مبانی مدیریت باغ درختان میوه مبانی مدیریت باغ درختان میوه

توضیحات

مطالب این کتاب، تنها چند خطی است از کتاب نانوشته طبیعت، از تفاوت های ظریف، ظرافت های زیبا، زیبایی های شگفت انگیز، شگفتی های عارفانه و عرفانی وصف ناشدنی. اعتراف می کنم، هرچه تلاش کردم که بر غنای مطالب بیفزایم، خود را عاجزتر یافتم. آنچه جمع آوری شده است، راهنمای مختصری برای مدیریت بهتر تولید میوه هاست و سعی شده است که با زبان ساده و زبان تصویر، مفاهیم و مطالب ارایه شود. پس از آنکه تجدید چاپ کتاب زیبا و جامع میوه کاری در مناطق معتدله (ترجمه دکتر رسول زادگان) متوقف شد، نیاز به منبعی که پاسخگوی پرسش های علاقه مندان به علم میوه کاری باشد، به شدت احساس می شد. گرچه کتاب های بی نظیری نیز در این زمینه به چاپ رسید، ولی از لحاظ همپوشانی با کتاب گفته شده همچنان این خلا وجود داشت. با اینکه مقایسه را سزا نیست، ولی تلاش بر این بوده است که مطالب و مفاهیم اصلی و مهم آن کتاب، به روزتر و مفصل تر بحث شود.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
-3636
-7070
-112112
-204204
-460460
-484484

{"toc":[{"page":0,"title":"شناسنامه "},{"page":2,"title":"پیشگفتار"},{"page":4,"title":"فهرست مطالب"},{"page":14,"title":"1 - مقدمه "},{"page":36,"title":"2 - آناتومی گل و میوه "},{"page":70,"title":"3 - رشد و ساختار درخت"},{"page":112,"title":"4 - احداث باغ"},{"page":204,"title":"5 - مدیریت باغ"},{"page":460,"title":"6 - برداشت و پس از برداشت "},{"page":484,"title":"واژه نامه "}],"pages_count":536,"version":"6.15.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"ce9e17938ca9c88c","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/ce9e17938ca9c88c/pages/8fbe80dfaf6c48fb431898459fe916bd.jpg","blurred":"/storage/books/ce9e17938ca9c88c/pages/a3258faeded40942c132bbea1550e22d.jpg"},"info":{"width":499,"height":709,"margin":[0.1449,0.2006,0.14477,0.11678]},"elements":[{"words":[{"str":"éè","boundary":[0.2019512240280561,0.20059863088416793,0.22332748743486974,0.21752571127909034],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŹƹŚƄƧ","boundary":[0.23598537158316632,0.20059863088416793,0.3108311543486974,0.21752571127909034],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶƹźĭ","boundary":[0.31722864092184366,0.20059863088416793,0.35409836617234464,0.21752571127909034],"dir":"ltr"},{"str":"æêê","boundary":[0.6803629661923848,0.20059863088416793,0.7124273613026052,0.21752571127909034],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŤƧ","boundary":[0.7188416833667335,0.20059863088416793,0.7601655985170341,0.21752571127909034],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŹŚưƃ","boundary":[0.7664163758116233,0.20059863088416793,0.812713976012024,0.21752571127909034],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺǀƯ","boundary":[0.5017835671342685,0.23768241691643163,0.5428879927054108,0.2602801602168548],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚŤųŹŵ","boundary":[0.5513580344689378,0.23768241691643163,0.6256876276553106,0.2602801602168548],"dir":"ltr"},{"str":"ƙŚŝ","boundary":[0.6341319831663327,0.23768241691643163,0.6639954624849699,0.2602801602168548],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿźƿŶƯ","boundary":[0.6724687150300601,0.23768241691643163,0.7526547737875752,0.2602801602168548],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳŚŞƯ","boundary":[0.7610220705410822,0.23768241691643163,0.8128119771543086,0.2602801602168548],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƯLjƛ","boundary":[0.47604809619238475,0.2769130931687456,0.5143451657314628,0.29104722574984576],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƿŶƸƯ","boundary":[0.5193075180561122,0.2769130931687456,0.5540700914028056,0.29104722574984576],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5813945378557113,0.2772534717912553,0.5850595694188375,0.29138760437235545],"dir":"ltr"},{"str":"..................................","boundary":[0.5865617303006011,0.2772534717912553,0.7158459697194387,0.29138760437235545],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƿƹŶţ","boundary":[0.7206456548897794,0.2769130931687456,0.7589628067935871,0.29104722574984576],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7639994638677354,0.2769130931687456,0.7720926568537073,0.29104722574984576],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹƹōŵźĭ","boundary":[0.7770128362124247,0.2769130931687456,0.8334141575551102,0.29104722574984576],"dir":"ltr"},{"str":"ƾưůřŹ","boundary":[0.47532914753507005,0.2958712051997753,0.5175824429258516,0.31000533778087536],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀŬƯ","boundary":[0.5226833635671342,0.2958712051997753,0.5539797207615229,0.31000533778087536],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.581392387755511,0.296211158674189,0.585027295771543,0.31034529125528915],"dir":"ltr"},{"str":"........","boundary":[0.5865595802004008,0.296211158674189,0.6169562474549098,0.31034529125528915],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6173478535671343,0.296211158674189,0.7389345225851702,0.31034529125528915],"dir":"ltr"},{"str":"ƾưƬƗ","boundary":[0.7441380051503005,0.2958712051997753,0.777599241262525,0.31000533778087536],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚŤsřźƿƹ","boundary":[0.7827363101603205,0.2958712051997753,0.8333920669539077,0.31000533778087536],"dir":"ltr"},{"str":"žưƃ","boundary":[0.4700360721442886,0.3147438407004804,0.5074535341082165,0.3288779732815805],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝƺŞŰƯ","boundary":[0.5124520346893787,0.3147438407004804,0.5541390073947896,0.3288779732815805],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5813933967334669,0.30976978547249645,0.5869762941282566,0.3239039180535966],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5877655310621243,0.30976978547249645,0.7493884024048096,0.3239039180535966],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŝŵř","boundary":[0.7520721442885772,0.3147438407004804,0.77757674749499,0.3288779732815805],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚŤsřźƿƹ","boundary":[0.782697750501002,0.3147438407004804,0.8333374414028055,0.3288779732815805],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƯŵźų","boundary":[0.46426452905811627,0.33370152758341415,0.5101045347895792,0.3478356601645143],"dir":"ltr"},{"str":"ƶǀƋźƯ","boundary":[0.5151130765531062,0.33370152758341415,0.554052781763527,0.3478356601645143],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5813954049699398,0.3287278975035261,0.5869783023647294,0.3428620300846262],"dir":"ltr"},{"str":"...................................","boundary":[0.5877655310621241,0.3287278975035261,0.7645405465931864,0.3428620300846262],"dir":"ltr"},{"str":"řŹō","boundary":[0.7744391441683367,0.33370195273151004,0.7898603920440881,0.3478360853126101],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŰƠƇ","boundary":[0.7948629090981965,0.33370195273151004,0.8333889175951904,0.3478360853126101],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƯŵźų","boundary":[0.46426452905811627,0.35257599866945083,0.5101045347895792,0.36671013125055096],"dir":"ltr"},{"str":"ƶǀƋźƯ","boundary":[0.5151130765531062,0.35257599866945083,0.554052781763527,0.36671013125055096],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5813927855711423,0.3476019434414669,0.5869756829659319,0.361736076022567],"dir":"ltr"},{"str":"....................................","boundary":[0.5877675392985972,0.34760261815232724,0.7695952777955911,0.36173675073342737],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƬū","boundary":[0.7710753480761522,0.3525766733803112,0.796355028797595,0.36671080596141137],"dir":"ltr"},{"str":"ŭřźƏ","boundary":[0.801520213006012,0.3525766733803112,0.8333025634268537,0.36671080596141137],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƸƠƇř","boundary":[0.36032389739478954,0.3714504697554875,0.4047420717034068,0.38558460233658765],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤƘƴƇ","boundary":[0.40974659699398797,0.3714504697554875,0.4509154446893788,0.38558460233658765],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŚĮƄƳřŵ","boundary":[0.45608665360721445,0.3714504697554875,0.5015832509018037,0.38558460233658765],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳŚŴěŚģ","boundary":[0.5065931863727455,0.3714504697554875,0.554116094268537,0.38558460233658765],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5813927855711423,0.36647641452750357,0.5869756829659319,0.3806105471086037],"dir":"ltr"},{"str":"................","boundary":[0.5877655310621243,0.36647641452750357,0.6685769667334669,0.3806105471086037],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƟŚŰƇ","boundary":[0.6709802146292585,0.371450719318252,0.7173303124248497,0.38558485189935215],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.722330821242485,0.371450719318252,0.7304240142284569,0.38558485189935215],"dir":"ltr"},{"str":"ęŚģ","boundary":[0.7354466136472946,0.371450719318252,0.7665943613426854,0.38558485189935215],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƟřźĭƺŤǀƫ","boundary":[0.7717756114428858,0.371450719318252,0.8332878946092184,0.38558485189935215],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƸƠƇř","boundary":[0.35587499959919844,0.3904081566384212,0.4002931739078157,0.40454228921952134],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤƘƴƇ","boundary":[0.40529769919839687,0.3904081566384212,0.4464665468937877,0.40454228921952134],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŚĮƄƳřŵ","boundary":[0.45163976404809625,0.3904081566384212,0.4971363613426854,0.40454228921952134],"dir":"ltr"},{"str":"źƄƳżĩźƯ","boundary":[0.5021442885771543,0.3904081566384212,0.5540973661322646,0.40454228921952134],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5813926489378757,0.3854341014104372,0.5869755463326654,0.39956823399153735],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................","boundary":[0.587764783266533,0.3854341014104372,0.8049455166332665,0.39956823399153735],"dir":"ltr"},{"str":"źƃŚƳ","boundary":[0.8067872061122244,0.39040858178651716,0.8333642075951904,0.4045427143676173],"dir":"ltr"},{"str":"æèîë","boundary":[0.4714809619238477,0.4092826277244579,0.5060868928256513,0.423416760305558],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚŤƀŝŚţ","boundary":[0.5111348238677356,0.4092826277244579,0.5541110843887775,0.423416760305558],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5813946571743487,0.4043088220592384,0.5869775545691382,0.41844295464033854],"dir":"ltr"},{"str":".....................................","boundary":[0.587766791503006,0.4043088220592384,0.77463922002004,0.41844295464033854],"dir":"ltr"},{"str":"Ʃƹř","boundary":[0.7757618242084168,0.40928287728722235,0.796908554268537,0.4234170098683225],"dir":"ltr"},{"str":"ęŚģ","boundary":[0.8019713184168337,0.40928287728722235,0.8334283345290582,0.4234170098683225],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƬū","boundary":[0.49661165040080163,0.42815568837325907,0.5221383442084169,0.4422898209543592],"dir":"ltr"},{"str":"êåå","boundary":[0.5271563126252504,0.42815568837325907,0.5540425825250501,0.4422898209543592],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5813946571743487,0.42318212929478144,0.5869775545691382,0.4373162618758816],"dir":"ltr"},{"str":"......................................","boundary":[0.587766791503006,0.42318212929478144,0.7796919429859719,0.4373162618758816],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚĭŹŚưƃ","boundary":[0.7799710878557115,0.42815618452276544,0.8334022274549098,0.4422903171038655],"dir":"ltr"},{"str":"îìí","boundary":[0.40541730659318637,0.4471133752561927,0.43137175476953904,0.46124750783729285],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.43127134294589176,0.4474537538787024,0.4401075834268537,0.46158788645980253],"dir":"ltr"},{"str":"ëåå","boundary":[0.440171846993988,0.4471133752561927,0.46705811689378757,0.46124750783729285],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.46702799334669337,0.4474537538787024,0.4758642338276553,0.46158788645980253],"dir":"ltr"},{"str":"íçêì","boundary":[0.4759284973947896,0.4471133752561927,0.5105344282965931,0.46124750783729285],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5104420494188376,0.4474537538787024,0.5192782898997996,0.46158788645980253],"dir":"ltr"},{"str":"æë","boundary":[0.5193405452304609,0.4471133752561927,0.5366435106813627,0.46124750783729285],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5365370741482967,0.4474537538787024,0.5453733146292586,0.46158788645980253],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.545434869739479,0.4471133752561927,0.5540702865731464,0.46124750783729285],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5813927855711423,0.44213932002820877,0.5869756829659319,0.45627345260930885],"dir":"ltr"},{"str":".........................................","boundary":[0.5877687997394789,0.4421402413258111,0.7948481036472946,0.45627437390691117],"dir":"ltr"},{"str":"ƦŝŚƃ","boundary":[0.7975290993386773,0.44711429655379503,0.8333359556513026,0.46124842913489517],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƿŹ","boundary":[0.46799327679358715,0.4659878463422294,0.4946666736272545,0.48012197892332953],"dir":"ltr"},{"str":"éååååå","boundary":[0.4997394789579158,0.4659878463422294,0.5540381767134268,0.48012197892332953],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5813968020440882,0.46632847452750353,0.5850317100601202,0.48046260710860367],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.586563994488978,0.46632847452750353,0.6739544128456914,0.48046260710860367],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6750709923246493,0.46632847452750353,0.7966576613426852,0.48046260710860367],"dir":"ltr"},{"str":"Ţưǀƣ","boundary":[0.7988506555711423,0.4659880959049939,0.8333240428657315,0.48012222848609404],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƳŹƹōŵźĭ","boundary":[0.44983657867735466,0.49797938371881617,0.5120015386973947,0.5121135162999163],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5170602863727455,0.49797938371881617,0.5302222682164328,0.512453894922426],"dir":"ltr"},{"str":"æèëç","boundary":[0.535337246513026,0.49797938371881617,0.5699431774148297,0.5121135162999163],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƿŶƸƯ","boundary":[0.5749898756713427,0.49797938371881617,0.6141444621843687,0.5121135162999163],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6192473910621243,0.49797938371881617,0.6236454289378758,0.5121135162999163],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƯLjƛ","boundary":[0.6237217419238477,0.49797938371881617,0.6619866796793586,0.5121135162999163],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6670132955711422,0.49831976234132586,0.6706783271342686,0.512453894922426],"dir":"ltr"},{"str":"ƶsŚƴƃźs","boundary":[0.785380761523046,0.49797938371881617,0.8405952151102203,0.5121135162999163],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.32160205084168325,0.5173070684062059,0.3254177001402805,0.5314412009873061],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƯLjƛ","boundary":[0.3254538483967935,0.5169666897836963,0.36371677791583157,0.5311008223647964],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƿŶƸƯ","boundary":[0.3687072455511021,0.5169666897836963,0.4034196129859718,0.5311008223647964],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƳŹƹōŵźĭ","boundary":[0.40852254186372733,0.5169666897836963,0.47068750188376746,0.5311008223647964],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.4706774607014027,0.5173070684062059,0.47579846370741474,0.5314412009873061],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺǀƯ","boundary":[0.47579846370741474,0.5169666897836963,0.5005720688376752,0.5311008223647964],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚŤųŹŵ","boundary":[0.50559266002004,0.5169666897836963,0.5498501754108215,0.5311008223647964],"dir":"ltr"},{"str":"ƙŚŝ","boundary":[0.5548928571943886,0.5169666897836963,0.5723845968737473,0.5311008223647964],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿźƿŶƯ","boundary":[0.577407196292585,0.5169666897836963,0.6260868483967935,0.5311008223647964],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳŚŞƯ","boundary":[0.6311757196192385,0.5169666897836963,0.661963992985972,0.5311008223647964],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.667012699478958,0.5173070684062059,0.6706777310420843,0.5314412009873061],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƹōŶƿŶě","boundary":[0.7195628193587174,0.516967177428266,0.7676922146693386,0.5311013100093662],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚƳ","boundary":[0.7727409211623245,0.516967177428266,0.7884895115831663,0.5311013100093662],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7935462510220439,0.516967177428266,0.8016394440080159,0.5311013100093662],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřƺƴƗ","boundary":[0.8066017963326652,0.516967177428266,0.840571116272545,0.5311013100093662],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.34818471547094193,0.5361815394922426,0.35200036476953916,0.5503156720733428],"dir":"ltr"},{"str":"æèîë","boundary":[0.3520345047895792,0.535841160869733,0.3866484686372746,0.5499752934508331],"dir":"ltr"},{"str":"źƄƳ","boundary":[0.39168713394789584,0.535841160869733,0.41912366064128265,0.5499752934508331],"dir":"ltr"},{"str":"żĩźƯ","boundary":[0.42414023535070144,0.535841160869733,0.45322753242484975,0.5499752934508331],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƸƠƇř","boundary":[0.45812160470941893,0.535841160869733,0.5069217510020041,0.5499752934508331],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤƘƴƇ","boundary":[0.5121311164128257,0.535841160869733,0.5533200464729461,0.5499752934508331],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŚĮƄƳřŵ","boundary":[0.5583747776753508,0.535841160869733,0.6039697785571143,0.5499752934508331],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6089622544288578,0.5361815394922426,0.6125931459719439,0.5503156720733428],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƸƠƇř","boundary":[0.6176177536272546,0.535841160869733,0.6619997796793589,0.5499752934508331],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6670143461523047,0.5361815394922426,0.670679377715431,0.5503156720733428],"dir":"ltr"},{"str":"źƄƳ","boundary":[0.7496673346693387,0.535841160869733,0.7726495928657314,0.5499752934508331],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƈŴƄƯ","boundary":[0.7776621511022044,0.535841160869733,0.8405689961923848,0.5499752934508331],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.37246407198396797,0.5550546001410437,0.37627972128256515,0.5691887327221439],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřŵƺưƳ","boundary":[0.37631386130260525,0.554714221518534,0.4149563475150301,0.5688483540996342],"dir":"ltr"},{"str":"ƩƹŶū","boundary":[0.41996689751503014,0.554714221518534,0.4629431580360722,0.5688483540996342],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.46798784805611227,0.554714221518534,0.4785230565931864,0.5691887327221439],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĮƳŹ","boundary":[0.47857125426853714,0.554714221518534,0.5115063324248498,0.5688483540996342],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5115203900801604,0.5550546001410437,0.517585264228457,0.5691887327221439],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƺƈƯ","boundary":[0.5225817565731464,0.554714221518534,0.5583283657915833,0.5688483540996342],"dir":"ltr"},{"str":":.","boundary":[0.5633489569739479,0.5550546001410437,0.5707713989779558,0.5691887327221439],"dir":"ltr"},{"str":"ƅ","boundary":[0.570805538997996,0.554714221518534,0.5920727632464929,0.5688483540996342],"dir":"ltr"},{"str":"êæì","boundary":[0.5971435603406814,0.554714221518534,0.6230980085170341,0.5688483540996342],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŻŚƿ","boundary":[0.6281688056112225,0.554714221518534,0.6620075901803607,0.5688483540996342],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.667012115470942,0.5550546001410437,0.6706771470340682,0.5691887327221439],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźƷŚƓ","boundary":[0.7297855711422846,0.554714221518534,0.7726361925851704,0.5688483540996342],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƈŴƄƯ","boundary":[0.7776567837675351,0.554714221518534,0.8406190136673347,0.5688483540996342],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3520308498797594,0.5740122870239774,0.3558464991783566,0.5881464196050776],"dir":"ltr"},{"str":"éè","boundary":[0.35588264743486964,0.5736719084014678,0.3731856128857714,0.587806040982568],"dir":"ltr"},{"str":"ž","boundary":[0.37824837703406805,0.5736719084014678,0.38266649727454904,0.587806040982568],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŹƹŚƄĩ","boundary":[0.38269862905811614,0.5736719084014678,0.44162832012024045,0.587806040982568],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶƹźĭ","boundary":[0.44663485364729455,0.5736719084014678,0.4764651982164328,0.587806040982568],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.48146369879759515,0.5740122870239774,0.48527934809619233,0.5881464196050776],"dir":"ltr"},{"str":"æêê","boundary":[0.4853134881162324,0.5736719084014678,0.5112679362925852,0.587806040982568],"dir":"ltr"},{"str":"žƱŚƸƠƇř","boundary":[0.5163086098396794,0.5736719084014678,0.5651007231863727,0.587806040982568],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤƘƴƇ","boundary":[0.5701293473146292,0.5736719084014678,0.6114006150701404,0.587806040982568],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŚĮƄƳřŵ","boundary":[0.6164553462725452,0.5736719084014678,0.6620503471543087,0.587806040982568],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.667012699478958,0.5740122870239774,0.6706777310420843,0.5881464196050776],"dir":"ltr"},{"str":"ŢsƹźƟ","boundary":[0.7928376753507014,0.5736719084014678,0.8405734563126251,0.587806040982568],"dir":"ltr"},{"str":"978-600-8257-16-5","boundary":[0.5360561122244489,0.5901937942172074,0.6619480123647296,0.6014503527503527],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.667012699478958,0.5928867581100141,0.6706777310420843,0.6070208906911142],"dir":"ltr"},{"str":"ĨŝŚƃ","boundary":[0.8047414829659318,0.5925463794875044,0.8405483392785571,0.6066805120686046],"dir":"ltr"},{"str":"ŚĜǀƟ","boundary":[0.6429631477955909,0.6114194401363056,0.6619128671543083,0.6255535727174056],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.667013787795591,0.6117598187588152,0.6706788193587173,0.6258939513399153],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƀƿƺƳ","boundary":[0.6941912519839677,0.6114194401363056,0.7342937261122244,0.6255535727174056],"dir":"ltr"},{"str":"ŢsźƸƟ","boundary":[0.7392982514028056,0.6114194401363056,0.786230737775551,0.6255535727174056],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƘƋƹ","boundary":[0.791313584288577,0.6114194401363056,0.8405782872144288,0.6255535727174056],"dir":"ltr"},{"str":"M.","boundary":[0.23983166332665332,0.6280245417489422,0.25797821470941884,0.6392811002820875],"dir":"ltr"},{"str":"Gholami.","boundary":[0.26304008016032066,0.6280245417489422,0.32286004444889776,0.6392811002820875],"dir":"ltr"},{"str":"Principle","boundary":[0.3268984758116233,0.6280245417489422,0.3848247756513026,0.6392811002820875],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.3888935952104209,0.6280245417489422,0.4022548053507014,0.6392811002820875],"dir":"ltr"},{"str":"orchard","boundary":[0.4062900379559118,0.6280245417489422,0.45526941302605206,0.6392811002820875],"dir":"ltr"},{"str":"management.","boundary":[0.4593190400400802,0.6280245417489422,0.5446363004809619,0.6392811002820875],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5495268493386775,0.630717505641749,0.5531918809018037,0.6448516382228491],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƀǀƬĮƳř","boundary":[0.5531336420440882,0.6303771270192393,0.6027170005611223,0.6445112596003394],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6077275505611223,0.6303771270192393,0.6188330982565131,0.6445112596003394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6238396317835672,0.630717505641749,0.6276854046292586,0.6448516382228491],"dir":"ltr"},{"str":"ƕ","boundary":[0.6276894211022045,0.6303771270192393,0.6368268970541082,0.6445112596003394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6368268970541082,0.630717505641749,0.6406425463527055,0.6448516382228491],"dir":"ltr"},{"str":"ƅ","boundary":[0.6406766863727456,0.6303771270192393,0.6619439106212425,0.6445112596003394],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.667012699478958,0.630717505641749,0.6706777310420843,0.6448516382228491],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƃřŵŵŚƿ","boundary":[0.7876673346693387,0.6303771270192393,0.8406265386973948,0.6445112596003394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6118163200200402,0.6495933871650211,0.6156319693186373,0.6637275197461213],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƯŚƳƵĥřƹ","boundary":[0.6156319693186373,0.6492530085425114,0.6619901000601203,0.6633871411236116],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.667012699478958,0.6495933871650211,0.6706777310420843,0.6637275197461213],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƃřŵŵŚƿ","boundary":[0.787666994769539,0.6492530085425114,0.8406261987975953,0.6633871411236116],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŚĩƵƺǀƯ","boundary":[0.6052031973146292,0.6681260691913126,0.6619539518036073,0.6822602017724128],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.667012699478958,0.6684664478138223,0.6706777310420843,0.6826005803949223],"dir":"ltr"},{"str":"ƕƺƋƺƯ","boundary":[0.7952424849699399,0.6681260691913126,0.8406487116232465,0.6822602017724128],"dir":"ltr"},{"str":"Fruit-culture","boundary":[0.5810320641282565,0.6847311708039493,0.6619846199398798,0.6959877293370945],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.667012699478958,0.687424134696756,0.6706777310420843,0.7015582672778561],"dir":"ltr"},{"str":"ƕƺƋƺƯ","boundary":[0.7952424849699399,0.6870837560742463,0.8406487116232465,0.7012178886553465],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊřźƿř","boundary":[0.5539750931262523,0.705958227160283,0.5825824216833666,0.7200923597413832],"dir":"ltr"},{"str":"--","boundary":[0.5875287081162324,0.7062986057827927,0.6052092220240479,0.7204327383638928],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŚĩƵƺǀƯ","boundary":[0.6052031973146292,0.705958227160283,0.6619539518036073,0.7200923597413832],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.667012699478958,0.7062986057827927,0.6706777310420843,0.7204327383638928],"dir":"ltr"},{"str":"ƕƺƋƺƯ","boundary":[0.7952424849699399,0.705958227160283,0.8406487116232465,0.7200923597413832],"dir":"ltr"},{"str":"Fruit-culture--","boundary":[0.54050501002004,0.7225633287729196,0.632005468737475,0.733819887306065],"dir":"ltr"},{"str":"Iran","boundary":[0.6361782479158317,0.7225633287729196,0.6619282459118236,0.733819887306065],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.667012699478958,0.7252562926657263,0.6706777310420843,0.7393904252468265],"dir":"ltr"},{"str":"ƕƺƋƺƯ","boundary":[0.7952424849699399,0.7249159140432166,0.8406487116232465,0.7390500466243168],"dir":"ltr"},{"str":"źƄƳ","boundary":[0.4548866973146293,0.7437889746920179,0.47788100492985974,0.7579231072731181],"dir":"ltr"},{"str":"żĩźƯ","boundary":[0.4828835219839679,0.7437889746920179,0.5119708190581161,0.7579231072731181],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5168628831062123,0.7441293533145276,0.5206785324048095,0.7582634858956278],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƸƠƇř","boundary":[0.520740787735471,0.7437889746920179,0.5651589620440881,0.7579231072731181],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤƘƴƇ","boundary":[0.5702116850100201,0.7437889746920179,0.6114006150701404,0.7579231072731181],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŚĮƄƳřŵ","boundary":[0.6164553462725452,0.7437889746920179,0.6620503471543087,0.7579231072731181],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.667012699478958,0.7441293533145276,0.6706777310420843,0.7582634858956278],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵƹżƟř","boundary":[0.7613306613226453,0.7437889746920179,0.7984428713426853,0.7579231072731181],"dir":"ltr"},{"str":"ƶsŚƴƃ","boundary":[0.803503627254509,0.7437889746920179,0.8405756725450901,0.7579231072731181],"dir":"ltr"},{"str":"SBèêê","boundary":[0.5395430861723447,0.7603108605077574,0.585098736753507,0.7767975783591546],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5851182364729459,0.7603108605077574,0.5895645094188378,0.7715674190409028],"dir":"ltr"},{"str":"ƙíƭç","boundary":[0.5895691382765531,0.7626634457780544,0.6233476757515031,0.7767975783591546],"dir":"ltr"},{"str":"æèîë","boundary":[0.627321975731463,0.7626634457780544,0.6619038077955912,0.7767975783591546],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6670117947494991,0.7630038244005642,0.6706768263126254,0.7771379569816644],"dir":"ltr"},{"str":"ƵźĮƴĩ","boundary":[0.7450960452905813,0.7626634457780544,0.7801397717434871,0.7767975783591546],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶƴŝ","boundary":[0.7851402805611223,0.7626634457780544,0.8154435250901804,0.7767975783591546],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŹ","boundary":[0.8205022727655311,0.7626634457780544,0.8405163574549098,0.7767975783591546],"dir":"ltr"},{"str":"ëèé","boundary":[0.6359845412424849,0.7816225430982238,0.6619389894188377,0.795756675679324],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.667009786513026,0.7819629217207335,0.6706748180761523,0.7960970543018336],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿƺƿŵ","boundary":[0.7435316290781562,0.7816225430982238,0.7801237058517034,0.795756675679324],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶƴŝ","boundary":[0.7851402805611223,0.7816225430982238,0.8154435250901804,0.795756675679324],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŹ","boundary":[0.8205022727655311,0.7816225430982238,0.8405163574549098,0.795756675679324],"dir":"ltr"},{"str":"éíììíæê","boundary":[0.6013550803206413,0.8004956037470248,0.661901401743487,0.814629736328125],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6670123635671343,0.8008359823695346,0.6706773951302606,0.8149701149506348],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬƯ","boundary":[0.7083780184368738,0.8004956037470248,0.7313160954308617,0.814629736328125],"dir":"ltr"},{"str":"ƾsŚƴƄŝŚŤĩ","boundary":[0.7364391066733467,0.8004956037470248,0.7988450550701403,0.814629736328125],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŹŚưƃ","boundary":[0.8038897450901804,0.8004956037470248,0.8406404725450902,0.814629736328125],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.30645090180360723,0.824195643864598,0.3102665511022044,0.8383297764456983],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.3101862216432866,0.8238552652420883,0.339900088496994,0.8379893978231885],"dir":"ltr"},{"str":"ƑƺƠŰƯ","boundary":[0.34479014430861726,0.8238552652420883,0.3899955473146293,0.8379893978231885],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƸƠƇř","boundary":[0.3949759737675351,0.8238552652420883,0.4391531596993989,0.8379893978231885],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤƘƴƇ","boundary":[0.444159693226453,0.8238552652420883,0.485208046733467,0.8379893978231885],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŚĮƄƳřŵ","boundary":[0.4902688026452907,0.8238552652420883,0.5357513422845693,0.8379893978231885],"dir":"ltr"},{"str":"źƄƳ","boundary":[0.5407558675751504,0.8238552652420883,0.5635875080360723,0.8379893978231885],"dir":"ltr"},{"str":"żƧźƯ","boundary":[0.5686121156913828,0.8238552652420883,0.5974785067535071,0.8379893978231885],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.6023705708016033,0.8238552652420883,0.6300922670741484,0.8379893978231885],"dir":"ltr"},{"str":"ęŚģ","boundary":[0.6349441663927857,0.8238552652420883,0.6664011825050101,0.8379893978231885],"dir":"ltr"},{"str":"Ƣů","boundary":[0.6714358313426854,0.8238552652420883,0.6938879151102204,0.8379893978231885],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.14490035070140286,0.8401996685472497,0.15041278677354714,0.8528950141043724],"dir":"ltr"},{"str":"åèæ","boundary":[0.15043804008016037,0.8401976848995064,0.173595322244489,0.8528930304566291],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.17368731643286578,0.8401996685472497,0.17962184348697402,0.8528950141043724],"dir":"ltr"},{"str":"èèîæçêêç","boundary":[0.1835487326653307,0.8401976848995064,0.24503692665330665,0.8528930304566291],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.2495680913827656,0.8401996685472497,0.25300614869739485,0.8528950141043724],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚºĮƳŹƹŵ","boundary":[0.2529484268537075,0.8401976848995064,0.30362820561122245,0.8528930304566291],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.3081196865731463,0.8401996685472497,0.31375838917835674,0.8528950141043724],"dir":"ltr"},{"str":"åèæ","boundary":[0.3136645911823648,0.8401976848995064,0.33682187334669345,0.8528930304566291],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.3368723799599199,0.8401996685472497,0.34280690701402816,0.8528950141043724],"dir":"ltr"},{"str":"èèîæçêåî","boundary":[0.34240465791583174,0.8401976848995064,0.4040299412825652,0.8528930304566291],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.40397402324649306,0.8401996685472497,0.41218134789579164,0.8528950141043724],"dir":"ltr"},{"str":"æå","boundary":[0.41191258056112234,0.8401976848995064,0.42746500981963936,0.8528930304566291],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.4318717118236474,0.8401996685472497,0.43530976913827674,0.8528950141043724],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƠƬţ","boundary":[0.43525385110220455,0.8401976848995064,0.4595403168336675,0.8528930304566291],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.46400654448897805,0.8401976848995064,0.4684980254509019,0.8528930304566291],"dir":"ltr"},{"str":"íéæêë","boundary":[0.46810840300601214,0.8401976848995064,0.5065385242484971,0.8528930304566291],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5064699795591183,0.8401996685472497,0.5146773042084168,0.8528950141043724],"dir":"ltr"},{"str":"íèæææ","boundary":[0.5144085368737475,0.8401976848995064,0.5528386581162326,0.8528930304566291],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤƀěŶƧ","boundary":[0.5573463733466935,0.8401976848995064,0.6017489016032066,0.8528930304566291],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.606041963727455,0.8401996685472497,0.6142492883767536,0.8528950141043724],"dir":"ltr"},{"str":"źƄƳ","boundary":[0.6139805210420842,0.8401976848995064,0.6338837342685371,0.8528930304566291],"dir":"ltr"},{"str":"żƧźƯ","boundary":[0.638140720240481,0.8401976848995064,0.6646278312625251,0.8528930304566291],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.668814468737475,0.8401996685472497,0.6770217933867736,0.8528950141043724],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƸƠƇř","boundary":[0.6810821643286573,0.8401976848995064,0.7208200460921844,0.8528930304566291],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤƘƴƇ","boundary":[0.7254377935871743,0.8401976848995064,0.7624429068136273,0.8528930304566291],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŚĮƄƳřŵ","boundary":[0.7669271725450901,0.8401976848995064,0.8075471162324649,0.8528930304566291],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8121233761523046,0.8401996685472497,0.8156696619238476,0.8528950141043724],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƸƠƇř","boundary":[0.8155019078156311,0.8401976848995064,0.8552289667334668,0.8528930304566291],"dir":"ltr"},{"str":"ŚưǀƤŤºƀƯ","boundary":[0.14490958797595194,0.8553752589474614,0.194431322244489,0.868070604504584],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.19936653987975955,0.8553752589474614,0.20850823687374753,0.868070604504584],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.21341820120240484,0.8553752589474614,0.22094007895791587,0.868070604504584],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƘūřźƯ","boundary":[0.22590235370741488,0.8553752589474614,0.26586390761523054,0.868070604504584],"dir":"ltr"},{"str":"http://publication.iut.ac.ir","boundary":[0.27109819639278554,0.8519145276445699,0.4483893316633267,0.8631710861777152],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŚĮŝƹ","boundary":[0.4534254090180362,0.8553749705130467,0.4835309581162326,0.8680703160701693],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.48863573366733476,0.8553749705130467,0.49893186753507024,0.8680703160701693],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƳřƺţƾƯ","boundary":[0.5038959460921845,0.8553749705130467,0.553217457715431,0.8680703160701693],"dir":"ltr"},{"str":"źƄƳ","boundary":[0.5582681190380762,0.8553749705130467,0.5789253238476955,0.8680703160701693],"dir":"ltr"},{"str":"żĩźƯ","boundary":[0.5839922194388778,0.8553749705130467,0.6118357937875752,0.8680703160701693],"dir":"ltr"},{"str":"ƵźƄŤƴƯ","boundary":[0.6168918665330662,0.8553749705130467,0.6532566280561122,0.8680703160701693],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷśŚŤĩ","boundary":[0.6583451693386774,0.8553749705130467,0.7131430408817634,0.8680703160701693],"dir":"ltr"},{"str":"ƶǀƬĩ","boundary":[0.7182189555110219,0.8553749705130467,0.7417117458917835,0.8680703160701693],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤƳźŤƴƿř","boundary":[0.7468291480961923,0.8553749705130467,0.7888362198396792,0.8680703160701693],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷƿźų","boundary":[0.7938381783567134,0.8553749705130467,0.8243658184368737,0.8680703160701693],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.8293894226452906,0.8553749705130467,0.8550828583166333,0.8680703160701693],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.22444848476953905,0.870526598448519,0.2281643284569138,0.8832219440056417],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀŗŚƯźƟ","boundary":[0.2281643284569138,0.8705246148007757,0.26694979979959915,0.8832199603578984],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹřŶƿźų","boundary":[0.27152786352705405,0.8705246148007757,0.3244173066132264,0.8832199603578984],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.32906211122244483,0.870526598448519,0.33493530881763517,0.8832219440056417],"dir":"ltr"},{"str":"èèîæèîêç","boundary":[0.3350814172344689,0.8705246148007757,0.3994557034068136,0.8832199603578984],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƠƬţ","boundary":[0.4042177555110221,0.8705246148007757,0.4298895454909821,0.8832199603578984],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4299057797595191,0.870526598448519,0.43583669919839685,0.8832219440056417],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƸƠƇř","boundary":[0.4405825170340682,0.8705246148007757,0.48235509378757524,0.8832199603578984],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤƘƴƇ","boundary":[0.48719470961923855,0.8705246148007757,0.5259134400801604,0.8832199603578984],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŚĮƄƳřŵ","boundary":[0.5306123589178356,0.8705246148007757,0.5736439933867735,0.8832199603578984],"dir":"ltr"},{"str":"ƽżĩźƯ","boundary":[0.5784331026052104,0.8705246148007757,0.6180898130260521,0.8832199603578984],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳŚŴŝŚŤĩ","boundary":[0.6227706937875752,0.8705246148007757,0.6680498725450902,0.8832199603578984],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6728642350701403,0.8705246148007757,0.6868076679358717,0.8832199603578984],"dir":"ltr"},{"str":"Ɩƣřƹ","boundary":[0.6915516819639278,0.8705246148007757,0.7160546046092183,0.8832199603578984],"dir":"ltr"},{"str":"źƄƳ","boundary":[0.7208292833667335,0.8705246148007757,0.7414864881763528,0.8832199603578984],"dir":"ltr"},{"str":"żĩźƯ","boundary":[0.746208856513026,0.8705246148007757,0.7740524308617235,0.8832199603578984],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƃƹźƠŝŚŤĩ","boundary":[0.7787693877755512,0.8705246148007757,0.8397921993987976,0.8832199603578984],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.8445362134268537,0.8705246148007757,0.8550884879759518,0.8832199603578984],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1449,0.2006,0.85523,0.88322],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/ce9e17938ca9c88c/pages/f9e262336b25ef2993584f2eff186db9.jpg","blurred":"/storage/books/ce9e17938ca9c88c/pages/30b2e2fdf0884946e1c371ee6295847a.jpg"},"info":{"width":499,"height":709,"margin":[0.22481,0.2447,0.22423,0.20184]},"elements":[{"words":[{"str":"ÃÂÌ","boundary":[0.22480660745490977,0.24470372856796543,0.2836828989979959,0.27999681742551125],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.28361269474949896,0.24470372856796543,0.3028185713026052,0.27999681742551125],"dir":"ltr"},{"str":"½Zfy{","boundary":[0.31259702020040075,0.24470372856796543,0.4495454506613226,0.27999681742551125],"dir":"ltr"},{"str":"¡Z]","boundary":[0.45932389955911823,0.24470372856796543,0.5176686446492986,0.27999681742551125],"dir":"ltr"},{"str":"dË","boundary":[0.5275223123847695,0.24470372856796543,0.5814040731062123,0.27999681742551125],"dir":"ltr"},{"str":"€","boundary":[0.5812736937875751,0.24470372856796543,0.605143138276553,0.27999681742551125],"dir":"ltr"},{"str":"Ë","boundary":[0.6050829632064129,0.24470372856796543,0.6183214786372745,0.27999681742551125],"dir":"ltr"},{"str":"|»","boundary":[0.6183114494589178,0.24470372856796543,0.6665116806412826,0.27999681742551125],"dir":"ltr"},{"str":"Ê¿Z^»","boundary":[0.6763904213226454,0.24470372856796543,0.7757695496593187,0.27999681742551125],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22481,0.2447,0.77577,0.28],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"¾","boundary":[0.400010734248497,0.6670189114978182,0.42107645789579157,0.6909708155880862],"dir":"ltr"},{"str":"ËÁ|e","boundary":[0.4211751503006012,0.6670189114978182,0.46786686733466937,0.6909708155880862],"dir":"ltr"},{"str":"Á","boundary":[0.47681724749499,0.6670189114978182,0.49100853466933864,0.6909708155880862],"dir":"ltr"},{"str":"ÉÁM{€³","boundary":[0.5000269785571142,0.6670189114978182,0.600369928757515,0.6909708155880862],"dir":"ltr"},{"str":"ʻԣ","boundary":[0.43536428052104204,0.7135182099292577,0.498713000761523,0.7361159532296809],"dir":"ltr"},{"str":"ÄË|Æ»","boundary":[0.5070738759519038,0.7135182099292577,0.5648390470541081,0.7361159532296809],"dir":"ltr"},{"str":"ɁÁZŒ","boundary":[0.34420640687374743,0.7515248300020613,0.4090711485571142,0.7684519103969838],"dir":"ltr"},{"str":"Ã|°Œ¿Y{","boundary":[0.425305372004008,0.7515248300020613,0.4879333984569138,0.7684519103969838],"dir":"ltr"},{"str":"Ê¿Z^£Z]","boundary":[0.49456898697394786,0.7515248300020613,0.5469057182965932,0.7684519103969838],"dir":"ltr"},{"str":"ÃÁ€³","boundary":[0.5532045969939879,0.7515248300020613,0.590074322244489,0.7684519103969838],"dir":"ltr"},{"str":"ZË{Zf‡Y","boundary":[0.5964237074148296,0.7515248300020613,0.656141598997996,0.7684519103969838],"dir":"ltr"},{"str":"½ZÆ","boundary":[0.411427236272545,0.78123185609515,0.43902782120240474,0.7981589364900725],"dir":"ltr"},{"str":"Y","boundary":[0.44660860228456906,0.78123185609515,0.46739802857715423,0.7981589364900725],"dir":"ltr"},{"str":"Êf","boundary":[0.47359829939879755,0.78123185609515,0.4944117763927855,0.7981589364900725],"dir":"ltr"},{"str":"À","boundary":[0.5033971184368737,0.78123185609515,0.5250475598396793,0.7981589364900725],"dir":"ltr"},{"str":"ÃZ","boundary":[0.5314161855711422,0.78123185609515,0.5453944532264529,0.7981589364900725],"dir":"ltr"},{"str":"Œ¿Y{","boundary":[0.5575063864529057,0.78123185609515,0.5887578678557114,0.7981589364900725],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34421,0.66702,0.65614,0.79816],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/ce9e17938ca9c88c/pages/42f2ea4b5fbac71f0ebab8440581b5e8.jpg","blurred":"/storage/books/ce9e17938ca9c88c/pages/53c2f787b57cdc1d0c4655026bdf0c4c.jpg"},"info":{"width":499,"height":709,"margin":[0.15497,0.25205,0.15438,0.05211]},"elements":[{"words":[{"str":"Zf","boundary":[0.7627929859719439,0.25204518378382845,0.7917526339865628,0.27209271551866626],"dir":"ltr"},{"str":"ŒÌa","boundary":[0.814457933987976,0.25204518378382845,0.8453520803206414,0.27209271551866626],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƄĮƷŹ","boundary":[0.2645196567535071,0.29504900966369885,0.3149148230861724,0.3121835653759697],"dir":"ltr"},{"str":"ņź","boundary":[0.32095250484969945,0.29504900966369885,0.3250571546292586,0.3121835653759697],"dir":"ltr"},{"str":"Ʒ","boundary":[0.3363169442084169,0.29504900966369885,0.3398665167935872,0.3121835653759697],"dir":"ltr"},{"str":"Ź","boundary":[0.3497167024448899,0.29504900966369885,0.3527793652104209,0.3121835653759697],"dir":"ltr"},{"str":"ņźĭŵřŵ","boundary":[0.36477438861723455,0.29504900966369885,0.4049517523847696,0.3121835653759697],"dir":"ltr"},{"str":"řŶų","boundary":[0.5938654587575152,0.29504900966369885,0.622673478236473,0.3121835653759697],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŚƿ","boundary":[0.6286551653707416,0.29504900966369885,0.6485989915831664,0.3121835653759697],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6546366733466934,0.29504900966369885,0.6681338135470942,0.3121835653759697],"dir":"ltr"},{"str":"źŤƟŵ","boundary":[0.6741130661322646,0.29504900966369885,0.7037025758717436,0.3121835653759697],"dir":"ltr"},{"str":"Ʃƹř","boundary":[0.7098765923847696,0.29504900966369885,0.7358556658116233,0.3121835653759697],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƵĥřƹ","boundary":[0.24869508761523082,0.3209204753336566,0.2940263918236477,0.3380550310459274],"dir":"ltr"},{"str":"Ʈƴĩ","boundary":[0.30011276456913866,0.3209204753336566,0.3257193519839683,0.3380550310459274],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƿżƯ","boundary":[0.33190797579158354,0.3209204753336566,0.3688619965531063,0.3380550310459274],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƯŚƳ","boundary":[0.3749142856112226,0.3209204753336566,0.4116832806412827,0.3380550310459274],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.41790842268537093,0.3209204753336566,0.4314055628857717,0.3380550310459274],"dir":"ltr"},{"str":"Ʈƴĩ","boundary":[0.5470125613627257,0.3209204753336566,0.5727067925450904,0.3380550310459274],"dir":"ltr"},{"str":"ƁŹŚĮƳ","boundary":[0.5786130086573149,0.3209204753336566,0.6313940331062127,0.3380550310459274],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƠƐƫ","boundary":[0.6375047513426857,0.3209204753336566,0.6804307210420845,0.3380550310459274],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6866363866933871,0.3209204753336566,0.7001335268937879,0.3380550310459274],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŹŚĮƳ","boundary":[0.7061103449298601,0.3209204753336566,0.7516169366733471,0.3380550310459274],"dir":"ltr"},{"str":"ƶºĤƳō","boundary":[0.15497468553106267,0.3467936544591855,0.19533950957915885,0.3639282101714563],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.20147457330661372,0.3467936544591855,0.2112858061723452,0.3639282101714563],"dir":"ltr"},{"str":"Ţºsƹř","boundary":[0.21705568753507065,0.3467936544591855,0.2690820017635276,0.3639282101714563],"dir":"ltr"},{"str":"ŢºưůŹ","boundary":[0.2752414109819644,0.3467936544591855,0.3340503789979965,0.3639282101714563],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.3402438719038081,0.3467936544591855,0.35269902509018086,0.3639282101714563],"dir":"ltr"},{"str":"ƮºƿŹřŵ","boundary":[0.3587464450501007,0.3467936544591855,0.40890789466933913,0.3639282101714563],"dir":"ltr"},{"str":"ƶºĤƳō","boundary":[0.41503322020040134,0.3467936544591855,0.45545890797595245,0.3639282101714563],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4615331079759525,0.3467950600282088,0.46615875126252565,0.3639296157404796],"dir":"ltr"},{"str":"Ĩƿźºƃƾºŝ","boundary":[0.46591529635270595,0.3467936544591855,0.5469857813226456,0.3639282101714563],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5528700864929864,0.3467936544591855,0.5626813193587178,0.3639282101714563],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.5684512007214433,0.3467936544591855,0.6034356712625254,0.3639282101714563],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƿŶŝƾŝ","boundary":[0.6095926459318641,0.3467936544591855,0.6622543774749502,0.3639282101714563],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĩ","boundary":[0.6682433682565133,0.3467936544591855,0.685445892184369,0.3639282101714563],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsƹř","boundary":[0.6915906941082167,0.3467936544591855,0.7361137280160324,0.3639282101714563],"dir":"ltr"},{"str":"Źřƹřżs","boundary":[0.7424484247695394,0.3467936544591855,0.7895131279358721,0.3639282101714563],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7958989502204412,0.3467936544591855,0.8012306127454912,0.3639282101714563],"dir":"ltr"},{"str":"ŽŚĜs","boundary":[0.8010115033266537,0.3467936544591855,0.8455004535470946,0.3639282101714563],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊřƺºţ","boundary":[0.15497490997996005,0.3726683326538259,0.19291735767535084,0.3898028883660966],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.19904024865731476,0.37266973822284905,0.2036658919438879,0.38980429393511984],"dir":"ltr"},{"str":"ƁřƾºĭŹżŝ","boundary":[0.20342243703406826,0.3726683326538259,0.28222635679358726,0.3898028883660966],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƄƳ","boundary":[0.2881374420040082,0.3726683326538259,0.3226690864128258,0.3898028883660966],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.3288552756713428,0.3726683326538259,0.33418693819639295,0.3898028883660966],"dir":"ltr"},{"str":"ƮǀƳřŵƾưƳ","boundary":[0.33396782877755526,0.3726683326538259,0.39551322997996,0.3898028883660966],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĤƳō","boundary":[0.40164829370741495,0.3726683326538259,0.4344660155511022,0.3898028883660966],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.44060107927855713,0.3726683326538259,0.4504123121442886,0.3898028883660966],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.45618219350701406,0.3726683326538259,0.4911666640480962,0.3898028883660966],"dir":"ltr"},{"str":"ƂŤƯřźĩ","boundary":[0.49732607326653316,0.3726683326538259,0.5529555201603207,0.3898028883660966],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƄƳ","boundary":[0.5589591182364729,0.3726683326538259,0.5934907626452905,0.3898028883660966],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5996134291783572,0.3726668335847145,0.6049450917034073,0.38980138929698527],"dir":"ltr"},{"str":"ƮǀƳřŵƾƯ","boundary":[0.6047284168336678,0.3726668335847145,0.6590407726653311,0.38980138929698527],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĤƳō","boundary":[0.6648593450100206,0.3726668335847145,0.6977427996793593,0.38980138929698527],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7038778634068141,0.3726682391537377,0.7085035066933874,0.38980279486600844],"dir":"ltr"},{"str":"ƂŤưĪů","boundary":[0.7082600517835677,0.3726668335847145,0.7706697179158322,0.38980138929698527],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.7766708814428863,0.3726668335847145,0.789126034629259,0.38980138929698527],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7953901294589183,0.3726668335847145,0.8007217919839684,0.38980138929698527],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƿŹřŶƳ","boundary":[0.8005270280561128,0.3726668335847145,0.8453446424048102,0.38980138929698527],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.1612998685370743,0.39837157179125526,0.16592551182364743,0.41550612750352606],"dir":"ltr"},{"str":"ƁźǀƈƤţ","boundary":[0.16568205691382779,0.39837016622223204,0.23094501458917852,0.41550472193450283],"dir":"ltr"},{"str":"Śě","boundary":[0.23701434549098213,0.39837016622223204,0.24732222637274567,0.41550472193450283],"dir":"ltr"},{"str":"Śţ","boundary":[0.2535692793587176,0.39837016622223204,0.2641206151503008,0.41550472193450283],"dir":"ltr"},{"str":"źs","boundary":[0.27011934412825667,0.39837016622223204,0.2916261508617236,0.41550472193450283],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƴŝ","boundary":[0.2978488583567136,0.39837016622223204,0.32485287695390797,0.41550472193450283],"dir":"ltr"},{"str":"źŝ","boundary":[0.3307128366332667,0.39837016622223204,0.34418563134268554,0.41550472193450283],"dir":"ltr"},{"str":"ƹř","boundary":[0.3501892294188379,0.39837016622223204,0.36330657995992005,0.41550472193450283],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƸŤƴƯƾŝ","boundary":[0.36999672088176366,0.39837016622223204,0.4350722182765532,0.41550472193450283],"dir":"ltr"},{"str":"źƔƳ","boundary":[0.4408420996392786,0.39837016622223204,0.4659569081362726,0.41550472193450283],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.47176087318637283,0.39837016622223204,0.4815721060521043,0.41550472193450283],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƐƫ","boundary":[0.4870985325050101,0.39837016622223204,0.5233465340280562,0.41550472193450283],"dir":"ltr"},{"str":"źŝ","boundary":[0.5294596868136273,0.39837016622223204,0.5429324815230462,0.41550472193450283],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.5489360795991985,0.39837016622223204,0.5839205501402807,0.41550472193450283],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƷřƺĭ","boundary":[0.5903648016032066,0.39837016622223204,0.6373808137875753,0.41550472193450283],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6436814268537076,0.39837016622223204,0.6490130893787577,0.41550472193450283],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŤĩ","boundary":[0.64879397995992,0.39837016622223204,0.6863249888577158,0.41550472193450283],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.6923724088176355,0.39837016622223204,0.7158292893787577,0.41550472193450283],"dir":"ltr"},{"str":"ƁŹŚĮƳ","boundary":[0.721647861723447,0.39837016622223204,0.7731872661322646,0.41550472193450283],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƇźƟ","boundary":[0.7795657847695393,0.39837016622223204,0.829829485450902,0.41550472193450283],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.835803868937876,0.39837016622223204,0.8456151018036074,0.41550472193450283],"dir":"ltr"},{"str":"ƞºƿźƓ","boundary":[0.15497704849699406,0.42424393208965094,0.2153100442484971,0.44137848780192174],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚºƷšƹŚºƠţ","boundary":[0.2214305006813628,0.42424393208965094,0.31539922677354715,0.44137848780192174],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.32141743214428864,0.42424393208965094,0.33431080416833675,0.44137848780192174],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.3405408153106213,0.42424393208965094,0.3458724778356714,0.44137848780192174],"dir":"ltr"},{"str":"ŢºƘǀŞƏ","boundary":[0.34589438877755513,0.424243345347761,0.40381504240480975,0.44137848780192174],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƃƺƳŚƳ","boundary":[0.4099208915430863,0.424243345347761,0.46172809635270556,0.4413779010600318],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŤĩ","boundary":[0.46783881458917853,0.424243345347761,0.5063144285370743,0.4413779010600318],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.5126345179959921,0.424243345347761,0.5255278900200402,0.4413779010600318],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.5318431103807617,0.424243345347761,0.5675579456513028,0.4413779010600318],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƐų","boundary":[0.5740508880961925,0.424243345347761,0.6136488291783568,0.4413779010600318],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷƴģ","boundary":[0.6197692856112227,0.424243345347761,0.6500842909819642,0.4413779010600318],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƸƴţ","boundary":[0.6562412656513028,0.424243345347761,0.6815021470941885,0.4413779010600318],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6880462150701404,0.424243345347761,0.6933778775951905,0.4413779010600318],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŤĩ","boundary":[0.6934022230861725,0.424243345347761,0.7320044335871745,0.4413779010600318],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.7381735810020043,0.424243345347761,0.7620832876953909,0.4413779010600318],"dir":"ltr"},{"str":"ŜƫŚƐƯ","boundary":[0.7683644243687376,0.424243345347761,0.8164224235671343,0.4413779010600318],"dir":"ltr"},{"str":"ƝřźŤƗř","boundary":[0.15496974484969964,0.45011368430403736,0.20619265787575175,0.46724824001630816],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.21288766789579183,0.4501150898730606,0.21795153002004033,0.46724964558533133],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳŶƃŚƳƞƇƹ","boundary":[0.21753035302605236,0.45011368430403736,0.31748320080160347,0.46724824001630816],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳŚƟźƗ","boundary":[0.3239810123446896,0.45011368430403736,0.37418628384769564,0.46724824001630816],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.38068652993988,0.45011368430403736,0.3904977628056115,0.46724824001630816],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳŚƟŹŚƗ","boundary":[0.3969736634068139,0.45011368430403736,0.44694765274549125,0.46724824001630816],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƾŤƠĮƃ","boundary":[0.4535038934669341,0.45011368430403736,0.53663157242485,0.46724824001630816],"dir":"ltr"},{"str":"żǀĮƳřŢƠĮƃ","boundary":[0.5433557970340684,0.45011368430403736,0.6357079825250505,0.46724824001630816],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƾƿŚŞƿŻ","boundary":[0.6424638562725453,0.45011368430403736,0.7191911056513028,0.46724824001630816],"dir":"ltr"},{"str":"ŚŞƿŻ","boundary":[0.7260078431262527,0.45011368430403736,0.7569266166733469,0.46724824001630816],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŢƟřźƓ","boundary":[0.7637676996392788,0.45011368430403736,0.8453616126653307,0.46724824001630816],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹƹōƖºưū","boundary":[0.15497704849699398,0.4759885768851375,0.23863789370741484,0.49312313259740825],"dir":"ltr"},{"str":"ƶºĤƳō","boundary":[0.24456845531062124,0.4759885768851375,0.2859022298997996,0.49312313259740825],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.291993471743487,0.4759899824541607,0.29661911503006017,0.4931245381664315],"dir":"ltr"},{"str":"ƮŤƟŚƿ","boundary":[0.2966191150300601,0.4759885768851375,0.3313406542685371,0.49312313259740825],"dir":"ltr"},{"str":"źţżūŚƗ","boundary":[0.33737833603206413,0.4759885768851375,0.39082155783567135,0.49312313259740825],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.3967813340280561,0.4759885768851375,0.4096747060521042,0.49312313259740825],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺų","boundary":[0.415770816993988,0.4759885768851375,0.4479555560721443,0.49312313259740825],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƿřżƠǀŝ","boundary":[0.45399323783567136,0.4759885768851375,0.5076653072545091,0.49312313259740825],"dir":"ltr"},{"str":"ŜƫŚƐƯ","boundary":[0.51375168,0.4759885768851375,0.5616441298597195,0.49312313259740825],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƴƛ","boundary":[0.5679690884168337,0.4759885768851375,0.6042365663326653,0.49312313259740825],"dir":"ltr"},{"str":"źŝ","boundary":[0.6103302427254509,0.4759885768851375,0.624338638236473,0.49312313259740825],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĩ","boundary":[0.6302935453306613,0.4759885768851375,0.64797810997996,0.49312313259740825],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŵźĩ","boundary":[0.6541496919438878,0.4759885768851375,0.6898377471743488,0.49312313259740825],"dir":"ltr"},{"str":"ƁLjţ","boundary":[0.696062889218437,0.4759885768851375,0.7381124212424851,0.49312313259740825],"dir":"ltr"},{"str":"ƶģźƷ","boundary":[0.7444617252905813,0.4759885768851375,0.7863749225651304,0.49312313259740825],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7927388339078157,0.4759885768851375,0.7980704964328658,0.49312313259740825],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƴĩƾƯ","boundary":[0.7980924073747496,0.4759885768851375,0.8453470053707416,0.49312313259740825],"dir":"ltr"},{"str":"Śºŝ","boundary":[0.15497232312625253,0.5018914638244887,0.17244751655310625,0.5190260195367595],"dir":"ltr"},{"str":"ƶºĩ","boundary":[0.17858744937875753,0.5018914638244887,0.20382398533066134,0.5190260195367595],"dir":"ltr"},{"str":"Ţºsř","boundary":[0.20974967783567136,0.5018914638244887,0.25303596080160323,0.5190260195367595],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶºƃ","boundary":[0.2591953700200401,0.5018914638244887,0.2974981309819639,0.5190260195367595],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƘs","boundary":[0.30353337819639287,0.5018914638244887,0.3394235010020041,0.5190260195367595],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.3453832771943889,0.5018914638244887,0.35519451006012037,0.5190260195367595],"dir":"ltr"},{"str":"ŢsŚƷƵƺǀƯ","boundary":[0.3612321918236474,0.5018914638244887,0.438431743727455,0.5190260195367595],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷǀƫƺţ","boundary":[0.44451811647294603,0.5018914638244887,0.48124085507014025,0.5190260195367595],"dir":"ltr"},{"str":"źŤƸŝ","boundary":[0.4872712331863728,0.5018914638244887,0.5153902752705412,0.5190260195367595],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿźƿŶƯ","boundary":[0.5214766480160321,0.5018914638244887,0.5804925527054108,0.5190260195367595],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.5864669361923848,0.5018914638244887,0.6198835571142284,0.5190260195367595],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźƈŤŴƯ","boundary":[0.6259090661322645,0.5018914638244887,0.6946120416833668,0.5190260195367595],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚưƴƷřŹ","boundary":[0.7009587674549098,0.501889171299806,0.7608681516633266,0.5190237270120768],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7671785029258518,0.501889171299806,0.7725101654509018,0.5190237270120768],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.7725320763927855,0.501889171299806,0.8082469116633267,0.5190237270120768],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.8146278648496995,0.501889171299806,0.8452666652505011,0.5190237270120768],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.1549771922244493,0.527593297392895,0.16478842509018077,0.5447278531051657],"dir":"ltr"},{"str":"ŚºŞƿŻ","boundary":[0.17080176136272585,0.527593297392895,0.2038848490581166,0.5447278531051657],"dir":"ltr"},{"str":"śŚºŤĩ","boundary":[0.20997122180360758,0.527593297392895,0.25615948729458954,0.5447278531051657],"dir":"ltr"},{"str":"ęŚºģ","boundary":[0.2620949179959924,0.527593297392895,0.3075917715430866,0.5447278531051657],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿŶŬţ","boundary":[0.3137073588777559,0.527593297392895,0.36189438917835703,0.5447278531051657],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĪƳō","boundary":[0.36800510741483,0.527593297392895,0.3995276491382769,0.5447278531051657],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.40571627294589213,0.527593297392895,0.41860964496994024,0.5447278531051657],"dir":"ltr"},{"str":"žě","boundary":[0.4247033213627258,0.527593297392895,0.4523597991182368,0.5447278531051657],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.45851920833667376,0.5275947029619181,0.4631448516232469,0.5447292586741889],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃ","boundary":[0.4631472861723451,0.527593297392895,0.49433386012024083,0.5447278531051657],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƿřŹř","boundary":[0.5003958873747499,0.527593297392895,0.5319476436873751,0.5447278531051657],"dir":"ltr"},{"str":"ŜƫŚƐƯ","boundary":[0.5380510582765535,0.527593297392895,0.5860968847294593,0.5447278531051657],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5923122885771547,0.527593297392895,0.6021235214428861,0.5447278531051657],"dir":"ltr"},{"str":"ƮǀƷŚƠƯ","boundary":[0.6083584016833672,0.527593297392895,0.656073129458918,0.5447278531051657],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6624273026052107,0.527593297392895,0.6677589651302607,0.5447278531051657],"dir":"ltr"},{"str":"źƿƺƈţ","boundary":[0.6677808760721445,0.527593297392895,0.7153811800400801,0.5447278531051657],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚŝŻ","boundary":[0.7218424733466935,0.527593297392895,0.7524155409218438,0.5447278531051657],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7588208395991985,0.527593297392895,0.7686320724649299,0.5447278531051657],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚs","boundary":[0.7748645181563127,0.527593297392895,0.808300615470942,0.5447278531051657],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚŝŻ","boundary":[0.814523322965932,0.527593297392895,0.8450963905410823,0.5447278531051657],"dir":"ltr"},{"str":"ƶºĩ","boundary":[0.1549736511422844,0.5534655117793548,0.18021018709418823,0.5706000674916255],"dir":"ltr"},{"str":"ƾºƘŞƴƯ","boundary":[0.1863793345090179,0.5534655117793548,0.23516282933867724,0.5706000674916255],"dir":"ltr"},{"str":"ƶºŝ","boundary":[0.24159490805611214,0.5534655117793548,0.26264401955911815,0.5706000674916255],"dir":"ltr"},{"str":"ŻŚºǀƳ","boundary":[0.2688375124649297,0.5534655117793548,0.3010490315831663,0.5706000674916255],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷƃ","boundary":[0.30740320472945887,0.5534655117793548,0.33669813402805604,0.5706000674916255],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƣƺŤƯ","boundary":[0.3428989305811622,0.5534655117793548,0.39329409691382755,0.5706000674916255],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.3995995790781562,0.5534669173483779,0.40719537226452895,0.5706014730606488],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚĭŵřŻƩƺsŹ","boundary":[0.4069762628456913,0.5534655117793548,0.4993125130260524,0.5706010322306946],"dir":"ltr"},{"str":"źŤĩŵ","boundary":[0.5055522623647298,0.5534664765184238,0.5373036517034072,0.5706010322306946],"dir":"ltr"},{"str":"ƶưūźţ","boundary":[0.5437503377154312,0.5534664765184238,0.5917450386372749,0.5706010322306946],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5916866094589182,0.553467882087447,0.5990486859318641,0.5706024377997179],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƫŶŤƘƯ","boundary":[0.6055611047695394,0.5534664765184238,0.6517274593186375,0.5706010322306946],"dir":"ltr"},{"str":"ƢƏŚƴƯ","boundary":[0.6583458917835671,0.5534655117793548,0.7014130653306613,0.5706000674916255],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.7079839133466933,0.5534655117793548,0.7254542376753507,0.5706000674916255],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŚĩƵƺǀƯ","boundary":[0.7323621600000004,0.5534664765184238,0.8007973351503009,0.5706010322306946],"dir":"ltr"},{"str":"ƖƯŚū","boundary":[0.807319492184369,0.5534664765184238,0.8454347928657318,0.5706010322306946],"dir":"ltr"},{"str":"ƶºģźĭ","boundary":[0.15497365114228456,0.5793386909048837,0.20430978861723445,0.5964732466171545],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.21023791567134267,0.5793400964739069,0.2148635589579158,0.5964746521861777],"dir":"ltr"},{"str":"ŶºƃƾºƯ","boundary":[0.21486599350701405,0.5793386909048837,0.27539131863727445,0.5964732466171545],"dir":"ltr"},{"str":"ŽŚºƀůř","boundary":[0.2815896806412825,0.5793386909048837,0.3472299934268536,0.5964732466171545],"dir":"ltr"},{"str":"šŶºƃƶŝ","boundary":[0.35340644448897796,0.5793386909048837,0.41733770380761515,0.5964732466171545],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƃŚŝ","boundary":[0.4235360658116231,0.5793386909048837,0.46279317002003995,0.5964732466171545],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŚĩƵƺǀƯ","boundary":[0.4690864794388776,0.5793386909048837,0.5375581728256511,0.5964732466171545],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƬƗ","boundary":[0.5438393094989978,0.5793386909048837,0.5715079599999999,0.5964732466171545],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.5776795419639278,0.5793386909048837,0.5911766821643286,0.5964732466171545],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřŶƴƯƶƣLjƗ","boundary":[0.5973969551102203,0.5793386909048837,0.6771576526653306,0.5964732466171545],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƂsźě","boundary":[0.6831782925851703,0.5793386909048837,0.7640345372344688,0.5964732466171545],"dir":"ltr"},{"str":"ƽƺĮŴsŚě","boundary":[0.7700916953907815,0.5793386909048837,0.845158582284569,0.5964732466171545],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃƶŤƠĭ","boundary":[0.15497314789579156,0.6052118700304127,0.21763894492986016,0.6223477402701869],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŤĩ","boundary":[0.22409536913827702,0.6052118700304127,0.26269757963927903,0.6223464257426834],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.2691048096192385,0.6052131845579162,0.27919358108216435,0.6223477402701869],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳŚƃƺĜưƷ","boundary":[0.2857065031663331,0.6052118700304127,0.35901077651302654,0.6223464257426834],"dir":"ltr"},{"str":"ƑŚŰƫ","boundary":[0.365574320881764,0.6052118700304127,0.4047170012825656,0.6223464257426834],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.4112951529458922,0.6052118700304127,0.4241885249699403,0.6223464257426834],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƫƹ","boundary":[0.4308689276953912,0.6052118700304127,0.4592070791983972,0.6223464257426834],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀsŹ","boundary":[0.4656342888176357,0.6052118700304127,0.5091835030861726,0.6223464257426834],"dir":"ltr"},{"str":"ęŚģ","boundary":[0.5158492985170343,0.6052118700304127,0.5538745208817638,0.6223464257426834],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.5603772015230464,0.6052118700304127,0.5738743417234472,0.6223464257426834],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƴǀƯŻ","boundary":[0.5803161586372749,0.6052118700304127,0.6164399981563129,0.6223464257426834],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.6229694588376756,0.6052118700304127,0.6468742964328659,0.6223464257426834],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6533988880160322,0.6052118700304127,0.6708692123446895,0.6223464257426834],"dir":"ltr"},{"str":"żǀƳ","boundary":[0.6774790131462928,0.6052118700304127,0.6970138351102205,0.6223464257426834],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźǀƔƳƾŝ","boundary":[0.7036358086573148,0.6052118700304127,0.7691957813226453,0.6223464257426834],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷśŚŤĩ","boundary":[0.7756960274148297,0.6052118700304127,0.8454604663727455,0.6223464257426834],"dir":"ltr"},{"str":"ƶºĩ","boundary":[0.15496827879759537,0.6309150181263223,0.18020481474949918,0.6480495738385931],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.18634961667334685,0.6309150181263223,0.22206445194388794,0.6480495738385931],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵƺŝ","boundary":[0.2284600124248499,0.6309150181263223,0.2584000972344691,0.6480495738385931],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.26471044849699416,0.6309150181263223,0.288644500681363,0.6480495738385931],"dir":"ltr"},{"str":"źŝ","boundary":[0.2949256373547096,0.6309150181263223,0.3089340328657317,0.6480495738385931],"dir":"ltr"},{"str":"ƁLjţ","boundary":[0.3151080493787577,0.6309150181263223,0.3571575814028058,0.6480495738385931],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƫƹ","boundary":[0.36366269659318656,0.6309150181263223,0.3920008480961926,0.6480495738385931],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƀǀƳ","boundary":[0.3981846028056114,0.6309150181263223,0.4466345644088179,0.6480495738385931],"dir":"ltr"},{"str":"řżs","boundary":[0.4529887375551105,0.6309150181263223,0.4789385963927858,0.6480495738385931],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.4851004401603209,0.6309150181263223,0.497993812184369,0.6480495738385931],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƀƿŚƤƯ","boundary":[0.5043065979959922,0.6309150181263223,0.5532994640480964,0.6480495738385931],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĪƴƿř","boundary":[0.5599068303006015,0.6309150181263223,0.5957433930260521,0.6480495738385931],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.6022679846092185,0.6309150181263223,0.6123567560721443,0.6480495738385931],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6187985729859721,0.6309164236953455,0.6238867806012025,0.6480509794076164],"dir":"ltr"},{"str":"Ţƃřŵ","boundary":[0.6234242162725451,0.6309150181263223,0.6677330098597195,0.6480495738385931],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺūƹ","boundary":[0.6742819469338678,0.6309150181263223,0.7161123695390783,0.6480495738385931],"dir":"ltr"},{"str":"DŽų","boundary":[0.7227051284969941,0.6309150181263223,0.7510919709819641,0.6480495738385931],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.7574704896192387,0.6309150181263223,0.7815603529458918,0.6480495738385931],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƴĤưƷ","boundary":[0.7880849445290582,0.6309150181263223,0.8453504084168337,0.6480495738385931],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋºƿř","boundary":[0.15496827879759567,0.6567899107074224,0.18640074220440936,0.6739244664196933],"dir":"ltr"},{"str":"Ʃƹř","boundary":[0.19268187887775606,0.6567899107074224,0.21862443406813684,0.6739244664196933],"dir":"ltr"},{"str":"ƪºƈƟ","boundary":[0.2247692359919845,0.6567899107074224,0.26902446949899855,0.6739244664196933],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.2753591662525055,0.6567899107074224,0.2928294905811628,0.6739244664196933],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2991934019238482,0.6567913162764457,0.3040868456112229,0.6739258719887165],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺºƃ","boundary":[0.30381904521042136,0.6567899107074224,0.34249916128256563,0.6739244664196933],"dir":"ltr"},{"str":"ŦºŰŝ","boundary":[0.34883142348697443,0.6567899107074224,0.39430880064128304,0.6739244664196933],"dir":"ltr"},{"str":"źºţƪƈƠƯ","boundary":[0.40066297378757565,0.6567899107074224,0.46897885603206474,0.6739244664196933],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.4753354637274555,0.6567899107074224,0.485146696593187,0.6739244664196933],"dir":"ltr"},{"str":"źţŻƹŹƶŝ","boundary":[0.4913791422845697,0.6567899107074224,0.5478606813627261,0.6739244664196933],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5543268437675357,0.6567899107074224,0.5596585062925858,0.6739244664196933],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŤĩ","boundary":[0.5596828517835676,0.6567899107074224,0.5982850622845696,0.6739244664196933],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊō","boundary":[0.6046976646092189,0.6567899107074224,0.6223238000801609,0.6739244664196933],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƸƯ","boundary":[0.628994464609219,0.6567899107074224,0.6567970153106218,0.6739244664196933],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6632729159118242,0.6567899107074224,0.6730841487775557,0.6739244664196933],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬƇř","boundary":[0.6797669860521045,0.6567899107074224,0.7199151352304611,0.6739244664196933],"dir":"ltr"},{"str":"ƮǀƷŚƠƯ","boundary":[0.7264859832464933,0.6567899107074224,0.7742007110220442,0.6739244664196933],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7807739935871746,0.6567899107074224,0.7905852264529061,0.6739244664196933],"dir":"ltr"},{"str":"ŜƫŚƐƯ","boundary":[0.7970611270541085,0.6567899107074224,0.8451191262525053,0.6739244664196933],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊřźºƿř","boundary":[0.1549743664929858,0.6826604342053069,0.1971164113827654,0.6997949899175776],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.20320278412825638,0.6826604342053069,0.22067310845691368,0.6997949899175776],"dir":"ltr"},{"str":"ƮºƸƯ","boundary":[0.22676921939879743,0.6826604342053069,0.26217243238476934,0.6997949899175776],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƵƺǀƯ","boundary":[0.26817359591182355,0.6826604342053069,0.3291249671342684,0.6997949899175776],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷǀƫƺţ","boundary":[0.33521133987975943,0.6826604342053069,0.3719340784769538,0.6997949899175776],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋǀŝ","boundary":[0.3779620220440881,0.6826604342053069,0.4022101310621242,0.6997949899175776],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřƶƀƿŚƤƯ","boundary":[0.4082234673346693,0.6826604342053069,0.47657343326653306,0.6997949899175776],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.48293734460921844,0.6826604342053069,0.49274857747494993,0.6997949899175776],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳřƵŶƃ","boundary":[0.4990686669338677,0.6826604342053069,0.5501162924248496,0.6997949899175776],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƟźƘƯ","boundary":[0.556280570741483,0.6826604342053069,0.6027147256913828,0.6997949899175776],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚs","boundary":[0.6090810715831663,0.6826604342053069,0.6425171688977955,0.6997949899175776],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚǀƀŝ","boundary":[0.6487423109418837,0.6826596629218089,0.6868198747895797,0.6997949899175776],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚŝŻ","boundary":[0.6930791005210427,0.6826596629218089,0.723652168096193,0.6997942186340796],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.7300586853707415,0.6826604342053069,0.7435558255711423,0.6997949899175776],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƵƺǀƯ","boundary":[0.7497541875751503,0.6826596629218089,0.7951913933466939,0.6997949899175776],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8014944409619243,0.6826596629218089,0.8068261034869744,0.6997942186340796],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŤĩ","boundary":[0.8068504489779563,0.6826596629218089,0.8454526594789584,0.6997942186340796],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƟźƘƯ","boundary":[0.15496949739478988,0.7085764497201165,0.2014060868937878,0.7257110054323873],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.20750706693386797,0.7085764497201165,0.21731829979959943,0.7257110054323873],"dir":"ltr"},{"str":"ŢųŚƴƃ","boundary":[0.2234046725450904,0.7085764497201165,0.27955754749499023,0.7257110054323873],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.28570478396793614,0.7085764497201165,0.2992019241683369,0.7257110054323873],"dir":"ltr"},{"str":"źţƾưƬƗ","boundary":[0.3051811767535073,0.7085764497201165,0.3610419058116235,0.7257110054323873],"dir":"ltr"},{"str":"šŹƺƇ","boundary":[0.36707228392785596,0.7085764497201165,0.4210900593186375,0.7257110054323873],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.4272543376352708,0.7085764497201165,0.4407514778356716,0.7257110054323873],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.4466844739879762,0.7085764497201165,0.45201613651302636,0.7257110054323873],"dir":"ltr"},{"str":"ƭƹŵ","boundary":[0.45204048200400826,0.7085764497201165,0.47938046837675374,0.7257110054323873],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.48541815014028084,0.7085764497201165,0.5220532449699401,0.7257110054323873],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5284122872144291,0.7085764497201165,0.5458826115430864,0.7257110054323873],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5522465228857718,0.7085778552891396,0.5571399665731467,0.7257124110014105],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.5570060663727456,0.7085764497201165,0.5927209016432867,0.7257110054323873],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.5990994202805613,0.7085764497201165,0.6299062045691383,0.7257110054323873],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚŬƳř","boundary":[0.6360802210821644,0.7085764497201165,0.6733288222845693,0.7257110054323873],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷŹƺƄĩ","boundary":[0.679609958957916,0.7085764497201165,0.7366855280160322,0.7257110054323873],"dir":"ltr"},{"str":"źƿŚs","boundary":[0.7428838900200402,0.7085764497201165,0.7762859036472944,0.7257110054323873],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.7824818311022044,0.7085764497201165,0.7959789713026052,0.7257110054323873],"dir":"ltr"},{"str":"ŢŞƀƳ","boundary":[0.8021773333066132,0.7085764497201165,0.8451519939879759,0.7257110054323873],"dir":"ltr"},{"str":"ƪºƈƟ","boundary":[0.15497446829659317,0.7344504201009343,0.1992297018036072,0.7515849758132052],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.20534528913827654,0.7344504201009343,0.22281561346693385,0.7515849758132052],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺºǀƯ","boundary":[0.2289117244088176,0.7344504201009343,0.27160641194388774,0.7515849758132052],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷǀƫƺţ","boundary":[0.27769278468937875,0.7344504201009343,0.31447638701402797,0.7515849758132052],"dir":"ltr"},{"str":"źŝ","boundary":[0.3205067651302605,0.7344504201009343,0.3345151606412825,0.7515849758132052],"dir":"ltr"},{"str":"ŢųŹŵ","boundary":[0.3405674496993988,0.7344504201009343,0.39081167398797595,0.7515849758132052],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƯLjs","boundary":[0.39695160681362723,0.7344504201009343,0.45116901523046093,0.7515849758132052],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀưƷř","boundary":[0.4573259898997996,0.7344504201009343,0.5066450855310621,0.7515849758132052],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.5128824003206413,0.7344504201009343,0.5263795405210421,0.7515849758132052],"dir":"ltr"},{"str":"ƶūƺţ","boundary":[0.5325779025250501,0.7344504201009343,0.570659119519038,0.7515849758132052],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.5771033709819638,0.7344504201009343,0.5871921424448897,0.7515849758132052],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5933905044488977,0.7344518256699577,0.5982352571543086,0.7515863813822286],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.5981548152304612,0.7344496288456452,0.6338696505010024,0.7515841845579161],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.6402482709418839,0.7344496288456452,0.6710525188777557,0.7515849758132052],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤųřŵźě","boundary":[0.6772265353907819,0.7344496288456452,0.732266821402806,0.7515841845579161],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƪĭ","boundary":[0.738552827174349,0.7344496288456452,0.777688203927856,0.7515841845579161],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7839449951102208,0.7344496288456452,0.7937562279759522,0.7515841845579161],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƵƺǀƯ","boundary":[0.7999886736673351,0.7344496288456452,0.8453443233667337,0.7515841845579161],"dir":"ltr"},{"str":"Ĩºƿ","boundary":[0.15497203374749488,0.7601505402137694,0.18899242284569132,0.7772850959260402],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.1951420938677354,0.7601505402137694,0.2126124181963927,0.7772850959260402],"dir":"ltr"},{"str":"ŢºǀƠǀĩŚŝ","boundary":[0.21870852913827646,0.7601505402137694,0.2828345523847695,0.7772850959260402],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚºƷƵƺǀƯ","boundary":[0.288864930501002,0.7601505402137694,0.3573634039278557,0.7772850959260402],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷǀƫƺţ","boundary":[0.3634473421242485,0.7601505402137694,0.4001725152705411,0.7772850959260402],"dir":"ltr"},{"str":"źŝ","boundary":[0.4062734953106212,0.7601505402137694,0.4202818908216432,0.7772850959260402],"dir":"ltr"},{"str":"źŧŒƯ","boundary":[0.42623679791583163,0.7601505402137694,0.457603528496994,0.7772850959260402],"dir":"ltr"},{"str":"ĨƿĥƺƫƺƿżǀƟ","boundary":[0.46375319951903804,0.7601505402137694,0.5507518115430861,0.7772850959260402],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŶƴƿōźƟ","boundary":[0.5567651478156312,0.7601505402137694,0.6323676355110219,0.7772850959260402],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.638517306533066,0.7601505402137694,0.6483285393987975,0.7772850959260402],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺǀƯ","boundary":[0.6545609850901803,0.7601505402137694,0.6843623006012024,0.7772850959260402],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚŤųŹŵ","boundary":[0.6906434372745491,0.7601505402137694,0.7441207427655311,0.7772850959260402],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚŤųŚs","boundary":[0.7505065650501,0.7601505402137694,0.8019680638877754,0.7772850959260402],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8081810331863727,0.7601505402137694,0.8135126957114228,0.7772850959260402],"dir":"ltr"},{"str":"ƭƺs","boundary":[0.813675810501002,0.7601505402137694,0.8454612835270541,0.7772850959260402],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.15497018813627253,0.7860246090995239,0.1603018506613226,0.8031591648117947],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƷŵŹŚºŝ","boundary":[0.16032619615230462,0.7860246090995239,0.21977301603206417,0.8031591648117947],"dir":"ltr"},{"str":"šŵŚºƗ","boundary":[0.2260127653707415,0.7860246090995239,0.276446884488978,0.8031591648117947],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺºǀƯ","boundary":[0.28271097931863726,0.7860246090995239,0.32546653058116237,0.8031591648117947],"dir":"ltr"},{"str":"ŢºųŹŵ","boundary":[0.33174766725450905,0.7860246090995239,0.38958038108216436,0.8031591648117947],"dir":"ltr"},{"str":"ƾ޺ƀƳ","boundary":[0.39604654348697393,0.7860237193392983,0.4415062898597194,0.8031591648117947],"dir":"ltr"},{"str":"ŢųŚƴºƃ","boundary":[0.4478750703006012,0.7860237193392983,0.5116115656913828,0.8031582750515691],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.5179657388376754,0.7860237193392983,0.5308591108617234,0.8031582750515691],"dir":"ltr"},{"str":"žºě","boundary":[0.5371773547094187,0.7860246090995239,0.5723931074148296,0.8031591648117947],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5787837987975952,0.7860260146685473,0.58367724248497,0.8031605703808181],"dir":"ltr"},{"str":"Ţºsř","boundary":[0.5835427533466934,0.7860237193392983,0.6268290363126252,0.8031582750515691],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶºƃ","boundary":[0.6331832094589178,0.7860237193392983,0.6715419650501001,0.8031582750515691],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵřŵ","boundary":[0.6777111124649297,0.7860237193392983,0.7054406266933866,0.8031582750515691],"dir":"ltr"},{"str":"ŭźƃ","boundary":[0.7117704543486972,0.7860237193392983,0.7478967284168335,0.8031582750515691],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƫŚs","boundary":[0.7543507180761522,0.7860237193392983,0.7882445106212423,0.8031582750515691],"dir":"ltr"},{"str":"ŢųŹŵ","boundary":[0.7946911966332665,0.7860237193392983,0.8450620174749498,0.8031582750515691],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳŚºŞƯ","boundary":[0.15496775358717413,0.8118977882250529,0.1998048443286571,0.8290323439373237],"dir":"ltr"},{"str":"ƶºŝ","boundary":[0.20631482861723427,0.8118977882250529,0.22736394012024028,0.8290323439373237],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŹŚºƸģ","boundary":[0.2338008879358715,0.8118977882250529,0.28712238228456893,0.8290323439373237],"dir":"ltr"},{"str":"ƪºƈƟ","boundary":[0.29364210476953884,0.8118977882250529,0.3378973382765529,0.8290323439373237],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.3444730553907813,0.8118977882250529,0.3619433797194387,0.8290323439373237],"dir":"ltr"},{"str":"źºǀĭŹŵ","boundary":[0.36855074597194365,0.8118977882250529,0.4236859793987974,0.8290323439373237],"dir":"ltr"},{"str":"ĨºƿĥƺƫƺƿżǀƟ","boundary":[0.4303444711823645,0.8118977882250529,0.5249437454909818,0.8290323439373237],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŶƴƿōźƟ","boundary":[0.5314439915831661,0.8118977882250529,0.6070489138276552,0.8290323439373237],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6134639507014027,0.8118977882250529,0.6232751835671341,0.8290323439373237],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺǀƯ","boundary":[0.6297510841683366,0.8118977882250529,0.659530488737475,0.8290323439373237],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6660526457715431,0.8118977882250529,0.6758638786372746,0.8290323439373237],"dir":"ltr"},{"str":"ƪĭ","boundary":[0.6825832341482966,0.8118977882250529,0.7060035964729459,0.8290323439373237],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷǀƫƺţ","boundary":[0.7127472974749498,0.8118977882250529,0.749628281763527,0.8290323439373237],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŻŚǀƳƂǀě","boundary":[0.756457191983968,0.8118977882250529,0.8452695430861724,0.8290323439373237],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚºƷƙŚºŝ","boundary":[0.1549735951903808,0.8377692538950106,0.22204201579158309,0.8549054271531207],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.22823794324649288,0.8377692538950106,0.23356960577154298,0.8549038096072814],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺŝ","boundary":[0.2335939512625249,0.8377692538950106,0.2567465131863726,0.8549038096072814],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƷřƺų","boundary":[0.2628815769138275,0.8377692538950106,0.31182575198396784,0.8549038096072814],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŵŚƣ","boundary":[0.3178050045691382,0.8377692538950106,0.34732147783567124,0.8549038096072814],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.3533494214028055,0.8377692538950106,0.3900818981963927,0.8549038096072814],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.39639224945891777,0.8377692538950106,0.42041151086172335,0.8549038096072814],"dir":"ltr"},{"str":"ŜƫŚƐƯ","boundary":[0.42669264753507,0.8377692538950106,0.4747506467334668,0.8549038096072814],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŶƳřƺų","boundary":[0.48117785635270527,0.8377692538950106,0.5364348172344687,0.8549038096072814],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.5427232575551101,0.8377692538950106,0.5528120290180359,0.8549038096072814],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƴƳřƺų","boundary":[0.559010391022044,0.8377692538950106,0.6147372198797594,0.8549038096072814],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6210427020440881,0.837770659464034,0.6258874547494989,0.8549052151763048],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.625902062044088,0.8377692538950106,0.6616168973146291,0.8549038096072814],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.6679978505010019,0.8377692538950106,0.6988022002404807,0.8549038096072814],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤųřŵźě","boundary":[0.7049786513026051,0.8377692538950106,0.7600189373146291,0.8549038096072814],"dir":"ltr"},{"str":"ƙŚŝ","boundary":[0.7663049430861721,0.8377692538950106,0.787327274549098,0.8549038096072814],"dir":"ltr"},{"str":"ťřŶůř","boundary":[0.7935451129458916,0.8377692538950106,0.8451210355911822,0.8549038096072814],"dir":"ltr"},{"str":"ŢºƃŚĩ","boundary":[0.15497359519038087,0.8634675646425424,0.20863105731462936,0.8806021203548132],"dir":"ltr"},{"str":"źºƿŻ","boundary":[0.21462004809619248,0.8634675646425424,0.24623753723446906,0.8806021203548132],"dir":"ltr"},{"str":"ŮƐºs","boundary":[0.25232390997996,0.8634675646425424,0.29811777851703414,0.8806021203548132],"dir":"ltr"},{"str":"ƁźŤºƀĭ","boundary":[0.3042674495390783,0.8634675646425424,0.3718505325050102,0.8806021203548132],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿŵƹŶºŰƯ","boundary":[0.3777908323046094,0.8634675646425424,0.4615149757915833,0.8806021203548132],"dir":"ltr"},{"str":"Ŝ޺s","boundary":[0.467572133947896,0.8634675646425424,0.5123142772745493,0.8806021203548132],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĤƳō","boundary":[0.5184785555911825,0.8634675646425424,0.5523090498597196,0.8806021203548132],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5583564698196395,0.8634675646425424,0.5681677026853709,0.8806021203548132],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷƴĩ","boundary":[0.5741834735070142,0.8634675646425424,0.5996537261723448,0.8806021203548132],"dir":"ltr"},{"str":"ťřŶůř","boundary":[0.6055648113827657,0.8634675646425424,0.6571407340280564,0.8806021203548132],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵźŤƀĭ","boundary":[0.6636385455711424,0.8634675646425424,0.7172619240080162,0.8806021203548132],"dir":"ltr"},{"str":"ŮƐs","boundary":[0.7235674061723448,0.8634675646425424,0.761736266933868,0.8806021203548132],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.7680709636873749,0.8634675646425424,0.7855412880160323,0.8806021203548132],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹƹŹŚŝ","boundary":[0.7920025813226454,0.8634675646425424,0.8453435520641284,0.8806021203548132],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚºǀŝ","boundary":[0.15497359519038073,0.8893390303125,0.18961722885771545,0.9064735860247708],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƹŹŚºŝ","boundary":[0.1958496745490982,0.8893390303125,0.2410738585971944,0.9064735860247708],"dir":"ltr"},{"str":"ƙŚºŝ","boundary":[0.2474377699398798,0.8893390303125,0.27580513603206414,0.9064735860247708],"dir":"ltr"},{"str":"Ĩºƿ","boundary":[0.2822274765531062,0.8893390303125,0.3163744622044088,0.9064735860247708],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤƿźƿŶƯ","boundary":[0.32252413322645296,0.8893390303125,0.38179323102204415,0.9064735860247708],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŻŚǀƳ","boundary":[0.3880086348697395,0.8893390303125,0.44371111823647297,0.9064735860247708],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.45008963687374753,0.8893390303125,0.45542129939879766,0.9064735860247708],"dir":"ltr"},{"str":"ƮŬƴě","boundary":[0.4554480794388778,0.8893390303125,0.49188841034068137,0.9064735860247708],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.49824745258517034,0.8893390303125,0.5349799293787575,0.9064735860247708],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5412902806412826,0.8893390303125,0.5587606049699398,0.9064735860247708],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5651245163126253,0.8893404358815233,0.57001796,0.9064749915937942],"dir":"ltr"},{"str":"ŶsŚƴƄŝ","boundary":[0.5697501595991983,0.8893390303125,0.6225944823246492,0.9064735860247708],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.6288610117034068,0.8893390303125,0.6417543837274549,0.9064735860247708],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃƾƯ","boundary":[0.6480671695390782,0.8893390303125,0.70122068,0.9064735860247708],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺǀƯ","boundary":[0.7075018166733468,0.8893390303125,0.7372520066533066,0.9064735860247708],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚŤųŹŵ","boundary":[0.7435331433266533,0.8893390303125,0.7970104488176353,0.9064735860247708],"dir":"ltr"},{"str":"ƾųźŝ","boundary":[0.8036908515430862,0.8893390303125,0.8454141539879759,0.9064735860247708],"dir":"ltr"},{"str":"Ĩƿ","boundary":[0.4932274549098196,0.932121325356466,0.5176768885771543,0.9478850771195126],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15497,0.25205,0.84562,0.94789],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/ce9e17938ca9c88c/pages/ab05f3351dfa4f6e73e86a0d4859fc74.jpg","blurred":"/storage/books/ce9e17938ca9c88c/pages/5cd1f459d055a74ecc8e81a90b18b7aa.jpg"},"info":{"width":499,"height":709,"margin":[0.15496,0.14336,0.15452,0.05211]},"elements":[{"words":[{"str":"","boundary":[0.15497993338677366,0.14336325507977787,0.16031159591182373,0.1604978107920487],"dir":"ltr"},{"str":"Ţºsř","boundary":[0.16033594140280574,0.14336325507977787,0.20362222436873761,0.1604978107920487],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶºƃ","boundary":[0.20975485354709425,0.14336325507977787,0.2479261488577155,0.1604978107920487],"dir":"ltr"},{"str":"ƶºŤƟźĭ","boundary":[0.25403930164328664,0.14336325507977787,0.30168342749499005,0.1604978107920487],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊō","boundary":[0.3076018163527055,0.14336325507977787,0.3252279518236474,0.1604978107920487],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.33143605202404824,0.14336325507977787,0.34432942404809636,0.1604978107920487],"dir":"ltr"},{"str":"śŚºŤĩ","boundary":[0.3504255349899801,0.14336325507977787,0.3965358949098198,0.1604978107920487],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚºƳ","boundary":[0.4025248856913829,0.14336325507977787,0.4292416274949901,0.1604978107920487],"dir":"ltr"},{"str":"ƶºĩ","boundary":[0.4353182620440883,0.14336325507977787,0.4606813945490983,0.1604978107920487],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŤĩ","boundary":[0.4665291814829661,0.14336325507977787,0.5051313919839682,0.1604978107920487],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.5110814299799601,0.14336325507977787,0.5351274714228458,0.1604978107920487],"dir":"ltr"},{"str":"ƮŬƴě","boundary":[0.5411894986773548,0.14336325507977787,0.5776298295791584,0.1604978107920487],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.5837916733466936,0.14336325507977787,0.6205241501402806,0.1604978107920487],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĭŵźŤƀĭ","boundary":[0.6266421720240483,0.14336325507977787,0.69754597995992,0.1604978107920487],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺūƹ","boundary":[0.7035739235270542,0.14336325507977787,0.7454043461322647,0.1604978107920487],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.7515345407615232,0.14336325507977787,0.761623312224449,0.1604978107920487],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7679044488977956,0.14336466064880116,0.7725300921843687,0.16049921636107195],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.772532526733467,0.14336325507977787,0.808247362004008,0.1604978107920487],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.8146258806412827,0.14336325507977787,0.8454837904609218,0.1604978107920487],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.15497993338677374,0.1692381476608781,0.16787330541082185,0.18637270337314893],"dir":"ltr"},{"str":"Śºū","boundary":[0.17418852577154328,0.1692381476608781,0.20078840921843708,0.18637270337314893],"dir":"ltr"},{"str":"ƲǀºưƷ","boundary":[0.20703059310621263,0.1692381476608781,0.2546941953507016,0.18637270337314893],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.2610970594789581,0.1692381476608781,0.2785673838076154,0.18637270337314893],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĩ","boundary":[0.28492886060120265,0.1692381476608781,0.3026134252505012,0.18637270337314893],"dir":"ltr"},{"str":"ŶŞƬƏƾƯ","boundary":[0.3087630962725453,0.1692381476608781,0.3646749508617237,0.18637270337314893],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.37095608753507037,0.1692381476608781,0.3838494595591185,0.18637270337314893],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźŤƄǀŝ","boundary":[0.3902133709018038,0.1692381476608781,0.44408994244489003,0.18637270337314893],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŢƟřźƓ","boundary":[0.45034673362725475,0.1692381476608781,0.5318797829258519,0.18637270337314893],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5382729088577157,0.1692381476608781,0.5436045713827657,0.18637270337314893],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺǀƯ","boundary":[0.5436289168737477,0.1692381476608781,0.5733547613627258,0.18637270337314893],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚŤųŹŵ","boundary":[0.5796358980360724,0.1692381476608781,0.6331132035270545,0.18637270337314893],"dir":"ltr"},{"str":"ƙŚŝ","boundary":[0.6395258058517036,0.1692381476608781,0.6605481373146295,0.18637270337314893],"dir":"ltr"},{"str":"ŢsŹŵ","boundary":[0.6667684102605214,0.1692381476608781,0.7161410659719442,0.18637270337314893],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿźƿŶƯ","boundary":[0.7224952391182368,0.1692381476608781,0.7816036566733469,0.18637270337314893],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƴĤưƷ","boundary":[0.7880698190781564,0.1692381476608781,0.845335282965932,0.18637270337314893],"dir":"ltr"},{"str":"źºƔƳ","boundary":[0.15497334917835656,0.19511078681461563,0.18835345186372734,0.21224534252688645],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.19434000809619223,0.19511078681461563,0.20733076208416817,0.21224534252688645],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.21340009298597182,0.19511219238363892,0.21802573627254496,0.21224674809590974],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷºƴƴĩ","boundary":[0.21802573627254496,0.19511078681461563,0.25624085346693376,0.21224534252688645],"dir":"ltr"},{"str":"ƶºƘƫŚƐƯ","boundary":[0.262329660761523,0.19511078681461563,0.31656167647294586,0.21224534252688645],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.3226334419238477,0.19511078681461563,0.3355268139478958,0.21224534252688645],"dir":"ltr"},{"str":"ƪºƈƟźs","boundary":[0.34186394525050096,0.19511078681461563,0.40818106268537074,0.21224534252688645],"dir":"ltr"},{"str":"źºƷ","boundary":[0.41436481739478953,0.19511078681461563,0.44140291967935863,0.21224534252688645],"dir":"ltr"},{"str":"Śºŝ","boundary":[0.4476937945490981,0.19511078681461563,0.4652615008416833,0.21224534252688645],"dir":"ltr"},{"str":"ƎŞţźƯ","boundary":[0.47152803022044076,0.19511078681461563,0.5148727423647294,0.21224534252688645],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷśŚŤĩ","boundary":[0.5214679358717434,0.19511078681461563,0.5912340899398804,0.21224588249867776],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĩ","boundary":[0.5974032373547099,0.19511132678640694,0.6150878020040086,0.21224588249867776],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƴĩƾƯ","boundary":[0.6212618185170344,0.19511132678640694,0.6685431965531066,0.21224588249867776],"dir":"ltr"},{"str":"šƺƗŵ","boundary":[0.6748243332264533,0.19511132678640694,0.7223418625250504,0.21224588249867776],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřŶƴƯƶƣLjƗ","boundary":[0.7286035228056116,0.19511132678640694,0.8084494295791586,0.21224588249867776],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚưţ","boundary":[0.8146039696993991,0.19511132678640694,0.8451088698997999,0.21224588249867776],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚŤųŹŵ","boundary":[0.15497334917835676,0.2209839659401445,0.20845065466933874,0.2381185216524153],"dir":"ltr"},{"str":"ƲǀƿŚě","boundary":[0.21457111110220442,0.2209839659401445,0.25087267270541086,0.2381185216524153],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƠǀĩ","boundary":[0.256997998236473,0.2209839659401445,0.3036610008016033,0.2381185216524153],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.30984475551102214,0.2209839659401445,0.31965598837675363,0.2381185216524153],"dir":"ltr"},{"str":"śō","boundary":[0.32588843406813633,0.2209839659401445,0.3508863842084169,0.2381185216524153],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺŞưĩ","boundary":[0.35724299190380765,0.2209839659401445,0.4004197201603207,0.2381185216524153],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.4067641551102205,0.2209839659401445,0.41209581763527064,0.2381185216524153],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊřźƿř","boundary":[0.41211772857715434,0.2209839659401445,0.4467151058116233,0.2381185216524153],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.45299624248497,0.2209839659401445,0.4704665668136273,0.2381185216524153],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƙŚŝ","boundary":[0.4768304781563127,0.2209839659401445,0.5135240021643287,0.2381185216524153],"dir":"ltr"},{"str":"ƁźŤƀĭ","boundary":[0.5197686206012025,0.2209839659401445,0.5797802558717436,0.2381185216524153],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƸƯ","boundary":[0.5859615760320642,0.2209839659401445,0.613764126733467,0.2381185216524153],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƴƴĩŵƹŶŰƯ","boundary":[0.6199990069739479,0.2209839659401445,0.7086604160320641,0.2381185216524153],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƯŚƗ","boundary":[0.714968332745491,0.2209839659401445,0.7511846851302605,0.2381185216524153],"dir":"ltr"},{"str":"ƹŵ","boundary":[0.7575485964729459,0.2209839659401445,0.7758758820841684,0.2381185216524153],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7822665734669338,0.2209839659401445,0.7875982359919839,0.2381185216524153],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƴƀƿƺƳ","boundary":[0.7876225814829658,0.2209839659401445,0.8451704530661323,0.2381185216524153],"dir":"ltr"},{"str":"ƶºŝ","boundary":[0.1549730451302605,0.2466863862504407,0.1760221566332665,0.26382094196271155],"dir":"ltr"},{"str":"ƪºƈƟ","boundary":[0.18206957659318637,0.2466863862504407,0.22621525539078155,0.26382094196271155],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋºƿř","boundary":[0.23236736096192384,0.2466863862504407,0.26381443166332663,0.26382094196271155],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.26990080440881764,0.2466863862504407,0.28279417643286575,0.26382094196271155],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĭŹżŝ","boundary":[0.2888659418837675,0.2466863862504407,0.33602072336673344,0.26382094196271155],"dir":"ltr"},{"str":"ƂŴŝ","boundary":[0.34207301242484967,0.2466863862504407,0.3829783063727455,0.26382094196271155],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.3889867735470942,0.2466863862504407,0.3943184360721443,0.26382094196271155],"dir":"ltr"},{"str":"ƪǀƫŵ","boundary":[0.394343085611223,0.24668579950855077,0.42599222388777613,0.2638203552208216],"dir":"ltr"},{"str":"ƲǀưƷ","boundary":[0.4320299056513032,0.24668579950855077,0.472280305891784,0.2638203552208216],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.4783374640480967,0.24668579950855077,0.49183460424849745,0.2638203552208216],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĩ","boundary":[0.49781142228456965,0.24668579950855077,0.5154959869338682,0.2638203552208216],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺŝ","boundary":[0.5214265485370747,0.24668579950855077,0.5445791104609224,0.2638203552208216],"dir":"ltr"},{"str":"ƙŚŝ","boundary":[0.5508602471342691,0.24668579950855077,0.571882578597195,0.2638203552208216],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5781004169939885,0.24668579950855077,0.5955707413226459,0.2638203552208216],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƺƳ","boundary":[0.6020296000801607,0.24668579950855077,0.6257907992785575,0.2638203552208216],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿźƿŶƯ","boundary":[0.6321936634068142,0.24668579950855077,0.691214437194389,0.2638203552208216],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.697437144689379,0.24668579950855077,0.7072483775551104,0.2638203552208216],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƹŹŚŝ","boundary":[0.7134808232464932,0.24668579950855077,0.7512406797595192,0.2638203552208216],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƶųŚƃ","boundary":[0.7576800621242488,0.24668579950855077,0.829409182204409,0.2638203552208216],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.8355612877755513,0.24668579950855077,0.8453725206412828,0.2638203552208216],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶºƿř","boundary":[0.15497061058116238,0.27255956537596965,0.19029591799599202,0.28969412108824044],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.19659896561122242,0.27256097094499293,0.20122460889779556,0.2896955266572637],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷƃ","boundary":[0.20122460889779556,0.27255956537596965,0.22519031022044086,0.28969412108824044],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵřŵ","boundary":[0.23136676128256511,0.27255956537596965,0.25909627551102205,0.28969412108824044],"dir":"ltr"},{"str":"ƅŚƈŤųř","boundary":[0.26542610316633264,0.27255956537596965,0.3362495709819639,0.28969412108824044],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃƮǀƔƴţ","boundary":[0.34255261859719444,0.27255956537596965,0.41310828601202404,0.28969412108824044],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŚǀŝōƮĩ","boundary":[0.4194113336272545,0.27255956537596965,0.4857917493386774,0.28969412108824044],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƺƏƲǀưƷ","boundary":[0.4919122057715431,0.27255956537596965,0.5626382916232465,0.28969412108824044],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5689121246492986,0.27255956537596965,0.57872335751503,0.28969412108824044],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺǀƯ","boundary":[0.5849533686573146,0.27255956537596965,0.6147327732264528,0.28969412108824044],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚŤųŹŵ","boundary":[0.6210139098997995,0.27255956537596965,0.6744912153907816,0.28969412108824044],"dir":"ltr"},{"str":"ŮǀŰƇ","boundary":[0.6808794722244489,0.27255956537596965,0.7304493264128256,0.28969412108824044],"dir":"ltr"},{"str":"Ţǀŝźţ","boundary":[0.7369593107014027,0.27255956537596965,0.7812486278957915,0.28969412108824044],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7878438214028055,0.27255956537596965,0.797655054268537,0.28969412108824044],"dir":"ltr"},{"str":"ŽźƷ","boundary":[0.8041309548697394,0.27255956537596965,0.8452577927855712,0.28969412108824044],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳŚºsŹƕLjºƏř","boundary":[0.15497460513026048,0.2984763721460684,0.25686291943887773,0.3156109278583392],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŚºĮƿŚě","boundary":[0.2630198941082164,0.29847558089077925,0.31154863583166376,0.3156109278583392],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.31767795591182363,0.2984763721460684,0.33057132793587174,0.3156109278583392],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƹźºƯƶºŝ","boundary":[0.3366674388777555,0.29847558089077925,0.4007821639278561,0.3156109278583392],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.40682958388777596,0.29847558089077925,0.41664081675350745,0.3156101366030501],"dir":"ltr"},{"str":"ŻŚºǀƳ","boundary":[0.42258111655310665,0.29847558089077925,0.4546660391182367,0.3156101366030501],"dir":"ltr"},{"str":"Ŝºƀů","boundary":[0.46075241186372773,0.29847558089077925,0.5149308674949903,0.3156101366030501],"dir":"ltr"},{"str":"źŝ","boundary":[0.5209344655711426,0.29847558089077925,0.5349428610821646,0.3156101366030501],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĩ","boundary":[0.540897768176353,0.29847558089077925,0.5585823328256517,0.3156101366030501],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺŝ","boundary":[0.5645128944288581,0.29847558089077925,0.5876654563527058,0.3156101366030501],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŞƫŚƐƯ","boundary":[0.5937688709418841,0.29847558089077925,0.6421798797595194,0.3156101366030501],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6483027707414833,0.29847558089077925,0.6536344332665335,0.3156101366030501],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŤĩ","boundary":[0.6536587787575154,0.29847558089077925,0.6922609892585174,0.3156101366030501],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.6984301366733471,0.29847558089077925,0.7223982725450905,0.3156101366030501],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźǀĭƪĪƃ","boundary":[0.7287037547094192,0.29847558089077925,0.8068722571543088,0.3156101366030501],"dir":"ltr"},{"str":"ƶǀƫƹř","boundary":[0.8131558283767537,0.29847558089077925,0.8454306457715431,0.3156101366030501],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.15497947422845715,0.32434612436045485,0.16787284625250526,0.34148068007272564],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.17418806661322672,0.32434612436045485,0.18708143863727483,0.34148068007272564],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺºų","boundary":[0.19339665899799627,0.32434612436045485,0.2330749402004011,0.34148068007272564],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳřŵŹŶºƣ","boundary":[0.2394510242885774,0.32434612436045485,0.30518384993987996,0.34148068007272564],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.3115745413226455,0.32434612436045485,0.3169062038476956,0.34148068007272564],"dir":"ltr"},{"str":"ŻŚºƛō","boundary":[0.3169281147895794,0.32434612436045485,0.35478048416833696,0.34148068007272564],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.36119065194388794,0.32434612436045485,0.3786609762725453,0.34148068007272564],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.38509792408817656,0.32434612436045485,0.3904295866132267,0.34148068007272564],"dir":"ltr"},{"str":"Ţºsř","boundary":[0.3904490630060122,0.32434612436045485,0.4337353459719441,0.34148068007272564],"dir":"ltr"},{"str":"Źřƹřżºs","boundary":[0.44009195366733483,0.32434612436045485,0.49604519559118254,0.34148068007272564],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5023920650901804,0.32434752992947813,0.5072368177955913,0.3414820856417489],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺŝ","boundary":[0.5070177083767536,0.32434612436045485,0.5301702703006013,0.34148068007272564],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.536451406973948,0.32434612436045485,0.5670902073747497,0.34148068007272564],"dir":"ltr"},{"str":"ƶưūźţ","boundary":[0.573651317194389,0.32434612436045485,0.6216460181162327,0.34148068007272564],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6281608715030063,0.32434612436045485,0.6379721043687376,0.34148068007272564],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹƹōƖưū","boundary":[0.6446573761923851,0.32434612436045485,0.7207540773547095,0.34148068007272564],"dir":"ltr"},{"str":"ŚǀƳźƠǀƫŚĩ","boundary":[0.7272251088577156,0.32434612436045485,0.7838941082164328,0.34148068007272564],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŚĮƄƳřŵ","boundary":[0.7902531504609218,0.32434612436045485,0.8452204,0.34148068007272564],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳřŶƴưţƹŚŴºs","boundary":[0.15498190877755522,0.35021930348598374,0.25479355270541093,0.3673538591982546],"dir":"ltr"},{"str":"ƶºƿřŹř","boundary":[0.26132301338677366,0.35021930348598374,0.30032692448897813,0.3673538591982546],"dir":"ltr"},{"str":"ƪǀƫŵ","boundary":[0.30686612336673363,0.35021930348598374,0.3386004708617236,0.3673538591982546],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.34512506244488994,0.35021930348598374,0.3586222026452907,0.3673538591982546],"dir":"ltr"},{"str":"ŚǀƳźƠǀƫŚĩ","boundary":[0.36506401955911844,0.35021930348598374,0.42178414444889806,0.3673538591982546],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤƫŚƿř","boundary":[0.42819187767535094,0.35021930348598374,0.4671690087374752,0.3673538591982546],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŚĮƄƳřŵ","boundary":[0.47369116577154335,0.35021930348598374,0.5286584153106215,0.3673538591982546],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺǀƯĨƄų","boundary":[0.5352633470140283,0.35021930348598374,0.613095881683367,0.3673538591982546],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6195644786372748,0.35021930348598374,0.6293757115030063,0.3673538591982546],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺǀƯ","boundary":[0.6360950670140283,0.35021930348598374,0.6658696024849702,0.3673538591982546],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƤǀƤŰţ","boundary":[0.672635214428858,0.35021930348598374,0.7378811302605215,0.3673538591982546],"dir":"ltr"},{"str":"żĩźƯ","boundary":[0.7447100404809623,0.35021930348598374,0.779626343647295,0.3673538591982546],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿźƿŶƯ","boundary":[0.7863164845691386,0.35021930348598374,0.8454419439679363,0.3673538591982546],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŚºƃƱřƹŹ","boundary":[0.15497202212424874,0.3759236217934591,0.22342667366733485,0.3930581775057299],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŶºě","boundary":[0.22949357002004026,0.3759236217934591,0.26260830685370756,0.3930581775057299],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.268835883446894,0.37592502736248234,0.2732424173146295,0.39305958307475314],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsřżs","boundary":[0.2732424173146295,0.3759236217934591,0.33106295839679384,0.3930581775057299],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.33705194917835696,0.3759236217934591,0.34994532120240507,0.3930581775057299],"dir":"ltr"},{"str":"ƭřƾĭŶƳŻ","boundary":[0.35604143214428885,0.3759236217934591,0.4180396594789581,0.3930581775057299],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřźĮŤƿřŶƷ","boundary":[0.42423802148296613,0.3759236217934591,0.4975252529859721,0.3930581775057299],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5036919658517035,0.3759236217934591,0.5090236283767536,0.3930581775057299],"dir":"ltr"},{"str":"ŽŚĜs","boundary":[0.5090504084168337,0.3759236217934591,0.5544450109018036,0.3930581775057299],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5603950488977957,0.37592502736248234,0.5650206921843689,0.39305958307475314],"dir":"ltr"},{"str":"Ʈƴĩ","boundary":[0.5650206921843689,0.3759236217934591,0.5906613632865731,0.3930581775057299],"dir":"ltr"},{"str":"Żřźŝř","boundary":[0.5966941759519038,0.3759236217934591,0.6273451490981964,0.3930581775057299],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴưƃŻŹř","boundary":[0.6334802128256513,0.3759236217934591,0.6949720539478959,0.3930581775057299],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƶŝźŬţ","boundary":[0.701197195991984,0.37592113705439,0.7749520093787577,0.3930581775057299],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7810335130260523,0.37592113705439,0.7908447458917837,0.39305569276666075],"dir":"ltr"},{"str":"ŜƫŚƐƯ","boundary":[0.7970697394789579,0.3759236217934591,0.8451277386773547,0.3930581775057299],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋǀºƫƹř","boundary":[0.1549622839278561,0.40179680091898806,0.1999746622044092,0.41893135663125886],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.20628501346693429,0.40179680091898806,0.2191783854909824,0.41893135663125886],"dir":"ltr"},{"str":"ƮºƬƗ","boundary":[0.22549117130260563,0.40179680091898806,0.2607117931062129,0.41893135663125886],"dir":"ltr"},{"str":"źǀºƀƯ","boundary":[0.2668298149899804,0.40179680091898806,0.3102524327054112,0.41893135663125886],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřźĭƲƃƹŹ","boundary":[0.3168305843687379,0.40179680091898806,0.3971293172745495,0.41893135663125886],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.4038072854509022,0.40179680091898806,0.41670065747495033,0.41893135663125886],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.42325689819639317,0.4017982064880113,0.42834510581162366,0.418932762200282],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƯř","boundary":[0.42793123246493026,0.40179680091898806,0.4559991490180365,0.41893135663125886],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƄƷŚĮƳ","boundary":[0.4624774841683371,0.40179680091898806,0.5255517822044092,0.41893135663125886],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5320788083366738,0.40179680091898806,0.5418900412024052,0.41893135663125886],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.5483659418036076,0.40179680091898806,0.5840807770741487,0.41893135663125886],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƄƯřŹō","boundary":[0.5907027506212429,0.40179680091898806,0.642247024128257,0.41893135663125886],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƄƿŚƗŵ","boundary":[0.6490053324248501,0.40179680091898806,0.7093894537074152,0.41893135663125886],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĩ","boundary":[0.716016296352706,0.40179680091898806,0.7337008610020046,0.41893135663125886],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƳŚŝźƸƯ","boundary":[0.7401451124649301,0.40179680091898806,0.7919961391583169,0.41893135663125886],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŵŚƯ","boundary":[0.7985255998396797,0.40179680091898806,0.8289672017635275,0.41893135663125886],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.835506400641283,0.40179680091898806,0.8453176335070144,0.41893135663125886],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚºƣō","boundary":[0.15497112360721435,0.42766988413478496,0.19594215038076143,0.44480443984705575],"dir":"ltr"},{"str":"śŚºƴū","boundary":[0.20239614004008008,0.42766988413478496,0.2533512526653306,0.44480443984705575],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.25964699663326646,0.42766988413478496,0.2649786591583166,0.44480443984705575],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŚºĩƵƺºǀƯ","boundary":[0.26500300464929855,0.42766988413478496,0.3485956824849699,0.44480443984705575],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚŞƿŻ","boundary":[0.3549035991983967,0.42766988413478496,0.39602313346693385,0.44480443984705575],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƬƗ","boundary":[0.40235296112224445,0.42766988413478496,0.4300216116232465,0.44480443984705575],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.43614450260521037,0.42766988413478496,0.4536148269338677,0.44480443984705575],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƳřŵŚŤsř","boundary":[0.460051774749499,0.42766988413478496,0.5160302606813633,0.44480453575678774],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿźųō","boundary":[0.5226449305811629,0.427669980044517,0.5715598910621249,0.44480453575678774],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5781307390781569,0.427669980044517,0.5879419719438883,0.44480453575678774],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋǀƫƹř","boundary":[0.5944178725450908,0.427669980044517,0.632094954388778,0.44480453575678774],"dir":"ltr"},{"str":"ƵĦƿƹƶŝ","boundary":[0.6385343367535076,0.427669980044517,0.6837049607214435,0.44480453575678774],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6901467776352712,0.427669980044517,0.6954784401603212,0.44480453575678774],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŚŤsř","boundary":[0.6955855603206418,0.427669980044517,0.7312711810020045,0.44480453575678774],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿźųō","boundary":[0.737922369138277,0.427669980044517,0.7868300259719444,0.44480453575678774],"dir":"ltr"},{"str":"Śţ","boundary":[0.7934033085370746,0.427669980044517,0.8045876270941889,0.44480453575678774],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƬƘƯ","boundary":[0.8111511714629264,0.427669980044517,0.8451959060521048,0.44480453575678774],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿźƿŶºƯ","boundary":[0.1549784272545086,0.4535430632603139,0.22150491591182328,0.4706776189725847],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƁLjţ","boundary":[0.22752068673346657,0.4535430632603139,0.30073244721442843,0.4706776189725847],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.30740798084168297,0.4535430632603139,0.3203013528657311,0.4706776189725847],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3264218092985968,0.4535444688293371,0.33104745258517,0.47067902454160787],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƴĩƾƯ","boundary":[0.33104988713426814,0.4535430632603139,0.378302050581162,0.4706776189725847],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳřŵŹŶƣ","boundary":[0.3848485531062121,0.4535430632603139,0.44311705122244455,0.4706776189725847],"dir":"ltr"},{"str":"ƾưůřŹ","boundary":[0.449605124569138,0.4535430632603139,0.5007355247294586,0.4706776189725847],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀŬƯ","boundary":[0.5072795927054106,0.4535430632603139,0.5455799191182362,0.4706776189725847],"dir":"ltr"},{"str":"źŤĩŵ","boundary":[0.552357703807615,0.4535430632603139,0.5841090931462923,0.4706776189725847],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƣō","boundary":[0.5903585806813625,0.4535430632603139,0.6238117198396792,0.4706776189725847],"dir":"ltr"},{"str":"śŚƴū","boundary":[0.6307258392785569,0.4535430632603139,0.6741728024849698,0.4706776189725847],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6809018961923846,0.4535430632603139,0.690713129058116,0.4706776189725847],"dir":"ltr"},{"str":"ŜƀƳƾƳŚŝ","boundary":[0.697432484569138,0.4535430632603139,0.7643168519438877,0.4706776189725847],"dir":"ltr"},{"str":"ƭřźƸŝ","boundary":[0.771041076553106,0.4535430632603139,0.8066390534669337,0.4706776189725847],"dir":"ltr"},{"str":"źŤĩŵ","boundary":[0.8133535398797593,0.4535430632603139,0.8451049292184367,0.4706776189725847],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚǀºƀŝ","boundary":[0.15497599270541024,0.4792448968287201,0.2005215372344684,0.49637945254099086],"dir":"ltr"},{"str":"žưºƃ","boundary":[0.2070509979158311,0.4792448968287201,0.2598758442484964,0.49637945254099086],"dir":"ltr"},{"str":"ƶºŝƺŞŰƯ","boundary":[0.2664296504208411,0.4792448968287201,0.3244839082164323,0.49637945254099086],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƳŚºų","boundary":[0.33092085603206356,0.4792448968287201,0.3738030038476948,0.49637945254099086],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚĩźºs","boundary":[0.3802935117434864,0.4792448968287201,0.43293089779559063,0.49637945254099086],"dir":"ltr"},{"str":"ƵĦºƿƹƶºŝ","boundary":[0.4394287093386768,0.4792448968287201,0.5003606041683362,0.49637945254099086],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5068632848096187,0.4792448968287201,0.5121949473346689,0.49637945254099086],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƸƠºƇř","boundary":[0.5122192928256508,0.4792448968287201,0.5733240406412821,0.49637945254099086],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤƘƴƇ","boundary":[0.5798997577555105,0.4792448968287201,0.6298177524649294,0.49637945254099086],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŚĮƄƳřŵ","boundary":[0.6363593858917832,0.4792448968287201,0.6913266354308614,0.49637945254099086],"dir":"ltr"},{"str":"źƄƳ","boundary":[0.6981701529458914,0.4792448968287201,0.7258850598797592,0.49637945254099086],"dir":"ltr"},{"str":"żĩźƯ","boundary":[0.7327164046492982,0.4792448968287201,0.7676327078156309,0.49637945254099086],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƴĩŹŚĩ","boundary":[0.7743228487374745,0.4792448968287201,0.8287277174348693,0.49637945254099086],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.835405685611222,0.4792448968287201,0.8452169184769533,0.49637945254099086],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.1549754570741481,0.505146752964122,0.16478668993987952,0.5222813086763928],"dir":"ltr"},{"str":"ŚºƷźƔƳ","boundary":[0.1710434811222443,0.505146752964122,0.2199146197194387,0.5222813086763928],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.22630044200400784,0.505146752964122,0.23163210452905794,0.5222813086763928],"dir":"ltr"},{"str":"śŚºŤĩ","boundary":[0.23165645002003993,0.505146752964122,0.2777668099398796,0.5222813086763928],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋºƿř","boundary":[0.28397491014028037,0.505146752964122,0.3154901482164328,0.5222813086763928],"dir":"ltr"},{"str":"ƶºƘƫŚƐƯ","boundary":[0.32177128488977946,0.505146752964122,0.37598869330661316,0.5222813086763928],"dir":"ltr"},{"str":"Śºŝ","boundary":[0.38231852096192376,0.505146752964122,0.3998862272545089,0.5222813086763928],"dir":"ltr"},{"str":"ƶºĩ","boundary":[0.40615275663326644,0.505146752964122,0.4313892925851702,0.5222813086763928],"dir":"ltr"},{"str":"ƮŤºƀƷ","boundary":[0.4375340945090179,0.505146752964122,0.48574060120240475,0.5222813086763928],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳŚŤºsƹŵ","boundary":[0.4922578891382765,0.505146752964122,0.5603960492985972,0.5222813086763928],"dir":"ltr"},{"str":"ŢºŞŰƯ","boundary":[0.566728311503006,0.505146752964122,0.6206048830460922,0.5222813086763928],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřŵŹŶºƣ","boundary":[0.6268373287374749,0.505146752964122,0.6852665070941883,0.5222813086763928],"dir":"ltr"},{"str":"ƂǀěŚƄǀě","boundary":[0.6915232982765531,0.505146752964122,0.7547095855711423,0.5222813086763928],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7613077492585165,0.5051468968124119,0.766395956873747,0.5222814525246826],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŹřżĮsŚĜs","boundary":[0.7659333925450895,0.5051454912433887,0.8453775987174342,0.5222800469556594],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.15862241162324647,0.5310213376586741,0.16324805490981958,0.548155893370945],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳŹřŸĭƾưƳ","boundary":[0.1632480549098196,0.5310199320896509,0.24285781042084165,0.5481544878019217],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƸƴţ","boundary":[0.24891496857715426,0.5310199320896509,0.274200195511022,0.5481544878019217],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝźŬţ","boundary":[0.2803449974348697,0.5310199320896509,0.32297395214428853,0.5481544878019217],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.32923074332665325,0.5310199320896509,0.33904197619238474,0.5481544878019217],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƬƗ","boundary":[0.3450528779158316,0.5310199320896509,0.37272152841683365,0.5481544878019217],"dir":"ltr"},{"str":"Ŝƀĩ","boundary":[0.37884441939879754,0.5310199320896509,0.4205579836472945,0.5481544878019217],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.4265615817234468,0.5310199320896509,0.44403190605210413,0.5481544878019217],"dir":"ltr"},{"str":"řźƯ","boundary":[0.4501280169939879,0.5310199320896509,0.4709239353907815,0.5481544878019217],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.47698109354709417,0.5310199320896509,0.48679232641282566,0.5481544878019217],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƴĩƾưƳ","boundary":[0.49300042661322646,0.5310199320896509,0.553365071503006,0.5481544878019217],"dir":"ltr"},{"str":"ƚƿŹŵ","boundary":[0.5594222296593186,0.5310199320896509,0.5942021980761523,0.5481544878019217],"dir":"ltr"},{"str":"źǀƤů","boundary":[0.600298309018036,0.5310199320896509,0.6364878813627254,0.5481544878019217],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6424427884569137,0.5310199320896509,0.6553361604809618,0.5481544878019217],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.6614298368737475,0.5310199320896509,0.6743232088977955,0.5481544878019217],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƃƵŶƳŻŹř","boundary":[0.6804193198396793,0.5310199320896509,0.754906784048096,0.5481544878019217],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŵŚƸƴƄǀě","boundary":[0.7615774485771541,0.5310199320896509,0.845274812024048,0.5481544878019217],"dir":"ltr"},{"str":"ƂºƯřŹō","boundary":[0.15497568809619233,0.5568930153054479,0.21114073579158313,0.5740275710177186],"dir":"ltr"},{"str":"ƶºǀƳŚŧ","boundary":[0.21722710853707408,0.5568930153054479,0.25387681066132267,0.5740275710177186],"dir":"ltr"},{"str":"ƶºǀƳŚŧ","boundary":[0.2598950160320641,0.5568930153054479,0.29648141987975946,0.5740275710177186],"dir":"ltr"},{"str":"źºƀĩ","boundary":[0.30249962525050095,0.5568930153054479,0.3418443732264529,0.5740275710177186],"dir":"ltr"},{"str":"Śºŝ","boundary":[0.3477822384769539,0.5568930153054479,0.36525743190380755,0.5740275710177186],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷƃ","boundary":[0.3714704012024048,0.5568930153054479,0.39524133859719435,0.5740275710177186],"dir":"ltr"},{"str":"ƽƹŚƀƯ","boundary":[0.40140318236472944,0.5568930153054479,0.45324933995991984,0.5740275710177186],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.4593454509018036,0.5568930153054479,0.46467711342685375,0.5740275710177186],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŤĩ","boundary":[0.46469879334669345,0.5568913977596086,0.5033010038476955,0.5740259534718795],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.5092537074148297,0.5568913977596086,0.5331753558316632,0.5740275710177186],"dir":"ltr"},{"str":"źƐs","boundary":[0.5392617285771543,0.5568913977596086,0.5729364117034067,0.5740259534718795],"dir":"ltr"},{"str":"źƐs","boundary":[0.5788961878957916,0.5568913977596086,0.6126000856112224,0.5740259534718795],"dir":"ltr"},{"str":"Ɩưū","boundary":[0.6185549927054108,0.5568913977596086,0.6541748805611222,0.5740259534718795],"dir":"ltr"},{"str":"żƿżƗ","boundary":[0.6604024571543087,0.5568913977596086,0.7003509733066132,0.5740259534718795],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚǀĩźǀƯř","boundary":[0.7065274243687374,0.5568913977596086,0.7638294064929859,0.5740259534718795],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7700667212825651,0.5568913977596086,0.7798779541482966,0.5740259534718795],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƋŹ","boundary":[0.7861103998396795,0.5568913977596086,0.816464357995992,0.5740259534718795],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƾƳŚŝźƸƯŚƳ","boundary":[0.41379503727454914,0.5827661944309768,0.49397934637274543,0.5999007501432475],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřźŞū","boundary":[0.5004649851703407,0.5827661944309768,0.5444329418837676,0.5999007501432475],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.5503732416833668,0.5827661944309768,0.5638703818837676,0.5999007501432475],"dir":"ltr"},{"str":"źƸƯ","boundary":[0.5698471999198397,0.5827661944309768,0.5954537873346694,0.5999007501432475],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.6015206836873748,0.5827661944309768,0.6114146912224449,0.5999007501432475],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƿŶƤţ","boundary":[0.617639833266533,0.5827661944309768,0.65967719254509,0.5999007501432475],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.665736785250501,0.5827661944309768,0.6755480181162324,0.5999007501432475],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚţźŞƇ","boundary":[0.6818291547895791,0.5827661944309768,0.7354574023246493,0.5999007501432475],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.7414756076953907,0.5827661944309768,0.7543689797194387,0.5999007501432475],"dir":"ltr"},{"str":"ŽŚĜs","boundary":[0.7604650906613226,0.5827661944309768,0.8058596931462925,0.5999007501432475],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8120288405611222,0.5827675999999999,0.8168735932665331,0.5999021557122708],"dir":"ltr"},{"str":"Śưƃ","boundary":[0.8166544838476953,0.5827661944309768,0.8451484464929859,0.5999007501432475],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƯLjƛ","boundary":[0.18200161763527056,0.6084663145438117,0.22837003975951906,0.6256008702560826],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƿŶƸƯ","boundary":[0.23432007775551106,0.6084663145438117,0.2765010754308617,0.6256008702560826],"dir":"ltr"},{"str":"îë","boundary":[0.19392847366733465,0.6343394936693407,0.21484611951903804,0.6514740493816115],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚŤƀŝŚţ","boundary":[0.22116377442885768,0.6343394936693407,0.27298071743486974,0.6514740493816115],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15496,0.14336,0.84548,0.65147],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ƹŵ","boundary":[0.5049128256513026,0.932121325356466,0.5217335701402805,0.9478850771195126],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50491,0.93212,0.52173,0.94789],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/ce9e17938ca9c88c/pages/5935a95151576d0dfc3876b61b4b7ff5.jpg","blurred":"/storage/books/ce9e17938ca9c88c/pages/6b3380449081089095b286e81a0de46d.jpg"},"info":{"width":499,"height":709,"margin":[0.15498,0.27243,0.15466,0.04303]},"elements":[{"words":[{"str":"\\·","boundary":[0.4279386773547094,0.2724344644608383,0.4583371956713427,0.29248199619567605],"dir":"ltr"},{"str":"Z˜»","boundary":[0.4583428925450902,0.2724344644608383,0.49591947178356716,0.29248199619567605],"dir":"ltr"},{"str":"d‡€Æ§","boundary":[0.501200473747495,0.2724344644608383,0.5726819970941884,0.29248199619567605],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42794,0.27243,0.57268,0.29248],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"æ","boundary":[0.15498081096192387,0.3401315789183709,0.1666812788977956,0.358636938579866],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.1664236056713427,0.33969034174894214,0.25622272509018035,0.3581957014104372],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.25746639280561123,0.33969034174894214,0.42650002935871745,0.3581957014104372],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42891637318637277,0.33969034174894214,0.597950009739479,0.3581957014104372],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6003505776553106,0.33969034174894214,0.7693842142084169,0.3581957014104372],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƯŶƤƯ","boundary":[0.7735069858316633,0.3401315789183709,0.8216287755310621,0.358636938579866],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8282704344088176,0.33969034174894214,0.833847219238477,0.3581957014104372],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.833636873747495,0.3401315789183709,0.8453373416833667,0.358636938579866],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.15619109635270545,0.3692409701714563,0.16665965747494993,0.3863755258837271],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.16836384184368744,0.3692423757404795,0.2743056804008016,0.3863769314527503],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.27474389923847703,0.3692423757404795,0.4221412398396793,0.3863769314527503],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4228277826853708,0.3692423757404795,0.5702251232865732,0.3863769314527503],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5708897551903809,0.3692423757404795,0.7182870957915831,0.3863769314527503],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺǀƯ","boundary":[0.7206729539078157,0.3692409701714563,0.7508175408416834,0.3863755258837271],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƿźƘţ","boundary":[0.7567042805611223,0.3692409701714563,0.807525492985972,0.3863755258837271],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.8136727294589179,0.3692409701714563,0.8241412905811624,0.3863755258837271],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8239002702204409,0.3692423757404795,0.834612286252505,0.3863769314527503],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.8348533066132264,0.3692409701714563,0.8453218677354709,0.3863755258837271],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.15619109635270542,0.39511243584141403,0.1666596574749499,0.4122469915536848],"dir":"ltr"},{"str":"............................","boundary":[0.1683638418436874,0.39511384141043726,0.2973365148697395,0.412248397122708],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2979354139478958,0.39511384141043726,0.4453327545490981,0.412248397122708],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4459559991182365,0.39511384141043726,0.5933533397194388,0.412248397122708],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5940179716232465,0.39511384141043726,0.7414153122244489,0.412248397122708],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶƴŝƵŵŹ","boundary":[0.7464791743486975,0.39511243584141403,0.8075035820440883,0.4122469915536848],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.813672729458918,0.39511243584141403,0.8241412905811625,0.4122469915536848],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.823900270220441,0.39511384141043726,0.8346122862525052,0.412248397122708],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.8348533066132265,0.39511243584141403,0.845321867735471,0.4122469915536848],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.1561910963527053,0.420985614966943,0.1666596574749498,0.4381201706792137],"dir":"ltr"},{"str":".........................","boundary":[0.16836384184368727,0.42098702053596615,0.28351801418837663,0.43812157624823694],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28399762036072135,0.42098702053596615,0.43139496096192365,0.43812157624823694],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4320790692585169,0.42098702053596615,0.5794764098597193,0.43812157624823694],"dir":"ltr"},{"str":"ƾsŚƴƃƵŚǀĭ","boundary":[0.5833059555911823,0.420985614966943,0.6617739075751502,0.4381201706792137],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶƴŝƵŵŹ","boundary":[0.6677823747494989,0.420985614966943,0.7288676461723447,0.4381201706792137],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7350367935871742,0.420985614966943,0.7455053547094188,0.4381201706792137],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452618997995991,0.42098702053596615,0.7559739158316633,0.43812157624823694],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.756217370741483,0.420985614966943,0.7666859318637275,0.4381201706792137],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664424769539078,0.42098702053596615,0.777154492985972,0.43812157624823694],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7773979478957916,0.420985614966943,0.7878665090180361,0.4381201706792137],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.15618622725450876,0.4485722496636989,0.16665478837675324,0.4657068053759697],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.16835897274549075,0.44857365523272213,0.3065439795591179,0.46570821094499293],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.30718183142284544,0.44857365523272213,0.45457917202404774,0.46570821094499293],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.45520241659318617,0.44857365523272213,0.6025997571943885,0.46570821094499293],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƷŚǀĭ","boundary":[0.6052120283767534,0.4485722496636989,0.6537958901803606,0.4657068053759697],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚƳ","boundary":[0.6595024732665329,0.4485722496636989,0.6787402802404808,0.4657068053759697],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.6848802130661322,0.4485722496636989,0.6953487741883767,0.4657068053759697],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6951077538276552,0.44857365523272213,0.7058197698597194,0.46570821094499293],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7060632247695391,0.4485722496636989,0.7165317858917836,0.4657068053759697],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7162883309819639,0.44857365523272213,0.727000347014028,0.46570821094499293],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7272438019238477,0.4485722496636989,0.7377123630460922,0.4657068053759697],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7374713426853707,0.44857365523272213,0.7481833587174349,0.46570821094499293],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7484268136272545,0.4485722496636989,0.758895374749499,0.4657068053759697],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.156191096352705,0.4748409291396333,0.16665965747494949,0.4919754848519041],"dir":"ltr"},{"str":".................................","boundary":[0.16836384184368697,0.4754749077009873,0.3203868257314624,0.4926094634132581],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3210611958316629,0.4754749077009873,0.4684585364328652,0.4926094634132581],"dir":"ltr"},{"str":"ƾưǀƬƣř","boundary":[0.47151633010020005,0.4754735021319641,0.5184446985170338,0.4926080578442349],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŚĭŻŚs","boundary":[0.5243874328657311,0.4754735021319641,0.591858526573146,0.4926080578442349],"dir":"ltr"},{"str":"ŽŚsř","boundary":[0.597908381082164,0.4754735021319641,0.6417984322244487,0.4926080578442349],"dir":"ltr"},{"str":"źŝ","boundary":[0.6478142030460919,0.4754735021319641,0.6617739075751501,0.4926080578442349],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶƴŝƵŵŹ","boundary":[0.6677775056513023,0.4754735021319641,0.7288627770741481,0.4926080578442349],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7350319244889777,0.4754735021319641,0.7455004856112222,0.4926080578442349],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452570307014026,0.4754749077009873,0.7559690467334667,0.4926094634132581],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7562125016432864,0.4754735021319641,0.7666810627655308,0.4926080578442349],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664376078557112,0.4754749077009873,0.7771496238877754,0.4926094634132581],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7773930787975949,0.4754735021319641,0.7878616399198395,0.4926080578442349],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÎ","boundary":[0.1561914550701403,0.5013780646707511,0.1771091009218437,0.5185126203830219],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.17761548713426856,0.5013794702397744,0.32040666084168334,0.5185140259520451],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3210639890981964,0.5013794702397744,0.4684613296993987,0.5185140259520451],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƣŚs","boundary":[0.46957148408817634,0.5013780646707511,0.5031682616432865,0.5185126203830219],"dir":"ltr"},{"str":"ƽĥƺƫƺƟŹƺƯ","boundary":[0.5092935871743487,0.5013780646707511,0.5917225505410821,0.5185126203830219],"dir":"ltr"},{"str":"ŽŚsř","boundary":[0.5979132501803601,0.5013758100022039,0.6418033013226448,0.5185103657144746],"dir":"ltr"},{"str":"źŝ","boundary":[0.647819072144288,0.5013758100022039,0.6617739075751499,0.5185103657144746],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶƴŝƵŵŹ","boundary":[0.6677823747494984,0.5013758100022039,0.7288676461723442,0.5185103657144746],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.735039228136272,0.5013758100022039,0.7455077892585165,0.5185103657144746],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452643343486969,0.501377215571227,0.755976350380761,0.5185117712834979],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7562198052905806,0.5013758100022039,0.7666883664128251,0.5185103657144746],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664449115030055,0.501377215571227,0.7771569275350697,0.5185117712834979],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7774003824448893,0.5013758100022039,0.7878689435671339,0.5185103657144746],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÏ","boundary":[0.15619632416833673,0.5272495303407089,0.17711397002004015,0.5443840860529796],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.17762035623246497,0.527250935909732,0.20986352448897802,0.5443854916220028],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.21340822797595196,0.527250935909732,0.22078491174348702,0.5443854916220028],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺǀƯ","boundary":[0.2209480265330662,0.5272495303407089,0.25080290212424855,0.5443840860529796],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźǀĭƪĪƃ","boundary":[0.25697935318637277,0.5272495303407089,0.33545217426853713,0.5443840860529796],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.34151663607214433,0.5272495303407089,0.35903565138276555,0.5443840860529796],"dir":"ltr"},{"str":"źŧŒƯ","boundary":[0.3651317623246494,0.5272495303407089,0.39649849290581174,0.5443840860529796],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřŶưŴţ","boundary":[0.40262138388777563,0.5272495303407089,0.4597748585170341,0.5443840860529796],"dir":"ltr"},{"str":"ŵřŶƘţ","boundary":[0.4659196604408818,0.5272495303407089,0.5043124997194389,0.5443840860529796],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5044269235270541,0.527250935909732,0.5117792618036072,0.5443854916220028],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺǀƯ","boundary":[0.5178169435671344,0.5272495303407089,0.5475963481362726,0.5443840860529796],"dir":"ltr"},{"str":"ƪĪƃ","boundary":[0.5538482702204409,0.5272495303407089,0.5918491470941885,0.5443840860529796],"dir":"ltr"},{"str":"ŽŚsř","boundary":[0.5979160434468938,0.5272495303407089,0.6418060945891784,0.5443840860529796],"dir":"ltr"},{"str":"źŝ","boundary":[0.6478194308617234,0.5272495303407089,0.6617742662925852,0.5443840860529796],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶƴŝƵŵŹ","boundary":[0.6677827334669338,0.5272495303407089,0.7288680048897795,0.5443840860529796],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.7350371523046091,0.5272495303407089,0.7455057134268537,0.5443840860529796],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.745262258517034,0.527250935909732,0.7559742745490982,0.5443854916220028],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7562177294589179,0.5272495303407089,0.7666862905811623,0.5443840860529796],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664428356713426,0.527250935909732,0.7771548517034068,0.5443854916220028],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7773983066132265,0.5272495303407089,0.787866867735471,0.5443840860529796],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÏ","boundary":[0.15620362781563116,0.552951363909115,0.17712127366733457,0.5700859196213858],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................","boundary":[0.17762765987975943,0.5529527694781382,0.3712741296993986,0.570087325190409],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŶǀsŹ","boundary":[0.3758510820040079,0.552951363909115,0.42523347591182353,0.5700859196213858],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƯŻ","boundary":[0.43160225635270527,0.552951363909115,0.4652233793987975,0.5700859196213858],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.47128540665330654,0.552951363909115,0.48880442196392776,0.5700859196213858],"dir":"ltr"},{"str":"žƠƴţ","boundary":[0.4949394856913827,0.552951363909115,0.536049281763527,0.5700859196213858],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřŶƤƯ","boundary":[0.5421697381963927,0.552951363909115,0.5815850880961924,0.5700859196213858],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.5876958063326653,0.552951363909115,0.6011929465330661,0.5700859196213858],"dir":"ltr"},{"str":"ƶūƺţ","boundary":[0.6071673300200401,0.552951363909115,0.6456965040480963,0.5700859196213858],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.6517195785170342,0.552951363909115,0.6616622770340682,0.5700859196213858],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶƴŝƵŵŹ","boundary":[0.6677876025651304,0.552951363909115,0.7288728739879762,0.5700859196213858],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7350420214028057,0.552951363909115,0.7455105825250502,0.5700859196213858],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452695621643287,0.5529527694781382,0.7559815781963929,0.570087325190409],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7562250331062126,0.552951363909115,0.7666935942284571,0.5700859196213858],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664501393186374,0.5529527694781382,0.7771621553507015,0.570087325190409],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7774056102605211,0.552951363909115,0.7878741713827656,0.5700859196213858],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÐ","boundary":[0.1562109314629256,0.5788228295790727,0.177128577314629,0.5959573852913436],"dir":"ltr"},{"str":"........................","boundary":[0.17763496352705385,0.578824235148096,0.28818296897795564,0.5959587908603667],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28864066420841655,0.578824235148096,0.43603800480961885,0.5959587908603667],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵƺƿźěƺŤƟ","boundary":[0.43964600657314595,0.5788228295790727,0.5170792751903804,0.5959573852913436],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŲsŚě","boundary":[0.5229465385170338,0.5788228295790727,0.5917566342284567,0.5959573852913436],"dir":"ltr"},{"str":"ŽŚsř","boundary":[0.5979257816432864,0.5788228295790727,0.641815832785571,0.5959573852913436],"dir":"ltr"},{"str":"źŝ","boundary":[0.6478316036072143,0.5788228295790727,0.661786439038076,0.5959573852913436],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶƴŝƵŵŹ","boundary":[0.6677949062124247,0.5788228295790727,0.7288801776352705,0.5959573852913436],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7350493250501,0.578190256586742,0.7455178861723445,0.5953248122990127],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452744312625249,0.578824235148096,0.7559864472945891,0.5959587908603667],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7562299022044087,0.5788228295790727,0.7666984633266531,0.5959573852913436],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664550084168336,0.578824235148096,0.7771670244488977,0.5959587908603667],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7774104793587173,0.5788228295790727,0.7878790404809619,0.5959573852913436],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÐ","boundary":[0.1561935549498995,0.6046983749669429,0.1771112008016029,0.6218329306792136],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.17761758701402774,0.6046997805359661,0.3158025938276549,0.6218343362482369],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31643801114228426,0.6046997805359661,0.46383535174348656,0.6218343362482369],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĪƄų","boundary":[0.4685973297795588,0.6046983749669429,0.5224300794388775,0.6218329306792136],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.5282851700200398,0.6046983749669429,0.5417823102204407,0.6218329306792136],"dir":"ltr"},{"str":"ƪưŰţ","boundary":[0.5480050177154306,0.6046983749669429,0.5918074250901801,0.6218329306792136],"dir":"ltr"},{"str":"ŽŚsř","boundary":[0.5979132742284567,0.6046983749669429,0.6418033253707414,0.6218329306792136],"dir":"ltr"},{"str":"źŝ","boundary":[0.6478190961923846,0.6046983749669429,0.6617739316232464,0.6218329306792136],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶƴŝƵŵŹ","boundary":[0.6677823987975952,0.6046983749669429,0.728867670220441,0.6218329306792136],"dir":"ltr"},{"str":"Ô","boundary":[0.7350368176352705,0.6046983749669429,0.745505378757515,0.6218329306792136],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452619238476954,0.6046997805359661,0.7559739398797596,0.6218343362482369],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7562372058517032,0.6046960087046017,0.7667057669739478,0.6218305644168725],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664647466132263,0.6046974142736249,0.7771767626452903,0.6218319699858956],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7774202175551099,0.6046960087046017,0.7878887786773544,0.6218305644168725],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÐ","boundary":[0.15620085859719388,0.6305715540924718,0.1771185044488973,0.6477061098047426],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................","boundary":[0.17762489066132214,0.6305729596614951,0.3897714990781557,0.6477075153737658],"dir":"ltr"},{"str":"ħŚų","boundary":[0.39142942701402755,0.6305715540924718,0.42883383935871694,0.6477061098047426],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊŵƺŝ","boundary":[0.43476196641282516,0.6305715540924718,0.4697172223647289,0.6477061098047426],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚǀƬƣ","boundary":[0.47590341162324595,0.6305715540924718,0.5194721022845685,0.6477061098047426],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.5256096005611218,0.6305715540924718,0.536745228136272,0.6477061098047426],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶǀsř","boundary":[0.5428948991583162,0.6305715540924718,0.5919023725050097,0.6477061098047426],"dir":"ltr"},{"str":"ŽŚsř","boundary":[0.5979157087775547,0.6305715540924718,0.6418057599198393,0.6477061098047426],"dir":"ltr"},{"str":"źŝ","boundary":[0.6478215307414826,0.6305715540924718,0.6617763661723444,0.6477061098047426],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶƴŝƵŵŹ","boundary":[0.667784833346693,0.6305715540924718,0.7288701047695387,0.6477061098047426],"dir":"ltr"},{"str":"Õ","boundary":[0.7350392521843684,0.6305715540924718,0.7455078133066129,0.6477061098047426],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452643583967932,0.6305729596614951,0.7559763744288573,0.6477075153737658],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.756219829338677,0.6305715540924718,0.7666883904609215,0.6477061098047426],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664449355511018,0.6305729596614951,0.777156951583166,0.6477075153737658],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7774004064929857,0.6305715540924718,0.7878689676152302,0.6477061098047426],"dir":"ltr"},{"str":"æé","boundary":[0.15619842404809556,0.6564430197624296,0.17711606989979897,0.6735775754747003],"dir":"ltr"},{"str":"...................................","boundary":[0.17762245611222383,0.6564444253314528,0.33889672657314557,0.6735789810437235],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33957353122244427,0.6564444253314528,0.48697087182364657,0.6735789810437235],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4876355037274543,0.6564444253314528,0.6350328443286566,0.6735789810437235],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƃŚĩ","boundary":[0.6373602732665326,0.6564430197624296,0.6840451867735465,0.6735775754747003],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĤŴƿŹŚţ","boundary":[0.6900073975150295,0.6564430197624296,0.752911277114228,0.6735775754747003],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7591485919038071,0.6564430197624296,0.7689598247695385,0.6735775754747003],"dir":"ltr"},{"str":"ŐƄƴƯ","boundary":[0.7749755955911819,0.6564430197624296,0.807715411863727,0.6735775754747003],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.8136849262525045,0.6564430197624296,0.824153487374749,0.6735775754747003],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8239100324649293,0.6564444253314528,0.8346220484969935,0.6735789810437235],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.8348655034068132,0.6564430197624296,0.8453340645290577,0.6735775754747003],"dir":"ltr"},{"str":"æê","boundary":[0.15619842404809572,0.6821465667864068,0.17711606989979914,0.6992811224986777],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.177622456112224,0.6821479723554301,0.3250197967134263,0.6992825280677009],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.325696601362725,0.6821479723554301,0.4730939419639273,0.6992825280677009],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4737171865330657,0.6821479723554301,0.6211145271342681,0.6992825280677009],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6217791590380758,0.6821479723554301,0.769176499639278,0.6992825280677009],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷǀƫƺţ","boundary":[0.7708319930260517,0.6821465667864068,0.8074963024448893,0.6992811224986777],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.8136824917034063,0.6821465667864068,0.8241510528256508,0.6992811224986777],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8239075979158312,0.6821479723554301,0.8346196139478953,0.6992825280677009],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.8348630688577149,0.6821465667864068,0.8453316299799594,0.6992811224986777],"dir":"ltr"},{"str":"æî","boundary":[0.1561984240480959,0.7080625823012165,0.17711606989979928,0.7251971380134873],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.17762245611222413,0.7080639878702397,0.2559272933066129,0.7251985435825105],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.25625108833667304,0.7080639878702397,0.40364842893787534,0.7251985435825105],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4043325372344686,0.7080639878702397,0.5517298778356708,0.7251985435825105],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5523920751903805,0.7080639878702397,0.6997894157915827,0.7251985435825105],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƵƺǀƯ","boundary":[0.7033974175551098,0.7080625823012165,0.7491231187174344,0.7251971380134873],"dir":"ltr"},{"str":"ƝźƈƯ","boundary":[0.7550074238877751,0.7080625823012165,0.807715411863727,0.7251971380134873],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.8136824917034063,0.7080625823012165,0.8241510528256508,0.7251971380134873],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8239075979158312,0.7080639878702397,0.8346196139478953,0.7251985435825105],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.834863068857715,0.7080625823012165,0.8453316299799595,0.7251971380134873],"dir":"ltr"},{"str":"çè","boundary":[0.15618766821643293,0.7462918045883286,0.17952550044088184,0.7647971642498237],"dir":"ltr"},{"str":"..........................","boundary":[0.18248085458917843,0.7458505674188999,0.3198206842885772,0.764355927080395],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3217900439478959,0.7458505674188999,0.490823680501002,0.764355927080395],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.49322424841683377,0.7458505674188999,0.6622578849699399,0.764355927080395],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺǀƯ","boundary":[0.6663228115831663,0.7462918045883286,0.7005512816032065,0.7647971642498237],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7071824232064129,0.7462918045883286,0.7181466819238478,0.7647971642498237],"dir":"ltr"},{"str":"ƪĭ","boundary":[0.7249566171943889,0.7462918045883286,0.752059633707415,0.7647971642498237],"dir":"ltr"},{"str":"İƯƺţŚƳō","boundary":[0.758717068496994,0.7462918045883286,0.8211292049899801,0.7647971642498237],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8282704344088176,0.7458505674188999,0.833847219238477,0.764355927080395],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.833636873747495,0.7462918045883286,0.8453373416833667,0.7647971642498237],"dir":"ltr"},{"str":"çè","boundary":[0.1561910963527054,0.775402465234926,0.1771087422044088,0.7925370209471968],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.17761512841683363,0.7754038708039493,0.2789508000801603,0.7925384265162202],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2793719770741483,0.7754038708039493,0.4267693176753506,0.7925384265162202],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4274509914228457,0.7754038708039493,0.5748483320240481,0.7925384265162202],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5755129639278557,0.7754038708039493,0.722910304529058,0.7925384265162202],"dir":"ltr"},{"str":"ƪĭ","boundary":[0.7240813226452906,0.775402465234926,0.7479885947895791,0.7925370209471968],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƯƺţŚƳō","boundary":[0.7537828216432866,0.775402465234926,0.8074062000801604,0.7925370209471968],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.8136727294589179,0.775402465234926,0.8241412905811624,0.7925370209471968],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8239002702204409,0.7754038708039493,0.834612286252505,0.7925384265162202],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.8348533066132264,0.775402465234926,0.8453218677354709,0.7925370209471968],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÐ","boundary":[0.1561886618036071,0.8012739309048836,0.17710630765531052,0.8184084866171545],"dir":"ltr"},{"str":".......................................","boundary":[0.17761269386773534,0.801275336473907,0.35738953747494967,0.8184098921861779],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.35806390757515016,0.801275336473907,0.5054612481763525,0.8184098921861779],"dir":"ltr"},{"str":"ƪĭ","boundary":[0.5073431546292584,0.8012739309048836,0.531250426773547,0.8184084866171545],"dir":"ltr"},{"str":"Ĩƿ","boundary":[0.5370446536272544,0.8012739309048836,0.5636007151903806,0.8184084866171545],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5699135010020039,0.8012739309048836,0.5874325163126252,0.8184084866171545],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƄƿřŻ","boundary":[0.593528627254509,0.8012739309048836,0.640065033266533,0.8184084866171545],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŹŚŤųŚs","boundary":[0.646114887775551,0.8012739309048836,0.7289236408016031,0.8184084866171545],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.7350367935871742,0.8012739309048836,0.7455053547094188,0.8184084866171545],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452618997995991,0.801275336473907,0.7559739158316633,0.8184098921861779],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.756217370741483,0.8012739309048836,0.7666859318637275,0.8184084866171545],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664424769539078,0.801275336473907,0.777154492985972,0.8184098921861779],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.7773979478957916,0.8012739309048836,0.7878665090180361,0.8184084866171545],"dir":"ltr"},{"str":"Ï6","boundary":[0.15619353090180363,0.8265145370380818,0.1771306531462926,0.8442816657426834],"dir":"ltr"},{"str":".........................","boundary":[0.17761756296593187,0.8271485155994358,0.29277173531062123,0.8442830713117067],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.29324890693386774,0.8271485155994358,0.44064624753507003,0.8442830713117067],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴŤƀƷ","boundary":[0.444251814749499,0.8271471100304125,0.4902988763927856,0.8442816657426834],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.49639255278557115,0.8271485155994358,0.5037692365531062,0.8442830713117067],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƯźƳ","boundary":[0.5036937655310622,0.8271471100304125,0.5460695271342685,0.8442816657426834],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.546298374749499,0.8271485155994358,0.5536507130260521,0.8442830713117067],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƀƴūƹŵ","boundary":[0.5596859602404809,0.8271471100304125,0.6248685777955911,0.8442816657426834],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƷŚǀĭ","boundary":[0.6310182488176352,0.8271471100304125,0.6844395596793587,0.8442816657426834],"dir":"ltr"},{"str":"źŤƄǀŝ","boundary":[0.6907255654509017,0.8271471100304125,0.7290575410020039,0.8442816657426834],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.7350343590380761,0.8271471100304125,0.7455029201603206,0.8442816657426834],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452594652505009,0.8271485155994358,0.7559714812825651,0.8442830713117067],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.7562149361923848,0.8271471100304125,0.7666834973146293,0.8442816657426834],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664400424048096,0.8271485155994358,0.7771520584368737,0.8442830713117067],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7773955133466933,0.8271471100304125,0.7878640744689378,0.8442816657426834],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÕ","boundary":[0.15619353090180366,0.8530151487892277,0.17711117675350704,0.8701497045014985],"dir":"ltr"},{"str":"................................................","boundary":[0.1776175629659319,0.8530165543582511,0.39901789250500996,0.8701511100705219],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƿŚěƹŵ","boundary":[0.40091927535070143,0.8530151487892277,0.44519885434869744,0.8701497045014985],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.4510685522244489,0.8530151487892277,0.4608797850901804,0.8701497045014985],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƿŚěĨƿ","boundary":[0.4668955559118237,0.8530151487892277,0.5195402456112225,0.8701497045014985],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƷŚǀĭ","boundary":[0.5253661216032065,0.8530151487892277,0.5739402452104209,0.8701497045014985],"dir":"ltr"},{"str":"ƙŚŝ","boundary":[0.5799000214028057,0.8530151487892277,0.6010270384769539,0.8701497045014985],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤƿźƿŶƯ","boundary":[0.6071645367535071,0.8530151487892277,0.666528581963928,0.8701497045014985],"dir":"ltr"},{"str":"šŚǀƬưƗ","boundary":[0.67265390749499,0.8530151487892277,0.7290088500200401,0.8701497045014985],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7350392281362726,0.8530151487892277,0.7455077892585171,0.8701497045014985],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452667688977956,0.8530165543582511,0.7559787849298598,0.8701511100705219],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.7562198052905812,0.8530151487892277,0.7666883664128258,0.8701497045014985],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664473460521043,0.8530165543582511,0.7771593620841685,0.8701511100705219],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7774003824448897,0.8530151487892277,0.7878689435671343,0.8701497045014985],"dir":"ltr"},{"str":"çî","boundary":[0.1561910963527054,0.878716982357634,0.1771087422044088,0.8958515380699048],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.17761512841683363,0.8787183879266574,0.2789508000801603,0.8958529436389282],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2793719770741483,0.8787183879266574,0.4267693176753506,0.8958529436389282],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42745342597194386,0.8787183879266574,0.5748507665731462,0.8958529436389282],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5755129639278557,0.8787183879266574,0.722910304529058,0.8958529436389282],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳŚƄƟřƵŵźĭ","boundary":[0.7240837571943889,0.878716982357634,0.80779816248497,0.8958515380699048],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.8136751640080161,0.878716982357634,0.8241437251302607,0.8958515380699048],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.823900270220441,0.8787183879266574,0.8346122862525052,0.8958529436389282],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.8348557411623247,0.878716982357634,0.8453243022845692,0.8958515380699048],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15498,0.33969,0.84534,0.89585],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ƶs","boundary":[0.4793076152304609,0.9412017202788919,0.49917445991983966,0.9569654720419385],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47931,0.9412,0.49917,0.95697],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/ce9e17938ca9c88c/pages/b865166ce8bc58550d1150936699ff7c.jpg","blurred":"/storage/books/ce9e17938ca9c88c/pages/0d1ff2b25bd507c6cd2f16977e173020.jpg"},"info":{"width":499,"height":709,"margin":[0.15497,0.14336,0.15419,0.05177]},"elements":[{"words":[{"str":"ÏÖ","boundary":[0.15619641434869713,0.14336325507977787,0.17711406020040055,0.1604978107920487],"dir":"ltr"},{"str":".........................","boundary":[0.1776204464128254,0.14336466064880116,0.2927746187575147,0.16049921636107195],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2932542249298595,0.14336466064880116,0.4406515655310618,0.16049921636107195],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƫLjĩ","boundary":[0.44328087855711396,0.14336325507977787,0.47992571158316605,0.1604978107920487],"dir":"ltr"},{"str":"ŮƐs","boundary":[0.485924440561122,0.14336325507977787,0.524093301322645,0.1604978107920487],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.5302332341482964,0.14336325507977787,0.5437303743486972,0.1604978107920487],"dir":"ltr"},{"str":"ħŚƀŝ","boundary":[0.5499530818436872,0.14336325507977787,0.5915595259318635,0.1604978107920487],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.5976702441683366,0.14336325507977787,0.6106123071743486,0.1604978107920487],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵźĭ","boundary":[0.6166572925851702,0.14336325507977787,0.6513885700200399,0.1604978107920487],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳřŵ","boundary":[0.6573118279759518,0.14336325507977787,0.6833322887374749,0.1604978107920487],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƤŤƳř","boundary":[0.6895111743486974,0.14336325507977787,0.7288729641683366,0.1604978107920487],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7350372424849698,0.14336325507977787,0.7455058036072144,0.1604978107920487],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452623486973947,0.14336466064880116,0.7559743647294589,0.16049921636107195],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7562178196392786,0.14336325507977787,0.7666863807615231,0.1604978107920487],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664429258517034,0.14336466064880116,0.7771549418837675,0.16049921636107195],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.7773983967935872,0.14336325507977787,0.7878669579158317,0.1604978107920487],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÖ","boundary":[0.1562012834468933,0.1692381476608781,0.17711892929859668,0.18637270337314893],"dir":"ltr"},{"str":"........................","boundary":[0.17762531551102154,0.16923955322990136,0.28817332096192333,0.18637410894217218],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28863345074148244,0.16923955322990136,0.4360307913426848,0.18637410894217218],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳŚƄƟřƵŵźĭ","boundary":[0.4369583545490977,0.1692381476608781,0.5206727598396789,0.18637270337314893],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5265862795991979,0.1692381476608781,0.5363975124649294,0.18637270337314893],"dir":"ltr"},{"str":"ƪĭ","boundary":[0.5424108487374746,0.1692381476608781,0.5663181208817633,0.18637270337314893],"dir":"ltr"},{"str":"ƽĥƺƫƺƟŹƺƯ","boundary":[0.5723558026452903,0.1692381476608781,0.6545534838476952,0.18637270337314893],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋǀŝ","boundary":[0.6607275003607213,0.1692381476608781,0.6849123111022042,0.18637270337314893],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƐŝřŹ","boundary":[0.6909767729058114,0.1692381476608781,0.7289435660921841,0.18637270337314893],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.7350421115831661,0.1692381476608781,0.7455106727054106,0.18637270337314893],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452696523446891,0.16923955322990136,0.7559816683767533,0.18637410894217218],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7562226887374747,0.1692381476608781,0.7666912498597191,0.18637270337314893],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664502294989977,0.16923955322990136,0.7771622455310618,0.18637410894217218],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.7774057004408815,0.1692381476608781,0.787874261563126,0.18637270337314893],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÎ","boundary":[0.15619641434869655,0.19511132678640694,0.17711406020039994,0.21224588249867776],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.1776204464128248,0.19511273235543025,0.3019869525450893,0.21224728806770105],"dir":"ltr"},{"str":"ŸŵƺƃƾƯ","boundary":[0.30475746941883686,0.19511132678640694,0.3673132084969931,0.21224588249867776],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƸŤƴƯ","boundary":[0.37317073362725367,0.19511132678640694,0.4142172314228449,0.21224588249867776],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŸŝ","boundary":[0.4203985515831655,0.19511132678640694,0.44534294164328575,0.21224588249867776],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷǀƫƺţ","boundary":[0.45131732513025974,0.19511132678640694,0.4879816345490974,0.21224588249867776],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.4942067765931856,0.19511132678640694,0.5040180094589171,0.21224588249867776],"dir":"ltr"},{"str":"ŭŚƤƫ","boundary":[0.5100337802805603,0.19511132678640694,0.5415027619238469,0.21224588249867776],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.5480103116633259,0.19511132678640694,0.5615074518637267,0.21224588249867776],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳŚƄƟřƵŵźĭ","boundary":[0.5677301593587167,0.19511132678640694,0.6512011097394783,0.21224588249867776],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƄǀưƷ","boundary":[0.6570805458116226,0.19511132678640694,0.7055159001202398,0.21224588249867776],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿō","boundary":[0.7116728747895785,0.19511132678640694,0.7287707131062119,0.21224588249867776],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7350469806813621,0.19511132678640694,0.7455155418036066,0.21224588249867776],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.745272086893787,0.19511273235543025,0.7559841029258512,0.21224728806770105],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7562275578356707,0.19511132678640694,0.7666961189579153,0.21224588249867776],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664526640480956,0.19511273235543025,0.7771646800801598,0.21224728806770105],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7774081349899794,0.19511132678640694,0.787876696112224,0.21224588249867776],"dir":"ltr"},{"str":"èè","boundary":[0.15619641434869658,0.2209845059119358,0.17711406020039996,0.23811906162420662],"dir":"ltr"},{"str":"................................................","boundary":[0.17762044641282482,0.22098591148095909,0.3990207759519029,0.2381204671932299],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.399702449699398,0.22098591148095909,0.5470997903006003,0.2381204671932299],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.547764422204408,0.22098591148095909,0.6951617628056103,0.2381204671932299],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺǀƯ","boundary":[0.6992542398396785,0.2209845059119358,0.7296106325450893,0.23811906162420662],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7355290214028047,0.2209845059119358,0.7453402542685361,0.23811906162420662],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŸŝ","boundary":[0.7513560250901795,0.2209845059119358,0.7763004151502998,0.23811906162420662],"dir":"ltr"},{"str":"ƺưƳ","boundary":[0.7822723640881756,0.2209845059119358,0.807479685450901,0.23811906162420662],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.8136780474549091,0.2209845059119358,0.8241466085771536,0.23811906162420662],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8239055882164321,0.22098591148095909,0.8346176042484963,0.2381204671932299],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.8348586246092177,0.2209845059119358,0.8453271857314621,0.23811906162420662],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÑ","boundary":[0.15618911070140257,0.2466863862504407,0.17710675655310595,0.26382094196271155],"dir":"ltr"},{"str":"............................................","boundary":[0.1776131427655308,0.24668779181946401,0.3805084646092181,0.26382234753173484],"dir":"ltr"},{"str":"...","boundary":[0.38167948272545066,0.24668779181946401,0.3959362022444888,0.26382234753173484],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳŚƄƟřƵŵźĭ","boundary":[0.39580230204408795,0.2466863862504407,0.4792732524248495,0.26382094196271155],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋǀŝ","boundary":[0.48515025394789557,0.2466863862504407,0.5093350646893786,0.26382094196271155],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƐŝřŹ","boundary":[0.515377615551102,0.2466863862504407,0.5536122091382764,0.26382094196271155],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƴƴĩƲǀǀƘţ","boundary":[0.5596839745891782,0.2466863862504407,0.6363527947895791,0.26382094196271155],"dir":"ltr"},{"str":"ƶģźŝ","boundary":[0.6427045333867735,0.2466863862504407,0.6844205321843687,0.26382094196271155],"dir":"ltr"},{"str":"ŵřŶƘţ","boundary":[0.6904849939879758,0.2466863862504407,0.728877833266533,0.26382094196271155],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7350372424849698,0.2466863862504407,0.7455058036072144,0.26382094196271155],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452623486973947,0.24668779181946401,0.7559743647294589,0.26382234753173484],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7562178196392786,0.2466863862504407,0.7666863807615231,0.26382094196271155],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664429258517034,0.24668779181946401,0.7771549418837675,0.26382234753173484],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.7773983967935872,0.2466863862504407,0.7878669579158317,0.26382094196271155],"dir":"ltr"},{"str":"èé","boundary":[0.15618424160320624,0.27255956537596965,0.17710188745490965,0.28969412108824044],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.1776082736673345,0.27256097094499293,0.269731611543086,0.2896955266572637],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.27011383575150283,0.27256097094499293,0.4175111763527051,0.2896955266572637],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4181952846492984,0.27256097094499293,0.5655926252505007,0.2896955266572637],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5662572571543084,0.27256097094499293,0.7136545977555108,0.2896955266572637],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺǀƯ","boundary":[0.717747074789579,0.27255956537596965,0.7478916617234468,0.28969412108824044],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƯƺţŚƳō","boundary":[0.7537808359919839,0.27255956537596965,0.8074042144288577,0.28969412108824044],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.8136707438076152,0.27255956537596965,0.8241393049298597,0.28969412108824044],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.82389585002004,0.27256097094499293,0.8346078660521041,0.2896955266572637],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.8348513209619237,0.27255956537596965,0.8453198820841682,0.28969412108824044],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÕ","boundary":[0.1561891107014026,0.29847558089077925,0.17710675655310598,0.3156101366030501],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.17761314276553083,0.29847698645980253,0.2559179799599196,0.3156115421720734],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.25624177498997974,0.29847698645980253,0.40363911559118204,0.3156115421720734],"dir":"ltr"},{"str":"ƺƫŚƯźų","boundary":[0.40675533843687356,0.29847558089077925,0.4574816034468936,0.3156101366030501],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.4634778978757513,0.29847558089077925,0.47328913074148277,0.3156101366030501],"dir":"ltr"},{"str":"Ŝǀs","boundary":[0.4795483564729457,0.29847558089077925,0.5168578214028053,0.3156101366030501],"dir":"ltr"},{"str":"ƺƬƷ","boundary":[0.5229247177555109,0.29847558089077925,0.5547247980761522,0.3156101366030501],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5609036836873745,0.29847698645980253,0.56531021755511,0.3156115421720734],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƵƺǀƯ","boundary":[0.5652858720641281,0.29847558089077925,0.611201468056112,0.3156101366030501],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƯƺưƗ","boundary":[0.617139333306613,0.29847558089077925,0.6693458041683364,0.3156101366030501],"dir":"ltr"},{"str":"ƕƺƳ","boundary":[0.6755685116633264,0.29847558089077925,0.701248135551102,0.3156101366030501],"dir":"ltr"},{"str":"ƶs","boundary":[0.7075195340280559,0.29847558089077925,0.7290506862525048,0.3156101366030501],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7350299388376751,0.29847558089077925,0.7454984999599196,0.3156101366030501],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452550450501,0.29847698645980253,0.7559670610821642,0.3156115421720734],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.7562105159919837,0.29847558089077925,0.7666790771142283,0.3156101366030501],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664356222044086,0.29847698645980253,0.7771476382364728,0.3156115421720734],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7773910931462925,0.29847558089077925,0.787859654268537,0.3156101366030501],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÖ","boundary":[0.1561915452505009,0.324347046560737,0.1771091911022043,0.3414816022730078],"dir":"ltr"},{"str":".........................................","boundary":[0.17761557731462915,0.32434845212976027,0.366633969298597,0.34148300784203106],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.36731807759519025,0.32434845212976027,0.5147154181963925,0.34148300784203106],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺǀƯ","boundary":[0.5190294391983966,0.324347046560737,0.5491740261322644,0.3414816022730078],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5555501102204409,0.324347046560737,0.5653613430861723,0.3414816022730078],"dir":"ltr"},{"str":"ƪĭ","boundary":[0.5713746793587173,0.324347046560737,0.5947950416833666,0.3414816022730078],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƯƺţŚƳō","boundary":[0.6008278543486972,0.324347046560737,0.6544828819238475,0.3414816022730078],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋǀŝ","boundary":[0.6607177621643285,0.324347046560737,0.6849025729058115,0.3414816022730078],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƐŝřŹ","boundary":[0.690969469258517,0.324347046560737,0.7289362624448897,0.3414816022730078],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.7350348079358717,0.324347046560737,0.7455033690581162,0.3414816022730078],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452623486973947,0.32434845212976027,0.7559743647294589,0.34148300784203106],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7562153850901803,0.324347046560737,0.7666839462124247,0.3414816022730078],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664429258517033,0.32434845212976027,0.7771549418837674,0.34148300784203106],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.7773959622444888,0.324347046560737,0.7878645233667333,0.3414816022730078],"dir":"ltr"},{"str":"ÑÎ","boundary":[0.1561953862925852,0.35022122405015865,0.1771130321442886,0.36735577976242945],"dir":"ltr"},{"str":"................","boundary":[0.17761941835671347,0.35022262961918194,0.25131808865731464,0.36735718533145273],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷƴƴĩ","boundary":[0.25186342765531067,0.35022122405015865,0.28263125915831666,0.36735577976242945],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷǀƫƺţ","boundary":[0.2886251190380762,0.35022122405015865,0.3255426215631263,0.36735577976242945],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.33177750180360727,0.35022262961918194,0.33915418557114235,0.36735718533145273],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚŝźĪŝ","boundary":[0.3390787145490982,0.35022122405015865,0.3844319296993989,0.36735577976242945],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.38411787286573146,0.35022262961918194,0.3914702111422846,0.36735718533145273],"dir":"ltr"},{"str":"ꏌĩƺƴţŹŚě","boundary":[0.39774891326653306,0.35022122405015865,0.48105918340681364,0.36735577976242945],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺǀƯ","boundary":[0.48738170741482967,0.35022122405015865,0.517161111983968,0.36735577976242945],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƳřƺţƾƯ","boundary":[0.5231695791583166,0.35022122405015865,0.5859663385971944,0.36735577976242945],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřŶưŴţƹŹ","boundary":[0.5920673186372746,0.35022122405015865,0.6680690723847696,0.36735577976242945],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƪĭ","boundary":[0.674112651302605,0.3502202256862659,0.7292454501803606,0.3673547813985367],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.735039677034068,0.3502202256862659,0.7455082381563125,0.3673547813985367],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452647832464929,0.3502216312552892,0.7559767992785571,0.36735618696756],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.7562202541883767,0.3502202256862659,0.7666888153106213,0.3673547813985367],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664453604008016,0.3502216312552892,0.7771573764328658,0.36735618696756],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.7774008313426852,0.3502202256862659,0.7878693924649298,0.3673547813985367],"dir":"ltr"},{"str":"éç","boundary":[0.15619538629258511,0.37592305761856487,0.17711303214428853,0.39305761333083566],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.17761941835671338,0.3759244631875881,0.3158044251703406,0.3930590188998589],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31643984248496987,0.3759244631875881,0.46383718308617217,0.3930590188998589],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4644604276553106,0.3759244631875881,0.611857768256513,0.3930590188998589],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƄƿřŻ","boundary":[0.6127658550701403,0.37592305761856487,0.6597429144689378,0.39305761333083566],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6655931359519038,0.37592305761856487,0.6754043688176353,0.39305761333083566],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƄƿƹŹ","boundary":[0.6817244582765533,0.37592305761856487,0.7340185729058117,0.39305761333083566],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƟŚŝ","boundary":[0.7401536366332667,0.37592305761856487,0.7762214815230462,0.39305761333083566],"dir":"ltr"},{"str":"ƺưƳ","boundary":[0.7822713360320642,0.37592305761856487,0.8074786573947896,0.39305761333083566],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.8136770193987978,0.37592305761856487,0.8241455805210423,0.39305761333083566],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8239045601603208,0.3759244631875881,0.8346165761923849,0.3930590188998589],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.8348575965531063,0.37592305761856487,0.8453261576753508,0.39305761333083566],"dir":"ltr"},{"str":"ÑÒ","boundary":[0.15619538629258525,0.4017962367440938,0.17711303214428867,0.4189307924563646],"dir":"ltr"},{"str":"........................................","boundary":[0.17761941835671352,0.40179764231311704,0.36201460160320637,0.4189321980253878],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3626987098997997,0.40179764231311704,0.5100960505010019,0.4189321980253878],"dir":"ltr"},{"str":"ŢųŹŵ","boundary":[0.5127058871342686,0.4017962367440938,0.5636512615631263,0.4189307924563646],"dir":"ltr"},{"str":"ƽĥƺƫƺƟŹƺƯ","boundary":[0.5696767705811624,0.4017962367440938,0.651859844488978,0.4189307924563646],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6582919232064128,0.4017962367440938,0.6681031560721443,0.4189307924563646],"dir":"ltr"},{"str":"ƪĭ","boundary":[0.6741164923446894,0.4017962367440938,0.6975368546693387,0.4189307924563646],"dir":"ltr"},{"str":"ƺưƳ","boundary":[0.7036354001603207,0.4017962367440938,0.7288427215230461,0.4189307924563646],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7350410835270542,0.4017962367440938,0.7455096446492987,0.4189307924563646],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452686242885772,0.40179764231311704,0.7559806403206414,0.4189321980253878],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7562216606813628,0.4017962367440938,0.7666902218036072,0.4189307924563646],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664492014428858,0.40179764231311704,0.7771612174749499,0.4189321980253878],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.7774022378356713,0.4017962367440938,0.7878707989579158,0.4189307924563646],"dir":"ltr"},{"str":"ÑÒ","boundary":[0.15619538629258525,0.42766941586962276,0.17711303214428867,0.4448039715818935],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................","boundary":[0.17761941835671352,0.42767082143864593,0.3758915314629258,0.4448053771509167],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3765756397595191,0.42767082143864593,0.5239729803607214,0.4448053771509167],"dir":"ltr"},{"str":"ƪĭ","boundary":[0.5260959071743487,0.42766941586962276,0.5495162694989981,0.4448039715818935],"dir":"ltr"},{"str":"ƪǀĪƄţ","boundary":[0.5557974061723449,0.42766941586962276,0.6060830177955914,0.4448039715818935],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6122789452505011,0.42766941586962276,0.6220901781162325,0.4448039715818935],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƷŵŹŚŝ","boundary":[0.6281059489378759,0.42766941586962276,0.6800494884969942,0.4448039715818935],"dir":"ltr"},{"str":"šŵŚƗ","boundary":[0.6861066466533068,0.42766941586962276,0.7290374854509019,0.4448039715818935],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.7350410835270543,0.42766941586962276,0.7455096446492988,0.4448039715818935],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452686242885773,0.42767082143864593,0.7559806403206415,0.4448053771509167],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7562216606813629,0.42766941586962276,0.7666902218036074,0.4448039715818935],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664492014428859,0.42767082143864593,0.77716121747495,0.4448053771509167],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.7774022378356714,0.42766941586962276,0.7878707989579159,0.4448039715818935],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ6","boundary":[0.15619178661322639,0.4529117822284908,0.17712890885771534,0.4706789109330924],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.17761581867735465,0.4535457607898448,0.3250131592785569,0.47068031650211556],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺǀƯ","boundary":[0.32812451302605206,0.4535443552208216,0.3584589947895791,0.4706789109330924],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚŤųŹŵ","boundary":[0.36439929458917836,0.4535443552208216,0.4178766000801603,0.4706789109330924],"dir":"ltr"},{"str":"Ţǀŝźţ","boundary":[0.4240433129458918,0.4535443552208216,0.46845679214428865,0.4706789109330924],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.47468436873747494,0.4535443552208216,0.4844956016032064,0.4706789109330924],"dir":"ltr"},{"str":"ŽźƷ","boundary":[0.49055392488977945,0.45354259499515165,0.5316807628056112,0.47067715070742244],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5377841773947896,0.45354259499515165,0.5475954102605209,0.47067715070742244],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƷŵŹŚŝ","boundary":[0.5538522014428857,0.45354259499515165,0.605795741002004,0.47067715070742244],"dir":"ltr"},{"str":"šŵŚƗ","boundary":[0.6117944699799598,0.45354259499515165,0.654725308777555,0.47067715070742244],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋǀŝ","boundary":[0.6607264723046092,0.45354259499515165,0.6849112830460922,0.47067715070742244],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƐŝřŹ","boundary":[0.6909757448496994,0.45354259499515165,0.7289425380360721,0.47067715070742244],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7350435180761522,0.45354259499515165,0.7455120791983968,0.47067715070742244],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452686242885771,0.4535440005641749,0.7559806403206413,0.47067855627644567],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.756224095230461,0.45354259499515165,0.7666926563527054,0.47067715070742244],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664492014428858,0.4535440005641749,0.7771612174749499,0.47067855627644567],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.7774046723847696,0.45354259499515165,0.7878732335070141,0.47067715070742244],"dir":"ltr"},{"str":"é6","boundary":[0.1561893520641281,0.47861361579689704,0.17712647430861705,0.4963807445014986],"dir":"ltr"},{"str":"......................................","boundary":[0.17761338412825636,0.47924759435825104,0.3527645844488975,0.4963821500705218],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3534413890981963,0.47924759435825104,0.5008387296993986,0.4963821500705218],"dir":"ltr"},{"str":"ƩƺưƘƯ","boundary":[0.5024771812424849,0.4792461887892278,0.551952088016032,0.4963807445014986],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺǀƯĨƄų","boundary":[0.5579849006813626,0.4792461887892278,0.6360706284569138,0.4963807445014986],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6422202994789579,0.4792461887892278,0.6520315323446892,0.4963807445014986],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺǀƯ","boundary":[0.6580473031663326,0.4792461887892278,0.687902178757515,0.4963807445014986],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚŤųŹŵ","boundary":[0.694137058997996,0.4792461887892278,0.747614364488978,0.4963807445014986],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƯƺţŚƳō","boundary":[0.7537835119038077,0.4792461887892278,0.8074068903406815,0.4963807445014986],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8136734197194389,0.47861361579689704,0.8241419808416833,0.4957481715091678],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8238985259318637,0.47924759435825104,0.8346105419639279,0.4963821500705218],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.8348539968737474,0.4792461887892278,0.845322557995992,0.4963807445014986],"dir":"ltr"},{"str":"ÒÑ","boundary":[0.15497207751503003,0.5053181287610191,0.17588972336673345,0.5224526844732899],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.1776133841282565,0.5053195343300423,0.27894905579158313,0.522454090042313],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.27937023278557116,0.5053195343300423,0.42676757338677346,0.522454090042313],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4274516816833667,0.5053195343300423,0.574849022284569,0.522454090042313],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5755112196392785,0.5053195343300423,0.7229085602404809,0.522454090042313],"dir":"ltr"},{"str":"ƾsŚƴƃƵĥřƹ","boundary":[0.7274903816432866,0.5053181287610191,0.8076576488977956,0.5224526844732899],"dir":"ltr"},{"str":"Ô","boundary":[0.8136709851703408,0.5053181287610191,0.8241395462925852,0.5224526844732899],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8238960913827655,0.5053195343300423,0.8346081074148297,0.522454090042313],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.8348515623246493,0.5053181287610191,0.8453201234468938,0.5224526844732899],"dir":"ltr"},{"str":"ÒÔ","boundary":[0.15498081096192406,0.5435480810340267,0.17831864318637294,0.5620534406955218],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.18249137186372769,0.5431068438645981,0.288137394709419,0.5616122035260931],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28960192519038097,0.5431068438645981,0.45863556174348713,0.5616122035260931],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.46105453488977977,0.5431068438645981,0.630088171442886,0.5616122035260931],"dir":"ltr"},{"str":"ŢųŹŵ","boundary":[0.6361382336272546,0.5435480810340267,0.6935257422044089,0.5620534406955218],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚŤųŚs","boundary":[0.7001095560721444,0.5435480810340267,0.7588906035270542,0.5620534406955218],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.766002910440882,0.5435480810340267,0.7769671691583169,0.5620534406955218],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƃŹ","boundary":[0.7842056833667336,0.5435480810340267,0.8213553263927856,0.5620534406955218],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.828273063727455,0.5431068438645981,0.833607951242485,0.5616122035260931],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.833636873747495,0.5435480810340267,0.8453373416833667,0.5620534406955218],"dir":"ltr"},{"str":"êí","boundary":[0.1561886618036071,0.5726574722871122,0.17710630765531052,0.589792027999383],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................","boundary":[0.17761269386773534,0.5726588778561355,0.3897617368336671,0.5897934335684062],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.39044584513026037,0.5726588778561355,0.5378431857314627,0.5897934335684062],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5385053830861722,0.5726588778561355,0.6859027236873745,0.5897934335684062],"dir":"ltr"},{"str":"ŸŢƀǀģ","boundary":[0.6895107254509018,0.5726574722871122,0.7514602618036071,0.589792027999383],"dir":"ltr"},{"str":"ŢųŹŵ","boundary":[0.7571911903807614,0.5726574722871122,0.8075620112224449,0.589792027999383],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.8136727294589179,0.5726574722871122,0.8241412905811624,0.589792027999383],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8239002702204409,0.5726588778561355,0.834612286252505,0.5897934335684062],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.8348533066132264,0.5726574722871122,0.8453218677354709,0.589792027999383],"dir":"ltr"},{"str":"6å","boundary":[0.15618622725450917,0.5978980784203103,0.17773198677354723,0.6156652071249119],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................","boundary":[0.17761025931863741,0.5985320569816643,0.3897593022845692,0.6156666126939351],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3904409760320643,0.5985320569816643,0.5378383166332665,0.6156666126939351],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5385029485370743,0.5985320569816643,0.6859002891382766,0.6156666126939351],"dir":"ltr"},{"str":"žƠƴţ","boundary":[0.6895082909018037,0.5985306514126412,0.7311098658917836,0.6156652071249119],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7369819983166334,0.5985306514126412,0.7467932311823647,0.6156652071249119],"dir":"ltr"},{"str":"żŤƴsƺŤƟ","boundary":[0.7528065674549099,0.5985306514126412,0.8076593931863728,0.6156652071249119],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.8136702949098197,0.5985306514126412,0.8241388560320642,0.6156652071249119],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8238978356713427,0.5985320569816643,0.8346098517034068,0.6156666126939351],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.8348508720641282,0.5985306514126412,0.8453194331863727,0.6156652071249119],"dir":"ltr"},{"str":"6Í","boundary":[0.15618379270541105,0.6237678306346968,0.1777295522244491,0.6415349593392983],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................","boundary":[0.1776078247695393,0.6244018091960507,0.37587993787575164,0.6415363649083216],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3765640461723449,0.6244018091960507,0.5239613867735472,0.6415363649083216],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5246260186773549,0.6244018091960507,0.6720233592785572,0.6415363649083216],"dir":"ltr"},{"str":"żŤƴsƺŤƟ","boundary":[0.6738638783967938,0.6244004036270275,0.7291573575150303,0.6415349593392983],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7350319244889781,0.6244004036270275,0.7455004856112226,0.6415349593392983],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.745257030701403,0.6244018091960507,0.7559690467334672,0.6415363649083216],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7562125016432868,0.6244004036270275,0.7666810627655313,0.6415349593392983],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664376078557117,0.6244018091960507,0.7771496238877759,0.6415363649083216],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.7773930787975953,0.6244004036270275,0.7878616399198399,0.6415349593392983],"dir":"ltr"},{"str":"6Î","boundary":[0.15618135815631282,0.6494713776586741,0.17711848040080178,0.6672385063632758],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................","boundary":[0.17760539022044106,0.6501053562200282,0.3897544331863728,0.6672399119322989],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.39043610693386793,0.6501053562200282,0.5378334475350702,0.6672399119322989],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.538498079438878,0.6501053562200282,0.6858954200400802,0.6672399119322989],"dir":"ltr"},{"str":"žƠƴţ","boundary":[0.6880426923446896,0.6501039506510049,0.7287191386773549,0.6672385063632758],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7350294899398799,0.6501039506510049,0.7454980510621245,0.6672385063632758],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452545961523048,0.6501053562200282,0.755966612184369,0.6672399119322989],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7562100670941887,0.6501039506510049,0.7666786282164332,0.6672385063632758],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664351733066135,0.6501053562200282,0.7771471893386777,0.6672399119322989],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.7773906442484972,0.6501039506510049,0.7878592053707417,0.6672385063632758],"dir":"ltr"},{"str":"6ç","boundary":[0.15617892360721466,0.6753428433286318,0.17711604585170362,0.6931099720332333],"dir":"ltr"},{"str":"............................................","boundary":[0.1776029556713429,0.6759768218899858,0.3804982775150302,0.6931113776022566],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3811848203607217,0.6759768218899858,0.528582160961924,0.6931113776022566],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5292467928657317,0.6759768218899858,0.676644133466934,0.6931113776022566],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƱżŴƯ","boundary":[0.6819538850501005,0.6759754163209626,0.740246728657315,0.6931099720332333],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7462259812424853,0.6759754163209626,0.7560372141082167,0.6931099720332333],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƖŞƴƯ","boundary":[0.7620505503807619,0.6759754163209626,0.8077275605611225,0.6931099720332333],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.8136629912625253,0.6759754163209626,0.8241315523847698,0.6931099720332333],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8238880974749501,0.6759768218899858,0.8346001135070142,0.6931113776022566],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.8348435684168339,0.6759754163209626,0.8453121295390784,0.6931099720332333],"dir":"ltr"},{"str":"6è","boundary":[0.15617648905811646,0.7012605722990126,0.17711361130260542,0.7190277010036142],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.17760052112224473,0.7018945508603667,0.27893619278557136,0.7190291065726374],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2793573697795594,0.7018945508603667,0.4267547103807617,0.7190291065726374],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42743881867735495,0.7018945508603667,0.5748361592785572,0.7190291065726374],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5754983566332668,0.7018945508603667,0.7228956972344691,0.7190291065726374],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺǀƯ","boundary":[0.7247995146292587,0.7018931452913434,0.7551339963927858,0.7190277010036142],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƠǀĩ","boundary":[0.761074296192385,0.7018931452913434,0.8076593931863729,0.7190277010036142],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.8136605567134271,0.7018931452913434,0.8241291178356716,0.7190277010036142],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.823885662925852,0.7018945508603667,0.8345976789579161,0.7190291065726374],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.8348411338677357,0.7018931452913434,0.8453096949899803,0.7190277010036142],"dir":"ltr"},{"str":"6Ð","boundary":[0.15618669218436854,0.7271337850493652,0.1771238144288575,0.7449009137539668],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.17761072424849678,0.7277677636107193,0.32040189795591156,0.7449023193229901],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32105922621242466,0.7277677636107193,0.46845656681362696,0.7449023193229901],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺǀƯĨƄų","boundary":[0.472001270300601,0.727766358041696,0.5504789604809617,0.7449009137539668],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5565215113426852,0.727766358041696,0.5663327442084167,0.7449009137539668],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺǀƯ","boundary":[0.5723485150300601,0.727766358041696,0.6022033906212424,0.7449009137539668],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƠǀĩ","boundary":[0.6083798416833668,0.727766358041696,0.6549649386773547,0.7449009137539668],"dir":"ltr"},{"str":"źŝ","boundary":[0.6612095571142285,0.727766358041696,0.6751643925450902,0.7449009137539668],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƺƳ","boundary":[0.6812337234468938,0.727766358041696,0.7049949226452906,0.7449009137539668],"dir":"ltr"},{"str":"źŧř","boundary":[0.7111786773547095,0.727766358041696,0.7289776658116233,0.7449009137539668],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7350372585170342,0.727766358041696,0.7455058196392786,0.7449009137539668],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452647992785572,0.7277677636107193,0.7559768153106213,0.7449023193229901],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.7562178356713427,0.727766358041696,0.7666863967935873,0.7449009137539668],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664303042084172,0.7277643030747531,0.7771423202404814,0.744898858787024],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.7773857751503008,0.7277628975057298,0.7878543362725454,0.7448974532180006],"dir":"ltr"},{"str":"6ê","boundary":[0.1561842576352703,0.7530086776304654,0.17712137987975926,0.770775806335067],"dir":"ltr"},{"str":".........................","boundary":[0.17760828969939854,0.7536426561918195,0.2927624620440879,0.7707772119040903],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2932420682164326,0.7536426561918195,0.4406394088176349,0.7707772119040903],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4413235171142282,0.7536426561918195,0.5887208577154305,0.7707772119040903],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƺƳ","boundary":[0.5923045139879757,0.7536412506227962,0.6163335135871741,0.770775806335067],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƟŚƿŹŵ","boundary":[0.6224929228056111,0.7536412506227962,0.6771266391182362,0.770775806335067],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.683419948537074,0.7536412506227962,0.6932311814028055,0.770775806335067],"dir":"ltr"},{"str":"ŢųŹŵ","boundary":[0.6994879725851703,0.7536412506227962,0.7498587934268536,0.770775806335067],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚŤųŚs","boundary":[0.7559695116633266,0.7536412506227962,0.8076501199198396,0.770775806335067],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.8136683252905811,0.7536412506227962,0.8241368864128256,0.770775806335067],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8238934315030059,0.7536426561918195,0.83460544753507,0.7707772119040903],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.8348489024448896,0.7536412506227962,0.8453174635671341,0.770775806335067],"dir":"ltr"},{"str":"6ê","boundary":[0.15618425763527052,0.7787105111988716,0.17712137987975948,0.7964776399034731],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................","boundary":[0.1776082896993988,0.7793444897602256,0.3943805414028055,0.7964790454724965],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.395067084248497,0.7793444897602256,0.5424644248496993,0.7964790454724965],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.543129056753507,0.7793444897602256,0.6905263973547093,0.7964790454724965],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƶųŚƃ","boundary":[0.691451526012024,0.7793430841912022,0.7480596616432865,0.7964776399034731],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƯƺţŚƳō","boundary":[0.7537759829258517,0.7793430841912022,0.8073993613627254,0.7964776399034731],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8136658907414829,0.7787105111988716,0.8241344518637274,0.7958450669111424],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8238934315030059,0.7793444897602256,0.83460544753507,0.7964790454724965],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.8348464678957914,0.7793430841912022,0.845315029018036,0.7964776399034731],"dir":"ltr"},{"str":"66","boundary":[0.15618425763527052,0.8045836903244006,0.17710190348697394,0.8217182460366714],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................","boundary":[0.1776082896993988,0.8052176688857546,0.3943805414028055,0.8223522245980255],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.395067084248497,0.8052176688857546,0.5424644248496993,0.8223522245980255],"dir":"ltr"},{"str":"ƶųŚƃ","boundary":[0.5467784458517033,0.8052162633167312,0.5878103363527054,0.8223508190290021],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƃŹ","boundary":[0.5935217885370742,0.8052162633167312,0.6266365253707414,0.8223508190290021],"dir":"ltr"},{"str":"ƽƺĮƫř","boundary":[0.632718029018036,0.8052162633167312,0.6784729447695391,0.8223508190290021],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.684632353987976,0.8052162633167312,0.6944435868537074,0.8223508190290021],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚƸŤƳř","boundary":[0.7007028125851704,0.8052162633167312,0.7489701830060121,0.8223508190290021],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĭźǀģ","boundary":[0.7552367123847697,0.8052162633167312,0.8076282089779561,0.8223508190290021],"dir":"ltr"},{"str":"ì","boundary":[0.8136658907414831,0.8052162633167312,0.8241344518637276,0.8223508190290021],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8238934315030062,0.8052176688857546,0.8346054475350703,0.8223522245980255],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.8348464678957916,0.8052162633167312,0.8453150290180362,0.8223508190290021],"dir":"ltr"},{"str":"6ì","boundary":[0.15619204024048094,0.8304569162200283,0.1771291624849699,0.8482240449246298],"dir":"ltr"},{"str":".......................................","boundary":[0.1776160723046092,0.8310908947813823,0.3573929159118235,0.8482254504936532],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.35806972056112224,0.8310908947813823,0.5054670611623245,0.8482254504936532],"dir":"ltr"},{"str":"ƖŝŚƴƯ","boundary":[0.507589509018036,0.8310894424422602,0.5425374613226452,0.8482239981545312],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿŵƹŶŰƯ","boundary":[0.5484874993186372,0.8310894424422602,0.6248860845691382,0.8482239981545312],"dir":"ltr"},{"str":"źŧř","boundary":[0.6310138446492985,0.8310894424422602,0.6488128331062124,0.8482239981545312],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6551158807214429,0.8310894424422602,0.6726348960320641,0.8482239981545312],"dir":"ltr"},{"str":"ƶųŚƃ","boundary":[0.6787918707014028,0.8310894424422602,0.719341720480962,0.8482239981545312],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƃŹ","boundary":[0.725291758476954,0.8310894424422602,0.7581581713026052,0.8482239981545312],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƣƺţ","boundary":[0.7642445440480964,0.8310894424422602,0.8074139686573149,0.8482239981545312],"dir":"ltr"},{"str":"í","boundary":[0.8136658907414831,0.8310894424422602,0.8241344518637276,0.8482239981545312],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8238934315030062,0.8310908480112836,0.8346054475350703,0.8482254037235545],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.8348489024448899,0.8310894424422602,0.8453174635671343,0.8482239981545312],"dir":"ltr"},{"str":"6ì","boundary":[0.15619447478957912,0.8563232415232722,0.17713159703406808,0.8740903702278737],"dir":"ltr"},{"str":"........................","boundary":[0.1776185068537074,0.8569572200846263,0.28816651230460916,0.8740917757968971],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴŤƀƷ","boundary":[0.29008737154308617,0.8569558145156029,0.33421600849699395,0.8740903702278737],"dir":"ltr"},{"str":"ŢųŹŵ","boundary":[0.3398130368737475,0.8569558145156029,0.38864035358717436,0.8740903702278737],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŚưƘƯ","boundary":[0.39434693667334664,0.8569558145156029,0.4493896572344689,0.8740903702278737],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƴƴĩƲǀǀƘţ","boundary":[0.45472375430861717,0.8569558145156029,0.5281935769939878,0.8740903702278737],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚƸŤƳř","boundary":[0.5336420978757515,0.8569558145156029,0.584512001282565,0.8740903702278737],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĭźǀģ","boundary":[0.5898753129458917,0.8569558145156029,0.6403556884969939,0.8740903702278737],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6461158316633266,0.8569558145156029,0.655927064529058,0.8740903702278737],"dir":"ltr"},{"str":"ƶųŚƃ","boundary":[0.6612100360721442,0.8569558145156029,0.6999558849699398,0.8740903702278737],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƯƺţŚƳō","boundary":[0.7060666032064128,0.8569558145156029,0.7568001718637274,0.8740903702278737],"dir":"ltr"},{"str":"Ŝǀĩźţ","boundary":[0.7627915971943887,0.8569558145156029,0.8091575847695391,0.8740903702278737],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.8148885133466933,0.8569558145156029,0.8253570744689378,0.8740903702278737],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8246291442885771,0.8569572200846263,0.8353411603206413,0.8740917757968971],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.8353435948697394,0.8569558145156029,0.845812155991984,0.8740903702278737],"dir":"ltr"},{"str":"6í","boundary":[0.15619690933867716,0.8820267885472497,0.17713403158316612,0.8997939172518513],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................","boundary":[0.1776209414028054,0.8826607671086037,0.3943931931062121,0.8997953228208746],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.39507973595190365,0.8826607671086037,0.542477076553106,0.8997953228208746],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5431392739078155,0.8826607671086037,0.6905366145090178,0.8997953228208746],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƷŵŹŚŝ","boundary":[0.6956004766332664,0.8826593615395805,0.7475440161923848,0.8997939172518513],"dir":"ltr"},{"str":"šŵŚƗ","boundary":[0.7535451797194388,0.8826593615395805,0.796476018517034,0.8997939172518513],"dir":"ltr"},{"str":"æå","boundary":[0.8024771820440882,0.8826593615395805,0.8240034651703407,0.8997939172518513],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8239012141082165,0.8826607671086037,0.8346132301402805,0.8997953228208746],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.8348566850501002,0.8826593615395805,0.8453252461723447,0.8997939172518513],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƸģ","boundary":[0.4795521042084169,0.9324639205609794,0.5131084815631263,0.9482276723240259],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15497,0.14336,0.84581,0.94823],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/ce9e17938ca9c88c/pages/5899746112ffe803b389c1a7ef49cf86.jpg","blurred":"/storage/books/ce9e17938ca9c88c/pages/42b429ee8edeb8bf74973f94dc1c0b9d.jpg"},"info":{"width":499,"height":709,"margin":[0.15497,0.14273,0.15466,0.05229]},"elements":[{"words":[{"str":"6Õ","boundary":[0.1561988488977957,0.14273068208744716,0.17713597114228466,0.1604978107920487],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.17762288096192394,0.14336466064880116,0.3019893870941884,0.16049921636107195],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.30256880977955924,0.14336466064880116,0.44996615038076154,0.16049921636107195],"dir":"ltr"},{"str":"ĨŴǀs","boundary":[0.451073870220441,0.14336325507977787,0.5043953645691384,0.1604978107920487],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŝŚƤƯ","boundary":[0.5102723660921844,0.14336325507977787,0.5487918019238477,0.1604978107920487],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5553090898597196,0.14336325507977787,0.5728281051703408,0.1604978107920487],"dir":"ltr"},{"str":"ƶųŚƃ","boundary":[0.5789242161122246,0.14336325507977787,0.6194740658917837,0.1604978107920487],"dir":"ltr"},{"str":"ƽƹŹ","boundary":[0.6254241038877757,0.14336325507977787,0.6596782096993989,0.1604978107920487],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƷŵŹŚŝ","boundary":[0.6658376189178358,0.14336325507977787,0.717781158476954,0.1604978107920487],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7238383166332666,0.14336325507977787,0.7343068777555111,0.1604978107920487],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7340658573947896,0.14336466064880116,0.7447778734268538,0.16049921636107195],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÍ","boundary":[0.7450188937875751,0.14336325507977787,0.7665451769138277,0.1604978107920487],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664429258517034,0.14336466064880116,0.7771549418837675,0.16049921636107195],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.7773983967935872,0.14336325507977787,0.7878669579158317,0.1604978107920487],"dir":"ltr"},{"str":"ÔÒ","boundary":[0.15620128344689407,0.1692381476608781,0.17711892929859746,0.18637270337314893],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................","boundary":[0.1776253155110223,0.16923955322990136,0.37127178533066146,0.18637410894217218],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3719534590781566,0.16923955322990136,0.5193507996793589,0.18637410894217218],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5229368905010022,0.16923955322990136,0.5303135742685373,0.18637410894217218],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹƹōƩŚs","boundary":[0.5302405377955914,0.1692381476608781,0.6012271204008018,0.18637270337314893],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6010859165531064,0.16923955322990136,0.6084382548296595,0.18637410894217218],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƷŵŹŚŝ","boundary":[0.6144759365931866,0.1692381476608781,0.6664194761523049,0.18637270337314893],"dir":"ltr"},{"str":"śƹŚƴţ","boundary":[0.6724182051302607,0.1692381476608781,0.7175182271743489,0.18637270337314893],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7238456202805613,0.1692381476608781,0.7343141814028059,0.18637270337314893],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7340731610420844,0.16923955322990136,0.7447851770741486,0.18637410894217218],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÍ","boundary":[0.7450261974348699,0.1692381476608781,0.7665524805611225,0.18637270337314893],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664502294989981,0.16923955322990136,0.7771622455310623,0.18637410894217218],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.7774057004408819,0.1692381476608781,0.7878742615631263,0.18637270337314893],"dir":"ltr"},{"str":"ìì","boundary":[0.15619884889779584,0.19511132678640694,0.17711649474949923,0.21224588249867776],"dir":"ltr"},{"str":".............................................","boundary":[0.17762288096192408,0.19511273235543025,0.3851462806412827,0.21224728806770105],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3858279543887778,0.19511273235543025,0.5332252949899801,0.21224728806770105],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺǀƯ","boundary":[0.5368138203607217,0.19511132678640694,0.5671483021242487,0.21224588249867776],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚŤųŹŵ","boundary":[0.5730861673747497,0.19511132678640694,0.6265634728657318,0.21224588249867776],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƃŹ","boundary":[0.6327326202805613,0.19511132678640694,0.665603902204409,0.21224588249867776],"dir":"ltr"},{"str":"źŝ","boundary":[0.6716878404008019,0.19511132678640694,0.6856426758316636,0.21224588249867776],"dir":"ltr"},{"str":"źŧŒƯ","boundary":[0.691957896192385,0.19511132678640694,0.7233246267735473,0.21224588249867776],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƪƯŚƗ","boundary":[0.7294499523046095,0.19511132678640694,0.7973154429659322,0.21224588249867776],"dir":"ltr"},{"str":"ææ","boundary":[0.8032167899799603,0.19511132678640694,0.8241344358316637,0.21224588249867776],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8239104573146296,0.19511273235543025,0.8346224733466938,0.21224728806770105],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.8348634937074152,0.19511132678640694,0.8453320548296597,0.21224588249867776],"dir":"ltr"},{"str":"ÔÕ","boundary":[0.1561988488977958,0.2209845059119358,0.1771164947494992,0.23811906162420662],"dir":"ltr"},{"str":".....................................","boundary":[0.17762288096192405,0.22098591148095909,0.34814843799599204,0.2381204671932299],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3488252426452908,0.22098591148095909,0.4962225832464931,0.2381204671932299],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƃŹ","boundary":[0.501512858436874,0.2209845059119358,0.5343841403607217,0.23811906162420662],"dir":"ltr"},{"str":"źŝ","boundary":[0.5404632094589181,0.2209845059119358,0.5549098238076156,0.23811906162420662],"dir":"ltr"},{"str":"źŧŒƯ","boundary":[0.5609134218837678,0.2209845059119358,0.5922801524649302,0.23811906162420662],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳƹŹŵ","boundary":[0.5984054779959923,0.2209845059119358,0.6448518056913831,0.23811906162420662],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƪƯŚƗ","boundary":[0.6509917385170344,0.2209845059119358,0.7184311830861727,0.23811906162420662],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7245759850100204,0.2209845059119358,0.735044546132265,0.23811906162420662],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7348010912224453,0.22098591148095909,0.7455131072545095,0.2381204671932299],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÎ","boundary":[0.7457565621643291,0.2209845059119358,0.7666742080160324,0.23811906162420662],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664502294989983,0.22098591148095909,0.7771622455310625,0.2381204671932299],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7774057004408821,0.2209845059119358,0.7878742615631266,0.23811906162420662],"dir":"ltr"},{"str":"ÔÕ","boundary":[0.15619165835671342,0.24840020853534905,0.1771093042084168,0.26553476424761985],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.17761569042084166,0.24840161410437234,0.325013031022044,0.26553616981664313],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3256898356713427,0.24840161410437234,0.473087176272545,0.26553616981664313],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.47371042084168336,0.24840161410437234,0.6211077614428857,0.26553616981664313],"dir":"ltr"},{"str":"ĨǀŤƳĥ","boundary":[0.6229968584368738,0.24839979505156914,0.6682064351903808,0.26553435076383997],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.6743658444088177,0.24839979505156914,0.6848344055310622,0.26553435076383997],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6846493797995994,0.24840120062059243,0.6953613958316635,0.26553575633286325],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.6956048507414831,0.24839979505156914,0.7060734118637276,0.26553435076383997],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7058323915030061,0.24840120062059243,0.7165444075350703,0.26553575633286325],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÎ","boundary":[0.7167854278957917,0.24839979505156914,0.7377030737474951,0.26553435076383997],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7374815297795593,0.24840120062059243,0.7481935458116235,0.26553575633286325],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.748437000721443,0.24839979505156914,0.7589055618436876,0.26553435076383997],"dir":"ltr"},{"str":"ÔÕ","boundary":[0.15619165835671342,0.277186262131964,0.1771093042084168,0.2943208178442348],"dir":"ltr"},{"str":"......................................","boundary":[0.17761569042084166,0.2771876677009873,0.3527668907414829,0.2943222234132581],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3534436953907816,0.2771876677009873,0.5008410359919838,0.2943222234132581],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĪƿĥƺƫƺƿżǀƟ","boundary":[0.501746688256513,0.277186262131964,0.5944177996793587,0.2943208178442348],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷƪƯŚƗ","boundary":[0.6005893816432866,0.277186262131964,0.6684548723046091,0.2943208178442348],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.6743562193186372,0.277186262131964,0.6848247804408817,0.2943208178442348],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6846397547094188,0.2771876677009873,0.695351770741483,0.2943222234132581],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.6955952256513026,0.277186262131964,0.7060637867735471,0.2943208178442348],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7058227664128256,0.2771876677009873,0.7165347824448898,0.2943222234132581],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÎ","boundary":[0.7167758028056112,0.277186262131964,0.7376934486573146,0.2943208178442348],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7374719046893787,0.2771876677009873,0.7481839207214429,0.2943222234132581],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7484273756312625,0.277186262131964,0.7588959367535071,0.2943208178442348],"dir":"ltr"},{"str":"íí","boundary":[0.15619165835671361,0.30413206444508106,0.177109304208417,0.32126662015735186],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................","boundary":[0.17761569042084185,0.30413347001410435,0.3897647333867736,0.3212680257263752],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3904464071342687,0.30413347001410435,0.5378437477354711,0.3212680257263752],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƐǀŰƯ","boundary":[0.541673293466934,0.30413206444508106,0.5945151816432868,0.32126662015735186],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷƪƯŚƗ","boundary":[0.6005893816432868,0.30413206444508106,0.6684548723046093,0.32126662015735186],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.6743562193186374,0.30413206444508106,0.6848247804408819,0.32126662015735186],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6846397547094191,0.30413347001410435,0.6953517707414832,0.3212680257263752],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.6955952256513027,0.30413206444508106,0.7060637867735472,0.32126662015735186],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7058227664128257,0.30413347001410435,0.7165347824448899,0.3212680257263752],"dir":"ltr"},{"str":"ææ","boundary":[0.7167758028056113,0.30413206444508106,0.7376934486573147,0.32126662015735186],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.737474339238477,0.30413347001410435,0.7481863552705412,0.3212680257263752],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.7484273756312625,0.30413206444508106,0.7588959367535071,0.32126662015735186],"dir":"ltr"},{"str":"ÖÖ","boundary":[0.15497379408817644,0.3495548511327574,0.17831162631262534,0.3680602107942525],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.18248435498998006,0.34911361396332863,0.2141781618436875,0.36761897362482365],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21461199941883777,0.34911361396332863,0.38364563597194395,0.36761897362482365],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3860646091182366,0.34911361396332863,0.5550982456713428,0.36761897362482365],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5574988135871745,0.34911361396332863,0.7265324501402807,0.36761897362482365],"dir":"ltr"},{"str":"ƙŚŝ","boundary":[0.7313861723446894,0.3495548511327574,0.7564093978156312,0.3680602107942525],"dir":"ltr"},{"str":"ťřŶůř","boundary":[0.7629905823647295,0.3495548511327574,0.8220319323647295,0.3680602107942525],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8282809516833667,0.34911361396332863,0.8337236412625251,0.36761897362482365],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.833636873747495,0.3495548511327574,0.8453373416833667,0.3680602107942525],"dir":"ltr"},{"str":"îî","boundary":[0.15619341651302604,0.3788358869556594,0.17711106236472943,0.3959704426679302],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.17761744857715428,0.3788372925246826,0.2651346195591182,0.3959718482369534],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2654973673747495,0.3788372925246826,0.4128947079759518,0.3959718482369534],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.41357638172344685,0.3788372925246826,0.5609737223246491,0.3959718482369534],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5616383542284569,0.3788372925246826,0.7090356948296592,0.3959718482369534],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚĪƯ","boundary":[0.7121543522244489,0.3788358869556594,0.7491546294188376,0.3959704426679302],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŴŤƳř","boundary":[0.7549999818036073,0.3788358869556594,0.8075618968336674,0.3959704426679302],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.8136726150701403,0.3788358869556594,0.8241411761923848,0.3959704426679302],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8238977212825652,0.3788372925246826,0.8346097373146294,0.3959718482369534],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.8348531922244489,0.3788358869556594,0.8453217533466935,0.3959704426679302],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÍÍ","boundary":[0.15619341651302607,0.4045377205240656,0.18894784008016036,0.4216722762363364],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.19149437843687378,0.40453912609308884,0.3388917190380761,0.4216736818053596],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3395685236873748,0.40453912609308884,0.48696586428857713,0.4216736818053596],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4876304961923848,0.40453912609308884,0.6350278367935871,0.4216736818053596],"dir":"ltr"},{"str":"ƲǀƯŻ","boundary":[0.635892101723447,0.4045377205240656,0.67237381995992,0.4216722762363364],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƘsƹ","boundary":[0.6783141197595192,0.4045377205240656,0.7288943118236473,0.4216722762363364],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7350391137474951,0.4045377205240656,0.7455076748697396,0.4216722762363364],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452642199599199,0.40453912609308884,0.755976235991984,0.4216736818053596],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7562196909018037,0.4045377205240656,0.7666882520240482,0.4216722762363364],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664447971142285,0.40453912609308884,0.7771568131462927,0.4216736818053596],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.7774002680561123,0.4045377205240656,0.7878688291783568,0.4216722762363364],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÍÍ","boundary":[0.15618854741482951,0.43041089964959456,0.1889429709819638,0.4475454553618653],"dir":"ltr"},{"str":"....................................","boundary":[0.19148950933867723,0.43041230521861773,0.35738942308617216,0.4475468609308885],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3580662277354708,0.43041230521861773,0.5054635683366732,0.4475468609308885],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5061282002404809,0.43041230521861773,0.6535255408416831,0.4475468609308885],"dir":"ltr"},{"str":"řƺƷ","boundary":[0.6578006090581162,0.43041089964959456,0.6818782996392786,0.4475454553618653],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6880498816032063,0.43041089964959456,0.6978611144689378,0.4475454553618653],"dir":"ltr"},{"str":"śō","boundary":[0.7038768852905812,0.43041089964959456,0.7288748354308617,0.4475454553618653],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7350391137474951,0.43041089964959456,0.7455076748697396,0.4475454553618653],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452642199599199,0.43041230521861773,0.755976235991984,0.4475468609308885],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7562196909018037,0.43041089964959456,0.7666882520240482,0.4475454553618653],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664447971142285,0.43041230521861773,0.7771568131462927,0.4475468609308885],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.7774002680561123,0.43041089964959456,0.7878688291783568,0.4475454553618653],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÍÕ","boundary":[0.15619098196392756,0.45628407877512345,0.18833676825651272,0.47341863448739424],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.19149194388777527,0.4562854843441467,0.31585845002003976,0.47342004005641747],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31643543815631237,0.4562854843441467,0.46383277875751466,0.47342004005641747],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4644560233266531,0.4562854843441467,0.6118533639278554,0.47342004005641747],"dir":"ltr"},{"str":"ŽźŤsŵ","boundary":[0.6166542947494987,0.45628407877512345,0.6740999152705408,0.47341863448739424],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6802568899398795,0.45628407877512345,0.6977759052505008,0.47341863448739424],"dir":"ltr"},{"str":"śō","boundary":[0.7038720161923846,0.45628407877512345,0.7288699663326651,0.47341863448739424],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7350342446492985,0.45628407877512345,0.7455028057715429,0.47341863448739424],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452593508617233,0.4562854843441467,0.7559713668937875,0.47342004005641747],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7562148218036071,0.45628407877512345,0.7666833829258517,0.47341863448739424],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766439928016032,0.4562854843441467,0.7771519440480962,0.47342004005641747],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.7773953989579157,0.45628407877512345,0.7878639600801602,0.47341863448739424],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÍÖ","boundary":[0.15618854741482935,0.4821538309895099,0.1883343337074145,0.49928838670178066],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................","boundary":[0.19148950933867706,0.4821552365585331,0.3897616224448894,0.4992897922708039],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.39044573074148264,0.4821552365585331,0.5378430713426849,0.4992897922708039],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƽŹŚưǀŝ","boundary":[0.541672617074148,0.4821538309895099,0.6083987387575147,0.49928838670178066],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6142221802004004,0.4821538309895099,0.6240334130661319,0.49928838670178066],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬŞƣ","boundary":[0.630046749338677,0.4821538309895099,0.6622704412024044,0.49928838670178066],"dir":"ltr"},{"str":"ƩƺƈŰƯ","boundary":[0.6682691701803604,0.4821538309895099,0.7289235264128253,0.49928838670178066],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7350366791983964,0.4821538309895099,0.7455052403206409,0.49928838670178066],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452617854108212,0.4821552365585331,0.7559738014428854,0.4992897922708039],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.7562172563527051,0.4821538309895099,0.7666858174749496,0.49928838670178066],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.76644236256513,0.4821552365585331,0.7771543785971942,0.4992897922708039],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7773978335070137,0.4821538309895099,0.7878663946292582,0.49928838670178066],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÎÍ","boundary":[0.15619118236472948,0.5080593058555183,0.18817628841683368,0.5251938615677891],"dir":"ltr"},{"str":"............................................","boundary":[0.19148707478957885,0.5080575444287728,0.39438239663326613,0.5251921001410437],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.39506893947895766,0.5080575444287728,0.54246628008016,0.5251921001410437],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5431309119839677,0.5080575444287728,0.6905282525851699,0.5251921001410437],"dir":"ltr"},{"str":"Ŝǀƃ","boundary":[0.6914558157915829,0.5080561388597497,0.7291085521442882,0.5251906945720204],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7350342446492982,0.5080561388597497,0.7455028057715427,0.5251906945720204],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452593508617231,0.5080575444287728,0.7559713668937873,0.5251921001410437],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7562148218036069,0.5080561388597497,0.7666833829258515,0.5251906945720204],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664399280160318,0.5080575444287728,0.777151944048096,0.5251921001410437],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.7773953989579154,0.5080561388597497,0.78786396008016,0.5251906945720204],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÎÍ","boundary":[0.156188747815631,0.5337628528794958,0.1881738538677352,0.5508974085917665],"dir":"ltr"},{"str":".........................","boundary":[0.1914897097394787,0.5337642584485189,0.30664388208416804,0.5508988141607898],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3071843519839677,0.5337642584485189,0.45458169258517,0.5508988141607898],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4552049371543084,0.5337642584485189,0.6026022777555107,0.5508988141607898],"dir":"ltr"},{"str":"ħŚų","boundary":[0.6069187333066131,0.5337628528794958,0.6443231456513024,0.5508974085917665],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊŵźĩ","boundary":[0.6502512727054107,0.5337628528794958,0.6885856828056112,0.5508974085917665],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƯō","boundary":[0.6946209300200401,0.5337628528794958,0.7288019993587175,0.5508974085917665],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7350368795991984,0.533130279887165,0.745505440721443,0.5502648355994357],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452619858116233,0.5337642584485189,0.7559740018436875,0.5508988141607898],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.756217456753507,0.5337628528794958,0.7666860178757516,0.5508974085917665],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664425629659319,0.5337642584485189,0.7771545789979961,0.5508988141607898],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.7773980339078157,0.5337628528794958,0.7878665950300602,0.5508974085917665],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÎÐ","boundary":[0.15619118236472904,0.5596326050938821,0.18756765114228416,0.576767160806153],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................","boundary":[0.19149214428857675,0.5596340106629054,0.4082643959919835,0.5767685663751762],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.40894850428857676,0.5596340106629054,0.556345844889779,0.5767685663751762],"dir":"ltr"},{"str":"ŻźƷ","boundary":[0.5604188455310618,0.5596326050938821,0.588907939078156,0.576767160806153],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƞƬƗ","boundary":[0.5949918772745487,0.5596326050938821,0.6637362401603202,0.576767160806153],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.66948664513026,0.5596326050938821,0.679429343647294,0.576767160806153],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŻŹŚŞƯ","boundary":[0.6858565532665326,0.5596326050938821,0.7290113705811618,0.576767160806153],"dir":"ltr"},{"str":"Ô","boundary":[0.7350344450500998,0.5596326050938821,0.7455030061723443,0.576767160806153],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452595512625246,0.5596340106629054,0.7559715672945888,0.5767685663751762],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7562150222044085,0.5596326050938821,0.766683583326653,0.576767160806153],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664401284168333,0.5596340106629054,0.7771521444488975,0.5767685663751762],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.7773955993587172,0.5596326050938821,0.7878641604809616,0.576767160806153],"dir":"ltr"},{"str":"ææé","boundary":[0.15619361691382713,0.5855057842194111,0.18757008569138223,0.6026403399316819],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................","boundary":[0.19149457883767484,0.5855071897884343,0.38976669194388713,0.602641745500705],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.39045080024048046,0.5855071897884343,0.5378481408416828,0.602641745500705],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5385127727454905,0.5855071897884343,0.6859101133466927,0.602641745500705],"dir":"ltr"},{"str":"ƩƺƈŰƯ","boundary":[0.6882959714629254,0.5855057842194111,0.7489503276953903,0.6026403399316819],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŴŤƳř","boundary":[0.7550001822044085,0.5855057842194111,0.8075620972344686,0.6026403399316819],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.8136728154709415,0.5855057842194111,0.8241413765931861,0.6026403399316819],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8239003562324646,0.5855071897884343,0.8346123722645288,0.602641745500705],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.8348533926252502,0.5855057842194111,0.8453219537474946,0.6026403399316819],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÎÑ","boundary":[0.1561911823647288,0.61137896334494,0.18756765114228388,0.6285135190572108],"dir":"ltr"},{"str":"........................................","boundary":[0.1914921442885765,0.6113803689139632,0.37588732753506937,0.628514924626234],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřƶƬůźƯ","boundary":[0.37778627583166263,0.61137896334494,0.44282525498997927,0.6285135190572108],"dir":"ltr"},{"str":"ƹŵ","boundary":[0.44887510949899734,0.61137896334494,0.46705632216432796,0.6285135190572108],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƿōźƟ","boundary":[0.47322060048096126,0.61137896334494,0.5175926923446887,0.6285135190572108],"dir":"ltr"},{"str":"Ĩƿ","boundary":[0.5236547195991978,0.61137896334494,0.550210781162324,0.6285135190572108],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5562801120641276,0.6113803689139632,0.5606866459318631,0.628514924626234],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƣŹ","boundary":[0.560659865891783,0.61137896334494,0.5876882299799594,0.6285135190572108],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5937721681763521,0.61137896334494,0.6035834010420836,0.6285135190572108],"dir":"ltr"},{"str":"ƩƺƈŰƯ","boundary":[0.609599171863727,0.61137896334494,0.6702535280961919,0.6285135190572108],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŴŤƳř","boundary":[0.6763058171543083,0.61137896334494,0.7288677321843684,0.6285135190572108],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7350393141482963,0.61137896334494,0.7455078752705407,0.6285135190572108],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452668549098193,0.6113803689139632,0.7559788709418834,0.628514924626234],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7562198913026048,0.61137896334494,0.7666884524248493,0.6285135190572108],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664474320641278,0.6113803689139632,0.777159448096192,0.628514924626234],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.7774004684569134,0.61137896334494,0.7878690295791578,0.6285135190572108],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÎÒ","boundary":[0.15618631326653235,0.6370807969133462,0.18756278204408747,0.654215352625617],"dir":"ltr"},{"str":".........................","boundary":[0.19148727519038006,0.6370822024823695,0.3066414475350694,0.6542167581946402],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.30718191743486906,0.6370822024823695,0.45457925803607135,0.6542167581946402],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4552025026052098,0.6370822024823695,0.602599843206412,0.6542167581946402],"dir":"ltr"},{"str":"ƾưǀƬƣř","boundary":[0.6037513849298591,0.6370807969133462,0.6508988627655304,0.654215352625617],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƶƤƐƴƯ","boundary":[0.6568245552705405,0.6370807969133462,0.7287313974348691,0.654215352625617],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7350368795991978,0.6370807969133462,0.7455054407214423,0.654215352625617],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452644203607208,0.6370822024823695,0.755976436392785,0.6542167581946402],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7562174567535064,0.6370807969133462,0.766686017875751,0.654215352625617],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664449975150295,0.6370822024823695,0.7771570135470937,0.6542167581946402],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.7773980339078149,0.6370807969133462,0.7878665950300595,0.654215352625617],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÎ6","boundary":[0.15619154525050083,0.6623240530324401,0.1875972286172343,0.6800911817370416],"dir":"ltr"},{"str":"...................................","boundary":[0.19149250717434854,0.6629580315937941,0.35276677763527026,0.6800925873060649],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.353443582284569,0.6629580315937941,0.5008409228857713,0.6800925873060649],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺǀƯ","boundary":[0.5056442882565129,0.6629566260247709,0.5357888751903805,0.6800911817370416],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŴŤƳř","boundary":[0.5416756149098195,0.6629566260247709,0.5946854869739479,0.6800911817370416],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŻŚǀƳƂǀě","boundary":[0.6005917030861723,0.6629566260247709,0.6899274822444889,0.6800911817370416],"dir":"ltr"},{"str":"źƿŚs","boundary":[0.695841002004008,0.6629566260247709,0.7290823353907815,0.6800911817370416],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7350372424849698,0.6629566260247709,0.7455058036072144,0.6800911817370416],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452623486973947,0.6629580315937941,0.7559743647294589,0.6800925873060649],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7562178196392786,0.6629566260247709,0.7666863807615231,0.6800911817370416],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664429258517034,0.6629580315937941,0.7771549418837675,0.6800925873060649],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.7773983967935872,0.6629566260247709,0.7878669579158317,0.6800911817370416],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÎÔ","boundary":[0.15619154525050055,0.6888298051502998,0.18756801402805567,0.7059643608625705],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................","boundary":[0.19149250717434826,0.688831210719323,0.408264758877755,0.7059657664315937],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƸƳō","boundary":[0.41308760064128214,0.6888298051502998,0.4383290056913824,0.7059643608625705],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮƣŹ","boundary":[0.44449328400801563,0.6888298051502998,0.5026838765531058,0.7059643608625705],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5088043329859715,0.6888298051502998,0.518615565851703,0.7059643608625705],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƵƺǀƯ","boundary":[0.5246313366733463,0.6888298051502998,0.5704105979158313,0.7059643608625705],"dir":"ltr"},{"str":"ƾųźŝ","boundary":[0.5764847979158313,0.6888298051502998,0.6183614769539075,0.7059643608625705],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƫŚưūř","boundary":[0.6244478496993985,0.6888298051502998,0.67615767254509,0.7059643608625705],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƟźƘƯ","boundary":[0.6824509819639275,0.6888298051502998,0.7288656605210417,0.7059643608625705],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.7350372424849696,0.6888298051502998,0.7455058036072142,0.7059643608625705],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452623486973945,0.688831210719323,0.7559743647294587,0.7059657664315937],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7562178196392783,0.6888298051502998,0.7666863807615228,0.7059643608625705],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664429258517031,0.688831210719323,0.7771549418837673,0.7059657664315937],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.777398396793587,0.6888298051502998,0.7878669579158315,0.7059643608625705],"dir":"ltr"},{"str":"æçè","boundary":[0.15619154525050066,0.7147458206651094,0.18756801402805579,0.7318803763773801],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.19149250717434838,0.7147472262341326,0.2790096781563123,0.7318817819464033],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.27937242597194356,0.7147472262341326,0.42676976657314586,0.7318817819464033],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4274538748697391,0.7147472262341326,0.5748512154709414,0.7318817819464033],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5755134128256509,0.7147472262341326,0.7229107534268533,0.7318817819464033],"dir":"ltr"},{"str":"ƙŚŝ","boundary":[0.7277335951903805,0.7147458206651094,0.7493037002004005,0.7318803763773801],"dir":"ltr"},{"str":"ƾůřźƏ","boundary":[0.7552439999999997,0.7147458206651094,0.8075381146292582,0.7318803763773801],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.8136731783567132,0.7147458206651094,0.8241417394789576,0.7318803763773801],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8238982845691379,0.7147472262341326,0.8346103006012021,0.7318817819464033],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.8348537555110217,0.7147458206651094,0.8453223166332662,0.7318803763773801],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÏÐ","boundary":[0.15618911070140226,0.7406172863350671,0.18756557947895738,0.7577518420473379],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................","boundary":[0.19149007262524997,0.7406186919040905,0.40826232432865667,0.7577532476163613],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4089488671743482,0.7406186919040905,0.5563462077755504,0.7577532476163613],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚŤųŹŵ","boundary":[0.5596888436873743,0.7406172863350671,0.6136676662925847,0.7577518420473379],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6195787515030055,0.7406172863350671,0.6293899843687369,0.7577518420473379],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƿŵŹ","boundary":[0.6356492101001999,0.7406172863350671,0.6799385272945887,0.7577518420473379],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƬƇŚƟ","boundary":[0.686102805611222,0.7406172863350671,0.7290482517034065,0.7577518420473379],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7350396770340678,0.7406172863350671,0.7455082381563123,0.7577518420473379],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452647832464927,0.7406186919040905,0.7559767992785569,0.7577532476163613],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7562202541883765,0.7406172863350671,0.7666888153106209,0.7577518420473379],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664453604008014,0.7406186919040905,0.7771573764328655,0.7577532476163613],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.777400831342685,0.7406172863350671,0.7878693924649296,0.7577518420473379],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÐÐ","boundary":[0.1561891107014022,0.7663208333590444,0.18756557947895733,0.7834553890713153],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.19149007262524992,0.7663222389280677,0.3296750794388771,0.7834567946403387],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33031049675350643,0.7663222389280677,0.47770783735470873,0.7834567946403387],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.47833108192384716,0.7663222389280677,0.6257284225250495,0.7834567946403387],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƃŚĩ","boundary":[0.6295579682565124,0.7663208333590444,0.6760237723446888,0.7834553890713153],"dir":"ltr"},{"str":"ƂƿřŹō","boundary":[0.6819616375951898,0.7663208333590444,0.7288510532264524,0.7834553890713153],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7350348079358713,0.7663208333590444,0.7455033690581158,0.7834553890713153],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452623486973943,0.7663222389280677,0.7559743647294584,0.7834567946403387],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.756217819639278,0.7663208333590444,0.7666863807615226,0.7834553890713153],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664429258517029,0.7663222389280677,0.7771549418837671,0.7834567946403387],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.7773983967935867,0.7663208333590444,0.7878669579158312,0.7834553890713153],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÐÑ","boundary":[0.1561862352705409,0.7921924511305536,0.187562704048096,0.8093270068428244],"dir":"ltr"},{"str":"..................","boundary":[0.19148719719438861,0.792193856699577,0.274398201282565,0.8093284124118478],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.27474147270541066,0.792193856699577,0.42213881330661296,0.8093284124118478],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4228253561523045,0.792193856699577,0.5702226967535068,0.8093284124118478],"dir":"ltr"},{"str":"ƙŚŝ","boundary":[0.5716176933867734,0.7921924511305536,0.5929686889779556,0.8093270068428244],"dir":"ltr"},{"str":"ƾůřźƏ","boundary":[0.5991280981963926,0.7921924511305536,0.651422212825651,0.8093270068428244],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƝŶƷ","boundary":[0.657557276553106,0.7921924511305536,0.7286607175150298,0.8093270068428244],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7350368016032063,0.7921924511305536,0.7455053627254509,0.8093270068428244],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452619078156312,0.792193856699577,0.7559739238476954,0.8093284124118478],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7562173787575149,0.7921924511305536,0.7666859398797595,0.8093270068428244],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664424849699398,0.792193856699577,0.777154501002004,0.8093284124118478],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.7773959622444884,0.792192299029002,0.7878645233667328,0.8093268547412729],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÐ6","boundary":[0.15618623527054054,0.8174330572637517,0.187591918637274,0.8352001859683533],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.19148719719438825,0.8180670358251058,0.2928228688577149,0.8352015915373767],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.29324404585170294,0.8180670358251058,0.44064138645290524,0.8352015915373767],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹřŶƳŚŤsř","boundary":[0.444244519118236,0.8180656302560825,0.5088525830861719,0.8352001859683533],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5151312852104204,0.8180656302560825,0.5249425180761518,0.8352001859683533],"dir":"ltr"},{"str":"ƮĩřźţƮĩ","boundary":[0.5309558543486971,0.8180656302560825,0.5910551333867732,0.8352001859683533],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƃŚĩ","boundary":[0.5966886799999996,0.8180656302560825,0.6430303220841681,0.8352001859683533],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.649031485611222,0.8180656302560825,0.7293545640080157,0.8352001859683533],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.7350319325050098,0.8180656302560825,0.7455004936272542,0.8352001859683533],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452570387174345,0.8180670358251058,0.7559690547494987,0.8352015915373767],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7562125096593184,0.8180656302560825,0.7666810707815629,0.8352001859683533],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664376158717433,0.8180670358251058,0.7771496319038075,0.8352015915373767],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.7773930868136271,0.8180656302560825,0.7878616479358715,0.8352001859683533],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÑÏ","boundary":[0.1561911043687368,0.8439388093816115,0.18756757314629188,0.8610733650938823],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.1914920662925845,0.8439402149506349,0.283615404168336,0.8610747706629057],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28399762837675285,0.8439402149506349,0.43139496897795515,0.8610747706629057],"dir":"ltr"},{"str":"LJŚŝ","boundary":[0.43353737218436805,0.8439388093816115,0.45612511871743416,0.8610733650938823],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.46202159663326586,0.8439388093816115,0.47183282949899735,0.8610733650938823],"dir":"ltr"},{"str":"ƎsƺŤƯ","boundary":[0.4778437312224442,0.8439388093816115,0.5287501528657308,0.8610733650938823],"dir":"ltr"},{"str":"Ʈĩřźţ","boundary":[0.5348535674549092,0.8439388093816115,0.5745488905010013,0.8610733650938823],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.5806206559519033,0.8439388093816115,0.5905633544689373,0.8610733650938823],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƃŚĩ","boundary":[0.5966886799999994,0.8439388093816115,0.6430303220841678,0.8610733650938823],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.6490314856112218,0.8439388093816115,0.7293545640080155,0.8610733650938823],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7350319325050095,0.8439388093816115,0.745500493627254,0.8610733650938823],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452570387174343,0.8439402149506349,0.7559690547494985,0.8610747706629057],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7562125096593182,0.8439388093816115,0.7666810707815627,0.8610733650938823],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664376158717431,0.8439402149506349,0.7771496319038071,0.8610747706629057],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7773930868136267,0.8439388093816115,0.7878616479358712,0.8610733650938823],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÑÕ","boundary":[0.1561935389178351,0.8696355025833039,0.18757000769539023,0.8867700582955748],"dir":"ltr"},{"str":".........................","boundary":[0.19149450084168282,0.8696369081523273,0.3066486731863721,0.8867714638645982],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3071891430861718,0.8696369081523273,0.4545864836873741,0.8867714638645982],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŚƿŻ","boundary":[0.45569663807615174,0.8696355025833039,0.48483819078156254,0.8867700582955748],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚǀƀŝ","boundary":[0.4907930978757509,0.8696355025833039,0.5287842365531056,0.8867700582955748],"dir":"ltr"},{"str":"Ʈĩřźţ","boundary":[0.5348608711022038,0.8696355025833039,0.574544021402805,0.8867700582955748],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.5806255250500996,0.8696355025833039,0.5905682235671337,0.8867700582955748],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƃŚĩ","boundary":[0.5966935490981957,0.8696355025833039,0.6430351911823642,0.8867700582955748],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.6490363547094182,0.8696355025833039,0.7293594331062118,0.8867700582955748],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7350368016032058,0.8690029295909732,0.7455053627254503,0.8861374853032441],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452643423647288,0.8696369081523273,0.755976358396793,0.8867714638645982],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7562173787575144,0.8696355025833039,0.766685939879759,0.8867700582955748],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664449195190375,0.8696369081523273,0.7771569355511017,0.8867714638645982],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7773979559118229,0.8696355025833039,0.7878665170340675,0.8867700582955748],"dir":"ltr"},{"str":"æéî","boundary":[0.15619259390781562,0.8955099405522742,0.1875690626853707,0.9126444962645451],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.19149355583166333,0.8955113461212976,0.26979839302605213,0.9126459018335684],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2701221880561122,0.8955113461212976,0.4175195286573145,0.9126459018335684],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4182012024048096,0.8955113461212976,0.5655985430060119,0.9126459018335684],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5662641199198392,0.8955100872778562,0.7136614605210414,0.912644642990127],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚŤųŹŵ","boundary":[0.7189712121042079,0.8955086817088328,0.7729500347094184,0.9126432374211036],"dir":"ltr"},{"str":"ƶǀƸţ","boundary":[0.7788611199198391,0.8955086817088328,0.8075401082965926,0.9126432374211036],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.8136751720240475,0.8955086817088328,0.824143733146292,0.9126432374211036],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8239002782364724,0.8955100872778562,0.8346122942685366,0.912644642990127],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.8348557491783561,0.8955086817088328,0.8453243103006006,0.9126432374211036],"dir":"ltr"},{"str":"Ūƴě","boundary":[0.4797945891783567,0.9319506624509654,0.5027881661322645,0.9477144142140119],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15497,0.14273,0.84534,0.94771],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/ce9e17938ca9c88c/pages/f5cc7bb0e04dd4e23b6bb70584b5af32.jpg","blurred":"/storage/books/ce9e17938ca9c88c/pages/1baeeb3ea913272a84f98657b62d4250.jpg"},"info":{"width":499,"height":709,"margin":[0.15498,0.14336,0.15466,0.05194]},"elements":[{"words":[{"str":"ÎÑÖ","boundary":[0.15619154525050086,0.14336325507977787,0.18756801402805595,0.1604978107920487],"dir":"ltr"},{"str":"....................................","boundary":[0.19149250717434857,0.14336466064880116,0.3573924209218434,0.16049921636107195],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3580667910220439,0.14336466064880116,0.5054641316232462,0.16049921636107195],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5061287635270539,0.14336466064880116,0.6535261041282563,0.16049921636107195],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿřżƟřƵŚǀĭ","boundary":[0.65731426252505,0.14336325507977787,0.7291699791583166,0.1604978107920487],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7350372424849698,0.14336325507977787,0.7455058036072144,0.1604978107920487],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452623486973947,0.14336466064880116,0.7559743647294589,0.16049921636107195],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.7562178196392786,0.14336325507977787,0.7666863807615231,0.1604978107920487],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664429258517034,0.14336466064880116,0.7771549418837675,0.16049921636107195],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.7773983967935872,0.14336325507977787,0.7878669579158317,0.1604978107920487],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÒÐ","boundary":[0.1561891107014026,0.1692381476608781,0.18756557947895772,0.18637270337314893],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.1914900726252503,0.16923955322990136,0.27900724360721424,0.18637410894217218],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2793699914228455,0.16923955322990136,0.4267673320240478,0.18637410894217218],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4274490057715429,0.16923955322990136,0.5748463463727452,0.18637410894217218],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺǀƯ","boundary":[0.5762413430060119,0.1692381476608781,0.6063859299398796,0.18637270337314893],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚŤųŹŵ","boundary":[0.6125161245691382,0.1692381476608781,0.6659934300601201,0.18637270337314893],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƶƿŚě","boundary":[0.6721625774749497,0.1692381476608781,0.7289265242484968,0.18637270337314893],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7350372424849698,0.1692381476608781,0.7455058036072144,0.18637270337314893],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452623486973947,0.16923955322990136,0.7559743647294589,0.18637410894217218],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.7562178196392786,0.1692381476608781,0.7666863807615231,0.18637270337314893],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664429258517034,0.16923955322990136,0.7771549418837675,0.18637410894217218],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.7773983967935871,0.1692381476608781,0.7878669579158316,0.18637270337314893],"dir":"ltr"},{"str":"æ6æ","boundary":[0.15619154525050102,0.19447875379407623,0.18759722861723446,0.21224588249867776],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................","boundary":[0.19149250717434874,0.19511273235543025,0.40364155014028047,0.21224728806770105],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4043232238877756,0.19511273235543025,0.5517205644889779,0.21224728806770105],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5523851963927856,0.19511273235543025,0.699782536993988,0.21224728806770105],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚŤųŹŵ","boundary":[0.7014380303807615,0.19511132678640694,0.7554168529859719,0.21224588249867776],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƃŚĩ","boundary":[0.7613279381963928,0.19511132678640694,0.807669580280561,0.21224588249867776],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.8136707438076152,0.19511132678640694,0.8241393049298597,0.21224588249867776],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8238982845691382,0.19511273235543025,0.8346103006012023,0.21224728806770105],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.8348513209619237,0.19511132678640694,0.8453198820841682,0.21224588249867776],"dir":"ltr"},{"str":"Î6Ò","boundary":[0.15619154525050097,0.22035193291960506,0.1875972286172344,0.23811906162420662],"dir":"ltr"},{"str":"..........................","boundary":[0.19149250717434868,0.22098591148095909,0.3112528464128256,0.2381204671932299],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3118127927054108,0.22098591148095909,0.4592101333066131,0.2381204671932299],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4598333778757515,0.22098591148095909,0.6072307184769539,0.2381204671932299],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƃŚĩ","boundary":[0.6125209936673347,0.2209845059119358,0.6591280016032065,0.23811906162420662],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6651048196392786,0.2209845059119358,0.6826238349498999,0.23811906162420662],"dir":"ltr"},{"str":"źǀųŐţ","boundary":[0.6887808096192386,0.2209845059119358,0.7288534877755513,0.23811906162420662],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.73503724248497,0.2209845059119358,0.7455058036072146,0.23811906162420662],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452623486973949,0.22098591148095909,0.7559743647294591,0.2381204671932299],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7562178196392787,0.2209845059119358,0.7666863807615232,0.23811906162420662],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664453604008017,0.22098591148095909,0.7771573764328659,0.2381204671932299],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.7773983967935872,0.2209845059119358,0.7878669579158317,0.23811906162420662],"dir":"ltr"},{"str":"Î6Ò","boundary":[0.1561891107014027,0.2460537664880112,0.18759479406813614,0.26382089519261276],"dir":"ltr"},{"str":"............................","boundary":[0.19149007262525042,0.24668774504936522,0.3204627456513025,0.26382230076163604],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32106164472945886,0.24668774504936522,0.46845898533066116,0.26382230076163604],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4690822298997996,0.24668774504936522,0.6164795705010019,0.26382230076163604],"dir":"ltr"},{"str":"Ʃřŵƺĭ","boundary":[0.618848386773547,0.24668633948034194,0.6636927811623246,0.26382089519261276],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊŵźĩ","boundary":[0.6697304629258517,0.24668633948034194,0.7080551348296592,0.26382089519261276],"dir":"ltr"},{"str":"źě","boundary":[0.714100120240481,0.24668633948034194,0.7289070478557114,0.26382089519261276],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7350372424849699,0.24668633948034194,0.7455058036072145,0.26382089519261276],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.745264783246493,0.24668774504936522,0.7559767992785572,0.26382230076163604],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7562178196392786,0.24668633948034194,0.7666863807615231,0.26382089519261276],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664453604008016,0.24668774504936522,0.7771573764328658,0.26382230076163604],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.7774008313426852,0.24668633948034194,0.7878693924649298,0.26382089519261276],"dir":"ltr"},{"str":"æ6ì","boundary":[0.15619102204408816,0.2719270149506347,0.1875967054108216,0.28969414365523627],"dir":"ltr"},{"str":"............................","boundary":[0.19149198396793587,0.2725609935119887,0.3204646569939879,0.28969554922425955],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32105921018036054,0.27256092417489414,0.46845655078156284,0.289695479887165],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.46907979535070127,0.27256092417489414,0.6164771359519036,0.289695479887165],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6171417678557113,0.27256092417489414,0.7645391084569136,0.289695479887165],"dir":"ltr"},{"str":"ŽźƷ","boundary":[0.766440491302605,0.27255951860587085,0.8075673292184369,0.28969407431814165],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8136707438076152,0.27192694561354014,0.8241393049298597,0.28906150132581093],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.82389585002004,0.27256092417489414,0.8346078660521041,0.289695479887165],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.8348513209619237,0.27255951860587085,0.8453198820841682,0.28969407431814165],"dir":"ltr"},{"str":"æ6ì","boundary":[0.156191022044088,0.2978430304654443,0.18759670541082143,0.31561015917004587],"dir":"ltr"},{"str":"............................","boundary":[0.1914919839679357,0.29847700902679836,0.3204646569939878,0.31561156473906915],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32106355607214415,0.29847700902679836,0.46846089667334645,0.31561156473906915],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4690841412424849,0.29847700902679836,0.6164814818436871,0.31561156473906915],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊřƺū","boundary":[0.6217717570340681,0.298475603457775,0.6615571583967934,0.31561015917004587],"dir":"ltr"},{"str":"ŢųŹŵ","boundary":[0.6675412800801602,0.298475603457775,0.7179121009218437,0.31561015917004587],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.7240836828857714,0.298475603457775,0.7370257458917834,0.31561015917004587],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƔƟŚŰƯ","boundary":[0.7430707313026051,0.298475603457775,0.8075935860521041,0.31561015917004587],"dir":"ltr"},{"str":"ì","boundary":[0.8136726551503005,0.298475603457775,0.8241412162725451,0.31561015917004587],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8238977613627254,0.29847700902679836,0.8346097773947896,0.31561156473906915],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.8348532323046093,0.298475603457775,0.8453217934268538,0.31561015917004587],"dir":"ltr"},{"str":"æ6î","boundary":[0.1561910220440881,0.3237127826798307,0.18759670541082155,0.3414799113844323],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.19149198396793582,0.3243467612411848,0.3158584901002003,0.34148131695345557],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3164354782364729,0.3243467612411848,0.4638328188376752,0.34148131695345557],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4644584979559118,0.3243467612411848,0.6118558385571141,0.34148131695345557],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6125180359118236,0.3243467612411848,0.759915376513026,0.34148131695345557],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŚǀŝō","boundary":[0.7613298495390781,0.3243453556721615,0.8077080098597194,0.3414799113844323],"dir":"ltr"},{"str":"í","boundary":[0.8136726551503005,0.3243453556721615,0.8241412162725451,0.3414799113844323],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8238977613627254,0.3243467612411848,0.8346097773947896,0.34148131695345557],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.8348532323046092,0.3243453556721615,0.8453217934268537,0.3414799113844323],"dir":"ltr"},{"str":"æìå","boundary":[0.15618858749498982,0.3502185347976904,0.18817369354709404,0.36735309050996123],"dir":"ltr"},{"str":"............................","boundary":[0.19148954941883753,0.35021994036671367,0.32046222244488964,0.3673544960789845],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32106112152304594,0.35021994036671367,0.46845846212424824,0.3673544960789845],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.46908170669338667,0.35021994036671367,0.616479047294589,0.3673544960789845],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6171412446492985,0.35021994036671367,0.7645385852505008,0.3673544960789845],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƿŸƜţ","boundary":[0.7671727673747495,0.3502185347976904,0.8073111783567134,0.36735309050996123],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.8136726551503005,0.3502185347976904,0.8241412162725451,0.36735309050996123],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8239001959118236,0.35021994036671367,0.8346122119438878,0.3673544960789845],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.8348532323046092,0.3502185347976904,0.8453217934268537,0.36735309050996123],"dir":"ltr"},{"str":"æìå","boundary":[0.15619345659318623,0.37592036836609666,0.18817856264529045,0.3930549240783674],"dir":"ltr"},{"str":"...................................","boundary":[0.19149441851703394,0.37592177393511983,0.35276868897795566,0.3930563296473906],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.35344305907815615,0.37592177393511983,0.5008403996793585,0.3930563296473906],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5015050315831662,0.37592177393511983,0.6489023721843685,0.3930563296473906],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚŤųŹŵ","boundary":[0.6529339854909819,0.37592036836609666,0.7069128080961924,0.3930549240783674],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.7128823224849699,0.37592036836609666,0.7258243854909819,0.3930549240783674],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƔƟŚŰƯ","boundary":[0.7318718054509018,0.37592036836609666,0.7963946602004007,0.3930549240783674],"dir":"ltr"},{"str":"æå","boundary":[0.802471294749499,0.37592036836609666,0.8239975778757516,0.3930549240783674],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8238953268136272,0.37592177393511983,0.8346073428456914,0.3930563296473906],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.834850797755511,0.37592036836609666,0.8453193588777554,0.3930549240783674],"dir":"ltr"},{"str":"æìç","boundary":[0.15619589114228435,0.40179354749162555,0.18757235991983948,0.41892810320389634],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.19149685306613207,0.4017949530606488,0.279014024048096,0.41892950877291957],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2793767718637272,0.4017949530606488,0.4267741124649296,0.41892950877291957],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42745578621242464,0.4017949530606488,0.574853126813627,0.41892950877291957],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5755177587174347,0.4017949530606488,0.722915099318637,0.41892950877291957],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƄĩƱŚǀƯ","boundary":[0.7250623716232463,0.40179354749162555,0.797181019559118,0.41892810320389634],"dir":"ltr"},{"str":"ææ","boundary":[0.8032089631262525,0.40179354749162555,0.8241266089779558,0.41892810320389634],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8239026304609217,0.4017949530606488,0.8346146464929859,0.41892950877291957],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.8348581014028055,0.40179354749162555,0.84532666252505,0.41892810320389634],"dir":"ltr"},{"str":"æìç","boundary":[0.1562007602404807,0.4276667266171545,0.1875772290180358,0.4448012823294253],"dir":"ltr"},{"str":"........................................","boundary":[0.19150172216432843,0.4276681321861777,0.3758969054108213,0.44480268789844846],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3765785791583164,0.4276681321861777,0.5239759197595187,0.44480268789844846],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5246405516633265,0.4276681321861777,0.6720378922645287,0.44480268789844846],"dir":"ltr"},{"str":"ƙŚŝ","boundary":[0.674852231022044,0.4276667266171545,0.6962032266132263,0.4448012823294253],"dir":"ltr"},{"str":"ƞĩ","boundary":[0.7024186304609218,0.4276667266171545,0.7322321187174348,0.4448012823294253],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿźƿŶƯ","boundary":[0.7382065022044086,0.4276667266171545,0.7970787684969938,0.4448012823294253],"dir":"ltr"},{"str":"æç","boundary":[0.8032113976753505,0.4276667266171545,0.824129043527054,0.4448012823294253],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8239050650100199,0.4276681321861777,0.8346170810420841,0.44480268789844846],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.8348581014028055,0.4276667266171545,0.84532666252505,0.4448012823294253],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÔÏ","boundary":[0.1561909418837674,0.4535430632603139,0.18756741066132251,0.4706776189725847],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.1914919038076151,0.4535444688293371,0.33888924440881746,0.47067902454160787],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3395660490581161,0.4535444688293371,0.4869633896593184,0.47067902454160787],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4876280215631261,0.4535444688293371,0.6350253621643285,0.47067902454160787],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƯŚĩ","boundary":[0.6388135205611222,0.4535430632603139,0.6743481991983967,0.4706776189725847],"dir":"ltr"},{"str":"ƮŴƃ","boundary":[0.6802592844088177,0.4535430632603139,0.7185474380761523,0.4706776189725847],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.724568077995992,0.4535430632603139,0.7350366391182366,0.4706776189725847],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7347931842084169,0.4535444688293371,0.7455052002404811,0.47067902454160787],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÏ","boundary":[0.7457486551503006,0.4535430632603139,0.766666301002004,0.4706776189725847],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664423224849699,0.4535444688293371,0.7771543385170341,0.47067902454160787],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.7773977934268537,0.4535430632603139,0.7878663545490981,0.4706776189725847],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÔÐ","boundary":[0.156188507334669,0.4792448968287201,0.1875649761122241,0.49637945254099086],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.1914894692585167,0.4792463023977433,0.33888680985971903,0.4963808581100141],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33956361450901773,0.4792463023977433,0.48696095511022003,0.4963808581100141],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.48762558701402775,0.4792463023977433,0.63502292761523,0.4963808581100141],"dir":"ltr"},{"str":"ƮŴƃ","boundary":[0.6368634467334666,0.4792448968287201,0.6751516004008012,0.49637945254099086],"dir":"ltr"},{"str":"ƱƹŶŝ","boundary":[0.6812331040480959,0.4792448968287201,0.7185839563126251,0.49637945254099086],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7245680779959918,0.4792448968287201,0.7350366391182364,0.49637945254099086],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7347931842084167,0.4792463023977433,0.7455052002404808,0.4963808581100141],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÏ","boundary":[0.7457486551503003,0.4792448968287201,0.7666663010020037,0.49637945254099086],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664423224849697,0.4792463023977433,0.7771543385170339,0.4963808581100141],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.7773977934268536,0.4792448968287201,0.787866354549098,0.49637945254099086],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÔÑ","boundary":[0.156188507334669,0.5051454912433887,0.1875649761122241,0.5222800469556594],"dir":"ltr"},{"str":"................................................","boundary":[0.1914894692585167,0.5051468968124119,0.41288979879759474,0.5222814525246826],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.41357147254508986,0.5051468968124119,0.5609688131462921,0.5222814525246826],"dir":"ltr"},{"str":"ƮŴƃ","boundary":[0.5630941745090177,0.5051454912433887,0.601886279839679,0.5222800469556594],"dir":"ltr"},{"str":"ƱƹŶŝ","boundary":[0.6076439884569135,0.5051454912433887,0.6449948407214425,0.5222800469556594],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤưƀƣ","boundary":[0.6509813969539074,0.5051454912433887,0.701169626613226,0.5222800469556594],"dir":"ltr"},{"str":"Śţ","boundary":[0.707280344849699,0.5051454912433887,0.7183185904609215,0.5222800469556594],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7245656434468934,0.5051454912433887,0.7350342045691379,0.5222800469556594],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7347907496593182,0.5051468968124119,0.7455027656913824,0.5222814525246826],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÏ","boundary":[0.745746220601202,0.5051454912433887,0.7666638664529054,0.5222800469556594],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664398879358714,0.5051468968124119,0.7771519039679354,0.5222814525246826],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.7773953588777551,0.5051454912433887,0.7878639199999996,0.5222800469556594],"dir":"ltr"},{"str":"æì6","boundary":[0.1561885073346688,0.5303860973765868,0.18759419070140226,0.5481532260811883],"dir":"ltr"},{"str":"..................................","boundary":[0.1914894692585165,0.5310200759379408,0.34813809643286514,0.5481546316502116],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.34881490108216384,0.5310200759379408,0.49621224168336614,0.5481546316502116],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.49687687358717386,0.5310200759379408,0.6442742141883762,0.5481546316502116],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳŚƄƟřƵŵźĭ","boundary":[0.6485492824048092,0.5310186703689176,0.7323245514228452,0.5481532260811883],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿźƿŶƯ","boundary":[0.7381991183967932,0.5310186703689176,0.7970713846893784,0.5481532260811883],"dir":"ltr"},{"str":"æè","boundary":[0.803201579318637,0.5310186703689176,0.8241192251703404,0.5481532260811883],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8238952466533064,0.5310200759379408,0.8346072626853706,0.5481546316502116],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.83485071759519,0.5310186703689176,0.8453192787174345,0.5481532260811883],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÕÍ","boundary":[0.15619094188376711,0.5568901360388753,0.1881760479358713,0.5740246917511461],"dir":"ltr"},{"str":".............................................","boundary":[0.19149190380761483,0.5568915416078986,0.39901530348697345,0.5740260973201693],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3996969772344685,0.5568915416078986,0.5470943178356709,0.5740260973201693],"dir":"ltr"},{"str":"řŻƵŵźĭ","boundary":[0.5521435726653302,0.5568901360388753,0.6002429591983963,0.5740246917511461],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚŤųŹŵ","boundary":[0.6061856935470938,0.5568901360388753,0.6596629990380758,0.5740246917511461],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŴŤƳř","boundary":[0.6658321464529054,0.5568901360388753,0.7183940614829655,0.5740246917511461],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7245656434468934,0.5568901360388753,0.7350342045691379,0.5740246917511461],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7347907496593182,0.5568915416078986,0.7455027656913824,0.5740260973201693],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÐ","boundary":[0.745746220601202,0.5568901360388753,0.7666638664529054,0.5740246917511461],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664398879358714,0.5568915416078986,0.7771519039679354,0.5740260973201693],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.777395358877755,0.5568901360388753,0.7878639199999995,0.5740246917511461],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÕÐ","boundary":[0.15619172761523045,0.582766075954249,0.18756819639278557,0.5999006316665197],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................","boundary":[0.19149268953907816,0.5827674815232722,0.40826494124248486,0.5999020372355429],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4089514840881764,0.5827674815232722,0.5563488246893787,0.5999020372355429],"dir":"ltr"},{"str":"řŻƵŵźĭ","boundary":[0.5579864905010016,0.5827633151644043,0.6059130240480957,0.599897870876675],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚŤųŹŵ","boundary":[0.6117875910220436,0.5827633151644043,0.6652648965130257,0.599897870876675],"dir":"ltr"},{"str":"ƂƿřŹō","boundary":[0.6714340439278552,0.5827633151644043,0.7183234595591178,0.599897870876675],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7245680779959915,0.5827633151644043,0.7350366391182361,0.599897870876675],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7347931842084164,0.5827647207334274,0.7455052002404806,0.5998992764456982],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÐ","boundary":[0.7457486551503001,0.5827633151644043,0.7666663010020035,0.599897870876675],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664423224849695,0.5827647207334274,0.7771543385170336,0.5998992764456982],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.7773977934268533,0.5827633151644043,0.7878663545490978,0.599897870876675],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÕ6","boundary":[0.15619659671342698,0.6078353365303244,0.18760228008016044,0.6256024652349259],"dir":"ltr"},{"str":".......................................","boundary":[0.1914975586372747,0.6084693150916783,0.3712670985971944,0.6256038708039492],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳŚƄƟřƵŵźĭ","boundary":[0.375116120721443,0.6084679095226552,0.4588305260120241,0.6256024652349259],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.46494611334669345,0.6084679095226552,0.4983481269739479,0.6256024652349259],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƀƗ","boundary":[0.5044271960721444,0.6084679095226552,0.541461556953908,0.6256024652349259],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƺŞƳŻ","boundary":[0.5477621700200401,0.6084679095226552,0.5859358998797596,0.6256024652349259],"dir":"ltr"},{"str":"ƽƹŶƴĩ","boundary":[0.5920709636072146,0.6084679095226552,0.6428313123046093,0.6256024652349259],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6490394125050102,0.6084679095226552,0.6619814755110222,0.6256024652349259],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.6680264609218438,0.6084679095226552,0.7184800564328658,0.6256024652349259],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.724568863727455,0.6084679095226552,0.7350374248496996,0.6256024652349259],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7347964044889781,0.6084693150916783,0.7455084205210423,0.6256038708039492],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÐ","boundary":[0.7457494408817636,0.6084679095226552,0.766667086733467,0.6256024652349259],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664455427655311,0.6084693150916783,0.7771575587975953,0.6256038708039492],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.7773985791583167,0.6084679095226552,0.7878671402805612,0.6256024652349259],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÕÔ","boundary":[0.15497701787575144,0.6343416753900741,0.18635348665330656,0.6514762311023449],"dir":"ltr"},{"str":"..................","boundary":[0.18686961106212419,0.6343430809590973,0.26978061515030055,0.6514776366713682],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.27012388657314623,0.6343430809590973,0.41752122717434853,0.6514776366713682],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.41820290092184365,0.6343430809590973,0.565600241523046,0.6514776366713682],"dir":"ltr"},{"str":"ƙŚŝ","boundary":[0.5708905167134268,0.6343416753900741,0.5922415123046092,0.6514762311023449],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5981574666132266,0.6343416753900741,0.6156764819238477,0.6514762311023449],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƺŞƳŻ","boundary":[0.6217725928657315,0.6343416753900741,0.659946322725451,0.6514762311023449],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřźƤŤsř","boundary":[0.6660789519038077,0.6343416753900741,0.7179056331062126,0.6514762311023449],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.7240820841683367,0.6343416753900741,0.7345506452905813,0.6514762311023449],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7343096249298598,0.6343430809590973,0.7450216409619239,0.6514776366713682],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÐ","boundary":[0.7452650958717435,0.6343416753900741,0.7661827417234469,0.6514762311023449],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7659587632064129,0.6343430809590973,0.776670779238477,0.6514776366713682],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.7769117995991984,0.6343416753900741,0.7873803607214429,0.6514762311023449],"dir":"ltr"},{"str":"æîæ","boundary":[0.15498081096192395,0.672569519680007,0.1899875592985973,0.691074879341502],"dir":"ltr"},{"str":"...................................","boundary":[0.1932032159919841,0.6721282825105783,0.378304618737475,0.6906336421720733],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.38071570392785586,0.6721282825105783,0.549749340480962,0.6906336421720733],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5521472790781564,0.6721282825105783,0.7211809156312626,0.6906336421720733],"dir":"ltr"},{"str":"ƙŚŝ","boundary":[0.7238417860921844,0.672569519680007,0.7486599247094189,0.691074879341502],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿźƿŶƯ","boundary":[0.7554461961122245,0.672569519680007,0.8213632143486975,0.691074879341502],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8282704344088176,0.6721282825105783,0.833847219238477,0.6906336421720733],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.833636873747495,0.672569519680007,0.8453373416833667,0.691074879341502],"dir":"ltr"},{"str":"æîæ","boundary":[0.15619596545090167,0.7017224934436707,0.18757243422845676,0.7188570491559415],"dir":"ltr"},{"str":".................................","boundary":[0.19149692737474938,0.7017238990126939,0.3435199112625248,0.7188584547249647],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3441942813627253,0.7017238990126939,0.4915916219639276,0.7188584547249647],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4922562538677353,0.7017238990126939,0.6396535944689377,0.7188584547249647],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚŤųŹŵ","boundary":[0.6422244783166332,0.7017224934436707,0.6957017838076152,0.7188570491559415],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƿŸƜţ","boundary":[0.7019317949498997,0.7017224934436707,0.7425765921442885,0.7188570491559415],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿźƿŶƯ","boundary":[0.7486702685370741,0.7017224934436707,0.8075425348296592,0.7188570491559415],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.8136727294589179,0.7017224934436707,0.8241412905811624,0.7188570491559415],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8239002702204409,0.7017238990126939,0.834612286252505,0.7188584547249647],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.8348533066132264,0.7017224934436707,0.8453218677354709,0.7188570491559415],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÖÎ","boundary":[0.1561935309018034,0.7275956725691995,0.18756999967935853,0.7447302282814704],"dir":"ltr"},{"str":".........................","boundary":[0.19149449282565112,0.7275970781382229,0.30664866517034045,0.7447316338504938],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3071891350701401,0.7275970781382229,0.4545864756713424,0.7447316338504938],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.45520972024048084,0.7275970781382229,0.6026070608416831,0.7447316338504938],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿřŸƛ","boundary":[0.6049758771142283,0.7275956725691995,0.6504995107014027,0.7447302282814704],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷźƈƴƗ","boundary":[0.6563448630861722,0.7275956725691995,0.7289747663326652,0.7447302282814704],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7350416626853706,0.7275956725691995,0.7455102238076151,0.7447302282814704],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452667688977954,0.7275970781382229,0.7559787849298596,0.7447316338504938],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7562222398396793,0.7275956725691995,0.7666908009619238,0.7447302282814704],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664473460521042,0.7275970781382229,0.7771593620841684,0.7447316338504938],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7774028169939878,0.7275956725691995,0.7878713781162323,0.7447302282814704],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÖÑ","boundary":[0.1561959654509013,0.7534671382391572,0.1875724342284564,0.7706016939514281],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.19149692737474902,0.7534685438081805,0.28362026525050055,0.7706030995204514],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2840024894589174,0.7534685438081805,0.43139983006011967,0.7706030995204514],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4320815038076148,0.7534685438081805,0.579478844408817,0.7706030995204514],"dir":"ltr"},{"str":"īźŝ","boundary":[0.5842822097795586,0.7534671382391572,0.6170317642484965,0.7706016939514281],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƿżŬţ","boundary":[0.6229891058917831,0.7534671382391572,0.6667622986773543,0.7706016939514281],"dir":"ltr"},{"str":"ƂƿŚƯŻō","boundary":[0.6728973624048092,0.7534671382391572,0.72876539511022,0.7706016939514281],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7350392281362722,0.7534671382391572,0.7455077892585167,0.7706016939514281],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452643343486971,0.7534685438081805,0.7559763503807613,0.7706030995204514],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7562198052905809,0.7534671382391572,0.7666883664128253,0.7706016939514281],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664449115030058,0.7534685438081805,0.7771569275350699,0.7706030995204514],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7774003824448895,0.7534671382391572,0.7878689435671341,0.7706016939514281],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÖÒ","boundary":[0.15619353090180288,0.7793403173646862,0.187569999679358,0.7964748730769571],"dir":"ltr"},{"str":".........................................","boundary":[0.1914944928256506,0.7793417229337095,0.3805128848096184,0.7964762786459804],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.38119942765530995,0.7793417229337095,0.5285967682565123,0.7964762786459804],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺĩŹ","boundary":[0.529991764889779,0.7793403173646862,0.5665684305410815,0.7964748730769571],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.5725963741082158,0.7793403173646862,0.609328850901803,0.7964748730769571],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6154444382364723,0.7793403173646862,0.6329634535470936,0.7964748730769571],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹřŵźŝƶƳƺưƳ","boundary":[0.6390595644889774,0.7793403173646862,0.7289674626853702,0.7964748730769571],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7350416626853702,0.7793403173646862,0.7455102238076147,0.7964748730769571],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.745266768897795,0.7793417229337095,0.7559787849298591,0.7964762786459804],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7562222398396788,0.7793403173646862,0.7666908009619233,0.7964748730769571],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664473460521036,0.7793417229337095,0.7771593620841678,0.7964762786459804],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7774028169939875,0.7793403173646862,0.787871378116232,0.7964748730769571],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÖ6","boundary":[0.15619158332665325,0.8044117822284909,0.18759726669338672,0.8221789109330924],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.19149254525050097,0.8050457607898449,0.3388898858517033,0.8221803165021158],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.339566690501002,0.8050457607898449,0.4869640311022043,0.8221803165021158],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.48762622845691383,0.8050457607898449,0.6350235690581162,0.8221803165021158],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6380813627254509,0.8050457607898449,0.645458046492986,0.8221803165021158],"dir":"ltr"},{"str":"N","boundary":[0.6453839679358717,0.8016679898448519,0.6599732873747495,0.8158897105782793],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6599966867334661,0.8050435565021157,0.6673490250100191,0.8221781122143865],"dir":"ltr"},{"str":"ƱĥƹźŤǀƳ","boundary":[0.6736277271342678,0.8050421509330923,0.728794609699398,0.8221767066453631],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.7350392281362718,0.8050421509330923,0.7455077892585162,0.8221767066453631],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452643343486967,0.8050435565021157,0.7559763503807607,0.8221781122143865],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7562198052905804,0.8050421509330923,0.7666883664128249,0.8221767066453631],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664449115030053,0.8050435565021157,0.7771569275350695,0.8221781122143865],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7774003824448891,0.8050421509330923,0.7878689435671337,0.8221767066453631],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÍÐ","boundary":[0.1561915833266532,0.8326292764620062,0.18833736961923836,0.8497638321742771],"dir":"ltr"},{"str":"............................","boundary":[0.1914925452505009,0.8326306820310296,0.320465218276553,0.8497652377433005],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32106411735470936,0.8326306820310296,0.46846145795591165,0.8497652377433005],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4690847025250501,0.8326306820310296,0.6164820431262523,0.8497652377433005],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿźƿŶƯ","boundary":[0.6195787895791582,0.8326292764620062,0.6786847725851702,0.8497638321742771],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.6848855691382766,0.8326292764620062,0.6953541302605211,0.8497638321742771],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6951106753507014,0.8326306820310296,0.7058226913827655,0.8497652377433005],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.7060661462925851,0.8326292764620062,0.7165347074148296,0.8497638321742771],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7162936870541081,0.8326306820310296,0.7270057030861723,0.8497652377433005],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7272467234468937,0.8326292764620062,0.7377152845691382,0.8497638321742771],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7374742642084167,0.8326306820310296,0.7481862802404808,0.8497652377433005],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7484297351503005,0.8326292764620062,0.758898296272545,0.8497638321742771],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÍÒ","boundary":[0.15619158332665314,0.8614101896919075,0.1883373696192383,0.8785447454041784],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.19149254525050086,0.8614115952609309,0.329677552064128,0.8785461509732018],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33031296937875737,0.8614115952609309,0.47771030997995967,0.8785461509732018],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳLJŚs","boundary":[0.4797942840080159,0.8614101896919075,0.5235309585571142,0.8785447454041784],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƃŹ","boundary":[0.529257018036072,0.8614101896919075,0.5621282999599196,0.8785447454041784],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřŶƤƯ","boundary":[0.5682098036072144,0.8614101896919075,0.607625153507014,0.8785447454041784],"dir":"ltr"},{"str":"ƆǀŴƄţ","boundary":[0.6137358717434869,0.8614101896919075,0.6787626781563126,0.8785447454041784],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.6848855691382766,0.8614101896919075,0.6953541302605211,0.8785447454041784],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6951106753507014,0.8614115952609309,0.7058226913827655,0.8785461509732018],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.7060661462925852,0.8614101896919075,0.7165347074148297,0.8785447454041784],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7162912525050101,0.8614115952609309,0.7270032685370743,0.8785461509732018],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7272467234468938,0.8614101896919075,0.7377152845691383,0.8785447454041784],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7374742642084168,0.8614115952609309,0.748186280240481,0.8785461509732018],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7484273006012023,0.8614101896919075,0.7588958617234469,0.8785447454041784],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÍÒ","boundary":[0.15619158332665306,0.8900231842758286,0.18833736961923822,0.9071577399880995],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.19149254525050077,0.8900245898448519,0.26979738244488954,0.9071591455571227],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2701211774749497,0.8900245898448519,0.417518518076152,0.9071591455571227],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳLJŚs","boundary":[0.4194199009218434,0.8900231842758286,0.46315657547094163,0.9071577399880995],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƃŹ","boundary":[0.46908470252504986,0.8900231842758286,0.5019559844488976,0.9071577399880995],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřŶƤƯ","boundary":[0.5080788754308615,0.8900231842758286,0.547494225330661,0.9071577399880995],"dir":"ltr"},{"str":"ŽŚsř","boundary":[0.5536049435671341,0.8900231842758286,0.5974949947094187,0.9071577399880995],"dir":"ltr"},{"str":"źŝ","boundary":[0.6035132000801601,0.8900231842758286,0.6174680355110219,0.9071577399880995],"dir":"ltr"},{"str":"ƱĥƹźŤǀƳ","boundary":[0.6234740681362724,0.8900231842758286,0.6786409507014025,0.9071577399880995],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.6848855691382764,0.8900231842758286,0.6953541302605208,0.9071577399880995],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6951106753507011,0.8900245898448519,0.7058226913827653,0.9071591455571227],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.706066146292585,0.8900231842758286,0.7165347074148295,0.9071577399880995],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7162912525050099,0.8900245898448519,0.7270032685370741,0.9071591455571227],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7272467234468937,0.8900231842758286,0.7377152845691382,0.9071577399880995],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7374742642084167,0.8900245898448519,0.7481862802404808,0.9071591455571227],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7484273006012022,0.8900231842758286,0.7588958617234468,0.9071577399880995],"dir":"ltr"},{"str":"Ƃƃ","boundary":[0.4795521042084169,0.9322933986992021,0.5114600038076152,0.9480571504622488],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15498,0.14336,0.84534,0.94806],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/ce9e17938ca9c88c/pages/fc0de40e812a5a3d9c0f0df51938be4f.jpg","blurred":"/storage/books/ce9e17938ca9c88c/pages/6282fc214ec4d289dec41ac6d0be2f74.jpg"},"info":{"width":499,"height":709,"margin":[0.15617,0.14508,0.15467,0.05229]},"elements":[{"words":[{"str":"ÏÍÔ","boundary":[0.15619497378757496,0.1450783467581982,0.18834076008016015,0.16221290247046902],"dir":"ltr"},{"str":"..................................","boundary":[0.19149593571142268,0.14507975232722148,0.34814456288577134,0.16221430803949227],"dir":"ltr"},{"str":"ħŚų","boundary":[0.3517403919038075,0.1450783467581982,0.3889256948296592,0.16221290247046902],"dir":"ltr"},{"str":"ƂƿŚƯŻō","boundary":[0.3948319109418837,0.1450783467581982,0.4506999436472945,0.16221290247046902],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŬǀŤƳ","boundary":[0.4569129129458917,0.1450783467581982,0.49537878869739466,0.16221290247046902],"dir":"ltr"},{"str":"ŽŚsř","boundary":[0.5015041142284569,0.1450783467581982,0.5456717039679357,0.16221290247046902],"dir":"ltr"},{"str":"źŝ","boundary":[0.5516558256513026,0.1450783467581982,0.5656106610821643,0.16221290247046902],"dir":"ltr"},{"str":"ƱĥƹźŤǀƳ","boundary":[0.5716142591583165,0.1450783467581982,0.6270319002805609,0.16221290247046902],"dir":"ltr"},{"str":"ŵźŝŹŚĩ","boundary":[0.6332107858917835,0.1450783467581982,0.6788756233266532,0.16221290247046902],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.684884090501002,0.1450783467581982,0.6953526516232464,0.16221290247046902],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6951091967134267,0.14507975232722148,0.7058212127454909,0.16221430803949227],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.7060646676553106,0.1450783467581982,0.7165332287775551,0.16221290247046902],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7162897738677354,0.14507975232722148,0.7270017898997996,0.16221430803949227],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7272452448096193,0.1450783467581982,0.7377138059318638,0.16221290247046902],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7374727855711423,0.14507975232722148,0.7481848016032064,0.16221430803949227],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7484282565130261,0.1450783467581982,0.7588968176352706,0.16221290247046902],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÍÔ","boundary":[0.15619497378757496,0.17386611381038436,0.18834076008016015,0.19100066952265518],"dir":"ltr"},{"str":".............................","boundary":[0.19149593571142268,0.17386751937940764,0.3250747756312623,0.19100207509167844],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32569315110220426,0.17386751937940764,0.47309049170340656,0.19100207509167844],"dir":"ltr"},{"str":"ŻŚǀƳ","boundary":[0.47395719118236457,0.17386611381038436,0.4983611113426852,0.19100066952265518],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.5046738971543084,0.17386611381038436,0.5397314041683365,0.19100066952265518],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺĩ","boundary":[0.546058797274549,0.17386611381038436,0.5733987836472945,0.19100066952265518],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřŶƤƯ","boundary":[0.5794121199198395,0.17386611381038436,0.6188274698196391,0.19100066952265518],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŞsŚŰƯ","boundary":[0.6249406226052102,0.17386611381038436,0.6788220632464929,0.19100066952265518],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.6848889595991983,0.17386611381038436,0.6953575207214427,0.19100066952265518],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6951140658116232,0.17386751937940764,0.7058260818436872,0.19100207509167844],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.7060695367535069,0.17386611381038436,0.7165380978757514,0.19100066952265518],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7162946429659318,0.17386751937940764,0.727006658997996,0.19100207509167844],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7272501139078156,0.17386611381038436,0.7377186750300602,0.19100066952265518],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7374776546693387,0.17386751937940764,0.7481896707014027,0.19100207509167844],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7484306910621241,0.17386611381038436,0.7588992521843687,0.19100066952265518],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÍÕ","boundary":[0.15619253923847692,0.20247910839430538,0.18833832553106208,0.2196136641065762],"dir":"ltr"},{"str":"..........................","boundary":[0.19149350116232464,0.20248051396332867,0.31125384040080156,0.2196150696755995],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3118137866933868,0.20248051396332867,0.45921112729458907,0.2196150696755995],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳĥƹźŤǀƳ","boundary":[0.46032128168336667,0.20247910839430538,0.5173725052505009,0.2196136641065762],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŵƺĩ","boundary":[0.5239044004809619,0.20247910839430538,0.5823774007214428,0.2196136641065762],"dir":"ltr"},{"str":"ƵżǀƿŚě","boundary":[0.588663406492986,0.20247910839430538,0.6270854603607214,0.2196136641065762],"dir":"ltr"},{"str":"ŵźŝŹŚƧ","boundary":[0.63321565498998,0.20247910839430538,0.6788804924248497,0.2196136641065762],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.6848889595991985,0.20184653540197464,0.695357520721443,0.21898109111424546],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6951140658116234,0.20248051396332867,0.7058260818436874,0.2196150696755995],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.706069536753507,0.20247910839430538,0.7165380978757515,0.2196136641065762],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.71629707751503,0.20248051396332867,0.7270090935470942,0.2196150696755995],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7272501139078156,0.20247910839430538,0.7377186750300602,0.2196136641065762],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7374776546693387,0.20248051396332867,0.7481896707014027,0.2196150696755995],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7484331256112223,0.20247910839430538,0.7589016867334668,0.2196136641065762],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÎÎ","boundary":[0.1561901965531062,0.2295509842758286,0.18756666533066133,0.2466855399880994],"dir":"ltr"},{"str":"......................................","boundary":[0.19149115847695392,0.22955238984485188,0.36663262060120233,0.2466869455571227],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3673167288977956,0.22955238984485188,0.5147140694989979,0.2466869455571227],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5153787014028056,0.22955238984485188,0.6627760420040079,0.2466869455571227],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.665590380761523,0.22955238984485188,0.6729670645290581,0.2466869455571227],"dir":"ltr"},{"str":"P","boundary":[0.6728971943887775,0.2261746188998589,0.684132182765531,0.24039633963328627],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6843996152304608,0.22955311198871658,0.6917519535070139,0.24668766770098738],"dir":"ltr"},{"str":"źƠƀƟ","boundary":[0.69170326252505,0.22955170641969327,0.7290054238076151,0.2466862621319641],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7350382364729459,0.22955170641969327,0.7455067975951903,0.2466862621319641],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452633426853706,0.22955311198871658,0.7559753587174348,0.24668766770098738],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.7562188136272545,0.22955170641969327,0.766687374749499,0.2466862621319641],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664439198396793,0.22955311198871658,0.7771559358717435,0.24668766770098738],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7773993907815631,0.22955170641969327,0.7878679519038075,0.2466862621319641],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÎÒ","boundary":[0.1561895976753506,0.2554254553618653,0.1875660664529057,0.27256001107413613],"dir":"ltr"},{"str":"..................................","boundary":[0.1914905595991983,0.25542686093088857,0.34813918677354694,0.2725614166431594],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.34881599142284564,0.25542686093088857,0.49621333202404794,0.2725614166431594],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.49687796392785566,0.25542686093088857,0.644275304529058,0.2725614166431594],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6475765531062124,0.25542686093088857,0.6549532368737475,0.2725614166431594],"dir":"ltr"},{"str":"K","boundary":[0.6548789579158317,0.25204908998589565,0.6694682773547095,0.266270810719323],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6694880938677352,0.2554255689703807,0.6768404321442884,0.27256012468265156],"dir":"ltr"},{"str":"ƮǀsŚŤě","boundary":[0.6831799979959918,0.25542416340135743,0.7286865897394788,0.2725587191136282],"dir":"ltr"},{"str":"ë","boundary":[0.7350358937875751,0.25542416340135743,0.7455044549098195,0.2725587191136282],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.745261,0.2554255689703807,0.7559730160320641,0.27256012468265156],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7562164709418837,0.25542416340135743,0.7666850320641282,0.2725587191136282],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664415771543086,0.2554255689703807,0.7771535931863728,0.27256012468265156],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7773970480961924,0.25542416340135743,0.787865609218437,0.2725587191136282],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÎÖ","boundary":[0.15619183983967924,0.2811265837116537,0.18756830861723436,0.29826113942392457],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.19149280176352695,0.28112798928067706,0.33889014236472925,0.29826254499294785],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33956694701402795,0.28112798928067706,0.48696428761523025,0.29826254499294785],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4876264849699398,0.28112798928067706,0.6350238255711421,0.29826254499294785],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6400292585170341,0.28112798928067706,0.6474059422845692,0.29826254499294785],"dir":"ltr"},{"str":"Ca","boundary":[0.6473318637274549,0.2777502183356841,0.6696078550701402,0.29197193906911145],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6699744048096191,0.2811286944992948,0.6773267430861722,0.29826325021156563],"dir":"ltr"},{"str":"ƮǀƀƬĩ","boundary":[0.6836663089378757,0.2811272889302715,0.7291704661322644,0.2982618446425423],"dir":"ltr"},{"str":"Ô","boundary":[0.7350352949098196,0.2811272889302715,0.7455038560320641,0.2982618446425423],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452628356713427,0.2811286944992948,0.7559748517034068,0.29826325021156563],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7562158720641282,0.2811272889302715,0.7666844331863727,0.2982618446425423],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664434128256512,0.2811286944992948,0.7771554288577154,0.29826325021156563],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7773964492184368,0.2811272889302715,0.7878650103406812,0.2982618446425423],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÏÏ","boundary":[0.15619016448897796,0.3070419574775211,0.18756663326653308,0.32417651318979196],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.19149112641282567,0.3070433630465444,0.33428230012024046,0.32417791875881524],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33493962837675356,0.3070433630465444,0.48233696897795586,0.32417791875881524],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.48296021354709423,0.3070433630465444,0.6303575541482965,0.32417791875881524],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6349150300601203,0.3070433630465444,0.6422917138276554,0.32417791875881524],"dir":"ltr"},{"str":"Mg","boundary":[0.6424641282565131,0.3036655921015514,0.6706203023647295,0.31788731283497884],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6704659913426853,0.30704400479548666,0.6778183296192384,0.32417856050775745],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƿżǀƴƯ","boundary":[0.6841554609218435,0.3070425992264634,0.7289535988777555,0.32417715493873417],"dir":"ltr"},{"str":"Õ","boundary":[0.7350375370741482,0.3070425992264634,0.7455060981963927,0.32417715493873417],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.745262643286573,0.30704400479548666,0.7559746593186372,0.32417856050775745],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7562181142284569,0.3070425992264634,0.7666866753507013,0.32417715493873417],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664432204408816,0.30704400479548666,0.7771552364729458,0.32417856050775745],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7773986913827654,0.3070425992264634,0.7878672525050099,0.32417715493873417],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÏÒ","boundary":[0.1561911905410821,0.33291642856355785,0.1875676593186372,0.35005098427582865],"dir":"ltr"},{"str":"..................................","boundary":[0.19149215246492982,0.33291783413258114,0.3481407796392785,0.35005238984485193],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3488175842885772,0.33291783413258114,0.4962149248897795,0.35005238984485193],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.496877122244489,0.33291783413258114,0.6442744628456913,0.35005238984485193],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6487929859719439,0.33291783413258114,0.656169669739479,0.35005238984485193],"dir":"ltr"},{"str":"S","boundary":[0.6560973947895792,0.32954006318758816,0.6673323831663327,0.34376178392101553],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6672920985170341,0.33291654217207334,0.6746444367935871,0.35005109788434413],"dir":"ltr"},{"str":"ŵźĭƺĭ","boundary":[0.6809864371943888,0.33291513660305005,0.7290809546292585,0.35004969231532085],"dir":"ltr"},{"str":"Ö","boundary":[0.7350358617234469,0.33291513660305005,0.7455044228456914,0.35004969231532085],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452609679358717,0.33291654217207334,0.7559729839679359,0.35005109788434413],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7562164388777556,0.33291513660305005,0.7666850000000001,0.35004969231532085],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664415450901804,0.33291654217207334,0.7771535611222445,0.35005109788434413],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7773970160320641,0.33291513660305005,0.7878655771543086,0.35004969231532085],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÏÔ","boundary":[0.15619086989979944,0.35878963025608257,0.18756733867735453,0.37592418596835336],"dir":"ltr"},{"str":"..................................","boundary":[0.19149183182364715,0.35879103582510585,0.3481404589979958,0.37592559153737665],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3488172636472945,0.35879103582510585,0.4962146042484968,0.37592559153737665],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.49687680160320635,0.35879103582510585,0.6442741422044086,0.37592559153737665],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6463581162324649,0.35879103582510585,0.6537348,0.37592559153737665],"dir":"ltr"},{"str":"Fe","boundary":[0.6539072144288577,0.3554132648801129,0.6740291594388778,0.36963498561354025],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6741171656913828,0.35879101325811,0.6814695039679359,0.3759255689703809],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƷō","boundary":[0.6873245945490982,0.35878960768908674,0.7177126363927856,0.3759241634013576],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÍ","boundary":[0.7238379619238476,0.35878960768908674,0.7453642450501002,0.3759241634013576],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452619939879759,0.35879101325811,0.75597401002004,0.3759255689703809],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7562174649298596,0.35878960768908674,0.7666860260521042,0.3759241634013576],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664425711422845,0.35879101325811,0.7771545871743487,0.3759255689703809],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7773980420841683,0.35878960768908674,0.7878666032064128,0.3759241634013576],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÐÐ","boundary":[0.15619493170340673,0.38466128046764814,0.18757140048096185,0.4017958361799189],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.19149589362725447,0.3846626860366713,0.32968090044088166,0.4017972417489421],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33031388320641275,0.3846626860366713,0.4777112238076151,0.4017972417489421],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4783369029258517,0.3846626860366713,0.625734243527054,0.4017972417489421],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6298048096192385,0.3846626860366713,0.6371814933867735,0.4017972417489421],"dir":"ltr"},{"str":"Mn","boundary":[0.6371074148296594,0.38128491509167844,0.6652635889378757,0.39550663582510576],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6653475991983965,0.38466250149506354,0.6726999374749496,0.4017970572073343],"dir":"ltr"},{"str":"żƴĮƴƯ","boundary":[0.6790419378757513,0.3846610959260403,0.7184816332665328,0.4017956516383111],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÎ","boundary":[0.7245680060120239,0.3846610959260403,0.7454856518637273,0.4017956516383111],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452616733466932,0.38466250149506354,0.7559736893787573,0.4017970572073343],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.756217144288577,0.3846610959260403,0.7666857054108215,0.4017956516383111],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664422505010019,0.38466250149506354,0.7771542665330661,0.4017970572073343],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7773977214428855,0.3846610959260403,0.7878662825651301,0.4017956516383111],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÐÒ","boundary":[0.15619293803607207,0.41036508864818405,0.18756940681362716,0.42749964436045484],"dir":"ltr"},{"str":".................................","boundary":[0.19149389995991978,0.4103664942172073,0.3435168838476952,0.42750104992947807],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.34419125394789574,0.4103664942172073,0.49158859454909803,0.42750104992947807],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4922532264529057,0.4103664942172073,0.639650567054108,0.42750104992947807],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6407607214428858,0.4103664942172073,0.6481374052104208,0.42750104992947807],"dir":"ltr"},{"str":"Zn","boundary":[0.6480633266533066,0.4069887232722144,0.6701817048496993,0.4212104440056417],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6704666486573144,0.41036623306064873,0.6778189869338676,0.4275007887729195],"dir":"ltr"},{"str":"ƽƹŹ","boundary":[0.684158552785571,0.41036482749162556,0.7184126585971944,0.4274993832038963],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÏ","boundary":[0.7245745023647294,0.41036482749162556,0.7454921482164328,0.4274993832038963],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452681696993988,0.41036623306064873,0.755980185731463,0.4275007887729195],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7562236406412826,0.41036482749162556,0.7666922017635271,0.4274993832038963],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664487468537075,0.41036623306064873,0.7771607628857716,0.4275007887729195],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7774042177955912,0.41036482749162556,0.7878727789178357,0.4274993832038963],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÑÎ","boundary":[0.15619277771543094,0.43623687990347326,0.18756924649298606,0.45337143561574406],"dir":"ltr"},{"str":".......................................","boundary":[0.19149373963927865,0.4362382854724965,0.37126327959919836,0.4533728411847673],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3719449533466935,0.4362382854724965,0.5193422939478958,0.4533728411847673],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5200069258517035,0.4362382854724965,0.6674042664529058,0.4533728411847673],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6699751503006013,0.4362382854724965,0.6773518340681364,0.4533728411847673],"dir":"ltr"},{"str":"B","boundary":[0.6775204408817636,0.4328605145275036,0.6909983855711422,0.44708223526093094],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6909757311422844,0.4362362464315937,0.6983280694188375,0.4533708021438645],"dir":"ltr"},{"str":"€]","boundary":[0.704606771543086,0.43559062172690405,0.7185810833667332,0.45272517743917484],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÐ","boundary":[0.7245700741482964,0.43623484086257047,0.7454877199999997,0.45336939657484127],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452637414829657,0.4362362464315937,0.7559757575150299,0.4533708021438645],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7562192124248496,0.43623484086257047,0.766687773547094,0.45336939657484127],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664443186372745,0.4362362464315937,0.7771563346693386,0.4533708021438645],"dir":"ltr"},{"str":"9Ò","boundary":[0.7146127683366732,0.43559062172690405,0.7878683507014027,0.45336939657484127],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÑÏ","boundary":[0.15619764681362724,0.46382351460022925,0.18757411559118234,0.48095807031250004],"dir":"ltr"},{"str":"........................","boundary":[0.19149860873747496,0.4638249201692525,0.3020466141883768,0.48095947588152327],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3025676076953908,0.4638249201692525,0.4499649482965931,0.48095947588152327],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4505857583166333,0.4638249201692525,0.5979830989178356,0.48095947588152327],"dir":"ltr"},{"str":"€]","boundary":[0.600106025731463,0.4631792954645628,0.6142775360320641,0.4803138511768336],"dir":"ltr"},{"str":"Ţǀưs9","boundary":[0.610309221002004,0.4631792954645628,0.6713401431022045,0.48095807031250004],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.6743573386773548,0.46382351460022925,0.6848258997995993,0.48095807031250004],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6846408740681363,0.4638249201692525,0.6953528901002005,0.48095947588152327],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÐ","boundary":[0.6955963450100201,0.46382351460022925,0.7165139908617235,0.48095807031250004],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7162900123446895,0.4638249201692525,0.7270020283767535,0.48095947588152327],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7272454832865732,0.46382351460022925,0.7377140444088177,0.48095807031250004],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7374730240480962,0.4638249201692525,0.7481850400801604,0.48095947588152327],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7484284949899801,0.46382351460022925,0.7588970561122246,0.48095807031250004],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÑÐ","boundary":[0.1562000813627254,0.4924382226397215,0.18757655014028052,0.5095727783519922],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................","boundary":[0.1915010432865731,0.4924396282087447,0.40827329498997983,0.5095741839210155],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4089574032865731,0.4924396282087447,0.5563547438877754,0.5095741839210155],"dir":"ltr"},{"str":"€]","boundary":[0.5579931954308617,0.49179400350405506,0.5721622711823646,0.5089285592163258],"dir":"ltr"},{"str":"ƵżǀƿŚě9ŵźŝŹŚƧ","boundary":[0.5681939561523045,0.49179400350405506,0.6684194734268536,0.5095727783519922],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.6743670768737474,0.4924382226397215,0.684835637995992,0.5095727783519922],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6846506122645291,0.4924396282087447,0.6953626282965932,0.5095741839210155],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÐ","boundary":[0.6956036486573146,0.4924382226397215,0.716521294509018,0.5095727783519922],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.716297315991984,0.4924396282087447,0.7270093320240482,0.5095741839210155],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7272527869338677,0.4924382226397215,0.7377213480561122,0.5095727783519922],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7374803276953908,0.4924396282087447,0.7481923437274549,0.5095741839210155],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7484333640881763,0.4924382226397215,0.7589019252104209,0.5095727783519922],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÑÑ","boundary":[0.15619338693386778,0.519538854515603,0.18756985571142287,0.5366734102278737],"dir":"ltr"},{"str":".................................","boundary":[0.1914943488577155,0.5195402600846262,0.3435173327454909,0.5366748157968969],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.34419170284569145,0.5195402600846262,0.49158904344689375,0.5366748157968969],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4922536753507014,0.5195402600846262,0.6396510159519038,0.5366748157968969],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6441695390781563,0.5195402600846262,0.6515462228456914,0.5366748157968969],"dir":"ltr"},{"str":"Cu","boundary":[0.6517146292585171,0.5161624891396333,0.6751222021643286,0.5303842098730607],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6753408965130259,0.519537928067701,0.682693234789579,0.5366724837799718],"dir":"ltr"},{"str":"žƯ","boundary":[0.6887893457314628,0.5195365224986778,0.7185638812024047,0.5366710782109486],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÑ","boundary":[0.7245772174749499,0.5195365224986778,0.7454948633266533,0.5366710782109486],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452708848096192,0.519537928067701,0.7559829008416833,0.5366724837799718],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.756226355751503,0.5195365224986778,0.7666949168737475,0.5366710782109486],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664514619639279,0.519537928067701,0.7771634779959921,0.5366724837799718],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7774069329058115,0.5195365224986778,0.787875494028056,0.5366710782109486],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÑ6","boundary":[0.1561926551503006,0.5447793421720734,0.18759833851703406,0.5625464708766749],"dir":"ltr"},{"str":".....................................","boundary":[0.1914936170741483,0.5454133207334273,0.36201187046092176,0.562547876445698],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3626935442084168,0.5454133207334273,0.5100908848096192,0.562547876445698],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5151352705410822,0.5454133207334273,0.5225119543086173,0.562547876445698],"dir":"ltr"},{"str":"Ni","boundary":[0.5226843687374749,0.5420355497884344,0.5429113891783567,0.5562572705218618],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5428905250501002,0.5454133207334273,0.5502428633266532,0.562547876445698],"dir":"ltr"},{"str":"ƪĪǀƳ","boundary":[0.5565239999999999,0.5454119151644041,0.5920343331462925,0.5625464708766749],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5981547895791584,0.5454119151644041,0.6079660224448897,0.5625464708766749],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6139793587174348,0.5454133207334273,0.6213560424849699,0.562547876445698],"dir":"ltr"},{"str":"Mo","boundary":[0.6212837675350702,0.5420355497884344,0.6494399416432866,0.5562572705218618],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6495279816432865,0.5454134392101551,0.6568803199198396,0.5625479949224259],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŶŞǀƫƺƯ","boundary":[0.6629180016833667,0.5454120336411319,0.7183770301402805,0.5625465893534026],"dir":"ltr"},{"str":"æê","boundary":[0.7245729575951904,0.5454120336411319,0.7454906034468938,0.5625465893534026],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452666249298597,0.5454134392101551,0.7559786409619239,0.5625479949224259],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.7562220958717436,0.5454120336411319,0.7666906569939881,0.5625465893534026],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664472020841684,0.5454134392101551,0.7771592181162326,0.5625479949224259],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7774026730260521,0.5454120336411319,0.7878712341482966,0.5625465893534026],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÑÔ","boundary":[0.15619135086172342,0.5712865272941643,0.18756781963927854,0.5884210830064351],"dir":"ltr"},{"str":"............................................","boundary":[0.19149231278557113,0.5712879328631876,0.3943876346292584,0.5884224885754583],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.39507417747494994,0.5712879328631876,0.5424715180761522,0.5884224885754583],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5465420841683366,0.5712879328631876,0.5539187679358717,0.5884224885754583],"dir":"ltr"},{"str":"Na","boundary":[0.5540911823647294,0.5679101619181947,0.5776725338677354,0.582131882651622],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5777048577154308,0.5712879328631876,0.5850571959919838,0.5884224885754583],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƿŶs","boundary":[0.591094877755511,0.5712865272941643,0.6321803283366733,0.5884210830064351],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6383226957114227,0.5712865272941643,0.6481339285771542,0.5884210830064351],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6541496993987976,0.5712879328631876,0.6615263831663327,0.5884224885754583],"dir":"ltr"},{"str":"Cl","boundary":[0.6614541082164329,0.5679101619181947,0.680375768496994,0.582131882651622],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6807503420440881,0.5712864998589562,0.6881026803206411,0.588421055571227],"dir":"ltr"},{"str":"źƬĩ","boundary":[0.6943838169939879,0.571285094289933,0.7185881041282565,0.5884196500022038],"dir":"ltr"},{"str":"Î6","boundary":[0.7245722258116233,0.5706525212976022,0.7455093480561122,0.5884196500022038],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452658931462927,0.5712864998589562,0.7559779091783568,0.588421055571227],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7562213640881764,0.571285094289933,0.7666899252104209,0.5884196500022038],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664464703006013,0.5712864998589562,0.7771584863326655,0.588421055571227],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.777401941242485,0.571285094289933,0.7878705023647296,0.5884196500022038],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÑÕ","boundary":[0.156195506533066,0.5969875146002293,0.18757197531062111,0.6141220703125],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.1914964684569137,0.5969889201692524,0.31586297458917817,0.6141234758815233],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3164399627254508,0.5969889201692524,0.46383730332665307,0.6141234758815233],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4644605478957915,0.5969889201692524,0.6118578884969939,0.6141234758815233],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6156825651302605,0.5969889201692524,0.6230592488977955,0.6141234758815233],"dir":"ltr"},{"str":"As","boundary":[0.6232316633266533,0.5936111492242596,0.6452166765531061,0.6078328699576869],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6456306670140279,0.5969897664315937,0.6529830052905811,0.6141243221438645],"dir":"ltr"},{"str":"ĨǀƴsŹō","boundary":[0.6592617074148296,0.5969883608625706,0.7182849157515029,0.6141229165748413],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÔ","boundary":[0.7245684869739478,0.5969883608625706,0.7454861328256512,0.6141229165748413],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452621543086172,0.5969897664315937,0.7559741703406814,0.6141243221438645],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7562176252505011,0.5969883608625706,0.7666861863727455,0.6141229165748413],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664427314629259,0.5969897664315937,0.77715474749499,0.6141243221438645],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7773982024048096,0.5969883608625706,0.7878667635270541,0.6141229165748413],"dir":"ltr"},{"str":"çéî","boundary":[0.15619794108216414,0.6228606937257581,0.18757440985971927,0.639995249438029],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.19149890300601186,0.6228620992947814,0.3158654091382764,0.6399966550070522],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3164423972745489,0.6228620992947814,0.4638397378757513,0.6399966550070522],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.46446298244488965,0.6228620992947814,0.611860323046092,0.6399966550070522],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6125249549498997,0.6228620992947814,0.759922295551102,0.6399966550070522],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŚǀŝō","boundary":[0.7613343340280562,0.6228606937257581,0.8077124943486974,0.639995249438029],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.8136771396392786,0.6228606937257581,0.824145700761523,0.639995249438029],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8239046804008016,0.6228620992947814,0.8346166964328657,0.6399966550070522],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.8348577167935871,0.6228606937257581,0.8453262779158316,0.639995249438029],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÒÍ","boundary":[0.15620037563126238,0.6487338728512871,0.1881854816833666,0.6658684285635579],"dir":"ltr"},{"str":".........................","boundary":[0.1915013375551101,0.6487352784203103,0.30665550989979945,0.665869834132581],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.30719597979959906,0.6487352784203103,0.45459332040080136,0.665869834132581],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4552165649699398,0.6487352784203103,0.6026139055711421,0.665869834132581],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŚǀŝō","boundary":[0.6061975618436873,0.6487338728512871,0.6525757221643286,0.6658684285635579],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶƴŝƱŚƯŻ","boundary":[0.6585403674549097,0.6487338728512871,0.7289840456112224,0.6658684285635579],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7350436383166332,0.6487338728512871,0.7455121994388778,0.6658684285635579],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452711790781563,0.6487352784203103,0.7559831951102204,0.665869834132581],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7562242154709418,0.6487338728512871,0.7666927765931864,0.6658684285635579],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664517562324649,0.6487352784203103,0.777163772264529,0.665869834132581],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7774072271743485,0.6487338728512871,0.7878757882965931,0.6658684285635579],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÒÍ","boundary":[0.1562003756312622,0.6746053385212447,0.18818548168336643,0.6917398942335156],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.19150133755510992,0.674606744090268,0.2790185085370739,0.6917412998025387],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2793812563527051,0.674606744090268,0.4267785969539074,0.6917412998025387],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4274627052505007,0.674606744090268,0.574860045851703,0.6917412998025387],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŚǀŝōƮĩ","boundary":[0.5757681326653303,0.6746053385212447,0.6426841491783565,0.6917398942335156],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŹŚĪƷřŹ","boundary":[0.6483152612424847,0.6746053385212447,0.7288428417635269,0.6917398942335156],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7350460728657313,0.6746053385212447,0.7455146339879758,0.6917398942335156],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452736136272543,0.674606744090268,0.7559856296593185,0.6917412998025387],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7562290845691382,0.6746053385212447,0.7666976456913827,0.6917398942335156],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766454190781563,0.674606744090268,0.7771662068136271,0.6917412998025387],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7774096617234467,0.6746053385212447,0.7878782228456912,0.6917398942335156],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÒÐ","boundary":[0.15621254837675314,0.7020634640501587,0.18758901715430826,0.7191980197624296],"dir":"ltr"},{"str":"............","boundary":[0.19151351030060085,0.702064869619182,0.24678751302605176,0.7191994253314528],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹƺųƵŻŚţ","boundary":[0.24895913082164295,0.7020634640501587,0.3248367225651299,0.7191980197624296],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƺƫō","boundary":[0.3310642991583163,0.7020634640501587,0.38259883446893755,0.7191980197624296],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.3887582436873744,0.7020634640501587,0.3985694765531059,0.7191980197624296],"dir":"ltr"},{"str":"ƪǀƬƃ","boundary":[0.40458037827655274,0.7020634640501587,0.44231832384769504,0.7191980197624296],"dir":"ltr"},{"str":"ƺƬƷ","boundary":[0.44840226204408784,0.7020634640501587,0.4801000913026049,0.7191980197624296],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.4861791604008012,0.7020634640501587,0.5195811740280557,0.7191980197624296],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŚǀŝōƮĩ","boundary":[0.5256164212424846,0.7020634640501587,0.5925324377555108,0.7191980197624296],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŹŚĪƷřŹ","boundary":[0.598163549819639,0.7020634640501587,0.6786911303406811,0.7191980197624296],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.6848943614428856,0.7020634640501587,0.6953629225651301,0.7191980197624296],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6951194676553104,0.702064869619182,0.7058314836873746,0.7191994253314528],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7060749385971943,0.7020634640501587,0.7165434997194388,0.7191980197624296],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7163000448096191,0.702064869619182,0.7270120608416832,0.7191994253314528],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7272555157515028,0.7020634640501587,0.7377240768737473,0.7191980197624296],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7374830565130258,0.702064869619182,0.74819507254509,0.7191994253314528],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7484360929058114,0.7020634640501587,0.7589046540280558,0.7191980197624296],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÒÕ","boundary":[0.15619027158316634,0.7291373030346439,0.18756674036072143,0.7462718587469147],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.19149123350701405,0.7291387086036673,0.2836145713827656,0.7462732643159381],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2839967955911824,0.7291387086036673,0.4313941361923847,0.7462732643159381],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƬŤŴƯ","boundary":[0.43426933867735473,0.7291373030346439,0.4887350711022044,0.7462718587469147],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷƩƺƈŰƯ","boundary":[0.4947122549899797,0.7291360620755465,0.5863145993587172,0.7462706177878173],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5923328047294587,0.7291360620755465,0.6098518200400799,0.7462706177878173],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŚǀŝōƮĩ","boundary":[0.6159479309819638,0.7291360620755465,0.6828639474949897,0.7462706177878173],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƯŚƳźŝ","boundary":[0.6885583578356711,0.7291360620755465,0.7290595166332662,0.7462706177878173],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7350582456112221,0.7291360620755465,0.7455268067334667,0.7462706177878173],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.745283351823647,0.7291374676445699,0.7559953678557112,0.7462720233568407],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7562388227655308,0.7291360620755465,0.7667073838877753,0.7462706177878173],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664663635270538,0.7291374676445699,0.777178379559118,0.7462720233568407],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7774193999198393,0.7291360620755465,0.7878879610420838,0.7462706177878173],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÒÕ","boundary":[0.15618783703406813,0.7567239377313998,0.18756430581162326,0.7738584934436706],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.19148879895791585,0.7567253433004232,0.33427997266533066,0.773859899012694],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3349373009218437,0.7567253433004232,0.482334641523046,0.773859899012694],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.48295788609218443,0.7567253433004232,0.6303552266933867,0.773859899012694],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƭřŵŚŝ","boundary":[0.6317502233266533,0.7567239377313998,0.6787491936673347,0.7738584934436706],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.6848842573947895,0.7567239377313998,0.695352818517034,0.7738584934436706],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6951093636072143,0.7567253433004232,0.7058213796392785,0.773859899012694],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7060648345490982,0.7567239377313998,0.7165333956713427,0.7738584934436706],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7162899407615231,0.7567253433004232,0.7270019567935871,0.773859899012694],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7272454117034068,0.7567239377313998,0.7377139728256513,0.7738584934436706],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7374729524649298,0.7567253433004232,0.748184968496994,0.773859899012694],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7484259888577154,0.7567239377313998,0.75889454997996,0.7738584934436706],"dir":"ltr"},{"str":"Ï6Ñ","boundary":[0.15618540248496982,0.7847060727785613,0.18759108585170325,0.8024732014831628],"dir":"ltr"},{"str":"..................................","boundary":[0.19148636440881753,0.7853400513399154,0.34813499158316613,0.8024746070521862],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3488093616833666,0.7853400513399154,0.4962067022845689,0.8024746070521862],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.49687133418837665,0.7853400513399154,0.6442686747895789,0.8024746070521862],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƀě","boundary":[0.6453788291783566,0.785338645770892,0.6786201625651302,0.8024732014831628],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.6848793882965931,0.785338645770892,0.6953479494188377,0.8024732014831628],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.695104494509018,0.7853400513399154,0.7058165105410822,0.8024746070521862],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7060599654509019,0.785338645770892,0.7165285265731464,0.8024732014831628],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7162850716633267,0.7853400513399154,0.7269970876953908,0.8024746070521862],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7272405426052105,0.785338645770892,0.737709103727455,0.8024732014831628],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7374680833667335,0.7853400513399154,0.7481800993987977,0.8024746070521862],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7484235543086173,0.785338645770892,0.7588921154308618,0.8024732014831628],"dir":"ltr"},{"str":"Ï6Ò","boundary":[0.15618053338677323,0.8134921263751762,0.18758621675350667,0.8312592550797778],"dir":"ltr"},{"str":".................................","boundary":[0.19148149531062097,0.8141261049365304,0.3435044791983964,0.8312606606488012],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3441788492985969,0.8141261049365304,0.4915761898997992,0.8312606606488012],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4922408218036069,0.8141261049365304,0.6396381624048092,0.8312606606488012],"dir":"ltr"},{"str":"ƹŵźĭ","boundary":[0.6409917717034066,0.814124699367507,0.679002386773547,0.8312592550797778],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.6848769537474948,0.814124699367507,0.6953455148697393,0.8312592550797778],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6951020599599196,0.8141261049365304,0.7058140759919838,0.8312606606488012],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7060575309018035,0.814124699367507,0.7165260920240479,0.8312592550797778],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7162826371142282,0.8141261049365304,0.7269946531462924,0.8312606606488012],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7272381080561121,0.814124699367507,0.7377066691783566,0.8312592550797778],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7374656488176351,0.8141261049365304,0.7481776648496993,0.8312606606488012],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.748421119759519,0.814124699367507,0.7588896808817635,0.8312592550797778],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÔÐ","boundary":[0.15617566428857677,0.8427394074069992,0.1875521330661319,0.85987396311927],"dir":"ltr"},{"str":"............................","boundary":[0.19147662621242448,0.8427408129760225,0.32044929923847654,0.8598753686882934],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3210481983166329,0.8427408129760225,0.4684455389178352,0.8598753686882934],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4690687834869736,0.8427408129760225,0.6164661240881759,0.8598753686882934],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƱƺŤƿŻ","boundary":[0.6210235999999997,0.8427394074069992,0.6789463921442881,0.85987396311927],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.6848720846492982,0.8427394074069992,0.6953406457715426,0.85987396311927],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6950971908617231,0.8427408129760225,0.7058092068937872,0.8598753686882934],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7060526618036068,0.8427394074069992,0.7165212229258514,0.85987396311927],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7162777680160317,0.8427408129760225,0.7269897840480959,0.8598753686882934],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7272332389579156,0.8427394074069992,0.7377018000801601,0.85987396311927],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7374607797194386,0.8427408129760225,0.7481727957515028,0.8598753686882934],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7484162506613223,0.8427394074069992,0.7588848117835669,0.85987396311927],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÔÔ","boundary":[0.15617079519038043,0.8715203206369005,0.18754726396793553,0.8886548763491714],"dir":"ltr"},{"str":".............................","boundary":[0.19147175711422815,0.8715217262059238,0.32505059703406775,0.8886562819181947],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3256689725050097,0.8715217262059238,0.473066313106212,0.8886562819181947],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4736895576753504,0.8715217262059238,0.6210868982765527,0.8886562819181947],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷŹƺĮƳř","boundary":[0.6232122596392783,0.8715203206369005,0.6787297172745489,0.8886548763491714],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.6848647810020038,0.8715203206369005,0.6953333421242482,0.8886548763491714],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6950923217635268,0.8715217262059238,0.7058043377955909,0.8886562819181947],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7060453581563123,0.8715203206369005,0.7165139192785569,0.8886548763491714],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7162728989178354,0.8715217262059238,0.7269849149498995,0.8886562819181947],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7272283698597192,0.8715203206369005,0.7376969309819636,0.8886548763491714],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7374559106212422,0.8715217262059238,0.7481679266533063,0.8886562819181947],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7484113815631259,0.8715203206369005,0.7588799426853704,0.8886548763491714],"dir":"ltr"},{"str":"çíç","boundary":[0.15619182581162305,0.8984210830064351,0.18756829458917817,0.9155556387187059],"dir":"ltr"},{"str":".........................","boundary":[0.19149278773547077,0.8984224885754585,0.30664696008016007,0.9155570442877293],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.30718742997995974,0.8984224885754585,0.45458477058116203,0.9155570442877293],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.45520801515030046,0.8984224885754585,0.6026053557515028,0.9155570442877293],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺǀƯ","boundary":[0.6040003523847695,0.8984210830064351,0.6343348341482965,0.9155556387187059],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚŤųŹŵ","boundary":[0.6402751339478957,0.8984210830064351,0.6939861561523045,0.9155556387187059],"dir":"ltr"},{"str":"Ţǀŝźţ","boundary":[0.7002234709418836,0.8984210830064351,0.7444714008016031,0.9155556387187059],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.750618637274549,0.8984210830064351,0.7604298701402805,0.9155556387187059],"dir":"ltr"},{"str":"ŽźƷ","boundary":[0.7664221757915829,0.8984181461940233,0.8075490137074145,0.9155527019062941],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.813652428296593,0.8984181461940233,0.8241209894188375,0.9155527019062941],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.823879969058116,0.8984195517630467,0.8345919850901802,0.9155541074753175],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.8348330054509016,0.8984181461940233,0.845301566573146,0.9155527019062941],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƠƷ","boundary":[0.4795521042084169,0.9319506624509654,0.5134041324649299,0.9477144142140119],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15617,0.14508,0.84533,0.94771],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/ce9e17938ca9c88c/pages/07f232959958db7caf45cabe30e569ab.jpg","blurred":"/storage/books/ce9e17938ca9c88c/pages/30ef8c9eef2b6d58df3c7ee430429245.jpg"},"info":{"width":499,"height":709,"margin":[0.15618,0.14336,0.21213,0.05229]},"elements":[{"words":[{"str":"ÏÕÏ","boundary":[0.1561915452505009,0.14336325507977787,0.187568014028056,0.1604978107920487],"dir":"ltr"},{"str":".................................","boundary":[0.19149250717434863,0.14336466064880116,0.34351549106212403,0.16049921636107195],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.34418986116232453,0.14336466064880116,0.4915872017635269,0.16049921636107195],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.49225183366733455,0.14336466064880116,0.6396491742685368,0.16049921636107195],"dir":"ltr"},{"str":"ŸŽźƷ","boundary":[0.6407593286573146,0.14336325507977787,0.6912129241683366,0.1604978107920487],"dir":"ltr"},{"str":"ƪǀƫŵ","boundary":[0.6973017314629258,0.14336325507977787,0.7288875714629258,0.1604978107920487],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7350372424849698,0.14336325507977787,0.7455058036072144,0.1604978107920487],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452623486973947,0.14336466064880116,0.7559743647294589,0.16049921636107195],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7562178196392786,0.14336325507977787,0.7666863807615231,0.1604978107920487],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664429258517034,0.14336466064880116,0.7771549418837675,0.16049921636107195],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7773983967935872,0.14336325507977787,0.7878669579158317,0.1604978107920487],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÕÐ","boundary":[0.1561915452505009,0.1692381476608781,0.187568014028056,0.18637270337314893],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.19149250717434863,0.16923955322990136,0.29282817883767526,0.18637410894217218],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2932493558316633,0.16923955322990136,0.4406466964328656,0.18637410894217218],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4413283701803607,0.16923955322990136,0.588725710781563,0.18637410894217218],"dir":"ltr"},{"str":"ŽźƷ","boundary":[0.5901207074148297,0.1692381476608781,0.6317101096593186,0.18637270337314893],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷŭLjƐƇř","boundary":[0.6375944148296594,0.1692381476608781,0.7286903729859718,0.18637270337314893],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7350372424849699,0.1692381476608781,0.7455058036072145,0.18637270337314893],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.745264783246493,0.16923955322990136,0.7559767992785572,0.18637410894217218],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7562178196392786,0.1692381476608781,0.7666863807615231,0.18637270337314893],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664453604008016,0.16923955322990136,0.7771573764328658,0.18637410894217218],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7773983967935871,0.1692381476608781,0.7878669579158316,0.18637270337314893],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÕÑ","boundary":[0.1561939797995992,0.19511132678640694,0.1875704485771543,0.21224588249867776],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.19149494172344692,0.19511273235543025,0.28361827959919844,0.21224728806770105],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2840005038076152,0.19511273235543025,0.43139784440881757,0.21224728806770105],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.43208195270541083,0.19511273235543025,0.5794792933066131,0.21224728806770105],"dir":"ltr"},{"str":"ŽźƷ","boundary":[0.5840367692184368,0.19511132678640694,0.6251636071342684,0.21224588249867776],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.631267021723447,0.19511132678640694,0.6442090847294589,0.21224588249867776],"dir":"ltr"},{"str":"Ƃǀě","boundary":[0.6502540701402806,0.19511132678640694,0.6833006395991984,0.21224588249867776],"dir":"ltr"},{"str":"ƂƳřŵ","boundary":[0.6895111743486975,0.19511132678640694,0.7289216551503007,0.21224588249867776],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7350372424849699,0.19511132678640694,0.7455058036072145,0.21224588249867776],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.745264783246493,0.19511273235543025,0.7559767992785572,0.21224728806770105],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7562178196392786,0.19511132678640694,0.7666863807615231,0.21224588249867776],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664453604008016,0.19511273235543025,0.7771573764328658,0.21224728806770105],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7773983967935871,0.19511132678640694,0.7878669579158316,0.21224588249867776],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÕÔ","boundary":[0.15619641434869724,0.2209845059119358,0.18757288312625237,0.23811906162420662],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.19149737627254498,0.22098591148095909,0.2698022134669338,0.2381204671932299],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.27012600849699386,0.22098591148095909,0.41752334909819616,0.2381204671932299],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊřƺū","boundary":[0.4203985515831662,0.2209845059119358,0.4601839529458916,0.23811906162420662],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚŤųŹŵ","boundary":[0.4661680746292584,0.2209845059119358,0.5196453801202404,0.23811906162420662],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.5258559148697394,0.2209845059119358,0.559542770741483,0.23811906162420662],"dir":"ltr"},{"str":"ŽźƷ","boundary":[0.5655390651703407,0.2209845059119358,0.6066659030861724,0.23811906162420662],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬƇř","boundary":[0.6127644485771543,0.2209845059119358,0.6530124142685371,0.23811906162420662],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƱƺƳŚƣ","boundary":[0.6590208814428856,0.2209845059119358,0.7292868375150299,0.23811906162420662],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.7350421115831662,0.2209845059119358,0.7455106727054107,0.23811906162420662],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.745267217795591,0.22098591148095909,0.7559792338276552,0.2381204671932299],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7562226887374749,0.2209845059119358,0.7666912498597194,0.23811906162420662],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664477949498998,0.22098591148095909,0.7771598109819639,0.2381204671932299],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7774032658917835,0.2209845059119358,0.787871827014028,0.23811906162420662],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÕÔ","boundary":[0.156193979799599,0.24839979505156914,0.18757044857715413,0.26553435076383997],"dir":"ltr"},{"str":"...................................","boundary":[0.19149494172344672,0.24840120062059243,0.3527692121843684,0.26553575633286325],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.35344601683366716,0.24840120062059243,0.5008433574348695,0.26553575633286325],"dir":"ltr"},{"str":"ŽźƷ","boundary":[0.5044270137074147,0.24839979505156914,0.545821652024048,0.26553435076383997],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĭŶƴƴĩƵŚţƺĩŚě","boundary":[0.5519031556713425,0.24839979505156914,0.6548651061322643,0.26553435076383997],"dir":"ltr"},{"str":"źŧř","boundary":[0.6609709552705408,0.24839979505156914,0.6787699437274547,0.26553435076383997],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.6848904001603204,0.24839979505156914,0.695358961282565,0.26553435076383997],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6951155063727453,0.24840120062059243,0.7058275224048095,0.26553575633286325],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.7060709773146292,0.24839979505156914,0.7165395384368737,0.26553435076383997],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.716296083527054,0.24840120062059243,0.7270080995591182,0.26553575633286325],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7272515544689379,0.24839979505156914,0.7377201155911823,0.26553435076383997],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7374790952304608,0.24840120062059243,0.748191111262525,0.26553575633286325],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7484321316232464,0.24839979505156914,0.7589006927454909,0.26553435076383997],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÕÕ","boundary":[0.1561920983567132,0.2771858220755466,0.18756856713426828,0.2943203777878174],"dir":"ltr"},{"str":"............................","boundary":[0.1914930602805609,0.2771872276445699,0.320465733306613,0.29432178335684067],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32106219783567114,0.2771872276445699,0.46845953843687343,0.29432178335684067],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬƇř","boundary":[0.46956969282565103,0.2771858220755466,0.5101828408817632,0.2943203777878174],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƶųŚƃ","boundary":[0.5161085333867732,0.2771858220755466,0.5883026523446891,0.2943203777878174],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƃŹ","boundary":[0.5940141045290579,0.2771858220755466,0.6268805173547091,0.2943203777878174],"dir":"ltr"},{"str":"šŹŶƣ","boundary":[0.632964455551102,0.2771858220755466,0.6788751824448896,0.2943203777878174],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.6848836496192383,0.2771858220755466,0.6953522107414829,0.2943203777878174],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6951087558316632,0.2771872276445699,0.7058207718637274,0.29432178335684067],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.7060642267735471,0.2771858220755466,0.7165327878957916,0.2943203777878174],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7162893329859719,0.2771872276445699,0.727001349018036,0.29432178335684067],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7272448039278557,0.2771858220755466,0.7377133650501002,0.2943203777878174],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7374723446893787,0.2771872276445699,0.7481843607214429,0.29432178335684067],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7484296970741481,0.2771858486481841,0.7588982581963926,0.2943204043604549],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÖÍ","boundary":[0.1561847947094183,0.3058450799598907,0.1881699007615225,0.32297963567216154],"dir":"ltr"},{"str":".........................................","boundary":[0.191485756633266,0.30584648552891397,0.38050414861723386,0.3229810412411848],"dir":"ltr"},{"str":"ŢųŹŵ","boundary":[0.3833817856513021,0.3058450799598907,0.43402527599198343,0.32297963567216154],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƹŵŚţŹƹŵ","boundary":[0.4401067796392781,0.3058450799598907,0.5058785580761519,0.32297963567216154],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬƇř","boundary":[0.5119673653707411,0.3058450799598907,0.5525805134268533,0.32297963567216154],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƶųŚƃ","boundary":[0.5584672531462922,0.3058450799598907,0.6307514504208414,0.32297963567216154],"dir":"ltr"},{"str":"ƖƿŻƺţ","boundary":[0.6366187137474947,0.3058450799598907,0.6786390311823643,0.32297963567216154],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.6848836496192381,0.3058450799598907,0.6953522107414827,0.32297963567216154],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.695108755831663,0.30584648552891397,0.7058207718637272,0.3229810412411848],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.7060642267735469,0.3058450799598907,0.7165327878957913,0.32297963567216154],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7162893329859716,0.30584648552891397,0.7270013490180358,0.3229810412411848],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7272448039278555,0.3058450799598907,0.7377133650501,0.32297963567216154],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7374723446893785,0.30584648552891397,0.7481843607214427,0.3229810412411848],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7484278156312624,0.3058450799598907,0.7588963767535069,0.32297963567216154],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÖÐ","boundary":[0.15617992561122193,0.33463113355650564,0.18755639438877703,0.35176568926877644],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................","boundary":[0.19148088753506964,0.3346325391255289,0.4036299305010014,0.3517670948377998],"dir":"ltr"},{"str":"ƶųŚƃ","boundary":[0.40504440352705356,0.33463113355650564,0.44607142492985924,0.35176568926877644],"dir":"ltr"},{"str":"ƹŵ","boundary":[0.45203363567134214,0.33463113355650564,0.4702148483366728,0.35176568926877644],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.47637669210420786,0.33463113355650564,0.48631939062124196,0.35176568926877644],"dir":"ltr"},{"str":"ŢųŹŵ","boundary":[0.4924861034869734,0.33463113355650564,0.5430200391182359,0.35176568926877644],"dir":"ltr"},{"str":"ƽƹŹ","boundary":[0.5492110974749495,0.33463113355650564,0.5834652032865727,0.35176568926877644],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŢǀƘƣƺƯ","boundary":[0.5896221779559113,0.33463113355650564,0.6787120676553101,0.35176568926877644],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.6848763459719434,0.33463113355650564,0.6953449070941878,0.35176568926877644],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6951014521843683,0.3346325391255289,0.7058134682164324,0.3517670948377998],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.706056923126252,0.33463113355650564,0.7165254842484966,0.35176568926877644],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7162820293386769,0.3346325391255289,0.7269940453707411,0.3517670948377998],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7272375002805608,0.33463113355650564,0.7377060614028053,0.35176568926877644],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7374650410420838,0.3346325391255289,0.7481770570741479,0.3517670948377998],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7484205119839674,0.33463113355650564,0.758889073106212,0.35176568926877644],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÖÒ","boundary":[0.15617992561122193,0.36341718715312066,0.18755639438877703,0.3805517428653914],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.19148088753506964,0.36341859272214383,0.2928165591983963,0.3805531484344146],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.29323530164328604,0.36341859272214383,0.4406326422444884,0.3805531484344146],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.44131675054108166,0.36341859272214383,0.5887140911422839,0.3805531484344146],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƈţř","boundary":[0.5913263623246489,0.36341718715312066,0.6353795282565126,0.3805517428653914],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƿƹřŻ","boundary":[0.6414756391983963,0.36341718715312066,0.6787729313827651,0.3805517428653914],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.684871476873747,0.36341718715312066,0.6953400379959915,0.3805517428653914],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6950965830861718,0.36341859272214383,0.705808599118236,0.3805531484344146],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.7060520540280557,0.36341718715312066,0.7165206151503002,0.3805517428653914],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7162771602404806,0.36341859272214383,0.7269891762725447,0.3805531484344146],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7272326311823644,0.36341718715312066,0.7377011923046088,0.3805517428653914],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7374601719438874,0.36341859272214383,0.7481721879759515,0.3805531484344146],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7484156428857711,0.36341718715312066,0.7588842040080156,0.3805517428653914],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÍÎ","boundary":[0.15619082180360713,0.3903157233449401,0.1883366080961923,0.4074502790572109],"dir":"ltr"},{"str":"..................................","boundary":[0.19149178372745485,0.3903171289139633,0.3481404109018034,0.4074516846262341],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3488172155511022,0.3903171289139633,0.4962145561523045,0.4074516846262341],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.496876753507014,0.3903171289139633,0.6442740941082162,0.4074516846262341],"dir":"ltr"},{"str":"ŽźƷ","boundary":[0.6480513563126249,0.3903184396213858,0.6891781942284565,0.4074529953336566],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƯŻ","boundary":[0.6953424725450899,0.3903184396213858,0.7289635955911821,0.4074529953336566],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7350256228456911,0.3903184396213858,0.7454941839679355,0.4074529953336566],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.745253163607214,0.390319845190409,0.7559651796392782,0.4074544009026798],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.7562061999999996,0.3903184396213858,0.7666747611222441,0.4074529953336566],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664337407615226,0.390319845190409,0.7771457567935868,0.4074544009026798],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7773867771543082,0.3903184396213858,0.7878553382765526,0.4074529953336566],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÍÎ","boundary":[0.15618838725450881,0.41790235804169606,0.18833417354709397,0.43503691375396686],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.19148934917835653,0.4179037636107193,0.27900652016032046,0.4350383193229901],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.27936926797595174,0.4179037636107193,0.42676660857715404,0.4350383193229901],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4274507168737473,0.4179037636107193,0.5748480574749496,0.4350383193229901],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳŚŤƀŝŚţ","boundary":[0.5774578941082162,0.41790235804169606,0.6316850407214428,0.43503691375396686],"dir":"ltr"},{"str":"ŽźƷ","boundary":[0.6375912568336672,0.41790235804169606,0.6787180947494988,0.43503691375396686],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.6848823730661322,0.41790235804169606,0.6953509341883767,0.43503691375396686],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.695107479278557,0.4179037636107193,0.7058194953106212,0.4350383193229901],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7060629502204409,0.41790235804169606,0.7165315113426853,0.43503691375396686],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7162880564328657,0.4179037636107193,0.7270000724649298,0.4350383193229901],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7272435273747495,0.41790235804169606,0.737712088496994,0.43503691375396686],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7374710681362725,0.4179037636107193,0.7481830841683367,0.4350383193229901],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7484265390781563,0.41790235804169606,0.7588951002004007,0.43503691375396686],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÍÏ","boundary":[0.15618351815631235,0.4465170660811883,0.1883293044488975,0.4636516217934591],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.19148448008016006,0.4465184716502115,0.279001651062124,0.4636530273624823],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.27936439887775527,0.4465184716502115,0.42676173947895757,0.4636530273624823],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42744341322645263,0.4465184716502115,0.574840753827655,0.4636530273624823],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳŚŤƀƯŻ","boundary":[0.5767250948296591,0.4465170660811883,0.6317410353507011,0.4636516217934591],"dir":"ltr"},{"str":"ŽźƷ","boundary":[0.6375863877354706,0.4465170660811883,0.6787132256513022,0.4636516217934591],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.6848799385170338,0.4465170660811883,0.6953484996392783,0.4636516217934591],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6951050447294587,0.4465184716502115,0.7058170607615228,0.4636530273624823],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7060605156713424,0.4465170660811883,0.7165290767935869,0.4636516217934591],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7162856218837673,0.4465184716502115,0.7269976379158315,0.4636530273624823],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7272410928256511,0.4465170660811883,0.7377096539478957,0.4636516217934591],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7374686335871742,0.4465184716502115,0.7481806496192384,0.4636530273624823],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7484241045290579,0.4465170660811883,0.7588926656513025,0.4636516217934591],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÍÏ","boundary":[0.15618351815631248,0.4735896641065762,0.18832930444889764,0.490724219818847],"dir":"ltr"},{"str":".................................","boundary":[0.1914844800801602,0.47359106967559944,0.34350746396793563,0.4907256253878702],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3441818340681361,0.47359106967559944,0.4915791746693384,0.4907256253878702],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.49224380657314615,0.47359106967559944,0.6396411471743485,0.4907256253878702],"dir":"ltr"},{"str":"ŽźƷ","boundary":[0.6424554859318635,0.4735896641065762,0.6831197595190379,0.490724219818847],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřŶƤƯ","boundary":[0.6895031472545089,0.4735896641065762,0.7289184971543085,0.490724219818847],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7350292153907815,0.47295709111424544,0.745497776513026,0.4900916468265162],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452567561523045,0.47359106967559944,0.7559687721843686,0.4907256253878702],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.75620979254509,0.4735896641065762,0.7666783536673345,0.490724219818847],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766437333306613,0.47359106967559944,0.7771493493386772,0.4907256253878702],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7773903696993986,0.4735896641065762,0.787858930821643,0.490724219818847],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÍÐ","boundary":[0.15618351815631223,0.49949025852124473,0.1883293044488974,0.5166248142335156],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.19148448008015995,0.49949166409026796,0.2790016510621239,0.5166262198025388],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.27936439887775516,0.49949166409026796,0.42676173947895746,0.5166262198025388],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4274458477755507,0.49949166409026796,0.574843188376753,0.5166262198025388],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊřƺū","boundary":[0.5791596439278553,0.49949025852124473,0.6189450452905808,0.5166248142335156],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚŤųŹŵ","boundary":[0.6246857120641279,0.49949025852124473,0.6783821269739476,0.5166248142335156],"dir":"ltr"},{"str":"Ţǀŝźţ","boundary":[0.684634049058116,0.49949025852124473,0.7288819789178355,0.5166248142335156],"dir":"ltr"},{"str":"Ô","boundary":[0.7350292153907814,0.49949025852124473,0.7454977765130258,0.5166248142335156],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452567561523044,0.49949166409026796,0.7559687721843685,0.5166262198025388],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7562122270941882,0.49949025852124473,0.7666807882164327,0.5166248142335156],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766437333306613,0.49949166409026796,0.7771493493386772,0.5166262198025388],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7773928042484969,0.49949025852124473,0.7878613653707414,0.5166248142335156],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÍÐ","boundary":[0.1561908218036067,0.526905547660878,0.18833660809619188,0.5440401033731488],"dir":"ltr"},{"str":"......................................","boundary":[0.1914917837274544,0.5269069532299012,0.3666332458517028,0.544041508942172],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3673197886973943,0.5269069532299012,0.5147171292985966,0.544041508942172],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƃŚĩ","boundary":[0.5183007855711418,0.526905547660878,0.5649077935070136,0.5440401033731488],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƯŻ","boundary":[0.5711280664529054,0.526905547660878,0.6047491894989976,0.5440401033731488],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6108112167535066,0.526905547660878,0.6283302320641279,0.5440401033731488],"dir":"ltr"},{"str":"Ţǀŝźţ","boundary":[0.6344214739078153,0.526905547660878,0.6786694037675348,0.5440401033731488],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.6848775039679356,0.526905547660878,0.6953460650901802,0.5440401033731488],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6951026101803605,0.5269069532299012,0.7058146262124246,0.544041508942172],"dir":"ltr"},{"str":"Ô","boundary":[0.7060580811222443,0.526905547660878,0.7165266422444888,0.5440401033731488],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7162831873346691,0.5269069532299012,0.7269952033667333,0.544041508942172],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7272386582765529,0.526905547660878,0.7377072193987974,0.5440401033731488],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7374661990380759,0.5269069532299012,0.74817821507014,0.544041508942172],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7484192354308614,0.526905547660878,0.7588877965531059,0.5440401033731488],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÍÒ","boundary":[0.15619209835671316,0.5556941436552363,0.18833788464929832,0.5728286993675071],"dir":"ltr"},{"str":".......................................","boundary":[0.19149306028056087,0.5556955492242596,0.37126260024048063,0.5728301049365303],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3719467085370739,0.5556955492242596,0.5193440491382761,0.5728301049365303],"dir":"ltr"},{"str":"Ʃƹř","boundary":[0.520493156312625,0.5556941436552363,0.5469567050100198,0.5728286993675071],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚŤƀŝŚţ","boundary":[0.5526292044088175,0.5556941436552363,0.6046652568336671,0.5728286993675071],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.610812493306613,0.5556941436552363,0.6283315086172342,0.5728286993675071],"dir":"ltr"},{"str":"Ţǀŝźţ","boundary":[0.6344251850100199,0.5556941436552363,0.6786731148697394,0.5728286993675071],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.6848836496192383,0.5556941436552363,0.6953522107414829,0.5728286993675071],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6951087558316632,0.5556955492242596,0.7058207718637274,0.5728301049365303],"dir":"ltr"},{"str":"Ô","boundary":[0.7060642267735471,0.5556941436552363,0.7165327878957916,0.5728286993675071],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7162893329859719,0.5556955492242596,0.727001349018036,0.5728301049365303],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7272448039278557,0.5556941436552363,0.7377133650501002,0.5728286993675071],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7374723446893787,0.5556955492242596,0.7481843607214429,0.5728301049365303],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.748428973627254,0.5556933147130642,0.7588975347494985,0.5728278704253349],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÍ6","boundary":[0.15618479470941826,0.5838476242595205,0.18832084280561065,0.601614752964122],"dir":"ltr"},{"str":"..........................","boundary":[0.19148575663326597,0.5844816028208745,0.3112460958717429,0.6016161585331453],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3118060421643281,0.5844816028208745,0.4592033827655304,0.6016161585331453],"dir":"ltr"},{"str":"ŢųŹŵ","boundary":[0.4625046313426848,0.5844801972518513,0.5131481216833662,0.601614752964122],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵƺưƗ","boundary":[0.5195169021242481,0.5844801972518513,0.5743137332264524,0.601614752964122],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƃŹ","boundary":[0.5803806295791579,0.5844801972518513,0.6132470424048092,0.601614752964122],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6193358496993985,0.5844801972518513,0.6328329898997993,0.601614752964122],"dir":"ltr"},{"str":"Ĩưĩ","boundary":[0.6388122424849696,0.5844801972518513,0.6788532715030057,0.601614752964122],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.6848836496192381,0.5844801972518513,0.6953522107414827,0.601614752964122],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.695108755831663,0.5844816028208745,0.7058207718637272,0.6016161585331453],"dir":"ltr"},{"str":"Ô","boundary":[0.7060642267735469,0.5844801972518513,0.7165327878957913,0.601614752964122],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7162893329859716,0.5844816028208745,0.7270013490180358,0.6016161585331453],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7272448039278555,0.5844801972518513,0.7377133650501,0.601614752964122],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7374723446893785,0.5844816028208745,0.7481843607214427,0.6016161585331453],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7484278156312624,0.5844801972518513,0.7588963767535069,0.601614752964122],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÍÔ","boundary":[0.15617992561122168,0.6130949052913435,0.18832571190380687,0.6302294610036143],"dir":"ltr"},{"str":"..........................","boundary":[0.19148088753506942,0.6130963108603668,0.3112412267735463,0.6302308665726375],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31180117306613153,0.6130963108603668,0.45919851366733383,0.6302308665726375],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺĩŹ","boundary":[0.46152594260520974,0.6130949052913435,0.49823894300601135,0.6302294610036143],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.5041743737074141,0.6130949052913435,0.5411527399599192,0.6302294610036143],"dir":"ltr"},{"str":"ƲǀŤƀŴƳ","boundary":[0.5472634581963921,0.6130949052913435,0.6046798641282558,0.6302294610036143],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6108051896593181,0.6130949052913435,0.6283242049699392,0.6302294610036143],"dir":"ltr"},{"str":"Ţǀŝźţ","boundary":[0.6344178813627249,0.6130949052913435,0.6786658112224444,0.6302294610036143],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.6848763459719434,0.6130949052913435,0.6953449070941878,0.6302294610036143],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6951014521843683,0.6130963108603668,0.7058134682164324,0.6302308665726375],"dir":"ltr"},{"str":"Ô","boundary":[0.706056923126252,0.6130949052913435,0.7165254842484966,0.6302294610036143],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7162820293386769,0.6130963108603668,0.7269940453707411,0.6302308665726375],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7272375002805608,0.6130949052913435,0.7377060614028053,0.6302294610036143],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7374650410420838,0.6130963108603668,0.7481770570741479,0.6302308665726375],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7484205119839674,0.6130949052913435,0.758889073106212,0.6302294610036143],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÎÒ","boundary":[0.156184794709418,0.6418809588879585,0.18756126348697313,0.6590155146002292],"dir":"ltr"},{"str":"......................................","boundary":[0.19148575663326572,0.6418823644569817,0.36662721875751414,0.6590169201692524],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3673137616032056,0.6418823644569817,0.514711102204408,0.6590169201692524],"dir":"ltr"},{"str":"ƭƹŵ","boundary":[0.5190226886573138,0.6418809588879585,0.5468885376352697,0.6590155146002292],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚŤƀŝŚţ","boundary":[0.5526194662124241,0.6418809588879585,0.6046555186372737,0.6590155146002292],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6108051896593178,0.6418809588879585,0.628324204969939,0.6590155146002292],"dir":"ltr"},{"str":"Ţǀŝźţ","boundary":[0.6344154468136265,0.6418809588879585,0.678663376673346,0.6590155146002292],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.6848714768737468,0.6418809588879585,0.6953400379959913,0.6590155146002292],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6950965830861716,0.6418823644569817,0.7058085991182358,0.6590169201692524],"dir":"ltr"},{"str":"Ô","boundary":[0.7060520540280555,0.6418809588879585,0.7165206151503,0.6590155146002292],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7162771602404804,0.6418823644569817,0.7269891762725444,0.6590169201692524],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7272326311823641,0.6418809588879585,0.7377011923046086,0.6590155146002292],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7374601719438871,0.6418823644569817,0.7481721879759513,0.6590169201692524],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7484156428857709,0.6418809588879585,0.7588842040080154,0.6590155146002292],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÎÒ","boundary":[0.1561944347094189,0.6704954130487483,0.18757090348697403,0.6876299687610191],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.19149539663326662,0.6704968186177716,0.3388927372344689,0.6876313743300423],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33956710733466944,0.6704968186177716,0.48696444793587174,0.6876313743300423],"dir":"ltr"},{"str":"ƭƹŵ","boundary":[0.4917678133066133,0.6704954130487483,0.5191077996793587,0.6876299687610191],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺĩŹ","boundary":[0.5253645908617235,0.6704954130487483,0.5619412565130262,0.6876299687610191],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.5679692000801604,0.6704954130487483,0.6047016768737475,0.6876299687610191],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6108148296593187,0.6704954130487483,0.6282851539879759,0.6876299687610191],"dir":"ltr"},{"str":"Ţǀŝźţ","boundary":[0.634422750460921,0.6704956669274507,0.6786706803206405,0.6876302226397215],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.6848787805210413,0.6698630939351199,0.6953473416432858,0.6869976496473906],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6951038867334661,0.670497072496474,0.7058159027655303,0.6876316282087447],"dir":"ltr"},{"str":"Ô","boundary":[0.7060593576753499,0.6704956669274507,0.7165279187975944,0.6876302226397215],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7162868984368729,0.670497072496474,0.726998914468937,0.6876316282087447],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7272399348296584,0.6704956669274507,0.7377084959519029,0.6876302226397215],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7374674755911814,0.670497072496474,0.7481794916232456,0.6876316282087447],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7484229465330653,0.6704956669274507,0.7588915076553098,0.6876302226397215],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÏÎ","boundary":[0.15619686925851703,0.6993225895790727,0.18757333803607215,0.7164571452913435],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.19149783118236474,0.699323995148096,0.33428900488977953,0.7164585508603667],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33494633314629263,0.699323995148096,0.4823436737474949,0.7164585508603667],"dir":"ltr"},{"str":"ƭƺs","boundary":[0.4873880594789579,0.6993225895790727,0.51917353250501,0.7164571452913435],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺĩŹ","boundary":[0.5253694599599199,0.6993225895790727,0.5619461256112225,0.7164571452913435],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.5679740691783568,0.6993225895790727,0.6047065459719438,0.7164571452913435],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6108196987575151,0.6993225895790727,0.6282900230861724,0.7164571452913435],"dir":"ltr"},{"str":"Ţǀŝźţ","boundary":[0.6344323904609218,0.6993225895790727,0.6786803203206413,0.7164571452913435],"dir":"ltr"},{"str":"Ô","boundary":[0.6848884205210422,0.6993225895790727,0.6953569816432866,0.7164571452913435],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.695113526733467,0.699323995148096,0.7058255427655312,0.7164585508603667],"dir":"ltr"},{"str":"Ô","boundary":[0.7060689976753508,0.6993225895790727,0.7165375587975954,0.7164571452913435],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7162941038877757,0.699323995148096,0.7270061199198399,0.7164585508603667],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7272495748296595,0.6993225895790727,0.737718135951904,0.7164571452913435],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7374771155911826,0.699323995148096,0.7481891316232467,0.7164585508603667],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7484301519839681,0.6993225895790727,0.7588987131062126,0.7164571452913435],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÏÑ","boundary":[0.1561968692585169,0.7262238420473378,0.18757333803607198,0.7433583977596087],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.1914978311823646,0.7262252476163612,0.28362116905811613,0.743359803328632],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28400339326653296,0.7262252476163612,0.43140073386773525,0.743359803328632],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4320824076152303,0.7262252476163612,0.5794797482164327,0.743359803328632],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƹŹŚŝ","boundary":[0.5840396586773545,0.7262238420473378,0.6221306138677353,0.7433583977596087],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚŤųŹŵ","boundary":[0.6281049973547093,0.7262238420473378,0.6815823028456913,0.7433583977596087],"dir":"ltr"},{"str":"ŽźƷ","boundary":[0.6878123139879758,0.7262238420473378,0.7289391519038075,0.7433583977596087],"dir":"ltr"},{"str":"Õ","boundary":[0.7350425664929858,0.7262238420473378,0.7455111276152303,0.7433583977596087],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452676727054107,0.7262252476163612,0.7559796887374749,0.743359803328632],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7562231436472945,0.7262238420473378,0.7666917047695391,0.7433583977596087],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664482498597194,0.7262252476163612,0.7771602658917836,0.743359803328632],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7774037208016031,0.7262238420473378,0.7878722819238477,0.7433583977596087],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÏÖ","boundary":[0.15619686925851684,0.7520953077172955,0.18757333803607193,0.7692298634295663],"dir":"ltr"},{"str":"..................................","boundary":[0.19149783118236455,0.7520967132863188,0.34814645835671315,0.7692312689985896],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.34882326300601185,0.7520967132863188,0.49622060360721415,0.7692312689985896],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊřƺū","boundary":[0.5012649893386772,0.7520953077172955,0.5410503907014027,0.7692298634295663],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚŤųŹŵ","boundary":[0.5470345123847693,0.7520953077172955,0.6005118178757514,0.7692298634295663],"dir":"ltr"},{"str":"Ţǀŝźţ","boundary":[0.6066785307414828,0.7520953077172955,0.6510920099398796,0.7692298634295663],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƁƹŹ","boundary":[0.6573171519839678,0.7520953077172955,0.7289805392384768,0.7692298634295663],"dir":"ltr"},{"str":"Ö","boundary":[0.7350425664929858,0.7520953077172955,0.7455111276152303,0.7692298634295663],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452676727054107,0.7520967132863188,0.7559796887374749,0.7692312689985896],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7562231436472945,0.7520953077172955,0.7666917047695391,0.7692298634295663],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664482498597194,0.7520967132863188,0.7771602658917836,0.7692312689985896],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.777403720801603,0.7520953077172955,0.7878722819238476,0.7692298634295663],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÏÖ","boundary":[0.15619930380761501,0.7796819424140515,0.1875757725851701,0.7968164981263224],"dir":"ltr"},{"str":".....................................","boundary":[0.19150026573146273,0.7796833479830748,0.3620185191182362,0.7968179036953458],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.36270019286573124,0.7796833479830748,0.5100975334669335,0.7968179036953458],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĪǀŤƳĥ","boundary":[0.5139270791983966,0.7796819424140515,0.5651183430861721,0.7968164981263224],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŚţƺĩŚě","boundary":[0.5711365484569136,0.7796819424140515,0.6190776892985971,0.7968164981263224],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚŤųŹŵ","boundary":[0.6251835384368736,0.7796819424140515,0.6786608439278556,0.7968164981263224],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.6848908550701401,0.7796819424140515,0.6953594161923846,0.7968164981263224],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6951159612825649,0.7796833479830748,0.7058279773146291,0.7968179036953458],"dir":"ltr"},{"str":"Ö","boundary":[0.7060714322244488,0.7796819424140515,0.7165399933466933,0.7968164981263224],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7162965384368737,0.7796833479830748,0.7270085544689378,0.7968179036953458],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7272520093787574,0.7796819424140515,0.7377205705010019,0.7968164981263224],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7374795501402804,0.7796833479830748,0.7481915661723446,0.7968179036953458],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.748432586533066,0.7796819424140515,0.7589011476553106,0.7968164981263224],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÐÍ","boundary":[0.15619138492985957,0.8082996443604548,0.1881764909819638,0.8254342000727256],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................","boundary":[0.19149234685370728,0.8083010499294782,0.40364138981963904,0.825435605641749],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4062707028456912,0.8083010499294782,0.4136473866132263,0.825435605641749],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƬŝ","boundary":[0.4138178050501001,0.8082996443604548,0.44114318412825637,0.8254342000727256],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4410847549498997,0.8083010499294782,0.4484370932264528,0.825435605641749],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹřŶƳŚŤsř","boundary":[0.45447477498997985,0.8082996443604548,0.5190828389579157,0.8254342000727256],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5256001268937875,0.8082996443604548,0.535411359759519,0.8254342000727256],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŚţƺĩŚěƶưǀƳ","boundary":[0.541670585490982,0.8082996443604548,0.6190381212825651,0.8254342000727256],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚŤųŹŵ","boundary":[0.6251780541082165,0.8082996443604548,0.6786553595991985,0.8254342000727256],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.6848932896192382,0.8082966504535437,0.6953618507414828,0.8254312061658146],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6951183958316631,0.8082980560225671,0.7058304118637273,0.825432611734838],"dir":"ltr"},{"str":"Ö","boundary":[0.706073866773547,0.8082966504535437,0.7165424278957915,0.8254312061658146],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7162989729859718,0.8082980560225671,0.727010989018036,0.825432611734838],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7272544439278557,0.8082966504535437,0.7377230050501001,0.8254312061658146],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7374819846893786,0.8082980560225671,0.7481940007214428,0.825432611734838],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7484350210821642,0.8082966504535437,0.7589035822044087,0.8254312061658146],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÐÍ","boundary":[0.15619381947895755,0.8370856979570698,0.18817892553106177,0.8542202536693406],"dir":"ltr"},{"str":"...................................","boundary":[0.19149478140280526,0.8370871035260932,0.352769051863727,0.854221659238364],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.35344585651302574,0.8370871035260932,0.500843197114228,0.854221659238364],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5022357591983965,0.8370871035260932,0.5096124429659316,0.854221659238364],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƯŚū","boundary":[0.5095418410420839,0.8370856979570698,0.5505396478557111,0.8542202536693406],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5504422658917832,0.8370871035260932,0.5577946041683364,0.854221659238364],"dir":"ltr"},{"str":"ŻŚŝ","boundary":[0.5640733062925849,0.8370856979570698,0.583140694829659,0.8542202536693406],"dir":"ltr"},{"str":"żĩźƯ","boundary":[0.5893901823647293,0.8370856979570698,0.6243040509819637,0.8542202536693406],"dir":"ltr"},{"str":"ƮŤƀǀs","boundary":[0.6302906072144286,0.8370856979570698,0.6788720344689377,0.8542202536693406],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.6848853707414828,0.8370856979570698,0.6953539318637273,0.8542202536693406],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6951104769539076,0.8370871035260932,0.7058224929859718,0.854221659238364],"dir":"ltr"},{"str":"Ö","boundary":[0.7060659478957915,0.8370856979570698,0.716534509018036,0.8542202536693406],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7162910541082164,0.8370871035260932,0.7270030701402805,0.854221659238364],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7272465250501001,0.8370856979570698,0.7377150861723446,0.8542202536693406],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7374740658116232,0.8370871035260932,0.7481860818436873,0.854221659238364],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7484271022044087,0.8370856979570698,0.7588956633266533,0.8542202536693406],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÐÒ","boundary":[0.15619138492985918,0.8656952656298483,0.18756785370741427,0.8828298213421192],"dir":"ltr"},{"str":"..................................","boundary":[0.1914923468537069,0.8656966711988717,0.34814097402805555,0.8828312269111426],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3488177786773542,0.8656966711988717,0.49621511927855655,0.8828312269111426],"dir":"ltr"},{"str":"ƽżĩźƯ","boundary":[0.5012619395591177,0.8656952656298483,0.5519468172344685,0.8828298213421192],"dir":"ltr"},{"str":"ĬƴƷŚƄǀě","boundary":[0.5579844989979955,0.8656952656298483,0.6241019834068131,0.8828298213421192],"dir":"ltr"},{"str":"ƮŤƀǀs","boundary":[0.6302906072144284,0.8656952656298483,0.6788720344689375,0.8828298213421192],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.6848853707414826,0.8656952656298483,0.6953539318637271,0.8828298213421192],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6951104769539074,0.8656966711988717,0.7058224929859716,0.8828312269111426],"dir":"ltr"},{"str":"Ö","boundary":[0.7060659478957912,0.8656952656298483,0.7165345090180357,0.8828298213421192],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7162910541082161,0.8656966711988717,0.7270030701402803,0.8828312269111426],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7272465250500999,0.8656952656298483,0.7377150861723444,0.8828298213421192],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7374740658116229,0.8656966711988717,0.7481860818436871,0.8828312269111426],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7484295367535067,0.8656952656298483,0.7588980978757511,0.8828298213421192],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÐÔ","boundary":[0.15618895038076083,0.8944830326820346,0.18756541915831593,0.9116175883943054],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.19148991230460854,0.8944844382510578,0.28361325018036004,0.9116189939633288],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28399547438877687,0.8944844382510578,0.43139281498997917,0.9116189939633288],"dir":"ltr"},{"str":"ƾưŬƬƃ","boundary":[0.43402456256512956,0.8944830326820346,0.492044736673346,0.9116175883943054],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.4978487017234462,0.8944830326820346,0.5089843292985965,0.9116175883943054],"dir":"ltr"},{"str":"źǀƜŤƯ","boundary":[0.5151340003206405,0.8944830326820346,0.5518737807615223,0.9116175883943054],"dir":"ltr"},{"str":"ĬƴƷŚƄǀě","boundary":[0.5579820644488971,0.8944830326820346,0.6240995488577147,0.9116175883943054],"dir":"ltr"},{"str":"ƮŤƀǀs","boundary":[0.63028817266533,0.8944830326820346,0.6788695999198391,0.9116175883943054],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.684880501643286,0.8944830326820346,0.6953490627655305,0.9116175883943054],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6951080424048091,0.8944844382510578,0.7058200584368732,0.9116189939633288],"dir":"ltr"},{"str":"Ö","boundary":[0.7060635133466928,0.8944830326820346,0.7165320744689374,0.9116175883943054],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7162886195591177,0.8944844382510578,0.7270006355911819,0.9116189939633288],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7272440905010015,0.8944830326820346,0.7377126516232461,0.9116175883943054],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7374716312625246,0.8944844382510578,0.7481836472945887,0.9116189939633288],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7484271022044082,0.8944830326820346,0.7588956633266528,0.9116175883943054],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƄƷ","boundary":[0.4795521042084169,0.9319506624509654,0.5189543062124248,0.9477144142140119],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15618,0.14336,0.78787,0.94771],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/ce9e17938ca9c88c/pages/a411c475c7891acffe9d2e2fe1c635aa.jpg","blurred":"/storage/books/ce9e17938ca9c88c/pages/c13acbf89fa286efba6deec9b2a538cd.jpg"},"info":{"width":499,"height":709,"margin":[0.15618,0.14445,0.15467,0.0516]},"elements":[{"words":[{"str":"ÐÐÖ","boundary":[0.1561925392384766,0.1450783467581982,0.1875690080160317,0.16221290247046902],"dir":"ltr"},{"str":".......................................","boundary":[0.1914935011623243,0.14507975232722148,0.37126304112224406,0.16221430803949227],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3719447148697392,0.14507975232722148,0.5193420554709415,0.16221430803949227],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřƶţƺŝ","boundary":[0.5246298961122242,0.1450783467581982,0.5738808243687372,0.16221290247046902],"dir":"ltr"},{"str":"Ţǀŝźţ","boundary":[0.5796507057314627,0.1450783467581982,0.6240666194789578,0.16221290247046902],"dir":"ltr"},{"str":"ƮŤƀǀs","boundary":[0.6302893269739478,0.1450783467581982,0.6788707542284568,0.16221290247046902],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.684884090501002,0.14444577376586748,0.6953526516232464,0.16158032947813827],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6951091967134267,0.14507975232722148,0.7058212127454909,0.16221430803949227],"dir":"ltr"},{"str":"Ö","boundary":[0.7060646676553106,0.1450783467581982,0.7165332287775551,0.16221290247046902],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7162897738677354,0.14507975232722148,0.7270017898997996,0.16221430803949227],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7272452448096193,0.1450783467581982,0.7377138059318638,0.16221290247046902],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7374727855711423,0.14507975232722148,0.7481848016032064,0.16221430803949227],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7484282565130261,0.1450783467581982,0.7588968176352706,0.16221290247046902],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÑÎ","boundary":[0.1561901046893783,0.17386611381038436,0.18756657346693345,0.19100066952265518],"dir":"ltr"},{"str":".........................................","boundary":[0.19149106661322604,0.17386751937940764,0.3805094585971939,0.19100207509167844],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.38119600144288535,0.17386751937940764,0.5285933420440877,0.19100207509167844],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤƀŝŹřŵ","boundary":[0.533394272865731,0.17386611381038436,0.5928240509018031,0.19100066952265518],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.598883643607214,0.17386611381038436,0.6791458582765527,0.19100066952265518],"dir":"ltr"},{"str":"Ô","boundary":[0.6848840905010016,0.17386611381038436,0.6953526516232462,0.19100066952265518],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6951091967134265,0.17386751937940764,0.7058212127454907,0.19100207509167844],"dir":"ltr"},{"str":"Ö","boundary":[0.7060646676553104,0.17386611381038436,0.7165332287775549,0.19100066952265518],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7162897738677352,0.17386751937940764,0.7270017898997994,0.19100207509167844],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.727245244809619,0.17386611381038436,0.7377138059318635,0.19100066952265518],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.737472785571142,0.17386751937940764,0.7481848016032062,0.19100207509167844],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7484282565130258,0.17386611381038436,0.7588968176352703,0.19100066952265518],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÑÒ","boundary":[0.15619253923847623,0.20076736627864955,0.18756900801603132,0.21790192199092037],"dir":"ltr"},{"str":".....................","boundary":[0.19149350116232394,0.20076877184767283,0.288223005931863,0.21790332755994365],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28862470653306543,0.20076877184767283,0.43602204713426773,0.21790332755994365],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳŚŤƀƯŻ","boundary":[0.4398710692585163,0.20076736627864955,0.49488700977955846,0.21790192199092037],"dir":"ltr"},{"str":"ŽźƷ","boundary":[0.5007737494989973,0.20076736627864955,0.541900587414829,0.21790192199092037],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŝŚƤƯ","boundary":[0.548247456913827,0.20076736627864955,0.5867668927454903,0.21790192199092037],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5930431603206407,0.20076736627864955,0.6105621756312619,0.21790192199092037],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳŚŤƀŝŚţ","boundary":[0.6166558520240476,0.20076736627864955,0.6704009579158312,0.21790192199092037],"dir":"ltr"},{"str":"ŽźƷ","boundary":[0.6765457598396788,0.20076736627864955,0.7176725977555104,0.21790192199092037],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÍ","boundary":[0.7238368760721439,0.20076736627864955,0.7453631591983964,0.21790192199092037],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.745260908136272,0.20076877184767283,0.7559729241683362,0.21790332755994365],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7562163790781559,0.20076736627864955,0.7666849402004003,0.21790192199092037],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664414852905808,0.20076877184767283,0.7771535013226448,0.21790332755994365],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7773969562324645,0.20076736627864955,0.787865517354709,0.21790192199092037],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÑ6","boundary":[0.1561876701402797,0.22600454550070523,0.18759335350701317,0.2437716742053068],"dir":"ltr"},{"str":"..................","boundary":[0.19148863206412742,0.22663852406205925,0.2743996361523038,0.24377307977433008],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.27474290757514946,0.22663852406205925,0.42214024817635176,0.24377307977433008],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4228267910220433,0.22663852406205925,0.5702241316232456,0.24377307977433008],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚŤųŹŵ","boundary":[0.5713756733466926,0.22663711849303597,0.6250720882565123,0.2437716742053068],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹřŵźŝƶƤƬů","boundary":[0.6312655811623239,0.22663711849303597,0.7186342446492978,0.2437716742053068],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÎ","boundary":[0.7245696753507006,0.22663711849303597,0.745487321202404,0.2437716742053068],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.74526334268537,0.22663852406205925,0.7559753587174342,0.24377307977433008],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7562188136272538,0.22663711849303597,0.7666873747494983,0.2437716742053068],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664439198396786,0.22663852406205925,0.7771559358717428,0.24377307977433008],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7773993907815624,0.22663711849303597,0.7878679519038069,0.2437716742053068],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÑÖ","boundary":[0.1561901046893778,0.2525102976185648,0.18756657346693292,0.26964485333083565],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................","boundary":[0.1914910666132255,0.2525117031875881,0.3851375364328647,0.26964625889985894],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3858192101803598,0.2525117031875881,0.533216550781562,0.26964625889985894],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5338811826853698,0.2525117031875881,0.6812785232865721,0.26964625889985894],"dir":"ltr"},{"str":"Ĩƴţ","boundary":[0.6865858403206403,0.2525102976185648,0.7183810515430852,0.26964485333083565],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÏ","boundary":[0.7245648062525041,0.2525102976185648,0.7454824521042075,0.26964485333083565],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452584735871735,0.2525117031875881,0.7559704896192375,0.26964625889985894],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7562139445290572,0.2525102976185648,0.7666825056513017,0.26964485333083565],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664390507414821,0.2525117031875881,0.7771510667735463,0.26964625889985894],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7773945216833659,0.2525102976185648,0.7878630828056105,0.26964485333083565],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÒÍ","boundary":[0.156194589018036,0.2800983749669429,0.18817969507014023,0.29723293067921375],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.19149555094188372,0.2800997805359662,0.28361888881763525,0.29723433624823703],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2840011130260521,0.2800997805359662,0.4313984536272544,0.29723433624823703],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.43208012737474943,0.2800997805359662,0.5794774679759518,0.29723433624823703],"dir":"ltr"},{"str":"Ĩƴţ","boundary":[0.5825766489779558,0.2800983749669429,0.6148685082164328,0.29723293067921375],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƿřżƯ","boundary":[0.6207990698196392,0.2800983749669429,0.668199740761523,0.29723293067921375],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.6743591499799599,0.2800983749669429,0.6848277111022044,0.29723293067921375],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6846426853707415,0.2800997805359662,0.6953547014028056,0.29723433624823703],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÏ","boundary":[0.6955961065330651,0.2800969323153208,0.7165137523847686,0.29723148802759164],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7162897738677345,0.2800983378843441,0.7270017898997987,0.2972328935966149],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7272452448096184,0.2800969323153208,0.7377138059318629,0.29723148802759164],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7374727855711414,0.2800983378843441,0.7481848016032056,0.2972328935966149],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7484258219639269,0.2800969323153208,0.7588943830861714,0.29723148802759164],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÒÎ","boundary":[0.15620189266533044,0.30875591939571584,0.18757836144288556,0.32589047510798663],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................","boundary":[0.19150285458917815,0.3087573249647391,0.38514932440881733,0.3258918806770099],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3858334327054106,0.3087573249647391,0.533230773306613,0.3258918806770099],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺǀƯ","boundary":[0.5351102452104206,0.30875591939571584,0.5652548321442884,0.32589047510798663],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƘǀŞƏ","boundary":[0.5711391373146292,0.30875591939571584,0.6162878503406812,0.32589047510798663],"dir":"ltr"},{"str":"ƁżƿŹ","boundary":[0.6225056887374749,0.30875591939571584,0.6683433791583165,0.32589047510798663],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.6743615845290581,0.30875591939571584,0.6848301456513026,0.32589047510798663],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6846451199198397,0.3087573249647391,0.6953571359519038,0.3258918806770099],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÏ","boundary":[0.6956005908617234,0.30875591939571584,0.7165182367134268,0.32589047510798663],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7162942581963928,0.3087573249647391,0.727006274228457,0.3258918806770099],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7272497291382766,0.30875591939571584,0.737718290260521,0.32589047510798663],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7374772698997996,0.3087573249647391,0.7481892859318637,0.3258918806770099],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7484303062925851,0.30875591939571584,0.7588988674148297,0.32589047510798663],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÒÎ","boundary":[0.1562018926653302,0.337543686447902,0.18757836144288528,0.3546782421601728],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.1915028545891779,0.3375450920169253,0.29283852625250456,0.3546796477291961],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2932597032464926,0.3375450920169253,0.4406570438476949,0.3546796477291961],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳŹřŵ","boundary":[0.4432887914228452,0.337543686447902,0.48074432929859673,0.3546782421601728],"dir":"ltr"},{"str":"ŻŚǀƳ","boundary":[0.48690860761523,0.337543686447902,0.5113125277755506,0.3546782421601728],"dir":"ltr"},{"str":"Ĩƴţ","boundary":[0.5178298157114224,0.337543686447902,0.5496250269338673,0.3546782421601728],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.5558087816432861,0.337543686447902,0.569305921843687,0.3546782421601728],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĩ","boundary":[0.5752827398797591,0.337543686447902,0.5929673045290578,0.3546782421601728],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚƷƶƳƺĭ","boundary":[0.5991437555911819,0.337543686447902,0.6683725937474946,0.3546782421601728],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.6743688881763524,0.337543686447902,0.6848374492985969,0.3546782421601728],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.684652423567134,0.3375450920169253,0.6953644395991981,0.3546796477291961],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÏ","boundary":[0.6956078945090178,0.337543686447902,0.7165255403607212,0.3546782421601728],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7163015618436872,0.3375450920169253,0.7270135778757514,0.3546796477291961],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7272545982364728,0.337543686447902,0.7377231593587172,0.3546782421601728],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7374821389979958,0.3375450920169253,0.7481941550300599,0.3546796477291961],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7484376099398795,0.337543686447902,0.7589061710621241,0.3546782421601728],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÒÏ","boundary":[0.15620432721442826,0.3661549675762518,0.18758079599198335,0.3832895232885226],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.19150528913827597,0.36615637314527505,0.29744712769539017,0.3832909288575458],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.29794864480961863,0.36615637314527505,0.44534598541082093,0.3832909288575458],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.44596922997995936,0.36615637314527505,0.5933665705811617,0.3832909288575458],"dir":"ltr"},{"str":"Ĩƴţ","boundary":[0.5967092064929854,0.3661549675762518,0.6285044177154303,0.3832895232885226],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƯŻ","boundary":[0.6346881724248491,0.3661549675762518,0.6683092954709413,0.3832895232885226],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.6743713227254503,0.3661549675762518,0.6848398838476949,0.3832895232885226],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.684654858116232,0.36615637314527505,0.6953668741482961,0.3832909288575458],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÏ","boundary":[0.6956078945090175,0.3661549675762518,0.7165255403607209,0.3832895232885226],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7163015618436869,0.36615637314527505,0.727013577875751,0.3832909288575458],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7272570327855706,0.3661549675762518,0.7377255939078151,0.3832895232885226],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7374845735470936,0.36615637314527505,0.7481965895791578,0.3832909288575458],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7484400444889775,0.3661549675762518,0.758908605611222,0.3832895232885226],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÒÐ","boundary":[0.15620676176352644,0.394942734628438,0.18758323054108153,0.4120772903407088],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.19150772368737415,0.3949441401974612,0.2928433953507008,0.41207869590973195],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2932645723446888,0.3949441401974612,0.4406619129458911,0.41207869590973195],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4413460212424844,0.3949441401974612,0.5887433618436867,0.41207869590973195],"dir":"ltr"},{"str":"Ĩƴţ","boundary":[0.590866288657314,0.394942734628438,0.6226614998797589,0.4120772903407088],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřŶƤƯ","boundary":[0.6288476891382759,0.394942734628438,0.6682630390380756,0.4120772903407088],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.6743737572745485,0.394942734628438,0.684842318396793,0.4120772903407088],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6846572926653302,0.3949441401974612,0.6953693086973943,0.41207869590973195],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÏ","boundary":[0.6956103290581156,0.394942734628438,0.716527974909819,0.4120772903407088],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.716303996392785,0.3949441401974612,0.7270160124248491,0.41207869590973195],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7272594673346688,0.394942734628438,0.7377280284569133,0.4120772903407088],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7374870080961918,0.3949441401974612,0.748199024128256,0.41207869590973195],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7484424790380756,0.394942734628438,0.7589110401603201,0.4120772903407088],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÒ6","boundary":[0.15619092032064116,0.42292574555712276,0.18759660368737463,0.4406928742617243],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................","boundary":[0.19149188224448888,0.42355972411847675,0.4082641339478956,0.4406942798307475],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4089506767935871,0.42355972411847675,0.5563480173947895,0.4406942798307475],"dir":"ltr"},{"str":"Ĩƴţ","boundary":[0.5584709442084168,0.4235583185494535,0.5907628034468938,0.4406928742617243],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƁƹŹ","boundary":[0.5966933650501002,0.4235583185494535,0.6682934540280561,0.4406928742617243],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.6743579158316633,0.42292574555712276,0.6848264769539077,0.4400603012693935],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6846597272144282,0.42355884823695344,0.6953717432464924,0.4406934039492242],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÏ","boundary":[0.6956127636072138,0.4235574426679302,0.7165304094589172,0.440691998380201],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7163064309418832,0.42355884823695344,0.7270184469739474,0.4406934039492242],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.727261901883767,0.4235574426679302,0.7377304630060115,0.440691998380201],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.73748944264529,0.42355884823695344,0.7482014586773542,0.4406934039492242],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7484449135871737,0.4235574426679302,0.7589134747094183,0.440691998380201],"dir":"ltr"},{"str":"Ð6Õ","boundary":[0.15619092032064125,0.4517117991537377,0.18759660368737469,0.4694789278583392],"dir":"ltr"},{"str":".....................................","boundary":[0.19149188224448896,0.45234577771509166,0.3620101356312624,0.46948033342736245],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3626918093787575,0.45234577771509166,0.5100891499799598,0.46948033342736245],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsŵ","boundary":[0.5148925153507014,0.4523443721460685,0.5556176526653307,0.4694789278583392],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.5618793129458918,0.4523443721460685,0.5718220114629259,0.4694789278583392],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŝŚŴŤƳř","boundary":[0.5779449024448898,0.4523443721460685,0.6302511898196392,0.4694789278583392],"dir":"ltr"},{"str":"Ĩƴţ","boundary":[0.6363740808016032,0.4523443721460685,0.6681692920240481,0.4694789278583392],"dir":"ltr"},{"str":"Ô","boundary":[0.6743554812825652,0.4523443721460685,0.6848240424048097,0.4694789278583392],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6846390166733467,0.45234577771509166,0.6953510327054109,0.46948033342736245],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÏ","boundary":[0.6955944876152305,0.4523443721460685,0.7165121334669338,0.4694789278583392],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7162881549498997,0.45234577771509166,0.7270001709819639,0.46948033342736245],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7272436258917836,0.4523443721460685,0.7377121870140281,0.4694789278583392],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7374711666533066,0.45234577771509166,0.7481831826853708,0.46948033342736245],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7484266375951903,0.4523443721460685,0.7588951987174348,0.4694789278583392],"dir":"ltr"},{"str":"Ð6Ö","boundary":[0.15618605122244483,0.48032650719322995,0.18759173458917827,0.49809363589783145],"dir":"ltr"},{"str":".........................................","boundary":[0.19148701314629255,0.4809604857545839,0.3805054051302604,0.4980950414668547],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3811919479759519,0.4809604857545839,0.5285892885771541,0.4980950414668547],"dir":"ltr"},{"str":"Ĩƴţ","boundary":[0.5309581048496994,0.4809590801855607,0.5627533160721443,0.49809363589783145],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřŶƤƯ","boundary":[0.5689370707815631,0.4809590801855607,0.6083524206813627,0.49809363589783145],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŞsŚŰƯ","boundary":[0.6144655734669339,0.4809590801855607,0.6683470141082165,0.49809363589783145],"dir":"ltr"},{"str":"Õ","boundary":[0.6743554812825652,0.4809590801855607,0.6848240424048097,0.49809363589783145],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6846390166733467,0.4809604857545839,0.6953510327054109,0.4980950414668547],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÏ","boundary":[0.6955944876152305,0.4809590801855607,0.7165121334669338,0.49809363589783145],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7162881549498997,0.4809604857545839,0.7270001709819639,0.4980950414668547],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7272436258917836,0.4809590801855607,0.7377121870140281,0.49809363589783145],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7374711666533066,0.4809604857545839,0.7481831826853708,0.4980950414668547],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7484266375951903,0.4809590801855607,0.7588951987174348,0.49809363589783145],"dir":"ltr"},{"str":"è6î","boundary":[0.15618848577154312,0.5074265205077574,0.18759416913827656,0.525193649212359],"dir":"ltr"},{"str":".......................................","boundary":[0.19148944769539084,0.5080604990691114,0.37125898765531057,0.5251950547813822],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37194309595190383,0.5080604990691114,0.5193404365531061,0.5251950547813822],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5200026339078156,0.5080604990691114,0.667399974509018,0.5251950547813822],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹƹōƩŚs","boundary":[0.6716726081763527,0.5080590935000883,0.7430122004008015,0.525193649212359],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿźƿŶƯ","boundary":[0.7486652234068135,0.5080590935000883,0.8075374896993986,0.525193649212359],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.8136676843286573,0.5080590935000883,0.8241362454509018,0.525193649212359],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8238927905410821,0.5080604990691114,0.8346048065731463,0.5251950547813822],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.8348482614829659,0.5080590935000883,0.8453168226052103,0.525193649212359],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÔÎ","boundary":[0.15618605122244497,0.5339322726256172,0.18756252000000007,0.5510668283378879],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.19148701314629268,0.5339336781946403,0.2836103510220442,0.5510682339069112],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.283992575230461,0.5339336781946403,0.4313899158316633,0.5510682339069112],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4320715895791584,0.5339336781946403,0.5794689301803607,0.5510682339069112],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹƹōƩŚs","boundary":[0.5842722955511023,0.5339322726256172,0.6555510240480963,0.5510668283378879],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷƪƯŚƗ","boundary":[0.6614475019639279,0.5339322726256172,0.7288893810821643,0.5510668283378879],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.735034183006012,0.5339322726256172,0.7455027441282565,0.5510668283378879],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452592892184369,0.5339336781946403,0.755971305250501,0.5510682339069112],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.7562147601603206,0.5339322726256172,0.7666833212825651,0.5510668283378879],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664398663727455,0.5339336781946403,0.7771518824048097,0.5510682339069112],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7773953373146292,0.5339322726256172,0.7878638984368738,0.5510668283378879],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÔÏ","boundary":[0.15619340264529058,0.561519249438029,0.1875698714228457,0.5786538051502997],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................","boundary":[0.1914943645691383,0.5615206550070522,0.408266616272545,0.578655210719323],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4089507245691383,0.5615206550070522,0.5563480651703406,0.578655210719323],"dir":"ltr"},{"str":"ƾưǀƬƣř","boundary":[0.5613948854509018,0.561519249438029,0.6083232538677354,0.5786538051502997],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƂƴţ","boundary":[0.6142246008817636,0.561519249438029,0.6786768537074149,0.5786538051502997],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.6848849539078157,0.561519249438029,0.6953535150300603,0.5786538051502997],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6951124946693388,0.5615206550070522,0.705824510701403,0.578655210719323],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7060655310621243,0.561519249438029,0.7165340921843688,0.5786538051502997],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7162857204008019,0.5615203128913964,0.726997736432866,0.5786548686036671],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.7272411913426855,0.5615189073223731,0.7377097524649301,0.5786534630346439],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7374687321042086,0.5615203128913964,0.7481807481362728,0.5786548686036671],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7484217684969942,0.5615189073223731,0.7588903296192386,0.5786534630346439],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÔÏ","boundary":[0.15619583719438868,0.5901339574775212,0.18757230597194377,0.607268513189792],"dir":"ltr"},{"str":"..........................","boundary":[0.1914967991182364,0.5901353630465445,0.3112571383567133,0.6072699187588152],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3118170846492985,0.5901353630465445,0.4592144252505008,0.6072699187588152],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4603245796392784,0.5901353630465445,0.4677012634068135,0.6072699187588152],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĩŚų","boundary":[0.46787168184368727,0.5901339574775212,0.510301003527054,0.607268513189792],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5097848791182363,0.5901353630465445,0.5204968951503005,0.6072699187588152],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŝō","boundary":[0.5207403500601201,0.5901339574775212,0.5459720169138276,0.607268513189792],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.545816205771543,0.5901353630465445,0.5531685440480961,0.6072699187588152],"dir":"ltr"},{"str":"ĨǀƟřŵř","boundary":[0.559203791262525,0.5901339574775212,0.6081284899398798,0.607268513189792],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƂƴţ","boundary":[0.6142270354308617,0.5901339574775212,0.6786768537074148,0.607268513189792],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.6848873884569138,0.5901339574775212,0.6953559495791583,0.607268513189792],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6951124946693387,0.5901353630465445,0.7058245107014028,0.6072699187588152],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7060679656112224,0.5901339574775212,0.716536526733467,0.607268513189792],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7162930718236473,0.5901353630465445,0.7270050878557115,0.6072699187588152],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.7272485427655311,0.5901339574775212,0.7377171038877757,0.607268513189792],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7374760835270542,0.5901353630465445,0.7481880995591184,0.6072699187588152],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7484315544689378,0.5901339574775212,0.7589001155911824,0.607268513189792],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÔÏ","boundary":[0.15619583719438881,0.6189200110741362,0.18757230597194394,0.6360545667864069],"dir":"ltr"},{"str":"......................................","boundary":[0.19149679911823653,0.6189214166431594,0.36663826124248494,0.6360559723554301],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3673223695390782,0.6189214166431594,0.5147197101402805,0.6360559723554301],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƐǀŰƯ","boundary":[0.5158712518637275,0.6189200110741362,0.5687253127855713,0.6360545667864069],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƂƴţ","boundary":[0.5747873400400803,0.6189200110741362,0.6397800627655312,0.6360545667864069],"dir":"ltr"},{"str":"źƿŚs","boundary":[0.6456327187975953,0.6189200110741362,0.6788740521843689,0.6360545667864069],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.6848898230060122,0.6189200110741362,0.6953583841282567,0.6360545667864069],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.695114929218437,0.6189214166431594,0.7058269452505012,0.6360559723554301],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7060704001603207,0.6189200110741362,0.7165389612825652,0.6360545667864069],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7162979409218437,0.6189214166431594,0.7270099569539079,0.6360559723554301],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.7272509773146293,0.6189200110741362,0.7377195384368738,0.6360545667864069],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7374785180761523,0.6189214166431594,0.7481905341082165,0.6360559723554301],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.748433989018036,0.6189200110741362,0.7589025501402805,0.6360545667864069],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÔÐ","boundary":[0.15619827174348702,0.6475347191136284,0.18757474052104212,0.6646692748258992],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.19149923366733473,0.6475361246826516,0.29744107222444893,0.6646706803949224],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2979425893386774,0.6475361246826516,0.4453399299398797,0.6646706803949224],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƷŵŹŚŝ","boundary":[0.4491256537875752,0.6475347191136284,0.5010691933466934,0.6646692748258992],"dir":"ltr"},{"str":"śƹŚƴţ","boundary":[0.5071093096593187,0.6475347191136284,0.5525477340280562,0.6646692748258992],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳƹŹŵ","boundary":[0.5587193159919841,0.6475347191136284,0.6051656436873749,0.6646692748258992],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƪƯŚƗ","boundary":[0.6113080110621243,0.6475347191136284,0.6786841573547095,0.6646692748258992],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.6848898230060122,0.6475347191136284,0.6953583841282567,0.6646692748258992],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.695114929218437,0.6475361246826516,0.7058269452505012,0.6646706803949224],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7060704001603209,0.6475347191136284,0.7165389612825653,0.6646692748258992],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7162955063727457,0.6475361246826516,0.7270075224048099,0.6646706803949224],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.7272509773146294,0.6475347191136284,0.7377195384368739,0.6646692748258992],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7374785180761524,0.6475361246826516,0.7481905341082166,0.6646706803949224],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7484315544689379,0.6475347191136284,0.7589001155911825,0.6646692748258992],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÔÒ","boundary":[0.15619583719438868,0.6746073171390162,0.18757230597194377,0.691741872851287],"dir":"ltr"},{"str":"..........................","boundary":[0.1914967991182364,0.6746087227080394,0.3112571383567133,0.6917432784203102],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3118170846492985,0.6746087227080394,0.4592144252505008,0.6917432784203102],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.45983766981963925,0.6746087227080394,0.6072350104208415,0.6917432784203102],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹƹōƩŚs","boundary":[0.6110645561523046,0.6746073171390162,0.6823432846492986,0.691741872851287],"dir":"ltr"},{"str":"ƩźŤƴĩ","boundary":[0.6880571713827655,0.6746073171390162,0.7291547947094188,0.691741872851287],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7350439689779559,0.6746073171390162,0.7455125301002004,0.691741872851287],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452690751903807,0.6746087227080394,0.7559810912224448,0.6917432784203102],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.7562245461322645,0.6746073171390162,0.766693107254509,0.691741872851287],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664496523446894,0.6746087227080394,0.7771616683767536,0.6917432784203102],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7774051232865732,0.6746073171390162,0.7878736844088177,0.691741872851287],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÔÒ","boundary":[0.15619075166332647,0.7020652296919077,0.18756722044088156,0.7191997854041784],"dir":"ltr"},{"str":"..................","boundary":[0.19149171358717418,0.7020666352609308,0.2744027176753505,0.7192011909732017],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.27474598909819625,0.7020666352609308,0.42214332969939855,0.7192011909732017],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳŚƄƟřƵŵźĭ","boundary":[0.4233167823647293,0.7020652296919077,0.5070287531062123,0.7191997854041784],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5129471419639277,0.7020652296919077,0.5227583748296591,0.7191997854041784],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƃŚĩ","boundary":[0.5292586209218435,0.7020652296919077,0.5754955773947894,0.7191997854041784],"dir":"ltr"},{"str":"šŚǀƬưƗ","boundary":[0.581601426533066,0.7020652296919077,0.637956369058116,0.7191997854041784],"dir":"ltr"},{"str":"ƂƤƳ","boundary":[0.6439234488977954,0.7020652296919077,0.6786961136673345,0.7191997854041784],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.6848847374749497,0.7020652296919077,0.6953532985971943,0.7191997854041784],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6951098436873746,0.7020666352609308,0.7058218597194388,0.7192011909732017],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7060653146292584,0.7020652296919077,0.716533875751503,0.7191997854041784],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7162904208416833,0.7020666352609308,0.7270024368737474,0.7192011909732017],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.7272458917835671,0.7020652296919077,0.7377144529058116,0.7191997854041784],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7374760835270542,0.7020668482369534,0.7481880995591184,0.7192014039492243],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7484315544689378,0.7020654426679303,0.7589001155911824,0.719199998380201],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÔÒ","boundary":[0.15619075166332652,0.7308512832885226,0.18756722044088162,0.7479858390007934],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................","boundary":[0.19149171358717423,0.7308526888575458,0.38976382669338655,0.7479872445698167],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƃŚĩ","boundary":[0.3940997586372744,0.7308512832885226,0.44070676657314617,0.7479858390007934],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.44668358460921825,0.7308512832885226,0.4596256476152303,0.7479858390007934],"dir":"ltr"},{"str":"Ƃǀě","boundary":[0.46567306757515015,0.7308512832885226,0.498719637034068,0.7479858390007934],"dir":"ltr"},{"str":"šŚǀƬưƗ","boundary":[0.5049082608416832,0.7308512832885226,0.5616600348697394,0.7479858390007934],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5677196275751502,0.7308512832885226,0.5775308604408815,0.7479858390007934],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚĪƯ","boundary":[0.5835441967134267,0.7308512832885226,0.6200721713827654,0.7479858390007934],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŴŤƳř","boundary":[0.6261488059318636,0.7308512832885226,0.6787107209619236,0.7479858390007934],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.6848823029258516,0.7308512832885226,0.6953508640480961,0.7479858390007934],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6951074091382764,0.7308526888575458,0.7058194251703406,0.7479872445698167],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7060628800801603,0.7308512832885226,0.7165314412024048,0.7479858390007934],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.716287986292585,0.7308526888575458,0.7270000023246492,0.7479872445698167],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.7272434572344689,0.7308512832885226,0.7377120183567134,0.7479858390007934],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7374709979959919,0.7308526888575458,0.7481830140280561,0.7479872445698167],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7484264689378757,0.7308512832885226,0.7588950300601202,0.7479858390007934],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÔ6","boundary":[0.15618831711422804,0.7588334183356841,0.1875940004809615,0.7766005470402856],"dir":"ltr"},{"str":".........................","boundary":[0.19148927903807575,0.7594673968970381,0.30664345138276505,0.776601952609309],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3071839212825647,0.7594673968970381,0.454581261883767,0.776601952609309],"dir":"ltr"},{"str":"ŢųŹŵ","boundary":[0.45958669482965897,0.7594659913280147,0.5102301851703404,0.7766005470402856],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƷŵŹŚŝ","boundary":[0.5163530761523043,0.7594659913280147,0.5682966157114225,0.7766005470402856],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřŶƤƯ","boundary":[0.5742953446893785,0.7594659913280147,0.6137106945891782,0.7766005470402856],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿźƿŶƯ","boundary":[0.6198214128256511,0.7594659913280147,0.6786936791182362,0.7766005470402856],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.6848847374749497,0.7594659913280147,0.6953532985971943,0.7766005470402856],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6951098436873746,0.7594673968970381,0.7058218597194388,0.776601952609309],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7060653146292584,0.7594659913280147,0.716533875751503,0.7766005470402856],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7162904208416833,0.7594673968970381,0.7270024368737474,0.776601952609309],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.7272458917835671,0.7594659913280147,0.7377144529058116,0.7766005470402856],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7374734325450901,0.7594673968970381,0.7481854485771543,0.776601952609309],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7484264689378757,0.7594659913280147,0.7588950300601202,0.7766005470402856],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÔÕ","boundary":[0.15618101346693317,0.788253758380201,0.1875574822444883,0.8053883140924718],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.19148197539078088,0.7882551639492242,0.33887931599198323,0.8053897196614951],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3395561206412819,0.7882551639492242,0.48695346124248423,0.8053897196614951],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƘŝ","boundary":[0.49224373643286506,0.788253758380201,0.5167109548697388,0.8053883140924718],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚs","boundary":[0.5229190550701396,0.788253758380201,0.5532486677354703,0.8053883140924718],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.5594372915430855,0.788253758380201,0.59283930517034,0.8053883140924718],"dir":"ltr"},{"str":"ƪĭ","boundary":[0.5991228763927849,0.788253758380201,0.6225432387174342,0.8053883140924718],"dir":"ltr"},{"str":"ƪǀĪƄţ","boundary":[0.6285809204809613,0.788253758380201,0.6786352499398791,0.8053883140924718],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.684879868376753,0.788253758380201,0.6953484294989974,0.8053883140924718],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6951049745891777,0.7882551639492242,0.7058169906212419,0.8053897196614951],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7060604455310616,0.788253758380201,0.7165290066533061,0.8053883140924718],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7162855517434865,0.7882551639492242,0.7269975677755506,0.8053897196614951],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.7272410226853703,0.788253758380201,0.7377095838076148,0.8053883140924718],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7374685634468933,0.7882551639492242,0.7481805794789574,0.8053897196614951],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7484240343887771,0.788253758380201,0.7588925955110216,0.8053883140924718],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÔÖ","boundary":[0.15619381947895777,0.8170387134718794,0.1875702882565129,0.8341732691841502],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.1914947814028055,0.8170401190409028,0.3296797882164327,0.8341746747531736],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33031520553106203,0.8170401190409028,0.4777125461322643,0.8341746747531736],"dir":"ltr"},{"str":"ŢųŹŵ","boundary":[0.47979652016032054,0.8170387134718794,0.5307418945891782,0.8341732691841502],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋs","boundary":[0.5368063563927855,0.8170387134718794,0.5636935166332664,0.8341732691841502],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5696703346693387,0.8170387134718794,0.5794815675350701,0.8341732691841502],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƷŵƩƺƈŰƯ","boundary":[0.5854924692585171,0.8170387134718794,0.6785823231262526,0.8341732691841502],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.6848725647294582,0.8170398119768159,0.6953411258517027,0.8341743676890867],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.695097670941883,0.8170412175458392,0.7058096869739472,0.8341757732581101],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7060531418837669,0.8170398119768159,0.7165217030060114,0.8341743676890867],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7162782480961917,0.8170412175458392,0.7269902641282558,0.8341757732581101],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.7272337190380755,0.8170398119768159,0.73770228016032,0.8341743676890867],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7374612597995985,0.8170412175458392,0.7481732758316627,0.8341757732581101],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7484167307414823,0.8170398119768159,0.7588852918637268,0.8341743676890867],"dir":"ltr"},{"str":"èìî","boundary":[0.15620112312625214,0.8439399659401445,0.18757759190380727,0.8610745216524154],"dir":"ltr"},{"str":".................................","boundary":[0.19150208505009989,0.8439413715091679,0.34352506893787527,0.8610759272214388],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3441970044889776,0.8439413715091679,0.4915943450901799,0.8610759272214388],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.49225897699398763,0.8439413715091679,0.6396563175951899,0.8610759272214388],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŹŚƸŝ","boundary":[0.6439289512625247,0.8439399659401445,0.6791739185571138,0.8610745216524154],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřŶƴŞŴƿ","boundary":[0.6851312602004005,0.8439399659401445,0.7425379279358715,0.8610745216524154],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿźƿŶƯ","boundary":[0.7486729916633265,0.8439399659401445,0.8075452579559116,0.8610745216524154],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.8136754525851702,0.8439399659401445,0.8241440137074146,0.8610745216524154],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8239029933466931,0.8439413715091679,0.8346150093787573,0.8610759272214388],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.834858464288577,0.8439399659401445,0.8453270254108215,0.8610745216524154],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÕÐ","boundary":[0.15620112312625203,0.8698062912433886,0.18757759190380713,0.8869408469556594],"dir":"ltr"},{"str":"........................................","boundary":[0.19150208505009975,0.869807696812412,0.37589726829659265,0.8869422525246828],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3765789420440877,0.869807696812412,0.5239762826452901,0.8869422525246828],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƘƟźǀƛ","boundary":[0.5292665578356709,0.8698062912433886,0.5872258682164325,0.8869408469556594],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤƓŚƠů","boundary":[0.5935386540280557,0.8698062912433886,0.6513543260120236,0.8869408469556594],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƁƹŹ","boundary":[0.657321405851703,0.8698062912433886,0.728984793106212,0.8869408469556594],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.735046820360721,0.8698062912433886,0.7455153814829655,0.8869408469556594],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452719265731459,0.869807696812412,0.7559839426052101,0.8869422525246828],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7562273975150297,0.8698062912433886,0.7666959586372741,0.8869408469556594],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664525037274545,0.869807696812412,0.7771645197595187,0.8869422525246828],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7774079746693383,0.8698062912433886,0.7878765357915829,0.8869408469556594],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÖÍ","boundary":[0.15620112312625203,0.8956794703689174,0.18818622917835626,0.9128140260811882],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................","boundary":[0.19150208505009975,0.8956808759379408,0.40365112801603154,0.9128154316502116],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4043328017635266,0.8956808759379408,0.551730142364729,0.9128154316502116],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƘƟ","boundary":[0.5540989586372741,0.8956794703689174,0.5871942190781558,0.9128140260811882],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤƓŚƠů","boundary":[0.5935386540280557,0.8956794703689174,0.6513543260120236,0.9128140260811882],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƁƹŹ","boundary":[0.657321405851703,0.8956794703689174,0.728984793106212,0.9128140260811882],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.735046820360721,0.8956794703689174,0.7455153814829655,0.9128140260811882],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452719265731459,0.8956808759379408,0.7559839426052101,0.9128154316502116],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7562273975150297,0.8956794703689174,0.7666959586372741,0.9128140260811882],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664525037274545,0.8956808759379408,0.7771645197595187,0.9128154316502116],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7774079746693382,0.8956794703689174,0.7878765357915828,0.9128140260811882],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳ","boundary":[0.4795521042084169,0.9326347245102036,0.49213966533066134,0.9483984762732501],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15618,0.14445,0.84533,0.9484],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/ce9e17938ca9c88c/pages/2907fa63a2cf2c25386ea42181a1b677.jpg","blurred":"/storage/books/ce9e17938ca9c88c/pages/b498fd4ad7b06238982bd8e9c898a53d.jpg"},"info":{"width":499,"height":709,"margin":[0.15497,0.14273,0.15467,0.05177]},"elements":[{"words":[{"str":"éåæ","boundary":[0.15619353090180352,0.14336325507977787,0.18833931719438868,0.1604978107920487],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.19149449282565123,0.14336466064880116,0.3388918334268536,0.16049921636107195],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33956863807615223,0.14336466064880116,0.4869659786773546,0.16049921636107195],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.48763061058116225,0.14336466064880116,0.6350279511823645,0.16049921636107195],"dir":"ltr"},{"str":"ŻźƷ","boundary":[0.639544039759519,0.14336325507977787,0.6680258296593186,0.1604978107920487],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƞƬƗ","boundary":[0.6741146369539077,0.14336325507977787,0.7429222981162324,0.1604978107920487],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿźƿŶƯ","boundary":[0.7486702685370741,0.14336325507977787,0.8075425348296592,0.1604978107920487],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8136727294589179,0.14273068208744716,0.8241412905811624,0.15986523779971795],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8239002702204409,0.14336466064880116,0.834612286252505,0.16049921636107195],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.8348533066132264,0.14336325507977787,0.8453218677354709,0.1604978107920487],"dir":"ltr"},{"str":"ÑÍÐ","boundary":[0.15619353090180335,0.1692381476608781,0.1883393171943885,0.18637270337314893],"dir":"ltr"},{"str":".............................................","boundary":[0.19149449282565106,0.16923955322990136,0.3990178925050097,0.18637410894217218],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3996995662525048,0.16923955322990136,0.547096906853707,0.18637410894217218],"dir":"ltr"},{"str":"ŻźƷ","boundary":[0.5497116125851701,0.1692381476608781,0.5786657050100198,0.18637270337314893],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƞƬƗ","boundary":[0.5845232301402803,0.1692381476608781,0.6527271231262524,0.18637270337314893],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶƴŝƶƤŞƏ","boundary":[0.6587769776352704,0.1692381476608781,0.7289139026052103,0.18637270337314893],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7350392281362724,0.1692381476608781,0.7455077892585169,0.18637270337314893],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452667688977954,0.16923955322990136,0.7559787849298596,0.18637410894217218],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7562222398396793,0.16860557466854736,0.7666908009619238,0.18574013038081819],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664473460521042,0.16923955322990136,0.7771593620841684,0.18637410894217218],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7774028169939878,0.1692381476608781,0.7878713781162323,0.18637270337314893],"dir":"ltr"},{"str":"ÑÍÒ","boundary":[0.15619109635270495,0.19511132678640694,0.1883368826452901,0.21224588249867776],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.19149205827655266,0.19511273235543025,0.27900922925851657,0.21224728806770105],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.27937197707414785,0.19511273235543025,0.42676931767535015,0.21224728806770105],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42745099142284526,0.19511273235543025,0.5748483320240475,0.21224728806770105],"dir":"ltr"},{"str":"ŻźƷ","boundary":[0.5789237672144284,0.19511132678640694,0.607405557114228,0.21224588249867776],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƞƬƗ","boundary":[0.6134943644088173,0.19511132678640694,0.6822411618436871,0.21224588249867776],"dir":"ltr"},{"str":"ƩźŤƴĩ","boundary":[0.6880524305410818,0.19511132678640694,0.7291500538677351,0.21224588249867776],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7350392281362722,0.19511132678640694,0.7455077892585167,0.21224588249867776],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452667688977952,0.19511273235543025,0.7559787849298594,0.21224728806770105],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7562222398396791,0.19447875379407623,0.7666908009619235,0.21161330950634702],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766447346052104,0.19511273235543025,0.777159362084168,0.21224728806770105],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7774028169939877,0.19511132678640694,0.7878713781162322,0.21224588249867776],"dir":"ltr"},{"str":"ÑÍÒ","boundary":[0.15618866180360658,0.2226962480275918,0.18833444809619174,0.23983080373986262],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................","boundary":[0.1914896237274543,0.22269765359661509,0.40363866669338605,0.2398322093088859],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4043227749899793,0.22269765359661509,0.5517201155911816,0.2398322093088859],"dir":"ltr"},{"str":"ƙŚŝ","boundary":[0.556521046412825,0.2226962480275918,0.5778720420040073,0.23983080373986262],"dir":"ltr"},{"str":"ƞĩ","boundary":[0.5840290166733461,0.2226962480275918,0.6138376358316626,0.23983080373986262],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿźƿŶƯ","boundary":[0.619816888416833,0.2226962480275918,0.6786891547094183,0.23983080373986262],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.6848802130661318,0.2226962480275918,0.6953487741883763,0.23983080373986262],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6951077538276548,0.22269765359661509,0.705819769859719,0.2398322093088859],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7060632247695385,0.2226962480275918,0.7165317858917831,0.23983080373986262],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7162883309819634,0.22269765359661509,0.7270003470140276,0.2398322093088859],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7272438019238473,0.22206367503526106,0.7377123630460918,0.23919823074753188],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7374713426853703,0.22269765359661509,0.7481833587174345,0.2398322093088859],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.748426813627254,0.2226962480275918,0.7588953747494986,0.23983080373986262],"dir":"ltr"},{"str":"ÑÍÔ","boundary":[0.15618379270541013,0.25131095606708403,0.1883295789979953,0.26844551177935483],"dir":"ltr"},{"str":"......................................","boundary":[0.19148475462925785,0.2513123616361073,0.36662621675350626,0.2684469173483781],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.36731275959919774,0.2513123616361073,0.5147101002004001,0.2684469173483781],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƂĩƞƬƗ","boundary":[0.5192675761122237,0.25131095606708403,0.6033520328657308,0.26844551177935483],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6093458927454902,0.25131095606708403,0.6222879557515023,0.26844551177935483],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.6283353757114222,0.25131095606708403,0.6787889712224442,0.26844551177935483],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.6848777785170334,0.25131095606708403,0.6953463396392778,0.26844551177935483],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6951053192785563,0.2513123616361073,0.7058173353106205,0.2684469173483781],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7060607902204402,0.25131095606708403,0.7165293513426847,0.26844551177935483],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.716285896432865,0.2513123616361073,0.7269979124649292,0.2684469173483781],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7272413673747489,0.2506783830747533,0.7377099284969934,0.2678129387870241],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7374689081362719,0.2513123616361073,0.748180924168336,0.2684469173483781],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7484243790781557,0.25131095606708403,0.7588929402004002,0.26844551177935483],"dir":"ltr"},{"str":"ÑÍÕ","boundary":[0.15619842404809572,0.2783846937257581,0.1883442103406809,0.29551924943802893],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................","boundary":[0.19149938597194346,0.27838609929478136,0.3897714990781558,0.2955206550070522],"dir":"ltr"},{"str":"ƂĩƞƬƗ","boundary":[0.3943484513827651,0.2783846937257581,0.4628517939078152,0.29551924943802893],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.46859976432865696,0.2783846937257581,0.5489009317835668,0.29551924943802893],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5548193206412823,0.27838609929478136,0.5612708757515028,0.2955206550070522],"dir":"ltr"},{"str":"ŻźƷ","boundary":[0.5609056933867733,0.2783846937257581,0.5893874832865729,0.29551924943802893],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƞƬƗ","boundary":[0.5954762905811621,0.2783846937257581,0.6642230880160319,0.29551924943802893],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿźƿŶƯ","boundary":[0.6699734929859719,0.2783846937257581,0.728845759278557,0.29551924943802893],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7350368176352705,0.2783846937257581,0.745505378757515,0.29551924943802893],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452619238476954,0.27838609929478136,0.7559739398797596,0.2955206550070522],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7562100670941877,0.2777509811001412,0.7666786282164323,0.29488553681241203],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664376078557108,0.27838495966149523,0.777149623887775,0.29551951537376603],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7773906442484962,0.27838355409247195,0.7878592053707408,0.29551810980474275],"dir":"ltr"},{"str":"éæå","boundary":[0.1561935549498994,0.30412936368344495,0.18817866100200362,0.3212639193957158],"dir":"ltr"},{"str":".............................","boundary":[0.1914945168737471,0.3041307692524683,0.32507335679358673,0.3212653249647391],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3256917322645287,0.3041307692524683,0.473089072865731,0.3212653249647391],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.47371231743486936,0.3041307692524683,0.6211096580360717,0.3212653249647391],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƽŹŚưǀŝ","boundary":[0.6244522939478954,0.30412936368344495,0.6911784156312621,0.3212639193957158],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6973061757114225,0.30412936368344495,0.7071174085771539,0.3212639193957158],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷŢƟō","boundary":[0.713130744849699,0.30412936368344495,0.7604096883366729,0.3212639193957158],"dir":"ltr"},{"str":"ƩźŤƴĩ","boundary":[0.7666932595591177,0.30412936368344495,0.807790882885771,0.3212639193957158],"dir":"ltr"},{"str":"ì","boundary":[0.8136800571543081,0.30412936368344495,0.8241486182765526,0.3212639193957158],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.823905163366733,0.3041307692524683,0.8346171793987972,0.3212653249647391],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.8348606343086168,0.30412936368344495,0.8453291954308614,0.3212639193957158],"dir":"ltr"},{"str":"ÑÎÍ","boundary":[0.15619355494989925,0.3300008293534027,0.18817866100200345,0.34713538506567354],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.19149451687374697,0.330002234922426,0.31586102300601143,0.3471367906346968],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31643801114228404,0.330002234922426,0.46383535174348633,0.3471367906346968],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.46445859631262476,0.330002234922426,0.6118559369138271,0.3471367906346968],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƷŚǀĭ","boundary":[0.6142247531863723,0.3300008293534027,0.6599942762324645,0.34713538506567354],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŢƟō","boundary":[0.6658371940681358,0.3300008293534027,0.7287581155110217,0.34713538506567354],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7350392521843684,0.3300008293534027,0.7455078133066129,0.34713538506567354],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452643583967932,0.330002234922426,0.7559763744288573,0.3471367906346968],"dir":"ltr"},{"str":"Ô","boundary":[0.756219829338677,0.3300008293534027,0.7666883904609215,0.34713538506567354],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664449355511018,0.330002234922426,0.777156951583166,0.3471367906346968],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7774004064929856,0.3300008293534027,0.7878689676152301,0.34713538506567354],"dir":"ltr"},{"str":"ÑÎÑ","boundary":[0.15619598949899727,0.35587400847893164,0.18757245827655236,0.37300856419120243],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.19149695142284498,0.3558754140479549,0.29283262308617164,0.3730099697602257],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.29325380008015967,0.3558754140479549,0.44065114068136196,0.3730099697602257],"dir":"ltr"},{"str":"...","boundary":[0.4440132529859712,0.3558754140479549,0.4578317536673339,0.3730099697602257],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƽźŤĩŚŝ","boundary":[0.45789018284569066,0.35587400847893164,0.5231628787174343,0.37300856419120243],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷġŹŚƣ","boundary":[0.5290155347494983,0.35587400847893164,0.5855798484969933,0.37300856419120243],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5915834465731457,0.3558754140479549,0.5962334353507007,0.3730099697602257],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƷŚǀĭ","boundary":[0.5959656349498992,0.35587400847893164,0.6410534842484963,0.37300856419120243],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƽŹŚưǀŝ","boundary":[0.6470911660120234,0.35587400847893164,0.7292158107414823,0.37300856419120243],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7350392521843682,0.35587400847893164,0.7455078133066126,0.37300856419120243],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.745264358396793,0.3558754140479549,0.7559763744288571,0.3730099697602257],"dir":"ltr"},{"str":"Ô","boundary":[0.7562198293386768,0.35587400847893164,0.7666883904609213,0.37300856419120243],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664449355511016,0.3558754140479549,0.7771569515831658,0.3730099697602257],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7774004064929855,0.35587400847893164,0.78786896761523,0.37300856419120243],"dir":"ltr"},{"str":"ÑÏÐ","boundary":[0.15619842404809542,0.3817471876044606,0.18757489282565054,0.3988817433167314],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.19149938597194313,0.3817485931734838,0.33889672657314546,0.3988831488857546],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33957353122244416,0.3817485931734838,0.48697087182364646,0.3988831488857546],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷŢƟō","boundary":[0.49226114701402734,0.3817471876044606,0.5397835454108209,0.3988817433167314],"dir":"ltr"},{"str":"ƩźŤƴĩ","boundary":[0.5460646820841676,0.3817471876044606,0.5873400274949891,0.3988817433167314],"dir":"ltr"},{"str":"ƾsŚsř","boundary":[0.5932900654909813,0.3817471876044606,0.6421149476553099,0.3988817433167314],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŹŚĪƷřŹ","boundary":[0.6483108751102199,0.3817471876044606,0.7288384556312619,0.3988817433167314],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7350416867334664,0.3817471876044606,0.745510247855711,0.3988817433167314],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452692274949895,0.3817485931734838,0.7559812435270536,0.3988831488857546],"dir":"ltr"},{"str":"Ô","boundary":[0.7562222638877749,0.3817471876044606,0.7666908250100195,0.3988817433167314],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766449804649298,0.3817485931734838,0.7771618206813622,0.3988831488857546],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7774028410420836,0.3817471876044606,0.787871402164328,0.3988817433167314],"dir":"ltr"},{"str":"ÑÐÍ","boundary":[0.15619641434869722,0.4076219292687765,0.18818152040080144,0.4247564849810473],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.19149737627254496,0.4076233348377997,0.31586388240480945,0.4247578905500705],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31644087054108205,0.4076233348377997,0.46383821114228435,0.4247578905500705],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřƵƺǀƯ","boundary":[0.46640909498997984,0.4076219292687765,0.5162832678156312,0.4247564849810473],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷƩƺƈŰƯ","boundary":[0.5222016566733466,0.4076219292687765,0.6140182413627252,0.4247564849810473],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6200656613226452,0.4076219292687765,0.6375846766332663,0.4247564849810473],"dir":"ltr"},{"str":"řŸƛ","boundary":[0.6436807875751501,0.4076219292687765,0.6687955960721441,0.4247564849810473],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƯLjs","boundary":[0.674843016032064,0.4076219292687765,0.7290117334669338,0.4247564849810473],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.7350372424849698,0.4076219292687765,0.7455058036072144,0.4247564849810473],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452623486973947,0.4076233348377997,0.7559743647294589,0.4247578905500705],"dir":"ltr"},{"str":"Ô","boundary":[0.7562178196392786,0.4076219292687765,0.7666863807615231,0.4247564849810473],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664429258517034,0.4076233348377997,0.7771549418837675,0.4247578905500705],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7773983967935872,0.4076219292687765,0.7878669579158317,0.4247564849810473],"dir":"ltr"},{"str":"éèæ","boundary":[0.1561988488977954,0.4333254762927539,0.18757531767535052,0.4504600320050247],"dir":"ltr"},{"str":".........................................","boundary":[0.1914998108216431,0.43332688186177715,0.38051820280561094,0.4504614375740479],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.38120474565130247,0.43332688186177715,0.5286020862525047,0.4504614375740479],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƷŚǀĭ","boundary":[0.5331595621643285,0.4333254762927539,0.5782474114629257,0.4504600320050247],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƃŹ","boundary":[0.5842850932264527,0.4333254762927539,0.6173998300601201,0.4504600320050247],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƵŶƴƴĩƮǀƔƴţ","boundary":[0.6234788991583164,0.4333254762927539,0.7320622234869738,0.4504600320050247],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.7382070254108215,0.4333254762927539,0.7511490884168335,0.4504600320050247],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.7571965083767535,0.4333254762927539,0.8076501038877755,0.4504600320050247],"dir":"ltr"},{"str":"í","boundary":[0.8136780474549097,0.4333254762927539,0.8241466085771542,0.4504600320050247],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8239031536673346,0.43332688186177715,0.8346151696993986,0.4504614375740479],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.8348586246092183,0.4333254762927539,0.8453271857314628,0.4504600320050247],"dir":"ltr"},{"str":"ÑÐÎ","boundary":[0.1561964143486971,0.45919694196271166,0.18757288312625223,0.4763314976749824],"dir":"ltr"},{"str":".........................................","boundary":[0.19149737627254482,0.45919834753173483,0.3805157682565127,0.4763329032440056],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.38120231110220415,0.45919834753173483,0.5285996517034065,0.4763329032440056],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƷŚǀĭ","boundary":[0.5302381032464927,0.45919694196271166,0.5755596692585168,0.4763314976749824],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƃŹ","boundary":[0.5816070892184366,0.45919694196271166,0.614473502044088,0.4763314976749824],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƵŶƴƴĩƮǀƔƴţ","boundary":[0.6205574402404808,0.45919694196271166,0.7287512367134267,0.4763314976749824],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7350445461322643,0.45919694196271166,0.7455131072545089,0.4763314976749824],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452696523446892,0.45919834753173483,0.7559816683767534,0.4763329032440056],"dir":"ltr"},{"str":"Õ","boundary":[0.7562251232865731,0.45919694196271166,0.7666936844088176,0.4763314976749824],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664502294989979,0.45919834753173483,0.7771622455310621,0.4763329032440056],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7774057004408816,0.45919694196271166,0.7878742615631261,0.4763314976749824],"dir":"ltr"},{"str":"ÑÐÐ","boundary":[0.15620128344689332,0.48507012108824055,0.18757775222444842,0.5022046768005114],"dir":"ltr"},{"str":"....................................","boundary":[0.19150224537074104,0.4850715266572638,0.35740215911823586,0.5022060823695346],"dir":"ltr"},{"str":"ƙŚŝ","boundary":[0.3622176972344685,0.48507012108824055,0.38378780224448855,0.5022046768005114],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿźƿŶƯ","boundary":[0.38972566749498955,0.48507012108824055,0.4485979337875747,0.5022046768005114],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.4547305629659314,0.48507012108824055,0.4722495782765526,0.5022046768005114],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƷŚǀĭ","boundary":[0.47834082012024004,0.48507012108824055,0.5234286694188373,0.5022046768005114],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƃŹ","boundary":[0.5295053039679355,0.48507012108824055,0.5626200408016028,0.5022046768005114],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƵŶƴƴĩƮǀƔƴţ","boundary":[0.5687015444488973,0.48507012108824055,0.6772215705010016,0.5022046768005114],"dir":"ltr"},{"str":"ŵźŝŹŚĩ","boundary":[0.6834296707014024,0.48507012108824055,0.7290945081362722,0.5022046768005114],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.735042111583166,0.48507012108824055,0.7455106727054105,0.5022046768005114],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452672177955908,0.4850715266572638,0.755979233827655,0.5022060823695346],"dir":"ltr"},{"str":"Õ","boundary":[0.7562226887374747,0.48507012108824055,0.7666912498597191,0.5022046768005114],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664477949498995,0.4850715266572638,0.7771598109819636,0.5022060823695346],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7774032658917833,0.48507012108824055,0.7878718270140278,0.5022046768005114],"dir":"ltr"},{"str":"ÑÐÐ","boundary":[0.15618829907815626,0.5126855399880995,0.18756476785571138,0.5298200957003703],"dir":"ltr"},{"str":"................................................","boundary":[0.19148926100200397,0.5126869455571227,0.41288959054108204,0.5298215012693934],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.41357126428857716,0.5126869455571227,0.5609686048897794,0.5298215012693934],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺǀƯ","boundary":[0.5650440400801603,0.5126855399880995,0.5954004327855711,0.5298200957003703],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6015647111022043,0.5126855399880995,0.6113759439679358,0.5298200957003703],"dir":"ltr"},{"str":"ƪĭ","boundary":[0.6173892802404809,0.5126855399880995,0.6408096425651302,0.5298200957003703],"dir":"ltr"},{"str":"Ĩƴţ","boundary":[0.6468448897795591,0.5126855399880995,0.678640101002004,0.5298200957003703],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.6848928347094184,0.5126858845297074,0.6953613958316629,0.5298204402419783],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6951179409218433,0.5126872900987307,0.7058299569539075,0.5298218458110014],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7060734118637271,0.5126858845297074,0.7165419729859717,0.5298204402419783],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.716298518076152,0.5126872900987307,0.7270105341082161,0.5298218458110014],"dir":"ltr"},{"str":"Õ","boundary":[0.7272539890180357,0.5126858845297074,0.7377225501402803,0.5298204402419783],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7374815297795588,0.5126872900987307,0.748193545811623,0.5298218458110014],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7484370007214425,0.5126858845297074,0.7589055618436871,0.5298204402419783],"dir":"ltr"},{"str":"ÑÐÐ","boundary":[0.15619316817635248,0.5413002480275917,0.18756963695390758,0.5584348037398624],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.1914941301002002,0.5413016535966149,0.269798967294589,0.5584362093088857],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2701227623246491,0.5413016535966149,0.4175201029258514,0.5584362093088857],"dir":"ltr"},{"str":"Ŝǀs","boundary":[0.4194214857715428,0.5413002480275917,0.4573298497795589,0.5584348037398624],"dir":"ltr"},{"str":"Ţƃřŵźŝ","boundary":[0.4632433695390779,0.5413002480275917,0.5215167367535067,0.5584348037398624],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.5278003079759517,0.5413002480275917,0.5407423709819636,0.5584348037398624],"dir":"ltr"},{"str":"Ƃǀě","boundary":[0.5467849218436871,0.5413002480275917,0.5798314913026049,0.5584348037398624],"dir":"ltr"},{"str":"ƁżƿŹ","boundary":[0.5859811623246491,0.5413002480275917,0.6318188527454908,0.5584348037398624],"dir":"ltr"},{"str":"ƩźŤƴĩ","boundary":[0.6378346235671342,0.5413002480275917,0.6789322468937875,0.5584348037398624],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.6848822848897794,0.5413002480275917,0.695350846012024,0.5584348037398624],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6951073911022043,0.5413016535966149,0.7058194071342685,0.5584362093088857],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7060628620440882,0.5413002480275917,0.7165314231663327,0.5584348037398624],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.716287968256513,0.5413016535966149,0.7269999842885772,0.5584362093088857],"dir":"ltr"},{"str":"Õ","boundary":[0.7272434391983968,0.5413002480275917,0.7377120003206413,0.5584348037398624],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7374709799599198,0.5413016535966149,0.748182995991984,0.5584362093088857],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7484240163527054,0.5413002480275917,0.7588925774749499,0.5584348037398624],"dir":"ltr"},{"str":"ÑÐÒ","boundary":[0.15619316817635237,0.5700863016242067,0.18756963695390746,0.5872208573364774],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.19149413010020008,0.5700877071932299,0.2697989672945889,0.5872222629055006],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.270122762324649,0.5700877071932299,0.4175201029258513,0.5872222629055006],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷŜǀs","boundary":[0.4206363257715427,0.5700863016242067,0.47387017635270506,0.5872208573364774],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŶǀsŹ","boundary":[0.4797958688577151,0.5700863016242067,0.5296116125050097,0.5872208573364774],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5360753403607211,0.5700863016242067,0.5458865732264525,0.5872208573364774],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźǀĭĬƳŹ","boundary":[0.5519023440480959,0.5700863016242067,0.6266843886973945,0.5872208573364774],"dir":"ltr"},{"str":"Ɩƿźƀţ","boundary":[0.6327269395591179,0.5700863016242067,0.6786912265330659,0.5872208573364774],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.6848871539879756,0.5700863016242067,0.6953557151102201,0.5872208573364774],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6951122602004004,0.5700877071932299,0.7058242762324646,0.5872222629055006],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7060677311422843,0.5700863016242067,0.7165362922645288,0.5872208573364774],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.716292837354709,0.5700877071932299,0.7270048533867732,0.5872222629055006],"dir":"ltr"},{"str":"Õ","boundary":[0.7272483082965929,0.5700863016242067,0.7377168694188374,0.5872208573364774],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7374758490581159,0.5700877071932299,0.7481878650901801,0.5872222629055006],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7484313199999998,0.5700863016242067,0.7588998811222443,0.5872208573364774],"dir":"ltr"},{"str":"ÑÐÔ","boundary":[0.15619560272545036,0.5987010096636989,0.18757207150300545,0.6158355653759696],"dir":"ltr"},{"str":"....................................","boundary":[0.19149656464929807,0.598702415232722,0.35739647839679295,0.6158369709449929],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3580732830460917,0.598702415232722,0.505470623647294,0.6158369709449929],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƃŹ","boundary":[0.5071090751903803,0.5987010096636989,0.5402238120240477,0.6158355653759696],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5463004465731458,0.5987010096636989,0.5561116794388773,0.6158355653759696],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚƛōƪĭ","boundary":[0.5621250157114225,0.5987010096636989,0.6320452658116229,0.6158355653759696],"dir":"ltr"},{"str":"ƩźŤƴĩ","boundary":[0.6378394926653302,0.5987010096636989,0.6789371159919836,0.6158355653759696],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.6848871539879756,0.5987010096636989,0.6953557151102201,0.6158355653759696],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6951122602004004,0.598702415232722,0.7058242762324646,0.6158369709449929],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7060677311422843,0.5987010096636989,0.7165362922645288,0.6158355653759696],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.716292837354709,0.598702415232722,0.7270048533867732,0.6158369709449929],"dir":"ltr"},{"str":"Õ","boundary":[0.7272483082965929,0.5987010096636989,0.7377168694188374,0.6158355653759696],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7374758490581159,0.598702415232722,0.7481878650901801,0.6158369709449929],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7484288854509015,0.5987010096636989,0.758897446573146,0.6158355653759696],"dir":"ltr"},{"str":"ÑÑÍ","boundary":[0.15619135887775554,0.6274883608625705,0.18817646492985976,0.6446229165748413],"dir":"ltr"},{"str":"........................","boundary":[0.19149232080160325,0.6274897664315937,0.30204032625250504,0.6446243221438646],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3025613197595191,0.6274897664315937,0.4499586603607214,0.6446243221438646],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƁƺūŚě","boundary":[0.45106638020040085,0.6274883608625705,0.5233189283366734,0.6446229165748413],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5292567935871744,0.6274883608625705,0.5390680264529059,0.6446229165748413],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷħźƳ","boundary":[0.5450880411222437,0.6274887767158851,0.5928490253306606,0.6446233324281558],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƃŹ","boundary":[0.598891576192384,0.6274887767158851,0.6317628581162318,0.6446233324281558],"dir":"ltr"},{"str":"ƩźŤƴĩ","boundary":[0.6378419272144282,0.6274887767158851,0.6789395505410816,0.6446233324281558],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.6848895885370735,0.6274887767158851,0.6953581496593181,0.6446233324281558],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6951146947494984,0.6274901822849083,0.7058267107815626,0.644624737997179],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7060701656913823,0.6274887767158851,0.7165387268136267,0.6446233324281558],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.716295271903807,0.6274901822849083,0.7270072879358712,0.644624737997179],"dir":"ltr"},{"str":"Õ","boundary":[0.7272507428456909,0.6274887767158851,0.7377193039679354,0.6446233324281558],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7374782836072139,0.6274901822849083,0.7481902996392781,0.644624737997179],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7484313199999995,0.6274887767158851,0.7588998811222439,0.6446233324281558],"dir":"ltr"},{"str":"ÑÑÎ","boundary":[0.15618892432865727,0.6560996419909203,0.18756539310621242,0.6732341977031912],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.19148988625250501,0.6561010475599436,0.3342810599599198,0.6732356032722143],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33493838821643285,0.6561010475599436,0.48233572881763515,0.6732356032722143],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŞƳŚū","boundary":[0.4839327930260521,0.6560996419909203,0.5272799397194389,0.6732341977031912],"dir":"ltr"},{"str":"ƶųŚƃ","boundary":[0.5336414165130261,0.6560996419909203,0.5742107426853708,0.6732341977031912],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷǀƫƺţ","boundary":[0.5801413042885771,0.6560996419909203,0.6168056137074148,0.6732341977031912],"dir":"ltr"},{"str":"ĨƿźŰţ","boundary":[0.6229869338677355,0.6560996419909203,0.678725935470942,0.6732341977031912],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.6848853446893789,0.6554670689985895,0.6953539058116234,0.6726016247108604],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6951104509018038,0.6561010475599436,0.7058224669338679,0.6732356032722143],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7060659218436874,0.6560996419909203,0.7165344829659319,0.6732341977031912],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7162934626052104,0.6561010475599436,0.7270054786372746,0.6732356032722143],"dir":"ltr"},{"str":"Õ","boundary":[0.727246498997996,0.6560996419909203,0.7377150601202405,0.6732341977031912],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7374740397595191,0.6561010475599436,0.7481860557915831,0.6732356032722143],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7484295107014028,0.6560996419909203,0.7588980718236473,0.6732341977031912],"dir":"ltr"},{"str":"ÑÑÏ","boundary":[0.15619379342685363,0.6848874090431065,0.18757026220440876,0.7020219647553773],"dir":"ltr"},{"str":".........................................","boundary":[0.19149475535070135,0.6848888146121297,0.3805131473346692,0.7020233703244005],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.38119725563126244,0.6848888146121297,0.5285945962324647,0.7020233703244005],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƷŵƶƟƺĪƃ","boundary":[0.5338824368737475,0.6848874090431065,0.6171975761122245,0.7020219647553773],"dir":"ltr"},{"str":"ĨƿźŰţ","boundary":[0.6229844993186374,0.6848874090431065,0.6787235009218439,0.7020219647553773],"dir":"ltr"},{"str":"Ô","boundary":[0.6848829101402807,0.6848874090431065,0.6953514712625252,0.7020219647553773],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6951080163527056,0.6848888146121297,0.7058200323847698,0.7020233703244005],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7060634872945892,0.6848874090431065,0.7165320484168338,0.7020219647553773],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7162910280561123,0.6848888146121297,0.7270030440881765,0.7020233703244005],"dir":"ltr"},{"str":"Õ","boundary":[0.7272440644488979,0.6848874090431065,0.7377126255711424,0.7020219647553773],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7374716052104209,0.6848888146121297,0.748183621242485,0.7020233703244005],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7484270761523045,0.6848874090431065,0.7588956372745491,0.7020219647553773],"dir":"ltr"},{"str":"ÑÑÏ","boundary":[0.15618648977955918,0.7135449534718793,0.1875629585571143,0.7306795091841501],"dir":"ltr"},{"str":".............................................","boundary":[0.1914874517034069,0.7135463590409026,0.3990108513827655,0.7306809147531733],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.39969495967935875,0.7135463590409026,0.5470923002805611,0.7306809147531733],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺǀƯ","boundary":[0.5521391205611222,0.7135449534718793,0.5824955132665331,0.7306795091841501],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƠǀĩ","boundary":[0.5886573570340682,0.7135449534718793,0.6352424540280561,0.7306795091841501],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺŞƸŝ","boundary":[0.64148707246493,0.7135449534718793,0.6787746264529059,0.7306795091841501],"dir":"ltr"},{"str":"Õ","boundary":[0.6848829101402806,0.7135449534718793,0.6953514712625251,0.7306795091841501],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6951104509018036,0.7135463590409026,0.7058224669338677,0.7306809147531733],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7060634872945891,0.7135449534718793,0.7165320484168337,0.7306795091841501],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7162910280561122,0.7135463590409026,0.7270030440881764,0.7306809147531733],"dir":"ltr"},{"str":"Õ","boundary":[0.727246498997996,0.7135449534718793,0.7377150601202405,0.7306795091841501],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7374740397595191,0.7135463590409026,0.7481860557915831,0.7306809147531733],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7484295107014027,0.7135449534718793,0.7588980718236472,0.7306795091841501],"dir":"ltr"},{"str":"ééê","boundary":[0.15619135887775537,0.7406175514972672,0.18756782765531047,0.757752107209538],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.19149232080160308,0.7406189570662906,0.2974341593587173,0.7577535127785614],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷŹřŵƶŤƀƷ","boundary":[0.30183095503006,0.7406175514972672,0.37672742348697386,0.757752107209538],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.3829014399999999,0.7406175514972672,0.4004204553106211,0.757752107209538],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƃŹ","boundary":[0.4065116971543085,0.7406175514972672,0.4393829790781562,0.757752107209538],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƵŶƴƴĩƮǀƔƴţ","boundary":[0.44546691727454907,0.7406175514972672,0.5540258961122244,0.757752107209538],"dir":"ltr"},{"str":"źĮƿŵ","boundary":[0.5601706980360721,0.7406175514972672,0.5956323402004008,0.757752107209538],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŵźŝŹŚĩ","boundary":[0.6020449425250501,0.7406175514972672,0.6787429773146293,0.757752107209538],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.6848804755911826,0.7406175514972672,0.6953490367134271,0.757752107209538],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6951055818036074,0.7406189570662906,0.7058175978356716,0.7577535127785614],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.7060610527454912,0.7406175514972672,0.7165296138677357,0.757752107209538],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.716286158957916,0.7406189570662906,0.7269981749899802,0.7577535127785614],"dir":"ltr"},{"str":"í","boundary":[0.7272416298997998,0.7406175514972672,0.7377101910220443,0.757752107209538],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7374691706613228,0.7406189570662906,0.748181186693387,0.7577535127785614],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7484222070541083,0.7406175514972672,0.7588907681763528,0.757752107209538],"dir":"ltr"},{"str":"ééì","boundary":[0.15497491126252513,0.7860437086785966,0.1899816595991985,0.8045490683400918],"dir":"ltr"},{"str":"............","boundary":[0.19319731629258524,0.785602471509168,0.2565849300000001,0.804107831170663],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2574604931062125,0.785602471509168,0.42649412965931865,0.804107831170663],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4289131028056113,0.785602471509168,0.5979467393587174,0.804107831170663],"dir":"ltr"},{"str":"Ţƃřŵźŝ","boundary":[0.6047277521242485,0.7860437086785966,0.6705185630661322,0.8045490683400918],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6774547056312625,0.7860437086785966,0.6929413924048097,0.8045490683400918],"dir":"ltr"},{"str":"žě","boundary":[0.6997776208617235,0.7860437086785966,0.7308614257915832,0.8045490683400918],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7376661024248496,0.7860437086785966,0.7486303611422845,0.8045490683400918],"dir":"ltr"},{"str":"Ţƃřŵźŝ","boundary":[0.7555454691583167,0.7860437086785966,0.8218279626853707,0.8045490683400918],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8285143199799598,0.785602471509168,0.8338492074949899,0.804107831170663],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.833881362725451,0.7849177732016926,0.8451874328657315,0.8034231328631878],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.833881362725451,0.7849177732016926,0.8451874328657315,0.8034231328631878],"dir":"ltr"},{"str":"ééì","boundary":[0.1561910963527054,0.8153250322306945,0.18756756513026052,0.8324595879429655],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.1914920582765531,0.8153264377997179,0.27900922925851707,0.8324609935119888],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2793719770741483,0.8153264377997179,0.4267693176753506,0.8324609935119888],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4274509914228457,0.8153264377997179,0.5748483320240481,0.8324609935119888],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5755129639278557,0.8153264377997179,0.722910304529058,0.8324609935119888],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺǀƯ","boundary":[0.7248116873747495,0.8153250322306945,0.7551461691382766,0.8324595879429655],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƠǀĩ","boundary":[0.7610864689378758,0.8153250322306945,0.8076715659318637,0.8324595879429655],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.8136727294589179,0.8153250322306945,0.8241412905811624,0.8324595879429655],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8239002702204409,0.8153264377997179,0.834612286252505,0.8324609935119888],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8348533066132264,0.8146924592383639,0.8453218677354709,0.8318270149506347],"dir":"ltr"},{"str":"ÑÒÍ","boundary":[0.15619109635270517,0.8410268657991009,0.1881762024048094,0.8581614215113718],"dir":"ltr"},{"str":"............................","boundary":[0.19149205827655288,0.8410282713681242,0.32046473130260494,0.858162827080395],"dir":"ltr"},{"str":"...","boundary":[0.3242285442084166,0.8410282713681242,0.33848526372745474,0.858162827080395],"dir":"ltr"},{"str":"źŝ","boundary":[0.3383489289779557,0.8410268657991009,0.3523037644088175,0.8581614215113718],"dir":"ltr"},{"str":"źŧŒƯ","boundary":[0.35831223158316616,0.8410268657991009,0.3902194320641281,0.8581614215113718],"dir":"ltr"},{"str":"Ţƃřŵźŝ","boundary":[0.3960477426052103,0.8410268657991009,0.454467182765531,0.8581614215113718],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.4608067486172343,0.8410268657991009,0.4706179814829658,0.8581614215113718],"dir":"ltr"},{"str":"Ţƃřŵźŝ","boundary":[0.47663131775551093,0.8410268657991009,0.5349046849699398,0.8581614215113718],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.5409423667334669,0.8410268657991009,0.5538844297394788,0.8581614215113718],"dir":"ltr"},{"str":"Ƃǀě","boundary":[0.5599318496993987,0.8410268657991009,0.5929784191583165,0.8581614215113718],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĪǀŤƳĥ","boundary":[0.5991280901803606,0.8410268657991009,0.65520062501002,0.8581614215113718],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷƪƯŚƗ","boundary":[0.6614525470941882,0.8410268657991009,0.7288919916633265,0.8581614215113718],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7350367935871742,0.8410268657991009,0.7455053547094188,0.8581614215113718],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452618997995991,0.8410282713681242,0.7559739158316633,0.858162827080395],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.756217370741483,0.8410268657991009,0.7666859318637275,0.8581614215113718],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664424769539078,0.8410282713681242,0.777154492985972,0.858162827080395],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7773979478957916,0.8403942928067701,0.7878665090180361,0.857528848519041],"dir":"ltr"},{"str":"éêé","boundary":[0.1561935309018034,0.8668949045579161,0.18756999967935853,0.8840294602701869],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.19149449282565112,0.8668963101269395,0.3296794996392783,0.8840308658392103],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33031491695390763,0.8668963101269395,0.47771225755510993,0.8840308658392103],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.47833550212424836,0.8668963101269395,0.6257328427254507,0.8840308658392103],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6263974746292583,0.8668963101269395,0.7737948152304607,0.8840308658392103],"dir":"ltr"},{"str":"ƙƺƬŝ","boundary":[0.7754503086172343,0.8668949045579161,0.8077226914629257,0.8840294602701869],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.8136727294589178,0.8668949045579161,0.8241412905811623,0.8840294602701869],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8239002702204408,0.8668963101269395,0.8346122862525049,0.8840308658392103],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8348533066132263,0.8662623315655854,0.8453218677354708,0.8833968872778563],"dir":"ltr"},{"str":"éêì","boundary":[0.15619109635270514,0.892768083683445,0.18756756513026024,0.9099026393957158],"dir":"ltr"},{"str":"..........................","boundary":[0.19149205827655286,0.8927694892524682,0.31125239751502976,0.9099040449647392],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31181234380761497,0.8927694892524682,0.45920968440881726,0.9099040449647392],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4598329289779557,0.8927694892524682,0.607230269579158,0.9099040449647392],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6078949014829657,0.8927694892524682,0.755292242084168,0.9099040449647392],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŶǀsŹ","boundary":[0.7576781002004007,0.892768083683445,0.8074962783967934,0.9099026393957158],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.8136751640080159,0.892768083683445,0.8241437251302605,0.9099026393957158],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8239002702204408,0.8927694892524682,0.8346122862525049,0.9099040449647392],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8348557411623244,0.8921355106911142,0.845324302284569,0.909270066403385],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵ","boundary":[0.47906513026052105,0.9324639205609794,0.49320709839679366,0.9482276723240259],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15497,0.14273,0.84533,0.94823],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/ce9e17938ca9c88c/pages/81be3c56d9867081c04ac6b32eb87f37.jpg","blurred":"/storage/books/ce9e17938ca9c88c/pages/dc90714fef9b38d1c7b76ee363ffe37b.jpg"},"info":{"width":499,"height":709,"margin":[0.15498,0.14273,0.15419,0.05194]},"elements":[{"words":[{"str":"éêí","boundary":[0.15619596545090175,0.14336325507977787,0.18757243422845687,0.1604978107920487],"dir":"ltr"},{"str":"........................","boundary":[0.19149692737474946,0.14336466064880116,0.30204493282565126,0.16049921636107195],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3025634917835671,0.14336466064880116,0.4499608323847694,0.16049921636107195],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4505816424048096,0.14336466064880116,0.5979789830060119,0.16049921636107195],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5986436149098197,0.14336466064880116,0.7460409555110219,0.16049921636107195],"dir":"ltr"},{"str":"Ţƃřŵźŝ","boundary":[0.7491571783567135,0.14336325507977787,0.8076934768737475,0.1604978107920487],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.8136727294589179,0.14336325507977787,0.8241412905811624,0.1604978107920487],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8239002702204409,0.14336466064880116,0.834612286252505,0.16049921636107195],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8348533066132264,0.14273068208744716,0.8453218677354709,0.15986523779971795],"dir":"ltr"},{"str":"éêî","boundary":[0.15619596545090175,0.1692381476608781,0.18757243422845687,0.18637270337314893],"dir":"ltr"},{"str":".............................................","boundary":[0.19149692737474946,0.16923955322990136,0.39902032705410806,0.18637410894217218],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3997020008016032,0.16923955322990136,0.5470993414028055,0.18637410894217218],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5477639733066132,0.16923955322990136,0.6951613139078155,0.18637410894217218],"dir":"ltr"},{"str":"Ţƃřŵźŝ","boundary":[0.6963347665731463,0.1692381476608781,0.7548710650901804,0.18637270337314893],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.7608478831262526,0.1692381476608781,0.7737899461322646,0.18637270337314893],"dir":"ltr"},{"str":"žě","boundary":[0.7798349315430863,0.1692381476608781,0.8075887912625251,0.18637270337314893],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.8136775985571143,0.1692381476608781,0.8241461596793588,0.18637270337314893],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8239027047695392,0.16923955322990136,0.8346147208016034,0.18637410894217218],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8348581757114228,0.16860557466854736,0.8453267368336673,0.18574013038081819],"dir":"ltr"},{"str":"é6å","boundary":[0.15619353090180363,0.19447875379407623,0.1882078515430862,0.21224588249867776],"dir":"ltr"},{"str":".........................","boundary":[0.19149449282565134,0.19511273235543025,0.3066486651703407,0.21224728806770105],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.30718913507014034,0.19511273235543025,0.45458647567134264,0.21224728806770105],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.45520972024048106,0.19511273235543025,0.6026070608416834,0.21224728806770105],"dir":"ltr"},{"str":"Ţƃřŵźŝ","boundary":[0.6074104262124249,0.19511132678640694,0.666182875991984,0.21224588249867776],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6721669976753508,0.19511132678640694,0.6851090606813628,0.21224588249867776],"dir":"ltr"},{"str":"žě","boundary":[0.6912173443687376,0.19511132678640694,0.7189712040881765,0.21224588249867776],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺǀƯ","boundary":[0.7250600113827657,0.19511132678640694,0.754914886973948,0.21224588249867776],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƠǀĩ","boundary":[0.7610913380360722,0.19511132678640694,0.8076764350300601,0.21224588249867776],"dir":"ltr"},{"str":"ë","boundary":[0.8136775985571143,0.19511132678640694,0.8241461596793588,0.21224588249867776],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8239027047695392,0.19511273235543025,0.8346147208016034,0.21224728806770105],"dir":"ltr"},{"str":"ë","boundary":[0.8348581757114228,0.19511132678640694,0.8453267368336673,0.21224588249867776],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ6Í","boundary":[0.1561959654509016,0.22035193291960506,0.18821028609218415,0.23811906162420662],"dir":"ltr"},{"str":".....................................","boundary":[0.19149692737474933,0.22098591148095909,0.3620151807615228,0.2381204671932299],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.36269685450901784,0.22098591148095909,0.5100941951102201,0.2381204671932299],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5107588270140279,0.22098591148095909,0.6581561676152302,0.2381204671932299],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶƴŝƶŤƀŝ","boundary":[0.6595097769138276,0.2209845059119358,0.7292766504208417,0.23811906162420662],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7350416626853706,0.2209845059119358,0.7455102238076151,0.23811906162420662],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452667688977954,0.22098591148095909,0.7559787849298596,0.2381204671932299],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7562222398396793,0.22035193291960506,0.7666908009619238,0.23748648863187588],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664473460521042,0.22098591148095909,0.7771593620841684,0.2381204671932299],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7774028169939879,0.22035193291960506,0.7878713781162324,0.23748648863187588],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ6Î","boundary":[0.1561959654509014,0.2460537664880112,0.18760164881763483,0.26382089519261276],"dir":"ltr"},{"str":".......................................","boundary":[0.1914969273747491,0.24668774504936522,0.37126646733466884,0.26382230076163604],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3719505756312621,0.24668774504936522,0.5193479162324645,0.26382230076163604],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŞƀƳ","boundary":[0.5217167325050096,0.24668633948034194,0.5599829752304605,0.26382089519261276],"dir":"ltr"},{"str":"ŢŝƺƏŹ","boundary":[0.566025526092184,0.24668633948034194,0.6205204731062121,0.26382089519261276],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.626643364088176,0.24668633948034194,0.6364545969539074,0.26382089519261276],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƯŵ","boundary":[0.6424679332264525,0.24668633948034194,0.6638043215230457,0.26382089519261276],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿźƿŶƯ","boundary":[0.6699783380360718,0.24668633948034194,0.7288506043286569,0.26382089519261276],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7350440972344685,0.24668633948034194,0.7455126583567131,0.26382089519261276],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452692034468934,0.24668774504936522,0.7559812194789576,0.26382230076163604],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7562246743887773,0.2460537664880112,0.7666932355110218,0.263188322200282],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664497806012021,0.24668774504936522,0.7771617966332662,0.26382230076163604],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7774052515430859,0.2460537664880112,0.7878738126653304,0.263188322200282],"dir":"ltr"},{"str":"é6é","boundary":[0.15619042533066121,0.2719270149506347,0.18759610869739465,0.28969414365523627],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.19149138725450893,0.2725609935119887,0.27900855823647286,0.28969554922425955],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.27937130605210414,0.2725609935119887,0.42676864665330644,0.28969554922425955],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4274503204008015,0.2725609935119887,0.5748476610020038,0.28969554922425955],"dir":"ltr"},{"str":"ƩƺƈŰƯ","boundary":[0.5789230961923847,0.2725595879429654,0.6395774524248496,0.28969414365523627],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊŵźĩ","boundary":[0.6456297414829659,0.2725595879429654,0.6839544133867735,0.28969414365523627],"dir":"ltr"},{"str":"Ĩƴų","boundary":[0.6899993987975952,0.2725595879429654,0.7300599042084169,0.28969414365523627],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƁƹŹ","boundary":[0.7360154823246489,0.27255951860587085,0.8076155713026049,0.28969407431814165],"dir":"ltr"},{"str":"ì","boundary":[0.8136775985571139,0.27255951860587085,0.8241461596793583,0.28969407431814165],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8239027047695388,0.27256092417489414,0.8346147208016028,0.289695479887165],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8348581757114224,0.27192694561354014,0.8453267368336669,0.28906150132581093],"dir":"ltr"},{"str":"é66","boundary":[0.15619285987975923,0.2978430304654443,0.18757906685370712,0.31561015917004587],"dir":"ltr"},{"str":"........................","boundary":[0.19149382180360697,0.29847700902679836,0.3020418272545088,0.31561156473906915],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺǀƯ","boundary":[0.30573016913827633,0.298475603457775,0.3344383721042082,0.31561015917004587],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƠǀĩ","boundary":[0.34005487687374725,0.298475603457775,0.3846217326653304,0.31561015917004587],"dir":"ltr"},{"str":"ƂƿřżƟř","boundary":[0.3904500432064126,0.298475603457775,0.4398032225250499,0.31561015917004587],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.445470852825651,0.298475603457775,0.4552820856913825,0.31561015917004587],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĭŵƺƫō","boundary":[0.4605650572344687,0.298475603457775,0.5113375786773544,0.31561015917004587],"dir":"ltr"},{"str":"ƂƷŚĩ","boundary":[0.5170855490981962,0.298475603457775,0.5617911741883765,0.31561015917004587],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƺƔƴƯ","boundary":[0.5677217357915829,0.298475603457775,0.6092088869739477,0.31561015917004587],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.614951988296593,0.298475603457775,0.6274753088577152,0.31561015917004587],"dir":"ltr"},{"str":"Ţƃřŵźŝ","boundary":[0.633211106533066,0.298475603457775,0.6889866263727453,0.31561015917004587],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6948636278957914,0.298475603457775,0.7073187810821642,0.31561015917004587],"dir":"ltr"},{"str":"žě","boundary":[0.7126382708617233,0.298475603457775,0.7399052207615228,0.31561015917004587],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŹŚưǀţ","boundary":[0.7452612287775549,0.298475603457775,0.8091705771543084,0.31561015917004587],"dir":"ltr"},{"str":"í","boundary":[0.8148868984368735,0.298475603457775,0.8253554595591179,0.31561015917004587],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8246275293787573,0.29847700902679836,0.8353395454108214,0.31561156473906915],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8353395454108214,0.2978430304654443,0.8458081065330659,0.3149775861777151],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ66","boundary":[0.15619772897795567,0.3237127826798307,0.18758393595190356,0.3414799113844323],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.19149869090180338,0.3243467612411848,0.32968369771543055,0.34148131695345557],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3303191150300599,0.3243467612411848,0.4777164556312622,0.34148131695345557],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŝƹźĪǀƯ","boundary":[0.480774249298597,0.3243453556721615,0.5437974218036071,0.3414799113844323],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĭŵƺƫō","boundary":[0.5497133761122244,0.3243453556721615,0.6027183790781562,0.3414799113844323],"dir":"ltr"},{"str":"ƂƷŚĩ","boundary":[0.6088729191983966,0.3243453556721615,0.655475058036072,0.3414799113844323],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŹŚưǀţ","boundary":[0.661697765531062,0.3243453556721615,0.7287062949098195,0.3414799113844323],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7350385571142284,0.3243453556721615,0.7455071182364729,0.3414799113844323],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452660978757514,0.3243467612411848,0.7559781139078156,0.34148131695345557],"dir":"ltr"},{"str":"Õ","boundary":[0.7562191342685369,0.3243453556721615,0.7666876953907814,0.3414799113844323],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664466750300599,0.3243467612411848,0.7771586910621241,0.34148131695345557],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7773997114228455,0.3237127826798307,0.78786827254509,0.3408473383921016],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ6Ô","boundary":[0.1562099017234464,0.34958596180535967,0.18761558509017984,0.36735309050996123],"dir":"ltr"},{"str":".............................","boundary":[0.1915108636472941,0.35021994036671367,0.32508970356713374,0.3673544960789845],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƷŵƾƯ","boundary":[0.32716880849699354,0.3502185347976904,0.3846095599198392,0.36735309050996123],"dir":"ltr"},{"str":"ƂƷŚĩ","boundary":[0.3904646505010016,0.3502185347976904,0.43706678933867693,0.36735309050996123],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.4430509110220437,0.3502185347976904,0.45589559206412783,0.36735309050996123],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺǀƯ","boundary":[0.4620355248897791,0.3502185347976904,0.4918149294589174,0.36735309050996123],"dir":"ltr"},{"str":"śō","boundary":[0.4978623494188372,0.3502185347976904,0.5228602995591177,0.36735309050996123],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊŵřŵ","boundary":[0.5290245778757511,0.3502185347976904,0.5618471688176349,0.36735309050996123],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsŵ","boundary":[0.5679773634468934,0.3502185347976904,0.6082691510220437,0.36735309050996123],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.614718271583166,0.3502185347976904,0.627660334589178,0.36735309050996123],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĩ","boundary":[0.6337053199999997,0.3502185347976904,0.6513898846492984,0.36735309050996123],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚƷŹŚưǀţ","boundary":[0.6573204462525047,0.3502185347976904,0.7287817659318635,0.36735309050996123],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7350434262124246,0.3502185347976904,0.7455119873346691,0.36735309050996123],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452685324248495,0.35021994036671367,0.7559805484569136,0.3673544960789845],"dir":"ltr"},{"str":"Õ","boundary":[0.7562240033667332,0.3502185347976904,0.7666925644889778,0.36735309050996123],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664491095791581,0.35021994036671367,0.7771611256112223,0.3673544960789845],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7774045805210419,0.34958596180535967,0.7878731416432864,0.3667205175176304],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ6Ô","boundary":[0.15619353891783544,0.37529104880112835,0.18759922228456888,0.3930581775057299],"dir":"ltr"},{"str":"......................................","boundary":[0.19149450084168315,0.37592502736248234,0.36663596296593154,0.39305958307475314],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.36732250581162307,0.37592502736248234,0.5147198464128253,0.39305958307475314],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƬǀţř","boundary":[0.5178165928657312,0.3759236217934591,0.5533123187174347,0.3930581775057299],"dir":"ltr"},{"str":"Ŝǀsō","boundary":[0.5594473824448897,0.3759236217934591,0.6025486396793586,0.3930581775057299],"dir":"ltr"},{"str":"ƂƷŚĩ","boundary":[0.6088687291382764,0.3759236217934591,0.6554708679759518,0.3930581775057299],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŹŚưǀţ","boundary":[0.66169601002004,0.3759236217934591,0.7287045393987974,0.3930581775057299],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7350368016032063,0.3759236217934591,0.7455053627254509,0.3930581775057299],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452619078156312,0.37592502736248234,0.7559739238476954,0.39305958307475314],"dir":"ltr"},{"str":"Õ","boundary":[0.7562173787575149,0.3759236217934591,0.7666859398797595,0.3930581775057299],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664424849699398,0.37592502736248234,0.777154501002004,0.39305958307475314],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7774167532665326,0.3752877953737659,0.7878853143887771,0.3924223510860366],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ6Õ","boundary":[0.15619840801603183,0.4011642279266573,0.18760409138276526,0.41893135663125886],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................","boundary":[0.19149936993987954,0.4017982064880113,0.3897714830460918,0.418932762200282],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.39045315679358694,0.4017982064880113,0.5378504973947893,0.418932762200282],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĭŶǀsƺě","boundary":[0.5392454940280558,0.40179680091898806,0.6084548557915829,0.41893135663125886],"dir":"ltr"},{"str":"ƩźŤƴĩ","boundary":[0.6144730611623244,0.40179680091898806,0.655748406573146,0.41893135663125886],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŹŚưǀţ","boundary":[0.6616984445691382,0.40179680091898806,0.7287069739478956,0.41893135663125886],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.7350392361523045,0.40179680091898806,0.745507797274549,0.41893135663125886],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452643423647294,0.4017982064880113,0.7559763583967934,0.418932762200282],"dir":"ltr"},{"str":"Õ","boundary":[0.756219813306613,0.40179680091898806,0.7666883744288575,0.41893135663125886],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766447354068136,0.4017982064880113,0.7771593701002002,0.418932762200282],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7774003904609216,0.4011642279266573,0.7878689515831662,0.41829878363892803],"dir":"ltr"},{"str":"éìå","boundary":[0.15620327711422818,0.427669980044517,0.1881883831663324,0.44480453575678774],"dir":"ltr"},{"str":".............................................","boundary":[0.19150423903807592,0.4276713856135402,0.3990276387174345,0.44480594132581097],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3997117470140278,0.4276713856135402,0.5471090876152301,0.44480594132581097],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƵźƄů","boundary":[0.5489885595190378,0.427669980044517,0.6086009287374746,0.44480453575678774],"dir":"ltr"},{"str":"ƩźŤƴĩ","boundary":[0.6144779302605208,0.427669980044517,0.6557459720240478,0.44480453575678774],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŹŚưǀţ","boundary":[0.6617033136673344,0.427669980044517,0.7287118430460919,0.44480453575678774],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7350441052505007,0.427669980044517,0.7455126663727453,0.44480453575678774],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452716460120238,0.4276713856135402,0.755983662044088,0.44480594132581097],"dir":"ltr"},{"str":"í","boundary":[0.7562246824048092,0.427669980044517,0.7666932435270538,0.44480453575678774],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7664522231663323,0.4276713856135402,0.7771642391983965,0.44480594132581097],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7774076941082161,0.4270374070521862,0.7878762552304607,0.444171962764457],"dir":"ltr"},{"str":"éìæ","boundary":[0.15619533639278552,0.46589913886195344,0.19120208472945888,0.4844044985234485],"dir":"ltr"},{"str":".............","boundary":[0.19320036689378753,0.4654579016925247,0.26187028174348687,0.4839632613540198],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.262819465771543,0.4654579016925247,0.43185310232464924,0.4839632613540198],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4342720754709418,0.4654579016925247,0.603305712024048,0.4839632613540198],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6057036506212424,0.4654579016925247,0.7747372871743486,0.4839632613540198],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƯŚƳƵĥřƹ","boundary":[0.7808083839078156,0.46589913886195344,0.8450715607214428,0.4844044985234485],"dir":"ltr"},{"str":"ÑÖÐ","boundary":[0.1549779618637274,0.5073918562949578,0.18998471020040075,0.5258972159564528],"dir":"ltr"},{"str":"............","boundary":[0.19320036689378753,0.506950619125529,0.25658798060120236,0.525455978787024],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.25746354370741475,0.506950619125529,0.42649718026052097,0.525455978787024],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4289135240881763,0.506950619125529,0.5979471606412825,0.525455978787024],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6003477285571142,0.506950619125529,0.7693813651102204,0.525455978787024],"dir":"ltr"},{"str":"śŚƿƵĥřƹ","boundary":[0.7764279390581161,0.5073918562949578,0.84507419004008,0.5258972159564528],"dir":"ltr"},{"str":"êåè","boundary":[0.15497796186372745,0.5488568156884698,0.1902634179759519,0.5673621753499648],"dir":"ltr"},{"str":".............................","boundary":[0.19320036689378756,0.548415578519041,0.34638710002004,0.566920938180536],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.34857732244488976,0.548415578519041,0.5176109589979959,0.566920938180536],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5200115269138277,0.548415578519041,0.6890451634669338,0.566920938180536],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.6943826803006011,0.5488568156884698,0.7529586409018035,0.5673621753499648],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.7595371961322644,0.5488568156884698,0.7998393922044087,0.5673621753499648],"dir":"ltr"},{"str":"ƖŝŚƴƯ","boundary":[0.8068596729659319,0.5488568156884698,0.8454186307815631,0.5673621753499648],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15498,0.14273,0.84581,0.56736],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ƵŵŻŚƿ","boundary":[0.4797945891783567,0.9322933986992021,0.5126924713426854,0.9480571504622488],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47979,0.93229,0.51269,0.94806],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/ce9e17938ca9c88c/pages/fa5ba2669f02e31db78635211e89f3b9.jpg","blurred":"/storage/books/ce9e17938ca9c88c/pages/cb70dfb3c89fc2e44d91567494f01c04.jpg"},"info":{"width":499,"height":709,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/ce9e17938ca9c88c/pages/b81e62d9c2c258a4a64e4baecba242d8.jpg","blurred":"/storage/books/ce9e17938ca9c88c/pages/3dcf0f75606d05c95a99275df98e2edd.jpg"},"info":{"width":499,"height":709,"margin":[0.15496,0.12943,0.15431,0.12522]},"elements":[{"words":[{"str":"Ä»|¬","boundary":[0.6363772866733467,0.1314844325056197,0.7039696221442886,0.15855707002325017],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.7041196392785571,0.1314844325056197,0.7188520911823648,0.15855707002325017],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63638,0.13148,0.71885,0.15856],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1","boundary":[0.7868933867735471,0.12942723977433004,0.8123344248496995,0.17226362905500706],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.78689,0.12943,0.81233,0.17226],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ƵƺǀƯ","boundary":[0.6946191296392786,0.28528935064791966,0.7309082154108216,0.30533688238275747],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƿźƘţ","boundary":[0.7383996043887776,0.28528935064791966,0.7996324518637274,0.30533688238275747],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.8071010533466934,0.28528935064791966,0.8197765974348696,0.30533688238275747],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8195173896793587,0.2852924830747532,0.8324777774549098,0.305340014809591],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.8326629258517034,0.28528935064791966,0.8453384699398797,0.30533688238275747],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĩ","boundary":[0.15497389394789635,0.3150955540924718,0.17217641787575208,0.3322301098047426],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚƷƩřŒs","boundary":[0.17810211038076207,0.3150955540924718,0.2505981134268543,0.3322301098047426],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƿźţŪƿřŹ","boundary":[0.2562438327855717,0.3150955540924718,0.32197665843687434,0.3322301098047426],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.32812146036072204,0.3150955540924718,0.34057661354709473,0.3322301098047426],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĪƿ","boundary":[0.3466215989579164,0.3150955540924718,0.37807840785571195,0.3322301098047426],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƫƹ","boundary":[0.3836291797995997,0.3150955540924718,0.4112856575551107,0.3322301098047426],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.4172259573547099,0.3150955540924718,0.42255761987976004,0.3322301098047426],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷsźŝ","boundary":[0.4223385104609222,0.3150955540924718,0.45920488745491017,0.3322301098047426],"dir":"ltr"},{"str":"źƔƳ","boundary":[0.4651865745891787,0.3150955540924718,0.490242953907816,0.3322301098047426],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.4963488030460926,0.3150955540924718,0.5093639025250506,0.3322301098047426],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƃƹŹ","boundary":[0.5153382860120245,0.3150955540924718,0.5598126289378762,0.3322301098047426],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5661960166733472,0.3150955540924718,0.5760072495390787,0.3322301098047426],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚs","boundary":[0.5819962403206418,0.3150955540924718,0.614341659639279,0.3322301098047426],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6207956492985975,0.3150955540924718,0.6261273118236477,0.3322301098047426],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺǀƯ","boundary":[0.6259082024048099,0.3150955540924718,0.6549012476152306,0.3322301098047426],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƿźƘţ","boundary":[0.6609389293787578,0.3150955540924718,0.7106743329058118,0.3322301098047426],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7170163333066134,0.3150955540924718,0.7223479958316635,0.3322301098047426],"dir":"ltr"},{"str":"Ʃƹř","boundary":[0.7221337555110221,0.3150955540924718,0.7473556841683368,0.3322301098047426],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŚĮƳ","boundary":[0.7535150933867737,0.3150955540924718,0.7814637170340683,0.3322301098047426],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.7878154556312628,0.3150955540924718,0.8048475611222448,0.3322301098047426],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿŚƃ","boundary":[0.811160346933868,0.3150955540924718,0.8452829870941884,0.3322301098047426],"dir":"ltr"},{"str":"Ÿ","boundary":[0.15497632849699464,0.34096873321800075,0.16417892408817703,0.35810328893027155],"dir":"ltr"},{"str":"ƽżŞºs","boundary":[0.16398416016032127,0.34096873321800075,0.2134468941883774,0.35810328893027155],"dir":"ltr"},{"str":"Śºƿ","boundary":[0.21949187959919905,0.34096873321800075,0.23792385082164394,0.35810328893027155],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴŤºƀƷ","boundary":[0.24383006693386836,0.34096873321800075,0.29584664296593255,0.35810328893027155],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺºǀƯ","boundary":[0.3020157903807622,0.34096873321800075,0.3386192360721449,0.35810328893027155],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚǀų","boundary":[0.34443780841683425,0.34096873321800075,0.37715571374749557,0.35810328893027155],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.38290368416833725,0.34096873321800075,0.3939054115430867,0.35810328893027155],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĮƳźƟƶūƺĭ","boundary":[0.3994586180360727,0.34096873321800075,0.486398800881764,0.35810328893027155],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĩ","boundary":[0.49245595903807665,0.34096873321800075,0.5096584829659324,0.35810328893027155],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.5155841754709424,0.34096873321800075,0.5505686460120246,0.35810328893027155],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.5567280552304614,0.34096873321800075,0.5801630248496998,0.35810328893027155],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴsźěƾƯ","boundary":[0.5859815971943894,0.34096873321800075,0.6553905919839684,0.35810328893027155],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳŚŞƛŚŝ","boundary":[0.6612067297795597,0.34096873321800075,0.7091064832865738,0.35810328893027155],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚsŚƴƃŹŚĩ","boundary":[0.7152561543086178,0.34096873321800075,0.7892469705010026,0.35810328893027155],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.7955719290581168,0.34096873321800075,0.8080270822444896,0.35810328893027155],"dir":"ltr"},{"str":"ŵřźƟř","boundary":[0.8142936116232472,0.34096873321800075,0.8452002124248504,0.35810328893027155],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.15497499214428892,0.36667115352829693,0.1674301453306617,0.3838057092405677],"dir":"ltr"},{"str":"ŻƺºƯ","boundary":[0.1734775652905815,0.36667115352829693,0.20693800809619275,0.3838057092405677],"dir":"ltr"},{"str":"Śºƿ","boundary":[0.21291726068136307,0.36667115352829693,0.23134679735470978,0.3838057092405677],"dir":"ltr"},{"str":"Ŝǀºs","boundary":[0.2372530134669342,0.36667115352829693,0.28152285426853735,0.3838057092405677],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.28740472488977986,0.36667115352829693,0.29273638741483,0.3838057092405677],"dir":"ltr"},{"str":"ƽƺºǀĩ","boundary":[0.29251727799599225,0.36667115352829693,0.33919975695390814,0.3838057092405677],"dir":"ltr"},{"str":"ƪǀĭŹŚƳ","boundary":[0.3449233818837678,0.36667115352829693,0.3963629697795594,0.3838057092405677],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.40261976096192414,0.36667115352829693,0.4079514234869743,0.3838057092405677],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĮƳźƟšƺţ","boundary":[0.4077323140681366,0.36667115352829693,0.48726172945891816,0.3838057092405677],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹřŶƿźų","boundary":[0.4934673951102208,0.36667115352829693,0.5602835951102206,0.3838057092405677],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺūƹ","boundary":[0.5662628476953911,0.36667115352829693,0.6072509163126255,0.3838057092405677],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.6132496452905815,0.36667115352829693,0.6227054339879763,0.3838057092405677],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřƺţƾƯ","boundary":[0.6290498689378761,0.36667115352829693,0.680954455711423,0.3838057092405677],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿō","boundary":[0.6869921374749501,0.36667115352829693,0.7037759189579159,0.3838057092405677],"dir":"ltr"},{"str":"ŸŹƺƐģ","boundary":[0.7099353281763529,0.36667115352829693,0.7624169030861725,0.3838057092405677],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƴǀƯŻŜǀs","boundary":[0.7686347414829661,0.36667056678640697,0.8456408658116239,0.3838057092405677],"dir":"ltr"},{"str":"źºƔƳ","boundary":[0.1549701230460925,0.3925443326538259,0.187578473667335,0.4096788883660966],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.19367945370741516,0.3925443326538259,0.2061346068937879,0.4096788883660966],"dir":"ltr"},{"str":"ƶºĪƴƿř","boundary":[0.21218496993987973,0.39254421417709806,0.2545602230060123,0.4096788883660966],"dir":"ltr"},{"str":"Śºŝ","boundary":[0.2603787953507017,0.3925443326538259,0.27738655535070167,0.4096788883660966],"dir":"ltr"},{"str":"Ÿ","boundary":[0.28350701178356746,0.3925443326538259,0.2927096073747498,0.4096788883660966],"dir":"ltr"},{"str":"ŵźºĩ","boundary":[0.2925148434468941,0.3925443326538259,0.32613109739478985,0.4096788883660966],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶºƴŝƶƤŞƏ","boundary":[0.3317695131062127,0.3925443326538259,0.4073695662525053,0.4096788883660966],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƵƺǀƯ","boundary":[0.41357279735470975,0.3925443326538259,0.45766248152304645,0.4096788883660966],"dir":"ltr"},{"str":"Ōżū","boundary":[0.4634810538677358,0.3925443326538259,0.4940200377555114,0.4096788883660966],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5000406776753511,0.3925443326538259,0.5053723402004012,0.4096788883660966],"dir":"ltr"},{"str":"šƹŚƠţ","boundary":[0.5051532307815635,0.3925443326538259,0.5515922548296597,0.4096788883660966],"dir":"ltr"},{"str":"ƶưƷ","boundary":[0.5577394913026056,0.3925443326538259,0.5864744743086177,0.4096788883660966],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.592553543406814,0.3925443326538259,0.6159519947895793,0.4096788883660966],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.6219896765531064,0.3925443326538259,0.6314454652505012,0.4096788883660966],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.6377899002004012,0.3925443326538259,0.650147671422846,0.4096788883660966],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƸƳō","boundary":[0.6565091482164331,0.3925443326538259,0.6803701639278561,0.4096788883660966],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6870773466933869,0.3925443326538259,0.692409009218437,0.4096788883660966],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƃƹźƟƵƺǀƯ","boundary":[0.6921898997995994,0.3925443326538259,0.7723109106212426,0.4096788883660966],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƵŻŚƜƯ","boundary":[0.7783729378757517,0.3925443326538259,0.8452305252104211,0.4096788883660966],"dir":"ltr"},{"str":"ƞºƿźƘţ","boundary":[0.15497306613226464,0.41841567984705574,0.21218010084168348,0.43555023555932654],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.2121849699398799,0.4188283147531735,0.21925733507014042,0.4359628704654443],"dir":"ltr"},{"str":"ŶºƃŚŝƾºƯ","boundary":[0.22508808016032078,0.41841567984705574,0.29437778204408827,0.43555023555932654],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƟŚƿƁźŤƀĭ","boundary":[0.30006245418837685,0.41841567984705574,0.3896076045691383,0.43555023555932654],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřŶưŴţ","boundary":[0.39531905675350704,0.41841567984705574,0.45109944569138277,0.43555023555932654],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƇŚů","boundary":[0.4569107143887776,0.41841567984705574,0.5043746836072145,0.43555023555932654],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĩřźģ","boundary":[0.5102273396392787,0.41841567984705574,0.5534527588777555,0.43555023555932654],"dir":"ltr"},{"str":"ž","boundary":[0.5592055983967936,0.41841567984705574,0.5645616064128256,0.43555023555932654],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.5643205860521041,0.41841567984705574,0.5993050565931863,0.43555023555932654],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺǀƯ","boundary":[0.6052185763527054,0.41841567984705574,0.6342140561122243,0.43555023555932654],"dir":"ltr"},{"str":"Ĩƿ","boundary":[0.6397916080961923,0.41841567984705574,0.6661309947895789,0.43555023555932654],"dir":"ltr"},{"str":"İĮƳźƟƶūƺĭ","boundary":[0.6716793321843687,0.41841567984705574,0.7586876824048095,0.43555023555932654],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7644989511022043,0.41841567984705574,0.7698306136272545,0.43555023555932654],"dir":"ltr"},{"str":"ƾsŚƴƃƵŚǀĭ","boundary":[0.7698549591182364,0.41841567984705574,0.8456887289779559,0.43555023555932654],"dir":"ltr"},{"str":"Ĩºƿ","boundary":[0.15498280432865733,0.4442888589725847,0.1887597385170341,0.4614234146848555],"dir":"ltr"},{"str":"ƶºƳ","boundary":[0.1944224997194389,0.4442888589725847,0.21515755438877757,0.4614234146848555],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.22094934669338678,0.4442888589725847,0.22628100921843688,0.4614234146848555],"dir":"ltr"},{"str":"Ţºsř","boundary":[0.2260618997995992,0.4442888589725847,0.2685983416432866,0.4614234146848555],"dir":"ltr"},{"str":"ƽżŞºs","boundary":[0.27450942685370744,0.4442888589725847,0.32398676817635275,0.4614234146848555],"dir":"ltr"},{"str":"Ĩƿ","boundary":[0.32977125683366737,0.4442888589725847,0.35617637635270544,0.4614234146848555],"dir":"ltr"},{"str":"ƖƐƣ","boundary":[0.3617271482965932,0.4442888589725847,0.39072262805611224,0.4614234146848555],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƺƏ","boundary":[0.3965387658517034,0.4442888589725847,0.4262159193587174,0.4614234146848555],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.432085617234469,0.4442888589725847,0.4451007167134269,0.4614234146848555],"dir":"ltr"},{"str":"İĮƳźƟƶūƺĭ","boundary":[0.4508316452905812,0.4442888589725847,0.5378132154709419,0.4614234146848555],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.543629353266533,0.4442888589725847,0.5489610157915832,0.4614234146848555],"dir":"ltr"},{"str":"żĜƃō","boundary":[0.5487394718236472,0.4442888589725847,0.5812212258917835,0.4614234146848555],"dir":"ltr"},{"str":"Ĩƿ","boundary":[0.5872053475751503,0.4442888589725847,0.6135471688176352,0.4614234146848555],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŚĭŶƿŵ","boundary":[0.619097940761523,0.4442888589725847,0.6655759175951903,0.4614234146848555],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6711997260120239,0.4442888589725847,0.6836548791983967,0.4614234146848555],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƫƹ","boundary":[0.6895172734268538,0.4442888589725847,0.7171737511823647,0.4614234146848555],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.7228705960721443,0.4442888589725847,0.7353598329458918,0.4618360495909732],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺǀƯ","boundary":[0.7350433415631263,0.4442888589725847,0.7640388213226453,0.4614234146848555],"dir":"ltr"},{"str":"ƾsŚƴƃƵŚǀĭ","boundary":[0.7698549591182366,0.4442888589725847,0.8456887289779561,0.4614234146848555],"dir":"ltr"},{"str":"ƶºƳƺưƳ","boundary":[0.15497151631262546,0.46999160486821234,0.20540320088176373,0.48712616058048314],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.21121203503006034,0.46999160486821234,0.24364753266533082,0.48712616058048314],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.2496681725851705,0.46999160486821234,0.259479405450902,0.48712616058048314],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃƾƯ","boundary":[0.26524928681362747,0.46999160486821234,0.3171879572745493,0.48712616058048314],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƿŵ","boundary":[0.32300652961923865,0.46999160486821234,0.35463132240480977,0.48712616058048314],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƇŚų","boundary":[0.3607444751903809,0.46999160486821234,0.40897045827655326,0.48712616058048314],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƽŶƴŝƶƤŞƏ","boundary":[0.41528080953907826,0.46999160486821234,0.5137656242084168,0.48712616058048314],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5201879647294589,0.46999160486821234,0.5299991975951903,0.48712616058048314],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƞƿźƘţ","boundary":[0.5359881883767535,0.46999160486821234,0.6008226654108216,0.48712616058048314],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6071646658116233,0.46999160486821234,0.6124963283366733,0.48712616058048314],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƣƺƤů","boundary":[0.6122772189178356,0.46999160486821234,0.6631398186773546,0.48712616058048314],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷśŚŤĩ","boundary":[0.6694891227254509,0.4699906925409909,0.7375192779959922,0.48712616058048314],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.7437769539078156,0.46999160486821234,0.7608090593987976,0.48712616058048314],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƷŚĭ","boundary":[0.767181824208417,0.4699906925409909,0.8059739295390782,0.48712524825326164],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8122234170741484,0.4704033274471086,0.8168490603607216,0.4875378831593794],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺǀƯ","boundary":[0.8166056054509019,0.4699906925409909,0.8455986506613227,0.48712524825326164],"dir":"ltr"},{"str":"šŚºǀƫŚƯ","boundary":[0.15496908176352758,0.49589391273845207,0.20803251390781616,0.5130284684507229],"dir":"ltr"},{"str":"ƱƺƳŚºƣ","boundary":[0.2138851699398803,0.49589391273845207,0.2588172080961929,0.5130284684507229],"dir":"ltr"},{"str":"ƩƺưºƄƯ","boundary":[0.2645237911823653,0.49589391273845207,0.32484704873747555,0.5130284684507229],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŚĭƱō","boundary":[0.33055363182364783,0.49589391273845207,0.3692142715030065,0.5130284684507229],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.37535176977955964,0.49589391273845207,0.38516300264529113,0.5130284684507229],"dir":"ltr"},{"str":"žĪƗźŝ","boundary":[0.39093288400801657,0.49589391273845207,0.44770656897795647,0.5130284684507229],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.45374181619238535,0.49589391273845207,0.46474597811623297,0.5130284684507229],"dir":"ltr"},{"str":"źǀų","boundary":[0.4705402049699404,0.49589391273845207,0.49838901210420883,0.5130284684507229],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƵƺǀƯ","boundary":[0.5041369825250506,0.49589391273845207,0.5482656194789582,0.5130284684507229],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5540841918236477,0.49589391273845207,0.5638954246893791,0.5130284684507229],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳƺƃƾƯ","boundary":[0.5696653060521045,0.49589391273845207,0.6288491946292588,0.5130284684507229],"dir":"ltr"},{"str":"šŚǀƫŚƯ","boundary":[0.6346702015230465,0.49589391273845207,0.6802741752304612,0.5130284684507229],"dir":"ltr"},{"str":"ƱƺƳŚƣ","boundary":[0.6862826424048099,0.49589391273845207,0.7236432328657317,0.5130284684507229],"dir":"ltr"},{"str":"ƩƺưƄƯ","boundary":[0.7296176163527057,0.49589391273845207,0.7823889026052107,0.5130284684507229],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƽżŞs","boundary":[0.7882902496192388,0.49589391273845207,0.8453536459318639,0.5130284684507229],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.15497174653306614,0.521767345347761,0.16030340905811621,0.5389019010600318],"dir":"ltr"},{"str":"Ţºsř","boundary":[0.16008429963927856,0.521767345347761,0.2026207414829659,0.5389019010600318],"dir":"ltr"},{"str":"ƲºĪưƯ","boundary":[0.2087752816032064,0.521767345347761,0.25948693931863726,0.5389019010600318],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƿřźŝŚºƴŝ","boundary":[0.2655002755911824,0.521767345347761,0.3241996888977956,0.5389019010600318],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.33025441250501,0.5221799802538788,0.33488005579158314,0.5393145359661495],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹřŵ","boundary":[0.3346366008817635,0.521767345347761,0.36356878236472945,0.5389019010600318],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřŸºĭŢºsŚǀs","boundary":[0.3696916733466934,0.5217670918639811,0.47231499126252574,0.5389019010600318],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶƹźºĭ","boundary":[0.4783039820440888,0.5217670918639811,0.5208209474949906,0.5389016475762518],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶƴŝƵƹźĭ","boundary":[0.5270582622845699,0.5217670918639811,0.5978111281763534,0.5389016475762518],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6039656682965938,0.5217670918639811,0.6169807677755518,0.5389016475762518],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĮŤƀŝ","boundary":[0.6232229516633273,0.5217670918639811,0.6717240387975959,0.5389016475762518],"dir":"ltr"},{"str":"İĮƳźƟƶūƺĭ","boundary":[0.6779978718236479,0.5217670918639811,0.7654906973146298,0.5389016475762518],"dir":"ltr"},{"str":"įřźŝ","boundary":[0.7717669648897802,0.5217670918639811,0.8041951588777562,0.5389016475762518],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŶƃ","boundary":[0.8104519500601209,0.5217670918639811,0.8453950332665339,0.5389016475762518],"dir":"ltr"},{"str":"Ĩºƿ","boundary":[0.15496200833667348,0.5476405244732899,0.18873894252505025,0.5647750801855607],"dir":"ltr"},{"str":"ƶºŝ","boundary":[0.19440170372745505,0.5476405244732899,0.2150150309418839,0.5647750801855607],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŶǀºsŹ","boundary":[0.2206948339879761,0.5476405244732899,0.27702056192384783,0.5647750801855607],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźºŝ","boundary":[0.2827636632464931,0.5476405244732899,0.3228192995591184,0.5647750801855607],"dir":"ltr"},{"str":"ƶºĩ","boundary":[0.3285964845691384,0.5476405244732899,0.3533972362324651,0.5647750801855607],"dir":"ltr"},{"str":"ŶºsŹƾºƯ","boundary":[0.3590283482965933,0.5476405244732899,0.42760229274549105,0.5647750801855607],"dir":"ltr"},{"str":"źƔƳ","boundary":[0.43328939943887784,0.5476405244732899,0.45834577875751514,0.5647750801855607],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.4642057384368739,0.5476405244732899,0.47722083791583186,0.5647750801855607],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.4829517664929861,0.5476405244732899,0.4927629993587176,0.5647750801855607],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƃŚŝ","boundary":[0.4982869912625252,0.5476405244732899,0.5312800006412828,0.5647750801855607],"dir":"ltr"},{"str":"šƹŚƠŤƯ","boundary":[0.5369963219238479,0.5476405244732899,0.5902739943887777,0.5647750801855607],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5962021214428859,0.5476405244732899,0.6015337839679359,0.5647750801855607],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƬŤŴƯ","boundary":[0.60131224,0.5476405244732899,0.6541541281763528,0.5647750801855607],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƵŚĭŶƿŵ","boundary":[0.6599873078156313,0.5476405244732899,0.7369580121042085,0.5647750801855607],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.7425818205210422,0.5476405244732899,0.755036973707415,0.5647750801855607],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺǀƯ","boundary":[0.760840938757515,0.5476405244732899,0.7898388530661322,0.5647750801855607],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƿźƘţ","boundary":[0.7956574254108217,0.5476405244732899,0.8453149233667335,0.5647750801855607],"dir":"ltr"},{"str":"ŚºƷƞƿźƘţ","boundary":[0.154971976993988,0.5735136076890868,0.22727321611222448,0.5906481634013575],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.23336445795591182,0.5735136076890868,0.25674076793587214,0.5906482593110897],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĩřźģ","boundary":[0.262571743486974,0.5735136076890868,0.3057995972745491,0.5906481634013575],"dir":"ltr"},{"str":"ž","boundary":[0.31204155070140316,0.5735137035988188,0.31739755871743525,0.5906482593110897],"dir":"ltr"},{"str":"ŵźĩ","boundary":[0.3171541038076156,0.5735137035988188,0.34309665899799635,0.5906482593110897],"dir":"ltr"},{"str":"ƶūƺţ","boundary":[0.349265806412826,0.5735137035988188,0.3863732037675354,0.5906482593110897],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶźǀƛ","boundary":[0.39286858076152337,0.5735137035988188,0.4233637427655314,0.5906482593110897],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.42963027214428895,0.5735137035988188,0.43944150501002044,0.5906482593110897],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřƶƳŚųżĜƃō","boundary":[0.44545484128256546,0.5735137035988188,0.5285727820440884,0.5906482593110897],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.5350219026052108,0.5735137035988188,0.5460917973547096,0.5906482593110897],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƣƺƤů","boundary":[0.5516450038476957,0.5735137035988188,0.6025076036072147,0.5906482593110897],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƞƿźƘţ","boundary":[0.6088544731062127,0.5735137035988188,0.6889462693386776,0.5906482593110897],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6952566206012026,0.5735137035988188,0.7082717200801605,0.5906482593110897],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿŚŞƳ","boundary":[0.714462778436874,0.5735137035988188,0.7458246399198397,0.5906482593110897],"dir":"ltr"},{"str":"ƖƯŚū","boundary":[0.7522834986773549,0.5735137035988188,0.7892789067735473,0.5906482593110897],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƿźƘţ","boundary":[0.7955941271342688,0.5735137035988188,0.8453051851703408,0.5906482593110897],"dir":"ltr"},{"str":"ƪºŝŚƣźǀƛ","boundary":[0.154979280641283,0.5992154412574929,0.21569450060120282,0.6163499969697638],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƿźƘţ","boundary":[0.2214400364729463,0.5992154412574929,0.2710926653306618,0.6163499969697638],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.27718147262525095,0.5992154412574929,0.2825131351503011,0.6163499969697638],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺǀƯ","boundary":[0.2822940257314634,0.5992154412574929,0.31135036921843734,0.6163499969697638],"dir":"ltr"},{"str":"ƾsŚƴƃƵŚǀĭ","boundary":[0.31716650701402854,0.5992154412574929,0.39300271142284615,0.6163499969697638],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƿźƘţ","boundary":[0.3987239018036077,0.5992154412574929,0.4483765306613231,0.6163499969697638],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.45447507615230504,0.5996280761636107,0.4591007194388782,0.6167626318758814],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƴĩƾƯ","boundary":[0.45885726452905856,0.5992154412574929,0.5100460938677359,0.6163499969697638],"dir":"ltr"},{"str":"źǀǀƜţ","boundary":[0.5158646662124253,0.5992154412574929,0.5494882238076156,0.6163499969697638],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƤƐƴƯ","boundary":[0.5555453819639282,0.5992154412574929,0.595520678156313,0.6163499969697638],"dir":"ltr"},{"str":"źƷ","boundary":[0.601779903887776,0.5992154412574929,0.6207547795591187,0.6163499969697638],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6270748690180366,0.5992154412574929,0.6400899684969945,0.6163499969697638],"dir":"ltr"},{"str":"ƶūƺţ","boundary":[0.6463540633266537,0.5992154412574929,0.683461460681363,0.6163499969697638],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.6899081466933872,0.5992154412574929,0.6993639353907819,0.6163499969697638],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƺƏƲǀưƷ","boundary":[0.7057935795591185,0.5992154412574929,0.7746986226853707,0.6163499969697638],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.781023581242485,0.5992154412574929,0.7908348141082165,0.6163499969697638],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƯŻ","boundary":[0.7968238048897798,0.5992154412574929,0.8294321555110222,0.6163499969697638],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.8357522449699402,0.5992154412574929,0.8452080336673349,0.6163499969697638],"dir":"ltr"},{"str":"źºƔƳ","boundary":[0.15497132769539076,0.6250890660811883,0.18757967831663325,0.642223621793459],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.19343720344689377,0.6250890660811883,0.20589235663326652,0.642223621793459],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.21169875623246492,0.6250890660811883,0.217030418757515,0.642223621793459],"dir":"ltr"},{"str":"Ţºsř","boundary":[0.21681195863727493,0.6250886203830219,0.2593484004809623,0.6422231760952927],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŻLJ","boundary":[0.26524909819639275,0.6250890660811883,0.29441012729458915,0.642223621793459],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƿřźŝŚºƴŝ","boundary":[0.3003066052104208,0.6250886203830219,0.35908457338677396,0.642223621793459],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3648958420841687,0.6255012552891396,0.3692780304609222,0.6426358110014104],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƃŚŞƳ","boundary":[0.3692780304609222,0.6250886203830219,0.4074955822044092,0.6422231760952927],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.4135868240480966,0.6250886203830219,0.4621804240480966,0.6422231760952927],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŝŚƣ","boundary":[0.4683641787575154,0.6250886203830219,0.4973158366332669,0.6422231760952927],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳŚŞƛŚŝ","boundary":[0.5034606385571146,0.6250886203830219,0.5513579575150305,0.6422231760952927],"dir":"ltr"},{"str":"źƔƳ","boundary":[0.5575076285370746,0.6250886203830219,0.5826224370340686,0.6422231760952927],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.5886698569939884,0.6250886203830219,0.6011250101803612,0.6422231760952927],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿŚƃ","boundary":[0.607172430140281,0.6250886203830219,0.6412195992785575,0.6422231760952927],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƫƹ","boundary":[0.6473424902605215,0.6250886203830219,0.6749989680160325,0.6422231760952927],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6809976969939885,0.6250886203830219,0.6863293595190385,0.6422231760952927],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.6861078155511027,0.6250886203830219,0.7210922860921849,0.6422231760952927],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźţƢǀƣŵ","boundary":[0.7272492607615234,0.6250886203830219,0.7899413345891787,0.6422231760952927],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7961445656913831,0.6250886203830219,0.8059557985571145,0.6422231760952927],"dir":"ltr"},{"str":"źǀǀƜţ","boundary":[0.8117256799198401,0.6250886203830219,0.8453541066132269,0.6422231760952927],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤºƃƺĭ","boundary":[0.15496889314629272,0.650960531751146,0.21345650068136285,0.6680950874634167],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.2192409893386775,0.650960531751146,0.22905222220440896,0.6680950874634167],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĩřŹƺºų","boundary":[0.2345713450100202,0.650960531751146,0.3001021030861724,0.6680950874634167],"dir":"ltr"},{"str":"Ţưƀƣ","boundary":[0.3059036335871744,0.650960531751146,0.3549159760320642,0.6680950874634167],"dir":"ltr"},{"str":"\"","boundary":[0.3548405050100201,0.6513731666572637,0.36093661595190385,0.6685077223695345],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.3667795337875752,0.6513731666572637,0.37095235094188383,0.6685077223695345],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.37090852905811633,0.650960531751146,0.40589299959919845,0.6680950874634167],"dir":"ltr"},{"str":"šŹƺƇ","boundary":[0.41180651935871754,0.650960531751146,0.46483099871743494,0.6680950874634167],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.4707226075350703,0.650960531751146,0.49422330997995995,0.6680950874634167],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.4997959928657315,0.650960531751146,0.5128110923446895,0.6680950874634167],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĩ","boundary":[0.5185420209218438,0.650960531751146,0.5357445448496994,0.6680950874634167],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃ","boundary":[0.5414243478957916,0.650960531751146,0.5719535935871743,0.6680950874634167],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƿřŹř","boundary":[0.5777039985571142,0.650960531751146,0.6079167528657314,0.6680950874634167],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺǀƯ","boundary":[0.6137353252104207,0.650960531751146,0.6427283704208415,0.6680950874634167],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.648546942765531,0.650960531751146,0.680989744048096,0.6680950874634167],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƘƯŚū","boundary":[0.6870712476953906,0.650960531751146,0.7356331985571141,0.6680950874634167],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƿźƘţ","boundary":[0.741607582044088,0.650960531751146,0.79126508,0.6680950874634167],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳŚŞƛŚŝ","boundary":[0.7973563218436873,0.650960531751146,0.8452536408016031,0.6680950874634167],"dir":"ltr"},{"str":".\"","boundary":[0.15496402404809662,0.6772463457827927,0.16539363238476998,0.6943809014950635],"dir":"ltr"},{"str":"ŶºƃŚŝ","boundary":[0.1654325851703411,0.676833710876675,0.20598243494990023,0.6939682665889457],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊō","boundary":[0.21193247294589218,0.676833710876675,0.22916908056112265,0.6939682665889457],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŞƳŚºū","boundary":[0.23529684064128298,0.676833710876675,0.28493242765531107,0.6939682665889457],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚºƷŢºƟŚŝ","boundary":[0.29104801498998034,0.676833710876675,0.37140761162324687,0.6939682665889457],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.37753780625250544,0.676833710876675,0.3885395336272549,0.6939682665889457],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřŶưŴţ","boundary":[0.3943337604809623,0.676833710876675,0.45011414941883804,0.6939682665889457],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƇŚů","boundary":[0.45639041699398836,0.676833710876675,0.5038543862124252,0.6939682665889457],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5102596848897799,0.676833710876675,0.51559134741483,0.6939682665889457],"dir":"ltr"},{"str":"ƾsŚƴƃƵŚǀĭ","boundary":[0.5153722379959923,0.676833710876675,0.5912133115030063,0.6939682665889457],"dir":"ltr"},{"str":"źƔƳ","boundary":[0.5971536113026055,0.676833710876675,0.6222757234468941,0.6939682665889457],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6285325146292589,0.676833710876675,0.6409876678156317,0.6939682665889457],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĩ","boundary":[0.6472517626452909,0.676833710876675,0.6644542865731465,0.6939682665889457],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6705990884969943,0.6772463457827927,0.6781948816833671,0.6943809014950635],"dir":"ltr"},{"str":"ƾưƿřŵ","boundary":[0.677761531943888,0.676833710876675,0.7193436305410824,0.6939682665889457],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.719450750701403,0.6772463457827927,0.7265231158316634,0.6943809014950635],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƫŚsŶƴģ","boundary":[0.7328164252505012,0.676833710876675,0.7925091345891785,0.6939682665889457],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƷŚǀĭ","boundary":[0.7987683603206415,0.676833710876675,0.845682121442886,0.6939682665889457],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.15497973298597212,0.7025801803266044,0.16031139551102222,0.7197147360388751],"dir":"ltr"},{"str":"ݺĮƳźƟƶºūƺĭ","boundary":[0.16009228609218454,0.7025801803266044,0.2626135831663329,0.7197147360388751],"dir":"ltr"},{"str":"ŶºƴƳŚƯ","boundary":[0.26889471983967955,0.7025801803266044,0.3096393335470944,0.7197147360388751],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƫŚºsĨƿ","boundary":[0.31585473739478975,0.7025801803266044,0.3800343207214431,0.7197147360388751],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƩƺƈŰƯ","boundary":[0.3855850926653309,0.7025801803266044,0.47557820008016055,0.7197147360388751],"dir":"ltr"},{"str":"ƝŸů","boundary":[0.4817230020040082,0.7025801803266044,0.524970332184369,0.7197147360388751],"dir":"ltr"},{"str":"ŦƗŚŝ","boundary":[0.5311200032064131,0.7025801803266044,0.5693034712625252,0.7197147360388751],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƿźƘţ","boundary":[0.5756479062124251,0.7025801803266044,0.6254125243286575,0.7197147360388751],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.6317301792384771,0.7025801803266044,0.6551481070140281,0.7197147360388751],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6614316782364731,0.7025801803266044,0.6784637837274552,0.7197147360388751],"dir":"ltr"},{"str":"ƾưƿřŵ","boundary":[0.6851295791583166,0.7025783808343619,0.7266862306212429,0.7197147360388751],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.7332935968737481,0.7025783808343619,0.7443245388376758,0.7197129365466326],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƫŚsŶƴģ","boundary":[0.7505813300200406,0.7025783808343619,0.8102740393587179,0.7197129365466326],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶĥřƹ","boundary":[0.8167767200000005,0.7025783808343619,0.8453047663326658,0.7197129365466326],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.15497973298597245,0.728451645996562,0.1647909658517039,0.7455862017088328],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤºƃƺĭ","boundary":[0.17056084721442938,0.728451645996562,0.2290484547494995,0.7455862017088328],"dir":"ltr"},{"str":"Ţưºƀƣ","boundary":[0.23507639831663377,0.728451645996562,0.2916407120641287,0.7455862017088328],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.29793889058116285,0.728451645996562,0.3032705531062129,0.7455862017088328],"dir":"ltr"},{"str":"ƾºsŚƴƃƵŚºǀĭ","boundary":[0.30305144368737524,0.728451645996562,0.39398672160320697,0.7455862017088328],"dir":"ltr"},{"str":"źºƔƳ","boundary":[0.39992702140280617,0.728451645996562,0.4325353720240487,0.7455862017088328],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.4388530269338683,0.728451645996562,0.451308180120241,0.7455862017088328],"dir":"ltr"},{"str":"ƶºģźĭ","boundary":[0.4575722749499003,0.728451645996562,0.5059224200400807,0.7455862017088328],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.512223033106213,0.728451645996562,0.5175546956312631,0.7455862017088328],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺºƃƾƯ","boundary":[0.5173355862124254,0.728451645996562,0.5767629296993991,0.7455862017088328],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƵƺǀƯ","boundary":[0.5828006114629264,0.728451645996562,0.6269097720240483,0.7455862017088328],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶƹźĭ","boundary":[0.6329474537875756,0.728451645996562,0.6679221861322648,0.7455862017088328],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6740669880561126,0.728451645996562,0.6865221412424853,0.7455862017088328],"dir":"ltr"},{"str":"šŹŷ","boundary":[0.6927886706212428,0.728451645996562,0.7285643696192388,0.7455862017088328],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.7348820245290586,0.728451645996562,0.746046866693387,0.7455862017088328],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƱƺƬƯ","boundary":[0.7515952040881766,0.728451645996562,0.8010433308216435,0.7455862017088328],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƠƬƟ","boundary":[0.8073244674949902,0.728451645996562,0.8453642971543088,0.7455862017088328],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƫŚºsŶƴģ","boundary":[0.15497260424849693,0.7543263016242066,0.22218076665330655,0.7714608573364774],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.22847164152304603,0.7543263016242066,0.2409267947094188,0.7714608573364774],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƫŚºsĨƿ","boundary":[0.2471933240881763,0.7543263016242066,0.3113729074148296,0.7714608573364774],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƷŚǀĭ","boundary":[0.3173862436873747,0.754324825122091,0.3642779189579165,0.7714608573364774],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊŵźĩ","boundary":[0.3702425642484977,0.754324825122091,0.40762263110220515,0.7714593808343618],"dir":"ltr"},{"str":"řŶū","boundary":[0.41379664761523116,0.754324825122091,0.4418377841282572,0.7714593808343618],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬƇř","boundary":[0.4481457008416841,0.754324825122091,0.4873224649298605,0.7714593808343618],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƬƗ","boundary":[0.49364985803607286,0.754324825122091,0.5282253243286581,0.7714593808343618],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5345916702204414,0.7547374600282086,0.5394364229258523,0.7718720157404796],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.5389738585971949,0.754324825122091,0.573958329138277,0.7714593808343618],"dir":"ltr"},{"str":"ƪĭ","boundary":[0.5803368477755517,0.754324825122091,0.6032703002805617,0.7714593808343618],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřŶưŴţ","boundary":[0.6095270914629264,0.754324825122091,0.6653074804008021,0.7714593808343618],"dir":"ltr"},{"str":"ƺưƳ","boundary":[0.6715837479759525,0.754324825122091,0.6960801810020046,0.7714593808343618],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƇŚů","boundary":[0.7024781760320647,0.754324825122091,0.7499421452505017,0.7714593808343618],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƸƳō","boundary":[0.7565008205210428,0.754324825122091,0.7803618362324657,0.7714593808343618],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĩřŹƺų","boundary":[0.7873830758316639,0.754324825122091,0.845361862605211,0.7714593808343618],"dir":"ltr"},{"str":"ŶºƿŚŝ","boundary":[0.15496530060120264,0.7801994807497356,0.1885231253707417,0.7973340364620064],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.19464845090180383,0.7806121156558533,0.19927409418837697,0.7977466713681242],"dir":"ltr"},{"str":"ŶºƃŚŝƾºƯ","boundary":[0.19903063927855733,0.7801994807497356,0.26840311583166354,0.7973340364620064],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚºƷŚǀĭ","boundary":[0.2744943576753509,0.7801994807497356,0.3289673937474952,0.7973340364620064],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.33468858412825675,0.7801994807497356,0.3471437373146295,0.7973340364620064],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤsŵ","boundary":[0.3531887227254512,0.7801994807497356,0.3873990066533069,0.7973340364620064],"dir":"ltr"},{"str":"ƹŵ","boundary":[0.3938237817234471,0.7801994807497356,0.4115180845691385,0.7973340364620064],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.41790147230460944,0.7801994807497356,0.44134618012024074,0.7973340364620064],"dir":"ltr"},{"str":"ƁŹƹźě","boundary":[0.4473838618837677,0.7801994807497356,0.5013943336272547,0.7973340364620064],"dir":"ltr"},{"str":"ƁƹŹ","boundary":[0.5078264123446896,0.7801994807497356,0.5474681753106214,0.7973340364620064],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5538150448096194,0.7801994807497356,0.5708471503006014,0.7973340364620064],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŚƿŻ","boundary":[0.5771623706613228,0.7801994807497356,0.6051864653306616,0.7973340364620064],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚǀƀŝ","boundary":[0.6112728380761525,0.7801994807497356,0.6481051313827657,0.7973340364620064],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷšƹŚƠţ","boundary":[0.6543862680561124,0.7801994807497356,0.7313180195591183,0.7973340364620064],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.737708710941884,0.7801994807497356,0.743040373466934,0.7973340364620064],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƿźƘţ","boundary":[0.7428212640480965,0.7801994807497356,0.7924811965531063,0.7973340364620064],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.7987915478156314,0.7801994807497356,0.8222143446893788,0.7973340364620064],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.828252026452906,0.7801994807497356,0.845284131943888,0.7973340364620064],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŚºǀĭ","boundary":[0.15496530060120275,0.8060709464196931,0.18906602981963966,0.8232055021319641],"dir":"ltr"},{"str":"Ĩºƿ","boundary":[0.19513536072144322,0.8060709464196931,0.2287564837675354,0.8232055021319641],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.23482825651302605,0.8060711535282968,0.24015991903807613,0.8232057092405677],"dir":"ltr"},{"str":"ƾºĮƳźƟšƺºţ","boundary":[0.23992376048096228,0.8060709464196931,0.3347324060120245,0.8232055021319641],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊƺºģ","boundary":[0.34093076801603245,0.8060709464196931,0.3832407967935875,0.8232055021319641],"dir":"ltr"},{"str":"ž","boundary":[0.3894659388376757,0.8060709464196931,0.3948219468537078,0.8232055021319641],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.3945784919438881,0.8060709464196931,0.4295629624849703,0.8232055021319641],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺǀƯ","boundary":[0.43594148112224484,0.8060709464196931,0.46496130637274585,0.8232055021319641],"dir":"ltr"},{"str":"Ĩƿ","boundary":[0.4709989881362729,0.8060709464196931,0.49740654220440916,0.8232055021319641],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĮƳźƟšƺţ","boundary":[0.5029573141482969,0.8060709464196931,0.5824867295390785,0.8232055021319641],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5888944627655314,0.8060709464196931,0.5942261252905815,0.8232055021319641],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƿźƘţ","boundary":[0.5940070158717439,0.8060709464196931,0.6436669483767539,0.8232055021319641],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.6499772996392789,0.8060709464196931,0.673397661963928,0.8232055021319641],"dir":"ltr"},{"str":"ƢŞƏ","boundary":[0.6794377782765534,0.8060709464196931,0.7087594876152308,0.8232055021319641],"dir":"ltr"},{"str":"źŝ","boundary":[0.7152013045290585,0.8060709464196931,0.7286740992384774,0.8232055021319641],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĩ","boundary":[0.7350014923446896,0.8060709464196931,0.7522040162725453,0.8232055021319641],"dir":"ltr"},{"str":"Ţƃřŵ","boundary":[0.758373163687375,0.8060709464196931,0.8016594466533068,0.8232055021319641],"dir":"ltr"},{"str":"ƶūƺţ","boundary":[0.8080136197995994,0.8060709464196931,0.8451210171543089,0.8232055021319641],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĩřŹƺºų","boundary":[0.15497261154308667,0.8317747005522743,0.22050580416833715,0.8489092562645452],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶĥřƹ","boundary":[0.2265507895791588,0.8317747005522743,0.2550788359118242,0.8489092562645452],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.26112138677354757,0.8321873354583921,0.26574703006012074,0.8493218911706629],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺºƃƾºƯ","boundary":[0.2655011406012029,0.8317747005522743,0.3324195916633271,0.8489092562645452],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚĩƹŢƄĩ","boundary":[0.33835015326653356,0.8317747005522743,0.4114669663326657,0.8489092562645452],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƫŚsĨƿ","boundary":[0.417470564408818,0.8317747005522743,0.47400322901803643,0.8489092562645452],"dir":"ltr"},{"str":"šŹƺƇ","boundary":[0.47979745587174377,0.8317747005522743,0.5328219352304613,0.8489092562645452],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.5389569989579162,0.8317747005522743,0.551972098436874,0.8489092562645452],"dir":"ltr"},{"str":"źǀųř","boundary":[0.557946481923848,0.8317747005522743,0.5891038412825654,0.8489092562645452],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƶƷŵ","boundary":[0.5954774908216437,0.8317747005522743,0.6527234783166336,0.8489092562645452],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6589973113426858,0.8317747005522743,0.6760294168336678,0.8489092562645452],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĪƴƿř","boundary":[0.6823446371943892,0.8317747005522743,0.7172901549498999,0.8489092562645452],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.723327836713427,0.8317747005522743,0.7327836254108219,0.8489092562645452],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.7391280603607218,0.8317747005522743,0.7792786440881767,0.8489092562645452],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƫŚsŶƴģ","boundary":[0.7856036026452908,0.8317747005522743,0.8452963119839683,0.8489092562645452],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.15497504609218493,0.8576410258555183,0.16030670861723503,0.8747755815677891],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊŵƺºŝ","boundary":[0.16008759919839738,0.8576410258555183,0.20158448857715489,0.8747755815677891],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƫŚºsŶºƴģ","boundary":[0.20756130661322703,0.8576410258555183,0.28247238236473,0.8747755815677891],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺºūƹ","boundary":[0.28837859847695446,0.8576410258555183,0.3369721984769545,0.8747755815677891],"dir":"ltr"},{"str":"Śºŝ","boundary":[0.34291493282565183,0.8576410258555183,0.35992269282565187,0.8747755815677891],"dir":"ltr"},{"str":"ƶºĩ","boundary":[0.3660431492585176,0.8576410258555183,0.3908439009218443,0.8747755815677891],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŵźºĭƾƯ","boundary":[0.3967184678957922,0.8576410258555183,0.4610733387575156,0.8747755815677891],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƩƺƈŰƯ","boundary":[0.46689191110220496,0.8576410258555183,0.5416082229258523,0.8747755815677891],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.5477578939478963,0.8576410258555183,0.5602130471342691,0.8747755815677891],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƷƹźĭ","boundary":[0.5662580325450909,0.8576410258555183,0.6185156289378764,0.8747755815677891],"dir":"ltr"},{"str":"ƝŸů","boundary":[0.6244461905410827,0.8576410258555183,0.6676935207214435,0.8747755815677891],"dir":"ltr"},{"str":"ŦƗŚŝ","boundary":[0.6736216477755517,0.8576410258555183,0.711805115831664,0.8747755815677891],"dir":"ltr"},{"str":"żǀƳ","boundary":[0.7179304413627261,0.8576410258555183,0.736932097074149,0.8747755815677891],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƿźƘţ","boundary":[0.7428237058917843,0.8576410258555183,0.7924836383967943,0.8747755815677891],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.7987939896593194,0.8576410258555183,0.8222143519839685,0.8747755815677891],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.8282520337474957,0.8576410258555183,0.8452841392384777,0.8747755815677891],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15496,0.28529,0.84569,0.87478],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/ce9e17938ca9c88c/pages/f2232dae71b1798550f00dc2655702ad.jpg","blurred":"/storage/books/ce9e17938ca9c88c/pages/b3c03a37aeeab2a65b41e970ee13c1d7.jpg"},"info":{"width":499,"height":709,"margin":[0.15497,0.11269,0.15431,0.10218]},"elements":[{"words":[{"str":"ƵƺǀƯ","boundary":[0.39093683278557106,0.11269372052406566,0.4212713145490981,0.12982827623633647],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚŤųŹŵ","boundary":[0.4271872688577154,0.11269372052406566,0.48083986188376754,0.12982827623633647],"dir":"ltr"},{"str":"ƙŚŝ","boundary":[0.48700657474949893,0.11269372052406566,0.5080654244488977,0.12982827623633647],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿźƿŶƯ","boundary":[0.5140519806813627,0.11269372052406566,0.5729242469739478,0.12982827623633647],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳŚŞƯ","boundary":[0.5790057506212425,0.11269372052406566,0.6162300063326654,0.12982827623633647],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƘƴºƇ","boundary":[0.15497473218436875,0.15741544125749293,0.2111714290180361,0.17454999696976373],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.2172991890981964,0.15741544125749293,0.23433129458917834,0.17454999696976373],"dir":"ltr"},{"str":"ƶºĩ","boundary":[0.2404274055310621,0.15741544125749293,0.26522815719438875,0.17454999696976373],"dir":"ltr"},{"str":"ÎƶºŞƴě","boundary":[0.2708503006012024,0.15492080649737747,0.3097426644488981,0.17454999696976373],"dir":"ltr"},{"str":"ŢºųŹŵ","boundary":[0.31589233547094225,0.15741544125749293,0.3727731406012028,0.17454999696976373],"dir":"ltr"},{"str":"ŶºƴƳŚƯ","boundary":[0.3790080208416837,0.15741544125749293,0.4199327911823651,0.17454999696976373],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.42575136352705445,0.15741544125749293,0.4310830260521046,0.17454999696976373],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹřŵ","boundary":[0.4308614820841687,0.15741544125749293,0.45979366356713464,0.17454999696976373],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤƘƴƇ","boundary":[0.4659165545490985,0.15741544125749293,0.5145710182765534,0.17454999696976373],"dir":"ltr"},{"str":"ƝźƈƯ","boundary":[0.5206963438076155,0.15741544125749293,0.5724499885370744,0.17454999696976373],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƸƳō","boundary":[0.5783951574348701,0.15741544125749293,0.602256173146293,0.17454999696976373],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺǀƯ","boundary":[0.6085835662525053,0.15741544125749293,0.6376179987975954,0.17454999696976373],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚưƷ","boundary":[0.643439005691383,0.15741544125749293,0.6801860897795594,0.17454999696976373],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.6862870698196396,0.15741544125749293,0.697352095470942,0.17454999696976373],"dir":"ltr"},{"str":"ƝźƈƯ","boundary":[0.7031438877755511,0.15741544125749293,0.75489753250501,0.17454999696976373],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŝŚƣ","boundary":[0.7610618108216434,0.15741544125749293,0.790013468697395,0.17454999696976373],"dir":"ltr"},{"str":"Ţưƀƣ","boundary":[0.7963384272545092,0.15741544125749293,0.8453507696993989,0.17454999696976373],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.154985471503006,0.18328850190629412,0.16744062468937876,0.20042305761856494],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƤǀƤů","boundary":[0.17348804464929857,0.18328850190629412,0.22111756320641282,0.20042305761856494],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺǀƯ","boundary":[0.2270481248096192,0.18328850190629412,0.25603386637274544,0.20042305761856494],"dir":"ltr"},{"str":".(","boundary":[0.2616089838076152,0.1837011368124119,0.2733654214028056,0.20083569252468272],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.27304893002004005,0.18328850190629412,0.2835174911422846,0.20042305761856494],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.28302814677354704,0.1837011368124119,0.29374016280561116,0.20083569252468272],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.2938010265330661,0.18328850190629412,0.3042695876553106,0.20042305761856494],"dir":"ltr"},{"str":"ƪĪƃ","boundary":[0.31011250549098196,0.18328850190629412,0.3473830176352705,0.20042305761856494],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.34736110669338677,0.1837011368124119,0.35471344496993984,0.20083569252468272],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳƺƃƾƯ","boundary":[0.36050523727454903,0.18328850190629412,0.41968912585170337,0.20042305761856494],"dir":"ltr"},{"str":"ƝźƈƯ","boundary":[0.4255076981963927,0.18328850190629412,0.47726134292585165,0.20042305761856494],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤƘƴƇ","boundary":[0.4832065118236472,0.18328850190629412,0.5318974937875751,0.20042305761856494],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƛƹŹ","boundary":[0.5380228193186373,0.18328850190629412,0.579833765531062,0.20042305761856494],"dir":"ltr"},{"str":"ƶǀƸţ","boundary":[0.5862025459719439,0.18328850190629412,0.6138054636472946,0.20042305761856494],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.6203105788376754,0.18328850190629412,0.6527509455711422,0.20042305761856494],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĩ","boundary":[0.6589931294589179,0.18328850190629412,0.6761956533867735,0.20042305761856494],"dir":"ltr"},{"str":"çLjū","boundary":[0.6824523046092185,0.18079541862713772,0.7172119354709419,0.2004231760952926],"dir":"ltr"},{"str":"ŢųŹŵ","boundary":[0.7233226537074149,0.18328862038302177,0.7726904403206414,0.2004231760952926],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7790494825651303,0.18328862038302177,0.7888607154308618,0.2004231760952926],"dir":"ltr"},{"str":"ƾūŚƀƳ","boundary":[0.794925177234469,0.18328862038302177,0.8452132234068137,0.2004231760952926],"dir":"ltr"},{"str":"ƶºŤƟźĭ","boundary":[0.15497573330661366,0.20984706326031385,0.20136363182364772,0.22698161897258468],"dir":"ltr"},{"str":"źºŝ","boundary":[0.2070750840080164,0.20984706326031385,0.22809985002004046,0.22698161897258468],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.23409857899799638,0.20984706326031385,0.25113068448897835,0.22698161897258468],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.2572267954308621,0.20984706326031385,0.269584566653307,0.22698161897258468],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷŹŸºŝ","boundary":[0.2757293685771547,0.20984706326031385,0.3225993078156317,0.22698161897258468],"dir":"ltr"},{"str":"ƶºĩ","boundary":[0.3285590840080164,0.20984706326031385,0.3533598356713431,0.22698161897258468],"dir":"ltr"},{"str":"Ţºsř","boundary":[0.3592319680961928,0.20984706326031385,0.4017684099398802,0.22698161897258468],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊō","boundary":[0.4079229500601207,0.20984706326031385,0.42515955767535113,0.22698161897258468],"dir":"ltr"},{"str":"ƵřźºưƷ","boundary":[0.4313481814829663,0.20984706326031385,0.4783520209218441,0.22698161897258468],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŢƟŚŝ","boundary":[0.4841803314629262,0.20984706326031385,0.5494286818436876,0.22698161897258468],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƟŚƋř","boundary":[0.5555540073747498,0.20984706326031385,0.5949206662925854,0.22698161897258468],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6010800755110224,0.20984706326031385,0.6140903058917839,0.22698161897258468],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶǀsŹ","boundary":[0.6202862333466937,0.20984706326031385,0.6640229078957917,0.22698161897258468],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřŶưŴţ","boundary":[0.6704428138677357,0.20984706326031385,0.7262232028056115,0.22698161897258468],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7326138941883769,0.21025702089210158,0.738675921442886,0.2273915766043724],"dir":"ltr"},{"str":"ƾsŚƴƃƵŚǀĭ","boundary":[0.7384568120240482,0.20984706326031385,0.8142905818837677,0.22698161897258468],"dir":"ltr"},{"str":"źƔƳ","boundary":[0.8202308816833669,0.20984706326031385,0.8453456901803609,0.22698161897258468],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.15497613466933877,0.23657637214606836,0.16799123414829667,0.25371092785833915],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƸƳō","boundary":[0.173722162725451,0.23657637214606836,0.19777550781563133,0.25371092785833915],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƾĭĦƿƹ","boundary":[0.2036671166332666,0.23657637214606836,0.28212533042084176,0.25371092785833915],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƫƹ","boundary":[0.2876493223246494,0.23657637214606836,0.3153666638076153,0.25371092785833915],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.3210610741482967,0.23657637214606836,0.32639273667334684,0.25371092785833915],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƴĩƾưƳ","boundary":[0.3261736272545091,0.23657637214606836,0.38455898372745495,0.25371092785833915],"dir":"ltr"},{"str":"śƺƀŰƯ","boundary":[0.3904457234468938,0.23657637214606836,0.45356140881763535,0.25371092785833915],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺǀƯ","boundary":[0.45934346292585176,0.23657637214606836,0.48833123767535114,0.25371152588372714],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.49391406012024053,0.23657637214606836,0.5062718313426854,0.25371092785833915],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5121731783567135,0.23698900705218615,0.5193064072144289,0.25412356276445697],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.5192646185170345,0.23657697017145632,0.529733179639279,0.25371152588372714],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5292462698196397,0.2369896050775741,0.5399582858517039,0.2541241607898449],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.5399582858517039,0.23657697017145632,0.5504268469739484,0.25371152588372714],"dir":"ltr"},{"str":"ƪĪƃ","boundary":[0.5560311789979964,0.23657697017145632,0.5933016911422849,0.25371152588372714],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5932797802004013,0.2369896050775741,0.6006321184769544,0.2541241607898449],"dir":"ltr"},{"str":"ƺŗŚĩŚĩ","boundary":[0.6127610420841687,0.23657697017145632,0.6546206792785575,0.25371152588372714],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6604806389579162,0.23657697017145632,0.6702918718236477,0.25371152588372714],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺƸƣ","boundary":[0.6758182982765536,0.23657697017145632,0.706951312144289,0.25371152588372714],"dir":"ltr"},{"str":"ƾųźŝ","boundary":[0.7128818737474953,0.23657697017145632,0.7535972728657319,0.25371152588372714],"dir":"ltr"},{"str":"ƶģźĭ","boundary":[0.7593841960721447,0.23657697017145632,0.8001775007615234,0.25371152588372714],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8058840838476957,0.2369896050775741,0.8102662722244492,0.2541241607898449],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.8102662722244492,0.23657697017145632,0.8452507427655315,0.25371152588372714],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.15497370012024092,0.26227820571447463,0.16478493298597238,0.2794127614267455],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĩřŹƺºų","boundary":[0.1703113594388782,0.26227820571447463,0.2358421175150305,0.2794127614267455],"dir":"ltr"},{"str":"Ţưºƀƣ","boundary":[0.24164364801603253,0.26227820571447463,0.2982079617635275,0.2794127614267455],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.3040192304609223,0.26227820571447463,0.3093508929859724,0.2794127614267455],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴŤºƀƷ","boundary":[0.3091342181162329,0.26227820571447463,0.36115079414829704,0.2794127614267455],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƫŚsŶƴģ","boundary":[0.36707648665330705,0.26227820571447463,0.42689579254509064,0.2794127614267455],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƸƳō","boundary":[0.43256829194388824,0.26227820571447463,0.4566192024849704,0.2794127614267455],"dir":"ltr"},{"str":"ƽƹŵ","boundary":[0.46251324585170384,0.26227820571447463,0.49554764256513073,0.2794127614267455],"dir":"ltr"},{"str":"źƷ","boundary":[0.5014684659719444,0.26227820571447463,0.520443341643287,0.2794127614267455],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĩřźģ","boundary":[0.5262984322244494,0.26227820571447463,0.5694873332264533,0.2794127614267455],"dir":"ltr"},{"str":"ž","boundary":[0.5755152767935877,0.26227820571447463,0.5808712848096197,0.2794127614267455],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.5806278298998001,0.26227820571447463,0.6156123004408822,0.2794127614267455],"dir":"ltr"},{"str":"ƢŝŚƐƯ","boundary":[0.6217717096593192,0.26227820571447463,0.6630811387575156,0.2794127614267455],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺǀƯ","boundary":[0.6692454170741489,0.26227820571447463,0.6983041951102208,0.2794127614267455],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƿźƘţ","boundary":[0.7041227674549103,0.26227820571447463,0.7537729617635273,0.2794127614267455],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.7598715072545092,0.26227820571447463,0.769327295951904,0.2794127614267455],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƯŚĩ","boundary":[0.7754526214829662,0.26227820571447463,0.8095460470541086,0.2794127614267455],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƺƏ","boundary":[0.8156226816032067,0.26227820571447463,0.8452998351102208,0.2794127614267455],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.15497139382765535,0.28815197158189354,0.1647826266933868,0.30528652729416433],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊŵřŵ","boundary":[0.1703090531462926,0.28815197158189354,0.20189489314629264,0.30528652729416433],"dir":"ltr"},{"str":"ƺºŝ","boundary":[0.20780110925851705,0.28815197158189354,0.22944425074148297,0.30528652729416433],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.2353115140681363,0.28815197158189354,0.24776666725450905,0.30528652729416433],"dir":"ltr"},{"str":"žºě","boundary":[0.25356819775551104,0.28815197158189354,0.28841876809619243,0.30528652729416433],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.29428116232464935,0.28815197158189354,0.2996128248496994,0.30528652729416433],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹƺųƵŻŚţ","boundary":[0.2993862835270547,0.2881513848400036,0.37251040024048154,0.30528594055227437],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚū","boundary":[0.37851156376753564,0.2881513848400036,0.41234449258517086,0.30528594055227437],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.41819958316633316,0.2881513848400036,0.4312146826452911,0.30528594055227437],"dir":"ltr"},{"str":"ƎƤƟ","boundary":[0.4369431766733472,0.2881513848400036,0.4658850963527059,0.30528594055227437],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.4717572287775556,0.2881513848400036,0.4815684616432871,0.30528594055227437],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.4873359084569144,0.2881513848400036,0.5223203789979965,0.30528594055227437],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřŶưŴţ","boundary":[0.5284797882164334,0.2881513848400036,0.5842601771543091,0.30528594055227437],"dir":"ltr"},{"str":"ƺưƳ","boundary":[0.5903173353106218,0.2881513848400036,0.6148137683366739,0.30528594055227437],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6209926539478963,0.2881513848400036,0.6308038868136278,0.30528594055227437],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƃŹ","boundary":[0.6365737681763532,0.2881513848400036,0.6687585072545095,0.30528594055227437],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƇŚů","boundary":[0.6747961890180366,0.2881513848400036,0.7222601582364735,0.30528594055227437],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƸƳō","boundary":[0.7283562691783573,0.2881513848400036,0.7525167344288581,0.30528594055227437],"dir":"ltr"},{"str":"ƝźƈƯ","boundary":[0.7586517981563131,0.2881513848400036,0.810405442885772,0.30528594055227437],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŝŚƣ","boundary":[0.8163506117835676,0.2881513848400036,0.8453022696593192,0.30528594055227437],"dir":"ltr"},{"str":"ŢºƀǀƳ","boundary":[0.15935358220440882,0.31406798709670314,0.20921314773547095,0.33120254280897393],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹƺºųƵŻŚţ","boundary":[0.21509501835671346,0.31406798709670314,0.2957686718236473,0.33120254280897393],"dir":"ltr"},{"str":"ƝźƈƯ","boundary":[0.3020084211623247,0.31406798709670314,0.35376206589178355,0.33120254280897393],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.3597680985170341,0.31406798709670314,0.3650997610420842,0.33120254280897393],"dir":"ltr"},{"str":"ƭřżƫřƶŝ","boundary":[0.3648830861723447,0.31406798709670314,0.40711277482965935,0.33120254280897393],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƵƺǀƯ","boundary":[0.4130847237675351,0.31406798709670314,0.45717440793587183,0.33120254280897393],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶƹźĭ","boundary":[0.46321208969939887,0.31406798709670314,0.49817708384769543,0.33120254280897393],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5043316239679358,0.31406798709670314,0.5213637294589178,0.33120254280897393],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźǀĭŹřźƣ","boundary":[0.5277933736272546,0.31406798709670314,0.5948019030060122,0.33120254280897393],"dir":"ltr"},{"str":"ƍźƃ","boundary":[0.6010489559919842,0.31406798709670314,0.6376450980360723,0.33120254280897393],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĩ","boundary":[0.6438726746292587,0.31406798709670314,0.6610751985571144,0.33120254280897393],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳƺƃƾƯ","boundary":[0.6672200004809621,0.31406798709670314,0.7265353547094188,0.33120254280897393],"dir":"ltr"},{"str":"ƝźƈƯ","boundary":[0.732573036472946,0.31406798709670314,0.7843266812024049,0.33120254280897393],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹƹōźƟ","boundary":[0.7905396505010021,0.31406798709670314,0.8454022144288579,0.33120254280897393],"dir":"ltr"},{"str":"źºƔƳ","boundary":[0.15497498196392787,0.339941166222232,0.18768199551102216,0.35707651318979194],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.1934348350300602,0.339941166222232,0.20588998821643298,0.3570757219345029],"dir":"ltr"},{"str":"ŚºƸƳō","boundary":[0.21169395326653315,0.339941166222232,0.24328222781563136,0.3570757219345029],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŵŹƺºų","boundary":[0.24917383663326662,0.339941166222232,0.3085257090981965,0.3570757219345029],"dir":"ltr"},{"str":"ƪºŝŚƣ","boundary":[0.31417386300601213,0.339941166222232,0.3506969685771544,0.3570757219345029],"dir":"ltr"},{"str":"Ţưºƀƣ","boundary":[0.3565350173146294,0.339941166222232,0.4130993310621244,0.3570757219345029],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊƺºģ","boundary":[0.4191077982364731,0.339941166222232,0.4614178270140282,0.3570757219345029],"dir":"ltr"},{"str":"ž","boundary":[0.46737273410821656,0.339941166222232,0.47272874212424865,0.3570757219345029],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴŤºƀƷ","boundary":[0.472485287214429,0.339941166222232,0.5245018632464932,0.3570757219345029],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺºǀƯ","boundary":[0.5306710106613227,0.339941166222232,0.5672549799599199,0.3570757219345029],"dir":"ltr"},{"str":"ƮºƷ","boundary":[0.5730735523046094,0.339941166222232,0.6018864408817637,0.3570757219345029],"dir":"ltr"},{"str":"ƪºǀĭŹŚƳ","boundary":[0.6078876044088178,0.339941166222232,0.6617641759519038,0.3570757219345029],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.6680185325851704,0.339941166222232,0.6790275636072144,0.3570757219345029],"dir":"ltr"},{"str":"ƱƺŤƿŻ","boundary":[0.6848826541883768,0.339941166222232,0.7257587335470942,0.3570757219345029],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7316259968737475,0.339941166222232,0.7369576593987975,0.3570757219345029],"dir":"ltr"},{"str":"Ŝǀţźţ","boundary":[0.7367385499799598,0.339941166222232,0.7810351708216432,0.3570757219345029],"dir":"ltr"},{"str":"ƲǀưƷ","boundary":[0.7871337163126252,0.339941166222232,0.8263129149498997,0.3570757219345029],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.8324163295390782,0.339941166222232,0.8454265599198397,0.3570757219345029],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƟƺĪºƃŚƳ","boundary":[0.15497741651302616,0.36581170969190757,0.21735056440881778,0.38294626540417837],"dir":"ltr"},{"str":"ĨƄų","boundary":[0.22363170108216446,0.36581170969190757,0.27094229370741496,0.38294626540417837],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺǀƯ","boundary":[0.2769483263326655,0.36581170969190757,0.3059949316232466,0.38294626540417837],"dir":"ltr"},{"str":"Ĩƿ","boundary":[0.311813503967936,0.36581170969190757,0.33815532521042097,0.38294626540417837],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.3437036626052105,0.36581170969190757,0.34903532513026064,0.38294626540417837],"dir":"ltr"},{"str":"ƹŵźĭ","boundary":[0.348816215711423,0.36581170969190757,0.3854707869338679,0.38294626540417837],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.39163993434869754,0.36622434459802533,0.39648468705410833,0.3833589003102961],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.39602212272545106,0.36581170969190757,0.43100659326653323,0.38294626540417837],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƫŚsŶƴģ","boundary":[0.43738511190380774,0.36581170969190757,0.4970778212424851,0.38294626540417837],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŚǀĭ","boundary":[0.503337046973948,0.36581170969190757,0.5303532383166334,0.38294626540417837],"dir":"ltr"},{"str":"Ĩƿ","boundary":[0.5362935381162326,0.36581170969190757,0.5626572703006013,0.38294626540417837],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřŶưŴţ","boundary":[0.5686754756713426,0.36581170969190757,0.6244558646092183,0.38294626540417837],"dir":"ltr"},{"str":"ƺưƳ","boundary":[0.6307296976352705,0.36581170969190757,0.6552261306613227,0.38294626540417837],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6616241256913827,0.36581170969190757,0.6714353585571142,0.38294626540417837],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƃŹ","boundary":[0.6774243493386775,0.36581170969190757,0.7096090884168338,0.38294626540417837],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƇŚů","boundary":[0.7158658795991986,0.36581170969190757,0.7633298488176354,0.38294626540417837],"dir":"ltr"},{"str":"ƾsŚƴƃƵŚǀĭ","boundary":[0.7698544404008015,0.36581170969190757,0.8456882102605211,0.38294626540417837],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.15496767831663366,0.391515256715885,0.16029934084168376,0.4086498124281558],"dir":"ltr"},{"str":"Ţºsř","boundary":[0.1600802314228461,0.391515256715885,0.20261667326653346,0.4086498124281558],"dir":"ltr"},{"str":"ĬºƴƷŚưƷ","boundary":[0.20877121338677396,0.391515256715885,0.2768509443687379,0.4086498124281558],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺºǀƯ","boundary":[0.28302496088176393,0.391515256715885,0.31962110292585216,0.4086498124281558],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƿźƘţ","boundary":[0.3254396752705415,0.391515256715885,0.37509960777555146,0.4086498124281558],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.3811908496192389,0.391515256715885,0.3910020824849703,0.4086498124281558],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊō","boundary":[0.39677196384769575,0.391515256715885,0.4140085714629262,0.4086498124281558],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƾĭĦƿƹ","boundary":[0.4201436351903811,0.391515256715885,0.49865297450901835,0.4086498124281558],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƯŚĩ","boundary":[0.5044228558717438,0.391515256715885,0.5385162814428861,0.4086498124281558],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƺƏ","boundary":[0.544590481442886,0.391515256715885,0.5742676349499001,0.4086498124281558],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.5803783531863731,0.391515256715885,0.593393452665331,0.4086498124281558],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƫƹ","boundary":[0.5991268157915834,0.391515256715885,0.6267832935470945,0.4086498124281558],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƃŚŝƾƯ","boundary":[0.6329670482565133,0.391515256715885,0.6926061975150304,0.4086498124281558],"dir":"ltr"},{"str":"ŢŴs","boundary":[0.6989822816032067,0.391515256715885,0.7442648948296596,0.4086498124281558],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsƺě","boundary":[0.7505703769939883,0.391515256715885,0.7969193227254513,0.4086498124281558],"dir":"ltr"},{"str":"Ĩƿ","boundary":[0.8033757469338682,0.391515256715885,0.8297930391983971,0.4086498124281558],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.8358063754709422,0.391515256715885,0.8452621641683369,0.4086498124281558],"dir":"ltr"},{"str":".[","boundary":[0.40968408376753507,0.4178018420310296,0.42072232937875753,0.43493639774330034],"dir":"ltr"},{"str":"î6","boundary":[0.42063955470941883,0.41675663413258107,0.4413332220440882,0.43452376283718264],"dir":"ltr"},{"str":"]","boundary":[0.44108733258517036,0.4178018420310296,0.44802579751503013,0.43493639774330034],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳźǀĭƾƯ","boundary":[0.45374455334669345,0.41738920712491184,0.5146764481763527,0.43452376283718264],"dir":"ltr"},{"str":"Źřźƣ","boundary":[0.5207141299398798,0.41738920712491184,0.5485264188376754,0.43452376283718264],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƵƺǀƯ","boundary":[0.5547734718236473,0.41738672238584273,0.598907706372746,0.43452376283718264],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶƹźĭ","boundary":[0.6049470941883768,0.41738920712491184,0.6399120883366733,0.43452376283718264],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6456040641282565,0.41738920712491184,0.6626361696192385,0.43452376283718264],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƷ","boundary":[0.6684888256513026,0.41738920712491184,0.6897327010821643,0.43452376283718264],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƵƺǀƯĨƄų","boundary":[0.6965428634068142,0.41738672238584273,0.7876996852905817,0.4345212780981135],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƿřźŝŚƴŝ","boundary":[0.7941658476953913,0.41738672238584273,0.8453400697394794,0.4345212780981135],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15497,0.11269,0.84569,0.43494],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ƶŞƴě","boundary":[0.1710502371743487,0.6063567364906558,0.19527569288577154,0.6221204882537024],"dir":"ltr"},{"str":"ŢųŹŵ","boundary":[0.20099608987975953,0.6063567364906558,0.249025922745491,0.6221204882537024],"dir":"ltr"},{"str":"[","boundary":[0.2550195728456914,0.6063567364906558,0.2659720948897796,0.6221229513399154],"dir":"ltr"},{"str":"çìí","boundary":[0.26599225290581163,0.6063567364906558,0.29590002935871745,0.6221204882537024],"dir":"ltr"},{"str":"]","boundary":[0.29599857965931864,0.6063591995768689,0.30137405060120237,0.6221229513399154],"dir":"ltr"},{"str":"Ljū","boundary":[0.3072445128256513,0.6063567364906558,0.33381277795591185,0.6221204882537024],"dir":"ltr"},{"str":"ŢųŹŵ","boundary":[0.33958468987975954,0.6063567364906558,0.3874263812625251,0.6221204882537024],"dir":"ltr"},{"str":"[","boundary":[0.39337747555110214,0.6063567364906558,0.4043523953907815,0.6221229513399154],"dir":"ltr"},{"str":"çìî","boundary":[0.40408810140280554,0.6063567364906558,0.4339958778557113,0.6221204882537024],"dir":"ltr"},{"str":"]","boundary":[0.4340317143286572,0.6063591995768689,0.439407185270541,0.6221229513399154],"dir":"ltr"},{"str":"Ljū","boundary":[0.4452776474949899,0.6063567364906558,0.47184591262525044,0.6221204882537024],"dir":"ltr"},{"str":"ŢųŹŵ","boundary":[0.4776200643286573,0.6063567364906558,0.5256498971943887,0.6221204882537024],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺǀƯ","boundary":[0.5317465771543085,0.6063567364906558,0.5603485621242484,0.6221204882537024],"dir":"ltr"},{"str":"Ŝǀţźţƶŝ","boundary":[0.5663175746492985,0.6063567364906558,0.6272059819639278,0.6221204882537024],"dir":"ltr"},{"str":"Ěģ","boundary":[0.6334840840681363,0.6063567364906558,0.6643572055110221,0.6221204882537024],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6702388666332664,0.6063567364906558,0.6830235283567133,0.6221204882537024],"dir":"ltr"},{"str":"ŢsřŹ","boundary":[0.6886946502004008,0.6063567364906558,0.7321194962925851,0.6221204882537024],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.7378802093186372,0.6063567364906558,0.7507141461923846,0.6221204882537024],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.7569496924849699,0.6063567364906558,0.7669167115230461,0.6221204882537024],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766688254008016,0.6063591995768689,0.7768792510020041,0.6221229513399154],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.7771569836673347,0.6063567364906558,0.7871240027054108,0.6221204882537024],"dir":"ltr"},{"str":"ƪĪƃ","boundary":[0.7930258218436874,0.6063567364906558,0.8292117004008016,0.6221204882537024],"dir":"ltr"},{"str":"[","boundary":[0.3899640013026051,0.6315455183356841,0.39533947224448884,0.6473092700987306],"dir":"ltr"},{"str":"èéê","boundary":[0.39507741803607205,0.6315430552494711,0.42498519448897787,0.6473068070125176],"dir":"ltr"},{"str":"]","boundary":[0.4250232707414829,0.6315455183356841,0.4303897825651302,0.6473092700987306],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŞƴě","boundary":[0.4362221685370741,0.6315430552494711,0.46044762424849695,0.6473068070125176],"dir":"ltr"},{"str":"ŢųŹŵ","boundary":[0.46619041903807606,0.6315430552494711,0.5141754563126252,0.6473068070125176],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺǀƯ","boundary":[0.5203012534068135,0.6315430552494711,0.5489301157314629,0.6473068070125176],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.554822975751503,0.6315430552494711,0.564162856513026,0.6473068070125176],"dir":"ltr"},{"str":"[","boundary":[0.5699146104208417,0.6315455183356841,0.5752900813627255,0.6473092700987306],"dir":"ltr"},{"str":"ç6é","boundary":[0.5752766928857717,0.6305839294781382,0.6049582014028057,0.6473078108206981],"dir":"ltr"},{"str":"]","boundary":[0.6049784096192385,0.6315465221438646,0.6103538805611224,0.6473102739069112],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17105,0.60636,0.82921,0.64731],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"[","boundary":[0.16130618767535096,0.7857996791255288,0.16668165861723475,0.8015634308885754],"dir":"ltr"},{"str":"çîì","boundary":[0.1664196044088179,0.785797216039316,0.19559497294589206,0.8015609678023626],"dir":"ltr"},{"str":"]","boundary":[0.19563528897795618,0.7857996791255288,0.20101075991983997,0.8015634308885754],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺƸƣ","boundary":[0.2063481546092187,0.785797216039316,0.23700625721442914,0.8015609678023626],"dir":"ltr"},{"str":"ŢųŹŵ","boundary":[0.2426146652304612,0.785797216039316,0.2896769133266536,0.8015609678023626],"dir":"ltr"},{"str":"[","boundary":[0.29544434569138306,0.785797216039316,0.3061728897795594,0.8015634308885754],"dir":"ltr"},{"str":"èèç","boundary":[0.30597354939879784,0.785797216039316,0.335148917935872,0.8015609678023626],"dir":"ltr"},{"str":"]","boundary":[0.335186994188377,0.7857996791255288,0.34028473246493013,0.8015634308885754],"dir":"ltr"},{"str":"ƺŗŚĩŚĩ","boundary":[0.3458953802605213,0.785797216039316,0.39000559889779585,0.8015609678023626],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺǀƯ","boundary":[0.39556473176352736,0.785797216039316,0.42353957845691415,0.8015609678023626],"dir":"ltr"},{"str":"[","boundary":[0.42915918537074177,0.785797216039316,0.43988772945891813,0.8015634308885754],"dir":"ltr"},{"str":"èåî","boundary":[0.4396279150300604,0.785797216039316,0.46904070020040106,0.8015609678023626],"dir":"ltr"},{"str":"]","boundary":[0.46908325601202433,0.7857996791255288,0.4741809942885774,0.8015634308885754],"dir":"ltr"},{"str":"ƺŗŚĩŚĩ","boundary":[0.4797916420841686,0.785797216039316,0.5239018607214432,0.8015609678023626],"dir":"ltr"},{"str":"ŢųŹŵ","boundary":[0.5295013096192387,0.785797216039316,0.5765635577154311,0.8015609678023626],"dir":"ltr"},{"str":"Ŝǀţźţƶŝ","boundary":[0.5823309900801605,0.785797216039316,0.6420547120240481,0.8015609678023626],"dir":"ltr"},{"str":"Ěģ","boundary":[0.6478131852705411,0.785797216039316,0.6782831463927856,0.8015609678023626],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6838512383767537,0.785797216039316,0.6960983530060121,0.8015609678023626],"dir":"ltr"},{"str":"ŢsřŹ","boundary":[0.7018590660320643,0.785797216039316,0.7442424146292587,0.8015609678023626],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.7498127463927857,0.785797216039316,0.762243522945892,0.8015609678023626],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.7681475818637274,0.785797216039316,0.7781146009018035,0.8015609678023626],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7776420074148297,0.7857996791255288,0.7878330044088176,0.8015634308885754],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.7878666011022044,0.785797216039316,0.7978336201402806,0.8015609678023626],"dir":"ltr"},{"str":"ƪĪƃ","boundary":[0.80344874749499,0.785797216039316,0.8388574225450902,0.8015609678023626],"dir":"ltr"},{"str":"[","boundary":[0.43815861963927877,0.810988578067701,0.4432339601202407,0.8267523298307475],"dir":"ltr"},{"str":"çîì","boundary":[0.44327875571142306,0.8109861149814881,0.4724541242484972,0.8267498667445348],"dir":"ltr"},{"str":"]","boundary":[0.47249220050100227,0.810988578067701,0.47758993877755535,0.8267523298307475],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺƸƣ","boundary":[0.4832005865731465,0.8109861149814881,0.513858689178357,0.8267498667445348],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺǀƯ","boundary":[0.519485015430862,0.8109861149814881,0.5474598621242488,0.8267498667445348],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5531175452905814,0.8109861149814881,0.5624574260521045,0.8267498667445348],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16131,0.7858,0.83886,0.82675],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"æ","boundary":[0.15497299398797595,0.883259751851199,0.16366192384769537,0.8974814725846264],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.1634942072945892,0.8836022397743302,0.17238520529058118,0.8978239605077576],"dir":"ltr"},{"str":"Ceiba","boundary":[0.17761503006012025,0.88098195416079,0.21660690871203644,0.8924622080394924],"dir":"ltr"},{"str":"pentandra","boundary":[0.2207608639839469,0.88098195416079,0.28711169458917846,0.8924622080394924],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15497,0.88098,0.28711,0.89782],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ç","boundary":[0.38460566252505,0.883259751851199,0.3932945923847695,0.8974814725846264],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.3931268758316633,0.8836022397743302,0.40201787382765525,0.8978239605077576],"dir":"ltr"},{"str":"Aluerites","boundary":[0.40748977955911825,0.88098195416079,0.46612354048096194,0.8924622080394924],"dir":"ltr"},{"str":"fordii","boundary":[0.47030981287858814,0.88098195416079,0.5060201397795591,0.8924622080394924],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38461,0.88098,0.50602,0.89782],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/ce9e17938ca9c88c/pages/0d82c7e0338f31d1ce56c43ce8c8e0db.jpg","blurred":"/storage/books/ce9e17938ca9c88c/pages/5e208f42eb416e2b1939063347f1551c.jpg"},"info":{"width":499,"height":709,"margin":[0.15496,0.11269,0.15437,0.10218]},"elements":[{"words":[{"str":"ƶƯŶƤƯ","boundary":[0.5015029599198397,0.1126937205240655,0.5443753695390781,0.1298282762363363],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶƴŝƵŵŹ","boundary":[0.7250603745090181,0.15969245360983775,0.79953560501002,0.17973998534467556],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.8071010533466934,0.15969245360983775,0.8197765974348696,0.17973998534467556],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8195173896793587,0.1596955860366713,0.8324777774549098,0.17974311777150911],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.8326629258517034,0.15969245360983775,0.8453384699398797,0.17973998534467556],"dir":"ltr"},{"str":"ƾsŚƴƃƵŚǀĭ","boundary":[0.6139757068336673,0.19136119810031738,0.7028072369939881,0.20986655776181246],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶƴŝƵŵŹ","boundary":[0.7099589836873748,0.19136119810031738,0.77899963246493,0.20986655776181246],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.7864090523847697,0.19136119810031738,0.7981095203206413,0.20986655776181246],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7978518470941884,0.19136408956276446,0.8098152468937876,0.2098694492242595],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.8100229630661323,0.19136119810031738,0.821723431002004,0.20986655776181246],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8214657577755512,0.19136408956276446,0.8334291575751503,0.2098694492242595],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.833636873747495,0.19136119810031738,0.8453373416833667,0.20986655776181246],"dir":"ltr"},{"str":"ƾsŚƴƃŢƀƿŻ","boundary":[0.15496490925851708,0.21909964436045487,0.25280213386773553,0.2362342000727257],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.25913196152304613,0.21909964436045487,0.26446362404809626,0.2362342000727257],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźƿŸěƾƣLjţ","boundary":[0.2645123150300602,0.21909964436045487,0.35303252024048104,0.2362342000727257],"dir":"ltr"},{"str":"ŐƄƴƯ","boundary":[0.3594767717034068,0.21909964436045487,0.39751660136272543,0.2362342000727257],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƷŚŞƃ","boundary":[0.4037368743086172,0.21909964436045487,0.4618690376753507,0.2362342000727257],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.46822564537074146,0.21909964436045487,0.48172278557114223,0.2362342000727257],"dir":"ltr"},{"str":"ƶūƺţ","boundary":[0.48792114757515026,0.21909964436045487,0.5260023645691382,0.2362342000727257],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.5324466160320641,0.21909964436045487,0.54253538749499,0.2362342000727257],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřŵƵƺǀƯ","boundary":[0.5489772044088177,0.21909964436045487,0.6003705358717435,0.2362342000727257],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƷŚǀĭ","boundary":[0.6068926929058116,0.21909964436045487,0.6550018176352705,0.2362342000727257],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6614290272545091,0.21909964436045487,0.6667606897795592,0.2362342000727257],"dir":"ltr"},{"str":"ƾsŚƴƃƵŚǀĭ","boundary":[0.6668093807615231,0.21909964436045487,0.7446540881763528,0.2362342000727257],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶƴŝƶƤŞƏ","boundary":[0.7511056432865733,0.21909964436045487,0.8211817045290581,0.2362342000727257],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.8277452488977957,0.21909964436045487,0.8452155732264529,0.2362342000727257],"dir":"ltr"},{"str":"ŽLjºĩ","boundary":[0.15496734380761545,0.2449728234859837,0.207621771703407,0.26210737919825455],"dir":"ltr"},{"str":"ƹŵ","boundary":[0.2136399770741485,0.2449728234859837,0.23182118973947918,0.26210737919825455],"dir":"ltr"},{"str":"ƶºŝ","boundary":[0.23796112256513044,0.2449728234859837,0.2589761503807617,0.26210737919825455],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.2650819995190383,0.2449728234859837,0.2748932323847698,0.26210737919825455],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴŤºƀƷ","boundary":[0.280833532184369,0.2449728234859837,0.33404303727454937,0.26210737919825455],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚĮƳřŶºƳŚƸƳ","boundary":[0.34018783919839707,0.2449728234859837,0.42057908496994006,0.26210737919825455],"dir":"ltr"},{"str":"ƶºŝ","boundary":[0.4266654577154311,0.2449728234859837,0.4478411657715433,0.26210737919825455],"dir":"ltr"},{"str":"ƢºƬƘŤƯ","boundary":[0.45373764368737496,0.2449728234859837,0.502691556953908,0.26210737919825455],"dir":"ltr"},{"str":"ŚºƷƵƺºǀƯ","boundary":[0.5088071442885774,0.2449728234859837,0.569198569218437,0.26210737919825455],"dir":"ltr"},{"str":"ƶºưƷ","boundary":[0.575284941963928,0.2449728234859837,0.6123217373947897,0.26210737919825455],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6183521155110223,0.2453854583921015,0.6229777587975954,0.2625200141043723],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳƺƃƾƯ","boundary":[0.6229777587975954,0.2449728234859837,0.6833789219238479,0.26210737919825455],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶƴŝƵƹźĭ","boundary":[0.6895018129058118,0.2449728234859837,0.7621341507014029,0.26210737919825455],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶźǀƛ","boundary":[0.7681377487775553,0.2449728234859837,0.7996408141082165,0.26210737919825455],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.8058489143086174,0.2449728234859837,0.8156601471743488,0.26210737919825455],"dir":"ltr"},{"str":"ƪĭ","boundary":[0.8218925928657316,0.2449728234859837,0.8453129551903809,0.26210737919825455],"dir":"ltr"},{"str":"ƮǀºƀƤţ","boundary":[0.1549716658116233,0.27067369231532085,0.2064404682965933,0.28780824802759164],"dir":"ltr"},{"str":"ƞºƬŤŴƯ","boundary":[0.21335215318637282,0.27067369231532085,0.2749754599599199,0.28780824802759164],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚºƷƶºŤƿŹřƹ","boundary":[0.281806804729459,0.27067369231532085,0.37078713971943894,0.28780824802759164],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.37752110252505017,0.27067369231532085,0.38733233539078166,0.28780824802759164],"dir":"ltr"},{"str":"ŚºƷƶºƳƺĭ","boundary":[0.3940516909018037,0.27067369231532085,0.45847959823647294,0.28780824802759164],"dir":"ltr"},{"str":"ŚºƷžƴū","boundary":[0.4651624355110221,0.27067369231532085,0.5349414817635271,0.28780824802759164],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƵźǀţ","boundary":[0.5416486645290581,0.27067369231532085,0.5898283911823649,0.28780824802759164],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƶŤsřŹ","boundary":[0.5966694741482966,0.27067369231532085,0.6573049010821645,0.2878092127666607],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƽřƶĜƫƹŵ","boundary":[0.6641216385571144,0.2706746570543899,0.7416693309819642,0.2878092127666607],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7483911210420844,0.2706746570543899,0.7582023539078159,0.2878092127666607],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƽřƶĜƫĨţ","boundary":[0.7649217094188379,0.2706746570543899,0.8452350496192388,0.2878092127666607],"dir":"ltr"},{"str":".[","boundary":[0.729191719759519,0.2970023427362482,0.740755827975952,0.31413689844851905],"dir":"ltr"},{"str":"æçê","boundary":[0.7406341005210421,0.29658970783013044,0.7720105692985972,0.31372426354240124],"dir":"ltr"},{"str":"]","boundary":[0.7720397838877756,0.2970023427362482,0.7789782488176353,0.31413689844851905],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳƺƃƾƯ","boundary":[0.7849428941082165,0.29658970783013044,0.845344057234469,0.31372426354240124],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚĮƳřŶƳŚƸƳ","boundary":[0.7691200183567134,0.33640960199224257,0.8452508032064129,0.35354415770451336],"dir":"ltr"},{"str":"Śºŝ","boundary":[0.15497092464929865,0.36272955127159734,0.17244611807615237,0.37986410698386813],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚºƷƪºĭ","boundary":[0.17858605090180366,0.36272955127159734,0.25261095078156315,0.37986410698386813],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚºƷŚǀĭ","boundary":[0.2586729780360722,0.36272955127159734,0.3143657232064129,0.37986410698386813],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋºƿř","boundary":[0.32033036849699403,0.36272955127159734,0.3517603973547095,0.37986410698386813],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.35782242460921854,0.3631421861777151,0.3624480678957917,0.38027674188998584],"dir":"ltr"},{"str":"Ţºsř","boundary":[0.3624505024448899,0.36272955127159734,0.40573678541082175,0.37986410698386813],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶºƃ","boundary":[0.4118718491382766,0.36272955127159734,0.4500431444488979,0.37986410698386813],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶǀºƃƺě","boundary":[0.45615629723446904,0.36272955127159734,0.5151916783166334,0.37986410698386813],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřŶưŴţ","boundary":[0.5213803021242486,0.36272955127159734,0.5785483840480963,0.37986410698386813],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŹřƺƿŵ","boundary":[0.5847686569939881,0.36272955127159734,0.6288096501803607,0.37986410698386813],"dir":"ltr"},{"str":"ƱƹŹŵ","boundary":[0.6351394778356714,0.36272955127159734,0.6740679179158316,0.37986410698386813],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6805073002805612,0.36272955127159734,0.6858389628056112,0.37986410698386813],"dir":"ltr"},{"str":"ĨưŴţ","boundary":[0.6858608737474949,0.36272955127159734,0.7370253575951904,0.37986410698386813],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7433162324649298,0.36272955127159734,0.74864789498998,0.37986410698386813],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚĮƳřŶƳŚƸƳ","boundary":[0.7486698059318637,0.36272955127159734,0.8213508347094188,0.37986410698386813],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.8277439606412826,0.36272955127159734,0.8452142849699399,0.37986410698386813],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.15497335919839725,0.3886027303971263,0.1647845920641287,0.405737286109397],"dir":"ltr"},{"str":"ŚºƷƽřƶºĜƫĨºţ","boundary":[0.17079792833667382,0.3886027303971263,0.2737452715030064,0.405737286109397],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶƹźºĭ","boundary":[0.2798072987575154,0.3886027303971263,0.32337842396793626,0.405737286109397],"dir":"ltr"},{"str":"ƹŵ","boundary":[0.32927733643286616,0.3886027303971263,0.34745854909819684,0.405737286109397],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.3535984819238482,0.3886027303971263,0.36709562212424895,0.405737286109397],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.37314791118236523,0.3886027303971263,0.37847957370741536,0.405737286109397],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŸŝ","boundary":[0.37851365739479,0.3886027303971263,0.4034580474549102,0.405737286109397],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.4094811219238481,0.3886027303971263,0.42695144625250536,0.405737286109397],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĜƫ","boundary":[0.4330475571943892,0.3886027303971263,0.45170594148296633,0.405737286109397],"dir":"ltr"},{"str":"ŵřŶƘţ","boundary":[0.45787995799599235,0.3886027303971263,0.4962727972745494,0.405737286109397],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.5023323899799603,0.3886027303971263,0.5158295301803612,0.405737286109397],"dir":"ltr"},{"str":"ƶūƺţ","boundary":[0.5219475520641286,0.3886027303971263,0.5600287690581165,0.405737286109397],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.5664754550701406,0.3886027303971263,0.5765520537875753,0.405737286109397],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5827844994789582,0.3886027303971263,0.5925957323446895,0.405737286109397],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƴĩƾƯ","boundary":[0.5988281780360724,0.3886027303971263,0.6512440201202407,0.405737286109397],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷǀƫƺţ","boundary":[0.6575251567935875,0.3886027303971263,0.6942990209218438,0.405737286109397],"dir":"ltr"},{"str":"řŶƿƺƷ","boundary":[0.7005947648897799,0.3886027303971263,0.7417216028056114,0.405737286109397],"dir":"ltr"},{"str":"ƪĭ","boundary":[0.7481536815230462,0.3886027303971263,0.7715740438476956,0.405737286109397],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƶƤƬů","boundary":[0.7778819605611224,0.3886027303971263,0.8454699126252505,0.405737286109397],"dir":"ltr"},{"str":".[","boundary":[0.6008322689378758,0.4148891480959097,0.6123963771543086,0.4320237038081805],"dir":"ltr"},{"str":"æçê","boundary":[0.6122746496993988,0.414476513189792,0.6436511184769539,0.4316110689020628],"dir":"ltr"},{"str":"]","boundary":[0.6436803330661324,0.4148891480959097,0.650618797995992,0.4320237038081805],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳƺƃƾƯ","boundary":[0.6565834432865733,0.414476513189792,0.7170454701402805,0.4316110689020628],"dir":"ltr"},{"str":"ƮǀƀƤţ","boundary":[0.7231318428857716,0.4144759095226552,0.7671042117034073,0.4316110689020628],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƽřƶĜƫƹŵ","boundary":[0.7731861723446894,0.4144759095226552,0.8452434995591188,0.4316110689020628],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƷŚǀĭ","boundary":[0.6846435671342687,0.4542956386636107,0.7348902259719439,0.4714301943758815],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚƳ","boundary":[0.7411251062124249,0.4542956386636107,0.7616240096192385,0.4714301943758815],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.767902711743487,0.4542956386636107,0.778736455230461,0.4714301943758815],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7786171623246493,0.4542983159379408,0.7896943607214428,0.4714328716502115],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.7900571085370741,0.4542956386636107,0.8008908520240482,0.4714301943758815],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8007715591182365,0.4542983159379408,0.81184875751503,0.4714328716502115],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.8122139398797595,0.4542956386636107,0.8230476833667335,0.4714301943758815],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8229259559118237,0.4542983159379408,0.8340031543086173,0.4714328716502115],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.8343683366733468,0.4542956386636107,0.8452020801603207,0.4714301943758815],"dir":"ltr"},{"str":"ƶºǀůŚƳ","boundary":[0.15496602348697414,0.4806155879429655,0.1990995295390784,0.4977501436552363],"dir":"ltr"},{"str":"źƷ","boundary":[0.2053636243687377,0.4806155879429655,0.22433850004008038,0.4977501436552363],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.2304370455310623,0.4806155879429655,0.24345214501002024,0.4977501436552363],"dir":"ltr"},{"str":"ƶūƺţ","boundary":[0.24942165939879782,0.4806155879429655,0.28652905675350726,0.4977501436552363],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.2929757427655313,0.4806155879429655,0.3024315314629261,0.4977501436552363],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬŰƯ","boundary":[0.30840104585170364,0.4806155879429655,0.34928199430861745,0.4977501436552363],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƭŚƳ","boundary":[0.35563129835671364,0.4806155879429655,0.40460225346693407,0.4977501436552363],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĩřźģ","boundary":[0.410873651943888,0.4806155879429655,0.45410150573146313,0.4977501436552363],"dir":"ltr"},{"str":"ž","boundary":[0.4603193441282567,0.4806155879429655,0.4656753521442888,0.4977501436552363],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹřŵ","boundary":[0.46542946268537094,0.4806155879429655,0.4943616441683369,0.4977501436552363],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵŚƿŻ","boundary":[0.500771811943888,0.4806155879429655,0.5440824404008017,0.4977501436552363],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚǀƀŝ","boundary":[0.5501688131462927,0.4806155879429655,0.5870035410020041,0.4977501436552363],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀưƷř","boundary":[0.5932603321843689,0.4806155879429655,0.6413134622845693,0.4977501436552363],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŚǀĭ","boundary":[0.6475483425250503,0.4806155879429655,0.6744768901002006,0.4977501436552363],"dir":"ltr"},{"str":"Ĩƿ","boundary":[0.6804171898997998,0.4806155879429655,0.7068442203607216,0.4977501436552363],"dir":"ltr"},{"str":"ƲǀţLJ","boundary":[0.7128819021242486,0.4806155879429655,0.749107992705411,0.4977501436552363],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.7554621658517036,0.4806155879429655,0.7664882387174349,0.4977501436552363],"dir":"ltr"},{"str":"ƾưƬƗ","boundary":[0.772041445210421,0.4806155879429655,0.8117805901402806,0.4977501436552363],"dir":"ltr"},{"str":"Ʈsř","boundary":[0.8180300776753509,0.4806155879429655,0.8453992786372747,0.4977501436552363],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳƹŚºƄƿƺų","boundary":[0.15496993523046093,0.5065176979570699,0.2348207111022044,0.5236522536693407],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚºƷŚǀĭ","boundary":[0.24066849803607215,0.5065176979570699,0.29506458589178375,0.523652451525476],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.3005398868136275,0.5065178958132053,0.31299504000000017,0.523652451525476],"dir":"ltr"},{"str":"īŹżºŝ","boundary":[0.31881022044088175,0.5065176979570699,0.3670921981563126,0.5236522536693407],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶƹźºĭ","boundary":[0.3728572104208417,0.5065176979570699,0.41538391406813624,0.5236522536693407],"dir":"ltr"},{"str":"Ĩºƿ","boundary":[0.42105884801603205,0.5065176979570699,0.4548902996392788,0.523652451525476],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.4605530608416836,0.5065178958132053,0.47758516633266557,0.523652451525476],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŚǀĭ","boundary":[0.4834378223647297,0.5065178958132053,0.5103809772344692,0.523652451525476],"dir":"ltr"},{"str":"źƷ","boundary":[0.5158587127054111,0.5065178958132053,0.5348335883767538,0.523652451525476],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5409321338677358,0.5065178958132053,0.5462637963927858,0.523652451525476],"dir":"ltr"},{"str":"ƾưƬƗ","boundary":[0.5460446869739483,0.5065178958132053,0.5857813973547097,0.523652451525476],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶƴŝƵŵŹ","boundary":[0.5918142100200404,0.5065178958132053,0.6511709515831665,0.523652451525476],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6573035807615233,0.5065178958132053,0.6743356862525053,0.523652451525476],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.680431797194389,0.506930530719323,0.6850574404809622,0.5240650864315938],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴŤƀƷ","boundary":[0.6848139855711425,0.5065178958132053,0.7292688521042086,0.523652451525476],"dir":"ltr"},{"str":"šƹŚƠŤƯ","boundary":[0.7354526068136276,0.5065178958132053,0.7887302792785573,0.523652451525476],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7949164685370744,0.5065178958132053,0.8002481310621244,0.523652451525476],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚŝŻ","boundary":[0.8000290216432868,0.5065178958132053,0.8297061751503009,0.523652451525476],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.8358168933867738,0.5065178958132053,0.8456281262525053,0.523652451525476],"dir":"ltr"},{"str":"ƶºƄƿŹ","boundary":[0.15498295310621243,0.5322186852631348,0.1990239462925852,0.5493532409754055],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.2046477547094189,0.5322186852631348,0.20997941723446897,0.5493532409754055],"dir":"ltr"},{"str":"źŤºƄǀŝ","boundary":[0.20976030781563132,0.5322186852631348,0.254619309498998,0.5493532409754055],"dir":"ltr"},{"str":"ƶºĩ","boundary":[0.2601457359519039,0.5322186852631348,0.2849464876152305,0.5493532409754055],"dir":"ltr"},{"str":"ƾưsŹ","boundary":[0.29057759967935876,0.5322186852631348,0.33584804016032066,0.5493532409754055],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚƳ","boundary":[0.3417639944689379,0.5322186852631348,0.36030065130260525,0.5493532409754055],"dir":"ltr"},{"str":"Ĩƿ","boundary":[0.3661094854509019,0.5322186852631348,0.39245130669338685,0.5493532409754055],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.39800207863727466,0.5322186852631348,0.4033337411623248,0.5493532409754055],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊō","boundary":[0.40311463174348705,0.5322186852631348,0.4203512393587175,0.5493532409754055],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.42648630308617247,0.5322186852631348,0.43949653346693396,0.5493532409754055],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.4454757860521043,0.5322186852631348,0.45080744857715443,0.5493532409754055],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃ","boundary":[0.45058590460921855,0.5322186852631348,0.4811151503006013,0.5493532409754055],"dir":"ltr"},{"str":"żƿŚưŤƯ","boundary":[0.48710414108216443,0.5322186852631348,0.5294604262925853,0.5493532409754055],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřźĮƿŵ","boundary":[0.5355906209218438,0.5322186852631348,0.5854745319438879,0.5493532409754055],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.5913417952705412,0.5322186852631348,0.603796948456914,0.5493532409754055],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĪƴƿř","boundary":[0.6098443684168338,0.5322186852631348,0.6446852005611224,0.5493532409754055],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.6505013383567136,0.5322186852631348,0.6829441396392788,0.5493532409754055],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6889672141082166,0.5322186852631348,0.698778446973948,0.5493532409754055],"dir":"ltr"},{"str":"ŵźǀĭƾƯ","boundary":[0.7045483283366736,0.5322186852631348,0.7581911831663326,0.5493532409754055],"dir":"ltr"},{"str":"Źřźƣ","boundary":[0.7640097555110221,0.5322186852631348,0.7918220444088178,0.5493532409754055],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.797849987975952,0.5326313201692524,0.805226671743487,0.5497658758815233],"dir":"ltr"},{"str":"ÎƵźǀţ","boundary":[0.8046649298597195,0.5297254609402547,0.8384549872545091,0.5493540872377468],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.8382577887775551,0.5326321664315938,0.8456101270541082,0.5497667221438646],"dir":"ltr"},{"str":"ƶºŝ","boundary":[0.15497280160320642,0.5580932973928949,0.17558612881763527,0.5752278531051658],"dir":"ltr"},{"str":"ƶºĩ","boundary":[0.18126593186372747,0.5580932973928949,0.20606668352705412,0.5752278531051658],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.21169779559118237,0.5580932973928949,0.24668226613226454,0.5752278531051658],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.2526010682965937,0.5580918643886636,0.2825314149098201,0.5752264201009344],"dir":"ltr"},{"str":"ƪǀĪƄţ","boundary":[0.28838894004008064,0.5580918643886636,0.3373185078156318,0.5752264201009344],"dir":"ltr"},{"str":"Ţưƀƣ","boundary":[0.3432320275751508,0.5580918643886636,0.3922443700200406,0.5752264201009344],"dir":"ltr"},{"str":"ƹŵ","boundary":[0.3980093822845696,0.5580918643886636,0.415703685130261,0.5752264201009344],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.42162450853707467,0.5580918643886636,0.43407966172344736,0.5752264201009344],"dir":"ltr"},{"str":"ƾưƬƗ","boundary":[0.43988119222444944,0.5580918643886636,0.479620337154309,0.5752264201009344],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚƳ","boundary":[0.48565314981963975,0.5580918643886636,0.504189806653307,0.5752264201009344],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.5102420957114233,0.5580918643886636,0.5336794998797598,0.5752264201009344],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5394980722244493,0.5585044992947814,0.5441237155110225,0.5756390550070521],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴĩƾƯ","boundary":[0.5438802606012029,0.5580918643886636,0.5899175840480965,0.5752264201009344],"dir":"ltr"},{"str":"řŶǀě","boundary":[0.595736156392786,0.5580918643886636,0.6210043414829662,0.5752264201009344],"dir":"ltr"},{"str":"ƅŚƈŤųř","boundary":[0.6268959503006015,0.5580918643886636,0.6962026940280565,0.5752264201009344],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7024254015230464,0.5580918643886636,0.7077570640480965,0.5752264201009344],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹřŵ","boundary":[0.7075379546292588,0.5580918643886636,0.7364701361122248,0.5752264201009344],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳŚƳƺƿ","boundary":[0.7425930270941887,0.5580918643886636,0.7864611672945895,0.5752264201009344],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.7922553941482969,0.5580918643886636,0.8032595560721445,0.5752264201009344],"dir":"ltr"},{"str":"ƲǀţLJ","boundary":[0.809053782925852,0.5580918643886636,0.8452798735070143,0.5752264201009344],"dir":"ltr"},{"str":"ƶºưƬĩ","boundary":[0.15497474148296594,0.583966358041696,0.19581430260521046,0.6011009137539668],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.20171808416833667,0.583966358041696,0.21152931703406813,0.6011009137539668],"dir":"ltr"},{"str":"çžƴºū","boundary":[0.21704649298597195,0.581473133718816,0.2720405295390787,0.6011010322306947],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶ","boundary":[0.27791022741483024,0.5839664765184239,0.2961011782765537,0.6011010322306947],"dir":"ltr"},{"str":"º","boundary":[0.2962253402805617,0.5839664765184239,0.3036288040881769,0.6011010322306947],"dir":"ltr"},{"str":"ƴƷŵƱŚºƄƳ","boundary":[0.30377731158316695,0.5839664765184239,0.36877977250501054,0.6011010322306947],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.37462025579158376,0.5839664765184239,0.37995191831663383,0.6011010322306947],"dir":"ltr"},{"str":"Ʃƹř","boundary":[0.3797328088977961,0.5839664765184239,0.4049547375551107,0.6011010322306947],"dir":"ltr"},{"str":"ƶưƬĩ","boundary":[0.41089503735470995,0.5839664765184239,0.4440974179559124,0.6011010322306947],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.45009127783567193,0.5839664765184239,0.46109543975951955,0.6011010322306947],"dir":"ltr"},{"str":"Ʃƹř","boundary":[0.4668896666132269,0.5839664765184239,0.49211159527054155,0.6011010322306947],"dir":"ltr"},{"str":"Ţưƀƣ","boundary":[0.49804946052104254,0.5839664765184239,0.5470618029659323,0.6011010322306947],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5530727046893793,0.5843791114245416,0.5576983479759524,0.6015136671368124],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳƺƃƾƯ","boundary":[0.5574524585170346,0.5839664765184239,0.6166752998797598,0.6011010322306947],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƃƺƳ","boundary":[0.6224938722244493,0.5839664765184239,0.6627734870541085,0.6011010322306947],"dir":"ltr"},{"str":"śŹƺƯ","boundary":[0.6689961945490986,0.5839664765184239,0.7134754065731468,0.6011010322306947],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.7196348157915837,0.5839664765184239,0.7306974068937878,0.6011010322306947],"dir":"ltr"},{"str":"ĨǀƫŚŤƿř","boundary":[0.7367350886573149,0.5839664765184239,0.7861832153907815,0.6011010322306947],"dir":"ltr"},{"str":"šŹƺƇ","boundary":[0.7922208971543088,0.5839664765184239,0.8452453765130262,0.6011010322306947],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚºƷƭŚºƳ","boundary":[0.1549746214028056,0.6098380082532617,0.21904221547094185,0.6269725639655325],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.2250823317835671,0.6098380082532617,0.2304139943086172,0.6269725639655325],"dir":"ltr"},{"str":"ƞºƬŤŴƯ","boundary":[0.2301924503406813,0.6098380082532617,0.29067151903807614,0.6269725639655325],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƱŚŝŻ","boundary":[0.2967165044488978,0.6098380082532617,0.3568255216833667,0.6269725639655325],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.36293623991983964,0.6098380082532617,0.3799683454108216,0.6269725639655325],"dir":"ltr"},{"str":"Ŝǀs","boundary":[0.3860644563527054,0.6098380082532617,0.42290161875751503,0.6269725639655325],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳƺưƳ","boundary":[0.4284256106613227,0.6098380082532617,0.471283412985972,0.6269725639655325],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.47711902717434873,0.6098380082532617,0.509600781242485,0.6269725639655325],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5156238557114229,0.6102506431593794,0.5202494989979961,0.6273851988716502],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.5200060440881764,0.6098380082532617,0.5549905146292585,0.6269725639655325],"dir":"ltr"},{"str":"žƴū","boundary":[0.5611474892985973,0.6098380082532617,0.601643778997996,0.6269725639655325],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊō","boundary":[0.6076498116232465,0.6098380082532617,0.624886419238477,0.6269725639655325],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6310214829659319,0.6098380082532617,0.648053588456914,0.6269725639655325],"dir":"ltr"},{"str":"èƶƳƺĭ","boundary":[0.6541515030060121,0.6073447839303817,0.693767236953908,0.6269723794239246],"dir":"ltr"},{"str":"Ĩƿ","boundary":[0.6996758876152306,0.6098378237116537,0.7260785725851704,0.6269723794239246],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƴƷŵƱŚƄƳ","boundary":[0.7318703648897796,0.6098378237116537,0.8073024341482967,0.6269723794239246],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8136736491382767,0.6098378237116537,0.8190053116633267,0.6269723794239246],"dir":"ltr"},{"str":"ƭƹŵ","boundary":[0.8187837676953909,0.6098378237116537,0.8454079966332666,0.6269723794239246],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƬºƀƯ","boundary":[0.15497575022044088,0.6355405470402856,0.20042147823647297,0.6526751027525565],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.20610128128256514,0.6359531819464034,0.21048346965931863,0.6530877376586741],"dir":"ltr"},{"str":"ŶºƴƿƺĭƾƯ","boundary":[0.21048346965931863,0.6355405470402856,0.28061309098196396,0.6526751027525565],"dir":"ltr"},{"str":"6ƪěř","boundary":[0.2861869739478958,0.6326234950634697,0.3151555577555111,0.6526751027525565],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊō","boundary":[0.3212443650501003,0.6355405470402856,0.3384809726653307,0.6526751027525565],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.3446184709418839,0.6355405470402856,0.3576335704208418,0.6526751027525565],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƾƀǀƬĮƳř","boundary":[0.36360795390781575,0.6355405470402856,0.4370412583567135,0.6526751027525565],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.443035118236473,0.6355405470402856,0.4528463511022045,0.6526751027525565],"dir":"ltr"},{"str":"êƶůŚƠţ","boundary":[0.45861402805611223,0.6330473227174057,0.5055152391182364,0.6526751027525565],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊō","boundary":[0.5116868210821643,0.6355405470402856,0.5289234286973948,0.6526751027525565],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.5350584924248497,0.6355405470402856,0.5480735919038076,0.6526751027525565],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷśźƗ","boundary":[0.5540455408416834,0.6355405470402856,0.6067657015631263,0.6526751027525565],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.612761995991984,0.6355405470402856,0.618093658517034,0.6526751027525565],"dir":"ltr"},{"str":"éŚưƫō","boundary":[0.6178749498997995,0.6330473227174057,0.6498478511422846,0.6526743975339386],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊō","boundary":[0.6560949041282566,0.6355398418216679,0.673331511743487,0.6526743975339386],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6794690100200401,0.6355398418216679,0.692484109498998,0.6526743975339386],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷħźţ","boundary":[0.6984560584368739,0.6355398418216679,0.7456546618036072,0.6526743975339386],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7518335474148297,0.6359524767277857,0.7564591907014029,0.6530870324400564],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹřŵ","boundary":[0.756213301242485,0.6355398418216679,0.7851454827254509,0.6526743975339386],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţƹŚƠŤƯ","boundary":[0.7912732428056113,0.6355398418216679,0.8452277199198397,0.6526743975339386],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĩ","boundary":[0.1549684465731462,0.6614137261658146,0.17217097050100194,0.6785482818780854],"dir":"ltr"},{"str":"ŶŝŚƿ","boundary":[0.17809666300601193,0.6614137261658146,0.20443848424849692,0.6785482818780854],"dir":"ltr"},{"str":"ƅŚƈŤųř","boundary":[0.21023271110220434,0.6614137261658146,0.27953945482965925,0.6785482818780854],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊō","boundary":[0.28570373314629255,0.6614137261658146,0.302940340761523,0.6785482818780854],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.3090754044889779,0.6614137261658146,0.32209050396793587,0.6785482818780854],"dir":"ltr"},{"str":"ƾưƬƗ","boundary":[0.3281184475350701,0.6614137261658146,0.3678575924649298,0.6785482818780854],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚƳ","boundary":[0.3738904051302605,0.6614137261658146,0.39242706196392785,0.6785482818780854],"dir":"ltr"},{"str":"Ĩƿ","boundary":[0.3986960258917835,0.6614137261658146,0.4250646271743486,0.6785482818780854],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿŚŝ","boundary":[0.43110474348697386,0.6614137261658146,0.457113031503006,0.6785482818780854],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.46348181194388766,0.6614137261658146,0.4688134744689378,0.6785482818780854],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴsŚƴƄŝ","boundary":[0.4685992341482965,0.6614137261658146,0.5252122388777555,0.6785482818780854],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.5313862553907814,0.6614137261658146,0.5437440266132264,0.6785482818780854],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊō","boundary":[0.5501055034068135,0.6614137261658146,0.567342111022044,0.6785482818780854],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƳřƺŤŝ","boundary":[0.5736962841683366,0.6614137261658146,0.617386702284569,0.6785482818780854],"dir":"ltr"},{"str":"ŚǀƳŵ","boundary":[0.6235801951903807,0.6614137261658146,0.6468739609619236,0.6785482818780854],"dir":"ltr"},{"str":"ŵřźƟř","boundary":[0.6531550976352704,0.6614137261658146,0.6840616984368736,0.6785482818780854],"dir":"ltr"},{"str":"ƶưƷ","boundary":[0.6903793533466932,0.6614137261658146,0.7191143363527053,0.6785482818780854],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĪƴƿř","boundary":[0.7254125148697393,0.6614137261658146,0.7603823781162322,0.6785482818780854],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.7664444053707413,0.6614137261658146,0.7988872066533066,0.6785482818780854],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8051537360320641,0.6614137261658146,0.8104853985571141,0.6785482818780854],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.8102662891382766,0.6614137261658146,0.8452507596793587,0.6785482818780854],"dir":"ltr"},{"str":"ƶºƳƺĭ","boundary":[0.15497382765531062,0.687286668337888,0.19534838989979958,0.7044212240501587],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.20098680561122245,0.687286668337888,0.20631846813627253,0.7044212240501587],"dir":"ltr"},{"str":"domestica","boundary":[0.20609859719438878,0.6841947373765869,0.2861721375551102,0.6984164581100142],"dir":"ltr"},{"str":"ƶưƬĩ","boundary":[0.29202956513026057,0.687286668337888,0.32523194573146297,0.7044212240501587],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.33098235070140286,0.687286668337888,0.34079358356713435,0.7044212240501587],"dir":"ltr"},{"str":"žƴū","boundary":[0.34632001002004015,0.687286668337888,0.3868162997194389,0.7044212240501587],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.3926373066132265,0.687286668337888,0.39796896913827656,0.7044212240501587],"dir":"ltr"},{"str":"Malus","boundary":[0.39775030060120237,0.6841947373765869,0.44721860104208416,0.6984164581100142],"dir":"ltr"},{"str":"ƶưƬĩ","boundary":[0.45301160296593196,0.687286668337888,0.48621398356713436,0.7044212240501587],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.49200577587174354,0.687286668337888,0.4973374383967937,0.7044212240501587],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹřŸĭƭŚƳ","boundary":[0.49711832897795594,0.687286668337888,0.5641025128657315,0.7044212240501587],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.5699113470140281,0.687286668337888,0.5933073638476953,0.7044212240501587],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5988824812825652,0.687286668337888,0.6159145867735472,0.7044212240501587],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6217672428056112,0.6876993032440057,0.6261494311823647,0.7048338589562765],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƃŚŝƾƯ","boundary":[0.6261494311823647,0.687286668337888,0.6804666561122245,0.7044212240501587],"dir":"ltr"},{"str":"Malus","boundary":[0.6861016032064129,0.6841947373765869,0.7356165333562742,0.6984164581100142],"dir":"ltr"},{"str":"domestica","boundary":[0.7422464489242482,0.6841947373765869,0.8220126316633266,0.6984164581100142],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊō","boundary":[0.8280311939078157,0.6872869052913435,0.845267801523046,0.7044214610036142],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.15497645763527051,0.7132035935847144,0.16030812016032062,0.7303381492969853],"dir":"ltr"},{"str":"ƲǀºţLJ","boundary":[0.16008901074148293,0.7132035935847144,0.20389872176352708,0.7303381492969853],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.20999726725450904,0.7132035935847144,0.227029372745491,0.7303381492969853],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.23312548368737476,0.7136162284908322,0.2377511269739479,0.7307507842031029],"dir":"ltr"},{"str":"ŶºƳŹřŵ","boundary":[0.23750767206412826,0.7132035935847144,0.28124678116232465,0.7303381492969853],"dir":"ltr"},{"str":"ƲǀºţLJ","boundary":[0.2874159285771543,0.7132035935847144,0.33127676513026055,0.7303381492969853],"dir":"ltr"},{"str":"ƶºƄƿŹ","boundary":[0.33737531062124254,0.7132035935847144,0.38141386925851706,0.7303381492969853],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.38728356713426854,0.7132035935847144,0.39261522965931867,0.7303381492969853],"dir":"ltr"},{"str":"Malus","boundary":[0.3923955911823647,0.7101116626234133,0.44186389162324646,0.7243333833568407],"dir":"ltr"},{"str":"ŶºƴƳŚƯ","boundary":[0.4478987751503007,0.7132026838526976,0.4886433888577155,0.7303372395649683],"dir":"ltr"},{"str":"ƾưƬƗ","boundary":[0.49468350517034076,0.7132026838526976,0.5344202155511023,0.7303372395649683],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƭŚƳ","boundary":[0.5404530282164329,0.7132026838526976,0.5894239833266534,0.7303372395649683],"dir":"ltr"},{"str":"źŤƄǀŝ","boundary":[0.5954762723847696,0.7132026838526976,0.6328003446092185,0.7303372395649683],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6385677914228458,0.7132026838526976,0.6438994539478958,0.7303372395649683],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷƃ","boundary":[0.6436803445290582,0.7132026838526976,0.6672078270140281,0.7303372395649683],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƠĭ","boundary":[0.6731383886172345,0.7132026838526976,0.704295747975952,0.7303372395649683],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĩ","boundary":[0.7101435349098197,0.7132026838526976,0.7273460588376754,0.7303372395649683],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƺƏƱŚưƷ","boundary":[0.7332717513426855,0.7132026838526976,0.7997811981563127,0.7303372395649683],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8058821781963929,0.7136153187588153,0.810507821482966,0.7307498744710861],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.8102643665731464,0.7132026838526976,0.8452488371142285,0.7303372395649683],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋºƿř","boundary":[0.15497036352705404,0.7390766542335154,0.18591348256513018,0.7562112099457863],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŶºƃ","boundary":[0.19148859999999993,0.7390766542335154,0.2340396491382765,0.7562112099457863],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƴƘƯƮƷ","boundary":[0.23969267214428852,0.7390766542335154,0.2872223741883767,0.7562112099457863],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿŚƃ","boundary":[0.2930019937474949,0.7390766542335154,0.3271075920641282,0.7562112099457863],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3329870281362725,0.7394892891396332,0.337369216513026,0.756623844851904],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.3373716510621242,0.7390766542335154,0.37235612160320636,0.7562112099457863],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŚŞŤƃř","boundary":[0.3782696413627254,0.7390766542335154,0.41616096352705406,0.7562112099457863],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.4220915251302605,0.7390766542335154,0.4330981216032064,0.7562112099457863],"dir":"ltr"},{"str":"źƃ","boundary":[0.43864889354709413,0.7390766542335154,0.4601557002805611,0.7562112099457863],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷŝ","boundary":[0.4659158434468938,0.7390766542335154,0.4864683069338677,0.7562112099457863],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƴƘƯ","boundary":[0.49225279559118235,0.7390766542335154,0.5272567425250502,0.7562112099457863],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.5333966753507015,0.7390766542335154,0.5464117748296593,0.7562112099457863],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƷ","boundary":[0.5523861583166333,0.7390766542335154,0.573630033747495,0.7562112099457863],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5796531082164328,0.7390766542335154,0.5894643410821643,0.7562112099457863],"dir":"ltr"},{"str":"Ŝǀs","boundary":[0.5952342224448898,0.7390766542335154,0.632066515751503,0.7562112099457863],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƴƘƯ","boundary":[0.6378363971142285,0.7390766542335154,0.6728427785971943,0.7562112099457863],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6789827114228456,0.7390766542335154,0.6919978109018036,0.7562112099457863],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƷ","boundary":[0.6979721943887776,0.7390766542335154,0.7192160698196393,0.7562112099457863],"dir":"ltr"},{"str":"Ʈsř","boundary":[0.725239144288577,0.7390766542335154,0.7526083452505009,0.7562112099457863],"dir":"ltr"},{"str":"Ĩƿ","boundary":[0.7585924669338676,0.7390766542335154,0.7849951519038075,0.7562112099457863],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7907893787575151,0.7390766542335154,0.7961210412825651,0.7562112099457863],"dir":"ltr"},{"str":"Malus","boundary":[0.7959014028056113,0.7359847232722143,0.8453697032464931,0.7502064440056417],"dir":"ltr"},{"str":"ƶºĩ","boundary":[0.15497279807615272,0.7647784878019217,0.1797735497394794,0.7819130435141926],"dir":"ltr"},{"str":"ŶºƃŚŝ","boundary":[0.18540466180360765,0.7647784878019217,0.22595451158316676,0.7819130435141926],"dir":"ltr"},{"str":"ŢºƄƸŝ","boundary":[0.23190454957915874,0.7647784878019217,0.28472452681362764,0.7819130435141926],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.2908206377555114,0.7647784878019217,0.3078527432464934,0.7819130435141926],"dir":"ltr"},{"str":"ƶºƗƺƴưƯ","boundary":[0.3139488541883772,0.7647784878019217,0.3720834521042089,0.7819130435141926],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺºǀƯ","boundary":[0.3782185158316638,0.7647784878019217,0.4148195269739483,0.7819130435141926],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.42063809931863766,0.7647784878019217,0.43044933218436915,0.7819130435141926],"dir":"ltr"},{"str":"řƺºů","boundary":[0.4362192135470946,0.7647784878019217,0.47057557042084214,0.7819130435141926],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.47663272857715466,0.7647784878019217,0.48644396144288615,0.7819130435141926],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŵō","boundary":[0.49225523014028094,0.7647784878019217,0.5150864315831667,0.7819130435141926],"dir":"ltr"},{"str":"šźƌů","boundary":[0.521226364408818,0.7647784878019217,0.5791588947494994,0.7819130435141926],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳōźƣ","boundary":[0.585006681683367,0.7647784878019217,0.6247677375551104,0.7819130435141926],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚŤsřŵ","boundary":[0.6307762047294592,0.7647784878019217,0.6767161462124252,0.7819130435141926],"dir":"ltr"},{"str":"ƪǀƫŵ","boundary":[0.682875555430862,0.7647784878019217,0.7136604287775552,0.7819130435141926],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.7196981105410822,0.7647784878019217,0.7327083409218438,0.7819130435141926],"dir":"ltr"},{"str":"Ŝǀs","boundary":[0.7386875935070141,0.7647784878019217,0.7755198868136273,0.7819130435141926],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.7812897681763528,0.7647784878019217,0.7907455568737475,0.7819130435141926],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƶưƬĩ","boundary":[0.7968708824048096,0.7647784878019217,0.8454206605210421,0.7819130435141926],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.15497397995991982,0.7906522536693404,0.16030564248496992,0.8077868093816113],"dir":"ltr"},{"str":"domestica","boundary":[0.16008637274549098,0.7875603227080394,0.24016193378757514,0.8017820434414669],"dir":"ltr"},{"str":"Śºƿ","boundary":[0.2460122886573147,0.7906522536693404,0.2644515635270541,0.8077868093816113],"dir":"ltr"},{"str":"ƶºƳƺĭ","boundary":[0.27011675927855716,0.7906522536693404,0.3104913215230461,0.8077868093816113],"dir":"ltr"},{"str":"Ʈºsř","boundary":[0.3161273026853708,0.7906522536693404,0.3510655167935873,0.8077868093816113],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.35685000545090184,0.7910648885754582,0.36123219382765537,0.808199444287729],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.36123219382765537,0.7906522536693404,0.39621666436873754,0.8077868093816113],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵƺŝ","boundary":[0.4023760735871744,0.7906522536693404,0.4313228623647295,0.8077868093816113],"dir":"ltr"},{"str":"Ŝǀs","boundary":[0.43743358060120247,0.7906522536693404,0.47427074300601213,0.8077868093816113],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.48004062436873757,0.7906522536693404,0.48537228689378764,0.8077868093816113],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷƃ","boundary":[0.48515317747494996,0.7906522536693404,0.5086806599599198,0.8077868093816113],"dir":"ltr"},{"str":"ƍƺŞƷ","boundary":[0.5146112215631263,0.7906522536693404,0.5547958889779561,0.8077868093816113],"dir":"ltr"},{"str":"ŦƗŚŝ","boundary":[0.5606655868537075,0.7906522536693404,0.5988490549098198,0.8077868093816113],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĩ","boundary":[0.6049743804408819,0.7906522536693404,0.6221769043687375,0.8077868093816113],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƗƺƴưƯ","boundary":[0.6281025968737476,0.7906522536693404,0.6787704327054109,0.8077868093816113],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺǀƯ","boundary":[0.6848275908617235,0.7906522536693404,0.7138814997995993,0.8077868093816113],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊō","boundary":[0.7197000721442887,0.7906522536693404,0.7369366797595192,0.8077868093816113],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳřƶŤƠĭ","boundary":[0.7430649127855716,0.7906516669274507,0.7988136525851708,0.8077862226397216],"dir":"ltr"},{"str":"ƾųźŝ","boundary":[0.8046614395190386,0.7906516669274507,0.8453744040881769,0.8077862226397216],"dir":"ltr"},{"str":"ƾºƟźƘƯ","boundary":[0.15496424176352733,0.816522005883727,0.20794733378757543,0.8336565615959979],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.21388032993988004,0.816522005883727,0.22623810116232493,0.8336565615959979],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬƷř","boundary":[0.232375599438878,0.816522005883727,0.26575813667334697,0.8336565615959979],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŜǀs","boundary":[0.2718152948296596,0.816522005883727,0.33914275014028084,0.8336565615959979],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.3449150660521045,0.816522005883727,0.3502467285771546,0.8336565615959979],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬĩ","boundary":[0.3500276191583169,0.816522005883727,0.3783243833266536,0.8336565615959979],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƺƏ","boundary":[0.3843523268937878,0.816522005883727,0.41402948040080184,0.8336565615959979],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.4201401986372748,0.816522005883727,0.4331552981162327,0.8336565615959979],"dir":"ltr"},{"str":"Ʈsř","boundary":[0.43912968160320665,0.816522005883727,0.4664988825651305,0.8336565615959979],"dir":"ltr"},{"str":"ƪĩ","boundary":[0.47248300424849726,0.816522005883727,0.49419918220440906,0.8336565615959979],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƿřźŝŚƴŝ","boundary":[0.5002368639679361,0.816522005883727,0.5514305624048098,0.8336565615959979],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5577116990781565,0.8169346407898448,0.5625564517835674,0.8340691965021156],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.56209388745491,0.816522005883727,0.5970783579959922,0.8336565615959979],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳŚų","boundary":[0.6034568766332667,0.816522005883727,0.6351108840080163,0.8336565615959979],"dir":"ltr"},{"str":"ƝřźƏř","boundary":[0.6414090625250504,0.816522005883727,0.6877263591182367,0.8336565615959979],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƴƘƯ","boundary":[0.6941340923446896,0.816522005883727,0.7291404738276555,0.8336565615959979],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.7354995160721444,0.816522005883727,0.7485146155511023,0.8336565615959979],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7547081084569139,0.816522005883727,0.7645193413226454,0.8336565615959979],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƠƇ","boundary":[0.7705083321042087,0.816522005883727,0.8128305336272548,0.8336565615959979],"dir":"ltr"},{"str":"Ĩƿ","boundary":[0.8191749685771545,0.816522005883727,0.8456141717835671,0.8336565615959979],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15496,0.11269,0.84563,0.83407],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"æ","boundary":[0.15497299398797595,0.883259751851199,0.16366192384769537,0.8974814725846264],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.1634942072945892,0.8836022397743302,0.17238520529058118,0.8978239605077576],"dir":"ltr"},{"str":"Family","boundary":[0.17761503006012025,0.88098195416079,0.22342785511022045,0.8924622080394924],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15497,0.88098,0.22343,0.89782],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ç","boundary":[0.27231087294589174,0.883259751851199,0.2809998028056112,0.8974814725846264],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.28083208625250494,0.8836022397743302,0.28972308424849696,0.8978239605077576],"dir":"ltr"},{"str":"Genus","boundary":[0.2952551102204409,0.88098195416079,0.3367013137274549,0.8924622080394924],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27231,0.88098,0.3367,0.89782],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"è","boundary":[0.39458762645290585,0.883259751851199,0.4032765563126253,0.8974814725846264],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4031068190781563,0.8836022397743302,0.41199781707414834,0.8978239605077576],"dir":"ltr"},{"str":"Species","boundary":[0.41722725450901804,0.88098195416079,0.4668113268537074,0.8924622080394924],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39459,0.88098,0.46681,0.89782],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"é","boundary":[0.5285257026052105,0.883259751851199,0.53721463246493,0.8974814725846264],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5370469159118236,0.8836022397743302,0.5459379139078157,0.8978239605077576],"dir":"ltr"},{"str":"Elma","boundary":[0.5514118236472946,0.88098195416079,0.5857412659318637,0.8924622080394924],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52853,0.88098,0.58574,0.89782],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ΎϔΗ","boundary":[0.6872473703406814,0.8797592377440717,0.7004158464128257,0.892610154528275],"dir":"ltr"},{"str":"Σء","boundary":[0.6707046092184369,0.8797592377440717,0.6869406171543087,0.892610154528275],"dir":"rtl"},{"str":"ê","boundary":[0.6475762170741484,0.883259751851199,0.6562651469338678,0.8974814725846264],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6560974303807615,0.8836022397743302,0.6649884283767534,0.8978239605077576],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.64758,0.87976,0.70042,0.89782],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ë","boundary":[0.7464784663727457,0.883259751851199,0.7551673962324652,0.8974814725846264],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7549996796793589,0.8836022397743302,0.7638906776753508,0.8978239605077576],"dir":"ltr"},{"str":"Apple","boundary":[0.769364128256513,0.88098195416079,0.8090584634268536,0.8924622080394924],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.74648,0.88098,0.80906,0.89782],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/ce9e17938ca9c88c/pages/c56038d1b5a2ac706432346f9b1dbcd5.jpg","blurred":"/storage/books/ce9e17938ca9c88c/pages/76ffe8876315e0eaf64ad8b37a4b65b0.jpg"},"info":{"width":499,"height":709,"margin":[0.15496,0.11269,0.15441,0.10218]},"elements":[{"words":[{"str":"ƵƺǀƯ","boundary":[0.39093683278557106,0.11269372052406566,0.4212713145490981,0.12982827623633647],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚŤųŹŵ","boundary":[0.4271872688577154,0.11269372052406566,0.48083986188376754,0.12982827623633647],"dir":"ltr"},{"str":"ƙŚŝ","boundary":[0.48700657474949893,0.11269372052406566,0.5080654244488977,0.12982827623633647],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿźƿŶƯ","boundary":[0.5140519806813627,0.11269372052406566,0.5729242469739478,0.12982827623633647],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳŚŞƯ","boundary":[0.5790057506212425,0.11269372052406566,0.6162300063326654,0.12982827623633647],"dir":"ltr"},{"str":"ƲǀŤºƀŴƳ","boundary":[0.15495729298597175,0.15741544125749293,0.21843572617234452,0.17454999696976373],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźºŝ","boundary":[0.22433463863727438,0.15741544125749293,0.2643318457715429,0.17454999696976373],"dir":"ltr"},{"str":"ƶºĩ","boundary":[0.27010659623246475,0.15741544125749293,0.2949073478957914,0.17454999696976373],"dir":"ltr"},{"str":"Ţºsř","boundary":[0.3005360254108215,0.15741544125749293,0.3430724672545089,0.17454999696976373],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƈŴƃ","boundary":[0.349049285290581,0.15741544125749293,0.4059495668136271,0.17454999696976373],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƴƷŵƱŚƄƳ","boundary":[0.41161719711422823,0.15741544125749293,0.48705413547094173,0.17454999696976373],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĩ","boundary":[0.4931794610020038,0.15741544125749293,0.5103819849298595,0.17454999696976373],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿōƾƯ","boundary":[0.5163052428857713,0.15741544125749293,0.5601952940280559,0.17454999696976373],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƈŴƃ","boundary":[0.5660138663727454,0.15741544125749293,0.6229117133466933,0.17454999696976373],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚƳ","boundary":[0.6288252331062124,0.15741544125749293,0.6473618899398798,0.17454999696976373],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6534141789979959,0.15741544125749293,0.6587458415230459,0.17454999696976373],"dir":"ltr"},{"str":"ƾưƬƗ","boundary":[0.6585291666533066,0.15741544125749293,0.6982658770340681,0.17454999696976373],"dir":"ltr"},{"str":"Ʈsř","boundary":[0.7042986896993988,0.15741544125749293,0.7316678906613227,0.17454999696976373],"dir":"ltr"},{"str":"źųō","boundary":[0.7377128760721443,0.15741544125749293,0.7658392218036072,0.17454999696976373],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.7720400183567134,0.15741544125749293,0.7890721238476955,0.17454999696976373],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7951682347895792,0.15782807616361072,0.7997938780761523,0.1749626318758815],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴĩƾƯ","boundary":[0.7995504231663327,0.15741544125749293,0.8455901811623247,0.17454999696976373],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƿřźŝŚºƴŝ","boundary":[0.1549770648496994,0.18328850190629412,0.21367891270541084,0.20042305761856494],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2194901814028056,0.1837011368124119,0.22387236977955913,0.20083569252468272],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺºŝ","boundary":[0.2238748043286573,0.18328850190629412,0.25397556937875754,0.20042305761856494],"dir":"ltr"},{"str":"ÎƲsŚųŹƺŝ","boundary":[0.2594072144288577,0.18079541862713772,0.33445659799599187,0.2004231760952926],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.34027760488977943,0.18328862038302177,0.34560926741482956,0.2004231760952926],"dir":"ltr"},{"str":"ŽŚƴƃƵŚǀĭ","boundary":[0.3453901579959919,0.18328862038302177,0.4163548296593184,0.2004231760952926],"dir":"ltr"},{"str":"ƆŴƃ","boundary":[0.42183256513026035,0.18328862038302177,0.47406825058116214,0.2004231760952926],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊō","boundary":[0.47977483366733453,0.18328862038302177,0.49701144128256497,0.2004231760952926],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5029444374348696,0.18328862038302177,0.5082760999599197,0.2004231760952926],"dir":"ltr"},{"str":"Ŝǀs","boundary":[0.5080594250901802,0.18328862038302177,0.5448965874949898,0.2004231760952926],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.5504230139478956,0.18328862038302177,0.5845505232064127,0.2004231760952926],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5905906395190379,0.18328862038302177,0.6076227450100199,0.2004231760952926],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6137188559519036,0.18370125528913955,0.6183444992384768,0.20083581100141037],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.6181010443286571,0.18328862038302177,0.6530855148697393,0.2004231760952926],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵźĩ","boundary":[0.6592449240881761,0.18328862038302177,0.6917656309418836,0.2004231760952926],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹřŸĭƭŚƳ","boundary":[0.6977740981162323,0.18328862038302177,0.764758282004008,0.2004231760952926],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.7708105710621243,0.18328862038302177,0.7831683422845691,0.2004231760952926],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŚǀĭ","boundary":[0.7893131442084167,0.18328862038302177,0.8162149117434869,0.2004231760952926],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8219336675751503,0.18328862038302177,0.8272653301002003,0.2004231760952926],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚŝ","boundary":[0.8270462206813627,0.18328862038302177,0.845310208016032,0.2004231760952926],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4466842479358717,0.20957433850493648,0.45130989122244486,0.22670889421720727],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.4510664363126252,0.2091617035988187,0.4860509068537074,0.22629625931108951],"dir":"ltr"},{"str":"Malus","boundary":[0.492495991983968,0.20606977263751755,0.5420086375123969,0.22029149337094492],"dir":"ltr"},{"str":"domestica","boundary":[0.547134574027754,0.20606977263751755,0.6268915094188376,0.22029149337094492],"dir":"ltr"},{"str":"Borkh.","boundary":[0.632240252985972,0.20606977263751755,0.6863540998797595,0.22029149337094492],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6929247717835672,0.20916168103182298,0.6982564343086173,0.2262962367440938],"dir":"ltr"},{"str":"Ŝǀs","boundary":[0.6980348903406813,0.20916168103182298,0.7348671836472946,0.2262962367440938],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƯŚĩ","boundary":[0.740858608977956,0.20916168103182298,0.7749520345490983,0.2262962367440938],"dir":"ltr"},{"str":"ƾưƬƗ","boundary":[0.7812940349498998,0.20916168103182298,0.8210356144288576,0.2262962367440938],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚƳ","boundary":[0.8268225376352706,0.20916168103182298,0.8453591944689379,0.2262962367440938],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚºƿŚě","boundary":[0.15497394789579155,0.23503476424761988,0.19634667527054106,0.2521693199598907],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.20247200080160319,0.23503476424761988,0.21994232513026052,0.2521693199598907],"dir":"ltr"},{"str":"\"","boundary":[0.22603843607214427,0.23544739915373766,0.2323682637274549,0.2525819548660085],"dir":"ltr"},{"str":"L","boundary":[0.23238517034068137,0.23194283328631876,0.24473153346693385,0.24616455401974613],"dir":"ltr"},{"str":".\"","boundary":[0.2445606781563128,0.2354458041748941,0.25550641090180376,0.25258035988716493],"dir":"ltr"},{"str":"Ɲźºů","boundary":[0.26160008729458933,0.23503316926877632,0.3110311721843689,0.2521677249810471],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3171102412825653,0.2354458041748941,0.3217358845691385,0.25258035988716493],"dir":"ltr"},{"str":"ŵźºĩ","boundary":[0.3217943137474952,0.23503316926877632,0.3558974775150302,0.2521677249810471],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹřŸºĭƭŚƳ","boundary":[0.36196437386773567,0.23503316926877632,0.4384140846492987,0.2521677249810471],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.44449558829659336,0.23503316926877632,0.45738896032064147,0.2521677249810471],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƷŚǀĭ","boundary":[0.46348507126252525,0.23503316926877632,0.5116039341883769,0.2521677249810471],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.5175710140280563,0.23503316926877632,0.5304643860521043,0.2521677249810471],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵŚƿŻ","boundary":[0.5365580624448899,0.23503316926877632,0.5808425105410823,0.2521677249810471],"dir":"ltr"},{"str":"ŵřŶƘţ","boundary":[0.5871723381963929,0.23503316926877632,0.6255651774749501,0.2521677249810471],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6319923870941885,0.23503316926877632,0.6373240496192385,0.2521677249810471],"dir":"ltr"},{"str":"ƾsŚƴƃƵŚǀĭ","boundary":[0.6373459605611224,0.23503316926877632,0.7151955370741485,0.2521677249810471],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƬƗ","boundary":[0.7213792917835673,0.23503316926877632,0.7490479422845694,0.2521677249810471],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŶě","boundary":[0.7551708332665333,0.23503316926877632,0.7809356663727457,0.2521677249810471],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƴǀƫ","boundary":[0.7872557558316634,0.23503316926877632,0.8165214705410823,0.2521677249810471],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.1549744696593187,0.2611499379407617,0.15960011294589183,0.27828449365303254],"dir":"ltr"},{"str":"ŶºƷŵƾƯ","boundary":[0.15960011294589185,0.26073730303464393,0.21878643607214426,0.2778718587469147],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƄƳ","boundary":[0.22487280881763524,0.26073730303464393,0.2602419381162324,0.2778718587469147],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.2664305619238477,0.26073730303464393,0.2793239339478958,0.2778718587469147],"dir":"ltr"},{"str":"ŜƬƐƯ","boundary":[0.28541761034068136,0.26073730303464393,0.32999907342685375,0.2778718587469147],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.33608057707414835,0.26073730303464393,0.36004140929859724,0.2778718587469147],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.366101002004008,0.2611499379407617,0.3734776857715431,0.27828449365303254],"dir":"ltr"},{"str":"Pyrus","boundary":[0.37340561122244487,0.2576453720733428,0.4206743601745638,0.2718670928067702],"dir":"ltr"},{"str":"communis","boundary":[0.4277191244723528,0.2576453720733428,0.5098905131863727,0.2718670928067702],"dir":"ltr"},{"str":"L.","boundary":[0.5173266206012024,0.2576453720733428,0.5343932953907815,0.2718670928067702],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5346150997194388,0.2611492327221438,0.5419674379959919,0.2782837884344146],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŝLjĭ","boundary":[0.5480051197595189,0.26073659781602604,0.5914642557114228,0.27787115352829683],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƳŚƯ","boundary":[0.5974240319038076,0.26073659781602604,0.6317024832064128,0.27787115352829683],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƷŚǀĭ","boundary":[0.6378375469338676,0.26073659781602604,0.6859198916232465,0.27787115352829683],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6918869714629258,0.26073659781602604,0.7047803434869738,0.27787115352829683],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŚǀƀŝ","boundary":[0.7109348836072145,0.26073659781602604,0.7645412202004008,0.27787115352829683],"dir":"ltr"},{"str":"ƾưƬƗ","boundary":[0.7705789019639279,0.26073659781602604,0.8112918665330662,0.27787115352829683],"dir":"ltr"},{"str":"Ʈsř","boundary":[0.8173222446492986,0.26073659781602604,0.8453731193587174,0.27787115352829683],"dir":"ltr"},{"str":"ƆŴºƃ","boundary":[0.15497933875751516,0.28660876870460167,0.2153074654108218,0.30374332441687246],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚºƳ","boundary":[0.22141818364729474,0.28660876870460167,0.24813492545090193,0.30374332441687246],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.25430163831663344,0.28660876870460167,0.2596333008416835,0.30374332441687246],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚºƷŚǀĭ","boundary":[0.2596552117835673,0.28660876870460167,0.31534552240480973,0.30374332441687246],"dir":"ltr"},{"str":"īƺƫŚºţŚĩ","boundary":[0.3213101676953909,0.28660876870460167,0.38735461563126267,0.30374332441687246],"dir":"ltr"},{"str":"Śºƿ","boundary":[0.3933484755110222,0.28660876870460167,0.41205555078156325,0.30374332441687246],"dir":"ltr"},{"str":"ƶºƳřżų","boundary":[0.4182052218036073,0.28660876870460167,0.4663411265731464,0.30374332441687246],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚºƷŜºƀģźŝ","boundary":[0.47225221178356724,0.28660876870460167,0.5790850953106214,0.30374332441687246],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5850107878156313,0.28660876870460167,0.5903424503406814,0.30374332441687246],"dir":"ltr"},{"str":"ƾưƬƗźǀƛ","boundary":[0.5903667958316634,0.28660876870460167,0.6557100936272546,0.30374332441687246],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƲŤƯ","boundary":[0.6616990844088178,0.28660876870460167,0.7199797552705411,0.30374332441687246],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.7260807353106215,0.28660876870460167,0.7435510596392787,0.30374332441687246],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷŢƣƹ","boundary":[0.7496447360320643,0.28660876870460167,0.8007459216032065,0.30374332441687246],"dir":"ltr"},{"str":"źŤƄǀŝ","boundary":[0.8070757492585172,0.28660876870460167,0.8454077248096193,0.30374332441687246],"dir":"ltr"},{"str":"ŚºƷŢºƣƹ","boundary":[0.15497446965931885,0.31252478421941127,0.22119420513026072,0.32965933993168206],"dir":"ltr"},{"str":"źŤºƄǀŝ","boundary":[0.2274996872945894,0.31252478421941127,0.27341041418837697,0.32965933993168206],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƯř","boundary":[0.2795917343486976,0.31252478421941127,0.2963511703406816,0.32965933993168206],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƀǀƳ","boundary":[0.30280759454909845,0.31252478421941127,0.3512307761122247,0.32965933993168206],"dir":"ltr"},{"str":"śŹƺƯ","boundary":[0.3575606037675353,0.31252478421941127,0.40303311182364754,0.32965933993168206],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.4093921540681365,0.31252478421941127,0.4206884618837678,0.32965933993168206],"dir":"ltr"},{"str":"ĨǀƫŚŤƿř","boundary":[0.42696959855711447,0.31252478421941127,0.4778735856513029,0.32965933993168206],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.48418150236472973,0.31252478421941127,0.48951316488977986,0.32965933993168206],"dir":"ltr"},{"str":"ŽŚƴƃƵŚǀĭ","boundary":[0.48957646316633296,0.31252478421941127,0.5622453191983969,0.32965933993168206],"dir":"ltr"},{"str":"ƆŴƃ","boundary":[0.5684290739078158,0.31252478421941127,0.6213732131462928,0.32965933993168206],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚƳ","boundary":[0.6275399260120244,0.31252478421941127,0.6467777329859722,0.32965933993168206],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6530564351102207,0.312937419125529,0.6578768423246496,0.3300719748377999],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃƾưƳ","boundary":[0.6576820783967939,0.31252478421941127,0.7184946803206415,0.32965933993168206],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƃƺƳ","boundary":[0.7247928588376755,0.31252478421941127,0.7663895647294591,0.32965933993168206],"dir":"ltr"},{"str":"ŽŚƴƃƵŚǀĭ","boundary":[0.7727266960320643,0.31252478421941127,0.8454466775951907,0.32965933993168206],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5974244244488978,0.33881143300423133,0.602050067735471,0.3559459887165021],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.602050067735471,0.3383987980981135,0.6377649030060121,0.35553335381038437],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƈŤųřƶŝ","boundary":[0.6441409870941883,0.33839796334494016,0.7117753248096196,0.35553335381038437],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7178250501002005,0.3383987980981135,0.7276362829659319,0.35553335381038437],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃƾƯ","boundary":[0.7337956921843688,0.33839796334494016,0.7866742278156316,0.35553335381038437],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƀĪƃ","boundary":[0.7929553644889782,0.33839796334494016,0.8453712065731466,0.355532519057211],"dir":"ltr"},{"str":"ƪºǀƫŵ","boundary":[0.15497677498998,0.3642719772236425,0.19417301547094193,0.3814065329359133],"dir":"ltr"},{"str":"ƲǀºưƷ","boundary":[0.20045415214428863,0.3642719772236425,0.24811045074148305,0.3814065329359133],"dir":"ltr"},{"str":"ƶºŝ","boundary":[0.2545133148697396,0.3642719772236425,0.27556242637274564,0.3814065329359133],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2817559192785572,0.3646846121297603,0.28652763551102206,0.381819167842031],"dir":"ltr"},{"str":"Ţºsř","boundary":[0.28638156256513037,0.3642719772236425,0.3296678455310622,0.3814065329359133],"dir":"ltr"},{"str":"ƶºŤƟŚƿ","boundary":[0.33602445322645297,0.3642719772236425,0.3756443052505011,0.3814065329359133],"dir":"ltr"},{"str":"źºǀǀƜţ","boundary":[0.38192544192384775,0.3642719772236425,0.42426711983967946,0.3814065329359133],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƸƳō","boundary":[0.4305652983567135,0.3642719772236425,0.45545125923847707,0.3814065329359133],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚƳ","boundary":[0.46192229074148305,0.3642719772236425,0.4811600977154309,0.3814065329359133],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.48743879983967947,0.3642719772236425,0.49887144240480974,0.3814065329359133],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5051282335871744,0.3642719772236425,0.5149394664529059,0.3814065329359133],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳřƵŶƃ","boundary":[0.5211694775951905,0.3642719772236425,0.5718202715831664,0.3814065329359133],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹřŸĭƭŚƳ","boundary":[0.5781890520240482,0.3642719772236425,0.6470916606012024,0.3814065329359133],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚŝ","boundary":[0.6533679281763527,0.3642719772236425,0.6724353167134268,0.3814065329359133],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷƴģ","boundary":[0.6786628933066133,0.3642719772236425,0.7089778986773548,0.3814065329359133],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7153150299799599,0.3642719772236425,0.7206466925050099,0.3814065329359133],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƷŚǀĭ","boundary":[0.7206710379959919,0.3642719772236425,0.7687533826853706,0.3814065329359133],"dir":"ltr"},{"str":"ƾųźŝ","boundary":[0.7749639174348697,0.3642719772236425,0.8166872198797595,0.3814065329359133],"dir":"ltr"},{"str":"ƾºŝLjĭ","boundary":[0.15497920953907848,0.38997381079204874,0.2059148457715434,0.4071083665043195],"dir":"ltr"},{"str":"ƶºƳƺưƳ","boundary":[0.21219111334669372,0.38997381079204874,0.26403970549098227,0.4071083665043195],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.2701260782364733,0.38997381079204874,0.3036206047294592,0.4071083665043195],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.30978244849699427,0.39038644569816644,0.31462720120240506,0.40752100141043723],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺŴŝ","boundary":[0.3144056572344692,0.38997381079204874,0.3607351265731466,0.4071083665043195],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƄģ","boundary":[0.3669700068136276,0.38997381079204874,0.4057815885370745,0.4071083665043195],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.41195803959919874,0.38997381079204874,0.4254551797995995,0.4071083665043195],"dir":"ltr"},{"str":"ƖŝŚƴƯ","boundary":[0.43165354180360754,0.38997381079204874,0.4659563385971947,0.4071083665043195],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.47228860080160356,0.38997381079204874,0.48975892513026087,0.4071083665043195],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŚǀĭ","boundary":[0.49612283647294625,0.38997381079204874,0.524025203687375,0.4071083665043195],"dir":"ltr"},{"str":"Ĩƿ","boundary":[0.530211392945892,0.38997381079204874,0.5568210145891785,0.4071083665043195],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.5628562618036075,0.38997381079204874,0.5962728827254511,0.4071083665043195],"dir":"ltr"},{"str":"ƾưƬƗ","boundary":[0.6025394121042087,0.38997381079204874,0.6432499421242487,0.4071083665043195],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚƳ","boundary":[0.6495018642084169,0.38997381079204874,0.6687396711823649,0.4071083665043195],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷƴģ","boundary":[0.6750159387575152,0.38997381079204874,0.7053309441282567,0.4071083665043195],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.7114854842484972,0.38997381079204874,0.7229156922645291,0.4071083665043195],"dir":"ltr"},{"str":"ƹŵ","boundary":[0.7291700488977957,0.38997381079204874,0.7474973345090181,0.4071083665043195],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7537857748296594,0.38997381079204874,0.7591174373547095,0.4071083665043195],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.7591417828456914,0.38997381079204874,0.7948566181162325,0.4071083665043195],"dir":"ltr"},{"str":"ƲĪưƯ","boundary":[0.8012375713026053,0.38997381079204874,0.8453467318637276,0.4071083665043195],"dir":"ltr"},{"str":"ƲºĪưƯ","boundary":[0.15497794629258518,0.41584759922646336,0.2066390781563126,0.43298215493873415],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƿřźŝŚºƴŝ","boundary":[0.2127254509018036,0.41584759922646336,0.2733798071342686,0.43298215493873415],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2793736670140281,0.4162602341325811,0.28399931030060127,0.4333947898448519],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃƾƯ","boundary":[0.2839993103006012,0.41584759922646336,0.3369118004008016,0.43298215493873415],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤųŚƴƃ","boundary":[0.3429981731462926,0.41584759922646336,0.394026322244489,0.43298215493873415],"dir":"ltr"},{"str":"żǀƳ","boundary":[0.4001857314629259,0.41584759922646336,0.41961343326653305,0.43298215493873415],"dir":"ltr"},{"str":"Pyrus","boundary":[0.42574829659318636,0.41275566826516225,0.47292110300601203,0.42697738899858956],"dir":"ltr"},{"str":"serotine","boundary":[0.47978333691382763,0.41275566826516225,0.544938186773547,0.42697738899858956],"dir":"ltr"},{"str":"L.","boundary":[0.5521439365130261,0.41275566826516225,0.5692106113026053,0.42697738899858956],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚƳ","boundary":[0.5755143166332666,0.41584759922646336,0.5947521236072144,0.43298215493873415],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6008336272545091,0.41584759922646336,0.6143307674549099,0.43298215493873415],"dir":"ltr"},{"str":"Pyrus","boundary":[0.6203098196392786,0.41275566826516225,0.6675008432550881,0.42697738899858956],"dir":"ltr"},{"str":"pyrifolia","boundary":[0.6743016941814926,0.41275566826516225,0.7439977465330662,0.42697738899858956],"dir":"ltr"},{"str":"Nak.","boundary":[0.7511024622044089,0.41275566826516225,0.789697476232465,0.42697738899858956],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚǀsō","boundary":[0.7959042622044088,0.4158469899175776,0.8451397951903811,0.43298215493873415],"dir":"ltr"},{"str":"ƾºưƬƗ","boundary":[0.15497794629258513,0.4417207783519923,0.20317228024048095,0.4588553340642631],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚƳ","boundary":[0.20948750060120236,0.4417207783519923,0.22872530757515025,0.4588553340642631],"dir":"ltr"},{"str":"Ĩƿ","boundary":[0.23500157515030057,0.4417207783519923,0.2616525841282565,0.4588553340642631],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.2679093753106213,0.4417207783519923,0.2808027473346694,0.4588553340642631],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.2871179676953908,0.4417207783519923,0.33757156320641285,0.4588553340642631],"dir":"ltr"},{"str":"ƝŶƷ","boundary":[0.34381861619238474,0.4417207783519923,0.38413474925851704,0.4588553340642631],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.39069585907815635,0.4417207783519923,0.3960275216032065,0.4588553340642631],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚĩ","boundary":[0.39605673619238485,0.4417207783519923,0.4193115491783568,0.4588553340642631],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.4254904347895792,0.4417207783519923,0.44939283783567135,0.4588553340642631],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤŞƫř","boundary":[0.4556764090581163,0.4417207783519923,0.48341809603206415,0.4588553340642631],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĩ","boundary":[0.4897114054509018,0.4417207783519923,0.5073959701002004,0.4588553340642631],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳƺƃ","boundary":[0.5135456411222444,0.4417207783519923,0.552240364488978,0.4588553340642631],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.5585361084569138,0.4417207783519923,0.6089897039679358,0.4588553340642631],"dir":"ltr"},{"str":"ƖŝŚƴƯ","boundary":[0.6152391915030061,0.4417207783519923,0.6495419882965933,0.4588553340642631],"dir":"ltr"},{"str":"ƾųźŝ","boundary":[0.6561006635671344,0.4417207783519923,0.697823966012024,0.4588553340642631],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.7040369353106213,0.4417207783519923,0.7215072596392785,0.4588553340642631],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚƳ","boundary":[0.727871170981964,0.4417207783519923,0.7471089779559119,0.4588553340642631],"dir":"ltr"},{"str":"ƹŵ","boundary":[0.7533852455310622,0.4417207783519923,0.7717125311422847,0.4588553340642631],"dir":"ltr"},{"str":"źƷ","boundary":[0.7779498459318638,0.4417207783519923,0.7974603224048097,0.4588553340642631],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8041821124649299,0.4417207783519923,0.8095137749899799,0.4588553340642631],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.8095381204809619,0.4417207783519923,0.845252955751503,0.4588553340642631],"dir":"ltr"},{"str":"Śºŝ","boundary":[0.15497134444889776,0.4675923100868301,0.17244653787575148,0.4847268657991009],"dir":"ltr"},{"str":"ŵřźƟř","boundary":[0.17865950717434864,0.4675923100868301,0.2106738278156312,0.4847268657991009],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶǀƤƗ","boundary":[0.2168332370340681,0.46759224402195004,0.2580299750701404,0.4847268657991009],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.2640099294589178,0.4675923100868301,0.2738211623246493,0.4847268657991009],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷźƔƳ","boundary":[0.2800511734669338,0.4675923100868301,0.3214141626452905,0.4847268657991009],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.32787962324649317,0.46759224402195004,0.33321128577154324,0.4847267997342208],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚů","boundary":[0.33324050036072167,0.46759224402195004,0.3645682781563129,0.4847267997342208],"dir":"ltr"},{"str":"źƷ","boundary":[0.37068386549098215,0.46759224402195004,0.39019434196392805,0.4847267997342208],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.39646330589178375,0.46759224402195004,0.4139336302204411,0.4847267997342208],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƫƹ","boundary":[0.4203949235270543,0.46759224402195004,0.4487817660120243,0.4847267997342208],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.45496552072144314,0.46759224402195004,0.46029718324649327,0.4847267997342208],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴĩƾƯ","boundary":[0.4603215287374752,0.46759224402195004,0.5073740591583168,0.4847267997342208],"dir":"ltr"},{"str":"ƶūřƺƯ","boundary":[0.5136551958316634,0.46759224402195004,0.5574770795991985,0.4847267997342208],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƀĪƃ","boundary":[0.5637849963126254,0.46759224402195004,0.6213328678957917,0.4847267997342208],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.627545837194389,0.46759224402195004,0.6376346086573148,0.4847267997342208],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.6438329706613228,0.46759224402195004,0.6567263426853709,0.4847267997342208],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŚǀĭ","boundary":[0.6630391284969942,0.46759224402195004,0.6908538519438879,0.4847267997342208],"dir":"ltr"},{"str":"źƷ","boundary":[0.6970376066533068,0.46759224402195004,0.7165480831262526,0.4847267997342208],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.7228681725851704,0.46759224402195004,0.7563651336272545,0.4847267997342208],"dir":"ltr"},{"str":"Ĩţ","boundary":[0.7625269773947896,0.46759224402195004,0.7890830389579159,0.4847267997342208],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.795369044729459,0.46759224402195004,0.8051802775951904,0.4847267997342208],"dir":"ltr"},{"str":"ŢŝŚŧ","boundary":[0.8114127232865732,0.46759224402195004,0.8451969611222445,0.4847267997342208],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7109298456112222,0.4937376207616362,0.7155554888977954,0.5108721764739069],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.7155579234468936,0.4933249858555184,0.7512727587174347,0.5104595415677892],"dir":"ltr"},{"str":"šƹŚƠŤƯ","boundary":[0.7574565134268535,0.4933249858555184,0.8122533445290578,0.5104595415677892],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8182934608416832,0.4933249858555184,0.8236251233667332,0.5104595415677892],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƷ","boundary":[0.8236519034068135,0.4933249858555184,0.8453826886573145,0.5104595415677892],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŶºƬĭ","boundary":[0.15496890989979947,0.5191964515254761,0.2016343470140279,0.536331007237747],"dir":"ltr"},{"str":"’‘","boundary":[0.20146879767535059,0.5191964515254761,0.21851064136272536,0.5367436421438647],"dir":"ltr"},{"str":"žºƄǀƫŵ","boundary":[0.21850333771543076,0.5191964515254761,0.2800974298997995,0.536331007237747],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹ","boundary":[0.2861351116633266,0.5191964515254761,0.30360543599198386,0.536331007237747],"dir":"ltr"},{"str":"’","boundary":[0.3037734198797595,0.5196090864315939,0.3096163377154308,0.5367436421438647],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚºƷŜǀºs","boundary":[0.3157027104609218,0.5191964515254761,0.39917122629258517,0.536331007237747],"dir":"ltr"},{"str":"ŶºƴƳŚƯ","boundary":[0.40529655182364727,0.5191964515254761,0.4472146181963928,0.536331007237747],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.45325473450901804,0.5191964515254761,0.4585863970340681,0.536331007237747],"dir":"ltr"},{"str":"ƶºƳƺĭ","boundary":[0.4586131770741483,0.5191964515254761,0.4998787842885771,0.536331007237747],"dir":"ltr"},{"str":"Ĩƿ","boundary":[0.5058409950300601,0.5191964515254761,0.5324700930661322,0.536331007237747],"dir":"ltr"},{"str":"ƱƹŹŵ","boundary":[0.5387244496993988,0.5191964515254761,0.5776528897795591,0.536331007237747],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷƵƺǀƯ","boundary":[0.5840314084168337,0.5191964515254761,0.6449170468136272,0.536331007237747],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƬŤŴƯ","boundary":[0.6512006180360719,0.5191964515254761,0.7052597807615228,0.536331007237747],"dir":"ltr"},{"str":"ƕřƺƳř","boundary":[0.7115530901803605,0.5191964515254761,0.7450890040080158,0.536331007237747],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.7514553498997995,0.5191964515254761,0.7615441213627253,0.536331007237747],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƯ","boundary":[0.7677424833667333,0.5191964515254761,0.780704022765531,0.536331007237747],"dir":"ltr"},{"str":"ƶưƷ","boundary":[0.7869486412024047,0.5191964515254761,0.8164578108216431,0.536331007237747],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.15497377458917838,0.5450705893534027,0.1678671466132265,0.5622051450656735],"dir":"ltr"},{"str":"ŚºƷƵƺºǀƯ","boundary":[0.17396325755511025,0.5450705893534027,0.23435711703406817,0.5622051450656735],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶƹźºĭ","boundary":[0.24044348977955912,0.5450705893534027,0.28383932745490986,0.5622051450656735],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋºƿř","boundary":[0.28984049098196396,0.5450696306510051,0.3213289534268539,0.5622051450656735],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.3273861115831665,0.5450696306510051,0.3327177741082166,0.5622041863632758],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳŚºŞƛŚŝ","boundary":[0.33274455414829673,0.5450696306510051,0.39005870901803624,0.5622041863632758],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƈƈŴŤƯ","boundary":[0.39626194012024063,0.5450696306510051,0.47392162180360736,0.5622041863632758],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.48020275847695404,0.5454822655571229,0.4850231656913829,0.5626168212693936],"dir":"ltr"},{"str":"ƮǀŤƀƷ","boundary":[0.4848284017635272,0.5450696306510051,0.5308852016032065,0.5622041863632758],"dir":"ltr"},{"str":"Śƴƃō","boundary":[0.5372612856913829,0.5450696306510051,0.5664953512625253,0.5622041863632758],"dir":"ltr"},{"str":"‘","boundary":[0.5730710683767536,0.5454822655571229,0.578913986212425,0.5626168212693936],"dir":"ltr"},{"str":"śLjĭ","boundary":[0.5789164207615232,0.5450696306510051,0.6226433571142285,0.5622041863632758],"dir":"ltr"},{"str":"’","boundary":[0.6224924150701404,0.5454822655571229,0.6283353329058117,0.5626168212693936],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.6346675951102205,0.5450696306510051,0.6459152119438878,0.5622041863632758],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6521939140681364,0.5450696306510051,0.6620051469338678,0.5622041863632758],"dir":"ltr"},{"str":"‘","boundary":[0.6682619381162326,0.5454822655571229,0.674104855951904,0.5626168212693936],"dir":"ltr"},{"str":"Ţǀưsř","boundary":[0.674104855951904,0.5450696306510051,0.7257513805210422,0.5622041863632758],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳřźĭ","boundary":[0.732107988216433,0.5450696306510051,0.7743766296593187,0.5622041863632758],"dir":"ltr"},{"str":"’‘","boundary":[0.7742256876152306,0.5450696306510051,0.7912675313026053,0.5626168212693936],"dir":"ltr"},{"str":"žƄǀƫŵ","boundary":[0.7912675313026053,0.5450696306510051,0.845363212264529,0.5622041863632758],"dir":"ltr"},{"str":"èŢºƄĩ","boundary":[0.15497374749499,0.5684505667230474,0.21132149274549106,0.5880783467581981],"dir":"ltr"},{"str":"źºƿŻ","boundary":[0.21751985474949911,0.5709437910459274,0.24916168937875757,0.5880783467581981],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƶŤƿŹřƹ","boundary":[0.25551586252505015,0.5709437910459274,0.3294019931062125,0.5880783467581981],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƴƘƯ","boundary":[0.33591684649298603,0.5709437910459274,0.37878438701402806,0.5880783467581981],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.3852870676553107,0.5709437910459274,0.39878420785571145,0.5880783467581981],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.4052284593186373,0.5709437910459274,0.4150396921843688,0.5880783467581981],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.4215155927855712,0.5709437910459274,0.45723042805611225,0.5880783467581981],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳƺĭ","boundary":[0.46385240160320645,0.5709437910459274,0.4975368229258517,0.5880783467581981],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.5039981162324649,0.5709437910459274,0.516891488256513,0.5880783467581981],"dir":"ltr"},{"str":"žě","boundary":[0.5236595347494991,0.5709437910459274,0.551413394468938,0.5880783467581981],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźţĨģƺĩ","boundary":[0.557499767214429,0.5709437910459274,0.6413261617635272,0.5880783467581981],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶƴŝƶƤŞƏ","boundary":[0.6478166696593187,0.5709437910459274,0.7179560291783568,0.5880783467581981],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĩ","boundary":[0.7245195735470942,0.5709437910459274,0.7422041381963929,0.5880783467581981],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƯŚƳƾƯ","boundary":[0.7485972641282566,0.5709437910459274,0.8046892753507014,0.5880783467581981],"dir":"ltr"},{"str":"çƮƣŹ","boundary":[0.8112400801603207,0.5684505667230474,0.8453242550701404,0.5880783241912024],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋºƿř","boundary":[0.15498085074148274,0.5968169701714563,0.18641087959919822,0.613951525883727],"dir":"ltr"},{"str":"źºŝ","boundary":[0.1924972523446892,0.5968169701714563,0.21400892817635253,0.613951525883727],"dir":"ltr"},{"str":"Ůǀūźºţ","boundary":[0.22005634813627234,0.5968169701714563,0.2753084399198395,0.613951525883727],"dir":"ltr"},{"str":"ƶģźĭř","boundary":[0.2815238437675349,0.5968169701714563,0.32707425739478946,0.613951525883727],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.3332434048096191,0.5968169701714563,0.33857506733466924,0.613951525883727],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃƾƯ","boundary":[0.3385994128256512,0.5968169701714563,0.3914510391983967,0.613951525883727],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.39753741194388764,0.5968169701714563,0.4479739656112223,0.613951525883727],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƣŹ","boundary":[0.453994605531062,0.5968169701714563,0.4810229696192384,0.613951525883727],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.4870557822845691,0.5968169701714563,0.49714455374749494,0.613951525883727],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƿżĮƿŚū","boundary":[0.5031481518236472,0.5968169701714563,0.5693191963126251,0.613951525883727],"dir":"ltr"},{"str":"šŹƺƇ","boundary":[0.5752741034068135,0.5968169701714563,0.6292918787975951,0.613951525883727],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6354561571142283,0.5968169701714563,0.6489532973146291,0.613951525883727],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƷŚĭ","boundary":[0.6548814243687373,0.5968169701714563,0.6947179512625249,0.613951525883727],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƿŹřƹ","boundary":[0.7006509474148295,0.5968169701714563,0.7433748495390781,0.613951525883727],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶĥřƹ","boundary":[0.7494758295791581,0.5968169701714563,0.7789338736673346,0.613951525883727],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7850202464128255,0.597229605077574,0.7896458896993988,0.6143641607898448],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƃŚŝƾƯ","boundary":[0.7895704186773547,0.5968169701714563,0.8453142893787574,0.613951525883727],"dir":"ltr"},{"str":"ƮºƣŹ","boundary":[0.15498328529058106,0.6225170902842913,0.1895636206813626,0.6396516459965621],"dir":"ltr"},{"str":"ŭLjƐºƇř","boundary":[0.19559156424849689,0.6225170902842913,0.26357634781563116,0.6396516459965621],"dir":"ltr"},{"str":"ƎºƤƟ","boundary":[0.2695775113426853,0.6225170902842913,0.306886976272545,0.6396516459965621],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.31303421274549087,0.6225170902842913,0.318365875270541,0.6396516459965621],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴŤºƀƷ","boundary":[0.3183926553106211,0.6225170902842913,0.37160216040080146,0.6396516459965621],"dir":"ltr"},{"str":"ŢºƄĩ","boundary":[0.37774696232464916,0.6225170902842913,0.4270611888577153,0.6396516459965621],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚºů","boundary":[0.43303557234468926,0.6225170902842913,0.4718422849699398,0.6396516459965621],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.47780693026052096,0.6225170902842913,0.4952772545891783,0.6396516459965621],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŚŬţ","boundary":[0.501509700280561,0.6225170902842913,0.5513887422044086,0.6396516459965621],"dir":"ltr"},{"str":"šŹƺƇ","boundary":[0.557455638557114,0.6225170902842913,0.6114734139478957,0.6396516459965621],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6178324561923846,0.6225170902842913,0.6313295963927854,0.6396516459965621],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĩ","boundary":[0.6375279583967934,0.6225170902842913,0.6552125230460921,0.6396516459965621],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚƷƶŤƿŹřƹ","boundary":[0.6614620105811623,0.6225170902842913,0.739730329539078,0.6396516459965621],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.746001728016032,0.6225170902842913,0.7794183489378758,0.6396516459965621],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĩ","boundary":[0.785658098276553,0.6225170902842913,0.8033426629258517,0.6396516459965621],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.8095166794388776,0.6225170902842913,0.8452315147094187,0.6396516459965621],"dir":"ltr"},{"str":"ƾºƬƷř","boundary":[0.15497209867735476,0.6483924511305537,0.1969145105410822,0.6655270068428244],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚºƷŚǀĭ","boundary":[0.2029327159118237,0.6483924511305537,0.25855485915831666,0.6655270068428244],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.2645195044488978,0.6483924511305537,0.27741287647294594,0.6655270068428244],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřƶºƗƺưŬƯ","boundary":[0.28350655286573145,0.6483924511305537,0.3715203718637275,0.6655270068428244],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.3775410117835672,0.6488050860366714,0.3819475456513027,0.6659396417489422],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃƾƯ","boundary":[0.3819475456513027,0.6483924511305537,0.43477726108216436,0.6655270068428244],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƿźƘţ","boundary":[0.4408636338276553,0.6483924511305537,0.4916166788777555,0.6655270068428244],"dir":"ltr"},{"str":"ƪĪƃ","boundary":[0.49800250116232464,0.6483924511305537,0.5360033780360721,0.6655270068428244],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.5424038076152304,0.6483902694098203,0.5662979208817636,0.6655270068428244],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.5725790575551103,0.6483902694098203,0.5860761977555112,0.665524825122091],"dir":"ltr"},{"str":"ƾưƬƗ","boundary":[0.5923232507414832,0.6483902694098203,0.6330313462124249,0.665524825122091],"dir":"ltr"},{"str":"šŹƺƇ","boundary":[0.6392832682965932,0.6483902694098203,0.6933010436873748,0.665524825122091],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6996357404408818,0.6483902694098203,0.7131328806412827,0.665524825122091],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƣŹ","boundary":[0.7193312426452907,0.6483902694098203,0.746359606733467,0.665524825122091],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7526358743086174,0.648802904315938,0.7575049725050103,0.6659374600282087],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃ","boundary":[0.7572615175951904,0.6483902694098203,0.7884480915430863,0.665524825122091],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.794729228216433,0.6483902694098203,0.845182823727455,0.665524825122091],"dir":"ltr"},{"str":"ƶºǀƤŝ","boundary":[0.15496966412825655,0.6742639168005113,0.18910204248497,0.6913984725127821],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.1953588336673347,0.6742639168005113,0.2082522056913828,0.6913984725127821],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.21456742605210427,0.674676551706629,0.222163219238477,0.6918111074188998],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶźºǀƛ","boundary":[0.22191246068136278,0.6742639168005113,0.26097480096192394,0.6913984725127821],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.26719507390781566,0.6742639168005113,0.27700630677354715,0.6913984725127821],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚǀưǀƃƺǀŝ","boundary":[0.28326309795591187,0.6742639168005113,0.36251740929859727,0.6913984725127821],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.36877663503006014,0.6742639168005113,0.37410829755511027,0.6913984725127821],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĪƿĥƺƫƺƟŹƺƯ","boundary":[0.374130208496994,0.6742639168005113,0.47239834829659333,0.6913984725127821],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.47876712873747507,0.6742639168005113,0.48409879126252514,0.6913984725127821],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĪƿĥƺƫƺƿżǀƟ","boundary":[0.4841742622845692,0.6742639168005113,0.5765532278156313,0.6913984725127821],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5764801913426855,0.674676551706629,0.5838325296192386,0.6918111074188998],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƇŚų","boundary":[0.5901136662925853,0.6742639168005113,0.6393889400400802,0.6913984725127821],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƾĭĦƿƹ","boundary":[0.6456238202805613,0.6742639168005113,0.7258568203607215,0.6913984725127821],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.7323327209619239,0.6742639168005113,0.7424214924248498,0.6913984725127821],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĩ","boundary":[0.7488608747895793,0.6742639168005113,0.766545439438878,0.6913984725127821],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƄĩ","boundary":[0.7729385653707417,0.6742639168005113,0.8146521296192386,0.6913984725127821],"dir":"ltr"},{"str":"źƿŻ","boundary":[0.8211182920240483,0.6742639168005113,0.8452957991182365,0.6913984725127821],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.15497058364729469,0.7001794751079866,0.16030224617234476,0.7173140308202575],"dir":"ltr"},{"str":"ƩƺºƈŰƯ","boundary":[0.16032659166332677,0.7001794751079866,0.22850857370741498,0.7173140308202575],"dir":"ltr"},{"str":"źºƷ","boundary":[0.23450730268537084,0.7001794751079866,0.26156975046092196,0.7173140308202575],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.26768046869739487,0.7001794751079866,0.30117742973947903,0.7173140308202575],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƮƣŹ","boundary":[0.30712016408817644,0.7001794751079866,0.3497905061322646,0.7173140308202575],"dir":"ltr"},{"str":"ŵřŶƘţ","boundary":[0.35582331879759527,0.7001794751079866,0.3942405035671343,0.7173140308202575],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4004242582765532,0.7005921100141044,0.40504990156312637,0.7177266657263751],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƴĩƾƯ","boundary":[0.4050499015631263,0.7001794751079866,0.4574194872144288,0.7173140308202575],"dir":"ltr"},{"str":"ƒƠů","boundary":[0.46350342541082157,0.7001794751079866,0.5002115567134268,0.7173140308202575],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.5063027985571141,0.7001794751079866,0.5191961705811623,0.7173140308202575],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƾĭĦƿƹ","boundary":[0.5252922815230461,0.7001794751079866,0.5899456824048097,0.7173144880275917],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.5959565841282566,0.7001799323153209,0.6198419453306614,0.7173144880275917],"dir":"ltr"},{"str":"żǀƳ","boundary":[0.6259283180761525,0.7001799323153209,0.6453292398396795,0.7173144880275917],"dir":"ltr"},{"str":"źǀŨĪţ","boundary":[0.6514156125851704,0.7001799323153209,0.6891730345490982,0.7173144880275917],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.6952886218837676,0.7001799323153209,0.7052313204008017,0.7173144880275917],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7114296824048097,0.7001799323153209,0.7212409152705411,0.7173144880275917],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳƺƃƾƯ","boundary":[0.7274003244889781,0.7001799323153209,0.7878866968336673,0.7173144880275917],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤųŚƴƃ","boundary":[0.794167833507014,0.7001799323153209,0.8452251971943889,0.7173144880275917],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.15496328000000006,0.7258830221319639,0.16029494252505017,0.7430175778442347],"dir":"ltr"},{"str":"ƶºƤƐƴƯ","boundary":[0.16031928801603212,0.7258830221319639,0.20901513907815636,0.7430175778442347],"dir":"ltr"},{"str":"źºƷ","boundary":[0.21526706116232472,0.7258830221319639,0.24230516344689387,0.7430175778442347],"dir":"ltr"},{"str":"ƶºŝ","boundary":[0.24859603831663335,0.7258830221319639,0.2696451498196394,0.7430175778442347],"dir":"ltr"},{"str":"ƶºūƺţ","boundary":[0.2759555010821644,0.7258830221319639,0.3216154694188378,0.7430175778442347],"dir":"ltr"},{"str":"Śºŝ","boundary":[0.328028071743487,0.7258830221319639,0.34559577803607217,0.7430175778442347],"dir":"ltr"},{"str":"ŚºǀƳŵ","boundary":[0.3519475166332666,0.7258830221319639,0.38890640649298613,0.7430175778442347],"dir":"ltr"},{"str":"źsřźs","boundary":[0.39528492513026064,0.7258830221319639,0.4431238149098198,0.7430175778442347],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.4493051350701404,0.7258830221319639,0.4667754593987977,0.7430175778442347],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵřĦƴƸŝ","boundary":[0.4732172763126254,0.7258830221319639,0.5292605965531064,0.7430175778442347],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŹŚĩ","boundary":[0.5355831205611224,0.7258830221319639,0.5899246909819641,0.7430175778442347],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚŬƳř","boundary":[0.5961814821643289,0.7258830221319639,0.6334300833667337,0.7430175778442347],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.6397112200400804,0.7258830221319639,0.6497999915030063,0.7430175778442347],"dir":"ltr"},{"str":"ŻƹŹƶŝŻƹŹ","boundary":[0.6562418084168339,0.7258830221319639,0.7253318772745492,0.7430175778442347],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7318418615631264,0.7258830221319639,0.7416530944288579,0.7430175778442347],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.7481289950300603,0.7258830221319639,0.7838438303006015,0.7430175778442347],"dir":"ltr"},{"str":"šƹŚƠŤƯ","boundary":[0.7904658038476956,0.7258830221319639,0.8452772422444891,0.7430175778442347],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.15497236416833662,0.7517550745438116,0.16478359703406809,0.7688896302560825],"dir":"ltr"},{"str":"ŚºƷśŚºŤĩ","boundary":[0.17101604272545085,0.7517550745438116,0.24027896456913825,0.7688896302560825],"dir":"ltr"},{"str":"ƾųźŝ","boundary":[0.24650410661322644,0.7517544878019217,0.28820615214428896,0.7688896302560825],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.2944191214428861,0.7517544878019217,0.3118894457715434,0.7688890435141925],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřƺţƾƯ","boundary":[0.3182746140280561,0.7517544878019217,0.3714628622044092,0.7688896302560825],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.3779850192384773,0.7517544878019217,0.39087839126252544,0.7688890435141925],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƸƳō","boundary":[0.39746384657314665,0.7517544878019217,0.4223498074549102,0.7688890435141925],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƯŚƳƞǀƇƺţ","boundary":[0.42906185931863766,0.7517544878019217,0.5138450316633271,0.7688890435141925],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĩ","boundary":[0.5204110105811627,0.7517544878019217,0.5380955752304613,0.7688890435141925],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳƺƃƾƯ","boundary":[0.5444887011623251,0.7517544878019217,0.6049823771543089,0.7688890435141925],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƟźƘƯ","boundary":[0.6115313142284573,0.7517544878019217,0.6579703382765535,0.7688890435141925],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřŻŚŝ","boundary":[0.6645801390781566,0.7517544878019217,0.6965457687374753,0.7688890435141925],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.7030216693386777,0.7517544878019217,0.7165188095390785,0.7688890435141925],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶƿŶū","boundary":[0.7230969612024052,0.7517544878019217,0.7807373456513029,0.7688890435141925],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮƣŹ","boundary":[0.787123167935872,0.7517544878019217,0.8453137604809622,0.7688890435141925],"dir":"ltr"},{"str":"ƲǀŤºƀŴƳ","boundary":[0.15496749507014046,0.7776282536693406,0.21986770492985985,0.7947628093816115],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.22629248000000016,0.7776282536693406,0.23610371286573162,0.7947628093816115],"dir":"ltr"},{"str":"ŶºƃŚŝ","boundary":[0.24233859310621259,0.7776282536693406,0.2838866080160322,0.7947628093816115],"dir":"ltr"},{"str":"Ʃƺºƣ","boundary":[0.29005575543086193,0.7776282536693406,0.32648147903807634,0.7947628093816115],"dir":"ltr"},{"str":"ƪºƤƳ","boundary":[0.3326116736673349,0.7776282536693406,0.36601855639278585,0.7947628093816115],"dir":"ltr"},{"str":"ŢºƯLjƗ","boundary":[0.3724895878957918,0.7776282536693406,0.43151523078156334,0.7947628093816115],"dir":"ltr"},{"str":"ƱƹŹŵ","boundary":[0.43768681274549115,0.7776282536693406,0.4766152528256515,0.7947628093816115],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿŚŝ","boundary":[0.4829450804809621,0.7776282536693406,0.5103727106212427,0.7947628093816115],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƣŹ","boundary":[0.5165710726252506,0.7776282536693406,0.543599436713427,0.7947628093816115],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚƳ","boundary":[0.550119159198397,0.7776282536693406,0.5693569661723449,0.7947628093816115],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĩ","boundary":[0.5758766886573149,0.7776282536693406,0.5935612533066136,0.7947628093816115],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷǀƴĩ","boundary":[0.5999519446893791,0.7776282536693406,0.6309315819639281,0.7947628093816115],"dir":"ltr"},{"str":"Ţƣŵ","boundary":[0.63732714244489,0.7776282536693406,0.6715325572745493,0.7947628093816115],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6777674375150303,0.7780408885754584,0.6823930808016034,0.7951754442877292],"dir":"ltr"},{"str":"ŵźĩ","boundary":[0.6824515099799601,0.7776282536693406,0.7091317335470944,0.7947628093816115],"dir":"ltr"},{"str":"řŶǀě","boundary":[0.715537032224449,0.7776282536693406,0.7415599275350703,0.7947628093816115],"dir":"ltr"},{"str":"ƅŚų","boundary":[0.7481599901402806,0.7776282536693406,0.7930579446092185,0.7947628093816115],"dir":"ltr"},{"str":"ƖūřźƯ","boundary":[0.7995046306212426,0.7776282536693406,0.8453569283366733,0.7947628093816115],"dir":"ltr"},{"str":"Śºŝ","boundary":[0.15496262597194435,0.8035014327948695,0.17243781939879807,0.8206359885071404],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.17865078869739526,0.8035014327948695,0.18846202156312672,0.8206359885071404],"dir":"ltr"},{"str":"Ĩºģƺĩ","boundary":[0.19440232136272592,0.8035014327948695,0.25513214861723493,0.8206359885071404],"dir":"ltr"},{"str":"źºƐƘƯ","boundary":[0.26132807607214475,0.8035014327948695,0.31175245699398846,0.8206359885071404],"dir":"ltr"},{"str":"ŽŹŵƹŻ","boundary":[0.3179800335871748,0.8035014327948695,0.381302655631263,0.8206359885071404],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚºƷŜǀºs","boundary":[0.3877590798396798,0.8035014327948695,0.47122272657314673,0.8206359885071404],"dir":"ltr"},{"str":"Ƣºǀƣŵ","boundary":[0.4775671615230465,0.8035014327948695,0.518903370661323,0.8206359885071404],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚƳ","boundary":[0.5253257111823652,0.8035014327948695,0.544563518156313,0.8206359885071404],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳƺưƳ","boundary":[0.5509128222044092,0.8035014327948695,0.5952167466933871,0.8206359885071404],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.6015514434468943,0.8035014327948695,0.6350508390380764,0.8206359885071404],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6412126828056114,0.8039140677009873,0.6460574355110223,0.8210486234132581],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃ","boundary":[0.6458383260921846,0.8035014327948695,0.6770249000400804,0.8206359885071404],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƃƺƳ","boundary":[0.6833060367134272,0.8035014327948695,0.7249027426052108,0.8206359885071404],"dir":"ltr"},{"str":"īŹżŝ","boundary":[0.731239873907816,0.8035014327948695,0.7729729145490986,0.8206359885071404],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊō","boundary":[0.779176145651303,0.8035014327948695,0.7968022811222449,0.8206359885071404],"dir":"ltr"},{"str":"Ɲźů","boundary":[0.8032294907414834,0.8035014327948695,0.8451913789979963,0.8206359885071404],"dir":"ltr"},{"str":"ƶºŝ","boundary":[0.15497441154308617,0.8292037346284379,0.17602352304609217,0.8463382903407087],"dir":"ltr"},{"str":"ƶºĩ","boundary":[0.182070943006012,0.8292037346284379,0.20723444248496994,0.8463382903407087],"dir":"ltr"},{"str":"Ţºsř","boundary":[0.21316013498997996,0.8292037346284379,0.25644641795591183,0.8463382903407087],"dir":"ltr"},{"str":"Malus","boundary":[0.26257374749499,0.8261118036671369,0.31323222925851707,0.8403335244005643],"dir":"ltr"},{"str":"domestica","boundary":[0.32345687695390785,0.8261118036671369,0.40565011206412827,0.8403335244005643],"dir":"ltr"},{"str":"Borkh.‘Golab","boundary":[0.416122023975423,0.8261118036671369,0.5276851216032065,0.8403335244005643],"dir":"ltr"},{"str":"’","boundary":[0.5279639756312625,0.8261118036671369,0.5345352314228458,0.8403335244005643],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5406994068136273,0.8292037346284379,0.5460310693386774,0.8463382903407087],"dir":"ltr"},{"str":"ƮǀºƴĩƾºƯ","boundary":[0.5460554148296594,0.8292032663632758,0.6136365451703412,0.8463382903407087],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷº