الکترونیک قدرت الکترونیک قدرت

{"id":"3798054","title":"الکترونیک قدرت","price":"۲۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۶‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/e4c54c4d87c37fb1/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/e4c54c4d87c37fb1/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/e4c54c4d87c37fb1/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/e4c54c4d87c37fb1/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/e4c54c4d87c37fb1/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"1","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۳","nobat_chap":"1","description":["این کتاب به عنوان یک منبع مقدماتی در الکترونیک قدرت عمدتا برای دانشجویان مقطع کارشناسی مهندسی برق در نظر گرفته شده است. در این کتاب فرض می شود که دانشجویان با تکنیک های تحلیل مدار که معمولا در سال دوم تدریس می شود آشنایی دارند. دانشجویان بهتر است که با ادوات الکترونیکی از قبیل دیودها و ترانزیستورها آشنایی داشته باشند، اما تاکید این کتاب به جای ادوات بیشتر بر روی توپولوژی مدارها و عملکرد آنها می باشد. یادگیری روابط بین ولتاژ و جریان ادوات خطی از پیش زمینه های اولیه مورد نیاز برای این کتاب است و مفهوم سری فوریه نیز از اهمیت برخوردار است. اغلب عناوین بیان شده در این کتاب برای دانشجویان سال سوم یا سال آخر مناسب می باشد."],"pages_count":"628","keywords":"null","token":"e4c54c4d87c37fb1","created_at":"2021-11-29 11:40:20","updated_at":"2021-11-29 12:03:46","publisher_id":"178","deleted_at":null,"published_at":"2021-11-29 11:50:41","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه صنعتی اصفهان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"1918336","title":"دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد","firstname":"دکتر سید مرتضی","lastname":"سقاییان نژاد","token":"a958b2fb71b1e471","created_at":"2020-08-11 15:04:20","updated_at":"2020-08-11 15:04:20","role":"translator"},{"id":"1920184","title":"دنیل هارت","firstname":"دنیل","lastname":"هارت","token":"f7e41f271a502b19","created_at":"2021-04-08 16:41:19","updated_at":"2021-04-08 16:41:19","role":"writer"},{"id":"1920986","title":"مهندس امیر رشیدی","firstname":"مهندس امیر","lastname":"رشیدی","token":"33f0cf8aede8033e","created_at":"2021-11-29 12:00:26","updated_at":"2021-11-29 12:00:26","role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1920184","title":"دنیل هارت","firstname":"دنیل","lastname":"هارت","token":"f7e41f271a502b19","created_at":"2021-04-08 16:41:19","updated_at":"2021-04-08 16:41:19","role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1918336","title":"دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد","firstname":"دکتر سید مرتضی","lastname":"سقاییان نژاد","token":"a958b2fb71b1e471","created_at":"2020-08-11 15:04:20","updated_at":"2020-08-11 15:04:20","role":"translator"},{"id":"1920986","title":"مهندس امیر رشیدی","firstname":"مهندس امیر","lastname":"رشیدی","token":"33f0cf8aede8033e","created_at":"2021-11-29 12:00:26","updated_at":"2021-11-29 12:00:26","role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"786638","file":"61a48aec673ee5.02905231.pdf","book_id":"3798054","toc":null,"created_at":"2021-11-29 11:40:20","updated_at":"2021-11-29 12:03:48","process_started_at":"2021-11-29 11:40:22","process_done_at":"2021-11-29 11:40:45","process_failed_at":null,"pages_count":"628","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"c7b01b6c5d4d8c15baed12932b5c0d53c5cab794dee54a2168a58bc1f6a4d976964a6428a66721514d9081506b0979f2ed71b4386091c102cdd466accd069111","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۶۲۸"},"publisher":{"id":178,"title":"دانشگاه صنعتی اصفهان","manager":"دکتر بهرام شریف نبی","shaba":"IR860100004001071803022757","bank_name":"مرکزی","description":"شناسه پرداخت 31907186115400000000000000523","ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"29b567d11fde731d","slug":"iut","rent_1_week_profit":70,"account":{"title":"دانشگاه صنعتی اصفهان","email":"nashr_sale@of.iut.ac.ir","role":"publisher","confirmed":1,"phone":"09138104164","token":"93894829652f845d","oauth_provider":null,"address":"دانشگاه صنعتی اصفهان","postal_code":"8415683111","invite_code":"wb22cc","inviter_id":null,"change_password_at":"2020-08-19 07:58:56","created_at":"2020-06-06 14:58:18","updated_at":"2020-08-19 07:59:57","bazaar_credit":0,"description":"nashr_sale@of.iut.ac.ir"},"city":{"title":"اصفهان","token":"3e980dd786b4dbd2"}},"study_subjects":[{"id":"4375","title":"الکترونیک قدرت و محرکه‌ها","token":"3d1879fadfc556dc","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:24:43","updated_at":"2022-04-11 22:03:52","study_fields":[{"id":"706","title":"مهندسی رباتیک","degree_id":"7","token":"5d5bcbb30e8e85e5","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-04-11 22:03:52","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"4378","title":"الکترونیک قدرت1","token":"cd1eb3f1952ea723","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:24:43","updated_at":"2022-04-11 22:03:52","study_fields":[{"id":"1531","title":"مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی","degree_id":"10","token":"9b03c9a20d3173fd","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2022-04-11 22:03:52","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]}],"titleLink":"الکترونیک-قدرت","urlify":"الکترونیک-قدرت","pages_count_fa":"۶۲۸","authorTitle":"دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد, دنیل هارت, مهندس امیر رشیدی","tocStr":"","url":"/preview/e4c54c4d87c37fb1/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19