اصول رده‌بندی گیاهان اصول رده‌بندی گیاهان

توضیحات

رده بندی گیاهی نشانه نظم علمی در عرصه گیاه شناسی است که ارتباطی عمیق با توسعه این علم در جهان دارد. این کتاب شامل اصطلاحات ساده چگونگی طبقه بندی و نام گذاری گیاهان، ‌به ویژه نام گذاری توسط اشخاص غیر تاگزونومیست و فرم های مقدماتی برای بالا بردن معلومات گیاهشناسی است و برای افرادی که در سالهای اخیر فارغ التحصیل شده اند اهمیت ویژه ای دارد,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3796113","title":"اصول رده‌بندی گیاهان","price":"۱۳‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۷‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/dcc65cb021a5900e/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/dcc65cb021a5900e/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/dcc65cb021a5900e/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/dcc65cb021a5900e/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/dcc65cb021a5900e/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/dcc65cb021a5900e/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/dcc65cb021a5900e/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/dcc65cb021a5900e/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/dcc65cb021a5900e/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/dcc65cb021a5900e/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"1","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۷۱","nobat_chap":"1","description":["رده بندی گیاهی نشانه نظم علمی در عرصه گیاه شناسی است که ارتباطی عمیق با توسعه این علم در جهان دارد. این کتاب شامل اصطلاحات ساده چگونگی طبقه بندی و نام گذاری گیاهان، ‌به ویژه نام گذاری توسط اشخاص غیر تاگزونومیست و فرم های مقدماتی برای بالا بردن معلومات گیاهشناسی است و برای افرادی که در سالهای اخیر فارغ التحصیل شده اند اهمیت ویژه ای دارد",""],"pages_count":"120","keywords":"null","token":"dcc65cb021a5900e","created_at":"2020-08-10 13:55:28","updated_at":"2022-08-14 11:40:19","publisher_id":"175","deleted_at":null,"published_at":"2020-08-10 14:59:17","available_for_web":"1","publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1918150","title":"محبوبه خاتم ساز","firstname":"محبوبه","lastname":"خاتم ساز","token":"0383fc71a55e49a7","created_at":"2020-01-24 14:56:22","updated_at":"2020-01-24 14:56:22","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1918150","title":"محبوبه خاتم ساز","firstname":"محبوبه","lastname":"خاتم ساز","token":"0383fc71a55e49a7","created_at":"2020-01-24 14:56:22","updated_at":"2020-01-24 14:56:22","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784793","file":"5f31128829daf8.53898644.pdf","book_id":"3796113","toc":null,"created_at":"2020-08-10 13:55:28","updated_at":"2022-08-14 11:40:19","process_started_at":"2020-08-10 13:55:28","process_done_at":"2020-08-10 13:55:30","process_failed_at":null,"pages_count":"122","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"5678ff622b86433396783434cb0c2c677c75af30c1f8c884e8289137cd08cefd13f27f57593ea7bcdd1a5af7c4b142ca40cdeb59e42291f59b6fbb44e8b045a1","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۲۲"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[{"id":"19039","title":"دیرینه گیاه شناسی","token":"46607e5500c311e4","type":"","books_count":"163","created_at":"2017-10-07 11:32:18","updated_at":"2022-09-06 13:49:35","study_fields":[{"id":"2014","title":"علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی","degree_id":"10","token":"cfd9695b9d19dd27","books_count":"165","created_at":"2017-10-07 11:23:15","updated_at":"2022-09-06 13:49:35","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86","ebook_price_en":"17000","urlify":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۱۲۰","authorTitle":"محبوبه خاتم ساز","tocStr":"","url":"/preview/dcc65cb021a5900e/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86"}
{"toc":null,"pages_count":122,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"dcc65cb021a5900e","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/dcc65cb021a5900e/pages/fwNrpQPBEWRmrUHj.jpg","blurred":"/storage/books/dcc65cb021a5900e/pages/SpbZODCsCQrVPfgN.jpg","webpSec":"/storage/books/dcc65cb021a5900e/pages/bRlBIIxThjliLlLv-sec.webp"},"info":{"width":458,"height":666,"margin":[0.000775681236945906,0.00033668352480049245,0.9985589042657328,0.9989659434045042]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.567685604095459,"y":0.23273272812366486},{"x":0.624454140663147,"y":0.23423422873020172},{"x":0.624454140663147,"y":0.2597597539424896},{"x":0.567685604095459,"y":0.2597597539424896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.567685604095459,0.23273272812366486,0.624454140663147,0.2597597539424896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5240174531936646,"y":0.23273272812366486},{"x":0.556768536567688,"y":0.23273272812366486},{"x":0.5545851588249207,"y":0.2597597539424896},{"x":0.5218340754508972,"y":0.2597597539424896}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.5240174531936646,0.23273272812366486,0.5545851588249207,0.2597597539424896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46724891662597656,"y":0.23273272812366486},{"x":0.5152838230133057,"y":0.23273272812366486},{"x":0.5152838230133057,"y":0.25825825333595276},{"x":0.46506550908088684,"y":0.25825825333595276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.46724891662597656,0.23273272812366486,0.5152838230133057,0.25825825333595276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.375545859336853,"y":0.231231227517128},{"x":0.44759824872016907,"y":0.23273272812366486},{"x":0.44759824872016907,"y":0.25825825333595276},{"x":0.375545859336853,"y":0.25825825333595276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.375545859336853,0.231231227517128,0.44759824872016907,0.25825825333595276]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.375545859336853,"y":0.231231227517128},{"x":0.624454140663147,"y":0.23423422873020172},{"x":0.624454140663147,"y":0.2612612545490265},{"x":0.375545859336853,"y":0.25825825333595276}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.370545859336853,0.22423122751712798,0.629454140663147,0.2682612545490265],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5174672603607178,"y":0.36186185479164124},{"x":0.5851528644561768,"y":0.36186185479164124},{"x":0.5851528644561768,"y":0.379879891872406},{"x":0.5174672603607178,"y":0.379879891872406}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نویسنده","boundary":[0.5174672603607178,0.36186185479164124,0.5851528644561768,0.379879891872406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5065501928329468,"y":0.36186185479164124},{"x":0.5131004452705383,"y":0.36186185479164124},{"x":0.5131004452705383,"y":0.37837839126586914},{"x":0.5065501928329468,"y":0.37837839126586914}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5065501928329468,0.36186185479164124,0.5131004452705383,0.37837839126586914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4192139804363251,"y":0.36036035418510437},{"x":0.4978165924549103,"y":0.36036035418510437},{"x":0.49563318490982056,"y":0.37837839126586914},{"x":0.4192139804363251,"y":0.37837839126586914}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"C.Jeffrey","boundary":[0.4192139804363251,0.36036035418510437,0.49563318490982056,0.37837839126586914]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4192139804363251,"y":0.36036035418510437},{"x":0.5851528644561768,"y":0.36186185479164124},{"x":0.5851528644561768,"y":0.379879891872406},{"x":0.4192139804363251,"y":0.37837839126586914}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.41421398043632507,0.35336035418510436,0.5901528644561768,0.386879891872406],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556768536567688,"y":0.42042040824890137},{"x":0.6091703176498413,"y":0.42042040824890137},{"x":0.6069868803024292,"y":0.44294294714927673},{"x":0.5545851588249207,"y":0.44144144654273987}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.556768536567688,0.42042040824890137,0.6069868803024292,0.44294294714927673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5414847135543823,"y":0.4189189076423645},{"x":0.5502183437347412,"y":0.4189189076423645},{"x":0.5480349063873291,"y":0.44144144654273987},{"x":0.539301335811615,"y":0.44144144654273987}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5414847135543823,0.4189189076423645,0.5480349063873291,0.44144144654273987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4825327396392822,"y":0.4189189076423645},{"x":0.5371178984642029,"y":0.4189189076423645},{"x":0.5371178984642029,"y":0.44144144654273987},{"x":0.4825327396392822,"y":0.439939945936203}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محبوبه","boundary":[0.4825327396392822,0.4189189076423645,0.5371178984642029,0.44144144654273987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43449780344963074,"y":0.41741740703582764},{"x":0.46506550908088684,"y":0.41741740703582764},{"x":0.46506550908088684,"y":0.439939945936203},{"x":0.43449780344963074,"y":0.43843844532966614}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خاتم","boundary":[0.43449780344963074,0.41741740703582764,0.46506550908088684,0.439939945936203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.403930127620697,"y":0.41741740703582764},{"x":0.4301310181617737,"y":0.41741740703582764},{"x":0.4301310181617737,"y":0.43843844532966614},{"x":0.403930127620697,"y":0.43843844532966614}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساز","boundary":[0.403930127620697,0.41741740703582764,0.4301310181617737,0.43843844532966614]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.403930127620697,"y":0.41741740703582764},{"x":0.6091703176498413,"y":0.42042040824890137},{"x":0.6069868803024292,"y":0.44294294714927673},{"x":0.403930127620697,"y":0.43843844532966614}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.398930127620697,0.41041740703582763,0.6119868803024292,0.44994294714927674],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6331877708435059,"y":0.6546546816825867},{"x":0.6550218462944031,"y":0.6546546816825867},{"x":0.6550218462944031,"y":0.6801801919937134},{"x":0.6331877708435059,"y":0.6816816926002502}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6331877708435059,0.6546546816825867,0.6550218462944031,0.6801801919937134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5611353516578674,"y":0.6546546816825867},{"x":0.6288209557533264,"y":0.6546546816825867},{"x":0.6310043931007385,"y":0.6816816926002502},{"x":0.5611353516578674,"y":0.6816816926002502}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5611353516578674,0.6546546816825867,0.6310043931007385,0.6816816926002502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4890829622745514,"y":0.6576576828956604},{"x":0.5458515286445618,"y":0.6561561822891235},{"x":0.5458515286445618,"y":0.6816816926002502},{"x":0.4912663698196411,"y":0.6831831932067871}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موسسه","boundary":[0.4890829622745514,0.6576576828956604,0.5458515286445618,0.6816816926002502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4235807955265045,"y":0.6576576828956604},{"x":0.4803493320941925,"y":0.6561561822891235},{"x":0.4803493320941925,"y":0.6831831932067871},{"x":0.42576420307159424,"y":0.684684693813324}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.4235807955265045,0.6576576828956604,0.4803493320941925,0.6831831932067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40829694271087646,"y":0.6576576828956604},{"x":0.4192139804363251,"y":0.6576576828956604},{"x":0.4192139804363251,"y":0.684684693813324},{"x":0.4104803502559662,"y":0.684684693813324}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.40829694271087646,0.6576576828956604,0.4192139804363251,0.684684693813324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.360262006521225,"y":0.6576576828956604},{"x":0.4017467200756073,"y":0.6576576828956604},{"x":0.403930127620697,"y":0.684684693813324},{"x":0.360262006521225,"y":0.684684693813324}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.360262006521225,0.6576576828956604,0.403930127620697,0.684684693813324]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.360262006521225,"y":0.6576576828956604},{"x":0.6550218462944031,"y":0.6546546816825867},{"x":0.6550218462944031,"y":0.6816816926002502},{"x":0.360262006521225,"y":0.6861861944198608}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.35526200652122497,0.6506576828956604,0.6600218462944031,0.6886816926002503],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/dcc65cb021a5900e/pages/zAPCpWTGXHQwKatt.jpg","blurred":"/storage/books/dcc65cb021a5900e/pages/siUyyhkAOPJIEVGi.jpg","webpSec":"/storage/books/dcc65cb021a5900e/pages/yEYxDklUsMYQeOPW-sec.webp"},"info":{"width":457,"height":665,"margin":[0.00022367835305712677,0.00039198371593217204,0.9981216811664256,0.9986530498891846]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4967177212238312,"y":0.26917293667793274},{"x":0.5733041763305664,"y":0.272180438041687},{"x":0.5711159706115723,"y":0.29624059796333313},{"x":0.4967177212238312,"y":0.2947368323802948}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.4967177212238312,0.26917293667793274,0.5711159706115723,0.29624059796333313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41137856245040894,"y":0.2676691710948944},{"x":0.4879649877548218,"y":0.26917293667793274},{"x":0.4879649877548218,"y":0.29323309659957886},{"x":0.41137856245040894,"y":0.2917293310165405}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.41137856245040894,0.2676691710948944,0.4879649877548218,0.29323309659957886]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41137856245040894,"y":0.2676691710948944},{"x":0.5733041763305664,"y":0.272180438041687},{"x":0.5711159706115723,"y":0.29624059796333313},{"x":0.41137856245040894,"y":0.2917293310165405}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.40637856245040893,0.2606691710948944,0.5761159706115723,0.30324059796333314],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7986871004104614,"y":0.3052631616592407},{"x":0.853391706943512,"y":0.3037593960762024},{"x":0.853391706943512,"y":0.3218045234680176},{"x":0.7986871004104614,"y":0.3218045234680176}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دیباچه","boundary":[0.7986871004104614,0.3052631616592407,0.853391706943512,0.3218045234680176]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7986871004104614,"y":0.3052631616592407},{"x":0.853391706943512,"y":0.3037593960762024},{"x":0.853391706943512,"y":0.3218045234680176},{"x":0.7986871004104614,"y":0.3218045234680176}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7936871004104614,0.2982631616592407,0.858391706943512,0.3288045234680176],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8315098285675049,"y":0.3548872172832489},{"x":0.8468271493911743,"y":0.3548872172832489},{"x":0.8490152955055237,"y":0.37593984603881836},{"x":0.8315098285675049,"y":0.37593984603881836}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.8315098285675049,0.3548872172832489,0.8490152955055237,0.37593984603881836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7789934277534485,"y":0.35639098286628723},{"x":0.8271334767341614,"y":0.3548872172832489},{"x":0.8271334767341614,"y":0.37593984603881836},{"x":0.7789934277534485,"y":0.3774436116218567}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آشنایی","boundary":[0.7789934277534485,0.35639098286628723,0.8271334767341614,0.37593984603881836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.754923403263092,"y":0.35639098286628723},{"x":0.7636761665344238,"y":0.35639098286628723},{"x":0.7658643126487732,"y":0.3774436116218567},{"x":0.754923403263092,"y":0.3774436116218567}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.754923403263092,0.35639098286628723,0.7658643126487732,0.3774436116218567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7199124693870544,"y":0.35789474844932556},{"x":0.7439824938774109,"y":0.35639098286628723},{"x":0.746170699596405,"y":0.3774436116218567},{"x":0.7199124693870544,"y":0.3774436116218567}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7199124693870544,0.35789474844932556,0.746170699596405,0.3774436116218567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6827133297920227,"y":0.35789474844932556},{"x":0.7155361175537109,"y":0.35789474844932556},{"x":0.7177242636680603,"y":0.378947377204895},{"x":0.6827133297920227,"y":0.378947377204895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6827133297920227,0.35789474844932556,0.7177242636680603,0.378947377204895]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6827133297920227,"y":0.35789474844932556},{"x":0.8468271493911743,"y":0.3548872172832489},{"x":0.8490152955055237,"y":0.37593984603881836},{"x":0.6827133297920227,"y":0.378947377204895}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6777133297920227,0.35089474844932556,0.8540152955055237,0.38293984603881837],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7614879608154297,"y":0.38045111298561096},{"x":0.7964988946914673,"y":0.378947377204895},{"x":0.7986871004104614,"y":0.40300750732421875},{"x":0.7636761665344238,"y":0.40300750732421875}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاری","boundary":[0.7614879608154297,0.38045111298561096,0.7986871004104614,0.40300750732421875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7133479118347168,"y":0.3819548785686493},{"x":0.746170699596405,"y":0.3819548785686493},{"x":0.7483588457107544,"y":0.4045112729072571},{"x":0.7155361175537109,"y":0.4060150384902954}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عملی","boundary":[0.7133479118347168,0.3819548785686493,0.7483588457107544,0.4045112729072571]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7133479118347168,"y":0.3819548785686493},{"x":0.7964988946914673,"y":0.378947377204895},{"x":0.7986871004104614,"y":0.40300750732421875},{"x":0.7155361175537109,"y":0.4060150384902954}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7083479118347168,0.3749548785686493,0.8036871004104614,0.41000750732421876],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11378555744886398,"y":0.3834586441516876},{"x":0.11816192418336868,"y":0.3834586441516876},{"x":0.11816192418336868,"y":0.3954887092113495},{"x":0.11378555744886398,"y":0.3954887092113495}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۲","boundary":[0.11378555744886398,0.3834586441516876,0.11816192418336868,0.3954887092113495]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11378555744886398,"y":0.3834586441516876},{"x":0.11816192418336868,"y":0.3834586441516876},{"x":0.11816192418336868,"y":0.3954887092113495},{"x":0.11378555744886398,"y":0.3954887092113495}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.10878555744886398,0.3764586441516876,0.12316192418336869,0.4024887092113495],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.754923403263092,"y":0.4135338366031647},{"x":0.8052516579627991,"y":0.415037602186203},{"x":0.8030634522438049,"y":0.43458646535873413},{"x":0.7527352571487427,"y":0.4330826997756958}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.754923403263092,0.4135338366031647,0.8030634522438049,0.43458646535873413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7439824938774109,"y":0.41203007102012634},{"x":0.7527352571487427,"y":0.4135338366031647},{"x":0.7505470514297485,"y":0.4330826997756958},{"x":0.7417942881584167,"y":0.4330826997756958}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7439824938774109,0.41203007102012634,0.7505470514297485,0.4330826997756958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6608315110206604,"y":0.40902256965637207},{"x":0.7352297306060791,"y":0.41203007102012634},{"x":0.7330415844917297,"y":0.43157893419265747},{"x":0.6608315110206604,"y":0.43007519841194153}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.6608315110206604,0.40902256965637207,0.7330415844917297,0.43157893419265747]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6608315110206604,"y":0.40902256965637207},{"x":0.8052516579627991,"y":0.4135338366031647},{"x":0.8030634522438049,"y":0.43458646535873413},{"x":0.6608315110206604,"y":0.43007519841194153}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6558315110206604,0.40202256965637206,0.8080634522438049,0.44158646535873414],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11378555744886398,"y":0.46766915917396545},{"x":0.11816192418336868,"y":0.46766915917396545},{"x":0.11816192418336868,"y":0.4796992540359497},{"x":0.11378555744886398,"y":0.4796992540359497}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۷","boundary":[0.11378555744886398,0.46766915917396545,0.11816192418336868,0.4796992540359497]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11378555744886398,"y":0.46766915917396545},{"x":0.11816192418336868,"y":0.46766915917396545},{"x":0.11816192418336868,"y":0.4796992540359497},{"x":0.11378555744886398,"y":0.4796992540359497}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.10878555744886398,0.46066915917396545,0.12316192418336869,0.4866992540359497],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11378555744886398,"y":0.4932330846786499},{"x":0.11816192418336868,"y":0.4932330846786499},{"x":0.11816192418336868,"y":0.5037593841552734},{"x":0.11378555744886398,"y":0.5037593841552734}]},"confidence":0.7599999904632568,"str":"۷","boundary":[0.11378555744886398,0.4932330846786499,0.11816192418336868,0.5037593841552734]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11378555744886398,"y":0.4932330846786499},{"x":0.11816192418336868,"y":0.4932330846786499},{"x":0.11816192418336868,"y":0.5037593841552734},{"x":0.11378555744886398,"y":0.5037593841552734}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","boundary":[0.10878555744886398,0.4862330846786499,0.12316192418336869,0.5107593841552734],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11159737408161163,"y":0.5203007459640503},{"x":0.11597374081611633,"y":0.5203007459640503},{"x":0.11597374081611633,"y":0.5308270454406738},{"x":0.11159737408161163,"y":0.5308270454406738}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۸","boundary":[0.11159737408161163,0.5203007459640503,0.11597374081611633,0.5308270454406738]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11159737408161163,"y":0.5203007459640503},{"x":0.11597374081611633,"y":0.5203007459640503},{"x":0.11597374081611633,"y":0.5308270454406738},{"x":0.11159737408161163,"y":0.5308270454406738}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.10659737408161163,0.5133007459640503,0.12097374081611634,0.5378270454406738],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8315098285675049,"y":0.4661654233932495},{"x":0.8512035012245178,"y":0.4661654233932495},{"x":0.8490152955055237,"y":0.4842105209827423},{"x":0.8315098285675049,"y":0.4842105209827423}]},"confidence":0.4000000059604645,"dir":"rtl","str":"٢.","boundary":[0.8315098285675049,0.4661654233932495,0.8490152955055237,0.4842105209827423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7943107485771179,"y":0.4661654233932495},{"x":0.8315098285675049,"y":0.4661654233932495},{"x":0.8293216824531555,"y":0.4842105209827423},{"x":0.7943107485771179,"y":0.4842105209827423}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اساس","boundary":[0.7943107485771179,0.4661654233932495,0.8293216824531555,0.4842105209827423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7396061420440674,"y":0.4646616578102112},{"x":0.7702407240867615,"y":0.4661654233932495},{"x":0.7680525183677673,"y":0.482706755399704},{"x":0.7374179363250732,"y":0.482706755399704}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.7396061420440674,0.4646616578102112,0.7680525183677673,0.482706755399704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7002187967300415,"y":0.46315789222717285},{"x":0.7330415844917297,"y":0.4646616578102112},{"x":0.7330415844917297,"y":0.482706755399704},{"x":0.6980306506156921,"y":0.48120301961898804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7002187967300415,0.46315789222717285,0.7330415844917297,0.482706755399704]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7002187967300415,"y":0.46315789222717285},{"x":0.8512035012245178,"y":0.4661654233932495},{"x":0.8490152955055237,"y":0.4842105209827423},{"x":0.6980306506156921,"y":0.482706755399704}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.6952187967300415,0.45615789222717285,0.8540152955055237,0.4912105209827423],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7702407240867615,"y":0.4932330846786499},{"x":0.8030634522438049,"y":0.4932330846786499},{"x":0.8030634522438049,"y":0.5112782120704651},{"x":0.7702407240867615,"y":0.5112782120704651}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لزوم","boundary":[0.7702407240867615,0.4932330846786499,0.8030634522438049,0.5112782120704651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352297306060791,"y":0.4932330846786499},{"x":0.7658643126487732,"y":0.4932330846786499},{"x":0.7658643126487732,"y":0.5112782120704651},{"x":0.7352297306060791,"y":0.5112782120704651}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7352297306060791,0.4932330846786499,0.7658643126487732,0.5112782120704651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.695842444896698,"y":0.4932330846786499},{"x":0.7352297306060791,"y":0.4932330846786499},{"x":0.7352297306060791,"y":0.5112782120704651},{"x":0.695842444896698,"y":0.5112782120704651}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.695842444896698,0.4932330846786499,0.7352297306060791,0.5112782120704651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.754923403263092,"y":0.5172932147979736},{"x":0.8030634522438049,"y":0.5172932147979736},{"x":0.8052516579627991,"y":0.5353383421897888},{"x":0.754923403263092,"y":0.5353383421897888}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انفصال","boundary":[0.754923403263092,0.5172932147979736,0.8052516579627991,0.5353383421897888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6805251836776733,"y":0.518796980381012},{"x":0.7374179363250732,"y":0.5172932147979736},{"x":0.7374179363250732,"y":0.5368421077728271},{"x":0.6805251836776733,"y":0.5368421077728271}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تغییرات","boundary":[0.6805251836776733,0.518796980381012,0.7374179363250732,0.5368421077728271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.754923403263092,"y":0.544360876083374},{"x":0.8052516579627991,"y":0.5458646416664124},{"x":0.8052516579627991,"y":0.5609022378921509},{"x":0.754923403263092,"y":0.5609022378921509}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.754923403263092,0.544360876083374,0.8052516579627991,0.5609022378921509]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6936542391777039,"y":0.544360876083374},{"x":0.7439824938774109,"y":0.544360876083374},{"x":0.7439824938774109,"y":0.5609022378921509},{"x":0.6936542391777039,"y":0.5593984723091125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انفصال","boundary":[0.6936542391777039,0.544360876083374,0.7439824938774109,0.5609022378921509]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7636761665344238,"y":0.5729323029518127},{"x":0.8030634522438049,"y":0.5729323029518127},{"x":0.8030634522438049,"y":0.5909774303436279},{"x":0.7636761665344238,"y":0.5894736647605896}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریشه","boundary":[0.7636761665344238,0.5729323029518127,0.8030634522438049,0.5909774303436279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089715600013733,"y":0.5714285969734192},{"x":0.7614879608154297,"y":0.5729323029518127},{"x":0.7614879608154297,"y":0.5894736647605896},{"x":0.7089715600013733,"y":0.5894736647605896}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انفصال","boundary":[0.7089715600013733,0.5714285969734192,0.7614879608154297,0.5894736647605896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7614879608154297,"y":0.5984962582588196},{"x":0.8030634522438049,"y":0.5984962582588196},{"x":0.8030634522438049,"y":0.6135338544845581},{"x":0.7614879608154297,"y":0.6150376200675964}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"فایده","boundary":[0.7614879608154297,0.5984962582588196,0.8030634522438049,0.6135338544845581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7308533787727356,"y":0.6000000238418579},{"x":0.7571116089820862,"y":0.5984962582588196},{"x":0.7592997550964355,"y":0.6150376200675964},{"x":0.7308533787727356,"y":0.61654132604599}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7308533787727356,0.6000000238418579,0.7592997550964355,0.6150376200675964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6936542391777039,"y":0.6000000238418579},{"x":0.7286652326583862,"y":0.6000000238418579},{"x":0.7286652326583862,"y":0.61654132604599},{"x":0.6936542391777039,"y":0.61654132604599}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6936542391777039,0.6000000238418579,0.7286652326583862,0.61654132604599]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6805251836776733,"y":0.4932330846786499},{"x":0.8052516579627991,"y":0.4932330846786499},{"x":0.8052516579627991,"y":0.61654132604599},{"x":0.6805251836776733,"y":0.61654132604599}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6755251836776733,0.4862330846786499,0.8102516579627991,0.62354132604599],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11159737408161163,"y":0.5458646416664124},{"x":0.11597374081611633,"y":0.5458646416664124},{"x":0.11597374081611633,"y":0.5563910007476807},{"x":0.11159737408161163,"y":0.5563910007476807}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۸","boundary":[0.11159737408161163,0.5458646416664124,0.11597374081611633,0.5563910007476807]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11159737408161163,"y":0.5458646416664124},{"x":0.11597374081611633,"y":0.5458646416664124},{"x":0.11597374081611633,"y":0.5563910007476807},{"x":0.11159737408161163,"y":0.5563910007476807}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.10659737408161163,0.5388646416664123,0.12097374081611634,0.5633910007476807],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12035010755062103,"y":0.6000000238418579},{"x":0.12472647428512573,"y":0.6000000238418579},{"x":0.12472647428512573,"y":0.6120300889015198},{"x":0.12035010755062103,"y":0.6120300889015198}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"ا","boundary":[0.12035010755062103,0.6000000238418579,0.12472647428512573,0.6120300889015198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11159737408161163,"y":0.6000000238418579},{"x":0.11597374081611633,"y":0.6000000238418579},{"x":0.11597374081611633,"y":0.6120300889015198},{"x":0.11159737408161163,"y":0.6120300889015198}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱","boundary":[0.11159737408161163,0.6000000238418579,0.11597374081611633,0.6120300889015198]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11159737408161163,"y":0.6000000238418579},{"x":0.12472647428512573,"y":0.6000000238418579},{"x":0.12472647428512573,"y":0.6120300889015198},{"x":0.11159737408161163,"y":0.6120300889015198}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.10659737408161163,0.5930000238418579,0.12972647428512574,0.6190300889015198],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10940919071435928,"y":0.7067669034004211},{"x":0.12691466510295868,"y":0.7067669034004211},{"x":0.12691466510295868,"y":0.718796968460083},{"x":0.10940919071435928,"y":0.718796968460083}]},"confidence":0.6499999761581421,"str":"۱۵","boundary":[0.10940919071435928,0.7067669034004211,0.12691466510295868,0.718796968460083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10940919071435928,"y":0.7067669034004211},{"x":0.12691466510295868,"y":0.7067669034004211},{"x":0.12691466510295868,"y":0.718796968460083},{"x":0.10940919071435928,"y":0.718796968460083}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.10440919071435928,0.6997669034004211,0.13191466510295868,0.725796968460083],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10722100734710693,"y":0.7338345646858215},{"x":0.12691466510295868,"y":0.7338345646858215},{"x":0.12691466510295868,"y":0.7443609237670898},{"x":0.10722100734710693,"y":0.7443609237670898}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷","boundary":[0.10722100734710693,0.7338345646858215,0.12691466510295868,0.7443609237670898]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10722100734710693,"y":0.7338345646858215},{"x":0.12691466510295868,"y":0.7338345646858215},{"x":0.12691466510295868,"y":0.7443609237670898},{"x":0.10722100734710693,"y":0.7443609237670898}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.10222100734710693,0.7268345646858215,0.13191466510295868,0.7513609237670898],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8315098285675049,"y":0.6541353464126587},{"x":0.8446389436721802,"y":0.6541353464126587},{"x":0.8446389436721802,"y":0.6706767082214355},{"x":0.8315098285675049,"y":0.6706767082214355}]},"confidence":0.5099999904632568,"dir":"rtl","str":"3.","boundary":[0.8315098285675049,0.6541353464126587,0.8446389436721802,0.6706767082214355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7964988946914673,"y":0.6541353464126587},{"x":0.8227571249008179,"y":0.6541353464126587},{"x":0.8227571249008179,"y":0.6706767082214355},{"x":0.7964988946914673,"y":0.6706767082214355}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عمل","boundary":[0.7964988946914673,0.6541353464126587,0.8227571249008179,0.6706767082214355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.754923403263092,"y":0.6541353464126587},{"x":0.7811816334724426,"y":0.6541353464126587},{"x":0.7811816334724426,"y":0.6706767082214355},{"x":0.754923403263092,"y":0.6706767082214355}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.754923403263092,0.6541353464126587,0.7811816334724426,0.6706767082214355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7177242636680603,"y":0.6541353464126587},{"x":0.754923403263092,"y":0.6541353464126587},{"x":0.754923403263092,"y":0.6706767082214355},{"x":0.7177242636680603,"y":0.6706767082214355}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7177242636680603,0.6541353464126587,0.754923403263092,0.6706767082214355]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7177242636680603,"y":0.6541353464126587},{"x":0.8446389436721802,"y":0.6541353464126587},{"x":0.8446389436721802,"y":0.6706767082214355},{"x":0.7177242636680603,"y":0.6721804738044739}]},"confidence":0.8500000238418579,"boundary":[0.7127242636680603,0.6471353464126587,0.8496389436721802,0.6776767082214356],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7636761665344238,"y":0.6796992421150208},{"x":0.8030634522438049,"y":0.6796992421150208},{"x":0.8030634522438049,"y":0.6947368383407593},{"x":0.7658643126487732,"y":0.6962406039237976}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.7636761665344238,0.6796992421150208,0.8030634522438049,0.6947368383407593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089715600013733,"y":0.6812030076980591},{"x":0.7505470514297485,"y":0.6796992421150208},{"x":0.7505470514297485,"y":0.6962406039237976},{"x":0.7089715600013733,"y":0.6962406039237976}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هویت","boundary":[0.7089715600013733,0.6812030076980591,0.7505470514297485,0.6962406039237976]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7658643126487732,"y":0.7007519006729126},{"x":0.7986871004104614,"y":0.7007519006729126},{"x":0.7986871004104614,"y":0.7248120307922363},{"x":0.7658643126487732,"y":0.7248120307922363}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.7658643126487732,0.7007519006729126,0.7986871004104614,0.7248120307922363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7483588457107544,"y":0.6992481350898743},{"x":0.7614879608154297,"y":0.6992481350898743},{"x":0.7614879608154297,"y":0.7248120307922363},{"x":0.746170699596405,"y":0.7248120307922363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7483588457107544,0.6992481350898743,0.7614879608154297,0.7248120307922363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.754923403263092,"y":0.7263157963752747},{"x":0.8030634522438049,"y":0.727819561958313},{"x":0.8030634522438049,"y":0.753383457660675},{"x":0.754923403263092,"y":0.753383457660675}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.754923403263092,0.7263157963752747,0.8030634522438049,0.753383457660675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6914660930633545,"y":0.7263157963752747},{"x":0.7396061420440674,"y":0.7263157963752747},{"x":0.7374179363250732,"y":0.753383457660675},{"x":0.6914660930633545,"y":0.7518796920776367}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حصار","boundary":[0.6914660930633545,0.7263157963752747,0.7374179363250732,0.753383457660675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6564551591873169,"y":0.7248120307922363},{"x":0.6892778873443604,"y":0.7263157963752747},{"x":0.687089741230011,"y":0.7518796920776367},{"x":0.6564551591873169,"y":0.7503759264945984}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"دور","boundary":[0.6564551591873169,0.7248120307922363,0.687089741230011,0.7518796920776367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5864332318305969,"y":0.7248120307922363},{"x":0.6586433053016663,"y":0.7263157963752747},{"x":0.6564551591873169,"y":0.7503759264945984},{"x":0.5864332318305969,"y":0.7503759264945984}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"گگیری","boundary":[0.5864332318305969,0.7248120307922363,0.6564551591873169,0.7503759264945984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7439824938774109,"y":0.75789475440979},{"x":0.8030634522438049,"y":0.75789475440979},{"x":0.8030634522438049,"y":0.7774435877799988},{"x":0.7417942881584167,"y":0.7774435877799988}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسایی","boundary":[0.7439824938774109,0.75789475440979,0.8030634522438049,0.7774435877799988]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7111597657203674,"y":0.75789475440979},{"x":0.7264770269393921,"y":0.75789475440979},{"x":0.724288821220398,"y":0.7774435877799988},{"x":0.7111597657203674,"y":0.7774435877799988}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7111597657203674,0.75789475440979,0.724288821220398,0.7774435877799988]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.667396068572998,"y":0.75789475440979},{"x":0.6980306506156921,"y":0.75789475440979},{"x":0.6980306506156921,"y":0.7774435877799988},{"x":0.6652078628540039,"y":0.7759398221969604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.667396068572998,0.75789475440979,0.6980306506156921,0.7774435877799988]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6280087232589722,"y":0.7563909888267517},{"x":0.6630197167396545,"y":0.75789475440979},{"x":0.6630197167396545,"y":0.7759398221969604},{"x":0.6280087232589722,"y":0.7759398221969604}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6280087232589722,0.7563909888267517,0.6630197167396545,0.7759398221969604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7571116089820862,"y":0.7834586501121521},{"x":0.8030634522438049,"y":0.7834586501121521},{"x":0.8030634522438049,"y":0.8045112490653992},{"x":0.7571116089820862,"y":0.8045112490653992}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.7571116089820862,0.7834586501121521,0.8030634522438049,0.8045112490653992]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7221006751060486,"y":0.7834586501121521},{"x":0.7439824938774109,"y":0.7834586501121521},{"x":0.7439824938774109,"y":0.8045112490653992},{"x":0.7221006751060486,"y":0.8045112490653992}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.7221006751060486,0.7834586501121521,0.7439824938774109,0.8045112490653992]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6695842742919922,"y":0.7834586501121521},{"x":0.7024070024490356,"y":0.7834586501121521},{"x":0.7024070024490356,"y":0.8060150146484375},{"x":0.6695842742919922,"y":0.8060150146484375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.6695842742919922,0.7834586501121521,0.7024070024490356,0.8060150146484375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6345732808113098,"y":0.7834586501121521},{"x":0.6717724204063416,"y":0.7834586501121521},{"x":0.6717724204063416,"y":0.8060150146484375},{"x":0.6345732808113098,"y":0.8060150146484375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6345732808113098,0.7834586501121521,0.6717724204063416,0.8060150146484375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7614879608154297,"y":0.8075187802314758},{"x":0.8008752465248108,"y":0.8075187802314758},{"x":0.7986871004104614,"y":0.8345864415168762},{"x":0.7592997550964355,"y":0.8330827355384827}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.7614879608154297,0.8075187802314758,0.7986871004104614,0.8345864415168762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352297306060791,"y":0.8075187802314758},{"x":0.746170699596405,"y":0.8075187802314758},{"x":0.7439824938774109,"y":0.8330827355384827},{"x":0.7352297306060791,"y":0.8330827355384827}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7352297306060791,0.8075187802314758,0.7439824938774109,0.8330827355384827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6608315110206604,"y":0.8060150146484375},{"x":0.7308533787727356,"y":0.8075187802314758},{"x":0.7308533787727356,"y":0.8330827355384827},{"x":0.6586433053016663,"y":0.8330827355384827}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشکلات","boundary":[0.6608315110206604,0.8060150146484375,0.7308533787727356,0.8330827355384827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6280087232589722,"y":0.8060150146484375},{"x":0.6477023959159851,"y":0.8075187802314758},{"x":0.6477023959159851,"y":0.8315789699554443},{"x":0.6258205771446228,"y":0.8315789699554443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6280087232589722,0.8060150146484375,0.6477023959159851,0.8315789699554443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5820568799972534,"y":0.8060150146484375},{"x":0.617067813873291,"y":0.8060150146484375},{"x":0.617067813873291,"y":0.8315789699554443},{"x":0.5820568799972534,"y":0.8315789699554443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.5820568799972534,0.8060150146484375,0.617067813873291,0.8315789699554443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.54923415184021,"y":0.8060150146484375},{"x":0.5820568799972534,"y":0.8060150146484375},{"x":0.5820568799972534,"y":0.8315789699554443},{"x":0.5470459461212158,"y":0.8315789699554443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.54923415184021,0.8060150146484375,0.5820568799972534,0.8315789699554443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4792122542858124,"y":0.8045112490653992},{"x":0.5273522734642029,"y":0.8060150146484375},{"x":0.5251641273498535,"y":0.8315789699554443},{"x":0.4792122542858124,"y":0.830075204372406}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.4792122542858124,0.8045112490653992,0.5251641273498535,0.8315789699554443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573304057121277,"y":0.8045112490653992},{"x":0.470459520816803,"y":0.8045112490653992},{"x":0.470459520816803,"y":0.830075204372406},{"x":0.4573304057121277,"y":0.830075204372406}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4573304057121277,0.8045112490653992,0.470459520816803,0.830075204372406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40700218081474304,"y":0.8045112490653992},{"x":0.4398249387741089,"y":0.8045112490653992},{"x":0.4398249387741089,"y":0.830075204372406},{"x":0.40700218081474304,"y":0.830075204372406}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.40700218081474304,0.8045112490653992,0.4398249387741089,0.830075204372406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505470514297485,"y":0.8345864415168762},{"x":0.7964988946914673,"y":0.8345864415168762},{"x":0.7964988946914673,"y":0.8601503968238831},{"x":0.7505470514297485,"y":0.8601503968238831}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"طبیعت","boundary":[0.7505470514297485,0.8345864415168762,0.7964988946914673,0.8601503968238831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7111597657203674,"y":0.8345864415168762},{"x":0.7352297306060791,"y":0.8345864415168762},{"x":0.7352297306060791,"y":0.8601503968238831},{"x":0.7111597657203674,"y":0.8601503968238831}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارا","boundary":[0.7111597657203674,0.8345864415168762,0.7352297306060791,0.8601503968238831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6695842742919922,"y":0.8345864415168762},{"x":0.7045952081680298,"y":0.8345864415168762},{"x":0.7045952081680298,"y":0.8601503968238831},{"x":0.6695842742919922,"y":0.8601503968238831}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بودن","boundary":[0.6695842742919922,0.8345864415168762,0.7045952081680298,0.8601503968238831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6148796677589417,"y":0.8345864415168762},{"x":0.6586433053016663,"y":0.8345864415168762},{"x":0.6586433053016663,"y":0.8601503968238831},{"x":0.6148796677589417,"y":0.8601503968238831}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قدرت","boundary":[0.6148796677589417,0.8345864415168762,0.6586433053016663,0.8601503968238831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5601750612258911,"y":0.8345864415168762},{"x":0.6017505526542664,"y":0.8345864415168762},{"x":0.6017505526542664,"y":0.8601503968238831},{"x":0.5601750612258911,"y":0.8601503968238831}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تکثیر","boundary":[0.5601750612258911,0.8345864415168762,0.6017505526542664,0.8601503968238831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5317286849021912,"y":0.8345864415168762},{"x":0.5514222979545593,"y":0.8345864415168762},{"x":0.5514222979545593,"y":0.8601503968238831},{"x":0.5317286849021912,"y":0.8601503968238831}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5317286849021912,0.8345864415168762,0.5514222979545593,0.8601503968238831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45514222979545593,"y":0.8345864415168762},{"x":0.5251641273498535,"y":0.8345864415168762},{"x":0.5251641273498535,"y":0.8601503968238831},{"x":0.45514222979545593,"y":0.8601503968238831}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مکانیسم","boundary":[0.45514222979545593,0.8345864415168762,0.5251641273498535,0.8601503968238831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4004376232624054,"y":0.8345864415168762},{"x":0.4442013204097748,"y":0.8345864415168762},{"x":0.4442013204097748,"y":0.8601503968238831},{"x":0.4004376232624054,"y":0.8601503968238831}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدایی","boundary":[0.4004376232624054,0.8345864415168762,0.4442013204097748,0.8601503968238831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7374179363250732,"y":0.8601503968238831},{"x":0.8008752465248108,"y":0.8601503968238831},{"x":0.8008752465248108,"y":0.8857142925262451},{"x":0.7374179363250732,"y":0.8872180581092834}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شکستن","boundary":[0.7374179363250732,0.8601503968238831,0.8008752465248108,0.8857142925262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6849015355110168,"y":0.8601503968238831},{"x":0.7286652326583862,"y":0.8601503968238831},{"x":0.7286652326583862,"y":0.8857142925262451},{"x":0.6849015355110168,"y":0.8872180581092834}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قدرت","boundary":[0.6849015355110168,0.8601503968238831,0.7286652326583862,0.8857142925262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6280087232589722,"y":0.8616541624069214},{"x":0.6739606261253357,"y":0.8601503968238831},{"x":0.6739606261253357,"y":0.8872180581092834},{"x":0.6280087232589722,"y":0.8872180581092834}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تکثیر","boundary":[0.6280087232589722,0.8616541624069214,0.6739606261253357,0.8872180581092834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6061269044876099,"y":0.8616541624069214},{"x":0.6192560195922852,"y":0.8616541624069214},{"x":0.6192560195922852,"y":0.8872180581092834},{"x":0.6061269044876099,"y":0.8872180581092834}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6061269044876099,0.8616541624069214,0.6192560195922852,0.8872180581092834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5273522734642029,"y":0.8616541624069214},{"x":0.5995623469352722,"y":0.8601503968238831},{"x":0.5995623469352722,"y":0.8872180581092834},{"x":0.5273522734642029,"y":0.8872180581092834}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مکانیسم","boundary":[0.5273522734642029,0.8616541624069214,0.5995623469352722,0.8872180581092834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.470459520816803,"y":0.8616541624069214},{"x":0.5120350122451782,"y":0.8616541624069214},{"x":0.5120350122451782,"y":0.8872180581092834},{"x":0.470459520816803,"y":0.8872180581092834}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جدایی","boundary":[0.470459520816803,0.8616541624069214,0.5120350122451782,0.8872180581092834]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40262582898139954,"y":0.6781954765319824},{"x":0.8052516579627991,"y":0.6796992421150208},{"x":0.8030634522438049,"y":0.8887218236923218},{"x":0.4004376232624054,"y":0.8872180581092834}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.39762582898139953,0.6711954765319824,0.8080634522438049,0.8957218236923218],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10722100734710693,"y":0.7593985199928284},{"x":0.12472647428512573,"y":0.7593985199928284},{"x":0.12472647428512573,"y":0.7729323506355286},{"x":0.10940919071435928,"y":0.7729323506355286}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۹","boundary":[0.10722100734710693,0.7593985199928284,0.12472647428512573,0.7729323506355286]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10722100734710693,"y":0.7593985199928284},{"x":0.12472647428512573,"y":0.7593985199928284},{"x":0.12472647428512573,"y":0.7729323506355286},{"x":0.10940919071435928,"y":0.7729323506355286}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.10222100734710693,0.7523985199928284,0.12972647428512574,0.7799323506355286],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10940919071435928,"y":0.7864661812782288},{"x":0.12472647428512573,"y":0.7864661812782288},{"x":0.12691466510295868,"y":0.7984962463378906},{"x":0.10940919071435928,"y":0.800000011920929}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۹","boundary":[0.10940919071435928,0.7864661812782288,0.12691466510295868,0.7984962463378906]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10940919071435928,"y":0.7864661812782288},{"x":0.12472647428512573,"y":0.7864661812782288},{"x":0.12691466510295868,"y":0.7984962463378906},{"x":0.10940919071435928,"y":0.800000011920929}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.10440919071435928,0.7794661812782288,0.13191466510295868,0.8054962463378906],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10722100734710693,"y":0.8135338425636292},{"x":0.12472647428512573,"y":0.8120300769805908},{"x":0.12472647428512573,"y":0.825563907623291},{"x":0.10940919071435928,"y":0.825563907623291}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۹","boundary":[0.10722100734710693,0.8135338425636292,0.12472647428512573,0.825563907623291]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10722100734710693,"y":0.8135338425636292},{"x":0.12472647428512573,"y":0.8120300769805908},{"x":0.12472647428512573,"y":0.825563907623291},{"x":0.10940919071435928,"y":0.825563907623291}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.10222100734710693,0.8065338425636291,0.12972647428512574,0.832563907623291],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10940919071435928,"y":0.8406015038490295},{"x":0.12910284101963043,"y":0.8390977382659912},{"x":0.12910284101963043,"y":0.8511278033256531},{"x":0.10940919071435928,"y":0.8526315689086914}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۰","boundary":[0.10940919071435928,0.8406015038490295,0.12910284101963043,0.8511278033256531]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10940919071435928,"y":0.8406015038490295},{"x":0.12910284101963043,"y":0.8390977382659912},{"x":0.12910284101963043,"y":0.8511278033256531},{"x":0.10940919071435928,"y":0.8526315689086914}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.10440919071435928,0.8336015038490295,0.13410284101963044,0.8581278033256531],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10940919071435928,"y":0.8676691651344299},{"x":0.12691466510295868,"y":0.8661653995513916},{"x":0.12691466510295868,"y":0.8796992301940918},{"x":0.11159737408161163,"y":0.8796992301940918}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۲۱","boundary":[0.10940919071435928,0.8676691651344299,0.12691466510295868,0.8796992301940918]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10940919071435928,"y":0.8676691651344299},{"x":0.12691466510295868,"y":0.8661653995513916},{"x":0.12691466510295868,"y":0.8796992301940918},{"x":0.11159737408161163,"y":0.8796992301940918}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.10440919071435928,0.8606691651344299,0.13191466510295868,0.8866992301940918],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/dcc65cb021a5900e/pages/cLallXenAyaRTVfR.jpg","blurred":"/storage/books/dcc65cb021a5900e/pages/ouagTVMZCDwiwZWc.jpg","webpSec":"/storage/books/dcc65cb021a5900e/pages/iswyEZWOISDBKdwh-sec.webp"},"info":{"width":450,"height":661,"margin":[0.0002061728364891476,0.0004425811684618559,0.9980679012563494,0.9986184527480837]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.29954615235328674},{"x":0.4977777898311615,"y":0.29954615235328674},{"x":0.4977777898311615,"y":0.3131618797779083},{"x":0.4444444477558136,"y":0.3131618797779083}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دیباچه","boundary":[0.4444444477558136,0.29954615235328674,0.4977777898311615,0.3131618797779083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7488889098167419,"y":0.3222390413284302},{"x":0.804444432258606,"y":0.3222390413284302},{"x":0.804444432258606,"y":0.34341907501220703},{"x":0.7488889098167419,"y":0.34341907501220703}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کمپانی","boundary":[0.7488889098167419,0.3222390413284302,0.804444432258606,0.34341907501220703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6800000071525574,"y":0.3207261860370636},{"x":0.7311111092567444,"y":0.3207261860370636},{"x":0.7311111092567444,"y":0.34341907501220703},{"x":0.6800000071525574,"y":0.34341907501220703}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چرچیل","boundary":[0.6800000071525574,0.3207261860370636,0.7311111092567444,0.34341907501220703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644444465637207,"y":0.3207261860370636},{"x":0.6622222065925598,"y":0.3207261860370636},{"x":0.6622222065925598,"y":0.34341907501220703},{"x":0.644444465637207,"y":0.34341907501220703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.644444465637207,0.3207261860370636,0.6622222065925598,0.34341907501220703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6066666841506958,"y":0.3207261860370636},{"x":0.6333333253860474,"y":0.3207261860370636},{"x":0.6333333253860474,"y":0.34341907501220703},{"x":0.6066666841506958,"y":0.34341907501220703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.6066666841506958,0.3207261860370636,0.6333333253860474,0.34341907501220703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.54666668176651,"y":0.3207261860370636},{"x":0.5866666436195374,"y":0.3207261860370636},{"x":0.5866666436195374,"y":0.34341907501220703},{"x":0.54666668176651,"y":0.34341907501220703}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۹۹۸","boundary":[0.54666668176651,0.3207261860370636,0.5866666436195374,0.34341907501220703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5177778005599976,"y":0.3207261860370636},{"x":0.5400000214576721,"y":0.3207261860370636},{"x":0.5400000214576721,"y":0.34190618991851807},{"x":0.5177778005599976,"y":0.34190618991851807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5177778005599976,0.3207261860370636,0.5400000214576721,0.34190618991851807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46000000834465027,"y":0.3207261860370636},{"x":0.5,"y":0.3207261860370636},{"x":0.5,"y":0.34190618991851807},{"x":0.46000000834465027,"y":0.34190618991851807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.46000000834465027,0.3207261860370636,0.5,0.34190618991851807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42888888716697693,"y":0.3207261860370636},{"x":0.4466666579246521,"y":0.3207261860370636},{"x":0.4466666579246521,"y":0.34190618991851807},{"x":0.42888888716697693,"y":0.34190618991851807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.42888888716697693,0.3207261860370636,0.4466666579246521,0.34190618991851807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3933333456516266,"y":0.3207261860370636},{"x":0.42222222685813904,"y":0.3207261860370636},{"x":0.42222222685813904,"y":0.34190618991851807},{"x":0.3933333456516266,"y":0.34190618991851807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.3933333456516266,0.3207261860370636,0.42222222685813904,0.34190618991851807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31555554270744324,"y":0.3207261860370636},{"x":0.3799999952316284,"y":0.3207261860370636},{"x":0.3799999952316284,"y":0.34190618991851807},{"x":0.31555554270744324,"y":0.34190618991851807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نخستین","boundary":[0.31555554270744324,0.3207261860370636,0.3799999952316284,0.34190618991851807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2844444513320923,"y":0.31921330094337463},{"x":0.30222222208976746,"y":0.31921330094337463},{"x":0.30222222208976746,"y":0.34190618991851807},{"x":0.2844444513320923,"y":0.34190618991851807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بار","boundary":[0.2844444513320923,0.31921330094337463,0.30222222208976746,0.34190618991851807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2266666740179062,"y":0.31921330094337463},{"x":0.273333340883255,"y":0.31921330094337463},{"x":0.273333340883255,"y":0.34190618991851807},{"x":0.2266666740179062,"y":0.34190618991851807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منتشر","boundary":[0.2266666740179062,0.31921330094337463,0.273333340883255,0.34190618991851807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18000000715255737,"y":0.31921330094337463},{"x":0.20888888835906982,"y":0.31921330094337463},{"x":0.20888888835906982,"y":0.34190618991851807},{"x":0.18000000715255737,"y":0.34190618991851807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.18000000715255737,0.31921330094337463,0.20888888835906982,0.34190618991851807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1711111068725586,"y":0.31921330094337463},{"x":0.18000000715255737,"y":0.31921330094337463},{"x":0.18000000715255737,"y":0.34190618991851807},{"x":0.1711111068725586,"y":0.34190618991851807}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.1711111068725586,0.31921330094337463,0.18000000715255737,0.34190618991851807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1111111119389534,"y":0.31921330094337463},{"x":0.1644444465637207,"y":0.31921330094337463},{"x":0.1644444465637207,"y":0.34190618991851807},{"x":0.1111111119389534,"y":0.34190618991851807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استقبال","boundary":[0.1111111119389534,0.31921330094337463,0.1644444465637207,0.34190618991851807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8133333325386047,"y":0.34795764088630676},{"x":0.855555534362793,"y":0.34795764088630676},{"x":0.855555534362793,"y":0.3721633851528168},{"x":0.8133333325386047,"y":0.3721633851528168}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شدید","boundary":[0.8133333325386047,0.34795764088630676,0.855555534362793,0.3721633851528168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.34795764088630676},{"x":0.8066666722297668,"y":0.34795764088630676},{"x":0.8066666722297668,"y":0.3721633851528168},{"x":0.7222222089767456,"y":0.3721633851528168}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.7222222089767456,0.34795764088630676,0.8066666722297668,0.3721633851528168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066666483879089,"y":0.34795764088630676},{"x":0.7155555486679077,"y":0.34795764088630676},{"x":0.7155555486679077,"y":0.3721633851528168},{"x":0.7066666483879089,"y":0.3721633851528168}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7066666483879089,0.34795764088630676,0.7155555486679077,0.3721633851528168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6466666460037231,"y":0.34795764088630676},{"x":0.7022222280502319,"y":0.34795764088630676},{"x":0.7022222280502319,"y":0.3721633851528168},{"x":0.6466666460037231,"y":0.3721633851528168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معلمان","boundary":[0.6466666460037231,0.34795764088630676,0.7022222280502319,0.3721633851528168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6288889050483704,"y":0.34795764088630676},{"x":0.6377778053283691,"y":0.34795764088630676},{"x":0.6377778053283691,"y":0.3721633851528168},{"x":0.6288889050483704,"y":0.3721633851528168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6288889050483704,0.34795764088630676,0.6377778053283691,0.3721633851528168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5644444227218628,"y":0.34795764088630676},{"x":0.6222222447395325,"y":0.34795764088630676},{"x":0.6222222447395325,"y":0.3721633851528168},{"x":0.5644444227218628,"y":0.3721633851528168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.5644444227218628,0.34795764088630676,0.6222222447395325,0.3721633851528168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4866666793823242,"y":0.34795764088630676},{"x":0.5555555820465088,"y":0.34795764088630676},{"x":0.5555555820465088,"y":0.3721633851528168},{"x":0.4866666793823242,"y":0.3721633851528168}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اینجانب","boundary":[0.4866666793823242,0.34795764088630676,0.5555555820465088,0.3721633851528168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46000000834465027,"y":0.34795764088630676},{"x":0.47333332896232605,"y":0.34795764088630676},{"x":0.47333332896232605,"y":0.3721633851528168},{"x":0.46000000834465027,"y":0.3721633851528168}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.46000000834465027,0.34795764088630676,0.47333332896232605,0.3721633851528168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4422222077846527,"y":0.34795764088630676},{"x":0.4555555582046509,"y":0.34795764088630676},{"x":0.4555555582046509,"y":0.3721633851528168},{"x":0.4422222077846527,"y":0.3721633851528168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.4422222077846527,0.34795764088630676,0.4555555582046509,0.3721633851528168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41555556654930115,"y":0.34795764088630676},{"x":0.4333333373069763,"y":0.34795764088630676},{"x":0.4333333373069763,"y":0.3721633851528168},{"x":0.41555556654930115,"y":0.3721633851528168}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.41555556654930115,0.34795764088630676,0.4333333373069763,0.3721633851528168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36000001430511475,"y":0.34795764088630676},{"x":0.40888887643814087,"y":0.34795764088630676},{"x":0.40888887643814087,"y":0.3721633851528168},{"x":0.36000001430511475,"y":0.3721633851528168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داشت","boundary":[0.36000001430511475,0.34795764088630676,0.40888887643814087,0.3721633851528168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3222222328186035,"y":0.34795764088630676},{"x":0.3422222137451172,"y":0.34795764088630676},{"x":0.3422222137451172,"y":0.3721633851528168},{"x":0.3222222328186035,"y":0.3721633851528168}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3222222328186035,0.34795764088630676,0.3422222137451172,0.3721633851528168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2755555510520935,"y":0.34795764088630676},{"x":0.31333333253860474,"y":0.34795764088630676},{"x":0.31333333253860474,"y":0.3721633851528168},{"x":0.2755555510520935,"y":0.3721633851528168}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.2755555510520935,0.34795764088630676,0.31333333253860474,0.3721633851528168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23333333432674408,"y":0.34795764088630676},{"x":0.2644444406032562,"y":0.34795764088630676},{"x":0.2644444406032562,"y":0.3721633851528168},{"x":0.23333333432674408,"y":0.3721633851528168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.23333333432674408,0.34795764088630676,0.2644444406032562,0.3721633851528168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20444443821907043,"y":0.34795764088630676},{"x":0.23111110925674438,"y":0.34795764088630676},{"x":0.23111110925674438,"y":0.3721633851528168},{"x":0.20444443821907043,"y":0.3721633851528168}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.20444443821907043,0.34795764088630676,0.23111110925674438,0.3721633851528168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15333333611488342,"y":0.34795764088630676},{"x":0.18444444239139557,"y":0.34795764088630676},{"x":0.18444444239139557,"y":0.3721633851528168},{"x":0.15333333611488342,"y":0.3721633851528168}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.15333333611488342,0.34795764088630676,0.18444444239139557,0.3721633851528168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11999999731779099,"y":0.34795764088630676},{"x":0.13333334028720856,"y":0.34795764088630676},{"x":0.13333334028720856,"y":0.3721633851528168},{"x":0.11999999731779099,"y":0.3721633851528168}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.11999999731779099,0.34795764088630676,0.13333334028720856,0.3721633851528168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10222221910953522,"y":0.34795764088630676},{"x":0.11555555462837219,"y":0.34795764088630676},{"x":0.11555555462837219,"y":0.3721633851528168},{"x":0.10222221910953522,"y":0.3721633851528168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.10222221910953522,0.34795764088630676,0.11555555462837219,0.3721633851528168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7888888716697693,"y":0.3721633851528168},{"x":0.8577777743339539,"y":0.3721633851528168},{"x":0.8577777743339539,"y":0.3993948698043823},{"x":0.7888888716697693,"y":0.3993948698043823}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7888888716697693,0.3721633851528168,0.8577777743339539,0.3993948698043823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7088888883590698,"y":0.3721633851528168},{"x":0.7733333110809326,"y":0.3721633851528168},{"x":0.7733333110809326,"y":0.3993948698043823},{"x":0.7088888883590698,"y":0.3993948698043823}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7088888883590698,0.3721633851528168,0.7733333110809326,0.3993948698043823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6288889050483704,"y":0.3721633851528168},{"x":0.6933333277702332,"y":0.3721633851528168},{"x":0.6933333277702332,"y":0.3993948698043823},{"x":0.6288889050483704,"y":0.3993948698043823}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کمبریج","boundary":[0.6288889050483704,0.3721633851528168,0.6933333277702332,0.3993948698043823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5622222423553467,"y":0.3721633851528168},{"x":0.6155555844306946,"y":0.3721633851528168},{"x":0.6155555844306946,"y":0.3993948698043823},{"x":0.5622222423553467,"y":0.3993948698043823}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واگذار","boundary":[0.5622222423553467,0.3721633851528168,0.6155555844306946,0.3993948698043823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155555605888367,"y":0.3721633851528168},{"x":0.5422222018241882,"y":0.3721633851528168},{"x":0.5422222018241882,"y":0.3993948698043823},{"x":0.5155555605888367,"y":0.3993948698043823}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنم","boundary":[0.5155555605888367,0.3721633851528168,0.5422222018241882,0.3993948698043823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.504444420337677,"y":0.3721633851528168},{"x":0.5155555605888367,"y":0.3721633851528168},{"x":0.5155555605888367,"y":0.3993948698043823},{"x":0.504444420337677,"y":0.3993948698043823}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.504444420337677,0.3721633851528168,0.5155555605888367,0.3993948698043823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.448888897895813,"y":0.3721633851528168},{"x":0.4888888895511627,"y":0.3721633851528168},{"x":0.4888888895511627,"y":0.3993948698043823},{"x":0.448888897895813,"y":0.3993948698043823}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حدود","boundary":[0.448888897895813,0.3721633851528168,0.4888888895511627,0.3993948698043823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4266666769981384,"y":0.3721633851528168},{"x":0.4377777874469757,"y":0.3721633851528168},{"x":0.4377777874469757,"y":0.3993948698043823},{"x":0.4266666769981384,"y":0.3993948698043823}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4266666769981384,0.3721633851528168,0.4377777874469757,0.3993948698043823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35777777433395386,"y":0.3721633851528168},{"x":0.41777777671813965,"y":0.3721633851528168},{"x":0.41777777671813965,"y":0.3993948698043823},{"x":0.35777777433395386,"y":0.3993948698043823}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محتوای","boundary":[0.35777777433395386,0.3721633851528168,0.41777777671813965,0.3993948698043823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29555556178092957,"y":0.3721633851528168},{"x":0.3311111032962799,"y":0.3721633851528168},{"x":0.3311111032962799,"y":0.3993948698043823},{"x":0.29555556178092957,"y":0.3993948698043823}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.29555556178092957,0.3721633851528168,0.3311111032962799,0.3993948698043823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23777778446674347,"y":0.3721633851528168},{"x":0.2777777910232544,"y":0.3721633851528168},{"x":0.2777777910232544,"y":0.3993948698043823},{"x":0.23777778446674347,"y":0.3993948698043823}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.23777778446674347,0.3721633851528168,0.2777777910232544,0.3993948698043823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.3721633851528168},{"x":0.2244444489479065,"y":0.3721633851528168},{"x":0.2244444489479065,"y":0.3993948698043823},{"x":0.20000000298023224,"y":0.3993948698043823}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قبل","boundary":[0.20000000298023224,0.3721633851528168,0.2244444489479065,0.3993948698043823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14888888597488403,"y":0.3721633851528168},{"x":0.18888889253139496,"y":0.3721633851528168},{"x":0.18888889253139496,"y":0.3993948698043823},{"x":0.14888888597488403,"y":0.3993948698043823}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.14888888597488403,0.3721633851528168,0.18888889253139496,0.3993948698043823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13333334028720856,"y":0.3721633851528168},{"x":0.14444445073604584,"y":0.3721633851528168},{"x":0.14444445073604584,"y":0.3993948698043823},{"x":0.13333334028720856,"y":0.3993948698043823}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.13333334028720856,0.3721633851528168,0.14444445073604584,0.3993948698043823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1066666692495346,"y":0.3721633851528168},{"x":0.12888889014720917,"y":0.3721633851528168},{"x":0.12888889014720917,"y":0.3993948698043823},{"x":0.1066666692495346,"y":0.3993948698043823}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.1066666692495346,0.3721633851528168,0.12888889014720917,0.3993948698043823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8155555725097656,"y":0.3963691294193268},{"x":0.855555534362793,"y":0.3963691294193268},{"x":0.855555534362793,"y":0.4266263246536255},{"x":0.8155555725097656,"y":0.4266263246536255}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.8155555725097656,0.3963691294193268,0.855555534362793,0.4266263246536255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7622222304344177,"y":0.3963691294193268},{"x":0.7977777719497681,"y":0.3963691294193268},{"x":0.7977777719497681,"y":0.4266263246536255},{"x":0.7622222304344177,"y":0.4266263246536255}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.7622222304344177,0.3963691294193268,0.7977777719497681,0.4266263246536255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6577777862548828,"y":0.3963691294193268},{"x":0.7488889098167419,"y":0.3963691294193268},{"x":0.7488889098167419,"y":0.4266263246536255},{"x":0.6577777862548828,"y":0.4266263246536255}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اصطلاحات","boundary":[0.6577777862548828,0.3963691294193268,0.7488889098167419,0.4266263246536255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6066666841506958,"y":0.3963691294193268},{"x":0.644444465637207,"y":0.3963691294193268},{"x":0.644444465637207,"y":0.4266263246536255},{"x":0.6066666841506958,"y":0.4266263246536255}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.6066666841506958,0.3963691294193268,0.644444465637207,0.4266263246536255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5222222208976746,"y":0.3963691294193268},{"x":0.5933333039283752,"y":0.3963691294193268},{"x":0.5933333039283752,"y":0.4266263246536255},{"x":0.5222222208976746,"y":0.4266263246536255}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چگونگی","boundary":[0.5222222208976746,0.3963691294193268,0.5933333039283752,0.4266263246536255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47555556893348694,"y":0.3963691294193268},{"x":0.5088889002799988,"y":0.3963691294193268},{"x":0.5088889002799988,"y":0.4266263246536255},{"x":0.47555556893348694,"y":0.4266263246536255}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.47555556893348694,0.3963691294193268,0.5088889002799988,0.4266263246536255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4333333373069763,"y":0.3963691294193268},{"x":0.47333332896232605,"y":0.3963691294193268},{"x":0.47333332896232605,"y":0.4266263246536255},{"x":0.4333333373069763,"y":0.4266263246536255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.4333333373069763,0.3963691294193268,0.47333332896232605,0.4266263246536255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41111111640930176,"y":0.3963691294193268},{"x":0.42444443702697754,"y":0.3963691294193268},{"x":0.42444443702697754,"y":0.4266263246536255},{"x":0.41111111640930176,"y":0.4266263246536255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.41111111640930176,0.3963691294193268,0.42444443702697754,0.4266263246536255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3911111056804657,"y":0.3963691294193268},{"x":0.40666666626930237,"y":0.3963691294193268},{"x":0.40666666626930237,"y":0.4266263246536255},{"x":0.3911111056804657,"y":0.4266263246536255}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.3911111056804657,0.3963691294193268,0.40666666626930237,0.4266263246536255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3288888931274414,"y":0.3963691294193268},{"x":0.3799999952316284,"y":0.3963691294193268},{"x":0.3799999952316284,"y":0.4266263246536255},{"x":0.3288888931274414,"y":0.4266263246536255}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.3288888931274414,0.3963691294193268,0.3799999952316284,0.4266263246536255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2622222304344177,"y":0.3963691294193268},{"x":0.31333333253860474,"y":0.3963691294193268},{"x":0.31333333253860474,"y":0.4266263246536255},{"x":0.2622222304344177,"y":0.4266263246536255}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.2622222304344177,0.3963691294193268,0.31333333253860474,0.4266263246536255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24666666984558105,"y":0.3963691294193268},{"x":0.25777778029441833,"y":0.3963691294193268},{"x":0.25777778029441833,"y":0.4266263246536255},{"x":0.24666666984558105,"y":0.4266263246536255}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.24666666984558105,0.3963691294193268,0.25777778029441833,0.4266263246536255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2266666740179062,"y":0.3963691294193268},{"x":0.24222221970558167,"y":0.3963691294193268},{"x":0.24222221970558167,"y":0.4266263246536255},{"x":0.2266666740179062,"y":0.4266263246536255}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2266666740179062,0.3963691294193268,0.24222221970558167,0.4266263246536255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19333332777023315,"y":0.3963691294193268},{"x":0.2244444489479065,"y":0.3963691294193268},{"x":0.2244444489479065,"y":0.4266263246536255},{"x":0.19333332777023315,"y":0.4266263246536255}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.19333332777023315,0.3963691294193268,0.2244444489479065,0.4266263246536255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.162222221493721,"y":0.3963691294193268},{"x":0.18666666746139526,"y":0.3963691294193268},{"x":0.18666666746139526,"y":0.4266263246536255},{"x":0.162222221493721,"y":0.4266263246536255}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.162222221493721,0.3963691294193268,0.18666666746139526,0.4266263246536255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1088888868689537,"y":0.3963691294193268},{"x":0.15555556118488312,"y":0.3963691294193268},{"x":0.15555556118488312,"y":0.4266263246536255},{"x":0.1088888868689537,"y":0.4266263246536255}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.1088888868689537,0.3963691294193268,0.15555556118488312,0.4266263246536255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8155555725097656,"y":0.42813917994499207},{"x":0.8577777743339539,"y":0.42813917994499207},{"x":0.8577777743339539,"y":0.4553706645965576},{"x":0.8155555725097656,"y":0.4553706645965576}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توسط","boundary":[0.8155555725097656,0.42813917994499207,0.8577777743339539,0.4553706645965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.757777750492096,"y":0.42813917994499207},{"x":0.8155555725097656,"y":0.42813917994499207},{"x":0.8155555725097656,"y":0.4553706645965576},{"x":0.757777750492096,"y":0.45385777950286865}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"اشخاص","boundary":[0.757777750492096,0.42813917994499207,0.8155555725097656,0.4553706645965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066666483879089,"y":0.42813917994499207},{"x":0.7288888692855835,"y":0.42813917994499207},{"x":0.7288888692855835,"y":0.45385777950286865},{"x":0.7066666483879089,"y":0.45385777950286865}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"غير","boundary":[0.7066666483879089,0.42813917994499207,0.7288888692855835,0.45385777950286865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5799999833106995,"y":0.4266263246536255},{"x":0.695555567741394,"y":0.4266263246536255},{"x":0.695555567741394,"y":0.45385777950286865},{"x":0.5799999833106995,"y":0.45385777950286865}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تاگزونومیست","boundary":[0.5799999833106995,0.4266263246536255,0.695555567741394,0.45385777950286865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5600000023841858,"y":0.4266263246536255},{"x":0.5711110830307007,"y":0.4266263246536255},{"x":0.5711110830307007,"y":0.45385777950286865},{"x":0.5600000023841858,"y":0.45385777950286865}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5600000023841858,0.4266263246536255,0.5711110830307007,0.45385777950286865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5311111211776733,"y":0.4266263246536255},{"x":0.5533333420753479,"y":0.4266263246536255},{"x":0.5533333420753479,"y":0.45385777950286865},{"x":0.5311111211776733,"y":0.45385777950286865}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرم","boundary":[0.5311111211776733,0.4266263246536255,0.5533333420753479,0.45385777950286865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4977777898311615,"y":0.4266263246536255},{"x":0.5244444608688354,"y":0.4266263246536255},{"x":0.5244444608688354,"y":0.45385777950286865},{"x":0.4977777898311615,"y":0.45385777950286865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4977777898311615,0.4266263246536255,0.5244444608688354,0.45385777950286865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42222222685813904,"y":0.4266263246536255},{"x":0.4866666793823242,"y":0.4266263246536255},{"x":0.4866666793823242,"y":0.45385777950286865},{"x":0.42222222685813904,"y":0.45385777950286865}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدماتی","boundary":[0.42222222685813904,0.4266263246536255,0.4866666793823242,0.45385777950286865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3799999952316284,"y":0.4266263246536255},{"x":0.40888887643814087,"y":0.4266263246536255},{"x":0.40888887643814087,"y":0.45385777950286865},{"x":0.3799999952316284,"y":0.45385777950286865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.3799999952316284,0.4266263246536255,0.40888887643814087,0.45385777950286865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3377777636051178,"y":0.4266263246536255},{"x":0.36444443464279175,"y":0.4266263246536255},{"x":0.36444443464279175,"y":0.4523449242115021},{"x":0.3377777636051178,"y":0.4523449242115021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بالا","boundary":[0.3377777636051178,0.4266263246536255,0.36444443464279175,0.4523449242115021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2933333218097687,"y":0.4266263246536255},{"x":0.3288888931274414,"y":0.4266263246536255},{"x":0.3288888931274414,"y":0.4523449242115021},{"x":0.2933333218097687,"y":0.4523449242115021}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بردن","boundary":[0.2933333218097687,0.4266263246536255,0.3288888931274414,0.4523449242115021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21111111342906952,"y":0.4251134693622589},{"x":0.2822222113609314,"y":0.4266263246536255},{"x":0.2822222113609314,"y":0.45385777950286865},{"x":0.21111111342906952,"y":0.4523449242115021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معلومات","boundary":[0.21111111342906952,0.4251134693622589,0.2822222113609314,0.45385777950286865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10222221910953522,"y":0.4251134693622589},{"x":0.19333332777023315,"y":0.4251134693622589},{"x":0.19333332777023315,"y":0.4523449242115021},{"x":0.10222221910953522,"y":0.4523449242115021}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهشناسی","boundary":[0.10222221910953522,0.4251134693622589,0.19333332777023315,0.4523449242115021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8222222328186035,"y":0.4553706645965576},{"x":0.8600000143051147,"y":0.4553706645965576},{"x":0.8600000143051147,"y":0.4810892641544342},{"x":0.8222222328186035,"y":0.4810892641544342}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.8222222328186035,0.4553706645965576,0.8600000143051147,0.4810892641544342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7955555319786072,"y":0.4553706645965576},{"x":0.8066666722297668,"y":0.4553706645965576},{"x":0.8066666722297668,"y":0.4810892641544342},{"x":0.7955555319786072,"y":0.4810892641544342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7955555319786072,0.4553706645965576,0.8066666722297668,0.4810892641544342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7555555701255798,"y":0.4553706645965576},{"x":0.7844444513320923,"y":0.4553706645965576},{"x":0.7844444513320923,"y":0.4810892641544342},{"x":0.7555555701255798,"y":0.4810892641544342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7555555701255798,0.4553706645965576,0.7844444513320923,0.4810892641544342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6888889074325562,"y":0.4553706645965576},{"x":0.7377777695655823,"y":0.4553706645965576},{"x":0.7377777695655823,"y":0.4810892641544342},{"x":0.6888889074325562,"y":0.4810892641544342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افرادی","boundary":[0.6888889074325562,0.4553706645965576,0.7377777695655823,0.4810892641544342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6466666460037231,"y":0.4553706645965576},{"x":0.6600000262260437,"y":0.4553706645965576},{"x":0.6600000262260437,"y":0.4810892641544342},{"x":0.6466666460037231,"y":0.4810892641544342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6466666460037231,0.4553706645965576,0.6600000262260437,0.4810892641544342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133333444595337,"y":0.4553706645965576},{"x":0.6355555653572083,"y":0.4553706645965576},{"x":0.6355555653572083,"y":0.4810892641544342},{"x":0.6133333444595337,"y":0.4810892641544342}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6133333444595337,0.4553706645965576,0.6355555653572083,0.4810892641544342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488888621330261,"y":0.4553706645965576},{"x":0.597777783870697,"y":0.4553706645965576},{"x":0.597777783870697,"y":0.4810892641544342},{"x":0.5488888621330261,"y":0.4810892641544342}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سالهای","boundary":[0.5488888621330261,0.4553706645965576,0.597777783870697,0.4810892641544342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4911110997200012,"y":0.4553706645965576},{"x":0.5288888812065125,"y":0.4553706645965576},{"x":0.5288888812065125,"y":0.4810892641544342},{"x":0.4911110997200012,"y":0.4810892641544342}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اخیر","boundary":[0.4911110997200012,0.4553706645965576,0.5288888812065125,0.4810892641544342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4377777874469757,"y":0.4553706645965576},{"x":0.47999998927116394,"y":0.4553706645965576},{"x":0.47999998927116394,"y":0.4810892641544342},{"x":0.4377777874469757,"y":0.4810892641544342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فارغ","boundary":[0.4377777874469757,0.4553706645965576,0.47999998927116394,0.4810892641544342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.371111124753952,"y":0.4553706645965576},{"x":0.4399999976158142,"y":0.4553706645965576},{"x":0.4399999976158142,"y":0.4810892641544342},{"x":0.371111124753952,"y":0.4810892641544342}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"التحصیل","boundary":[0.371111124753952,0.4553706645965576,0.4399999976158142,0.4810892641544342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31555554270744324,"y":0.4553706645965576},{"x":0.3488888740539551,"y":0.4553706645965576},{"x":0.3488888740539551,"y":0.4810892641544342},{"x":0.31555554270744324,"y":0.4810892641544342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.31555554270744324,0.4553706645965576,0.3488888740539551,0.4810892641544342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2911111116409302,"y":0.4553706645965576},{"x":0.31333333253860474,"y":0.4553706645965576},{"x":0.31333333253860474,"y":0.4810892641544342},{"x":0.2911111116409302,"y":0.4810892641544342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.2911111116409302,0.4553706645965576,0.31333333253860474,0.4810892641544342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2288888841867447,"y":0.4553706645965576},{"x":0.2800000011920929,"y":0.4553706645965576},{"x":0.2800000011920929,"y":0.4810892641544342},{"x":0.2288888841867447,"y":0.4810892641544342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.2288888841867447,0.4553706645965576,0.2800000011920929,0.4810892641544342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17555555701255798,"y":0.4553706645965576},{"x":0.21111111342906952,"y":0.4553706645965576},{"x":0.21111111342906952,"y":0.4810892641544342},{"x":0.17555555701255798,"y":0.4810892641544342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.17555555701255798,0.4553706645965576,0.21111111342906952,0.4810892641544342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.162222221493721,"y":0.4553706645965576},{"x":0.17555555701255798,"y":0.4553706645965576},{"x":0.17555555701255798,"y":0.4810892641544342},{"x":0.162222221493721,"y":0.4810892641544342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.162222221493721,0.4553706645965576,0.17555555701255798,0.4810892641544342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1111111119389534,"y":0.4553706645965576},{"x":0.14000000059604645,"y":0.4553706645965576},{"x":0.14000000059604645,"y":0.4810892641544342},{"x":0.1111111119389534,"y":0.4810892641544342}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.1111111119389534,0.4553706645965576,0.14000000059604645,0.4810892641544342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09777777642011642,"y":0.4553706645965576},{"x":0.1088888868689537,"y":0.4553706645965576},{"x":0.1088888868689537,"y":0.4810892641544342},{"x":0.09777777642011642,"y":0.4810892641544342}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.09777777642011642,0.4553706645965576,0.1088888868689537,0.4810892641544342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7955555319786072,"y":0.48562783002853394},{"x":0.8600000143051147,"y":0.48562783002853394},{"x":0.8600000143051147,"y":0.5113464593887329},{"x":0.7955555319786072,"y":0.5113464593887329}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7955555319786072,0.48562783002853394,0.8600000143051147,0.5113464593887329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.48562783002853394},{"x":0.7866666913032532,"y":0.48562783002853394},{"x":0.7866666913032532,"y":0.5113464593887329},{"x":0.7777777910232544,"y":0.5113464593887329}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7777777910232544,0.48562783002853394,0.7866666913032532,0.5113464593887329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6822222471237183,"y":0.48562783002853394},{"x":0.7711111307144165,"y":0.48562783002853394},{"x":0.7711111307144165,"y":0.5113464593887329},{"x":0.6822222471237183,"y":0.5113464593887329}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"راهنماییها","boundary":[0.6822222471237183,0.48562783002853394,0.7711111307144165,0.5113464593887329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6466666460037231,"y":0.48562783002853394},{"x":0.6755555272102356,"y":0.48562783002853394},{"x":0.6755555272102356,"y":0.5113464593887329},{"x":0.6466666460037231,"y":0.5113464593887329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6466666460037231,0.48562783002853394,0.6755555272102356,0.5113464593887329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5933333039283752,"y":0.48562783002853394},{"x":0.6333333253860474,"y":0.48562783002853394},{"x":0.6333333253860474,"y":0.509833574295044},{"x":0.5933333039283752,"y":0.509833574295044}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افراد","boundary":[0.5933333039283752,0.48562783002853394,0.6333333253860474,0.509833574295044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5444444417953491,"y":0.48562783002853394},{"x":0.5866666436195374,"y":0.48562783002853394},{"x":0.5866666436195374,"y":0.509833574295044},{"x":0.5444444417953491,"y":0.509833574295044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دست","boundary":[0.5444444417953491,0.48562783002853394,0.5866666436195374,0.509833574295044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.504444420337677,"y":0.48562783002853394},{"x":0.5377777814865112,"y":0.48562783002853394},{"x":0.5377777814865112,"y":0.509833574295044},{"x":0.504444420337677,"y":0.509833574295044}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اندر","boundary":[0.504444420337677,0.48562783002853394,0.5377777814865112,0.509833574295044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47333332896232605,"y":0.48562783002853394},{"x":0.4977777898311615,"y":0.48562783002853394},{"x":0.4977777898311615,"y":0.509833574295044},{"x":0.47333332896232605,"y":0.509833574295044}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.47333332896232605,0.48562783002853394,0.4977777898311615,0.509833574295044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4422222077846527,"y":0.48562783002853394},{"x":0.46444445848464966,"y":0.48562783002853394},{"x":0.46444445848464966,"y":0.509833574295044},{"x":0.4422222077846527,"y":0.509833574295044}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.4422222077846527,0.48562783002853394,0.46444445848464966,0.509833574295044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41555556654930115,"y":0.48562783002853394},{"x":0.4355555474758148,"y":0.48562783002853394},{"x":0.4355555474758148,"y":0.509833574295044},{"x":0.41555556654930115,"y":0.509833574295044}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.41555556654930115,0.48562783002853394,0.4355555474758148,0.509833574295044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3733333349227905,"y":0.48562783002853394},{"x":0.40888887643814087,"y":0.48562783002853394},{"x":0.40888887643814087,"y":0.509833574295044},{"x":0.3733333349227905,"y":0.509833574295044}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تواند","boundary":[0.3733333349227905,0.48562783002853394,0.40888887643814087,0.509833574295044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3288888931274414,"y":0.48411497473716736},{"x":0.36444443464279175,"y":0.48411497473716736},{"x":0.36444443464279175,"y":0.509833574295044},{"x":0.3288888931274414,"y":0.509833574295044}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مفید","boundary":[0.3288888931274414,0.48411497473716736,0.36444443464279175,0.509833574295044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2800000011920929,"y":0.48411497473716736},{"x":0.3199999928474426,"y":0.48411497473716736},{"x":0.3199999928474426,"y":0.509833574295044},{"x":0.2800000011920929,"y":0.509833574295044}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واقع","boundary":[0.2800000011920929,0.48411497473716736,0.3199999928474426,0.509833574295044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24222221970558167,"y":0.48411497473716736},{"x":0.2755555510520935,"y":0.48411497473716736},{"x":0.2755555510520935,"y":0.509833574295044},{"x":0.24222221970558167,"y":0.509833574295044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.24222221970558167,0.48411497473716736,0.2755555510520935,0.509833574295044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2288888841867447,"y":0.48411497473716736},{"x":0.23999999463558197,"y":0.48411497473716736},{"x":0.23999999463558197,"y":0.509833574295044},{"x":0.2288888841867447,"y":0.509833574295044}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2288888841867447,0.48411497473716736,0.23999999463558197,0.509833574295044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20888888835906982,"y":0.48411497473716736},{"x":0.2222222238779068,"y":0.48411497473716736},{"x":0.2222222238779068,"y":0.509833574295044},{"x":0.20888888835906982,"y":0.509833574295044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.20888888835906982,0.48411497473716736,0.2222222238779068,0.509833574295044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1599999964237213,"y":0.48411497473716736},{"x":0.20222222805023193,"y":0.48411497473716736},{"x":0.20222222805023193,"y":0.509833574295044},{"x":0.1599999964237213,"y":0.509833574295044}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ضمن","boundary":[0.1599999964237213,0.48411497473716736,0.20222222805023193,0.509833574295044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1088888868689537,"y":0.48411497473716736},{"x":0.14888888597488403,"y":0.48411497473716736},{"x":0.14888888597488403,"y":0.5083207488059998},{"x":0.1088888868689537,"y":0.5083207488059998}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.1088888868689537,0.48411497473716736,0.14888888597488403,0.5083207488059998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8399999737739563,"y":0.5052949786186218},{"x":0.8577777743339539,"y":0.5052949786186218},{"x":0.8577777743339539,"y":0.534039318561554},{"x":0.8399999737739563,"y":0.534039318561554}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.8399999737739563,0.5052949786186218,0.8577777743339539,0.534039318561554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7822222113609314,"y":0.5052949786186218},{"x":0.8311111330986023,"y":0.5052949786186218},{"x":0.8311111330986023,"y":0.534039318561554},{"x":0.7822222113609314,"y":0.534039318561554}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.7822222113609314,0.5052949786186218,0.8311111330986023,0.534039318561554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066666483879089,"y":0.5052949786186218},{"x":0.7622222304344177,"y":0.5052949786186218},{"x":0.7622222304344177,"y":0.534039318561554},{"x":0.7066666483879089,"y":0.534039318561554}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.7066666483879089,0.5052949786186218,0.7622222304344177,0.534039318561554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6466666460037231,"y":0.5052949786186218},{"x":0.6888889074325562,"y":0.5052949786186218},{"x":0.6888889074325562,"y":0.534039318561554},{"x":0.6466666460037231,"y":0.534039318561554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاشته","boundary":[0.6466666460037231,0.5052949786186218,0.6888889074325562,0.534039318561554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5955555438995361,"y":0.5068078637123108},{"x":0.6333333253860474,"y":0.5068078637123108},{"x":0.6333333253860474,"y":0.534039318561554},{"x":0.5955555438995361,"y":0.534039318561554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5955555438995361,0.5068078637123108,0.6333333253860474,0.534039318561554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5777778029441833,"y":0.5068078637123108},{"x":0.5911111235618591,"y":0.5068078637123108},{"x":0.5911111235618591,"y":0.534039318561554},{"x":0.5777778029441833,"y":0.534039318561554}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5777778029441833,0.5068078637123108,0.5911111235618591,0.534039318561554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5533333420753479,"y":0.5068078637123108},{"x":0.5711110830307007,"y":0.5068078637123108},{"x":0.5711110830307007,"y":0.534039318561554},{"x":0.5533333420753479,"y":0.534039318561554}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.5533333420753479,0.5068078637123108,0.5711110830307007,0.534039318561554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4955555498600006,"y":0.5068078637123108},{"x":0.5377777814865112,"y":0.5068078637123108},{"x":0.5377777814865112,"y":0.5355522036552429},{"x":0.4955555498600006,"y":0.5355522036552429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موارد","boundary":[0.4955555498600006,0.5068078637123108,0.5377777814865112,0.5355522036552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42888888716697693,"y":0.5068078637123108},{"x":0.4866666793823242,"y":0.5068078637123108},{"x":0.4866666793823242,"y":0.5355522036552429},{"x":0.42888888716697693,"y":0.5355522036552429}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.42888888716697693,0.5068078637123108,0.4866666793823242,0.5355522036552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35555556416511536,"y":0.5068078637123108},{"x":0.41999998688697815,"y":0.5068078637123108},{"x":0.41999998688697815,"y":0.5355522036552429},{"x":0.35555556416511536,"y":0.5355522036552429}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"نشریات","boundary":[0.35555556416511536,0.5068078637123108,0.41999998688697815,0.5355522036552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25333333015441895,"y":0.5068078637123108},{"x":0.3422222137451172,"y":0.5068078637123108},{"x":0.3422222137451172,"y":0.5355522036552429},{"x":0.25333333015441895,"y":0.5355522036552429}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ناگزونومی","boundary":[0.25333333015441895,0.5068078637123108,0.3422222137451172,0.5355522036552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2199999988079071,"y":0.5068078637123108},{"x":0.24222221970558167,"y":0.5068078637123108},{"x":0.24222221970558167,"y":0.5355522036552429},{"x":0.2199999988079071,"y":0.5355522036552429}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2199999988079071,0.5068078637123108,0.24222221970558167,0.5355522036552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17555555701255798,"y":0.5068078637123108},{"x":0.21111111342906952,"y":0.5068078637123108},{"x":0.21111111342906952,"y":0.5355522036552429},{"x":0.17555555701255798,"y":0.5355522036552429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.17555555701255798,0.5068078637123108,0.21111111342906952,0.5355522036552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11999999731779099,"y":0.5083207488059998},{"x":0.15777777135372162,"y":0.5083207488059998},{"x":0.15777777135372162,"y":0.5355522036552429},{"x":0.11999999731779099,"y":0.5355522036552429}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ششم","boundary":[0.11999999731779099,0.5083207488059998,0.15777777135372162,0.5355522036552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10000000149011612,"y":0.5083207488059998},{"x":0.1111111119389534,"y":0.5083207488059998},{"x":0.1111111119389534,"y":0.5355522036552429},{"x":0.10000000149011612,"y":0.5355522036552429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.10000000149011612,0.5083207488059998,0.1111111119389534,0.5355522036552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8177777528762817,"y":0.5325264930725098},{"x":0.8622221946716309,"y":0.5325264930725098},{"x":0.8622221946716309,"y":0.558245062828064},{"x":0.8177777528762817,"y":0.558245062828064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نکات","boundary":[0.8177777528762817,0.5325264930725098,0.8622221946716309,0.558245062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7599999904632568,"y":0.5325264930725098},{"x":0.800000011920929,"y":0.5325264930725098},{"x":0.800000011920929,"y":0.558245062828064},{"x":0.7599999904632568,"y":0.558245062828064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عمده","boundary":[0.7599999904632568,0.5325264930725098,0.800000011920929,0.558245062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7244444489479065,"y":0.5325264930725098},{"x":0.753333330154419,"y":0.5325264930725098},{"x":0.753333330154419,"y":0.558245062828064},{"x":0.7244444489479065,"y":0.558245062828064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7244444489479065,0.5325264930725098,0.753333330154419,0.558245062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911110877990723,"y":0.5325264930725098},{"x":0.7244444489479065,"y":0.5325264930725098},{"x":0.7244444489479065,"y":0.558245062828064},{"x":0.6911110877990723,"y":0.558245062828064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6911110877990723,0.5325264930725098,0.7244444489479065,0.558245062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6222222447395325,"y":0.5325264930725098},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5325264930725098},{"x":0.6666666865348816,"y":0.558245062828064},{"x":0.6222222447395325,"y":0.558245062828064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6222222447395325,0.5325264930725098,0.6666666865348816,0.558245062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5844444632530212,"y":0.5325264930725098},{"x":0.6155555844306946,"y":0.5325264930725098},{"x":0.6155555844306946,"y":0.558245062828064},{"x":0.5844444632530212,"y":0.558245062828064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.5844444632530212,0.5325264930725098,0.6155555844306946,0.558245062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5133333206176758,"y":0.5325264930725098},{"x":0.5666666626930237,"y":0.5325264930725098},{"x":0.5666666626930237,"y":0.558245062828064},{"x":0.5133333206176758,"y":0.558245062828064}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گردیده","boundary":[0.5133333206176758,0.5325264930725098,0.5666666626930237,0.558245062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46444445848464966,"y":0.5325264930725098},{"x":0.5088889002799988,"y":0.5325264930725098},{"x":0.5088889002799988,"y":0.558245062828064},{"x":0.46444445848464966,"y":0.558245062828064}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.46444445848464966,0.5325264930725098,0.5088889002799988,0.558245062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4533333480358124,"y":0.5325264930725098},{"x":0.46222221851348877,"y":0.5325264930725098},{"x":0.46222221851348877,"y":0.558245062828064},{"x":0.4533333480358124,"y":0.558245062828064}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4533333480358124,0.5325264930725098,0.46222221851348877,0.558245062828064]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09777777642011642,"y":0.29954615235328674},{"x":0.8622221946716309,"y":0.29954615235328674},{"x":0.8622221946716309,"y":0.558245062828064},{"x":0.09777777642011642,"y":0.558245062828064}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.09277777642011642,0.29254615235328674,0.8672221946716309,0.565245062828064],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7933333516120911,"y":0.564296543598175},{"x":0.8133333325386047,"y":0.564296543598175},{"x":0.8133333325386047,"y":0.5900151133537292},{"x":0.7933333516120911,"y":0.5900151133537292}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7933333516120911,0.564296543598175,0.8133333325386047,0.5900151133537292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7400000095367432,"y":0.5627836585044861},{"x":0.7844444513320923,"y":0.5627836585044861},{"x":0.7844444513320923,"y":0.5885022878646851},{"x":0.7400000095367432,"y":0.5885022878646851}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"تدریس","boundary":[0.7400000095367432,0.5627836585044861,0.7844444513320923,0.5885022878646851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6600000262260437,"y":0.5627836585044861},{"x":0.7200000286102295,"y":0.5627836585044861},{"x":0.7200000286102295,"y":0.5900151133537292},{"x":0.6600000262260437,"y":0.5885022878646851}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیولوژی","boundary":[0.6600000262260437,0.5627836585044861,0.7200000286102295,0.5900151133537292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6288889050483704,"y":0.5627836585044861},{"x":0.648888885974884,"y":0.5627836585044861},{"x":0.648888885974884,"y":0.5885022878646851},{"x":0.6288889050483704,"y":0.5885022878646851}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6288889050483704,0.5627836585044861,0.648888885974884,0.5885022878646851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5911111235618591,"y":0.5627836585044861},{"x":0.6133333444595337,"y":0.5627836585044861},{"x":0.6133333444595337,"y":0.5885022878646851},{"x":0.5911111235618591,"y":0.5885022878646851}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حال","boundary":[0.5911111235618591,0.5627836585044861,0.6133333444595337,0.5885022878646851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5244444608688354,"y":0.5627836585044861},{"x":0.5733333230018616,"y":0.5627836585044861},{"x":0.5733333230018616,"y":0.5885022878646851},{"x":0.5244444608688354,"y":0.5885022878646851}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.5244444608688354,0.5627836585044861,0.5733333230018616,0.5885022878646851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47333332896232605,"y":0.5627836585044861},{"x":0.5177778005599976,"y":0.5627836585044861},{"x":0.5177778005599976,"y":0.5885022878646851},{"x":0.47333332896232605,"y":0.5885022878646851}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تاکید","boundary":[0.47333332896232605,0.5627836585044861,0.5177778005599976,0.5885022878646851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4466666579246521,"y":0.5627836585044861},{"x":0.46000000834465027,"y":0.5627836585044861},{"x":0.46000000834465027,"y":0.5885022878646851},{"x":0.4466666579246521,"y":0.5885022878646851}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.4466666579246521,0.5627836585044861,0.46000000834465027,0.5885022878646851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.5627836585044861},{"x":0.4399999976158142,"y":0.5627836585044861},{"x":0.4399999976158142,"y":0.5885022878646851},{"x":0.3888888955116272,"y":0.5885022878646851}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکامل","boundary":[0.3888888955116272,0.5627836585044861,0.4399999976158142,0.5885022878646851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3400000035762787,"y":0.5612707734107971},{"x":0.37555554509162903,"y":0.5612707734107971},{"x":0.37555554509162903,"y":0.5885022878646851},{"x":0.3400000035762787,"y":0.5885022878646851}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3400000035762787,0.5612707734107971,0.37555554509162903,0.5885022878646851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3266666531562805,"y":0.5612707734107971},{"x":0.3355555534362793,"y":0.5612707734107971},{"x":0.3355555534362793,"y":0.5869894027709961},{"x":0.3266666531562805,"y":0.5869894027709961}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3266666531562805,0.5612707734107971,0.3355555534362793,0.5869894027709961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29777777194976807,"y":0.5612707734107971},{"x":0.324444442987442,"y":0.5612707734107971},{"x":0.324444442987442,"y":0.5869894027709961},{"x":0.29777777194976807,"y":0.5869894027709961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.29777777194976807,0.5612707734107971,0.324444442987442,0.5869894027709961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25777778029441833,"y":0.5612707734107971},{"x":0.2933333218097687,"y":0.5612707734107971},{"x":0.2933333218097687,"y":0.5869894027709961},{"x":0.25777778029441833,"y":0.5869894027709961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.25777778029441833,0.5612707734107971,0.2933333218097687,0.5869894027709961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18888889253139496,"y":0.5612707734107971},{"x":0.23555555939674377,"y":0.5612707734107971},{"x":0.23555555939674377,"y":0.5869894027709961},{"x":0.18888889253139496,"y":0.5869894027709961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.18888889253139496,0.5612707734107971,0.23555555939674377,0.5869894027709961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13777777552604675,"y":0.5612707734107971},{"x":0.18222221732139587,"y":0.5612707734107971},{"x":0.18222221732139587,"y":0.5869894027709961},{"x":0.13777777552604675,"y":0.5869894027709961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشانه","boundary":[0.13777777552604675,0.5612707734107971,0.18222221732139587,0.5869894027709961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10222221910953522,"y":0.5612707734107971},{"x":0.13333334028720856,"y":0.5612707734107971},{"x":0.13333334028720856,"y":0.5869894027709961},{"x":0.10222221910953522,"y":0.5869894027709961}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظم","boundary":[0.10222221910953522,0.5612707734107971,0.13333334028720856,0.5869894027709961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8177777528762817,"y":0.5885022878646851},{"x":0.8577777743339539,"y":0.5885022878646851},{"x":0.8577777743339539,"y":0.6172465682029724},{"x":0.8177777528762817,"y":0.6172465682029724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.8177777528762817,0.5885022878646851,0.8577777743339539,0.6172465682029724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7888888716697693,"y":0.5885022878646851},{"x":0.804444432258606,"y":0.5885022878646851},{"x":0.804444432258606,"y":0.6172465682029724},{"x":0.7888888716697693,"y":0.6172465682029724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7888888716697693,0.5885022878646851,0.804444432258606,0.6172465682029724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7311111092567444,"y":0.5885022878646851},{"x":0.7799999713897705,"y":0.5885022878646851},{"x":0.7799999713897705,"y":0.6172465682029724},{"x":0.7311111092567444,"y":0.6172465682029724}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عرصه","boundary":[0.7311111092567444,0.5885022878646851,0.7799999713897705,0.6172465682029724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6266666650772095,"y":0.5885022878646851},{"x":0.7200000286102295,"y":0.5885022878646851},{"x":0.7200000286102295,"y":0.6172465682029724},{"x":0.6266666650772095,"y":0.6172465682029724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهشناسی","boundary":[0.6266666650772095,0.5885022878646851,0.7200000286102295,0.6172465682029724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5777778029441833,"y":0.5885022878646851},{"x":0.6177777647972107,"y":0.5885022878646851},{"x":0.6177777647972107,"y":0.6172465682029724},{"x":0.5777778029441833,"y":0.6172465682029724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5777778029441833,0.5885022878646851,0.6177777647972107,0.6172465682029724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5444444417953491,"y":0.5885022878646851},{"x":0.5600000023841858,"y":0.5885022878646851},{"x":0.5600000023841858,"y":0.6172465682029724},{"x":0.5444444417953491,"y":0.6172465682029724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5444444417953491,0.5885022878646851,0.5600000023841858,0.6172465682029724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47999998927116394,"y":0.5885022878646851},{"x":0.5400000214576721,"y":0.5885022878646851},{"x":0.5400000214576721,"y":0.6172465682029724},{"x":0.47999998927116394,"y":0.6172465682029724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارتباطی","boundary":[0.47999998927116394,0.5885022878646851,0.5400000214576721,0.6172465682029724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42888888716697693,"y":0.5885022878646851},{"x":0.46000000834465027,"y":0.5885022878646851},{"x":0.46000000834465027,"y":0.6172465682029724},{"x":0.42888888716697693,"y":0.6172465682029724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عمیق","boundary":[0.42888888716697693,0.5885022878646851,0.46000000834465027,0.6172465682029724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3955555558204651,"y":0.5885022878646851},{"x":0.41333332657814026,"y":0.5885022878646851},{"x":0.41333332657814026,"y":0.6172465682029724},{"x":0.3955555558204651,"y":0.6172465682029724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3955555558204651,0.5885022878646851,0.41333332657814026,0.6172465682029724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3444444537162781,"y":0.5885022878646851},{"x":0.3911111056804657,"y":0.5885022878646851},{"x":0.3911111056804657,"y":0.6172465682029724},{"x":0.3444444537162781,"y":0.6172465682029724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.3444444537162781,0.5885022878646851,0.3911111056804657,0.6172465682029724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31333333253860474,"y":0.5885022878646851},{"x":0.3377777636051178,"y":0.5885022878646851},{"x":0.3377777636051178,"y":0.6172465682029724},{"x":0.31333333253860474,"y":0.6172465682029724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.31333333253860474,0.5885022878646851,0.3377777636051178,0.6172465682029724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.273333340883255,"y":0.5885022878646851},{"x":0.30000001192092896,"y":0.5885022878646851},{"x":0.30000001192092896,"y":0.6172465682029724},{"x":0.273333340883255,"y":0.6172465682029724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.273333340883255,0.5885022878646851,0.30000001192092896,0.6172465682029724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24888889491558075,"y":0.5885022878646851},{"x":0.2644444406032562,"y":0.5885022878646851},{"x":0.2644444406032562,"y":0.6172465682029724},{"x":0.24888889491558075,"y":0.6172465682029724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.24888889491558075,0.5885022878646851,0.2644444406032562,0.6172465682029724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19555555284023285,"y":0.5885022878646851},{"x":0.23777778446674347,"y":0.5885022878646851},{"x":0.23777778446674347,"y":0.6172465682029724},{"x":0.19555555284023285,"y":0.6172465682029724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.19555555284023285,0.5885022878646851,0.23777778446674347,0.6172465682029724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15333333611488342,"y":0.5885022878646851},{"x":0.18666666746139526,"y":0.5885022878646851},{"x":0.18666666746139526,"y":0.6172465682029724},{"x":0.15333333611488342,"y":0.6172465682029724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.15333333611488342,0.5885022878646851,0.18666666746139526,0.6172465682029724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13777777552604675,"y":0.5885022878646851},{"x":0.15111111104488373,"y":0.5885022878646851},{"x":0.15111111104488373,"y":0.6172465682029724},{"x":0.13777777552604675,"y":0.6172465682029724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.13777777552604675,0.5885022878646851,0.15111111104488373,0.6172465682029724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10000000149011612,"y":0.5885022878646851},{"x":0.13555555045604706,"y":0.5885022878646851},{"x":0.13555555045604706,"y":0.6172465682029724},{"x":0.10000000149011612,"y":0.6172465682029724}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"البته","boundary":[0.10000000149011612,0.5885022878646851,0.13555555045604706,0.6172465682029724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8133333325386047,"y":0.6187594532966614},{"x":0.8644444346427917,"y":0.6187594532966614},{"x":0.8644444346427917,"y":0.6444780826568604},{"x":0.8133333325386047,"y":0.6444780826568604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارتباط","boundary":[0.8133333325386047,0.6187594532966614,0.8644444346427917,0.6444780826568604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7844444513320923,"y":0.6187594532966614},{"x":0.8066666722297668,"y":0.6187594532966614},{"x":0.8066666722297668,"y":0.6444780826568604},{"x":0.7844444513320923,"y":0.6444780826568604}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.7844444513320923,0.6187594532966614,0.8066666722297668,0.6444780826568604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7244444489479065,"y":0.6187594532966614},{"x":0.7666666507720947,"y":0.6187594532966614},{"x":0.7666666507720947,"y":0.6444780826568604},{"x":0.7244444489479065,"y":0.6444780826568604}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاملا","boundary":[0.7244444489479065,0.6187594532966614,0.7666666507720947,0.6444780826568604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6577777862548828,"y":0.6187594532966614},{"x":0.7177777886390686,"y":0.6187594532966614},{"x":0.7177777886390686,"y":0.6444780826568604},{"x":0.6577777862548828,"y":0.6444780826568604}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مستقیم","boundary":[0.6577777862548828,0.6187594532966614,0.7177777886390686,0.6444780826568604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6187594532966614},{"x":0.648888885974884,"y":0.6187594532966614},{"x":0.648888885974884,"y":0.6444780826568604},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6444780826568604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیست","boundary":[0.6000000238418579,0.6187594532966614,0.648888885974884,0.6444780826568604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866666436195374,"y":0.6187594532966614},{"x":0.597777783870697,"y":0.6187594532966614},{"x":0.597777783870697,"y":0.6444780826568604},{"x":0.5866666436195374,"y":0.6444780826568604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5866666436195374,0.6187594532966614,0.597777783870697,0.6444780826568604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5577777624130249,"y":0.6187594532966614},{"x":0.5799999833106995,"y":0.6187594532966614},{"x":0.5799999833106995,"y":0.6444780826568604},{"x":0.5577777624130249,"y":0.6444780826568604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.5577777624130249,0.6187594532966614,0.5799999833106995,0.6444780826568604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.6187594532966614},{"x":0.5444444417953491,"y":0.6187594532966614},{"x":0.5444444417953491,"y":0.6444780826568604},{"x":0.5,"y":0.6444780826568604}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"الزاما","boundary":[0.5,0.6187594532966614,0.5444444417953491,0.6444780826568604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46444445848464966,"y":0.6187594532966614},{"x":0.4933333396911621,"y":0.6187594532966614},{"x":0.4933333396911621,"y":0.6444780826568604},{"x":0.46444445848464966,"y":0.6444780826568604}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.46444445848464966,0.6187594532966614,0.4933333396911621,0.6444780826568604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4466666579246521,"y":0.6187594532966614},{"x":0.4577777683734894,"y":0.6187594532966614},{"x":0.4577777683734894,"y":0.6444780826568604},{"x":0.4466666579246521,"y":0.6444780826568604}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4466666579246521,0.6187594532966614,0.4577777683734894,0.6444780826568604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.402222216129303,"y":0.6187594532966614},{"x":0.4399999976158142,"y":0.6187594532966614},{"x":0.4399999976158142,"y":0.6444780826568604},{"x":0.402222216129303,"y":0.6444780826568604}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اساس","boundary":[0.402222216129303,0.6187594532966614,0.4399999976158142,0.6444780826568604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31111112236976624,"y":0.6187594532966614},{"x":0.3822222352027893,"y":0.6187594532966614},{"x":0.3822222352027893,"y":0.6444780826568604},{"x":0.31111112236976624,"y":0.6444780826568604}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرآورده","boundary":[0.31111112236976624,0.6187594532966614,0.3822222352027893,0.6444780826568604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2844444513320923,"y":0.6187594532966614},{"x":0.31333333253860474,"y":0.6187594532966614},{"x":0.31333333253860474,"y":0.6444780826568604},{"x":0.2844444513320923,"y":0.6444780826568604}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.2844444513320923,0.6187594532966614,0.31333333253860474,0.6444780826568604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2177777737379074,"y":0.6187594532966614},{"x":0.2711111009120941,"y":0.6187594532966614},{"x":0.2711111009120941,"y":0.6444780826568604},{"x":0.2177777737379074,"y":0.6444780826568604}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.2177777737379074,0.6187594532966614,0.2711111009120941,0.6444780826568604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18000000715255737,"y":0.6187594532966614},{"x":0.20888888835906982,"y":0.6187594532966614},{"x":0.20888888835906982,"y":0.6444780826568604},{"x":0.18000000715255737,"y":0.6444780826568604}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"باین","boundary":[0.18000000715255737,0.6187594532966614,0.20888888835906982,0.6444780826568604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14222222566604614,"y":0.6187594532966614},{"x":0.1688888818025589,"y":0.6187594532966614},{"x":0.1688888818025589,"y":0.6444780826568604},{"x":0.14222222566604614,"y":0.6444780826568604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.14222222566604614,0.6187594532966614,0.1688888818025589,0.6444780826568604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11999999731779099,"y":0.6187594532966614},{"x":0.13111111521720886,"y":0.6187594532966614},{"x":0.13111111521720886,"y":0.6444780826568604},{"x":0.11999999731779099,"y":0.6444780826568604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.11999999731779099,0.6187594532966614,0.13111111521720886,0.6444780826568604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1066666692495346,"y":0.6187594532966614},{"x":0.1133333370089531,"y":0.6187594532966614},{"x":0.1133333370089531,"y":0.6444780826568604},{"x":0.1066666692495346,"y":0.6444780826568604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.1066666692495346,0.6187594532966614,0.1133333370089531,0.6444780826568604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7911111116409302,"y":0.6429651975631714},{"x":0.8622221946716309,"y":0.6429651975631714},{"x":0.8622221946716309,"y":0.6701966524124146},{"x":0.7911111116409302,"y":0.6701966524124146}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.7911111116409302,0.6429651975631714,0.8622221946716309,0.6701966524124146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7177777886390686,"y":0.6429651975631714},{"x":0.7755555510520935,"y":0.6429651975631714},{"x":0.7755555510520935,"y":0.6701966524124146},{"x":0.7177777886390686,"y":0.6701966524124146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکاملی","boundary":[0.7177777886390686,0.6429651975631714,0.7755555510520935,0.6701966524124146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6711111068725586,"y":0.6429651975631714},{"x":0.7088888883590698,"y":0.6429651975631714},{"x":0.7088888883590698,"y":0.6701966524124146},{"x":0.6711111068725586,"y":0.6701966524124146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6711111068725586,0.6429651975631714,0.7088888883590698,0.6701966524124146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6555555462837219,"y":0.6429651975631714},{"x":0.6666666865348816,"y":0.6429651975631714},{"x":0.6666666865348816,"y":0.6701966524124146},{"x":0.6555555462837219,"y":0.6701966524124146}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6555555462837219,0.6429651975631714,0.6666666865348816,0.6701966524124146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6288889050483704,"y":0.6429651975631714},{"x":0.653333306312561,"y":0.6429651975631714},{"x":0.653333306312561,"y":0.6701966524124146},{"x":0.6288889050483704,"y":0.6701966524124146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6288889050483704,0.6429651975631714,0.653333306312561,0.6701966524124146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.6429651975631714},{"x":0.6155555844306946,"y":0.6429651975631714},{"x":0.6155555844306946,"y":0.6701966524124146},{"x":0.5555555820465088,"y":0.6701966524124146}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.5555555820465088,0.6429651975631714,0.6155555844306946,0.6701966524124146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5311111211776733,"y":0.6429651975631714},{"x":0.5533333420753479,"y":0.6429651975631714},{"x":0.5533333420753479,"y":0.6701966524124146},{"x":0.5311111211776733,"y":0.6701966524124146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5311111211776733,0.6429651975631714,0.5533333420753479,0.6701966524124146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4888888895511627,"y":0.6429651975631714},{"x":0.5199999809265137,"y":0.6429651975631714},{"x":0.5199999809265137,"y":0.6701966524124146},{"x":0.4888888895511627,"y":0.6701966524124146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.4888888895511627,0.6429651975631714,0.5199999809265137,0.6701966524124146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46666666865348816,"y":0.6429651975631714},{"x":0.48222222924232483,"y":0.6429651975631714},{"x":0.48222222924232483,"y":0.6701966524124146},{"x":0.46666666865348816,"y":0.6701966524124146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.46666666865348816,0.6429651975631714,0.48222222924232483,0.6701966524124146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42888888716697693,"y":0.6429651975631714},{"x":0.46222221851348877,"y":0.6429651975631714},{"x":0.46222221851348877,"y":0.6701966524124146},{"x":0.42888888716697693,"y":0.6701966524124146}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دقت","boundary":[0.42888888716697693,0.6429651975631714,0.46222221851348877,0.6701966524124146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40888887643814087,"y":0.6429651975631714},{"x":0.41999998688697815,"y":0.6429651975631714},{"x":0.41999998688697815,"y":0.6701966524124146},{"x":0.40888887643814087,"y":0.6701966524124146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.40888887643814087,0.6429651975631714,0.41999998688697815,0.6701966524124146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3733333349227905,"y":0.6429651975631714},{"x":0.40666666626930237,"y":0.6429651975631714},{"x":0.40666666626930237,"y":0.6701966524124146},{"x":0.3733333349227905,"y":0.6701966524124146}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظم","boundary":[0.3733333349227905,0.6429651975631714,0.40666666626930237,0.6701966524124146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35555556416511536,"y":0.6429651975631714},{"x":0.36666667461395264,"y":0.6429651975631714},{"x":0.36666667461395264,"y":0.6701966524124146},{"x":0.35555556416511536,"y":0.6701966524124146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.35555556416511536,0.6429651975631714,0.36666667461395264,0.6701966524124146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30000001192092896,"y":0.6429651975631714},{"x":0.3488888740539551,"y":0.6429651975631714},{"x":0.3488888740539551,"y":0.6701966524124146},{"x":0.30000001192092896,"y":0.6701966524124146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهارت","boundary":[0.30000001192092896,0.6429651975631714,0.3488888740539551,0.6701966524124146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2622222304344177,"y":0.6429651975631714},{"x":0.2844444513320923,"y":0.6429651975631714},{"x":0.2844444513320923,"y":0.6701966524124146},{"x":0.2622222304344177,"y":0.6701966524124146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2622222304344177,0.6429651975631714,0.2844444513320923,0.6701966524124146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.162222221493721,"y":0.6429651975631714},{"x":0.25333333015441895,"y":0.6429651975631714},{"x":0.25333333015441895,"y":0.6701966524124146},{"x":0.162222221493721,"y":0.6701966524124146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهشناسی","boundary":[0.162222221493721,0.6429651975631714,0.25333333015441895,0.6701966524124146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10000000149011612,"y":0.6429651975631714},{"x":0.14666666090488434,"y":0.6429651975631714},{"x":0.14666666090488434,"y":0.6701966524124146},{"x":0.10000000149011612,"y":0.6701966524124146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارتباط","boundary":[0.10000000149011612,0.6429651975631714,0.14666666090488434,0.6701966524124146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8199999928474426,"y":0.6717095375061035},{"x":0.8600000143051147,"y":0.6717095375061035},{"x":0.8600000143051147,"y":0.6974281668663025},{"x":0.8199999928474426,"y":0.6974281668663025}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارند","boundary":[0.8199999928474426,0.6717095375061035,0.8600000143051147,0.6974281668663025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7822222113609314,"y":0.6717095375061035},{"x":0.804444432258606,"y":0.6717095375061035},{"x":0.804444432258606,"y":0.6974281668663025},{"x":0.7822222113609314,"y":0.6974281668663025}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7822222113609314,0.6717095375061035,0.804444432258606,0.6974281668663025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644444704055786,"y":0.6717095375061035},{"x":0.7799999713897705,"y":0.6717095375061035},{"x":0.7799999713897705,"y":0.6974281668663025},{"x":0.7644444704055786,"y":0.6974281668663025}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7644444704055786,0.6717095375061035,0.7799999713897705,0.6974281668663025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7133333086967468,"y":0.6717095375061035},{"x":0.7555555701255798,"y":0.6717095375061035},{"x":0.7555555701255798,"y":0.6974281668663025},{"x":0.7133333086967468,"y":0.6974281668663025}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بحث","boundary":[0.7133333086967468,0.6717095375061035,0.7555555701255798,0.6974281668663025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6800000071525574,"y":0.6717095375061035},{"x":0.7022222280502319,"y":0.6717095375061035},{"x":0.7022222280502319,"y":0.6974281668663025},{"x":0.6800000071525574,"y":0.6974281668663025}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6800000071525574,0.6717095375061035,0.7022222280502319,0.6974281668663025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6244444251060486,"y":0.6717095375061035},{"x":0.6600000262260437,"y":0.6717095375061035},{"x":0.6600000262260437,"y":0.6974281668663025},{"x":0.6244444251060486,"y":0.6974281668663025}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6244444251060486,0.6717095375061035,0.6600000262260437,0.6974281668663025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5577777624130249,"y":0.6717095375061035},{"x":0.597777783870697,"y":0.6717095375061035},{"x":0.597777783870697,"y":0.6974281668663025},{"x":0.5577777624130249,"y":0.6974281668663025}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خارج","boundary":[0.5577777624130249,0.6717095375061035,0.597777783870697,0.6974281668663025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5111111402511597,"y":0.6717095375061035},{"x":0.551111102104187,"y":0.6717095375061035},{"x":0.551111102104187,"y":0.6974281668663025},{"x":0.5111111402511597,"y":0.6974281668663025}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5111111402511597,0.6717095375061035,0.551111102104187,0.6974281668663025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4911110997200012,"y":0.6717095375061035},{"x":0.5022222399711609,"y":0.6717095375061035},{"x":0.5022222399711609,"y":0.6974281668663025},{"x":0.4911110997200012,"y":0.6974281668663025}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4911110997200012,0.6717095375061035,0.5022222399711609,0.6974281668663025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46888887882232666,"y":0.6717095375061035},{"x":0.48222222924232483,"y":0.6717095375061035},{"x":0.48222222924232483,"y":0.6974281668663025},{"x":0.46888887882232666,"y":0.6974281668663025}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.46888887882232666,0.6717095375061035,0.48222222924232483,0.6974281668663025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41333332657814026,"y":0.6717095375061035},{"x":0.46444445848464966,"y":0.6717095375061035},{"x":0.46444445848464966,"y":0.6974281668663025},{"x":0.41333332657814026,"y":0.6974281668663025}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تفصیل","boundary":[0.41333332657814026,0.6717095375061035,0.46444445848464966,0.6974281668663025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37555554509162903,"y":0.6717095375061035},{"x":0.3955555558204651,"y":0.6717095375061035},{"x":0.3955555558204651,"y":0.6974281668663025},{"x":0.37555554509162903,"y":0.6974281668663025}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.37555554509162903,0.6717095375061035,0.3955555558204651,0.6974281668663025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.6717095375061035},{"x":0.36666667461395264,"y":0.6717095375061035},{"x":0.36666667461395264,"y":0.6974281668663025},{"x":0.3333333432674408,"y":0.6974281668663025}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سایر","boundary":[0.3333333432674408,0.6717095375061035,0.36666667461395264,0.6974281668663025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2844444513320923,"y":0.6717095375061035},{"x":0.324444442987442,"y":0.6717095375061035},{"x":0.324444442987442,"y":0.6974281668663025},{"x":0.2844444513320923,"y":0.6974281668663025}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متون","boundary":[0.2844444513320923,0.6717095375061035,0.324444442987442,0.6974281668663025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2622222304344177,"y":0.6717095375061035},{"x":0.273333340883255,"y":0.6717095375061035},{"x":0.273333340883255,"y":0.6974281668663025},{"x":0.2622222304344177,"y":0.6974281668663025}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2622222304344177,0.6717095375061035,0.273333340883255,0.6974281668663025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21555554866790771,"y":0.6717095375061035},{"x":0.24666666984558105,"y":0.6717095375061035},{"x":0.24666666984558105,"y":0.6974281668663025},{"x":0.21555554866790771,"y":0.6974281668663025}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کتب","boundary":[0.21555554866790771,0.6717095375061035,0.24666666984558105,0.6974281668663025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14666666090488434,"y":0.6717095375061035},{"x":0.20444443821907043,"y":0.6717095375061035},{"x":0.20444443821907043,"y":0.6974281668663025},{"x":0.14666666090488434,"y":0.6974281668663025}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تشریح","boundary":[0.14666666090488434,0.6717095375061035,0.20444443821907043,0.6974281668663025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10444444417953491,"y":0.6717095375061035},{"x":0.13777777552604675,"y":0.6717095375061035},{"x":0.13777777552604675,"y":0.6974281668663025},{"x":0.10444444417953491,"y":0.6974281668663025}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.10444444417953491,0.6717095375061035,0.13777777552604675,0.6974281668663025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8266666531562805,"y":0.6974281668663025},{"x":0.8644444346427917,"y":0.6974281668663025},{"x":0.8644444346427917,"y":0.7231467366218567},{"x":0.8266666531562805,"y":0.7231467366218567}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.8266666531562805,0.6974281668663025,0.8644444346427917,0.7231467366218567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8111110925674438,"y":0.6974281668663025},{"x":0.8222222328186035,"y":0.6974281668663025},{"x":0.8222222328186035,"y":0.7231467366218567},{"x":0.8111110925674438,"y":0.7231467366218567}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8111110925674438,0.6974281668663025,0.8222222328186035,0.7231467366218567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7511110901832581,"y":0.6974281668663025},{"x":0.8022222518920898,"y":0.6974281668663025},{"x":0.8022222518920898,"y":0.7231467366218567},{"x":0.7511110901832581,"y":0.7231467366218567}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.7511110901832581,0.6974281668663025,0.8022222518920898,0.7231467366218567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6800000071525574,"y":0.6974281668663025},{"x":0.7355555295944214,"y":0.6974281668663025},{"x":0.7355555295944214,"y":0.7231467366218567},{"x":0.6800000071525574,"y":0.7231467366218567}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"اینگونه","boundary":[0.6800000071525574,0.6974281668663025,0.7355555295944214,0.7231467366218567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6355555653572083,"y":0.6974281668663025},{"x":0.6644444465637207,"y":0.6974281668663025},{"x":0.6644444465637207,"y":0.7231467366218567},{"x":0.6355555653572083,"y":0.7231467366218567}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتب","boundary":[0.6355555653572083,0.6974281668663025,0.6644444465637207,0.7231467366218567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602222204208374,"y":0.6974281668663025},{"x":0.6222222447395325,"y":0.6974281668663025},{"x":0.6222222447395325,"y":0.7231467366218567},{"x":0.602222204208374,"y":0.7231467366218567}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.602222204208374,0.6974281668663025,0.6222222447395325,0.7231467366218567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5622222423553467,"y":0.6974281668663025},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6974281668663025},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7231467366218567},{"x":0.5622222423553467,"y":0.7231467366218567}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انتها","boundary":[0.5622222423553467,0.6974281668663025,0.6000000238418579,0.7231467366218567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5133333206176758,"y":0.6974281668663025},{"x":0.5533333420753479,"y":0.6974281668663025},{"x":0.5533333420753479,"y":0.7231467366218567},{"x":0.5133333206176758,"y":0.7231467366218567}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آمده","boundary":[0.5133333206176758,0.6974281668663025,0.5533333420753479,0.7231467366218567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47333332896232605,"y":0.6974281668663025},{"x":0.5088889002799988,"y":0.6974281668663025},{"x":0.5088889002799988,"y":0.7231467366218567},{"x":0.47333332896232605,"y":0.7231467366218567}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.47333332896232605,0.6974281668663025,0.5088889002799988,0.7231467366218567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4577777683734894,"y":0.6974281668663025},{"x":0.46888887882232666,"y":0.6974281668663025},{"x":0.46888887882232666,"y":0.7231467366218567},{"x":0.4577777683734894,"y":0.7231467366218567}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4577777683734894,0.6974281668663025,0.46888887882232666,0.7231467366218567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40444445610046387,"y":0.6974281668663025},{"x":0.4533333480358124,"y":0.6974281668663025},{"x":0.4533333480358124,"y":0.7231467366218567},{"x":0.40444445610046387,"y":0.7231467366218567}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علاوه","boundary":[0.40444445610046387,0.6974281668663025,0.4533333480358124,0.7231467366218567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3866666555404663,"y":0.6974281668663025},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6974281668663025},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7231467366218567},{"x":0.3866666555404663,"y":0.7231467366218567}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.3866666555404663,0.6974281668663025,0.4000000059604645,0.7231467366218567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35333332419395447,"y":0.6974281668663025},{"x":0.37555554509162903,"y":0.6974281668663025},{"x":0.37555554509162903,"y":0.7231467366218567},{"x":0.35333332419395447,"y":0.7231467366218567}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.35333332419395447,0.6974281668663025,0.37555554509162903,0.7231467366218567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31555554270744324,"y":0.6974281668663025},{"x":0.3466666638851166,"y":0.6974281668663025},{"x":0.3466666638851166,"y":0.7231467366218567},{"x":0.31555554270744324,"y":0.7231467366218567}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قابل","boundary":[0.31555554270744324,0.6974281668663025,0.3466666638851166,0.7231467366218567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2688888907432556,"y":0.6974281668663025},{"x":0.30888888239860535,"y":0.6974281668663025},{"x":0.30888888239860535,"y":0.7231467366218567},{"x":0.2688888907432556,"y":0.7231467366218567}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ذکر","boundary":[0.2688888907432556,0.6974281668663025,0.30888888239860535,0.7231467366218567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2244444489479065,"y":0.6974281668663025},{"x":0.25999999046325684,"y":0.6974281668663025},{"x":0.25999999046325684,"y":0.7231467366218567},{"x":0.2244444489479065,"y":0.7231467366218567}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.2244444489479065,0.6974281668663025,0.25999999046325684,0.7231467366218567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18666666746139526,"y":0.6974281668663025},{"x":0.20888888835906982,"y":0.6974281668663025},{"x":0.20888888835906982,"y":0.7231467366218567},{"x":0.18666666746139526,"y":0.7231467366218567}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.18666666746139526,0.6974281668663025,0.20888888835906982,0.7231467366218567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1688888818025589,"y":0.6974281668663025},{"x":0.18222221732139587,"y":0.6974281668663025},{"x":0.18222221732139587,"y":0.7231467366218567},{"x":0.1688888818025589,"y":0.7231467366218567}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.1688888818025589,0.6974281668663025,0.18222221732139587,0.7231467366218567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10222221910953522,"y":0.6974281668663025},{"x":0.162222221493721,"y":0.6974281668663025},{"x":0.162222221493721,"y":0.7231467366218567},{"x":0.10222221910953522,"y":0.7231467366218567}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اینگونه","boundary":[0.10222221910953522,0.6974281668663025,0.162222221493721,0.7231467366218567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8133333325386047,"y":0.7231467366218567},{"x":0.8600000143051147,"y":0.7231467366218567},{"x":0.8600000143051147,"y":0.7518910765647888},{"x":0.8133333325386047,"y":0.7518910765647888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.8133333325386047,0.7231467366218567,0.8600000143051147,0.7518910765647888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7822222113609314,"y":0.7231467366218567},{"x":0.800000011920929,"y":0.7231467366218567},{"x":0.800000011920929,"y":0.7518910765647888},{"x":0.7822222113609314,"y":0.7518910765647888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7822222113609314,0.7231467366218567,0.800000011920929,0.7518910765647888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7311111092567444,"y":0.7231467366218567},{"x":0.7711111307144165,"y":0.7231467366218567},{"x":0.7711111307144165,"y":0.7518910765647888},{"x":0.7311111092567444,"y":0.7518910765647888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متونی","boundary":[0.7311111092567444,0.7231467366218567,0.7711111307144165,0.7518910765647888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.695555567741394,"y":0.7231467366218567},{"x":0.7111111283302307,"y":0.7231467366218567},{"x":0.7111111283302307,"y":0.7518910765647888},{"x":0.695555567741394,"y":0.7518910765647888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.695555567741394,0.7231467366218567,0.7111111283302307,0.7518910765647888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653333306312561,"y":0.7231467366218567},{"x":0.6844444274902344,"y":0.7231467366218567},{"x":0.6844444274902344,"y":0.7518910765647888},{"x":0.653333306312561,"y":0.7518910765647888}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.653333306312561,0.7231467366218567,0.6844444274902344,0.7518910765647888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602222204208374,"y":0.7231467366218567},{"x":0.6333333253860474,"y":0.7231467366218567},{"x":0.6333333253860474,"y":0.7518910765647888},{"x":0.602222204208374,"y":0.7518910765647888}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.602222204208374,0.7231467366218567,0.6333333253860474,0.7518910765647888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5822222232818604,"y":0.7231467366218567},{"x":0.5911111235618591,"y":0.7231467366218567},{"x":0.5911111235618591,"y":0.7518910765647888},{"x":0.5822222232818604,"y":0.7518910765647888}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.5822222232818604,0.7231467366218567,0.5911111235618591,0.7518910765647888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5066666603088379,"y":0.7231467366218567},{"x":0.5777778029441833,"y":0.7231467366218567},{"x":0.5777778029441833,"y":0.7518910765647888},{"x":0.5066666603088379,"y":0.7518910765647888}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گزونومی","boundary":[0.5066666603088379,0.7231467366218567,0.5777778029441833,0.7518910765647888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4533333480358124,"y":0.7231467366218567},{"x":0.4977777898311615,"y":0.7231467366218567},{"x":0.4977777898311615,"y":0.7518910765647888},{"x":0.4533333480358124,"y":0.7518910765647888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4533333480358124,0.7231467366218567,0.4977777898311615,0.7518910765647888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4355555474758148,"y":0.7231467366218567},{"x":0.4466666579246521,"y":0.7231467366218567},{"x":0.4466666579246521,"y":0.7518910765647888},{"x":0.4355555474758148,"y":0.7518910765647888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4355555474758148,0.7231467366218567,0.4466666579246521,0.7518910765647888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40888887643814087,"y":0.7231467366218567},{"x":0.4333333373069763,"y":0.7231467366218567},{"x":0.4333333373069763,"y":0.7518910765647888},{"x":0.40888887643814087,"y":0.7518910765647888}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.40888887643814087,0.7231467366218567,0.4333333373069763,0.7518910765647888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36888888478279114,"y":0.7231467366218567},{"x":0.40666666626930237,"y":0.7231467366218567},{"x":0.40666666626930237,"y":0.7518910765647888},{"x":0.36888888478279114,"y":0.7518910765647888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.36888888478279114,0.7231467366218567,0.40666666626930237,0.7518910765647888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.7231467366218567},{"x":0.35777777433395386,"y":0.7231467366218567},{"x":0.35777777433395386,"y":0.7518910765647888},{"x":0.3333333432674408,"y":0.7518910765647888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.3333333432674408,0.7231467366218567,0.35777777433395386,0.7518910765647888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2933333218097687,"y":0.7231467366218567},{"x":0.3311111032962799,"y":0.7231467366218567},{"x":0.3311111032962799,"y":0.7518910765647888},{"x":0.2933333218097687,"y":0.7518910765647888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.2933333218097687,0.7231467366218567,0.3311111032962799,0.7518910765647888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2288888841867447,"y":0.7231467366218567},{"x":0.2688888907432556,"y":0.7231467366218567},{"x":0.2688888907432556,"y":0.7518910765647888},{"x":0.2288888841867447,"y":0.7518910765647888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.2288888841867447,0.7231467366218567,0.2688888907432556,0.7518910765647888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17777778208255768,"y":0.7231467366218567},{"x":0.2199999988079071,"y":0.7231467366218567},{"x":0.2199999988079071,"y":0.7518910765647888},{"x":0.17777778208255768,"y":0.7518910765647888}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بحث","boundary":[0.17777778208255768,0.7231467366218567,0.2199999988079071,0.7518910765647888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14222222566604614,"y":0.7231467366218567},{"x":0.1666666716337204,"y":0.7231467366218567},{"x":0.1666666716337204,"y":0.7518910765647888},{"x":0.14222222566604614,"y":0.7518910765647888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.14222222566604614,0.7231467366218567,0.1666666716337204,0.7518910765647888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1066666692495346,"y":0.7231467366218567},{"x":0.13111111521720886,"y":0.7231467366218567},{"x":0.13111111521720886,"y":0.7518910765647888},{"x":0.1066666692495346,"y":0.7518910765647888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.1066666692495346,0.7231467366218567,0.13111111521720886,0.7518910765647888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8311111330986023,"y":0.7534039616584778},{"x":0.8577777743339539,"y":0.7534039616584778},{"x":0.8577777743339539,"y":0.7776097059249878},{"x":0.8311111330986023,"y":0.7776097059249878}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زیاد","boundary":[0.8311111330986023,0.7534039616584778,0.8577777743339539,0.7776097059249878]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.7534039616584778},{"x":0.8244444727897644,"y":0.7534039616584778},{"x":0.8244444727897644,"y":0.7776097059249878},{"x":0.7777777910232544,"y":0.7776097059249878}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اشاره","boundary":[0.7777777910232544,0.7534039616584778,0.8244444727897644,0.7776097059249878]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7288888692855835,"y":0.754916787147522},{"x":0.7733333110809326,"y":0.754916787147522},{"x":0.7733333110809326,"y":0.7776097059249878},{"x":0.7288888692855835,"y":0.7776097059249878}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشده","boundary":[0.7288888692855835,0.754916787147522,0.7733333110809326,0.7776097059249878]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6822222471237183,"y":0.754916787147522},{"x":0.7222222089767456,"y":0.754916787147522},{"x":0.7222222089767456,"y":0.7776097059249878},{"x":0.6822222471237183,"y":0.7776097059249878}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6822222471237183,0.754916787147522,0.7222222089767456,0.7776097059249878]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6711111068725586,"y":0.754916787147522},{"x":0.6800000071525574,"y":0.754916787147522},{"x":0.6800000071525574,"y":0.7776097059249878},{"x":0.6711111068725586,"y":0.7776097059249878}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6711111068725586,0.754916787147522,0.6800000071525574,0.7776097059249878]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6355555653572083,"y":0.754916787147522},{"x":0.6666666865348816,"y":0.754916787147522},{"x":0.6666666865348816,"y":0.779122531414032},{"x":0.6355555653572083,"y":0.779122531414032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امید","boundary":[0.6355555653572083,0.754916787147522,0.6666666865348816,0.779122531414032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.754916787147522},{"x":0.6266666650772095,"y":0.754916787147522},{"x":0.6266666650772095,"y":0.779122531414032},{"x":0.6000000238418579,"y":0.779122531414032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"من","boundary":[0.6000000238418579,0.754916787147522,0.6266666650772095,0.779122531414032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5400000214576721,"y":0.754916787147522},{"x":0.5888888835906982,"y":0.754916787147522},{"x":0.5888888835906982,"y":0.779122531414032},{"x":0.5400000214576721,"y":0.779122531414032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اینست","boundary":[0.5400000214576721,0.754916787147522,0.5888888835906982,0.779122531414032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5022222399711609,"y":0.754916787147522},{"x":0.5222222208976746,"y":0.754916787147522},{"x":0.5222222208976746,"y":0.779122531414032},{"x":0.5022222399711609,"y":0.779122531414032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5022222399711609,0.754916787147522,0.5222222208976746,0.779122531414032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47555556893348694,"y":0.754916787147522},{"x":0.4977777898311615,"y":0.754916787147522},{"x":0.4977777898311615,"y":0.779122531414032},{"x":0.47555556893348694,"y":0.779122531414032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.47555556893348694,0.754916787147522,0.4977777898311615,0.779122531414032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41777777671813965,"y":0.754916787147522},{"x":0.4555555582046509,"y":0.754916787147522},{"x":0.4555555582046509,"y":0.779122531414032},{"x":0.41777777671813965,"y":0.779122531414032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.41777777671813965,0.754916787147522,0.4555555582046509,0.779122531414032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36000001430511475,"y":0.754916787147522},{"x":0.402222216129303,"y":0.754916787147522},{"x":0.402222216129303,"y":0.779122531414032},{"x":0.36000001430511475,"y":0.779122531414032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بتواند","boundary":[0.36000001430511475,0.754916787147522,0.402222216129303,0.779122531414032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3311111032962799,"y":0.754916787147522},{"x":0.35111111402511597,"y":0.754916787147522},{"x":0.35111111402511597,"y":0.779122531414032},{"x":0.3311111032962799,"y":0.779122531414032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3311111032962799,0.754916787147522,0.35111111402511597,0.779122531414032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2866666615009308,"y":0.7564296722412109},{"x":0.3222222328186035,"y":0.7564296722412109},{"x":0.3222222328186035,"y":0.779122531414032},{"x":0.2866666615009308,"y":0.779122531414032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رفع","boundary":[0.2866666615009308,0.7564296722412109,0.3222222328186035,0.779122531414032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19555555284023285,"y":0.7564296722412109},{"x":0.2800000011920929,"y":0.754916787147522},{"x":0.2800000011920929,"y":0.779122531414032},{"x":0.19555555284023285,"y":0.779122531414032}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیازمندیها","boundary":[0.19555555284023285,0.7564296722412109,0.2800000011920929,0.779122531414032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15111111104488373,"y":0.7564296722412109},{"x":0.18666666746139526,"y":0.7564296722412109},{"x":0.18666666746139526,"y":0.779122531414032},{"x":0.15111111104488373,"y":0.779122531414032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مفید","boundary":[0.15111111104488373,0.7564296722412109,0.18666666746139526,0.779122531414032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10444444417953491,"y":0.7564296722412109},{"x":0.14222222566604614,"y":0.7564296722412109},{"x":0.14222222566604614,"y":0.779122531414032},{"x":0.10444444417953491,"y":0.779122531414032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"واقع","boundary":[0.10444444417953491,0.7564296722412109,0.14222222566604614,0.779122531414032]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10000000149011612,"y":0.5612707734107971},{"x":0.8644444346427917,"y":0.5612707734107971},{"x":0.8644444346427917,"y":0.780635416507721},{"x":0.10000000149011612,"y":0.779122531414032}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.09500000149011611,0.5542707734107971,0.8694444346427918,0.787635416507721],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8266666531562805,"y":0.7851739525794983},{"x":0.855555534362793,"y":0.7851739525794983},{"x":0.8577777743339539,"y":0.8003025650978088},{"x":0.8288888931274414,"y":0.8003025650978088}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"شود","boundary":[0.8266666531562805,0.7851739525794983,0.8577777743339539,0.8003025650978088]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8199999928474426,"y":0.7851739525794983},{"x":0.8266666531562805,"y":0.7851739525794983},{"x":0.8266666531562805,"y":0.8018154501914978},{"x":0.8199999928474426,"y":0.8018154501914978}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.8199999928474426,0.7851739525794983,0.8266666531562805,0.8018154501914978]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8199999928474426,"y":0.7851739525794983},{"x":0.855555534362793,"y":0.7851739525794983},{"x":0.8577777743339539,"y":0.8003025650978088},{"x":0.8199999928474426,"y":0.8018154501914978}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.8149999928474426,0.7781739525794983,0.8627777743339539,0.8073025650978088],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2266666740179062,"y":0.8335855007171631},{"x":0.23333333432674408,"y":0.8335855007171631},{"x":0.23777778446674347,"y":0.8502269387245178},{"x":0.23111110925674438,"y":0.851739764213562}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"ک","boundary":[0.2266666740179062,0.8335855007171631,0.23777778446674347,0.8502269387245178]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20666666328907013,"y":0.8366112112998962},{"x":0.2133333384990692,"y":0.8350983262062073},{"x":0.21555554866790771,"y":0.851739764213562},{"x":0.20888888835906982,"y":0.853252649307251}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.20666666328907013,0.8366112112998962,0.21555554866790771,0.851739764213562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15555556118488312,"y":0.8396369218826294},{"x":0.19333332777023315,"y":0.8366112112998962},{"x":0.19555555284023285,"y":0.853252649307251},{"x":0.1599999964237213,"y":0.8577912449836731}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جفری","boundary":[0.15555556118488312,0.8396369218826294,0.19555555284023285,0.853252649307251]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15555556118488312,"y":0.8396369218826294},{"x":0.23333333432674408,"y":0.8335855007171631},{"x":0.23777778446674347,"y":0.8502269387245178},{"x":0.1599999964237213,"y":0.8577912449836731}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.1505555611848831,0.8326369218826294,0.24277778446674347,0.8572269387245178],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21111111342906952,"y":0.8623297810554504},{"x":0.23555555939674377,"y":0.8623297810554504},{"x":0.23777778446674347,"y":0.8819969892501831},{"x":0.2133333384990692,"y":0.8819969892501831}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"کیو","boundary":[0.21111111342906952,0.8623297810554504,0.23777778446674347,0.8819969892501831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20222222805023193,"y":0.8623297810554504},{"x":0.21111111342906952,"y":0.8623297810554504},{"x":0.21111111342906952,"y":0.8819969892501831},{"x":0.20222222805023193,"y":0.8819969892501831}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.20222222805023193,0.8623297810554504,0.21111111342906952,0.8819969892501831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15333333611488342,"y":0.8623297810554504},{"x":0.19777777791023254,"y":0.8623297810554504},{"x":0.20000000298023224,"y":0.8835098147392273},{"x":0.15333333611488342,"y":0.8835098147392273}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ژانویه","boundary":[0.15333333611488342,0.8623297810554504,0.20000000298023224,0.8835098147392273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1088888868689537,"y":0.8638426661491394},{"x":0.14888888597488403,"y":0.8638426661491394},{"x":0.14888888597488403,"y":0.8835098147392273},{"x":0.1088888868689537,"y":0.8850226998329163}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۹۸۱","boundary":[0.1088888868689537,0.8638426661491394,0.14888888597488403,0.8835098147392273]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1088888868689537,"y":0.8638426661491394},{"x":0.23555555939674377,"y":0.8608169555664062},{"x":0.23777778446674347,"y":0.8819969892501831},{"x":0.1088888868689537,"y":0.8850226998329163}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.1038888868689537,0.8568426661491394,0.24277778446674347,0.8889969892501831],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46666666865348816,"y":0.9077155590057373},{"x":0.46666666865348816,"y":0.9062027335166931},{"x":0.47999998927116394,"y":0.9062027335166931},{"x":0.47999998927116394,"y":0.9077155590057373}]},"confidence":0.46000000834465027,"str":"مس","boundary":[0.46666666865348816,0.9077155590057373,0.47999998927116394,0.9062027335166931]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46666666865348816,"y":0.9077155590057373},{"x":0.46666666865348816,"y":0.9062027335166931},{"x":0.47999998927116394,"y":0.9062027335166931},{"x":0.47999998927116394,"y":0.9077155590057373}]},"confidence":0.46000000834465027,"dir":"ltr","boundary":[0.46166666865348815,0.9007155590057373,0.48499998927116394,0.9132027335166931],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/dcc65cb021a5900e/pages/WsjvYzbLYbElSbOA.jpg","blurred":"/storage/books/dcc65cb021a5900e/pages/UQGHfYvKduOAXEzc.jpg","webpSec":"/storage/books/dcc65cb021a5900e/pages/cxweWUishDXADYuA-sec.webp"},"info":{"width":432,"height":666,"margin":[0.0002724194133447276,0.0004494088626838661,0.9978343620785961,0.9986074768644913]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5185185074806213,"y":0.30630630254745483},{"x":0.5740740895271301,"y":0.30480480194091797},{"x":0.5763888955116272,"y":0.3288288414478302},{"x":0.5185185074806213,"y":0.33033034205436707}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.5185185074806213,0.30630630254745483,0.5763888955116272,0.3288288414478302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47685185074806213,"y":0.3078078031539917},{"x":0.5092592835426331,"y":0.30630630254745483},{"x":0.5115740895271301,"y":0.33033034205436707},{"x":0.4791666567325592,"y":0.33183184266090393}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.47685185074806213,0.3078078031539917,0.5115740895271301,0.33033034205436707]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47685185074806213,"y":0.30630630254745483},{"x":0.5740740895271301,"y":0.30480480194091797},{"x":0.5763888955116272,"y":0.3288288414478302},{"x":0.4791666567325592,"y":0.33183184266090393}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.47185185074806213,0.29930630254745483,0.5813888955116272,0.3358288414478302],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8310185074806213,"y":0.3543543517589569},{"x":0.9027777910232544,"y":0.35285285115242004},{"x":0.9027777910232544,"y":0.379879891872406},{"x":0.8333333134651184,"y":0.38138139247894287}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آشنایی","boundary":[0.8310185074806213,0.3543543517589569,0.9027777910232544,0.379879891872406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7986111044883728,"y":0.3558558523654938},{"x":0.8148148059844971,"y":0.3558558523654938},{"x":0.8148148059844971,"y":0.38138139247894287},{"x":0.8009259104728699,"y":0.38138139247894287}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7986111044883728,0.3558558523654938,0.8148148059844971,0.38138139247894287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7523148059844971,"y":0.35735735297203064},{"x":0.7916666865348816,"y":0.3558558523654938},{"x":0.7916666865348816,"y":0.38288289308547974},{"x":0.7546296119689941,"y":0.38288289308547974}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7523148059844971,0.35735735297203064,0.7916666865348816,0.38288289308547974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6990740895271301,"y":0.35735735297203064},{"x":0.7546296119689941,"y":0.35735735297203064},{"x":0.7546296119689941,"y":0.38288289308547974},{"x":0.7013888955116272,"y":0.3843843936920166}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6990740895271301,0.35735735297203064,0.7546296119689941,0.38288289308547974]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6990740895271301,"y":0.35735735297203064},{"x":0.9027777910232544,"y":0.35285285115242004},{"x":0.9027777910232544,"y":0.379879891872406},{"x":0.7013888955116272,"y":0.3843843936920166}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6940740895271301,0.35035735297203063,0.9077777910232544,0.386879891872406],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8287037014961243,"y":0.379879891872406},{"x":0.8587962985038757,"y":0.379879891872406},{"x":0.8587962985038757,"y":0.40840840339660645},{"x":0.8287037014961243,"y":0.40840840339660645}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8287037014961243,0.379879891872406,0.8587962985038757,0.40840840339660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7870370149612427,"y":0.379879891872406},{"x":0.8263888955116272,"y":0.379879891872406},{"x":0.8263888955116272,"y":0.40840840339660645},{"x":0.7870370149612427,"y":0.4099099040031433}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7870370149612427,0.379879891872406,0.8263888955116272,0.40840840339660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7592592835426331,"y":0.38138139247894287},{"x":0.7708333134651184,"y":0.38138139247894287},{"x":0.7731481194496155,"y":0.4099099040031433},{"x":0.7592592835426331,"y":0.4099099040031433}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7592592835426331,0.38138139247894287,0.7731481194496155,0.4099099040031433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7314814925193787,"y":0.38138139247894287},{"x":0.7476851940155029,"y":0.38138139247894287},{"x":0.75,"y":0.4099099040031433},{"x":0.7314814925193787,"y":0.4099099040031433}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7314814925193787,0.38138139247894287,0.75,0.4099099040031433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6620370149612427,"y":0.38138139247894287},{"x":0.7129629850387573,"y":0.38138139247894287},{"x":0.7129629850387573,"y":0.4099099040031433},{"x":0.6643518805503845,"y":0.4099099040031433}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.6620370149612427,0.38138139247894287,0.7129629850387573,0.4099099040031433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.38138139247894287},{"x":0.6342592835426331,"y":0.38138139247894287},{"x":0.6365740895271301,"y":0.4099099040031433},{"x":0.5833333134651184,"y":0.4099099040031433}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.5833333134651184,0.38138139247894287,0.6365740895271301,0.4099099040031433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.38288289308547974},{"x":0.5717592835426331,"y":0.38288289308547974},{"x":0.5717592835426331,"y":0.4114114046096802},{"x":0.5555555820465088,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5555555820465088,0.38288289308547974,0.5717592835426331,0.4114114046096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092592835426331,"y":0.38288289308547974},{"x":0.5439814925193787,"y":0.38138139247894287},{"x":0.5439814925193787,"y":0.4099099040031433},{"x":0.5092592835426331,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.5092592835426331,0.38288289308547974,0.5439814925193787,0.4099099040031433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39351850748062134,"y":0.38288289308547974},{"x":0.48842594027519226,"y":0.38138139247894287},{"x":0.48842594027519226,"y":0.4114114046096802},{"x":0.39351850748062134,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیستماتیک","boundary":[0.39351850748062134,0.38288289308547974,0.48842594027519226,0.4114114046096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3125,"y":0.38288289308547974},{"x":0.3611111044883728,"y":0.38288289308547974},{"x":0.3611111044883728,"y":0.4114114046096802},{"x":0.3125,"y":0.41291290521621704}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.3125,0.38288289308547974,0.3611111044883728,0.4114114046096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28935185074806213,"y":0.3843843936920166},{"x":0.2986111044883728,"y":0.3843843936920166},{"x":0.2986111044883728,"y":0.41291290521621704},{"x":0.28935185074806213,"y":0.41291290521621704}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.28935185074806213,0.3843843936920166,0.2986111044883728,0.41291290521621704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26620370149612427,"y":0.3843843936920166},{"x":0.27546295523643494,"y":0.3843843936920166},{"x":0.27546295523643494,"y":0.41291290521621704},{"x":0.26620370149612427,"y":0.41291290521621704}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.26620370149612427,0.3843843936920166,0.27546295523643494,0.41291290521621704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18981482088565826,"y":0.3843843936920166},{"x":0.26157405972480774,"y":0.3843843936920166},{"x":0.26157405972480774,"y":0.41291290521621704},{"x":0.18981482088565826,"y":0.41291290521621704}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"گزوتومی","boundary":[0.18981482088565826,0.3843843936920166,0.26157405972480774,0.41291290521621704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12962962687015533,"y":0.3843843936920166},{"x":0.17592592537403107,"y":0.3843843936920166},{"x":0.17592592537403107,"y":0.41291290521621704},{"x":0.12962962687015533,"y":0.4144144058227539}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اطلاق","boundary":[0.12962962687015533,0.3843843936920166,0.17592592537403107,0.41291290521621704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8865740895271301,"y":0.4069069027900696},{"x":0.9097222089767456,"y":0.4069069027900696},{"x":0.9097222089767456,"y":0.43393394351005554},{"x":0.8865740895271301,"y":0.43393394351005554}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.8865740895271301,0.4069069027900696,0.9097222089767456,0.43393394351005554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8495370149612427,"y":0.4069069027900696},{"x":0.8796296119689941,"y":0.4069069027900696},{"x":0.8796296119689941,"y":0.43393394351005554},{"x":0.8495370149612427,"y":0.4354354441165924}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.8495370149612427,0.4069069027900696,0.8796296119689941,0.43393394351005554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8379629850387573,"y":0.40840840339660645},{"x":0.8495370149612427,"y":0.40840840339660645},{"x":0.8495370149612427,"y":0.4354354441165924},{"x":0.8379629850387573,"y":0.4354354441165924}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8379629850387573,0.40840840339660645,0.8495370149612427,0.4354354441165924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8125,"y":0.40840840339660645},{"x":0.8356481194496155,"y":0.4069069027900696},{"x":0.8356481194496155,"y":0.4354354441165924},{"x":0.8125,"y":0.4354354441165924}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.8125,0.40840840339660645,0.8356481194496155,0.4354354441165924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7824074029922485,"y":0.40840840339660645},{"x":0.7986111044883728,"y":0.40840840339660645},{"x":0.7986111044883728,"y":0.4354354441165924},{"x":0.7824074029922485,"y":0.4354354441165924}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"بد","boundary":[0.7824074029922485,0.40840840339660645,0.7986111044883728,0.4354354441165924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7268518805503845,"y":0.40840840339660645},{"x":0.7800925970077515,"y":0.40840840339660645},{"x":0.7800925970077515,"y":0.4354354441165924},{"x":0.7268518805503845,"y":0.4369369447231293}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"مشگل","boundary":[0.7268518805503845,0.40840840339660645,0.7800925970077515,0.4354354441165924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6736111044883728,"y":0.4099099040031433},{"x":0.7152777910232544,"y":0.40840840339660645},{"x":0.7152777910232544,"y":0.4369369447231293},{"x":0.6736111044883728,"y":0.4369369447231293}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6736111044883728,0.4099099040031433,0.7152777910232544,0.4369369447231293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6481481194496155,"y":0.4099099040031433},{"x":0.6620370149612427,"y":0.4099099040031433},{"x":0.6620370149612427,"y":0.4369369447231293},{"x":0.6504629850387573,"y":0.4369369447231293}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6481481194496155,0.4099099040031433,0.6620370149612427,0.4369369447231293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6273148059844971,"y":0.4099099040031433},{"x":0.6412037014961243,"y":0.4099099040031433},{"x":0.6412037014961243,"y":0.4369369447231293},{"x":0.6273148059844971,"y":0.4369369447231293}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"نه","boundary":[0.6273148059844971,0.4099099040031433,0.6412037014961243,0.4369369447231293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5694444179534912,"y":0.4099099040031433},{"x":0.6203703880310059,"y":0.4099099040031433},{"x":0.6203703880310059,"y":0.4369369447231293},{"x":0.5694444179534912,"y":0.4369369447231293}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"بغرنج","boundary":[0.5694444179534912,0.4099099040031433,0.6203703880310059,0.4369369447231293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.4114114046096802},{"x":0.5694444179534912,"y":0.4114114046096802},{"x":0.5694444179534912,"y":0.43843844532966614},{"x":0.5578703880310059,"y":0.43843844532966614}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5555555820465088,0.4114114046096802,0.5694444179534912,0.43843844532966614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5115740895271301,"y":0.4114114046096802},{"x":0.5486111044883728,"y":0.4099099040031433},{"x":0.5509259104728699,"y":0.43843844532966614},{"x":0.5115740895271301,"y":0.43843844532966614}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هنوز","boundary":[0.5115740895271301,0.4114114046096802,0.5509259104728699,0.43843844532966614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48148149251937866,"y":0.4114114046096802},{"x":0.5046296119689941,"y":0.4114114046096802},{"x":0.5046296119689941,"y":0.43843844532966614},{"x":0.48148149251937866,"y":0.43843844532966614}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.48148149251937866,0.4114114046096802,0.5046296119689941,0.43843844532966614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42129629850387573,"y":0.4114114046096802},{"x":0.4722222089767456,"y":0.4114114046096802},{"x":0.4722222089767456,"y":0.43843844532966614},{"x":0.4236111044883728,"y":0.43843844532966614}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بعضی","boundary":[0.42129629850387573,0.4114114046096802,0.4722222089767456,0.43843844532966614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37962964177131653,"y":0.4114114046096802},{"x":0.41435185074806213,"y":0.4114114046096802},{"x":0.4166666567325592,"y":0.43843844532966614},{"x":0.37962964177131653,"y":0.439939945936203}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فکر","boundary":[0.37962964177131653,0.4114114046096802,0.4166666567325592,0.43843844532966614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34953704476356506,"y":0.41291290521621704},{"x":0.37268519401550293,"y":0.4114114046096802},{"x":0.37268519401550293,"y":0.43843844532966614},{"x":0.35185185074806213,"y":0.439939945936203}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.34953704476356506,0.41291290521621704,0.37268519401550293,0.43843844532966614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30092594027519226,"y":0.41291290521621704},{"x":0.3402777910232544,"y":0.41291290521621704},{"x":0.3402777910232544,"y":0.439939945936203},{"x":0.30092594027519226,"y":0.439939945936203}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.30092594027519226,0.41291290521621704,0.3402777910232544,0.439939945936203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26851850748062134,"y":0.41291290521621704},{"x":0.28240740299224854,"y":0.41291290521621704},{"x":0.28240740299224854,"y":0.439939945936203},{"x":0.26851850748062134,"y":0.439939945936203}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.26851850748062134,0.41291290521621704,0.28240740299224854,0.439939945936203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23842592537403107,"y":0.4144144058227539},{"x":0.26157405972480774,"y":0.41291290521621704},{"x":0.26157405972480774,"y":0.439939945936203},{"x":0.23842592537403107,"y":0.439939945936203}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.23842592537403107,0.4144144058227539,0.26157405972480774,0.439939945936203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17824074625968933,"y":0.4144144058227539},{"x":0.22453702986240387,"y":0.4144144058227539},{"x":0.22453702986240387,"y":0.44144144654273987},{"x":0.17824074625968933,"y":0.44144144654273987}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشی","boundary":[0.17824074625968933,0.4144144058227539,0.22453702986240387,0.44144144654273987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12268518656492233,"y":0.4144144058227539},{"x":0.16435185074806213,"y":0.4144144058227539},{"x":0.16435185074806213,"y":0.44144144654273987},{"x":0.12268518656492233,"y":0.44144144654273987}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.12268518656492233,0.4144144058227539,0.16435185074806213,0.44144144654273987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8865740895271301,"y":0.4354354441165924},{"x":0.9050925970077515,"y":0.43393394351005554},{"x":0.9050925970077515,"y":0.4579579532146454},{"x":0.8865740895271301,"y":0.4579579532146454}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.8865740895271301,0.4354354441165924,0.9050925970077515,0.4579579532146454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8518518805503845,"y":0.4354354441165924},{"x":0.8796296119689941,"y":0.4354354441165924},{"x":0.8796296119689941,"y":0.4579579532146454},{"x":0.8518518805503845,"y":0.45945945382118225}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.8518518805503845,0.4354354441165924,0.8796296119689941,0.4579579532146454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8310185074806213,"y":0.4354354441165924},{"x":0.8402777910232544,"y":0.4354354441165924},{"x":0.8425925970077515,"y":0.45945945382118225},{"x":0.8310185074806213,"y":0.45945945382118225}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8310185074806213,0.4354354441165924,0.8425925970077515,0.45945945382118225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361111044883728,"y":0.4369369447231293},{"x":0.8194444179534912,"y":0.4354354441165924},{"x":0.8194444179534912,"y":0.45945945382118225},{"x":0.7361111044883728,"y":0.4609609544277191}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحصیلات","boundary":[0.7361111044883728,0.4369369447231293,0.8194444179534912,0.45945945382118225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6435185074806213,"y":0.43843844532966614},{"x":0.7199074029922485,"y":0.4369369447231293},{"x":0.7199074029922485,"y":0.4609609544277191},{"x":0.6435185074806213,"y":0.4609609544277191}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آکادمیک","boundary":[0.6435185074806213,0.43843844532966614,0.7199074029922485,0.4609609544277191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5902777910232544,"y":0.43843844532966614},{"x":0.6226851940155029,"y":0.43843844532966614},{"x":0.6226851940155029,"y":0.462462455034256},{"x":0.5902777910232544,"y":0.462462455034256}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.5902777910232544,0.43843844532966614,0.6226851940155029,0.462462455034256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717592835426331,"y":0.439939945936203},{"x":0.5810185074806213,"y":0.439939945936203},{"x":0.5810185074806213,"y":0.462462455034256},{"x":0.5717592835426331,"y":0.462462455034256}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5717592835426331,0.439939945936203,0.5810185074806213,0.462462455034256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5370370149612427,"y":0.439939945936203},{"x":0.5648148059844971,"y":0.439939945936203},{"x":0.5648148059844971,"y":0.462462455034256},{"x":0.5370370149612427,"y":0.462462455034256}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قابل","boundary":[0.5370370149612427,0.439939945936203,0.5648148059844971,0.462462455034256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48379629850387573,"y":0.439939945936203},{"x":0.5231481194496155,"y":0.439939945936203},{"x":0.5231481194496155,"y":0.46396395564079285},{"x":0.48379629850387573,"y":0.46396395564079285}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درک","boundary":[0.48379629850387573,0.439939945936203,0.5231481194496155,0.46396395564079285]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41898149251937866,"y":0.44144144654273987},{"x":0.4652777910232544,"y":0.439939945936203},{"x":0.4652777910232544,"y":0.46396395564079285},{"x":0.41898149251937866,"y":0.4654654562473297}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیست","boundary":[0.41898149251937866,0.44144144654273987,0.4652777910232544,0.46396395564079285]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39814814925193787,"y":0.44144144654273987},{"x":0.4097222089767456,"y":0.44144144654273987},{"x":0.4097222089767456,"y":0.4654654562473297},{"x":0.40046295523643494,"y":0.4654654562473297}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.39814814925193787,0.44144144654273987,0.4097222089767456,0.4654654562473297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34259259700775146,"y":0.44294294714927673},{"x":0.3888888955116272,"y":0.44144144654273987},{"x":0.3888888955116272,"y":0.4654654562473297},{"x":0.34259259700775146,"y":0.4654654562473297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بعضی","boundary":[0.34259259700775146,0.44294294714927673,0.3888888955116272,0.4654654562473297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31018519401550293,"y":0.44294294714927673},{"x":0.32870370149612427,"y":0.44294294714927673},{"x":0.32870370149612427,"y":0.4654654562473297},{"x":0.31018519401550293,"y":0.4654654562473297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.31018519401550293,0.44294294714927673,0.32870370149612427,0.4654654562473297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28009259700775146,"y":0.44294294714927673},{"x":0.30324074625968933,"y":0.44294294714927673},{"x":0.3055555522441864,"y":0.4654654562473297},{"x":0.28009259700775146,"y":0.4669669568538666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.28009259700775146,0.44294294714927673,0.3055555522441864,0.4654654562473297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21296297013759613,"y":0.4444444477558136},{"x":0.2777777910232544,"y":0.44294294714927673},{"x":0.2777777910232544,"y":0.4669669568538666},{"x":0.21296297013759613,"y":0.4669669568538666}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اندیشند","boundary":[0.21296297013759613,0.4444444477558136,0.2777777910232544,0.4669669568538666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17592592537403107,"y":0.4444444477558136},{"x":0.19675925374031067,"y":0.4444444477558136},{"x":0.19675925374031067,"y":0.4669669568538666},{"x":0.17592592537403107,"y":0.46846845746040344}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.17592592537403107,0.4444444477558136,0.19675925374031067,0.4669669568538666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12962962687015533,"y":0.4444444477558136},{"x":0.16898147761821747,"y":0.4444444477558136},{"x":0.16898147761821747,"y":0.46846845746040344},{"x":0.12962962687015533,"y":0.46846845746040344}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.12962962687015533,0.4444444477558136,0.16898147761821747,0.46846845746040344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.46396395564079285},{"x":0.9120370149612427,"y":0.46396395564079285},{"x":0.9120370149612427,"y":0.4864864945411682},{"x":0.875,"y":0.4864864945411682}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.875,0.46396395564079285,0.9120370149612427,0.4864864945411682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8101851940155029,"y":0.46396395564079285},{"x":0.8587962985038757,"y":0.46396395564079285},{"x":0.8611111044883728,"y":0.4864864945411682},{"x":0.8125,"y":0.4864864945411682}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"قدیمی","boundary":[0.8101851940155029,0.46396395564079285,0.8611111044883728,0.4864864945411682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7847222089767456,"y":0.4654654562473297},{"x":0.7939814925193787,"y":0.4654654562473297},{"x":0.7962962985038757,"y":0.4864864945411682},{"x":0.7870370149612427,"y":0.4864864945411682}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7847222089767456,0.4654654562473297,0.7962962985038757,0.4864864945411682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7430555820465088,"y":0.4654654562473297},{"x":0.7800925970077515,"y":0.4654654562473297},{"x":0.7824074029922485,"y":0.4864864945411682},{"x":0.7430555820465088,"y":0.4879879951477051}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نباید","boundary":[0.7430555820465088,0.4654654562473297,0.7824074029922485,0.4864864945411682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7013888955116272,"y":0.4654654562473297},{"x":0.7291666865348816,"y":0.4654654562473297},{"x":0.7291666865348816,"y":0.4879879951477051},{"x":0.7013888955116272,"y":0.4879879951477051}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیاد","boundary":[0.7013888955116272,0.4654654562473297,0.7291666865348816,0.4879879951477051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6712962985038757,"y":0.4654654562473297},{"x":0.6898148059844971,"y":0.4654654562473297},{"x":0.6898148059844971,"y":0.4879879951477051},{"x":0.6736111044883728,"y":0.4879879951477051}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6712962985038757,0.4654654562473297,0.6898148059844971,0.4879879951477051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6435185074806213,"y":0.4669669568538666},{"x":0.6643518805503845,"y":0.4654654562473297},{"x":0.6643518805503845,"y":0.4879879951477051},{"x":0.6458333134651184,"y":0.4879879951477051}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.6435185074806213,0.4669669568538666,0.6643518805503845,0.4879879951477051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5879629850387573,"y":0.4669669568538666},{"x":0.6319444179534912,"y":0.4654654562473297},{"x":0.6319444179534912,"y":0.4879879951477051},{"x":0.5902777910232544,"y":0.48948949575424194}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.5879629850387573,0.4669669568538666,0.6319444179534912,0.4879879951477051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5416666865348816,"y":0.4669669568538666},{"x":0.5717592835426331,"y":0.4669669568538666},{"x":0.5717592835426331,"y":0.48948949575424194},{"x":0.5439814925193787,"y":0.48948949575424194}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.5416666865348816,0.4669669568538666,0.5717592835426331,0.48948949575424194]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5324074029922485,"y":0.4669669568538666},{"x":0.5416666865348816,"y":0.4669669568538666},{"x":0.5416666865348816,"y":0.48948949575424194},{"x":0.5324074029922485,"y":0.48948949575424194}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5324074029922485,0.4669669568538666,0.5416666865348816,0.48948949575424194]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5046296119689941,"y":0.4669669568538666},{"x":0.5254629850387573,"y":0.4669669568538666},{"x":0.5254629850387573,"y":0.48948949575424194},{"x":0.5046296119689941,"y":0.48948949575424194}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.5046296119689941,0.4669669568538666,0.5254629850387573,0.48948949575424194]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46759259700775146,"y":0.46846845746040344},{"x":0.49537035822868347,"y":0.4669669568538666},{"x":0.49537035822868347,"y":0.48948949575424194},{"x":0.46759259700775146,"y":0.4909909963607788}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوی","boundary":[0.46759259700775146,0.46846845746040344,0.49537035822868347,0.48948949575424194]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4236111044883728,"y":0.46846845746040344},{"x":0.44907405972480774,"y":0.46846845746040344},{"x":0.4513888955116272,"y":0.4909909963607788},{"x":0.42592594027519226,"y":0.4909909963607788}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4236111044883728,0.46846845746040344,0.4513888955116272,0.4909909963607788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37037035822868347,"y":0.46846845746040344},{"x":0.41435185074806213,"y":0.46846845746040344},{"x":0.4166666567325592,"y":0.4909909963607788},{"x":0.37037035822868347,"y":0.4909909963607788}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افکار","boundary":[0.37037035822868347,0.46846845746040344,0.4166666567325592,0.4909909963607788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.4699699580669403},{"x":0.36342594027519226,"y":0.4699699580669403},{"x":0.36342594027519226,"y":0.4909909963607788},{"x":0.3333333432674408,"y":0.4924924969673157}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیاد","boundary":[0.3333333432674408,0.4699699580669403,0.36342594027519226,0.4909909963607788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25,"y":0.4699699580669403},{"x":0.32175925374031067,"y":0.4699699580669403},{"x":0.32175925374031067,"y":0.4924924969673157},{"x":0.25,"y":0.4924924969673157}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پسندیده","boundary":[0.25,0.4699699580669403,0.32175925374031067,0.4924924969673157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18981482088565826,"y":0.4714714586734772},{"x":0.24074074625968933,"y":0.4699699580669403},{"x":0.24074074625968933,"y":0.4924924969673157},{"x":0.19212962687015533,"y":0.49399399757385254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیستند","boundary":[0.18981482088565826,0.4714714586734772,0.24074074625968933,0.4924924969673157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.4714714586734772},{"x":0.17592592537403107,"y":0.4714714586734772},{"x":0.17824074625968933,"y":0.49399399757385254},{"x":0.1666666716337204,"y":0.49399399757385254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.1666666716337204,0.4714714586734772,0.17824074625968933,0.49399399757385254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.125,"y":0.4714714586734772},{"x":0.16203702986240387,"y":0.4714714586734772},{"x":0.16203702986240387,"y":0.49399399757385254},{"x":0.125,"y":0.49399399757385254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امید","boundary":[0.125,0.4714714586734772,0.16203702986240387,0.49399399757385254]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12268518656492233,"y":0.3843843936920166},{"x":0.9097222089767456,"y":0.3768768906593323},{"x":0.9120370149612427,"y":0.4864864945411682},{"x":0.125,"y":0.49399399757385254}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.11768518656492233,0.3773843936920166,0.9170370149612427,0.4934864945411682],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7870370149612427,"y":0.4909909963607788},{"x":0.8240740895271301,"y":0.4909909963607788},{"x":0.8240740895271301,"y":0.5105105042457581},{"x":0.7893518805503845,"y":0.5120120048522949}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7870370149612427,0.4909909963607788,0.8240740895271301,0.5105105042457581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7291666865348816,"y":0.4924924969673157},{"x":0.7731481194496155,"y":0.4909909963607788},{"x":0.7731481194496155,"y":0.5120120048522949},{"x":0.7291666865348816,"y":0.5135135054588318}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"بتواند","boundary":[0.7291666865348816,0.4924924969673157,0.7731481194496155,0.5120120048522949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6805555820465088,"y":0.49399399757385254},{"x":0.7152777910232544,"y":0.4924924969673157},{"x":0.7175925970077515,"y":0.5135135054588318},{"x":0.6828703880310059,"y":0.5150150060653687}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.6805555820465088,0.49399399757385254,0.7175925970077515,0.5135135054588318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6620370149612427,"y":0.49399399757385254},{"x":0.6736111044883728,"y":0.49399399757385254},{"x":0.6736111044883728,"y":0.5150150060653687},{"x":0.6620370149612427,"y":0.5150150060653687}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6620370149612427,0.49399399757385254,0.6736111044883728,0.5150150060653687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5995370149612427,"y":0.4954954981803894},{"x":0.6550925970077515,"y":0.49399399757385254},{"x":0.6574074029922485,"y":0.5150150060653687},{"x":0.6018518805503845,"y":0.5165165066719055}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متقاعد","boundary":[0.5995370149612427,0.4954954981803894,0.6574074029922485,0.5150150060653687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5532407164573669,"y":0.49699699878692627},{"x":0.5902777910232544,"y":0.4954954981803894},{"x":0.5925925970077515,"y":0.5165165066719055},{"x":0.5532407164573669,"y":0.5165165066719055}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سازد","boundary":[0.5532407164573669,0.49699699878692627,0.5925925970077515,0.5165165066719055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5393518805503845,"y":0.49699699878692627},{"x":0.5486111044883728,"y":0.49699699878692627},{"x":0.5486111044883728,"y":0.5165165066719055},{"x":0.5393518805503845,"y":0.5180180072784424}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5393518805503845,0.49699699878692627,0.5486111044883728,0.5165165066719055]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5393518805503845,"y":0.49699699878692627},{"x":0.8240740895271301,"y":0.4909909963607788},{"x":0.8240740895271301,"y":0.5120120048522949},{"x":0.5393518805503845,"y":0.5180180072784424}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5343518805503845,0.48999699878692626,0.8290740895271301,0.5190120048522949],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.49399399757385254},{"x":0.9120370149612427,"y":0.4924924969673157},{"x":0.9143518805503845,"y":0.5075075030326843},{"x":0.8773148059844971,"y":0.5105105042457581}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.875,0.49399399757385254,0.9143518805503845,0.5075075030326843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8472222089767456,"y":0.4954954981803894},{"x":0.8657407164573669,"y":0.49399399757385254},{"x":0.8680555820465088,"y":0.5105105042457581},{"x":0.8495370149612427,"y":0.5120120048522949}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.8472222089767456,0.4954954981803894,0.8680555820465088,0.5105105042457581]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8472222089767456,"y":0.4954954981803894},{"x":0.9120370149612427,"y":0.4909909963607788},{"x":0.9143518805503845,"y":0.5090090036392212},{"x":0.8495370149612427,"y":0.5120120048522949}]},"confidence":0.8199999928474426,"boundary":[0.8422222089767456,0.4884954981803894,0.9193518805503845,0.5160090036392212],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.545045018196106},{"x":0.9050925970077515,"y":0.545045018196106},{"x":0.9074074029922485,"y":0.56456458568573},{"x":0.8773148059844971,"y":0.5660660862922668}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کارت","boundary":[0.875,0.545045018196106,0.9074074029922485,0.56456458568573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8171296119689941,"y":0.5480480194091797},{"x":0.8564814925193787,"y":0.5465465188026428},{"x":0.8564814925193787,"y":0.5660660862922668},{"x":0.8194444179534912,"y":0.5675675868988037}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عملی","boundary":[0.8171296119689941,0.5480480194091797,0.8564814925193787,0.5660660862922668]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8171296119689941,"y":0.5480480194091797},{"x":0.9050925970077515,"y":0.545045018196106},{"x":0.9074074029922485,"y":0.56456458568573},{"x":0.8194444179534912,"y":0.5675675868988037}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.8121296119689941,0.5410480194091797,0.9124074029922485,0.57156458568573],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8310185074806213,"y":0.5660660862922668},{"x":0.8564814925193787,"y":0.5660660862922668},{"x":0.8564814925193787,"y":0.5945945978164673},{"x":0.8310185074806213,"y":0.5945945978164673}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.8310185074806213,0.5660660862922668,0.8564814925193787,0.5945945978164673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7870370149612427,"y":0.5675675868988037},{"x":0.8194444179534912,"y":0.5660660862922668},{"x":0.8194444179534912,"y":0.5945945978164673},{"x":0.7893518805503845,"y":0.5960960984230042}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7870370149612427,0.5675675868988037,0.8194444179534912,0.5945945978164673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546296119689941,"y":0.5675675868988037},{"x":0.7893518805503845,"y":0.5660660862922668},{"x":0.7893518805503845,"y":0.5960960984230042},{"x":0.7546296119689941,"y":0.5960960984230042}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7546296119689941,0.5675675868988037,0.7893518805503845,0.5960960984230042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7337962985038757,"y":0.5675675868988037},{"x":0.7453703880310059,"y":0.5675675868988037},{"x":0.7476851940155029,"y":0.5960960984230042},{"x":0.7337962985038757,"y":0.5960960984230042}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7337962985038757,0.5675675868988037,0.7476851940155029,0.5960960984230042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6643518805503845,"y":0.5675675868988037},{"x":0.7268518805503845,"y":0.5675675868988037},{"x":0.7291666865348816,"y":0.5960960984230042},{"x":0.6643518805503845,"y":0.597597599029541}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تخصیص","boundary":[0.6643518805503845,0.5675675868988037,0.7291666865348816,0.5960960984230042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5694444179534912,"y":0.5690690875053406},{"x":0.6388888955116272,"y":0.5690690875053406},{"x":0.6388888955116272,"y":0.597597599029541},{"x":0.5694444179534912,"y":0.597597599029541}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.5694444179534912,0.5690690875053406,0.6388888955116272,0.597597599029541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5393518805503845,"y":0.5705705881118774},{"x":0.5555555820465088,"y":0.5705705881118774},{"x":0.5555555820465088,"y":0.5990990996360779},{"x":0.5393518805503845,"y":0.5990990996360779}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5393518805503845,0.5705705881118774,0.5555555820465088,0.5990990996360779]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44907405972480774,"y":0.5705705881118774},{"x":0.5254629850387573,"y":0.5690690875053406},{"x":0.5254629850387573,"y":0.5990990996360779},{"x":0.4513888955116272,"y":0.5990990996360779}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گروههای","boundary":[0.44907405972480774,0.5705705881118774,0.5254629850387573,0.5990990996360779]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4027777910232544,"y":0.5705705881118774},{"x":0.43518519401550293,"y":0.5705705881118774},{"x":0.43518519401550293,"y":0.5990990996360779},{"x":0.4027777910232544,"y":0.6006006002426147}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قابل","boundary":[0.4027777910232544,0.5705705881118774,0.43518519401550293,0.5990990996360779]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32870370149612427,"y":0.5720720887184143},{"x":0.38657405972480774,"y":0.5705705881118774},{"x":0.38657405972480774,"y":0.6006006002426147},{"x":0.32870370149612427,"y":0.6006006002426147}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تشخیص","boundary":[0.32870370149612427,0.5720720887184143,0.38657405972480774,0.6006006002426147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2638888955116272,"y":0.5735735893249512},{"x":0.30092594027519226,"y":0.5720720887184143},{"x":0.30092594027519226,"y":0.6006006002426147},{"x":0.2638888955116272,"y":0.6021021008491516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.2638888955116272,0.5735735893249512,0.30092594027519226,0.6006006002426147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23842592537403107,"y":0.5735735893249512},{"x":0.25,"y":0.5735735893249512},{"x":0.25,"y":0.6021021008491516},{"x":0.23842592537403107,"y":0.6021021008491516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.23842592537403107,0.5735735893249512,0.25,0.6021021008491516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18981482088565826,"y":0.5735735893249512},{"x":0.2291666716337204,"y":0.5735735893249512},{"x":0.2291666716337204,"y":0.6021021008491516},{"x":0.18981482088565826,"y":0.6021021008491516}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"بدین","boundary":[0.18981482088565826,0.5735735893249512,0.2291666716337204,0.6021021008491516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1319444477558136,"y":0.575075089931488},{"x":0.17129629850387573,"y":0.5735735893249512},{"x":0.17129629850387573,"y":0.6036036014556885},{"x":0.1319444477558136,"y":0.6036036014556885}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طریق","boundary":[0.1319444477558136,0.575075089931488,0.17129629850387573,0.6036036014556885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8541666865348816,"y":0.5960960984230042},{"x":0.9120370149612427,"y":0.5945945978164673},{"x":0.9143518805503845,"y":0.6171171069145203},{"x":0.8541666865348816,"y":0.6186186075210571}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"مراجعه","boundary":[0.8541666865348816,0.5960960984230042,0.9143518805503845,0.6171171069145203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8356481194496155,"y":0.5960960984230042},{"x":0.8472222089767456,"y":0.5960960984230042},{"x":0.8472222089767456,"y":0.6186186075210571},{"x":0.8356481194496155,"y":0.6186186075210571}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8356481194496155,0.5960960984230042,0.8472222089767456,0.6186186075210571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7893518805503845,"y":0.597597599029541},{"x":0.8240740895271301,"y":0.5960960984230042},{"x":0.8263888955116272,"y":0.6186186075210571},{"x":0.7916666865348816,"y":0.620120108127594}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.7893518805503845,0.597597599029541,0.8263888955116272,0.6186186075210571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731481194496155,"y":0.597597599029541},{"x":0.7824074029922485,"y":0.597597599029541},{"x":0.7824074029922485,"y":0.620120108127594},{"x":0.7731481194496155,"y":0.620120108127594}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7731481194496155,0.597597599029541,0.7824074029922485,0.620120108127594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.597597599029541},{"x":0.7685185074806213,"y":0.597597599029541},{"x":0.7685185074806213,"y":0.620120108127594},{"x":0.7245370149612427,"y":0.620120108127594}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.7222222089767456,0.597597599029541,0.7685185074806213,0.620120108127594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6365740895271301,"y":0.5990990996360779},{"x":0.7083333134651184,"y":0.597597599029541},{"x":0.7083333134651184,"y":0.620120108127594},{"x":0.6388888955116272,"y":0.6216216087341309}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.6365740895271301,0.5990990996360779,0.7083333134651184,0.620120108127594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717592835426331,"y":0.5990990996360779},{"x":0.6203703880310059,"y":0.5990990996360779},{"x":0.6203703880310059,"y":0.6216216087341309},{"x":0.5717592835426331,"y":0.6216216087341309}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.5717592835426331,0.5990990996360779,0.6203703880310059,0.6216216087341309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5532407164573669,"y":0.5990990996360779},{"x":0.5648148059844971,"y":0.5990990996360779},{"x":0.5648148059844971,"y":0.6216216087341309},{"x":0.5532407164573669,"y":0.6216216087341309}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5532407164573669,0.5990990996360779,0.5648148059844971,0.6216216087341309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092592835426331,"y":0.6006006002426147},{"x":0.5439814925193787,"y":0.5990990996360779},{"x":0.5439814925193787,"y":0.6216216087341309},{"x":0.5092592835426331,"y":0.6231231093406677}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.5092592835426331,0.6006006002426147,0.5439814925193787,0.6216216087341309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46296295523643494,"y":0.6006006002426147},{"x":0.49768519401550293,"y":0.6006006002426147},{"x":0.49768519401550293,"y":0.6231231093406677},{"x":0.46296295523643494,"y":0.6231231093406677}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آسان","boundary":[0.46296295523643494,0.6006006002426147,0.49768519401550293,0.6231231093406677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42592594027519226,"y":0.6006006002426147},{"x":0.4444444477558136,"y":0.6006006002426147},{"x":0.4444444477558136,"y":0.6231231093406677},{"x":0.42592594027519226,"y":0.6231231093406677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.42592594027519226,0.6006006002426147,0.4444444477558136,0.6231231093406677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38425925374031067,"y":0.6021021008491516},{"x":0.41898149251937866,"y":0.6006006002426147},{"x":0.41898149251937866,"y":0.6231231093406677},{"x":0.38425925374031067,"y":0.6246246099472046}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.38425925374031067,0.6021021008491516,0.41898149251937866,0.6231231093406677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37268519401550293,"y":0.6021021008491516},{"x":0.3819444477558136,"y":0.6021021008491516},{"x":0.38425925374031067,"y":0.6246246099472046},{"x":0.375,"y":0.6246246099472046}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.37268519401550293,0.6021021008491516,0.38425925374031067,0.6246246099472046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33564814925193787,"y":0.6021021008491516},{"x":0.3680555522441864,"y":0.6021021008491516},{"x":0.37037035822868347,"y":0.6246246099472046},{"x":0.33796295523643494,"y":0.6246246099472046}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مثال","boundary":[0.33564814925193787,0.6021021008491516,0.37037035822868347,0.6246246099472046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30092594027519226,"y":0.6021021008491516},{"x":0.32870370149612427,"y":0.6021021008491516},{"x":0.32870370149612427,"y":0.6246246099472046},{"x":0.30092594027519226,"y":0.6246246099472046}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.30092594027519226,0.6021021008491516,0.32870370149612427,0.6246246099472046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2430555522441864,"y":0.6036036014556885},{"x":0.2847222089767456,"y":0.6021021008491516},{"x":0.28703704476356506,"y":0.6246246099472046},{"x":0.24537037312984467,"y":0.6261261105537415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.2430555522441864,0.6036036014556885,0.28703704476356506,0.6246246099472046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19212962687015533,"y":0.6036036014556885},{"x":0.23379629850387573,"y":0.6036036014556885},{"x":0.23379629850387573,"y":0.6261261105537415},{"x":0.1944444477558136,"y":0.6261261105537415}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.19212962687015533,0.6036036014556885,0.23379629850387573,0.6261261105537415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1805555522441864,"y":0.6036036014556885},{"x":0.1944444477558136,"y":0.6036036014556885},{"x":0.1944444477558136,"y":0.6261261105537415},{"x":0.1805555522441864,"y":0.6261261105537415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.1805555522441864,0.6036036014556885,0.1944444477558136,0.6261261105537415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14814814925193787,"y":0.6051051020622253},{"x":0.16203702986240387,"y":0.6051051020622253},{"x":0.16435185074806213,"y":0.6261261105537415},{"x":0.15046297013759613,"y":0.6261261105537415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.14814814925193787,0.6051051020622253,0.16435185074806213,0.6261261105537415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12731482088565826,"y":0.6051051020622253},{"x":0.14120370149612427,"y":0.6051051020622253},{"x":0.14120370149612427,"y":0.6276276111602783},{"x":0.12962962687015533,"y":0.6276276111602783}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.12731482088565826,0.6051051020622253,0.14120370149612427,0.6276276111602783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8564814925193787,"y":0.6216216087341309},{"x":0.9236111044883728,"y":0.6216216087341309},{"x":0.9236111044883728,"y":0.6456456184387207},{"x":0.8564814925193787,"y":0.6456456184387207}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.8564814925193787,0.6216216087341309,0.9236111044883728,0.6456456184387207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7824074029922485,"y":0.6231231093406677},{"x":0.8425925970077515,"y":0.6231231093406677},{"x":0.8425925970077515,"y":0.6486486196517944},{"x":0.7824074029922485,"y":0.6486486196517944}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"روزمره","boundary":[0.7824074029922485,0.6231231093406677,0.8425925970077515,0.6486486196517944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.6231231093406677},{"x":0.7731481194496155,"y":0.6231231093406677},{"x":0.7731481194496155,"y":0.6486486196517944},{"x":0.7523148059844971,"y":0.6486486196517944}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.75,0.6231231093406677,0.7731481194496155,0.6486486196517944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7199074029922485,"y":0.6231231093406677},{"x":0.7430555820465088,"y":0.6231231093406677},{"x":0.7430555820465088,"y":0.6486486196517944},{"x":0.7199074029922485,"y":0.6486486196517944}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7199074029922485,0.6231231093406677,0.7430555820465088,0.6486486196517944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6620370149612427,"y":0.6246246099472046},{"x":0.7037037014961243,"y":0.6231231093406677},{"x":0.7060185074806213,"y":0.6486486196517944},{"x":0.6643518805503845,"y":0.6501501798629761}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.6620370149612427,0.6246246099472046,0.7060185074806213,0.6486486196517944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6319444179534912,"y":0.6246246099472046},{"x":0.6527777910232544,"y":0.6246246099472046},{"x":0.6550925970077515,"y":0.6501501798629761},{"x":0.6319444179534912,"y":0.6501501798629761}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6319444179534912,0.6246246099472046,0.6550925970077515,0.6501501798629761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5972222089767456,"y":0.6246246099472046},{"x":0.6226851940155029,"y":0.6246246099472046},{"x":0.6226851940155029,"y":0.6501501798629761},{"x":0.5972222089767456,"y":0.6501501798629761}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.5972222089767456,0.6246246099472046,0.6226851940155029,0.6501501798629761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5648148059844971,"y":0.6246246099472046},{"x":0.5810185074806213,"y":0.6246246099472046},{"x":0.5810185074806213,"y":0.6501501798629761},{"x":0.5648148059844971,"y":0.6501501798629761}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5648148059844971,0.6246246099472046,0.5810185074806213,0.6501501798629761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5347222089767456,"y":0.6246246099472046},{"x":0.5555555820465088,"y":0.6246246099472046},{"x":0.5578703880310059,"y":0.6501501798629761},{"x":0.5347222089767456,"y":0.6501501798629761}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.5347222089767456,0.6246246099472046,0.5578703880310059,0.6501501798629761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46759259700775146,"y":0.6261261105537415},{"x":0.5138888955116272,"y":0.6246246099472046},{"x":0.5138888955116272,"y":0.6501501798629761},{"x":0.46759259700775146,"y":0.6501501798629761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرفت","boundary":[0.46759259700775146,0.6261261105537415,0.5138888955116272,0.6501501798629761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4513888955116272,"y":0.6261261105537415},{"x":0.46296295523643494,"y":0.6261261105537415},{"x":0.46296295523643494,"y":0.6516516804695129},{"x":0.45370370149612427,"y":0.6516516804695129}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4513888955116272,0.6261261105537415,0.46296295523643494,0.6516516804695129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4305555522441864,"y":0.6261261105537415},{"x":0.4444444477558136,"y":0.6261261105537415},{"x":0.4444444477558136,"y":0.6516516804695129},{"x":0.43287035822868347,"y":0.6516516804695129}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4305555522441864,0.6261261105537415,0.4444444477558136,0.6516516804695129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39351850748062134,"y":0.6261261105537415},{"x":0.42129629850387573,"y":0.6261261105537415},{"x":0.42129629850387573,"y":0.6516516804695129},{"x":0.39351850748062134,"y":0.6516516804695129}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طور","boundary":[0.39351850748062134,0.6261261105537415,0.42129629850387573,0.6516516804695129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35185185074806213,"y":0.6261261105537415},{"x":0.38425925374031067,"y":0.6261261105537415},{"x":0.38657405972480774,"y":0.6516516804695129},{"x":0.35185185074806213,"y":0.6516516804695129}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مثال","boundary":[0.35185185074806213,0.6261261105537415,0.38657405972480774,0.6516516804695129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31018519401550293,"y":0.6261261105537415},{"x":0.33796295523643494,"y":0.6261261105537415},{"x":0.33796295523643494,"y":0.6516516804695129},{"x":0.31018519401550293,"y":0.6516516804695129}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.31018519401550293,0.6261261105537415,0.33796295523643494,0.6516516804695129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25231480598449707,"y":0.6276276111602783},{"x":0.30092594027519226,"y":0.6261261105537415},{"x":0.30092594027519226,"y":0.6531531810760498},{"x":0.25231480598449707,"y":0.6531531810760498}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مساله","boundary":[0.25231480598449707,0.6276276111602783,0.30092594027519226,0.6531531810760498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.6276276111602783},{"x":0.23842592537403107,"y":0.6276276111602783},{"x":0.23842592537403107,"y":0.6531531810760498},{"x":0.22453702986240387,"y":0.6531531810760498}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2222222238779068,0.6276276111602783,0.23842592537403107,0.6531531810760498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19212962687015533,"y":0.6276276111602783},{"x":0.20601852238178253,"y":0.6276276111602783},{"x":0.20601852238178253,"y":0.6531531810760498},{"x":0.19212962687015533,"y":0.6531531810760498}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.19212962687015533,0.6276276111602783,0.20601852238178253,0.6531531810760498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12731482088565826,"y":0.6276276111602783},{"x":0.16203702986240387,"y":0.6276276111602783},{"x":0.16435185074806213,"y":0.6531531810760498},{"x":0.12731482088565826,"y":0.6531531810760498}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.12731482088565826,0.6276276111602783,0.16435185074806213,0.6531531810760498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8611111044883728,"y":0.6501501798629761},{"x":0.9166666865348816,"y":0.6486486196517944},{"x":0.9166666865348816,"y":0.6741741895675659},{"x":0.8611111044883728,"y":0.6741741895675659}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"فروشی","boundary":[0.8611111044883728,0.6501501798629761,0.9166666865348816,0.6741741895675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7939814925193787,"y":0.6516516804695129},{"x":0.8379629850387573,"y":0.6501501798629761},{"x":0.8379629850387573,"y":0.6741741895675659},{"x":0.7939814925193787,"y":0.6756756901741028}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاملا","boundary":[0.7939814925193787,0.6516516804695129,0.8379629850387573,0.6741741895675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.6516516804695129},{"x":0.7847222089767456,"y":0.6501501798629761},{"x":0.7847222089767456,"y":0.6756756901741028},{"x":0.7222222089767456,"y":0.6756756901741028}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محسوس","boundary":[0.7222222089767456,0.6516516804695129,0.7847222089767456,0.6756756901741028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6550925970077515,"y":0.6531531810760498},{"x":0.6967592835426331,"y":0.6531531810760498},{"x":0.6967592835426331,"y":0.6756756901741028},{"x":0.6550925970077515,"y":0.6771771907806396}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6550925970077515,0.6531531810760498,0.6967592835426331,0.6756756901741028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6412037014961243,"y":0.6531531810760498},{"x":0.6527777910232544,"y":0.6531531810760498},{"x":0.6527777910232544,"y":0.6771771907806396},{"x":0.6435185074806213,"y":0.6771771907806396}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6412037014961243,0.6531531810760498,0.6527777910232544,0.6771771907806396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5902777910232544,"y":0.6531531810760498},{"x":0.6273148059844971,"y":0.6531531810760498},{"x":0.6273148059844971,"y":0.6771771907806396},{"x":0.5902777910232544,"y":0.6771771907806396}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.5902777910232544,0.6531531810760498,0.6273148059844971,0.6771771907806396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5601851940155029,"y":0.6531531810760498},{"x":0.5717592835426331,"y":0.6531531810760498},{"x":0.5717592835426331,"y":0.6771771907806396},{"x":0.5601851940155029,"y":0.6771771907806396}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"1","boundary":[0.5601851940155029,0.6531531810760498,0.5717592835426331,0.6771771907806396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5532407164573669,"y":0.6546546816825867},{"x":0.5625,"y":0.6546546816825867},{"x":0.5648148059844971,"y":0.6771771907806396},{"x":0.5532407164573669,"y":0.6771771907806396}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5532407164573669,0.6546546816825867,0.5648148059844971,0.6771771907806396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5416666865348816,"y":0.6546546816825867},{"x":0.5532407164573669,"y":0.6546546816825867},{"x":0.5532407164573669,"y":0.6771771907806396},{"x":0.5416666865348816,"y":0.6771771907806396}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5416666865348816,0.6546546816825867,0.5532407164573669,0.6771771907806396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5115740895271301,"y":0.6546546816825867},{"x":0.5324074029922485,"y":0.6531531810760498},{"x":0.5347222089767456,"y":0.6771771907806396},{"x":0.5138888955116272,"y":0.6786786913871765}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5115740895271301,0.6546546816825867,0.5347222089767456,0.6771771907806396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4375,"y":0.6546546816825867},{"x":0.5023148059844971,"y":0.6531531810760498},{"x":0.5046296119689941,"y":0.6786786913871765},{"x":0.4375,"y":0.6786786913871765}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مراجعه","boundary":[0.4375,0.6546546816825867,0.5046296119689941,0.6786786913871765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41435185074806213,"y":0.6561561822891235},{"x":0.42824074625968933,"y":0.6561561822891235},{"x":0.42824074625968933,"y":0.6801801919937134},{"x":0.41435185074806213,"y":0.6801801919937134}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.41435185074806213,0.6561561822891235,0.42824074625968933,0.6801801919937134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3611111044883728,"y":0.6561561822891235},{"x":0.40509259700775146,"y":0.6546546816825867},{"x":0.40740740299224854,"y":0.6801801919937134},{"x":0.36342594027519226,"y":0.6816816926002502}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مکان","boundary":[0.3611111044883728,0.6561561822891235,0.40740740299224854,0.6801801919937134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3263888955116272,"y":0.6576576828956604},{"x":0.35185185074806213,"y":0.6561561822891235},{"x":0.3541666567325592,"y":0.6816816926002502},{"x":0.3263888955116272,"y":0.6816816926002502}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3263888955116272,0.6576576828956604,0.3541666567325592,0.6816816926002502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2638888955116272,"y":0.6576576828956604},{"x":0.30787035822868347,"y":0.6576576828956604},{"x":0.30787035822868347,"y":0.6816816926002502},{"x":0.2638888955116272,"y":0.6831831932067871}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.2638888955116272,0.6576576828956604,0.30787035822868347,0.6816816926002502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19907407462596893,"y":0.6591591835021973},{"x":0.24074074625968933,"y":0.6576576828956604},{"x":0.2430555522441864,"y":0.6831831932067871},{"x":0.19907407462596893,"y":0.6831831932067871}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.19907407462596893,0.6591591835021973,0.2430555522441864,0.6831831932067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12962962687015533,"y":0.6606606841087341},{"x":0.17824074625968933,"y":0.6591591835021973},{"x":0.1805555522441864,"y":0.684684693813324},{"x":0.1319444477558136,"y":0.684684693813324}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کالاها","boundary":[0.12962962687015533,0.6606606841087341,0.1805555522441864,0.684684693813324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8981481194496155,"y":0.6771771907806396},{"x":0.9189814925193787,"y":0.6756756901741028},{"x":0.9189814925193787,"y":0.6996996998786926},{"x":0.8981481194496155,"y":0.7012012004852295}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.8981481194496155,0.6771771907806396,0.9189814925193787,0.6996996998786926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8541666865348816,"y":0.6771771907806396},{"x":0.8912037014961243,"y":0.6771771907806396},{"x":0.8912037014961243,"y":0.7012012004852295},{"x":0.8541666865348816,"y":0.7012012004852295}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بینیم","boundary":[0.8541666865348816,0.6771771907806396,0.8912037014961243,0.7012012004852295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8217592835426331,"y":0.6771771907806396},{"x":0.8425925970077515,"y":0.6771771907806396},{"x":0.8425925970077515,"y":0.7012012004852295},{"x":0.8240740895271301,"y":0.7012012004852295}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.8217592835426331,0.6771771907806396,0.8425925970077515,0.7012012004852295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7916666865348816,"y":0.6771771907806396},{"x":0.8125,"y":0.6771771907806396},{"x":0.8125,"y":0.7012012004852295},{"x":0.7916666865348816,"y":0.7027027010917664}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.7916666865348816,0.6771771907806396,0.8125,0.7012012004852295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361111044883728,"y":0.6786786913871765},{"x":0.7592592835426331,"y":0.6771771907806396},{"x":0.7592592835426331,"y":0.7027027010917664},{"x":0.7384259104728699,"y":0.7027027010917664}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جای","boundary":[0.7361111044883728,0.6786786913871765,0.7592592835426331,0.7027027010917664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6597222089767456,"y":0.6786786913871765},{"x":0.7083333134651184,"y":0.6786786913871765},{"x":0.7083333134651184,"y":0.7027027010917664},{"x":0.6597222089767456,"y":0.7042042016983032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خاصی","boundary":[0.6597222089767456,0.6786786913871765,0.7083333134651184,0.7027027010917664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6342592835426331,"y":0.6801801919937134},{"x":0.6481481194496155,"y":0.6801801919937134},{"x":0.6481481194496155,"y":0.7042042016983032},{"x":0.6342592835426331,"y":0.7042042016983032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6342592835426331,0.6801801919937134,0.6481481194496155,0.7042042016983032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5995370149612427,"y":0.6801801919937134},{"x":0.6203703880310059,"y":0.6801801919937134},{"x":0.6203703880310059,"y":0.7042042016983032},{"x":0.5995370149612427,"y":0.7042042016983032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5995370149612427,0.6801801919937134,0.6203703880310059,0.7042042016983032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5370370149612427,"y":0.6801801919937134},{"x":0.5925925970077515,"y":0.6801801919937134},{"x":0.5925925970077515,"y":0.7042042016983032},{"x":0.5370370149612427,"y":0.7042042016983032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.5370370149612427,0.6801801919937134,0.5925925970077515,0.7042042016983032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5162037014961243,"y":0.6801801919937134},{"x":0.5300925970077515,"y":0.6801801919937134},{"x":0.5324074029922485,"y":0.7042042016983032},{"x":0.5162037014961243,"y":0.7042042016983032}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5162037014961243,0.6801801919937134,0.5324074029922485,0.7042042016983032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46990740299224854,"y":0.6816816926002502},{"x":0.5023148059844971,"y":0.6801801919937134},{"x":0.5023148059844971,"y":0.7042042016983032},{"x":0.46990740299224854,"y":0.7057057023048401}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.46990740299224854,0.6816816926002502,0.5023148059844971,0.7042042016983032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39120370149612427,"y":0.6816816926002502},{"x":0.4583333432674408,"y":0.6816816926002502},{"x":0.46064814925193787,"y":0.7057057023048401},{"x":0.39120370149612427,"y":0.707207202911377}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آنهاست","boundary":[0.39120370149612427,0.6816816926002502,0.46064814925193787,0.7057057023048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33564814925193787,"y":0.6816816926002502},{"x":0.38425925374031067,"y":0.6816816926002502},{"x":0.38425925374031067,"y":0.707207202911377},{"x":0.33564814925193787,"y":0.707207202911377}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"اشغال","boundary":[0.33564814925193787,0.6816816926002502,0.38425925374031067,0.707207202911377]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27314814925193787,"y":0.6831831932067871},{"x":0.31018519401550293,"y":0.6816816926002502},{"x":0.3125,"y":0.707207202911377},{"x":0.27314814925193787,"y":0.707207202911377}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.27314814925193787,0.6831831932067871,0.3125,0.707207202911377]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25,"y":0.6831831932067871},{"x":0.2708333432674408,"y":0.6831831932067871},{"x":0.27314814925193787,"y":0.707207202911377},{"x":0.25231480598449707,"y":0.707207202911377}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.25,0.6831831932067871,0.27314814925193787,0.707207202911377]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23148147761821747,"y":0.6831831932067871},{"x":0.24074074625968933,"y":0.6831831932067871},{"x":0.24074074625968933,"y":0.707207202911377},{"x":0.23148147761821747,"y":0.707207202911377}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.23148147761821747,0.6831831932067871,0.24074074625968933,0.707207202911377]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2013888955116272,"y":0.6831831932067871},{"x":0.2222222238779068,"y":0.6831831932067871},{"x":0.2222222238779068,"y":0.707207202911377},{"x":0.2013888955116272,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2013888955116272,0.6831831932067871,0.2222222238779068,0.707207202911377]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1319444477558136,"y":0.684684693813324},{"x":0.1944444477558136,"y":0.6831831932067871},{"x":0.1944444477558136,"y":0.7087087035179138},{"x":0.13425925374031067,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.1319444477558136,0.684684693813324,0.1944444477558136,0.7087087035179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8587962985038757,"y":0.7042042016983032},{"x":0.9212962985038757,"y":0.7042042016983032},{"x":0.9236111044883728,"y":0.7252252101898193},{"x":0.8587962985038757,"y":0.7267267107963562}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"مخلوط","boundary":[0.8587962985038757,0.7042042016983032,0.9236111044883728,0.7252252101898193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8125,"y":0.7057057023048401},{"x":0.8518518805503845,"y":0.7057057023048401},{"x":0.8541666865348816,"y":0.7267267107963562},{"x":0.8125,"y":0.7267267107963562}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بودن","boundary":[0.8125,0.7057057023048401,0.8541666865348816,0.7267267107963562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7384259104728699,"y":0.707207202911377},{"x":0.7962962985038757,"y":0.7057057023048401},{"x":0.7962962985038757,"y":0.7267267107963562},{"x":0.7407407164573669,"y":0.7282282114028931}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هیچیک","boundary":[0.7384259104728699,0.707207202911377,0.7962962985038757,0.7267267107963562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6782407164573669,"y":0.707207202911377},{"x":0.7175925970077515,"y":0.707207202911377},{"x":0.7175925970077515,"y":0.7282282114028931},{"x":0.6782407164573669,"y":0.7297297120094299}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ارزش","boundary":[0.6782407164573669,0.707207202911377,0.7175925970077515,0.7282282114028931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6111111044883728,"y":0.7087087035179138},{"x":0.6550925970077515,"y":0.707207202911377},{"x":0.6550925970077515,"y":0.7297297120094299},{"x":0.6111111044883728,"y":0.7297297120094299}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"واقعی","boundary":[0.6111111044883728,0.7087087035179138,0.6550925970077515,0.7297297120094299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.7087087035179138},{"x":0.5856481194496155,"y":0.7087087035179138},{"x":0.5856481194496155,"y":0.7297297120094299},{"x":0.5555555820465088,"y":0.7312312126159668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.5555555820465088,0.7087087035179138,0.5856481194496155,0.7297297120094299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5300925970077515,"y":0.7102102041244507},{"x":0.5439814925193787,"y":0.7102102041244507},{"x":0.5439814925193787,"y":0.7312312126159668},{"x":0.5300925970077515,"y":0.7312312126159668}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5300925970077515,0.7102102041244507,0.5439814925193787,0.7312312126159668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48148149251937866,"y":0.7102102041244507},{"x":0.5208333134651184,"y":0.7102102041244507},{"x":0.5208333134651184,"y":0.7312312126159668},{"x":0.48379629850387573,"y":0.7312312126159668}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"نشان","boundary":[0.48148149251937866,0.7102102041244507,0.5208333134651184,0.7312312126159668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40046295523643494,"y":0.7102102041244507},{"x":0.46759259700775146,"y":0.7102102041244507},{"x":0.46990740299224854,"y":0.7327327132225037},{"x":0.40046295523643494,"y":0.7327327132225037}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نخواهند","boundary":[0.40046295523643494,0.7102102041244507,0.46990740299224854,0.7327327132225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36342594027519226,"y":0.7117117047309875},{"x":0.3819444477558136,"y":0.7117117047309875},{"x":0.3819444477558136,"y":0.7327327132225037},{"x":0.36342594027519226,"y":0.7327327132225037}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داد","boundary":[0.36342594027519226,0.7117117047309875,0.3819444477558136,0.7327327132225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33796295523643494,"y":0.7132132053375244},{"x":0.3472222089767456,"y":0.7132132053375244},{"x":0.3472222089767456,"y":0.7342342138290405},{"x":0.33796295523643494,"y":0.7342342138290405}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.33796295523643494,0.7132132053375244,0.3472222089767456,0.7342342138290405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28009259700775146,"y":0.7132132053375244},{"x":0.33101850748062134,"y":0.7117117047309875},{"x":0.33101850748062134,"y":0.7342342138290405},{"x":0.28009259700775146,"y":0.7342342138290405}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"اصولا","boundary":[0.28009259700775146,0.7132132053375244,0.33101850748062134,0.7342342138290405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21296297013759613,"y":0.7147147059440613},{"x":0.2638888955116272,"y":0.7132132053375244},{"x":0.26620370149612427,"y":0.7357357144355774},{"x":0.21296297013759613,"y":0.7357357144355774}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توجهی","boundary":[0.21296297013759613,0.7147147059440613,0.26620370149612427,0.7357357144355774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17592592537403107,"y":0.7132132053375244},{"x":0.18518517911434174,"y":0.7132132053375244},{"x":0.18518517911434174,"y":0.7327327132225037},{"x":0.17592592537403107,"y":0.7327327132225037}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.17592592537403107,0.7132132053375244,0.18518517911434174,0.7327327132225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1319444477558136,"y":0.7132132053375244},{"x":0.16435185074806213,"y":0.7132132053375244},{"x":0.16435185074806213,"y":0.7327327132225037},{"x":0.1319444477558136,"y":0.7327327132225037}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.1319444477558136,0.7132132053375244,0.16435185074806213,0.7327327132225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8587962985038757,"y":0.7312312126159668},{"x":0.9212962985038757,"y":0.7312312126159668},{"x":0.9212962985038757,"y":0.7567567825317383},{"x":0.8587962985038757,"y":0.7582582831382751}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"نخواهد","boundary":[0.8587962985038757,0.7312312126159668,0.9212962985038757,0.7567567825317383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8287037014961243,"y":0.7312312126159668},{"x":0.8587962985038757,"y":0.7312312126159668},{"x":0.8587962985038757,"y":0.7582582831382751},{"x":0.8310185074806213,"y":0.7582582831382751}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.8287037014961243,0.7312312126159668,0.8587962985038757,0.7582582831382751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8171296119689941,"y":0.7327327132225037},{"x":0.8287037014961243,"y":0.7327327132225037},{"x":0.8310185074806213,"y":0.7582582831382751},{"x":0.8194444179534912,"y":0.7582582831382751}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8171296119689941,0.7327327132225037,0.8310185074806213,0.7582582831382751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7939814925193787,"y":0.7327327132225037},{"x":0.8171296119689941,"y":0.7312312126159668},{"x":0.8171296119689941,"y":0.7582582831382751},{"x":0.7939814925193787,"y":0.7582582831382751}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7939814925193787,0.7327327132225037,0.8171296119689941,0.7582582831382751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.7327327132225037},{"x":0.7870370149612427,"y":0.7327327132225037},{"x":0.7870370149612427,"y":0.7582582831382751},{"x":0.75,"y":0.7582582831382751}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واقع","boundary":[0.75,0.7327327132225037,0.7870370149612427,0.7582582831382751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6990740895271301,"y":0.7327327132225037},{"x":0.7337962985038757,"y":0.7327327132225037},{"x":0.7337962985038757,"y":0.759759783744812},{"x":0.7013888955116272,"y":0.759759783744812}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.6990740895271301,0.7327327132225037,0.7337962985038757,0.759759783744812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6782407164573669,"y":0.7342342138290405},{"x":0.6944444179534912,"y":0.7342342138290405},{"x":0.6944444179534912,"y":0.759759783744812},{"x":0.6805555820465088,"y":0.759759783744812}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6782407164573669,0.7342342138290405,0.6944444179534912,0.759759783744812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6273148059844971,"y":0.7342342138290405},{"x":0.6689814925193787,"y":0.7342342138290405},{"x":0.6712962985038757,"y":0.759759783744812},{"x":0.6273148059844971,"y":0.759759783744812}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.6273148059844971,0.7342342138290405,0.6712962985038757,0.759759783744812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5810185074806213,"y":0.7342342138290405},{"x":0.6111111044883728,"y":0.7342342138290405},{"x":0.6111111044883728,"y":0.759759783744812},{"x":0.5833333134651184,"y":0.7612612843513489}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.5810185074806213,0.7342342138290405,0.6111111044883728,0.759759783744812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5393518805503845,"y":0.7357357144355774},{"x":0.5740740895271301,"y":0.7342342138290405},{"x":0.5740740895271301,"y":0.7612612843513489},{"x":0.5416666865348816,"y":0.7612612843513489}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.5393518805503845,0.7357357144355774,0.5740740895271301,0.7612612843513489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47685185074806213,"y":0.7357357144355774},{"x":0.5185185074806213,"y":0.7357357144355774},{"x":0.5185185074806213,"y":0.7612612843513489},{"x":0.47685185074806213,"y":0.7627627849578857}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.47685185074806213,0.7357357144355774,0.5185185074806213,0.7612612843513489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.7357357144355774},{"x":0.4652777910232544,"y":0.7357357144355774},{"x":0.4652777910232544,"y":0.7627627849578857},{"x":0.4444444477558136,"y":0.7627627849578857}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4444444477558136,0.7357357144355774,0.4652777910232544,0.7627627849578857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.375,"y":0.7372372150421143},{"x":0.43518519401550293,"y":0.7357357144355774},{"x":0.43518519401550293,"y":0.7627627849578857},{"x":0.375,"y":0.7627627849578857}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بیولوژی","boundary":[0.375,0.7372372150421143,0.43518519401550293,0.7627627849578857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.7372372150421143},{"x":0.36342594027519226,"y":0.7372372150421143},{"x":0.36342594027519226,"y":0.7627627849578857},{"x":0.33564814925193787,"y":0.7642642855644226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.3333333432674408,0.7372372150421143,0.36342594027519226,0.7627627849578857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28703704476356506,"y":0.7387387156486511},{"x":0.3263888955116272,"y":0.7372372150421143},{"x":0.3263888955116272,"y":0.7642642855644226},{"x":0.28703704476356506,"y":0.7642642855644226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.28703704476356506,0.7387387156486511,0.3263888955116272,0.7642642855644226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25,"y":0.7387387156486511},{"x":0.26620370149612427,"y":0.7387387156486511},{"x":0.26620370149612427,"y":0.7642642855644226},{"x":0.25231480598449707,"y":0.7642642855644226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.25,0.7387387156486511,0.26620370149612427,0.7642642855644226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2083333283662796,"y":0.7387387156486511},{"x":0.2430555522441864,"y":0.7387387156486511},{"x":0.2430555522441864,"y":0.7642642855644226},{"x":0.21064814925193787,"y":0.7642642855644226}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هیچ","boundary":[0.2083333283662796,0.7387387156486511,0.2430555522441864,0.7642642855644226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13657407462596893,"y":0.7387387156486511},{"x":0.19907407462596893,"y":0.7387387156486511},{"x":0.19907407462596893,"y":0.7657657861709595},{"x":0.13657407462596893,"y":0.7657657861709595}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقی","boundary":[0.13657407462596893,0.7387387156486511,0.19907407462596893,0.7657657861709595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8819444179534912,"y":0.7582582831382751},{"x":0.9212962985038757,"y":0.7567567825317383},{"x":0.9236111044883728,"y":0.7837837934494019},{"x":0.8819444179534912,"y":0.7837837934494019}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.8819444179534912,0.7582582831382751,0.9236111044883728,0.7837837934494019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8287037014961243,"y":0.7582582831382751},{"x":0.8680555820465088,"y":0.7567567825317383},{"x":0.8703703880310059,"y":0.7837837934494019},{"x":0.8310185074806213,"y":0.7837837934494019}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.8287037014961243,0.7582582831382751,0.8703703880310059,0.7837837934494019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7685185074806213,"y":0.7582582831382751},{"x":0.8171296119689941,"y":0.7582582831382751},{"x":0.8171296119689941,"y":0.7837837934494019},{"x":0.7685185074806213,"y":0.7852852940559387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هویت","boundary":[0.7685185074806213,0.7582582831382751,0.8171296119689941,0.7837837934494019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.7582582831382751},{"x":0.7592592835426331,"y":0.7582582831382751},{"x":0.7615740895271301,"y":0.7852852940559387},{"x":0.75,"y":0.7852852940559387}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.75,0.7582582831382751,0.7615740895271301,0.7852852940559387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7037037014961243,"y":0.7582582831382751},{"x":0.7430555820465088,"y":0.7582582831382751},{"x":0.7430555820465088,"y":0.7852852940559387},{"x":0.7037037014961243,"y":0.7852852940559387}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.7037037014961243,0.7582582831382751,0.7430555820465088,0.7852852940559387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689814925193787,"y":0.7582582831382751},{"x":0.6898148059844971,"y":0.7582582831382751},{"x":0.6921296119689941,"y":0.7852852940559387},{"x":0.6689814925193787,"y":0.7852852940559387}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.6689814925193787,0.7582582831382751,0.6921296119689941,0.7852852940559387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6018518805503845,"y":0.759759783744812},{"x":0.6620370149612427,"y":0.7582582831382751},{"x":0.6620370149612427,"y":0.7852852940559387},{"x":0.6041666865348816,"y":0.7852852940559387}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"صحیح","boundary":[0.6018518805503845,0.759759783744812,0.6620370149612427,0.7852852940559387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.759759783744812},{"x":0.5879629850387573,"y":0.759759783744812},{"x":0.5879629850387573,"y":0.7852852940559387},{"x":0.5300925970077515,"y":0.7867867946624756}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.5277777910232544,0.759759783744812,0.5879629850387573,0.7852852940559387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5115740895271301,"y":0.759759783744812},{"x":0.5231481194496155,"y":0.759759783744812},{"x":0.5231481194496155,"y":0.7867867946624756},{"x":0.5115740895271301,"y":0.7867867946624756}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5115740895271301,0.759759783744812,0.5231481194496155,0.7867867946624756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43981480598449707,"y":0.759759783744812},{"x":0.49768519401550293,"y":0.759759783744812},{"x":0.5,"y":0.7867867946624756},{"x":0.43981480598449707,"y":0.7867867946624756}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"جانوران","boundary":[0.43981480598449707,0.759759783744812,0.5,0.7867867946624756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3819444477558136,"y":0.759759783744812},{"x":0.4305555522441864,"y":0.759759783744812},{"x":0.4305555522441864,"y":0.7867867946624756},{"x":0.3819444477558136,"y":0.7867867946624756}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امکان","boundary":[0.3819444477558136,0.759759783744812,0.4305555522441864,0.7867867946624756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33564814925193787,"y":0.7612612843513489},{"x":0.3680555522441864,"y":0.759759783744812},{"x":0.37037035822868347,"y":0.7867867946624756},{"x":0.33564814925193787,"y":0.7867867946624756}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پذیر","boundary":[0.33564814925193787,0.7612612843513489,0.37037035822868347,0.7867867946624756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28240740299224854,"y":0.7612612843513489},{"x":0.32870370149612427,"y":0.7612612843513489},{"x":0.32870370149612427,"y":0.7867867946624756},{"x":0.28240740299224854,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"نیست","boundary":[0.28240740299224854,0.7612612843513489,0.32870370149612427,0.7867867946624756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26157405972480774,"y":0.7612612843513489},{"x":0.27314814925193787,"y":0.7612612843513489},{"x":0.27314814925193787,"y":0.7882882952690125},{"x":0.26157405972480774,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.26157405972480774,0.7612612843513489,0.27314814925193787,0.7882882952690125]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.125,"y":0.5735735893249512},{"x":0.9212962985038757,"y":0.5660660862922668},{"x":0.9282407164573669,"y":0.7837837934494019},{"x":0.12962962687015533,"y":0.7912912964820862}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.12,0.5665735893249512,0.933240716457367,0.7907837934494019],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8310185074806213,"y":0.7807807922363281},{"x":0.8657407164573669,"y":0.7807807922363281},{"x":0.8657407164573669,"y":0.804804801940918},{"x":0.8310185074806213,"y":0.804804801940918}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.8310185074806213,0.7807807922363281,0.8657407164573669,0.804804801940918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7916666865348816,"y":0.7807807922363281},{"x":0.8263888955116272,"y":0.7807807922363281},{"x":0.8263888955116272,"y":0.8063063025474548},{"x":0.7916666865348816,"y":0.8063063025474548}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7916666865348816,0.7807807922363281,0.8263888955116272,0.8063063025474548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7291666865348816,"y":0.782282292842865},{"x":0.7685185074806213,"y":0.7807807922363281},{"x":0.7685185074806213,"y":0.8063063025474548},{"x":0.7314814925193787,"y":0.8078078031539917}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کاری","boundary":[0.7291666865348816,0.782282292842865,0.7685185074806213,0.8063063025474548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6736111044883728,"y":0.782282292842865},{"x":0.7129629850387573,"y":0.782282292842865},{"x":0.7129629850387573,"y":0.8078078031539917},{"x":0.6736111044883728,"y":0.8078078031539917}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"عملی","boundary":[0.6736111044883728,0.782282292842865,0.7129629850387573,0.8078078031539917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6203703880310059,"y":0.7837837934494019},{"x":0.6620370149612427,"y":0.7837837934494019},{"x":0.6620370149612427,"y":0.8078078031539917},{"x":0.6203703880310059,"y":0.8093093037605286}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6203703880310059,0.7837837934494019,0.6620370149612427,0.8078078031539917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5787037014961243,"y":0.7852852940559387},{"x":0.5995370149612427,"y":0.7837837934494019},{"x":0.6018518805503845,"y":0.8093093037605286},{"x":0.5810185074806213,"y":0.8093093037605286}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5787037014961243,0.7852852940559387,0.6018518805503845,0.8093093037605286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5300925970077515,"y":0.7852852940559387},{"x":0.5740740895271301,"y":0.7837837934494019},{"x":0.5763888955116272,"y":0.8093093037605286},{"x":0.5300925970077515,"y":0.8093093037605286}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.5300925970077515,0.7852852940559387,0.5763888955116272,0.8093093037605286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5046296119689941,"y":0.7852852940559387},{"x":0.5185185074806213,"y":0.7852852940559387},{"x":0.5185185074806213,"y":0.8093093037605286},{"x":0.5046296119689941,"y":0.8108108043670654}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5046296119689941,0.7852852940559387,0.5185185074806213,0.8093093037605286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45370370149612427,"y":0.7867867946624756},{"x":0.5,"y":0.7852852940559387},{"x":0.5,"y":0.8108108043670654},{"x":0.45370370149612427,"y":0.8108108043670654}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اولین","boundary":[0.45370370149612427,0.7867867946624756,0.5,0.8108108043670654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38425925374031067,"y":0.7867867946624756},{"x":0.44212964177131653,"y":0.7867867946624756},{"x":0.44212964177131653,"y":0.8123123049736023},{"x":0.38657405972480774,"y":0.8123123049736023}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روزهای","boundary":[0.38425925374031067,0.7867867946624756,0.44212964177131653,0.8123123049736023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31018519401550293,"y":0.7882882952690125},{"x":0.3680555522441864,"y":0.7882882952690125},{"x":0.37037035822868347,"y":0.8123123049736023},{"x":0.31018519401550293,"y":0.8138138055801392}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.31018519401550293,0.7882882952690125,0.37037035822868347,0.8123123049736023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26157405972480774,"y":0.7897897958755493},{"x":0.2916666567325592,"y":0.7882882952690125},{"x":0.2916666567325592,"y":0.8138138055801392},{"x":0.2638888955116272,"y":0.8138138055801392}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنرا","boundary":[0.26157405972480774,0.7897897958755493,0.2916666567325592,0.8138138055801392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21064814925193787,"y":0.7897897958755493},{"x":0.2569444477558136,"y":0.7882882952690125},{"x":0.2569444477558136,"y":0.8138138055801392},{"x":0.21296297013759613,"y":0.815315306186676}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.21064814925193787,0.7897897958755493,0.2569444477558136,0.8138138055801392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17824074625968933,"y":0.7912912964820862},{"x":0.19907407462596893,"y":0.7897897958755493},{"x":0.2013888955116272,"y":0.815315306186676},{"x":0.17824074625968933,"y":0.815315306186676}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.17824074625968933,0.7912912964820862,0.2013888955116272,0.815315306186676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1458333283662796,"y":0.7912912964820862},{"x":0.17592592537403107,"y":0.7912912964820862},{"x":0.17824074625968933,"y":0.815315306186676},{"x":0.1458333283662796,"y":0.815315306186676}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دهد","boundary":[0.1458333283662796,0.7912912964820862,0.17824074625968933,0.815315306186676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12731482088565826,"y":0.7912912964820862},{"x":0.1388888955116272,"y":0.7912912964820862},{"x":0.1388888955116272,"y":0.8168168067932129},{"x":0.12962962687015533,"y":0.8168168067932129}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.12731482088565826,0.7912912964820862,0.1388888955116272,0.8168168067932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.8108108043670654},{"x":0.9259259104728699,"y":0.8108108043670654},{"x":0.9259259104728699,"y":0.8348348140716553},{"x":0.875,"y":0.8348348140716553}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توانایی","boundary":[0.875,0.8108108043670654,0.9259259104728699,0.8348348140716553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8171296119689941,"y":0.8123123049736023},{"x":0.8518518805503845,"y":0.8123123049736023},{"x":0.8518518805503845,"y":0.8348348140716553},{"x":0.8194444179534912,"y":0.8363363146781921}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.8171296119689941,0.8123123049736023,0.8518518805503845,0.8348348140716553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7800925970077515,"y":0.8123123049736023},{"x":0.8171296119689941,"y":0.8123123049736023},{"x":0.8194444179534912,"y":0.8363363146781921},{"x":0.7800925970077515,"y":0.8363363146781921}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7800925970077515,0.8123123049736023,0.8194444179534912,0.8363363146781921]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7407407164573669,"y":0.8123123049736023},{"x":0.7615740895271301,"y":0.8123123049736023},{"x":0.7638888955116272,"y":0.8363363146781921},{"x":0.7430555820465088,"y":0.8363363146781921}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7407407164573669,0.8123123049736023,0.7638888955116272,0.8363363146781921]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689814925193787,"y":0.8123123049736023},{"x":0.7245370149612427,"y":0.8123123049736023},{"x":0.7245370149612427,"y":0.8363363146781921},{"x":0.6712962985038757,"y":0.8363363146781921}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"حقیقت","boundary":[0.6689814925193787,0.8123123049736023,0.7245370149612427,0.8363363146781921]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6041666865348816,"y":0.8138138055801392},{"x":0.6527777910232544,"y":0.8138138055801392},{"x":0.6527777910232544,"y":0.837837815284729},{"x":0.6041666865348816,"y":0.837837815284729}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"پدیده","boundary":[0.6041666865348816,0.8138138055801392,0.6527777910232544,0.837837815284729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5902777910232544,"y":0.8138138055801392},{"x":0.6041666865348816,"y":0.8138138055801392},{"x":0.6041666865348816,"y":0.837837815284729},{"x":0.5902777910232544,"y":0.837837815284729}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5902777910232544,0.8138138055801392,0.6041666865348816,0.837837815284729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.8138138055801392},{"x":0.5717592835426331,"y":0.8138138055801392},{"x":0.5717592835426331,"y":0.837837815284729},{"x":0.5,"y":0.837837815284729}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مادرزادی","boundary":[0.5,0.8138138055801392,0.5717592835426331,0.837837815284729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.815315306186676},{"x":0.4861111044883728,"y":0.8138138055801392},{"x":0.4861111044883728,"y":0.837837815284729},{"x":0.4444444477558136,"y":0.8393393158912659}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4444444477558136,0.815315306186676,0.4861111044883728,0.837837815284729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4027777910232544,"y":0.815315306186676},{"x":0.4236111044883728,"y":0.815315306186676},{"x":0.4236111044883728,"y":0.8393393158912659},{"x":0.4027777910232544,"y":0.8393393158912659}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4027777910232544,0.815315306186676,0.4236111044883728,0.8393393158912659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37731480598449707,"y":0.815315306186676},{"x":0.3958333432674408,"y":0.815315306186676},{"x":0.39814814925193787,"y":0.8393393158912659},{"x":0.37731480598449707,"y":0.8393393158912659}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.37731480598449707,0.815315306186676,0.39814814925193787,0.8393393158912659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3194444477558136,"y":0.815315306186676},{"x":0.37268519401550293,"y":0.815315306186676},{"x":0.37268519401550293,"y":0.8393393158912659},{"x":0.32175925374031067,"y":0.8393393158912659}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ممکن","boundary":[0.3194444477558136,0.815315306186676,0.37268519401550293,0.8393393158912659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26851850748062134,"y":0.8168168067932129},{"x":0.3055555522441864,"y":0.815315306186676},{"x":0.30787035822868347,"y":0.8393393158912659},{"x":0.2708333432674408,"y":0.8408408164978027}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.26851850748062134,0.8168168067932129,0.30787035822868347,0.8393393158912659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23842592537403107,"y":0.8168168067932129},{"x":0.25925925374031067,"y":0.8168168067932129},{"x":0.25925925374031067,"y":0.8408408164978027},{"x":0.23842592537403107,"y":0.8408408164978027}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.23842592537403107,0.8168168067932129,0.25925925374031067,0.8408408164978027]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2083333283662796,"y":0.8168168067932129},{"x":0.2291666716337204,"y":0.8168168067932129},{"x":0.2291666716337204,"y":0.8408408164978027},{"x":0.2083333283662796,"y":0.8408408164978027}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.2083333283662796,0.8168168067932129,0.2291666716337204,0.8408408164978027]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1388888955116272,"y":0.8168168067932129},{"x":0.19675925374031067,"y":0.8168168067932129},{"x":0.19675925374031067,"y":0.8408408164978027},{"x":0.1388888955116272,"y":0.8408408164978027}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آگاهی","boundary":[0.1388888955116272,0.8168168067932129,0.19675925374031067,0.8408408164978027]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8703703880310059,"y":0.8363363146781921},{"x":0.9282407164573669,"y":0.8363363146781921},{"x":0.9282407164573669,"y":0.8603603839874268},{"x":0.8703703880310059,"y":0.8618618845939636}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نداشته","boundary":[0.8703703880310059,0.8363363146781921,0.9282407164573669,0.8603603839874268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8101851940155029,"y":0.837837815284729},{"x":0.8587962985038757,"y":0.8363363146781921},{"x":0.8587962985038757,"y":0.8618618845939636},{"x":0.8101851940155029,"y":0.8618618845939636}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باشیم","boundary":[0.8101851940155029,0.837837815284729,0.8587962985038757,0.8618618845939636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731481194496155,"y":0.8393393158912659},{"x":0.7939814925193787,"y":0.837837815284729},{"x":0.7962962985038757,"y":0.8618618845939636},{"x":0.7754629850387573,"y":0.8633633852005005}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.7731481194496155,0.8393393158912659,0.7962962985038757,0.8618618845939636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152777910232544,"y":0.8393393158912659},{"x":0.7546296119689941,"y":0.8393393158912659},{"x":0.7546296119689941,"y":0.8633633852005005},{"x":0.7175925970077515,"y":0.8633633852005005}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اساس","boundary":[0.7152777910232544,0.8393393158912659,0.7546296119689941,0.8633633852005005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6782407164573669,"y":0.8408408164978027},{"x":0.6898148059844971,"y":0.8408408164978027},{"x":0.6898148059844971,"y":0.8633633852005005},{"x":0.6782407164573669,"y":0.8633633852005005}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6782407164573669,0.8408408164978027,0.6898148059844971,0.8633633852005005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5856481194496155,"y":0.8408408164978027},{"x":0.6643518805503845,"y":0.8408408164978027},{"x":0.6643518805503845,"y":0.8648648858070374},{"x":0.5856481194496155,"y":0.8648648858070374}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موجودیت","boundary":[0.5856481194496155,0.8408408164978027,0.6643518805503845,0.8648648858070374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5231481194496155,"y":0.8423423171043396},{"x":0.5625,"y":0.8423423171043396},{"x":0.5625,"y":0.8663663864135742},{"x":0.5231481194496155,"y":0.8663663864135742}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"حیات","boundary":[0.5231481194496155,0.8423423171043396,0.5625,0.8663663864135742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4861111044883728,"y":0.8423423171043396},{"x":0.5,"y":0.8423423171043396},{"x":0.5023148059844971,"y":0.8663663864135742},{"x":0.48842594027519226,"y":0.8663663864135742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.4861111044883728,0.8423423171043396,0.5023148059844971,0.8663663864135742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42129629850387573,"y":0.8438438177108765},{"x":0.47685185074806213,"y":0.8423423171043396},{"x":0.47685185074806213,"y":0.8678678870201111},{"x":0.42129629850387573,"y":0.8678678870201111}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تشکیل","boundary":[0.42129629850387573,0.8438438177108765,0.47685185074806213,0.8678678870201111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3819444477558136,"y":0.8453453183174133},{"x":0.40046295523643494,"y":0.8438438177108765},{"x":0.4027777910232544,"y":0.8678678870201111},{"x":0.3819444477558136,"y":0.8678678870201111}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3819444477558136,0.8453453183174133,0.4027777910232544,0.8678678870201111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34259259700775146,"y":0.8453453183174133},{"x":0.375,"y":0.8438438177108765},{"x":0.375,"y":0.8678678870201111},{"x":0.34490740299224854,"y":0.869369387626648}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دهد","boundary":[0.34259259700775146,0.8453453183174133,0.375,0.8678678870201111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31712964177131653,"y":0.8453453183174133},{"x":0.3263888955116272,"y":0.8453453183174133},{"x":0.32870370149612427,"y":0.869369387626648},{"x":0.31712964177131653,"y":0.869369387626648}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.31712964177131653,0.8453453183174133,0.32870370149612427,0.869369387626648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28703704476356506,"y":0.8453453183174133},{"x":0.30787035822868347,"y":0.8453453183174133},{"x":0.30787035822868347,"y":0.869369387626648},{"x":0.28935185074806213,"y":0.869369387626648}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.28703704476356506,0.8453453183174133,0.30787035822868347,0.869369387626648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23148147761821747,"y":0.8468468189239502},{"x":0.2777777910232544,"y":0.8453453183174133},{"x":0.2777777910232544,"y":0.869369387626648},{"x":0.23148147761821747,"y":0.8708708882331848}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تاریخ","boundary":[0.23148147761821747,0.8468468189239502,0.2777777910232544,0.869369387626648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16435185074806213,"y":0.8468468189239502},{"x":0.21064814925193787,"y":0.8468468189239502},{"x":0.21296297013759613,"y":0.8708708882331848},{"x":0.16435185074806213,"y":0.8708708882331848}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبیعی","boundary":[0.16435185074806213,0.8468468189239502,0.21296297013759613,0.8708708882331848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13657407462596893,"y":0.8483483195304871},{"x":0.15046297013759613,"y":0.8483483195304871},{"x":0.15046297013759613,"y":0.8723723888397217},{"x":0.13657407462596893,"y":0.8723723888397217}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.13657407462596893,0.8483483195304871,0.15046297013759613,0.8723723888397217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8912037014961243,"y":0.8618618845939636},{"x":0.9282407164573669,"y":0.8603603839874268},{"x":0.9282407164573669,"y":0.8873873949050903},{"x":0.8912037014961243,"y":0.8888888955116272}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قدیم","boundary":[0.8912037014961243,0.8618618845939636,0.9282407164573669,0.8873873949050903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8425925970077515,"y":0.8618618845939636},{"x":0.8888888955116272,"y":0.8618618845939636},{"x":0.8888888955116272,"y":0.8888888955116272},{"x":0.8449074029922485,"y":0.8888888955116272}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"الایام","boundary":[0.8425925970077515,0.8618618845939636,0.8888888955116272,0.8888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8171296119689941,"y":0.8618618845939636},{"x":0.8333333134651184,"y":0.8618618845939636},{"x":0.8356481194496155,"y":0.8888888955116272},{"x":0.8194444179534912,"y":0.8888888955116272}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8171296119689941,0.8618618845939636,0.8356481194496155,0.8888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.8633633852005005},{"x":0.8078703880310059,"y":0.8618618845939636},{"x":0.8101851940155029,"y":0.8888888955116272},{"x":0.75,"y":0.8903903961181641}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.75,0.8633633852005005,0.8101851940155029,0.8888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7037037014961243,"y":0.8633633852005005},{"x":0.7384259104728699,"y":0.8633633852005005},{"x":0.7384259104728699,"y":0.8903903961181641},{"x":0.7060185074806213,"y":0.8903903961181641}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بشر","boundary":[0.7037037014961243,0.8633633852005005,0.7384259104728699,0.8903903961181641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6550925970077515,"y":0.8633633852005005},{"x":0.6898148059844971,"y":0.8633633852005005},{"x":0.6898148059844971,"y":0.8903903961181641},{"x":0.6550925970077515,"y":0.8918918967247009}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ظاهر","boundary":[0.6550925970077515,0.8633633852005005,0.6898148059844971,0.8903903961181641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6111111044883728,"y":0.8648648858070374},{"x":0.6458333134651184,"y":0.8648648858070374},{"x":0.6458333134651184,"y":0.8918918967247009},{"x":0.6111111044883728,"y":0.8918918967247009}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6111111044883728,0.8648648858070374,0.6458333134651184,0.8918918967247009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5694444179534912,"y":0.8648648858070374},{"x":0.6111111044883728,"y":0.8648648858070374},{"x":0.6111111044883728,"y":0.8918918967247009},{"x":0.5694444179534912,"y":0.8918918967247009}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5694444179534912,0.8648648858070374,0.6111111044883728,0.8918918967247009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5578703880310059,"y":0.8648648858070374},{"x":0.5694444179534912,"y":0.8648648858070374},{"x":0.5717592835426331,"y":0.8918918967247009},{"x":0.5601851940155029,"y":0.8918918967247009}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5578703880310059,0.8648648858070374,0.5717592835426331,0.8918918967247009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5347222089767456,"y":0.8648648858070374},{"x":0.5509259104728699,"y":0.8648648858070374},{"x":0.5509259104728699,"y":0.8918918967247009},{"x":0.5370370149612427,"y":0.8918918967247009}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5347222089767456,0.8648648858070374,0.5509259104728699,0.8918918967247009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49768519401550293,"y":0.8663663864135742},{"x":0.5277777910232544,"y":0.8648648858070374},{"x":0.5277777910232544,"y":0.8918918967247009},{"x":0.49768519401550293,"y":0.8933933973312378}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طور","boundary":[0.49768519401550293,0.8663663864135742,0.5277777910232544,0.8918918967247009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45370370149612427,"y":0.8663663864135742},{"x":0.48842594027519226,"y":0.8663663864135742},{"x":0.48842594027519226,"y":0.8933933973312378},{"x":0.45601850748062134,"y":0.8933933973312378}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مثال","boundary":[0.45370370149612427,0.8663663864135742,0.48842594027519226,0.8933933973312378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39120370149612427,"y":0.8663663864135742},{"x":0.4375,"y":0.8663663864135742},{"x":0.43981480598449707,"y":0.8933933973312378},{"x":0.39120370149612427,"y":0.8933933973312378}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جوجه","boundary":[0.39120370149612427,0.8663663864135742,0.43981480598449707,0.8933933973312378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34490740299224854,"y":0.8678678870201111},{"x":0.39120370149612427,"y":0.8678678870201111},{"x":0.39120370149612427,"y":0.8948948979377747},{"x":0.3472222089767456,"y":0.8948948979377747}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اردک","boundary":[0.34490740299224854,0.8678678870201111,0.39120370149612427,0.8948948979377747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30092594027519226,"y":0.8678678870201111},{"x":0.33564814925193787,"y":0.8678678870201111},{"x":0.33796295523643494,"y":0.8948948979377747},{"x":0.30324074625968933,"y":0.8948948979377747}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.30092594027519226,0.8678678870201111,0.33796295523643494,0.8948948979377747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26157405972480774,"y":0.8678678870201111},{"x":0.29398149251937866,"y":0.8678678870201111},{"x":0.29398149251937866,"y":0.8948948979377747},{"x":0.26157405972480774,"y":0.8963963985443115}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تازه","boundary":[0.26157405972480774,0.8678678870201111,0.29398149251937866,0.8948948979377747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20601852238178253,"y":0.869369387626648},{"x":0.25,"y":0.869369387626648},{"x":0.25231480598449707,"y":0.8963963985443115},{"x":0.20601852238178253,"y":0.8963963985443115}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متولد","boundary":[0.20601852238178253,0.869369387626648,0.25231480598449707,0.8963963985443115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16203702986240387,"y":0.869369387626648},{"x":0.19907407462596893,"y":0.869369387626648},{"x":0.19907407462596893,"y":0.8963963985443115},{"x":0.16203702986240387,"y":0.8963963985443115}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.16203702986240387,0.869369387626648,0.19907407462596893,0.8963963985443115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1319444477558136,"y":0.869369387626648},{"x":0.15509259700775146,"y":0.869369387626648},{"x":0.15740740299224854,"y":0.8963963985443115},{"x":0.13425925374031067,"y":0.8978978991508484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.1319444477558136,0.869369387626648,0.15740740299224854,0.8963963985443115]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12731482088565826,"y":0.7897897958755493},{"x":0.9259259104728699,"y":0.7792792916297913},{"x":0.9305555820465088,"y":0.8888888955116272},{"x":0.1319444477558136,"y":0.8978978991508484}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.12231482088565826,0.7827897958755493,0.9355555820465088,0.8958888955116272],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.9099099040031433},{"x":0.5300925970077515,"y":0.9099099040031433},{"x":0.5324074029922485,"y":0.9204204082489014},{"x":0.5277777910232544,"y":0.9204204082489014}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۲","boundary":[0.5277777910232544,0.9099099040031433,0.5324074029922485,0.9204204082489014]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.9099099040031433},{"x":0.5300925970077515,"y":0.9099099040031433},{"x":0.5324074029922485,"y":0.9204204082489014},{"x":0.5277777910232544,"y":0.9204204082489014}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.5227777910232544,0.9029099040031433,0.5374074029922485,0.9274204082489014],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/dcc65cb021a5900e/pages/sfHfdDfwxftKdrMF.jpg","blurred":"/storage/books/dcc65cb021a5900e/pages/SKdKunNUzFTEOnun.jpg","webpSec":"/storage/books/dcc65cb021a5900e/pages/nkTjqitxGMUzXpXN-sec.webp"},"info":{"width":432,"height":666,"margin":[0.00022419409895384752,0.00005712469110080788,0.9978825874792205,0.9986300219186435]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8587962985038757,"y":0.045045044273138046},{"x":0.9004629850387573,"y":0.045045044273138046},{"x":0.9004629850387573,"y":0.07357357442378998},{"x":0.8587962985038757,"y":0.07357357442378998}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقابل","boundary":[0.8587962985038757,0.045045044273138046,0.9004629850387573,0.07357357442378998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8055555820465088,"y":0.045045044273138046},{"x":0.8402777910232544,"y":0.045045044273138046},{"x":0.8402777910232544,"y":0.07357357442378998},{"x":0.8055555820465088,"y":0.07357357442378998}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عبور","boundary":[0.8055555820465088,0.045045044273138046,0.8402777910232544,0.07357357442378998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7685185074806213,"y":0.045045044273138046},{"x":0.7916666865348816,"y":0.045045044273138046},{"x":0.7916666865348816,"y":0.07357357442378998},{"x":0.7685185074806213,"y":0.07357357442378998}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.7685185074806213,0.045045044273138046,0.7916666865348816,0.07357357442378998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7268518805503845,"y":0.045045044273138046},{"x":0.7523148059844971,"y":0.045045044273138046},{"x":0.7523148059844971,"y":0.07357357442378998},{"x":0.7268518805503845,"y":0.07357357442378998}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"باز","boundary":[0.7268518805503845,0.045045044273138046,0.7523148059844971,0.07357357442378998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6828703880310059,"y":0.045045044273138046},{"x":0.7083333134651184,"y":0.045045044273138046},{"x":0.7083333134651184,"y":0.07357357442378998},{"x":0.6828703880310059,"y":0.07357357442378998}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.6828703880310059,0.045045044273138046,0.7083333134651184,0.07357357442378998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6550925970077515,"y":0.045045044273138046},{"x":0.6689814925193787,"y":0.045045044273138046},{"x":0.6689814925193787,"y":0.07357357442378998},{"x":0.6550925970077515,"y":0.07357357442378998}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6550925970077515,0.045045044273138046,0.6689814925193787,0.07357357442378998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6041666865348816,"y":0.045045044273138046},{"x":0.6481481194496155,"y":0.045045044273138046},{"x":0.6481481194496155,"y":0.07357357442378998},{"x":0.6041666865348816,"y":0.07357357442378998}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.6041666865348816,0.045045044273138046,0.6481481194496155,0.07357357442378998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5694444179534912,"y":0.045045044273138046},{"x":0.5925925970077515,"y":0.045045044273138046},{"x":0.5925925970077515,"y":0.07357357442378998},{"x":0.5694444179534912,"y":0.07357357442378998}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5694444179534912,0.045045044273138046,0.5925925970077515,0.07357357442378998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5231481194496155,"y":0.045045044273138046},{"x":0.5555555820465088,"y":0.045045044273138046},{"x":0.5555555820465088,"y":0.07357357442378998},{"x":0.5231481194496155,"y":0.07357357442378998}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.5231481194496155,0.045045044273138046,0.5555555820465088,0.07357357442378998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48379629850387573,"y":0.045045044273138046},{"x":0.5092592835426331,"y":0.045045044273138046},{"x":0.5092592835426331,"y":0.07357357442378998},{"x":0.48379629850387573,"y":0.07357357442378998}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.48379629850387573,0.045045044273138046,0.5092592835426331,0.07357357442378998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.045045044273138046},{"x":0.46759259700775146,"y":0.045045044273138046},{"x":0.46759259700775146,"y":0.07357357442378998},{"x":0.4444444477558136,"y":0.07357357442378998}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4444444477558136,0.045045044273138046,0.46759259700775146,0.07357357442378998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4027777910232544,"y":0.045045044273138046},{"x":0.43287035822868347,"y":0.045045044273138046},{"x":0.43287035822868347,"y":0.07357357442378998},{"x":0.4027777910232544,"y":0.07357357442378998}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عمل","boundary":[0.4027777910232544,0.045045044273138046,0.43287035822868347,0.07357357442378998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680555522441864,"y":0.045045044273138046},{"x":0.3819444477558136,"y":0.045045044273138046},{"x":0.3819444477558136,"y":0.07357357442378998},{"x":0.3680555522441864,"y":0.07357357442378998}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.3680555522441864,0.045045044273138046,0.3819444477558136,0.07357357442378998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3402777910232544,"y":0.045045044273138046},{"x":0.36342594027519226,"y":0.045045044273138046},{"x":0.36342594027519226,"y":0.07357357442378998},{"x":0.3402777910232544,"y":0.07357357442378998}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3402777910232544,0.045045044273138046,0.36342594027519226,0.07357357442378998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28935185074806213,"y":0.045045044273138046},{"x":0.33101850748062134,"y":0.045045044273138046},{"x":0.33101850748062134,"y":0.07357357442378998},{"x":0.28935185074806213,"y":0.07357357442378998}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقابل","boundary":[0.28935185074806213,0.045045044273138046,0.33101850748062134,0.07357357442378998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2569444477558136,"y":0.045045044273138046},{"x":0.27314814925193787,"y":0.045045044273138046},{"x":0.27314814925193787,"y":0.07357357442378998},{"x":0.2569444477558136,"y":0.07357357442378998}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"قو","boundary":[0.2569444477558136,0.045045044273138046,0.27314814925193787,0.07357357442378998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23379629850387573,"y":0.045045044273138046},{"x":0.24537037312984467,"y":0.045045044273138046},{"x":0.24537037312984467,"y":0.07357357442378998},{"x":0.23379629850387573,"y":0.07357357442378998}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.23379629850387573,0.045045044273138046,0.24537037312984467,0.07357357442378998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19212962687015533,"y":0.045045044273138046},{"x":0.22685185074806213,"y":0.045045044273138046},{"x":0.22685185074806213,"y":0.07357357442378998},{"x":0.19212962687015533,"y":0.07357357442378998}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرغ","boundary":[0.19212962687015533,0.045045044273138046,0.22685185074806213,0.07357357442378998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1111111119389534,"y":0.045045044273138046},{"x":0.1875,"y":0.045045044273138046},{"x":0.1875,"y":0.07357357442378998},{"x":0.1111111119389534,"y":0.07357357442378998}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ماهیخوار","boundary":[0.1111111119389534,0.045045044273138046,0.1875,0.07357357442378998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8611111044883728,"y":0.07507507503032684},{"x":0.9004629850387573,"y":0.07507507503032684},{"x":0.9004629850387573,"y":0.09759759902954102},{"x":0.8611111044883728,"y":0.09759759902954102}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.8611111044883728,0.07507507503032684,0.9004629850387573,0.09759759902954102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8217592835426331,"y":0.07507507503032684},{"x":0.8495370149612427,"y":0.07507507503032684},{"x":0.8495370149612427,"y":0.09759759902954102},{"x":0.8217592835426331,"y":0.09759759902954102}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نمی","boundary":[0.8217592835426331,0.07507507503032684,0.8495370149612427,0.09759759902954102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731481194496155,"y":0.07507507503032684},{"x":0.8125,"y":0.07507507503032684},{"x":0.8125,"y":0.09759759902954102},{"x":0.7731481194496155,"y":0.09759759902954102}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهند","boundary":[0.7731481194496155,0.07507507503032684,0.8125,0.09759759902954102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7615740895271301,"y":0.07507507503032684},{"x":0.7708333134651184,"y":0.07507507503032684},{"x":0.7708333134651184,"y":0.09759759902954102},{"x":0.7615740895271301,"y":0.09759759902954102}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7615740895271301,0.07507507503032684,0.7708333134651184,0.09759759902954102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7430555820465088,"y":0.07507507503032684},{"x":0.7569444179534912,"y":0.07507507503032684},{"x":0.7569444179534912,"y":0.09759759902954102},{"x":0.7430555820465088,"y":0.09759759902954102}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7430555820465088,0.07507507503032684,0.7569444179534912,0.09759759902954102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6898148059844971,"y":0.07507507503032684},{"x":0.7314814925193787,"y":0.07507507503032684},{"x":0.7314814925193787,"y":0.09759759902954102},{"x":0.6898148059844971,"y":0.09759759902954102}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اینجا","boundary":[0.6898148059844971,0.07507507503032684,0.7314814925193787,0.09759759902954102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6319444179534912,"y":0.07507507503032684},{"x":0.6805555820465088,"y":0.07507507503032684},{"x":0.6805555820465088,"y":0.09759759902954102},{"x":0.6319444179534912,"y":0.09759759902954102}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روشن","boundary":[0.6319444179534912,0.07507507503032684,0.6805555820465088,0.09759759902954102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6018518805503845,"y":0.07507507503032684},{"x":0.6203703880310059,"y":0.07507507503032684},{"x":0.6203703880310059,"y":0.09759759902954102},{"x":0.6018518805503845,"y":0.09759759902954102}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6018518805503845,0.07507507503032684,0.6203703880310059,0.09759759902954102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5601851940155029,"y":0.07507507503032684},{"x":0.5949074029922485,"y":0.07507507503032684},{"x":0.5949074029922485,"y":0.09759759902954102},{"x":0.5601851940155029,"y":0.09759759902954102}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.5601851940155029,0.07507507503032684,0.5949074029922485,0.09759759902954102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.07507507503032684},{"x":0.5393518805503845,"y":0.07507507503032684},{"x":0.5393518805503845,"y":0.09759759902954102},{"x":0.5277777910232544,"y":0.09759759902954102}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5277777910232544,0.07507507503032684,0.5393518805503845,0.09759759902954102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46296295523643494,"y":0.07507507503032684},{"x":0.5115740895271301,"y":0.07507507503032684},{"x":0.5115740895271301,"y":0.09759759902954102},{"x":0.46296295523643494,"y":0.09759759902954102}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جوجه","boundary":[0.46296295523643494,0.07507507503032684,0.5115740895271301,0.09759759902954102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41898149251937866,"y":0.07507507503032684},{"x":0.46296295523643494,"y":0.07507507503032684},{"x":0.46296295523643494,"y":0.09759759902954102},{"x":0.41898149251937866,"y":0.09759759902954102}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اردک","boundary":[0.41898149251937866,0.07507507503032684,0.46296295523643494,0.09759759902954102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39120370149612427,"y":0.07507507503032684},{"x":0.40509259700775146,"y":0.07507507503032684},{"x":0.40509259700775146,"y":0.09759759902954102},{"x":0.39120370149612427,"y":0.09759759902954102}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.39120370149612427,0.07507507503032684,0.40509259700775146,0.09759759902954102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680555522441864,"y":0.07507507503032684},{"x":0.37962964177131653,"y":0.07507507503032684},{"x":0.37962964177131653,"y":0.09759759902954102},{"x":0.3680555522441864,"y":0.09759759902954102}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3680555522441864,0.07507507503032684,0.37962964177131653,0.09759759902954102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32407405972480774,"y":0.07507507503032684},{"x":0.34953704476356506,"y":0.07507507503032684},{"x":0.34953704476356506,"y":0.09759759902954102},{"x":0.32407405972480774,"y":0.09759759902954102}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طور","boundary":[0.32407405972480774,0.07507507503032684,0.34953704476356506,0.09759759902954102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25925925374031067,"y":0.07507507503032684},{"x":0.31018519401550293,"y":0.07507507503032684},{"x":0.31018519401550293,"y":0.09759759902954102},{"x":0.25925925374031067,"y":0.09759759902954102}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"غریزی","boundary":[0.25925925374031067,0.07507507503032684,0.31018519401550293,0.09759759902954102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21296297013759613,"y":0.07507507503032684},{"x":0.2430555522441864,"y":0.07507507503032684},{"x":0.2430555522441864,"y":0.09759759902954102},{"x":0.21296297013759613,"y":0.09759759902954102}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قادر","boundary":[0.21296297013759613,0.07507507503032684,0.2430555522441864,0.09759759902954102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18981482088565826,"y":0.07507507503032684},{"x":0.2013888955116272,"y":0.07507507503032684},{"x":0.2013888955116272,"y":0.09759759902954102},{"x":0.18981482088565826,"y":0.09759759902954102}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.18981482088565826,0.07507507503032684,0.2013888955116272,0.09759759902954102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11342592537403107,"y":0.07507507503032684},{"x":0.17824074625968933,"y":0.07507507503032684},{"x":0.17824074625968933,"y":0.09759759902954102},{"x":0.11342592537403107,"y":0.09759759902954102}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.11342592537403107,0.07507507503032684,0.17824074625968933,0.09759759902954102]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1111111119389534,"y":0.045045044273138046},{"x":0.9004629850387573,"y":0.045045044273138046},{"x":0.9004629850387573,"y":0.09759759902954102},{"x":0.1111111119389534,"y":0.09759759902954102}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.1061111119389534,0.03804504427313805,0.9054629850387573,0.10459759902954102],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6759259104728699,"y":0.3978978991508484},{"x":0.7060185074806213,"y":0.3978978991508484},{"x":0.7060185074806213,"y":0.41741740703582764},{"x":0.6759259104728699,"y":0.41741740703582764}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.6759259104728699,0.3978978991508484,0.7060185074806213,0.41741740703582764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6412037014961243,"y":0.3978978991508484},{"x":0.6643518805503845,"y":0.3978978991508484},{"x":0.6643518805503845,"y":0.41741740703582764},{"x":0.6412037014961243,"y":0.41741740703582764}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"۱-","boundary":[0.6412037014961243,0.3978978991508484,0.6643518805503845,0.41741740703582764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6157407164573669,"y":0.3978978991508484},{"x":0.6388888955116272,"y":0.3978978991508484},{"x":0.6388888955116272,"y":0.41741740703582764},{"x":0.6157407164573669,"y":0.41741740703582764}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"آیا","boundary":[0.6157407164573669,0.3978978991508484,0.6388888955116272,0.41741740703582764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5972222089767456,"y":0.3978978991508484},{"x":0.6134259104728699,"y":0.3978978991508484},{"x":0.6134259104728699,"y":0.41741740703582764},{"x":0.5972222089767456,"y":0.41741740703582764}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5972222089767456,0.3978978991508484,0.6134259104728699,0.41741740703582764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5625,"y":0.3978978991508484},{"x":0.5902777910232544,"y":0.3978978991508484},{"x":0.5902777910232544,"y":0.41741740703582764},{"x":0.5625,"y":0.41741740703582764}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.5625,0.3978978991508484,0.5902777910232544,0.41741740703582764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5300925970077515,"y":0.3978978991508484},{"x":0.5578703880310059,"y":0.3978978991508484},{"x":0.5578703880310059,"y":0.41741740703582764},{"x":0.5300925970077515,"y":0.41741740703582764}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیاز","boundary":[0.5300925970077515,0.3978978991508484,0.5578703880310059,0.41741740703582764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722222089767456,"y":0.3978978991508484},{"x":0.5185185074806213,"y":0.3978978991508484},{"x":0.5185185074806213,"y":0.41741740703582764},{"x":0.4722222089767456,"y":0.41741740703582764}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خوراکی","boundary":[0.4722222089767456,0.3978978991508484,0.5185185074806213,0.41741740703582764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4513888955116272,"y":0.3978978991508484},{"x":0.46296295523643494,"y":0.3978978991508484},{"x":0.46296295523643494,"y":0.41741740703582764},{"x":0.4513888955116272,"y":0.41741740703582764}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.4513888955116272,0.3978978991508484,0.46296295523643494,0.41741740703582764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43287035822868347,"y":0.3978978991508484},{"x":0.44907405972480774,"y":0.3978978991508484},{"x":0.44907405972480774,"y":0.41741740703582764},{"x":0.43287035822868347,"y":0.41741740703582764}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.43287035822868347,0.3978978991508484,0.44907405972480774,0.41741740703582764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39814814925193787,"y":0.3978978991508484},{"x":0.42592594027519226,"y":0.3978978991508484},{"x":0.42592594027519226,"y":0.41741740703582764},{"x":0.39814814925193787,"y":0.41741740703582764}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کنار","boundary":[0.39814814925193787,0.3978978991508484,0.42592594027519226,0.41741740703582764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37731480598449707,"y":0.3978978991508484},{"x":0.3888888955116272,"y":0.3978978991508484},{"x":0.3888888955116272,"y":0.41741740703582764},{"x":0.37731480598449707,"y":0.41741740703582764}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.37731480598449707,0.3978978991508484,0.3888888955116272,0.41741740703582764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3402777910232544,"y":0.3978978991508484},{"x":0.3611111044883728,"y":0.3978978991508484},{"x":0.3611111044883728,"y":0.41741740703582764},{"x":0.3402777910232544,"y":0.41741740703582764}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لاله","boundary":[0.3402777910232544,0.3978978991508484,0.3611111044883728,0.41741740703582764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30787035822868347,"y":0.3978978991508484},{"x":0.3333333432674408,"y":0.3978978991508484},{"x":0.3333333432674408,"y":0.41741740703582764},{"x":0.30787035822868347,"y":0.41741740703582764}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.30787035822868347,0.3978978991508484,0.3333333432674408,0.41741740703582764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2847222089767456,"y":0.3978978991508484},{"x":0.30092594027519226,"y":0.3978978991508484},{"x":0.30092594027519226,"y":0.41741740703582764},{"x":0.2847222089767456,"y":0.41741740703582764}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"داد","boundary":[0.2847222089767456,0.3978978991508484,0.30092594027519226,0.41741740703582764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27314814925193787,"y":0.3978978991508484},{"x":0.28240740299224854,"y":0.3978978991508484},{"x":0.28240740299224854,"y":0.41741740703582764},{"x":0.27314814925193787,"y":0.41741740703582764}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.27314814925193787,0.3978978991508484,0.28240740299224854,0.41741740703582764]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27314814925193787,"y":0.3978978991508484},{"x":0.7060185074806213,"y":0.3978978991508484},{"x":0.7060185074806213,"y":0.41741740703582764},{"x":0.27314814925193787,"y":0.41741740703582764}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.26814814925193786,0.3908978991508484,0.7110185074806213,0.42441740703582764],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8287037014961243,"y":0.45045045018196106},{"x":0.9097222089767456,"y":0.45045045018196106},{"x":0.9097222089767456,"y":0.4744744598865509},{"x":0.8287037014961243,"y":0.4744744598865509}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اختلافات","boundary":[0.8287037014961243,0.45045045018196106,0.9097222089767456,0.4744744598865509]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7893518805503845,"y":0.45045045018196106},{"x":0.8171296119689941,"y":0.45045045018196106},{"x":0.8171296119689941,"y":0.4744744598865509},{"x":0.7893518805503845,"y":0.4744744598865509}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7893518805503845,0.45045045018196106,0.8171296119689941,0.4744744598865509]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7037037014961243,"y":0.45045045018196106},{"x":0.7708333134651184,"y":0.45045045018196106},{"x":0.7708333134651184,"y":0.4744744598865509},{"x":0.7037037014961243,"y":0.4744744598865509}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پرندگان","boundary":[0.7037037014961243,0.45045045018196106,0.7708333134651184,0.4744744598865509]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6342592835426331,"y":0.45045045018196106},{"x":0.6851851940155029,"y":0.45045045018196106},{"x":0.6851851940155029,"y":0.4744744598865509},{"x":0.6342592835426331,"y":0.4744744598865509}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.6342592835426331,0.45045045018196106,0.6851851940155029,0.4744744598865509]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6203703880310059,"y":0.45045045018196106},{"x":0.6319444179534912,"y":0.45045045018196106},{"x":0.6319444179534912,"y":0.4744744598865509},{"x":0.6203703880310059,"y":0.4744744598865509}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6203703880310059,0.45045045018196106,0.6319444179534912,0.4744744598865509]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5625,"y":0.45045045018196106},{"x":0.6157407164573669,"y":0.45045045018196106},{"x":0.6157407164573669,"y":0.4744744598865509},{"x":0.5625,"y":0.4744744598865509}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درست","boundary":[0.5625,0.45045045018196106,0.6157407164573669,0.4744744598865509]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5069444179534912,"y":0.45045045018196106},{"x":0.5509259104728699,"y":0.45045045018196106},{"x":0.5509259104728699,"y":0.4744744598865509},{"x":0.5069444179534912,"y":0.4744744598865509}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5069444179534912,0.45045045018196106,0.5509259104728699,0.4744744598865509]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46759259700775146,"y":0.45045045018196106},{"x":0.48842594027519226,"y":0.45045045018196106},{"x":0.48842594027519226,"y":0.4744744598865509},{"x":0.46759259700775146,"y":0.4744744598865509}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.46759259700775146,0.45045045018196106,0.48842594027519226,0.4744744598865509]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4375,"y":0.45045045018196106},{"x":0.4583333432674408,"y":0.45045045018196106},{"x":0.4583333432674408,"y":0.4744744598865509},{"x":0.4375,"y":0.4744744598865509}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4375,0.45045045018196106,0.4583333432674408,0.4744744598865509]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.375,"y":0.45045045018196106},{"x":0.42129629850387573,"y":0.45045045018196106},{"x":0.42129629850387573,"y":0.4744744598865509},{"x":0.375,"y":0.4744744598865509}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مساله","boundary":[0.375,0.45045045018196106,0.42129629850387573,0.4744744598865509]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34953704476356506,"y":0.45045045018196106},{"x":0.3680555522441864,"y":0.45045045018196106},{"x":0.3680555522441864,"y":0.4744744598865509},{"x":0.34953704476356506,"y":0.4744744598865509}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.34953704476356506,0.45045045018196106,0.3680555522441864,0.4744744598865509]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31018519401550293,"y":0.45045045018196106},{"x":0.34259259700775146,"y":0.45045045018196106},{"x":0.34259259700775146,"y":0.4744744598865509},{"x":0.31018519401550293,"y":0.4744744598865509}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.31018519401550293,0.45045045018196106,0.34259259700775146,0.4744744598865509]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2847222089767456,"y":0.45045045018196106},{"x":0.2986111044883728,"y":0.45045045018196106},{"x":0.2986111044883728,"y":0.4744744598865509},{"x":0.2847222089767456,"y":0.4744744598865509}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.2847222089767456,0.45045045018196106,0.2986111044883728,0.4744744598865509]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2291666716337204,"y":0.45045045018196106},{"x":0.2777777910232544,"y":0.45045045018196106},{"x":0.2777777910232544,"y":0.4744744598865509},{"x":0.2291666716337204,"y":0.4744744598865509}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.2291666716337204,0.45045045018196106,0.2777777910232544,0.4744744598865509]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18981482088565826,"y":0.45045045018196106},{"x":0.21759259700775146,"y":0.45045045018196106},{"x":0.21759259700775146,"y":0.4744744598865509},{"x":0.18981482088565826,"y":0.4744744598865509}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.18981482088565826,0.45045045018196106,0.21759259700775146,0.4744744598865509]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.45045045018196106},{"x":0.1736111044883728,"y":0.45045045018196106},{"x":0.1736111044883728,"y":0.4744744598865509},{"x":0.1666666716337204,"y":0.4744744598865509}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پا","boundary":[0.1666666716337204,0.45045045018196106,0.1736111044883728,0.4744744598865509]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1111111119389534,"y":0.45045045018196106},{"x":0.15509259700775146,"y":0.45045045018196106},{"x":0.15509259700775146,"y":0.4744744598865509},{"x":0.1111111119389534,"y":0.4744744598865509}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افتاده","boundary":[0.1111111119389534,0.45045045018196106,0.15509259700775146,0.4744744598865509]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8842592835426331,"y":0.477477490901947},{"x":0.9050925970077515,"y":0.477477490901947},{"x":0.9050925970077515,"y":0.5045045018196106},{"x":0.8842592835426331,"y":0.5045045018196106}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.8842592835426331,0.477477490901947,0.9050925970077515,0.5045045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8449074029922485,"y":0.477477490901947},{"x":0.8796296119689941,"y":0.477477490901947},{"x":0.8796296119689941,"y":0.5045045018196106},{"x":0.8449074029922485,"y":0.5045045018196106}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رسد","boundary":[0.8449074029922485,0.477477490901947,0.8796296119689941,0.5045045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8310185074806213,"y":0.477477490901947},{"x":0.8425925970077515,"y":0.477477490901947},{"x":0.8425925970077515,"y":0.5045045018196106},{"x":0.8310185074806213,"y":0.5045045018196106}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8310185074806213,0.477477490901947,0.8425925970077515,0.5045045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7986111044883728,"y":0.477477490901947},{"x":0.8287037014961243,"y":0.477477490901947},{"x":0.8287037014961243,"y":0.5045045018196106},{"x":0.7986111044883728,"y":0.5045045018196106}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.7986111044883728,0.477477490901947,0.8287037014961243,0.5045045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7314814925193787,"y":0.477477490901947},{"x":0.7847222089767456,"y":0.477477490901947},{"x":0.7847222089767456,"y":0.5045045018196106},{"x":0.7314814925193787,"y":0.5045045018196106}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بایستی","boundary":[0.7314814925193787,0.477477490901947,0.7847222089767456,0.5045045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7060185074806213,"y":0.477477490901947},{"x":0.7222222089767456,"y":0.477477490901947},{"x":0.7222222089767456,"y":0.5045045018196106},{"x":0.7060185074806213,"y":0.5045045018196106}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7060185074806213,0.477477490901947,0.7222222089767456,0.5045045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6550925970077515,"y":0.477477490901947},{"x":0.6967592835426331,"y":0.477477490901947},{"x":0.6967592835426331,"y":0.5045045018196106},{"x":0.6550925970077515,"y":0.5045045018196106}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خاطر","boundary":[0.6550925970077515,0.477477490901947,0.6967592835426331,0.5045045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5972222089767456,"y":0.47597599029541016},{"x":0.6435185074806213,"y":0.47597599029541016},{"x":0.6435185074806213,"y":0.5045045018196106},{"x":0.5972222089767456,"y":0.5045045018196106}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.5972222089767456,0.47597599029541016,0.6435185074806213,0.5045045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5439814925193787,"y":0.47597599029541016},{"x":0.5902777910232544,"y":0.47597599029541016},{"x":0.5902777910232544,"y":0.5045045018196106},{"x":0.5439814925193787,"y":0.5045045018196106}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باشیم","boundary":[0.5439814925193787,0.47597599029541016,0.5902777910232544,0.5045045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5138888955116272,"y":0.47597599029541016},{"x":0.5300925970077515,"y":0.47597599029541016},{"x":0.5300925970077515,"y":0.5045045018196106},{"x":0.5138888955116272,"y":0.5045045018196106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5138888955116272,0.47597599029541016,0.5300925970077515,0.5045045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48842594027519226,"y":0.47597599029541016},{"x":0.5115740895271301,"y":0.47597599029541016},{"x":0.5115740895271301,"y":0.5045045018196106},{"x":0.48842594027519226,"y":0.5045045018196106}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.48842594027519226,0.47597599029541016,0.5115740895271301,0.5045045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42129629850387573,"y":0.47597599029541016},{"x":0.4861111044883728,"y":0.47597599029541016},{"x":0.4861111044883728,"y":0.5045045018196106},{"x":0.42129629850387573,"y":0.5045045018196106}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.42129629850387573,0.47597599029541016,0.4861111044883728,0.5045045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35648149251937866,"y":0.47597599029541016},{"x":0.40740740299224854,"y":0.47597599029541016},{"x":0.40740740299224854,"y":0.5045045018196106},{"x":0.35648149251937866,"y":0.5045045018196106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جوجه","boundary":[0.35648149251937866,0.47597599029541016,0.40740740299224854,0.5045045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31018519401550293,"y":0.47597599029541016},{"x":0.3541666567325592,"y":0.47597599029541016},{"x":0.3541666567325592,"y":0.5045045018196106},{"x":0.31018519401550293,"y":0.5045045018196106}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اردک","boundary":[0.31018519401550293,0.47597599029541016,0.3541666567325592,0.5045045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24074074625968933,"y":0.47597599029541016},{"x":0.30092594027519226,"y":0.47597599029541016},{"x":0.30092594027519226,"y":0.5030030012130737},{"x":0.24074074625968933,"y":0.5030030012130737}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزشی","boundary":[0.24074074625968933,0.47597599029541016,0.30092594027519226,0.5030030012130737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18518517911434174,"y":0.47597599029541016},{"x":0.22685185074806213,"y":0.47597599029541016},{"x":0.22685185074806213,"y":0.5030030012130737},{"x":0.18518517911434174,"y":0.5030030012130737}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حیاتی","boundary":[0.18518517911434174,0.47597599029541016,0.22685185074806213,0.5030030012130737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14120370149612427,"y":0.47597599029541016},{"x":0.1736111044883728,"y":0.47597599029541016},{"x":0.1736111044883728,"y":0.5030030012130737},{"x":0.14120370149612427,"y":0.5030030012130737}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.14120370149612427,0.47597599029541016,0.1736111044883728,0.5030030012130737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.125,"y":0.47597599029541016},{"x":0.1388888955116272,"y":0.47597599029541016},{"x":0.1388888955116272,"y":0.5030030012130737},{"x":0.125,"y":0.5030030012130737}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.125,0.47597599029541016,0.1388888955116272,0.5030030012130737]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1111111119389534,"y":0.45045045018196106},{"x":0.9097222089767456,"y":0.45045045018196106},{"x":0.9097222089767456,"y":0.5045045018196106},{"x":0.1111111119389534,"y":0.5045045018196106}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.1061111119389534,0.44345045018196105,0.9147222089767456,0.5115045018196106],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8518518805503845,"y":0.5390390157699585},{"x":0.9004629850387573,"y":0.5405405163764954},{"x":0.9004629850387573,"y":0.5555555820465088},{"x":0.8495370149612427,"y":0.5555555820465088}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.8518518805503845,0.5390390157699585,0.9004629850387573,0.5555555820465088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8356481194496155,"y":0.5390390157699585},{"x":0.8425925970077515,"y":0.5390390157699585},{"x":0.8425925970077515,"y":0.5540540814399719},{"x":0.8356481194496155,"y":0.5540540814399719}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8356481194496155,0.5390390157699585,0.8425925970077515,0.5540540814399719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546296119689941,"y":0.5390390157699585},{"x":0.8263888955116272,"y":0.5390390157699585},{"x":0.8263888955116272,"y":0.5555555820465088},{"x":0.7546296119689941,"y":0.5540540814399719}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.7546296119689941,0.5390390157699585,0.8263888955116272,0.5555555820465088]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546296119689941,"y":0.5375375151634216},{"x":0.9004629850387573,"y":0.5405405163764954},{"x":0.9004629850387573,"y":0.5555555820465088},{"x":0.7546296119689941,"y":0.5540540814399719}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.7496296119689941,0.5305375151634216,0.9054629850387573,0.5625555820465088],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8263888955116272,"y":0.5570570826530457},{"x":0.8518518805503845,"y":0.5570570826530457},{"x":0.8518518805503845,"y":0.5855855941772461},{"x":0.8263888955116272,"y":0.5855855941772461}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقل","boundary":[0.8263888955116272,0.5570570826530457,0.8518518805503845,0.5855855941772461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7893518805503845,"y":0.5570570826530457},{"x":0.8148148059844971,"y":0.5570570826530457},{"x":0.8148148059844971,"y":0.5855855941772461},{"x":0.7893518805503845,"y":0.5855855941772461}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7893518805503845,0.5570570826530457,0.8148148059844971,0.5855855941772461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7268518805503845,"y":0.5570570826530457},{"x":0.7800925970077515,"y":0.5570570826530457},{"x":0.7800925970077515,"y":0.5855855941772461},{"x":0.7268518805503845,"y":0.5855855941772461}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داستان","boundary":[0.7268518805503845,0.5570570826530457,0.7800925970077515,0.5855855941772461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6712962985038757,"y":0.5570570826530457},{"x":0.7106481194496155,"y":0.5570570826530457},{"x":0.7106481194496155,"y":0.5855855941772461},{"x":0.6712962985038757,"y":0.5855855941772461}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"نکته","boundary":[0.6712962985038757,0.5570570826530457,0.7106481194496155,0.5855855941772461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6319444179534912,"y":0.5570570826530457},{"x":0.6643518805503845,"y":0.5570570826530457},{"x":0.6643518805503845,"y":0.5855855941772461},{"x":0.6319444179534912,"y":0.5855855941772461}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.6319444179534912,0.5570570826530457,0.6643518805503845,0.5855855941772461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5694444179534912,"y":0.5570570826530457},{"x":0.625,"y":0.5570570826530457},{"x":0.625,"y":0.5855855941772461},{"x":0.5694444179534912,"y":0.5855855941772461}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیگری","boundary":[0.5694444179534912,0.5570570826530457,0.625,0.5855855941772461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5393518805503845,"y":0.5570570826530457},{"x":0.5509259104728699,"y":0.5570570826530457},{"x":0.5509259104728699,"y":0.5855855941772461},{"x":0.5393518805503845,"y":0.5855855941772461}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5393518805503845,0.5570570826530457,0.5509259104728699,0.5855855941772461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4791666567325592,"y":0.5570570826530457},{"x":0.5324074029922485,"y":0.5570570826530457},{"x":0.5324074029922485,"y":0.5855855941772461},{"x":0.4791666567325592,"y":0.5855855941772461}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روشن","boundary":[0.4791666567325592,0.5570570826530457,0.5324074029922485,0.5855855941772461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44675925374031067,"y":0.5570570826530457},{"x":0.4722222089767456,"y":0.5570570826530457},{"x":0.4722222089767456,"y":0.5855855941772461},{"x":0.44675925374031067,"y":0.5855855941772461}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.44675925374031067,0.5570570826530457,0.4722222089767456,0.5855855941772461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4027777910232544,"y":0.5570570826530457},{"x":0.4375,"y":0.5570570826530457},{"x":0.4375,"y":0.5855855941772461},{"x":0.4027777910232544,"y":0.5855855941772461}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازد","boundary":[0.4027777910232544,0.5570570826530457,0.4375,0.5855855941772461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38657405972480774,"y":0.5570570826530457},{"x":0.40046295523643494,"y":0.5570570826530457},{"x":0.40046295523643494,"y":0.5855855941772461},{"x":0.38657405972480774,"y":0.5855855941772461}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.38657405972480774,0.5570570826530457,0.40046295523643494,0.5855855941772461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34259259700775146,"y":0.5570570826530457},{"x":0.37962964177131653,"y":0.5570570826530457},{"x":0.37962964177131653,"y":0.5855855941772461},{"x":0.34259259700775146,"y":0.5855855941772461}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.34259259700775146,0.5570570826530457,0.37962964177131653,0.5855855941772461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3055555522441864,"y":0.5570570826530457},{"x":0.3402777910232544,"y":0.5570570826530457},{"x":0.3402777910232544,"y":0.5855855941772461},{"x":0.3055555522441864,"y":0.5855855941772461}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.3055555522441864,0.5570570826530457,0.3402777910232544,0.5855855941772461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2291666716337204,"y":0.5570570826530457},{"x":0.28240740299224854,"y":0.5570570826530457},{"x":0.28240740299224854,"y":0.5855855941772461},{"x":0.2291666716337204,"y":0.5855855941772461}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خدمت","boundary":[0.2291666716337204,0.5570570826530457,0.28240740299224854,0.5855855941772461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.5570570826530457},{"x":0.21759259700775146,"y":0.5570570826530457},{"x":0.21759259700775146,"y":0.5855855941772461},{"x":0.1666666716337204,"y":0.5855855941772461}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موثری","boundary":[0.1666666716337204,0.5570570826530457,0.21759259700775146,0.5855855941772461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10879629850387573,"y":0.5570570826530457},{"x":0.15740740299224854,"y":0.5570570826530457},{"x":0.15740740299224854,"y":0.5855855941772461},{"x":0.10879629850387573,"y":0.5855855941772461}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.10879629850387573,0.5570570826530457,0.15740740299224854,0.5855855941772461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8819444179534912,"y":0.587087094783783},{"x":0.9027777910232544,"y":0.587087094783783},{"x":0.9027777910232544,"y":0.6111111044883728},{"x":0.8819444179534912,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.8819444179534912,0.587087094783783,0.9027777910232544,0.6111111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8425925970077515,"y":0.587087094783783},{"x":0.875,"y":0.587087094783783},{"x":0.875,"y":0.6111111044883728},{"x":0.8425925970077515,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهد","boundary":[0.8425925970077515,0.587087094783783,0.875,0.6111111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8310185074806213,"y":0.587087094783783},{"x":0.8425925970077515,"y":0.587087094783783},{"x":0.8425925970077515,"y":0.6111111044883728},{"x":0.8310185074806213,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8310185074806213,0.587087094783783,0.8425925970077515,0.6111111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7870370149612427,"y":0.587087094783783},{"x":0.8217592835426331,"y":0.587087094783783},{"x":0.8217592835426331,"y":0.6111111044883728},{"x":0.7870370149612427,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.7870370149612427,0.587087094783783,0.8217592835426331,0.6111111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7476851940155029,"y":0.587087094783783},{"x":0.7870370149612427,"y":0.587087094783783},{"x":0.7870370149612427,"y":0.6111111044883728},{"x":0.7476851940155029,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7476851940155029,0.587087094783783,0.7870370149612427,0.6111111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6782407164573669,"y":0.587087094783783},{"x":0.7245370149612427,"y":0.587087094783783},{"x":0.7245370149612427,"y":0.6111111044883728},{"x":0.6782407164573669,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جوجه","boundary":[0.6782407164573669,0.587087094783783,0.7245370149612427,0.6111111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6342592835426331,"y":0.587087094783783},{"x":0.6782407164573669,"y":0.587087094783783},{"x":0.6782407164573669,"y":0.6111111044883728},{"x":0.6342592835426331,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اردک","boundary":[0.6342592835426331,0.587087094783783,0.6782407164573669,0.6111111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5972222089767456,"y":0.587087094783783},{"x":0.6111111044883728,"y":0.587087094783783},{"x":0.6111111044883728,"y":0.6111111044883728},{"x":0.5972222089767456,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5972222089767456,0.587087094783783,0.6111111044883728,0.6111111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5787037014961243,"y":0.587087094783783},{"x":0.5925925970077515,"y":0.587087094783783},{"x":0.5925925970077515,"y":0.6111111044883728},{"x":0.5787037014961243,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.5787037014961243,0.587087094783783,0.5925925970077515,0.6111111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5208333134651184,"y":0.587087094783783},{"x":0.5601851940155029,"y":0.587087094783783},{"x":0.5601851940155029,"y":0.6111111044883728},{"x":0.5208333134651184,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کمک","boundary":[0.5208333134651184,0.587087094783783,0.5601851940155029,0.6111111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48148149251937866,"y":0.587087094783783},{"x":0.5023148059844971,"y":0.587087094783783},{"x":0.5023148059844971,"y":0.6111111044883728},{"x":0.48148149251937866,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.48148149251937866,0.587087094783783,0.5023148059844971,0.6111111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43981480598449707,"y":0.587087094783783},{"x":0.46759259700775146,"y":0.587087094783783},{"x":0.46759259700775146,"y":0.6111111044883728},{"x":0.43981480598449707,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.43981480598449707,0.587087094783783,0.46759259700775146,0.6111111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41435185074806213,"y":0.587087094783783},{"x":0.42592594027519226,"y":0.587087094783783},{"x":0.42592594027519226,"y":0.6111111044883728},{"x":0.41435185074806213,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.41435185074806213,0.587087094783783,0.42592594027519226,0.6111111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37037035822868347,"y":0.587087094783783},{"x":0.3958333432674408,"y":0.587087094783783},{"x":0.3958333432674408,"y":0.6111111044883728},{"x":0.37037035822868347,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.37037035822868347,0.587087094783783,0.3958333432674408,0.6111111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34490740299224854,"y":0.587087094783783},{"x":0.35648149251937866,"y":0.587087094783783},{"x":0.35648149251937866,"y":0.6111111044883728},{"x":0.34490740299224854,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.34490740299224854,0.587087094783783,0.35648149251937866,0.6111111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32407405972480774,"y":0.587087094783783},{"x":0.33796295523643494,"y":0.587087094783783},{"x":0.33796295523643494,"y":0.6111111044883728},{"x":0.32407405972480774,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.32407405972480774,0.587087094783783,0.33796295523643494,0.6111111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2847222089767456,"y":0.587087094783783},{"x":0.31712964177131653,"y":0.587087094783783},{"x":0.31712964177131653,"y":0.6111111044883728},{"x":0.2847222089767456,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.2847222089767456,0.587087094783783,0.31712964177131653,0.6111111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22685185074806213,"y":0.587087094783783},{"x":0.28009259700775146,"y":0.587087094783783},{"x":0.28009259700775146,"y":0.6111111044883728},{"x":0.22685185074806213,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرنده","boundary":[0.22685185074806213,0.587087094783783,0.28009259700775146,0.6111111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16203702986240387,"y":0.587087094783783},{"x":0.2222222238779068,"y":0.587087094783783},{"x":0.2222222238779068,"y":0.6111111044883728},{"x":0.16203702986240387,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مهاجم","boundary":[0.16203702986240387,0.587087094783783,0.2222222238779068,0.6111111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11342592537403107,"y":0.587087094783783},{"x":0.1527777761220932,"y":0.587087094783783},{"x":0.1527777761220932,"y":0.6111111044883728},{"x":0.11342592537403107,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پنهان","boundary":[0.11342592537403107,0.587087094783783,0.1527777761220932,0.6111111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8611111044883728,"y":0.6141141057014465},{"x":0.9027777910232544,"y":0.6141141057014465},{"x":0.9027777910232544,"y":0.6396396160125732},{"x":0.8611111044883728,"y":0.6396396160125732}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازد","boundary":[0.8611111044883728,0.6141141057014465,0.9027777910232544,0.6396396160125732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8402777910232544,"y":0.6141141057014465},{"x":0.8518518805503845,"y":0.6141141057014465},{"x":0.8518518805503845,"y":0.6381381154060364},{"x":0.8402777910232544,"y":0.6381381154060364}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8402777910232544,0.6141141057014465,0.8518518805503845,0.6381381154060364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7870370149612427,"y":0.6141141057014465},{"x":0.8263888955116272,"y":0.6141141057014465},{"x":0.8263888955116272,"y":0.6381381154060364},{"x":0.7870370149612427,"y":0.6381381154060364}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شانس","boundary":[0.7870370149612427,0.6141141057014465,0.8263888955116272,0.6381381154060364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.6126126050949097},{"x":0.7638888955116272,"y":0.6126126050949097},{"x":0.7638888955116272,"y":0.6381381154060364},{"x":0.7222222089767456,"y":0.6381381154060364}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زنده","boundary":[0.7222222089767456,0.6126126050949097,0.7638888955116272,0.6381381154060364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6620370149612427,"y":0.6126126050949097},{"x":0.7106481194496155,"y":0.6126126050949097},{"x":0.7106481194496155,"y":0.6381381154060364},{"x":0.6620370149612427,"y":0.6381381154060364}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماندن","boundary":[0.6620370149612427,0.6126126050949097,0.7106481194496155,0.6381381154060364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6365740895271301,"y":0.6126126050949097},{"x":0.6504629850387573,"y":0.6126126050949097},{"x":0.6504629850387573,"y":0.6381381154060364},{"x":0.6365740895271301,"y":0.6381381154060364}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.6365740895271301,0.6126126050949097,0.6504629850387573,0.6381381154060364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.6126126050949097},{"x":0.6226851940155029,"y":0.6126126050949097},{"x":0.6226851940155029,"y":0.6381381154060364},{"x":0.5833333134651184,"y":0.6381381154060364}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدین","boundary":[0.5833333134651184,0.6126126050949097,0.6226851940155029,0.6381381154060364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5254629850387573,"y":0.6126126050949097},{"x":0.5601851940155029,"y":0.6126126050949097},{"x":0.5601851940155029,"y":0.6381381154060364},{"x":0.5254629850387573,"y":0.6381381154060364}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طریق","boundary":[0.5254629850387573,0.6126126050949097,0.5601851940155029,0.6381381154060364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46064814925193787,"y":0.6111111044883728},{"x":0.5092592835426331,"y":0.6126126050949097},{"x":0.5092592835426331,"y":0.6381381154060364},{"x":0.46064814925193787,"y":0.6381381154060364}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.46064814925193787,0.6111111044883728,0.5092592835426331,0.6381381154060364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4236111044883728,"y":0.6111111044883728},{"x":0.4444444477558136,"y":0.6111111044883728},{"x":0.4444444477558136,"y":0.6366366147994995},{"x":0.4236111044883728,"y":0.6366366147994995}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.4236111044883728,0.6111111044883728,0.4444444477558136,0.6366366147994995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38425925374031067,"y":0.6111111044883728},{"x":0.41898149251937866,"y":0.6111111044883728},{"x":0.41898149251937866,"y":0.6366366147994995},{"x":0.38425925374031067,"y":0.6366366147994995}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.38425925374031067,0.6111111044883728,0.41898149251937866,0.6366366147994995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37037035822868347,"y":0.6111111044883728},{"x":0.3819444477558136,"y":0.6111111044883728},{"x":0.3819444477558136,"y":0.6366366147994995},{"x":0.37037035822868347,"y":0.6366366147994995}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.37037035822868347,0.6111111044883728,0.3819444477558136,0.6366366147994995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.6111111044883728},{"x":0.36574074625968933,"y":0.6111111044883728},{"x":0.36574074625968933,"y":0.6366366147994995},{"x":0.3333333432674408,"y":0.6366366147994995}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اگر","boundary":[0.3333333432674408,0.6111111044883728,0.36574074625968933,0.6366366147994995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30092594027519226,"y":0.6111111044883728},{"x":0.31712964177131653,"y":0.6111111044883728},{"x":0.31712964177131653,"y":0.6366366147994995},{"x":0.30092594027519226,"y":0.6366366147994995}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.30092594027519226,0.6111111044883728,0.31712964177131653,0.6366366147994995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26851850748062134,"y":0.6111111044883728},{"x":0.28935185074806213,"y":0.6111111044883728},{"x":0.28935185074806213,"y":0.6366366147994995},{"x":0.26851850748062134,"y":0.6366366147994995}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.26851850748062134,0.6111111044883728,0.28935185074806213,0.6366366147994995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19675925374031067,"y":0.6111111044883728},{"x":0.2430555522441864,"y":0.6111111044883728},{"x":0.2430555522441864,"y":0.6366366147994995},{"x":0.19675925374031067,"y":0.6366366147994995}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مکان","boundary":[0.19675925374031067,0.6111111044883728,0.2430555522441864,0.6366366147994995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13657407462596893,"y":0.6096096038818359},{"x":0.18287037312984467,"y":0.6111111044883728},{"x":0.18287037312984467,"y":0.6366366147994995},{"x":0.13657407462596893,"y":0.6366366147994995}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سبزی","boundary":[0.13657407462596893,0.6096096038818359,0.18287037312984467,0.6366366147994995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10879629850387573,"y":0.6096096038818359},{"x":0.12037037312984467,"y":0.6096096038818359},{"x":0.12037037312984467,"y":0.6351351141929626},{"x":0.10879629850387573,"y":0.6351351141929626}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.10879629850387573,0.6096096038818359,0.12037037312984467,0.6351351141929626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8657407164573669,"y":0.6411411166191101},{"x":0.9050925970077515,"y":0.6411411166191101},{"x":0.9050925970077515,"y":0.6666666865348816},{"x":0.8657407164573669,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.8657407164573669,0.6411411166191101,0.9050925970077515,0.6666666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8101851940155029,"y":0.6396396160125732},{"x":0.8657407164573669,"y":0.6411411166191101},{"x":0.8657407164573669,"y":0.6666666865348816},{"x":0.8101851940155029,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فروشی","boundary":[0.8101851940155029,0.6396396160125732,0.8657407164573669,0.6666666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7824074029922485,"y":0.6396396160125732},{"x":0.7986111044883728,"y":0.6396396160125732},{"x":0.7986111044883728,"y":0.6666666865348816},{"x":0.7824074029922485,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7824074029922485,0.6396396160125732,0.7986111044883728,0.6666666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546296119689941,"y":0.6396396160125732},{"x":0.7777777910232544,"y":0.6396396160125732},{"x":0.7777777910232544,"y":0.6666666865348816},{"x":0.7546296119689941,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7546296119689941,0.6396396160125732,0.7777777910232544,0.6666666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7175925970077515,"y":0.6396396160125732},{"x":0.7546296119689941,"y":0.6396396160125732},{"x":0.7546296119689941,"y":0.6666666865348816},{"x":0.7175925970077515,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.7175925970077515,0.6396396160125732,0.7546296119689941,0.6666666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504629850387573,"y":0.6396396160125732},{"x":0.7106481194496155,"y":0.6396396160125732},{"x":0.7106481194496155,"y":0.6666666865348816},{"x":0.6504629850387573,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بگیریم","boundary":[0.6504629850387573,0.6396396160125732,0.7106481194496155,0.6666666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6365740895271301,"y":0.6396396160125732},{"x":0.6481481194496155,"y":0.6396396160125732},{"x":0.6481481194496155,"y":0.6666666865348816},{"x":0.6365740895271301,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6365740895271301,0.6396396160125732,0.6481481194496155,0.6666666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5856481194496155,"y":0.6396396160125732},{"x":0.6296296119689941,"y":0.6396396160125732},{"x":0.6296296119689941,"y":0.6666666865348816},{"x":0.5856481194496155,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.5856481194496155,0.6396396160125732,0.6296296119689941,0.6666666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462962985038757,"y":0.6381381154060364},{"x":0.5787037014961243,"y":0.6381381154060364},{"x":0.5787037014961243,"y":0.6666666865348816},{"x":0.5462962985038757,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.5462962985038757,0.6381381154060364,0.5787037014961243,0.6666666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5254629850387573,"y":0.6381381154060364},{"x":0.5393518805503845,"y":0.6381381154060364},{"x":0.5393518805503845,"y":0.6651651859283447},{"x":0.5254629850387573,"y":0.6651651859283447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5254629850387573,0.6381381154060364,0.5393518805503845,0.6651651859283447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4861111044883728,"y":0.6381381154060364},{"x":0.5185185074806213,"y":0.6381381154060364},{"x":0.5185185074806213,"y":0.6651651859283447},{"x":0.4861111044883728,"y":0.6651651859283447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باید","boundary":[0.4861111044883728,0.6381381154060364,0.5185185074806213,0.6651651859283447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45601850748062134,"y":0.6381381154060364},{"x":0.4791666567325592,"y":0.6381381154060364},{"x":0.4791666567325592,"y":0.6651651859283447},{"x":0.45601850748062134,"y":0.6651651859283447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.45601850748062134,0.6381381154060364,0.4791666567325592,0.6651651859283447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41203704476356506,"y":0.6381381154060364},{"x":0.4444444477558136,"y":0.6381381154060364},{"x":0.4444444477558136,"y":0.6651651859283447},{"x":0.41203704476356506,"y":0.6651651859283447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنار","boundary":[0.41203704476356506,0.6381381154060364,0.4444444477558136,0.6651651859283447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.375,"y":0.6381381154060364},{"x":0.39814814925193787,"y":0.6381381154060364},{"x":0.39814814925193787,"y":0.6651651859283447},{"x":0.375,"y":0.6651651859283447}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.375,0.6381381154060364,0.39814814925193787,0.6651651859283447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36574074625968933,"y":0.6381381154060364},{"x":0.37731480598449707,"y":0.6381381154060364},{"x":0.37731480598449707,"y":0.6651651859283447},{"x":0.36574074625968933,"y":0.6651651859283447}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.36574074625968933,0.6381381154060364,0.37731480598449707,0.6651651859283447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28240740299224854,"y":0.6381381154060364},{"x":0.35879629850387573,"y":0.6381381154060364},{"x":0.35879629850387573,"y":0.6651651859283447},{"x":0.28240740299224854,"y":0.6651651859283447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سبزیجات","boundary":[0.28240740299224854,0.6381381154060364,0.35879629850387573,0.6651651859283447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2430555522441864,"y":0.6381381154060364},{"x":0.26851850748062134,"y":0.6381381154060364},{"x":0.26851850748062134,"y":0.6651651859283447},{"x":0.2430555522441864,"y":0.6651651859283447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2430555522441864,0.6381381154060364,0.26851850748062134,0.6651651859283447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19675925374031067,"y":0.6381381154060364},{"x":0.23379629850387573,"y":0.6381381154060364},{"x":0.23379629850387573,"y":0.6651651859283447},{"x":0.19675925374031067,"y":0.6651651859283447}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کنار","boundary":[0.19675925374031067,0.6381381154060364,0.23379629850387573,0.6651651859283447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1180555522441864,"y":0.6366366147994995},{"x":0.18518517911434174,"y":0.6381381154060364},{"x":0.18518517911434174,"y":0.6651651859283447},{"x":0.1180555522441864,"y":0.6651651859283447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یکدیگر","boundary":[0.1180555522441864,0.6366366147994995,0.18518517911434174,0.6651651859283447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1041666641831398,"y":0.6366366147994995},{"x":0.11574073880910873,"y":0.6366366147994995},{"x":0.11574073880910873,"y":0.6636636853218079},{"x":0.1041666641831398,"y":0.6636636853218079}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.1041666641831398,0.6366366147994995,0.11574073880910873,0.6636636853218079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8564814925193787,"y":0.6696696877479553},{"x":0.9004629850387573,"y":0.6696696877479553},{"x":0.9004629850387573,"y":0.6921921968460083},{"x":0.8564814925193787,"y":0.6921921968460083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صیفی","boundary":[0.8564814925193787,0.6696696877479553,0.9004629850387573,0.6921921968460083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8055555820465088,"y":0.6681681871414185},{"x":0.8402777910232544,"y":0.6681681871414185},{"x":0.8402777910232544,"y":0.6921921968460083},{"x":0.8055555820465088,"y":0.6921921968460083}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جات","boundary":[0.8055555820465088,0.6681681871414185,0.8402777910232544,0.6921921968460083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7685185074806213,"y":0.6681681871414185},{"x":0.7893518805503845,"y":0.6681681871414185},{"x":0.7893518805503845,"y":0.6921921968460083},{"x":0.7685185074806213,"y":0.6921921968460083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7685185074806213,0.6681681871414185,0.7893518805503845,0.6921921968460083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361111044883728,"y":0.6681681871414185},{"x":0.7569444179534912,"y":0.6681681871414185},{"x":0.7569444179534912,"y":0.6921921968460083},{"x":0.7361111044883728,"y":0.6921921968460083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.7361111044883728,0.6681681871414185,0.7569444179534912,0.6921921968460083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6759259104728699,"y":0.6681681871414185},{"x":0.7037037014961243,"y":0.6681681871414185},{"x":0.7037037014961243,"y":0.6921921968460083},{"x":0.6759259104728699,"y":0.6921921968460083}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طرف","boundary":[0.6759259104728699,0.6681681871414185,0.7037037014961243,0.6921921968460083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.6681681871414185},{"x":0.6481481194496155,"y":0.6681681871414185},{"x":0.6481481194496155,"y":0.6921921968460083},{"x":0.6388888955116272,"y":0.6921921968460083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6388888955116272,0.6681681871414185,0.6481481194496155,0.6921921968460083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6157407164573669,"y":0.6681681871414185},{"x":0.6296296119689941,"y":0.6681681871414185},{"x":0.6296296119689941,"y":0.6921921968460083},{"x":0.6157407164573669,"y":0.6921921968460083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6157407164573669,0.6681681871414185,0.6296296119689941,0.6921921968460083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5694444179534912,"y":0.6681681871414185},{"x":0.5949074029922485,"y":0.6681681871414185},{"x":0.5949074029922485,"y":0.6921921968460083},{"x":0.5694444179534912,"y":0.6921921968460083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طور","boundary":[0.5694444179534912,0.6681681871414185,0.5949074029922485,0.6921921968460083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4930555522441864,"y":0.6681681871414185},{"x":0.5555555820465088,"y":0.6681681871414185},{"x":0.5555555820465088,"y":0.6921921968460083},{"x":0.4930555522441864,"y":0.6921921968460083}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.4930555522441864,0.6681681871414185,0.5555555820465088,0.6921921968460083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4375,"y":0.6681681871414185},{"x":0.4791666567325592,"y":0.6681681871414185},{"x":0.4791666567325592,"y":0.6921921968460083},{"x":0.4375,"y":0.6921921968460083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنچه","boundary":[0.4375,0.6681681871414185,0.4791666567325592,0.6921921968460083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40046295523643494,"y":0.6681681871414185},{"x":0.42129629850387573,"y":0.6681681871414185},{"x":0.42129629850387573,"y":0.6921921968460083},{"x":0.40046295523643494,"y":0.6921921968460083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.40046295523643494,0.6681681871414185,0.42129629850387573,0.6921921968460083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.6666666865348816},{"x":0.39120370149612427,"y":0.6666666865348816},{"x":0.39120370149612427,"y":0.6921921968460083},{"x":0.3333333432674408,"y":0.6921921968460083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.3333333432674408,0.6666666865348816,0.39120370149612427,0.6921921968460083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28009259700775146,"y":0.6666666865348816},{"x":0.32407405972480774,"y":0.6666666865348816},{"x":0.32407405972480774,"y":0.6906906962394714},{"x":0.28009259700775146,"y":0.6906906962394714}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.28009259700775146,0.6666666865348816,0.32407405972480774,0.6906906962394714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23842592537403107,"y":0.6666666865348816},{"x":0.26620370149612427,"y":0.6666666865348816},{"x":0.26620370149612427,"y":0.6906906962394714},{"x":0.23842592537403107,"y":0.6906906962394714}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باید","boundary":[0.23842592537403107,0.6666666865348816,0.26620370149612427,0.6906906962394714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.6666666865348816},{"x":0.2222222238779068,"y":0.6666666865348816},{"x":0.2222222238779068,"y":0.6906906962394714},{"x":0.1666666716337204,"y":0.6906906962394714}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"براساس","boundary":[0.1666666716337204,0.6666666865348816,0.2222222238779068,0.6906906962394714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12037037312984467,"y":0.6666666865348816},{"x":0.14120370149612427,"y":0.6666666865348816},{"x":0.14120370149612427,"y":0.6906906962394714},{"x":0.12037037312984467,"y":0.6906906962394714}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.12037037312984467,0.6666666865348816,0.14120370149612427,0.6906906962394714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8657407164573669,"y":0.6921921968460083},{"x":0.8958333134651184,"y":0.6921921968460083},{"x":0.8958333134651184,"y":0.717717707157135},{"x":0.8657407164573669,"y":0.717717707157135}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.8657407164573669,0.6921921968460083,0.8958333134651184,0.717717707157135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8240740895271301,"y":0.6921921968460083},{"x":0.8587962985038757,"y":0.6921921968460083},{"x":0.8587962985038757,"y":0.717717707157135},{"x":0.8240740895271301,"y":0.717717707157135}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.8240740895271301,0.6921921968460083,0.8587962985038757,0.717717707157135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7893518805503845,"y":0.6921921968460083},{"x":0.8101851940155029,"y":0.6921921968460083},{"x":0.8101851940155029,"y":0.717717707157135},{"x":0.7893518805503845,"y":0.717717707157135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7893518805503845,0.6921921968460083,0.8101851940155029,0.717717707157135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7245370149612427,"y":0.6921921968460083},{"x":0.7800925970077515,"y":0.6921921968460083},{"x":0.7800925970077515,"y":0.717717707157135},{"x":0.7245370149612427,"y":0.717717707157135}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجاور","boundary":[0.7245370149612427,0.6921921968460083,0.7800925970077515,0.717717707157135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6481481194496155,"y":0.6921921968460083},{"x":0.7175925970077515,"y":0.6921921968460083},{"x":0.7175925970077515,"y":0.7192192077636719},{"x":0.6481481194496155,"y":0.7192192077636719}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یکدیگر","boundary":[0.6481481194496155,0.6921921968460083,0.7175925970077515,0.7192192077636719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6064814925193787,"y":0.6936936974525452},{"x":0.6365740895271301,"y":0.6936936974525452},{"x":0.6365740895271301,"y":0.7192192077636719},{"x":0.6064814925193787,"y":0.7192192077636719}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.6064814925193787,0.6936936974525452,0.6365740895271301,0.7192192077636719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5439814925193787,"y":0.6936936974525452},{"x":0.5902777910232544,"y":0.6936936974525452},{"x":0.5902777910232544,"y":0.7192192077636719},{"x":0.5439814925193787,"y":0.7192192077636719}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیرند","boundary":[0.5439814925193787,0.6936936974525452,0.5902777910232544,0.7192192077636719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5208333134651184,"y":0.6936936974525452},{"x":0.5324074029922485,"y":0.6936936974525452},{"x":0.5324074029922485,"y":0.7192192077636719},{"x":0.5208333134651184,"y":0.7192192077636719}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5208333134651184,0.6936936974525452,0.5324074029922485,0.7192192077636719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47685185074806213,"y":0.6936936974525452},{"x":0.5231481194496155,"y":0.6936936974525452},{"x":0.5231481194496155,"y":0.7192192077636719},{"x":0.47685185074806213,"y":0.7192192077636719}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.47685185074806213,0.6936936974525452,0.5231481194496155,0.7192192077636719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41203704476356506,"y":0.6936936974525452},{"x":0.46064814925193787,"y":0.6936936974525452},{"x":0.46064814925193787,"y":0.7192192077636719},{"x":0.41203704476356506,"y":0.7192192077636719}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.41203704476356506,0.6936936974525452,0.46064814925193787,0.7192192077636719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39814814925193787,"y":0.6936936974525452},{"x":0.4097222089767456,"y":0.6936936974525452},{"x":0.4097222089767456,"y":0.7192192077636719},{"x":0.39814814925193787,"y":0.7192192077636719}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.39814814925193787,0.6936936974525452,0.4097222089767456,0.7192192077636719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.6936936974525452},{"x":0.40046295523643494,"y":0.6936936974525452},{"x":0.40046295523643494,"y":0.7192192077636719},{"x":0.3888888955116272,"y":0.7192192077636719}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3888888955116272,0.6936936974525452,0.40046295523643494,0.7192192077636719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37731480598449707,"y":0.6936936974525452},{"x":0.3888888955116272,"y":0.6936936974525452},{"x":0.3888888955116272,"y":0.7192192077636719},{"x":0.37731480598449707,"y":0.7192192077636719}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.37731480598449707,0.6936936974525452,0.3888888955116272,0.7192192077636719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34953704476356506,"y":0.6936936974525452},{"x":0.37268519401550293,"y":0.6936936974525452},{"x":0.37268519401550293,"y":0.7192192077636719},{"x":0.34953704476356506,"y":0.7192192077636719}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.34953704476356506,0.6936936974525452,0.37268519401550293,0.7192192077636719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31481480598449707,"y":0.6936936974525452},{"x":0.33796295523643494,"y":0.6936936974525452},{"x":0.33796295523643494,"y":0.7192192077636719},{"x":0.31481480598449707,"y":0.7192192077636719}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.31481480598449707,0.6936936974525452,0.33796295523643494,0.7192192077636719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27314814925193787,"y":0.6936936974525452},{"x":0.30787035822868347,"y":0.6936936974525452},{"x":0.30787035822868347,"y":0.7192192077636719},{"x":0.27314814925193787,"y":0.7192192077636719}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مثال","boundary":[0.27314814925193787,0.6936936974525452,0.30787035822868347,0.7192192077636719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2152777761220932,"y":0.6936936974525452},{"x":0.2569444477558136,"y":0.6936936974525452},{"x":0.2569444477558136,"y":0.7192192077636719},{"x":0.2152777761220932,"y":0.7192192077636719}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.2152777761220932,0.6936936974525452,0.2569444477558136,0.7192192077636719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1944444477558136,"y":0.6936936974525452},{"x":0.2083333283662796,"y":0.6936936974525452},{"x":0.2083333283662796,"y":0.7192192077636719},{"x":0.1944444477558136,"y":0.7192192077636719}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.1944444477558136,0.6936936974525452,0.2083333283662796,0.7192192077636719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15046297013759613,"y":0.6936936974525452},{"x":0.18981482088565826,"y":0.6936936974525452},{"x":0.18981482088565826,"y":0.7192192077636719},{"x":0.15046297013759613,"y":0.7192192077636719}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نکته","boundary":[0.15046297013759613,0.6936936974525452,0.18981482088565826,0.7192192077636719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1111111119389534,"y":0.6936936974525452},{"x":0.14351852238178253,"y":0.6936936974525452},{"x":0.14351852238178253,"y":0.7192192077636719},{"x":0.1111111119389534,"y":0.7192192077636719}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.1111111119389534,0.6936936974525452,0.14351852238178253,0.7192192077636719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8634259104728699,"y":0.7207207083702087},{"x":0.8935185074806213,"y":0.7207207083702087},{"x":0.8935185074806213,"y":0.7462462186813354},{"x":0.8634259104728699,"y":0.7462462186813354}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.8634259104728699,0.7207207083702087,0.8935185074806213,0.7462462186813354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8240740895271301,"y":0.7222222089767456},{"x":0.8587962985038757,"y":0.7222222089767456},{"x":0.8587962985038757,"y":0.7462462186813354},{"x":0.8240740895271301,"y":0.7462462186813354}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.8240740895271301,0.7222222089767456,0.8587962985038757,0.7462462186813354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7893518805503845,"y":0.7222222089767456},{"x":0.8032407164573669,"y":0.7222222089767456},{"x":0.8032407164573669,"y":0.7462462186813354},{"x":0.7893518805503845,"y":0.7462462186813354}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7893518805503845,0.7222222089767456,0.8032407164573669,0.7462462186813354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7245370149612427,"y":0.7222222089767456},{"x":0.7800925970077515,"y":0.7222222089767456},{"x":0.7800925970077515,"y":0.7462462186813354},{"x":0.7245370149612427,"y":0.7462462186813354}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آشکار","boundary":[0.7245370149612427,0.7222222089767456,0.7800925970077515,0.7462462186813354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6921296119689941,"y":0.7222222089767456},{"x":0.7129629850387573,"y":0.7222222089767456},{"x":0.7129629850387573,"y":0.7462462186813354},{"x":0.6921296119689941,"y":0.7462462186813354}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6921296119689941,0.7222222089767456,0.7129629850387573,0.7462462186813354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.7222222089767456},{"x":0.6851851940155029,"y":0.7222222089767456},{"x":0.6851851940155029,"y":0.7462462186813354},{"x":0.6388888955116272,"y":0.7462462186813354}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازند","boundary":[0.6388888955116272,0.7222222089767456,0.6851851940155029,0.7462462186813354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6273148059844971,"y":0.7222222089767456},{"x":0.6365740895271301,"y":0.7222222089767456},{"x":0.6365740895271301,"y":0.7462462186813354},{"x":0.6273148059844971,"y":0.7462462186813354}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6273148059844971,0.7222222089767456,0.6365740895271301,0.7462462186813354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925925970077515,"y":0.7222222089767456},{"x":0.6203703880310059,"y":0.7222222089767456},{"x":0.6203703880310059,"y":0.7462462186813354},{"x":0.5925925970077515,"y":0.7462462186813354}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اولا","boundary":[0.5925925970077515,0.7222222089767456,0.6203703880310059,0.7462462186813354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5300925970077515,"y":0.7222222089767456},{"x":0.5810185074806213,"y":0.7222222089767456},{"x":0.5810185074806213,"y":0.7462462186813354},{"x":0.5300925970077515,"y":0.7462462186813354}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"امکان","boundary":[0.5300925970077515,0.7222222089767456,0.5810185074806213,0.7462462186813354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4861111044883728,"y":0.7222222089767456},{"x":0.5208333134651184,"y":0.7222222089767456},{"x":0.5208333134651184,"y":0.7477477192878723},{"x":0.4861111044883728,"y":0.7477477192878723}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.4861111044883728,0.7222222089767456,0.5208333134651184,0.7477477192878723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43518519401550293,"y":0.7222222089767456},{"x":0.46990740299224854,"y":0.7222222089767456},{"x":0.46990740299224854,"y":0.7477477192878723},{"x":0.43518519401550293,"y":0.7477477192878723}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.43518519401550293,0.7222222089767456,0.46990740299224854,0.7477477192878723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3958333432674408,"y":0.7222222089767456},{"x":0.4375,"y":0.7222222089767456},{"x":0.4375,"y":0.7477477192878723},{"x":0.3958333432674408,"y":0.7477477192878723}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.3958333432674408,0.7222222089767456,0.4375,0.7477477192878723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35879629850387573,"y":0.7222222089767456},{"x":0.37731480598449707,"y":0.7222222089767456},{"x":0.37731480598449707,"y":0.7477477192878723},{"x":0.35879629850387573,"y":0.7477477192878723}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.35879629850387573,0.7222222089767456,0.37731480598449707,0.7477477192878723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29398149251937866,"y":0.7222222089767456},{"x":0.34953704476356506,"y":0.7222222089767456},{"x":0.34953704476356506,"y":0.7477477192878723},{"x":0.29398149251937866,"y":0.7477477192878723}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سطوح","boundary":[0.29398149251937866,0.7222222089767456,0.34953704476356506,0.7477477192878723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23148147761821747,"y":0.7222222089767456},{"x":0.2847222089767456,"y":0.7222222089767456},{"x":0.2847222089767456,"y":0.7477477192878723},{"x":0.23148147761821747,"y":0.7477477192878723}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.23148147761821747,0.7222222089767456,0.2847222089767456,0.7477477192878723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16203702986240387,"y":0.7222222089767456},{"x":0.2083333283662796,"y":0.7222222089767456},{"x":0.2083333283662796,"y":0.7477477192878723},{"x":0.16203702986240387,"y":0.7477477192878723}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.16203702986240387,0.7222222089767456,0.2083333283662796,0.7477477192878723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11574073880910873,"y":0.7237237095832825},{"x":0.1458333283662796,"y":0.7237237095832825},{"x":0.1458333283662796,"y":0.7477477192878723},{"x":0.11574073880910873,"y":0.7477477192878723}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.11574073880910873,0.7237237095832825,0.1458333283662796,0.7477477192878723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10185185074806213,"y":0.7237237095832825},{"x":0.11342592537403107,"y":0.7237237095832825},{"x":0.11342592537403107,"y":0.7477477192878723},{"x":0.10185185074806213,"y":0.7477477192878723}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.10185185074806213,0.7237237095832825,0.11342592537403107,0.7477477192878723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8518518805503845,"y":0.7462462186813354},{"x":0.9004629850387573,"y":0.7462462186813354},{"x":0.9004629850387573,"y":0.7732732892036438},{"x":0.8518518805503845,"y":0.7732732892036438}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صعود","boundary":[0.8518518805503845,0.7462462186813354,0.9004629850387573,0.7732732892036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.7462462186813354},{"x":0.8402777910232544,"y":0.7462462186813354},{"x":0.8402777910232544,"y":0.7732732892036438},{"x":0.8333333134651184,"y":0.7732732892036438}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8333333134651184,0.7462462186813354,0.8402777910232544,0.7732732892036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7708333134651184,"y":0.7462462186813354},{"x":0.8171296119689941,"y":0.7462462186813354},{"x":0.8171296119689941,"y":0.7732732892036438},{"x":0.7708333134651184,"y":0.7732732892036438}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبقات","boundary":[0.7708333134651184,0.7462462186813354,0.8171296119689941,0.7732732892036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152777910232544,"y":0.7462462186813354},{"x":0.7523148059844971,"y":0.7462462186813354},{"x":0.7523148059844971,"y":0.7732732892036438},{"x":0.7152777910232544,"y":0.7732732892036438}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بالاتر","boundary":[0.7152777910232544,0.7462462186813354,0.7523148059844971,0.7732732892036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6967592835426331,"y":0.7462462186813354},{"x":0.7083333134651184,"y":0.7462462186813354},{"x":0.7083333134651184,"y":0.7732732892036438},{"x":0.6967592835426331,"y":0.7732732892036438}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6967592835426331,0.7462462186813354,0.7083333134651184,0.7732732892036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6782407164573669,"y":0.7462462186813354},{"x":0.6944444179534912,"y":0.7462462186813354},{"x":0.6944444179534912,"y":0.7732732892036438},{"x":0.6782407164573669,"y":0.7732732892036438}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6782407164573669,0.7462462186813354,0.6944444179534912,0.7732732892036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6574074029922485,"y":0.7462462186813354},{"x":0.6736111044883728,"y":0.7462462186813354},{"x":0.6736111044883728,"y":0.7732732892036438},{"x":0.6574074029922485,"y":0.7732732892036438}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6574074029922485,0.7462462186813354,0.6736111044883728,0.7732732892036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6203703880310059,"y":0.7462462186813354},{"x":0.6527777910232544,"y":0.7462462186813354},{"x":0.6527777910232544,"y":0.7732732892036438},{"x":0.6203703880310059,"y":0.7732732892036438}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.6203703880310059,0.7462462186813354,0.6527777910232544,0.7732732892036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5625,"y":0.7462462186813354},{"x":0.6064814925193787,"y":0.7462462186813354},{"x":0.6064814925193787,"y":0.7732732892036438},{"x":0.5625,"y":0.7732732892036438}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.5625,0.7462462186813354,0.6064814925193787,0.7732732892036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5023148059844971,"y":0.7462462186813354},{"x":0.5509259104728699,"y":0.7462462186813354},{"x":0.5509259104728699,"y":0.7732732892036438},{"x":0.5023148059844971,"y":0.7732732892036438}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سلسله","boundary":[0.5023148059844971,0.7462462186813354,0.5509259104728699,0.7732732892036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4513888955116272,"y":0.7462462186813354},{"x":0.49768519401550293,"y":0.7462462186813354},{"x":0.49768519401550293,"y":0.7732732892036438},{"x":0.4513888955116272,"y":0.7732732892036438}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مراتب","boundary":[0.4513888955116272,0.7462462186813354,0.49768519401550293,0.7732732892036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39120370149612427,"y":0.7462462186813354},{"x":0.42824074625968933,"y":0.7462462186813354},{"x":0.42824074625968933,"y":0.7732732892036438},{"x":0.39120370149612427,"y":0.7732732892036438}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.39120370149612427,0.7462462186813354,0.42824074625968933,0.7732732892036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35185185074806213,"y":0.7462462186813354},{"x":0.3888888955116272,"y":0.7462462186813354},{"x":0.3888888955116272,"y":0.7732732892036438},{"x":0.35185185074806213,"y":0.7732732892036438}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.35185185074806213,0.7462462186813354,0.3888888955116272,0.7732732892036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.7462462186813354},{"x":0.34490740299224854,"y":0.7462462186813354},{"x":0.34490740299224854,"y":0.7732732892036438},{"x":0.3333333432674408,"y":0.7732732892036438}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3333333432674408,0.7462462186813354,0.34490740299224854,0.7732732892036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2986111044883728,"y":0.7462462186813354},{"x":0.33101850748062134,"y":0.7462462186813354},{"x":0.33101850748062134,"y":0.7732732892036438},{"x":0.2986111044883728,"y":0.7732732892036438}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.2986111044883728,0.7462462186813354,0.33101850748062134,0.7732732892036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24768517911434174,"y":0.7462462186813354},{"x":0.28009259700775146,"y":0.7462462186813354},{"x":0.28009259700775146,"y":0.7732732892036438},{"x":0.24768517911434174,"y":0.7732732892036438}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مثال","boundary":[0.24768517911434174,0.7462462186813354,0.28009259700775146,0.7732732892036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2013888955116272,"y":0.7462462186813354},{"x":0.2361111044883728,"y":0.7462462186813354},{"x":0.2361111044883728,"y":0.7732732892036438},{"x":0.2013888955116272,"y":0.7732732892036438}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سیب","boundary":[0.2013888955116272,0.7462462186813354,0.2361111044883728,0.7732732892036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.7462462186813354},{"x":0.18287037312984467,"y":0.7462462186813354},{"x":0.18287037312984467,"y":0.7732732892036438},{"x":0.1666666716337204,"y":0.7732732892036438}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.1666666716337204,0.7462462186813354,0.18287037312984467,0.7732732892036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11342592537403107,"y":0.7462462186813354},{"x":0.16203702986240387,"y":0.7462462186813354},{"x":0.16203702986240387,"y":0.7732732892036438},{"x":0.11342592537403107,"y":0.7732732892036438}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تنهائی","boundary":[0.11342592537403107,0.7462462186813354,0.16203702986240387,0.7732732892036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8773148059844971,"y":0.7732732892036438},{"x":0.9027777910232544,"y":0.7732732892036438},{"x":0.9027777910232544,"y":0.8018018007278442},{"x":0.8773148059844971,"y":0.8018018007278442}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.8773148059844971,0.7732732892036438,0.9027777910232544,0.8018018007278442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8356481194496155,"y":0.7732732892036438},{"x":0.875,"y":0.7732732892036438},{"x":0.875,"y":0.8018018007278442},{"x":0.8356481194496155,"y":0.8018018007278442}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تواند","boundary":[0.8356481194496155,0.7732732892036438,0.875,0.8018018007278442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8101851940155029,"y":0.7732732892036438},{"x":0.8263888955116272,"y":0.7732732892036438},{"x":0.8263888955116272,"y":0.8018018007278442},{"x":0.8101851940155029,"y":0.8018018007278442}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8101851940155029,0.7732732892036438,0.8263888955116272,0.8018018007278442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7615740895271301,"y":0.7732732892036438},{"x":0.8101851940155029,"y":0.7732732892036438},{"x":0.8101851940155029,"y":0.8018018007278442},{"x":0.7615740895271301,"y":0.8018018007278442}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7615740895271301,0.7732732892036438,0.8101851940155029,0.8018018007278442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7013888955116272,"y":0.7732732892036438},{"x":0.7592592835426331,"y":0.7732732892036438},{"x":0.7592592835426331,"y":0.8018018007278442},{"x":0.7013888955116272,"y":0.8018018007278442}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.7013888955116272,0.7732732892036438,0.7592592835426331,0.8018018007278442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6319444179534912,"y":0.7732732892036438},{"x":0.6828703880310059,"y":0.7732732892036438},{"x":0.6828703880310059,"y":0.8018018007278442},{"x":0.6319444179534912,"y":0.8018018007278442}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تقسیم","boundary":[0.6319444179534912,0.7732732892036438,0.6828703880310059,0.8018018007278442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5902777910232544,"y":0.7732732892036438},{"x":0.6226851940155029,"y":0.7732732892036438},{"x":0.6226851940155029,"y":0.8018018007278442},{"x":0.5902777910232544,"y":0.8018018007278442}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.5902777910232544,0.7732732892036438,0.6226851940155029,0.8018018007278442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5787037014961243,"y":0.7732732892036438},{"x":0.5902777910232544,"y":0.7732732892036438},{"x":0.5902777910232544,"y":0.8018018007278442},{"x":0.5787037014961243,"y":0.8018018007278442}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5787037014961243,0.7732732892036438,0.5902777910232544,0.8018018007278442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5532407164573669,"y":0.7732732892036438},{"x":0.5763888955116272,"y":0.7732732892036438},{"x":0.5763888955116272,"y":0.8018018007278442},{"x":0.5532407164573669,"y":0.8018018007278442}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5532407164573669,0.7732732892036438,0.5763888955116272,0.8018018007278442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48842594027519226,"y":0.7732732892036438},{"x":0.5486111044883728,"y":0.7732732892036438},{"x":0.5486111044883728,"y":0.8018018007278442},{"x":0.48842594027519226,"y":0.8018018007278442}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صورتی","boundary":[0.48842594027519226,0.7732732892036438,0.5486111044883728,0.8018018007278442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45370370149612427,"y":0.7732732892036438},{"x":0.46990740299224854,"y":0.7732732892036438},{"x":0.46990740299224854,"y":0.8018018007278442},{"x":0.45370370149612427,"y":0.8018018007278442}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.45370370149612427,0.7732732892036438,0.46990740299224854,0.8018018007278442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42129629850387573,"y":0.7732732892036438},{"x":0.44675925374031067,"y":0.7732732892036438},{"x":0.44675925374031067,"y":0.8018018007278442},{"x":0.42129629850387573,"y":0.8018018007278442}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.42129629850387573,0.7732732892036438,0.44675925374031067,0.8018018007278442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3819444477558136,"y":0.7732732892036438},{"x":0.41898149251937866,"y":0.7732732892036438},{"x":0.41898149251937866,"y":0.8018018007278442},{"x":0.3819444477558136,"y":0.8018018007278442}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تواند","boundary":[0.3819444477558136,0.7732732892036438,0.41898149251937866,0.8018018007278442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3611111044883728,"y":0.7732732892036438},{"x":0.3680555522441864,"y":0.7732732892036438},{"x":0.3680555522441864,"y":0.8018018007278442},{"x":0.3611111044883728,"y":0.8018018007278442}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3611111044883728,0.7732732892036438,0.3680555522441864,0.8018018007278442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3194444477558136,"y":0.7732732892036438},{"x":0.35185185074806213,"y":0.7732732892036438},{"x":0.35185185074806213,"y":0.8018018007278442},{"x":0.3194444477558136,"y":0.8018018007278442}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لیمو","boundary":[0.3194444477558136,0.7732732892036438,0.35185185074806213,0.8018018007278442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30324074625968933,"y":0.7732732892036438},{"x":0.31712964177131653,"y":0.7732732892036438},{"x":0.31712964177131653,"y":0.8018018007278442},{"x":0.30324074625968933,"y":0.8018018007278442}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.30324074625968933,0.7732732892036438,0.31712964177131653,0.8018018007278442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25,"y":0.7732732892036438},{"x":0.30092594027519226,"y":0.7732732892036438},{"x":0.30092594027519226,"y":0.8018018007278442},{"x":0.25,"y":0.8018018007278442}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرتقال","boundary":[0.25,0.7732732892036438,0.30092594027519226,0.8018018007278442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23379629850387573,"y":0.7732732892036438},{"x":0.24768517911434174,"y":0.7732732892036438},{"x":0.24768517911434174,"y":0.8018018007278442},{"x":0.23379629850387573,"y":0.8018018007278442}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.23379629850387573,0.7732732892036438,0.24768517911434174,0.8018018007278442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17592592537403107,"y":0.7732732892036438},{"x":0.22685185074806213,"y":0.7732732892036438},{"x":0.22685185074806213,"y":0.8018018007278442},{"x":0.17592592537403107,"y":0.8018018007278442}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گلابی","boundary":[0.17592592537403107,0.7732732892036438,0.22685185074806213,0.8018018007278442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15509259700775146,"y":0.7732732892036438},{"x":0.16898147761821747,"y":0.7732732892036438},{"x":0.16898147761821747,"y":0.8018018007278442},{"x":0.15509259700775146,"y":0.8018018007278442}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.15509259700775146,0.7732732892036438,0.16898147761821747,0.8018018007278442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10648148506879807,"y":0.7732732892036438},{"x":0.1527777761220932,"y":0.7732732892036438},{"x":0.1527777761220932,"y":0.8018018007278442},{"x":0.10648148506879807,"y":0.8018018007278442}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.10648148506879807,0.7732732892036438,0.1527777761220932,0.8018018007278442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8657407164573669,"y":0.7987987995147705},{"x":0.8958333134651184,"y":0.7987987995147705},{"x":0.8958333134651184,"y":0.8258258104324341},{"x":0.8657407164573669,"y":0.8258258104324341}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.8657407164573669,0.7987987995147705,0.8958333134651184,0.8258258104324341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8310185074806213,"y":0.7987987995147705},{"x":0.8541666865348816,"y":0.7987987995147705},{"x":0.8541666865348816,"y":0.8258258104324341},{"x":0.8310185074806213,"y":0.8258258104324341}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.8310185074806213,0.7987987995147705,0.8541666865348816,0.8258258104324341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7824074029922485,"y":0.7987987995147705},{"x":0.8240740895271301,"y":0.7987987995147705},{"x":0.8240740895271301,"y":0.8258258104324341},{"x":0.7824074029922485,"y":0.8258258104324341}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحت","boundary":[0.7824074029922485,0.7987987995147705,0.8240740895271301,0.8258258104324341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7245370149612427,"y":0.7987987995147705},{"x":0.7638888955116272,"y":0.7987987995147705},{"x":0.7638888955116272,"y":0.8258258104324341},{"x":0.7245370149612427,"y":0.8258258104324341}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7245370149612427,0.7987987995147705,0.7638888955116272,0.8258258104324341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6759259104728699,"y":0.7987987995147705},{"x":0.7129629850387573,"y":0.7987987995147705},{"x":0.7129629850387573,"y":0.8258258104324341},{"x":0.6759259104728699,"y":0.8258258104324341}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.6759259104728699,0.7987987995147705,0.7129629850387573,0.8258258104324341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6273148059844971,"y":0.7987987995147705},{"x":0.6643518805503845,"y":0.7987987995147705},{"x":0.6643518805503845,"y":0.8258258104324341},{"x":0.6273148059844971,"y":0.8258258104324341}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.6273148059844971,0.7987987995147705,0.6643518805503845,0.8258258104324341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5879629850387573,"y":0.7987987995147705},{"x":0.625,"y":0.7987987995147705},{"x":0.625,"y":0.8258258104324341},{"x":0.5879629850387573,"y":0.8258258104324341}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.5879629850387573,0.7987987995147705,0.625,0.8258258104324341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5208333134651184,"y":0.7987987995147705},{"x":0.5648148059844971,"y":0.7987987995147705},{"x":0.5648148059844971,"y":0.8258258104324341},{"x":0.5208333134651184,"y":0.8258258104324341}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گردد","boundary":[0.5208333134651184,0.7987987995147705,0.5648148059844971,0.8258258104324341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092592835426331,"y":0.7987987995147705},{"x":0.5208333134651184,"y":0.7987987995147705},{"x":0.5208333134651184,"y":0.8258258104324341},{"x":0.5092592835426331,"y":0.8258258104324341}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5092592835426331,0.7987987995147705,0.5208333134651184,0.8258258104324341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722222089767456,"y":0.7987987995147705},{"x":0.5069444179534912,"y":0.7987987995147705},{"x":0.5069444179534912,"y":0.8258258104324341},{"x":0.4722222089767456,"y":0.8258258104324341}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ثانیا","boundary":[0.4722222089767456,0.7987987995147705,0.5069444179534912,0.8258258104324341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43287035822868347,"y":0.7987987995147705},{"x":0.46064814925193787,"y":0.7987987995147705},{"x":0.46064814925193787,"y":0.8258258104324341},{"x":0.43287035822868347,"y":0.8258258104324341}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرم","boundary":[0.43287035822868347,0.7987987995147705,0.46064814925193787,0.8258258104324341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41435185074806213,"y":0.7987987995147705},{"x":0.42592594027519226,"y":0.7987987995147705},{"x":0.42592594027519226,"y":0.8258258104324341},{"x":0.41435185074806213,"y":0.8258258104324341}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.41435185074806213,0.7987987995147705,0.42592594027519226,0.8258258104324341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3611111044883728,"y":0.7987987995147705},{"x":0.40046295523643494,"y":0.7987987995147705},{"x":0.40046295523643494,"y":0.8258258104324341},{"x":0.3611111044883728,"y":0.8258258104324341}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.3611111044883728,0.7987987995147705,0.40046295523643494,0.8258258104324341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3055555522441864,"y":0.7987987995147705},{"x":0.34490740299224854,"y":0.7987987995147705},{"x":0.34490740299224854,"y":0.8258258104324341},{"x":0.3055555522441864,"y":0.8258258104324341}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.3055555522441864,0.7987987995147705,0.34490740299224854,0.8258258104324341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26851850748062134,"y":0.7987987995147705},{"x":0.3055555522441864,"y":0.7987987995147705},{"x":0.3055555522441864,"y":0.8258258104324341},{"x":0.26851850748062134,"y":0.8258258104324341}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.26851850748062134,0.7987987995147705,0.3055555522441864,0.8258258104324341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23148147761821747,"y":0.7987987995147705},{"x":0.25462964177131653,"y":0.7987987995147705},{"x":0.25462964177131653,"y":0.8258258104324341},{"x":0.23148147761821747,"y":0.8258258104324341}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.23148147761821747,0.7987987995147705,0.25462964177131653,0.8258258104324341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1875,"y":0.7987987995147705},{"x":0.2222222238779068,"y":0.7987987995147705},{"x":0.2222222238779068,"y":0.8258258104324341},{"x":0.1875,"y":0.8258258104324341}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تواند","boundary":[0.1875,0.7987987995147705,0.2222222238779068,0.8258258104324341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16203702986240387,"y":0.7987987995147705},{"x":0.17129629850387573,"y":0.7987987995147705},{"x":0.17129629850387573,"y":0.8258258104324341},{"x":0.16203702986240387,"y":0.8258258104324341}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.16203702986240387,0.7987987995147705,0.17129629850387573,0.8258258104324341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12268518656492233,"y":0.7987987995147705},{"x":0.15740740299224854,"y":0.7987987995147705},{"x":0.15740740299224854,"y":0.8258258104324341},{"x":0.12268518656492233,"y":0.8258258104324341}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اساس","boundary":[0.12268518656492233,0.7987987995147705,0.15740740299224854,0.8258258104324341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8587962985038757,"y":0.8303303122520447},{"x":0.8981481194496155,"y":0.8303303122520447},{"x":0.8981481194496155,"y":0.8528528809547424},{"x":0.8587962985038757,"y":0.8528528809547424}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.8587962985038757,0.8303303122520447,0.8981481194496155,0.8528528809547424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7870370149612427,"y":0.8303303122520447},{"x":0.8518518805503845,"y":0.8303303122520447},{"x":0.8518518805503845,"y":0.8528528809547424},{"x":0.7870370149612427,"y":0.8528528809547424}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.7870370149612427,0.8303303122520447,0.8518518805503845,0.8528528809547424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7685185074806213,"y":0.8303303122520447},{"x":0.7777777910232544,"y":0.8303303122520447},{"x":0.7777777910232544,"y":0.8528528809547424},{"x":0.7685185074806213,"y":0.8528528809547424}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7685185074806213,0.8303303122520447,0.7777777910232544,0.8528528809547424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7060185074806213,"y":0.8303303122520447},{"x":0.7615740895271301,"y":0.8303303122520447},{"x":0.7615740895271301,"y":0.8528528809547424},{"x":0.7060185074806213,"y":0.8528528809547424}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.7060185074806213,0.8303303122520447,0.7615740895271301,0.8528528809547424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6203703880310059,"y":0.8303303122520447},{"x":0.6967592835426331,"y":0.8303303122520447},{"x":0.6967592835426331,"y":0.8528528809547424},{"x":0.6203703880310059,"y":0.8528528809547424}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.6203703880310059,0.8303303122520447,0.6967592835426331,0.8528528809547424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5856481194496155,"y":0.8303303122520447},{"x":0.6041666865348816,"y":0.8303303122520447},{"x":0.6041666865348816,"y":0.8528528809547424},{"x":0.5856481194496155,"y":0.8528528809547424}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5856481194496155,0.8303303122520447,0.6041666865348816,0.8528528809547424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5115740895271301,"y":0.8303303122520447},{"x":0.5671296119689941,"y":0.8303303122520447},{"x":0.5671296119689941,"y":0.8528528809547424},{"x":0.5115740895271301,"y":0.8528528809547424}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.5115740895271301,0.8303303122520447,0.5671296119689941,0.8528528809547424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45370370149612427,"y":0.8318318128585815},{"x":0.46064814925193787,"y":0.8318318128585815},{"x":0.46064814925193787,"y":0.8513513803482056},{"x":0.45370370149612427,"y":0.8513513803482056}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"د","boundary":[0.45370370149612427,0.8318318128585815,0.46064814925193787,0.8513513803482056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.8318318128585815},{"x":0.4513888955116272,"y":0.8318318128585815},{"x":0.4513888955116272,"y":0.8513513803482056},{"x":0.4444444477558136,"y":0.8513513803482056}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4444444477558136,0.8318318128585815,0.4513888955116272,0.8513513803482056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39351850748062134,"y":0.8318318128585815},{"x":0.42824074625968933,"y":0.8318318128585815},{"x":0.42824074625968933,"y":0.8513513803482056},{"x":0.39351850748062134,"y":0.8513513803482056}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.39351850748062134,0.8318318128585815,0.42824074625968933,0.8513513803482056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35185185074806213,"y":0.8318318128585815},{"x":0.39120370149612427,"y":0.8318318128585815},{"x":0.39120370149612427,"y":0.8513513803482056},{"x":0.35185185074806213,"y":0.8513513803482056}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.35185185074806213,0.8318318128585815,0.39120370149612427,0.8513513803482056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28935185074806213,"y":0.8333333134651184},{"x":0.33796295523643494,"y":0.8318318128585815},{"x":0.33796295523643494,"y":0.8513513803482056},{"x":0.28935185074806213,"y":0.8528528809547424}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سبزی","boundary":[0.28935185074806213,0.8333333134651184,0.33796295523643494,0.8513513803482056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21759259700775146,"y":0.8333333134651184},{"x":0.27546295523643494,"y":0.8333333134651184},{"x":0.27546295523643494,"y":0.8528528809547424},{"x":0.21759259700775146,"y":0.8528528809547424}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فروشی","boundary":[0.21759259700775146,0.8333333134651184,0.27546295523643494,0.8528528809547424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18518517911434174,"y":0.8333333134651184},{"x":0.2013888955116272,"y":0.8333333134651184},{"x":0.2013888955116272,"y":0.8528528809547424},{"x":0.18518517911434174,"y":0.8528528809547424}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.18518517911434174,0.8333333134651184,0.2013888955116272,0.8528528809547424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14120370149612427,"y":0.8348348140716553},{"x":0.17824074625968933,"y":0.8333333134651184},{"x":0.17824074625968933,"y":0.8528528809547424},{"x":0.14120370149612427,"y":0.8528528809547424}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تواند","boundary":[0.14120370149612427,0.8348348140716553,0.17824074625968933,0.8528528809547424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10648148506879807,"y":0.8348348140716553},{"x":0.12731482088565826,"y":0.8348348140716553},{"x":0.12731482088565826,"y":0.8528528809547424},{"x":0.10648148506879807,"y":0.8528528809547424}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.10648148506879807,0.8348348140716553,0.12731482088565826,0.8528528809547424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8564814925193787,"y":0.8543543815612793},{"x":0.8981481194496155,"y":0.8543543815612793},{"x":0.8981481194496155,"y":0.8813813924789429},{"x":0.8564814925193787,"y":0.8813813924789429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.8564814925193787,0.8543543815612793,0.8981481194496155,0.8813813924789429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7893518805503845,"y":0.8543543815612793},{"x":0.8333333134651184,"y":0.8543543815612793},{"x":0.8333333134651184,"y":0.8813813924789429},{"x":0.7893518805503845,"y":0.8813813924789429}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سبزی","boundary":[0.7893518805503845,0.8543543815612793,0.8333333134651184,0.8813813924789429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7638888955116272,"y":0.8543543815612793},{"x":0.7800925970077515,"y":0.8543543815612793},{"x":0.7800925970077515,"y":0.8813813924789429},{"x":0.7638888955116272,"y":0.8813813924789429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7638888955116272,0.8543543815612793,0.7800925970077515,0.8813813924789429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7430555820465088,"y":0.8543543815612793},{"x":0.7569444179534912,"y":0.8543543815612793},{"x":0.7569444179534912,"y":0.8813813924789429},{"x":0.7430555820465088,"y":0.8813813924789429}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.7430555820465088,0.8543543815612793,0.7569444179534912,0.8813813924789429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6851851940155029,"y":0.8543543815612793},{"x":0.7268518805503845,"y":0.8543543815612793},{"x":0.7268518805503845,"y":0.8813813924789429},{"x":0.6851851940155029,"y":0.8813813924789429}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کمک","boundary":[0.6851851940155029,0.8543543815612793,0.7268518805503845,0.8813813924789429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6365740895271301,"y":0.8543543815612793},{"x":0.6643518805503845,"y":0.8543543815612793},{"x":0.6643518805503845,"y":0.8813813924789429},{"x":0.6365740895271301,"y":0.8813813924789429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.6365740895271301,0.8543543815612793,0.6643518805503845,0.8813813924789429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6226851940155029,"y":0.8543543815612793},{"x":0.6319444179534912,"y":0.8543543815612793},{"x":0.6319444179534912,"y":0.8813813924789429},{"x":0.6226851940155029,"y":0.8813813924789429}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6226851940155029,0.8543543815612793,0.6319444179534912,0.8813813924789429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717592835426331,"y":0.8543543815612793},{"x":0.6087962985038757,"y":0.8543543815612793},{"x":0.6087962985038757,"y":0.8813813924789429},{"x":0.5717592835426331,"y":0.8813813924789429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.5717592835426331,0.8543543815612793,0.6087962985038757,0.8813813924789429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5370370149612427,"y":0.8543543815612793},{"x":0.5740740895271301,"y":0.8543543815612793},{"x":0.5740740895271301,"y":0.8813813924789429},{"x":0.5370370149612427,"y":0.8813813924789429}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.5370370149612427,0.8543543815612793,0.5740740895271301,0.8813813924789429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4791666567325592,"y":0.8543543815612793},{"x":0.5208333134651184,"y":0.8543543815612793},{"x":0.5208333134651184,"y":0.8813813924789429},{"x":0.4791666567325592,"y":0.8813813924789429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.4791666567325592,0.8543543815612793,0.5208333134651184,0.8813813924789429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40740740299224854,"y":0.8543543815612793},{"x":0.46064814925193787,"y":0.8543543815612793},{"x":0.46064814925193787,"y":0.8813813924789429},{"x":0.40740740299224854,"y":0.8813813924789429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.40740740299224854,0.8543543815612793,0.46064814925193787,0.8813813924789429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37731480598449707,"y":0.8543543815612793},{"x":0.39351850748062134,"y":0.8543543815612793},{"x":0.39351850748062134,"y":0.8813813924789429},{"x":0.37731480598449707,"y":0.8813813924789429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.37731480598449707,0.8543543815612793,0.39351850748062134,0.8813813924789429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3402777910232544,"y":0.8543543815612793},{"x":0.3680555522441864,"y":0.8543543815612793},{"x":0.3680555522441864,"y":0.8813813924789429},{"x":0.3402777910232544,"y":0.8813813924789429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طور","boundary":[0.3402777910232544,0.8543543815612793,0.3680555522441864,0.8813813924789429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29398149251937866,"y":0.8543543815612793},{"x":0.32175925374031067,"y":0.8543543815612793},{"x":0.32175925374031067,"y":0.8813813924789429},{"x":0.29398149251937866,"y":0.8813813924789429}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.29398149251937866,0.8543543815612793,0.32175925374031067,0.8813813924789429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2430555522441864,"y":0.8543543815612793},{"x":0.28240740299224854,"y":0.8543543815612793},{"x":0.28240740299224854,"y":0.8813813924789429},{"x":0.2430555522441864,"y":0.8813813924789429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موارد","boundary":[0.2430555522441864,0.8543543815612793,0.28240740299224854,0.8813813924789429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.8543543815612793},{"x":0.23379629850387573,"y":0.8543543815612793},{"x":0.23379629850387573,"y":0.8813813924789429},{"x":0.1666666716337204,"y":0.8813813924789429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.1666666716337204,0.8543543815612793,0.23379629850387573,0.8813813924789429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12962962687015533,"y":0.8543543815612793},{"x":0.1597222238779068,"y":0.8543543815612793},{"x":0.1597222238779068,"y":0.8813813924789429},{"x":0.12962962687015533,"y":0.8813813924789429}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.12962962687015533,0.8543543815612793,0.1597222238779068,0.8813813924789429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1041666641831398,"y":0.8543543815612793},{"x":0.1180555522441864,"y":0.8543543815612793},{"x":0.1180555522441864,"y":0.8813813924789429},{"x":0.1041666641831398,"y":0.8813813924789429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.1041666641831398,0.8543543815612793,0.1180555522441864,0.8813813924789429]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10185185074806213,"y":0.5570570826530457},{"x":0.9050925970077515,"y":0.5570570826530457},{"x":0.9050925970077515,"y":0.8813813924789429},{"x":0.10185185074806213,"y":0.8813813924789429}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.09685185074806213,0.5500570826530456,0.9100925970077515,0.8883813924789429],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4513888955116272,"y":0.8288288116455078},{"x":0.4930555522441864,"y":0.827327311038971},{"x":0.49537035822868347,"y":0.8498498201370239},{"x":0.45370370149612427,"y":0.8513513803482056}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیرد","boundary":[0.4513888955116272,0.8288288116455078,0.49537035822868347,0.8498498201370239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43981480598449707,"y":0.8303303122520447},{"x":0.44907405972480774,"y":0.8288288116455078},{"x":0.4513888955116272,"y":0.8513513803482056},{"x":0.44212964177131653,"y":0.8528528809547424}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43981480598449707,0.8303303122520447,0.4513888955116272,0.8513513803482056]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43981480598449707,"y":0.8288288116455078},{"x":0.4930555522441864,"y":0.8258258104324341},{"x":0.49537035822868347,"y":0.8498498201370239},{"x":0.44212964177131653,"y":0.8528528809547424}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.43481480598449707,0.8218288116455078,0.5003703582286835,0.8568498201370239],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49768519401550293,"y":0.8948948979377747},{"x":0.5023148059844971,"y":0.8948948979377747},{"x":0.5023148059844971,"y":0.9054054021835327},{"x":0.49768519401550293,"y":0.9054054021835327}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۳","boundary":[0.49768519401550293,0.8948948979377747,0.5023148059844971,0.9054054021835327]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49768519401550293,"y":0.8948948979377747},{"x":0.5023148059844971,"y":0.8948948979377747},{"x":0.5023148059844971,"y":0.9054054021835327},{"x":0.49768519401550293,"y":0.9054054021835327}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.4926851940155029,0.8878948979377747,0.5073148059844971,0.9124054021835327],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/dcc65cb021a5900e/pages/dbHsAyItdgIUKbEN.jpg","blurred":"/storage/books/dcc65cb021a5900e/pages/DVuhTAqhUtQSoIgP.jpg","webpSec":"/storage/books/dcc65cb021a5900e/pages/EsthodCktWGZYhpD-sec.webp"},"info":{"width":451,"height":671,"margin":[0.00030356290995942514,0.00022499727314524075,0.9979781072208463,0.998659169219823]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7472283840179443,"y":0.1609538048505783},{"x":0.7782704830169678,"y":0.16393442451953888},{"x":0.7760531902313232,"y":0.17436662316322327},{"x":0.7450110912322998,"y":0.1713859885931015}]},"confidence":0.38999998569488525,"dir":"ltr","str":"REE","boundary":[0.7472283840179443,0.1609538048505783,0.7760531902313232,0.17436662316322327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7849224209785461,"y":0.16393442451953888},{"x":0.809312641620636,"y":0.16691505908966064},{"x":0.8070953488349915,"y":0.17734724283218384},{"x":0.7827051281929016,"y":0.17585693299770355}]},"confidence":0.11999999731779099,"dir":"ltr","str":"FLOW","boundary":[0.7849224209785461,0.16393442451953888,0.8070953488349915,0.17734724283218384]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7472283840179443,"y":0.1609538048505783},{"x":0.809312641620636,"y":0.16691505908966064},{"x":0.8070953488349915,"y":0.17734724283218384},{"x":0.7450110912322998,"y":0.1713859885931015}]},"confidence":0.23000000417232513,"boundary":[0.7422283840179443,0.1539538048505783,0.8120953488349915,0.18434724283218384],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5698447823524475,"y":0.15797317028045654},{"x":0.6031042337417603,"y":0.15797317028045654},{"x":0.6031042337417603,"y":0.16691505908966064},{"x":0.5698447823524475,"y":0.16691505908966064}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":"ROOT","boundary":[0.5698447823524475,0.15797317028045654,0.6031042337417603,0.16691505908966064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6097561120986938,"y":0.15797317028045654},{"x":0.6917960047721863,"y":0.15797317028045654},{"x":0.6917960047721863,"y":0.16691505908966064},{"x":0.6097561120986938,"y":0.16691505908966064}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"VEGETABLES","boundary":[0.6097561120986938,0.15797317028045654,0.6917960047721863,0.16691505908966064]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5698447823524475,"y":0.15797317028045654},{"x":0.6917960047721863,"y":0.15797317028045654},{"x":0.6917960047721863,"y":0.16840536892414093},{"x":0.5698447823524475,"y":0.16691505908966064}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.5648447823524475,0.15097317028045654,0.6967960047721863,0.17540536892414094],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.381374716758728,"y":0.15797317028045654},{"x":0.4301552176475525,"y":0.15797317028045654},{"x":0.4301552176475525,"y":0.16840536892414093},{"x":0.381374716758728,"y":0.16840536892414093}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"FRUIT","boundary":[0.381374716758728,0.15797317028045654,0.4301552176475525,0.16840536892414093]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.381374716758728,"y":0.15797317028045654},{"x":0.4301552176475525,"y":0.15797317028045654},{"x":0.4301552176475525,"y":0.16840536892414093},{"x":0.381374716758728,"y":0.16840536892414093}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.376374716758728,0.15097317028045654,0.4351552176475525,0.17540536892414094],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20177383720874786,"y":0.16840536892414093},{"x":0.24168513715267181,"y":0.16840536892414093},{"x":0.24168513715267181,"y":0.17734724283218384},{"x":0.20177383720874786,"y":0.17734724283218384}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"SALAD","boundary":[0.20177383720874786,0.16840536892414093,0.24168513715267181,0.17734724283218384]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20177383720874786,"y":0.16840536892414093},{"x":0.24168513715267181,"y":0.16840536892414093},{"x":0.24168513715267181,"y":0.17734724283218384},{"x":0.20177383720874786,"y":0.17734724283218384}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.19677383720874786,0.16140536892414092,0.24668513715267182,0.18434724283218384],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"tr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2039911299943924,"y":0.18628911674022675},{"x":0.22172948718070984,"y":0.18628911674022675},{"x":0.22172948718070984,"y":0.19523100554943085},{"x":0.2039911299943924,"y":0.19523100554943085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"VE","boundary":[0.2039911299943924,0.18628911674022675,0.22172948718070984,0.19523100554943085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"tr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22394677996635437,"y":0.18628911674022675},{"x":0.23503325879573822,"y":0.18628911674022675},{"x":0.23503325879573822,"y":0.19523100554943085},{"x":0.22394677996635437,"y":0.19523100554943085}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":"G.","boundary":[0.22394677996635437,0.18628911674022675,0.23503325879573822,0.19523100554943085]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"tr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2039911299943924,"y":0.18628911674022675},{"x":0.23503325879573822,"y":0.18628911674022675},{"x":0.23503325879573822,"y":0.19523100554943085},{"x":0.2039911299943924,"y":0.19523100554943085}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.1989911299943924,0.17928911674022674,0.24003325879573822,0.20223100554943085],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4456762671470642,"y":0.20417287945747375},{"x":0.49223947525024414,"y":0.20417287945747375},{"x":0.49223947525024414,"y":0.21460506319999695},{"x":0.4456762671470642,"y":0.21460506319999695}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"APPLES","boundary":[0.4456762671470642,0.20417287945747375,0.49223947525024414,0.21460506319999695]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4456762671470642,"y":0.20417287945747375},{"x":0.49223947525024414,"y":0.20417287945747375},{"x":0.49223947525024414,"y":0.21460506319999695},{"x":0.4456762671470642,"y":0.21460506319999695}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4406762671470642,0.19717287945747375,0.49723947525024415,0.22160506319999695],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654101967811584,"y":0.2086438089609146},{"x":0.6097561120986938,"y":0.21162444353103638},{"x":0.6097561120986938,"y":0.22354695200920105},{"x":0.5654101967811584,"y":0.22205662727355957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"CARROTS","boundary":[0.5654101967811584,0.2086438089609146,0.6097561120986938,0.22354695200920105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6297117471694946,"y":0.21162444353103638},{"x":0.6784922480583191,"y":0.21311475336551666},{"x":0.6762749552726746,"y":0.22652757167816162},{"x":0.6274944543838501,"y":0.22503726184368134}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"SWEDES","boundary":[0.6297117471694946,0.21162444353103638,0.6762749552726746,0.22652757167816162]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654101967811584,"y":0.2086438089609146},{"x":0.6784922480583191,"y":0.21311475336551666},{"x":0.6762749552726746,"y":0.22652757167816162},{"x":0.5654101967811584,"y":0.22205662727355957}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5604101967811584,0.2016438089609146,0.6812749552726746,0.23352757167816163],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ms","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34811529517173767,"y":0.1997019350528717},{"x":0.4035476744174957,"y":0.1997019350528717},{"x":0.4035476744174957,"y":0.2086438089609146},{"x":0.34811529517173767,"y":0.2086438089609146}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"JORANGES","boundary":[0.34811529517173767,0.1997019350528717,0.4035476744174957,0.2086438089609146]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ms","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34811529517173767,"y":0.1997019350528717},{"x":0.4035476744174957,"y":0.1997019350528717},{"x":0.4035476744174957,"y":0.2086438089609146},{"x":0.34811529517173767,"y":0.2086438089609146}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.34311529517173767,0.1927019350528717,0.40854767441749573,0.21564380896091462],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3858093023300171,"y":0.21311475336551666},{"x":0.4257206320762634,"y":0.21460506319999695},{"x":0.4235033392906189,"y":0.22354695200920105},{"x":0.3858093023300171,"y":0.22205662727355957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"PEARS","boundary":[0.3858093023300171,0.21311475336551666,0.4235033392906189,0.22354695200920105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32594233751296997,"y":0.22205662727355957},{"x":0.3636363744735718,"y":0.22056631743907928},{"x":0.3636363744735718,"y":0.2280178815126419},{"x":0.32594233751296997,"y":0.2295081913471222}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"ltr","str":"LEMONS","boundary":[0.32594233751296997,0.22205662727355957,0.3636363744735718,0.2280178815126419]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32594233751296997,"y":0.21311475336551666},{"x":0.4257206320762634,"y":0.21311475336551666},{"x":0.4257206320762634,"y":0.2295081913471222},{"x":0.32594233751296997,"y":0.2295081913471222}]},"confidence":0.7599999904632568,"boundary":[0.32094233751296997,0.20611475336551666,0.43072063207626343,0.2365081913471222],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873614192008972,"y":0.24441131949424744},{"x":0.7317073345184326,"y":0.24441131949424744},{"x":0.7317073345184326,"y":0.25484350323677063},{"x":0.6873614192008972,"y":0.25484350323677063}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":"PARSNIPS","boundary":[0.6873614192008972,0.24441131949424744,0.7317073345184326,0.25484350323677063]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873614192008972,"y":0.24441131949424744},{"x":0.7317073345184326,"y":0.24441131949424744},{"x":0.7317073345184326,"y":0.25484350323677063},{"x":0.6873614192008972,"y":0.25484350323677063}]},"confidence":0.8399999737739563,"boundary":[0.6823614192008972,0.23741131949424743,0.7367073345184326,0.26184350323677064],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5875831246376038,"y":0.2488822638988495},{"x":0.6407982110977173,"y":0.25037258863449097},{"x":0.6407982110977173,"y":0.2593144476413727},{"x":0.5875831246376038,"y":0.2578241527080536}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"POTATOES","boundary":[0.5875831246376038,0.2488822638988495,0.6407982110977173,0.2593144476413727]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5875831246376038,"y":0.2488822638988495},{"x":0.6407982110977173,"y":0.25037258863449097},{"x":0.6407982110977173,"y":0.2593144476413727},{"x":0.5875831246376038,"y":0.2578241527080536}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5825831246376038,0.24188226389884948,0.6457982110977173,0.2663144476413727],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.618625283241272,"y":0.4113263785839081},{"x":0.6474500894546509,"y":0.4113263785839081},{"x":0.6474500894546509,"y":0.4277198314666748},{"x":0.618625283241272,"y":0.4277198314666748}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.618625283241272,0.4113263785839081,0.6474500894546509,0.4277198314666748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5875831246376038,"y":0.41281670331954956},{"x":0.6053215265274048,"y":0.4113263785839081},{"x":0.6053215265274048,"y":0.4277198314666748},{"x":0.5875831246376038,"y":0.4292101263999939}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.5875831246376038,0.41281670331954956,0.6053215265274048,0.4277198314666748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5476718544960022,"y":0.41281670331954956},{"x":0.5764966607093811,"y":0.41281670331954956},{"x":0.5764966607093811,"y":0.4292101263999939},{"x":0.5498891472816467,"y":0.4292101263999939}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.5476718544960022,0.41281670331954956,0.5764966607093811,0.4292101263999939]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516629695892334,"y":0.41281670331954956},{"x":0.5454545617103577,"y":0.41281670331954956},{"x":0.5454545617103577,"y":0.4292101263999939},{"x":0.516629695892334,"y":0.4292101263999939}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.516629695892334,0.41281670331954956,0.5454545617103577,0.4292101263999939]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47228381037712097,"y":0.41281670331954956},{"x":0.5077605247497559,"y":0.41281670331954956},{"x":0.5099778175354004,"y":0.4292101263999939},{"x":0.47228381037712097,"y":0.4307004511356354}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سبزی","boundary":[0.47228381037712097,0.41281670331954956,0.5099778175354004,0.4292101263999939]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.421286016702652,"y":0.41430699825286865},{"x":0.4656319320201874,"y":0.41281670331954956},{"x":0.4656319320201874,"y":0.4307004511356354},{"x":0.421286016702652,"y":0.4307004511356354}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فروشی","boundary":[0.421286016702652,0.41430699825286865,0.4656319320201874,0.4307004511356354]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.421286016702652,"y":0.41430699825286865},{"x":0.6474500894546509,"y":0.4113263785839081},{"x":0.6474500894546509,"y":0.4277198314666748},{"x":0.421286016702652,"y":0.4307004511356354}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.416286016702652,0.40730699825286865,0.6524500894546509,0.4347198314666748],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.842572033405304,"y":0.46050670742988586},{"x":0.9024389982223511,"y":0.46050670742988586},{"x":0.9024389982223511,"y":0.4858420193195343},{"x":0.842572033405304,"y":0.4873323440551758}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میتواند","boundary":[0.842572033405304,0.46050670742988586,0.9024389982223511,0.4858420193195343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7716186046600342,"y":0.46050670742988586},{"x":0.8226163983345032,"y":0.46050670742988586},{"x":0.8226163983345032,"y":0.4873323440551758},{"x":0.7716186046600342,"y":0.4873323440551758}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.7716186046600342,0.46050670742988586,0.8226163983345032,0.4873323440551758]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7272727489471436,"y":0.46050670742988586},{"x":0.7516629695892334,"y":0.46050670742988586},{"x":0.7516629695892334,"y":0.4873323440551758},{"x":0.7272727489471436,"y":0.4873323440551758}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.7272727489471436,0.46050670742988586,0.7516629695892334,0.4873323440551758]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707317054271698,"y":0.46050670742988586},{"x":0.7161862254142761,"y":0.46050670742988586},{"x":0.7161862254142761,"y":0.4873323440551758},{"x":0.707317054271698,"y":0.4873323440551758}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.707317054271698,0.46050670742988586,0.7161862254142761,0.4873323440551758]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.618625283241272,"y":0.46050670742988586},{"x":0.6984478831291199,"y":0.46050670742988586},{"x":0.6984478831291199,"y":0.4873323440551758},{"x":0.618625283241272,"y":0.4873323440551758}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بزرگترین","boundary":[0.618625283241272,0.46050670742988586,0.6984478831291199,0.4873323440551758]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5609756112098694,"y":0.46050670742988586},{"x":0.5986696481704712,"y":0.46050670742988586},{"x":0.5986696481704712,"y":0.4873323440551758},{"x":0.5609756112098694,"y":0.4873323440551758}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کمک","boundary":[0.5609756112098694,0.46050670742988586,0.5986696481704712,0.4873323440551758]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277161598205566,"y":0.46199703216552734},{"x":0.5410199761390686,"y":0.46199703216552734},{"x":0.5410199761390686,"y":0.4888226389884949},{"x":0.5277161598205566,"y":0.4888226389884949}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5277161598205566,0.46199703216552734,0.5410199761390686,0.4888226389884949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5077605247497559,"y":0.46199703216552734},{"x":0.521064281463623,"y":0.46199703216552734},{"x":0.521064281463623,"y":0.4888226389884949},{"x":0.5077605247497559,"y":0.4888226389884949}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5077605247497559,0.46199703216552734,0.521064281463623,0.4888226389884949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45011085271835327,"y":0.46199703216552734},{"x":0.5011086463928223,"y":0.46199703216552734},{"x":0.5011086463928223,"y":0.4888226389884949},{"x":0.45011085271835327,"y":0.4888226389884949}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افرادی","boundary":[0.45011085271835327,0.46199703216552734,0.5011086463928223,0.4888226389884949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4101995527744293,"y":0.46199703216552734},{"x":0.4301552176475525,"y":0.46199703216552734},{"x":0.4301552176475525,"y":0.4888226389884949},{"x":0.4101995527744293,"y":0.4888226389884949}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4101995527744293,0.46199703216552734,0.4301552176475525,0.4888226389884949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39246121048927307,"y":0.46199703216552734},{"x":0.39911308884620667,"y":0.46199703216552734},{"x":0.39911308884620667,"y":0.4888226389884949},{"x":0.39246121048927307,"y":0.4888226389884949}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.39246121048927307,0.46199703216552734,0.39911308884620667,0.4888226389884949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32594233751296997,"y":0.46199703216552734},{"x":0.3791574239730835,"y":0.46199703216552734},{"x":0.3791574239730835,"y":0.4888226389884949},{"x":0.32594233751296997,"y":0.4888226389884949}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.32594233751296997,0.46199703216552734,0.3791574239730835,0.4888226389884949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24611973762512207,"y":0.46199703216552734},{"x":0.3148558735847473,"y":0.46199703216552734},{"x":0.3148558735847473,"y":0.4888226389884949},{"x":0.24611973762512207,"y":0.4888226389884949}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سروکار","boundary":[0.24611973762512207,0.46199703216552734,0.3148558735847473,0.4888226389884949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1973392516374588,"y":0.46199703216552734},{"x":0.23503325879573822,"y":0.46199703216552734},{"x":0.23503325879573822,"y":0.4888226389884949},{"x":0.1973392516374588,"y":0.4888226389884949}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارند","boundary":[0.1973392516374588,0.46199703216552734,0.23503325879573822,0.4888226389884949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1463414579629898,"y":0.46348732709884644},{"x":0.18847006559371948,"y":0.46348732709884644},{"x":0.18847006559371948,"y":0.4888226389884949},{"x":0.1463414579629898,"y":0.4888226389884949}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.1463414579629898,0.46348732709884644,0.18847006559371948,0.4888226389884949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8713968992233276,"y":0.4858420193195343},{"x":0.9046562910079956,"y":0.4858420193195343},{"x":0.9046562910079956,"y":0.5126676559448242},{"x":0.8713968992233276,"y":0.5126676559448242}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهد","boundary":[0.8713968992233276,0.4858420193195343,0.9046562910079956,0.5126676559448242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8580931425094604,"y":0.4873323440551758},{"x":0.8691796064376831,"y":0.4873323440551758},{"x":0.8691796064376831,"y":0.5126676559448242},{"x":0.8580931425094604,"y":0.5126676559448242}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8580931425094604,0.4873323440551758,0.8691796064376831,0.5126676559448242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8314855694770813,"y":0.4873323440551758},{"x":0.8558758497238159,"y":0.4873323440551758},{"x":0.8558758497238159,"y":0.5126676559448242},{"x":0.8314855694770813,"y":0.5126676559448242}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.8314855694770813,0.4873323440551758,0.8558758497238159,0.5126676559448242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7893570065498352,"y":0.4873323440551758},{"x":0.8159645199775696,"y":0.4873323440551758},{"x":0.8181818127632141,"y":0.5141579508781433},{"x":0.7893570065498352,"y":0.5141579508781433}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عمل","boundary":[0.7893570065498352,0.4873323440551758,0.8181818127632141,0.5141579508781433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758314847946167,"y":0.4873323440551758},{"x":0.7716186046600342,"y":0.4873323440551758},{"x":0.7716186046600342,"y":0.5141579508781433},{"x":0.758314847946167,"y":0.5141579508781433}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.758314847946167,0.4873323440551758,0.7716186046600342,0.5141579508781433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7028824687004089,"y":0.4873323440551758},{"x":0.7450110912322998,"y":0.4873323440551758},{"x":0.7450110912322998,"y":0.5141579508781433},{"x":0.7028824687004089,"y":0.5141579508781433}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.7028824687004089,0.4873323440551758,0.7450110912322998,0.5141579508781433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6452327966690063,"y":0.4873323440551758},{"x":0.6895787119865417,"y":0.4873323440551758},{"x":0.6895787119865417,"y":0.5141579508781433},{"x":0.6452327966690063,"y":0.5141579508781433}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سبزی","boundary":[0.6452327966690063,0.4873323440551758,0.6895787119865417,0.5141579508781433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5898004174232483,"y":0.4888226389884949},{"x":0.6297117471694946,"y":0.4873323440551758},{"x":0.6297117471694946,"y":0.5141579508781433},{"x":0.5898004174232483,"y":0.5141579508781433}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.5898004174232483,0.4888226389884949,0.6297117471694946,0.5141579508781433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.521064281463623,"y":0.4888226389884949},{"x":0.5609756112098694,"y":0.4888226389884949},{"x":0.5609756112098694,"y":0.5141579508781433},{"x":0.521064281463623,"y":0.5141579508781433}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاملا","boundary":[0.521064281463623,0.4888226389884949,0.5609756112098694,0.5141579508781433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4523281455039978,"y":0.4888226389884949},{"x":0.5099778175354004,"y":0.4888226389884949},{"x":0.5121951103210449,"y":0.5141579508781433},{"x":0.4545454680919647,"y":0.5156483054161072}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مغایرت","boundary":[0.4523281455039978,0.4888226389884949,0.5121951103210449,0.5141579508781433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4035476744174957,"y":0.4888226389884949},{"x":0.44124168157577515,"y":0.4888226389884949},{"x":0.44124168157577515,"y":0.5156483054161072},{"x":0.40576496720314026,"y":0.5156483054161072}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.4035476744174957,0.4888226389884949,0.44124168157577515,0.5156483054161072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3946785032749176,"y":0.4888226389884949},{"x":0.40576496720314026,"y":0.4888226389884949},{"x":0.40576496720314026,"y":0.5156483054161072},{"x":0.3946785032749176,"y":0.5156483054161072}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3946785032749176,0.4888226389884949,0.40576496720314026,0.5156483054161072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33259424567222595,"y":0.4888226389884949},{"x":0.381374716758728,"y":0.4888226389884949},{"x":0.381374716758728,"y":0.5156483054161072},{"x":0.33259424567222595,"y":0.5156483054161072}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گرچه","boundary":[0.33259424567222595,0.4888226389884949,0.381374716758728,0.5156483054161072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.286031037569046,"y":0.49031296372413635},{"x":0.3215077519416809,"y":0.49031296372413635},{"x":0.3215077519416809,"y":0.5156483054161072},{"x":0.286031037569046,"y":0.5156483054161072}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عملی","boundary":[0.286031037569046,0.49031296372413635,0.3215077519416809,0.5156483054161072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23503325879573822,"y":0.49031296372413635},{"x":0.27494457364082336,"y":0.49031296372413635},{"x":0.27494457364082336,"y":0.5171386003494263},{"x":0.23503325879573822,"y":0.5171386003494263}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.23503325879573822,0.49031296372413635,0.27494457364082336,0.5171386003494263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16186252236366272,"y":0.49031296372413635},{"x":0.22172948718070984,"y":0.49031296372413635},{"x":0.22172948718070984,"y":0.5171386003494263},{"x":0.16186252236366272,"y":0.5171386003494263}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیچیده","boundary":[0.16186252236366272,0.49031296372413635,0.22172948718070984,0.5171386003494263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14190687239170074,"y":0.49031296372413635},{"x":0.1529933512210846,"y":0.49031296372413635},{"x":0.1529933512210846,"y":0.5171386003494263},{"x":0.14190687239170074,"y":0.5171386003494263}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.14190687239170074,0.49031296372413635,0.1529933512210846,0.5171386003494263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8580931425094604,"y":0.5186288952827454},{"x":0.9002217054367065,"y":0.5186288952827454},{"x":0.9002217054367065,"y":0.5424739122390747},{"x":0.8580931425094604,"y":0.5424739122390747}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عمده","boundary":[0.8580931425094604,0.5186288952827454,0.9002217054367065,0.5424739122390747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8470066785812378,"y":0.5186288952827454},{"x":0.8558758497238159,"y":0.5186288952827454},{"x":0.8558758497238159,"y":0.5424739122390747},{"x":0.8470066785812378,"y":0.5424739122390747}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8470066785812378,0.5186288952827454,0.8558758497238159,0.5424739122390747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8203991055488586,"y":0.5186288952827454},{"x":0.8447893857955933,"y":0.5186288952827454},{"x":0.8447893857955933,"y":0.5424739122390747},{"x":0.8203991055488586,"y":0.5424739122390747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.8203991055488586,0.5186288952827454,0.8447893857955933,0.5424739122390747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494456768035889,"y":0.5171386003494263},{"x":0.8004434704780579,"y":0.5171386003494263},{"x":0.8004434704780579,"y":0.5424739122390747},{"x":0.7494456768035889,"y":0.5424739122390747}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خواهیم","boundary":[0.7494456768035889,0.5171386003494263,0.8004434704780579,0.5424739122390747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7161862254142761,"y":0.5171386003494263},{"x":0.7427937984466553,"y":0.5171386003494263},{"x":0.7427937984466553,"y":0.5424739122390747},{"x":0.7161862254142761,"y":0.5424739122390747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دید","boundary":[0.7161862254142761,0.5171386003494263,0.7427937984466553,0.5424739122390747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6829268336296082,"y":0.5171386003494263},{"x":0.7028824687004089,"y":0.5171386003494263},{"x":0.7028824687004089,"y":0.5424739122390747},{"x":0.6829268336296082,"y":0.5424739122390747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6829268336296082,0.5171386003494263,0.7028824687004089,0.5424739122390747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6607539057731628,"y":0.5171386003494263},{"x":0.6807095408439636,"y":0.5171386003494263},{"x":0.6807095408439636,"y":0.5424739122390747},{"x":0.6607539057731628,"y":0.5424739122390747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6607539057731628,0.5171386003494263,0.6807095408439636,0.5424739122390747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6164079904556274,"y":0.5171386003494263},{"x":0.6541019678115845,"y":0.5171386003494263},{"x":0.6541019678115845,"y":0.5409836173057556},{"x":0.6164079904556274,"y":0.5409836173057556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همان","boundary":[0.6164079904556274,0.5171386003494263,0.6541019678115845,0.5409836173057556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5631929039955139,"y":0.5171386003494263},{"x":0.6097561120986938,"y":0.5171386003494263},{"x":0.6097561120986938,"y":0.5409836173057556},{"x":0.5631929039955139,"y":0.5409836173057556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.5631929039955139,0.5171386003494263,0.6097561120986938,0.5409836173057556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5188469886779785,"y":0.5171386003494263},{"x":0.5565410256385803,"y":0.5171386003494263},{"x":0.5565410256385803,"y":0.5409836173057556},{"x":0.5188469886779785,"y":0.5409836173057556}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.5188469886779785,0.5171386003494263,0.5565410256385803,0.5409836173057556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4745011031627655,"y":0.5171386003494263},{"x":0.516629695892334,"y":0.5171386003494263},{"x":0.516629695892334,"y":0.5409836173057556},{"x":0.4745011031627655,"y":0.5409836173057556}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4745011031627655,0.5171386003494263,0.516629695892334,0.5409836173057556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46341463923454285,"y":0.5171386003494263},{"x":0.47228381037712097,"y":0.5171386003494263},{"x":0.47228381037712097,"y":0.5409836173057556},{"x":0.46341463923454285,"y":0.5409836173057556}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46341463923454285,0.5171386003494263,0.47228381037712097,0.5409836173057556]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14190687239170074,"y":0.46050670742988586},{"x":0.9046562910079956,"y":0.4590163826942444},{"x":0.9046562910079956,"y":0.5424739122390747},{"x":0.14190687239170074,"y":0.5439642071723938}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.13690687239170074,0.45350670742988586,0.9096562910079956,0.5494739122390747],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7982261776924133,"y":0.5409836173057556},{"x":0.8492239713668823,"y":0.5409836173057556},{"x":0.8492239713668823,"y":0.566318929195404},{"x":0.7982261776924133,"y":0.566318929195404}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ممکن","boundary":[0.7982261776924133,0.5409836173057556,0.8492239713668823,0.566318929195404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7472283840179443,"y":0.5409836173057556},{"x":0.7893570065498352,"y":0.5409836173057556},{"x":0.7893570065498352,"y":0.566318929195404},{"x":0.7472283840179443,"y":0.566318929195404}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7472283840179443,0.5409836173057556,0.7893570065498352,0.566318929195404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6851441264152527,"y":0.5409836173057556},{"x":0.7317073345184326,"y":0.5409836173057556},{"x":0.7317073345184326,"y":0.566318929195404},{"x":0.6851441264152527,"y":0.566318929195404}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متوجه","boundary":[0.6851441264152527,0.5409836173057556,0.7317073345184326,0.566318929195404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.623059868812561,"y":0.5424739122390747},{"x":0.6718403697013855,"y":0.5424739122390747},{"x":0.6718403697013855,"y":0.566318929195404},{"x":0.623059868812561,"y":0.566318929195404}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشویم","boundary":[0.623059868812561,0.5424739122390747,0.6718403697013855,0.566318929195404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6097561120986938,"y":0.5424739122390747},{"x":0.6208425760269165,"y":0.5424739122390747},{"x":0.6208425760269165,"y":0.566318929195404},{"x":0.6097561120986938,"y":0.566318929195404}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6097561120986938,0.5424739122390747,0.6208425760269165,0.566318929195404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5787139534950256,"y":0.5424739122390747},{"x":0.5986696481704712,"y":0.5424739122390747},{"x":0.5986696481704712,"y":0.566318929195404},{"x":0.5787139534950256,"y":0.566318929195404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.5787139534950256,0.5424739122390747,0.5986696481704712,0.566318929195404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5432372689247131,"y":0.5424739122390747},{"x":0.5565410256385803,"y":0.5424739122390747},{"x":0.5565410256385803,"y":0.566318929195404},{"x":0.5432372689247131,"y":0.566318929195404}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5432372689247131,0.5424739122390747,0.5565410256385803,0.566318929195404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4745011031627655,"y":0.5424739122390747},{"x":0.5277161598205566,"y":0.5424739122390747},{"x":0.5277161598205566,"y":0.5678092241287231},{"x":0.4745011031627655,"y":0.5678092241287231}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"واقعیت","boundary":[0.4745011031627655,0.5424739122390747,0.5277161598205566,0.5678092241287231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44124168157577515,"y":0.5424739122390747},{"x":0.4545454680919647,"y":0.5424739122390747},{"x":0.4545454680919647,"y":0.5678092241287231},{"x":0.44124168157577515,"y":0.5678092241287231}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.44124168157577515,0.5424739122390747,0.4545454680919647,0.5678092241287231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4101995527744293,"y":0.5424739122390747},{"x":0.4301552176475525,"y":0.5424739122390747},{"x":0.4301552176475525,"y":0.5678092241287231},{"x":0.4101995527744293,"y":0.5678092241287231}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4101995527744293,0.5424739122390747,0.4301552176475525,0.5678092241287231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3414634168148041,"y":0.5424739122390747},{"x":0.39911308884620667,"y":0.5424739122390747},{"x":0.39911308884620667,"y":0.5678092241287231},{"x":0.3414634168148041,"y":0.5678092241287231}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.3414634168148041,0.5424739122390747,0.39911308884620667,0.5678092241287231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28824833035469055,"y":0.5424739122390747},{"x":0.3215077519416809,"y":0.5424739122390747},{"x":0.3215077519416809,"y":0.5678092241287231},{"x":0.28824833035469055,"y":0.5678092241287231}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.28824833035469055,0.5424739122390747,0.3215077519416809,0.5678092241287231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2195121943950653,"y":0.5424739122390747},{"x":0.2771618664264679,"y":0.5424739122390747},{"x":0.2771618664264679,"y":0.5678092241287231},{"x":0.2195121943950653,"y":0.5678092241287231}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همیشه","boundary":[0.2195121943950653,0.5424739122390747,0.2771618664264679,0.5678092241287231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1973392516374588,"y":0.5424739122390747},{"x":0.210643008351326,"y":0.5424739122390747},{"x":0.210643008351326,"y":0.5678092241287231},{"x":0.1973392516374588,"y":0.5678092241287231}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.1973392516374588,0.5424739122390747,0.210643008351326,0.5678092241287231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15077605843544006,"y":0.5424739122390747},{"x":0.17738358676433563,"y":0.5424739122390747},{"x":0.17738358676433563,"y":0.5678092241287231},{"x":0.15077605843544006,"y":0.5678092241287231}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حال","boundary":[0.15077605843544006,0.5424739122390747,0.17738358676433563,0.5678092241287231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.864745020866394,"y":0.5707898736000061},{"x":0.8957871198654175,"y":0.5707898736000061},{"x":0.8957871198654175,"y":0.5976154804229736},{"x":0.864745020866394,"y":0.5976154804229736}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.864745020866394,0.5707898736000061,0.8957871198654175,0.5976154804229736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8248336911201477,"y":0.5707898736000061},{"x":0.864745020866394,"y":0.5707898736000061},{"x":0.864745020866394,"y":0.5976154804229736},{"x":0.8248336911201477,"y":0.5976154804229736}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.8248336911201477,0.5707898736000061,0.864745020866394,0.5976154804229736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7649667263031006,"y":0.5707898736000061},{"x":0.8115299344062805,"y":0.5707898736000061},{"x":0.8115299344062805,"y":0.5976154804229736},{"x":0.7649667263031006,"y":0.5976154804229736}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هستیم","boundary":[0.7649667263031006,0.5707898736000061,0.8115299344062805,0.5976154804229736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516629695892334,"y":0.5707898736000061},{"x":0.762749433517456,"y":0.5707898736000061},{"x":0.762749433517456,"y":0.5976154804229736},{"x":0.7516629695892334,"y":0.5976154804229736}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7516629695892334,0.5707898736000061,0.762749433517456,0.5976154804229736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7228381633758545,"y":0.5707898736000061},{"x":0.7450110912322998,"y":0.5707898736000061},{"x":0.7450110912322998,"y":0.5976154804229736},{"x":0.7228381633758545,"y":0.5976154804229736}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.7228381633758545,0.5707898736000061,0.7450110912322998,0.5976154804229736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.67405766248703,"y":0.5707898736000061},{"x":0.7139689326286316,"y":0.5707898736000061},{"x":0.7139689326286316,"y":0.5976154804229736},{"x":0.67405766248703,"y":0.5976154804229736}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چیزی","boundary":[0.67405766248703,0.5707898736000061,0.7139689326286316,0.5976154804229736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6430155038833618,"y":0.5707898736000061},{"x":0.6585366129875183,"y":0.5707898736000061},{"x":0.6585366129875183,"y":0.5976154804229736},{"x":0.6430155038833618,"y":0.5976154804229736}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6430155038833618,0.5707898736000061,0.6585366129875183,0.5976154804229736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6097561120986938,"y":0.5707898736000061},{"x":0.6319290399551392,"y":0.5707898736000061},{"x":0.6319290399551392,"y":0.5976154804229736},{"x":0.6097561120986938,"y":0.5976154804229736}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6097561120986938,0.5707898736000061,0.6319290399551392,0.5976154804229736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5410199761390686,"y":0.5707898736000061},{"x":0.6053215265274048,"y":0.5707898736000061},{"x":0.6053215265274048,"y":0.5976154804229736},{"x":0.5410199761390686,"y":0.5976154804229736}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشاهده","boundary":[0.5410199761390686,0.5707898736000061,0.6053215265274048,0.5976154804229736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5121951103210449,"y":0.5707898736000061},{"x":0.534368097782135,"y":0.5707898736000061},{"x":0.534368097782135,"y":0.5976154804229736},{"x":0.5121951103210449,"y":0.5976154804229736}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5121951103210449,0.5707898736000061,0.534368097782135,0.5976154804229736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4678492248058319,"y":0.5707898736000061},{"x":0.5033259391784668,"y":0.5707898736000061},{"x":0.5033259391784668,"y":0.5976154804229736},{"x":0.4678492248058319,"y":0.5976154804229736}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنیم","boundary":[0.4678492248058319,0.5707898736000061,0.5033259391784668,0.5976154804229736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4589800536632538,"y":0.5707898736000061},{"x":0.47006651759147644,"y":0.5707898736000061},{"x":0.47006651759147644,"y":0.5976154804229736},{"x":0.4589800536632538,"y":0.5976154804229736}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4589800536632538,0.5707898736000061,0.47006651759147644,0.5976154804229736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.421286016702652,"y":0.5707898736000061},{"x":0.45011085271835327,"y":0.5707898736000061},{"x":0.45011085271835327,"y":0.5976154804229736},{"x":0.421286016702652,"y":0.5976154804229736}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.421286016702652,0.5707898736000061,0.45011085271835327,0.5976154804229736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37472283840179443,"y":0.5707898736000061},{"x":0.4035476744174957,"y":0.5707898736000061},{"x":0.4035476744174957,"y":0.5976154804229736},{"x":0.37472283840179443,"y":0.5976154804229736}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مثال","boundary":[0.37472283840179443,0.5707898736000061,0.4035476744174957,0.5976154804229736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32372504472732544,"y":0.5707898736000061},{"x":0.35254988074302673,"y":0.5707898736000061},{"x":0.35254988074302673,"y":0.5976154804229736},{"x":0.32372504472732544,"y":0.5976154804229736}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خانه","boundary":[0.32372504472732544,0.5707898736000061,0.35254988074302673,0.5976154804229736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3059867024421692,"y":0.5707898736000061},{"x":0.3126385807991028,"y":0.5707898736000061},{"x":0.3126385807991028,"y":0.5976154804229736},{"x":0.3059867024421692,"y":0.5976154804229736}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3059867024421692,0.5707898736000061,0.3126385807991028,0.5976154804229736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25055432319641113,"y":0.5707898736000061},{"x":0.2926829159259796,"y":0.5707898736000061},{"x":0.2926829159259796,"y":0.5976154804229736},{"x":0.25055432319641113,"y":0.5976154804229736}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اتوبوس","boundary":[0.25055432319641113,0.5707898736000061,0.2926829159259796,0.5976154804229736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.190687358379364,"y":0.5707898736000061},{"x":0.2195121943950653,"y":0.5707898736000061},{"x":0.2195121943950653,"y":0.5976154804229736},{"x":0.190687358379364,"y":0.5976154804229736}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.190687358379364,0.5707898736000061,0.2195121943950653,0.5976154804229736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1685144156217575,"y":0.5707898736000061},{"x":0.1818181872367859,"y":0.5707898736000061},{"x":0.1818181872367859,"y":0.5976154804229736},{"x":0.1685144156217575,"y":0.5976154804229736}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.1685144156217575,0.5707898736000061,0.1818181872367859,0.5976154804229736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14190687239170074,"y":0.5707898736000061},{"x":0.16407983005046844,"y":0.5707898736000061},{"x":0.16407983005046844,"y":0.5976154804229736},{"x":0.14190687239170074,"y":0.5976154804229736}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.14190687239170074,0.5707898736000061,0.16407983005046844,0.5976154804229736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8780487775802612,"y":0.5976154804229736},{"x":0.9024389982223511,"y":0.5976154804229736},{"x":0.9024389982223511,"y":0.6229507923126221},{"x":0.8780487775802612,"y":0.6229507923126221}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مغز","boundary":[0.8780487775802612,0.5976154804229736,0.9024389982223511,0.6229507923126221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8292682766914368,"y":0.5976154804229736},{"x":0.860310435295105,"y":0.5976154804229736},{"x":0.860310435295105,"y":0.6229507923126221},{"x":0.8292682766914368,"y":0.6229507923126221}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.8292682766914368,0.5976154804229736,0.860310435295105,0.6229507923126221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.809312641620636,"y":0.5976154804229736},{"x":0.8226163983345032,"y":0.5976154804229736},{"x":0.8226163983345032,"y":0.6229507923126221},{"x":0.809312641620636,"y":0.6229507923126221}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.809312641620636,0.5976154804229736,0.8226163983345032,0.6229507923126221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758314847946167,"y":0.5976154804229736},{"x":0.7915742993354797,"y":0.5976154804229736},{"x":0.7915742993354797,"y":0.6229507923126221},{"x":0.758314847946167,"y":0.6229507923126221}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.758314847946167,0.5976154804229736,0.7915742993354797,0.6229507923126221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6851441264152527,"y":0.5976154804229736},{"x":0.7560975551605225,"y":0.5976154804229736},{"x":0.7560975551605225,"y":0.6229507923126221},{"x":0.6851441264152527,"y":0.6229507923126221}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مخصوص","boundary":[0.6851441264152527,0.5976154804229736,0.7560975551605225,0.6229507923126221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6496673822402954,"y":0.5976154804229736},{"x":0.6629711985588074,"y":0.5976154804229736},{"x":0.6629711985588074,"y":0.6229507923126221},{"x":0.6496673822402954,"y":0.6229507923126221}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6496673822402954,0.5976154804229736,0.6629711985588074,0.6229507923126221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6208425760269165,"y":0.5991058349609375},{"x":0.6407982110977173,"y":0.5991058349609375},{"x":0.6407982110977173,"y":0.6229507923126221},{"x":0.6208425760269165,"y":0.6229507923126221}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.6208425760269165,0.5991058349609375,0.6407982110977173,0.6229507923126221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5609756112098694,"y":0.5991058349609375},{"x":0.6097561120986938,"y":0.5976154804229736},{"x":0.6097561120986938,"y":0.6229507923126221},{"x":0.5609756112098694,"y":0.6229507923126221}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جست","boundary":[0.5609756112098694,0.5991058349609375,0.6097561120986938,0.6229507923126221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5454545617103577,"y":0.5991058349609375},{"x":0.5565410256385803,"y":0.5991058349609375},{"x":0.5565410256385803,"y":0.6244411468505859},{"x":0.5454545617103577,"y":0.6244411468505859}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5454545617103577,0.5991058349609375,0.5565410256385803,0.6244411468505859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5121951103210449,"y":0.5991058349609375},{"x":0.5321508049964905,"y":0.5991058349609375},{"x":0.5321508049964905,"y":0.6244411468505859},{"x":0.5121951103210449,"y":0.6244411468505859}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جو","boundary":[0.5121951103210449,0.5991058349609375,0.5321508049964905,0.6244411468505859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48558759689331055,"y":0.5991058349609375},{"x":0.5077605247497559,"y":0.5991058349609375},{"x":0.5077605247497559,"y":0.6244411468505859},{"x":0.48558759689331055,"y":0.6244411468505859}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.48558759689331055,0.5991058349609375,0.5077605247497559,0.6244411468505859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4368070960044861,"y":0.5991058349609375},{"x":0.47006651759147644,"y":0.5991058349609375},{"x":0.47006651759147644,"y":0.6244411468505859},{"x":0.4368070960044861,"y":0.6244411468505859}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنیم","boundary":[0.4368070960044861,0.5991058349609375,0.47006651759147644,0.6244411468505859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.421286016702652,"y":0.5991058349609375},{"x":0.4301552176475525,"y":0.5991058349609375},{"x":0.4301552176475525,"y":0.6244411468505859},{"x":0.421286016702652,"y":0.6244411468505859}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.421286016702652,0.5991058349609375,0.4301552176475525,0.6244411468505859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.381374716758728,"y":0.5991058349609375},{"x":0.4146341383457184,"y":0.5991058349609375},{"x":0.4146341383457184,"y":0.6244411468505859},{"x":0.381374716758728,"y":0.6244411468505859}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.381374716758728,0.5991058349609375,0.4146341383457184,0.6244411468505859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3414634168148041,"y":0.5991058349609375},{"x":0.3791574239730835,"y":0.5991058349609375},{"x":0.3791574239730835,"y":0.6244411468505859},{"x":0.3414634168148041,"y":0.6244411468505859}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.3414634168148041,0.5991058349609375,0.3791574239730835,0.6244411468505859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126385807991028,"y":0.5991058349609375},{"x":0.33259424567222595,"y":0.5991058349609375},{"x":0.33259424567222595,"y":0.6244411468505859},{"x":0.3126385807991028,"y":0.6244411468505859}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3126385807991028,0.5991058349609375,0.33259424567222595,0.6244411468505859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26607540249824524,"y":0.5991058349609375},{"x":0.30376940965652466,"y":0.5991058349609375},{"x":0.30376940965652466,"y":0.6244411468505859},{"x":0.26607540249824524,"y":0.6244411468505859}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"واقع","boundary":[0.26607540249824524,0.5991058349609375,0.30376940965652466,0.6244411468505859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.210643008351326,"y":0.6005961298942566},{"x":0.25942349433898926,"y":0.5991058349609375},{"x":0.25942349433898926,"y":0.6244411468505859},{"x":0.210643008351326,"y":0.6244411468505859}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روشی","boundary":[0.210643008351326,0.6005961298942566,0.25942349433898926,0.6244411468505859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14855876564979553,"y":0.6005961298942566},{"x":0.20177383720874786,"y":0.5991058349609375},{"x":0.20177383720874786,"y":0.6244411468505859},{"x":0.14855876564979553,"y":0.625931441783905}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.14855876564979553,0.6005961298942566,0.20177383720874786,0.6244411468505859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8691796064376831,"y":0.6244411468505859},{"x":0.9068736433982849,"y":0.6244411468505859},{"x":0.9068736433982849,"y":0.6467958092689514},{"x":0.8691796064376831,"y":0.6467958092689514}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.8691796064376831,0.6244411468505859,0.9068736433982849,0.6467958092689514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8359201550483704,"y":0.6244411468505859},{"x":0.8470066785812378,"y":0.6244411468505859},{"x":0.8470066785812378,"y":0.6467958092689514},{"x":0.8359201550483704,"y":0.6467958092689514}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.8359201550483704,0.6244411468505859,0.8470066785812378,0.6467958092689514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7804877758026123,"y":0.6244411468505859},{"x":0.8292682766914368,"y":0.6244411468505859},{"x":0.8292682766914368,"y":0.6467958092689514},{"x":0.7804877758026123,"y":0.6482861638069153}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توسط","boundary":[0.7804877758026123,0.6244411468505859,0.8292682766914368,0.6467958092689514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762749433517456,"y":0.6244411468505859},{"x":0.7760531902313232,"y":0.6244411468505859},{"x":0.7760531902313232,"y":0.6482861638069153},{"x":0.762749433517456,"y":0.6482861638069153}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.762749433517456,0.6244411468505859,0.7760531902313232,0.6482861638069153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7139689326286316,"y":0.6244411468505859},{"x":0.7516629695892334,"y":0.6244411468505859},{"x":0.7516629695892334,"y":0.6482861638069153},{"x":0.7139689326286316,"y":0.6482861638069153}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.7139689326286316,0.6244411468505859,0.7516629695892334,0.6482861638069153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6452327966690063,"y":0.625931441783905},{"x":0.6984478831291199,"y":0.6244411468505859},{"x":0.6984478831291199,"y":0.6482861638069153},{"x":0.6452327966690063,"y":0.6482861638069153}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رسیدن","boundary":[0.6452327966690063,0.625931441783905,0.6984478831291199,0.6482861638069153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.623059868812561,"y":0.625931441783905},{"x":0.6363636255264282,"y":0.625931441783905},{"x":0.6363636255264282,"y":0.6482861638069153},{"x":0.623059868812561,"y":0.6482861638069153}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.623059868812561,0.625931441783905,0.6363636255264282,0.6482861638069153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5698447823524475,"y":0.625931441783905},{"x":0.6141906976699829,"y":0.625931441783905},{"x":0.6141906976699829,"y":0.6482861638069153},{"x":0.5698447823524475,"y":0.6482861638069153}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ادراک","boundary":[0.5698447823524475,0.625931441783905,0.6141906976699829,0.6482861638069153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49223947525024414,"y":0.625931441783905},{"x":0.5498891472816467,"y":0.625931441783905},{"x":0.5498891472816467,"y":0.6482861638069153},{"x":0.49223947525024414,"y":0.6482861638069153}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مربوطه","boundary":[0.49223947525024414,0.625931441783905,0.5498891472816467,0.6482861638069153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4456762671470642,"y":0.6274217367172241},{"x":0.4878048896789551,"y":0.625931441783905},{"x":0.4878048896789551,"y":0.6482861638069153},{"x":0.4456762671470642,"y":0.6497764587402344}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.4456762671470642,0.6274217367172241,0.4878048896789551,0.6482861638069153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.421286016702652,"y":0.6274217367172241},{"x":0.4390243887901306,"y":0.6274217367172241},{"x":0.4390243887901306,"y":0.6497764587402344},{"x":0.421286016702652,"y":0.6497764587402344}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.421286016702652,0.6274217367172241,0.4390243887901306,0.6497764587402344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36807096004486084,"y":0.6274217367172241},{"x":0.4146341383457184,"y":0.6274217367172241},{"x":0.4146341383457184,"y":0.6497764587402344},{"x":0.36807096004486084,"y":0.6497764587402344}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پذیرد","boundary":[0.36807096004486084,0.6274217367172241,0.4146341383457184,0.6497764587402344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3592017590999603,"y":0.6274217367172241},{"x":0.36807096004486084,"y":0.6274217367172241},{"x":0.36807096004486084,"y":0.6497764587402344},{"x":0.3592017590999603,"y":0.6497764587402344}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3592017590999603,0.6274217367172241,0.36807096004486084,0.6497764587402344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3348115384578705,"y":0.6274217367172241},{"x":0.35476717352867126,"y":0.6274217367172241},{"x":0.35476717352867126,"y":0.6497764587402344},{"x":0.3348115384578705,"y":0.6497764587402344}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3348115384578705,0.6274217367172241,0.35476717352867126,0.6497764587402344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29490020871162415,"y":0.6274217367172241},{"x":0.32372504472732544,"y":0.6274217367172241},{"x":0.32372504472732544,"y":0.6497764587402344},{"x":0.29490020871162415,"y":0.6497764587402344}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مثال","boundary":[0.29490020871162415,0.6274217367172241,0.32372504472732544,0.6497764587402344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23725055158138275,"y":0.6274217367172241},{"x":0.2838137447834015,"y":0.6274217367172241},{"x":0.2838137447834015,"y":0.6497764587402344},{"x":0.23725055158138275,"y":0.6512667536735535}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سبزی","boundary":[0.23725055158138275,0.6274217367172241,0.2838137447834015,0.6497764587402344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18847006559371948,"y":0.6274217367172241},{"x":0.22838138043880463,"y":0.6274217367172241},{"x":0.22838138043880463,"y":0.6497764587402344},{"x":0.18847006559371948,"y":0.6512667536735535}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.18847006559371948,0.6274217367172241,0.22838138043880463,0.6497764587402344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1463414579629898,"y":0.628912091255188},{"x":0.16629712283611298,"y":0.628912091255188},{"x":0.16629712283611298,"y":0.6512667536735535},{"x":0.1463414579629898,"y":0.6512667536735535}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.1463414579629898,0.628912091255188,0.16629712283611298,0.6512667536735535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8802660703659058,"y":0.6482861638069153},{"x":0.9046562910079956,"y":0.6482861638069153},{"x":0.9046562910079956,"y":0.6766020655632019},{"x":0.8802660703659058,"y":0.6766020655632019}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.8802660703659058,0.6482861638069153,0.9046562910079956,0.6766020655632019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8558758497238159,"y":0.6497764587402344},{"x":0.8625277280807495,"y":0.6497764587402344},{"x":0.8625277280807495,"y":0.6766020655632019},{"x":0.8558758497238159,"y":0.6766020655632019}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8558758497238159,0.6497764587402344,0.8625277280807495,0.6766020655632019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8270509839057922,"y":0.6497764587402344},{"x":0.842572033405304,"y":0.6497764587402344},{"x":0.842572033405304,"y":0.6766020655632019},{"x":0.8270509839057922,"y":0.6766020655632019}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.8270509839057922,0.6497764587402344,0.842572033405304,0.6766020655632019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7982261776924133,"y":0.6497764587402344},{"x":0.813747227191925,"y":0.6497764587402344},{"x":0.813747227191925,"y":0.6766020655632019},{"x":0.7982261776924133,"y":0.6766020655632019}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.7982261776924133,0.6497764587402344,0.813747227191925,0.6766020655632019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7472283840179443,"y":0.6497764587402344},{"x":0.7893570065498352,"y":0.6497764587402344},{"x":0.7893570065498352,"y":0.6766020655632019},{"x":0.7472283840179443,"y":0.6766020655632019}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سبزی","boundary":[0.7472283840179443,0.6497764587402344,0.7893570065498352,0.6766020655632019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6984478831291199,"y":0.6497764587402344},{"x":0.7339246273040771,"y":0.6497764587402344},{"x":0.7339246273040771,"y":0.6780924201011658},{"x":0.6984478831291199,"y":0.6780924201011658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.6984478831291199,0.6497764587402344,0.7339246273040771,0.6780924201011658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6297117471694946,"y":0.6497764587402344},{"x":0.67405766248703,"y":0.6497764587402344},{"x":0.67405766248703,"y":0.6780924201011658},{"x":0.6297117471694946,"y":0.6780924201011658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باشیم","boundary":[0.6297117471694946,0.6497764587402344,0.67405766248703,0.6780924201011658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008869409561157,"y":0.6497764587402344},{"x":0.6164079904556274,"y":0.6497764587402344},{"x":0.6164079904556274,"y":0.6780924201011658},{"x":0.6008869409561157,"y":0.6780924201011658}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.6008869409561157,0.6497764587402344,0.6164079904556274,0.6780924201011658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534368097782135,"y":0.6497764587402344},{"x":0.5875831246376038,"y":0.6497764587402344},{"x":0.5875831246376038,"y":0.6780924201011658},{"x":0.534368097782135,"y":0.6780924201011658}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خریدار","boundary":[0.534368097782135,0.6497764587402344,0.5875831246376038,0.6780924201011658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49889135360717773,"y":0.6497764587402344},{"x":0.5277161598205566,"y":0.6497764587402344},{"x":0.5277161598205566,"y":0.6780924201011658},{"x":0.49889135360717773,"y":0.6780924201011658}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فرق","boundary":[0.49889135360717773,0.6497764587402344,0.5277161598205566,0.6780924201011658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4611973464488983,"y":0.6497764587402344},{"x":0.4900221824645996,"y":0.6497764587402344},{"x":0.4900221824645996,"y":0.6780924201011658},{"x":0.4611973464488983,"y":0.6780924201011658}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.4611973464488983,0.6497764587402344,0.4900221824645996,0.6780924201011658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42793792486190796,"y":0.6512667536735535},{"x":0.4434589743614197,"y":0.6512667536735535},{"x":0.4434589743614197,"y":0.6780924201011658},{"x":0.42793792486190796,"y":0.6780924201011658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.42793792486190796,0.6512667536735535,0.4434589743614197,0.6780924201011658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3858093023300171,"y":0.6512667536735535},{"x":0.4168514311313629,"y":0.6512667536735535},{"x":0.4168514311313629,"y":0.6780924201011658},{"x":0.3858093023300171,"y":0.6780924201011658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کلم","boundary":[0.3858093023300171,0.6512667536735535,0.4168514311313629,0.6780924201011658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3725055456161499,"y":0.6512667536735535},{"x":0.38359200954437256,"y":0.6512667536735535},{"x":0.38359200954437256,"y":0.6780924201011658},{"x":0.3725055456161499,"y":0.6780924201011658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3725055456161499,0.6512667536735535,0.38359200954437256,0.6780924201011658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3303769528865814,"y":0.6512667536735535},{"x":0.36141908168792725,"y":0.6512667536735535},{"x":0.36141908168792725,"y":0.6795827150344849},{"x":0.3303769528865814,"y":0.6795827150344849}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کلم","boundary":[0.3303769528865814,0.6512667536735535,0.36141908168792725,0.6795827150344849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3015521168708801,"y":0.6512667536735535},{"x":0.3303769528865814,"y":0.6512667536735535},{"x":0.3303769528865814,"y":0.6795827150344849},{"x":0.3015521168708801,"y":0.6795827150344849}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پیچ","boundary":[0.3015521168708801,0.6512667536735535,0.3303769528865814,0.6795827150344849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2838137447834015,"y":0.6512667536735535},{"x":0.29490020871162415,"y":0.6512667536735535},{"x":0.29490020871162415,"y":0.6795827150344849},{"x":0.2838137447834015,"y":0.6795827150344849}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2838137447834015,0.6512667536735535,0.29490020871162415,0.6795827150344849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26607540249824524,"y":0.6512667536735535},{"x":0.27494457364082336,"y":0.6512667536735535},{"x":0.27494457364082336,"y":0.6795827150344849},{"x":0.26607540249824524,"y":0.6795827150344849}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.26607540249824524,0.6512667536735535,0.27494457364082336,0.6795827150344849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2039911299943924,"y":0.6512667536735535},{"x":0.25055432319641113,"y":0.6512667536735535},{"x":0.25055432319641113,"y":0.6795827150344849},{"x":0.2039911299943924,"y":0.6795827150344849}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خربزه","boundary":[0.2039911299943924,0.6512667536735535,0.25055432319641113,0.6795827150344849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.190687358379364,"y":0.6512667536735535},{"x":0.20177383720874786,"y":0.6512667536735535},{"x":0.20177383720874786,"y":0.6795827150344849},{"x":0.190687358379364,"y":0.6795827150344849}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.190687358379364,0.6512667536735535,0.20177383720874786,0.6795827150344849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1463414579629898,"y":0.6512667536735535},{"x":0.17960087954998016,"y":0.6512667536735535},{"x":0.17960087954998016,"y":0.6795827150344849},{"x":0.1463414579629898,"y":0.6795827150344849}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خیار","boundary":[0.1463414579629898,0.6512667536735535,0.17960087954998016,0.6795827150344849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8957871198654175,"y":0.6780924201011658},{"x":0.9068736433982849,"y":0.6780924201011658},{"x":0.9068736433982849,"y":0.7049180269241333},{"x":0.8957871198654175,"y":0.7049180269241333}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8957871198654175,0.6780924201011658,0.9068736433982849,0.7049180269241333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8758314847946167,"y":0.6780924201011658},{"x":0.8824833631515503,"y":0.6780924201011658},{"x":0.8824833631515503,"y":0.7049180269241333},{"x":0.8758314847946167,"y":0.7049180269241333}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.8758314847946167,0.6780924201011658,0.8824833631515503,0.7049180269241333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8203991055488586,"y":0.6780924201011658},{"x":0.8669623136520386,"y":0.6780924201011658},{"x":0.8669623136520386,"y":0.7049180269241333},{"x":0.8203991055488586,"y":0.7049180269241333}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هویج","boundary":[0.8203991055488586,0.6780924201011658,0.8669623136520386,0.7049180269241333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004434704780579,"y":0.6780924201011658},{"x":0.8115299344062805,"y":0.6780924201011658},{"x":0.8115299344062805,"y":0.7049180269241333},{"x":0.8004434704780579,"y":0.7049180269241333}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8004434704780579,0.6780924201011658,0.8115299344062805,0.7049180269241333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516629695892334,"y":0.6795827150344849},{"x":0.7960088849067688,"y":0.6795827150344849},{"x":0.7960088849067688,"y":0.7049180269241333},{"x":0.7516629695892334,"y":0.7049180269241333}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"زردک","boundary":[0.7516629695892334,0.6795827150344849,0.7960088849067688,0.7049180269241333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.72062087059021,"y":0.6795827150344849},{"x":0.7317073345184326,"y":0.6795827150344849},{"x":0.7317073345184326,"y":0.7049180269241333},{"x":0.72062087059021,"y":0.7049180269241333}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.72062087059021,0.6795827150344849,0.7317073345184326,0.7049180269241333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6674057841300964,"y":0.6795827150344849},{"x":0.7117516398429871,"y":0.6795827150344849},{"x":0.7117516398429871,"y":0.7049180269241333},{"x":0.6674057841300964,"y":0.7049180269241333}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تربچه","boundary":[0.6674057841300964,0.6795827150344849,0.7117516398429871,0.7049180269241333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6474500894546509,"y":0.6795827150344849},{"x":0.6585366129875183,"y":0.6795827150344849},{"x":0.6585366129875183,"y":0.7049180269241333},{"x":0.6474500894546509,"y":0.7049180269241333}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6474500894546509,0.6795827150344849,0.6585366129875183,0.7049180269241333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5831485390663147,"y":0.6795827150344849},{"x":0.6363636255264282,"y":0.6795827150344849},{"x":0.6363636255264282,"y":0.7049180269241333},{"x":0.5831485390663147,"y":0.7049180269241333}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چغندر","boundary":[0.5831485390663147,0.6795827150344849,0.6363636255264282,0.7049180269241333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5631929039955139,"y":0.6795827150344849},{"x":0.5764966607093811,"y":0.6795827150344849},{"x":0.5764966607093811,"y":0.7049180269241333},{"x":0.5631929039955139,"y":0.7049180269241333}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5631929039955139,0.6795827150344849,0.5764966607093811,0.7049180269241333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49445676803588867,"y":0.6795827150344849},{"x":0.5565410256385803,"y":0.6795827150344849},{"x":0.5565410256385803,"y":0.7049180269241333},{"x":0.49445676803588867,"y":0.7049180269241333}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"میدانیم","boundary":[0.49445676803588867,0.6795827150344849,0.5565410256385803,0.7049180269241333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4745011031627655,"y":0.6795827150344849},{"x":0.48558759689331055,"y":0.6795827150344849},{"x":0.48558759689331055,"y":0.7049180269241333},{"x":0.4745011031627655,"y":0.7049180269241333}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4745011031627655,0.6795827150344849,0.48558759689331055,0.7049180269241333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43458980321884155,"y":0.6795827150344849},{"x":0.4745011031627655,"y":0.6795827150344849},{"x":0.4745011031627655,"y":0.7049180269241333},{"x":0.43458980321884155,"y":0.7049180269241333}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.43458980321884155,0.6795827150344849,0.4745011031627655,0.7049180269241333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36807096004486084,"y":0.6795827150344849},{"x":0.4168514311313629,"y":0.6795827150344849},{"x":0.4168514311313629,"y":0.7064083218574524},{"x":0.36807096004486084,"y":0.7064083218574524}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.36807096004486084,0.6795827150344849,0.4168514311313629,0.7064083218574524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3569844663143158,"y":0.6795827150344849},{"x":0.36807096004486084,"y":0.6795827150344849},{"x":0.36807096004486084,"y":0.7064083218574524},{"x":0.3569844663143158,"y":0.7064083218574524}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.3569844663143158,0.6795827150344849,0.36807096004486084,0.7064083218574524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34589800238609314,"y":0.6795827150344849},{"x":0.3569844663143158,"y":0.6795827150344849},{"x":0.3569844663143158,"y":0.7064083218574524},{"x":0.34589800238609314,"y":0.7064083218574524}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.34589800238609314,0.6795827150344849,0.3569844663143158,0.7064083218574524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33259424567222595,"y":0.6795827150344849},{"x":0.3436807096004486,"y":0.6795827150344849},{"x":0.3436807096004486,"y":0.7064083218574524},{"x":0.33259424567222595,"y":0.7064083218574524}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.33259424567222595,0.6795827150344849,0.3436807096004486,0.7064083218574524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2793791592121124,"y":0.6795827150344849},{"x":0.3303769528865814,"y":0.6795827150344849},{"x":0.3303769528865814,"y":0.7064083218574524},{"x":0.2793791592121124,"y":0.7064083218574524}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تربچه","boundary":[0.2793791592121124,0.6795827150344849,0.3303769528865814,0.7064083218574524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2638580799102783,"y":0.681073009967804},{"x":0.27494457364082336,"y":0.681073009967804},{"x":0.27494457364082336,"y":0.7064083218574524},{"x":0.2638580799102783,"y":0.7064083218574524}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2638580799102783,0.681073009967804,0.27494457364082336,0.7064083218574524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20177383720874786,"y":0.681073009967804},{"x":0.25055432319641113,"y":0.681073009967804},{"x":0.25055432319641113,"y":0.7064083218574524},{"x":0.20177383720874786,"y":0.7064083218574524}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چغندر","boundary":[0.20177383720874786,0.681073009967804,0.25055432319641113,0.7064083218574524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1751662939786911,"y":0.681073009967804},{"x":0.190687358379364,"y":0.681073009967804},{"x":0.190687358379364,"y":0.7064083218574524},{"x":0.1751662939786911,"y":0.7064083218574524}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.1751662939786911,0.681073009967804,0.190687358379364,0.7064083218574524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14855876564979553,"y":0.681073009967804},{"x":0.16186252236366272,"y":0.681073009967804},{"x":0.16186252236366272,"y":0.7064083218574524},{"x":0.14855876564979553,"y":0.7064083218574524}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.14855876564979553,0.681073009967804,0.16186252236366272,0.7064083218574524]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14190687239170074,"y":0.5424739122390747},{"x":0.9068736433982849,"y":0.5394933223724365},{"x":0.9068736433982849,"y":0.7049180269241333},{"x":0.14190687239170074,"y":0.7078986763954163}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.13690687239170074,0.5354739122390747,0.9118736433982849,0.7119180269241333],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8048780560493469,"y":0.7049180269241333},{"x":0.8514412641525269,"y":0.7049180269241333},{"x":0.8514412641525269,"y":0.7317436933517456},{"x":0.8048780560493469,"y":0.7317436933517456}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.8048780560493469,0.7049180269241333,0.8514412641525269,0.7317436933517456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7871397137641907,"y":0.7049180269241333},{"x":0.7982261776924133,"y":0.7049180269241333},{"x":0.7982261776924133,"y":0.7317436933517456},{"x":0.7871397137641907,"y":0.7317436933517456}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7871397137641907,0.7049180269241333,0.7982261776924133,0.7317436933517456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7405765056610107,"y":0.7049180269241333},{"x":0.7827051281929016,"y":0.7049180269241333},{"x":0.7827051281929016,"y":0.7317436933517456},{"x":0.7405765056610107,"y":0.7317436933517456}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.7405765056610107,0.7049180269241333,0.7827051281929016,0.7317436933517456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6940132975578308,"y":0.7049180269241333},{"x":0.7228381633758545,"y":0.7049180269241333},{"x":0.7228381633758545,"y":0.7317436933517456},{"x":0.6940132975578308,"y":0.7317436933517456}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.6940132975578308,0.7049180269241333,0.7228381633758545,0.7317436933517456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6474500894546509,"y":0.7049180269241333},{"x":0.6807095408439636,"y":0.7049180269241333},{"x":0.6807095408439636,"y":0.7317436933517456},{"x":0.6474500894546509,"y":0.7317436933517456}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صاف","boundary":[0.6474500894546509,0.7049180269241333,0.6807095408439636,0.7317436933517456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.618625283241272,"y":0.7049180269241333},{"x":0.6297117471694946,"y":0.7049180269241333},{"x":0.6297117471694946,"y":0.7317436933517456},{"x":0.618625283241272,"y":0.7317436933517456}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.618625283241272,0.7049180269241333,0.6297117471694946,0.7317436933517456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5831485390663147,"y":0.7049180269241333},{"x":0.6119734048843384,"y":0.7049180269241333},{"x":0.6119734048843384,"y":0.7317436933517456},{"x":0.5831485390663147,"y":0.7317436933517456}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نرم","boundary":[0.5831485390663147,0.7049180269241333,0.6119734048843384,0.7317436933517456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5365853905677795,"y":0.7049180269241333},{"x":0.5742793679237366,"y":0.7049180269241333},{"x":0.5742793679237366,"y":0.7317436933517456},{"x":0.5365853905677795,"y":0.7317436933517456}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5365853905677795,0.7049180269241333,0.5742793679237366,0.7317436933517456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.521064281463623,"y":0.7049180269241333},{"x":0.5321508049964905,"y":0.7049180269241333},{"x":0.5321508049964905,"y":0.7317436933517456},{"x":0.521064281463623,"y":0.7317436933517456}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.521064281463623,0.7049180269241333,0.5321508049964905,0.7317436933517456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47671839594841003,"y":0.7049180269241333},{"x":0.5121951103210449,"y":0.7049180269241333},{"x":0.5121951103210449,"y":0.7317436933517456},{"x":0.47671839594841003,"y":0.7317436933517456}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرد","boundary":[0.47671839594841003,0.7049180269241333,0.5121951103210449,0.7317436933517456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41906872391700745,"y":0.7034277319908142},{"x":0.47228381037712097,"y":0.7034277319908142},{"x":0.47228381037712097,"y":0.7317436933517456},{"x":0.41906872391700745,"y":0.7317436933517456}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.41906872391700745,0.7034277319908142,0.47228381037712097,0.7317436933517456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40576496720314026,"y":0.7034277319908142},{"x":0.4168514311313629,"y":0.7034277319908142},{"x":0.4168514311313629,"y":0.7302533388137817},{"x":0.40576496720314026,"y":0.7302533388137817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.40576496720314026,0.7034277319908142,0.4168514311313629,0.7302533388137817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37472283840179443,"y":0.7034277319908142},{"x":0.4035476744174957,"y":0.7034277319908142},{"x":0.4035476744174957,"y":0.7302533388137817},{"x":0.37472283840179443,"y":0.7302533388137817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.37472283840179443,0.7034277319908142,0.4035476744174957,0.7302533388137817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34811529517173767,"y":0.7034277319908142},{"x":0.36141908168792725,"y":0.7034277319908142},{"x":0.36141908168792725,"y":0.7302533388137817},{"x":0.34811529517173767,"y":0.7302533388137817}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.34811529517173767,0.7034277319908142,0.36141908168792725,0.7302533388137817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28159645199775696,"y":0.7034277319908142},{"x":0.34811529517173767,"y":0.7034277319908142},{"x":0.34811529517173767,"y":0.7317436933517456},{"x":0.28159645199775696,"y":0.7302533388137817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یکدیگر","boundary":[0.28159645199775696,0.7034277319908142,0.34811529517173767,0.7317436933517456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21729490160942078,"y":0.7034277319908142},{"x":0.27494457364082336,"y":0.7034277319908142},{"x":0.27494457364082336,"y":0.7302533388137817},{"x":0.21729490160942078,"y":0.7302533388137817}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اختلاف","boundary":[0.21729490160942078,0.7034277319908142,0.27494457364082336,0.7302533388137817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1529933512210846,"y":0.7034277319908142},{"x":0.1973392516374588,"y":0.7034277319908142},{"x":0.1973392516374588,"y":0.7302533388137817},{"x":0.1529933512210846,"y":0.7302533388137817}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دارند","boundary":[0.1529933512210846,0.7034277319908142,0.1973392516374588,0.7302533388137817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14412416517734528,"y":0.7034277319908142},{"x":0.15521064400672913,"y":0.7034277319908142},{"x":0.15521064400672913,"y":0.7302533388137817},{"x":0.14412416517734528,"y":0.7302533388137817}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.14412416517734528,0.7034277319908142,0.15521064400672913,0.7302533388137817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.860310435295105,"y":0.7287630438804626},{"x":0.9046562910079956,"y":0.7287630438804626},{"x":0.9046562910079956,"y":0.7585693001747131},{"x":0.860310435295105,"y":0.7585693001747131}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هویج","boundary":[0.860310435295105,0.7287630438804626,0.9046562910079956,0.7585693001747131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.842572033405304,"y":0.7287630438804626},{"x":0.8536585569381714,"y":0.7287630438804626},{"x":0.8536585569381714,"y":0.7585693001747131},{"x":0.842572033405304,"y":0.7585693001747131}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.842572033405304,0.7287630438804626,0.8536585569381714,0.7585693001747131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7893570065498352,"y":0.7287630438804626},{"x":0.8337028622627258,"y":0.7287630438804626},{"x":0.8337028622627258,"y":0.7585693001747131},{"x":0.7893570065498352,"y":0.7585693001747131}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زردک","boundary":[0.7893570065498352,0.7287630438804626,0.8337028622627258,0.7585693001747131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7538802623748779,"y":0.7302533388137817},{"x":0.7694013118743896,"y":0.7302533388137817},{"x":0.7694013118743896,"y":0.7585693001747131},{"x":0.7538802623748779,"y":0.7585693001747131}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7538802623748779,0.7302533388137817,0.7694013118743896,0.7585693001747131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7139689326286316,"y":0.7302533388137817},{"x":0.7494456768035889,"y":0.7302533388137817},{"x":0.7494456768035889,"y":0.7585693001747131},{"x":0.7139689326286316,"y":0.7585693001747131}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رنگ","boundary":[0.7139689326286316,0.7302533388137817,0.7494456768035889,0.7585693001747131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6851441264152527,"y":0.7302533388137817},{"x":0.6940132975578308,"y":0.7302533388137817},{"x":0.6940132975578308,"y":0.7585693001747131},{"x":0.6851441264152527,"y":0.7585693001747131}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6851441264152527,0.7302533388137817,0.6940132975578308,0.7585693001747131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6097561120986938,"y":0.7302533388137817},{"x":0.6807095408439636,"y":0.7302533388137817},{"x":0.6807095408439636,"y":0.7585693001747131},{"x":0.6097561120986938,"y":0.7585693001747131}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یکدیگر","boundary":[0.6097561120986938,0.7302533388137817,0.6807095408439636,0.7585693001747131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5476718544960022,"y":0.7302533388137817},{"x":0.6075388193130493,"y":0.7302533388137817},{"x":0.6075388193130493,"y":0.7585693001747131},{"x":0.5476718544960022,"y":0.7585693001747131}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اختلاف","boundary":[0.5476718544960022,0.7302533388137817,0.6075388193130493,0.7585693001747131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4900221824645996,"y":0.7302533388137817},{"x":0.5321508049964905,"y":0.7302533388137817},{"x":0.5321508049964905,"y":0.7585693001747131},{"x":0.4900221824645996,"y":0.7585693001747131}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارند","boundary":[0.4900221824645996,0.7302533388137817,0.5321508049964905,0.7585693001747131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46341463923454285,"y":0.7302533388137817},{"x":0.47893568873405457,"y":0.7302533388137817},{"x":0.47893568873405457,"y":0.7585693001747131},{"x":0.46341463923454285,"y":0.7585693001747131}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.46341463923454285,0.7302533388137817,0.47893568873405457,0.7585693001747131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39911308884620667,"y":0.7302533388137817},{"x":0.45676276087760925,"y":0.7302533388137817},{"x":0.45676276087760925,"y":0.7600595951080322},{"x":0.39911308884620667,"y":0.7600595951080322}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صورتی","boundary":[0.39911308884620667,0.7302533388137817,0.45676276087760925,0.7600595951080322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3636363744735718,"y":0.7317436933517456},{"x":0.3791574239730835,"y":0.7317436933517456},{"x":0.3791574239730835,"y":0.7600595951080322},{"x":0.3636363744735718,"y":0.7600595951080322}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3636363744735718,0.7317436933517456,0.3791574239730835,0.7600595951080322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3015521168708801,"y":0.7317436933517456},{"x":0.3503325879573822,"y":0.7317436933517456},{"x":0.3503325879573822,"y":0.7600595951080322},{"x":0.3015521168708801,"y":0.7600595951080322}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خربزه","boundary":[0.3015521168708801,0.7317436933517456,0.3503325879573822,0.7600595951080322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28824833035469055,"y":0.7317436933517456},{"x":0.2993348240852356,"y":0.7317436933517456},{"x":0.2993348240852356,"y":0.7600595951080322},{"x":0.28824833035469055,"y":0.7600595951080322}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.28824833035469055,0.7317436933517456,0.2993348240852356,0.7600595951080322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24168513715267181,"y":0.7317436933517456},{"x":0.2771618664264679,"y":0.7317436933517456},{"x":0.2771618664264679,"y":0.7600595951080322},{"x":0.24168513715267181,"y":0.7600595951080322}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خیار","boundary":[0.24168513715267181,0.7317436933517456,0.2771618664264679,0.7600595951080322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21507760882377625,"y":0.7317436933517456},{"x":0.23946784436702728,"y":0.7317436933517456},{"x":0.23946784436702728,"y":0.7600595951080322},{"x":0.21507760882377625,"y":0.7600595951080322}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.21507760882377625,0.7317436933517456,0.23946784436702728,0.7600595951080322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17294900119304657,"y":0.7317436933517456},{"x":0.210643008351326,"y":0.7317436933517456},{"x":0.210643008351326,"y":0.7600595951080322},{"x":0.17294900119304657,"y":0.7600595951080322}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.17294900119304657,0.7317436933517456,0.210643008351326,0.7600595951080322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14190687239170074,"y":0.7317436933517456},{"x":0.1596452295780182,"y":0.7317436933517456},{"x":0.1596452295780182,"y":0.7600595951080322},{"x":0.14190687239170074,"y":0.7600595951080322}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.14190687239170074,0.7317436933517456,0.1596452295780182,0.7600595951080322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8802660703659058,"y":0.757079005241394},{"x":0.9046562910079956,"y":0.757079005241394},{"x":0.9046562910079956,"y":0.7853949069976807},{"x":0.8802660703659058,"y":0.7853949069976807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.8802660703659058,0.757079005241394,0.9046562910079956,0.7853949069976807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8203991055488586,"y":0.757079005241394},{"x":0.8780487775802612,"y":0.757079005241394},{"x":0.8780487775802612,"y":0.7853949069976807},{"x":0.8203991055488586,"y":0.7853949069976807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مغایرت","boundary":[0.8203991055488586,0.757079005241394,0.8780487775802612,0.7853949069976807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7649667263031006,"y":0.757079005241394},{"x":0.8070953488349915,"y":0.757079005241394},{"x":0.8070953488349915,"y":0.7853949069976807},{"x":0.7649667263031006,"y":0.7853949069976807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارند","boundary":[0.7649667263031006,0.757079005241394,0.8070953488349915,0.7853949069976807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494456768035889,"y":0.757079005241394},{"x":0.762749433517456,"y":0.757079005241394},{"x":0.762749433517456,"y":0.7853949069976807},{"x":0.7494456768035889,"y":0.7853949069976807}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7494456768035889,0.757079005241394,0.762749433517456,0.7853949069976807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7139689326286316,"y":0.757079005241394},{"x":0.7427937984466553,"y":0.757079005241394},{"x":0.7427937984466553,"y":0.7853949069976807},{"x":0.7139689326286316,"y":0.7853949069976807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلم","boundary":[0.7139689326286316,0.757079005241394,0.7427937984466553,0.7853949069976807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6984478831291199,"y":0.757079005241394},{"x":0.7095343470573425,"y":0.757079005241394},{"x":0.7095343470573425,"y":0.7853949069976807},{"x":0.6984478831291199,"y":0.7853949069976807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6984478831291199,0.757079005241394,0.7095343470573425,0.7853949069976807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.669623076915741,"y":0.757079005241394},{"x":0.6851441264152527,"y":0.757079005241394},{"x":0.6851441264152527,"y":0.7853949069976807},{"x":0.669623076915741,"y":0.7853949069976807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.669623076915741,0.757079005241394,0.6851441264152527,0.7853949069976807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252771615982056,"y":0.757079005241394},{"x":0.6518846750259399,"y":0.757079005241394},{"x":0.6518846750259399,"y":0.7853949069976807},{"x":0.6252771615982056,"y":0.7853949069976807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلم","boundary":[0.6252771615982056,0.757079005241394,0.6518846750259399,0.7853949069976807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964523553848267,"y":0.757079005241394},{"x":0.6208425760269165,"y":0.757079005241394},{"x":0.6208425760269165,"y":0.7853949069976807},{"x":0.5964523553848267,"y":0.7853949069976807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.5964523553848267,0.757079005241394,0.6208425760269165,0.7853949069976807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5565410256385803,"y":0.757079005241394},{"x":0.5898004174232483,"y":0.757079005241394},{"x":0.5898004174232483,"y":0.7853949069976807},{"x":0.5565410256385803,"y":0.7853949069976807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5565410256385803,0.757079005241394,0.5898004174232483,0.7853949069976807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5144124031066895,"y":0.757079005241394},{"x":0.5432372689247131,"y":0.757079005241394},{"x":0.5432372689247131,"y":0.7853949069976807},{"x":0.5144124031066895,"y":0.7853949069976807}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همه","boundary":[0.5144124031066895,0.757079005241394,0.5432372689247131,0.7853949069976807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4523281455039978,"y":0.757079005241394},{"x":0.5055432319641113,"y":0.757079005241394},{"x":0.5055432319641113,"y":0.7853949069976807},{"x":0.4523281455039978,"y":0.7853949069976807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخص","boundary":[0.4523281455039978,0.757079005241394,0.5055432319641113,0.7853949069976807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39246121048927307,"y":0.757079005241394},{"x":0.4301552176475525,"y":0.757079005241394},{"x":0.4301552176475525,"y":0.7853949069976807},{"x":0.39246121048927307,"y":0.7853949069976807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.39246121048927307,0.757079005241394,0.4301552176475525,0.7853949069976807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37694013118743896,"y":0.757079005241394},{"x":0.39024388790130615,"y":0.757079005241394},{"x":0.39024388790130615,"y":0.7853949069976807},{"x":0.37694013118743896,"y":0.7853949069976807}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.37694013118743896,0.757079005241394,0.39024388790130615,0.7853949069976807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33924612402915955,"y":0.757079005241394},{"x":0.37028825283050537,"y":0.757079005241394},{"x":0.37028825283050537,"y":0.7853949069976807},{"x":0.33924612402915955,"y":0.7853949069976807}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حالا","boundary":[0.33924612402915955,0.757079005241394,0.37028825283050537,0.7853949069976807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29711753129959106,"y":0.757079005241394},{"x":0.3303769528865814,"y":0.757079005241394},{"x":0.3303769528865814,"y":0.7853949069976807},{"x":0.29711753129959106,"y":0.7853949069976807}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وقتی","boundary":[0.29711753129959106,0.757079005241394,0.3303769528865814,0.7853949069976807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26829269528388977,"y":0.757079005241394},{"x":0.2838137447834015,"y":0.757079005241394},{"x":0.2838137447834015,"y":0.7853949069976807},{"x":0.26829269528388977,"y":0.7853949069976807}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.26829269528388977,0.757079005241394,0.2838137447834015,0.7853949069976807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25055432319641113,"y":0.757079005241394},{"x":0.26607540249824524,"y":0.757079005241394},{"x":0.26607540249824524,"y":0.7853949069976807},{"x":0.25055432319641113,"y":0.7853949069976807}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.25055432319641113,0.757079005241394,0.26607540249824524,0.7853949069976807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18847006559371948,"y":0.757079005241394},{"x":0.22172948718070984,"y":0.757079005241394},{"x":0.22172948718070984,"y":0.7853949069976807},{"x":0.18847006559371948,"y":0.7853949069976807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.18847006559371948,0.757079005241394,0.22172948718070984,0.7853949069976807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1529933512210846,"y":0.757079005241394},{"x":0.18625277280807495,"y":0.757079005241394},{"x":0.18625277280807495,"y":0.7853949069976807},{"x":0.1529933512210846,"y":0.7853949069976807}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.1529933512210846,0.757079005241394,0.18625277280807495,0.7853949069976807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.864745020866394,"y":0.7824143171310425},{"x":0.9024389982223511,"y":0.7824143171310425},{"x":0.9024389982223511,"y":0.80923992395401},{"x":0.864745020866394,"y":0.80923992395401}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.864745020866394,0.7824143171310425,0.9024389982223511,0.80923992395401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7960088849067688,"y":0.7824143171310425},{"x":0.8492239713668823,"y":0.7824143171310425},{"x":0.8492239713668823,"y":0.80923992395401},{"x":0.7960088849067688,"y":0.8107302784919739}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.7960088849067688,0.7824143171310425,0.8492239713668823,0.80923992395401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7694013118743896,"y":0.7824143171310425},{"x":0.7849224209785461,"y":0.7824143171310425},{"x":0.7849224209785461,"y":0.8107302784919739},{"x":0.7694013118743896,"y":0.8107302784919739}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7694013118743896,0.7824143171310425,0.7849224209785461,0.8107302784919739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494456768035889,"y":0.7824143171310425},{"x":0.762749433517456,"y":0.7824143171310425},{"x":0.7649667263031006,"y":0.8107302784919739},{"x":0.7494456768035889,"y":0.8107302784919739}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7494456768035889,0.7824143171310425,0.7649667263031006,0.8107302784919739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7117516398429871,"y":0.7824143171310425},{"x":0.7405765056610107,"y":0.7824143171310425},{"x":0.7405765056610107,"y":0.8107302784919739},{"x":0.7139689326286316,"y":0.8107302784919739}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.7117516398429871,0.7824143171310425,0.7405765056610107,0.8107302784919739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6452327966690063,"y":0.7824143171310425},{"x":0.7006651759147644,"y":0.7824143171310425},{"x":0.7028824687004089,"y":0.8107302784919739},{"x":0.6452327966690063,"y":0.8107302784919739}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بگیریم","boundary":[0.6452327966690063,0.7824143171310425,0.7028824687004089,0.8107302784919739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6341463327407837,"y":0.7839046120643616},{"x":0.6452327966690063,"y":0.7839046120643616},{"x":0.6474500894546509,"y":0.8107302784919739},{"x":0.6341463327407837,"y":0.8107302784919739}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6341463327407837,0.7839046120643616,0.6474500894546509,0.8107302784919739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6075388193130493,"y":0.7839046120643616},{"x":0.6297117471694946,"y":0.7839046120643616},{"x":0.6297117471694946,"y":0.8107302784919739},{"x":0.6075388193130493,"y":0.8107302784919739}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.6075388193130493,0.7839046120643616,0.6297117471694946,0.8107302784919739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5410199761390686,"y":0.7839046120643616},{"x":0.5942350625991821,"y":0.7824143171310425},{"x":0.5942350625991821,"y":0.8107302784919739},{"x":0.5432372689247131,"y":0.8107302784919739}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خواهیم","boundary":[0.5410199761390686,0.7839046120643616,0.5942350625991821,0.8107302784919739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4966740608215332,"y":0.7839046120643616},{"x":0.534368097782135,"y":0.7839046120643616},{"x":0.534368097782135,"y":0.8107302784919739},{"x":0.4966740608215332,"y":0.8107302784919739}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یافت","boundary":[0.4966740608215332,0.7839046120643616,0.534368097782135,0.8107302784919739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47671839594841003,"y":0.7839046120643616},{"x":0.4878048896789551,"y":0.7839046120643616},{"x":0.4900221824645996,"y":0.812220573425293},{"x":0.47671839594841003,"y":0.812220573425293}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.47671839594841003,0.7839046120643616,0.4900221824645996,0.812220573425293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4545454680919647,"y":0.7839046120643616},{"x":0.47006651759147644,"y":0.7839046120643616},{"x":0.47006651759147644,"y":0.812220573425293},{"x":0.4545454680919647,"y":0.812220573425293}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4545454680919647,0.7839046120643616,0.47006651759147644,0.812220573425293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.432372510433197,"y":0.7839046120643616},{"x":0.4545454680919647,"y":0.7839046120643616},{"x":0.4545454680919647,"y":0.812220573425293},{"x":0.432372510433197,"y":0.812220573425293}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.432372510433197,0.7839046120643616,0.4545454680919647,0.812220573425293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3880265951156616,"y":0.7839046120643616},{"x":0.4257206320762634,"y":0.7839046120643616},{"x":0.42793792486190796,"y":0.812220573425293},{"x":0.3880265951156616,"y":0.812220573425293}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یابیم","boundary":[0.3880265951156616,0.7839046120643616,0.42793792486190796,0.812220573425293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3592017590999603,"y":0.7853949069976807},{"x":0.37472283840179443,"y":0.7853949069976807},{"x":0.37472283840179443,"y":0.812220573425293},{"x":0.36141908168792725,"y":0.812220573425293}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3592017590999603,0.7853949069976807,0.37472283840179443,0.812220573425293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3303769528865814,"y":0.7853949069976807},{"x":0.34589800238609314,"y":0.7853949069976807},{"x":0.34589800238609314,"y":0.812220573425293},{"x":0.3303769528865814,"y":0.812220573425293}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.3303769528865814,0.7853949069976807,0.34589800238609314,0.812220573425293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28824833035469055,"y":0.7853949069976807},{"x":0.3126385807991028,"y":0.7853949069976807},{"x":0.3126385807991028,"y":0.812220573425293},{"x":0.28824833035469055,"y":0.812220573425293}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلم","boundary":[0.28824833035469055,0.7853949069976807,0.3126385807991028,0.812220573425293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705099880695343,"y":0.7853949069976807},{"x":0.28159645199775696,"y":0.7853949069976807},{"x":0.28159645199775696,"y":0.812220573425293},{"x":0.2705099880695343,"y":0.812220573425293}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2705099880695343,0.7853949069976807,0.28159645199775696,0.812220573425293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23503325879573822,"y":0.7853949069976807},{"x":0.25942349433898926,"y":0.7853949069976807},{"x":0.25942349433898926,"y":0.8137108683586121},{"x":0.23503325879573822,"y":0.8137108683586121}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کلم","boundary":[0.23503325879573822,0.7853949069976807,0.25942349433898926,0.8137108683586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19955654442310333,"y":0.7853949069976807},{"x":0.22838138043880463,"y":0.7853949069976807},{"x":0.23059867322444916,"y":0.8137108683586121},{"x":0.19955654442310333,"y":0.8137108683586121}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پیچ","boundary":[0.19955654442310333,0.7853949069976807,0.23059867322444916,0.8137108683586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17073170840740204,"y":0.7853949069976807},{"x":0.19290465116500854,"y":0.7853949069976807},{"x":0.19512194395065308,"y":0.8137108683586121},{"x":0.17294900119304657,"y":0.8137108683586121}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.17073170840740204,0.7853949069976807,0.19512194395065308,0.8137108683586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14855876564979553,"y":0.7853949069976807},{"x":0.16186252236366272,"y":0.7853949069976807},{"x":0.16186252236366272,"y":0.8137108683586121},{"x":0.14855876564979553,"y":0.8137108683586121}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.14855876564979553,0.7853949069976807,0.16186252236366272,0.8137108683586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8802660703659058,"y":0.80923992395401},{"x":0.9068736433982849,"y":0.80923992395401},{"x":0.9068736433982849,"y":0.8330849409103394},{"x":0.8802660703659058,"y":0.8330849409103394}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.8802660703659058,0.80923992395401,0.9068736433982849,0.8330849409103394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8248336911201477,"y":0.80923992395401},{"x":0.8580931425094604,"y":0.80923992395401},{"x":0.8580931425094604,"y":0.8345752358436584},{"x":0.8248336911201477,"y":0.8345752358436584}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.8248336911201477,0.80923992395401,0.8580931425094604,0.8345752358436584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7649667263031006,"y":0.80923992395401},{"x":0.813747227191925,"y":0.80923992395401},{"x":0.813747227191925,"y":0.8330849409103394},{"x":0.7649667263031006,"y":0.8345752358436584}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.7649667263031006,0.80923992395401,0.813747227191925,0.8330849409103394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7339246273040771,"y":0.8107302784919739},{"x":0.7472283840179443,"y":0.8107302784919739},{"x":0.7472283840179443,"y":0.8345752358436584},{"x":0.7339246273040771,"y":0.8345752358436584}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7339246273040771,0.8107302784919739,0.7472283840179443,0.8345752358436584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7117516398429871,"y":0.8107302784919739},{"x":0.725055456161499,"y":0.8107302784919739},{"x":0.725055456161499,"y":0.8345752358436584},{"x":0.7117516398429871,"y":0.8345752358436584}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7117516398429871,0.8107302784919739,0.725055456161499,0.8345752358436584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6784922480583191,"y":0.8107302784919739},{"x":0.7050997614860535,"y":0.8107302784919739},{"x":0.7050997614860535,"y":0.8345752358436584},{"x":0.6784922480583191,"y":0.8345752358436584}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.6784922480583191,0.8107302784919739,0.7050997614860535,0.8345752358436584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5077605247497559,"y":0.8107302784919739},{"x":0.5809312462806702,"y":0.8107302784919739},{"x":0.5809312462806702,"y":0.8345752358436584},{"x":0.5077605247497559,"y":0.8360655903816223}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Brassica","boundary":[0.5077605247497559,0.8107302784919739,0.5809312462806702,0.8345752358436584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5920177102088928,"y":0.8107302784919739},{"x":0.6718403697013855,"y":0.8107302784919739},{"x":0.6718403697013855,"y":0.8345752358436584},{"x":0.5920177102088928,"y":0.8345752358436584}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"oleracea","boundary":[0.5920177102088928,0.8107302784919739,0.6718403697013855,0.8345752358436584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48337027430534363,"y":0.8107302784919739},{"x":0.5033259391784668,"y":0.8107302784919739},{"x":0.5033259391784668,"y":0.8360655903816223},{"x":0.48337027430534363,"y":0.8360655903816223}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.48337027430534363,0.8107302784919739,0.5033259391784668,0.8360655903816223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4301552176475525,"y":0.8107302784919739},{"x":0.47228381037712097,"y":0.8107302784919739},{"x":0.47228381037712097,"y":0.8345752358436584},{"x":0.4301552176475525,"y":0.8360655903816223}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گویند","boundary":[0.4301552176475525,0.8107302784919739,0.47228381037712097,0.8345752358436584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41241684556007385,"y":0.812220573425293},{"x":0.4235033392906189,"y":0.812220573425293},{"x":0.4235033392906189,"y":0.8360655903816223},{"x":0.41241684556007385,"y":0.8360655903816223}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.41241684556007385,0.812220573425293,0.4235033392906189,0.8360655903816223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39024388790130615,"y":0.812220573425293},{"x":0.4101995527744293,"y":0.812220573425293},{"x":0.4101995527744293,"y":0.8360655903816223},{"x":0.39024388790130615,"y":0.8360655903816223}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.39024388790130615,0.812220573425293,0.4101995527744293,0.8360655903816223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3303769528865814,"y":0.812220573425293},{"x":0.3858093023300171,"y":0.8107302784919739},{"x":0.3858093023300171,"y":0.8360655903816223},{"x":0.3303769528865814,"y":0.8360655903816223}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صورتی","boundary":[0.3303769528865814,0.812220573425293,0.3858093023300171,0.8360655903816223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29490020871162415,"y":0.812220573425293},{"x":0.3082039952278137,"y":0.812220573425293},{"x":0.3082039952278137,"y":0.8360655903816223},{"x":0.29490020871162415,"y":0.8360655903816223}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.29490020871162415,0.812220573425293,0.3082039952278137,0.8360655903816223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2328159660100937,"y":0.812220573425293},{"x":0.2793791592121124,"y":0.812220573425293},{"x":0.2793791592121124,"y":0.8360655903816223},{"x":0.2328159660100937,"y":0.8375558853149414}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خربزه","boundary":[0.2328159660100937,0.812220573425293,0.2793791592121124,0.8360655903816223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21507760882377625,"y":0.812220573425293},{"x":0.2261640727519989,"y":0.812220573425293},{"x":0.2261640727519989,"y":0.8375558853149414},{"x":0.21507760882377625,"y":0.8375558853149414}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21507760882377625,0.812220573425293,0.2261640727519989,0.8375558853149414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17294900119304657,"y":0.812220573425293},{"x":0.2039911299943924,"y":0.812220573425293},{"x":0.2039911299943924,"y":0.8375558853149414},{"x":0.17294900119304657,"y":0.8375558853149414}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"خیار","boundary":[0.17294900119304657,0.812220573425293,0.2039911299943924,0.8375558853149414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1463414579629898,"y":0.8137108683586121},{"x":0.16629712283611298,"y":0.8137108683586121},{"x":0.16629712283611298,"y":0.8375558853149414},{"x":0.1463414579629898,"y":0.8375558853149414}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.1463414579629898,0.8137108683586121,0.16629712283611298,0.8375558853149414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.860310435295105,"y":0.8360655903816223},{"x":0.9002217054367065,"y":0.8360655903816223},{"x":0.9002217054367065,"y":0.8643814921379089},{"x":0.860310435295105,"y":0.8643814921379089}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.860310435295105,0.8360655903816223,0.9002217054367065,0.8643814921379089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.813747227191925,"y":0.8360655903816223},{"x":0.8580931425094604,"y":0.8360655903816223},{"x":0.8580931425094604,"y":0.8643814921379089},{"x":0.813747227191925,"y":0.8643814921379089}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجزا","boundary":[0.813747227191925,0.8360655903816223,0.8580931425094604,0.8643814921379089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7560975551605225,"y":0.8360655903816223},{"x":0.809312641620636,"y":0.8360655903816223},{"x":0.809312641620636,"y":0.8643814921379089},{"x":0.7560975551605225,"y":0.8643814921379089}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.7560975551605225,0.8360655903816223,0.809312641620636,0.8643814921379089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7095343470573425,"y":0.8360655903816223},{"x":0.7516629695892334,"y":0.8360655903816223},{"x":0.7516629695892334,"y":0.8643814921379089},{"x":0.7095343470573425,"y":0.8643814921379089}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تحت","boundary":[0.7095343470573425,0.8360655903816223,0.7516629695892334,0.8643814921379089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6784922480583191,"y":0.8360655903816223},{"x":0.6984478831291199,"y":0.8360655903816223},{"x":0.6984478831291199,"y":0.8643814921379089},{"x":0.6784922480583191,"y":0.8643814921379089}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.6784922480583191,0.8360655903816223,0.6984478831291199,0.8643814921379089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6496673822402954,"y":0.8360655903816223},{"x":0.67405766248703,"y":0.8360655903816223},{"x":0.67405766248703,"y":0.8643814921379089},{"x":0.6496673822402954,"y":0.8643814921379089}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6496673822402954,0.8360655903816223,0.67405766248703,0.8643814921379089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32372504472732544,"y":0.8360655903816223},{"x":0.40576496720314026,"y":0.8360655903816223},{"x":0.40576496720314026,"y":0.8643814921379089},{"x":0.32372504472732544,"y":0.8643814921379089}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Cucumus","boundary":[0.32372504472732544,0.8360655903816223,0.40576496720314026,0.8643814921379089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4079822599887848,"y":0.8360655903816223},{"x":0.4745011031627655,"y":0.8360655903816223},{"x":0.4745011031627655,"y":0.8643814921379089},{"x":0.4079822599887848,"y":0.8643814921379089}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"sativus","boundary":[0.4079822599887848,0.8360655903816223,0.4745011031627655,0.8643814921379089]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14190687239170074,"y":0.7034277319908142},{"x":0.9046562910079956,"y":0.7004470825195312},{"x":0.9068736433982849,"y":0.8643814921379089},{"x":0.14412416517734528,"y":0.8673621416091919}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.13690687239170074,0.6964277319908142,0.9118736433982849,0.8713814921379089],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47671839594841003,"y":0.8360655903816223},{"x":0.4900221824645996,"y":0.8360655903816223},{"x":0.4900221824645996,"y":0.8643814921379089},{"x":0.47671839594841003,"y":0.8643814921379089}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.47671839594841003,0.8360655903816223,0.4900221824645996,0.8643814921379089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49445676803588867,"y":0.8360655903816223},{"x":0.5831485390663147,"y":0.8360655903816223},{"x":0.5831485390663147,"y":0.8643814921379089},{"x":0.49445676803588867,"y":0.8643814921379089}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Cucumus","boundary":[0.49445676803588867,0.8360655903816223,0.5831485390663147,0.8643814921379089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5853658318519592,"y":0.8360655903816223},{"x":0.6297117471694946,"y":0.8360655903816223},{"x":0.6297117471694946,"y":0.8643814921379089},{"x":0.5853658318519592,"y":0.8643814921379089}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"melo","boundary":[0.5853658318519592,0.8360655903816223,0.6297117471694946,0.8643814921379089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8913525342941284,"y":0.8673621416091919},{"x":0.9024389982223511,"y":0.8673621416091919},{"x":0.9024389982223511,"y":0.8926974534988403},{"x":0.8913525342941284,"y":0.8926974534988403}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8913525342941284,0.8673621416091919,0.9024389982223511,0.8926974534988403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8669623136520386,"y":0.8673621416091919},{"x":0.8869179487228394,"y":0.8673621416091919},{"x":0.8869179487228394,"y":0.8926974534988403},{"x":0.8669623136520386,"y":0.8926974534988403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8669623136520386,0.8673621416091919,0.8869179487228394,0.8926974534988403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004434704780579,"y":0.8673621416091919},{"x":0.8580931425094604,"y":0.8673621416091919},{"x":0.8580931425094604,"y":0.8912071585655212},{"x":0.8004434704780579,"y":0.8912071585655212}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مقایسه","boundary":[0.8004434704780579,0.8673621416091919,0.8580931425094604,0.8912071585655212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"