840214116096,0.4072873982801506,0.13976305589603388,0.4244249716075657],"dir":"rtl"},{"str":"آرایشی","boundary":[0.8172715035696411,0.4331672906622459,0.8709332462672258,0.450304863989661],"dir":"rtl"},{"str":"کشت","boundary":[0.7669687553919877,0.4331672906622459,0.8104602144469352,0.450304863989661],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.7306124329416405,0.4331672906622459,0.7602523389764564,0.450304863989661],"dir":"rtl"},{"str":"سب","boundary":[0.5025045841863284,0.4331672906622459,0.5215090410076287,0.450304863989661],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.35659872659965636,0.4331672906622459,0.3725595530435113,0.450304863989661],"dir":"rtl"},{"str":"سودمندي","boundary":[0.27641362613608994,0.4331672906622459,0.34887727218430625,0.450304863989661],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.2303488384276163,0.4331672906622459,0.24242528277281075,0.450304863989661],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.18301913654855317,0.4331672906622459,0.2172813786495585,0.450304863989661],"dir":"rtl"},{"str":"نمونه","boundary":[0.1354553757481605,0.4331672906622459,0.17659854248802498,0.450304863989661],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.1298744036005033,0.4331672906622459,0.13518147701043445,0.450304863989661],"dir":"ltr"},{"str":"آزتکس","boundary":[0.6800656658885587,0.45887579302856574,0.7362422969961735,0.47601336635598085],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.6728113346900654,0.4565875243120843,0.6799846971642816,0.468069227118909],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.671906770978129,0.4682758837547275,0.672763398416274,0.46964700388093117],"dir":"ltr"},{"str":"مکزیک","boundary":[0.6083589763518762,0.45887579302856574,0.6650311151759227,0.47601336635598085],"dir":"rtl"},{"str":"برداشت","boundary":[0.5413733050581812,0.45887579302856574,0.6020443391635565,0.47601336635598085],"dir":"rtl"},{"str":"مردم","boundary":[0.2811321543905526,0.45887579302856574,0.31626589247523174,0.47601336635598085],"dir":"rtl"},{"str":"اطراف","boundary":[0.22535143145837816,0.45887579302856574,0.27479055332959595,0.47601336635598085],"dir":"rtl"},{"str":"دریاچه","boundary":[0.1655867268865519,0.45887579302856574,0.2190123664847012,0.47601336635598085],"dir":"rtl"},{"str":"چاد","boundary":[0.1297284021411611,0.45887579302856574,0.15910303208033824,0.47601336635598085],"dir":"rtl"},{"str":"غذایی","boundary":[0.7219024530819519,0.484755685410661,0.768041940446169,0.5018932587380761],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف","boundary":[0.6596477599853433,0.484755685410661,0.714634124996429,0.5018932587380761],"dir":"rtl"},{"str":"اسپیرولینا","boundary":[0.4320379089349876,0.484755685410661,0.5008412718517739,0.5018932587380761],"dir":"rtl"},{"str":"ممکن","boundary":[0.37851809558331556,0.484755685410661,0.4236117877671241,0.5018932587380761],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3331978144437518,0.484755685410661,0.36982803563182515,0.5018932587380761],"dir":"rtl"},{"str":"هنوز","boundary":[0.2893715264190574,0.484755685410661,0.3260853706959286,0.5018932587380761],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2629751580678396,0.484755685410661,0.28255428252669745,0.5018932587380761],"dir":"rtl"},{"str":"بعضی","boundary":[0.20893742710301277,0.484755685410661,0.2560222087244085,0.5018932587380761],"dir":"rtl"},{"str":"مغاز","boundary":[0.16884612186549197,0.484755685410661,0.20233912143521804,0.5018932587380761],"dir":"rtl"},{"str":"سلامتی","boundary":[0.7664682676985066,0.5106355777927563,0.8231240982012562,0.5277731511201714],"dir":"rtl"},{"str":"ي(","boundary":[0.691021615397601,0.5106355777927563,0.7145271070715465,0.5277731511201714],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.6404798283215686,0.5106355777927563,0.6833848205920934,0.5277731511201714],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.5926695586572225,0.5106355777927563,0.6328828733324575,0.5277731511201714],"dir":"rtl"},{"str":"باش","boundary":[0.5625382075188311,0.5106355777927563,0.5861701300251277,0.5277731511201714],"dir":"rtl"},{"str":"سب","boundary":[0.42830292614781407,0.5106355777927563,0.4471228915913716,0.5277731511201714],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3483742945023003,0.5106355777927563,0.36739934506835015,0.5277731511201714],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.2657141454451002,0.5106355777927563,0.28167497188895513,0.5277731511201714],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.23259480807697,0.5106355777927563,0.2592252470579274,0.5277731511201714],"dir":"rtl"},{"str":"شیرین","boundary":[0.1765650862923173,0.5106355777927563,0.22607890805395794,0.5277731511201714],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.12972840214116108,0.5106355777927563,0.16909512071797023,0.5277731511201714],"dir":"rtl"},{"str":"آزاردهنده","boundary":[0.6546727629128282,0.5365154701748516,0.7262549530232715,0.5536530435022667],"dir":"rtl"},{"str":"شناختهشدهاي","boundary":[0.5435968648108117,0.5365154701748516,0.6482213703645513,0.5536530435022667],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.48955913384598493,0.5365154701748516,0.5369715080201056,0.5536530435022667],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4644077597571583,0.5365154701748516,0.48311006356679864,0.5536530435022667],"dir":"rtl"},{"str":"جاد","boundary":[0.41834297204868465,0.5365154701748516,0.44772483664111645,0.5536530435022667],"dir":"rtl"},{"str":"شکوفایی","boundary":[0.3426473208953008,0.5365154701748516,0.4111991949710841,0.5536530435022667],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.33541301294814163,0.5342249162581598,0.34258637542235776,0.5457066190649845],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.2863735408071154,0.5365154701748516,0.29844998515230986,0.5536530435022667],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.19748098990048912,0.5365154701748515,0.22042705469596008,0.5536530435022666],"dir":"rtl"},{"str":"نن","boundary":[0.1780341795219388,0.5365154701748515,0.1890897285719725,0.5536530435022666],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.12966318125430698,0.5365154701748515,0.1539559904872934,0.5536530435022666],"dir":"rtl"},{"str":"دات","boundary":[0.796597128848373,0.5623953625569468,0.8287179808180654,0.5795329358843619],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.7211529665359923,0.5623953625569468,0.7332294108811868,0.5795329358843619],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.625783916048303,0.5623953625569468,0.63805955947548,0.5795329358843619],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5762356343936588,0.5623953625569468,0.5892991246800561,0.5795329358843619],"dir":"rtl"},{"str":"مسیرهاي","boundary":[0.44623333351477174,0.5623953625569468,0.5149868966610623,0.5795329358843619],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.40937901335946797,0.5623953625569468,0.4390126595031526,0.5795329358843619],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.40391348854757064,0.5623953625569468,0.409366563416844,0.5795329358843619],"dir":"ltr"},{"str":"اثرهاي","boundary":[0.34240579200839677,0.5623953625569468,0.3955618327856591,0.5795329358843619],"dir":"rtl"},{"str":"نامطلوبی","boundary":[0.26521116776309395,0.5623953625569468,0.3354393821491061,0.5795329358843619],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.24080679023170204,0.5623953625569468,0.25738925188764783,0.5795329358843619],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.2153914773592485,0.5623953625569468,0.22968401149149925,0.5795329358843619],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.16633372344398642,0.5623953625569468,0.2039848399272205,0.5795329358843619],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.1296685698926285,0.5623953625569468,0.1575484816730809,0.5795329358843619],"dir":"rtl"},{"str":"شن","boundary":[0.5580562281742227,0.5881038649232666,0.5758596461264166,0.6052414382506818],"dir":"rtl"},{"str":"لبک","boundary":[0.7510410072597287,0.6328447509703141,0.7885016218781702,0.651353444423933],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.6125953401903607,0.6328447224053115,0.6556172291110948,0.6513534158589304],"dir":"rtl"},{"str":"دگان","boundary":[0.5443779564789402,0.6328447224053115,0.5894896976346069,0.6513534158589304],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه","boundary":[0.49903562489190084,0.6328447224053115,0.5372821279063308,0.6513534158589304],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.825007966396531,0.6609446216278395,0.8469696651851114,0.6780821949552547],"dir":"rtl"},{"str":"تثبیتکننده","boundary":[0.6618962196232218,0.6609446216278395,0.7410205849752309,0.6780821949552547],"dir":"rtl"},{"str":"کربن","boundary":[0.6178209327460491,0.6609446216278395,0.6549242517538312,0.6780821949552547],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6011380096300073,0.6609446216278395,0.6108489648766585,0.6780821949552547],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.5575582304692664,0.6609446216278395,0.5944767466605978,0.6780821949552547],"dir":"rtl"},{"str":"یکی","boundary":[0.44997827625604453,0.6609446216278395,0.4823979268487109,0.6780821949552547],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4300558780692608,0.6609446216278395,0.44300381839812913,0.6780821949552547],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.4014185200457389,0.6609446216278395,0.4230839101998702,0.6780821949552547],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.3583392285784793,0.6609446216278395,0.3949484711230761,0.6780821949552547],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.3095304735156954,0.6609446216278395,0.35170579062595675,0.6780821949552547],"dir":"rtl"},{"str":"کننده","boundary":[0.12967403291184174,0.6609446216278395,0.16745421828013862,0.6780821949552547],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7731987066809933,0.6868245140099348,0.7891595331248482,0.7039620873373499],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.7415733624277325,0.6868245140099348,0.7667247365165593,0.7039620873373499],"dir":"rtl"},{"str":"شیرین","boundary":[0.6875356314629057,0.6868245140099348,0.7352889061947606,0.7039620873373499],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5431013570943799,0.6868245140099348,0.5560766872970208,0.7039620873373499],"dir":"rtl"},{"str":"گیاهان","boundary":[0.4883191195606433,0.6868245140099348,0.5363783880774676,0.7039620873373499],"dir":"rtl"},{"str":"عالی","boundary":[0.44797632548211946,0.6868245140099348,0.48202432629558334,0.7039620873373499],"dir":"rtl"},{"str":")ماکر","boundary":[0.40315404204751215,0.6868245140099348,0.44166113719462796,0.7039620873373499],"dir":"rtl"},{"str":"اندازه","boundary":[0.23035132841614106,0.6868245140099348,0.2699695358339532,0.7039620873373499],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2139174041525775,0.6868245140099348,0.224059626936982,0.7039620873373499],"dir":"rtl"},{"str":"ردهبندي","boundary":[0.14641381524572764,0.6868245140099348,0.20744343398814333,0.7039620873373499],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.12972840214116102,0.6868245140099348,0.14002583166817534,0.7039620873373499],"dir":"rtl"},{"str":"باکتري","boundary":[0.8023241024553727,0.7125330163762547,0.8517203862875028,0.7296705897036697],"dir":"rtl"},{"str":"وسیله","boundary":[0.6013820285054361,0.7125330163762547,0.6447019298898684,0.7296705897036697],"dir":"rtl"},{"str":"شومی","boundary":[0.3177474356474772,0.7125330163762547,0.3178221353032207,0.7296705897036697],"dir":"rtl"},{"str":"ند.","boundary":[0.2744291052818385,0.7125330163762547,0.2951707096932756,0.7296705897036697],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.2535107116851419,0.7125330163762547,0.26720564857144485,0.7296705897036697],"dir":"rtl"},{"str":"خلاف","boundary":[0.19872598416288034,0.7125330163762547,0.246289744963273,0.7296705897036697],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7864006258393893,0.73841290875835,0.8023614522832442,0.755550482085765],"dir":"rtl"},{"str":"یوکاریوت","boundary":[0.7047240222494784,0.73841290875835,0.7789306602650422,0.755550482085765],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6872916125874771,0.73841290875835,0.697005057822653,0.755550482085765],"dir":"rtl"},{"str":"سیانوفیتها","boundary":[0.5946590594885236,0.73841290875835,0.67982164701313,0.755550482085765],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.5874150418519675,0.7361213550665663,0.5945884043261835,0.747603057873391],"dir":"ltr"},{"str":"هستند","boundary":[0.20742351407994505,0.73841290875835,0.2534658918916957,0.755550482085765],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.19024010327042198,0.73841290875835,0.1999510585170732,0.755550482085765],"dir":"rtl"},{"str":"اکسیژن","boundary":[0.12972840214116102,0.73841290875835,0.18327298209402365,0.755550482085765],"dir":"rtl"},{"str":"بخشی","boundary":[0.7639807691622491,0.7642928011404451,0.8111187419249041,0.7814303744678601],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7452138624193163,0.7642928011404451,0.7580047967027714,0.7814303744678601],"dir":"rtl"},{"str":"فرایندها","boundary":[0.6818086578559064,0.7642928011404451,0.739407072411172,0.7814303744678601],"dir":"rtl"},{"str":"فتوسنتزي","boundary":[0.5894300835864807,0.7642928011404451,0.6598168872789353,0.7814303744678601],"dir":"rtl"},{"str":"Sigee,","boundary":[0.30503822418758086,0.7618371649407852,0.35508649611904713,0.7760611651300224],"dir":"ltr"},{"str":"2004","boundary":[0.36006506849052833,0.7618372220707903,0.40115224047783327,0.7760611651300224],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.40091305237520813,0.7642928011404451,0.40843281772005086,0.7814303744678601],"dir":"ltr"},{"str":"سطح","boundary":[0.8033325478079095,0.7901726935225405,0.8421290590125435,0.8073102668499557],"dir":"rtl"},{"str":"تولیدات","boundary":[0.7363468765142144,0.7901726935225405,0.7958625822335624,0.8073102668499557],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه","boundary":[0.6970025678341283,0.7901726935225405,0.7288769109398674,0.8073102668499557],"dir":"rtl"},{"str":"جلبک","boundary":[0.6434628345742579,0.7901726935225405,0.6904115618570178,0.8073102668499557],"dir":"rtl"},{"str":"شیرین","boundary":[0.4810906828732001,0.7901726935225405,0.5284054448211145,0.8073102668499557],"dir":"rtl"},{"str":"کربن","boundary":[0.28064909661674475,0.7901726935225405,0.3176279161982876,0.8073102668499557],"dir":"rtl"},{"str":"تثبیتشده","boundary":[0.20094705392698614,0.7901726935225405,0.27371736000299474,0.8073102668499557],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.17604716867916254,0.7901726935225405,0.19347708835263908,0.8073102668499557],"dir":"rtl"},{"str":"واحد","boundary":[0.12977159581965217,0.7901726935225405,0.1685747131162907,0.8073102668499557],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8085515637558532,0.8158811958888603,0.8262329722703328,0.8330187692162755],"dir":"rtl"},{"str":"زمان","boundary":[0.7684602585183324,0.8158811958888603,0.8020775935914192,0.8330187692162755],"dir":"rtl"},{"str":"میلی)","boundary":[0.7547653216320295,0.8158811958888603,0.7547927115058022,0.8330187692162755],"dir":"rtl"},{"str":"گرم","boundary":[0.6932700750354795,0.8158811958888603,0.7217829336327625,0.8330187692162755],"dir":"rtl"},{"str":"کربن","boundary":[0.6496927858632635,0.8158811958888603,0.6865471060185672,0.8330187692162755],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.625786406036828,0.8158811958888603,0.6432163257103044,0.8330187692162755],"dir":"rtl"},{"str":"متر","boundary":[0.597149048013306,0.8158811958888603,0.6190634370199156,0.8330187692162755],"dir":"rtl"},{"str":"ساعت","boundary":[0.46415876090468017,0.8158811958888603,0.5121610344890134,0.8330187692162755],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.16334573721424783,0.8158811958888603,0.17632106741688874,0.8330187692162755],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.12975222417692212,0.8158811958888603,0.157096943866531,0.8330187692162755],"dir":"rtl"},{"str":"محیط","boundary":[0.8287354107377393,0.8417610882709554,0.8713416043852902,0.8588986615983706],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8089647462266846,0.8417610882709554,0.8222589505847804,0.8588986615983706],"dir":"rtl"},{"str":"محیط","boundary":[0.760087715510842,0.8417610882709554,0.8028370400914779,0.8588986615983706],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.7184189591357816,0.8417610882709554,0.7539214424228261,0.8588986615983706],"dir":"rtl"},{"str":"متفاوت","boundary":[0.6570740640791092,0.8417610882709554,0.7119449889713473,0.8588986615983706],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6145789676867827,0.8417610882709554,0.6509004746562483,0.8588986615983706],"dir":"rtl"},{"str":"موارد","boundary":[0.38995959285469056,0.8417610882709554,0.4287700414424619,0.8588986615983706],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3706191007452922,0.8417610882709554,0.3834856226902565,0.8588986615983706],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.34712930023990923,0.8417610882709554,0.3645592199133858,0.8588986615983706],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.19772998875296754,0.8417610882709554,0.2520167185702726,0.8588986615983706],"dir":"rtl"},{"str":"میزان","boundary":[0.12972840214116127,0.8417610882709554,0.1676036175916258,0.8588986615983706],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.13621324408647803,0.8799993241984557,0.867802984139292,0.8942232672576879],"dir":"rtl"},{"str":"-1","boundary":[0.13819723307635845,0.9024469601246317,0.13838323204415973,0.9166709031838638],"dir":"ltr"},{"str":"Aztecs","boundary":[0.15189180265874536,0.9007040649270598,0.19672362707196786,0.9121858248638898],"dir":"ltr"},{"str":"-2","boundary":[0.3508560529291666,0.9024469601246317,0.3512921171759008,0.9166709031838638],"dir":"ltr"},{"str":"Bloom","boundary":[0.3645403525280473,0.9007040649270598,0.4096123430683902,0.9121858248638898],"dir":"ltr"},{"str":"-3","boundary":[0.538859676272315,0.9024469601246317,0.5392957405190492,0.9166709031838638],"dir":"ltr"},{"str":"Cyanophyta","boundary":[0.5525491969822286,0.9007040649270598,0.6325671216623521,0.9121858248638898],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12966,0.10419,0.87134,0.91667],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":18,"image":{"jpeg":"/storage/books/c8eb1d81daff1047/pages/de6a315456296b59c0bf74bd80a5b7b0.jpg","blurred":"/storage/books/c8eb1d81daff1047/pages/5d3a8393b2b7ae071c1b797b4b997486.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.12964,0.10574,0.1289,0.08333]},"elements":[{"words":[{"str":"____________________________________","boundary":[0.16060425984846227,0.10573637316083137,0.6088021943092874,0.12287394648824645],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمهاي","boundary":[0.8076551678869315,0.11506742138298195,0.8711000754983861,0.13220499471039704],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.787137662442725,0.11506742138298195,0.8014301965749757,0.13220499471039704],"dir":"rtl"},{"str":"جلبکهاي","boundary":[0.7019551550099203,0.11506742138298195,0.7807632918192821,0.13220499471039704],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.6701829014336974,0.11506742138298195,0.6957301836979644,0.13220499471039704],"dir":"rtl"},{"str":"شیرین","boundary":[0.615076965391739,0.11506742138298195,0.6639579301217414,0.13220499471039704],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.14367233787994219,0.11506742138298195,0.15437928853650634,0.13220499471039704],"dir":"ltr"},{"str":"اولیه","boundary":[0.7714482447480713,0.1517448847589315,0.8033225878538103,0.16888245808634658],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7199079722736013,0.1517448847589315,0.7302663245366958,0.16888245808634658],"dir":"rtl"},{"str":"وضعیت","boundary":[0.6516773067175149,0.1517448847589315,0.7129480158343071,0.16888245808634658],"dir":"rtl"},{"str":"تروفی","boundary":[0.5976395757526881,0.1517448847589315,0.6443364617271494,0.16888245808634658],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5794626595217768,0.1517448847589315,0.5891736147684281,0.16888245808634658],"dir":"rtl"},{"str":"عمق","boundary":[0.5368788757709488,0.1517448847589315,0.570994208548992,0.16888245808634658],"dir":"rtl"},{"str":"ستون","boundary":[0.48857060840164623,0.1517448847589315,0.5301694533237309,0.16888245808634658],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.4552022721810378,0.1517448847589315,0.4803511562813397,0.16888245808634658],"dir":"rtl"},{"str":"متغیر","boundary":[0.41037749875790575,0.1517448847589315,0.4467363111967778,0.16888245808634658],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3658042141757767,0.1517448847589315,0.4029560001134814,0.16888245808634658],"dir":"rtl"},{"str":"یوتروف)","boundary":[0.802822100160329,0.17762477714102679,0.8028768799078742,0.19476235046844187],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.7358201425694924,0.1753310810740459,0.7429935050437084,0.1868127838808706],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7349126736288412,0.18702486786718872,0.7357693010669861,0.18839598799339247],"dir":"ltr"},{"str":"نیتروژن","boundary":[0.6006225820053774,0.17762477714102679,0.6561045063145781,0.19476235046844187],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5809516726595967,0.17762477714102679,0.5930916059924445,0.19476235046844187],"dir":"rtl"},{"str":"فسفر","boundary":[0.5338859095641606,0.17762477714102679,0.5729955784939509,0.19476235046844187],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.4937946043266398,0.17762477714102679,0.5239259554650312,0.19476235046844187],"dir":"rtl"},{"str":"دسترس","boundary":[0.42606193647551,0.17762477714102679,0.4840836490799886,0.19476235046844187],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.24900632244381068,0.17762477714102679,0.2619791626579268,0.19476235046844187],"dir":"rtl"},{"str":"تولیدات","boundary":[0.17953066262533315,0.17762477714102679,0.24085133819234,0.19476235046844187],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.1568692770612889,0.17762477714102679,0.16981970737868196,0.19476235046844187],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1296388993226209,0.17762477714102679,0.1473849107703929,0.19476235046844187],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.6770876396129191,0.20333327950734661,0.6940693613519348,0.2204708528347617],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6584102356885266,0.20333327950734661,0.668370189787656,0.2204708528347617],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش","boundary":[0.5981475334117439,0.20333327950734661,0.6508372778880935,0.2204708528347617],"dir":"rtl"},{"str":"عمق","boundary":[0.5555662396494406,0.20333327950734661,0.5896815724274839,0.2204708528347617],"dir":"rtl"},{"str":"جذب","boundary":[0.4843301579439421,0.20333327950734661,0.5284079348096394,0.2204708528347617],"dir":"rtl"},{"str":"نور","boundary":[0.4519578171332466,0.20333327950734661,0.4767350972523212,0.2204708528347617],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.2121719221967051,0.20333327950734661,0.22424836654189953,0.2204708528347617],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.19024010327042204,0.20333327950734661,0.2040097398124685,0.2204708528347617],"dir":"rtl"},{"str":"سرعت","boundary":[0.1297579345631992,0.20333327950734661,0.181774142286162,0.2204708528347617],"dir":"rtl"},{"str":"مقابل","boundary":[0.6937606027748616,0.2292131718894419,0.7326069137499912,0.246350745216857],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.58171360914818,0.2292131718894419,0.5920719614112746,0.246350745216857],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.5381363199759641,0.2292131718894419,0.5747416412787895,0.246350745216857],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.46291625663081365,0.2292131718894419,0.47262721187746487,0.246350745216857],"dir":"rtl"},{"str":"کم","boundary":[0.4355238928696829,0.2292131718894419,0.45569528990894476,0.246350745216857],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.3433872432208153,0.22692490317296066,0.35056060569503145,0.23840660597978536],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.3267163743137432,0.22921317188944207,0.3367510280686161,0.24635074521685715],"dir":"rtl"},{"str":"الیگوتروف","boundary":[0.24030881535354276,0.22921317188944207,0.31974440644435265,0.24635074521685715],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.2330676157888398,0.22692490317296066,0.24024097826305593,0.23840660597978536],"dir":"ltr"},{"str":"کل","boundary":[0.12972840214116108,0.22921317188944207,0.15258649679866312,0.24635074521685715],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.778420212617462,0.25509306427153733,0.8155235316252439,0.27223063759895244],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.773191236715419,0.25509306427153733,0.7786443115846924,0.27223063759895244],"dir":"ltr"},{"str":"اما","boundary":[0.7502933022415204,0.25509306427153733,0.7672526140838131,0.27223063759895244],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.7079610073316954,0.25509306427153733,0.7443173297820427,0.27223063759895244],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6843036263577383,0.25509306427153733,0.7019850348722178,0.27223063759895244],"dir":"rtl"},{"str":"عمق","boundary":[0.6442123211202174,0.25509306427153733,0.6783276538982606,0.27223063759895244],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.6128359757194348,0.25509306427153733,0.6380626518805835,0.27223063759895244],"dir":"rtl"},{"str":"نفوذ","boundary":[0.525082399250703,0.25509306427153733,0.5562534764822805,0.27223063759895244],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.4808516439748211,0.25509306427153733,0.518950958392516,0.27223063759895244],"dir":"rtl"},{"str":"نور","boundary":[0.45087729888184297,0.25509306427153733,0.47474432164220604,0.27223063759895244],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش","boundary":[0.3931965779369076,0.25509306427153733,0.44474183038842724,0.27223063759895244],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.3653062164708204,0.25509306427153733,0.38710056083292066,0.27223063759895244],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.12964,0.10574,0.8711,0.27223],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"پروتوزوا","boundary":[0.7510353188219054,0.35844124378414305,0.8129887233070153,0.37557881711155816],"dir":"rtl"},{"str":"مطرح","boundary":[0.7034715580215127,0.35844124378414305,0.7453058552263813,0.37557881711155816],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.70347,0.35844,0.81299,0.37558],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"آلی","boundary":[0.6130874645604378,0.30685284903572796,0.6369938443868732,0.323990422363143],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5934140652261325,0.30685284903572796,0.6056174989860909,0.323990422363143],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4604237781175067,0.30685284903572796,0.47262721187746504,0.323990422363143],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.34613330482999627,0.30685284903572796,0.3565912566340822,0.323990422363143],"dir":"rtl"},{"str":"نداشتن","boundary":[0.44051382987334675,0.33256135140204773,0.4920092825543708,0.34969892472946285],"dir":"rtl"},{"str":"کلروفیل،","boundary":[0.37029117349743457,0.33256135140204773,0.43354186200395606,0.34969892472946285],"dir":"rtl"},{"str":"تحرك","boundary":[0.31675144023756424,0.33256135140204773,0.363319205628044,0.34969892472946285],"dir":"rtl"},{"str":"کماکان","boundary":[0.5446102901403981,0.35844124378414305,0.5939170429081384,0.37557881711155816],"dir":"rtl"},{"str":"قرابت","boundary":[0.44648731234429956,0.35844124378414305,0.4898903023197809,0.37557881711155816],"dir":"rtl"},{"str":"فیلوژنتیکی","boundary":[0.364061222208429,0.35844124378414305,0.4407578487487753,0.37557881711155816],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.47641600593343997,0.39348215567351985,0.4900259648798397,0.4034029066164531],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5003177376014483,0.39348215567351996,0.513684902433839,0.40340290661645317],"dir":"ltr"},{"str":"کربن","boundary":[0.601193548998996,0.4004478319884984,0.6324646901459131,0.4146717750477306],"dir":"rtl"},{"str":"تثبیت","boundary":[0.5608133690558484,0.4004478319884984,0.596013946646104,0.4146717750477306],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5294117336973,0.4004478319884984,0.5556337667029562,0.4146717750477306],"dir":"rtl"},{"str":"mg","boundary":[0.42356574528742175,0.39811545210145305,0.44511793133704014,0.4102541499687504],"dir":"ltr"},{"str":"C","boundary":[0.44797506191514497,0.39811545210145305,0.4597388164937828,0.4102541499687504],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.4629152065981496,0.39811545210145305,0.47564898591715493,0.4102541499687504],"dir":"ltr"},{"str":"h","boundary":[0.49080429972438655,0.39811545210145305,0.4996227064549997,0.4102541499687504],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5176970232887554,0.4004478319884984,0.5239383219860876,0.4146717750477306],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31675,0.30685,0.63699,0.41467],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مواد","boundary":[0.2408067902317024,0.30685284903572796,0.26994214596018085,0.323990422363143],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2649447389909424,0.33256135140204773,0.27497939274581534,0.34969892472946285],"dir":"rtl"},{"str":"بلع","boundary":[0.2360583821149422,0.33256135140204773,0.2577237722690735,0.34969892472946285],"dir":"rtl"},{"str":"فعال","boundary":[0.19696307228733434,0.33256135140204773,0.22908641424555157,0.34969892472946285],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.16060674983698708,0.33256135140204773,0.1897421055654655,0.34969892472946285],"dir":"rtl"},{"str":"آلی","boundary":[0.129728402141161,0.33256135140204773,0.15363478196759645,0.34969892472946285],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.12973,0.30685,0.27498,0.3497],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ل","boundary":[0.83145881924105,0.7695148451468855,0.8454783490309862,0.7852812983480968],"dir":"rtl"},{"str":"نمونههایی","boundary":[0.7216598774826455,0.7695149022768909,0.7910336422144144,0.7852813554781023],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7037299984522811,0.7695149022768909,0.7161803488457947,0.7852813554781023],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.6638865864201962,0.7695149022768909,0.6982527605882716,0.7852813554781023],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه","boundary":[0.6282788133720317,0.7695149022768909,0.6582488730918338,0.7852813554781023],"dir":"rtl"},{"str":"جلبکی","boundary":[0.5747388705206612,0.7695149022768909,0.6225518812682996,0.7852813554781023],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5523282398123368,0.7695149022768909,0.5692616326566519,0.7852813554781023],"dir":"rtl"},{"str":"دریاچههاي","boundary":[0.4696405033258116,0.7695149022768909,0.5468510019483275,0.7852813554781023],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4547000828535953,0.7695149022768909,0.4641609746889607,0.7852813554781023],"dir":"rtl"},{"str":"شرایط","boundary":[0.4048963905066997,0.7695149022768909,0.44922055421674445,0.7852813554781023],"dir":"rtl"},{"str":"تروفی","boundary":[0.35683597629218006,0.7695149022768909,0.3994168618698488,0.7852813554781023],"dir":"rtl"},{"str":"متفاوت","boundary":[0.3005585598952257,0.7695149022768909,0.3513564476553292,0.7852813554781023],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.2771514430008519,0.7695149022768909,0.2950790312583748,0.7852813554781023],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.23905130910114314,0.7695149022768909,0.27167191436400107,0.7852813554781023],"dir":"rtl"},{"str":"میدهد","boundary":[0.18526167201004995,0.7695149022768909,0.23357178046429228,0.7852813554781023],"dir":"rtl"},{"str":"چگونه","boundary":[0.13396439577050095,0.7695149022768909,0.17953473990631785,0.7852813554781023],"dir":"rtl"},{"str":"نرخهاي","boundary":[0.8127914026629133,0.7947119768361366,0.8682281054270399,0.810478430037348],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.77295028140367,0.7947119768361366,0.8073141647989039,0.810478430037348],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7580075701586123,0.7947119768361366,0.7674707527668192,0.810478430037348],"dir":"rtl"},{"str":"عمق","boundary":[0.7201571304986262,0.7947119768361366,0.7522806380548801,0.810478430037348],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.6833031770246895,0.7947119768361366,0.7146798926346167,0.810478430037348],"dir":"rtl"},{"str":"میکند.","boundary":[0.6280268283594675,0.7947119768361366,0.6778259391606801,0.810478430037348],"dir":"rtl"},{"str":"نمونههاي","boundary":[0.5580391365061785,0.7947119768361366,0.6225472997226167,0.810478430037348],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.5351314080912503,0.7947119768361366,0.5525618986421692,0.810478430037348],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.5052482763739763,0.7947119768361366,0.5296518794543994,0.810478430037348],"dir":"rtl"},{"str":"دریاچه،","boundary":[0.4462310956585965,0.7947119768361366,0.4997710385099669,0.810478430037348],"dir":"rtl"},{"str":"شامل:","boundary":[0.3991671676301262,0.7947119768361366,0.44075385779458703,0.810478430037348],"dir":"rtl"},{"str":"=","boundary":[0.36902746935460473,0.7947119768361366,0.3794504857833972,0.810478430037348],"dir":"ltr"},{"str":"a","boundary":[0.384468422343831,0.7925309297581572,0.39380561991634394,0.8053837526911857],"dir":"ltr"},{"str":"بهشدت","boundary":[0.3110273917808477,0.7947119768361366,0.36355023149059534,0.8104784871673533],"dir":"rtl"},{"str":"یوتروف","boundary":[0.2500195294662106,0.7947119768361366,0.3055501539168383,0.810478430037348],"dir":"rtl"},{"str":")دریاچه","boundary":[0.18901166715157353,0.7947119768361366,0.2451058217212085,0.810478430037348],"dir":"rtl"},{"str":"جورج،","boundary":[0.1332313484612231,0.7947119768361366,0.18328473504784146,0.810478430037348],"dir":"rtl"},{"str":"=","boundary":[0.7639750334107009,0.8197356046994178,0.7743980498394933,0.835502057900629],"dir":"ltr"},{"str":"b","boundary":[0.7793946304786784,0.8175581568117696,0.7897775941793128,0.830410979744798],"dir":"ltr"},{"str":"یوتروف","boundary":[0.7027174768563411,0.8197356046994178,0.7584977955466916,0.835502057900629],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.6170654803129242,0.8197356046994178,0.6362392489962192,0.835502057900629],"dir":"rtl"},{"str":"بخشی","boundary":[0.4855705376655527,0.8197356046994178,0.5287859673203149,0.835502057900629],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.46739096439546557,0.8197356046994178,0.47993149437414984,0.835502057900629],"dir":"rtl"},{"str":"دریاچه","boundary":[0.4133562146103326,0.8197356046994178,0.4619137265314562,0.835502057900629],"dir":"rtl"},{"str":"بایکال(","boundary":[0.35832268786630883,0.8197356046994178,0.40787668597348176,0.835502057900629],"dir":"rtl"},{"str":"=","boundary":[0.3294360423350841,0.8197356046994178,0.33985905876387656,0.835502057900629],"dir":"ltr"},{"str":"c","boundary":[0.33940707988175994,0.8175581568117696,0.3476985113261514,0.830410979744798],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.3528523223208239,0.8197356046994178,0.3585563466961411,0.835502057900629],"dir":"ltr"},{"str":"مزوتروف","boundary":[0.2587175939453589,0.8197356046994178,0.32440092362948286,0.835502057900629],"dir":"rtl"},{"str":")دریاچه","boundary":[0.19770973163072184,0.8197356046994178,0.2532403560813496,0.835502057900629],"dir":"rtl"},{"str":"کستل،","boundary":[0.14715924733749952,0.8197356046994178,0.19223020299387097,0.835502057900629],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.7644767126629878,0.8449326792586636,0.7716972286593732,0.860699132459875],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7555197908527508,0.8449326792586636,0.765072313601776,0.860699132459875],"dir":"rtl"},{"str":"d","boundary":[0.7398048712679564,0.8427524891307631,0.7501878349685908,0.8556053120637915],"dir":"ltr"},{"str":"تاهو،","boundary":[0.5490730516045753,0.8449326792586636,0.5836843384666904,0.860699132459875],"dir":"rtl"},{"str":"کالیفرنیا","boundary":[0.4903147282202841,0.8449326792586636,0.5440539683088645,0.860699132459875],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.47338820769449363,0.840274686935391,0.4850024260008623,0.8560411401366023],"dir":"ltr"},{"str":"است","boundary":[0.39743305258911577,0.8449326792586636,0.4316663619323846,0.860699132459875],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.17082288306136303,0.8449327363886688,0.17554187511483826,0.8606991895898802],"dir":"ltr"},{"str":"Horne","boundary":[0.18228069007922562,0.8427524891307631,0.23084353558523657,0.8556053120637915],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.23532539042004275,0.8427524891307631,0.26396070793542536,0.8556053120637915],"dir":"ltr"},{"str":"Goldman,","boundary":[0.268444430209746,0.8427524891307631,0.34439132782505155,0.8556053120637915],"dir":"ltr"},{"str":"1994","boundary":[0.34862481320442884,0.8427524891307631,0.3848550072252934,0.8556053120637915],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.3844833137161568,0.8449326792586636,0.3917038297125422,0.860699132459875],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.13621324408647803,0.8799993241984557,0.867802984139292,0.8942232672576879],"dir":"rtl"},{"str":"-1","boundary":[0.13819723307635845,0.9024469601246317,0.13838323204415973,0.9166709031838638],"dir":"ltr"},{"str":"Eutroph","boundary":[0.14765451412746422,0.9007040649270598,0.20120280805877488,0.9121858248638898],"dir":"ltr"},{"str":"-2","boundary":[0.28860839837166824,0.9024469601246317,0.2890237960664245,0.9166709031838638],"dir":"ltr"},{"str":"Mesotrophic","boundary":[0.3022988134769933,0.9007040649270598,0.38614877488237864,0.9121858248638898],"dir":"ltr"},{"str":"-3","boundary":[0.498518566811413,0.9024469601246317,0.49895463105814714,0.9166709031838638],"dir":"ltr"},{"str":"Oligotroph","boundary":[0.5122113413774869,0.9007040649270598,0.5850260789204426,0.9121858248638898],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13323,0.76951,0.86823,0.91667],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":19,"image":{"jpeg":"/storage/books/c8eb1d81daff1047/pages/0616f5fb2e44ce9c200bee5139f5cd8b.jpg","blurred":"/storage/books/c8eb1d81daff1047/pages/1561eea339fa6b2c7159ed2d107b9831.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.12963,0.10419,0.12837,0.08333]},"elements":[{"words":[{"str":"___________________________________________","boundary":[0.31874333352471185,0.10419386301885229,0.8541157662381673,0.12133143634626736],"dir":"ltr"},{"str":"جلبکهاي","boundary":[0.23381490245411332,0.11352491124100288,0.3126180592864255,0.13066248456841795],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.20198303203710538,0.11352491124100288,0.2274380418421457,0.13066248456841795],"dir":"rtl"},{"str":"شیرین","boundary":[0.14690932296215933,0.11352491124100288,0.19574353420449037,0.13066248456841795],"dir":"rtl"},{"str":"یطه","boundary":[0.7450789855010224,0.1503784001970608,0.7797886002440171,0.1688871222156822],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7198461824166839,0.1503784001970608,0.7373260097691511,0.16888709365067964],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.6834074653973096,0.1503784001970608,0.7127735753494546,0.16888709365067964],"dir":"rtl"},{"str":"شیرین","boundary":[0.6222952997688759,0.1503784001970608,0.6760713163176895,0.16888709365067964],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.8242609075841952,0.1781389471883532,0.8448033129136497,0.19527652051576827],"dir":"rtl"},{"str":"لیمنولوژي","boundary":[0.5336543406313558,0.1781389471883532,0.6057942881713504,0.19527652051576827],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5207039103139627,0.1781389471883532,0.5276783681718781,0.19527652051576827],"dir":"ltr"},{"str":"منابع","boundary":[0.4880726106966899,0.1781389471883532,0.521216847950068,0.19527652051576827],"dir":"rtl"},{"str":"آبی","boundary":[0.4584392572632549,0.1781389471883532,0.48234563708969036,0.19527652051576827],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.43578036168773543,0.1781389471883532,0.4527122836562555,0.19527652051576827],"dir":"rtl"},{"str":"محدوده","boundary":[0.37377466744360505,0.1781389471883532,0.43005338808073595,0.19527652051576827],"dir":"rtl"},{"str":"قار","boundary":[0.3481252956498219,0.1781389471883532,0.3680476938366056,0.19527652051576827],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.25525370365248945,0.1781389471883532,0.26528835740736234,0.19527652051576827],"dir":"rtl"},{"str":"اقیانوس","boundary":[0.18627604153896843,0.1781389471883532,0.24952673004548998,0.19527652051576827],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7151745040879899,0.20350466952312207,0.7246389504706877,0.22064224285053716],"dir":"rtl"},{"str":"قار","boundary":[0.5966510503083494,0.20350466952312207,0.6165734484951332,0.22064224285053716],"dir":"rtl"},{"str":"تقسیم","boundary":[0.5157264232529227,0.20350466952312207,0.5583102070037507,0.22064224285053716],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.41810144316178105,0.20350466952312207,0.441532235179983,0.22064224285053716],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.3747706628535182,0.20350466952312207,0.41212298071377834,0.22064224285053716],"dir":"rtl"},{"str":"روي","boundary":[0.33517735532095383,0.20350466952312207,0.3687946903940405,0.22064224285053716],"dir":"rtl"},{"str":"هاجلبک","boundary":[0.28463058826787174,0.20350466952312207,0.2851036860875804,0.22064224285053716],"dir":"rtl"},{"str":"آبزي","boundary":[0.2141439931083327,0.20350466952312207,0.2485083247388541,0.22064224285053716],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.15238729771668055,0.20350466952312207,0.20841701950133326,0.22064224285053716],"dir":"rtl"},{"str":"قار","boundary":[0.7886291655690696,0.22869900184211547,0.8085515637558532,0.24583657516953056],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6661217301497774,0.22869900184211547,0.7012330583377335,0.24583657516953056],"dir":"rtl"},{"str":"شیرین","boundary":[0.542620789309097,0.22869900184211547,0.5890117655143171,0.24583657516953056],"dir":"rtl"},{"str":")غیرشور(","boundary":[0.4676547047934745,0.22869900184211547,0.5361468191446629,0.24583657516953056],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4512182905413861,0.22869900184211547,0.4606802469355591,0.24583657516953056],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.4275633995559536,0.22869900184211547,0.44524231808190845,0.24583657516953056],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.3964627011827125,0.22869900184211547,0.4215849371079512,0.24583657516953056],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.35121823779121586,0.22869900184211547,0.3904575905596469,0.24583657516953056],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.7164194983503811,0.25389333416110904,0.7239392636952238,0.27103090748852415],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8508831784271262,0.24980548255300977,0.86038979233697,0.26402942561224196],"dir":"ltr"},{"str":"لنتیک","boundary":[0.6740872034405561,0.25389333416110904,0.7162925089356171,0.27103090748852415],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.6668390145181148,0.25160206611935154,0.6740123769923309,0.26308376892617624],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6659282253160754,0.2632934248872708,0.6667848527542204,0.2646645450134746],"dir":"ltr"},{"str":"اچه","boundary":[0.4920465327744008,0.25389333416110904,0.5213536977110892,0.27103090748852415],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.8508831784271262,0.27499867227189806,0.86038979233697,0.28922261533113025],"dir":"ltr"},{"str":"هاآب","boundary":[0.8100431332874256,0.27908766648010247,0.8100929330579213,0.2962252398075175],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7781761937420333,0.27908766648010247,0.7941370201858882,0.2962252398075175],"dir":"rtl"},{"str":"جاري","boundary":[0.727310103617296,0.27908766648010247,0.7719512224300772,0.2962252398075175],"dir":"rtl"},{"str":")لوتیک","boundary":[0.6663707954074832,0.27908766648010247,0.721099597382908,0.2962252398075175],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.6591152564639103,0.2767961127883187,0.6662886189381264,0.2882778155951434],"dir":"ltr"},{"str":"یستم","boundary":[0.777424217207549,0.30445338881487133,0.8148487447350279,0.3215909621422864],"dir":"rtl"},{"str":"طلق","boundary":[0.5781531784340304,0.30445338881487133,0.6107244654504195,0.3215909621422864],"dir":"rtl"},{"str":"نیست","boundary":[0.5279273670243564,0.30445338881487133,0.5719572878952989,0.3215909621422864],"dir":"rtl"},{"str":"زیرا","boundary":[0.48731565418515604,0.30445338881487133,0.5160252218758967,0.3215909621422864],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاري","boundary":[0.42591912427244927,0.30445338881487133,0.48092385364203977,0.3215909621422864],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4063899312320442,0.30445338881487133,0.41964622304830057,0.3215909621422864],"dir":"rtl"},{"str":"آبهاي","boundary":[0.34265479086087514,0.30445338881487133,0.4001456606169327,0.3215909621422864],"dir":"rtl"},{"str":"ساکن","boundary":[0.29434901348009734,0.30445338881487133,0.33642981954891926,0.3215909621422864],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.25285122364333934,0.30445338881487133,0.2879721528681297,0.3215909621422864],"dir":"rtl"},{"str":"دریاچه","boundary":[0.19424400481827206,0.30445338881487133,0.24660718485168917,0.3215909621422864],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.17814570922663742,0.30445338881487133,0.1843587503748861,0.3215909621422864],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.12972840214116108,0.30445338881487133,0.17181169819850778,0.3215909621422864],"dir":"rtl"},{"str":"رودخانههاي","boundary":[0.7779346648551294,0.32964772113386476,0.8710278658311675,0.3467852944612798],"dir":"rtl"},{"str":"کوچکی","boundary":[0.7074605196382142,0.32964772113386476,0.7713211001763648,0.3467852944612798],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6867936148825207,0.32964772113386476,0.6988691548735293,0.3467852944612798],"dir":"rtl"},{"str":"جریان","boundary":[0.6295188988354767,0.32964772113386476,0.679760699595264,0.3467852944612798],"dir":"rtl"},{"str":"دائمی","boundary":[0.5759667156329825,0.32964772113386476,0.6190684169969652,0.3467852944612798],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5557953185937207,0.32964772113386476,0.5682441287113663,0.3467852944612798],"dir":"rtl"},{"str":"رودخانه","boundary":[0.484078669102939,0.32964772113386476,0.5488479600201073,0.3467852944612798],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگی","boundary":[0.39369208565333924,0.32964772113386476,0.44480755520689086,0.3467852944612798],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3653111964478699,0.32964772113386476,0.38361510209354505,0.3467852944612798],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3371718361293044,0.32964772113386476,0.3580437996713809,0.3467852944612798],"dir":"rtl"},{"str":"زمانهاي","boundary":[0.26071175849881245,0.32964772113386476,0.33033963432333735,0.3467852944612798],"dir":"rtl"},{"str":"خاصی","boundary":[0.19995105851707326,0.32964772113386476,0.2540464776758924,0.3467852944612798],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.17654516638411905,0.32964772113386476,0.19244917001292128,0.3467852944612798],"dir":"rtl"},{"str":"سال،","boundary":[0.12976779251979484,0.32964772113386476,0.16608472459150833,0.3467852944612798],"dir":"rtl"},{"str":"جریان","boundary":[0.8242434714390316,0.35484205345285813,0.8712544547869226,0.37197962678027324],"dir":"rtl"},{"str":"کمی","boundary":[0.7814106888357255,0.35484205345285813,0.8155285116022934,0.37197962678027324],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.734347415728814,0.35484205345285813,0.7746908874988947,0.37197962678027324],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.6788206716261674,0.35484205345285813,0.6908971159713619,0.37197962678027324],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.6185729092805333,0.35484205345285813,0.6418294021020006,0.37197962678027324],"dir":"rtl"},{"str":"تفاوت","boundary":[0.5610491943810111,0.35484205345285813,0.6097060601437831,0.37197962678027324],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.5276808581604028,0.35484205345285813,0.5543433390312105,0.37197962678027324],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.4935655253823596,0.35484205345285813,0.520150650928198,0.37197962678027324],"dir":"rtl"},{"str":"ساکن","boundary":[0.41087549646286214,0.35484205345285813,0.4551275853602867,0.37197962678027324],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.39219809253846966,0.35484205345285813,0.40372488240298754,0.37197962678027324],"dir":"rtl"},{"str":"جاري","boundary":[0.27268611331449066,0.35484205345285813,0.31743120710482975,0.37197962678027324],"dir":"rtl"},{"str":"مطلق","boundary":[0.22437784594518806,0.35484205345285813,0.2653005541308142,0.37197962678027324],"dir":"rtl"},{"str":"نیست","boundary":[0.1713361103902742,0.35484205345285813,0.2178391704576494,0.37197962678027324],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.12972840214116094,0.35484205345285813,0.15717056567278737,0.37197962678027324],"dir":"rtl"},{"str":"وجه","boundary":[0.838184917189288,0.380207775787627,0.8712270649131498,0.39734534911504216],"dir":"rtl"},{"str":"تمایز","boundary":[0.7921176394922895,0.380207775787627,0.8313220438677492,0.39734534911504216],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.7552707893025602,0.380207775787627,0.7848481390957851,0.39734534911504216],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.7211554565245171,0.380207775787627,0.7466529390182884,0.39734534911504216],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.6646277370349079,0.380207775787627,0.7146669671432487,0.39734534911504216],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.642476799118444,0.380207775787627,0.6562464356604905,0.39734534911504216],"dir":"rtl"},{"str":"حضور","boundary":[0.5832100922515742,0.380207775787627,0.6338315589603997,0.39734534911504216],"dir":"rtl"},{"str":"جلبک","boundary":[0.5279273670243562,0.380207775787627,0.5763014856973232,0.39734534911504216],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4108730064743374,0.380207775787627,0.43045213093319523,0.39734534911504216],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.3207354218772159,0.380207775787627,0.3526819746501736,0.39734534911504216],"dir":"rtl"},{"str":"ساکن","boundary":[0.2704202237569387,0.380207775787627,0.31232922061755064,0.39734534911504216],"dir":"rtl"},{"str":"عموماً","boundary":[0.21738097819054963,0.380207775787627,0.26333968766751026,0.39734534911504216],"dir":"rtl"},{"str":"جلبکهاي","boundary":[0.12972840214116094,0.380207775787627,0.20876312790627788,0.39734534911504216],"dir":"rtl"},{"str":"پلانکتونی","boundary":[0.7980395155243539,0.4054021081066204,0.871010435911494,0.42253968143403553],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7818083300912367,0.4054021081066204,0.7918254322804348,0.42253968143403553],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7577473997707812,0.4054021081066204,0.7755942468473175,0.42253968143403553],"dir":"rtl"},{"str":"سیستمهاي","boundary":[0.6700160722025369,0.4054021081066204,0.7515333165268618,0.42253968143403553],"dir":"rtl"},{"str":"جاري","boundary":[0.6188829952925663,0.4054021081066204,0.663791100890581,0.42253968143403553],"dir":"rtl"},{"str":"موجودات","boundary":[0.5381726494856901,0.4054021081066204,0.6125944468325308,0.42253968143403553],"dir":"rtl"},{"str":"کفزي","boundary":[0.47636468465316306,0.4054021081066204,0.5319626222273806,0.42253968143403553],"dir":"rtl"},{"str":"غالب","boundary":[0.4299861711761305,0.4054021081066204,0.4699903140297203,0.42253968143403553],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.39244709139094797,0.4054021081066204,0.4237793127460408,0.42253968143403553],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.3720291854877326,0.4054021081066204,0.384105629832927,0.42253968143403553],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.36704920843816785,0.4054021081066204,0.37178018663525436,0.42253968143403553],"dir":"ltr"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7654722722885935,0.43059644042561385,0.8048190709572044,0.44773401375302896],"dir":"rtl"},{"str":"درباره","boundary":[0.5996440165151378,0.43059644042561385,0.6439932021300363,0.44773401375302896],"dir":"rtl"},{"str":"جلبکهاي","boundary":[0.5084905165999051,0.43059644042561385,0.5914650076523243,0.44773401375302896],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر","boundary":[0.45046880399542644,0.43059644042561385,0.4958886846759815,0.44773401375302896],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4200884540045569,0.43059644042561385,0.4426226392250573,0.44773401375302896],"dir":"rtl"},{"str":"آبهاي","boundary":[0.35013222640079644,0.43059644042561385,0.4126238547847891,0.44773401375302896],"dir":"rtl"},{"str":"شیرین","boundary":[0.28962052527153553,0.43059644042561385,0.33792879264083814,0.44773401375302896],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.24205676447114283,0.43059644042561385,0.2820906430227207,0.44773401375302896],"dir":"rtl"},{"str":"رودخانهها","boundary":[0.1523897877052052,0.43059644042561385,0.23330761254642288,0.44773401375302896],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.12979608559646702,0.43059644042561385,0.13976305589603383,0.44773401375302896],"dir":"rtl"},{"str":"دریاچههاست،","boundary":[0.7644812568557302,0.4557907727446072,0.8710502757278905,0.47292834607202233],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.7408263658702976,0.4557907727446072,0.7582233491876263,0.47292834607202233],"dir":"rtl"},{"str":"جلبکهاي","boundary":[0.6554073095276388,0.4557907727446072,0.7345529604703278,0.47292834607202233],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر","boundary":[0.6033640593711627,0.4557907727446072,0.6491581200275817,0.47292834607202233],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5789596818397709,0.4557907727446072,0.5970612759178073,0.47292834607202233],"dir":"rtl"},{"str":"شرایط","boundary":[0.5244239531699875,0.4557907727446072,0.572701805566807,0.47292834607202233],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.47213170416103306,0.4557907727446072,0.5179499830055533,0.47292834607202233],"dir":"rtl"},{"str":"محیطی","boundary":[0.4116200030317721,0.4557907727446072,0.46586417294003224,0.47292834607202233],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.37004715462200577,0.4557907727446072,0.4052580823509531,0.47292834607202233],"dir":"rtl"},{"str":"بهارهاي","boundary":[0.303310482180789,0.4557907727446072,0.3637166753217117,0.47292834607202233],"dir":"rtl"},{"str":"گرم،","boundary":[0.2624721803858334,0.4557907727446072,0.2968365120163548,0.47292834607202233],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.23059783728009442,0.4557907727446072,0.2560715042384594,0.47292834607202233],"dir":"rtl"},{"str":"نیمهشور","boundary":[0.12972840214116096,0.4557907727446072,0.1924398300322719,0.47292834607202233],"dir":"rtl"},{"str":")لبشور(","boundary":[0.7994935830999409,0.4811564950793761,0.8711722851656046,0.4982940684067912],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7831813078186098,0.4811564950793761,0.7932484547380224,0.4982940684067912],"dir":"rtl"},{"str":"شور","boundary":[0.7442412982719718,0.4811564950793761,0.7767618802599567,0.4982940684067912],"dir":"rtl"},{"str":")مانند","boundary":[0.6954694008300257,0.4811564950793761,0.7380235652987508,0.4982940684067912],"dir":"rtl"},{"str":"مصبها","boundary":[0.6285278834026132,0.4811564950793761,0.6892516678568047,0.4982940684067912],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6122052777913356,0.4811564950793761,0.6222788000904855,0.4982940684067912],"dir":"rtl"},{"str":"دریاچههاي","boundary":[0.5214691595320344,0.4811564950793761,0.6059561944792079,0.4982940684067912],"dir":"rtl"},{"str":"شور(","boundary":[0.47509234219044744,0.4811564950793761,0.5152109956282928,0.4982940684067912],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.45893476497968655,0.4811564950793761,0.4689064397360979,0.4982940684067912],"dir":"rtl"},{"str":"جلبکهاي","boundary":[0.3734511157136542,0.4811564950793761,0.4526613595797167,0.4982940684067912],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر","boundary":[0.3216799135325371,0.4811564950793761,0.3672038655570029,0.4982940684067912],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.29750243735398463,0.4811564950793761,0.31543573063518365,0.4982940684067912],"dir":"rtl"},{"str":"برفها","boundary":[0.24158117666290943,0.4811564950793761,0.2912582544566312,0.4982940684067912],"dir":"rtl"},{"str":")در","boundary":[0.2099583223981734,0.4811564950793761,0.2353562053509535,0.4982940684067912],"dir":"rtl"},{"str":"مکانهایی","boundary":[0.12972840214116094,0.4811564950793761,0.2037333510862175,0.4982940684067912],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.8531173783724078,0.5063508273983695,0.8711697951770798,0.5234884007257846],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.8213451247961848,0.5063508273983695,0.8468924070604519,0.5234884007257846],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7972420358762916,0.5063508273983695,0.815120153484229,0.5234884007257846],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.751771856049949,0.5063508273983695,0.7910170645643357,0.5234884007257846],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.7146124265963804,0.5063508273983695,0.745363124962451,0.5234884007257846],"dir":"rtl"},{"str":"منجمد","boundary":[0.6585553761671811,0.5063508273983695,0.7083755496015874,0.5234884007257846],"dir":"rtl"},{"str":"است(","boundary":[0.6080175147637212,0.5063508273983695,0.6523184991723882,0.5234884007257846],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.5819425456023797,0.5063508273983695,0.6018150958385687,0.5234884007257846],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.5249418707831421,0.5063508273983695,0.5757401266772271,0.5234884007257846],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.4963045127596202,0.5063508273983695,0.5186672524607228,0.5234884007257846],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.4566887953303328,0.5063508273983695,0.46876523967552725,0.5234884007257846],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4517088182807681,0.5063508273983695,0.45643979647785454,0.5234884007257846],"dir":"ltr"},{"str":"جلبکهاي","boundary":[0.7154358875154461,0.5464764659706102,0.8033728651193969,0.5649851879892316],"dir":"rtl"},{"str":"پلانکتونی","boundary":[0.6262860788136547,0.5464764945356128,0.7084574852554649,0.5649851879892316],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6078596515799461,0.5464764945356128,0.6191593871041469,0.5649851879892316],"dir":"rtl"},{"str":"بنتیک","boundary":[0.5535726862315989,0.5464764945356128,0.6008852751664285,0.5649851879892316],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8541208437478953,0.5740498836296785,0.8715258635361239,0.5911874569570936],"dir":"rtl"},{"str":"اکوسیستمهاي","boundary":[0.747551824875735,0.5740498836296785,0.8481448712884176,0.5911874569570936],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.7165526039505505,0.5740498836296785,0.7415733624277325,0.5911874569570936],"dir":"rtl"},{"str":"شیرین،","boundary":[0.6591497622803868,0.5740498836296785,0.7104485058679529,0.5911874569570936],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.5600507089825736,0.5740498836296785,0.5819377081154106,0.5911874569570936],"dir":"rtl"},{"str":"بهصورت","boundary":[0.4872078352645684,0.5740498836296785,0.5540722465345711,0.5911874569570936],"dir":"rtl"},{"str":"معلق","boundary":[0.4457428057753897,0.5740498836296785,0.48110313281582406,0.5911874569570936],"dir":"rtl"},{"str":"آزاد","boundary":[0.41337046496469426,0.5740498836296785,0.43976683331591204,0.5911874569570936],"dir":"rtl"},{"str":")پلانکتونی(","boundary":[0.3234744092544766,0.5740498836296785,0.4073944925052166,0.5911874569570936],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.28039760777574174,0.5740498836296785,0.3015650002249166,0.5911874569570936],"dir":"rtl"},{"str":"وابسته","boundary":[0.8264819711228111,0.5990728259328965,0.8716279530656401,0.6162103992603115],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8068110617770304,0.5990728259328965,0.8195100032534205,0.6162103992603115],"dir":"rtl"},{"str":"بستر","boundary":[0.7677132619608978,0.5990728259328965,0.799836603919115,0.6162103992603115],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.7537693262221166,0.5990728259328965,0.7609902929439855,0.6162103992603115],"dir":"ltr"},{"str":"دارند","boundary":[0.5533252499771365,0.5990728259328965,0.5894325735750056,0.6162103992603115],"dir":"rtl"},{"str":"پلانکتونی","boundary":[0.38970810401368755,0.5990728259328965,0.45918376383216497,0.6162103992603115],"dir":"rtl"},{"str":"توده","boundary":[0.2791575934904004,0.5990728259328965,0.30973714256325263,0.6162103992603115],"dir":"rtl"},{"str":"آزاد","boundary":[0.24603825612227018,0.5990728259328965,0.272434624473488,0.6162103992603115],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.22213187629583467,0.5990728259328965,0.23906628825287948,0.6162103992603115],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.12972840214116116,0.5990728259328965,0.16984460726392978,0.6162103992603115],"dir":"rtl"},{"str":"میتوانند","boundary":[0.5981525133887934,0.6240957682361143,0.6596751498591159,0.6412333415635295],"dir":"rtl"},{"str":"موقعیتشان","boundary":[0.5172229063563171,0.6240957682361143,0.5901845501094898,0.6412333415635295],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4970515093170551,0.6240957682361143,0.509501451940967,0.6412333415635295],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8035715867062886,0.6491187105393322,0.8162730181712035,0.6662562838667474],"dir":"rtl"},{"str":"بستر","boundary":[0.7614882906489419,0.6491187105393322,0.7936116326071592,0.6662562838667474],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.729372418656299,0.6491187105393322,0.7467799284330525,0.6662562838667474],"dir":"rtl"},{"str":"موقعیت","boundary":[0.6626357462150821,0.6491187105393322,0.7194124645571696,0.6662562838667474],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.34039388128037285,0.6491187105393322,0.35366801010598764,0.6662562838667474],"dir":"rtl"},{"str":"واسطه","boundary":[0.2848646471892014,0.6491187105393322,0.3304339271812434,0.6662562838667474],"dir":"rtl"},{"str":"بسترشان","boundary":[0.21339699655089805,0.6491187105393322,0.27465320424906897,0.6662562838667474],"dir":"rtl"},{"str":"دارند.","boundary":[0.16309424837324477,0.6491187105393322,0.20343455246324385,0.6662562838667474],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.12972840214116113,0.6491187105393322,0.15341068300036617,0.6662562838667474],"dir":"rtl"},{"str":"هاجلبک","boundary":[0.826003893326053,0.6739702628267749,0.8262030924080356,0.6911078361541899],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7948640968351247,0.6739702628267749,0.8108249232789796,0.6911078361541899],"dir":"rtl"},{"str":"وابسته","boundary":[0.7405773670178197,0.6739702628267749,0.785399650452427,0.6911078361541899],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7179159814537754,0.6739702628267749,0.7308664117711684,0.6911078361541899],"dir":"rtl"},{"str":"بستر","boundary":[0.6763306831013852,0.6739702628267749,0.7082050262071243,0.6911078361541899],"dir":"rtl"},{"str":"پویایی","boundary":[0.5665221891584831,0.6739702628267749,0.6123404680030032,0.6911078361541899],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.17878615605642334,0.6739702628267749,0.20246594692710362,0.6911078361541899],"dir":"rtl"},{"str":"تعادل","boundary":[0.12972840214116127,0.6739702628267749,0.1693217096737256,0.6911078361541899],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8020751036028945,0.6989932051299929,0.8153492324285092,0.7161307784574079],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.7766772206501144,0.6989932051299929,0.7948292369957778,0.7161307784574079],"dir":"rtl"},{"str":"فاکتور","boundary":[0.7251294782100699,0.6989932051299929,0.7689557662347642,0.7161307784574079],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.6780662051031585,0.6989932051299929,0.7176595126357228,0.7161307784574079],"dir":"rtl"},{"str":"عمق","boundary":[0.6369764144672,0.6989932051299929,0.6703447506878083,0.7161307784574079],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.6046040736565045,0.6989932051299929,0.6295064488928528,0.7161307784574079],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5876721516879844,0.6989932051299929,0.5971341080821574,0.7161307784574079],"dir":"rtl"},{"str":"سرعت","boundary":[0.5294014402310275,0.6989932051299929,0.5799506972726343,0.7161307784574079],"dir":"rtl"},{"str":"جریان","boundary":[0.47685770238107017,0.6989932051299929,0.5216824758042022,0.7161307784574079],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.46366076319972366,0.6989932051299929,0.4693877368067231,0.7161307784574079],"dir":"rtl"},{"str":"دارد.","boundary":[0.4039035285934718,0.6989932051299929,0.4372718648140802,0.7161307784574079],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.3598282417162992,0.6989932051299929,0.39643356301912464,0.7161307784574079],"dir":"rtl"},{"str":"جمعیت","boundary":[0.29534251890148555,0.6989932051299929,0.35271683448952074,0.7161307784574079],"dir":"rtl"},{"str":"پلانکتونی","boundary":[0.21814789465618278,0.6989932051299929,0.2876235544746602,0.7161307784574079],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.12972840214116113,0.6989932051299929,0.1430025309667759,0.7161307784574079],"dir":"rtl"},{"str":"منظور","boundary":[0.6412093949593299,0.7240161474332107,0.6840645874593593,0.7411537207606259],"dir":"rtl"},{"str":"ماندن","boundary":[0.5948906284213284,0.7240161474332107,0.6344864259424176,0.7411537207606259],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5712357374358961,0.7240161474332107,0.5881676594044161,0.7411537207606259],"dir":"rtl"},{"str":"سیستم","boundary":[0.5169490076185911,0.7240161474332107,0.564510278430459,0.7411537207606259],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.4853236633653303,0.7240161474332107,0.5102260386016787,0.7411537207606259],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4619277311864751,0.7240161474332107,0.47196238494134807,0.7411537207606259],"dir":"rtl"},{"str":"سطوح","boundary":[0.4073944925052167,0.7240161474332107,0.4552047621695628,0.7411537207606259],"dir":"rtl"},{"str":"نوري","boundary":[0.36157372367217167,0.7240161474332107,0.4004200346473013,0.7411537207606259],"dir":"rtl"},{"str":"کافی","boundary":[0.3207354218772161,0.7240161474332107,0.3548507546552593,0.7411537207606259],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.24752975924861467,0.7240161474332107,0.28363708284648376,0.7411537207606259],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.15363229197907183,0.7240161474332107,0.1777876706579855,0.7411537207606259],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.5719802440048061,0.7490390897364287,0.587941070448661,0.7661766630638438],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5555463197412425,0.7490390897364287,0.5650082761354155,0.7661766630638438],"dir":"rtl"},{"str":"حرکت","boundary":[0.4977736059892421,0.7490390897364287,0.5485743518718519,0.7661766630638438],"dir":"rtl"},{"str":"کند","boundary":[0.4661507517245061,0.7490390897364287,0.49142662523957187,0.7661766630638438],"dir":"rtl"},{"str":"هستند.","boundary":[0.36480821876586395,0.7490390897364287,0.41411497153360427,0.7661766630638438],"dir":"rtl"},{"str":"نور","boundary":[0.17081570278859495,0.7490390897364287,0.19442328399205652,0.7661766630638438],"dir":"rtl"},{"str":"کافی","boundary":[0.12972840214116116,0.7490390897364287,0.16384373491920431,0.7661766630638438],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.8040670944227204,0.7740620320396467,0.8401744180205895,0.7911996053670619],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.7898741598314609,0.7740620320396467,0.7968461277008515,0.7911996053670619],"dir":"ltr"},{"str":"سرعت","boundary":[0.5665271691355327,0.7740620320396467,0.6178981223903177,0.7911996053670619],"dir":"rtl"},{"str":"جریان","boundary":[0.5142324301380534,0.7740620320396467,0.5590572035611855,0.7911996053670619],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.12963113696441195,0.7740620320396467,0.14324903983072948,0.7911996053670619],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.7567697623944796,0.7990849743428647,0.7904866970085576,0.8162225476702798],"dir":"rtl"},{"str":"چسبیدن","boundary":[0.6865471060185673,0.7990849743428647,0.7497031495531009,0.8162225476702798],"dir":"rtl"},{"str":"نیاز","boundary":[0.6534277686504372,0.7990849743428647,0.6775831473293509,0.8162225476702798],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.6071114921009604,0.7990849743428647,0.6444638099612207,0.8162225476702798],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5807151237497427,0.7990849743428647,0.598147533411744,0.8162225476702798],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.5326434052902944,0.7990849743428647,0.572062413626124,0.8162225476702798],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.4937970943151648,0.7990849743428647,0.5236794466010779,0.8162225476702798],"dir":"rtl"},{"str":"معدنی","boundary":[0.4382653702354685,0.7990849743428647,0.48483313562594826,0.8162225476702798],"dir":"rtl"},{"str":"بستر،","boundary":[0.39120209712855714,0.7990849743428647,0.429301411546252,0.8162225476702798],"dir":"rtl"},{"str":"گیاهان","boundary":[0.33418384989956584,0.7990849743428647,0.382417417613125,0.8162225476702798],"dir":"rtl"},{"str":"غوطه","boundary":[0.2848795871203503,0.7990849743428647,0.3269181105133713,0.8162225476702798],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2395617959693113,0.7990849743428647,0.2569942056313126,0.8162225476702798],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.18675411933572697,0.7990849743428647,0.1967887730905999,0.8162225476702798],"dir":"rtl"},{"str":"گیاهان","boundary":[0.1296592357932507,0.7990849743428647,0.1777901606465105,0.8162225476702798],"dir":"rtl"},{"str":"شناور","boundary":[0.7960991311434168,0.8241079166460826,0.8385061257089852,0.8412454899734978],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.770218190416829,0.8241079166460826,0.7880963080247663,0.8412454899734978],"dir":"rtl"},{"str":"حاشیه","boundary":[0.7156824617470456,0.8241079166460826,0.7617522294325689,0.8412454899734978],"dir":"rtl"},{"str":"محیط","boundary":[0.6648842058529608,0.8241079166460826,0.707465499615264,0.8412454899734978],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.6312668707798741,0.8241079166460826,0.6566647537326543,0.8412454899734978],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.5772291398150473,0.8241079166460826,0.6227984198070893,0.8412454899734978],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.4950395985890311,0.8241079166460826,0.5195161857876417,0.8412454899734978],"dir":"rtl"},{"str":"جلبکهاي","boundary":[0.4091374844725644,0.8241079166460826,0.48657114761624637,0.8412454899734978],"dir":"rtl"},{"str":"پلانکتونی","boundary":[0.32945287170247933,0.8241079166460826,0.4009205223407826,0.8412454899734978],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3112734654830433,0.8241079166460826,0.32249291526318524,0.8412454899734978],"dir":"rtl"},{"str":"دیدگاه","boundary":[0.1297284021411613,0.8241079166460826,0.17754116179403223,0.8412454899734978],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین","boundary":[0.7154235029404684,0.8491308589493006,0.7751882075122947,0.8662684322767157],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4681502125099065,0.8491308589493006,0.47818486626477946,0.8662684322767157],"dir":"rtl"},{"str":"شمارش","boundary":[0.40240953547860264,0.8491308589493006,0.46203415725051517,0.8662684322767157],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.36849396920620053,0.8491308589493006,0.39631351837461565,0.8662684322767157],"dir":"rtl"},{"str":"صل","boundary":[0.27591562843113393,0.8491308589493006,0.3071674744056774,0.8662684322767157],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.13621324408647803,0.8799993241984557,0.867802984139292,0.8942232672576879],"dir":"rtl"},{"str":"-1","boundary":[0.13819723307635845,0.9024469601246317,0.13838323204415973,0.9166709031838638],"dir":"ltr"},{"str":"Lentic","boundary":[0.15189180265874536,0.9007040649270598,0.19422295954897953,0.9121858248638898],"dir":"ltr"},{"str":"-2","boundary":[0.3648059755142634,0.9024469601246317,0.36522137320901965,0.9166709031838638],"dir":"ltr"},{"str":"Lotic","boundary":[0.378236461881653,0.9007040649270598,0.41321904299147283,0.9121858248638898],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12963,0.10419,0.87163,0.91667],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":84,"image":{"jpeg":"/storage/books/c8eb1d81daff1047/pages/b14352ce085610644d020886092fbbfe.jpg","blurred":"/storage/books/c8eb1d81daff1047/pages/eedc59e5a067fd080578fdc302fba4e3.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.12948,0.17952,0.12873,0.06361]},"elements":[{"words":[{"str":"ونه","boundary":[0.61978157241275,0.24721636187289925,0.6677673430009371,0.27583563800713906],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.61978,0.24722,0.66777,0.27584],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"خمین","boundary":[0.39720076066939375,0.2472163333078967,0.481238232384061,0.27583560944213653],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.3972,0.24722,0.48124,0.27584],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"2","boundary":[0.1294814784520504,0.17952369148182667,0.16303463308002028,0.22236833892543012],"dir":"ltr"},{"str":"شمارش","boundary":[0.12949504919040916,0.2472163333078967,0.2830619897096757,0.27583560944213653],"dir":"rtl"},{"str":"شیرین","boundary":[0.1294867327656971,0.297448176081449,0.22132916907256783,0.32606745221568884],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.12948,0.17952,0.28306,0.32607],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.7978421231107643,0.4287111502520838,0.8397196168797624,0.4458487235794989],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7734401567116891,0.4287111502520838,0.7866370958930357,0.4458487235794989],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.6235429263759991,0.4287111502520838,0.6457536240170577,0.4458487235794989],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.363055266844417,0.4287111502520838,0.3730899205992899,0.4458487235794989],"dir":"rtl"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.2988085829279825,0.4287111502520838,0.3559196476351721,0.4458487235794989],"dir":"rtl"},{"str":"عددي","boundary":[0.24128486802846036,0.4287111502520838,0.29064629826933575,0.4458487235794989],"dir":"rtl"},{"str":")شمارش","boundary":[0.16184925411085346,0.4287111502520838,0.22988072058495715,0.4458487235794989],"dir":"rtl"},{"str":"کوپ","boundary":[0.7856411793393306,0.45356270253952624,0.8138527493251149,0.47070027586694135],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6758451353390525,0.45356270253952624,0.6918059617829074,0.47070027586694135],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.6419788014134875,0.45356270253952624,0.6692098818269904,0.47070027586694135],"dir":"rtl"},{"str":"شیرین","boundary":[0.5854510819238784,0.45356270253952624,0.633759349293181,0.47070027586694135],"dir":"rtl"},{"str":"تمرکز","boundary":[0.5326583452214428,0.45356270253952624,0.5788425566103166,0.47070027586694135],"dir":"rtl"},{"str":"جنبه","boundary":[0.4469778400836817,0.45356270253952624,0.4808441740092466,0.47070027586694135],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.41511096694351707,0.45356270253952624,0.431071793387372,0.47070027586694135],"dir":"rtl"},{"str":"شناسایی","boundary":[0.3438923151576919,0.45356270253952624,0.40689400481173527,0.47070027586694135],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.24676533277150636,0.45356270253952624,0.2648177495761785,0.47070027586694135],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.22808792884711387,0.45356270253952624,0.23975429526235,0.47070027586694135],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.19422159492154897,0.45356270253952624,0.21972156740384513,0.47070027586694135],"dir":"rtl"},{"str":"سروکار","boundary":[0.12972840214116102,0.45356270253952624,0.18600463278976717,0.47070027586694135],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.7482913514675954,0.4785856448427442,0.792506111263432,0.4957232181701593],"dir":"rtl"},{"str":")خلاصهاي","boundary":[0.6377283910016841,0.4785856448427442,0.7197560829735895,0.4957232181701593],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6153160042901181,0.4785856448427442,0.6285129434714647,0.4957232181701593],"dir":"rtl"},{"str":"آنالیز","boundary":[0.5702447220030328,0.4785856448427442,0.6086761571647374,0.4957232181701593],"dir":"rtl"},{"str":"مولکولی","boundary":[0.49753207710233815,0.4785856448427442,0.5637871158839657,0.4957232181701593],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.4898106226869881,0.4785856448427442,0.4973552879170786,0.4957232181701593],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.4708867098986421,0.4785856448427442,0.48256563310492606,0.4957232181701593],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.4198369651635541,0.4785856448427442,0.46427062063800345,0.4957232181701593],"dir":"rtl"},{"str":")کلید","boundary":[0.35112324183366006,0.4785856448427442,0.39101285800067354,0.4957232181701593],"dir":"rtl"},{"str":"شناسایی","boundary":[0.278908594637922,0.4785856448427442,0.34422029696223616,0.4957232181701593],"dir":"rtl"},{"str":"جلبک","boundary":[0.22287887285326932,0.4785856448427442,0.2723661236214983,0.4957232181701593],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.12972840214116116,0.4785856448427442,0.17452329570199585,0.4957232181701593],"dir":"rtl"},{"str":"ریختشناسی(","boundary":[0.7627432448654323,0.5036085871459621,0.8711473852803572,0.5207461604733772],"dir":"rtl"},{"str":"بیان","boundary":[0.7278809155299544,0.5036085871459621,0.7561113141698861,0.5207461604733772],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6895326022597812,0.5036085871459621,0.721540255267029,0.5207461604733772],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.6412218449019539,0.5036085871459621,0.6828668848038401,0.5207461604733772],"dir":"rtl"},{"str":"خواننده","boundary":[0.5089835343278122,0.5036085871459621,0.5662283705125587,0.5207461604733772],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.48831413958359376,0.5036085871459621,0.5025484799242572,0.5207461604733772],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.4417488641816389,0.5036085871459621,0.4819873358605021,0.5207461604733772],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.4098819910414742,0.5036085871459621,0.42584281748532915,0.5207461604733772],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.366304701869258,0.5036085871459621,0.4034344251943189,0.5207461604733772],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.34140232663290965,0.5036085871459621,0.3598733033061515,0.5207461604733772],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.12972840214116113,0.5036085871459621,0.14180484648635558,0.5207461604733772],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.8332248600479217,0.52863152944918,0.8455503032455944,0.5457691027765952],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.7024556659452312,0.5263475454830931,0.7096290284194474,0.5378292482899178],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7015419715144773,0.538031620175342,0.7023985989526224,0.5394027403015457],"dir":"ltr"},{"str":"تونو","boundary":[0.6648287565722276,0.5286315294491801,0.6699812787684177,0.5457691027765953],"dir":"rtl"},{"str":"همکاران","boundary":[0.5548354016661868,0.5286315294491802,0.6190447884572094,0.5457691027765953],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.48208327709035353,0.5263475454830931,0.48925663956456966,0.5378292482899178],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.5189634083351398,0.5286315294491802,0.5302928561228994,0.5457691027765953],"dir":"ltr"},{"str":"ع","boundary":[0.4321126314175281,0.5286315294491801,0.4434420792052878,0.5457691027765953],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.3974270912673098,0.5286315294491801,0.42588766010557216,0.5457691027765953],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6145839476638321,0.5533116917208472,0.630544774107687,0.5704492650482623],"dir":"rtl"},{"str":"مختلفی","boundary":[0.5490922694850064,0.5533116917208472,0.6053660101450877,0.5704492650482623],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.3852211446920296,0.5533116917208472,0.4392837755421043,0.5704492650482623],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3580777797833772,0.5533116917208472,0.37826130753596493,0.5704492650482623],"dir":"rtl"},{"str":"بستگی","boundary":[0.2980640763590726,0.5533116917208472,0.3489395218974259,0.5704492650482623],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.27540518078355314,0.5533116917208472,0.2910096256817627,0.5704492650482623],"dir":"rtl"},{"str":"ماهیت","boundary":[0.21738346817907456,0.5533116917208472,0.2688712041389047,0.5704492650482623],"dir":"rtl"},{"str":"زیستگاه","boundary":[0.14890380377051005,0.5533116917208472,0.21004122010983547,0.5704492650482623],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.12972840214116108,0.5533116917208472,0.139763055896034,0.5704492650482623],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.8117860588495456,0.5776490739609633,0.8323284641790001,0.5947866472883785],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7221464719573806,0.5776490739609633,0.7381072984012355,0.5947866472883785],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.6606387754182067,0.5776490739609633,0.7139391227756474,0.5947866472883785],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6320014173946849,0.5776490739609633,0.6526356862573766,0.5947866472883785],"dir":"rtl"},{"str":"توده","boundary":[0.5894201236323815,0.5776490739609633,0.6233014083624074,0.5947866472883785],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.5533128000345127,0.5776490739609633,0.5823458047456518,0.5947866472883785],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.512223009398554,0.5776490739609633,0.5463625648119215,0.5947866472883785],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5072430323489893,0.5776490739609633,0.5119740105460757,0.5947866472883785],"dir":"ltr"},{"str":"برخی","boundary":[0.45395478793012195,0.5776490739609633,0.4967850805449034,0.5947866472883785],"dir":"rtl"},{"str":"نشانههاي","boundary":[0.3730351408517449,0.5776490739609633,0.44714553080640773,0.5947866472883785],"dir":"rtl"},{"str":"تنوع","boundary":[0.32945785167952873,0.5776490739609633,0.3644710482236588,0.5947866472883785],"dir":"rtl"},{"str":"اکولوژي","boundary":[0.2554977225279182,0.5776490739609633,0.32178010891259756,0.5947866472883785],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.16583572573903016,0.5776490739609633,0.18179655218288512,0.5947866472883785],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.13043860365191573,0.5776490739609633,0.15890055291631966,0.5947866472883785],"dir":"rtl"},{"str":"شیرین","boundary":[0.8227469883356376,0.6021578462168549,0.8712270649131503,0.61929541954427],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7973491053828575,0.6021578462168549,0.8161876177383287,0.61929541954427],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.751030338844856,0.6021578462168549,0.7898766498199856,0.61929541954427],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.6671276855137895,0.6021578462168549,0.7035313177461076,0.61929541954427],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.6312693607683987,0.6021578462168549,0.660692235990209,0.61929541954427],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5921715609522661,0.6021578462168549,0.6248047774654667,0.61929541954427],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5480962740750935,0.6021578462168549,0.5852044397758678,0.61929541954427],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4693877368067231,0.6021578462168549,0.48846034660210025,0.61929541954427],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3732691997730744,0.6021578462168549,0.39142121611873776,0.61929541954427],"dir":"rtl"},{"str":"ستون","boundary":[0.3252074412677253,0.6021578462168549,0.36579674421020253,0.61929541954427],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.29208810389959505,0.6021578462168549,0.31871854288055246,0.61929541954427],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.27714817275090087,0.6021578462168549,0.2853218307344256,0.61929541954427],"dir":"ltr"},{"str":"پلانکتون(","boundary":[0.20418403900920332,0.6021578462168549,0.27699379346236436,0.61929541954427],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.17878615605642323,0.6021578462168549,0.1976246684118944,0.61929541954427],"dir":"rtl"},{"str":"تعادل","boundary":[0.12969651476027586,0.6021578462168549,0.17116430118206444,0.61929541954427],"dir":"rtl"},{"str":"دینامیک","boundary":[0.8110540022232597,0.6264952284569709,0.8711399153147829,0.6436328017843861],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7896376109216066,0.6264952284569709,0.8030148162992158,0.6436328017843861],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.7587592632257806,0.6264952284569709,0.7822856233749814,0.6436328017843861],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.7291259097923457,0.6264952284569709,0.7513657119699335,0.6436328017843861],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.6793236493081736,0.6264952284569709,0.7181699602833033,0.6436328017843861],"dir":"rtl"},{"str":"آزاد","boundary":[0.6402283394805658,0.6264952284569709,0.6682407103843674,0.6436328017843861],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6193099458838691,0.6264952284569709,0.6322197661280785,0.6436328017843861],"dir":"rtl"},{"str":"چسبنده","boundary":[0.5510668303851589,0.6264952284569709,0.6084386559846693,0.6436328017843861],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5264134540012887,0.6264952284569709,0.5433914330053736,0.6436328017843861],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.47636219466463847,0.6264952284569709,0.5195458278574016,0.6436328017843861],"dir":"rtl"},{"str":"گیاهان","boundary":[0.4160994923878557,0.6264952284569709,0.4683226687230085,0.6436328017843861],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.39518109879115915,0.6264952284569709,0.40809091903536854,0.6436328017843861],"dir":"rtl"},{"str":"رسوبات","boundary":[0.3219704561855081,0.6264952284569709,0.38395125054439067,0.6436328017843861],"dir":"rtl"},{"str":"کف","boundary":[0.2803851578331179,0.6264952284569709,0.3149221005325606,0.6436328017843861],"dir":"rtl"},{"str":"ستون","boundary":[0.22858841654059525,0.6264952284569709,0.27259263318002214,0.6436328017843861],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.1919830952377698,0.6264952284569709,0.22141652757060595,0.6436328017843861],"dir":"rtl"},{"str":"هستند.","boundary":[0.12958692552043488,0.6264952284569709,0.1838974517496267,0.6436328017843861],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6768361507719161,0.6510040007128626,0.686870804526789,0.6681415740402776],"dir":"rtl"},{"str":"شمارش","boundary":[0.6063644955435257,0.6510040007128626,0.6695471534079839,0.6681415740402776],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5837031099794814,0.6510040007128626,0.5991012309396653,0.6681415740402776],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4925570800298231,0.6510040007128626,0.5104351976377605,0.6681415740402776],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.4442463226719957,0.6510040007128626,0.48549309084538617,0.6681415740402776],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.42457541332621507,0.6510040007128626,0.43478436627782274,0.6681415740402776],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.39618705415517136,0.6510040007128626,0.4149117678615347,0.6681415740402776],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.34986828761716987,0.6510040007128626,0.3891640248576196,0.6681415740402776],"dir":"rtl"},{"str":"موجودات","boundary":[0.2659606543090538,0.6510040007128626,0.3404411910623439,0.6681415740402776],"dir":"rtl"},{"str":"زنده،","boundary":[0.21839689350866115,0.6510040007128626,0.25636921851159217,0.6681415740402776],"dir":"rtl"},{"str":"پلانکتونی","boundary":[0.7981059131509565,0.6753413829529786,0.8709033664049286,0.6924789562803938],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7818914112204843,0.6753413829529786,0.7918982171591984,0.6924789562803938],"dir":"rtl"},{"str":"غیرپلانکتونی","boundary":[0.6775781673523013,0.6753413829529786,0.7756837152287263,0.6924789562803938],"dir":"rtl"},{"str":")چسبی","boundary":[0.6252859183433469,0.6753413829529786,0.6713531960403454,0.6924789562803938],"dir":"rtl"},{"str":"بستر","boundary":[0.546353282107746,0.6753413829529786,0.5686335318816869,0.6924789562803938],"dir":"rtl"},{"str":"کرد","boundary":[0.3790011533571235,0.6753413829529786,0.40636991313781484,0.6924789562803938],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3740211763075587,0.6753413829529786,0.3787521545046452,0.6924789562803938],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8242079016862965,0.715405393647867,0.8337927305786285,0.735456597243465],"dir":"ltr"},{"str":"فیتوپلانکتون","boundary":[0.7751832939404726,0.745439899405144,0.8708784665196804,0.762577472732559],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.7425693578376454,0.745439899405144,0.7650539542164302,0.762577472732559],"dir":"rtl"},{"str":"دریاچه","boundary":[0.6800656658885585,0.745439899405144,0.7335780092746562,0.762577472732559],"dir":"rtl"},{"str":"رودخانه","boundary":[0.5729961593229169,0.745439899405144,0.6355471610539748,0.762577472732559],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.5067400546669831,0.745439899405144,0.5474040572652039,0.762577472732559],"dir":"rtl"},{"str":"همه","boundary":[0.4671467471344188,0.745439899405144,0.4977511960925188,0.762577472732559],"dir":"rtl"},{"str":"وجودات","boundary":[0.3827361361442967,0.745439899405144,0.4513402999791003,0.762577472732559],"dir":"rtl"},{"str":"شناور","boundary":[0.32970685053200677,0.745439899405144,0.3738568370649228,0.762577472732559],"dir":"rtl"},{"str":"آزاد","boundary":[0.2918565349667901,0.745439899405144,0.32064329230179894,0.762577472732559],"dir":"rtl"},{"str":"فتوسنتز","boundary":[0.2258668590830079,0.745439899405144,0.2829672759333171,0.762577472732559],"dir":"rtl"},{"str":"ننده","boundary":[0.1862760415389684,0.745439899405144,0.2172041890052901,0.762577472732559],"dir":"rtl"},{"str":"ستن","boundary":[0.1419293459125945,0.745439899405144,0.16740441850964285,0.762577472732559],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.8526417905641744,0.7713197917872392,0.8709456962098495,0.7884573651146544],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8272439076113943,0.7713197917872392,0.8453959239570578,0.7884573651146544],"dir":"rtl"},{"str":"کل","boundary":[0.797112556473003,0.7713197917872392,0.8201449503272399,0.7884573651146544],"dir":"rtl"},{"str":"توده","boundary":[0.7572677600994356,0.7713197917872392,0.7898392999921137,0.7884573651146544],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.7241484227313054,0.7713197917872392,0.7499471938365755,0.7884573651146544],"dir":"rtl"},{"str":"حضور","boundary":[0.6656312024103951,0.7713197917872392,0.7170270555504278,0.7884573651146544],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.6193124358723936,0.7713197917872392,0.6583828458147537,0.7884573651146544],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6021315150513953,0.7713197917872392,0.6121661688062683,0.7884573651146544],"dir":"rtl"},{"str":"بهکمک","boundary":[0.539368864295731,0.7713197917872392,0.594982757996745,0.7884573651146544],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.5261719251143846,0.7713197917872392,0.5322225972296057,0.7884573651146544],"dir":"rtl"},{"str":"توسنتز","boundary":[0.4746266726628649,0.7713197917872392,0.5257237271799239,0.7884573651146544],"dir":"rtl"},{"str":"اکسیژن","boundary":[0.4121229807137781,0.7713197917872392,0.4674281158377191,0.7884573651146544],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.36655121073321134,0.7713197917872392,0.40484972423288884,0.7884573651146544],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.33692034728830117,0.7713197917872392,0.3521092772894736,0.7884573651146544],"dir":"rtl"},{"str":"نن","boundary":[0.3167514402375641,0.7713197917872392,0.3280086783581051,0.7884573651146544],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.2672031585829199,0.7713197917872392,0.292130433704516,0.7884573651146544],"dir":"rtl"},{"str":"دست","boundary":[0.2330878258048767,0.7713197917872392,0.25995729197580314,0.7884573651146544],"dir":"rtl"},{"str":"لبک","boundary":[0.16259625066828806,0.7713197917872392,0.19678628310207466,0.7884573651146544],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.1297284021411609,0.7713197917872392,0.14568922858501585,0.7884573651146544],"dir":"rtl"},{"str":"بز","boundary":[0.8424378175896162,0.7971996841693345,0.8584235439187189,0.8143372574967497],"dir":"rtl"},{"str":"آبی","boundary":[0.7983525707583443,0.7971996841693345,0.8241513418636144,0.8143372574967497],"dir":"rtl"},{"str":"پروکاریوت","boundary":[0.7049705311134314,0.7971996841693345,0.7913308031184582,0.8143372574967497],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6880386091449114,0.7971996841693345,0.6980732628997844,0.8143372574967497],"dir":"rtl"},{"str":"باکتري","boundary":[0.6297678976879546,0.7971996841693345,0.6811388509427394,0.8143372574967497],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.5971490480133057,0.7971996841693345,0.6196361343806153,0.8143372574967497],"dir":"rtl"},{"str":"توسنت","boundary":[0.5433652958780066,0.7971996841693345,0.5840043985909795,0.8143372574967497],"dir":"rtl"},{"str":"نند","boundary":[0.500263594514024,0.7971996841693345,0.5239707752584769,0.8143372574967497],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.46790121365742754,0.7971996841693345,0.48620511930310273,0.8143372574967497],"dir":"rtl"},{"str":"اکسیژن","boundary":[0.4058955194132972,0.7971996841693345,0.4609541456732848,0.8143372574967497],"dir":"rtl"},{"str":"آزاد","boundary":[0.37028619352038467,0.7971996841693345,0.3988239520029153,0.8143372574967497],"dir":"rtl"},{"str":"ولید","boundary":[0.32471940351686746,0.7971996841693345,0.3579632403112368,0.8143372574967497],"dir":"rtl"},{"str":"نن","boundary":[0.2672006685943949,0.7971996841693345,0.278457906714936,0.8143372574967497],"dir":"rtl"},{"str":"سهم","boundary":[0.19698299219553228,0.7971996841693345,0.23146891489171237,0.8143372574967497],"dir":"rtl"},{"str":"مد","boundary":[0.15711827591376668,0.7971996841693345,0.1803025590680153,0.8143372574967497],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.8526268506330255,0.8230795765514298,0.8618149082894725,0.840217149878845],"dir":"rtl"},{"str":"تشکیل","boundary":[0.7936091426186339,0.8230795765514298,0.8458540818456174,0.840217149878845],"dir":"rtl"},{"str":"ود","boundary":[0.7360904076961613,0.8230795765514298,0.7561373053091841,0.840217149878845],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.6753371776799965,0.8230795765514298,0.7177939720160607,0.840217149878845],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6554147794932128,0.8230795765514298,0.6686117186745593,0.840217149878845],"dir":"rtl"},{"str":"امل","boundary":[0.608104997522348,0.8230795765514298,0.636319057496657,0.840217149878845],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5861930985042632,0.8230795765514298,0.5969249490460751,0.840217149878845],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5468512798127019,0.8230795765514298,0.5579317287479835,0.840217149878845],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8180185001270753,0.8482739088704232,0.8419472898502339,0.8654114821978384],"dir":"rtl"},{"str":"برنامه","boundary":[0.7707037381791609,0.8482739088704232,0.8113865694315291,0.8654114821978384],"dir":"rtl"},{"str":"نمونهبرداري","boundary":[0.6740971633946549,0.8482739088704232,0.7637317703097704,0.8654114821978384],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6571652414261349,0.8482739088704232,0.6668761966727861,0.8654114821978384],"dir":"rtl"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.5983965322642215,0.8482739088704232,0.6501932735567442,0.8654114821978384],"dir":"rtl"},{"str":"فیتوپلانکتون","boundary":[0.5000345155697439,0.8482739088704232,0.5911755655423526,0.8654114821978384],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.45371823902026726,0.8482739088704232,0.4928135488478751,0.8654114821978384],"dir":"rtl"},{"str":"سلسله","boundary":[0.3991825103504839,0.8482739088704232,0.44649478230987355,0.8654114821978384],"dir":"rtl"},{"str":"مراحلی","boundary":[0.3371768161063535,0.8482739088704232,0.3926175688538826,0.8654114821978384],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.2940975246390939,0.8482739088704232,0.3302048482369629,0.8654114821978384],"dir":"rtl"},{"str":")شکل","boundary":[0.24130478793665827,0.8482739088704232,0.2875556662005692,0.8654114821978384],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.19522008031998633,0.8482739088704232,0.20276474555007687,0.8654114821978384],"dir":"ltr"},{"str":"که","boundary":[0.17056670393611617,0.8482739088704232,0.1879991135981175,0.8654114821978384],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.1296735134672548,0.8482739088704232,0.1633457372142473,0.8654114821978384],"dir":"rtl"},{"str":"دریاچهها","boundary":[0.8043235632407724,0.8732968511736412,0.8712743746951206,0.8904344245010563],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7851481616114235,0.8732968511736412,0.7969822915603173,0.8904344245010563],"dir":"rtl"},{"str":"رودخانهها","boundary":[0.7002345729392955,0.8732968511736412,0.7759352040697287,0.8904344245010563],"dir":"rtl"},{"str":"یکسان","boundary":[0.6422153503233416,0.8732968511736412,0.6910216153976007,0.8904344245010563],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.5924105998506448,0.8732968511736412,0.632999902793122,0.8904344245010563],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5590422636300364,0.8732968511736412,0.5829486434564718,0.8904344245010563],"dir":"rtl"},{"str":"مراحل","boundary":[0.5017675475829925,0.8732968511736412,0.5498293060883416,0.8904344245010563],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.4532102813612116,0.8732968511736412,0.494562331797956,0.8904344245010563],"dir":"rtl"},{"str":"دستورالعملهایی","boundary":[0.32148739841169993,0.8732968511736412,0.44572680583243124,0.8904344245010563],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.27865461580839374,0.8732968511736412,0.31202295202900215,0.8904344245010563],"dir":"rtl"},{"str":"نمونه","boundary":[0.23059783728009417,0.8732968511736412,0.2696682472224542,0.8904344245010563],"dir":"rtl"},{"str":"شیوه","boundary":[0.1297284021411607,0.8732968511736412,0.1670964709382533,0.8904344245010563],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.5087340434540993,0.9002363040824427,0.8678835836920057,0.91446030427168],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.13621944405207137,0.9002363040824427,0.5021269467867581,0.9144602471416747],"dir":"rtl"},{"str":"-1","boundary":[0.13819723307635842,0.9221633247594098,0.1383832320441597,0.9363872678186418],"dir":"ltr"},{"str":"Wetzel","boundary":[0.15189180265874536,0.9204205438218483,0.19844857051344217,0.9319023037586783],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.20266480192547054,0.9204206009518536,0.2269601840127044,0.9319023037586783],"dir":"ltr"},{"str":"Likenz","boundary":[0.2311337952196966,0.9204206009518536,0.27713535218409935,0.9319023037586783],"dir":"ltr"},{"str":"(1991)","boundary":[0.2812739490248304,0.9204206009518536,0.3256218327965973,0.9319023037586783],"dir":"ltr"},{"str":"-2","boundary":[0.41734035064213887,0.9221633247594095,0.417776414888873,0.9363872678186417],"dir":"ltr"},{"str":"Eaton","boundary":[0.4310357233127491,0.9204205438218483,0.47063096614266997,0.9319023037586783],"dir":"ltr"},{"str":"et","boundary":[0.475110147129477,0.9204206009518536,0.48715472319083525,0.9319023037586783],"dir":"ltr"},{"str":"al","boundary":[0.49179349759082835,0.9204206009518536,0.5048979518596173,0.9319023037586783],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5052382695211848,0.9204206009518536,0.5095956701683133,0.9319023037586783],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5139530708154417,0.9204206009518536,0.5195082561733813,0.9319023037586783],"dir":"ltr"},{"str":"2005","boundary":[0.5196800832279962,0.9204206009518536,0.55341991021428,0.9319023037586783],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.553795260576303,0.9204206009518536,0.5592720394141755,0.9319023037586783],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12959,0.42871,0.87127,0.93639],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":172,"image":{"jpeg":"/storage/books/c8eb1d81daff1047/pages/4ab10eeac404936d414ee0a9d972f8f3.jpg","blurred":"/storage/books/c8eb1d81daff1047/pages/e12908c344aec0f3221058e09e48a0e3.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.12948,0.17952,0.12878,0.06361]},"elements":[{"words":[{"str":"بک","boundary":[0.5632713461352971,0.24721636187289925,0.6137104620135214,0.27583563800713906],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.56327,0.24722,0.61371,0.27584],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ي","boundary":[0.23482672638012902,0.2472163333078967,0.3646045340107459,0.27583560944213653],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.23483,0.24722,0.3646,0.27584],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"3","boundary":[0.1294814784520504,0.17952369148182667,0.17013121865996197,0.22236833892543012],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12948,0.17952,0.17013,0.22237],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"هاشاخص","boundary":[0.8120350826039842,0.3788366556614233,0.8120848823744797,0.39597422898883844],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7801756545274335,0.3788366556614233,0.7961364809712884,0.39597422898883844],"dir":"rtl"},{"str":"زیستی","boundary":[0.7229009384803896,0.3788366556614233,0.7719313025218791,0.39597422898883844],"dir":"rtl"},{"str":")بیواندیکاتورها","boundary":[0.6008840557024399,0.3788366556614233,0.7160221275243386,0.39597422898883844],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.5936374192097138,0.3765501008450997,0.6008107816839299,0.3880318036519244],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5927125188967748,0.38823674638758515,0.5935691463349199,0.38960786651378887],"dir":"ltr"},{"str":"جمعیت","boundary":[0.3762621659798627,0.3788366556614233,0.43530228389097725,0.39597422898883844],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.3441512739642693,0.3788366556614233,0.3601121004081243,0.39597422898883844],"dir":"rtl"},{"str":"خاصی","boundary":[0.2856315636548342,0.3788366556614233,0.3374014676985886,0.39597422898883844],"dir":"rtl"},{"str":"تعریف","boundary":[0.2256178602305298,0.3788366556614233,0.27921161249690696,0.39597422898883844],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.12972840214116102,0.3788366556614233,0.14778081894583314,0.39597422898883844],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.8608662226615307,0.4047165480435186,0.8712245749246252,0.4218541213709337],"dir":"rtl"},{"str":"حضور","boundary":[0.8018485146471391,0.4047165480435186,0.8543934233380955,0.4218541213709337],"dir":"rtl"},{"str":"آنها،","boundary":[0.762504205967053,0.4047165480435186,0.7934821532038704,0.4218541213709337],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعاتی","boundary":[0.6875505713940544,0.4047165480435186,0.7561066611929835,0.4218541213709337],"dir":"rtl"},{"str":"درباره","boundary":[0.6347578346916187,0.4047165480435186,0.6807976350565701,0.4218541213709337],"dir":"rtl"},{"str":"محیط","boundary":[0.5829635833876208,0.4047165480435186,0.6263889832598253,0.4218541213709337],"dir":"rtl"},{"str":"فیزیکی","boundary":[0.5202108925860558,0.4047165480435186,0.5747441312673142,0.4218541213709337],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5017824875141416,0.4047165480435186,0.5118171412690145,0.4218541213709337],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.48310010361269945,0.40471654804351853,0.4946785502529374,0.42185412137093364],"dir":"rtl"},{"str":"شیمیایی","boundary":[0.4138734426467002,0.40471654804351853,0.4765001179115348,0.42185412137093364],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3877260731479607,0.40471654804351853,0.40712050630921587,0.42185412137093364],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.3521167472550481,0.40471654804351853,0.3793572217161671,0.42185412137093364],"dir":"rtl"},{"str":"مکان","boundary":[0.3065474672630061,0.40471654804351853,0.345614281502759,0.42185412137093364],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.25226073744570104,0.40471654804351853,0.30007242792410993,0.42185412137093364],"dir":"rtl"},{"str":"آید","boundary":[0.1347083791907257,0.40471654804351853,0.15831596039418727,0.42185412137093364],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.12972840214116102,0.40471654804351853,0.1344593803382475,0.42185412137093364],"dir":"ltr"},{"str":"گونه","boundary":[0.6038720170302182,0.43059644042561385,0.638609846939457,0.44773401375302896],"dir":"rtl"},{"str":"شاخص","boundary":[0.5032764806290109,0.43059644042561385,0.5622941886434023,0.44773401375302896],"dir":"rtl"},{"str":"دازه","boundary":[0.4527048136906811,0.43059644042561385,0.48519916393909096,0.44773401375302896],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.40116952119326055,0.43059644042561385,0.44307851805387244,0.44773401375302896],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.378259136776738,0.43059644042561385,0.3938264492648879,0.44773401375302896],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.3483767844908249,0.43059644042561385,0.3683215925743316,0.44773401375302896],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.3165024413850859,0.43059644042561385,0.34139292316178477,0.44773401375302896],"dir":"rtl"},{"str":"ندهنده","boundary":[0.12956520064609095,0.43059644042561385,0.1844832498011251,0.44773401375302896],"dir":"rtl"},{"str":"شرایط","boundary":[0.8229362410083361,0.4564763328077091,0.8711847351082287,0.4736139061351242],"dir":"rtl"},{"str":"محیطی","boundary":[0.7628050879240693,0.4564763328077091,0.8167276363480614,0.4736139061351242],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7386483206125202,0.4564763328077091,0.7565662533911278,0.4736139061351242],"dir":"rtl"},{"str":"دریاچه","boundary":[0.6798166670360802,0.4564763328077091,0.7324094860795789,0.4736139061351242],"dir":"rtl"},{"str":")شکل","boundary":[0.6111263906276085,0.4564763328077091,0.6576622780492343,0.4736139061351242],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5647791971911351,0.4564763328077091,0.5723238624212257,0.4736139061351242],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.5485195721243064,0.4564763328077091,0.5585542258791794,0.4736139061351242],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.3814911418819056,0.4564763328077091,0.3890358071119961,0.4736139061351242],"dir":"ltr"},{"str":"مورد","boundary":[0.3394676055491536,0.4564763328077091,0.375423039847011,0.4736139061351242],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.2816475820151824,0.4564763328077091,0.33324263423719774,0.4736139061351242],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.24584005088155847,0.4564763328077091,0.27540498593191465,0.4736139061351242],"dir":"rtl"},{"str":"داد","boundary":[0.21814789465618262,0.4564763328077091,0.2395974547982907,0.4736139061351242],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7928646360497242,0.48218483517402894,0.817477085268313,0.49932240850144405],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7470463572052041,0.48218483517402894,0.7863906658852902,0.49932240850144405],"dir":"rtl"},{"str":"هاجلبک","boundary":[0.6935116039223833,0.48218483517402894,0.693561403692879,0.49932240850144405],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6616497107592682,0.48218483517402894,0.677610537203123,0.49932240850144405],"dir":"rtl"},{"str":"شاخص","boundary":[0.5959090337279642,0.48218483517402894,0.6553958411786647,0.49932240850144405],"dir":"rtl"},{"str":"زیستی","boundary":[0.5401283107957897,0.48218483517402894,0.5894718703405927,0.49932240850144405],"dir":"rtl"},{"str":"ژه","boundary":[0.4497168274609422,0.48218483517402894,0.4670222477081796,0.49932240850144405],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4054074816624402,0.48218483517402894,0.42328559927037757,0.49932240850144405],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.35311274266496095,0.48218483517402894,0.39915512166752387,0.49932240850144405],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.33618082069644095,0.48218483517402894,0.3467822633646669,0.49932240850144405],"dir":"rtl"},{"str":"شیمی","boundary":[0.2861270713712659,0.48218483517402894,0.32970685053200677,0.49932240850144405],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.25400372941304866,0.48218483517402894,0.2798333131506121,0.49932240850144405],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.23607581203461564,0.48218483517402894,0.2476542586748536,0.49932240850144405],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.21964188777105206,0.477138537346265,0.2298010409521641,0.4942761106736801],"dir":"ltr"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.17181169819850767,0.48218483517402894,0.21944766866611903,0.49932240850144405],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.13968835624029044,0.48218483517402894,0.16551793997785383,0.49932240850144405],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.129728402141161,0.477138537346265,0.139887555322273,0.4942761106736801],"dir":"ltr"},{"str":"مورد","boundary":[0.8351994209480741,0.5080647275561242,0.8711548552459313,0.5252023008835394],"dir":"rtl"},{"str":"ملاحظه","boundary":[0.7712017358841178,0.5080647275561242,0.8289423144693923,0.5252023008835394],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.7350944122862487,0.5080647275561242,0.7649475393547349,0.5252023008835394],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.6086054852158297,0.5080647275561242,0.6371158538245877,0.5252023008835394],"dir":"rtl"},{"str":"فردي","boundary":[0.48806265074259075,0.5080647275561242,0.5293661670496109,0.5252023008835394],"dir":"rtl"},{"str":"خص","boundary":[0.3598282417162992,0.5080647275561242,0.4004648544407473,0.5252023008835394],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.32794642864498574,0.5080647275561242,0.3439072550888407,0.5252023008835394],"dir":"rtl"},{"str":"زیستی","boundary":[0.2721681957013361,0.5080647275561242,0.32161083587191264,0.5252023008835394],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2477638181699441,0.5080647275561242,0.26586541224798066,0.5252023008835394],"dir":"rtl"},{"str":"گرو","boundary":[0.21140749571959683,0.5080647275561242,0.241488851025404,0.5252023008835394],"dir":"rtl"},{"str":"ترجیح","boundary":[0.15562677278742237,0.5080647275561242,0.20515124595151984,0.5252023008835394],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.14143383819616293,0.5080647275561242,0.14895360354100565,0.5252023008835394],"dir":"ltr"},{"str":"یا","boundary":[0.1297728040344351,0.5080647275561242,0.141306848781399,0.5252023008835394],"dir":"rtl"},{"str":"قدرت","boundary":[0.8242409814505068,0.5339446199382195,0.8711299553606835,0.5510821932656347],"dir":"rtl"},{"str":"تحمل(","boundary":[0.7622352872063766,0.5339446199382195,0.817408789010575,0.5510821932656347],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.726877450154467,0.5339446199382195,0.7523774226367631,0.5510821932656347],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین","boundary":[0.4365198882795959,0.5339446199382196,0.5006947580138458,0.5510821932656347],"dir":"rtl"},{"str":"توانایی","boundary":[0.3752611905929003,0.5339446199382196,0.42675664327392426,0.5510821932656347],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.339900863552466,0.5339446199382196,0.3653983460462374,0.5510821932656347],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.312259500938857,0.5339446199382196,0.33276208188572814,0.5510821932656347],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.2689287206305943,0.5339446199382196,0.30526144640911235,0.5510821932656347],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24925781128481367,0.5339446199382196,0.26139774461766146,0.5510821932656347],"dir":"rtl"},{"str":"رقابت","boundary":[0.19347708835263921,0.5339446199382196,0.24262672201565363,0.5510821932656347],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.17355718015438032,0.5339446199382196,0.18376613310598802,0.5510821932656347],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.12972840214116121,0.5339446199382196,0.16366943572246956,0.5510821932656347],"dir":"rtl"},{"str":"شرایط","boundary":[0.7288644609972433,0.5598245123203149,0.7773470275632807,0.57696208564773],"dir":"rtl"},{"str":"خاصی","boundary":[0.6718412337912026,0.5598245123203149,0.7223904908328093,0.57696208564773],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6521678344568972,0.5598245123203149,0.6655356570814894,0.57696208564773],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.597881104639592,0.5598245123203149,0.645693864292463,0.57696208564773],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.5657577626813748,0.5598245123203149,0.5915873464189382,0.57696208564773],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.5179474930170287,0.5598245123203149,0.559396478129011,0.57696208564773],"dir":"rtl"},{"str":"اولویت","boundary":[0.456688795330333,0.5598245123203149,0.5112942436788102,0.57696208564773],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.39394606448286706,0.5598245123203149,0.40303452259832273,0.57696208564773],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.3752686605584746,0.5598245123203149,0.38766160824989515,0.57696208564773],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.31300649749629167,0.5598245123203149,0.3230411512511646,0.57696208564773],"dir":"rtl"},{"str":"پتانسیل","boundary":[0.25124980210463954,0.5598245123203149,0.30628103849085453,0.57696208564773],"dir":"rtl"},{"str":"شاخص","boundary":[0.18550912507333564,0.5598245123203149,0.24496534587166763,0.57696208564773],"dir":"rtl"},{"str":"زیستی","boundary":[0.12972840214116116,0.5598245123203149,0.17917252665061603,0.57696208564773],"dir":"rtl"},{"str":"بودن","boundary":[0.835465849720226,0.5855330146866347,0.8711971850508529,0.6026705880140498],"dir":"rtl"},{"str":"اخه","boundary":[0.7632312660149825,0.5855330146866347,0.7925384309516709,0.6026705880140498],"dir":"rtl"},{"str":"ویژه","boundary":[0.6917661219665109,0.5855330146866347,0.7242131624329498,0.6026705880140498],"dir":"rtl"},{"str":"جلبکی","boundary":[0.6322603762012621,0.5855330146866347,0.684774234188922,0.6026705880140498],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6071090021124353,0.5855330146866347,0.6249871197203727,0.6026705880140498],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.5941610617835671,0.5855330146866347,0.6005431094507374,0.6026705880140498],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.4863221487637678,0.5855330146866347,0.5222775830616251,0.6026705880140498],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.4405038699192475,0.5855330146866347,0.47935018089437714,0.6026705880140498],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.4041475474689003,0.5855330146866347,0.4341655989202331,0.6026705880140498],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.3558367901110729,0.5855330146866347,0.3977723848397979,0.6026705880140498],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.3075285227417703,0.5855330146866347,0.34917258724669187,0.6026705880140498],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.2761521773409878,0.5855330146866347,0.30116156953544265,0.6026705880140498],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.2315764027703339,0.5855330146866347,0.26982398674322317,0.6026705880140498],"dir":"rtl"},{"str":"پایش","boundary":[0.18476212851590074,0.5855330146866347,0.22525356724164225,0.6026705880140498],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.12972840214116096,0.5855330146866347,0.17837470627974433,0.6026705880140498],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.828473961942637,0.61141290706873,0.8389250615118392,0.6285504803961451],"dir":"rtl"},{"str":"شاخص","boundary":[0.7624842860588548,0.61141290706873,0.8215019940732463,0.6285504803961451],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7306248828842645,0.61141290706873,0.7465857093281194,0.6285504803961451],"dir":"rtl"},{"str":"زیستی","boundary":[0.6745976510881365,0.61141290706873,0.7240881601818875,0.6285504803961451],"dir":"rtl"},{"str":"جلبکی","boundary":[0.6150819453687886,0.61141290706873,0.6676256832187459,0.6285504803961451],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5949105483295266,0.61141290706873,0.6086167540100508,0.6285504803961451],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5607952155514835,0.61141290706873,0.5885646902978967,0.6285504803961451],"dir":"rtl"},{"str":"محیطی،","boundary":[0.4146079892615111,0.61141290706873,0.47389710602510393,0.6285504803961451],"dir":"rtl"},{"str":"ابتدا","boundary":[0.3533567615403897,0.61141290706873,0.38274111612134637,0.6285504803961451],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.33268736679617134,0.61141290706873,0.34692170713683484,0.6285504803961451],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.25998468184957596,0.61141290706873,0.2759455082934309,0.6285504803961451],"dir":"rtl"},{"str":"عمومی","boundary":[0.19972197957279322,0.61141290706873,0.2536070115232948,0.6285504803961451],"dir":"rtl"},{"str":"بک","boundary":[0.14566432869976817,0.61141290706873,0.17315380201336544,0.6285504803961451],"dir":"rtl"},{"str":"اخص","boundary":[0.7462993606477694,0.6372927994508253,0.7932356443399169,0.6544303727782405],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7144374674846542,0.6372927994508253,0.7303982939285091,0.6544303727782405],"dir":"rtl"},{"str":"زیستی","boundary":[0.6554197594702627,0.6372927994508253,0.7066939652064538,0.6544303727782405],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6354998512720038,0.6372927994508253,0.6477934546470395,0.6544303727782405],"dir":"rtl"},{"str":"سپس","boundary":[0.5842011076844377,0.6372927994508253,0.6280424529344911,0.6544303727782405],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.3580852497489514,0.6372927994508253,0.4121024221329156,0.6544303727782405],"dir":"rtl"},{"str":"هاجلبک","boundary":[0.3013135113839136,0.6372927994508253,0.3013633111544093,0.6544303727782405],"dir":"rtl"},{"str":"یی","boundary":[0.2649447389909423,0.6372927994508253,0.28541244466465326,0.6544303727782405],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.23705686751337982,0.6372927994508253,0.2577422928448776,0.6544303727782405],"dir":"rtl"},{"str":"چهار","boundary":[0.18949310671298716,0.6372927994508253,0.22967186009341783,0.6544303727782405],"dir":"rtl"},{"str":"سیستم","boundary":[0.12976540229722808,0.6372927994508253,0.18233213194262213,0.6544303727782405],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.8298683555165149,0.6631726918329206,0.8711025654869108,0.6803102651603357],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.7980961019402919,0.6631726918329206,0.823643384204559,0.6803102651603357],"dir":"rtl"},{"str":"شیرین","boundary":[0.7435411061767803,0.6631726918329206,0.7918711306283361,0.6803102651603357],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7144397443539011,0.7037548716755034,0.7333763363904232,0.7238060752711014],"dir":"rtl"},{"str":"زیستی","boundary":[0.6470601798747863,0.7037548716755034,0.7067777078837392,0.7238060752711014],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6272877211581235,0.7037548716755034,0.6394128906946651,0.7238060752711014],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.5611670342946027,0.7037548716755034,0.619650593075073,0.7238060752711014],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.5219507429635811,0.7037548716755034,0.5535299062115522,0.7238060752711014],"dir":"rtl"},{"str":"لبک","boundary":[0.8242609075841952,0.7337853783324123,0.8580500518654919,0.7509229516598275],"dir":"rtl"},{"str":"شیرین","boundary":[0.7057100577052922,0.7337853783324123,0.7541901342828047,0.7509229516598275],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.680760372686973,0.7337853783324123,0.6994850863933364,0.7509229516598275],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.6479423239303415,0.7337853783324123,0.674535401375017,0.7509229516598275],"dir":"rtl"},{"str":"صلی","boundary":[0.6003860330955231,0.7337853783324123,0.6376113615410195,0.7509229516598275],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5809840425104189,0.7337853783324123,0.5941809816917654,0.7509229516598275],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.5089407176700108,0.7337853783324123,0.5747590711984631,0.7509229516598275],"dir":"rtl"},{"str":"درباره","boundary":[0.4584417472517797,0.7337853783324123,0.502732365833878,0.7509229516598275],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.4042747677435275,0.7337853783324123,0.4519677770873456,0.7509229516598275],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.37247847658788735,0.7337853783324123,0.39806474048521784,0.7509229516598275],"dir":"rtl"},{"str":"فراهم","boundary":[0.323751379343687,0.7337853783324123,0.3662362980381585,0.7509229516598275],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.8023290824324222,0.760493097880548,0.8710054559344445,0.7776306712079631],"dir":"rtl"},{"str":"طولانیمدت","boundary":[0.6994975363359602,0.760493097880548,0.7953795244597546,0.7776306712079631],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6930235661715262,0.760493097880548,0.6992236375982342,0.7776306712079631],"dir":"ltr"},{"str":"وضعیت","boundary":[0.6232964175120456,0.760493097880548,0.6863776293437253,0.7776306712079631],"dir":"rtl"},{"str":"فعلی","boundary":[0.5779761363724818,0.760493097880548,0.6166819702647063,0.7776306712079631],"dir":"rtl"},{"str":"درباره","boundary":[0.4342788986072917,0.7603508307776093,0.47892439285663946,0.7774884041050245],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.40041007469320195,0.7603508307776093,0.4278522382248284,0.7774884041050245],"dir":"rtl"},{"str":"دریاچه","boundary":[0.3413948566673352,0.7603508307776093,0.39415050553475195,0.7774884041050245],"dir":"rtl"},{"str":"معتدله","boundary":[0.28760612455498663,0.7603508307776093,0.3351081363101937,0.7774884041050245],"dir":"rtl"},{"str":"تشخیص","boundary":[0.2146444808018139,0.7603508307776093,0.28135726846101844,0.7774884041050245],"dir":"rtl"},{"str":"سالانه","boundary":[0.16359473606672592,0.7603508307776093,0.2081705106373798,0.7774884041050245],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.12972840214116102,0.7603508307776093,0.1572619730437405,0.7774884041050245],"dir":"rtl"},{"str":"شکوفایی","boundary":[0.8028295701259035,0.787087673238582,0.8711349353377332,0.8042252465659971],"dir":"rtl"},{"str":"تابستانه","boundary":[0.7413243635752543,0.787087673238582,0.7964414991289182,0.8042252465659971],"dir":"rtl"},{"str":"شدید","boundary":[0.6930136062174269,0.787087673238582,0.7350552987165053,0.8042252465659971],"dir":"rtl"},{"str":"کلونی","boundary":[0.6218074043742258,0.787087673238582,0.6669932261334514,0.8042252465659971],"dir":"rtl"},{"str":"جلبک","boundary":[0.5685166699668337,0.787087673238582,0.615533998974256,0.8042252465659971],"dir":"rtl"},{"str":"سبز","boundary":[0.5339033394838341,0.787087673238582,0.5622587998427627,0.8042252465659971],"dir":"rtl"},{"str":"آبی","boundary":[0.4910506369723296,0.787087673238582,0.5164236200398619,0.8042252465659971],"dir":"rtl"},{"str":"Microcystis","boundary":[0.3879731657553694,0.784626266908391,0.4846719769862058,0.7988502670976284],"dir":"ltr"},{"str":"مقادیر","boundary":[0.20121603701772706,0.787087673238582,0.24658362793926167,0.8042252465659971],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.8403391083893186,0.8129675656206773,0.8710876255557622,0.8301051389480925],"dir":"rtl"},{"str":"غذایی","boundary":[0.788035738009186,0.8129675656206773,0.8341213991192125,0.8301051389480925],"dir":"rtl"},{"str":")یوتروفی(","boundary":[0.7038292775765808,0.8129675656206773,0.7818180287390799,0.8301051389480925],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6606437553952562,0.8129675656206773,0.6975849857632024,0.8301051389480925],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6556637783456915,0.8129675656206773,0.6603947565427779,0.8301051389480925],"dir":"ltr"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.8023290824324222,0.8395038951530376,0.8710054559344445,0.8566414684804528],"dir":"rtl"},{"str":"کوتاهمدت","boundary":[0.7116984801073938,0.8395038951530376,0.7931609446841735,0.8566414684804528],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7052245099429596,0.8395038951530376,0.7114245813696677,0.8566414684804528],"dir":"ltr"},{"str":"تغییرات","boundary":[0.6350018535670474,0.8395038951530376,0.6979220965929567,0.8566414684804528],"dir":"rtl"},{"str":"محیطی","boundary":[0.5702571719456565,0.8395038951530376,0.6257590161630553,0.8566414684804528],"dir":"rtl"},{"str":"حالت","boundary":[0.45519480221546355,0.8393616280500991,0.5011999962812053,0.8564992013775141],"dir":"rtl"},{"str":"خصوص","boundary":[0.36456668987895996,0.8393616280500991,0.43264297614650976,0.8564992013775141],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3426523008723504,0.8393616280500991,0.3575428472486364,0.8564992013775141],"dir":"rtl"},{"str":"دریاچه","boundary":[0.2813936031856547,0.8393616280500991,0.3361547724796164,0.8564992013775141],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2759031784885096,0.8393616280500991,0.28135625335778297,0.8564992013775141],"dir":"ltr"},{"str":"تشخیص","boundary":[0.20069805507450794,0.8393616280500991,0.26946217785353177,0.8564992013775141],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.1563737693448571,0.8393616280500991,0.19409825076693632,0.8564992013775141],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.12972840214116105,0.8393616280500991,0.14949221789762157,0.8564992013775141],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.8401968279173123,0.8652415204321943,0.852522271114985,0.8823790937596094],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.8083050548918999,0.8652415204321943,0.8242658813357547,0.8823790937596094],"dir":"rtl"},{"str":"متوالی","boundary":[0.7545163227795513,0.8652415204321943,0.8016217099861634,0.8823790937596094],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7341108668189598,0.8652415204321943,0.7473078060003062,0.8823790937596094],"dir":"rtl"},{"str":"غالبیت","boundary":[0.6758426453505276,0.8652415204321943,0.7276673276448563,0.8823790937596094],"dir":"rtl"},{"str":"کم","boundary":[0.6477032850319622,0.8652415204321943,0.669334930198223,0.8823790937596094],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6267848914352656,0.8652415204321943,0.641190709192393,0.8823790937596094],"dir":"rtl"},{"str":"زیاد","boundary":[0.5899305712799618,0.8652415204321943,0.6203553170885623,0.8823790937596094],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5647791971911352,0.8652415204321943,0.5834348651619797,0.8823790937596094],"dir":"rtl"},{"str":"سب","boundary":[0.4534518102481158,0.8652415204321943,0.4720872843139304,0.8823790937596094],"dir":"rtl"},{"str":"آبی","boundary":[0.3994265292259129,0.8652415204321943,0.4247995122934451,0.8823790937596094],"dir":"rtl"},{"str":")با","boundary":[0.37427515513708626,0.8652415204321943,0.39289596841318825,0.8823790937596094],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش","boundary":[0.3140124528603035,0.8652415204321943,0.36680518956273916,0.8823790937596094],"dir":"rtl"},{"str":"ممکن","boundary":[0.12972840214116094,0.8652415204321943,0.17579813876653627,0.8823790937596094],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.5087340434540993,0.9002363040824427,0.8678835836920057,0.91446030427168],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.13621944405207137,0.9002363040824427,0.5021269467867581,0.9144602471416747],"dir":"rtl"},{"str":"-1","boundary":[0.13819723307635842,0.9221633247594098,0.1383832320441597,0.9363872678186418],"dir":"ltr"},{"str":"Bioindicators","boundary":[0.15289264149995832,0.9204205438218483,0.24227114233557778,0.9319023037586783],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12957,0.37655,0.87122,0.93639],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":234,"image":{"jpeg":"/storage/books/c8eb1d81daff1047/pages/52ca231ff062ac03fe0af5c7900db411.jpg","blurred":"/storage/books/c8eb1d81daff1047/pages/8bcdd01456d0ea04ee79125832cf3664.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.12948,0.17952,0.12872,0.0681]},"elements":[{"words":[{"str":"ي","boundary":[0.6307591866273501,0.24721636187289925,0.6610309725789967,0.27583563800713906],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.63076,0.24722,0.66103,0.27584],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"4","boundary":[0.1294814784520504,0.17952369148182667,0.16801469313611972,0.22236833892543012],"dir":"ltr"},{"str":"شیرین","boundary":[0.12950336561512107,0.2472163333078967,0.22137075119612773,0.27583560944213653],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.12948,0.17952,0.22137,0.27584],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ه","boundary":[0.7717097319336957,0.3806869771389614,0.7834504189963393,0.40073818073455936],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8459088615931629,0.41088658861143534,0.8708361367147592,0.42802416193885046],"dir":"rtl"},{"str":"کلید","boundary":[0.8073115494705115,0.41088658861143534,0.8403063874124027,0.42802416193885046],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7876406401247309,0.41088658861143534,0.8016592755192555,0.42802416193885046],"dir":"rtl"},{"str":"کاربر","boundary":[0.743064865554077,0.41088658861143534,0.7820356759554459,0.42802416193885046],"dir":"rtl"},{"str":"اجازه","boundary":[0.6967485890046003,0.41088658861143534,0.7373627918323256,0.42802416193885046],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6686117186745596,0.41088658861143534,0.6838006486757321,0.42802416193885046],"dir":"rtl"},{"str":"هد","boundary":[0.6372403532508267,0.41088658861143534,0.659376351236142,0.42802416193885046],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6133339734243912,0.41088658861143534,0.6316378790700663,0.42802416193885046],"dir":"rtl"},{"str":"لب","boundary":[0.5822116068531366,0.41088658861143534,0.5942382514278354,0.42802416193885046],"dir":"rtl"},{"str":"رای","boundary":[0.5025070741748531,0.41088658861143534,0.5214060870779512,0.42802416193885046],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.45197524705291986,0.41088658861143534,0.4653962852014968,0.42802416193885046],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.43454283739091853,0.41088658861143534,0.44619598368689994,0.42802416193885046],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.38922255625135477,0.41088658861143534,0.4288880734511378,0.42802416193885046],"dir":"rtl"},{"str":"جنس","boundary":[0.34091179889352735,0.41088658861143534,0.38359269219682185,0.42802416193885046],"dir":"rtl"},{"str":"شناسایی","boundary":[0.2709381413700934,0.41088658861143534,0.3352595249422714,0.42802416193885046],"dir":"rtl"},{"str":"کند","boundary":[0.2388147994118762,0.41088658861143534,0.26533566718933316,0.42802416193885046],"dir":"rtl"},{"str":"ونه","boundary":[0.1623472518158099,0.41088658861143534,0.18786963419482908,0.42802416193885046],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.12972840214116096,0.41088658861143534,0.1456892285850159,0.42802416193885046],"dir":"rtl"},{"str":"ایج","boundary":[0.8367108439826169,0.4365950909777552,0.8613891202517349,0.4537326643051703],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.7936141225956838,0.4365950909777552,0.8119404381380818,0.4537326643051703],"dir":"rtl"},{"str":"جنس","boundary":[0.7423153790081176,0.4365950909777552,0.7849962723114119,0.4537326643051703],"dir":"rtl"},{"str":"اشاره","boundary":[0.694017071592914,0.4365950909777552,0.7336352790107262,0.4537326643051703],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.6539257663553932,0.4365950909777552,0.6852747218824031,0.4537326643051703],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6489457893058285,0.4365950909777552,0.6536767675029149,0.4537326643051703],"dir":"ltr"},{"str":"کلید","boundary":[0.6076069998173917,0.4365950909777552,0.6403528389068045,0.4537326643051703],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5844501065369158,0.4365950909777552,0.5946839593737713,0.4537326643051703],"dir":"rtl"},{"str":"ساس","boundary":[0.5306464344934185,0.4365950909777552,0.5718084347965958,0.4537326643051703],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگی","boundary":[0.4708817299215923,0.4365950909777552,0.522003684323899,0.4537326643051703],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.39793004612251864,0.4365950909777552,0.4293810911790447,0.4537326643051703],"dir":"rtl"},{"str":"دیدن","boundary":[0.35011977645817255,0.4365950909777552,0.3891901864005326,0.4537326643051703],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.32322541040199826,0.4365950909777552,0.34137991673618645,0.4537326643051703],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.28959811537481245,0.4365950909777552,0.3147245895783913,0.4537326643051703],"dir":"rtl"},{"str":"میکروسکوپ","boundary":[0.1792841537613795,0.4365950909777552,0.28090805542332203,0.4537326643051703],"dir":"rtl"},{"str":"نوري","boundary":[0.129778300720725,0.4365950909777552,0.1705169041656208,0.4537326643051703],"dir":"rtl"},{"str":"تنظیم","boundary":[0.8295477694939493,0.4624749833598505,0.8707589470704908,0.4796125566872656],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.7914384517489498,0.4624749833598505,0.8230706868438591,0.4796125566872656],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7477933537626387,0.4624749833598505,0.7849215726556685,0.4796125566872656],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7117439020549274,0.4624749833598505,0.7363692864109374,0.4796125566872656],"dir":"rtl"},{"str":"کلید","boundary":[0.6723467014617331,0.4624749833598505,0.7053415394036242,0.4796125566872656],"dir":"rtl"},{"str":"کلیدي","boundary":[0.6116595385821726,0.4624749833598505,0.6605267259345913,0.4796125566872656],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5703570876756667,0.4624749833598505,0.6051966909254024,0.4796125566872656],"dir":"rtl"},{"str":"ردهبندي","boundary":[0.5003439029317982,0.4624749833598505,0.5640827118294889,0.4796125566872656],"dir":"rtl"},{"str":"نیست","boundary":[0.44901181326816964,0.4624749833598505,0.4937547645102431,0.4796125566872656],"dir":"rtl"},{"str":"بلکه","boundary":[0.4099426101426393,0.4624749833598505,0.4425830103374408,0.4796125566872656],"dir":"rtl"},{"str":"کلیدي","boundary":[0.3544188240869068,0.4624749833598505,0.4035375002803286,0.4796125566872656],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.31080749018864934,0.4624749833598505,0.3479061766596411,0.4796125566872656],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.2864061416236203,0.4624749833598505,0.3044259970398914,0.4796125566872656],"dir":"rtl"},{"str":"لبک","boundary":[0.23234082924744204,0.4624749833598505,0.26653086168122864,0.4796125566872656],"dir":"rtl"},{"str":"براساس","boundary":[0.1297284021411609,0.4624749833598505,0.18961262616217672,0.4796125566872656],"dir":"rtl"},{"str":"یژگی","boundary":[0.819754022128849,0.48835487574194575,0.8606421236943003,0.5054924490693609],"dir":"rtl"},{"str":"اده","boundary":[0.7433113744180305,0.48835487574194575,0.76579846078534,0.5054924490693609],"dir":"rtl"},{"str":"یخت","boundary":[0.6845476452331668,0.48835487574194575,0.7251867479461397,0.5054924490693609],"dir":"rtl"},{"str":"ناخت","boundary":[0.6407263371855221,0.48835487574194575,0.6719009935157971,0.5054924490693609],"dir":"rtl"},{"str":"ابل","boundary":[0.5851971030943506,0.48835487574194575,0.6104231768389208,0.5054924490693609],"dir":"rtl"},{"str":"ید","boundary":[0.549839266042441,0.48835487574194575,0.5675704743274163,0.5054924490693609],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.49304262779215535,0.48835487574194575,0.528925852422794,0.5054924490693609],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.44498584926385576,0.48835487574194575,0.48440485759968527,0.5054924490693609],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4392588756568563,0.48835487574194575,0.44471195052612966,0.5054924490693609],"dir":"ltr"},{"str":"حرکت","boundary":[0.37775117911768236,0.48835487574194575,0.43064102537258453,0.5054924490693609],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.372024205510683,0.48835487574194575,0.37747728037995637,0.5054924490693609],"dir":"ltr"},{"str":"ساختار","boundary":[0.30952051356159616,0.48835487574194575,0.3633814553411634,0.5054924490693609],"dir":"rtl"},{"str":"دیواره","boundary":[0.2544867871868564,0.48835487574194575,0.30077816385108525,0.5054924490693609],"dir":"rtl"},{"str":"سلولی","boundary":[0.19646507458237786,0.48835487574194575,0.24584403701733687,0.5054924490693609],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17779016064651013,0.48835487574194575,0.18782481440138307,0.5054924490693609],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.12972840214116096,0.48835487574194575,0.16914741047699056,0.5054924490693609],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.8561327544759193,0.514234768124041,0.8624324254436186,0.5313723414514562],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.8249879780079414,0.514234768124041,0.8401769080091139,0.5313723414514562],"dir":"rtl"},{"str":"تفکیک","boundary":[0.7644762768786806,0.514234768124041,0.8182152092205335,0.5313723414514562],"dir":"rtl"},{"str":"کند","boundary":[0.708959492730133,0.514234768124041,0.7354778705190652,0.5313723414514562],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7039770256920435,0.514234768124041,0.7087080038891299,0.5313723414514562],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.6838081186413064,0.514234768124041,0.697278956560379,0.5313723414514562],"dir":"rtl"},{"str":"آنجایی","boundary":[0.624613795161785,0.514234768124041,0.6769332603243822,0.5313723414514562],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5998880353905663,0.514234768124041,0.6181919410362415,0.5313723414514562],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5749707202230694,0.514234768124041,0.5841587778795163,0.5313723414514562],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.5281564459686362,0.514234768124041,0.5683224508619005,0.5313723414514562],"dir":"rtl"},{"str":"موارد","boundary":[0.4805926851682435,0.514234768124041,0.5214558868484469,0.5313723414514562],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهدات","boundary":[0.39998496354554847,0.514234768124041,0.4739070659792029,0.5313723414514562],"dir":"rtl"},{"str":"روي","boundary":[0.35783874088499784,0.514234768124041,0.3934231668926626,0.5313723414514562],"dir":"rtl"},{"str":"نمونه","boundary":[0.31027747007312995,0.514234768124041,0.3510659720975898,0.5313723414514562],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.2774170915115772,0.514234768124041,0.2998942179247875,0.5313723414514562],"dir":"rtl"},{"str":"تازه","boundary":[0.24230576332362105,0.514234768124041,0.27064183273564435,0.5313723414514562],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.23184532153101037,0.514234768124041,0.2359429641796973,0.5313723414514562],"dir":"rtl"},{"str":"نجام","boundary":[0.1968868341020958,0.514234768124041,0.23154652290803648,0.5313723414514562],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.13545537574816033,0.514234768124041,0.1679024162145993,0.5313723414514562],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.1297284021411609,0.514234768124041,0.13518147701043426,0.5313723414514562],"dir":"ltr"},{"str":"ماده","boundary":[0.8349678520152691,0.5401146605061363,0.8643771064814736,0.5572522338335515],"dir":"rtl"},{"str":"ازي","boundary":[0.7903721575364171,0.5401146605061363,0.8223212002978996,0.5572522338335515],"dir":"rtl"},{"str":"نه","boundary":[0.7627332849113329,0.5401146605061363,0.7761319131631866,0.5572522338335515],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7346113545124408,0.5401146605061363,0.7486324798954902,0.5572522338335515],"dir":"rtl"},{"str":"امکانات","boundary":[0.6663806889563545,0.5401146605061363,0.7271662888233417,0.5572522338335515],"dir":"rtl"},{"str":"آزمایشگاهی","boundary":[0.5657776825895727,0.5401146605061363,0.6588111238410163,0.5572522338335515],"dir":"rtl"},{"str":"ساد","boundary":[0.5304173555491385,0.5401146605061363,0.5581334178184909,0.5572522338335515],"dir":"rtl"},{"str":"نیاز","boundary":[0.4691412279427692,0.5401146605061363,0.49498730883001,0.5572522338335515],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.4302924269791148,0.5401146605061363,0.46141977352741914,0.5572522338335515],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4253124499295501,0.5401146605061363,0.4300434281266366,0.5572522338335515],"dir":"ltr"},{"str":"استثناء","boundary":[0.36903621928094404,0.5401146605061363,0.4176183853879726,0.5572522338335515],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.31948046766072546,0.5401146605061363,0.3613396647508417,0.5572522338335515],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.28710812685003,0.5401146605061363,0.311786403119148,0.5572522338335515],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.2226124440811173,0.5401146605061363,0.27941406230845256,0.5572522338335515],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.21688547047411785,0.5401146605061363,0.22233854534339123,0.5572522338335515],"dir":"ltr"},{"str":"تمیز","boundary":[0.17679416523659705,0.5401146605061363,0.2091142162882721,0.5572522338335515],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.12977902186755513,0.5401146605061363,0.16919721024748607,0.5572522338335515],"dir":"rtl"},{"str":"رخی","boundary":[0.8274779665327239,0.5658231628724562,0.8665981762455796,0.5829607361998713],"dir":"rtl"},{"str":"دیاتومه","boundary":[0.7657212711410718,0.5658231628724562,0.8202296099370825,0.5829607361998713],"dir":"rtl"},{"str":"ست","boundary":[0.7047190422724288,0.5658231628724562,0.7376615904552994,0.5829607361998713],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6793186693311238,0.5658231628724562,0.6976200849882742,0.5829607361998713],"dir":"rtl"},{"str":"نیازمند","boundary":[0.6215384856135492,0.5658231628724562,0.6722894317256631,0.5829607361998713],"dir":"rtl"},{"str":"جداسازي","boundary":[0.5398618820236379,0.5658231628724562,0.6144171184326714,0.5829607361998713],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.5015135687534649,0.5658231628724562,0.5326633251984921,0.5829607361998713],"dir":"rtl"},{"str":"سلولی","boundary":[0.44498584926385576,0.5658231628724562,0.4943648116988147,0.5829607361998713],"dir":"rtl"},{"str":"آلی","boundary":[0.41236450960068194,0.5658231628724562,0.4383329111742028,0.5829607361998713],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3954300976436371,0.5658231628724562,0.4058811972128394,0.5829607361998713],"dir":"rtl"},{"str":"آشکارسازي","boundary":[0.29681908209668134,0.5658231628724562,0.3881842310365205,0.5829607361998713],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.2500048078422481,0.5658231628724562,0.2896728150305559,0.5829607361998713],"dir":"rtl"},{"str":"سیلیسی","boundary":[0.183019136548553,0.5658231628724562,0.24285605078759792,0.5829607361998713],"dir":"rtl"},{"str":"دیواره","boundary":[0.12977734709832026,0.5658231628724562,0.17577077995291157,0.5829607361998713],"dir":"rtl"},{"str":"لولی","boundary":[0.8214970140961965,0.5917030552545515,0.8584260339072438,0.6088406285819665],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.7209014776949891,0.5917030552545515,0.7633084722605574,0.6088406285819665],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7891421032051746,0.6175829476366468,0.8023390423865211,0.6347205209640618],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7321163860106089,0.6175829476366468,0.7830548410366662,0.6347205209640618],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7134414720747413,0.6175829476366468,0.7261308366721898,0.6347205209640618],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6835591197888281,0.6175829476366468,0.7073776830556842,0.6347205209640618],"dir":"rtl"},{"str":"کلید،","boundary":[0.6404798283215685,0.6175829476366468,0.6780811450343069,0.6347205209640618],"dir":"rtl"},{"str":"کاربر","boundary":[0.5969000491608275,0.6175829476366468,0.6349993635785225,0.6347205209640618],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.563534202928744,0.6175829476366468,0.5756106472739385,0.6347205209640618],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.4136219538056971,0.6175829476366468,0.45485616377609306,0.6347205209640618],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.38822158086439224,0.6175829476366468,0.4075742459625293,0.6347205209640618],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.3556002412012185,0.6175829476366468,0.3821536233377602,0.6347205209640618],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3366738384243478,0.6175829476366468,0.3498447932728895,0.6347205209640618],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.2945905423670011,0.6175829476366468,0.33119586366982656,0.6347205209640618],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.21590690498387846,0.6175829476366468,0.2565807969908781,0.6347205209640618],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.13794544727947755,0.6152958215202705,0.14511880975369368,0.6267775243270952],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.13697074304571616,0.6269830383628086,0.13782737048386115,0.6283541584890122],"dir":"ltr"},{"str":"جلبکی","boundary":[0.8187630066959858,0.643462840018742,0.8712768646836458,0.6606004133461572],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7941096303121157,0.643462840018742,0.8124416281360191,0.6606004133461572],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7694562539282455,0.643462840018742,0.7877425393038847,0.6606004133461572],"dir":"rtl"},{"str":"توضیح","boundary":[0.6484303616811987,0.643462840018742,0.70104381920985,0.6606004133461572],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.6130700346407645,0.643462840018742,0.642040756259545,0.6606004133461572],"dir":"rtl"},{"str":"شده،","boundary":[0.5694927454685483,0.643462840018742,0.6067763764703116,0.6606004133461572],"dir":"rtl"},{"str":"آشنا","boundary":[0.5326359353247198,0.643462840018742,0.5629653108327655,0.6606004133461572],"dir":"rtl"},{"str":"شود.","boundary":[0.4893076450049819,0.643462840018742,0.5259129663078074,0.6606004133461572],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگیهاي","boundary":[0.4004200346473012,0.643462840018742,0.4824626665503552,0.6606004133461572],"dir":"rtl"},{"str":"بیان","boundary":[0.3655577053118233,0.643462840018742,0.39344806677791055,0.6606004133461572],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.3274583908941284,0.643462840018742,0.35925821549408277,0.6606004133461572],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.30705044494501216,0.643462840018742,0.3208200814870586,0.6606004133461572],"dir":"rtl"},{"str":"فهم","boundary":[0.272935112166969,0.643462840018742,0.30074679882933525,0.6606004133461572],"dir":"rtl"},{"str":"نقاط","boundary":[0.2320968103720135,0.643462840018742,0.26608515373529273,0.6606004133461572],"dir":"rtl"},{"str":"تشخیص","boundary":[0.1690951207179702,0.643462840018742,0.22580654693921282,0.6606004133461572],"dir":"rtl"},{"str":"هانمونه","boundary":[0.8312328692280957,0.6691713423850618,0.8312577691133436,0.686308915712477],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7993485661682576,0.6691713423850618,0.8153093926121124,0.686308915712477],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.7370175041808366,0.6691713423850618,0.7931235948563017,0.686308915712477],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6994925563589106,0.6691713423850618,0.7308129823848832,0.686308915712477],"dir":"rtl"},{"str":"کمک","boundary":[0.652151884361805,0.6691713423850618,0.6930160962059515,0.686308915712477],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5921690709637413,0.6691713423850618,0.6042455153089358,0.686308915712477],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7441588532383858,0.7096247072324676,0.8033513514857321,0.7281334006860865],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.721228571376,0.7096247072324676,0.7370365315591458,0.7281334006860865],"dir":"rtl"},{"str":"کلید","boundary":[0.6758508576020386,0.7096247072324676,0.7141291981883754,0.7281334578160917],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.8194075428745495,0.737727348695248,0.871102565486911,0.7548649220226632],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8000269555950626,0.737727348695248,0.8131958161824063,0.7548649220226632],"dir":"rtl"},{"str":"کلید","boundary":[0.7614883570541696,0.737727348695248,0.7938152289029193,0.7548649220226632],"dir":"rtl"},{"str":"بهمنظور","boundary":[0.6969840184591127,0.737727348695248,0.7553380189927293,0.7548649220226632],"dir":"rtl"},{"str":"شناسایی","boundary":[0.6275169480615516,0.737727348695248,0.6907862339197461,0.7548649220226632],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.593923435024226,0.737727348695248,0.6212681547138348,0.7548649220226632],"dir":"rtl"},{"str":"جلبک","boundary":[0.5406369231342508,0.737727348695248,0.5876746416765091,0.7548649220226632],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.48854591284751786,0.737727348695248,0.5343839072691169,0.7548649220226632],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.4422154410365203,0.737727348695248,0.4821638679273813,0.7548649220226632],"dir":"rtl"},{"str":"تعدادي","boundary":[0.3471519666541,0.737727348695248,0.4023622256966314,0.7548649220226632],"dir":"rtl"},{"str":"مراحل","boundary":[0.2726786433489164,0.737727348695248,0.28262987562663633,0.7548649220226632],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهدات","boundary":[0.7649917045033106,0.7644350682433838,0.8397212401090788,0.781572641570799],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه","boundary":[0.7211654164786162,0.7644350682433838,0.7571838975057875,0.781572641570799],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7012430182918326,0.7644350682433838,0.7138167618879793,0.781572641570799],"dir":"rtl"},{"str":"میکروسکوپ","boundary":[0.5899330612684865,0.7644350682433838,0.694513442515995,0.781572641570799],"dir":"rtl"},{"str":"نوري","boundary":[0.5393813142383551,0.7644350682433838,0.5827777086589481,0.781572641570799],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5341523383363121,0.7644350682433838,0.5393066145826116,0.781572641570799],"dir":"ltr"},{"str":"قبل","boundary":[0.5000245556156451,0.7642928011404452,0.5261196353553642,0.7814303744678603],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4783616554500385,0.7642928011404452,0.49308131838307884,0.7814303744678603],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.41834795202573405,0.7642928011404452,0.4719046181821281,0.7814303744678603],"dir":"rtl"},{"str":"کلید،","boundary":[0.37227818434021076,0.7642928011404452,0.4113238433709954,0.7814303744678603],"dir":"rtl"},{"str":"اید","boundary":[0.25674271679030924,0.7642928011404452,0.28052459719050554,0.7814303744678603],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.18727203694888137,0.7642928011404452,0.19227684240076975,0.7814303744678603],"dir":"rtl"},{"str":"ونه","boundary":[0.1513937922952923,0.7642928011404452,0.1763683771988594,0.7814303744678603],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.129728402141161,0.7642928011404452,0.14435323912000908,0.7814303744678603],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.8150404738514362,0.7908582535856424,0.8711897150852784,0.8079958269130575],"dir":"rtl"},{"str":"کرده","boundary":[0.7734551754990459,0.7908582535856424,0.807570508277089,0.8079958269130575],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7560227658370445,0.7908582535856424,0.7667812054906227,0.8079958269130575],"dir":"rtl"},{"str":"اندازه،","boundary":[0.7024830325771741,0.7908582535856424,0.7496398696448806,0.8079958269130575],"dir":"rtl"},{"str":"شکل،","boundary":[0.6506887812731763,0.7908582535856424,0.696120102441548,0.8079958269130575],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگی","boundary":[0.592916067521176,0.7908582535856424,0.6443289492881477,0.8079958269130575],"dir":"rtl"},{"str":"داخلی","boundary":[0.3911971171515073,0.7908582535856424,0.4386811983191069,0.8079958269130575],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3737671974780307,0.7908582535856424,0.384524100431187,0.8079958269130575],"dir":"rtl"},{"str":"خارجی","boundary":[0.309271514709118,0.7908582535856424,0.3671761915009203,0.8079958269130575],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.29183910504711674,0.7908582535856424,0.30259754470069483,0.8079958269130575],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.264446741285986,0.7908582535856424,0.28531711367541895,0.8079958269130575],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگی","boundary":[0.2069230263864639,0.7908582535856424,0.25789792753583585,0.8079958269130575],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.16359473606672598,0.7908582535856424,0.20052865060137856,0.8079958269130575],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.1297527296152538,0.7908582535856424,0.15599778107761503,0.8079958269130575],"dir":"rtl"},{"str":"دیگري","boundary":[0.8187829266041841,0.8167381459677375,0.871172285165605,0.8338757192951527],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7988605284174004,0.8167381459677375,0.8123975425699586,0.8338757192951527],"dir":"rtl"},{"str":"یادداشت","boundary":[0.7266458812216623,0.8167381459677375,0.7925718836377682,0.8338757192951527],"dir":"rtl"},{"str":"کند.","boundary":[0.6890445645089238,0.8167381459677375,0.7196739133522717,0.8338757192951527],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.6262918737073587,0.8167381459677375,0.6827818209159533,0.8338757192951527],"dir":"rtl"},{"str":"تعدادي","boundary":[0.5642861794632283,0.8167381459677375,0.6197665271421403,0.8338757192951527],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5443637812764447,0.8167381459677375,0.5579007954290028,0.8338757192951527],"dir":"rtl"},{"str":"نمونههاي","boundary":[0.4661656916556546,0.8167381459677375,0.538111584118038,0.8338757192951527],"dir":"rtl"},{"str":"جلبکی","boundary":[0.4071479836412631,0.8167381459677375,0.45944023265021744,0.8338757192951527],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3904625705366965,0.8167381459677375,0.4007600000637108,0.8338757192951527],"dir":"rtl"},{"str":"شناسایی","boundary":[0.32073791186574074,0.8167381459677375,0.3840951705406177,0.8338757192951527],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.2883655710550453,0.8167381459677375,0.3138655435373415,0.8338757192951527],"dir":"rtl"},{"str":"بهمنظور","boundary":[0.2231079517975492,0.8167381459677375,0.2817173016938764,0.8338757192951527],"dir":"rtl"},{"str":"دست","boundary":[0.1750486832807248,0.8167381459677375,0.21666474276013237,0.8338757192951527],"dir":"rtl"},{"str":"یافتن","boundary":[0.12972840214116105,0.8167381459677375,0.16871767644048896,0.8338757192951527],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.857362808807162,0.842618038349833,0.8711324453492084,0.8597556116772481],"dir":"rtl"},{"str":"تصویر","boundary":[0.8028270801373788,0.842618038349833,0.8513824870227502,0.8597556116772481],"dir":"rtl"},{"str":"بهتري","boundary":[0.752277823095772,0.842618038349833,0.7969258073336445,0.8597556116772481],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.733102421466423,0.842618038349833,0.7463709160114343,0.8597556116772481],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.6210579178282662,0.842618038349833,0.632960062976726,0.8597556116772481],"dir":"rtl"},{"str":"اهمیت","boundary":[0.5650281960436137,0.842618038349833,0.6149386344939057,0.8597556116772481],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.49354560547416154,0.842618038349833,0.5175626402289507,0.8597556116772481],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.43153991123003116,0.842618038349833,0.4874220450678,0.8597556116772481],"dir":"rtl"},{"str":"ویژه","boundary":[0.3792576221751759,0.842618038349833,0.41202587116131184,0.8597556116772481],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.3391663169376551,0.842618038349833,0.37309352235390886,0.8597556116772481],"dir":"rtl"},{"str":"دیاتومه","boundary":[0.2803976077757418,0.842618038349833,0.33304852083932485,0.8597556116772481],"dir":"rtl"},{"str":"تمیز","boundary":[0.2109294179228387,0.842618038349833,0.24214633534613106,0.8597556116772481],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.1927500117034027,0.842618038349833,0.20481252484765836,0.8597556116772481],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.12972840214116108,0.842618038349833,0.1477808189458332,0.8597556116772481],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.672854659120789,0.8684979307319282,0.7282320039119489,0.8856355040593432],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.639984320605137,0.8684979307319282,0.666740384843324,0.8856355040593432],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.5924230497932691,0.8684979307319282,0.6339520469246414,0.8856355040593432],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.5508377514408789,0.8684979307319282,0.5862859042276862,0.8856355040593432],"dir":"rtl"},{"str":"نیاز","boundary":[0.5199544237680033,0.8684979307319282,0.5448063378306541,0.8856355040593432],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.4721416641151324,0.8684979307319282,0.5140475166836656,0.8856355040593432],"dir":"rtl"},{"str":"صادق","boundary":[0.4213434082210475,0.8684979307319282,0.4659887745930776,0.8856355040593432],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.37427764512561124,0.8684979307319282,0.4154365011367097,0.8856355040593432],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.3292063628385257,0.8684979307319282,0.3681614069370083,0.8856355040593432],"dir":"rtl"},{"str":"کنید","boundary":[0.29210304383074376,0.8684979307319282,0.32347938923152625,0.8856355040593432],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.2684456628567865,0.8684979307319282,0.2860370487092162,0.8856355040593432],"dir":"rtl"},{"str":"دن","boundary":[0.22462186482061697,0.8684979307319282,0.2486004543142711,0.8856355040593432],"dir":"rtl"},{"str":"زنده","boundary":[0.12972840214116116,0.8684979307319282,0.1619153540247384,0.8856355040593432],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.17705035079485018,0.9016560898233991,0.8686048463560352,0.9158800614476338],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.13846176494167586,0.9016561183884017,0.17262150870598167,0.9158800614476338],"dir":"rtl"},{"str":"Phyla","boundary":[0.15189180265874536,0.9204205438218483,0.18942181136274835,0.9319023037586783],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12973,0.38069,0.87128,0.9319],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":368,"image":{"jpeg":"/storage/books/c8eb1d81daff1047/pages/c80fda126c531c84b6294c257a548c1e.jpg","blurred":"/storage/books/c8eb1d81daff1047/pages/cf7ece0e007708d408b4ebf9a7b2c155.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.14144,0.2532,0.13888,0.08403]},"elements":[{"words":[{"str":"Acicular","boundary":[0.14144189003754554,0.32787804490734335,0.21253275388574286,0.3421020165315782],"dir":"ltr"},{"str":"Acuminate","boundary":[0.14144189003754554,0.3544368131419252,0.23231477743900894,0.36866075620115746],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14144,0.32788,0.23231,0.36866],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Akinete","boundary":[0.14144189003754554,0.4068857285945464,0.2069961846108578,0.42110970021878125],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14144,0.40689,0.207,0.42111],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Alternating","boundary":[0.14144189003754554,0.4850399471331928,0.23588576166051156,0.4992639473224303],"dir":"ltr"},{"str":"series","boundary":[0.24102336850208167,0.4850399471331928,0.288164067504143,0.499263890192425],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14144,0.48504,0.28816,0.49926],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Annular","boundary":[0.14144189003754554,0.5374888911508166,0.2090442399118698,0.5517128627750514],"dir":"ltr"},{"str":"Anterior","boundary":[0.14144189003754554,0.5640476593853985,0.21146016813874227,0.5782716024446306],"dir":"ltr"},{"str":"Apical","boundary":[0.14144189003754554,0.5906206529912897,0.196700056217431,0.6048446246155245],"dir":"ltr"},{"str":"axis","boundary":[0.20191212582757834,0.5906206529912897,0.23514402840478635,0.6048445960505219],"dir":"ltr"},{"str":"Araphid","boundary":[0.14144189003754554,0.6171794212258717,0.20905043987746316,0.6314033642851038],"dir":"ltr"},{"str":"Arcuate","boundary":[0.14144189003754554,0.6437524148317628,0.2070003179212534,0.6579763864559977],"dir":"ltr"},{"str":"Areolae","boundary":[0.14144189003754554,0.6831708616000043,0.20687838526458366,0.6973948617892417],"dir":"ltr"},{"str":"Attenuate","boundary":[0.14144189003754554,0.7225894226282562,0.22194223500129034,0.7368133656874882],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14144,0.53749,0.23514,0.73681],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Auxospore","boundary":[0.14144189003754554,0.7750383380808772,0.23245324333726103,0.7892623097051119],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14144,0.77504,0.23245,0.78926],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Axial","boundary":[0.14144189003754554,0.8403327923908563,0.18736296853248624,0.8545567354500884],"dir":"ltr"},{"str":"area","boundary":[0.19252960652696655,0.8403327923908563,0.22706340658141919,0.854556764015091],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14144,0.84033,0.22706,0.85456],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Benthos","boundary":[0.14144189003754554,0.8982584757975824,0.20924883877645123,0.9124824759868198],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14144,0.89826,0.20925,0.91248],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"اژه","boundary":[0.4943032231327442,0.2532047624987065,0.5271072271837038,0.27325596609430447],"dir":"rtl"},{"str":"A","boundary":[0.49254459065909495,0.3038632313972695,0.5091528141193933,0.32100080472468456],"dir":"ltr"},{"str":"سوزنیشکل","boundary":[0.7694562580785721,0.3284479910234365,0.8604653345090407,0.3455855643508516],"dir":"rtl"},{"str":"حالتی","boundary":[0.8165195270351567,0.3550134434686336,0.8604927243828132,0.37215101679604873],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7923674588594399,0.3550134434686336,0.8102945557232009,0.37215101679604873],"dir":"rtl"},{"str":"بهسمت","boundary":[0.7288575035791076,0.3550134434686336,0.786185701320212,0.37215101679604873],"dir":"rtl"},{"str":"نوك","boundary":[0.6889322930849394,0.3550134434686336,0.7223556309934622,0.37215101679604873],"dir":"rtl"},{"str":"تدریجاً","boundary":[0.6302419646133485,0.3550134434686336,0.6827373445283953,0.37215101679604873],"dir":"rtl"},{"str":"نازك","boundary":[0.5859073811717149,0.3550134434686336,0.62400301064445,0.37215101679604873],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.5254373826499007,0.3550134434686336,0.5797114203895698,0.37215101679604873],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5207064252044479,0.3550134434686336,0.5254374034015343,0.37215101679604873],"dir":"ltr"},{"str":"اسپور","boundary":[0.8182749689451284,0.38157889591383076,0.8604802744401894,0.39871646924124593],"dir":"rtl"},{"str":"غیرفعال","boundary":[0.7527832907663027,0.38157889591383076,0.8117985087921694,0.39871646924124593],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7283789132349107,0.38157889591383076,0.7465257580659457,0.39871646924124593],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.6800681558770834,0.38157889591383076,0.722124283851453,0.39871646924124593],"dir":"rtl"},{"str":"دیوارههاي","boundary":[0.596153052603393,0.38157889591383076,0.6737288695660765,0.39871646924124593],"dir":"rtl"},{"str":"ضخیم","boundary":[0.5416222043028177,0.38157889591383076,0.5896789828311173,0.39871646924124593],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد","boundary":[0.4783517183227365,0.38157889591383076,0.5351732377817996,0.39871646924124593],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.46191766954937086,0.38157889591383076,0.4719523233042438,0.39871646924124593],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.44224935187512004,0.38157889591383076,0.45544629105646656,0.39871646924124593],"dir":"rtl"},{"str":"سلولهاي","boundary":[0.3620692127121329,0.38157889591383076,0.4359648956421482,0.39871646924124593],"dir":"rtl"},{"str":"زاینده","boundary":[0.8172665235925914,0.4072873982801506,0.8604180247270697,0.4244249716075657],"dir":"rtl"},{"str":"جلبک","boundary":[0.7634802026125597,0.4072873982801506,0.8105435545756791,0.4244249716075657],"dir":"rtl"},{"str":"آبی","boundary":[0.6606387754182066,0.4072873982801506,0.6860117584857389,0.4244249716075657],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.6150694954261646,0.4072873982801506,0.6537390172160347,0.4244249716075657],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5769701810084698,0.4072873982801506,0.6087700056084241,0.4244249716075657],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.560284767903903,0.4072873982801506,0.5705821974309173,0.4244249716075657],"dir":"rtl"},{"str":"معمولاً","boundary":[0.5035080495618156,0.4072873982801506,0.5540013772064609,0.4244249716075657],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.48358814136355677,0.4072873982801506,0.49712346360083526,0.4244249716075657],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.44299883842107945,0.4072873982801506,0.4772199035516891,0.4244249716075657],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.39419008335829564,0.4072873982801506,0.43669092509025503,0.4244249716075657],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.36206923138860314,0.4072873982801506,0.3780300578324581,0.4244249716075657],"dir":"rtl"},{"str":"زاینده","boundary":[0.8171999598099833,0.4331672906622459,0.8604429246123176,0.450304863989661],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگتر","boundary":[0.7527982306974513,0.4331672906622459,0.8110040692712518,0.450304863989661],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7099455530879073,0.4331672906622459,0.7465732593854956,0.450304863989661],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7052145956424545,0.4331672906622459,0.7099455738395409,0.450304863989661],"dir":"ltr"},{"str":"دستهاي","boundary":[0.804321073252248,0.459732743107443,0.8604653407345307,0.4768703164348582],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7856436693278555,0.45973274310744305,0.7983347258405837,0.4768703164348582],"dir":"rtl"},{"str":"سلولها","boundary":[0.721912413036051,0.459732743107443,0.779610557831571,0.4768703164348582],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.698504030914572,0.45973274310744305,0.7159102637741334,0.4768703164348582],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.675095648793093,0.45973274310744305,0.692458477680719,0.4768703164348582],"dir":"rtl"},{"str":"کنار","boundary":[0.6399843206051369,0.45973274310744305,0.6693686751860936,0.4768703164348582],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.6123429579915278,0.45973274310744305,0.6343793564358519,0.4768703164348582],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.5774806286560501,0.45973274310744305,0.6062651460432229,0.4768703164348582],"dir":"rtl"},{"str":"گرفتهاند","boundary":[0.5102260386016785,0.459732743107443,0.5713829582134121,0.4768703164348582],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.48756465303763424,0.45973274310744305,0.5042309630556351,0.4768703164348582],"dir":"rtl"},{"str":"بهصورت","boundary":[0.41286499729416337,0.459732743107443,0.4818370765278443,0.4768703164348582],"dir":"rtl"},{"str":"یکدر","boundary":[0.3620693164703012,0.459732743107443,0.40707119282632565,0.4768703164348582],"dir":"rtl"},{"str":"میان","boundary":[0.829731406147652,0.4856126354895383,0.8604578645434663,0.5027502088169534],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.7784326625600858,0.4856126354895383,0.8232583243583287,0.5027502088169534],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.757516758951914,0.4856126354895383,0.7719208619348766,0.5027502088169534],"dir":"rtl"},{"str":"خط","boundary":[0.7206599488080854,0.4856126354895383,0.7502933022415202,0.5027502088169534],"dir":"rtl"},{"str":"میانه","boundary":[0.6808176424230428,0.4856126354895383,0.7142912936953868,0.5027502088169534],"dir":"rtl"},{"str":"بالاتر","boundary":[0.6357463601359573,0.4856126354895383,0.6735966757011741,0.5027502088169534],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.6170689562115649,0.4856126354895383,0.6292157993232327,0.5027502088169534],"dir":"rtl"},{"str":"پایین","boundary":[0.5724981450166535,0.4856126354895383,0.610121443586614,0.5027502088169534],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.5204374815418109,0.4856126354895383,0.550661122003837,0.5027502088169534],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.47212672418398355,0.4856126354895383,0.5138684212644226,0.5027502088169534],"dir":"rtl"},{"str":")در","boundary":[0.4190949485831688,0.4856126354895383,0.4444928315359489,0.5027502088169534],"dir":"rtl"},{"str":"مقایسه","boundary":[0.36206923138860314,0.4856126354895383,0.4125532166294829,0.5027502088169534],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.8500874119213314,0.5114925278716337,0.8604180247270699,0.5286301011990487],"dir":"rtl"},{"str":"دستههاي","boundary":[0.7757192409331717,0.5114925278716336,0.8438898511403599,0.5286301011990487],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7515186141187344,0.5114925278716337,0.7695139520063928,0.5286301011990487],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.731606374495278,0.5114925278716337,0.7453133251919556,0.5286301011990487],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.6862941909441954,0.5114925278716337,0.7254097421730911,0.5286301011990487],"dir":"rtl"},{"str":"خطی","boundary":[0.6397592496180242,0.5114925278716337,0.6801006404823146,0.5286301011990487],"dir":"rtl"},{"str":"هستند(","boundary":[0.5789720321745531,0.5114925278716336,0.6335122525955097,0.5286301011990487],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5742410747291001,0.5114925278716336,0.5789720529261867,0.5286301011990487],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.8471513658670295,0.5380579803168307,0.860348305048376,0.5551955536442458],"dir":"rtl"},{"str":"لحاظ","boundary":[0.800912278961821,0.5380579803168307,0.8409263945550736,0.5551955536442458],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.755758678705685,0.5380579803168307,0.7946873076498651,0.5551955536442458],"dir":"rtl"},{"str":"شبیه","boundary":[0.716661409025385,0.5380579803168307,0.7495614052298833,0.5551955536442458],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6967510789931252,0.5380579803168307,0.7104626761386291,0.5551955536442458],"dir":"rtl"},{"str":"حلقه","boundary":[0.6529248366220249,0.5380579803168307,0.6904934415345951,0.5551955536442459],"dir":"rtl"},{"str":"ناحیه","boundary":[0.8214136076713683,0.5646234327620279,0.860370714945099,0.5817610060894429],"dir":"rtl"},{"str":"جلو،","boundary":[0.7791494639112816,0.5646234327620279,0.8152019463309674,0.5817610060894429],"dir":"rtl"},{"str":"انتهاي","boundary":[0.7278522714397395,0.5646234327620279,0.7729378025708808,0.5817610060894429],"dir":"rtl"},{"str":"جلویی","boundary":[0.6705679255525077,0.5646234327620279,0.7216131956176215,0.5817610060894429],"dir":"rtl"},{"str":"اشکال","boundary":[0.6170565062689409,0.5646234327620279,0.6641471692496249,0.5817610060894429],"dir":"rtl"},{"str":"متحرك","boundary":[0.5552735019011136,0.5646234327620279,0.61078897504794,0.5817610060894429],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5391119901307094,0.5646234327620279,0.5490748395653329,0.5817610060894429],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.5214359669402486,0.5646234327620279,0.5329315624417372,0.5817610060894429],"dir":"rtl"},{"str":"انتهاي","boundary":[0.47013722335268243,0.5646234327620279,0.5151402749804291,0.5817610060894429],"dir":"rtl"},{"str":"بالایی","boundary":[0.42058394304451835,0.5646234327620279,0.46388441309277717,0.5817610060894429],"dir":"rtl"},{"str":"محور","boundary":[0.8187580931241639,0.591188885207225,0.8604156011437728,0.6083264585346402],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطدهنده","boundary":[0.723640386216042,0.591188885207225,0.8125579386909211,0.6083264585346402],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.6987444065143801,0.591188885207225,0.7174030438176701,0.6083264585346402],"dir":"rtl"},{"str":"قطب","boundary":[0.6541250851202944,0.591188885207225,0.6925604255269113,0.6083264585346402],"dir":"rtl"},{"str":")انتهاي(","boundary":[0.587780992917154,0.591188885207225,0.6479212772512514,0.6083264585346402],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.5393812353821472,0.591188885207225,0.5815440505065214,0.6083264585346402],"dir":"rtl"},{"str":"حالتی","boundary":[0.8165171242034934,0.6175829476366468,0.8604903215511499,0.6347205209640618],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7923143485857475,0.6175829476366468,0.8103667653904195,0.6347205209640618],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7682112596658542,0.6175829476366468,0.7860893772737915,0.6347205209640618],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.7438093140184128,0.6175829476366468,0.761836830937837,0.6347205209640618],"dir":"rtl"},{"str":"سیستم","boundary":[0.6880336955730899,0.6175829476366468,0.7376591668720023,0.6347205209640618],"dir":"rtl"},{"str":"رافه","boundary":[0.6529272809569557,0.6175829476366468,0.6818858475001746,0.6347205209640618],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6364895638038951,0.6175829476366468,0.6464533107925217,0.6347205209640618],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.6188119481789126,0.6175829476366468,0.6303085793196355,0.6347205209640618],"dir":"rtl"},{"str":"دریچه","boundary":[0.5650306860321384,0.6175829476366468,0.6122906682325076,0.6347205209640618],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5487710609653095,0.6175829476366468,0.5588057147201825,0.6347205209640618],"dir":"rtl"},{"str":"صدف","boundary":[0.4953608071087279,0.6175829476366468,0.5425460896533536,0.6347205209640618],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.4461458730243664,0.6175829476366468,0.48913583579677195,0.6347205209640618],"dir":"rtl"},{"str":"ندارد","boundary":[0.4016601132627071,0.6175829476366468,0.4399419368388369,0.6347205209640618],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.39692915581725435,0.6175829476366468,0.4016601340143408,0.6347205209640618],"dir":"ltr"},{"str":"قوسی","boundary":[0.8159941782326673,0.6441484000818438,0.8604205147155946,0.661285973409259],"dir":"rtl"},{"str":"مانند،","boundary":[0.7689334227432687,0.6441484000818438,0.8096446687182327,0.661285973409259],"dir":"rtl"},{"str":"شدیداً","boundary":[0.7169922621163087,0.6441484000818439,0.7627084514313129,0.661285973409259],"dir":"rtl"},{"str":"منحنی","boundary":[0.6631338103252662,0.6441484000818439,0.7107672908043529,0.661285973409259],"dir":"rtl"},{"str":"علایم","boundary":[0.8175205024221194,0.670713852527041,0.8604254946926442,0.6878514258544561],"dir":"rtl"},{"str":"سوراخ","boundary":[0.7547678116205542,0.670713852527041,0.8055685575031639,0.6878514258544561],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.7077045385136428,0.670713852527041,0.7473439765831867,0.6878514258544561],"dir":"rtl"},{"str":"منظم","boundary":[0.659147272291862,0.670713852527041,0.7003090294716682,0.6878514258544561],"dir":"rtl"},{"str":"روي","boundary":[0.6120815091964258,0.670713852527041,0.6520718418806419,0.6878514258544561],"dir":"rtl"},{"str":"دیواره","boundary":[0.5550557920018602,0.670713852527041,0.6040980410563946,0.6878514258544561],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5159604821742523,0.670713852527041,0.54778359895357,0.6878514258544561],"dir":"rtl"},{"str":"دیاتومه","boundary":[0.4509668017003831,0.670713852527041,0.5086192247331635,0.6878514258544561],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.42108444941447,0.670713852527041,0.4433046600886105,0.6878514258544561],"dir":"rtl"},{"str":"الگوي","boundary":[0.3620692127121329,0.670713852527041,0.4122713179871489,0.6878514258544561],"dir":"rtl"},{"str":"مشخصی","boundary":[0.7927127716516731,0.6965937449091363,0.8603657598700098,0.7137313182365514],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7732908611583706,0.6965937449091363,0.7864878003397171,0.7137313182365514],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.7283963680565446,0.6965937449091363,0.7670658898464148,0.7137313182365514],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.6740896353245066,0.6965937449091363,0.7221713967445886,0.7137313182365514],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6693586778790538,0.6965937449091363,0.6740896560761402,0.7137313182365514],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.8467355377833906,0.7231591973543334,0.860505174325437,0.7402967706817485],"dir":"rtl"},{"str":"سمت","boundary":[0.7970831891581444,0.7231591973543334,0.8405105664714349,0.7402967706817485],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه","boundary":[0.7570447442213841,0.7231591973543334,0.7907332058725106,0.7402967706817485],"dir":"rtl"},{"str":"خاصی","boundary":[0.7004645150213267,0.7231591973543334,0.7507912999464768,0.7402967706817485],"dir":"rtl"},{"str":"باریک","boundary":[0.6474530323747015,0.7231591973543334,0.6941390810306285,0.7402967706817485],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6095989532842772,0.7231591973543334,0.6412511039614506,0.7402967706817485],"dir":"rtl"},{"str":"اسپور","boundary":[0.8182774589336531,0.7497246497995306,0.8604827644287141,0.7668622231269457],"dir":"rtl"},{"str":"غیرفعال","boundary":[0.7505447910825234,0.7497246497995306,0.8095624990969149,0.7668622231269457],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.7032325191231336,0.7497246497995306,0.7439845758912601,0.7668622231269457],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6631412138856129,0.7497246497995306,0.696603665743914,0.7668622231269457],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.609103482920786,0.7497246497995306,0.6562468685820834,0.7668622231269457],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیتهاي","boundary":[0.5174544752891217,0.7497246497995306,0.6023786350404118,0.7668622231269457],"dir":"rtl"},{"str":"جنسی","boundary":[0.46092675579951253,0.7497246497995306,0.5087395154523835,0.7668622231269457],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.4405088498962972,0.7497246497995306,0.4520872965365352,0.7668622231269457],"dir":"rtl"},{"str":"زاینده","boundary":[0.3887121086037745,0.7497246497995306,0.433978751397492,0.7668622231269457],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3620692127121329,0.7497246497995306,0.3799473303200703,0.7668622231269457],"dir":"rtl"},{"str":"برخی","boundary":[0.8177670112860728,0.7756045421816259,0.8605450141418337,0.792742115509041],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7993410962026832,0.7756045421816259,0.8118612692721658,0.792742115509041],"dir":"rtl"},{"str":"دیاتومهها","boundary":[0.7246389504706877,0.7756045421816259,0.7933729634627149,0.792742115509041],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7014820571902116,0.7756045421816259,0.7187012855269759,0.792742115509041],"dir":"rtl"},{"str":"بهسلول","boundary":[0.6404798283215687,0.7756045421816259,0.6959036991210715,0.792742115509041],"dir":"rtl"},{"str":"اجازه","boundary":[0.5954085460344831,0.7756045421816259,0.6343924049980834,0.792742115509041],"dir":"rtl"},{"str":"میدهد","boundary":[0.5373793634644303,0.7756045421816259,0.589406713483841,0.792742115509041],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.5206939503598635,0.7756045421816259,0.5315124812195052,0.792742115509041],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5022655452879493,0.7756045421816259,0.5147874102727116,0.792742115509041],"dir":"rtl"},{"str":"لحاظ","boundary":[0.4569452641483856,0.7756045421816259,0.49616426888251536,0.792742115509041],"dir":"rtl"},{"str":"اندازه","boundary":[0.4111269853038653,0.7756045421816259,0.4508459192542801,0.792742115509041],"dir":"rtl"},{"str":"حالت","boundary":[0.3620987638106414,0.7756045421816259,0.405132821627547,0.792742115509041],"dir":"rtl"},{"str":"ارتجاعی","boundary":[0.7966967283893646,0.8014844345637212,0.8603682249565742,0.8186220078911363],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.7502584424021734,0.8014844345637212,0.7904717570774085,0.8186220078911363],"dir":"rtl"},{"str":"باشد.","boundary":[0.7044675368301188,0.8014844345637212,0.7440334710902174,0.8186220078911363],"dir":"rtl"},{"str":"ناحیه","boundary":[0.8215019940732464,0.8280498870089184,0.8603732049336238,0.8451874603363335],"dir":"rtl"},{"str":"شفاف","boundary":[0.7667197565395097,0.8280498870089184,0.8149490948467228,0.8451874603363335],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.7462993606477695,0.8280498870089184,0.759172989371054,0.8451874603363335],"dir":"rtl"},{"str":"زجاجی","boundary":[0.6803147103946309,0.8280498870089184,0.7375844464646252,0.8451874603363335],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6534277686504368,0.8280498870089184,0.671480185455109,0.8451874603363335],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6265334025942626,0.8280498870089184,0.6461521385744764,0.8451874603363335],"dir":"rtl"},{"str":"طول","boundary":[0.5834541775322307,0.8280498870089184,0.6197749408018205,0.8451874603363335],"dir":"rtl"},{"str":"محور","boundary":[0.5331438929837753,0.8280498870089184,0.5748014010033842,0.8451874603363335],"dir":"rtl"},{"str":"مرکزي","boundary":[0.47263219185451444,0.8280498870089184,0.5257583338000988,0.8451874603363335],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.42058894169803823,0.8280498870089184,0.4660643914814104,0.8451874603363335],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.3812446330179522,0.8280498870089184,0.41393395037867325,0.8451874603363335],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3620692313886032,0.8280498870089184,0.37210388514347614,0.8451874603363335],"dir":"rtl"},{"str":"معمولاً","boundary":[0.8102920491333692,0.8537583893752382,0.8603159185962468,0.8708959627026532],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.762234574155588,0.8537583893752382,0.8040471745145219,0.8708959627026532],"dir":"rtl"},{"str":"رافه","boundary":[0.7271287455614796,0.8537583893752382,0.7560233518282511,0.8708959627026532],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.684298609027748,0.8537583893752382,0.7209175232341425,0.8708959627026532],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6793186319781832,0.8537583893752382,0.6840496101752697,0.8708959627026532],"dir":"ltr"},{"str":"B","boundary":[0.49254459065909495,0.8742492038980185,0.5091528141193933,0.8913867772254337],"dir":"ltr"},{"str":"موجوداتی","boundary":[0.7911166641053272,0.8988339635241855,0.861115221514009,0.9159715368516006],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7704472693611089,0.8988339635241855,0.7866346847607191,0.9159715368516006],"dir":"rtl"},{"str":"روي","boundary":[0.7330949515008486,0.8988339635241855,0.7659652900165006,0.9159715368516006],"dir":"rtl"},{"str":"بستر،","boundary":[0.6935016439682843,0.8988339635241855,0.7286129721562404,0.9159715368516006],"dir":"rtl"},{"str":"روي","boundary":[0.6563983249605022,0.8988339635241855,0.6892686634761541,0.9159715368516006],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.6153085343245437,0.8988339635241855,0.6519138556273693,0.9159715368516006],"dir":"rtl"},{"str":"رسوبات","boundary":[0.5535518389328916,0.8988339635241855,0.6110755538324137,0.9159715368516006],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5398569020465886,0.8988339635241855,0.5490698595882835,0.9159715368516006],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.525414968602851,0.8988339635241855,0.5353749227019804,0.9159715368516006],"dir":"rtl"},{"str":"سنگها","boundary":[0.4696417156362508,0.8988339635241855,0.5209304992697179,0.9159715368516006],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.4190899686061193,0.8988339635241855,0.46515973629164253,0.9159715368516006],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.36580419549930643,0.8988339635241855,0.41460798926151105,0.9159715368516006],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3620693164703012,0.8988339635241855,0.3668002946673877,0.9159715368516006],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36207,0.2532,0.86112,0.91597],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":380,"image":{"jpeg":"/storage/books/c8eb1d81daff1047/pages/8eed9c067b46f40a0fa21583da14a9b5.jpg","blurred":"/storage/books/c8eb1d81daff1047/pages/180be9d81bc9c0eddd6814178cfa2dd6.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.12973,0.25064,0.13713,0.08202]},"elements":[{"words":[{"str":"ياپ","boundary":[0.86284249847669,0.41674477165580376,0.862865406205105,0.4325112248570151],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.86284,0.41674,0.86287,0.43251],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"اژه","boundary":[0.8260142131134799,0.25063805418745577,0.8588182171644394,0.27068925778305375],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.82601,0.25064,0.85882,0.27069],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"٤","boundary":[0.7938673863239151,0.41674482878580893,0.8037177095423343,0.43251128198702027],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.79387,0.41674,0.80372,0.43251],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"22","boundary":[0.15513113682589472,0.6057134070772489,0.17483178326273305,0.6214798602784602],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15513,0.60571,0.17483,0.62148],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"–","boundary":[0.3814824012938013,0.5299418998486985,0.3929362655012654,0.5457083530499099],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38148,0.52994,0.39294,0.54571],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"،","boundary":[0.523924947350667,0.5109326716732272,0.5289417398735363,0.5266991248744385],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52392,0.51093,0.52894,0.5267],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":":11","boundary":[0.7496334082032072,0.4872808494962129,0.7567797159155718,0.5030473026974243],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.74963,0.48728,0.75678,0.50305],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"الف","boundary":[0.6818086205029656,0.318992417242949,0.713506174423445,0.3361299905703641],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.68181,0.31899,0.71351,0.33613],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"،","boundary":[0.523924947350667,0.5582363160272557,0.5289417398735363,0.5740027692284669],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52392,0.55824,0.52894,0.574],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ب","boundary":[0.4375147859280873,0.3925001712221964,0.45538281409173137,0.4082666244234077],"dir":"rtl"},{"str":"19","boundary":[0.4467236118195171,0.41615193626920544,0.4664242582563555,0.4319183894704168],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43751,0.3925,0.46642,0.43192],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"،","boundary":[0.12973562910510494,0.3925001140921912,0.13475242162797427,0.40826656729340255],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12974,0.3925,0.13475,0.40827],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"13","boundary":[0.7607427529313545,0.5109326716732272,0.7804433993681928,0.5266991248744385],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.76074,0.51093,0.78044,0.5267],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ولکولی","boundary":[0.7736856194857891,0.7004941424812706,0.8255945320740166,0.7162605956824819],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.77369,0.70049,0.82559,0.71626],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"م:","boundary":[0.8202570313533384,0.7837800923072634,0.8357655634902449,0.7995465455084748],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.82026,0.78378,0.83577,0.79955],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ی","boundary":[0.8127891969717698,0.8907336607567243,0.826762911304876,0.9065001139579357],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.81279,0.89073,0.82676,0.9065],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ا","boundary":[0.7826655029786884,0.7601283272602544,0.7884611582676654,0.7758947804614658],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.78267,0.76013,0.78846,0.77589],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ب","boundary":[0.687535656364866,0.7339276454353509,0.7075053643336205,0.7510652187627661],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.68754,0.73393,0.70751,0.75107],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"،","boundary":[0.523924947350667,0.6057134070772489,0.5289417398735363,0.6214798602784602],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52392,0.60571,0.52894,0.62148],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"الی","boundary":[0.4407676024316358,0.5820615849002346,0.46179689711654004,0.597828038101446],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.44077,0.58206,0.4618,0.59783],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"بز","boundary":[0.3590763521311598,0.7126511790802558,0.373872453914362,0.7284176322814672],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.3543459062134771,0.7126511790802558,0.35849220505657914,0.7284176322814672],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.36581351505799026,0.736476447953235,0.3756638382764094,0.7522429011544463],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35435,0.71265,0.37566,0.75224],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"،","boundary":[0.129731047559422,0.5820615849002346,0.13474784008229132,0.597828038101446],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12973,0.58206,0.13475,0.59783],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"،","boundary":[0.12973104755942183,0.6653475347262273,0.13474784008229113,0.6811139879274386],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12973,0.66535,0.13475,0.68111],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"،","boundary":[0.1297470829693124,0.7126511790802558,0.1347638754921817,0.7284176322814672],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.12974708296931234,0.736476447953235,0.13476387549218163,0.7522429011544463],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.12974708296931234,0.7601282701302491,0.13476387549218163,0.7758947233314605],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.12974708296931228,0.7837800923072634,0.13476387549218158,0.7995465455084748],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.12974708296931234,0.8074319144842775,0.13476387549218163,0.8231983676854889],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12975,0.71265,0.13476,0.8232],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"،","boundary":[0.12973104755942183,0.8785608277112852,0.13474784008229113,0.8943272809124965],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.12973104755942183,0.9022126498882993,0.13474784008229113,0.9179791030895107],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12973,0.87856,0.13475,0.91798],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"2","boundary":[0.1454342953878552,0.7601282701302491,0.1552846186062744,0.7758947233314605],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.1454320046150137,0.7837800923072634,0.1552823278334329,0.7995465455084748],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.14518231037529106,0.8074319144842775,0.15503263359371022,0.8231983676854889],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14518,0.76013,0.15528,0.8232],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"3","boundary":[0.1999615613339092,0.736476447953235,0.20981188455232838,0.7522429011544463],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.18925677984561315,0.7601282701302491,0.19967979627440552,0.7758947233314605],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.2545048626898535,0.7601282701302491,0.26435518590827267,0.7758947233314605],"dir":"ltr"},{"str":"64","boundary":[0.18675983744838592,0.7837800923072634,0.20682013522133866,0.7995465455084748],"dir":"ltr"},{"str":"،17","boundary":[0.20742948079717574,0.7837800923072634,0.23271274064873212,0.7995465455084748],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.269181844285298,0.7837800923072634,0.2790321675037172,0.7995465455084748],"dir":"ltr"},{"str":"21","boundary":[0.17654986289385244,0.8074319144842775,0.19661016066680514,0.8231983676854889],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.23133827694383646,0.8074319144842775,0.24118860016225563,0.8231983676854889],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.2761687014518512,0.8074319144842775,0.28601902467027035,0.8231983676854889],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17655,0.73648,0.28602,0.8232],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"5","boundary":[0.3160052411654115,0.7837800923072634,0.3258555643838307,0.7995465455084748],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.3214801882565794,0.8074319144842775,0.3313305114749986,0.8231983676854889],"dir":"ltr"},{"str":"25","boundary":[0.30852128629225445,0.8310837366612919,0.32858158406520716,0.8468501898625033],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30852,0.78378,0.33133,0.84685],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"5","boundary":[0.36280573031711005,0.7837800923072634,0.3726560535355292,0.7995465455084748],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.3668122920168811,0.8074319144842775,0.37666261523530026,0.8231983676854889],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.37128158983063353,0.8310837366612919,0.3811319130490527,0.8468501898625033],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36281,0.78378,0.38113,0.84685],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"بک","boundary":[0.43378073696442915,0.6653475061612246,0.45907086913451006,0.681113959362436],"dir":"rtl"},{"str":"10","boundary":[0.44649453453536775,0.6889993569032417,0.46676787418257937,0.7047658101044529],"dir":"ltr"},{"str":"ل","boundary":[0.457934654105783,0.7126511790802558,0.46373030939475984,0.7284176322814672],"dir":"rtl"},{"str":"بک","boundary":[0.43178777289298376,0.7126511790802558,0.45754064117704624,0.7284176322814672],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.4160982697015994,0.7126511790802558,0.42189392499057626,0.7284176322814672],"dir":"rtl"},{"str":"16","boundary":[0.4305507555585777,0.736476447953235,0.4506110533315304,0.7522429011544463],"dir":"ltr"},{"str":"،2","boundary":[0.451213526588843,0.736476447953235,0.46628681188586585,0.7522429011544463],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.45620741138329735,0.7601282701302491,0.4660577346017165,0.7758947233314605],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.40937714218465937,0.7837800923072634,0.41922746540307854,0.7995465455084748],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.44599056451023933,0.7837800923072634,0.46605086228319204,0.7995465455084748],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.41137011455675815,0.8074319144842775,0.4212204377751773,0.8231983676854889],"dir":"ltr"},{"str":"18","boundary":[0.44599056451023933,0.8074319144842775,0.46605086228319204,0.8231983676854889],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.41336308692885687,0.8310837366612919,0.42321341014727604,0.8468501898625033],"dir":"ltr"},{"str":"22","boundary":[0.44548659448511085,0.8310837366612919,0.46554689225806356,0.8468501898625033],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40938,0.66535,0.46677,0.84685],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"،","boundary":[0.523924947350667,0.7837800923072634,0.5289417398735363,0.7995465455084748],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.5239272381235086,0.8074319144842775,0.5289440306463778,0.8231983676854889],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52392,0.78378,0.52894,0.8232],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"،","boundary":[0.523924947350667,0.8907336321917216,0.5289417398735363,0.906500085392933],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52392,0.89073,0.52894,0.9065],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"156","boundary":[0.7463017209385837,0.7601282701302491,0.7745790208939712,0.7758947233314605],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.7463,0.76013,0.77458,0.77589],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":386,"image":{"jpeg":"/storage/books/c8eb1d81daff1047/pages/87d4c06854b46a67a5a662278cc26885.jpg","blurred":"/storage/books/c8eb1d81daff1047/pages/d0d2d7116a4bf7b2211a50c148573bd8.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.1295,0.25954,0.12892,0.06301]},"elements":[{"words":[{"str":"منابع","boundary":[0.8182938417258913,0.25954145129196227,0.8710832336800111,0.2795926548875603],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.12949662714463386,0.3150182521136734,0.13982990313359442,0.3292421951729056],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.13995390244546194,0.3150182521136734,0.1451205404399422,0.3292421951729056],"dir":"ltr"},{"str":"Adams,","boundary":[0.15886379750525978,0.3150182521136734,0.22498705042508896,0.32924225230291077],"dir":"ltr"},{"str":"S.M.","boundary":[0.23107891763072927,0.31501830924367863,0.27127536122778584,0.32924225230291077],"dir":"ltr"},{"str":"(2005","boundary":[0.2798871134369855,0.31501830924367863,0.32856717662097873,0.32924225230291077],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.328693242588044,0.31501830924367863,0.3354160719464617,0.32924225230291077],"dir":"ltr"},{"str":"Using","boundary":[0.3438831582918161,0.31501830924367863,0.39293521941141185,0.32924225230291077],"dir":"ltr"},{"str":"multiple","boundary":[0.4016565043460945,0.31501830924367863,0.47356596732657247,0.32924225230291077],"dir":"ltr"},{"str":"response","boundary":[0.47910027457295834,0.31501830924367863,0.5536594646502192,0.32924225230291077],"dir":"ltr"},{"str":"bioindicators","boundary":[0.5600284254632997,0.31501830924367863,0.6710448733022338,0.32924225230291077],"dir":"ltr"},{"str":"to","boundary":[0.6770651759694647,0.31501830924367863,0.6957228948671024,0.32924225230291077],"dir":"ltr"},{"str":"assess","boundary":[0.7017183058239267,0.31501830924367863,0.7540553105291097,0.32924225230291077],"dir":"ltr"},{"str":"the","boundary":[0.7604857130283432,0.31501830924367863,0.788510412558702,0.32924225230291077],"dir":"ltr"},{"str":"health","boundary":[0.7943499250993646,0.31501830924367863,0.8471419432418981,0.32924225230291077],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.8533673975827138,0.3150182521136734,0.8707054439634495,0.32924225230291077],"dir":"ltr"},{"str":"estuarine","boundary":[0.15886371657388842,0.33147706384861236,0.2364011501832919,0.34570106403784984],"dir":"ltr"},{"str":"ecosystems","boundary":[0.24229258873394924,0.33147706384861236,0.3367407979282465,0.34570100690784455],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.33691853027525664,0.33147706384861236,0.34465401285235314,0.34570100690784455],"dir":"ltr"},{"str":"An","boundary":[0.35161038207636075,0.33147706384861236,0.37972319943423327,0.34570100690784455],"dir":"ltr"},{"str":"operational","boundary":[0.3854745941473823,0.33147706384861236,0.48181974852113013,0.34570100690784455],"dir":"ltr"},{"str":"framework.","boundary":[0.48757149422870816,0.33147706384861236,0.5865687603486194,0.34570100690784455],"dir":"ltr"},{"str":"In","boundary":[0.5924067124471086,0.33147706384861236,0.612243846805649,0.34570100690784455],"dir":"ltr"},{"str":"Bortone,","boundary":[0.6185519673543766,0.33147706384861236,0.6937051393972231,0.34570100690784455],"dir":"ltr"},{"str":"S.A.","boundary":[0.6994821848999155,0.33147706384861236,0.738079037373881,0.34570100690784455],"dir":"ltr"},{"str":"(ed","boundary":[0.7450519320112318,0.33147706384861236,0.7715712515093001,0.34570100690784455],"dir":"ltr"},{"str":".)","boundary":[0.7716952508211676,0.33147706384861236,0.7837438506242957,0.34570100690784455],"dir":"ltr"},{"str":"Estuarine","boundary":[0.7926118680780215,0.33147706384861236,0.8705165024139929,0.34570100690784455],"dir":"ltr"},{"str":"Indicators.","boundary":[0.15886378505427953,0.3479215930822367,0.24711142831577285,0.3621455361414689],"dir":"ltr"},{"str":"Boca","boundary":[0.25231259910918796,0.3479215930822367,0.29510654344679843,0.3621455361414689],"dir":"ltr"},{"str":"Raton,","boundary":[0.30030360013597385,0.3479215930822367,0.3547417820063923,0.3621455361414689],"dir":"ltr"},{"str":"FL,","boundary":[0.3598988663063562,0.3479215930822367,0.3892018067966004,0.3621455361414689],"dir":"ltr"},{"str":"CRC","boundary":[0.39443147777461335,0.3479215930822367,0.43576664838565327,0.3621455361414689],"dir":"ltr"},{"str":"Press,","boundary":[0.4410185423172633,0.3479215930822367,0.4900514804660587,0.3621455361414689],"dir":"ltr"},{"str":"pp","boundary":[0.49528011811647266,0.3479215930822367,0.5160727360614591,0.3621455361414689],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5161988020285244,0.3479215930822367,0.5214274396789385,0.3621455361414689],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.5266560773293525,0.3479215930822367,0.536989353318313,0.3621455361414689],"dir":"ltr"},{"str":"–","boundary":[0.5371236859061694,0.3479215930822367,0.5474569618951299,0.3621455361414689],"dir":"ltr"},{"str":"18.","boundary":[0.5475809612069976,0.3479215930822367,0.5731661525556639,0.3621455361414689],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.12949661469365364,0.3643803476871705,0.1398298906826142,0.37860429074640267],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.13995388999448172,0.3643803476871705,0.145120527988962,0.37860429074640267],"dir":"ltr"},{"str":"Agatz,","boundary":[0.15886378505427953,0.3643803476871705,0.21277051655520185,0.37860429074640267],"dir":"ltr"},{"str":"M.,","boundary":[0.21787919088243105,0.3643803476871705,0.24658503157976347,0.37860429074640267],"dir":"ltr"},{"str":"Asmus,","boundary":[0.2512474057059825,0.3643803476871705,0.3135099545940233,0.37860429074640267],"dir":"ltr"},{"str":"R.M.,","boundary":[0.3184818992557532,0.3643803476871705,0.36613896811683927,0.37860429074640267],"dir":"ltr"},{"str":"Deventer,","boundary":[0.370774475725487,0.3643803476871705,0.45132837925960223,0.37860429074640267],"dir":"ltr"},{"str":"B","boundary":[0.45643526701877224,0.3643803476871705,0.4702198571880456,0.37860429074640267],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4703789896382756,0.3643803476871705,0.4752345960254882,0.37860429074640267],"dir":"ltr"},{"str":"(1999","boundary":[0.48009020241270073,0.3643803476871705,0.5285243336281565,0.37860429074640267],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5286483329400241,0.3643803476871705,0.5353711622984418,0.37860429074640267],"dir":"ltr"},{"str":"Structural","boundary":[0.5398537374224529,0.3643803476871705,0.6209306561740777,0.37860429074640267],"dir":"ltr"},{"str":"changes","boundary":[0.625764593994671,0.3643803476871705,0.6921108236162602,0.37860429074640267],"dir":"ltr"},{"str":"in","boundary":[0.6969815321105871,0.3643803476871705,0.71291957699596,0.37860429074640267],"dir":"ltr"},{"str":"the","boundary":[0.7174000854647732,0.3643803476871705,0.7427972111904403,0.37860429074640267],"dir":"ltr"},{"str":"benthic","boundary":[0.7472818529696491,0.3643803476871705,0.8078384713783882,0.37860429074640267],"dir":"ltr"},{"str":"diatom","boundary":[0.8127720895324834,0.3643803476871705,0.870933966763947,0.37860429074640267],"dir":"ltr"},{"str":"community","boundary":[0.15886378505427953,0.3808391022921042,0.25299028492278713,0.3950630453513364],"dir":"ltr"},{"str":"along","boundary":[0.2579702350644002,0.3808391022921042,0.30379004745464916,0.3950630453513364],"dir":"ltr"},{"str":"a","boundary":[0.3087706864813281,0.3808391022921042,0.3176914542667164,0.3950630453513364],"dir":"ltr"},{"str":"eutrophication","boundary":[0.32271440910083143,0.3808391022921042,0.44236841935349824,0.3950630453513364],"dir":"ltr"},{"str":"gradient","boundary":[0.44747011677075005,0.3808391022921042,0.5154506728469237,0.3950630453513364],"dir":"ltr"},{"str":"on","boundary":[0.5201833132498676,0.3808391022921042,0.5406018666040536,0.3950630453513364],"dir":"ltr"},{"str":"a","boundary":[0.5455825056307326,0.3808391022921042,0.554503273416121,0.3950630453513364],"dir":"ltr"},{"str":"tidal","boundary":[0.5595262282502359,0.3808391022921042,0.5962907873571346,0.3950630453513364],"dir":"ltr"},{"str":"flat.","boundary":[0.6013615294191417,0.3808391022921042,0.6336075504702919,0.3950630453513364],"dir":"ltr"},{"str":"Helgoland","boundary":[0.6387121888088384,0.3808391022921042,0.7247374450166503,0.3950630453513364],"dir":"ltr"},{"str":"Marine","boundary":[0.7298516830314705,0.3808391022921042,0.7895382636944106,0.3950630453513364],"dir":"ltr"},{"str":"Research","boundary":[0.7945958570679017,0.3808391022921042,0.8706673682434314,0.3950630453513364],"dir":"ltr"},{"str":"53","boundary":[0.15886378505427953,0.3971129270700163,0.17965640299926597,0.4113368701292484],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.1797804023111335,0.3971129270700163,0.18501007328914643,0.4113368701292484],"dir":"ltr"},{"str":"92","boundary":[0.19023974426715937,0.3971129270700163,0.21090629624508048,0.4113368701292484],"dir":"ltr"},{"str":"–","boundary":[0.2109228294866628,0.3971129270700163,0.22125610547562335,0.4113368701292484],"dir":"ltr"},{"str":"101.","boundary":[0.22138010478749087,0.3971129270700163,0.25742257143698527,0.4113368701292484],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.12949661469365364,0.41357168167495,0.1398298906826142,0.4277956247341822],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.13995388999448172,0.41357168167495,0.145120527988962,0.4277956247341822],"dir":"ltr"},{"str":"Anderson,","boundary":[0.15886378505427953,0.41357168167495,0.24414704362707831,0.4277956247341822],"dir":"ltr"},{"str":"N.J","boundary":[0.24925515009531088,0.41357168167495,0.27738232733726154,0.4277956247341822],"dir":"ltr"},{"str":".,","boundary":[0.2776427258921833,0.41357168167495,0.28797600188114386,0.4277956247341822],"dir":"ltr"},{"str":"Rippey,","boundary":[0.29283264159595535,0.41357168167495,0.3573277836810526,0.4277956247341822],"dir":"ltr"},{"str":"B","boundary":[0.3623073893801327,0.41357168167495,0.37609197954940604,0.4277956247341822],"dir":"ltr"},{"str":".,","boundary":[0.3762531786548338,0.41357168167495,0.38621307893805995,0.4277956247341822],"dir":"ltr"},{"str":"Stevenson,","boundary":[0.391193029079673,0.41357168167495,0.4809588627764828,0.4277956247341822],"dir":"ltr"},{"str":"A.C.","boundary":[0.4860669692447154,0.41357168167495,0.5248266164165107,0.4277956247341822],"dir":"ltr"},{"str":"(1990)","boundary":[0.5298945260242928,0.41357168167495,0.5850957145460142,0.4277956247341822],"dir":"ltr"},{"str":"Change","boundary":[0.5901540582815151,0.41357168167495,0.6527735797474853,0.4277956247341822],"dir":"ltr"},{"str":"to","boundary":[0.6578866157339537,0.41357168167495,0.6737165070042186,0.4277956247341822],"dir":"ltr"},{"str":"a","boundary":[0.6788032329908076,0.41357168167495,0.6875653388324806,0.4277956247341822],"dir":"ltr"},{"str":"diatom","boundary":[0.6924989569865759,0.41357168167495,0.7497721724829887,0.4277956247341822],"dir":"ltr"},{"str":"assemblage","boundary":[0.7545048128859325,0.41357168167495,0.8495062794831436,0.4277956247341822],"dir":"ltr"},{"str":"in","boundary":[0.8546073907013891,0.4135716531099473,0.8709168055779295,0.4277956247341822],"dir":"ltr"},{"str":"a","boundary":[0.15886371657388842,0.4300303791498784,0.16803966565208542,0.4442543222091106],"dir":"ltr"},{"str":"eutrophic","boundary":[0.17680235217111506,0.43003043627988363,0.25724897240037076,0.4442543793391158],"dir":"ltr"},{"str":"lake","boundary":[0.2637072698934711,0.43003043627988363,0.3013409641167135,0.4442543793391158],"dir":"ltr"},{"str":"following","boundary":[0.30728476139411554,0.43003043627988363,0.3906874965448048,0.4442543793391158],"dir":"ltr"},{"str":"point-source","boundary":[0.39643200000607604,0.43003043627988363,0.5037375215318793,0.4442543793391158],"dir":"ltr"},{"str":"nutrient","boundary":[0.509244507287954,0.43003043627988363,0.5767786572329033,0.4442543793391158],"dir":"ltr"},{"str":"re-direction:","boundary":[0.5822057023908067,0.43003043627988363,0.6850507316537334,0.4442543793391158],"dir":"ltr"},{"str":"a","boundary":[0.6937658166228228,0.43003043627988363,0.705235752970569,0.4442543793391158],"dir":"ltr"},{"str":"palaeolimnological","boundary":[0.7116940504636692,0.43003043627988363,0.8705413022763666,0.4442543793391158],"dir":"ltr"},{"str":"approach.","boundary":[0.15886378505427953,0.44647496551350796,0.24035439732931074,0.46069890857274015],"dir":"ltr"},{"str":"Freshwater","boundary":[0.24553275654070328,0.44647496551350796,0.33743539994840255,0.46069890857274015],"dir":"ltr"},{"str":"Biology","boundary":[0.34263489855234963,0.44647496551350796,0.40979764964311133,0.46069890857274015],"dir":"ltr"},{"str":"23","boundary":[0.4149914493916197,0.44647496551350796,0.43557651610745646,0.46069890857274015],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.43576664838565327,0.44647496551350796,0.4409963193636662,0.46069890857274015],"dir":"ltr"},{"str":"205–217.","boundary":[0.44622599034167926,0.44647496551350796,0.5238557595363442,0.46069890857274015],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.12949661469365364,0.46293372011844175,0.1398298906826142,0.4771576631776739],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.13995388999448172,0.46293372011844175,0.145120527988962,0.4771576631776739],"dir":"ltr"},{"str":"Asaeda,","boundary":[0.15886378505427953,0.46293372011844175,0.22475475131417377,0.4771576631776739],"dir":"ltr"},{"str":"T.","boundary":[0.22983272454646062,0.46293372011844175,0.24762662579945066,0.4771576631776739],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.24776095838730716,0.46293372011844175,0.25274159741398616,0.4771576631776739],"dir":"ltr"},{"str":"Sultana,","boundary":[0.25772223644066516,0.46293372011844175,0.3243175314645551,0.4771576631776739],"dir":"ltr"},{"str":"M.,","boundary":[0.3294372384592492,0.46293372011844175,0.35814307915658167,0.4771576631776739],"dir":"ltr"},{"str":"Manatunga,","boundary":[0.3630555185617334,0.46293372011844175,0.46081127486714085,0.4771576631776739],"dir":"ltr"},{"str":"J.et","boundary":[0.4658984811694622,0.46293372011844175,0.49392229182737923,0.4771576631776739],"dir":"ltr"},{"str":"al.(2004","boundary":[0.4990166307140808,0.46293372011844175,0.5676171833495921,0.4771576631776739],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5677432493166574,0.46293372011844175,0.574468145330273,0.4771576631776739],"dir":"ltr"},{"str":"The","boundary":[0.5789486537990862,0.46293372011844175,0.6109957878467546,0.4771576631776739],"dir":"ltr"},{"str":"effect","boundary":[0.6160533812202457,0.46293372011844175,0.6628093884150944,0.4771576631776739],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.6678478937873116,0.46293372011844175,0.6850300651017553,0.4771576631776739],"dir":"ltr"},{"str":"epiphytic","boundary":[0.6897606388495013,0.46293372011844175,0.7663570804452704,0.4771576631776739],"dir":"ltr"},{"str":"algae","boundary":[0.7714369189214434,0.46293372011844175,0.8146276043765722,0.4771576631776739],"dir":"ltr"},{"str":"on","boundary":[0.8197449841698339,0.46293372011844175,0.840164226409086,0.4771576631776739],"dir":"ltr"},{"str":"the","boundary":[0.8451441765506991,0.46293372011844175,0.8703987030677187,0.4771576631776739],"dir":"ltr"},{"str":"growth","boundary":[0.15886378505427953,0.4793782493520661,0.22310851741791102,0.49360219241129827],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.23107685097553146,0.4793782493520661,0.2680315392293313,0.49360219241129827],"dir":"ltr"},{"str":"production","boundary":[0.2749044077551087,0.4793782493520661,0.37256232034932246,0.49360219241129827],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.37849343288924053,0.4793782493520661,0.39567560420368414,0.49360219241129827],"dir":"ltr"},{"str":"Potamogeton","boundary":[0.40937132819945243,0.4793782493520661,0.5244158230949459,0.49360219241129827],"dir":"ltr"},{"str":"perfoliatusL.","boundary":[0.5323848455376323,0.4793782493520661,0.6464326959639906,0.49360219241129827],"dir":"ltr"},{"str":"in","boundary":[0.6526579780835399,0.4793782493520661,0.6745714120307953,0.49360219241129827],"dir":"ltr"},{"str":"two","boundary":[0.6825397455884159,0.4793782493520661,0.7132915749315625,0.49360219241129827],"dir":"ltr"},{"str":"light","boundary":[0.727113364894396,0.4793782493520661,0.7725651570309182,0.49360219241129827],"dir":"ltr"},{"str":"conditions","boundary":[0.778907877461462,0.4793782493520661,0.8655089968697427,0.49360219241129827],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.86557719649127,0.4793782493520661,0.8707438344857502,0.49360219241129827],"dir":"ltr"},{"str":"Environmental","boundary":[0.15886378505427953,0.49566629950128743,0.28204525899334315,0.5098902425605196],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.2872772097138836,0.49566629950128743,0.3173089996927389,0.5098902425605196],"dir":"ltr"},{"str":"Experimental","boundary":[0.3224939610675327,0.49566629950128743,0.43440236595498105,0.5098902425605196],"dir":"ltr"},{"str":"Botany","boundary":[0.4395983812859975,0.49566629950128743,0.4992790959242004,0.5098902425605196],"dir":"ltr"},{"str":"52","boundary":[0.5045084224596804,0.49566629950128743,0.525300351519601,0.5098902425605196],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.5254264174866662,0.49566629950128743,0.5306550551370803,0.5098902425605196],"dir":"ltr"},{"str":"225–238.","boundary":[0.5358836927874943,0.49566629950128743,0.6135072620165659,0.5098902425605196],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.12949661469365364,0.5121250541062212,0.1398298906826142,0.5263489971654534],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.13995388999448172,0.5121250541062212,0.145120527988962,0.5263489971654534],"dir":"ltr"},{"str":"Augspurger,","boundary":[0.15886378505427953,0.5121250541062212,0.265209554934914,0.5263489971654534],"dir":"ltr"},{"str":"C.,","boundary":[0.2709198965337656,0.5121250541062212,0.2981950415715707,0.5263489971654534],"dir":"ltr"},{"str":"Gleixner,","boundary":[0.3040380460783842,0.5121250541062212,0.3852346888570864,0.5263489971654534],"dir":"ltr"},{"str":"G.","boundary":[0.390945030455938,0.5121250541062212,0.41103291897847727,0.5263489971654534],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.411363583810124,0.5121250541062212,0.4184604777593421,0.5263489971654534],"dir":"ltr"},{"str":"Kramer","boundary":[0.4255573717085602,0.5121250541062212,0.48867922141472464,0.5263489971654534],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.4888073540369878,0.5121250541062212,0.49590424798620586,0.5263489971654534],"dir":"ltr"},{"str":"C.et","boundary":[0.503001141935424,0.5121250541062212,0.5368736206272368,0.5263489971654534],"dir":"ltr"},{"str":"al.","boundary":[0.5460805695334007,0.5121250541062212,0.5692539708838292,0.5263489971654534],"dir":"ltr"},{"str":"(2008)","boundary":[0.5752142078566761,0.5121250541062212,0.6306605001582405,0.5263489971654534],"dir":"ltr"},{"str":"Tracking","boundary":[0.63971244992457,0.5121250541062212,0.7178943562472015,0.5263489971654534],"dir":"ltr"},{"str":"carbon","boundary":[0.7233809856071837,0.5121250541062212,0.7800300712338631,0.5263489971654534],"dir":"ltr"},{"str":"flow","boundary":[0.7891212874489506,0.5121250541062212,0.8269700107413154,0.5263489971654534],"dir":"ltr"},{"str":"in","boundary":[0.8361831596130727,0.5121250541062212,0.8552178179234298,0.5263489971654534],"dir":"ltr"},{"str":"a","boundary":[0.8613343533702026,0.5121250541062212,0.8705103024483996,0.5263489971654534],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.15886378505427953,0.5285695833398455,0.1691970610432401,0.5427935263990777],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.1693210603551076,0.5285695833398455,0.17620302216375533,0.5427935263990777],"dir":"ltr"},{"str":"week-old","boundary":[0.17630635492364494,0.5285695833398455,0.2540287939023542,0.5427935263990777],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.2594788933587885,0.5285695833398455,0.2902568352685546,0.5427935263990777],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.2955854263194144,0.5285695833398455,0.305918702308375,0.5427935263990777],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.30603030168905576,0.5285695833398455,0.3129122634977035,0.5427935263990777],"dir":"ltr"},{"str":"week-old","boundary":[0.313015596257593,0.5285695833398455,0.39073803523630224,0.5427935263990777],"dir":"ltr"},{"str":"stream","boundary":[0.3961881346927365,0.5285695833398455,0.45146909457847767,0.5427935263990777],"dir":"ltr"},{"str":"biofilm","boundary":[0.4576938600342275,0.5285695833398455,0.5187015214730507,0.5427935263990777],"dir":"ltr"},{"str":"food","boundary":[0.5249283535839983,0.5285695833398455,0.5629010761882304,0.5427935263990777],"dir":"ltr"},{"str":"web","boundary":[0.5695019728899786,0.5285695833398455,0.6034529844793074,0.5427935263990777],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6036162502399328,0.5285695833398455,0.6093429517930149,0.5427935263990777],"dir":"ltr"},{"str":"Limnology","boundary":[0.6150696533460969,0.5285695833398455,0.7072052753740647,0.5427935263990777],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.7134300408298145,0.5285695833398455,0.7442097443984388,0.5427935263990777],"dir":"ltr"},{"str":"Oceanography","boundary":[0.7495386404456382,0.5285695833398455,0.8709311242051659,0.542793583529083],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.15886371657388842,0.5450283665097818,0.16919699256284898,0.5592523095690141],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.1693210603551076,0.5450283379447792,0.17455073133312055,0.5592522810040114],"dir":"ltr"},{"str":"642-650","boundary":[0.1797804023111335,0.5450283379447792,0.2488893521253017,0.5592522810040114],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2490133514371692,0.5450283379447792,0.2541799894316495,0.5592522810040114],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.12949661469365364,0.561487092549713,0.1398298906826142,0.5757110356089452],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.13995388999448172,0.561487092549713,0.145120527988962,0.5757110356089452],"dir":"ltr"},{"str":"Baker,","boundary":[0.15886378505427953,0.561487092549713,0.21369007056093364,0.5757110356089452],"dir":"ltr"},{"str":"P.D.","boundary":[0.21887531868776688,0.561487092549713,0.255926443080293,0.5757110356089452],"dir":"ltr"},{"str":"(1999","boundary":[0.26111213375284403,0.561487092549713,0.3093906830406657,0.5757110356089452],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.309516749007731,0.561487092549713,0.31623957836614874,0.5757110356089452],"dir":"ltr"},{"str":"Role","boundary":[0.32142524792795907,0.561487092549713,0.3606081671369977,0.5757110356089452],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.36579383669880805,0.561487092549713,0.3829760080132516,0.5757110356089452],"dir":"ltr"},{"str":"akinetes","boundary":[0.38812168601586794,0.561487092549713,0.45590988219234935,0.5757110356089452],"dir":"ltr"},{"str":"in","boundary":[0.46111000535866137,0.561487092549713,0.4771595446798359,0.5757110356089452],"dir":"ltr"},{"str":"the","boundary":[0.4822930458599537,0.561487092549713,0.5075282176500008,0.5757110356089452],"dir":"ltr"},{"str":"development","boundary":[0.5127420217702263,0.561487092549713,0.6200973454585115,0.5757110356089452],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.6253061654366181,0.561487092549713,0.6424487014064468,0.5757110356089452],"dir":"ltr"},{"str":"cyanobacterial","boundary":[0.6477463665316229,0.561487092549713,0.7688196477316683,0.5757110356089452],"dir":"ltr"},{"str":"populations","boundary":[0.7740134474801768,0.561487092549713,0.8707540110869048,0.5757110356089452],"dir":"ltr"},{"str":"in","boundary":[0.15886371657388842,0.5777608601976197,0.17494229401271105,0.5919848032568519],"dir":"ltr"},{"str":"the","boundary":[0.1800021544138566,0.5777609173276249,0.20544154406498077,0.5919848603868572],"dir":"ltr"},{"str":"lower","boundary":[0.21064600184958066,0.5777609173276249,0.2575920371632043,0.5919848603868572],"dir":"ltr"},{"str":"Murray","boundary":[0.2629670970622148,0.5777609173276249,0.3252026619589732,0.5919848603868572],"dir":"ltr"},{"str":"River,","boundary":[0.3304121030631985,0.5777609173276249,0.3819866058505769,0.5919848603868572],"dir":"ltr"},{"str":"Australia.","boundary":[0.3872064512031321,0.5777609173276249,0.468184628627446,0.5919848603868572],"dir":"ltr"},{"str":"Marine","boundary":[0.4733653063990851,0.5777609173276249,0.5331435985618579,0.5919848603868572],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.5383406552510331,0.5777609173276249,0.568297987417653,0.5919848603868572],"dir":"ltr"},{"str":"Freshwater","boundary":[0.573479827289314,0.5777609173276249,0.6654567737234661,0.5919848603868572],"dir":"ltr"},{"str":"Research","boundary":[0.6710287333339199,0.5777609173276249,0.7469594547587937,0.5919848603868572],"dir":"ltr"},{"str":"50","boundary":[0.7521529592708454,0.5777609173276249,0.7727389116960526,0.5919848603868572],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.7729269773190516,0.5777609173276249,0.7780936153135318,0.5919848603868572],"dir":"ltr"},{"str":"265-270","boundary":[0.7833842526198797,0.5777609173276249,0.8527432677129807,0.5919848603868572],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8528672670248484,0.5777609173276249,0.8580339050193286,0.5919848603868572],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.12949661469365364,0.5942196719325586,0.13982989068261423,0.6084436149917909],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.13995388999448174,0.5942196719325586,0.14512052798896202,0.6084436149917909],"dir":"ltr"},{"str":"Barber","boundary":[0.15886378505427956,0.5942196719325586,0.21551080402576128,0.6084436149917909],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.2156389366480244,0.5942196719325586,0.2206195756747034,0.6084436149917909],"dir":"ltr"},{"str":"H.G.","boundary":[0.23232304405980012,0.5942196719325586,0.2724988211048788,0.6084436149917909],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.2843676219057988,0.5942196719325586,0.31981395978951493,0.6084436149917909],"dir":"ltr"},{"str":"Haworth","boundary":[0.3259507911405739,0.5942196719325586,0.40346557018229023,0.6084436149917909],"dir":"ltr"},{"str":"E.Y.","boundary":[0.40986939210212037,0.5942196719325586,0.4531507768990327,0.6084436149917909],"dir":"ltr"},{"str":"(1981","boundary":[0.4596716490585147,0.5942196719325586,0.5081037136187727,0.6084436149917909],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5082297795858381,0.5942196719325586,0.5149526089442559,0.6084436149917909],"dir":"ltr"},{"str":"The","boundary":[0.5264080787056175,0.5942196719325586,0.5639660544210855,0.6084436149917909],"dir":"ltr"},{"str":"Diatom","boundary":[0.5704836341089298,0.5942196719325586,0.6322373580741559,0.6084436149917909],"dir":"ltr"},{"str":"Frustule.","boundary":[0.6439428931144505,0.5942196719325586,0.7221147871254602,0.6084436149917909],"dir":"ltr"},{"str":"Ambleside,","boundary":[0.7291056205050678,0.5942196719325586,0.823843161427056,0.6084436149917909],"dir":"ltr"},{"str":"UK,","boundary":[0.8356823992431248,0.5942197290625639,0.8706915382937231,0.6084436721217962],"dir":"ltr"},{"str":"Freshwater","boundary":[0.15886371657388842,0.6106641726011804,0.25102647947351664,0.6248881442254153],"dir":"ltr"},{"str":"Biological","boundary":[0.2562259780774637,0.610664201166183,0.34265254728509115,0.6248881442254153],"dir":"ltr"},{"str":"Association,","boundary":[0.347835376334091,0.610664201166183,0.45107949611457104,0.6248881442254153],"dir":"ltr"},{"str":"p","boundary":[0.45626715642326987,0.610664201166183,0.4664275449000971,0.6248881442254153],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.46664247704066747,0.610664201166183,0.47187214801868044,0.6248881442254153],"dir":"ltr"},{"str":"112.","boundary":[0.4771018189966934,0.610664201166183,0.5133964175803185,0.6248881442254153],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.12949661469365367,0.6271229557711168,0.13982989068261423,0.6413468988303489],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.13995388999448177,0.6271229557711168,0.14512052798896205,0.6413468988303489],"dir":"ltr"},{"str":"Barbour,","boundary":[0.15886378505427956,0.6271229557711168,0.23257115586120172,0.6413468988303489],"dir":"ltr"},{"str":"M.T","boundary":[0.237801746989147,0.6271229557711168,0.2735858817389174,0.6413468988303489],"dir":"ltr"},{"str":".,","boundary":[0.273908279949773,0.6271229557711168,0.28424155593873357,0.6413468988303489],"dir":"ltr"},{"str":"Swietlik,","boundary":[0.28984425817994797,0.6271229557711168,0.36367654844867003,0.6413468988303489],"dir":"ltr"},{"str":"W.F.,","boundary":[0.36903021873855046,0.6271229557711168,0.4156932264494985,0.6413468988303489],"dir":"ltr"},{"str":"Jackson,","boundary":[0.421324861863482,0.6271229557711168,0.49234865064948746,0.6413468988303489],"dir":"ltr"},{"str":"S.K.et","boundary":[0.4975348389372639,0.6271229557711168,0.5495024651901024,0.6413468988303489],"dir":"ltr"},{"str":"al.(2000)","boundary":[0.5548080544336766,0.6271229557711168,0.6301645029107704,0.6413468988303489],"dir":"ltr"},{"str":"Measuring","boundary":[0.6357238053928312,0.6271229557711168,0.7238749161994559,0.6413468988303489],"dir":"ltr"},{"str":"the","boundary":[0.7293536191288027,0.6271229557711168,0.7550172776020392,0.6413468988303489],"dir":"ltr"},{"str":"attainment","boundary":[0.7602315144390146,0.6271229557711168,0.8476344960640386,0.6413468988303489],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.8531131989933854,0.6271228986411115,0.8707021237020613,0.6413468988303489],"dir":"ltr"},{"str":"biological","boundary":[0.15886371657388842,0.6435817103760505,0.25023181981653864,0.6578057105652879],"dir":"ltr"},{"str":"integrity","boundary":[0.2572221058827995,0.6435817103760505,0.32719491756964475,0.6578056534352826],"dir":"ltr"},{"str":"in","boundary":[0.34263489855234963,0.6435817103760505,0.3657097927207645,0.6578056534352826],"dir":"ltr"},{"str":"the","boundary":[0.3742588563889645,0.6435817103760505,0.3993728503525342,0.6578056534352826],"dir":"ltr"},{"str":"USA:","boundary":[0.41509802975253446,0.6435817103760505,0.47141892432075894,0.6578056534352826],"dir":"ltr"},{"str":"A","boundary":[0.4775998828993613,0.6435817103760505,0.4922917347004654,0.6578056534352826],"dir":"ltr"},{"str":"critical","boundary":[0.5077296490279724,0.6435817103760505,0.5743824939537423,0.6578056534352826],"dir":"ltr"},{"str":"element","boundary":[0.5806908441308251,0.6435817103760505,0.6544279717629298,0.6578056534352826],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.6621191255790321,0.6435817103760505,0.6793012968934756,0.6578056534352826],"dir":"ltr"},{"str":"ecological","boundary":[0.6947392112209827,0.6435817103760505,0.7893091917448951,0.6578056534352826],"dir":"ltr"},{"str":"integrity.","boundary":[0.7953419195943049,0.6435817103760505,0.8706033019323001,0.6578056534352826],"dir":"ltr"},{"str":"Hydrobiologia","boundary":[0.15886378505427953,0.6600262396096749,0.27993161402755107,0.674250182668907],"dir":"ltr"},{"str":"422/423","boundary":[0.28514541814777655,0.6600262396096749,0.35321823982024303,0.674250182668907],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.3533443057873083,0.6600262396096749,0.3585319547762995,0.674250182668907],"dir":"ltr"},{"str":"453–464.","boundary":[0.36371960376529067,0.6600262396096749,0.4411895516246598,0.674250182668907],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.12949661469365364,0.6763142897588962,0.1398298906826142,0.6905382328181284],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.13995388999448172,0.6763142897588962,0.145120527988962,0.6905382328181284],"dir":"ltr"},{"str":"Battarbee,","boundary":[0.15886378505427953,0.6763142897588962,0.24364004792290972,0.6905382328181284],"dir":"ltr"},{"str":"R.W","boundary":[0.24825902228997507,0.6763142897588962,0.2867194755208862,0.6905382328181284],"dir":"ltr"},{"str":".,","boundary":[0.28685587476394053,0.6763142897588962,0.2971891507529011,0.6905382328181284],"dir":"ltr"},{"str":"Charles,","boundary":[0.30179779184397754,0.6763142897588962,0.3694468351312818,0.6905382328181284],"dir":"ltr"},{"str":"D.F.,","boundary":[0.37450892166789734,0.6763142897588962,0.4164206890791214,0.6905382328181284],"dir":"ltr"},{"str":"Dixit,","boundary":[0.4210747965845492,0.6763142897588962,0.468157940952815,0.6905382328181284],"dir":"ltr"},{"str":"S.S.et","boundary":[0.47311937443054797,0.6763142897588962,0.5208025612065486,0.6905382328181284],"dir":"ltr"},{"str":"al.(1999","boundary":[0.5259100148029496,0.6763142897588962,0.5947606327173937,0.6905382328181284],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5948866986844592,0.6763142897588962,0.6016239946292614,0.6905382328181284],"dir":"ltr"},{"str":"Diatoms","boundary":[0.6061086364084702,0.6763142897588962,0.6759413133487348,0.6905382328181284],"dir":"ltr"},{"str":"as","boundary":[0.6808120218430617,0.6763142897588962,0.6978553165155754,0.6905382328181284],"dir":"ltr"},{"str":"indicators","boundary":[0.7027268335604492,0.6763142897588962,0.7838881422789693,0.6905382328181284],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.7888836221012044,0.6763142897588962,0.8063158586945809,0.6905382328181284],"dir":"ltr"},{"str":"surface","boundary":[0.810798433818592,0.6763142897588962,0.8704483027924658,0.6905382328181284],"dir":"ltr"},{"str":"water","boundary":[0.15886378505427953,0.6927588189925206,0.2045347982702874,0.7069827620517527],"dir":"ltr"},{"str":"acidity.","boundary":[0.21140642680294613,0.6927588189925206,0.2743443441965071,0.7069827620517527],"dir":"ltr"},{"str":"In","boundary":[0.2798850467817877,0.6927588189925206,0.29839401073321387,0.7069827620517527],"dir":"ltr"},{"str":"Stoermer","boundary":[0.3040380460783842,0.6927588189925206,0.380109557253914,0.7069827620517527],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.38023768987617707,0.6927588189925206,0.38621342338059295,0.7069827620517527],"dir":"ltr"},{"str":"E.F.,","boundary":[0.3921891568850089,0.6927588189925206,0.43327348999067156,0.7069827620517527],"dir":"ltr"},{"str":"Smol,","boundary":[0.4387550318016607,0.6927588189925206,0.48860334488635754,0.7069827620517527],"dir":"ltr"},{"str":"J.P","boundary":[0.4942839903111369,0.6927588189925206,0.5191603189269606,0.7069827620517527],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5194351840682669,0.6927588189925206,0.5254119509002817,0.7069827620517527],"dir":"ltr"},{"str":"(eds)","boundary":[0.5313887177322965,0.6927588189925206,0.5741245745345824,0.7069827620517527],"dir":"ltr"},{"str":"The","boundary":[0.5796967829806872,0.6927588189925206,0.6133169670368712,0.7069827620517527],"dir":"ltr"},{"str":"Diatoms:","boundary":[0.6187916993573205,0.6927588189925206,0.6945800787707529,0.7069827620517527],"dir":"ltr"},{"str":"Applications","boundary":[0.7017141725135311,0.6927588189925206,0.8086705260655715,0.7069827620517527],"dir":"ltr"},{"str":"for","boundary":[0.8145163465194201,0.6927588189925206,0.839521289858891,0.7069827620517527],"dir":"ltr"},{"str":"the","boundary":[0.8453942418296321,0.6927588189925206,0.870506169138004,0.7069827620517527],"dir":"ltr"},{"str":"Environmental","boundary":[0.15886378505427953,0.7092175735974542,0.2821022531331243,0.7234415166566864],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.2873539386666084,0.7092175735974542,0.31773501006727106,0.7234415166566864],"dir":"ltr"},{"str":"Earth","boundary":[0.3229644743797642,0.7092175735974542,0.3677860923094796,0.7234415166566864],"dir":"ltr"},{"str":"Sciences.","boundary":[0.37326479523882644,0.7092175735974542,0.4512407196490912,0.7234415166566864],"dir":"ltr"},{"str":"Cambridge","boundary":[0.45643526701877213,0.7092175735974542,0.5486556219098495,0.7234415166566864],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.5488209543256728,0.7092175735974542,0.5539875923201532,0.7234415166566864],"dir":"ltr"},{"str":"UK,","boundary":[0.559526228250236,0.7092175735974542,0.5948955436285154,0.7234415166566864],"dir":"ltr"},{"str":"Cambridge","boundary":[0.600115336334873,0.7092175735974542,0.6922657918930294,0.7234415166566864],"dir":"ltr"},{"str":"University","boundary":[0.6974795960132549,0.7092175735974542,0.7851319540321459,0.7234415166566864],"dir":"ltr"},{"str":"Press,","boundary":[0.7903612805676258,0.7092175735974542,0.8395425076370836,0.7234415166566864],"dir":"ltr"},{"str":"pp","boundary":[0.8448961779269639,0.7092175735974542,0.8656867292167526,0.7234415166566864],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.865812795183818,0.7092175735974542,0.8709794331782984,0.7234415166566864],"dir":"ltr"},{"str":"85","boundary":[0.15886378505427953,0.725676328202388,0.17965640299926597,0.7399002712616201],"dir":"ltr"},{"str":"–","boundary":[0.1797783356559357,0.725676328202388,0.19011161164489626,0.7399002712616201],"dir":"ltr"},{"str":"127.","boundary":[0.1902562775087417,0.725676328202388,0.2262987441582361,0.7399002712616201],"dir":"ltr"},{"str":"10.","boundary":[0.12949661469365364,0.7421208574360123,0.15532980466605503,0.7563448004952443],"dir":"ltr"},{"str":"Bellinger,","boundary":[0.15886378505427953,0.7421208574360123,0.24365006021024668,0.7563448004952443],"dir":"ltr"},{"str":"E.G.","boundary":[0.24925515009531088,0.7421208574360123,0.2897654208651359,0.7563448004952443],"dir":"ltr"},{"str":"(1974)","boundary":[0.29557302638822763,0.7421208574360123,0.35345584982819156,0.7563448004952443],"dir":"ltr"},{"str":"A","boundary":[0.35931900596412536,0.7421208574360123,0.37401085776522947,0.7563448004952443],"dir":"ltr"},{"str":"note","boundary":[0.38222994548684863,0.7421208574360123,0.4200245545742361,0.7563448004952443],"dir":"ltr"},{"str":"on","boundary":[0.42630343423496325,0.7421208574360123,0.44904697468666543,0.7563448004952443],"dir":"ltr"},{"str":"the","boundary":[0.4551890739345036,0.7421208574360123,0.4822784090973279,0.7563448004952443],"dir":"ltr"},{"str":"use","boundary":[0.48855728875805504,0.7421208574360123,0.5185526669590121,0.7563448004952443],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.5244158230949458,0.7421208574360123,0.5415979944093896,0.7563448004952443],"dir":"ltr"},{"str":"algal","boundary":[0.549815015475811,0.7421208574360123,0.591771004611324,0.7563448004952443],"dir":"ltr"},{"str":"sizes","boundary":[0.5983731460031344,0.7421208574360123,0.6411784770972893,0.7563448004952443],"dir":"ltr"},{"str":"in","boundary":[0.6466832779067226,0.7421208574360123,0.6629933207276979,0.7563448004952443],"dir":"ltr"},{"str":"estimates","boundary":[0.671334341105987,0.7421208574360123,0.7501645006135418,0.7563448004952443],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.7564970684966044,0.7421208574360123,0.7736792398110479,0.7563448004952443],"dir":"ltr"},{"str":"population","boundary":[0.7818962608774693,0.7421208574360123,0.8706694348986296,0.7563448004952443],"dir":"ltr"},{"str":"standing","boundary":[0.15886378505427953,0.758579612040946,0.2288365967411248,0.7728035551001781],"dir":"ltr"},{"str":"crops.","boundary":[0.23404951815288771,0.758579612040946,0.28446330565072436,0.7728035551001781],"dir":"ltr"},{"str":"Brtitish","boundary":[0.28966414439799587,0.758579612040946,0.35160004880037177,0.7728035551001781],"dir":"ltr"},{"str":"Phycological","boundary":[0.35685258375406553,0.758579612040946,0.46559024886233974,0.7728035551001781],"dir":"ltr"},{"str":"Journal","boundary":[0.47077640970791496,0.758579612040946,0.5317194836503387,0.7728035551001781],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.5369212210877163,0.758579612040946,0.5471180304426922,0.7728035551001781],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.5473246959624716,0.758579612040946,0.5525543669404845,0.7728035551001781],"dir":"ltr"},{"str":"157–161.","boundary":[0.5577840379184974,0.758579612040946,0.6356618057368976,0.7728035551001781],"dir":"ltr"},{"str":"11.","boundary":[0.12949661469365364,0.7748676621901674,0.15532980466605503,0.7890916052493996],"dir":"ltr"},{"str":"Bellinger,","boundary":[0.15886378505427953,0.7748676621901674,0.24365006021024668,0.7890916052493996],"dir":"ltr"},{"str":"E.G.","boundary":[0.24925515009531088,0.7748676621901674,0.2897654208651359,0.7890916052493996],"dir":"ltr"},{"str":"(1977","boundary":[0.29557302638822763,0.7748676621901674,0.344003024293288,0.7890916052493996],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.3441290902603534,0.7748676621901674,0.35085398627396885,0.7890916052493996],"dir":"ltr"},{"str":"Seasonal","boundary":[0.3590710073403903,0.7748676621901674,0.43538090895819687,0.7890916052493996],"dir":"ltr"},{"str":"size","boundary":[0.4407472874123323,0.7748676621901674,0.47549920517569516,0.7890916052493996],"dir":"ltr"},{"str":"changes","boundary":[0.48108633021803654,0.7748676621901674,0.5497072130484982,0.7890916052493996],"dir":"ltr"},{"str":"in","boundary":[0.5560397809315608,0.7748676621901674,0.5719778258169336,0.7890916052493996],"dir":"ltr"},{"str":"certain","boundary":[0.580194846883355,0.7748676621901674,0.6391039675870486,0.7890916052493996],"dir":"ltr"},{"str":"diatoms","boundary":[0.6446889556408534,0.7748676621901674,0.7123137106659794,0.7890916052493996],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.7186462785490418,0.7748676621901674,0.7511224595980109,0.7890916052493996],"dir":"ltr"},{"str":"their","boundary":[0.7567450671203394,0.7748676621901674,0.797040496374973,0.7890916052493996],"dir":"ltr"},{"str":"possible","boundary":[0.8028128781343232,0.7748676621901674,0.8706673682434316,0.7890916052493996],"dir":"ltr"},{"str":"significance.","boundary":[0.15886378505427953,0.7913121914237917,0.26428013282081875,0.8055361344830239],"dir":"ltr"},{"str":"European","boundary":[0.26946165668707184,0.7913121914237917,0.34904087306661646,0.8055361344830239],"dir":"ltr"},{"str":"Journal","boundary":[0.35423121591228013,0.7913121914237917,0.41541252320829497,0.8055361344830239],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.42062037368483235,0.7913121914237917,0.437758903996325,0.8055361344830239],"dir":"ltr"},{"str":"Phycology","boundary":[0.443010797927935,0.7913121914237917,0.5318150391759552,0.8055361344830239],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.5370088389244637,0.7913121914237917,0.5575939056403005,0.8055361344830239],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.5577840379184973,0.7913121914237917,0.5630126755689114,0.8055361344830239],"dir":"ltr"},{"str":"233–239.","boundary":[0.5682413132193254,0.7913121914237917,0.6458710824139904,0.8055361344830239],"dir":"ltr"},{"str":"12.","boundary":[0.12949661469365364,0.8077709460287255,0.15532980466605503,0.8219948890879576],"dir":"ltr"},{"str":"Bellinger,","boundary":[0.15886378505427953,0.8077709460287255,0.24129698660568125,0.8219948890879576],"dir":"ltr"},{"str":"E.G.","boundary":[0.24651683195823632,0.8077709460287255,0.28484693032062425,0.8219948890879576],"dir":"ltr"},{"str":"(1992","boundary":[0.2900943234588808,0.8077709460287255,0.33877438664287396,0.8219948890879576],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.3389004526099393,0.8077709460287255,0.34601260010515417,0.8219948890879576],"dir":"ltr"},{"str":"A","boundary":[0.3513520501766368,0.8077709460287255,0.3660439019777409,0.8219948890879576],"dir":"ltr"},{"str":"Key","boundary":[0.3715226049070878,0.8077709460287255,0.4065496549694003,0.8219948890879576],"dir":"ltr"},{"str":"to","boundary":[0.41186164771279193,0.8077709460287255,0.4282577301341127,0.8219948890879576],"dir":"ltr"},{"str":"Common","boundary":[0.43352639415124666,0.8077709460287255,0.5105960997873101,0.8219948890879576],"dir":"ltr"},{"str":"Algae,","boundary":[0.5164488673074574,0.8077709460287255,0.5712505251920615,0.8219948890879576],"dir":"ltr"},{"str":"4th","boundary":[0.5764604009409446,0.8077709460287255,0.6033142612543382,0.8219948890879576],"dir":"ltr"},{"str":"edn","boundary":[0.6085824226802274,0.8077709460287255,0.6385881894969709,0.8219948890879576],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6387204554296297,0.8077709460287255,0.64388709342411,0.8219948890879576],"dir":"ltr"},{"str":"London,","boundary":[0.6494257293541928,0.8077709460287255,0.7193980243772385,0.8219948890879576],"dir":"ltr"},{"str":"The","boundary":[0.7246271786914521,0.8077709460287255,0.7572641645187891,0.8219948890879576],"dir":"ltr"},{"str":"Institution","boundary":[0.7624779686390146,0.8077709460287255,0.84790440826599,0.8219948890879576],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.8531193989589787,0.8077709460287255,0.8707083491921641,0.8219949176529603],"dir":"ltr"},{"str":"Water","boundary":[0.15886371657388842,0.8242154181323447,0.20951750395216417,0.838439418321582],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.21485213635043865,0.82421547526235,0.2448174460528782,0.838439418321582],"dir":"ltr"},{"str":"Environmental","boundary":[0.2500053459321094,0.82421547526235,0.37305111464065693,0.838439418321582],"dir":"ltr"},{"str":"Management,","boundary":[0.3782360760154508,0.82421547526235,0.4917967707805942,0.838439418321582],"dir":"ltr"},{"str":"p","boundary":[0.4970264417586071,0.82421547526235,0.5073597177475676,0.838439418321582],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.507485783714633,0.82421547526235,0.5127144213650471,0.838439418321582],"dir":"ltr"},{"str":"138.","boundary":[0.5179430590154611,0.82421547526235,0.5542376575990862,0.838439418321582],"dir":"ltr"},{"str":"13.","boundary":[0.12949661469365364,0.8406742298672837,0.15532980466605506,0.8548981729265158],"dir":"ltr"},{"str":"Bennion,","boundary":[0.15886378505427956,0.8406742298672837,0.23753815895061287,0.8548981729265158],"dir":"ltr"},{"str":"H.","boundary":[0.2432804499184939,0.8406742298672837,0.26645385126892246,0.8548981729265158],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.27241408824176927,0.8406742298672837,0.30573938886033986,0.8548981729265158],"dir":"ltr"},{"str":"R.","boundary":[0.3115090046184026,0.8406742298672837,0.3334238995686901,0.8548981729265158],"dir":"ltr"},{"str":"Battarbee","boundary":[0.33939851651260716,0.8406742298672837,0.42203023779669396,0.8548981729265158],"dir":"ltr"},{"str":"(2007)","boundary":[0.4280476912218997,0.8406742298672837,0.48631519495244735,0.8548981729265158],"dir":"ltr"},{"str":"The","boundary":[0.4922938013556631,0.8406742298672837,0.527685174689301,0.8548981729265158],"dir":"ltr"},{"str":"European","boundary":[0.5336289719667031,0.8406742298672837,0.6162892650556968,0.8548981729265158],"dir":"ltr"},{"str":"Union","boundary":[0.6220280813970628,0.8406742298672837,0.6763962685704458,0.8548981729265158],"dir":"ltr"},{"str":"Framework","boundary":[0.6827877442121508,0.8406742298672837,0.7813375197492021,0.8548981729265158],"dir":"ltr"},{"str":"Directive","boundary":[0.7873728971516183,0.8406742298672837,0.8645294023059891,0.8548981729265158],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8648166673784822,0.8406742298672837,0.8705619688283442,0.8548981729265158],"dir":"ltr"},{"str":"opportunities","boundary":[0.15886378505427956,0.8571329844722174,0.2681848506007542,0.8713569275314496],"dir":"ltr"},{"str":"for","boundary":[0.2733084332786138,0.8571329844722174,0.2975617016871501,0.8713569275314496],"dir":"ltr"},{"str":"palaeolimnology.","boundary":[0.3027939196493133,0.8571329844722174,0.44747011677075005,0.8713569275314496],"dir":"ltr"},{"str":"Journal","boundary":[0.4526987544211641,0.8571329844722174,0.5137901968262052,0.8713569275314496],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.5189922852580119,0.8571329844722174,0.5361192914800428,0.8713569275314496],"dir":"ltr"},{"str":"Palaeolimnology","boundary":[0.5413711854116527,0.8571329844722174,0.6820416816857479,0.8713569275314496],"dir":"ltr"},{"str":"38","boundary":[0.6872710082212279,0.8571329844722174,0.7080629372811484,0.8713569275314496],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.7081869365930158,0.8571329844722174,0.7134166075710288,0.8713569275314496],"dir":"ltr"},{"str":"285","boundary":[0.7186462785490418,0.8571329844722174,0.7498961717948561,0.8713569275314496],"dir":"ltr"},{"str":"–","boundary":[0.7500305043827128,0.8571329844722174,0.7603637803716733,0.8713569275314496],"dir":"ltr"},{"str":"295.","boundary":[0.7604877796835409,0.8571329844722174,0.7965302463330353,0.8713569275314496],"dir":"ltr"},{"str":"14.","boundary":[0.12949661469365367,0.8734068092501294,0.15532980466605506,0.8876307523093615],"dir":"ltr"},{"str":"Bennion,","boundary":[0.15886378505427956,0.8734068092501294,0.2334792295445771,0.8876307523093615],"dir":"ltr"},{"str":"H.,","boundary":[0.23855607613634114,0.8734068092501294,0.26381060265336076,0.8876307523093615],"dir":"ltr"},{"str":"Duigan,","boundary":[0.26843784364121726,0.8734068092501294,0.33417866214678377,0.8876307523093615],"dir":"ltr"},{"str":"C.A.,","boundary":[0.33915878450966336,0.8734068092501294,0.38335833922484325,0.8876307523093615],"dir":"ltr"},{"str":"Haworth,","boundary":[0.3879649136607219,0.8734068092501294,0.46507717109871616,0.8876307523093615],"dir":"ltr"},{"str":"E.Y.et","boundary":[0.4701392576353317,0.8734068092501294,0.5225708485599442,0.8876307523093615],"dir":"ltr"},{"str":"al.(1996","boundary":[0.5276625384106773,0.8734068092501294,0.5965131563251215,0.8876307523093615],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5966392222921868,0.8734068092501294,0.603039564818171,0.8876307523093615],"dir":"ltr"},{"str":"The","boundary":[0.6078446267746155,0.8734068092501294,0.639691987614898,0.8876307523093615],"dir":"ltr"},{"str":"Anglesey","boundary":[0.6446972222616445,0.8734068092501294,0.7223910577674412,0.8876307523093615],"dir":"ltr"},{"str":"lakes,","boundary":[0.7268715662362545,0.8734068092501294,0.7744422633231912,0.8876307523093615],"dir":"ltr"},{"str":"Wales,","boundary":[0.7794142079849211,0.8734068092501294,0.8363898251328518,0.8876307523093615],"dir":"ltr"},{"str":"UK","boundary":[0.8409205266156189,0.8734067806851268,0.870763027671737,0.8876307237443589],"dir":"ltr"},{"str":"–","boundary":[0.15886371657388842,0.8898655067250578,0.16919699256284898,0.90408944978429],"dir":"ltr"},{"str":"changes","boundary":[0.17581028919578376,0.8898655067250578,0.24237725311666763,0.90408944978429],"dir":"ltr"},{"str":"in","boundary":[0.24901748474756483,0.8898655638550631,0.26616744599432457,0.9040895069142952],"dir":"ltr"},{"str":"trophic","boundary":[0.2716783589913553,0.8898655638550631,0.3312672407916688,0.9040895069142952],"dir":"ltr"},{"str":"status","boundary":[0.3369185302752567,0.8898655638550631,0.38505514723148737,0.9040895069142952],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.3907052984529941,0.8898655638550631,0.4088445792644338,0.9040895069142952],"dir":"ltr"},{"str":"three","boundary":[0.4146102991258555,0.8898655638550631,0.45677107764318814,0.9040895069142952],"dir":"ltr"},{"str":"standing","boundary":[0.462422367126776,0.8898655638550631,0.5341377824763995,0.9040895069142952],"dir":"ltr"},{"str":"waters","boundary":[0.539616072074707,0.8898655638550631,0.5942267112150734,0.9040895069142952],"dir":"ltr"},{"str":"as","boundary":[0.599877670987127,0.8898655638550631,0.6181317118879348,0.9040895069142952],"dir":"ltr"},{"str":"inferred","boundary":[0.6237826716599884,0.8898655638550631,0.6898577716437976,0.9040895069142952],"dir":"ltr"},{"str":"from","boundary":[0.6964938014839082,0.8898655638550631,0.7365848456658772,0.9040895069142952],"dir":"ltr"},{"str":"diatom","boundary":[0.7430596764005599,0.8898655638550631,0.8005808905207077,0.9040895069142952],"dir":"ltr"},{"str":"transfer","boundary":[0.8073057865343232,0.8898655638550631,0.8704276362404876,0.9040895069142952],"dir":"ltr"},{"str":"functions","boundary":[0.15886378505427956,0.9063100930886874,0.23580949137847546,0.9205340361479195],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.24203425683422528,0.9063100930886874,0.2730121782560103,0.9205340361479195],"dir":"ltr"},{"str":"their","boundary":[0.2783908550737841,0.9063100930886874,0.31740321973863855,0.9205340361479195],"dir":"ltr"},{"str":"implications","boundary":[0.3227144091008315,0.9063100930886874,0.4253073064296275,0.9205340361479195],"dir":"ltr"},{"str":"for","boundary":[0.4317821371643102,0.9063100930886874,0.4565025946039724,0.9205340361479195],"dir":"ltr"},{"str":"conservation","boundary":[0.4621619685718542,0.9063100930886874,0.5683653125311929,0.9205340361479195],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5684955118086539,0.9063100930886874,0.5734761508353329,0.9205340361479195],"dir":"ltr"},{"str":"Aquatic","boundary":[0.5799447816044222,0.9063100930886874,0.6464019576572063,0.9205340361479195],"dir":"ltr"},{"str":"Conservation","boundary":[0.6519098489019391,0.9063100930886874,0.7623436360511584,0.9205340361479195],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7624717686734215,0.9063100930886874,0.7687654852616795,0.9205340361479195],"dir":"ltr"},{"str":"Marine","boundary":[0.774425302337451,0.9063100930886874,0.8352915865597283,0.9205340361479195],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.8406616014266881,0.9063100930886874,0.8705041024828062,0.9205340361479195],"dir":"ltr"},{"str":"Freshwater","boundary":[0.15886378505427956,0.9227688476936212,0.25102647947351664,0.9369927907528532],"dir":"ltr"},{"str":"Ecosystems","boundary":[0.2562259780774637,0.9227688476936212,0.3539609233877157,0.9369927907528532],"dir":"ltr"},{"str":"6,","boundary":[0.3591599226136949,0.9227688476936212,0.37457712128942455,0.9369927907528532],"dir":"ltr"},{"str":"81","boundary":[0.37998624682711235,0.9227688476936212,0.4007781758870329,0.9369927907528532],"dir":"ltr"},{"str":"–","boundary":[0.40091044181969154,0.9227688476936212,0.4112437178086521,0.9369927907528532],"dir":"ltr"},{"str":"92.","boundary":[0.41136771712051956,0.9227688476936212,0.43720090709292103,0.9369927907528532],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1295,0.25954,0.87108,0.93699],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]}],"words":[]}
خرید یا کرایه
cancel
19