مقدمه‌ای بر مدل‌سازی ساختاری در ژیومکانیک مقدمه‌ای بر مدل‌سازی ساختاری در ژیومکانیک

توضیحات

دانش بشر درزمینۀ مهندسی، شاهد تغییرات شگرفی در چند دهۀ اخیر بوده است. مکانیک محیط‌های پیوسته و روابط ساختاری در مدل‌سازی خاک‎ها، ابزار لازم و ضروریِ تحقیق درزمینه‌های گوناگون، ازجمله مهندسی عمران و به‌خصوص مهندسی ژیوتکنیک است. به‌رغم کلاسیک‌بودن بسیاری از مباحث مکانیک محیط‌های پیوسته در رشتۀ مهندسی عمران، بسیاری از جنبه‌های ترمودینامیکی و کاربردیِ تیوری‌های مختلف در مدل‌سازی رفتاری خاک‌ها، بسیار پیچیده و دشوار است و به توصیف ساده و قابل‌فهمی نیاز دارد. در ترجمۀ این کتاب، چنین رویکردی مد‌نظر قرار گرفته و سعی شده است ضمن وفاداری به اصل متن، از هرگونه دخل و تصرف نابه‌جا پرهیز شود. این کتاب براساسِ مباحث درسیِ ارایه‌شده در پانزده سال اخیر در دانشگاه‌های جرجیاتک (آتلانتا)، یو.پی.سی (بارسلونا) و ای.تی.اچ (زوریخ) تهیه شده است. هدف این مباحث، ایجاد پلی برای پُرکردنِ خلا موجود بین درس‌های تحصیلات تکمیلی در ژیومکانیک و مدل‌سازی عددی در ژیوتکنیک است. این کتاب، ‌مقدماتی است و ادعای کامل‌بودن و بیان همۀ موضوعات مرتبط با توسعۀ دینامیکیِ مدل‌سازی عددی و ساختاری خاک‌ها را ندارد و هدف رسیدن به فهمی ساده از روش‌های مکانیک محیط‌های پیوستۀ مرسوم، با هدفِ رسیدن به مدل‌سازی ساختاری به‌عنوان زیربنای کاوش تیوری‌های پیشرفته‌تر است. ویژگی مهم دیگرِ این کتاب، تلاش برای اکتشاف سازگاری ترمومکانیکیِ تمام مدل‌های ساختاریِ ارایه‌شده برمبنای یک روش ساده و سیستماتیک است. به‌طورکلی، این کتاب، از سه بخش اصلی تشکیل شده است: در بخش اول، مکانیک محیط‌های پیوسته معرفی می‌شود. بخش دوم به مدل‌سازی رفتار خاک برگشت‌پذیر و بخش سوم به مدل‌سازی رفتار خاک برگشت‌ناپذیر می‌پردازد. در این کتاب، ترکیب بسیار مناسبی از مطالب کلاسیک و جدید، در تیوری مکانیک محیط‌های پیوسته و نحوۀ مدل‌سازیِ رفتار خاک‌ها که برای انجام تحلیل در نرم‌افزارهای مختلف اجزا محدود و تفاضل محدود لازم است، به‌صورت کاربردی ارایه شده است. این کتاب می‌تواند مرجعی مفید، هم برای محققان و هم برای مهندسان ژیوتکنیک باشد و مباحث درسیِ موردنیاز را در سطوح مختلف دانشگاهی و تحصیلات تکمیلی عرضه کند. ارایۀ سادۀ این مطالب با بهره‌گیری از مثال‌های متنوع، به انتقال مفاهیم به خوانندگان کمک بسیاری خواهد کرد. امید است این ترجمه، به فهم آسان مباحث پیچیده در ژیومکانیک، تسهیل دسترسی و رفع نیازهای دانشجویان، محققان و مهندسان فعال در این رشته یاری رساند.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3797891","title":"مقدمه‌ای بر مدل‌سازی ساختاری در ژیومکانیک","price":"۵۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۲۲‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۳‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۱۹‌,‌۲۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۵۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/dae9ce2ad9109dd4/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/dae9ce2ad9109dd4/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/dae9ce2ad9109dd4/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/dae9ce2ad9109dd4/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/dae9ce2ad9109dd4/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"1","isbn":"978-964-457-459-7","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۳۹۹","nobat_chap":"1","description":["دانش بشر درزمینۀ مهندسی، شاهد تغییرات شگرفی در چند دهۀ اخیر بوده است. مکانیک محیط‌های پیوسته و روابط ساختاری در مدل‌سازی خاک‎ها، ابزار لازم و ضروریِ تحقیق درزمینه‌های گوناگون، ازجمله مهندسی عمران و به‌خصوص مهندسی ژیوتکنیک است. به‌رغم کلاسیک‌بودن بسیاری از مباحث مکانیک محیط‌های پیوسته در رشتۀ مهندسی عمران، بسیاری از جنبه‌های ترمودینامیکی و کاربردیِ تیوری‌های مختلف در مدل‌سازی رفتاری خاک‌ها، بسیار پیچیده و دشوار است و به توصیف ساده و قابل‌فهمی نیاز دارد. در ترجمۀ این کتاب، چنین رویکردی مد‌نظر قرار گرفته و سعی شده است ضمن وفاداری به اصل متن، از هرگونه دخل و تصرف نابه‌جا پرهیز شود. این کتاب براساسِ مباحث درسیِ ارایه‌شده در پانزده سال اخیر در دانشگاه‌های جرجیاتک (آتلانتا)، یو.پی.سی (بارسلونا) و ای.تی.اچ (زوریخ) تهیه شده است. هدف این مباحث، ایجاد پلی برای پُرکردنِ خلا موجود بین درس‌های تحصیلات تکمیلی در ژیومکانیک و مدل‌سازی عددی در ژیوتکنیک است. این کتاب، ‌مقدماتی است و ادعای کامل‌بودن و بیان همۀ موضوعات مرتبط با توسعۀ دینامیکیِ مدل‌سازی عددی و ساختاری خاک‌ها را ندارد و هدف رسیدن به فهمی ساده از روش‌های مکانیک محیط‌های پیوستۀ مرسوم، با هدفِ رسیدن به مدل‌سازی ساختاری به‌عنوان زیربنای کاوش تیوری‌های پیشرفته‌تر است. ویژگی مهم دیگرِ این کتاب، تلاش برای اکتشاف سازگاری ترمومکانیکیِ تمام مدل‌های ساختاریِ ارایه‌شده برمبنای یک روش ساده و سیستماتیک است. به‌طورکلی، این کتاب، از سه بخش اصلی تشکیل شده است: در بخش اول، مکانیک محیط‌های پیوسته معرفی می‌شود. بخش دوم به مدل‌سازی رفتار خاک برگشت‌پذیر و بخش سوم به مدل‌سازی رفتار خاک برگشت‌ناپذیر می‌پردازد. در این کتاب، ترکیب بسیار مناسبی از مطالب کلاسیک و جدید، در تیوری مکانیک محیط‌های پیوسته و نحوۀ مدل‌سازیِ رفتار خاک‌ها که برای انجام تحلیل در نرم‌افزارهای مختلف اجزا محدود و تفاضل محدود لازم است، به‌صورت کاربردی ارایه شده است. این کتاب می‌تواند مرجعی مفید، هم برای محققان و هم برای مهندسان ژیوتکنیک باشد و مباحث درسیِ موردنیاز را در سطوح مختلف دانشگاهی و تحصیلات تکمیلی عرضه کند. ارایۀ سادۀ این مطالب با بهره‌گیری از مثال‌های متنوع، به انتقال مفاهیم به خوانندگان کمک بسیاری خواهد کرد. امید است این ترجمه، به فهم آسان مباحث پیچیده در ژیومکانیک، تسهیل دسترسی و رفع نیازهای دانشجویان، محققان و مهندسان فعال در این رشته یاری رساند.",""],"pages_count":"1","keywords":"مدلسازی","token":"dae9ce2ad9109dd4","created_at":"2021-09-10 15:00:37","updated_at":"2022-08-30 10:46:24","publisher_id":"188","deleted_at":null,"published_at":"2021-09-10 15:31:14","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شهید بهشتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1920836","title":"دکتر علی نورزاد","firstname":"دکتر علی","lastname":"نورزاد","token":"6cb3ce713122a194","created_at":"2021-09-10 03:03:28","updated_at":"2021-09-10 03:03:28","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1920856","title":"الکساندر ام. پوزرین","firstname":"الکساندر ام.","lastname":"پوزرین","token":"f0ffd07eb4438859","created_at":"2021-09-10 03:04:58","updated_at":"2021-09-10 03:04:58","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1920860","title":"دکتر محمودرضا شیراوند","firstname":"دکتر محمودرضا","lastname":"شیراوند","token":"9d2f12812e141db9","created_at":"2021-09-10 03:05:02","updated_at":"2021-09-10 03:05:02","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1920856","title":"الکساندر ام. پوزرین","firstname":"الکساندر ام.","lastname":"پوزرین","token":"f0ffd07eb4438859","created_at":"2021-09-10 03:04:58","updated_at":"2021-09-10 03:04:58","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1920836","title":"دکتر علی نورزاد","firstname":"دکتر علی","lastname":"نورزاد","token":"6cb3ce713122a194","created_at":"2021-09-10 03:03:28","updated_at":"2021-09-10 03:03:28","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1920860","title":"دکتر محمودرضا شیراوند","firstname":"دکتر محمودرضا","lastname":"شیراوند","token":"9d2f12812e141db9","created_at":"2021-09-10 03:05:02","updated_at":"2021-09-10 03:05:02","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"786544","file":"613b33ce2132f9.63975698.pdf","book_id":"3797891","toc":null,"created_at":"2021-09-10 15:00:38","updated_at":"2022-08-30 10:46:24","process_started_at":"2021-09-10 15:00:59","process_done_at":"2021-09-10 15:01:06","process_failed_at":null,"pages_count":"364","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"0064380efc89ccbc88a5635f3b50aad4f0976bcc5ca32b97faa529522d7aa118c49ea857912a06ef894c6711220baacafd80865c7c06af2800fde84387c9df19","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۶۴"},"publisher":{"id":188,"title":"دانشگاه شهید بهشتی","description":null,"token":"72090a5e4340c63a","slug":"sbu"},"study_subjects":[{"id":"442","title":" شبیه‌سازی و مدلسازی ریاضی","token":"0a12989e0623b0b4","type":"","books_count":"20","created_at":"2017-10-07 11:24:01","updated_at":"2022-08-10 06:47:18","study_fields":[{"id":"25","title":"مهندسی مکانیک بیوسیستم","degree_id":"7","token":"46e42fb715907a5b","books_count":"68","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-08-29 09:26:45","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"7606","title":"آمار و مدلسازی در ژئومورفولوژی","token":"aa4839a2e4e6363e","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:25:35","updated_at":"2022-01-01 18:48:19","study_fields":[{"id":"256","title":"ژئومورفولوژی گرایش برنامه ریزی محیطی","degree_id":"10","token":"c5d4c0017f6cd2fc","books_count":"11","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-02-21 08:25:55","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"9295","title":"برنامه ریزی و مدلسازی انرژی","token":"0ae575504b4432c4","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:26:10","updated_at":"2022-01-01 18:48:19","study_fields":[{"id":"1093","title":"مهندسی هسته ای گرایش گداخت هسته ای","degree_id":"10","token":"ffce6852e103ec52","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-04-03 14:11:01","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"22297","title":"زمین آمار و مدلسازی فضایی مخزن","token":"7d5ba2c6f693f55a","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:35:50","updated_at":"2022-01-01 18:48:19","study_fields":[{"id":"853","title":"مهندسی نفت گرایش مخازن هیدروکربوری","degree_id":"10","token":"42097343f80417e0","books_count":"10","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-02-22 14:44:45","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"24064","title":"سیاست پژوهی و مدلسازی فرهنگی","token":"062a2459feebd05d","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:37:20","updated_at":"2022-01-01 18:48:19","study_fields":[{"id":"1417","title":"مدیریت راهبردی فرهنگ","degree_id":"10","token":"c75308f675570495","books_count":"14","created_at":"2017-10-07 11:22:58","updated_at":"2022-01-01 18:48:19","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"24808","title":"شبیه سازی و مدلسازی","token":"35c667d185ee5cb8","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:38:09","updated_at":"2022-01-01 18:48:19","study_fields":[{"id":"148","title":"مهندسی برق گرایش کنترل","degree_id":"10","token":"b215eb599eefdd78","books_count":"10","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-06-05 15:27:52","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]},{"id":"1615","title":"مهندسی کنترل و علائم","degree_id":"10","token":"5ccab62a7b965851","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:23:00","updated_at":"2022-01-01 18:48:19","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"24811","title":"شبیه سازی و مدلسازی در بیومکاترونیک","token":"cd18d4e51bce6b86","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:38:09","updated_at":"2022-01-01 18:48:19","study_fields":[{"id":"247","title":"مهندسی مکاترونیک","degree_id":"10","token":"58b96e8c8c6b92b0","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-06-05 15:27:52","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"24814","title":"شبیه سازی و مدلسازی و کاربرد آن در گداخت هسته ای","token":"a8516b8a63dd10e0","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:38:09","updated_at":"2022-01-01 18:48:19","study_fields":[{"id":"1093","title":"مهندسی هسته ای گرایش گداخت هسته ای","degree_id":"10","token":"ffce6852e103ec52","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-04-03 14:11:01","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"34501","title":"مدلسازی اکولوژیک","token":"b120f0b3d71b5e50","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:50:18","updated_at":"2022-01-01 18:48:19","study_fields":[{"id":"541","title":"علوم مهندسی محیط زیست","degree_id":"10","token":"31450591018ab0a8","books_count":"20","created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2022-09-13 16:02:25","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"34504","title":"مدلسازی انرژی","token":"b9a6e6af7abf0b40","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:50:18","updated_at":"2022-01-01 18:48:19","study_fields":[{"id":"1360","title":"مهندسی سیستم های انرژی گرایش سیستم های انرژی","degree_id":"10","token":"c853325f131f6a88","books_count":"14","created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2022-01-01 18:48:19","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]},{"id":"1864","title":"مهندسی سیستم های انرژی","degree_id":"10","token":"9b04180d3c648984","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:23:07","updated_at":"2022-08-22 13:39:03","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]}],"titleLink":"%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%98%DB%8C%D9%88%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9","ebook_price_en":"22000","urlify":"%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%98%DB%8C%D9%88%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"دکتر علی نورزاد, الکساندر ام. پوزرین, دکتر محمودرضا شیراوند","tocStr":"","url":"/preview/dae9ce2ad9109dd4/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%98%DB%8C%D9%88%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9"}
{"toc":null,"pages_count":364,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"dae9ce2ad9109dd4","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/dae9ce2ad9109dd4/pages/UhRmsflPmTmvVIcu-sec.webp","jpeg":"/storage/books/dae9ce2ad9109dd4/pages/hSZdpvFJvnHjUxxt.jpg","blurred":"/storage/books/dae9ce2ad9109dd4/pages/jHOfkqTEBoKRYDYG.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00041529555481021143,0.0002385255055869277,0.9987261492584933,0.999609438546763]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5815126299858093,"y":0.2102137804031372},{"x":0.5798319578170776,"y":0.25653207302093506},{"x":0.49747899174690247,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.3100000023841858,"dir":"rtl","str":"پانده","boundary":[0.49915966391563416,0.20902612805366516,0.5798319578170776,0.25653207302093506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.20783847570419312},{"x":0.4941176474094391,"y":0.20783847570419312},{"x":0.4924369752407074,"y":0.255344420671463},{"x":0.4285714328289032,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"ازتمام","boundary":[0.4302521049976349,0.20783847570419312,0.4924369752407074,0.255344420671463]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5815126299858093,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5798319578170776,"y":0.25653207302093506},{"x":0.4285714328289032,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.46000000834465027,"boundary":[0.4252521049976349,0.2008384757041931,0.5848319578170776,0.26353207302093506],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7529411911964417,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7529411911964417,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6840336322784424,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6840336322784424,0.29572445154190063,0.7529411911964417,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6823529601097107,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6823529601097107,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6689075827598572,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6689075827598572,0.29572445154190063,0.6823529601097107,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6487395167350769,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6487395167350769,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6302521228790283,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6302521228790283,0.29572445154190063,0.6487395167350769,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6218487620353699,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6218487620353699,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5865546464920044,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.5865546464920044,0.29572445154190063,0.6218487620353699,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5747899413108826,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5747899413108826,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5226891040802002,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5226891040802002,0.29572445154190063,0.5747899413108826,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5042017102241516,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5042017102241516,"y":0.32185274362564087},{"x":0.4100840389728546,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختاری","boundary":[0.4100840389728546,0.29572445154190063,0.5042017102241516,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.29572445154190063},{"x":0.3983193337917328,"y":0.29572445154190063},{"x":0.3983193337917328,"y":0.32185274362564087},{"x":0.3764705955982208,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3764705955982208,0.29572445154190063,0.3983193337917328,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.29572445154190063},{"x":0.364705890417099,"y":0.29572445154190063},{"x":0.364705890417099,"y":0.32185274362564087},{"x":0.2521008551120758,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ژئومکانیک","boundary":[0.2521008551120758,0.29572445154190063,0.364705890417099,0.32185274362564087]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7529411911964417,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7529411911964417,"y":0.32185274362564087},{"x":0.2521008551120758,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2471008551120758,0.28872445154190063,0.7579411911964417,0.3288527436256409],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/dae9ce2ad9109dd4/pages/SUAXfTRwulasaFlQ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/dae9ce2ad9109dd4/pages/NFBkZczySHBeaEVQ.jpg","blurred":"/storage/books/dae9ce2ad9109dd4/pages/vLeZsUncaDwmXCyJ.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/dae9ce2ad9109dd4/pages/jNMvrApfEmzCYUjz-sec.webp","jpeg":"/storage/books/dae9ce2ad9109dd4/pages/ncNAKzLwrifLXtGU.jpg","blurred":"/storage/books/dae9ce2ad9109dd4/pages/BOkuehpxZHwMwIMd.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00041529555481021143,0.0002864828046030783,0.9987261492584933,0.9990353614366536]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7529411911964417,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7529411911964417,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6890756487846375,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6890756487846375,0.24821852147579193,0.7529411911964417,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6873949766159058,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6873949766159058,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6655462384223938,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6655462384223938,0.24821852147579193,0.6873949766159058,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6487395167350769,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6487395167350769,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6302521228790283,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6302521228790283,0.24821852147579193,0.6487395167350769,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6252101063728333,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6252101063728333,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5865546464920044,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.5865546464920044,0.24821852147579193,0.6252101063728333,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5731092691421509,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5731092691421509,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5243697762489319,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5243697762489319,0.24821852147579193,0.5731092691421509,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5042017102241516,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5042017102241516,"y":0.27434679865837097},{"x":0.4084033668041229,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختاری","boundary":[0.4084033668041229,0.24821852147579193,0.5042017102241516,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.24821852147579193},{"x":0.3983193337917328,"y":0.24821852147579193},{"x":0.3983193337917328,"y":0.27434679865837097},{"x":0.37478992342948914,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.37478992342948914,0.24821852147579193,0.3983193337917328,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.24821852147579193},{"x":0.3663865625858307,"y":0.24821852147579193},{"x":0.3663865625858307,"y":0.27434679865837097},{"x":0.2521008551120758,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ژئومکانیک","boundary":[0.2521008551120758,0.24821852147579193,0.3663865625858307,0.27434679865837097]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7529411911964417,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7529411911964417,"y":0.27434679865837097},{"x":0.2521008551120758,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2471008551120758,0.24121852147579192,0.7579411911964417,0.281346798658371],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.3646080791950226},{"x":0.583193302154541,"y":0.36342042684555054},{"x":0.583193302154541,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5092437267303467,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الكساندر","boundary":[0.5092437267303467,0.3646080791950226,0.583193302154541,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3824228048324585},{"x":0.489075630903244,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ام","boundary":[0.489075630903244,0.36579573154449463,0.5025210380554199,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.36579573154449463},{"x":0.48739495873451233,"y":0.36579573154449463},{"x":0.489075630903244,"y":0.38361045718193054},{"x":0.48235294222831726,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48235294222831726,0.36579573154449463,0.489075630903244,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.3669833838939667},{"x":0.4739495813846588,"y":0.36579573154449463},{"x":0.4739495813846588,"y":0.38361045718193054},{"x":0.41680672764778137,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پوزرین","boundary":[0.41680672764778137,0.3669833838939667,0.4739495813846588,0.38361045718193054]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.3669833838939667},{"x":0.583193302154541,"y":0.36342042684555054},{"x":0.583193302154541,"y":0.38123515248298645},{"x":0.41680672764778137,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.41180672764778137,0.35998338389396667,0.588193302154541,0.38823515248298646],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6104512810707092},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.48235294222831726,0.5961995124816895,0.5193277597427368,0.6104512810707092]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6104512810707092},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.7699999809265137,"boundary":[0.47735294222831726,0.5891995124816894,0.5243277597427368,0.6174512810707092],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6211401224136353},{"x":0.583193302154541,"y":0.6211401224136353},{"x":0.583193302154541,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5529412031173706,0.6211401224136353,0.583193302154541,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6353919506072998},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمودرضا","boundary":[0.4773109257221222,0.6199524998664856,0.5462185144424438,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.6199524998664856},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6211401224136353},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6353919506072998},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیراوند","boundary":[0.41848739981651306,0.6199524998664856,0.47058823704719543,0.6353919506072998]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.6199524998664856},{"x":0.583193302154541,"y":0.6211401224136353},{"x":0.583193302154541,"y":0.6353919506072998},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.41348739981651306,0.6129524998664856,0.588193302154541,0.6423919506072998],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.646080732345581},{"x":0.5546218752861023,"y":0.646080732345581},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5243697762489319,0.646080732345581,0.5546218752861023,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.646080732345581},{"x":0.5176470875740051,"y":0.646080732345581},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6603325605392456},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.4907563030719757,0.646080732345581,0.5176470875740051,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.646080732345581},{"x":0.48403361439704895,"y":0.646080732345581},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6603325605392456},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نورزاد","boundary":[0.4453781545162201,0.646080732345581,0.48403361439704895,0.6603325605392456]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.646080732345581},{"x":0.5546218752861023,"y":0.646080732345581},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6603325605392456},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4403781545162201,0.639080732345581,0.5596218752861023,0.6673325605392456],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7624703049659729},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.550000011920929,"str":"وكان","boundary":[0.45546218752861023,0.7363420724868774,0.5394958257675171,0.7624703049659729]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7624703049659729},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.4504621875286102,0.7293420724868774,0.5444958257675171,0.7694703049659729],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.764845609664917},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7577196955680847},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7767220735549927},{"x":0.4756302535533905,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"هی","boundary":[0.46890756487846375,0.764845609664917,0.5226891040802002,0.7767220735549927]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.764845609664917},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7577196955680847},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7767220735549927},{"x":0.4756302535533905,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.46390756487846374,0.757845609664917,0.5276891040802002,0.7837220735549927],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5042017102241516,"y":0.783847987651825},{"x":0.4924369752407074,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"rtl","str":"۱۳۲","boundary":[0.4924369752407074,0.7779097557067871,0.5042017102241516,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.7790973782539368},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7790973782539368},{"x":0.4907563030719757,"y":0.783847987651825},{"x":0.489075630903244,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.4699999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.489075630903244,0.7790973782539368,0.4907563030719757,0.783847987651825]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5042017102241516,"y":0.783847987651825},{"x":0.489075630903244,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.5,"boundary":[0.484075630903244,0.7709097557067871,0.5092017102241516,0.790847987651825],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7933491468429565},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7933491468429565},{"x":0.5159664154052734,"y":0.805225670337677},{"x":0.48235294222831726,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۳۹۹","boundary":[0.48235294222831726,0.7933491468429565,0.5159664154052734,0.805225670337677]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7933491468429565},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7933491468429565},{"x":0.5159664154052734,"y":0.805225670337677},{"x":0.48235294222831726,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.7863491468429565,0.5209664154052734,0.812225670337677],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/dae9ce2ad9109dd4/pages/iXOFXfBXeimDlEbq-sec.webp","jpeg":"/storage/books/dae9ce2ad9109dd4/pages/EMeOsreRqfHsIATx.jpg","blurred":"/storage/books/dae9ce2ad9109dd4/pages/GLQbBTlfwRpVnxrU.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0004068215524449068,0.00022442042388712142,0.9987289739176005,0.9990297194535263]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.19596199691295624},{"x":0.5260504484176636,"y":0.1947743445634842},{"x":0.5260504484176636,"y":0.22327791154384613},{"x":0.46722689270973206,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.36000001430511475,"dir":"rtl","str":"اشکان","boundary":[0.46722689270973206,0.19596199691295624,0.5260504484176636,0.22327791154384613]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.19596199691295624},{"x":0.5260504484176636,"y":0.1947743445634842},{"x":0.5260504484176636,"y":0.22327791154384613},{"x":0.46722689270973206,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.36000001430511475,"boundary":[0.46222689270973205,0.18896199691295623,0.5310504484176636,0.23027791154384614],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.23990498483181},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5226891040802002,"y":0.24584323167800903},{"x":0.48403361439704895,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۱۳۳۸","boundary":[0.48235294222831726,0.23990498483181,0.5226891040802002,0.24584323167800903]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.23990498483181},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5226891040802002,"y":0.24584323167800903},{"x":0.48403361439704895,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.23290498483181,0.5276891040802002,0.25284323167800904],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5176470875740051,"y":0.22209025919437408},{"x":0.5243697762489319,"y":0.23871733248233795},{"x":0.46722689270973206,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.6600000262260437,"str":"نی","boundary":[0.4605042040348053,0.23396675288677216,0.5243697762489319,0.23871733248233795]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5176470875740051,"y":0.22209025919437408},{"x":0.5243697762489319,"y":0.23871733248233795},{"x":0.46722689270973206,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.4555042040348053,0.22696675288677215,0.5293697762489319,0.24571733248233796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5092437267303467,"y":0.26128265261650085},{"x":0.48739495873451233,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۵۱","boundary":[0.48739495873451233,0.2529691159725189,0.5092437267303467,0.26128265261650085]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5092437267303467,"y":0.26128265261650085},{"x":0.48739495873451233,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.24596911597251891,0.5142437267303467,0.26828265261650086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6218487620353699,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6218487620353699,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5966386795043945,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5966386795043945,0.26840853691101074,0.6218487620353699,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5899159908294678,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5899159908294678,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5663865804672241,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5663865804672241,0.26840853691101074,0.5899159908294678,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5596638917922974,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5596638917922974,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5546218752861023,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5546218752861023,0.26840853691101074,0.5596638917922974,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5495798587799072,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5495798587799072,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5025210380554199,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5025210380554199,0.26840853691101074,0.5495798587799072,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.26840853691101074},{"x":0.4957983195781708,"y":0.26840853691101074},{"x":0.4957983195781708,"y":0.28147268295288086},{"x":0.4571428596973419,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4571428596973419,0.26840853691101074,0.4957983195781708,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.26840853691101074},{"x":0.45042017102241516,"y":0.26840853691101074},{"x":0.45042017102241516,"y":0.28147268295288086},{"x":0.42184874415397644,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.42184874415397644,0.26840853691101074,0.45042017102241516,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.26840853691101074},{"x":0.4151260554790497,"y":0.26840853691101074},{"x":0.4151260554790497,"y":0.28147268295288086},{"x":0.3798319399356842,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.3798319399356842,0.26840853691101074,0.4151260554790497,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6890756487846375,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6554622054100037,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6554622054100037,0.2897862195968628,0.6890756487846375,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6554622054100037,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6436975002288818,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6436975002288818,0.2897862195968628,0.6554622054100037,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6336134672164917,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6218487620353699,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6218487620353699,0.2897862195968628,0.6336134672164917,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6184874176979065,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6184874176979065,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5815126299858093,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.5815126299858093,0.29097387194633484,0.6184874176979065,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5932773351669312,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5932773351669312,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5663865804672241,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5663865804672241,0.29097387194633484,0.5932773351669312,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5579832196235657,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5579832196235657,"y":0.30403801798820496},{"x":0.507563054561615,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختاری","boundary":[0.507563054561615,0.29097387194633484,0.5579832196235657,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5025210380554199,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5025210380554199,"y":0.30403801798820496},{"x":0.489075630903244,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.489075630903244,0.29097387194633484,0.5025210380554199,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.29097387194633484},{"x":0.48571428656578064,"y":0.29097387194633484},{"x":0.48571428656578064,"y":0.30403801798820496},{"x":0.43529412150382996,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ژئومکانیک","boundary":[0.43529412150382996,0.29097387194633484,0.48571428656578064,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.29097387194633484},{"x":0.4268907606601715,"y":0.29097387194633484},{"x":0.4268907606601715,"y":0.30403801798820496},{"x":0.42352941632270813,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.42352941632270813,0.29097387194633484,0.4268907606601715,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.29097387194633484},{"x":0.41848739981651306,"y":0.29097387194633484},{"x":0.41848739981651306,"y":0.3052256405353546},{"x":0.37310925126075745,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الكساندر","boundary":[0.37310925126075745,0.29097387194633484,0.41848739981651306,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.29097387194633484},{"x":0.3680672347545624,"y":0.29097387194633484},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3052256405353546},{"x":0.35966387391090393,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ام","boundary":[0.35966387391090393,0.29097387194633484,0.3680672347545624,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.29097387194633484},{"x":0.35966387391090393,"y":0.29097387194633484},{"x":0.35966387391090393,"y":0.3052256405353546},{"x":0.35630252957344055,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.35630252957344055,0.29097387194633484,0.35966387391090393,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.29097387194633484},{"x":0.3495798408985138,"y":0.29097387194633484},{"x":0.3495798408985138,"y":0.3052256405353546},{"x":0.3126050531864166,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پوزرین","boundary":[0.3126050531864166,0.29097387194633484,0.3495798408985138,0.3052256405353546]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6890756487846375,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3052256405353546},{"x":0.3126050531864166,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3076050531864166,0.26140853691101074,0.6940756487846375,0.3122256405353546],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.6033613681793213,0.3076009452342987,0.6369748115539551,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5714285969734192,0.3076009452342987,0.5966386795043945,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3206650912761688},{"x":0.507563054561615,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمودرضا","boundary":[0.507563054561615,0.3076009452342987,0.5647059082984924,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3206650912761688},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیراوند","boundary":[0.4638655483722687,0.3076009452342987,0.5008403658866882,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.3076009452342987},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3076009452342987},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3206650912761688},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4571428596973419,0.3076009452342987,0.4605042040348053,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.3076009452342987},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3076009452342987},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3206650912761688},{"x":0.4268907606601715,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.4268907606601715,0.3076009452342987,0.45042017102241516,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.3076009452342987},{"x":0.41848739981651306,"y":0.3076009452342987},{"x":0.41848739981651306,"y":0.3206650912761688},{"x":0.3983193337917328,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.3983193337917328,0.3076009452342987,0.41848739981651306,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.3076009452342987},{"x":0.3932773172855377,"y":0.3076009452342987},{"x":0.3932773172855377,"y":0.3206650912761688},{"x":0.3630252182483673,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نورزاد","boundary":[0.3630252182483673,0.3076009452342987,0.3932773172855377,0.3206650912761688]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3206650912761688},{"x":0.3630252182483673,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3580252182483673,0.3006009452342987,0.6419748115539551,0.32766509127616883],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.32185274362564087},{"x":0.3025210201740265,"y":0.32185274362564087},{"x":0.3025210201740265,"y":0.33372920751571655},{"x":0.24705882370471954,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Alexander","boundary":[0.24705882370471954,0.32185274362564087,0.3025210201740265,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.32185274362564087},{"x":0.3193277418613434,"y":0.32185274362564087},{"x":0.3193277418613434,"y":0.33372920751571655},{"x":0.30588236451148987,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"M.","boundary":[0.30588236451148987,0.32185274362564087,0.3193277418613434,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.32185274362564087},{"x":0.35630252957344055,"y":0.32185274362564087},{"x":0.35630252957344055,"y":0.33372920751571655},{"x":0.32436975836753845,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Puzrin","boundary":[0.32436975836753845,0.32185274362564087,0.35630252957344055,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.32185274362564087},{"x":0.3613445460796356,"y":0.32185274362564087},{"x":0.3613445460796356,"y":0.33372920751571655},{"x":0.35966387391090393,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.35966387391090393,0.32185274362564087,0.3613445460796356,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.32185274362564087},{"x":0.4302521049976349,"y":0.32185274362564087},{"x":0.4302521049976349,"y":0.33372920751571655},{"x":0.3663865625858307,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Constitutive","boundary":[0.3663865625858307,0.32185274362564087,0.4302521049976349,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.32185274362564087},{"x":0.489075630903244,"y":0.32185274362564087},{"x":0.489075630903244,"y":0.33372920751571655},{"x":0.43529412150382996,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Modelling","boundary":[0.43529412150382996,0.32185274362564087,0.489075630903244,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5025210380554199,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5025210380554199,"y":0.33372920751571655},{"x":0.4941176474094391,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.4941176474094391,0.32185274362564087,0.5025210380554199,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5865546464920044,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5865546464920044,"y":0.33372920751571655},{"x":0.507563054561615,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Geomechanics","boundary":[0.507563054561615,0.32185274362564087,0.5865546464920044,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5899159908294678,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5899159908294678,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5882353186607361,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.5882353186607361,0.32185274362564087,0.5899159908294678,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.32185274362564087},{"x":0.658823549747467,"y":0.32185274362564087},{"x":0.658823549747467,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5932773351669312,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Introduction","boundary":[0.5932773351669312,0.32185274362564087,0.658823549747467,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6638655662536621,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6638655662536621,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6621848940849304,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6621848940849304,0.32185274362564087,0.6638655662536621,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7142857313156128,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7142857313156128,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6689075827598572,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Springer","boundary":[0.6689075827598572,0.32185274362564087,0.7142857313156128,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7176470756530762,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7176470756530762,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7142857313156128,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7142857313156128,0.32185274362564087,0.7176470756530762,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7462185025215149,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7462185025215149,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7210084199905396,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"2012","boundary":[0.7210084199905396,0.32185274362564087,0.7462185025215149,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.32185274362564087},{"x":0.75126051902771,"y":0.32185274362564087},{"x":0.75126051902771,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7495798468589783,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7495798468589783,0.32185274362564087,0.75126051902771,0.33372920751571655]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.32185274362564087},{"x":0.75126051902771,"y":0.32185274362564087},{"x":0.75126051902771,"y":0.33372920751571655},{"x":0.24705882370471954,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.24205882370471954,0.31485274362564086,0.75626051902771,0.34072920751571656],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.5226891040802002,0.3349168598651886,0.5630252361297607,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5176470875740051,0.3349168598651886,0.5210084319114685,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3479810059070587},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهدی","boundary":[0.4789915978908539,0.3349168598651886,0.5109243988990784,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.3349168598651886},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3349168598651886},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3479810059070587},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عباسی","boundary":[0.43697479367256165,0.3349168598651886,0.4722689092159271,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.5714285969734192,0.3503562808036804,0.5949580073356628,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5462185144424438,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نگار","boundary":[0.5462185144424438,0.34916865825653076,0.5647059082984924,0.3646080791950226]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3646080791950226},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.43197479367256164,0.3279168598651886,0.6016386795043945,0.3716080791950226],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5378151535987854,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5378151535987854,"y":0.36342042684555054},{"x":0.534453809261322,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.534453809261322,0.34916865825653076,0.5378151535987854,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.34916865825653076},{"x":0.529411792755127,"y":0.34916865825653076},{"x":0.529411792755127,"y":0.36342042684555054},{"x":0.4941176474094391,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.4941176474094391,0.34916865825653076,0.529411792755127,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.34916865825653076},{"x":0.4941176474094391,"y":0.34916865825653076},{"x":0.4941176474094391,"y":0.36342042684555054},{"x":0.48067227005958557,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.48067227005958557,0.34916865825653076,0.4941176474094391,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.34916865825653076},{"x":0.48235294222831726,"y":0.34916865825653076},{"x":0.48235294222831726,"y":0.36342042684555054},{"x":0.4773109257221222,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4773109257221222,0.34916865825653076,0.48235294222831726,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.34916865825653076},{"x":0.4722689092159271,"y":0.34916865825653076},{"x":0.4722689092159271,"y":0.36342042684555054},{"x":0.440336138010025,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سمیرا","boundary":[0.440336138010025,0.34916865825653076,0.4722689092159271,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.34916865825653076},{"x":0.43529412150382996,"y":0.34916865825653076},{"x":0.43529412150382996,"y":0.36342042684555054},{"x":0.40168067812919617,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهقان","boundary":[0.40168067812919617,0.34916865825653076,0.43529412150382996,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5865546464920044,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5865546464920044,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5596638917922974,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.5596638917922974,0.36579573154449463,0.5865546464920044,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5529412031173706,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5529412031173706,"y":0.37885984778404236},{"x":0.534453809261322,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.534453809261322,0.36579573154449463,0.5529412031173706,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5327731370925903,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5327731370925903,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5310924649238586,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5310924649238586,0.36579573154449463,0.5327731370925903,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5243697762489319,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5243697762489319,"y":0.37885984778404236},{"x":0.46722689270973206,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امیرشاهرخ","boundary":[0.46722689270973206,0.36579573154449463,0.5243697762489319,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.36579573154449463},{"x":0.4605042040348053,"y":0.36579573154449463},{"x":0.4605042040348053,"y":0.37885984778404236},{"x":0.4117647111415863,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فریوسفی","boundary":[0.4117647111415863,0.36579573154449463,0.4605042040348053,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5630252361297607,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5630252361297607,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5411764979362488,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.5411764979362488,0.38123515248298645,0.5630252361297607,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.38123515248298645},{"x":0.534453809261322,"y":0.38123515248298645},{"x":0.534453809261322,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5126050710678101,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5126050710678101,0.38123515248298645,0.534453809261322,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5109243988990784,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5109243988990784,"y":0.39429929852485657},{"x":0.507563054561615,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.507563054561615,0.38123515248298645,0.5109243988990784,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5008403658866882,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5008403658866882,"y":0.39429929852485657},{"x":0.4773109257221222,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صفر","boundary":[0.4773109257221222,0.38123515248298645,0.5008403658866882,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.38123515248298645},{"x":0.4722689092159271,"y":0.38123515248298645},{"x":0.4722689092159271,"y":0.39429929852485657},{"x":0.43865546584129333,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مميزاد","boundary":[0.43865546584129333,0.38123515248298645,0.4722689092159271,0.39429929852485657]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5865546464920044,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5865546464920044,"y":0.39429929852485657},{"x":0.40168067812919617,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.39668067812919616,0.34216865825653076,0.5915546464920044,0.4012992985248566],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.39667457342147827},{"x":0.534453809261322,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5126050710678101,0.39667457342147827,0.5327731370925903,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5109243988990784,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5092437267303467,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5058823823928833,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5058823823928833,0.39667457342147827,0.5092437267303467,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.39429929852485657},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3954869210720062},{"x":0.49747899174690247,"y":0.40855106711387634},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.46890756487846375,0.39429929852485657,0.49747899174690247,0.40855106711387634]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.39429929852485657},{"x":0.534453809261322,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4097387194633484},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.46390756487846374,0.38729929852485656,0.5377731370925903,0.4167387194633484],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4251781404018402},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.49747899174690247,0.41092637181282043,0.5428571701049805,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.41092637181282043},{"x":0.49747899174690247,"y":0.41092637181282043},{"x":0.4957983195781708,"y":0.42399048805236816},{"x":0.4924369752407074,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4924369752407074,0.41092637181282043,0.4957983195781708,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.41092637181282043},{"x":0.4789915978908539,"y":0.41092637181282043},{"x":0.4789915978908539,"y":0.42399048805236816},{"x":0.4571428596973419,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۵۰۰","boundary":[0.4571428596973419,0.41092637181282043,0.4789915978908539,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4406175911426544},{"x":0.534453809261322,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.534453809261322,0.4275534451007843,0.5630252361297607,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4406175911426544},{"x":0.529411792755127,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.529411792755127,0.4275534451007843,0.5327731370925903,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4406175911426544},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵۵۰.۰۰۰","boundary":[0.46554622054100037,0.4275534451007843,0.5193277597427368,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.4275534451007843},{"x":0.462184876203537,"y":0.4275534451007843},{"x":0.462184876203537,"y":0.4406175911426544},{"x":0.4420168101787567,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.4420168101787567,0.4275534451007843,0.462184876203537,0.4406175911426544]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4429928660392761},{"x":0.440336138010025,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4370168101787567,0.4027387194633484,0.5680252361297607,0.44999286603927613],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6773109436035156,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.6268907785415649,0.47387173771858215,0.6756302714347839,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6285714507102966,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.47387173771858215,0.6268907785415649,0.4845605790615082]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6773109436035156,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6202101063728332,0.46687173771858215,0.6806302714347839,0.4939358539581299],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.6168067455291748,0.4524940550327301,0.6386554837226868,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.4524940550327301},{"x":0.610084056854248,"y":0.4524940550327301},{"x":0.610084056854248,"y":0.4655582010746002},{"x":0.583193302154541,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.583193302154541,0.4524940550327301,0.610084056854248,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4655582010746002},{"x":0.556302547454834,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.556302547454834,0.4524940550327301,0.5764706134796143,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5142857432365417,0.4524940550327301,0.5512605309486389,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.4524940550327301},{"x":0.507563054561615,"y":0.4524940550327301},{"x":0.507563054561615,"y":0.4655582010746002},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.48235294222831726,0.4524940550327301,0.507563054561615,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.4524940550327301},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4524940550327301},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4655582010746002},{"x":0.4436974823474884,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4436974823474884,0.4524940550327301,0.4756302535533905,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.4524940550327301},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4524940550327301},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4655582010746002},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.40168067812919617,0.4524940550327301,0.43697479367256165,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.4524940550327301},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4524940550327301},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4655582010746002},{"x":0.37478992342948914,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.37478992342948914,0.4524940550327301,0.3966386616230011,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.4524940550327301},{"x":0.37310925126075745,"y":0.4524940550327301},{"x":0.37310925126075745,"y":0.4655582010746002},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.37142857909202576,0.4524940550327301,0.37310925126075745,0.4655582010746002]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4655582010746002},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.36642857909202575,0.4454940550327301,0.6436554837226868,0.4725582010746002],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4869358539581299},{"x":0.578151285648346,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پوزرین","boundary":[0.578151285648346,0.4750593900680542,0.6067227125167847,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5697479248046875,0.4750593900680542,0.5747899413108826,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5663865804672241,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آلكساندر","boundary":[0.5277311205863953,0.4750593900680542,0.5663865804672241,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ام","boundary":[0.5159664154052734,0.4750593900680542,0.5210084319114685,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4869358539581299},{"x":0.507563054561615,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.507563054561615,0.4750593900680542,0.5126050710678101,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4869358539581299},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱۹۶۵-","boundary":[0.4588235318660736,0.47387173771858215,0.5058823823928833,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.47387173771858215},{"x":0.46554622054100037,"y":0.47387173771858215},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4869358539581299},{"x":0.4605042040348053,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"م","boundary":[0.4605042040348053,0.47387173771858215,0.46554622054100037,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.47387173771858215},{"x":0.462184876203537,"y":0.47387173771858215},{"x":0.462184876203537,"y":0.4869358539581299},{"x":0.44873949885368347,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".؛","boundary":[0.44873949885368347,0.47387173771858215,0.462184876203537,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.47387173771858215},{"x":0.4453781545162201,"y":0.47387173771858215},{"x":0.4453781545162201,"y":0.4869358539581299},{"x":0.440336138010025,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.440336138010025,0.47387173771858215,0.4453781545162201,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.4726840853691101},{"x":0.49747899174690247,"y":0.47387173771858215},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4869358539581299},{"x":0.2857142984867096,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".Puzrin","boundary":[0.2857142984867096,0.4726840853691101,0.49747899174690247,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.47387173771858215},{"x":0.3327731192111969,"y":0.47387173771858215},{"x":0.3327731192111969,"y":0.4857482314109802},{"x":0.32773110270500183,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.32773110270500183,0.47387173771858215,0.3327731192111969,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.47387173771858215},{"x":0.3462184965610504,"y":0.47387173771858215},{"x":0.3462184965610504,"y":0.4857482314109802},{"x":0.33781513571739197,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"A.","boundary":[0.33781513571739197,0.47387173771858215,0.3462184965610504,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.47387173771858215},{"x":0.3663865625858307,"y":0.47387173771858215},{"x":0.3663865625858307,"y":0.4857482314109802},{"x":0.3495798408985138,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"M.","boundary":[0.3495798408985138,0.47387173771858215,0.3663865625858307,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.47387173771858215},{"x":0.37142857909202576,"y":0.47387173771858215},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4857482314109802},{"x":0.3663865625858307,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3663865625858307,0.47387173771858215,0.37142857909202576,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.47387173771858215},{"x":0.4252100884914398,"y":0.47387173771858215},{"x":0.4252100884914398,"y":0.4869358539581299},{"x":0.37310925126075745,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Alexander","boundary":[0.37310925126075745,0.47387173771858215,0.4252100884914398,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.47387173771858215},{"x":0.4319327771663666,"y":0.47387173771858215},{"x":0.4319327771663666,"y":0.4869358539581299},{"x":0.29243698716163635,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"M","boundary":[0.29243698716163635,0.47387173771858215,0.4319327771663666,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.6974790096282959,0.4869358539581299,0.7260504364967346,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6890756487846375,0.4869358539581299,0.6924369931221008,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.6705882549285889,0.4869358539581299,0.6840336322784424,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.6268907785415649,0.4869358539581299,0.6655462384223938,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6235294342041016,0.4869358539581299,0.6268907785415649,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5011876225471497},{"x":0.578151285648346,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.578151285648346,0.4869358539581299,0.6067227125167847,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5764706134796143,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5697479248046875,0.48812350630760193,0.5764706134796143,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.48812350630760193},{"x":0.556302547454834,"y":0.48812350630760193},{"x":0.556302547454834,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5478991866111755,0.48812350630760193,0.556302547454834,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5411764979362488,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.5243697762489319,0.48812350630760193,0.5411764979362488,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5193277597427368,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5011876225471497},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.49747899174690247,0.48812350630760193,0.5193277597427368,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.48812350630760193},{"x":0.48571428656578064,"y":0.48812350630760193},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5011876225471497},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختاری","boundary":[0.4420168101787567,0.48812350630760193,0.48571428656578064,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.48812350630760193},{"x":0.43361344933509827,"y":0.48812350630760193},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5011876225471497},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.42352941632270813,0.48812350630760193,0.43361344933509827,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.48812350630760193},{"x":0.4151260554790497,"y":0.48812350630760193},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5011876225471497},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ژئومکانیک","boundary":[0.37310925126075745,0.48812350630760193,0.4151260554790497,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.48812350630760193},{"x":0.3663865625858307,"y":0.48812350630760193},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5023753046989441},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.4399999976158142,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.3630252182483673,0.48812350630760193,0.3663865625858307,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.48812350630760193},{"x":0.35630252957344055,"y":0.48812350630760193},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5023753046989441},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"الكساندر","boundary":[0.3176470696926117,0.48812350630760193,0.35630252957344055,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.489311158657074},{"x":0.30924370884895325,"y":0.489311158657074},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5023753046989441},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"ام","boundary":[0.3042016923427582,0.489311158657074,0.30924370884895325,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.489311158657074},{"x":0.3025210201740265,"y":0.489311158657074},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5023753046989441},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2991596758365631,0.489311158657074,0.3025210201740265,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.489311158657074},{"x":0.29075631499290466,"y":0.489311158657074},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5023753046989441},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پوزرین","boundary":[0.26218488812446594,0.489311158657074,0.29075631499290466,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.489311158657074},{"x":0.25882354378700256,"y":0.489311158657074},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5023753046989441},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.2554621994495392,0.489311158657074,0.25882354378700256,0.5023753046989441]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5023753046989441},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.2504621994495392,0.4656840853691101,0.7310504364967346,0.5093753046989441],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.5764706134796143,0.5035629272460938,0.6067227125167847,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمودرضا","boundary":[0.5226891040802002,0.5035629272460938,0.5714285969734192,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5154394507408142},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شیراوند","boundary":[0.48235294222831726,0.5035629272460938,0.5159664154052734,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.5035629272460938},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5035629272460938},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4789915978908539,0.5035629272460938,0.48235294222831726,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.5035629272460938},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5035629272460938},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5154394507408142},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.45546218752861023,0.5035629272460938,0.4739495813846588,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.5035629272460938},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5035629272460938},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نورزاد","boundary":[0.4268907606601715,0.5035629272460938,0.45042017102241516,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.5035629272460938},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5035629272460938},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5154394507408142},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.42184874415397644,0.5035629272460938,0.4252100884914398,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.5035629272460938},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5035629272460938},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5154394507408142},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.3798319399356842,0.5035629272460938,0.41680672764778137,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.5035629272460938},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5035629272460938},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5154394507408142},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مهدی","boundary":[0.3462184965610504,0.5035629272460938,0.37478992342948914,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.5035629272460938},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5035629272460938},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5154394507408142},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"عباسی","boundary":[0.30924370884895325,0.5035629272460938,0.34117648005485535,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6991596817970276,"y":0.529691219329834},{"x":0.6504201889038086,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6504201889038086,0.5166270732879639,0.6991596817970276,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6453781723976135,"y":0.529691219329834},{"x":0.6268907785415649,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6268907785415649,0.5166270732879639,0.6453781723976135,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6268907785415649,"y":0.529691219329834},{"x":0.6235294342041016,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6235294342041016,0.5166270732879639,0.6268907785415649,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5166270732879639},{"x":0.605042040348053,"y":0.5166270732879639},{"x":0.605042040348053,"y":0.529691219329834},{"x":0.5798319578170776,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.5798319578170776,0.5166270732879639,0.605042040348053,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5166270732879639},{"x":0.578151285648346,"y":0.5166270732879639},{"x":0.578151285648346,"y":0.529691219329834},{"x":0.5747899413108826,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5747899413108826,0.5166270732879639,0.578151285648346,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5327731370925903,0.5166270732879639,0.5697479248046875,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5008403658866882,0.5178147554397583,0.5277311205863953,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.5178147554397583},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5178147554397583},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5308788418769836},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.46890756487846375,0.5178147554397583,0.4957983195781708,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.5178147554397583},{"x":0.462184876203537,"y":0.5178147554397583},{"x":0.462184876203537,"y":0.5308788418769836},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4588235318660736,0.5178147554397583,0.462184876203537,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.5178147554397583},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5178147554397583},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5308788418769836},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.4302521049976349,0.5178147554397583,0.45378151535987854,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.5178147554397583},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5178147554397583},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5308788418769836},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.40168067812919617,0.5178147554397583,0.4252100884914398,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.5178147554397583},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5178147554397583},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5308788418769836},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.39159664511680603,0.5178147554397583,0.3966386616230011,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.5178147554397583},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5178147554397583},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5308788418769836},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3478991687297821,0.5178147554397583,0.38823530077934265,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.5178147554397583},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5178147554397583},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5308788418769836},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.34285715222358704,0.5178147554397583,0.3462184965610504,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.5178147554397583},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5178147554397583},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5308788418769836},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.3042016923427582,0.5178147554397583,0.3361344635486603,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.529691219329834},{"x":0.7159664034843445,"y":0.529691219329834},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6655462384223938,0.529691219329834,0.7159664034843445,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6605042219161987,"y":0.529691219329834},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6302521228790283,0.5308788418769836,0.6605042219161987,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6235294342041016,0.5308788418769836,0.6268907785415649,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5308788418769836},{"x":0.605042040348053,"y":0.5308788418769836},{"x":0.605042040348053,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیست","boundary":[0.5764706134796143,0.5308788418769836,0.605042040348053,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5714285969734192,0.5308788418769836,0.5747899413108826,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳۴۴","boundary":[0.5445378422737122,0.5308788418769836,0.5663865804672241,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5439429879188538},{"x":0.529411792755127,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.529411792755127,0.5320665240287781,0.5428571701049805,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.5226891040802002,0.5320665240287781,0.5277311205863953,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5439429879188538},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.4907563030719757,0.5320665240287781,0.5176470875740051,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.5320665240287781},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5320665240287781},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5439429879188538},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48571428656578064,0.5320665240287781,0.4907563030719757,0.5439429879188538]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5439429879188538},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2992016923427582,0.49656292724609374,0.7209664034843445,0.5509429879188538],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.6302521228790283,0.5451306700706482,0.6655462384223938,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.5451306700706482,0.6268907785415649,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5451306700706482},{"x":0.605042040348053,"y":0.5451306700706482},{"x":0.605042040348053,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5815126299858093,0.5451306700706482,0.605042040348053,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5546218752861023,0.5451306700706482,0.5764706134796143,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5445378422737122,0.5451306700706482,0.5495798587799072,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5581947565078735},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.49747899174690247,0.5451306700706482,0.5394958257675171,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.5451306700706482},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5451306700706482},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5581947565078735},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.45546218752861023,0.5451306700706482,0.4924369752407074,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.5451306700706482},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5451306700706482},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5581947565078735},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.42352941632270813,0.5451306700706482,0.45042017102241516,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.5451306700706482},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5451306700706482},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5581947565078735},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.38823530077934265,0.5451306700706482,0.41680672764778137,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.5451306700706482},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5451306700706482},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5581947565078735},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3815126121044159,0.5451306700706482,0.3848739564418793,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5451306700706482},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5451306700706482},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5581947565078735},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۷۵۱","boundary":[0.3529411852359772,0.5451306700706482,0.37310925126075745,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.5451306700706482},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5451306700706482},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5581947565078735},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3512605130672455,0.5451306700706482,0.3512605130672455,0.5581947565078735]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5581947565078735},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3462605130672455,0.5381306700706482,0.6705462384223938,0.5651947565078735],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.6336134672164917,0.5605700612068176,0.6571428775787354,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.5605700612068176,0.6285714507102966,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7008403539657593,0.5736342072486877,0.7361344695091248,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.6621848940849304,0.5736342072486877,0.6957983374595642,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5736342072486877},{"x":0.658823549747467,"y":0.5736342072486877},{"x":0.658823549747467,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6302521228790283,0.5736342072486877,0.658823549747467,0.5855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"فیپا","boundary":[0.5882353186607361,0.5736342072486877,0.6033613681793213,0.5855106711387634]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8299999833106995}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5832353186607361,0.5535700612068176,0.7411344695091248,0.5925106711387634],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6705882549285889,"y":0.599762499332428},{"x":0.6302521228790283,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6302521228790283,0.5878859758377075,0.6705882549285889,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6285714507102966,"y":0.599762499332428},{"x":0.6235294342041016,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6235294342041016,0.5878859758377075,0.6285714507102966,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6033613681793213,"y":0.599762499332428},{"x":0.5798319578170776,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.5798319578170776,0.5878859758377075,0.6033613681793213,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5747899413108826,"y":0.599762499332428},{"x":0.5529412031173706,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.5529412031173706,0.5878859758377075,0.5747899413108826,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5512605309486389,"y":0.599762499332428},{"x":0.5462185144424438,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5462185144424438,0.5878859758377075,0.5512605309486389,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5394958257675171,"y":0.599762499332428},{"x":0.534453809261322,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.534453809261322,0.5878859758377075,0.5394958257675171,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.5878859758377075},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5878859758377075},{"x":0.3176470696926117,"y":0.599762499332428},{"x":0.2554621994495392,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Constitutive","boundary":[0.2554621994495392,0.5878859758377075,0.3176470696926117,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.5878859758377075},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5878859758377075},{"x":0.37310925126075745,"y":0.599762499332428},{"x":0.3210084140300751,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"modelling","boundary":[0.3210084140300751,0.5878859758377075,0.37310925126075745,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.5878859758377075},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5878859758377075},{"x":0.3848739564418793,"y":0.599762499332428},{"x":0.3798319399356842,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"in","boundary":[0.3798319399356842,0.5878859758377075,0.3848739564418793,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.5878859758377075},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5878859758377075},{"x":0.4638655483722687,"y":0.599762499332428},{"x":0.39159664511680603,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"geomechanics","boundary":[0.39159664511680603,0.5878859758377075,0.4638655483722687,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.5878859758377075},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5878859758377075},{"x":0.47058823704719543,"y":0.599762499332428},{"x":0.46554622054100037,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.46554622054100037,0.5878859758377075,0.47058823704719543,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5878859758377075},{"x":0.534453809261322,"y":0.5878859758377075},{"x":0.534453809261322,"y":0.599762499332428},{"x":0.47058823704719543,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"introduction","boundary":[0.47058823704719543,0.5878859758377075,0.534453809261322,0.599762499332428]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6705882549285889,"y":0.599762499332428},{"x":0.2554621994495392,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2504621994495392,0.5808859758377075,0.6755882549285889,0.606762499332428],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5688835978507996},{"x":0.489075630903244,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۷۸۹۶۴","boundary":[0.489075630903244,0.5605700612068176,0.5361344814300537,0.5688835978507996]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۴۵۷","boundary":[0.5428571701049805,0.5605700612068176,0.5647059082984924,0.5688835978507996]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۵۹۷","boundary":[0.5714285969734192,0.5605700612068176,0.6033613681793213,0.5688835978507996]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5688835978507996},{"x":0.489075630903244,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.484075630903244,0.5535700612068176,0.6083613681793213,0.5758835978507996],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.599762499332428},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"2012","boundary":[0.5764706134796143,0.599762499332428,0.6016806960105896,0.6092636585235596]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6009501218795776},{"x":0.605042040348053,"y":0.6009501218795776},{"x":0.605042040348053,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.5799999833106995,"str":".","boundary":[0.6033613681793213,0.6009501218795776,0.605042040348053,0.6080760359764099]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.599762499332428},{"x":0.605042040348053,"y":0.6009501218795776},{"x":0.605042040348053,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.5714706134796143,0.592762499332428,0.610042040348053,0.6162636585235596],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.6425178050994873},{"x":0.462184876203537,"y":0.6425178050994873},{"x":0.462184876203537,"y":0.6448931097984314},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.5400000214576721,"str":"--","boundary":[0.45546218752861023,0.6425178050994873,0.462184876203537,0.6448931097984314]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.6425178050994873},{"x":0.462184876203537,"y":0.6425178050994873},{"x":0.462184876203537,"y":0.6448931097984314},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.5400000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.4504621875286102,0.6355178050994873,0.467184876203537,0.6518931097984314],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.6401425004005432},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6401425004005432},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6484560370445251},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Soil","boundary":[0.2554621994495392,0.6401425004005432,0.27394959330558777,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.6401425004005432},{"x":0.3361344635486603,"y":0.6389548778533936},{"x":0.3361344635486603,"y":0.6484560370445251},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"mechanics","boundary":[0.2823529541492462,0.6401425004005432,0.3361344635486603,0.6484560370445251]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.6401425004005432},{"x":0.3361344635486603,"y":0.6389548778533936},{"x":0.3361344635486603,"y":0.6484560370445251},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.2504621994495392,0.6331425004005432,0.3411344635486603,0.6554560370445252],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6285714507102966,0.6104512810707092,0.6705882549285889,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.6104512810707092,0.6268907785415649,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.5697479248046875,0.6104512810707092,0.6067227125167847,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5680672526359558,0.6104512810707092,0.5697479248046875,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6285714507102966,0.6247031092643738,0.6638655662536621,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6235294342041016,0.6247031092643738,0.6285714507102966,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.6247031092643738},{"x":0.605042040348053,"y":0.6247031092643738},{"x":0.605042040348053,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مکانیک","boundary":[0.5764706134796143,0.6247031092643738,0.605042040348053,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سنگ","boundary":[0.5428571701049805,0.6247031092643738,0.5630252361297607,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5226891040802002,0.6247031092643738,0.5277311205863953,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6377671957015991},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الگوهای","boundary":[0.48403361439704895,0.6247031092643738,0.5193277597427368,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.6247031092643738},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6247031092643738},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6377671957015991},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.4453781545162201,0.6247031092643738,0.4756302535533905,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.6247031092643738},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6247031092643738},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6377671957015991},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.43865546584129333,0.6247031092643738,0.4436974823474884,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.6247031092643738},{"x":0.2806722819805145,"y":0.6247031092643738},{"x":0.2806722819805145,"y":0.6377671957015991},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Rock","boundary":[0.2537815272808075,0.6247031092643738,0.2806722819805145,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.6247031092643738},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6247031092643738},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6377671957015991},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"mechanics","boundary":[0.2857142984867096,0.6247031092643738,0.34117648005485535,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.6247031092643738},{"x":0.35462185740470886,"y":0.6247031092643738},{"x":0.35462185740470886,"y":0.6377671957015991},{"x":0.3478991687297821,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.3478991687297821,0.6247031092643738,0.35462185740470886,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.6247031092643738},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6247031092643738},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6377671957015991},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Mathematical","boundary":[0.35630252957344055,0.6247031092643738,0.4319327771663666,0.6377671957015991]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6377671957015991},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2487815272808075,0.6034512810707092,0.6755882549285889,0.6447671957015991],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6496437191963196},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"models","boundary":[0.5697479248046875,0.6377671957015991,0.6033613681793213,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6496437191963196},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5647059082984924,0.6377671957015991,0.5663865804672241,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6377671957015991},{"x":0.556302547454834,"y":0.6377671957015991},{"x":0.556302547454834,"y":0.6496437191963196},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خاک","boundary":[0.5327731370925903,0.6377671957015991,0.556302547454834,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6496437191963196},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5159664154052734,0.6377671957015991,0.5226891040802002,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.6377671957015991},{"x":0.507563054561615,"y":0.6377671957015991},{"x":0.507563054561615,"y":0.6496437191963196},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مکانیک","boundary":[0.4722689092159271,0.6377671957015991,0.507563054561615,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.6377671957015991},{"x":0.462184876203537,"y":0.6377671957015991},{"x":0.462184876203537,"y":0.6508313417434692},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.45546218752861023,0.6377671957015991,0.462184876203537,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.6389548778533936},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6377671957015991},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6508313417434692},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الگوهای","boundary":[0.4100840389728546,0.6389548778533936,0.4470588266849518,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.6389548778533936},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6389548778533936},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6508313417434692},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.37310925126075745,0.6389548778533936,0.4000000059604645,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.6389548778533936},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6389548778533936},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6508313417434692},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3680672347545624,0.6389548778533936,0.37142857909202576,0.6508313417434692]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6496437191963196},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.3630672347545624,0.6319548778533935,0.6083613681793213,0.6566437191963196],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5647059082984924,"y":0.665083110332489},{"x":0.4924369752407074,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Mathematical","boundary":[0.4924369752407074,0.6532066464424133,0.5647059082984924,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.6532066464424133},{"x":0.605042040348053,"y":0.6532066464424133},{"x":0.605042040348053,"y":0.665083110332489},{"x":0.5663865804672241,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"models","boundary":[0.5663865804672241,0.6532066464424133,0.605042040348053,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.6532066464424133},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6532066464424133},{"x":0.4924369752407074,"y":0.665083110332489},{"x":0.489075630903244,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.489075630903244,0.6532066464424133,0.4924369752407074,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.6532066464424133},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6532066464424133},{"x":0.48571428656578064,"y":0.665083110332489},{"x":0.45378151535987854,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مکانیک","boundary":[0.45378151535987854,0.6532066464424133,0.48571428656578064,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.6532066464424133},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6532066464424133},{"x":0.4420168101787567,"y":0.665083110332489},{"x":0.4084033668041229,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پیوستار","boundary":[0.4084033668041229,0.6532066464424133,0.4420168101787567,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.6532066464424133},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6532066464424133},{"x":0.40672269463539124,"y":0.665083110332489},{"x":0.40168067812919617,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.40168067812919617,0.6532066464424133,0.40672269463539124,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.6532066464424133},{"x":0.3361344635486603,"y":0.6532066464424133},{"x":0.3361344635486603,"y":0.665083110332489},{"x":0.2823529541492462,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Continuum","boundary":[0.2823529541492462,0.6532066464424133,0.3361344635486603,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.6532066464424133},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6532066464424133},{"x":0.3983193337917328,"y":0.665083110332489},{"x":0.34285715222358704,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"mechanics","boundary":[0.34285715222358704,0.6532066464424133,0.3983193337917328,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6974790096282959,"y":0.665083110332489},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6621848940849304,0.6662707924842834,0.6974790096282959,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6662707924842834},{"x":0.658823549747467,"y":0.6662707924842834},{"x":0.658823549747467,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6268907785415649,0.6662707924842834,0.658823549747467,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6235294342041016,0.6674584150314331,0.6285714507102966,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6674584150314331},{"x":0.605042040348053,"y":0.6662707924842834},{"x":0.605042040348053,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیراوند","boundary":[0.5714285969734192,0.6674584150314331,0.605042040348053,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5630252361297607,0.6674584150314331,0.5680672526359558,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمودرضا","boundary":[0.5042017102241516,0.6674584150314331,0.5579832196235657,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5025210380554199,0.6674584150314331,0.5058823823928833,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.6674584150314331},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6674584150314331},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6805225610733032},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۸-","boundary":[0.4605042040348053,0.6674584150314331,0.4957983195781708,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.6686460971832275},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6686460971832275},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6805225610733032},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45378151535987854,0.6686460971832275,0.45546218752861023,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.6686460971832275},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6674584150314331},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6805225610733032},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.4151260554790497,0.6686460971832275,0.4470588266849518,0.6805225610733032]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6805225610733032},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.2773529541492462,0.6462066464424133,0.7024790096282959,0.6875225610733032],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6817102432250977},{"x":0.605042040348053,"y":0.6805225610733032},{"x":0.605042040348053,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نورزاد","boundary":[0.5798319578170776,0.6817102432250977,0.605042040348053,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6817102432250977},{"x":0.578151285648346,"y":0.6817102432250977},{"x":0.578151285648346,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5731092691421509,0.6817102432250977,0.578151285648346,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.5546218752861023,0.6817102432250977,0.5680672526359558,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5462185144424438,0.6817102432250977,0.5495798587799072,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۹-","boundary":[0.5042017102241516,0.6817102432250977,0.5394958257675171,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6817102432250977},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6817102432250977},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6935867071151733},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49747899174690247,0.6817102432250977,0.49915966391563416,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6817102432250977},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6817102432250977},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6935867071151733},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.4588235318660736,0.6817102432250977,0.4907563030719757,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6957983374595642,"y":0.705463171005249},{"x":0.6621848940849304,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6621848940849304,0.6935867071151733,0.6957983374595642,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6268907785415649,0.6935867071151733,0.6571428775787354,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6235294342041016,0.6935867071151733,0.6268907785415649,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6935867071151733},{"x":0.605042040348053,"y":0.6935867071151733},{"x":0.605042040348053,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5680672526359558,0.6935867071151733,0.605042040348053,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.694774329662323},{"x":0.5630252361297607,"y":0.694774329662323},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5361344814300537,0.694774329662323,0.5630252361297607,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.694774329662323},{"x":0.5310924649238586,"y":0.694774329662323},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5025210380554199,0.694774329662323,0.5310924649238586,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.694774329662323},{"x":0.4957983195781708,"y":0.694774329662323},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7078384757041931},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4941176474094391,0.694774329662323,0.4957983195781708,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.694774329662323},{"x":0.48739495873451233,"y":0.694774329662323},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7078384757041931},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.46554622054100037,0.694774329662323,0.48739495873451233,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.694774329662323},{"x":0.4588235318660736,"y":0.694774329662323},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7078384757041931},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.43697479367256165,0.694774329662323,0.4588235318660736,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.694774329662323},{"x":0.4319327771663666,"y":0.694774329662323},{"x":0.4319327771663666,"y":0.7078384757041931},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4268907606601715,0.694774329662323,0.4319327771663666,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.694774329662323},{"x":0.42352941632270813,"y":0.694774329662323},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7078384757041931},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3815126121044159,0.694774329662323,0.42352941632270813,0.7078384757041931]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6957983374595642,"y":0.705463171005249},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3765126121044159,0.6758978657722473,0.7007983374595642,0.712463171005249],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6621848940849304,0.7078384757041931,0.6957983374595642,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7078384757041931},{"x":0.658823549747467,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6268907785415649,0.7090261578559875,0.658823549747467,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6235294342041016,0.7090261578559875,0.6268907785415649,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7058823704719543,"y":0.724465548992157},{"x":0.7058823704719543,"y":0.735154390335083},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6890756487846375,0.7232779264450073,0.7058823704719543,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6873949766159058,"y":0.735154390335083},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6655462384223938,0.7232779264450073,0.6873949766159058,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.6285714507102966,0.7232779264450073,0.6571428775787354,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.7232779264450073,0.6285714507102966,0.7327790856361389]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7058823704719543,"y":0.735154390335083},{"x":0.6235294342041016,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6185294342041016,0.7008384757041931,0.7108823704719544,0.742154390335083],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6873949766159058,0.7375296950340271,0.7058823704719543,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6672269105911255,0.7375296950340271,0.6873949766159058,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7470308542251587},{"x":0.63193279504776,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.63193279504776,0.7387173175811768,0.6571428775787354,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6235294342041016,0.7387173175811768,0.6268907785415649,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7109243869781494,0.7494061589241028,0.7411764860153198,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7505938410758972},{"x":0.707563042640686,"y":0.7494061589241028},{"x":0.707563042640686,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.6504201889038086,0.7505938410758972,0.707563042640686,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6302521228790283,0.7505938410758972,0.6453781723976135,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6235294342041016,0.7505938410758972,0.6268907785415649,0.7624703049659729]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6185294342041016,0.7317173175811768,0.7461764860153198,0.7682826824188232],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5428571701049805,"y":0.783847987651825},{"x":0.5327731370925903,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.5327731370925903,0.7707838416099548,0.5428571701049805,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5260504484176636,"y":0.783847987651825},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.507563054561615,0.7707838416099548,0.5260504484176636,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.7695962190628052},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7826603055000305},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۷۳۴","boundary":[0.4756302535533905,0.7695962190628052,0.5025210380554199,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7695962190628052},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7707838416099548},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7826603055000305},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۰۰","boundary":[0.45546218752861023,0.7695962190628052,0.4739495813846588,0.7826603055000305]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7695962190628052},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5428571701049805,"y":0.783847987651825},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4504621875286102,0.7625962190628052,0.5478571701049805,0.790847987651825],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.7066508531570435},{"x":0.32773110270500183,"y":0.7066508531570435},{"x":0.32773110270500183,"y":0.7173396944999695},{"x":0.29075631499290466,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"Shahid","boundary":[0.29075631499290466,0.7066508531570435,0.32773110270500183,0.7173396944999695]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.7066508531570435},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7078384757041931},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7173396944999695},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Beheshti","boundary":[0.3310924470424652,0.7066508531570435,0.3781512677669525,0.7173396944999695]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.7078384757041931},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7078384757041931},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7173396944999695},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"University","boundary":[0.3815126121044159,0.7078384757041931,0.43697479367256165,0.7173396944999695]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.7078384757041931},{"x":0.440336138010025,"y":0.7078384757041931},{"x":0.440336138010025,"y":0.7173396944999695},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":".","boundary":[0.43697479367256165,0.7078384757041931,0.440336138010025,0.7173396944999695]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.7078384757041931},{"x":0.462184876203537,"y":0.7078384757041931},{"x":0.462184876203537,"y":0.7185273170471191},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":"Pri","boundary":[0.4453781545162201,0.7078384757041931,0.462184876203537,0.7185273170471191]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.7066508531570435},{"x":0.462184876203537,"y":0.7078384757041931},{"x":0.462184876203537,"y":0.7185273170471191},{"x":0.29075631499290466,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.28575631499290466,0.6996508531570435,0.467184876203537,0.7255273170471191],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7185273170471191},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"&","boundary":[0.4924369752407074,0.7078384757041931,0.5008403658866882,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7185273170471191},{"x":0.507563054561615,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Publishing","boundary":[0.507563054561615,0.7078384757041931,0.5630252361297607,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Center","boundary":[0.5680672526359558,0.7078384757041931,0.6033613681793213,0.7185273170471191]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7185273170471191},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4874369752407074,0.7008384757041931,0.6083613681793213,0.7255273170471191],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"TA۷۰۶","boundary":[0.5647059082984924,0.7232779264450073,0.6033613681793213,0.7304037809371948]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5597059082984924,0.7162779264450073,0.6083613681793213,0.7374037809371948],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5798319578170776,"y":0.745843231678009},{"x":0.5394958257675171,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۶۲۴/۱۵","boundary":[0.5394958257675171,0.7375296950340271,0.5798319578170776,0.745843231678009]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.7375296950340271},{"x":0.605042040348053,"y":0.7375296950340271},{"x":0.605042040348053,"y":0.745843231678009},{"x":0.583193302154541,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۲","boundary":[0.583193302154541,0.7375296950340271,0.605042040348053,0.745843231678009]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.7375296950340271},{"x":0.605042040348053,"y":0.7375296950340271},{"x":0.605042040348053,"y":0.745843231678009},{"x":0.5394958257675171,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5344958257675171,0.7305296950340271,0.610042040348053,0.752843231678009],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.7505938410758972},{"x":0.605042040348053,"y":0.7517814636230469},{"x":0.605042040348053,"y":0.7600950002670288},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۰۷۰۸۸۵","boundary":[0.5512605309486389,0.7505938410758972,0.605042040348053,0.7600950002670288]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.7505938410758972},{"x":0.605042040348053,"y":0.7517814636230469},{"x":0.605042040348053,"y":0.7600950002670288},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5462605309486389,0.7435938410758972,0.610042040348053,0.7670950002670288],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.786223292350769},{"x":0.556302547454834,"y":0.7850356101989746},{"x":0.556302547454834,"y":0.7969121336936951},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"www.pub.sbu.ac.ir","boundary":[0.4420168101787567,0.786223292350769,0.556302547454834,0.7969121336936951]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7969121336936951},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8099762201309204},{"x":0.4252100884914398,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"unipress@mail.sbu.ac.ir","boundary":[0.4252100884914398,0.7980997562408447,0.5714285969734192,0.8099762201309204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.786223292350769},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8099762201309204},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4202100884914398,0.779223292350769,0.5781092691421509,0.8169762201309204],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/dae9ce2ad9109dd4/pages/kTcTGkhhCZjKTYfy-sec.webp","jpeg":"/storage/books/dae9ce2ad9109dd4/pages/qnwkQJXMOzZyZtLz.jpg","blurred":"/storage/books/dae9ce2ad9109dd4/pages/fNRePwNVOBmDuRVl.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00029071432734328607,0.9987007273265294,0.998976120082896]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2672209143638611},{"x":0.49915966391563416,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.49915966391563416,0.2517814636230469,0.5495798587799072,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.2517814636230469},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2517814636230469},{"x":0.4924369752407074,"y":0.26603326201438904},{"x":0.45042017102241516,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.45210084319114685,0.2517814636230469,0.4924369752407074,0.26603326201438904]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2672209143638611},{"x":0.45042017102241516,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.44710084319114685,0.24478146362304687,0.5545798587799072,0.2742209143638611],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.30166271328926086},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3028503656387329},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3123515546321869},{"x":0.21512605249881744,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"هفده","boundary":[0.21512605249881744,0.30166271328926086,0.24537815153598785,0.3123515546321869]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.30166271328926086},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3028503656387329},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3123515546321869},{"x":0.21512605249881744,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.29466271328926086,0.25037815153598786,0.3193515546321869],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7680672407150269,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7092437148094177,0.30166271328926086,0.7680672407150269,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7042016983032227,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مترجمان","boundary":[0.6521008610725403,0.30166271328926086,0.7042016983032227,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6487395167350769,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6420168280601501,0.30166271328926086,0.6487395167350769,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7680672407150269,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7092437148094177,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7092437148094177,0.32185274362564087,0.7680672407150269,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7042016983032227,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7042016983032227,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6521008610725403,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نویسنده","boundary":[0.6521008610725403,0.3230403661727905,0.7042016983032227,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6487395167350769,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6470588445663452,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6470588445663452,0.3230403661727905,0.6487395167350769,0.33610451221466064]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7680672407150269,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6436975002288818,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6370168280601501,0.29466271328926086,0.7730672407150269,0.34310451221466065],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3230403661727905},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3230403661727905},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3349168598651886},{"x":0.21512605249881744,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوزده","boundary":[0.21512605249881744,0.3230403661727905,0.24705882370471954,0.3349168598651886]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3230403661727905},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3230403661727905},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3349168598651886},{"x":0.21512605249881744,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.21012605249881744,0.3160403661727905,0.25205882370471955,0.3419168598651886],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6521008610725403,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6218487620353699,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.6218487620353699,0.3574821949005127,0.6521008610725403,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6151260733604431,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5966386795043945,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.5966386795043945,0.3574821949005127,0.6151260733604431,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5932773351669312,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5915966629981995,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5915966629981995,0.3574821949005127,0.5932773351669312,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5865546464920044,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5478991866111755,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.5478991866111755,0.3574821949005127,0.5865546464920044,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5495798587799072,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5394958257675171,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5394958257675171,0.3574821949005127,0.5495798587799072,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5277311205863953,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5176470875740051,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5176470875740051,0.3574821949005127,0.5277311205863953,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5109243988990784,"y":0.37173396348953247},{"x":0.4638655483722687,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مکانیک","boundary":[0.4638655483722687,0.3574821949005127,0.5109243988990784,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.3574821949005127},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3574821949005127},{"x":0.4588235318660736,"y":0.37173396348953247},{"x":0.3983193337917328,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"محیطهای","boundary":[0.3983193337917328,0.3574821949005127,0.4588235318660736,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.3574821949005127},{"x":0.39159664511680603,"y":0.3574821949005127},{"x":0.39159664511680603,"y":0.37173396348953247},{"x":0.3478991687297821,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیوسته","boundary":[0.3478991687297821,0.3574821949005127,0.39159664511680603,0.37173396348953247]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6521008610725403,"y":0.37173396348953247},{"x":0.3478991687297821,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3428991687297821,0.3504821949005127,0.6571008610725403,0.3787339634895325],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7394958138465881,0.3847981095314026,0.7680672407150269,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7327731251716614,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7260504364967346,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7260504364967346,0.3847981095314026,0.7327731251716614,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7193277478218079,"y":0.39904987812042236},{"x":0.680672287940979,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.680672287940979,0.3847981095314026,0.7193277478218079,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6756302714347839,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6420168280601501,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدار","boundary":[0.6420168280601501,0.3847981095314026,0.6756302714347839,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6369748115539551,"y":0.39904987812042236},{"x":0.605042040348053,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرزی","boundary":[0.605042040348053,0.3847981095314026,0.6369748115539551,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5983193516731262,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5848739743232727,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5848739743232727,0.3847981095314026,0.5983193516731262,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5798319578170776,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5126050710678101,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ژئوتکنیک","boundary":[0.5126050710678101,0.3847981095314026,0.5798319578170776,0.39904987812042236]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7680672407150269,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7680672407150269,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5126050710678101,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.50760507106781,0.3777981095314026,0.7730672407150269,0.40604987812042237],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7478991746902466,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7478991746902466,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7260504364967346,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۱.۱","boundary":[0.7260504364967346,0.40617576241493225,0.7478991746902466,0.41567695140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7277311086654663,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7277311086654663,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7243697643280029,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.40617576241493225,0.7277311086654663,0.41567695140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7193277478218079,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7193277478218079,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6941176652908325,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.6941176652908325,0.40617576241493225,0.7193277478218079,0.41567695140838623]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7478991746902466,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7478991746902466,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6941176652908325,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6891176652908325,0.39917576241493224,0.7528991746902466,0.42267695140838624],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4453681707382202},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4453681707382202},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4524940550327301},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۳","boundary":[0.21512605249881744,0.4453681707382202,0.21680672466754913,0.4524940550327301]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4453681707382202},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4453681707382202},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4524940550327301},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4383681707382202,0.22180672466754914,0.4594940550327301],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4643705487251282},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4643705487251282},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4726840853691101},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۳","boundary":[0.21512605249881744,0.4643705487251282,0.21848739683628082,0.4726840853691101]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4643705487251282},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4643705487251282},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4726840853691101},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.45737054872512817,0.22348739683628083,0.4796840853691101],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4821852743625641},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4821852743625641},{"x":0.21848739683628082,"y":0.49168646335601807},{"x":0.21680672466754913,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴","boundary":[0.21680672466754913,0.4821852743625641,0.21848739683628082,0.49168646335601807]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4821852743625641},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4821852743625641},{"x":0.21848739683628082,"y":0.49168646335601807},{"x":0.21680672466754913,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4751852743625641,0.22348739683628083,0.4986864633560181],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5023753046989441},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5023753046989441},{"x":0.2218487411737442,"y":0.510688841342926},{"x":0.21512605249881744,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۴","boundary":[0.21512605249881744,0.5023753046989441,0.2218487411737442,0.510688841342926]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5023753046989441},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5023753046989441},{"x":0.2218487411737442,"y":0.510688841342926},{"x":0.21512605249881744,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4953753046989441,0.2268487411737442,0.517688841342926],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5225653052330017},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5225653052330017},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5308788418769836},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵","boundary":[0.21344538033008575,0.5225653052330017,0.2201680690050125,0.5308788418769836]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5225653052330017},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5225653052330017},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5308788418769836},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5155653052330017,0.22516806900501252,0.5378788418769836],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7478991746902466,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۲.۱","boundary":[0.7277311086654663,0.42399048805236816,0.7478991746902466,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7260504364967346,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.42399048805236816,0.7260504364967346,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7176470756530762,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.6840336322784424,0.42399048805236816,0.7176470756530762,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6789916157722473,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رایج","boundary":[0.6571428775787354,0.42399048805236816,0.6789916157722473,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6386554837226868,0.4251781404018402,0.6504201889038086,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6336134672164917,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4382422864437103},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ژئوتکنیک","boundary":[0.5899159908294678,0.4251781404018402,0.6336134672164917,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4382422864437103},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5764706134796143,0.4251781404018402,0.5815126299858093,0.4382422864437103]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5714706134796143,0.4181781404018402,0.7528991746902466,0.4440546340942383],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7327731251716614,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۱.۲.۱","boundary":[0.6941176652908325,0.44418051838874817,0.7327731251716614,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6941176652908325,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6890756487846375,0.44418051838874817,0.6957983374595642,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6857143044471741,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4572446644306183},{"x":0.658823549747467,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"پیها","boundary":[0.658823549747467,0.4453681707382202,0.6873949766159058,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.4453681707382202},{"x":0.658823549747467,"y":0.4453681707382202},{"x":0.658823549747467,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6554622054100037,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6554622054100037,0.4453681707382202,0.658823549747467,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7344537973403931,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7226890921592712,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7210084199905396,0.4619952440261841,0.7344537973403931,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7176470756530762,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7058823704719543,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7058823704719543,0.4619952440261841,0.7176470756530762,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7008403539657593,"y":0.46318289637565613},{"x":0.702521026134491,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6907563209533691,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.6890756487846375,0.46318289637565613,0.702521026134491,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6873949766159058,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.6605042219161987,0.46318289637565613,0.6873949766159058,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6605042219161987,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6420168280601501,0.46318289637565613,0.6605042219161987,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6336134672164917,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگهبان","boundary":[0.5983193516731262,0.46318289637565613,0.6336134672164917,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5899159908294678,0.4643705487251282,0.5949580073356628,0.4774346649646759]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7344537973403931,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5915966629981995,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5849159908294678,0.4383681707382202,0.7394537973403931,0.48324704241752625],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7310924530029297,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7310924530029297,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6941176652908325,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳.۲.۱","boundary":[0.6941176652908325,0.48099762201309204,0.7310924530029297,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6924369931221008,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6924369931221008,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6924369931221008,0.4821852743625641,0.6924369931221008,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6857143044471741,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6857143044471741,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6470588445663452,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شیبها","boundary":[0.6470588445663452,0.4821852743625641,0.6857143044471741,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6403361558914185,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6352941393852234,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6352941393852234,0.4821852743625641,0.6403361558914185,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6285714507102966,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"حفاریها","boundary":[0.5815126299858093,0.4821852743625641,0.6285714507102966,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5815126299858093,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5764706134796143,0.48337292671203613,0.5815126299858093,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"3.1","boundary":[0.7260504364967346,0.5011876225471497,0.7478991746902466,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.5011876225471497,0.7260504364967346,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرمول","boundary":[0.6924369931221008,0.5011876225471497,0.7193277478218079,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6605042219161987,0.5011876225471497,0.6873949766159058,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5142517685890198},{"x":0.63193279504776,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.63193279504776,0.5011876225471497,0.6487395167350769,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.5932773351669312,0.5011876225471497,0.6252101063728333,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدار","boundary":[0.5596638917922974,0.5011876225471497,0.5865546464920044,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرزی","boundary":[0.5226891040802002,0.5011876225471497,0.5529412031173706,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5058823823928833,0.5011876225471497,0.5176470875740051,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.5011876225471497},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5011876225471497},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مکانیک","boundary":[0.4588235318660736,0.5011876225471497,0.49915966391563416,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.5023753046989441},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5023753046989441},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5154394507408142},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"محیطهای","boundary":[0.3966386616230011,0.5023753046989441,0.45378151535987854,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5023753046989441},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5023753046989441},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5154394507408142},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیوسته","boundary":[0.3529411852359772,0.5023753046989441,0.38991597294807434,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.5023753046989441},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5023753046989441},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5154394507408142},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3478991687297821,0.5023753046989441,0.3495798408985138,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7411764860153198,0.5201900005340576,0.7478991746902466,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7226890921592712,0.5201900005340576,0.7344537973403931,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.521377682685852},{"x":0.7226890921592712,"y":0.521377682685852},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمایش","boundary":[0.6873949766159058,0.521377682685852,0.7226890921592712,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.521377682685852},{"x":0.6773109436035156,"y":0.521377682685852},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5356294512748718},{"x":0.658823549747467,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.658823549747467,0.521377682685852,0.6773109436035156,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.521377682685852},{"x":0.6487395167350769,"y":0.521377682685852},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدماتی","boundary":[0.6084033846855164,0.521377682685852,0.6487395167350769,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.521377682685852},{"x":0.5983193516731262,"y":0.521377682685852},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5356294512748718},{"x":0.578151285648346,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رایج","boundary":[0.578151285648346,0.521377682685852,0.5983193516731262,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.521377682685852},{"x":0.5731092691421509,"y":0.521377682685852},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5579832196235657,0.521377682685852,0.5731092691421509,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.521377682685852},{"x":0.5512605309486389,"y":0.521377682685852},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ژئوتکنیک","boundary":[0.5058823823928833,0.521377682685852,0.5512605309486389,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.521377682685852},{"x":0.49747899174690247,"y":0.521377682685852},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5368170738220215},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4941176474094391,0.521377682685852,0.49747899174690247,0.5368170738220215]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7478991746902466,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5356294512748718},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.3428991687297821,0.4763729267120361,0.7528991746902466,0.5426294512748718],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴.۱","boundary":[0.7109243869781494,0.5391923785209656,0.7310924530029297,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.54038006067276},{"x":0.7092437148094177,"y":0.54038006067276},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5534442067146301},{"x":0.707563042640686,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.54038006067276,0.7092437148094177,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.54038006067276},{"x":0.6991596817970276,"y":0.54038006067276},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.6924369931221008,0.54038006067276,0.6991596817970276,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.54038006067276},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آزمایش","boundary":[0.6453781723976135,0.54038006067276,0.6857143044471741,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.54038006067276},{"x":0.6403361558914185,"y":0.54038006067276},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تحکیم","boundary":[0.6033613681793213,0.54038006067276,0.6403361558914185,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5983193516731262,0.5415676832199097,0.6033613681793213,0.5546318292617798]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.54038006067276},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5933193516731262,0.53338006067276,0.7360924530029297,0.5604442067146301],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7226890921592712,0.5581947565078735,0.7344537973403931,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7058823704719543,0.5581947565078735,0.7159664034843445,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.559382438659668},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.6890756487846375,0.559382438659668,0.6991596817970276,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.559382438659668},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5736342072486877},{"x":0.653781533241272,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزمایش","boundary":[0.6521008610725403,0.559382438659668,0.6873949766159058,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6386554837226868,"y":0.559382438659668},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برش","boundary":[0.6252101063728333,0.5605700612068176,0.6386554837226868,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5605700612068176},{"x":0.610084056854248,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.5915966629981995,0.5605700612068176,0.610084056854248,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"محوری","boundary":[0.5579832196235657,0.5617577433586121,0.5932773351669312,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5462185144424438,0.5617577433586121,0.5529412031173706,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7378151416778564,0.5795724391937256,0.7495798468589783,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7243697643280029,0.5795724391937256,0.7327731251716614,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیچیدگی","boundary":[0.6722689270973206,0.5795724391937256,0.7193277478218079,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.6369748115539551,0.5795724391937256,0.6621848940849304,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مکانیکی","boundary":[0.5915966629981995,0.5795724391937256,0.6302521228790283,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"خاک","boundary":[0.5596638917922974,0.5795724391937256,0.5764706134796143,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5478991866111755,0.5795724391937256,0.5512605309486389,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7394958138465881,0.5985748171806335,0.7495798468589783,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۶.","boundary":[0.7260504364967346,0.5985748171806335,0.7310924530029297,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روابط","boundary":[0.6941176652908325,0.5985748171806335,0.7193277478218079,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختاری","boundary":[0.6403361558914185,0.5985748171806335,0.6840336322784424,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.599762499332428},{"x":0.6302521228790283,"y":0.599762499332428},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6168067455291748,0.599762499332428,0.6302521228790283,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.599762499332428},{"x":0.6117647290229797,"y":0.599762499332428},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.5899159908294678,0.599762499332428,0.6117647290229797,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.599762499332428},{"x":0.578151285648346,"y":0.599762499332428},{"x":0.578151285648346,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تانسوری","boundary":[0.5394958257675171,0.599762499332428,0.578151285648346,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.599762499332428},{"x":0.5327731370925903,"y":0.599762499332428},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5277311205863953,0.599762499332428,0.5327731370925903,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7378151416778564,0.6175771951675415,0.7478991746902466,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۷.","boundary":[0.7243697643280029,0.6175771951675415,0.7310924530029297,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.6823529601097107,0.6175771951675415,0.7193277478218079,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6306413412094116},{"x":0.653781533241272,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.653781533241272,0.6175771951675415,0.6773109436035156,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6302521228790283,0.6175771951675415,0.6420168280601501,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6184874176979065,0.6175771951675415,0.6235294342041016,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مکانیک","boundary":[0.5815126299858093,0.6175771951675415,0.6151260733604431,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"محیطهای","boundary":[0.5159664154052734,0.6175771951675415,0.5680672526359558,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6318289637565613},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پیوسته","boundary":[0.46722689270973206,0.6187648177146912,0.5058823823928833,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.6187648177146912},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6187648177146912},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6318289637565613},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4605042040348053,0.6187648177146912,0.46554622054100037,0.6318289637565613]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5581947565078735},{"x":0.75126051902771,"y":0.6306413412094116},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4538235318660736,0.5535700612068176,0.75626051902771,0.6376413412094116],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5415676832199097},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5415676832199097},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5498812198638916},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵","boundary":[0.21344538033008575,0.5415676832199097,0.2201680690050125,0.5498812198638916]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5415676832199097},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5415676832199097},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5498812198638916},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5345676832199097,0.22516806900501252,0.5568812198638916],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5605700612068176},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5605700612068176},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5688835978507996},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۶","boundary":[0.21512605249881744,0.5605700612068176,0.21680672466754913,0.5688835978507996]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5605700612068176},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5605700612068176},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5688835978507996},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5535700612068176,0.22180672466754914,0.5758835978507996],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5795724391937256},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5795724391937256},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5878859758377075},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۶","boundary":[0.21344538033008575,0.5795724391937256,0.2201680690050125,0.5878859758377075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.5795724391937256},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5795724391937256},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5878859758377075},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.2218487411737442,0.5795724391937256,0.2235294133424759,0.5878859758377075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5795724391937256},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5795724391937256},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5878859758377075},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5725724391937256,0.2285294133424759,0.5948859758377075],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.599762499332428},{"x":0.2201680690050125,"y":0.599762499332428},{"x":0.2201680690050125,"y":0.6080760359764099},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۸","boundary":[0.21344538033008575,0.599762499332428,0.2201680690050125,0.6080760359764099]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.599762499332428},{"x":0.2201680690050125,"y":0.599762499332428},{"x":0.2201680690050125,"y":0.6080760359764099},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.592762499332428,0.22516806900501252,0.6150760359764099],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6199524998664856},{"x":0.2201680690050125,"y":0.6199524998664856},{"x":0.2201680690050125,"y":0.6270784139633179},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۸","boundary":[0.21344538033008575,0.6199524998664856,0.2201680690050125,0.6270784139633179]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6199524998664856},{"x":0.2201680690050125,"y":0.6199524998664856},{"x":0.2201680690050125,"y":0.6270784139633179},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6129524998664856,0.22516806900501252,0.6340784139633179],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.646080732345581},{"x":0.2235294133424759,"y":0.646080732345581},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6543943285942078},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۱","boundary":[0.21512605249881744,0.646080732345581,0.2235294133424759,0.6543943285942078]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.646080732345581},{"x":0.2235294133424759,"y":0.646080732345581},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6543943285942078},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.639080732345581,0.2285294133424759,0.6613943285942078],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6662707924842834},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6662707924842834},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6745843291282654},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱","boundary":[0.21512605249881744,0.6662707924842834,0.22857142984867096,0.6745843291282654]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6662707924842834},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6662707924842834},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6745843291282654},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6592707924842834,0.23357142984867096,0.6815843291282654],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6852731704711914},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6852731704711914},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6935867071151733},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱","boundary":[0.21344538033008575,0.6852731704711914,0.22857142984867096,0.6935867071151733]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6852731704711914},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6852731704711914},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6935867071151733},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6782731704711914,0.23357142984867096,0.7005867071151733],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7042755484580994},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7042755484580994},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7125890851020813},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱","boundary":[0.21344538033008575,0.7042755484580994,0.22857142984867096,0.7125890851020813]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7042755484580994},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7042755484580994},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7125890851020813},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6972755484580994,0.23357142984867096,0.7195890851020813],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7411764860153198,0.6448931097984314,0.7680672407150269,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7243697643280029,0.6448931097984314,0.7327731251716614,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مباحث","boundary":[0.6756302714347839,0.6448931097984314,0.7176470756530762,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدماتی","boundary":[0.6184874176979065,0.6448931097984314,0.6705882549285889,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6000000238418579,0.6448931097984314,0.6117647290229797,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.5647059082984924,0.6448931097984314,0.6000000238418579,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تانسورها","boundary":[0.5008403658866882,0.6448931097984314,0.5529412031173706,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.6448931097984314},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6448931097984314},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6591448783874512},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4957983195781708,0.6448931097984314,0.4957983195781708,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.665083110332489},{"x":0.7495798468589783,"y":0.665083110332489},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7394958138465881,0.665083110332489,0.7495798468589783,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.665083110332489},{"x":0.7327731251716614,"y":0.665083110332489},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7243697643280029,0.665083110332489,0.7327731251716614,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.665083110332489},{"x":0.7226890921592712,"y":0.665083110332489},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نمادگذاری","boundary":[0.6655462384223938,0.665083110332489,0.7226890921592712,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.665083110332489},{"x":0.6571428775787354,"y":0.665083110332489},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اندیسی","boundary":[0.6184874176979065,0.665083110332489,0.6571428775787354,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6793349385261536},{"x":0.610084056854248,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.610084056854248,0.6662707924842834,0.6117647290229797,0.6793349385261536]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6793349385261536},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.49079831957817077,0.6378931097984314,0.7730672407150269,0.6863349385261536],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.684085488319397},{"x":0.7310924530029297,"y":0.684085488319397},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7226890921592712,0.684085488319397,0.7310924530029297,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.684085488319397},{"x":0.7159664034843445,"y":0.684085488319397},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.۱","boundary":[0.6941176652908325,0.684085488319397,0.7159664034843445,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6890756487846375,0.6852731704711914,0.6941176652908325,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6971496343612671},{"x":0.653781533241272,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.653781533241272,0.6852731704711914,0.6873949766159058,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6436975002288818,"y":0.684085488319397},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نمادگذاری","boundary":[0.5915966629981995,0.6852731704711914,0.6436975002288818,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"اندیسی","boundary":[0.5428571701049805,0.6852731704711914,0.5815126299858093,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5361344814300537,0.6852731704711914,0.5394958257675171,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7344537973403931,"y":0.716152012348175},{"x":0.7226890921592712,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"۲.","boundary":[0.7210084199905396,0.7030878663063049,0.7344537973403931,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7173396944999695},{"x":0.707563042640686,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"۱.","boundary":[0.7058823704719543,0.7030878663063049,0.7176470756530762,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7030878663063049},{"x":0.702521026134491,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"۲.","boundary":[0.6890756487846375,0.7030878663063049,0.702521026134491,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"نمادگذاری","boundary":[0.63193279504776,0.7030878663063049,0.6890756487846375,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":"مرتبہ","boundary":[0.5966386795043945,0.7042755484580994,0.6218487620353699,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"اول","boundary":[0.5747899413108826,0.7042755484580994,0.5899159908294678,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7185273170471191},{"x":0.561344563961029,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"و","boundary":[0.5596638917922974,0.7042755484580994,0.5663865804672241,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7042755484580994},{"x":0.556302547454834,"y":0.7042755484580994},{"x":0.556302547454834,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"دوم","boundary":[0.5361344814300537,0.7042755484580994,0.556302547454834,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.705463171005249},{"x":0.5327731370925903,"y":0.705463171005249},{"x":0.534453809261322,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.529411792755127,0.705463171005249,0.534453809261322,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳.۱.۲","boundary":[0.6941176652908325,0.7220902442932129,0.7327731251716614,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6924369931221008,0.7220902442932129,0.6924369931221008,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6857143044471741,"y":0.735154390335083},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اندیسهای","boundary":[0.6268907785415649,0.7220902442932129,0.6857143044471741,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزاد","boundary":[0.6033613681793213,0.7232779264450073,0.6201680898666382,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5915966629981995,0.7232779264450073,0.5966386795043945,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تکراری","boundary":[0.5546218752861023,0.7232779264450073,0.5865546464920044,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5428571701049805,0.7232779264450073,0.5462185144424438,0.7363420724868774]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6499999761581421},{"languageCode":"ur","confidence":0.3499999940395355}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7327731251716614,"y":0.684085488319397},{"x":0.7344537973403931,"y":0.735154390335083},{"x":0.529411792755127,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.524411792755127,0.6782731704711914,0.7394537973403931,0.742154390335083],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7327731251716614,"y":0.754156768321991},{"x":0.7226890921592712,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7210084199905396,0.7422803044319153,0.7327731251716614,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7176470756530762,"y":0.754156768321991},{"x":0.707563042640686,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7058823704719543,0.7422803044319153,0.7176470756530762,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.6907563209533691,0.7422803044319153,0.7008403539657593,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دلتای","boundary":[0.6605042219161987,0.7422803044319153,0.6857143044471741,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کرونکر","boundary":[0.6134454011917114,0.7422803044319153,0.6487395167350769,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7565320730209351},{"x":0.610084056854248,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6084033846855164,0.7434679269790649,0.6134454011917114,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7478991746902466,"y":0.775534451007843},{"x":0.7277311086654663,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۲.۲","boundary":[0.7277311086654663,0.7600950002670288,0.7478991746902466,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7260504364967346,"y":0.775534451007843},{"x":0.7243697643280029,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.7612826824188232,0.7260504364967346,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7176470756530762,"y":0.775534451007843},{"x":0.6739495992660522,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اسکالرها","boundary":[0.6739495992660522,0.7612826824188232,0.7176470756530762,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6672269105911255,"y":0.775534451007843},{"x":0.6638655662536621,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6638655662536621,0.7612826824188232,0.6672269105911255,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6605042219161987,"y":0.775534451007843},{"x":0.6201680898666382,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بردارها","boundary":[0.6201680898666382,0.7612826824188232,0.6605042219161987,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6201680898666382,"y":0.775534451007843},{"x":0.6134454011917114,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6134454011917114,0.7624703049659729,0.6201680898666382,0.775534451007843]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7478991746902466,"y":0.775534451007843},{"x":0.610084056854248,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.6034033846855164,0.7352803044319153,0.7528991746902466,0.782534451007843],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7226890921592712,0.7802850604057312,0.7327731251716614,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7933491468429565},{"x":0.707563042640686,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7058823704719543,0.7802850604057312,0.7142857313156128,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6907563209533691,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.6890756487846375,0.7802850604057312,0.7008403539657593,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6840336322784424,"y":0.794536828994751},{"x":0.6420168280601501,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تعريفها","boundary":[0.6403361558914185,0.7814726829528809,0.6840336322784424,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7957244515419006},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.63193279504776,0.7826603055000305,0.6386554837226868,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8123515248298645},{"x":0.6957983374595642,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.۲.۲","boundary":[0.6941176652908325,0.7992874383926392,0.7327731251716614,0.8123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8135392069816589},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6907563209533691,0.7992874383926392,0.6924369931221008,0.8135392069816589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8135392069816589},{"x":0.653781533241272,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تبدیل","boundary":[0.6521008610725403,0.8004750609397888,0.6857143044471741,0.8135392069816589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6487395167350769,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6487395167350769,"y":0.8135392069816589},{"x":0.610084056854248,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بردارها","boundary":[0.610084056854248,0.8004750609397888,0.6487395167350769,0.8135392069816589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.8004750609397888},{"x":0.610084056854248,"y":0.8004750609397888},{"x":0.610084056854248,"y":0.8147268295288086},{"x":0.605042040348053,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.605042040348053,0.8004750609397888,0.610084056854248,0.8147268295288086]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.5600000023841858},{"languageCode":"ar","confidence":0.4399999976158142}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8123515248298645},{"x":0.605042040348053,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5983613681793213,0.7756603055000305,0.7394537973403931,0.8193515248298645],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.724465548992157},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7232779264450073},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7315914630889893},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲","boundary":[0.21344538033008575,0.724465548992157,0.22857142984867096,0.7315914630889893]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.724465548992157},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7232779264450073},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7315914630889893},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.717465548992157,0.23357142984867096,0.7385914630889893],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7434679269790649},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7422803044319153},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7505938410758972},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳","boundary":[0.21512605249881744,0.7434679269790649,0.22857142984867096,0.7505938410758972]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7434679269790649},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7434679269790649},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7517814636230469},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.7799999713897705,"str":"..","boundary":[0.23193277418613434,0.7434679269790649,0.23529411852359772,0.7517814636230469]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7434679269790649},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7422803044319153},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7517814636230469},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7364679269790649,0.24029411852359772,0.7587814636230469],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7624703049659729},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7624703049659729},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7707838416099548},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴","boundary":[0.21344538033008575,0.7624703049659729,0.23025210201740265,0.7707838416099548]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7624703049659729},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7624703049659729},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7707838416099548},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7554703049659729,0.23525210201740265,0.7777838416099548],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.8016626834869385},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8004750609397888},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8099762201309204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴","boundary":[0.21344538033008575,0.8016626834869385,0.23193277418613434,0.8099762201309204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.8004750609397888},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8004750609397888},{"x":0.23361344635486603,"y":0.8099762201309204},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":".","boundary":[0.23025210201740265,0.8004750609397888,0.23361344635486603,0.8099762201309204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.8016626834869385},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8004750609397888},{"x":0.23361344635486603,"y":0.8099762201309204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7946626834869385,0.23861344635486603,0.8169762201309204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.8456056714057922},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8456056714057922},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8551068902015686},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8551068902015686}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"پنج","boundary":[0.4907563030719757,0.8456056714057922,0.5092437267303467,0.8551068902015686]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.8456056714057922},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8456056714057922},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8551068902015686},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8551068902015686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4857563030719757,0.8386056714057922,0.5142437267303467,0.8621068902015686],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/dae9ce2ad9109dd4/pages/bGvdBmpVgtNjoWDD-sec.webp","jpeg":"/storage/books/dae9ce2ad9109dd4/pages/kPMgBpGGLtrHOQwx.jpg","blurred":"/storage/books/dae9ce2ad9109dd4/pages/UHDKYuEFiVHuFHcX.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.0002159573607093648,0.9986979026674223,0.998976120082896]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.18883609771728516},{"x":0.22857142984867096,"y":0.18883609771728516},{"x":0.22857142984867096,"y":0.19596199691295624},{"x":0.21680672466754913,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶","boundary":[0.21680672466754913,0.18883609771728516,0.22857142984867096,0.19596199691295624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.18883609771728516},{"x":0.22857142984867096,"y":0.18883609771728516},{"x":0.22857142984867096,"y":0.19596199691295624},{"x":0.21680672466754913,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.18183609771728515,0.23357142984867096,0.20296199691295624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20783847570419312},{"x":0.22857142984867096,"y":0.20783847570419312},{"x":0.23025210201740265,"y":0.21615201234817505},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷","boundary":[0.21512605249881744,0.20783847570419312,0.23025210201740265,0.21615201234817505]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.20783847570419312},{"x":0.23361344635486603,"y":0.20783847570419312},{"x":0.23361344635486603,"y":0.21615201234817505},{"x":0.23361344635486603,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.949999988079071,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.20783847570419312,0.23361344635486603,0.21615201234817505]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20783847570419312},{"x":0.23361344635486603,"y":0.20783847570419312},{"x":0.23361344635486603,"y":0.21615201234817505},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2008384757041931,0.23861344635486603,0.22315201234817506],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.22802850604057312},{"x":0.22857142984867096,"y":0.22802850604057312},{"x":0.22857142984867096,"y":0.235154390335083},{"x":0.21680672466754913,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷","boundary":[0.21680672466754913,0.22802850604057312,0.22857142984867096,0.235154390335083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.22802850604057312},{"x":0.23361344635486603,"y":0.22802850604057312},{"x":0.23361344635486603,"y":0.235154390335083},{"x":0.23193277418613434,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.22802850604057312,0.23361344635486603,0.235154390335083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.22802850604057312},{"x":0.23361344635486603,"y":0.22802850604057312},{"x":0.23361344635486603,"y":0.235154390335083},{"x":0.21680672466754913,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.22102850604057311,0.23861344635486603,0.24215439033508301],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7327731251716614,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7327731251716614,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7226890921592712,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7226890921592712,0.1876484602689743,0.7327731251716614,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7142857313156128,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7142857313156128,"y":0.20071259140968323},{"x":0.707563042640686,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.707563042640686,0.1876484602689743,0.7142857313156128,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7008403539657593,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7008403539657593,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6890756487846375,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.6890756487846375,0.1876484602689743,0.7008403539657593,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6873949766159058,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6873949766159058,"y":0.20071259140968323},{"x":0.658823549747467,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.658823549747467,0.1876484602689743,0.6873949766159058,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6487395167350769,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6487395167350769,"y":0.20071259140968323},{"x":0.63193279504776,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.63193279504776,0.1876484602689743,0.6487395167350769,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6218487620353699,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6218487620353699,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5932773351669312,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تبدیل","boundary":[0.5932773351669312,0.18883609771728516,0.6218487620353699,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7478991746902466,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳.۲","boundary":[0.7260504364967346,0.20665083825588226,0.7495798468589783,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7260504364967346,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.20665083825588226,0.7260504364967346,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7176470756530762,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6605042219161987,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تانسورهای","boundary":[0.6605042219161987,0.20665083825588226,0.7176470756530762,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6554622054100037,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6554622054100037,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6268907785415649,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"مرتبه","boundary":[0.6268907785415649,0.20783847570419312,0.6554622054100037,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6218487620353699,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6218487620353699,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6016806960105896,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.6016806960105896,0.20902612805366516,0.6218487620353699,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6000000238418579,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6000000238418579,"y":0.22209025919437408},{"x":0.5966386795043945,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5966386795043945,0.20902612805366516,0.6000000238418579,0.22209025919437408]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7478991746902466,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7495798468589783,"y":0.22090260684490204},{"x":0.5949580073356628,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5882773351669311,0.18183609771728515,0.7545798468589783,0.22790260684490204],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7327731251716614,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7327731251716614,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7109243869781494,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳.۲","boundary":[0.7092437148094177,0.22565320134162903,0.7327731251716614,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7092437148094177,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7092437148094177,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7092437148094177,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.22565320134162903,0.7092437148094177,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7008403539657593,"y":0.22565320134162903},{"x":0.702521026134491,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6907563209533691,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.6890756487846375,0.22684085369110107,0.702521026134491,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6857143044471741,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6873949766159058,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6386554837226868,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"تعريفها","boundary":[0.6386554837226868,0.22684085369110107,0.6873949766159058,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6386554837226868,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6386554837226868,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6336134672164917,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6336134672164917,0.22802850604057312,0.6386554837226868,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7327731251716614,"y":0.244655579328537},{"x":0.7327731251716614,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7109243869781494,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳.۲","boundary":[0.7092437148094177,0.24584323167800903,0.7327731251716614,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7092437148094177,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7092437148094177,"y":0.25890737771987915},{"x":0.707563042640686,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.24584323167800903,0.7092437148094177,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6991596817970276,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7008403539657593,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6924369931221008,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.6924369931221008,0.24584323167800903,0.7008403539657593,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6840336322784424,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6857143044471741,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6605042219161987,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قانون","boundary":[0.658823549747467,0.24584323167800903,0.6857143044471741,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6504201889038086,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6521008610725403,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تبدیل","boundary":[0.6235294342041016,0.24703088402748108,0.6521008610725403,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6201680898666382,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6168067455291748,0.24703088402748108,0.6201680898666382,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.264845609664917},{"x":0.7327731251716614,"y":0.264845609664917},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳.۲","boundary":[0.7092437148094177,0.264845609664917,0.7327731251716614,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.264845609664917},{"x":0.7092437148094177,"y":0.264845609664917},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2779097259044647},{"x":0.707563042640686,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.264845609664917,0.7092437148094177,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.264845609664917},{"x":0.7008403539657593,"y":0.264845609664917},{"x":0.7008403539657593,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6924369931221008,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.6924369931221008,0.264845609664917,0.7008403539657593,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.264845609664917},{"x":0.6857143044471741,"y":0.264845609664917},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6285714507102966,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ویژگیهای","boundary":[0.6285714507102966,0.264845609664917,0.6857143044471741,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6218487620353699,"y":0.264845609664917},{"x":0.6218487620353699,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5848739743232727,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تبدیل","boundary":[0.5848739743232727,0.26603326201438904,0.6218487620353699,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.285035640001297},{"x":0.7327731251716614,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7327731251716614,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7109243869781494,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۳.۲","boundary":[0.7092437148094177,0.285035640001297,0.7327731251716614,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.285035640001297},{"x":0.7092437148094177,"y":0.285035640001297},{"x":0.7092437148094177,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7092437148094177,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.285035640001297,0.7092437148094177,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.285035640001297},{"x":0.7008403539657593,"y":0.285035640001297},{"x":0.7008403539657593,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6924369931221008,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.6924369931221008,0.285035640001297,0.7008403539657593,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6857143044471741,"y":0.285035640001297},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2969121038913727},{"x":0.653781533241272,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.6521008610725403,0.28622329235076904,0.6857143044471741,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6470588445663452,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هندسی","boundary":[0.6067227125167847,0.2874109148979187,0.6470588445663452,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7327731251716614,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7327731251716614,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6941176652908325,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۵.۳.۲","boundary":[0.6941176652908325,0.30403801798820496,0.7327731251716614,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6924369931221008,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6924369931221008,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6924369931221008,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6924369931221008,0.30403801798820496,0.6924369931221008,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6857143044471741,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6857143044471741,"y":0.31353920698165894},{"x":0.653781533241272,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"معادله","boundary":[0.653781533241272,0.30403801798820496,0.6857143044471741,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6487395167350769,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6487395167350769,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6000000238418579,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشخصه","boundary":[0.6000000238418579,0.30403801798820496,0.6487395167350769,0.31353920698165894]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8299999833106995},{"languageCode":"ar","confidence":0.17000000178813934}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7327731251716614,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7361344695091248,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5865546464920044,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.578193302154541,0.21984085369110107,0.7411344695091248,0.32053920698165894],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.24703088402748108},{"x":0.22857142984867096,"y":0.24703088402748108},{"x":0.22857142984867096,"y":0.255344420671463},{"x":0.21680672466754913,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۸","boundary":[0.21680672466754913,0.24703088402748108,0.22857142984867096,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.24703088402748108},{"x":0.2369747906923294,"y":0.24703088402748108},{"x":0.2369747906923294,"y":0.255344420671463},{"x":0.23193277418613434,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"..","boundary":[0.23193277418613434,0.24703088402748108,0.2369747906923294,0.255344420671463]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.24703088402748108},{"x":0.2369747906923294,"y":0.24703088402748108},{"x":0.2369747906923294,"y":0.255344420671463},{"x":0.21680672466754913,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.24003088402748107,0.2419747906923294,0.262344420671463],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.26603326201438904},{"x":0.23025210201740265,"y":0.26603326201438904},{"x":0.23025210201740265,"y":0.27434679865837097},{"x":0.21680672466754913,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸","boundary":[0.21680672466754913,0.26603326201438904,0.23025210201740265,0.27434679865837097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.26603326201438904},{"x":0.2537815272808075,"y":0.26603326201438904},{"x":0.2537815272808075,"y":0.27434679865837097},{"x":0.23361344635486603,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":".......","boundary":[0.23361344635486603,0.26603326201438904,0.2537815272808075,0.27434679865837097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.26603326201438904},{"x":0.2537815272808075,"y":0.26603326201438904},{"x":0.2537815272808075,"y":0.27434679865837097},{"x":0.21680672466754913,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.25903326201438903,0.2587815272808075,0.281346798658371],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.28622329235076904},{"x":0.22857142984867096,"y":0.28622329235076904},{"x":0.22857142984867096,"y":0.294536828994751},{"x":0.21680672466754913,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۹","boundary":[0.21680672466754913,0.28622329235076904,0.22857142984867096,0.294536828994751]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.28622329235076904},{"x":0.22857142984867096,"y":0.28622329235076904},{"x":0.22857142984867096,"y":0.294536828994751},{"x":0.21680672466754913,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.27922329235076904,0.23357142984867096,0.301536828994751],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.35154393315315247},{"x":0.22857142984867096,"y":0.35154393315315247},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3598574697971344},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۳","boundary":[0.21512605249881744,0.35154393315315247,0.22857142984867096,0.3598574697971344]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.35154393315315247},{"x":0.23361344635486603,"y":0.35154393315315247},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3598574697971344},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.35154393315315247,0.23361344635486603,0.3598574697971344]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.35154393315315247},{"x":0.23361344635486603,"y":0.35154393315315247},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3598574697971344},{"x":0.21512605249881744,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.34454393315315246,0.23861344635486603,0.3668574697971344],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.37173396348953247},{"x":0.22857142984867096,"y":0.37173396348953247},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3800475001335144},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۳","boundary":[0.21512605249881744,0.37173396348953247,0.22857142984867096,0.3800475001335144]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.37173396348953247},{"x":0.23193277418613434,"y":0.37173396348953247},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3800475001335144},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.37173396348953247,0.23193277418613434,0.3800475001335144]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.37173396348953247},{"x":0.23193277418613434,"y":0.37173396348953247},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3800475001335144},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.36473396348953246,0.23693277418613434,0.3870475001335144],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.39073634147644043},{"x":0.22857142984867096,"y":0.39073634147644043},{"x":0.22857142984867096,"y":0.39904987812042236},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴","boundary":[0.21512605249881744,0.39073634147644043,0.22857142984867096,0.39904987812042236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.39073634147644043},{"x":0.23529411852359772,"y":0.39073634147644043},{"x":0.23529411852359772,"y":0.39904987812042236},{"x":0.23193277418613434,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"..","boundary":[0.23193277418613434,0.39073634147644043,0.23529411852359772,0.39904987812042236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.39073634147644043},{"x":0.23529411852359772,"y":0.39073634147644043},{"x":0.23529411852359772,"y":0.39904987812042236},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3837363414764404,0.24029411852359772,0.40604987812042237],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4097387194633484},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4097387194633484},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4180522561073303},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴","boundary":[0.21512605249881744,0.4097387194633484,0.23025210201740265,0.4180522561073303]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4097387194633484},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4097387194633484},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4180522561073303},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4027387194633484,0.23525210201740265,0.42505225610733033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4299287497997284},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4299287497997284},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4370546340942383},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴","boundary":[0.21512605249881744,0.4299287497997284,0.23025210201740265,0.4370546340942383]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4299287497997284},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4299287497997284},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4370546340942383},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4229287497997284,0.23525210201740265,0.4440546340942383],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4477434754371643},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4477434754371643},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4572446644306183},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶","boundary":[0.21344538033008575,0.4477434754371643,0.23025210201740265,0.4572446644306183]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4477434754371643},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4477434754371643},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4572446644306183},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4407434754371643,0.23525210201740265,0.4642446644306183],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4679335057735443},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4679335057735443},{"x":0.22857142984867096,"y":0.47624704241752625},{"x":0.21512605249881744,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷","boundary":[0.21512605249881744,0.4679335057735443,0.22857142984867096,0.47624704241752625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4679335057735443},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4679335057735443},{"x":0.23361344635486603,"y":0.47624704241752625},{"x":0.23193277418613434,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.4679335057735443,0.23361344635486603,0.47624704241752625]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4679335057735443},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4679335057735443},{"x":0.23361344635486603,"y":0.47624704241752625},{"x":0.21512605249881744,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4609335057735443,0.23861344635486603,0.48324704241752625],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.48812350630760193},{"x":0.22857142984867096,"y":0.48812350630760193},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4952494204044342},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۸","boundary":[0.21512605249881744,0.48812350630760193,0.22857142984867096,0.4952494204044342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.48812350630760193},{"x":0.2386554628610611,"y":0.48812350630760193},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4952494204044342},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"...","boundary":[0.23193277418613434,0.48812350630760193,0.2386554628610611,0.4952494204044342]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.48812350630760193},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4869358539581299},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4952494204044342},{"x":0.21512605249881744,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4811235063076019,0.2436554628610611,0.5022494204044342],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5071259140968323},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5071259140968323},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5154394507408142},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۹","boundary":[0.21512605249881744,0.5071259140968323,0.22857142984867096,0.5154394507408142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5071259140968323},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5071259140968323},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5154394507408142},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"..","boundary":[0.23193277418613434,0.5071259140968323,0.23529411852359772,0.5154394507408142]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5071259140968323},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5071259140968323},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5154394507408142},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5001259140968323,0.24029411852359772,0.5224394507408142],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5261282920837402},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5261282920837402},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5344418287277222},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۹","boundary":[0.21344538033008575,0.5261282920837402,0.22857142984867096,0.5344418287277222]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5261282920837402},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5261282920837402},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5344418287277222},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5191282920837402,0.23357142984867096,0.5414418287277222],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5451306700706482},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5451306700706482},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5534442067146301},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۰","boundary":[0.21344538033008575,0.5451306700706482,0.22689075767993927,0.5534442067146301]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5451306700706482},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5451306700706482},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5534442067146301},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5381306700706482,0.23189075767993927,0.5604442067146301],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5653206706047058},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5653206706047058},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5736342072486877},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۰","boundary":[0.21512605249881744,0.5653206706047058,0.22857142984867096,0.5736342072486877]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5653206706047058},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5653206706047058},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5736342072486877},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5583206706047058,0.23357142984867096,0.5806342072486878],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7680672407150269,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7394958138465881,0.3301662802696228,0.7680672407150269,0.34323039650917053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7327731251716614,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7210084199905396,0.33135393261909485,0.7327731251716614,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تنشها","boundary":[0.6739495992660522,0.33135393261909485,0.7159664034843445,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6705882549285889,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6689075827598572,0.33135393261909485,0.6705882549285889,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7478991746902466,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7378151416778564,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7378151416778564,0.3503562808036804,0.7478991746902466,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7226890921592712,0.3503562808036804,0.7327731251716614,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7210084199905396,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اصل","boundary":[0.6991596817970276,0.35154393315315247,0.7210084199905396,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6890756487846375,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تنش","boundary":[0.6739495992660522,0.35154393315315247,0.6890756487846375,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.35154393315315247},{"x":0.658823549747467,"y":0.35154393315315247},{"x":0.658823549747467,"y":0.3646080791950226},{"x":0.653781533241272,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.653781533241272,0.35154393315315247,0.658823549747467,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6521008610725403,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6470588445663452,0.35154393315315247,0.6521008610725403,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7327731251716614,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6957983374595642,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱.۱.۳","boundary":[0.6957983374595642,0.3705463111400604,0.7327731251716614,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6924369931221008,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6924369931221008,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6924369931221008,0.3705463111400604,0.6924369931221008,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6857143044471741,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6638655662536621,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اصل","boundary":[0.6638655662536621,0.3705463111400604,0.6857143044471741,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6571428775787354,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6403361558914185,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تنش","boundary":[0.6403361558914185,0.3705463111400604,0.6571428775787354,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6285714507102966,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6201680898666382,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6201680898666382,0.3705463111400604,0.6285714507102966,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6168067455291748,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6117647290229797,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6117647290229797,0.3705463111400604,0.6168067455291748,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6117647290229797,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5865546464920044,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اویلر","boundary":[0.5865546464920044,0.3705463111400604,0.6117647290229797,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.3705463111400604},{"x":0.583193302154541,"y":0.3705463111400604},{"x":0.583193302154541,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5798319578170776,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5798319578170776,0.3705463111400604,0.583193302154541,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.3705463111400604},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3705463111400604},{"x":0.5747899413108826,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5445378422737122,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کوشی","boundary":[0.5445378422737122,0.3705463111400604,0.5747899413108826,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.3705463111400604},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3705463111400604},{"x":0.5411764979362488,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5361344814300537,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5361344814300537,0.3705463111400604,0.5411764979362488,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.3705463111400604},{"x":0.534453809261322,"y":0.3705463111400604},{"x":0.534453809261322,"y":0.3847981095314026},{"x":0.529411792755127,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.529411792755127,0.3705463111400604,0.534453809261322,0.3847981095314026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.39073634147644043},{"x":0.729411780834198,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6941176652908325,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۲.۱.۳","boundary":[0.6924369931221008,0.39073634147644043,0.7310924530029297,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6941176652908325,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6957983374595642,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6907563209533691,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6890756487846375,0.39073634147644043,0.6957983374595642,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6840336322784424,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قانون","boundary":[0.6605042219161987,0.3919239938259125,0.6857143044471741,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3919239938259125},{"x":0.653781533241272,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6302521228790283,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.6285714507102966,0.3931116461753845,0.653781533241272,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6252101063728333,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5983193516731262,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"نيوتن","boundary":[0.5983193516731262,0.3919239938259125,0.6252101063728333,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5932773351669312,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5899159908294678,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5899159908294678,0.3919239938259125,0.5932773351669312,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7478991746902466,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7394958138465881,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7378151416778564,0.4097387194633484,0.7478991746902466,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7327731251716614,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7226890921592712,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7226890921592712,0.4097387194633484,0.7327731251716614,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تانسور","boundary":[0.6873949766159058,0.4097387194633484,0.7193277478218079,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4097387194633484},{"x":0.680672287940979,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تنش","boundary":[0.6638655662536621,0.41092637181282043,0.680672287940979,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6521008610725403,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6521008610725403,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6487395167350769,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6487395167350769,0.41092637181282043,0.6521008610725403,0.42399048805236816]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.7699999809265137},{"languageCode":"ar","confidence":0.23000000417232513}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7680672407150269,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7697479128837585,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5227311205863953,0.3255415551662445,0.7747479128837585,0.42861521315574647],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7226890921592712,0.4275534451007843,0.7327731251716614,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4394299387931824},{"x":0.707563042640686,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7058823704719543,0.42874109745025635,0.7176470756530762,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7008403539657593,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.6907563209533691,0.42874109745025635,0.7008403539657593,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6857143044471741,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تعادل","boundary":[0.6605042219161987,0.42874109745025635,0.6873949766159058,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.4299287497997284},{"x":0.653781533241272,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6504201889038086,0.4299287497997284,0.6554622054100037,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7310924530029297,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7310924530029297,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7243697643280029,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7243697643280029,0.44655582308769226,0.7310924530029297,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7159664034843445,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7159664034843445,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7058823704719543,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7058823704719543,0.44655582308769226,0.7159664034843445,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6991596817970276,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6991596817970276,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6890756487846375,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.6890756487846375,0.44655582308769226,0.6991596817970276,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6873949766159058,"y":0.46080759167671204},{"x":0.658823549747467,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤلفه","boundary":[0.658823549747467,0.4477434754371643,0.6873949766159058,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6554622054100037,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6386554837226868,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6386554837226868,0.4477434754371643,0.6554622054100037,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6285714507102966,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6285714507102966,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5865546464920044,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بردارهای","boundary":[0.5865546464920044,0.4477434754371643,0.6285714507102966,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5747899413108826,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5546218752861023,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تنش","boundary":[0.5546218752861023,0.4477434754371643,0.5747899413108826,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5411764979362488,"y":0.46080759167671204},{"x":0.534453809261322,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.534453809261322,0.4477434754371643,0.5411764979362488,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.5092437267303467,0.4477434754371643,0.5327731370925903,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.4477434754371643},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4477434754371643},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4619952440261841},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.48235294222831726,0.4477434754371643,0.49915966391563416,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.4477434754371643},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4477434754371643},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4619952440261841},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"بعدی","boundary":[0.4571428596973419,0.4477434754371643,0.48403361439704895,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.44893112778663635},{"x":0.45210084319114685,"y":0.44893112778663635},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4619952440261841},{"x":0.44873949885368347,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.44873949885368347,0.44893112778663635,0.45210084319114685,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7344537973403931,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7042016983032227,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۳.۲.۳","boundary":[0.702521026134491,0.4655582010746002,0.7344537973403931,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7008403539657593,"y":0.46674585342407227},{"x":0.702521026134491,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7008403539657593,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6991596817970276,0.46674585342407227,0.702521026134491,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6941176652908325,"y":0.47980996966362},{"x":0.6605042219161987,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تانسور","boundary":[0.6605042219161987,0.46674585342407227,0.6941176652908325,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6554622054100037,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6554622054100037,"y":0.47980996966362},{"x":0.6168067455291748,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"تنشها","boundary":[0.6168067455291748,0.4679335057735443,0.6554622054100037,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6184874176979065,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6134454011917114,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6134454011917114,0.4679335057735443,0.6184874176979065,0.48099762201309204]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7344537973403931,"y":0.47980996966362},{"x":0.44873949885368347,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4420588266849518,0.42411640214920043,0.7394537973403931,0.48680996966362],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7344537973403931,"y":0.49881234765052795},{"x":0.707563042640686,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴.۲.۳","boundary":[0.707563042640686,0.4857482314109802,0.7344537973403931,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.4857482314109802},{"x":0.702521026134491,"y":0.4857482314109802},{"x":0.702521026134491,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7008403539657593,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6991596817970276,0.4857482314109802,0.702521026134491,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6957983374595642,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6789916157722473,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تنش","boundary":[0.6789916157722473,0.4857482314109802,0.6957983374595642,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6672269105911255,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6504201889038086,0.4869358539581299,0.6672269105911255,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عمودی","boundary":[0.6000000238418579,0.4869358539581299,0.6386554837226868,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5932773351669312,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5899159908294678,0.48812350630760193,0.5949580073356628,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.48812350630760193},{"x":0.583193302154541,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برشی","boundary":[0.5546218752861023,0.48812350630760193,0.5848739743232727,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7394958138465881,0.5047506093978882,0.7495798468589783,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7226890921592712,0.5047506093978882,0.7327731251716614,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6789916157722473,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"معادلات","boundary":[0.6789916157722473,0.5059382319450378,0.7176470756530762,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6672269105911255,"y":0.519002377986908},{"x":0.6369748115539551,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.6352941393852234,0.5059382319450378,0.6672269105911255,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5071259140968323},{"x":0.63193279504776,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6302521228790283,0.5071259140968323,0.6336134672164917,0.5201900005340576]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5546218752861023,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5496218752861023,0.4811235063076019,0.7545798468589783,0.5248147554397583],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۳.۳","boundary":[0.7092437148094177,0.5249406099319458,0.7344537973403931,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5380047559738159},{"x":0.707563042640686,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.5249406099319458,0.7092437148094177,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5261282920837402},{"x":0.702521026134491,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.6924369931221008,0.5261282920837402,0.702521026134491,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5380047559738159},{"x":0.653781533241272,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"نیروها","boundary":[0.653781533241272,0.5261282920837402,0.6873949766159058,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6487395167350769,0.5261282920837402,0.6521008610725403,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.۳.۳","boundary":[0.6957983374595642,0.5451306700706482,0.7327731251716614,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6890756487846375,0.5451306700706482,0.6957983374595642,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعادل","boundary":[0.6605042219161987,0.5451306700706482,0.6873949766159058,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نیروها","boundary":[0.6168067455291748,0.5451306700706482,0.6504201889038086,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6168067455291748,"y":0.559382438659668},{"x":0.6134454011917114,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6134454011917114,0.5463182926177979,0.6168067455291748,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"۳.۳","boundary":[0.7092437148094177,0.5641329884529114,0.7327731251716614,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5760095119476318},{"x":0.707563042640686,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.5641329884529114,0.7092437148094177,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.6924369931221008,0.5641329884529114,0.7008403539657593,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعادل","boundary":[0.6605042219161987,0.5641329884529114,0.6840336322784424,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"لنگرها","boundary":[0.6134454011917114,0.5641329884529114,0.6487395167350769,0.5760095119476318]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.6067647290229797,0.5191282920837402,0.7394537973403931,0.5830095119476318],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۴.۳.۳","boundary":[0.6941176652908325,0.5831353664398193,0.7344537973403931,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6907563209533691,0.5831353664398193,0.6924369931221008,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.6504201889038086,0.5831353664398193,0.6857143044471741,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مرزی","boundary":[0.6201680898666382,0.5843230485916138,0.6453781723976135,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.610084056854248,0.5855106711387634,0.6134454011917114,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7411764860153198,0.6021377444267273,0.7462185025215149,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7243697643280029,0.6021377444267273,0.7344537973403931,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تنش","boundary":[0.7008403539657593,0.6021377444267273,0.7159664034843445,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6739495992660522,0.6033254265785217,0.6907563209533691,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.6403361558914185,0.6033254265785217,0.6655462384223938,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6302521228790283,0.6033254265785217,0.6352941393852234,0.6163895726203918]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.605084056854248,0.5761353664398193,0.7512185025215149,0.6233895726203919],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7226890921592712,0.6211401224136353,0.7327731251716614,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6342042684555054},{"x":0.707563042640686,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.707563042640686,0.6211401224136353,0.7176470756530762,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.6907563209533691,0.6223278045654297,0.7008403539657593,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6353919506072998},{"x":0.658823549747467,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"تعريف","boundary":[0.658823549747467,0.6235154271125793,0.6873949766159058,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6470588445663452,0.6235154271125793,0.6521008610725403,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7226890921592712,0.6413301825523376,0.7310924530029297,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6508313417434692},{"x":0.707563042640686,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.707563042640686,0.6413301825523376,0.7159664034843445,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.6907563209533691,0.6413301825523376,0.6991596817970276,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"معادله","boundary":[0.6554622054100037,0.6413301825523376,0.6857143044471741,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصه","boundary":[0.6016806960105896,0.6413301825523376,0.6470588445663452,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7310924530029297,"y":0.673396646976471},{"x":0.7243697643280029,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7243697643280029,0.6603325605392456,0.7310924530029297,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7159664034843445,"y":0.673396646976471},{"x":0.7058823704719543,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7058823704719543,0.6603325605392456,0.7159664034843445,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6991596817970276,"y":0.673396646976471},{"x":0.6890756487846375,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.6890756487846375,0.6603325605392456,0.6991596817970276,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.6605042219161987,0.6603325605392456,0.6823529601097107,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تنشها","boundary":[0.6084033846855164,0.6603325605392456,0.6453781723976135,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5983193516731262,0.6603325605392456,0.6016806960105896,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحات","boundary":[0.5512605309486389,0.6603325605392456,0.5915966629981995,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.5210084319114685,0.6603325605392456,0.5445378422737122,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5092437267303467,0.6603325605392456,0.5142857432365417,0.6745843291282654]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.7900000214576721},{"languageCode":"ar","confidence":0.20999999344348907}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7344537973403931,"y":0.673396646976471},{"x":0.5092437267303467,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.502563054561615,0.6153278045654297,0.7394537973403931,0.680396646976471],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7226890921592712,0.6793349385261536,0.7344537973403931,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7058823704719543,0.6793349385261536,0.7159664034843445,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.6890756487846375,0.6793349385261536,0.7008403539657593,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6420168280601501,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تنشهای","boundary":[0.6403361558914185,0.6805225610733032,0.6857143044471741,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6302521228790283,"y":0.694774329662323},{"x":0.6067227125167847,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برشی","boundary":[0.6067227125167847,0.6805225610733032,0.6302521228790283,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5983193516731262,"y":0.694774329662323},{"x":0.5714285969734192,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.5714285969734192,0.6805225610733032,0.5983193516731262,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.561344563961029,0.6817102432250977,0.5680672526359558,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"٣.","boundary":[0.7411764860153198,0.6995249390602112,0.7462185025215149,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7226890921592712,0.6995249390602112,0.7327731251716614,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تغییرناپذیرهای","boundary":[0.6420168280601501,0.6995249390602112,0.7176470756530762,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7007125616073608},{"x":0.63193279504776,"y":0.7007125616073608},{"x":0.63193279504776,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5983193516731262,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تانسور","boundary":[0.5983193516731262,0.7007125616073608,0.63193279504776,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5915966629981995,"y":0.713776707649231},{"x":0.5747899413108826,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"تنش","boundary":[0.5747899413108826,0.7007125616073608,0.5915966629981995,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5647059082984924,"y":0.713776707649231},{"x":0.561344563961029,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.561344563961029,0.7019002437591553,0.5647059082984924,0.713776707649231]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7114014029502869},{"x":0.561344563961029,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5546638917922974,0.6735225610733032,0.7512185025215149,0.7184014029502869],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"٣.","boundary":[0.7226890921592712,0.7185273170471191,0.7327731251716614,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7315914630889893},{"x":0.707563042640686,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.707563042640686,0.7185273170471191,0.7159664034843445,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.6890756487846375,0.7185273170471191,0.7008403539657593,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تغییرناپذیرهای","boundary":[0.6084033846855164,0.7185273170471191,0.6873949766159058,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تانسور","boundary":[0.5647059082984924,0.7197149395942688,0.5966386795043945,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تنش","boundary":[0.5411764979362488,0.7197149395942688,0.5596638917922974,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5277311205863953,0.7197149395942688,0.5327731370925903,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7375296950340271},{"x":0.729411780834198,"y":0.7375296950340271},{"x":0.729411780834198,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"3.","boundary":[0.7243697643280029,0.7375296950340271,0.729411780834198,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7058823704719543,0.7375296950340271,0.7159664034843445,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.6907563209533691,0.7375296950340271,0.7008403539657593,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ضرایب","boundary":[0.6554622054100037,0.7375296950340271,0.6840336322784424,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7505938410758972},{"x":0.610084056854248,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"معادله","boundary":[0.610084056854248,0.7375296950340271,0.6453781723976135,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصه","boundary":[0.5596638917922974,0.7375296950340271,0.6033613681793213,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5546218752861023,0.7375296950340271,0.5579832196235657,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"٣.","boundary":[0.7226890921592712,0.7565320730209351,0.7327731251716614,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7695962190628052},{"x":0.707563042640686,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.707563042640686,0.7565320730209351,0.7176470756530762,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.6890756487846375,0.7565320730209351,0.6991596817970276,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روابط","boundary":[0.6571428775787354,0.7577196955680847,0.6873949766159058,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6369748115539551,0.7577196955680847,0.6521008610725403,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تغییرناپذیرها","boundary":[0.5579832196235657,0.7577196955680847,0.6285714507102966,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.7589073777198792},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7589073777198792},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7719715237617493},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5512605309486389,0.7589073777198792,0.5546218752861023,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"٣.","boundary":[0.7243697643280029,0.7767220735549927,0.7310924530029297,0.7885985970497131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7885985970497131},{"x":0.707563042640686,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7058823704719543,0.7767220735549927,0.7159664034843445,0.7885985970497131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7897862195968628},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.6907563209533691,0.7767220735549927,0.7008403539657593,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7897862195968628},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.6554622054100037,0.7767220735549927,0.6857143044471741,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7897862195968628},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تانسور","boundary":[0.6168067455291748,0.7767220735549927,0.6470588445663452,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7779097557067871},{"x":0.610084056854248,"y":0.7779097557067871},{"x":0.610084056854248,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تنش","boundary":[0.5915966629981995,0.7779097557067871,0.610084056854248,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8099762201309204},{"x":0.7210084199905396,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"٣.","boundary":[0.7210084199905396,0.7957244515419006,0.7327731251716614,0.8099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7159664034843445,"y":0.8099762201309204},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7058823704719543,0.7957244515419006,0.7159664034843445,0.8099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6991596817970276,"y":0.8099762201309204},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.6924369931221008,0.7969121336936951,0.6991596817970276,0.8099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7957244515419006},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8099762201309204},{"x":0.6084033846855164,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تغییرناپذیرهای","boundary":[0.6084033846855164,0.7969121336936951,0.6857143044471741,0.8099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7969121336936951},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7969121336936951},{"x":0.5983193516731262,"y":0.8099762201309204},{"x":0.5647059082984924,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تانسور","boundary":[0.5647059082984924,0.7969121336936951,0.5983193516731262,0.8099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7969121336936951},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7969121336936951},{"x":0.5596638917922974,"y":0.8099762201309204},{"x":0.5411764979362488,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تنش","boundary":[0.5411764979362488,0.7969121336936951,0.5596638917922974,0.8099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.7969121336936951},{"x":0.529411792755127,"y":0.7969121336936951},{"x":0.529411792755127,"y":0.8099762201309204},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"انحرافی","boundary":[0.4924369752407074,0.7969121336936951,0.529411792755127,0.8099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7969121336936951},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7969121336936951},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8099762201309204},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48235294222831726,0.7969121336936951,0.48739495873451233,0.8099762201309204]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8099762201309204},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.47567227005958557,0.7127149395942688,0.7377731251716614,0.8169762201309204],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6033254265785217},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6033254265785217},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6116389632225037},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱","boundary":[0.21344538033008575,0.6033254265785217,0.22857142984867096,0.6116389632225037]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6033254265785217},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6033254265785217},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6116389632225037},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5963254265785217,0.23357142984867096,0.6186389632225037],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6235154271125793},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6223278045654297},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6306413412094116},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱","boundary":[0.21344538033008575,0.6235154271125793,0.22857142984867096,0.6306413412094116]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6235154271125793},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6223278045654297},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6306413412094116},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6165154271125793,0.23357142984867096,0.6376413412094116],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6425178050994873},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6413301825523376},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6508313417434692},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱","boundary":[0.21344538033008575,0.6425178050994873,0.23025210201740265,0.6508313417434692]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6425178050994873},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6413301825523376},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6508313417434692},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6355178050994873,0.23525210201740265,0.6578313417434692],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7007125616073608},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7007125616073608},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7090261578559875},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۶","boundary":[0.21344538033008575,0.7007125616073608,0.23025210201740265,0.7090261578559875]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7007125616073608},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7007125616073608},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7090261578559875},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6937125616073608,0.23525210201740265,0.7160261578559876],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7197149395942688},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7197149395942688},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7280284762382507},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۶","boundary":[0.21344538033008575,0.7197149395942688,0.22857142984867096,0.7280284762382507]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7197149395942688},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7197149395942688},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7280284762382507},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7127149395942688,0.23357142984867096,0.7350284762382507],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7387173175811768},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7387173175811768},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7470308542251587},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۶","boundary":[0.21344538033008575,0.7387173175811768,0.22857142984867096,0.7470308542251587]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7387173175811768},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7387173175811768},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7470308542251587},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7317173175811768,0.23357142984867096,0.7540308542251587],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7577196955680847},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7577196955680847},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7660332322120667},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۶","boundary":[0.21512605249881744,0.7577196955680847,0.22857142984867096,0.7660332322120667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7577196955680847},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7577196955680847},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7660332322120667},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7507196955680847,0.23357142984867096,0.7730332322120667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7779097557067871},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7767220735549927},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7850356101989746},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۷","boundary":[0.21344538033008575,0.7779097557067871,0.23025210201740265,0.7850356101989746]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7779097557067871},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7779097557067871},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7850356101989746},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.7779097557067871,0.23529411852359772,0.7850356101989746]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7779097557067871},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7767220735549927},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7850356101989746},{"x":0.21344538033008575,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7709097557067871,0.24029411852359772,0.7920356101989746],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7969121336936951},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7969121336936951},{"x":0.23025210201740265,"y":0.805225670337677},{"x":0.21344538033008575,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۷","boundary":[0.21344538033008575,0.7969121336936951,0.23025210201740265,0.805225670337677]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7969121336936951},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7969121336936951},{"x":0.23529411852359772,"y":0.805225670337677},{"x":0.23193277418613434,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.949999988079071,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.7969121336936951,0.23529411852359772,0.805225670337677]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7969121336936951},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7969121336936951},{"x":0.23529411852359772,"y":0.805225670337677},{"x":0.21344538033008575,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7899121336936951,0.24029411852359772,0.812225670337677],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8444180488586426},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8432304263114929},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8551068902015686},{"x":0.489075630903244,"y":0.8562945127487183}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"شش","boundary":[0.48739495873451233,0.8444180488586426,0.5142857432365417,0.8551068902015686]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8444180488586426},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8432304263114929},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8551068902015686},{"x":0.489075630903244,"y":0.8562945127487183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.8374180488586426,0.5192857432365418,0.8621068902015686],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/dae9ce2ad9109dd4/pages/HzkfFItshZPdbfXn-sec.webp","jpeg":"/storage/books/dae9ce2ad9109dd4/pages/bCnICFUEKxeAVCKS.jpg","blurred":"/storage/books/dae9ce2ad9109dd4/pages/gPcVUcdgcUEomkDq.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00021454686492752292,0.9987007273265294,0.9989789411098544]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7327731251716614,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7327731251716614,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7109243869781494,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۶.۳","boundary":[0.7109243869781494,0.18646080791950226,0.7327731251716614,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7092437148094177,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7092437148094177,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7092437148094177,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.1876484602689743,0.7092437148094177,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.1876484602689743},{"x":0.702521026134491,"y":0.18646080791950226},{"x":0.702521026134491,"y":0.20071259140968323},{"x":0.653781533241272,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تنشهای","boundary":[0.653781533241272,0.1876484602689743,0.702521026134491,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6487395167350769,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6487395167350769,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6201680898666382,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هشت","boundary":[0.6201680898666382,0.1876484602689743,0.6487395167350769,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6184874176979065,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6184874176979065,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5865546464920044,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"وجهی","boundary":[0.5865546464920044,0.1876484602689743,0.6184874176979065,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.1876484602689743},{"x":0.578151285648346,"y":0.1876484602689743},{"x":0.578151285648346,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5731092691421509,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5731092691421509,0.1876484602689743,0.578151285648346,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5731092691421509,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5731092691421509,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5260504484176636,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اكتاهدرال","boundary":[0.5260504484176636,0.1876484602689743,0.5731092691421509,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5193277597427368,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5193277597427368,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5142857432365417,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5142857432365417,0.1876484602689743,0.5193277597427368,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5109243988990784,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5109243988990784,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5092437267303467,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5092437267303467,0.1876484602689743,0.5109243988990784,0.20190024375915527]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7327731251716614,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7327731251716614,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5092437267303467,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5042437267303467,0.1806484602689743,0.7377731251716614,0.20771259140968323],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.18883609771728516},{"x":0.22857142984867096,"y":0.18883609771728516},{"x":0.22857142984867096,"y":0.19596199691295624},{"x":0.21344538033008575,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۸","boundary":[0.21344538033008575,0.18883609771728516,0.22857142984867096,0.19596199691295624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.18883609771728516},{"x":0.23529411852359772,"y":0.18883609771728516},{"x":0.23529411852359772,"y":0.19596199691295624},{"x":0.23361344635486603,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.6700000166893005,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.18883609771728516,0.23529411852359772,0.19596199691295624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.18883609771728516},{"x":0.23529411852359772,"y":0.18883609771728516},{"x":0.23529411852359772,"y":0.19596199691295624},{"x":0.21344538033008575,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.18183609771728515,0.24029411852359772,0.20296199691295624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.21615201234817505},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2149643748998642},{"x":0.23193277418613434,"y":0.22446556389331818},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۳۹","boundary":[0.21512605249881744,0.21615201234817505,0.23193277418613434,0.22446556389331818]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.21615201234817505},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2149643748998642},{"x":0.23193277418613434,"y":0.22446556389331818},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.20915201234817504,0.23693277418613434,0.23146556389331818],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.23634204268455505},{"x":0.22857142984867096,"y":0.235154390335083},{"x":0.22857142984867096,"y":0.24346792697906494},{"x":0.21344538033008575,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۹","boundary":[0.21344538033008575,0.23634204268455505,0.22857142984867096,0.24346792697906494]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.23634204268455505},{"x":0.23361344635486603,"y":0.23634204268455505},{"x":0.23361344635486603,"y":0.244655579328537},{"x":0.23193277418613434,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.949999988079071,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.23634204268455505,0.23361344635486603,0.244655579328537]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.23634204268455505},{"x":0.23361344635486603,"y":0.235154390335083},{"x":0.23361344635486603,"y":0.244655579328537},{"x":0.21512605249881744,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.22934204268455505,0.23861344635486603,0.251655579328537],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.255344420671463},{"x":0.22857142984867096,"y":0.255344420671463},{"x":0.23025210201740265,"y":0.26365795731544495},{"x":0.21512605249881744,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۹","boundary":[0.21344538033008575,0.255344420671463,0.23025210201740265,0.26365795731544495]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.255344420671463},{"x":0.22857142984867096,"y":0.255344420671463},{"x":0.23025210201740265,"y":0.26365795731544495},{"x":0.21512605249881744,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.248344420671463,0.23525210201740265,0.27065795731544495],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.27434679865837097},{"x":0.23025210201740265,"y":0.27434679865837097},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2826603353023529},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۳۹","boundary":[0.21344538033008575,0.27434679865837097,0.23193277418613434,0.2826603353023529]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.27434679865837097},{"x":0.23361344635486603,"y":0.27434679865837097},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2826603353023529},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.27434679865837097,0.23529411852359772,0.2826603353023529]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.27434679865837097},{"x":0.23361344635486603,"y":0.27434679865837097},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2826603353023529},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.26734679865837097,0.24029411852359772,0.2896603353023529],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.294536828994751},{"x":0.22857142984867096,"y":0.29334917664527893},{"x":0.22857142984867096,"y":0.30166271328926086},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۹","boundary":[0.21344538033008575,0.294536828994751,0.22857142984867096,0.30166271328926086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.294536828994751},{"x":0.23529411852359772,"y":0.294536828994751},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3028503656387329},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":"..","boundary":[0.23193277418613434,0.294536828994751,0.23529411852359772,0.3028503656387329]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.294536828994751},{"x":0.23529411852359772,"y":0.29334917664527893},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3028503656387329},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.28753682899475097,0.24029411852359772,0.3098503656387329],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.31353920698165894},{"x":0.22689075767993927,"y":0.31353920698165894},{"x":0.22689075767993927,"y":0.32185274362564087},{"x":0.21512605249881744,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۰","boundary":[0.21512605249881744,0.31353920698165894,0.22689075767993927,0.32185274362564087]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.31353920698165894},{"x":0.22689075767993927,"y":0.31353920698165894},{"x":0.22689075767993927,"y":0.32185274362564087},{"x":0.21512605249881744,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.30653920698165893,0.23189075767993927,0.3288527436256409],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3325415551662445},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3325415551662445},{"x":0.22689075767993927,"y":0.34085512161254883},{"x":0.21512605249881744,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۰","boundary":[0.21512605249881744,0.3325415551662445,0.22689075767993927,0.34085512161254883]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3325415551662445},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3325415551662445},{"x":0.22689075767993927,"y":0.34085512161254883},{"x":0.21512605249881744,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3255415551662445,0.23189075767993927,0.34785512161254883],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.35154393315315247},{"x":0.22689075767993927,"y":0.35154393315315247},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3598574697971344},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۱","boundary":[0.21512605249881744,0.35154393315315247,0.22689075767993927,0.3598574697971344]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.35154393315315247},{"x":0.23361344635486603,"y":0.35154393315315247},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3598574697971344},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.35154393315315247,0.23361344635486603,0.3598574697971344]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.35154393315315247},{"x":0.23361344635486603,"y":0.35154393315315247},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3598574697971344},{"x":0.21512605249881744,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.34454393315315246,0.23861344635486603,0.3668574697971344],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.37173396348953247},{"x":0.23025210201740265,"y":0.37173396348953247},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3800475001335144},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۲","boundary":[0.21344538033008575,0.37173396348953247,0.23025210201740265,0.3800475001335144]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.37173396348953247},{"x":0.23361344635486603,"y":0.37173396348953247},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3800475001335144},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.37173396348953247,0.23361344635486603,0.3800475001335144]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.37173396348953247},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3705463111400604},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3800475001335144},{"x":0.21344538033008575,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.36473396348953246,0.23861344635486603,0.3870475001335144],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.39073634147644043},{"x":0.23025210201740265,"y":0.39073634147644043},{"x":0.23025210201740265,"y":0.39904987812042236},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۲","boundary":[0.21512605249881744,0.39073634147644043,0.23025210201740265,0.39904987812042236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.39073634147644043},{"x":0.23025210201740265,"y":0.39073634147644043},{"x":0.23025210201740265,"y":0.39904987812042236},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3837363414764404,0.23525210201740265,0.40604987812042237],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.41092637181282043},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4097387194633484},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4180522561073303},{"x":0.21680672466754913,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۳","boundary":[0.21512605249881744,0.41092637181282043,0.22857142984867096,0.4180522561073303]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.41092637181282043},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4097387194633484},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4180522561073303},{"x":0.21680672466754913,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.40392637181282043,0.23357142984867096,0.42505225610733033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4299287497997284},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4299287497997284},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4382422864437103},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۴","boundary":[0.21512605249881744,0.4299287497997284,0.23025210201740265,0.4382422864437103]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4299287497997284},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4299287497997284},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4382422864437103},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4229287497997284,0.23525210201740265,0.44524228644371033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4477434754371643},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4477434754371643},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4572446644306183},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۴","boundary":[0.21512605249881744,0.4477434754371643,0.23025210201740265,0.4572446644306183]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4477434754371643},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4477434754371643},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4572446644306183},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4407434754371643,0.23525210201740265,0.4642446644306183],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7680672407150269,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7680672407150269,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7394958138465881,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7394958138465881,0.2149643748998642,0.7680672407150269,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7327731251716614,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7226890921592712,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7226890921592712,0.2149643748998642,0.7327731251716614,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7176470756530762,"y":0.22802850604057312},{"x":0.680672287940979,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کرنش","boundary":[0.680672287940979,0.2149643748998642,0.7176470756530762,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6789916157722473,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6672269105911255,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6672269105911255,0.2149643748998642,0.6789916157722473,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.21615201234817505},{"x":0.6638655662536621,"y":0.21615201234817505},{"x":0.6638655662536621,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6621848940849304,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6621848940849304,0.21615201234817505,0.6638655662536621,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7495798468589783,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7495798468589783,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7394958138465881,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7394958138465881,0.23396675288677216,0.7495798468589783,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.235154390335083},{"x":0.7327731251716614,"y":0.235154390335083},{"x":0.7327731251716614,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7226890921592712,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7226890921592712,0.235154390335083,0.7327731251716614,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.235154390335083},{"x":0.7176470756530762,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7193277478218079,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6739495992660522,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"تعريفها","boundary":[0.6722689270973206,0.235154390335083,0.7193277478218079,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.23634204268455505},{"x":0.6705882549285889,"y":0.23634204268455505},{"x":0.6722689270973206,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6672269105911255,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6672269105911255,0.23634204268455505,0.6722689270973206,0.24940617382526398]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0.5},{"languageCode":"fa","confidence":0.5}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7680672407150269,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7680672407150269,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6638655662536621,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.6571848940849304,0.2079643748998642,0.7730672407150269,0.25521852147579194],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7327731251716614,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7327731251716614,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7226890921592712,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7226890921592712,0.25415676832199097,0.7327731251716614,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7176470756530762,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱.۱","boundary":[0.6941176652908325,0.25415676832199097,0.7176470756530762,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6941176652908325,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6890756487846375,0.25415676832199097,0.6957983374595642,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6857143044471741,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"فرضیه","boundary":[0.6554622054100037,0.25415676832199097,0.6857143044471741,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.255344420671463},{"x":0.6487395167350769,"y":0.255344420671463},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6386554837226868,0.255344420671463,0.6504201889038086,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.255344420671463},{"x":0.6386554837226868,"y":0.255344420671463},{"x":0.6386554837226868,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6336134672164917,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6336134672164917,0.255344420671463,0.6386554837226868,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7344537973403931,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6941176652908325,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲.۱.۴","boundary":[0.6941176652908325,0.2731591463088989,0.7344537973403931,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6941176652908325,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6890756487846375,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6890756487846375,0.2731591463088989,0.6941176652908325,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6857143044471741,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6689075827598572,0.2731591463088989,0.6857143044471741,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.27434679865837097},{"x":0.653781533241272,"y":0.2731591463088989},{"x":0.653781533241272,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"لاگرانژ","boundary":[0.6201680898666382,0.27434679865837097,0.653781533241272,0.2874109148979187]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.255344420671463},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7344537973403931,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6201680898666382,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.6134874176979065,0.248344420671463,0.7394537973403931,0.29322329235076905],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7327731251716614,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6941176652908325,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳.۱.۴","boundary":[0.6941176652908325,0.2921615242958069,0.7327731251716614,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6924369931221008,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6941176652908325,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6924369931221008,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6924369931221008,0.2921615242958069,0.6941176652908325,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6873949766159058,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6672269105911255,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6672269105911255,0.29334917664527893,0.6873949766159058,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6571428775787354,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6571428775787354,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اویلر","boundary":[0.63193279504776,0.29334917664527893,0.6571428775787354,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.294536828994751},{"x":0.6285714507102966,"y":0.294536828994751},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6268907785415649,0.294536828994751,0.6302521228790283,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7478991746902466,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7378151416778564,0.31116390228271484,0.7495798468589783,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7344537973403931,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7226890921592712,0.31116390228271484,0.7344537973403931,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7159664034843445,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تانسورهای","boundary":[0.6655462384223938,0.31116390228271484,0.7176470756530762,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3254156708717346},{"x":0.63193279504776,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"کرنش","boundary":[0.63193279504776,0.3123515546321869,0.6554622054100037,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6235294342041016,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6235294342041016,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6184874176979065,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6184874176979065,0.31353920698165894,0.6235294342041016,0.32660332322120667]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7478991746902466,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6184874176979065,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6134874176979065,0.2863491766452789,0.7545798468589783,0.3312280185222626],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7344537973403931,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7210084199905396,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7210084199905396,0.3301662802696228,0.7344537973403931,0.34323039650917053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7176470756530762,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7176470756530762,"y":0.34323039650917053},{"x":0.707563042640686,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7058823704719543,0.33135393261909485,0.7176470756530762,0.34323039650917053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7008403539657593,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.6907563209533691,0.33135393261909485,0.7008403539657593,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6857143044471741,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.658823549747467,0.33135393261909485,0.6857143044471741,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6521008610725403,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مکان","boundary":[0.6285714507102966,0.33135393261909485,0.6521008610725403,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6117647290229797,0.3325415551662445,0.6235294342041016,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3456057012081146},{"x":0.610084056854248,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6084033846855164,0.3325415551662445,0.6134454011917114,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7210084199905396,0.3503562808036804,0.7327731251716614,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3646080791950226},{"x":0.707563042640686,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.707563042640686,0.3503562808036804,0.7142857313156128,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.6924369931221008,0.3503562808036804,0.6974790096282959,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کرنش","boundary":[0.6605042219161987,0.3503562808036804,0.6857143044471741,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6336134672164917,0.3503562808036804,0.6504201889038086,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"لاگرانژ-","boundary":[0.5815126299858093,0.3503562808036804,0.6235294342041016,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"گرین","boundary":[0.5529412031173706,0.3503562808036804,0.5764706134796143,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5478991866111755,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5428571701049805,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5428571701049805,0.3503562808036804,0.5478991866111755,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7226890921592712,0.3693586587905884,0.7327731251716614,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7058823704719543,0.3693586587905884,0.7176470756530762,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6991596817970276,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6924369931221008,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.6924369931221008,0.3693586587905884,0.6991596817970276,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6840336322784424,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6605042219161987,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کرنش","boundary":[0.6605042219161987,0.3693586587905884,0.6840336322784424,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6504201889038086,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6352941393852234,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6352941393852234,0.3693586587905884,0.6504201889038086,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6252101063728333,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6000000238418579,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"اویلر","boundary":[0.6000000238418579,0.3705463111400604,0.6252101063728333,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.3705463111400604},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3705463111400604},{"x":0.5899159908294678,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5495798587799072,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"المانسی","boundary":[0.5495798587799072,0.3705463111400604,0.5899159908294678,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.3705463111400604},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3705463111400604},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5411764979362488,0.3705463111400604,0.5445378422737122,0.3847981095314026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7344537973403931,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7226890921592712,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7226890921592712,0.3895486891269684,0.7344537973403931,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7176470756530762,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7058823704719543,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7058823704719543,0.3895486891269684,0.7176470756530762,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7008403539657593,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6890756487846375,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.6890756487846375,0.3895486891269684,0.7008403539657593,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6873949766159058,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6739495992660522,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آیا","boundary":[0.6739495992660522,0.3895486891269684,0.6873949766159058,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6655462384223938,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6453781723976135,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کرنش","boundary":[0.6453781723976135,0.3895486891269684,0.6655462384223938,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.3895486891269684},{"x":0.63193279504776,"y":0.3895486891269684},{"x":0.63193279504776,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6201680898666382,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6201680898666382,0.3895486891269684,0.63193279504776,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6067227125167847,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5747899413108826,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تانسور","boundary":[0.5747899413108826,0.3895486891269684,0.6067227125167847,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5680672526359558,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5462185144424438,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5462185144424438,0.3895486891269684,0.5680672526359558,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5428571701049805,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5361344814300537,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.5361344814300537,0.3895486891269684,0.5428571701049805,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5361344814300537,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5310924649238586,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5310924649238586,0.3895486891269684,0.5361344814300537,0.40380048751831055]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7344537973403931,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.524411792755127,0.3255415551662445,0.7394537973403931,0.41080048751831055],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7344537973403931,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7226890921592712,0.40855106711387634,0.7344537973403931,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7176470756530762,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7058823704719543,0.40855106711387634,0.7176470756530762,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7008403539657593,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.6890756487846375,0.40855106711387634,0.7008403539657593,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6857143044471741,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تانسور","boundary":[0.6554622054100037,0.40855106711387634,0.6857143044471741,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کرنش","boundary":[0.6235294342041016,0.4097387194633484,0.6470588445663452,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6084033846855164,"y":0.42399048805236816},{"x":0.578151285648346,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کوچک","boundary":[0.578151285648346,0.4097387194633484,0.6084033846855164,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5630252361297607,"y":0.42399048805236816},{"x":0.534453809261322,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کوشی","boundary":[0.534453809261322,0.4097387194633484,0.5630252361297607,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.4097387194633484},{"x":0.529411792755127,"y":0.4097387194633484},{"x":0.529411792755127,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5260504484176636,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5260504484176636,0.4097387194633484,0.529411792755127,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7495798468589783,"y":0.42874109745025635},{"x":0.75126051902771,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7378151416778564,0.42874109745025635,0.75126051902771,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7327731251716614,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7226890921592712,0.42874109745025635,0.7327731251716614,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7193277478218079,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"تفسير","boundary":[0.6873949766159058,0.4299287497997284,0.7193277478218079,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6789916157722473,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6453781723976135,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"هندسی","boundary":[0.6436975002288818,0.4323040246963501,0.6789916157722473,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6403361558914185,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6352941393852234,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6352941393852234,0.4323040246963501,0.6403361558914185,0.44418051838874817]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7495798468589783,"y":0.40617576241493225},{"x":0.75126051902771,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5260504484176636,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5210504484176636,0.4027387194633484,0.75626051902771,0.44999286603927613],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7327731251716614,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7226890921592712,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7226890921592712,0.4477434754371643,0.7327731251716614,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7142857313156128,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7058823704719543,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7058823704719543,0.4477434754371643,0.7142857313156128,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7008403539657593,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6907563209533691,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.6907563209533691,0.4477434754371643,0.7008403539657593,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6857143044471741,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6605042219161987,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کرنش","boundary":[0.6605042219161987,0.4477434754371643,0.6857143044471741,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6504201889038086,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6352941393852234,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6352941393852234,0.4477434754371643,0.6504201889038086,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6252101063728333,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5983193516731262,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.5983193516731262,0.4477434754371643,0.6252101063728333,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5932773351669312,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5899159908294678,0.44893112778663635,0.5932773351669312,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7344537973403931,"y":0.47980996966362},{"x":0.7226890921592712,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7226890921592712,0.4655582010746002,0.7344537973403931,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7159664034843445,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7159664034843445,"y":0.47980996966362},{"x":0.7058823704719543,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7042016983032227,0.46674585342407227,0.7159664034843445,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7008403539657593,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7008403539657593,"y":0.47980996966362},{"x":0.6907563209533691,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.6907563209533691,0.46674585342407227,0.7008403539657593,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6840336322784424,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6840336322784424,"y":0.47980996966362},{"x":0.6621848940849304,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کرنش","boundary":[0.6605042219161987,0.46674585342407227,0.6840336322784424,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6504201889038086,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6504201889038086,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6352941393852234,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6352941393852234,0.46674585342407227,0.6504201889038086,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6235294342041016,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6252101063728333,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5983193516731262,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"برشی","boundary":[0.5983193516731262,0.4679335057735443,0.6252101063728333,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5949580073356628,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5899159908294678,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5899159908294678,0.4679335057735443,0.5949580073356628,0.48099762201309204]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7327731251716614,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7344537973403931,"y":0.47980996966362},{"x":0.5899159908294678,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5832353186607361,0.4407434754371643,0.7394537973403931,0.48680996966362],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7344537973403931,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7210084199905396,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7210084199905396,0.4857482314109802,0.7344537973403931,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7159664034843445,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7058823704719543,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7058823704719543,0.4857482314109802,0.7159664034843445,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6974790096282959,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6907563209533691,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.6907563209533691,0.4857482314109802,0.6974790096282959,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6857143044471741,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تانسور","boundary":[0.6521008610725403,0.4857482314109802,0.6857143044471741,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"دوران","boundary":[0.6218487620353699,0.4857482314109802,0.6487395167350769,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5983193516731262,0.4869358539581299,0.6134454011917114,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کوچک","boundary":[0.5579832196235657,0.4869358539581299,0.5865546464920044,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5445378422737122,0.4869358539581299,0.5495798587799072,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴.۴","boundary":[0.7260504364967346,0.5047506093978882,0.7495798468589783,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.5059382319450378,0.7260504364967346,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6773109436035156,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معادلات","boundary":[0.6773109436035156,0.5059382319450378,0.7193277478218079,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6722689270973206,"y":0.519002377986908},{"x":0.6268907785415649,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازگاری","boundary":[0.6268907785415649,0.5059382319450378,0.6722689270973206,0.519002377986908]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5395378422737122,0.4799358539581299,0.7545798468589783,0.5248147554397583],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7226890921592712,0.5249406099319458,0.7327731251716614,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5380047559738159},{"x":0.707563042640686,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7058823704719543,0.5249406099319458,0.7159664034843445,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.6907563209533691,0.5261282920837402,0.7008403539657593,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازگاری","boundary":[0.6420168280601501,0.5261282920837402,0.6857143044471741,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5966386795043945,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هندسی","boundary":[0.5966386795043945,0.5273159146308899,0.6352941393852234,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴.۴","boundary":[0.7109243869781494,0.5451306700706482,0.7327731251716614,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5581947565078735},{"x":0.707563042640686,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.5451306700706482,0.7092437148094177,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.6924369931221008,0.5451306700706482,0.7008403539657593,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5581947565078735},{"x":0.658823549747467,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دسته","boundary":[0.658823549747467,0.5451306700706482,0.6857143044471741,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6352941393852234,0.5451306700706482,0.6521008610725403,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"معادلات","boundary":[0.5899159908294678,0.5451306700706482,0.6285714507102966,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5451306700706482},{"x":0.583193302154541,"y":0.5451306700706482},{"x":0.583193302154541,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5798319578170776,0.5451306700706482,0.583193302154541,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7226890921592712,0.5641329884529114,0.7327731251716614,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5736342072486877},{"x":0.707563042640686,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.707563042640686,0.5641329884529114,0.7176470756530762,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.6924369931221008,0.5641329884529114,0.6991596817970276,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5736342072486877},{"x":0.658823549747467,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"دسته","boundary":[0.658823549747467,0.5641329884529114,0.6873949766159058,0.5736342072486877]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"دوم","boundary":[0.6336134672164917,0.5676959753036499,0.6521008610725403,0.5783848166465759]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9399999976158142}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5748319578170776,0.5191282920837402,0.7394537973403931,0.5830095119476318],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معادلات","boundary":[0.5848739743232727,0.5653206706047058,0.6268907785415649,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7210084199905396,0.5831353664398193,0.7327731251716614,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7058823704719543,0.5831353664398193,0.7176470756530762,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.6890756487846375,0.5843230485916138,0.6991596817970276,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بحث","boundary":[0.6638655662536621,0.5855106711387634,0.6857143044471741,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7378151416778564,0.6021377444267273,0.7478991746902466,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7226890921592712,0.6021377444267273,0.7327731251716614,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.6924369931221008,0.6021377444267273,0.7176470756530762,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تانسور","boundary":[0.6453781723976135,0.6033254265785217,0.6789916157722473,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کرنش","boundary":[0.6151260733604431,0.6033254265785217,0.6369748115539551,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6016806960105896,0.6033254265785217,0.6067227125167847,0.6163895726203918]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.7400000095367432},{"languageCode":"ar","confidence":0.25999999046325684}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5798739743232727,0.5583206706047058,0.7528991746902466,0.6222018904685974],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7226890921592712,0.6223278045654297,0.7327731251716614,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7092437148094177,0.6223278045654297,0.7159664034843445,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.6890756487846375,0.6223278045654297,0.7008403539657593,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6365795731544495},{"x":0.658823549747467,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تبدیل","boundary":[0.658823549747467,0.6223278045654297,0.6873949766159058,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.6117647290229797,0.6223278045654297,0.6487395167350769,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"مختصات","boundary":[0.5596638917922974,0.6223278045654297,0.6067227125167847,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6365795731544495},{"x":0.534453809261322,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"Tmn","boundary":[0.534453809261322,0.6223278045654297,0.5529412031173706,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6223278045654297},{"x":0.529411792755127,"y":0.6223278045654297},{"x":0.529411792755127,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5260504484176636,0.6223278045654297,0.529411792755127,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7226890921592712,0.6401425004005432,0.7327731251716614,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7058823704719543,0.6401425004005432,0.7159664034843445,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.6907563209533691,0.6401425004005432,0.7008403539657593,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"معادله","boundary":[0.6521008610725403,0.6401425004005432,0.6857143044471741,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشخصه","boundary":[0.6016806960105896,0.6413301825523376,0.6487395167350769,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5932773351669312,0.6413301825523376,0.5983193516731262,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کرنش","boundary":[0.5647059082984924,0.6413301825523376,0.5865546464920044,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5361344814300537,0.6413301825523376,0.5512605309486389,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.6425178050994873},{"x":0.529411792755127,"y":0.6413301825523376},{"x":0.529411792755127,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.5008403658866882,0.6425178050994873,0.529411792755127,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6425178050994873},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6425178050994873},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6555819511413574},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4924369752407074,0.6425178050994873,0.4957983195781708,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7327731251716614,"y":0.673396646976471},{"x":0.7210084199905396,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7210084199905396,0.6591448783874512,0.7327731251716614,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7159664034843445,"y":0.673396646976471},{"x":0.707563042640686,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.707563042640686,0.6591448783874512,0.7159664034843445,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6974790096282959,"y":0.673396646976471},{"x":0.6907563209533691,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.6907563209533691,0.6591448783874512,0.6974790096282959,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6873949766159058,"y":0.673396646976471},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تغییرناپذیرها","boundary":[0.6168067455291748,0.6591448783874512,0.6873949766159058,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6067227125167847,0.6603325605392456,0.6117647290229797,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روابط","boundary":[0.5731092691421509,0.6603325605392456,0.6016806960105896,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.5462185144424438,0.6603325605392456,0.5663865804672241,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5428571701049805,0.6603325605392456,0.5462185144424438,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7210084199905396,0.6793349385261536,0.7344537973403931,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7058823704719543,0.6805225610733032,0.7176470756530762,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6805225610733032},{"x":0.702521026134491,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.6924369931221008,0.6805225610733032,0.702521026134491,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"تجزيه","boundary":[0.6554622054100037,0.6805225610733032,0.6873949766159058,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6168067455291748,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تانسور","boundary":[0.6168067455291748,0.6805225610733032,0.6487395167350769,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6817102432250977},{"x":0.610084056854248,"y":0.6805225610733032},{"x":0.610084056854248,"y":0.694774329662323},{"x":0.5865546464920044,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کرنش","boundary":[0.5865546464920044,0.6817102432250977,0.610084056854248,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5764706134796143,"y":0.694774329662323},{"x":0.5714285969734192,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5714285969734192,0.6817102432250977,0.5764706134796143,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7226890921592712,0.6983373165130615,0.7327731251716614,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7058823704719543,0.6983373165130615,0.7159664034843445,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.6890756487846375,0.6983373165130615,0.7008403539657593,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کرنش","boundary":[0.6605042219161987,0.6995249390602112,0.6857143044471741,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6352941393852234,0.6995249390602112,0.6487395167350769,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هشت","boundary":[0.5932773351669312,0.6995249390602112,0.6218487620353699,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5949580073356628,"y":0.713776707649231},{"x":0.5647059082984924,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"وجهی","boundary":[0.5647059082984924,0.6995249390602112,0.5949580073356628,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6995249390602112},{"x":0.556302547454834,"y":0.6995249390602112},{"x":0.556302547454834,"y":0.713776707649231},{"x":0.5512605309486389,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5512605309486389,0.6995249390602112,0.556302547454834,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5008403658866882,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اكتاهدرال","boundary":[0.5008403658866882,0.6995249390602112,0.5512605309486389,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.6995249390602112},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6995249390602112},{"x":0.4957983195781708,"y":0.713776707649231},{"x":0.4907563030719757,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4907563030719757,0.6995249390602112,0.4957983195781708,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.7007125616073608},{"x":0.489075630903244,"y":0.7007125616073608},{"x":0.489075630903244,"y":0.713776707649231},{"x":0.48403361439704895,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48403361439704895,0.7007125616073608,0.489075630903244,0.713776707649231]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7344537973403931,"y":0.713776707649231},{"x":0.48403361439704895,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.47903361439704895,0.6153278045654297,0.7394537973403931,0.720776707649231],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4679335057735443},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4679335057735443},{"x":0.22857142984867096,"y":0.47624704241752625},{"x":0.21512605249881744,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۴۵","boundary":[0.21512605249881744,0.4679335057735443,0.22857142984867096,0.47624704241752625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4679335057735443},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4679335057735443},{"x":0.23361344635486603,"y":0.47624704241752625},{"x":0.23193277418613434,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.4679335057735443,0.23361344635486603,0.47624704241752625]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4679335057735443},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4679335057735443},{"x":0.23361344635486603,"y":0.47624704241752625},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4609335057735443,0.23861344635486603,0.48324704241752625],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4869358539581299},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4869358539581299},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4952494204044342},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۶","boundary":[0.21512605249881744,0.4869358539581299,0.22857142984867096,0.4952494204044342]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4869358539581299},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4869358539581299},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4952494204044342},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4799358539581299,0.23357142984867096,0.5022494204044342],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5071259140968323},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5071259140968323},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5154394507408142},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۸","boundary":[0.21512605249881744,0.5071259140968323,0.23025210201740265,0.5154394507408142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5071259140968323},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5071259140968323},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5154394507408142},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.7400000095367432,"str":".....","boundary":[0.23193277418613434,0.5071259140968323,0.24537815153598785,0.5154394507408142]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5059382319450378},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5071259140968323},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5154394507408142},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.49893823194503784,0.25037815153598786,0.5224394507408142],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5261282920837402},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5273159146308899},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5356294512748718},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۸","boundary":[0.21512605249881744,0.5261282920837402,0.23025210201740265,0.5356294512748718]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.5261282920837402},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5273159146308899},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5356294512748718},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":".....","boundary":[0.23361344635486603,0.5261282920837402,0.24705882370471954,0.5356294512748718]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5261282920837402},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5261282920837402},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5356294512748718},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5191282920837402,0.25205882370471955,0.5426294512748718],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5463182926177979},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5463182926177979},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5546318292617798},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۸","boundary":[0.21512605249881744,0.5463182926177979,0.23025210201740265,0.5546318292617798]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.5463182926177979},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5463182926177979},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5546318292617798},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":".......","boundary":[0.23361344635486603,0.5463182926177979,0.2521008551120758,0.5546318292617798]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5451306700706482},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5463182926177979},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5546318292617798},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5381306700706482,0.2571008551120758,0.5616318292617798],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5653206706047058},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5641329884529114},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5724465847015381},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۴۹","boundary":[0.21512605249881744,0.5653206706047058,0.22857142984867096,0.5724465847015381]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5653206706047058},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5653206706047058},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5736342072486877},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.5653206706047058,0.23193277418613434,0.5736342072486877]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5653206706047058},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5641329884529114},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5736342072486877},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5583206706047058,0.23693277418613434,0.5806342072486878],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5843230485916138},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5831353664398193},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5926365852355957},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۹","boundary":[0.21512605249881744,0.5843230485916138,0.22857142984867096,0.5926365852355957]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5843230485916138},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5831353664398193},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5926365852355957},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5773230485916138,0.23357142984867096,0.5996365852355957],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6033254265785217},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6033254265785217},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6116389632225037},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۹","boundary":[0.21512605249881744,0.6033254265785217,0.22857142984867096,0.6116389632225037]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6033254265785217},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6033254265785217},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6128265857696533},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"..","boundary":[0.23193277418613434,0.6033254265785217,0.23529411852359772,0.6128265857696533]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6033254265785217},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6033254265785217},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6128265857696533},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5963254265785217,0.24029411852359772,0.6198265857696533],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6425178050994873},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6425178050994873},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6496437191963196},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۵۰","boundary":[0.21344538033008575,0.6425178050994873,0.22689075767993927,0.6496437191963196]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6425178050994873},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6425178050994873},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6496437191963196},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6355178050994873,0.23189075767993927,0.6566437191963196],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6817102432250977},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6817102432250977},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6900237798690796},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵۱","boundary":[0.21344538033008575,0.6817102432250977,0.22689075767993927,0.6900237798690796]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6817102432250977},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6817102432250977},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6900237798690796},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6747102432250977,0.23189075767993927,0.6970237798690796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7019002437591553},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7007125616073608},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7090261578559875},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵۱","boundary":[0.21344538033008575,0.7019002437591553,0.22857142984867096,0.7090261578559875]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7019002437591553},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7019002437591553},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7090261578559875},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":"..","boundary":[0.23193277418613434,0.7019002437591553,0.23529411852359772,0.7090261578559875]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7019002437591553},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7007125616073608},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7090261578559875},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6949002437591553,0.24029411852359772,0.7160261578559876],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7268408536911011},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7268408536911011},{"x":0.23361344635486603,"y":0.735154390335083},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۵۳","boundary":[0.21344538033008575,0.7268408536911011,0.23361344635486603,0.735154390335083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.7268408536911011},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7268408536911011},{"x":0.2369747906923294,"y":0.735154390335083},{"x":0.23529411852359772,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.7268408536911011,0.2369747906923294,0.735154390335083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7268408536911011},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7268408536911011},{"x":0.2369747906923294,"y":0.735154390335083},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7198408536911011,0.2419747906923294,0.742154390335083],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7482185363769531},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7470308542251587},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7565320730209351},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۳","boundary":[0.21344538033008575,0.7482185363769531,0.23025210201740265,0.7565320730209351]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7470308542251587},{"x":0.23529411852359772,"y":0.745843231678009},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7553443908691406},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"..","boundary":[0.23193277418613434,0.7470308542251587,0.2369747906923294,0.7553443908691406]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7482185363769531},{"x":0.23529411852359772,"y":0.745843231678009},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7553443908691406},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7412185363769531,0.2419747906923294,0.7623443908691406],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7394958138465881,0.7256532311439514,0.7680672407150269,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7226890921592712,0.7256532311439514,0.7327731251716614,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معادلات","boundary":[0.6655462384223938,0.7256532311439514,0.7159664034843445,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مکانیک","boundary":[0.6117647290229797,0.7268408536911011,0.6605042219161987,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7399049997329712},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.5731092691421509,0.7268408536911011,0.6084033846855164,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5478991866111755,0.7268408536911011,0.5714285969734192,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7399049997329712},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیوسته","boundary":[0.49747899174690247,0.7280284762382507,0.5411764979362488,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.7280284762382507},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7280284762382507},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7410926222801208},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4924369752407074,0.7280284762382507,0.4924369752407074,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7378151416778564,0.7446556091308594,0.7478991746902466,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.745843231678009},{"x":0.7327731251716614,"y":0.745843231678009},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7226890921592712,0.745843231678009,0.7327731251716614,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.745843231678009},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معادلات","boundary":[0.6773109436035156,0.745843231678009,0.7176470756530762,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.745843231678009},{"x":0.6705882549285889,"y":0.745843231678009},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مکانیک","boundary":[0.6352941393852234,0.745843231678009,0.6705882549285889,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6218487620353699,"y":0.745843231678009},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7589073777198792},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"محیطهای","boundary":[0.5714285969734192,0.7470308542251587,0.6218487620353699,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7600950002670288},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیوسته","boundary":[0.5226891040802002,0.7470308542251587,0.5596638917922974,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7600950002670288},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5159664154052734,0.7482185363769531,0.5210084319114685,0.7600950002670288]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7680672407150269,"y":0.724465548992157},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7577196955680847},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4874369752407074,0.7210284762382507,0.7730672407150269,0.7647196955680847],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.764845609664917},{"x":0.7327731251716614,"y":0.764845609664917},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7226890921592712,0.764845609664917,0.7327731251716614,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7159664034843445,"y":0.764845609664917},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱.۱","boundary":[0.6924369931221008,0.7660332322120667,0.7176470756530762,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6890756487846375,0.7660332322120667,0.6941176652908325,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.6554622054100037,0.7660332322120667,0.6840336322784424,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6453781723976135,0.7672209143638611,0.6487395167350769,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.783847987651825},{"x":0.7310924530029297,"y":0.783847987651825},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7243697643280029,0.783847987651825,0.7327731251716614,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7159664034843445,"y":0.783847987651825},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲.۱","boundary":[0.6941176652908325,0.7850356101989746,0.7176470756530762,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6890756487846375,0.7850356101989746,0.6957983374595642,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6873949766159058,"y":0.783847987651825},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سازگاری","boundary":[0.6420168280601501,0.7850356101989746,0.6873949766159058,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.786223292350769},{"x":0.6352941393852234,"y":0.786223292350769},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.63193279504776,0.786223292350769,0.6369748115539551,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.8040379881858826},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8040379881858826},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8171021342277527},{"x":0.7226890921592712,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7226890921592712,0.8040379881858826,0.7327731251716614,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.805225670337677},{"x":0.7176470756530762,"y":0.805225670337677},{"x":0.7176470756530762,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۳.۱","boundary":[0.6924369931221008,0.805225670337677,0.7176470756530762,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.805225670337677},{"x":0.6957983374595642,"y":0.805225670337677},{"x":0.6957983374595642,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6907563209533691,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6907563209533691,0.805225670337677,0.6957983374595642,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.805225670337677},{"x":0.6873949766159058,"y":0.805225670337677},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6605042219161987,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.6605042219161987,0.805225670337677,0.6873949766159058,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.805225670337677},{"x":0.6504201889038086,"y":0.805225670337677},{"x":0.6504201889038086,"y":0.8182897567749023},{"x":0.610084056854248,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متغیرها","boundary":[0.610084056854248,0.805225670337677,0.6504201889038086,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.805225670337677},{"x":0.605042040348053,"y":0.805225670337677},{"x":0.605042040348053,"y":0.8182897567749023},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6000000238418579,0.805225670337677,0.605042040348053,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.805225670337677},{"x":0.5966386795043945,"y":0.805225670337677},{"x":0.5966386795043945,"y":0.8182897567749023},{"x":0.5647059082984924,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"معادله","boundary":[0.5647059082984924,0.805225670337677,0.5966386795043945,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.805225670337677},{"x":0.5596638917922974,"y":0.805225670337677},{"x":0.5596638917922974,"y":0.8182897567749023},{"x":0.5478991866111755,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5478991866111755,0.805225670337677,0.5596638917922974,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.805225670337677},{"x":0.5478991866111755,"y":0.805225670337677},{"x":0.5478991866111755,"y":0.8182897567749023},{"x":0.5445378422737122,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5445378422737122,0.805225670337677,0.5478991866111755,0.8182897567749023]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8171021342277527},{"x":0.5445378422737122,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5395378422737122,0.7590332322120666,0.7394537973403931,0.8241021342277527],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7672209143638611},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7672209143638611},{"x":0.22857142984867096,"y":0.775534451007843},{"x":0.21344538033008575,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۳","boundary":[0.21344538033008575,0.7672209143638611,0.22857142984867096,0.775534451007843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7672209143638611},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7672209143638611},{"x":0.22857142984867096,"y":0.775534451007843},{"x":0.21344538033008575,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7602209143638611,0.23357142984867096,0.782534451007843],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.786223292350769},{"x":0.22857142984867096,"y":0.786223292350769},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7933491468429565},{"x":0.21344538033008575,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"۵۳","boundary":[0.21344538033008575,0.786223292350769,0.22857142984867096,0.7933491468429565]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.786223292350769},{"x":0.23529411852359772,"y":0.786223292350769},{"x":0.23529411852359772,"y":0.794536828994751},{"x":0.23193277418613434,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.5400000214576721,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.786223292350769,0.23529411852359772,0.794536828994751]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.786223292350769},{"x":0.23529411852359772,"y":0.786223292350769},{"x":0.23529411852359772,"y":0.794536828994751},{"x":0.21344538033008575,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.779223292350769,0.24029411852359772,0.801536828994751],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.805225670337677},{"x":0.22857142984867096,"y":0.805225670337677},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8135392069816589},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۴","boundary":[0.21344538033008575,0.805225670337677,0.23025210201740265,0.8135392069816589]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.805225670337677},{"x":0.23529411852359772,"y":0.805225670337677},{"x":0.2369747906923294,"y":0.8147268295288086},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"..","boundary":[0.23193277418613434,0.805225670337677,0.2369747906923294,0.8147268295288086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.805225670337677},{"x":0.23529411852359772,"y":0.805225670337677},{"x":0.2369747906923294,"y":0.8147268295288086},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.798225670337677,0.2419747906923294,0.8217268295288086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8444180488586426},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8444180488586426},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8527315855026245},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8527315855026245}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"هفت","boundary":[0.48739495873451233,0.8444180488586426,0.5142857432365417,0.8527315855026245]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8444180488586426},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8444180488586426},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8527315855026245},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8527315855026245}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.8374180488586426,0.5192857432365418,0.8597315855026245],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/dae9ce2ad9109dd4/pages/FPmWzVSOeJIqClzI-sec.webp","jpeg":"/storage/books/dae9ce2ad9109dd4/pages/SxOvMoRBkeiHaPpv.jpg","blurred":"/storage/books/dae9ce2ad9109dd4/pages/chkkdaEhLHGzoVII.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00021454686492752292,0.9987007273265294,0.9989789411098544]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.18883609771728516},{"x":0.22857142984867096,"y":0.18883609771728516},{"x":0.23025210201740265,"y":0.19714964926242828},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵۴","boundary":[0.21344538033008575,0.18883609771728516,0.23025210201740265,0.19714964926242828]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.18883609771728516},{"x":0.23193277418613434,"y":0.18883609771728516},{"x":0.23193277418613434,"y":0.19714964926242828},{"x":0.23193277418613434,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.18883609771728516,0.23193277418613434,0.19714964926242828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.18883609771728516},{"x":0.23193277418613434,"y":0.18883609771728516},{"x":0.23193277418613434,"y":0.19714964926242828},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.18183609771728515,0.23693277418613434,0.2041496492624283],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.20783847570419312},{"x":0.22857142984867096,"y":0.20783847570419312},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2173396646976471},{"x":0.21512605249881744,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۵","boundary":[0.21344538033008575,0.20783847570419312,0.23025210201740265,0.2173396646976471]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.20783847570419312},{"x":0.23361344635486603,"y":0.20783847570419312},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2173396646976471},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.20783847570419312,0.23361344635486603,0.2173396646976471]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.20783847570419312},{"x":0.23361344635486603,"y":0.20783847570419312},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2173396646976471},{"x":0.21512605249881744,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.2008384757041931,0.23861344635486603,0.2243396646976471],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.22802850604057312},{"x":0.22857142984867096,"y":0.22684085369110107},{"x":0.22857142984867096,"y":0.235154390335083},{"x":0.21512605249881744,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵۶","boundary":[0.21344538033008575,0.22802850604057312,0.22857142984867096,0.235154390335083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.22802850604057312},{"x":0.22857142984867096,"y":0.22684085369110107},{"x":0.22857142984867096,"y":0.235154390335083},{"x":0.21512605249881744,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.22102850604057311,0.23357142984867096,0.24215439033508301],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.24703088402748108},{"x":0.22857142984867096,"y":0.24703088402748108},{"x":0.22857142984867096,"y":0.255344420671463},{"x":0.21512605249881744,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۶","boundary":[0.21344538033008575,0.24703088402748108,0.22857142984867096,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.24703088402748108},{"x":0.23193277418613434,"y":0.24703088402748108},{"x":0.23361344635486603,"y":0.255344420671463},{"x":0.23193277418613434,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.24703088402748108,0.23361344635486603,0.255344420671463]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.24703088402748108},{"x":0.23193277418613434,"y":0.24703088402748108},{"x":0.23361344635486603,"y":0.255344420671463},{"x":0.21512605249881744,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.24003088402748107,0.23861344635486603,0.262344420671463],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2672209143638611},{"x":0.22857142984867096,"y":0.26603326201438904},{"x":0.22857142984867096,"y":0.27434679865837097},{"x":0.21344538033008575,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۷","boundary":[0.21344538033008575,0.2672209143638611,0.22857142984867096,0.27434679865837097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.2672209143638611},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2672209143638611},{"x":0.23529411852359772,"y":0.275534451007843},{"x":0.23193277418613434,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"..","boundary":[0.23193277418613434,0.2672209143638611,0.23529411852359772,0.275534451007843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2672209143638611},{"x":0.23529411852359772,"y":0.26603326201438904},{"x":0.23529411852359772,"y":0.275534451007843},{"x":0.21344538033008575,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.2602209143638611,0.24029411852359772,0.282534451007843],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7327731251716614,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7327731251716614,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7226890921592712,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7226890921592712,0.18646080791950226,0.7327731251716614,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7159664034843445,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7159664034843445,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6941176652908325,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴.۱","boundary":[0.6941176652908325,0.1876484602689743,0.7159664034843445,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6941176652908325,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6957983374595642,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6907563209533691,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6890756487846375,0.1876484602689743,0.6957983374595642,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6857143044471741,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6857143044471741,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6436975002288818,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معادلات","boundary":[0.6436975002288818,0.1876484602689743,0.6857143044471741,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6369748115539551,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6369748115539551,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5915966629981995,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ساختاری","boundary":[0.5915966629981995,0.1876484602689743,0.6369748115539551,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.18883609771728516},{"x":0.583193302154541,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5848739743232727,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5815126299858093,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5815126299858093,0.18883609771728516,0.5848739743232727,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7327731251716614,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7226890921592712,0.20546318590641022,0.7327731251716614,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7176470756530762,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7058823704719543,0.20665083825588226,0.7176470756530762,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6974790096282959,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6924369931221008,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.6924369931221008,0.20665083825588226,0.6991596817970276,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6857143044471741,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6521008610725403,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.6521008610725403,0.20665083825588226,0.6873949766159058,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6487395167350769,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6487395167350769,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6218487620353699,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اولیه","boundary":[0.6218487620353699,0.20783847570419312,0.6487395167350769,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6168067455291748,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6184874176979065,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6134454011917114,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6117647290229797,0.20783847570419312,0.6184874176979065,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.20783847570419312},{"x":0.605042040348053,"y":0.20783847570419312},{"x":0.605042040348053,"y":0.22090260684490204},{"x":0.5798319578170776,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مرزی","boundary":[0.5798319578170776,0.20783847570419312,0.605042040348053,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5731092691421509,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5747899413108826,"y":0.22209025919437408},{"x":0.5714285969734192,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5714285969734192,0.20902612805366516,0.5747899413108826,0.22209025919437408]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7327731251716614,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5714285969734192,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5647479248046875,0.1806484602689743,0.7377731251716614,0.2267149693965912],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7310924530029297,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7310924530029297,"y":0.23990498483181},{"x":0.7243697643280029,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7243697643280029,0.22565320134162903,0.7310924530029297,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7159664034843445,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7159664034843445,"y":0.23990498483181},{"x":0.6941176652908325,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۶.۱","boundary":[0.6941176652908325,0.22684085369110107,0.7159664034843445,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6974790096282959,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6974790096282959,"y":0.23990498483181},{"x":0.6924369931221008,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6924369931221008,0.22684085369110107,0.6974790096282959,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6873949766159058,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6873949766159058,"y":0.23990498483181},{"x":0.6621848940849304,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.6621848940849304,0.22684085369110107,0.6873949766159058,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6605042219161987,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6605042219161987,"y":0.23990498483181},{"x":0.6352941393852234,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6352941393852234,0.22684085369110107,0.6605042219161987,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6285714507102966,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6285714507102966,"y":0.23990498483181},{"x":0.6117647290229797,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6117647290229797,0.22684085369110107,0.6285714507102966,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6000000238418579,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6000000238418579,"y":0.23990498483181},{"x":0.5630252361297607,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"دوبعدی","boundary":[0.5630252361297607,0.22684085369110107,0.6000000238418579,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.22684085369110107},{"x":0.5579832196235657,"y":0.22684085369110107},{"x":0.5579832196235657,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5546218752861023,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5546218752861023,0.22684085369110107,0.5579832196235657,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7478991746902466,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7478991746902466,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7394958138465881,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7394958138465881,0.24584323167800903,0.7478991746902466,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7327731251716614,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7327731251716614,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7243697643280029,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7243697643280029,0.24584323167800903,0.7327731251716614,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7193277478218079,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7193277478218079,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6941176652908325,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مثالی","boundary":[0.6941176652908325,0.24584323167800903,0.7193277478218079,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6857143044471741,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6857143044471741,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6773109436035156,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6773109436035156,0.24584323167800903,0.6857143044471741,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6689075827598572,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6689075827598572,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6420168280601501,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرمول","boundary":[0.6420168280601501,0.24584323167800903,0.6689075827598572,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6369748115539551,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6369748115539551,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6134454011917114,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6134454011917114,0.24584323167800903,0.6369748115539551,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6033613681793213,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6033613681793213,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5915966629981995,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.5915966629981995,0.24584323167800903,0.6033613681793213,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.24584323167800903},{"x":0.578151285648346,"y":0.24584323167800903},{"x":0.578151285648346,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5445378422737122,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.5445378422737122,0.24584323167800903,0.578151285648346,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5411764979362488,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5411764979362488,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5109243988990784,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقدار","boundary":[0.5109243988990784,0.24584323167800903,0.5411764979362488,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5058823823928833,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5058823823928833,"y":0.26128265261650085},{"x":0.48235294222831726,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مرزی","boundary":[0.48235294222831726,0.24584323167800903,0.5058823823928833,0.26128265261650085]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7478991746902466,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7478991746902466,"y":0.26128265261650085},{"x":0.48235294222831726,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.47735294222831726,0.21984085369110107,0.7528991746902466,0.26828265261650086],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7310924530029297,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7327731251716614,"y":0.27672210335731506},{"x":0.7226890921592712,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7226890921592712,0.26365795731544495,0.7327731251716614,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.264845609664917},{"x":0.7142857313156128,"y":0.264845609664917},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7058823704719543,0.264845609664917,0.7159664034843445,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.264845609664917},{"x":0.7008403539657593,"y":0.264845609664917},{"x":0.7008403539657593,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.6890756487846375,0.264845609664917,0.7008403539657593,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6857143044471741,"y":0.264845609664917},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6621848940849304,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تعادل","boundary":[0.6621848940849304,0.26603326201438904,0.6873949766159058,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6554622054100037,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6554622054100037,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6521008610725403,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6521008610725403,0.26603326201438904,0.6554622054100037,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7310924530029297,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2969121038913727},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7243697643280029,0.28384798765182495,0.7310924530029297,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7159664034843445,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2969121038913727},{"x":0.707563042640686,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7058823704719543,0.28384798765182495,0.7176470756530762,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7008403539657593,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7008403539657593,"y":0.2969121038913727},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.6890756487846375,0.28384798765182495,0.7008403539657593,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.285035640001297},{"x":0.6857143044471741,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2969121038913727},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سازگاری","boundary":[0.6420168280601501,0.285035640001297,0.6857143044471741,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6369748115539551,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6369748115539551,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6336134672164917,0.28622329235076904,0.6369748115539551,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7327731251716614,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7226890921592712,0.30403801798820496,0.7327731251716614,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7159664034843445,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7058823704719543,0.30403801798820496,0.7159664034843445,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6991596817970276,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.6907563209533691,0.30403801798820496,0.6991596817970276,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6857143044471741,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.6605042219161987,0.30403801798820496,0.6857143044471741,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.30403801798820496},{"x":0.653781533241272,"y":0.30403801798820496},{"x":0.653781533241272,"y":0.3171021342277527},{"x":0.605042040348053,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجهولات","boundary":[0.605042040348053,0.30403801798820496,0.653781533241272,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5966386795043945,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5915966629981995,0.30403801798820496,0.5966386795043945,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5865546464920044,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"معادلات","boundary":[0.5445378422737122,0.30403801798820496,0.5865546464920044,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7310924530029297,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7226890921592712,0.32185274362564087,0.7327731251716614,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7142857313156128,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴.۲","boundary":[0.6941176652908325,0.32185274362564087,0.7142857313156128,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6941176652908325,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6890756487846375,0.32185274362564087,0.6957983374595642,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6873949766159058,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6453781723976135,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معادلات","boundary":[0.6453781723976135,0.3230403661727905,0.6873949766159058,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6369748115539551,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5915966629981995,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساختاری","boundary":[0.5899159908294678,0.3230403661727905,0.6369748115539551,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5815126299858093,0.3242280185222626,0.5848739743232727,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7327731251716614,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7226890921592712,0.34085512161254883,0.7327731251716614,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3551068902015686},{"x":0.707563042640686,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7058823704719543,0.3420427441596985,0.7176470756530762,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.6924369931221008,0.3420427441596985,0.6974790096282959,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6521008610725403,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.6521008610725403,0.3420427441596985,0.6873949766159058,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6453781723976135,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6218487620353699,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اولیه","boundary":[0.6218487620353699,0.34323039650917053,0.6453781723976135,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6168067455291748,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6168067455291748,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6117647290229797,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6117647290229797,0.34323039650917053,0.6168067455291748,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.34323039650917053},{"x":0.605042040348053,"y":0.34323039650917053},{"x":0.605042040348053,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مرزی","boundary":[0.5798319578170776,0.34323039650917053,0.605042040348053,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5714285969734192,0.3444180488586426,0.5747899413108826,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7243697643280029,0.3622327744960785,0.7310924530029297,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7058823704719543,0.3622327744960785,0.7159664034843445,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۶.","boundary":[0.6924369931221008,0.3622327744960785,0.6974790096282959,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حل","boundary":[0.6705882549285889,0.3622327744960785,0.6840336322784424,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.6302521228790283,0.3622327744960785,0.6621848940849304,0.3752969205379486]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5378571701049805,0.25903326201438903,0.7394537973403931,0.3822969205379486],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.28622329235076904},{"x":0.22857142984867096,"y":0.285035640001297},{"x":0.22857142984867096,"y":0.294536828994751},{"x":0.21344538033008575,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۷","boundary":[0.21344538033008575,0.28622329235076904,0.22857142984867096,0.294536828994751]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.28622329235076904},{"x":0.23361344635486603,"y":0.28622329235076904},{"x":0.23361344635486603,"y":0.294536828994751},{"x":0.23193277418613434,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.28622329235076904,0.23361344635486603,0.294536828994751]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.28622329235076904},{"x":0.23361344635486603,"y":0.285035640001297},{"x":0.23361344635486603,"y":0.294536828994751},{"x":0.21344538033008575,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.27922329235076904,0.23861344635486603,0.301536828994751],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.30403801798820496},{"x":0.23025210201740265,"y":0.30403801798820496},{"x":0.23025210201740265,"y":0.31353920698165894},{"x":0.21512605249881744,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۵۸","boundary":[0.21512605249881744,0.30403801798820496,0.23025210201740265,0.31353920698165894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.30403801798820496},{"x":0.23025210201740265,"y":0.30403801798820496},{"x":0.23025210201740265,"y":0.31353920698165894},{"x":0.21512605249881744,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.29703801798820495,0.23525210201740265,0.32053920698165894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3242280185222626},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3242280185222626},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3325415551662445},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۸","boundary":[0.21512605249881744,0.3242280185222626,0.23025210201740265,0.3325415551662445]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.3242280185222626},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3242280185222626},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3325415551662445},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".....","boundary":[0.23361344635486603,0.3242280185222626,0.24705882370471954,0.3325415551662445]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3242280185222626},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3242280185222626},{"x":0.24705882370471954,"y":0.33372920751571655},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.31722801852226257,0.25205882370471955,0.34072920751571656],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.34323039650917053},{"x":0.22857142984867096,"y":0.34323039650917053},{"x":0.22857142984867096,"y":0.35154393315315247},{"x":0.21344538033008575,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵۸","boundary":[0.21344538033008575,0.34323039650917053,0.22857142984867096,0.35154393315315247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.34323039650917053},{"x":0.2369747906923294,"y":0.34323039650917053},{"x":0.2369747906923294,"y":0.35154393315315247},{"x":0.23193277418613434,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"..","boundary":[0.23193277418613434,0.34323039650917053,0.2369747906923294,0.35154393315315247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.34323039650917053},{"x":0.2369747906923294,"y":0.34323039650917053},{"x":0.2369747906923294,"y":0.35154393315315247},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3362303965091705,0.2419747906923294,0.35854393315315247],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3622327744960785},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3622327744960785},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3705463111400604},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۹","boundary":[0.21344538033008575,0.3622327744960785,0.22857142984867096,0.3705463111400604]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3622327744960785},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3622327744960785},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3705463111400604},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.3622327744960785,0.23361344635486603,0.3705463111400604]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3622327744960785},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3622327744960785},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3705463111400604},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3552327744960785,0.23861344635486603,0.37754631114006043],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4097387194633484},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4097387194633484},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4180522561073303},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۳","boundary":[0.21344538033008575,0.4097387194633484,0.22689075767993927,0.4180522561073303]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4097387194633484},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4097387194633484},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4180522561073303},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4027387194633484,0.23189075767993927,0.42505225610733033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4299287497997284},{"x":0.22857142984867096,"y":0.42874109745025635},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4370546340942383},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۴","boundary":[0.21344538033008575,0.4299287497997284,0.22857142984867096,0.4370546340942383]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4299287497997284},{"x":0.22857142984867096,"y":0.42874109745025635},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4370546340942383},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4229287497997284,0.23357142984867096,0.4440546340942383],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4477434754371643},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4477434754371643},{"x":0.22857142984867096,"y":0.45843231678009033},{"x":0.21512605249881744,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۵","boundary":[0.21512605249881744,0.4477434754371643,0.22857142984867096,0.45843231678009033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.4477434754371643},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4477434754371643},{"x":0.23361344635486603,"y":0.45843231678009033},{"x":0.23361344635486603,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.4477434754371643,0.23361344635486603,0.45843231678009033]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4477434754371643},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4477434754371643},{"x":0.23361344635486603,"y":0.45843231678009033},{"x":0.21512605249881744,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4407434754371643,0.23861344635486603,0.46543231678009034],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4679335057735443},{"x":0.22857142984867096,"y":0.46674585342407227},{"x":0.22857142984867096,"y":0.47624704241752625},{"x":0.21512605249881744,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۵","boundary":[0.21344538033008575,0.4679335057735443,0.22857142984867096,0.47624704241752625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4679335057735443},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4679335057735443},{"x":0.23193277418613434,"y":0.47624704241752625},{"x":0.23193277418613434,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.4679335057735443,0.23193277418613434,0.47624704241752625]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4679335057735443},{"x":0.23193277418613434,"y":0.46674585342407227},{"x":0.23193277418613434,"y":0.47624704241752625},{"x":0.21512605249881744,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4609335057735443,0.23693277418613434,0.48324704241752625],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4869358539581299},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4869358539581299},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4952494204044342},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۶","boundary":[0.21344538033008575,0.4869358539581299,0.22857142984867096,0.4952494204044342]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4869358539581299},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4869358539581299},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4952494204044342},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4799358539581299,0.23357142984867096,0.5022494204044342],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5071259140968323},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5071259140968323},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5154394507408142},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۷","boundary":[0.21512605249881744,0.5071259140968323,0.22689075767993927,0.5154394507408142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5071259140968323},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5071259140968323},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5154394507408142},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.5071259140968323,0.23529411852359772,0.5154394507408142]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5071259140968323},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5071259140968323},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5154394507408142},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5001259140968323,0.24029411852359772,0.5224394507408142],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5261282920837402},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5261282920837402},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5344418287277222},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۷","boundary":[0.21512605249881744,0.5261282920837402,0.22689075767993927,0.5344418287277222]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5261282920837402},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5261282920837402},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5344418287277222},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5191282920837402,0.23189075767993927,0.5414418287277222],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5463182926177979},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5463182926177979},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5534442067146301},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۰","boundary":[0.21512605249881744,0.5463182926177979,0.22689075767993927,0.5534442067146301]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5463182926177979},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5463182926177979},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5534442067146301},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5393182926177978,0.23189075767993927,0.5604442067146301],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5653206706047058},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5653206706047058},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5736342072486877},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۱","boundary":[0.21344538033008575,0.5653206706047058,0.22689075767993927,0.5736342072486877]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5653206706047058},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5653206706047058},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5736342072486877},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5583206706047058,0.23189075767993927,0.5806342072486878],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7680672407150269,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7680672407150269,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7394958138465881,0.3895486891269684,0.7680672407150269,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۶.","boundary":[0.7226890921592712,0.3895486891269684,0.7327731251716614,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4026128351688385},{"x":0.680672287940979,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اجزای","boundary":[0.680672287940979,0.3895486891269684,0.7176470756530762,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6352941393852234,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"محدود","boundary":[0.6336134672164917,0.3895486891269684,0.6756302714347839,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6302521228790283,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6302521228790283,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6285714507102966,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6285714507102966,0.39073634147644043,0.6302521228790283,0.40380048751831055]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7680672407150269,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7680672407150269,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6285714507102966,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6235714507102966,0.3825486891269684,0.7730672407150269,0.40842518281936646],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7529411911964417,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7529411911964417,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7176470756530762,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۶.","boundary":[0.7176470756530762,0.41092637181282043,0.7529411911964417,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7193277478218079,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7193277478218079,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6857143044471741,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6857143044471741,0.41092637181282043,0.7193277478218079,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7478991746902466,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۶.","boundary":[0.7411764860153198,0.42874109745025635,0.7478991746902466,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7327731251716614,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7260504364967346,0.42874109745025635,0.7327731251716614,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7176470756530762,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حل","boundary":[0.7058823704719543,0.42874109745025635,0.7176470756530762,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6957983374595642,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مثال","boundary":[0.6756302714347839,0.42874109745025635,0.6957983374595642,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6672269105911255,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجزای","boundary":[0.6352941393852234,0.42874109745025635,0.6672269105911255,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6268907785415649,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محدود","boundary":[0.5915966629981995,0.42874109745025635,0.6268907785415649,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.42874109745025635},{"x":0.583193302154541,"y":0.42874109745025635},{"x":0.583193302154541,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5731092691421509,0.42874109745025635,0.583193302154541,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5630252361297607,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.5394958257675171,0.42874109745025635,0.5630252361297607,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5310924649238586,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.5210084319114685,0.42874109745025635,0.5310924649238586,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5126050710678101,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4429928660392761},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بعدی","boundary":[0.48571428656578064,0.42874109745025635,0.5126050710678101,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.42874109745025635},{"x":0.48067227005958557,"y":0.42874109745025635},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4429928660392761},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4773109257221222,0.42874109745025635,0.48067227005958557,0.4429928660392761]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4418052136898041},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4723109257221222,0.40392637181282043,0.7579411911964417,0.4488052136898041],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7310924530029297,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7310924530029297,"y":0.45961993932724},{"x":0.7243697643280029,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۶.","boundary":[0.7243697643280029,0.44655582308769226,0.7310924530029297,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7176470756530762,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7176470756530762,"y":0.46080759167671204},{"x":0.707563042640686,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.707563042640686,0.44655582308769226,0.7176470756530762,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6991596817970276,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7008403539657593,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6907563209533691,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.6907563209533691,0.44655582308769226,0.7008403539657593,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6840336322784424,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6840336322784424,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گسسته","boundary":[0.6470588445663452,0.4477434754371643,0.6840336322784424,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6201680898666382,0.4477434754371643,0.6453781723976135,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6134454011917114,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4619952440261841},{"x":0.610084056854248,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6084033846855164,0.44893112778663635,0.6134454011917114,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7327731251716614,"y":0.47980996966362},{"x":0.7243697643280029,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۶.","boundary":[0.7243697643280029,0.4655582010746002,0.7327731251716614,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7176470756530762,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7193277478218079,"y":0.47980996966362},{"x":0.707563042640686,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.707563042640686,0.46674585342407227,0.7193277478218079,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7008403539657593,"y":0.46674585342407227},{"x":0.702521026134491,"y":0.47980996966362},{"x":0.6907563209533691,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.6907563209533691,0.46674585342407227,0.702521026134491,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6840336322784424,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6840336322784424,"y":0.47980996966362},{"x":0.6655462384223938,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"توابع","boundary":[0.6638655662536621,0.46674585342407227,0.6840336322784424,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6554622054100037,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6571428775787354,"y":0.47980996966362},{"x":0.63193279504776,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.63193279504776,0.46674585342407227,0.6571428775787354,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6941176652908325,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳.۲.۶","boundary":[0.6941176652908325,0.4857482314109802,0.7344537973403931,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6941176652908325,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6924369931221008,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6924369931221008,0.4857482314109802,0.6941176652908325,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6857143044471741,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معادلات","boundary":[0.6420168280601501,0.4857482314109802,0.6857143044471741,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6369748115539551,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازگاری","boundary":[0.5915966629981995,0.4869358539581299,0.6369748115539551,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.583193302154541,0.4869358539581299,0.5882353186607361,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6957983374595642,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۴.۲.۶","boundary":[0.6941176652908325,0.5047506093978882,0.7310924530029297,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6957983374595642,"y":0.519002377986908},{"x":0.6907563209533691,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6890756487846375,0.5047506093978882,0.6957983374595642,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6873949766159058,"y":0.519002377986908},{"x":0.6605042219161987,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روابط","boundary":[0.6605042219161987,0.5059382319450378,0.6873949766159058,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6521008610725403,"y":0.519002377986908},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ساختاری","boundary":[0.6084033846855164,0.5059382319450378,0.6521008610725403,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5983193516731262,0.5071259140968323,0.6016806960105896,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۶.","boundary":[0.7243697643280029,0.5249406099319458,0.7310924530029297,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5380047559738159},{"x":0.707563042640686,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.707563042640686,0.5249406099319458,0.7176470756530762,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.6907563209533691,0.5249406099319458,0.7008403539657593,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعادل","boundary":[0.6605042219161987,0.5261282920837402,0.6857143044471741,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6386554837226868,0.5261282920837402,0.6521008610725403,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"المان","boundary":[0.6016806960105896,0.5261282920837402,0.6285714507102966,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۶.","boundary":[0.7243697643280029,0.5439429879188538,0.7327731251716614,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5570071339607239},{"x":0.707563042640686,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.707563042640686,0.5451306700706482,0.7159664034843445,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۶.","boundary":[0.6924369931221008,0.5451306700706482,0.6991596817970276,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعادل","boundary":[0.6638655662536621,0.5451306700706482,0.6873949766159058,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"گرهها","boundary":[0.6184874176979065,0.5451306700706482,0.6504201889038086,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6168067455291748,0.5451306700706482,0.6184874176979065,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۶.","boundary":[0.7226890921592712,0.5629453659057617,0.7327731251716614,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5760095119476318},{"x":0.707563042640686,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.707563042640686,0.5629453659057617,0.7176470756530762,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۷.","boundary":[0.6907563209533691,0.5641329884529114,0.7008403539657593,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5771971344947815},{"x":0.653781533241272,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.6521008610725403,0.5653206706047058,0.6873949766159058,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مرزی","boundary":[0.6201680898666382,0.5653206706047058,0.6453781723976135,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6117647290229797,0.5665082931518555,0.6168067455291748,0.5795724391937256]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.4477434754371643},{"x":0.732773125171