شرح المواقف - جلد اول؛ بخش نبوت و معاد شرح المواقف - جلد اول؛ بخش نبوت و معاد

توضیحات

از آنجاکه اغلبِ منابع اصلی در کلام، فلسفه و الهیات اسلامی، به زبان عربی نگاشته شده‌اند و اکثر دانشجویانی که تسلط کافی بر متون عربی ندارند، نمی‌توانند این متون را به سهولت بفهمند، ترجمۀ متون اولیه برای بهره‌مندیِ بیشتر و سهل‌تر از آنها ضروری به نظر می‌رسد. ازجملۀ متن‌های کلامیِ درحال‌تدریس در رشته‌های الهیات و فلسفه، می‌توان در کلام شیعه به کتاب تجریدالاعتقادِ خواجه نصیر طوسی همراه با شرح علامه حلی، و در کلام اهل سنت به کتاب المواقف قاضی عضد ایجی همراه با شرح میرشریف جرجانی اشاره کرد. این دو کتاب با توجه به اختصار و جامعیت در بیان مذاهب مهم اسلامی و نقد عقلی آرای و مبانیِ کلامیِ سایر فرقه‌ها، متن درسیِ مقطع‌های تحصیلیِ کارشناسی‌ارشد و دکتری هستند.,کتاب المواقف فی علم الکلام از مهم‌ترین آثار قاضی عضدالدین ایجی با شرح میرشریف جرجانی، یکی از کتاب‌های کلامیِ جامع است که به سبک کتاب‌های فلسفی و نظیر تجریدالاعتقادِ خواجه نصیر طوسی، در دو بخش کلیِ الهیات به‌معنی الاعم و الهیات به‌معنی الاخص نگاشته شده است.,تاکنون ترجمه‌های متعددی از شرح تجرید ارایه شده است، ولی جای ترجمه‌ای از کتاب شرح مواقف خالی بود. ازاین‌رو، مترجم محترم با توجه به سال‌ها تدریسِ این متن و جامعیت آن در بیان آرای کلامی فلاسفه، اشاعره، معتزله و امامیه، به ترجمه، تحقیق و نقد چند بخش مهم از الهیات کتاب اقدام کرده است، حاصل کار در دو جلد تنظیم شده و برای استفادۀ بیشتر دانشجویان، متن عربیِ اصلاح‌شده نیز در پایان هر جلد قرار گرفته است.,در جلد اولِ کتاب، دو مرصد از موقفِ ششم، یعنی مبحث نبوت و معاد و در جلدِ دوم، دو مرصد دیگر، یعنی مبحث کفر و ایمان و موضوعاتِ مرتبط با آن، و مبحث امامت و خلافت و خاتمۀ کتاب ترجمه و تحقیق شده است.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3797840","title":"شرح المواقف - جلد اول؛ بخش نبوت و معاد","price":"۴۶‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۲۳‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۱‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۱۶‌,‌۱۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۴۶‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/e0cd85704e3e16cf/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/e0cd85704e3e16cf/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/e0cd85704e3e16cf/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/e0cd85704e3e16cf/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/e0cd85704e3e16cf/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"1","isbn":"978-964-457-463-4","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۳۹۸","nobat_chap":"1","description":["از آنجاکه اغلبِ منابع اصلی در کلام، فلسفه و الهیات اسلامی، به زبان عربی نگاشته شده‌اند و اکثر دانشجویانی که تسلط کافی بر متون عربی ندارند، نمی‌توانند این متون را به سهولت بفهمند، ترجمۀ متون اولیه برای بهره‌مندیِ بیشتر و سهل‌تر از آنها ضروری به نظر می‌رسد. ازجملۀ متن‌های کلامیِ درحال‌تدریس در رشته‌های الهیات و فلسفه، می‌توان در کلام شیعه به کتاب تجریدالاعتقادِ خواجه نصیر طوسی همراه با شرح علامه حلی، و در کلام اهل سنت به کتاب المواقف قاضی عضد ایجی همراه با شرح میرشریف جرجانی اشاره کرد. این دو کتاب با توجه به اختصار و جامعیت در بیان مذاهب مهم اسلامی و نقد عقلی آرای و مبانیِ کلامیِ سایر فرقه‌ها، متن درسیِ مقطع‌های تحصیلیِ کارشناسی‌ارشد و دکتری هستند.","کتاب المواقف فی علم الکلام از مهم‌ترین آثار قاضی عضدالدین ایجی با شرح میرشریف جرجانی، یکی از کتاب‌های کلامیِ جامع است که به سبک کتاب‌های فلسفی و نظیر تجریدالاعتقادِ خواجه نصیر طوسی، در دو بخش کلیِ الهیات به‌معنی الاعم و الهیات به‌معنی الاخص نگاشته شده است.","تاکنون ترجمه‌های متعددی از شرح تجرید ارایه شده است، ولی جای ترجمه‌ای از کتاب شرح مواقف خالی بود. ازاین‌رو، مترجم محترم با توجه به سال‌ها تدریسِ این متن و جامعیت آن در بیان آرای کلامی فلاسفه، اشاعره، معتزله و امامیه، به ترجمه، تحقیق و نقد چند بخش مهم از الهیات کتاب اقدام کرده است، حاصل کار در دو جلد تنظیم شده و برای استفادۀ بیشتر دانشجویان، متن عربیِ اصلاح‌شده نیز در پایان هر جلد قرار گرفته است.","در جلد اولِ کتاب، دو مرصد از موقفِ ششم، یعنی مبحث نبوت و معاد و در جلدِ دوم، دو مرصد دیگر، یعنی مبحث کفر و ایمان و موضوعاتِ مرتبط با آن، و مبحث امامت و خلافت و خاتمۀ کتاب ترجمه و تحقیق شده است."],"pages_count":"1","keywords":"متون","token":"e0cd85704e3e16cf","created_at":"2021-09-10 02:59:35","updated_at":"2021-09-10 06:23:17","publisher_id":"188","deleted_at":null,"published_at":"2021-09-10 06:23:17","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شهید بهشتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"1920792","title":"قاضی عضدالدین ایجی با شرح میرشریف جرجانی","firstname":"قاضی عضدالدین ایجی با","lastname":"شرح میرشریف جرجانی","token":"311c3574c71dad00","created_at":"2021-09-10 02:59:16","updated_at":"2021-09-10 02:59:16","role":"writer"},{"id":"1920793","title":"دکتر سیدمحمداسماعیل سیدهاشمی","firstname":"دکتر سیدمحمداسماعیل","lastname":"سیدهاشمی","token":"0173935201805b8c","created_at":"2021-09-10 02:59:19","updated_at":"2021-09-10 02:59:19","role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1920792","title":"قاضی عضدالدین ایجی با شرح میرشریف جرجانی","firstname":"قاضی عضدالدین ایجی با","lastname":"شرح میرشریف جرجانی","token":"311c3574c71dad00","created_at":"2021-09-10 02:59:16","updated_at":"2021-09-10 02:59:16","role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1920793","title":"دکتر سیدمحمداسماعیل سیدهاشمی","firstname":"دکتر سیدمحمداسماعیل","lastname":"سیدهاشمی","token":"0173935201805b8c","created_at":"2021-09-10 02:59:19","updated_at":"2021-09-10 02:59:19","role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"786493","file":"613a8acf9ad339.77458027.pdf","book_id":"3797840","toc":null,"created_at":"2021-09-10 02:59:35","updated_at":"2021-09-10 02:59:43","process_started_at":"2021-09-10 02:59:38","process_done_at":"2021-09-10 02:59:43","process_failed_at":null,"pages_count":"308","version":"ocr.1.2.2","dir":"ltr","password":"61729c23c18cd4293852c3784fbddd58ec0b7cda25e2d09e0f5c2fdcabc282ea479e397ed477c195b5f2774b3b36e9807132d53dd8d50ca375b540e8c8ba0ff2","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۰۸"},"publisher":{"id":188,"title":"دانشگاه شهید بهشتی","manager":"دکتر محمدرضا نبید","shaba":"0342282555","bank_name":"تجارت","description":null,"ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"72090a5e4340c63a","slug":"sbu","rent_1_week_profit":70,"account":{"title":"دانشگاه شهید بهشتی","email":"unipress@mail.sbu.ac.ir","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"7b518854baaecc32","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"ur28wk","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2021-06-27 20:46:04","updated_at":"2021-06-27 20:46:04","bazaar_credit":0,"description":"unipress@mail.sbu.ac.ir"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}},"study_subjects":[{"id":"187","title":" بررسی متون نظم و نثرعربی 1","token":"0ceaf4f69e9f9dcf","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:23:59","updated_at":"2021-12-23 17:27:00","study_fields":[{"id":"22","title":"زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی","degree_id":"10","token":"8c168b74650042ce","books_count":"20","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-01-01 16:58:46","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"190","title":" بررسی متون نظم و نثرعربی2 ","token":"92453294f92b9933","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:23:59","updated_at":"2021-12-23 17:27:00","study_fields":[{"id":"22","title":"زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی","degree_id":"10","token":"8c168b74650042ce","books_count":"20","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-01-01 16:58:46","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"193","title":" بررسی متون نظم و نثرفارسی1","token":"963ffe17f4e0a0dd","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:23:59","updated_at":"2022-01-01 16:58:45","study_fields":[{"id":"22","title":"زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی","degree_id":"10","token":"8c168b74650042ce","books_count":"20","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-01-01 16:58:46","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"196","title":" بررسی متون نظم و نثرفارسی2 ","token":"858740e2447d0516","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:23:59","updated_at":"2022-01-01 16:58:45","study_fields":[{"id":"22","title":"زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی","degree_id":"10","token":"8c168b74650042ce","books_count":"20","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-01-01 16:58:46","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"1399","title":"ادبیات متون خبری","token":"708f9a9172d18cf4","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:24:08","updated_at":"2021-09-10 06:26:55","study_fields":[{"id":"622","title":" عکاسی خبری","degree_id":"7","token":"3a2fea379d69309b","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2021-09-10 06:26:55","study_groups":[{"id":"16","title":"هنر","token":"e548af0fa350975f","books_count":"145","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-19 22:34:51"}]}]},{"id":"2131","title":"اسلام در متون غربی","token":"6ad14802fe30ed49","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:24:14","updated_at":"2021-09-10 06:26:55","study_fields":[{"id":"964","title":"دانش اجتماعی مسلمین","degree_id":"10","token":"8fa5b3e44b5b76eb","books_count":"12","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2021-12-23 05:22:12","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"967","title":"فلسفه علوم اجتماعی","degree_id":"10","token":"652c3d97a5fb8091","books_count":"12","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2021-12-23 05:22:12","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"6988","title":"آشنایی با متون روایی و معارفی","token":"f80ef2fb3c9cb993","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:25:21","updated_at":"2021-12-03 17:00:03","study_fields":[{"id":"460","title":"فلسفه و عرفان","degree_id":"7","token":"e1ace76d48e33df8","books_count":"33","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-01-01 16:58:46","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"6991","title":"آشنایی با متون عربی و فارسی عرفانی","token":"4498191a6ab9e4e4","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:25:21","updated_at":"2022-01-01 16:58:46","study_fields":[{"id":"460","title":"فلسفه و عرفان","degree_id":"7","token":"e1ace76d48e33df8","books_count":"33","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-01-01 16:58:46","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"7153","title":"آشنایی بامتون تاریخی و کتیبه ها","token":"7f8768a013a4541f","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:25:24","updated_at":"2021-09-10 06:26:55","study_fields":[{"id":"1708","title":"مطالعات معماری ایران","degree_id":"10","token":"a78da1e12c3acc5b","books_count":"10","created_at":"2017-10-07 11:23:03","updated_at":"2022-04-05 12:40:38","study_groups":[{"id":"16","title":"هنر","token":"e548af0fa350975f","books_count":"145","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-19 22:34:51"}]}]},{"id":"7180","title":"آشنائی با متون ادبیات فارسی","token":"1db137a73452ff42","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:25:24","updated_at":"2022-01-01 16:58:46","study_fields":[{"id":"1696","title":"سینما","degree_id":"10","token":"49ce59088b99a0ba","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:23:03","updated_at":"2022-01-01 16:58:46","study_groups":[{"id":"16","title":"هنر","token":"e548af0fa350975f","books_count":"145","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-19 22:34:51"}]}]}],"titleLink":"شرح-المواقف---جلد-اول؛-بخش-نبوت-و-معاد","urlify":"شرح-المواقف---جلد-اول؛-بخش-نبوت-و-معاد","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"قاضی عضدالدین ایجی با شرح میرشریف جرجانی, دکتر سیدمحمداسماعیل سیدهاشمی","tocStr":"","url":"/preview/e0cd85704e3e16cf/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81---%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%9B-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF"}
{"toc":null,"pages_count":308,"version":"ocr.1.2.2","dir":"ltr","state":"converting","token":"e0cd85704e3e16cf","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/e0cd85704e3e16cf/pages/LKmJUFkQeqLVUkBa-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e0cd85704e3e16cf/pages/TreQhCpRHdkvdXYO.jpg","blurred":"/storage/books/e0cd85704e3e16cf/pages/pHwZHTmyOpKKwzMv.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.000706235442842756,0.0002469885687646843,0.9990283877829543,0.999373883609817]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.2149643748998642},{"x":0.556302547454834,"y":0.2149643748998642},{"x":0.556302547454834,"y":0.2672209143638611},{"x":0.49915966391563416,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.5,"dir":"rtl","str":"پینه","boundary":[0.49747899174690247,0.2149643748998642,0.556302547454834,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.2149643748998642},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2149643748998642},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2672209143638611},{"x":0.44873949885368347,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.46000000834465027,"dir":"rtl","str":"درمان","boundary":[0.44873949885368347,0.2149643748998642,0.4907563030719757,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.21615201234817505},{"x":0.43865546584129333,"y":0.21615201234817505},{"x":0.43865546584129333,"y":0.2672209143638611},{"x":0.4252100884914398,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"یم","boundary":[0.4252100884914398,0.21615201234817505,0.43865546584129333,0.2672209143638611]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.2149643748998642},{"x":0.556302547454834,"y":0.2149643748998642},{"x":0.556302547454834,"y":0.2672209143638611},{"x":0.4252100884914398,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.5400000214576721,"boundary":[0.4202100884914398,0.2079643748998642,0.561302547454834,0.2742209143638611],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5731092691421509,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5193277597427368,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شرح","boundary":[0.5210084319114685,0.34679335355758667,0.5731092691421509,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5109243988990784,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5109243988990784,"y":0.37173396348953247},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"المواقف","boundary":[0.4268907606601715,0.3456057012081146,0.5109243988990784,0.37173396348953247]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3729216158390045},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4218907606601715,0.3386057012081146,0.5781092691421509,0.3799216158390045],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5495798587799072,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موقف","boundary":[0.5042017102241516,0.40855106711387634,0.5495798587799072,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.40855106711387634},{"x":0.4957983195781708,"y":0.40855106711387634},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4275534451007843},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ششم","boundary":[0.45210084319114685,0.40855106711387634,0.4957983195781708,0.4275534451007843]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5495798587799072,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4275534451007843},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.44710084319114685,0.40155106711387634,0.5545798587799072,0.4345534451007843],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.5058823823928833,0.5035629272460938,0.5310924649238586,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.5035629272460938},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5035629272460938},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5201900005340576},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.4739495813846588,0.5035629272460938,0.4941176474094391,0.5201900005340576]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5201900005340576},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4689495813846588,0.49656292724609374,0.5360924649238586,0.5271900005340576],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/e0cd85704e3e16cf/pages/WPpmLgETjxyaqFnE-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e0cd85704e3e16cf/pages/IwvNivCjDhlaMJQJ.jpg","blurred":"/storage/books/e0cd85704e3e16cf/pages/QViGujNlpegkZjTM.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/e0cd85704e3e16cf/pages/RQDQkiaYxxsGdGmd-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e0cd85704e3e16cf/pages/VZckCEKiCrbNBSIU.jpg","blurred":"/storage/books/e0cd85704e3e16cf/pages/mAAuToRyEoYuxXln.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00048308737338090144,0.00027801975912266274,0.9988024150543854,0.9990156143187344]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.2422802895307541},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2422802895307541},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2672209143638611},{"x":0.5210084319114685,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شرح","boundary":[0.5210084319114685,0.2422802895307541,0.5731092691421509,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2422802895307541},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2672209143638611},{"x":0.4268907606601715,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"المواقف","boundary":[0.4268907606601715,0.24109263718128204,0.5109243988990784,0.2672209143638611]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2422802895307541},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2672209143638611},{"x":0.4268907606601715,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4218907606601715,0.23409263718128204,0.5781092691421509,0.2742209143638611],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5495798587799072,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موقف","boundary":[0.5042017102241516,0.30403801798820496,0.5495798587799072,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.30403801798820496},{"x":0.4941176474094391,"y":0.30403801798820496},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3206650912761688},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ششم","boundary":[0.45042017102241516,0.30403801798820496,0.4941176474094391,0.3206650912761688]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5495798587799072,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5495798587799072,"y":0.32185274362564087},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.44542017102241516,0.29703801798820495,0.5545798587799072,0.3288527436256409],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5731092691421509,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5310924649238586,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.5327731370925903,0.3681710362434387,0.5731092691421509,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5226891040802002,"y":0.38598576188087463},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نبوت","boundary":[0.48235294222831726,0.3669833838939667,0.5226891040802002,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.3669833838939667},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3669833838939667},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3847981095314026},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.46722689270973206,0.3669833838939667,0.4739495813846588,0.3847981095314026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.3669833838939667},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3669833838939667},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3847981095314026},{"x":0.4252100884914398,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معاد","boundary":[0.4268907606601715,0.3669833838939667,0.4588235318660736,0.3847981095314026]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3871733844280243},{"x":0.4252100884914398,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4218907606601715,0.3587957315444946,0.5781092691421509,0.3941733844280243],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.5047506093978882},{"x":0.707563042640686,"y":0.5047506093978882},{"x":0.707563042640686,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قاضی","boundary":[0.6621848940849304,0.5047506093978882,0.707563042640686,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5047506093978882},{"x":0.653781533241272,"y":0.5047506093978882},{"x":0.653781533241272,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عضدالدین","boundary":[0.5680672526359558,0.5047506093978882,0.653781533241272,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایجی","boundary":[0.5176470875740051,0.5059382319450378,0.5596638917922974,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5008403658866882,0.5059382319450378,0.5092437267303467,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5059382319450378},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5059382319450378},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5249406099319458},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شرح","boundary":[0.45378151535987854,0.5059382319450378,0.4924369752407074,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.5059382319450378},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5059382319450378},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5249406099319458},{"x":0.364705890417099,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میرشریف","boundary":[0.364705890417099,0.5059382319450378,0.4453781545162201,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.5059382319450378},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5059382319450378},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5249406099319458},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جرجانی","boundary":[0.29243698716163635,0.5059382319450378,0.35630252957344055,0.5249406099319458]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.5059382319450378},{"x":0.707563042640686,"y":0.5047506093978882},{"x":0.707563042640686,"y":0.5237529873847961},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.28743698716163635,0.49893823194503784,0.712563042640686,0.5307529873847961],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.5126050710678101,0.5712589025497437,0.5647059082984924,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.570071280002594},{"x":0.5058823823928833,"y":0.570071280002594},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5855106711387634},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.49915966391563416,0.570071280002594,0.5058823823928833,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.570071280002594},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5712589025497437},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5866983532905579},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تحقیق","boundary":[0.43529412150382996,0.570071280002594,0.4907563030719757,0.5866983532905579]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.570071280002594},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5866983532905579},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.43029412150382995,0.563071280002594,0.5697059082984924,0.5936983532905579],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.6168067455291748,0.6009501218795776,0.6554622054100037,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6175771951675415},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سیدمحمداسماعیل","boundary":[0.45042017102241516,0.6009501218795776,0.6084033846855164,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.6009501218795776},{"x":0.440336138010025,"y":0.6009501218795776},{"x":0.440336138010025,"y":0.6175771951675415},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیدهاشمی","boundary":[0.3445378243923187,0.6009501218795776,0.440336138010025,0.6175771951675415]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6175771951675415},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3395378243923187,0.5939501218795776,0.6604622054100037,0.6245771951675415],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7779097557067871},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"اشكاة","boundary":[0.45210084319114685,0.7434679269790649,0.5411764979362488,0.7779097557067871]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7779097557067871},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.6899999976158142,"boundary":[0.44710084319114685,0.7364679269790649,0.5461764979362488,0.7849097557067871],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7743467688560486},{"x":0.5260504484176636,"y":0.794536828994751},{"x":0.4588235318660736,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"هشی","boundary":[0.45546218752861023,0.7802850604057312,0.5260504484176636,0.794536828994751]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7743467688560486},{"x":0.5260504484176636,"y":0.794536828994751},{"x":0.4588235318660736,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.4504621875286102,0.7732850604057312,0.5310504484176636,0.801536828994751],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7969121336936951},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.7799999713897705,"str":"۱۳۳۸","boundary":[0.4941176474094391,0.7909738421440125,0.5109243988990784,0.7969121336936951]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7921615242958069},{"x":0.489075630903244,"y":0.7909738421440125},{"x":0.489075630903244,"y":0.7969121336936951},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.7099999785423279,"str":"مه","boundary":[0.48235294222831726,0.7921615242958069,0.489075630903244,0.7969121336936951]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7969121336936951},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.75,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.7851615242958069,0.5159243988990784,0.8039121336936951],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8218527436256409},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۹۸","boundary":[0.4773109257221222,0.8111639022827148,0.5176470875740051,0.8218527436256409]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8218527436256409},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4723109257221222,0.8041639022827148,0.5226470875740051,0.8288527436256409],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/e0cd85704e3e16cf/pages/xYvZKKCwpJQBYewn-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e0cd85704e3e16cf/pages/hsLatTfOqvtGlzrX.jpg","blurred":"/storage/books/e0cd85704e3e16cf/pages/PgJUMsuCvfvGJzuL.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00037292564315956177,0.00021454686492752292,0.9986894286901009,0.9989902251468985]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5361344814300537,"y":0.1852731555700302},{"x":0.5378151535987854,"y":0.2197149693965912},{"x":0.4588235318660736,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"اشکان","boundary":[0.4588235318660736,0.1876484602689743,0.5378151535987854,0.2197149693965912]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5361344814300537,"y":0.1852731555700302},{"x":0.5378151535987854,"y":0.2197149693965912},{"x":0.4588235318660736,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.699999988079071,"boundary":[0.4538235318660736,0.1806484602689743,0.5428151535987854,0.2267149693965912],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5243697762489319,"y":0.21377672255039215},{"x":0.529411792755127,"y":0.2327791005373001},{"x":0.48235294222831726,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.6899999976158142,"str":"تهنی","boundary":[0.4773109257221222,0.2197149693965912,0.529411792755127,0.2327791005373001]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5243697762489319,"y":0.21377672255039215},{"x":0.529411792755127,"y":0.2327791005373001},{"x":0.48235294222831726,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.4723109257221222,0.21271496939659118,0.534411792755127,0.23977910053730012],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5092437267303467,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5092437267303467,"y":0.23634204268455505},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۸","boundary":[0.4924369752407074,0.23040379583835602,0.5092437267303467,0.23634204268455505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.23159144818782806},{"x":0.4924369752407074,"y":0.23040379583835602},{"x":0.4924369752407074,"y":0.23634204268455505},{"x":0.48571428656578064,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.5099999904632568,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.48571428656578064,0.23159144818782806,0.4924369752407074,0.23634204268455505]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5092437267303467,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5092437267303467,"y":0.23634204268455505},{"x":0.48571428656578064,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.6600000262260437,"boundary":[0.48071428656578064,0.22459144818782806,0.5142437267303467,0.24334204268455506],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5109243988990784,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2529691159725189},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۵۴","boundary":[0.48571428656578064,0.24346792697906494,0.5109243988990784,0.2529691159725189]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5109243988990784,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2529691159725189},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.48071428656578064,0.23646792697906494,0.5159243988990784,0.2599691159725189],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6201680898666382,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5949580073356628,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5949580073356628,0.25890737771987915,0.6201680898666382,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5882353186607361,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5647059082984924,0.25890737771987915,0.5882353186607361,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5579832196235657,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5529412031173706,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5529412031173706,0.25890737771987915,0.5579832196235657,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5478991866111755,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5478991866111755,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5025210380554199,0.25890737771987915,0.5478991866111755,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.25890737771987915},{"x":0.4957983195781708,"y":0.25890737771987915},{"x":0.4957983195781708,"y":0.2719714939594269},{"x":0.45546218752861023,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.45546218752861023,0.25890737771987915,0.4957983195781708,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.25890737771987915},{"x":0.44873949885368347,"y":0.25890737771987915},{"x":0.44873949885368347,"y":0.2719714939594269},{"x":0.42016807198524475,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.42016807198524475,0.25890737771987915,0.44873949885368347,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.25890737771987915},{"x":0.4151260554790497,"y":0.25890737771987915},{"x":0.4151260554790497,"y":0.2719714939594269},{"x":0.3781512677669525,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.3781512677669525,0.25890737771987915,0.4151260554790497,0.2719714939594269]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2719714939594269},{"x":0.3781512677669525,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3731512677669525,0.25190737771987914,0.6251680898666382,0.2789714939594269],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7630252242088318,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7630252242088318,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شرح","boundary":[0.7378151416778564,0.2826603353023529,0.7630252242088318,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"المواقف","boundary":[0.6974790096282959,0.2826603353023529,0.7344537973403931,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2980997562408447},{"x":0.680672287940979,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.680672287940979,0.2826603353023529,0.6857143044471741,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2980997562408447},{"x":0.653781533241272,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.653781533241272,0.2826603353023529,0.6756302714347839,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6386554837226868,0.2826603353023529,0.6504201889038086,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.2826603353023529},{"x":0.63193279504776,"y":0.2826603353023529},{"x":0.63193279504776,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6285714507102966,0.2826603353023529,0.63193279504776,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.5915966629981995,0.2826603353023529,0.6218487620353699,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نبوت","boundary":[0.5596638917922974,0.2826603353023529,0.5882353186607361,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5529412031173706,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5529412031173706,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5478991866111755,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5478991866111755,0.2826603353023529,0.5529412031173706,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5428571701049805,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5428571701049805,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معاد","boundary":[0.5226891040802002,0.2826603353023529,0.5428571701049805,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5193277597427368,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5193277597427368,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5176470875740051,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5176470875740051,0.2826603353023529,0.5193277597427368,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2980997562408447},{"x":0.48235294222831726,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قاضی","boundary":[0.48235294222831726,0.2826603353023529,0.5109243988990784,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.2826603353023529},{"x":0.4756302535533905,"y":0.2826603353023529},{"x":0.4756302535533905,"y":0.2980997562408447},{"x":0.42016807198524475,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عضدالدین","boundary":[0.42016807198524475,0.2826603353023529,0.4756302535533905,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.2826603353023529},{"x":0.4151260554790497,"y":0.2826603353023529},{"x":0.4151260554790497,"y":0.2980997562408447},{"x":0.38823530077934265,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایجی","boundary":[0.38823530077934265,0.2826603353023529,0.4151260554790497,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.2826603353023529},{"x":0.3815126121044159,"y":0.2826603353023529},{"x":0.3815126121044159,"y":0.2980997562408447},{"x":0.3764705955982208,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3764705955982208,0.2826603353023529,0.3815126121044159,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.2826603353023529},{"x":0.36974790692329407,"y":0.2826603353023529},{"x":0.36974790692329407,"y":0.2980997562408447},{"x":0.3462184965610504,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شرح","boundary":[0.3462184965610504,0.2826603353023529,0.36974790692329407,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.2826603353023529},{"x":0.33949580788612366,"y":0.2826603353023529},{"x":0.33949580788612366,"y":0.2980997562408447},{"x":0.289075642824173,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"میرشریف","boundary":[0.289075642824173,0.2826603353023529,0.33949580788612366,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.2826603353023529},{"x":0.2823529541492462,"y":0.2826603353023529},{"x":0.2823529541492462,"y":0.2980997562408447},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جرجانی","boundary":[0.2386554628610611,0.2826603353023529,0.2823529541492462,0.2980997562408447]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7630252242088318,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7630252242088318,"y":0.2980997562408447},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2336554628610611,0.2756603353023529,0.7680252242088318,0.30509975624084473],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6470588445663452,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6134454011917114,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.6134454011917114,0.2992874085903168,0.6470588445663452,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6067227125167847,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6033613681793213,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6033613681793213,0.2992874085903168,0.6067227125167847,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5966386795043945,"y":0.31353920698165894},{"x":0.561344563961029,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیق","boundary":[0.561344563961029,0.2992874085903168,0.5966386795043945,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5546218752861023,"y":0.31353920698165894},{"x":0.529411792755127,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.529411792755127,0.2992874085903168,0.5546218752861023,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5243697762489319,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5025210380554199,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.5025210380554199,0.2992874085903168,0.5243697762489319,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.2992874085903168},{"x":0.49915966391563416,"y":0.2992874085903168},{"x":0.49915966391563416,"y":0.31353920698165894},{"x":0.42016807198524475,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمداسماعیل","boundary":[0.42016807198524475,0.2992874085903168,0.49915966391563416,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.2992874085903168},{"x":0.4151260554790497,"y":0.2992874085903168},{"x":0.4151260554790497,"y":0.31353920698165894},{"x":0.3512605130672455,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیدهاشمی","boundary":[0.3512605130672455,0.2992874085903168,0.4151260554790497,0.31353920698165894]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6470588445663452,"y":0.31353920698165894},{"x":0.3512605130672455,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3462605130672455,0.29228740859031677,0.6520588445663452,0.32053920698165894],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.5226891040802002,0.3171021342277527,0.5630252361297607,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5159664154052734,0.3171021342277527,0.5210084319114685,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3301662802696228},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهدی","boundary":[0.4789915978908539,0.3171021342277527,0.5109243988990784,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.3171021342277527},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3171021342277527},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3301662802696228},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عباسی","boundary":[0.43697479367256165,0.3171021342277527,0.4722689092159271,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5966386795043945,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.5731092691421509,0.33135393261909485,0.5966386795043945,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5647059082984924,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نگار","boundary":[0.5445378422737122,0.33135393261909485,0.5647059082984924,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5378151535987854,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3456057012081146},{"x":0.534453809261322,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.534453809261322,0.33135393261909485,0.5378151535987854,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5277311205863953,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3456057012081146},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.4957983195781708,0.33135393261909485,0.5277311205863953,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.33135393261909485},{"x":0.4924369752407074,"y":0.33135393261909485},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3456057012081146},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.48235294222831726,0.33135393261909485,0.4924369752407074,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.33135393261909485},{"x":0.4789915978908539,"y":0.33135393261909485},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3456057012081146},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4789915978908539,0.33135393261909485,0.4789915978908539,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.33135393261909485},{"x":0.4722689092159271,"y":0.33135393261909485},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3456057012081146},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فریبا","boundary":[0.44873949885368347,0.33135393261909485,0.4722689092159271,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.33135393261909485},{"x":0.4420168101787567,"y":0.33135393261909485},{"x":0.4420168101787567,"y":0.3456057012081146},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باباخانی","boundary":[0.40168067812919617,0.33135393261909485,0.4420168101787567,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5865546464920044,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5865546464920044,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5596638917922974,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.5596638917922974,0.34679335355758667,0.5865546464920044,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5529412031173706,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5529412031173706,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5361344814300537,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.5361344814300537,0.34679335355758667,0.5529412031173706,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5327731370925903,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5327731370925903,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5310924649238586,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5310924649238586,0.34679335355758667,0.5327731370925903,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5243697762489319,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5243697762489319,"y":0.36104512214660645},{"x":0.46722689270973206,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امیرشاهرخ","boundary":[0.46722689270973206,0.34679335355758667,0.5243697762489319,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.34679335355758667},{"x":0.4605042040348053,"y":0.34679335355758667},{"x":0.4605042040348053,"y":0.36104512214660645},{"x":0.4117647111415863,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فریوسفی","boundary":[0.4117647111415863,0.34679335355758667,0.4605042040348053,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.3622327744960785},{"x":0.561344563961029,"y":0.3622327744960785},{"x":0.561344563961029,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.5394958257675171,0.3622327744960785,0.561344563961029,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.3622327744960785},{"x":0.534453809261322,"y":0.3622327744960785},{"x":0.534453809261322,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5126050710678101,0.3622327744960785,0.534453809261322,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5058823823928833,0.3622327744960785,0.5109243988990784,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3752969205379486},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صفر","boundary":[0.4773109257221222,0.3622327744960785,0.5008403658866882,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.3622327744960785},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3622327744960785},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3752969205379486},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مميزاد","boundary":[0.43697479367256165,0.3622327744960785,0.4722689092159271,0.3752969205379486]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3752969205379486},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.39668067812919616,0.3101021342277527,0.6016386795043945,0.3822969205379486],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5445378422737122,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5210084319114685,0.37885984778404236,0.5445378422737122,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5142857432365417,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3919239938259125},{"x":0.49747899174690247,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.49747899174690247,0.3776721954345703,0.5142857432365417,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.3776721954345703},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3776721954345703},{"x":0.4957983195781708,"y":0.39073634147644043},{"x":0.4941176474094391,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4941176474094391,0.3776721954345703,0.4957983195781708,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.37648457288742065},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3776721954345703},{"x":0.48739495873451233,"y":0.39073634147644043},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۸","boundary":[0.45546218752861023,0.37648457288742065,0.48739495873451233,0.39073634147644043]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5445378422737122,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3931116461753845},{"x":0.45546218752861023,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4504621875286102,0.36948457288742065,0.5495378422737122,0.4001116461753845],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4073634147644043},{"x":0.4957983195781708,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.4957983195781708,0.3919239938259125,0.5394958257675171,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.3919239938259125},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3919239938259125},{"x":0.4941176474094391,"y":0.40617576241493225},{"x":0.489075630903244,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4907563030719757,0.3919239938259125,0.4941176474094391,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.39073634147644043},{"x":0.48067227005958557,"y":0.3919239938259125},{"x":0.4789915978908539,"y":0.40617576241493225},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵۰۰","boundary":[0.4588235318660736,0.39073634147644043,0.4789915978908539,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.5546218752861023,0.4097387194633484,0.5865546464920044,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4228028357028961},{"x":0.529411792755127,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.529411792755127,0.4097387194633484,0.5495798587799072,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.5058823823928833,0.4097387194633484,0.5226891040802002,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5025210380554199,0.4097387194633484,0.5025210380554199,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.4097387194633484},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4097387194633484},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4228028357028961},{"x":0.4420168101787567,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴۶۰,۰۰۰","boundary":[0.4420168101787567,0.4097387194633484,0.4957983195781708,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.4097387194633484},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4097387194633484},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4228028357028961},{"x":0.42016807198524475,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.42016807198524475,0.4097387194633484,0.43697479367256165,0.4228028357028961]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5882353186607361,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4275534451007843},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.41516807198524475,0.3825486891269684,0.5915546464920044,0.4345534451007843],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.6235294342041016,0.4346793293952942,0.6470588445663452,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.5865546464920044,0.4346793293952942,0.6168067455291748,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4477434754371643},{"x":0.556302547454834,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.556302547454834,0.4346793293952942,0.5798319578170776,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5109243988990784,0.4346793293952942,0.5495798587799072,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4477434754371643},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.4756302535533905,0.4346793293952942,0.5042017102241516,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.4346793293952942},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4346793293952942},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4477434754371643},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.43361344933509827,0.4346793293952942,0.46890756487846375,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.4346793293952942},{"x":0.4268907606601715,"y":0.4346793293952942},{"x":0.4268907606601715,"y":0.4477434754371643},{"x":0.38655462861061096,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.38655462861061096,0.4346793293952942,0.4268907606601715,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.4346793293952942},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4346793293952942},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4477434754371643},{"x":0.35798320174217224,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.35798320174217224,0.4346793293952942,0.3798319399356842,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.4346793293952942},{"x":0.35630252957344055,"y":0.4346793293952942},{"x":0.35630252957344055,"y":0.4477434754371643},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3529411852359772,0.4346793293952942,0.35630252957344055,0.4477434754371643]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4477434754371643},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.34794118523597717,0.4276793293952942,0.6520588445663452,0.4547434754371643],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"۲","boundary":[0.6436975002288818,0.5344418287277222,0.6521008610725403,0.5439429879188538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"ج","boundary":[0.6302521228790283,0.5368170738220215,0.6403361558914185,0.5451306700706482]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5368170738220215},{"x":0.63193279504776,"y":0.5475059151649475},{"x":0.63193279504776,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.6499999761581421,"str":".","boundary":[0.6285714507102966,0.5368170738220215,0.63193279504776,0.5475059151649475]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5439429879188538},{"x":0.63193279504776,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","boundary":[0.6235714507102966,0.5298170738220215,0.6554201889038086,0.5509429879188538],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7159664034843445,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"سرته","boundary":[0.6991596817970276,0.46674585342407227,0.7159664034843445,0.4750593900680542]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7159664034843445,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.6941596817970276,0.45974585342407226,0.7209664034843445,0.4820593900680542],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7092437148094177,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7092437148094177,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6722689270973206,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.6722689270973206,0.46318289637565613,0.7092437148094177,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6739495992660522,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6739495992660522,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6705882549285889,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6705882549285889,0.46318289637565613,0.6739495992660522,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6504201889038086,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6504201889038086,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6201680898666382,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جرجانی","boundary":[0.6201680898666382,0.46318289637565613,0.6504201889038086,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6151260733604431,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6151260733604431,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6117647290229797,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6117647290229797,0.46318289637565613,0.6151260733604431,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6067227125167847,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6067227125167847,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5949580073356628,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.5949580073356628,0.46318289637565613,0.6067227125167847,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5915966629981995,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5915966629981995,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5815126299858093,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بن","boundary":[0.5815126299858093,0.46318289637565613,0.5915966629981995,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5731092691421509,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5731092691421509,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5495798587799072,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.5495798587799072,0.46318289637565613,0.5731092691421509,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5462185144424438,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5462185144424438,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5445378422737122,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5445378422737122,0.46318289637565613,0.5462185144424438,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5411764979362488,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5411764979362488,"y":0.47624704241752625},{"x":0.4907563030719757,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۷۴۰-۸۱۶","boundary":[0.4907563030719757,0.46318289637565613,0.5411764979362488,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.46318289637565613},{"x":0.4941176474094391,"y":0.46318289637565613},{"x":0.4941176474094391,"y":0.47624704241752625},{"x":0.489075630903244,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ق","boundary":[0.489075630903244,0.46318289637565613,0.4941176474094391,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.46318289637565613},{"x":0.48571428656578064,"y":0.46318289637565613},{"x":0.48571428656578064,"y":0.47624704241752625},{"x":0.48067227005958557,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48067227005958557,0.46318289637565613,0.48571428656578064,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7428571581840515,"y":0.490498811006546},{"x":0.7176470756530762,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7176470756530762,0.4774346649646759,0.7428571581840515,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7126050591468811,"y":0.490498811006546},{"x":0.6756302714347839,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"قراردادی","boundary":[0.6756302714347839,0.4774346649646759,0.7126050591468811,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6739495992660522,"y":0.490498811006546},{"x":0.6705882549285889,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6705882549285889,0.4774346649646759,0.6739495992660522,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6504201889038086,"y":0.490498811006546},{"x":0.6235294342041016,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"المواقف","boundary":[0.6235294342041016,0.4774346649646759,0.6504201889038086,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6184874176979065,"y":0.490498811006546},{"x":0.6151260733604431,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6151260733604431,0.4774346649646759,0.6184874176979065,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.4774346649646759},{"x":0.610084056854248,"y":0.4774346649646759},{"x":0.610084056854248,"y":0.490498811006546},{"x":0.5764706134796143,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برگزیده","boundary":[0.5764706134796143,0.4774346649646759,0.610084056854248,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.4774346649646759},{"x":0.578151285648346,"y":0.4774346649646759},{"x":0.578151285648346,"y":0.490498811006546},{"x":0.5747899413108826,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5747899413108826,0.4774346649646759,0.578151285648346,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5697479248046875,"y":0.490498811006546},{"x":0.5495798587799072,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شرح","boundary":[0.5495798587799072,0.4774346649646759,0.5697479248046875,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5495798587799072,"y":0.490498811006546},{"x":0.5462185144424438,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5462185144424438,0.4774346649646759,0.5495798587799072,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5394958257675171,"y":0.490498811006546},{"x":0.5243697762489319,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شرح","boundary":[0.5243697762489319,0.4774346649646759,0.5394958257675171,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5210084319114685,"y":0.490498811006546},{"x":0.4907563030719757,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"المواقف","boundary":[0.4907563030719757,0.4774346649646759,0.5210084319114685,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.4774346649646759},{"x":0.489075630903244,"y":0.4774346649646759},{"x":0.489075630903244,"y":0.490498811006546},{"x":0.48403361439704895,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48403361439704895,0.4774346649646759,0.489075630903244,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.4774346649646759},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4774346649646759},{"x":0.4789915978908539,"y":0.490498811006546},{"x":0.45546218752861023,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.45546218752861023,0.4774346649646759,0.4789915978908539,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.4774346649646759},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4774346649646759},{"x":0.45210084319114685,"y":0.490498811006546},{"x":0.44873949885368347,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.44873949885368347,0.4774346649646759,0.45210084319114685,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.4774346649646759},{"x":0.4436974823474884,"y":0.4774346649646759},{"x":0.4436974823474884,"y":0.490498811006546},{"x":0.4117647111415863,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"برگزیده","boundary":[0.4117647111415863,0.4774346649646759,0.4436974823474884,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.4774346649646759},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4774346649646759},{"x":0.4117647111415863,"y":0.490498811006546},{"x":0.4084033668041229,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4084033668041229,0.4774346649646759,0.4117647111415863,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7613445520401001,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7361344695091248,0.49168646335601807,0.7613445520401001,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7310924530029297,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7277311086654663,0.49168646335601807,0.7310924530029297,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7226890921592712,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7126050591468811,0.49168646335601807,0.7226890921592712,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.49168646335601807},{"x":0.707563042640686,"y":0.49168646335601807},{"x":0.707563042640686,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.6739495992660522,0.49168646335601807,0.707563042640686,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6739495992660522,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6705882549285889,0.49168646335601807,0.6739495992660522,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6504201889038086,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شرح","boundary":[0.6302521228790283,0.49168646335601807,0.6504201889038086,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6285714507102966,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"المواقف","boundary":[0.6016806960105896,0.49168646335601807,0.6285714507102966,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5966386795043945,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5932773351669312,0.49168646335601807,0.5966386795043945,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5899159908294678,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"موقف","boundary":[0.5647059082984924,0.49168646335601807,0.5899159908294678,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5596638917922974,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ششم","boundary":[0.5378151535987854,0.49168646335601807,0.5596638917922974,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5361344814300537,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5327731370925903,0.49168646335601807,0.5361344814300537,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5310924649238586,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5035629272460938},{"x":0.507563054561615,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قاضی","boundary":[0.507563054561615,0.49168646335601807,0.5310924649238586,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5025210380554199,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5035629272460938},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عضدالدین","boundary":[0.4605042040348053,0.49168646335601807,0.5025210380554199,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.49168646335601807},{"x":0.45546218752861023,"y":0.49168646335601807},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5035629272460938},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ایجی","boundary":[0.43865546584129333,0.49168646335601807,0.45546218752861023,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.49168646335601807},{"x":0.43529412150382996,"y":0.49168646335601807},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5035629272460938},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4319327771663666,0.49168646335601807,0.43529412150382996,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.49168646335601807},{"x":0.4285714328289032,"y":0.49168646335601807},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5035629272460938},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.42352941632270813,0.49168646335601807,0.4285714328289032,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.49168646335601807},{"x":0.41848739981651306,"y":0.49168646335601807},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5035629272460938},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"شرح","boundary":[0.4000000059604645,0.49168646335601807,0.41848739981651306,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.49168646335601807},{"x":0.3966386616230011,"y":0.49168646335601807},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5035629272460938},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"میرشریف","boundary":[0.35630252957344055,0.49168646335601807,0.3966386616230011,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.49168646335601807},{"x":0.3512605130672455,"y":0.49168646335601807},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5035629272460938},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جرجانی","boundary":[0.3210084140300751,0.49168646335601807,0.3512605130672455,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.49168646335601807},{"x":0.3193277418613434,"y":0.49168646335601807},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5035629272460938},{"x":0.31596639752388,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.31596639752388,0.49168646335601807,0.3193277418613434,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.49168646335601807},{"x":0.31092438101768494,"y":0.49168646335601807},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5035629272460938},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.2840336263179779,0.49168646335601807,0.31092438101768494,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.49168646335601807},{"x":0.2806722819805145,"y":0.49168646335601807},{"x":0.2806722819805145,"y":0.5035629272460938},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.27563026547431946,0.49168646335601807,0.2806722819805145,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.49168646335601807},{"x":0.2722689211368561,"y":0.49168646335601807},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5035629272460938},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحقیق","boundary":[0.24537815153598785,0.49168646335601807,0.2722689211368561,0.5035629272460938]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7613445520401001,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5035629272460938},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.24037815153598785,0.4561828963756561,0.7663445520401001,0.5105629272460938],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.6352941393852234,0.5071259140968323,0.6487395167350769,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5071259140968323},{"x":0.63193279504776,"y":0.5071259140968323},{"x":0.63193279504776,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمداسماعیل","boundary":[0.5747899413108826,0.5071259140968323,0.63193279504776,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیدهاشمی","boundary":[0.5210084319114685,0.5071259140968323,0.5663865804672241,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5142857432365417,0.5071259140968323,0.5159664154052734,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5178147554397583},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.4756302535533905,0.5071259140968323,0.5092437267303467,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.5071259140968323},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5071259140968323},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5178147554397583},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مهدی","boundary":[0.4470588266849518,0.5071259140968323,0.4722689092159271,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.5071259140968323},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5071259140968323},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5178147554397583},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"عباسی","boundary":[0.4117647111415863,0.5071259140968323,0.4420168101787567,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6924369931221008,0.5201900005340576,0.7361344695091248,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.521377682685852},{"x":0.6873949766159058,"y":0.521377682685852},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6705882549285889,0.521377682685852,0.6873949766159058,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.521377682685852},{"x":0.6722689270973206,"y":0.521377682685852},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6689075827598572,0.521377682685852,0.6722689270973206,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.521377682685852},{"x":0.6487395167350769,"y":0.521377682685852},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6285714507102966,0.521377682685852,0.6487395167350769,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.521377682685852},{"x":0.6268907785415649,"y":0.521377682685852},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6235294342041016,0.521377682685852,0.6268907785415649,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.521377682685852},{"x":0.6184874176979065,"y":0.521377682685852},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5865546464920044,0.521377682685852,0.6184874176979065,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.521377682685852},{"x":0.5815126299858093,"y":0.521377682685852},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5579832196235657,0.521377682685852,0.5815126299858093,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.521377682685852},{"x":0.5512605309486389,"y":0.521377682685852},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5243697762489319,0.521377682685852,0.5512605309486389,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.521377682685852},{"x":0.5210084319114685,"y":0.521377682685852},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5193277597427368,0.521377682685852,0.5210084319114685,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.521377682685852},{"x":0.5126050710678101,"y":0.521377682685852},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5320665240287781},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۸","boundary":[0.48739495873451233,0.521377682685852,0.5126050710678101,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.521377682685852},{"x":0.48571428656578064,"y":0.521377682685852},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5320665240287781},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48403361439704895,0.521377682685852,0.48571428656578064,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5344418287277222},{"x":0.75126051902771,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7058823704719543,0.5356294512748718,0.75126051902771,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5356294512748718},{"x":0.702521026134491,"y":0.5344418287277222},{"x":0.702521026134491,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6739495992660522,0.5356294512748718,0.702521026134491,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6689075827598572,0.5368170738220215,0.6722689270973206,0.5451306700706482]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5047506093978882},{"x":0.75126051902771,"y":0.5451306700706482},{"x":0.413445383310318,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4067647111415863,0.5001259140968323,0.75626051902771,0.5521306700706482],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.6739495992660522,0.5486935973167419,0.7058823704719543,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6705882549285889,0.5486935973167419,0.6739495992660522,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6302521228790283,0.5486935973167419,0.6504201889038086,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5605700612068176},{"x":0.605042040348053,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.605042040348053,0.5486935973167419,0.6252101063728333,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5966386795043945,0.5486935973167419,0.6000000238418579,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5529412031173706,0.5486935973167419,0.5915966629981995,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5159664154052734,0.5486935973167419,0.5478991866111755,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5605700612068176},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.48739495873451233,0.5486935973167419,0.5109243988990784,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.5486935973167419},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5486935973167419},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5605700612068176},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.45546218752861023,0.5486935973167419,0.48235294222831726,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.5486935973167419},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5486935973167419},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5605700612068176},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.44873949885368347,0.5486935973167419,0.45210084319114685,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.5486935973167419},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5486935973167419},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5605700612068176},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۷۵۴","boundary":[0.42352941632270813,0.5486935973167419,0.4436974823474884,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.5486935973167419},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5486935973167419},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5605700612068176},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.42184874415397644,0.5486935973167419,0.42352941632270813,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.5486935973167419},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5486935973167419},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5605700612068176},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۷۵۵","boundary":[0.3966386616230011,0.5486935973167419,0.4151260554790497,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.5486935973167419},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5486935973167419},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5605700612068176},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3932773172855377,0.5486935973167419,0.3949579894542694,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.6773109436035156,0.5641329884529114,0.6991596817970276,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6705882549285889,0.5641329884529114,0.6722689270973206,0.5736342072486877]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5736342072486877},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3882773172855377,0.5416935973167419,0.7108823704719544,0.5806342072486878],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5760095119476318},{"x":0.63193279504776,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.63193279504776,0.5641329884529114,0.6504201889038086,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6302521228790283,0.5641329884529114,0.6302521228790283,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۷-۴۶۲-۴۵۷-۹۶۴-۹۷۸","boundary":[0.5126050710678101,0.5641329884529114,0.6235294342041016,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5092437267303467,0.5641329884529114,0.5109243988990784,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5748218297958374},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.49747899174690247,0.5641329884529114,0.5042017102241516,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.5641329884529114},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5641329884529114},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5748218297958374},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.4907563030719757,0.5641329884529114,0.4941176474094391,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.5641329884529114},{"x":0.489075630903244,"y":0.5641329884529114},{"x":0.489075630903244,"y":0.5748218297958374},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.48739495873451233,0.5641329884529114,0.489075630903244,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.5629453659057617},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5641329884529114},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5748218297958374},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴-۴۶۳-۴۵۷-۹۶۴-۹۷۸","boundary":[0.36974790692329407,0.5629453659057617,0.48235294222831726,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.5629453659057617},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5629453659057617},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5748218297958374},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3680672347545624,0.5629453659057617,0.3680672347545624,0.5748218297958374]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5760095119476318},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.3630672347545624,0.5559453659057617,0.6554201889038086,0.5830095119476318],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.6453781723976135,0.5783848166465759,0.6487395167350769,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.6386554837226868,0.5783848166465759,0.6403361558914185,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6336134672164917,0.5783848166465759,0.6369748115539551,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6268907785415649,"y":0.589073657989502},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱-۴۶۴-۴۵۷-۹۶۴-۹۷۸","boundary":[0.5176470875740051,0.5783848166465759,0.6268907785415649,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7428571581840515,0.5926365852355957,0.7747899293899536,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7042016983032227,0.5926365852355957,0.7394958138465881,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5926365852355957},{"x":0.702521026134491,"y":0.5926365852355957},{"x":0.702521026134491,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6756302714347839,0.5926365852355957,0.702521026134491,0.6033254265785217]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"فیپا","boundary":[0.6352941393852234,0.5926365852355957,0.6504201889038086,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6722689270973206,0.6068883538246155,0.7109243869781494,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6689075827598572,0.6068883538246155,0.6722689270973206,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6268907785415649,0.6045130491256714,0.6504201889038086,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.5983193516731262,0.6045130491256714,0.6218487620353699,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.5647059082984924,0.6045130491256714,0.5932773351669312,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.5361344814300537,0.6045130491256714,0.5596638917922974,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6187648177146912},{"x":0.507563054561615,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موقف","boundary":[0.507563054561615,0.6045130491256714,0.5310924649238586,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6187648177146912},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ششم","boundary":[0.4789915978908539,0.6045130491256714,0.5025210380554199,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.6045130491256714},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6045130491256714},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6187648177146912},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.46890756487846375,0.6045130491256714,0.4756302535533905,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.6045130491256714},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6045130491256714},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6187648177146912},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.4420168101787567,0.6045130491256714,0.4638655483722687,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.6045130491256714},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6045130491256714},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6187648177146912},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.4302521049976349,0.6045130491256714,0.43529412150382996,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.6045130491256714},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6045130491256714},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6187648177146912},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شرح","boundary":[0.4117647111415863,0.6045130491256714,0.4285714328289032,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.6045130491256714},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6045130491256714},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6187648177146912},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"المواقف","boundary":[0.3798319399356842,0.6045130491256714,0.4117647111415863,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.6045130491256714},{"x":0.37478992342948914,"y":0.6045130491256714},{"x":0.37478992342948914,"y":0.6187648177146912},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.36974790692329407,0.6045130491256714,0.37478992342948914,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.6045130491256714},{"x":0.364705890417099,"y":0.6045130491256714},{"x":0.364705890417099,"y":0.6187648177146912},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.34117648005485535,0.6045130491256714,0.364705890417099,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.6045130491256714},{"x":0.3361344635486603,"y":0.6045130491256714},{"x":0.3361344635486603,"y":0.6187648177146912},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میرشریف","boundary":[0.29411765933036804,0.6045130491256714,0.3361344635486603,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.6045130491256714},{"x":0.289075642824173,"y":0.6045130491256714},{"x":0.289075642824173,"y":0.6187648177146912},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جرجانی","boundary":[0.2537815272808075,0.6045130491256714,0.289075642824173,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.6045130491256714},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6045130491256714},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6187648177146912},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.22857142984867096,0.6045130491256714,0.24873949587345123,0.6187648177146912]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.7799999713897705},{"languageCode":"ar","confidence":0.18000000715255737}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6199524998664856},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.22357142984867096,0.5713848166465759,0.7797899293899536,0.6269524998664856],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6403361558914185,0.6187648177146912,0.6504201889038086,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.6168067455291748,0.6187648177146912,0.6352941393852234,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6318289637565613},{"x":0.583193302154541,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرحی","boundary":[0.583193302154541,0.6187648177146912,0.6117647290229797,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6187648177146912},{"x":0.578151285648346,"y":0.6187648177146912},{"x":0.578151285648346,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5714285969734192,0.6187648177146912,0.578151285648346,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5428571701049805,0.6187648177146912,0.5663865804672241,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6306413412094116},{"x":0.534453809261322,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.534453809261322,0.6187648177146912,0.5378151535987854,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"المواقف","boundary":[0.5042017102241516,0.6187648177146912,0.5327731370925903,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6187648177146912},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6187648177146912},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6306413412094116},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.4924369752407074,0.6187648177146912,0.4957983195781708,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.6187648177146912},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6187648177146912},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6306413412094116},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.4638655483722687,0.6187648177146912,0.48739495873451233,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.6187648177146912},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6187648177146912},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6306413412094116},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عضدالدین","boundary":[0.4151260554790497,0.6187648177146912,0.4588235318660736,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.6187648177146912},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6187648177146912},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6306413412094116},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ایجی","boundary":[0.38655462861061096,0.6187648177146912,0.4084033668041229,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.6187648177146912},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6187648177146912},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6306413412094116},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3663865625858307,0.6187648177146912,0.3815126121044159,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.6187648177146912},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6187648177146912},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6306413412094116},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.35966387391090393,0.6187648177146912,0.3613445460796356,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6739495992660522,0.6353919506072998,0.7126050591468811,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6705882549285889,0.6353919506072998,0.6722689270973206,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.6168067455291748,0.6353919506072998,0.6504201889038086,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6134454011917114,0.6353919506072998,0.6168067455291748,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.5882353186607361,0.6353919506072998,0.6084033846855164,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5848739743232727,0.6353919506072998,0.5882353186607361,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مندرجات","boundary":[0.6756302714347839,0.6508313417434692,0.7142857313156128,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6689075827598572,0.6508313417434692,0.6722689270973206,0.6591448783874512]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6603325605392456},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3546638739109039,0.6105771951675415,0.7192857313156128,0.6673325605392456],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.6436975002288818,0.6496437191963196,0.6504201889038086,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.6352941393852234,0.6496437191963196,0.6403361558914185,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.6067227125167847,0.6496437191963196,0.6285714507102966,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نبوت","boundary":[0.5798319578170776,0.6496437191963196,0.6000000238418579,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6496437191963196},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6496437191963196},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5697479248046875,0.6496437191963196,0.5731092691421509,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.6496437191963196},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6496437191963196},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معاد","boundary":[0.5478991866111755,0.6496437191963196,0.5647059082984924,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5378151535987854,0.6484560370445251,0.5411764979362488,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.5260504484176636,0.6484560370445251,0.5327731370925903,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.5159664154052734,0.6484560370445251,0.5243697762489319,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6615201830863953},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.48739495873451233,0.6484560370445251,0.5126050710678101,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.6484560370445251},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6484560370445251},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6615201830863953},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایمان","boundary":[0.4605042040348053,0.6484560370445251,0.48403361439704895,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.6484560370445251},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6484560370445251},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6615201830863953},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45210084319114685,0.6484560370445251,0.45546218752861023,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.6484560370445251},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6484560370445251},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6603325605392456},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کفر","boundary":[0.4319327771663666,0.6484560370445251,0.4470588266849518,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.6484560370445251},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6484560370445251},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6603325605392456},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4285714328289032,0.6484560370445251,0.4319327771663666,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.6484560370445251},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6484560370445251},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6603325605392456},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امامت","boundary":[0.3983193337917328,0.6484560370445251,0.42352941632270813,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.6484560370445251},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6484560370445251},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6603325605392456},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.38991597294807434,0.6484560370445251,0.3932773172855377,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.6484560370445251},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6484560370445251},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6603325605392456},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خلافت","boundary":[0.35798320174217224,0.6484560370445251,0.3848739564418793,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.6472684144973755},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6472684144973755},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6603325605392456},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3512605130672455,0.6472684144973755,0.3529411852359772,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.6472684144973755},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6472684144973755},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6603325605392456},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خاتمه","boundary":[0.3210084140300751,0.6472684144973755,0.3462184965610504,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.6472684144973755},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6472684144973755},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6603325605392456},{"x":0.2991596758365631,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرق","boundary":[0.2991596758365631,0.6472684144973755,0.3142857253551483,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.6472684144973755},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6472684144973755},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6603325605392456},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.26218488812446594,0.6472684144973755,0.29411765933036804,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.665083110332489},{"x":0.7042016983032227,"y":0.665083110332489},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6739495992660522,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6739495992660522,0.665083110332489,0.7042016983032227,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.665083110332489},{"x":0.6722689270973206,"y":0.665083110332489},{"x":0.6722689270973206,"y":0.673396646976471},{"x":0.6705882549285889,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6705882549285889,0.665083110332489,0.6722689270973206,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6504201889038086,"y":0.675771951675415},{"x":0.6067227125167847,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عضدالدین","boundary":[0.6067227125167847,0.6638954877853394,0.6504201889038086,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6000000238418579,"y":0.675771951675415},{"x":0.5815126299858093,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ایجی","boundary":[0.5815126299858093,0.6638954877853394,0.6000000238418579,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6638954877853394},{"x":0.578151285648346,"y":0.6638954877853394},{"x":0.578151285648346,"y":0.675771951675415},{"x":0.5747899413108826,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5747899413108826,0.6638954877853394,0.578151285648346,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5697479248046875,"y":0.675771951675415},{"x":0.5226891040802002,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عبدالرحمان","boundary":[0.5226891040802002,0.6638954877853394,0.5697479248046875,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5176470875740051,"y":0.675771951675415},{"x":0.5092437267303467,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بن","boundary":[0.5092437267303467,0.6638954877853394,0.5176470875740051,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5025210380554199,"y":0.675771951675415},{"x":0.48067227005958557,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احمد","boundary":[0.48067227005958557,0.6638954877853394,0.5025210380554199,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.6638954877853394},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6638954877853394},{"x":0.4773109257221222,"y":0.675771951675415},{"x":0.4756302535533905,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4756302535533905,0.6638954877853394,0.4773109257221222,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.6638954877853394},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6638954877853394},{"x":0.46890756487846375,"y":0.675771951675415},{"x":0.41680672764778137,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۷۰۰-۷۵۶ق","boundary":[0.41680672764778137,0.6638954877853394,0.46890756487846375,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.6638954877853394},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6638954877853394},{"x":0.4151260554790497,"y":0.675771951675415},{"x":0.4151260554790497,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4151260554790497,0.6638954877853394,0.4151260554790497,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.6638954877853394},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6638954877853394},{"x":0.4084033668041229,"y":0.675771951675415},{"x":0.3764705955982208,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"المواقف","boundary":[0.3764705955982208,0.6638954877853394,0.4084033668041229,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.6638954877853394},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6638954877853394},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6722090244293213},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.35966387391090393,0.6638954877853394,0.36974790692329407,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.6638954877853394},{"x":0.35462185740470886,"y":0.6638954877853394},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6722090244293213},{"x":0.34285715222358704,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقد","boundary":[0.34117648005485535,0.6638954877853394,0.35630252957344055,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.6638954877853394},{"x":0.3361344635486603,"y":0.6638954877853394},{"x":0.33781513571739197,"y":0.673396646976471},{"x":0.3344537913799286,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3327731192111969,0.6638954877853394,0.33781513571739197,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.6638954877853394},{"x":0.32773110270500183,"y":0.6638954877853394},{"x":0.3294117748737335,"y":0.673396646976471},{"x":0.3008403480052948,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تفسیر","boundary":[0.2991596758365631,0.6638954877853394,0.3294117748737335,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6722689270973206,0.6781472563743591,0.7042016983032227,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6689075827598572,0.6781472563743591,0.6722689270973206,0.6876484751701355]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6876484751701355},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.25718488812446594,0.6402684144973755,0.7092016983032227,0.6946484751701355],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6888360977172852},{"x":0.63193279504776,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کلام","boundary":[0.63193279504776,0.6769596338272095,0.6521008610725403,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.6184874176979065,0.6769596338272095,0.6252101063728333,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متون","boundary":[0.5899159908294678,0.6769596338272095,0.6117647290229797,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6769596338272095},{"x":0.583193302154541,"y":0.6769596338272095},{"x":0.583193302154541,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قدیمی","boundary":[0.5579832196235657,0.6769596338272095,0.583193302154541,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.675771951675415},{"x":0.5495798587799072,"y":0.675771951675415},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.5428571701049805,0.675771951675415,0.5495798587799072,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.675771951675415},{"x":0.5394958257675171,"y":0.675771951675415},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قرن","boundary":[0.5243697762489319,0.675771951675415,0.5394958257675171,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.675771951675415},{"x":0.5193277597427368,"y":0.675771951675415},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6876484751701355},{"x":0.507563054561615,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۴","boundary":[0.507563054561615,0.675771951675415,0.5193277597427368,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.675771951675415},{"x":0.5058823823928833,"y":0.675771951675415},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5008403658866882,0.675771951675415,0.5058823823928833,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.675771951675415},{"x":0.4941176474094391,"y":0.675771951675415},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6876484751701355},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"*","boundary":[0.4907563030719757,0.675771951675415,0.4941176474094391,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.675771951675415},{"x":0.27731093764305115,"y":0.675771951675415},{"x":0.27731093764305115,"y":0.6876484751701355},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Islamic","boundary":[0.24033613502979279,0.675771951675415,0.27731093764305115,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.675771951675415},{"x":0.3294117748737335,"y":0.675771951675415},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6876484751701355},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"theology","boundary":[0.2840336263179779,0.675771951675415,0.3294117748737335,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.675771951675415},{"x":0.33949580788612366,"y":0.675771951675415},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6876484751701355},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.3344537913799286,0.675771951675415,0.33949580788612366,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.675771951675415},{"x":0.36974790692329407,"y":0.675771951675415},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6876484751701355},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Early","boundary":[0.3462184965610504,0.675771951675415,0.36974790692329407,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.675771951675415},{"x":0.4100840389728546,"y":0.675771951675415},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6876484751701355},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"works","boundary":[0.3764705955982208,0.675771951675415,0.4100840389728546,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.675771951675415},{"x":0.42184874415397644,"y":0.675771951675415},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6876484751701355},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"to","boundary":[0.4117647111415863,0.675771951675415,0.42184874415397644,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.675771951675415},{"x":0.4453781545162201,"y":0.675771951675415},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6876484751701355},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"20th","boundary":[0.4285714328289032,0.675771951675415,0.4453781545162201,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.675771951675415},{"x":0.489075630903244,"y":0.675771951675415},{"x":0.489075630903244,"y":0.6876484751701355},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"century","boundary":[0.45210084319114685,0.675771951675415,0.489075630903244,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6739495992660522,0.6935867071151733,0.7042016983032227,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6705882549285889,0.6935867071151733,0.6722689270973206,0.7030878663063049]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7030878663063049},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.23533613502979278,0.6675843291282654,0.7092016983032227,0.7100878663063049],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نبوت","boundary":[0.6302521228790283,0.6923990249633789,0.6504201889038086,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.6134454011917114,0.6923990249633789,0.6218487620353699,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متون","boundary":[0.5882353186607361,0.6923990249633789,0.6084033846855164,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7030878663063049},{"x":0.556302547454834,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قدیمی","boundary":[0.556302547454834,0.6923990249633789,0.5815126299858093,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.5394958257675171,0.6923990249633789,0.5462185144424438,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قرن","boundary":[0.5226891040802002,0.6912114024162292,0.5378151535987854,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۴","boundary":[0.5025210380554199,0.6912114024162292,0.5142857432365417,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7030878663063049},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.49747899174690247,0.6912114024162292,0.5025210380554199,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.6912114024162292},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6912114024162292},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7030878663063049},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"1800","boundary":[0.46890756487846375,0.6912114024162292,0.4957983195781708,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.6912114024162292},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6912114024162292},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7030878663063049},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Prophecy","boundary":[0.32268908619880676,0.6912114024162292,0.36974790692329407,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.6912114024162292},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6912114024162292},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7030878663063049},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.3764705955982208,0.6912114024162292,0.3815126121044159,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.6912114024162292},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6912114024162292},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7030878663063049},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Early","boundary":[0.3848739564418793,0.6912114024162292,0.4117647111415863,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.6912114024162292},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6912114024162292},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7030878663063049},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"works","boundary":[0.41680672764778137,0.6912114024162292,0.45210084319114685,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.6912114024162292},{"x":0.462184876203537,"y":0.6912114024162292},{"x":0.462184876203537,"y":0.7030878663063049},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"to","boundary":[0.45378151535987854,0.6912114024162292,0.462184876203537,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7042016983032227,"y":0.716152012348175},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6739495992660522,0.7078384757041931,0.7042016983032227,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6689075827598572,0.7078384757041931,0.6722689270973206,0.7173396944999695]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7173396944999695},{"x":0.32268908619880676,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.31768908619880676,0.6842114024162292,0.7092016983032227,0.7243396944999695],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.705463171005249},{"x":0.6504201889038086,"y":0.705463171005249},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7173396944999695},{"x":0.63193279504776,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معاد","boundary":[0.63193279504776,0.705463171005249,0.6504201889038086,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.705463171005249},{"x":0.6268907785415649,"y":0.705463171005249},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.6168067455291748,0.705463171005249,0.6268907785415649,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.705463171005249},{"x":0.6117647290229797,"y":0.705463171005249},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متون","boundary":[0.5932773351669312,0.705463171005249,0.6117647290229797,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.705463171005249},{"x":0.5865546464920044,"y":0.705463171005249},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قدیمی","boundary":[0.5596638917922974,0.705463171005249,0.5865546464920044,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.705463171005249},{"x":0.5512605309486389,"y":0.705463171005249},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.5445378422737122,0.705463171005249,0.5512605309486389,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.705463171005249},{"x":0.5411764979362488,"y":0.705463171005249},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرن","boundary":[0.5243697762489319,0.705463171005249,0.5411764979362488,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.705463171005249},{"x":0.5176470875740051,"y":0.705463171005249},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۴","boundary":[0.5058823823928833,0.705463171005249,0.5176470875740051,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.705463171005249},{"x":0.507563054561615,"y":0.705463171005249},{"x":0.507563054561615,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5042017102241516,0.705463171005249,0.507563054561615,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.705463171005249},{"x":0.29579833149909973,"y":0.705463171005249},{"x":0.29579833149909973,"y":0.7173396944999695},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Resurrection","boundary":[0.22689075767993927,0.705463171005249,0.29579833149909973,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.705463171005249},{"x":0.3042016923427582,"y":0.705463171005249},{"x":0.3042016923427582,"y":0.7173396944999695},{"x":0.3008403480052948,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3008403480052948,0.705463171005249,0.3042016923427582,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.705463171005249},{"x":0.32773110270500183,"y":0.705463171005249},{"x":0.32773110270500183,"y":0.7173396944999695},{"x":0.3042016923427582,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Islam","boundary":[0.3042016923427582,0.705463171005249,0.32773110270500183,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.705463171005249},{"x":0.33781513571739197,"y":0.705463171005249},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7173396944999695},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3344537913799286,0.705463171005249,0.33781513571739197,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.705463171005249},{"x":0.3478991687297821,"y":0.705463171005249},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7173396944999695},{"x":0.34285715222358704,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.34285715222358704,0.705463171005249,0.3478991687297821,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.705463171005249},{"x":0.3798319399356842,"y":0.705463171005249},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7173396944999695},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"Early","boundary":[0.3512605130672455,0.705463171005249,0.3798319399356842,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.705463171005249},{"x":0.41848739981651306,"y":0.705463171005249},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7173396944999695},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"works","boundary":[0.3831932842731476,0.705463171005249,0.41848739981651306,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.705463171005249},{"x":0.4285714328289032,"y":0.705463171005249},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7173396944999695},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"to","boundary":[0.42016807198524475,0.705463171005249,0.4285714328289032,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.705463171005249},{"x":0.4470588266849518,"y":0.705463171005249},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7173396944999695},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"20","boundary":[0.43529412150382996,0.705463171005249,0.4470588266849518,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.705463171005249},{"x":0.45210084319114685,"y":0.705463171005249},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7173396944999695},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.3700000047683716,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.44873949885368347,0.705463171005249,0.45210084319114685,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.705463171005249},{"x":0.49747899174690247,"y":0.705463171005249},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7173396944999695},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"century","boundary":[0.4605042040348053,0.705463171005249,0.49747899174690247,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7042016983032227,0.7197149395942688,0.7344537973403931,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6722689270973206,0.7209026217460632,0.6991596817970276,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6689075827598572,0.7209026217460632,0.6722689270973206,0.7315914630889893]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.705463171005249},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7315914630889893},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.22189075767993927,0.698463171005249,0.7394537973403931,0.7385914630889893],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیدهاشمی","boundary":[0.6016806960105896,0.7197149395942688,0.6487395167350769,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5949580073356628,0.7197149395942688,0.5983193516731262,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیدمحمداسماعیل","boundary":[0.5109243988990784,0.7197149395942688,0.5899159908294678,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5025210380554199,0.7197149395942688,0.5058823823928833,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.7197149395942688},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7197149395942688},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7315914630889893},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.46890756487846375,0.7197149395942688,0.49747899174690247,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7042016983032227,0.7339667677879333,0.7344537973403931,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6722689270973206,0.7339667677879333,0.6991596817970276,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6705882549285889,0.7339667677879333,0.6739495992660522,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عضدالدین","boundary":[0.6067227125167847,0.7339667677879333,0.6504201889038086,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ایجی","boundary":[0.5815126299858093,0.7339667677879333,0.6000000238418579,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.7339667677879333},{"x":0.578151285648346,"y":0.7339667677879333},{"x":0.578151285648346,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5747899413108826,0.7339667677879333,0.578151285648346,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عبدالرحمان","boundary":[0.5226891040802002,0.7339667677879333,0.5697479248046875,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7470308542251587},{"x":0.507563054561615,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بن","boundary":[0.507563054561615,0.7339667677879333,0.5176470875740051,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7470308542251587},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"احمد","boundary":[0.4789915978908539,0.7339667677879333,0.5025210380554199,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.7339667677879333},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7339667677879333},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7470308542251587},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4756302535533905,0.7339667677879333,0.4773109257221222,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.7339667677879333},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7339667677879333},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7470308542251587},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۷۰۰-۷۵۶ق","boundary":[0.41680672764778137,0.7339667677879333,0.46890756487846375,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.7339667677879333},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7339667677879333},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7470308542251587},{"x":0.413445383310318,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.413445383310318,0.7339667677879333,0.4151260554790497,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.7339667677879333},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7339667677879333},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7470308542251587},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"المواقف","boundary":[0.3831932842731476,0.7339667677879333,0.4084033668041229,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.7339667677879333},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7339667677879333},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7470308542251587},{"x":0.37310925126075745,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.37310925126075745,0.7339667677879333,0.3764705955982208,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.7339667677879333},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7339667677879333},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7470308542251587},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برگزیده","boundary":[0.3344537913799286,0.7339667677879333,0.3680672347545624,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.7339667677879333},{"x":0.3361344635486603,"y":0.7339667677879333},{"x":0.3361344635486603,"y":0.7470308542251587},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3327731192111969,0.7339667677879333,0.3361344635486603,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.7339667677879333},{"x":0.32773110270500183,"y":0.7339667677879333},{"x":0.32773110270500183,"y":0.7470308542251587},{"x":0.30756303668022156,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرح","boundary":[0.30756303668022156,0.7339667677879333,0.32773110270500183,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7277311086654663,0.7494061589241028,0.7411764860153198,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7058823704719543,0.7494061589241028,0.7260504364967346,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.6705882549285889,0.7482185363769531,0.6991596817970276,0.7589073777198792]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7600950002670288},{"x":0.30756303668022156,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.30256303668022155,0.7115273170471191,0.7461764860153198,0.7670950002670288],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.764845609664917},{"x":0.7428571581840515,"y":0.764845609664917},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7260504364967346,0.764845609664917,0.7428571581840515,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.764845609664917},{"x":0.7260504364967346,"y":0.764845609664917},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7058823704719543,0.764845609664917,0.7260504364967346,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.764845609664917},{"x":0.6991596817970276,"y":0.764845609664917},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.6756302714347839,0.764845609664917,0.6991596817970276,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.764845609664917},{"x":0.6722689270973206,"y":0.764845609664917},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6689075827598572,0.764845609664917,0.6722689270973206,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7478991746902466,0.7779097557067871,0.7747899293899536,0.7874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7874109148979187},{"x":0.6941176652908325,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.6941176652908325,0.7779097557067871,0.7445378303527832,0.7874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6890756487846375,"y":0.786223292350769},{"x":0.6773109436035156,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6773109436035156,0.7779097557067871,0.6890756487846375,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6722689270973206,"y":0.786223292350769},{"x":0.6705882549285889,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6705882549285889,0.7779097557067871,0.6722689270973206,0.786223292350769]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.764845609664917},{"x":0.7747899293899536,"y":0.764845609664917},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7874109148979187},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6639075827598572,0.757845609664917,0.7797899293899536,0.7944109148979187],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6223278045654297},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6223278045654297},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6270784139633179},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"<<","boundary":[0.4924369752407074,0.6223278045654297,0.4957983195781708,0.6270784139633179]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6223278045654297},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6223278045654297},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6270784139633179},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.4874369752407074,0.6153278045654297,0.5007983195781708,0.6340784139633179],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"BP۲۰۵","boundary":[0.6033613681793213,0.7482185363769531,0.6386554837226868,0.7565320730209351]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"/","boundary":[0.6403361558914185,0.7482185363769531,0.6420168280601501,0.7565320730209351]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۴","boundary":[0.6453781723976135,0.7482185363769531,0.6487395167350769,0.7565320730209351]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.5983613681793213,0.7412185363769531,0.6537395167350769,0.7635320730209351],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۲۹۷/۴۱۴","boundary":[0.6067227125167847,0.7636579275131226,0.6487395167350769,0.7707838416099548]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.6017227125167847,0.7566579275131226,0.6537395167350769,0.7777838416099548],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۶۱۱۴۷۸۱","boundary":[0.6016806960105896,0.7767220735549927,0.6487395167350769,0.7850356101989746]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.5966806960105896,0.7697220735549927,0.6537395167350769,0.7920356101989746],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.8076009750366211},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8076009750366211},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8194774389266968},{"x":0.5310924649238586,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.5310924649238586,0.8076009750366211,0.5462185144424438,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.8076009750366211},{"x":0.5260504484176636,"y":0.8076009750366211},{"x":0.5260504484176636,"y":0.8194774389266968},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.5058823823928833,0.8076009750366211,0.5260504484176636,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.8064132928848267},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8064132928848267},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8194774389266968},{"x":0.45546218752861023,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۱۷34","boundary":[0.45546218752861023,0.8064132928848267,0.5008403658866882,0.8194774389266968]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.8064132928848267},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8076009750366211},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8194774389266968},{"x":0.45546218752861023,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.4504621875286102,0.7994132928848267,0.5512185144424439,0.8264774389266968],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.8206650614738464},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8194774389266968},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8313539028167725},{"x":0.4420168101787567,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"www.pub.sbu.ac.ir","boundary":[0.4420168101787567,0.8206650614738464,0.5546218752861023,0.8313539028167725]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.8325415849685669},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8313539028167725},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8432304263114929},{"x":0.4252100884914398,"y":0.8456056714057922}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"unipress@mail.sbu.ac.ir","boundary":[0.4252100884914398,0.8325415849685669,0.5714285969734192,0.8432304263114929]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.8206650614738464},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8194774389266968},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8432304263114929},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8456056714057922}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4202100884914398,0.8136650614738464,0.5764285969734192,0.8502304263114929],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/e0cd85704e3e16cf/pages/wPFuRRLhxcNZUdtX-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e0cd85704e3e16cf/pages/lQpcrlevtCHjRmGy.jpg","blurred":"/storage/books/e0cd85704e3e16cf/pages/pFFYNRiXDlHjpZtY.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003588023476240014,0.00022583093736630437,0.9986724807354582,0.998964836045852]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.19714964926242828},{"x":0.583193302154541,"y":0.19714964926242828},{"x":0.583193302154541,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5378151535987854,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.5378151535987854,0.19714964926242828,0.583193302154541,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5327731370925903,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2149643748998642},{"x":0.4957983195781708,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.4957983195781708,0.19714964926242828,0.5327731370925903,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.19714964926242828},{"x":0.4907563030719757,"y":0.19714964926242828},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2149643748998642},{"x":0.4756302535533905,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4756302535533905,0.19714964926242828,0.4907563030719757,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.19714964926242828},{"x":0.47058823704719543,"y":0.19714964926242828},{"x":0.47058823704719543,"y":0.2149643748998642},{"x":0.4453781545162201,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.4453781545162201,0.19714964926242828,0.47058823704719543,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.19714964926242828},{"x":0.440336138010025,"y":0.19714964926242828},{"x":0.440336138010025,"y":0.2149643748998642},{"x":0.413445383310318,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگاه","boundary":[0.413445383310318,0.19714964926242828,0.440336138010025,0.2149643748998642]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.19714964926242828},{"x":0.583193302154541,"y":0.19714964926242828},{"x":0.583193302154541,"y":0.2149643748998642},{"x":0.413445383310318,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.408445383310318,0.19014964926242828,0.588193302154541,0.2219643748998642],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5243697762489319,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5260504484176636,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5008403658866882,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.5008403658866882,0.24346792697906494,0.5260504484176636,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.244655579328537},{"x":0.4957983195781708,"y":0.24346792697906494},{"x":0.4957983195781708,"y":0.25890737771987915},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.4773109257221222,0.244655579328537,0.4957983195781708,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5378151535987854,"y":0.2672209143638611},{"x":0.5378151535987854,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5126050710678101,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متن","boundary":[0.5126050710678101,0.26603326201438904,0.5378151535987854,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5042017102241516,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5025210380554199,"y":0.28147268295288086},{"x":0.46722689270973206,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.46722689270973206,0.26603326201438904,0.5025210380554199,0.28147268295288086]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.5699999928474426},{"languageCode":"ar","confidence":0.4300000071525574}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5378151535987854,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5378151535987854,"y":0.28147268295288086},{"x":0.46722689270973206,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.46054622054100036,0.23646792697906494,0.5428151535987854,0.28847268295288087],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7831932902336121,"y":0.28622329235076904},{"x":0.7831932902336121,"y":0.30166271328926086},{"x":0.729411780834198,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.729411780834198,0.2874109148979187,0.7831932902336121,0.30166271328926086]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7831932902336121,"y":0.28622329235076904},{"x":0.7831932902336121,"y":0.30166271328926086},{"x":0.729411780834198,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.724411780834198,0.2804109148979187,0.7881932902336121,0.30866271328926087],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7831932902336121,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7445378303527832,0.31116390228271484,0.7831932902336121,0.3194774389266968]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7831932902336121,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7395378303527832,0.30416390228271484,0.7881932902336121,0.3264774389266968],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7848739624023438,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7495798468589783,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موقف","boundary":[0.7495798468589783,0.3277909755706787,0.7848739624023438,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7462185025215149,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7109243869781494,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ششم","boundary":[0.7109243869781494,0.3277909755706787,0.7462185025215149,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7058823704719543,"y":0.34679335355758667},{"x":0.702521026134491,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.702521026134491,0.3277909755706787,0.7058823704719543,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.3277909755706787},{"x":0.702521026134491,"y":0.3277909755706787},{"x":0.702521026134491,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6487395167350769,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سمعیات","boundary":[0.6487395167350769,0.3277909755706787,0.702521026134491,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6453781723976135,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6151260733604431,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یعنی","boundary":[0.6151260733604431,0.3277909755706787,0.6453781723976135,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6117647290229797,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5462185144424438,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوعاتی","boundary":[0.5462185144424438,0.3277909755706787,0.6117647290229797,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5428571701049805,"y":0.34679335355758667},{"x":0.529411792755127,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.529411792755127,0.3277909755706787,0.5428571701049805,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5243697762489319,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5176470875740051,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5176470875740051,0.3277909755706787,0.5243697762489319,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5142857432365417,"y":0.34679335355758667},{"x":0.4924369752407074,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقل","boundary":[0.4924369752407074,0.3277909755706787,0.5142857432365417,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.3277909755706787},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3277909755706787},{"x":0.48739495873451233,"y":0.34679335355758667},{"x":0.45042017102241516,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبتنی","boundary":[0.45042017102241516,0.3277909755706787,0.48739495873451233,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.3277909755706787},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3277909755706787},{"x":0.4453781545162201,"y":0.34679335355758667},{"x":0.43529412150382996,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.43529412150382996,0.3277909755706787,0.4453781545162201,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.3277909755706787},{"x":0.4319327771663666,"y":0.3277909755706787},{"x":0.4319327771663666,"y":0.34679335355758667},{"x":0.41680672764778137,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.41680672764778137,0.3277909755706787,0.4319327771663666,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.3277909755706787},{"x":0.413445383310318,"y":0.3277909755706787},{"x":0.413445383310318,"y":0.34679335355758667},{"x":0.3831932842731476,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3831932842731476,0.3277909755706787,0.413445383310318,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.3277909755706787},{"x":0.3798319399356842,"y":0.3277909755706787},{"x":0.3798319399356842,"y":0.34679335355758667},{"x":0.37142857909202576,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.37142857909202576,0.3277909755706787,0.3798319399356842,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.3277909755706787},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3277909755706787},{"x":0.3680672347545624,"y":0.34679335355758667},{"x":0.35966387391090393,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.35966387391090393,0.3277909755706787,0.3680672347545624,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.3277909755706787},{"x":0.35630252957344055,"y":0.3277909755706787},{"x":0.35630252957344055,"y":0.34679335355758667},{"x":0.34117648005485535,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.34117648005485535,0.3277909755706787,0.35630252957344055,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.3277909755706787},{"x":0.33781513571739197,"y":0.3277909755706787},{"x":0.33781513571739197,"y":0.34679335355758667},{"x":0.31596639752388,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقل","boundary":[0.31596639752388,0.3277909755706787,0.33781513571739197,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.3277909755706787},{"x":0.31596639752388,"y":0.3277909755706787},{"x":0.31596639752388,"y":0.34679335355758667},{"x":0.3008403480052948,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3008403480052948,0.3277909755706787,0.31596639752388,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.3277909755706787},{"x":0.3025210201740265,"y":0.3277909755706787},{"x":0.3025210201740265,"y":0.34679335355758667},{"x":0.2689075767993927,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دست","boundary":[0.2689075767993927,0.3277909755706787,0.3025210201740265,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.3277909755706787},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3277909755706787},{"x":0.26050421595573425,"y":0.34679335355758667},{"x":0.24537815153598785,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.24537815153598785,0.3277909755706787,0.26050421595573425,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.3277909755706787},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3277909755706787},{"x":0.24369747936725616,"y":0.34679335355758667},{"x":0.22857142984867096,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آید","boundary":[0.22857142984867096,0.3277909755706787,0.24369747936725616,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.3277909755706787},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3277909755706787},{"x":0.22521008551120758,"y":0.34679335355758667},{"x":0.21848739683628082,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.21848739683628082,0.3277909755706787,0.22521008551120758,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7831932902336121,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7831932902336121,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7462185025215149,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرصد","boundary":[0.7462185025215149,0.35154393315315247,0.7831932902336121,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7411764860153198,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7411764860153198,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7193277478218079,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7193277478218079,0.35154393315315247,0.7411764860153198,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7176470756530762,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7176470756530762,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7159664034843445,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7159664034843445,0.35154393315315247,0.7176470756530762,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7092437148094177,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7092437148094177,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6638655662536621,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مباحث","boundary":[0.6638655662536621,0.35154393315315247,0.7092437148094177,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.35154393315315247},{"x":0.658823549747467,"y":0.35154393315315247},{"x":0.658823549747467,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6184874176979065,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.6184874176979065,0.35154393315315247,0.658823549747467,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6134454011917114,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6134454011917114,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6016806960105896,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6016806960105896,0.35154393315315247,0.6134454011917114,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5983193516731262,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5983193516731262,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5647059082984924,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نبوت","boundary":[0.5647059082984924,0.35154393315315247,0.5983193516731262,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7848739624023438,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7462185025215149,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مرصد","boundary":[0.7462185025215149,0.37410926818847656,0.7831932902336121,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7411764860153198,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7411764860153198,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7176470756530762,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7176470756530762,0.3729216158390045,0.7411764860153198,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7159664034843445,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7142857313156128,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7142857313156128,0.3729216158390045,0.7159664034843445,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.3729216158390045},{"x":0.707563042640686,"y":0.3729216158390045},{"x":0.707563042640686,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مباحث","boundary":[0.6621848940849304,0.3729216158390045,0.707563042640686,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.6168067455291748,0.37173396348953247,0.6554622054100037,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6117647290229797,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6000000238418579,0.37173396348953247,0.6117647290229797,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5949580073356628,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5680672526359558,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معاد","boundary":[0.5680672526359558,0.37173396348953247,0.5949580073356628,0.3871733844280243]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3895486891269684},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21348739683628082,0.3207909755706787,0.7898739624023438,0.3965486891269684],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5327731370925903,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متن","boundary":[0.5058823823928833,0.41567695140838623,0.5327731370925903,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5008403658866882,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4299287497997284},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عربی","boundary":[0.46722689270973206,0.41567695140838623,0.5008403658866882,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7831932902336121,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7831932902336121,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7361344695091248,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الموقف","boundary":[0.7361344695091248,0.4346793293952942,0.7831932902336121,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"السادس","boundary":[0.6873949766159058,0.4346793293952942,0.7310924530029297,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6739495992660522,0.4346793293952942,0.6789916157722473,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"في","boundary":[0.6487395167350769,0.4346793293952942,0.6672269105911255,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4524940550327301},{"x":0.578151285648346,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"السمعيات","boundary":[0.578151285648346,0.4346793293952942,0.6420168280601501,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7831932902336121,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7831932902336121,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7361344695091248,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"المرصد","boundary":[0.7361344695091248,0.45605701208114624,0.7831932902336121,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7310924530029297,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"الاول","boundary":[0.7042016983032227,0.45605701208114624,0.7310924530029297,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6991596817970276,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6957983374595642,0.45605701208114624,0.6991596817970276,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6890756487846375,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"في","boundary":[0.6705882549285889,0.45605701208114624,0.6890756487846375,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6638655662536621,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"النبوات","boundary":[0.6168067455291748,0.45605701208114624,0.6638655662536621,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.4548693597316742},{"x":0.610084056854248,"y":0.4548693597316742},{"x":0.610084056854248,"y":0.47149643301963806},{"x":0.605042040348053,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.605042040348053,0.4548693597316742,0.610084056854248,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6000000238418579,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5798319578170776,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"فيه","boundary":[0.5798319578170776,0.4548693597316742,0.6000000238418579,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5731092691421509,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5310924649238586,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقاصد","boundary":[0.5310924649238586,0.4548693597316742,0.5731092691421509,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7831932902336121,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7831932902336121,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7361344695091248,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"المرصد","boundary":[0.7361344695091248,0.4774346649646759,0.7831932902336121,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.4774346649646759},{"x":0.729411780834198,"y":0.4774346649646759},{"x":0.729411780834198,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"الثاني","boundary":[0.6991596817970276,0.4774346649646759,0.729411780834198,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6890756487846375,0.4774346649646759,0.6941176652908325,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"في","boundary":[0.6638655662536621,0.4774346649646759,0.6840336322784424,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.4774346649646759},{"x":0.658823549747467,"y":0.4774346649646759},{"x":0.658823549747467,"y":0.489311158657074},{"x":0.6218487620353699,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"المعاد","boundary":[0.6218487620353699,0.4774346649646759,0.658823549747467,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7529411911964417,0.4976246953010559,0.7831932902336121,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.7529411911964417,0.5166270732879639,0.7831932902336121,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آیات","boundary":[0.7210084199905396,0.5178147554397583,0.7495798468589783,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7092437148094177,0.5178147554397583,0.7159664034843445,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.519002377986908},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"احادیث","boundary":[0.6571428775787354,0.519002377986908,0.7058823704719543,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7831932902336121,"y":0.54038006067276},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.7529411911964417,0.5415676832199097,0.7848739624023438,0.5546318292617798]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0.6899999976158142},{"languageCode":"fa","confidence":0.3100000023841858}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7848739624023438,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5546318292617798},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.46222689270973205,0.4086769514083862,0.7898739624023438,0.5616318292617798],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6184874176979065,"y":0.47980996966362},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5865546464920044,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"وفيه","boundary":[0.5865546464920044,0.4774346649646759,0.6184874176979065,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5798319578170776,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5361344814300537,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"مقاصد","boundary":[0.5378151535987854,0.47624704241752625,0.5798319578170776,0.49168646335601807]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6184874176979065,"y":0.47980996966362},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5361344814300537,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5328151535987854,0.46924704241752624,0.6234874176979065,0.4998741157054901],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5629453659057617},{"x":0.529411792755127,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.49915966391563416,0.5641329884529114,0.529411792755127,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.5653206706047058},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5641329884529114},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5783848166465759},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.46890756487846375,0.5653206706047058,0.4957983195781708,0.5783848166465759]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5617577433586121},{"x":0.529411792755127,"y":0.5771971344947815},{"x":0.47058823704719543,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.46390756487846374,0.5583206706047058,0.534411792755127,0.5841971344947815],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5843230485916138},{"x":0.534453809261322,"y":0.5831353664398193},{"x":0.534453809261322,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متن","boundary":[0.5109243988990784,0.5843230485916138,0.534453809261322,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5985748171806335},{"x":0.46722689270973206,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.46722689270973206,0.5855106711387634,0.5042017102241516,0.5985748171806335]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.5843230485916138},{"x":0.534453809261322,"y":0.5831353664398193},{"x":0.534453809261322,"y":0.5973871946334839},{"x":0.46722689270973206,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.46222689270973205,0.5773230485916138,0.539453809261322,0.6043871946334839],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6199524998664856},{"x":0.729411780834198,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.729411780834198,0.6057007312774658,0.7831932902336121,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7445378303527832,0.6270784139633179,0.7848739624023438,0.6377671957015991]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6377671957015991},{"x":0.729411780834198,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.724411780834198,0.5987007312774658,0.7898739624023438,0.6447671957015991],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7831932902336121,"y":0.665083110332489},{"x":0.7462185025215149,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مرصد","boundary":[0.7462185025215149,0.6496437191963196,0.7831932902336121,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7411764860153198,"y":0.665083110332489},{"x":0.7126050591468811,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.7126050591468811,0.6496437191963196,0.7411764860153198,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7126050591468811,"y":0.665083110332489},{"x":0.7092437148094177,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7092437148094177,0.6496437191963196,0.7126050591468811,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6496437191963196},{"x":0.702521026134491,"y":0.6496437191963196},{"x":0.702521026134491,"y":0.665083110332489},{"x":0.6873949766159058,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6873949766159058,0.6496437191963196,0.702521026134491,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6840336322784424,"y":0.665083110332489},{"x":0.6605042219161987,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"باب","boundary":[0.6605042219161987,0.6496437191963196,0.6840336322784424,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6571428775787354,"y":0.665083110332489},{"x":0.6302521228790283,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"اسم","boundary":[0.6302521228790283,0.6484560370445251,0.6571428775787354,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6067227125167847,0.6484560370445251,0.6252101063728333,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شرعی","boundary":[0.5546218752861023,0.6484560370445251,0.5966386795043945,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرصد","boundary":[0.7462185025215149,0.6686460971832275,0.7831932902336121,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.6991596817970276,0.6686460971832275,0.7411764860153198,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6686460971832275},{"x":0.702521026134491,"y":0.6686460971832275},{"x":0.702521026134491,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6974790096282959,0.6686460971832275,0.702521026134491,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امامت","boundary":[0.6521008610725403,0.6686460971832275,0.6907563209533691,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6403361558914185,0.6686460971832275,0.6470588445663452,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مباحث","boundary":[0.5899159908294678,0.6686460971832275,0.6352941393852234,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرتبط","boundary":[0.5462185144424438,0.6674584150314331,0.5848739743232727,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6852731704711914},{"x":0.534453809261322,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.534453809261322,0.6674584150314331,0.5411764979362488,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6674584150314331},{"x":0.529411792755127,"y":0.6674584150314331},{"x":0.529411792755127,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5142857432365417,0.6674584150314331,0.529411792755127,0.6852731704711914]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5092857432365417,0.6414560370445251,0.7881932902336121,0.6934607930183411],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.713776707649231},{"x":0.5310924649238586,"y":0.713776707649231},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متن","boundary":[0.5058823823928833,0.713776707649231,0.5310924649238586,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.713776707649231},{"x":0.5008403658866882,"y":0.713776707649231},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7256532311439514},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عربی","boundary":[0.46554622054100037,0.713776707649231,0.5008403658866882,0.7256532311439514]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.713776707649231},{"x":0.5310924649238586,"y":0.713776707649231},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7268408536911011},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.46054622054100036,0.706776707649231,0.5360924649238586,0.7338408536911011],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"المرصد","boundary":[0.7361344695091248,0.7327790856361389,0.7831932902336121,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7327790856361389},{"x":0.729411780834198,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الثالث","boundary":[0.6941176652908325,0.7327790856361389,0.729411780834198,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6873949766159058,0.7327790856361389,0.6890756487846375,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7327790856361389},{"x":0.680672287940979,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"في","boundary":[0.6621848940849304,0.7327790856361389,0.6789916157722473,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7505938410758972},{"x":0.610084056854248,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الاسماء","boundary":[0.610084056854248,0.7327790856361389,0.6554622054100037,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.754156768321991},{"x":0.7831932902336121,"y":0.754156768321991},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"المرصد","boundary":[0.7361344695091248,0.754156768321991,0.7831932902336121,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.754156768321991},{"x":0.7310924530029297,"y":0.754156768321991},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7719715237617493},{"x":0.702521026134491,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"الربع","boundary":[0.702521026134491,0.754156768321991,0.7310924530029297,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.754156768321991},{"x":0.6991596817970276,"y":0.754156768321991},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6957983374595642,0.754156768321991,0.6991596817970276,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.754156768321991},{"x":0.6890756487846375,"y":0.754156768321991},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"في","boundary":[0.6705882549285889,0.754156768321991,0.6890756487846375,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.754156768321991},{"x":0.6655462384223938,"y":0.754156768321991},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الامامة","boundary":[0.6235294342041016,0.754156768321991,0.6655462384223938,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.754156768321991},{"x":0.6168067455291748,"y":0.754156768321991},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6117647290229797,0.754156768321991,0.6168067455291748,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.754156768321991},{"x":0.6067227125167847,"y":0.754156768321991},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7719715237617493},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مباحثها","boundary":[0.5546218752861023,0.754156768321991,0.6067227125167847,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.775534451007843},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7478991746902466,0.775534451007843,0.7831932902336121,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8076009750366211},{"x":0.7546218633651733,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.7529411911964417,0.7933491468429565,0.7848739624023438,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.794536828994751},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7495798468589783,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7226890921592712,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آیات","boundary":[0.7210084199905396,0.794536828994751,0.7495798468589783,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.794536828994751},{"x":0.7159664034843445,"y":0.794536828994751},{"x":0.7176470756530762,"y":0.8099762201309204},{"x":0.7109243869781494,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7092437148094177,0.794536828994751,0.7176470756530762,0.8099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7042016983032227,"y":0.794536828994751},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"احادیث","boundary":[0.6554622054100037,0.7957244515419006,0.7058823704719543,0.8111639022827148]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0.7099999785423279},{"languageCode":"fa","confidence":0.28999999165534973}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8123515248298645},{"x":0.556302547454834,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5496218752861023,0.7257790856361389,0.7881932902336121,0.8193515248298645],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.8182897567749023},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8171021342277527},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8301662802696228},{"x":0.7546218633651733,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.7529411911964417,0.8182897567749023,0.7848739624023438,0.8301662802696228]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.8182897567749023},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8171021342277527},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8301662802696228},{"x":0.7546218633651733,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7479411911964416,0.8112897567749023,0.7898739624023438,0.8371662802696228],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.853919267654419},{"x":0.5058823823928833,"y":0.853919267654419},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8646080493927002},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8646080493927002}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"پنج","boundary":[0.48571428656578064,0.853919267654419,0.5058823823928833,0.8646080493927002]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.853919267654419},{"x":0.5058823823928833,"y":0.853919267654419},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8646080493927002},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8646080493927002}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.48071428656578064,0.8469192676544189,0.5108823823928833,0.8716080493927002],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/e0cd85704e3e16cf/pages/ToKhSiAGPHDsbDQf-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e0cd85704e3e16cf/pages/qpNKOEWLeJCQGxzt.jpg","blurred":"/storage/books/e0cd85704e3e16cf/pages/wsKpwPPAURoEsAib.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/e0cd85704e3e16cf/pages/oxzAIgTsxDbyVzKl-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e0cd85704e3e16cf/pages/jGumiEKUDIyLdyfz.jpg","blurred":"/storage/books/e0cd85704e3e16cf/pages/PUzEPRPDmsKKOnyn.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.0002864828046030783,0.9986753053945654,0.9989732990559377]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5697479248046875,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5697479248046875,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5193277597427368,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5193277597427368,0.24821852147579193,0.5697479248046875,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.24940617382526398},{"x":0.5126050710678101,"y":0.24940617382526398},{"x":0.5126050710678101,"y":0.26365795731544495},{"x":0.4789915978908539,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.4789915978908539,0.24940617382526398,0.5126050710678101,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.24940617382526398},{"x":0.4722689092159271,"y":0.24940617382526398},{"x":0.4722689092159271,"y":0.26365795731544495},{"x":0.4285714328289032,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.4285714328289032,0.24940617382526398,0.4722689092159271,0.26365795731544495]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5697479248046875,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5697479248046875,"y":0.26365795731544495},{"x":0.4285714328289032,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4235714328289032,0.24121852147579192,0.5747479248046875,0.27065795731544495],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7831932902336121,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7310924530029297,0.29334917664527893,0.7831932902336121,0.3052256405353546]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7831932902336121,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7260924530029297,0.2863491766452789,0.7881932902336121,0.3122256405353546],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.29334917664527893},{"x":0.24705882370471954,"y":0.29334917664527893},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3052256405353546},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.24705882370471954,0.29334917664527893,0.24705882370471954,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.29334917664527893},{"x":0.24201680719852448,"y":0.29334917664527893},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3052256405353546},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یازده","boundary":[0.21512605249881744,0.29334917664527893,0.24201680719852448,0.3052256405353546]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.29334917664527893},{"x":0.24705882370471954,"y":0.29334917664527893},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3052256405353546},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.21012605249881744,0.2863491766452789,0.25205882370471955,0.3122256405353546],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3206650912761688},{"x":0.75126051902771,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.75126051902771,0.3123515546321869,0.7831932902336121,0.3206650912761688]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3206650912761688},{"x":0.75126051902771,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.74626051902771,0.3053515546321869,0.7881932902336121,0.32766509127616883],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.35154393315315247},{"x":0.2201680690050125,"y":0.35154393315315247},{"x":0.2201680690050125,"y":0.35866984724998474},{"x":0.21512605249881744,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲","boundary":[0.21512605249881744,0.35154393315315247,0.2201680690050125,0.35866984724998474]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.35154393315315247},{"x":0.2201680690050125,"y":0.35154393315315247},{"x":0.2201680690050125,"y":0.35866984724998474},{"x":0.21512605249881744,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.34454393315315246,0.22516806900501252,0.36566984724998475],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3693586587905884},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3693586587905884},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3776721954345703},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۳","boundary":[0.21512605249881744,0.3693586587905884,0.21848739683628082,0.3776721954345703]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3693586587905884},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3693586587905884},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3776721954345703},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3623586587905884,0.22348739683628083,0.3846721954345703],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.38836103677749634},{"x":0.2218487411737442,"y":0.38836103677749634},{"x":0.2218487411737442,"y":0.39667457342147827},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۴","boundary":[0.21512605249881744,0.38836103677749634,0.2218487411737442,0.39667457342147827]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.38836103677749634},{"x":0.2218487411737442,"y":0.38836103677749634},{"x":0.2218487411737442,"y":0.39667457342147827},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.38136103677749633,0.2268487411737442,0.4036745734214783],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7361344695091248,"y":0.34323039650917053},{"x":0.707563042640686,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دلایل","boundary":[0.707563042640686,0.3301662802696228,0.7361344695091248,0.34323039650917053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7008403539657593,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6638655662536621,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.6638655662536621,0.3301662802696228,0.7008403539657593,0.34323039650917053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.3301662802696228},{"x":0.658823549747467,"y":0.3301662802696228},{"x":0.658823549747467,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6302521228790283,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6302521228790283,0.3301662802696228,0.658823549747467,0.34323039650917053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6252101063728333,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5983193516731262,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شرح","boundary":[0.5983193516731262,0.3301662802696228,0.6252101063728333,0.34323039650917053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5932773351669312,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3444180488586426},{"x":0.561344563961029,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مواقف","boundary":[0.561344563961029,0.33135393261909485,0.5932773351669312,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5546218752861023,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5327731370925903,0.33135393261909485,0.5546218752861023,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5260504484176636,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3444180488586426},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.4924369752407074,0.33135393261909485,0.5260504484176636,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.33135393261909485},{"x":0.48739495873451233,"y":0.33135393261909485},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3444180488586426},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48571428656578064,0.33135393261909485,0.48739495873451233,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7361344695091248,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7109243869781494,0.35154393315315247,0.7361344695091248,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7042016983032227,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.6705882549285889,0.35154393315315247,0.7042016983032227,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6638655662536621,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6521008610725403,0.35154393315315247,0.6638655662536621,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6470588445663452,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6302521228790283,0.35154393315315247,0.6470588445663452,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6235294342041016,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"متن","boundary":[0.6016806960105896,0.35154393315315247,0.6235294342041016,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5983193516731262,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5983193516731262,0.35154393315315247,0.5983193516731262,0.3646080791950226]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7361344695091248,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3646080791950226},{"x":0.48571428656578064,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.48071428656578064,0.3231662802696228,0.7411344695091248,0.3716080791950226],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.6789916157722473,0.3693586587905884,0.6857143044471741,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.6386554837226868,0.3693586587905884,0.6739495992660522,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.3693586587905884},{"x":0.63193279504776,"y":0.3693586587905884},{"x":0.63193279504776,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لفظ","boundary":[0.6134454011917114,0.3693586587905884,0.63193279504776,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.3693586587905884},{"x":0.610084056854248,"y":0.3693586587905884},{"x":0.610084056854248,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6033613681793213,0.3693586587905884,0.610084056854248,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لفظ","boundary":[0.5815126299858093,0.3693586587905884,0.6000000238418579,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5663865804672241,0.3693586587905884,0.5731092691421509,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.3693586587905884},{"x":0.561344563961029,"y":0.3693586587905884},{"x":0.561344563961029,"y":0.3824228048324585},{"x":0.534453809261322,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحت","boundary":[0.534453809261322,0.3693586587905884,0.561344563961029,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"اللفظی","boundary":[0.5008403658866882,0.3693586587905884,0.5327731370925903,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.3693586587905884},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3693586587905884},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3824228048324585},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4924369752407074,0.3693586587905884,0.4957983195781708,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6873949766159058,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6873949766159058,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6789916157722473,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.6789916157722473,0.38836103677749634,0.6873949766159058,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6722689270973206,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6386554837226868,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.6386554837226868,0.38836103677749634,0.6722689270973206,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.38836103677749634},{"x":0.63193279504776,"y":0.38836103677749634},{"x":0.63193279504776,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6000000238418579,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معادل","boundary":[0.6000000238418579,0.38836103677749634,0.63193279504776,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5932773351669312,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5882353186607361,0.38836103677749634,0.5932773351669312,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.38836103677749634},{"x":0.583193302154541,"y":0.38836103677749634},{"x":0.583193302154541,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وفادار","boundary":[0.5529412031173706,0.38836103677749634,0.583193302154541,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5394958257675171,0.3895486891269684,0.5478991866111755,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"متن","boundary":[0.5109243988990784,0.3895486891269684,0.5327731370925903,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.3895486891269684},{"x":0.507563054561615,"y":0.3895486891269684},{"x":0.507563054561615,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5058823823928833,0.3895486891269684,0.507563054561615,0.4026128351688385]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4026128351688385},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.4874369752407074,0.3623586587905884,0.6923949766159058,0.4096128351688385],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"٣.","boundary":[0.6789916157722473,0.4073634147644043,0.6873949766159058,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.6386554837226868,0.4073634147644043,0.6722689270973206,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.4073634147644043},{"x":0.63193279504776,"y":0.4073634147644043},{"x":0.63193279504776,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5949580073356628,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"معنایی","boundary":[0.5949580073356628,0.4073634147644043,0.63193279504776,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5899159908294678,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5899159908294678,"y":0.42161521315574646},{"x":0.583193302154541,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.583193302154541,0.40855106711387634,0.5899159908294678,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5310924649238586,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محتوایی","boundary":[0.5310924649238586,0.40855106711387634,0.5764706134796143,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5260504484176636,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5260504484176636,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5243697762489319,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5243697762489319,0.40855106711387634,0.5260504484176636,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7361344695091248,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مختصری","boundary":[0.6873949766159058,0.42636579275131226,0.7361344695091248,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.42636579275131226},{"x":0.680672287940979,"y":0.42636579275131226},{"x":0.680672287940979,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6739495992660522,0.42636579275131226,0.680672287940979,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6672269105911255,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.6336134672164917,0.42636579275131226,0.6672269105911255,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.42636579275131226},{"x":0.63193279504776,"y":0.42636579275131226},{"x":0.63193279504776,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.6117647290229797,0.42636579275131226,0.63193279504776,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6067227125167847,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4418052136898041},{"x":0.578151285648346,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مؤلف","boundary":[0.578151285648346,0.42636579275131226,0.6067227125167847,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5714285969734192,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5680672526359558,0.42636579275131226,0.5714285969734192,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.42636579275131226},{"x":0.561344563961029,"y":0.42636579275131226},{"x":0.561344563961029,"y":0.4418052136898041},{"x":0.534453809261322,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شارح","boundary":[0.534453809261322,0.42636579275131226,0.561344563961029,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.42636579275131226},{"x":0.534453809261322,"y":0.42636579275131226},{"x":0.534453809261322,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5310924649238586,0.42636579275131226,0.534453809261322,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5243697762489319,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4418052136898041},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قاضی","boundary":[0.4957983195781708,0.42636579275131226,0.5243697762489319,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.42636579275131226},{"x":0.489075630903244,"y":0.42636579275131226},{"x":0.489075630903244,"y":0.4418052136898041},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عضدالدین","boundary":[0.43529412150382996,0.42636579275131226,0.489075630903244,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.42636579275131226},{"x":0.4285714328289032,"y":0.42636579275131226},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4418052136898041},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایجی","boundary":[0.40168067812919617,0.42636579275131226,0.4285714328289032,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.42636579275131226},{"x":0.3966386616230011,"y":0.42636579275131226},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4418052136898041},{"x":0.3949579894542694,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3949579894542694,0.42636579275131226,0.3966386616230011,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7361344695091248,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7361344695091248,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6840336322784424,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"میرشریف","boundary":[0.6840336322784424,0.44655582308769226,0.7361344695091248,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6789916157722473,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6789916157722473,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6369748115539551,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جرجانی","boundary":[0.6369748115539551,0.44655582308769226,0.6789916157722473,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.4477434754371643},{"x":0.63193279504776,"y":0.4477434754371643},{"x":0.63193279504776,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6302521228790283,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6302521228790283,0.4477434754371643,0.63193279504776,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7361344695091248,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7361344695091248,"y":0.47980996966362},{"x":0.7008403539657593,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.7008403539657593,0.46674585342407227,0.7361344695091248,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6991596817970276,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6991596817970276,"y":0.47980996966362},{"x":0.6857143044471741,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6857143044471741,0.46674585342407227,0.6991596817970276,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6789916157722473,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6789916157722473,"y":0.47980996966362},{"x":0.6722689270973206,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6722689270973206,0.46674585342407227,0.6789916157722473,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6672269105911255,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6672269105911255,"y":0.47980996966362},{"x":0.6487395167350769,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهم","boundary":[0.6487395167350769,0.46674585342407227,0.6672269105911255,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6420168280601501,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6420168280601501,"y":0.47980996966362},{"x":0.6084033846855164,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.6084033846855164,0.46674585342407227,0.6420168280601501,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6016806960105896,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6016806960105896,"y":0.47980996966362},{"x":0.5747899413108826,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5747899413108826,0.46674585342407227,0.6016806960105896,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5680672526359558,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5680672526359558,"y":0.47980996966362},{"x":0.5680672526359558,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5680672526359558,0.46674585342407227,0.5680672526359558,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگاهی","boundary":[0.7042016983032227,0.4857482314109802,0.7361344695091248,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6890756487846375,0.4857482314109802,0.6991596817970276,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5011876225471497},{"x":0.653781533241272,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.653781533241272,0.4857482314109802,0.6840336322784424,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فلسفی","boundary":[0.6134454011917114,0.4857482314109802,0.6487395167350769,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6016806960105896,0.4857482314109802,0.6067227125167847,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"کلامی","boundary":[0.5630252361297607,0.4857482314109802,0.5966386795043945,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.4857482314109802},{"x":0.556302547454834,"y":0.4857482314109802},{"x":0.556302547454834,"y":0.5011876225471497},{"x":0.534453809261322,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ایجی","boundary":[0.534453809261322,0.4857482314109802,0.556302547454834,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.4857482314109802},{"x":0.529411792755127,"y":0.4857482314109802},{"x":0.529411792755127,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5243697762489319,0.4857482314109802,0.529411792755127,0.5011876225471497]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5011876225471497},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.3899579894542694,0.40155106711387634,0.7428151416778564,0.5081876225471497],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.40855106711387634},{"x":0.2218487411737442,"y":0.40855106711387634},{"x":0.2218487411737442,"y":0.41567695140838623},{"x":0.21512605249881744,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴","boundary":[0.21512605249881744,0.40855106711387634,0.2218487411737442,0.41567695140838623]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.40855106711387634},{"x":0.2218487411737442,"y":0.40855106711387634},{"x":0.2218487411737442,"y":0.41567695140838623},{"x":0.21512605249881744,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.40155106711387634,0.2268487411737442,0.42267695140838624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.42874109745025635},{"x":0.2218487411737442,"y":0.42874109745025635},{"x":0.2218487411737442,"y":0.43586698174476624},{"x":0.21512605249881744,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵","boundary":[0.21512605249881744,0.42874109745025635,0.2218487411737442,0.43586698174476624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.42874109745025635},{"x":0.2218487411737442,"y":0.42874109745025635},{"x":0.2218487411737442,"y":0.43586698174476624},{"x":0.21512605249881744,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.42174109745025634,0.2268487411737442,0.44286698174476624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4477434754371643},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4477434754371643},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4548693597316742},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۶","boundary":[0.21512605249881744,0.4477434754371643,0.2201680690050125,0.4548693597316742]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.4477434754371643},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4477434754371643},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4548693597316742},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.4000000059604645,"str":".","boundary":[0.2235294133424759,0.4477434754371643,0.2235294133424759,0.4548693597316742]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4477434754371643},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4477434754371643},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4548693597316742},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4407434754371643,0.2285294133424759,0.4618693597316742],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.46674585342407227},{"x":0.2218487411737442,"y":0.46674585342407227},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4750593900680542},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۷","boundary":[0.21512605249881744,0.46674585342407227,0.2218487411737442,0.4750593900680542]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.46674585342407227},{"x":0.2218487411737442,"y":0.46674585342407227},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4750593900680542},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.45974585342407226,0.2268487411737442,0.4820593900680542],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4857482314109802},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4857482314109802},{"x":0.22857142984867096,"y":0.49406176805496216},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶","boundary":[0.21512605249881744,0.4857482314109802,0.22857142984867096,0.49406176805496216]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4857482314109802},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4857482314109802},{"x":0.22857142984867096,"y":0.49406176805496216},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4787482314109802,0.23357142984867096,0.5010617680549622],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5558194518089294},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5546318292617798},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5641329884529114},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۵","boundary":[0.21512605249881744,0.5558194518089294,0.23361344635486603,0.5641329884529114]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5558194518089294},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5558194518089294},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5641329884529114},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.5558194518089294,0.23529411852359772,0.5641329884529114]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5558194518089294},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5546318292617798},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5641329884529114},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5488194518089294,0.24029411852359772,0.5711329884529114],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5748218297958374},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5748218297958374},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5843230485916138},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۶","boundary":[0.21512605249881744,0.5748218297958374,0.23025210201740265,0.5843230485916138]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5748218297958374},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5748218297958374},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5843230485916138},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.5748218297958374,0.23361344635486603,0.5843230485916138]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5748218297958374},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5748218297958374},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5843230485916138},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5678218297958374,0.23861344635486603,0.5913230485916138],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5950118899345398},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5950118899345398},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6033254265785217},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۶","boundary":[0.21344538033008575,0.5950118899345398,0.23025210201740265,0.6033254265785217]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5950118899345398},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5950118899345398},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6033254265785217},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5880118899345398,0.23525210201740265,0.6103254265785217],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6152018904685974},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6140142679214478},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6223278045654297},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۶","boundary":[0.21344538033008575,0.6152018904685974,0.23193277418613434,0.6223278045654297]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6152018904685974},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6140142679214478},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6223278045654297},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6082018904685974,0.23693277418613434,0.6293278045654297],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6342042684555054},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6330166459083557},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6413301825523376},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷","boundary":[0.21512605249881744,0.6342042684555054,0.23025210201740265,0.6413301825523376]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6342042684555054},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6342042684555054},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6425178050994873},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.949999988079071,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.6342042684555054,0.23361344635486603,0.6425178050994873]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6342042684555054},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6330166459083557},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6425178050994873},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6272042684555054,0.23861344635486603,0.6495178050994873],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6532066464424133},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6532066464424133},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6615201830863953},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷","boundary":[0.21344538033008575,0.6532066464424133,0.22857142984867096,0.6615201830863953]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6532066464424133},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6532066464424133},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6615201830863953},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6462066464424133,0.23357142984867096,0.6685201830863953],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موقف","boundary":[0.7546218633651733,0.5344418287277222,0.7831932902336121,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ششم","boundary":[0.7193277478218079,0.5344418287277222,0.7478991746902466,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7092437148094177,0.5344418287277222,0.7126050591468811,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5344418287277222},{"x":0.707563042640686,"y":0.5344418287277222},{"x":0.707563042640686,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سمعیات","boundary":[0.6638655662536621,0.5344418287277222,0.707563042640686,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5498812198638916},{"x":0.63193279504776,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یعنی","boundary":[0.63193279504776,0.5344418287277222,0.6571428775787354,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوعاتی","boundary":[0.5680672526359558,0.5344418287277222,0.6252101063728333,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5495798587799072,0.5344418287277222,0.5630252361297607,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5378151535987854,0.5344418287277222,0.5445378422737122,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقل","boundary":[0.5126050710678101,0.5344418287277222,0.5310924649238586,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.5344418287277222},{"x":0.507563054561615,"y":0.5344418287277222},{"x":0.507563054561615,"y":0.5498812198638916},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبتنی","boundary":[0.4739495813846588,0.5344418287277222,0.507563054561615,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.5344418287277222},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5344418287277222},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5498812198638916},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.4605042040348053,0.5344418287277222,0.46890756487846375,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.5344418287277222},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5344418287277222},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5498812198638916},{"x":0.440336138010025,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.440336138010025,0.5344418287277222,0.45378151535987854,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.5344418287277222},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5344418287277222},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5498812198638916},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4100840389728546,0.5344418287277222,0.43529412150382996,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.5344418287277222},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5344418287277222},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5498812198638916},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.3983193337917328,0.5344418287277222,0.40504202246665955,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.5344418287277222},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5344418287277222},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5498812198638916},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3848739564418793,0.5344418287277222,0.39159664511680603,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.5344418287277222},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5344418287277222},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5498812198638916},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقل","boundary":[0.35966387391090393,0.5344418287277222,0.3781512677669525,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.5344418287277222},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5344418287277222},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5498812198638916},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3462184965610504,0.5344418287277222,0.35462185740470886,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.5344418287277222},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5344418287277222},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5498812198638916},{"x":0.3142857253551483,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دست","boundary":[0.3142857253551483,0.5344418287277222,0.3462184965610504,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.5344418287277222},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5344418287277222},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5498812198638916},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.29243698716163635,0.5344418287277222,0.30924370884895325,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.5344418287277222},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5344418287277222},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5498812198638916},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"آید","boundary":[0.27563026547431946,0.5344418287277222,0.29075631499290466,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.5344418287277222},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5344418287277222},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5498812198638916},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.2689075767993927,0.5344418287277222,0.2722689211368561,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.5344418287277222},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5344418287277222},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5498812198638916},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"................","boundary":[0.2369747906923294,0.5344418287277222,0.2655462324619293,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5344418287277222},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5344418287277222},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5498812198638916},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۳۵","boundary":[0.21512605249881744,0.5344418287277222,0.23193277418613434,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5688835978507996},{"x":0.702521026134491,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرصد","boundary":[0.702521026134491,0.5546318292617798,0.7361344695091248,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6773109436035156,0.5546318292617798,0.6957983374595642,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6739495992660522,0.5546318292617798,0.6756302714347839,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مباحث","boundary":[0.6252101063728333,0.5546318292617798,0.6672269105911255,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5688835978507996},{"x":0.583193302154541,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.583193302154541,0.5546318292617798,0.6201680898666382,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5546318292617798},{"x":0.578151285648346,"y":0.5546318292617798},{"x":0.578151285648346,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5680672526359558,0.5546318292617798,0.578151285648346,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5546318292617798},{"x":0.561344563961029,"y":0.5546318292617798},{"x":0.561344563961029,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نبوت","boundary":[0.5327731370925903,0.5546318292617798,0.561344563961029,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5226891040802002,0.5546318292617798,0.5327731370925903,0.5688835978507996]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5688835978507996},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.21012605249881744,0.5274418287277222,0.7881932902336121,0.5758835978507996],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7361344695091248,"y":0.589073657989502},{"x":0.7058823704719543,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرصد","boundary":[0.7058823704719543,0.5736342072486877,0.7361344695091248,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7008403539657593,"y":0.589073657989502},{"x":0.6840336322784424,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6840336322784424,0.5736342072486877,0.7008403539657593,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6823529601097107,"y":0.589073657989502},{"x":0.680672287940979,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.680672287940979,0.5736342072486877,0.6823529601097107,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6739495992660522,"y":0.589073657989502},{"x":0.6638655662536621,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6638655662536621,0.5736342072486877,0.6739495992660522,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6554622054100037,"y":0.589073657989502},{"x":0.6252101063728333,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"ابیان","boundary":[0.6252101063728333,0.5724465847015381,0.6554622054100037,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6184874176979065,"y":0.589073657989502},{"x":0.5596638917922974,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نبوتهاست","boundary":[0.5596638917922974,0.5724465847015381,0.6184874176979065,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5529412031173706,0.5724465847015381,0.5579832196235657,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5361344814300537,0.5724465847015381,0.5462185144424438,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5878859758377075},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبحث","boundary":[0.4957983195781708,0.5724465847015381,0.5310924649238586,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.5724465847015381},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5724465847015381},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5878859758377075},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نبوت","boundary":[0.46554622054100037,0.5724465847015381,0.4907563030719757,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.5724465847015381},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5724465847015381},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5878859758377075},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4605042040348053,0.5724465847015381,0.4638655483722687,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.5724465847015381},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5724465847015381},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5878859758377075},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"نه","boundary":[0.4453781545162201,0.5724465847015381,0.45378151535987854,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.5724465847015381},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5724465847015381},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5878859758377075},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقصد","boundary":[0.4084033668041229,0.5724465847015381,0.43865546584129333,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.5724465847015381},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5724465847015381},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5878859758377075},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3781512677669525,0.5724465847015381,0.40168067812919617,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6092636585235596},{"x":0.707563042640686,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موقف","boundary":[0.707563042640686,0.5926365852355957,0.7361344695091248,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ششم","boundary":[0.6739495992660522,0.5926365852355957,0.7008403539657593,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6705882549285889,0.5926365852355957,0.6739495992660522,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6521008610725403,0.5926365852355957,0.6638655662536621,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"ابیان","boundary":[0.6235294342041016,0.5914489030838013,0.6453781723976135,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.17000000178813934,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6134454011917114,0.5914489030838013,0.6184874176979065,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"سمعیات","boundary":[0.5630252361297607,0.5914489030838013,0.6084033846855164,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6080760359764099},{"x":0.507563054561615,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اعتقادات","boundary":[0.507563054561615,0.5914489030838013,0.5512605309486389,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.5914489030838013},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5914489030838013},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6080760359764099},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرتبط","boundary":[0.46554622054100037,0.5914489030838013,0.49915966391563416,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5914489030838013},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5914489030838013},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6068883538246155},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.45378151535987854,0.5914489030838013,0.4588235318660736,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.5914489030838013},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5914489030838013},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6068883538246155},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نقل","boundary":[0.4319327771663666,0.5914489030838013,0.4470588266849518,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.5914489030838013},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5914489030838013},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6068883538246155},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.42352941632270813,0.5914489030838013,0.4285714328289032,0.6068883538246155]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6092636585235596},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.3731512677669525,0.5654465847015381,0.7411344695091248,0.6162636585235596],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.6789916157722473,0.6116389632225037,0.6857143044471741,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقصد","boundary":[0.6420168280601501,0.6116389632225037,0.6722689270973206,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6184874176979065,0.6116389632225037,0.6352941393852234,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6168067455291748,0.6116389632225037,0.6168067455291748,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6116389632225037},{"x":0.610084056854248,"y":0.6116389632225037},{"x":0.610084056854248,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5983193516731262,0.6116389632225037,0.610084056854248,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"ابیان","boundary":[0.5680672526359558,0.6116389632225037,0.5899159908294678,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.20999999344348907,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5596638917922974,0.6116389632225037,0.5647059082984924,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"معنای","boundary":[0.5210084319114685,0.6116389632225037,0.5529412031173706,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"نبی","boundary":[0.5025210380554199,0.6116389632225037,0.5142857432365417,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.6116389632225037},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6116389632225037},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6270784139633179},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.20000000298023224,"dir":"rtl","str":"۔","boundary":[0.4907563030719757,0.6116389632225037,0.4941176474094391,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.7042016983032227,0.6330166459083557,0.7361344695091248,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6789916157722473,0.6318289637565613,0.7008403539657593,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیامبران","boundary":[0.6302521228790283,0.6318289637565613,0.6722689270973206,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6168067455291748,0.6318289637565613,0.6235294342041016,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6318289637565613},{"x":0.610084056854248,"y":0.6318289637565613},{"x":0.610084056854248,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.5915966629981995,0.6318289637565613,0.610084056854248,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فلاسفه","boundary":[0.5495798587799072,0.6318289637565613,0.5865546464920044,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5445378422737122,0.6318289637565613,0.5445378422737122,0.6472684144973755]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6484560370445251},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.4857563030719757,0.6046389632225037,0.7411344695091248,0.6554560370445252],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6890756487846375,"y":0.665083110332489},{"x":0.6605042219161987,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اطلاع","boundary":[0.6605042219161987,0.6520190238952637,0.6890756487846375,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6520190238952637},{"x":0.653781533241272,"y":0.6520190238952637},{"x":0.653781533241272,"y":0.665083110332489},{"x":0.6470588445663452,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6470588445663452,0.6520190238952637,0.653781533241272,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6403361558914185,"y":0.665083110332489},{"x":0.6168067455291748,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غیب","boundary":[0.6168067455291748,0.6520190238952637,0.6403361558914185,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"انقد","boundary":[0.6672269105911255,0.6698337197303772,0.6873949766159058,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6336134672164917,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایجی","boundary":[0.6352941393852234,0.6698337197303772,0.6605042219161987,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6285714507102966,"y":0.684085488319397},{"x":0.6184874176979065,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6201680898666382,0.6698337197303772,0.6285714507102966,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6117647290229797,"y":0.684085488319397},{"x":0.5697479248046875,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"فلاسفه","boundary":[0.5714285969734192,0.6686460971832275,0.6117647290229797,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5647059082984924,"y":0.684085488319397},{"x":0.5647059082984924,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5647059082984924,0.6686460971832275,0.5647059082984924,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6890756487846375,"y":0.705463171005249},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.6554622054100037,0.6912114024162292,0.6890756487846375,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.6302521228790283,0.6912114024162292,0.6504201889038086,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.6912114024162292,0.6285714507102966,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اعجاز","boundary":[0.5932773351669312,0.6912114024162292,0.6218487620353699,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5882353186607361,0.6912114024162292,0.5899159908294678,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"انقد","boundary":[0.6672269105911255,0.7078384757041931,0.6873949766159058,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ایجی","boundary":[0.6352941393852234,0.7078384757041931,0.6605042219161987,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6201680898666382,0.7078384757041931,0.6285714507102966,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.5798319578170776,0.7078384757041931,0.6134454011917114,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.5546218752861023,0.7078384757041931,0.5731092691421509,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.4399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5495798587799072,0.7078384757041931,0.5529412031173706,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5428571701049805,0.7078384757041931,0.5445378422737122,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.6554622054100037,0.7292161583900452,0.6890756487846375,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.6268907785415649,0.7292161583900452,0.6487395167350769,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.7292161583900452,0.6268907785415649,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رؤیت","boundary":[0.5899159908294678,0.7292161583900452,0.6184874176979065,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.7292161583900452},{"x":0.583193302154541,"y":0.7292161583900452},{"x":0.583193302154541,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"فرشته","boundary":[0.5512605309486389,0.7292161583900452,0.583193302154541,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.7292161583900452},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7292161583900452},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وحی","boundary":[0.5210084319114685,0.7292161583900452,0.5445378422737122,0.7434679269790649]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6890756487846375,"y":0.745843231678009},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5176891040802002,0.6438313417434692,0.6940756487846375,0.752843231678009],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7470308542251587},{"x":0.680672287940979,"y":0.7470308542251587},{"x":0.680672287940979,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.6554622054100037,0.7470308542251587,0.680672287940979,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایجی","boundary":[0.6235294342041016,0.7470308542251587,0.6504201889038086,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6084033846855164,0.7470308542251587,0.6168067455291748,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.5680672526359558,0.7470308542251587,0.6016806960105896,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.7470308542251587},{"x":0.561344563961029,"y":0.7470308542251587},{"x":0.561344563961029,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.5394958257675171,0.7470308542251587,0.561344563961029,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7636579275131226},{"x":0.534453809261322,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.28999999165534973,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.534453809261322,0.7470308542251587,0.5394958257675171,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.7482185363769531},{"x":0.529411792755127,"y":0.7482185363769531},{"x":0.529411792755127,"y":0.7636579275131226},{"x":0.529411792755127,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.529411792755127,0.7482185363769531,0.529411792755127,0.7636579275131226]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.7470308542251587},{"x":0.680672287940979,"y":0.7470308542251587},{"x":0.680672287940979,"y":0.7636579275131226},{"x":0.529411792755127,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.524411792755127,0.7400308542251587,0.685672287940979,0.7706579275131226],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6873949766159058,"y":0.783847987651825},{"x":0.6436975002288818,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اضرورت","boundary":[0.6436975002288818,0.7660332322120667,0.6873949766159058,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6369748115539551,"y":0.783847987651825},{"x":0.610084056854248,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.610084056854248,0.7660332322120667,0.6369748115539551,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6033613681793213,"y":0.783847987651825},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیامبران","boundary":[0.5596638917922974,0.7660332322120667,0.6033613681793213,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7826603055000305},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5462185144424438,0.7660332322120667,0.5546218752861023,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7826603055000305},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.5260504484176636,0.7660332322120667,0.5462185144424438,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7826603055000305},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"حكما","boundary":[0.48739495873451233,0.7660332322120667,0.5210084319114685,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.783847987651825},{"x":0.7361344695091248,"y":0.783847987651825},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقصد","boundary":[0.7058823704719543,0.783847987651825,0.7361344695091248,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.783847987651825},{"x":0.6991596817970276,"y":0.783847987651825},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7992874383926392},{"x":0.680672287940979,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.680672287940979,0.783847987651825,0.6991596817970276,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6773109436035156,0.7850356101989746,0.6789916157722473,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6605042219161987,0.7850356101989746,0.6722689270973206,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6521008610725403,"y":0.783847987651825},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6218487620353699,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ابیان","boundary":[0.6218487620353699,0.7850356101989746,0.6521008610725403,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6151260733604431,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5747899413108826,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حقیقت","boundary":[0.5747899413108826,0.7850356101989746,0.6151260733604431,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5697479248046875,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5361344814300537,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"معجزه","boundary":[0.5361344814300537,0.7850356101989746,0.5697479248046875,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.786223292350769},{"x":0.5327731370925903,"y":0.786223292350769},{"x":0.5327731370925903,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5310924649238586,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5310924649238586,0.786223292350769,0.5327731370925903,0.8004750609397888]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7361344695091248,"y":0.764845609664917},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8004750609397888},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4823949587345123,0.7590332322120666,0.7411344695091248,0.8074750609397888],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8206650614738464},{"x":0.6638655662536621,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بحث","boundary":[0.6638655662536621,0.8064132928848267,0.6890756487846375,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8206650614738464},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6403361558914185,0.8064132928848267,0.6571428775787354,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6386554837226868,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6386554837226868,"y":0.8206650614738464},{"x":0.6386554837226868,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6386554837226868,0.8064132928848267,0.6386554837226868,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.8064132928848267},{"x":0.63193279504776,"y":0.8064132928848267},{"x":0.63193279504776,"y":0.8206650614738464},{"x":0.6016806960105896,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.6016806960105896,0.8064132928848267,0.63193279504776,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.8064132928848267},{"x":0.5966386795043945,"y":0.8064132928848267},{"x":0.5966386795043945,"y":0.8194774389266968},{"x":0.561344563961029,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.561344563961029,0.8064132928848267,0.5966386795043945,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.8064132928848267},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8064132928848267},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8194774389266968},{"x":0.5226891040802002,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معجزه","boundary":[0.5226891040802002,0.8064132928848267,0.5546218752861023,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.8064132928848267},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8064132928848267},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8194774389266968},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4907563030719757,0.8064132928848267,0.5142857432365417,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.8064132928848267},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8064132928848267},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8194774389266968},{"x":0.4722689092159271,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4722689092159271,0.8064132928848267,0.48571428656578064,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.8064132928848267},{"x":0.46554622054100037,"y":0.8064132928848267},{"x":0.46554622054100037,"y":0.8194774389266968},{"x":0.43361344933509827,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عبارت","boundary":[0.43361344933509827,0.8064132928848267,0.46554622054100037,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.8064132928848267},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8064132928848267},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8194774389266968},{"x":0.42016807198524475,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.42016807198524475,0.8064132928848267,0.4268907606601715,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.8064132928848267},{"x":0.413445383310318,"y":0.8064132928848267},{"x":0.413445383310318,"y":0.8194774389266968},{"x":0.38823530077934265,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هفت","boundary":[0.38823530077934265,0.8064132928848267,0.413445383310318,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.8064132928848267},{"x":0.3815126121044159,"y":0.8064132928848267},{"x":0.3815126121044159,"y":0.8194774389266968},{"x":0.35630252957344055,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرط","boundary":[0.35630252957344055,0.8064132928848267,0.3815126121044159,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.8064132928848267},{"x":0.3495798408985138,"y":0.8064132928848267},{"x":0.3495798408985138,"y":0.8194774389266968},{"x":0.32436975836753845,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.32436975836753845,0.8064132928848267,0.3495798408985138,0.8194774389266968]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8218527436256409},{"x":0.32436975836753845,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.31936975836753845,0.7994132928848267,0.6940756487846375,0.8288527436256409],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6722090244293213},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6710214018821716},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6793349385261536},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۹","boundary":[0.21344538033008575,0.6722090244293213,0.22857142984867096,0.6793349385261536]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6722090244293213},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6710214018821716},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6793349385261536},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6652090244293213,0.23357142984867096,0.6863349385261536],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7102137804031372},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7102137804031372},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7185273170471191},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۴۱","boundary":[0.21680672466754913,0.7102137804031372,0.22857142984867096,0.7185273170471191]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7102137804031372},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7102137804031372},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7185273170471191},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7032137804031372,0.23357142984867096,0.7255273170471191],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7494061589241028},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7494061589241028},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7577196955680847},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۲","boundary":[0.21512605249881744,0.7494061589241028,0.23025210201740265,0.7577196955680847]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7494061589241028},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7494061589241028},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7577196955680847},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7424061589241028,0.23525210201740265,0.7647196955680847],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7684085369110107},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7684085369110107},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7779097557067871},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۳","boundary":[0.21512605249881744,0.7684085369110107,0.23025210201740265,0.7779097557067871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7684085369110107},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7684085369110107},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7779097557067871},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.7684085369110107,0.23361344635486603,0.7779097557067871]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7684085369110107},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7684085369110107},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7779097557067871},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7614085369110107,0.23861344635486603,0.7849097557067871],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7874109148979187},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7874109148979187},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7957244515419006},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۴","boundary":[0.21512605249881744,0.7874109148979187,0.23025210201740265,0.7957244515419006]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7874109148979187},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7874109148979187},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7957244515419006},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7804109148979187,0.23525210201740265,0.8027244515419006],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8076009750366211},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8076009750366211},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8147268295288086},{"x":0.21512605249881744,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۴۵","boundary":[0.21512605249881744,0.8076009750366211,0.23025210201740265,0.8147268295288086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.8076009750366211},{"x":0.23361344635486603,"y":0.8076009750366211},{"x":0.23361344635486603,"y":0.815914511680603},{"x":0.23193277418613434,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.8076009750366211,0.23361344635486603,0.815914511680603]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8076009750366211},{"x":0.23361344635486603,"y":0.8076009750366211},{"x":0.23361344635486603,"y":0.815914511680603},{"x":0.21512605249881744,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.8006009750366211,0.23861344635486603,0.822914511680603],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.8491686582565308},{"x":0.507563054561615,"y":0.8491686582565308},{"x":0.507563054561615,"y":0.8574821949005127},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"هفت","boundary":[0.4789915978908539,0.8491686582565308,0.507563054561615,0.8574821949005127]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.8491686582565308},{"x":0.507563054561615,"y":0.8491686582565308},{"x":0.507563054561615,"y":0.8574821949005127},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.4739915978908539,0.8421686582565308,0.512563054561615,0.8644821949005127],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/e0cd85704e3e16cf/pages/FdENszmctVZLeLLG-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e0cd85704e3e16cf/pages/hiJvijKZkunoCpUd.jpg","blurred":"/storage/books/e0cd85704e3e16cf/pages/WUEWgScbASwJiqNK.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00022724143314814624,0.9987515711904574,0.9989704780289793]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.19952493906021118},{"x":0.23025210201740265,"y":0.19952493906021118},{"x":0.23025210201740265,"y":0.20783847570419312},{"x":0.21512605249881744,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۳","boundary":[0.21512605249881744,0.19952493906021118,0.23025210201740265,0.20783847570419312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.19952493906021118},{"x":0.23025210201740265,"y":0.19952493906021118},{"x":0.23025210201740265,"y":0.20783847570419312},{"x":0.21512605249881744,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.19252493906021118,0.23525210201740265,0.21483847570419312],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6890756487846375,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6890756487846375,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6638655662536621,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بحث","boundary":[0.6638655662536621,0.19833728671073914,0.6890756487846375,0.21140141785144806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.19833728671073914},{"x":0.658823549747467,"y":0.19833728671073914},{"x":0.658823549747467,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6386554837226868,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.6386554837226868,0.19833728671073914,0.658823549747467,0.21140141785144806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6369748115539551,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6369748115539551,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6369748115539551,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6369748115539551,0.19833728671073914,0.6369748115539551,0.21140141785144806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6302521228790283,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6302521228790283,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6000000238418579,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.6000000238418579,0.19833728671073914,0.6302521228790283,0.21140141785144806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.19833728671073914},{"x":0.5932773351669312,"y":0.19833728671073914},{"x":0.5932773351669312,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5579832196235657,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.5579832196235657,0.19833728671073914,0.5932773351669312,0.21140141785144806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.19833728671073914},{"x":0.5512605309486389,"y":0.19833728671073914},{"x":0.5512605309486389,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5159664154052734,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حصول","boundary":[0.5159664154052734,0.19833728671073914,0.5512605309486389,0.21140141785144806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.19833728671073914},{"x":0.5092437267303467,"y":0.19833728671073914},{"x":0.5092437267303467,"y":0.21140141785144806},{"x":0.4756302535533905,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معجزه","boundary":[0.4756302535533905,0.19833728671073914,0.5092437267303467,0.21140141785144806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.19833728671073914},{"x":0.46890756487846375,"y":0.19833728671073914},{"x":0.46890756487846375,"y":0.21140141785144806},{"x":0.4453781545162201,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4453781545162201,0.19833728671073914,0.46890756487846375,0.21140141785144806]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6890756487846375,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6890756487846375,"y":0.21140141785144806},{"x":0.4453781545162201,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4403781545162201,0.19133728671073913,0.6940756487846375,0.21840141785144807],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.21852731704711914},{"x":0.6403361558914185,"y":0.21852731704711914},{"x":0.6403361558914185,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6235294342041016,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.6235294342041016,0.21852731704711914,0.6403361558914185,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.21852731704711914},{"x":0.6184874176979065,"y":0.21852731704711914},{"x":0.6184874176979065,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5848739743232727,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"اشاعره","boundary":[0.5848739743232727,0.21852731704711914,0.6184874176979065,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.21852731704711914},{"x":0.583193302154541,"y":0.21852731704711914},{"x":0.583193302154541,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5798319578170776,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5798319578170776,0.21852731704711914,0.583193302154541,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6420168280601501,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6235294342041016,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.6252101063728333,0.2375296950340271,0.6420168280601501,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.235154390335083},{"x":0.6184874176979065,"y":0.23634204268455505},{"x":0.6184874176979065,"y":0.24940617382526398},{"x":0.583193302154541,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"فلاسفه","boundary":[0.583193302154541,0.235154390335083,0.6184874176979065,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.235154390335083},{"x":0.5815126299858093,"y":0.235154390335083},{"x":0.5798319578170776,"y":0.24821852147579193},{"x":0.578151285648346,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.578151285648346,0.235154390335083,0.5798319578170776,0.24821852147579193]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6420168280601501,"y":0.21852731704711914},{"x":0.6420168280601501,"y":0.25059381127357483},{"x":0.578151285648346,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.5731512856483459,0.2103396646976471,0.6470168280601502,0.25759381127357484],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.21852731704711914},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2173396646976471},{"x":0.22857142984867096,"y":0.22684085369110107},{"x":0.21344538033008575,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۳","boundary":[0.21344538033008575,0.21852731704711914,0.22857142984867096,0.22684085369110107]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.21852731704711914},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2173396646976471},{"x":0.22857142984867096,"y":0.22684085369110107},{"x":0.21344538033008575,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.21152731704711913,0.23357142984867096,0.23384085369110108],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2375296950340271},{"x":0.22857142984867096,"y":0.23634204268455505},{"x":0.22857142984867096,"y":0.244655579328537},{"x":0.21344538033008575,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۳","boundary":[0.21344538033008575,0.2375296950340271,0.22857142984867096,0.244655579328537]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.2375296950340271},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2375296950340271},{"x":0.23193277418613434,"y":0.24584323167800903},{"x":0.23193277418613434,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.2375296950340271,0.23193277418613434,0.24584323167800903]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2375296950340271},{"x":0.23193277418613434,"y":0.23634204268455505},{"x":0.23193277418613434,"y":0.24584323167800903},{"x":0.21344538033008575,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.2305296950340271,0.23693277418613434,0.25284323167800904],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6890756487846375,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بحث","boundary":[0.6638655662536621,0.25890737771987915,0.6890756487846375,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6571428775787354,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6352941393852234,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.6352941393852234,0.2600950002670288,0.6571428775787354,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.2600950002670288},{"x":0.63193279504776,"y":0.2600950002670288},{"x":0.63193279504776,"y":0.26840853691101074},{"x":0.63193279504776,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6302521228790283,0.2600950002670288,0.63193279504776,0.26840853691101074]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6890756487846375,"y":0.26603326201438904},{"x":0.63193279504776,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.6252521228790283,0.2530950002670288,0.6940756487846375,0.27303326201438904],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.25653207302093506},{"x":0.23025210201740265,"y":0.255344420671463},{"x":0.23025210201740265,"y":0.264845609664917},{"x":0.21512605249881744,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵۴","boundary":[0.21512605249881744,0.25653207302093506,0.23025210201740265,0.264845609664917]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.25653207302093506},{"x":0.23361344635486603,"y":0.25653207302093506},{"x":0.23361344635486603,"y":0.264845609664917},{"x":0.23361344635486603,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.25653207302093506,0.23361344635486603,0.264845609664917]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.25653207302093506},{"x":0.23361344635486603,"y":0.255344420671463},{"x":0.23361344635486603,"y":0.264845609664917},{"x":0.21512605249881744,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.24953207302093505,0.23861344635486603,0.271845609664917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.27672210335731506},{"x":0.23025210201740265,"y":0.27672210335731506},{"x":0.23025210201740265,"y":0.285035640001297},{"x":0.21512605249881744,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۷","boundary":[0.21512605249881744,0.27672210335731506,0.23025210201740265,0.285035640001297]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.27672210335731506},{"x":0.23361344635486603,"y":0.27672210335731506},{"x":0.23361344635486603,"y":0.285035640001297},{"x":0.23193277418613434,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.27672210335731506,0.23361344635486603,0.285035640001297]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.27672210335731506},{"x":0.23361344635486603,"y":0.275534451007843},{"x":0.23361344635486603,"y":0.285035640001297},{"x":0.21512605249881744,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.26972210335731506,0.23861344635486603,0.292035640001297],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.29572445154190063},{"x":0.22857142984867096,"y":0.29572445154190063},{"x":0.23025210201740265,"y":0.30403801798820496},{"x":0.21512605249881744,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۹","boundary":[0.21512605249881744,0.29572445154190063,0.23025210201740265,0.30403801798820496]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.29572445154190063},{"x":0.23361344635486603,"y":0.29572445154190063},{"x":0.23361344635486603,"y":0.30403801798820496},{"x":0.23361344635486603,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.29572445154190063,0.23361344635486603,0.30403801798820496]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.29572445154190063},{"x":0.23361344635486603,"y":0.29572445154190063},{"x":0.23361344635486603,"y":0.30403801798820496},{"x":0.21512605249881744,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.28872445154190063,0.23861344635486603,0.31103801798820496],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3147268295288086},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3147268295288086},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3230403661727905},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.41999998688697815,"str":"۰","boundary":[0.21680672466754913,0.3147268295288086,0.22689075767993927,0.3230403661727905]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3147268295288086},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3147268295288086},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3230403661727905},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.6600000262260437,"str":"ة","boundary":[0.21680672466754913,0.3147268295288086,0.22521008551120758,0.3230403661727905]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3147268295288086},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3147268295288086},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3230403661727905},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.5400000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3077268295288086,0.23189075767993927,0.33004036617279053],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3349168598651886},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3349168598651886},{"x":0.22689075767993927,"y":0.34323039650917053},{"x":0.21512605249881744,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۶۰","boundary":[0.21512605249881744,0.3349168598651886,0.22689075767993927,0.34323039650917053]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3349168598651886},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3349168598651886},{"x":0.22689075767993927,"y":0.34323039650917053},{"x":0.21512605249881744,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3279168598651886,0.23189075767993927,0.35023039650917054],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.35391923785209656},{"x":0.23025210201740265,"y":0.35391923785209656},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3622327744960785},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۱","boundary":[0.21512605249881744,0.35391923785209656,0.23025210201740265,0.3622327744960785]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.35391923785209656},{"x":0.23025210201740265,"y":0.35391923785209656},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3622327744960785},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.34691923785209655,0.23525210201740265,0.3692327744960785],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3729216158390045},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3729216158390045},{"x":0.22857142984867096,"y":0.38123515248298645},{"x":0.21344538033008575,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۳","boundary":[0.21344538033008575,0.3729216158390045,0.22857142984867096,0.38123515248298645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3729216158390045},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3729216158390045},{"x":0.22857142984867096,"y":0.38123515248298645},{"x":0.21344538033008575,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3659216158390045,0.23357142984867096,0.38823515248298646],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3931116461753845},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3931116461753845},{"x":0.22689075767993927,"y":0.40142518281936646},{"x":0.21344538033008575,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۳","boundary":[0.21344538033008575,0.3931116461753845,0.22689075767993927,0.40142518281936646]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3931116461753845},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3931116461753845},{"x":0.22689075767993927,"y":0.40142518281936646},{"x":0.21344538033008575,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3861116461753845,0.23189075767993927,0.40842518281936646],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.41092637181282043},{"x":0.22857142984867096,"y":0.41092637181282043},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4204275608062744},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۵","boundary":[0.21344538033008575,0.41092637181282043,0.22857142984867096,0.4204275608062744]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.41092637181282043},{"x":0.23193277418613434,"y":0.41092637181282043},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4204275608062744},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.41092637181282043,0.23193277418613434,0.4204275608062744]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.41092637181282043},{"x":0.23193277418613434,"y":0.41092637181282043},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4204275608062744},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.40392637181282043,0.23693277418613434,0.4274275608062744],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.43111640214920044},{"x":0.22689075767993927,"y":0.43111640214920044},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4394299387931824},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۷","boundary":[0.21512605249881744,0.43111640214920044,0.22689075767993927,0.4394299387931824]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.43111640214920044},{"x":0.22689075767993927,"y":0.43111640214920044},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4394299387931824},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.42411640214920043,0.23189075767993927,0.4464299387931824],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.450118750333786},{"x":0.22857142984867096,"y":0.450118750333786},{"x":0.22857142984867096,"y":0.45843231678009033},{"x":0.21512605249881744,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۸","boundary":[0.21512605249881744,0.450118750333786,0.22857142984867096,0.45843231678009033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.450118750333786},{"x":0.23361344635486603,"y":0.450118750333786},{"x":0.23361344635486603,"y":0.45843231678009033},{"x":0.23361344635486603,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.450118750333786,0.23361344635486603,0.45843231678009033]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.450118750333786},{"x":0.23361344635486603,"y":0.450118750333786},{"x":0.23361344635486603,"y":0.45843231678009033},{"x":0.21512605249881744,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.443118750333786,0.23861344635486603,0.46543231678009034],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.46912112832069397},{"x":0.22857142984867096,"y":0.46912112832069397},{"x":0.22857142984867096,"y":0.47862231731414795},{"x":0.21512605249881744,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۶۹","boundary":[0.21344538033008575,0.46912112832069397,0.22857142984867096,0.47862231731414795]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.46912112832069397},{"x":0.22857142984867096,"y":0.46912112832069397},{"x":0.22857142984867096,"y":0.47862231731414795},{"x":0.21512605249881744,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.46212112832069396,0.23357142984867096,0.48562231731414796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.489311158657074},{"x":0.22689075767993927,"y":0.48812350630760193},{"x":0.22857142984867096,"y":0.49643704295158386},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۷۰","boundary":[0.21512605249881744,0.489311158657074,0.22857142984867096,0.49643704295158386]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.489311158657074},{"x":0.22689075767993927,"y":0.48812350630760193},{"x":0.22857142984867096,"y":0.49643704295158386},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.48231115865707397,0.23357142984867096,0.5034370429515839],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5083135366439819},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5083135366439819},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5166270732879639},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۷۰","boundary":[0.21512605249881744,0.5083135366439819,0.22857142984867096,0.5166270732879639]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5083135366439819},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5083135366439819},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5166270732879639},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5013135366439819,0.23357142984867096,0.5236270732879639],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5285035371780396},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5285035371780396},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5356294512748718},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۵","boundary":[0.21512605249881744,0.5285035371780396,0.23025210201740265,0.5356294512748718]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5285035371780396},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5285035371780396},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5356294512748718},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.5285035371780396,0.23361344635486603,0.5356294512748718]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5285035371780396},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5285035371780396},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5356294512748718},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5215035371780395,0.23861344635486603,0.5426294512748718],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7361344695091248,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7058823704719543,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقصد","boundary":[0.7058823704719543,0.2731591463088989,0.7361344695091248,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6991596817970276,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6789916157722473,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.6789916157722473,0.2731591463088989,0.6991596817970276,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6773109436035156,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6756302714347839,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6756302714347839,0.2731591463088989,0.6773109436035156,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6689075827598572,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6571428775787354,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6571428775787354,0.2731591463088989,0.6689075827598572,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6487395167350769,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6252101063728333,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"ابیان","boundary":[0.6252101063728333,0.2731591463088989,0.6487395167350769,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6235294342041016,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6235294342041016,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6184874176979065,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.20999999344348907,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6184874176979065,0.2731591463088989,0.6235294342041016,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6117647290229797,"y":0.28859856724739075},{"x":0.583193302154541,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امکان","boundary":[0.583193302154541,0.2731591463088989,0.6117647290229797,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5764706134796143,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5764706134796143,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5495798587799072,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بعثت","boundary":[0.5495798587799072,0.2731591463088989,0.5764706134796143,0.28859856724739075]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5495798587799072,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.5445798587799072,0.2661591463088989,0.7411344695091248,0.2944109148979187],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.294536828994751},{"x":0.6890756487846375,"y":0.294536828994751},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منکران","boundary":[0.6504201889038086,0.294536828994751,0.6890756487846375,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6453781723976135,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"بعثت","boundary":[0.6201680898666382,0.29572445154190063,0.6453781723976135,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6168067455291748,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3076009452342987},{"x":0.610084056854248,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.610084056854248,0.29572445154190063,0.6168067455291748,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6890756487846375,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6655462384223938,0.31353920698165894,0.6890756487846375,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.31353920698165894},{"x":0.658823549747467,"y":0.31353920698165894},{"x":0.658823549747467,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6420168280601501,0.31353920698165894,0.658823549747467,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6403361558914185,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6386554837226868,0.31353920698165894,0.6403361558914185,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.31353920698165894},{"x":0.63193279504776,"y":0.31353920698165894},{"x":0.63193279504776,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معتقدان","boundary":[0.5882353186607361,0.31353920698165894,0.63193279504776,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5815126299858093,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5731092691421509,0.31353920698165894,0.5815126299858093,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5663865804672241,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"امتناع","boundary":[0.5361344814300537,0.31353920698165894,0.5663865804672241,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.31353920698165894},{"x":0.529411792755127,"y":0.31353920698165894},{"x":0.529411792755127,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ذاتی","boundary":[0.5058823823928833,0.31353920698165894,0.529411792755127,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5008403658866882,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3277909755706787},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بعثت","boundary":[0.4739495813846588,0.31353920698165894,0.5008403658866882,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.3147268295288086},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3147268295288086},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3277909755706787},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46890756487846375,0.3147268295288086,0.46890756487846375,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6890756487846375,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6890756487846375,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6605042219161987,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دلایل","boundary":[0.6605042219161987,0.33372920751571655,0.6890756487846375,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.33372920751571655},{"x":0.653781533241272,"y":0.33372920751571655},{"x":0.653781533241272,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6302521228790283,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6302521228790283,0.33372920751571655,0.653781533241272,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6235294342041016,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6235294342041016,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6067227125167847,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6067227125167847,0.33372920751571655,0.6235294342041016,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6016806960105896,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6016806960105896,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6016806960105896,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6016806960105896,0.33372920751571655,0.6016806960105896,0.34679335355758667]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.294536828994751},{"x":0.6890756487846375,"y":0.294536828994751},{"x":0.6890756487846375,"y":0.34679335355758667},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.46390756487846374,0.28753682899475097,0.6940756487846375,0.3537933535575867],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6840336322784424,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3669833838939667},{"x":0.658823549747467,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.658823549747467,0.35154393315315247,0.6840336322784424,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6504201889038086,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دلایل","boundary":[0.6218487620353699,0.35154393315315247,0.6504201889038086,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6151260733604431,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.5915966629981995,0.35154393315315247,0.6151260733604431,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5848739743232727,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.5680672526359558,0.35154393315315247,0.5848739743232727,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5647059082984924,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.5630252361297607,0.35154393315315247,0.5647059082984924,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.35154393315315247},{"x":0.556302547454834,"y":0.35154393315315247},{"x":0.556302547454834,"y":0.3669833838939667},{"x":0.556302547454834,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.556302547454834,0.35154393315315247,0.556302547454834,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6890756487846375,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6655462384223938,0.37173396348953247,0.6890756487846375,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.37173396348953247},{"x":0.658823549747467,"y":0.37173396348953247},{"x":0.658823549747467,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.6403361558914185,0.37173396348953247,0.658823549747467,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6386554837226868,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6369748115539551,0.37173396348953247,0.6386554837226868,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6302521228790283,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معتقدان","boundary":[0.5865546464920044,0.37173396348953247,0.6302521228790283,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5815126299858093,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5714285969734192,0.37173396348953247,0.5815126299858093,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5647059082984924,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محال","boundary":[0.5378151535987854,0.37173396348953247,0.5647059082984924,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.37173396348953247},{"x":0.534453809261322,"y":0.37173396348953247},{"x":0.534453809261322,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بودن","boundary":[0.5109243988990784,0.37173396348953247,0.534453809261322,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5042017102241516,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3871733844280243},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"لازمه","boundary":[0.4773109257221222,0.37173396348953247,0.5042017102241516,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.37173396348953247},{"x":0.47058823704719543,"y":0.37173396348953247},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3871733844280243},{"x":0.4436974823474884,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بعثت","boundary":[0.4436974823474884,0.37173396348953247,0.47058823704719543,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.37173396348953247},{"x":0.43865546584129333,"y":0.37173396348953247},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3871733844280243},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43865546584129333,0.37173396348953247,0.43865546584129333,0.3871733844280243]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6907563209533691,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6890756487846375,"y":0.38836103677749634},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.43365546584129333,0.3433562808036804,0.6940756487846375,0.39536103677749634],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6403361558914185,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6117647290229797,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دلایل","boundary":[0.6117647290229797,0.3919239938259125,0.6403361558914185,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6067227125167847,"y":0.40617576241493225},{"x":0.583193302154541,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.583193302154541,0.3919239938259125,0.6067227125167847,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.3919239938259125},{"x":0.578151285648346,"y":0.3919239938259125},{"x":0.578151285648346,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5596638917922974,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.5596638917922974,0.3919239938259125,0.578151285648346,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5529412031173706,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5445378422737122,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5445378422737122,0.3919239938259125,0.5529412031173706,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5394958257675171,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5210084319114685,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نفی","boundary":[0.5210084319114685,0.3919239938259125,0.5394958257675171,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5142857432365417,"y":0.40617576241493225},{"x":0.489075630903244,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نبوت","boundary":[0.489075630903244,0.3919239938259125,0.5142857432365417,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.3919239938259125},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3919239938259125},{"x":0.48403361439704895,"y":0.40617576241493225},{"x":0.4756302535533905,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4756302535533905,0.3919239938259125,0.48403361439704895,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.3931116461753845},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3931116461753845},{"x":0.4739495813846588,"y":0.4073634147644043},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سبب","boundary":[0.45042017102241516,0.3931116461753845,0.4739495813846588,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.3931116461753845},{"x":0.440336138010025,"y":0.3931116461753845},{"x":0.440336138010025,"y":0.4073634147644043},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محال","boundary":[0.4117647111415863,0.3931116461753845,0.440336138010025,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.3931116461753845},{"x":0.40504202246665955,"y":0.3931116461753845},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4073634147644043},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بودن","boundary":[0.3798319399356842,0.3931116461753845,0.40504202246665955,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.3931116461753845},{"x":0.37478992342948914,"y":0.3919239938259125},{"x":0.3764705955982208,"y":0.40380048751831055},{"x":0.34285715222358704,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تکلیف","boundary":[0.34117648005485535,0.3931116461753845,0.3764705955982208,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.3931116461753845},{"x":0.33781513571739197,"y":0.3931116461753845},{"x":0.33949580788612366,"y":0.40380048751831055},{"x":0.33781513571739197,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.33781513571739197,0.3931116461753845,0.33949580788612366,0.40380048751831055]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6403361558914185,"y":0.40617576241493225},{"x":0.33781513571739197,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.33281513571739196,0.38492399382591247,0.6453361558914185,0.41317576241493226],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6352941393852234,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6352941393852234,"y":0.42399048805236816},{"x":0.610084056854248,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.610084056854248,0.40855106711387634,0.6352941393852234,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.40855106711387634},{"x":0.605042040348053,"y":0.40855106711387634},{"x":0.605042040348053,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5747899413108826,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دلایل","boundary":[0.5747899413108826,0.40855106711387634,0.605042040348053,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5697479248046875,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5697479248046875,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5462185144424438,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.5462185144424438,0.40855106711387634,0.5697479248046875,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5411764979362488,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5411764979362488,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5226891040802002,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.5226891040802002,0.40855106711387634,0.5411764979362488,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5193277597427368,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5193277597427368,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5159664154052734,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.3799999952316284,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5159664154052734,0.40855106711387634,0.5193277597427368,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5109243988990784,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5109243988990784,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5109243988990784,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5109243988990784,0.40855106711387634,0.5109243988990784,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6890756487846375,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6655462384223938,0.43111640214920044,0.6890756487846375,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.4299287497997284},{"x":0.658823549747467,"y":0.4299287497997284},{"x":0.658823549747467,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.6386554837226868,0.4299287497997284,0.658823549747467,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6352941393852234,0.4299287497997284,0.6369748115539551,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6285714507102966,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4453681707382202},{"x":0.583193302154541,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معتقدان","boundary":[0.583193302154541,0.4299287497997284,0.6285714507102966,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.4299287497997284},{"x":0.578151285648346,"y":0.4299287497997284},{"x":0.578151285648346,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5680672526359558,0.4299287497997284,0.578151285648346,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.4299287497997284},{"x":0.561344563961029,"y":0.4299287497997284},{"x":0.561344563961029,"y":0.4453681707382202},{"x":0.507563054561615,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خودکفایی","boundary":[0.507563054561615,0.4299287497997284,0.561344563961029,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5008403658866882,"y":0.44418051838874817},{"x":0.4789915978908539,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عقل","boundary":[0.4789915978908539,0.4299287497997284,0.5008403658866882,0.44418051838874817]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6890756487846375,"y":0.44655582308769226},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4739915978908539,0.40155106711387634,0.6940756487846375,0.45355582308769227],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6840336322784424,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6571428775787354,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.6571428775787354,0.4477434754371643,0.6840336322784424,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6504201889038086,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6268907785415649,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6268907785415649,0.4477434754371643,0.6504201889038086,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6201680898666382,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5966386795043945,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.5966386795043945,0.4477434754371643,0.6201680898666382,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5983193516731262,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5932773351669312,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.33000001311302185,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5932773351669312,0.4477434754371643,0.5983193516731262,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5865546464920044,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5865546464920044,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5865546464920044,0.4477434754371643,0.5865546464920044,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6890756487846375,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6655462384223938,0.46912112832069397,0.6890756487846375,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.46912112832069397},{"x":0.658823549747467,"y":0.46912112832069397},{"x":0.658823549747467,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.6268907785415649,0.46912112832069397,0.658823549747467,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6268907785415649,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6235294342041016,0.46912112832069397,0.6268907785415649,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6168067455291748,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معتقدان","boundary":[0.5731092691421509,0.46912112832069397,0.6168067455291748,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5663865804672241,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5579832196235657,0.46912112832069397,0.5663865804672241,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5512605309486389,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امتناع","boundary":[0.5210084319114685,0.46912112832069397,0.5512605309486389,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5142857432365417,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4821852743625641},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"معجزه","boundary":[0.48067227005958557,0.46912112832069397,0.5142857432365417,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.46912112832069397},{"x":0.4773109257221222,"y":0.46912112832069397},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4821852743625641},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4756302535533905,0.46912112832069397,0.4773109257221222,0.4821852743625641]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6890756487846375,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4821852743625641},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.4706302535533905,0.4407434754371643,0.6940756487846375,0.4891852743625641],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5023753046989441},{"x":0.658823549747467,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.658823549747467,0.4869358539581299,0.6840336322784424,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6268907785415649,0.4869358539581299,0.6504201889038086,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.5882353186607361,0.4869358539581299,0.6201680898666382,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5023753046989441},{"x":0.578151285648346,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.46000000834465027,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.578151285648346,0.4869358539581299,0.5865546464920044,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6655462384223938,0.5071259140968323,0.6890756487846375,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5071259140968323},{"x":0.658823549747467,"y":0.5071259140968323},{"x":0.658823549747467,"y":0.5225653052330017},{"x":0.63193279504776,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.63193279504776,0.5071259140968323,0.658823549747467,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5071259140968323},{"x":0.63193279504776,"y":0.5071259140968323},{"x":0.63193279504776,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.5071259140968323,0.63193279504776,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5225653052330017},{"x":0.578151285648346,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معتقدان","boundary":[0.578151285648346,0.5071259140968323,0.6218487620353699,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5630252361297607,0.5071259140968323,0.5714285969734192,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.5071259140968323},{"x":0.561344563961029,"y":0.5071259140968323},{"x":0.561344563961029,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دلالت","boundary":[0.5277311205863953,0.5071259140968323,0.561344563961029,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5225653052330017},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نداشتن","boundary":[0.48739495873451233,0.5071259140968323,0.5260504484176636,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.5071259140968323},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5071259140968323},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5225653052330017},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"معجزه","boundary":[0.4453781545162201,0.5071259140968323,0.4789915978908539,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.5071259140968323},{"x":0.440336138010025,"y":0.5071259140968323},{"x":0.440336138010025,"y":0.5225653052330017},{"x":0.440336138010025,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.440336138010025,0.5071259140968323,0.440336138010025,0.5225653052330017]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5225653052330017},{"x":0.440336138010025,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.435336138010025,0.4799358539581299,0.6940756487846375,0.5295653052330017],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5415676832199097},{"x":0.658823549747467,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.658823549747467,0.5261282920837402,0.6823529601097107,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6504201889038086,"y":0.54038006067276},{"x":0.610084056854248,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تفصیلی","boundary":[0.610084056854248,0.5261282920837402,0.6504201889038086,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6033613681793213,"y":0.54038006067276},{"x":0.5949580073356628,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5949580073356628,0.5261282920837402,0.6033613681793213,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5882353186607361,"y":0.54038006067276},{"x":0.5495798587799072,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احتمال","boundary":[0.5495798587799072,0.5261282920837402,0.5882353186607361,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5428571701049805,"y":0.54038006067276},{"x":0.5260504484176636,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.5260504484176636,0.5261282920837402,0.5428571701049805,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5243697762489319,"y":0.54038006067276},{"x":0.5210084319114685,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.5210084319114685,0.5261282920837402,0.5243697762489319,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5159664154052734,"y":0.54038006067276},{"x":0.5159664154052734,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5159664154052734,0.5261282920837402,0.5159664154052734,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6890756487846375,"y":0.559382438659668},{"x":0.6621848940849304,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.6621848940849304,0.5451306700706482,0.6890756487846375,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6571428775787354,"y":0.559382438659668},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احتمال","boundary":[0.6168067455291748,0.5463182926177979,0.6571428775787354,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.5915966629981995,0.5475059151649475,0.6117647290229797,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5617577433586121},{"x":0.583193302154541,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":.","boundary":[0.583193302154541,0.5475059151649475,0.5932773351669312,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5795724391937256},{"x":0.658823549747467,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.658823549747467,0.5641329884529114,0.6823529601097107,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"احتمال","boundary":[0.6117647290229797,0.5641329884529114,0.6504201889038086,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5641329884529114},{"x":0.605042040348053,"y":0.5641329884529114},{"x":0.605042040348053,"y":0.5795724391937256},{"x":0.583193302154541,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.583193302154541,0.5641329884529114,0.605042040348053,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5795724391937256},{"x":0.578151285648346,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.28999999165534973,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.578151285648346,0.5641329884529114,0.5798319578170776,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5731092691421509,0.5641329884529114,0.5731092691421509,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.6571428775787354,0.5831353664398193,0.6840336322784424,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"احتمال","boundary":[0.6117647290229797,0.5831353664398193,0.6504201889038086,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.5714285969734192,0.5831353664398193,0.6067227125167847,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.5099999904632568,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5697479248046875,0.5831353664398193,0.5731092691421509,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5831353664398193},{"x":0.561344563961029,"y":0.5831353664398193},{"x":0.561344563961029,"y":0.5985748171806335},{"x":0.561344563961029,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.561344563961029,0.5831353664398193,0.561344563961029,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6033254265785217},{"x":0.680672287940979,"y":0.6033254265785217},{"x":0.680672287940979,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.6554622054100037,0.6033254265785217,0.680672287940979,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"احتمال","boundary":[0.6117647290229797,0.6033254265785217,0.6504201889038086,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6187648177146912},{"x":0.578151285648346,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.578151285648346,0.6033254265785217,0.6067227125167847,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6033254265785217},{"x":0.578151285648346,"y":0.6033254265785217},{"x":0.578151285648346,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5731092691421509,0.6033254265785217,0.578151285648346,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5680672526359558,0.6033254265785217,0.5680672526359558,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.6571428775787354,0.6223278045654297,0.6840336322784424,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"احتمال","boundary":[0.6117647290229797,0.6223278045654297,0.6504201889038086,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"ششم","boundary":[0.5798319578170776,0.6223278045654297,0.6067227125167847,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6223278045654297},{"x":0.578151285648346,"y":0.6223278045654297},{"x":0.578151285648346,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5731092691421509,0.6223278045654297,0.578151285648346,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5647059082984924,0.6223278045654297,0.5680672526359558,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.6554622054100037,0.6413301825523376,0.6840336322784424,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"احتمال","boundary":[0.6117647290229797,0.6413301825523376,0.6504201889038086,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"هفتم","boundary":[0.5815126299858093,0.6413301825523376,0.6067227125167847,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5747899413108826,0.6413301825523376,0.5798319578170776,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5680672526359558,0.6413301825523376,0.5680672526359558,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6857143044471741,"y":0.675771951675415},{"x":0.6571428775787354,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.6571428775787354,0.6603325605392456,0.6857143044471741,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6504201889038086,"y":0.675771951675415},{"x":0.6117647290229797,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"احتمال","boundary":[0.6117647290229797,0.6603325605392456,0.6504201889038086,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6067227125167847,"y":0.675771951675415},{"x":0.5764706134796143,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"هشتم","boundary":[0.5764706134796143,0.6603325605392456,0.6067227125167847,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5747899413108826,"y":0.675771951675415},{"x":0.5697479248046875,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.49000000953674316,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5697479248046875,0.6603325605392456,0.5747899413108826,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5647059082984924,"y":0.675771951675415},{"x":0.5647059082984924,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5647059082984924,0.6603325605392456,0.5647059082984924,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6655462384223938,0.6828978657722473,0.6890756487846375,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6828978657722473},{"x":0.658823549747467,"y":0.6828978657722473},{"x":0.658823549747467,"y":0.6959620118141174},{"x":0.63193279504776,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ششم","boundary":[0.63193279504776,0.6828978657722473,0.658823549747467,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6828978657722473},{"x":0.63193279504776,"y":0.6828978657722473},{"x":0.63193279504776,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.6828978657722473,0.63193279504776,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6959620118141174},{"x":0.578151285648346,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معتقدان","boundary":[0.578151285648346,0.6828978657722473,0.6218487620353699,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5630252361297607,0.6828978657722473,0.5714285969734192,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6828978657722473},{"x":0.556302547454834,"y":0.6828978657722473},{"x":0.556302547454834,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عدم","boundary":[0.5361344814300537,0.6828978657722473,0.556302547454834,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.6828978657722473},{"x":0.529411792755127,"y":0.6828978657722473},{"x":0.529411792755127,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امکان","boundary":[0.5008403658866882,0.6828978657722473,0.529411792755127,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.6828978657722473},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6828978657722473},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6959620118141174},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.4756302535533905,0.6828978657722473,0.4941176474094391,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.6828978657722473},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6828978657722473},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6959620118141174},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4605042040348053,0.6828978657722473,0.46890756487846375,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.6828978657722473},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6828978657722473},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6959620118141174},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"معجزه","boundary":[0.42016807198524475,0.6828978657722473,0.45546218752861023,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.6828978657722473},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6828978657722473},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6959620118141174},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.41680672764778137,0.6828978657722473,0.41680672764778137,0.6959620118141174]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6959620118141174},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.4101260554790497,0.5191282920837402,0.6940756487846375,0.7029620118141174],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.6571428775787354,0.6995249390602112,0.6823529601097107,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6268907785415649,0.6995249390602112,0.6504201889038086,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"ششم","boundary":[0.5932773351669312,0.6995249390602112,0.6201680898666382,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.25,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5882353186607361,0.6995249390602112,0.5932773351669312,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6995249390602112},{"x":0.583193302154541,"y":0.6995249390602112},{"x":0.583193302154541,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5815126299858093,0.6995249390602112,0.583193302154541,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6655462384223938,0.7209026217460632,0.6890756487846375,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7209026217460632},{"x":0.658823549747467,"y":0.7209026217460632},{"x":0.658823549747467,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هفتم","boundary":[0.6336134672164917,0.7209026217460632,0.658823549747467,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6302521228790283,0.7209026217460632,0.6336134672164917,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معتقدان","boundary":[0.5798319578170776,0.7209026217460632,0.6235294342041016,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5630252361297607,0.7209026217460632,0.5731092691421509,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عدم","boundary":[0.5361344814300537,0.7209026217460632,0.5579832196235657,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"وقوع","boundary":[0.5058823823928833,0.7209026217460632,0.5310924649238586,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7339667677879333},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بعثت","boundary":[0.4739495813846588,0.7209026217460632,0.5008403658866882,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.7209026217460632},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7209026217460632},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7339667677879333},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46890756487846375,0.7209026217460632,0.46890756487846375,0.7339667677879333]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7339667677879333},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.46390756487846374,0.6925249390602112,0.6940756487846375,0.7409667677879334],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.6621848940849304,0.7410926222801208,0.6890756487846375,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7529691457748413},{"x":0.63193279504776,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.63193279504776,0.7410926222801208,0.6554622054100037,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هفتم","boundary":[0.6000000238418579,0.7410926222801208,0.6268907785415649,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5932773351669312,0.7410926222801208,0.5949580073356628,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقصد","boundary":[0.7058823704719543,0.7577196955680847,0.7361344695091248,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.6672269105911255,0.7577196955680847,0.6991596817970276,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6655462384223938,0.7577196955680847,0.6689075827598572,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7577196955680847},{"x":0.658823549747467,"y":0.7577196955680847},{"x":0.658823549747467,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6470588445663452,0.7577196955680847,0.658823549747467,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ابیان","boundary":[0.6151260733604431,0.7577196955680847,0.6386554837226868,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6084033846855164,0.7577196955680847,0.6134454011917114,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اثبات","boundary":[0.5747899413108826,0.7577196955680847,0.6016806960105896,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.7577196955680847},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7577196955680847},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نبوت","boundary":[0.5428571701049805,0.7577196955680847,0.5680672526359558,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.7577196955680847},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7577196955680847},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.5042017102241516,0.7577196955680847,0.5361344814300537,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.7577196955680847},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7577196955680847},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7731591463088989},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4941176474094391,0.7577196955680847,0.49747899174690247,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.7577196955680847},{"x":0.489075630903244,"y":0.7577196955680847},{"x":0.489075630903244,"y":0.7731591463088989},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4773109257221222,0.7577196955680847,0.489075630903244,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.7577196955680847},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7577196955680847},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7731591463088989},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.4638655483722687,0.7577196955680847,0.4756302535533905,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.7577196955680847},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7577196955680847},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7731591463088989},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.43361344933509827,0.7577196955680847,0.45546218752861023,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.7577196955680847},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7577196955680847},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7731591463088989},{"x":0.3932773172855377,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسلک","boundary":[0.3932773172855377,0.7577196955680847,0.4268907606601715,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.7577196955680847},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7577196955680847},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7731591463088989},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3630252182483673,0.7577196955680847,0.38655462861061096,0.7731591463088989]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7719715237617493},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3580252182483673,0.7340926222801208,0.7411344695091248,0.7789715237617493],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بحث","boundary":[0.6638655662536621,0.7790973782539368,0.6890756487846375,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7790973782539368},{"x":0.658823549747467,"y":0.7790973782539368},{"x":0.658823549747467,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.6285714507102966,0.7790973782539368,0.658823549747467,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.5983193516731262,0.7790973782539368,0.6218487620353699,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5915966629981995,0.7790973782539368,0.5915966629981995,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8123515248298645},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7126050591468811,0.7980997562408447,0.7378151416778564,0.8123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8123515248298645},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6890756487846375,0.7980997562408447,0.7058823704719543,0.8123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8123515248298645},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6857143044471741,0.7980997562408447,0.6873949766159058,0.8123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6789916157722473,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وجوه","boundary":[0.6521008610725403,0.7980997562408447,0.6789916157722473,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اعجاز","boundary":[0.6184874176979065,0.7980997562408447,0.6470588445663452,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6134454011917114,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5882353186607361,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.5882353186607361,0.7980997562408447,0.6134454011917114,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7980997562408447},{"x":0.583193302154541,"y":0.7980997562408447},{"x":0.583193302154541,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5815126299858093,0.7980997562408447,0.583193302154541,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.8171021342277527},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8171021342277527},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8325415849685669},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7126050591468811,0.8171021342277527,0.7378151416778564,0.8325415849685669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.8171021342277527},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8171021342277527},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8325415849685669},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.6873949766159058,0.8171021342277527,0.7058823704719543,0.8325415849685669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8325415849685669},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6840336322784424,0.8171021342277527,0.6857143044471741,0.8325415849685669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6773109436035156,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6773109436035156,"y":0.8325415849685669},{"x":0.6655462384223938,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6655462384223938,0.8171021342277527,0.6773109436035156,0.8325415849685669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.815914511680603},{"x":0.6605042219161987,"y":0.815914511680603},{"x":0.6605042219161987,"y":0.8313539028167725},{"x":0.6386554837226868,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیان","boundary":[0.6386554837226868,0.815914511680603,0.6605042219161987,0.8313539028167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.815914511680603},{"x":0.63193279504776,"y":0.815914511680603},{"x":0.63193279504776,"y":0.8313539028167725},{"x":0.5949580073356628,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شبهات","boundary":[0.5949580073356628,0.815914511680603,0.63193279504776,0.8313539028167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.815914511680603},{"x":0.5882353186607361,"y":0.815914511680603},{"x":0.5882353186607361,"y":0.8313539028167725},{"x":0.5512605309486389,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"منکران","boundary":[0.5512605309486389,0.815914511680603,0.5882353186607361,0.8313539028167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.815914511680603},{"x":0.5445378422737122,"y":0.815914511680603},{"x":0.5445378422737122,"y":0.8313539028167725},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اعجاز","boundary":[0.5176470875740051,0.815914511680603,0.5445378422737122,0.8313539028167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.815914511680603},{"x":0.5109243988990784,"y":0.815914511680603},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8313539028167725},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.48571428656578064,0.815914511680603,0.5109243988990784,0.8313539028167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.815914511680603},{"x":0.48067227005958557,"y":0.815914511680603},{"x":0.48067227005958557,"y":0.8313539028167725},{"x":0.4756302535533905,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4756302535533905,0.815914511680603,0.48067227005958557,0.8313539028167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.815914511680603},{"x":0.46890756487846375,"y":0.815914511680603},{"x":0.46890756487846375,"y":0.8313539028167725},{"x":0.43865546584129333,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رهایی","boundary":[0.43865546584129333,0.815914511680603,0.46890756487846375,0.8313539028167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.815914511680603},{"x":0.4319327771663666,"y":0.815914511680603},{"x":0.4319327771663666,"y":0.8313539028167725},{"x":0.4252100884914398,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4252100884914398,0.815914511680603,0.4319327771663666,0.8313539028167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.815914511680603},{"x":0.41848739981651306,"y":0.815914511680603},{"x":0.41848739981651306,"y":0.8313539028167725},{"x":0.40168067812919617,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.40168067812919617,0.815914511680603,0.41848739981651306,0.8313539028167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.815914511680603},{"x":0.38991597294807434,"y":0.815914511680603},{"x":0.38991597294807434,"y":0.8313539028167725},{"x":0.3630252182483673,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.3630252182483673,0.815914511680603,0.38991597294807434,0.8313539028167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.815914511680603},{"x":0.35798320174217224,"y":0.815914511680603},{"x":0.35798320174217224,"y":0.8313539028167725},{"x":0.3478991687297821,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3478991687297821,0.815914511680603,0.35798320174217224,0.8313539028167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.815914511680603},{"x":0.34117648005485535,"y":0.815914511680603},{"x":0.34117648005485535,"y":0.8313539028167725},{"x":0.32436975836753845,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.32436975836753845,0.815914511680603,0.34117648005485535,0.8313539028167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.815914511680603},{"x":0.32436975836753845,"y":0.815914511680603},{"x":0.32436975836753845,"y":0.8313539028167725},{"x":0.3193277418613434,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.3193277418613434,0.815914511680603,0.32436975836753845,0.8313539028167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.815914511680603},{"x":0.3142857253551483,"y":0.815914511680603},{"x":0.3142857253551483,"y":0.8313539028167725},{"x":0.3126050531864166,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3126050531864166,0.815914511680603,0.3142857253551483,0.8313539028167725]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8325415849685669},{"x":0.3126050531864166,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3076050531864166,0.7720973782539368,0.7428151416778564,0.8395415849685669],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5475059151649475},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5475059151649475},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5558194518089294},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۶","boundary":[0.21344538033008575,0.5475059151649475,0.23193277418613434,0.5558194518089294]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5475059151649475},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5475059151649475},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5558194518089294},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5405059151649475,0.23693277418613434,0.5628194518089294],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5676959753036499},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5665082931518555},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5748218297958374},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۶","boundary":[0.21512605249881744,0.5676959753036499,0.22857142984867096,0.5748218297958374]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5676959753036499},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5665082931518555},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5748218297958374},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5606959753036499,0.23357142984867096,0.5818218297958374],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5866983532905579},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5866983532905579},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5950118899345398},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۷","boundary":[0.21512605249881744,0.5866983532905579,0.23025210201740265,0.5950118899345398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5866983532905579},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5866983532905579},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5950118899345398},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.5866983532905579,0.23361344635486603,0.5950118899345398]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5866983532905579},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5855106711387634},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5950118899345398},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5796983532905579,0.23861344635486603,0.6020118899345398],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6057007312774658},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6057007312774658},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6140142679214478},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۷","boundary":[0.21512605249881744,0.6057007312774658,0.23025210201740265,0.6140142679214478]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6057007312774658},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6057007312774658},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6140142679214478},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5987007312774658,0.23525210201740265,0.6210142679214478],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6247031092643738},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6247031092643738},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6330166459083557},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۷","boundary":[0.21512605249881744,0.6247031092643738,0.23025210201740265,0.6330166459083557]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6247031092643738},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6247031092643738},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6330166459083557},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.6247031092643738,0.23361344635486603,0.6330166459083557]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6247031092643738},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6235154271125793},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6330166459083557},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6177031092643738,0.23861344635486603,0.6400166459083557],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6437054872512817},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6437054872512817},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6520190238952637},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۷","boundary":[0.21512605249881744,0.6437054872512817,0.23025210201740265,0.6520190238952637]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6437054872512817},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6437054872512817},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6520190238952637},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.6437054872512817,0.23361344635486603,0.6520190238952637]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6437054872512817},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6437054872512817},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6520190238952637},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6367054872512817,0.23861344635486603,0.6590190238952637],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6638954877853394},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6638954877853394},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6722090244293213},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۸","boundary":[0.21512605249881744,0.6638954877853394,0.23025210201740265,0.6722090244293213]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6638954877853394},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6638954877853394},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6722090244293213},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.4399999976158142,"str":"...","boundary":[0.23193277418613434,0.6638954877853394,0.2386554628610611,0.6722090244293213]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6638954877853394},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6638954877853394},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6710214018821716},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6568954877853393,0.2436554628610611,0.6780214018821716],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6828978657722473},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6828978657722473},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6912114024162292},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۸","boundary":[0.21512605249881744,0.6828978657722473,0.23025210201740265,0.6912114024162292]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6828978657722473},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6828978657722473},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6912114024162292},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6758978657722473,0.23525210201740265,0.6982114024162293],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7019002437591553},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7019002437591553},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7102137804031372},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۸۰","boundary":[0.21512605249881744,0.7019002437591553,0.22689075767993927,0.7102137804031372]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7019002437591553},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7019002437591553},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7102137804031372},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6949002437591553,0.23189075767993927,0.7172137804031372],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7209026217460632},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7220902442932129},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7304037809371948},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۱","boundary":[0.21512605249881744,0.7209026217460632,0.22857142984867096,0.7304037809371948]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7209026217460632},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7220902442932129},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7304037809371948},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7139026217460632,0.23357142984867096,0.7374037809371948],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7410926222801208},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7410926222801208},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7482185363769531},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۲","boundary":[0.21512605249881744,0.7410926222801208,0.22857142984867096,0.7482185363769531]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7410926222801208},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7410926222801208},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7482185363769531},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7340926222801208,0.23357142984867096,0.7552185363769531],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7612826824188232},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7600950002670288},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7684085369110107},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۳","boundary":[0.21344538033008575,0.7612826824188232,0.23025210201740265,0.7684085369110107]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.7600950002670288},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7600950002670288},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7684085369110107},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.6000000238418579,"str":",","boundary":[0.23361344635486603,0.7600950002670288,0.23529411852359772,0.7684085369110107]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7612826824188232},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7600950002670288},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7684085369110107},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7542826824188232,0.24029411852359772,0.7754085369110107],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7802850604057312},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7790973782539368},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7874109148979187},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۳","boundary":[0.21512605249881744,0.7802850604057312,0.23025210201740265,0.7874109148979187]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7802850604057312},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7802850604057312},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7874109148979187},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.7802850604057312,0.23361344635486603,0.7874109148979187]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7802850604057312},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7790973782539368},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7874109148979187},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7732850604057312,0.23861344635486603,0.7944109148979187],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7992874383926392},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7992874383926392},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8076009750366211},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۴","boundary":[0.21344538033008575,0.7992874383926392,0.23025210201740265,0.8076009750366211]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7992874383926392},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7992874383926392},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8076009750366211},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7922874383926392,0.23525210201740265,0.8146009750366211],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8182897567749023},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8182897567749023},{"x":0.23025210201740265,"y":0.826603353023529},{"x":0.21512605249881744,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۷","boundary":[0.21512605249881744,0.8182897567749023,0.23025210201740265,0.826603353023529]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.8182897567749023},{"x":0.23361344635486603,"y":0.8182897567749023},{"x":0.23361344635486603,"y":0.826603353023529},{"x":0.23193277418613434,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.8182897567749023,0.23361344635486603,0.826603353023529]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8182897567749023},{"x":0.23361344635486603,"y":0.8182897567749023},{"x":0.23361344635486603,"y":0.826603353023529},{"x":0.21512605249881744,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.8112897567749023,0.23861344635486603,0.8336033530235291],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.8515439629554749},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8515439629554749},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8598574995994568},{"x":0.4756302535533905,"y":0.8598574995994568}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"هشت","boundary":[0.4756302535533905,0.8515439629554749,0.5092437267303467,0.8598574995994568]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.8515439629554749},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8515439629554749},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8598574995994568},{"x":0.4756302535533905,"y":0.8598574995994568}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4706302535533905,0.8445439629554748,0.5142437267303467,0.8668574995994568],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/e0cd85704e3e16cf/pages/SJLrACsPyvKEnoqr-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e0cd85704e3e16cf/pages/lRprpeCmfVytrppV.jpg","blurred":"/storage/books/e0cd85704e3e16cf/pages/xUPggGTCiNlEZhei.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00034750371119555306,0.00022583093736630437,0.9986753053945654,0.9989690675508949]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.19952493906021118},{"x":0.23025210201740265,"y":0.19952493906021118},{"x":0.23025210201740265,"y":0.20783847570419312},{"x":0.21512605249881744,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۸","boundary":[0.21512605249881744,0.19952493906021118,0.23025210201740265,0.20783847570419312]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.19952493906021118},{"x":0.23529411852359772,"y":0.19952493906021118},{"x":0.23529411852359772,"y":0.20783847570419312},{"x":0.23193277418613434,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"..","boundary":[0.23193277418613434,0.19952493906021118,0.23529411852359772,0.20783847570419312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.19952493906021118},{"x":0.23529411852359772,"y":0.19952493906021118},{"x":0.23529411852359772,"y":0.20783847570419312},{"x":0.21512605249881744,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.19252493906021118,0.24029411852359772,0.21483847570419312],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.21852731704711914},{"x":0.22857142984867096,"y":0.21852731704711914},{"x":0.23025210201740265,"y":0.22684085369110107},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۹","boundary":[0.21512605249881744,0.21852731704711914,0.23025210201740265,0.22684085369110107]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.21852731704711914},{"x":0.23361344635486603,"y":0.21852731704711914},{"x":0.23361344635486603,"y":0.22684085369110107},{"x":0.23361344635486603,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.21852731704711914,0.23361344635486603,0.22684085369110107]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.21852731704711914},{"x":0.23361344635486603,"y":0.21852731704711914},{"x":0.23361344635486603,"y":0.22684085369110107},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.21152731704711913,0.23861344635486603,0.23384085369110108],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2375296950340271},{"x":0.22689075767993927,"y":0.2375296950340271},{"x":0.22689075767993927,"y":0.24584323167800903},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۰","boundary":[0.21512605249881744,0.2375296950340271,0.22689075767993927,0.24584323167800903]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2375296950340271},{"x":0.22689075767993927,"y":0.2375296950340271},{"x":0.22689075767993927,"y":0.24584323167800903},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2305296950340271,0.23189075767993927,0.25284323167800904],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.25653207302093506},{"x":0.22857142984867096,"y":0.25653207302093506},{"x":0.22857142984867096,"y":0.26603326201438904},{"x":0.21512605249881744,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۲","boundary":[0.21512605249881744,0.25653207302093506,0.22857142984867096,0.26603326201438904]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.25653207302093506},{"x":0.23361344635486603,"y":0.25653207302093506},{"x":0.23361344635486603,"y":0.26603326201438904},{"x":0.23193277418613434,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.25653207302093506,0.23361344635486603,0.26603326201438904]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.25653207302093506},{"x":0.23361344635486603,"y":0.25653207302093506},{"x":0.23361344635486603,"y":0.26603326201438904},{"x":0.21512605249881744,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.24953207302093505,0.23861344635486603,0.27303326201438904],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.27672210335731506},{"x":0.23025210201740265,"y":0.27672210335731506},{"x":0.23025210201740265,"y":0.285035640001297},{"x":0.21512605249881744,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۳","boundary":[0.21512605249881744,0.27672210335731506,0.23025210201740265,0.285035640001297]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.27672210335731506},{"x":0.23361344635486603,"y":0.27672210335731506},{"x":0.23361344635486603,"y":0.285035640001297},{"x":0.23193277418613434,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.27672210335731506,0.23361344635486603,0.285035640001297]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.27672210335731506},{"x":0.23361344635486603,"y":0.275534451007843},{"x":0.23361344635486603,"y":0.285035640001297},{"x":0.21512605249881744,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.26972210335731506,0.23861344635486603,0.292035640001297],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.29572445154190063},{"x":0.22857142984867096,"y":0.294536828994751},{"x":0.23025210201740265,"y":0.30403801798820496},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۴","boundary":[0.21344538033008575,0.29572445154190063,0.23025210201740265,0.30403801798820496]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.294536828994751},{"x":0.23361344635486603,"y":0.294536828994751},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3028503656387329},{"x":0.23361344635486603,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.6299999952316284,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.294536828994751,0.23529411852359772,0.3028503656387329]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.29572445154190063},{"x":0.23361344635486603,"y":0.294536828994751},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3028503656387329},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.28872445154190063,0.24029411852359772,0.3098503656387329],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.19714964926242828},{"x":0.6890756487846375,"y":0.19714964926242828},{"x":0.6890756487846375,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6722689270973206,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقد","boundary":[0.6722689270973206,0.19714964926242828,0.6890756487846375,0.21140141785144806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.19714964926242828},{"x":0.6655462384223938,"y":0.19714964926242828},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اعجاز","boundary":[0.6386554837226868,0.19714964926242828,0.6655462384223938,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.19714964926242828},{"x":0.63193279504776,"y":0.19714964926242828},{"x":0.63193279504776,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"بلاغی","boundary":[0.6016806960105896,0.19714964926242828,0.63193279504776,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5966386795043945,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.5731092691421509,0.19714964926242828,0.5966386795043945,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5714285969734192,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5680672526359558,0.19714964926242828,0.5714285969734192,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.21615201234817505},{"x":0.6890756487846375,"y":0.21615201234817505},{"x":0.6890756487846375,"y":0.22921615839004517},{"x":0.6722689270973206,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقد","boundary":[0.6722689270973206,0.21615201234817505,0.6890756487846375,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.21615201234817505},{"x":0.6655462384223938,"y":0.21615201234817505},{"x":0.6655462384223938,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6386554837226868,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اعجاز","boundary":[0.6386554837226868,0.21615201234817505,0.6655462384223938,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.21615201234817505},{"x":0.63193279504776,"y":0.21615201234817505},{"x":0.63193279504776,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6084033846855164,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.6084033846855164,0.21615201234817505,0.63193279504776,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.21615201234817505},{"x":0.6016806960105896,"y":0.21615201234817505},{"x":0.6016806960105896,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5966386795043945,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5966386795043945,0.21615201234817505,0.6016806960105896,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.21615201234817505},{"x":0.5949580073356628,"y":0.21615201234817505},{"x":0.5949580073356628,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5663865804672241,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لحاظ","boundary":[0.5663865804672241,0.21615201234817505,0.5949580073356628,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.2173396646976471},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2173396646976471},{"x":0.5596638917922974,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5327731370925903,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اخبار","boundary":[0.5327731370925903,0.2173396646976471,0.5596638917922974,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.2173396646976471},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2173396646976471},{"x":0.5260504484176636,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5193277597427368,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5193277597427368,0.2173396646976471,0.5260504484176636,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.2173396646976471},{"x":0.5126050710678101,"y":0.2173396646976471},{"x":0.5126050710678101,"y":0.23040379583835602},{"x":0.4907563030719757,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"غیب","boundary":[0.4907563030719757,0.2173396646976471,0.5126050710678101,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.2173396646976471},{"x":0.48571428656578064,"y":0.2173396646976471},{"x":0.48571428656578064,"y":0.23040379583835602},{"x":0.48403361439704895,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48403361439704895,0.2173396646976471,0.48571428656578064,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.235154390335083},{"x":0.6890756487846375,"y":0.235154390335083},{"x":0.6890756487846375,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6739495992660522,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقد","boundary":[0.6739495992660522,0.235154390335083,0.6890756487846375,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.235154390335083},{"x":0.6672269105911255,"y":0.235154390335083},{"x":0.6672269105911255,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6453781723976135,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نبود","boundary":[0.6453781723976135,0.235154390335083,0.6672269105911255,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.235154390335083},{"x":0.6386554837226868,"y":0.235154390335083},{"x":0.6386554837226868,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6000000238418579,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اختلاف","boundary":[0.6000000238418579,0.235154390335083,0.6386554837226868,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.235154390335083},{"x":0.5932773351669312,"y":0.235154390335083},{"x":0.5932773351669312,"y":0.25059381127357483},{"x":0.583193302154541,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.583193302154541,0.235154390335083,0.5932773351669312,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.235154390335083},{"x":0.5764706134796143,"y":0.235154390335083},{"x":0.5764706134796143,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5529412031173706,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.5529412031173706,0.235154390335083,0.5764706134796143,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.235154390335083},{"x":0.5462185144424438,"y":0.235154390335083},{"x":0.5462185144424438,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5462185144424438,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5462185144424438,0.235154390335083,0.5462185144424438,0.25059381127357483]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.19714964926242828},{"x":0.6890756487846375,"y":0.19596199691295624},{"x":0.6890756487846375,"y":0.25059381127357483},{"x":0.48403361439704895,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.47903361439704895,0.19014964926242828,0.6940756487846375,0.25759381127357484],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6823529601097107,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6504201889038086,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شبهات","boundary":[0.6504201889038086,0.2529691159725189,0.6823529601097107,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6386554837226868,"y":0.26840853691101074},{"x":0.610084056854248,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.610084056854248,0.25415676832199097,0.6386554837226868,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6033613681793213,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6033613681793213,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5697479248046875,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"صرفه","boundary":[0.5697479248046875,0.25415676832199097,0.6033613681793213,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5647059082984924,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5647059082984924,0.25415676832199097,0.5647059082984924,0.2695961892604828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.275534451007843},{"x":0.6890756487846375,"y":0.275534451007843},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.6621848940849304,0.275534451007843,0.6890756487846375,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.275534451007843},{"x":0.6571428775787354,"y":0.275534451007843},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6470588445663452,0.275534451007843,0.6571428775787354,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.275534451007843},{"x":0.6403361558914185,"y":0.275534451007843},{"x":0.6403361558914185,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شبهات","boundary":[0.6033613681793213,0.275534451007843,0.6403361558914185,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.275534451007843},{"x":0.5983193516731262,"y":0.275534451007843},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منکران","boundary":[0.5596638917922974,0.275534451007843,0.5983193516731262,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.275534451007843},{"x":0.5529412031173706,"y":0.275534451007843},{"x":0.5529412031173706,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5260504484176636,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اعجاز","boundary":[0.5260504484176636,0.275534451007843,0.5529412031173706,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.275534451007843},{"x":0.5210084319114685,"y":0.275534451007843},{"x":0.5210084319114685,"y":0.28859856724739075},{"x":0.4957983195781708,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.4957983195781708,0.275534451007843,0.5210084319114685,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.275534451007843},{"x":0.4907563030719757,"y":0.275534451007843},{"x":0.4907563030719757,"y":0.28859856724739075},{"x":0.489075630903244,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.489075630903244,0.275534451007843,0.4907563030719757,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.294536828994751},{"x":0.6890756487846375,"y":0.294536828994751},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.6638655662536621,0.294536828994751,0.6890756487846375,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.294536828994751},{"x":0.6571428775787354,"y":0.294536828994751},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6470588445663452,0.294536828994751,0.6571428775787354,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.294536828994751},{"x":0.6403361558914185,"y":0.294536828994751},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شبهات","boundary":[0.6033613681793213,0.294536828994751,0.6403361558914185,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.294536828994751},{"x":0.5983193516731262,"y":0.294536828994751},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطرح","boundary":[0.5680672526359558,0.294536828994751,0.5983193516731262,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.294536828994751},{"x":0.5647059082984924,"y":0.294536828994751},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5428571701049805,0.294536828994751,0.5647059082984924,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.294536828994751},{"x":0.5394958257675171,"y":0.294536828994751},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5260504484176636,0.294536828994751,0.5394958257675171,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.294536828994751},{"x":0.5243697762489319,"y":0.294536828994751},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3099762499332428},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.4941176474094391,0.294536828994751,0.5243697762489319,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.294536828994751},{"x":0.489075630903244,"y":0.294536828994751},{"x":0.489075630903244,"y":0.3099762499332428},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اعجاز","boundary":[0.4605042040348053,0.294536828994751,0.489075630903244,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.294536828994751},{"x":0.45546218752861023,"y":0.294536828994751},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3099762499332428},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"بلاغی","boundary":[0.4252100884914398,0.294536828994751,0.45546218752861023,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.294536828994751},{"x":0.41848739981651306,"y":0.294536828994751},{"x":0.41848739981651306,"y":0.3099762499332428},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.3949579894542694,0.294536828994751,0.41848739981651306,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.294536828994751},{"x":0.38991597294807434,"y":0.294536828994751},{"x":0.38991597294807434,"y":0.3099762499332428},{"x":0.38823530077934265,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.38823530077934265,0.294536828994751,0.38991597294807434,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.6621848940849304,0.3147268295288086,0.6890756487846375,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6470588445663452,0.3147268295288086,0.6571428775787354,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شبهات","boundary":[0.6033613681793213,0.3147268295288086,0.6403361558914185,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.5647059082984924,0.3147268295288086,0.5983193516731262,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5495798587799072,0.3147268295288086,0.5579832196235657,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اخبار","boundary":[0.5159664154052734,0.3147268295288086,0.5428571701049805,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5042017102241516,0.3147268295288086,0.5109243988990784,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.3147268295288086},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3147268295288086},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3277909755706787},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"غیب","boundary":[0.4739495813846588,0.3147268295288086,0.49747899174690247,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.3147268295288086},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3147268295288086},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3277909755706787},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46890756487846375,0.3147268295288086,0.46890756487846375,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.6621848940849304,0.3349168598651886,0.6890756487846375,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6470588445663452,0.3349168598651886,0.6571428775787354,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شبهات","boundary":[0.6033613681793213,0.33372920751571655,0.6403361558914185,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5983193516731262,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5983193516731262,"y":0.34679335355758667},{"x":0.578151285648346,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وارد","boundary":[0.578151285648346,0.33372920751571655,0.5983193516731262,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5714285969734192,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5714285969734192,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5630252361297607,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5630252361297607,0.33372920751571655,0.5714285969734192,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5579832196235657,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5579832196235657,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5361344814300537,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نبود","boundary":[0.5361344814300537,0.33372920751571655,0.5579832196235657,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.33372920751571655},{"x":0.529411792755127,"y":0.33372920751571655},{"x":0.529411792755127,"y":0.34679335355758667},{"x":0.4907563030719757,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اختلاف","boundary":[0.4907563030719757,0.33372920751571655,0.529411792755127,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.33372920751571655},{"x":0.48403361439704895,"y":0.33372920751571655},{"x":0.48403361439704895,"y":0.34679335355758667},{"x":0.4739495813846588,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4739495813846588,0.33372920751571655,0.48403361439704895,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.33372920751571655},{"x":0.46722689270973206,"y":0.33372920751571655},{"x":0.46722689270973206,"y":0.34679335355758667},{"x":0.4436974823474884,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.4436974823474884,0.33372920751571655,0.46722689270973206,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6890756487846375,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6890756487846375,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6655462384223938,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سایر","boundary":[0.6655462384223938,0.35391923785209656,0.6890756487846375,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.35391923785209656},{"x":0.658823549747467,"y":0.35391923785209656},{"x":0.658823549747467,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6252101063728333,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"معجزه","boundary":[0.6252101063728333,0.35391923785209656,0.658823549747467,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6235294342041016,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6235294342041016,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6067227125167847,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6067227125167847,0.35391923785209656,0.6235294342041016,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5966386795043945,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5966386795043945,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5647059082984924,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیامبر","boundary":[0.5647059082984924,0.35391923785209656,0.5966386795043945,0.36579573154449463]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6890756487846375,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6890756487846375,"y":0.36579573154449463},{"x":0.38823530077934265,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.38323530077934265,0.24596911597251891,0.6940756487846375,0.37279573154449464],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6420168280601501,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6084033846855164,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسلک","boundary":[0.6084033846855164,0.3729216158390045,0.6420168280601501,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6016806960105896,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5848739743232727,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.5848739743232727,0.3729216158390045,0.6016806960105896,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.3729216158390045},{"x":0.583193302154541,"y":0.3729216158390045},{"x":0.583193302154541,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5815126299858093,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5815126299858093,0.3729216158390045,0.583193302154541,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5747899413108826,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5512605309486389,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بحث","boundary":[0.5512605309486389,0.3729216158390045,0.5747899413108826,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5445378422737122,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5159664154052734,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.5159664154052734,0.3729216158390045,0.5445378422737122,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5092437267303467,"y":0.38598576188087463},{"x":0.48739495873451233,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سایر","boundary":[0.48739495873451233,0.3729216158390045,0.5092437267303467,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.3729216158390045},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3729216158390045},{"x":0.48235294222831726,"y":0.38598576188087463},{"x":0.4470588266849518,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"معجزه","boundary":[0.4470588266849518,0.3729216158390045,0.48235294222831726,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.3729216158390045},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3729216158390045},{"x":0.4470588266849518,"y":0.38598576188087463},{"x":0.4285714328289032,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4285714328289032,0.3729216158390045,0.4470588266849518,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.3729216158390045},{"x":0.41848739981651306,"y":0.3729216158390045},{"x":0.41848739981651306,"y":0.38598576188087463},{"x":0.40168067812919617,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.40168067812919617,0.3729216158390045,0.41848739981651306,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.3729216158390045},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3729216158390045},{"x":0.3966386616230011,"y":0.38598576188087463},{"x":0.38991597294807434,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.38991597294807434,0.3729216158390045,0.3966386616230011,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.3729216158390045},{"x":0.3848739564418793,"y":0.3729216158390045},{"x":0.3848739564418793,"y":0.38598576188087463},{"x":0.35966387391090393,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.35966387391090393,0.3729216158390045,0.3848739564418793,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.3729216158390045},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3729216158390045},{"x":0.3529411852359772,"y":0.38598576188087463},{"x":0.3495798408985138,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3495798408985138,0.3729216158390045,0.3529411852359772,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.3729216158390045},{"x":0.34285715222358704,"y":0.3729216158390045},{"x":0.34285715222358704,"y":0.38598576188087463},{"x":0.32773110270500183,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.32773110270500183,0.3729216158390045,0.34285715222358704,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.3729216158390045},{"x":0.3210084140300751,"y":0.3729216158390045},{"x":0.3210084140300751,"y":0.38598576188087463},{"x":0.2991596758365631,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.2991596758365631,0.3729216158390045,0.3210084140300751,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.3729216158390045},{"x":0.29411765933036804,"y":0.3729216158390045},{"x":0.29411765933036804,"y":0.38598576188087463},{"x":0.27731093764305115,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نوع","boundary":[0.27731093764305115,0.3729216158390045,0.29411765933036804,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.3729216158390045},{"x":0.2722689211368561,"y":0.3729216158390045},{"x":0.2722689211368561,"y":0.38598576188087463},{"x":0.2369747906923294,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.2369747906923294,0.3729216158390045,0.2722689211368561,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.3729216158390045},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3729216158390045},{"x":0.23025210201740265,"y":0.38598576188087463},{"x":0.21176470816135406,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۰۱","boundary":[0.21176470816135406,0.3729216158390045,0.23025210201740265,0.38598576188087463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6890756487846375,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6605042219161987,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"مسلک","boundary":[0.6605042219161987,0.3919239938259125,0.6890756487846375,0.40142518281936646]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9300000071525574}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6890756487846375,"y":0.40142518281936646},{"x":0.21176470816135406,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.20676470816135406,0.3659216158390045,0.6940756487846375,0.40842518281936646],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.6302521228790283,0.3919239938259125,0.6470588445663452,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.3919239938259125,0.6268907785415649,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اثبات","boundary":[0.5932773351669312,0.39073634147644043,0.6201680898666382,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5865546464920044,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5596638917922974,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نبوت","boundary":[0.5596638917922974,0.39073634147644043,0.5865546464920044,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5546218752861023,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5529412031173706,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5226891040802002,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پیامبر","boundary":[0.5226891040802002,0.39073634147644043,0.5529412031173706,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5142857432365417,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5142857432365417,"y":0.40617576241493225},{"x":0.48571428656578064,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"اجمع","boundary":[0.48571428656578064,0.3895486891269684,0.5142857432365417,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.3895486891269684},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3895486891269684},{"x":0.4789915978908539,"y":0.40617576241493225},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"قرائن","boundary":[0.45546218752861023,0.3895486891269684,0.4789915978908539,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.3895486891269684},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3895486891269684},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4049881100654602},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.4000000059604645,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4470588266849518,0.3895486891269684,0.45210084319114685,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.3895486891269684},{"x":0.4420168101787567,"y":0.3895486891269684},{"x":0.440336138010025,"y":0.4049881100654602},{"x":0.440336138010025,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.440336138010025,0.3895486891269684,0.440336138010025,0.4049881100654602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6890756487846375,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6890756487846375,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6554622054100037,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"مسلک","boundary":[0.6554622054100037,0.41092637181282043,0.6890756487846375,0.42161521315574646]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8799999952316284}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6890756487846375,"y":0.42161521315574646},{"x":0.440336138010025,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.435336138010025,0.3825486891269684,0.6940756487846375,0.42861521315574647],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6470588445663452,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6252101063728333,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"سوم","boundary":[0.6252101063728333,0.4144892990589142,0.6470588445663452,0.42399048805236816]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6252101063728333,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6218487620353699,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":":","boundary":[0.6218487620353699,0.4144892990589142,0.6252101063728333,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6168067455291748,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اخبار","boundary":[0.5915966629981995,0.41092637181282043,0.6168067455291748,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5848739743232727,"y":0.41092637181282043},{"x":0.583193302154541,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیامبران","boundary":[0.5411764979362488,0.41092637181282043,0.583193302154541,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.4097387194633484},{"x":0.534453809261322,"y":0.41092637181282043},{"x":0.534453809261322,"y":0.42399048805236816},{"x":0.49747899174690247,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گذشته","boundary":[0.49747899174690247,0.4097387194633484,0.534453809261322,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.4097387194633484},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4097387194633484},{"x":0.4924369752407074,"y":0.42399048805236816},{"x":0.4924369752407074,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4924369752407074,0.4097387194633484,0.4924369752407074,0.42399048805236816]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8299999833106995}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6470588445663452,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6470588445663452,"y":0.42636579275131226},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4874369752407074,0.4027387194633484,0.6520588445663452,0.43336579275131226],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3147268295288086},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3147268295288086},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3230403661727905},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۷","boundary":[0.21512605249881744,0.3147268295288086,0.23025210201740265,0.3230403661727905]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3147268295288086},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3147268295288086},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3230403661727905},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.3147268295288086,0.23361344635486603,0.3230403661727905]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3147268295288086},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3147268295288086},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3230403661727905},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3077268295288086,0.23861344635486603,0.33004036617279053],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3349168598651886},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3349168598651886},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3420427441596985},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۸","boundary":[0.21512605249881744,0.3349168598651886,0.23025210201740265,0.3420427441596985]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3349168598651886},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3349168598651886},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3420427441596985},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.3349168598651886,0.23361344635486603,0.3420427441596985]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3349168598651886},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3349168598651886},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3420427441596985},{"x":0.21512605249881744,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3279168598651886,0.23861344635486603,0.3490427441596985],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3551068902015686},{"x":0.2369747906923294,"y":0.35391923785209656},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3622327744960785},{"x":0.21680672466754913,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۱","boundary":[0.21680672466754913,0.3551068902015686,0.2369747906923294,0.3622327744960785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.35391923785209656},{"x":0.24537815153598785,"y":0.35391923785209656},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3622327744960785},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.6700000166893005,"str":"..","boundary":[0.24201680719852448,0.35391923785209656,0.24537815153598785,0.3622327744960785]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3551068902015686},{"x":0.24537815153598785,"y":0.35391923785209656},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3622327744960785},{"x":0.21680672466754913,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3481068902015686,0.25037815153598786,0.3692327744960785],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3931116461753845},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3931116461753845},{"x":0.2386554628610611,"y":0.40142518281936646},{"x":0.21680672466754913,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۵","boundary":[0.21680672466754913,0.3931116461753845,0.2386554628610611,0.40142518281936646]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3931116461753845},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3931116461753845},{"x":0.2386554628610611,"y":0.40142518281936646},{"x":0.21680672466754913,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3861116461753845,0.2436554628610611,0.40842518281936646],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.41092637181282043},{"x":0.2386554628610611,"y":0.41092637181282043},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4204275608062744},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۷","boundary":[0.21680672466754913,0.41092637181282043,0.2386554628610611,0.4204275608062744]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.41092637181282043},{"x":0.24201680719852448,"y":0.41092637181282043},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4204275608062744},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".","boundary":[0.24201680719852448,0.41092637181282043,0.24201680719852448,0.4204275608062744]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.41092637181282043},{"x":0.24201680719852448,"y":0.41092637181282043},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4204275608062744},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.40392637181282043,0.24701680719852448,0.4274275608062744],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6873949766159058,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مسلک","boundary":[0.653781533241272,0.4299287497997284,0.6890756487846375,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6470588445663452,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6117647290229797,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.610084056854248,0.43111640214920044,0.6487395167350769,0.4429928660392761]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6117647290229797,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.605084056854248,0.42411640214920043,0.6940756487846375,0.4476175911426544],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.43111640214920044},{"x":0.2386554628610611,"y":0.43111640214920044},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4394299387931824},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۷","boundary":[0.21680672466754913,0.43111640214920044,0.2386554628610611,0.4394299387931824]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.43111640214920044},{"x":0.2386554628610611,"y":0.43111640214920044},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4394299387931824},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.42411640214920043,0.2436554628610611,0.4464299387931824],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.44418051838874817},{"x":0.37310925126075745,"y":0.4453681707382202},{"x":0.37310925126075745,"y":0.46080759167671204},{"x":0.32773110270500183,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.5400000214576721,"str":".....","boundary":[0.32773110270500183,0.44418051838874817,0.37310925126075745,0.46080759167671204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.44418051838874817},{"x":0.37310925126075745,"y":0.4453681707382202},{"x":0.37310925126075745,"y":0.46080759167671204},{"x":0.32773110270500183,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.5400000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.3227311027050018,0.43718051838874816,0.37810925126075745,0.46780759167671204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.450118750333786},{"x":0.2369747906923294,"y":0.450118750333786},{"x":0.2386554628610611,"y":0.45843231678009033},{"x":0.21680672466754913,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۰۹","boundary":[0.21680672466754913,0.450118750333786,0.2386554628610611,0.45843231678009033]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.450118750333786},{"x":0.2369747906923294,"y":0.450118750333786},{"x":0.2386554628610611,"y":0.45843231678009033},{"x":0.21680672466754913,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.443118750333786,0.2436554628610611,0.46543231678009034],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.46912112832069397},{"x":0.2386554628610611,"y":0.46912112832069397},{"x":0.2386554628610611,"y":0.47862231731414795},{"x":0.21680672466754913,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۱","boundary":[0.21512605249881744,0.46912112832069397,0.2386554628610611,0.47862231731414795]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.46912112832069397},{"x":0.2386554628610611,"y":0.46912112832069397},{"x":0.2386554628610611,"y":0.47862231731414795},{"x":0.21680672466754913,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.46212112832069396,0.2436554628610611,0.48562231731414796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.489311158657074},{"x":0.2386554628610611,"y":0.489311158657074},{"x":0.2386554628610611,"y":0.49881234765052795},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۵","boundary":[0.21680672466754913,0.489311158657074,0.2386554628610611,0.49881234765052795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.489311158657074},{"x":0.24201680719852448,"y":0.489311158657074},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4976246953010559},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.5,"str":".","boundary":[0.24201680719852448,0.489311158657074,0.24201680719852448,0.4976246953010559]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.489311158657074},{"x":0.24201680719852448,"y":0.489311158657074},{"x":0.24201680719852448,"y":0.49881234765052795},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.48231115865707397,0.24701680719852448,0.505812347650528],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5083135366439819},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5083135366439819},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5166270732879639},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۱۹","boundary":[0.21680672466754913,0.5083135366439819,0.2386554628610611,0.5166270732879639]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5083135366439819},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5083135366439819},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5166270732879639},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5013135366439819,0.2436554628610611,0.5236270732879639],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5285035371780396},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5285035371780396},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5368170738220215},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۰","boundary":[0.21512605249881744,0.5285035371780396,0.23529411852359772,0.5368170738220215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5285035371780396},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5285035371780396},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5368170738220215},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5215035371780395,0.24029411852359772,0.5438170738220215],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5475059151649475},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5475059151649475},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5558194518089294},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۴","boundary":[0.21512605249881744,0.5475059151649475,0.2369747906923294,0.5558194518089294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.5475059151649475},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5475059151649475},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5558194518089294},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":".","boundary":[0.2386554628610611,0.5475059151649475,0.24201680719852448,0.5558194518089294]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5475059151649475},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5475059151649475},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5558194518089294},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5405059151649475,0.24701680719852448,0.5628194518089294],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5676959753036499},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5665082931518555},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5748218297958374},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۵","boundary":[0.21512605249881744,0.5676959753036499,0.2369747906923294,0.5748218297958374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.5665082931518555},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5665082931518555},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5748218297958374},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.4300000071525574,"str":".","boundary":[0.2386554628610611,0.5665082931518555,0.2386554628610611,0.5748218297958374]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5676959753036499},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5665082931518555},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5748218297958374},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5606959753036499,0.2436554628610611,0.5818218297958374],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6890756487846375,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"دلایل","boundary":[0.6605042219161987,0.44893112778663635,0.6890756487846375,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.44893112778663635},{"x":0.653781533241272,"y":0.44893112778663635},{"x":0.653781533241272,"y":0.4655582010746002},{"x":0.63193279504776,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انکار","boundary":[0.63193279504776,0.44893112778663635,0.653781533241272,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6252101063728333,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بعثت","boundary":[0.5983193516731262,0.44893112778663635,0.6252101063728333,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4643705487251282},{"x":0.561344563961029,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیامبر","boundary":[0.561344563961029,0.4477434754371643,0.5915966629981995,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5512605309486389,0.4477434754371643,0.5546218752861023,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جانب","boundary":[0.5210084319114685,0.4477434754371643,0.5445378422737122,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4643705487251282},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مخالفان","boundary":[0.46890756487846375,0.4477434754371643,0.5109243988990784,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.4477434754371643},{"x":0.4605042040348053,"y":0.4477434754371643},{"x":0.4605042040348053,"y":0.4643705487251282},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"لاهل","boundary":[0.43697479367256165,0.4477434754371643,0.4605042040348053,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.4477434754371643},{"x":0.4319327771663666,"y":0.4477434754371643},{"x":0.4319327771663666,"y":0.4643705487251282},{"x":0.4084033668041229,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.4084033668041229,0.4477434754371643,0.4319327771663666,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.4477434754371643},{"x":0.40336135029792786,"y":0.4477434754371643},{"x":0.40336135029792786,"y":0.4643705487251282},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.38999998569488525,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3983193337917328,0.4477434754371643,0.40336135029792786,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.4477434754371643},{"x":0.3932773172855377,"y":0.4477434754371643},{"x":0.3932773172855377,"y":0.4643705487251282},{"x":0.39159664511680603,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.39159664511680603,0.4477434754371643,0.3932773172855377,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7361344695091248,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقصد","boundary":[0.7058823704719543,0.46912112832069397,0.7361344695091248,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6991596817970276,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.6722689270973206,0.46912112832069397,0.6991596817970276,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6739495992660522,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6705882549285889,0.46912112832069397,0.6739495992660522,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6638655662536621,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عصمت","boundary":[0.6268907785415649,0.46912112832069397,0.6638655662536621,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6201680898666382,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"انبیا","boundary":[0.6000000238418579,0.46912112832069397,0.6201680898666382,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5966386795043945,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5949580073356628,0.46912112832069397,0.5966386795043945,0.4821852743625641]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7361344695091248,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4821852743625641},{"x":0.39159664511680603,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.386596645116806,0.4407434754371643,0.7411344695091248,0.4891852743625641],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5011876225471497},{"x":0.658823549747467,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"دلایل","boundary":[0.658823549747467,0.4869358539581299,0.6857143044471741,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5011876225471497},{"x":0.610084056854248,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عصمت","boundary":[0.610084056854248,0.4869358539581299,0.6470588445663452,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"پیامبران","boundary":[0.5546218752861023,0.4869358539581299,0.6033613681793213,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5478991866111755,0.4869358539581299,0.5495798587799072,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6638655662536621,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.6638655662536621,0.5083135366439819,0.6890756487846375,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6571428775787354,"y":0.521377682685852},{"x":0.6470588445663452,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6470588445663452,0.5083135366439819,0.6571428775787354,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6420168280601501,"y":0.521377682685852},{"x":0.6033613681793213,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شبهات","boundary":[0.6033613681793213,0.5083135366439819,0.6420168280601501,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5983193516731262,"y":0.521377682685852},{"x":0.561344563961029,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عصمت","boundary":[0.561344563961029,0.5083135366439819,0.5983193516731262,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.5083135366439819},{"x":0.556302547454834,"y":0.5083135366439819},{"x":0.556302547454834,"y":0.5201900005340576},{"x":0.556302547454834,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.556302547454834,0.5083135366439819,0.556302547454834,0.5201900005340576]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6890756487846375,"y":0.521377682685852},{"x":0.5478991866111755,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5428991866111755,0.4787482314109802,0.6940756487846375,0.5283776826858521],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شبهات","boundary":[0.6033613681793213,0.5261282920837402,0.6420168280601501,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.5663865804672241,0.5261282920837402,0.6000000238418579,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5261282920837402},{"x":0.561344563961029,"y":0.5261282920837402},{"x":0.561344563961029,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5529412031173706,0.5261282920837402,0.561344563961029,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عصمت","boundary":[0.5092437267303467,0.5261282920837402,0.5462185144424438,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5415676832199097},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آدم","boundary":[0.48571428656578064,0.5261282920837402,0.5025210380554199,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.5261282920837402},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5261282920837402},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5415676832199097},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.48067227005958557,0.5261282920837402,0.48571428656578064,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.5261282920837402},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5261282920837402},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5415676832199097},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.4739495813846588,0.5261282920837402,0.4789915978908539,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.5261282920837402},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5261282920837402},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5415676832199097},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.46890756487846375,0.5261282920837402,0.4739495813846588,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[