نخستین درس در نظریه مجموعه های فازی نخستین درس در نظریه مجموعه های فازی

{"id":"3798345","title":"نخستین درس در نظریه مجموعه های فازی","price":"۹۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۴۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۲۴‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۲۸‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۹۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/e4730df4e90ed1a8/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/e4730df4e90ed1a8/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/e4730df4e90ed1a8/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/e4730df4e90ed1a8/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/e4730df4e90ed1a8/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/e4730df4e90ed1a8/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/e4730df4e90ed1a8/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/e4730df4e90ed1a8/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/e4730df4e90ed1a8/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/e4730df4e90ed1a8/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-600-201-101-5","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۴۰۰","nobat_chap":"1","description":["این کتاب، یک گردآوری برگرفته از مراجع انتهای آن به خصوص مرجع می باشد. این مرجع، بارها به عنوان کتاب درسی یک درس 4 واحدی در دانشگاه شهید باهنر کرمان در مقطع کارشناسی ارشد (توسط نویسنده دوم) تدریس شده است. در واقع اثر حاضر، حاصل پروژه دوره پسا دکتری نویسنده اول تحت راهنمایی نویسنده دوم می باشد. سطح کتاب مناسب دانشجویان پیشرفته کارشناسی با دانشجویان سال اول کارشناسی ارشد است. برای یک درس مقدماتی تر می توان ابتدا مرجع را مدنظر قرار داد و سپس این متن را مطالعه کرد. مرجع با تاکید بیشتری روی جنبه های منطق فازی ( به معنای خاص آن) | و کاربردهای این منطق نوشته شده است. اما در این کتاب بیشتر جنبه های نظری بحث و منطق فازی به معنای کلی آن مورد توجه بوده است."],"pages_count":"376","keywords":"null","token":"e4730df4e90ed1a8","created_at":"2022-01-01 13:16:34","updated_at":"2022-01-18 12:21:53","publisher_id":"147","deleted_at":null,"published_at":"2022-01-01 17:17:38","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1921320","title":"دکتر سیدعلی موسوی","firstname":"دکتر سیدعلی","lastname":"موسوی","token":"115b08806390bbfb","created_at":"2022-01-01 17:10:21","updated_at":"2022-01-01 17:10:21","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1921321","title":"دکتر ماشالله ماشین چی","firstname":"دکتر ماشالله","lastname":"ماشین چی","token":"64b023f61b11eaf8","created_at":"2022-01-01 17:10:54","updated_at":"2022-01-01 17:10:54","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1921320","title":"دکتر سیدعلی موسوی","firstname":"دکتر سیدعلی","lastname":"موسوی","token":"115b08806390bbfb","created_at":"2022-01-01 17:10:21","updated_at":"2022-01-01 17:10:21","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1921321","title":"دکتر ماشالله ماشین چی","firstname":"دکتر ماشالله","lastname":"ماشین چی","token":"64b023f61b11eaf8","created_at":"2022-01-01 17:10:54","updated_at":"2022-01-01 17:10:54","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"786920","file":"61d022fa9e6692.40919988.pdf","book_id":"3798345","toc":null,"created_at":"2022-01-01 13:16:34","updated_at":"2022-01-18 12:22:02","process_started_at":"2022-01-01 13:16:36","process_done_at":"2022-01-01 13:16:48","process_failed_at":null,"pages_count":"376","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"541ca325a986fe62ab0a68518c70fb0405125fe427dda9ebf8a48b6bb1940bf7d4027c02a412e569dc9479bb94d488c3e608cb417dbd9db1c1a77d695a9257c2","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۷۶"},"publisher":{"id":147,"title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","description":null,"token":"de980ab88f77d73f","slug":"uk"},"study_subjects":[{"id":"541","title":" کنترل فازی سامانه‌های زیستی","token":"3c7d95bceb8db7a9","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:24:01","updated_at":"2022-01-01 17:17:38","study_fields":[{"id":"25","title":"مهندسی مکانیک بیوسیستم","degree_id":"7","token":"46e42fb715907a5b","books_count":"42","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-03-16 11:57:38","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"994","title":"احتمال و آمار فازی","token":"4d5c8fc8f13ebdab","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:24:04","updated_at":"2022-02-18 22:00:12","study_fields":[{"id":"361","title":"علوم تصمیم و مهندسی دانش","degree_id":"10","token":"f4ca7b763bdd8998","books_count":"12","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-03-09 12:26:40","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"23113","title":"ساختارهای جبری فازی","token":"4c3cd4fe68b498f2","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:36:26","updated_at":"2022-01-01 17:17:38","study_fields":[{"id":"139","title":"محاسبات نرم گرایش ساختارهای جبرمنطقی","degree_id":"10","token":"8202361349b02232","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-01-01 17:17:38","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"24427","title":"سیستم های تصمیم گیری فازی","token":"b12f2ab9c0f49943","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:37:51","updated_at":"2022-01-01 17:17:38","study_fields":[{"id":"361","title":"علوم تصمیم و مهندسی دانش","degree_id":"10","token":"f4ca7b763bdd8998","books_count":"12","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-03-09 12:26:40","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"31327","title":"کنترل فازی","token":"690d4e27598c0dec","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:45:33","updated_at":"2022-01-01 17:17:38","study_fields":[{"id":"148","title":"مهندسی برق گرایش کنترل","degree_id":"10","token":"b215eb599eefdd78","books_count":"11","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-03-09 12:25:18","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"37171","title":"منطق فازی و هوش مصنوعی","token":"d41544ffba8b3095","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:56:36","updated_at":"2022-01-01 17:17:38","study_fields":[{"id":"919","title":"مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش","degree_id":"10","token":"a0b7fc9edb64ad19","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-03-05 14:22:33","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1810","title":"مدیریت فنّاوری اطلاعات گرایش کسب وکارالکترونیک","degree_id":"10","token":"6147f8d458c179b0","books_count":"16","created_at":"2017-10-07 11:23:06","updated_at":"2022-01-01 17:17:38","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1822","title":"مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته","degree_id":"10","token":"4540ae41c4c23546","books_count":"9","created_at":"2017-10-07 11:23:06","updated_at":"2022-01-01 18:48:19","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1825","title":"مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی","degree_id":"10","token":"ab40d875913d084b","books_count":"11","created_at":"2017-10-07 11:23:06","updated_at":"2022-01-01 17:17:38","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"38167","title":"نظریه مجموعه ها و منطق فازی","token":"9f725a180895c829","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:58:27","updated_at":"2022-01-01 17:17:38","study_fields":[{"id":"139","title":"محاسبات نرم گرایش ساختارهای جبرمنطقی","degree_id":"10","token":"8202361349b02232","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-01-01 17:17:38","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]}],"titleLink":"نخستین-درس-در-نظریه-مجموعه-های-فازی","urlify":"نخستین-درس-در-نظریه-مجموعه-های-فازی","pages_count_fa":"۳۷۶","authorTitle":"دکتر سیدعلی موسوی, دکتر ماشالله ماشین چی","tocStr":"","url":"/preview/e4730df4e90ed1a8/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B2%DB%8C"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19