طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور، تیپ‌های مرتعی منطقه اقلید طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور، تیپ‌های مرتعی منطقه اقلید

توضیحات

استان فارس با وسعت 12400000 هکتار واقع در زاگرس جنوبی و برخوردار از تنوع توپوگرافی، زمین شناسی و خاک،‌گستردگی آن در قلمرو 5 درجه و 15 دقیقه طول و 44 درجه و 40 دقیقه عرض جغرافیایی موجب اختلاف زیاد در حداقل و حداکثر بارندگی،‌دما و همچنین شکل گیری جبهه های متفاوت آب و هوایی در نقاط مختلف استان،‌در نتیجه ظهور اقلیم های مختلف در اقصی نقاط آن را سبب شده است. کتاب پیش رو اطلاعات پایه مورد نیاز را جهت تفکیک واحدهای کلان اکولوژیک استان قرار می دهد.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":234,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"cf1a68c2da383099","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/cf1a68c2da383099/pages/SGDgNHqJJwKaCBop-sec.webp","jpeg":"/storage/books/cf1a68c2da383099/pages/HGRJTHzKYACdlkNL.jpg","blurred":"/storage/books/cf1a68c2da383099/pages/yZGGujdLTPOHqYdl.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003983475751235705,0.00015671598925443272,0.9988278369863495,0.9989930461738569]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.1401425153017044},{"x":0.37142857909202576,"y":0.1401425153017044},{"x":0.36974790692329407,"y":0.15558195114135742},{"x":0.3294117748737335,"y":0.15558195114135742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.3310924470424652,0.1401425153017044,0.36974790692329407,0.15558195114135742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.13895486295223236},{"x":0.3210084140300751,"y":0.1401425153017044},{"x":0.3210084140300751,"y":0.15558195114135742},{"x":0.2840336263179779,"y":0.15439429879188538}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.2857142984867096,0.13895486295223236,0.3210084140300751,0.15558195114135742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.13895486295223236},{"x":0.2840336263179779,"y":0.13895486295223236},{"x":0.2840336263179779,"y":0.15439429879188538},{"x":0.27899160981178284,"y":0.15439429879188538}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.27899160981178284,0.13895486295223236,0.2840336263179779,0.15439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.13895486295223236},{"x":0.2705882489681244,"y":0.13895486295223236},{"x":0.2705882489681244,"y":0.15439429879188538},{"x":0.24033613502979279,"y":0.15439429879188538}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۳۷۷","boundary":[0.24201680719852448,0.13895486295223236,0.2705882489681244,0.15439429879188538]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.13895486295223236},{"x":0.37142857909202576,"y":0.1401425153017044},{"x":0.36974790692329407,"y":0.15676960349082947},{"x":0.24033613502979279,"y":0.15439429879188538}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.23701680719852447,0.13195486295223235,0.37474790692329407,0.16376960349082947],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6924369931221008,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6352941393852234,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.6369748115539551,0.32185274362564087,0.6924369931221008,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.3206650912761688},{"x":0.63193279504776,"y":0.3206650912761688},{"x":0.63193279504776,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5714285969734192,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5731092691421509,0.3206650912761688,0.63193279504776,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5596638917922974,"y":0.35391923785209656},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرتعی","boundary":[0.4756302535533905,0.3194774389266968,0.5596638917922974,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.31828978657722473},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3194774389266968},{"x":0.462184876203537,"y":0.35391923785209656},{"x":0.38655462861061096,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.38655462861061096,0.31828978657722473,0.462184876203537,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.31828978657722473},{"x":0.37310925126075745,"y":0.31828978657722473},{"x":0.37142857909202576,"y":0.35154393315315247},{"x":0.30924370884895325,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقلید","boundary":[0.30924370884895325,0.31828978657722473,0.37142857909202576,0.35154393315315247]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6924369931221008,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3551068902015686},{"x":0.30924370884895325,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.30424370884895324,0.3112897865772247,0.6974369931221008,0.3621068902015686],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.3622327744960785},{"x":0.658823549747467,"y":0.3622327744960785},{"x":0.658823549747467,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6117647290229797,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محدوده","boundary":[0.6117647290229797,0.3622327744960785,0.658823549747467,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6033613681793213,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5764706134796143,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.5764706134796143,0.3622327744960785,0.6033613681793213,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5663865804672241,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5411764979362488,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چهار","boundary":[0.5411764979362488,0.3622327744960785,0.5663865804672241,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5361344814300537,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5092437267303467,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گوش","boundary":[0.5092437267303467,0.3622327744960785,0.5361344814300537,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.3622327744960785},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3622327744960785},{"x":0.4957983195781708,"y":0.37885984778404236},{"x":0.47058823704719543,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اقلید","boundary":[0.47058823704719543,0.3622327744960785,0.4957983195781708,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.3622327744960785},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3622327744960785},{"x":0.4638655483722687,"y":0.37885984778404236},{"x":0.45042017102241516,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.45042017102241516,0.3622327744960785,0.4638655483722687,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.3622327744960785},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3622327744960785},{"x":0.4470588266849518,"y":0.37885984778404236},{"x":0.40672269463539124,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.40672269463539124,0.3622327744960785,0.4470588266849518,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.3622327744960785},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3622327744960785},{"x":0.3966386616230011,"y":0.37885984778404236},{"x":0.3680672347545624,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"8-39","boundary":[0.3680672347545624,0.3622327744960785,0.3966386616230011,0.37885984778404236]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.3622327744960785},{"x":0.658823549747467,"y":0.3622327744960785},{"x":0.658823549747467,"y":0.37885984778404236},{"x":0.3680672347545624,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3630672347545624,0.3552327744960785,0.663823549747467,0.38585984778404236],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.3622327744960785},{"x":0.35966387391090393,"y":0.3622327744960785},{"x":0.35966387391090393,"y":0.37885984778404236},{"x":0.33949580788612366,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"NH","boundary":[0.33949580788612366,0.3622327744960785,0.35966387391090393,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.3622327744960785},{"x":0.33949580788612366,"y":0.3622327744960785},{"x":0.33949580788612366,"y":0.37885984778404236},{"x":0.3327731192111969,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3327731192111969,0.3622327744960785,0.33949580788612366,0.37885984778404236]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.3622327744960785},{"x":0.35966387391090393,"y":0.3622327744960785},{"x":0.35966387391090393,"y":0.37885984778404236},{"x":0.3327731192111969,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3277731192111969,0.3552327744960785,0.36466387391090394,0.38585984778404236],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6282660365104675},{"x":0.507563054561615,"y":0.6282660365104675},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6425178050994873},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"از","boundary":[0.4941176474094391,0.6282660365104675,0.5092437267303467,0.6425178050994873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.6282660365104675},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6282660365104675},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6437054872512817},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":":","boundary":[0.4907563030719757,0.6282660365104675,0.4924369752407074,0.6437054872512817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.6282660365104675},{"x":0.507563054561615,"y":0.6282660365104675},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6425178050994873},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.4857563030719757,0.6212660365104675,0.5142437267303467,0.6495178050994873],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.5361344814300537,0.6603325605392456,0.5815126299858093,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6781472563743591},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"طیبی","boundary":[0.489075630903244,0.6615201830863953,0.5159664154052734,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.6615201830863953},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6615201830863953},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6793349385261536},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خرمی","boundary":[0.4302521049976349,0.6615201830863953,0.46890756487846375,0.6793349385261536]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6781472563743591},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4252521049976349,0.6545201830863953,0.5865126299858093,0.6851472563743591],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.694774329662323},{"x":0.5445378422737122,"y":0.694774329662323},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5378151535987854,0.694774329662323,0.5462185144424438,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5260504484176636,"y":0.694774329662323},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7125890851020813},{"x":0.4638655483722687,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.4638655483722687,0.6959620118141174,0.5260504484176636,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.6959620118141174},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6959620118141174},{"x":0.4588235318660736,"y":0.713776707649231},{"x":0.45378151535987854,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.45378151535987854,0.6959620118141174,0.4588235318660736,0.713776707649231]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5445378422737122,"y":0.694774329662323},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7125890851020813},{"x":0.45378151535987854,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.44878151535987854,0.6889620118141174,0.5512185144424439,0.7195890851020813],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قاسم","boundary":[0.5243697762489319,0.7280284762382507,0.5630252361297607,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7517814636230469},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خداحامی","boundary":[0.43697479367256165,0.7268408536911011,0.5126050710678101,0.7517814636230469]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7517814636230469},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.43197479367256164,0.7198408536911011,0.5680252361297607,0.7587814636230469],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.7589073777198792},{"x":0.578151285648346,"y":0.7577196955680847},{"x":0.578151285648346,"y":0.775534451007843},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هماهنگ","boundary":[0.5109243988990784,0.7589073777198792,0.578151285648346,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.7612826824188232},{"x":0.507563054561615,"y":0.7600950002670288},{"x":0.507563054561615,"y":0.7767220735549927},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.46554622054100037,0.7612826824188232,0.507563054561615,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.7624703049659729},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7612826824188232},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7790973782539368},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.4252100884914398,0.7624703049659729,0.4571428596973419,0.7790973782539368]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.7624703049659729},{"x":0.578151285648346,"y":0.7577196955680847},{"x":0.578151285648346,"y":0.775534451007843},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4202100884914398,0.7554703049659729,0.583151285648346,0.782534451007843],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.794536828994751},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7933491468429565},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8123515248298645},{"x":0.507563054561615,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.5058823823928833,0.794536828994751,0.5529412031173706,0.8123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.7957244515419006},{"x":0.4957983195781708,"y":0.794536828994751},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8135392069816589},{"x":0.46554622054100037,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فیاض","boundary":[0.46554622054100037,0.7957244515419006,0.4957983195781708,0.8135392069816589]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7933491468429565},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8123515248298645},{"x":0.46554622054100037,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.46054622054100036,0.7887244515419006,0.5579412031173706,0.8193515248298645],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.8277909755706787},{"x":0.5210084319114685,"y":0.8277909755706787},{"x":0.5210084319114685,"y":0.8408551216125488},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8408551216125488}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۸۵","boundary":[0.4789915978908539,0.8277909755706787,0.5210084319114685,0.8408551216125488]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.8277909755706787},{"x":0.5210084319114685,"y":0.8277909755706787},{"x":0.5210084319114685,"y":0.8408551216125488},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8408551216125488}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4739915978908539,0.8207909755706787,0.5260084319114685,0.8478551216125488],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/cf1a68c2da383099/pages/LCwHsEktgRBsypel-sec.webp","jpeg":"/storage/books/cf1a68c2da383099/pages/hIpxVoORfyJHcWrz.jpg","blurred":"/storage/books/cf1a68c2da383099/pages/ZhFviwBcdQqTChAr.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0005113339644520223,0.00015530549347259087,0.9988278369863495,0.9990536980764884]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.13657957315444946},{"x":0.5714285969734192,"y":0.13657957315444946},{"x":0.5714285969734192,"y":0.15201900899410248},{"x":0.5512605309486389,"y":0.15201900899410248}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسم","boundary":[0.5512605309486389,0.13657957315444946,0.5714285969734192,0.15201900899410248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.13657957315444946},{"x":0.5478991866111755,"y":0.13657957315444946},{"x":0.5478991866111755,"y":0.15201900899410248},{"x":0.5310924649238586,"y":0.15201900899410248}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.5310924649238586,0.13657957315444946,0.5478991866111755,0.15201900899410248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.13657957315444946},{"x":0.5243697762489319,"y":0.13657957315444946},{"x":0.5243697762489319,"y":0.15201900899410248},{"x":0.4756302535533905,"y":0.15201900899410248}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الرحمن","boundary":[0.4756302535533905,0.13657957315444946,0.5243697762489319,0.15201900899410248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.1377672255039215},{"x":0.46890756487846375,"y":0.1377672255039215},{"x":0.46890756487846375,"y":0.15201900899410248},{"x":0.4268907606601715,"y":0.15320664644241333}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"الرحيم","boundary":[0.4268907606601715,0.1377672255039215,0.46890756487846375,0.15201900899410248]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.1377672255039215},{"x":0.5714285969734192,"y":0.13657957315444946},{"x":0.5714285969734192,"y":0.15201900899410248},{"x":0.4268907606601715,"y":0.15320664644241333}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4218907606601715,0.1307672255039215,0.5764285969734192,0.15901900899410248],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.1603325456380844},{"x":0.5815126299858093,"y":0.1603325456380844},{"x":0.5815126299858093,"y":0.17577196657657623},{"x":0.534453809261322,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.534453809261322,0.1603325456380844,0.5815126299858093,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.1603325456380844},{"x":0.5260504484176636,"y":0.1603325456380844},{"x":0.5260504484176636,"y":0.17577196657657623},{"x":0.4941176474094391,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهاد","boundary":[0.4941176474094391,0.1603325456380844,0.5260504484176636,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.1603325456380844},{"x":0.48571428656578064,"y":0.1603325456380844},{"x":0.48571428656578064,"y":0.17577196657657623},{"x":0.41848739981651306,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.41848739981651306,0.1603325456380844,0.48571428656578064,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6386554837226868,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6386554837226868,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5899159908294678,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.5899159908294678,0.18646080791950226,0.6386554837226868,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.18646080791950226},{"x":0.5798319578170776,"y":0.18646080791950226},{"x":0.5798319578170776,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5176470875740051,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5176470875740051,0.18646080791950226,0.5798319578170776,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.18646080791950226},{"x":0.5092437267303467,"y":0.18646080791950226},{"x":0.5092437267303467,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5008403658866882,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5008403658866882,0.18646080791950226,0.5092437267303467,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.18646080791950226},{"x":0.4941176474094391,"y":0.18646080791950226},{"x":0.4941176474094391,"y":0.20546318590641022},{"x":0.440336138010025,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.440336138010025,0.18646080791950226,0.4941176474094391,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.18646080791950226},{"x":0.4319327771663666,"y":0.18646080791950226},{"x":0.4319327771663666,"y":0.20546318590641022},{"x":0.3613445460796356,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.3613445460796356,0.18646080791950226,0.4319327771663666,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6739495992660522,"y":0.23634204268455505},{"x":0.6067227125167847,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6067227125167847,0.2173396646976471,0.6739495992660522,0.23634204268455505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.2173396646976471},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2173396646976471},{"x":0.5983193516731262,"y":0.23634204268455505},{"x":0.5193277597427368,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5193277597427368,0.2173396646976471,0.5983193516731262,0.23634204268455505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.21852731704711914},{"x":0.5109243988990784,"y":0.21852731704711914},{"x":0.5109243988990784,"y":0.23634204268455505},{"x":0.44873949885368347,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.44873949885368347,0.21852731704711914,0.5109243988990784,0.23634204268455505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.21852731704711914},{"x":0.43865546584129333,"y":0.21852731704711914},{"x":0.43865546584129333,"y":0.2375296950340271},{"x":0.4319327771663666,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4319327771663666,0.21852731704711914,0.43865546584129333,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.21852731704711914},{"x":0.42352941632270813,"y":0.21852731704711914},{"x":0.42352941632270813,"y":0.2375296950340271},{"x":0.3764705955982208,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.3764705955982208,0.21852731704711914,0.42352941632270813,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.21852731704711914},{"x":0.3680672347545624,"y":0.21852731704711914},{"x":0.3680672347545624,"y":0.2375296950340271},{"x":0.32436975836753845,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.32436975836753845,0.21852731704711914,0.3680672347545624,0.2375296950340271]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.1603325456380844},{"x":0.6739495992660522,"y":0.1603325456380844},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2375296950340271},{"x":0.32436975836753845,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.31936975836753845,0.1533325456380844,0.6789495992660523,0.2445296950340271],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6773109436035156,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6773109436035156,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6369748115539551,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.6369748115539551,0.33610451221466064,0.6773109436035156,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6252101063728333,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6252101063728333,"y":0.36104512214660645},{"x":0.556302547454834,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.556302547454834,0.33610451221466064,0.6252101063728333,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5445378422737122,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5445378422737122,"y":0.36104512214660645},{"x":0.4924369752407074,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مناطق","boundary":[0.4924369752407074,0.33610451221466064,0.5445378422737122,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.33610451221466064},{"x":0.48067227005958557,"y":0.33610451221466064},{"x":0.48067227005958557,"y":0.36104512214660645},{"x":0.38655462861061096,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اکولوژیک","boundary":[0.38655462861061096,0.33610451221466064,0.48067227005958557,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.33610451221466064},{"x":0.37478992342948914,"y":0.33610451221466064},{"x":0.37478992342948914,"y":0.36104512214660645},{"x":0.3210084140300751,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.3210084140300751,0.33610451221466064,0.37478992342948914,0.36104512214660645]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6773109436035156,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6773109436035156,"y":0.36104512214660645},{"x":0.3210084140300751,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.31600841403007507,0.32910451221466064,0.6823109436035156,0.36804512214660645],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6924369931221008,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6924369931221008,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.6352941393852234,0.4097387194633484,0.6924369931221008,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.4097387194633484},{"x":0.63193279504776,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5731092691421509,0.4097387194633484,0.6302521228790283,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5596638917922974,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4418052136898041},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرتعی","boundary":[0.4756302535533905,0.40855106711387634,0.5579832196235657,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.4073634147644043},{"x":0.462184876203537,"y":0.40855106711387634},{"x":0.462184876203537,"y":0.4406175911426544},{"x":0.3848739564418793,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.38655462861061096,0.4073634147644043,0.462184876203537,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.40617576241493225},{"x":0.37142857909202576,"y":0.40617576241493225},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4394299387931824},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقلید","boundary":[0.30924370884895325,0.40617576241493225,0.37142857909202576,0.4394299387931824]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6924369931221008,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6924369931221008,"y":0.44418051838874817},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.30424370884895324,0.39917576241493224,0.6974369931221008,0.4511805183887482],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6605042219161987,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6605042219161987,"y":0.46912112832069397},{"x":0.610084056854248,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محدوده","boundary":[0.610084056854248,0.45130640268325806,0.6605042219161987,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.45130640268325806},{"x":0.605042040348053,"y":0.45130640268325806},{"x":0.605042040348053,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5764706134796143,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.5764706134796143,0.45130640268325806,0.605042040348053,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5647059082984924,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5647059082984924,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5394958257675171,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چهار","boundary":[0.5394958257675171,0.45130640268325806,0.5647059082984924,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.45130640268325806},{"x":0.534453809261322,"y":0.45130640268325806},{"x":0.534453809261322,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5126050710678101,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گوش","boundary":[0.5126050710678101,0.45130640268325806,0.534453809261322,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.45130640268325806},{"x":0.49747899174690247,"y":0.45130640268325806},{"x":0.49747899174690247,"y":0.46912112832069397},{"x":0.47058823704719543,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اقلید","boundary":[0.47058823704719543,0.45130640268325806,0.49747899174690247,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.45130640268325806},{"x":0.462184876203537,"y":0.45130640268325806},{"x":0.462184876203537,"y":0.46912112832069397},{"x":0.45378151535987854,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.45378151535987854,0.45130640268325806,0.462184876203537,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4436974823474884,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4436974823474884,"y":0.46912112832069397},{"x":0.40672269463539124,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.40672269463539124,0.45130640268325806,0.4436974823474884,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.45130640268325806},{"x":0.3983193337917328,"y":0.45130640268325806},{"x":0.3983193337917328,"y":0.46912112832069397},{"x":0.3680672347545624,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"8-39","boundary":[0.3680672347545624,0.45130640268325806,0.3983193337917328,0.46912112832069397]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6605042219161987,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6605042219161987,"y":0.46912112832069397},{"x":0.3680672347545624,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3630672347545624,0.44430640268325805,0.6655042219161987,0.476121128320694],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.45130640268325806},{"x":0.3630252182483673,"y":0.45130640268325806},{"x":0.3630252182483673,"y":0.46912112832069397},{"x":0.33949580788612366,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"NH","boundary":[0.33949580788612366,0.45130640268325806,0.3630252182483673,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.45130640268325806},{"x":0.34117648005485535,"y":0.45130640268325806},{"x":0.34117648005485535,"y":0.46912112832069397},{"x":0.3344537913799286,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3344537913799286,0.45130640268325806,0.34117648005485535,0.46912112832069397]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.45130640268325806},{"x":0.3630252182483673,"y":0.45130640268325806},{"x":0.3630252182483673,"y":0.46912112832069397},{"x":0.3344537913799286,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3294537913799286,0.44430640268325805,0.3680252182483673,0.476121128320694],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5427553653717041},{"x":0.578151285648346,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.5361344814300537,0.5427553653717041,0.5798319578170776,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5617577433586121},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"طیبی","boundary":[0.4907563030719757,0.5439429879188538,0.5193277597427368,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.5439429879188538},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5439429879188538},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5629453659057617},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خرمی","boundary":[0.4302521049976349,0.5439429879188538,0.46722689270973206,0.5629453659057617]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.5439429879188538},{"x":0.578151285648346,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5617577433586121},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4252521049976349,0.5369429879188538,0.5848319578170776,0.5687577433586121],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5378151535987854,0.6104512810707092,0.5462185144424438,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6282660365104675},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.46554622054100037,0.6104512810707092,0.5260504484176636,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.6104512810707092},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6104512810707092},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6294536590576172},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.45378151535987854,0.6104512810707092,0.4588235318660736,0.6294536590576172]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6294536590576172},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.44878151535987854,0.6034512810707092,0.5512185144424439,0.6364536590576172],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5647059082984924,"y":0.646080732345581},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قاسم","boundary":[0.5260504484176636,0.6448931097984314,0.5630252361297607,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6674584150314331},{"x":0.43697479367256165,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خداحامی","boundary":[0.43697479367256165,0.6425178050994873,0.5126050710678101,0.6674584150314331]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5647059082984924,"y":0.646080732345581},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6686460971832275},{"x":0.43697479367256165,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.43197479367256164,0.6355178050994873,0.5680252361297607,0.6756460971832275],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.7102137804031372},{"x":0.578151285648346,"y":0.7078384757041931},{"x":0.578151285648346,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هماهنگ","boundary":[0.5109243988990784,0.7102137804031372,0.578151285648346,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.7114014029502869},{"x":0.507563054561615,"y":0.7102137804031372},{"x":0.507563054561615,"y":0.7280284762382507},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.46554622054100037,0.7114014029502869,0.507563054561615,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.7125890851020813},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7114014029502869},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7292161583900452},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.4252100884914398,0.7125890851020813,0.45546218752861023,0.7292161583900452]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.7125890851020813},{"x":0.578151285648346,"y":0.7078384757041931},{"x":0.578151285648346,"y":0.7256532311439514},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4202100884914398,0.7055890851020813,0.583151285648346,0.7326532311439514],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.745843231678009},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7636579275131226},{"x":0.507563054561615,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.507563054561615,0.745843231678009,0.5529412031173706,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.7470308542251587},{"x":0.4957983195781708,"y":0.745843231678009},{"x":0.4957983195781708,"y":0.764845609664917},{"x":0.46554622054100037,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فیاض","boundary":[0.46554622054100037,0.7470308542251587,0.4957983195781708,0.764845609664917]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7636579275131226},{"x":0.46554622054100037,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.46054622054100036,0.7400308542251587,0.5579412031173706,0.7706579275131226],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7897862195968628},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۸۵","boundary":[0.4773109257221222,0.7779097557067871,0.5210084319114685,0.7897862195968628]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7897862195968628},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4723109257221222,0.7709097557067871,0.5260084319114685,0.7967862195968628],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/cf1a68c2da383099/pages/pyJcdByvqrbUyStf-sec.webp","jpeg":"/storage/books/cf1a68c2da383099/pages/gtLfYsEFAhnltxsV.jpg","blurred":"/storage/books/cf1a68c2da383099/pages/MaDXuUgwBxhTXDqv.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00026276393798219057,0.00014684243029483422,0.998590565621352,0.9989831726148973]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.1377672255039215},{"x":0.8151260614395142,"y":0.13657957315444946},{"x":0.8151260614395142,"y":0.1448931097984314},{"x":0.7798319458961487,"y":0.14608076214790344}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7798319458961487,0.1377672255039215,0.8151260614395142,0.1448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.1377672255039215},{"x":0.778151273727417,"y":0.1377672255039215},{"x":0.7798319458961487,"y":0.14608076214790344},{"x":0.7764706015586853,"y":0.14608076214790344}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7764706015586853,0.1377672255039215,0.7798319458961487,0.14608076214790344]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.1425178200006485},{"x":0.831932783126831,"y":0.14133016765117645},{"x":0.8336134552955627,"y":0.14845605194568634},{"x":0.8151260614395142,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.6299999952316284,"str":"السر","boundary":[0.8134453892707825,0.1425178200006485,0.8336134552955627,0.14845605194568634]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6000000238418579}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.1377672255039215},{"x":0.831932783126831,"y":0.13539192080497742},{"x":0.8336134552955627,"y":0.1496437042951584},{"x":0.778151273727417,"y":0.15201900899410248}]},"confidence":0.8199999928474426,"boundary":[0.7714706015586853,0.1307672255039215,0.8386134552955627,0.1566437042951584],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.13657957315444946},{"x":0.707563042640686,"y":0.13657957315444946},{"x":0.707563042640686,"y":0.15083135664463043},{"x":0.7058823704719543,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.707563042640686,0.13657957315444946,0.707563042640686,0.15083135664463043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.13657957315444946},{"x":0.7008403539657593,"y":0.13657957315444946},{"x":0.6991596817970276,"y":0.15083135664463043},{"x":0.6756302714347839,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"طیبی","boundary":[0.6756302714347839,0.13657957315444946,0.6991596817970276,0.15083135664463043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.13657957315444946},{"x":0.6672269105911255,"y":0.13657957315444946},{"x":0.6672269105911255,"y":0.15083135664463043},{"x":0.6403361558914185,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خرمی","boundary":[0.6403361558914185,0.13657957315444946,0.6672269105911255,0.15083135664463043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.13657957315444946},{"x":0.6369748115539551,"y":0.13657957315444946},{"x":0.6352941393852234,"y":0.1496437042951584},{"x":0.63193279504776,"y":0.1496437042951584}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.63193279504776,0.13657957315444946,0.6352941393852234,0.1496437042951584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.13539192080497742},{"x":0.6252101063728333,"y":0.13657957315444946},{"x":0.6252101063728333,"y":0.15083135664463043},{"x":0.5966386795043945,"y":0.1496437042951584}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.5966386795043945,0.13539192080497742,0.6252101063728333,0.15083135664463043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.13539192080497742},{"x":0.5932773351669312,"y":0.13539192080497742},{"x":0.5932773351669312,"y":0.1496437042951584},{"x":0.5899159908294678,"y":0.1496437042951584}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5915966629981995,0.13539192080497742,0.5932773351669312,0.1496437042951584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.13539192080497742},{"x":0.583193302154541,"y":0.13539192080497742},{"x":0.5815126299858093,"y":0.1496437042951584},{"x":0.5546218752861023,"y":0.14845605194568634}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۲","boundary":[0.5546218752861023,0.13539192080497742,0.5815126299858093,0.1496437042951584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.15439429879188538},{"x":0.831932783126831,"y":0.15439429879188538},{"x":0.831932783126831,"y":0.1722090244293213},{"x":0.8016806840896606,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8016806840896606,0.15439429879188538,0.831932783126831,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.15439429879188538},{"x":0.7949579954147339,"y":0.15439429879188538},{"x":0.7949579954147339,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7882353067398071,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7882353067398071,0.15439429879188538,0.7949579954147339,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.15439429879188538},{"x":0.7815126180648804,"y":0.15439429879188538},{"x":0.7815126180648804,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7361344695091248,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.7361344695091248,0.15439429879188538,0.7815126180648804,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.15439429879188538},{"x":0.707563042640686,"y":0.15439429879188538},{"x":0.707563042640686,"y":0.1722090244293213},{"x":0.707563042640686,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.707563042640686,0.15439429879188538,0.707563042640686,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.15439429879188538},{"x":0.7008403539657593,"y":0.15439429879188538},{"x":0.7008403539657593,"y":0.1722090244293213},{"x":0.6756302714347839,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.6756302714347839,0.15439429879188538,0.7008403539657593,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.15439429879188538},{"x":0.6689075827598572,"y":0.15439429879188538},{"x":0.6689075827598572,"y":0.1722090244293213},{"x":0.6285714507102966,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.6285714507102966,0.15439429879188538,0.6689075827598572,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.15439429879188538},{"x":0.6218487620353699,"y":0.15439429879188538},{"x":0.6218487620353699,"y":0.1722090244293213},{"x":0.5915966629981995,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مناطق","boundary":[0.5915966629981995,0.15439429879188538,0.6218487620353699,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.15439429879188538},{"x":0.583193302154541,"y":0.15439429879188538},{"x":0.583193302154541,"y":0.1722090244293213},{"x":0.5310924649238586,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اکولوژیک","boundary":[0.5310924649238586,0.15439429879188538,0.583193302154541,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.15439429879188538},{"x":0.5243697762489319,"y":0.15439429879188538},{"x":0.5243697762489319,"y":0.1722090244293213},{"x":0.4941176474094391,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.4941176474094391,0.15439429879188538,0.5243697762489319,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.15439429879188538},{"x":0.48739495873451233,"y":0.15439429879188538},{"x":0.48739495873451233,"y":0.1722090244293213},{"x":0.46722689270973206,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.46722689270973206,0.15439429879188538,0.48739495873451233,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.15439429879188538},{"x":0.4605042040348053,"y":0.15439429879188538},{"x":0.4605042040348053,"y":0.1722090244293213},{"x":0.43865546584129333,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.43865546584129333,0.15439429879188538,0.4605042040348053,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.15439429879188538},{"x":0.4319327771663666,"y":0.15439429879188538},{"x":0.4319327771663666,"y":0.1722090244293213},{"x":0.4000000059604645,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.4000000059604645,0.15439429879188538,0.4319327771663666,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.15439429879188538},{"x":0.3932773172855377,"y":0.15439429879188538},{"x":0.3932773172855377,"y":0.1722090244293213},{"x":0.3630252182483673,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.3630252182483673,0.15439429879188538,0.3932773172855377,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.15439429879188538},{"x":0.35630252957344055,"y":0.15439429879188538},{"x":0.35630252957344055,"y":0.1722090244293213},{"x":0.33781513571739197,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"اقلید","boundary":[0.33781513571739197,0.15439429879188538,0.35630252957344055,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.15439429879188538},{"x":0.3327731192111969,"y":0.15439429879188538},{"x":0.3327731192111969,"y":0.1722090244293213},{"x":0.3176470696926117,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.3176470696926117,0.15439429879188538,0.3327731192111969,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.15439429879188538},{"x":0.3176470696926117,"y":0.15439429879188538},{"x":0.3176470696926117,"y":0.1722090244293213},{"x":0.3142857253551483,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.3142857253551483,0.15439429879188538,0.3176470696926117,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.15439429879188538},{"x":0.30924370884895325,"y":0.15439429879188538},{"x":0.30924370884895325,"y":0.1722090244293213},{"x":0.3008403480052948,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3008403480052948,0.15439429879188538,0.30924370884895325,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.15439429879188538},{"x":0.29411765933036804,"y":0.15439429879188538},{"x":0.29411765933036804,"y":0.1722090244293213},{"x":0.26386556029319763,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.26386556029319763,0.15439429879188538,0.29411765933036804,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.15439429879188538},{"x":0.2571428716182709,"y":0.15439429879188538},{"x":0.2571428716182709,"y":0.1722090244293213},{"x":0.23193277418613434,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"طیبی","boundary":[0.23193277418613434,0.15439429879188538,0.2571428716182709,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19663865864276886,"y":0.15439429879188538},{"x":0.2235294133424759,"y":0.15439429879188538},{"x":0.2235294133424759,"y":0.1722090244293213},{"x":0.19663865864276886,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"خرمی","boundary":[0.19663865864276886,0.15439429879188538,0.2235294133424759,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.15439429879188538},{"x":0.1915966421365738,"y":0.15439429879188538},{"x":0.1915966421365738,"y":0.1722090244293213},{"x":0.1882352977991104,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.1882352977991104,0.15439429879188538,0.1915966421365738,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.15439429879188538},{"x":0.18151260912418365,"y":0.15439429879188538},{"x":0.18151260912418365,"y":0.1722090244293213},{"x":0.1764705926179886,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.1764705926179886,0.15439429879188538,0.18151260912418365,0.1722090244293213]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.13064132630825043},{"x":0.8336134552955627,"y":0.13895486295223236},{"x":0.831932783126831,"y":0.18052256107330322},{"x":0.1747899204492569,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.17147059261798858,0.12364132630825042,0.8369327831268311,0.18752256107330323],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.17339667677879333},{"x":0.707563042640686,"y":0.17339667677879333},{"x":0.707563042640686,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6638655662536621,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.6638655662536621,0.17339667677879333,0.707563042640686,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.17339667677879333},{"x":0.6554622054100037,"y":0.17339667677879333},{"x":0.6554622054100037,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6302521228790283,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قاسم","boundary":[0.6302521228790283,0.17339667677879333,0.6554622054100037,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.17339667677879333},{"x":0.6235294342041016,"y":0.17339667677879333},{"x":0.6235294342041016,"y":0.18883609771728516},{"x":0.578151285648346,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خداحامی","boundary":[0.578151285648346,0.17339667677879333,0.6235294342041016,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.17339667677879333},{"x":0.5731092691421509,"y":0.17339667677879333},{"x":0.5731092691421509,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5697479248046875,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5697479248046875,0.17339667677879333,0.5731092691421509,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.17339667677879333},{"x":0.5630252361297607,"y":0.17339667677879333},{"x":0.5630252361297607,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5176470875740051,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هماهنگ","boundary":[0.5176470875740051,0.17339667677879333,0.5630252361297607,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.17339667677879333},{"x":0.5109243988990784,"y":0.17339667677879333},{"x":0.5109243988990784,"y":0.18883609771728516},{"x":0.48403361439704895,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.48403361439704895,0.17339667677879333,0.5109243988990784,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.17339667677879333},{"x":0.4773109257221222,"y":0.17339667677879333},{"x":0.4773109257221222,"y":0.18883609771728516},{"x":0.462184876203537,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.462184876203537,0.17339667677879333,0.4773109257221222,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.17339667677879333},{"x":0.4588235318660736,"y":0.17339667677879333},{"x":0.4588235318660736,"y":0.18883609771728516},{"x":0.45546218752861023,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.45546218752861023,0.17339667677879333,0.4588235318660736,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.17339667677879333},{"x":0.44873949885368347,"y":0.17339667677879333},{"x":0.44873949885368347,"y":0.18883609771728516},{"x":0.41680672764778137,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.41680672764778137,0.17339667677879333,0.44873949885368347,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.17339667677879333},{"x":0.4100840389728546,"y":0.17339667677879333},{"x":0.4100840389728546,"y":0.18883609771728516},{"x":0.3798319399356842,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فیاض","boundary":[0.3798319399356842,0.17339667677879333,0.4100840389728546,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.19358669221401215},{"x":0.831932783126831,"y":0.1923990547657013},{"x":0.831932783126831,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7747899293899536,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7731092572212219,0.19358669221401215,0.831932783126831,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.19358669221401215},{"x":0.7663865685462952,"y":0.19358669221401215},{"x":0.7663865685462952,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7478991746902466,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7462185025215149,0.19358669221401215,0.7663865685462952,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.19358669221401215},{"x":0.707563042640686,"y":0.19358669221401215},{"x":0.707563042640686,"y":0.20902612805366516},{"x":0.707563042640686,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.707563042640686,0.19358669221401215,0.707563042640686,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.19358669221401215},{"x":0.7008403539657593,"y":0.19358669221401215},{"x":0.7008403539657593,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6739495992660522,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6739495992660522,0.19358669221401215,0.7008403539657593,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.19358669221401215},{"x":0.6739495992660522,"y":0.19358669221401215},{"x":0.6739495992660522,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6689075827598572,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6689075827598572,0.19358669221401215,0.6739495992660522,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.19358669221401215},{"x":0.6621848940849304,"y":0.19358669221401215},{"x":0.6621848940849304,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6252101063728333,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6252101063728333,0.19358669221401215,0.6621848940849304,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.19358669221401215},{"x":0.6168067455291748,"y":0.19358669221401215},{"x":0.6168067455291748,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5714285969734192,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5714285969734192,0.19358669221401215,0.6168067455291748,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.19358669221401215},{"x":0.5630252361297607,"y":0.19358669221401215},{"x":0.5630252361297607,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5260504484176636,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.5260504484176636,0.19358669221401215,0.5630252361297607,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.19358669221401215},{"x":0.5210084319114685,"y":0.19358669221401215},{"x":0.5210084319114685,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5159664154052734,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5159664154052734,0.19358669221401215,0.5210084319114685,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.1923990547657013},{"x":0.5142857432365417,"y":0.1923990547657013},{"x":0.5142857432365417,"y":0.20902612805366516},{"x":0.48739495873451233,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.48739495873451233,0.1923990547657013,0.5142857432365417,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.1923990547657013},{"x":0.4789915978908539,"y":0.1923990547657013},{"x":0.4789915978908539,"y":0.20902612805366516},{"x":0.45210084319114685,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.45210084319114685,0.1923990547657013,0.4789915978908539,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.1923990547657013},{"x":0.44873949885368347,"y":0.1923990547657013},{"x":0.44873949885368347,"y":0.20902612805366516},{"x":0.4453781545162201,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4453781545162201,0.1923990547657013,0.44873949885368347,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.1923990547657013},{"x":0.43697479367256165,"y":0.1923990547657013},{"x":0.43697479367256165,"y":0.20902612805366516},{"x":0.4100840389728546,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۳۸۵","boundary":[0.4100840389728546,0.1923990547657013,0.43697479367256165,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.21140141785144806},{"x":0.831932783126831,"y":0.21140141785144806},{"x":0.831932783126831,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7747899293899536,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7747899293899536,0.21140141785144806,0.831932783126831,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7731092572212219,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7731092572212219,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7344537973403931,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.7344537973403931,0.21140141785144806,0.7731092572212219,0.22802850604057312]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.17339667677879333},{"x":0.831932783126831,"y":0.17339667677879333},{"x":0.831932783126831,"y":0.22802850604057312},{"x":0.3798319399356842,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3748319399356842,0.16639667677879333,0.8369327831268311,0.23502850604057313],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.21377672255039215},{"x":0.707563042640686,"y":0.21377672255039215},{"x":0.707563042640686,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7058823704719543,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7058823704719543,0.21377672255039215,0.707563042640686,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6991596817970276,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6991596817970276,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6773109436035156,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲۲۷","boundary":[0.6773109436035156,0.2149643748998642,0.6991596817970276,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6705882549285889,"y":0.22565320134162903},{"x":0.653781533241272,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.653781533241272,0.2149643748998642,0.6705882549285889,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6521008610725403,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6521008610725403,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6470588445663452,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.6470588445663452,0.2149643748998642,0.6521008610725403,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6403361558914185,"y":0.21615201234817505},{"x":0.6403361558914185,"y":0.22684085369110107},{"x":0.610084056854248,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.6084033846855164,0.2173396646976471,0.6403361558914185,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6084033846855164,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6067227125167847,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.605042040348053,0.2173396646976471,0.6084033846855164,0.22802850604057312]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.21615201234817505},{"x":0.707563042640686,"y":0.2125890702009201},{"x":0.707563042640686,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6067227125167847,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.600042040348053,0.20915201234817504,0.712563042640686,0.23146556389331818],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5983193516731262,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5983193516731262,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5731092691421509,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.5731092691421509,0.2125890702009201,0.5983193516731262,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5714285969734192,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5697479248046875,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5697479248046875,0.2125890702009201,0.5714285969734192,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5630252361297607,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5310924649238586,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.529411792755127,0.2125890702009201,0.5630252361297607,0.22565320134162903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.23396675288677216},{"x":0.831932783126831,"y":0.23396675288677216},{"x":0.831932783126831,"y":0.24584323167800903},{"x":0.8016806840896606,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"قیمت","boundary":[0.8016806840896606,0.23396675288677216,0.831932783126831,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.2327791005373001},{"x":0.707563042640686,"y":0.2327791005373001},{"x":0.707563042640686,"y":0.244655579328537},{"x":0.707563042640686,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7058823704719543,0.2327791005373001,0.707563042640686,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6974790096282959,"y":0.244655579328537},{"x":0.6554622054100037,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۲۰۰۰۰","boundary":[0.6554622054100037,0.2327791005373001,0.6974790096282959,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6470588445663452,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6470588445663452,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6252101063728333,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.6252101063728333,0.23396675288677216,0.6470588445663452,0.24584323167800903]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8299999833106995}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.2125890702009201},{"x":0.831932783126831,"y":0.20902612805366516},{"x":0.831932783126831,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5310924649238586,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.524411792755127,0.2055890702009201,0.8369327831268311,0.25284323167800904],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5697479248046875,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5697479248046875,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5428571701049805,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.5428571701049805,0.2327791005373001,0.5697479248046875,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5394958257675171,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5378151535987854,"y":0.24584323167800903},{"x":0.534453809261322,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.534453809261322,0.2327791005373001,0.5378151535987854,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5260504484176636,"y":0.24703088402748108},{"x":0.4117647111415863,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"2-247-473-964","boundary":[0.413445383310318,0.23040379583835602,0.5260504484176636,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.2517814636230469},{"x":0.831932783126831,"y":0.2517814636230469},{"x":0.831932783126831,"y":0.2624703049659729},{"x":0.800000011920929,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.800000011920929,0.2517814636230469,0.831932783126831,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7932773232460022,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7932773232460022,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7630252242088318,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7630252242088318,0.2517814636230469,0.7932773232460022,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7579832077026367,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7327731251716614,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.7327731251716614,0.2517814636230469,0.7579832077026367,0.26365795731544495]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.2529691159725189},{"x":0.707563042640686,"y":0.2529691159725189},{"x":0.707563042640686,"y":0.264845609664917},{"x":0.6924369931221008,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"فیپا","boundary":[0.6924369931221008,0.2529691159725189,0.707563042640686,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.2719714939594269},{"x":0.831932783126831,"y":0.2719714939594269},{"x":0.831932783126831,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7815126180648804,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7815126180648804,0.2719714939594269,0.831932783126831,0.2826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.2719714939594269},{"x":0.707563042640686,"y":0.2719714939594269},{"x":0.707563042640686,"y":0.28622329235076904},{"x":0.7058823704719543,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7058823704719543,0.2719714939594269,0.707563042640686,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.6941176652908325,0.2731591463088989,0.6991596817970276,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.4300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6773109436035156,0.2731591463088989,0.6823529601097107,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6722689270973206,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.6705882549285889,0.2731591463088989,0.6773109436035156,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6638655662536621,0.2731591463088989,0.6705882549285889,0.2874109148979187]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8199999928474426},{"languageCode":"ar","confidence":0.10000000149011612}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.23040379583835602},{"x":0.8302521109580994,"y":0.22565320134162903},{"x":0.831932783126831,"y":0.28622329235076904},{"x":0.413445383310318,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4067647111415863,0.223403795838356,0.8369327831268311,0.29322329235076905],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6638655662536621,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6521008610725403,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6521008610725403,0.2695961892604828,0.6638655662536621,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6521008610725403,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6521008610725403,"y":0.28384798765182495},{"x":0.610084056854248,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.610084056854248,0.2695961892604828,0.6521008610725403,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6084033846855164,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6033613681793213,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6033613681793213,0.2695961892604828,0.6084033846855164,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6000000238418579,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5714285969734192,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".....","boundary":[0.5714285969734192,0.2695961892604828,0.6000000238418579,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2695961892604828},{"x":0.29579833149909973,"y":0.2695961892604828},{"x":0.29579833149909973,"y":0.28384798765182495},{"x":0.21512605249881744,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Ecological","boundary":[0.21512605249881744,0.2695961892604828,0.29579833149909973,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.2695961892604828},{"x":0.3613445460796356,"y":0.2695961892604828},{"x":0.3613445460796356,"y":0.28384798765182495},{"x":0.2991596758365631,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Regions","boundary":[0.2991596758365631,0.2695961892604828,0.3613445460796356,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.2695961892604828},{"x":0.3781512677669525,"y":0.2695961892604828},{"x":0.3781512677669525,"y":0.28384798765182495},{"x":0.3680672347545624,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"of","boundary":[0.3680672347545624,0.2695961892604828,0.3781512677669525,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.2695961892604828},{"x":0.4117647111415863,"y":0.2695961892604828},{"x":0.4117647111415863,"y":0.28384798765182495},{"x":0.3848739564418793,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Iran","boundary":[0.3848739564418793,0.2695961892604828,0.4117647111415863,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.2695961892604828},{"x":0.49747899174690247,"y":0.2695961892604828},{"x":0.49747899174690247,"y":0.28384798765182495},{"x":0.42184874415397644,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Vegetation","boundary":[0.42184874415397644,0.2695961892604828,0.49747899174690247,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5478991866111755,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5478991866111755,"y":0.28384798765182495},{"x":0.507563054561615,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Types","boundary":[0.507563054561615,0.2695961892604828,0.5478991866111755,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5697479248046875,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5697479248046875,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5546218752861023,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"of","boundary":[0.5546218752861023,0.2695961892604828,0.5697479248046875,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.2695961892604828},{"x":0.21176470816135406,"y":0.2695961892604828},{"x":0.21176470816135406,"y":0.28384798765182495},{"x":0.20840336382389069,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.20840336382389069,0.2695961892604828,0.21176470816135406,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.29334917664527893},{"x":0.831932783126831,"y":0.2921615242958069},{"x":0.831932783126831,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7899159789085388,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7899159789085388,0.29334917664527893,0.831932783126831,0.30641329288482666]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.2695961892604828},{"x":0.831932783126831,"y":0.2695961892604828},{"x":0.831932783126831,"y":0.3076009452342987},{"x":0.20840336382389069,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.20340336382389068,0.2625961892604828,0.8369327831268311,0.3146009452342987],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.29097387194633484},{"x":0.707563042640686,"y":0.29097387194633484},{"x":0.707563042640686,"y":0.30403801798820496},{"x":0.707563042640686,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.707563042640686,0.29097387194633484,0.707563042640686,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6991596817970276,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6991596817970276,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6638655662536621,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پوشش","boundary":[0.6638655662536621,0.29097387194633484,0.6991596817970276,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6571428775787354,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6571428775787354,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6252101063728333,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6252101063728333,0.29097387194633484,0.6571428775787354,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6184874176979065,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6184874176979065,"y":0.30403801798820496},{"x":0.610084056854248,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.610084056854248,0.29097387194633484,0.6184874176979065,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.29097387194633484},{"x":0.605042040348053,"y":0.29097387194633484},{"x":0.605042040348053,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5815126299858093,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.5815126299858093,0.29097387194633484,0.605042040348053,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5731092691421509,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5731092691421509,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5647059082984924,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5647059082984924,0.29097387194633484,0.5731092691421509,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5596638917922974,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5596638917922974,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5361344814300537,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقلید","boundary":[0.5361344814300537,0.29097387194633484,0.5596638917922974,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.3099762499332428},{"x":0.831932783126831,"y":0.30878859758377075},{"x":0.831932783126831,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7983193397521973,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7983193397521973,0.3099762499332428,0.831932783126831,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7915966510772705,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7915966510772705,"y":0.3230403661727905},{"x":0.756302535533905,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.756302535533905,0.31116390228271484,0.7915966510772705,0.3230403661727905]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.29097387194633484},{"x":0.831932783126831,"y":0.2897862195968628},{"x":0.831932783126831,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5311344814300537,0.28397387194633483,0.8369327831268311,0.3312280185222626],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.31116390228271484},{"x":0.707563042640686,"y":0.31116390228271484},{"x":0.707563042640686,"y":0.3254156708717346},{"x":0.707563042640686,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.707563042640686,0.31116390228271484,0.707563042640686,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7008403539657593,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خداحامی","boundary":[0.6521008610725403,0.31116390228271484,0.7008403539657593,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6487395167350769,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6453781723976135,0.31116390228271484,0.6487395167350769,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6386554837226868,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قاسم","boundary":[0.6134454011917114,0.31116390228271484,0.6386554837226868,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.31116390228271484},{"x":0.583193302154541,"y":0.31116390228271484},{"x":0.583193302154541,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.5495798587799072,0.31116390228271484,0.583193302154541,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5428571701049805,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3230403661727905},{"x":0.507563054561615,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.507563054561615,0.31116390228271484,0.5428571701049805,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.31116390228271484},{"x":0.507563054561615,"y":0.31116390228271484},{"x":0.507563054561615,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5042017102241516,0.31116390228271484,0.507563054561615,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.3123515546321869},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3123515546321869},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3242280185222626},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"فیاض","boundary":[0.4789915978908539,0.3123515546321869,0.49747899174690247,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.3123515546321869},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3123515546321869},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3242280185222626},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4638655483722687,0.3123515546321869,0.46722689270973206,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.3123515546321869},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3123515546321869},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3242280185222626},{"x":0.4268907606601715,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.4268907606601715,0.3123515546321869,0.4571428596973419,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.3123515546321869},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3123515546321869},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3242280185222626},{"x":0.42352941632270813,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.42352941632270813,0.3123515546321869,0.4252100884914398,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.3099762499332428},{"x":0.3848739564418793,"y":0.3099762499332428},{"x":0.3848739564418793,"y":0.32660332322120667},{"x":0.3831932842731476,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3831932842731476,0.3099762499332428,0.3848739564418793,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.3099762499332428},{"x":0.3764705955982208,"y":0.3099762499332428},{"x":0.3764705955982208,"y":0.32660332322120667},{"x":0.33781513571739197,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.33781513571739197,0.3099762499332428,0.3764705955982208,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.3099762499332428},{"x":0.3310924470424652,"y":0.3099762499332428},{"x":0.3310924470424652,"y":0.32660332322120667},{"x":0.2840336263179779,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.2840336263179779,0.3099762499332428,0.3310924470424652,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.3099762499332428},{"x":0.27731093764305115,"y":0.3099762499332428},{"x":0.27731093764305115,"y":0.32660332322120667},{"x":0.24033613502979279,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.24033613502979279,0.3099762499332428,0.27731093764305115,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.3099762499332428},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3099762499332428},{"x":0.23361344635486603,"y":0.32660332322120667},{"x":0.22857142984867096,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.22857142984867096,0.3099762499332428,0.23361344635486603,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.3099762499332428},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3099762499332428},{"x":0.22521008551120758,"y":0.32660332322120667},{"x":0.20168067514896393,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.20168067514896393,0.3099762499332428,0.22521008551120758,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16134454309940338,"y":0.3099762499332428},{"x":0.19327731430530548,"y":0.3099762499332428},{"x":0.19327731430530548,"y":0.32660332322120667},{"x":0.16134454309940338,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.16134454309940338,0.3099762499332428,0.19327731430530548,0.32660332322120667]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16134454309940338,"y":0.3099762499332428},{"x":0.707563042640686,"y":0.3099762499332428},{"x":0.707563042640686,"y":0.32660332322120667},{"x":0.16134454309940338,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.15634454309940338,0.3029762499332428,0.712563042640686,0.33360332322120667],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.34085512161254883},{"x":0.8336134552955627,"y":0.34085512161254883},{"x":0.831932783126831,"y":0.35629454255104065},{"x":0.8134453892707825,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8151260614395142,0.34085512161254883,0.831932783126831,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.3396674692630768},{"x":0.8134453892707825,"y":0.34085512161254883},{"x":0.8117647171020508,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7899159789085388,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7899159789085388,0.3396674692630768,0.8117647171020508,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7798319458961487,"y":0.33847981691360474},{"x":0.778151273727417,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.7478991746902466,0.3372921645641327,0.778151273727417,0.35391923785209656]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.3372921645641327},{"x":0.8336134552955627,"y":0.34085512161254883},{"x":0.831932783126831,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7428991746902466,0.3302921645641327,0.8369327831268311,0.36329454255104066],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7058823704719543,0.3396674692630768,0.7092437148094177,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.46000000834465027,"dir":"rtl","str":"وط","boundary":[0.6840336322784424,0.3396674692630768,0.6974790096282959,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.4699999988079071,"dir":"rtl","str":"وط","boundary":[0.6655462384223938,0.3396674692630768,0.6789916157722473,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3503562808036804},{"x":0.658823549747467,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.658823549747467,0.3396674692630768,0.6621848940849304,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3503562808036804},{"x":0.610084056854248,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"SB۶۳۲","boundary":[0.610084056854248,0.33847981691360474,0.6571428775787354,0.3503562808036804]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3503562808036804},{"x":0.610084056854248,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.699999988079071,"boundary":[0.605084056854248,0.33147981691360473,0.7142437148094177,0.3573562808036804],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5815126299858093,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.5647059082984924,0.34085512161254883,0.5815126299858093,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5579832196235657,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.5310924649238586,0.34085512161254883,0.5579832196235657,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5243697762489319,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3551068902015686},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.4941176474094391,0.34085512161254883,0.5243697762489319,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4907563030719757,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3551068902015686},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.48739495873451233,0.34085512161254883,0.4907563030719757,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4789915978908539,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3551068902015686},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۳۵","boundary":[0.4571428596973419,0.34085512161254883,0.4789915978908539,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.34085512161254883},{"x":0.43865546584129333,"y":0.34085512161254883},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3551068902015686},{"x":0.40336135029792786,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.40336135029792786,0.34085512161254883,0.43865546584129333,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.34085512161254883},{"x":0.40168067812919617,"y":0.34085512161254883},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3551068902015686},{"x":0.35798320174217224,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابخانه","boundary":[0.35798320174217224,0.34085512161254883,0.40168067812919617,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.34085512161254883},{"x":0.35462185740470886,"y":0.34085512161254883},{"x":0.35462185740470886,"y":0.3551068902015686},{"x":0.33949580788612366,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.33949580788612366,0.34085512161254883,0.35462185740470886,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.34085512161254883},{"x":0.3361344635486603,"y":0.34085512161254883},{"x":0.3361344635486603,"y":0.3551068902015686},{"x":0.3310924470424652,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3310924470424652,0.34085512161254883,0.3361344635486603,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.34085512161254883},{"x":0.32268908619880676,"y":0.34085512161254883},{"x":0.32268908619880676,"y":0.3551068902015686},{"x":0.2571428716182709,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۶۵۸۵۱-۸۵م","boundary":[0.2571428716182709,0.34085512161254883,0.32268908619880676,0.3551068902015686]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5815126299858093,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3551068902015686},{"x":0.2571428716182709,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.25214287161827087,0.3338551216125488,0.5865126299858093,0.3621068902015686],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5495798587799072,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کمیته","boundary":[0.5142857432365417,0.38361045718193054,0.5495798587799072,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.38361045718193054},{"x":0.507563054561615,"y":0.38361045718193054},{"x":0.507563054561615,"y":0.3978622257709503},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.44873949885368347,0.38361045718193054,0.507563054561615,0.3978622257709503]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3978622257709503},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.44373949885368347,0.37661045718193054,0.5545798587799072,0.4048622257709503],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7798319458961487,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محمدحسن","boundary":[0.7159664034843445,0.4049881100654602,0.7798319458961487,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4168646037578583},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عصاره","boundary":[0.6756302714347839,0.4049881100654602,0.7092437148094177,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.4228028357028961},{"x":0.778151273727417,"y":0.42399048805236816},{"x":0.778151273727417,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7462185025215149,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خسرو","boundary":[0.7462185025215149,0.4228028357028961,0.778151273727417,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7394958138465881,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7126050591468811,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ثاقب","boundary":[0.7142857313156128,0.4228028357028961,0.7394958138465881,0.43586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.4228028357028961},{"x":0.707563042640686,"y":0.4228028357028961},{"x":0.707563042640686,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طالبی","boundary":[0.6773109436035156,0.4228028357028961,0.707563042640686,0.43586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7680672407150269,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7680672407150269,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7260504364967346,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.7243697643280029,0.4394299387931824,0.7680672407150269,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7193277478218079,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6873949766159058,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسدی","boundary":[0.6873949766159058,0.4406175911426544,0.7193277478218079,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.45961993932724},{"x":0.7663865685462952,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7277311086654663,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمود","boundary":[0.729411780834198,0.45961993932724,0.7663865685462952,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7243697643280029,"y":0.45961993932724},{"x":0.7243697643280029,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6941176652908325,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معلمی","boundary":[0.6957983374595642,0.45843231678009033,0.7243697643280029,0.47149643301963806]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7798319458961487,"y":0.40380048751831055},{"x":0.778151273727417,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6756302714347839,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6706302714347839,0.39680048751831054,0.783151273727417,0.4796840853691101],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.40380048751831055},{"x":0.30924370884895325,"y":0.40380048751831055},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4180522561073303},{"x":0.27563026547431946,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مهدی","boundary":[0.27563026547431946,0.40380048751831055,0.30924370884895325,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.40380048751831055},{"x":0.2705882489681244,"y":0.40380048751831055},{"x":0.2705882489681244,"y":0.4180522561073303},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فرحپور","boundary":[0.23361344635486603,0.40380048751831055,0.2705882489681244,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.42399048805236816},{"x":0.31092438101768494,"y":0.42399048805236816},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4382422864437103},{"x":0.2806722819805145,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرویز","boundary":[0.2806722819805145,0.42399048805236816,0.30924370884895325,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.4228028357028961},{"x":0.27563026547431946,"y":0.42399048805236816},{"x":0.27563026547431946,"y":0.4382422864437103},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باباخانلو","boundary":[0.23361344635486603,0.4228028357028961,0.27563026547431946,0.4382422864437103]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.40380048751831055},{"x":0.31092438101768494,"y":0.40380048751831055},{"x":0.31092438101768494,"y":0.4382422864437103},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.22861344635486602,0.39680048751831054,0.31592438101768494,0.44524228644371033],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.4394299387931824},{"x":0.3142857253551483,"y":0.4382422864437103},{"x":0.3142857253551483,"y":0.45130640268325806},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فاطمه","boundary":[0.2823529541492462,0.4394299387931824,0.3142857253551483,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.4406175911426544},{"x":0.27731093764305115,"y":0.4394299387931824},{"x":0.27731093764305115,"y":0.4524940550327301},{"x":0.24873949587345123,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سفید","boundary":[0.24873949587345123,0.4406175911426544,0.27731093764305115,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.4406175911426544},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4406175911426544},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4524940550327301},{"x":0.22689075767993927,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کن","boundary":[0.22689075767993927,0.4406175911426544,0.24369747936725616,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.45961993932724},{"x":0.3478991687297821,"y":0.45961993932724},{"x":0.3478991687297821,"y":0.4726840853691101},{"x":0.32605043053627014,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.32605043053627014,0.45961993932724,0.3478991687297821,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.45843231678009033},{"x":0.3210084140300751,"y":0.45961993932724},{"x":0.3210084140300751,"y":0.4726840853691101},{"x":0.2806722819805145,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محسن","boundary":[0.2806722819805145,0.45843231678009033,0.3210084140300751,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.45843231678009033},{"x":0.27563026547431946,"y":0.45843231678009033},{"x":0.27563026547431946,"y":0.4726840853691101},{"x":0.23025210201740265,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صادقیان","boundary":[0.23025210201740265,0.45843231678009033,0.27563026547431946,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19495798647403717,"y":0.45843231678009033},{"x":0.22521008551120758,"y":0.45843231678009033},{"x":0.22521008551120758,"y":0.47149643301963806},{"x":0.19495798647403717,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطهر","boundary":[0.19495798647403717,0.45843231678009033,0.22521008551120758,0.47149643301963806]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19495798647403717,"y":0.4394299387931824},{"x":0.3478991687297821,"y":0.4382422864437103},{"x":0.3478991687297821,"y":0.4726840853691101},{"x":0.19495798647403717,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.18995798647403717,0.43242993879318237,0.3528991687297821,0.4796840853691101],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.5083135366439819},{"x":0.831932783126831,"y":0.5071259140968323},{"x":0.831932783126831,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسنامه","boundary":[0.7798319458961487,0.5083135366439819,0.831932783126831,0.5178147554397583]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.5083135366439819},{"x":0.831932783126831,"y":0.5071259140968323},{"x":0.831932783126831,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7748319458961487,0.5013135366439819,0.8369327831268311,0.5248147554397583],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.5285035371780396},{"x":0.831932783126831,"y":0.529691219329834},{"x":0.8302521109580994,"y":0.5463182926177979},{"x":0.8151260614395142,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.8168067336082458,0.5285035371780396,0.8302521109580994,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.5285035371780396},{"x":0.8134453892707825,"y":0.5285035371780396},{"x":0.8134453892707825,"y":0.5451306700706482},{"x":0.778151273727417,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.778151273727417,0.5285035371780396,0.8134453892707825,0.5451306700706482]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.5285035371780396},{"x":0.831932783126831,"y":0.529691219329834},{"x":0.8302521109580994,"y":0.5463182926177979},{"x":0.778151273727417,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.773151273727417,0.5215035371780395,0.8352521109580994,0.5533182926177979],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6907563209533691,0.5285035371780396,0.6924369931221008,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5285035371780396},{"x":0.680672287940979,"y":0.5285035371780396},{"x":0.680672287940979,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.6504201889038086,0.5285035371780396,0.680672287940979,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.5899159908294678,0.5285035371780396,0.6420168280601501,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مناطق","boundary":[0.5428571701049805,0.5285035371780396,0.5815126299858093,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.5285035371780396},{"x":0.534453809261322,"y":0.5285035371780396},{"x":0.534453809261322,"y":0.5475059151649475},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اکولوژیک","boundary":[0.46722689270973206,0.5285035371780396,0.534453809261322,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.5285035371780396},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5285035371780396},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5475059151649475},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.42016807198524475,0.5285035371780396,0.4571428596973419,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.5285035371780396},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5285035371780396},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5475059151649475},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4151260554790497,0.5285035371780396,0.42016807198524475,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.5285035371780396},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5285035371780396},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5475059151649475},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.3798319399356842,0.5285035371780396,0.40672269463539124,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.5285035371780396},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5285035371780396},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5475059151649475},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3495798408985138,0.5285035371780396,0.3764705955982208,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.5285035371780396},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5285035371780396},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5475059151649475},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرتعی","boundary":[0.3008403480052948,0.5285035371780396,0.34117648005485535,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.5285035371780396},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5285035371780396},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5475059151649475},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.2537815272808075,0.5285035371780396,0.29075631499290466,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5285035371780396},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5285035371780396},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5475059151649475},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقلید","boundary":[0.21512605249881744,0.5285035371780396,0.24537815153598785,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6890756487846375,0.5558194518089294,0.6957983374595642,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.6453781723976135,0.5558194518089294,0.6840336322784424,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5570071339607239},{"x":0.63193279504776,"y":0.5570071339607239},{"x":0.63193279504776,"y":0.5724465847015381},{"x":0.610084056854248,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طیبی","boundary":[0.610084056854248,0.5570071339607239,0.63193279504776,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خرمی","boundary":[0.5579832196235657,0.5581947565078735,0.5915966629981995,0.5724465847015381]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5736342072486877},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21012605249881744,0.5215035371780395,0.7007983374595642,0.5806342072486878],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.5534442067146301},{"x":0.8302521109580994,"y":0.5522565245628357},{"x":0.831932783126831,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7932773232460022,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تأليف","boundary":[0.7915966510772705,0.5534442067146301,0.831932783126831,0.5688835978507996]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.5534442067146301},{"x":0.8302521109580994,"y":0.5522565245628357},{"x":0.831932783126831,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7932773232460022,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.7865966510772705,0.5464442067146301,0.8369327831268311,0.5758835978507996],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6957983374595642,"y":0.599762499332428},{"x":0.6907563209533691,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6890756487846375,0.5855106711387634,0.6957983374595642,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6840336322784424,"y":0.599762499332428},{"x":0.6470588445663452,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.6470588445663452,0.5855106711387634,0.6840336322784424,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6009501218795776},{"x":0.610084056854248,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فیاض","boundary":[0.610084056854248,0.5855106711387634,0.6352941393852234,0.6009501218795776]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6957983374595642,"y":0.599762499332428},{"x":0.610084056854248,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.605084056854248,0.5785106711387634,0.7007983374595642,0.606762499332428],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.5843230485916138},{"x":0.831932783126831,"y":0.5843230485916138},{"x":0.831932783126831,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.7747899293899536,0.5843230485916138,0.831932783126831,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.7310924530029297,0.5843230485916138,0.7663865685462952,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.6092636585235596},{"x":0.831932783126831,"y":0.6092636585235596},{"x":0.831932783126831,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.7865546345710754,0.6092636585235596,0.831932783126831,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.7613445520401001,0.6104512810707092,0.7815126180648804,0.6270784139633179]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5843230485916138},{"x":0.831932783126831,"y":0.5843230485916138},{"x":0.831932783126831,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7260924530029297,0.5773230485916138,0.8369327831268311,0.6340784139633179],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6890756487846375,0.6128265857696533,0.6957983374595642,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هاجر","boundary":[0.6487395167350769,0.6140142679214478,0.6840336322784424,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نعمتی","boundary":[0.6067227125167847,0.6140142679214478,0.6420168280601501,0.6282660365104675]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6017227125167847,0.6070142679214477,0.7007983374595642,0.6352660365104675],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.6401425004005432},{"x":0.8302521109580994,"y":0.6401425004005432},{"x":0.831932783126831,"y":0.6555819511413574},{"x":0.8033613562583923,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.8033613562583923,0.6401425004005432,0.831932783126831,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7949579954147339,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7949579954147339,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.7714285850524902,0.6413301825523376,0.7949579954147339,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6567695736885071},{"x":0.729411780834198,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.729411780834198,0.6425178050994873,0.7647058963775635,0.6567695736885071]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.6425178050994873},{"x":0.8302521109580994,"y":0.6401425004005432},{"x":0.831932783126831,"y":0.6555819511413574},{"x":0.729411780834198,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.724411780834198,0.6355178050994873,0.8369327831268311,0.6625819511413574],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6907563209533691,0.6413301825523376,0.6924369931221008,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6413301825523376},{"x":0.680672287940979,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.6571428775787354,0.6413301825523376,0.680672287940979,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محسن","boundary":[0.6033613681793213,0.6413301825523376,0.6470588445663452,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صادقیان","boundary":[0.5394958257675171,0.6401425004005432,0.5932773351669312,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6567695736885071},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطهر","boundary":[0.49747899174690247,0.6401425004005432,0.5310924649238586,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6907563209533691,0.6674584150314331,0.6924369931221008,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6674584150314331},{"x":0.680672287940979,"y":0.6674584150314331},{"x":0.680672287940979,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6336134672164917,0.6674584150314331,0.680672287940979,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5647059082984924,0.6674584150314331,0.6252101063728333,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.5092437267303467,0.6674584150314331,0.5546218752861023,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6864607930183411},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4924369752407074,0.6674584150314331,0.5008403658866882,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.6674584150314331},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6674584150314331},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6864607930183411},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.45210084319114685,0.6674584150314331,0.48571428656578064,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.6674584150314331},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6674584150314331},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6864607930183411},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.40504202246665955,0.6674584150314331,0.4436974823474884,0.6864607930183411]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6900237798690796},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.40004202246665954,0.6319548778533935,0.6974369931221008,0.6970237798690796],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.6686460971832275},{"x":0.831932783126831,"y":0.6686460971832275},{"x":0.831932783126831,"y":0.6828978657722473},{"x":0.8218487501144409,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8218487501144409,0.6686460971832275,0.831932783126831,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6686460971832275},{"x":0.8134453892707825,"y":0.6686460971832275},{"x":0.8134453892707825,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7529411911964417,0.6686460971832275,0.8134453892707825,0.6828978657722473]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6686460971832275},{"x":0.831932783126831,"y":0.6686460971832275},{"x":0.831932783126831,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7479411911964416,0.6616460971832275,0.8369327831268311,0.6898978657722473],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.6971496343612671},{"x":0.831932783126831,"y":0.6959620118141174},{"x":0.831932783126831,"y":0.7102137804031372},{"x":0.805042028427124,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.805042028427124,0.6971496343612671,0.831932783126831,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7966386675834656,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7966386675834656,"y":0.7102137804031372},{"x":0.756302535533905,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.756302535533905,0.6971496343612671,0.7966386675834656,0.7102137804031372]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6971496343612671},{"x":0.831932783126831,"y":0.6959620118141174},{"x":0.831932783126831,"y":0.7102137804031372},{"x":0.756302535533905,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.751302535533905,0.6901496343612671,0.8369327831268311,0.7172137804031372],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6971496343612671},{"x":0.680672287940979,"y":0.6971496343612671},{"x":0.680672287940979,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۸۵","boundary":[0.6453781723976135,0.6971496343612671,0.680672287940979,0.7102137804031372]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.949999988079071,"str":":","boundary":[0.6907563209533691,0.6983373165130615,0.6924369931221008,0.7102137804031372]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.6403781723976135,0.6901496343612671,0.6974369931221008,0.7172137804031372],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.724465548992157},{"x":0.831932783126831,"y":0.724465548992157},{"x":0.831932783126831,"y":0.7399049997329712},{"x":0.8016806840896606,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوبت","boundary":[0.8016806840896606,0.724465548992157,0.831932783126831,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.724465548992157},{"x":0.7848739624023438,"y":0.724465548992157},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7399049997329712},{"x":0.756302535533905,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.756302535533905,0.724465548992157,0.7848739624023438,0.7399049997329712]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.724465548992157},{"x":0.831932783126831,"y":0.7232779264450073},{"x":0.831932783126831,"y":0.7399049997329712},{"x":0.756302535533905,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.751302535533905,0.717465548992157,0.8369327831268311,0.7469049997329712],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.724465548992157},{"x":0.6924369931221008,"y":0.724465548992157},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6890756487846375,0.724465548992157,0.6924369931221008,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.724465548992157},{"x":0.680672287940979,"y":0.724465548992157},{"x":0.680672287940979,"y":0.7387173175811768},{"x":0.658823549747467,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.658823549747467,0.724465548992157,0.680672287940979,0.7387173175811768]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.724465548992157},{"x":0.6924369931221008,"y":0.724465548992157},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7387173175811768},{"x":0.658823549747467,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.653823549747467,0.717465548992157,0.6974369931221008,0.7457173175811768],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.7517814636230469},{"x":0.831932783126831,"y":0.7517814636230469},{"x":0.831932783126831,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.7731092572212219,0.7517814636230469,0.831932783126831,0.7684085369110107]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.7517814636230469},{"x":0.831932783126831,"y":0.7517814636230469},{"x":0.831932783126831,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7681092572212219,0.7447814636230469,0.8369327831268311,0.7754085369110107],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6773109436035156,"y":0.764845609664917},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.07999999821186066,"dir":"ltr","str":"Jann","boundary":[0.6453781723976135,0.7505938410758972,0.6773109436035156,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6924369931221008,"y":0.764845609664917},{"x":0.6890756487846375,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.49000000953674316,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.6907563209533691,0.7517814636230469,0.6924369931221008,0.764845609664917]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6924369931221008,"y":0.764845609664917},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.1599999964237213,"boundary":[0.6403781723976135,0.7435938410758972,0.6974369931221008,0.771845609664917],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.7802850604057312},{"x":0.831932783126831,"y":0.7802850604057312},{"x":0.831932783126831,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چاپخانه","boundary":[0.7798319458961487,0.7802850604057312,0.831932783126831,0.7969121336936951]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.7802850604057312},{"x":0.831932783126831,"y":0.7802850604057312},{"x":0.831932783126831,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7748319458961487,0.7732850604057312,0.8369327831268311,0.8039121336936951],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6957983374595642,"y":0.794536828994751},{"x":0.6890756487846375,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6890756487846375,0.7790973782539368,0.6957983374595642,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6857143044471741,"y":0.794536828994751},{"x":0.6554622054100037,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلس","boundary":[0.653781533241272,0.7790973782539368,0.6857143044471741,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8218527436256409},{"x":0.6907563209533691,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6890756487846375,0.8064132928848267,0.6924369931221008,0.8218527436256409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6840336322784424,"y":0.805225670337677},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8218527436256409},{"x":0.6302521228790283,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۲۰۰۰۰","boundary":[0.6302521228790283,0.8064132928848267,0.6840336322784424,0.8218527436256409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6201680898666382,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6218487620353699,"y":0.8218527436256409},{"x":0.5915966629981995,"y":0.8230403661727905}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.5915966629981995,0.8076009750366211,0.6218487620353699,0.8218527436256409]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6957983374595642,"y":0.8206650614738464},{"x":0.5915966629981995,"y":0.8230403661727905}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5865966629981995,0.7732850604057312,0.7007983374595642,0.8276650614738464],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.8076009750366211},{"x":0.831932783126831,"y":0.8076009750366211},{"x":0.831932783126831,"y":0.824228048324585},{"x":0.7949579954147339,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"قیمت","boundary":[0.7949579954147339,0.8076009750366211,0.831932783126831,0.824228048324585]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.8076009750366211},{"x":0.831932783126831,"y":0.8076009750366211},{"x":0.831932783126831,"y":0.824228048324585},{"x":0.7949579954147339,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.7899579954147339,0.8006009750366211,0.8369327831268311,0.831228048324585],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.834916889667511},{"x":0.831932783126831,"y":0.834916889667511},{"x":0.831932783126831,"y":0.8491686582565308},{"x":0.7932773232460022,"y":0.8491686582565308}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"شابک","boundary":[0.7932773232460022,0.834916889667511,0.831932783126831,0.8491686582565308]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.834916889667511},{"x":0.831932783126831,"y":0.834916889667511},{"x":0.831932783126831,"y":0.8491686582565308},{"x":0.7932773232460022,"y":0.8491686582565308}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.7882773232460022,0.827916889667511,0.8369327831268311,0.8561686582565308],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.8361045122146606},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8361045122146606},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8479809761047363},{"x":0.5579832196235657,"y":0.8479809761047363}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":"۹۹۶-۷۳-۲۶۷-۲","boundary":[0.5579832196235657,0.8361045122146606,0.6873949766159058,0.8479809761047363]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.8361045122146606},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8361045122146606},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8479809761047363},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8479809761047363}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":":","boundary":[0.6890756487846375,0.8361045122146606,0.6924369931221008,0.8479809761047363]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.8361045122146606},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8361045122146606},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8479809761047363},{"x":0.5579832196235657,"y":0.8479809761047363}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.5529832196235657,0.8291045122146606,0.6974369931221008,0.8549809761047363],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/cf1a68c2da383099/pages/oCznKefLsERUiOKC-sec.webp","jpeg":"/storage/books/cf1a68c2da383099/pages/vMaCCCEXlWgZfnxG.jpg","blurred":"/storage/books/cf1a68c2da383099/pages/zDkYMJDZxcQJazOw.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0001864981295681801,0.00016658956591137232,0.9985933902804591,0.9989098261971372]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.1472684144973755},{"x":0.5630252361297607,"y":0.14845605194568634},{"x":0.561344563961029,"y":0.16627077758312225},{"x":0.5008403658866882,"y":0.1650831401348114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5008403658866882,0.1472684144973755,0.561344563961029,0.16627077758312225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.1472684144973755},{"x":0.4907563030719757,"y":0.1472684144973755},{"x":0.4907563030719757,"y":0.1650831401348114},{"x":0.43697479367256165,"y":0.1650831401348114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.43865546584129333,0.1472684144973755,0.4907563030719757,0.1650831401348114]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.1472684144973755},{"x":0.5630252361297607,"y":0.14845605194568634},{"x":0.561344563961029,"y":0.16627077758312225},{"x":0.43697479367256165,"y":0.1650831401348114}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.43365546584129333,0.14026841449737548,0.5663445639610291,0.17327077758312226],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.1876484602689743},{"x":0.831932783126831,"y":0.1876484602689743},{"x":0.8302521109580994,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7915966510772705,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7932773232460022,0.1876484602689743,0.8302521109580994,0.20308788120746613]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.1876484602689743},{"x":0.831932783126831,"y":0.1876484602689743},{"x":0.8302521109580994,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7915966510772705,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7882773232460022,0.1806484602689743,0.8352521109580994,0.21008788120746613],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11596638709306717,"y":0.1876484602689743},{"x":0.1596638709306717,"y":0.18883609771728516},{"x":0.15798319876194,"y":0.20071259140968323},{"x":0.11428571492433548,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"صفحه","boundary":[0.11596638709306717,0.1876484602689743,0.15798319876194,0.20071259140968323]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11596638709306717,"y":0.1876484602689743},{"x":0.1596638709306717,"y":0.18883609771728516},{"x":0.15798319876194,"y":0.20071259140968323},{"x":0.11428571492433548,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11096638709306716,0.1806484602689743,0.16298319876194,0.20771259140968323],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.22209025919437408},{"x":0.831932783126831,"y":0.22327791154384613},{"x":0.831932783126831,"y":0.2375296950340271},{"x":0.8016806840896606,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.8033613562583923,0.22209025919437408,0.831932783126831,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7932773232460022,"y":0.22209025919437408},{"x":0.7915966510772705,"y":0.23634204268455505},{"x":0.7613445520401001,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گفتار","boundary":[0.7630252242088318,0.22090260684490204,0.7915966510772705,0.23634204268455505]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.22090260684490204},{"x":0.831932783126831,"y":0.22327791154384613},{"x":0.831932783126831,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7613445520401001,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7580252242088318,0.21390260684490203,0.8369327831268311,0.2445296950340271],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13613446056842804,"y":0.22209025919437408},{"x":0.13949580490589142,"y":0.22209025919437408},{"x":0.13949580490589142,"y":0.2327791005373001},{"x":0.13781513273715973,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱","boundary":[0.13613446056842804,0.22209025919437408,0.13949580490589142,0.2327791005373001]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13613446056842804,"y":0.22209025919437408},{"x":0.13949580490589142,"y":0.22209025919437408},{"x":0.13949580490589142,"y":0.2327791005373001},{"x":0.13781513273715973,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.13113446056842804,0.21509025919437408,0.14449580490589142,0.23977910053730012],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.255344420671463},{"x":0.831932783126831,"y":0.255344420671463},{"x":0.831932783126831,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7798319458961487,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.7798319458961487,0.255344420671463,0.831932783126831,0.2672209143638611]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.255344420671463},{"x":0.831932783126831,"y":0.255344420671463},{"x":0.831932783126831,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7798319458961487,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7748319458961487,0.248344420671463,0.8369327831268311,0.2742209143638611],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.28859856724739075},{"x":0.831932783126831,"y":0.28859856724739075},{"x":0.831932783126831,"y":0.3004750609397888},{"x":0.8117647171020508,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"١-","boundary":[0.8117647171020508,0.28859856724739075,0.831932783126831,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.2874109148979187},{"x":0.8084033727645874,"y":0.28859856724739075},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7714285850524902,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.7714285850524902,0.2874109148979187,0.8084033727645874,0.3004750609397888]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.2874109148979187},{"x":0.831932783126831,"y":0.28859856724739075},{"x":0.831932783126831,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7714285850524902,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.7664285850524902,0.2804109148979187,0.8369327831268311,0.3074750609397888],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.28384798765182495},{"x":0.14957983791828156,"y":0.28384798765182495},{"x":0.14957983791828156,"y":0.3004750609397888},{"x":0.13109244406223297,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"۱۹","boundary":[0.13109244406223297,0.28384798765182495,0.14957983791828156,0.3004750609397888]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.28384798765182495},{"x":0.14957983791828156,"y":0.28384798765182495},{"x":0.14957983791828156,"y":0.3004750609397888},{"x":0.13109244406223297,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.27684798765182494,0.15457983791828156,0.3074750609397888],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.3194774389266968},{"x":0.8302521109580994,"y":0.31828978657722473},{"x":0.8302521109580994,"y":0.33610451221466064},{"x":0.8134453892707825,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.8117647171020508,0.3194774389266968,0.8302521109580994,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.3194774389266968},{"x":0.805042028427124,"y":0.31828978657722473},{"x":0.805042028427124,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7680672407150269,0.3194774389266968,0.805042028427124,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7159664034843445,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.7142857313156128,0.3206650912761688,0.7613445520401001,0.3372921645641327]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.3206650912761688},{"x":0.8302521109580994,"y":0.31828978657722473},{"x":0.8302521109580994,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7159664034843445,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7092857313156128,0.3136650912761688,0.8352521109580994,0.34310451221466065],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.32185274362564087},{"x":0.14789916574954987,"y":0.32185274362564087},{"x":0.14789916574954987,"y":0.3325415551662445},{"x":0.13277311623096466,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷","boundary":[0.13109244406223297,0.32185274362564087,0.14789916574954987,0.3325415551662445]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.32185274362564087},{"x":0.14789916574954987,"y":0.32185274362564087},{"x":0.14789916574954987,"y":0.3325415551662445},{"x":0.13277311623096466,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.31485274362564086,0.15289916574954987,0.3395415551662445],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.35391923785209656},{"x":0.8285714387893677,"y":0.35391923785209656},{"x":0.8285714387893677,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7915966510772705,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۲-۱-","boundary":[0.7915966510772705,0.35391923785209656,0.8285714387893677,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7848739624023438,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.7428571581840515,0.3551068902015686,0.7848739624023438,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3705463111400604},{"x":0.680672287940979,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدماتی","boundary":[0.680672287940979,0.3551068902015686,0.7361344695091248,0.3705463111400604]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.3551068902015686},{"x":0.8285714387893677,"y":0.35391923785209656},{"x":0.8285714387893677,"y":0.3693586587905884},{"x":0.680672287940979,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.675672287940979,0.3481068902015686,0.8335714387893677,0.3763586587905884],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.3551068902015686},{"x":0.14789916574954987,"y":0.3551068902015686},{"x":0.14789916574954987,"y":0.36579573154449463},{"x":0.13277311623096466,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷","boundary":[0.13109244406223297,0.3551068902015686,0.14789916574954987,0.36579573154449463]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.3551068902015686},{"x":0.14789916574954987,"y":0.3551068902015686},{"x":0.14789916574954987,"y":0.36579573154449463},{"x":0.13277311623096466,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.3481068902015686,0.15289916574954987,0.37279573154449464],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.38598576188087463},{"x":0.8302521109580994,"y":0.38598576188087463},{"x":0.8302521109580994,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7915966510772705,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲-۲-","boundary":[0.7915966510772705,0.38598576188087463,0.8302521109580994,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7848739624023438,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7428571581840515,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.7428571581840515,0.38598576188087463,0.7848739624023438,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7344537973403931,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7344537973403931,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6773109436035156,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالعات","boundary":[0.6773109436035156,0.3871733844280243,0.7344537973403931,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6689075827598572,"y":0.40380048751831055},{"x":0.610084056854248,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صحرایی","boundary":[0.610084056854248,0.3871733844280243,0.6689075827598572,0.40380048751831055]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.3871733844280243},{"x":0.8302521109580994,"y":0.38598576188087463},{"x":0.8302521109580994,"y":0.4026128351688385},{"x":0.610084056854248,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.605084056854248,0.3801733844280243,0.8352521109580994,0.4096128351688385],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.38836103677749634},{"x":0.14789916574954987,"y":0.38836103677749634},{"x":0.14789916574954987,"y":0.3978622257709503},{"x":0.13109244406223297,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷","boundary":[0.13109244406223297,0.38836103677749634,0.14789916574954987,0.3978622257709503]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.38836103677749634},{"x":0.14789916574954987,"y":0.38836103677749634},{"x":0.14789916574954987,"y":0.3978622257709503},{"x":0.13109244406223297,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.38136103677749633,0.15289916574954987,0.4048622257709503],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.41923990845680237},{"x":0.831932783126831,"y":0.41923990845680237},{"x":0.831932783126831,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7915966510772705,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲-۳-","boundary":[0.7915966510772705,0.41923990845680237,0.831932783126831,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7848739624023438,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.7445378303527832,0.41923990845680237,0.7848739624023438,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7344537973403931,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تلفیق","boundary":[0.7008403539657593,0.41923990845680237,0.7344537973403931,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6924369931221008,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4370546340942383},{"x":0.63193279504776,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.63193279504776,0.41923990845680237,0.6924369931221008,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6168067455291748,0.4204275608062744,0.6235294342041016,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تدین","boundary":[0.5764706134796143,0.4204275608062744,0.6084033846855164,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گزارش","boundary":[0.5176470875740051,0.4204275608062744,0.5680672526359558,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4370546340942383},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نهائی","boundary":[0.4756302535533905,0.4204275608062744,0.5092437267303467,0.4370546340942383]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.41923990845680237},{"x":0.831932783126831,"y":0.4180522561073303},{"x":0.831932783126831,"y":0.4370546340942383},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4706302535533905,0.41223990845680236,0.8369327831268311,0.4440546340942383],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.4204275608062744},{"x":0.14789916574954987,"y":0.4204275608062744},{"x":0.14789916574954987,"y":0.43111640214920044},{"x":0.13109244406223297,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۸","boundary":[0.13109244406223297,0.4204275608062744,0.14789916574954987,0.43111640214920044]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.4204275608062744},{"x":0.14789916574954987,"y":0.4204275608062744},{"x":0.14789916574954987,"y":0.43111640214920044},{"x":0.13109244406223297,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.4134275608062744,0.15289916574954987,0.43811640214920045],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.45368170738220215},{"x":0.8302521109580994,"y":0.4524940550327301},{"x":0.8302521109580994,"y":0.470308780670166},{"x":0.7915966510772705,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"۲-۶-","boundary":[0.7915966510772705,0.45368170738220215,0.8302521109580994,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7848739624023438,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7848739624023438,"y":0.470308780670166},{"x":0.7529411911964417,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نحوه","boundary":[0.7529411911964417,0.45368170738220215,0.7848739624023438,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7445378303527832,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7445378303527832,"y":0.470308780670166},{"x":0.7193277478218079,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.7193277478218079,0.45368170738220215,0.7445378303527832,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7109243869781494,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7109243869781494,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6789916157722473,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.6789916157722473,0.45368170738220215,0.7109243869781494,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6756302714347839,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6756302714347839,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6554622054100037,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6554622054100037,0.45368170738220215,0.6756302714347839,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6403361558914185,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6403361558914185,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6184874176979065,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.6184874176979065,0.45368170738220215,0.6403361558914185,0.47149643301963806]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.45368170738220215},{"x":0.8302521109580994,"y":0.4524940550327301},{"x":0.8302521109580994,"y":0.470308780670166},{"x":0.6184874176979065,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6134874176979065,0.44668170738220214,0.8352521109580994,0.477308780670166],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.45368170738220215},{"x":0.14621849358081818,"y":0.45368170738220215},{"x":0.14621849358081818,"y":0.4655582010746002},{"x":0.13109244406223297,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۹","boundary":[0.13109244406223297,0.45368170738220215,0.14621849358081818,0.4655582010746002]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.45368170738220215},{"x":0.14621849358081818,"y":0.45368170738220215},{"x":0.14621849358081818,"y":0.4655582010746002},{"x":0.13109244406223297,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.44668170738220214,0.15121849358081818,0.4725582010746002],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.4869358539581299},{"x":0.14789916574954987,"y":0.48812350630760193},{"x":0.14621849358081818,"y":0.49881234765052795},{"x":0.12941177189350128,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":"۲۵","boundary":[0.13109244406223297,0.4869358539581299,0.14621849358081818,0.49881234765052795]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.4869358539581299},{"x":0.14789916574954987,"y":0.48812350630760193},{"x":0.14621849358081818,"y":0.49881234765052795},{"x":0.12941177189350128,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.4799358539581299,0.15121849358081818,0.505812347650528],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.4869358539581299},{"x":0.831932783126831,"y":0.4869358539581299},{"x":0.831932783126831,"y":0.5047506093978882},{"x":0.8134453892707825,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"rtl","str":"٣-","boundary":[0.8117647171020508,0.4869358539581299,0.831932783126831,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.489311158657074},{"x":0.805042028427124,"y":0.48812350630760193},{"x":0.8067227005958557,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تشریح","boundary":[0.7596638798713684,0.489311158657074,0.8067227005958557,0.5059382319450378]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.489311158657074},{"x":0.831932783126831,"y":0.4869358539581299},{"x":0.831932783126831,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.8399999737739563,"boundary":[0.7546638798713684,0.48231115865707397,0.8369327831268311,0.5117506093978882],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشانه","boundary":[0.7193277478218079,0.4869358539581299,0.7529411911964417,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6974790096282959,0.4869358539581299,0.7109243869781494,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6890756487846375,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6823529601097107,0.48812350630760193,0.6890756487846375,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6756302714347839,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.6571428775787354,0.48812350630760193,0.6756302714347839,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6487395167350769,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6218487620353699,0.48812350630760193,0.6487395167350769,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6134454011917114,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.5815126299858093,0.48812350630760193,0.6134454011917114,0.5023753046989441]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5765126299858093,0.4811235063076019,0.7579411911964417,0.5081876225471497],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.521377682685852},{"x":0.8302521109580994,"y":0.521377682685852},{"x":0.8302521109580994,"y":0.5380047559738159},{"x":0.8134453892707825,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"4-","boundary":[0.8134453892707825,0.521377682685852,0.8302521109580994,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.5201900005340576},{"x":0.8084033727645874,"y":0.521377682685852},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.7647058963775635,0.5201900005340576,0.8084033727645874,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5201900005340576},{"x":0.756302535533905,"y":0.5201900005340576},{"x":0.756302535533905,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7378151416778564,0.5201900005340576,0.756302535533905,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5368170738220215},{"x":0.680672287940979,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گستره","boundary":[0.680672287940979,0.5201900005340576,0.7226890921592712,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.519002377986908},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.6420168280601501,0.519002377986908,0.6739495992660522,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.519002377986908},{"x":0.63193279504776,"y":0.519002377986908},{"x":0.63193279504776,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.5899159908294678,0.519002377986908,0.63193279504776,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.519002377986908},{"x":0.5815126299858093,"y":0.519002377986908},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اقلید","boundary":[0.5529412031173706,0.519002377986908,0.5815126299858093,0.5356294512748718]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.519002377986908},{"x":0.8302521109580994,"y":0.5201900005340576},{"x":0.8302521109580994,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5479412031173706,0.512002377986908,0.8352521109580994,0.5450047559738159],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.521377682685852},{"x":0.14621849358081818,"y":0.521377682685852},{"x":0.14789916574954987,"y":0.5332541465759277},{"x":0.12941177189350128,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۹","boundary":[0.12941177189350128,0.521377682685852,0.14789916574954987,0.5332541465759277]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.521377682685852},{"x":0.14621849358081818,"y":0.521377682685852},{"x":0.14789916574954987,"y":0.5332541465759277},{"x":0.12941177189350128,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.514377682685852,0.15289916574954987,0.5402541465759277],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.5522565245628357},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5522565245628357},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.7899159789085388,0.5522565245628357,0.8235294222831726,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موقعیت","boundary":[0.7310924530029297,0.5522565245628357,0.7848739624023438,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6554622054100037,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جغرافیایی","boundary":[0.653781533241272,0.5534442067146301,0.7226890921592712,0.5688835978507996]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5534442067146301},{"x":0.8235294222831726,"y":0.551068902015686},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6554622054100037,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.648781533241272,0.5464442067146301,0.8285294222831726,0.5758835978507996],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.5546318292617798},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5534442067146301},{"x":0.14789916574954987,"y":0.5653206706047058},{"x":0.13109244406223297,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۹","boundary":[0.13109244406223297,0.5546318292617798,0.14789916574954987,0.5653206706047058]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.5546318292617798},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5534442067146301},{"x":0.14789916574954987,"y":0.5653206706047058},{"x":0.13109244406223297,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.5476318292617798,0.15289916574954987,0.5723206706047058],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.5831353664398193},{"x":0.8302521109580994,"y":0.5831353664398193},{"x":0.8302521109580994,"y":0.599762499332428},{"x":0.8033613562583923,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":"٢-","boundary":[0.8033613562583923,0.5831353664398193,0.8302521109580994,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.5843230485916138},{"x":0.800000011920929,"y":0.5843230485916138},{"x":0.800000011920929,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7915966510772705,0.5843230485916138,0.800000011920929,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.7630252242088318,0.5855106711387634,0.7865546345710754,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وهوا","boundary":[0.7243697643280029,0.5855106711387634,0.7546218633651733,0.6021377444267273]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5855106711387634},{"x":0.8302521109580994,"y":0.5831353664398193},{"x":0.8302521109580994,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.8500000238418579,"boundary":[0.7193697643280029,0.5785106711387634,0.8352521109580994,0.6079501218795776],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.5855106711387634},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5855106711387634},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5985748171806335},{"x":0.12941177189350128,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۳","boundary":[0.12941177189350128,0.5855106711387634,0.14621849358081818,0.5985748171806335]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.5855106711387634},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5855106711387634},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5985748171806335},{"x":0.12941177189350128,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.5785106711387634,0.15121849358081818,0.6055748171806336],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.6187648177146912},{"x":0.831932783126831,"y":0.6175771951675415},{"x":0.831932783126831,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"4-3-","boundary":[0.7915966510772705,0.6187648177146912,0.831932783126831,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.756302535533905,0.6199524998664856,0.7865546345710754,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6211401224136353},{"x":0.75126051902771,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.7092437148094177,0.6211401224136353,0.7529411911964417,0.6377671957015991]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6211401224136353},{"x":0.831932783126831,"y":0.6175771951675415},{"x":0.831932783126831,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.7042437148094177,0.6141401224136352,0.8369327831268311,0.6423919506072998],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.6187648177146912},{"x":0.14957983791828156,"y":0.6187648177146912},{"x":0.14957983791828156,"y":0.6353919506072998},{"x":0.12941177189350128,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.6100000143051147,"str":"۶۸","boundary":[0.12941177189350128,0.6187648177146912,0.14957983791828156,0.6353919506072998]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.6187648177146912},{"x":0.14957983791828156,"y":0.6187648177146912},{"x":0.14957983791828156,"y":0.6353919506072998},{"x":0.12941177189350128,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.6117648177146912,0.15457983791828156,0.6423919506072998],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.6555819511413574},{"x":0.12941177189350128,"y":0.6520190238952637},{"x":0.14957983791828156,"y":0.6520190238952637},{"x":0.14957983791828156,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"우","boundary":[0.12941177189350128,0.6555819511413574,0.14957983791828156,0.6520190238952637]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.6555819511413574},{"x":0.12941177189350128,"y":0.6520190238952637},{"x":0.14957983791828156,"y":0.6520190238952637},{"x":0.14957983791828156,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.6485819511413574,0.15457983791828156,0.6590190238952637],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.6543943285942078},{"x":0.8235294222831726,"y":0.6543943285942078},{"x":0.8235294222831726,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.7899159789085388,0.6543943285942078,0.8235294222831726,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7546218633651733,0.6532066464424133,0.7848739624023438,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اراضی","boundary":[0.7042016983032227,0.6532066464424133,0.7462185025215149,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6873949766159058,0.6532066464424133,0.6941176652908325,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خاک","boundary":[0.6470588445663452,0.6532066464424133,0.6789916157722473,0.6722090244293213]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6532066464424133},{"x":0.8235294222831726,"y":0.6543943285942078},{"x":0.8235294222831726,"y":0.673396646976471},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6420588445663452,0.6462066464424133,0.8285294222831726,0.680396646976471],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.6543943285942078},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6543943285942078},{"x":0.14789916574954987,"y":0.665083110332489},{"x":0.13109244406223297,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.6299999952316284,"str":"۵۲","boundary":[0.13109244406223297,0.6543943285942078,0.14789916574954987,0.665083110332489]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.6543943285942078},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6543943285942078},{"x":0.14789916574954987,"y":0.665083110332489},{"x":0.13109244406223297,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.6473943285942078,0.15289916574954987,0.672083110332489],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.684085488319397},{"x":0.8302521109580994,"y":0.684085488319397},{"x":0.8302521109580994,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7915966510772705,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"rtl","str":"4-5-","boundary":[0.7915966510772705,0.684085488319397,0.8302521109580994,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7848739624023438,"y":0.684085488319397},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.7243697643280029,0.6852731704711914,0.7848739624023438,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7142857313156128,0.6852731704711914,0.7176470756530762,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دامداری","boundary":[0.6504201889038086,0.6852731704711914,0.7042016983032227,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6336134672164917,0.6864607930183411,0.6420168280601501,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7030878663063049},{"x":0.578151285648346,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربری","boundary":[0.578151285648346,0.6864607930183411,0.6268907785415649,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اراضی","boundary":[0.5260504484176636,0.6864607930183411,0.5697479248046875,0.7030878663063049]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6864607930183411},{"x":0.8302521109580994,"y":0.684085488319397},{"x":0.8302521109580994,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5210504484176636,0.6794607930183411,0.8352521109580994,0.7089002437591553],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.7185273170471191},{"x":0.826890766620636,"y":0.7185273170471191},{"x":0.826890766620636,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.7882353067398071,0.7185273170471191,0.826890766620636,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.7445378303527832,0.7185273170471191,0.7882353067398071,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7159664034843445,0.7185273170471191,0.7361344695091248,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7185273170471191},{"x":0.702521026134491,"y":0.7185273170471191},{"x":0.702521026134491,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.6722689270973206,0.7185273170471191,0.702521026134491,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.6285714507102966,0.7185273170471191,0.6655462384223938,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.5882353186607361,0.7185273170471191,0.6201680898666382,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.5378151535987854,0.7185273170471191,0.5798319578170776,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.7185273170471191},{"x":0.529411792755127,"y":0.7185273170471191},{"x":0.529411792755127,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اقلید","boundary":[0.5008403658866882,0.7185273170471191,0.529411792755127,0.7363420724868774]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.7185273170471191},{"x":0.826890766620636,"y":0.7185273170471191},{"x":0.826890766620636,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.49584036588668823,0.7115273170471191,0.831890766620636,0.7433420724868774],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.6852731704711914},{"x":0.14957983791828156,"y":0.6852731704711914},{"x":0.14957983791828156,"y":0.7007125616073608},{"x":0.1277310997247696,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"۱۸","boundary":[0.1277310997247696,0.6852731704711914,0.14957983791828156,0.7007125616073608]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.7185273170471191},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7185273170471191},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7327790856361389},{"x":0.1277310997247696,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۱","boundary":[0.1277310997247696,0.7185273170471191,0.14621849358081818,0.7327790856361389]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.7505938410758972},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7505938410758972},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7672209143638611},{"x":0.1260504275560379,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۹۱","boundary":[0.1260504275560379,0.7505938410758972,0.14621849358081818,0.7672209143638611]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.6852731704711914},{"x":0.14957983791828156,"y":0.6852731704711914},{"x":0.14957983791828156,"y":0.7672209143638611},{"x":0.1260504275560379,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.1210504275560379,0.6782731704711914,0.15457983791828156,0.7742209143638611],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.754156768321991},{"x":0.8302521109580994,"y":0.754156768321991},{"x":0.8302521109580994,"y":0.7719715237617493},{"x":0.8117647171020508,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"5-","boundary":[0.8134453892707825,0.754156768321991,0.8302521109580994,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.7529691457748413},{"x":0.805042028427124,"y":0.7529691457748413},{"x":0.805042028427124,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"تشریح","boundary":[0.7613445520401001,0.7529691457748413,0.805042028427124,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7310924530029297,0.7529691457748413,0.7529411911964417,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.702521026134491,0.7517814636230469,0.7210084199905396,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6470588445663452,0.7517814636230469,0.6873949766159058,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.786223292350769},{"x":0.8336134552955627,"y":0.786223292350769},{"x":0.8336134552955627,"y":0.805225670337677},{"x":0.7848739624023438,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"۵-۱-","boundary":[0.7848739624023438,0.786223292350769,0.8336134552955627,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.786223292350769},{"x":0.7865546345710754,"y":0.786223292350769},{"x":0.7865546345710754,"y":0.805225670337677},{"x":0.7495798468589783,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیپهای","boundary":[0.7495798468589783,0.786223292350769,0.7865546345710754,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.786223292350769},{"x":0.7344537973403931,"y":0.786223292350769},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8040379881858826},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6974790096282959,0.786223292350769,0.7344537973403931,0.8040379881858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6823529601097107,"y":0.8040379881858826},{"x":0.653781533241272,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.653781533241272,0.7850356101989746,0.6823529601097107,0.8040379881858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6453781723976135,"y":0.8040379881858826},{"x":0.610084056854248,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"درمنه","boundary":[0.610084056854248,0.7850356101989746,0.6453781723976135,0.8040379881858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6084033846855164,"y":0.8040379881858826},{"x":0.5764706134796143,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دشتی","boundary":[0.5764706134796143,0.7850356101989746,0.6084033846855164,0.8040379881858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.783847987651825},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7850356101989746},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8040379881858826},{"x":0.42352941632270813,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Artemisia","boundary":[0.42352941632270813,0.783847987651825,0.49747899174690247,0.8040379881858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5630252361297607,"y":0.8040379881858826},{"x":0.507563054561615,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"sieberi","boundary":[0.507563054561615,0.7850356101989746,0.5630252361297607,0.8040379881858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.8182897567749023},{"x":0.8285714387893677,"y":0.8171021342277527},{"x":0.8285714387893677,"y":0.8361045122146606},{"x":0.7714285850524902,"y":0.8372921347618103}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۵-۱-۱-","boundary":[0.7714285850524902,0.8182897567749023,0.8285714387893677,0.8361045122146606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.8182897567749023},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8182897567749023},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8372921347618103},{"x":0.7428571581840515,"y":0.8372921347618103}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7428571581840515,0.8182897567749023,0.7647058963775635,0.8372921347618103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.8182897567749023},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8182897567749023},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8372921347618103},{"x":0.6991596817970276,"y":0.8384798169136047}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6991596817970276,0.8182897567749023,0.7361344695091248,0.8372921347618103]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.7517814636230469},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7517814636230469},{"x":0.831932783126831,"y":0.8384798169136047},{"x":0.42352941632270813,"y":0.8384798169136047}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.4185294163227081,0.7447814636230469,0.8369327831268311,0.8454798169136047],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.786223292350769},{"x":0.15126051008701324,"y":0.7874109148979187},{"x":0.14957983791828156,"y":0.7992874383926392},{"x":0.1277310997247696,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۰","boundary":[0.1277310997247696,0.786223292350769,0.14957983791828156,0.7992874383926392]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.786223292350769},{"x":0.15126051008701324,"y":0.7874109148979187},{"x":0.14957983791828156,"y":0.7992874383926392},{"x":0.1277310997247696,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12273109972476959,0.779223292350769,0.15457983791828156,0.8062874383926392],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.8432304263114929},{"x":0.24705882370471954,"y":0.8432304263114929},{"x":0.24705882370471954,"y":0.8586698174476624},{"x":0.16974790394306183,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.16974790394306183,0.8432304263114929,0.24705882370471954,0.8586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.8432304263114929},{"x":0.30924370884895325,"y":0.8432304263114929},{"x":0.30924370884895325,"y":0.8586698174476624},{"x":0.2537815272808075,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.2537815272808075,0.8432304263114929,0.30924370884895325,0.8586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.8432304263114929},{"x":0.32268908619880676,"y":0.8432304263114929},{"x":0.32268908619880676,"y":0.8586698174476624},{"x":0.3142857253551483,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":"–","boundary":[0.3142857253551483,0.8432304263114929,0.32268908619880676,0.8586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.8432304263114929},{"x":0.40168067812919617,"y":0.8432304263114929},{"x":0.40168067812919617,"y":0.8586698174476624},{"x":0.32773110270500183,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Anabasis","boundary":[0.32773110270500183,0.8432304263114929,0.40168067812919617,0.8586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.8432304263114929},{"x":0.46722689270973206,"y":0.8432304263114929},{"x":0.46722689270973206,"y":0.8586698174476624},{"x":0.4084033668041229,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"aphylla","boundary":[0.4084033668041229,0.8432304263114929,0.46722689270973206,0.8586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.8432304263114929},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8432304263114929},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8586698174476624},{"x":0.4739495813846588,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"–","boundary":[0.4739495813846588,0.8432304263114929,0.48403361439704895,0.8586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.8432304263114929},{"x":0.556302547454834,"y":0.8432304263114929},{"x":0.556302547454834,"y":0.8586698174476624},{"x":0.489075630903244,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Scariola","boundary":[0.489075630903244,0.8432304263114929,0.556302547454834,0.8586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.8432304263114929},{"x":0.6386554837226868,"y":0.8432304263114929},{"x":0.6386554837226868,"y":0.8586698174476624},{"x":0.5630252361297607,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"orientalis","boundary":[0.5630252361297607,0.8432304263114929,0.6386554837226868,0.8586698174476624]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.8432304263114929},{"x":0.6386554837226868,"y":0.8432304263114929},{"x":0.6386554837226868,"y":0.8586698174476624},{"x":0.16974790394306183,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.16474790394306182,0.8362304263114929,0.6436554837226868,0.8656698174476624],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.8978622555732727},{"x":0.48067227005958557,"y":0.8978622555732727},{"x":0.48067227005958557,"y":0.910926342010498},{"x":0.4773109257221222,"y":0.910926342010498}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"أ","boundary":[0.4773109257221222,0.8978622555732727,0.48067227005958557,0.910926342010498]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.8978622555732727},{"x":0.48067227005958557,"y":0.8978622555732727},{"x":0.48067227005958557,"y":0.910926342010498},{"x":0.4773109257221222,"y":0.910926342010498}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.4723109257221222,0.8908622555732727,0.4856722700595856,0.917926342010498],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/cf1a68c2da383099/pages/ddJNIqOEVYFuXsue-sec.webp","jpeg":"/storage/books/cf1a68c2da383099/pages/hFHybxRlzHpnkXmQ.jpg","blurred":"/storage/books/cf1a68c2da383099/pages/kBiayOoymWwoFlRD.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0001864981295681801,0.00015812650273361567,0.9985849163031377,0.9989041841432205]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.14133016765117645},{"x":0.5630252361297607,"y":0.14133016765117645},{"x":0.561344563961029,"y":0.15914489328861237},{"x":0.5008403658866882,"y":0.15914489328861237}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5008403658866882,0.14133016765117645,0.561344563961029,0.15914489328861237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.1401425153017044},{"x":0.4907563030719757,"y":0.14133016765117645},{"x":0.4907563030719757,"y":0.15914489328861237},{"x":0.43697479367256165,"y":0.15795724093914032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.43865546584129333,0.1401425153017044,0.4907563030719757,0.15914489328861237]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.1401425153017044},{"x":0.5630252361297607,"y":0.14133016765117645},{"x":0.561344563961029,"y":0.15914489328861237},{"x":0.43697479367256165,"y":0.15795724093914032}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.43365546584129333,0.1331425153017044,0.5663445639610291,0.16614489328861237],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11596638709306717,"y":0.1852731555700302},{"x":0.15798319876194,"y":0.1852731555700302},{"x":0.15798319876194,"y":0.19833728671073914},{"x":0.11596638709306717,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"صفحه","boundary":[0.11596638709306717,0.1852731555700302,0.15798319876194,0.19833728671073914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11596638709306717,"y":0.1852731555700302},{"x":0.15798319876194,"y":0.1852731555700302},{"x":0.15798319876194,"y":0.19833728671073914},{"x":0.11596638709306717,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.11096638709306716,0.1782731555700302,0.16298319876194,0.20533728671073914],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.1852731555700302},{"x":0.831932783126831,"y":0.1852731555700302},{"x":0.831932783126831,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7932773232460022,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7932773232460022,0.1852731555700302,0.831932783126831,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.20902612805366516},{"x":0.8302521109580994,"y":0.20783847570419312},{"x":0.8302521109580994,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7714285850524902,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۵-۱-۲-","boundary":[0.7714285850524902,0.20902612805366516,0.8302521109580994,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7647058963775635,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7663865685462952,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7428571581840515,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7428571581840515,0.20902612805366516,0.7663865685462952,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7327731251716614,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7327731251716614,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7008403539657593,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6991596817970276,0.2102137804031372,0.7327731251716614,0.22921615839004517]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.1852731555700302},{"x":0.831932783126831,"y":0.1852731555700302},{"x":0.8336134552955627,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6991596817970276,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6941596817970276,0.1782731555700302,0.8386134552955627,0.23502850604057313],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.21140141785144806},{"x":0.14957983791828156,"y":0.21140141785144806},{"x":0.14957983791828156,"y":0.22327791154384613},{"x":0.1277310997247696,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۱","boundary":[0.1277310997247696,0.21140141785144806,0.14957983791828156,0.22327791154384613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.21140141785144806},{"x":0.14957983791828156,"y":0.21140141785144806},{"x":0.14957983791828156,"y":0.22327791154384613},{"x":0.1277310997247696,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12273109972476959,0.20440141785144805,0.15457983791828156,0.23027791154384614],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.23396675288677216},{"x":0.24705882370471954,"y":0.23396675288677216},{"x":0.24705882370471954,"y":0.24940617382526398},{"x":0.16974790394306183,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.16974790394306183,0.23396675288677216,0.24705882370471954,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.23396675288677216},{"x":0.30924370884895325,"y":0.23396675288677216},{"x":0.30924370884895325,"y":0.24940617382526398},{"x":0.2537815272808075,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.2537815272808075,0.23396675288677216,0.30924370884895325,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.23396675288677216},{"x":0.32268908619880676,"y":0.23396675288677216},{"x":0.32268908619880676,"y":0.24940617382526398},{"x":0.3142857253551483,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"–","boundary":[0.3142857253551483,0.23396675288677216,0.32268908619880676,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.23396675288677216},{"x":0.40168067812919617,"y":0.23396675288677216},{"x":0.40168067812919617,"y":0.24940617382526398},{"x":0.3294117748737335,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Anabasis","boundary":[0.3294117748737335,0.23396675288677216,0.40168067812919617,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.23396675288677216},{"x":0.46722689270973206,"y":0.23396675288677216},{"x":0.46722689270973206,"y":0.24940617382526398},{"x":0.4084033668041229,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"setifera","boundary":[0.4084033668041229,0.23396675288677216,0.46722689270973206,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.235154390335083},{"x":0.48403361439704895,"y":0.235154390335083},{"x":0.48403361439704895,"y":0.24940617382526398},{"x":0.4739495813846588,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"–","boundary":[0.4739495813846588,0.235154390335083,0.48403361439704895,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.235154390335083},{"x":0.5462185144424438,"y":0.235154390335083},{"x":0.5462185144424438,"y":0.24940617382526398},{"x":0.489075630903244,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Salsola","boundary":[0.489075630903244,0.235154390335083,0.5462185144424438,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.235154390335083},{"x":0.5798319578170776,"y":0.235154390335083},{"x":0.5798319578170776,"y":0.24940617382526398},{"x":0.5546218752861023,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"spp","boundary":[0.5546218752861023,0.235154390335083,0.5798319578170776,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.235154390335083},{"x":0.583193302154541,"y":0.235154390335083},{"x":0.583193302154541,"y":0.24940617382526398},{"x":0.5815126299858093,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5815126299858093,0.235154390335083,0.583193302154541,0.24940617382526398]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.23396675288677216},{"x":0.583193302154541,"y":0.235154390335083},{"x":0.583193302154541,"y":0.24940617382526398},{"x":0.16974790394306183,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.16474790394306182,0.22696675288677215,0.588193302154541,0.256406173825264],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.25653207302093506},{"x":0.15126051008701324,"y":0.25653207302093506},{"x":0.15126051008701324,"y":0.2672209143638611},{"x":0.1277310997247696,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۲","boundary":[0.1277310997247696,0.25653207302093506,0.15126051008701324,0.2672209143638611]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.25653207302093506},{"x":0.15126051008701324,"y":0.25653207302093506},{"x":0.15126051008701324,"y":0.2672209143638611},{"x":0.1277310997247696,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12273109972476959,0.24953207302093505,0.15626051008701325,0.2742209143638611],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.28622329235076904},{"x":0.15294118225574493,"y":0.28622329235076904},{"x":0.15294118225574493,"y":0.2969121038913727},{"x":0.1260504275560379,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۳","boundary":[0.1260504275560379,0.28622329235076904,0.15294118225574493,0.2969121038913727]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.28622329235076904},{"x":0.15294118225574493,"y":0.28622329235076904},{"x":0.15294118225574493,"y":0.2969121038913727},{"x":0.1260504275560379,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1210504275560379,0.27922329235076904,0.15794118225574494,0.3039121038913727],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.25415676832199097},{"x":0.8369747996330261,"y":0.25415676832199097},{"x":0.8369747996330261,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":"۵-۱-۳-","boundary":[0.7579832077026367,0.25415676832199097,0.8369747996330261,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7680672407150269,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7680672407150269,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"تیپ","boundary":[0.7445378303527832,0.25415676832199097,0.7680672407150269,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7361344695091248,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7008403539657593,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"گیاهی","boundary":[0.7008403539657593,0.25415676832199097,0.7361344695091248,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2529691159725189},{"x":0.8369747996330261,"y":0.25415676832199097},{"x":0.8369747996330261,"y":0.2731591463088989},{"x":0.21680672466754913,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":".Artemisia","boundary":[0.21680672466754913,0.2529691159725189,0.8369747996330261,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.2529691159725189},{"x":0.3630252182483673,"y":0.2529691159725189},{"x":0.3630252182483673,"y":0.27078384160995483},{"x":0.30924370884895325,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.30924370884895325,0.2529691159725189,0.3630252182483673,0.27078384160995483]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2529691159725189},{"x":0.8369747996330261,"y":0.25415676832199097},{"x":0.8369747996330261,"y":0.2731591463088989},{"x":0.21680672466754913,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.21180672466754913,0.24596911597251891,0.8419747996330261,0.28015914630889893],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.2529691159725189},{"x":0.3781512677669525,"y":0.2529691159725189},{"x":0.3781512677669525,"y":0.27078384160995483},{"x":0.36974790692329407,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.36974790692329407,0.2529691159725189,0.3781512677669525,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.2529691159725189},{"x":0.46890756487846375,"y":0.25415676832199097},{"x":0.46890756487846375,"y":0.2719714939594269},{"x":0.3848739564418793,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Cornulaca","boundary":[0.3848739564418793,0.2529691159725189,0.46890756487846375,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5731092691421509,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2731591463088989},{"x":0.4722689092159271,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"monacantha","boundary":[0.4722689092159271,0.2529691159725189,0.5731092691421509,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5882353186607361,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5815126299858093,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5815126299858093,0.25415676832199097,0.5882353186607361,0.2719714939594269]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2719714939594269},{"x":0.36974790692329407,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.36474790692329406,0.24596911597251891,0.5932353186607361,0.2789714939594269],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6521008610725403,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6521008610725403,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Salsola","boundary":[0.5983193516731262,0.25415676832199097,0.6521008610725403,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6857143044471741,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"spp","boundary":[0.6605042219161987,0.25415676832199097,0.6857143044471741,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.28384798765182495},{"x":0.8336134552955627,"y":0.28384798765182495},{"x":0.8336134552955627,"y":0.30403801798820496},{"x":0.756302535533905,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۵-۱-۶-","boundary":[0.756302535533905,0.28384798765182495,0.8336134552955627,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7647058963775635,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7647058963775635,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7462185025215149,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7462185025215149,0.28384798765182495,0.7647058963775635,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7361344695091248,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7361344695091248,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6991596817970276,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6991596817970276,0.28384798765182495,0.7361344695091248,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.28384798765182495},{"x":0.2537815272808075,"y":0.28384798765182495},{"x":0.2537815272808075,"y":0.30403801798820496},{"x":0.17815126478672028,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Artemisia","boundary":[0.17815126478672028,0.28384798765182495,0.2537815272808075,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.28384798765182495},{"x":0.3193277418613434,"y":0.28384798765182495},{"x":0.3193277418613434,"y":0.30403801798820496},{"x":0.26386556029319763,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"sieberi","boundary":[0.26386556029319763,0.28384798765182495,0.3193277418613434,0.30403801798820496]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.75},{"languageCode":"co","confidence":0.25}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.2529691159725189},{"x":0.8336134552955627,"y":0.25415676832199097},{"x":0.8336134552955627,"y":0.3052256405353546},{"x":0.17815126478672028,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.17315126478672027,0.24596911597251891,0.8386134552955627,0.3122256405353546],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.28384798765182495},{"x":0.3294117748737335,"y":0.28384798765182495},{"x":0.3294117748737335,"y":0.30403801798820496},{"x":0.32268908619880676,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.32268908619880676,0.28384798765182495,0.3294117748737335,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.28384798765182495},{"x":0.43865546584129333,"y":0.28384798765182495},{"x":0.43865546584129333,"y":0.30403801798820496},{"x":0.33781513571739197,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Cymbopogon","boundary":[0.33781513571739197,0.28384798765182495,0.43865546584129333,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.28384798765182495},{"x":0.507563054561615,"y":0.28384798765182495},{"x":0.507563054561615,"y":0.30403801798820496},{"x":0.44873949885368347,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"olivieri","boundary":[0.44873949885368347,0.28384798765182495,0.507563054561615,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5193277597427368,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5193277597427368,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5109243988990784,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5109243988990784,0.28384798765182495,0.5193277597427368,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5932773351669312,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5932773351669312,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5243697762489319,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"Launaea","boundary":[0.5243697762489319,0.28384798765182495,0.5932773351669312,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6924369931221008,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6924369931221008,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5983193516731262,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"acanthodes","boundary":[0.5983193516731262,0.28384798765182495,0.6924369931221008,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.3147268295288086},{"x":0.8302521109580994,"y":0.31353920698165894},{"x":0.8302521109580994,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7714285850524902,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۵-۱-۵-","boundary":[0.7714285850524902,0.3147268295288086,0.8302521109580994,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7663865685462952,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7445378303527832,0.3147268295288086,0.7663865685462952,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7008403539657593,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7008403539657593,0.3147268295288086,0.7344537973403931,0.3325415551662445]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.28384798765182495},{"x":0.8302521109580994,"y":0.28384798765182495},{"x":0.8302521109580994,"y":0.33372920751571655},{"x":0.32268908619880676,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.31768908619880676,0.27684798765182494,0.8352521109580994,0.34072920751571656],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.31591448187828064},{"x":0.1411764770746231,"y":0.3171021342277527},{"x":0.13949580490589142,"y":0.32897862792015076},{"x":0.1260504275560379,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۰","boundary":[0.1277310997247696,0.31591448187828064,0.13949580490589142,0.32897862792015076]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.31591448187828064},{"x":0.1411764770746231,"y":0.3171021342277527},{"x":0.13949580490589142,"y":0.32897862792015076},{"x":0.1260504275560379,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.12273109972476959,0.30891448187828063,0.14449580490589142,0.33597862792015076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.33847981691360474},{"x":0.24705882370471954,"y":0.33847981691360474},{"x":0.24705882370471954,"y":0.35391923785209656},{"x":0.16974790394306183,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.16974790394306183,0.33847981691360474,0.24705882370471954,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.33847981691360474},{"x":0.30924370884895325,"y":0.33847981691360474},{"x":0.30924370884895325,"y":0.35391923785209656},{"x":0.2537815272808075,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.2537815272808075,0.33847981691360474,0.30924370884895325,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.3396674692630768},{"x":0.32268908619880676,"y":0.3396674692630768},{"x":0.32268908619880676,"y":0.35391923785209656},{"x":0.3142857253551483,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"–","boundary":[0.3142857253551483,0.3396674692630768,0.32268908619880676,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.3396674692630768},{"x":0.38655462861061096,"y":0.3396674692630768},{"x":0.38655462861061096,"y":0.35391923785209656},{"x":0.3294117748737335,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Ebenus","boundary":[0.3294117748737335,0.3396674692630768,0.38655462861061096,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.3396674692630768},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3396674692630768},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3551068902015686},{"x":0.3932773172855377,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"stellata","boundary":[0.3932773172855377,0.3396674692630768,0.45210084319114685,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.3396674692630768},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3396674692630768},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3551068902015686},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"–","boundary":[0.4571428596973419,0.3396674692630768,0.46722689270973206,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5731092691421509,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3551068902015686},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Convolvulus","boundary":[0.4739495813846588,0.3396674692630768,0.5731092691421509,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6067227125167847,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"spp","boundary":[0.5798319578170776,0.34085512161254883,0.6067227125167847,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.34085512161254883},{"x":0.610084056854248,"y":0.34085512161254883},{"x":0.610084056854248,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6084033846855164,0.34085512161254883,0.610084056854248,0.3551068902015686]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.33847981691360474},{"x":0.610084056854248,"y":0.34085512161254883},{"x":0.610084056854248,"y":0.3551068902015686},{"x":0.16974790394306183,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.16474790394306182,0.33147981691360473,0.615084056854248,0.3621068902015686],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.3574821949005127},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3574821949005127},{"x":0.4285714328289032,"y":0.37648457288742065},{"x":0.42016807198524475,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"–","boundary":[0.42016807198524475,0.3574821949005127,0.4285714328289032,0.37648457288742065]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.3574821949005127},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3574821949005127},{"x":0.4285714328289032,"y":0.37648457288742065},{"x":0.42016807198524475,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.41516807198524475,0.3504821949005127,0.4335714328289032,0.38348457288742066],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.36104512214660645},{"x":0.15294118225574493,"y":0.36104512214660645},{"x":0.15126051008701324,"y":0.37173396348953247},{"x":0.1277310997247696,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.75,"str":"۱۰۶","boundary":[0.1277310997247696,0.36104512214660645,0.15126051008701324,0.37173396348953247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.36104512214660645},{"x":0.15294118225574493,"y":0.36104512214660645},{"x":0.15126051008701324,"y":0.37173396348953247},{"x":0.1277310997247696,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.75,"dir":"ltr","boundary":[0.12273109972476959,0.35404512214660644,0.15626051008701325,0.3787339634895325],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.39073634147644043},{"x":0.15294118225574493,"y":0.39073634147644043},{"x":0.15126051008701324,"y":0.4026128351688385},{"x":0.1260504275560379,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":"۱۰۵","boundary":[0.1277310997247696,0.39073634147644043,0.15126051008701324,0.4026128351688385]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.39073634147644043},{"x":0.15294118225574493,"y":0.39073634147644043},{"x":0.15126051008701324,"y":0.4026128351688385},{"x":0.1260504275560379,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.12273109972476959,0.3837363414764404,0.15626051008701325,0.4096128351688385],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.35866984724998474},{"x":0.8369747996330261,"y":0.35866984724998474},{"x":0.8369747996330261,"y":0.3776721954345703},{"x":0.756302535533905,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۵-۱-6-","boundary":[0.756302535533905,0.35866984724998474,0.8369747996330261,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7663865685462952,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7428571581840515,0.35866984724998474,0.7663865685462952,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7344537973403931,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6991596817970276,0.35866984724998474,0.7344537973403931,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.3574821949005127},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3574821949005127},{"x":0.3478991687297821,"y":0.37648457288742065},{"x":0.27563026547431946,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Artemisia","boundary":[0.27563026547431946,0.3574821949005127,0.3478991687297821,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.3574821949005127},{"x":0.413445383310318,"y":0.3574821949005127},{"x":0.413445383310318,"y":0.37648457288742065},{"x":0.35966387391090393,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"sieberi","boundary":[0.35966387391090393,0.3574821949005127,0.413445383310318,0.37648457288742065]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.3574821949005127},{"x":0.8369747996330261,"y":0.35866984724998474},{"x":0.8369747996330261,"y":0.3776721954345703},{"x":0.27563026547431946,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.27063026547431945,0.3504821949005127,0.8419747996330261,0.3846721954345703],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.3574821949005127},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3574821949005127},{"x":0.4252100884914398,"y":0.37648457288742065},{"x":0.41848739981651306,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.41848739981651306,0.3574821949005127,0.4252100884914398,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.3574821949005127},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3574821949005127},{"x":0.4924369752407074,"y":0.37648457288742065},{"x":0.43361344933509827,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"Ebenus","boundary":[0.43361344933509827,0.3574821949005127,0.4924369752407074,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3776721954345703},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"stellata","boundary":[0.49915966391563416,0.3574821949005127,0.5529412031173706,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5697479248046875,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5630252361297607,0.35866984724998474,0.5697479248046875,0.3776721954345703]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3776721954345703},{"x":0.41848739981651306,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.41348739981651306,0.3504821949005127,0.5747479248046875,0.3846721954345703],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6134454011917114,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Stipa","boundary":[0.5798319578170776,0.35866984724998474,0.6134454011917114,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6857143044471741,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"barbata","boundary":[0.6235294342041016,0.35866984724998474,0.6857143044471741,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.38836103677749634},{"x":0.8369747996330261,"y":0.38836103677749634},{"x":0.8369747996330261,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7579832077026367,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵-۱-۷-","boundary":[0.7579832077026367,0.38836103677749634,0.8369747996330261,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7697479128837585,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7697479128837585,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7445378303527832,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7445378303527832,0.38836103677749634,0.7697479128837585,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7361344695091248,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7361344695091248,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6974790096282959,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6974790096282959,0.38836103677749634,0.7361344695091248,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.38836103677749634},{"x":0.8369747996330261,"y":0.38836103677749634},{"x":0.8369747996330261,"y":0.40855106711387634},{"x":0.24201680719852448,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".Artemisia","boundary":[0.24201680719852448,0.38836103677749634,0.8369747996330261,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.38836103677749634},{"x":0.38823530077934265,"y":0.38836103677749634},{"x":0.38823530077934265,"y":0.40855106711387634},{"x":0.3344537913799286,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"sieberi","boundary":[0.3344537913799286,0.38836103677749634,0.38823530077934265,0.40855106711387634]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.3574821949005127},{"x":0.8386554718017578,"y":0.35866984724998474},{"x":0.8369747996330261,"y":0.41092637181282043},{"x":0.24201680719852448,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.23701680719852447,0.3504821949005127,0.8419747996330261,0.41792637181282044],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.38836103677749634},{"x":0.40168067812919617,"y":0.38836103677749634},{"x":0.40168067812919617,"y":0.40855106711387634},{"x":0.3949579894542694,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.3949579894542694,0.38836103677749634,0.40168067812919617,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.38836103677749634},{"x":0.4773109257221222,"y":0.38836103677749634},{"x":0.4773109257221222,"y":0.40855106711387634},{"x":0.4084033668041229,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Ephedra","boundary":[0.4084033668041229,0.38836103677749634,0.4773109257221222,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5714285969734192,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5714285969734192,"y":0.40855106711387634},{"x":0.48235294222831726,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"strobilacea","boundary":[0.48235294222831726,0.38836103677749634,0.5714285969734192,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5882353186607361,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5882353186607361,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5798319578170776,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5798319578170776,0.38836103677749634,0.5882353186607361,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6487395167350769,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6487395167350769,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6000000238418579,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Salsola","boundary":[0.6000000238418579,0.38836103677749634,0.6487395167350769,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6840336322784424,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6840336322784424,"y":0.40855106711387634},{"x":0.658823549747467,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"spp","boundary":[0.658823549747467,0.38836103677749634,0.6840336322784424,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.4180522561073303},{"x":0.8302521109580994,"y":0.4168646037578583},{"x":0.831932783126831,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7714285850524902,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵-۱-۸-","boundary":[0.7714285850524902,0.4180522561073303,0.831932783126831,0.4346793293952942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7663865685462952,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7428571581840515,0.41923990845680237,0.7663865685462952,0.43586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7008403539657593,0.41923990845680237,0.7344537973403931,0.4370546340942383]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.38836103677749634},{"x":0.831932783126831,"y":0.38836103677749634},{"x":0.831932783126831,"y":0.4370546340942383},{"x":0.3949579894542694,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3899579894542694,0.38136103677749633,0.8369327831268311,0.4440546340942383],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.4204275608062744},{"x":0.15462185442447662,"y":0.42161521315574646},{"x":0.15294118225574493,"y":0.4323040246963501},{"x":0.1260504275560379,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.6899999976158142,"str":"۱۰۹","boundary":[0.1277310997247696,0.4204275608062744,0.15294118225574493,0.4323040246963501]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.4204275608062744},{"x":0.15462185442447662,"y":0.42161521315574646},{"x":0.15294118225574493,"y":0.4323040246963501},{"x":0.1260504275560379,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.12273109972476959,0.4134275608062744,0.15794118225574494,0.4393040246963501],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.4453681707382202},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4453681707382202},{"x":0.24705882370471954,"y":0.46080759167671204},{"x":0.16974790394306183,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.16974790394306183,0.4453681707382202,0.24705882370471954,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.4453681707382202},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4453681707382202},{"x":0.30924370884895325,"y":0.46080759167671204},{"x":0.2537815272808075,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.2537815272808075,0.4453681707382202,0.30924370884895325,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.4453681707382202},{"x":0.32268908619880676,"y":0.4453681707382202},{"x":0.32268908619880676,"y":0.46080759167671204},{"x":0.3142857253551483,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"–","boundary":[0.3142857253551483,0.4453681707382202,0.32268908619880676,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.4453681707382202},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4453681707382202},{"x":0.3966386616230011,"y":0.46080759167671204},{"x":0.3294117748737335,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Ephedra","boundary":[0.3294117748737335,0.4453681707382202,0.3966386616230011,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.4453681707382202},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4453681707382202},{"x":0.4924369752407074,"y":0.46080759167671204},{"x":0.40336135029792786,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"strobilacea","boundary":[0.40336135029792786,0.4453681707382202,0.4924369752407074,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5092437267303467,"y":0.46080759167671204},{"x":0.49915966391563416,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.75,"dir":"ltr","str":"–","boundary":[0.49915966391563416,0.4453681707382202,0.5092437267303467,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5815126299858093,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5142857432365417,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"Scariola","boundary":[0.5142857432365417,0.4453681707382202,0.5815126299858093,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6638655662536621,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5882353186607361,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"orientalis","boundary":[0.5882353186607361,0.4453681707382202,0.6638655662536621,0.46080759167671204]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6638655662536621,"y":0.46080759167671204},{"x":0.16974790394306183,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.16474790394306182,0.4383681707382202,0.6688655662536621,0.46780759167671204],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5865546464920044,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5865546464920044,"y":0.48337292671203613},{"x":0.578151285648346,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.578151285648346,0.46318289637565613,0.5865546464920044,0.48337292671203613]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5865546464920044,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5865546464920044,"y":0.48337292671203613},{"x":0.578151285648346,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5731512856483459,0.4561828963756561,0.5915546464920044,0.49037292671203614],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.46674585342407227},{"x":0.15462185442447662,"y":0.46674585342407227},{"x":0.15462185442447662,"y":0.4774346649646759},{"x":0.1277310997247696,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۸","boundary":[0.1277310997247696,0.46674585342407227,0.15462185442447662,0.4774346649646759]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.46674585342407227},{"x":0.15462185442447662,"y":0.46674585342407227},{"x":0.15462185442447662,"y":0.4774346649646759},{"x":0.1277310997247696,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12273109972476959,0.45974585342407226,0.15962185442447663,0.4844346649646759],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.46318289637565613},{"x":0.8369747996330261,"y":0.46318289637565613},{"x":0.8369747996330261,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7546218633651733,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"۵-۱-۹-","boundary":[0.7546218633651733,0.46318289637565613,0.8369747996330261,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7680672407150269,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7680672407150269,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7445378303527832,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"تیپ","boundary":[0.7445378303527832,0.46318289637565613,0.7680672407150269,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7327731251716614,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7327731251716614,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6974790096282959,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"گیاهی","boundary":[0.6974790096282959,0.46318289637565613,0.7327731251716614,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.46318289637565613},{"x":0.30756303668022156,"y":0.46318289637565613},{"x":0.30756303668022156,"y":0.48337292671203613},{"x":0.23193277418613434,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.23193277418613434,0.46318289637565613,0.30756303668022156,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.46318289637565613},{"x":0.3764705955982208,"y":0.46318289637565613},{"x":0.3764705955982208,"y":0.48337292671203613},{"x":0.3176470696926117,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"sieberi-","boundary":[0.3176470696926117,0.46318289637565613,0.3764705955982208,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.46318289637565613},{"x":0.4941176474094391,"y":0.46318289637565613},{"x":0.4941176474094391,"y":0.48337292671203613},{"x":0.3831932842731476,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Gymnocarpus","boundary":[0.3831932842731476,0.46318289637565613,0.4941176474094391,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5747899413108826,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5747899413108826,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5008403658866882,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"decander","boundary":[0.5008403658866882,0.46318289637565613,0.5747899413108826,0.48337292671203613]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.46318289637565613},{"x":0.8369747996330261,"y":0.46318289637565613},{"x":0.8369747996330261,"y":0.48337292671203613},{"x":0.23193277418613434,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.22693277418613433,0.4561828963756561,0.8419747996330261,0.49037292671203614],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.46318289637565613},{"x":0.583193302154541,"y":0.46318289637565613},{"x":0.583193302154541,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5747899413108826,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5747899413108826,0.46318289637565613,0.583193302154541,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6201680898666382,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6201680898666382,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5865546464920044,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"Stipa","boundary":[0.5865546464920044,0.46318289637565613,0.6201680898666382,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6907563209533691,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6907563209533691,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6268907785415649,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"barbata","boundary":[0.6268907785415649,0.46318289637565613,0.6907563209533691,0.48337292671203613]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6907563209533691,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6907563209533691,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5747899413108826,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5697899413108826,0.4561828963756561,0.6957563209533691,0.49037292671203614],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.4952494204044342},{"x":0.14957983791828156,"y":0.4952494204044342},{"x":0.14957983791828156,"y":0.5071259140968323},{"x":0.1277310997247696,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۰","boundary":[0.1277310997247696,0.4952494204044342,0.14957983791828156,0.5071259140968323]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.4952494204044342},{"x":0.14957983791828156,"y":0.4952494204044342},{"x":0.14957983791828156,"y":0.5071259140968323},{"x":0.1277310997247696,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12273109972476959,0.4882494204044342,0.15457983791828156,0.5141259140968323],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.49406176805496216},{"x":0.826890766620636,"y":0.49168646335601807},{"x":0.8285714387893677,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵-۱-۱۰-","boundary":[0.7613445520401001,0.49406176805496216,0.8285714387893677,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.4952494204044342},{"x":0.756302535533905,"y":0.49406176805496216},{"x":0.756302535533905,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7310924530029297,0.4952494204044342,0.756302535533905,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6873949766159058,0.49643704295158386,0.7260504364967346,0.5130641460418701]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.49643704295158386},{"x":0.826890766620636,"y":0.49168646335601807},{"x":0.8285714387893677,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6823949766159058,0.48943704295158386,0.8335714387893677,0.5165011591911316],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.5178147554397583},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5178147554397583},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5320665240287781},{"x":0.16974790394306183,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.16974790394306183,0.5178147554397583,0.24201680719852448,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.5178147554397583},{"x":0.29579833149909973,"y":0.519002377986908},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5332541465759277},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.24705882370471954,0.5178147554397583,0.29579833149909973,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.519002377986908},{"x":0.30756303668022156,"y":0.519002377986908},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5320665240287781},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.3025210201740265,0.519002377986908,0.30756303668022156,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.519002377986908},{"x":0.35798320174217224,"y":0.519002377986908},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5320665240287781},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Salvia","boundary":[0.3126050531864166,0.519002377986908,0.35798320174217224,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.519002377986908},{"x":0.440336138010025,"y":0.519002377986908},{"x":0.440336138010025,"y":0.5332541465759277},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"hydrangea","boundary":[0.3630252182483673,0.519002377986908,0.440336138010025,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.519002377986908},{"x":0.45210084319114685,"y":0.519002377986908},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5332541465759277},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.4470588266849518,0.519002377986908,0.45210084319114685,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.519002377986908},{"x":0.5142857432365417,"y":0.519002377986908},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5332541465759277},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Stachys","boundary":[0.4588235318660736,0.519002377986908,0.5142857432365417,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.519002377986908},{"x":0.5663865804672241,"y":0.519002377986908},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"inflata","boundary":[0.5210084319114685,0.519002377986908,0.5663865804672241,0.5332541465759277]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5663865804672241,"y":0.519002377986908},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5332541465759277},{"x":0.16974790394306183,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.16474790394306182,0.5108147554397583,0.5713865804672241,0.5402541465759277],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.5391923785209656},{"x":0.15294118225574493,"y":0.5391923785209656},{"x":0.15294118225574493,"y":0.5486935973167419},{"x":0.1260504275560379,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۱","boundary":[0.1260504275560379,0.5391923785209656,0.15294118225574493,0.5486935973167419]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.5391923785209656},{"x":0.15294118225574493,"y":0.5391923785209656},{"x":0.15294118225574493,"y":0.5486935973167419},{"x":0.1260504275560379,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1210504275560379,0.5321923785209656,0.15794118225574494,0.555693597316742],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.5356294512748718},{"x":0.8302521109580994,"y":0.5332541465759277},{"x":0.831932783126831,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۵-۱-۱۱","boundary":[0.7714285850524902,0.5356294512748718,0.831932783126831,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7613445520401001,0.5356294512748718,0.7697479128837585,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7411764860153198,0.5356294512748718,0.7630252242088318,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6924369931221008,0.5380047559738159,0.7277311086654663,0.5546318292617798]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5380047559738159},{"x":0.8302521109580994,"y":0.5332541465759277},{"x":0.831932783126831,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.6874369931221008,0.5310047559738159,0.8369327831268311,0.5592565245628357],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.5605700612068176},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5605700612068176},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5771971344947815},{"x":0.16974790394306183,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.16974790394306183,0.5605700612068176,0.24705882370471954,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.5605700612068176},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5617577433586121},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5771971344947815},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.2537815272808075,0.5605700612068176,0.30756303668022156,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.5617577433586121},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5617577433586121},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5771971344947815},{"x":0.3142857253551483,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.3142857253551483,0.5617577433586121,0.3193277418613434,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.5617577433586121},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5617577433586121},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5783848166465759},{"x":0.32605043053627014,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Salsola","boundary":[0.32605043053627014,0.5617577433586121,0.3831932842731476,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.5617577433586121},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5617577433586121},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5771971344947815},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"spp.-","boundary":[0.39159664511680603,0.5617577433586121,0.4285714328289032,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5783848166465759},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Zygophyllum","boundary":[0.43529412150382996,0.5617577433586121,0.5378151535987854,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"atriplicoides","boundary":[0.5462185144424438,0.5617577433586121,0.6453781723976135,0.5783848166465759]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5783848166465759},{"x":0.16974790394306183,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.16474790394306182,0.5535700612068176,0.6503781723976135,0.5853848166465759],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.5831353664398193},{"x":0.15126051008701324,"y":0.5831353664398193},{"x":0.15126051008701324,"y":0.5938242077827454},{"x":0.1260504275560379,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۲","boundary":[0.1260504275560379,0.5831353664398193,0.15126051008701324,0.5938242077827454]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.5831353664398193},{"x":0.15126051008701324,"y":0.5831353664398193},{"x":0.15126051008701324,"y":0.5938242077827454},{"x":0.1260504275560379,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1210504275560379,0.5761353664398193,0.15626051008701325,0.6008242077827454],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.5819477438926697},{"x":0.8285714387893677,"y":0.58076012134552},{"x":0.8285714387893677,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"۵-۱-۱۲","boundary":[0.7714285850524902,0.5819477438926697,0.8285714387893677,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7361344695091248,0.5819477438926697,0.7613445520401001,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6823529601097107,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مرتعی","boundary":[0.680672287940979,0.5831353664398193,0.7226890921592712,0.5985748171806335]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5831353664398193},{"x":0.8285714387893677,"y":0.58076012134552},{"x":0.8285714387893677,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6823529601097107,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.8299999833106995,"boundary":[0.675672287940979,0.5761353664398193,0.8335714387893677,0.6031995124816895],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.6057007312774658},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6057007312774658},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6211401224136353},{"x":0.16974790394306183,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.16974790394306183,0.6057007312774658,0.24705882370471954,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.6057007312774658},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6057007312774658},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6211401224136353},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sieberi-","boundary":[0.2537815272808075,0.6057007312774658,0.3142857253551483,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.6057007312774658},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6057007312774658},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6211401224136353},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"Scariola","boundary":[0.3210084140300751,0.6057007312774658,0.38823530077934265,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.6057007312774658},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6068883538246155},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6223278045654297},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"orientalis-","boundary":[0.3949579894542694,0.6057007312774658,0.4773109257221222,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6223278045654297},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.48235294222831726,0.6057007312774658,0.5697479248046875,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6068883538246155},{"x":0.658823549747467,"y":0.6068883538246155},{"x":0.658823549747467,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"podolobus","boundary":[0.5747899413108826,0.6068883538246155,0.658823549747467,0.6223278045654297]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.6057007312774658},{"x":0.658823549747467,"y":0.6068883538246155},{"x":0.658823549747467,"y":0.6223278045654297},{"x":0.16974790394306183,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.16474790394306182,0.5987007312774658,0.663823549747467,0.6293278045654297],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.6270784139633179},{"x":0.15294118225574493,"y":0.6270784139633179},{"x":0.15294118225574493,"y":0.6389548778533936},{"x":0.1260504275560379,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۳","boundary":[0.1260504275560379,0.6270784139633179,0.15294118225574493,0.6389548778533936]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.6270784139633179},{"x":0.15294118225574493,"y":0.6270784139633179},{"x":0.15294118225574493,"y":0.6389548778533936},{"x":0.1260504275560379,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1210504275560379,0.6200784139633179,0.15794118225574494,0.6459548778533936],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.6567695736885071},{"x":0.15294118225574493,"y":0.6579572558403015},{"x":0.15126051008701324,"y":0.6686460971832275},{"x":0.1260504275560379,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.7300000190734863,"str":"۱۱۵","boundary":[0.1277310997247696,0.6567695736885071,0.15126051008701324,0.6686460971832275]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.6567695736885071},{"x":0.15294118225574493,"y":0.6579572558403015},{"x":0.15126051008701324,"y":0.6686460971832275},{"x":0.1260504275560379,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.12273109972476959,0.6497695736885071,0.15626051008701325,0.6756460971832275],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6247031092643738},{"x":0.8369747996330261,"y":0.6247031092643738},{"x":0.8369747996330261,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۵-۱-۱۳-","boundary":[0.7428571581840515,0.6247031092643738,0.8369747996330261,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6247031092643738},{"x":0.756302535533905,"y":0.6247031092643738},{"x":0.756302535533905,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7327731251716614,0.6247031092643738,0.756302535533905,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6890756487846375,0.6247031092643738,0.7260504364967346,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.6247031092643738},{"x":0.826890766620636,"y":0.6247031092643738},{"x":0.826890766620636,"y":0.6448931097984314},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".Artemisia","boundary":[0.2857142984867096,0.6247031092643738,0.826890766620636,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.6247031092643738},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6247031092643738},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6448931097984314},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"sieberi-","boundary":[0.3798319399356842,0.6247031092643738,0.43865546584129333,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6448931097984314},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Scariola","boundary":[0.4470588266849518,0.6247031092643738,0.5109243988990784,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"orientalis-","boundary":[0.5193277597427368,0.6247031092643738,0.6016806960105896,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Stipa","boundary":[0.6117647290229797,0.6247031092643738,0.6487395167350769,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"sp","boundary":[0.6571428775787354,0.6247031092643738,0.6672269105911255,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6555819511413574},{"x":0.8336134552955627,"y":0.6555819511413574},{"x":0.8336134552955627,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۵-۱-۱۶-","boundary":[0.7428571581840515,0.6555819511413574,0.8336134552955627,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7344537973403931,0.6555819511413574,0.7546218633651733,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6890756487846375,0.6555819511413574,0.7243697643280029,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.6555819511413574},{"x":0.8336134552955627,"y":0.6555819511413574},{"x":0.8336134552955627,"y":0.6745843291282654},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".Artemisia","boundary":[0.2369747906923294,0.6555819511413574,0.8336134552955627,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.6555819511413574},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6555819511413574},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6745843291282654},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"sieberi-","boundary":[0.3310924470424652,0.6555819511413574,0.38991597294807434,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.6555819511413574},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6555819511413574},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6745843291282654},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Seidlitzia","boundary":[0.3983193337917328,0.6555819511413574,0.46722689270973206,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6745843291282654},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"rosmarinus","boundary":[0.4739495813846588,0.6555819511413574,0.5680672526359558,0.6745843291282654]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.6247031092643738},{"x":0.8369747996330261,"y":0.6247031092643738},{"x":0.8369747996330261,"y":0.6745843291282654},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.2319747906923294,0.6177031092643738,0.8419747996330261,0.6815843291282654],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5714285969734192,0.6555819511413574,0.5798319578170776,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Salsola","boundary":[0.5865546464920044,0.6555819511413574,0.6403361558914185,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"spp","boundary":[0.6487395167350769,0.6555819511413574,0.6773109436035156,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.6852731704711914},{"x":0.8302521109580994,"y":0.6828978657722473},{"x":0.8302521109580994,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۵-۱-۱۵-","boundary":[0.7613445520401001,0.6852731704711914,0.8302521109580994,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7361344695091248,0.6852731704711914,0.7546218633651733,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6873949766159058,0.6864607930183411,0.7226890921592712,0.7042755484580994]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6555819511413574},{"x":0.8302521109580994,"y":0.6555819511413574},{"x":0.8302521109580994,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5664285969734192,0.6485819511413574,0.8352521109580994,0.7112755484580994],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.6876484751701355},{"x":0.15462185442447662,"y":0.6876484751701355},{"x":0.15462185442447662,"y":0.6995249390602112},{"x":0.1277310997247696,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"۱۱۹","boundary":[0.1277310997247696,0.6876484751701355,0.15462185442447662,0.6995249390602112]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.6876484751701355},{"x":0.15462185442447662,"y":0.6876484751701355},{"x":0.15462185442447662,"y":0.6995249390602112},{"x":0.1277310997247696,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.12273109972476959,0.6806484751701355,0.15962185442447663,0.7065249390602112],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.7114014029502869},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7114014029502869},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7268408536911011},{"x":0.16974790394306183,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.16974790394306183,0.7114014029502869,0.24705882370471954,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.7114014029502869},{"x":0.3142857253551483,"y":0.7114014029502869},{"x":0.3142857253551483,"y":0.7268408536911011},{"x":0.2537815272808075,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sieberi-","boundary":[0.2537815272808075,0.7114014029502869,0.3142857253551483,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.7114014029502869},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7114014029502869},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7268408536911011},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Stachys","boundary":[0.3210084140300751,0.7114014029502869,0.3815126121044159,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.7114014029502869},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7114014029502869},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7268408536911011},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"inflata","boundary":[0.38823530077934265,0.7114014029502869,0.43865546584129333,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.7114014029502869},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7114014029502869},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7268408536911011},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.4453781545162201,0.7114014029502869,0.45042017102241516,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7268408536911011},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Scariola","boundary":[0.4571428596973419,0.7114014029502869,0.5243697762489319,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"orientalis","boundary":[0.5310924649238586,0.7114014029502869,0.6067227125167847,0.7268408536911011]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7268408536911011},{"x":0.16974790394306183,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.16474790394306182,0.7044014029502869,0.6117227125167847,0.7338408536911011],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.7315914630889893},{"x":0.15462185442447662,"y":0.7315914630889893},{"x":0.15294118225574493,"y":0.7434679269790649},{"x":0.1260504275560379,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۷","boundary":[0.1277310997247696,0.7315914630889893,0.15294118225574493,0.7434679269790649]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.7315914630889893},{"x":0.15462185442447662,"y":0.7315914630889893},{"x":0.15294118225574493,"y":0.7434679269790649},{"x":0.1260504275560379,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12273109972476959,0.7245914630889893,0.15794118225574494,0.750467926979065],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.7292161583900452},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7280284762382507},{"x":0.8352941274642944,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"۵-۱-16","boundary":[0.7731092572212219,0.7292161583900452,0.8352941274642944,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7647058963775635,0.7292161583900452,0.7731092572212219,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7394958138465881,0.7292161583900452,0.7647058963775635,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6941176652908325,0.7304037809371948,0.7277311086654663,0.7494061589241028]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7304037809371948},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7280284762382507},{"x":0.8352941274642944,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.6891176652908325,0.7234037809371948,0.8402941274642944,0.7552185363769531],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.7553443908691406},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7553443908691406},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7707838416099548},{"x":0.16974790394306183,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.16974790394306183,0.7553443908691406,0.24201680719852448,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.7553443908691406},{"x":0.3025210201740265,"y":0.7553443908691406},{"x":0.3025210201740265,"y":0.7707838416099548},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"sieberi-","boundary":[0.24705882370471954,0.7553443908691406,0.3025210201740265,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.7553443908691406},{"x":0.40336135029792786,"y":0.7553443908691406},{"x":0.40336135029792786,"y":0.7707838416099548},{"x":0.30756303668022156,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Zygophyllum","boundary":[0.30756303668022156,0.7553443908691406,0.40336135029792786,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.7553443908691406},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7553443908691406},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7707838416099548},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"atriplicoides","boundary":[0.4100840389728546,0.7553443908691406,0.5025210380554199,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7553443908691406},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7553443908691406},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7707838416099548},{"x":0.507563054561615,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.507563054561615,0.7553443908691406,0.5126050710678101,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.7553443908691406},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7553443908691406},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Ephedra","boundary":[0.5176470875740051,0.7553443908691406,0.5798319578170776,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"strobilacea","boundary":[0.5865546464920044,0.7553443908691406,0.6689075827598572,0.7707838416099548]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7707838416099548},{"x":0.16974790394306183,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.16474790394306182,0.7483443908691406,0.6739075827598572,0.7777838416099548],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.775534451007843},{"x":0.15126051008701324,"y":0.775534451007843},{"x":0.15126051008701324,"y":0.786223292350769},{"x":0.1260504275560379,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۹","boundary":[0.1260504275560379,0.775534451007843,0.15126051008701324,0.786223292350769]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.775534451007843},{"x":0.15126051008701324,"y":0.775534451007843},{"x":0.15126051008701324,"y":0.786223292350769},{"x":0.1260504275560379,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1210504275560379,0.768534451007843,0.15626051008701325,0.793223292350769],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.7719715237617493},{"x":0.8302521109580994,"y":0.7719715237617493},{"x":0.831932783126831,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۵-۱-۱۷","boundary":[0.7731092572212219,0.7719715237617493,0.831932783126831,0.7885985970497131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7897862195968628},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7613445520401001,0.7731591463088989,0.7680672407150269,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7897862195968628},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7411764860153198,0.7731591463088989,0.7613445520401001,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6941176652908325,0.7731591463088989,0.7310924530029297,0.7909738421440125]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7731591463088989},{"x":0.8302521109580994,"y":0.7707838416099548},{"x":0.831932783126831,"y":0.7897862195968628},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.6891176652908325,0.7661591463088989,0.8369327831268311,0.7967862195968628],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.7980997562408447},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7980997562408447},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8123515248298645},{"x":0.16974790394306183,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.16974790394306183,0.7980997562408447,0.24201680719852448,0.8123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.7980997562408447},{"x":0.3025210201740265,"y":0.7980997562408447},{"x":0.3025210201740265,"y":0.8123515248298645},{"x":0.24705882370471954,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sieberi-","boundary":[0.24705882370471954,0.7980997562408447,0.3025210201740265,0.8123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.7980997562408447},{"x":0.40336135029792786,"y":0.7980997562408447},{"x":0.40336135029792786,"y":0.8123515248298645},{"x":0.30756303668022156,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Zygophyllum","boundary":[0.30756303668022156,0.7980997562408447,0.40336135029792786,0.8123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8123515248298645},{"x":0.4100840389728546,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"atriplicoides","boundary":[0.4100840389728546,0.7980997562408447,0.5025210380554199,0.8123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8123515248298645},{"x":0.507563054561615,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.507563054561615,0.7980997562408447,0.5126050710678101,0.8123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5798319578170776,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Scariola","boundary":[0.5193277597427368,0.7980997562408447,0.5798319578170776,0.8123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6554622054100037,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5865546464920044,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"orientalis","boundary":[0.5865546464920044,0.7980997562408447,0.6554622054100037,0.8123515248298645]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6554622054100037,"y":0.8123515248298645},{"x":0.16974790394306183,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.16474790394306182,0.7910997562408447,0.6604622054100037,0.8193515248298645],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.8171021342277527},{"x":0.15294118225574493,"y":0.8182897567749023},{"x":0.15126051008701324,"y":0.8289785981178284},{"x":0.1260504275560379,"y":0.8289785981178284}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۱","boundary":[0.1260504275560379,0.8171021342277527,0.15126051008701324,0.8289785981178284]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.8171021342277527},{"x":0.15294118225574493,"y":0.8182897567749023},{"x":0.15126051008701324,"y":0.8289785981178284},{"x":0.1260504275560379,"y":0.8289785981178284}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1210504275560379,0.8101021342277527,0.15626051008701325,0.8359785981178284],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12100840359926224,"y":0.8337292075157166},{"x":0.15126051008701324,"y":0.834916889667511},{"x":0.15126051008701324,"y":0.8622328042984009},{"x":0.12100840359926224,"y":0.8622328042984009}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۱","boundary":[0.12100840359926224,0.8337292075157166,0.15126051008701324,0.8622328042984009]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12100840359926224,"y":0.8337292075157166},{"x":0.15126051008701324,"y":0.834916889667511},{"x":0.15126051008701324,"y":0.8622328042984009},{"x":0.12100840359926224,"y":0.8622328042984009}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11600840359926223,0.8267292075157165,0.15626051008701325,0.8692328042984009],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.8171021342277527},{"x":0.8352941274642944,"y":0.8171021342277527},{"x":0.8352941274642944,"y":0.834916889667511},{"x":0.7848739624023438,"y":0.834916889667511}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۵-۲-","boundary":[0.7848739624023438,0.8171021342277527,0.8352941274642944,0.834916889667511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.8171021342277527},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8171021342277527},{"x":0.7848739624023438,"y":0.834916889667511},{"x":0.7647058963775635,"y":0.834916889667511}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7647058963775635,0.8171021342277527,0.7848739624023438,0.834916889667511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.8171021342277527},{"x":0.7495798468589783,"y":0.8171021342277527},{"x":0.7495798468589783,"y":0.8337292075157166},{"x":0.7310924530029297,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7310924530029297,0.8171021342277527,0.7495798468589783,0.8337292075157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.815914511680603},{"x":0.7126050591468811,"y":0.815914511680603},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8337292075157166},{"x":0.6789916157722473,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6789916157722473,0.815914511680603,0.7126050591468811,0.8337292075157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.815914511680603},{"x":0.6655462384223938,"y":0.815914511680603},{"x":0.6655462384223938,"y":0.8337292075157166},{"x":0.63193279504776,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.63193279504776,0.815914511680603,0.6655462384223938,0.8337292075157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.815914511680603},{"x":0.6252101063728333,"y":0.815914511680603},{"x":0.6252101063728333,"y":0.8337292075157166},{"x":0.5915966629981995,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درمنه","boundary":[0.5915966629981995,0.815914511680603,0.6252101063728333,0.8337292075157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.815914511680603},{"x":0.5798319578170776,"y":0.815914511680603},{"x":0.5798319578170776,"y":0.8337292075157166},{"x":0.5445378422737122,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کوهی","boundary":[0.5445378422737122,0.815914511680603,0.5798319578170776,0.8337292075157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.8147268295288086},{"x":0.462184876203537,"y":0.8147268295288086},{"x":0.462184876203537,"y":0.8325415849685669},{"x":0.38823530077934265,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Artemisia","boundary":[0.38823530077934265,0.8147268295288086,0.462184876203537,0.8325415849685669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.8147268295288086},{"x":0.5327731370925903,"y":0.8147268295288086},{"x":0.5327731370925903,"y":0.8337292075157166},{"x":0.4722689092159271,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"aucheri","boundary":[0.4722689092159271,0.8147268295288086,0.5327731370925903,0.8337292075157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.8444180488586426},{"x":0.831932783126831,"y":0.8444180488586426},{"x":0.831932783126831,"y":0.8646080493927002},{"x":0.7815126180648804,"y":0.8646080493927002}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":"۵-۲-۱","boundary":[0.7815126180648804,0.8444180488586426,0.831932783126831,0.8646080493927002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.8444180488586426},{"x":0.7815126180648804,"y":0.8444180488586426},{"x":0.7815126180648804,"y":0.8646080493927002},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8646080493927002}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.7747899293899536,0.8444180488586426,0.7815126180648804,0.8646080493927002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.8444180488586426},{"x":0.7714285850524902,"y":0.8444180488586426},{"x":0.7714285850524902,"y":0.8646080493927002},{"x":0.75126051902771,"y":0.8646080493927002}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"تیپ","boundary":[0.75126051902771,0.8444180488586426,0.7714285850524902,0.8646080493927002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.8444180488586426},{"x":0.7394958138465881,"y":0.8444180488586426},{"x":0.7394958138465881,"y":0.8646080493927002},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8646080493927002}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"گیاهی","boundary":[0.7042016983032227,0.8444180488586426,0.7394958138465881,0.8646080493927002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.8444180488586426},{"x":0.3294117748737335,"y":0.8444180488586426},{"x":0.3294117748737335,"y":0.8646080493927002},{"x":0.2554621994495392,"y":0.8646080493927002}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.2554621994495392,0.8444180488586426,0.3294117748737335,0.8646080493927002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.8444180488586426},{"x":0.3983193337917328,"y":0.8444180488586426},{"x":0.3983193337917328,"y":0.8646080493927002},{"x":0.33781513571739197,"y":0.8646080493927002}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"aucheri","boundary":[0.33781513571739197,0.8444180488586426,0.3983193337917328,0.8646080493927002]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.5899999737739563},{"languageCode":"co","confidence":0.4099999964237213}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.8135392069816589},{"x":0.8352941274642944,"y":0.815914511680603},{"x":0.8336134552955627,"y":0.8681710362434387},{"x":0.2554621994495392,"y":0.8646080493927002}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.2504621994495392,0.8065392069816589,0.8386134552955627,0.8751710362434387],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.8444180488586426},{"x":0.4084033668041229,"y":0.8444180488586426},{"x":0.4084033668041229,"y":0.8646080493927002},{"x":0.40168067812919617,"y":0.8646080493927002}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.40168067812919617,0.8444180488586426,0.4084033668041229,0.8646080493927002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.8444180488586426},{"x":0.49915966391563416,"y":0.8444180488586426},{"x":0.49915966391563416,"y":0.8646080493927002},{"x":0.4117647111415863,"y":0.8646080493927002}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.4117647111415863,0.8444180488586426,0.49915966391563416,0.8646080493927002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.8444180488586426},{"x":0.5277311205863953,"y":0.8444180488586426},{"x":0.5277311205863953,"y":0.8646080493927002},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8646080493927002}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"spp","boundary":[0.5042017102241516,0.8444180488586426,0.5277311205863953,0.8646080493927002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.8444180488586426},{"x":0.5361344814300537,"y":0.8444180488586426},{"x":0.5361344814300537,"y":0.8646080493927002},{"x":0.529411792755127,"y":0.8646080493927002}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.529411792755127,0.8444180488586426,0.5361344814300537,0.8646080493927002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.8444180488586426},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8444180488586426},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8646080493927002},{"x":0.5378151535987854,"y":0.8646080493927002}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5378151535987854,0.8444180488586426,0.5462185144424438,0.8646080493927002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.8444180488586426},{"x":0.6302521228790283,"y":0.8444180488586426},{"x":0.6302521228790283,"y":0.8646080493927002},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8646080493927002}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Perennial","boundary":[0.5529412031173706,0.8444180488586426,0.6302521228790283,0.8646080493927002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.8444180488586426},{"x":0.6991596817970276,"y":0.8444180488586426},{"x":0.6991596817970276,"y":0.8646080493927002},{"x":0.6369748115539551,"y":0.8646080493927002}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Grasses","boundary":[0.6369748115539551,0.8444180488586426,0.6991596817970276,0.8646080493927002]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.8444180488586426},{"x":0.6991596817970276,"y":0.8444180488586426},{"x":0.6991596817970276,"y":0.8646080493927002},{"x":0.40168067812919617,"y":0.8646080493927002}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.39668067812919616,0.8374180488586426,0.7041596817970276,0.8716080493927002],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.9085510969161987},{"x":0.489075630903244,"y":0.9133016467094421},{"x":0.4739495813846588,"y":0.9133016467094421},{"x":0.4739495813846588,"y":0.9085510969161987}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":")","boundary":[0.489075630903244,0.9085510969161987,0.4739495813846588,0.9133016467094421]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.9144893288612366},{"x":0.489075630903244,"y":0.9156769514083862},{"x":0.4739495813846588,"y":0.9156769514083862},{"x":0.4739495813846588,"y":0.9144893288612366}]},"confidence":0.4699999988079071,"str":".","boundary":[0.489075630903244,0.9144893288612366,0.4739495813846588,0.9156769514083862]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.9085510969161987},{"x":0.489075630903244,"y":0.9156769514083862},{"x":0.4739495813846588,"y":0.9156769514083862},{"x":0.4739495813846588,"y":0.9085510969161987}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.484075630903244,0.9015510969161987,0.4789495813846588,0.9226769514083862],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/cf1a68c2da383099/pages/eRajWNjGKqsAvjUa-sec.webp","jpeg":"/storage/books/cf1a68c2da383099/pages/SgPQQFRFcISKnmyo.jpg","blurred":"/storage/books/cf1a68c2da383099/pages/hcTJEDiITCJYWZhd.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0001864981295681801,0.00015812650273361567,0.9985849163031377,0.9989013631162621]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.14133016765117645},{"x":0.5630252361297607,"y":0.14133016765117645},{"x":0.561344563961029,"y":0.15914489328861237},{"x":0.5008403658866882,"y":0.15914489328861237}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5008403658866882,0.14133016765117645,0.561344563961029,0.15914489328861237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.1401425153017044},{"x":0.4907563030719757,"y":0.14133016765117645},{"x":0.4907563030719757,"y":0.15914489328861237},{"x":0.43697479367256165,"y":0.15795724093914032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.43865546584129333,0.1401425153017044,0.4907563030719757,0.15914489328861237]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.1401425153017044},{"x":0.5630252361297607,"y":0.14133016765117645},{"x":0.561344563961029,"y":0.15914489328861237},{"x":0.43697479367256165,"y":0.15795724093914032}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.43365546584129333,0.1331425153017044,0.5663445639610291,0.16614489328861237],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11596638709306717,"y":0.1852731555700302},{"x":0.1596638709306717,"y":0.1852731555700302},{"x":0.1596638709306717,"y":0.19833728671073914},{"x":0.11596638709306717,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"صفحه","boundary":[0.11596638709306717,0.1852731555700302,0.1596638709306717,0.19833728671073914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11596638709306717,"y":0.1852731555700302},{"x":0.1596638709306717,"y":0.1852731555700302},{"x":0.1596638709306717,"y":0.19833728671073914},{"x":0.11596638709306717,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.11096638709306716,0.1782731555700302,0.1646638709306717,0.20533728671073914],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.2125890702009201},{"x":0.15126051008701324,"y":0.2125890702009201},{"x":0.15126051008701324,"y":0.22327791154384613},{"x":0.1260504275560379,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۳","boundary":[0.1260504275560379,0.2125890702009201,0.15126051008701324,0.22327791154384613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.2125890702009201},{"x":0.15126051008701324,"y":0.2125890702009201},{"x":0.15126051008701324,"y":0.22327791154384613},{"x":0.1260504275560379,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1210504275560379,0.2055890702009201,0.15626051008701325,0.23027791154384614],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.1852731555700302},{"x":0.831932783126831,"y":0.1852731555700302},{"x":0.831932783126831,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7932773232460022,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7932773232460022,0.1852731555700302,0.831932783126831,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.2102137804031372},{"x":0.831932783126831,"y":0.2102137804031372},{"x":0.831932783126831,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7831932902336121,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":"۵-۲-۲","boundary":[0.7831932902336121,0.2102137804031372,0.831932783126831,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7815126180648804,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7815126180648804,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7731092572212219,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.7731092572212219,0.2102137804031372,0.7815126180648804,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7714285850524902,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7714285850524902,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7495798468589783,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"تیپ","boundary":[0.7495798468589783,0.2102137804031372,0.7714285850524902,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7378151416778564,"y":0.22802850604057312},{"x":0.707563042640686,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"گیاهی","boundary":[0.707563042640686,0.2102137804031372,0.7378151416778564,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.20783847570419312},{"x":0.8369747996330261,"y":0.2102137804031372},{"x":0.8369747996330261,"y":0.22921615839004517},{"x":0.2235294133424759,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":".Artemisia","boundary":[0.2235294133424759,0.20783847570419312,0.8369747996330261,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.20902612805366516},{"x":0.3781512677669525,"y":0.20902612805366516},{"x":0.3781512677669525,"y":0.22802850604057312},{"x":0.31596639752388,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"aucheri","boundary":[0.31596639752388,0.20902612805366516,0.3781512677669525,0.22802850604057312]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0.8600000143051147},{"languageCode":"fa","confidence":0.14000000059604645}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.18171021342277527},{"x":0.8369747996330261,"y":0.1852731555700302},{"x":0.8352941274642944,"y":0.23040379583835602},{"x":0.2235294133424759,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.2185294133424759,0.17471021342277526,0.8402941274642944,0.23740379583835602],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.20902612805366516},{"x":0.38823530077934265,"y":0.20902612805366516},{"x":0.38823530077934265,"y":0.22802850604057312},{"x":0.3815126121044159,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.3815126121044159,0.20902612805366516,0.38823530077934265,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.20902612805366516},{"x":0.4588235318660736,"y":0.20902612805366516},{"x":0.4588235318660736,"y":0.22802850604057312},{"x":0.3966386616230011,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Daphne","boundary":[0.3966386616230011,0.20902612805366516,0.4588235318660736,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5478991866111755,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5478991866111755,"y":0.22802850604057312},{"x":0.4638655483722687,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"mucronata","boundary":[0.4638655483722687,0.20902612805366516,0.5478991866111755,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5647059082984924,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5647059082984924,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5579832196235657,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"–","boundary":[0.5579832196235657,0.20902612805366516,0.5647059082984924,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6605042219161987,"y":0.22921615839004517},{"x":0.5747899413108826,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.5747899413108826,0.20902612805366516,0.6605042219161987,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6924369931221008,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6924369931221008,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6655462384223938,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"spp","boundary":[0.6655462384223938,0.2102137804031372,0.6924369931221008,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.23990498483181},{"x":0.8285714387893677,"y":0.23990498483181},{"x":0.8285714387893677,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7831932902336121,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":"۵-۲-۳","boundary":[0.7831932902336121,0.23990498483181,0.8285714387893677,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.23990498483181},{"x":0.7815126180648804,"y":0.23990498483181},{"x":0.7815126180648804,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7731092572212219,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.7731092572212219,0.23990498483181,0.7815126180648804,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.23990498483181},{"x":0.7714285850524902,"y":0.23990498483181},{"x":0.7714285850524902,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7478991746902466,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"تیپ","boundary":[0.7478991746902466,0.23990498483181,0.7714285850524902,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.23990498483181},{"x":0.7428571581840515,"y":0.23990498483181},{"x":0.7428571581840515,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7058823704719543,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"گیاهی","boundary":[0.7058823704719543,0.23990498483181,0.7428571581840515,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.2375296950340271},{"x":0.8369747996330261,"y":0.23990498483181},{"x":0.8369747996330261,"y":0.2600950002670288},{"x":0.2705882489681244,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":".Artemisia","boundary":[0.2705882489681244,0.2375296950340271,0.8369747996330261,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.23871733248233795},{"x":0.4252100884914398,"y":0.23871733248233795},{"x":0.4252100884914398,"y":0.2577197253704071},{"x":0.3613445460796356,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"aucheri","boundary":[0.3613445460796356,0.23871733248233795,0.4252100884914398,0.2577197253704071]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.20783847570419312},{"x":0.8369747996330261,"y":0.2102137804031372},{"x":0.8369747996330261,"y":0.2600950002670288},{"x":0.2689075767993927,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.2655882489681244,0.2008384757041931,0.8419747996330261,0.2670950002670288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.23871733248233795},{"x":0.43529412150382996,"y":0.23871733248233795},{"x":0.43529412150382996,"y":0.2577197253704071},{"x":0.4285714328289032,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.4285714328289032,0.23871733248233795,0.43529412150382996,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.23871733248233795},{"x":0.4957983195781708,"y":0.23871733248233795},{"x":0.4957983195781708,"y":0.2577197253704071},{"x":0.4453781545162201,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Ferula","boundary":[0.4453781545162201,0.23871733248233795,0.4957983195781708,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5462185144424438,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5462185144424438,"y":0.2577197253704071},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"ovina","boundary":[0.5025210380554199,0.23871733248233795,0.5462185144424438,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.23871733248233795},{"x":0.561344563961029,"y":0.23871733248233795},{"x":0.561344563961029,"y":0.2577197253704071},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5546218752861023,0.23871733248233795,0.561344563961029,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6554622054100037,"y":0.23990498483181},{"x":0.6554622054100037,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5714285969734192,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.5714285969734192,0.23871733248233795,0.6554622054100037,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.23990498483181},{"x":0.6857143044471741,"y":0.23990498483181},{"x":0.6857143044471741,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6621848940849304,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"spp","boundary":[0.6621848940849304,0.23990498483181,0.6857143044471741,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.2695961892604828},{"x":0.8285714387893677,"y":0.2695961892604828},{"x":0.8285714387893677,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"۵-۲-4","boundary":[0.7831932902336121,0.2695961892604828,0.8285714387893677,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.2695961892604828},{"x":0.778151273727417,"y":0.2695961892604828},{"x":0.778151273727417,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7714285850524902,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7714285850524902,0.2695961892604828,0.778151273727417,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7697479128837585,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7697479128837585,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7495798468589783,0.2695961892604828,0.7697479128837585,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7394958138465881,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7394958138465881,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7058823704719543,0.27078384160995483,0.7394958138465881,0.2874109148979187]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0.6499999761581421},{"languageCode":"fa","confidence":0.3499999940395355}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.23871733248233795},{"x":0.8285714387893677,"y":0.23871733248233795},{"x":0.8285714387893677,"y":0.2874109148979187},{"x":0.4285714328289032,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.4235714328289032,0.23171733248233795,0.8335714387893677,0.2944109148979187],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.2422802895307541},{"x":0.15126051008701324,"y":0.2422802895307541},{"x":0.15126051008701324,"y":0.25415676832199097},{"x":0.1260504275560379,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"۱۲۶","boundary":[0.1260504275560379,0.2422802895307541,0.15126051008701324,0.25415676832199097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.2422802895307541},{"x":0.15126051008701324,"y":0.2422802895307541},{"x":0.15126051008701324,"y":0.25415676832199097},{"x":0.1260504275560379,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.1210504275560379,0.23528028953075408,0.15626051008701325,0.261156768321991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.2731591463088989},{"x":0.15294118225574493,"y":0.2731591463088989},{"x":0.15126051008701324,"y":0.28384798765182495},{"x":0.1277310997247696,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"۱۲۵","boundary":[0.1277310997247696,0.2731591463088989,0.15126051008701324,0.28384798765182495]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.2731591463088989},{"x":0.15294118225574493,"y":0.2731591463088989},{"x":0.15126051008701324,"y":0.28384798765182495},{"x":0.1277310997247696,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.12273109972476959,0.2661591463088989,0.15626051008701325,0.29084798765182496],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.294536828994751},{"x":0.4453781545162201,"y":0.294536828994751},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3099762499332428},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.3680672347545624,0.294536828994751,0.4453781545162201,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.294536828994751},{"x":0.5126050710678101,"y":0.294536828994751},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3099762499332428},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"aucheri","boundary":[0.45210084319114685,0.294536828994751,0.5126050710678101,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.294536828994751},{"x":0.5277311205863953,"y":0.294536828994751},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"–","boundary":[0.5193277597427368,0.294536828994751,0.5277311205863953,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.294536828994751},{"x":0.6117647290229797,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6117647290229797,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Perennial","boundary":[0.5327731370925903,0.294536828994751,0.6117647290229797,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6823529601097107,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6823529601097107,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6201680898666382,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Grasses","boundary":[0.6201680898666382,0.29572445154190063,0.6823529601097107,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6974790096282959,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6974790096282959,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6873949766159058,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"–","boundary":[0.6873949766159058,0.29572445154190063,0.6974790096282959,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7899159789085388,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7899159789085388,"y":0.31116390228271484},{"x":0.702521026134491,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.702521026134491,0.29572445154190063,0.7899159789085388,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.29572445154190063},{"x":0.8218487501144409,"y":0.29572445154190063},{"x":0.8218487501144409,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7949579954147339,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"spp","boundary":[0.7949579954147339,0.29572445154190063,0.8218487501144409,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.29572445154190063},{"x":0.826890766620636,"y":0.29572445154190063},{"x":0.826890766620636,"y":0.31116390228271484},{"x":0.8235294222831726,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.8235294222831726,0.29572445154190063,0.826890766620636,0.31116390228271484]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.294536828994751},{"x":0.826890766620636,"y":0.29572445154190063},{"x":0.826890766620636,"y":0.3123515546321869},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3630672347545624,0.28753682899475097,0.831890766620636,0.3193515546321869],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.3147268295288086},{"x":0.702521026134491,"y":0.3147268295288086},{"x":0.702521026134491,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6957983374595642,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6957983374595642,0.3147268295288086,0.702521026134491,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.31591448187828064},{"x":0.8033613562583923,"y":0.31591448187828064},{"x":0.8033613562583923,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7949579954147339,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.7949579954147339,0.31591448187828064,0.8033613562583923,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.826890766620636,"y":0.31591448187828064},{"x":0.8336134552955627,"y":0.31591448187828064},{"x":0.8336134552955627,"y":0.3349168598651886},{"x":0.826890766620636,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"ltr","str":"0","boundary":[0.826890766620636,0.31591448187828064,0.8336134552955627,0.3349168598651886]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.3147268295288086},{"x":0.8336134552955627,"y":0.31591448187828064},{"x":0.8336134552955627,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6957983374595642,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.7699999809265137,"boundary":[0.6907983374595642,0.3077268295288086,0.8386134552955627,0.3419168598651886],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12436974793672562,"y":0.3171021342277527},{"x":0.15126051008701324,"y":0.3171021342277527},{"x":0.15126051008701324,"y":0.3277909755706787},{"x":0.12436974793672562,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۷","boundary":[0.12436974793672562,0.3171021342277527,0.15126051008701324,0.3277909755706787]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12436974793672562,"y":0.3171021342277527},{"x":0.15126051008701324,"y":0.3171021342277527},{"x":0.15126051008701324,"y":0.3277909755706787},{"x":0.12436974793672562,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11936974793672561,0.3101021342277527,0.15626051008701325,0.3347909755706787],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.31591448187828064},{"x":0.8302521109580994,"y":0.31591448187828064},{"x":0.8302521109580994,"y":0.3349168598651886},{"x":0.8033613562583923,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","str":"۲-۵","boundary":[0.8033613562583923,0.31591448187828064,0.8302521109580994,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.3147268295288086},{"x":0.8033613562583923,"y":0.31591448187828064},{"x":0.8033613562583923,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"--تیپ","boundary":[0.7495798468589783,0.3147268295288086,0.8033613562583923,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7378151416778564,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7058823704719543,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"گیاهی","boundary":[0.7058823704719543,0.3147268295288086,0.7378151416778564,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.3123515546321869},{"x":0.8352941274642944,"y":0.31591448187828064},{"x":0.8352941274642944,"y":0.3349168598651886},{"x":0.2521008551120758,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":".Artemisia","boundary":[0.2521008551120758,0.3123515546321869,0.8352941274642944,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.3123515546321869},{"x":0.40336135029792786,"y":0.31353920698165894},{"x":0.40336135029792786,"y":0.3325415551662445},{"x":0.34117648005485535,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"aucheri","boundary":[0.34117648005485535,0.3123515546321869,0.40336135029792786,0.3325415551662445]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.3123515546321869},{"x":0.8352941274642944,"y":0.31591448187828064},{"x":0.8352941274642944,"y":0.3349168598651886},{"x":0.2521008551120758,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.2471008551120758,0.3053515546321869,0.8402941274642944,0.3419168598651886],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.31353920698165894},{"x":0.41680672764778137,"y":0.31353920698165894},{"x":0.41680672764778137,"y":0.3325415551662445},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.4100840389728546,0.31353920698165894,0.41680672764778137,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.31353920698165894},{"x":0.48739495873451233,"y":0.31353920698165894},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3325415551662445},{"x":0.4268907606601715,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"Phlomis","boundary":[0.4268907606601715,0.31353920698165894,0.48739495873451233,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5546218752861023,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5546218752861023,"y":0.33372920751571655},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"olivieri","boundary":[0.4957983195781708,0.31353920698165894,0.5546218752861023,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5647059082984924,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5579832196235657,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5579832196235657,0.3147268295288086,0.5647059082984924,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6605042219161987,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5731092691421509,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.5731092691421509,0.31353920698165894,0.6605042219161987,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6924369931221008,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6655462384223938,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"spp","boundary":[0.6655462384223938,0.3147268295288086,0.6924369931221008,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.3444180488586426},{"x":0.8302521109580994,"y":0.34323039650917053},{"x":0.831932783126831,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7714285850524902,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۵-۲-6-","boundary":[0.7714285850524902,0.3444180488586426,0.831932783126831,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7647058963775635,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7378151416778564,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7378151416778564,0.3456057012081146,0.7647058963775635,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.3456057012081146},{"x":0.729411780834198,"y":0.3456057012081146},{"x":0.729411780834198,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6873949766159058,0.3456057012081146,0.729411780834198,0.36342042684555054]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0.6800000071525574},{"languageCode":"fa","confidence":0.3199999928474426}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.31353920698165894},{"x":0.831932783126831,"y":0.3123515546321869},{"x":0.831932783126831,"y":0.3646080791950226},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.4050840389728546,0.30653920698165893,0.8369327831268311,0.3716080791950226],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12436974793672562,"y":0.3456057012081146},{"x":0.15294118225574493,"y":0.34679335355758667},{"x":0.15294118225574493,"y":0.3574821949005127},{"x":0.12436974793672562,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۸","boundary":[0.12436974793672562,0.3456057012081146,0.15294118225574493,0.3574821949005127]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12436974793672562,"y":0.3456057012081146},{"x":0.15294118225574493,"y":0.34679335355758667},{"x":0.15294118225574493,"y":0.3574821949005127},{"x":0.12436974793672562,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11936974793672561,0.3386057012081146,0.15794118225574494,0.3644821949005127],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.3681710362434387},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3693586587905884},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3847981095314026},{"x":0.16974790394306183,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.16974790394306183,0.3681710362434387,0.24705882370471954,0.3847981095314026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.3693586587905884},{"x":0.31596639752388,"y":0.3693586587905884},{"x":0.31596639752388,"y":0.3847981095314026},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"aucheri","boundary":[0.2537815272808075,0.3693586587905884,0.31596639752388,0.3847981095314026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.3693586587905884},{"x":0.3210084140300751,"y":0.3693586587905884},{"x":0.3210084140300751,"y":0.3847981095314026},{"x":0.3176470696926117,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.3176470696926117,0.3693586587905884,0.3210084140300751,0.3847981095314026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.3693586587905884},{"x":0.38655462861061096,"y":0.3693586587905884},{"x":0.38655462861061096,"y":0.38598576188087463},{"x":0.32436975836753845,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"prangos","boundary":[0.32436975836753845,0.3693586587905884,0.38655462861061096,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.3693586587905884},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3705463111400604},{"x":0.46722689270973206,"y":0.38598576188087463},{"x":0.38991597294807434,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ferulacea","boundary":[0.38991597294807434,0.3693586587905884,0.46722689270973206,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.3705463111400604},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3705463111400604},{"x":0.4756302535533905,"y":0.38598576188087463},{"x":0.47058823704719543,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.47058823704719543,0.3705463111400604,0.4756302535533905,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.3705463111400604},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3705463111400604},{"x":0.5630252361297607,"y":0.38598576188087463},{"x":0.4773109257221222,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.4773109257221222,0.3705463111400604,0.5630252361297607,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.3705463111400604},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3705463111400604},{"x":0.5966386795043945,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5697479248046875,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"spp","boundary":[0.5697479248046875,0.3705463111400604,0.5966386795043945,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6000000238418579,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5983193516731262,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5983193516731262,0.3705463111400604,0.6000000238418579,0.38598576188087463]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6000000238418579,"y":0.38598576188087463},{"x":0.16974790394306183,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.16474790394306182,0.3611710362434387,0.6050000238418579,0.39298576188087464],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6033613681793213,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5966386795043945,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5966386795043945,0.3705463111400604,0.6033613681793213,0.38598576188087463]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6033613681793213,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5966386795043945,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5916386795043945,0.3635463111400604,0.6083613681793213,0.39298576188087464],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12436974793672562,"y":0.39073634147644043},{"x":0.15126051008701324,"y":0.3919239938259125},{"x":0.15126051008701324,"y":0.4026128351688385},{"x":0.12436974793672562,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۹","boundary":[0.12436974793672562,0.39073634147644043,0.15126051008701324,0.4026128351688385]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12436974793672562,"y":0.39073634147644043},{"x":0.15126051008701324,"y":0.3919239938259125},{"x":0.15126051008701324,"y":0.4026128351688385},{"x":0.12436974793672562,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11936974793672561,0.3837363414764404,0.15626051008701325,0.4096128351688385],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.38836103677749634},{"x":0.8302521109580994,"y":0.3871733844280243},{"x":0.831932783126831,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7714285850524902,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵-۲-۷-","boundary":[0.7714285850524902,0.38836103677749634,0.831932783126831,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7663865685462952,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7663865685462952,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7428571581840515,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7428571581840515,0.3895486891269684,0.7663865685462952,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7344537973403931,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7344537973403931,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6974790096282959,0.3895486891269684,0.7344537973403931,0.40617576241493225]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.3895486891269684},{"x":0.8302521109580994,"y":0.38598576188087463},{"x":0.831932783126831,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6924790096282959,0.3825486891269684,0.8369327831268311,0.41080048751831055],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.4144892990589142},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4144892990589142},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4275534451007843},{"x":0.16974790394306183,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.16974790394306183,0.4144892990589142,0.24705882370471954,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.4144892990589142},{"x":0.3142857253551483,"y":0.4144892990589142},{"x":0.3142857253551483,"y":0.4275534451007843},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"aucheri","boundary":[0.2537815272808075,0.4144892990589142,0.3142857253551483,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.4144892990589142},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4144892990589142},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4275534451007843},{"x":0.3210084140300751,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"–","boundary":[0.3210084140300751,0.4144892990589142,0.3310924470424652,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.4144892990589142},{"x":0.40336135029792786,"y":0.4144892990589142},{"x":0.40336135029792786,"y":0.4275534451007843},{"x":0.3361344635486603,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Scariola","boundary":[0.3361344635486603,0.4144892990589142,0.40336135029792786,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.4144892990589142},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4144892990589142},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4275534451007843},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"orientalis","boundary":[0.4100840389728546,0.4144892990589142,0.48571428656578064,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4275534451007843},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"–","boundary":[0.4924369752407074,0.4144892990589142,0.5008403658866882,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4275534451007843},{"x":0.507563054561615,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Centaurea","boundary":[0.507563054561615,0.4144892990589142,0.5899159908294678,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"intricata","boundary":[0.5983193516731262,0.4144892990589142,0.6655462384223938,0.4275534451007843]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4275534451007843},{"x":0.16974790394306183,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.16474790394306182,0.4074892990589142,0.6705462384223938,0.4345534451007843],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.4323040246963501},{"x":0.4151260554790497,"y":0.4323040246963501},{"x":0.4151260554790497,"y":0.45130640268325806},{"x":0.40672269463539124,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"–","boundary":[0.40672269463539124,0.4323040246963501,0.4151260554790497,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5848739743232727,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5848739743232727,"y":0.45130640268325806},{"x":0.578151285648346,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"–","boundary":[0.578151285648346,0.43349167704582214,0.5848739743232727,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7831932902336121,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7764706015586853,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.1599999964237213,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.7764706015586853,0.43349167704582214,0.7831932902336121,0.4524940550327301]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7831932902336121,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4524940550327301},{"x":0.40672269463539124,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.6700000166893005,"boundary":[0.40172269463539123,0.4253040246963501,0.7881932902336121,0.4594940550327301],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.43586698174476624},{"x":0.14957983791828156,"y":0.43586698174476624},{"x":0.14957983791828156,"y":0.4453681707382202},{"x":0.1260504275560379,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۰","boundary":[0.1260504275560379,0.43586698174476624,0.14957983791828156,0.4453681707382202]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.43586698174476624},{"x":0.14957983791828156,"y":0.43586698174476624},{"x":0.14957983791828156,"y":0.4453681707382202},{"x":0.1260504275560379,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1210504275560379,0.42886698174476623,0.15457983791828156,0.4523681707382202],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12436974793672562,"y":0.4655582010746002},{"x":0.15294118225574493,"y":0.4655582010746002},{"x":0.15294118225574493,"y":0.47624704241752625},{"x":0.12436974793672562,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۲","boundary":[0.12436974793672562,0.4655582010746002,0.15294118225574493,0.47624704241752625]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12436974793672562,"y":0.4655582010746002},{"x":0.15294118225574493,"y":0.4655582010746002},{"x":0.15294118225574493,"y":0.47624704241752625},{"x":0.12436974793672562,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.11936974793672561,0.4585582010746002,0.15794118225574494,0.48324704241752625],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.43349167704582214},{"x":0.831932783126831,"y":0.43349167704582214},{"x":0.831932783126831,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":"۵-۲-۸","boundary":[0.7831932902336121,0.43349167704582214,0.831932783126831,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7815126180648804,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.7731092572212219,0.43349167704582214,0.7815126180648804,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7714285850524902,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7714285850524902,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"تیپ","boundary":[0.7495798468589783,0.43349167704582214,0.7714285850524902,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7411764860153198,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4524940550327301},{"x":0.702521026134491,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"گیاهی","boundary":[0.702521026134491,0.43349167704582214,0.7411764860153198,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.43111640214920044},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4323040246963501},{"x":0.3310924470424652,"y":0.45130640268325806},{"x":0.2571428716182709,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.2571428716182709,0.43111640214920044,0.3310924470424652,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.4323040246963501},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4323040246963501},{"x":0.4000000059604645,"y":0.45130640268325806},{"x":0.33781513571739197,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"aucheri","boundary":[0.33781513571739197,0.4323040246963501,0.4000000059604645,0.45130640268325806]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.43111640214920044},{"x":0.831932783126831,"y":0.43349167704582214},{"x":0.831932783126831,"y":0.4524940550327301},{"x":0.2571428716182709,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.25214287161827087,0.42411640214920043,0.8369327831268311,0.4594940550327301],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.4323040246963501},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4323040246963501},{"x":0.4117647111415863,"y":0.45130640268325806},{"x":0.40504202246665955,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.40504202246665955,0.4323040246963501,0.4117647111415863,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.4323040246963501},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4323040246963501},{"x":0.48571428656578064,"y":0.45130640268325806},{"x":0.42016807198524475,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Scariola","boundary":[0.42016807198524475,0.4323040246963501,0.48571428656578064,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5680672526359558,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4924369752407074,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"orientalis","boundary":[0.4924369752407074,0.4323040246963501,0.5680672526359558,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5815126299858093,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5815126299858093,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5747899413108826,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5747899413108826,0.43349167704582214,0.5815126299858093,0.45130640268325806]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4524940550327301},{"x":0.40504202246665955,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.40004202246665954,0.4253040246963501,0.5865126299858093,0.4594940550327301],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6285714507102966,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6285714507102966,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5915966629981995,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Stipa","boundary":[0.5915966629981995,0.43349167704582214,0.6285714507102966,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6941176652908325,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"atriseta","boundary":[0.6386554837226868,0.43349167704582214,0.6941176652908325,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.4643705487251282},{"x":0.826890766620636,"y":0.4643705487251282},{"x":0.826890766620636,"y":0.48337292671203613},{"x":0.805042028427124,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"rtl","str":"۵-۳","boundary":[0.805042028427124,0.4643705487251282,0.826890766620636,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7899159789085388,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7899159789085388,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7714285850524902,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7714285850524902,0.4643705487251282,0.7899159789085388,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7613445520401001,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7411764860153198,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7411764860153198,0.4643705487251282,0.7613445520401001,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7243697643280029,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6907563209533691,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6907563209533691,0.4643705487251282,0.7243697643280029,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6739495992660522,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6420168280601501,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6420168280601501,0.4643705487251282,0.6739495992660522,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6352941393852234,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6084033846855164,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گون","boundary":[0.6084033846855164,0.4643705487251282,0.6352941393852234,0.48337292671203613]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6200000047683716},{"languageCode":"co","confidence":0.3799999952316284}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.43349167704582214},{"x":0.8285714387893677,"y":0.43349167704582214},{"x":0.826890766620636,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5915966629981995,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5865966629981995,0.42649167704582214,0.831890766620636,0.4915605790615082],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6453781723976135,"y":0.48337292671203613},{"x":0.46554622054100037,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".Astragalus","boundary":[0.46554622054100037,0.4643705487251282,0.6453781723976135,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5899159908294678,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5680672526359558,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"spp","boundary":[0.5680672526359558,0.4643705487251282,0.5899159908294678,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.49406176805496216},{"x":0.8302521109580994,"y":0.49406176805496216},{"x":0.8302521109580994,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۵-۳-۱","boundary":[0.7848739624023438,0.49406176805496216,0.8302521109580994,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7764706015586853,"y":0.49406176805496216},{"x":0.778151273727417,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7731092572212219,0.49406176805496216,0.778151273727417,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7697479128837585,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7428571581840515,0.49406176805496216,0.7697479128837585,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7344537973403931,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6941176652908325,0.4952494204044342,0.7361344695091248,0.5118764638900757]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.4643705487251282},{"x":0.8302521109580994,"y":0.4643705487251282},{"x":0.8302521109580994,"y":0.5130641460418701},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.46054622054100036,0.45737054872512817,0.8352521109580994,0.5200641460418701],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.49643704295158386},{"x":0.15462185442447662,"y":0.49643704295158386},{"x":0.15462185442447662,"y":0.5071259140968323},{"x":0.1260504275560379,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۲","boundary":[0.1260504275560379,0.49643704295158386,0.15462185442447662,0.5071259140968323]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.49643704295158386},{"x":0.15462185442447662,"y":0.49643704295158386},{"x":0.15462185442447662,"y":0.5071259140968323},{"x":0.1260504275560379,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1210504275560379,0.48943704295158386,0.15962185442447663,0.5141259140968323],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.519002377986908},{"x":0.2554621994495392,"y":0.519002377986908},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5356294512748718},{"x":0.16974790394306183,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.16974790394306183,0.519002377986908,0.2554621994495392,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.519002377986908},{"x":0.3478991687297821,"y":0.519002377986908},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5356294512748718},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"podolobus","boundary":[0.26050421595573425,0.519002377986908,0.3478991687297821,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.519002377986908},{"x":0.35462185740470886,"y":0.519002377986908},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5356294512748718},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.3495798408985138,0.519002377986908,0.35462185740470886,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.519002377986908},{"x":0.46554622054100037,"y":0.519002377986908},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5356294512748718},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Acantholimon","boundary":[0.35462185740470886,0.519002377986908,0.46554622054100037,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.519002377986908},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5356294512748718},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"flexuosum-","boundary":[0.46722689270973206,0.519002377986908,0.5596638917922974,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.519002377986908},{"x":0.63193279504776,"y":0.519002377986908},{"x":0.63193279504776,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"Scariola","boundary":[0.5647059082984924,0.519002377986908,0.63193279504776,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"orientalis","boundary":[0.6386554837226868,0.5178147554397583,0.7142857313156128,0.5356294512748718]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.519002377986908},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5356294512748718},{"x":0.16974790394306183,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.16474790394306182,0.512002377986908,0.7192857313156128,0.5426294512748718],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.54038006067276},{"x":0.15126051008701324,"y":0.54038006067276},{"x":0.15126051008701324,"y":0.551068902015686},{"x":0.1260504275560379,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۳","boundary":[0.1260504275560379,0.54038006067276,0.15126051008701324,0.551068902015686]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.54038006067276},{"x":0.15126051008701324,"y":0.54038006067276},{"x":0.15126051008701324,"y":0.551068902015686},{"x":0.1260504275560379,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1210504275560379,0.53338006067276,0.15626051008701325,0.558068902015686],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.5380047559738159},{"x":0.8336134552955627,"y":0.5356294512748718},{"x":0.8352941274642944,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۵-۳-۲-","boundary":[0.7714285850524902,0.5380047559738159,0.8352941274642944,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7445378303527832,0.5380047559738159,0.7697479128837585,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7008403539657593,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6991596817970276,0.5391923785209656,0.7344537973403931,0.5581947565078735]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5391923785209656},{"x":0.8336134552955627,"y":0.5356294512748718},{"x":0.8352941274642944,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7008403539657593,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6941596817970276,0.5321923785209656,0.8402941274642944,0.5628194518089294],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.5629453659057617},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5629453659057617},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5771971344947815},{"x":0.16974790394306183,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.16974790394306183,0.5629453659057617,0.24873949587345123,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.5629453659057617},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5629453659057617},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5771971344947815},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"spp.-","boundary":[0.2554621994495392,0.5629453659057617,0.29075631499290466,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.5629453659057617},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5629453659057617},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5771971344947815},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Cousinia","boundary":[0.29579833149909973,0.5629453659057617,0.3613445460796356,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.5629453659057617},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5617577433586121},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5760095119476318},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"cylindracea-","boundary":[0.3680672347545624,0.5629453659057617,0.4588235318660736,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5760095119476318},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Perennial","boundary":[0.4638655483722687,0.5617577433586121,0.5378151535987854,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Grasses","boundary":[0.5428571701049805,0.5617577433586121,0.6000000238418579,0.5760095119476318]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5760095119476318},{"x":0.16974790394306183,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.16474790394306182,0.5559453659057617,0.6050000238418579,0.5830095119476318],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.5831353664398193},{"x":0.15294118225574493,"y":0.5843230485916138},{"x":0.15294118225574493,"y":0.5938242077827454},{"x":0.1277310997247696,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.7400000095367432,"str":"۱۳۵","boundary":[0.1277310997247696,0.5831353664398193,0.15294118225574493,0.5938242077827454]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.5831353664398193},{"x":0.15294118225574493,"y":0.5843230485916138},{"x":0.15294118225574493,"y":0.5938242077827454},{"x":0.1277310997247696,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.12273109972476959,0.5761353664398193,0.15794118225574494,0.6008242077827454],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.58076012134552},{"x":0.831932783126831,"y":0.5795724391937256},{"x":0.831932783126831,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7731092572212219,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۵-۳-۳-","boundary":[0.7714285850524902,0.58076012134552,0.831932783126831,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7663865685462952,"y":0.58076012134552},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7428571581840515,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7428571581840515,0.5819477438926697,0.7680672407150269,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7344537973403931,"y":0.599762499332428},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6974790096282959,0.5831353664398193,0.7344537973403931,0.599762499332428]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5831353664398193},{"x":0.831932783126831,"y":0.5795724391937256},{"x":0.831932783126831,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6924790096282959,0.5761353664398193,0.8369327831268311,0.6043871946334839],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16806723177433014,"y":0.6068883538246155},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6068883538246155},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6223278045654297},{"x":0.16806723177433014,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.16806723177433014,0.6068883538246155,0.2554621994495392,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.6068883538246155},{"x":0.2873949706554413,"y":0.6068883538246155},{"x":0.2873949706554413,"y":0.6223278045654297},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"spp","boundary":[0.26218488812446594,0.6068883538246155,0.2873949706554413,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.6068883538246155},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6068883538246155},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6223278045654297},{"x":0.289075642824173,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.289075642824173,0.6068883538246155,0.29243698716163635,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.6068883538246155},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6068883538246155},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6223278045654297},{"x":0.29579833149909973,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.29579833149909973,0.6068883538246155,0.3008403480052948,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.6068883538246155},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6068883538246155},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6223278045654297},{"x":0.30924370884895325,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Cousinia","boundary":[0.30924370884895325,0.6068883538246155,0.3781512677669525,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.6068883538246155},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6057007312774658},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6223278045654297},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"cylindracea","boundary":[0.3848739564418793,0.6068883538246155,0.4789915978908539,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.6057007312774658},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6057007312774658},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6211401224136353},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":"–","boundary":[0.48571428656578064,0.6057007312774658,0.4941176474094391,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Scariola","boundary":[0.5008403658866882,0.6057007312774658,0.5680672526359558,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"orientalis","boundary":[0.5747899413108826,0.6057007312774658,0.6504201889038086,0.6211401224136353]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16806723177433014,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6211401224136353},{"x":0.16806723177433014,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.16306723177433013,0.5998883538246155,0.6554201889038086,0.6281401224136353],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.6270784139633179},{"x":0.15462185442447662,"y":0.6270784139633179},{"x":0.15462185442447662,"y":0.6401425004005432},{"x":0.1260504275560379,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۱۳۹","boundary":[0.1260504275560379,0.6270784139633179,0.15462185442447662,0.6401425004005432]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.6270784139633179},{"x":0.15462185442447662,"y":0.6270784139633179},{"x":0.15462185442447662,"y":0.6401425004005432},{"x":0.1260504275560379,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.1210504275560379,0.6200784139633179,0.15962185442447663,0.6471425004005432],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.6294536590576172},{"x":0.826890766620636,"y":0.6294536590576172},{"x":0.8285714387893677,"y":0.6484560370445251},{"x":0.8235294222831726,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.2199999988079071,"dir":"rtl","str":"کو","boundary":[0.8235294222831726,0.6294536590576172,0.8285714387893677,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.6306413412094116},{"x":0.8218487501144409,"y":0.6294536590576172},{"x":0.8235294222831726,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-۳-۵","boundary":[0.7815126180648804,0.6306413412094116,0.8235294222831726,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.6306413412094116},{"x":0.778151273727417,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7714285850524902,0.6306413412094116,0.7798319458961487,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیب","boundary":[0.75126051902771,0.6306413412094116,0.7731092572212219,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.702521026134491,0.6318289637565613,0.7378151416778564,0.6496437191963196]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6318289637565613},{"x":0.826890766620636,"y":0.6294536590576172},{"x":0.8285714387893677,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.8500000238418579,"boundary":[0.697521026134491,0.6248289637565613,0.8335714387893677,0.6554560370445252],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.6579572558403015},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6579572558403015},{"x":0.2571428716182709,"y":0.675771951675415},{"x":0.16974790394306183,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.16974790394306183,0.6579572558403015,0.2571428716182709,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.6579572558403015},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6579572558403015},{"x":0.3008403480052948,"y":0.675771951675415},{"x":0.26386556029319763,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"spp.-","boundary":[0.26386556029319763,0.6579572558403015,0.3008403480052948,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.6579572558403015},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6579572558403015},{"x":0.37142857909202576,"y":0.675771951675415},{"x":0.30756303668022156,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Daphne","boundary":[0.30756303668022156,0.6579572558403015,0.37142857909202576,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.6579572558403015},{"x":0.462184876203537,"y":0.6579572558403015},{"x":0.462184876203537,"y":0.675771951675415},{"x":0.3764705955982208,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"mucronata","boundary":[0.3764705955982208,0.6579572558403015,0.462184876203537,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.6579572558403015},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6579572558403015},{"x":0.4739495813846588,"y":0.675771951675415},{"x":0.46890756487846375,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.46890756487846375,0.6579572558403015,0.4739495813846588,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5529412031173706,"y":0.675771951675415},{"x":0.48235294222831726,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Cousinia","boundary":[0.48235294222831726,0.6579572558403015,0.5529412031173706,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6521008610725403,"y":0.675771951675415},{"x":0.5596638917922974,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"cylindracea","boundary":[0.5596638917922974,0.6579572558403015,0.6521008610725403,0.675771951675415]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6521008610725403,"y":0.675771951675415},{"x":0.16974790394306183,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.16474790394306182,0.6509572558403015,0.6571008610725403,0.682771951675415],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"–","boundary":[0.5361344814300537,0.6769596338272095,0.5445378422737122,0.6971496343612671]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5311344814300537,0.6699596338272095,0.5495378422737122,0.7041496343612671],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12436974793672562,"y":0.6793349385261536},{"x":0.15294118225574493,"y":0.6805225610733032},{"x":0.15294118225574493,"y":0.6912114024162292},{"x":0.12436974793672562,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۸","boundary":[0.12436974793672562,0.6793349385261536,0.15294118225574493,0.6912114024162292]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12436974793672562,"y":0.6793349385261536},{"x":0.15294118225574493,"y":0.6805225610733032},{"x":0.15294118225574493,"y":0.6912114024162292},{"x":0.12436974793672562,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.11936974793672561,0.6723349385261536,0.15794118225574494,0.6982114024162293],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.6769596338272095},{"x":0.8336134552955627,"y":0.6769596338272095},{"x":0.8336134552955627,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۵-۳-۵","boundary":[0.7815126180648804,0.6769596338272095,0.8336134552955627,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7731092572212219,0.6769596338272095,0.7815126180648804,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6971496343612671},{"x":0.75126051902771,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.75126051902771,0.6769596338272095,0.7714285850524902,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7058823704719543,0.6769596338272095,0.7411764860153198,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18151260912418365,"y":0.6769596338272095},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6769596338272095},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6971496343612671},{"x":0.18151260912418365,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Astragalus","boundary":[0.18151260912418365,0.6769596338272095,0.2655462324619293,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.6769596338272095},{"x":0.35462185740470886,"y":0.6769596338272095},{"x":0.35462185740470886,"y":0.6971496343612671},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"adscendens","boundary":[0.2689075767993927,0.6769596338272095,0.35462185740470886,0.6971496343612671]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18151260912418365,"y":0.6769596338272095},{"x":0.8336134552955627,"y":0.6769596338272095},{"x":0.8336134552955627,"y":0.6971496343612671},{"x":0.18151260912418365,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.17651260912418365,0.6699596338272095,0.8386134552955627,0.7041496343612671],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.6769596338272095},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6769596338272095},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6971496343612671},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.35966387391090393,0.6769596338272095,0.3680672347545624,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.6769596338272095},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6769596338272095},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6971496343612671},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Daphne","boundary":[0.37142857909202576,0.6769596338272095,0.43697479367256165,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6971496343612671},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"mucronata","boundary":[0.43697479367256165,0.6769596338272095,0.5260504484176636,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6971496343612671},{"x":0.534453809261322,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.534453809261322,0.6769596338272095,0.5411764979362488,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Perennial","boundary":[0.5495798587799072,0.6769596338272095,0.6285714507102966,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Grasses","boundary":[0.6352941393852234,0.6769596338272095,0.6974790096282959,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.7066508531570435},{"x":0.8336134552955627,"y":0.705463171005249},{"x":0.8336134552955627,"y":0.724465548992157},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۵-۳-6","boundary":[0.7815126180648804,0.7066508531570435,0.8336134552955627,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7714285850524902,0.7078384757041931,0.7798319458961487,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7256532311439514},{"x":0.75126051902771,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.75126051902771,0.7078384757041931,0.7747899293899536,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7058823704719543,0.7078384757041931,0.7411764860153198,0.7256532311439514]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.6769596338272095},{"x":0.8336134552955627,"y":0.6769596338272095},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7268408536911011},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.3546638739109039,0.6699596338272095,0.8386134552955627,0.7338408536911011],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12436974793672562,"y":0.7090261578559875},{"x":0.15126051008701324,"y":0.7090261578559875},{"x":0.15126051008701324,"y":0.7220902442932129},{"x":0.12436974793672562,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.7099999785423279,"str":"۱۶۰","boundary":[0.12436974793672562,0.7090261578559875,0.15126051008701324,0.7220902442932129]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12436974793672562,"y":0.7090261578559875},{"x":0.15126051008701324,"y":0.7090261578559875},{"x":0.15126051008701324,"y":0.7220902442932129},{"x":0.12436974793672562,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.11936974793672561,0.7020261578559875,0.15626051008701325,0.7290902442932129],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.7327790856361389},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7327790856361389},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7482185363769531},{"x":0.16974790394306183,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.16974790394306183,0.7327790856361389,0.2571428716182709,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.7327790856361389},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7327790856361389},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7482185363769531},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"susianus","boundary":[0.26218488812446594,0.7327790856361389,0.3310924470424652,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.7327790856361389},{"x":0.33949580788612366,"y":0.7327790856361389},{"x":0.33949580788612366,"y":0.7482185363769531},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.3344537913799286,0.7327790856361389,0.33949580788612366,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.7327790856361389},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7327790856361389},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7482185363769531},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Daphne","boundary":[0.34117648005485535,0.7327790856361389,0.40168067812919617,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7482185363769531},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"mucronata-","boundary":[0.4084033668041229,0.7327790856361389,0.5008403658866882,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7482185363769531},{"x":0.507563054561615,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"Stipa","boundary":[0.507563054561615,0.7327790856361389,0.5478991866111755,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"atriseta","boundary":[0.5546218752861023,0.7327790856361389,0.6134454011917114,0.7482185363769531]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7482185363769531},{"x":0.16974790394306183,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.16474790394306182,0.7257790856361389,0.6184454011917114,0.7552185363769531],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.7517814636230469},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7517814636230469},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7707838416099548},{"x":0.364705890417099,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.364705890417099,0.7517814636230469,0.3949579894542694,0.7707838416099548]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.7517814636230469},{"x":0.413445383310318,"y":0.7517814636230469},{"x":0.413445383310318,"y":0.7707838416099548},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.4000000059604645,"str":"-","boundary":[0.40672269463539124,0.7517814636230469,0.413445383310318,0.7707838416099548]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7707838416099548},{"x":0.529411792755127,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"–","boundary":[0.529411792755127,0.7517814636230469,0.5361344814300537,0.7707838416099548]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8252100944519043,"y":0.7517814636230469},{"x":0.831932783126831,"y":0.7517814636230469},{"x":0.831932783126831,"y":0.7707838416099548},{"x":0.8252100944519043,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"V","boundary":[0.8252100944519043,0.7517814636230469,0.831932783126831,0.7707838416099548]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.7517814636230469},{"x":0.831932783126831,"y":0.7517814636230469},{"x":0.831932783126831,"y":0.7707838416099548},{"x":0.364705890417099,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.359705890417099,0.7447814636230469,0.8369327831268311,0.7777838416099548],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.754156768321991},{"x":0.15294118225574493,"y":0.754156768321991},{"x":0.15294118225574493,"y":0.764845609664917},{"x":0.1260504275560379,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.800000011920929,"str":"۱۶۲","boundary":[0.1260504275560379,0.754156768321991,0.15294118225574493,0.764845609664917]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.754156768321991},{"x":0.15294118225574493,"y":0.754156768321991},{"x":0.15294118225574493,"y":0.764845609664917},{"x":0.1260504275560379,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.1210504275560379,0.747156768321991,0.15794118225574494,0.771845609664917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.783847987651825},{"x":0.15126051008701324,"y":0.783847987651825},{"x":0.15126051008701324,"y":0.794536828994751},{"x":0.1260504275560379,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۱۶۳","boundary":[0.1260504275560379,0.783847987651825,0.15126051008701324,0.794536828994751]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.783847987651825},{"x":0.15126051008701324,"y":0.783847987651825},{"x":0.15126051008701324,"y":0.794536828994751},{"x":0.1260504275560379,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.1210504275560379,0.776847987651825,0.15626051008701325,0.801536828994751],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.7517814636230469},{"x":0.8302521109580994,"y":0.7517814636230469},{"x":0.8302521109580994,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۵-۳-۷","boundary":[0.7848739624023438,0.7517814636230469,0.8302521109580994,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7731092572212219,0.7517814636230469,0.7815126180648804,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7478991746902466,0.7517814636230469,0.7714285850524902,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6991596817970276,0.7517814636230469,0.7327731251716614,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.7517814636230469},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7517814636230469},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7707838416099548},{"x":0.27563026547431946,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Astragalus","boundary":[0.27563026547431946,0.7517814636230469,0.35966387391090393,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.7517814636230469},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7517814636230469},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7707838416099548},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"spp","boundary":[0.3663865625858307,0.7517814636230469,0.38823530077934265,0.7707838416099548]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.7517814636230469},{"x":0.8302521109580994,"y":0.7517814636230469},{"x":0.8302521109580994,"y":0.7707838416099548},{"x":0.27563026547431946,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.27063026547431945,0.7447814636230469,0.8352521109580994,0.7777838416099548],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.7517814636230469},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7517814636230469},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7707838416099548},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.38991597294807434,0.7517814636230469,0.3983193337917328,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.7517814636230469},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7517814636230469},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7707838416099548},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.40504202246665955,0.7517814636230469,0.4117647111415863,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.7517814636230469},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7517814636230469},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7707838416099548},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Ferula","boundary":[0.42016807198524475,0.7517814636230469,0.47058823704719543,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7707838416099548},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ovina","boundary":[0.4773109257221222,0.7517814636230469,0.5210084319114685,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.7517814636230469},{"x":0.534453809261322,"y":0.7517814636230469},{"x":0.534453809261322,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5277311205863953,0.7517814636230469,0.534453809261322,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Prangos","boundary":[0.5462185144424438,0.7517814636230469,0.6117647290229797,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ferulacea","boundary":[0.6151260733604431,0.7517814636230469,0.6890756487846375,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.7826603055000305},{"x":0.831932783126831,"y":0.7826603055000305},{"x":0.831932783126831,"y":0.8004750609397888},{"x":0.8235294222831726,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.11999999731779099,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.8235294222831726,0.7826603055000305,0.831932783126831,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.7826603055000305},{"x":0.8235294222831726,"y":0.7826603055000305},{"x":0.8235294222831726,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.7899159789085388,0.7826603055000305,0.8235294222831726,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7915966510772705,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7915966510772705,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7697479128837585,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7697479128837585,0.7826603055000305,0.7915966510772705,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7394958138465881,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7394958138465881,0.7826603055000305,0.7613445520401001,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7243697643280029,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6873949766159058,0.7826603055000305,0.7243697643280029,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6436975002288818,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6436975002288818,0.7826603055000305,0.6756302714347839,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6352941393852234,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6084033846855164,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بادام","boundary":[0.6084033846855164,0.7826603055000305,0.6352941393852234,0.8004750609397888]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.7517814636230469},{"x":0.831932783126831,"y":0.7517814636230469},{"x":0.831932783126831,"y":0.8004750609397888},{"x":0.38991597294807434,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.38491597294807434,0.7447814636230469,0.8369327831268311,0.8074750609397888],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6453781723976135,"y":0.8004750609397888},{"x":0.46554622054100037,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".Amygdalus","boundary":[0.46554622054100037,0.7826603055000305,0.6453781723976135,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7826603055000305},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7826603055000305},{"x":0.5899159908294678,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"spp","boundary":[0.5680672526359558,0.7826603055000305,0.5899159908294678,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.8135392069816589},{"x":0.8285714387893677,"y":0.8135392069816589},{"x":0.8285714387893677,"y":0.8301662802696228},{"x":0.805042028427124,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"1-","boundary":[0.805042028427124,0.8135392069816589,0.8285714387893677,0.8301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.8135392069816589},{"x":0.800000011920929,"y":0.8135392069816589},{"x":0.800000011920929,"y":0.8301662802696228},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"--تیپ","boundary":[0.7445378303527832,0.8135392069816589,0.800000011920929,0.8301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.8135392069816589},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8135392069816589},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8301662802696228},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6941176652908325,0.8135392069816589,0.7344537973403931,0.8301662802696228]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.7826603055000305},{"x":0.8285714387893677,"y":0.7826603055000305},{"x":0.8285714387893677,"y":0.8301662802696228},{"x":0.46554622054100037,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.46054622054100036,0.7756603055000305,0.8335714387893677,0.8371662802696228],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12436974793672562,"y":0.8135392069816589},{"x":0.15294118225574493,"y":0.8135392069816589},{"x":0.15294118225574493,"y":0.8254156708717346},{"x":0.12436974793672562,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.5699999928474426,"str":"۱۶۶","boundary":[0.12436974793672562,0.8135392069816589,0.15294118225574493,0.8254156708717346]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12436974793672562,"y":0.8135392069816589},{"x":0.15294118225574493,"y":0.8135392069816589},{"x":0.15294118225574493,"y":0.8254156708717346},{"x":0.12436974793672562,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.11936974793672561,0.8065392069816589,0.15794118225574494,0.8324156708717346],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.8372921347618103},{"x":0.25882354378700256,"y":0.8372921347618103},{"x":0.25882354378700256,"y":0.8527315855026245},{"x":0.16974790394306183,"y":0.8527315855026245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Amygdalus","boundary":[0.16974790394306183,0.8372921347618103,0.25882354378700256,0.8527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.8372921347618103},{"x":0.36974790692329407,"y":0.8372921347618103},{"x":0.36974790692329407,"y":0.8527315855026245},{"x":0.2655462324619293,"y":0.8527315855026245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"elaeagnifolia","boundary":[0.2655462324619293,0.8372921347618103,0.36974790692329407,0.8527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.8372921347618103},{"x":0.4252100884914398,"y":0.8372921347618103},{"x":0.4252100884914398,"y":0.8527315855026245},{"x":0.3764705955982208,"y":0.8527315855026245}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"-Acer","boundary":[0.3764705955982208,0.8372921347618103,0.4252100884914398,0.8527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.8372921347618103},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8372921347618103},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8527315855026245},{"x":0.4302521049976349,"y":0.8527315855026245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"monspessulanum-","boundary":[0.4302521049976349,0.8372921347618103,0.5731092691421509,0.8527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.8372921347618103},{"x":0.6420168280601501,"y":0.8372921347618103},{"x":0.6420168280601501,"y":0.8527315855026245},{"x":0.5798319578170776,"y":0.8527315855026245}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Daphne","boundary":[0.5798319578170776,0.8372921347618103,0.6420168280601501,0.8527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.8372921347618103},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8372921347618103},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8527315855026245},{"x":0.6487395167350769,"y":0.8527315855026245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"mucronata","boundary":[0.6487395167350769,0.8372921347618103,0.7344537973403931,0.8527315855026245]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.8372921347618103},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8372921347618103},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8527315855026245},{"x":0.16974790394306183,"y":0.8527315855026245}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.16474790394306182,0.8302921347618103,0.7394537973403931,0.8597315855026245],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.9061757922172546},{"x":0.48571428656578064,"y":0.9061757922172546},{"x":0.48571428656578064,"y":0.9180522561073303},{"x":0.4756302535533905,"y":0.9180522561073303}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"ج","boundary":[0.4756302535533905,0.9061757922172546,0.48571428656578064,0.9180522561073303]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.9061757922172546},{"x":0.48571428656578064,"y":0.9061757922172546},{"x":0.48571428656578064,"y":0.9180522561073303},{"x":0.4756302535533905,"y":0.9180522561073303}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.4706302535533905,0.8991757922172546,0.49071428656578064,0.9250522561073303],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/cf1a68c2da383099/pages/IbjboagNxTUotlJa-sec.webp","jpeg":"/storage/books/cf1a68c2da383099/pages/mrCJbqiEbdRsLtdn.jpg","blurred":"/storage/books/cf1a68c2da383099/pages/XVRbmzMaKWVaRjMU.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00018367347046106803,0.00020467330596792441,0.9985849163031377,0.9989084156482634]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.18052256107330322},{"x":0.5630252361297607,"y":0.18171021342277527},{"x":0.561344563961029,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5008403658866882,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5008403658866882,0.18052256107330322,0.561344563961029,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.18052256107330322},{"x":0.4924369752407074,"y":0.18052256107330322},{"x":0.4907563030719757,"y":0.19833728671073914},{"x":0.43865546584129333,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.43865546584129333,0.18052256107330322,0.4907563030719757,0.19833728671073914]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.17933492362499237},{"x":0.5630252361297607,"y":0.18171021342277527},{"x":0.561344563961029,"y":0.19952493906021118},{"x":0.43865546584129333,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.43365546584129333,0.17233492362499236,0.5663445639610291,0.2065249390602112],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11428571492433548,"y":0.22565320134162903},{"x":0.1596638709306717,"y":0.22565320134162903},{"x":0.1596638709306717,"y":0.2375296950340271},{"x":0.11428571492433548,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"صفحه","boundary":[0.11428571492433548,0.22565320134162903,0.1596638709306717,0.2375296950340271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11428571492433548,"y":0.22565320134162903},{"x":0.1596638709306717,"y":0.22565320134162903},{"x":0.1596638709306717,"y":0.2375296950340271},{"x":0.11428571492433548,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.10928571492433548,0.21865320134162902,0.1646638709306717,0.2445296950340271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.22565320134162903},{"x":0.8302521109580994,"y":0.22446556389331818},{"x":0.8302521109580994,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7915966510772705,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7915966510772705,0.22565320134162903,0.8302521109580994,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.24940617382526398},{"x":0.8302521109580994,"y":0.24821852147579193},{"x":0.8302521109580994,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7714285850524902,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۵-۶-۲-","boundary":[0.7714285850524902,0.24940617382526398,0.8302521109580994,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7663865685462952,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7663865685462952,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7428571581840515,0.25059381127357483,0.7663865685462952,0.2695961892604828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7327731251716614,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6991596817970276,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6991596817970276,0.25059381127357483,0.7327731251716614,0.2695961892604828]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.22684085369110107},{"x":0.8302521109580994,"y":0.22446556389331818},{"x":0.831932783126831,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6991596817970276,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6941596817970276,0.21984085369110107,0.8369327831268311,0.27540853691101075],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12436974793672562,"y":0.2529691159725189},{"x":0.15294118225574493,"y":0.2529691159725189},{"x":0.15294118225574493,"y":0.26365795731544495},{"x":0.12436974793672562,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.5299999713897705,"str":"۱۶۹","boundary":[0.12436974793672562,0.2529691159725189,0.15294118225574493,0.26365795731544495]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12436974793672562,"y":0.2529691159725189},{"x":0.15294118225574493,"y":0.2529691159725189},{"x":0.15294118225574493,"y":0.26365795731544495},{"x":0.12436974793672562,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"ltr","boundary":[0.11936974793672561,0.24596911597251891,0.15794118225574494,0.27065795731544495],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.275534451007843},{"x":0.2521008551120758,"y":0.275534451007843},{"x":0.2521008551120758,"y":0.2897862195968628},{"x":0.16974790394306183,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Amygdalus","boundary":[0.16974790394306183,0.275534451007843,0.2521008551120758,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.275534451007843},{"x":0.35966387391090393,"y":0.275534451007843},{"x":0.35966387391090393,"y":0.2897862195968628},{"x":0.2571428716182709,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"elaeagnifolia-","boundary":[0.2571428716182709,0.275534451007843,0.35966387391090393,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.275534451007843},{"x":0.42352941632270813,"y":0.275534451007843},{"x":0.42352941632270813,"y":0.2897862195968628},{"x":0.364705890417099,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Daphne","boundary":[0.364705890417099,0.275534451007843,0.42352941632270813,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.275534451007843},{"x":0.5142857432365417,"y":0.275534451007843},{"x":0.5142857432365417,"y":0.2897862195968628},{"x":0.4285714328289032,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"mucronata-","boundary":[0.4285714328289032,0.275534451007843,0.5142857432365417,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.275534451007843},{"x":0.5983193516731262,"y":0.275534451007843},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5193277597427368,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.5193277597427368,0.275534451007843,0.5983193516731262,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.275534451007843},{"x":0.6285714507102966,"y":0.275534451007843},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2897862195968628},{"x":0.605042040348053,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"spp","boundary":[0.605042040348053,0.275534451007843,0.6285714507102966,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.275534451007843},{"x":0.63193279504776,"y":0.275534451007843},{"x":0.63193279504776,"y":0.2897862195968628},{"x":0.63193279504776,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.63193279504776,0.275534451007843,0.63193279504776,0.2897862195968628]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.275534451007843},{"x":0.63193279504776,"y":0.275534451007843},{"x":0.63193279504776,"y":0.2897862195968628},{"x":0.16974790394306183,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.16474790394306182,0.268534451007843,0.63693279504776,0.2967862195968628],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.29572445154190063},{"x":0.15294118225574493,"y":0.29572445154190063},{"x":0.15294118225574493,"y":0.30641329288482666},{"x":0.1260504275560379,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.7200000286102295,"str":"۱۶۸","boundary":[0.1260504275560379,0.29572445154190063,0.15294118225574493,0.30641329288482666]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.29572445154190063},{"x":0.15294118225574493,"y":0.29572445154190063},{"x":0.15294118225574493,"y":0.30641329288482666},{"x":0.1260504275560379,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.1210504275560379,0.28872445154190063,0.15794118225574494,0.31341329288482667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.29334917664527893},{"x":0.8302521109580994,"y":0.2921615242958069},{"x":0.8302521109580994,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"۵-۶-۳","boundary":[0.7831932902336121,0.29334917664527893,0.8302521109580994,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7815126180648804,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7747899293899536,0.29334917664527893,0.7831932902336121,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7731092572212219,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3123515546321869},{"x":0.75126051902771,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7495798468589783,0.29334917664527893,0.7747899293899536,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7378151416778564,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7378151416778564,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7058823704719543,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7058823704719543,0.29334917664527893,0.7378151416778564,0.31353920698165894]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.29334917664527893},{"x":0.8302521109580994,"y":0.29097387194633484},{"x":0.8302521109580994,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7058823704719543,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.7008823704719543,0.2863491766452789,0.8352521109580994,0.31816390228271485],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.31828978657722473},{"x":0.25882354378700256,"y":0.31828978657722473},{"x":0.25882354378700256,"y":0.33610451221466064},{"x":0.16974790394306183,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Amygdalus","boundary":[0.16974790394306183,0.31828978657722473,0.25882354378700256,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.31828978657722473},{"x":0.34285715222358704,"y":0.31828978657722473},{"x":0.34285715222358704,"y":0.33610451221466064},{"x":0.2655462324619293,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"lycioides-","boundary":[0.2655462324619293,0.31828978657722473,0.34285715222358704,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.31828978657722473},{"x":0.38655462861061096,"y":0.31828978657722473},{"x":0.38655462861061096,"y":0.33610451221466064},{"x":0.3478991687297821,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Acer","boundary":[0.3478991687297821,0.31828978657722473,0.38655462861061096,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.31828978657722473},{"x":0.534453809261322,"y":0.31828978657722473},{"x":0.534453809261322,"y":0.33610451221466064},{"x":0.39159664511680603,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"monspessulanum-","boundary":[0.39159664511680603,0.31828978657722473,0.534453809261322,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6067227125167847,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6067227125167847,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5411764979362488,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Pistacia","boundary":[0.5411764979362488,0.31828978657722473,0.6067227125167847,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6840336322784424,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6840336322784424,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6134454011917114,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"atlantica","boundary":[0.6134454011917114,0.31828978657722473,0.6840336322784424,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6873949766159058,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6873949766159058,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6840336322784424,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6840336322784424,0.31828978657722473,0.6873949766159058,0.33610451221466064]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6873949766159058,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6873949766159058,"y":0.33610451221466064},{"x":0.16974790394306183,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.16474790394306182,0.3112897865772247,0.6923949766159058,0.34310451221466065],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.34085512161254883},{"x":0.14957983791828156,"y":0.34085512161254883},{"x":0.14957983791828156,"y":0.35154393315315247},{"x":0.1277310997247696,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.7799999713897705,"str":"۱۵۰","boundary":[0.1277310997247696,0.34085512161254883,0.14957983791828156,0.35154393315315247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.34085512161254883},{"x":0.14957983791828156,"y":0.34085512161254883},{"x":0.14957983791828156,"y":0.35154393315315247},{"x":0.1277310997247696,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","boundary":[0.12273109972476959,0.3338551216125488,0.15457983791828156,0.35854393315315247],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.3372921645641327},{"x":0.8201680779457092,"y":0.33610451221466064},{"x":0.8201680779457092,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"--۵","boundary":[0.7831932902336121,0.3372921645641327,0.8201680779457092,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7731092572212219,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7731092572212219,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7529411911964417,0.3372921645641327,0.7731092572212219,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3551068902015686},{"x":0.707563042640686,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.707563042640686,0.3372921645641327,0.7462185025215149,0.3551068902015686]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3372921645641327},{"x":0.8201680779457092,"y":0.3372921645641327},{"x":0.8201680779457092,"y":0.3551068902015686},{"x":0.707563042640686,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.702563042640686,0.3302921645641327,0.8251680779457092,0.3621068902015686],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.3622327744960785},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3622327744960785},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3776721954345703},{"x":0.16974790394306183,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Amygdalus","boundary":[0.16974790394306183,0.3622327744960785,0.2521008551120758,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.3622327744960785},{"x":0.32268908619880676,"y":0.3622327744960785},{"x":0.32268908619880676,"y":0.3776721954345703},{"x":0.2571428716182709,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"lycioides","boundary":[0.2571428716182709,0.3622327744960785,0.32268908619880676,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.3622327744960785},{"x":0.3361344635486603,"y":0.3622327744960785},{"x":0.3361344635486603,"y":0.3776721954345703},{"x":0.32773110270500183,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"–","boundary":[0.32773110270500183,0.3622327744960785,0.3361344635486603,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.3622327744960785},{"x":0.3983193337917328,"y":0.3622327744960785},{"x":0.3983193337917328,"y":0.3776721954345703},{"x":0.34117648005485535,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Daphne","boundary":[0.34117648005485535,0.3622327744960785,0.3983193337917328,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.3622327744960785},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3622327744960785},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3776721954345703},{"x":0.40504202246665955,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"mucronata","boundary":[0.40504202246665955,0.3622327744960785,0.48403361439704895,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.3622327744960785},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3622327744960785},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3776721954345703},{"x":0.489075630903244,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"–","boundary":[0.489075630903244,0.3622327744960785,0.49747899174690247,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.5025210380554199,0.3622327744960785,0.5815126299858093,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"susianus","boundary":[0.5882353186607361,0.3622327744960785,0.6504201889038086,0.3776721954345703]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3776721954345703},{"x":0.16974790394306183,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.16474790394306182,0.3552327744960785,0.6554201889038086,0.3846721954345703],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.3824228048324585},{"x":0.15126051008701324,"y":0.3824228048324585},{"x":0.15126051008701324,"y":0.3931116461753845},{"x":0.1277310997247696,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.7300000190734863,"str":"۱۵۲","boundary":[0.1260504275560379,0.3824228048324585,0.15126051008701324,0.3931116461753845]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.3824228048324585},{"x":0.15126051008701324,"y":0.3824228048324585},{"x":0.15126051008701324,"y":0.3931116461753845},{"x":0.1277310997247696,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.1210504275560379,0.3754228048324585,0.15626051008701325,0.4001116461753845],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.38123515248298645},{"x":0.831932783126831,"y":0.3800475001335144},{"x":0.831932783126831,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7831932902336121,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":"5-4-5","boundary":[0.7831932902336121,0.38123515248298645,0.831932783126831,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7798319458961487,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7815126180648804,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7747899293899536,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7731092572212219,0.38123515248298645,0.7815126180648804,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7714285850524902,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7495798468589783,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7495798468589783,0.38123515248298645,0.7714285850524902,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7411764860153198,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7428571581840515,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7042016983032227,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.702521026134491,0.38123515248298645,0.7428571581840515,0.39904987812042236]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.38123515248298645},{"x":0.831932783126831,"y":0.37885984778404236},{"x":0.831932783126831,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.8500000238418579,"boundary":[0.697521026134491,0.37423515248298644,0.8369327831268311,0.4048622257709503],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.40617576241493225},{"x":0.25882354378700256,"y":0.40617576241493225},{"x":0.25882354378700256,"y":0.42161521315574646},{"x":0.16974790394306183,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Amygdalus","boundary":[0.16974790394306183,0.40617576241493225,0.25882354378700256,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.40617576241493225},{"x":0.3344537913799286,"y":0.40617576241493225},{"x":0.3344537913799286,"y":0.42161521315574646},{"x":0.2655462324619293,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"scoparia","boundary":[0.2655462324619293,0.40617576241493225,0.3344537913799286,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.40617576241493225},{"x":0.3512605130672455,"y":0.40617576241493225},{"x":0.3512605130672455,"y":0.42161521315574646},{"x":0.34117648005485535,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"–","boundary":[0.34117648005485535,0.40617576241493225,0.3512605130672455,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.40617576241493225},{"x":0.3932773172855377,"y":0.40617576241493225},{"x":0.3932773172855377,"y":0.42161521315574646},{"x":0.35462185740470886,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Acer","boundary":[0.35462185740470886,0.40617576241493225,0.3932773172855377,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.40617576241493225},{"x":0.534453809261322,"y":0.40617576241493225},{"x":0.534453809261322,"y":0.42161521315574646},{"x":0.4000000059604645,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"monspessulanum","boundary":[0.4000000059604645,0.40617576241493225,0.534453809261322,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5512605309486389,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5512605309486389,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5411764979362488,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"–","boundary":[0.5411764979362488,0.40617576241493225,0.5512605309486389,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6436975002288818,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6436975002288818,"y":0.42161521315574646},{"x":0.556302547454834,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.556302547454834,0.40617576241493225,0.6436975002288818,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6756302714347839,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6756302714347839,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6504201889038086,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"spp","boundary":[0.6504201889038086,0.40617576241493225,0.6756302714347839,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6789916157722473,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6789916157722473,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6773109436035156,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6773109436035156,0.40617576241493225,0.6789916157722473,0.42161521315574646]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6789916157722473,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6789916157722473,"y":0.42161521315574646},{"x":0.16974790394306183,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.16474790394306182,0.39917576241493224,0.6839916157722473,0.42861521315574647],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.4572446644306183},{"x":0.15294118225574493,"y":0.45843231678009033},{"x":0.15126051008701324,"y":0.4679335057735443},{"x":0.1277310997247696,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.6600000262260437,"str":"۱۵۵","boundary":[0.1277310997247696,0.4572446644306183,0.15126051008701324,0.4679335057735443]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.4572446644306183},{"x":0.15294118225574493,"y":0.45843231678009033},{"x":0.15126051008701324,"y":0.4679335057735443},{"x":0.1277310997247696,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.12273109972476959,0.4502446644306183,0.15626051008701325,0.4749335057735443],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.48812350630760193},{"x":0.15294118225574493,"y":0.489311158657074},{"x":0.15126051008701324,"y":0.49881234765052795},{"x":0.1260504275560379,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.5899999737739563,"str":"۱۵۵","boundary":[0.1277310997247696,0.48812350630760193,0.15126051008701324,0.49881234765052795]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.48812350630760193},{"x":0.15294118225574493,"y":0.489311158657074},{"x":0.15126051008701324,"y":0.49881234765052795},{"x":0.1260504275560379,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.12273109972476959,0.4811235063076019,0.15626051008701325,0.505812347650528],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.4251781404018402},{"x":0.8369747996330261,"y":0.4251781404018402},{"x":0.8369747996330261,"y":0.44418051838874817},{"x":0.756302535533905,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":"5-4-6-","boundary":[0.756302535533905,0.4251781404018402,0.8369747996330261,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7647058963775635,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7462185025215149,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7462185025215149,0.4251781404018402,0.7647058963775635,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7310924530029297,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6941176652908325,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6941176652908325,0.4251781404018402,0.7310924530029297,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1747899204492569,"y":0.4251781404018402},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4251781404018402},{"x":0.26050421595573425,"y":0.44418051838874817},{"x":0.1747899204492569,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Amygdalus","boundary":[0.1747899204492569,0.4251781404018402,0.26050421595573425,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.4251781404018402},{"x":0.34117648005485535,"y":0.4251781404018402},{"x":0.34117648005485535,"y":0.44418051838874817},{"x":0.267226904630661,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Scoparia-","boundary":[0.267226904630661,0.4251781404018402,0.34117648005485535,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.4251781404018402},{"x":0.3815126121044159,"y":0.4251781404018402},{"x":0.3815126121044159,"y":0.44418051838874817},{"x":0.3478991687297821,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Acer","boundary":[0.3478991687297821,0.4251781404018402,0.3815126121044159,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5210084319114685,"y":0.44418051838874817},{"x":0.38655462861061096,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"monspessulanum","boundary":[0.38655462861061096,0.4251781404018402,0.5210084319114685,0.44418051838874817]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1747899204492569,"y":0.4251781404018402},{"x":0.8369747996330261,"y":0.4251781404018402},{"x":0.8369747996330261,"y":0.44418051838874817},{"x":0.1747899204492569,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.1697899204492569,0.4181781404018402,0.8419747996330261,0.4511805183887482],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5361344814300537,"y":0.44418051838874817},{"x":0.529411792755127,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.529411792755127,0.4251781404018402,0.5361344814300537,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.4251781404018402},{"x":0.605042040348053,"y":0.4251781404018402},{"x":0.605042040348053,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5428571701049805,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Pistacia","boundary":[0.5428571701049805,0.4251781404018402,0.605042040348053,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6789916157722473,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6117647290229797,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"atlantica","boundary":[0.6117647290229797,0.4251781404018402,0.6789916157722473,0.44418051838874817]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6789916157722473,"y":0.44418051838874817},{"x":0.529411792755127,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.524411792755127,0.4181781404018402,0.6839916157722473,0.4511805183887482],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.4251781404018402},{"x":0.14957983791828156,"y":0.4251781404018402},{"x":0.14957983791828156,"y":0.44418051838874817},{"x":0.1277310997247696,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۵۳","boundary":[0.1277310997247696,0.4251781404018402,0.14957983791828156,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.4572446644306183},{"x":0.831932783126831,"y":0.4572446644306183},{"x":0.831932783126831,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7831932902336121,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"۵-۵-","boundary":[0.7831932902336121,0.4572446644306183,0.831932783126831,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7915966510772705,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7899159789085388,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7697479128837585,0.4572446644306183,0.7899159789085388,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7613445520401001,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7411764860153198,0.45605701208114624,0.7596638798713684,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7210084199905396,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6873949766159058,0.45605701208114624,0.7210084199905396,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6722689270973206,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6403361558914185,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6420168280601501,0.45605701208114624,0.6705882549285889,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5546218752861023,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5546218752861023,"y":0.47149643301963806},{"x":0.4924369752407074,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"rtl","str":"Scatriota","boundary":[0.4924369752407074,0.45368170738220215,0.5546218752861023,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6403361558914185,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5630252361297607,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"orientalis","boundary":[0.5630252361297607,0.4548693597316742,0.6403361558914185,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.4845605790615082},{"x":0.8285714387893677,"y":0.4845605790615082},{"x":0.8285714387893677,"y":0.5047506093978882},{"x":0.756302535533905,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","str":"۵-۵-۱-","boundary":[0.756302535533905,0.4845605790615082,0.8285714387893677,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"تیپ","boundary":[0.7428571581840515,0.4845605790615082,0.7663865685462952,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"گیاهی","boundary":[0.6991596817970276,0.4845605790615082,0.7361344695091248,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4845605790615082},{"x":0.27899160981178284,"y":0.4845605790615082},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5047506093978882},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Scariola","boundary":[0.21344538033008575,0.4845605790615082,0.27899160981178284,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.4845605790615082},{"x":0.3630252182483673,"y":0.4845605790615082},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5047506093978882},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"orientalis","boundary":[0.2857142984867096,0.4845605790615082,0.3630252182483673,0.5047506093978882]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.5600000023841858},{"languageCode":"co","confidence":0.4399999976158142}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.4251781404018402},{"x":0.831932783126831,"y":0.4251781404018402},{"x":0.831932783126831,"y":0.5047506093978882},{"x":0.1277310997247696,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.8600000143051147,"boundary":[0.12273109972476959,0.4181781404018402,0.8369327831268311,0.5117506093978882],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.4845605790615082},{"x":0.37478992342948914,"y":0.4845605790615082},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5047506093978882},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.3663865625858307,0.4845605790615082,0.37478992342948914,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.4845605790615082},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4845605790615082},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5047506093978882},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":"Noaea","boundary":[0.3798319399356842,0.4845605790615082,0.43361344933509827,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5047506093978882},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"mucronata","boundary":[0.43865546584129333,0.4845605790615082,0.5226891040802002,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"–","boundary":[0.5327731370925903,0.4845605790615082,0.5411764979362488,0.5047506093978882]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5047506093978882},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.3613865625858307,0.4775605790615082,0.5461764979362488,0.5117506093978882],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.5462185144424438,0.4845605790615082,0.6218487620353699,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"aucheri","boundary":[0.6302521228790283,0.4845605790615082,0.6941176652908325,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.5154394507408142},{"x":0.8302521109580994,"y":0.5154394507408142},{"x":0.8302521109580994,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۵-۵-۲","boundary":[0.7831932902336121,0.5154394507408142,0.8302521109580994,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7731092572212219,0.5154394507408142,0.7798319458961487,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5356294512748718},{"x":0.75126051902771,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.75126051902771,0.5154394507408142,0.7697479128837585,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7042016983032227,0.5154394507408142,0.7394958138465881,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.5154394507408142},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5154394507408142},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5356294512748718},{"x":0.1882352977991104,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Scariola","boundary":[0.1882352977991104,0.5154394507408142,0.24705882370471954,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.5154394507408142},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5154394507408142},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5356294512748718},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"orientalis","boundary":[0.25882354378700256,0.5154394507408142,0.3327731192111969,0.5356294512748718]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6700000166893005},{"languageCode":"co","confidence":0.33000001311302185}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.4845605790615082},{"x":0.8302521109580994,"y":0.4845605790615082},{"x":0.8302521109580994,"y":0.5356294512748718},{"x":0.1882352977991104,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.1832352977991104,0.4775605790615082,0.8352521109580994,0.5426294512748718],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.5154394507408142},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5154394507408142},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5356294512748718},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.34117648005485535,0.5154394507408142,0.3495798408985138,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5356294512748718},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Cousinia","boundary":[0.35798320174217224,0.5154394507408142,0.4268907606601715,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5356294512748718},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"cylindracea","boundary":[0.43361344933509827,0.5154394507408142,0.5260504484176636,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5327731370925903,0.5154394507408142,0.5411764979362488,0.5356294512748718]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5356294512748718},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.33617648005485534,0.5084394507408142,0.5461764979362488,0.5426294512748718],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"Noaea","boundary":[0.5495798587799072,0.5154394507408142,0.5983193516731262,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"mucronata","boundary":[0.6016806960105896,0.5154394507408142,0.6907563209533691,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.5463182926177979},{"x":0.8302521109580994,"y":0.5463182926177979},{"x":0.8302521109580994,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۵-۵-۳","boundary":[0.7848739624023438,0.5463182926177979,0.8302521109580994,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7731092572212219,0.5463182926177979,0.7798319458961487,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7478991746902466,0.5463182926177979,0.7714285850524902,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7058823704719543,0.5463182926177979,0.7428571581840515,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.5451306700706482},{"x":0.31596639752388,"y":0.5451306700706482},{"x":0.31596639752388,"y":0.5641329884529114},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Scariola","boundary":[0.2504201829433441,0.5451306700706482,0.31596639752388,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.5451306700706482},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5451306700706482},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5641329884529114},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"orientalis","boundary":[0.3210084140300751,0.5451306700706482,0.4000000059604645,0.5641329884529114]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.5154394507408142},{"x":0.8302521109580994,"y":0.5154394507408142},{"x":0.8302521109580994,"y":0.5653206706047058},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.2454201829433441,0.5084394507408142,0.8352521109580994,0.5723206706047058],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.5451306700706482},{"x":0.413445383310318,"y":0.5451306700706482},{"x":0.413445383310318,"y":0.5641329884529114},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.40672269463539124,0.5451306700706482,0.413445383310318,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.5451306700706482},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5451306700706482},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5641329884529114},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"Noaea","boundary":[0.41848739981651306,0.5451306700706482,0.46890756487846375,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.5451306700706482},{"x":0.561344563961029,"y":0.5451306700706482},{"x":0.561344563961029,"y":0.5653206706047058},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"mucronata","boundary":[0.4756302535533905,0.5451306700706482,0.561344563961029,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5451306700706482},{"x":0.578151285648346,"y":0.5451306700706482},{"x":0.578151285648346,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5714285969734192,0.5451306700706482,0.578151285648346,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Stipa","boundary":[0.5882353186607361,0.5451306700706482,0.6252101063728333,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"atriseta","boundary":[0.6302521228790283,0.5463182926177979,0.6890756487846375,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.5760095119476318},{"x":0.8336134552955627,"y":0.5760095119476318},{"x":0.8336134552955627,"y":0.5950118899345398},{"x":0.805042028427124,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"5-6","boundary":[0.805042028427124,0.5760095119476318,0.8336134552955627,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.5760095119476318},{"x":0.8016806840896606,"y":0.5760095119476318},{"x":0.8016806840896606,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7932773232460022,0.5760095119476318,0.8016806840896606,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.7579832077026367,0.5760095119476318,0.7899159789085388,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5760095119476318},{"x":0.75126051902771,"y":0.5760095119476318},{"x":0.75126051902771,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7126050591468811,0.5760095119476318,0.75126051902771,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.5760095119476318},{"x":0.610084056854248,"y":0.5760095119476318},{"x":0.610084056854248,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Daphne","boundary":[0.5478991866111755,0.5760095119476318,0.610084056854248,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"mucronata","boundary":[0.6117647290229797,0.5760095119476318,0.6974790096282959,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.6057007312774658},{"x":0.826890766620636,"y":0.6045130491256714},{"x":0.8285714387893677,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"۵-۶-۱-","boundary":[0.7714285850524902,0.6057007312774658,0.8285714387893677,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7428571581840515,0.6068883538246155,0.7647058963775635,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6991596817970276,0.6068883538246155,0.7327731251716614,0.6258907318115234]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.5451306700706482},{"x":0.831932783126831,"y":0.5427553653717041},{"x":0.8336134552955627,"y":0.6258907318115234},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.40172269463539123,0.5381306700706482,0.8386134552955627,0.6328907318115234],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.5178147554397583},{"x":0.15462185442447662,"y":0.5178147554397583},{"x":0.15462185442447662,"y":0.529691219329834},{"x":0.1277310997247696,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.6600000262260437,"str":"۱۵۹","boundary":[0.1277310997247696,0.5178147554397583,0.15462185442447662,0.529691219329834]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.5178147554397583},{"x":0.15462185442447662,"y":0.5178147554397583},{"x":0.15462185442447662,"y":0.529691219329834},{"x":0.1277310997247696,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.12273109972476959,0.5108147554397583,0.15962185442447663,0.536691219329834],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.5486935973167419},{"x":0.15462185442447662,"y":0.5486935973167419},{"x":0.15294118225574493,"y":0.559382438659668},{"x":0.1260504275560379,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.7200000286102295,"str":"۱۵۷","boundary":[0.1277310997247696,0.5486935973167419,0.15294118225574493,0.559382438659668]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.5486935973167419},{"x":0.15462185442447662,"y":0.5486935973167419},{"x":0.15294118225574493,"y":0.559382438659668},{"x":0.1260504275560379,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.12273109972476959,0.5416935973167419,0.15794118225574494,0.566382438659668],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.5783848166465759},{"x":0.14957983791828156,"y":0.5783848166465759},{"x":0.14957983791828156,"y":0.589073657989502},{"x":0.1260504275560379,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.7400000095367432,"str":"۱۹۰","boundary":[0.1260504275560379,0.5783848166465759,0.14957983791828156,0.589073657989502]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.5783848166465759},{"x":0.14957983791828156,"y":0.5783848166465759},{"x":0.14957983791828156,"y":0.589073657989502},{"x":0.1260504275560379,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.1210504275560379,0.5713848166465759,0.15457983791828156,0.596073657989502],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.6092636585235596},{"x":0.14957983791828156,"y":0.6080760359764099},{"x":0.14957983791828156,"y":0.6199524998664856},{"x":0.1277310997247696,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.75,"str":"۱۹۰","boundary":[0.1260504275560379,0.6092636585235596,0.14957983791828156,0.6199524998664856]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.6092636585235596},{"x":0.14957983791828156,"y":0.6080760359764099},{"x":0.14957983791828156,"y":0.6199524998664856},{"x":0.1277310997247696,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.75,"dir":"ltr","boundary":[0.1210504275560379,0.6022636585235596,0.15457983791828156,0.6269524998664856],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.6318289637565613},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6318289637565613},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6484560370445251},{"x":0.16974790394306183,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Daphne","boundary":[0.16974790394306183,0.6318289637565613,0.23361344635486603,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6318289637565613},{"x":0.32605043053627014,"y":0.6318289637565613},{"x":0.32605043053627014,"y":0.6484560370445251},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"mucronata","boundary":[0.2386554628610611,0.6318289637565613,0.32605043053627014,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.6318289637565613},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6318289637565613},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6484560370445251},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"–","boundary":[0.3310924470424652,0.6318289637565613,0.34117648005485535,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.6318289637565613},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6318289637565613},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6484560370445251},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.3462184965610504,0.6318289637565613,0.43361344933509827,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.6318289637565613},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6318289637565613},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6484560370445251},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"spp","boundary":[0.43865546584129333,0.6318289637565613,0.4638655483722687,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6318289637565613},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6318289637565613},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6484560370445251},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.46554622054100037,0.6318289637565613,0.46890756487846375,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6318289637565613},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6318289637565613},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6484560370445251},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","str":"–","boundary":[0.4773109257221222,0.6318289637565613,0.48739495873451233,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6484560370445251},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Cousinia","boundary":[0.4941176474094391,0.6318289637565613,0.5647059082984924,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"cylindracea","boundary":[0.5714285969734192,0.6318289637565613,0.6638655662536621,0.6484560370445251]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6484560370445251},{"x":0.16974790394306183,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.16474790394306182,0.6248289637565613,0.6688655662536621,0.6554560370445252],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.6508313417434692},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6508313417434692},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6710214018821716},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"–","boundary":[0.33781513571739197,0.6508313417434692,0.3462184965610504,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"–","boundary":[0.5327731370925903,0.6508313417434692,0.5394958257675171,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8252100944519043,"y":0.6508313417434692},{"x":0.8336134552955627,"y":0.6508313417434692},{"x":0.8336134552955627,"y":0.6710214018821716},{"x":0.8252100944519043,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.20000000298023224,"dir":"ltr","str":"Y","boundary":[0.8252100944519043,0.6508313417434692,0.8336134552955627,0.6710214018821716]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.6508313417434692},{"x":0.8336134552955627,"y":0.6508313417434692},{"x":0.8336134552955627,"y":0.6710214018821716},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.7099999785423279,"boundary":[0.33281513571739196,0.6438313417434692,0.8386134552955627,0.6780214018821716],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.6532066464424133},{"x":0.15126051008701324,"y":0.6532066464424133},{"x":0.15126051008701324,"y":0.6638954877853394},{"x":0.1277310997247696,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"۱۹۱","boundary":[0.1277310997247696,0.6532066464424133,0.15126051008701324,0.6638954877853394]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.6532066464424133},{"x":0.15126051008701324,"y":0.6532066464424133},{"x":0.15126051008701324,"y":0.6638954877853394},{"x":0.1277310997247696,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.12273109972476959,0.6462066464424133,0.15626051008701325,0.6708954877853394],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.6828978657722473},{"x":0.15294118225574493,"y":0.6828978657722473},{"x":0.15294118225574493,"y":0.694774329662323},{"x":0.1260504275560379,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":"۱۹۳","boundary":[0.1260504275560379,0.6828978657722473,0.15294118225574493,0.694774329662323]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.6828978657722473},{"x":0.15294118225574493,"y":0.6828978657722473},{"x":0.15294118225574493,"y":0.694774329662323},{"x":0.1260504275560379,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.1210504275560379,0.6758978657722473,0.15794118225574494,0.701774329662323],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6508313417434692},{"x":0.8352941274642944,"y":0.6508313417434692},{"x":0.8352941274642944,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۵-۶-۲-","boundary":[0.7546218633651733,0.6508313417434692,0.8352941274642944,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7428571581840515,0.6508313417434692,0.7663865685462952,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6974790096282959,0.6508313417434692,0.7361344695091248,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18319328129291534,"y":0.6508313417434692},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6508313417434692},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6710214018821716},{"x":0.18319328129291534,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Daphne","boundary":[0.18319328129291534,0.6508313417434692,0.24537815153598785,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.6508313417434692},{"x":0.32773110270500183,"y":0.6508313417434692},{"x":0.32773110270500183,"y":0.6710214018821716},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"mucronata","boundary":[0.24873949587345123,0.6508313417434692,0.32773110270500183,0.6710214018821716]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18319328129291534,"y":0.6508313417434692},{"x":0.8352941274642944,"y":0.6508313417434692},{"x":0.8352941274642944,"y":0.6710214018821716},{"x":0.18319328129291534,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.17819328129291534,0.6438313417434692,0.8402941274642944,0.6780214018821716],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.6508313417434692},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6508313417434692},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6710214018821716},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"–","boundary":[0.3344537913799286,0.6508313417434692,0.34285715222358704,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.6508313417434692},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6508313417434692},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6710214018821716},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Astragalus","boundary":[0.3495798408985138,0.6508313417434692,0.4285714328289032,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6710214018821716},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"adscendens","boundary":[0.4319327771663666,0.6508313417434692,0.5226891040802002,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6710214018821716},{"x":0.529411792755127,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"–","boundary":[0.529411792755127,0.6508313417434692,0.5361344814300537,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Perennial","boundary":[0.5462185144424438,0.6508313417434692,0.6268907785415649,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Grasses","boundary":[0.6285714507102966,0.6508313417434692,0.6941176652908325,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.6817102432250977},{"x":0.8352941274642944,"y":0.6817102432250977},{"x":0.8352941274642944,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۵-۷-","boundary":[0.7831932902336121,0.6817102432250977,0.8352941274642944,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7007125616073608},{"x":0.75126051902771,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.75126051902771,0.6805225610733032,0.7848739624023438,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7007125616073608},{"x":0.707563042640686,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.707563042640686,0.6805225610733032,0.7445378303527832,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اشنان","boundary":[0.6621848940849304,0.6805225610733032,0.6991596817970276,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6995249390602112},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Seidlitzia","boundary":[0.48235294222831726,0.6793349385261536,0.5529412031173706,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7007125616073608},{"x":0.561344563961029,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"rosmarinus","boundary":[0.561344563961029,0.6805225610733032,0.6521008610725403,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.7114014029502869},{"x":0.826890766620636,"y":0.7102137804031372},{"x":0.8285714387893677,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۵-۷-۱","boundary":[0.7831932902336121,0.7114014029502869,0.8285714387893677,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7529411911964417,0.7114014029502869,0.7764706015586853,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7292161583900452},{"x":0.707563042640686,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.707563042640686,0.7125890851020813,0.7428571581840515,0.7292161583900452]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.6508313417434692},{"x":0.8352941274642944,"y":0.6508313417434692},{"x":0.8352941274642944,"y":0.7292161583900452},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.3294537913799286,0.6438313417434692,0.8402941274642944,0.7362161583900452],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.7125890851020813},{"x":0.14957983791828156,"y":0.7125890851020813},{"x":0.14957983791828156,"y":0.7256532311439514},{"x":0.1260504275560379,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.75,"str":"۱۹۳","boundary":[0.1260504275560379,0.7125890851020813,0.14957983791828156,0.7256532311439514]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.7125890851020813},{"x":0.14957983791828156,"y":0.7125890851020813},{"x":0.14957983791828156,"y":0.7256532311439514},{"x":0.1260504275560379,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.75,"dir":"ltr","boundary":[0.1210504275560379,0.7055890851020813,0.15457983791828156,0.7326532311439514],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fi","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.7363420724868774},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7363420724868774},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7517814636230469},{"x":0.16974790394306183,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Seidlitzia","boundary":[0.16974790394306183,0.7363420724868774,0.24369747936725616,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fi","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.7363420724868774},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7363420724868774},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7517814636230469},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"rosmarinus","boundary":[0.2504201829433441,0.7363420724868774,0.34117648005485535,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fi","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.7363420724868774},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7363420724868774},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7517814636230469},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"–","boundary":[0.3478991687297821,0.7363420724868774,0.35798320174217224,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fi","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.7363420724868774},{"x":0.462184876203537,"y":0.7363420724868774},{"x":0.462184876203537,"y":0.7517814636230469},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Halostachys","boundary":[0.3630252182483673,0.7363420724868774,0.462184876203537,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fi","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7517814636230469},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"belangeriana","boundary":[0.46722689270973206,0.7363420724868774,0.5731092691421509,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fi","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"–","boundary":[0.5798319578170776,0.7363420724868774,0.5899159908294678,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fi","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Tamarix","boundary":[0.5966386795043945,0.7363420724868774,0.6621848940849304,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fi","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sp","boundary":[0.6689075827598572,0.7363420724868774,0.6857143044471741,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fi","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6873949766159058,0.7363420724868774,0.6890756487846375,0.7517814636230469]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fi","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7517814636230469},{"x":0.16974790394306183,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.16474790394306182,0.7293420724868774,0.6940756487846375,0.7587814636230469],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.7577196955680847},{"x":0.15126051008701324,"y":0.7577196955680847},{"x":0.15126051008701324,"y":0.7684085369110107},{"x":0.1260504275560379,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.44999998807907104,"str":"۱۹۶","boundary":[0.1260504275560379,0.7577196955680847,0.15126051008701324,0.7684085369110107]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.7577196955680847},{"x":0.15126051008701324,"y":0.7577196955680847},{"x":0.15126051008701324,"y":0.7684085369110107},{"x":0.1260504275560379,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.44999998807907104,"dir":"ltr","boundary":[0.1210504275560379,0.7507196955680847,0.15626051008701325,0.7754085369110107],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.7553443908691406},{"x":0.831932783126831,"y":0.7553443908691406},{"x":0.831932783126831,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۵-۷-۲","boundary":[0.7815126180648804,0.7553443908691406,0.831932783126831,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7743467688560486},{"x":0.756302535533905,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.756302535533905,0.7553443908691406,0.7747899293899536,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7092437148094177,0.7553443908691406,0.7462185025215149,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.754156768321991},{"x":0.3495798408985138,"y":0.754156768321991},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7731591463088989},{"x":0.2806722819805145,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Seidlitzia","boundary":[0.2806722819805145,0.754156768321991,0.3495798408985138,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.754156768321991},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7553443908691406},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7743467688560486},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"rosmarinus","boundary":[0.35630252957344055,0.754156768321991,0.44873949885368347,0.7743467688560486]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.754156768321991},{"x":0.831932783126831,"y":0.7553443908691406},{"x":0.831932783126831,"y":0.775534451007843},{"x":0.2806722819805145,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.2756722819805145,0.747156768321991,0.8369327831268311,0.782534451007843],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.7553443908691406},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7553443908691406},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7731591463088989},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4470588266849518,0.7553443908691406,0.45546218752861023,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.7553443908691406},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7553443908691406},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7731591463088989},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Salsola","boundary":[0.4571428596973419,0.7553443908691406,0.5109243988990784,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.7553443908691406},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7553443908691406},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"spp","boundary":[0.5210084319114685,0.7553443908691406,0.5445378422737122,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.7553443908691406},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7553443908691406},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5445378422737122,0.7553443908691406,0.5529412031173706,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.7553443908691406},{"x":0.561344563961029,"y":0.7553443908691406},{"x":0.561344563961029,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5529412031173706,0.7553443908691406,0.561344563961029,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7743467688560486},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Artemisia","boundary":[0.5680672526359558,0.7553443908691406,0.6386554837226868,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7553443908691406},{"x":0.702521026134491,"y":0.7553443908691406},{"x":0.702521026134491,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"sieberi","boundary":[0.6504201889038086,0.7553443908691406,0.702521026134491,0.7743467688560486]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.754156768321991},{"x":0.702521026134491,"y":0.7553443908691406},{"x":0.702521026134491,"y":0.7743467688560486},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4420588266849518,0.747156768321991,0.707521026134491,0.7813467688560486],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12436974793672562,"y":0.7885985970497131},{"x":0.15126051008701324,"y":0.7885985970497131},{"x":0.15126051008701324,"y":0.7992874383926392},{"x":0.12436974793672562,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.699999988079071,"str":"۱۹۵","boundary":[0.12436974793672562,0.7885985970497131,0.15126051008701324,0.7992874383926392]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12436974793672562,"y":0.7885985970497131},{"x":0.15126051008701324,"y":0.7885985970497131},{"x":0.15126051008701324,"y":0.7992874383926392},{"x":0.12436974793672562,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11936974793672561,0.7815985970497131,0.15626051008701325,0.8062874383926392],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.8182897567749023},{"x":0.15294118225574493,"y":0.8194774389266968},{"x":0.15126051008701324,"y":0.8301662802696228},{"x":0.1277310997247696,"y":0.8289785981178284}]},"confidence":0.7200000286102295,"str":"۱۹۵","boundary":[0.1277310997247696,0.8182897567749023,0.15126051008701324,0.8301662802696228]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.8182897567749023},{"x":0.15294118225574493,"y":0.8194774389266968},{"x":0.15126051008701324,"y":0.8301662802696228},{"x":0.1277310997247696,"y":0.8289785981178284}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.12273109972476959,0.8112897567749023,0.15626051008701325,0.8371662802696228],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.7850356101989746},{"x":0.8302521109580994,"y":0.7850356101989746},{"x":0.831932783126831,"y":0.8016626834869385},{"x":0.8033613562583923,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"۵-۸","boundary":[0.8033613562583923,0.7850356101989746,0.831932783126831,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7949579954147339,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7949579954147339,"y":0.8016626834869385},{"x":0.7630252242088318,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.7630252242088318,0.7850356101989746,0.7949579954147339,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.786223292350769},{"x":0.7546218633651733,"y":0.786223292350769},{"x":0.7546218633651733,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7126050591468811,0.786223292350769,0.7546218633651733,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7042016983032227,"y":0.786223292350769},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6554622054100037,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منفردها","boundary":[0.6554622054100037,0.7874109148979187,0.7058823704719543,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.8147268295288086},{"x":0.8336134552955627,"y":0.8147268295288086},{"x":0.8336134552955627,"y":0.8337292075157166},{"x":0.7815126180648804,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۵-۸-۱","boundary":[0.7815126180648804,0.8147268295288086,0.8336134552955627,0.8337292075157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.815914511680603},{"x":0.7798319458961487,"y":0.815914511680603},{"x":0.7798319458961487,"y":0.8337292075157166},{"x":0.756302535533905,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.756302535533905,0.815914511680603,0.7798319458961487,0.8337292075157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.815914511680603},{"x":0.7462185025215149,"y":0.815914511680603},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8337292075157166},{"x":0.7109243869781494,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7109243869781494,0.815914511680603,0.7462185025215149,0.8337292075157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.8171021342277527},{"x":0.46554622054100037,"y":0.8171021342277527},{"x":0.46554622054100037,"y":0.834916889667511},{"x":0.4117647111415863,"y":0.8361045122146606}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Alhagi","boundary":[0.4117647111415863,0.8171021342277527,0.46554622054100037,0.834916889667511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.8171021342277527},{"x":0.5411764979362488,"y":0.815914511680603},{"x":0.5411764979362488,"y":0.834916889667511},{"x":0.46890756487846375,"y":0.834916889667511}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"persarum","boundary":[0.46890756487846375,0.8171021342277527,0.5411764979362488,0.834916889667511]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.7874109148979187},{"x":0.831932783126831,"y":0.783847987651825},{"x":0.8336134552955627,"y":0.8337292075157166},{"x":0.4117647111415863,"y":0.8372921347618103}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4067647111415863,0.7804109148979187,0.8386134552955627,0.8407292075157166],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.8171021342277527},{"x":0.5579832196235657,"y":0.8171021342277527},{"x":0.5579832196235657,"y":0.834916889667511},{"x":0.5495798587799072,"y":0.834916889667511}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5495798587799072,0.8171021342277527,0.5579832196235657,0.834916889667511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.815914511680603},{"x":0.6235294342041016,"y":0.815914511680603},{"x":0.6235294342041016,"y":0.834916889667511},{"x":0.5647059082984924,"y":0.834916889667511}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"Annual","boundary":[0.5647059082984924,0.815914511680603,0.6235294342041016,0.834916889667511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.815914511680603},{"x":0.6890756487846375,"y":0.815914511680603},{"x":0.6890756487846375,"y":0.834916889667511},{"x":0.6285714507102966,"y":0.834916889667511}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Grasses","boundary":[0.6285714507102966,0.815914511680603,0.6890756487846375,0.834916889667511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.8456056714057922},{"x":0.831932783126831,"y":0.8444180488586426},{"x":0.8336134552955627,"y":0.8610451221466064},{"x":0.7714285850524902,"y":0.8634204268455505}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۵-۸-۲-","boundary":[0.7714285850524902,0.8456056714057922,0.8336134552955627,0.8610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.8467933535575867},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8456056714057922},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8634204268455505},{"x":0.7428571581840515,"y":0.8646080493927002}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7411764860153198,0.8467933535575867,0.7647058963775635,0.8634204268455505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.8479809761047363},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8467933535575867},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8646080493927002},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8657957315444946}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6974790096282959,0.8479809761047363,0.7344537973403931,0.8646080493927002]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.8171021342277527},{"x":0.831932783126831,"y":0.8123515248298645},{"x":0.8336134552955627,"y":0.8634204268455505},{"x":0.5512605309486389,"y":0.8681710362434387}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.5445798587799072,0.8101021342277527,0.8386134552955627,0.8704204268455505],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.8479809761047363},{"x":0.15462185442447662,"y":0.8479809761047363},{"x":0.15462185442447662,"y":0.8598574995994568},{"x":0.1277310997247696,"y":0.8598574995994568}]},"confidence":0.800000011920929,"str":"۱۹۹","boundary":[0.1277310997247696,0.8479809761047363,0.15462185442447662,0.8598574995994568]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.8479809761047363},{"x":0.15462185442447662,"y":0.8479809761047363},{"x":0.15462185442447662,"y":0.8598574995994568},{"x":0.1277310997247696,"y":0.8598574995994568}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.12273109972476959,0.8409809761047363,0.15962185442447663,0.8668574995994568],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.8705463409423828},{"x":0.24033613502979279,"y":0.8705463409423828},{"x":0.24033613502979279,"y":0.8859857320785522},{"x":0.16974790394306183,"y":0.8847981095314026}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Butomus","boundary":[0.16974790394306183,0.8705463409423828,0.24033613502979279,0.8859857320785522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.8705463409423828},{"x":0.3327731192111969,"y":0.8717339634895325},{"x":0.3327731192111969,"y":0.8859857320785522},{"x":0.24705882370471954,"y":0.8859857320785522}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"umbellatus","boundary":[0.24705882370471954,0.8705463409423828,0.3327731192111969,0.8859857320785522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.8717339634895325},{"x":0.3495798408985138,"y":0.8717339634895325},{"x":0.3495798408985138,"y":0.8859857320785522},{"x":0.33949580788612366,"y":0.8859857320785522}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"–","boundary":[0.33949580788612366,0.8717339634895325,0.3495798408985138,0.8859857320785522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.8717339634895325},{"x":0.4100840389728546,"y":0.8717339634895325},{"x":0.4100840389728546,"y":0.8859857320785522},{"x":0.35462185740470886,"y":0.8859857320785522}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Alisma","boundary":[0.35462185740470886,0.8717339634895325,0.4100840389728546,0.8859857320785522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.8717339634895325},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8717339634895325},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8871734142303467},{"x":0.41680672764778137,"y":0.8859857320785522}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"lanceolatum","boundary":[0.41680672764778137,0.8717339634895325,0.5142857432365417,0.8871734142303467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.8717339634895325},{"x":0.5310924649238586,"y":0.8717339634895325},{"x":0.5310924649238586,"y":0.8859857320785522},{"x":0.5210084319114685,"y":0.8859857320785522}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"–","boundary":[0.5210084319114685,0.8717339634895325,0.5310924649238586,0.8859857320785522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.8717339634895325},{"x":0.6420168280601501,"y":0.8729215860366821},{"x":0.6420168280601501,"y":0.8871734142303467},{"x":0.5361344814300537,"y":0.8871734142303467}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Potamogeton","boundary":[0.5361344814300537,0.8717339634895325,0.6420168280601501,0.8871734142303467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.8729215860366821},{"x":0.7310924530029297,"y":0.8729215860366821},{"x":0.7310924530029297,"y":0.8871734142303467},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8871734142303467}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"pectinatus","boundary":[0.6470588445663452,0.8729215860366821,0.7310924530029297,0.8871734142303467]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.8705463409423828},{"x":0.7310924530029297,"y":0.8729215860366821},{"x":0.7310924530029297,"y":0.8871734142303467},{"x":0.16974790394306183,"y":0.8847981095314026}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.16474790394306182,0.8635463409423828,0.7360924530029297,0.8941734142303467],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.9061757922172546},{"x":0.48235294222831726,"y":0.9061757922172546},{"x":0.48235294222831726,"y":0.9121140241622925},{"x":0.48067227005958557,"y":0.9121140241622925}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"د","boundary":[0.48067227005958557,0.9061757922172546,0.48235294222831726,0.9121140241622925]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.9061757922172546},{"x":0.48235294222831726,"y":0.9061757922172546},{"x":0.48235294222831726,"y":0.9121140241622925},{"x":0.48067227005958557,"y":0.9121140241622925}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.47567227005958557,0.8991757922172546,0.48735294222831727,0.9191140241622925],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/cf1a68c2da383099/pages/kxdZCIkgTzibmiwE-sec.webp","jpeg":"/storage/books/cf1a68c2da383099/pages/sCWhquJwuLwuxLsS.jpg","blurred":"/storage/books/cf1a68c2da383099/pages/iobqUsBjGQHidMbr.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0001864981295681801,0.00015812650273361567,0.9985849163031377,0.9989070051701788]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.14133016765117645},{"x":0.5630252361297607,"y":0.1425178200006485},{"x":0.561344563961029,"y":0.1603325456380844},{"x":0.5008403658866882,"y":0.15914489328861237}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5008403658866882,0.14133016765117645,0.561344563961029,0.1603325456380844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.1401425153017044},{"x":0.4907563030719757,"y":0.14133016765117645},{"x":0.4907563030719757,"y":0.15914489328861237},{"x":0.43697479367256165,"y":0.15795724093914032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.43865546584129333,0.1401425153017044,0.4907563030719757,0.15914489328861237]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.1401425153017044},{"x":0.5630252361297607,"y":0.14133016765117645},{"x":0.561344563961029,"y":0.1603325456380844},{"x":0.43697479367256165,"y":0.15795724093914032}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.43365546584129333,0.1331425153017044,0.5663445639610291,0.16733254563808442],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11596638709306717,"y":0.1852731555700302},{"x":0.1596638709306717,"y":0.1852731555700302},{"x":0.1596638709306717,"y":0.19833728671073914},{"x":0.11596638709306717,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"صفحه","boundary":[0.11596638709306717,0.1852731555700302,0.1596638709306717,0.19833728671073914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11596638709306717,"y":0.1852731555700302},{"x":0.1596638709306717,"y":0.1852731555700302},{"x":0.1596638709306717,"y":0.19833728671073914},{"x":0.11596638709306717,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.11096638709306716,0.1782731555700302,0.1646638709306717,0.20533728671073914],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12436974793672562,"y":0.2125890702009201},{"x":0.15294118225574493,"y":0.2125890702009201},{"x":0.15294118225574493,"y":0.22327791154384613},{"x":0.12436974793672562,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.7799999713897705,"str":"۱۹۷","boundary":[0.12436974793672562,0.2125890702009201,0.15294118225574493,0.22327791154384613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12436974793672562,"y":0.2125890702009201},{"x":0.15294118225574493,"y":0.2125890702009201},{"x":0.15294118225574493,"y":0.22327791154384613},{"x":0.12436974793672562,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","boundary":[0.11936974793672561,0.2055890702009201,0.15794118225574494,0.23027791154384614],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.2422802895307541},{"x":0.15294118225574493,"y":0.2422802895307541},{"x":0.15294118225574493,"y":0.2529691159725189},{"x":0.1260504275560379,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.7400000095367432,"str":"۱۹۸","boundary":[0.1260504275560379,0.2422802895307541,0.15294118225574493,0.2529691159725189]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.2422802895307541},{"x":0.15294118225574493,"y":0.2422802895307541},{"x":0.15294118225574493,"y":0.2529691159725189},{"x":0.1260504275560379,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.1210504275560379,0.23528028953075408,0.15794118225574494,0.2599691159725189],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.1852731555700302},{"x":0.831932783126831,"y":0.1852731555700302},{"x":0.831932783126831,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7932773232460022,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7932773232460022,0.1852731555700302,0.831932783126831,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.2102137804031372},{"x":0.8369747996330261,"y":0.2102137804031372},{"x":0.8369747996330261,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7579832077026367,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵-۸-۳-","boundary":[0.7579832077026367,0.2102137804031372,0.8369747996330261,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7647058963775635,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7647058963775635,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7428571581840515,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7428571581840515,0.2102137804031372,0.7647058963775635,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7361344695091248,"y":0.22921615839004517},{"x":0.6974790096282959,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6974790096282959,0.2102137804031372,0.7361344695091248,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.2102137804031372},{"x":0.8369747996330261,"y":0.2102137804031372},{"x":0.8369747996330261,"y":0.22921615839004517},{"x":0.3042016923427582,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".Camphorosma","boundary":[0.3042016923427582,0.2102137804031372,0.8369747996330261,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.2102137804031372},{"x":0.5428571701049805,"y":0.2102137804031372},{"x":0.5428571701049805,"y":0.22921615839004517},{"x":0.4302521049976349,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"monspeliacum","boundary":[0.4302521049976349,0.2102137804031372,0.5428571701049805,0.22921615839004517]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa"