معرکه تنباکو، میان‌پرده تجارت تنباکوی ایران با مصر 1919 - 1897 معرکه تنباکو، میان‌پرده تجارت تنباکوی ایران با مصر 1919 - 1897

توضیحات

دولت ایران به دلیل لغو امتیاز تالبوت به شدت متضرر شد، زیرا به پرداخت غرامت سنگین به صاحب امتیاز انگلیسی مجبور گردید و از آن پس، تنباکو کالایی سیاسی شد. پس از این رویداد مهم، دولت ایران امتیاز فروش تنباکو را به یک شرکت عثمانی واگذار کرد و هم‎چنین با دولت مصر و سپس با تبعه‌ای مصری به نام خلیل خیاط پاشا قرارداد واگذاری انحصار تنباکو برای فروش آن در کشور مصر را منعقد نمود. شرکت تنباکوی عثمانی در قرارداد 1892 خود با دولت ایران اجازه داشت به کشور مصر نیز تنباکو بفروشد؛ به همین دلیل، این شرکت قراردادی با خلیل خیاط پاشا به امضا رساند، که به نمایندگی از شرکت، تنباکوی ایران را در مصر به فروش برساند؛ ولی دولت ایران، برخلاف قرارداد خود با شرکت تنباکوی عثمانی، در سال 1894 به‎طور موازی با خلیل خیاط پاشا قرارداد واگذاری انحصاری فروش تنباکو در مصر را منعقد کرد. این رفتار ناپسند دولت ایران با صاحبان امتیاز تنباکو، مرزهای حقوقی در مناسبات تجاری متقابل میان دولت ایران با شرکت تنباکوی عثمانی و خلیل خیاط پاشا را چنان در هم فروبرد، که بازشناسی موقعیت تاریخی این کالا (تنباکو)، که پس از جنبش تنباکو، به شدت سیاسی هم شده بود، به معضلی اساسی تبدیل شد. از سوی دیگر، دولت ایران دربارۀ تجارت همزمان تنباکو با عثمانی و مصر سکوت کامل اختیار کرد. به همین دلیل است که در خصوص تجارت تنباکو با مصر، اطلاعات بسیار اندکی در منابع دست اول وجود دارد و حتی در مطبوعات دوران انقلاب مشروطیت کمترین بازتاب را یافته است. اگر بگوییم محققان از تجارت تنباکوی ایران با کشور مصر بی‎خبر مانده‎اند، گزاف نگفته‌ایم. این پژوهش به طور عمده بر اسناد سازمان اسناد ملی ایران و آرشیو وزارت امور خارجه ایران متکی است. این اسناد، بسیاری از نکات تاریک و برجای مانده از تاریخ تجارت تنباکوی ایران و مصر را آشکار می‌کنند. یادآوری این نکته ضروری است که قرارداد منعقدشده میان دولت ایران و شرکت تنباکوی عثمانی و نیز خلیل خیاط پاشا به مراتب زیان‎آورتر از قرارداد تالبوت بود. به عبارتی، هرچند جنبش تنباکو دستاوردی صرفاً سیاسی به‌همراه داشت، ولی از نظر اقتصادی هم برای دولت ایران و هم برای کشاورزان ایرانی زیان‎بار بود.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3797844","title":"معرکه تنباکو، میان‌پرده تجارت تنباکوی ایران با مصر 1919 - 1897","price":"۳۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۲‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۱۰‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/e506f4b157736223/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/e506f4b157736223/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/e506f4b157736223/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/e506f4b157736223/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/e506f4b157736223/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"1","isbn":"978-964-457-446-7","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۳۹۸","nobat_chap":"1","description":["دولت ایران به دلیل لغو امتیاز تالبوت به شدت متضرر شد، زیرا به پرداخت غرامت سنگین به صاحب امتیاز انگلیسی مجبور گردید و از آن پس، تنباکو کالایی سیاسی شد. پس از این رویداد مهم، دولت ایران امتیاز فروش تنباکو را به یک شرکت عثمانی واگذار کرد و هم‎چنین با دولت مصر و سپس با تبعه‌ای مصری به نام خلیل خیاط پاشا قرارداد واگذاری انحصار تنباکو برای فروش آن در کشور مصر را منعقد نمود. شرکت تنباکوی عثمانی در قرارداد 1892 خود با دولت ایران اجازه داشت به کشور مصر نیز تنباکو بفروشد؛ به همین دلیل، این شرکت قراردادی با خلیل خیاط پاشا به امضا رساند، که به نمایندگی از شرکت، تنباکوی ایران را در مصر به فروش برساند؛ ولی دولت ایران، برخلاف قرارداد خود با شرکت تنباکوی عثمانی، در سال 1894 به‎طور موازی با خلیل خیاط پاشا قرارداد واگذاری انحصاری فروش تنباکو در مصر را منعقد کرد. این رفتار ناپسند دولت ایران با صاحبان امتیاز تنباکو، مرزهای حقوقی در مناسبات تجاری متقابل میان دولت ایران با شرکت تنباکوی عثمانی و خلیل خیاط پاشا را چنان در هم فروبرد، که بازشناسی موقعیت تاریخی این کالا (تنباکو)، که پس از جنبش تنباکو، به شدت سیاسی هم شده بود، به معضلی اساسی تبدیل شد. از سوی دیگر، دولت ایران دربارۀ تجارت همزمان تنباکو با عثمانی و مصر سکوت کامل اختیار کرد. به همین دلیل است که در خصوص تجارت تنباکو با مصر، اطلاعات بسیار اندکی در منابع دست اول وجود دارد و حتی در مطبوعات دوران انقلاب مشروطیت کمترین بازتاب را یافته است. اگر بگوییم محققان از تجارت تنباکوی ایران با کشور مصر بی‎خبر مانده‎اند، گزاف نگفته‌ایم. این پژوهش به طور عمده بر اسناد سازمان اسناد ملی ایران و آرشیو وزارت امور خارجه ایران متکی است. این اسناد، بسیاری از نکات تاریک و برجای مانده از تاریخ تجارت تنباکوی ایران و مصر را آشکار می‌کنند. یادآوری این نکته ضروری است که قرارداد منعقدشده میان دولت ایران و شرکت تنباکوی عثمانی و نیز خلیل خیاط پاشا به مراتب زیان‎آورتر از قرارداد تالبوت بود. به عبارتی، هرچند جنبش تنباکو دستاوردی صرفاً سیاسی به‌همراه داشت، ولی از نظر اقتصادی هم برای دولت ایران و هم برای کشاورزان ایرانی زیان‎بار بود.",""],"pages_count":"1","keywords":"تاریخ معاصر","token":"e506f4b157736223","created_at":"2021-09-10 03:00:07","updated_at":"2022-08-29 14:22:01","publisher_id":"188","deleted_at":null,"published_at":"2021-09-10 06:38:25","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شهید بهشتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1920800","title":"دکتر کریم سلیمانی دهکردی","firstname":"دکتر کریم","lastname":"سلیمانی دهکردی","token":"a77cf8850f0cefe8","created_at":"2021-09-10 03:00:01","updated_at":"2021-09-10 03:00:01","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1920800","title":"دکتر کریم سلیمانی دهکردی","firstname":"دکتر کریم","lastname":"سلیمانی دهکردی","token":"a77cf8850f0cefe8","created_at":"2021-09-10 03:00:01","updated_at":"2021-09-10 03:00:01","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"786497","file":"613a8aeff1aba4.05428477.pdf","book_id":"3797844","toc":null,"created_at":"2021-09-10 03:00:08","updated_at":"2022-08-29 14:22:01","process_started_at":"2021-09-10 03:00:08","process_done_at":"2021-09-10 03:00:12","process_failed_at":null,"pages_count":"206","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"0d74368a1fda19f2888bec316eeafcd26372440c93c16b04d0fd208b6c28a4cd23591ddcc1062e63709009de0b82202dd73f27127a8ed031daa1635b8f42ca98","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۰۶"},"publisher":{"id":188,"title":"دانشگاه شهید بهشتی","description":null,"token":"72090a5e4340c63a","slug":"sbu"},"study_subjects":[{"id":"12343","title":"تاریخ معاصر ایران","token":"45eab85936251aa8","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:27:39","updated_at":"2021-09-10 06:38:25","study_fields":[{"id":"616","title":"ایران شناسی گرایش ایران شناسی عمومی","degree_id":"10","token":"b5d5d5fd7fff88ac","books_count":"10","created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2022-02-14 17:40:43","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1609","title":"تاریخ ایران اسلامی","degree_id":"10","token":"3b1b06aefef275e7","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:23:00","updated_at":"2021-09-10 06:38:25","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"12346","title":"تاریخ معاصر آلمان","token":"64f00bd7ca351281","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:27:39","updated_at":"2021-09-10 06:38:25","study_fields":[{"id":"601","title":"مترجمی زبان آلمانی","degree_id":"7","token":"e3b62431788396ed","books_count":"27","created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2022-08-10 01:51:17","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"12349","title":"تاریخ معاصر جهان اسلام ۱","token":"4fa90efecbe8d097","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:27:39","updated_at":"2021-09-10 06:38:25","study_fields":[{"id":"1690","title":"تاریخ اسلام","degree_id":"7","token":"8655ba0a552332eb","books_count":"21","created_at":"2017-10-07 11:23:03","updated_at":"2022-08-20 12:41:34","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"12352","title":"تاریخ معاصر جهان اسلام ۲","token":"efd4837cd7b28f96","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:27:39","updated_at":"2021-09-10 06:38:25","study_fields":[{"id":"1690","title":"تاریخ اسلام","degree_id":"7","token":"8655ba0a552332eb","books_count":"21","created_at":"2017-10-07 11:23:03","updated_at":"2022-08-20 12:41:34","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"%D9%85%D8%B9%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-1919---1897","ebook_price_en":"12000","urlify":"%D9%85%D8%B9%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-1919---1897","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"دکتر کریم سلیمانی دهکردی","tocStr":"","url":"/preview/e506f4b157736223/%D9%85%D8%B9%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-1919---1897"}
{"toc":null,"pages_count":206,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"e506f4b157736223","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/e506f4b157736223/pages/dCEgVYyaMfKGPIFM-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e506f4b157736223/pages/zrhUZmnrNAbbygxO.jpg","blurred":"/storage/books/e506f4b157736223/pages/sgvqMVgVKtUINRiv.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.000468964077845341,0.00024275702832713544,0.9987939410770641,0.9993752940879016]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.2125890702009201},{"x":0.561344563961029,"y":0.2125890702009201},{"x":0.561344563961029,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5411764979362488,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":"پ","boundary":[0.5428571701049805,0.2125890702009201,0.561344563961029,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5142857432365417,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5142857432365417,"y":0.25890737771987915},{"x":0.4957983195781708,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"نه","boundary":[0.4957983195781708,0.21140141785144806,0.5142857432365417,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.21140141785144806},{"x":0.48739495873451233,"y":0.21140141785144806},{"x":0.48739495873451233,"y":0.25890737771987915},{"x":0.41680672764778137,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"امام","boundary":[0.41680672764778137,0.21140141785144806,0.48739495873451233,0.25890737771987915]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.21140141785144806},{"x":0.561344563961029,"y":0.2125890702009201},{"x":0.561344563961029,"y":0.25890737771987915},{"x":0.41680672764778137,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.7200000286102295,"boundary":[0.41180672764778137,0.20440141785144805,0.5663445639610291,0.26590737771987916],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5714285969734192,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"معركة","boundary":[0.507563054561615,0.34323039650917053,0.5714285969734192,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.3420427441596985},{"x":0.4957983195781708,"y":0.34323039650917053},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3681710362434387},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تنباکو","boundary":[0.4302521049976349,0.3420427441596985,0.4957983195781708,0.3681710362434387]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5714285969734192,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3693586587905884},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.4252521049976349,0.3350427441596985,0.5764285969734192,0.3763586587905884],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.6672269105911255,0.4180522561073303,0.7126050591468811,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.4180522561073303},{"x":0.658823549747467,"y":0.4180522561073303},{"x":0.658823549747467,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"پرده","boundary":[0.6134454011917114,0.4180522561073303,0.658823549747467,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4429928660392761},{"x":0.529411792755127,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجارت","boundary":[0.529411792755127,0.4180522561073303,0.6016806960105896,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4180522561073303},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4429928660392761},{"x":0.4285714328289032,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تنباکوی","boundary":[0.4285714328289032,0.41923990845680237,0.5176470875740051,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.41923990845680237},{"x":0.41848739981651306,"y":0.41923990845680237},{"x":0.41848739981651306,"y":0.44418051838874817},{"x":0.364705890417099,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.364705890417099,0.41923990845680237,0.41848739981651306,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.41923990845680237},{"x":0.35462185740470886,"y":0.41923990845680237},{"x":0.35462185740470886,"y":0.44418051838874817},{"x":0.34285715222358704,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.34285715222358704,0.41923990845680237,0.35462185740470886,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.41923990845680237},{"x":0.3310924470424652,"y":0.41923990845680237},{"x":0.3310924470424652,"y":0.44418051838874817},{"x":0.2840336263179779,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مصر","boundary":[0.2840336263179779,0.41923990845680237,0.3310924470424652,0.44418051838874817]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4429928660392761},{"x":0.2840336263179779,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.2790336263179779,0.41223990845680236,0.7176050591468811,0.44999286603927613],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5495798587799072,"y":0.519002377986908},{"x":0.44873949885368347,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۹۷-۱۹۱۹","boundary":[0.44873949885368347,0.5047506093978882,0.5495798587799072,0.519002377986908]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5495798587799072,"y":0.519002377986908},{"x":0.44873949885368347,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.44373949885368347,0.4977506093978882,0.5545798587799072,0.526002377986908],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/e506f4b157736223/pages/IqRwFJaWeCqKAnjv-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e506f4b157736223/pages/rghGZhiJHAUponmA.jpg","blurred":"/storage/books/e506f4b157736223/pages/PNVJnObHmblwYtNV.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/e506f4b157736223/pages/ZVVieqZpgntZLlpn-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e506f4b157736223/pages/bjIEqScutWRwXOoo.jpg","blurred":"/storage/books/e506f4b157736223/pages/NNYPdjbTzCpAxTgh.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0004717887369524531,0.0003090509671779823,0.9987911164179569,0.9990311299316108]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5058823823928833,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"معركة","boundary":[0.507563054561615,0.2695961892604828,0.5714285969734192,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.26840853691101074},{"x":0.4957983195781708,"y":0.2695961892604828},{"x":0.4957983195781708,"y":0.2969121038913727},{"x":0.4302521049976349,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تنباکو","boundary":[0.4302521049976349,0.26840853691101074,0.4957983195781708,0.2969121038913727]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.2672209143638611},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2992874085903168},{"x":0.4302521049976349,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.4252521049976349,0.2602209143638611,0.5764285969734192,0.3062874085903168],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.6638655662536621,0.3456057012081146,0.7142857313156128,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.3456057012081146},{"x":0.658823549747467,"y":0.3456057012081146},{"x":0.658823549747467,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"پرده","boundary":[0.6117647290229797,0.3456057012081146,0.658823549747467,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3693586587905884},{"x":0.529411792755127,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجارت","boundary":[0.529411792755127,0.3456057012081146,0.6016806960105896,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3693586587905884},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تنباکوی","boundary":[0.4285714328289032,0.3456057012081146,0.5176470875740051,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.34679335355758667},{"x":0.41848739981651306,"y":0.34679335355758667},{"x":0.41848739981651306,"y":0.3705463111400604},{"x":0.364705890417099,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.364705890417099,0.34679335355758667,0.41848739981651306,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.34679335355758667},{"x":0.35462185740470886,"y":0.34679335355758667},{"x":0.35462185740470886,"y":0.3705463111400604},{"x":0.34285715222358704,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.34285715222358704,0.34679335355758667,0.35462185740470886,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.34679335355758667},{"x":0.3310924470424652,"y":0.34679335355758667},{"x":0.3310924470424652,"y":0.3705463111400604},{"x":0.2857142984867096,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصر","boundary":[0.2857142984867096,0.34679335355758667,0.3310924470424652,0.3705463111400604]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3693586587905884},{"x":0.2857142984867096,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2807142984867096,0.3386057012081146,0.7192857313156128,0.3763586587905884],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5495798587799072,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4453681707382202},{"x":0.44873949885368347,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۹۷-۱۹۱۹","boundary":[0.44873949885368347,0.43111640214920044,0.5495798587799072,0.4453681707382202]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5495798587799072,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4453681707382202},{"x":0.44873949885368347,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.44373949885368347,0.42411640214920043,0.5545798587799072,0.4523681707382202],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5914489030838013},{"x":0.605042040348053,"y":0.5914489030838013},{"x":0.605042040348053,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5714285969734192,0.5914489030838013,0.605042040348053,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کریم","boundary":[0.5310924649238586,0.5914489030838013,0.5647059082984924,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6068883538246155},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلیمانی","boundary":[0.4638655483722687,0.5914489030838013,0.5243697762489319,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.5914489030838013},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5914489030838013},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6068883538246155},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهکردی","boundary":[0.3949579894542694,0.5914489030838013,0.4571428596973419,0.6068883538246155]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.5914489030838013},{"x":0.605042040348053,"y":0.5914489030838013},{"x":0.605042040348053,"y":0.6068883538246155},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3899579894542694,0.5844489030838013,0.610042040348053,0.6138883538246155],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5394958257675171,"y":0.764845609664917},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"اشكاة","boundary":[0.45210084319114685,0.7304037809371948,0.5394958257675171,0.764845609664917]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5394958257675171,"y":0.764845609664917},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.6899999976158142,"boundary":[0.44710084319114685,0.7234037809371948,0.5444958257675171,0.771845609664917],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7612826824188232},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7790973782539368},{"x":0.4605042040348053,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"هشی","boundary":[0.45546218752861023,0.7684085369110107,0.5260504484176636,0.7790973782539368]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7612826824188232},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7790973782539368},{"x":0.4605042040348053,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.4504621875286102,0.7614085369110107,0.5310504484176636,0.7860973782539368],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5109243988990784,"y":0.783847987651825},{"x":0.4924369752407074,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۸","boundary":[0.4924369752407074,0.7779097557067871,0.5109243988990784,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7790973782539368},{"x":0.489075630903244,"y":0.7779097557067871},{"x":0.4907563030719757,"y":0.783847987651825},{"x":0.48235294222831726,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مه","boundary":[0.48235294222831726,0.7790973782539368,0.4907563030719757,0.783847987651825]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5109243988990784,"y":0.783847987651825},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.7400000095367432,"boundary":[0.47735294222831726,0.7720973782539368,0.5159243988990784,0.790847987651825],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8087885975837708},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۹۸","boundary":[0.4789915978908539,0.7980997562408447,0.5193277597427368,0.8087885975837708]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8087885975837708},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4739915978908539,0.7910997562408447,0.5243277597427368,0.8157885975837708],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/e506f4b157736223/pages/LlZTicOfeMTqABcx-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e506f4b157736223/pages/cyyUAAXYmirmRciN.jpg","blurred":"/storage/books/e506f4b157736223/pages/SjVLjURLtfOLsxfj.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003870489386951222,0.0001962102427901678,0.9987459218722432,0.9989690675508949]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.1722090244293213},{"x":0.5310924649238586,"y":0.17339667677879333},{"x":0.5310924649238586,"y":0.20783847570419312},{"x":0.4638655483722687,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.46554622054100037,0.1722090244293213,0.5310924649238586,0.20783847570419312]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.1722090244293213},{"x":0.5310924649238586,"y":0.17339667677879333},{"x":0.5310924649238586,"y":0.20783847570419312},{"x":0.4638655483722687,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.5799999833106995,"boundary":[0.46054622054100036,0.16520902442932128,0.5360924649238586,0.21483847570419312],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5243697762489319,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5243697762489319,"y":0.21615201234817505},{"x":0.5126050710678101,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.5799999833106995,"str":"ته","boundary":[0.5126050710678101,0.20071259140968323,0.5243697762489319,0.21615201234817505]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5243697762489319,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5243697762489319,"y":0.21615201234817505},{"x":0.5126050710678101,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.50760507106781,0.19371259140968322,0.5293697762489319,0.22315201234817506],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5193277597427368,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5210084319114685,"y":0.2197149693965912},{"x":0.46722689270973206,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"هینی","boundary":[0.46554622054100037,0.20902612805366516,0.5210084319114685,0.2197149693965912]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5193277597427368,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5210084319114685,"y":0.2197149693965912},{"x":0.46722689270973206,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.46054622054100036,0.20202612805366515,0.5260084319114685,0.2267149693965912],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.21852731704711914},{"x":0.5193277597427368,"y":0.2173396646976471},{"x":0.5193277597427368,"y":0.22327791154384613},{"x":0.48235294222831726,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۱۳۳۸","boundary":[0.48235294222831726,0.21852731704711914,0.5193277597427368,0.22327791154384613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.21852731704711914},{"x":0.5193277597427368,"y":0.2173396646976471},{"x":0.5193277597427368,"y":0.22327791154384613},{"x":0.48235294222831726,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.21152731704711913,0.5243277597427368,0.23027791154384614],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.2327791005373001},{"x":0.507563054561615,"y":0.2327791005373001},{"x":0.507563054561615,"y":0.24109263718128204},{"x":0.48571428656578064,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۴۰","boundary":[0.48571428656578064,0.2327791005373001,0.507563054561615,0.24109263718128204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.2327791005373001},{"x":0.507563054561615,"y":0.2327791005373001},{"x":0.507563054561615,"y":0.24109263718128204},{"x":0.48571428656578064,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.48071428656578064,0.2257791005373001,0.512563054561615,0.24809263718128205],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6201680898666382,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5949580073356628,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5949580073356628,0.24821852147579193,0.6201680898666382,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5899159908294678,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5647059082984924,0.24821852147579193,0.5899159908294678,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5579832196235657,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5546218752861023,0.24821852147579193,0.5579832196235657,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5478991866111755,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5478991866111755,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5025210380554199,0.24821852147579193,0.5478991866111755,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.24821852147579193},{"x":0.4957983195781708,"y":0.24821852147579193},{"x":0.4957983195781708,"y":0.2624703049659729},{"x":0.4571428596973419,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4571428596973419,0.24821852147579193,0.4957983195781708,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.24821852147579193},{"x":0.45042017102241516,"y":0.24821852147579193},{"x":0.45042017102241516,"y":0.2624703049659729},{"x":0.42016807198524475,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.42016807198524475,0.24821852147579193,0.45042017102241516,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.24821852147579193},{"x":0.4151260554790497,"y":0.24821852147579193},{"x":0.4151260554790497,"y":0.2624703049659729},{"x":0.3781512677669525,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.3781512677669525,0.24821852147579193,0.4151260554790497,0.2624703049659729]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6201680898666382,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2624703049659729},{"x":0.3781512677669525,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3731512677669525,0.24121852147579192,0.6251680898666382,0.2694703049659729],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.28147268295288086},{"x":0.38823530077934265,"y":0.28147268295288086},{"x":0.38823530077934265,"y":0.2897862195968628},{"x":0.3176470696926117,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۸۹۷-۱۹۱۹","boundary":[0.3176470696926117,0.28147268295288086,0.38823530077934265,0.2897862195968628]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.28147268295288086},{"x":0.38823530077934265,"y":0.28147268295288086},{"x":0.38823530077934265,"y":0.2897862195968628},{"x":0.3176470696926117,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.3126470696926117,0.27447268295288085,0.39323530077934266,0.2967862195968628],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6857143044471741,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6857143044471741,"y":0.294536828994751},{"x":0.653781533241272,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"معركة","boundary":[0.653781533241272,0.27909737825393677,0.6857143044471741,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6487395167350769,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6487395167350769,"y":0.294536828994751},{"x":0.6168067455291748,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تنباکو","boundary":[0.6168067455291748,0.27909737825393677,0.6487395167350769,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6151260733604431,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6151260733604431,"y":0.294536828994751},{"x":0.6117647290229797,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6117647290229797,0.27909737825393677,0.6151260733604431,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6067227125167847,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6067227125167847,"y":0.294536828994751},{"x":0.5848739743232727,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.5848739743232727,0.27909737825393677,0.6067227125167847,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.27909737825393677},{"x":0.578151285648346,"y":0.27909737825393677},{"x":0.578151285648346,"y":0.294536828994751},{"x":0.5596638917922974,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"پرده","boundary":[0.5596638917922974,0.27909737825393677,0.578151285648346,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5529412031173706,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5529412031173706,"y":0.294536828994751},{"x":0.5159664154052734,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تجارت","boundary":[0.5159664154052734,0.27909737825393677,0.5529412031173706,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5126050710678101,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5126050710678101,"y":0.294536828994751},{"x":0.46554622054100037,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تنباکوی","boundary":[0.46554622054100037,0.27909737825393677,0.5126050710678101,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.27909737825393677},{"x":0.462184876203537,"y":0.27909737825393677},{"x":0.462184876203537,"y":0.294536828994751},{"x":0.43361344933509827,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.43361344933509827,0.27909737825393677,0.462184876203537,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.27909737825393677},{"x":0.4285714328289032,"y":0.27909737825393677},{"x":0.4285714328289032,"y":0.294536828994751},{"x":0.42352941632270813,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.42352941632270813,0.27909737825393677,0.4285714328289032,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.27909737825393677},{"x":0.41680672764778137,"y":0.27909737825393677},{"x":0.41680672764778137,"y":0.294536828994751},{"x":0.39159664511680603,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصر","boundary":[0.39159664511680603,0.27909737825393677,0.41680672764778137,0.294536828994751]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6857143044471741,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6857143044471741,"y":0.294536828994751},{"x":0.39159664511680603,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.386596645116806,0.27209737825393676,0.6907143044471741,0.301536828994751],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5798319578170776,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5546218752861023,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5546218752861023,0.2969121038913727,0.5798319578170776,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5495798587799072,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5243697762489319,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کریم","boundary":[0.5243697762489319,0.2969121038913727,0.5495798587799072,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5176470875740051,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5176470875740051,"y":0.31116390228271484},{"x":0.4722689092159271,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلیمانی","boundary":[0.4722689092159271,0.2969121038913727,0.5176470875740051,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.2969121038913727},{"x":0.46554622054100037,"y":0.2969121038913727},{"x":0.46554622054100037,"y":0.31116390228271484},{"x":0.42016807198524475,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهکردی","boundary":[0.42016807198524475,0.2969121038913727,0.46554622054100037,0.31116390228271484]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5798319578170776,"y":0.31116390228271484},{"x":0.42016807198524475,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.41516807198524475,0.2899121038913727,0.5848319578170776,0.31816390228271485],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5630252361297607,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.5210084319114685,0.3206650912761688,0.5630252361297607,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5159664154052734,0.3206650912761688,0.5210084319114685,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5109243988990784,"y":0.33372920751571655},{"x":0.4789915978908539,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهدی","boundary":[0.4789915978908539,0.3206650912761688,0.5109243988990784,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.3206650912761688},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3206650912761688},{"x":0.4722689092159271,"y":0.33372920751571655},{"x":0.43697479367256165,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عباسی","boundary":[0.43697479367256165,0.3206650912761688,0.4722689092159271,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5966386795043945,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5714285969734192,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.5731092691421509,0.3372921645641327,0.5966386795043945,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5647059082984924,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگار","boundary":[0.5445378422737122,0.33610451221466064,0.5647059082984924,0.35154393315315247]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5983193516731262,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5983193516731262,"y":0.35154393315315247},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.43197479367256164,0.3136650912761688,0.6033193516731262,0.35854393315315247],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5378151535987854,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5327731370925903,0.33610451221466064,0.5378151535987854,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5260504484176636,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3503562808036804},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.4941176474094391,0.33610451221466064,0.5260504484176636,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.33610451221466064},{"x":0.4924369752407074,"y":0.33610451221466064},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3503562808036804},{"x":0.48067227005958557,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.48067227005958557,0.33610451221466064,0.4924369752407074,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.33610451221466064},{"x":0.4789915978908539,"y":0.33610451221466064},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3503562808036804},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4773109257221222,0.33610451221466064,0.4789915978908539,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.3372921645641327},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3372921645641327},{"x":0.4722689092159271,"y":0.35154393315315247},{"x":0.4470588266849518,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فریبا","boundary":[0.4470588266849518,0.3372921645641327,0.4722689092159271,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.3372921645641327},{"x":0.4420168101787567,"y":0.33610451221466064},{"x":0.4420168101787567,"y":0.3503562808036804},{"x":0.4000000059604645,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باباخانی","boundary":[0.4000000059604645,0.3372921645641327,0.4420168101787567,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5865546464920044,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.5596638917922974,0.35391923785209656,0.5865546464920044,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5529412031173706,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.5361344814300537,0.35391923785209656,0.5529412031173706,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5327731370925903,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5310924649238586,0.35391923785209656,0.5327731370925903,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5243697762489319,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3681710362434387},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امیرشاهرخ","boundary":[0.46722689270973206,0.35391923785209656,0.5243697762489319,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.35391923785209656},{"x":0.4605042040348053,"y":0.35391923785209656},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3681710362434387},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فریوسفی","boundary":[0.4117647111415863,0.35391923785209656,0.4605042040348053,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.37173396348953247},{"x":0.561344563961029,"y":0.37173396348953247},{"x":0.561344563961029,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5394958257675171,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.5394958257675171,0.37173396348953247,0.561344563961029,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.37173396348953247},{"x":0.534453809261322,"y":0.37173396348953247},{"x":0.534453809261322,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5142857432365417,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5142857432365417,0.37173396348953247,0.534453809261322,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5109243988990784,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5109243988990784,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5058823823928833,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5058823823928833,0.37173396348953247,0.5109243988990784,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5008403658866882,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5008403658866882,"y":0.38361045718193054},{"x":0.4773109257221222,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"صفر","boundary":[0.4773109257221222,0.37173396348953247,0.5008403658866882,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.37173396348953247},{"x":0.4722689092159271,"y":0.37173396348953247},{"x":0.4722689092159271,"y":0.38361045718193054},{"x":0.43697479367256165,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مميزاد","boundary":[0.43697479367256165,0.37173396348953247,0.4722689092159271,0.38361045718193054]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5865546464920044,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5882353186607361,"y":0.38361045718193054},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3950000059604645,0.3302921645641327,0.5932353186607361,0.39061045718193055],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5210084319114685,0.3871733844280243,0.5445378422737122,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4002375304698944},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.49747899174690247,0.3871733844280243,0.5142857432365417,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.3871733844280243},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3871733844280243},{"x":0.4941176474094391,"y":0.39904987812042236},{"x":0.4941176474094391,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4941176474094391,0.3871733844280243,0.4941176474094391,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.38598576188087463},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3871733844280243},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4002375304698944},{"x":0.45546218752861023,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۸","boundary":[0.45546218752861023,0.38598576188087463,0.48571428656578064,0.4002375304698944]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5445378422737122,"y":0.40142518281936646},{"x":0.45546218752861023,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4504621875286102,0.3789857618808746,0.5495378422737122,0.40842518281936646],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5411764979362488,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4180522561073303},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.4941176474094391,0.4026128351688385,0.5394958257675171,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.4026128351688385},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4026128351688385},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4168646037578583},{"x":0.489075630903244,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4907563030719757,0.4026128351688385,0.4941176474094391,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.4026128351688385},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4026128351688385},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4168646037578583},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵۰۰","boundary":[0.4588235318660736,0.4026128351688385,0.4789915978908539,0.4168646037578583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"قیمت","boundary":[0.5327731370925903,0.4204275608062744,0.5630252361297607,0.4323040246963501]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.7300000190734863}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5630252361297607,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5630252361297607,"y":0.43349167704582214},{"x":0.4588235318660736,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4538235318660736,0.3956128351688385,0.5680252361297607,0.44049167704582215],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5260504484176636,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5260504484176636,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.550000011920929,"str":":","boundary":[0.5260504484176636,0.4251781404018402,0.5260504484176636,0.42874109745025635]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5260504484176636,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5260504484176636,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.5210504484176636,0.4181781404018402,0.5310504484176636,0.43574109745025635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.41923990845680237},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4180522561073303},{"x":0.48571428656578064,"y":0.43111640214920044},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۳۰۰","boundary":[0.4638655483722687,0.41923990845680237,0.48571428656578064,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.42161521315574646},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4204275608062744},{"x":0.4588235318660736,"y":0.43349167704582214},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.43361344933509827,0.42161521315574646,0.4588235318660736,0.43349167704582214]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.42161521315574646},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4180522561073303},{"x":0.48571428656578064,"y":0.43111640214920044},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.42861344933509826,0.41461521315574645,0.49071428656578064,0.43811640214920045],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6470588445663452,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6470588445663452,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6235294342041016,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.6235294342041016,0.45368170738220215,0.6470588445663452,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6168067455291748,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6168067455291748,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5865546464920044,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.5865546464920044,0.45368170738220215,0.6168067455291748,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5798319578170776,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5798319578170776,"y":0.46674585342407227},{"x":0.556302547454834,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.556302547454834,0.45368170738220215,0.5798319578170776,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5495798587799072,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5495798587799072,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5109243988990784,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5109243988990784,0.45368170738220215,0.5495798587799072,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5042017102241516,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5042017102241516,"y":0.46674585342407227},{"x":0.4756302535533905,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.4756302535533905,0.45368170738220215,0.5042017102241516,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.45368170738220215},{"x":0.46890756487846375,"y":0.45368170738220215},{"x":0.46890756487846375,"y":0.46674585342407227},{"x":0.43361344933509827,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.43361344933509827,0.45368170738220215,0.46890756487846375,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.45368170738220215},{"x":0.4268907606601715,"y":0.45368170738220215},{"x":0.4268907606601715,"y":0.46674585342407227},{"x":0.38655462861061096,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.38655462861061096,0.45368170738220215,0.4268907606601715,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.45368170738220215},{"x":0.3798319399356842,"y":0.45368170738220215},{"x":0.3798319399356842,"y":0.46674585342407227},{"x":0.35798320174217224,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.35798320174217224,0.45368170738220215,0.3798319399356842,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.45368170738220215},{"x":0.35630252957344055,"y":0.45368170738220215},{"x":0.35630252957344055,"y":0.46674585342407227},{"x":0.3529411852359772,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3529411852359772,0.45368170738220215,0.35630252957344055,0.46674585342407227]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6470588445663452,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6470588445663452,"y":0.46674585342407227},{"x":0.3529411852359772,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.34794118523597717,0.44668170738220214,0.6520588445663452,0.47374585342407227],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.4976246953010559},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4976246953010559},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5071259140968323},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"/","boundary":[0.24201680719852448,0.4976246953010559,0.24369747936725616,0.5071259140968323]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.4976246953010559},{"x":0.27563026547431946,"y":0.4976246953010559},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5071259140968323},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱۸۹۷","boundary":[0.24705882370471954,0.4976246953010559,0.27563026547431946,0.5071259140968323]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.4976246953010559},{"x":0.31596639752388,"y":0.4976246953010559},{"x":0.31596639752388,"y":0.5071259140968323},{"x":0.2806722819805145,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"-۱۹۱۹","boundary":[0.2806722819805145,0.4976246953010559,0.31596639752388,0.5071259140968323]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.4976246953010559},{"x":0.31596639752388,"y":0.4976246953010559},{"x":0.31596639752388,"y":0.5059382319450378},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.23701680719852447,0.4906246953010559,0.32096639752388,0.5129382319450378],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.47980996966362},{"x":0.6705882549285889,"y":0.47980996966362},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6134454011917114,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.6134454011917114,0.47980996966362,0.6705882549285889,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.47980996966362},{"x":0.6168067455291748,"y":0.47980996966362},{"x":0.6168067455291748,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6117647290229797,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6117647290229797,0.47980996966362,0.6168067455291748,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.47980996966362},{"x":0.5932773351669312,"y":0.47980996966362},{"x":0.5932773351669312,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5529412031173706,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلیمانی","boundary":[0.5529412031173706,0.47980996966362,0.5932773351669312,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5462185144424438,"y":0.47980996966362},{"x":0.5462185144424438,"y":0.49168646335601807},{"x":0.507563054561615,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهکردی","boundary":[0.507563054561615,0.47862231731414795,0.5462185144424438,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5042017102241516,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5042017102241516,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5008403658866882,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5008403658866882,0.47862231731414795,0.5042017102241516,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.47862231731414795},{"x":0.4957983195781708,"y":0.47862231731414795},{"x":0.4957983195781708,"y":0.49168646335601807},{"x":0.4739495813846588,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کریم","boundary":[0.4739495813846588,0.47862231731414795,0.4957983195781708,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.47862231731414795},{"x":0.4722689092159271,"y":0.47862231731414795},{"x":0.4722689092159271,"y":0.490498811006546},{"x":0.46890756487846375,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.46890756487846375,0.47862231731414795,0.4722689092159271,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.47862231731414795},{"x":0.462184876203537,"y":0.47862231731414795},{"x":0.462184876203537,"y":0.490498811006546},{"x":0.43529412150382996,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۶","boundary":[0.43529412150382996,0.47862231731414795,0.462184876203537,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.47862231731414795},{"x":0.4268907606601715,"y":0.47862231731414795},{"x":0.4268907606601715,"y":0.490498811006546},{"x":0.42184874415397644,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.42184874415397644,0.47862231731414795,0.4268907606601715,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7260504364967346,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7260504364967346,"y":0.510688841342926},{"x":0.6941176652908325,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.6941176652908325,0.49643704295158386,0.7260504364967346,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6890756487846375,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6890756487846375,"y":0.510688841342926},{"x":0.6840336322784424,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6840336322784424,0.49643704295158386,0.6890756487846375,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6789916157722473,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6789916157722473,"y":0.510688841342926},{"x":0.6655462384223938,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.6655462384223938,0.49643704295158386,0.6789916157722473,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6605042219161987,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6605042219161987,"y":0.510688841342926},{"x":0.6168067455291748,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.6168067455291748,0.49643704295158386,0.6605042219161987,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6168067455291748,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6168067455291748,"y":0.510688841342926},{"x":0.6117647290229797,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6117647290229797,0.49643704295158386,0.6168067455291748,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5932773351669312,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5932773351669312,"y":0.510688841342926},{"x":0.5630252361297607,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"معركة","boundary":[0.5630252361297607,0.49643704295158386,0.5932773351669312,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5579832196235657,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5579832196235657,"y":0.510688841342926},{"x":0.529411792755127,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تنباکو","boundary":[0.529411792755127,0.49643704295158386,0.5579832196235657,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.49643704295158386},{"x":0.529411792755127,"y":0.49643704295158386},{"x":0.529411792755127,"y":0.510688841342926},{"x":0.5260504484176636,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5260504484176636,0.49643704295158386,0.529411792755127,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5210084319114685,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5210084319114685,"y":0.510688841342926},{"x":0.49747899174690247,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.49747899174690247,0.49643704295158386,0.5210084319114685,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.49643704295158386},{"x":0.4924369752407074,"y":0.49643704295158386},{"x":0.4924369752407074,"y":0.510688841342926},{"x":0.4722689092159271,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پرده","boundary":[0.4722689092159271,0.49643704295158386,0.4924369752407074,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.49643704295158386},{"x":0.46554622054100037,"y":0.49643704295158386},{"x":0.46554622054100037,"y":0.510688841342926},{"x":0.43529412150382996,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجارت","boundary":[0.43529412150382996,0.49643704295158386,0.46554622054100037,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.49643704295158386},{"x":0.4285714328289032,"y":0.49643704295158386},{"x":0.4285714328289032,"y":0.510688841342926},{"x":0.38991597294807434,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تنباکوی","boundary":[0.38991597294807434,0.49643704295158386,0.4285714328289032,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.49643704295158386},{"x":0.3831932842731476,"y":0.49643704295158386},{"x":0.3831932842731476,"y":0.510688841342926},{"x":0.3613445460796356,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.3613445460796356,0.49643704295158386,0.3831932842731476,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.49643704295158386},{"x":0.35462185740470886,"y":0.49643704295158386},{"x":0.35462185740470886,"y":0.510688841342926},{"x":0.3495798408985138,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3495798408985138,0.49643704295158386,0.35462185740470886,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.49643704295158386},{"x":0.3445378243923187,"y":0.49643704295158386},{"x":0.3445378243923187,"y":0.510688841342926},{"x":0.32268908619880676,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصر","boundary":[0.32268908619880676,0.49643704295158386,0.3445378243923187,0.510688841342926]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7277311086654663,"y":0.47980996966362},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5130641460418701},{"x":0.32268908619880676,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.31768908619880676,0.4704346649646759,0.7310504364967346,0.5200641460418701],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کریم","boundary":[0.5697479248046875,0.5154394507408142,0.5915966629981995,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلیمانی","boundary":[0.5226891040802002,0.5154394507408142,0.5630252361297607,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5273159146308899},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"دهکردی","boundary":[0.4773109257221222,0.5154394507408142,0.5159664154052734,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5285035371780396},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4722689092159271,0.5154394507408142,0.4739495813846588,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.5154394507408142},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5154394507408142},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5285035371780396},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.4268907606601715,0.5154394507408142,0.46554622054100037,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.5154394507408142},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5154394507408142},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5285035371780396},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مهدی","boundary":[0.39159664511680603,0.5154394507408142,0.42016807198524475,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.5154394507408142},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5154394507408142},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5285035371780396},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"عباسی","boundary":[0.3512605130672455,0.5154394507408142,0.3848739564418793,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6420168280601501,0.5320665240287781,0.6957983374595642,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6151260733604431,0.5320665240287781,0.6352941393852234,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6117647290229797,0.5320665240287781,0.6151260733604431,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.5680672526359558,0.5320665240287781,0.5915966629981995,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5630252361297607,0.5320665240287781,0.5663865804672241,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5210084319114685,0.5320665240287781,0.5579832196235657,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5451306700706482},{"x":0.489075630903244,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.489075630903244,0.5332541465759277,0.5159664154052734,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5332541465759277},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5332541465759277},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5451306700706482},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.45378151535987854,0.5332541465759277,0.48403361439704895,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.5332541465759277},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5332541465759277},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5451306700706482},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4470588266849518,0.5332541465759277,0.45042017102241516,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.5332541465759277},{"x":0.440336138010025,"y":0.5332541465759277},{"x":0.440336138010025,"y":0.5451306700706482},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.41848739981651306,0.5332541465759277,0.440336138010025,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.5332541465759277},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5332541465759277},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5451306700706482},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.38991597294807434,0.5332541465759277,0.4117647111415863,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.5332541465759277},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5332541465759277},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5451306700706482},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3815126121044159,0.5332541465759277,0.3848739564418793,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.5332541465759277},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5332541465759277},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5451306700706482},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3361344635486603,0.5332541465759277,0.3764705955982208,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.5332541465759277},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5332541465759277},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5451306700706482},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3310924470424652,0.5332541465759277,0.3344537913799286,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.5332541465759277},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5332541465759277},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5451306700706482},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۸","boundary":[0.29243698716163635,0.5332541465759277,0.32436975836753845,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.551068902015686},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5617577433586121},{"x":0.658823549747467,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6571428775787354,0.551068902015686,0.7126050591468811,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.551068902015686},{"x":0.6521008610725403,"y":0.551068902015686},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6201680898666382,0.551068902015686,0.6521008610725403,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.551068902015686},{"x":0.6151260733604431,"y":0.551068902015686},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6117647290229797,0.551068902015686,0.6168067455291748,0.5629453659057617]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5629453659057617},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.28743698716163635,0.5084394507408142,0.7176050591468811,0.5699453659057617],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.551068902015686},{"x":0.5915966629981995,"y":0.551068902015686},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ده","boundary":[0.5815126299858093,0.551068902015686,0.5915966629981995,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5617577433586121},{"x":0.578151285648346,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.578151285648346,0.5522565245628357,0.5798319578170776,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5714285969734192,"y":0.551068902015686},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۹۵","boundary":[0.5512605309486389,0.5522565245628357,0.5714285969734192,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5617577433586121},{"x":0.534453809261322,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.534453809261322,0.5522565245628357,0.5495798587799072,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5522565245628357},{"x":0.534453809261322,"y":0.5522565245628357},{"x":0.534453809261322,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5327731370925903,0.5522565245628357,0.534453809261322,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6571428775787354,"y":0.58076012134552},{"x":0.6168067455291748,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.6168067455291748,0.5688835978507996,0.6571428775787354,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6168067455291748,"y":0.58076012134552},{"x":0.6117647290229797,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6117647290229797,0.5688835978507996,0.6168067455291748,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5915966629981995,"y":0.58076012134552},{"x":0.556302547454834,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.556302547454834,0.5688835978507996,0.5915966629981995,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5512605309486389,"y":0.58076012134552},{"x":0.5243697762489319,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5243697762489319,0.5688835978507996,0.5512605309486389,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5193277597427368,"y":0.58076012134552},{"x":0.4924369752407074,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4924369752407074,0.5688835978507996,0.5193277597427368,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.5688835978507996},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5688835978507996},{"x":0.48571428656578064,"y":0.58076012134552},{"x":0.48235294222831726,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.48235294222831726,0.5688835978507996,0.48571428656578064,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5688835978507996},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5688835978507996},{"x":0.4739495813846588,"y":0.58076012134552},{"x":0.45378151535987854,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۷۴۰","boundary":[0.45378151535987854,0.5688835978507996,0.4739495813846588,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.5688835978507996},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5688835978507996},{"x":0.45378151535987854,"y":0.58076012134552},{"x":0.45210084319114685,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45210084319114685,0.5688835978507996,0.45378151535987854,0.58076012134552]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6571428775787354,"y":0.58076012134552},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.44710084319114685,0.5464442067146301,0.6621428775787354,0.58776012134552],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.6235294342041016,0.5866983532905579,0.6487395167350769,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6117647290229797,0.5866983532905579,0.6151260733604431,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.6991596817970276,0.6045130491256714,0.7378151416778564,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.6521008610725403,0.6045130491256714,0.6941176652908325,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6184874176979065,0.6045130491256714,0.6504201889038086,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6117647290229797,0.6045130491256714,0.6151260733604431,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.5747899413108826,0.6045130491256714,0.5932773351669312,0.6175771951675415]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5866983532905579},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5866983532905579},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5697899413108826,0.5796983532905579,0.7428151416778564,0.6245771951675415],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6168067455291748,0.6223278045654297,0.6655462384223938,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6117647290229797,0.6223278045654297,0.6151260733604431,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.5546218752861023,0.6223278045654297,0.5932773351669312,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".؛","boundary":[0.5495798587799072,0.6223278045654297,0.5529412031173706,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.5193277597427368,0.6223278045654297,0.5428571701049805,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5159664154052734,0.6223278045654297,0.5193277597427368,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6401425004005432},{"x":0.680672287940979,"y":0.6401425004005432},{"x":0.680672287940979,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.6487395167350769,0.6401425004005432,0.680672287940979,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.6168067455291748,0.6401425004005432,0.6436975002288818,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6117647290229797,0.6401425004005432,0.6151260733604431,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.5731092691421509,0.6401425004005432,0.5915966629981995,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پرده","boundary":[0.5495798587799072,0.6401425004005432,0.5680672526359558,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجارت","boundary":[0.5109243988990784,0.6401425004005432,0.5428571701049805,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6532066464424133},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تنباکوی","boundary":[0.46554622054100037,0.6401425004005432,0.5042017102241516,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6401425004005432},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6401425004005432},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6532066464424133},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.43697479367256165,0.6401425004005432,0.4588235318660736,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.6401425004005432},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6401425004005432},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6532066464424133},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4268907606601715,0.6401425004005432,0.4319327771663666,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.6401425004005432},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6401425004005432},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6532066464424133},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مصر","boundary":[0.4000000059604645,0.6401425004005432,0.42016807198524475,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6168067455291748,0.6591448783874512,0.6554622054100037,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6117647290229797,0.6591448783874512,0.6151260733604431,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"توتون","boundary":[0.5647059082984924,0.6591448783874512,0.5915966629981995,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5478991866111755,0.6591448783874512,0.5579832196235657,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.5226891040802002,0.6591448783874512,0.5445378422737122,0.6710214018821716]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.6223278045654297},{"x":0.680672287940979,"y":0.6223278045654297},{"x":0.680672287940979,"y":0.6710214018821716},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3950000059604645,0.6153278045654297,0.685672287940979,0.6780214018821716],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5025210380554199,0.6591448783874512,0.5142857432365417,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6579572558403015},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6591448783874512},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6710214018821716},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعت","boundary":[0.46722689270973206,0.6579572558403015,0.49747899174690247,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6579572558403015},{"x":0.462184876203537,"y":0.6579572558403015},{"x":0.462184876203537,"y":0.6710214018821716},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4571428596973419,0.6579572558403015,0.462184876203537,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.6579572558403015},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6579572558403015},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6710214018821716},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تجارت","boundary":[0.42016807198524475,0.6579572558403015,0.45210084319114685,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.6579572558403015},{"x":0.413445383310318,"y":0.6579572558403015},{"x":0.413445383310318,"y":0.6698337197303772},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.40168067812919617,0.6579572558403015,0.413445383310318,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.6579572558403015},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6579572558403015},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6698337197303772},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تاریخ","boundary":[0.37310925126075745,0.6579572558403015,0.3966386616230011,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.6579572558403015},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6579572558403015},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6698337197303772},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.35630252957344055,0.6579572558403015,0.3663865625858307,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.6579572558403015},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6579572558403015},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6698337197303772},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۲۷۶","boundary":[0.32268908619880676,0.6579572558403015,0.3495798408985138,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.6567695736885071},{"x":0.31596639752388,"y":0.6567695736885071},{"x":0.31596639752388,"y":0.6698337197303772},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.30756303668022156,0.6567695736885071,0.31596639752388,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.6567695736885071},{"x":0.3025210201740265,"y":0.6579572558403015},{"x":0.3025210201740265,"y":0.6698337197303772},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۲۹۸","boundary":[0.27394959330558777,0.6567695736885071,0.3025210201740265,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.6567695736885071},{"x":0.2722689211368561,"y":0.6567695736885071},{"x":0.2722689211368561,"y":0.6698337197303772},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.46000000834465027,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.2705882489681244,0.6567695736885071,0.2722689211368561,0.6698337197303772]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6710214018821716},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.2655882489681244,0.6497695736885071,0.5192857432365418,0.6780214018821716],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5950118899345398},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۷۸۹۶۴","boundary":[0.4773109257221222,0.5878859758377075,0.5243697762489319,0.5950118899345398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۴۵۷","boundary":[0.5310924649238586,0.5878859758377075,0.5529412031173706,0.5950118899345398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۴۴۶۷","boundary":[0.5596638917922974,0.5878859758377075,0.5915966629981995,0.5950118899345398]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5950118899345398},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.4723109257221222,0.5808859758377075,0.5965966629981995,0.6020118899345398],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.6401425004005432},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6401425004005432},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6496437191963196},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":".۱۸۹۷-۱۹۱۹","boundary":[0.3126050531864166,0.6401425004005432,0.38655462861061096,0.6496437191963196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.6413301825523376},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6413301825523376},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6496437191963196},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"،","boundary":[0.3932773172855377,0.6413301825523376,0.3949579894542694,0.6496437191963196]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.6401425004005432},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6401425004005432},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6496437191963196},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.3076050531864166,0.6331425004005432,0.3999579894542694,0.6566437191963196],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.6745843291282654},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6745843291282654},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6876484751701355},{"x":0.29075631499290466,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Tobacco","boundary":[0.29075631499290466,0.6745843291282654,0.34117648005485535,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.6745843291282654},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6745843291282654},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6876484751701355},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"industry","boundary":[0.3462184965610504,0.6745843291282654,0.3949579894542694,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.6745843291282654},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6745843291282654},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6876484751701355},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.4000000059604645,0.6745843291282654,0.4084033668041229,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.6745843291282654},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6745843291282654},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6876484751701355},{"x":0.413445383310318,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Iran","boundary":[0.413445383310318,0.6745843291282654,0.43529412150382996,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.6745843291282654},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6745843291282654},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6876484751701355},{"x":0.440336138010025,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.440336138010025,0.6745843291282654,0.45042017102241516,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.6745843291282654},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6745843291282654},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6876484751701355},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"History","boundary":[0.45546218752861023,0.6745843291282654,0.49915966391563416,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.5042017102241516,0.6745843291282654,0.5126050710678101,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1897","boundary":[0.5193277597427368,0.6745843291282654,0.5462185144424438,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"–","boundary":[0.5512605309486389,0.6745843291282654,0.5596638917922974,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"1919","boundary":[0.5647059082984924,0.6745843291282654,0.5915966629981995,0.6876484751701355]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6876484751701355},{"x":0.29075631499290466,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.28575631499290466,0.6675843291282654,0.5965966629981995,0.6946484751701355],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.6971496343612671},{"x":0.2722689211368561,"y":0.6971496343612671},{"x":0.2722689211368561,"y":0.7007125616073608},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.7599999904632568,"str":"--","boundary":[0.26386556029319763,0.6971496343612671,0.2722689211368561,0.7007125616073608]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.6971496343612671},{"x":0.2722689211368561,"y":0.6971496343612671},{"x":0.2722689211368561,"y":0.7007125616073608},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","boundary":[0.2588655602931976,0.6901496343612671,0.2772689211368561,0.7077125616073608],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.694774329662323},{"x":0.6571428775787354,"y":0.694774329662323},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6151260733604431,0.694774329662323,0.6571428775787354,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6117647290229797,0.6935867071151733,0.6168067455291748,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.5747899413108826,0.6935867071151733,0.5932773351669312,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5512605309486389,0.6935867071151733,0.5630252361297607,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روابط","boundary":[0.5226891040802002,0.6935867071151733,0.5495798587799072,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7066508531570435},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خارجی","boundary":[0.48571428656578064,0.6935867071151733,0.5159664154052734,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6935867071151733},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6935867071151733},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7066508531570435},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.46722689270973206,0.6935867071151733,0.4722689092159271,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.6935867071151733},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6935867071151733},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7066508531570435},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصر","boundary":[0.4436974823474884,0.6935867071151733,0.4638655483722687,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.6935867071151733},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6935867071151733},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7066508531570435},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.43865546584129333,0.6935867071151733,0.4436974823474884,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.6923990249633789},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6923990249633789},{"x":0.2554621994495392,"y":0.705463171005249},{"x":0.2369747906923294,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Iran","boundary":[0.2369747906923294,0.6923990249633789,0.2554621994495392,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.6923990249633789},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6923990249633789},{"x":0.27394959330558777,"y":0.705463171005249},{"x":0.26386556029319763,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.26386556029319763,0.6923990249633789,0.27394959330558777,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.6923990249633789},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6923990249633789},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7066508531570435},{"x":0.27731093764305115,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Foreign","boundary":[0.27731093764305115,0.6923990249633789,0.3210084140300751,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.6923990249633789},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6923990249633789},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7066508531570435},{"x":0.32773110270500183,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"relations","boundary":[0.32773110270500183,0.6923990249633789,0.3815126121044159,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.6935867071151733},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6935867071151733},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7066508531570435},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.3848739564418793,0.6935867071151733,0.39159664511680603,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.6935867071151733},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6935867071151733},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7066508531570435},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Egypt","boundary":[0.3983193337917328,0.6935867071151733,0.43361344933509827,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.7125890851020813},{"x":0.653781533241272,"y":0.7125890851020813},{"x":0.653781533241272,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6151260733604431,0.7125890851020813,0.653781533241272,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6117647290229797,0.7125890851020813,0.6151260733604431,0.7232779264450073]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7232779264450073},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.2319747906923294,0.6853990249633789,0.6621428775787354,0.7302779264450073],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5932773351669312,"y":0.724465548992157},{"x":0.5731092691421509,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصر","boundary":[0.5731092691421509,0.7114014029502869,0.5932773351669312,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5680672526359558,"y":0.724465548992157},{"x":0.5546218752861023,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5546218752861023,0.7114014029502869,0.5680672526359558,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5512605309486389,"y":0.724465548992157},{"x":0.5260504484176636,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روابط","boundary":[0.5260504484176636,0.7114014029502869,0.5512605309486389,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5159664154052734,"y":0.724465548992157},{"x":0.48739495873451233,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خارجی","boundary":[0.48739495873451233,0.7114014029502869,0.5159664154052734,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.7114014029502869},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7114014029502869},{"x":0.4756302535533905,"y":0.724465548992157},{"x":0.47058823704719543,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.47058823704719543,0.7114014029502869,0.4756302535533905,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.7114014029502869},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7114014029502869},{"x":0.46554622054100037,"y":0.724465548992157},{"x":0.4470588266849518,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.4470588266849518,0.7114014029502869,0.46554622054100037,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.7114014029502869},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7114014029502869},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7232779264450073},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.43865546584129333,0.7114014029502869,0.4436974823474884,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.7102137804031372},{"x":0.2722689211368561,"y":0.7102137804031372},{"x":0.2722689211368561,"y":0.7232779264450073},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Egypt","boundary":[0.23529411852359772,0.7102137804031372,0.2722689211368561,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.7102137804031372},{"x":0.2823529541492462,"y":0.7102137804031372},{"x":0.2823529541492462,"y":0.7232779264450073},{"x":0.27731093764305115,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.27731093764305115,0.7102137804031372,0.2823529541492462,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.7102137804031372},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7102137804031372},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7232779264450073},{"x":0.29075631499290466,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Foreign","boundary":[0.29075631499290466,0.7102137804031372,0.3344537913799286,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.7102137804031372},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7102137804031372},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7232779264450073},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"relations","boundary":[0.34117648005485535,0.7102137804031372,0.39159664511680603,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.7114014029502869},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7114014029502869},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7232779264450073},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.3966386616230011,0.7114014029502869,0.40672269463539124,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.7114014029502869},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7114014029502869},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7232779264450073},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Iran","boundary":[0.4117647111415863,0.7114014029502869,0.43361344933509827,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6554622054100037,0.7292161583900452,0.6941176652908325,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6151260733604431,0.7292161583900452,0.6504201889038086,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6117647290229797,0.7292161583900452,0.6168067455291748,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5579832196235657,0.7280284762382507,0.5899159908294678,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5260504484176636,0.7280284762382507,0.5512605309486389,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7410926222801208},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4907563030719757,0.7280284762382507,0.5210084319114685,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.7280284762382507},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7280284762382507},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7410926222801208},{"x":0.48067227005958557,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48067227005958557,0.7280284762382507,0.48571428656578064,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7280284762382507},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7280284762382507},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7410926222801208},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.45546218752861023,0.7280284762382507,0.4773109257221222,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.7280284762382507},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7280284762382507},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7410926222801208},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.4302521049976349,0.7280284762382507,0.4453781545162201,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.7280284762382507},{"x":0.42184874415397644,"y":0.7280284762382507},{"x":0.42184874415397644,"y":0.7410926222801208},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.41680672764778137,0.7280284762382507,0.42184874415397644,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.7280284762382507},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7280284762382507},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7410926222801208},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.37478992342948914,0.7280284762382507,0.4117647111415863,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.7280284762382507},{"x":0.37142857909202576,"y":0.7280284762382507},{"x":0.37142857909202576,"y":0.7410926222801208},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3663865625858307,0.7280284762382507,0.37142857909202576,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.7280284762382507},{"x":0.2991596758365631,"y":0.7280284762382507},{"x":0.2991596758365631,"y":0.7410926222801208},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Shahid","boundary":[0.2571428716182709,0.7280284762382507,0.2991596758365631,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.7280284762382507},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7280284762382507},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7410926222801208},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Beheshti","boundary":[0.30588236451148987,0.7280284762382507,0.35798320174217224,0.7410926222801208]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7422803044319153},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2302941185235977,0.7032137804031372,0.6991176652908325,0.7492803044319153],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.713776707649231},{"x":0.40504202246665955,"y":0.713776707649231},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7185273170471191},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"--","boundary":[0.3966386616230011,0.713776707649231,0.40504202246665955,0.7185273170471191]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.713776707649231},{"x":0.40504202246665955,"y":0.713776707649231},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7185273170471191},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.3916386616230011,0.706776707649231,0.41004202246665955,0.7255273170471191],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.745843231678009},{"x":0.4084033668041229,"y":0.745843231678009},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7589073777198792},{"x":0.3445378243923187,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Publishing","boundary":[0.3445378243923187,0.745843231678009,0.4084033668041229,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.745843231678009},{"x":0.45210084319114685,"y":0.745843231678009},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7589073777198792},{"x":0.413445383310318,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Center","boundary":[0.413445383310318,0.745843231678009,0.45210084319114685,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.745843231678009},{"x":0.46722689270973206,"y":0.745843231678009},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7589073777198792},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"&","boundary":[0.4571428596973419,0.745843231678009,0.46722689270973206,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.745843231678009},{"x":0.5361344814300537,"y":0.745843231678009},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7589073777198792},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"University","boundary":[0.4722689092159271,0.745843231678009,0.5361344814300537,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.745843231678009},{"x":0.5394958257675171,"y":0.745843231678009},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7589073777198792},{"x":0.534453809261322,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.534453809261322,0.745843231678009,0.5394958257675171,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.745843231678009},{"x":0.5932773351669312,"y":0.745843231678009},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7589073777198792},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Printing","boundary":[0.5445378422737122,0.745843231678009,0.5932773351669312,0.7589073777198792]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.745843231678009},{"x":0.5932773351669312,"y":0.745843231678009},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7589073777198792},{"x":0.3445378243923187,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3395378243923187,0.738843231678009,0.5982773351669312,0.7659073777198792],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":":","boundary":[0.6117647290229797,0.7672209143638611,0.6134454011917114,0.7731591463088989]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.6067647290229797,0.7602209143638611,0.6184454011917114,0.7801591463088989],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7660332322120667},{"x":0.702521026134491,"y":0.7660332322120667},{"x":0.702521026134491,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6840336322784424,0.7660332322120667,0.702521026134491,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.764845609664917},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.658823549747467,0.764845609664917,0.6823529601097107,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.764845609664917},{"x":0.6487395167350769,"y":0.764845609664917},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.6151260733604431,0.764845609664917,0.6487395167350769,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.764845609664917},{"x":0.6168067455291748,"y":0.764845609664917},{"x":0.6151260733604431,"y":0.775534451007843},{"x":0.6117647290229797,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6117647290229797,0.764845609664917,0.6151260733604431,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7624703049659729},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5915966629981995,"y":0.775534451007843},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"HD۹۱۴۶","boundary":[0.5411764979362488,0.7624703049659729,0.5915966629981995,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.783847987651825},{"x":0.702521026134491,"y":0.783847987651825},{"x":0.702521026134491,"y":0.794536828994751},{"x":0.6840336322784424,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6840336322784424,0.783847987651825,0.702521026134491,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.783847987651825},{"x":0.6823529601097107,"y":0.783847987651825},{"x":0.6823529601097107,"y":0.794536828994751},{"x":0.658823549747467,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.658823549747467,0.783847987651825,0.6823529601097107,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.783847987651825},{"x":0.6487395167350769,"y":0.783847987651825},{"x":0.6487395167350769,"y":0.794536828994751},{"x":0.6201680898666382,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.6201680898666382,0.783847987651825,0.6487395167350769,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.783847987651825},{"x":0.6151260733604431,"y":0.783847987651825},{"x":0.6151260733604431,"y":0.794536828994751},{"x":0.6117647290229797,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6117647290229797,0.783847987651825,0.6151260733604431,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7428571581840515,"y":0.8123515248298645},{"x":0.7092437148094177,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7092437148094177,0.7992874383926392,0.7428571581840515,0.8123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8123515248298645},{"x":0.6420168280601501,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.6420168280601501,0.7992874383926392,0.7042016983032227,0.8123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6352941393852234,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6352941393852234,"y":0.8123515248298645},{"x":0.6201680898666382,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6201680898666382,0.8004750609397888,0.6352941393852234,0.8123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6151260733604431,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6151260733604431,"y":0.8123515248298645},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6117647290229797,0.8004750609397888,0.6151260733604431,0.8123515248298645]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8135392069816589},{"x":0.5394958257675171,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5361764979362488,0.7554703049659729,0.7461764860153198,0.8205392069816589],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.783847987651825},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7826603055000305},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7909738421440125},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۳۸/۸۲۶۳۳۷۱۰۹۵۵","boundary":[0.4789915978908539,0.783847987651825,0.5915966629981995,0.7909738421440125]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.783847987651825},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7826603055000305},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7909738421440125},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.4739915978908539,0.776847987651825,0.5965966629981995,0.7979738421440125],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5899159908294678,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5899159908294678,"y":0.8087885975837708},{"x":0.5378151535987854,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵۹۲۹۸۸۹","boundary":[0.5378151535987854,0.8004750609397888,0.5899159908294678,0.8087885975837708]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5899159908294678,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5899159908294678,"y":0.8087885975837708},{"x":0.5378151535987854,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5328151535987854,0.7934750609397888,0.5949159908294678,0.8157885975837708],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.8254156708717346},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8254156708717346},{"x":0.5445378422737122,"y":0.8372921347618103},{"x":0.5310924649238586,"y":0.8372921347618103}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.5310924649238586,0.8254156708717346,0.5445378422737122,0.8372921347618103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.824228048324585},{"x":0.5260504484176636,"y":0.8254156708717346},{"x":0.5260504484176636,"y":0.8372921347618103},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8361045122146606}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.5058823823928833,0.824228048324585,0.5260504484176636,0.8372921347618103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.8230403661727905},{"x":0.5008403658866882,"y":0.824228048324585},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8361045122146606},{"x":0.45378151535987854,"y":0.8361045122146606}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۱۷۳۶","boundary":[0.45546218752861023,0.8230403661727905,0.5008403658866882,0.8361045122146606]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.8230403661727905},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8254156708717346},{"x":0.5445378422737122,"y":0.8372921347618103},{"x":0.45378151535987854,"y":0.8361045122146606}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.4504621875286102,0.8160403661727905,0.5495378422737122,0.8442921347618103],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.8384798169136047},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8372921347618103},{"x":0.556302547454834,"y":0.8491686582565308},{"x":0.4420168101787567,"y":0.8515439629554749}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"www.pub.sbu.ac.ir","boundary":[0.4420168101787567,0.8384798169136047,0.556302547454834,0.8491686582565308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.8503562808036804},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8491686582565308},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8610451221466064},{"x":0.4252100884914398,"y":0.8622328042984009}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"unipress@mail.sbu.ac.ir","boundary":[0.4252100884914398,0.8503562808036804,0.5714285969734192,0.8610451221466064]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.8384798169136047},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8361045122146606},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8610451221466064},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8634204268455505}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.4202100884914398,0.8314798169136047,0.5764285969734192,0.8680451221466065],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/e506f4b157736223/pages/LestqGHMNWCPnEyu-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e506f4b157736223/pages/uxDJBhfHipmxfOsh.jpg","blurred":"/storage/books/e506f4b157736223/pages/IouiAhMZDIaEanPa.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.0003217455177012645,0.9994266647671451,0.9995530182199638]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.2779097259044647},{"x":0.2840336263179779,"y":0.2779097259044647},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3004750609397888},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":1,"str":"دراش","boundary":[0.2521008551120758,0.2779097259044647,0.2840336263179779,0.3004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.2779097259044647},{"x":0.3042016923427582,"y":0.2779097259044647},{"x":0.3042016923427582,"y":0.3004750609397888},{"x":0.289075642824173,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":1,"str":"دای","boundary":[0.289075642824173,0.2779097259044647,0.3042016923427582,0.3004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.2779097259044647},{"x":0.3210084140300751,"y":0.2779097259044647},{"x":0.3210084140300751,"y":0.3004750609397888},{"x":0.31092438101768494,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":1,"str":"به","boundary":[0.31092438101768494,0.2779097259044647,0.3210084140300751,0.3004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.2779097259044647},{"x":0.2504201829433441,"y":0.2779097259044647},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3004750609397888},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.24369747936725616,0.2779097259044647,0.2504201829433441,0.3004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2779097259044647},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2779097259044647},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3004750609397888},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":1,"str":"نا","boundary":[0.21512605249881744,0.2779097259044647,0.24201680719852448,0.3004750609397888]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2779097259044647},{"x":0.3210084140300751,"y":0.2779097259044647},{"x":0.3210084140300751,"y":0.3004750609397888},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2709097259044647,0.3260084140300751,0.3074750609397888],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.34085512161254883},{"x":0.24537815153598785,"y":0.34085512161254883},{"x":0.24537815153598785,"y":0.36342042684555054},{"x":0.24369747936725616,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":1,"str":"ف","boundary":[0.24369747936725616,0.34085512161254883,0.24537815153598785,0.36342042684555054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34679335355758667},{"x":0.24033613502979279,"y":0.34679335355758667},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3693586587905884},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":1,"str":"راش","boundary":[0.21512605249881744,0.34679335355758667,0.24033613502979279,0.3693586587905884]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.34679335355758667},{"x":0.2521008551120758,"y":0.34679335355758667},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3693586587905884},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":1,"str":"ا","boundary":[0.24705882370471954,0.34679335355758667,0.2521008551120758,0.3693586587905884]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.34679335355758667},{"x":0.29579833149909973,"y":0.34679335355758667},{"x":0.29579833149909973,"y":0.3693586587905884},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":1,"str":"جیرا","boundary":[0.25882354378700256,0.34679335355758667,0.29579833149909973,0.3693586587905884]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.34323039650917053},{"x":0.3361344635486603,"y":0.34323039650917053},{"x":0.3361344635486603,"y":0.3693586587905884},{"x":0.3008403480052948,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":1,"str":"داتسا","boundary":[0.3008403480052948,0.34323039650917053,0.3361344635486603,0.3693586587905884]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34085512161254883},{"x":0.3361344635486603,"y":0.34085512161254883},{"x":0.3361344635486603,"y":0.3693586587905884},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3338551216125488,0.3411344635486603,0.3763586587905884],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/e506f4b157736223/pages/cVuAlFLXXcVYksAY-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e506f4b157736223/pages/hGNbWTVFRsKyBjai.jpg","blurred":"/storage/books/e506f4b157736223/pages/WPxfhpzbNZEnsplo.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/e506f4b157736223/pages/vfjnOvNKXfQRzxMO-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e506f4b157736223/pages/LzLpjxFwxaasLMHP.jpg","blurred":"/storage/books/e506f4b157736223/pages/ONxklCNVIxBDZiTF.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00025827264120346574,0.9986724807354582,0.9989789411098544]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5260504484176636,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5243697762489319,"y":0.23990498483181},{"x":0.4739495813846588,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.4739495813846588,0.22446556389331818,0.5243697762489319,0.23990498483181]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5260504484176636,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5243697762489319,"y":0.23990498483181},{"x":0.4739495813846588,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4689495813846588,0.21746556389331817,0.5293697762489319,0.24690498483181],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2577197253704071},{"x":0.7831932902336121,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7260504364967346,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7260504364967346,0.25890737771987915,0.7831932902336121,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7277311086654663,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7277311086654663,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7243697643280029,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.25890737771987915,0.7277311086654663,0.27078384160995483]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2577197253704071},{"x":0.7831932902336121,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7243697643280029,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.7193697643280029,0.25190737771987914,0.7881932902336121,0.27778384160995484],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2600950002670288},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2600950002670288},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2672209143638611},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".نه","boundary":[0.21512605249881744,0.2600950002670288,0.23025210201740265,0.2672209143638611]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2600950002670288},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2600950002670288},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2672209143638611},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2530950002670288,0.23525210201740265,0.2742209143638611],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7462185025215149,0.2802850306034088,0.7848739624023438,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7462185025215149,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7445378303527832,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7445378303527832,0.2802850306034088,0.7462185025215149,0.28859856724739075]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7395378303527832,0.2732850306034088,0.7898739624023438,0.2967862195968628],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"پیشینه","boundary":[0.6957983374595642,0.2992874085903168,0.7361344695091248,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیق","boundary":[0.6504201889038086,0.2992874085903168,0.6890756487846375,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6436975002288818,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6386554837226868,0.2992874085903168,0.6436975002288818,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.2992874085903168},{"x":0.63193279504776,"y":0.2992874085903168},{"x":0.63193279504776,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.5949580073356628,0.2992874085903168,0.63193279504776,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3147268295288086},{"x":0.561344563961029,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.561344563961029,0.2992874085903168,0.5882353186607361,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5529412031173706,0.2992874085903168,0.5596638917922974,0.3147268295288086]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5479412031173706,0.29228740859031677,0.7411344695091248,0.3217268295288086],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3004750609397888},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3004750609397888},{"x":0.2201680690050125,"y":0.30878859758377075},{"x":0.21680672466754913,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱","boundary":[0.21680672466754913,0.3004750609397888,0.2201680690050125,0.30878859758377075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3004750609397888},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3004750609397888},{"x":0.2201680690050125,"y":0.30878859758377075},{"x":0.21680672466754913,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.2934750609397888,0.22516806900501252,0.31578859758377076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.35154393315315247},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3503562808036804},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3598574697971344},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶","boundary":[0.21680672466754913,0.35154393315315247,0.23025210201740265,0.3598574697971344]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.35154393315315247},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3503562808036804},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3598574697971344},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.34454393315315246,0.23525210201740265,0.3668574697971344],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7848739624023438,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3456057012081146},{"x":0.756302535533905,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.32897862792015076,0.7848739624023438,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7495798468589783,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یکم","boundary":[0.7260504364967346,0.32897862792015076,0.7495798468589783,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7277311086654663,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7243697643280029,0.32897862792015076,0.7277311086654663,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7176470756530762,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدال","boundary":[0.6840336322784424,0.32897862792015076,0.7176470756530762,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6789916157722473,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6689075827598572,0.32897862792015076,0.6789916157722473,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6638655662536621,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سر","boundary":[0.6453781723976135,0.32897862792015076,0.6638655662536621,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6386554837226868,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تنباکوی","boundary":[0.5915966629981995,0.32897862792015076,0.6386554837226868,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5848739743232727,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.5579832196235657,0.32897862792015076,0.5848739743232727,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5546218752861023,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5512605309486389,0.32897862792015076,0.5546218752861023,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5445378422737122,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"عصر","boundary":[0.5159664154052734,0.32897862792015076,0.5445378422737122,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5126050710678101,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3456057012081146},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پساجنبش","boundary":[0.44873949885368347,0.32897862792015076,0.5126050710678101,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.32897862792015076},{"x":0.4436974823474884,"y":0.32897862792015076},{"x":0.4436974823474884,"y":0.3456057012081146},{"x":0.40504202246665955,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تنباکو","boundary":[0.40504202246665955,0.32897862792015076,0.4436974823474884,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.32897862792015076},{"x":0.40672269463539124,"y":0.32897862792015076},{"x":0.40672269463539124,"y":0.3456057012081146},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.40168067812919617,0.32897862792015076,0.40672269463539124,0.3456057012081146]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7848739624023438,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3456057012081146},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.39668067812919616,0.32197862792015075,0.7898739624023438,0.35260570120811463],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چالش","boundary":[0.7126050591468811,0.34916865825653076,0.7361344695091248,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6991596817970276,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3646080791950226},{"x":0.680672287940979,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.680672287940979,0.34916865825653076,0.6991596817970276,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6689075827598572,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6689075827598572,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6285714507102966,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوقی","boundary":[0.6285714507102966,0.34916865825653076,0.6689075827598572,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6218487620353699,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عثمانی","boundary":[0.5798319578170776,0.3503562808036804,0.6218487620353699,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5731092691421509,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5697479248046875,0.35154393315315247,0.5747899413108826,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5630252361297607,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مصر","boundary":[0.5378151535987854,0.35154393315315247,0.5630252361297607,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5310924649238586,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5210084319114685,0.35154393315315247,0.5310924649238586,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5142857432365417,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3669833838939667},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"سر","boundary":[0.49915966391563416,0.35154393315315247,0.5159664154052734,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.3503562808036804},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3503562808036804},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3646080791950226},{"x":0.462184876203537,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امتیاز","boundary":[0.462184876203537,0.3503562808036804,0.4924369752407074,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.3503562808036804},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3503562808036804},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3646080791950226},{"x":0.4084033668041229,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تنباکوی","boundary":[0.4084033668041229,0.3503562808036804,0.45546218752861023,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.3503562808036804},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3503562808036804},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3646080791950226},{"x":0.37310925126075745,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.37310925126075745,0.3503562808036804,0.4000000059604645,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.3503562808036804},{"x":0.36974790692329407,"y":0.3503562808036804},{"x":0.36974790692329407,"y":0.3646080791950226},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3680672347545624,0.3503562808036804,0.36974790692329407,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7848739624023438,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7848739624023438,"y":0.39429929852485657},{"x":0.756302535533905,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.37885984778404236,0.7848739624023438,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7495798468589783,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7495798468589783,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7277311086654663,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7277311086654663,0.37885984778404236,0.7495798468589783,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7260504364967346,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7260504364967346,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7243697643280029,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7243697643280029,0.37885984778404236,0.7260504364967346,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7142857313156128,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7142857313156128,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6672269105911255,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صادرات","boundary":[0.6672269105911255,0.37885984778404236,0.7142857313156128,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6605042219161987,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6605042219161987,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6252101063728333,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تنباکو","boundary":[0.6252101063728333,0.37885984778404236,0.6605042219161987,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6184874176979065,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6184874176979065,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6084033846855164,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6084033846855164,0.37885984778404236,0.6184874176979065,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6033613681793213,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6033613681793213,"y":0.39429929852485657},{"x":0.578151285648346,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصر","boundary":[0.578151285648346,0.37885984778404236,0.6033613681793213,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5714285969734192,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5714285969734192,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5630252361297607,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5630252361297607,0.37885984778404236,0.5714285969734192,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.37885984778404236},{"x":0.556302547454834,"y":0.37885984778404236},{"x":0.556302547454834,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5226891040802002,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۸۹۸","boundary":[0.5226891040802002,0.37885984778404236,0.556302547454834,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5210084319114685,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5210084319114685,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5142857432365417,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"م","boundary":[0.5142857432365417,0.37885984778404236,0.5210084319114685,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5109243988990784,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5109243988990784,"y":0.39429929852485657},{"x":0.507563054561615,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.507563054561615,0.37885984778404236,0.5109243988990784,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5008403658866882,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5008403658866882,"y":0.39429929852485657},{"x":0.4722689092159271,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۳۱۶","boundary":[0.4722689092159271,0.37885984778404236,0.5008403658866882,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.37885984778404236},{"x":0.47058823704719543,"y":0.37885984778404236},{"x":0.47058823704719543,"y":0.39429929852485657},{"x":0.4605042040348053,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ق","boundary":[0.4605042040348053,0.37885984778404236,0.47058823704719543,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.37885984778404236},{"x":0.45546218752861023,"y":0.37885984778404236},{"x":0.45546218752861023,"y":0.39429929852485657},{"x":0.4470588266849518,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.4470588266849518,0.37885984778404236,0.45546218752861023,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.37885984778404236},{"x":0.440336138010025,"y":0.37885984778404236},{"x":0.440336138010025,"y":0.39429929852485657},{"x":0.40336135029792786,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.40336135029792786,0.37885984778404236,0.440336138010025,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.37885984778404236},{"x":0.3983193337917328,"y":0.37885984778404236},{"x":0.3983193337917328,"y":0.39429929852485657},{"x":0.3462184965610504,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشروطه","boundary":[0.3462184965610504,0.37885984778404236,0.3983193337917328,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.37885984778404236},{"x":0.34117648005485535,"y":0.37885984778404236},{"x":0.34117648005485535,"y":0.39429929852485657},{"x":0.33781513571739197,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.33781513571739197,0.37885984778404236,0.34117648005485535,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.37885984778404236},{"x":0.3344537913799286,"y":0.37885984778404236},{"x":0.3344537913799286,"y":0.39429929852485657},{"x":0.30588236451148987,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۹۰۶","boundary":[0.30588236451148987,0.37885984778404236,0.3344537913799286,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.37885984778404236},{"x":0.3042016923427582,"y":0.37885984778404236},{"x":0.3042016923427582,"y":0.39429929852485657},{"x":0.2974790036678314,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"م","boundary":[0.2974790036678314,0.37885984778404236,0.3042016923427582,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.37885984778404236},{"x":0.29411765933036804,"y":0.37885984778404236},{"x":0.29411765933036804,"y":0.39429929852485657},{"x":0.29075631499290466,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.29075631499290466,0.37885984778404236,0.29411765933036804,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.37885984778404236},{"x":0.2840336263179779,"y":0.37885984778404236},{"x":0.2840336263179779,"y":0.39429929852485657},{"x":0.2521008551120758,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۳۲۴","boundary":[0.2521008551120758,0.37885984778404236,0.2840336263179779,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.37885984778404236},{"x":0.2504201829433441,"y":0.37885984778404236},{"x":0.2504201829433441,"y":0.39429929852485657},{"x":0.24033613502979279,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ق","boundary":[0.24033613502979279,0.37885984778404236,0.2504201829433441,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.37885984778404236},{"x":0.2386554628610611,"y":0.37885984778404236},{"x":0.2386554628610611,"y":0.39429929852485657},{"x":0.23529411852359772,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.23529411852359772,0.37885984778404236,0.2386554628610611,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.37885984778404236},{"x":0.23193277418613434,"y":0.37885984778404236},{"x":0.23193277418613434,"y":0.39429929852485657},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۷","boundary":[0.21512605249881744,0.37885984778404236,0.23193277418613434,0.39429929852485657]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7848739624023438,"y":0.39429929852485657},{"x":0.21512605249881744,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.20844538033008575,0.34454393315315246,0.7898739624023438,0.4012992985248566],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7361344695091248,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.7042016983032227,0.40142518281936646,0.7361344695091248,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6974790096282959,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امتیاز","boundary":[0.6655462384223938,0.4002375304698944,0.6974790096282959,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.4002375304698944},{"x":0.658823549747467,"y":0.4002375304698944},{"x":0.658823549747467,"y":0.4168646037578583},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رژی","boundary":[0.6352941393852234,0.4002375304698944,0.658823549747467,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4168646037578583},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصر","boundary":[0.6033613681793213,0.4002375304698944,0.6285714507102966,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4168646037578583},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5882353186607361,0.4002375304698944,0.5983193516731262,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5815126299858093,"y":0.41567695140838623},{"x":0.561344563961029,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.561344563961029,0.4002375304698944,0.5815126299858093,0.41567695140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4168646037578583},{"x":0.5159664154052734,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.5159664154052734,0.39904987812042236,0.5546218752861023,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5092437267303467,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5092437267303467,"y":0.41567695140838623},{"x":0.43361344933509827,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"جدیدالتأسیس","boundary":[0.43361344933509827,0.39904987812042236,0.5092437267303467,0.41567695140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.39904987812042236},{"x":0.4252100884914398,"y":0.39904987812042236},{"x":0.4252100884914398,"y":0.41567695140838623},{"x":0.42016807198524475,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.42016807198524475,0.39904987812042236,0.4252100884914398,0.41567695140838623]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7361344695091248,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4180522561073303},{"x":0.42016807198524475,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.41516807198524475,0.39204987812042236,0.7411344695091248,0.42505225610733033],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7848739624023438,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7848739624023438,"y":0.44418051838874817},{"x":0.756302535533905,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.43111640214920044,0.7848739624023438,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7495798468589783,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7495798468589783,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7243697643280029,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.7243697643280029,0.43111640214920044,0.7495798468589783,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7243697643280029,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7243697643280029,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7210084199905396,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7210084199905396,0.43111640214920044,0.7243697643280029,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7142857313156128,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7142857313156128,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7058823704719543,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7058823704719543,0.43111640214920044,0.7142857313156128,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6991596817970276,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6991596817970276,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6621848940849304,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.6621848940849304,0.43111640214920044,0.6991596817970276,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6571428775787354,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6571428775787354,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6067227125167847,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشروطه","boundary":[0.6067227125167847,0.43111640214920044,0.6571428775787354,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6000000238418579,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6000000238418579,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5915966629981995,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.5915966629981995,0.43111640214920044,0.6000000238418579,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5865546464920044,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5865546464920044,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5428571701049805,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بمباران","boundary":[0.5428571701049805,0.43111640214920044,0.5865546464920044,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5361344814300537,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5361344814300537,"y":0.44418051838874817},{"x":0.49747899174690247,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مجلس","boundary":[0.49747899174690247,0.43111640214920044,0.5361344814300537,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.43111640214920044},{"x":0.4907563030719757,"y":0.43111640214920044},{"x":0.4907563030719757,"y":0.44418051838874817},{"x":0.45042017102241516,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.45042017102241516,0.43111640214920044,0.4907563030719757,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.43111640214920044},{"x":0.4436974823474884,"y":0.43111640214920044},{"x":0.4436974823474884,"y":0.44418051838874817},{"x":0.4268907606601715,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.4268907606601715,0.43111640214920044,0.4436974823474884,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.43111640214920044},{"x":0.42016807198524475,"y":0.43111640214920044},{"x":0.42016807198524475,"y":0.44418051838874817},{"x":0.41680672764778137,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.41680672764778137,0.43111640214920044,0.42016807198524475,0.44418051838874817]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7848739624023438,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7848739624023438,"y":0.44418051838874817},{"x":0.41680672764778137,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.41180672764778137,0.42411640214920043,0.7898739624023438,0.4511805183887482],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.43111640214920044},{"x":0.22857142984867096,"y":0.43111640214920044},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4406175911426544},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۵۱","boundary":[0.21512605249881744,0.43111640214920044,0.22857142984867096,0.4406175911426544]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.43111640214920044},{"x":0.23361344635486603,"y":0.43111640214920044},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4406175911426544},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.43111640214920044,0.23361344635486603,0.4406175911426544]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.43111640214920044},{"x":0.23361344635486603,"y":0.43111640214920044},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4406175911426544},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.42411640214920043,0.23861344635486603,0.4476175911426544],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.45961993932724},{"x":0.7848739624023438,"y":0.45961993932724},{"x":0.7848739624023438,"y":0.47387173771858215},{"x":0.756302535533905,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.45961993932724,0.7848739624023438,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.45961993932724},{"x":0.7495798468589783,"y":0.45961993932724},{"x":0.7495798468589783,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7126050591468811,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.7126050591468811,0.45961993932724,0.7495798468589783,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.45961993932724},{"x":0.7126050591468811,"y":0.45961993932724},{"x":0.7126050591468811,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7092437148094177,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7092437148094177,0.45961993932724,0.7126050591468811,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.45961993932724},{"x":0.702521026134491,"y":0.45961993932724},{"x":0.702521026134491,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6689075827598572,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوران","boundary":[0.6689075827598572,0.45961993932724,0.702521026134491,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.45961993932724},{"x":0.6621848940849304,"y":0.45961993932724},{"x":0.6621848940849304,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6151260733604431,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استبداد","boundary":[0.6151260733604431,0.45961993932724,0.6621848940849304,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.45961993932724},{"x":0.6084033846855164,"y":0.45961993932724},{"x":0.6084033846855164,"y":0.47387173771858215},{"x":0.578151285648346,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"صغیر","boundary":[0.578151285648346,0.45961993932724,0.6084033846855164,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.45961993932724},{"x":0.5764706134796143,"y":0.45961993932724},{"x":0.5764706134796143,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5731092691421509,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5731092691421509,0.45961993932724,0.5764706134796143,0.47387173771858215]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.45961993932724},{"x":0.7848739624023438,"y":0.45961993932724},{"x":0.7848739624023438,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5731092691421509,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5681092691421509,0.45261993932724,0.7898739624023438,0.48087173771858216],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4619952440261841},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4619952440261841},{"x":0.22689075767993927,"y":0.470308780670166},{"x":0.21512605249881744,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۱","boundary":[0.21512605249881744,0.4619952440261841,0.22689075767993927,0.470308780670166]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4619952440261841},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4619952440261841},{"x":0.22689075767993927,"y":0.470308780670166},{"x":0.21512605249881744,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4549952440261841,0.23189075767993927,0.477308780670166],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.490498811006546},{"x":0.23193277418613434,"y":0.490498811006546},{"x":0.23193277418613434,"y":0.49881234765052795},{"x":0.21512605249881744,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۷۵","boundary":[0.21512605249881744,0.490498811006546,0.23193277418613434,0.49881234765052795]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.490498811006546},{"x":0.23193277418613434,"y":0.490498811006546},{"x":0.23193277418613434,"y":0.49881234765052795},{"x":0.21512605249881744,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.483498811006546,0.23693277418613434,0.505812347650528],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7848739624023438,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5059382319450378},{"x":0.756302535533905,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.48812350630760193,0.7848739624023438,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7495798468589783,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.7193277478218079,0.48812350630760193,0.7495798468589783,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7193277478218079,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7159664034843445,0.48812350630760193,0.7193277478218079,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7092437148094177,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تجارت","boundary":[0.6689075827598572,0.48812350630760193,0.7092437148094177,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6638655662536621,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تنباکو","boundary":[0.6268907785415649,0.48812350630760193,0.6638655662536621,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6218487620353699,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6117647290229797,0.48812350630760193,0.6218487620353699,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6067227125167847,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5059382319450378},{"x":0.561344563961029,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تأسیس","boundary":[0.561344563961029,0.48812350630760193,0.6067227125167847,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.48812350630760193},{"x":0.556302547454834,"y":0.48812350630760193},{"x":0.556302547454834,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجلس","boundary":[0.5159664154052734,0.48812350630760193,0.556302547454834,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5109243988990784,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5059382319450378},{"x":0.489075630903244,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.489075630903244,0.48812350630760193,0.5109243988990784,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.48812350630760193},{"x":0.48235294222831726,"y":0.48812350630760193},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5059382319450378},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.4739495813846588,0.48812350630760193,0.48235294222831726,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.48812350630760193},{"x":0.4302521049976349,"y":0.48812350630760193},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5059382319450378},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۷","boundary":[0.3966386616230011,0.48812350630760193,0.4302521049976349,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.48812350630760193},{"x":0.440336138010025,"y":0.48812350630760193},{"x":0.440336138010025,"y":0.5059382319450378},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.43361344933509827,0.48812350630760193,0.440336138010025,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.48812350630760193},{"x":0.46722689270973206,"y":0.48812350630760193},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5059382319450378},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۹۱۹","boundary":[0.43865546584129333,0.48812350630760193,0.46722689270973206,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.48812350630760193},{"x":0.3949579894542694,"y":0.48812350630760193},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5059382319450378},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"ق","boundary":[0.38823530077934265,0.48812350630760193,0.3949579894542694,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.48812350630760193},{"x":0.38655462861061096,"y":0.48812350630760193},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5059382319450378},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.5400000214576721,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.3781512677669525,0.48812350630760193,0.38655462861061096,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"پرده","boundary":[0.7126050591468811,0.5095011591911316,0.7361344695091248,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آخر","boundary":[0.6840336322784424,0.5095011591911316,0.7058823704719543,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6705882549285889,0.5095011591911316,0.6789916157722473,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تجارت","boundary":[0.6252101063728333,0.5095011591911316,0.6638655662536621,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تنباکو","boundary":[0.5848739743232727,0.5095011591911316,0.6184874176979065,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5095011591911316},{"x":0.583193302154541,"y":0.5095011591911316},{"x":0.583193302154541,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5798319578170776,0.5095011591911316,0.583193302154541,0.5249406099319458]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7848739624023438,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5249406099319458},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.3731512677669525,0.4811235063076019,0.7898739624023438,0.5319406099319458],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.7042016983032227,0.5308788418769836,0.7378151416778564,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5320665240287781},{"x":0.702521026134491,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6739495992660522,0.5320665240287781,0.702521026134491,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6655462384223938,0.5320665240287781,0.6689075827598572,0.5451306700706482]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6605462384223938,0.5250665240287781,0.7428151416778564,0.5521306700706482],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5118764638900757},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5118764638900757},{"x":0.2386554628610611,"y":0.521377682685852},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۱","boundary":[0.21680672466754913,0.5118764638900757,0.2386554628610611,0.521377682685852]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5118764638900757},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5118764638900757},{"x":0.2386554628610611,"y":0.521377682685852},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5048764638900757,0.2436554628610611,0.5283776826858521],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5320665240287781},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5320665240287781},{"x":0.24033613502979279,"y":0.54038006067276},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۱۱۹","boundary":[0.21680672466754913,0.5320665240287781,0.24033613502979279,0.54038006067276]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5320665240287781},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5320665240287781},{"x":0.24033613502979279,"y":0.54038006067276},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5250665240287781,0.2453361350297928,0.54738006067276],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5760095119476318},{"x":0.756302535533905,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.756302535533905,0.5617577433586121,0.7848739624023438,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7478991746902466,0.5617577433586121,0.7529411911964417,0.5748218297958374]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7428991746902466,0.554757743358612,0.7898739624023438,0.5830095119476318],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5629453659057617},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5629453659057617},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5712589025497437},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۵","boundary":[0.21512605249881744,0.5629453659057617,0.2369747906923294,0.5712589025497437]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5629453659057617},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5629453659057617},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5712589025497437},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5559453659057617,0.2419747906923294,0.5782589025497437],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5831353664398193},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5831353664398193},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5926365852355957},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۵","boundary":[0.21512605249881744,0.5831353664398193,0.24201680719852448,0.5926365852355957]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5831353664398193},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5831353664398193},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5926365852355957},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5761353664398193,0.24701680719852448,0.5996365852355957],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6045130491256714},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6045130491256714},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6140142679214478},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۵","boundary":[0.21680672466754913,0.6045130491256714,0.24201680719852448,0.6140142679214478]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6045130491256714},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6045130491256714},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6140142679214478},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5975130491256714,0.24701680719852448,0.6210142679214478],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6247031092643738},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6247031092643738},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6353919506072998},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۶","boundary":[0.21512605249881744,0.6247031092643738,0.24033613502979279,0.6353919506072998]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6247031092643738},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6247031092643738},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6353919506072998},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6177031092643738,0.2453361350297928,0.6423919506072998],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7260504364967346,0.5819477438926697,0.7344537973403931,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسناد","boundary":[0.6890756487846375,0.5831353664398193,0.7193277478218079,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5843230485916138},{"x":0.680672287940979,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منتشر","boundary":[0.6453781723976135,0.5843230485916138,0.6823529601097107,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشده","boundary":[0.6134454011917114,0.5843230485916138,0.6470588445663452,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.610084056854248,0.5855106711387634,0.6117647290229797,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.6789916157722473,0.6033254265785217,0.6890756487846375,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6638655662536621,0.6033254265785217,0.6672269105911255,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.6168067455291748,0.6033254265785217,0.6571428775787354,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اسناد","boundary":[0.5798319578170776,0.6033254265785217,0.6084033846855164,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.5512605309486389,0.6045130491256714,0.5731092691421509,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.5176470875740051,0.6045130491256714,0.5428571701049805,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6175771951675415},{"x":0.507563054561615,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.507563054561615,0.6045130491256714,0.5159664154052734,0.6175771951675415]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6163895726203918},{"x":0.507563054561615,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5008823823928833,0.5773230485916138,0.7394537973403931,0.6233895726203919],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.6773109436035156,0.6247031092643738,0.6890756487846375,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6722689270973206,0.6247031092643738,0.6756302714347839,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6369748115539551,0.6247031092643738,0.6655462384223938,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اسناد","boundary":[0.6016806960105896,0.6247031092643738,0.6302521228790283,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.5596638917922974,0.6247031092643738,0.5949580073356628,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امور","boundary":[0.5310924649238586,0.6247031092643738,0.5529412031173706,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6389548778533936},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خارجه","boundary":[0.48739495873451233,0.6247031092643738,0.5243697762489319,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.6247031092643738},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6247031092643738},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6389548778533936},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.45546218752861023,0.6247031092643738,0.48067227005958557,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.6247031092643738},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6247031092643738},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6389548778533936},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.44873949885368347,0.6247031092643738,0.45378151535987854,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6603325605392456},{"x":0.680672287940979,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.680672287940979,0.6448931097984314,0.6890756487846375,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6739495992660522,0.6448931097984314,0.6773109436035156,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اسناد","boundary":[0.6369748115539551,0.6448931097984314,0.6672269105911255,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اداره","boundary":[0.6067227125167847,0.6448931097984314,0.6302521228790283,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.646080732345581},{"x":0.6000000238418579,"y":0.646080732345581},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6603325605392456},{"x":0.561344563961029,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گمرک","boundary":[0.561344563961029,0.646080732345581,0.6000000238418579,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.646080732345581},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6603325605392456},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بندرعباس","boundary":[0.4924369752407074,0.646080732345581,0.5546218752861023,0.6603325605392456]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6603325605392456},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.44373949885368347,0.6177031092643738,0.6940756487846375,0.6673325605392456],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.665083110332489},{"x":0.6890756487846375,"y":0.665083110332489},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"د","boundary":[0.6840336322784424,0.665083110332489,0.6890756487846375,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.665083110332489},{"x":0.680672287940979,"y":0.665083110332489},{"x":0.680672287940979,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6773109436035156,0.665083110332489,0.680672287940979,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.665083110332489},{"x":0.6705882549285889,"y":0.665083110332489},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اسناد","boundary":[0.6403361558914185,0.665083110332489,0.6705882549285889,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.5915966629981995,0.6662707924842834,0.6336134672164917,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میراث","boundary":[0.5495798587799072,0.6662707924842834,0.5865546464920044,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6817102432250977},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرهنگی","boundary":[0.49747899174690247,0.6662707924842834,0.5428571701049805,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.6662707924842834},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6662707924842834},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6817102432250977},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بندرعباس","boundary":[0.4319327771663666,0.6662707924842834,0.4907563030719757,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.6662707924842834},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6662707924842834},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6828978657722473},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4268907606601715,0.6662707924842834,0.4268907606601715,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"٢.","boundary":[0.7260504364967346,0.6876484751701355,0.7344537973403931,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کتابها","boundary":[0.6739495992660522,0.6876484751701355,0.7193277478218079,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6705882549285889,0.6876484751701355,0.6739495992660522,0.7007125616073608]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7344537973403931,"y":0.665083110332489},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7007125616073608},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.4218907606601715,0.6592707924842834,0.7411344695091248,0.7077125616073608],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.646080732345581},{"x":0.24033613502979279,"y":0.646080732345581},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6555819511413574},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۹","boundary":[0.21512605249881744,0.646080732345581,0.24033613502979279,0.6555819511413574]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.646080732345581},{"x":0.24033613502979279,"y":0.646080732345581},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6555819511413574},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.639080732345581,0.2453361350297928,0.6625819511413574],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6674584150314331},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6674584150314331},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6769596338272095},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۹","boundary":[0.21512605249881744,0.6674584150314331,0.24201680719852448,0.6769596338272095]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6674584150314331},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6674584150314331},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6769596338272095},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6604584150314331,0.24701680719852448,0.6839596338272095],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6888360977172852},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6876484751701355},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6971496343612671},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۹","boundary":[0.21512605249881744,0.6888360977172852,0.24201680719852448,0.6971496343612671]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6888360977172852},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6876484751701355},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6971496343612671},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6818360977172852,0.24701680719852448,0.7041496343612671],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"٣.","boundary":[0.7260504364967346,0.7102137804031372,0.7361344695091248,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقالات","boundary":[0.6789916157722473,0.7102137804031372,0.7193277478218079,0.7197149395942688]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.6739916157722473,0.7032137804031372,0.7411344695091248,0.7267149395942688],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7102137804031372},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7102137804031372},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7197149395942688},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۱","boundary":[0.21512605249881744,0.7102137804031372,0.24369747936725616,0.7197149395942688]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7102137804031372},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7102137804031372},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7197149395942688},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7032137804031372,0.24869747936725617,0.7267149395942688],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7260504364967346,0.7304037809371948,0.7361344695091248,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نشریات","boundary":[0.6789916157722473,0.7304037809371948,0.7193277478218079,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6705882549285889,0.7304037809371948,0.6756302714347839,0.7446556091308594]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.6655882549285889,0.7234037809371948,0.7411344695091248,0.750467926979065],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7315914630889893},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7304037809371948},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7399049997329712},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۲","boundary":[0.21512605249881744,0.7315914630889893,0.24201680719852448,0.7399049997329712]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7315914630889893},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7304037809371948},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7399049997329712},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7245914630889893,0.24701680719852448,0.7469049997329712],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیوست","boundary":[0.7411764860153198,0.7612826824188232,0.7831932902336121,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7361344695091248,0.7600950002670288,0.7378151416778564,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اسناد","boundary":[0.702521026134491,0.7589073777198792,0.7310924530029297,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6957983374595642,0.7589073777198792,0.6974790096282959,0.7695962190628052]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6907983374595642,0.7507196955680847,0.7881932902336121,0.7813467688560486],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7600950002670288},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7600950002670288},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7695962190628052},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۳","boundary":[0.21512605249881744,0.7600950002670288,0.24033613502979279,0.7695962190628052]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7600950002670288},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7600950002670288},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7695962190628052},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7530950002670288,0.2453361350297928,0.7765962190628052],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7831932902336121,"y":0.783847987651825},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7957244515419006},{"x":0.756302535533905,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.756302535533905,0.7850356101989746,0.7831932902336121,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.7462185025215149,0.7850356101989746,0.7546218633651733,0.7969121336936951]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7831932902336121,"y":0.783847987651825},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7412185025215149,0.7780356101989746,0.7881932902336121,0.8027244515419006],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7850356101989746},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7850356101989746},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7933491468429565},{"x":0.21512605249881744,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۹۱","boundary":[0.21512605249881744,0.7850356101989746,0.23361344635486603,0.7933491468429565]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7850356101989746},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7850356101989746},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7933491468429565},{"x":0.21512605249881744,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7780356101989746,0.23861344635486603,0.8003491468429565],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.8456056714057922},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8444180488586426},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8527315855026245},{"x":0.4773109257221222,"y":0.853919267654419}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"هفت","boundary":[0.4773109257221222,0.8456056714057922,0.5042017102241516,0.8527315855026245]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.8456056714057922},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8444180488586426},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8527315855026245},{"x":0.4773109257221222,"y":0.853919267654419}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.4723109257221222,0.8386056714057922,0.5092017102241516,0.8597315855026245],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/e506f4b157736223/pages/kipDDTAqqKOjHgYn-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e506f4b157736223/pages/wOOqHvHmXZDtDxnD.jpg","blurred":"/storage/books/e506f4b157736223/pages/HQBTEdjCHQXrxFqL.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/e506f4b157736223/pages/lVPhTJXFhWfpNGQg-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e506f4b157736223/pages/QZYnUNFzHYIUjJUx.jpg","blurred":"/storage/books/e506f4b157736223/pages/pLwdyoEzXyIKTkPl.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.000333029590140046,0.9986724807354582,0.9989789411098544]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6201680898666382,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3503562808036804},{"x":0.610084056854248,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.610084056854248,0.33610451221466064,0.6201680898666382,0.3503562808036804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6436975002288818,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":1,"str":"هک","boundary":[0.6268907785415649,0.33610451221466064,0.6436975002288818,0.3503562808036804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6890756487846375,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":1,"str":"وکابنت","boundary":[0.6504201889038086,0.33610451221466064,0.6890756487846375,0.3503562808036804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7394958138465881,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":1,"str":"شبنج","boundary":[0.6957983374595642,0.33610451221466064,0.7394958138465881,0.3503562808036804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7546218633651733,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.7462185025215149,0.33610451221466064,0.7546218633651733,0.3503562808036804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7848739624023438,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":1,"str":"سپ","boundary":[0.7613445520401001,0.33610451221466064,0.7848739624023438,0.3503562808036804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.33610451221466064},{"x":0.38823530077934265,"y":0.33610451221466064},{"x":0.38823530077934265,"y":0.3503562808036804},{"x":0.37142857909202576,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":1,"str":"حنا","boundary":[0.37142857909202576,0.33610451221466064,0.38823530077934265,0.3503562808036804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.33610451221466064},{"x":0.43529412150382996,"y":0.33610451221466064},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3503562808036804},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":1,"str":"زاایتما","boundary":[0.3949579894542694,0.33610451221466064,0.43529412150382996,0.3503562808036804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.33610451221466064},{"x":0.48235294222831726,"y":0.33610451221466064},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3503562808036804},{"x":0.4420168101787567,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":1,"str":"یاطعا","boundary":[0.4420168101787567,0.33610451221466064,0.48235294222831726,0.3503562808036804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5142857432365417,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3503562808036804},{"x":0.489075630903244,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":1,"str":"هیلع","boundary":[0.489075630903244,0.33610451221466064,0.5142857432365417,0.3503562808036804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5747899413108826,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":1,"str":"یضارتعا","boundary":[0.5226891040802002,0.33610451221466064,0.5747899413108826,0.3503562808036804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6067227125167847,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":1,"str":"عقاو","boundary":[0.5815126299858093,0.33610451221466064,0.6067227125167847,0.3503562808036804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.33610451221466064},{"x":0.36974790692329407,"y":0.33610451221466064},{"x":0.36974790692329407,"y":0.3503562808036804},{"x":0.3512605130672455,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":1,"str":"اص","boundary":[0.3512605130672455,0.33610451221466064,0.36974790692329407,0.3503562808036804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.33610451221466064},{"x":0.25882354378700256,"y":0.33610451221466064},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3503562808036804},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":1,"str":"وراف","boundary":[0.23361344635486603,0.33610451221466064,0.25882354378700256,0.3503562808036804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.33610451221466064},{"x":0.2705882489681244,"y":0.33610451221466064},{"x":0.2705882489681244,"y":0.3503562808036804},{"x":0.2655462324619293,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.2655462324619293,0.33610451221466064,0.2705882489681244,0.3503562808036804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.33610451221466064},{"x":0.3193277418613434,"y":0.33610451221466064},{"x":0.3193277418613434,"y":0.3503562808036804},{"x":0.27899160981178284,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":1,"str":"دایرخ","boundary":[0.27899160981178284,0.33610451221466064,0.3193277418613434,0.3503562808036804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.33610451221466064},{"x":0.3495798408985138,"y":0.33610451221466064},{"x":0.3495798408985138,"y":0.3503562808036804},{"x":0.32436975836753845,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":1,"str":"یرا","boundary":[0.32436975836753845,0.33610451221466064,0.3495798408985138,0.3503562808036804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.35866984724998474},{"x":0.41848739981651306,"y":0.35866984724998474},{"x":0.41848739981651306,"y":0.3729216158390045},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":1,"str":"ان","boundary":[0.4117647111415863,0.35866984724998474,0.41848739981651306,0.3729216158390045]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.35866984724998474},{"x":0.45378151535987854,"y":0.35866984724998474},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3729216158390045},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":1,"str":"،دواب","boundary":[0.4252100884914398,0.35866984724998474,0.45378151535987854,0.3729216158390045]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5025210380554199,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3729216158390045},{"x":0.462184876203537,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":1,"str":"توبلات","boundary":[0.462184876203537,0.35866984724998474,0.5025210380554199,0.3729216158390045]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5243697762489319,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":1,"str":"مان","boundary":[0.5092437267303467,0.35866984724998474,0.5243697762489319,0.3729216158390045]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5428571701049805,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.5327731370925903,0.35866984724998474,0.5428571701049805,0.3729216158390045]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6016806960105896,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":1,"str":"یسیلگنا","boundary":[0.5495798587799072,0.35866984724998474,0.6016806960105896,0.3729216158390045]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6705882549285889,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3729216158390045},{"x":0.610084056854248,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":1,"str":"یدنورهش","boundary":[0.610084056854248,0.35866984724998474,0.6705882549285889,0.3729216158390045]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6890756487846375,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.6773109436035156,0.35866984724998474,0.6890756487846375,0.3729216158390045]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7260504364967346,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":1,"str":"ناریا","boundary":[0.6957983374595642,0.35866984724998474,0.7260504364967346,0.3729216158390045]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7848739624023438,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":1,"str":"یوکابنت","boundary":[0.7327731251716614,0.35866984724998474,0.7848739624023438,0.3729216158390045]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.35866984724998474},{"x":0.4100840389728546,"y":0.35866984724998474},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3729216158390045},{"x":0.3932773172855377,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":1,"str":"اص","boundary":[0.3932773172855377,0.35866984724998474,0.4100840389728546,0.3729216158390045]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.35866984724998474},{"x":0.39159664511680603,"y":0.35866984724998474},{"x":0.39159664511680603,"y":0.3729216158390045},{"x":0.3495798408985138,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":1,"str":"نیدلار","boundary":[0.3495798408985138,0.35866984724998474,0.39159664511680603,0.3729216158390045]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.35866984724998474},{"x":0.24705882370471954,"y":0.35866984724998474},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3729216158390045},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":1,"str":"رابارب","boundary":[0.21512605249881744,0.35866984724998474,0.24705882370471954,0.3729216158390045]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.35866984724998474},{"x":0.267226904630661,"y":0.35866984724998474},{"x":0.267226904630661,"y":0.3729216158390045},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.2537815272808075,0.35866984724998474,0.267226904630661,0.3729216158390045]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.35866984724998474},{"x":0.3126050531864166,"y":0.35866984724998474},{"x":0.3126050531864166,"y":0.3729216158390045},{"x":0.27394959330558777,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":1,"str":"رااجاق","boundary":[0.27394959330558777,0.35866984724998474,0.3126050531864166,0.3729216158390045]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.35866984724998474},{"x":0.3478991687297821,"y":0.35866984724998474},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3729216158390045},{"x":0.3193277418613434,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":1,"str":"هااش","boundary":[0.3193277418613434,0.35866984724998474,0.3478991687297821,0.3729216158390045]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.38123515248298645},{"x":0.22857142984867096,"y":0.38123515248298645},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3954869210720062},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.21512605249881744,0.38123515248298645,0.22857142984867096,0.3954869210720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.38123515248298645},{"x":0.2722689211368561,"y":0.38123515248298645},{"x":0.2722689211368561,"y":0.3954869210720062},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":1,"str":"نارایا","boundary":[0.23529411852359772,0.38123515248298645,0.2722689211368561,0.3954869210720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.38123515248298645},{"x":0.3176470696926117,"y":0.38123515248298645},{"x":0.3176470696926117,"y":0.3954869210720062},{"x":0.27899160981178284,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":1,"str":"تالود","boundary":[0.27899160981178284,0.38123515248298645,0.3176470696926117,0.3954869210720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.38123515248298645},{"x":0.35798320174217224,"y":0.38123515248298645},{"x":0.35798320174217224,"y":0.3954869210720062},{"x":0.32436975836753845,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":1,"str":".دراک","boundary":[0.32436975836753845,0.38123515248298645,0.35798320174217224,0.3954869210720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.38123515248298645},{"x":0.38991597294807434,"y":0.38123515248298645},{"x":0.38991597294807434,"y":0.3954869210720062},{"x":0.364705890417099,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":1,"str":"واغل","boundary":[0.364705890417099,0.38123515248298645,0.38991597294807434,0.3954869210720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.38123515248298645},{"x":0.40504202246665955,"y":0.38123515248298645},{"x":0.40504202246665955,"y":0.3954869210720062},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.3966386616230011,0.38123515248298645,0.40504202246665955,0.3954869210720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.38123515248298645},{"x":0.45378151535987854,"y":0.38123515248298645},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3954869210720062},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":1,"str":"توبلات","boundary":[0.4117647111415863,0.38123515248298645,0.45378151535987854,0.3954869210720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.38123515248298645},{"x":0.4941176474094391,"y":0.38123515248298645},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3954869210720062},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":1,"str":"زایتما","boundary":[0.4605042040348053,0.38123515248298645,0.4941176474094391,0.3954869210720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5058823823928833,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5008403658866882,0.38123515248298645,0.5058823823928833,0.3954869210720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5495798587799072,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":1,"str":"درواین","boundary":[0.5126050710678101,0.38123515248298645,0.5495798587799072,0.3954869210720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6033613681793213,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3954869210720062},{"x":0.556302547454834,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":1,"str":"تمواقم","boundary":[0.556302547454834,0.38123515248298645,0.6033613681793213,0.3954869210720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6336134672164917,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":1,"str":"بات","boundary":[0.6117647290229797,0.38123515248298645,0.6336134672164917,0.3954869210720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6907563209533691,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":1,"str":"یزاریش","boundary":[0.6403361558914185,0.38123515248298645,0.6907563209533691,0.3954869210720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7411764860153198,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":1,"str":"یازریم","boundary":[0.6974790096282959,0.38123515248298645,0.7411764860153198,0.3954869210720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7831932902336121,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":1,"str":"یاوتف","boundary":[0.7478991746902466,0.38123515248298645,0.7831932902336121,0.3954869210720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7193277478218079,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7092437148094177,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.7092437148094177,0.4049881100654602,0.7193277478218079,0.41923990845680237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7579832077026367,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7260504364967346,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":1,"str":"هعقاو","boundary":[0.7260504364967346,0.4049881100654602,0.7579832077026367,0.41923990845680237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7848739624023438,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7647058963775635,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":1,"str":"نیا","boundary":[0.7647058963775635,0.4049881100654602,0.7848739624023438,0.41923990845680237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.4049881100654602},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4049881100654602},{"x":0.3310924470424652,"y":0.41923990845680237},{"x":0.3126050531864166,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":1,"str":"هاب","boundary":[0.3126050531864166,0.4049881100654602,0.3310924470424652,0.41923990845680237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.4049881100654602},{"x":0.39159664511680603,"y":0.4049881100654602},{"x":0.39159664511680603,"y":0.41923990845680237},{"x":0.33781513571739197,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":1,"str":"نیگناس","boundary":[0.33781513571739197,0.4049881100654602,0.39159664511680603,0.41923990845680237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.4049881100654602},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4049881100654602},{"x":0.4470588266849518,"y":0.41923990845680237},{"x":0.3966386616230011,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":1,"str":"یاتمارم","boundary":[0.3966386616230011,0.4049881100654602,0.4470588266849518,0.41923990845680237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.4049881100654602},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4049881100654602},{"x":0.48067227005958557,"y":0.41923990845680237},{"x":0.45546218752861023,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":1,"str":"دواب","boundary":[0.45546218752861023,0.4049881100654602,0.48067227005958557,0.41923990845680237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5327731370925903,"y":0.41923990845680237},{"x":0.48739495873451233,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":1,"str":"روابجم","boundary":[0.48739495873451233,0.4049881100654602,0.5327731370925903,0.41923990845680237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5865546464920044,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5411764979362488,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":1,"str":"هاکارچ","boundary":[0.5411764979362488,0.4049881100654602,0.5865546464920044,0.41923990845680237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6168067455291748,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5915966629981995,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":1,"str":"؛دش","boundary":[0.5915966629981995,0.4049881100654602,0.6168067455291748,0.41923990845680237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6638655662536621,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6235294342041016,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":1,"str":"ررضتم","boundary":[0.6235294342041016,0.4049881100654602,0.6638655662536621,0.41923990845680237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7058823704719543,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6705882549285889,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":1,"str":"تدش","boundary":[0.6705882549285889,0.4049881100654602,0.7058823704719543,0.41923990845680237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.4049881100654602},{"x":0.30588236451148987,"y":0.4049881100654602},{"x":0.30588236451148987,"y":0.41923990845680237},{"x":0.289075642824173,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":1,"str":"اص","boundary":[0.289075642824173,0.4049881100654602,0.30588236451148987,0.41923990845680237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.4049881100654602},{"x":0.2873949706554413,"y":0.4049881100654602},{"x":0.2873949706554413,"y":0.41923990845680237},{"x":0.2571428716182709,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":1,"str":"بحا","boundary":[0.2571428716182709,0.4049881100654602,0.2873949706554413,0.41923990845680237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4049881100654602},{"x":0.2554621994495392,"y":0.4049881100654602},{"x":0.2554621994495392,"y":0.41923990845680237},{"x":0.21512605249881744,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":1,"str":"زاایتما","boundary":[0.21512605249881744,0.4049881100654602,0.2554621994495392,0.41923990845680237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4275534451007843},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4275534451007843},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4418052136898041},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":"دادایور","boundary":[0.21512605249881744,0.4275534451007843,0.26050421595573425,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.4275534451007843},{"x":0.29411765933036804,"y":0.4275534451007843},{"x":0.29411765933036804,"y":0.4418052136898041},{"x":0.267226904630661,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":"نایا","boundary":[0.267226904630661,0.4275534451007843,0.29411765933036804,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.4275534451007843},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4275534451007843},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4418052136898041},{"x":0.3008403480052948,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.3008403480052948,0.4275534451007843,0.30924370884895325,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.4275534451007843},{"x":0.3462184965610504,"y":0.4275534451007843},{"x":0.3462184965610504,"y":0.4418052136898041},{"x":0.31596639752388,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":"ساپ","boundary":[0.31596639752388,0.4275534451007843,0.3462184965610504,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.4275534451007843},{"x":0.37478992342948914,"y":0.4275534451007843},{"x":0.37478992342948914,"y":0.4418052136898041},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":".دوب","boundary":[0.3529411852359772,0.4275534451007843,0.37478992342948914,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.4275534451007843},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4275534451007843},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4418052136898041},{"x":0.3815126121044159,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":"هدش","boundary":[0.3815126121044159,0.4275534451007843,0.4100840389728546,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.4275534451007843},{"x":0.440336138010025,"y":0.4275534451007843},{"x":0.440336138010025,"y":0.4418052136898041},{"x":0.4151260554790497,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":"لدب","boundary":[0.4151260554790497,0.4275534451007843,0.440336138010025,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.4275534451007843},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4275534451007843},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4418052136898041},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":"یسایس","boundary":[0.4470588266849518,0.4275534451007843,0.4924369752407074,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4418052136898041},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":"ییلااک","boundary":[0.49915966391563416,0.4275534451007843,0.5394958257675171,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.5462185144424438,0.4275534451007843,0.5579832196235657,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":"رگید","boundary":[0.5647059082984924,0.4275534451007843,0.5949580073356628,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":"لااح","boundary":[0.6016806960105896,0.4275534451007843,0.6268907785415649,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":"وکابنت","boundary":[0.6336134672164917,0.4275534451007843,0.6705882549285889,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":".دزادرپب","boundary":[0.6773109436035156,0.4275534451007843,0.7243697643280029,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":"یسیلگنا","boundary":[0.7327731251716614,0.4275534451007843,0.7848739624023438,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.450118750333786},{"x":0.7848739624023438,"y":0.450118750333786},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4643705487251282},{"x":0.756302535533905,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":1,"str":"،مهم","boundary":[0.756302535533905,0.450118750333786,0.7848739624023438,0.4643705487251282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.450118750333786},{"x":0.22857142984867096,"y":0.450118750333786},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4643705487251282},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":1,"str":"ااب","boundary":[0.21512605249881744,0.450118750333786,0.22857142984867096,0.4643705487251282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.450118750333786},{"x":0.29075631499290466,"y":0.450118750333786},{"x":0.29075631499290466,"y":0.4643705487251282},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":1,"str":"نینچمه","boundary":[0.23529411852359772,0.450118750333786,0.29075631499290466,0.4643705487251282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.450118750333786},{"x":0.3025210201740265,"y":0.450118750333786},{"x":0.3025210201740265,"y":0.4643705487251282},{"x":0.2974790036678314,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.2974790036678314,0.450118750333786,0.3025210201740265,0.4643705487251282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.450118750333786},{"x":0.3327731192111969,"y":0.450118750333786},{"x":0.3327731192111969,"y":0.4643705487251282},{"x":0.31092438101768494,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":1,"str":"درک","boundary":[0.31092438101768494,0.450118750333786,0.3327731192111969,0.4643705487251282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.450118750333786},{"x":0.3764705955982208,"y":0.450118750333786},{"x":0.3764705955982208,"y":0.4643705487251282},{"x":0.34117648005485535,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":1,"str":"راذگاو","boundary":[0.34117648005485535,0.450118750333786,0.3764705955982208,0.4643705487251282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.450118750333786},{"x":0.4285714328289032,"y":0.450118750333786},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4643705487251282},{"x":0.3848739564418793,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":1,"str":"ینامثع","boundary":[0.3848739564418793,0.450118750333786,0.4285714328289032,0.4643705487251282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.450118750333786},{"x":0.4789915978908539,"y":0.450118750333786},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4643705487251282},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":1,"str":"تکرش","boundary":[0.43529412150382996,0.450118750333786,0.4789915978908539,0.4643705487251282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.450118750333786},{"x":0.5058823823928833,"y":0.450118750333786},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4643705487251282},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":1,"str":"کی","boundary":[0.48403361439704895,0.450118750333786,0.5058823823928833,0.4643705487251282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.450118750333786},{"x":0.5243697762489319,"y":0.450118750333786},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.5142857432365417,0.450118750333786,0.5243697762489319,0.4643705487251282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.450118750333786},{"x":0.5394958257675171,"y":0.450118750333786},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.5310924649238586,0.450118750333786,0.5394958257675171,0.4643705487251282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.450118750333786},{"x":0.5848739743232727,"y":0.450118750333786},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":1,"str":"وکابنت","boundary":[0.5478991866111755,0.450118750333786,0.5848739743232727,0.4643705487251282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.450118750333786},{"x":0.6302521228790283,"y":0.450118750333786},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4643705487251282},{"x":0.610084056854248,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":1,"str":"ورف","boundary":[0.610084056854248,0.450118750333786,0.6302521228790283,0.4643705487251282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.450118750333786},{"x":0.6705882549285889,"y":0.450118750333786},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":1,"str":"زایتما","boundary":[0.6369748115539551,0.450118750333786,0.6705882549285889,0.4643705487251282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.450118750333786},{"x":0.707563042640686,"y":0.450118750333786},{"x":0.707563042640686,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":1,"str":"ناریا","boundary":[0.6773109436035156,0.450118750333786,0.707563042640686,0.4643705487251282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.450118750333786},{"x":0.7478991746902466,"y":0.450118750333786},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":1,"str":"تلود","boundary":[0.7142857313156128,0.450118750333786,0.7478991746902466,0.4643705487251282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":1,"str":"م","boundary":[0.7394958138465881,0.4726840853691101,0.7445378303527832,0.4869358539581299]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4869358539581299},{"x":0.75126051902771,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":1,"str":"تلود","boundary":[0.75126051902771,0.4726840853691101,0.7848739624023438,0.4869358539581299]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":1,"str":"ص","boundary":[0.7260504364967346,0.4726840853691101,0.7378151416778564,0.4869358539581299]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":1,"str":"م","boundary":[0.5882353186607361,0.4726840853691101,0.5932773351669312,0.4869358539581299]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":1,"str":"ةعبت","boundary":[0.6000000238418579,0.4726840853691101,0.6268907785415649,0.4869358539581299]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":1,"str":"کی","boundary":[0.6336134672164917,0.4726840853691101,0.6554622054100037,0.4869358539581299]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":1,"str":"سپس","boundary":[0.6621848940849304,0.4726840853691101,0.6991596817970276,0.4869358539581299]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.7058823704719543,0.4726840853691101,0.7109243869781494,0.4869358539581299]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":1,"str":"ر","boundary":[0.7176470756530762,0.4726840853691101,0.7243697643280029,0.4869358539581299]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":1,"str":"ص","boundary":[0.5747899413108826,0.4726840853691101,0.5865546464920044,0.4869358539581299]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4726840853691101},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4726840853691101},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4869358539581299},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.21512605249881744,0.4726840853691101,0.22857142984867096,0.4869358539581299]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.4726840853691101},{"x":0.27899160981178284,"y":0.4726840853691101},{"x":0.27899160981178284,"y":0.4869358539581299},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":1,"str":"وکاابنت","boundary":[0.23529411852359772,0.4726840853691101,0.27899160981178284,0.4869358539581299]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.4726840853691101},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4726840853691101},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4869358539581299},{"x":0.30588236451148987,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":1,"str":"وراف","boundary":[0.30588236451148987,0.4726840853691101,0.3310924470424652,0.4869358539581299]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.4726840853691101},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4726840853691101},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4869358539581299},{"x":0.33781513571739197,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":1,"str":"یاراب","boundary":[0.33781513571739197,0.4726840853691101,0.37142857909202576,0.4869358539581299]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.4726840853691101},{"x":0.4151260554790497,"y":0.4726840853691101},{"x":0.4151260554790497,"y":0.4869358539581299},{"x":0.3781512677669525,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":1,"str":"،ااشاپ","boundary":[0.3781512677669525,0.4726840853691101,0.4151260554790497,0.4869358539581299]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.4726840853691101},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4726840853691101},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4869358539581299},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":1,"str":"اایخ","boundary":[0.43529412150382996,0.4726840853691101,0.4638655483722687,0.4869358539581299]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4869358539581299},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":1,"str":"لیلخ","boundary":[0.47058823704719543,0.4726840853691101,0.5042017102241516,0.4869358539581299]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":1,"str":"مان","boundary":[0.5109243988990784,0.4726840853691101,0.5260504484176636,0.4869358539581299]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4869358539581299},{"x":0.534453809261322,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.534453809261322,0.4726840853691101,0.5445378422737122,0.4869358539581299]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":1,"str":"یر","boundary":[0.5512605309486389,0.4726840853691101,0.5731092691421509,0.4869358539581299]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7428571581840515,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7428571581840515,"y":0.510688841342926},{"x":0.7378151416778564,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"م","boundary":[0.7378151416778564,0.49643704295158386,0.7428571581840515,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7848739624023438,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7848739624023438,"y":0.510688841342926},{"x":0.75126051902771,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"روشک","boundary":[0.75126051902771,0.49643704295158386,0.7848739624023438,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7361344695091248,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7361344695091248,"y":0.510688841342926},{"x":0.7243697643280029,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"ص","boundary":[0.7243697643280029,0.49643704295158386,0.7361344695091248,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5983193516731262,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5983193516731262,"y":0.510688841342926},{"x":0.5815126299858093,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"حنا","boundary":[0.5815126299858093,0.49643704295158386,0.5983193516731262,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6554622054100037,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6554622054100037,"y":0.510688841342926},{"x":0.605042040348053,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"یراذگاو","boundary":[0.605042040348053,0.49643704295158386,0.6554622054100037,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7042016983032227,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7042016983032227,"y":0.510688841342926},{"x":0.6638655662536621,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"دادرارق","boundary":[0.6638655662536621,0.49643704295158386,0.7042016983032227,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7226890921592712,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7226890921592712,"y":0.510688841342926},{"x":0.7126050591468811,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"،ر","boundary":[0.7126050591468811,0.49643704295158386,0.7226890921592712,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5798319578170776,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5798319578170776,"y":0.510688841342926},{"x":0.5680672526359558,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"ص","boundary":[0.5680672526359558,0.49643704295158386,0.5798319578170776,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.49643704295158386},{"x":0.26218488812446594,"y":0.49643704295158386},{"x":0.26218488812446594,"y":0.510688841342926},{"x":0.21512605249881744,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"دادراراق","boundary":[0.21512605249881744,0.49643704295158386,0.26218488812446594,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.49643704295158386},{"x":0.2840336263179779,"y":0.49643704295158386},{"x":0.2840336263179779,"y":0.510688841342926},{"x":0.2705882489681244,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.2705882489681244,0.49643704295158386,0.2840336263179779,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.49643704295158386},{"x":0.34117648005485535,"y":0.49643704295158386},{"x":0.34117648005485535,"y":0.510688841342926},{"x":0.29075631499290466,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"یناامثع","boundary":[0.29075631499290466,0.49643704295158386,0.34117648005485535,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.49643704295158386},{"x":0.4084033668041229,"y":0.49643704295158386},{"x":0.4084033668041229,"y":0.510688841342926},{"x":0.3495798408985138,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"یوکاابنت","boundary":[0.3495798408985138,0.49643704295158386,0.4084033668041229,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.49643704295158386},{"x":0.4571428596973419,"y":0.49643704295158386},{"x":0.4571428596973419,"y":0.510688841342926},{"x":0.4151260554790497,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"تکرش","boundary":[0.4151260554790497,0.49643704295158386,0.4571428596973419,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.49643704295158386},{"x":0.4907563030719757,"y":0.49643704295158386},{"x":0.4907563030719757,"y":0.510688841342926},{"x":0.4638655483722687,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":".درک","boundary":[0.4638655483722687,0.49643704295158386,0.4907563030719757,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.49643704295158386},{"x":0.534453809261322,"y":0.49643704295158386},{"x":0.534453809261322,"y":0.510688841342926},{"x":0.49747899174690247,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"دقعنم","boundary":[0.49747899174690247,0.49643704295158386,0.534453809261322,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5663865804672241,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5663865804672241,"y":0.510688841342926},{"x":0.5411764979362488,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"یرا","boundary":[0.5411764979362488,0.49643704295158386,0.5663865804672241,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.519002377986908},{"x":0.6554622054100037,"y":0.519002377986908},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":1,"str":"دادرارق","boundary":[0.6134454011917114,0.519002377986908,0.6554622054100037,0.5332541465759277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.519002377986908},{"x":0.6974790096282959,"y":0.519002377986908},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":1,"str":"،ناریا","boundary":[0.6621848940849304,0.519002377986908,0.6974790096282959,0.5332541465759277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.519002377986908},{"x":0.7378151416778564,"y":0.519002377986908},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":1,"str":"تلود","boundary":[0.7042016983032227,0.519002377986908,0.7378151416778564,0.5332541465759277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.519002377986908},{"x":0.75126051902771,"y":0.519002377986908},{"x":0.75126051902771,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.7445378303527832,0.519002377986908,0.75126051902771,0.5332541465759277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.519002377986908},{"x":0.7848739624023438,"y":0.519002377986908},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":1,"str":"دوخ","boundary":[0.7579832077026367,0.519002377986908,0.7848739624023438,0.5332541465759277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.519002377986908},{"x":0.6067227125167847,"y":0.519002377986908},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":1,"str":"189۲","boundary":[0.5663865804672241,0.519002377986908,0.6067227125167847,0.5332541465759277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.519002377986908},{"x":0.556302547454834,"y":0.519002377986908},{"x":0.556302547454834,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":1,"str":"جا","boundary":[0.5428571701049805,0.519002377986908,0.556302547454834,0.5332541465759277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.519002377986908},{"x":0.5663865804672241,"y":0.519002377986908},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5630252361297607,0.519002377986908,0.5663865804672241,0.5332541465759277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.519002377986908},{"x":0.3983193337917328,"y":0.519002377986908},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5332541465759277},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":1,"str":"م","boundary":[0.3932773172855377,0.519002377986908,0.3983193337917328,0.5332541465759277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.519002377986908},{"x":0.440336138010025,"y":0.519002377986908},{"x":0.440336138010025,"y":0.5332541465759277},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":1,"str":"روشک","boundary":[0.40504202246665955,0.519002377986908,0.440336138010025,0.5332541465759277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.519002377986908},{"x":0.4571428596973419,"y":0.519002377986908},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5332541465759277},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.4470588266849518,0.519002377986908,0.4571428596973419,0.5332541465759277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.519002377986908},{"x":0.4722689092159271,"y":0.519002377986908},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5332541465759277},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":1,"str":"ات","boundary":[0.4638655483722687,0.519002377986908,0.4722689092159271,0.5332541465759277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.519002377986908},{"x":0.5176470875740051,"y":0.519002377986908},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5332541465759277},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":1,"str":"تشاد","boundary":[0.4789915978908539,0.519002377986908,0.5176470875740051,0.5332541465759277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.519002377986908},{"x":0.5411764979362488,"y":0.519002377986908},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":1,"str":"هزا","boundary":[0.5243697762489319,0.519002377986908,0.5411764979362488,0.5332541465759277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.519002377986908},{"x":0.39159664511680603,"y":0.519002377986908},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5332541465759277},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":1,"str":"ص","boundary":[0.3798319399356842,0.519002377986908,0.39159664511680603,0.5332541465759277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.519002377986908},{"x":0.23193277418613434,"y":0.519002377986908},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5332541465759277},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":1,"str":"هاب","boundary":[0.21512605249881744,0.519002377986908,0.23193277418613434,0.5332541465759277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.519002377986908},{"x":0.29579833149909973,"y":0.519002377986908},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5332541465759277},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":1,"str":".داشورفب","boundary":[0.2386554628610611,0.519002377986908,0.29579833149909973,0.5332541465759277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.519002377986908},{"x":0.34117648005485535,"y":0.519002377986908},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5332541465759277},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":1,"str":"وکابنت","boundary":[0.3025210201740265,0.519002377986908,0.34117648005485535,0.5332541465759277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.519002377986908},{"x":0.364705890417099,"y":0.519002377986908},{"x":0.364705890417099,"y":0.5332541465759277},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":1,"str":"زین","boundary":[0.3478991687297821,0.519002377986908,0.364705890417099,0.5332541465759277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.519002377986908},{"x":0.3781512677669525,"y":0.519002377986908},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5332541465759277},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":1,"str":"ر","boundary":[0.37142857909202576,0.519002377986908,0.3781512677669525,0.5332541465759277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5415676832199097},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5415676832199097},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5558194518089294},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.21512605249881744,0.5415676832199097,0.2235294133424759,0.5558194518089294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.5415676832199097},{"x":0.2974790036678314,"y":0.5415676832199097},{"x":0.2974790036678314,"y":0.5558194518089294},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":1,"str":"یگدانیامن","boundary":[0.23025210201740265,0.5415676832199097,0.2974790036678314,0.5558194518089294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.5415676832199097},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5415676832199097},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5558194518089294},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":1,"str":"هاب","boundary":[0.3042016923427582,0.5415676832199097,0.3210084140300751,0.5558194518089294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.5415676832199097},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5415676832199097},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5558194518089294},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":1,"str":"هاک","boundary":[0.3294117748737335,0.5415676832199097,0.3512605130672455,0.5558194518089294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.5415676832199097},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5415676832199097},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5558194518089294},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":1,"str":"دراک","boundary":[0.35798320174217224,0.5415676832199097,0.38823530077934265,0.5558194518089294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.5415676832199097},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5415676832199097},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5558194518089294},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":1,"str":"ااضما","boundary":[0.3949579894542694,0.5415676832199097,0.4285714328289032,0.5558194518089294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.5415676832199097},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5415676832199097},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5558194518089294},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":1,"str":"اشاپ","boundary":[0.43697479367256165,0.5415676832199097,0.4605042040348053,0.5558194518089294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5558194518089294},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":1,"str":"ایخ","boundary":[0.48235294222831726,0.5415676832199097,0.5042017102241516,0.5558194518089294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":1,"str":"لیلخ","boundary":[0.5109243988990784,0.5415676832199097,0.5445378422737122,0.5558194518089294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.5512605309486389,0.5415676832199097,0.5579832196235657,0.5558194518089294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":1,"str":"یدادرارق","boundary":[0.5663865804672241,0.5415676832199097,0.6218487620353699,0.5558194518089294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":1,"str":"تکرش","boundary":[0.6285714507102966,0.5415676832199097,0.6722689270973206,0.5558194518089294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":1,"str":"نیا","boundary":[0.6789916157722473,0.5415676832199097,0.6991596817970276,0.5558194518089294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":1,"str":"،لیلد","boundary":[0.7058823704719543,0.5415676832199097,0.7394958138465881,0.5558194518089294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":1,"str":"نیمه","boundary":[0.7478991746902466,0.5415676832199097,0.7831932902336121,0.5558194518089294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":1,"str":"م","boundary":[0.5932773351669312,0.5641329884529114,0.5983193516731262,0.5783848166465759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6067227125167847,0.5641329884529114,0.6201680898666382,0.5783848166465759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.6268907785415649,0.5641329884529114,0.6352941393852234,0.5783848166465759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":1,"str":"ناریا","boundary":[0.6420168280601501,0.5641329884529114,0.6722689270973206,0.5783848166465759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":1,"str":"یوکابنت","boundary":[0.6789916157722473,0.5641329884529114,0.7310924530029297,0.5783848166465759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":1,"str":"،تکرش","boundary":[0.7378151416778564,0.5641329884529114,0.7848739624023438,0.5783848166465759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":1,"str":"ص","boundary":[0.5798319578170776,0.5641329884529114,0.5915966629981995,0.5783848166465759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5641329884529114},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5641329884529114},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5783848166465759},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":1,"str":"دواخ","boundary":[0.21512605249881744,0.5641329884529114,0.24873949587345123,0.5783848166465759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.5641329884529114},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5641329884529114},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5783848166465759},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":1,"str":"دادرارق","boundary":[0.2537815272808075,0.5641329884529114,0.29579833149909973,0.5783848166465759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.5641329884529114},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5641329884529114},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5783848166465759},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":1,"str":"فلاخرب","boundary":[0.3025210201740265,0.5641329884529114,0.3512605130672455,0.5783848166465759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.5641329884529114},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5641329884529114},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5783848166465759},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":1,"str":"ناریا","boundary":[0.35966387391090393,0.5641329884529114,0.38823530077934265,0.5783848166465759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.5641329884529114},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5641329884529114},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5783848166465759},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":1,"str":"تلود","boundary":[0.3949579894542694,0.5641329884529114,0.4285714328289032,0.5783848166465759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.5641329884529114},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5641329884529114},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5783848166465759},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":1,"str":"اما","boundary":[0.43529412150382996,0.5641329884529114,0.45042017102241516,0.5783848166465759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5783848166465759},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":1,"str":"؛دناسرب","boundary":[0.4571428596973419,0.5641329884529114,0.5008403658866882,0.5783848166465759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":1,"str":"ورف","boundary":[0.5277311205863953,0.5641329884529114,0.5462185144424438,0.5783848166465759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.5529412031173706,0.5641329884529114,0.5647059082984924,0.5783848166465759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5641329884529114},{"x":0.578151285648346,"y":0.5641329884529114},{"x":0.578151285648346,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":1,"str":"ر","boundary":[0.5714285969734192,0.5641329884529114,0.578151285648346,0.5783848166465759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":1,"str":"لاس","boundary":[0.5596638917922974,0.5878859758377075,0.5865546464920044,0.6021377444267273]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.5932773351669312,0.5878859758377075,0.6067227125167847,0.6021377444267273]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":1,"str":"،ینامثع","boundary":[0.6134454011917114,0.5878859758377075,0.6621848940849304,0.6021377444267273]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":1,"str":"یوکابنت","boundary":[0.6689075827598572,0.5878859758377075,0.7210084199905396,0.6021377444267273]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":1,"str":"تکرش","boundary":[0.7277311086654663,0.5878859758377075,0.7714285850524902,0.6021377444267273]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6021377444267273},{"x":0.778151273727417,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.778151273727417,0.5878859758377075,0.7848739624023438,0.6021377444267273]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":1,"str":"1894","boundary":[0.5126050710678101,0.5878859758377075,0.5529412031173706,0.6021377444267273]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6021377444267273},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.4957983195781708,0.5878859758377075,0.5058823823928833,0.6021377444267273]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.5878859758377075},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5878859758377075},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6021377444267273},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":1,"str":"یلخ","boundary":[0.3781512677669525,0.5878859758377075,0.4000000059604645,0.6021377444267273]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.5878859758377075},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5878859758377075},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6021377444267273},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.40504202246665955,0.5878859758377075,0.4117647111415863,0.6021377444267273]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.5878859758377075},{"x":0.462184876203537,"y":0.5878859758377075},{"x":0.462184876203537,"y":0.6021377444267273},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":1,"str":"،یزاوم","boundary":[0.42016807198524475,0.5878859758377075,0.462184876203537,0.6021377444267273]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.5878859758377075},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5878859758377075},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6021377444267273},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":1,"str":"روط","boundary":[0.46890756487846375,0.5878859758377075,0.4924369752407074,0.6021377444267273]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5878859758377075},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5878859758377075},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6021377444267273},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":1,"str":"یراذگاو","boundary":[0.21512605249881744,0.5878859758377075,0.2655462324619293,0.6021377444267273]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.5878859758377075},{"x":0.3142857253551483,"y":0.5878859758377075},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6021377444267273},{"x":0.2722689211368561,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":1,"str":"دادرارق","boundary":[0.2722689211368561,0.5878859758377075,0.3142857253551483,0.6021377444267273]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.5878859758377075},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5878859758377075},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6021377444267273},{"x":0.3361344635486603,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":1,"str":"ایخ","boundary":[0.3361344635486603,0.5878859758377075,0.35798320174217224,0.6021377444267273]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.5878859758377075},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5878859758377075},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6021377444267273},{"x":0.364705890417099,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":1,"str":"ل","boundary":[0.364705890417099,0.5878859758377075,0.3764705955982208,0.6021377444267273]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":1,"str":"حنا","boundary":[0.7680672407150269,0.6104512810707092,0.7848739624023438,0.6247031092643738]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":1,"str":"ص","boundary":[0.7546218633651733,0.6104512810707092,0.7663865685462952,0.6247031092643738]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":1,"str":"م","boundary":[0.6033613681793213,0.6104512810707092,0.6084033846855164,0.6247031092643738]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6168067455291748,0.6104512810707092,0.6302521228790283,0.6247031092643738]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":1,"str":"وکابنت","boundary":[0.6369748115539551,0.6104512810707092,0.6756302714347839,0.6247031092643738]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6247031092643738},{"x":0.702521026134491,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":1,"str":"ورف","boundary":[0.702521026134491,0.6104512810707092,0.7210084199905396,0.6247031092643738]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":1,"str":"یرا","boundary":[0.7277311086654663,0.6104512810707092,0.7529411911964417,0.6247031092643738]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":1,"str":"ص","boundary":[0.5915966629981995,0.6104512810707092,0.6033613681793213,0.6247031092643738]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6247031092643738},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":1,"str":"درک","boundary":[0.4924369752407074,0.6104512810707092,0.5142857432365417,0.6247031092643738]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":1,"str":"دقعنم","boundary":[0.5226891040802002,0.6104512810707092,0.5596638917922974,0.6247031092643738]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.5663865804672241,0.6104512810707092,0.5747899413108826,0.6247031092643738]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6247031092643738},{"x":0.583193302154541,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":1,"str":"ر","boundary":[0.583193302154541,0.6104512810707092,0.5899159908294678,0.6247031092643738]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.6104512810707092},{"x":0.489075630903244,"y":0.6104512810707092},{"x":0.489075630903244,"y":0.6247031092643738},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.48571428656578064,0.6104512810707092,0.489075630903244,0.6247031092643738]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.6104512810707092},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6104512810707092},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6247031092643738},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":1,"str":"ااب","boundary":[0.27899160981178284,0.6104512810707092,0.29243698716163635,0.6247031092643738]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.6104512810707092},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6104512810707092},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6247031092643738},{"x":0.2991596758365631,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":1,"str":"ناریا","boundary":[0.2991596758365631,0.6104512810707092,0.3294117748737335,0.6247031092643738]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.6104512810707092},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6104512810707092},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6247031092643738},{"x":0.3361344635486603,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":1,"str":"تلود","boundary":[0.3361344635486603,0.6104512810707092,0.36974790692329407,0.6247031092643738]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.6104512810707092},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6104512810707092},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6247031092643738},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":1,"str":"یزاوم","boundary":[0.3764705955982208,0.6104512810707092,0.4151260554790497,0.6247031092643738]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.6104512810707092},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6104512810707092},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6247031092643738},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":1,"str":"راتفر","boundary":[0.42184874415397644,0.6104512810707092,0.45210084319114685,0.6247031092643738]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6104512810707092},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6104512810707092},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6247031092643738},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":1,"str":"نیا","boundary":[0.4588235318660736,0.6104512810707092,0.4789915978908539,0.6247031092643738]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.6104512810707092},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6104512810707092},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6247031092643738},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":1,"str":"اص","boundary":[0.2537815272808075,0.6104512810707092,0.2705882489681244,0.6247031092643738]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6104512810707092},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6104512810707092},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6247031092643738},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":1,"str":"نابحا","boundary":[0.21512605249881744,0.6104512810707092,0.2521008551120758,0.6247031092643738]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6330166459083557},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6330166459083557},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6472684144973755},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":1,"str":"ااب","boundary":[0.21512605249881744,0.6330166459083557,0.22857142984867096,0.6472684144973755]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.6330166459083557},{"x":0.2722689211368561,"y":0.6330166459083557},{"x":0.2722689211368561,"y":0.6472684144973755},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":1,"str":"نارایا","boundary":[0.23529411852359772,0.6330166459083557,0.2722689211368561,0.6472684144973755]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.6330166459083557},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6330166459083557},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6472684144973755},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":1,"str":"تالود","boundary":[0.27899160981178284,0.6330166459083557,0.3193277418613434,0.6472684144973755]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.6330166459083557},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6330166459083557},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6472684144973755},{"x":0.32605043053627014,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":1,"str":"ناایم","boundary":[0.32605043053627014,0.6330166459083557,0.3613445460796356,0.6472684144973755]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.6330166459083557},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6330166459083557},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6472684144973755},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":1,"str":"لاباقتم","boundary":[0.3680672347545624,0.6330166459083557,0.4151260554790497,0.6472684144973755]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.6330166459083557},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6330166459083557},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6472684144973755},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":1,"str":"یراجت","boundary":[0.42352941632270813,0.6330166459083557,0.4638655483722687,0.6472684144973755]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6472684144973755},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":1,"str":"تابسانم","boundary":[0.47058823704719543,0.6330166459083557,0.5260504484176636,0.6472684144973755]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.5327731370925903,0.6330166459083557,0.5462185144424438,0.6472684144973755]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":1,"str":"یقوقح","boundary":[0.5546218752861023,0.6330166459083557,0.5983193516731262,0.6472684144973755]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.6330166459083557},{"x":0.653781533241272,"y":0.6330166459083557},{"x":0.653781533241272,"y":0.6472684144973755},{"x":0.605042040348053,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":1,"str":"یاهزرم","boundary":[0.605042040348053,0.6330166459083557,0.653781533241272,0.6472684144973755]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":1,"str":"نانچ","boundary":[0.6605042219161987,0.6330166459083557,0.6941176652908325,0.6472684144973755]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":1,"str":"،وکابنت","boundary":[0.7008403539657593,0.6330166459083557,0.7428571581840515,0.6472684144973755]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6472684144973755},{"x":0.75126051902771,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":1,"str":"زایتما","boundary":[0.75126051902771,0.6330166459083557,0.7848739624023438,0.6472684144973755]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6555819511413574},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6555819511413574},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6698337197303772},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":1,"str":"تایعقوم","boundary":[0.21512605249881744,0.6555819511413574,0.2705882489681244,0.6698337197303772]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.6555819511413574},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6555819511413574},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6698337197303772},{"x":0.27731093764305115,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":1,"str":"یاسانشزاب","boundary":[0.27731093764305115,0.6555819511413574,0.3462184965610504,0.6698337197303772]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.6555819511413574},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6555819511413574},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6698337197303772},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":1,"str":"هاک","boundary":[0.3529411852359772,0.6555819511413574,0.3764705955982208,0.6698337197303772]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.6555819511413574},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6555819511413574},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6698337197303772},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":1,"str":"دراب","boundary":[0.3831932842731476,0.6555819511413574,0.40672269463539124,0.6698337197303772]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.6555819511413574},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6555819511413574},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6698337197303772},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":1,"str":"ورف","boundary":[0.4151260554790497,0.6555819511413574,0.43361344933509827,0.6698337197303772]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.6555819511413574},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6555819511413574},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6698337197303772},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":1,"str":"مه","boundary":[0.4420168101787567,0.6555819511413574,0.4588235318660736,0.6698337197303772]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6555819511413574},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6555819511413574},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6698337197303772},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.46722689270973206,0.6555819511413574,0.48067227005958557,0.6698337197303772]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6555819511413574},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6555819511413574},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6698337197303772},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.48739495873451233,0.6555819511413574,0.4957983195781708,0.6698337197303772]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":1,"str":"اشاپ","boundary":[0.5025210380554199,0.6555819511413574,0.5277311205863953,0.6698337197303772]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":1,"str":"ایخ","boundary":[0.5495798587799072,0.6555819511413574,0.5714285969734192,0.6698337197303772]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":1,"str":"لیلخ","boundary":[0.5764706134796143,0.6555819511413574,0.6117647290229797,0.6698337197303772]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6184874176979065,0.6555819511413574,0.6235294342041016,0.6698337197303772]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6698337197303772},{"x":0.63193279504776,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":1,"str":"ینامثع","boundary":[0.63193279504776,0.6555819511413574,0.6756302714347839,0.6698337197303772]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":1,"str":"یوکابنت","boundary":[0.6823529601097107,0.6555819511413574,0.7344537973403931,0.6698337197303772]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":1,"str":"تکرش","boundary":[0.7428571581840515,0.6555819511413574,0.7848739624023438,0.6698337197303772]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":1,"str":"خیرات","boundary":[0.7529411911964417,0.6793349385261536,0.7848739624023438,0.6935867071151733]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6793349385261536},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6793349385261536},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6935867071151733},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":1,"str":"،دواب","boundary":[0.21512605249881744,0.6793349385261536,0.24369747936725616,0.6935867071151733]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.6793349385261536},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6793349385261536},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6935867071151733},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":1,"str":"هاتفرگ","boundary":[0.2521008551120758,0.6793349385261536,0.29411765933036804,0.6935867071151733]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.6793349385261536},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6793349385261536},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6935867071151733},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":1,"str":"دواخ","boundary":[0.3008403480052948,0.6793349385261536,0.3344537913799286,0.6935867071151733]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.6793349385261536},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6793349385261536},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6935867071151733},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":1,"str":"هاب","boundary":[0.34117648005485535,0.6793349385261536,0.35798320174217224,0.6935867071151733]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.6793349385261536},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6793349385261536},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6935867071151733},{"x":0.364705890417099,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":1,"str":"یسایس","boundary":[0.364705890417099,0.6793349385261536,0.4117647111415863,0.6935867071151733]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.6793349385261536},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6793349385261536},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6935867071151733},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":1,"str":"ةبنج","boundary":[0.41848739981651306,0.6793349385261536,0.45042017102241516,0.6935867071151733]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6793349385261536},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6793349385261536},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6935867071151733},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":1,"str":"وکابنت","boundary":[0.4571428596973419,0.6793349385261536,0.4957983195781708,0.6935867071151733]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":1,"str":"شبنج","boundary":[0.5025210380554199,0.6793349385261536,0.5462185144424438,0.6935867071151733]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6793349385261536},{"x":0.561344563961029,"y":0.6793349385261536},{"x":0.561344563961029,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.5529412031173706,0.6793349385261536,0.561344563961029,0.6935867071151733]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":1,"str":"سپ","boundary":[0.5680672526359558,0.6793349385261536,0.5915966629981995,0.6935867071151733]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":1,"str":"هک","boundary":[0.5983193516731262,0.6793349385261536,0.6134454011917114,0.6935867071151733]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":1,"str":"،)وکابنت(","boundary":[0.6218487620353699,0.6793349385261536,0.6756302714347839,0.6935867071151733]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":1,"str":"لااک","boundary":[0.6823529601097107,0.6793349385261536,0.7042016983032227,0.6935867071151733]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":1,"str":"نیا","boundary":[0.7126050591468811,0.6793349385261536,0.7310924530029297,0.6935867071151733]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.6793349385261536},{"x":0.75126051902771,"y":0.6793349385261536},{"x":0.75126051902771,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":1,"str":"ی","boundary":[0.7394958138465881,0.6793349385261536,0.75126051902771,0.6935867071151733]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.7019002437591553},{"x":0.32605043053627014,"y":0.7019002437591553},{"x":0.32605043053627014,"y":0.716152012348175},{"x":0.3210084140300751,"y":0.716152012348175}]},"confidence":1,"str":"م","boundary":[0.3210084140300751,0.7019002437591553,0.32605043053627014,0.716152012348175]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.7019002437591553},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7019002437591553},{"x":0.33781513571739197,"y":0.716152012348175},{"x":0.3327731192111969,"y":0.716152012348175}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.3327731192111969,0.7019002437591553,0.33781513571739197,0.716152012348175]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.7019002437591553},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7019002437591553},{"x":0.38991597294807434,"y":0.716152012348175},{"x":0.3462184965610504,"y":0.716152012348175}]},"confidence":1,"str":"ینامثع","boundary":[0.3462184965610504,0.7019002437591553,0.38991597294807434,0.716152012348175]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.7019002437591553},{"x":0.40336135029792786,"y":0.7019002437591553},{"x":0.40336135029792786,"y":0.716152012348175},{"x":0.3966386616230011,"y":0.716152012348175}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.3966386616230011,0.7019002437591553,0.40336135029792786,0.716152012348175]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.7019002437591553},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7019002437591553},{"x":0.45210084319114685,"y":0.716152012348175},{"x":0.4117647111415863,"y":0.716152012348175}]},"confidence":1,"str":"تراجت","boundary":[0.4117647111415863,0.7019002437591553,0.45210084319114685,0.716152012348175]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.7019002437591553},{"x":0.489075630903244,"y":0.7019002437591553},{"x":0.489075630903244,"y":0.716152012348175},{"x":0.4588235318660736,"y":0.716152012348175}]},"confidence":1,"str":"ناریا","boundary":[0.4588235318660736,0.7019002437591553,0.489075630903244,0.716152012348175]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.7019002437591553},{"x":0.529411792755127,"y":0.7019002437591553},{"x":0.529411792755127,"y":0.716152012348175},{"x":0.4957983195781708,"y":0.716152012348175}]},"confidence":1,"str":"تلود","boundary":[0.4957983195781708,0.7019002437591553,0.529411792755127,0.716152012348175]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5529412031173706,"y":0.716152012348175},{"x":0.5361344814300537,"y":0.716152012348175}]},"confidence":1,"str":"هک","boundary":[0.5361344814300537,0.7019002437591553,0.5529412031173706,0.716152012348175]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7019002437591553},{"x":0.578151285648346,"y":0.7019002437591553},{"x":0.578151285648346,"y":0.716152012348175},{"x":0.5596638917922974,"y":0.716152012348175}]},"confidence":1,"str":"دوب","boundary":[0.5596638917922974,0.7019002437591553,0.578151285648346,0.716152012348175]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6168067455291748,"y":0.716152012348175},{"x":0.5848739743232727,"y":0.716152012348175}]},"confidence":1,"str":"یلاح","boundary":[0.5848739743232727,0.7019002437591553,0.6168067455291748,0.716152012348175]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6369748115539551,"y":0.716152012348175},{"x":0.6235294342041016,"y":0.716152012348175}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6235294342041016,0.7019002437591553,0.6369748115539551,0.716152012348175]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6638655662536621,"y":0.716152012348175},{"x":0.6436975002288818,"y":0.716152012348175}]},"confidence":1,"str":"نیا","boundary":[0.6436975002288818,0.7019002437591553,0.6638655662536621,0.716152012348175]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6756302714347839,"y":0.716152012348175},{"x":0.6705882549285889,"y":0.716152012348175}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6705882549285889,0.7019002437591553,0.6756302714347839,0.716152012348175]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7042016983032227,"y":0.716152012348175},{"x":0.6840336322784424,"y":0.716152012348175}]},"confidence":1,"str":"دش","boundary":[0.6840336322784424,0.7019002437591553,0.7042016983032227,0.716152012348175]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7462185025215149,"y":0.716152012348175},{"x":0.7109243869781494,"y":0.716152012348175}]},"confidence":1,"str":"راوشد","boundary":[0.7109243869781494,0.7019002437591553,0.7462185025215149,0.716152012348175]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7848739624023438,"y":0.716152012348175},{"x":0.7529411911964417,"y":0.716152012348175}]},"confidence":1,"str":"یرما","boundary":[0.7529411911964417,0.7019002437591553,0.7848739624023438,0.716152012348175]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.7019002437591553},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7019002437591553},{"x":0.3193277418613434,"y":0.716152012348175},{"x":0.30756303668022156,"y":0.716152012348175}]},"confidence":1,"str":"ص","boundary":[0.30756303668022156,0.7019002437591553,0.3193277418613434,0.716152012348175]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7019002437591553},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7019002437591553},{"x":0.2571428716182709,"y":0.716152012348175},{"x":0.21512605249881744,"y":0.716152012348175}]},"confidence":1,"str":"توکس","boundary":[0.21512605249881744,0.7019002437591553,0.2571428716182709,0.716152012348175]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.7019002437591553},{"x":0.27731093764305115,"y":0.7019002437591553},{"x":0.27731093764305115,"y":0.716152012348175},{"x":0.26386556029319763,"y":0.716152012348175}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.26386556029319763,0.7019002437591553,0.27731093764305115,0.716152012348175]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.7019002437591553},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7019002437591553},{"x":0.29243698716163635,"y":0.716152012348175},{"x":0.2840336263179779,"y":0.716152012348175}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.2840336263179779,0.7019002437591553,0.29243698716163635,0.716152012348175]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.7019002437591553},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7019002437591553},{"x":0.30588236451148987,"y":0.716152012348175},{"x":0.2991596758365631,"y":0.716152012348175}]},"confidence":1,"str":"ر","boundary":[0.2991596758365631,0.7019002437591553,0.30588236451148987,0.716152012348175]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.724465548992157},{"x":0.6890756487846375,"y":0.724465548992157},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":1,"str":"یم","boundary":[0.6705882549285889,0.724465548992157,0.6890756487846375,0.7387173175811768]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.724465548992157},{"x":0.7277311086654663,"y":0.724465548992157},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":1,"str":"شیپ","boundary":[0.6974790096282959,0.724465548992157,0.7277311086654663,0.7387173175811768]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.724465548992157},{"x":0.7462185025215149,"y":0.724465548992157},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.7344537973403931,0.724465548992157,0.7462185025215149,0.7387173175811768]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.724465548992157},{"x":0.7848739624023438,"y":0.724465548992157},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":1,"str":"لماک","boundary":[0.7529411911964417,0.724465548992157,0.7848739624023438,0.7387173175811768]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.724465548992157},{"x":0.38823530077934265,"y":0.724465548992157},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7387173175811768},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":1,"str":"م","boundary":[0.3831932842731476,0.724465548992157,0.38823530077934265,0.7387173175811768]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.724465548992157},{"x":0.40336135029792786,"y":0.724465548992157},{"x":0.40336135029792786,"y":0.7387173175811768},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.3966386616230011,0.724465548992157,0.40336135029792786,0.7387173175811768]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.724465548992157},{"x":0.44873949885368347,"y":0.724465548992157},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7387173175811768},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":1,"str":"وکابنت","boundary":[0.4100840389728546,0.724465548992157,0.44873949885368347,0.7387173175811768]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.724465548992157},{"x":0.49747899174690247,"y":0.724465548992157},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7387173175811768},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":1,"str":"تراجت","boundary":[0.45546218752861023,0.724465548992157,0.49747899174690247,0.7387173175811768]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.724465548992157},{"x":0.5394958257675171,"y":0.724465548992157},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":1,"str":"ةرابرد","boundary":[0.5042017102241516,0.724465548992157,0.5394958257675171,0.7387173175811768]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.724465548992157},{"x":0.5764706134796143,"y":0.724465548992157},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":1,"str":"لیلد","boundary":[0.5462185144424438,0.724465548992157,0.5764706134796143,0.7387173175811768]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.724465548992157},{"x":0.6201680898666382,"y":0.724465548992157},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7387173175811768},{"x":0.583193302154541,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":1,"str":"نیمه","boundary":[0.583193302154541,0.724465548992157,0.6201680898666382,0.7387173175811768]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.724465548992157},{"x":0.6386554837226868,"y":0.724465548992157},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.6285714507102966,0.724465548992157,0.6386554837226868,0.7387173175811768]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.724465548992157},{"x":0.6689075827598572,"y":0.724465548992157},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":1,"str":".درب","boundary":[0.6470588445663452,0.724465548992157,0.6689075827598572,0.7387173175811768]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.724465548992157},{"x":0.3831932842731476,"y":0.724465548992157},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7387173175811768},{"x":0.37142857909202576,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":1,"str":"ص","boundary":[0.37142857909202576,0.724465548992157,0.3831932842731476,0.7387173175811768]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.724465548992157},{"x":0.2521008551120758,"y":0.724465548992157},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7387173175811768},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":1,"str":"یکدنا","boundary":[0.21512605249881744,0.724465548992157,0.2521008551120758,0.7387173175811768]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.724465548992157},{"x":0.29075631499290466,"y":0.724465548992157},{"x":0.29075631499290466,"y":0.7387173175811768},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":1,"str":"رایسب","boundary":[0.25882354378700256,0.724465548992157,0.29075631499290466,0.7387173175811768]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.724465548992157},{"x":0.3512605130672455,"y":0.724465548992157},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7387173175811768},{"x":0.2991596758365631,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":1,"str":"تاعلاطا","boundary":[0.2991596758365631,0.724465548992157,0.3512605130672455,0.7387173175811768]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.724465548992157},{"x":0.36974790692329407,"y":0.724465548992157},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7387173175811768},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":1,"str":"،ر","boundary":[0.35798320174217224,0.724465548992157,0.36974790692329407,0.7387173175811768]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":1,"str":"تسد","boundary":[0.6907563209533691,0.7482185363769531,0.7243697643280029,0.7624703049659729]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":1,"str":"عبانم","boundary":[0.7327731251716614,0.7482185363769531,0.7630252242088318,0.7624703049659729]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.7714285850524902,0.7482185363769531,0.7848739624023438,0.7624703049659729]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":1,"str":"اد","boundary":[0.6117647290229797,0.7482185363769531,0.6201680898666382,0.7624703049659729]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":1,"str":"دوجو","boundary":[0.6285714507102966,0.7482185363769531,0.6605042219161987,0.7624703049659729]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":1,"str":"لوا","boundary":[0.6689075827598572,0.7482185363769531,0.6890756487846375,0.7624703049659729]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.7482185363769531},{"x":0.3932773172855377,"y":0.7482185363769531},{"x":0.3932773172855377,"y":0.7624703049659729},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":1,"str":"ع","boundary":[0.38823530077934265,0.7482185363769531,0.3932773172855377,0.7624703049659729]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.7482185363769531},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7482185363769531},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7624703049659729},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":1,"str":"تاعوبطم","boundary":[0.4000000059604645,0.7482185363769531,0.4588235318660736,0.7624703049659729]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.7482185363769531},{"x":0.48067227005958557,"y":0.7482185363769531},{"x":0.48067227005958557,"y":0.7624703049659729},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.46722689270973206,0.7482185363769531,0.48067227005958557,0.7624703049659729]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7624703049659729},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":1,"str":"یتح","boundary":[0.48739495873451233,0.7482185363769531,0.5176470875740051,0.7624703049659729]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.7482185363769531},{"x":0.556302547454834,"y":0.7482185363769531},{"x":0.556302547454834,"y":0.7624703049659729},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":1,"str":"عیاقو","boundary":[0.5243697762489319,0.7482185363769531,0.556302547454834,0.7624703049659729]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7482185363769531},{"x":0.583193302154541,"y":0.7482185363769531},{"x":0.583193302154541,"y":0.7624703049659729},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":1,"str":"نیا","boundary":[0.5647059082984924,0.7482185363769531,0.583193302154541,0.7624703049659729]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7624703049659729},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":1,"str":"؛در","boundary":[0.5915966629981995,0.7482185363769531,0.6084033846855164,0.7624703049659729]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.7482185363769531},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7482185363769531},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7624703049659729},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":1,"str":"ص","boundary":[0.37478992342948914,0.7482185363769531,0.38655462861061096,0.7624703049659729]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7482185363769531},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7482185363769531},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7624703049659729},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":1,"str":"زاین","boundary":[0.21512605249881744,0.7482185363769531,0.2386554628610611,0.7624703049659729]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.7482185363769531},{"x":0.31092438101768494,"y":0.7482185363769531},{"x":0.31092438101768494,"y":0.7624703049659729},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":1,"str":"تیطورشم","boundary":[0.24537815153598785,0.7482185363769531,0.31092438101768494,0.7624703049659729]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.7482185363769531},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7482185363769531},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7624703049659729},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":1,"str":"بلاقنا","boundary":[0.3193277418613434,0.7482185363769531,0.35966387391090393,0.7624703049659729]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.7482185363769531},{"x":0.37310925126075745,"y":0.7482185363769531},{"x":0.37310925126075745,"y":0.7624703049659729},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":1,"str":"ر","boundary":[0.3663865625858307,0.7482185363769531,0.37310925126075745,0.7624703049659729]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":1,"str":"هتفای","boundary":[0.6302521228790283,0.7707838416099548,0.6605042219161987,0.7850356101989746]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.6672269105911255,0.7707838416099548,0.6756302714347839,0.7850356101989746]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":1,"str":"ساکعنا","boundary":[0.6823529601097107,0.7707838416099548,0.7277311086654663,0.7850356101989746]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":1,"str":"نیرتمک","boundary":[0.7361344695091248,0.7707838416099548,0.7848739624023438,0.7850356101989746]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7707838416099548},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7707838416099548},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7850356101989746},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":1,"str":"ااب","boundary":[0.21512605249881744,0.7707838416099548,0.22857142984867096,0.7850356101989746]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.7707838416099548},{"x":0.2722689211368561,"y":0.7707838416099548},{"x":0.2722689211368561,"y":0.7850356101989746},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":1,"str":"نارایا","boundary":[0.23529411852359772,0.7707838416099548,0.2722689211368561,0.7850356101989746]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.7707838416099548},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7707838416099548},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7850356101989746},{"x":0.27899160981178284,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":1,"str":"یوکاابنت","boundary":[0.27899160981178284,0.7707838416099548,0.33781513571739197,0.7850356101989746]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.7707838416099548},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7707838416099548},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7850356101989746},{"x":0.3445378243923187,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":1,"str":"ترااجت","boundary":[0.3445378243923187,0.7707838416099548,0.39159664511680603,0.7850356101989746]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.7707838416099548},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7707838416099548},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7850356101989746},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.3983193337917328,0.7707838416099548,0.40672269463539124,0.7850356101989746]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.7707838416099548},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7707838416099548},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7850356101989746},{"x":0.413445383310318,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":1,"str":"نااققحم","boundary":[0.413445383310318,0.7707838416099548,0.46890756487846375,0.7850356101989746]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7850356101989746},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":1,"str":"مییوگب","boundary":[0.4773109257221222,0.7707838416099548,0.5176470875740051,0.7850356101989746]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":1,"str":"رگا","boundary":[0.5260504484176636,0.7707838416099548,0.5428571701049805,0.7850356101989746]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":1,"str":"،نیاربانب","boundary":[0.5495798587799072,0.7707838416099548,0.6016806960105896,0.7850356101989746]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":1,"str":".دنا","boundary":[0.6084033846855164,0.7707838416099548,0.6285714507102966,0.7850356101989746]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7428571581840515,"y":0.8076009750366211},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":1,"str":"م","boundary":[0.7378151416778564,0.7933491468429565,0.7428571581840515,0.8076009750366211]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8076009750366211},{"x":0.75126051902771,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":1,"str":"روشک","boundary":[0.75126051902771,0.7933491468429565,0.7848739624023438,0.8076009750366211]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8076009750366211},{"x":0.7243697643280029,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":1,"str":"ص","boundary":[0.7243697643280029,0.7933491468429565,0.7361344695091248,0.8076009750366211]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7092437148094177,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":1,"str":"یب","boundary":[0.6941176652908325,0.7933491468429565,0.7092437148094177,0.8076009750366211]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7243697643280029,"y":0.8076009750366211},{"x":0.7176470756530762,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":1,"str":"ر","boundary":[0.7176470756530762,0.7933491468429565,0.7243697643280029,0.8076009750366211]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6605042219161987,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6302521228790283,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":1,"str":"هدنام","boundary":[0.6302521228790283,0.7933491468429565,0.6605042219161987,0.8076009750366211]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":1,"str":"ربخ","boundary":[0.6689075827598572,0.7933491468429565,0.6941176652908325,0.8076009750366211]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7933491468429565},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7933491468429565},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8076009750366211},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":1,"str":"هدرکن","boundary":[0.4789915978908539,0.7933491468429565,0.5126050710678101,0.8076009750366211]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.7933491468429565},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7933491468429565},{"x":0.5579832196235657,"y":0.8076009750366211},{"x":0.5210084319114685,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":1,"str":"یفازگ","boundary":[0.5210084319114685,0.7933491468429565,0.5579832196235657,0.8076009750366211]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6016806960105896,"y":0.8076009750366211},{"x":0.5647059082984924,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":1,"str":"یاعدا","boundary":[0.5647059082984924,0.7933491468429565,0.6016806960105896,0.8076009750366211]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6285714507102966,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6084033846855164,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":1,"str":"،دنا","boundary":[0.6084033846855164,0.7933491468429565,0.6285714507102966,0.8076009750366211]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.7933491468429565},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7933491468429565},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8076009750366211},{"x":0.4571428596973419,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":1,"str":".میا","boundary":[0.4571428596973419,0.7933491468429565,0.4773109257221222,0.8076009750366211]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7848739624023438,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8076009750366211},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.32910451221466064,0.7898739624023438,0.8146009750366211],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.8396674394607544},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8396674394607544},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8527315855026245},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8527315855026245}]},"confidence":1,"str":"هن","boundary":[0.48571428656578064,0.8396674394607544,0.4957983195781708,0.8527315855026245]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.8396674394607544},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8396674394607544},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8527315855026245},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8527315855026245}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.48071428656578064,0.8326674394607544,0.5007983195781708,0.8597315855026245],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":1,"str":"راتفگشیپ","boundary":[0.7109243869781494,0.2874109148979187,0.7848739624023438,0.3028503656387329]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.7059243869781494,0.2804109148979187,0.7898739624023438,0.3098503656387329],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"webpSec":"/storage/books/e506f4b157736223/pages/zvPMGpaqlMMLBGBj-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e506f4b157736223/pages/QLFMiUDgkcdKXywU.jpg","blurred":"/storage/books/e506f4b157736223/pages/kDSLeSBYZRJCMkMx.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.00022159939692875552,0.9986724807354582,0.9989732990559377]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.1947743445634842},{"x":0.7613445520401001,"y":0.1947743445634842},{"x":0.7613445520401001,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7277311086654663,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":1,"str":"باتک","boundary":[0.7277311086654663,0.1947743445634842,0.7613445520401001,0.20902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.19358669221401215},{"x":0.6756302714347839,"y":0.19358669221401215},{"x":0.6756302714347839,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6369748115539551,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":1,"str":"وکابنت","boundary":[0.6369748115539551,0.19358669221401215,0.6756302714347839,0.20902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.19358669221401215},{"x":0.7210084199905396,"y":0.19358669221401215},{"x":0.7210084199905396,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6823529601097107,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":1,"str":"ةکرعم","boundary":[0.6823529601097107,0.19358669221401215,0.7210084199905396,0.20902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.1947743445634842},{"x":0.41680672764778137,"y":0.1947743445634842},{"x":0.41680672764778137,"y":0.20902612805366516},{"x":0.3831932842731476,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":1,"str":"ناونع","boundary":[0.3831932842731476,0.1947743445634842,0.41680672764778137,0.20902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.1947743445634842},{"x":0.4319327771663666,"y":0.1947743445634842},{"x":0.4319327771663666,"y":0.20902612805366516},{"x":0.4252100884914398,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.4252100884914398,0.1947743445634842,0.4319327771663666,0.20902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.1947743445634842},{"x":0.4924369752407074,"y":0.1947743445634842},{"x":0.4924369752407074,"y":0.20902612805366516},{"x":0.440336138010025,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":1,"str":"یشهوژپ","boundary":[0.440336138010025,0.1947743445634842,0.4924369752407074,0.20902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.1947743445634842},{"x":0.5277311205863953,"y":0.1947743445634842},{"x":0.5277311205863953,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5008403658866882,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":1,"str":"حرط","boundary":[0.5008403658866882,0.1947743445634842,0.5277311205863953,0.20902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.1947743445634842},{"x":0.5764706134796143,"y":0.1947743445634842},{"x":0.5764706134796143,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5361344814300537,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":1,"str":"لصاح","boundary":[0.5361344814300537,0.1947743445634842,0.5764706134796143,0.20902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.1947743445634842},{"x":0.6084033846855164,"y":0.1947743445634842},{"x":0.6084033846855164,"y":0.20902612805366516},{"x":0.583193302154541,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":1,"str":"عقاو","boundary":[0.583193302154541,0.1947743445634842,0.6084033846855164,0.20902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.1947743445634842},{"x":0.6285714507102966,"y":0.1947743445634842},{"x":0.6285714507102966,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6151260733604431,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6151260733604431,0.1947743445634842,0.6285714507102966,0.20902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.1947743445634842},{"x":0.37478992342948914,"y":0.1947743445634842},{"x":0.37478992342948914,"y":0.20902612805366516},{"x":0.3680672347545624,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":1,"str":"«","boundary":[0.3680672347545624,0.1947743445634842,0.37478992342948914,0.20902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.1947743445634842},{"x":0.3663865625858307,"y":0.1947743445634842},{"x":0.3663865625858307,"y":0.20902612805366516},{"x":0.3512605130672455,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":1,"str":"اص","boundary":[0.3512605130672455,0.1947743445634842,0.3663865625858307,0.20902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.1947743445634842},{"x":0.2504201829433441,"y":0.1947743445634842},{"x":0.2504201829433441,"y":0.20902612805366516},{"x":0.21512605249881744,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":1,"str":"نارایا","boundary":[0.21512605249881744,0.1947743445634842,0.2504201829433441,0.20902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.1947743445634842},{"x":0.31092438101768494,"y":0.1947743445634842},{"x":0.31092438101768494,"y":0.20902612805366516},{"x":0.25882354378700256,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":1,"str":"یوکابنت","boundary":[0.25882354378700256,0.1947743445634842,0.31092438101768494,0.20902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.1947743445634842},{"x":0.3495798408985138,"y":0.1947743445634842},{"x":0.3495798408985138,"y":0.20902612805366516},{"x":0.3176470696926117,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":1,"str":"تارد","boundary":[0.3176470696926117,0.1947743445634842,0.3495798408985138,0.20902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6302521228790283,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5899159908294678,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":1,"str":"ةتفایون","boundary":[0.5899159908294678,0.2173396646976471,0.6302521228790283,0.23159144818782806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6705882549285889,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6386554837226868,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":1,"str":"دانسا","boundary":[0.6386554837226868,0.2173396646976471,0.6705882549285889,0.23159144818782806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7142857313156128,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6773109436035156,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":1,"str":"ساسا","boundary":[0.6773109436035156,0.2173396646976471,0.7142857313156128,0.23159144818782806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7327731251716614,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7226890921592712,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":1,"str":"رب","boundary":[0.7226890921592712,0.2173396646976471,0.7327731251716614,0.23159144818782806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7663865685462952,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7663865685462952,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7394958138465881,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":1,"str":"رصم","boundary":[0.7394958138465881,0.2173396646976471,0.7663865685462952,0.23159144818782806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7848739624023438,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7731092572212219,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.7731092572212219,0.2173396646976471,0.7848739624023438,0.23159144818782806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.2173396646976471},{"x":0.583193302154541,"y":0.2173396646976471},{"x":0.583193302154541,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5428571701049805,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":1,"str":"1919","boundary":[0.5428571701049805,0.2173396646976471,0.583193302154541,0.23159144818782806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.2173396646976471},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2173396646976471},{"x":0.5411764979362488,"y":0.23159144818782806},{"x":0.534453809261322,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.534453809261322,0.2173396646976471,0.5411764979362488,0.23159144818782806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.2173396646976471},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2173396646976471},{"x":0.5327731370925903,"y":0.23159144818782806},{"x":0.4941176474094391,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":1,"str":"1897","boundary":[0.4941176474094391,0.2173396646976471,0.5327731370925903,0.23159144818782806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.2173396646976471},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2173396646976471},{"x":0.4924369752407074,"y":0.23159144818782806},{"x":0.48571428656578064,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":1,"str":"»","boundary":[0.48571428656578064,0.2173396646976471,0.4924369752407074,0.23159144818782806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2173396646976471},{"x":0.27394959330558777,"y":0.2173396646976471},{"x":0.27394959330558777,"y":0.23159144818782806},{"x":0.21512605249881744,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":1,"str":"یاشهوژپ","boundary":[0.21512605249881744,0.2173396646976471,0.27394959330558777,0.23159144818782806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.2173396646976471},{"x":0.3327731192111969,"y":0.2173396646976471},{"x":0.3327731192111969,"y":0.23159144818782806},{"x":0.2823529541492462,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":1,"str":"تانواعم","boundary":[0.2823529541492462,0.2173396646976471,0.3327731192111969,0.23159144818782806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.2173396646976471},{"x":0.3932773172855377,"y":0.2173396646976471},{"x":0.3932773172855377,"y":0.23159144818782806},{"x":0.33949580788612366,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":1,"str":"تایامح","boundary":[0.33949580788612366,0.2173396646976471,0.3932773172855377,0.23159144818782806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.2173396646976471},{"x":0.4117647111415863,"y":0.2173396646976471},{"x":0.4117647111415863,"y":0.23159144818782806},{"x":0.3983193337917328,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":1,"str":"ااب","boundary":[0.3983193337917328,0.2173396646976471,0.4117647111415863,0.23159144818782806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.2173396646976471},{"x":0.4420168101787567,"y":0.2173396646976471},{"x":0.4420168101787567,"y":0.23159144818782806},{"x":0.42016807198524475,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":1,"str":"هاک","boundary":[0.42016807198524475,0.2173396646976471,0.4420168101787567,0.23159144818782806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.2173396646976471},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2173396646976471},{"x":0.4773109257221222,"y":0.23159144818782806},{"x":0.44873949885368347,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":1,"str":"تسا","boundary":[0.44873949885368347,0.2173396646976471,0.4773109257221222,0.23159144818782806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.24109263718128204},{"x":0.4100840389728546,"y":0.24109263718128204},{"x":0.4100840389728546,"y":0.255344420671463},{"x":0.3764705955982208,"y":0.255344420671463}]},"confidence":1,"str":"لااس","boundary":[0.3764705955982208,0.24109263718128204,0.4100840389728546,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.24109263718128204},{"x":0.4302521049976349,"y":0.24109263718128204},{"x":0.4302521049976349,"y":0.255344420671463},{"x":0.41680672764778137,"y":0.255344420671463}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.41680672764778137,0.24109263718128204,0.4302521049976349,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.24109263718128204},{"x":0.48571428656578064,"y":0.24109263718128204},{"x":0.48571428656578064,"y":0.255344420671463},{"x":0.43697479367256165,"y":0.255344420671463}]},"confidence":1,"str":"،یتشهب","boundary":[0.43697479367256165,0.24109263718128204,0.48571428656578064,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5277311205863953,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5277311205863953,"y":0.255344420671463},{"x":0.4924369752407074,"y":0.255344420671463}]},"confidence":1,"str":"دیهش","boundary":[0.4924369752407074,0.24109263718128204,0.5277311205863953,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5815126299858093,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5815126299858093,"y":0.255344420671463},{"x":0.534453809261322,"y":0.255344420671463}]},"confidence":1,"str":"هاگشناد","boundary":[0.534453809261322,0.24109263718128204,0.5815126299858093,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6285714507102966,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6285714507102966,"y":0.255344420671463},{"x":0.5899159908294678,"y":0.255344420671463}]},"confidence":1,"str":"یناسنا","boundary":[0.5899159908294678,0.24109263718128204,0.6285714507102966,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6638655662536621,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6638655662536621,"y":0.255344420671463},{"x":0.6369748115539551,"y":0.255344420671463}]},"confidence":1,"str":"مولع","boundary":[0.6369748115539551,0.24109263718128204,0.6638655662536621,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6773109436035156,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6773109436035156,"y":0.255344420671463},{"x":0.6722689270973206,"y":0.255344420671463}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6722689270973206,0.24109263718128204,0.6773109436035156,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7243697643280029,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7243697643280029,"y":0.255344420671463},{"x":0.6840336322784424,"y":0.255344420671463}]},"confidence":1,"str":"تایبدا","boundary":[0.6840336322784424,0.24109263718128204,0.7243697643280029,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7848739624023438,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7848739624023438,"y":0.255344420671463},{"x":0.7327731251716614,"y":0.255344420671463}]},"confidence":1,"str":"ةدکشناد","boundary":[0.7327731251716614,0.24109263718128204,0.7848739624023438,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.24109263718128204},{"x":0.2521008551120758,"y":0.24109263718128204},{"x":0.2521008551120758,"y":0.255344420671463},{"x":0.21512605249881744,"y":0.255344420671463}]},"confidence":1,"str":"مااجنا","boundary":[0.21512605249881744,0.24109263718128204,0.2521008551120758,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.24109263718128204},{"x":0.27731093764305115,"y":0.24109263718128204},{"x":0.27731093764305115,"y":0.255344420671463},{"x":0.25882354378700256,"y":0.255344420671463}]},"confidence":1,"str":"هاب","boundary":[0.25882354378700256,0.24109263718128204,0.27731093764305115,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.24109263718128204},{"x":0.3344537913799286,"y":0.24109263718128204},{"x":0.3344537913799286,"y":0.255344420671463},{"x":0.2840336263179779,"y":0.255344420671463}]},"confidence":1,"str":"هتاشذگ","boundary":[0.2840336263179779,0.24109263718128204,0.3344537913799286,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.24109263718128204},{"x":0.37478992342948914,"y":0.24109263718128204},{"x":0.37478992342948914,"y":0.255344420671463},{"x":0.34117648005485535,"y":0.255344420671463}]},"confidence":1,"str":"یااه","boundary":[0.34117648005485535,0.24109263718128204,0.37478992342948914,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.26365795731544495},{"x":0.24201680719852448,"y":0.26365795731544495},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2779097259044647},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"str":"ااکتا","boundary":[0.21512605249881744,0.26365795731544495,0.24201680719852448,0.2779097259044647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.26365795731544495},{"x":0.27899160981178284,"y":0.26365795731544495},{"x":0.27899160981178284,"y":0.2779097259044647},{"x":0.24873949587345123,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"str":"ناریا","boundary":[0.24873949587345123,0.26365795731544495,0.27899160981178284,0.2779097259044647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.26365795731544495},{"x":0.32773110270500183,"y":0.26365795731544495},{"x":0.32773110270500183,"y":0.2779097259044647},{"x":0.2857142984867096,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"str":"ةجراخ","boundary":[0.2857142984867096,0.26365795731544495,0.32773110270500183,0.2779097259044647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.26365795731544495},{"x":0.35798320174217224,"y":0.26365795731544495},{"x":0.35798320174217224,"y":0.2779097259044647},{"x":0.3344537913799286,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"str":"روما","boundary":[0.3344537913799286,0.26365795731544495,0.35798320174217224,0.2779097259044647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.26365795731544495},{"x":0.40168067812919617,"y":0.26365795731544495},{"x":0.40168067812919617,"y":0.2779097259044647},{"x":0.3663865625858307,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"str":"ترازو","boundary":[0.3663865625858307,0.26365795731544495,0.40168067812919617,0.2779097259044647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.26365795731544495},{"x":0.4470588266849518,"y":0.26365795731544495},{"x":0.4470588266849518,"y":0.2779097259044647},{"x":0.4100840389728546,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"str":"ویشرآ","boundary":[0.4100840389728546,0.26365795731544495,0.4470588266849518,0.2779097259044647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.26365795731544495},{"x":0.4588235318660736,"y":0.26365795731544495},{"x":0.4588235318660736,"y":0.2779097259044647},{"x":0.45378151535987854,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.45378151535987854,0.26365795731544495,0.4588235318660736,0.2779097259044647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.26365795731544495},{"x":0.4957983195781708,"y":0.26365795731544495},{"x":0.4957983195781708,"y":0.2779097259044647},{"x":0.46722689270973206,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"str":"ناریا","boundary":[0.46722689270973206,0.26365795731544495,0.4957983195781708,0.2779097259044647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5277311205863953,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5277311205863953,"y":0.2779097259044647},{"x":0.5042017102241516,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"str":"یلم","boundary":[0.5042017102241516,0.26365795731544495,0.5277311205863953,0.2779097259044647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5680672526359558,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2779097259044647},{"x":0.534453809261322,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"str":"دانسا","boundary":[0.534453809261322,0.26365795731544495,0.5680672526359558,0.2779097259044647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6201680898666382,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2779097259044647},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"str":"نامزاس","boundary":[0.5747899413108826,0.26365795731544495,0.6201680898666382,0.2779097259044647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6605042219161987,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"str":"دانسا","boundary":[0.6268907785415649,0.26365795731544495,0.6605042219161987,0.2779097259044647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6773109436035156,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"str":"رب","boundary":[0.6672269105911255,0.26365795731544495,0.6773109436035156,0.2779097259044647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7210084199905396,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7210084199905396,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"str":"رتشیب","boundary":[0.6857143044471741,0.26365795731544495,0.7210084199905396,0.2779097259044647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7445378303527832,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"str":"هک","boundary":[0.7277311086654663,0.26365795731544495,0.7445378303527832,0.2779097259044647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7848739624023438,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2779097259044647},{"x":0.75126051902771,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"str":"دیسر","boundary":[0.75126051902771,0.26365795731544495,0.7848739624023438,0.2779097259044647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6252101063728333,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3004750609397888},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":1,"str":"قفوم","boundary":[0.5932773351669312,0.28622329235076904,0.6252101063728333,0.3004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6571428775787354,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3004750609397888},{"x":0.63193279504776,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":1,"str":"ادتبا","boundary":[0.63193279504776,0.28622329235076904,0.6571428775787354,0.3004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6789916157722473,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6655462384223938,0.28622329235076904,0.6789916157722473,0.3004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.28622329235076904},{"x":0.7361344695091248,"y":0.28622329235076904},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":1,"str":"هدنسیون","boundary":[0.6857143044471741,0.28622329235076904,0.7361344695091248,0.3004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.28622329235076904},{"x":0.7848739624023438,"y":0.28622329235076904},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":1,"str":".تشاد","boundary":[0.7445378303527832,0.28622329235076904,0.7848739624023438,0.3004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5277311205863953,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3004750609397888},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":1,"str":"دودح","boundary":[0.4924369752407074,0.28622329235076904,0.5277311205863953,0.3004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5512605309486389,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3004750609397888},{"x":0.534453809261322,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":1,"str":"دوب","boundary":[0.534453809261322,0.28622329235076904,0.5512605309486389,0.3004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5865546464920044,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3004750609397888},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":1,"str":"هدش","boundary":[0.5596638917922974,0.28622329235076904,0.5865546464920044,0.3004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.28622329235076904},{"x":0.48403361439704895,"y":0.28622329235076904},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3004750609397888},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":1,"str":"۲50","boundary":[0.45546218752861023,0.28622329235076904,0.48403361439704895,0.3004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.28622329235076904},{"x":0.24537815153598785,"y":0.28622329235076904},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3004750609397888},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":1,"str":"یالم","boundary":[0.21512605249881744,0.28622329235076904,0.24537815153598785,0.3004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.28622329235076904},{"x":0.29075631499290466,"y":0.28622329235076904},{"x":0.29075631499290466,"y":0.3004750609397888},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":1,"str":"داناسا","boundary":[0.2521008551120758,0.28622329235076904,0.29075631499290466,0.3004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.28622329235076904},{"x":0.3512605130672455,"y":0.28622329235076904},{"x":0.3512605130672455,"y":0.3004750609397888},{"x":0.2991596758365631,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":1,"str":"نامزااس","boundary":[0.2991596758365631,0.28622329235076904,0.3512605130672455,0.3004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.28622329235076904},{"x":0.3663865625858307,"y":0.28622329235076904},{"x":0.3663865625858307,"y":0.3004750609397888},{"x":0.35798320174217224,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.35798320174217224,0.28622329235076904,0.3663865625858307,0.3004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.28622329235076904},{"x":0.3815126121044159,"y":0.28622329235076904},{"x":0.3815126121044159,"y":0.3004750609397888},{"x":0.37310925126075745,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.37310925126075745,0.28622329235076904,0.3815126121044159,0.3004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.28622329235076904},{"x":0.4151260554790497,"y":0.28622329235076904},{"x":0.4151260554790497,"y":0.3004750609397888},{"x":0.38823530077934265,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":1,"str":"دنس","boundary":[0.38823530077934265,0.28622329235076904,0.4151260554790497,0.3004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.28622329235076904},{"x":0.44873949885368347,"y":0.28622329235076904},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3004750609397888},{"x":0.42184874415397644,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":1,"str":"گرب","boundary":[0.42184874415397644,0.28622329235076904,0.44873949885368347,0.3004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.30878859758377075},{"x":0.30924370884895325,"y":0.30878859758377075},{"x":0.30924370884895325,"y":0.3230403661727905},{"x":0.27563026547431946,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":1,"str":"یملع","boundary":[0.27563026547431946,0.30878859758377075,0.30924370884895325,0.3230403661727905]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.30878859758377075},{"x":0.3478991687297821,"y":0.30878859758377075},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3230403661727905},{"x":0.3176470696926117,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":1,"str":"ةلاقم","boundary":[0.3176470696926117,0.30878859758377075,0.3478991687297821,0.3230403661727905]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.30878859758377075},{"x":0.3680672347545624,"y":0.30878859758377075},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3230403661727905},{"x":0.35462185740470886,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":1,"str":"ود","boundary":[0.35462185740470886,0.30878859758377075,0.3680672347545624,0.3230403661727905]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.30878859758377075},{"x":0.41680672764778137,"y":0.30878859758377075},{"x":0.41680672764778137,"y":0.3230403661727905},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":1,"str":"راگن","boundary":[0.3949579894542694,0.30878859758377075,0.41680672764778137,0.3230403661727905]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.30878859758377075},{"x":0.43529412150382996,"y":0.30878859758377075},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3230403661727905},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.4252100884914398,0.30878859758377075,0.43529412150382996,0.3230403661727905]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.30878859758377075},{"x":0.4588235318660736,"y":0.30878859758377075},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3230403661727905},{"x":0.4436974823474884,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":1,"str":"هک","boundary":[0.4436974823474884,0.30878859758377075,0.4588235318660736,0.3230403661727905]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.30878859758377075},{"x":0.4907563030719757,"y":0.30878859758377075},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3230403661727905},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":1,"str":"دنک","boundary":[0.46554622054100037,0.30878859758377075,0.4907563030719757,0.3230403661727905]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5411764979362488,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3230403661727905},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":1,"str":"تفایرد","boundary":[0.49747899174690247,0.30878859758377075,0.5411764979362488,0.3230403661727905]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5579832196235657,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.5495798587799072,0.30878859758377075,0.5579832196235657,0.3230403661727905]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5983193516731262,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":1,"str":"دانسا","boundary":[0.5647059082984924,0.30878859758377075,0.5983193516731262,0.3230403661727905]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6252101063728333,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3230403661727905},{"x":0.605042040348053,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":1,"str":"نیا","boundary":[0.605042040348053,0.30878859758377075,0.6252101063728333,0.3230403661727905]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6739495992660522,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3230403661727905},{"x":0.63193279504776,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":1,"str":"ریواصت","boundary":[0.63193279504776,0.30878859758377075,0.6739495992660522,0.3230403661727905]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6857143044471741,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3230403661727905},{"x":0.680672287940979,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.680672287940979,0.30878859758377075,0.6857143044471741,0.3230403661727905]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7478991746902466,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":1,"str":"جارختسا","boundary":[0.6924369931221008,0.30878859758377075,0.7478991746902466,0.3230403661727905]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7848739624023438,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":1,"str":"ناریا","boundary":[0.7546218633651733,0.30878859758377075,0.7848739624023438,0.3230403661727905]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.30878859758377075},{"x":0.27394959330558777,"y":0.30878859758377075},{"x":0.27394959330558777,"y":0.3230403661727905},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":1,"str":"یاشهوژپ","boundary":[0.21512605249881744,0.30878859758377075,0.27394959330558777,0.3230403661727905]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5243697762489319,"y":0.34679335355758667},{"x":0.507563054561615,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":1,"str":"یپ","boundary":[0.507563054561615,0.3325415551662445,0.5243697762489319,0.34679335355758667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5747899413108826,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5310924649238586,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":1,"str":"ةعجارم","boundary":[0.5310924649238586,0.3325415551662445,0.5747899413108826,0.34679335355758667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5882353186607361,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5815126299858093,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.5815126299858093,0.3325415551662445,0.5882353186607361,0.34679335355758667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6117647290229797,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5966386795043945,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":1,"str":"هک","boundary":[0.5966386795043945,0.3325415551662445,0.6117647290229797,0.34679335355758667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6369748115539551,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6184874176979065,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":1,"str":"دوب","boundary":[0.6184874176979065,0.3325415551662445,0.6369748115539551,0.34679335355758667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.3325415551662445},{"x":0.658823549747467,"y":0.3325415551662445},{"x":0.658823549747467,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6436975002288818,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":1,"str":"نآ","boundary":[0.6436975002288818,0.3325415551662445,0.658823549747467,0.34679335355758667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6756302714347839,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6672269105911255,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.6672269105911255,0.3325415551662445,0.6756302714347839,0.34679335355758667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7058823704719543,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6823529601097107,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":1,"str":"سپ","boundary":[0.6823529601097107,0.3325415551662445,0.7058823704719543,0.34679335355758667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7277311086654663,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7126050591468811,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":1,"str":"اما","boundary":[0.7126050591468811,0.3325415551662445,0.7277311086654663,0.34679335355758667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7848739624023438,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7344537973403931,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":1,"str":"؛دیماجنا","boundary":[0.7344537973403931,0.3325415551662445,0.7848739624023438,0.34679335355758667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3325415551662445},{"x":0.267226904630661,"y":0.3325415551662445},{"x":0.267226904630661,"y":0.34679335355758667},{"x":0.21512605249881744,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":1,"str":"تایامح","boundary":[0.21512605249881744,0.3325415551662445,0.267226904630661,0.34679335355758667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.3325415551662445},{"x":0.2873949706554413,"y":0.3325415551662445},{"x":0.2873949706554413,"y":0.34679335355758667},{"x":0.27394959330558777,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":1,"str":"ااب","boundary":[0.27394959330558777,0.3325415551662445,0.2873949706554413,0.34679335355758667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.3325415551662445},{"x":0.2991596758365631,"y":0.3325415551662445},{"x":0.2991596758365631,"y":0.34679335355758667},{"x":0.29411765933036804,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.29411765933036804,0.3325415551662445,0.2991596758365631,0.34679335355758667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.3325415551662445},{"x":0.35462185740470886,"y":0.3325415551662445},{"x":0.35462185740470886,"y":0.34679335355758667},{"x":0.30588236451148987,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":1,"str":"هاجراخ","boundary":[0.30588236451148987,0.3325415551662445,0.35462185740470886,0.34679335355758667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.3325415551662445},{"x":0.3983193337917328,"y":0.3325415551662445},{"x":0.3983193337917328,"y":0.34679335355758667},{"x":0.3613445460796356,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":1,"str":"ترازو","boundary":[0.3613445460796356,0.3325415551662445,0.3983193337917328,0.34679335355758667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.3325415551662445},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3325415551662445},{"x":0.44873949885368347,"y":0.34679335355758667},{"x":0.40504202246665955,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":1,"str":"ویاشرآ","boundary":[0.40504202246665955,0.3325415551662445,0.44873949885368347,0.34679335355758667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.3325415551662445},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3325415551662445},{"x":0.46554622054100037,"y":0.34679335355758667},{"x":0.45546218752861023,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.45546218752861023,0.3325415551662445,0.46554622054100037,0.34679335355758667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5058823823928833,"y":0.34679335355758667},{"x":0.4739495813846588,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":1,"str":"یپرد","boundary":[0.4739495813846588,0.3325415551662445,0.5058823823928833,0.34679335355758667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.3551068902015686},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3551068902015686},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3693586587905884},{"x":0.40336135029792786,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":1,"str":"ویشرآ","boundary":[0.40336135029792786,0.3551068902015686,0.43865546584129333,0.3693586587905884]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.3551068902015686},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3551068902015686},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3693586587905884},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":1,"str":"تقو","boundary":[0.4470588266849518,0.3551068902015686,0.4739495813846588,0.3693586587905884]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3693586587905884},{"x":0.48067227005958557,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":1,"str":"لوئسم","boundary":[0.48067227005958557,0.3551068902015686,0.5260504484176636,0.3693586587905884]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":1,"str":"،یشیرق","boundary":[0.5327731370925903,0.3551068902015686,0.5798319578170776,0.3693586587905884]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":1,"str":"رتکد","boundary":[0.5882353186607361,0.3551068902015686,0.6168067455291748,0.3693586587905884]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":1,"str":"یاقآ","boundary":[0.6252101063728333,0.3551068902015686,0.6521008610725403,0.3693586587905884]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":1,"str":"بانج","boundary":[0.6605042219161987,0.3551068902015686,0.6974790096282959,0.3693586587905884]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":1,"str":"هنادنمتواخس","boundary":[0.7042016983032227,0.3551068902015686,0.7848739624023438,0.3693586587905884]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3551068902015686},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3551068902015686},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3693586587905884},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":1,"str":"وکاابنت","boundary":[0.21512605249881744,0.3551068902015686,0.25882354378700256,0.3693586587905884]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.3551068902015686},{"x":0.30588236451148987,"y":0.3551068902015686},{"x":0.30588236451148987,"y":0.3693586587905884},{"x":0.2655462324619293,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":1,"str":"ةدنورپ","boundary":[0.2655462324619293,0.3551068902015686,0.30588236451148987,0.3693586587905884]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.3551068902015686},{"x":0.3462184965610504,"y":0.3551068902015686},{"x":0.3462184965610504,"y":0.3693586587905884},{"x":0.3126050531864166,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":1,"str":"دانسا","boundary":[0.3126050531864166,0.3551068902015686,0.3462184965610504,0.3693586587905884]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.3551068902015686},{"x":0.39159664511680603,"y":0.3551068902015686},{"x":0.39159664511680603,"y":0.3693586587905884},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":1,"str":"یمامت","boundary":[0.3529411852359772,0.3551068902015686,0.39159664511680603,0.3693586587905884]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.3551068902015686},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3551068902015686},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3693586587905884},{"x":0.3983193337917328,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.3983193337917328,0.3551068902015686,0.40168067812919617,0.3693586587905884]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.3776721954345703},{"x":0.440336138010025,"y":0.3776721954345703},{"x":0.440336138010025,"y":0.3919239938259125},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":1,"str":"ت","boundary":[0.43697479367256165,0.3776721954345703,0.440336138010025,0.3919239938259125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.3776721954345703},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3776721954345703},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3919239938259125},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.4470588266849518,0.3776721954345703,0.45210084319114685,0.3919239938259125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.3776721954345703},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3776721954345703},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3919239938259125},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":1,"str":"هرهاق","boundary":[0.4588235318660736,0.3776721954345703,0.4924369752407074,0.3919239938259125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3919239938259125},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.49915966391563416,0.3776721954345703,0.5126050710678101,0.3919239938259125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":1,"str":"ناریا","boundary":[0.5193277597427368,0.3776721954345703,0.5495798587799072,0.3919239938259125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3919239938259125},{"x":0.556302547454834,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":1,"str":"یگدنیامن","boundary":[0.556302547454834,0.3776721954345703,0.6168067455291748,0.3919239938259125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":1,"str":"دانسا","boundary":[0.6235294342041016,0.3776721954345703,0.6571428775787354,0.3919239938259125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":1,"str":"ةعومجم","boundary":[0.6638655662536621,0.3776721954345703,0.7142857313156128,0.3919239938259125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.7226890921592712,0.3776721954345703,0.7361344695091248,0.3919239938259125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":1,"str":"دوجوم","boundary":[0.7428571581840515,0.3776721954345703,0.7848739624023438,0.3919239938259125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.3776721954345703},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3776721954345703},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3919239938259125},{"x":0.42352941632270813,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":1,"str":"ص","boundary":[0.42352941632270813,0.3776721954345703,0.43529412150382996,0.3919239938259125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3776721954345703},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3776721954345703},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3919239938259125},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":1,"str":"دناس","boundary":[0.21512605249881744,0.3776721954345703,0.24873949587345123,0.3919239938259125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.3776721954345703},{"x":0.2823529541492462,"y":0.3776721954345703},{"x":0.2823529541492462,"y":0.3919239938259125},{"x":0.2554621994495392,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":1,"str":"گرب","boundary":[0.2554621994495392,0.3776721954345703,0.2823529541492462,0.3919239938259125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.3776721954345703},{"x":0.3142857253551483,"y":0.3776721954345703},{"x":0.3142857253551483,"y":0.3919239938259125},{"x":0.289075642824173,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":1,"str":"رازه","boundary":[0.289075642824173,0.3776721954345703,0.3142857253551483,0.3919239938259125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.3776721954345703},{"x":0.34285715222358704,"y":0.3776721954345703},{"x":0.34285715222358704,"y":0.3919239938259125},{"x":0.3210084140300751,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":1,"str":"کی","boundary":[0.3210084140300751,0.3776721954345703,0.34285715222358704,0.3919239938259125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.3776721954345703},{"x":0.35966387391090393,"y":0.3776721954345703},{"x":0.35966387391090393,"y":0.3919239938259125},{"x":0.3495798408985138,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.3495798408985138,0.3776721954345703,0.35966387391090393,0.3919239938259125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.3776721954345703},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3776721954345703},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3919239938259125},{"x":0.3663865625858307,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":1,"str":"شیب","boundary":[0.3663865625858307,0.3776721954345703,0.3949579894542694,0.3919239938259125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.3776721954345703},{"x":0.42184874415397644,"y":0.3776721954345703},{"x":0.42184874415397644,"y":0.3919239938259125},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":1,"str":"ریو","boundary":[0.40168067812919617,0.3776721954345703,0.42184874415397644,0.3919239938259125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5512605309486389,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5512605309486389,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5142857432365417,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":1,"str":"نیمه","boundary":[0.5142857432365417,0.40142518281936646,0.5512605309486389,0.41567695140838623]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5731092691421509,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5731092691421509,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5579832196235657,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.5579832196235657,0.40142518281936646,0.5731092691421509,0.41567695140838623]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5949580073356628,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5949580073356628,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5798319578170776,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":1,"str":"هک","boundary":[0.5798319578170776,0.40142518281936646,0.5949580073356628,0.41567695140838623]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6386554837226868,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6386554837226868,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6016806960105896,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":1,"str":"تفرگ","boundary":[0.6016806960105896,0.40142518281936646,0.6386554837226868,0.41567695140838623]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6672269105911255,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6672269105911255,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6453781723976135,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":1,"str":"رارق","boundary":[0.6453781723976135,0.40142518281936646,0.6672269105911255,0.41567695140838623]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7176470756530762,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7176470756530762,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6756302714347839,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":1,"str":"هدنراگن","boundary":[0.6756302714347839,0.40142518281936646,0.7176470756530762,0.41567695140838623]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7647058963775635,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7647058963775635,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7260504364967346,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":1,"str":"رایتخا","boundary":[0.7260504364967346,0.40142518281936646,0.7647058963775635,0.41567695140838623]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7848739624023438,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7848739624023438,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7714285850524902,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.7714285850524902,0.40142518281936646,0.7848739624023438,0.41567695140838623]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.40142518281936646},{"x":0.2235294133424759,"y":0.40142518281936646},{"x":0.2235294133424759,"y":0.41567695140838623},{"x":0.21512605249881744,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.21512605249881744,0.40142518281936646,0.2235294133424759,0.41567695140838623]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.40142518281936646},{"x":0.2386554628610611,"y":0.40142518281936646},{"x":0.2386554628610611,"y":0.41567695140838623},{"x":0.23025210201740265,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.23025210201740265,0.40142518281936646,0.2386554628610611,0.41567695140838623]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.40142518281936646},{"x":0.27899160981178284,"y":0.40142518281936646},{"x":0.27899160981178284,"y":0.41567695140838623},{"x":0.24537815153598785,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":1,"str":"دواخ","boundary":[0.24537815153598785,0.40142518281936646,0.27899160981178284,0.41567695140838623]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.40142518281936646},{"x":0.3663865625858307,"y":0.40142518281936646},{"x":0.3663865625858307,"y":0.41567695140838623},{"x":0.2857142984867096,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":1,"str":"یرازگاساپس","boundary":[0.2857142984867096,0.40142518281936646,0.3663865625858307,0.41567695140838623]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.40142518281936646},{"x":0.41680672764778137,"y":0.40142518281936646},{"x":0.41680672764778137,"y":0.41567695140838623},{"x":0.37310925126075745,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":1,"str":"باتارم","boundary":[0.37310925126075745,0.40142518281936646,0.41680672764778137,0.41567695140838623]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.40142518281936646},{"x":0.4605042040348053,"y":0.40142518281936646},{"x":0.4605042040348053,"y":0.41567695140838623},{"x":0.42352941632270813,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":1,"str":"تاسا","boundary":[0.42352941632270813,0.40142518281936646,0.4605042040348053,0.41567695140838623]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.40142518281936646},{"x":0.4907563030719757,"y":0.40142518281936646},{"x":0.4907563030719757,"y":0.41567695140838623},{"x":0.46722689270973206,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":1,"str":"مزلا","boundary":[0.46722689270973206,0.40142518281936646,0.4907563030719757,0.41567695140838623]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5126050710678101,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5126050710678101,"y":0.41567695140838623},{"x":0.49747899174690247,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":1,"str":"اج","boundary":[0.49747899174690247,0.40142518281936646,0.5126050710678101,0.41567695140838623]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.42399048805236816},{"x":0.24873949587345123,"y":0.42399048805236816},{"x":0.24873949587345123,"y":0.4382422864437103},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":1,"str":"م","boundary":[0.24369747936725616,0.42399048805236816,0.24873949587345123,0.4382422864437103]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.42399048805236816},{"x":0.29579833149909973,"y":0.42399048805236816},{"x":0.29579833149909973,"y":0.4382422864437103},{"x":0.2571428716182709,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":1,"str":"داناسا","boundary":[0.2571428716182709,0.42399048805236816,0.29579833149909973,0.4382422864437103]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.42399048805236816},{"x":0.3495798408985138,"y":0.42399048805236816},{"x":0.3495798408985138,"y":0.4382422864437103},{"x":0.3025210201740265,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":1,"str":"نامزاس","boundary":[0.3025210201740265,0.42399048805236816,0.3495798408985138,0.4382422864437103]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.42399048805236816},{"x":0.37142857909202576,"y":0.42399048805236816},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4382422864437103},{"x":0.35462185740470886,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":1,"str":"زین","boundary":[0.35462185740470886,0.42399048805236816,0.37142857909202576,0.4382422864437103]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.42399048805236816},{"x":0.3831932842731476,"y":0.42399048805236816},{"x":0.3831932842731476,"y":0.4382422864437103},{"x":0.3781512677669525,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.3781512677669525,0.42399048805236816,0.3831932842731476,0.4382422864437103]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.42399048805236816},{"x":0.43361344933509827,"y":0.42399048805236816},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4382422864437103},{"x":0.39159664511680603,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":1,"str":"هجراخ","boundary":[0.39159664511680603,0.42399048805236816,0.43361344933509827,0.4382422864437103]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.42399048805236816},{"x":0.4638655483722687,"y":0.42399048805236816},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4382422864437103},{"x":0.440336138010025,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":1,"str":"روما","boundary":[0.440336138010025,0.42399048805236816,0.4638655483722687,0.4382422864437103]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.42399048805236816},{"x":0.507563054561615,"y":0.42399048805236816},{"x":0.507563054561615,"y":0.4382422864437103},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":1,"str":"ترازو","boundary":[0.47058823704719543,0.42399048805236816,0.507563054561615,0.4382422864437103]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5512605309486389,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4382422864437103},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":1,"str":"ویشرآ","boundary":[0.5142857432365417,0.42399048805236816,0.5512605309486389,0.4382422864437103]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6134454011917114,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4382422864437103},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":1,"str":"نلاوئسم","boundary":[0.5579832196235657,0.42399048805236816,0.6134454011917114,0.4382422864437103]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6504201889038086,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":1,"str":"رگید","boundary":[0.6201680898666382,0.42399048805236816,0.6504201889038086,0.4382422864437103]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6621848940849304,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6571428775787354,0.42399048805236816,0.6621848940849304,0.4382422864437103]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7109243869781494,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":1,"str":"یشیرق","boundary":[0.6689075827598572,0.42399048805236816,0.7109243869781494,0.4382422864437103]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7495798468589783,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":1,"str":"رتکد","boundary":[0.7193277478218079,0.42399048805236816,0.7495798468589783,0.4382422864437103]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7831932902336121,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4382422864437103},{"x":0.756302535533905,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":1,"str":"یاقآ","boundary":[0.756302535533905,0.42399048805236816,0.7831932902336121,0.4382422864437103]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.42399048805236816},{"x":0.24201680719852448,"y":0.42399048805236816},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4382422864437103},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":1,"str":"،یال","boundary":[0.21512605249881744,0.42399048805236816,0.24201680719852448,0.4382422864437103]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7731092572212219,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.7731092572212219,0.44655582308769226,0.7848739624023438,0.46080759167671204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6571428775787354,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6571428775787354,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6453781723976135,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.6453781723976135,0.44655582308769226,0.6571428775787354,0.46080759167671204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.44655582308769226},{"x":0.702521026134491,"y":0.44655582308769226},{"x":0.702521026134491,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6638655662536621,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":1,"str":"هکارچ","boundary":[0.6638655662536621,0.44655582308769226,0.702521026134491,0.46080759167671204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7344537973403931,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7344537973403931,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7092437148094177,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":1,"str":"مروآ","boundary":[0.7092437148094177,0.44655582308769226,0.7344537973403931,0.46080759167671204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7714285850524902,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7714285850524902,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7428571581840515,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":1,"str":"یاج","boundary":[0.7428571581840515,0.44655582308769226,0.7714285850524902,0.46080759167671204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.44655582308769226},{"x":0.4268907606601715,"y":0.44655582308769226},{"x":0.4268907606601715,"y":0.46080759167671204},{"x":0.3949579894542694,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":1,"str":"هبنج","boundary":[0.3949579894542694,0.44655582308769226,0.4268907606601715,0.46080759167671204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.44655582308769226},{"x":0.4420168101787567,"y":0.44655582308769226},{"x":0.4420168101787567,"y":0.46080759167671204},{"x":0.43361344933509827,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.43361344933509827,0.44655582308769226,0.4420168101787567,0.46080759167671204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.44655582308769226},{"x":0.4957983195781708,"y":0.44655582308769226},{"x":0.4957983195781708,"y":0.46080759167671204},{"x":0.44873949885368347,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":1,"str":"یرایسب","boundary":[0.44873949885368347,0.44655582308769226,0.4957983195781708,0.46080759167671204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5394958257675171,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5394958257675171,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5025210380554199,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":1,"str":"،دانسا","boundary":[0.5025210380554199,0.44655582308769226,0.5394958257675171,0.46080759167671204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5697479248046875,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5697479248046875,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5478991866111755,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":1,"str":"مود","boundary":[0.5478991866111755,0.44655582308769226,0.5697479248046875,0.46080759167671204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.44655582308769226},{"x":0.610084056854248,"y":0.44655582308769226},{"x":0.610084056854248,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5764706134796143,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":1,"str":"شخب","boundary":[0.5764706134796143,0.44655582308769226,0.610084056854248,0.46080759167671204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6436975002288818,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6436975002288818,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6184874176979065,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":1,"str":"عقاو","boundary":[0.6184874176979065,0.44655582308769226,0.6436975002288818,0.46080759167671204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.44655582308769226},{"x":0.3008403480052948,"y":0.44655582308769226},{"x":0.3008403480052948,"y":0.46080759167671204},{"x":0.2537815272808075,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":1,"str":"یااجرب","boundary":[0.2537815272808075,0.44655582308769226,0.3008403480052948,0.46080759167671204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.44655582308769226},{"x":0.3142857253551483,"y":0.44655582308769226},{"x":0.3142857253551483,"y":0.46080759167671204},{"x":0.30924370884895325,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.30924370884895325,0.44655582308769226,0.3142857253551483,0.46080759167671204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.44655582308769226},{"x":0.35966387391090393,"y":0.44655582308769226},{"x":0.35966387391090393,"y":0.46080759167671204},{"x":0.3210084140300751,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":1,"str":"کیرات","boundary":[0.3210084140300751,0.44655582308769226,0.35966387391090393,0.46080759167671204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.44655582308769226},{"x":0.39159664511680603,"y":0.44655582308769226},{"x":0.39159664511680603,"y":0.46080759167671204},{"x":0.3663865625858307,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.3663865625858307,0.44655582308769226,0.39159664511680603,0.46080759167671204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.44655582308769226},{"x":0.2521008551120758,"y":0.44655582308769226},{"x":0.2521008551120758,"y":0.46080759167671204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":1,"str":"هدانام","boundary":[0.21512605249881744,0.44655582308769226,0.2521008551120758,0.46080759167671204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5747899413108826,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5747899413108826,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5697479248046875,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":1,"str":"م","boundary":[0.5697479248046875,0.46912112832069397,0.5747899413108826,0.48337292671203613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5865546464920044,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5865546464920044,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5815126299858093,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5815126299858093,0.46912112832069397,0.5865546464920044,0.48337292671203613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6235294342041016,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6235294342041016,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5932773351669312,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":1,"str":"ناریا","boundary":[0.5932773351669312,0.46912112832069397,0.6235294342041016,0.48337292671203613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6823529601097107,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6823529601097107,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6302521228790283,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":1,"str":"یوکابنت","boundary":[0.6302521228790283,0.46912112832069397,0.6823529601097107,0.48337292671203613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7310924530029297,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7310924530029297,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6890756487846375,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":1,"str":"تراجت","boundary":[0.6890756487846375,0.46912112832069397,0.7310924530029297,0.48337292671203613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7697479128837585,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7697479128837585,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7378151416778564,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":1,"str":"خیرات","boundary":[0.7378151416778564,0.46912112832069397,0.7697479128837585,0.48337292671203613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7848739624023438,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7848739624023438,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7764706015586853,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.7764706015586853,0.46912112832069397,0.7848739624023438,0.48337292671203613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5680672526359558,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5680672526359558,"y":0.48337292671203613},{"x":0.556302547454834,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":1,"str":"ص","boundary":[0.556302547454834,0.46912112832069397,0.5680672526359558,0.48337292671203613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.46912112832069397},{"x":0.3966386616230011,"y":0.46912112832069397},{"x":0.3966386616230011,"y":0.48337292671203613},{"x":0.3663865625858307,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":1,"str":"دراک","boundary":[0.3663865625858307,0.46912112832069397,0.3966386616230011,0.48337292671203613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.46912112832069397},{"x":0.43865546584129333,"y":0.46912112832069397},{"x":0.43865546584129333,"y":0.48337292671203613},{"x":0.40168067812919617,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":1,"str":"راکشآ","boundary":[0.40168067812919617,0.46912112832069397,0.43865546584129333,0.48337292671203613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.46912112832069397},{"x":0.4789915978908539,"y":0.46912112832069397},{"x":0.4789915978908539,"y":0.48337292671203613},{"x":0.4453781545162201,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":1,"str":"باتک","boundary":[0.4453781545162201,0.46912112832069397,0.4789915978908539,0.48337292671203613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5058823823928833,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5058823823928833,"y":0.48337292671203613},{"x":0.48571428656578064,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":1,"str":"نیا","boundary":[0.48571428656578064,0.46912112832069397,0.5058823823928833,0.48337292671203613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5260504484176636,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5260504484176636,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5126050710678101,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.5126050710678101,0.46912112832069397,0.5260504484176636,0.48337292671203613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5411764979362488,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5411764979362488,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5327731370925903,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.5327731370925903,0.46912112832069397,0.5411764979362488,0.48337292671203613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5546218752861023,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5546218752861023,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5478991866111755,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":1,"str":"ر","boundary":[0.5478991866111755,0.46912112832069397,0.5546218752861023,0.48337292671203613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.46912112832069397},{"x":0.364705890417099,"y":0.46912112832069397},{"x":0.364705890417099,"y":0.48337292671203613},{"x":0.3630252182483673,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3630252182483673,0.46912112832069397,0.364705890417099,0.48337292671203613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.46912112832069397},{"x":0.2201680690050125,"y":0.46912112832069397},{"x":0.2201680690050125,"y":0.48337292671203613},{"x":0.21512605249881744,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.46912112832069397,0.2201680690050125,0.48337292671203613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.46912112832069397},{"x":0.2840336263179779,"y":0.46912112832069397},{"x":0.2840336263179779,"y":0.48337292671203613},{"x":0.22689075767993927,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":1,"str":"یروآداای","boundary":[0.22689075767993927,0.46912112832069397,0.2840336263179779,0.48337292671203613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.46912112832069397},{"x":0.3361344635486603,"y":0.46912112832069397},{"x":0.3361344635486603,"y":0.48337292671203613},{"x":0.29075631499290466,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":1,"str":"هامتاخ","boundary":[0.29075631499290466,0.46912112832069397,0.3361344635486603,0.48337292671203613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.46912112832069397},{"x":0.35630252957344055,"y":0.46912112832069397},{"x":0.35630252957344055,"y":0.48337292671203613},{"x":0.34117648005485535,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.34117648005485535,0.46912112832069397,0.35630252957344055,0.48337292671203613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":1,"str":"یام","boundary":[0.5495798587799072,0.4928741157054901,0.5747899413108826,0.5071259140968323]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5071259140968323},{"x":0.583193302154541,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":1,"str":"مزلا","boundary":[0.583193302154541,0.4928741157054901,0.6067227125167847,0.5071259140968323]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":1,"str":"زین","boundary":[0.6134454011917114,0.4928741157054901,0.6302521228790283,0.5071259140968323]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.6369748115539551,0.4928741157054901,0.6453781723976135,0.5071259140968323]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5071259140968323},{"x":0.653781533241272,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":1,"str":"تقیقح","boundary":[0.653781533241272,0.4928741157054901,0.7008403539657593,0.5071259140968323]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":1,"str":"نیا","boundary":[0.7058823704719543,0.4928741157054901,0.7260504364967346,0.5071259140968323]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":1,"str":"رب","boundary":[0.7327731251716614,0.4928741157054901,0.7428571581840515,0.5071259140968323]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5071259140968323},{"x":0.75126051902771,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":1,"str":"دیکأت","boundary":[0.75126051902771,0.4928741157054901,0.7848739624023438,0.5071259140968323]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4928741157054901},{"x":0.26386556029319763,"y":0.4928741157054901},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5071259140968323},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":1,"str":"تکراش","boundary":[0.21512605249881744,0.4928741157054901,0.26386556029319763,0.5071259140968323]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.4928741157054901},{"x":0.27563026547431946,"y":0.4928741157054901},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5071259140968323},{"x":0.2705882489681244,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.2705882489681244,0.4928741157054901,0.27563026547431946,0.5071259140968323]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.4928741157054901},{"x":0.3193277418613434,"y":0.4928741157054901},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5071259140968323},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":1,"str":"نارایا","boundary":[0.2823529541492462,0.4928741157054901,0.3193277418613434,0.5071259140968323]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.4928741157054901},{"x":0.364705890417099,"y":0.4928741157054901},{"x":0.364705890417099,"y":0.5071259140968323},{"x":0.32605043053627014,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":1,"str":"تالود","boundary":[0.32605043053627014,0.4928741157054901,0.364705890417099,0.5071259140968323]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.4928741157054901},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4928741157054901},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5071259140968323},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":1,"str":"ناایم","boundary":[0.37142857909202576,0.4928741157054901,0.40672269463539124,0.5071259140968323]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.4928741157054901},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4928741157054901},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5071259140968323},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":1,"str":"هاک","boundary":[0.4151260554790497,0.4928741157054901,0.43697479367256165,0.5071259140968323]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5071259140968323},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":1,"str":"یدادراراق","boundary":[0.4436974823474884,0.4928741157054901,0.5058823823928833,0.5071259140968323]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":1,"str":":ماناد","boundary":[0.5126050710678101,0.4928741157054901,0.5478991866111755,0.5071259140968323]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4470588266849518,"y":0.529691219329834},{"x":0.43697479367256165,"y":0.529691219329834}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.43697479367256165,0.5154394507408142,0.4470588266849518,0.529691219329834]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4789915978908539,"y":0.529691219329834},{"x":0.45378151535987854,"y":0.529691219329834}]},"confidence":1,"str":"،دش","boundary":[0.45378151535987854,0.5154394507408142,0.4789915978908539,0.529691219329834]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5226891040802002,"y":0.529691219329834},{"x":0.48571428656578064,"y":0.529691219329834}]},"confidence":1,"str":"دقعنم","boundary":[0.48571428656578064,0.5154394507408142,0.5226891040802002,0.529691219329834]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5546218752861023,"y":0.529691219329834},{"x":0.529411792755127,"y":0.529691219329834}]},"confidence":1,"str":"اشاپ","boundary":[0.529411792755127,0.5154394507408142,0.5546218752861023,0.529691219329834]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5966386795043945,"y":0.529691219329834},{"x":0.5747899413108826,"y":0.529691219329834}]},"confidence":1,"str":"ایخ","boundary":[0.5747899413108826,0.5154394507408142,0.5966386795043945,0.529691219329834]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6386554837226868,"y":0.529691219329834},{"x":0.6033613681793213,"y":0.529691219329834}]},"confidence":1,"str":"لیلخ","boundary":[0.6033613681793213,0.5154394507408142,0.6386554837226868,0.529691219329834]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6621848940849304,"y":0.529691219329834},{"x":0.6453781723976135,"y":0.529691219329834}]},"confidence":1,"str":"زین","boundary":[0.6453781723976135,0.5154394507408142,0.6621848940849304,0.529691219329834]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6739495992660522,"y":0.529691219329834},{"x":0.6689075827598572,"y":0.529691219329834}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6689075827598572,0.5154394507408142,0.6739495992660522,0.529691219329834]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7243697643280029,"y":0.529691219329834},{"x":0.680672287940979,"y":0.529691219329834}]},"confidence":1,"str":"ینامثع","boundary":[0.680672287940979,0.5154394507408142,0.7243697643280029,0.529691219329834]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7848739624023438,"y":0.529691219329834},{"x":0.7327731251716614,"y":0.529691219329834}]},"confidence":1,"str":"یوکابنت","boundary":[0.7327731251716614,0.5154394507408142,0.7848739624023438,0.529691219329834]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5154394507408142},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5154394507408142},{"x":0.26218488812446594,"y":0.529691219329834},{"x":0.21512605249881744,"y":0.529691219329834}]},"confidence":1,"str":"توبلاات","boundary":[0.21512605249881744,0.5154394507408142,0.26218488812446594,0.529691219329834]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.5154394507408142},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5154394507408142},{"x":0.3176470696926117,"y":0.529691219329834},{"x":0.2689075767993927,"y":0.529691219329834}]},"confidence":1,"str":"دادراراق","boundary":[0.2689075767993927,0.5154394507408142,0.3176470696926117,0.529691219329834]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.5154394507408142},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5154394507408142},{"x":0.3327731192111969,"y":0.529691219329834},{"x":0.32436975836753845,"y":0.529691219329834}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.32436975836753845,0.5154394507408142,0.3327731192111969,0.529691219329834]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.5154394507408142},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5154394507408142},{"x":0.38991597294807434,"y":0.529691219329834},{"x":0.33949580788612366,"y":0.529691219329834}]},"confidence":1,"str":"رترابنایز","boundary":[0.33949580788612366,0.5154394507408142,0.38991597294807434,0.529691219329834]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.5154394507408142},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5154394507408142},{"x":0.43361344933509827,"y":0.529691219329834},{"x":0.3966386616230011,"y":0.529691219329834}]},"confidence":1,"str":"بتارم","boundary":[0.3966386616230011,0.5154394507408142,0.43361344933509827,0.529691219329834]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.7445378303527832,0.5380047559738159,0.7546218633651733,0.5522565245628357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":1,"str":".دوب","boundary":[0.7630252242088318,0.5380047559738159,0.7848739624023438,0.5522565245628357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":1,"str":"ترابع","boundary":[0.7042016983032227,0.5380047559738159,0.7411764860153198,0.5522565245628357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5380047559738159},{"x":0.507563054561615,"y":0.5380047559738159},{"x":0.507563054561615,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":1,"str":"هک","boundary":[0.4924369752407074,0.5380047559738159,0.507563054561615,0.5522565245628357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":1,"str":"وکابنت","boundary":[0.5142857432365417,0.5380047559738159,0.5529412031173706,0.5522565245628357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":1,"str":"شبنج","boundary":[0.5596638917922974,0.5380047559738159,0.6033613681793213,0.5522565245628357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5522565245628357},{"x":0.610084056854248,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":1,"str":"درواتسد","boundary":[0.610084056854248,0.5380047559738159,0.6605042219161987,0.5522565245628357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5380047559738159},{"x":0.702521026134491,"y":0.5380047559738159},{"x":0.702521026134491,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":1,"str":"،رگید","boundary":[0.6689075827598572,0.5380047559738159,0.702521026134491,0.5522565245628357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.5380047559738159},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5380047559738159},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":1,"str":"راص","boundary":[0.4605042040348053,0.5380047559738159,0.48403361439704895,0.5522565245628357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5380047559738159},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5380047559738159},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5522565245628357},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.5380047559738159,0.2201680690050125,0.5522565245628357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5380047559738159},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5380047559738159},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5522565245628357},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":1,"str":"لامع","boundary":[0.22689075767993927,0.5380047559738159,0.26218488812446594,0.5522565245628357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.5380047559738159},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5380047559738159},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5522565245628357},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.2689075767993927,0.5380047559738159,0.2823529541492462,0.5522565245628357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.5380047559738159},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5380047559738159},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5522565245628357},{"x":0.289075642824173,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":1,"str":"،تاشاد","boundary":[0.289075642824173,0.5380047559738159,0.33781513571739197,0.5522565245628357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.5380047559738159},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5380047559738159},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3445378243923187,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":1,"str":"یاسایس","boundary":[0.3445378243923187,0.5380047559738159,0.3983193337917328,0.5522565245628357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.5380047559738159},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5380047559738159},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5522565245628357},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":1,"str":"ةابنج","boundary":[0.40336135029792786,0.5380047559738159,0.4420168101787567,0.5522565245628357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.5380047559738159},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5380047559738159},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5522565245628357},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":1,"str":"اف","boundary":[0.44873949885368347,0.5380047559738159,0.4571428596973419,0.5522565245628357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":1,"str":"نزا","boundary":[0.7731092572212219,0.5605700612068176,0.7848739624023438,0.5748218297958374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":1,"str":"تقا","boundary":[0.7327731251716614,0.5605700612068176,0.7462185025215149,0.5748218297958374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":1,"str":"رظ","boundary":[0.7529411911964417,0.5605700612068176,0.7714285850524902,0.5748218297958374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":1,"str":"ص","boundary":[0.7193277478218079,0.5605700612068176,0.7310924530029297,0.5748218297958374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.5605700612068176},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5605700612068176},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5748218297958374},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":1,"str":".دوب","boundary":[0.29579833149909973,0.5605700612068176,0.3176470696926117,0.5748218297958374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.5605700612068176},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5605700612068176},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5748218297958374},{"x":0.32605043053627014,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":1,"str":"رابنایز","boundary":[0.32605043053627014,0.5605700612068176,0.3630252182483673,0.5748218297958374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.5605700612068176},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5605700612068176},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5748218297958374},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":1,"str":"یناریا","boundary":[0.36974790692329407,0.5605700612068176,0.40504202246665955,0.5748218297958374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.5605700612068176},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5605700612068176},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5748218297958374},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":1,"str":"نازرواشک","boundary":[0.4117647111415863,0.5605700612068176,0.4722689092159271,0.5748218297958374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5748218297958374},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":1,"str":"یارب","boundary":[0.4789915978908539,0.5605700612068176,0.5058823823928833,0.5748218297958374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":1,"str":"مه","boundary":[0.5126050710678101,0.5605700612068176,0.5310924649238586,0.5748218297958374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5378151535987854,0.5605700612068176,0.5428571701049805,0.5748218297958374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":1,"str":"ناریا","boundary":[0.5495798587799072,0.5605700612068176,0.5798319578170776,0.5748218297958374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":1,"str":"تلود","boundary":[0.5865546464920044,0.5605700612068176,0.6201680898666382,0.5748218297958374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5605700612068176},{"x":0.653781533241272,"y":0.5605700612068176},{"x":0.653781533241272,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":1,"str":"یارب","boundary":[0.6268907785415649,0.5605700612068176,0.653781533241272,0.5748218297958374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":1,"str":"مه","boundary":[0.6621848940849304,0.5605700612068176,0.6789916157722473,0.5748218297958374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":1,"str":"،یدا","boundary":[0.6873949766159058,0.5605700612068176,0.7176470756530762,0.5748218297958374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5843230485916138},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5843230485916138},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5985748171806335},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":1,"str":"نایا","boundary":[0.21512605249881744,0.5843230485916138,0.24201680719852448,0.5985748171806335]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.5843230485916138},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5843230485916138},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5985748171806335},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":1,"str":"ینااسنا","boundary":[0.24873949587345123,0.5843230485916138,0.29411765933036804,0.5985748171806335]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.5843230485916138},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5843230485916138},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5985748171806335},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":1,"str":"موالع","boundary":[0.3008403480052948,0.5843230485916138,0.3344537913799286,0.5985748171806335]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.5843230485916138},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5843230485916138},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5985748171806335},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.34285715222358704,0.5843230485916138,0.3478991687297821,0.5985748171806335]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.5843230485916138},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5843230485916138},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5985748171806335},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":1,"str":"تاایبدا","boundary":[0.35462185740470886,0.5843230485916138,0.40168067812919617,0.5985748171806335]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.5843230485916138},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5843230485916138},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5985748171806335},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":1,"str":"ةدکاشناد","boundary":[0.4084033668041229,0.5843230485916138,0.46722689270973206,0.5985748171806335]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.5843230485916138},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5843230485916138},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5985748171806335},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.4739495813846588,0.5843230485916138,0.4789915978908539,0.5985748171806335]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.5843230485916138},{"x":0.529411792755127,"y":0.5843230485916138},{"x":0.529411792755127,"y":0.5985748171806335},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":1,"str":"یتشهب","boundary":[0.48739495873451233,0.5843230485916138,0.529411792755127,0.5985748171806335]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":1,"str":"دیهش","boundary":[0.5361344814300537,0.5843230485916138,0.5731092691421509,0.5985748171806335]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5985748171806335},{"x":0.578151285648346,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":1,"str":"هاگشناد","boundary":[0.578151285648346,0.5843230485916138,0.6252101063728333,0.5985748171806335]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5985748171806335},{"x":0.63193279504776,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":1,"str":"نلاوئسم","boundary":[0.63193279504776,0.5843230485916138,0.6873949766159058,0.5985748171806335]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5843230485916138},{"x":0.702521026134491,"y":0.5843230485916138},{"x":0.702521026134491,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.6941176652908325,0.5843230485916138,0.702521026134491,0.5985748171806335]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":1,"str":"نایاپ","boundary":[0.7109243869781494,0.5843230485916138,0.7411764860153198,0.5985748171806335]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.7478991746902466,0.5843230485916138,0.7613445520401001,0.5985748171806335]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":1,"str":"باتک","boundary":[0.5596638917922974,0.6068883538246155,0.5915966629981995,0.6211401224136353]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":1,"str":"پاچ","boundary":[0.5983193516731262,0.6068883538246155,0.6285714507102966,0.6211401224136353]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.6352941393852234,0.6068883538246155,0.6436975002288818,0.6211401224136353]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":1,"str":"تیامح","boundary":[0.6504201889038086,0.6068883538246155,0.6974790096282959,0.6211401224136353]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6068883538246155},{"x":0.729411780834198,"y":0.6068883538246155},{"x":0.729411780834198,"y":0.6211401224136353},{"x":0.702521026134491,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":1,"str":"یارب","boundary":[0.702521026134491,0.6068883538246155,0.729411780834198,0.6211401224136353]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":1,"str":"هاگشناد","boundary":[0.7378151416778564,0.6068883538246155,0.7848739624023438,0.6211401224136353]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.6057007312774658},{"x":0.507563054561615,"y":0.6057007312774658},{"x":0.507563054561615,"y":0.6211401224136353},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":1,"str":"وکابنت","boundary":[0.46890756487846375,0.6057007312774658,0.507563054561615,0.6211401224136353]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":1,"str":"ةکرعم","boundary":[0.5126050710678101,0.6057007312774658,0.5512605309486389,0.6211401224136353]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.6068883538246155},{"x":0.35462185740470886,"y":0.6068883538246155},{"x":0.35462185740470886,"y":0.6211401224136353},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":1,"str":".مراد","boundary":[0.32436975836753845,0.6068883538246155,0.35462185740470886,0.6211401224136353]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.6068883538246155},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6068883538246155},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6211401224136353},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.3613445460796356,0.6068883538246155,0.36974790692329407,0.6211401224136353]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.6068883538246155},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6068883538246155},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6211401224136353},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":1,"str":"ساپس","boundary":[0.3764705955982208,0.6068883538246155,0.41680672764778137,0.6211401224136353]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.6068883538246155},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6068883538246155},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6211401224136353},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":1,"str":"لامک","boundary":[0.42352941632270813,0.6068883538246155,0.4571428596973419,0.6211401224136353]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.6068883538246155},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6068883538246155},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6211401224136353},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.4638655483722687,0.6068883538246155,0.46722689270973206,0.6211401224136353]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.19358669221401215},{"x":0.7848739624023438,"y":0.19358669221401215},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6211401224136353},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.18658669221401214,0.7898739624023438,0.6281401224136353],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6532066464424133},{"x":0.2722689211368561,"y":0.6532066464424133},{"x":0.2722689211368561,"y":0.6662707924842834},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":1,"str":"یدرکهد","boundary":[0.21512605249881744,0.6532066464424133,0.2722689211368561,0.6662707924842834]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.6532066464424133},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6532066464424133},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6662707924842834},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":1,"str":"ینامیلس","boundary":[0.27899160981178284,0.6532066464424133,0.3344537913799286,0.6662707924842834]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.6532066464424133},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6532066464424133},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6662707924842834},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":1,"str":"میرک","boundary":[0.34117648005485535,0.6532066464424133,0.37310925126075745,0.6662707924842834]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.675771951675415},{"x":0.32773110270500183,"y":0.675771951675415},{"x":0.32773110270500183,"y":0.6888360977172852},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":1,"str":"ناتسمز","boundary":[0.27563026547431946,0.675771951675415,0.32773110270500183,0.6888360977172852]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.675771951675415},{"x":0.2689075767993927,"y":0.675771951675415},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6888360977172852},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":1,"str":"98","boundary":[0.24873949587345123,0.675771951675415,0.2689075767993927,0.6888360977172852]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6532066464424133},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6532066464424133},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6888360977172852},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6462066464424133,0.37810925126075745,0.6958360977172852],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.8444180488586426},{"x":0.49915966391563416,"y":0.8444180488586426},{"x":0.49915966391563416,"y":0.8574821949005127},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8574821949005127}]},"confidence":1,"str":"هد","boundary":[0.48571428656578064,0.8444180488586426,0.49915966391563416,0.8574821949005127]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.8444180488586426},{"x":0.49915966391563416,"y":0.8444180488586426},{"x":0.49915966391563416,"y":0.8574821949005127},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8574821949005127}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.48071428656578064,0.8374180488586426,0.5041596639156342,0.8644821949005127],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"webpSec":"/storage/books/e506f4b157736223/pages/zYVnBORSSmFmNEPX-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e506f4b157736223/pages/DObgRsQYiFjyouKZ.jpg","blurred":"/storage/books/e506f4b157736223/pages/osRdkVlkHXqLvmmd.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.00031610349917921487,0.9986724807354582,0.9989732990559377]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":1,"str":"نوتوت","boundary":[0.7495798468589783,0.3230403661727905,0.7848739624023438,0.3372921645641327]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.7361344695091248,0.3230403661727905,0.7411764860153198,0.3372921645641327]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.3230403661727905},{"x":0.729411780834198,"y":0.3230403661727905},{"x":0.729411780834198,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":1,"str":"وکابنت","boundary":[0.6924369931221008,0.3230403661727905,0.729411780834198,0.3372921645641327]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":1,"str":"ریثأت","boundary":[0.6571428775787354,0.3230403661727905,0.6857143044471741,0.3372921645641327]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":1,"str":"رایسب","boundary":[0.6168067455291748,0.3230403661727905,0.6487395167350769,0.3372921645641327]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.3230403661727905},{"x":0.610084056854248,"y":0.3230403661727905},{"x":0.610084056854248,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":1,"str":"یمهم","boundary":[0.5731092691421509,0.3230403661727905,0.610084056854248,0.3372921645641327]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.5529412031173706,0.3230403661727905,0.5663865804672241,0.3372921645641327]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":1,"str":"داصتقا","boundary":[0.5058823823928833,0.3230403661727905,0.5462185144424438,0.3372921645641327]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.3230403661727905},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3230403661727905},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3372921645641327},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.4924369752407074,0.3230403661727905,0.49747899174690247,0.3372921645641327]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.3230403661727905},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3230403661727905},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3372921645641327},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":1,"str":"یگدنز","boundary":[0.4453781545162201,0.3230403661727905,0.48571428656578064,0.3372921645641327]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.3230403661727905},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3230403661727905},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3372921645641327},{"x":0.3764705955982208,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":1,"str":"ِیعاامتجا","boundary":[0.3764705955982208,0.3230403661727905,0.43865546584129333,0.3372921645641327]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.3230403661727905},{"x":0.36974790692329407,"y":0.3230403661727905},{"x":0.36974790692329407,"y":0.3372921645641327},{"x":0.3327731192111969,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":1,"str":"مدرام","boundary":[0.3327731192111969,0.3230403661727905,0.36974790692329407,0.3372921645641327]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3230403661727905},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3230403661727905},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3372921645641327},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.21512605249881744,0.3230403661727905,0.22857142984867096,0.3372921645641327]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.3230403661727905},{"x":0.27394959330558777,"y":0.3230403661727905},{"x":0.27394959330558777,"y":0.3372921645641327},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":1,"str":".تاسا","boundary":[0.23529411852359772,0.3230403661727905,0.27394959330558777,0.3372921645641327]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.3230403661727905},{"x":0.32605043053627014,"y":0.3230403661727905},{"x":0.32605043053627014,"y":0.3372921645641327},{"x":0.2823529541492462,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":1,"str":"هتاشاد","boundary":[0.2823529541492462,0.3230403661727905,0.32605043053627014,0.3372921645641327]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7848739624023438,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7848739624023438,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7529411911964417,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":1,"str":"رخاوا","boundary":[0.7529411911964417,0.34679335355758667,0.7848739624023438,0.36104512214660645]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7462185025215149,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7462185025215149,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7226890921592712,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":1,"str":"نرق","boundary":[0.7226890921592712,0.34679335355758667,0.7462185025215149,0.36104512214660645]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7159664034843445,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7159664034843445,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6974790096282959,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":1,"str":"19","boundary":[0.6974790096282959,0.34679335355758667,0.7159664034843445,0.36104512214660645]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6890756487846375,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6890756487846375,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6386554837226868,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":1,"str":"،یدلایم","boundary":[0.6386554837226868,0.34679335355758667,0.6890756487846375,0.36104512214660645]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.34679335355758667},{"x":0.63193279504776,"y":0.34679335355758667},{"x":0.63193279504776,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5966386795043945,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":1,"str":"دودح","boundary":[0.5966386795043945,0.34679335355758667,0.63193279504776,0.36104512214660645]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5899159908294678,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5899159908294678,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5428571701049805,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":1,"str":"تسیود","boundary":[0.5428571701049805,0.34679335355758667,0.5899159908294678,0.36104512214660645]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5394958257675171,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5394958257675171,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5142857432365417,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":1,"str":"رازه","boundary":[0.5142857432365417,0.34679335355758667,0.5394958257675171,0.36104512214660645]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.34679335355758667},{"x":0.48403361439704895,"y":0.34679335355758667},{"x":0.48403361439704895,"y":0.36104512214660645},{"x":0.4739495813846588,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.4739495813846588,0.34679335355758667,0.48403361439704895,0.36104512214660645]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.34679335355758667},{"x":0.507563054561615,"y":0.34679335355758667},{"x":0.507563054561615,"y":0.36104512214660645},{"x":0.4907563030719757,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":1,"str":"رفن","boundary":[0.4907563030719757,0.34679335355758667,0.507563054561615,0.36104512214660645]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.34679335355758667},{"x":0.46890756487846375,"y":0.34679335355758667},{"x":0.46890756487846375,"y":0.36104512214660645},{"x":0.41848739981651306,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":1,"str":"تیعمج","boundary":[0.41848739981651306,0.34679335355758667,0.46890756487846375,0.36104512214660645]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.34679335355758667},{"x":0.4117647111415863,"y":0.34679335355758667},{"x":0.4117647111415863,"y":0.36104512214660645},{"x":0.40672269463539124,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":1,"str":"(","boundary":[0.40672269463539124,0.34679335355758667,0.4117647111415863,0.36104512214660645]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.34679335355758667},{"x":0.40504202246665955,"y":0.34679335355758667},{"x":0.40504202246665955,"y":0.36104512214660645},{"x":0.3613445460796356,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":1,"str":"لاامتحا","boundary":[0.3613445460796356,0.34679335355758667,0.40504202246665955,0.36104512214660645]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.34679335355758667},{"x":0.35966387391090393,"y":0.34679335355758667},{"x":0.35966387391090393,"y":0.36104512214660645},{"x":0.35462185740470886,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.35462185740470886,0.34679335355758667,0.35966387391090393,0.36104512214660645]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.34679335355758667},{"x":0.3478991687297821,"y":0.34679335355758667},{"x":0.3478991687297821,"y":0.36104512214660645},{"x":0.3344537913799286,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":1,"str":"هد","boundary":[0.3344537913799286,0.34679335355758667,0.3478991687297821,0.36104512214660645]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.34679335355758667},{"x":0.3310924470424652,"y":0.34679335355758667},{"x":0.3310924470424652,"y":0.36104512214660645},{"x":0.2823529541492462,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":1,"str":"ینویلیم","boundary":[0.2823529541492462,0.34679335355758667,0.3310924470424652,0.36104512214660645]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.34679335355758667},{"x":0.27563026547431946,"y":0.34679335355758667},{"x":0.27563026547431946,"y":0.36104512214660645},{"x":0.23529411852359772,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":1,"str":"،نارایا","boundary":[0.23529411852359772,0.34679335355758667,0.27563026547431946,0.36104512214660645]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34679335355758667},{"x":0.22857142984867096,"y":0.34679335355758667},{"x":0.22857142984867096,"y":0.36104512214660645},{"x":0.21512605249881744,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.21512605249881744,0.34679335355758667,0.22857142984867096,0.36104512214660645]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7848739624023438,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7495798468589783,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":1,"str":"تشک","boundary":[0.7495798468589783,0.3693586587905884,0.7848739624023438,0.38361045718193054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7428571581840515,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7378151416778564,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.7378151416778564,0.3693586587905884,0.7428571581840515,0.38361045718193054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7310924530029297,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6823529601097107,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":1,"str":"ترااجت","boundary":[0.6823529601097107,0.3693586587905884,0.7310924530029297,0.38361045718193054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6756302714347839,"y":0.38361045718193054},{"x":0.63193279504776,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":1,"str":"وکاابنت","boundary":[0.63193279504776,0.3693586587905884,0.6756302714347839,0.38361045718193054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6235294342041016,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6067227125167847,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":1,"str":"هاب","boundary":[0.6067227125167847,0.3693586587905884,0.6235294342041016,0.38361045718193054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6000000238418579,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5747899413108826,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":1,"str":"رااک","boundary":[0.5747899413108826,0.3693586587905884,0.6000000238418579,0.38361045718193054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5680672526359558,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5260504484176636,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":1,"str":"هاتفرگ","boundary":[0.5260504484176636,0.3693586587905884,0.5680672526359558,0.38361045718193054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5193277597427368,"y":0.38361045718193054},{"x":0.48571428656578064,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":1,"str":"هداش","boundary":[0.48571428656578064,0.3693586587905884,0.5193277597427368,0.38361045718193054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.3693586587905884},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3693586587905884},{"x":0.4773109257221222,"y":0.38361045718193054},{"x":0.43865546584129333,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":1,"str":"داندوب","boundary":[0.43865546584129333,0.3693586587905884,0.4773109257221222,0.38361045718193054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.3669833838939667},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3669833838939667},{"x":0.43697479367256165,"y":0.38361045718193054},{"x":0.4285714328289032,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":1,"str":".1","boundary":[0.4285714328289032,0.3669833838939667,0.43697479367256165,0.38361045718193054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.3693586587905884},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3693586587905884},{"x":0.42016807198524475,"y":0.38361045718193054},{"x":0.40672269463539124,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.40672269463539124,0.3693586587905884,0.42016807198524475,0.38361045718193054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.3693586587905884},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3693586587905884},{"x":0.40168067812919617,"y":0.38361045718193054},{"x":0.3680672347545624,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":1,"str":"لااس","boundary":[0.3680672347545624,0.3693586587905884,0.40168067812919617,0.38361045718193054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.3693586587905884},{"x":0.364705890417099,"y":0.3693586587905884},{"x":0.364705890417099,"y":0.38361045718193054},{"x":0.3310924470424652,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":1,"str":"یااه","boundary":[0.3310924470424652,0.3693586587905884,0.364705890417099,0.38361045718193054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.3693586587905884},{"x":0.32436975836753845,"y":0.3693586587905884},{"x":0.32436975836753845,"y":0.38361045718193054},{"x":0.2823529541492462,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":1,"str":"ِیناایاپ","boundary":[0.2823529541492462,0.3693586587905884,0.32436975836753845,0.38361045718193054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3693586587905884},{"x":0.27563026547431946,"y":0.3693586587905884},{"x":0.27563026547431946,"y":0.38361045718193054},{"x":0.21512605249881744,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":1,"str":"ِیهااشداپ","boundary":[0.21512605249881744,0.3693586587905884,0.27563026547431946,0.38361045718193054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7848739624023438,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7226890921592712,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":1,"str":"نیدلارصان","boundary":[0.7226890921592712,0.3919239938259125,0.7848739624023438,0.40617576241493225]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7210084199905396,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6991596817970276,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":1,"str":"هاش","boundary":[0.6991596817970276,0.3919239938259125,0.7210084199905396,0.40617576241493225]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6907563209533691,"y":0.40617576241493225},{"x":0.658823549747467,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":1,"str":"راجاق","boundary":[0.658823549747467,0.3919239938259125,0.6907563209533691,0.40617576241493225]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.3919239938259125},{"x":0.658823549747467,"y":0.3919239938259125},{"x":0.658823549747467,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6554622054100037,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6554622054100037,0.3919239938259125,0.658823549747467,0.40617576241493225]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6033613681793213,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5764706134796143,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":1,"str":"یکی","boundary":[0.5764706134796143,0.3919239938259125,0.6033613681793213,0.40617576241493225]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6487395167350769,"y":0.40617576241493225},{"x":0.610084056854248,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":1,"str":"وکابنت","boundary":[0.610084056854248,0.3919239938259125,0.6487395167350769,0.40617576241493225]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5697479248046875,"y":0.40617576241493225},{"x":0.561344563961029,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.561344563961029,0.3919239938259125,0.5697479248046875,0.40617576241493225]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5546218752861023,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5226891040802002,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":1,"str":"عبانم","boundary":[0.5226891040802002,0.3919239938259125,0.5546218752861023,0.40617576241493225]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5159664154052734,"y":0.40617576241493225},{"x":0.4907563030719757,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":1,"str":"مهم","boundary":[0.4907563030719757,0.3919239938259125,0.5159664154052734,0.40617576241493225]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.3919239938259125},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3919239938259125},{"x":0.48403361439704895,"y":0.40617576241493225},{"x":0.44873949885368347,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":1,"str":"دمآرد","boundary":[0.44873949885368347,0.3919239938259125,0.48403361439704895,0.40617576241493225]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.3919239938259125},{"x":0.4420168101787567,"y":0.3919239938259125},{"x":0.4420168101787567,"y":0.40617576241493225},{"x":0.4084033668041229,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":1,"str":"تلود","boundary":[0.4084033668041229,0.3919239938259125,0.4420168101787567,0.40617576241493225]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.3919239938259125},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3919239938259125},{"x":0.4000000059604645,"y":0.40617576241493225},{"x":0.3949579894542694,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.3949579894542694,0.3919239938259125,0.4000000059604645,0.40617576241493225]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.3919239938259125},{"x":0.38823530077934265,"y":0.3919239938259125},{"x":0.38823530077934265,"y":0.40617576241493225},{"x":0.37142857909202576,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":1,"str":"زین","boundary":[0.37142857909202576,0.3919239938259125,0.38823530077934265,0.40617576241493225]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.3919239938259125},{"x":0.32436975836753845,"y":0.3919239938259125},{"x":0.32436975836753845,"y":0.40617576241493225},{"x":0.31596639752388,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.31596639752388,0.3919239938259125,0.32436975836753845,0.40617576241493225]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.3919239938259125},{"x":0.364705890417099,"y":0.3919239938259125},{"x":0.364705890417099,"y":0.40617576241493225},{"x":0.3327731192111969,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":1,"str":"یاکی","boundary":[0.3327731192111969,0.3919239938259125,0.364705890417099,0.40617576241493225]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.3919239938259125},{"x":0.30924370884895325,"y":0.3919239938259125},{"x":0.30924370884895325,"y":0.40617576241493225},{"x":0.2537815272808075,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":1,"str":"یااهلااک","boundary":[0.2537815272808075,0.3919239938259125,0.30924370884895325,0.40617576241493225]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3919239938259125},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3919239938259125},{"x":0.24537815153598785,"y":0.40617576241493225},{"x":0.21512605249881744,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":1,"str":"ِماهم","boundary":[0.21512605249881744,0.3919239938259125,0.24537815153598785,0.40617576241493225]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7848739624023438,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7428571581840515,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":1,"str":"تراجت","boundary":[0.7428571581840515,0.4144892990589142,0.7848739624023438,0.42874109745025635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7361344695091248,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6974790096282959,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":1,"str":"یلخاد","boundary":[0.6974790096282959,0.4144892990589142,0.7361344695091248,0.42874109745025635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6890756487846375,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6369748115539551,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":1,"str":"بوسحم","boundary":[0.6369748115539551,0.4144892990589142,0.6890756487846375,0.42874109745025635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6302521228790283,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6117647290229797,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":1,"str":"یم","boundary":[0.6117647290229797,0.4144892990589142,0.6302521228790283,0.42874109745025635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6084033846855164,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5865546464920044,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":1,"str":"دش","boundary":[0.5865546464920044,0.4144892990589142,0.6084033846855164,0.42874109745025635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5848739743232727,"y":0.42874109745025635},{"x":0.583193302154541,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.583193302154541,0.4144892990589142,0.5848739743232727,0.42874109745025635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5764706134796143,"y":0.42874109745025635},{"x":0.529411792755127,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":1,"str":"شهوژپ","boundary":[0.529411792755127,0.4144892990589142,0.5764706134796143,0.42874109745025635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5226891040802002,"y":0.42874109745025635},{"x":0.48739495873451233,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":1,"str":"رضاح","boundary":[0.48739495873451233,0.4144892990589142,0.5226891040802002,0.42874109745025635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.4144892990589142},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4144892990589142},{"x":0.48067227005958557,"y":0.42874109745025635},{"x":0.4739495813846588,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.4739495813846588,0.4144892990589142,0.48067227005958557,0.42874109745025635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.4144892990589142},{"x":0.40336135029792786,"y":0.4144892990589142},{"x":0.40336135029792786,"y":0.42874109745025635},{"x":0.3949579894542694,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.3949579894542694,0.4144892990589142,0.40336135029792786,0.42874109745025635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.4144892990589142},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4144892990589142},{"x":0.46554622054100037,"y":0.42874109745025635},{"x":0.413445383310318,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":1,"str":"هدافتاسا","boundary":[0.413445383310318,0.4144892990589142,0.46554622054100037,0.42874109745025635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.4144892990589142},{"x":0.38823530077934265,"y":0.4144892990589142},{"x":0.38823530077934265,"y":0.42874109745025635},{"x":0.3495798408985138,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":1,"str":"داناسا","boundary":[0.3495798408985138,0.4144892990589142,0.38823530077934265,0.42874109745025635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.4144892990589142},{"x":0.34117648005485535,"y":0.4144892990589142},{"x":0.34117648005485535,"y":0.42874109745025635},{"x":0.29411765933036804,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":1,"str":"دواجوم","boundary":[0.29411765933036804,0.4144892990589142,0.34117648005485535,0.42874109745025635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.4144892990589142},{"x":0.2873949706554413,"y":0.4144892990589142},{"x":0.2873949706554413,"y":0.42874109745025635},{"x":0.27394959330558777,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.27394959330558777,0.4144892990589142,0.2873949706554413,0.42874109745025635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4144892990589142},{"x":0.267226904630661,"y":0.4144892990589142},{"x":0.267226904630661,"y":0.42874109745025635},{"x":0.21512605249881744,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":1,"str":"نامزااس","boundary":[0.21512605249881744,0.4144892990589142,0.267226904630661,0.42874109745025635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":1,"str":"دانسا","boundary":[0.7529411911964417,0.4382422864437103,0.7848739624023438,0.4524940550327301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":1,"str":"یلم","boundary":[0.7210084199905396,0.4382422864437103,0.7445378303527832,0.4524940550327301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":1,"str":"ناریا","boundary":[0.6840336322784424,0.4382422864437103,0.7142857313156128,0.4524940550327301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6722689270973206,0.4382422864437103,0.6773109436035156,0.4524940550327301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":1,"str":"زین","boundary":[0.6487395167350769,0.4382422864437103,0.6655462384223938,0.4524940550327301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":1,"str":"زکرم","boundary":[0.6117647290229797,0.4382422864437103,0.6420168280601501,0.4524940550327301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.4382422864437103},{"x":0.605042040348053,"y":0.4382422864437103},{"x":0.605042040348053,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":1,"str":"دانسا","boundary":[0.5714285969734192,0.4382422864437103,0.605042040348053,0.4524940550327301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.4382422864437103},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4382422864437103},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":1,"str":"ترازو","boundary":[0.5277311205863953,0.4382422864437103,0.5647059082984924,0.4524940550327301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.4382422864437103},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4382422864437103},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4524940550327301},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":1,"str":"روما","boundary":[0.49747899174690247,0.4382422864437103,0.5210084319114685,0.4524940550327301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.4382422864437103},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4382422864437103},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4524940550327301},{"x":0.44873949885368347,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":1,"str":"ةجراخ","boundary":[0.44873949885368347,0.4382422864437103,0.4907563030719757,0.4524940550327301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.4382422864437103},{"x":0.4420168101787567,"y":0.4382422864437103},{"x":0.4420168101787567,"y":0.4524940550327301},{"x":0.4084033668041229,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":1,"str":"،ناریا","boundary":[0.4084033668041229,0.4382422864437103,0.4420168101787567,0.4524940550327301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.4382422864437103},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4382422864437103},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4524940550327301},{"x":0.38991597294807434,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.38991597294807434,0.4382422864437103,0.4000000059604645,0.4524940550327301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.4382422864437103},{"x":0.3831932842731476,"y":0.4382422864437103},{"x":0.3831932842731476,"y":0.4524940550327301},{"x":0.34117648005485535,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":1,"str":"تراجت","boundary":[0.34117648005485535,0.4382422864437103,0.3831932842731476,0.4524940550327301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.4382422864437103},{"x":0.3344537913799286,"y":0.4382422864437103},{"x":0.3344537913799286,"y":0.4524940550327301},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":1,"str":"یوکابنت","boundary":[0.2823529541492462,0.4382422864437103,0.3344537913799286,0.4524940550327301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.4382422864437103},{"x":0.27563026547431946,"y":0.4382422864437103},{"x":0.27563026547431946,"y":0.4524940550327301},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":1,"str":"نارایا","boundary":[0.2386554628610611,0.4382422864437103,0.27563026547431946,0.4524940550327301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.4382422864437103},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4382422864437103},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4524940550327301},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":1,"str":"ااب","boundary":[0.21848739683628082,0.4382422864437103,0.23193277418613434,0.4524940550327301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7848739624023438,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":1,"str":"رصم","boundary":[0.7579832077026367,0.46080759167671204,0.7848739624023438,0.4750593900680542]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.46080759167671204},{"x":0.75126051902771,"y":0.46080759167671204},{"x":0.75126051902771,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.7378151416778564,0.46080759167671204,0.75126051902771,0.4750593900680542]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7310924530029297,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":1,"str":"ةنایم","boundary":[0.7008403539657593,0.46080759167671204,0.7310924530029297,0.4750593900680542]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6941176652908325,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":1,"str":"لاس","boundary":[0.6672269105911255,0.46080759167671204,0.6941176652908325,0.4750593900680542]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6655462384223938,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.6403361558914185,0.46080759167671204,0.6655462384223938,0.4750593900680542]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.46080759167671204},{"x":0.63193279504776,"y":0.46080759167671204},{"x":0.63193279504776,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":1,"str":"1897","boundary":[0.5932773351669312,0.46080759167671204,0.63193279504776,0.4750593900680542]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5865546464920044,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4750593900680542},{"x":0.578151285648346,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":1,"str":"ات","boundary":[0.578151285648346,0.46080759167671204,0.5865546464920044,0.4750593900680542]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5714285969734192,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":1,"str":"1919","boundary":[0.5310924649238586,0.46080759167671204,0.5714285969734192,0.4750593900680542]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5243697762489319,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":1,"str":"یم","boundary":[0.5058823823928833,0.46080759167671204,0.5243697762489319,0.4750593900680542]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.46080759167671204},{"x":0.45546218752861023,"y":0.46080759167671204},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4750593900680542},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":1,"str":"نونکات","boundary":[0.4117647111415863,0.46080759167671204,0.45546218752861023,0.4750593900680542]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5042017102241516,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4750593900680542},{"x":0.462184876203537,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":1,"str":"؛دزادرپ","boundary":[0.462184876203537,0.46080759167671204,0.5042017102241516,0.4750593900680542]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.46080759167671204},{"x":0.40504202246665955,"y":0.46080759167671204},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4750593900680542},{"x":0.39159664511680603,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.39159664511680603,0.46080759167671204,0.40504202246665955,0.4750593900680542]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.46080759167671204},{"x":0.3848739564418793,"y":0.46080759167671204},{"x":0.3848739564418793,"y":0.4750593900680542},{"x":0.35798320174217224,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":1,"str":"چیه","boundary":[0.35798320174217224,0.46080759167671204,0.3848739564418793,0.4750593900680542]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.46080759167671204},{"x":0.35798320174217224,"y":0.46080759167671204},{"x":0.35798320174217224,"y":0.4750593900680542},{"x":0.3294117748737335,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":1,"str":"کای","boundary":[0.3294117748737335,0.46080759167671204,0.35798320174217224,0.4750593900680542]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.46080759167671204},{"x":0.32268908619880676,"y":0.46080759167671204},{"x":0.32268908619880676,"y":0.4750593900680542},{"x":0.3142857253551483,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.3142857253551483,0.46080759167671204,0.32268908619880676,0.4750593900680542]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.46080759167671204},{"x":0.30588236451148987,"y":0.46080759167671204},{"x":0.30588236451148987,"y":0.4750593900680542},{"x":0.267226904630661,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":1,"str":"ِعباانم","boundary":[0.267226904630661,0.46080759167671204,0.30588236451148987,0.4750593900680542]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.46080759167671204},{"x":0.26050421595573425,"y":0.46080759167671204},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4750593900680542},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":1,"str":"وابرم","boundary":[0.22857142984867096,0.46080759167671204,0.26050421595573425,0.4750593900680542]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7848739624023438,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.7731092572212219,0.48337292671203613,0.7848739624023438,0.4976246953010559]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7680672407150269,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7680672407150269,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":1,"str":"خیرات","boundary":[0.7344537973403931,0.48337292671203613,0.7680672407150269,0.4976246953010559]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7277311086654663,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":1,"str":"یداصتقا","boundary":[0.6739495992660522,0.48337292671203613,0.7277311086654663,0.4976246953010559]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6655462384223938,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6605042219161987,0.48337292671203613,0.6655462384223938,0.4976246953010559]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.48337292671203613},{"x":0.653781533241272,"y":0.48337292671203613},{"x":0.653781533241272,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":1,"str":"یعامتجا","boundary":[0.5983193516731262,0.48337292671203613,0.653781533241272,0.4976246953010559]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5915966629981995,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":1,"str":"ةرود","boundary":[0.5647059082984924,0.48337292671203613,0.5915966629981995,0.4976246953010559]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.48337292671203613},{"x":0.556302547454834,"y":0.48337292671203613},{"x":0.556302547454834,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":1,"str":"هیراجاق","boundary":[0.5109243988990784,0.48337292671203613,0.556302547454834,0.4976246953010559]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.48337292671203613},{"x":0.42184874415397644,"y":0.48337292671203613},{"x":0.42184874415397644,"y":0.4976246953010559},{"x":0.37478992342948914,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":1,"str":"هدافتسا","boundary":[0.37478992342948914,0.48337292671203613,0.42184874415397644,0.4976246953010559]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.48337292671203613},{"x":0.462184876203537,"y":0.48337292671203613},{"x":0.462184876203537,"y":0.4976246953010559},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":1,"str":"دانسا","boundary":[0.4285714328289032,0.48337292671203613,0.462184876203537,0.4976246953010559]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.48337292671203613},{"x":0.489075630903244,"y":0.48337292671203613},{"x":0.489075630903244,"y":0.4976246953010559},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":1,"str":"نیا","boundary":[0.46890756487846375,0.48337292671203613,0.489075630903244,0.4976246953010559]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5042017102241516,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4976246953010559},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.4957983195781708,0.48337292671203613,0.5042017102241516,0.4976246953010559]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.48337292671203613},{"x":0.3294117748737335,"y":0.48337292671203613},{"x":0.3294117748737335,"y":0.4976246953010559},{"x":0.2974790036678314,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":1,"str":".تسا","boundary":[0.2974790036678314,0.48337292671203613,0.3294117748737335,0.4976246953010559]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.48337292671203613},{"x":0.3680672347545624,"y":0.48337292671203613},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4976246953010559},{"x":0.3361344635486603,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":1,"str":"هدشن","boundary":[0.3361344635486603,0.48337292671203613,0.3680672347545624,0.4976246953010559]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":1,"str":"تاعلاطا","boundary":[0.5949580073356628,0.5059382319450378,0.6470588445663452,0.5201900005340576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5201900005340576},{"x":0.653781533241272,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":1,"str":"هک","boundary":[0.653781533241272,0.5059382319450378,0.6689075827598572,0.5201900005340576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5059382319450378},{"x":0.707563042640686,"y":0.5059382319450378},{"x":0.707563042640686,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":1,"str":"مینک","boundary":[0.6756302714347839,0.5059382319450378,0.707563042640686,0.5201900005340576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":1,"str":"اعدا","boundary":[0.7142857313156128,0.5059382319450378,0.7361344695091248,0.5201900005340576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":1,"str":"رگا","boundary":[0.7428571581840515,0.5059382319450378,0.7613445520401001,0.5201900005340576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":1,"str":"دوجوم","boundary":[0.5462185144424438,0.5059382319450378,0.5865546464920044,0.5201900005340576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":1,"str":"ةرابرد","boundary":[0.5042017102241516,0.5059382319450378,0.5394958257675171,0.5201900005340576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.5059382319450378},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5059382319450378},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5201900005340576},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":1,"str":"تاایئزج","boundary":[0.4420168101787567,0.5059382319450378,0.49747899174690247,0.5201900005340576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.5059382319450378},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5059382319450378},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5201900005340576},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":1,"str":"یاهدتاسوداد","boundary":[0.3478991687297821,0.5059382319450378,0.43529412150382996,0.5201900005340576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.5059382319450378},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5059382319450378},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5201900005340576},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":1,"str":"وابرم","boundary":[0.30924370884895325,0.5059382319450378,0.33949580788612366,0.5201900005340576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.5059382319450378},{"x":0.2873949706554413,"y":0.5059382319450378},{"x":0.2873949706554413,"y":0.5201900005340576},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":1,"str":"هاب","boundary":[0.2689075767993927,0.5059382319450378,0.2873949706554413,0.5201900005340576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5059382319450378},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5059382319450378},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5201900005340576},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":1,"str":"ترااجت","boundary":[0.21512605249881744,0.5059382319450378,0.26386556029319763,0.5201900005340576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.529691219329834},{"x":0.7848739624023438,"y":0.529691219329834},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":1,"str":"وکابنت","boundary":[0.7478991746902466,0.529691219329834,0.7848739624023438,0.5439429879188538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.529691219329834},{"x":0.6840336322784424,"y":0.529691219329834},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":1,"str":"رصم","boundary":[0.6571428775787354,0.529691219329834,0.6840336322784424,0.5439429879188538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.529691219329834},{"x":0.7260504364967346,"y":0.529691219329834},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":1,"str":"روشک","boundary":[0.6907563209533691,0.529691219329834,0.7260504364967346,0.5439429879188538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.529691219329834},{"x":0.7394958138465881,"y":0.529691219329834},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.7327731251716614,0.529691219329834,0.7394958138465881,0.5439429879188538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.529691219329834},{"x":0.6554622054100037,"y":0.529691219329834},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6521008610725403,0.529691219329834,0.6554622054100037,0.5439429879188538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.529691219329834},{"x":0.6453781723976135,"y":0.529691219329834},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5439429879188538},{"x":0.63193279504776,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.63193279504776,0.529691219329834,0.6453781723976135,0.5439429879188538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.529691219329834},{"x":0.6235294342041016,"y":0.529691219329834},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":1,"str":"عبانم","boundary":[0.5932773351669312,0.529691219329834,0.6235294342041016,0.5439429879188538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.529691219329834},{"x":0.5848739743232727,"y":0.529691219329834},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":1,"str":"،هدشرشتنم","boundary":[0.5142857432365417,0.529691219329834,0.5848739743232727,0.5439429879188538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.529691219329834},{"x":0.507563054561615,"y":0.529691219329834},{"x":0.507563054561615,"y":0.5439429879188538},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":1,"str":"ابیرقت","boundary":[0.4722689092159271,0.529691219329834,0.507563054561615,0.5439429879188538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.529691219329834},{"x":0.4638655483722687,"y":0.529691219329834},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5439429879188538},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":1,"str":"ربارب","boundary":[0.43865546584129333,0.529691219329834,0.4638655483722687,0.5439429879188538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.529691219329834},{"x":0.4319327771663666,"y":0.529691219329834},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5439429879188538},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.4252100884914398,0.529691219329834,0.4319327771663666,0.5439429879188538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.529691219329834},{"x":0.41848739981651306,"y":0.529691219329834},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5439429879188538},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":1,"str":"رفص","boundary":[0.3932773172855377,0.529691219329834,0.41848739981651306,0.5439429879188538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.529691219329834},{"x":0.38655462861061096,"y":0.529691219329834},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5439429879188538},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":1,"str":"،تسا","boundary":[0.3529411852359772,0.529691219329834,0.38655462861061096,0.5439429879188538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.529691219329834},{"x":0.3462184965610504,"y":0.529691219329834},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5439429879188538},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":1,"str":"فازگ","boundary":[0.3126050531864166,0.529691219329834,0.3462184965610504,0.5439429879188538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.529691219329834},{"x":0.30588236451148987,"y":0.529691219329834},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5439429879188538},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":1,"str":"هاتفگن","boundary":[0.2655462324619293,0.529691219329834,0.30588236451148987,0.5439429879188538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.529691219329834},{"x":0.26218488812446594,"y":0.529691219329834},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5439429879188538},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":1,"str":"مایا","boundary":[0.2386554628610611,0.529691219329834,0.26218488812446594,0.5439429879188538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.529691219329834},{"x":0.2369747906923294,"y":0.529691219329834},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5439429879188538},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.529691219329834,0.2369747906923294,0.5439429879188538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.529691219329834},{"x":0.22857142984867096,"y":0.529691219329834},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5439429879188538},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":1,"str":"ااب","boundary":[0.21512605249881744,0.529691219329834,0.22857142984867096,0.5439429879188538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":1,"str":"هجوت","boundary":[0.7529411911964417,0.5522565245628357,0.7848739624023438,0.5665082931518555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.7361344695091248,0.5522565245628357,0.7462185025215149,0.5665082931518555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5522565245628357},{"x":0.729411780834198,"y":0.5522565245628357},{"x":0.729411780834198,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":1,"str":"نیا","boundary":[0.7092437148094177,0.5522565245628357,0.729411780834198,0.5665082931518555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":1,"str":"تیدودحم","boundary":[0.6386554837226868,0.5522565245628357,0.7008403539657593,0.5665082931518555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5665082931518555},{"x":0.578151285648346,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":1,"str":"تاعلاطا","boundary":[0.578151285648346,0.5522565245628357,0.6302521228790283,0.5665082931518555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":1,"str":"یخیرات","boundary":[0.5260504484176636,0.5522565245628357,0.5731092691421509,0.5665082931518555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5665082931518555},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":1,"str":"یاراب","boundary":[0.4722689092159271,0.5522565245628357,0.5058823823928833,0.5665082931518555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5142857432365417,0.5522565245628357,0.5193277597427368,0.5665082931518555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.5522565245628357},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5522565245628357},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5665082931518555},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.3949579894542694,0.5522565245628357,0.40336135029792786,0.5665082931518555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.5522565245628357},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5522565245628357},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5665082931518555},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":1,"str":"هدافتاسا","boundary":[0.4117647111415863,0.5522565245628357,0.46554622054100037,0.5665082931518555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.5522565245628357},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5522565245628357},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5665082931518555},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":1,"str":"ماامت","boundary":[0.35630252957344055,0.5522565245628357,0.38823530077934265,0.5665082931518555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5665082931518555},{"x":0.289075642824173,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":1,"str":"تااعلاطا","boundary":[0.289075642824173,0.5522565245628357,0.3478991687297821,0.5665082931518555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5522565245628357},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5522565245628357},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5665082931518555},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":1,"str":"دواجوم","boundary":[0.23529411852359772,0.5522565245628357,0.2823529541492462,0.5665082931518555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5522565245628357},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5522565245628357},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5665082931518555},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.21512605249881744,0.5522565245628357,0.22857142984867096,0.5665082931518555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7848739624023438,"y":0.589073657989502},{"x":0.7529411911964417,"y":0.589073657989502}]},"confidence":1,"str":"دانسا","boundary":[0.7529411911964417,0.5748218297958374,0.7848739624023438,0.589073657989502]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7445378303527832,"y":0.589073657989502},{"x":0.7394958138465881,"y":0.589073657989502}]},"confidence":1,"str":"ا","boundary":[0.7394958138465881,0.5748218297958374,0.7445378303527832,0.589073657989502]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7327731251716614,"y":0.589073657989502},{"x":0.7226890921592712,"y":0.589073657989502}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.7226890921592712,0.5748218297958374,0.7327731251716614,0.589073657989502]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7193277478218079,"y":0.589073657989502},{"x":0.6823529601097107,"y":0.589073657989502}]},"confidence":1,"str":"یروط","boundary":[0.6823529601097107,0.5748218297958374,0.7193277478218079,0.589073657989502]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5748218297958374},{"x":0.680672287940979,"y":0.5748218297958374},{"x":0.680672287940979,"y":0.589073657989502},{"x":0.6638655662536621,"y":0.589073657989502}]},"confidence":1,"str":"هک","boundary":[0.6638655662536621,0.5748218297958374,0.680672287940979,0.589073657989502]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6571428775787354,"y":0.589073657989502},{"x":0.6268907785415649,"y":0.589073657989502}]},"confidence":1,"str":"یتح","boundary":[0.6268907785415649,0.5748218297958374,0.6571428775787354,0.589073657989502]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6201680898666382,"y":0.589073657989502},{"x":0.5798319578170776,"y":0.589073657989502}]},"confidence":1,"str":"بلاطم","boundary":[0.5798319578170776,0.5748218297958374,0.6201680898666382,0.589073657989502]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5731092691421509,"y":0.589073657989502},{"x":0.5310924649238586,"y":0.589073657989502}]},"confidence":1,"str":"هیشاح","boundary":[0.5310924649238586,0.5748218297958374,0.5731092691421509,0.589073657989502]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5748218297958374},{"x":0.529411792755127,"y":0.5748218297958374},{"x":0.529411792755127,"y":0.589073657989502},{"x":0.5126050710678101,"y":0.589073657989502}]},"confidence":1,"str":"یا","boundary":[0.5126050710678101,0.5748218297958374,0.529411792755127,0.589073657989502]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5058823823928833,"y":0.589073657989502},{"x":0.46890756487846375,"y":0.589073657989502}]},"confidence":1,"str":"هدیدان","boundary":[0.46890756487846375,0.5748218297958374,0.5058823823928833,0.589073657989502]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.5748218297958374},{"x":0.462184876203537,"y":0.5748218297958374},{"x":0.462184876203537,"y":0.589073657989502},{"x":0.42016807198524475,"y":0.589073657989502}]},"confidence":1,"str":"هاتفرگ","boundary":[0.42016807198524475,0.5748218297958374,0.462184876203537,0.589073657989502]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.5748218297958374},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5748218297958374},{"x":0.4117647111415863,"y":0.589073657989502},{"x":0.37478992342948914,"y":0.589073657989502}]},"confidence":1,"str":"ادوشن","boundary":[0.37478992342948914,0.5748218297958374,0.4117647111415863,0.589073657989502]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.5748218297958374},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5748218297958374},{"x":0.37310925126075745,"y":0.589073657989502},{"x":0.3680672347545624,"y":0.589073657989502}]},"confidence":1,"str":"ا","boundary":[0.3680672347545624,0.5748218297958374,0.37310925126075745,0.589073657989502]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.5748218297958374},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5748218297958374},{"x":0.3613445460796356,"y":0.589073657989502},{"x":0.31092438101768494,"y":0.589073657989502}]},"confidence":1,"str":"هدانراگن","boundary":[0.31092438101768494,0.5748218297958374,0.3613445460796356,0.589073657989502]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.5748218297958374},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5748218297958374},{"x":0.3042016923427582,"y":0.589073657989502},{"x":0.2705882489681244,"y":0.589073657989502}]},"confidence":1,"str":"دواخ","boundary":[0.2705882489681244,0.5748218297958374,0.3042016923427582,0.589073657989502]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.5748218297958374},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5748218297958374},{"x":0.26386556029319763,"y":0.589073657989502},{"x":0.2554621994495392,"y":0.589073657989502}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.2554621994495392,0.5748218297958374,0.26386556029319763,0.589073657989502]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5748218297958374},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5748218297958374},{"x":0.24873949587345123,"y":0.589073657989502},{"x":0.21512605249881744,"y":0.589073657989502}]},"confidence":1,"str":"مزالم","boundary":[0.21512605249881744,0.5748218297958374,0.24873949587345123,0.589073657989502]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":1,"str":"یم","boundary":[0.7663865685462952,0.5973871946334839,0.7848739624023438,0.6116389632225037]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":1,"str":"دنیب","boundary":[0.7378151416778564,0.5973871946334839,0.7630252242088318,0.6116389632225037]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6116389632225037},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":1,"str":"دانسا","boundary":[0.4957983195781708,0.5973871946334839,0.5277311205863953,0.6116389632225037]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":1,"str":"یمامت","boundary":[0.5361344814300537,0.5973871946334839,0.5747899413108826,0.6116389632225037]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.5815126299858093,0.5973871946334839,0.5899159908294678,0.6116389632225037]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":1,"str":"تسا","boundary":[0.5983193516731262,0.5973871946334839,0.6268907785415649,0.6116389632225037]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":1,"str":"نکمم","boundary":[0.6336134672164917,0.5973871946334839,0.6722689270973206,0.6116389632225037]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":1,"str":"هکاجنآات","boundary":[0.6789916157722473,0.5973871946334839,0.7310924530029297,0.6116389632225037]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.5973871946334839},{"x":0.489075630903244,"y":0.5973871946334839},{"x":0.489075630903244,"y":0.6116389632225037},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":1,"str":"تراجت","boundary":[0.4470588266849518,0.5973871946334839,0.489075630903244,0.6116389632225037]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.5973871946334839},{"x":0.440336138010025,"y":0.5973871946334839},{"x":0.440336138010025,"y":0.6116389632225037},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":1,"str":"وکابنت","boundary":[0.40168067812919617,0.5973871946334839,0.440336138010025,0.6116389632225037]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.5973871946334839},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5973871946334839},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6116389632225037},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":1,"str":"نایم","boundary":[0.3663865625858307,0.5973871946334839,0.3949579894542694,0.6116389632225037]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.5973871946334839},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5973871946334839},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6116389632225037},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":1,"str":"ناریا","boundary":[0.3294117748737335,0.5973871946334839,0.35966387391090393,0.6116389632225037]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.5973871946334839},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5973871946334839},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6116389632225037},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.3176470696926117,0.5973871946334839,0.32268908619880676,0.6116389632225037]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.5973871946334839},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5973871946334839},{"x":0.30924370884895325,"y":0.6116389632225037},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":1,"str":"رصم","boundary":[0.2840336263179779,0.5973871946334839,0.30924370884895325,0.6116389632225037]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5973871946334839},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5973871946334839},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6116389632225037},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":1,"str":".دربب","boundary":[0.21512605249881744,0.5973871946334839,0.24369747936725616,0.6116389632225037]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.5973871946334839},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5973871946334839},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6116389632225037},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":1,"str":"هرهب","boundary":[0.2504201829433441,0.5973871946334839,0.27563026547431946,0.6116389632225037]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":1,"str":"،لاحرهرد","boundary":[0.7226890921592712,0.6211401224136353,0.7848739624023438,0.6353919506072998]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":1,"str":"هاگن","boundary":[0.6924369931221008,0.6211401224136353,0.7142857313156128,0.6353919506072998]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":1,"str":"عماج","boundary":[0.6521008610725403,0.6211401224136353,0.6857143044471741,0.6353919506072998]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.6336134672164917,0.6211401224136353,0.6453781723976135,0.6353919506072998]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6353919506072998},{"x":0.578151285648346,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":1,"str":"یاوتحم","boundary":[0.578151285648346,0.6211401224136353,0.6268907785415649,0.6353919506072998]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":1,"str":"دانسا","boundary":[0.5378151535987854,0.6211401224136353,0.5714285969734192,0.6353919506072998]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":1,"str":"نایا","boundary":[0.5042017102241516,0.6211401224136353,0.5310924649238586,0.6353919506072998]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6211401224136353},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6211401224136353},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6353919506072998},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":1,"str":"نااکما","boundary":[0.4571428596973419,0.6211401224136353,0.49747899174690247,0.6353919506072998]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.6211401224136353},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6211401224136353},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6353919506072998},{"x":0.440336138010025,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.440336138010025,0.6211401224136353,0.44873949885368347,0.6353919506072998]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.6211401224136353},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6211401224136353},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6353919506072998},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":1,"str":"یام","boundary":[0.4084033668041229,0.6211401224136353,0.43361344933509827,0.6353919506072998]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.6211401224136353},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6211401224136353},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6353919506072998},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":1,"str":"هاک","boundary":[0.3445378243923187,0.6211401224136353,0.3663865625858307,0.6353919506072998]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.6211401224136353},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6211401224136353},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6353919506072998},{"x":0.37478992342948914,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":1,"str":"داهد","boundary":[0.37478992342948914,0.6211401224136353,0.40672269463539124,0.6353919506072998]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.6211401224136353},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6211401224136353},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6353919506072998},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":1,"str":"هان","boundary":[0.3193277418613434,0.6211401224136353,0.33781513571739197,0.6353919506072998]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.6211401224136353},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6211401224136353},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6353919506072998},{"x":0.289075642824173,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":1,"str":"ااهنت","boundary":[0.289075642824173,0.6211401224136353,0.3176470696926117,0.6353919506072998]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.6211401224136353},{"x":0.2806722819805145,"y":0.6211401224136353},{"x":0.2806722819805145,"y":0.6353919506072998},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":1,"str":"هاب","boundary":[0.26386556029319763,0.6211401224136353,0.2806722819805145,0.6353919506072998]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6211401224136353},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6211401224136353},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6353919506072998},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":1,"str":"نازایم","boundary":[0.21512605249881744,0.6211401224136353,0.2571428716182709,0.6353919506072998]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6579572558403015},{"x":0.729411780834198,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":1,"str":"یدمآراک","boundary":[0.729411780834198,0.6437054872512817,0.7848739624023438,0.6579572558403015]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":1,"str":"هناخترازو","boundary":[0.6655462384223938,0.6437054872512817,0.7226890921592712,0.6579572558403015]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.6386554837226868,0.6437054872512817,0.6638655662536621,0.6579572558403015]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":1,"str":"یلوئسم","boundary":[0.5815126299858093,0.6437054872512817,0.6302521228790283,0.6579572558403015]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":1,"str":"دننام","boundary":[0.5428571701049805,0.6437054872512817,0.5747899413108826,0.6579572558403015]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6579572558403015},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":1,"str":"هجراخ","boundary":[0.4957983195781708,0.6437054872512817,0.5378151535987854,0.6579572558403015]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.6437054872512817},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6437054872512817},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6579572558403015},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.48235294222831726,0.6437054872512817,0.48739495873451233,0.6579572558403015]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.6437054872512817},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6437054872512817},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6579572558403015},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":1,"str":"هیلام","boundary":[0.4470588266849518,0.6437054872512817,0.4756302535533905,0.6579572558403015]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.6437054872512817},{"x":0.440336138010025,"y":0.6437054872512817},{"x":0.440336138010025,"y":0.6579572558403015},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":1,"str":"یپ","boundary":[0.42352941632270813,0.6437054872512817,0.440336138010025,0.6579572558403015]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.6437054872512817},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6437054872512817},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6579572558403015},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":1,"str":"،میربب","boundary":[0.3781512677669525,0.6437054872512817,0.4151260554790497,0.6579572558403015]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.6437054872512817},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6437054872512817},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6579572558403015},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":1,"str":"هکلب","boundary":[0.3462184965610504,0.6437054872512817,0.37142857909202576,0.6579572558403015]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.6437054872512817},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6437054872512817},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6579572558403015},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":1,"str":"لیلاد","boundary":[0.3042016923427582,0.6437054872512817,0.33949580788612366,0.6579572558403015]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.6437054872512817},{"x":0.2974790036678314,"y":0.6437054872512817},{"x":0.2974790036678314,"y":0.6579572558403015},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":1,"str":"لااعفنا","boundary":[0.2537815272808075,0.6437054872512817,0.2974790036678314,0.6579572558403015]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.6437054872512817},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6437054872512817},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6579572558403015},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":1,"str":"لاک","boundary":[0.2218487411737442,0.6437054872512817,0.24705882370471954,0.6579572558403015]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":1,"str":"هاگتسد","boundary":[0.7394958138465881,0.6662707924842834,0.7848739624023438,0.6805225610733032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":1,"str":"یتلود","boundary":[0.6941176652908325,0.6662707924842834,0.7327731251716614,0.6805225610733032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":1,"str":"ناریا","boundary":[0.6571428775787354,0.6662707924842834,0.6873949766159058,0.6805225610733032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.6420168280601501,0.6662707924842834,0.6504201889038086,0.6805225610733032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6218487620353699,0.6662707924842834,0.6352941393852234,0.6805225610733032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":1,"str":"ربارب","boundary":[0.5899159908294678,0.6662707924842834,0.6151260733604431,0.6805225610733032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6662707924842834},{"x":0.583193302154541,"y":0.6662707924842834},{"x":0.583193302154541,"y":0.6805225610733032},{"x":0.561344563961029,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":1,"str":"کی","boundary":[0.561344563961029,0.6662707924842834,0.583193302154541,0.6805225610733032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":1,"str":"رجات","boundary":[0.5260504484176636,0.6662707924842834,0.5546218752861023,0.6805225610733032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6805225610733032},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":1,"str":"یجراخ","boundary":[0.4739495813846588,0.6662707924842834,0.5210084319114685,0.6805225610733032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.6662707924842834},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6662707924842834},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6805225610733032},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":1,"str":"یبایزرا","boundary":[0.42352941632270813,0.6662707924842834,0.46722689270973206,0.6805225610733032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.6662707924842834},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6662707924842834},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6805225610733032},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":1,"str":"مینک","boundary":[0.38655462861061096,0.6662707924842834,0.41680672764778137,0.6805225610733032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.6662707924842834},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6662707924842834},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6805225610733032},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3831932842731476,0.6662707924842834,0.3848739564418793,0.6805225610733032]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6805225610733032},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3160403661727905,0.7898739624023438,0.6875225610733032],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.713776707649231},{"x":0.7848739624023438,"y":0.713776707649231},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":1,"str":"پ","boundary":[0.7815126180648804,0.713776707649231,0.7848739624023438,0.7280284762382507]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.713776707649231},{"x":0.7798319458961487,"y":0.713776707649231},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":1,"str":"نیشی","boundary":[0.7428571581840515,0.713776707649231,0.7798319458961487,0.7280284762382507]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.713776707649231},{"x":0.7394958138465881,"y":0.713776707649231},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":1,"str":"ة","boundary":[0.7310924530029297,0.713776707649231,0.7394958138465881,0.7280284762382507]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.713776707649231},{"x":0.7243697643280029,"y":0.713776707649231},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":1,"str":"قیقحت","boundary":[0.6773109436035156,0.713776707649231,0.7243697643280029,0.7280284762382507]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.713776707649231},{"x":0.6033613681793213,"y":0.713776707649231},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":1,"str":"عبانم","boundary":[0.5680672526359558,0.713776707649231,0.6033613681793213,0.7280284762382507]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.713776707649231},{"x":0.6571428775787354,"y":0.713776707649231},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":1,"str":"یفرعم","boundary":[0.6117647290229797,0.713776707649231,0.6571428775787354,0.7280284762382507]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.713776707649231},{"x":0.6705882549285889,"y":0.713776707649231},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6638655662536621,0.713776707649231,0.6705882549285889,0.7280284762382507]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":1,"str":"تفگش","boundary":[0.7428571581840515,0.7387173175811768,0.7848739624023438,0.7529691457748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":1,"str":"هک","boundary":[0.6621848940849304,0.7387173175811768,0.6773109436035156,0.7529691457748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":1,"str":"تسا","boundary":[0.6857143044471741,0.7387173175811768,0.7142857313156128,0.7529691457748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":1,"str":"روآ","boundary":[0.7226890921592712,0.7387173175811768,0.7394958138465881,0.7529691457748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7387173175811768},{"x":0.653781533241272,"y":0.7387173175811768},{"x":0.653781533241272,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":1,"str":"۲۲","boundary":[0.6352941393852234,0.7387173175811768,0.653781533241272,0.7529691457748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":1,"str":"لاس","boundary":[0.6016806960105896,0.7387173175811768,0.6285714507102966,0.7529691457748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":1,"str":"تراجت","boundary":[0.5529412031173706,0.7387173175811768,0.5949580073356628,0.7529691457748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7529691457748413},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":1,"str":"یوکابنت","boundary":[0.4941176474094391,0.7387173175811768,0.5462185144424438,0.7529691457748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.7387173175811768},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7387173175811768},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7529691457748413},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":1,"str":"ناریا","boundary":[0.4571428596973419,0.7387173175811768,0.48739495873451233,0.7529691457748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.7387173175811768},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7387173175811768},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7529691457748413},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.4436974823474884,0.7387173175811768,0.45042017102241516,0.7529691457748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.7387173175811768},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7387173175811768},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7529691457748413},{"x":0.40336135029792786,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":1,"str":"روشک","boundary":[0.40336135029792786,0.7387173175811768,0.43697479367256165,0.7529691457748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.7387173175811768},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7387173175811768},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7529691457748413},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":1,"str":"رصم","boundary":[0.36974790692329407,0.7387173175811768,0.3949579894542694,0.7529691457748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.7387173175811768},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7387173175811768},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7529691457748413},{"x":0.364705890417099,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.364705890417099,0.7387173175811768,0.3680672347545624,0.7529691457748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.7387173175811768},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7387173175811768},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7529691457748413},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":1,"str":"هن","boundary":[0.3462184965610504,0.7387173175811768,0.35798320174217224,0.7529691457748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.7387173175811768},{"x":0.33949580788612366,"y":0.7387173175811768},{"x":0.33949580788612366,"y":0.7529691457748413},{"x":0.32605043053627014,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.32605043053627014,0.7387173175811768,0.33949580788612366,0.7529691457748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.7387173175811768},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7387173175811768},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7529691457748413},{"x":0.2873949706554413,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":1,"str":"عبانم","boundary":[0.2873949706554413,0.7387173175811768,0.3193277418613434,0.7529691457748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.7387173175811768},{"x":0.2806722819805145,"y":0.7387173175811768},{"x":0.2806722819805145,"y":0.7529691457748413},{"x":0.2537815272808075,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":1,"str":"ةرود","boundary":[0.2537815272808075,0.7387173175811768,0.2806722819805145,0.7529691457748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7387173175811768},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7387173175811768},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7529691457748413},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":1,"str":"راجاق","boundary":[0.21512605249881744,0.7387173175811768,0.24537815153598785,0.7529691457748413]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.713776707649231},{"x":0.7848739624023438,"y":0.713776707649231},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7529691457748413},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.706776707649231,0.7898739624023438,0.7599691457748413],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7897862195968628},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7897862195968628},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8004750609397888},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":1,"str":"1.","boundary":[0.21512605249881744,0.7897862195968628,0.22689075767993927,0.8004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7897862195968628},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7897862195968628},{"x":0.26386556029319763,"y":0.8004750609397888},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":1,"str":"Rudi","boundary":[0.23193277418613434,0.7897862195968628,0.26386556029319763,0.8004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.7897862195968628},{"x":0.32773110270500183,"y":0.7897862195968628},{"x":0.32773110270500183,"y":0.8004750609397888},{"x":0.2689075767993927,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":1,"str":"Matthee,","boundary":[0.2689075767993927,0.7897862195968628,0.32773110270500183,0.8004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.7897862195968628},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7897862195968628},{"x":0.35630252957344055,"y":0.8004750609397888},{"x":0.3344537913799286,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":1,"str":"The","boundary":[0.3344537913799286,0.7897862195968628,0.35630252957344055,0.8004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.7897862195968628},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7897862195968628},{"x":0.4117647111415863,"y":0.8004750609397888},{"x":0.364705890417099,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":1,"str":"Pursuit","boundary":[0.364705890417099,0.7897862195968628,0.4117647111415863,0.8004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.7897862195968628},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7897862195968628},{"x":0.4302521049976349,"y":0.8004750609397888},{"x":0.41848739981651306,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":1,"str":"of","boundary":[0.41848739981651306,0.7897862195968628,0.4302521049976349,0.8004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.7897862195968628},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7897862195968628},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8004750609397888},{"x":0.43697479367256165,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":1,"str":"Plessure:","boundary":[0.43697479367256165,0.7897862195968628,0.49747899174690247,0.8004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":1,"str":"Drugs","boundary":[0.5058823823928833,0.7897862195968628,0.5462185144424438,0.8004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5764706134796143,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5512605309486389,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":1,"str":"and","boundary":[0.5512605309486389,0.7897862195968628,0.5764706134796143,0.8004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.7897862195968628},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7897862195968628},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8004750609397888},{"x":0.583193302154541,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":1,"str":"Stimulants","boundary":[0.583193302154541,0.7897862195968628,0.6521008610725403,0.8004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7897862195968628},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7897862195968628},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8004750609397888},{"x":0.658823549747467,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":1,"str":"in","boundary":[0.658823549747467,0.7897862195968628,0.6689075827598572,0.8004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7897862195968628},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7897862195968628},{"x":0.7243697643280029,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":1,"str":"Iranian","boundary":[0.6756302714347839,0.7897862195968628,0.7243697643280029,0.8004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7897862195968628},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7897862195968628},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":1,"str":"History,","boundary":[0.7327731251716614,0.7897862195968628,0.7848739624023438,0.8004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8040379881858826},{"x":0.29075631499290466,"y":0.8040379881858826},{"x":0.29075631499290466,"y":0.815914511680603},{"x":0.21512605249881744,"y":0.815914511680603}]},"confidence":1,"str":"1500ا1900;","boundary":[0.21512605249881744,0.8040379881858826,0.29075631499290466,0.815914511680603]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.805225670337677},{"x":0.32605043053627014,"y":0.805225670337677},{"x":0.32605043053627014,"y":0.815914511680603},{"x":0.29579833149909973,"y":0.815914511680603}]},"confidence":1,"str":"New","boundary":[0.29579833149909973,0.805225670337677,0.32605043053627014,0.815914511680603]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.805225670337677},{"x":0.3764705955982208,"y":0.805225670337677},{"x":0.3764705955982208,"y":0.815914511680603},{"x":0.3310924470424652,"y":0.815914511680603}]},"confidence":1,"str":"Jersey,","boundary":[0.3310924470424652,0.805225670337677,0.3764705955982208,0.815914511680603]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.805225670337677},{"x":0.41848739981651306,"y":0.805225670337677},{"x":0.41848739981651306,"y":0.815914511680603},{"x":0.3815126121044159,"y":0.815914511680603}]},"confidence":1,"str":"2005,","boundary":[0.3815126121044159,0.805225670337677,0.41848739981651306,0.815914511680603]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.805225670337677},{"x":0.46554622054100037,"y":0.805225670337677},{"x":0.46554622054100037,"y":0.815914511680603},{"x":0.42352941632270813,"y":0.815914511680603}]},"confidence":1,"str":"p.236.","boundary":[0.42352941632270813,0.805225670337677,0.46554622054100037,0.815914511680603]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7897862195968628},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7897862195968628},{"x":0.7848739624023438,"y":0.815914511680603},{"x":0.21512605249881744,"y":0.815914511680603}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7827862195968628,0.7898739624023438,0.822914511680603],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.8467933535575867},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8467933535575867},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8574821949005127},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8574821949005127}]},"confidence":1,"str":"1","boundary":[0.49747899174690247,0.8467933535575867,0.5008403658866882,0.8574821949005127]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.8467933535575867},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8467933535575867},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8574821949005127},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8574821949005127}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.49247899174690246,0.8397933535575867,0.5058403658866882,0.8644821949005127],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7394958138465881,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":1,"str":"همدقم","boundary":[0.7394958138465881,0.2731591463088989,0.7831932902336121,0.2874109148979187]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7394958138465881,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.7344958138465881,0.2661591463088989,0.7881932902336121,0.2944109148979187],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"webpSec":"/storage/books/e506f4b157736223/pages/vMVQGaukpCzUrLVC-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e506f4b157736223/pages/jgXhflwdvaXGjzZa.jpg","blurred":"/storage/books/e506f4b157736223/pages/untJoTBBcMuGijRx.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.00018492617035138634,0.9986724807354582,0.9990212563726512]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.1947743445634842},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1947743445634842},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7798319458961487,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.7798319458961487,0.1947743445634842,0.7848739624023438,0.20902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.1947743445634842},{"x":0.7714285850524902,"y":0.1947743445634842},{"x":0.7714285850524902,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7613445520401001,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":1,"str":"هن","boundary":[0.7613445520401001,0.1947743445634842,0.7714285850524902,0.20902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.1947743445634842},{"x":0.7546218633651733,"y":0.1947743445634842},{"x":0.7546218633651733,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7411764860153198,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.7411764860153198,0.1947743445634842,0.7546218633651733,0.20902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.1947743445634842},{"x":0.7344537973403931,"y":0.1947743445634842},{"x":0.7344537973403931,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6789916157722473,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":1,"str":"تاقیقحت","boundary":[0.6789916157722473,0.1947743445634842,0.7344537973403931,0.20902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.1947743445634842},{"x":0.6722689270973206,"y":0.1947743445634842},{"x":0.6722689270973206,"y":0.20902612805366516},{"x":0.63193279504776,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":1,"str":"،دیدج","boundary":[0.63193279504776,0.1947743445634842,0.6722689270973206,0.20902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.1947743445634842},{"x":0.6252101063728333,"y":0.1947743445634842},{"x":0.6252101063728333,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5731092691421509,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":1,"str":"یساکعنا","boundary":[0.5731092691421509,0.1947743445634842,0.6252101063728333,0.20902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.1947743445634842},{"x":0.5663865804672241,"y":0.1947743445634842},{"x":0.5663865804672241,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5260504484176636,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":1,"str":"روخرد","boundary":[0.5260504484176636,0.1947743445634842,0.5663865804672241,0.20902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.1947743445634842},{"x":0.5193277597427368,"y":0.1947743445634842},{"x":0.5193277597427368,"y":0.20902612805366516},{"x":0.48571428656578064,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":1,"str":"هتفاین","boundary":[0.48571428656578064,0.1947743445634842,0.5193277597427368,0.20902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.1947743445634842},{"x":0.4789915978908539,"y":0.1947743445634842},{"x":0.4789915978908539,"y":0.20902612805366516},{"x":0.4420168101787567,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":1,"str":"تاسا","boundary":[0.4420168101787567,0.1947743445634842,0.4789915978908539,0.20902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.1947743445634842},{"x":0.440336138010025,"y":0.1947743445634842},{"x":0.440336138010025,"y":0.20902612805366516},{"x":0.43865546584129333,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43865546584129333,0.1947743445634842,0.440336138010025,0.20902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.1947743445634842},{"x":0.4319327771663666,"y":0.1947743445634842},{"x":0.4319327771663666,"y":0.20902612805366516},{"x":0.41848739981651306,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.41848739981651306,0.1947743445634842,0.4319327771663666,0.20902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.1947743445634842},{"x":0.4117647111415863,"y":0.1947743445634842},{"x":0.4117647111415863,"y":0.20902612805366516},{"x":0.3764705955982208,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":1,"str":"هامادا","boundary":[0.3764705955982208,0.1947743445634842,0.4117647111415863,0.20902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.1947743445634842},{"x":0.37478992342948914,"y":0.1947743445634842},{"x":0.37478992342948914,"y":0.20902612805366516},{"x":0.37142857909202576,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.37142857909202576,0.1947743445634842,0.37478992342948914,0.20902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.1947743445634842},{"x":0.3630252182483673,"y":0.1947743445634842},{"x":0.3630252182483673,"y":0.20902612805366516},{"x":0.30924370884895325,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":1,"str":"یداداعت","boundary":[0.30924370884895325,0.1947743445634842,0.3630252182483673,0.20902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.1947743445634842},{"x":0.3025210201740265,"y":0.1947743445634842},{"x":0.3025210201740265,"y":0.20902612805366516},{"x":0.29411765933036804,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.29411765933036804,0.1947743445634842,0.3025210201740265,0.20902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.1947743445634842},{"x":0.2873949706554413,"y":0.1947743445634842},{"x":0.2873949706554413,"y":0.20902612805366516},{"x":0.26050421595573425,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":1,"str":"نایا","boundary":[0.26050421595573425,0.1947743445634842,0.2873949706554413,0.20902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.1947743445634842},{"x":0.2537815272808075,"y":0.1947743445634842},{"x":0.2537815272808075,"y":0.20902612805366516},{"x":0.21512605249881744,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":1,"str":"عباانم","boundary":[0.21512605249881744,0.1947743445634842,0.2537815272808075,0.20902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7378151416778564,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7327731251716614,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.7327731251716614,0.2173396646976471,0.7378151416778564,0.23159144818782806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7848739624023438,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7445378303527832,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":1,"str":"یفرعم","boundary":[0.7445378303527832,0.2173396646976471,0.7848739624023438,0.23159144818782806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7243697643280029,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6890756487846375,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":1,"str":"نازیم","boundary":[0.6890756487846375,0.2173396646976471,0.7243697643280029,0.23159144818782806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6840336322784424,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6521008610725403,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":1,"str":"هجوت","boundary":[0.6521008610725403,0.2173396646976471,0.6840336322784424,0.23159144818782806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6436975002288818,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6436975002288818,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6235294342041016,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":1,"str":"اهنآ","boundary":[0.6235294342041016,0.2173396646976471,0.6436975002288818,0.23159144818782806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6168067455291748,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5983193516731262,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":1,"str":"هاب","boundary":[0.5983193516731262,0.2173396646976471,0.6168067455291748,0.23159144818782806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.2173396646976471},{"x":0.5932773351669312,"y":0.2173396646976471},{"x":0.5932773351669312,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5445378422737122,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":1,"str":"ترااجت","boundary":[0.5445378422737122,0.2173396646976471,0.5932773351669312,0.23159144818782806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.2173396646976471},{"x":0.5378151535987854,"y":0.2173396646976471},{"x":0.5378151535987854,"y":0.23159144818782806},{"x":0.4924369752407074,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":1,"str":"وکاابنت","boundary":[0.4924369752407074,0.2173396646976471,0.5378151535987854,0.23159144818782806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.2173396646976471},{"x":0.48571428656578064,"y":0.2173396646976471},{"x":0.48571428656578064,"y":0.23159144818782806},{"x":0.46890756487846375,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":1,"str":"هاب","boundary":[0.46890756487846375,0.2173396646976471,0.48571428656578064,0.23159144818782806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.2173396646976471},{"x":0.4151260554790497,"y":0.2173396646976471},{"x":0.4151260554790497,"y":0.23159144818782806},{"x":0.4100840389728546,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":1,"str":"ا","boundary":[0.4100840389728546,0.2173396646976471,0.4151260554790497,0.23159144818782806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.2173396646976471},{"x":0.4605042040348053,"y":0.2173396646976471},{"x":0.4605042040348053,"y":0.23159144818782806},{"x":0.4285714328289032,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":1,"str":"راصم","boundary":[0.4285714328289032,0.2173396646976471,0.4605042040348053,0.23159144818782806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.2173396646976471},{"x":0.40336135029792786,"y":0.2173396646976471},{"x":0.40336135029792786,"y":0.23159144818782806},{"x":0.3798319399356842,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":1,"str":"هاک","boundary":[0.3798319399356842,0.2173396646976471,0.40336135029792786,0.23159144818782806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.2173396646976471},{"x":0.3042016923427582,"y":0.2173396646976471},{"x":0.3042016923427582,"y":0.23159144818782806},{"x":0.27731093764305115,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":1,"str":"داح","boundary":[0.27731093764305115,0.2173396646976471,0.3042016923427582,0.23159144818782806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.2173396646976471},{"x":0.32436975836753845,"y":0.2173396646976471},{"x":0.32436975836753845,"y":0.23159144818782806},{"x":0.31092438101768494,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.31092438101768494,0.2173396646976471,0.32436975836753845,0.23159144818782806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.2173396646976471},{"x":0.37310925126075745,"y":0.2173396646976471},{"x":0.37310925126075745,"y":0.23159144818782806},{"x":0.3310924470424652,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":1,"str":"رتاشیب","boundary":[0.3310924470424652,0.2173396646976471,0.37310925126075745,0.23159144818782806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.2173396646976471},{"x":0.2705882489681244,"y":0.2173396646976471},{"x":0.2705882489681244,"y":0.23159144818782806},{"x":0.23193277418613434,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":1,"str":"هرااشا","boundary":[0.23193277418613434,0.2173396646976471,0.2705882489681244,0.23159144818782806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2173396646976471},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2173396646976471},{"x":0.23025210201740265,"y":0.23159144818782806},{"x":0.21512605249881744,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":1,"str":"یا","boundary":[0.21512605249881744,0.2173396646976471,0.23025210201740265,0.23159144818782806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7848739624023438,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7848739624023438,"y":0.255344420671463},{"x":0.7260504364967346,"y":0.255344420671463}]},"confidence":1,"str":"هملکدنچ","boundary":[0.7260504364967346,0.24109263718128204,0.7848739624023438,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7243697643280029,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7243697643280029,"y":0.255344420671463},{"x":0.7092437148094177,"y":0.255344420671463}]},"confidence":1,"str":"یا","boundary":[0.7092437148094177,0.24109263718128204,0.7243697643280029,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6655462384223938,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6655462384223938,"y":0.255344420671463},{"x":0.6605042219161987,"y":0.255344420671463}]},"confidence":1,"str":"ا","boundary":[0.6605042219161987,0.24109263718128204,0.6655462384223938,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.24109263718128204},{"x":0.702521026134491,"y":0.24109263718128204},{"x":0.702521026134491,"y":0.255344420671463},{"x":0.6739495992660522,"y":0.255344420671463}]},"confidence":1,"str":"تسا","boundary":[0.6739495992660522,0.24109263718128204,0.702521026134491,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.24109263718128204},{"x":0.653781533241272,"y":0.24109263718128204},{"x":0.653781533241272,"y":0.255344420671463},{"x":0.6117647290229797,"y":0.255344420671463}]},"confidence":1,"str":"یسررب","boundary":[0.6117647290229797,0.24109263718128204,0.653781533241272,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.24109263718128204},{"x":0.605042040348053,"y":0.24109263718128204},{"x":0.605042040348053,"y":0.255344420671463},{"x":0.5865546464920044,"y":0.255344420671463}]},"confidence":1,"str":"یم","boundary":[0.5865546464920044,0.24109263718128204,0.605042040348053,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5848739743232727,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5848739743232727,"y":0.255344420671463},{"x":0.5596638917922974,"y":0.255344420671463}]},"confidence":1,"str":"دوش","boundary":[0.5596638917922974,0.24109263718128204,0.5848739743232727,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.24109263718128204},{"x":0.556302547454834,"y":0.24109263718128204},{"x":0.556302547454834,"y":0.255344420671463},{"x":0.5546218752861023,"y":0.255344420671463}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5546218752861023,0.24109263718128204,0.556302547454834,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7613445520401001,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7478991746902466,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.7478991746902466,0.26365795731544495,0.7613445520401001,0.2779097259044647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7411764860153198,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"str":"لاس","boundary":[0.7142857313156128,0.26365795731544495,0.7411764860153198,0.2779097259044647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.26365795731544495},{"x":0.707563042640686,"y":0.26365795731544495},{"x":0.707563042640686,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"str":"1904","boundary":[0.6689075827598572,0.26365795731544495,0.707563042640686,0.2779097259044647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6605042219161987,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"str":"یدلایم","boundary":[0.6134454011917114,0.26365795731544495,0.6605042219161987,0.2779097259044647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6067227125167847,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2779097259044647},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"str":"کی","boundary":[0.5865546464920044,0.26365795731544495,0.6067227125167847,0.2779097259044647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.26365795731544495},{"x":0.578151285648346,"y":0.26365795731544495},{"x":0.578151285648346,"y":0.2779097259044647},{"x":0.5428571701049805,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"str":"تئیه","boundary":[0.5428571701049805,0.26365795731544495,0.578151285648346,0.2779097259044647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.26365795731544495},{"x":0.534453809261322,"y":0.26365795731544495},{"x":0.534453809261322,"y":0.2779097259044647},{"x":0.48403361439704895,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"str":"یناگرزاب","boundary":[0.48403361439704895,0.26365795731544495,0.534453809261322,0.2779097259044647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.26365795731544495},{"x":0.4773109257221222,"y":0.26365795731544495},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2779097259044647},{"x":0.46890756487846375,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.46890756487846375,0.26365795731544495,0.4773109257221222,