مدیریت کسب و کار و بهره وری مدیریت کسب و کار و بهره وری

توضیحات

در بحث از توسعه کارآفرینی و کسب و کارها، مدیریت اثربخش رشد کمی و کیفی آن ها جهت ورود به مرحله ی تثبیت و توسعه است. که با پیچیده شدن فضای کسب و کار در سال های ایولیه ی رشد شرکت ها نوپا می تواند آنها را با فروپاشی مواجه نماد. براین اساس یادگیری و کسب دانش مهارت های اداره ی یک کسب و کار می تواند در توسعه ی آن مثمر ثمر باشد.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3798133","title":"مدیریت کسب و کار و بهره وری","price":"۳۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۹‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/dca527746df73c92/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/dca527746df73c92/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/dca527746df73c92/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/dca527746df73c92/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/dca527746df73c92/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/dca527746df73c92/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/dca527746df73c92/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/dca527746df73c92/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/dca527746df73c92/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/dca527746df73c92/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-600-5607-96-3","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۴۰۰","nobat_chap":"6","description":["در بحث از توسعه کارآفرینی و کسب و کارها، مدیریت اثربخش رشد کمی و کیفی آن ها جهت ورود به مرحله ی تثبیت و توسعه است. که با پیچیده شدن فضای کسب و کار در سال های ایولیه ی رشد شرکت ها نوپا می تواند آنها را با فروپاشی مواجه نماد. براین اساس یادگیری و کسب دانش مهارت های اداره ی یک کسب و کار می تواند در توسعه ی آن مثمر ثمر باشد.",""],"pages_count":"183","keywords":"null","token":"dca527746df73c92","created_at":"2021-12-04 22:53:55","updated_at":"2022-10-26 13:28:22","publisher_id":"189","deleted_at":null,"published_at":"2021-12-04 22:58:21","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه جامع علمی کاربردی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1921014","title":"محمدتقی طغرایی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"محمدتقی","lastname":"طغرایی","token":"fe9302611baf4088","created_at":"2021-11-30 13:19:51","updated_at":"2021-11-30 13:19:51","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1921015","title":"سید سعید میرواحدی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"سید سعید","lastname":"میرواحدی","token":"933e583f7170aaaa","created_at":"2021-11-30 15:47:47","updated_at":"2021-11-30 15:47:47","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1921016","title":"فرزانه خالویی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"فرزانه","lastname":"خالویی","token":"ffafaee11c0cd538","created_at":"2021-11-30 15:48:01","updated_at":"2021-11-30 15:48:01","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1921014","title":"محمدتقی طغرایی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"محمدتقی","lastname":"طغرایی","token":"fe9302611baf4088","created_at":"2021-11-30 13:19:51","updated_at":"2021-11-30 13:19:51","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1921015","title":"سید سعید میرواحدی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"سید سعید","lastname":"میرواحدی","token":"933e583f7170aaaa","created_at":"2021-11-30 15:47:47","updated_at":"2021-11-30 15:47:47","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1921016","title":"فرزانه خالویی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"فرزانه","lastname":"خالویی","token":"ffafaee11c0cd538","created_at":"2021-11-30 15:48:01","updated_at":"2021-11-30 15:48:01","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"786716","file":"61abc04b450d41.55645676.pdf","book_id":"3798133","toc":null,"created_at":"2021-12-04 22:53:55","updated_at":"2022-10-26 13:28:22","process_started_at":"2021-12-04 22:53:57","process_done_at":"2021-12-04 22:54:01","process_failed_at":null,"pages_count":"183","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"d45b91dd2ec9b2c6bad17c6a81f68df2fd46764932276a93dedc2d6bb0c31625f38950bdb04e115cd5118f97c9cf68789587b923655c9438370227d364a55fe9","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۸۳"},"publisher":{"id":189,"title":"دانشگاه جامع علمی کاربردی","description":null,"token":"0c6a245d8de4ff05","slug":"uast"},"study_subjects":[{"id":"9655","title":"بهره وری سازمانی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"a890036a569c7eaa","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:26:21","updated_at":"2019-08-24 23:41:08","study_fields":[{"id":"1105","title":"مدیریت و بازرگانی دریایی","degree_id":"7","token":"31b01a65aabe8226","books_count":"45","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-03-11 12:09:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1885","title":"مدیریت و بازرگانی دریایی گرایش گمرکی","degree_id":"7","token":"6530c1184bba3502","books_count":"9","created_at":"2017-10-07 11:23:08","updated_at":"2021-12-25 11:37:32","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"9664","title":"بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان‌ها","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"fe7d6b150b4e61f3","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:26:21","updated_at":"2019-08-24 23:41:08","study_fields":[{"id":"142","title":"مدیریت صنعتی","degree_id":"4","token":"b2e5323fd9f50e64","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-09-03 12:47:35","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"9667","title":"بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"d4538ff8fff5108f","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:26:21","updated_at":"2019-08-24 23:41:08","study_fields":[{"id":"1144","title":"مدیریت صنعتی","degree_id":"7","token":"1aa143b9102f4586","books_count":"25","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-09-03 12:47:35","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"26575","title":"طرح ریزی کسب وکار ","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"1f1de270166aa4f4","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:39:39","updated_at":"2017-10-07 11:39:39","study_fields":[{"id":"262","title":"مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک","degree_id":"10","token":"9dd277b96365ab67","books_count":"10","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2021-12-03 16:51:17","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"35314","title":"مدیریت کسب و کار و بهره وری","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"71d31d6d63ad5e05","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:52:39","updated_at":"2021-12-04 14:37:05","study_fields":[{"id":"682","title":"روابط عمومی","degree_id":"7","token":"2e57b1dea3014ea7","books_count":"13","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2021-12-04 14:37:05","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C","ebook_price_en":"15000","urlify":"%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C","pages_count_fa":"۱۸۳","authorTitle":"محمدتقی طغرایی, سید سعید میرواحدی, فرزانه خالویی","tocStr":"","url":"/preview/dca527746df73c92/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C"}
{"toc":null,"pages_count":183,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"dca527746df73c92","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/dca527746df73c92/pages/cMaYWxJLGwAQBFmG-sec.webp","jpeg":"/storage/books/dca527746df73c92/pages/sBqTPrthqJXXrIHN.jpg","blurred":"/storage/books/dca527746df73c92/pages/rdhzNBoCcFugmQrd.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003672763249453376,0.00025827264120346574,0.9986837793718867,0.9991933384507966]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.22446556389331818},{"x":0.778151273727417,"y":0.22446556389331818},{"x":0.778151273727417,"y":0.26365795731544495},{"x":0.63193279504776,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.63193279504776,0.22446556389331818,0.778151273727417,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6151260733604431,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6151260733604431,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5176470875740051,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.5176470875740051,0.22446556389331818,0.6151260733604431,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5126050710678101,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5126050710678101,"y":0.26365795731544495},{"x":0.4957983195781708,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4957983195781708,0.22446556389331818,0.5126050710678101,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.22446556389331818},{"x":0.48235294222831726,"y":0.22446556389331818},{"x":0.48235294222831726,"y":0.26365795731544495},{"x":0.4420168101787567,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.4420168101787567,0.22446556389331818,0.48235294222831726,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.22446556389331818},{"x":0.41680672764778137,"y":0.22446556389331818},{"x":0.41680672764778137,"y":0.26365795731544495},{"x":0.3966386616230011,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3966386616230011,0.22446556389331818,0.41680672764778137,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.22446556389331818},{"x":0.3815126121044159,"y":0.22446556389331818},{"x":0.3815126121044159,"y":0.26365795731544495},{"x":0.31092438101768494,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.31092438101768494,0.22446556389331818,0.3815126121044159,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.22446556389331818},{"x":0.30588236451148987,"y":0.22446556389331818},{"x":0.30588236451148987,"y":0.26365795731544495},{"x":0.2235294133424759,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وری","boundary":[0.2235294133424759,0.22446556389331818,0.30588236451148987,0.26365795731544495]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.22446556389331818},{"x":0.778151273727417,"y":0.22446556389331818},{"x":0.778151273727417,"y":0.26365795731544495},{"x":0.2235294133424759,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2185294133424759,0.21746556389331817,0.783151273727417,0.27065795731544495],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4750593900680542},{"x":0.534453809261322,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.534453809261322,0.4548693597316742,0.5865546464920044,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.4548693597316742},{"x":0.529411792755127,"y":0.4548693597316742},{"x":0.529411792755127,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تقی","boundary":[0.5042017102241516,0.4548693597316742,0.529411792755127,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.4548693597316742},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4548693597316742},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4750593900680542},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طغرایی","boundary":[0.41680672764778137,0.4548693597316742,0.48403361439704895,0.4750593900680542]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4750593900680542},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.41180672764778137,0.4478693597316742,0.5915546464920044,0.4820593900680542],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.5983193516731262,0.4928741157054901,0.6302521228790283,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5095011591911316},{"x":0.556302547454834,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.556302547454834,0.4928741157054901,0.5899159908294678,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5478991866111755,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5126050710678101,0.49168646335601807,0.5478991866111755,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5095011591911316},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.45378151535987854,0.49168646335601807,0.5042017102241516,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.49168646335601807},{"x":0.4453781545162201,"y":0.49168646335601807},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5083135366439819},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هنر","boundary":[0.4252100884914398,0.49168646335601807,0.4453781545162201,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.49168646335601807},{"x":0.41848739981651306,"y":0.49168646335601807},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5095011591911316},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.36974790692329407,0.49168646335601807,0.41848739981651306,0.5095011591911316]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.490498811006546},{"x":0.6302521228790283,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5095011591911316},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.36474790692329406,0.483498811006546,0.6352521228790283,0.5165011591911316],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5932773351669312,"y":0.551068902015686},{"x":0.5596638917922974,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.5596638917922974,0.5332541465759277,0.5932773351669312,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.5332541465759277},{"x":0.556302547454834,"y":0.5332541465759277},{"x":0.556302547454834,"y":0.551068902015686},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سعید","boundary":[0.5142857432365417,0.5332541465759277,0.556302547454834,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5498812198638916},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میر","boundary":[0.4789915978908539,0.5320665240287781,0.5042017102241516,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.5320665240287781},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5332541465759277},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5498812198638916},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"واحدی","boundary":[0.40672269463539124,0.5320665240287781,0.4756302535533905,0.5498812198638916]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5932773351669312,"y":0.551068902015686},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.40172269463539123,0.5250665240287781,0.5982773351669312,0.558068902015686],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.570071280002594},{"x":0.6436975002288818,"y":0.570071280002594},{"x":0.6436975002288818,"y":0.589073657989502},{"x":0.610084056854248,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.610084056854248,0.570071280002594,0.6436975002288818,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.570071280002594},{"x":0.6033613681793213,"y":0.570071280002594},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.5697479248046875,0.570071280002594,0.6033613681793213,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.570071280002594},{"x":0.561344563961029,"y":0.570071280002594},{"x":0.561344563961029,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5243697762489319,0.570071280002594,0.561344563961029,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5159664154052734,"y":0.570071280002594},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5878859758377075},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.46722689270973206,0.5688835978507996,0.5159664154052734,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.5688835978507996},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5688835978507996},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5866983532905579},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.42352941632270813,0.5688835978507996,0.4588235318660736,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.5688835978507996},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5688835978507996},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5866983532905579},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طباطبایی","boundary":[0.35630252957344055,0.5688835978507996,0.4151260554790497,0.5866983532905579]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6436975002288818,"y":0.570071280002594},{"x":0.6420168280601501,"y":0.589073657989502},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.35130252957344055,0.5606959753036499,0.6470168280601502,0.596073657989502],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6282660365104675},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرزانه","boundary":[0.5126050710678101,0.6080760359764099,0.5647059082984924,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6294536590576172},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خالویی","boundary":[0.43361344933509827,0.6092636585235596,0.5042017102241516,0.6294536590576172]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6294536590576172},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.42861344933509826,0.6022636585235596,0.5697059082984924,0.6364536590576172],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شیوا","boundary":[0.5478991866111755,0.6520190238952637,0.5865546464920044,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6722090244293213},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گورتانیان","boundary":[0.45210084319114685,0.6520190238952637,0.5394958257675171,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.6520190238952637},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6520190238952637},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6722090244293213},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نژاد","boundary":[0.4151260554790497,0.6520190238952637,0.4470588266849518,0.6722090244293213]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6722090244293213},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4101260554790497,0.6450190238952637,0.5915546464920044,0.6792090244293213],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/dca527746df73c92/pages/LzeOJiLFHUpzcVeH-sec.webp","jpeg":"/storage/books/dca527746df73c92/pages/yykpFnWYkOzORUXE.jpg","blurred":"/storage/books/dca527746df73c92/pages/SrlxigdEArnjGHuM.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.0003979129978143687,0.9986724807354582,0.9989916356957724]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5680672526359558,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5411764979362488,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بسم","boundary":[0.5411764979362488,0.3420427441596985,0.5680672526359558,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5394958257675171,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5277311205863953,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.5277311205863953,0.3420427441596985,0.5394958257675171,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5243697762489319,"y":0.36104512214660645},{"x":0.4756302535533905,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الرحمن","boundary":[0.4756302535533905,0.3420427441596985,0.5243697762489319,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.3420427441596985},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3420427441596985},{"x":0.4722689092159271,"y":0.36104512214660645},{"x":0.4302521049976349,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الرحيم","boundary":[0.4302521049976349,0.3420427441596985,0.4722689092159271,0.36104512214660645]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5680672526359558,"y":0.36104512214660645},{"x":0.4302521049976349,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4252521049976349,0.3350427441596985,0.5730672526359558,0.36804512214660645],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4180522561073303},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.4773109257221222,0.40380048751831055,0.5226891040802002,0.4180522561073303]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4180522561073303},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4723109257221222,0.39680048751831054,0.5276891040802002,0.42505225610733033],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7831932902336121,"y":0.450118750333786},{"x":0.75126051902771,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.75126051902771,0.43586698174476624,0.7831932902336121,0.450118750333786]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7831932902336121,"y":0.450118750333786},{"x":0.75126051902771,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.74626051902771,0.42886698174476623,0.7881932902336121,0.457118750333786],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.43586698174476624},{"x":0.2571428716182709,"y":0.43586698174476624},{"x":0.2571428716182709,"y":0.44655582308769226},{"x":0.2218487411737442,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"صفحه","boundary":[0.2218487411737442,0.43586698174476624,0.2571428716182709,0.44655582308769226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.43586698174476624},{"x":0.2571428716182709,"y":0.43586698174476624},{"x":0.2571428716182709,"y":0.44655582308769226},{"x":0.2218487411737442,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.42886698174476623,0.2621428716182709,0.45355582308769227],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4643705487251282},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4643705487251282},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4774346649646759},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یازده","boundary":[0.21512605249881744,0.4643705487251282,0.24201680719852448,0.4774346649646759]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4643705487251282},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4643705487251282},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4774346649646759},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.21012605249881744,0.45737054872512817,0.24701680719852448,0.4844346649646759],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7462185025215149,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6957983374595642,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.6957983374595642,0.4643705487251282,0.7462185025215149,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6890756487846375,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6638655662536621,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.6638655662536621,0.4643705487251282,0.6890756487846375,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7462185025215149,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6957983374595642,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.6941176652908325,0.48337292671203613,0.7462185025215149,0.4976246953010559]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7462185025215149,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7478991746902466,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6588655662536621,0.45737054872512817,0.7528991746902466,0.505812347650528],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.489311158657074},{"x":0.24873949587345123,"y":0.489311158657074},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیزده","boundary":[0.21512605249881744,0.489311158657074,0.24873949587345123,0.5]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.489311158657074},{"x":0.24873949587345123,"y":0.489311158657074},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21012605249881744,0.48231115865707397,0.25373949587345124,0.507],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5154394507408142},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5154394507408142},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5225653052330017},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱","boundary":[0.22689075767993927,0.5154394507408142,0.23025210201740265,0.5225653052330017]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5154394507408142},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5154394507408142},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5225653052330017},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.5084394507408142,0.23525210201740265,0.5295653052330017],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5368170738220215},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5368170738220215},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5439429879188538},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱","boundary":[0.22689075767993927,0.5368170738220215,0.23025210201740265,0.5439429879188538]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5368170738220215},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5368170738220215},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5439429879188538},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.5298170738220215,0.23525210201740265,0.5509429879188538],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5581947565078735},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5581947565078735},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5653206706047058},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۲","boundary":[0.22521008551120758,0.5581947565078735,0.23193277418613434,0.5653206706047058]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5581947565078735},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5581947565078735},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5653206706047058},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.5511947565078735,0.23693277418613434,0.5723206706047058],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.7126050591468811,0.5581947565078735,0.7478991746902466,0.5712589025497437]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7076050591468811,0.5511947565078735,0.7528991746902466,0.5782589025497437],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5760095119476318},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5760095119476318},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5878859758377075},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۲","boundary":[0.22689075767993927,0.5760095119476318,0.23193277418613434,0.5878859758377075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5760095119476318},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5760095119476318},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5878859758377075},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.5690095119476318,0.23693277418613434,0.5948859758377075],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6009501218795776},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6009501218795776},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6080760359764099},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۳","boundary":[0.22521008551120758,0.6009501218795776,0.22857142984867096,0.6080760359764099]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6009501218795776},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6009501218795776},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6080760359764099},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.5939501218795776,0.23357142984867096,0.6150760359764099],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.6223278045654297},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6223278045654297},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6294536590576172},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۳","boundary":[0.22689075767993927,0.6223278045654297,0.23025210201740265,0.6294536590576172]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.6223278045654297},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6223278045654297},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6294536590576172},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.6153278045654297,0.23525210201740265,0.6364536590576172],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.6425178050994873},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6425178050994873},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6508313417434692},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۳","boundary":[0.22689075767993927,0.6425178050994873,0.23025210201740265,0.6508313417434692]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.6425178050994873},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6425178050994873},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6508313417434692},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.6355178050994873,0.23525210201740265,0.6578313417434692],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7546218633651733,0.5130641460418701,0.7848739624023438,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7260504364967346,0.5130641460418701,0.7462185025215149,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7226890921592712,0.5130641460418701,0.7243697643280029,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.6789916157722473,0.5130641460418701,0.7142857313156128,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6722689270973206,0.5130641460418701,0.6773109436035156,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تعاریف","boundary":[0.6184874176979065,0.5130641460418701,0.6638655662536621,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5130641460418701},{"x":0.610084056854248,"y":0.5130641460418701},{"x":0.610084056854248,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6033613681793213,0.5130641460418701,0.610084056854248,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلیات","boundary":[0.5596638917922974,0.5130641460418701,0.5966386795043945,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5498812198638916},{"x":0.707563042640686,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.707563042640686,0.5356294512748718,0.7478991746902466,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.6773109436035156,0.5356294512748718,0.6991596817970276,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.6386554837226868,0.5356294512748718,0.6705882549285889,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6302521228790283,0.5356294512748718,0.6369748115539551,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6134454011917114,0.5356294512748718,0.6252101063728333,0.5498812198638916]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7848739624023438,"y":0.551068902015686},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5546638917922974,0.5060641460418701,0.7898739624023438,0.558068902015686],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5570071339607239},{"x":0.707563042640686,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7058823704719543,"y":0.570071280002594},{"x":0.6739495992660522,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.6739495992660522,0.5570071339607239,0.7058823704719543,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6722689270973206,"y":0.570071280002594},{"x":0.6672269105911255,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6672269105911255,0.5570071339607239,0.6722689270973206,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6621848940849304,"y":0.570071280002594},{"x":0.6470588445663452,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6470588445663452,0.5570071339607239,0.6621848940849304,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7462185025215149,"y":0.589073657989502},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.7092437148094177,0.5771971344947815,0.7462185025215149,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5783848166465759},{"x":0.702521026134491,"y":0.5783848166465759},{"x":0.702521026134491,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.6739495992660522,0.5783848166465759,0.702521026134491,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6638655662536621,0.5783848166465759,0.6689075827598572,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5783848166465759},{"x":0.658823549747467,"y":0.5783848166465759},{"x":0.658823549747467,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6420168280601501,0.5783848166465759,0.658823549747467,0.5914489030838013]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6370168280601501,0.5500071339607239,0.7528991746902466,0.5972612805366516],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6907563209533691,0.5985748171806335,0.7092437148094177,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.599762499332428},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیشنهاد","boundary":[0.6420168280601501,0.599762499332428,0.6823529601097107,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.599762499332428},{"x":0.6352941393852234,"y":0.599762499332428},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.5848739743232727,0.599762499332428,0.6352941393852234,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7226890921592712,0.6211401224136353,0.7462185025215149,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6365795731544495},{"x":0.680672287940979,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.6823529601097107,0.6199524998664856,0.7142857313156128,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6211401224136353},{"x":0.680672287940979,"y":0.6211401224136353},{"x":0.680672287940979,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6756302714347839,0.6211401224136353,0.680672287940979,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6554622054100037,0.6199524998664856,0.6689075827598572,0.6365795731544495]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5798739743232727,0.5903871946334839,0.7512185025215149,0.6447671957015991],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.6857143044471741,0.6425178050994873,0.7092437148094177,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.6453781723976135,0.6413301825523376,0.6773109436035156,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6336134672164917,0.6413301825523376,0.6403361558914185,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6151260733604431,0.6413301825523376,0.6285714507102966,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6413301825523376},{"x":0.605042040348053,"y":0.6413301825523376},{"x":0.605042040348053,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5966386795043945,0.6413301825523376,0.605042040348053,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبنای","boundary":[0.5579832196235657,0.6401425004005432,0.5882353186607361,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.5210084319114685,0.6401425004005432,0.5512605309486389,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6662707924842834},{"x":0.729411780834198,"y":0.6662707924842834},{"x":0.729411780834198,"y":0.6828978657722473},{"x":0.702521026134491,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7042016983032227,0.6662707924842834,0.729411780834198,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.6638655662536621,0.6662707924842834,0.6957983374595642,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.665083110332489},{"x":0.6571428775787354,"y":0.665083110332489},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6504201889038086,0.665083110332489,0.6571428775787354,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.665083110332489},{"x":0.6470588445663452,"y":0.665083110332489},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6336134672164917,0.665083110332489,0.6470588445663452,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.665083110332489},{"x":0.6235294342041016,"y":0.665083110332489},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6134454011917114,0.665083110332489,0.6235294342041016,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.665083110332489},{"x":0.6067227125167847,"y":0.665083110332489},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبنای","boundary":[0.5764706134796143,0.665083110332489,0.6067227125167847,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.665083110332489},{"x":0.5697479248046875,"y":0.665083110332489},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مکان","boundary":[0.5411764979362488,0.665083110332489,0.5697479248046875,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.665083110332489},{"x":0.534453809261322,"y":0.665083110332489},{"x":0.534453809261322,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5277311205863953,0.665083110332489,0.534453809261322,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5210084319114685,"y":0.665083110332489},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6805225610733032},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مالکیت","boundary":[0.4789915978908539,0.6638954877853394,0.5210084319114685,0.6805225610733032]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6425178050994873},{"x":0.729411780834198,"y":0.6828978657722473},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4739915978908539,0.6331425004005432,0.734411780834198,0.6898978657722473],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.6789916157722473,0.6900237798690796,0.7109243869781494,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6705882549285889,0.6888360977172852,0.6773109436035156,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7042755484580994},{"x":0.653781533241272,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.653781533241272,0.6888360977172852,0.6672269105911255,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خانگی","boundary":[0.6033613681793213,0.6888360977172852,0.6420168280601501,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.6722689270973206,0.7102137804031372,0.7109243869781494,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.6352941393852234,0.7102137804031372,0.6655462384223938,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7102137804031372},{"x":0.63193279504776,"y":0.7102137804031372},{"x":0.63193279504776,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6252101063728333,0.7102137804031372,0.63193279504776,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6067227125167847,0.7102137804031372,0.6218487620353699,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خانگی","boundary":[0.5579832196235657,0.7102137804031372,0.5966386795043945,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.6773109436035156,0.7327790856361389,0.7092437148094177,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6705882549285889,0.7327790856361389,0.6773109436035156,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6504201889038086,0.7327790856361389,0.6655462384223938,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روستایی","boundary":[0.5932773351669312,0.7327790856361389,0.6420168280601501,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.6773109436035156,0.7529691457748413,0.7109243869781494,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6705882549285889,0.7529691457748413,0.6773109436035156,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6504201889038086,0.7529691457748413,0.6655462384223938,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خانوادگی","boundary":[0.5882353186607361,0.7529691457748413,0.6420168280601501,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.6773109436035156,0.7743467688560486,0.7109243869781494,0.7885985970497131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.775534451007843},{"x":0.6756302714347839,"y":0.775534451007843},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6705882549285889,0.775534451007843,0.6773109436035156,0.7885985970497131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.775534451007843},{"x":0.6655462384223938,"y":0.775534451007843},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7897862195968628},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6504201889038086,0.775534451007843,0.6655462384223938,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.775534451007843},{"x":0.6420168280601501,"y":0.775534451007843},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7897862195968628},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اینترنتی","boundary":[0.6000000238418579,0.775534451007843,0.6436975002288818,0.7897862195968628]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5529832196235657,0.6818360977172852,0.7159243869781494,0.7967862195968628],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.6674584150314331},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6674584150314331},{"x":0.23025210201740265,"y":0.675771951675415},{"x":0.22689075767993927,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۳","boundary":[0.22689075767993927,0.6674584150314331,0.23025210201740265,0.675771951675415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.6674584150314331},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6674584150314331},{"x":0.23025210201740265,"y":0.675771951675415},{"x":0.22689075767993927,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.6604584150314331,0.23525210201740265,0.682771951675415],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.6912114024162292},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6912114024162292},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6983373165130615},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۳","boundary":[0.22689075767993927,0.6912114024162292,0.23025210201740265,0.6983373165130615]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.6912114024162292},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6912114024162292},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6983373165130615},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.6842114024162292,0.23525210201740265,0.7053373165130615],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7125890851020813},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7125890851020813},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7197149395942688},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۴","boundary":[0.22521008551120758,0.7125890851020813,0.23193277418613434,0.7197149395942688]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7125890851020813},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7125890851020813},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7197149395942688},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.7055890851020813,0.23693277418613434,0.7267149395942688],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7339667677879333},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7339667677879333},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7410926222801208},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۶","boundary":[0.22521008551120758,0.7339667677879333,0.23193277418613434,0.7410926222801208]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7339667677879333},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7339667677879333},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7410926222801208},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.7269667677879333,0.23693277418613434,0.7480926222801209],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.754156768321991},{"x":0.23193277418613434,"y":0.754156768321991},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7636579275131226},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۷","boundary":[0.22521008551120758,0.754156768321991,0.23361344635486603,0.7636579275131226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.754156768321991},{"x":0.23193277418613434,"y":0.754156768321991},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7636579275131226},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.747156768321991,0.23861344635486603,0.7706579275131226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.775534451007843},{"x":0.22689075767993927,"y":0.775534451007843},{"x":0.22857142984867096,"y":0.783847987651825},{"x":0.21680672466754913,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱","boundary":[0.21512605249881744,0.775534451007843,0.22857142984867096,0.783847987651825]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.775534451007843},{"x":0.22689075767993927,"y":0.775534451007843},{"x":0.22857142984867096,"y":0.783847987651825},{"x":0.21680672466754913,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.768534451007843,0.23357142984867096,0.790847987651825],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7478991746902466,"y":0.8016626834869385},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8111639022827148},{"x":0.7243697643280029,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.7260504364967346,0.8004750609397888,0.7462185025215149,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7226890921592712,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7226890921592712,"y":0.8099762201309204},{"x":0.6957983374595642,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وری","boundary":[0.6957983374595642,0.8004750609397888,0.7226890921592712,0.8099762201309204]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7478991746902466,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6957983374595642,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6907983374595642,0.7934750609397888,0.7512185025215149,0.8181639022827148],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7980997562408447},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7969121336936951},{"x":0.22857142984867096,"y":0.805225670337677},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳","boundary":[0.21344538033008575,0.7980997562408447,0.22857142984867096,0.805225670337677]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7980997562408447},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7969121336936951},{"x":0.22857142984867096,"y":0.805225670337677},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7910997562408447,0.23357142984867096,0.812225670337677],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.8361045122146606},{"x":0.507563054561615,"y":0.8361045122146606},{"x":0.507563054561615,"y":0.8420427441596985},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8420427441596985}]},"confidence":0.7599999904632568,"str":"سية","boundary":[0.4924369752407074,0.8361045122146606,0.507563054561615,0.8420427441596985]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.8361045122146606},{"x":0.507563054561615,"y":0.8361045122146606},{"x":0.507563054561615,"y":0.8420427441596985},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8420427441596985}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","boundary":[0.4874369752407074,0.8291045122146606,0.512563054561615,0.8490427441596985],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/dca527746df73c92/pages/yVTpKsGKkKZWYfwI-sec.webp","jpeg":"/storage/books/dca527746df73c92/pages/nKGqghHtGWvIYxVU.jpg","blurred":"/storage/books/dca527746df73c92/pages/eiWXiDVvVNLCLXqF.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00034467905208844095,0.00021031534218731514,0.9986724807354582,0.9989859936418557]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19952493906021118},{"x":0.75126051902771,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7529411911964417,0.1852731555700302,0.7831932902336121,0.19952493906021118]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19952493906021118},{"x":0.75126051902771,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7479411911964416,0.1782731555700302,0.7881932902336121,0.2065249390602112],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2571428716182709,"y":0.1852731555700302},{"x":0.2571428716182709,"y":0.19714964926242828},{"x":0.2201680690050125,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"صفحه","boundary":[0.2201680690050125,0.18408551812171936,0.2571428716182709,0.19714964926242828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2571428716182709,"y":0.1852731555700302},{"x":0.2571428716182709,"y":0.19714964926242828},{"x":0.2201680690050125,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.2151680690050125,0.17708551812171935,0.2621428716182709,0.2041496492624283],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.21377672255039215},{"x":0.729411780834198,"y":0.21377672255039215},{"x":0.729411780834198,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6823529601097107,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اثربخشی","boundary":[0.6823529601097107,0.21377672255039215,0.729411780834198,0.22802850604057312]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.21377672255039215},{"x":0.729411780834198,"y":0.21377672255039215},{"x":0.729411780834198,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6823529601097107,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6773529601097107,0.20677672255039214,0.734411780834198,0.23502850604057313],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.21377672255039215},{"x":0.22857142984867096,"y":0.21377672255039215},{"x":0.22857142984867096,"y":0.22209025919437408},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳","boundary":[0.21512605249881744,0.21377672255039215,0.22857142984867096,0.22209025919437408]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.21377672255039215},{"x":0.22857142984867096,"y":0.21377672255039215},{"x":0.22857142984867096,"y":0.22209025919437408},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.20677672255039214,0.23357142984867096,0.2290902591943741],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.23634204268455505},{"x":0.729411780834198,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7310924530029297,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6924369931221008,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارایی","boundary":[0.6907563209533691,0.23634204268455505,0.7310924530029297,0.24703088402748108]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.23634204268455505},{"x":0.729411780834198,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7310924530029297,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6924369931221008,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6857563209533691,0.22934204268455505,0.7360924530029297,0.2540308840274811],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.235154390335083},{"x":0.22857142984867096,"y":0.235154390335083},{"x":0.23025210201740265,"y":0.244655579328537},{"x":0.21512605249881744,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳","boundary":[0.21512605249881744,0.235154390335083,0.23025210201740265,0.244655579328537]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.235154390335083},{"x":0.22857142984867096,"y":0.235154390335083},{"x":0.23025210201740265,"y":0.244655579328537},{"x":0.21512605249881744,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.228154390335083,0.23525210201740265,0.251655579328537],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.25653207302093506},{"x":0.23025210201740265,"y":0.255344420671463},{"x":0.23025210201740265,"y":0.264845609664917},{"x":0.21512605249881744,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴","boundary":[0.21344538033008575,0.25653207302093506,0.23025210201740265,0.264845609664917]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.25653207302093506},{"x":0.23025210201740265,"y":0.255344420671463},{"x":0.23025210201740265,"y":0.264845609664917},{"x":0.21512605249881744,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.24953207302093505,0.23525210201740265,0.271845609664917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2779097259044647},{"x":0.23025210201740265,"y":0.27672210335731506},{"x":0.23025210201740265,"y":0.285035640001297},{"x":0.21512605249881744,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴","boundary":[0.21512605249881744,0.2779097259044647,0.23025210201740265,0.285035640001297]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2779097259044647},{"x":0.23025210201740265,"y":0.27672210335731506},{"x":0.23025210201740265,"y":0.285035640001297},{"x":0.21512605249881744,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2709097259044647,0.23525210201740265,0.292035640001297],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.3076009452342987},{"x":0.21176470816135406,"y":0.27909737825393677},{"x":0.2554621994495392,"y":0.2802850306034088},{"x":0.2537815272808075,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.30000001192092896,"str":"ót","boundary":[0.21008403599262238,0.3076009452342987,0.2554621994495392,0.2802850306034088]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.3076009452342987},{"x":0.21176470816135406,"y":0.27909737825393677},{"x":0.2554621994495392,"y":0.2802850306034088},{"x":0.2537815272808075,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.30000001192092896,"dir":"ltr","boundary":[0.20508403599262237,0.3006009452342987,0.2604621994495392,0.2872850306034088],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2992874085903168},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2992874085903168},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3076009452342987},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵","boundary":[0.21680672466754913,0.2992874085903168,0.23025210201740265,0.3076009452342987]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2992874085903168},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2992874085903168},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3076009452342987},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.29228740859031677,0.23525210201740265,0.3146009452342987],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3194774389266968},{"x":0.22857142984867096,"y":0.31828978657722473},{"x":0.22857142984867096,"y":0.32897862792015076},{"x":0.21512605249881744,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵","boundary":[0.21512605249881744,0.3194774389266968,0.22857142984867096,0.32897862792015076]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3194774389266968},{"x":0.22857142984867096,"y":0.31828978657722473},{"x":0.22857142984867096,"y":0.32897862792015076},{"x":0.21512605249881744,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.31247743892669677,0.23357142984867096,0.33597862792015076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3420427441596985},{"x":0.22857142984867096,"y":0.34085512161254883},{"x":0.23025210201740265,"y":0.34916865825653076},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶","boundary":[0.21512605249881744,0.3420427441596985,0.23025210201740265,0.34916865825653076]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3420427441596985},{"x":0.22857142984867096,"y":0.34085512161254883},{"x":0.23025210201740265,"y":0.34916865825653076},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3350427441596985,0.23525210201740265,0.35616865825653077],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3693586587905884},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3693586587905884},{"x":0.22857142984867096,"y":0.37885984778404236},{"x":0.21512605249881744,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷","boundary":[0.21512605249881744,0.3693586587905884,0.22857142984867096,0.37885984778404236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3693586587905884},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3693586587905884},{"x":0.22857142984867096,"y":0.37885984778404236},{"x":0.21512605249881744,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3623586587905884,0.23357142984867096,0.38585984778404236],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3919239938259125},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3919239938259125},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4002375304698944},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸","boundary":[0.21512605249881744,0.3919239938259125,0.22857142984867096,0.4002375304698944]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3919239938259125},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3919239938259125},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4002375304698944},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.38492399382591247,0.23357142984867096,0.4072375304698944],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4346793293952942},{"x":0.22857142984867096,"y":0.43349167704582214},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4429928660392761},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱","boundary":[0.21512605249881744,0.4346793293952942,0.22857142984867096,0.4429928660392761]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4346793293952942},{"x":0.22857142984867096,"y":0.43349167704582214},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4429928660392761},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4276793293952942,0.23357142984867096,0.44999286603927613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4572446644306183},{"x":0.22857142984867096,"y":0.45605701208114624},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4643705487251282},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۱","boundary":[0.21512605249881744,0.4572446644306183,0.23025210201740265,0.4643705487251282]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4572446644306183},{"x":0.22857142984867096,"y":0.45605701208114624},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4643705487251282},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4502446644306183,0.23525210201740265,0.4713705487251282],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.48099762201309204},{"x":0.23025210201740265,"y":0.48099762201309204},{"x":0.23025210201740265,"y":0.489311158657074},{"x":0.21512605249881744,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۲","boundary":[0.21344538033008575,0.48099762201309204,0.23025210201740265,0.489311158657074]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.48099762201309204},{"x":0.23025210201740265,"y":0.48099762201309204},{"x":0.23025210201740265,"y":0.489311158657074},{"x":0.21512605249881744,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.47399762201309203,0.23525210201740265,0.496311158657074],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5047506093978882},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5035629272460938},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5130641460418701},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴","boundary":[0.21512605249881744,0.5047506093978882,0.23025210201740265,0.5130641460418701]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5047506093978882},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5035629272460938},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5130641460418701},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4977506093978882,0.23525210201740265,0.5200641460418701],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5249406099319458},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5249406099319458},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5332541465759277},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۵","boundary":[0.21512605249881744,0.5249406099319458,0.23025210201740265,0.5332541465759277]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5249406099319458},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5249406099319458},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5332541465759277},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5179406099319458,0.23525210201740265,0.5402541465759277],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.255344420671463},{"x":0.7277311086654663,"y":0.25415676832199097},{"x":0.729411780834198,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6789916157722473,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تاریخچه","boundary":[0.6789916157722473,0.255344420671463,0.729411780834198,0.2695961892604828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6705882549285889,"y":0.255344420671463},{"x":0.6722689270973206,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6487395167350769,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.6487395167350769,0.25653207302093506,0.6722689270973206,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6470588445663452,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وری","boundary":[0.6201680898666382,0.2577197253704071,0.6470588445663452,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.2779097259044647},{"x":0.729411780834198,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7277311086654663,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7058823704719543,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.707563042640686,0.2779097259044647,0.7277311086654663,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7042016983032227,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6773109436035156,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وری","boundary":[0.6789916157722473,0.2779097259044647,0.7042016983032227,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6705882549285889,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6621848940849304,0.27672210335731506,0.6705882549285889,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6554622054100037,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیدگاه","boundary":[0.6184874176979065,0.27672210335731506,0.6554622054100037,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.275534451007843},{"x":0.610084056854248,"y":0.275534451007843},{"x":0.610084056854248,"y":0.2921615242958069},{"x":0.583193302154541,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.583193302154541,0.275534451007843,0.610084056854248,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.275534451007843},{"x":0.5815126299858093,"y":0.275534451007843},{"x":0.5798319578170776,"y":0.29097387194633484},{"x":0.556302547454834,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5579832196235657,0.275534451007843,0.5798319578170776,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5495798587799072,"y":0.275534451007843},{"x":0.5495798587799072,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5058823823928833,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.507563054561615,0.27434679865837097,0.5495798587799072,0.29097387194633484]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.25415676832199097},{"x":0.729411780834198,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7277311086654663,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5058823823928833,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5008823823928833,0.24715676832199096,0.7327311086654663,0.30034917664527894],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2980997562408447},{"x":0.729411780834198,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"دلایل","boundary":[0.6974790096282959,0.2980997562408447,0.729411780834198,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6907563209533691,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6521008610725403,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.6521008610725403,0.2992874085903168,0.6907563209533691,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6487395167350769,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.6218487620353699,0.2992874085903168,0.6487395167350769,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وری","boundary":[0.5983193516731262,0.3004750609397888,0.6218487620353699,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7159664034843445,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرسش","boundary":[0.7159664034843445,0.3194774389266968,0.7478991746902466,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7058823704719543,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6873949766159058,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6873949766159058,0.3194774389266968,0.7058823704719543,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6773109436035156,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6504201889038086,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6504201889038086,0.31828978657722473,0.6773109436035156,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6403361558914185,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6403361558914185,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6252101063728333,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6252101063728333,0.31828978657722473,0.6403361558914185,0.33372920751571655]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7478991746902466,"y":0.2969121038913727},{"x":0.7478991746902466,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5933193516731262,0.2910997562408447,0.7528991746902466,0.34072920751571656],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7478991746902466,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7478991746902466,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7092437148094177,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرسش","boundary":[0.7092437148094177,0.34085512161254883,0.7478991746902466,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7058823704719543,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7058823704719543,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6823529601097107,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6823529601097107,0.34085512161254883,0.7058823704719543,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6756302714347839,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6756302714347839,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6352941393852234,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چالشی","boundary":[0.6352941393852234,0.34085512161254883,0.6756302714347839,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6285714507102966,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6285714507102966,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6218487620353699,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6218487620353699,0.34085512161254883,0.6285714507102966,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6134454011917114,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6134454011917114,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5647059082984924,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.5647059082984924,0.34085512161254883,0.6134454011917114,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7848739624023438,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7546218633651733,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7546218633651733,0.3681710362434387,0.7848739624023438,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7260504364967346,0.3681710362434387,0.7462185025215149,0.3847981095314026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7210084199905396,0.3681710362434387,0.7226890921592712,0.3847981095314026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.6739495992660522,0.3681710362434387,0.7142857313156128,0.3847981095314026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6470588445663452,0.3681710362434387,0.6705882549285889,0.3847981095314026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3847981095314026},{"x":0.605042040348053,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرتبط","boundary":[0.605042040348053,0.3669833838939667,0.6386554837226868,0.3847981095314026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5899159908294678,0.3669833838939667,0.5966386795043945,0.3847981095314026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3847981095314026},{"x":0.561344563961029,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.561344563961029,0.3669833838939667,0.5815126299858093,0.3847981095314026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.5210084319114685,0.3669833838939667,0.5546218752861023,0.3847981095314026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5193277597427368,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5126050710678101,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5126050710678101,0.3669833838939667,0.5193277597427368,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.3669833838939667},{"x":0.507563054561615,"y":0.3669833838939667},{"x":0.507563054561615,"y":0.38361045718193054},{"x":0.4924369752407074,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.4924369752407074,0.3669833838939667,0.507563054561615,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.3669833838939667},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3669833838939667},{"x":0.48235294222831726,"y":0.38361045718193054},{"x":0.4571428596973419,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سود","boundary":[0.4571428596973419,0.3669833838939667,0.48235294222831726,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.3669833838939667},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3669833838939667},{"x":0.45378151535987854,"y":0.38361045718193054},{"x":0.43529412150382996,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آور","boundary":[0.43529412150382996,0.3669833838939667,0.45378151535987854,0.38361045718193054]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7848739624023438,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7848739624023438,"y":0.38598576188087463},{"x":0.43529412150382996,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.43029412150382995,0.3338551216125488,0.7898739624023438,0.39298576188087464],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7243697643280029,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.7226890921592712,0.3895486891269684,0.7462185025215149,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7176470756530762,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.6840336322784424,0.39073634147644043,0.7176470756530762,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6823529601097107,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6840336322784424,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6789916157722473,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6773109436035156,0.39073634147644043,0.6840336322784424,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6739495992660522,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6739495992660522,"y":0.40380048751831055},{"x":0.658823549747467,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.658823549747467,0.3919239938259125,0.6739495992660522,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7462185025215149,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7478991746902466,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسایی","boundary":[0.6974790096282959,0.41092637181282043,0.7478991746902466,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6840336322784424,0.4121140241622925,0.6907563209533691,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6369748115539551,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.6369748115539551,0.4121140241622925,0.6773109436035156,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6302521228790283,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6033613681793213,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.6016806960105896,0.4133016765117645,0.6302521228790283,0.42874109745025635]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7478991746902466,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6033613681793213,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5966806960105896,0.38492399382591247,0.7528991746902466,0.43336579275131226],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.43349167704582214},{"x":0.729411780834198,"y":0.43349167704582214},{"x":0.729411780834198,"y":0.450118750333786},{"x":0.702521026134491,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.702521026134491,0.43349167704582214,0.729411780834198,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6957983374595642,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6957983374595642,"y":0.450118750333786},{"x":0.653781533241272,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فیزیکی","boundary":[0.653781533241272,0.43349167704582214,0.6957983374595642,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.45605701208114624},{"x":0.729411780834198,"y":0.45605701208114624},{"x":0.729411780834198,"y":0.4726840853691101},{"x":0.702521026134491,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.702521026134491,0.45605701208114624,0.729411780834198,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6957983374595642,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.6621848940849304,0.45605701208114624,0.6957983374595642,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.45605701208114624},{"x":0.658823549747467,"y":0.45605701208114624},{"x":0.658823549747467,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6554622054100037,0.45605701208114624,0.658823549747467,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6470588445663452,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فکری","boundary":[0.6134454011917114,0.45605701208114624,0.6470588445663452,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6067227125167847,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6000000238418579,0.45605701208114624,0.6067227125167847,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5932773351669312,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4726840853691101},{"x":0.556302547454834,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معنوی","boundary":[0.556302547454834,0.45605701208114624,0.5932773351669312,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.48099762201309204},{"x":0.729411780834198,"y":0.48099762201309204},{"x":0.729411780834198,"y":0.4976246953010559},{"x":0.702521026134491,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7042016983032227,0.48099762201309204,0.729411780834198,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.47980996966362},{"x":0.6957983374595642,"y":0.47980996966362},{"x":0.6957983374595642,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.6453781723976135,0.47980996966362,0.6957983374595642,0.49643704295158386]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7310924530029297,"y":0.43349167704582214},{"x":0.729411780834198,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5546218752861023,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.551302547454834,0.4229287497997284,0.734411780834198,0.5046246953010559],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5178147554397583},{"x":0.680672287940979,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شبکه","boundary":[0.680672287940979,0.5035629272460938,0.7109243869781494,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6554622054100037,0.5035629272460938,0.6789916157722473,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.5983193516731262,0.5035629272460938,0.6470588445663452,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5249406099319458},{"x":0.729411780834198,"y":0.5249406099319458},{"x":0.729411780834198,"y":0.5415676832199097},{"x":0.702521026134491,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7042016983032227,0.5249406099319458,0.729411780834198,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6571428775787354,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمادین","boundary":[0.6571428775787354,0.5237529873847961,0.6957983374595642,0.5415676832199097]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5035629272460938},{"x":0.729411780834198,"y":0.5035629272460938},{"x":0.729411780834198,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5933193516731262,0.49656292724609374,0.734411780834198,0.5497553653717041],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5475059151649475},{"x":0.729411780834198,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5641329884529114},{"x":0.702521026134491,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7042016983032227,0.5475059151649475,0.7277311086654663,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.6739495992660522,0.5463182926177979,0.6957983374595642,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.7176470756530762,0.5724465847015381,0.7462185025215149,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشتریان","boundary":[0.6638655662536621,0.5712589025497437,0.7092437148094177,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.6252101063728333,0.5712589025497437,0.6554622054100037,0.5843230485916138]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6218907785415649,0.5381306700706482,0.7512185025215149,0.5948859758377075],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشتری","boundary":[0.6941176652908325,0.5926365852355957,0.7310924530029297,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6128265857696533},{"x":0.729411780834198,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارتباط","boundary":[0.6941176652908325,0.6128265857696533,0.729411780834198,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6270784139633179},{"x":0.680672287940979,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.680672287940979,0.6140142679214478,0.6873949766159058,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6270784139633179},{"x":0.63193279504776,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشتری","boundary":[0.63193279504776,0.6152018904685974,0.6739495992660522,0.6270784139633179]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6258907318115234},{"x":0.63193279504776,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.62693279504776,0.5880118899345398,0.7360924530029297,0.6328907318115234],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.6857143044471741,0.6353919506072998,0.7109243869781494,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارتباط","boundary":[0.6420168280601501,0.6353919506072998,0.6773109436035156,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6285714507102966,0.6353919506072998,0.6352941393852234,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشتری","boundary":[0.5815126299858093,0.6353919506072998,0.6218487620353699,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6555819511413574},{"x":0.729411780834198,"y":0.6555819511413574},{"x":0.729411780834198,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6823529601097107,0.6555819511413574,0.729411780834198,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارتباط","boundary":[0.6403361558914185,0.6555819511413574,0.6756302714347839,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6268907785415649,0.6555819511413574,0.6336134672164917,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشتری","boundary":[0.5798319578170776,0.6555819511413574,0.6201680898666382,0.6698337197303772]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6353919506072998},{"x":0.729411780834198,"y":0.6353919506072998},{"x":0.729411780834198,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5748319578170776,0.6283919506072998,0.734411780834198,0.6780214018821716],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7092437148094177,"y":0.675771951675415},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6912114024162292},{"x":0.680672287940979,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.680672287940979,0.6769596338272095,0.7092437148094177,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارایی","boundary":[0.6386554837226868,0.6769596338272095,0.6739495992660522,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشتری","boundary":[0.5899159908294678,0.6769596338272095,0.6302521228790283,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسایی","boundary":[0.6974790096282959,0.6983373165130615,0.7478991746902466,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هزینه","boundary":[0.6605042219161987,0.6983373165130615,0.6907563209533691,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6995249390602112},{"x":0.658823549747467,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6470588445663452,0.6995249390602112,0.658823549747467,0.7125890851020813]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7462185025215149,"y":0.675771951675415},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5915966629981995,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5849159908294678,0.6699596338272095,0.7512185025215149,0.7184014029502869],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7277311086654663,"y":0.735154390335083},{"x":0.702521026134491,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.702521026134491,0.7197149395942688,0.7277311086654663,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6957983374595642,"y":0.735154390335083},{"x":0.6672269105911255,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"هزینه","boundary":[0.6672269105911255,0.7197149395942688,0.6957983374595642,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6638655662536621,"y":0.735154390335083},{"x":0.6605042219161987,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6605042219161987,0.7197149395942688,0.6638655662536621,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7410926222801208},{"x":0.729411780834198,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.6974790096282959,0.7410926222801208,0.7277311086654663,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6840336322784424,0.7410926222801208,0.6890756487846375,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.6470588445663452,0.7410926222801208,0.6756302714347839,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.6084033846855164,0.7399049997329712,0.6420168280601501,0.7577196955680847]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7185273170471191},{"x":0.729411780834198,"y":0.7197149395942688},{"x":0.729411780834198,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6034033846855164,0.7115273170471191,0.734411780834198,0.7659073777198792],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7612826824188232},{"x":0.729411780834198,"y":0.7612826824188232},{"x":0.729411780834198,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویکردها","boundary":[0.6739495992660522,0.7612826824188232,0.729411780834198,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7779097557067871},{"x":0.658823549747467,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.658823549747467,0.7612826824188232,0.6655462384223938,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راهبردهای","boundary":[0.5915966629981995,0.7612826824188232,0.6521008610725403,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7612826824188232},{"x":0.583193302154541,"y":0.7612826824188232},{"x":0.583193302154541,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.5546218752861023,0.7612826824188232,0.583193302154541,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.7612826824188232},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7612826824188232},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.5126050710678101,0.7612826824188232,0.5478991866111755,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7462185025215149,"y":0.783847987651825},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7992874383926392},{"x":0.707563042640686,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرسش","boundary":[0.707563042640686,0.7850356101989746,0.7462185025215149,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6823529601097107,0.7850356101989746,0.7058823704719543,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6470588445663452,0.7850356101989746,0.6756302714347839,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6386554837226868,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.6184874176979065,0.7850356101989746,0.6386554837226868,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8206650614738464},{"x":0.707563042640686,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرسش","boundary":[0.707563042640686,0.8064132928848267,0.7462185025215149,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8206650614738464},{"x":0.6823529601097107,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6823529601097107,0.8064132928848267,0.7058823704719543,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8206650614738464},{"x":0.6352941393852234,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چالشی","boundary":[0.6352941393852234,0.8064132928848267,0.6739495992660522,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6268907785415649,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6268907785415649,"y":0.8206650614738464},{"x":0.6201680898666382,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6201680898666382,0.8064132928848267,0.6268907785415649,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6134454011917114,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6134454011917114,"y":0.8206650614738464},{"x":0.5647059082984924,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.5647059082984924,0.8064132928848267,0.6134454011917114,0.8206650614738464]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8206650614738464},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.50760507106781,0.7542826824188232,0.7512185025215149,0.8276650614738464],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5486935973167419},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5475059151649475},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5570071339607239},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶","boundary":[0.21512605249881744,0.5486935973167419,0.23025210201740265,0.5570071339607239]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5486935973167419},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5475059151649475},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5570071339607239},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5416935973167419,0.23525210201740265,0.5640071339607239],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5724465847015381},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5724465847015381},{"x":0.22857142984867096,"y":0.58076012134552},{"x":0.21512605249881744,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶","boundary":[0.21512605249881744,0.5724465847015381,0.22857142984867096,0.58076012134552]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5724465847015381},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5724465847015381},{"x":0.22857142984867096,"y":0.58076012134552},{"x":0.21512605249881744,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5654465847015381,0.23357142984867096,0.58776012134552],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5938242077827454},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5938242077827454},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6021377444267273},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶","boundary":[0.21512605249881744,0.5938242077827454,0.22857142984867096,0.6021377444267273]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5938242077827454},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5938242077827454},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6021377444267273},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5868242077827454,0.23357142984867096,0.6091377444267273],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6152018904685974},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6140142679214478},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6223278045654297},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱","boundary":[0.21344538033008575,0.6152018904685974,0.23025210201740265,0.6223278045654297]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6152018904685974},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6140142679214478},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6223278045654297},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6082018904685974,0.23525210201740265,0.6293278045654297],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6353919506072998},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6353919506072998},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6448931097984314},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۲","boundary":[0.21344538033008575,0.6353919506072998,0.22857142984867096,0.6448931097984314]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6353919506072998},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6353919506072998},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6448931097984314},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6283919506072998,0.23357142984867096,0.6518931097984314],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6567695736885071},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6567695736885071},{"x":0.22857142984867096,"y":0.665083110332489},{"x":0.21344538033008575,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۳","boundary":[0.21344538033008575,0.6567695736885071,0.22857142984867096,0.665083110332489]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6567695736885071},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6567695736885071},{"x":0.22857142984867096,"y":0.665083110332489},{"x":0.21344538033008575,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6497695736885071,0.23357142984867096,0.672083110332489],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6781472563743591},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6781472563743591},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6864607930183411},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۳","boundary":[0.21344538033008575,0.6781472563743591,0.22857142984867096,0.6864607930183411]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6781472563743591},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6781472563743591},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6864607930183411},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6711472563743591,0.23357142984867096,0.6934607930183411],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6995249390602112},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6995249390602112},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7090261578559875},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۵","boundary":[0.21344538033008575,0.6995249390602112,0.23025210201740265,0.7090261578559875]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6995249390602112},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6995249390602112},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7090261578559875},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6925249390602112,0.23525210201740265,0.7160261578559876],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7209026217460632},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7209026217460632},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7280284762382507},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۵","boundary":[0.21344538033008575,0.7209026217460632,0.23025210201740265,0.7280284762382507]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7209026217460632},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7209026217460632},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7280284762382507},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7139026217460632,0.23525210201740265,0.7350284762382507],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7434679269790649},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7434679269790649},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7517814636230469},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۵","boundary":[0.21344538033008575,0.7434679269790649,0.23025210201740265,0.7517814636230469]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7434679269790649},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7434679269790649},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7517814636230469},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7364679269790649,0.23525210201740265,0.7587814636230469],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7636579275131226},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7636579275131226},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7719715237617493},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۳۶","boundary":[0.21344538033008575,0.7636579275131226,0.22857142984867096,0.7719715237617493]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7636579275131226},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7636579275131226},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7719715237617493},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7566579275131226,0.23357142984867096,0.7789715237617493],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7850356101989746},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7850356101989746},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7933491468429565},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۳۸","boundary":[0.21344538033008575,0.7850356101989746,0.22857142984867096,0.7933491468429565]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7850356101989746},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7850356101989746},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7933491468429565},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7780356101989746,0.23357142984867096,0.8003491468429565],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.8064132928848267},{"x":0.22857142984867096,"y":0.8064132928848267},{"x":0.22857142984867096,"y":0.8147268295288086},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۳۸","boundary":[0.21344538033008575,0.8064132928848267,0.22857142984867096,0.8147268295288086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.8064132928848267},{"x":0.22857142984867096,"y":0.8064132928848267},{"x":0.22857142984867096,"y":0.8147268295288086},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7994132928848267,0.23357142984867096,0.8217268295288086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.8337292075157166},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8337292075157166},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8467933535575867},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8467933535575867}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"چهار","boundary":[0.48571428656578064,0.8337292075157166,0.5092437267303467,0.8467933535575867]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.8337292075157166},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8337292075157166},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8467933535575867},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8467933535575867}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.48071428656578064,0.8267292075157165,0.5142437267303467,0.8537933535575867],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/dca527746df73c92/pages/LXAGdKWyvelImLum-sec.webp","jpeg":"/storage/books/dca527746df73c92/pages/EOZyZRyuvLHyopfX.jpg","blurred":"/storage/books/dca527746df73c92/pages/YfjQgmgUpolrxfpt.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00021031534218731514,0.9986724807354582,0.9990198458945667]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19952493906021118},{"x":0.75126051902771,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7529411911964417,0.1852731555700302,0.7831932902336121,0.19952493906021118]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19952493906021118},{"x":0.75126051902771,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7479411911964416,0.1782731555700302,0.7881932902336121,0.2065249390602112],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2571428716182709,"y":0.1852731555700302},{"x":0.2571428716182709,"y":0.19714964926242828},{"x":0.2201680690050125,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"صفحه","boundary":[0.2201680690050125,0.18408551812171936,0.2571428716182709,0.19714964926242828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2571428716182709,"y":0.1852731555700302},{"x":0.2571428716182709,"y":0.19714964926242828},{"x":0.2201680690050125,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.2151680690050125,0.17708551812171935,0.2621428716182709,0.2041496492624283],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.23634204268455505},{"x":0.22857142984867096,"y":0.23871733248233795},{"x":0.21344538033008575,"y":0.23990498483181},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.4000000059604645,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.22857142984867096,0.23634204268455505,0.21344538033008575,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.2149643748998642},{"x":0.22689075767993927,"y":0.22209025919437408},{"x":0.21344538033008575,"y":0.22209025919437408},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.22689075767993927,0.2149643748998642,0.21344538033008575,0.22209025919437408]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.2149643748998642},{"x":0.22857142984867096,"y":0.23871733248233795},{"x":0.21344538033008575,"y":0.23990498483181},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.4399999976158142,"boundary":[0.22189075767993927,0.2079643748998642,0.21844538033008576,0.24690498483181],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7848739624023438,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7831932902336121,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7546218633651733,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7546218633651733,0.2125890702009201,0.7831932902336121,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7462185025215149,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7210084199905396,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.7210084199905396,0.2125890702009201,0.7462185025215149,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7210084199905396,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7176470756530762,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7176470756530762,0.2125890702009201,0.7210084199905396,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7092437148094177,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6722689270973206,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اجزای","boundary":[0.6722689270973206,0.2125890702009201,0.7092437148094177,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6638655662536621,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6403361558914185,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.6403361558914185,0.21140141785144806,0.6638655662536621,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6352941393852234,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6336134672164917,"y":0.22921615839004517},{"x":0.6016806960105896,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.6033613681793213,0.21140141785144806,0.6336134672164917,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5983193516731262,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5983193516731262,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5915966629981995,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5915966629981995,0.21140141785144806,0.5983193516731262,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5882353186607361,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5882353186607361,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5697479248046875,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.5714285969734192,0.21140141785144806,0.5882353186607361,0.22802850604057312]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7831932902336121,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5697479248046875,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5664285969734192,0.20440141785144805,0.7881932902336121,0.23740379583835602],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.235154390335083},{"x":0.7462185025215149,"y":0.235154390335083},{"x":0.7462185025215149,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7243697643280029,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.7243697643280029,0.235154390335083,0.7462185025215149,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.235154390335083},{"x":0.7159664034843445,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7159664034843445,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6840336322784424,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.6840336322784424,0.235154390335083,0.7159664034843445,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.235154390335083},{"x":0.6840336322784424,"y":0.235154390335083},{"x":0.6840336322784424,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6789916157722473,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6789916157722473,0.235154390335083,0.6840336322784424,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.235154390335083},{"x":0.6739495992660522,"y":0.235154390335083},{"x":0.6739495992660522,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6571428775787354,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6571428775787354,0.235154390335083,0.6739495992660522,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.235154390335083},{"x":0.6487395167350769,"y":0.235154390335083},{"x":0.6487395167350769,"y":0.24821852147579193},{"x":0.610084056854248,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چیست","boundary":[0.610084056854248,0.235154390335083,0.6487395167350769,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.235154390335083},{"x":0.605042040348053,"y":0.235154390335083},{"x":0.605042040348053,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6000000238418579,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.6000000238418579,0.235154390335083,0.605042040348053,0.24821852147579193]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.235154390335083},{"x":0.7462185025215149,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7462185025215149,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6000000238418579,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5950000238418579,0.228154390335083,0.7512185025215149,0.2540308840274811],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.25653207302093506},{"x":0.729411780834198,"y":0.25653207302093506},{"x":0.729411780834198,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6890756487846375,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.6890756487846375,0.25653207302093506,0.729411780834198,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6823529601097107,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6823529601097107,"y":0.27078384160995483},{"x":0.658823549747467,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.658823549747467,0.25653207302093506,0.6823529601097107,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6521008610725403,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6521008610725403,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6201680898666382,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.6201680898666382,0.25653207302093506,0.6521008610725403,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6184874176979065,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6184874176979065,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6117647290229797,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6117647290229797,0.25653207302093506,0.6184874176979065,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6067227125167847,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6067227125167847,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5932773351669312,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.5932773351669312,0.25653207302093506,0.6067227125167847,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.2779097259044647},{"x":0.729411780834198,"y":0.2779097259044647},{"x":0.729411780834198,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7058823704719543,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اجزا","boundary":[0.7058823704719543,0.2779097259044647,0.729411780834198,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6991596817970276,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6924369931221008,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6924369931221008,0.2779097259044647,0.6991596817970276,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6857143044471741,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6857143044471741,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6436975002288818,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.6436975002288818,0.27672210335731506,0.6857143044471741,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6369748115539551,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6369748115539551,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6134454011917114,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.6134454011917114,0.27672210335731506,0.6369748115539551,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6084033846855164,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6084033846855164,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5747899413108826,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.5747899413108826,0.27672210335731506,0.6084033846855164,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.27672210335731506},{"x":0.5731092691421509,"y":0.27672210335731506},{"x":0.5731092691421509,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5680672526359558,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5680672526359558,0.27672210335731506,0.5731092691421509,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.27672210335731506},{"x":0.561344563961029,"y":0.27672210335731506},{"x":0.561344563961029,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5478991866111755,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.5478991866111755,0.27672210335731506,0.561344563961029,0.29097387194633484]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.25653207302093506},{"x":0.729411780834198,"y":0.25653207302093506},{"x":0.729411780834198,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5478991866111755,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5428991866111755,0.24953207302093505,0.734411780834198,0.29797387194633485],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2577197253704071},{"x":0.22857142984867096,"y":0.25653207302093506},{"x":0.22857142984867096,"y":0.264845609664917},{"x":0.21680672466754913,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۱","boundary":[0.21680672466754913,0.2577197253704071,0.22857142984867096,0.264845609664917]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2577197253704071},{"x":0.22857142984867096,"y":0.25653207302093506},{"x":0.22857142984867096,"y":0.264845609664917},{"x":0.21680672466754913,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.2507197253704071,0.23357142984867096,0.271845609664917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2779097259044647},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2779097259044647},{"x":0.23193277418613434,"y":0.285035640001297},{"x":0.21344538033008575,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۲","boundary":[0.21344538033008575,0.2779097259044647,0.23193277418613434,0.285035640001297]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2779097259044647},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2779097259044647},{"x":0.23193277418613434,"y":0.285035640001297},{"x":0.21344538033008575,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.2709097259044647,0.23693277418613434,0.292035640001297],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2992874085903168},{"x":0.22689075767993927,"y":0.2992874085903168},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3076009452342987},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۴۳","boundary":[0.21680672466754913,0.2992874085903168,0.22689075767993927,0.3076009452342987]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2992874085903168},{"x":0.22689075767993927,"y":0.2992874085903168},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3076009452342987},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.29228740859031677,0.23189075767993927,0.3146009452342987],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.2992874085903168},{"x":0.729411780834198,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3099762499332428},{"x":0.702521026134491,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کانال","boundary":[0.6991596817970276,0.2992874085903168,0.7310924530029297,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6924369931221008,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6957983374595642,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6605042219161987,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.658823549747467,0.30166271328926086,0.6957983374595642,0.31353920698165894]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.30166271328926086},{"x":0.729411780834198,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6621848940849304,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.653823549747467,0.29466271328926086,0.7360924530029297,0.3169762499332428],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3230403661727905},{"x":0.22857142984867096,"y":0.32185274362564087},{"x":0.23025210201740265,"y":0.33135393261909485},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۳","boundary":[0.21512605249881744,0.3230403661727905,0.23025210201740265,0.33135393261909485]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3230403661727905},{"x":0.22857142984867096,"y":0.32185274362564087},{"x":0.23025210201740265,"y":0.33135393261909485},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3160403661727905,0.23525210201740265,0.33835393261909485],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.34679335355758667},{"x":0.22689075767993927,"y":0.34679335355758667},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3551068902015686},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۳","boundary":[0.21680672466754913,0.34679335355758667,0.22689075767993927,0.3551068902015686]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.34679335355758667},{"x":0.22689075767993927,"y":0.34679335355758667},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3551068902015686},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.33979335355758666,0.23189075767993927,0.3621068902015686],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3705463111400604},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3693586587905884},{"x":0.23025210201740265,"y":0.37885984778404236},{"x":0.21512605249881744,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۴","boundary":[0.21512605249881744,0.3705463111400604,0.23025210201740265,0.37885984778404236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3705463111400604},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3693586587905884},{"x":0.23025210201740265,"y":0.37885984778404236},{"x":0.21512605249881744,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3635463111400604,0.23525210201740265,0.38585984778404236],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3931116461753845},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3931116461753845},{"x":0.22857142984867096,"y":0.40142518281936646},{"x":0.21512605249881744,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۶","boundary":[0.21512605249881744,0.3931116461753845,0.22857142984867096,0.40142518281936646]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3931116461753845},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3931116461753845},{"x":0.22857142984867096,"y":0.40142518281936646},{"x":0.21512605249881744,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3861116461753845,0.23357142984867096,0.40842518281936646],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4144892990589142},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4144892990589142},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4228028357028961},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۴۸","boundary":[0.21512605249881744,0.4144892990589142,0.23025210201740265,0.4228028357028961]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4144892990589142},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4144892990589142},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4228028357028961},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4074892990589142,0.23525210201740265,0.4298028357028961],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.43586698174476624},{"x":0.23025210201740265,"y":0.43586698174476624},{"x":0.23025210201740265,"y":0.44418051838874817},{"x":0.21512605249881744,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۸","boundary":[0.21512605249881744,0.43586698174476624,0.23025210201740265,0.44418051838874817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.43586698174476624},{"x":0.23025210201740265,"y":0.43586698174476624},{"x":0.23025210201740265,"y":0.44418051838874817},{"x":0.21512605249881744,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.42886698174476623,0.23525210201740265,0.4511805183887482],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5},{"x":0.22689075767993927,"y":0.49881234765052795},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5083135366439819},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵۱","boundary":[0.21344538033008575,0.5,0.22689075767993927,0.5083135366439819]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5},{"x":0.22689075767993927,"y":0.49881234765052795},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5083135366439819},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.493,0.23189075767993927,0.5153135366439819],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5225653052330017},{"x":0.22689075767993927,"y":0.521377682685852},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5308788418769836},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۳","boundary":[0.21344538033008575,0.5225653052330017,0.22857142984867096,0.5308788418769836]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5225653052330017},{"x":0.22689075767993927,"y":0.521377682685852},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5308788418769836},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5155653052330017,0.23357142984867096,0.5378788418769836],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5427553653717041},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5427553653717041},{"x":0.22857142984867096,"y":0.551068902015686},{"x":0.21512605249881744,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۴","boundary":[0.21512605249881744,0.5427553653717041,0.22857142984867096,0.551068902015686]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5427553653717041},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5427553653717041},{"x":0.22857142984867096,"y":0.551068902015686},{"x":0.21512605249881744,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5357553653717041,0.23357142984867096,0.558068902015686],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.6705882549285889,0.3206650912761688,0.7092437148094177,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6571428775787354,0.3206650912761688,0.6638655662536621,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چرایی","boundary":[0.6134454011917114,0.3206650912761688,0.6504201889038086,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6067227125167847,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5764706134796143,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.5764706134796143,0.3206650912761688,0.6067227125167847,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5697479248046875,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5697479248046875,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5411764979362488,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کانال","boundary":[0.5411764979362488,0.32185274362564087,0.5697479248046875,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5327731370925903,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5327731370925903,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5008403658866882,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.5008403658866882,0.32185274362564087,0.5327731370925903,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.6857143044471741,0.3456057012081146,0.7109243869781494,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کانال","boundary":[0.6487395167350769,0.3456057012081146,0.6773109436035156,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6235294342041016,0.3456057012081146,0.6470588445663452,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3622327744960785},{"x":0.583193302154541,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.583193302154541,0.3456057012081146,0.6168067455291748,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5680672526359558,0.3456057012081146,0.5764706134796143,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.3456057012081146},{"x":0.561344563961029,"y":0.3456057012081146},{"x":0.561344563961029,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.5411764979362488,0.3456057012081146,0.561344563961029,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.3456057012081146},{"x":0.534453809261322,"y":0.3456057012081146},{"x":0.534453809261322,"y":0.3622327744960785},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مالکیت","boundary":[0.4924369752407074,0.3456057012081146,0.534453809261322,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.3456057012081146},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3456057012081146},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3622327744960785},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.45210084319114685,0.3456057012081146,0.48571428656578064,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.3456057012081146},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3456057012081146},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3622327744960785},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4453781545162201,0.3456057012081146,0.45210084319114685,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.3456057012081146},{"x":0.440336138010025,"y":0.3456057012081146},{"x":0.440336138010025,"y":0.3622327744960785},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.4252100884914398,0.3456057012081146,0.440336138010025,0.3622327744960785]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3622327744960785},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4202100884914398,0.3136650912761688,0.7159243869781494,0.3692327744960785],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7109243869781494,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6857143044471741,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.6857143044471741,0.3693586587905884,0.7109243869781494,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6773109436035156,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6504201889038086,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کانال","boundary":[0.6504201889038086,0.3693586587905884,0.6773109436035156,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6470588445663452,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6235294342041016,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6235294342041016,0.3693586587905884,0.6470588445663452,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6168067455291748,"y":0.38598576188087463},{"x":0.583193302154541,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.583193302154541,0.3693586587905884,0.6168067455291748,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5764706134796143,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5680672526359558,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5680672526359558,0.3693586587905884,0.5764706134796143,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.3693586587905884},{"x":0.561344563961029,"y":0.3693586587905884},{"x":0.561344563961029,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5411764979362488,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.5411764979362488,0.3693586587905884,0.561344563961029,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.3693586587905884},{"x":0.534453809261322,"y":0.3693586587905884},{"x":0.534453809261322,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5159664154052734,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوع","boundary":[0.5159664154052734,0.3693586587905884,0.534453809261322,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.3693586587905884},{"x":0.507563054561615,"y":0.3693586587905884},{"x":0.507563054561615,"y":0.38598576188087463},{"x":0.4739495813846588,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارتباط","boundary":[0.4739495813846588,0.3693586587905884,0.507563054561615,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.3693586587905884},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3693586587905884},{"x":0.46554622054100037,"y":0.38598576188087463},{"x":0.4588235318660736,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4588235318660736,0.3693586587905884,0.46554622054100037,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.3693586587905884},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3693586587905884},{"x":0.45210084319114685,"y":0.38598576188087463},{"x":0.4117647111415863,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشتری","boundary":[0.4117647111415863,0.3693586587905884,0.45210084319114685,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.3931116461753845},{"x":0.729411780834198,"y":0.3931116461753845},{"x":0.729411780834198,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزش","boundary":[0.6957983374595642,0.3931116461753845,0.729411780834198,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیشنهادی","boundary":[0.6336134672164917,0.3931116461753845,0.6873949766159058,0.4073634147644043]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.3693586587905884},{"x":0.729411780834198,"y":0.3693586587905884},{"x":0.729411780834198,"y":0.4073634147644043},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4067647111415863,0.3623586587905884,0.734411780834198,0.4143634147644043],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6739495992660522,0.4133016765117645,0.7092437148094177,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4275534451007843},{"x":0.653781533241272,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.653781533241272,0.4144892990589142,0.6672269105911255,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6470588445663452,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.6201680898666382,0.41567695140838623,0.6470588445663452,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7310924530029297,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6941176652908325,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.6941176652908325,0.4346793293952942,0.7310924530029297,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6873949766159058,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6689075827598572,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6689075827598572,0.4346793293952942,0.6873949766159058,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6571428775787354,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6184874176979065,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلیدی","boundary":[0.6184874176979065,0.4346793293952942,0.6571428775787354,0.44893112778663635]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.4144892990589142},{"x":0.729411780834198,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7310924530029297,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6184874176979065,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6134874176979065,0.4074892990589142,0.7360924530029297,0.45593112778663636],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7092437148094177,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6756302714347839,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.6756302714347839,0.45605701208114624,0.7092437148094177,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6756302714347839,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6756302714347839,"y":0.470308780670166},{"x":0.6705882549285889,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6722689270973206,0.45605701208114624,0.6756302714347839,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6638655662536621,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6638655662536621,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6184874176979065,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مصاحبه","boundary":[0.6184874176979065,0.45605701208114624,0.6638655662536621,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.47624704241752625},{"x":0.729411780834198,"y":0.47624704241752625},{"x":0.729411780834198,"y":0.490498811006546},{"x":0.6823529601097107,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشارکت","boundary":[0.6823529601097107,0.47624704241752625,0.729411780834198,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6773109436035156,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6773109436035156,"y":0.490498811006546},{"x":0.6571428775787354,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6571428775787354,0.47624704241752625,0.6773109436035156,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6453781723976135,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6453781723976135,"y":0.490498811006546},{"x":0.6084033846855164,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلیدی","boundary":[0.6084033846855164,0.47624704241752625,0.6453781723976135,0.490498811006546]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4572446644306183},{"x":0.729411780834198,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6084033846855164,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6034033846855164,0.44905701208114623,0.734411780834198,0.4986864633560181],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7109243869781494,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.6857143044471741,0.49643704295158386,0.7109243869781494,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6773109436035156,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گوناگون","boundary":[0.6285714507102966,0.49643704295158386,0.6773109436035156,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6201680898666382,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشارکت","boundary":[0.5697479248046875,0.49643704295158386,0.6201680898666382,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5630252361297607,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5495798587799072,0.49643704295158386,0.5630252361297607,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5445378422737122,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.5109243988990784,0.49643704295158386,0.5445378422737122,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5109243988990784,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5042017102241516,0.49643704295158386,0.5109243988990784,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5008403658866882,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5130641460418701},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.48403361439704895,0.49643704295158386,0.5008403658866882,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.7126050591468811,0.5237529873847961,0.7478991746902466,0.5356294512748718]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7478991746902466,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5356294512748718},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.47903361439704895,0.48943704295158386,0.7528991746902466,0.5426294512748718],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.6957983374595642,0.5415676832199097,0.7243697643280029,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6722689270973206,0.5415676832199097,0.6924369931221008,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.54038006067276},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5415676832199097},{"x":0.658823549747467,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درآمدی","boundary":[0.6134454011917114,0.54038006067276,0.658823549747467,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.7159664034843445,0.5629453659057617,0.7462185025215149,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.6705882549285889,0.5629453659057617,0.7092437148094177,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6571428775787354,0.5629453659057617,0.6689075827598572,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6436975002288818,0.5629453659057617,0.6504201889038086,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شایستگی","boundary":[0.5865546464920044,0.5617577433586121,0.6369748115539551,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5596638917922974,0.5617577433586121,0.5815126299858093,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"شغلی","boundary":[0.5159664154052734,0.5617577433586121,0.5495798587799072,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5771971344947815},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کارکنان","boundary":[0.46722689270973206,0.5617577433586121,0.5109243988990784,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5819477438926697},{"x":0.729411780834198,"y":0.5819477438926697},{"x":0.729411780834198,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شایستگی","boundary":[0.6739495992660522,0.5819477438926697,0.729411780834198,0.5973871946334839]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5985748171806335},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.46222689270973205,0.5321923785209656,0.7512185025215149,0.6055748171806336],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شایستگی","boundary":[0.6554622054100037,0.6033254265785217,0.7109243869781494,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شغلی","boundary":[0.6151260733604431,0.6045130491256714,0.6487395167350769,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سطوح","boundary":[0.6739495992660522,0.6247031092643738,0.7142857313156128,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شایستگی","boundary":[0.6134454011917114,0.6235154271125793,0.6655462384223938,0.6413301825523376]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6084454011917114,0.5963254265785217,0.7192857313156128,0.6495178050994873],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الگوهای","boundary":[0.6621848940849304,0.6472684144973755,0.7109243869781494,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شایستگی","boundary":[0.6000000238418579,0.6472684144973755,0.6554622054100037,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6686460971832275},{"x":0.729411780834198,"y":0.6686460971832275},{"x":0.729411780834198,"y":0.684085488319397},{"x":0.6672269105911255,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارمندیابی","boundary":[0.6672269105911255,0.6686460971832275,0.729411780834198,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6605042219161987,"y":0.684085488319397},{"x":0.653781533241272,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.653781533241272,0.6686460971832275,0.6605042219161987,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6470588445663452,"y":0.684085488319397},{"x":0.6134454011917114,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.6134454011917114,0.6686460971832275,0.6470588445663452,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6067227125167847,"y":0.684085488319397},{"x":0.5647059082984924,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.5647059082984924,0.6686460971832275,0.6067227125167847,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5579832196235657,"y":0.684085488319397},{"x":0.5142857432365417,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارکنان","boundary":[0.5142857432365417,0.6686460971832275,0.5579832196235657,0.684085488319397]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6472684144973755},{"x":0.729411780834198,"y":0.6472684144973755},{"x":0.729411780834198,"y":0.684085488319397},{"x":0.5142857432365417,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5092857432365417,0.6402684144973755,0.734411780834198,0.691085488319397],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6876484751701355},{"x":0.729411780834198,"y":0.6876484751701355},{"x":0.729411780834198,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6941176652908325,0.6876484751701355,0.729411780834198,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7042755484580994},{"x":0.680672287940979,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6789916157722473,0.6876484751701355,0.6873949766159058,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6739495992660522,"y":0.705463171005249},{"x":0.63193279504776,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گزینش","boundary":[0.63193279504776,0.6888360977172852,0.6739495992660522,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7256532311439514},{"x":0.707563042640686,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرسش","boundary":[0.707563042640686,0.7114014029502869,0.7462185025215149,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6823529601097107,0.7114014029502869,0.7058823704719543,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6470588445663452,0.7114014029502869,0.6756302714347839,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.6151260733604431,0.7125890851020813,0.6403361558914185,0.7268408536911011]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6101260733604431,0.6830237798690796,0.7512185025215149,0.7326532311439514],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7470308542251587},{"x":0.707563042640686,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرسش","boundary":[0.707563042640686,0.7315914630889893,0.7462185025215149,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6823529601097107,0.7327790856361389,0.7058823704719543,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چالشی","boundary":[0.6352941393852234,0.7327790856361389,0.6739495992660522,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6201680898666382,0.7327790856361389,0.6268907785415649,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.5647059082984924,0.7327790856361389,0.6134454011917114,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7848739624023438,"y":0.775534451007843},{"x":0.7546218633651733,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7546218633651733,0.7577196955680847,0.7848739624023438,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7462185025215149,"y":0.775534451007843},{"x":0.7109243869781494,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.7109243869781494,0.7577196955680847,0.7462185025215149,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7109243869781494,"y":0.775534451007843},{"x":0.7058823704719543,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7058823704719543,0.7577196955680847,0.7109243869781494,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6974790096282959,"y":0.775534451007843},{"x":0.6621848940849304,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزش","boundary":[0.6621848940849304,0.7565320730209351,0.6974790096282959,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7565320730209351},{"x":0.658823549747467,"y":0.7565320730209351},{"x":0.658823549747467,"y":0.775534451007843},{"x":0.6184874176979065,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.6184874176979065,0.7565320730209351,0.658823549747467,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7565320730209351},{"x":0.610084056854248,"y":0.7565320730209351},{"x":0.610084056854248,"y":0.775534451007843},{"x":0.6033613681793213,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6033613681793213,0.7565320730209351,0.610084056854248,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5966386795043945,"y":0.775534451007843},{"x":0.5663865804672241,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.5663865804672241,0.7565320730209351,0.5966386795043945,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5579832196235657,"y":0.775534451007843},{"x":0.5327731370925903,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.5327731370925903,0.7565320730209351,0.5579832196235657,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5243697762489319,"y":0.775534451007843},{"x":0.5042017102241516,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.5042017102241516,0.7565320730209351,0.5243697762489319,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.7565320730209351},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7565320730209351},{"x":0.4957983195781708,"y":0.775534451007843},{"x":0.4722689092159271,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.4722689092159271,0.7565320730209351,0.4957983195781708,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.7565320730209351},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7565320730209351},{"x":0.46554622054100037,"y":0.775534451007843},{"x":0.4302521049976349,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.4302521049976349,0.7565320730209351,0.46554622054100037,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.7565320730209351},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7565320730209351},{"x":0.4302521049976349,"y":0.775534451007843},{"x":0.42352941632270813,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.42352941632270813,0.7565320730209351,0.4302521049976349,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.7565320730209351},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7565320730209351},{"x":0.41680672764778137,"y":0.775534451007843},{"x":0.40168067812919617,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.40168067812919617,0.7565320730209351,0.41680672764778137,0.775534451007843]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7767220735549927},{"x":0.40168067812919617,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.39668067812919616,0.7245914630889893,0.7898739624023438,0.7837220735549927],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزش","boundary":[0.7142857313156128,0.7814726829528809,0.7478991746902466,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7058823704719543,"y":0.794536828994751},{"x":0.6672269105911255,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چیست","boundary":[0.6672269105911255,0.7814726829528809,0.7058823704719543,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6605042219161987,"y":0.794536828994751},{"x":0.6571428775787354,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.6571428775787354,0.7814726829528809,0.6605042219161987,0.794536828994751]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7957244515419006},{"x":0.6571428775787354,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6521428775787353,0.7744726829528809,0.7528991746902466,0.8027244515419006],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.8028503656387329},{"x":0.729411780834198,"y":0.8028503656387329},{"x":0.729411780834198,"y":0.8182897567749023},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تفاوت","boundary":[0.6924369931221008,0.8028503656387329,0.729411780834198,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8182897567749023},{"x":0.6672269105911255,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6672269105911255,0.8028503656387329,0.6840336322784424,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.8028503656387329},{"x":0.658823549747467,"y":0.8028503656387329},{"x":0.658823549747467,"y":0.8182897567749023},{"x":0.6252101063728333,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ارزش","boundary":[0.6252101063728333,0.8028503656387329,0.658823549747467,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6235294342041016,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6235294342041016,"y":0.8182897567749023},{"x":0.6218487620353699,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6218487620353699,0.8028503656387329,0.6235294342041016,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6134454011917114,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6134454011917114,"y":0.8182897567749023},{"x":0.583193302154541,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هزینه","boundary":[0.583193302154541,0.8028503656387329,0.6134454011917114,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5764706134796143,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5764706134796143,"y":0.8182897567749023},{"x":0.5697479248046875,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5697479248046875,0.8028503656387329,0.5764706134796143,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5630252361297607,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5630252361297607,"y":0.8182897567749023},{"x":0.5310924649238586,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.5310924649238586,0.8028503656387329,0.5630252361297607,0.8182897567749023]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.8028503656387329},{"x":0.729411780834198,"y":0.8028503656387329},{"x":0.729411780834198,"y":0.8182897567749023},{"x":0.5310924649238586,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5260924649238586,0.7958503656387329,0.734411780834198,0.8252897567749023],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5855106711387634},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5843230485916138},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5938242077827454},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۵","boundary":[0.21344538033008575,0.5855106711387634,0.23025210201740265,0.5938242077827454]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5855106711387634},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5843230485916138},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5938242077827454},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5785106711387634,0.23525210201740265,0.6008242077827454],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7339667677879333},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7375296950340271},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7375296950340271},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"ه","boundary":[0.23193277418613434,0.7339667677879333,0.21344538033008575,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.713776707649231},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7173396944999695},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7173396944999695},{"x":0.21344538033008575,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"ه","boundary":[0.23193277418613434,0.713776707649231,0.21344538033008575,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6923990249633789},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6959620118141174},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6959620118141174},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.27000001072883606,"dir":"rtl","str":"%","boundary":[0.23193277418613434,0.6923990249633789,0.21344538033008575,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.673396646976471},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6769596338272095},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6769596338272095},{"x":0.21344538033008575,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.18000000715255737,"dir":"rtl","str":"%","boundary":[0.23193277418613434,0.673396646976471,0.21344538033008575,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6520190238952637},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6555819511413574},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6555819511413574},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.3199999928474426,"dir":"rtl","str":"3","boundary":[0.23193277418613434,0.6520190238952637,0.21344538033008575,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6270784139633179},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6306413412094116},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6306413412094116},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.5,"dir":"rtl","str":"%","boundary":[0.23193277418613434,0.6270784139633179,0.21344538033008575,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6068883538246155},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6104512810707092},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6104512810707092},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.25,"dir":"rtl","str":"%","boundary":[0.23193277418613434,0.6068883538246155,0.21344538033008575,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5878859758377075},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5902612805366516},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5902612805366516},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.5,"dir":"rtl","str":"%","boundary":[0.23193277418613434,0.5878859758377075,0.21344538033008575,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5665082931518555},{"x":0.23193277418613434,"y":0.570071280002594},{"x":0.21344538033008575,"y":0.570071280002594},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"rtl","str":"%","boundary":[0.23193277418613434,0.5665082931518555,0.21344538033008575,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5439429879188538},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5475059151649475},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5475059151649475},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"rtl","str":"%","boundary":[0.23193277418613434,0.5439429879188538,0.21344538033008575,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5237529873847961},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5273159146308899},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5273159146308899},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.25999999046325684,"dir":"rtl","str":"%","boundary":[0.23193277418613434,0.5237529873847961,0.21344538033008575,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5011876225471497},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5047506093978882},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5047506093978882},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"ة","boundary":[0.23193277418613434,0.5011876225471497,0.21344538033008575,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.47980996966362},{"x":0.23193277418613434,"y":0.48337292671203613},{"x":0.21344538033008575,"y":0.48337292671203613},{"x":0.21344538033008575,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"ة","boundary":[0.23193277418613434,0.47980996966362,0.21344538033008575,0.48337292671203613]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.47980996966362},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7375296950340271},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7375296950340271},{"x":0.21344538033008575,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.44999998807907104,"boundary":[0.22693277418613433,0.47280996966362,0.21844538033008576,0.7445296950340271],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6057007312774658},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6045130491256714},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6140142679214478},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۶","boundary":[0.21344538033008575,0.6057007312774658,0.23025210201740265,0.6140142679214478]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6057007312774658},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6045130491256714},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6140142679214478},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5987007312774658,0.23525210201740265,0.6210142679214478],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6484560370445251},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6484560370445251},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6579572558403015},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۷","boundary":[0.21344538033008575,0.6484560370445251,0.23025210201740265,0.6579572558403015]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6484560370445251},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6484560370445251},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6579572558403015},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6414560370445251,0.23525210201740265,0.6649572558403015],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6698337197303772},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6698337197303772},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6781472563743591},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۸","boundary":[0.21344538033008575,0.6698337197303772,0.23025210201740265,0.6781472563743591]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6698337197303772},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6698337197303772},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6781472563743591},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6628337197303772,0.23525210201740265,0.6851472563743591],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6912114024162292},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6912114024162292},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6995249390602112},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۹","boundary":[0.21344538033008575,0.6912114024162292,0.23025210201740265,0.6995249390602112]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6912114024162292},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6912114024162292},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6995249390602112},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6842114024162292,0.23525210201740265,0.7065249390602112],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7624703049659729},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7660332322120667},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7660332322120667},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.2199999988079071,"dir":"rtl","str":"3","boundary":[0.23193277418613434,0.7624703049659729,0.21344538033008575,0.7660332322120667]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7624703049659729},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7660332322120667},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7660332322120667},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.2199999988079071,"boundary":[0.22693277418613433,0.7554703049659729,0.21844538033008576,0.7730332322120667],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7814726829528809},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7814726829528809},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7909738421440125},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۴","boundary":[0.21512605249881744,0.7814726829528809,0.23025210201740265,0.7909738421440125]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7814726829528809},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7814726829528809},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7909738421440125},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7744726829528809,0.23525210201740265,0.7979738421440125],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.8040379881858826},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8028503656387329},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8123515248298645},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۴","boundary":[0.21344538033008575,0.8040379881858826,0.23193277418613434,0.8123515248298645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.8040379881858826},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8028503656387329},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8123515248298645},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7970379881858826,0.23693277418613434,0.8193515248298645],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/dca527746df73c92/pages/yxvkjCVmqslLTFrx-sec.webp","jpeg":"/storage/books/dca527746df73c92/pages/oOyKkFvTzUGgAJMZ.jpg","blurred":"/storage/books/dca527746df73c92/pages/YEHOlFKclTmsrQjd.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00021031534218731514,0.9986753053945654,0.9989874041907295]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19952493906021118},{"x":0.75126051902771,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7529411911964417,0.1852731555700302,0.7831932902336121,0.19952493906021118]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19952493906021118},{"x":0.75126051902771,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7479411911964416,0.1782731555700302,0.7881932902336121,0.2065249390602112],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2571428716182709,"y":0.1852731555700302},{"x":0.2571428716182709,"y":0.19714964926242828},{"x":0.2201680690050125,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"صفحه","boundary":[0.2201680690050125,0.18408551812171936,0.2571428716182709,0.19714964926242828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2571428716182709,"y":0.1852731555700302},{"x":0.2571428716182709,"y":0.19714964926242828},{"x":0.2201680690050125,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.2151680690050125,0.17708551812171935,0.2621428716182709,0.2041496492624283],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.21377672255039215},{"x":0.22857142984867096,"y":0.21377672255039215},{"x":0.22857142984867096,"y":0.22327791154384613},{"x":0.21344538033008575,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۴","boundary":[0.21344538033008575,0.21377672255039215,0.22857142984867096,0.22327791154384613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.21377672255039215},{"x":0.22857142984867096,"y":0.21377672255039215},{"x":0.22857142984867096,"y":0.22327791154384613},{"x":0.21344538033008575,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.20677672255039214,0.23357142984867096,0.23027791154384614],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.23634204268455505},{"x":0.23025210201740265,"y":0.23634204268455505},{"x":0.23025210201740265,"y":0.244655579328537},{"x":0.21512605249881744,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۶۵","boundary":[0.21512605249881744,0.23634204268455505,0.23025210201740265,0.244655579328537]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.23634204268455505},{"x":0.23025210201740265,"y":0.23634204268455505},{"x":0.23025210201740265,"y":0.244655579328537},{"x":0.21512605249881744,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.22934204268455505,0.23525210201740265,0.251655579328537],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2577197253704071},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2577197253704071},{"x":0.23025210201740265,"y":0.26603326201438904},{"x":0.21512605249881744,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۵","boundary":[0.21512605249881744,0.2577197253704071,0.23025210201740265,0.26603326201438904]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2577197253704071},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2577197253704071},{"x":0.23025210201740265,"y":0.26603326201438904},{"x":0.21512605249881744,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2507197253704071,0.23525210201740265,0.27303326201438904],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.27909737825393677},{"x":0.22857142984867096,"y":0.27909737825393677},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2874109148979187},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۶","boundary":[0.21512605249881744,0.27909737825393677,0.22857142984867096,0.2874109148979187]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.27909737825393677},{"x":0.22857142984867096,"y":0.27909737825393677},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2874109148979187},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.27209737825393676,0.23357142984867096,0.2944109148979187],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2992874085903168},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2992874085903168},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3076009452342987},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۶","boundary":[0.21344538033008575,0.2992874085903168,0.22857142984867096,0.3076009452342987]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2992874085903168},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2992874085903168},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3076009452342987},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.29228740859031677,0.23357142984867096,0.3146009452342987],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.32185274362564087},{"x":0.22857142984867096,"y":0.32185274362564087},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3301662802696228},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۶","boundary":[0.21512605249881744,0.32185274362564087,0.22857142984867096,0.3301662802696228]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.32185274362564087},{"x":0.22857142984867096,"y":0.32185274362564087},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3301662802696228},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.31485274362564086,0.23357142984867096,0.3371662802696228],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34323039650917053},{"x":0.23025210201740265,"y":0.34323039650917053},{"x":0.23025210201740265,"y":0.35154393315315247},{"x":0.21512605249881744,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۷","boundary":[0.21512605249881744,0.34323039650917053,0.23025210201740265,0.35154393315315247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34323039650917053},{"x":0.23025210201740265,"y":0.34323039650917053},{"x":0.23025210201740265,"y":0.35154393315315247},{"x":0.21512605249881744,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3362303965091705,0.23525210201740265,0.35854393315315247],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.36342042684555054},{"x":0.23025210201740265,"y":0.36342042684555054},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3729216158390045},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۷","boundary":[0.21512605249881744,0.36342042684555054,0.23025210201740265,0.3729216158390045]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.36342042684555054},{"x":0.23025210201740265,"y":0.36342042684555054},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3729216158390045},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.35642042684555053,0.23525210201740265,0.3799216158390045],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.38598576188087463},{"x":0.23025210201740265,"y":0.38598576188087463},{"x":0.23025210201740265,"y":0.39429929852485657},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۷","boundary":[0.21512605249881744,0.38598576188087463,0.23025210201740265,0.39429929852485657]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.38598576188087463},{"x":0.23025210201740265,"y":0.38598576188087463},{"x":0.23025210201740265,"y":0.39429929852485657},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3789857618808746,0.23525210201740265,0.4012992985248566],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4073634147644043},{"x":0.22857142984867096,"y":0.40617576241493225},{"x":0.22857142984867096,"y":0.41567695140838623},{"x":0.21512605249881744,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.800000011920929,"str":"۶۹","boundary":[0.21512605249881744,0.4073634147644043,0.22857142984867096,0.41567695140838623]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4073634147644043},{"x":0.22857142984867096,"y":0.40617576241493225},{"x":0.22857142984867096,"y":0.41567695140838623},{"x":0.21512605249881744,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4003634147644043,0.23357142984867096,0.42267695140838624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.42874109745025635},{"x":0.23025210201740265,"y":0.42874109745025635},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4394299387931824},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۰","boundary":[0.21344538033008575,0.42874109745025635,0.23025210201740265,0.4394299387931824]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.42874109745025635},{"x":0.23025210201740265,"y":0.42874109745025635},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4394299387931824},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.42174109745025634,0.23525210201740265,0.4464299387931824],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7478991746902466,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7478991746902466,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7142857313156128,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزش","boundary":[0.7142857313156128,0.21377672255039215,0.7478991746902466,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7109243869781494,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7109243869781494,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6722689270973206,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.6722689270973206,0.21377672255039215,0.7109243869781494,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6655462384223938,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6655462384223938,"y":0.22802850604057312},{"x":0.63193279504776,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.63193279504776,0.21377672255039215,0.6655462384223938,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6302521228790283,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6302521228790283,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6252101063728333,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6252101063728333,0.21377672255039215,0.6302521228790283,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6201680898666382,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6201680898666382,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6067227125167847,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6067227125167847,0.21377672255039215,0.6201680898666382,0.22802850604057312]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7478991746902466,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7478991746902466,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6067227125167847,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6017227125167847,0.20677672255039214,0.7528991746902466,0.23502850604057313],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.235154390335083},{"x":0.729411780834198,"y":0.23634204268455505},{"x":0.729411780834198,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6890756487846375,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزایش","boundary":[0.6890756487846375,0.235154390335083,0.729411780834198,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.235154390335083},{"x":0.680672287940979,"y":0.235154390335083},{"x":0.680672287940979,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6470588445663452,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزش","boundary":[0.6470588445663452,0.235154390335083,0.680672287940979,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.235154390335083},{"x":0.6403361558914185,"y":0.235154390335083},{"x":0.6403361558914185,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6084033846855164,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.6084033846855164,0.235154390335083,0.6403361558914185,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.235154390335083},{"x":0.6067227125167847,"y":0.235154390335083},{"x":0.6067227125167847,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6000000238418579,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6000000238418579,0.235154390335083,0.6067227125167847,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.235154390335083},{"x":0.5966386795043945,"y":0.235154390335083},{"x":0.5966386795043945,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5663865804672241,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارها","boundary":[0.5663865804672241,0.235154390335083,0.5966386795043945,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.255344420671463},{"x":0.729411780834198,"y":0.255344420671463},{"x":0.729411780834198,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6924369931221008,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"عناصر","boundary":[0.6924369931221008,0.255344420671463,0.729411780834198,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.255344420671463},{"x":0.6857143044471741,"y":0.255344420671463},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6521008610725403,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزش","boundary":[0.6521008610725403,0.255344420671463,0.6857143044471741,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.255344420671463},{"x":0.6487395167350769,"y":0.255344420671463},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.6117647290229797,0.255344420671463,0.6487395167350769,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.255344420671463},{"x":0.6033613681793213,"y":0.255344420671463},{"x":0.6033613681793213,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5714285969734192,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.5714285969734192,0.255344420671463,0.6033613681793213,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.255344420671463},{"x":0.5680672526359558,"y":0.255344420671463},{"x":0.5680672526359558,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5630252361297607,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5630252361297607,0.255344420671463,0.5680672526359558,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.255344420671463},{"x":0.561344563961029,"y":0.255344420671463},{"x":0.561344563961029,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5428571701049805,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.5428571701049805,0.255344420671463,0.561344563961029,0.27078384160995483]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.235154390335083},{"x":0.729411780834198,"y":0.23634204268455505},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5428571701049805,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5378571701049805,0.228154390335083,0.7327311086654663,0.2789714939594269],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.6974790096282959,0.2779097259044647,0.7109243869781494,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصل","boundary":[0.6655462384223938,0.2779097259044647,0.6907563209533691,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اساسی","boundary":[0.6201680898666382,0.2779097259044647,0.6571428775787354,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6117647290229797,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6000000238418579,0.27672210335731506,0.6117647290229797,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.27672210335731506},{"x":0.5915966629981995,"y":0.27672210335731506},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5596638917922974,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزش","boundary":[0.5596638917922974,0.27672210335731506,0.5915966629981995,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.27672210335731506},{"x":0.556302547454834,"y":0.27672210335731506},{"x":0.556302547454834,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5176470875740051,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.5176470875740051,0.27672210335731506,0.556302547454834,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7478991746902466,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7478991746902466,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7226890921592712,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7226890921592712,0.2992874085903168,0.7478991746902466,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7142857313156128,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6840336322784424,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6840336322784424,0.2980997562408447,0.7142857313156128,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.2980997562408447},{"x":0.680672287940979,"y":0.2980997562408447},{"x":0.680672287940979,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6571428775787354,0.2980997562408447,0.680672287940979,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزش","boundary":[0.6168067455291748,0.2980997562408447,0.6504201889038086,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.5747899413108826,0.2980997562408447,0.6134454011917114,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3147268295288086},{"x":0.534453809261322,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.534453809261322,0.2969121038913727,0.5680672526359558,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.2969121038913727},{"x":0.534453809261322,"y":0.2969121038913727},{"x":0.534453809261322,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5277311205863953,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5277311205863953,0.2969121038913727,0.534453809261322,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3147268295288086},{"x":0.4941176474094391,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارها","boundary":[0.4941176474094391,0.2969121038913727,0.5226891040802002,0.3147268295288086]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.275534451007843},{"x":0.7478991746902466,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7478991746902466,"y":0.31591448187828064},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4891176474094391,0.268534451007843,0.7528991746902466,0.32291448187828065],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.3206650912761688},{"x":0.729411780834198,"y":0.3206650912761688},{"x":0.729411780834198,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزش","boundary":[0.6957983374595642,0.3206650912761688,0.729411780834198,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بازاری","boundary":[0.6504201889038086,0.3206650912761688,0.6873949766159058,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.3420427441596985},{"x":0.729411780834198,"y":0.3420427441596985},{"x":0.729411780834198,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6957983374595642,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزش","boundary":[0.6957983374595642,0.3420427441596985,0.729411780834198,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6873949766159058,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6487395167350769,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خالص","boundary":[0.6487395167350769,0.3420427441596985,0.6873949766159058,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6420168280601501,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6067227125167847,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارایی","boundary":[0.6067227125167847,0.3420427441596985,0.6420168280601501,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6033613681793213,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5932773351669312,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5932773351669312,0.3420427441596985,0.6033613681793213,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7277311086654663,"y":0.36342042684555054},{"x":0.729411780834198,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6957983374595642,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نسبت","boundary":[0.6957983374595642,0.36342042684555054,0.729411780834198,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6873949766159058,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6873949766159058,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6554622054100037,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.6554622054100037,0.36342042684555054,0.6873949766159058,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6487395167350769,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6403361558914185,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6386554837226868,0.3646080791950226,0.6487395167350769,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.3646080791950226},{"x":0.63193279504776,"y":0.3646080791950226},{"x":0.63193279504776,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سود","boundary":[0.6084033846855164,0.3646080791950226,0.63193279504776,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.38361045718193054},{"x":0.729411780834198,"y":0.38361045718193054},{"x":0.729411780834198,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7042016983032227,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7042016983032227,0.38361045718193054,0.729411780834198,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6957983374595642,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6957983374595642,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6268907785415649,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویکردهای","boundary":[0.6268907785415649,0.38361045718193054,0.6957983374595642,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6201680898666382,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزش","boundary":[0.5865546464920044,0.38361045718193054,0.6201680898666382,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.38361045718193054},{"x":0.583193302154541,"y":0.38361045718193054},{"x":0.583193302154541,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.5445378422737122,0.38361045718193054,0.583193302154541,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.5058823823928833,0.3824228048324585,0.5378151535987854,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4002375304698944},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4957983195781708,0.3824228048324585,0.5025210380554199,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.3824228048324585},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3824228048324585},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4002375304698944},{"x":0.462184876203537,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارها","boundary":[0.462184876203537,0.3824228048324585,0.4941176474094391,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.4049881100654602},{"x":0.729411780834198,"y":0.4049881100654602},{"x":0.729411780834198,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6991596817970276,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اشتباه","boundary":[0.6991596817970276,0.4049881100654602,0.729411780834198,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6974790096282959,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6756302714347839,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6756302714347839,0.4049881100654602,0.6974790096282959,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6655462384223938,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6403361558914185,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رایج","boundary":[0.6403361558914185,0.4049881100654602,0.6655462384223938,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6336134672164917,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6201680898666382,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6201680898666382,0.4049881100654602,0.6336134672164917,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6168067455291748,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5882353186607361,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزش","boundary":[0.5882353186607361,0.4049881100654602,0.6168067455291748,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.4049881100654602},{"x":0.578151285648346,"y":0.4049881100654602},{"x":0.578151285648346,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5411764979362488,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.5411764979362488,0.4049881100654602,0.578151285648346,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5310924649238586,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5008403658866882,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.5008403658866882,0.4049881100654602,0.5310924649238586,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.4049881100654602},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4049881100654602},{"x":0.49747899174690247,"y":0.42161521315574646},{"x":0.4907563030719757,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4907563030719757,0.4049881100654602,0.49747899174690247,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.4049881100654602},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4049881100654602},{"x":0.48571428656578064,"y":0.42161521315574646},{"x":0.4571428596973419,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارها","boundary":[0.4571428596973419,0.4049881100654602,0.48571428656578064,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.42874109745025635},{"x":0.729411780834198,"y":0.42874109745025635},{"x":0.729411780834198,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7042016983032227,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزش","boundary":[0.7042016983032227,0.42874109745025635,0.729411780834198,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6924369931221008,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6924369931221008,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6571428775787354,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.6571428775787354,0.42874109745025635,0.6924369931221008,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6470588445663452,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6470588445663452,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6151260733604431,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.6151260733604431,0.42874109745025635,0.6470588445663452,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6117647290229797,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6117647290229797,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6067227125167847,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6067227125167847,0.42874109745025635,0.6117647290229797,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6016806960105896,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6016806960105896,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5647059082984924,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارهای","boundary":[0.5647059082984924,0.42874109745025635,0.6016806960105896,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5529412031173706,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5529412031173706,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5210084319114685,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.5210084319114685,0.42874109745025635,0.5529412031173706,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5142857432365417,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5142857432365417,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5058823823928833,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5058823823928833,0.42874109745025635,0.5142857432365417,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.42874109745025635},{"x":0.49747899174690247,"y":0.42874109745025635},{"x":0.49747899174690247,"y":0.44418051838874817},{"x":0.46722689270973206,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کمک","boundary":[0.46722689270973206,0.42874109745025635,0.49747899174690247,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.42874109745025635},{"x":0.4605042040348053,"y":0.42874109745025635},{"x":0.4605042040348053,"y":0.44418051838874817},{"x":0.42184874415397644,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سرمایه","boundary":[0.42184874415397644,0.42874109745025635,0.4605042040348053,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.42874109745025635},{"x":0.41680672764778137,"y":0.42874109745025635},{"x":0.41680672764778137,"y":0.44418051838874817},{"x":0.3831932842731476,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گذاران","boundary":[0.3831932842731476,0.42874109745025635,0.41680672764778137,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.42874109745025635},{"x":0.37310925126075745,"y":0.42874109745025635},{"x":0.37310925126075745,"y":0.44418051838874817},{"x":0.3478991687297821,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خطر","boundary":[0.3478991687297821,0.42874109745025635,0.37310925126075745,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.42874109745025635},{"x":0.3462184965610504,"y":0.42874109745025635},{"x":0.3462184965610504,"y":0.44418051838874817},{"x":0.3193277418613434,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پذیر","boundary":[0.3193277418613434,0.42874109745025635,0.3462184965610504,0.44418051838874817]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.3206650912761688},{"x":0.729411780834198,"y":0.3206650912761688},{"x":0.729411780834198,"y":0.44418051838874817},{"x":0.3193277418613434,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3143277418613434,0.3136650912761688,0.734411780834198,0.4511805183887482],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.450118750333786},{"x":0.729411780834198,"y":0.450118750333786},{"x":0.729411780834198,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6941176652908325,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.6941176652908325,0.450118750333786,0.729411780834198,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.450118750333786},{"x":0.6873949766159058,"y":0.450118750333786},{"x":0.6873949766159058,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6621848940849304,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤثر","boundary":[0.6621848940849304,0.450118750333786,0.6873949766159058,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.450118750333786},{"x":0.6554622054100037,"y":0.450118750333786},{"x":0.6554622054100037,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6453781723976135,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6453781723976135,0.450118750333786,0.6554622054100037,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.450118750333786},{"x":0.6403361558914185,"y":0.450118750333786},{"x":0.6403361558914185,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6134454011917114,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزش","boundary":[0.6134454011917114,0.450118750333786,0.6403361558914185,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.450118750333786},{"x":0.6016806960105896,"y":0.450118750333786},{"x":0.6016806960105896,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5697479248046875,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.5697479248046875,0.450118750333786,0.6016806960105896,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.450118750333786},{"x":0.5579832196235657,"y":0.450118750333786},{"x":0.5579832196235657,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5260504484176636,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.5260504484176636,0.450118750333786,0.5579832196235657,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.450118750333786},{"x":0.5243697762489319,"y":0.450118750333786},{"x":0.5243697762489319,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5176470875740051,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5176470875740051,0.450118750333786,0.5243697762489319,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.450118750333786},{"x":0.5142857432365417,"y":0.450118750333786},{"x":0.5142857432365417,"y":0.46674585342407227},{"x":0.4756302535533905,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کارهای","boundary":[0.4756302535533905,0.450118750333786,0.5142857432365417,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.450118750333786},{"x":0.4638655483722687,"y":0.450118750333786},{"x":0.4638655483722687,"y":0.46674585342407227},{"x":0.4100840389728546,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خطرپذیر","boundary":[0.4100840389728546,0.450118750333786,0.4638655483722687,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.470308780670166},{"x":0.7462185025215149,"y":0.470308780670166},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.7159664034843445,0.470308780670166,0.7462185025215149,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.470308780670166},{"x":0.7092437148094177,"y":0.470308780670166},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.6857143044471741,0.470308780670166,0.7092437148094177,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6789916157722473,"y":0.470308780670166},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6453781723976135,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.6453781723976135,0.47149643301963806,0.6789916157722473,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6453781723976135,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6453781723976135,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6386554837226868,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6386554837226868,0.47149643301963806,0.6453781723976135,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6352941393852234,"y":0.470308780670166},{"x":0.6352941393852234,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6000000238418579,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارهای","boundary":[0.6000000238418579,0.47149643301963806,0.6352941393852234,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5848739743232727,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5848739743232727,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5663865804672241,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوپا","boundary":[0.5663865804672241,0.47149643301963806,0.5848739743232727,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7478991746902466,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهبردهای","boundary":[0.6857143044471741,0.49168646335601807,0.7478991746902466,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6773109436035156,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.6487395167350769,0.49168646335601807,0.6773109436035156,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6403361558914185,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.6168067455291748,0.49168646335601807,0.6403361558914185,0.5083135366439819]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.450118750333786},{"x":0.7478991746902466,"y":0.450118750333786},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5083135366439819},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4050840389728546,0.443118750333786,0.7528991746902466,0.5153135366439819],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5154394507408142},{"x":0.729411780834198,"y":0.5154394507408142},{"x":0.729411780834198,"y":0.5320665240287781},{"x":0.702521026134491,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7042016983032227,0.5154394507408142,0.729411780834198,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بدیل","boundary":[0.6689075827598572,0.5142517685890198,0.6957983374595642,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرمایه","boundary":[0.6218487620353699,0.5142517685890198,0.6605042219161987,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5899159908294678,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5899159908294678,0.5130641460418701,0.6151260733604431,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5118764638900757},{"x":0.583193302154541,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5226891040802002,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کارآفرینان","boundary":[0.5243697762489319,0.5118764638900757,0.5815126299858093,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5356294512748718},{"x":0.729411780834198,"y":0.5356294512748718},{"x":0.729411780834198,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.6991596817970276,0.5356294512748718,0.729411780834198,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.6672269105911255,0.5356294512748718,0.6907563209533691,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6470588445663452,0.5356294512748718,0.6605042219161987,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراحل","boundary":[0.6033613681793213,0.5356294512748718,0.6403361558914185,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گوناگون","boundary":[0.5462185144424438,0.5356294512748718,0.5966386795043945,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"چرخه","boundary":[0.5042017102241516,0.5356294512748718,0.5394958257675171,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.5356294512748718},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5356294512748718},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5546318292617798},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عمر","boundary":[0.4739495813846588,0.5356294512748718,0.49747899174690247,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.5356294512748718},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5356294512748718},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5546318292617798},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.43697479367256165,0.5356294512748718,0.46722689270973206,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.5356294512748718},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5356294512748718},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5546318292617798},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4268907606601715,0.5356294512748718,0.43529412150382996,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.5356294512748718},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5356294512748718},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5546318292617798},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.40672269463539124,0.5356294512748718,0.42016807198524475,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.6974790096282959,0.5570071339607239,0.7277311086654663,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.6672269105911255,0.5581947565078735,0.6907563209533691,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.6252101063728333,0.5581947565078735,0.6605042219161987,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایده","boundary":[0.5966386795043945,0.5581947565078735,0.6184874176979065,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5748218297958374},{"x":0.583193302154541,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.583193302154541,0.5581947565078735,0.5899159908294678,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بذر","boundary":[0.5579832196235657,0.5581947565078735,0.5764706134796143,0.5748218297958374]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.5118764638900757},{"x":0.729411780834198,"y":0.5142517685890198},{"x":0.729411780834198,"y":0.5760095119476318},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.40172269463539123,0.5048764638900757,0.734411780834198,0.5830095119476318],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.6789916157722473,0.5795724391937256,0.7092437148094177,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.6487395167350769,0.5795724391937256,0.6722689270973206,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.6268907785415649,0.5795724391937256,0.6420168280601501,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندازی","boundary":[0.5882353186607361,0.5795724391937256,0.6252101063728333,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.6789916157722473,0.6009501218795776,0.7092437148094177,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.6487395167350769,0.6009501218795776,0.6722689270973206,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.6067227125167847,0.6021377444267273,0.6420168280601501,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.5731092691421509,0.6021377444267273,0.5983193516731262,0.6163895726203918]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5681092691421509,0.5725724391937256,0.7142437148094177,0.6233895726203919],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6377671957015991},{"x":0.680672287940979,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.6789916157722473,0.6223278045654297,0.7092437148094177,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.6487395167350769,0.6223278045654297,0.6722689270973206,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6285714507102966,0.6235154271125793,0.6420168280601501,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراحل","boundary":[0.583193302154541,0.6235154271125793,0.6218487620353699,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6247031092643738},{"x":0.578151285648346,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بعدی","boundary":[0.5462185144424438,0.6247031092643738,0.578151285648346,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.646080732345581},{"x":0.7478991746902466,"y":0.646080732345581},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرسش","boundary":[0.7092437148094177,0.646080732345581,0.7478991746902466,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.646080732345581},{"x":0.7058823704719543,"y":0.646080732345581},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6823529601097107,0.646080732345581,0.7058823704719543,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.646080732345581},{"x":0.6756302714347839,"y":0.646080732345581},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6470588445663452,0.646080732345581,0.6756302714347839,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.646080732345581},{"x":0.6403361558914185,"y":0.646080732345581},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.6033613681793213,0.646080732345581,0.6403361558914185,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پرسش","boundary":[0.7092437148094177,0.6674584150314331,0.7478991746902466,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6823529601097107,0.6674584150314331,0.7058823704719543,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"چالشی","boundary":[0.6352941393852234,0.6674584150314331,0.6756302714347839,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6218487620353699,0.6674584150314331,0.6285714507102966,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.5647059082984924,0.6674584150314331,0.6134454011917114,0.6828978657722473]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5412185144424438,0.6177031092643738,0.7545798468589783,0.6887102432250977],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.45130640268325806},{"x":0.22689075767993927,"y":0.45130640268325806},{"x":0.22689075767993927,"y":0.45961993932724},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۷۰","boundary":[0.21344538033008575,0.45130640268325806,0.22689075767993927,0.45961993932724]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.45130640268325806},{"x":0.22689075767993927,"y":0.45130640268325806},{"x":0.22689075767993927,"y":0.45961993932724},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.44430640268325805,0.23189075767993927,0.46661993932724],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.47387173771858215},{"x":0.22857142984867096,"y":0.47387173771858215},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4821852743625641},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۷۲","boundary":[0.21344538033008575,0.47387173771858215,0.22857142984867096,0.4821852743625641]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.47387173771858215},{"x":0.22857142984867096,"y":0.47387173771858215},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4821852743625641},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.46687173771858215,0.23357142984867096,0.4891852743625641],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5011876225471497},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4976246953010559},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4976246953010559},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.6499999761581421,"str":"4","boundary":[0.21344538033008575,0.5011876225471497,0.22857142984867096,0.4976246953010559]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.47980996966362},{"x":0.21344538033008575,"y":0.47624704241752625},{"x":0.22857142984867096,"y":0.47624704241752625},{"x":0.22857142984867096,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.6399999856948853,"str":"4","boundary":[0.21344538033008575,0.47980996966362,0.22857142984867096,0.47624704241752625]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5011876225471497},{"x":0.21344538033008575,"y":0.47624704241752625},{"x":0.22857142984867096,"y":0.47624704241752625},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.49418762254714965,0.23357142984867096,0.48324704241752625],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4952494204044342},{"x":0.22857142984867096,"y":0.49406176805496216},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5023753046989441},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۷۳","boundary":[0.21344538033008575,0.4952494204044342,0.23025210201740265,0.5023753046989441]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4952494204044342},{"x":0.22857142984867096,"y":0.49406176805496216},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5023753046989441},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4882494204044342,0.23525210201740265,0.5093753046989441],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5166270732879639},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5154394507408142},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5249406099319458},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۴","boundary":[0.21344538033008575,0.5166270732879639,0.23025210201740265,0.5249406099319458]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5166270732879639},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5154394507408142},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5249406099319458},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5096270732879639,0.23525210201740265,0.5319406099319458],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.54038006067276},{"x":0.23025210201740265,"y":0.54038006067276},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5475059151649475},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۷۷","boundary":[0.21344538033008575,0.54038006067276,0.23025210201740265,0.5475059151649475]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.54038006067276},{"x":0.23025210201740265,"y":0.54038006067276},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5475059151649475},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.53338006067276,0.23525210201740265,0.5545059151649475],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5617577433586121},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5617577433586121},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5688835978507996},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۷۸","boundary":[0.21344538033008575,0.5617577433586121,0.23025210201740265,0.5688835978507996]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5617577433586121},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5617577433586121},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5688835978507996},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.554757743358612,0.23525210201740265,0.5758835978507996],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5831353664398193},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5831353664398193},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5914489030838013},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"VA","boundary":[0.21344538033008575,0.5831353664398193,0.23025210201740265,0.5914489030838013]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5831353664398193},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5831353664398193},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5914489030838013},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5761353664398193,0.23525210201740265,0.5984489030838013],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6033254265785217},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6033254265785217},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6116389632225037},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۸","boundary":[0.21344538033008575,0.6033254265785217,0.23025210201740265,0.6116389632225037]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6033254265785217},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6033254265785217},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6116389632225037},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5963254265785217,0.23525210201740265,0.6186389632225037],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6258907318115234},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6258907318115234},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6342042684555054},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"VA","boundary":[0.21344538033008575,0.6258907318115234,0.23025210201740265,0.6342042684555054]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6258907318115234},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6258907318115234},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6342042684555054},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6188907318115234,0.23525210201740265,0.6412042684555054],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6472684144973755},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6472684144973755},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6555819511413574},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۰","boundary":[0.21344538033008575,0.6472684144973755,0.22689075767993927,0.6555819511413574]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6472684144973755},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6472684144973755},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6555819511413574},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6402684144973755,0.23189075767993927,0.6625819511413574],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6686460971832275},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6686460971832275},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6769596338272095},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۱","boundary":[0.21344538033008575,0.6686460971832275,0.22689075767993927,0.6769596338272095]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6686460971832275},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6686460971832275},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6769596338272095},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6616460971832275,0.23189075767993927,0.6839596338272095],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6971496343612671},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6971496343612671},{"x":0.22857142984867096,"y":0.705463171005249},{"x":0.21344538033008575,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۲","boundary":[0.21344538033008575,0.6971496343612671,0.22857142984867096,0.705463171005249]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6971496343612671},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6971496343612671},{"x":0.22857142984867096,"y":0.705463171005249},{"x":0.21344538033008575,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6901496343612671,0.23357142984867096,0.712463171005249],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7185273170471191},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7173396944999695},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7268408536911011},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۳","boundary":[0.21344538033008575,0.7185273170471191,0.23025210201740265,0.7268408536911011]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7185273170471191},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7173396944999695},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7268408536911011},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7115273170471191,0.23525210201740265,0.7338408536911011],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7399049997329712},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7387173175811768},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7482185363769531},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۴","boundary":[0.21512605249881744,0.7399049997329712,0.23025210201740265,0.7482185363769531]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7399049997329712},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7387173175811768},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7482185363769531},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7329049997329712,0.23525210201740265,0.7552185363769531],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7831932902336121,"y":0.713776707649231},{"x":0.7546218633651733,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7546218633651733,0.6959620118141174,0.7831932902336121,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7462185025215149,"y":0.713776707649231},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.7176470756530762,0.6959620118141174,0.7462185025215149,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7142857313156128,0.6959620118141174,0.7193277478218079,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.694774329662323},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.6722689270973206,0.694774329662323,0.7058823704719543,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.694774329662323},{"x":0.6655462384223938,"y":0.694774329662323},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.6218487620353699,0.694774329662323,0.6638655662536621,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.5899159908294678,0.6935867071151733,0.6134454011917114,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.5512605309486389,0.6935867071151733,0.5798319578170776,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5411764979362488,0.6935867071151733,0.5478991866111755,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.5193277597427368,0.6935867071151733,0.5361344814300537,0.7114014029502869]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7831932902336121,"y":0.713776707649231},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5143277597427368,0.6865867071151733,0.7881932902336121,0.720776707649231],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.716152012348175},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.7243697643280029,0.716152012348175,0.7478991746902466,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.716152012348175},{"x":0.7159664034843445,"y":0.716152012348175},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.6840336322784424,0.716152012348175,0.7176470756530762,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6789916157722473,0.7173396944999695,0.6840336322784424,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7304037809371948},{"x":0.658823549747467,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6571428775787354,0.7173396944999695,0.6739495992660522,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6420168280601501,0.7173396944999695,0.6487395167350769,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.6000000238418579,0.7173396944999695,0.6369748115539551,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهبرد","boundary":[0.556302547454834,0.7173396944999695,0.5932773351669312,0.7315914630889893]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7292161583900452},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.551302547454834,0.7103396944999695,0.7512185025215149,0.7362161583900452],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7387173175811768},{"x":0.729411780834198,"y":0.7387173175811768},{"x":0.729411780834198,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6941176652908325,0.7387173175811768,0.729411780834198,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بازار","boundary":[0.6655462384223938,0.7387173175811768,0.6873949766159058,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7529691457748413},{"x":0.658823549747467,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.658823549747467,0.7387173175811768,0.6621848940849304,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیروهای","boundary":[0.6033613681793213,0.7387173175811768,0.6504201889038086,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بازار","boundary":[0.5714285969734192,0.7387173175811768,0.5966386795043945,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7589073777198792},{"x":0.729411780834198,"y":0.7589073777198792},{"x":0.729411780834198,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6941176652908325,0.7589073777198792,0.729411780834198,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رقابت","boundary":[0.6571428775787354,0.7589073777198792,0.6873949766159058,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6470588445663452,0.7589073777198792,0.6504201889038086,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7743467688560486},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیروهای","boundary":[0.5915966629981995,0.7589073777198792,0.6403361558914185,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7589073777198792},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7589073777198792},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7743467688560486},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعت","boundary":[0.5462185144424438,0.7589073777198792,0.5848739743232727,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7327731251716614,"y":0.783847987651825},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.7142857313156128,0.7826603055000305,0.7310924530029297,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7826603055000305},{"x":0.702521026134491,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بینی","boundary":[0.6857143044471741,0.7826603055000305,0.7008403539657593,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6739495992660522,0.7826603055000305,0.6789916157722473,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روندهای","boundary":[0.6151260733604431,0.7814726829528809,0.6672269105911255,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7969121336936951},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کلیدی","boundary":[0.5714285969734192,0.7814726829528809,0.6084033846855164,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.8028503656387329},{"x":0.729411780834198,"y":0.8028503656387329},{"x":0.729411780834198,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.6924369931221008,0.8028503656387329,0.729411780834198,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8171021342277527},{"x":0.658823549747467,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کلان","boundary":[0.658823549747467,0.8028503656387329,0.6857143044471741,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8171021342277527},{"x":0.653781533241272,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.653781533241272,0.8028503656387329,0.6571428775787354,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیروهای","boundary":[0.6000000238418579,0.8028503656387329,0.6470588445663452,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5915966629981995,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5915966629981995,"y":0.8171021342277527},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.5546218752861023,0.8028503656387329,0.5915966629981995,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8171021342277527},{"x":0.5210084319114685,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کلان","boundary":[0.5210084319114685,0.8028503656387329,0.5495798587799072,0.8171021342277527]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8171021342277527},{"x":0.5210084319114685,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5160084319114685,0.7317173175811768,0.7377731251716614,0.8241021342277527],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6983373165130615},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7019002437591553},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7019002437591553},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.5600000023841858,"str":"*","boundary":[0.23193277418613434,0.6983373165130615,0.21176470816135406,0.7019002437591553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7197149395942688},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7232779264450073},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7232779264450073},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.699999988079071,"str":"*","boundary":[0.23193277418613434,0.7197149395942688,0.21176470816135406,0.7232779264450073]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7410926222801208},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7446556091308594},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7446556091308594},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"*","boundary":[0.23193277418613434,0.7410926222801208,0.21176470816135406,0.7446556091308594]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7624703049659729},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7660332322120667},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7660332322120667},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.6800000071525574,"str":"*","boundary":[0.23193277418613434,0.7624703049659729,0.21176470816135406,0.7660332322120667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.786223292350769},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7897862195968628},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7897862195968628},{"x":0.21176470816135406,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.6600000262260437,"str":"*","boundary":[0.23193277418613434,0.786223292350769,0.21176470816135406,0.7897862195968628]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.8076009750366211},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8111639022827148},{"x":0.21176470816135406,"y":0.8111639022827148},{"x":0.21176470816135406,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.6700000166893005,"str":"*","boundary":[0.23193277418613434,0.8076009750366211,0.21176470816135406,0.8111639022827148]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6983373165130615},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8111639022827148},{"x":0.21176470816135406,"y":0.8111639022827148},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.6913373165130615,0.21676470816135407,0.8181639022827148],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7612826824188232},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7600950002670288},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7684085369110107},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۶","boundary":[0.21344538033008575,0.7612826824188232,0.23025210201740265,0.7684085369110107]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7612826824188232},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7600950002670288},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7684085369110107},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7542826824188232,0.23525210201740265,0.7754085369110107],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.8337292075157166},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8325415849685669},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8456056714057922},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8467933535575867}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"شش","boundary":[0.48571428656578064,0.8337292075157166,0.5126050710678101,0.8456056714057922]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.8337292075157166},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8325415849685669},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8456056714057922},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8467933535575867}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.48071428656578064,0.8267292075157165,0.5176050710678101,0.8526056714057922],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/dca527746df73c92/pages/NgfTiLgbHlmQLSMP-sec.webp","jpeg":"/storage/books/dca527746df73c92/pages/UsuXRpKQskMZroZn.jpg","blurred":"/storage/books/dca527746df73c92/pages/ewaHSLfBwqmGwlVH.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00021031534218731514,0.9986753053945654,0.9989916356957724]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19952493906021118},{"x":0.75126051902771,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7529411911964417,0.1852731555700302,0.7831932902336121,0.19952493906021118]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19952493906021118},{"x":0.75126051902771,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7479411911964416,0.1782731555700302,0.7881932902336121,0.2065249390602112],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2571428716182709,"y":0.1852731555700302},{"x":0.2571428716182709,"y":0.19714964926242828},{"x":0.2201680690050125,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"صفحه","boundary":[0.2201680690050125,0.18408551812171936,0.2571428716182709,0.19714964926242828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2571428716182709,"y":0.1852731555700302},{"x":0.2571428716182709,"y":0.19714964926242828},{"x":0.2201680690050125,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.2151680690050125,0.17708551812171935,0.2621428716182709,0.2041496492624283],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2577197253704071},{"x":0.22857142984867096,"y":0.25653207302093506},{"x":0.23025210201740265,"y":0.264845609664917},{"x":0.21680672466754913,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۳","boundary":[0.21512605249881744,0.2577197253704071,0.23025210201740265,0.264845609664917]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2577197253704071},{"x":0.22857142984867096,"y":0.25653207302093506},{"x":0.23025210201740265,"y":0.264845609664917},{"x":0.21680672466754913,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2507197253704071,0.23525210201740265,0.271845609664917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2779097259044647},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2779097259044647},{"x":0.22857142984867096,"y":0.28622329235076904},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۳","boundary":[0.21512605249881744,0.2779097259044647,0.22857142984867096,0.28622329235076904]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2779097259044647},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2779097259044647},{"x":0.22857142984867096,"y":0.28622329235076904},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2709097259044647,0.23357142984867096,0.29322329235076905],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3004750609397888},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2992874085903168},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3076009452342987},{"x":0.21512605249881744,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۹۵","boundary":[0.21512605249881744,0.3004750609397888,0.23025210201740265,0.3076009452342987]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3004750609397888},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2992874085903168},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3076009452342987},{"x":0.21512605249881744,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2934750609397888,0.23525210201740265,0.3146009452342987],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4346793293952942},{"x":0.21344538033008575,"y":0.43111640214920044},{"x":0.23193277418613434,"y":0.43111640214920044},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.3499999940395355,"str":"2","boundary":[0.21344538033008575,0.4346793293952942,0.23193277418613434,0.43111640214920044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4133016765117645},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4097387194633484},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4097387194633484},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.47999998927116394,"str":"2","boundary":[0.21344538033008575,0.4133016765117645,0.23193277418613434,0.4097387194633484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3919239938259125},{"x":0.21344538033008575,"y":0.38836103677749634},{"x":0.23193277418613434,"y":0.38836103677749634},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"2","boundary":[0.21344538033008575,0.3919239938259125,0.23193277418613434,0.38836103677749634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3705463111400604},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3669833838939667},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3669833838939667},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"2","boundary":[0.21344538033008575,0.3705463111400604,0.23193277418613434,0.3669833838939667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3479810059070587},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3456057012081146},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3456057012081146},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.5899999737739563,"str":"2","boundary":[0.21344538033008575,0.3479810059070587,0.23193277418613434,0.3456057012081146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.32897862792015076},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3254156708717346},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3254156708717346},{"x":0.23193277418613434,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.27000001072883606,"str":"2","boundary":[0.21344538033008575,0.32897862792015076,0.23193277418613434,0.3254156708717346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.30641329288482666},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3028503656387329},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3028503656387329},{"x":0.23193277418613434,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.5899999737739563,"str":"2","boundary":[0.21344538033008575,0.30641329288482666,0.23193277418613434,0.3028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.28384798765182495},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2802850306034088},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2802850306034088},{"x":0.23193277418613434,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.4399999976158142,"str":"4","boundary":[0.21344538033008575,0.28384798765182495,0.23193277418613434,0.2802850306034088]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.26365795731544495},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2600950002670288},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2600950002670288},{"x":0.23193277418613434,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.6800000071525574,"str":"4","boundary":[0.21344538033008575,0.26365795731544495,0.23193277418613434,0.2600950002670288]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2422802895307541},{"x":0.21344538033008575,"y":0.23871733248233795},{"x":0.23193277418613434,"y":0.23871733248233795},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.5899999737739563,"str":"4","boundary":[0.21344538033008575,0.2422802895307541,0.23193277418613434,0.23871733248233795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2197149693965912},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2173396646976471},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2173396646976471},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.3499999940395355,"str":"4","boundary":[0.21344538033008575,0.2197149693965912,0.23193277418613434,0.2173396646976471]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4346793293952942},{"x":0.21176470816135406,"y":0.2173396646976471},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2173396646976471},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4276793293952942,0.23693277418613434,0.2243396646976471],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.32185274362564087},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3206650912761688},{"x":0.23025210201740265,"y":0.32897862792015076},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۵","boundary":[0.21512605249881744,0.32185274362564087,0.23025210201740265,0.32897862792015076]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.32185274362564087},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3206650912761688},{"x":0.23025210201740265,"y":0.32897862792015076},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.31485274362564086,0.23525210201740265,0.33597862792015076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34323039650917053},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3420427441596985},{"x":0.23025210201740265,"y":0.35154393315315247},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۶","boundary":[0.21512605249881744,0.34323039650917053,0.23025210201740265,0.35154393315315247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34323039650917053},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3420427441596985},{"x":0.23025210201740265,"y":0.35154393315315247},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3362303965091705,0.23525210201740265,0.35854393315315247],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.36342042684555054},{"x":0.23025210201740265,"y":0.36342042684555054},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3729216158390045},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۷","boundary":[0.21512605249881744,0.36342042684555054,0.23025210201740265,0.3729216158390045]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.36342042684555054},{"x":0.23025210201740265,"y":0.36342042684555054},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3729216158390045},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.35642042684555053,0.23525210201740265,0.3799216158390045],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4073634147644043},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4073634147644043},{"x":0.23025210201740265,"y":0.41567695140838623},{"x":0.21512605249881744,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۹۸","boundary":[0.21512605249881744,0.4073634147644043,0.23025210201740265,0.41567695140838623]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4073634147644043},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4073634147644043},{"x":0.23025210201740265,"y":0.41567695140838623},{"x":0.21512605249881744,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4003634147644043,0.23525210201740265,0.42267695140838624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4275534451007843},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4275534451007843},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4370546340942383},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۸","boundary":[0.21512605249881744,0.4275534451007843,0.23025210201740265,0.4370546340942383]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4275534451007843},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4275534451007843},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4370546340942383},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4205534451007843,0.23525210201740265,0.4440546340942383],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7126050591468811,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7092437148094177,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6739495992660522,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"مرحلة","boundary":[0.6773109436035156,0.44655582308769226,0.7092437148094177,0.46318289637565613]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7126050591468811,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7092437148094177,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6739495992660522,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.800000011920929,"boundary":[0.6723109436035156,0.43955582308769225,0.7142437148094177,0.47018289637565613],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.44893112778663635},{"x":0.22857142984867096,"y":0.44893112778663635},{"x":0.22857142984867096,"y":0.45843231678009033},{"x":0.21512605249881744,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۹۹","boundary":[0.21512605249881744,0.44893112778663635,0.22857142984867096,0.45843231678009033]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.44893112778663635},{"x":0.22857142984867096,"y":0.44893112778663635},{"x":0.22857142984867096,"y":0.45843231678009033},{"x":0.21512605249881744,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.44193112778663635,0.23357142984867096,0.46543231678009034],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.46912112832069397},{"x":0.23025210201740265,"y":0.46912112832069397},{"x":0.23025210201740265,"y":0.48099762201309204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.6399999856948853,"str":"۹۹","boundary":[0.21512605249881744,0.46912112832069397,0.23025210201740265,0.48099762201309204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.46912112832069397},{"x":0.23025210201740265,"y":0.46912112832069397},{"x":0.23025210201740265,"y":0.48099762201309204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.46212112832069396,0.23525210201740265,0.48799762201309205],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7478991746902466,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7478991746902466,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7126050591468811,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکامل","boundary":[0.7126050591468811,0.21377672255039215,0.7478991746902466,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7058823704719543,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7058823704719543,"y":0.22921615839004517},{"x":0.6823529601097107,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.6823529601097107,0.21377672255039215,0.7058823704719543,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6756302714347839,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6756302714347839,"y":0.22921615839004517},{"x":0.6420168280601501,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.6420168280601501,0.21377672255039215,0.6756302714347839,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6420168280601501,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6420168280601501,"y":0.22921615839004517},{"x":0.6369748115539551,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6369748115539551,0.21377672255039215,0.6420168280601501,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6302521228790283,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6302521228790283,"y":0.22921615839004517},{"x":0.6184874176979065,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6184874176979065,0.21377672255039215,0.6302521228790283,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6084033846855164,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6084033846855164,"y":0.22921615839004517},{"x":0.5764706134796143,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همراه","boundary":[0.5764706134796143,0.21377672255039215,0.6084033846855164,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.21377672255039215},{"x":0.5697479248046875,"y":0.21377672255039215},{"x":0.5697479248046875,"y":0.22921615839004517},{"x":0.5630252361297607,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5630252361297607,0.21377672255039215,0.5697479248046875,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.21377672255039215},{"x":0.556302547454834,"y":0.21377672255039215},{"x":0.556302547454834,"y":0.22921615839004517},{"x":0.529411792755127,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.529411792755127,0.21377672255039215,0.556302547454834,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.21377672255039215},{"x":0.5226891040802002,"y":0.21377672255039215},{"x":0.5226891040802002,"y":0.22921615839004517},{"x":0.489075630903244,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.489075630903244,0.21377672255039215,0.5226891040802002,0.22921615839004517]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7478991746902466,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7478991746902466,"y":0.22921615839004517},{"x":0.489075630903244,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.484075630903244,0.20677672255039214,0.7528991746902466,0.23621615839004517],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.235154390335083},{"x":0.729411780834198,"y":0.235154390335083},{"x":0.729411780834198,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6890756487846375,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.6890756487846375,0.235154390335083,0.729411780834198,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.235154390335083},{"x":0.680672287940979,"y":0.235154390335083},{"x":0.680672287940979,"y":0.24821852147579193},{"x":0.658823549747467,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.658823549747467,0.235154390335083,0.680672287940979,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.235154390335083},{"x":0.6554622054100037,"y":0.235154390335083},{"x":0.6554622054100037,"y":0.24821852147579193},{"x":0.63193279504776,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.63193279504776,0.235154390335083,0.6554622054100037,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.235154390335083},{"x":0.6252101063728333,"y":0.235154390335083},{"x":0.6252101063728333,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5915966629981995,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.5915966629981995,0.235154390335083,0.6252101063728333,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.235154390335083},{"x":0.5899159908294678,"y":0.235154390335083},{"x":0.5899159908294678,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5848739743232727,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5848739743232727,0.235154390335083,0.5899159908294678,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.235154390335083},{"x":0.578151285648346,"y":0.235154390335083},{"x":0.578151285648346,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5647059082984924,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.5647059082984924,0.235154390335083,0.578151285648346,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.25415676832199097},{"x":0.729411780834198,"y":0.25415676832199097},{"x":0.729411780834198,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.6890756487846375,0.25415676832199097,0.729411780834198,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.25415676832199097},{"x":0.680672287940979,"y":0.25415676832199097},{"x":0.680672287940979,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6436975002288818,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"سوات","boundary":[0.6436975002288818,0.25415676832199097,0.680672287940979,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6369748115539551,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6369748115539551,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6336134672164917,0.25415676832199097,0.6369748115539551,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6268907785415649,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"SWOT","boundary":[0.5798319578170776,0.25415676832199097,0.6268907785415649,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5714285969734192,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5462185144424438,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5462185144424438,0.25415676832199097,0.5714285969734192,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5394958257675171,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5394958257675171,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هریک","boundary":[0.5025210380554199,0.25415676832199097,0.5394958257675171,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.25415676832199097},{"x":0.4957983195781708,"y":0.25415676832199097},{"x":0.4957983195781708,"y":0.2719714939594269},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.48739495873451233,0.25415676832199097,0.4957983195781708,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.25415676832199097},{"x":0.4789915978908539,"y":0.25415676832199097},{"x":0.4789915978908539,"y":0.2719714939594269},{"x":0.4436974823474884,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجزای","boundary":[0.4436974823474884,0.25415676832199097,0.4789915978908539,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.25415676832199097},{"x":0.43529412150382996,"y":0.25415676832199097},{"x":0.43529412150382996,"y":0.2719714939594269},{"x":0.3966386616230011,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازنده","boundary":[0.3966386616230011,0.25415676832199097,0.43529412150382996,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.275534451007843},{"x":0.729411780834198,"y":0.275534451007843},{"x":0.729411780834198,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راهبرد","boundary":[0.6941176652908325,0.275534451007843,0.729411780834198,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.275534451007843},{"x":0.6857143044471741,"y":0.275534451007843},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6403361558914185,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقیانوس","boundary":[0.6403361558914185,0.275534451007843,0.6857143044471741,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.275534451007843},{"x":0.6336134672164917,"y":0.275534451007843},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آبی","boundary":[0.6134454011917114,0.275534451007843,0.6336134672164917,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.275534451007843},{"x":0.6067227125167847,"y":0.275534451007843},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5983193516731262,0.275534451007843,0.6067227125167847,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.275534451007843},{"x":0.5915966629981995,"y":0.275534451007843},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5697479248046875,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگاه","boundary":[0.5697479248046875,0.275534451007843,0.5915966629981995,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.275534451007843},{"x":0.561344563961029,"y":0.275534451007843},{"x":0.561344563961029,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5394958257675171,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.5394958257675171,0.275534451007843,0.561344563961029,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.275534451007843},{"x":0.5327731370925903,"y":0.275534451007843},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2921615242958069},{"x":0.49915966391563416,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.49915966391563416,0.275534451007843,0.5327731370925903,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.275534451007843},{"x":0.49915966391563416,"y":0.275534451007843},{"x":0.49915966391563416,"y":0.2921615242958069},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4924369752407074,0.275534451007843,0.49915966391563416,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.275534451007843},{"x":0.48739495873451233,"y":0.275534451007843},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2921615242958069},{"x":0.4739495813846588,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.4739495813846588,0.275534451007843,0.48739495873451233,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7277311086654663,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6924369931221008,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راهبرد","boundary":[0.6924369931221008,0.2992874085903168,0.7277311086654663,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6840336322784424,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6487395167350769,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رقابتی","boundary":[0.6487395167350769,0.2992874085903168,0.6840336322784424,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.3206650912761688},{"x":0.729411780834198,"y":0.3206650912761688},{"x":0.729411780834198,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6890756487846375,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مروری","boundary":[0.6890756487846375,0.3206650912761688,0.729411780834198,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.3206650912761688},{"x":0.680672287940979,"y":0.3206650912761688},{"x":0.680672287940979,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6722689270973206,0.3206650912761688,0.680672287940979,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6336134672164917,0.3206650912761688,0.6655462384223938,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3349168598651886},{"x":0.578151285648346,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کلاسیک","boundary":[0.578151285648346,0.3206650912761688,0.6268907785415649,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.5327731370925903,0.3194774389266968,0.5697479248046875,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3349168598651886},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهبرد","boundary":[0.4907563030719757,0.3194774389266968,0.5260504484176636,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.3420427441596985},{"x":0.729411780834198,"y":0.3420427441596985},{"x":0.729411780834198,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6957983374595642,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.6957983374595642,0.3420427441596985,0.729411780834198,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6890756487846375,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6571428775787354,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.6571428775787354,0.3420427441596985,0.6890756487846375,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.6252101063728333,0.3420427441596985,0.6554622054100037,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6184874176979065,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.5949580073356628,0.34085512161254883,0.6184874176979065,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5882353186607361,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.5546218752861023,0.34085512161254883,0.5882353186607361,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5529412031173706,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5478991866111755,0.34085512161254883,0.5529412031173706,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5428571701049805,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.5277311205863953,0.34085512161254883,0.5428571701049805,0.3551068902015686]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.235154390335083},{"x":0.729411780834198,"y":0.23634204268455505},{"x":0.729411780834198,"y":0.35629454255104065},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3916386616230011,0.228154390335083,0.734411780834198,0.36329454255104066],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7092437148094177,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6756302714347839,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.6756302714347839,0.3622327744960785,0.7092437148094177,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6487395167350769,0.3622327744960785,0.6672269105911255,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6453781723976135,0.3622327744960785,0.6453781723976135,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3776721954345703},{"x":0.610084056854248,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آماده","boundary":[0.610084056854248,0.3622327744960785,0.6386554837226868,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3622327744960785},{"x":0.610084056854248,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5798319578170776,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5815126299858093,0.36104512214660645,0.610084056854248,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7109243869781494,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7109243869781494,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.6756302714347839,0.3847981095314026,0.7109243869781494,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.6470588445663452,0.3847981095314026,0.6672269105911255,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6436975002288818,0.3847981095314026,0.6453781723976135,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.5915966629981995,0.3847981095314026,0.6369748115539551,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7109243869781494,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7126050591468811,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6773109436035156,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.6773109436035156,0.4049881100654602,0.7126050591468811,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6689075827598572,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6453781723976135,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.6453781723976135,0.4049881100654602,0.6689075827598572,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6436975002288818,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6436975002288818,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6369748115539551,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6369748115539551,0.40617576241493225,0.6436975002288818,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6285714507102966,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.5932773351669312,0.40617576241493225,0.6285714507102966,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.6756302714347839,0.4275534451007843,0.7109243869781494,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.6302521228790283,0.4275534451007843,0.6672269105911255,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.4275534451007843,0.6336134672164917,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیاده","boundary":[0.5966386795043945,0.4275534451007843,0.6201680898666382,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4429928660392761},{"x":0.561344563961029,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.561344563961029,0.4275534451007843,0.5949580073356628,0.4429928660392761]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4429928660392761},{"x":0.561344563961029,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.556344563961029,0.35404512214660644,0.7159243869781494,0.44999286603927613],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.450118750333786},{"x":0.6672269105911255,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.6403361558914185,0.450118750333786,0.6672269105911255,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.450118750333786},{"x":0.6403361558914185,"y":0.450118750333786},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6369748115539551,0.450118750333786,0.6403361558914185,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6285714507102966,"y":0.450118750333786},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.583193302154541,0.44893112778663635,0.6285714507102966,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.470308780670166},{"x":0.7478991746902466,"y":0.470308780670166},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.7210084199905396,0.470308780670166,0.7462185025215149,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7142857313156128,"y":0.470308780670166},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4869358539581299},{"x":0.680672287940979,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.680672287940979,0.46912112832069397,0.7142857313156128,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.470308780670166},{"x":0.680672287940979,"y":0.470308780670166},{"x":0.680672287940979,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6756302714347839,0.470308780670166,0.680672287940979,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6705882549285889,"y":0.470308780670166},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6554622054100037,0.46912112832069397,0.6705882549285889,0.4857482314109802]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7478991746902466,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.578193302154541,0.44193112778663635,0.7512185025215149,0.4939358539581299],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.49168646335601807},{"x":0.729411780834198,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.6924369931221008,0.49168646335601807,0.7277311086654663,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6857143044471741,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5095011591911316},{"x":0.658823549747467,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.658823549747467,0.49168646335601807,0.6857143044471741,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6521008610725403,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.6201680898666382,0.49168646335601807,0.6521008610725403,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6184874176979065,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6117647290229797,0.49168646335601807,0.6184874176979065,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6084033846855164,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.5932773351669312,0.49168646335601807,0.6067227125167847,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5154394507408142},{"x":0.729411780834198,"y":0.5154394507408142},{"x":0.729411780834198,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"رابطه","boundary":[0.6991596817970276,0.5154394507408142,0.729411780834198,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.6705882549285889,0.5154394507408142,0.6924369931221008,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.6252101063728333,0.5154394507408142,0.6638655662536621,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6117647290229797,0.5154394507408142,0.6184874176979065,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5154394507408142},{"x":0.605042040348053,"y":0.5154394507408142},{"x":0.605042040348053,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.5647059082984924,0.5154394507408142,0.605042040348053,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5529412031173706,0.5154394507408142,0.5630252361297607,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5344418287277222},{"x":0.729411780834198,"y":0.5344418287277222},{"x":0.729411780834198,"y":0.5522565245628357},{"x":0.702521026134491,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آماده","boundary":[0.702521026134491,0.5344418287277222,0.729411780834198,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.6655462384223938,0.5356294512748718,0.6957983374595642,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5356294512748718},{"x":0.658823549747467,"y":0.5356294512748718},{"x":0.658823549747467,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6386554837226868,0.5356294512748718,0.658823549747467,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5534442067146301},{"x":0.605042040348053,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.605042040348053,0.5356294512748718,0.6302521228790283,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.5647059082984924,0.5356294512748718,0.5983193516731262,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5596638917922974,0.5356294512748718,0.5647059082984924,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.5394958257675171,0.5356294512748718,0.5546218752861023,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کامل","boundary":[0.5025210380554199,0.5356294512748718,0.5310924649238586,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5605700612068176},{"x":0.729411780834198,"y":0.5605700612068176},{"x":0.729411780834198,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اجزای","boundary":[0.6924369931221008,0.5605700612068176,0.729411780834198,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.559382438659668},{"x":0.6857143044471741,"y":0.559382438659668},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5771971344947815},{"x":0.658823549747467,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.658823549747467,0.559382438659668,0.6857143044471741,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.559382438659668},{"x":0.6521008610725403,"y":0.559382438659668},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.6201680898666382,0.559382438659668,0.6521008610725403,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.559382438659668},{"x":0.6184874176979065,"y":0.559382438659668},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6117647290229797,0.559382438659668,0.6184874176979065,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.559382438659668},{"x":0.6067227125167847,"y":0.559382438659668},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.5932773351669312,0.559382438659668,0.6067227125167847,0.5760095119476318]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.49168646335601807},{"x":0.729411780834198,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4975210380554199,0.48468646335601806,0.7327311086654663,0.5841971344947815],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.6857143044471741,0.5843230485916138,0.7092437148094177,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6756302714347839,0.5843230485916138,0.6789916157722473,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.6420168280601501,0.5843230485916138,0.6705882549285889,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.6016806960105896,0.5843230485916138,0.6352941393852234,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"وکار","boundary":[0.5747899413108826,0.5843230485916138,0.6000000238418579,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5680672526359558,0.5843230485916138,0.5731092691421509,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.6672269105911255,0.6045130491256714,0.7109243869781494,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجرایی","boundary":[0.6252101063728333,0.6057007312774658,0.6655462384223938,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.6739495992660522,0.6270784139633179,0.7092437148094177,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6425178050994873},{"x":0.63193279504776,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"صنعت","boundary":[0.63193279504776,0.6270784139633179,0.6672269105911255,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6235294342041016,0.6270784139633179,0.6252101063728333,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.5798319578170776,0.6258907318115234,0.6168067455291748,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5731092691421509,0.6258907318115234,0.5764706134796143,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کالاها","boundary":[0.5327731370925903,0.6258907318115234,0.5647059082984924,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5193277597427368,0.6258907318115234,0.5243697762489319,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6401425004005432},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خدمات","boundary":[0.46722689270973206,0.6247031092643738,0.5126050710678101,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.6247031092643738},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6247031092643738},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6389548778533936},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.44873949885368347,0.6247031092643738,0.4605042040348053,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6615201830863953},{"x":0.658823549747467,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.658823549747467,0.6472684144973755,0.7092437148094177,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بازار","boundary":[0.6252101063728333,0.6484560370445251,0.6504201889038086,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6134454011917114,0.6484560370445251,0.6201680898666382,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بازاریابی","boundary":[0.5579832196235657,0.6484560370445251,0.6067227125167847,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.6789916157722473,0.6698337197303772,0.7109243869781494,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.6218487620353699,0.6698337197303772,0.6722689270973206,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6852731704711914},{"x":0.610084056854248,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.610084056854248,0.6698337197303772,0.6151260733604431,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6698337197303772},{"x":0.610084056854248,"y":0.6698337197303772},{"x":0.610084056854248,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.5899159908294678,0.6698337197303772,0.610084056854248,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5798319578170776,0.6698337197303772,0.5848739743232727,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.5394958257675171,0.6698337197303772,0.5731092691421509,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5327731370925903,0.6698337197303772,0.5394958257675171,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6698337197303772},{"x":0.529411792755127,"y":0.6698337197303772},{"x":0.529411792755127,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.5142857432365417,0.6698337197303772,0.529411792755127,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7109243869781494,"y":0.705463171005249},{"x":0.6789916157722473,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.6789916157722473,0.6912114024162292,0.7109243869781494,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6722689270973206,"y":0.705463171005249},{"x":0.6235294342041016,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بازاریابی","boundary":[0.6235294342041016,0.6912114024162292,0.6722689270973206,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.6789916157722473,0.7125890851020813,0.7109243869781494,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7268408536911011},{"x":0.653781533241272,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.653781533241272,0.7125890851020813,0.6773109436035156,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7268408536911011},{"x":0.610084056854248,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.610084056854248,0.7125890851020813,0.6453781723976135,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5966386795043945,0.7114014029502869,0.6016806960105896,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.5478991866111755,0.7114014029502869,0.5899159908294678,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7268408536911011},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محصول","boundary":[0.4941176474094391,0.7114014029502869,0.5411764979362488,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.6789916157722473,0.7339667677879333,0.7109243869781494,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.6436975002288818,0.7339667677879333,0.6705882549285889,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6302521228790283,0.7339667677879333,0.6369748115539551,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7482185363769531},{"x":0.578151285648346,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عملیات","boundary":[0.578151285648346,0.7339667677879333,0.6235294342041016,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیم","boundary":[0.6941176652908325,0.7565320730209351,0.7092437148094177,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6403361558914185,0.7565320730209351,0.6857143044471741,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.775534451007843},{"x":0.7109243869781494,"y":0.775534451007843},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7897862195968628},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.6789916157722473,0.775534451007843,0.7109243869781494,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.775534451007843},{"x":0.6739495992660522,"y":0.775534451007843},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7897862195968628},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.6487395167350769,0.775534451007843,0.6739495992660522,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.775534451007843},{"x":0.6436975002288818,"y":0.775534451007843},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7897862195968628},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6201680898666382,0.775534451007843,0.6436975002288818,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.775534451007843},{"x":0.6084033846855164,"y":0.775534451007843},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.5865546464920044,0.775534451007843,0.6084033846855164,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7109243869781494,"y":0.8123515248298645},{"x":0.6705882549285889,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خطرها","boundary":[0.6705882549285889,0.7980997562408447,0.7109243869781494,0.8123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6638655662536621,"y":0.8123515248298645},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6571428775787354,0.7980997562408447,0.6638655662536621,0.8123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6504201889038086,"y":0.8123515248298645},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دشواری","boundary":[0.6033613681793213,0.7980997562408447,0.6504201889038086,0.8123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6016806960105896,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5899159908294678,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5899159908294678,0.7980997562408447,0.6016806960105896,0.8123515248298645]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7109243869781494,"y":0.8123515248298645},{"x":0.4470588266849518,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4420588266849518,0.5773230485916138,0.7159243869781494,0.8193515248298645],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5142517685890198},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5237529873847961},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۲","boundary":[0.21512605249881744,0.5154394507408142,0.2386554628610611,0.5237529873847961]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5142517685890198},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5237529873847961},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5084394507408142,0.2436554628610611,0.5307529873847961],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5855106711387634},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5843230485916138},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5926365852355957},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۳","boundary":[0.21680672466754913,0.5855106711387634,0.2386554628610611,0.5926365852355957]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5855106711387634},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5843230485916138},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5926365852355957},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5785106711387634,0.2436554628610611,0.5996365852355957],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6068883538246155},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6057007312774658},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6152018904685974},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۳","boundary":[0.21680672466754913,0.6068883538246155,0.2386554628610611,0.6152018904685974]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6068883538246155},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6057007312774658},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6152018904685974},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5998883538246155,0.2436554628610611,0.6222018904685974],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6282660365104675},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6270784139633179},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6365795731544495},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۵","boundary":[0.21680672466754913,0.6282660365104675,0.2386554628610611,0.6365795731544495]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6282660365104675},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6270784139633179},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6365795731544495},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6212660365104675,0.2436554628610611,0.6435795731544495],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6472684144973755},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6472684144973755},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6591448783874512},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۵","boundary":[0.21680672466754913,0.6472684144973755,0.2386554628610611,0.6591448783874512]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6472684144973755},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6472684144973755},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6591448783874512},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6402684144973755,0.2436554628610611,0.6661448783874512],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6698337197303772},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6698337197303772},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6781472563743591},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۷","boundary":[0.21680672466754913,0.6698337197303772,0.2386554628610611,0.6781472563743591]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6698337197303772},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6698337197303772},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6781472563743591},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6628337197303772,0.2436554628610611,0.6851472563743591],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6912114024162292},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6912114024162292},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7007125616073608},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۷","boundary":[0.21680672466754913,0.6912114024162292,0.2386554628610611,0.7007125616073608]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6912114024162292},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6912114024162292},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7007125616073608},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6842114024162292,0.2436554628610611,0.7077125616073608],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.713776707649231},{"x":0.2386554628610611,"y":0.713776707649231},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7220902442932129},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۸","boundary":[0.21680672466754913,0.713776707649231,0.2386554628610611,0.7220902442932129]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.713776707649231},{"x":0.2386554628610611,"y":0.713776707649231},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7220902442932129},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.706776707649231,0.2436554628610611,0.7290902442932129],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7339667677879333},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7339667677879333},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7446556091308594},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۹","boundary":[0.21680672466754913,0.7339667677879333,0.2386554628610611,0.7446556091308594]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7339667677879333},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7339667677879333},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7446556091308594},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7269667677879333,0.2436554628610611,0.7516556091308594],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.8337292075157166},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8337292075157166},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8420427441596985},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8432304263114929}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"هفت","boundary":[0.48571428656578064,0.8337292075157166,0.5126050710678101,0.8420427441596985]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.8337292075157166},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8337292075157166},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8420427441596985},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8432304263114929}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.48071428656578064,0.8267292075157165,0.5176050710678101,0.8490427441596985],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/dca527746df73c92/pages/OgkucZbMNGBnZelt-sec.webp","jpeg":"/storage/books/dca527746df73c92/pages/umBsKGYgwzhQRJEd.jpg","blurred":"/storage/books/dca527746df73c92/pages/rtjHuzYHGPTlcmEC.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00021031534218731514,0.9986724807354582,0.9989916356957724]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19952493906021118},{"x":0.75126051902771,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7529411911964417,0.1852731555700302,0.7831932902336121,0.19952493906021118]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19952493906021118},{"x":0.75126051902771,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7479411911964416,0.1782731555700302,0.7881932902336121,0.2065249390602112],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2571428716182709,"y":0.1852731555700302},{"x":0.2571428716182709,"y":0.19714964926242828},{"x":0.2201680690050125,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"صفحه","boundary":[0.2201680690050125,0.18408551812171936,0.2571428716182709,0.19714964926242828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2571428716182709,"y":0.1852731555700302},{"x":0.2571428716182709,"y":0.19714964926242828},{"x":0.2201680690050125,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.2151680690050125,0.17708551812171935,0.2621428716182709,0.2041496492624283],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.21377672255039215},{"x":0.23529411852359772,"y":0.21377672255039215},{"x":0.23529411852359772,"y":0.22327791154384613},{"x":0.21680672466754913,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۱","boundary":[0.21680672466754913,0.21377672255039215,0.23529411852359772,0.22327791154384613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.21377672255039215},{"x":0.23529411852359772,"y":0.21377672255039215},{"x":0.23529411852359772,"y":0.22327791154384613},{"x":0.21680672466754913,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.20677672255039214,0.24029411852359772,0.23027791154384614],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.235154390335083},{"x":0.22689075767993927,"y":0.235154390335083},{"x":0.22689075767993927,"y":0.244655579328537},{"x":0.21680672466754913,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱","boundary":[0.21680672466754913,0.235154390335083,0.22689075767993927,0.244655579328537]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.235154390335083},{"x":0.23361344635486603,"y":0.235154390335083},{"x":0.23361344635486603,"y":0.244655579328537},{"x":0.23361344635486603,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.5299999713897705,"str":":","boundary":[0.23361344635486603,0.235154390335083,0.23361344635486603,0.244655579328537]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.235154390335083},{"x":0.23361344635486603,"y":0.235154390335083},{"x":0.23361344635486603,"y":0.244655579328537},{"x":0.21680672466754913,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.228154390335083,0.23861344635486603,0.251655579328537],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7109243869781494,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7092437148094177,"y":0.22921615839004517},{"x":0.6773109436035156,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.6789916157722473,0.21377672255039215,0.7092437148094177,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6739495992660522,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6722689270973206,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6521008610725403,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.6521008610725403,0.21377672255039215,0.6722689270973206,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.235154390335083},{"x":0.7109243869781494,"y":0.235154390335083},{"x":0.7109243869781494,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6420168280601501,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشنهادهای","boundary":[0.6420168280601501,0.235154390335083,0.7109243869781494,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.235154390335083},{"x":0.6352941393852234,"y":0.235154390335083},{"x":0.6352941393852234,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6134454011917114,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.6134454011917114,0.235154390335083,0.6352941393852234,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.235154390335083},{"x":0.610084056854248,"y":0.235154390335083},{"x":0.610084056854248,"y":0.24940617382526398},{"x":0.5882353186607361,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5882353186607361,0.235154390335083,0.610084056854248,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.235154390335083},{"x":0.5798319578170776,"y":0.235154390335083},{"x":0.5798319578170776,"y":0.24940617382526398},{"x":0.5411764979362488,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.5411764979362488,0.235154390335083,0.5798319578170776,0.24940617382526398]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5394958257675171,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5361764979362488,0.20440141785144805,0.7142437148094177,0.2599691159725189],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2577197253704071},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ضمیمه","boundary":[0.6705882549285889,0.25653207302093506,0.7092437148094177,0.2695961892604828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6689075827598572,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6689075827598572,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6571428775787354,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6571428775787354,0.25653207302093506,0.6689075827598572,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2921615242958069},{"x":0.707563042640686,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرسش","boundary":[0.707563042640686,0.2779097259044647,0.7462185025215149,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6823529601097107,0.2779097259044647,0.7058823704719543,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6470588445663452,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6470588445663452,0.2779097259044647,0.6756302714347839,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6386554837226868,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6117647290229797,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.6117647290229797,0.27909737825393677,0.6386554837226868,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7462185025215149,"y":0.31353920698165894},{"x":0.707563042640686,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرسش","boundary":[0.707563042640686,0.2992874085903168,0.7462185025215149,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7058823704719543,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6823529601097107,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6823529601097107,0.2992874085903168,0.7058823704719543,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6739495992660522,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6352941393852234,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چالشی","boundary":[0.6352941393852234,0.2992874085903168,0.6739495992660522,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6268907785415649,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6201680898666382,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6201680898666382,0.2992874085903168,0.6268907785415649,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6134454011917114,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5647059082984924,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.5647059082984924,0.2992874085903168,0.6134454011917114,0.31353920698165894]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7462185025215149,"y":0.255344420671463},{"x":0.7462185025215149,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5647059082984924,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5580252361297607,0.24953207302093505,0.7512185025215149,0.32053920698165894],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.25653207302093506},{"x":0.2386554628610611,"y":0.25653207302093506},{"x":0.2386554628610611,"y":0.264845609664917},{"x":0.21512605249881744,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۱","boundary":[0.21344538033008575,0.25653207302093506,0.2386554628610611,0.264845609664917]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.25653207302093506},{"x":0.2386554628610611,"y":0.25653207302093506},{"x":0.2386554628610611,"y":0.264845609664917},{"x":0.21512605249881744,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.24953207302093505,0.2436554628610611,0.271845609664917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2779097259044647},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2779097259044647},{"x":0.2369747906923294,"y":0.28622329235076904},{"x":0.21344538033008575,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۱","boundary":[0.21344538033008575,0.2779097259044647,0.2369747906923294,0.28622329235076904]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2779097259044647},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2779097259044647},{"x":0.2369747906923294,"y":0.28622329235076904},{"x":0.21344538033008575,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.2709097259044647,0.2419747906923294,0.29322329235076905],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3004750609397888},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3004750609397888},{"x":0.2386554628610611,"y":0.30878859758377075},{"x":0.21344538033008575,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۲","boundary":[0.21344538033008575,0.3004750609397888,0.2386554628610611,0.30878859758377075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3004750609397888},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3004750609397888},{"x":0.2386554628610611,"y":0.30878859758377075},{"x":0.21344538033008575,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.2934750609397888,0.2436554628610611,0.31578859758377076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3277909755706787},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3277909755706787},{"x":0.2369747906923294,"y":0.33610451221466064},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۳","boundary":[0.21344538033008575,0.3277909755706787,0.2369747906923294,0.33610451221466064]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3277909755706787},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3277909755706787},{"x":0.2369747906923294,"y":0.33610451221466064},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3207909755706787,0.2419747906923294,0.34310451221466065],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34916865825653076},{"x":0.2386554628610611,"y":0.34916865825653076},{"x":0.2386554628610611,"y":0.35866984724998474},{"x":0.21512605249881744,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۳","boundary":[0.21512605249881744,0.34916865825653076,0.2386554628610611,0.35866984724998474]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34916865825653076},{"x":0.2386554628610611,"y":0.34916865825653076},{"x":0.2386554628610611,"y":0.35866984724998474},{"x":0.21512605249881744,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.34216865825653076,0.2436554628610611,0.36566984724998475],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.37173396348953247},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3705463111400604},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3800475001335144},{"x":0.21680672466754913,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۴","boundary":[0.21680672466754913,0.37173396348953247,0.2386554628610611,0.3800475001335144]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.37173396348953247},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3705463111400604},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3800475001335144},{"x":0.21680672466754913,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.36473396348953246,0.2436554628610611,0.3870475001335144],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3931116461753845},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3919239938259125},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4002375304698944},{"x":0.21512605249881744,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۶","boundary":[0.21512605249881744,0.3931116461753845,0.2386554628610611,0.4002375304698944]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3931116461753845},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3919239938259125},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4002375304698944},{"x":0.21512605249881744,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3861116461753845,0.2436554628610611,0.4072375304698944],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4144892990589142},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4133016765117645},{"x":0.2386554628610611,"y":0.42161521315574646},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۷","boundary":[0.21680672466754913,0.4144892990589142,0.2386554628610611,0.42161521315574646]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4144892990589142},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4133016765117645},{"x":0.2386554628610611,"y":0.42161521315574646},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4074892990589142,0.2436554628610611,0.42861521315574647],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4346793293952942},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4346793293952942},{"x":0.2386554628610611,"y":0.44418051838874817},{"x":0.21512605249881744,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۳","boundary":[0.21512605249881744,0.4346793293952942,0.2386554628610611,0.44418051838874817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4346793293952942},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4346793293952942},{"x":0.2386554628610611,"y":0.44418051838874817},{"x":0.21512605249881744,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4276793293952942,0.2436554628610611,0.4511805183887482],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.45605701208114624},{"x":0.2386554628610611,"y":0.45605701208114624},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4655582010746002},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۴","boundary":[0.21344538033008575,0.45605701208114624,0.2386554628610611,0.4655582010746002]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.45605701208114624},{"x":0.2386554628610611,"y":0.45605701208114624},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4655582010746002},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.44905701208114623,0.2436554628610611,0.4725582010746002],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4845605790615082},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4857482314109802},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4952494204044342},{"x":0.21512605249881744,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۵","boundary":[0.21512605249881744,0.4845605790615082,0.2386554628610611,0.4952494204044342]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4845605790615082},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4857482314109802},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4952494204044342},{"x":0.21512605249881744,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4775605790615082,0.2436554628610611,0.5022494204044342],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5071259140968323},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5071259140968323},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5154394507408142},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۵","boundary":[0.21680672466754913,0.5071259140968323,0.2386554628610611,0.5154394507408142]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5071259140968323},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5071259140968323},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5154394507408142},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5001259140968323,0.2436554628610611,0.5224394507408142],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5273159146308899},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5273159146308899},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5356294512748718},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۷","boundary":[0.21680672466754913,0.5273159146308899,0.2386554628610611,0.5356294512748718]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5273159146308899},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5273159146308899},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5356294512748718},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5203159146308899,0.2436554628610611,0.5426294512748718],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5486935973167419},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5486935973167419},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5570071339607239},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۷","boundary":[0.21680672466754913,0.5486935973167419,0.2386554628610611,0.5570071339607239]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5486935973167419},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5486935973167419},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5570071339607239},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5416935973167419,0.2436554628610611,0.5640071339607239],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7831932902336121,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7546218633651733,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7546218633651733,0.3277909755706787,0.7831932902336121,0.34323039650917053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ششم","boundary":[0.7142857313156128,0.3277909755706787,0.7462185025215149,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7126050591468811,0.3277909755706787,0.7176470756530762,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهبردهای","boundary":[0.6403361558914185,0.3277909755706787,0.7042016983032227,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3444180488586426},{"x":0.610084056854248,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.610084056854248,0.3277909755706787,0.6336134672164917,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وری","boundary":[0.5815126299858093,0.3277909755706787,0.6084033846855164,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7462185025215149,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6857143044471741,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهبردهای","boundary":[0.6840336322784424,0.34916865825653076,0.7462185025215149,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6773109436035156,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6773109436035156,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.6554622054100037,0.3503562808036804,0.6773109436035156,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3503562808036804},{"x":0.653781533241272,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وری","boundary":[0.6268907785415649,0.35154393315315247,0.653781533241272,0.3646080791950226]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7831932902336121,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7848739624023438,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5815126299858093,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5765126299858093,0.3207909755706787,0.7898739624023438,0.37042042684555054],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الگوی","boundary":[0.6756302714347839,0.3693586587905884,0.7109243869781494,0.3847981095314026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گسترش","boundary":[0.6201680898666382,0.3693586587905884,0.6672269105911255,0.3847981095314026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.5680672526359558,0.3693586587905884,0.6117647290229797,0.3847981095314026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.3693586587905884},{"x":0.561344563961029,"y":0.3693586587905884},{"x":0.561344563961029,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.5243697762489319,0.3693586587905884,0.561344563961029,0.3847981095314026]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5193697762489319,0.3623586587905884,0.7159243869781494,0.3917981095314026],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6789916157722473,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کایزن","boundary":[0.6773109436035156,0.3931116461753845,0.7109243869781494,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.4144892990589142},{"x":0.729411780834198,"y":0.4144892990589142},{"x":0.729411780834198,"y":0.42874109745025635},{"x":0.707563042640686,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.707563042640686,0.4144892990589142,0.729411780834198,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7042016983032227,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6789916157722473,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وری","boundary":[0.6789916157722473,0.4144892990589142,0.7042016983032227,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6705882549285889,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیروی","boundary":[0.6369748115539551,0.4133016765117645,0.6705882549285889,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.5915966629981995,0.4133016765117645,0.6285714507102966,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7462185025215149,"y":0.450118750333786},{"x":0.7159664034843445,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرسش","boundary":[0.7159664034843445,0.4346793293952942,0.7462185025215149,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.4346793293952942},{"x":0.707563042640686,"y":0.4346793293952942},{"x":0.707563042640686,"y":0.450118750333786},{"x":0.6890756487846375,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6890756487846375,0.4346793293952942,0.707563042640686,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6756302714347839,"y":0.450118750333786},{"x":0.6470588445663452,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6470588445663452,0.4346793293952942,0.6756302714347839,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6386554837226868,"y":0.450118750333786},{"x":0.610084056854248,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ششم","boundary":[0.610084056854248,0.43586698174476624,0.6386554837226868,0.450118750333786]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7462185025215149,"y":0.450118750333786},{"x":0.5915966629981995,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5865966629981995,0.38492399382591247,0.7512185025215149,0.457118750333786],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7478991746902466,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7478991746902466,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7092437148094177,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرسش","boundary":[0.7092437148094177,0.45605701208114624,0.7478991746902466,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7058823704719543,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7058823704719543,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6823529601097107,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6823529601097107,0.45605701208114624,0.7058823704719543,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6756302714347839,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6756302714347839,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6352941393852234,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چالشی","boundary":[0.6352941393852234,0.45605701208114624,0.6756302714347839,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6285714507102966,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6285714507102966,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6218487620353699,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6218487620353699,0.45605701208114624,0.6285714507102966,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6134454011917114,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6134454011917114,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5647059082984924,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.5647059082984924,0.45605701208114624,0.6134454011917114,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7546218633651733,0.4821852743625641,0.7831932902336121,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هفتم","boundary":[0.7193277478218079,0.4821852743625641,0.7462185025215149,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7159664034843445,0.4821852743625641,0.7210084199905396,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.4821852743625641},{"x":0.707563042640686,"y":0.4821852743625641},{"x":0.707563042640686,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.6756302714347839,0.4821852743625641,0.707563042640686,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6403361558914185,0.4821852743625641,0.6739495992660522,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5011876225471497},{"x":0.610084056854248,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.610084056854248,0.4821852743625641,0.6336134672164917,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وری","boundary":[0.5815126299858093,0.4821852743625641,0.6084033846855164,0.5011876225471497]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7831932902336121,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5597059082984924,0.44905701208114623,0.7881932902336121,0.5081876225471497],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5059382319450378},{"x":0.729411780834198,"y":0.5059382319450378},{"x":0.729411780834198,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.7092437148094177,0.5059382319450378,0.729411780834198,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5059382319450378},{"x":0.702521026134491,"y":0.5059382319450378},{"x":0.702521026134491,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6924369931221008,0.5059382319450378,0.702521026134491,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6857143044471741,"y":0.519002377986908},{"x":0.6789916157722473,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6789916157722473,0.5035629272460938,0.6857143044471741,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6722689270973206,"y":0.519002377986908},{"x":0.6268907785415649,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شاخص","boundary":[0.6268907785415649,0.5035629272460938,0.6722689270973206,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6235294342041016,"y":0.519002377986908},{"x":0.6000000238418579,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6000000238418579,0.5035629272460938,0.6235294342041016,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5932773351669312,"y":0.519002377986908},{"x":0.5630252361297607,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.5630252361297607,0.5035629272460938,0.5932773351669312,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5201900005340576},{"x":0.529411792755127,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.529411792755127,0.5035629272460938,0.5596638917922974,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5201900005340576},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.49915966391563416,0.5047506093978882,0.5226891040802002,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5047506093978882},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5047506093978882},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5201900005340576},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وری","boundary":[0.47058823704719543,0.5047506093978882,0.49747899174690247,0.5201900005340576]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5035629272460938},{"x":0.729411780834198,"y":0.5035629272460938},{"x":0.729411780834198,"y":0.5201900005340576},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.46558823704719543,0.49656292724609374,0.734411780834198,0.5271900005340576],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7109243869781494,"y":0.54038006067276},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شاخص","boundary":[0.6638655662536621,0.5273159146308899,0.7109243869781494,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.6352941393852234,0.5285035371780396,0.6571428775787354,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5285035371780396},{"x":0.63193279504776,"y":0.5285035371780396},{"x":0.63193279504776,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وری","boundary":[0.6067227125167847,0.5285035371780396,0.63193279504776,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.529691219329834},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جزء","boundary":[0.5747899413108826,0.529691219329834,0.5983193516731262,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شاخص","boundary":[0.6638655662536621,0.5486935973167419,0.7092437148094177,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.6352941393852234,0.5486935973167419,0.6571428775787354,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5486935973167419},{"x":0.63193279504776,"y":0.5486935973167419},{"x":0.63193279504776,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وری","boundary":[0.6067227125167847,0.5486935973167419,0.63193279504776,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چندعامل","boundary":[0.5462185144424438,0.5486935973167419,0.5983193516731262,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شاخص","boundary":[0.6638655662536621,0.5688835978507996,0.7109243869781494,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.6352941393852234,0.5688835978507996,0.6571428775787354,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5688835978507996},{"x":0.63193279504776,"y":0.5688835978507996},{"x":0.63193279504776,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وری","boundary":[0.6067227125167847,0.5688835978507996,0.63193279504776,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5843230485916138},{"x":0.583193302154541,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کل","boundary":[0.5815126299858093,0.5688835978507996,0.6000000238418579,0.5843230485916138]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5395378422737122,0.5215035371780395,0.7159243869781494,0.5901353664398193],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.589073657989502},{"x":0.7092437148094177,"y":0.589073657989502},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شاخص","boundary":[0.6638655662536621,0.589073657989502,0.7109243869781494,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.589073657989502},{"x":0.6571428775787354,"y":0.589073657989502},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.6352941393852234,0.589073657989502,0.6571428775787354,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5902612805366516},{"x":0.63193279504776,"y":0.589073657989502},{"x":0.63193279504776,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وری","boundary":[0.6067227125167847,0.5902612805366516,0.63193279504776,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جامع","boundary":[0.5697479248046875,0.5902612805366516,0.6000000238418579,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کل","boundary":[0.5462185144424438,0.5902612805366516,0.5630252361297607,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.7109243869781494,0.6140142679214478,0.7462185025215149,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤثر","boundary":[0.6789916157722473,0.6140142679214478,0.7042016983032227,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6638655662536621,0.6152018904685974,0.6739495992660522,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"افزایش","boundary":[0.6168067455291748,0.6152018904685974,0.6571428775787354,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.5865546464920044,0.6152018904685974,0.6084033846855164,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6152018904685974},{"x":0.583193302154541,"y":0.6152018904685974},{"x":0.583193302154541,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وری","boundary":[0.5579832196235657,0.6152018904685974,0.583193302154541,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.6941176652908325,0.6353919506072998,0.7277311086654663,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤثر","boundary":[0.6605042219161987,0.6353919506072998,0.6857143044471741,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6453781723976135,0.6353919506072998,0.6554622054100037,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.6134454011917114,0.6365795731544495,0.6386554837226868,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6508313417434692},{"x":0.583193302154541,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.583193302154541,0.6365795731544495,0.6067227125167847,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وری","boundary":[0.5546218752861023,0.6365795731544495,0.5815126299858093,0.6508313417434692]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6496437191963196},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5412185144424438,0.5832612805366516,0.7528991746902466,0.6566437191963196],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.6991596817970276,0.6555819511413574,0.7109243869781494,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.680672287940979,0.6555819511413574,0.6857143044471741,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.6386554837226868,0.6555819511413574,0.6756302714347839,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.6151260733604431,0.6567695736885071,0.6302521228790283,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.5815126299858093,0.6567695736885071,0.6134454011917114,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.5529412031173706,0.6567695736885071,0.5747899413108826,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وری","boundary":[0.5243697762489319,0.6579572558403015,0.5512605309486389,0.6722090244293213]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5193697762489319,0.6509572558403015,0.7159243869781494,0.6768337197303772],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.6957983374595642,0.6769596338272095,0.7092437148094177,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6907563209533691,0.6769596338272095,0.6941176652908325,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.6470588445663452,0.6769596338272095,0.6823529601097107,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تند","boundary":[0.6285714507102966,0.6769596338272095,0.6403361558914185,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.5932773351669312,0.6769596338272095,0.6218487620353699,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6923990249633789},{"x":0.561344563961029,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.561344563961029,0.6781472563743591,0.5865546464920044,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.5310924649238586,0.6781472563743591,0.5529412031173706,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6781472563743591},{"x":0.529411792755127,"y":0.6781472563743591},{"x":0.529411792755127,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وری","boundary":[0.5025210380554199,0.6781472563743591,0.529411792755127,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهارت","boundary":[0.6941176652908325,0.6971496343612671,0.7310924530029297,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6689075827598572,0.6971496343612671,0.6873949766159058,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6983373165130615},{"x":0.658823549747467,"y":0.6971496343612671},{"x":0.658823549747467,"y":0.7125890851020813},{"x":0.63193279504776,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هفت","boundary":[0.63193279504776,0.6983373165130615,0.658823549747467,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"گانه","boundary":[0.6033613681793213,0.6983373165130615,0.6252101063728333,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5546218752861023,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزایش","boundary":[0.5546218752861023,0.6983373165130615,0.5966386795043945,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5478991866111755,"y":0.713776707649231},{"x":0.5260504484176636,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.5260504484176636,0.6983373165130615,0.5478991866111755,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5243697762489319,"y":0.713776707649231},{"x":0.49747899174690247,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وری","boundary":[0.49747899174690247,0.6983373165130615,0.5243697762489319,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6995249390602112},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6995249390602112},{"x":0.4907563030719757,"y":0.713776707649231},{"x":0.4773109257221222,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4773109257221222,0.6995249390602112,0.4907563030719757,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.6995249390602112},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6995249390602112},{"x":0.47058823704719543,"y":0.713776707649231},{"x":0.4302521049976349,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.4302521049976349,0.6995249390602112,0.47058823704719543,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7197149395942688},{"x":0.729411780834198,"y":0.7197149395942688},{"x":0.729411780834198,"y":0.735154390335083},{"x":0.6941176652908325,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.6941176652908325,0.7197149395942688,0.729411780834198,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6873949766159058,"y":0.735154390335083},{"x":0.6504201889038086,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داخلی","boundary":[0.6504201889038086,0.7197149395942688,0.6873949766159058,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6420168280601501,"y":0.735154390335083},{"x":0.6369748115539551,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6369748115539551,0.7197149395942688,0.6420168280601501,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6302521228790283,"y":0.735154390335083},{"x":0.5865546464920044,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خارجی","boundary":[0.5865546464920044,0.7197149395942688,0.6302521228790283,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.7197149395942688},{"x":0.578151285648346,"y":0.7197149395942688},{"x":0.578151285648346,"y":0.735154390335083},{"x":0.556302547454834,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.556302547454834,0.7197149395942688,0.578151285648346,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5546218752861023,"y":0.735154390335083},{"x":0.5277311205863953,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وری","boundary":[0.5277311205863953,0.7197149395942688,0.5546218752861023,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5210084319114685,"y":0.735154390335083},{"x":0.4789915978908539,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.4789915978908539,0.7197149395942688,0.5210084319114685,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.6991596817970276,0.7410926222801208,0.7260504364967346,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"داخلی","boundary":[0.6554622054100037,0.7410926222801208,0.6873949766159058,0.7553443908691406]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7310924530029297,"y":0.675771951675415},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7553443908691406},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4235714328289032,0.6711472563743591,0.7360924530029297,0.7623443908691406],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7092437148094177,"y":0.775534451007843},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.6739495992660522,0.7612826824188232,0.7092437148094177,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7767220735549927},{"x":0.63193279504776,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سخت","boundary":[0.63193279504776,0.7612826824188232,0.6672269105911255,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7767220735549927},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزاری","boundary":[0.5915966629981995,0.7624703049659729,0.6302521228790283,0.7767220735549927]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7767220735549927},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5865966629981995,0.7554703049659729,0.7142437148094177,0.7837220735549927],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.6756302714347839,0.7814726829528809,0.7092437148094177,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نرم","boundary":[0.6504201889038086,0.7814726829528809,0.6672269105911255,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7980997562408447},{"x":0.610084056854248,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزاری","boundary":[0.610084056854248,0.7814726829528809,0.6487395167350769,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.805225670337677},{"x":0.7277311086654663,"y":0.805225670337677},{"x":0.7277311086654663,"y":0.8194774389266968},{"x":0.6991596817970276,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.6991596817970276,0.805225670337677,0.7277311086654663,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.805225670337677},{"x":0.6840336322784424,"y":0.805225670337677},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8194774389266968},{"x":0.6487395167350769,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خارجی","boundary":[0.6487395167350769,0.805225670337677,0.6840336322784424,0.8194774389266968]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7277311086654663,"y":0.8194774389266968},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.605084056854248,0.7744726829528809,0.7327311086654663,0.8264774389266968],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.570071280002594},{"x":0.2386554628610611,"y":0.570071280002594},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5783848166465759},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۸","boundary":[0.21344538033008575,0.570071280002594,0.2386554628610611,0.5783848166465759]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.570071280002594},{"x":0.2386554628610611,"y":0.570071280002594},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5783848166465759},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.563071280002594,0.2436554628610611,0.5853848166465759],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5914489030838013},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5902612805366516},{"x":0.2386554628610611,"y":0.599762499332428},{"x":0.21680672466754913,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۲۹","boundary":[0.21512605249881744,0.5914489030838013,0.2386554628610611,0.599762499332428]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5914489030838013},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5902612805366516},{"x":0.2386554628610611,"y":0.599762499332428},{"x":0.21680672466754913,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5844489030838013,0.2436554628610611,0.606762499332428],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6353919506072998},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6330166459083557},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6437054872512817},{"x":0.21512605249881744,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۳۱","boundary":[0.21344538033008575,0.6353919506072998,0.2386554628610611,0.6437054872512817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6353919506072998},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6330166459083557},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6437054872512817},{"x":0.21512605249881744,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6283919506072998,0.2436554628610611,0.6507054872512817],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6567695736885071},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6567695736885071},{"x":0.2369747906923294,"y":0.665083110332489},{"x":0.21512605249881744,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۱","boundary":[0.21512605249881744,0.6567695736885071,0.2369747906923294,0.665083110332489]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6567695736885071},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6567695736885071},{"x":0.2369747906923294,"y":0.665083110332489},{"x":0.21512605249881744,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6497695736885071,0.2419747906923294,0.672083110332489],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6781472563743591},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6769596338272095},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6864607930183411},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۲","boundary":[0.21512605249881744,0.6781472563743591,0.2386554628610611,0.6864607930183411]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6781472563743591},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6769596338272095},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6864607930183411},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6711472563743591,0.2436554628610611,0.6934607930183411],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6995249390602112},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6983373165130615},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7078384757041931},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۳","boundary":[0.21512605249881744,0.6995249390602112,0.2369747906923294,0.7078384757041931]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6995249390602112},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6983373165130615},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7078384757041931},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6925249390602112,0.2419747906923294,0.7148384757041931],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7197149395942688},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7197149395942688},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7280284762382507},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۵","boundary":[0.21680672466754913,0.7197149395942688,0.2386554628610611,0.7280284762382507]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7197149395942688},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7197149395942688},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7280284762382507},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7127149395942688,0.2436554628610611,0.7350284762382507],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7410926222801208},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7399049997329712},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7494061589241028},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۶","boundary":[0.21680672466754913,0.7410926222801208,0.2386554628610611,0.7494061589241028]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7410926222801208},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7399049997329712},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7494061589241028},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7340926222801208,0.2436554628610611,0.7564061589241028],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7624703049659729},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7612826824188232},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7707838416099548},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۶","boundary":[0.21680672466754913,0.7624703049659729,0.2369747906923294,0.7707838416099548]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7624703049659729},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7612826824188232},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7707838416099548},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7554703049659729,0.2419747906923294,0.7777838416099548],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.783847987651825},{"x":0.2386554628610611,"y":0.783847987651825},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7921615242958069},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۶","boundary":[0.21512605249881744,0.783847987651825,0.2386554628610611,0.7921615242958069]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.783847987651825},{"x":0.2386554628610611,"y":0.783847987651825},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7921615242958069},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.776847987651825,0.2436554628610611,0.7991615242958069],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.805225670337677},{"x":0.2386554628610611,"y":0.805225670337677},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8147268295288086},{"x":0.21680672466754913,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۷","boundary":[0.21680672466754913,0.805225670337677,0.2386554628610611,0.8147268295288086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.805225670337677},{"x":0.2386554628610611,"y":0.805225670337677},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8147268295288086},{"x":0.21680672466754913,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.798225670337677,0.2436554628610611,0.8217268295288086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8337292075157166},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8337292075157166},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8420427441596985},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8420427441596985}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"هشت","boundary":[0.48403361439704895,0.8337292075157166,0.5142857432365417,0.8420427441596985]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8337292075157166},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8337292075157166},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8420427441596985},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8420427441596985}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.47903361439704895,0.8267292075157165,0.5192857432365418,0.8490427441596985],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/dca527746df73c92/pages/fVqNnpuHBlqVaBjF-sec.webp","jpeg":"/storage/books/dca527746df73c92/pages/rxQvDPlVaXphaAGR.jpg","blurred":"/storage/books/dca527746df73c92/pages/txDjyxUXWKXWMJOe.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00021031534218731514,0.9986753053945654,0.9989916356957724]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19952493906021118},{"x":0.75126051902771,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7529411911964417,0.1852731555700302,0.7831932902336121,0.19952493906021118]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19952493906021118},{"x":0.75126051902771,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7479411911964416,0.1782731555700302,0.7881932902336121,0.2065249390602112],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2571428716182709,"y":0.1852731555700302},{"x":0.2571428716182709,"y":0.19714964926242828},{"x":0.2201680690050125,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"صفحه","boundary":[0.2201680690050125,0.18408551812171936,0.2571428716182709,0.19714964926242828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2571428716182709,"y":0.1852731555700302},{"x":0.2571428716182709,"y":0.19714964926242828},{"x":0.2201680690050125,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.2151680690050125,0.17708551812171935,0.2621428716182709,0.2041496492624283],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.21377672255039215},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2125890702009201},{"x":0.2386554628610611,"y":0.22327791154384613},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۹","boundary":[0.21512605249881744,0.21377672255039215,0.2386554628610611,0.22327791154384613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.21377672255039215},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2125890702009201},{"x":0.2386554628610611,"y":0.22327791154384613},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.20677672255039214,0.2436554628610611,0.23027791154384614],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.235154390335083},{"x":0.2369747906923294,"y":0.235154390335083},{"x":0.2369747906923294,"y":0.244655579328537},{"x":0.21680672466754913,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۱۳۹","boundary":[0.21680672466754913,0.235154390335083,0.2369747906923294,0.244655579328537]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.235154390335083},{"x":0.2369747906923294,"y":0.235154390335083},{"x":0.2369747906923294,"y":0.244655579328537},{"x":0.21680672466754913,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.228154390335083,0.2419747906923294,0.251655579328537],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.2149643748998642},{"x":0.729411780834198,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7277311086654663,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6957983374595642,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.6957983374595642,0.2149643748998642,0.7277311086654663,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6873949766159058,"y":0.23040379583835602},{"x":0.653781533241272,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزش","boundary":[0.6554622054100037,0.21377672255039215,0.6873949766159058,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6470588445663452,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6470588445663452,"y":0.22921615839004517},{"x":0.6117647290229797,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6117647290229797,0.21377672255039215,0.6470588445663452,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.235154390335083},{"x":0.729411780834198,"y":0.235154390335083},{"x":0.729411780834198,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6974790096282959,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6974790096282959,0.235154390335083,0.729411780834198,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.235154390335083},{"x":0.6957983374595642,"y":0.235154390335083},{"x":0.6957983374595642,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6722689270973206,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6722689270973206,0.235154390335083,0.6957983374595642,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.235154390335083},{"x":0.6655462384223938,"y":0.235154390335083},{"x":0.6655462384223938,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6218487620353699,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"محاسبه","boundary":[0.6218487620353699,0.235154390335083,0.6655462384223938,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.235154390335083},{"x":0.6151260733604431,"y":0.235154390335083},{"x":0.6151260733604431,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5815126299858093,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزش","boundary":[0.5815126299858093,0.235154390335083,0.6151260733604431,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.235154390335083},{"x":0.5731092691421509,"y":0.235154390335083},{"x":0.5731092691421509,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5394958257675171,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.5394958257675171,0.235154390335083,0.5731092691421509,0.25059381127357483]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.2125890702009201},{"x":0.729411780834198,"y":0.2149643748998642},{"x":0.729411780834198,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5394958257675171,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5344958257675171,0.2055890702009201,0.734411780834198,0.2587814636230469],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7109243869781494,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7109243869781494,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6739495992660522,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تفاوت","boundary":[0.6739495992660522,0.25653207302093506,0.7109243869781494,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6655462384223938,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6655462384223938,"y":0.27078384160995483},{"x":0.63193279504776,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"ارزش","boundary":[0.63193279504776,0.25653207302093506,0.6655462384223938,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6252101063728333,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6252101063728333,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5899159908294678,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.5899159908294678,0.25653207302093506,0.6252101063728333,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.255344420671463},{"x":0.583193302154541,"y":0.255344420671463},{"x":0.583193302154541,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5731092691421509,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5731092691421509,0.255344420671463,0.583193302154541,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.255344420671463},{"x":0.5663865804672241,"y":0.255344420671463},{"x":0.5663865804672241,"y":0.2695961892604828},{"x":0.529411792755127,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیدگاه","boundary":[0.529411792755127,0.255344420671463,0.5663865804672241,0.2695961892604828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.255344420671463},{"x":0.5226891040802002,"y":0.255344420671463},{"x":0.5226891040802002,"y":0.27078384160995483},{"x":0.4638655483722687,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقتصادانان","boundary":[0.4638655483722687,0.255344420671463,0.5226891040802002,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.255344420671463},{"x":0.4571428596973419,"y":0.255344420671463},{"x":0.4571428596973419,"y":0.2695961892604828},{"x":0.45042017102241516,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45042017102241516,0.255344420671463,0.4571428596973419,0.2695961892604828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.255344420671463},{"x":0.4436974823474884,"y":0.255344420671463},{"x":0.4436974823474884,"y":0.2695961892604828},{"x":0.3815126121044159,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسابداران","boundary":[0.3815126121044159,0.255344420671463,0.4436974823474884,0.2695961892604828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرسش","boundary":[0.7159664034843445,0.2779097259044647,0.7462185025215149,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6890756487846375,0.2779097259044647,0.7058823704719543,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6487395167350769,0.2779097259044647,0.6773109436035156,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6403361558914185,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6403361558914185,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هفتم","boundary":[0.6134454011917114,0.2779097259044647,0.6403361558914185,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7462185025215149,"y":0.31353920698165894},{"x":0.707563042640686,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرسش","boundary":[0.707563042640686,0.2992874085903168,0.7462185025215149,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7058823704719543,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6823529601097107,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6823529601097107,0.2992874085903168,0.7058823704719543,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6739495992660522,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6352941393852234,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چالشی","boundary":[0.6352941393852234,0.2992874085903168,0.6739495992660522,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6268907785415649,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6201680898666382,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6201680898666382,0.2992874085903168,0.6268907785415649,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6134454011917114,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5647059082984924,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.5647059082984924,0.2992874085903168,0.6134454011917114,0.31353920698165894]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.255344420671463},{"x":0.7462185025215149,"y":0.255344420671463},{"x":0.7462185025215149,"y":0.31353920698165894},{"x":0.3815126121044159,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3765126121044159,0.248344420671463,0.7512185025215149,0.32053920698165894],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.25653207302093506},{"x":0.2369747906923294,"y":0.25653207302093506},{"x":0.2386554628610611,"y":0.26603326201438904},{"x":0.21680672466754913,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۱","boundary":[0.21512605249881744,0.25653207302093506,0.2386554628610611,0.26603326201438904]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.25653207302093506},{"x":0.2369747906923294,"y":0.25653207302093506},{"x":0.2386554628610611,"y":0.26603326201438904},{"x":0.21680672466754913,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.24953207302093505,0.2436554628610611,0.27303326201438904],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2779097259044647},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2779097259044647},{"x":0.2386554628610611,"y":0.28622329235076904},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۲","boundary":[0.21344538033008575,0.2779097259044647,0.2386554628610611,0.28622329235076904]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2779097259044647},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2779097259044647},{"x":0.2386554628610611,"y":0.28622329235076904},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.2709097259044647,0.2436554628610611,0.29322329235076905],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2992874085903168},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2992874085903168},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3076009452342987},{"x":0.21344538033008575,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۲","boundary":[0.21344538033008575,0.2992874085903168,0.2369747906923294,0.3076009452342987]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2992874085903168},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2992874085903168},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3076009452342987},{"x":0.21344538033008575,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.29228740859031677,0.2419747906923294,0.3146009452342987],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3277909755706787},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3277909755706787},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3372921645641327},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۳","boundary":[0.21344538033008575,0.3277909755706787,0.2369747906923294,0.3372921645641327]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3277909755706787},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3277909755706787},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3372921645641327},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3207909755706787,0.2419747906923294,0.3442921645641327],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3479810059070587},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3479810059070587},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3598574697971344},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۳","boundary":[0.21512605249881744,0.3479810059070587,0.2369747906923294,0.3598574697971344]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3479810059070587},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3479810059070587},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3598574697971344},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3409810059070587,0.2419747906923294,0.3668574697971344],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.37173396348953247},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3705463111400604},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3800475001335144},{"x":0.21512605249881744,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۴","boundary":[0.21512605249881744,0.37173396348953247,0.24033613502979279,0.3800475001335144]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.37173396348953247},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3705463111400604},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3800475001335144},{"x":0.21512605249881744,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.36473396348953246,0.2453361350297928,0.3870475001335144],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3931116461753845},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3919239938259125},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4002375304698944},{"x":0.21512605249881744,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۴","boundary":[0.21512605249881744,0.3931116461753845,0.2386554628610611,0.4002375304698944]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3931116461753845},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3919239938259125},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4002375304698944},{"x":0.21512605249881744,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3861116461753845,0.2436554628610611,0.4072375304698944],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4144892990589142},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4133016765117645},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4228028357028961},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۵","boundary":[0.21680672466754913,0.4144892990589142,0.2386554628610611,0.4228028357028961]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4144892990589142},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4133016765117645},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4228028357028961},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4074892990589142,0.2436554628610611,0.4298028357028961],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7831932902336121,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7831932902336121,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7546218633651733,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7546218633651733,0.3277909755706787,0.7831932902336121,0.34323039650917053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7462185025215149,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7159664034843445,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هشتم","boundary":[0.7159664034843445,0.3277909755706787,0.7462185025215149,0.34323039650917053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7159664034843445,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7109243869781494,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7109243869781494,0.3277909755706787,0.7159664034843445,0.34323039650917053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.3277909755706787},{"x":0.702521026134491,"y":0.3277909755706787},{"x":0.702521026134491,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6554622054100037,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6554622054100037,0.3277909755706787,0.702521026134491,0.34323039650917053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6504201889038086,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.6235294342041016,0.32897862792015076,0.6504201889038086,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6218487620353699,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وری","boundary":[0.6000000238418579,0.32897862792015076,0.6218487620353699,0.3444180488586426]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7831932902336121,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5950000238418579,0.32197862792015075,0.7881932902336121,0.35023039650917054],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7462185025215149,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7008403539657593,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.7008403539657593,0.35154393315315247,0.7462185025215149,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6924369931221008,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6924369931221008,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6705882549285889,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.6705882549285889,0.35154393315315247,0.6924369931221008,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6689075827598572,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6689075827598572,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6420168280601501,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وری","boundary":[0.6420168280601501,0.35154393315315247,0.6689075827598572,0.36342042684555054]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7462185025215149,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6420168280601501,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.6370168280601501,0.34454393315315246,0.7512185025215149,0.37042042684555054],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3705463111400604},{"x":0.729411780834198,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6924369931221008,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راهبرد","boundary":[0.6924369931221008,0.37173396348953247,0.729411780834198,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6857143044471741,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6857143044471741,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهبود","boundary":[0.6554622054100037,0.37173396348953247,0.6857143044471741,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6487395167350769,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.6268907785415649,0.3729216158390045,0.6487395167350769,0.3847981095314026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5983193516731262,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وری","boundary":[0.5983193516731262,0.3729216158390045,0.6252101063728333,0.3847981095314026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7277311086654663,"y":0.39073634147644043},{"x":0.729411780834198,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عناصر","boundary":[0.6924369931221008,0.39073634147644043,0.729411780834198,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.653781533241272,0.3919239938259125,0.6857143044471741,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6184874176979065,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهبود","boundary":[0.6184874176979065,0.3919239938259125,0.6470588445663452,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.3931116461753845},{"x":0.610084056854248,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6117647290229797,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5882353186607361,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.5882353186607361,0.3931116461753845,0.6117647290229797,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5865546464920044,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5596638917922974,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وری","boundary":[0.5596638917922974,0.3931116461753845,0.5865546464920044,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7277311086654663,"y":0.41092637181282043},{"x":0.729411780834198,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"چرخه","boundary":[0.6924369931221008,0.4121140241622925,0.729411780834198,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6386554837226868,0.4121140241622925,0.6857143044471741,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.4133016765117645},{"x":0.63193279504776,"y":0.4133016765117645},{"x":0.63193279504776,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6033613681793213,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهبود","boundary":[0.6033613681793213,0.4133016765117645,0.63193279504776,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5966386795043945,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5731092691421509,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.5731092691421509,0.4133016765117645,0.5966386795043945,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5714285969734192,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5445378422737122,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وری","boundary":[0.5445378422737122,0.4144892990589142,0.5714285969734192,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7277311086654663,"y":0.43349167704582214},{"x":0.729411780834198,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6873949766159058,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استقرار","boundary":[0.6873949766159058,0.4346793293952942,0.729411780834198,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.4346793293952942},{"x":0.680672287940979,"y":0.4346793293952942},{"x":0.680672287940979,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6453781723976135,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"چرخه","boundary":[0.6453781723976135,0.4346793293952942,0.680672287940979,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6386554837226868,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5915966629981995,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.5915966629981995,0.4346793293952942,0.6386554837226868,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.43586698174476624},{"x":0.583193302154541,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5848739743232727,"y":0.450118750333786},{"x":0.5546218752861023,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهبود","boundary":[0.5546218752861023,0.43586698174476624,0.5848739743232727,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5478991866111755,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5478991866111755,"y":0.450118750333786},{"x":0.5260504484176636,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.5243697762489319,0.43586698174476624,0.5478991866111755,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5226891040802002,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5226891040802002,"y":0.450118750333786},{"x":0.49747899174690247,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وری","boundary":[0.4957983195781708,0.43586698174476624,0.5226891040802002,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7277311086654663,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7277311086654663,"y":0.470308780670166},{"x":0.6974790096282959,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6974790096282959,0.45605701208114624,0.7277311086654663,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6957983374595642,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6957983374595642,"y":0.470308780670166},{"x":0.6705882549285889,"y":0.470308780670166}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6705882549285889,0.45605701208114624,0.6957983374595642,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6638655662536621,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6638655662536621,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6168067455291748,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریتی","boundary":[0.6168067455291748,0.45605701208114624,0.6638655662536621,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.4572446644306183},{"x":0.610084056854248,"y":0.4572446644306183},{"x":0.610084056854248,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5697479248046875,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزایش","boundary":[0.5697479248046875,0.4572446644306183,0.610084056854248,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.4572446644306183},{"x":0.561344563961029,"y":0.4572446644306183},{"x":0.561344563961029,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5394958257675171,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.5394958257675171,0.4572446644306183,0.561344563961029,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5378151535987854,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5109243988990784,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وری","boundary":[0.5109243988990784,0.4572446644306183,0.5378151535987854,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.4774346649646759},{"x":0.729411780834198,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7277311086654663,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6823529601097107,0.4774346649646759,0.7277311086654663,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.6521008610725403,0.4774346649646759,0.6756302714347839,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6302521228790283,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وری","boundary":[0.6302521228790283,0.4774346649646759,0.6504201889038086,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6168067455291748,"y":0.49168646335601807},{"x":0.610084056854248,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6117647290229797,0.4774346649646759,0.6168067455291748,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6033613681793213,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6033613681793213,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5714285969734192,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.5714285969734192,0.47624704241752625,0.6033613681793213,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5647059082984924,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5630252361297607,"y":0.490498811006546},{"x":0.5260504484176636,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دمینگ","boundary":[0.5277311205863953,0.4750593900680542,0.5630252361297607,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7277311086654663,"y":0.49881234765052795},{"x":0.729411780834198,"y":0.510688841342926},{"x":0.7058823704719543,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.7058823704719543,0.49881234765052795,0.729411780834198,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.49881234765052795},{"x":0.702521026134491,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7042016983032227,"y":0.510688841342926},{"x":0.6789916157722473,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6789916157722473,0.49881234765052795,0.7042016983032227,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهبود","boundary":[0.6436975002288818,0.5,0.6722689270973206,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.6134454011917114,0.5,0.6369748115539551,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وری","boundary":[0.5848739743232727,0.5011876225471497,0.6117647290229797,0.5130641460418701]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7277311086654663,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5118764638900757},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.49079831957817077,0.3659216158390045,0.7360924530029297,0.5188764638900757],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.6857143044471741,0.5178147554397583,0.7109243869781494,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5178147554397583},{"x":0.680672287940979,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گودوین","boundary":[0.63193279504776,0.5201900005340576,0.680672287940979,0.5344418287277222]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.62693279504776,0.5131900005340576,0.7159243869781494,0.5402541465759277],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4346793293952942},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4346793293952942},{"x":0.2369747906923294,"y":0.44655582308769226},{"x":0.21512605249881744,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۶","boundary":[0.21512605249881744,0.4346793293952942,0.2369747906923294,0.44655582308769226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4346793293952942},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4346793293952942},{"x":0.2369747906923294,"y":0.44655582308769226},{"x":0.21512605249881744,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4276793293952942,0.2419747906923294,0.45355582308769227],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.45605701208114624},{"x":0.2386554628610611,"y":0.45605701208114624},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4643705487251282},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۴۷","boundary":[0.21680672466754913,0.45605701208114624,0.2386554628610611,0.4643705487251282]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.45605701208114624},{"x":0.2386554628610611,"y":0.45605701208114624},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4643705487251282},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.44905701208114623,0.2436554628610611,0.4713705487251282],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4774346649646759},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4774346649646759},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4869358539581299},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۷","boundary":[0.21680672466754913,0.4774346649646759,0.2386554628610611,0.4869358539581299]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4774346649646759},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4774346649646759},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4869358539581299},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4704346649646759,0.2436554628610611,0.4939358539581299],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4976246953010559},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4976246953010559},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5083135366439819},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۲","boundary":[0.21512605249881744,0.4976246953010559,0.2386554628610611,0.5083135366439819]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4976246953010559},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4976246953010559},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5083135366439819},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4906246953010559,0.2436554628610611,0.5153135366439819],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.519002377986908},{"x":0.2386554628610611,"y":0.519002377986908},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5308788418769836},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۲","boundary":[0.21344538033008575,0.519002377986908,0.2386554628610611,0.5308788418769836]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.519002377986908},{"x":0.2386554628610611,"y":0.519002377986908},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5308788418769836},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.512002377986908,0.2436554628610611,0.5378788418769836],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6420168280601501,"y":0.551068902015686},{"x":0.6285714507102966,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"5s","boundary":[0.6285714507102966,0.5415676832199097,0.6420168280601501,0.551068902015686]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6420168280601501,"y":0.551068902015686},{"x":0.6285714507102966,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.6235714507102966,0.5345676832199097,0.6470168280601502,0.558068902015686],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5415676832199097},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5415676832199097},{"x":0.2386554628610611,"y":0.551068902015686},{"x":0.21680672466754913,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۳","boundary":[0.21680672466754913,0.5415676832199097,0.2386554628610611,0.551068902015686]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5415676832199097},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5415676832199097},{"x":0.2386554628610611,"y":0.551068902015686},{"x":0.21680672466754913,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5345676832199097,0.2436554628610611,0.558068902015686],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5427553653717041},{"x":0.707563042640686,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7109243869781494,"y":0.551068902015686},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.6857143044471741,0.5427553653717041,0.7109243869781494,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5427553653717041},{"x":0.680672287940979,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سوپر","boundary":[0.6487395167350769,0.5463182926177979,0.680672287940979,0.5546318292617798]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5463182926177979},{"x":0.707563042640686,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7109243869781494,"y":0.551068902015686},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6437395167350769,0.5393182926177978,0.7159243869781494,0.558068902015686],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5629453659057617},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5629453659057617},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5712589025497437},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۵","boundary":[0.21680672466754913,0.5629453659057617,0.2386554628610611,0.5712589025497437]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5629453659057617},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5629453659057617},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5712589025497437},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5559453659057617,0.2436554628610611,0.5782589025497437],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5855106711387634},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5855106711387634},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5950118899345398},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۷","boundary":[0.21512605249881744,0.5855106711387634,0.2386554628610611,0.5950118899345398]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5855106711387634},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5855106711387634},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5950118899345398},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5785106711387634,0.2436554628610611,0.6020118899345398],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6057007312774658},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6057007312774658},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6152018904685974},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۷","boundary":[0.21680672466754913,0.6057007312774658,0.2386554628610611,0.6152018904685974]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6057007312774658},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6057007312774658},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6152018904685974},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5987007312774658,0.2436554628610611,0.6222018904685974],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6270784139633179},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6270784139633179},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6365795731544495},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۸","boundary":[0.21680672466754913,0.6270784139633179,0.2386554628610611,0.6365795731544495]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6270784139633179},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6270784139633179},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6365795731544495},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6200784139633179,0.2436554628610611,0.6435795731544495],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6508313417434692},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6508313417434692},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6603325605392456},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶","boundary":[0.21680672466754913,0.6508313417434692,0.23025210201740265,0.6603325605392456]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.6508313417434692},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6508313417434692},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6591448783874512},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.36000001430511475,"str":",","boundary":[0.23361344635486603,0.6508313417434692,0.2369747906923294,0.6591448783874512]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6508313417434692},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6508313417434692},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6591448783874512},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.75,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6438313417434692,0.2419747906923294,0.6661448783874512],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.6873949766159058,0.5629453659057617,0.7109243869781494,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعالی","boundary":[0.6504201889038086,0.5629453659057617,0.6789916157722473,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سازمانی","boundary":[0.5966386795043945,0.5629453659057617,0.6420168280601501,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5865546464920044,0.5629453659057617,0.5899159908294678,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5629453659057617},{"x":0.583193302154541,"y":0.5629453659057617},{"x":0.583193302154541,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"EFQM","boundary":[0.5378151535987854,0.5629453659057617,0.583193302154541,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5327731370925903,0.5629453659057617,0.5361344814300537,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5843230485916138},{"x":0.729411780834198,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.6890756487846375,0.5843230485916138,0.729411780834198,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5843230485916138},{"x":0.680672287940979,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5985748171806335},{"x":0.653781533241272,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معیار","boundary":[0.6521008610725403,0.5843230485916138,0.6823529601097107,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رهبری","boundary":[0.6084033846855164,0.5855106711387634,0.6470588445663452,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6057007312774658},{"x":0.729411780834198,"y":0.6057007312774658},{"x":0.729411780834198,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.6890756487846375,0.6057007312774658,0.729411780834198,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6199524998664856},{"x":0.653781533241272,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معیار","boundary":[0.653781533241272,0.6057007312774658,0.6823529601097107,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهبرد","boundary":[0.6117647290229797,0.6057007312774658,0.6470588445663452,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6258907318115234},{"x":0.729411780834198,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"معیار","boundary":[0.7008403539657593,0.6258907318115234,0.729411780834198,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6413301825523376},{"x":0.653781533241272,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"شراکت","boundary":[0.653781533241272,0.6258907318115234,0.6957983374595642,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6369748115539551,0.6270784139633179,0.6487395167350769,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6252101063728333,0.6270784139633179,0.6302521228790283,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.5915966629981995,0.6270784139633179,0.6184874176979065,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6508313417434692},{"x":0.729411780834198,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معیار","boundary":[0.7008403539657593,0.6508313417434692,0.7277311086654663,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نتایج","boundary":[0.6672269105911255,0.6508313417434692,0.6941176652908325,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6508313417434692},{"x":0.658823549747467,"y":0.6508313417434692},{"x":0.658823549747467,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.6252101063728333,0.6508313417434692,0.658823549747467,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6745843291282654},{"x":0.729411780834198,"y":0.6745843291282654},{"x":0.729411780834198,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"معیار","boundary":[0.7008403539657593,0.6745843291282654,0.729411780834198,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نتایج","boundary":[0.6672269105911255,0.6745843291282654,0.6941176652908325,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلیدی","boundary":[0.6235294342041016,0.6745843291282654,0.6605042219161987,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.5714285969734192,0.6745843291282654,0.6151260733604431,0.6912114024162292]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5629453659057617},{"x":0.729411780834198,"y":0.5629453659057617},{"x":0.729411780834198,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5277731370925903,0.5559453659057617,0.734411780834198,0.6982114024162293],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6995249390602112},{"x":0.729411780834198,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جوایز","boundary":[0.6957983374595642,0.6995249390602112,0.7277311086654663,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.6521008610725403,0.6983373165130615,0.6890756487846375,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرسش","boundary":[0.7159664034843445,0.7197149395942688,0.7478991746902466,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6873949766159058,0.7197149395942688,0.7058823704719543,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6470588445663452,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6470588445663452,0.7197149395942688,0.6756302714347839,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6084033846855164,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هشتم","boundary":[0.6084033846855164,0.7197149395942688,0.6386554837226868,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرسش","boundary":[0.7092437148094177,0.7410926222801208,0.7478991746902466,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6823529601097107,0.7410926222801208,0.7058823704719543,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"چالشی","boundary":[0.6352941393852234,0.7410926222801208,0.6756302714347839,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6218487620353699,0.7410926222801208,0.6285714507102966,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7553443908691406},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.5647059082984924,0.7410926222801208,0.6134454011917114,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7226890921592712,0.7636579275131226,0.7478991746902466,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.6773109436035156,0.7612826824188232,0.7142857313156128,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.783847987651825},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7478991746902466,"y":0.8016626834869385},{"x":0.7210084199905396,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7226890921592712,0.783847987651825,0.7478991746902466,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7176470756530762,"y":0.783847987651825},{"x":0.7159664034843445,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.6705882549285889,0.7814726829528809,0.7159664034843445,0.8004750609397888]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.6983373165130615},{"x":0.75126051902771,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7478991746902466,"y":0.8016626834869385},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5613865804672241,0.6913373165130615,0.7528991746902466,0.8086626834869385],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6745843291282654},{"x":0.22857142984867096,"y":0.673396646976471},{"x":0.23025210201740265,"y":0.684085488319397},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶","boundary":[0.21512605249881744,0.6745843291282654,0.23025210201740265,0.684085488319397]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.673396646976471},{"x":0.2369747906923294,"y":0.673396646976471},{"x":0.2369747906923294,"y":0.684085488319397},{"x":0.23529411852359772,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.4300000071525574,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.673396646976471,0.2369747906923294,0.684085488319397]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6745843291282654},{"x":0.2369747906923294,"y":0.673396646976471},{"x":0.2369747906923294,"y":0.684085488319397},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6675843291282654,0.2419747906923294,0.691085488319397],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6995249390602112},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6983373165130615},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7066508531570435},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۱","boundary":[0.21344538033008575,0.6995249390602112,0.2386554628610611,0.7066508531570435]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6995249390602112},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6983373165130615},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7066508531570435},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6925249390602112,0.2436554628610611,0.7136508531570435],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7197149395942688},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7197149395942688},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7280284762382507},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۲","boundary":[0.21344538033008575,0.7197149395942688,0.2369747906923294,0.7280284762382507]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7197149395942688},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7197149395942688},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7280284762382507},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7127149395942688,0.2419747906923294,0.7350284762382507],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7399049997329712},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7387173175811768},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7505938410758972},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶۲","boundary":[0.21512605249881744,0.7399049997329712,0.2369747906923294,0.7505938410758972]}],"property":null,"boundi